Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9672 | Rev 10133 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
298 Franz 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12
    <translation>getColorNames() -&gt; list
13
 
14
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
15
Če ni odprt noben dokument vrne spisek privzetih barv.</translation>
16
  </message>
17
  <message>
9729 cbradney 18
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
20
 
21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
24
</source>
5011 mrdocs 25
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
26
 
7902 mrdocs 27
Prikaže &quot;Novi dokument&quot; dialog. Ustvari novi dokument, če uporabnik
28
sprejme nastavitve. Ne naredi novega dokumenta, če uporabnik
29
prekliče ukaz. Vrne oznako true, če je bil narejen novi dokument.</translation>
1135 cbradney 30
  </message>
31
  <message>
9729 cbradney 32
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 33
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
34
 
35
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
36
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
37
</source>
7902 mrdocs 38
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 39
 
7902 mrdocs 40
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
41
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 42
  </message>
43
  <message>
9729 cbradney 44
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 45
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
46
 
47
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
48
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
49
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
51
</source>
7902 mrdocs 52
    <translation>getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
5011 mrdocs 53
 
7902 mrdocs 54
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenutno pozicijo.
5011 mrdocs 55
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (poglej UNIT
7902 mrdocs 56
constants). Če &quot;ime&quot; ni podan, se uporabi trenutno izbrani predmet.
57
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.</translation>
1135 cbradney 58
  </message>
59
  <message>
9729 cbradney 60
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 61
    <source>setRedraw(bool)
62
 
63
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
64
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
65
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
66
</source>
7902 mrdocs 67
    <translation>setRedraw(bool)
68
 
69
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
70
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
71
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.</translation>
1135 cbradney 72
  </message>
73
  <message>
9729 cbradney 74
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 75
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
76
 
77
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
78
coordinates are given in the current measurement units of the document
79
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
80
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
81
is not given Scribus will create one for you.
82
 
83
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
84
</source>
7902 mrdocs 85
    <translation>createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
86
 
87
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
88
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
89
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
90
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
91
ni podan, bo Scribus ustvaril naključno ime.
92
 
93
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.</translation>
1135 cbradney 94
  </message>
95
  <message>
9729 cbradney 96
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 97
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
98
 
99
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
100
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
101
available types (FILL_&lt;type&gt;).
102
</source>
7902 mrdocs 103
    <translation>setGradientFill(type, &quot;barva1&quot;, shade1, &quot;barva2&quot;, shade2, [&quot;ime&quot;])
104
 
105
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
106
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
107
ki so na voljo (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 111
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
112
 
113
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
114
frame has some text selected the value assigned to the first character of
115
the selection is returned.
116
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
117
</source>
7902 mrdocs 118
    <translation>getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
119
 
120
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
121
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
122
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 123
  </message>
124
  <message>
9729 cbradney 125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 126
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
127
 
128
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
129
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
130
</source>
7902 mrdocs 131
    <translation>messagebarText(&quot;niz&quot;)
132
 
133
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
134
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1135 cbradney 135
  </message>
1525 cbradney 136
  <message>
9729 cbradney 137
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 138
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
139
 
140
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
141
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
142
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
143
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
144
master page for the new page.
145
 
146
May raise IndexError if the page number is out of range
147
</source>
7902 mrdocs 148
    <translation>newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
149
 
150
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
151
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
152
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
153
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
154
 
155
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
156
</translation>
3064 cbradney 157
  </message>
158
  <message>
9729 cbradney 159
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 160
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
161
 
162
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
163
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
164
</source>
9729 cbradney 165
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
7902 mrdocs 166
 
167
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
168
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
3064 cbradney 169
  </message>
3824 cbradney 170
  <message>
9729 cbradney 171
    <location filename="" line="136965632"/>
3824 cbradney 172
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
7902 mrdocs 173
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 174
 
175
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
176
following meaning:
177
 
178
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
179
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
180
 
181
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
182
margins
183
 
184
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
185
 
186
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
187
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
188
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
189
 
190
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
191
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
192
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
193
 
194
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
195
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
196
PAGE_4 is 4-fold.
197
 
198
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
199
Indexed from 0 (0 = first).
200
 
6434 cbradney 201
numPage = Number of pages to be created.
202
 
3824 cbradney 203
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
204
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
205
is not in points, make sure to account for this.
206
 
207
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 208
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 209
 
210
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
211
</source>
9729 cbradney 212
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
7902 mrdocs 213
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
214
 
215
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
216
 
217
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
218
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
219
npr. PAPER_A4 itn.
220
 
221
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
222
 
223
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
224
 
225
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
226
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
227
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
228
 
229
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
230
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
231
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
232
 
233
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
234
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
235
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
236
 
237
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
238
Indeksirano od 0 (0 = prva).
239
 
240
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
241
 
242
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
243
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
244
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
245
 
246
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
247
PAGE_4, 3, 1)
248
 
249
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
250
</translation>
3824 cbradney 251
  </message>
9729 cbradney 252
  <message>
253
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
254
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
255
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
256
 
257
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
258
following meaning:
259
 
260
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
261
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
262
 
263
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
264
margins
265
 
266
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
267
 
268
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
269
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
270
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
271
 
272
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
273
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
274
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
275
 
276
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
277
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
278
PAGE_4 is 4-fold.
279
 
280
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
281
Indexed from 0 (0 = first).
282
 
283
numPage = Number of pages to be created.
284
 
285
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
286
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
287
is not in points, make sure to account for this.
288
 
289
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
290
PAGE_4, 3, 1)
291
 
292
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
293
</source>
294
    <translation type="unfinished"></translation>
295
  </message>
296
  <message>
297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
298
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
299
 
300
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
301
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
302
 
303
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
304
</source>
305
    <translation type="unfinished"></translation>
306
  </message>
1135 cbradney 307
</context>
308
<context>
309
  <name>@default</name>
310
  <message>
9729 cbradney 311
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 312
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
313
 
314
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
315
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
316
the value of the named color from the default document colors.
317
 
318
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
319
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
320
</source>
321
    <translation type="unfinished"></translation>
322
  </message>
323
  <message>
9729 cbradney 324
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 325
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
326
 
327
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
328
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
329
Color components should be in the range from 0 to 255.
330
 
331
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
332
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
333
</source>
334
    <translation type="unfinished"></translation>
335
  </message>
336
  <message>
9729 cbradney 337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 338
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
339
 
340
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
341
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
342
&quot;None&quot; - transparent.
343
 
344
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
345
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
346
 
347
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
348
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
349
</source>
350
    <translation type="unfinished"></translation>
351
  </message>
352
  <message>
9729 cbradney 353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 354
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
355
 
356
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
357
 
358
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
359
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
360
</source>
361
    <translation type="unfinished"></translation>
362
  </message>
363
  <message>
9729 cbradney 364
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 365
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
366
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
367
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
368
 
369
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
370
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
371
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
372
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
373
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
374
 
375
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
376
at 1.
377
 
378
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
379
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
380
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
381
can be binary-ORed with button constants:
382
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
383
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
384
 
385
Usage examples:
386
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
387
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
388
          ICON_ERROR)
389
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
390
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
391
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
392
 
393
Defined button and icon constants:
394
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
395
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
396
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
397
</source>
398
    <translation type="unfinished"></translation>
399
  </message>
400
  <message>
9729 cbradney 401
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 402
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
403
 
404
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
405
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
406
 
407
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
408
</source>
409
    <translation type="unfinished"></translation>
410
  </message>
411
  <message>
9729 cbradney 412
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 413
    <source>closeDoc()
414
 
415
Closes the current document without prompting to save.
416
 
417
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
418
</source>
419
    <translation type="unfinished"></translation>
420
  </message>
421
  <message>
9729 cbradney 422
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 423
    <source>haveDoc() -&gt; bool
424
 
425
Returns true if there is a document open.
426
</source>
7902 mrdocs 427
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
428
 
429
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 430
  </message>
431
  <message>
9729 cbradney 432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 433
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
434
 
435
Opens the document &quot;name&quot;.
436
 
437
May raise ScribusError if the document could not be opened.
438
</source>
7902 mrdocs 439
    <translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
440
 
441
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
442
 
443
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
444
</translation>
1135 cbradney 445
  </message>
446
  <message>
9729 cbradney 447
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 448
    <source>saveDoc()
449
 
450
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
451
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
452
save file dialog.
453
 
454
If the save fails, there is currently no way to tell.
455
</source>
456
    <translation type="unfinished"></translation>
457
  </message>
458
  <message>
9729 cbradney 459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 460
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
461
 
462
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
463
relative path).
464
 
465
May raise ScribusError if the save fails.
466
</source>
467
    <translation type="unfinished"></translation>
468
  </message>
469
  <message>
9729 cbradney 470
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 471
    <source>setUnit(type)
472
 
473
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
474
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
475
 
476
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
477
</source>
478
    <translation type="unfinished"></translation>
479
  </message>
480
  <message>
9729 cbradney 481
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 482
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
483
 
484
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
485
of the UNIT_* constants:
486
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
487
</source>
488
    <translation type="unfinished"></translation>
489
  </message>
490
  <message>
9729 cbradney 491
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 492
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
493
 
494
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
495
current document.
496
</source>
497
    <translation type="unfinished"></translation>
498
  </message>
499
  <message>
9729 cbradney 500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 501
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
502
 
503
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
504
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
505
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
506
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
507
</source>
508
    <translation type="unfinished"></translation>
509
  </message>
510
  <message>
9729 cbradney 511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 512
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
513
 
514
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
515
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
516
</source>
517
    <translation type="unfinished"></translation>
518
  </message>
519
  <message>
9729 cbradney 520
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 521
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
522
 
523
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
524
is not given the currently selected Item is used.
525
</source>
526
    <translation type="unfinished"></translation>
527
  </message>
528
  <message>
9729 cbradney 529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 530
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
531
 
532
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
533
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
534
</source>
535
    <translation type="unfinished"></translation>
536
  </message>
537
  <message>
9729 cbradney 538
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
1135 cbradney 539
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
540
 
541
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
542
the currently selected item is used. The join types are:
543
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
544
</source>
545
    <translation type="unfinished"></translation>
546
  </message>
547
  <message>
9729 cbradney 548
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 549
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
550
 
551
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
552
currently selected item is used. The cap types are:
553
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
554
</source>
555
    <translation type="unfinished"></translation>
556
  </message>
557
  <message>
9729 cbradney 558
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 559
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
560
 
561
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
562
currently selected item is used. Line style constants are:
563
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
564
</source>
565
    <translation type="unfinished"></translation>
566
  </message>
567
  <message>
9729 cbradney 568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 569
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
570
 
571
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
572
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
573
</source>
574
    <translation type="unfinished"></translation>
575
  </message>
576
  <message>
9729 cbradney 577
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 578
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
579
 
580
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
581
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
582
</source>
583
    <translation type="unfinished"></translation>
584
  </message>
585
  <message>
9729 cbradney 586
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 587
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
588
 
589
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
590
given the currently selected item is used.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished"></translation>
593
  </message>
594
  <message>
9729 cbradney 595
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 596
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
597
 
598
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
599
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
600
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
601
for reference.
602
</source>
603
    <translation type="unfinished"></translation>
604
  </message>
605
  <message>
9729 cbradney 606
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 607
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
608
 
609
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
610
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
611
is used.
612
</source>
613
    <translation type="unfinished"></translation>
614
  </message>
615
  <message>
9729 cbradney 616
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 617
    <source>getAllObjects() -&gt; list
618
 
619
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
620
</source>
621
    <translation type="unfinished"></translation>
622
  </message>
623
  <message>
9729 cbradney 624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 625
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
626
 
627
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
628
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
629
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
630
belongs to a group, the whole group is moved.
631
</source>
632
    <translation type="unfinished"></translation>
633
  </message>
634
  <message>
9729 cbradney 635
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1135 cbradney 636
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
637
 
638
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
639
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
640
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
641
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
642
given the currently selected item is used.
643
</source>
644
    <translation type="unfinished"></translation>
645
  </message>
646
  <message>
9729 cbradney 647
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 648
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
649
 
650
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
651
is not given the currently selected item is used.
652
</source>
653
    <translation type="unfinished"></translation>
654
  </message>
655
  <message>
9729 cbradney 656
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 657
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
658
 
659
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
660
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
661
second selected Object and so on.
662
</source>
663
    <translation type="unfinished"></translation>
664
  </message>
665
  <message>
9729 cbradney 666
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 667
    <source>selectionCount() -&gt; integer
668
 
669
Returns the number of selected objects.
670
</source>
671
    <translation type="unfinished"></translation>
672
  </message>
673
  <message>
9729 cbradney 674
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 675
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
676
 
677
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
678
</source>
679
    <translation type="unfinished"></translation>
680
  </message>
681
  <message>
9729 cbradney 682
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 683
    <source>deselectAll()
684
 
685
Deselects all objects in the whole document.
686
</source>
687
    <translation type="unfinished"></translation>
688
  </message>
689
  <message>
9729 cbradney 690
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 691
    <source>groupObjects(list)
692
 
693
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
694
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
695
items are used.
696
</source>
697
    <translation type="unfinished"></translation>
698
  </message>
699
  <message>
9729 cbradney 700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 701
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
702
 
703
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
704
    <translation type="unfinished"></translation>
705
  </message>
706
  <message>
9729 cbradney 707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 708
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
709
 
710
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
711
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
712
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
713
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
714
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
715
 
716
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
717
</source>
718
    <translation type="unfinished"></translation>
719
  </message>
720
  <message>
9729 cbradney 721
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 722
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
723
 
724
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
725
not given the currently selected item is used.
726
 
727
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
728
</source>
729
    <translation type="unfinished"></translation>
730
  </message>
731
  <message>
9729 cbradney 732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 733
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
734
 
735
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
736
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
737
means 100 %.
738
 
739
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
740
</source>
741
    <translation type="unfinished"></translation>
742
  </message>
743
  <message>
9729 cbradney 744
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 745
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
746
 
747
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
748
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
749
if locked.
750
</source>
751
    <translation type="unfinished"></translation>
752
  </message>
753
  <message>
9729 cbradney 754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 755
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
756
 
757
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
758
currently selected item is used.
759
</source>
760
    <translation type="unfinished"></translation>
761
  </message>
762
  <message>
9729 cbradney 763
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 764
    <source>getFontNames() -&gt; list
765
 
766
Returns a list with the names of all available fonts.
767
</source>
768
    <translation type="unfinished"></translation>
769
  </message>
770
  <message>
9729 cbradney 771
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 772
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
773
 
774
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
775
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
776
</source>
777
    <translation type="unfinished"></translation>
778
  </message>
779
  <message>
9729 cbradney 780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 781
    <source>getLayers() -&gt; list
782
 
783
Returns a list with the names of all defined layers.
784
</source>
785
    <translation type="unfinished"></translation>
786
  </message>
787
  <message>
9729 cbradney 788
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 789
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
790
 
791
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
792
 
793
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
794
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
795
</source>
796
    <translation type="unfinished"></translation>
797
  </message>
798
  <message>
9729 cbradney 799
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 800
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
801
 
802
Returns the name of the current active layer.
803
</source>
804
    <translation type="unfinished"></translation>
805
  </message>
806
  <message>
9729 cbradney 807
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 808
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
809
 
810
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
811
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
812
 
813
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
814
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
815
</source>
816
    <translation type="unfinished"></translation>
817
  </message>
818
  <message>
9729 cbradney 819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 820
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
821
 
822
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
823
the layer is invisible.
824
 
825
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
826
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
827
</source>
828
    <translation type="unfinished"></translation>
829
  </message>
830
  <message>
9729 cbradney 831
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 832
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
833
 
834
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
835
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
836
 
837
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
838
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
839
</source>
840
    <translation type="unfinished"></translation>
841
  </message>
842
  <message>
9729 cbradney 843
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 844
    <source>createLayer(layer)
845
 
846
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
847
 
848
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
849
</source>
850
    <translation type="unfinished"></translation>
851
  </message>
852
  <message>
9729 cbradney 853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 854
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
855
 
856
Returns a string with the -lang value.
857
</source>
858
    <translation type="unfinished"></translation>
859
  </message>
860
  <message>
9729 cbradney 861
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1135 cbradney 862
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
863
 
864
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
865
The coordinates are given in the current measurement units of the document
866
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
867
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
868
is not given Scribus will create one for you.
869
 
870
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
871
</source>
872
    <translation type="unfinished"></translation>
873
  </message>
874
  <message>
9729 cbradney 875
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 876
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
877
 
878
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
879
coordinates are given in the current measurement units of the document.
880
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
881
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
882
create one for you.
883
 
884
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
885
</source>
886
    <translation type="unfinished"></translation>
887
  </message>
888
  <message>
9729 cbradney 889
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 890
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
891
 
892
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
893
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
894
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
895
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
896
given Scribus will create one for you.
897
 
898
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
899
</source>
900
    <translation type="unfinished"></translation>
901
  </message>
902
  <message>
9729 cbradney 903
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 904
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
905
 
906
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
907
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
908
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
909
object because you need this name for further access to that object. If
910
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
911
 
912
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
913
</source>
914
    <translation type="unfinished"></translation>
915
  </message>
916
  <message>
9729 cbradney 917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 918
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
919
 
920
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
921
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
922
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
923
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
924
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
925
Scribus will create one for you.
926
 
927
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
928
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
929
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
930
</source>
931
    <translation type="unfinished"></translation>
932
  </message>
933
  <message>
9729 cbradney 934
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 935
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
936
 
937
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
938
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
939
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
940
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
941
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
942
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
943
identifier for the object because you need this name for further access to that
944
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
945
 
946
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
947
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
948
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
949
</source>
950
    <translation type="unfinished"></translation>
951
  </message>
952
  <message>
9729 cbradney 953
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 954
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
955
 
956
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
957
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
958
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
959
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
960
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
961
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
962
should be a unique identifier for the object because you need this name for
963
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
964
for you.
965
 
966
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
967
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
968
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
969
</source>
970
    <translation type="unfinished"></translation>
971
  </message>
972
  <message>
9729 cbradney 973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 974
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
975
 
976
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
977
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
978
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
979
unique identifier for the object because you need this name for further access
980
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
981
 
982
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
983
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
984
</source>
985
    <translation type="unfinished"></translation>
986
  </message>
987
  <message>
9729 cbradney 988
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 989
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
990
 
991
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
992
selected item is deleted.
993
</source>
994
    <translation type="unfinished"></translation>
995
  </message>
996
  <message>
9729 cbradney 997
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 998
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
999
 
1000
Test if an object with specified name really exists in the document.
1001
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1002
returns True if there is something selected.
1003
</source>
1004
    <translation type="unfinished"></translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
9729 cbradney 1007
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1008
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1009
 
1010
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1011
given, it&apos;s applied on the selected object.
1012
</source>
1013
    <translation type="unfinished"></translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
9729 cbradney 1016
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1017
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1018
 
1019
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1020
</source>
1021
    <translation type="unfinished"></translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
9729 cbradney 1024
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1025
    <source>currentPage() -&gt; integer
1026
 
1027
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1028
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1029
</source>
1030
    <translation type="unfinished"></translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
9729 cbradney 1033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1034
    <source>redrawAll()
1035
 
1036
Redraws all pages.
1037
</source>
1038
    <translation type="unfinished"></translation>
1039
  </message>
1040
  <message>
9729 cbradney 1041
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1042
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1043
 
1044
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1045
 
1046
May raise ScribusError if the save failed.
1047
</source>
1048
    <translation type="unfinished"></translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
9729 cbradney 1051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1052
    <source>deletePage(nr)
1053
 
1054
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1055
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1056
page number is.
1057
 
1058
May raise IndexError if the page number is out of range
1059
</source>
1060
    <translation type="unfinished"></translation>
1061
  </message>
1062
  <message>
9729 cbradney 1063
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1135 cbradney 1064
    <source>gotoPage(nr)
1065
 
1066
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1067
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1068
just sets the page that script commands will operates on.
1069
 
1070
May raise IndexError if the page number is out of range.
1071
</source>
1072
    <translation type="unfinished"></translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
9729 cbradney 1075
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1076
    <source>pageCount() -&gt; integer
1077
 
1078
Returns the number of pages in the document.
1079
</source>
1080
    <translation type="unfinished"></translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
9729 cbradney 1083
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1084
    <source>getHGuides() -&gt; list
1085
 
1086
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1087
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1088
</source>
1089
    <translation type="unfinished"></translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
9729 cbradney 1092
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1093
    <source>setHGuides(list)
1094
 
1095
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1096
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1097
 
1098
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1099
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1100
</source>
1101
    <translation type="unfinished"></translation>
1102
  </message>
1103
  <message>
9729 cbradney 1104
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1105
    <source>getVGuides()
1106
 
1107
See getHGuides.
1108
</source>
7902 mrdocs 1109
    <translation>getVGuides()
1110
 
1111
Glejte getHGuides.
1112
</translation>
1135 cbradney 1113
  </message>
1114
  <message>
9729 cbradney 1115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1116
    <source>setVGuides()
1117
 
1118
See setHGuides.
1119
</source>
7902 mrdocs 1120
    <translation>setVGuides()
1121
 
1122
Glejte setHGuides.
1123
</translation>
1135 cbradney 1124
  </message>
1125
  <message>
9729 cbradney 1126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1127
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1128
 
1129
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1130
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1131
</source>
1132
    <translation type="unfinished"></translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
9729 cbradney 1135
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1136
    <source>getPageItems() -&gt; list
1137
 
1138
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1139
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1140
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1141
the page...
1142
</source>
1143
    <translation type="unfinished"></translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1147
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1148
 
1149
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1150
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1151
currently selected item is used.
1152
</source>
1153
    <translation type="unfinished"></translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
9729 cbradney 1156
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1157
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1158
 
1159
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1160
is not given the currently selected item is used.
1161
</source>
1162
    <translation type="unfinished"></translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
9729 cbradney 1165
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1166
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1167
 
1168
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1169
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1170
given the currently selected item is used.
1171
 
1172
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1173
</source>
1174
    <translation type="unfinished"></translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
9729 cbradney 1177
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1178
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1179
 
1180
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1181
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1182
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1183
is used.
1184
 
1185
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1186
</source>
1187
    <translation type="unfinished"></translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
9729 cbradney 1190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1191
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1192
 
1193
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1194
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1195
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1196
</source>
1197
    <translation type="unfinished"></translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
9729 cbradney 1200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1201
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1202
 
1203
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1204
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1205
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1206
</source>
1207
    <translation type="unfinished"></translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
9729 cbradney 1210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1211
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1212
 
1213
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1214
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1215
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1216
</source>
1217
    <translation type="unfinished"></translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
9729 cbradney 1220
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1221
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1222
 
1223
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1224
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1225
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1226
Item is used.
1227
 
1228
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1229
</source>
1230
    <translation type="unfinished"></translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
9729 cbradney 1233
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1234
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1235
 
1236
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1237
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1238
 
1239
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1240
</source>
1241
    <translation type="unfinished"></translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
9729 cbradney 1244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1245
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1246
 
1247
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1248
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1249
 
1250
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1251
</source>
1252
    <translation type="unfinished"></translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
9729 cbradney 1255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 1256
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1257
 
1258
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1259
has some text selected the value assigned to the first character
1260
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1261
selected item is used.
1262
</source>
1263
    <translation type="unfinished"></translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
9729 cbradney 1266
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 1267
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1268
 
1269
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1270
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1271
</source>
1272
    <translation type="unfinished"></translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
9729 cbradney 1275
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 1276
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1277
 
1278
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1279
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1280
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1281
selected item is used.
1282
</source>
1283
    <translation type="unfinished"></translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
9729 cbradney 1286
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 1287
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1288
 
1289
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1290
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1291
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1292
used.
1293
</source>
1294
    <translation type="unfinished"></translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
9729 cbradney 1297
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 1298
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1299
 
1300
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1301
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1302
</source>
1303
    <translation type="unfinished"></translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
9729 cbradney 1306
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 1307
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1308
 
1309
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1310
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1311
</source>
1312
    <translation type="unfinished"></translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
9729 cbradney 1315
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 1316
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1317
 
1318
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1319
given the currently selected item is used.
1320
</source>
1321
    <translation type="unfinished"></translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
9729 cbradney 1324
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 1325
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1326
 
1327
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1328
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1329
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1330
used.
1331
</source>
1332
    <translation type="unfinished"></translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
9729 cbradney 1335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 1336
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1337
 
1338
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1339
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1340
currently selected item is used.
1341
 
1342
May throw ValueError if the font cannot be found.
1343
</source>
1344
    <translation type="unfinished"></translation>
1345
  </message>
1346
  <message>
9729 cbradney 1347
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 1348
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1349
 
1350
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1351
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1352
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1353
currently selected item is used.
1354
 
1355
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1356
</source>
1357
    <translation type="unfinished"></translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
9729 cbradney 1360
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 1361
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1362
 
1363
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1364
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1365
item is used.
1366
 
1367
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1368
</source>
1369
    <translation type="unfinished"></translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
9729 cbradney 1372
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 1373
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1374
 
1375
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1376
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1377
 
1378
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1379
</source>
1380
    <translation type="unfinished"></translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
9729 cbradney 1383
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 1384
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1385
 
1386
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1387
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1388
 
1389
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1390
</source>
1391
    <translation type="unfinished"></translation>
1392
  </message>
1393
  <message>
9729 cbradney 1394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 1395
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1396
 
1397
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1398
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1399
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1400
 
1401
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished"></translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
9729 cbradney 1406
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 1407
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1408
 
1409
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1410
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1411
selected item is used.
1412
</source>
1413
    <translation type="unfinished"></translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
9729 cbradney 1416
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 1417
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1418
 
1419
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1420
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1421
given the currently selected item is used.
1422
</source>
1423
    <translation type="unfinished"></translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
9729 cbradney 1426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 1427
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1428
 
1429
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1430
selected item is used.
1431
</source>
1432
    <translation type="unfinished"></translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 1436
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1437
 
1438
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1439
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1440
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1441
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1442
used.
1443
</source>
1444
    <translation type="unfinished"></translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
9729 cbradney 1447
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 1448
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1449
 
1450
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1451
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1452
and must not link to or be linked from any other frames already.
1453
 
1454
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1455
</source>
1456
    <translation type="unfinished"></translation>
1457
  </message>
1458
  <message>
9729 cbradney 1459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 1460
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1461
 
1462
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1463
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1464
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1465
 
1466
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1467
</source>
1468
    <translation type="unfinished"></translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
9729 cbradney 1471
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 1472
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1473
 
1474
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1475
currently selected item is used.</source>
1476
    <translation type="unfinished"></translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
9729 cbradney 1479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1480
    <source>progressReset()
1481
 
1482
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1483
new progress bar use. See progressSet.
1484
</source>
1485
    <translation type="unfinished"></translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
9729 cbradney 1488
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1489
    <source>progressTotal(max)
1490
 
1491
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1492
See progressSet.
1493
</source>
1494
    <translation type="unfinished"></translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
9729 cbradney 1497
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1498
    <source>progressSet(nr)
1499
 
1500
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1501
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1502
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1503
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1504
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1505
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1506
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1507
</source>
1508
    <translation type="unfinished"></translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
9729 cbradney 1511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1512
    <source>setCursor()
1513
 
1514
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1515
</source>
1516
    <translation type="unfinished"></translation>
1517
  </message>
1518
  <message>
9729 cbradney 1519
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1520
    <source>docChanged(bool)
1521
 
1522
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1523
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1524
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1525
</source>
1526
    <translation type="unfinished"></translation>
1527
  </message>
1525 cbradney 1528
  <message>
9729 cbradney 1529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1530
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1531
 
1532
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1533
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1534
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1535
 
1536
May raise WrongFrameTypeError.
1537
</source>
1538
    <translation type="unfinished"></translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
9729 cbradney 1541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1542
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1543
 
1544
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1545
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1546
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1547
 
1548
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1549
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1550
</source>
1551
    <translation type="unfinished"></translation>
1552
  </message>
1553
  <message>
9729 cbradney 1554
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1555
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1556
 
1557
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1558
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1559
space. If no document is open, returns the value of the named color
1560
from the default document colors.
1561
 
1562
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1563
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1564
</source>
1565
    <translation type="unfinished"></translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
9729 cbradney 1568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
1525 cbradney 1569
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1570
 
1571
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1572
for details of arguments.
1573
 
1574
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1575
</source>
1576
    <translation type="unfinished"></translation>
1577
  </message>
1578
  <message>
9729 cbradney 1579
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
1525 cbradney 1580
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1581
 
1582
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1583
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1584
by parent classes as well.
1585
</source>
1586
    <translation type="unfinished"></translation>
1587
  </message>
1588
  <message>
9729 cbradney 1589
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
1525 cbradney 1590
    <source>getProperty(object, property)
1591
 
1592
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1593
 
1594
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1595
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1596
C++ QObject instance.
1597
 
1598
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1599
to look up on `object&apos;.
1600
 
1601
The return value varies depending on the type of the property.
1602
</source>
1603
    <translation type="unfinished"></translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
9729 cbradney 1606
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
1525 cbradney 1607
    <source>setProperty(object, property, value)
1608
 
1609
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1610
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1611
also be raised if the underlying setter fails.
1612
 
1613
See getProperty() for more information.
1614
</source>
1615
    <translation type="unfinished"></translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
9729 cbradney 1618
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
1525 cbradney 1619
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1620
 
1621
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
1622
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
1623
search recursively through children, grandchildren, etc.
1624
 
1625
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
1626
</source>
1627
    <translation type="unfinished"></translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
9729 cbradney 1630
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
1525 cbradney 1631
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1632
 
1633
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
1634
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
1635
search recursively through children, grandchildren, etc.
1636
</source>
1637
    <translation type="unfinished"></translation>
1638
  </message>
1639
  <message>
9729 cbradney 1640
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1641
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1642
 
1643
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1644
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1645
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1646
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1647
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1648
 
1649
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1650
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1651
</source>
1652
    <translation type="unfinished"></translation>
1653
  </message>
1654
  <message>
9729 cbradney 1655
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1656
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1657
 
1658
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1659
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1660
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1661
selected item is used.
1662
 
1663
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1664
</source>
1665
    <translation type="unfinished"></translation>
1666
  </message>
1667
  <message>
9729 cbradney 1668
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 1669
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
1670
 
1671
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1672
style name or None when user cancels the dialog.
1673
</source>
1674
    <translation type="unfinished"></translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
9729 cbradney 1677
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 1678
    <source>getPageMargins()
1679
 
1680
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1681
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1682
</source>
1683
    <translation type="unfinished"></translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
9729 cbradney 1686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 1687
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
1688
 
1689
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1690
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
1691
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
1692
 
1525 cbradney 1693
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1694
</source>
1695
    <translation type="unfinished"></translation>
1696
  </message>
3064 cbradney 1697
  <message>
9729 cbradney 1698
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
3064 cbradney 1699
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1700
 
1701
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1702
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1703
 
1704
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1705
</source>
1706
    <translation type="unfinished"></translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
9729 cbradney 1709
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
3064 cbradney 1710
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1711
 
1712
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1713
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1714
 
1715
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1716
</source>
1717
    <translation type="unfinished"></translation>
1718
  </message>
3824 cbradney 1719
  <message>
9729 cbradney 1720
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 1721
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1722
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1723
 
1724
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
1725
 
1726
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1727
following meaning:
1728
 
1729
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1730
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1731
 
1732
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1733
  margins
1734
 
1735
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1736
 
1737
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1738
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1739
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1740
 
1741
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1742
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1743
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1744
 
1745
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1746
 
1747
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1748
 
1749
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1750
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1751
is not in points, make sure to account for this.
1752
 
1753
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1754
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1755
</source>
1756
    <translation type="unfinished"></translation>
1757
  </message>
4141 cbradney 1758
  <message>
9729 cbradney 1759
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 1760
    <source>closeMasterPage()
1761
 
1762
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1763
to normal. Begin editing with editMasterPage().
1764
</source>
1765
    <translation type="unfinished"></translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
9729 cbradney 1768
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 1769
    <source>masterPageNames()
1770
 
1771
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1772
</source>
1773
    <translation type="unfinished"></translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
9729 cbradney 1776
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 1777
    <source>editMasterPage(pageName)
1778
 
1779
Enables master page editing and opens the named master page
1780
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
1781
</source>
1782
    <translation type="unfinished"></translation>
1783
  </message>
1784
  <message>
9729 cbradney 1785
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 1786
    <source>createMasterPage(pageName)
1787
 
1788
Creates a new master page named pageName and opens it for
1789
editing.
1790
</source>
7902 mrdocs 1791
    <translation>createMasterPage(imeStrani)
1792
 
1793
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
1794
za urejanje.</translation>
4141 cbradney 1795
  </message>
1796
  <message>
9729 cbradney 1797
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 1798
    <source>deleteMasterPage(pageName)
1799
 
1800
Delete the named master page.
1801
</source>
7902 mrdocs 1802
    <translation>deleteMasterPage(imeStrani)
1803
 
1804
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
4141 cbradney 1805
  </message>
1806
  <message>
9729 cbradney 1807
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 1808
    <source>zoomDocument(double)
1809
 
1810
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1811
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1812
</source>
1813
    <translation type="unfinished"></translation>
1814
  </message>
6261 cbradney 1815
  <message>
9729 cbradney 1816
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 1817
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1818
 
1819
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1820
strings.
1821
</source>
1822
    <translation type="unfinished"></translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
9729 cbradney 1825
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
7902 mrdocs 1826
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6434 cbradney 1827
 
7902 mrdocs 1828
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6434 cbradney 1829
</source>
1830
    <translation type="unfinished"></translation>
1831
  </message>
9729 cbradney 1832
  <message>
1833
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
1834
    <source>Copy #%1 of </source>
1835
    <translation type="unfinished"></translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
1838
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
1839
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1840
 
1841
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1842
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1843
the range from 0 to 255.
1844
 
1845
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1846
</source>
1847
    <translation type="unfinished"></translation>
1848
  </message>
1849
  <message>
1850
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
1851
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1852
 
1853
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
1854
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
1855
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1856
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
1857
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
1858
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
1859
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
1860
opional parameters is False.
1861
 
1862
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
1863
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1864
 
1865
Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.
1866
 
1867
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
1868
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1869
</source>
1870
    <translation type="unfinished"></translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
1873
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1874
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1875
 
1876
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
1877
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1878
constants.
1879
</source>
1880
    <translation type="unfinished"></translation>
1881
  </message>
1882
  <message>
1883
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
1884
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1885
 
1886
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1887
is not given the currently selected Item is used.
1888
</source>
1889
    <translation type="unfinished"></translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
1892
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
1893
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1894
 
1895
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1896
is not given the currently selected Item is used.
1897
</source>
1898
    <translation type="unfinished"></translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
1901
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
1902
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1903
 
1904
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1905
is not given the currently selected Item is used.
1906
</source>
1907
    <translation type="unfinished"></translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
1911
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1912
 
1913
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1914
is not given the currently selected Item is used.
1915
</source>
1916
    <translation type="unfinished"></translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
1920
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1921
 
1922
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1923
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1924
selected item is used.
1925
</source>
1926
    <translation type="unfinished"></translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
1929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
1930
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1931
 
1932
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1933
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1934
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1935
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1936
</source>
1937
    <translation type="unfinished"></translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
1940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
1941
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1942
 
1943
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1944
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1945
selected item is used.
1946
</source>
1947
    <translation type="unfinished"></translation>
1948
  </message>
1949
  <message>
1950
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
1951
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1952
 
1953
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1954
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1955
 
1956
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1957
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1958
</source>
1959
    <translation type="unfinished"></translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
1962
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
1963
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1964
 
1965
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1966
true the layer will be locked.
1967
 
1968
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1969
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1970
</source>
1971
    <translation type="unfinished"></translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
1975
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1976
 
1977
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1978
true the layer will be displayed outlined.
1979
 
1980
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1981
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1982
</source>
1983
    <translation type="unfinished"></translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
1986
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
1987
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1988
 
1989
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1990
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1991
 
1992
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1993
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1994
</source>
1995
    <translation type="unfinished"></translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
1998
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
1999
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2000
 
2001
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2002
 
2003
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2004
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2005
</source>
2006
    <translation type="unfinished"></translation>
2007
  </message>
2008
  <message>
2009
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2010
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2011
 
2012
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2013
 
2014
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2015
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2016
</source>
2017
    <translation type="unfinished"></translation>
2018
  </message>
2019
  <message>
2020
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2021
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2022
 
2023
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2024
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2025
&quot;layer&quot; is invisible.
2026
 
2027
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2028
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2029
</source>
2030
    <translation type="unfinished"></translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
2033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2034
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2035
 
2036
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2037
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2038
&quot;layer&quot; is locked.
2039
 
2040
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2041
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2042
</source>
2043
    <translation type="unfinished"></translation>
2044
  </message>
2045
  <message>
2046
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2047
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2048
 
2049
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2050
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2051
&quot;layer&quot; is normal.
2052
 
2053
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2054
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2055
</source>
2056
    <translation type="unfinished"></translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
2059
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2060
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2061
 
2062
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2063
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2064
 
2065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2067
</source>
2068
    <translation type="unfinished"></translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
2071
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2072
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2073
 
2074
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2075
 
2076
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2077
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2078
</source>
2079
    <translation type="unfinished"></translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2083
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2084
 
2085
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2086
 
2087
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2088
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2089
</source>
2090
    <translation type="unfinished"></translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2093
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2094
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2095
 
2096
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2097
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2098
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2099
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2100
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2101
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2102
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2103
</source>
2104
    <translation type="unfinished"></translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2108
    <source>getPageType() -&gt; integer
2109
 
2110
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2111
</source>
2112
    <translation type="unfinished"></translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2116
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2117
 
2118
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2119
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2120
</source>
2121
    <translation type="unfinished"></translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2125
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2126
 
2127
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2128
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2129
</source>
2130
    <translation type="unfinished"></translation>
2131
  </message>
2132
  <message>
2133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2134
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2135
 
2136
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2138
</source>
2139
    <translation type="unfinished"></translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
2142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2143
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2144
 
2145
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2147
</source>
2148
    <translation type="unfinished"></translation>
2149
  </message>
2150
  <message>
2151
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2152
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2153
 
2154
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2155
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2156
</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
2160
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2161
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2162
 
2163
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2164
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2165
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2166
not given the currently selected Item is used.
2167
 
2168
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2174
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2175
 
2176
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2177
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2178
 
2179
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2180
</source>
2181
    <translation type="unfinished"></translation>
2182
  </message>
2183
  <message>
2184
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2185
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2186
 
2187
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2188
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2189
 
2190
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2191
</source>
2192
    <translation type="unfinished"></translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2196
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2197
 
2198
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2199
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2200
 
2201
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2202
</source>
2203
    <translation type="unfinished"></translation>
2204
  </message>
1135 cbradney 2205
</context>
2206
<context>
298 Franz 2207
  <name>About</name>
2208
  <message>
9729 cbradney 2209
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2210
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2211
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 2212
  </message>
2213
  <message>
9729 cbradney 2214
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2215
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2216
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
9729 cbradney 2219
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2220
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2221
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 2222
  </message>
2223
  <message>
9729 cbradney 2224
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2225
    <source>Scribus Version %1
2226
%2 %3</source>
3064 cbradney 2227
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 2228
 %2 %3</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
9729 cbradney 2231
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2232
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2233
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 2234
  </message>
2235
  <message>
9729 cbradney 2236
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2237
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2238
    <translation type="obsolete">Galščina</translation>
298 Franz 2239
  </message>
2240
  <message>
9729 cbradney 2241
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2242
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2243
    <translation type="obsolete">Češčina</translation>
298 Franz 2244
  </message>
2245
  <message>
9729 cbradney 2246
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2247
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2248
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 2249
  </message>
2250
  <message>
9729 cbradney 2251
    <location filename="../about.cpp" line="152"/>
298 Franz 2252
    <source>Contributions from:</source>
2253
    <translation>Pomagali so:</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
9729 cbradney 2256
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2257
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2258
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 2259
  </message>
2260
  <message>
9729 cbradney 2261
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2262
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2263
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina</translation>
298 Franz 2264
  </message>
2265
  <message>
9729 cbradney 2266
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2267
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2268
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 2269
  </message>
2270
  <message>
9729 cbradney 2271
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2272
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2273
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 2274
  </message>
2275
  <message>
9729 cbradney 2276
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2277
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2278
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 2279
  </message>
2280
  <message>
9729 cbradney 2281
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2282
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2283
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 2284
  </message>
2285
  <message>
9729 cbradney 2286
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2287
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2288
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 2289
  </message>
2290
  <message>
9729 cbradney 2291
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2292
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2293
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 2294
  </message>
2295
  <message>
9729 cbradney 2296
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2297
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2298
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 2299
  </message>
2300
  <message>
9729 cbradney 2301
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2302
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2303
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 2304
  </message>
2305
  <message>
9729 cbradney 2306
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2307
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2308
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 2309
  </message>
2310
  <message>
9729 cbradney 2311
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2312
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2313
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 2314
  </message>
2315
  <message>
9729 cbradney 2316
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2317
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2318
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 2319
  </message>
2320
  <message>
9729 cbradney 2321
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2322
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2323
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 2324
  </message>
2325
  <message>
9729 cbradney 2326
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2327
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2328
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 2329
  </message>
2330
  <message>
9729 cbradney 2331
    <location filename="" line="136965632"/>
298 Franz 2332
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2333
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 2334
  </message>
2335
  <message>
9729 cbradney 2336
    <location filename="" line="136965632"/>
882 cbradney 2337
    <source>About Scribus%1%2</source>
2338
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
9729 cbradney 2341
    <location filename="" line="136965632"/>
882 cbradney 2342
    <source>This panel shows the version, build date and
2343
 compiled in library support in Scribus
2344
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2345
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2346
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 2347
v Scribus vključene knjižnice\n
2348
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
2349
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
2350
  </message>
2351
  <message>
9729 cbradney 2352
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
341 Franz 2353
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 2354
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 2355
  </message>
2356
  <message>
9729 cbradney 2357
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>
341 Franz 2358
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 2359
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 2360
  </message>
2361
  <message>
9729 cbradney 2362
    <location filename="../about.cpp" line="381"/>
341 Franz 2363
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 2364
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 2365
  </message>
2366
  <message>
9729 cbradney 2367
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
341 Franz 2368
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 2369
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 2370
  </message>
2371
  <message>
9729 cbradney 2372
    <location filename="../about.cpp" line="421"/>
341 Franz 2373
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 2374
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 2375
  </message>
418 Franz 2376
  <message>
9729 cbradney 2377
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
418 Franz 2378
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 2379
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 2380
  </message>
2381
  <message>
9729 cbradney 2382
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
418 Franz 2383
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 2384
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 2385
  </message>
2386
  <message>
9729 cbradney 2387
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
418 Franz 2388
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 2389
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 2390
  </message>
2391
  <message>
9729 cbradney 2392
    <location filename="" line="136965632"/>
418 Franz 2393
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2394
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 2395
  </message>
2396
  <message>
9729 cbradney 2397
    <location filename="" line="136965632"/>
418 Franz 2398
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2399
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 2400
  </message>
2401
  <message>
9729 cbradney 2402
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
418 Franz 2403
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 2404
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 2405
  </message>
2406
  <message>
9729 cbradney 2407
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
418 Franz 2408
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 2409
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 2410
  </message>
2411
  <message>
9729 cbradney 2412
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
418 Franz 2413
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 2414
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 2415
  </message>
2416
  <message>
9729 cbradney 2417
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
418 Franz 2418
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 2419
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 2420
  </message>
454 fschmid 2421
  <message>
9729 cbradney 2422
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
454 fschmid 2423
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 2424
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 2425
  </message>
2426
  <message>
9729 cbradney 2427
    <location filename="" line="136965632"/>
454 fschmid 2428
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2429
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2430
  </message>
2431
  <message>
9729 cbradney 2432
    <location filename="" line="136965632"/>
454 fschmid 2433
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2434
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 2435
  </message>
2436
  <message>
9729 cbradney 2437
    <location filename="" line="136965632"/>
454 fschmid 2438
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2439
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 2440
  </message>
2441
  <message>
9729 cbradney 2442
    <location filename="" line="136965632"/>
454 fschmid 2443
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2444
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 2445
  </message>
2446
  <message>
9729 cbradney 2447
    <location filename="../about.cpp" line="340"/>
454 fschmid 2448
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 2449
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 2450
  </message>
2451
  <message>
9729 cbradney 2452
    <location filename="" line="136965632"/>
454 fschmid 2453
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2454
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 2455
  </message>
769 cbradney 2456
  <message>
9729 cbradney 2457
    <location filename="../about.cpp" line="43"/>
769 cbradney 2458
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 2459
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 2460
  </message>
1525 cbradney 2461
  <message>
9729 cbradney 2462
    <location filename="" line="136965632"/>
1525 cbradney 2463
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 2464
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 2465
  </message>
2466
  <message>
9729 cbradney 2467
    <location filename="" line="136965632"/>
1525 cbradney 2468
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 2469
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 2470
  </message>
2471
  <message>
9729 cbradney 2472
    <location filename="" line="136965632"/>
1525 cbradney 2473
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 2474
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 2475
  </message>
2476
  <message>
9729 cbradney 2477
    <location filename="" line="136965632"/>
1525 cbradney 2478
    <source>This panel shows the version, build date and
2479
 compiled in library support in Scribus
2480
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2481
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2482
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 2483
podporo knjižnicam v Sckribusu
2484
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
2485
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 2486
  </message>
3064 cbradney 2487
  <message>
9729 cbradney 2488
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2489
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2490
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 2491
  </message>
2492
  <message>
9729 cbradney 2493
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2494
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2495
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 2496
  </message>
2497
  <message>
9729 cbradney 2498
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2499
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2500
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 2501
  </message>
2502
  <message>
9729 cbradney 2503
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2504
    <source>Scribus Version %1
2505
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2506
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 2507
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2508
  </message>
2509
  <message>
9729 cbradney 2510
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2511
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2512
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 2513
  </message>
2514
  <message>
9729 cbradney 2515
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2516
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2517
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 2518
  </message>
2519
  <message>
9729 cbradney 2520
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
3064 cbradney 2521
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 2522
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2523
  </message>
2524
  <message>
9729 cbradney 2525
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2526
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2527
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 2528
  </message>
3824 cbradney 2529
  <message>
9729 cbradney 2530
    <location filename="../about.cpp" line="69"/>
3824 cbradney 2531
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 2532
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2533
  </message>
2534
  <message>
9729 cbradney 2535
    <location filename="../about.cpp" line="77"/>
3824 cbradney 2536
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 2537
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2538
  </message>
2539
  <message>
9729 cbradney 2540
    <location filename="../about.cpp" line="129"/>
3824 cbradney 2541
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 2542
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 2543
  </message>
2544
  <message>
9729 cbradney 2545
    <location filename="../about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 2546
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 2547
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 2548
  </message>
2549
  <message>
9729 cbradney 2550
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2551
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
7902 mrdocs 2552
    <translation>&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2553
  </message>
2554
  <message>
9729 cbradney 2555
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2556
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 2557
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 2558
  </message>
2559
  <message>
9729 cbradney 2560
    <location filename="" line="136965632"/>
3824 cbradney 2561
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
9729 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 2563
  </message>
4141 cbradney 2564
  <message>
9729 cbradney 2565
    <location filename="../about.cpp" line="171"/>
4870 mrdocs 2566
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 2567
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 2568
  </message>
4759 cbradney 2569
  <message>
9729 cbradney 2570
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
4870 mrdocs 2571
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 2572
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 2573
  </message>
2574
  <message>
9729 cbradney 2575
    <location filename="" line="136965632"/>
4870 mrdocs 2576
    <source>March</source>
5328 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 2578
  </message>
5328 cbradney 2579
  <message>
9729 cbradney 2580
    <location filename="" line="136965632"/>
7902 mrdocs 2581
    <source>May</source>
2582
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 2583
  </message>
6261 cbradney 2584
  <message>
9729 cbradney 2585
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
7902 mrdocs 2586
    <source>Tango Project Icons:</source>
2587
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 2588
  </message>
2589
  <message>
9729 cbradney 2590
    <location filename="../about.cpp" line="175"/>
7716 cbradney 2591
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 2592
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 2593
  </message>
9729 cbradney 2594
  <message>
2595
    <location filename="../about.cpp" line="196"/>
2596
    <source>Splash Screen:</source>
2597
    <translation type="unfinished"></translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <location filename="../about.cpp" line="405"/>
2601
    <source>&amp;Updates</source>
2602
    <translation type="unfinished"></translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <location filename="../about.cpp" line="409"/>
2606
    <source>Check for &amp;Updates</source>
2607
    <translation type="unfinished"></translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <location filename="../about.cpp" line="430"/>
2611
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
2612
    <translation type="unfinished"></translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <location filename="../about.cpp" line="431"/>
2616
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
2617
    <translation type="unfinished"></translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
2620
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
2621
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2622
    <translation type="unfinished"></translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
2625
    <location filename="../about.cpp" line="433"/>
2626
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
2627
    <translation type="unfinished"></translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2631
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
2632
    <translation type="unfinished"></translation>
2633
  </message>
298 Franz 2634
</context>
2635
<context>
3278 cbradney 2636
  <name>AboutPlugins</name>
2637
  <message>
9729 cbradney 2638
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2639
    <source>Yes</source>
9729 cbradney 2640
    <translation type="obsolete">Da</translation>
3278 cbradney 2641
  </message>
2642
  <message>
9729 cbradney 2643
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2644
    <source>No</source>
9729 cbradney 2645
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 2646
  </message>
4759 cbradney 2647
  <message>
9729 cbradney 2648
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2649
    <source>Filename:</source>
5011 mrdocs 2650
    <translation>Ime datoteke:</translation>
4759 cbradney 2651
  </message>
2652
  <message>
9729 cbradney 2653
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 2654
    <source>Version:</source>
5011 mrdocs 2655
    <translation>Različica:</translation>
4759 cbradney 2656
  </message>
2657
  <message>
9729 cbradney 2658
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 2659
    <source>Enabled:</source>
5011 mrdocs 2660
    <translation>Vključeno:</translation>
4759 cbradney 2661
  </message>
2662
  <message>
9729 cbradney 2663
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 2664
    <source>Release Date:</source>
5011 mrdocs 2665
    <translation>Datum izzida:</translation>
4759 cbradney 2666
  </message>
2667
  <message>
9729 cbradney 2668
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 2669
    <source>Description:</source>
5011 mrdocs 2670
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 2671
  </message>
2672
  <message>
9729 cbradney 2673
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 2674
    <source>Author(s):</source>
5011 mrdocs 2675
    <translation>Avtorj(i):</translation>
4759 cbradney 2676
  </message>
2677
  <message>
9729 cbradney 2678
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 2679
    <source>Copyright:</source>
5011 mrdocs 2680
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 2681
  </message>
2682
  <message>
9729 cbradney 2683
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 2684
    <source>License:</source>
5011 mrdocs 2685
    <translation>Licenca:</translation>
4759 cbradney 2686
  </message>
9729 cbradney 2687
  <message>
2688
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
2689
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2690
    <translation type="unfinished">Scribus: O vtičnikih</translation>
2691
  </message>
3278 cbradney 2692
</context>
2693
<context>
2694
  <name>AboutPluginsBase</name>
2695
  <message>
9729 cbradney 2696
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2697
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 2698
    <translation type="obsolete">Scribus: O vtičnikih</translation>
3278 cbradney 2699
  </message>
2700
  <message>
9729 cbradney 2701
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2702
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">Ime datoteke:</translation>
3278 cbradney 2704
  </message>
2705
  <message>
9729 cbradney 2706
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2707
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 2708
    <translation type="obsolete">Različica:</translation>
3278 cbradney 2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2712
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 2713
    <translation type="obsolete">Vključeno:</translation>
3278 cbradney 2714
  </message>
2715
  <message>
9729 cbradney 2716
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2717
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 2718
    <translation type="obsolete">Datum izzida:</translation>
3278 cbradney 2719
  </message>
2720
  <message>
9729 cbradney 2721
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2722
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 2723
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 2724
  </message>
2725
  <message>
9729 cbradney 2726
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2727
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 2728
    <translation type="obsolete">Avtorj(i):</translation>
3278 cbradney 2729
  </message>
2730
  <message>
9729 cbradney 2731
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2732
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 2733
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 2734
  </message>
2735
  <message>
9729 cbradney 2736
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2737
    <source>License:</source>
4759 cbradney 2738
    <translation type="obsolete">Licenca:</translation>
3278 cbradney 2739
  </message>
2740
  <message>
9729 cbradney 2741
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2742
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 2743
    <translation type="obsolete">&amp;Zapri</translation>
3278 cbradney 2744
  </message>
2745
  <message>
9729 cbradney 2746
    <location filename="" line="136965632"/>
3278 cbradney 2747
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 2748
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 2749
  </message>
2750
</context>
2751
<context>
3064 cbradney 2752
  <name>ActionManager</name>
2753
  <message>
9729 cbradney 2754
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1169"/>
3064 cbradney 2755
    <source>&amp;New</source>
3380 cbradney 2756
    <translation>&amp;Nova</translation>
3064 cbradney 2757
  </message>
2758
  <message>
9729 cbradney 2759
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1170"/>
3064 cbradney 2760
    <source>&amp;Open...</source>
7902 mrdocs 2761
    <translation>&amp;Odpri ...</translation>
3064 cbradney 2762
  </message>
2763
  <message>
9729 cbradney 2764
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1171"/>
3064 cbradney 2765
    <source>&amp;Close</source>
3380 cbradney 2766
    <translation>&amp;Zapri</translation>
3064 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
9729 cbradney 2769
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1172"/>
3064 cbradney 2770
    <source>&amp;Save</source>
3380 cbradney 2771
    <translation>&amp;Shrani</translation>
3064 cbradney 2772
  </message>
2773
  <message>
9729 cbradney 2774
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1173"/>
3064 cbradney 2775
    <source>Save &amp;As...</source>
7902 mrdocs 2776
    <translation>Shrani &amp;kot ...</translation>
3064 cbradney 2777
  </message>
2778
  <message>
9729 cbradney 2779
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1174"/>
3064 cbradney 2780
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3380 cbradney 2781
    <translation>&amp;Povrni do shranjene</translation>
3064 cbradney 2782
  </message>
2783
  <message>
9729 cbradney 2784
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1175"/>
3064 cbradney 2785
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
7902 mrdocs 2786
    <translation>Zberi za &amp;izvoz ...</translation>
3064 cbradney 2787
  </message>
2788
  <message>
9729 cbradney 2789
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1176"/>
3064 cbradney 2790
    <source>Get Text...</source>
7902 mrdocs 2791
    <translation>Dodaj besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2792
  </message>
2793
  <message>
9729 cbradney 2794
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1177"/>
3064 cbradney 2795
    <source>Append &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2796
    <translation>Dodaj &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2797
  </message>
2798
  <message>
9729 cbradney 2799
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1178"/>
3064 cbradney 2800
    <source>Get Image...</source>
7902 mrdocs 2801
    <translation>Dodaj sliko ...</translation>
3064 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
9729 cbradney 2804
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1179"/>
3064 cbradney 2805
    <source>Save &amp;Text...</source>
7902 mrdocs 2806
    <translation>Shrani &amp;besedilo ...</translation>
3064 cbradney 2807
  </message>
2808
  <message>
9729 cbradney 2809
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2810
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
9729 cbradney 2811
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot &amp;EPS ...</translation>
3064 cbradney 2812
  </message>
2813
  <message>
9729 cbradney 2814
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1181"/>
3064 cbradney 2815
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
7902 mrdocs 2816
    <translation>Shrani kot &amp;PDF ...</translation>
3064 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
9729 cbradney 2819
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1182"/>
3064 cbradney 2820
    <source>Document &amp;Setup...</source>
7902 mrdocs 2821
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta ...</translation>
3064 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
9729 cbradney 2824
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1184"/>
3064 cbradney 2825
    <source>&amp;Print...</source>
7902 mrdocs 2826
    <translation>Na&amp;tisni ...</translation>
3064 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
9729 cbradney 2829
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1186"/>
3064 cbradney 2830
    <source>&amp;Quit</source>
3380 cbradney 2831
    <translation>&amp;Končaj</translation>
3064 cbradney 2832
  </message>
2833
  <message>
9729 cbradney 2834
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1188"/>
3064 cbradney 2835
    <source>&amp;Undo</source>
3380 cbradney 2836
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
3064 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
9729 cbradney 2839
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1189"/>
3064 cbradney 2840
    <source>&amp;Redo</source>
3380 cbradney 2841
    <translation>&amp;Ponovi</translation>
3064 cbradney 2842
  </message>
2843
  <message>
9729 cbradney 2844
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1190"/>
3064 cbradney 2845
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3380 cbradney 2846
    <translation>Način urejanja &amp;predmetov</translation>
3064 cbradney 2847
  </message>
2848
  <message>
9729 cbradney 2849
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1191"/>
3064 cbradney 2850
    <source>Cu&amp;t</source>
3380 cbradney 2851
    <translation>&amp;Izreži</translation>
3064 cbradney 2852
  </message>
2853
  <message>
9729 cbradney 2854
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1194"/>
3064 cbradney 2855
    <source>&amp;Copy</source>
3380 cbradney 2856
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
3064 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
9729 cbradney 2859
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1195"/>
3064 cbradney 2860
    <source>&amp;Paste</source>
3380 cbradney 2861
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
3064 cbradney 2862
  </message>
2863
  <message>
9729 cbradney 2864
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2865
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5011 mrdocs 2866
    <translation type="obsolete">&amp;Počisti vsebino</translation>
3064 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
9729 cbradney 2869
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1198"/>
3064 cbradney 2870
    <source>Select &amp;All</source>
3380 cbradney 2871
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
3064 cbradney 2872
  </message>
2873
  <message>
9729 cbradney 2874
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1199"/>
3064 cbradney 2875
    <source>&amp;Deselect All</source>
3380 cbradney 2876
    <translation>&amp;Izprazni izbiro</translation>
3064 cbradney 2877
  </message>
2878
  <message>
9729 cbradney 2879
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1200"/>
3064 cbradney 2880
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
7902 mrdocs 2881
    <translation>&amp;Išči in zamenjaj ...</translation>
3064 cbradney 2882
  </message>
2883
  <message>
9729 cbradney 2884
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1201"/>
3064 cbradney 2885
    <source>Edit Image...</source>
7902 mrdocs 2886
    <translation>Uredi sliko ...</translation>
3064 cbradney 2887
  </message>
2888
  <message>
9729 cbradney 2889
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1202"/>
3064 cbradney 2890
    <source>C&amp;olors...</source>
7902 mrdocs 2891
    <translation>&amp;Barve ...</translation>
3064 cbradney 2892
  </message>
2893
  <message>
9729 cbradney 2894
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2895
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 2896
    <translation type="obsolete">&amp;Slogi odstavka ...</translation>
3064 cbradney 2897
  </message>
2898
  <message>
9729 cbradney 2899
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2900
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 2901
    <translation type="obsolete">Slogi &amp;črt ...</translation>
3064 cbradney 2902
  </message>
2903
  <message>
9729 cbradney 2904
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1205"/>
3064 cbradney 2905
    <source>&amp;Master Pages...</source>
7902 mrdocs 2906
    <translation>&amp;Glavne strani ...</translation>
3064 cbradney 2907
  </message>
2908
  <message>
9729 cbradney 2909
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 2910
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 2911
    <translation type="obsolete">&amp;Java skripti...</translation>
3064 cbradney 2912
  </message>
2913
  <message>
9729 cbradney 2914
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1183"/>
3064 cbradney 2915
    <source>P&amp;references...</source>
7902 mrdocs 2916
    <translation>&amp;Nastavitve ...</translation>
3064 cbradney 2917
  </message>
2918
  <message>
9729 cbradney 2919
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
3064 cbradney 2920
    <source>%1 pt</source>
3380 cbradney 2921
    <translation>%1 točk</translation>
3064 cbradney 2922
  </message>
2923
  <message>
9729 cbradney 2924
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
3064 cbradney 2925
    <source>&amp;Other...</source>
7902 mrdocs 2926
    <translation>&amp;Drugo ...</translation>
3064 cbradney 2927
  </message>
2928
  <message>
9729 cbradney 2929
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
3064 cbradney 2930
    <source>&amp;Left</source>
3380 cbradney 2931
    <translation>&amp;Levo</translation>
3064 cbradney 2932
  </message>
2933
  <message>
9729 cbradney 2934
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1217"/>
3064 cbradney 2935
    <source>&amp;Center</source>
3380 cbradney 2936
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
3064 cbradney 2937
  </message>
2938
  <message>
9729 cbradney 2939
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
3064 cbradney 2940
    <source>&amp;Right</source>
3380 cbradney 2941
    <translation>&amp;Desno</translation>
3064 cbradney 2942
  </message>
2943
  <message>
9729 cbradney 2944
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
3064 cbradney 2945
    <source>&amp;Block</source>
3380 cbradney 2946
    <translation>&amp;Blok</translation>
3064 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
9729 cbradney 2949
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
3064 cbradney 2950
    <source>&amp;Forced</source>
3380 cbradney 2951
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
3064 cbradney 2952
  </message>
2953
  <message>
9729 cbradney 2954
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
3064 cbradney 2955
    <source>&amp;%1 %</source>
3380 cbradney 2956
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
9729 cbradney 2959
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1229"/>
3064 cbradney 2960
    <source>&amp;Normal</source>
3380 cbradney 2961
    <translation>&amp;Običajno</translation>
3064 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
9729 cbradney 2964
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1230"/>
3064 cbradney 2965
    <source>&amp;Underline</source>
3380 cbradney 2966
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
3064 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
9729 cbradney 2969
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
3064 cbradney 2970
    <source>Underline &amp;Words</source>
3380 cbradney 2971
    <translation>Podčrtane &amp;besede</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
9729 cbradney 2974
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
3064 cbradney 2975
    <source>&amp;Strike Through</source>
3380 cbradney 2976
    <translation>&amp;Prečrtano</translation>
3064 cbradney 2977
  </message>
2978
  <message>
9729 cbradney 2979
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1233"/>
3064 cbradney 2980
    <source>&amp;All Caps</source>
3380 cbradney 2981
    <translation>&amp;Velike črke</translation>
3064 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
9729 cbradney 2984
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1234"/>
3064 cbradney 2985
    <source>Small &amp;Caps</source>
3380 cbradney 2986
    <translation>Pomanjšane &amp;velike črke</translation>
3064 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
9729 cbradney 2989
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 2990
    <source>Su&amp;perscript</source>
3380 cbradney 2991
    <translation>&amp;Nadpisano</translation>
3064 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
9729 cbradney 2994
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 2995
    <source>Su&amp;bscript</source>
3380 cbradney 2996
    <translation>Po&amp;dpisano</translation>
3064 cbradney 2997
  </message>
2998
  <message>
9729 cbradney 2999
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 3000
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3001
    <translation type="obsolete">&amp;Obroba</translation>
3064 cbradney 3002
  </message>
3003
  <message>
9729 cbradney 3004
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3005
    <source>S&amp;hadow</source>
3380 cbradney 3006
    <translation>&amp;Senca</translation>
3064 cbradney 3007
  </message>
3008
  <message>
9729 cbradney 3009
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3010
    <source>&amp;Image Effects</source>
3380 cbradney 3011
    <translation>Učink&amp;i slike</translation>
3064 cbradney 3012
  </message>
3013
  <message>
9729 cbradney 3014
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1241"/>
3064 cbradney 3015
    <source>&amp;Tabulators...</source>
7902 mrdocs 3016
    <translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
3064 cbradney 3017
  </message>
3018
  <message>
9729 cbradney 3019
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1244"/>
3064 cbradney 3020
    <source>D&amp;uplicate</source>
3380 cbradney 3021
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
3064 cbradney 3022
  </message>
3023
  <message>
9729 cbradney 3024
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3025
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3380 cbradney 3026
    <translation>&amp;Večkratno podvojevanje</translation>
3064 cbradney 3027
  </message>
3028
  <message>
9729 cbradney 3029
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
3064 cbradney 3030
    <source>&amp;Delete</source>
3380 cbradney 3031
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
3064 cbradney 3032
  </message>
3033
  <message>
9729 cbradney 3034
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3035
    <source>&amp;Group</source>
3380 cbradney 3036
    <translation>&amp;Združi</translation>
3064 cbradney 3037
  </message>
3038
  <message>
9729 cbradney 3039
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3040
    <source>&amp;Ungroup</source>
3380 cbradney 3041
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
3064 cbradney 3042
  </message>
3043
  <message>
9729 cbradney 3044
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
3064 cbradney 3045
    <source>Is &amp;Locked</source>
3380 cbradney 3046
    <translation>Je &amp;zaklenjeno</translation>
3064 cbradney 3047
  </message>
3048
  <message>
9729 cbradney 3049
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
3064 cbradney 3050
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3380 cbradney 3051
    <translation>Velikost je &amp;zaklenjena</translation>
3064 cbradney 3052
  </message>
3053
  <message>
9729 cbradney 3054
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3055
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3380 cbradney 3056
    <translation>Spusti na &amp;dno</translation>
3064 cbradney 3057
  </message>
3058
  <message>
9729 cbradney 3059
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3060
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3380 cbradney 3061
    <translation>Dvigni na &amp;vrh</translation>
3064 cbradney 3062
  </message>
3063
  <message>
9729 cbradney 3064
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
3064 cbradney 3065
    <source>&amp;Lower</source>
3380 cbradney 3066
    <translation>&amp;Spusti</translation>
3064 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
9729 cbradney 3069
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3070
    <source>&amp;Raise</source>
3380 cbradney 3071
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
3064 cbradney 3072
  </message>
3073
  <message>
9729 cbradney 3074
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3075
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3380 cbradney 3076
    <translation>Pošlji na &amp;odložišče</translation>
3064 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
9729 cbradney 3079
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
3064 cbradney 3080
    <source>&amp;Attributes...</source>
7902 mrdocs 3081
    <translation>L&amp;astnosti ...</translation>
3064 cbradney 3082
  </message>
3083
  <message>
9729 cbradney 3084
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
3064 cbradney 3085
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3380 cbradney 3086
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
3064 cbradney 3087
  </message>
3088
  <message>
9729 cbradney 3089
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1263"/>
3064 cbradney 3090
    <source>&amp;Update Image</source>
3380 cbradney 3091
    <translation>&amp;Posodobi sliko</translation>
3064 cbradney 3092
  </message>
3093
  <message>
9729 cbradney 3094
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
3064 cbradney 3095
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3380 cbradney 3096
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
3064 cbradney 3097
  </message>
3098
  <message>
9729 cbradney 3099
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
3064 cbradney 3100
    <source>Extended Image Properties</source>
3380 cbradney 3101
    <translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
3064 cbradney 3102
  </message>
3103
  <message>
9729 cbradney 3104
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3105
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3380 cbradney 3106
    <translation>&amp;Nizka ločljivost</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
9729 cbradney 3109
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3110
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3380 cbradney 3111
    <translation>&amp;Običajna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
9729 cbradney 3114
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 3115
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3380 cbradney 3116
    <translation>&amp;Polna ločljivost</translation>
3064 cbradney 3117
  </message>
3118
  <message>
9729 cbradney 3119
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1269"/>
3064 cbradney 3120
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3380 cbradney 3121
    <translation>Je PDF &amp;zaznamek</translation>
3064 cbradney 3122
  </message>
3123
  <message>
9729 cbradney 3124
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3125
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3380 cbradney 3126
    <translation>je PDF &amp;opomba</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
9729 cbradney 3129
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3130
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3131
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
3064 cbradney 3132
  </message>
3133
  <message>
9729 cbradney 3134
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
3064 cbradney 3135
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3380 cbradney 3136
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
3064 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
9729 cbradney 3139
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
3064 cbradney 3140
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
7902 mrdocs 3141
    <translation>&amp;Uredi obliko ...</translation>
3064 cbradney 3142
  </message>
3143
  <message>
9729 cbradney 3144
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3145
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3380 cbradney 3146
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
9729 cbradney 3149
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
3064 cbradney 3150
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3380 cbradney 3151
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
3064 cbradney 3152
  </message>
3153
  <message>
9729 cbradney 3154
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3155
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3380 cbradney 3156
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
3064 cbradney 3157
  </message>
3158
  <message>
9729 cbradney 3159
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
3064 cbradney 3160
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3380 cbradney 3161
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
3064 cbradney 3162
  </message>
3163
  <message>
9729 cbradney 3164
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 3165
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3380 cbradney 3166
    <translation>&amp;Bezier krivulja</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
9729 cbradney 3169
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 3170
    <source>&amp;Image Frame</source>
3380 cbradney 3171
    <translation>Okv&amp;ir slike</translation>
3064 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
9729 cbradney 3174
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 3175
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3176
    <translation type="obsolete">&amp;Obrobe</translation>
3064 cbradney 3177
  </message>
3178
  <message>
9729 cbradney 3179
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1346"/>
3064 cbradney 3180
    <source>&amp;Polygon</source>
3380 cbradney 3181
    <translation>&amp;Mnogokotnk</translation>
3064 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
9729 cbradney 3184
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 3185
    <source>&amp;Text Frame</source>
3380 cbradney 3186
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
9729 cbradney 3189
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 3190
    <source>&amp;Glyph...</source>
7902 mrdocs 3191
    <translation>&amp;Znak ...</translation>
3064 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
9729 cbradney 3194
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 3195
    <source>Sample Text</source>
3380 cbradney 3196
    <translation>Vzorčno besedilo</translation>
3064 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
9729 cbradney 3199
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1291"/>
3064 cbradney 3200
    <source>&amp;Insert...</source>
7902 mrdocs 3201
    <translation>&amp;Vstavi ...</translation>
3064 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
9729 cbradney 3204
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1292"/>
3064 cbradney 3205
    <source>Im&amp;port...</source>
7902 mrdocs 3206
    <translation>&amp;Uvozi ...</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
9729 cbradney 3209
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3210
    <source>&amp;Delete...</source>
7902 mrdocs 3211
    <translation>I&amp;zbriši ...</translation>
3064 cbradney 3212
  </message>
3213
  <message>
9729 cbradney 3214
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3215
    <source>&amp;Copy...</source>
7902 mrdocs 3216
    <translation>&amp;Kopiraj ...</translation>
3064 cbradney 3217
  </message>
3218
  <message>
9729 cbradney 3219
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3220
    <source>&amp;Move...</source>
7902 mrdocs 3221
    <translation>&amp;Premakni ...</translation>
3064 cbradney 3222
  </message>
3223
  <message>
9729 cbradney 3224
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3225
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
7902 mrdocs 3226
    <translation>&amp;Uveljavi glavno stran ...</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
9729 cbradney 3229
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 3230
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
7902 mrdocs 3231
    <translation>Upravljaj z &amp;vodili ...</translation>
3064 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
9729 cbradney 3234
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1299"/>
3064 cbradney 3235
    <source>Manage Page Properties...</source>
7902 mrdocs 3236
    <translation>Upravljaj z lastnostmi strani ...</translation>
3064 cbradney 3237
  </message>
3238
  <message>
9729 cbradney 3239
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 3240
    <source>&amp;Fit in window</source>
9729 cbradney 3241
    <translation type="obsolete">Prilagodi &amp;oknu</translation>
3064 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
9729 cbradney 3244
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 3245
    <source>&amp;50%</source>
3380 cbradney 3246
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
9729 cbradney 3249
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3250
    <source>&amp;75%</source>
3380 cbradney 3251
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
9729 cbradney 3254
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3255
    <source>&amp;100%</source>
3380 cbradney 3256
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3257
  </message>
3258
  <message>
9729 cbradney 3259
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3260
    <source>&amp;200%</source>
3380 cbradney 3261
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
9729 cbradney 3264
    <location filename="" line="136965632"/>
3064 cbradney 3265
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 3266
    <translation type="obsolete">&amp;Sličice</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
9729 cbradney 3269
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3270
    <source>Show &amp;Margins</source>
3380 cbradney 3271
    <translation>Kaži &amp;meje</translation>
3064 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
9729 cbradney 3274
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 3275
    <source>Show &amp;Frames</source>
3380 cbradney 3276
    <translation>Kaži &amp;okvirje</translation>
3064 cbradney 3277
  </message>
3278
  <message>
9729 cbradney 3279
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3280
    <source>Show &amp;Images</source>
3380 cbradney 3281
    <translation>Kaži &amp;slike</translation>
3064 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
9729 cbradney 3284
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 3285
    <source>Show &amp;Grid</source>
3380 cbradney 3286
    <translation>Kaži &amp;mrežo</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
9729 cbradney 3289
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3290
    <source>Show G&amp;uides</source>
3380 cbradney 3291
    <translation>Kaži &amp;vodila</translation>
3064 cbradney 3292
  </message>
3293
  <message>
9729 cbradney 3294
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3295
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3380 cbradney 3296
    <translation>Kaži &amp;osnovno mrežo</translation>
3064 cbradney 3297
  </message>
3298
  <message>
9729 cbradney 3299
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
3064 cbradney 3300
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3380 cbradney 3301
    <translation>Kaži &amp;verige besedil</translation>
3064 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
9729 cbradney 3304
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1319"/>
3064 cbradney 3305
    <source>Show Control Characters</source>
3380 cbradney 3306
    <translation>Kaži ukazne znake</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
9729 cbradney 3309
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
3064 cbradney 3310
    <source>Rulers relative to Page</source>
3380 cbradney 3311
    <translation>Vodila glede na stran</translation>
3064 cbradney 3312
  </message>
3313
  <message>
9729 cbradney 3314
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
3064 cbradney 3315
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3380 cbradney 3316
    <translation>&amp;Preskakuj do mreže</translation>
3064 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
9729 cbradney 3319
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
3064 cbradney 3320
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3380 cbradney 3321
    <translation>&amp;Preskakuj do vodil</translation>
3064 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
9729 cbradney 3324
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
3064 cbradney 3325
    <source>&amp;Properties</source>
3380 cbradney 3326
    <translation>&amp;Lastnosti</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
9729 cbradney 3329
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 3330
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3380 cbradney 3331
    <translation>&amp;Odložišče</translation>
3064 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
9729 cbradney 3334
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
3064 cbradney 3335
    <source>&amp;Layers</source>
3380 cbradney 3336
    <translation>&amp;Sloji</translation>
3064 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
9729 cbradney 3339
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3340
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3380 cbradney 3341
    <translation>&amp;Uredi strani</translation>
3064 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
9729 cbradney 3344
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3345
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3380 cbradney 3346
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
9729 cbradney 3349
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3350
    <source>&amp;Measurements</source>
3380 cbradney 3351
    <translation>&amp;Meritve</translation>
3064 cbradney 3352
  </message>
3353
  <message>
9729 cbradney 3354
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 3355
    <source>Action &amp;History</source>
3380 cbradney 3356
    <translation>&amp;Zgodovina dejanj</translation>
3064 cbradney 3357
  </message>
3358
  <message>
9729 cbradney 3359
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
3064 cbradney 3360
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3380 cbradney 3361
    <translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
3064 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
9729 cbradney 3364
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 3365
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3380 cbradney 3366
    <translation>R&amp;azporejanje in poravnava</translation>
3064 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
9729 cbradney 3369
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 3370
    <source>&amp;Tools</source>
3380 cbradney 3371
    <translation>&amp;Orodja</translation>
3064 cbradney 3372
  </message>
3373
  <message>
9729 cbradney 3374
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
3064 cbradney 3375
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3380 cbradney 3376
    <translation>Orodja za &amp;PDF</translation>
3064 cbradney 3377
  </message>
3378
  <message>
9729 cbradney 3379
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
3064 cbradney 3380
    <source>Select Item</source>
3380 cbradney 3381
    <translation>Izberi predmet</translation>
3064 cbradney 3382
  </message>
3383
  <message>
9729 cbradney 3384
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 3385
    <source>T&amp;able</source>
3380 cbradney 3386
    <translation>T&amp;abela</translation>
3064 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
9729 cbradney 3389
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 3390
    <source>&amp;Shape</source>
3380 cbradney 3391
    <translation>&amp;Oblika</translation>
3064 cbradney 3392
  </message>
3393
  <message>
9729 cbradney 3394
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1347"/>
3064 cbradney 3395
    <source>&amp;Line</source>
3380 cbradney 3396
    <translation>&amp;Črta</translation>
3064 cbradney 3397
  </message>
3398
  <message>
9729 cbradney 3399
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
3064 cbradney 3400
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3380 cbradney 3401
    <translation>&amp;Prostoročna črta</translation>
3064 cbradney 3402
  </message>
3403
  <message>
9729 cbradney 3404
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
3064 cbradney 3405
    <source>Rotate Item</source>
3380 cbradney 3406
    <translation>Zavrti predmet</translation>
3064 cbradney 3407
  </message>
3408
  <message>
9729 cbradney 3409
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
3064 cbradney 3410
    <source>Zoom in or out</source>
3380 cbradney 3411
    <translation>Povečaj ali pomanjšaj</translation>
3064 cbradney 3412
  </message>
3413
  <message>
9729 cbradney 3414
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 3415
    <source>Zoom in</source>
3380 cbradney 3416
    <translation>Povečaj</translation>
3064 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
9729 cbradney 3419
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
3064 cbradney 3420
    <source>Zoom out</source>
3380 cbradney 3421
    <translation>Pomanjšaj</translation>
3064 cbradney 3422
  </message>
3423
  <message>
9729 cbradney 3424
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
3064 cbradney 3425
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3380 cbradney 3426
    <translation>Uredi vsebino okvirja</translation>
3064 cbradney 3427
  </message>
3428
  <message>
9729 cbradney 3429
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
3064 cbradney 3430
    <source>Edit Text...</source>
7902 mrdocs 3431
    <translation>Uredi besedilo ...</translation>
3064 cbradney 3432
  </message>
3433
  <message>
9729 cbradney 3434
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 3435
    <source>Link Text Frames</source>
3380 cbradney 3436
    <translation>Poveži okvirje besedila</translation>
3064 cbradney 3437
  </message>
3438
  <message>
9729 cbradney 3439
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
3064 cbradney 3440
    <source>Unlink Text Frames</source>
3380 cbradney 3441
    <translation>Razveži okvire besedila</translation>
3064 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
9729 cbradney 3444
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
3064 cbradney 3445
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3380 cbradney 3446
    <translation>&amp;Izbira barve</translation>
3064 cbradney 3447
  </message>
3448
  <message>
9729 cbradney 3449
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
3064 cbradney 3450
    <source>Copy Item Properties</source>
3380 cbradney 3451
    <translation>Kopiranje lastnosti predmeta</translation>
3064 cbradney 3452
  </message>
3453
  <message>
9729 cbradney 3454
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1361"/>
3064 cbradney 3455
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3380 cbradney 3456
    <translation>Urejanje besedila z urejevalnikom zgodbe</translation>
3064 cbradney 3457
  </message>
3458
  <message>
9729 cbradney 3459
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
3064 cbradney 3460
    <source>Insert Text Frame</source>
3380 cbradney 3461
    <translation>Vstavi okvir besedila</translation>
3064 cbradney 3462
  </message>
3463
  <message>
9729 cbradney 3464
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
3064 cbradney 3465
    <source>Insert Image Frame</source>
3380 cbradney 3466
    <translation>Vstavi slikovni okvir</translation>
3064 cbradney 3467
  </message>
3468
  <message>
9729 cbradney 3469
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
3064 cbradney 3470
    <source>Insert Table</source>
3380 cbradney 3471
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
3064 cbradney 3472
  </message>
3473
  <message>
9729 cbradney 3474
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1366"/>
3064 cbradney 3475
    <source>Insert Shape</source>
3380 cbradney 3476
    <translation>Vstavi obliko</translation>
3064 cbradney 3477
  </message>
3478
  <message>
9729 cbradney 3479
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1367"/>
3064 cbradney 3480
    <source>Insert Polygon</source>
3380 cbradney 3481
    <translation>Vstavi mnogokotnik</translation>
3064 cbradney 3482
  </message>
3483
  <message>
9729 cbradney 3484
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>