Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10871 | Rev 10959 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10871 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sl_SI">
3
<defaultcodec></defaultcodec>
298 Franz 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
10842 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation>getColorNames() -&gt; list
14
 
15
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
10792 mrdocs 16
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
10842 cbradney 19
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
5011 mrdocs 26
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
27
 
10792 mrdocs 28
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
29
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik
30
prekliče ukaz. Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.</translation>
1135 cbradney 31
  </message>
32
  <message>
10842 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 34
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
35
 
36
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
37
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
38
</source>
7902 mrdocs 39
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 40
 
7902 mrdocs 41
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
42
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
10842 cbradney 45
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 46
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
47
 
48
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
49
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
50
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
52
</source>
7902 mrdocs 53
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 54
 
10792 mrdocs 55
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
56
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
57
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
7902 mrdocs 58
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
10842 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 62
    <source>setRedraw(bool)
63
 
64
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
65
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
66
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
67
</source>
7902 mrdocs 68
    <translation>setRedraw(bool)
69
 
70
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
71
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
72
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
1135 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
10842 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 76
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
77
 
78
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
79
coordinates are given in the current measurement units of the document
80
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
81
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
82
is not given Scribus will create one for you.
83
 
84
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
85
</source>
7902 mrdocs 86
    <translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
87
 
88
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
89
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
90
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
91
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
10792 mrdocs 92
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
7902 mrdocs 93
 
94
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
1135 cbradney 95
  </message>
96
  <message>
10842 cbradney 97
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 98
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
99
 
100
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
101
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
102
available types (FILL_&lt;type&gt;).
103
</source>
10792 mrdocs 104
    <translation>setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
7902 mrdocs 105
 
106
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
107
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
10792 mrdocs 108
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).</translation>
1135 cbradney 109
  </message>
110
  <message>
10842 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 112
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
113
 
114
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
115
frame has some text selected the value assigned to the first character of
116
the selection is returned.
117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
118
</source>
7902 mrdocs 119
    <translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
120
 
121
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
122
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
123
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
10842 cbradney 126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 127
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
128
 
129
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
130
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
131
</source>
7902 mrdocs 132
    <translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
133
 
134
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
135
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1135 cbradney 136
  </message>
1525 cbradney 137
  <message>
10842 cbradney 138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 139
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
140
 
141
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
142
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
143
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
144
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
145
master page for the new page.
146
 
147
May raise IndexError if the page number is out of range
148
</source>
7902 mrdocs 149
    <translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
150
 
151
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
152
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
153
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
154
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
155
 
10792 mrdocs 156
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
10842 cbradney 159
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
10842 cbradney 165
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
7902 mrdocs 166
 
167
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
168
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
10842 cbradney 171
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
7902 mrdocs 173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
6434 cbradney 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
10842 cbradney 212
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
7902 mrdocs 213
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
214
 
215
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
216
 
217
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
218
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
219
npr. PAPER_A4 itn.
220
 
221
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
222
 
223
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
224
 
225
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
226
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
227
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
228
 
229
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
230
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
231
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
232
 
233
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
234
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
235
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
236
 
237
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
238
Indeksirano od 0 (0 = prva).
239
 
240
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
241
 
242
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
243
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
244
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
245
 
246
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
247
PAGE_4, 3, 1)
248
 
10792 mrdocs 249
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3824 cbradney 250
  </message>
10842 cbradney 251
  <message>
252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
253
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
254
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
255
 
256
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
257
following meaning:
258
 
259
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
260
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
261
 
262
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
263
margins
264
 
265
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
266
 
267
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
268
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
269
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
270
 
271
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
272
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
273
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
274
 
275
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
276
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
277
PAGE_4 is 4-fold.
278
 
279
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
280
Indexed from 0 (0 = first).
281
 
282
numPage = Number of pages to be created.
283
 
284
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
285
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
286
is not in points, make sure to account for this.
287
 
288
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
289
PAGE_4, 3, 1)
290
 
291
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
292
</source>
10871 mrdocs 293
    <translation>newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
294
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani,številoStrani) -&gt; bool
295
 
296
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
297
 
298
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
299
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
300
npr. PAPER_A4 itn.
301
 
302
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
303
 
304
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
305
 
306
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
307
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
308
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
309
 
310
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
311
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
312
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
313
 
314
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
315
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
316
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
317
 
318
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
319
Indeksirano od 0 (0 = prva).
320
 
321
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
322
 
323
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
324
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
325
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
326
 
327
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
328
PAGE_4, 3, 1)
329
 
330
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
10842 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
334
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
335
 
336
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
337
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
338
 
339
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
340
</source>
10871 mrdocs 341
    <translation>placeSVG(&quot;ime datoteke&quot;, x, y)
342
 
343
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
344
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
345
 
346
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
347
</translation>
10842 cbradney 348
  </message>
1135 cbradney 349
</context>
350
<context>
351
  <name>@default</name>
352
  <message>
10842 cbradney 353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 354
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
355
 
356
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
357
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
358
the value of the named color from the default document colors.
359
 
360
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
361
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
362
</source>
363
    <translation type="unfinished"></translation>
364
  </message>
365
  <message>
10842 cbradney 366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 367
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
368
 
369
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
370
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
371
Color components should be in the range from 0 to 255.
372
 
373
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
374
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
375
</source>
376
    <translation type="unfinished"></translation>
377
  </message>
378
  <message>
10842 cbradney 379
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 380
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
381
 
382
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
383
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
384
&quot;None&quot; - transparent.
385
 
386
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
387
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
388
 
389
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
390
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
391
</source>
392
    <translation type="unfinished"></translation>
393
  </message>
394
  <message>
10842 cbradney 395
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 396
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
397
 
398
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
399
 
400
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
401
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
402
</source>
403
    <translation type="unfinished"></translation>
404
  </message>
405
  <message>
10842 cbradney 406
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 407
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
408
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
409
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
410
 
411
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
412
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
413
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
414
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
415
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
416
 
417
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
418
at 1.
419
 
420
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
421
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
422
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
423
can be binary-ORed with button constants:
424
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
425
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
426
 
427
Usage examples:
428
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
429
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
430
          ICON_ERROR)
431
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
432
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
433
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
434
 
435
Defined button and icon constants:
436
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
437
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
438
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
439
</source>
440
    <translation type="unfinished"></translation>
441
  </message>
442
  <message>
10842 cbradney 443
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 444
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
445
 
446
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
447
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
448
 
449
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
450
</source>
10792 mrdocs 451
    <translation>valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
452
 
453
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
454
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
455
 
456
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
1135 cbradney 457
  </message>
458
  <message>
10842 cbradney 459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 460
    <source>closeDoc()
461
 
462
Closes the current document without prompting to save.
463
 
464
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
465
</source>
10792 mrdocs 466
    <translation>closeDoc()
467
 
468
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
469
 
470
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 471
  </message>
472
  <message>
10842 cbradney 473
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 474
    <source>haveDoc() -&gt; bool
475
 
476
Returns true if there is a document open.
477
</source>
7902 mrdocs 478
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
479
 
480
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 481
  </message>
482
  <message>
10842 cbradney 483
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 484
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
485
 
486
Opens the document &quot;name&quot;.
487
 
488
May raise ScribusError if the document could not be opened.
489
</source>
7902 mrdocs 490
    <translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
491
 
492
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
493
 
494
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
495
</translation>
1135 cbradney 496
  </message>
497
  <message>
10842 cbradney 498
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 499
    <source>saveDoc()
500
 
501
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
502
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
503
save file dialog.
504
 
505
If the save fails, there is currently no way to tell.
506
</source>
10792 mrdocs 507
    <translation>saveDoc()
508
 
509
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
510
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
511
za shranjevanje.
512
 
513
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 514
  </message>
515
  <message>
10842 cbradney 516
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 517
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
518
 
519
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
520
relative path).
521
 
522
May raise ScribusError if the save fails.
523
</source>
10792 mrdocs 524
    <translation>saveDocAs(&quot;ime&quot;)
525
 
526
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
527
relativna pot).
528
 
529
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
10842 cbradney 532
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 533
    <source>setUnit(type)
534
 
535
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
536
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
537
 
538
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
539
</source>
10792 mrdocs 540
    <translation>setUnit(vrsta)
541
 
542
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
543
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
544
 
545
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 546
  </message>
547
  <message>
10842 cbradney 548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 549
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
550
 
551
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
552
of the UNIT_* constants:
553
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
554
</source>
10792 mrdocs 555
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
556
 
557
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
558
konstant UNIT_*:
559
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 560
  </message>
561
  <message>
10842 cbradney 562
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 563
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
564
 
565
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
566
current document.
567
</source>
10792 mrdocs 568
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
569
 
570
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
571
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 572
  </message>
573
  <message>
10842 cbradney 574
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 575
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
576
 
577
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
578
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
579
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
580
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
581
</source>
582
    <translation type="unfinished"></translation>
583
  </message>
584
  <message>
10842 cbradney 585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 586
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
587
 
588
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
589
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
590
</source>
10792 mrdocs 591
    <translation>getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
592
 
593
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
594
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 595
  </message>
596
  <message>
10842 cbradney 597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 598
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
599
 
600
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
601
is not given the currently selected Item is used.
602
</source>
10792 mrdocs 603
    <translation>getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
604
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
605
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 606
  </message>
607
  <message>
10842 cbradney 608
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 609
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
610
 
611
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
612
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
613
</source>
10792 mrdocs 614
    <translation>getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
615
 
616
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
617
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 618
  </message>
619
  <message>
10842 cbradney 620
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 621
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
622
 
623
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
624
currently selected item is used. The cap types are:
625
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
626
</source>
627
    <translation type="unfinished"></translation>
628
  </message>
629
  <message>
10842 cbradney 630
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 631
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
632
 
633
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
634
currently selected item is used. Line style constants are:
635
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
636
</source>
10792 mrdocs 637
    <translation>getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
638
 
639
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
640
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
641
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
10842 cbradney 644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 645
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
646
 
647
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
648
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
649
</source>
10792 mrdocs 650
    <translation>getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
651
 
652
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
653
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 654
  </message>
655
  <message>
10842 cbradney 656
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 657
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
658
 
659
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
660
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
661
</source>
10792 mrdocs 662
    <translation>getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
663
 
664
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
665
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 666
  </message>
667
  <message>
10842 cbradney 668
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 669
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
670
 
671
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
672
given the currently selected item is used.
673
</source>
10792 mrdocs 674
    <translation>getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
675
 
676
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
677
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 678
  </message>
679
  <message>
10842 cbradney 680
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 681
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
682
 
683
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
684
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
685
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
686
for reference.
687
</source>
688
    <translation type="unfinished"></translation>
689
  </message>
690
  <message>
10842 cbradney 691
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 692
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
693
 
694
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
695
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
696
is used.
697
</source>
10792 mrdocs 698
    <translation>getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
699
 
700
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
701
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
702
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 703
  </message>
704
  <message>
10842 cbradney 705
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 706
    <source>getAllObjects() -&gt; list
707
 
708
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
709
</source>
10792 mrdocs 710
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
711
 
712
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 713
  </message>
714
  <message>
10842 cbradney 715
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 716
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
717
 
718
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
719
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
720
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
721
belongs to a group, the whole group is moved.
722
</source>
723
    <translation type="unfinished"></translation>
724
  </message>
725
  <message>
10842 cbradney 726
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 727
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
728
 
729
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
730
is not given the currently selected item is used.
731
</source>
10792 mrdocs 732
    <translation>sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
733
 
734
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
735
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 736
  </message>
737
  <message>
10842 cbradney 738
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 739
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
740
 
741
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
742
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
743
second selected Object and so on.
744
</source>
10792 mrdocs 745
    <translation>getSelectedObject([št]) -&gt; string
746
 
747
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
748
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
749
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
10842 cbradney 752
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 753
    <source>selectionCount() -&gt; integer
754
 
755
Returns the number of selected objects.
756
</source>
10792 mrdocs 757
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
758
 
759
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 760
  </message>
761
  <message>
10842 cbradney 762
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 763
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
764
 
765
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
766
</source>
10792 mrdocs 767
    <translation>selectObject(&quot;ime&quot;)
768
 
769
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 770
  </message>
771
  <message>
10842 cbradney 772
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 773
    <source>deselectAll()
774
 
775
Deselects all objects in the whole document.
776
</source>
10792 mrdocs 777
    <translation>deselectAll()
778
 
779
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 780
  </message>
781
  <message>
10842 cbradney 782
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 783
    <source>groupObjects(list)
784
 
785
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
786
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
787
items are used.
788
</source>
10792 mrdocs 789
    <translation>groupObjects(seznam)
790
 
791
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
792
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
793
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 794
  </message>
795
  <message>
10842 cbradney 796
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 797
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
798
 
799
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
10792 mrdocs 800
    <translation>unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
801
 
802
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
803
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 804
  </message>
805
  <message>
10842 cbradney 806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 807
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
808
 
809
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
810
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
811
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
812
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
813
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
814
 
815
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
816
</source>
817
    <translation type="unfinished"></translation>
818
  </message>
819
  <message>
10842 cbradney 820
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 821
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
822
 
823
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
824
not given the currently selected item is used.
825
 
826
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
827
</source>
828
    <translation type="unfinished"></translation>
829
  </message>
830
  <message>
10842 cbradney 831
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 832
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
833
 
834
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
835
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
836
means 100 %.
837
 
838
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
839
</source>
840
    <translation type="unfinished"></translation>
841
  </message>
842
  <message>
10842 cbradney 843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 844
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
845
 
846
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
847
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
848
if locked.
849
</source>
10792 mrdocs 850
    <translation>lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
851
 
852
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
853
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
854
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 855
  </message>
856
  <message>
10842 cbradney 857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 858
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
859
 
860
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
861
currently selected item is used.
862
</source>
10792 mrdocs 863
    <translation>isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
864
 
865
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
866
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 867
  </message>
868
  <message>
10842 cbradney 869
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 870
    <source>getFontNames() -&gt; list
871
 
872
Returns a list with the names of all available fonts.
873
</source>
10792 mrdocs 874
    <translation>getFontNames() -&gt; list
875
 
876
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
10842 cbradney 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 880
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
881
 
882
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
883
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
884
</source>
885
    <translation type="unfinished"></translation>
886
  </message>
887
  <message>
10842 cbradney 888
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 889
    <source>getLayers() -&gt; list
890
 
891
Returns a list with the names of all defined layers.
892
</source>
10792 mrdocs 893
    <translation>getLayers() -&gt; list
894
 
895
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 896
  </message>
897
  <message>
10842 cbradney 898
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 899
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
900
 
901
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
902
 
903
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
904
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
905
</source>
906
    <translation type="unfinished"></translation>
907
  </message>
908
  <message>
10842 cbradney 909
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 910
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
911
 
912
Returns the name of the current active layer.
913
</source>
10792 mrdocs 914
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
915
 
916
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 917
  </message>
918
  <message>
10842 cbradney 919
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 920
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
921
 
922
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
923
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
924
 
925
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
926
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
927
</source>
928
    <translation type="unfinished"></translation>
929
  </message>
930
  <message>
10842 cbradney 931
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 932
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
933
 
934
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
935
the layer is invisible.
936
 
937
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
938
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
939
</source>
940
    <translation type="unfinished"></translation>
941
  </message>
942
  <message>
10842 cbradney 943
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 944
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
945
 
946
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
947
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
948
 
949
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
950
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
951
</source>
952
    <translation type="unfinished"></translation>
953
  </message>
954
  <message>
10842 cbradney 955
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 956
    <source>createLayer(layer)
957
 
958
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
959
 
960
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
961
</source>
10792 mrdocs 962
    <translation>createLayer(plast)
963
 
964
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
965
 
966
Lahko vrne napako ValueError. če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 967
  </message>
968
  <message>
10842 cbradney 969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 970
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
971
 
972
Returns a string with the -lang value.
973
</source>
10792 mrdocs 974
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
975
 
976
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 977
  </message>
978
  <message>
10842 cbradney 979
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1135 cbradney 980
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
981
 
982
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
983
The coordinates are given in the current measurement units of the document
984
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
985
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
986
is not given Scribus will create one for you.
987
 
988
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
989
</source>
990
    <translation type="unfinished"></translation>
991
  </message>
992
  <message>
10842 cbradney 993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 994
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
995
 
996
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
997
coordinates are given in the current measurement units of the document.
998
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
999
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1000
create one for you.
1001
 
1002
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1003
</source>
1004
    <translation type="unfinished"></translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
10842 cbradney 1007
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 1008
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1009
 
1010
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1011
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1012
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1013
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1014
given Scribus will create one for you.
1015
 
1016
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1017
</source>
1018
    <translation type="unfinished"></translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
10842 cbradney 1021
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 1022
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1023
 
1024
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1025
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1026
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1027
object because you need this name for further access to that object. If
1028
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1029
 
1030
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1031
</source>
1032
    <translation type="unfinished"></translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
10842 cbradney 1035
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 1036
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1037
 
1038
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1039
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1040
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1041
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1042
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1043
Scribus will create one for you.
1044
 
1045
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1046
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1047
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1048
</source>
1049
    <translation type="unfinished"></translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
10842 cbradney 1052
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 1053
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1054
 
1055
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1056
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1057
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1058
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1059
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1060
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1061
identifier for the object because you need this name for further access to that
1062
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1063
 
1064
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1065
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1066
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1067
</source>
1068
    <translation type="unfinished"></translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
10842 cbradney 1071
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 1072
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1073
 
1074
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1075
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1076
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1077
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1078
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1079
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1080
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1081
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1082
for you.
1083
 
1084
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1085
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1086
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1087
</source>
1088
    <translation type="unfinished"></translation>
1089
  </message>
1090
  <message>
10842 cbradney 1091
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 1092
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1093
 
1094
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1095
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1096
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1097
unique identifier for the object because you need this name for further access
1098
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1099
 
1100
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1101
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1102
</source>
1103
    <translation type="unfinished"></translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
10842 cbradney 1106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 1107
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1108
 
1109
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1110
selected item is deleted.
1111
</source>
10792 mrdocs 1112
    <translation>deleteObject([&quot;ime&quot;])
1113
 
1114
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1115
trenutno izbrani element.</translation>
1116
  </message>
1117
  <message>
10842 cbradney 1118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 1119
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1120
 
1121
Test if an object with specified name really exists in the document.
1122
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1123
returns True if there is something selected.
1124
</source>
1125
    <translation type="unfinished"></translation>
1126
  </message>
1127
  <message>
10842 cbradney 1128
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1129
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1130
 
1131
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1132
given, it&apos;s applied on the selected object.
1133
</source>
10792 mrdocs 1134
    <translation>setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
1135
 
1136
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1137
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
10842 cbradney 1140
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1141
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1142
 
1143
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1144
</source>
10792 mrdocs 1145
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1146
 
1147
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1148
  </message>
1149
  <message>
10842 cbradney 1150
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1151
    <source>currentPage() -&gt; integer
1152
 
1153
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1154
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1155
</source>
10792 mrdocs 1156
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1157
 
1158
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1159
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1160
  </message>
1161
  <message>
10842 cbradney 1162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1163
    <source>redrawAll()
1164
 
1165
Redraws all pages.
1166
</source>
10792 mrdocs 1167
    <translation>redrawAll()
1168
 
1169
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1170
  </message>
1171
  <message>
10842 cbradney 1172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1173
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1174
 
1175
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1176
 
1177
May raise ScribusError if the save failed.
1178
</source>
10792 mrdocs 1179
    <translation>savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
1180
 
1181
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1182
 
1183
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1184
  </message>
1185
  <message>
10842 cbradney 1186
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1187
    <source>deletePage(nr)
1188
 
1189
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1190
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1191
page number is.
1192
 
1193
May raise IndexError if the page number is out of range
1194
</source>
1195
    <translation type="unfinished"></translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
10842 cbradney 1198
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1199
    <source>pageCount() -&gt; integer
1200
 
1201
Returns the number of pages in the document.
1202
</source>
10792 mrdocs 1203
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1204
 
1205
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1206
  </message>
1207
  <message>
10842 cbradney 1208
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1209
    <source>getHGuides() -&gt; list
1210
 
1211
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1212
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1213
</source>
1214
    <translation type="unfinished"></translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
10842 cbradney 1217
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1218
    <source>setHGuides(list)
1219
 
1220
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1221
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1222
 
1223
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1224
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1225
</source>
1226
    <translation type="unfinished"></translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
10842 cbradney 1229
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1230
    <source>getVGuides()
1231
 
1232
See getHGuides.
1233
</source>
7902 mrdocs 1234
    <translation>getVGuides()
1235
 
1236
Glejte getHGuides.
1237
</translation>
1135 cbradney 1238
  </message>
1239
  <message>
10842 cbradney 1240
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1241
    <source>setVGuides()
1242
 
1243
See setHGuides.
1244
</source>
7902 mrdocs 1245
    <translation>setVGuides()
1246
 
1247
Glejte setHGuides.
1248
</translation>
1135 cbradney 1249
  </message>
1250
  <message>
10842 cbradney 1251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1252
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1253
 
1254
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1255
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1256
</source>
1257
    <translation type="unfinished"></translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
10842 cbradney 1260
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1261
    <source>getPageItems() -&gt; list
1262
 
1263
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1264
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1265
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1266
the page...
1267
</source>
1268
    <translation type="unfinished"></translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
10842 cbradney 1271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1272
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1273
 
1274
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1275
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1276
currently selected item is used.
1277
</source>
1278
    <translation type="unfinished"></translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
10842 cbradney 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1282
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1283
 
1284
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1285
is not given the currently selected item is used.
1286
</source>
1287
    <translation type="unfinished"></translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
10842 cbradney 1290
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1291
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1292
 
1293
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1294
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1295
given the currently selected item is used.
1296
 
1297
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1298
</source>
1299
    <translation type="unfinished"></translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
10842 cbradney 1302
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1303
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1304
 
1305
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1306
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1307
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1308
is used.
1309
 
1310
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1311
</source>
1312
    <translation type="unfinished"></translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
10842 cbradney 1315
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1316
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1317
 
1318
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1319
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1320
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1321
</source>
1322
    <translation type="unfinished"></translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
10842 cbradney 1325
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1326
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1327
 
1328
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1329
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1330
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1331
</source>
1332
    <translation type="unfinished"></translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
10842 cbradney 1335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1336
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1337
 
1338
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1339
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1340
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1341
</source>
1342
    <translation type="unfinished"></translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
10842 cbradney 1345
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1346
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1347
 
1348
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1349
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1350
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1351
Item is used.
1352
 
1353
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1354
</source>
1355
    <translation type="unfinished"></translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
10842 cbradney 1358
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1359
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1360
 
1361
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1362
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1363
 
1364
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1365
</source>
1366
    <translation type="unfinished"></translation>
1367
  </message>
1368
  <message>
10842 cbradney 1369
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1370
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1371
 
1372
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1373
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1374
 
1375
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1376
</source>
1377
    <translation type="unfinished"></translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
10842 cbradney 1380
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 1381
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1382
 
1383
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1384
has some text selected the value assigned to the first character
1385
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1386
selected item is used.
1387
</source>
1388
    <translation type="unfinished"></translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
10842 cbradney 1391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 1392
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1393
 
1394
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1395
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1396
</source>
1397
    <translation type="unfinished"></translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
10842 cbradney 1400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 1401
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1402
 
1403
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1404
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1405
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1406
selected item is used.
1407
</source>
1408
    <translation type="unfinished"></translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
10842 cbradney 1411
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 1412
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1413
 
1414
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1415
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1416
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1417
used.
1418
</source>
1419
    <translation type="unfinished"></translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
10842 cbradney 1422
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 1423
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1424
 
1425
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1426
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1427
</source>
1428
    <translation type="unfinished"></translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
10842 cbradney 1431
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 1432
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1433
 
1434
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1435
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1436
</source>
1437
    <translation type="unfinished"></translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
10842 cbradney 1440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 1441
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1442
 
1443
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1444
given the currently selected item is used.
1445
</source>
1446
    <translation type="unfinished"></translation>
1447
  </message>
1448
  <message>
10842 cbradney 1449
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 1450
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1451
 
1452
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1453
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1454
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1455
used.
1456
</source>
1457
    <translation type="unfinished"></translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
10842 cbradney 1460
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 1461
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1462
 
1463
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1464
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1465
currently selected item is used.
1466
 
1467
May throw ValueError if the font cannot be found.
1468
</source>
1469
    <translation type="unfinished"></translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
10842 cbradney 1472
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 1473
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1474
 
1475
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1476
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1477
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1478
currently selected item is used.
1479
 
1480
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1481
</source>
1482
    <translation type="unfinished"></translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
10842 cbradney 1485
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 1486
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1487
 
1488
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1489
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1490
item is used.
1491
 
1492
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1493
</source>
1494
    <translation type="unfinished"></translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
10842 cbradney 1497
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 1498
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1499
 
1500
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1501
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1502
 
1503
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1504
</source>
1505
    <translation type="unfinished"></translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
10842 cbradney 1508
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 1509
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1510
 
1511
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1512
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1513
 
1514
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1515
</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
10842 cbradney 1519
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 1520
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1521
 
1522
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1523
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1524
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1525
 
1526
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1527
</source>
1528
    <translation type="unfinished"></translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
10842 cbradney 1531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 1532
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1533
 
1534
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1535
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1536
selected item is used.
1537
</source>
1538
    <translation type="unfinished"></translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
10842 cbradney 1541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 1542
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1543
 
1544
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1545
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1546
given the currently selected item is used.
1547
</source>
1548
    <translation type="unfinished"></translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
10842 cbradney 1551
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 1552
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1553
 
1554
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1555
selected item is used.
1556
</source>
1557
    <translation type="unfinished"></translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
10842 cbradney 1560
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 1561
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1562
 
1563
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1564
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1565
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1566
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1567
used.
1568
</source>
1569
    <translation type="unfinished"></translation>
1570
  </message>
1571
  <message>
10842 cbradney 1572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 1573
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1574
 
1575
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1576
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1577
and must not link to or be linked from any other frames already.
1578
 
1579
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1580
</source>
1581
    <translation type="unfinished"></translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
10842 cbradney 1584
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 1585
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1586
 
1587
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1588
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1589
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1590
 
1591
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1592
</source>
1593
    <translation type="unfinished"></translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
10842 cbradney 1596
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 1597
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1598
 
1599
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1600
currently selected item is used.</source>
1601
    <translation type="unfinished"></translation>
1602
  </message>
1603
  <message>
10842 cbradney 1604
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1605
    <source>progressReset()
1606
 
1607
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1608
new progress bar use. See progressSet.
1609
</source>
1610
    <translation type="unfinished"></translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
10842 cbradney 1613
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1614
    <source>progressTotal(max)
1615
 
1616
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1617
See progressSet.
1618
</source>
1619
    <translation type="unfinished"></translation>
1620
  </message>
1621
  <message>
10842 cbradney 1622
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1623
    <source>progressSet(nr)
1624
 
1625
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1626
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1627
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1628
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1629
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1630
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1631
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1632
</source>
1633
    <translation type="unfinished"></translation>
1634
  </message>
1635
  <message>
10842 cbradney 1636
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1637
    <source>setCursor()
1638
 
1639
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1640
</source>
1641
    <translation type="unfinished"></translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
10842 cbradney 1644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1645
    <source>docChanged(bool)
1646
 
1647
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1648
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1649
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1650
</source>
1651
    <translation type="unfinished"></translation>
1652
  </message>
1525 cbradney 1653
  <message>
10842 cbradney 1654
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1655
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1656
 
1657
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1658
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1659
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1660
 
1661
May raise WrongFrameTypeError.
1662
</source>
1663
    <translation type="unfinished"></translation>
1664
  </message>
1665
  <message>
10842 cbradney 1666
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1667
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1668
 
1669
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1670
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1671
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1672
 
1673
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1674
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1675
</source>
1676
    <translation type="unfinished"></translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
10842 cbradney 1679
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1680
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1681
 
1682
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1683
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1684
space. If no document is open, returns the value of the named color
1685
from the default document colors.
1686
 
1687
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1688
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1689
</source>
1690
    <translation type="unfinished"></translation>
1691
  </message>
1692
  <message>
10842 cbradney 1693
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
1525 cbradney 1694
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1695
 
1696
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1697
for details of arguments.
1698
 
1699
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1700
</source>
1701
    <translation type="unfinished"></translation>
1702
  </message>
1703
  <message>
10842 cbradney 1704
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
1525 cbradney 1705
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1706
 
1707
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1708
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1709
by parent classes as well.
1710
</source>
1711
    <translation type="unfinished"></translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
10842 cbradney 1714
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 1715
    <source>getProperty(object, property)
1716
 
1717
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1718
 
1719
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1720
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1721
C++ QObject instance.
1722
 
1723
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1724
to look up on `object&apos;.
1725
 
1726
The return value varies depending on the type of the property.
1727
</source>
1728
    <translation type="unfinished"></translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
10842 cbradney 1731
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1732
    <source>setProperty(object, property, value)
1733
 
1734
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1735
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1736
also be raised if the underlying setter fails.
1737
 
1738
See getProperty() for more information.
1739
</source>
1740
    <translation type="unfinished"></translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
10842 cbradney 1743
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1744
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1745
 
1746
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1747
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1748
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1749
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1750
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1751
 
1752
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1753
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1754
</source>
1755
    <translation type="unfinished"></translation>
1756
  </message>
1757
  <message>
10842 cbradney 1758
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1759
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1760
 
1761
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1762
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1763
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1764
selected item is used.
1765
 
1766
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1767
</source>
1768
    <translation type="unfinished"></translation>
1769
  </message>
1770
  <message>
10842 cbradney 1771
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 1772
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
1773
 
1774
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1775
style name or None when user cancels the dialog.
1776
</source>
1777
    <translation type="unfinished"></translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
10842 cbradney 1780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 1781
    <source>getPageMargins()
1782
 
1783
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1784
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1785
</source>
1786
    <translation type="unfinished"></translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
10842 cbradney 1789
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 1790
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
1791
 
1792
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1793
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
1794
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
1795
 
1525 cbradney 1796
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1797
</source>
1798
    <translation type="unfinished"></translation>
1799
  </message>
3064 cbradney 1800
  <message>
10842 cbradney 1801
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
3064 cbradney 1802
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1803
 
1804
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1805
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1806
 
1807
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1808
</source>
1809
    <translation type="unfinished"></translation>
1810
  </message>
3824 cbradney 1811
  <message>
10842 cbradney 1812
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 1813
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1814
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1815
 
1816
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
1817
 
1818
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1819
following meaning:
1820
 
1821
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1822
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1823
 
1824
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1825
  margins
1826
 
1827
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1828
 
1829
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1830
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1831
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1832
 
1833
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1834
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1835
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1836
 
1837
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1838
 
1839
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1840
 
1841
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1842
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1843
is not in points, make sure to account for this.
1844
 
1845
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1846
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1847
</source>
1848
    <translation type="unfinished"></translation>
1849
  </message>
4141 cbradney 1850
  <message>
10842 cbradney 1851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 1852
    <source>closeMasterPage()
1853
 
1854
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1855
to normal. Begin editing with editMasterPage().
1856
</source>
10792 mrdocs 1857
    <translation>closeMasterPage()
1858
 
1859
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
1860
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1861
  </message>
1862
  <message>
10842 cbradney 1863
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 1864
    <source>masterPageNames()
1865
 
1866
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1867
</source>
10792 mrdocs 1868
    <translation>masterPageNames()
1869
 
1870
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
4141 cbradney 1871
  </message>
1872
  <message>
10842 cbradney 1873
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 1874
    <source>editMasterPage(pageName)
1875
 
1876
Enables master page editing and opens the named master page
1877
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
1878
</source>
10792 mrdocs 1879
    <translation>editMasterPage(imeStrani)
1880
 
1881
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
1882
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1883
  </message>
1884
  <message>
10842 cbradney 1885
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 1886
    <source>createMasterPage(pageName)
1887
 
1888
Creates a new master page named pageName and opens it for
1889
editing.
1890
</source>
7902 mrdocs 1891
    <translation>createMasterPage(imeStrani)
1892
 
1893
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
1894
za urejanje.</translation>
4141 cbradney 1895
  </message>
1896
  <message>
10842 cbradney 1897
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 1898
    <source>deleteMasterPage(pageName)
1899
 
1900
Delete the named master page.
1901
</source>
7902 mrdocs 1902
    <translation>deleteMasterPage(imeStrani)
1903
 
1904
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
4141 cbradney 1905
  </message>
1906
  <message>
10842 cbradney 1907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 1908
    <source>zoomDocument(double)
1909
 
1910
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1911
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1912
</source>
10792 mrdocs 1913
    <translation>zoomDocument(double)
1914
 
1915
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
1916
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
4141 cbradney 1917
  </message>
6261 cbradney 1918
  <message>
10842 cbradney 1919
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 1920
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1921
 
1922
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1923
strings.
1924
</source>
10792 mrdocs 1925
    <translation>setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1926
 
1927
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
6434 cbradney 1928
  </message>
1929
  <message>
10842 cbradney 1930
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
7902 mrdocs 1931
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6434 cbradney 1932
 
7902 mrdocs 1933
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6434 cbradney 1934
</source>
10792 mrdocs 1935
    <translation>duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
9729 cbradney 1936
 
10792 mrdocs 1937
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
9729 cbradney 1938
  </message>
10842 cbradney 1939
  <message>
1940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1941
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1942
 
1943
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1944
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1945
the range from 0 to 255.
1946
 
1947
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1948
</source>
1949
    <translation type="unfinished"></translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
1952
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
1953
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1954
 
1955
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
1956
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1957
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1958
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
1959
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
1960
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
1961
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
1962
optional parameters is False.
1963
 
1964
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
1965
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1966
 
1967
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
1968
 
1969
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
1970
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1971
</source>
1972
    <translation type="unfinished"></translation>
1973
  </message>
1974
  <message>
1975
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1976
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1977
 
1978
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
1979
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1980
constants.
1981
</source>
1982
    <translation type="unfinished"></translation>
1983
  </message>
1984
  <message>
1985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
1986
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1987
 
1988
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1989
is not given the currently selected Item is used.
1990
</source>
1991
    <translation type="unfinished"></translation>
1992
  </message>
1993
  <message>
1994
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
1995
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1996
 
1997
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1998
is not given the currently selected Item is used.
1999
</source>
2000
    <translation type="unfinished"></translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2003
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
2004
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2005
 
2006
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2007
is not given the currently selected Item is used.
2008
</source>
2009
    <translation type="unfinished"></translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2013
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2014
 
2015
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2016
is not given the currently selected Item is used.
2017
</source>
2018
    <translation type="unfinished"></translation>
2019
  </message>
2020
  <message>
2021
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2022
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2023
 
2024
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2025
the currently selected item is used. The join types are:
2026
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2027
</source>
2028
    <translation type="unfinished"></translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
2031
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2032
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2033
 
2034
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2035
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2036
selected item is used.
2037
</source>
2038
    <translation type="unfinished"></translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2042
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2043
 
2044
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2045
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2046
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2047
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2048
</source>
2049
    <translation type="unfinished"></translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
2052
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2053
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2054
 
2055
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2056
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2057
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2058
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2059
given the currently selected item is used.
2060
</source>
2061
    <translation type="unfinished"></translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2065
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2066
 
2067
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2068
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2069
selected item is used.
2070
</source>
2071
    <translation type="unfinished"></translation>
2072
  </message>
2073
  <message>
2074
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2075
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2076
 
2077
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2078
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2079
 
2080
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2081
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2082
</source>
2083
    <translation type="unfinished"></translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2087
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2088
 
2089
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2090
true the layer will be locked.
2091
 
2092
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2093
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2094
</source>
2095
    <translation type="unfinished"></translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
2098
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2099
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2100
 
2101
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2102
true the layer will be displayed outlined.
2103
 
2104
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2105
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2106
</source>
2107
    <translation type="unfinished"></translation>
2108
  </message>
2109
  <message>
2110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2111
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2112
 
2113
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2114
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2115
 
2116
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2117
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2118
</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
2122
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2123
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2124
 
2125
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2126
 
2127
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2128
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2129
</source>
2130
    <translation type="unfinished"></translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2134
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2135
 
2136
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2137
 
2138
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2139
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2140
</source>
2141
    <translation type="unfinished"></translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
2144
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2145
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2146
 
2147
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2148
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2149
&quot;layer&quot; is invisible.
2150
 
2151
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2152
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2153
</source>
2154
    <translation type="unfinished"></translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
2157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2158
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2159
 
2160
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2161
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2162
&quot;layer&quot; is locked.
2163
 
2164
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2165
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2166
</source>
2167
    <translation type="unfinished"></translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2171
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2172
 
2173
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2174
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2175
&quot;layer&quot; is normal.
2176
 
2177
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2178
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2179
</source>
2180
    <translation type="unfinished"></translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2183
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2184
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2185
 
2186
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2187
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2188
 
2189
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2190
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2191
</source>
2192
    <translation type="unfinished"></translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2196
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2197
 
2198
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2199
 
2200
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2201
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2202
</source>
2203
    <translation type="unfinished"></translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
2206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2207
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2208
 
2209
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2210
 
2211
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2212
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2213
</source>
2214
    <translation type="unfinished"></translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2218
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2219
 
2220
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2221
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2222
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2223
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2224
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2225
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2226
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2227
</source>
2228
    <translation type="unfinished"></translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
2231
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2232
    <source>getPageType() -&gt; integer
2233
 
2234
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2235
</source>
2236
    <translation type="unfinished"></translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
2239
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2240
    <source>gotoPage(nr)
2241
 
2242
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2243
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2244
just sets the page that script commands will operates on.
2245
 
2246
May raise IndexError if the page number is out of range.
2247
</source>
2248
    <translation type="unfinished"></translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
2251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2252
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2253
 
2254
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2255
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2256
</source>
2257
    <translation type="unfinished"></translation>
2258
  </message>
2259
  <message>
2260
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2261
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2262
 
2263
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2264
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2265
</source>
2266
    <translation type="unfinished"></translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2270
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2271
 
2272
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2273
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2274
</source>
2275
    <translation type="unfinished"></translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2279
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2280
 
2281
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2282
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2283
</source>
2284
    <translation type="unfinished"></translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2288
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2289
 
2290
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2291
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2292
</source>
2293
    <translation type="unfinished"></translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
2296
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2297
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2298
 
2299
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2300
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2301
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2302
not given the currently selected Item is used.
2303
 
2304
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2310
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2311
 
2312
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2313
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2314
 
2315
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2316
</source>
2317
    <translation type="unfinished"></translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
2320
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2321
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2322
 
2323
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2324
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2325
 
2326
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2327
</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2332
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2333
 
2334
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2335
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2336
 
2337
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2338
</source>
2339
    <translation type="unfinished"></translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2343
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2344
 
2345
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2346
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2347
 
2348
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2349
</source>
2350
    <translation type="unfinished"></translation>
2351
  </message>
1135 cbradney 2352
</context>
2353
<context>
10842 cbradney 2354
  <name>AIPlug</name>
2355
  <message>
2356
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="116"/>
2357
    <source>Importing: %1</source>
10871 mrdocs 2358
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
10842 cbradney 2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="119"/>
2362
    <source>Analyzing File:</source>
10871 mrdocs 2363
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
10842 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="273"/>
2367
    <source>Group%1</source>
10871 mrdocs 2368
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 2369
  </message>
2370
  <message>
2371
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2190"/>
2372
    <source>Generating Items</source>
10871 mrdocs 2373
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
10842 cbradney 2374
  </message>
2375
</context>
2376
<context>
298 Franz 2377
  <name>About</name>
2378
  <message>
10842 cbradney 2379
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2380
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2381
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 2382
  </message>
2383
  <message>
10842 cbradney 2384
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2385
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2386
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
10842 cbradney 2389
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2390
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2391
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 2392
  </message>
2393
  <message>
10842 cbradney 2394
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2395
    <source>Scribus Version %1
2396
%2 %3</source>
3064 cbradney 2397
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 2398
 %2 %3</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
10842 cbradney 2401
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2402
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2403
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 2404
  </message>
2405
  <message>
10842 cbradney 2406
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2407
    <source>Galician:</source>
10792 mrdocs 2408
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
298 Franz 2409
  </message>
2410
  <message>
10842 cbradney 2411
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2412
    <source>Czech:</source>
10792 mrdocs 2413
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
298 Franz 2414
  </message>
2415
  <message>
10842 cbradney 2416
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2417
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2418
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 2419
  </message>
2420
  <message>
10842 cbradney 2421
    <location filename="../about.cpp" line="154"/>
298 Franz 2422
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 2423
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 2424
  </message>
2425
  <message>
10842 cbradney 2426
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2427
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2428
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 2429
  </message>
2430
  <message>
10842 cbradney 2431
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2432
    <source>Ukrainian:</source>
10792 mrdocs 2433
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
298 Franz 2434
  </message>
2435
  <message>
10842 cbradney 2436
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2437
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2438
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 2439
  </message>
2440
  <message>
10842 cbradney 2441
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2442
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2443
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 2444
  </message>
2445
  <message>
10842 cbradney 2446
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2447
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2448
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 2449
  </message>
2450
  <message>
10842 cbradney 2451
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2452
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2453
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 2454
  </message>
2455
  <message>
10842 cbradney 2456
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2457
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2458
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 2459
  </message>
2460
  <message>
10842 cbradney 2461
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2462
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2463
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 2464
  </message>
2465
  <message>
10842 cbradney 2466
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2467
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2468
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 2469
  </message>
2470
  <message>
10842 cbradney 2471
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2472
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2473
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 2474
  </message>
2475
  <message>
10842 cbradney 2476
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2477
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2478
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 2479
  </message>
2480
  <message>
10842 cbradney 2481
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2482
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2483
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 2484
  </message>
2485
  <message>
10842 cbradney 2486
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2487
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2488
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 2489
  </message>
2490
  <message>
10842 cbradney 2491
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2492
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2493
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 2494
  </message>
2495
  <message>
10842 cbradney 2496
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2497
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2498
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 2499
  </message>
2500
  <message>
10842 cbradney 2501
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2502
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2503
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 2504
  </message>
2505
  <message>
10842 cbradney 2506
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2507
    <source>About Scribus%1%2</source>
2508
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
10842 cbradney 2511
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2512
    <source>This panel shows the version, build date and
2513
 compiled in library support in Scribus
2514
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2515
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2516
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 2517
v Scribus vključene knjižnice\n
2518
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2519
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
10842 cbradney 2522
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
341 Franz 2523
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 2524
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 2525
  </message>
2526
  <message>
10842 cbradney 2527
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
341 Franz 2528
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 2529
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
10842 cbradney 2532
    <location filename="../about.cpp" line="383"/>
341 Franz 2533
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 2534
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
10842 cbradney 2537
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
341 Franz 2538
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 2539
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
10842 cbradney 2542
    <location filename="../about.cpp" line="423"/>
341 Franz 2543
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 2544
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 2545
  </message>
418 Franz 2546
  <message>
10842 cbradney 2547
    <location filename="../about.cpp" line="142"/>
418 Franz 2548
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 2549
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
10842 cbradney 2552
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
418 Franz 2553
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 2554
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
10842 cbradney 2557
    <location filename="../about.cpp" line="193"/>
418 Franz 2558
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 2559
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
10842 cbradney 2562
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2563
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2564
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 2565
  </message>
2566
  <message>
10842 cbradney 2567
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2568
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2569
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
10842 cbradney 2572
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
418 Franz 2573
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 2574
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
10842 cbradney 2577
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
418 Franz 2578
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 2579
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 2580
  </message>
2581
  <message>
10842 cbradney 2582
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
418 Franz 2583
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 2584
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
10842 cbradney 2587
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
418 Franz 2588
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 2589
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 2590
  </message>
454 fschmid 2591
  <message>
10842 cbradney 2592
    <location filename="../about.cpp" line="215"/>
454 fschmid 2593
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 2594
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 2595
  </message>
2596
  <message>
10842 cbradney 2597
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2598
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2599
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2600
  </message>
2601
  <message>
10842 cbradney 2602
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2603
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2604
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 2605
  </message>
2606
  <message>
10842 cbradney 2607
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2608
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2609
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 2610
  </message>
2611
  <message>
10842 cbradney 2612
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2613
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2614
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 2615
  </message>
2616
  <message>
10842 cbradney 2617
    <location filename="../about.cpp" line="342"/>
454 fschmid 2618
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 2619
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 2620
  </message>
2621
  <message>
10842 cbradney 2622
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2623
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2624
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 2625
  </message>
769 cbradney 2626
  <message>
10842 cbradney 2627
    <location filename="../about.cpp" line="46"/>
769 cbradney 2628
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 2629
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2630
  </message>
1525 cbradney 2631
  <message>
10842 cbradney 2632
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2633
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2634
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 2635
  </message>
2636
  <message>
10842 cbradney 2637
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2638
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2639
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 2640
  </message>
2641
  <message>
10842 cbradney 2642
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2643
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 2644
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 2645
  </message>
2646
  <message>
10842 cbradney 2647
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2648
    <source>This panel shows the version, build date and
2649
 compiled in library support in Scribus
2650
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2651
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2652
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 2653
podporo knjižnicam v Sckribusu
2654
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
2655
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 2656
  </message>
3064 cbradney 2657
  <message>
10842 cbradney 2658
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2659
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2660
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2661
  </message>
2662
  <message>
10842 cbradney 2663
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2664
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2665
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 2666
  </message>
2667
  <message>
10842 cbradney 2668
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2669
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2670
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 2671
  </message>
2672
  <message>
10842 cbradney 2673
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2674
    <source>Scribus Version %1
2675
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2676
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 2677
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
10842 cbradney 2680
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2681
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2682
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 2683
  </message>
2684
  <message>
10842 cbradney 2685
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2686
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 2688
  </message>
2689
  <message>
10842 cbradney 2690
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
3064 cbradney 2691
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 2692
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2693
  </message>
2694
  <message>
10842 cbradney 2695
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2696
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2697
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 2698
  </message>
3824 cbradney 2699
  <message>
10842 cbradney 2700
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2701
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 2702
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2703
  </message>
2704
  <message>
10842 cbradney 2705
    <location filename="../about.cpp" line="81"/>
3824 cbradney 2706
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 2707
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2708
  </message>
2709
  <message>
10842 cbradney 2710
    <location filename="../about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 2711
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 2712
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 2713
  </message>
2714
  <message>
10842 cbradney 2715
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2716
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 2717
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 2718
  </message>
2719
  <message>
10842 cbradney 2720
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2721
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10842 cbradney 2722
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2723
  </message>
2724
  <message>
10842 cbradney 2725
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2726
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 2727
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 2728
  </message>
2729
  <message>
10842 cbradney 2730
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2731
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10842 cbradney 2732
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 2733
  </message>
4141 cbradney 2734
  <message>
10842 cbradney 2735
    <location filename="../about.cpp" line="173"/>
4870 mrdocs 2736
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 2737
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 2738
  </message>
4759 cbradney 2739
  <message>
10842 cbradney 2740
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
4870 mrdocs 2741
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 2742
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 2743
  </message>
2744
  <message>
10842 cbradney 2745
    <location filename="" line="7471221"/>
4870 mrdocs 2746
    <source>March</source>
5328 cbradney 2747
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 2748
  </message>
5328 cbradney 2749
  <message>
10842 cbradney 2750
    <location filename="" line="7471221"/>
7902 mrdocs 2751
    <source>May</source>
2752
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 2753
  </message>
6261 cbradney 2754
  <message>
10842 cbradney 2755
    <location filename="../about.cpp" line="201"/>
7902 mrdocs 2756
    <source>Tango Project Icons:</source>
2757
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 2758
  </message>
2759
  <message>
10842 cbradney 2760
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
7716 cbradney 2761
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 2762
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 2763
  </message>
10842 cbradney 2764
  <message>
2765
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2766
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
10871 mrdocs 2767
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10842 cbradney 2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2771
    <source>Scribus Version</source>
10871 mrdocs 2772
    <translation>Scribus različice</translation>
10842 cbradney 2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <location filename="../about.cpp" line="198"/>
2776
    <source>Splash Screen:</source>
10871 mrdocs 2777
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
10842 cbradney 2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <location filename="../about.cpp" line="407"/>
2781
    <source>&amp;Updates</source>
10871 mrdocs 2782
    <translation>&amp;Posodobitve</translation>
10842 cbradney 2783
  </message>
2784
  <message>
2785
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
2786
    <source>Check for &amp;Updates</source>
10871 mrdocs 2787
    <translation>Preveri stanje &amp;posodobitev</translation>
10842 cbradney 2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
2791
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
10871 mrdocs 2792
    <translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
10842 cbradney 2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <location filename="../about.cpp" line="433"/>
2796
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
10871 mrdocs 2797
    <translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
10842 cbradney 2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2801
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10871 mrdocs 2802
    <translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
10842 cbradney 2803
  </message>
2804
  <message>
2805
    <location filename="../about.cpp" line="435"/>
2806
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
10871 mrdocs 2807
    <translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
10842 cbradney 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
2811
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
10871 mrdocs 2812
    <translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
10842 cbradney 2813
  </message>
298 Franz 2814
</context>
2815
<context>
3278 cbradney 2816
  <name>AboutPlugins</name>
2817
  <message>
10842 cbradney 2818
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2819
    <source>Yes</source>
10842 cbradney 2820
    <translation type="obsolete">Da</translation>
3278 cbradney 2821
  </message>
2822
  <message>
10842 cbradney 2823
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2824
    <source>No</source>
10842 cbradney 2825
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 2826
  </message>
4759 cbradney 2827
  <message>
10842 cbradney 2828
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2829
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 2830
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 2831
  </message>
2832
  <message>
10842 cbradney 2833
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2834
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 2835
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 2836
  </message>
2837
  <message>
10842 cbradney 2838
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 2839
    <source>Enabled:</source>
5011 mrdocs 2840
    <translation>Vključeno:</translation>
4759 cbradney 2841
  </message>
2842
  <message>
10842 cbradney 2843
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 2844
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 2845
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 2846
  </message>
2847
  <message>
10842 cbradney 2848
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 2849
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 2850
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2851
  </message>
2852
  <message>
10842 cbradney 2853
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 2854
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 2855
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 2856
  </message>
2857
  <message>
10842 cbradney 2858
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 2859
    <source>Copyright:</source>
5011 mrdocs 2860
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2861
  </message>
2862
  <message>
10842 cbradney 2863
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 2864
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 2865
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 2866
  </message>
10842 cbradney 2867
  <message>
2868
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
2869
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10871 mrdocs 2870
    <translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
10842 cbradney 2871
  </message>
3278 cbradney 2872
</context>
2873
<context>
2874
  <name>AboutPluginsBase</name>
2875
  <message>
10842 cbradney 2876
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2877
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10842 cbradney 2878
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
3278 cbradney 2879
  </message>
2880
  <message>
10842 cbradney 2881
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2882
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2883
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
3278 cbradney 2884
  </message>
2885
  <message>
10842 cbradney 2886
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2887
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 2888
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
3278 cbradney 2889
  </message>
2890
  <message>
10842 cbradney 2891
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2892
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 2893
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
3278 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
10842 cbradney 2896
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2897
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 2898
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
3278 cbradney 2899
  </message>
2900
  <message>
10842 cbradney 2901
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2902
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 2903
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 2904
  </message>
2905
  <message>
10842 cbradney 2906
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2907
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 2908
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
3278 cbradney 2909
  </message>
2910
  <message>
10842 cbradney 2911
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2912
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 2913
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 2914
  </message>
2915
  <message>
10842 cbradney 2916
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2917
    <source>License:</source>
4759 cbradney 2918
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
3278 cbradney 2919
  </message>
2920
  <message>
10842 cbradney 2921
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2922
    <source>&amp;Close</source>
10842 cbradney 2923
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
3278 cbradney 2924
  </message>
2925
  <message>
10842 cbradney 2926
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2927
    <source>Alt+C</source>
10842 cbradney 2928
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 2929
  </message>
2930
</context>
2931
<context>
3064 cbradney 2932
  <name>ActionManager</name>
2933
  <message>
10842 cbradney 2934
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
3064 cbradney 2935
    <source>&amp;New</source>
3380 cbradney 2936
    <translation>&amp;Nova</translation>
3064 cbradney 2937
  </message>
2938
  <message>
10842 cbradney 2939
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
3064 cbradney 2940
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 2941
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 2942
  </message>
2943
  <message>
10842 cbradney 2944
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
3064 cbradney 2945
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 2946
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
10842 cbradney 2949
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
3064 cbradney 2950
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 2951
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 2952
  </message>
2953
  <message>
10842 cbradney 2954
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
3064 cbradney 2955
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 2956
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
10842 cbradney 2959
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
3064 cbradney 2960
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
10792 mrdocs 2961
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
3064 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
10842 cbradney 2964
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
3064 cbradney 2965
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 2966
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
10842 cbradney 2969
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
3064 cbradney 2970
    <source>Get Text...</source>
10792 mrdocs 2971
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
10842 cbradney 2974
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1214"/>
3064 cbradney 2975
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2976
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2977
  </message>
2978
  <message>
10842 cbradney 2979
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1215"/>
3064 cbradney 2980
    <source>Get Image...</source>
10792 mrdocs 2981
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
3064 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
10842 cbradney 2984
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
3064 cbradney 2985
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2986
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
10842 cbradney 2989
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2990
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
10842 cbradney 2991
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
3064 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
10842 cbradney 2994
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
3064 cbradney 2995
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 2996
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 2997
  </message>
2998
  <message>
10842 cbradney 2999
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
3064 cbradney 3000
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 3001
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 3002
  </message>
3003
  <message>
10842 cbradney 3004
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1221"/>
3064 cbradney 3005
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 3006
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 3007
  </message>
3008
  <message>
10842 cbradney 3009
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
3064 cbradney 3010
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 3011
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 3012
  </message>
3013
  <message>
10842 cbradney 3014
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
3064 cbradney 3015
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 3016
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 3017
  </message>
3018
  <message>
10842 cbradney 3019
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
3064 cbradney 3020
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 3021
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 3022
  </message>
3023
  <message>
10842 cbradney 3024
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1227"/>
3064 cbradney 3025
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
10792 mrdocs 3026
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 3027
  </message>
3028
  <message>
10842 cbradney 3029
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
3064 cbradney 3030
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 3031
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
10842 cbradney 3034
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
3064 cbradney 3035
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 3036
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 3037
  </message>
3038
  <message>
10842 cbradney 3039
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
3064 cbradney 3040
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 3041
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 3042
  </message>
3043
  <message>
10842 cbradney 3044
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3045
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5011 mrdocs 3046
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
3064 cbradney 3047
  </message>
3048
  <message>
10842 cbradney 3049
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 3050
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 3051
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
10842 cbradney 3054
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 3055
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 3056
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 3057
  </message>
3058
  <message>
10842 cbradney 3059
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
3064 cbradney 3060
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
10792 mrdocs 3061
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
3063
  <message>
10842 cbradney 3064
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3065
    <source>Edit Image...</source>
7902 mrdocs 3066
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
10842 cbradney 3069
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3070
    <source>C&amp;olors...</source>
7902 mrdocs 3071
    <translation>&amp;Barve ...</translation>
3064 cbradney 3072
  </message>
3073
  <message>
10842 cbradney 3074
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3075
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
10842 cbradney 3076
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
3064 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
10842 cbradney 3079
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3080
    <source>&amp;Line Styles...</source>
10842 cbradney 3081
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
3064 cbradney 3082
  </message>
3083
  <message>
10842 cbradney 3084
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
3064 cbradney 3085
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 3086
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 3087
  </message>
3088
  <message>
10842 cbradney 3089
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3090
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3091
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
3064 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
10842 cbradney 3094
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
3064 cbradney 3095
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 3096
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 3097
  </message>
3098
  <message>
10842 cbradney 3099
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3100
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 3101
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 3102
  </message>
3103
  <message>
10842 cbradney 3104
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3105
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 3106
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
10842 cbradney 3109
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3110
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 3111
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
10842 cbradney 3114
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3115
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 3116
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 3117
  </message>
3118
  <message>
10842 cbradney 3119
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
3064 cbradney 3120
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 3121
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 3122
  </message>
3123
  <message>
10842 cbradney 3124
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3125
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 3126
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
10842 cbradney 3129
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3130
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 3131
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 3132
  </message>
3133
  <message>
10842 cbradney 3134
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
3064 cbradney 3135
    <source>&amp;%1 %</source>
3380 cbradney 3136
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
10842 cbradney 3139
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3140
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 3141
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
10842 cbradney 3144
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 3145
    <source>&amp;Underline</source>
3380 cbradney 3146
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
10842 cbradney 3149
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
3064 cbradney 3150
    <source>Underline &amp;Words</source>
10792 mrdocs 3151
    <translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
10842 cbradney 3154
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3155
    <source>&amp;Strike Through</source>
3380 cbradney 3156
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
3064 cbradney 3157
  </message>
3158
  <message>
10842 cbradney 3159
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3160
    <source>&amp;All Caps</source>
3380 cbradney 3161
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3163
  <message>
10842 cbradney 3164
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
3064 cbradney 3165
    <source>Small &amp;Caps</source>
3380 cbradney 3166
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
10842 cbradney 3169
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
3064 cbradney 3170
    <source>Su&amp;perscript</source>
3380 cbradney 3171
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
3064 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
10842 cbradney 3174
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3175
    <source>Su&amp;bscript</source>
3380 cbradney 3176
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
3064 cbradney 3177
  </message>
3178
  <message>
10842 cbradney 3179
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3180
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3181
    <translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
3064 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
10842 cbradney 3184
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3185
    <source>S&amp;hadow</source>
3380 cbradney 3186
    <translation>&amp;Senca</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
10842 cbradney 3189
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
3064 cbradney 3190
    <source>&amp;Image Effects</source>
10792 mrdocs 3191
    <translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
3064 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
10842 cbradney 3194
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 3195
    <source>&amp;Tabulators...</source>
7902 mrdocs 3196
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
3064 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
10842 cbradney 3199
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3200
    <source>D&amp;uplicate</source>
3380 cbradney 3201
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
3064 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
10842 cbradney 3204
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
3064 cbradney 3205
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
10792 mrdocs 3206
    <translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
10842 cbradney 3209
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1284"/>
3064 cbradney 3210
    <source>&amp;Delete</source>
10792 mrdocs 3211
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
3064 cbradney 3212
  </message>
3213
  <message>
10842 cbradney 3214
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 3215
    <source>&amp;Group</source>
3380 cbradney 3216
    <translation>&amp;Združi</translation>
3064 cbradney 3217
  </message>
3218
  <message>
10842 cbradney 3219
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 3220
    <source>&amp;Ungroup</source>
3380 cbradney 3221
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
3064 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
10842 cbradney 3224
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 3225
    <source>Is &amp;Locked</source>
3380 cbradney 3226
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
10842 cbradney 3229
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 3230
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3380 cbradney 3231
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
3064 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
10842 cbradney 3234
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
3064 cbradney 3235
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3380 cbradney 3236
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
3064 cbradney 3237
  </message>
3238
  <message>
10842 cbradney 3239
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3240
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3380 cbradney 3241
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
3064 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
10842 cbradney 3244
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3245
    <source>&amp;Lower</source>
3380 cbradney 3246
    <translation>&amp;Spusti</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
10842 cbradney 3249
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3250
    <source>&amp;Raise</source>
3380 cbradney 3251
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
3064 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
10842 cbradney 3254
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3255
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
10792 mrdocs 3256
    <translation>Pošlji v &amp;skicirko</translation>
3064 cbradney 3257
  </message>
3258
  <message>
10842 cbradney 3259
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 3260
    <source>&amp;Attributes...</source>
7902 mrdocs 3261
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
3064 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
10842 cbradney 3264
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 3265
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3380 cbradney 3266
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
10842 cbradney 3269
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
3064 cbradney 3270
    <source>&amp;Update Image</source>
3380 cbradney 3271
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
3064 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
10842 cbradney 3274
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3275
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3380 cbradney 3276
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
3064 cbradney 3277
  </message>
3278
  <message>
10842 cbradney 3279
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
3064 cbradney 3280
    <source>Extended Image Properties</source>
3380 cbradney 3281
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
3064 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
10842 cbradney 3284
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 3285
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3380 cbradney 3286
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
10842 cbradney 3289
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3290
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3380 cbradney 3291
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3292
  </message>
3293
  <message>
10842 cbradney 3294
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3295
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3380 cbradney 3296
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3297
  </message>
3298
  <message>
10842 cbradney 3299
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3300
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
10792 mrdocs 3301
    <translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
3064 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
10842 cbradney 3304
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
3064 cbradney 3305
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
10792 mrdocs 3306
    <translation>je &amp;opomba PDF</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
10842 cbradney 3309
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3310
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3311
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
3064 cbradney 3312
  </message>
3313
  <message>
10842 cbradney 3314
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 3315
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3316
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
3064 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
10842 cbradney 3319
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 3320
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
7902 mrdocs 3321
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
3064 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
10842 cbradney 3324
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 3325
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3380 cbradney 3326
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
10842 cbradney 3329
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3330
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3380 cbradney 3331
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
3064 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
10842 cbradney 3334
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 3335
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3380 cbradney 3336
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
3064 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
10842 cbradney 3339
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3340
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3380 cbradney 3341
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
3064 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
10842 cbradney 3344
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 3345
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
10792 mrdocs 3346
    <translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
10842 cbradney 3349
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3350
    <source>&amp;Image Frame</source>
3380 cbradney 3351
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
3064 cbradney 3352
  </message>
3353
  <message>
10842 cbradney 3354
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3355
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3356
    <translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
3064 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
10842 cbradney 3359
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
3064 cbradney 3360
    <source>&amp;Polygon</source>
3380 cbradney 3361
    <translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
3064 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
10842 cbradney 3364
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
3064 cbradney 3365
    <source>&amp;Text Frame</source>
3380 cbradney 3366
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
3064 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
10842 cbradney 3369
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 3370
    <source>&amp;Glyph...</source>
7902 mrdocs 3371
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
3064 cbradney 3372
  </message>
3373
  <message>
10842 cbradney 3374
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
3064 cbradney 3375
    <source>Sample Text</source>
3380 cbradney 3376
    <translation>Vzorčno besedilo</translation>
3064 cbradney 3377
  </message>
3378
  <message>
10842 cbradney 3379
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 3380
    <source>&amp;Insert...</source>
7902 mrdocs 3381
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
3064 cbradney 3382
  </message>
3383
  <message>
10842 cbradney 3384
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
3064 cbradney 3385
    <source>Im&amp;port...</source>
7902 mrdocs 3386
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
3064 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
10842 cbradney 3389
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3390
    <source>&amp;Delete...</source>
7902 mrdocs 3391
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
3064 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
10842 cbradney 3394
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3395
    <source>&amp;Copy...</source>
7902 mrdocs 3396
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
3064 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
10842 cbradney 3399
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3400
    <source>&amp;Move...</source>
7902 mrdocs 3401
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
3064 cbradney 3402
  </message>
3403
  <message>
10842 cbradney 3404
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 3405
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
10792 mrdocs 3406
    <translation>&amp;Uporabi glavno stran ...</translation>
3064 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
10842 cbradney 3409
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 3410
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
7902 mrdocs 3411
    <translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
3064 cbradney 3412
  </message>
3413
  <message>
10842 cbradney 3414
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 3415
    <source>Manage Page Properties...</source>
7902 mrdocs 3416
    <translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
3064 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
10842 cbradney 3419
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3420
    <source>&amp;Fit in window</source>
10842 cbradney 3421
    <translation type="obsolete">Prilagodi &amp;oknu</translation>
3064 cbradney 3422
  </message>
3423
  <message>
10842 cbradney 3424
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 3425
    <source>&amp;50%</source>
3380 cbradney 3426
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
10842 cbradney 3429
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 3430
    <source>&amp;75%</source>
3380 cbradney 3431
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3432
  </message>
3433
  <message>
10842 cbradney 3434
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 3435
    <source>&amp;100%</source>
3380 cbradney 3436
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3437
  </message>
3438
  <message>
10842 cbradney 3439
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 3440
    <source>&amp;200%</source>
3380 cbradney 3441
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
10842 cbradney 3444
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3445
    <source>&amp;Thumbnails</source>
10842 cbradney 3446
    <translation type="obsolete">&amp;Sličice predogleda</translation>
3064 cbradney 3447
  </message>
3448
  <message>
10842 cbradney 3449
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 3450
    <source>Show &amp;Margins</source>
10792 mrdocs 3451
    <translation>Pokaži &amp;robove</translation>
3064 cbradney 3452
  </message>
3453
  <message>
10842 cbradney 3454
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
3064 cbradney 3455
    <source>Show &amp;Frames</source>
10792 mrdocs 3456
    <translation>Pokaži &amp;okvire</translation>
3064 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
10842 cbradney 3459
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 3460
    <source>Show &amp;Images</source>
10792 mrdocs 3461
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
3064 cbradney 3462
  </message>
3463
  <message>
10842 cbradney 3464
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
3064 cbradney 3465
    <source>Show &amp;Grid</source>
10792 mrdocs 3466
    <translation>Pokaži &amp;mrežo</translation>
3064 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
10842 cbradney 3469
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
3064 cbradney 3470
    <source>Show G&amp;uides</source>
10792 mrdocs 3471
    <translation>Pokaži &amp;vodila</translation>
3064 cbradney 3472
  </message>
3473
  <message>
10842 cbradney 3474
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 3475
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
10792 mrdocs 3476
    <translation>Pokaži &amp;osnovno mrežo</translation>
3064 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
10842 cbradney 3479
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
3064 cbradney 3480
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
10792 mrdocs 3481
    <translation>Pokaži &amp;verige besedil</translation>
3064 cbradney 3482
  </message>
3483
  <message>
10842 cbradney 3484
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
3064 cbradney 3485
    <source>Show Control Characters</source>
10792 mrdocs 3486
    <translation>Pokaži ukazne znake</translation>
3064 cbradney 3487
  </message>
3488
  <message>
10842 cbradney 3489
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 3490
    <source>Rulers relative to Page</source>
3380 cbradney 3491
    <translation>Vodila glede na stran</translation>