Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10872 | Rev 11652 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10871 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sl_SI">
3
<defaultcodec></defaultcodec>
298 Franz 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
10842 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation>getColorNames() -&gt; list
14
 
15
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
10792 mrdocs 16
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
10842 cbradney 19
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
5011 mrdocs 26
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
27
 
10792 mrdocs 28
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
29
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik
30
prekliče ukaz. Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.</translation>
1135 cbradney 31
  </message>
32
  <message>
10842 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 34
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
35
 
36
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
37
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
38
</source>
7902 mrdocs 39
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 40
 
7902 mrdocs 41
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
42
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
10842 cbradney 45
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 46
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
47
 
48
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
49
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
50
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
52
</source>
7902 mrdocs 53
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 54
 
10792 mrdocs 55
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
56
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
57
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
7902 mrdocs 58
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
10842 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 62
    <source>setRedraw(bool)
63
 
64
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
65
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
66
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
67
</source>
7902 mrdocs 68
    <translation>setRedraw(bool)
69
 
70
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
71
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
72
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
1135 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
10842 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 76
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
77
 
78
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
79
coordinates are given in the current measurement units of the document
80
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
81
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
82
is not given Scribus will create one for you.
83
 
84
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
85
</source>
7902 mrdocs 86
    <translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
87
 
88
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
89
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
90
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
91
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
10792 mrdocs 92
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
7902 mrdocs 93
 
94
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
1135 cbradney 95
  </message>
96
  <message>
10842 cbradney 97
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 98
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
99
 
100
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
101
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
102
available types (FILL_&lt;type&gt;).
103
</source>
10792 mrdocs 104
    <translation>setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
7902 mrdocs 105
 
106
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
107
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
10792 mrdocs 108
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).</translation>
1135 cbradney 109
  </message>
110
  <message>
10842 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 112
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
113
 
114
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
115
frame has some text selected the value assigned to the first character of
116
the selection is returned.
117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
118
</source>
7902 mrdocs 119
    <translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
120
 
121
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
122
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
123
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
10842 cbradney 126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 127
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
128
 
129
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
130
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
131
</source>
7902 mrdocs 132
    <translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
133
 
134
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
135
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1135 cbradney 136
  </message>
1525 cbradney 137
  <message>
10842 cbradney 138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 139
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
140
 
141
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
142
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
143
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
144
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
145
master page for the new page.
146
 
147
May raise IndexError if the page number is out of range
148
</source>
7902 mrdocs 149
    <translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
150
 
151
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
152
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
153
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
154
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
155
 
10792 mrdocs 156
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
10842 cbradney 159
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
10842 cbradney 165
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
7902 mrdocs 166
 
167
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
168
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
10842 cbradney 171
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
7902 mrdocs 173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
6434 cbradney 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
10842 cbradney 212
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
7902 mrdocs 213
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
214
 
215
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
216
 
217
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
218
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
219
npr. PAPER_A4 itn.
220
 
221
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
222
 
223
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
224
 
225
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
226
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
227
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
228
 
229
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
230
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
231
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
232
 
233
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
234
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
235
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
236
 
237
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
238
Indeksirano od 0 (0 = prva).
239
 
240
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
241
 
242
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
243
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
244
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
245
 
246
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
247
PAGE_4, 3, 1)
248
 
10792 mrdocs 249
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3824 cbradney 250
  </message>
10842 cbradney 251
  <message>
252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
253
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
254
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
255
 
256
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
257
following meaning:
258
 
259
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
260
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
261
 
262
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
263
margins
264
 
265
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
266
 
267
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
268
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
269
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
270
 
271
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
272
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
273
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
274
 
275
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
276
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
277
PAGE_4 is 4-fold.
278
 
279
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
280
Indexed from 0 (0 = first).
281
 
282
numPage = Number of pages to be created.
283
 
284
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
285
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
286
is not in points, make sure to account for this.
287
 
288
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
289
PAGE_4, 3, 1)
290
 
291
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
292
</source>
10871 mrdocs 293
    <translation>newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
294
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani,številoStrani) -&gt; bool
295
 
296
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
297
 
298
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
299
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
300
npr. PAPER_A4 itn.
301
 
302
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
303
 
304
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
305
 
306
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
307
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
308
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
309
 
310
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
311
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
312
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
313
 
314
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
315
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
316
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
317
 
318
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
319
Indeksirano od 0 (0 = prva).
320
 
321
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
322
 
323
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
324
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
325
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
326
 
327
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
328
PAGE_4, 3, 1)
329
 
330
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
10842 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
334
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
335
 
336
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
337
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
338
 
339
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
340
</source>
10871 mrdocs 341
    <translation>placeSVG(&quot;ime datoteke&quot;, x, y)
342
 
343
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
344
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
345
 
346
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
347
</translation>
10842 cbradney 348
  </message>
1135 cbradney 349
</context>
350
<context>
351
  <name>@default</name>
352
  <message>
10842 cbradney 353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 354
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
355
 
356
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
357
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
358
the value of the named color from the default document colors.
359
 
360
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
361
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
362
</source>
363
    <translation type="unfinished"></translation>
364
  </message>
365
  <message>
10842 cbradney 366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 367
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
368
 
369
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
370
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
371
Color components should be in the range from 0 to 255.
372
 
373
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
374
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
375
</source>
376
    <translation type="unfinished"></translation>
377
  </message>
378
  <message>
10842 cbradney 379
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 380
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
381
 
382
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
383
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
384
&quot;None&quot; - transparent.
385
 
386
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
387
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
388
 
389
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
390
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
391
</source>
392
    <translation type="unfinished"></translation>
393
  </message>
394
  <message>
10842 cbradney 395
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 396
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
397
 
398
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
399
 
400
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
401
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
402
</source>
10959 mrdocs 403
    <translation>replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
404
 
405
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
406
 
407
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
408
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
409
</translation>
1135 cbradney 410
  </message>
411
  <message>
10842 cbradney 412
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 413
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
414
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
415
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
416
 
417
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
418
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
419
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
420
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
421
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
422
 
423
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
424
at 1.
425
 
426
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
427
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
428
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
429
can be binary-ORed with button constants:
430
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
431
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
432
 
433
Usage examples:
434
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
435
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
436
          ICON_ERROR)
437
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
438
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
439
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
440
 
441
Defined button and icon constants:
442
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
443
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
444
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
445
</source>
446
    <translation type="unfinished"></translation>
447
  </message>
448
  <message>
10842 cbradney 449
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 450
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
451
 
452
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
453
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
454
 
455
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
456
</source>
10792 mrdocs 457
    <translation>valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
458
 
459
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
460
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
461
 
462
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
1135 cbradney 463
  </message>
464
  <message>
10842 cbradney 465
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 466
    <source>closeDoc()
467
 
468
Closes the current document without prompting to save.
469
 
470
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
471
</source>
10792 mrdocs 472
    <translation>closeDoc()
473
 
474
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
475
 
476
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 477
  </message>
478
  <message>
10842 cbradney 479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 480
    <source>haveDoc() -&gt; bool
481
 
482
Returns true if there is a document open.
483
</source>
7902 mrdocs 484
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
485
 
486
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 487
  </message>
488
  <message>
10842 cbradney 489
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 490
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
491
 
492
Opens the document &quot;name&quot;.
493
 
494
May raise ScribusError if the document could not be opened.
495
</source>
7902 mrdocs 496
    <translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
497
 
498
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
499
 
500
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
501
</translation>
1135 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
10842 cbradney 504
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 505
    <source>saveDoc()
506
 
507
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
508
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
509
save file dialog.
510
 
511
If the save fails, there is currently no way to tell.
512
</source>
10792 mrdocs 513
    <translation>saveDoc()
514
 
515
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
516
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
517
za shranjevanje.
518
 
519
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 520
  </message>
521
  <message>
10842 cbradney 522
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 523
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
524
 
525
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
526
relative path).
527
 
528
May raise ScribusError if the save fails.
529
</source>
10792 mrdocs 530
    <translation>saveDocAs(&quot;ime&quot;)
531
 
532
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
533
relativna pot).
534
 
535
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
536
  </message>
537
  <message>
10842 cbradney 538
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 539
    <source>setUnit(type)
540
 
541
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
542
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
543
 
544
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
545
</source>
10792 mrdocs 546
    <translation>setUnit(vrsta)
547
 
548
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
549
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
550
 
551
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 552
  </message>
553
  <message>
10842 cbradney 554
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 555
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
556
 
557
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
558
of the UNIT_* constants:
559
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
560
</source>
10792 mrdocs 561
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
562
 
563
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
564
konstant UNIT_*:
565
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 566
  </message>
567
  <message>
10842 cbradney 568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 569
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
570
 
571
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
572
current document.
573
</source>
10792 mrdocs 574
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
575
 
576
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
577
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 578
  </message>
579
  <message>
10842 cbradney 580
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 581
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
582
 
583
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
584
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
585
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
586
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
587
</source>
10959 mrdocs 588
    <translation>setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
589
 
590
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
591
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
592
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
593
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
594
</translation>
1135 cbradney 595
  </message>
596
  <message>
10842 cbradney 597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 598
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
599
 
600
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
601
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
602
</source>
10792 mrdocs 603
    <translation>getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
604
 
605
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
606
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 607
  </message>
608
  <message>
10842 cbradney 609
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 610
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
611
 
612
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
613
is not given the currently selected Item is used.
614
</source>
10792 mrdocs 615
    <translation>getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
616
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
617
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 618
  </message>
619
  <message>
10842 cbradney 620
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 621
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
622
 
623
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
624
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
625
</source>
10792 mrdocs 626
    <translation>getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
627
 
628
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
629
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 630
  </message>
631
  <message>
10842 cbradney 632
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 633
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
634
 
635
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
636
currently selected item is used. The cap types are:
637
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
638
</source>
10959 mrdocs 639
    <translation>getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
640
 
641
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
642
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
643
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1135 cbradney 644
  </message>
645
  <message>
10842 cbradney 646
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 647
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
648
 
649
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
650
currently selected item is used. Line style constants are:
651
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
652
</source>
10792 mrdocs 653
    <translation>getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
654
 
655
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
656
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
657
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 658
  </message>
659
  <message>
10842 cbradney 660
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 661
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
662
 
663
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
664
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
665
</source>
10792 mrdocs 666
    <translation>getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
667
 
668
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
669
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 670
  </message>
671
  <message>
10842 cbradney 672
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 673
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
674
 
675
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
676
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
677
</source>
10792 mrdocs 678
    <translation>getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
679
 
680
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
681
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 682
  </message>
683
  <message>
10842 cbradney 684
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 685
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
686
 
687
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
688
given the currently selected item is used.
689
</source>
10792 mrdocs 690
    <translation>getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
691
 
692
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
693
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 694
  </message>
695
  <message>
10842 cbradney 696
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 697
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
698
 
699
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
701
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
702
for reference.
703
</source>
10959 mrdocs 704
    <translation>getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
705
 
706
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
707
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
708
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
709
za cel nabor možnosti.
710
</translation>
1135 cbradney 711
  </message>
712
  <message>
10842 cbradney 713
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 714
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
715
 
716
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
717
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
718
is used.
719
</source>
10792 mrdocs 720
    <translation>getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
721
 
722
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
723
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
724
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 725
  </message>
726
  <message>
10842 cbradney 727
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 728
    <source>getAllObjects() -&gt; list
729
 
730
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
731
</source>
10792 mrdocs 732
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
733
 
734
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 735
  </message>
736
  <message>
10842 cbradney 737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 738
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
739
 
740
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
741
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
742
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
743
belongs to a group, the whole group is moved.
744
</source>
745
    <translation type="unfinished"></translation>
746
  </message>
747
  <message>
10842 cbradney 748
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 749
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
750
 
751
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
752
is not given the currently selected item is used.
753
</source>
10792 mrdocs 754
    <translation>sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
755
 
756
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
757
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 758
  </message>
759
  <message>
10842 cbradney 760
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 761
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
762
 
763
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
764
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
765
second selected Object and so on.
766
</source>
10792 mrdocs 767
    <translation>getSelectedObject([št]) -&gt; string
768
 
769
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
770
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
771
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 772
  </message>
773
  <message>
10842 cbradney 774
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 775
    <source>selectionCount() -&gt; integer
776
 
777
Returns the number of selected objects.
778
</source>
10792 mrdocs 779
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
780
 
781
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 782
  </message>
783
  <message>
10842 cbradney 784
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 785
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
786
 
787
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
788
</source>
10792 mrdocs 789
    <translation>selectObject(&quot;ime&quot;)
790
 
791
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 792
  </message>
793
  <message>
10842 cbradney 794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 795
    <source>deselectAll()
796
 
797
Deselects all objects in the whole document.
798
</source>
10792 mrdocs 799
    <translation>deselectAll()
800
 
801
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
10842 cbradney 804
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 805
    <source>groupObjects(list)
806
 
807
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
808
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
809
items are used.
810
</source>
10792 mrdocs 811
    <translation>groupObjects(seznam)
812
 
813
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
814
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
815
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 816
  </message>
817
  <message>
10842 cbradney 818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 819
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
820
 
821
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
10792 mrdocs 822
    <translation>unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
823
 
824
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
825
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 826
  </message>
827
  <message>
10842 cbradney 828
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 829
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
830
 
831
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
832
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
833
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
834
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
835
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
836
 
837
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
838
</source>
839
    <translation type="unfinished"></translation>
840
  </message>
841
  <message>
10842 cbradney 842
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 843
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
844
 
845
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
846
not given the currently selected item is used.
847
 
848
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
849
</source>
10959 mrdocs 850
    <translation>loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
851
 
852
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
853
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
854
 
855
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
856
</translation>
1135 cbradney 857
  </message>
858
  <message>
10842 cbradney 859
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 860
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
861
 
862
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
863
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
864
means 100 %.
865
 
866
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
867
</source>
868
    <translation type="unfinished"></translation>
869
  </message>
870
  <message>
10842 cbradney 871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 872
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
873
 
874
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
875
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
876
if locked.
877
</source>
10792 mrdocs 878
    <translation>lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
879
 
880
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
881
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
882
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 883
  </message>
884
  <message>
10842 cbradney 885
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 886
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
887
 
888
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
889
currently selected item is used.
890
</source>
10792 mrdocs 891
    <translation>isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
892
 
893
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
894
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 895
  </message>
896
  <message>
10842 cbradney 897
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 898
    <source>getFontNames() -&gt; list
899
 
900
Returns a list with the names of all available fonts.
901
</source>
10792 mrdocs 902
    <translation>getFontNames() -&gt; list
903
 
904
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
10842 cbradney 907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 908
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
909
 
910
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
911
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
912
</source>
913
    <translation type="unfinished"></translation>
914
  </message>
915
  <message>
10842 cbradney 916
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 917
    <source>getLayers() -&gt; list
918
 
919
Returns a list with the names of all defined layers.
920
</source>
10792 mrdocs 921
    <translation>getLayers() -&gt; list
922
 
923
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 924
  </message>
925
  <message>
10842 cbradney 926
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 927
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
928
 
929
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
930
 
931
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
932
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
933
</source>
934
    <translation type="unfinished"></translation>
935
  </message>
936
  <message>
10842 cbradney 937
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 938
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
939
 
940
Returns the name of the current active layer.
941
</source>
10792 mrdocs 942
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
943
 
944
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
10842 cbradney 947
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 948
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
949
 
950
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
951
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
952
 
953
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
954
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
955
</source>
956
    <translation type="unfinished"></translation>
957
  </message>
958
  <message>
10842 cbradney 959
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 960
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
961
 
962
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
963
the layer is invisible.
964
 
965
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
966
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
967
</source>
968
    <translation type="unfinished"></translation>
969
  </message>
970
  <message>
10842 cbradney 971
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 972
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
973
 
974
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
975
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
976
 
977
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
978
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
979
</source>
10959 mrdocs 980
    <translation>deleteLayer(&quot;plast&quot;)
981
 
982
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
983
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
984
 
985
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
986
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
987
</translation>
1135 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
10842 cbradney 990
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 991
    <source>createLayer(layer)
992
 
993
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
994
 
995
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
996
</source>
10792 mrdocs 997
    <translation>createLayer(plast)
998
 
999
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
1000
 
1001
Lahko vrne napako ValueError. če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
10842 cbradney 1004
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 1005
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1006
 
1007
Returns a string with the -lang value.
1008
</source>
10792 mrdocs 1009
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1010
 
1011
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
10842 cbradney 1014
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1135 cbradney 1015
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1016
 
1017
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1018
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1019
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1020
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1021
is not given Scribus will create one for you.
1022
 
1023
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1024
</source>
1025
    <translation type="unfinished"></translation>
1026
  </message>
1027
  <message>
10842 cbradney 1028
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 1029
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1030
 
1031
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1032
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1033
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1034
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1035
create one for you.
1036
 
1037
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1038
</source>
1039
    <translation type="unfinished"></translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
10842 cbradney 1042
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 1043
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1044
 
1045
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1046
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1047
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1048
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1049
given Scribus will create one for you.
1050
 
1051
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1052
</source>
1053
    <translation type="unfinished"></translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
10842 cbradney 1056
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 1057
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1058
 
1059
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1060
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1061
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1062
object because you need this name for further access to that object. If
1063
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1064
 
1065
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1066
</source>
1067
    <translation type="unfinished"></translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
10842 cbradney 1070
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 1071
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1072
 
1073
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1074
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1075
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1076
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1077
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1078
Scribus will create one for you.
1079
 
1080
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1081
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1082
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1083
</source>
1084
    <translation type="unfinished"></translation>
1085
  </message>
1086
  <message>
10842 cbradney 1087
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 1088
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1089
 
1090
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1091
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1092
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1093
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1094
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1095
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1096
identifier for the object because you need this name for further access to that
1097
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1098
 
1099
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1100
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1101
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1102
</source>
1103
    <translation type="unfinished"></translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
10842 cbradney 1106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 1107
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1108
 
1109
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1110
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1111
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1112
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1113
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1114
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1115
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1116
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1117
for you.
1118
 
1119
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1120
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1121
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1122
</source>
1123
    <translation type="unfinished"></translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
10842 cbradney 1126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 1127
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1128
 
1129
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1130
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1131
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1132
unique identifier for the object because you need this name for further access
1133
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1134
 
1135
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1136
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1137
</source>
1138
    <translation type="unfinished"></translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
10842 cbradney 1141
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 1142
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1143
 
1144
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1145
selected item is deleted.
1146
</source>
10792 mrdocs 1147
    <translation>deleteObject([&quot;ime&quot;])
1148
 
1149
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1150
trenutno izbrani element.</translation>
1151
  </message>
1152
  <message>
10842 cbradney 1153
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 1154
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1155
 
1156
Test if an object with specified name really exists in the document.
1157
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1158
returns True if there is something selected.
1159
</source>
10959 mrdocs 1160
    <translation>objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
1161
 
1162
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
1163
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
1164
vrne True, če je izbran kak predmet.
1165
</translation>
1135 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
10842 cbradney 1168
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1169
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1170
 
1171
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1172
given, it&apos;s applied on the selected object.
1173
</source>
10792 mrdocs 1174
    <translation>setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
1175
 
1176
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1177
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1178
  </message>
1179
  <message>
10842 cbradney 1180
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1181
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1182
 
1183
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1184
</source>
10792 mrdocs 1185
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1186
 
1187
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1188
  </message>
1189
  <message>
10842 cbradney 1190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1191
    <source>currentPage() -&gt; integer
1192
 
1193
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1194
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1195
</source>
10792 mrdocs 1196
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1197
 
1198
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1199
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1200
  </message>
1201
  <message>
10842 cbradney 1202
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1203
    <source>redrawAll()
1204
 
1205
Redraws all pages.
1206
</source>
10792 mrdocs 1207
    <translation>redrawAll()
1208
 
1209
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1210
  </message>
1211
  <message>
10842 cbradney 1212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1213
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1214
 
1215
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1216
 
1217
May raise ScribusError if the save failed.
1218
</source>
10792 mrdocs 1219
    <translation>savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
1220
 
1221
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1222
 
1223
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1224
  </message>
1225
  <message>
10842 cbradney 1226
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1227
    <source>deletePage(nr)
1228
 
1229
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1230
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1231
page number is.
1232
 
1233
May raise IndexError if the page number is out of range
1234
</source>
1235
    <translation type="unfinished"></translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
10842 cbradney 1238
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1239
    <source>pageCount() -&gt; integer
1240
 
1241
Returns the number of pages in the document.
1242
</source>
10792 mrdocs 1243
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1244
 
1245
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1246
  </message>
1247
  <message>
10842 cbradney 1248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1249
    <source>getHGuides() -&gt; list
1250
 
1251
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1252
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1253
</source>
10959 mrdocs 1254
    <translation>getHGuides() -&gt; seznam
1255
 
1256
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
1257
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1258
</translation>
1135 cbradney 1259
  </message>
1260
  <message>
10842 cbradney 1261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1262
    <source>setHGuides(list)
1263
 
1264
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1265
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1266
 
1267
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1268
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1269
</source>
10959 mrdocs 1270
    <translation>setHGuides(seznam)
1271
 
1272
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
1273
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1274
 
1275
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
1276
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
1277
</translation>
1135 cbradney 1278
  </message>
1279
  <message>
10842 cbradney 1280
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1281
    <source>getVGuides()
1282
 
1283
See getHGuides.
1284
</source>
7902 mrdocs 1285
    <translation>getVGuides()
1286
 
1287
Glejte getHGuides.
1288
</translation>
1135 cbradney 1289
  </message>
1290
  <message>
10842 cbradney 1291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1292
    <source>setVGuides()
1293
 
1294
See setHGuides.
1295
</source>
7902 mrdocs 1296
    <translation>setVGuides()
1297
 
1298
Glejte setHGuides.
1299
</translation>
1135 cbradney 1300
  </message>
1301
  <message>
10842 cbradney 1302
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1303
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1304
 
1305
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1306
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1307
</source>
1308
    <translation type="unfinished"></translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
10842 cbradney 1311
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1312
    <source>getPageItems() -&gt; list
1313
 
1314
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1315
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1316
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1317
the page...
1318
</source>
1319
    <translation type="unfinished"></translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
10842 cbradney 1322
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1323
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1324
 
1325
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1326
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1327
currently selected item is used.
1328
</source>
1329
    <translation type="unfinished"></translation>
1330
  </message>
1331
  <message>
10842 cbradney 1332
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1333
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1334
 
1335
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1336
is not given the currently selected item is used.
1337
</source>
1338
    <translation type="unfinished"></translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
10842 cbradney 1341
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1342
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1343
 
1344
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1345
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1346
given the currently selected item is used.
1347
 
1348
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1349
</source>
1350
    <translation type="unfinished"></translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
10842 cbradney 1353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1354
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1355
 
1356
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1357
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1358
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1359
is used.
1360
 
1361
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1362
</source>
1363
    <translation type="unfinished"></translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
10842 cbradney 1366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1367
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1368
 
1369
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1370
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1371
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1372
</source>
1373
    <translation type="unfinished"></translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
10842 cbradney 1376
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1377
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1378
 
1379
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1380
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1381
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1382
</source>
1383
    <translation type="unfinished"></translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
10842 cbradney 1386
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1387
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1388
 
1389
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1390
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1391
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1392
</source>
1393
    <translation type="unfinished"></translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
10842 cbradney 1396
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1397
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1398
 
1399
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1400
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1401
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1402
Item is used.
1403
 
1404
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1405
</source>
1406
    <translation type="unfinished"></translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
10842 cbradney 1409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1410
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1411
 
1412
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1413
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1414
 
1415
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1416
</source>
1417
    <translation type="unfinished"></translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
10842 cbradney 1420
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1421
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1422
 
1423
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1424
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1425
 
1426
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1427
</source>
1428
    <translation type="unfinished"></translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
10842 cbradney 1431
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 1432
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1433
 
1434
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1435
has some text selected the value assigned to the first character
1436
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1437
selected item is used.
1438
</source>
1439
    <translation type="unfinished"></translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
10842 cbradney 1442
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 1443
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1444
 
1445
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1446
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1447
</source>
1448
    <translation type="unfinished"></translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
10842 cbradney 1451
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 1452
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1453
 
1454
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1455
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1456
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1457
selected item is used.
1458
</source>
1459
    <translation type="unfinished"></translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
10842 cbradney 1462
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 1463
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1464
 
1465
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1466
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1467
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1468
used.
1469
</source>
1470
    <translation type="unfinished"></translation>
1471
  </message>
1472
  <message>
10842 cbradney 1473
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 1474
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1475
 
1476
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1477
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1478
</source>
1479
    <translation type="unfinished"></translation>
1480
  </message>
1481
  <message>
10842 cbradney 1482
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 1483
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1484
 
1485
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1486
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1487
</source>
1488
    <translation type="unfinished"></translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
10842 cbradney 1491
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 1492
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1493
 
1494
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1495
given the currently selected item is used.
1496
</source>
1497
    <translation type="unfinished"></translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
10842 cbradney 1500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 1501
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1502
 
1503
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1504
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1505
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1506
used.
1507
</source>
1508
    <translation type="unfinished"></translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
10842 cbradney 1511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 1512
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1513
 
1514
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1515
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1516
currently selected item is used.
1517
 
1518
May throw ValueError if the font cannot be found.
1519
</source>
1520
    <translation type="unfinished"></translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
10842 cbradney 1523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 1524
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1525
 
1526
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1527
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1528
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1529
currently selected item is used.
1530
 
1531
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1532
</source>
1533
    <translation type="unfinished"></translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
10842 cbradney 1536
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 1537
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1538
 
1539
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1540
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1541
item is used.
1542
 
1543
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1544
</source>
1545
    <translation type="unfinished"></translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
10842 cbradney 1548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 1549
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1550
 
1551
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1552
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1553
 
1554
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1555
</source>
1556
    <translation type="unfinished"></translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
10842 cbradney 1559
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 1560
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1561
 
1562
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1564
 
1565
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1566
</source>
1567
    <translation type="unfinished"></translation>
1568
  </message>
1569
  <message>
10842 cbradney 1570
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 1571
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1572
 
1573
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1574
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1575
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1576
 
1577
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1578
</source>
1579
    <translation type="unfinished"></translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
10842 cbradney 1582
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 1583
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1584
 
1585
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1586
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1587
selected item is used.
1588
</source>
1589
    <translation type="unfinished"></translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
10842 cbradney 1592
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 1593
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1594
 
1595
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1596
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1597
given the currently selected item is used.
1598
</source>
1599
    <translation type="unfinished"></translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
10842 cbradney 1602
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 1603
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1604
 
1605
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1606
selected item is used.
1607
</source>
10959 mrdocs 1608
    <translation>setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
1609
 
1610
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
1611
trenutno izbrani element.
1612
</translation>
1135 cbradney 1613
  </message>
1614
  <message>
10842 cbradney 1615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 1616
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1617
 
1618
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1619
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1620
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1621
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1622
used.
1623
</source>
1624
    <translation type="unfinished"></translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
10842 cbradney 1627
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 1628
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1629
 
1630
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1631
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1632
and must not link to or be linked from any other frames already.
1633
 
1634
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1635
</source>
1636
    <translation type="unfinished"></translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
10842 cbradney 1639
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 1640
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1641
 
1642
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1643
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1644
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1645
 
1646
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1647
</source>
1648
    <translation type="unfinished"></translation>
1649
  </message>
1650
  <message>
10842 cbradney 1651
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 1652
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1653
 
1654
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1655
currently selected item is used.</source>
1656
    <translation type="unfinished"></translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
10842 cbradney 1659
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1660
    <source>progressReset()
1661
 
1662
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1663
new progress bar use. See progressSet.
1664
</source>
1665
    <translation type="unfinished"></translation>
1666
  </message>
1667
  <message>
10842 cbradney 1668
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1669
    <source>progressTotal(max)
1670
 
1671
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1672
See progressSet.
1673
</source>
1674
    <translation type="unfinished"></translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
10842 cbradney 1677
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1678
    <source>progressSet(nr)
1679
 
1680
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1681
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1682
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1683
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1684
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1685
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1686
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1687
</source>
1688
    <translation type="unfinished"></translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
10842 cbradney 1691
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1692
    <source>setCursor()
1693
 
1694
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1695
</source>
10959 mrdocs 1696
    <translation>setCursor()
1697
 
1698
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
1699
</translation>
1135 cbradney 1700
  </message>
1701
  <message>
10842 cbradney 1702
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1703
    <source>docChanged(bool)
1704
 
1705
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1706
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1707
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1708
</source>
1709
    <translation type="unfinished"></translation>
1710
  </message>
1525 cbradney 1711
  <message>
10842 cbradney 1712
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1713
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1714
 
1715
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1716
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1717
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1718
 
1719
May raise WrongFrameTypeError.
1720
</source>
1721
    <translation type="unfinished"></translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
10842 cbradney 1724
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1725
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1726
 
1727
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1728
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1729
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1730
 
1731
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1732
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1733
</source>
1734
    <translation type="unfinished"></translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
10842 cbradney 1737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1738
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1739
 
1740
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1741
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1742
space. If no document is open, returns the value of the named color
1743
from the default document colors.
1744
 
1745
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1746
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1747
</source>
1748
    <translation type="unfinished"></translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
10842 cbradney 1751
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
1525 cbradney 1752
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1753
 
1754
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1755
for details of arguments.
1756
 
1757
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1758
</source>
1759
    <translation type="unfinished"></translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
10842 cbradney 1762
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
1525 cbradney 1763
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1764
 
1765
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1766
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1767
by parent classes as well.
1768
</source>
1769
    <translation type="unfinished"></translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
10842 cbradney 1772
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 1773
    <source>getProperty(object, property)
1774
 
1775
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1776
 
1777
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1778
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1779
C++ QObject instance.
1780
 
1781
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1782
to look up on `object&apos;.
1783
 
1784
The return value varies depending on the type of the property.
1785
</source>
1786
    <translation type="unfinished"></translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
10842 cbradney 1789
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1790
    <source>setProperty(object, property, value)
1791
 
1792
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1793
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1794
also be raised if the underlying setter fails.
1795
 
1796
See getProperty() for more information.
1797
</source>
1798
    <translation type="unfinished"></translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
10842 cbradney 1801
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1802
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1803
 
1804
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1805
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1806
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1807
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1808
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1809
 
1810
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1811
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1812
</source>
1813
    <translation type="unfinished"></translation>
1814
  </message>
1815
  <message>
10842 cbradney 1816
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1817
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1818
 
1819
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1820
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1821
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1822
selected item is used.
1823
 
1824
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1825
</source>
1826
    <translation type="unfinished"></translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
10842 cbradney 1829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 1830
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
1831
 
1832
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1833
style name or None when user cancels the dialog.
1834
</source>
10959 mrdocs 1835
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
1836
 
1837
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
1838
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
1839
</translation>
3064 cbradney 1840
  </message>
1841
  <message>
10842 cbradney 1842
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 1843
    <source>getPageMargins()
1844
 
1845
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1846
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1847
</source>
10959 mrdocs 1848
    <translation>getPageMargins()
1849
 
1850
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
1851
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
1852
</translation>
3064 cbradney 1853
  </message>
1854
  <message>
10842 cbradney 1855
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 1856
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
1857
 
1858
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1859
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
1860
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
1861
 
1525 cbradney 1862
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1863
</source>
1864
    <translation type="unfinished"></translation>
1865
  </message>
3064 cbradney 1866
  <message>
10842 cbradney 1867
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
3064 cbradney 1868
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1869
 
1870
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1871
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1872
 
1873
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1874
</source>
1875
    <translation type="unfinished"></translation>
1876
  </message>
3824 cbradney 1877
  <message>
10842 cbradney 1878
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 1879
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1880
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1881
 
1882
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
1883
 
1884
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1885
following meaning:
1886
 
1887
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1888
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1889
 
1890
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1891
  margins
1892
 
1893
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1894
 
1895
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1896
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1897
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1898
 
1899
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1900
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1901
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1902
 
1903
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1904
 
1905
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1906
 
1907
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1908
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1909
is not in points, make sure to account for this.
1910
 
1911
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1912
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1913
</source>
1914
    <translation type="unfinished"></translation>
1915
  </message>
4141 cbradney 1916
  <message>
10842 cbradney 1917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 1918
    <source>closeMasterPage()
1919
 
1920
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1921
to normal. Begin editing with editMasterPage().
1922
</source>
10792 mrdocs 1923
    <translation>closeMasterPage()
1924
 
1925
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
1926
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1927
  </message>
1928
  <message>
10842 cbradney 1929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 1930
    <source>masterPageNames()
1931
 
1932
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1933
</source>
10792 mrdocs 1934
    <translation>masterPageNames()
1935
 
1936
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
4141 cbradney 1937
  </message>
1938
  <message>
10842 cbradney 1939
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 1940
    <source>editMasterPage(pageName)
1941
 
1942
Enables master page editing and opens the named master page
1943
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
1944
</source>
10792 mrdocs 1945
    <translation>editMasterPage(imeStrani)
1946
 
1947
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
1948
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 1949
  </message>
1950
  <message>
10842 cbradney 1951
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 1952
    <source>createMasterPage(pageName)
1953
 
1954
Creates a new master page named pageName and opens it for
1955
editing.
1956
</source>
7902 mrdocs 1957
    <translation>createMasterPage(imeStrani)
1958
 
1959
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
1960
za urejanje.</translation>
4141 cbradney 1961
  </message>
1962
  <message>
10842 cbradney 1963
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 1964
    <source>deleteMasterPage(pageName)
1965
 
1966
Delete the named master page.
1967
</source>
7902 mrdocs 1968
    <translation>deleteMasterPage(imeStrani)
1969
 
1970
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
4141 cbradney 1971
  </message>
1972
  <message>
10842 cbradney 1973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 1974
    <source>zoomDocument(double)
1975
 
1976
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1977
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1978
</source>
10792 mrdocs 1979
    <translation>zoomDocument(double)
1980
 
1981
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
1982
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
4141 cbradney 1983
  </message>
6261 cbradney 1984
  <message>
10842 cbradney 1985
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 1986
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1987
 
1988
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1989
strings.
1990
</source>
10792 mrdocs 1991
    <translation>setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1992
 
1993
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
6434 cbradney 1994
  </message>
1995
  <message>
10842 cbradney 1996
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
7902 mrdocs 1997
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6434 cbradney 1998
 
7902 mrdocs 1999
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6434 cbradney 2000
</source>
10792 mrdocs 2001
    <translation>duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
9729 cbradney 2002
 
10792 mrdocs 2003
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
9729 cbradney 2004
  </message>
10842 cbradney 2005
  <message>
2006
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2007
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2008
 
2009
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2010
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2011
the range from 0 to 255.
2012
 
2013
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2014
</source>
2015
    <translation type="unfinished"></translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2019
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2020
 
2021
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2022
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2023
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2024
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2025
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2026
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2027
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2028
optional parameters is False.
2029
 
2030
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2031
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2032
 
2033
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2034
 
2035
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2036
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2037
</source>
2038
    <translation type="unfinished"></translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2042
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2043
 
2044
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2045
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2046
constants.
2047
</source>
2048
    <translation type="unfinished"></translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
2051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
2052
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2053
 
2054
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2055
is not given the currently selected Item is used.
2056
</source>
10959 mrdocs 2057
    <translation>getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2058
 
2059
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2060
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2061
</translation>
10842 cbradney 2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
2065
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2066
 
2067
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2068
is not given the currently selected Item is used.
2069
</source>
2070
    <translation type="unfinished"></translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
2073
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
2074
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2075
 
2076
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2077
is not given the currently selected Item is used.
2078
</source>
10959 mrdocs 2079
    <translation>getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2080
 
2081
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2082
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2083
</translation>
10842 cbradney 2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2087
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2088
 
2089
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2090
is not given the currently selected Item is used.
2091
</source>
2092
    <translation type="unfinished"></translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
2095
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2096
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2097
 
2098
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2099
the currently selected item is used. The join types are:
2100
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2101
</source>
2102
    <translation type="unfinished"></translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2106
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2107
 
2108
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2109
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2110
selected item is used.
2111
</source>
2112
    <translation type="unfinished"></translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2116
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2117
 
2118
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2119
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2120
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2121
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2122
</source>
2123
    <translation type="unfinished"></translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2127
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2128
 
2129
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2130
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2131
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2132
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2133
given the currently selected item is used.
2134
</source>
2135
    <translation type="unfinished"></translation>
2136
  </message>
2137
  <message>
2138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2139
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2140
 
2141
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2142
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2143
selected item is used.
2144
</source>
2145
    <translation type="unfinished"></translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2149
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2150
 
2151
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2152
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2153
 
2154
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2155
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2156
</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
2160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2161
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2162
 
2163
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2164
true the layer will be locked.
2165
 
2166
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2167
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2168
</source>
2169
    <translation type="unfinished"></translation>
2170
  </message>
2171
  <message>
2172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2173
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2174
 
2175
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2176
true the layer will be displayed outlined.
2177
 
2178
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2179
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2180
</source>
2181
    <translation type="unfinished"></translation>
2182
  </message>
2183
  <message>
2184
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2185
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2186
 
2187
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2188
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2189
 
2190
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2191
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2192
</source>
2193
    <translation type="unfinished"></translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
2196
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2197
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2198
 
2199
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2200
 
2201
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2202
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2203
</source>
2204
    <translation type="unfinished"></translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
2207
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2208
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2209
 
2210
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2211
 
2212
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2213
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2214
</source>
10959 mrdocs 2215
    <translation>setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
2216
 
2217
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
2218
 
2219
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
2220
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2221
</translation>
10842 cbradney 2222
  </message>
2223
  <message>
2224
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2225
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2226
 
2227
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2228
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2229
&quot;layer&quot; is invisible.
2230
 
2231
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2232
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2233
</source>
2234
    <translation type="unfinished"></translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2238
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2239
 
2240
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2241
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2242
&quot;layer&quot; is locked.
2243
 
2244
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2245
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2246
</source>
2247
    <translation type="unfinished"></translation>
2248
  </message>
2249
  <message>
2250
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2251
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2252
 
2253
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2254
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2255
&quot;layer&quot; is normal.
2256
 
2257
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2258
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2259
</source>
2260
    <translation type="unfinished"></translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
2263
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2264
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2265
 
2266
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2267
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2268
 
2269
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2270
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2271
</source>
2272
    <translation type="unfinished"></translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
2275
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2276
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2277
 
2278
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2279
 
2280
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2281
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2282
</source>
2283
    <translation type="unfinished"></translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
2286
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2287
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2288
 
2289
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2290
 
2291
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2292
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2293
</source>
10959 mrdocs 2294
    <translation>getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
2295
 
2296
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
2297
 
2298
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
2299
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2300
</translation>
10842 cbradney 2301
  </message>
2302
  <message>
2303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2304
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2305
 
2306
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2307
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2308
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2309
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2310
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2311
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2312
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2313
</source>
2314
    <translation type="unfinished"></translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2318
    <source>getPageType() -&gt; integer
2319
 
2320
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2321
</source>
2322
    <translation type="unfinished"></translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2326
    <source>gotoPage(nr)
2327
 
2328
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2329
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2330
just sets the page that script commands will operates on.
2331
 
2332
May raise IndexError if the page number is out of range.
2333
</source>
2334
    <translation type="unfinished"></translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2338
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2339
 
2340
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2341
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2342
</source>
10959 mrdocs 2343
    <translation>setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2344
 
2345
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2346
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2347
</translation>
10842 cbradney 2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2351
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2352
 
2353
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2355
</source>
2356
    <translation type="unfinished"></translation>
2357
  </message>
2358
  <message>
2359
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2360
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2361
 
2362
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2363
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2364
</source>
10959 mrdocs 2365
    <translation>setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2366
 
2367
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2368
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
2369
</translation>
10842 cbradney 2370
  </message>
2371
  <message>
2372
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2373
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2374
 
2375
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2376
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2377
</source>
2378
    <translation type="unfinished"></translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2382
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2383
 
2384
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2385
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2386
</source>
10959 mrdocs 2387
    <translation>getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2388
 
2389
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2390
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2391
</translation>
10842 cbradney 2392
  </message>
2393
  <message>
2394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2395
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2396
 
2397
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2398
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2399
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2400
not given the currently selected Item is used.
2401
 
2402
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2403
</source>
2404
    <translation type="unfinished"></translation>
2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2408
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2409
 
2410
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2412
 
2413
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2414
</source>
2415
    <translation type="unfinished"></translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
2418
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2419
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2420
 
2421
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2422
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2423
 
2424
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2425
</source>
10959 mrdocs 2426
    <translation>placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2427
 
2428
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2429
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
2430
 
2431
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
2432
</translation>
10842 cbradney 2433
  </message>
2434
  <message>
2435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2436
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2437
 
2438
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2439
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2440
 
2441
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2442
</source>
10959 mrdocs 2443
    <translation>placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2444
 
2445
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2446
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
2447
 
2448
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
2449
</translation>
10842 cbradney 2450
  </message>
2451
  <message>
2452
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2453
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2454
 
2455
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2456
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2457
 
2458
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2459
</source>
10959 mrdocs 2460
    <translation>placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2461
 
2462
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2463
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
2464
 
2465
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
2466
</translation>
10842 cbradney 2467
  </message>
1135 cbradney 2468
</context>
2469
<context>
10842 cbradney 2470
  <name>AIPlug</name>
2471
  <message>
2472
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="116"/>
2473
    <source>Importing: %1</source>
10871 mrdocs 2474
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
10842 cbradney 2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="119"/>
2478
    <source>Analyzing File:</source>
10871 mrdocs 2479
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
10842 cbradney 2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="273"/>
2483
    <source>Group%1</source>
10871 mrdocs 2484
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2190"/>
2488
    <source>Generating Items</source>
10871 mrdocs 2489
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
10842 cbradney 2490
  </message>
2491
</context>
2492
<context>
298 Franz 2493
  <name>About</name>
2494
  <message>
10842 cbradney 2495
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2496
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2497
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
10842 cbradney 2500
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2501
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2502
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 2503
  </message>
2504
  <message>
10842 cbradney 2505
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2506
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2507
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
10842 cbradney 2510
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2511
    <source>Scribus Version %1
2512
%2 %3</source>
3064 cbradney 2513
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 2514
 %2 %3</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
10842 cbradney 2517
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2518
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2519
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
10842 cbradney 2522
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2523
    <source>Galician:</source>
10792 mrdocs 2524
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
298 Franz 2525
  </message>
2526
  <message>
10842 cbradney 2527
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2528
    <source>Czech:</source>
10792 mrdocs 2529
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
298 Franz 2530
  </message>
2531
  <message>
10842 cbradney 2532
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2533
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2534
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 2535
  </message>
2536
  <message>
10842 cbradney 2537
    <location filename="../about.cpp" line="154"/>
298 Franz 2538
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 2539
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
10842 cbradney 2542
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2543
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2544
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 2545
  </message>
2546
  <message>
10842 cbradney 2547
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2548
    <source>Ukrainian:</source>
10792 mrdocs 2549
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
298 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
10842 cbradney 2552
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2553
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2554
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
10842 cbradney 2557
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2558
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2559
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 2560
  </message>
2561
  <message>
10842 cbradney 2562
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2563
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2564
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 2565
  </message>
2566
  <message>
10842 cbradney 2567
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2568
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2569
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
10842 cbradney 2572
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2573
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2574
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
10842 cbradney 2577
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2578
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2579
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 2580
  </message>
2581
  <message>
10842 cbradney 2582
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2583
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2584
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 2585
  </message>
2586
  <message>
10842 cbradney 2587
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2588
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2589
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 2590
  </message>
2591
  <message>
10842 cbradney 2592
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2593
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2594
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 2595
  </message>
2596
  <message>
10842 cbradney 2597
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2598
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2599
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 2600
  </message>
2601
  <message>
10842 cbradney 2602
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2603
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2604
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 2605
  </message>
2606
  <message>
10842 cbradney 2607
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2608
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2609
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
10842 cbradney 2612
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2613
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2614
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 2615
  </message>
2616
  <message>
10842 cbradney 2617
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2618
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2619
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
10842 cbradney 2622
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2623
    <source>About Scribus%1%2</source>
2624
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
10842 cbradney 2627
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2628
    <source>This panel shows the version, build date and
2629
 compiled in library support in Scribus
2630
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2631
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2632
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 2633
v Scribus vključene knjižnice\n
2634
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2635
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2636
  </message>
2637
  <message>
10842 cbradney 2638
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
341 Franz 2639
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 2640
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 2641
  </message>
2642
  <message>
10842 cbradney 2643
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
341 Franz 2644
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 2645
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 2646
  </message>
2647
  <message>
10842 cbradney 2648
    <location filename="../about.cpp" line="383"/>
341 Franz 2649
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 2650
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 2651
  </message>
2652
  <message>
10842 cbradney 2653
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
341 Franz 2654
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 2655
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
10842 cbradney 2658
    <location filename="../about.cpp" line="423"/>
341 Franz 2659
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 2660
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 2661
  </message>
418 Franz 2662
  <message>
10842 cbradney 2663
    <location filename="../about.cpp" line="142"/>
418 Franz 2664
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 2665
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 2666
  </message>
2667
  <message>
10842 cbradney 2668
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
418 Franz 2669
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 2670
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 2671
  </message>
2672
  <message>
10842 cbradney 2673
    <location filename="../about.cpp" line="193"/>
418 Franz 2674
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 2675
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
10842 cbradney 2678
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2679
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2680
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 2681
  </message>
2682
  <message>
10842 cbradney 2683
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 2684
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2685
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 2686
  </message>
2687
  <message>
10842 cbradney 2688
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
418 Franz 2689
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 2690
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 2691
  </message>
2692
  <message>
10842 cbradney 2693
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
418 Franz 2694
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 2695
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
10842 cbradney 2698
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
418 Franz 2699
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 2700
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
10842 cbradney 2703
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
418 Franz 2704
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 2705
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 2706
  </message>
454 fschmid 2707
  <message>
10842 cbradney 2708
    <location filename="../about.cpp" line="215"/>
454 fschmid 2709
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 2710
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 2711
  </message>
2712
  <message>
10842 cbradney 2713
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2714
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2715
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2716
  </message>
2717
  <message>
10842 cbradney 2718
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2719
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2720
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 2721
  </message>
2722
  <message>
10842 cbradney 2723
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2724
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2725
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 2726
  </message>
2727
  <message>
10842 cbradney 2728
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2729
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2730
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 2731
  </message>
2732
  <message>
10842 cbradney 2733
    <location filename="../about.cpp" line="342"/>
454 fschmid 2734
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 2735
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 2736
  </message>
2737
  <message>
10842 cbradney 2738
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 2739
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2740
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 2741
  </message>
769 cbradney 2742
  <message>
10842 cbradney 2743
    <location filename="../about.cpp" line="46"/>
769 cbradney 2744
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 2745
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2746
  </message>
1525 cbradney 2747
  <message>
10842 cbradney 2748
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2749
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2750
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 2751
  </message>
2752
  <message>
10842 cbradney 2753
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2754
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
10842 cbradney 2758
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2759
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 2760
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 2761
  </message>
2762
  <message>
10842 cbradney 2763
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 2764
    <source>This panel shows the version, build date and
2765
 compiled in library support in Scribus
2766
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2767
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2768
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 2769
podporo knjižnicam v Sckribusu
2770
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
2771
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 2772
  </message>
3064 cbradney 2773
  <message>
10842 cbradney 2774
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2775
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
10842 cbradney 2779
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2780
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2781
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 2782
  </message>
2783
  <message>
10842 cbradney 2784
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2785
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2786
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 2787
  </message>
2788
  <message>
10842 cbradney 2789
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2790
    <source>Scribus Version %1
2791
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2792
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 2793
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2794
  </message>
2795
  <message>
10842 cbradney 2796
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2797
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2798
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 2799
  </message>
2800
  <message>
10842 cbradney 2801
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 2802
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2803
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 2804
  </message>
2805
  <message>
10842 cbradney 2806
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
3064 cbradney 2807
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 2808
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2809
  </message>
2810
  <message>
10842 cbradney 2811
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2812
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2813
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 2814
  </message>
3824 cbradney 2815
  <message>
10842 cbradney 2816
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2817
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 2818
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2819
  </message>
2820
  <message>
10842 cbradney 2821
    <location filename="../about.cpp" line="81"/>
3824 cbradney 2822
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 2823
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2824
  </message>
2825
  <message>
10842 cbradney 2826
    <location filename="../about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 2827
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 2828
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 2829
  </message>
2830
  <message>
10842 cbradney 2831
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2832
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 2833
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 2834
  </message>
2835
  <message>
10842 cbradney 2836
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2837
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10842 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2839
  </message>
2840
  <message>
10842 cbradney 2841
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2842
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 2843
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 2844
  </message>
2845
  <message>
10842 cbradney 2846
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 2847
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10842 cbradney 2848
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 2849
  </message>
4141 cbradney 2850
  <message>
10842 cbradney 2851
    <location filename="../about.cpp" line="173"/>
4870 mrdocs 2852
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 2853
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 2854
  </message>
4759 cbradney 2855
  <message>
10842 cbradney 2856
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
4870 mrdocs 2857
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 2858
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 2859
  </message>
2860
  <message>
10842 cbradney 2861
    <location filename="" line="7471221"/>
4870 mrdocs 2862
    <source>March</source>
5328 cbradney 2863
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 2864
  </message>
5328 cbradney 2865
  <message>
10842 cbradney 2866
    <location filename="" line="7471221"/>
7902 mrdocs 2867
    <source>May</source>
2868
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 2869
  </message>
6261 cbradney 2870
  <message>
10842 cbradney 2871
    <location filename="../about.cpp" line="201"/>
7902 mrdocs 2872
    <source>Tango Project Icons:</source>
2873
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 2874
  </message>
2875
  <message>
10842 cbradney 2876
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
7716 cbradney 2877
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 2878
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 2879
  </message>
10842 cbradney 2880
  <message>
2881
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2882
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
10871 mrdocs 2883
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10842 cbradney 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
2887
    <source>Scribus Version</source>
10871 mrdocs 2888
    <translation>Scribus različice</translation>
10842 cbradney 2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <location filename="../about.cpp" line="198"/>
2892
    <source>Splash Screen:</source>
10871 mrdocs 2893
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
10842 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <location filename="../about.cpp" line="407"/>
2897
    <source>&amp;Updates</source>
10871 mrdocs 2898
    <translation>&amp;Posodobitve</translation>
10842 cbradney 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
2902
    <source>Check for &amp;Updates</source>
10871 mrdocs 2903
    <translation>Preveri stanje &amp;posodobitev</translation>
10842 cbradney 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
2907
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
10871 mrdocs 2908
    <translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
10842 cbradney 2909
  </message>
2910
  <message>
2911
    <location filename="../about.cpp" line="433"/>
2912
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
10871 mrdocs 2913
    <translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
10842 cbradney 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2917
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10871 mrdocs 2918
    <translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
10842 cbradney 2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <location filename="../about.cpp" line="435"/>
2922
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
10871 mrdocs 2923
    <translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
10842 cbradney 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
2927
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
10871 mrdocs 2928
    <translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
10842 cbradney 2929
  </message>
298 Franz 2930
</context>
2931
<context>
3278 cbradney 2932
  <name>AboutPlugins</name>
2933
  <message>
10842 cbradney 2934
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2935
    <source>Yes</source>
10842 cbradney 2936
    <translation type="obsolete">Da</translation>
3278 cbradney 2937
  </message>
2938
  <message>
10842 cbradney 2939
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2940
    <source>No</source>
10842 cbradney 2941
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 2942
  </message>
4759 cbradney 2943
  <message>
10842 cbradney 2944
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2945
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 2946
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
10842 cbradney 2949
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2950
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 2951
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 2952
  </message>
2953
  <message>
10842 cbradney 2954
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 2955
    <source>Enabled:</source>
5011 mrdocs 2956
    <translation>Vključeno:</translation>
4759 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
10842 cbradney 2959
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 2960
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 2961
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
10842 cbradney 2964
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 2965
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 2966
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
10842 cbradney 2969
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 2970
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 2971
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
10842 cbradney 2974
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 2975
    <source>Copyright:</source>
5011 mrdocs 2976
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2977
  </message>
2978
  <message>
10842 cbradney 2979
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 2980
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 2981
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 2982
  </message>
10842 cbradney 2983
  <message>
2984
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
2985
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10871 mrdocs 2986
    <translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
10842 cbradney 2987
  </message>
3278 cbradney 2988
</context>
2989
<context>
2990
  <name>AboutPluginsBase</name>
2991
  <message>
10842 cbradney 2992
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2993
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10842 cbradney 2994
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
3278 cbradney 2995
  </message>
2996
  <message>
10842 cbradney 2997
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 2998
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2999
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
3278 cbradney 3000
  </message>
3001
  <message>
10842 cbradney 3002
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3003
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3004
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
3278 cbradney 3005
  </message>
3006
  <message>
10842 cbradney 3007
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3008
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
3278 cbradney 3010
  </message>
3011
  <message>
10842 cbradney 3012
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3013
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3014
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
3278 cbradney 3015
  </message>
3016
  <message>
10842 cbradney 3017
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3018
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3019
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3020
  </message>
3021
  <message>
10842 cbradney 3022
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3023
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3024
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
3278 cbradney 3025
  </message>
3026
  <message>
10842 cbradney 3027
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3028
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3029
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3030
  </message>
3031
  <message>
10842 cbradney 3032
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3033
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3034
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
3278 cbradney 3035
  </message>
3036
  <message>
10842 cbradney 3037
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3038
    <source>&amp;Close</source>
10842 cbradney 3039
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
3278 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
10842 cbradney 3042
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3043
    <source>Alt+C</source>
10842 cbradney 3044
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3045
  </message>
3046
</context>
3047
<context>
3064 cbradney 3048
  <name>ActionManager</name>
3049
  <message>
10842 cbradney 3050
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
3064 cbradney 3051
    <source>&amp;New</source>
3380 cbradney 3052
    <translation>&amp;Nova</translation>
3064 cbradney 3053
  </message>
3054
  <message>
10842 cbradney 3055
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
3064 cbradney 3056
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 3057
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
10842 cbradney 3060
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
3064 cbradney 3061
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 3062
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
10842 cbradney 3065
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
3064 cbradney 3066
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 3067
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
10842 cbradney 3070
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
3064 cbradney 3071
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 3072
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
10842 cbradney 3075
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
3064 cbradney 3076
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
10792 mrdocs 3077
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
10842 cbradney 3080
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
3064 cbradney 3081
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 3082
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
10842 cbradney 3085
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
3064 cbradney 3086
    <source>Get Text...</source>
10792 mrdocs 3087
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
10842 cbradney 3090
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1214"/>
3064 cbradney 3091
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 3092
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
10842 cbradney 3095
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1215"/>
3064 cbradney 3096
    <source>Get Image...</source>
10792 mrdocs 3097
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
10842 cbradney 3100
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
3064 cbradney 3101
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 3102
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
10842 cbradney 3105
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3106
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
10842 cbradney 3107
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
10842 cbradney 3110
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
3064 cbradney 3111
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 3112
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
10842 cbradney 3115
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
3064 cbradney 3116
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 3117
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
10842 cbradney 3120
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1221"/>
3064 cbradney 3121
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 3122
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
10842 cbradney 3125
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
3064 cbradney 3126
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 3127
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
10842 cbradney 3130
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
3064 cbradney 3131
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 3132
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
10842 cbradney 3135
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
3064 cbradney 3136
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 3137
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
10842 cbradney 3140
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1227"/>
3064 cbradney 3141
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
10792 mrdocs 3142
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
10842 cbradney 3145
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
3064 cbradney 3146
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 3147
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
10842 cbradney 3150
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
3064 cbradney 3151
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 3152
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
10842 cbradney 3155
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
3064 cbradney 3156
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 3157
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
10842 cbradney 3160
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3161
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5011 mrdocs 3162
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
10842 cbradney 3165
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 3166
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 3167
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 3168
  </message>
3169
  <message>
10842 cbradney 3170
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 3171
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 3172
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
10842 cbradney 3175
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
3064 cbradney 3176
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
10792 mrdocs 3177
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
10842 cbradney 3180
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3181
    <source>Edit Image...</source>
7902 mrdocs 3182
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
10842 cbradney 3185
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3186
    <source>C&amp;olors...</source>
7902 mrdocs 3187
    <translation>&amp;Barve ...</translation>
3064 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
10842 cbradney 3190
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3191
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
10842 cbradney 3192
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
3064 cbradney 3193
  </message>
3194
  <message>
10842 cbradney 3195
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3196
    <source>&amp;Line Styles...</source>
10842 cbradney 3197
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
3064 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
10842 cbradney 3200
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
3064 cbradney 3201
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 3202
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
10842 cbradney 3205
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3206
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3207
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
3064 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
10842 cbradney 3210
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
3064 cbradney 3211
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 3212
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 3213
  </message>
3214
  <message>
10842 cbradney 3215
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3216
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 3217
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
10842 cbradney 3220
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3221
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 3222
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
10842 cbradney 3225
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3226
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 3227
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
10842 cbradney 3230
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3231
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 3232
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 3233
  </message>
3234
  <message>
10842 cbradney 3235
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
3064 cbradney 3236
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 3237
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
10842 cbradney 3240
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3241
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 3242
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
10842 cbradney 3245
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3246
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 3247
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
10842 cbradney 3250
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
3064 cbradney 3251
    <source>&amp;%1 %</source>
3380 cbradney 3252
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3253
  </message>
3254
  <message>
10842 cbradney 3255
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3256
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 3257
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
10842 cbradney 3260
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 3261
    <source>&amp;Underline</source>
3380 cbradney 3262
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
10842 cbradney 3265
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
3064 cbradney 3266
    <source>Underline &amp;Words</source>
10792 mrdocs 3267
    <translation>Podčrtaj &amp;besede</translation>
3064 cbradney 3268
  </message>
3269
  <message>
10842 cbradney 3270
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3271
    <source>&amp;Strike Through</source>
3380 cbradney 3272
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
10842 cbradney 3275
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3276
    <source>&amp;All Caps</source>
3380 cbradney 3277
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
10842 cbradney 3280
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
3064 cbradney 3281
    <source>Small &amp;Caps</source>
3380 cbradney 3282
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
10842 cbradney 3285
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
3064 cbradney 3286
    <source>Su&amp;perscript</source>
3380 cbradney 3287
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
3064 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
10842 cbradney 3290
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3291
    <source>Su&amp;bscript</source>
3380 cbradney 3292
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
10842 cbradney 3295
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3296
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3297
    <translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
3064 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
10842 cbradney 3300
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3301
    <source>S&amp;hadow</source>
3380 cbradney 3302
    <translation>&amp;Senca</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
10842 cbradney 3305
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
3064 cbradney 3306
    <source>&amp;Image Effects</source>
10792 mrdocs 3307
    <translation>Slikovni učink&amp;i</translation>
3064 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
10842 cbradney 3310
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 3311
    <source>&amp;Tabulators...</source>
7902 mrdocs 3312
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
10842 cbradney 3315
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3316
    <source>D&amp;uplicate</source>
3380 cbradney 3317
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
3064 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
10842 cbradney 3320
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
3064 cbradney 3321
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
10792 mrdocs 3322
    <translation>&amp;Večkratno podvoji</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
10842 cbradney 3325
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1284"/>
3064 cbradney 3326
    <source>&amp;Delete</source>
10792 mrdocs 3327
    <translation>I&amp;zbriši</translation>
3064 cbradney 3328
  </message>
3329
  <message>
10842 cbradney 3330
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 3331
    <source>&amp;Group</source>
3380 cbradney 3332
    <translation>&amp;Združi</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
10842 cbradney 3335
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 3336
    <source>&amp;Ungroup</source>
3380 cbradney 3337
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
3064 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
10842 cbradney 3340
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 3341
    <source>Is &amp;Locked</source>
3380 cbradney 3342
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
10842 cbradney 3345
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 3346
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3380 cbradney 3347
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
3064 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
10842 cbradney 3350
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
3064 cbradney 3351
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3380 cbradney 3352
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
10842 cbradney 3355
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3356
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3380 cbradney 3357
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
3064 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
10842 cbradney 3360
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3361
    <source>&amp;Lower</source>
3380 cbradney 3362
    <translation>&amp;Spusti</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
10842 cbradney 3365
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3366
    <source>&amp;Raise</source>
3380 cbradney 3367
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
3064 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
10842 cbradney 3370
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3371
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
10792 mrdocs 3372
    <translation>Pošlji v &amp;skicirko</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
10842 cbradney 3375
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 3376
    <source>&amp;Attributes...</source>
7902 mrdocs 3377
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
3064 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
10842 cbradney 3380
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 3381
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3380 cbradney 3382
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
10842 cbradney 3385
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1301"/>
3064 cbradney 3386
    <source>&amp;Update Image</source>
3380 cbradney 3387
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
10842 cbradney 3390
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3391
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3380 cbradney 3392
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
10842 cbradney 3395
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1303"/>
3064 cbradney 3396
    <source>Extended Image Properties</source>
3380 cbradney 3397
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
10842 cbradney 3400
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 3401
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3380 cbradney 3402
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
10842 cbradney 3405
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3406
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3380 cbradney 3407
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
10842 cbradney 3410
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3411
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3380 cbradney 3412
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
10842 cbradney 3415
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3416
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
10792 mrdocs 3417
    <translation>Je &amp;zaznamek PDF</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
10842 cbradney 3420
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
3064 cbradney 3421
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
10792 mrdocs 3422
    <translation>je &amp;opomba PDF</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
10842 cbradney 3425
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3426
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3427
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
3064 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
10842 cbradney 3430
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 3431
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3432
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
10842 cbradney 3435
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 3436
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
7902 mrdocs 3437
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
10842 cbradney 3440
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 3441
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3380 cbradney 3442
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
3064 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
10842 cbradney 3445
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3446
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3380 cbradney 3447
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
3064 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
10842 cbradney 3450
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 3451
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3380 cbradney 3452
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
10842 cbradney 3455
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3456
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3380 cbradney 3457
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
10842 cbradney 3460
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 3461
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
10792 mrdocs 3462
    <translation>Krivulja &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
10842 cbradney 3465
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3466
    <source>&amp;Image Frame</source>
3380 cbradney 3467
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
3064 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
10842 cbradney 3470
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3471
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3472
    <translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
10842 cbradney 3475
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
3064 cbradney 3476
    <source>&amp;Polygon</source>
3380 cbradney 3477
    <translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
10842 cbradney 3480
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1320"/>
3064 cbradney 3481
    <source>&amp;Text Frame</source>
3380 cbradney 3482
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
10842 cbradney 3485
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 3486
    <source>&amp;Glyph...</source>
7902 mrdocs 3487
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
3064 cbradney 3488
  </message>
3489
  <message>
10842 cbradney 3490
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
3064 cbradney 3491
    <source>Sample Text</source>
3380 cbradney 3492
    <translation>Vzorčno besedilo</translation>
3064 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
10842 cbradney 3495
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 3496
    <source>&amp;Insert...</source>
7902 mrdocs 3497
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
3064 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
10842 cbradney 3500
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
3064 cbradney 3501
    <source>Im&amp;port...</source>
7902 mrdocs 3502
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
3064 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
10842 cbradney 3505
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3506
    <source>&amp;Delete...</source>
7902 mrdocs 3507
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
3064 cbradney 3508
  </message>
3509
  <message>
10842 cbradney 3510
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3511
    <source>&amp;Copy...</source>
7902 mrdocs 3512
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
3064 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
10842 cbradney 3515
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3516
    <source>&amp;Move...</source>
7902 mrdocs 3517
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
3064 cbradney 3518
  </m