Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 11662 | Rev 12076 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10871 mrdocs 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sl_SI">
11662 cbradney 3
<defaultcodec></defaultcodec>
298 Franz 4
<context>
1135 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
10842 cbradney 7
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation>getColorNames() -&gt; list
14
 
15
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
10792 mrdocs 16
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
10842 cbradney 19
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
5011 mrdocs 26
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
27
 
10792 mrdocs 28
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
29
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik
30
prekliče ukaz. Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.</translation>
1135 cbradney 31
  </message>
32
  <message>
10842 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 34
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
35
 
36
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
37
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
38
</source>
7902 mrdocs 39
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 40
 
7902 mrdocs 41
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
42
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
10842 cbradney 45
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 46
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
47
 
48
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
49
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
50
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
52
</source>
7902 mrdocs 53
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 54
 
10792 mrdocs 55
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
56
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
57
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
7902 mrdocs 58
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
1135 cbradney 59
  </message>
60
  <message>
10842 cbradney 61
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 62
    <source>setRedraw(bool)
63
 
64
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
65
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
66
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
67
</source>
7902 mrdocs 68
    <translation>setRedraw(bool)
69
 
70
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
71
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
72
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
1135 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
10842 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 76
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
77
 
78
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
79
coordinates are given in the current measurement units of the document
80
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
81
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
82
is not given Scribus will create one for you.
83
 
84
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
85
</source>
7902 mrdocs 86
    <translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
87
 
88
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
89
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
90
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
91
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
10792 mrdocs 92
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
7902 mrdocs 93
 
94
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
1135 cbradney 95
  </message>
96
  <message>
10842 cbradney 97
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 98
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
99
 
100
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
101
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
102
available types (FILL_&lt;type&gt;).
103
</source>
10792 mrdocs 104
    <translation>setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
7902 mrdocs 105
 
106
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
107
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
10792 mrdocs 108
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).</translation>
1135 cbradney 109
  </message>
110
  <message>
10842 cbradney 111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 112
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
113
 
114
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
115
frame has some text selected the value assigned to the first character of
116
the selection is returned.
117
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
118
</source>
7902 mrdocs 119
    <translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
120
 
121
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
122
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
123
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
125
  <message>
10842 cbradney 126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 127
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
128
 
129
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
130
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
131
</source>
7902 mrdocs 132
    <translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
133
 
134
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
135
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1135 cbradney 136
  </message>
1525 cbradney 137
  <message>
10842 cbradney 138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 139
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
140
 
141
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
142
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
143
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
144
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
145
master page for the new page.
146
 
147
May raise IndexError if the page number is out of range
148
</source>
7902 mrdocs 149
    <translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
150
 
151
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
152
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
153
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
154
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
155
 
10792 mrdocs 156
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
10842 cbradney 159
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
10842 cbradney 165
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
7902 mrdocs 166
 
167
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
168
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
10842 cbradney 171
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
7902 mrdocs 173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
6434 cbradney 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
10842 cbradney 212
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
7902 mrdocs 213
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
214
 
215
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
216
 
217
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
218
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
219
npr. PAPER_A4 itn.
220
 
221
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
222
 
223
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
224
 
225
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
226
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
227
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
228
 
229
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
230
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
231
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
232
 
233
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
234
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
235
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
236
 
237
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
238
Indeksirano od 0 (0 = prva).
239
 
240
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
241
 
242
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
243
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
244
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
245
 
246
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
247
PAGE_4, 3, 1)
248
 
10792 mrdocs 249
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3824 cbradney 250
  </message>
10842 cbradney 251
  <message>
252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
253
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
254
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
255
 
256
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
257
following meaning:
258
 
259
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
260
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
261
 
262
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
263
margins
264
 
265
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
266
 
267
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
268
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
269
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
270
 
271
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
272
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
273
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
274
 
275
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
276
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
277
PAGE_4 is 4-fold.
278
 
279
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
280
Indexed from 0 (0 = first).
281
 
282
numPage = Number of pages to be created.
283
 
284
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
285
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
286
is not in points, make sure to account for this.
287
 
288
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
289
PAGE_4, 3, 1)
290
 
291
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
292
</source>
10871 mrdocs 293
    <translation>newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
294
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani,številoStrani) -&gt; bool
295
 
296
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
297
 
298
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
299
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
300
npr. PAPER_A4 itn.
301
 
302
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
303
 
304
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
305
 
306
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
307
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
308
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
309
 
310
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
311
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
312
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
313
 
314
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
315
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
316
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
317
 
318
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
319
Indeksirano od 0 (0 = prva).
320
 
321
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
322
 
323
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
324
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
325
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
326
 
327
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
328
PAGE_4, 3, 1)
329
 
330
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
10842 cbradney 331
  </message>
332
  <message>
333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
334
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
335
 
336
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
337
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
338
 
339
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
340
</source>
10871 mrdocs 341
    <translation>placeSVG(&quot;ime datoteke&quot;, x, y)
342
 
343
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
344
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
345
 
346
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
347
</translation>
10842 cbradney 348
  </message>
11652 cbradney 349
  <message>
350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
351
    <source>createParagraphStyle(...)
352
 
353
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
354
 
355
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
356
 
357
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
358
 
359
fixed linespacing:     0
360
 
361
automatic linespacing:   1
362
 
363
baseline grid linespacing: 2
364
 
365
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
366
 
367
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
368
 
369
-&gt; left:   0
370
 
371
-&gt; center:  1
372
 
373
-&gt; right:  2
374
 
375
-&gt; justify: 3
376
 
377
-&gt; extend:  4
378
 
379
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
380
 
381
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
382
 
383
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
384
 
385
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
386
 
387
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
388
 
389
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
390
 
391
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
392
 
393
</source>
394
    <translation type="unfinished"></translation>
395
  </message>
1135 cbradney 396
</context>
397
<context>
398
  <name>@default</name>
399
  <message>
10842 cbradney 400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 401
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
402
 
403
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
404
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
405
the value of the named color from the default document colors.
406
 
407
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
408
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
409
</source>
410
    <translation type="unfinished"></translation>
411
  </message>
412
  <message>
10842 cbradney 413
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 414
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
415
 
416
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
417
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
418
Color components should be in the range from 0 to 255.
419
 
420
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
421
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
422
</source>
423
    <translation type="unfinished"></translation>
424
  </message>
425
  <message>
10842 cbradney 426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 427
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
428
 
429
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
430
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
431
&quot;None&quot; - transparent.
432
 
433
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
434
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
435
 
436
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
437
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
438
</source>
439
    <translation type="unfinished"></translation>
440
  </message>
441
  <message>
10842 cbradney 442
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 443
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
444
 
445
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
446
 
447
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
448
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
449
</source>
10959 mrdocs 450
    <translation>replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
451
 
452
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
453
 
454
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
455
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
456
</translation>
1135 cbradney 457
  </message>
458
  <message>
10842 cbradney 459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 460
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
461
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
462
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
463
 
464
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
465
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
466
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
467
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
468
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
469
 
470
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
471
at 1.
472
 
473
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
474
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
475
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
476
can be binary-ORed with button constants:
477
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
478
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
479
 
480
Usage examples:
481
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
482
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
483
          ICON_ERROR)
484
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
485
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
486
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
487
 
488
Defined button and icon constants:
489
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
490
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
491
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
492
</source>
493
    <translation type="unfinished"></translation>
494
  </message>
495
  <message>
10842 cbradney 496
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 497
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
498
 
499
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
500
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
501
 
502
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
503
</source>
10792 mrdocs 504
    <translation>valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
505
 
506
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
507
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
508
 
509
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
1135 cbradney 510
  </message>
511
  <message>
10842 cbradney 512
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 513
    <source>closeDoc()
514
 
515
Closes the current document without prompting to save.
516
 
517
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
518
</source>
10792 mrdocs 519
    <translation>closeDoc()
520
 
521
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
522
 
523
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 524
  </message>
525
  <message>
10842 cbradney 526
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 527
    <source>haveDoc() -&gt; bool
528
 
529
Returns true if there is a document open.
530
</source>
7902 mrdocs 531
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
532
 
533
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 534
  </message>
535
  <message>
10842 cbradney 536
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 537
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
538
 
539
Opens the document &quot;name&quot;.
540
 
541
May raise ScribusError if the document could not be opened.
542
</source>
7902 mrdocs 543
    <translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
544
 
545
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
546
 
547
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
548
</translation>
1135 cbradney 549
  </message>
550
  <message>
10842 cbradney 551
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 552
    <source>saveDoc()
553
 
554
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
555
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
556
save file dialog.
557
 
558
If the save fails, there is currently no way to tell.
559
</source>
10792 mrdocs 560
    <translation>saveDoc()
561
 
562
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
563
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
564
za shranjevanje.
565
 
566
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 567
  </message>
568
  <message>
10842 cbradney 569
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 570
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
571
 
572
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
573
relative path).
574
 
575
May raise ScribusError if the save fails.
576
</source>
10792 mrdocs 577
    <translation>saveDocAs(&quot;ime&quot;)
578
 
579
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
580
relativna pot).
581
 
582
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
583
  </message>
584
  <message>
10842 cbradney 585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 586
    <source>setUnit(type)
587
 
588
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
589
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
590
 
591
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
592
</source>
10792 mrdocs 593
    <translation>setUnit(vrsta)
594
 
595
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
596
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
597
 
598
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 599
  </message>
600
  <message>
10842 cbradney 601
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 602
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
603
 
604
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
605
of the UNIT_* constants:
606
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
607
</source>
10792 mrdocs 608
    <translation>getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
609
 
610
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
611
konstant UNIT_*:
612
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 613
  </message>
614
  <message>
10842 cbradney 615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 616
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
617
 
618
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
619
current document.
620
</source>
10792 mrdocs 621
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
622
 
623
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
624
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 625
  </message>
626
  <message>
10842 cbradney 627
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 628
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
629
 
630
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
631
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
632
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
633
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
634
</source>
10959 mrdocs 635
    <translation>setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
636
 
637
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
638
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
639
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
640
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
641
</translation>
1135 cbradney 642
  </message>
643
  <message>
10842 cbradney 644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 645
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
646
 
647
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
648
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
649
</source>
10792 mrdocs 650
    <translation>getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
651
 
652
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
653
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 654
  </message>
655
  <message>
10842 cbradney 656
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 657
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
658
 
659
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
660
is not given the currently selected Item is used.
661
</source>
10792 mrdocs 662
    <translation>getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
663
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
664
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 665
  </message>
666
  <message>
10842 cbradney 667
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 668
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
669
 
670
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
671
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
672
</source>
10792 mrdocs 673
    <translation>getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
674
 
675
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
676
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 677
  </message>
678
  <message>
10842 cbradney 679
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 680
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
681
 
682
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
683
currently selected item is used. The cap types are:
684
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
685
</source>
10959 mrdocs 686
    <translation>getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
687
 
688
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
689
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
690
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1135 cbradney 691
  </message>
692
  <message>
10842 cbradney 693
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 694
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
695
 
696
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
697
currently selected item is used. Line style constants are:
698
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
699
</source>
10792 mrdocs 700
    <translation>getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
701
 
702
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
703
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
704
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 705
  </message>
706
  <message>
10842 cbradney 707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 708
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
709
 
710
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
711
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
712
</source>
10792 mrdocs 713
    <translation>getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
714
 
715
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
716
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 717
  </message>
718
  <message>
10842 cbradney 719
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 720
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
721
 
722
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
723
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
724
</source>
10792 mrdocs 725
    <translation>getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
726
 
727
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
728
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 729
  </message>
730
  <message>
10842 cbradney 731
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 732
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
733
 
734
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
735
given the currently selected item is used.
736
</source>
10792 mrdocs 737
    <translation>getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
738
 
739
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
740
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 741
  </message>
742
  <message>
10842 cbradney 743
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 744
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
745
 
746
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
747
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
748
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
749
for reference.
750
</source>
10959 mrdocs 751
    <translation>getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
752
 
753
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
754
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
755
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
756
za cel nabor možnosti.
757
</translation>
1135 cbradney 758
  </message>
759
  <message>
10842 cbradney 760
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 761
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
762
 
763
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
764
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
765
is used.
766
</source>
10792 mrdocs 767
    <translation>getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
768
 
769
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
770
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
771
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 772
  </message>
773
  <message>
10842 cbradney 774
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 775
    <source>getAllObjects() -&gt; list
776
 
777
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
778
</source>
10792 mrdocs 779
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
780
 
781
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 782
  </message>
783
  <message>
10842 cbradney 784
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 785
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
786
 
787
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
788
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
789
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
790
belongs to a group, the whole group is moved.
791
</source>
12035 cbradney 792
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
793
 
794
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
795
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
796
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
797
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
798
</translation>
1135 cbradney 799
  </message>
800
  <message>
10842 cbradney 801
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 802
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
803
 
804
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
805
is not given the currently selected item is used.
806
</source>
10792 mrdocs 807
    <translation>sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
808
 
809
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
810
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 811
  </message>
812
  <message>
10842 cbradney 813
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 814
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
815
 
816
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
817
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
818
second selected Object and so on.
819
</source>
10792 mrdocs 820
    <translation>getSelectedObject([št]) -&gt; string
821
 
822
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
823
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
824
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 825
  </message>
826
  <message>
10842 cbradney 827
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 828
    <source>selectionCount() -&gt; integer
829
 
830
Returns the number of selected objects.
831
</source>
10792 mrdocs 832
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
833
 
834
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 835
  </message>
836
  <message>
10842 cbradney 837
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 838
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
839
 
840
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
841
</source>
10792 mrdocs 842
    <translation>selectObject(&quot;ime&quot;)
843
 
844
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 845
  </message>
846
  <message>
10842 cbradney 847
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 848
    <source>deselectAll()
849
 
850
Deselects all objects in the whole document.
851
</source>
10792 mrdocs 852
    <translation>deselectAll()
853
 
854
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 855
  </message>
856
  <message>
10842 cbradney 857
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 858
    <source>groupObjects(list)
859
 
860
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
861
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
862
items are used.
863
</source>
10792 mrdocs 864
    <translation>groupObjects(seznam)
865
 
866
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
867
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
868
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 869
  </message>
870
  <message>
10842 cbradney 871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 872
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
873
 
874
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
10792 mrdocs 875
    <translation>unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
876
 
877
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
878
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 879
  </message>
880
  <message>
10842 cbradney 881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 882
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
883
 
884
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
885
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
886
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
887
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
888
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
889
 
890
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
891
</source>
892
    <translation type="unfinished"></translation>
893
  </message>
894
  <message>
10842 cbradney 895
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 896
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
897
 
898
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
899
not given the currently selected item is used.
900
 
901
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
902
</source>
10959 mrdocs 903
    <translation>loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
904
 
905
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
906
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
907
 
908
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
909
</translation>
1135 cbradney 910
  </message>
911
  <message>
10842 cbradney 912
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 913
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
914
 
915
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
916
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
917
means 100 %.
918
 
919
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
920
</source>
921
    <translation type="unfinished"></translation>
922
  </message>
923
  <message>
10842 cbradney 924
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 925
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
926
 
927
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
928
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
929
if locked.
930
</source>
10792 mrdocs 931
    <translation>lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
932
 
933
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
934
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
935
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 936
  </message>
937
  <message>
10842 cbradney 938
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 939
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
940
 
941
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
942
currently selected item is used.
943
</source>
10792 mrdocs 944
    <translation>isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
945
 
946
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
947
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
10842 cbradney 950
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 951
    <source>getFontNames() -&gt; list
952
 
953
Returns a list with the names of all available fonts.
954
</source>
10792 mrdocs 955
    <translation>getFontNames() -&gt; list
956
 
957
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
10842 cbradney 960
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 961
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
962
 
963
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
964
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
965
</source>
966
    <translation type="unfinished"></translation>
967
  </message>
968
  <message>
10842 cbradney 969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 970
    <source>getLayers() -&gt; list
971
 
972
Returns a list with the names of all defined layers.
973
</source>
10792 mrdocs 974
    <translation>getLayers() -&gt; list
975
 
976
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 977
  </message>
978
  <message>
10842 cbradney 979
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 980
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
981
 
982
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
983
 
984
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
985
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
986
</source>
12035 cbradney 987
    <translation>setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
988
 
989
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
990
 
991
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
992
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
993
</translation>
1135 cbradney 994
  </message>
995
  <message>
10842 cbradney 996
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 997
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
998
 
999
Returns the name of the current active layer.
1000
</source>
10792 mrdocs 1001
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1002
 
1003
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 1004
  </message>
1005
  <message>
10842 cbradney 1006
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 1007
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1008
 
1009
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1010
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1011
 
1012
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1013
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1014
</source>
12035 cbradney 1015
    <translation>sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
1016
 
1017
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
1018
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1019
 
1020
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1021
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1022
</translation>
1135 cbradney 1023
  </message>
1024
  <message>
10842 cbradney 1025
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 1026
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1027
 
1028
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1029
the layer is invisible.
1030
 
1031
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1032
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1033
</source>
12035 cbradney 1034
    <translation>setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
1035
 
1036
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
1037
plast ni vidna.
1038
 
1039
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1040
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1041
</translation>
1135 cbradney 1042
  </message>
1043
  <message>
10842 cbradney 1044
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 1045
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1046
 
1047
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1048
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1049
 
1050
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1051
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1052
</source>
10959 mrdocs 1053
    <translation>deleteLayer(&quot;plast&quot;)
1054
 
1055
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
1056
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
1057
 
1058
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
1059
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
1060
</translation>
1135 cbradney 1061
  </message>
1062
  <message>
10842 cbradney 1063
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 1064
    <source>createLayer(layer)
1065
 
1066
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1067
 
1068
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1069
</source>
10792 mrdocs 1070
    <translation>createLayer(plast)
1071
 
1072
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
1073
 
12035 cbradney 1074
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 1075
  </message>
1076
  <message>
10842 cbradney 1077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 1078
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1079
 
1080
Returns a string with the -lang value.
1081
</source>
10792 mrdocs 1082
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1083
 
1084
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 1085
  </message>
1086
  <message>
10842 cbradney 1087
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1135 cbradney 1088
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1089
 
1090
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1091
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1092
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1093
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1094
is not given Scribus will create one for you.
1095
 
1096
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1097
</source>
1098
    <translation type="unfinished"></translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
10842 cbradney 1101
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 1102
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1103
 
1104
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1105
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1106
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1107
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1108
create one for you.
1109
 
1110
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1111
</source>
1112
    <translation type="unfinished"></translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
10842 cbradney 1115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 1116
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1117
 
1118
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1119
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1120
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1121
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1122
given Scribus will create one for you.
1123
 
1124
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1125
</source>
1126
    <translation type="unfinished"></translation>
1127
  </message>
1128
  <message>
10842 cbradney 1129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 1130
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1131
 
1132
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1133
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1134
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1135
object because you need this name for further access to that object. If
1136
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1137
 
1138
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1139
</source>
12035 cbradney 1140
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1141
 
1142
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
1143
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
1144
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
1145
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
1146
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
1147
 
1148
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
1149
</translation>
1135 cbradney 1150
  </message>
1151
  <message>
10842 cbradney 1152
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 1153
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1154
 
1155
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1156
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1157
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1158
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1159
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1160
Scribus will create one for you.
1161
 
1162
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1163
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1164
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1165
</source>
1166
    <translation type="unfinished"></translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
10842 cbradney 1169
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 1170
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1171
 
1172
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1173
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1174
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1175
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1176
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1177
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1178
identifier for the object because you need this name for further access to that
1179
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1180
 
1181
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1182
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1183
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1184
</source>
1185
    <translation type="unfinished"></translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
10842 cbradney 1188
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 1189
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1190
 
1191
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1192
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1193
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1194
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1195
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1196
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1197
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1198
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1199
for you.
1200
 
1201
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1202
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1203
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1204
</source>
1205
    <translation type="unfinished"></translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
10842 cbradney 1208
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 1209
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1210
 
1211
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1212
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1213
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1214
unique identifier for the object because you need this name for further access
1215
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1216
 
1217
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1218
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1219
</source>
1220
    <translation type="unfinished"></translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
10842 cbradney 1223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 1224
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1225
 
1226
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1227
selected item is deleted.
1228
</source>
10792 mrdocs 1229
    <translation>deleteObject([&quot;ime&quot;])
1230
 
1231
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
1232
trenutno izbrani element.</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
10842 cbradney 1235
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 1236
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1237
 
1238
Test if an object with specified name really exists in the document.
1239
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1240
returns True if there is something selected.
1241
</source>
10959 mrdocs 1242
    <translation>objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
1243
 
1244
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
1245
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
1246
vrne True, če je izbran kak predmet.
1247
</translation>
1135 cbradney 1248
  </message>
1249
  <message>
10842 cbradney 1250
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1251
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1252
 
1253
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1254
given, it&apos;s applied on the selected object.
1255
</source>
10792 mrdocs 1256
    <translation>setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
1257
 
1258
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
1259
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 1260
  </message>
1261
  <message>
10842 cbradney 1262
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1263
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1264
 
1265
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1266
</source>
10792 mrdocs 1267
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1268
 
1269
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1270
  </message>
1271
  <message>
10842 cbradney 1272
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1273
    <source>currentPage() -&gt; integer
1274
 
1275
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1276
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1277
</source>
10792 mrdocs 1278
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1279
 
1280
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1281
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1282
  </message>
1283
  <message>
10842 cbradney 1284
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1285
    <source>redrawAll()
1286
 
1287
Redraws all pages.
1288
</source>
10792 mrdocs 1289
    <translation>redrawAll()
1290
 
1291
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1292
  </message>
1293
  <message>
10842 cbradney 1294
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1295
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1296
 
1297
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1298
 
1299
May raise ScribusError if the save failed.
1300
</source>
10792 mrdocs 1301
    <translation>savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
1302
 
1303
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1304
 
1305
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1306
  </message>
1307
  <message>
10842 cbradney 1308
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1309
    <source>deletePage(nr)
1310
 
1311
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1312
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1313
page number is.
1314
 
1315
May raise IndexError if the page number is out of range
1316
</source>
12035 cbradney 1317
    <translation>deletePage(št)
1318
 
1319
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
1320
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
1321
številka strani.
1322
 
1323
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
1324
</translation>
1135 cbradney 1325
  </message>
1326
  <message>
10842 cbradney 1327
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1328
    <source>pageCount() -&gt; integer
1329
 
1330
Returns the number of pages in the document.
1331
</source>
10792 mrdocs 1332
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1333
 
1334
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1335
  </message>
1336
  <message>
10842 cbradney 1337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1338
    <source>getHGuides() -&gt; list
1339
 
1340
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1341
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1342
</source>
10959 mrdocs 1343
    <translation>getHGuides() -&gt; seznam
1344
 
1345
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
1346
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1347
</translation>
1135 cbradney 1348
  </message>
1349
  <message>
10842 cbradney 1350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1351
    <source>setHGuides(list)
1352
 
1353
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1354
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1355
 
1356
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1357
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1358
</source>
10959 mrdocs 1359
    <translation>setHGuides(seznam)
1360
 
1361
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
1362
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1363
 
1364
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
1365
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
1366
</translation>
1135 cbradney 1367
  </message>
1368
  <message>
10842 cbradney 1369
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1370
    <source>getVGuides()
1371
 
1372
See getHGuides.
1373
</source>
7902 mrdocs 1374
    <translation>getVGuides()
1375
 
1376
Glejte getHGuides.
1377
</translation>
1135 cbradney 1378
  </message>
1379
  <message>
10842 cbradney 1380
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1381
    <source>setVGuides()
1382
 
1383
See setHGuides.
1384
</source>
7902 mrdocs 1385
    <translation>setVGuides()
1386
 
1387
Glejte setHGuides.
1388
</translation>
1135 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
10842 cbradney 1391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1392
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1393
 
1394
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1395
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1396
</source>
1397
    <translation type="unfinished"></translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
10842 cbradney 1400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1401
    <source>getPageItems() -&gt; list
1402
 
1403
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1404
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1405
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1406
the page...
1407
</source>
1408
    <translation type="unfinished"></translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
10842 cbradney 1411
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1412
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1413
 
1414
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1415
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1416
currently selected item is used.
1417
</source>
12035 cbradney 1418
    <translation>setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
1419
 
1420
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
1421
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1422
je uporabljen trenutno izbran element.
1423
</translation>
1135 cbradney 1424
  </message>
1425
  <message>
10842 cbradney 1426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1427
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1428
 
1429
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1430
is not given the currently selected item is used.
1431
</source>
12035 cbradney 1432
    <translation>setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
1433
 
1434
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
1435
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
1436
</translation>
1135 cbradney 1437
  </message>
1438
  <message>
10842 cbradney 1439
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1440
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1441
 
1442
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1443
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1444
given the currently selected item is used.
1445
 
1446
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1447
</source>
1448
    <translation type="unfinished"></translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
10842 cbradney 1451
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1452
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1453
 
1454
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1455
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1456
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1457
is used.
1458
 
1459
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1460
</source>
1461
    <translation type="unfinished"></translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
10842 cbradney 1464
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1465
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1466
 
1467
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1468
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1469
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1470
</source>
12035 cbradney 1471
    <translation>setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
1472
 
1473
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
1474
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
1475
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
1476
</translation>
1135 cbradney 1477
  </message>
1478
  <message>
10842 cbradney 1479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1480
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1481
 
1482
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1483
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1484
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1485
</source>
12035 cbradney 1486
    <translation>setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
1487
 
1488
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
1489
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
1490
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1491
</translation>
1135 cbradney 1492
  </message>
1493
  <message>
10842 cbradney 1494
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1495
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1496
 
1497
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1498
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1499
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1500
</source>
1501
    <translation type="unfinished"></translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
10842 cbradney 1504
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1505
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1506
 
1507
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1508
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1509
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1510
Item is used.
1511
 
1512
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1513
</source>
1514
    <translation type="unfinished"></translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
10842 cbradney 1517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1518
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1519
 
1520
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1521
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1522
 
1523
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1524
</source>
12035 cbradney 1525
    <translation>setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
1526
 
1527
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
1528
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1529
 
1530
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
1531
</translation>
1135 cbradney 1532
  </message>
1533
  <message>
10842 cbradney 1534
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1535
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1536
 
1537
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1538
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1539
 
1540
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1541
</source>
12035 cbradney 1542
    <translation>setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
1543
 
1544
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
1545
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
1546
 
1547
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
1548
</translation>
1135 cbradney 1549
  </message>
1550
  <message>
10842 cbradney 1551
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 1552
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1555
has some text selected the value assigned to the first character
1556
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1557
selected item is used.
1558
</source>
12035 cbradney 1559
    <translation>getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1560
 
1561
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
1562
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
1563
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1564
</translation>
1135 cbradney 1565
  </message>
1566
  <message>
10842 cbradney 1567
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 1568
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1569
 
1570
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1571
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1572
</source>
12035 cbradney 1573
    <translation>getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
1574
 
1575
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
1576
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
1577
</translation>
1135 cbradney 1578
  </message>
1579
  <message>
10842 cbradney 1580
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 1581
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1582
 
1583
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1584
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1585
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1586
selected item is used.
1587
</source>
12035 cbradney 1588
    <translation>getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1589
 
1590
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
1591
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
1592
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
1593
izbrani element.
1594
</translation>
1135 cbradney 1595
  </message>
1596
  <message>
10842 cbradney 1597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 1598
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1599
 
1600
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1601
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1602
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1603
used.
1604
</source>
12035 cbradney 1605
    <translation>getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1606
 
1607
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
1608
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
1609
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1610
</translation>
1135 cbradney 1611
  </message>
1612
  <message>
10842 cbradney 1613
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 1614
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1615
 
1616
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1617
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1618
</source>
12035 cbradney 1619
    <translation>getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
1620
 
1621
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
1622
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1623
</translation>
1135 cbradney 1624
  </message>
1625
  <message>
10842 cbradney 1626
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 1627
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1628
 
1629
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1630
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1631
</source>
12035 cbradney 1632
    <translation>getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
1633
 
1634
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
1635
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1636
</translation>
1135 cbradney 1637
  </message>
1638
  <message>
10842 cbradney 1639
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 1640
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1641
 
1642
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1643
given the currently selected item is used.
1644
</source>
12035 cbradney 1645
    <translation>getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
1646
 
1647
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1648
je uporabljen trenutno izbran element.
1649
</translation>
1135 cbradney 1650
  </message>
1651
  <message>
10842 cbradney 1652
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 1653
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1654
 
1655
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1656
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1657
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1658
used.
1659
</source>
1660
    <translation type="unfinished"></translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
10842 cbradney 1663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 1664
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1665
 
1666
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1667
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1668
currently selected item is used.
1669
 
1670
May throw ValueError if the font cannot be found.
1671
</source>
1672
    <translation type="unfinished"></translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
10842 cbradney 1675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 1676
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1677
 
1678
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1679
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1680
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1681
currently selected item is used.
1682
 
1683
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1684
</source>
1685
    <translation type="unfinished"></translation>
1686
  </message>
1687
  <message>
10842 cbradney 1688
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 1689
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1690
 
1691
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1692
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1693
item is used.
1694
 
1695
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1696
</source>
1697
    <translation type="unfinished"></translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
10842 cbradney 1700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 1701
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1702
 
1703
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1704
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1705
 
1706
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1707
</source>
1708
    <translation type="unfinished"></translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
10842 cbradney 1711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 1712
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1713
 
1714
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1715
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1716
 
1717
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1718
</source>
12035 cbradney 1719
    <translation>setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
1720
 
1721
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
1722
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1723
 
1724
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
1725
</translation>
1135 cbradney 1726
  </message>
1727
  <message>
10842 cbradney 1728
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 1729
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1730
 
1731
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1732
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1733
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1734
 
1735
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1736
</source>
1737
    <translation type="unfinished"></translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
10842 cbradney 1740
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 1741
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1742
 
1743
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1744
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1745
selected item is used.
1746
</source>
12035 cbradney 1747
    <translation>deleteText([&quot;ime&quot;])
1748
 
1749
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
1750
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
1751
trenutno izbrani element.
1752
</translation>
1135 cbradney 1753
  </message>
1754
  <message>
10842 cbradney 1755
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 1756
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1757
 
1758
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1759
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1760
given the currently selected item is used.
1761
</source>
12035 cbradney 1762
    <translation>setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
1763
 
1764
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
1765
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1766
je uporabljen trenutno izbran element.
1767
</translation>
1135 cbradney 1768
  </message>
1769
  <message>
10842 cbradney 1770
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 1771
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1772
 
1773
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1774
selected item is used.
1775
</source>
10959 mrdocs 1776
    <translation>setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
1777
 
1778
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
1779
trenutno izbrani element.
1780
</translation>
1135 cbradney 1781
  </message>
1782
  <message>
10842 cbradney 1783
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 1784
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1785
 
1786
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1787
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1788
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1789
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1790
used.
1791
</source>
1792
    <translation type="unfinished"></translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
10842 cbradney 1795
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 1796
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1797
 
1798
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1799
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1800
and must not link to or be linked from any other frames already.
1801
 
1802
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1803
</source>
1804
    <translation type="unfinished"></translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
10842 cbradney 1807
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 1808
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1809
 
1810
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1811
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1812
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1813
 
1814
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1815
</source>
1816
    <translation type="unfinished"></translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
10842 cbradney 1819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 1820
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1821
 
1822
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1823
currently selected item is used.</source>
1824
    <translation type="unfinished"></translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
10842 cbradney 1827
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1828
    <source>progressReset()
1829
 
1830
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1831
new progress bar use. See progressSet.
1832
</source>
12035 cbradney 1833
    <translation>progressReset()
1834
 
1835
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
1836
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
1837
</translation>
1135 cbradney 1838
  </message>
1839
  <message>
10842 cbradney 1840
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1841
    <source>progressTotal(max)
1842
 
1843
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1844
See progressSet.
1845
</source>
12035 cbradney 1846
    <translation>progressTotal(maks)
1847
 
1848
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
1849
Glejte tudi progressSet.
1850
</translation>
1135 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
10842 cbradney 1853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1854
    <source>progressSet(nr)
1855
 
1856
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1857
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1858
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1859
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1860
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1861
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1862
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1863
</source>
1864
    <translation type="unfinished"></translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
10842 cbradney 1867
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1868
    <source>setCursor()
1869
 
1870
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1871
</source>
10959 mrdocs 1872
    <translation>setCursor()
1873
 
1874
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
1875
</translation>
1135 cbradney 1876
  </message>
1877
  <message>
10842 cbradney 1878
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1879
    <source>docChanged(bool)
1880
 
1881
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1882
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1883
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1884
</source>
1885
    <translation type="unfinished"></translation>
1886
  </message>
1525 cbradney 1887
  <message>
10842 cbradney 1888
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1889
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1890
 
1891
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1892
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1893
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1894
 
1895
May raise WrongFrameTypeError.
1896
</source>
1897
    <translation type="unfinished"></translation>
1898
  </message>
1899
  <message>
10842 cbradney 1900
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1901
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1902
 
1903
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1904
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1905
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1906
 
1907
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1908
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1909
</source>
1910
    <translation type="unfinished"></translation>
1911
  </message>
1912
  <message>
10842 cbradney 1913
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1914
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1915
 
1916
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1917
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1918
space. If no document is open, returns the value of the named color
1919
from the default document colors.
1920
 
1921
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1922
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1923
</source>
1924
    <translation type="unfinished"></translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
10842 cbradney 1927
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
1525 cbradney 1928
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1929
 
1930
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1931
for details of arguments.
1932
 
1933
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1934
</source>
1935
    <translation type="unfinished"></translation>
1936
  </message>
1937
  <message>
10842 cbradney 1938
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
1525 cbradney 1939
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1940
 
1941
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1942
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1943
by parent classes as well.
1944
</source>
1945
    <translation type="unfinished"></translation>
1946
  </message>
1947
  <message>
10842 cbradney 1948
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 1949
    <source>getProperty(object, property)
1950
 
1951
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1952
 
1953
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1954
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1955
C++ QObject instance.
1956
 
1957
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1958
to look up on `object&apos;.
1959
 
1960
The return value varies depending on the type of the property.
1961
</source>
1962
    <translation type="unfinished"></translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
10842 cbradney 1965
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1966
    <source>setProperty(object, property, value)
1967
 
1968
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1969
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1970
also be raised if the underlying setter fails.
1971
 
1972
See getProperty() for more information.
1973
</source>
1974
    <translation type="unfinished"></translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
10842 cbradney 1977
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1978
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1979
 
1980
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1981
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1982
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1983
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1984
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1985
 
1986
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1987
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1988
</source>
1989
    <translation type="unfinished"></translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
10842 cbradney 1992
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1993
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1994
 
1995
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1996
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1997
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1998
selected item is used.
1999
 
2000
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2001
</source>
2002
    <translation type="unfinished"></translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
10842 cbradney 2005
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2006
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2007
 
2008
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2009
style name or None when user cancels the dialog.
2010
</source>
10959 mrdocs 2011
    <translation>newStyleDialog() -&gt; string
2012
 
2013
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
2014
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
2015
</translation>
3064 cbradney 2016
  </message>
2017
  <message>
10842 cbradney 2018
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 2019
    <source>getPageMargins()
2020
 
2021
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2022
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2023
</source>
10959 mrdocs 2024
    <translation>getPageMargins()
2025
 
2026
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
2027
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
2028
</translation>
3064 cbradney 2029
  </message>
2030
  <message>
10842 cbradney 2031
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 2032
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2033
 
2034
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2035
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2036
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2037
 
1525 cbradney 2038
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2039
</source>
2040
    <translation type="unfinished"></translation>
2041
  </message>
3064 cbradney 2042
  <message>
11652 cbradney 2043
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
3064 cbradney 2044
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2045
 
2046
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2047
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2048
 
2049
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2050
</source>
2051
    <translation type="unfinished"></translation>
2052
  </message>
3824 cbradney 2053
  <message>
10842 cbradney 2054
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2055
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2056
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2057
 
2058
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2059
 
2060
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2061
following meaning:
2062
 
2063
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2064
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2065
 
2066
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2067
  margins
2068
 
2069
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2070
 
2071
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2072
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2073
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2074
 
2075
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2076
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2077
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2078
 
2079
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2080
 
2081
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2082
 
2083
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2084
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2085
is not in points, make sure to account for this.
2086
 
2087
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2088
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2089
</source>
2090
    <translation type="unfinished"></translation>
2091
  </message>
4141 cbradney 2092
  <message>
10842 cbradney 2093
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2094
    <source>closeMasterPage()
2095
 
2096
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2097
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2098
</source>
10792 mrdocs 2099
    <translation>closeMasterPage()
2100
 
2101
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
2102
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
10842 cbradney 2105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2106
    <source>masterPageNames()
2107
 
2108
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2109
</source>
10792 mrdocs 2110
    <translation>masterPageNames()
2111
 
2112
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
4141 cbradney 2113
  </message>
2114
  <message>
10842 cbradney 2115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2116
    <source>editMasterPage(pageName)
2117
 
2118
Enables master page editing and opens the named master page
2119
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2120
</source>
10792 mrdocs 2121
    <translation>editMasterPage(imeStrani)
2122
 
2123
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
2124
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
4141 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
10842 cbradney 2127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2128
    <source>createMasterPage(pageName)
2129
 
2130
Creates a new master page named pageName and opens it for
2131
editing.
2132
</source>
7902 mrdocs 2133
    <translation>createMasterPage(imeStrani)
2134
 
2135
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
2136
za urejanje.</translation>
4141 cbradney 2137
  </message>
2138
  <message>
10842 cbradney 2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2140
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2141
 
2142
Delete the named master page.
2143
</source>
7902 mrdocs 2144
    <translation>deleteMasterPage(imeStrani)
2145
 
2146
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
4141 cbradney 2147
  </message>
2148
  <message>
10842 cbradney 2149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2150
    <source>zoomDocument(double)
2151
 
2152
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2153
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2154
</source>
10792 mrdocs 2155
    <translation>zoomDocument(double)
2156
 
2157
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
2158
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
4141 cbradney 2159
  </message>
6261 cbradney 2160
  <message>
10842 cbradney 2161
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2162
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2163
 
2164
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2165
strings.
2166
</source>
10792 mrdocs 2167
    <translation>setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
2168
 
2169
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
6434 cbradney 2170
  </message>
2171
  <message>
10842 cbradney 2172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
7902 mrdocs 2173
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6434 cbradney 2174
 
7902 mrdocs 2175
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6434 cbradney 2176
</source>
10792 mrdocs 2177
    <translation>duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
9729 cbradney 2178
 
10792 mrdocs 2179
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
9729 cbradney 2180
  </message>
10842 cbradney 2181
  <message>
2182
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2183
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2184
 
2185
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2186
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2187
the range from 0 to 255.
2188
 
2189
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2190
</source>
2191
    <translation type="unfinished"></translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
2194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2195
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2196
 
2197
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2198
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2199
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2200
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2201
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2202
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2203
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2204
optional parameters is False.
2205
 
2206
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2207
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2208
 
2209
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2210
 
2211
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2212
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2213
</source>
2214
    <translation type="unfinished"></translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2218
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2219
 
2220
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2221
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2222
constants.
2223
</source>
2224
    <translation type="unfinished"></translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
2228
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2229
 
2230
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2231
is not given the currently selected Item is used.
2232
</source>
10959 mrdocs 2233
    <translation>getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2234
 
2235
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2236
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2237
</translation>
10842 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
2240
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
2241
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2242
 
2243
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2244
is not given the currently selected Item is used.
2245
</source>
12035 cbradney 2246
    <translation>getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2247
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2248
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2249
</translation>
10842 cbradney 2250
  </message>
2251
  <message>
2252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
2253
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2254
 
2255
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2256
is not given the currently selected Item is used.
2257
</source>
10959 mrdocs 2258
    <translation>getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2259
 
2260
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2261
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2262
</translation>
10842 cbradney 2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2266
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2267
 
2268
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2269
is not given the currently selected Item is used.
2270
</source>
12035 cbradney 2271
    <translation>getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2272
 
2273
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2274
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2275
</translation>
10842 cbradney 2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2279
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2280
 
2281
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2282
the currently selected item is used. The join types are:
2283
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2284
</source>
2285
    <translation type="unfinished"></translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2289
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2290
 
2291
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2292
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2293
selected item is used.
2294
</source>
2295
    <translation type="unfinished"></translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2299
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2300
 
2301
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2303
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2304
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2310
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2311
 
2312
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2313
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2314
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2315
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2316
given the currently selected item is used.
2317
</source>
2318
    <translation type="unfinished"></translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2322
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2323
 
2324
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2325
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2326
selected item is used.
2327
</source>
2328
    <translation type="unfinished"></translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2332
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2333
 
2334
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2335
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2336
 
2337
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2338
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2339
</source>
2340
    <translation type="unfinished"></translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
2343
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2344
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2345
 
2346
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2347
true the layer will be locked.
2348
 
2349
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2350
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2351
</source>
2352
    <translation type="unfinished"></translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
2355
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2356
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2357
 
2358
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2359
true the layer will be displayed outlined.
2360
 
2361
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2362
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2363
</source>
2364
    <translation type="unfinished"></translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
2367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2368
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2369
 
2370
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2371
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2372
 
2373
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2374
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2375
</source>
2376
    <translation type="unfinished"></translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2380
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2381
 
2382
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2383
 
2384
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2385
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2386
</source>
2387
    <translation type="unfinished"></translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
2390
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2391
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2392
 
2393
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2394
 
2395
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2397
</source>
10959 mrdocs 2398
    <translation>setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
2399
 
2400
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
2401
 
2402
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
2403
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2404
</translation>
10842 cbradney 2405
  </message>
2406
  <message>
2407
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2408
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2409
 
2410
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2411
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2412
&quot;layer&quot; is invisible.
2413
 
2414
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2415
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2416
</source>
2417
    <translation type="unfinished"></translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
2420
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2421
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2422
 
2423
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2424
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2425
&quot;layer&quot; is locked.
2426
 
2427
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2428
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2429
</source>
2430
    <translation type="unfinished"></translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2434
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2435
 
2436
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2437
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2438
&quot;layer&quot; is normal.
2439
 
2440
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2441
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2442
</source>
2443
    <translation type="unfinished"></translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
2446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2447
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2448
 
2449
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2450
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2451
 
2452
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2453
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2454
</source>
2455
    <translation type="unfinished"></translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2459
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2460
 
2461
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2462
 
2463
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2464
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2465
</source>
12035 cbradney 2466
    <translation>getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
2467
 
2468
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
2469
 
2470
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
2471
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2472
</translation>
10842 cbradney 2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2476
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2477
 
2478
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2479
 
2480
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2481
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2482
</source>
10959 mrdocs 2483
    <translation>getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
2484
 
2485
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
2486
 
2487
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
2488
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2489
</translation>
10842 cbradney 2490
  </message>
2491
  <message>
2492
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2493
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2494
 
2495
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2496
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2497
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2498
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2499
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2500
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2501
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2502
</source>
2503
    <translation type="unfinished"></translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2507
    <source>getPageType() -&gt; integer
2508
 
2509
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2510
</source>
12035 cbradney 2511
    <translation>getPageType() -&gt; integer
2512
 
2513
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
2514
</translation>
10842 cbradney 2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2518
    <source>gotoPage(nr)
2519
 
2520
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2521
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2522
just sets the page that script commands will operates on.
2523
 
2524
May raise IndexError if the page number is out of range.
2525
</source>
2526
    <translation type="unfinished"></translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2530
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2531
 
2532
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2533
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2534
</source>
10959 mrdocs 2535
    <translation>setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2536
 
2537
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2538
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2539
</translation>
10842 cbradney 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2543
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2544
 
2545
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2546
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2547
</source>
12035 cbradney 2548
    <translation>setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2549
 
2550
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
2551
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2552
</translation>
10842 cbradney 2553
  </message>
2554
  <message>
2555
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2556
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2557
 
2558
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2559
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2560
</source>
10959 mrdocs 2561
    <translation>setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
2562
 
2563
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
2564
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
2565
</translation>
10842 cbradney 2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2569
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2570
 
2571
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2572
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2573
</source>
12035 cbradney 2574
    <translation>setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
2575
 
2576
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
2577
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
2578
</translation>
10842 cbradney 2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2582
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2583
 
2584
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2585
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2586
</source>
10959 mrdocs 2587
    <translation>getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2588
 
2589
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2590
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2591
</translation>
10842 cbradney 2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2595
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2596
 
2597
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2598
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2599
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2600
not given the currently selected Item is used.
2601
 
2602
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2603
</source>
2604
    <translation type="unfinished"></translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
11652 cbradney 2607
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 2608
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2609
 
2610
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2611
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2612
 
2613
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2614
</source>
12035 cbradney 2615
    <translation>setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
2616
 
2617
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
2618
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2619
 
2620
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2621
</translation>
10842 cbradney 2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2625
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2626
 
2627
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2628
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2629
 
2630
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2631
</source>
10959 mrdocs 2632
    <translation>placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2633
 
2634
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2635
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
2636
 
2637
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
2638
</translation>
10842 cbradney 2639
  </message>
2640
  <message>
2641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2642
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2643
 
2644
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2645
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2646
 
2647
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2648
</source>
10959 mrdocs 2649
    <translation>placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2650
 
2651
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2652
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
2653
 
2654
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
2655
</translation>
10842 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2659
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2660
 
2661
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2662
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2663
 
2664
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2665
</source>
10959 mrdocs 2666
    <translation>placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
2667
 
2668
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2669
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
2670
 
2671
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
2672
</translation>
10842 cbradney 2673
  </message>
11652 cbradney 2674
  <message>
2675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2676
    <source>moveSelectionToFront()
2677
 
2678
Moves current selection to front.
2679
</source>
12035 cbradney 2680
    <translation>moveSelectionToFront()
2681
 
2682
Premakne trenutni izbor v ospredje.
2683
</translation>
11652 cbradney 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2687
    <source>moveSelectionToFront()
2688
 
2689
Moves current selection to back.
2690
</source>
12035 cbradney 2691
    <translation>moveSelectionToBack()
2692
 
2693
Premakne trenutni izbor v ozadje.
2694
</translation>
11652 cbradney 2695
  </message>
2696
  <message>
2697
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2698
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2699
 
2700
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2701
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2702
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2703
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2704
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2705
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2706
</source>
2707
    <translation type="unfinished"></translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2711
    <source>createCharStyle(...)
2712
 
2713
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2714
 
2715
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2716
 
2717
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2718
 
2719
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2720
 
2721
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2722
 
2723
-&gt; inherit
2724
 
2725
-&gt; bold
2726
 
2727
-&gt; italic
2728
 
2729
-&gt; underline
2730
 
2731
-&gt; underlinewords
2732
 
2733
-&gt; strike
2734
 
2735
-&gt; superscript
2736
 
2737
-&gt; subscript
2738
 
2739
-&gt; outline
2740
 
2741
-&gt; shadowed
2742
 
2743
-&gt; allcaps
2744
 
2745
-&gt; smallcaps
2746
 
2747
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2748
 
2749
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2750
 
2751
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2752
 
2753
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2754
 
2755
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2756
 
2757
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2758
 
2759
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2760
 
2761
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2762
 
2763
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2764
 
2765
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2766
 
2767
</source>
2768
    <translation type="unfinished"></translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
2772
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2773
 
2774
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2775
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2776
 
2777
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2778
</source>
12035 cbradney 2779
    <translation>hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2780
 
2781
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2782
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2783
 
2784
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2785
</translation>
11652 cbradney 2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
2789
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2790
 
2791
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2792
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2793
 
2794
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2795
</source>
12035 cbradney 2796
    <translation>dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2797
 
2798
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2799
 
2800
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2801
 
2802
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
2803
</translation>
11652 cbradney 2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2807
    <source>scrollDocument(x,y)
2808
 
2809
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2810
</source>
12035 cbradney 2811
    <translation>scrollDocument(x,y)
2812
 
2813
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
2814
</translation>
11652 cbradney 2815
  </message>
1135 cbradney 2816
</context>
2817
<context>
10842 cbradney 2818
  <name>AIPlug</name>
2819
  <message>
11652 cbradney 2820
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
10842 cbradney 2821
    <source>Importing: %1</source>
10871 mrdocs 2822
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
10842 cbradney 2823
  </message>
2824
  <message>
11652 cbradney 2825
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
10842 cbradney 2826
    <source>Analyzing File:</source>
10871 mrdocs 2827
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
10842 cbradney 2828
  </message>
2829
  <message>
11652 cbradney 2830
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
10842 cbradney 2831
    <source>Group%1</source>
10871 mrdocs 2832
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 2833
  </message>
2834
  <message>
11652 cbradney 2835
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
10842 cbradney 2836
    <source>Generating Items</source>
10871 mrdocs 2837
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
10842 cbradney 2838
  </message>
2839
</context>
2840
<context>
298 Franz 2841
  <name>About</name>
2842
  <message>
10842 cbradney 2843
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2844
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2845
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 2846
  </message>
2847
  <message>
10842 cbradney 2848
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2849
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
10842 cbradney 2853
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2854
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2855
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
10842 cbradney 2858
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2859
    <source>Scribus Version %1
2860
%2 %3</source>
3064 cbradney 2861
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 2862
 %2 %3</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
10842 cbradney 2865
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2866
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2867
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
10842 cbradney 2870
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2871
    <source>Galician:</source>
10792 mrdocs 2872
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
298 Franz 2873
  </message>
2874
  <message>
10842 cbradney 2875
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2876
    <source>Czech:</source>
10792 mrdocs 2877
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
298 Franz 2878
  </message>
2879
  <message>
10842 cbradney 2880
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2881
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 2883
  </message>
2884
  <message>
11652 cbradney 2885
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
298 Franz 2886
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 2887
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
10842 cbradney 2890
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2891
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2892
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 2893
  </message>
2894
  <message>
10842 cbradney 2895
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2896
    <source>Ukrainian:</source>
10792 mrdocs 2897
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
298 Franz 2898
  </message>
2899
  <message>
10842 cbradney 2900
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2901
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 2903
  </message>
2904
  <message>
10842 cbradney 2905
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2906
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2907
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
10842 cbradney 2910
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2911
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2912
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 2913
  </message>
2914
  <message>
10842 cbradney 2915
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2916
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2917
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
10842 cbradney 2920
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2921
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2922
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 2923
  </message>
2924
  <message>
10842 cbradney 2925
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2926
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2927
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
10842 cbradney 2930
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2931
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2932
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
10842 cbradney 2935
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2936
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2937
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
10842 cbradney 2940
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2941
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2942
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 2943
  </message>
2944
  <message>
10842 cbradney 2945
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2946
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2947
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
10842 cbradney 2950
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2951
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2952
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 2953
  </message>
2954
  <message>
10842 cbradney 2955
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2956
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2957
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
10842 cbradney 2960
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2961
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2962
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 2963
  </message>
2964
  <message>
10842 cbradney 2965
    <location filename="" line="7471221"/>
298 Franz 2966
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2967
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
10842 cbradney 2970
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2971
    <source>About Scribus%1%2</source>
2972
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
10842 cbradney 2975
    <location filename="" line="7471221"/>
882 cbradney 2976
    <source>This panel shows the version, build date and
2977
 compiled in library support in Scribus
2978
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2979
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2980
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 2981
v Scribus vključene knjižnice\n
2982
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2983
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
11652 cbradney 2986
    <location filename="../about.cpp" line="139"/>
341 Franz 2987
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 2988
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
11652 cbradney 2991
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
341 Franz 2992
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 2993
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 2994
  </message>
2995
  <message>
11652 cbradney 2996
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
341 Franz 2997
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 2998
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
11652 cbradney 3001
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
341 Franz 3002
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 3003
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
11652 cbradney 3006
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
341 Franz 3007
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3008
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3009
  </message>
418 Franz 3010
  <message>
11652 cbradney 3011
    <location filename="../about.cpp" line="145"/>
418 Franz 3012
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 3013
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
11652 cbradney 3016
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
418 Franz 3017
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 3018
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 3019
  </message>
3020
  <message>
11652 cbradney 3021
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
418 Franz 3022
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 3023
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
10842 cbradney 3026
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3027
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3028
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 3029
  </message>
3030
  <message>
10842 cbradney 3031
    <location filename="" line="7471221"/>
418 Franz 3032
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3033
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 3034
  </message>
3035
  <message>
11652 cbradney 3036
    <location filename="../about.cpp" line="400"/>
418 Franz 3037
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 3038
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 3039
  </message>
3040
  <message>
11652 cbradney 3041
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
418 Franz 3042
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 3043
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 3044
  </message>
3045
  <message>
11652 cbradney 3046
    <location filename="../about.cpp" line="406"/>
418 Franz 3047
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 3048
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 3049
  </message>
3050
  <message>
11652 cbradney 3051
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
418 Franz 3052
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 3053
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 3054
  </message>
454 fschmid 3055
  <message>
11652 cbradney 3056
    <location filename="../about.cpp" line="221"/>
454 fschmid 3057
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 3058
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 3059
  </message>
3060
  <message>
10842 cbradney 3061
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 3062
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3063
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 3064
  </message>
3065
  <message>
10842 cbradney 3066
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 3067
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3068
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 3069
  </message>
3070
  <message>
10842 cbradney 3071
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 3072
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3073
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 3074
  </message>
3075
  <message>
10842 cbradney 3076
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 3077
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3078
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 3079
  </message>
3080
  <message>
11652 cbradney 3081
    <location filename="../about.cpp" line="353"/>
454 fschmid 3082
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 3083
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 3084
  </message>
3085
  <message>
10842 cbradney 3086
    <location filename="" line="7471221"/>
454 fschmid 3087
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3088
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 3089
  </message>
769 cbradney 3090
  <message>
11652 cbradney 3091
    <location filename="../about.cpp" line="49"/>
769 cbradney 3092
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 3093
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3094
  </message>
1525 cbradney 3095
  <message>
10842 cbradney 3096
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 3097
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3098
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
10842 cbradney 3101
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 3102
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3103
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
10842 cbradney 3106
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 3107
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 3108
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 3109
  </message>
3110
  <message>
10842 cbradney 3111
    <location filename="" line="7471221"/>
1525 cbradney 3112
    <source>This panel shows the version, build date and
3113
 compiled in library support in Scribus
3114
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3115
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3116
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 3117
podporo knjižnicam v Sckribusu
3118
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
3119
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 3120
  </message>
3064 cbradney 3121
  <message>
10842 cbradney 3122
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3123
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3124
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3125
  </message>
3126
  <message>
10842 cbradney 3127
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3128
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3129
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 3130
  </message>
3131
  <message>
10842 cbradney 3132
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3133
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3134
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
10842 cbradney 3137
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3138
    <source>Scribus Version %1
3139
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3140
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 3141
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
10842 cbradney 3144
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3145
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3146
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
10842 cbradney 3149
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3150
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3151
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
11652 cbradney 3154
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
3064 cbradney 3155
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 3156
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3157
  </message>
3158
  <message>
10842 cbradney 3159
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3160
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3161
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3824 cbradney 3163
  <message>
11652 cbradney 3164
    <location filename="../about.cpp" line="76"/>
3824 cbradney 3165
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 3166
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
11652 cbradney 3169
    <location filename="../about.cpp" line="84"/>
3824 cbradney 3170
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 3171
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
11652 cbradney 3174
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 3175
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 3176
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 3177
  </message>
3178
  <message>
11652 cbradney 3179
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3180
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 3181
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
10842 cbradney 3184
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 3185
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10842 cbradney 3186
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
11652 cbradney 3189
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3824 cbradney 3190
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 3191
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
10842 cbradney 3194
    <location filename="" line="7471221"/>
3824 cbradney 3195
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10842 cbradney 3196
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 3197
  </message>
4141 cbradney 3198
  <message>
11652 cbradney 3199
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
4870 mrdocs 3200
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 3201
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 3202
  </message>
4759 cbradney 3203
  <message>
11652 cbradney 3204
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
4870 mrdocs 3205
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 3206
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
10842 cbradney 3209
    <location filename="" line="7471221"/>
4870 mrdocs 3210
    <source>March</source>
5328 cbradney 3211
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 3212
  </message>
5328 cbradney 3213
  <message>
10842 cbradney 3214
    <location filename="" line="7471221"/>
7902 mrdocs 3215
    <source>May</source>
3216
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 3217
  </message>
6261 cbradney 3218
  <message>
11652 cbradney 3219
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
7902 mrdocs 3220
    <source>Tango Project Icons:</source>
3221
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
11652 cbradney 3224
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
7716 cbradney 3225
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 3226
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3227
  </message>
10842 cbradney 3228
  <message>
11652 cbradney 3229
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10842 cbradney 3230
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
10871 mrdocs 3231
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10842 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
11652 cbradney 3234
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10842 cbradney 3235
    <source>Scribus Version</source>
10871 mrdocs 3236
    <translation>Scribus različice</translation>
10842 cbradney 3237
  </message>
3238
  <message>
11652 cbradney 3239
    <location filename="../about.cpp" line="204"/>
10842 cbradney 3240
    <source>Splash Screen:</source>
10871 mrdocs 3241
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
10842 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
11652 cbradney 3244
    <location filename="../about.cpp" line="418"/>
10842 cbradney 3245
    <source>&amp;Updates</source>
10871 mrdocs 3246
    <translation>&amp;Posodobitve</translation>
10842 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
3250
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 3251
    <translation type="obsolete">Preveri stanje &amp;posodobitev</translation>
10842 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
11652 cbradney 3254
    <location filename="../about.cpp" line="443"/>
10842 cbradney 3255
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
10871 mrdocs 3256
    <translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
10842 cbradney 3257
  </message>
3258
  <message>
11652 cbradney 3259
    <location filename="../about.cpp" line="444"/>
10842 cbradney 3260
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
10871 mrdocs 3261
    <translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
10842 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
11652 cbradney 3264
    <location filename="../about.cpp" line="445"/>
10842 cbradney 3265
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10871 mrdocs 3266
    <translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
10842 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
11652 cbradney 3269
    <location filename="../about.cpp" line="446"/>
10842 cbradney 3270
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
10871 mrdocs 3271
    <translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
10842 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
11652 cbradney 3274
    <location filename="../about.cpp" line="447"/>
10842 cbradney 3275
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
10871 mrdocs 3276
    <translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
10842 cbradney 3277
  </message>
11652 cbradney 3278
  <message>
3279
    <location filename="../about.cpp" line="478"/>
3280
    <source>Check for Updates</source>
11662 cbradney 3281
    <translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
11652 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <location filename="../about.cpp" line="476"/>
3285
    <source>Abort Update Check</source>
11662 cbradney 3286
    <translation>O preverjanju stanja posodobitev</translation>
11652 cbradney 3287
  </message>
298 Franz 3288
</context>
3289
<context>
3278 cbradney 3290
  <name>AboutPlugins</name>
3291
  <message>
10842 cbradney 3292
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3293
    <source>Yes</source>
10842 cbradney 3294
    <translation type="obsolete">Da</translation>
3278 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
10842 cbradney 3297
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3298
    <source>No</source>
10842 cbradney 3299
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 3300
  </message>
4759 cbradney 3301
  <message>
10842 cbradney 3302
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3303
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 3304
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 3305
  </message>
3306
  <message>
10842 cbradney 3307
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3308
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 3309
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 3310
  </message>
3311
  <message>
10842 cbradney 3312
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3313
    <source>Enabled:</source>
5011 mrdocs 3314
    <translation>Vključeno:</translation>
4759 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
10842 cbradney 3317
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3318
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 3319
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 3320
  </message>
3321
  <message>
10842 cbradney 3322
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3323
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 3324
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3325
  </message>
3326
  <message>
10842 cbradney 3327
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3328
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 3329
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 3330
  </message>
3331
  <message>
10842 cbradney 3332
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3333
    <source>Copyright:</source>
5011 mrdocs 3334
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3335
  </message>
3336
  <message>
10842 cbradney 3337
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3338
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 3339
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 3340
  </message>
10842 cbradney 3341
  <message>
3342
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
3343
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10871 mrdocs 3344
    <translation>Scribus: O vtičnikih</translation>
10842 cbradney 3345
  </message>
3278 cbradney 3346
</context>
3347
<context>
3348
  <name>AboutPluginsBase</name>
3349
  <message>
10842 cbradney 3350
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3351
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
10842 cbradney 3352
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
3278 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
10842 cbradney 3355
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3356
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3357
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
3278 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
10842 cbradney 3360
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3361
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3362
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
3278 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
10842 cbradney 3365
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3366
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3367
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
3278 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
10842 cbradney 3370
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3371
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3372
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
3278 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
10842 cbradney 3375
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3376
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3377
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
10842 cbradney 3380
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3381
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3382
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
3278 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
10842 cbradney 3385
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3386
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3387
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
10842 cbradney 3390
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3391
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3392
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
3278 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
10842 cbradney 3395
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3396
    <source>&amp;Close</source>
10842 cbradney 3397
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
3278 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
10842 cbradney 3400
    <location filename="" line="7471221"/>
3278 cbradney 3401
    <source>Alt+C</source>
10842 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3403
  </message>
3404
</context>
3405
<context>
3064 cbradney 3406
  <name>ActionManager</name>
3407
  <message>
11652 cbradney 3408
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3409
    <source>&amp;New</source>
3380 cbradney 3410
    <translation>&amp;Nova</translation>
3064 cbradney 3411
  </message>
3412
  <message>
11652 cbradney 3413
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
3064 cbradney 3414
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 3415
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 3416
  </message>
3417
  <message>
11652 cbradney 3418
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3419
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 3420
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 3421
  </message>
3422
  <message>
11652 cbradney 3423
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3424
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 3425
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 3426
  </message>
3427
  <message>
11652 cbradney 3428
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
3064 cbradney 3429
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 3430
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
11652 cbradney 3433
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
3064 cbradney 3434
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
10792 mrdocs 3435
    <translation>&amp;Povrni na shranjeno</translation>
3064 cbradney 3436
  </message>
3437
  <message>
11652 cbradney 3438
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3439
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 3440
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 3441
  </message>
3442
  <message>
11652 cbradney 3443
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
3064 cbradney 3444
    <source>Get Text...</source>
10792 mrdocs 3445
    <translation>Pridobi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3446
  </message>
3447
  <message>
11652 cbradney 3448
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
3064 cbradney 3449
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 3450
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3451
  </message>
3452
  <message>
11652 cbradney 3453
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3454
    <source>Get Image...</source>
10792 mrdocs 3455
    <translation>Pridobi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3456
  </message>
3457
  <message>
11652 cbradney 3458
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3459
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 3460
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3461
  </message>
3462
  <message>
10842 cbradney 3463
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3464
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
10842 cbradney 3465
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
3064 cbradney 3466
  </message>
3467
  <message>
11652 cbradney 3468
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3469
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 3470
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 3471
  </message>
3472
  <message>
11652 cbradney 3473
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3474
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 3475
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 3476
  </message>
3477
  <message>
11652 cbradney 3478
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
3064 cbradney 3479
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 3480
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 3481
  </message>
3482
  <message>
11652 cbradney 3483
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
3064 cbradney 3484
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 3485
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 3486
  </message>
3487
  <message>
11652 cbradney 3488
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
3064 cbradney 3489
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 3490
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 3491
  </message>
3492
  <message>
11652 cbradney 3493
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
3064 cbradney 3494
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 3495
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 3496
  </message>
3497
  <message>
11652 cbradney 3498
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3499
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
10792 mrdocs 3500
    <translation>Način obdelave &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 3501
  </message>
3502
  <message>
11652 cbradney 3503
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3504
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 3505
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 3506
  </message>
3507
  <message>
11652 cbradney 3508
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3509
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 3510
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 3511
  </message>
3512
  <message>
11652 cbradney 3513
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3514
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 3515
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 3516
  </message>
3517
  <message>
10842 cbradney 3518
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3519
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5011 mrdocs 3520
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
3064 cbradney 3521
  </message>
3522
  <message>
11652 cbradney 3523
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3524
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 3525
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 3526
  </message>
3527
  <message>
11652 cbradney 3528
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
3064 cbradney 3529
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 3530
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 3531
  </message>
3532
  <message>
11652 cbradney 3533
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3534
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
10792 mrdocs 3535
    <translation>&amp;Najdi in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 3536
  </message>
3537
  <message>
11652 cbradney 3538
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
3064 cbradney 3539
    <source>Edit Image...</source>
7902 mrdocs 3540
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
3064 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
11652 cbradney 3543
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 3544
    <source>C&amp;olors...</source>
7902 mrdocs 3545
    <translation>&amp;Barve ...</translation>
3064 cbradney 3546
  </message>
3547
  <message>
10842 cbradney 3548
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3549
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
10842 cbradney 3550
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
3064 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
10842 cbradney 3553
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3554
    <source>&amp;Line Styles...</source>
10842 cbradney 3555
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
3064 cbradney 3556
  </message>
3557
  <message>
11652 cbradney 3558
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3559
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 3560
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 3561
  </message>
3562
  <message>
10842 cbradney 3563
    <location filename="" line="7471221"/>
3064 cbradney 3564
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3565
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
3064 cbradney 3566
  </message>
3567
  <message>
11652 cbradney 3568
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
3064 cbradney 3569
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 3570
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 3571
  </message>
3572
  <message>
11652 cbradney 3573
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1290"/>
3064 cbradney 3574
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 3575
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 3576
  </message>
3577
  <message>
11652 cbradney 3578
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3579
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 3580
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 3581
  </message>
3582
  <message>
11652 cbradney 3583
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3584
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 3585
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 3586
  </message>
3587
  <message>
11652 cbradney 3588
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3589
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 3590
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 3591
  </message>
3592
  <message>
11652 cbradney 3593
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3594
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 3595
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 3596
  </message>
3597
  <message>
11652 cbradney 3598
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3599
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 3600
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 3601
  </message>
3602
  <message>
11652 cbradney 3603
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
3064 cbradney 3604
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 3605
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 3606
  </message>
3607
  <message>
11652 cbradney 3608
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3609
    <source>&amp;%1 %</source>
3380 cbradney 3610
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3611
  </message>
3612
  <message>
11652 cbradney 3613
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3614
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 3615
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 3616
  </message>