Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Rev 10166 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
670 cbradney 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
1575 cbradney 12
    <translation>getColorNames() -&gt; list
13
 
14
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
15
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
9729 cbradney 19
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
1575 cbradney 26
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
27
 
28
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
29
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
30
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
31
</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 35
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
36
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
37
 
38
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
39
following meaning:
40
 
41
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
42
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
43
 
44
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
45
  margins
46
 
47
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
48
 
49
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
50
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
51
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
52
 
53
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
54
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
55
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
56
 
57
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
58
 
59
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
60
 
61
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
62
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
63
is not in points, make sure to account for this.
64
 
65
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
66
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
67
</source>
3064 cbradney 68
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 69
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
70
 
71
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
72
domethënien vijuese:
73
 
74
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
75
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
76
 
77
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
78
  e dokumentit
79
 
80
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
81
 
82
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
83
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
84
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
85
 
86
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
87
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
88
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
89
 
90
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
91
 
92
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
93
 
94
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
95
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
96
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
97
 
98
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
99
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
100
</translation>
101
  </message>
102
  <message>
9729 cbradney 103
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 104
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
105
 
106
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
107
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
108
</source>
1575 cbradney 109
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
110
 
111
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
112
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
113
</translation>
1135 cbradney 114
  </message>
115
  <message>
9729 cbradney 116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 117
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
118
 
119
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
120
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
121
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
122
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
123
</source>
1575 cbradney 124
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
125
 
126
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
127
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
128
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
129
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
130
</translation>
1135 cbradney 131
  </message>
132
  <message>
9729 cbradney 133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 134
    <source>setRedraw(bool)
135
 
136
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
137
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
138
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
139
</source>
1575 cbradney 140
    <translation>setRedraw(bool)
141
 
142
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
143
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
144
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
145
i programthit tuaj.
146
</translation>
1135 cbradney 147
  </message>
148
  <message>
9729 cbradney 149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 150
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
151
 
152
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
153
coordinates are given in the current measurement units of the document
154
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
155
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
156
is not given Scribus will create one for you.
157
 
158
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
159
</source>
1575 cbradney 160
    <translation>createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
161
 
162
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
163
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
164
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
165
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
166
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
167
 
168
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
169
</translation>
1135 cbradney 170
  </message>
171
  <message>
9729 cbradney 172
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 173
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
174
 
175
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
176
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
177
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
178
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
179
template page for the new page.
180
 
181
May raise IndexError if the page number is out of range
182
</source>
3064 cbradney 183
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 184
 
185
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
186
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
187
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
188
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
189
 
190
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
191
</translation>
1135 cbradney 192
  </message>
193
  <message>
9729 cbradney 194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 195
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
196
 
197
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
198
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
199
available types (FILL_&lt;type&gt;).
200
</source>
1575 cbradney 201
    <translation>setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
202
 
203
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
204
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
205
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
206
</translation>
1135 cbradney 207
  </message>
208
  <message>
9729 cbradney 209
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 210
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
211
 
212
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
213
frame has some text selected the value assigned to the first character of
214
the selection is returned.
215
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
216
</source>
1575 cbradney 217
    <translation>getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
218
 
219
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
220
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
221
përzgjedhja.
222
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
223
</translation>
1525 cbradney 224
  </message>
225
  <message>
9729 cbradney 226
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
228
 
229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 241
 
242
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
243
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
244
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
245
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
246
tastiere për makron.
247
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
248
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
249
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
250
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
251
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
252
  </message>
253
  <message>
9729 cbradney 254
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 255
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
256
 
257
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
258
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
259
</source>
1575 cbradney 260
    <translation>messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 261
 
1575 cbradney 262
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
263
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
264
</translation>
1135 cbradney 265
  </message>
3064 cbradney 266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 268
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
269
 
270
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
271
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
272
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
273
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
274
master page for the new page.
275
 
276
May raise IndexError if the page number is out of range
277
</source>
278
    <translation type="unfinished"></translation>
279
  </message>
280
  <message>
9729 cbradney 281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 282
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 283
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 284
 
285
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
286
following meaning:
287
 
288
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
289
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
290
 
291
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
292
margins
293
 
294
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
295
 
296
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
297
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
298
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
299
 
300
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
301
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
302
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
303
 
304
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
305
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
306
PAGE_4 is 4-fold.
307
 
308
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
309
Indexed from 0 (0 = first).
310
 
6434 cbradney 311
numPage = Number of pages to be created.
312
 
3824 cbradney 313
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
314
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
315
is not in points, make sure to account for this.
316
 
317
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 318
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 319
 
320
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
321
</source>
322
    <translation type="unfinished"></translation>
323
  </message>
9729 cbradney 324
  <message>
325
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
326
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
327
 
328
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
329
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
330
 
331
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
332
</source>
333
    <translation type="unfinished"></translation>
334
  </message>
1135 cbradney 335
</context>
336
<context>
337
  <name>@default</name>
338
  <message>
9729 cbradney 339
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 340
    <source>?</source>
341
    <translation type="obsolete">?</translation>
342
  </message>
343
  <message>
9729 cbradney 344
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 345
    <source> %</source>
346
    <translation type="obsolete"> %</translation>
347
  </message>
348
  <message>
9729 cbradney 349
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 350
    <source>B:</source>
351
    <translation type="obsolete">B:</translation>
352
  </message>
353
  <message>
9729 cbradney 354
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 355
    <source>C:</source>
356
    <translation type="obsolete">C:</translation>
357
  </message>
358
  <message>
9729 cbradney 359
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 360
    <source>G:</source>
361
    <translation type="obsolete">G:</translation>
362
  </message>
363
  <message>
9729 cbradney 364
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 365
    <source>K:</source>
366
    <translation type="obsolete">K:</translation>
367
  </message>
368
  <message>
9729 cbradney 369
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 370
    <source>M:</source>
371
    <translation type="obsolete">M:</translation>
372
  </message>
373
  <message>
9729 cbradney 374
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 375
    <source>OK</source>
376
    <translation type="obsolete">OK</translation>
377
  </message>
378
  <message>
9729 cbradney 379
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 380
    <source>No</source>
381
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
382
  </message>
383
  <message>
9729 cbradney 384
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 385
    <source>R:</source>
386
    <translation type="obsolete">R:</translation>
387
  </message>
388
  <message>
9729 cbradney 389
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 390
    <source>Y:</source>
391
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
392
  </message>
393
  <message>
9729 cbradney 394
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 395
    <source>in</source>
396
    <translation type="obsolete">inç</translation>
397
  </message>
398
  <message>
9729 cbradney 399
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 400
    <source>mm</source>
401
    <translation type="obsolete">mm</translation>
402
  </message>
403
  <message>
9729 cbradney 404
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 405
    <source>pt</source>
406
    <translation type="obsolete">pt</translation>
407
  </message>
408
  <message>
9729 cbradney 409
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 410
    <source> in</source>
411
    <translation type="obsolete">inç</translation>
412
  </message>
413
  <message>
9729 cbradney 414
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 415
    <source> mm</source>
416
    <translation type="obsolete">mm</translation>
417
  </message>
418
  <message>
9729 cbradney 419
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 420
    <source> pt</source>
421
    <translation type="obsolete">pt</translation>
422
  </message>
423
  <message>
9729 cbradney 424
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 425
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
426
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
427
  </message>
428
  <message>
9729 cbradney 429
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 430
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
431
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
432
  </message>
433
  <message>
9729 cbradney 434
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 435
    <source>&amp;OK</source>
436
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
437
  </message>
438
  <message>
9729 cbradney 439
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 440
    <source>&amp;No</source>
441
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
442
  </message>
443
  <message>
9729 cbradney 444
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 445
    <source>50%</source>
446
    <translation type="obsolete">50%</translation>
447
  </message>
448
  <message>
9729 cbradney 449
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 450
    <source>75%</source>
451
    <translation type="obsolete">75%</translation>
452
  </message>
453
  <message>
9729 cbradney 454
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 455
    <source>All</source>
456
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
457
  </message>
458
  <message>
9729 cbradney 459
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 460
    <source>Alt</source>
461
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
462
  </message>
463
  <message>
9729 cbradney 464
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 465
    <source>Box</source>
466
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
467
  </message>
468
  <message>
9729 cbradney 469
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 470
    <source>Cut</source>
471
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
472
  </message>
473
  <message>
9729 cbradney 474
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 475
    <source>Dir</source>
476
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
477
  </message>
478
  <message>
9729 cbradney 479
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 480
    <source>GUI</source>
481
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
482
  </message>
483
  <message>
9729 cbradney 484
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 485
    <source>Low</source>
486
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
487
  </message>
488
  <message>
9729 cbradney 489
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 490
    <source>New</source>
491
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
492
  </message>
493
  <message>
9729 cbradney 494
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 495
    <source>Old</source>
496
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
497
  </message>
498
  <message>
9729 cbradney 499
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 500
    <source>RGB</source>
501
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
502
  </message>
503
  <message>
9729 cbradney 504
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 505
    <source>To:</source>
506
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
507
  </message>
508
  <message>
9729 cbradney 509
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 510
    <source>X1:</source>
511
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
512
  </message>
513
  <message>
9729 cbradney 514
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 515
    <source>X2:</source>
516
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
517
  </message>
518
  <message>
9729 cbradney 519
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 520
    <source>Y1:</source>
521
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
522
  </message>
523
  <message>
9729 cbradney 524
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 525
    <source>Y2:</source>
526
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
527
  </message>
528
  <message>
9729 cbradney 529
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 530
    <source>Use</source>
531
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
532
  </message>
533
  <message>
9729 cbradney 534
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 535
    <source>Yes</source>
536
    <translation type="obsolete">Po</translation>
537
  </message>
538
  <message>
9729 cbradney 539
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 540
    <source>Zip</source>
541
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
542
  </message>
543
  <message>
9729 cbradney 544
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 545
    <source>min</source>
546
    <translation type="obsolete">min</translation>
547
  </message>
548
  <message>
9729 cbradney 549
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 550
    <source>sum</source>
551
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
552
  </message>
553
  <message>
9729 cbradney 554
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 555
    <source>to:</source>
556
    <translation type="obsolete">për:</translation>
557
  </message>
558
  <message>
9729 cbradney 559
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 560
    <source>Destination</source>
561
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
562
  </message>
563
  <message>
9729 cbradney 564
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 565
    <source> dpi</source>
566
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
567
  </message>
568
  <message>
9729 cbradney 569
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 570
    <source> pt </source>
571
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
572
  </message>
573
  <message>
9729 cbradney 574
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 575
    <source> sec</source>
576
    <translation type="obsolete">sek</translation>
577
  </message>
578
  <message>
9729 cbradney 579
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 580
    <source>&amp;Add</source>
581
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
582
  </message>
583
  <message>
9729 cbradney 584
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 585
    <source>&amp;New</source>
586
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
587
  </message>
588
  <message>
9729 cbradney 589
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 590
    <source>&amp;X1:</source>
591
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
592
  </message>
593
  <message>
9729 cbradney 594
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 595
    <source>&amp;Y2:</source>
596
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
597
  </message>
598
  <message>
9729 cbradney 599
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 600
    <source>&amp;Yes</source>
601
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
602
  </message>
603
  <message>
9729 cbradney 604
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 605
    <source>100%</source>
606
    <translation type="obsolete">100%</translation>
607
  </message>
608
  <message>
9729 cbradney 609
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 610
    <source>200%</source>
611
    <translation type="obsolete">200%</translation>
612
  </message>
613
  <message>
9729 cbradney 614
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 615
    <source>A&amp;dd</source>
616
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
617
  </message>
618
  <message>
9729 cbradney 619
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 620
    <source>CMYK</source>
621
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
622
  </message>
623
  <message>
9729 cbradney 624
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 625
    <source>Alt+</source>
626
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
627
  </message>
628
  <message>
9729 cbradney 629
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 630
    <source>Back</source>
631
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
632
  </message>
633
  <message>
9729 cbradney 634
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 635
    <source>Copy</source>
636
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
637
  </message>
638
  <message>
9729 cbradney 639
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 640
    <source>Cu&amp;t</source>
641
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
642
  </message>
643
  <message>
9729 cbradney 644
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 645
    <source>Date</source>
646
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
647
  </message>
648
  <message>
9729 cbradney 649
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 650
    <source>Ctrl</source>
651
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
652
  </message>
653
  <message>
9729 cbradney 654
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 655
    <source>Cyan</source>
656
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
657
  </message>
658
  <message>
9729 cbradney 659
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 660
    <source>File</source>
661
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
662
  </message>
663
  <message>
9729 cbradney 664
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 665
    <source>Font</source>
666
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
667
  </message>
668
  <message>
9729 cbradney 669
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 670
    <source>Goto</source>
671
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
672
  </message>
673
  <message>
9729 cbradney 674
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 675
    <source>High</source>
676
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
677
  </message>
678
  <message>
9729 cbradney 679
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 680
    <source>JPEG</source>
681
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
682
  </message>
683
  <message>
9729 cbradney 684
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 685
    <source>Icon</source>
686
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
687
  </message>
688
  <message>
9729 cbradney 689
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 690
    <source>O&amp;ff</source>
691
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
692
  </message>
693
  <message>
9729 cbradney 694
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 695
    <source>Left</source>
696
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
697
  </message>
698
  <message>
9729 cbradney 699
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 700
    <source>Line</source>
701
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
702
  </message>
703
  <message>
9729 cbradney 704
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 705
    <source>Link</source>
706
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
707
  </message>
708
  <message>
9729 cbradney 709
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 710
    <source>Lock</source>
711
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
712
  </message>
713
  <message>
9729 cbradney 714
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 715
    <source>Name</source>
716
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
717
  </message>
718
  <message>
9729 cbradney 719
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 720
    <source>None</source>
721
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
722
  </message>
723
  <message>
9729 cbradney 724
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 725
    <source>Open</source>
726
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
727
  </message>
728
  <message>
9729 cbradney 729
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 730
    <source>Page</source>
731
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
732
  </message>
733
  <message>
9729 cbradney 734
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 735
    <source>Path</source>
736
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
737
  </message>
738
  <message>
9729 cbradney 739
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 740
    <source>Quit</source>
741
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
742
  </message>
743
  <message>
9729 cbradney 744
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 745
    <source>Save</source>
746
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
747
  </message>
748
  <message>
9729 cbradney 749
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 750
    <source>Size</source>
751
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
752
  </message>
753
  <message>
9729 cbradney 754
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 755
    <source>Skip</source>
756
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
757
  </message>
758
  <message>
9729 cbradney 759
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 760
    <source>Exiting now</source>
761
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 765
    <source>Sort</source>
766
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
767
  </message>
768
  <message>
9729 cbradney 769
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 770
    <source>X&amp;2:</source>
771
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
772
  </message>
773
  <message>
9729 cbradney 774
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 775
    <source>Star</source>
776
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
777
  </message>
778
  <message>
9729 cbradney 779
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 780
    <source>Text</source>
781
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
782
  </message>
783
  <message>
9729 cbradney 784
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 785
    <source>Thin</source>
786
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
787
  </message>
788
  <message>
9729 cbradney 789
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 790
    <source>Time</source>
791
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
792
  </message>
793
  <message>
9729 cbradney 794
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 795
    <source>Y&amp;1:</source>
796
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
797
  </message>
798
  <message>
9729 cbradney 799
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 800
    <source>Type</source>
801
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
802
  </message>
803
  <message>
9729 cbradney 804
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 805
    <source>Undo</source>
806
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
807
  </message>
808
  <message>
9729 cbradney 809
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 810
    <source>Wide</source>
811
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
812
  </message>
813
  <message>
9729 cbradney 814
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 815
    <source>html</source>
816
    <translation type="obsolete">html</translation>
817
  </message>
818
  <message>
9729 cbradney 819
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 820
    <source>Align Right</source>
821
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
822
  </message>
823
  <message>
9729 cbradney 824
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 825
    <source>Close the current Document</source>
826
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
827
  </message>
828
  <message>
9729 cbradney 829
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 830
    <source>Strike Out</source>
831
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
832
  </message>
833
  <message>
9729 cbradney 834
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 835
    <source>Moves to your Document Directory.
836
This can be set in the Preferences.</source>
837
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
838
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
839
  </message>
840
  <message>
9729 cbradney 841
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 842
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
843
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
844
  </message>
845
  <message>
9729 cbradney 846
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 847
    <source>Strikethru</source>
848
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
849
  </message>
850
  <message>
9729 cbradney 851
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 852
    <source>&amp;Get Field Names</source>
853
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
854
  </message>
855
  <message>
9729 cbradney 856
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 857
    <source>Align Center</source>
858
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
859
  </message>
860
  <message>
9729 cbradney 861
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 862
    <source>Print Preview</source>
863
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
864
  </message>
865
  <message>
9729 cbradney 866
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 867
    <source>Build-ID:</source>
868
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
869
  </message>
870
  <message>
9729 cbradney 871
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 872
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 873
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 874
  </message>
875
  <message>
9729 cbradney 876
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 877
    <source>&amp;100%</source>
878
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
879
  </message>
880
  <message>
9729 cbradney 881
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 882
    <source>&amp;Copy</source>
883
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
884
  </message>
885
  <message>
9729 cbradney 886
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 887
    <source>&amp;Edit</source>
888
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
889
  </message>
890
  <message>
9729 cbradney 891
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 892
    <source>&amp;File</source>
893
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
894
  </message>
895
  <message>
9729 cbradney 896
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 897
    <source>&amp;Font</source>
898
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
899
  </message>
900
  <message>
9729 cbradney 901
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 902
    <source>&amp;Gap:</source>
903
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
904
  </message>
905
  <message>
9729 cbradney 906
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 907
    <source>&amp;Help</source>
908
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
909
  </message>
910
  <message>
9729 cbradney 911
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 912
    <source>&amp;Item</source>
913
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
914
  </message>
915
  <message>
9729 cbradney 916
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 917
    <source>&amp;Left</source>
918
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
919
  </message>
920
  <message>
9729 cbradney 921
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 922
    <source>&amp;Line</source>
923
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
924
  </message>
925
  <message>
9729 cbradney 926
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 927
    <source>&amp;Lock</source>
928
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
929
  </message>
930
  <message>
9729 cbradney 931
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 932
    <source>&amp;Move</source>
933
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
934
  </message>
935
  <message>
9729 cbradney 936
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 937
    <source>&amp;Open</source>
938
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
939
  </message>
940
  <message>
9729 cbradney 941
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 942
    <source>&amp;Page</source>
943
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
944
  </message>
945
  <message>
9729 cbradney 946
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 947
    <source>&amp;Red:</source>
948
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
949
  </message>
950
  <message>
9729 cbradney 951
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 952
    <source>&amp;Redo</source>
953
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
954
  </message>
955
  <message>
9729 cbradney 956
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 957
    <source>&amp;Quit</source>
958
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
959
  </message>
960
  <message>
9729 cbradney 961
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 962
    <source>&amp;Save</source>
963
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
964
  </message>
965
  <message>
9729 cbradney 966
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 967
    <source>&amp;Size</source>
968
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
969
  </message>
970
  <message>
9729 cbradney 971
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 972
    <source>&amp;Text</source>
973
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
974
  </message>
975
  <message>
9729 cbradney 976
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 977
    <source>&amp;Top:</source>
978
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
979
  </message>
980
  <message>
9729 cbradney 981
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 982
    <source>&amp;Undo</source>
983
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
984
  </message>
985
  <message>
9729 cbradney 986
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 987
    <source>&amp;View</source>
988
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
989
  </message>
990
  <message>
9729 cbradney 991
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 992
    <source>Styles...</source>
993
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
994
  </message>
995
  <message>
9729 cbradney 996
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 997
    <source>(TAB)</source>
998
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
9729 cbradney 1001
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1002
    <source>&amp;Compress File</source>
1003
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
1004
  </message>
1005
  <message>
9729 cbradney 1006
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1007
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
1008
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
9729 cbradney 1011
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1012
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
1013
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
9729 cbradney 1016
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1017
    <source>Images:</source>
1018
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
1019
  </message>
1020
  <message>
9729 cbradney 1021
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1022
    <source>Submit Form</source>
1023
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
1024
  </message>
1025
  <message>
9729 cbradney 1026
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1027
    <source>Distribute/Align...</source>
1028
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
1029
  </message>
1030
  <message>
9729 cbradney 1031
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1032
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
1033
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
1034
  </message>
1035
  <message>
9729 cbradney 1036
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1037
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 1038
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 1039
  </message>
1040
  <message>
9729 cbradney 1041
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1042
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
1043
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
9729 cbradney 1046
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1047
    <source>Align</source>
1048
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
9729 cbradney 1051
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1052
    <source>Alt+C</source>
1053
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
9729 cbradney 1056
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1057
    <source>Alt+O</source>
1058
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
9729 cbradney 1061
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1062
    <source>Apply</source>
1063
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
1064
  </message>
1065
  <message>
9729 cbradney 1066
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1067
    <source>Black</source>
1068
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
9729 cbradney 1071
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1072
    <source>Block</source>
1073
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
1074
  </message>
1075
  <message>
9729 cbradney 1076
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1077
    <source>Cards</source>
1078
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
9729 cbradney 1081
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1082
    <source>Check</source>
1083
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
9729 cbradney 1086
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1087
    <source>Clear</source>
1088
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
1089
  </message>
1090
  <message>
9729 cbradney 1091
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1092
    <source>Close</source>
1093
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
1094
  </message>
1095
  <message>
9729 cbradney 1096
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1097
    <source>Color</source>
1098
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
1099
  </message>
1100
  <message>
9729 cbradney 1101
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1102
    <source>Comma</source>
1103
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
1104
  </message>
1105
  <message>
9729 cbradney 1106
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1107
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 1108
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
9729 cbradney 1111
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1112
    <source>Ctrl+</source>
1113
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
1114
  </message>
1115
  <message>
9729 cbradney 1116
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1117
    <source>Czech</source>
1118
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
9729 cbradney 1121
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1122
    <source>Dutch</source>
1123
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
1124
  </message>
1125
  <message>
9729 cbradney 1126
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1127
    <source>Email</source>
1128
    <translation type="obsolete">Email</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
9729 cbradney 1131
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1132
    <source>Error</source>
1133
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
9729 cbradney 1136
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1137
    <source>On Focus</source>
1138
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
9729 cbradney 1141
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1142
    <source>Folds</source>
1143
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1147
    <source>Font:</source>
1148
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
1149
  </message>
1150
  <message>
9729 cbradney 1151
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1152
    <source>Go To</source>
1153
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
9729 cbradney 1156
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1157
    <source>Greek</source>
1158
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
9729 cbradney 1161
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1162
    <source>Group</source>
1163
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
9729 cbradney 1166
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1167
    <source>Icons</source>
1168
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
9729 cbradney 1171
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1172
    <source>In&amp;fo</source>
1173
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
9729 cbradney 1176
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1177
    <source>Image</source>
1178
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
9729 cbradney 1181
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1182
    <source>Move to back</source>
1183
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
9729 cbradney 1186
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1187
    <source>Minimize</source>
1188
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
9729 cbradney 1191
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1192
    <source>Irish</source>
1193
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
9729 cbradney 1196
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1197
    <source>R&amp;ound
1198
Corners:</source>
1199
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
1200
të Rrumbullakët:</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
9729 cbradney 1203
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1204
    <source>&amp;Update Picture</source>
1205
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
9729 cbradney 1208
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1209
    <source>Layer</source>
1210
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
1211
  </message>
1212
  <message>
9729 cbradney 1213
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1214
    <source>Legal</source>
1215
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
9729 cbradney 1218
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1219
    <source>Level</source>
1220
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
1221
  </message>
1222
  <message>
9729 cbradney 1223
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1224
    <source>Lower</source>
1225
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
1226
  </message>
1227
  <message>
9729 cbradney 1228
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1229
    <source>Menus</source>
1230
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
9729 cbradney 1233
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1234
    <source>Misc.</source>
1235
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
9729 cbradney 1238
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1239
    <source>Name:</source>
1240
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
9729 cbradney 1243
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1244
    <source>Even Pages only</source>
1245
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
9729 cbradney 1248
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1249
    <source>Never</source>
1250
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
9729 cbradney 1253
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1254
    <source>Finnish:</source>
1255
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
9729 cbradney 1258
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1259
    <source>Nodes</source>
1260
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
9729 cbradney 1263
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1264
    <source>Page </source>
1265
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
9729 cbradney 1268
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1269
    <source>Page:</source>
1270
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
9729 cbradney 1273
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1274
    <source>Paste</source>
1275
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
9729 cbradney 1278
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1279
    <source>Paths</source>
1280
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
9729 cbradney 1283
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1284
    <source>Other</source>
1285
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
9729 cbradney 1288
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1289
    <source>Plain</source>
1290
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
9729 cbradney 1293
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1294
    <source>Print</source>
1295
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
9729 cbradney 1298
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1299
    <source>Raise</source>
1300
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
9729 cbradney 1303
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1304
    <source>Range</source>
1305
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
9729 cbradney 1308
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1309
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1310
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1311
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
1312
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1313
  </message>
1314
  <message>
9729 cbradney 1315
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1316
    <source>Ready</source>
1317
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
1318
  </message>
1319
  <message>
9729 cbradney 1320
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1321
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
1322
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
9729 cbradney 1325
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1326
    <source>Reset</source>
1327
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
9729 cbradney 1330
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1331
    <source>Right</source>
1332
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
9729 cbradney 1335
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1336
    <source>Round</source>
1337
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
9729 cbradney 1340
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1341
    <source>Points (pts)</source>
1342
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
1343
  </message>
1344
  <message>
9729 cbradney 1345
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1346
    <source>Shade</source>
1347
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
1348
  </message>
1349
  <message>
9729 cbradney 1350
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1351
    <source>Shift</source>
1352
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
9729 cbradney 1355
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1356
    <source>&amp;Inside:</source>
1357
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
1358
  </message>
1359
  <message>
9729 cbradney 1360
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1361
    <source>Signs</source>
1362
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
1363
  </message>
1364
  <message>
9729 cbradney 1365
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1366
    <source>Size:</source>
1367
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
9729 cbradney 1370
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1371
    <source>Small</source>
1372
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
9729 cbradney 1375
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1376
    <source>Solid</source>
1377
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
1378
  </message>
1379
  <message>
9729 cbradney 1380
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1381
    <source>Split</source>
1382
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
9729 cbradney 1385
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1386
    <source>instead</source>
1387
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
1388
  </message>
1389
  <message>
9729 cbradney 1390
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1391
    <source>Style</source>
1392
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
9729 cbradney 1395
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1396
    <source>To&amp;p:</source>
1397
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
9729 cbradney 1400
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1401
    <source>Tools</source>
1402
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
1403
  </message>
1404
  <message>
9729 cbradney 1405
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1406
    <source>Type:</source>
1407
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
1408
  </message>
1409
  <message>
9729 cbradney 1410
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1411
    <source>Units</source>
1412
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
9729 cbradney 1415
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1416
    <source>Value</source>
1417
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
9729 cbradney 1420
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1421
    <source>Usage</source>
1422
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
9729 cbradney 1425
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1426
    <source>Clear all Text</source>
1427
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
1428
  </message>
1429
  <message>
9729 cbradney 1430
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1431
    <source>Width</source>
1432
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1436
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
1437
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
9729 cbradney 1440
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1441
    <source>&amp;Line Styles...</source>
1442
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
9729 cbradney 1445
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1446
    <source>Initializing...</source>
1447
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
9729 cbradney 1450
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1451
    <source>&amp;Edit Text...</source>
1452
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
1453
  </message>
1454
  <message>
9729 cbradney 1455
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1456
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
1457
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
9729 cbradney 1460
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1461
    <source>Align Text Left</source>
1462
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
1463
  </message>
1464
  <message>
9729 cbradney 1465
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1466
    <source>Send to Back</source>
1467
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
9729 cbradney 1470
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1471
    <source>&amp;Options...</source>
1472
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
1473
  </message>
1474
  <message>
9729 cbradney 1475
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1476
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
1477
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
9729 cbradney 1480
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1481
    <source>&amp;Save to File...</source>
1482
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
1483
  </message>
1484
  <message>
9729 cbradney 1485
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1486
    <source>Disabled</source>
1487
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
9729 cbradney 1490
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1491
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
1492
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1493
  </message>
1494
  <message>
9729 cbradney 1495
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1496
    <source>The following Programs are missing:</source>
1497
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
1498
  </message>
1499
  <message>
9729 cbradney 1500
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1501
    <source>Output &amp;Profile:</source>
1525 cbradney 1502
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
1135 cbradney 1503
  </message>
1504
  <message>
9729 cbradney 1505
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1506
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
1507
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
1508
  </message>
1509
  <message>
9729 cbradney 1510
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1511
    <source>List Box</source>
1512
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
1513
  </message>
1514
  <message>
9729 cbradney 1515
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1516
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
1517
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
9729 cbradney 1520
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1521
    <source>Italian</source>
1522
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
1523
  </message>
1524
  <message>
9729 cbradney 1525
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1526
    <source>Write: %1</source>
1527
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
1528
  </message>
1529
  <message>
9729 cbradney 1530
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1531
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
1532
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
1533
  </message>
1534
  <message>
9729 cbradney 1535
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1536
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
1537
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
9729 cbradney 1540
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1541
    <source>Snap to Grid</source>
1542
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
1543
  </message>
1544
  <message>
9729 cbradney 1545
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1546
    <source>Use Currency Symbol</source>
1547
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
9729 cbradney 1550
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1551
    <source>Style Settings</source>
1552
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
1553
  </message>
1554
  <message>
9729 cbradney 1555
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1556
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
1557
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
1558
  </message>
1559
  <message>
9729 cbradney 1560
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1561
    <source>Import Page(s):</source>
1562
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
9729 cbradney 1565
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1566
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
1567
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
1568
  </message>
1569
  <message>
9729 cbradney 1570
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1571
    <source>Un&amp;group</source>
1572
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
1573
  </message>
1574
  <message>
9729 cbradney 1575
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1576
    <source>Check &amp;During Typing</source>
1577
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
1578
  </message>
1579
  <message>
9729 cbradney 1580
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1581
    <source>Other Options</source>
1582
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
9729 cbradney 1585
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1586
    <source>&amp;User Defined Key</source>
1587
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
9729 cbradney 1590
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1591
    <source>Field P&amp;roperties</source>
1592
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
9729 cbradney 1595
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1596
    <source>Use ICC Profile</source>
1597
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
9729 cbradney 1600
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1601
    <source>is missing!</source>
1602
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
9729 cbradney 1605
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1606
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
1607
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
9729 cbradney 1610
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1611
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
1612
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
9729 cbradney 1615
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1616
    <source>Importing text</source>
1617
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
1618
  </message>
1619
  <message>
9729 cbradney 1620
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1621
    <source>Save Text to File</source>
1622
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
9729 cbradney 1625
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1626
    <source>&amp;Keywords:</source>
1627
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
9729 cbradney 1630
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1631
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
1632
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
1633
  </message>
1634
  <message>
9729 cbradney 1635
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1636
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
1637
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
1638
  </message>
1639
  <message>
9729 cbradney 1640
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1641
    <source>New Document</source>
1642
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
9729 cbradney 1645
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1646
    <source>Color profile for solid colors</source>
1647
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
9729 cbradney 1650
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1651
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1652
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1653
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
1654
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
9729 cbradney 1657
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1658
    <source>Brazilian:</source>
1659
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
9729 cbradney 1662
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1663
    <source>Path Text Properties</source>
1664
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
9729 cbradney 1667
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1668
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
1669
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1673
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
1674
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
9729 cbradney 1677
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1678
    <source>Story Editor</source>
1679
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
9729 cbradney 1682
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1683
    <source>Horizontal</source>
1684
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
9729 cbradney 1687
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1688
    <source>Number Format</source>
1689
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
9729 cbradney 1692
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1693
    <source>Outline Text</source>
1694
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
9729 cbradney 1697
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1698
    <source>Change settings for left or end points</source>
1699
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
9729 cbradney 1702
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
1135 cbradney 1703
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 1704
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
1135 cbradney 1705
  </message>
1706
  <message>
9729 cbradney 1707
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1708
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
1709
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
1710
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
1711
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
9729 cbradney 1714
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1715
    <source>Caption overlays Icon</source>
1716
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
9729 cbradney 1719
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1720
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
1721
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
9729 cbradney 1724
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1725
    <source>Getting ICC Profiles</source>
1726
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
9729 cbradney 1729
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1730
    <source>Rendering Settings</source>
1731
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
9729 cbradney 1734
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1735
    <source>Flip Horizontal</source>
1736
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1737
  </message>
1738
  <message>
9729 cbradney 1739
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1740
    <source>Check Style:</source>
1741
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
1742
  </message>
1743
  <message>
9729 cbradney 1744
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1745
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1746
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
9729 cbradney 1749
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1750
    <source>Zoom in or out</source>
1751
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
9729 cbradney 1754
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1755
    <source>Initializing Plugins</source>
1756
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
9729 cbradney 1759
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1760
    <source>Un-group</source>
1761
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
9729 cbradney 1764
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1765
    <source>Sort by &amp;Size</source>
1766
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
9729 cbradney 1769
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1770
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
1771
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
9729 cbradney 1774
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1775
    <source>Sort by &amp;Date</source>
1776
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
9729 cbradney 1779
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1780
    <source>Sort by &amp;Name</source>
1781
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
9729 cbradney 1784
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1785
    <source>To File:</source>
1786
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
9729 cbradney 1789
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1790
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
1791
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
9729 cbradney 1794
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1795
    <source>No Print</source>
1796
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
9729 cbradney 1799
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1800
    <source>No Style</source>
1801
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
9729 cbradney 1804
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1805
    <source>No Title</source>
1806
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
9729 cbradney 1809
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1810
    <source>Left &amp;Page First</source>
1811
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
9729 cbradney 1814
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1815
    <source>Smart Hyphen</source>
1816
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
9729 cbradney 1819
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1820
    <source>New Folder 1</source>
1821
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
9729 cbradney 1824
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1825
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1826
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
9729 cbradney 1829
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1830
    <source>&amp;Resolution:</source>
1831
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
9729 cbradney 1834
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1835
    <source>&amp;Use Encryption</source>
1836
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
9729 cbradney 1839
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1840
    <source>Scribus Version %1
1841
%2 %3</source>
1842
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
1843
%2 %3</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
9729 cbradney 1846
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1847
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
1848
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
9729 cbradney 1851
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1852
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
1853
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
1854
  </message>
1855
  <message>
9729 cbradney 1856
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1857
    <source>Angle of Rotation</source>
1858
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
1859
  </message>
1860
  <message>
9729 cbradney 1861
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1862
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
1863
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
9729 cbradney 1866
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1867
    <source>Stay on &amp;Top</source>
1868
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
1869
  </message>
1870
  <message>
9729 cbradney 1871
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1872
    <source>Flip Vertical</source>
1873
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
1874
  </message>
1875
  <message>
9729 cbradney 1876
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1877
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
1878
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
9729 cbradney 1881
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1882
    <source>Mailing list</source>
1883
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
9729 cbradney 1886
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1887
    <source>Show &amp;Console</source>
1888
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
1889
  </message>
1890
  <message>
9729 cbradney 1891
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1892
    <source>&amp;Picture Frame</source>
1893
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
1894
  </message>
1895
  <message>
9729 cbradney 1896
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1897
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
1898
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
9729 cbradney 1901
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1902
    <source>Name of the Style is not unique</source>
1903
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
9729 cbradney 1906
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1907
    <source>&amp;Info String:</source>
1908
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
9729 cbradney 1911
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1912
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1913
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
1914
  </message>
1915
  <message>
9729 cbradney 1916
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1917
    <source>Print Previe&amp;w</source>
1918
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
9729 cbradney 1921
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1922
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
1923
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
9729 cbradney 1926
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1927
    <source>Missing Font</source>
1928
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
9729 cbradney 1931
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1932
    <source>Export as Image(s)</source>
1933
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
9729 cbradney 1936
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1937
    <source>Font Settings</source>
1938
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
9729 cbradney 1941
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1942
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
1943
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
9729 cbradney 1946
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1947
    <source>Available export formats</source>
1948
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
9729 cbradney 1951
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1952
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
1953
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
9729 cbradney 1956
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1957
    <source>Stroke Color Settings</source>
1958
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
9729 cbradney 1961
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1962
    <source>Background</source>
1963
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
9729 cbradney 1966
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1967
    <source>Choose a Export Directory</source>
1968
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
9729 cbradney 1971
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1972
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
1973
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
9729 cbradney 1976
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1977
    <source>Announcements</source>
1978
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
9729 cbradney 1981
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1982
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
1983
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
9729 cbradney 1986
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1987
    <source>External Tools</source>
1988
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
9729 cbradney 1991
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1992
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
1993
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
9729 cbradney 1996
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1997
    <source>&amp;Display CMYK</source>
1998
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
9729 cbradney 2001
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2002
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
2003
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
2004
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
2005
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
9729 cbradney 2008
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2009
    <source>Import Page(s)</source>
2010
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
9729 cbradney 2013
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2014
    <source>Web Safe RGB</source>
2015
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
9729 cbradney 2018
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2019
    <source>&amp;Insert Special...</source>
2020
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
9729 cbradney 2023
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2024
    <source>Paragraph Style</source>
2025
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
9729 cbradney 2028
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2029
    <source>Saturation of color of fill</source>
2030
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
9729 cbradney 2033
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2034
    <source>Rendering intent for the image</source>
2035
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
9729 cbradney 2038
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2039
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
2040
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
9729 cbradney 2043
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2044
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
2045
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
9729 cbradney 2048
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2049
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
2050
security features in your exported PDF</source>
2051
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
2052
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
9729 cbradney 2055
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2056
    <source>I&amp;mage Visible</source>
2057
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
9729 cbradney 2060
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2061
    <source>Select Character:</source>
2062
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
2063
  </message>
2064
  <message>
9729 cbradney 2065
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2066
    <source>Move Bookmark</source>
2067
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
9729 cbradney 2070
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2071
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
2072
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
2073
  </message>
2074
  <message>
9729 cbradney 2075
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2076
    <source>Reverse Writing</source>
2077
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
9729 cbradney 2080
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2081
    <source>Top Sides</source>
2082
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
2083
  </message>
2084
  <message>
9729 cbradney 2085
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2086
    <source>External Web-Link</source>
2087
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
9729 cbradney 2090
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2091
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2092
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
9729 cbradney 2095
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2096
    <source>the directory</source>
2097
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
9729 cbradney 2100
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2101
    <source>&amp;Whole Word</source>
2102
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
9729 cbradney 2105
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2106
    <source>Scale How:</source>
2107
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
2108
  </message>
2109
  <message>
9729 cbradney 2110
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2111
    <source> of %1</source>
2112
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
9729 cbradney 2115
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2116
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
2117
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
9729 cbradney 2120
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2121
    <source>Submit to URL:</source>
1525 cbradney 2122
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
1135 cbradney 2123
  </message>
2124
  <message>
9729 cbradney 2125
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2126
    <source>Flat Cap</source>
2127
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
9729 cbradney 2130
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2131
    <source>%1. %2 %3 </source>
2132
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
9729 cbradney 2135
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2136
    <source>Character Settings</source>
2137
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
2138
  </message>
2139
  <message>
9729 cbradney 2140
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2141
    <source>&amp;Relation:</source>
2142
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
9729 cbradney 2145
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2146
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
2147
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
2148
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
2149
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
2150
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
2151
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
2152
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
2153
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
9729 cbradney 2156
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2157
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
2158
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
2159
  </message>
2160
  <message>
9729 cbradney 2161
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2162
    <source>Radial Gradient</source>
2163
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
2164
  </message>
2165
  <message>
9729 cbradney 2166
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2167
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2168
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
9729 cbradney 2171
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2172
    <source>Advertisements</source>
2173
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
2174
  </message>
2175
  <message>
9729 cbradney 2176
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2177
    <source>Layout:</source>
2178
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
9729 cbradney 2181
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2182
    <source>Own Templates</source>
2183
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
9729 cbradney 2186
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2187
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
2188
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
9729 cbradney 2191
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2192
    <source>File &amp;type:</source>
2193
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
9729 cbradney 2196
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2197
    <source>Export Range</source>
2198
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
9729 cbradney 2201
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2202
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
2203
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
9729 cbradney 2206
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2207
    <source>File &amp;name:</source>
2208
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
9729 cbradney 2211
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2212
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
2213
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
9729 cbradney 2216
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2217
    <source>Saturation of color of lines</source>
2218
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
9729 cbradney 2221
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2222
    <source>Caption only</source>
2223
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
9729 cbradney 2226
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2227
    <source>Get text only</source>
2228
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
9729 cbradney 2231
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2232
    <source>&amp;About</source>
2233
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
9729 cbradney 2236
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2237
    <source>&amp;Apply</source>
2238
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
9729 cbradney 2241
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2242
    <source>&amp;Block</source>
2243
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
9729 cbradney 2246
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2247
    <source>&amp;Close</source>
2248
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
9729 cbradney 2251
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2252
    <source>Resolution of the Images
2253
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
2254
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
2255
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
9729 cbradney 2258
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2259
    <source>&amp;Color</source>
2260
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
9729 cbradney 2263
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2264
    <source>File Options</source>
2265
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
9729 cbradney 2268
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2269
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2270
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
9729 cbradney 2273
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2274
    <source>Calculate</source>
2275
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
9729 cbradney 2278
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2279
    <source>&amp;File:</source>
2280
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
9729 cbradney 2283
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2284
    <source>&amp;Font:</source>
2285
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
9729 cbradney 2288
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2289
    <source>&amp;Fonts</source>
2290
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
9729 cbradney 2293
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2294
    <source>&amp;Group</source>
2295
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
9729 cbradney 2298
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2299
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2300
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
9729 cbradney 2303
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2304
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
2305
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
9729 cbradney 2308
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2309
    <source>&amp;Image</source>
2310
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
9729 cbradney 2313
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2314
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
2315
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
2316
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
2317
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
9729 cbradney 2320
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2321
    <source>&amp;Left:</source>
2322
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
9729 cbradney 2325
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2326
    <source>&amp;Lower</source>
2327
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
9729 cbradney 2330
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2331
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
2332
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
9729 cbradney 2335
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2336
    <source>Horizontal Gradient</source>
2337
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
9729 cbradney 2340
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2341
    <source>&amp;Name:</source>
2342
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
9729 cbradney 2345
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2346
    <source>&amp;Paste</source>
2347
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
9729 cbradney 2350
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2351
    <source>Right Margin</source>
2352
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
9729 cbradney 2355
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2356
    <source>&amp;Print</source>
2357
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
9729 cbradney 2360
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2361
    <source>&amp;Raise</source>
2362
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
9729 cbradney 2365
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2366
    <source>&amp;Range</source>
2367
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
9729 cbradney 2370
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2371
    <source>&amp;Right</source>
2372
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
9729 cbradney 2375
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2376
    <source>&amp;Shade</source>
2377
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
9729 cbradney 2380
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2381
    <source>&amp;Shape</source>
2382
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
9729 cbradney 2385
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2386
    <source>&amp;Size:</source>
2387
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
9729 cbradney 2390
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2391
    <source>&amp;Small</source>
2392
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
9729 cbradney 2395
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2396
    <source>&amp;Tools</source>
2397
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
9729 cbradney 2400
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2401
    <source>&amp;User:</source>
2402
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
9729 cbradney 2405
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2406
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2407
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
9729 cbradney 2410
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2411
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
2412
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
9729 cbradney 2415
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2416
    <source>Calendars</source>
2417
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
9729 cbradney 2420
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2421
    <source>Length:</source>
2422
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
9729 cbradney 2425
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2426
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
2427
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
9729 cbradney 2430
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2431
    <source>&amp;Delete...</source>
2432
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
9729 cbradney 2435
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2436
    <source>&amp;Displacement:</source>
2437
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
9729 cbradney 2440
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2441
    <source>Delete %1</source>
2442
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
9729 cbradney 2445
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2446
    <source>Delete...</source>
2447
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
9729 cbradney 2450
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2451
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2452
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
9729 cbradney 2455
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2456
    <source>Reset this Control Point</source>
2457
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
9729 cbradney 2460
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2461
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2462
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
9729 cbradney 2465
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2466
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
2467
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
9729 cbradney 2470
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2471
    <source>Small Caps</source>
2472
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
9729 cbradney 2475
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2476
    <source>Stroke Color</source>
2477
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
9729 cbradney 2480
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2481
    <source>Bring to &amp;Front</source>
2482
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
9729 cbradney 2485
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2486
    <source>Roll Over</source>
2487
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
9729 cbradney 2490
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2491
    <source>Full Stop</source>
2492
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
9729 cbradney 2495
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2496
    <source>Value is not validated</source>
2497
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
9729 cbradney 2500
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2501
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2502
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
9729 cbradney 2505
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2506
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2507
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
9729 cbradney 2510
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2511
    <source>Save &amp;As...</source>
2512
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
9729 cbradney 2515
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2516
    <source>Stroke Shade</source>
2517
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
2518
  </message>
2519
  <message>
9729 cbradney 2520
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2521
    <source>%1 - [%2]</source>
2522
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
9729 cbradney 2525
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2526
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
2527
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
9729 cbradney 2530
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2531
    <source>Galician:</source>
2532
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
9729 cbradney 2535
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2536
    <source>&amp;Templates...</source>
2537
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
2538
  </message>
2539
  <message>
9729 cbradney 2540
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2541
    <source>Line up</source>
2542
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
9729 cbradney 2545
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2546
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2547
to utilize additional printing options</source>
2548
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
2549
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
9729 cbradney 2552
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2553
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2554
this can create huge files</source>
2555
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
2556
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2557
  </message>
2558
  <message>
9729 cbradney 2559
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2560
    <source>HSV-Colormap</source>
2561
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
9729 cbradney 2564
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2565
    <source>Create PDF File</source>
2566
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
9729 cbradney 2569
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2570
    <source>Create a new color within the current set</source>
2571
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
2572
  </message>
2573
  <message>
9729 cbradney 2574
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2575
    <source>Fonts to embed:</source>
2576
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
2577
  </message>
2578
  <message>
9729 cbradney 2579
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2580
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
2581
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
2582
  </message>
2583
  <message>
9729 cbradney 2584
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2585
    <source>Save &amp;Text...</source>
2586
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
9729 cbradney 2589
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2590
    <source>Multiple Duplicate</source>
2591
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
9729 cbradney 2594
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2595
    <source>Search/Replace</source>
2596
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
9729 cbradney 2599
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2600
    <source>&amp;Free Scaling</source>
2601
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
2602
  </message>
2603
  <message>
9729 cbradney 2604
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2605
    <source>&amp;Load...</source>
2606
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
9729 cbradney 2609
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2610
    <source>Insert Lines</source>
2611
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
9729 cbradney 2614
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2615
    <source>Choose the importer to use</source>
2616
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
9729 cbradney 2619
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2620
    <source>Programming:</source>
2621
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
9729 cbradney 2624
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2625
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2626
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
9729 cbradney 2629
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2630
    <source>Show Page Palette</source>
2631
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
9729 cbradney 2634
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2635
    <source>Insert Table</source>
2636
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
9729 cbradney 2639
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2640
    <source>Insert Picture</source>
2641
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
9729 cbradney 2644
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2645
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
2646
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
9729 cbradney 2649
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2650
    <source>Fill color of picture frames</source>
2651
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
9729 cbradney 2654
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2655
    <source>Colors...</source>
2656
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
9729 cbradney 2659
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2660
    <source>Distance from Curve:</source>
2661
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
9729 cbradney 2664
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2665
    <source>C&amp;olors...</source>
2666
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
9729 cbradney 2669
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2670
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
2671
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
9729 cbradney 2674
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2675
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2676
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
9729 cbradney 2679
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2680
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2681
this can create huge files</source>
2682
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
2683
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2684
  </message>
2685
  <message>
9729 cbradney 2686
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2687
    <source>Shape Drawing Properties</source>
2688
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
9729 cbradney 2691
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2692
    <source>Colu&amp;mns:</source>
2693
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
9729 cbradney 2696
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2697
    <source>Magenta</source>
2698
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
9729 cbradney 2701
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2702
    <source>Choose a color set to load</source>
2703
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
2704
  </message>
2705
  <message>
9729 cbradney 2706
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2707
    <source>Page per Sheet</source>
2708
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2712
    <source>maximum</source>
2713
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
9729 cbradney 2716
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2717
    <source>Maximum</source>
2718
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
9729 cbradney 2721
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2722
    <source>Formatting</source>
2723
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
9729 cbradney 2726
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2727
    <source>Combo Box</source>
2728
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
9729 cbradney 2731
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2732
    <source>&amp;Facing Pages</source>
2733
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
9729 cbradney 2736
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2737
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2738
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
9729 cbradney 2741
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2742
    <source>Comma Separated Value Files</source>
2743
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
9729 cbradney 2746
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2747
    <source>Name of your paragraph style</source>
2748
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
9729 cbradney 2751
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2752
    <source>&amp;Contributors:</source>
2753
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
9729 cbradney 2756
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2757
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
2758
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
9729 cbradney 2761
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2762
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
2763
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
9729 cbradney 2766
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2767
    <source>Move Page(s):</source>
2768
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
9729 cbradney 2771
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2772
    <source>Custom validate script:</source>
2773
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2774
  </message>
2775
  <message>
9729 cbradney 2776
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2777
    <source>Searching for Fonts</source>
2778
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
9729 cbradney 2781
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2782
    <source>Distance between columns</source>
2783
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
9729 cbradney 2786
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2787
    <source>Delete from:</source>
2788
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
9729 cbradney 2791
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2792
    <source>In the &amp;Background</source>
2793
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
9729 cbradney 2796
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2797
    <source>A&amp;dd...</source>
2798
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
9729 cbradney 2801
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2802
    <source>&amp;Method:</source>
2803
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
9729 cbradney 2806
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2807
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
2808
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
9729 cbradney 2811
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2812
    <source>S&amp;pot Function:</source>
2813
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
9729 cbradney 2816
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2817
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
2818
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
9729 cbradney 2821
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2822
    <source>Source profile of the image</source>
2823
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
9729 cbradney 2826
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2827
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
2828
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
2829
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
2830
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
9729 cbradney 2833
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2834
    <source>Left to Right</source>
2835
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
9729 cbradney 2838
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2839
    <source>Delete Color</source>
2840
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
9729 cbradney 2843
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2844
    <source>Resize the image vertically</source>
2845
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
9729 cbradney 2848
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2849
    <source>Right to Left</source>
2850
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
9729 cbradney 2853
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2854
    <source>Select Items</source>
2855
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
9729 cbradney 2858
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2859
    <source>Document Setup</source>
2860
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
9729 cbradney 2863
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2864
    <source>Script error</source>
2865
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
2866
  </message>
2867
  <message>
9729 cbradney 2868
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2869
    <source>Select color</source>
2870
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
9729 cbradney 2873
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2874
    <source>System Profiles</source>
2875
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
2876
  </message>
2877
  <message>
9729 cbradney 2878
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2879
    <source>Delete Nodes</source>
2880
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
2881
  </message>
2882
  <message>
9729 cbradney 2883
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2884
    <source>Delete Pages</source>
2885
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
9729 cbradney 2888
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2889
    <source>Middles</source>
2890
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
9729 cbradney 2893
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2894
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2895
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
2896
  </message>
2897
  <message>
9729 cbradney 2898
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2899
    <source>From Document:</source>
2900
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
9729 cbradney 2903
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2904
    <source>Edit Line Styles</source>
2905
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
9729 cbradney 2908
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2909
    <source>Delete Layer</source>
2910
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
2911
  </message>
2912
  <message>
9729 cbradney 2913
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2914
    <source>Replace it with:</source>
2915
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
9729 cbradney 2918
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2919
    <source>minimum</source>
2920
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
9729 cbradney 2923
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2924
    <source>Minimum</source>
2925
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
9729 cbradney 2928
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2929
    <source>Caption below Icon</source>
2930
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
9729 cbradney 2933
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2934
    <source>Hyphenator Settings</source>
1525 cbradney 2935
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
1135 cbradney 2936
  </message>
2937
  <message>
9729 cbradney 2938
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2939
    <source>Missing</source>
2940
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
9729 cbradney 2943
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2944
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
2945
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
9729 cbradney 2948
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2949
    <source>Document Info...</source>
2950
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
9729 cbradney 2953
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2954
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
2955
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
9729 cbradney 2958
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2959
    <source>Lower Layer</source>
2960
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
9729 cbradney 2963
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2964
    <source>Importing File:
2965
%1
2966
failed!</source>
2967
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
2968
%1
2969
dështoi!</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
9729 cbradney 2972
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2973
    <source>Default color profile for imported images</source>
2974
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
9729 cbradney 2977
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2978
    <source>A&amp;lign</source>
2979
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
2980
  </message>
2981
  <message>
9729 cbradney 2982
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2983
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2984
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
1135 cbradney 2985
  </message>
2986
  <message>
9729 cbradney 2987
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2988
    <source>Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2989
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
1135 cbradney 2990
  </message>
2991
  <message>
9729 cbradney 2992
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2993
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
2994
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
9729 cbradney 2997
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2998
    <source>Error writting the output file(s).</source>
2999
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
9729 cbradney 3002
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3003
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
3004
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
9729 cbradney 3007
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3008
    <source>&amp;Type of Line:</source>
3009
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
3010
  </message>
3011
  <message>
9729 cbradney 3012
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3013
    <source>C&amp;lear</source>
3014
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
3015
  </message>
3016
  <message>
9729 cbradney 3017
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3018
    <source>C&amp;olor</source>
3019
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
9729 cbradney 3022
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3023
    <source>Round Join</source>
3024
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
9729 cbradney 3027
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3028
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
3029
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
9729 cbradney 3032
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3033
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3034
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
9729 cbradney 3037
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3038
    <source>Move...</source>
3039
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
9729 cbradney 3042
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3043
    <source>&amp;Move...</source>
3044
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
9729 cbradney 3047
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3048
    <source>&amp;Template:</source>
3049
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
3050
  </message>
3051
  <message>
9729 cbradney 3052
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3053
    <source>Style of lines</source>
3054
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
3055
  </message>
3056
  <message>
9729 cbradney 3057
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3058
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
3059
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
9729 cbradney 3062
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3063
    <source>Free linear Gradient</source>
3064
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
9729 cbradney 3067
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3068
    <source>Importer</source>
3069
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
9729 cbradney 3072
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3073
    <source>Accept</source>
3074
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
3075
  </message>
3076
  <message>
9729 cbradney 3077
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3078
    <source>Action</source>
3079
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
9729 cbradney 3082
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3083
    <source>Al&amp;ign</source>
3084
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
9729 cbradney 3087
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3088
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3089
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
3090
  </message>
3091
  <message>
9729 cbradney 3092
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3093
    <source>Always</source>
3094
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
3095
  </message>
3096
  <message>
9729 cbradney 3097
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3098
    <source>Angle:</source>
3099
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
9729 cbradney 3102
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3103
    <source>Postscript Interpreter</source>
3104
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
9729 cbradney 3107
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3108
    <source>Align Text Center</source>
3109
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
9729 cbradney 3112
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3113
    <source>Author</source>
3114
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
3115
  </message>
3116
  <message>
9729 cbradney 3117
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3118
    <source>Bl&amp;ue:</source>
3119
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
9729 cbradney 3122
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3123
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
3124
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
9729 cbradney 3127
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3128
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3129
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
9729 cbradney 3132
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3133
    <source>Border</source>
3134
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
9729 cbradney 3137
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3138
    <source>Hide Frames</source>
3139
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
9729 cbradney 3142
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3143
    <source>Cancel</source>
3144
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
9729 cbradney 3147
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3148
    <source>Date Format</source>
3149
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
9729 cbradney 3152
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3153
    <source>Center</source>
3154
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
3155
  </message>
3156
  <message>
9729 cbradney 3157
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3158
    <source>Button</source>
3159
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
9729 cbradney 3162
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3163
    <source>Circle</source>
3164
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
9729 cbradney 3167
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3168
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
3169
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
9729 cbradney 3172
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3173
    <source>Color:</source>
3174
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
3175
  </message>
3176
  <message>
9729 cbradney 3177
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3178
    <source>Colors</source>
3179
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
9729 cbradney 3182
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3183
    <source>Align Text Justified</source>
3184
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
9729 cbradney 3187
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3188
    <source>Field Properties</source>
3189
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
9729 cbradney 3192
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3193
    <source>Danish</source>
3194
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
3195
  </message>
3196
  <message>
9729 cbradney 3197
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3198
    <source>Dat&amp;e:</source>
3199
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
9729 cbradney 3202
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3203
    <source>Dashed</source>
3204
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
9729 cbradney 3207
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3208
    <source>Create</source>
3209
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
9729 cbradney 3212
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3213
    <source>Delete</source>
3214
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
9729 cbradney 3217
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3218
    <source>Custom</source>
3219
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
9729 cbradney 3222
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3223
    <source>Time Format</source>
3224
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
9729 cbradney 3227
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3228
    <source>&amp;Endings:</source>
3229
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
3230
  </message>
3231
  <message>
9729 cbradney 3232
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3233
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3234
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
9729 cbradney 3237
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3238
    <source>Czech:</source>
3239
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
9729 cbradney 3242
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3243
    <source>Non Breaking Space</source>
3244
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
9729 cbradney 3247
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3248
    <source>Landscape</source>
3249
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
3250
  </message>
3251
  <message>
9729 cbradney 3252
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3253
    <source>landscape</source>
3254
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
9729 cbradney 3257
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3258
    <source>Editor</source>
3259
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
3260
  </message>
3261
  <message>
9729 cbradney 3262
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3263
    <source>No Effect</source>
3264
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
9729 cbradney 3267
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3268
    <source>Line color of shapes</source>
3269
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
3270
  </message>
3271
  <message>
9729 cbradney 3272
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3273
    <source>P&amp;age Palette</source>
3274
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
3275
  </message>
3276
  <message>
9729 cbradney 3277
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3278
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
3279
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
3280
  </message>
3281
  <message>
9729 cbradney 3282
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3283
    <source>D&amp;isplacement:</source>
3284
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
9729 cbradney 3287
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3288
    <source>R&amp;eload</source>
3289
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
9729 cbradney 3292
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3293
    <source>Event:</source>
3294
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
3295
  </message>
3296
  <message>
9729 cbradney 3297
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3298
    <source>Value is the</source>
3299
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
3300
  </message>
3301
  <message>
9729 cbradney 3302
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3303
    <source>Hide Images</source>
3304
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
9729 cbradney 3307
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3308
    <source>&amp;PDF Options</source>
3309
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
3310
  </message>
3311
  <message>
9729 cbradney 3312
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3313
    <source>File: </source>
3314
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
9729 cbradney 3317
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3318
    <source>New Folder</source>
3319
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
3320
  </message>
3321
  <message>
9729 cbradney 3322
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3323
    <source>Line at Bottom</source>
3324
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
9729 cbradney 3327
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3328
    <source>Page Colors</source>
3329
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
9729 cbradney 3332
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3333
    <source>Fill color of shapes</source>
3334
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
9729 cbradney 3337
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3338
    <source>Script Console</source>
3339
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
3340
  </message>
3341
  <message>
9729 cbradney 3342
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3343
    <source>Format</source>
3344
    <translation type="obsolete">Format</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
9729 cbradney 3347
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3348
    <source>Hungarian</source>
3349
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
3350
  </message>
3351
  <message>
9729 cbradney 3352
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3353
    <source>French</source>
3354
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
3355
  </message>
3356
  <message>
9729 cbradney 3357
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3358
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
3359
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
3360
  </message>
3361
  <message>
9729 cbradney 3362
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3363
    <source>Column width</source>
3364
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
9729 cbradney 3367
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3368
    <source>German</source>
3369
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
3370
  </message>
3371
  <message>
9729 cbradney 3372
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3373
    <source>English:</source>
3374
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
9729 cbradney 3377
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3378
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3379
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
9729 cbradney 3382
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3383
    <source>Group </source>
3384
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
9729 cbradney 3387
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3388
    <source>&amp;Language:</source>
3389
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
3390
  </message>
3391
  <message>
9729 cbradney 3392
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3393
    <source>Guides</source>
3394
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
9729 cbradney 3397
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3398
    <source>Height</source>
3399
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
3400
  </message>
3401
  <message>
9729 cbradney 3402
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3403
    <source>Grid Colors</source>
3404
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
9729 cbradney 3407
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3408
    <source>Available Fields</source>
3409
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
3410
  </message>
3411
  <message>
9729 cbradney 3412
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3413
    <source>Name of selected object</source>
3414
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
9729 cbradney 3417
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3418
    <source>Hidden</source>
3419
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
3420
  </message>
3421
  <message>
9729 cbradney 3422
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3423
    <source>Custom calculation script:</source>
3424
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
9729 cbradney 3427
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3428
    <source>Available Fonts:</source>
3429
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
3430
  </message>
3431
  <message>
9729 cbradney 3432
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3433
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3434
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
9729 cbradney 3437
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3438
    <source>Lock/Unlock</source>
3439
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
3440
  </message>
3441
  <message>
9729 cbradney 3442
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3443
    <source>New &amp;from Template...</source>
3444
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
9729 cbradney 3447
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3448
    <source>Delete the currently selected color</source>
3449
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
3450
  </message>
3451
  <message>
9729 cbradney 3452
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3453
    <source>Move to front</source>
3454
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
9729 cbradney 3457
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3458
    <source>Custom Scripts</source>
3459
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
9729 cbradney 3462
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3463
    <source>Import</source>
3464
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
9729 cbradney 3467
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3468
    <source>Inside</source>
3469
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
9729 cbradney 3472
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3473
    <source>Invert</source>
3474
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
3475
  </message>