Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Rev 12612 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
670 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12281 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 13
 
14
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
15
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
9729 cbradney 19
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
12281 cbradney 26
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 27
 
28
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
29
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
30
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
31
</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 35
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
36
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
37
 
38
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
39
following meaning:
40
 
41
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
42
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
43
 
44
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
45
  margins
46
 
47
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
48
 
49
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
50
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
51
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
52
 
53
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
54
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
55
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
56
 
57
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
58
 
59
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
60
 
61
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
62
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
63
is not in points, make sure to account for this.
64
 
65
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
66
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
67
</source>
3064 cbradney 68
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 69
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
70
 
71
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
72
domethënien vijuese:
73
 
74
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
75
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
76
 
77
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
78
  e dokumentit
79
 
80
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
81
 
82
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
83
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
84
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
85
 
86
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
87
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
88
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
89
 
90
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
91
 
92
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
93
 
94
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
95
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
96
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
97
 
98
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
99
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
100
</translation>
101
  </message>
102
  <message>
9729 cbradney 103
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 104
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
105
 
106
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
107
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
108
</source>
12281 cbradney 109
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 110
 
111
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
112
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
113
</translation>
1135 cbradney 114
  </message>
115
  <message>
9729 cbradney 116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 117
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
118
 
119
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
120
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
121
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
122
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
123
</source>
12281 cbradney 124
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 125
 
126
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
127
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
128
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
129
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
130
</translation>
1135 cbradney 131
  </message>
132
  <message>
9729 cbradney 133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 134
    <source>setRedraw(bool)
135
 
136
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
137
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
138
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
139
</source>
12281 cbradney 140
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 141
 
142
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
143
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
144
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
145
i programthit tuaj.
146
</translation>
1135 cbradney 147
  </message>
148
  <message>
9729 cbradney 149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 150
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
151
 
152
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
153
coordinates are given in the current measurement units of the document
154
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
155
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
156
is not given Scribus will create one for you.
157
 
158
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
159
</source>
12281 cbradney 160
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 161
 
162
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
163
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
164
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
165
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
166
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
167
 
168
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
169
</translation>
1135 cbradney 170
  </message>
171
  <message>
9729 cbradney 172
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 173
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
174
 
175
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
176
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
177
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
178
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
179
template page for the new page.
180
 
181
May raise IndexError if the page number is out of range
182
</source>
3064 cbradney 183
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 184
 
185
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
186
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
187
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
188
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
189
 
190
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
191
</translation>
1135 cbradney 192
  </message>
193
  <message>
9729 cbradney 194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 195
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
196
 
197
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
198
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
199
available types (FILL_&lt;type&gt;).
200
</source>
12281 cbradney 201
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 202
 
203
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
204
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
205
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
206
</translation>
1135 cbradney 207
  </message>
208
  <message>
9729 cbradney 209
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 210
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
211
 
212
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
213
frame has some text selected the value assigned to the first character of
214
the selection is returned.
215
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
216
</source>
12281 cbradney 217
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 218
 
219
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
220
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
221
përzgjedhja.
222
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
223
</translation>
1525 cbradney 224
  </message>
225
  <message>
9729 cbradney 226
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
228
 
229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 241
 
242
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
243
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
244
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
245
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
246
tastiere për makron.
247
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
248
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
249
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
250
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
251
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
252
  </message>
253
  <message>
9729 cbradney 254
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 255
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
256
 
257
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
258
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
259
</source>
12281 cbradney 260
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 261
 
1575 cbradney 262
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
263
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
264
</translation>
1135 cbradney 265
  </message>
266
</context>
267
<context>
268
  <name>@default</name>
269
  <message>
9729 cbradney 270
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 271
    <source>?</source>
272
    <translation type="obsolete">?</translation>
273
  </message>
274
  <message>
9729 cbradney 275
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 276
    <source> %</source>
277
    <translation type="obsolete"> %</translation>
278
  </message>
279
  <message>
9729 cbradney 280
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 281
    <source>B:</source>
282
    <translation type="obsolete">B:</translation>
283
  </message>
284
  <message>
9729 cbradney 285
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 286
    <source>C:</source>
287
    <translation type="obsolete">C:</translation>
288
  </message>
289
  <message>
9729 cbradney 290
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 291
    <source>G:</source>
292
    <translation type="obsolete">G:</translation>
293
  </message>
294
  <message>
9729 cbradney 295
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 296
    <source>K:</source>
297
    <translation type="obsolete">K:</translation>
298
  </message>
299
  <message>
9729 cbradney 300
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 301
    <source>M:</source>
302
    <translation type="obsolete">M:</translation>
303
  </message>
304
  <message>
9729 cbradney 305
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 306
    <source>OK</source>
307
    <translation type="obsolete">OK</translation>
308
  </message>
309
  <message>
9729 cbradney 310
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 311
    <source>No</source>
312
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
313
  </message>
314
  <message>
9729 cbradney 315
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 316
    <source>R:</source>
317
    <translation type="obsolete">R:</translation>
318
  </message>
319
  <message>
9729 cbradney 320
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 321
    <source>Y:</source>
322
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
323
  </message>
324
  <message>
9729 cbradney 325
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 326
    <source>in</source>
327
    <translation type="obsolete">inç</translation>
328
  </message>
329
  <message>
9729 cbradney 330
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 331
    <source>mm</source>
332
    <translation type="obsolete">mm</translation>
333
  </message>
334
  <message>
9729 cbradney 335
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 336
    <source>pt</source>
337
    <translation type="obsolete">pt</translation>
338
  </message>
339
  <message>
9729 cbradney 340
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 341
    <source> in</source>
342
    <translation type="obsolete">inç</translation>
343
  </message>
344
  <message>
9729 cbradney 345
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 346
    <source> mm</source>
347
    <translation type="obsolete">mm</translation>
348
  </message>
349
  <message>
9729 cbradney 350
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 351
    <source> pt</source>
352
    <translation type="obsolete">pt</translation>
353
  </message>
354
  <message>
9729 cbradney 355
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 356
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
357
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
358
  </message>
359
  <message>
9729 cbradney 360
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 361
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
362
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
363
  </message>
364
  <message>
9729 cbradney 365
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 366
    <source>&amp;OK</source>
367
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
368
  </message>
369
  <message>
9729 cbradney 370
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 371
    <source>&amp;No</source>
372
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
373
  </message>
374
  <message>
9729 cbradney 375
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 376
    <source>50%</source>
377
    <translation type="obsolete">50%</translation>
378
  </message>
379
  <message>
9729 cbradney 380
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 381
    <source>75%</source>
382
    <translation type="obsolete">75%</translation>
383
  </message>
384
  <message>
9729 cbradney 385
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 386
    <source>All</source>
387
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
388
  </message>
389
  <message>
9729 cbradney 390
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 391
    <source>Alt</source>
392
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
393
  </message>
394
  <message>
9729 cbradney 395
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 396
    <source>Box</source>
397
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
398
  </message>
399
  <message>
9729 cbradney 400
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 401
    <source>Cut</source>
402
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
403
  </message>
404
  <message>
9729 cbradney 405
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 406
    <source>Dir</source>
407
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
408
  </message>
409
  <message>
9729 cbradney 410
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 411
    <source>GUI</source>
412
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
413
  </message>
414
  <message>
9729 cbradney 415
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 416
    <source>Low</source>
417
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
418
  </message>
419
  <message>
9729 cbradney 420
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 421
    <source>New</source>
422
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
423
  </message>
424
  <message>
9729 cbradney 425
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 426
    <source>Old</source>
427
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
428
  </message>
429
  <message>
9729 cbradney 430
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 431
    <source>RGB</source>
432
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
433
  </message>
434
  <message>
9729 cbradney 435
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 436
    <source>To:</source>
437
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
438
  </message>
439
  <message>
9729 cbradney 440
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 441
    <source>X1:</source>
442
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
443
  </message>
444
  <message>
9729 cbradney 445
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 446
    <source>X2:</source>
447
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
448
  </message>
449
  <message>
9729 cbradney 450
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 451
    <source>Y1:</source>
452
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
453
  </message>
454
  <message>
9729 cbradney 455
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 456
    <source>Y2:</source>
457
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
458
  </message>
459
  <message>
9729 cbradney 460
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 461
    <source>Use</source>
462
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
463
  </message>
464
  <message>
9729 cbradney 465
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 466
    <source>Yes</source>
467
    <translation type="obsolete">Po</translation>
468
  </message>
469
  <message>
9729 cbradney 470
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 471
    <source>Zip</source>
472
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
473
  </message>
474
  <message>
9729 cbradney 475
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 476
    <source>min</source>
477
    <translation type="obsolete">min</translation>
478
  </message>
479
  <message>
9729 cbradney 480
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 481
    <source>sum</source>
482
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
483
  </message>
484
  <message>
9729 cbradney 485
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 486
    <source>to:</source>
487
    <translation type="obsolete">për:</translation>
488
  </message>
489
  <message>
9729 cbradney 490
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 491
    <source>Destination</source>
492
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
493
  </message>
494
  <message>
9729 cbradney 495
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 496
    <source> dpi</source>
497
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
498
  </message>
499
  <message>
9729 cbradney 500
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 501
    <source> pt </source>
502
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
503
  </message>
504
  <message>
9729 cbradney 505
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 506
    <source> sec</source>
507
    <translation type="obsolete">sek</translation>
508
  </message>
509
  <message>
9729 cbradney 510
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 511
    <source>&amp;Add</source>
512
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
513
  </message>
514
  <message>
9729 cbradney 515
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 516
    <source>&amp;New</source>
517
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
518
  </message>
519
  <message>
9729 cbradney 520
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 521
    <source>&amp;X1:</source>
522
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
523
  </message>
524
  <message>
9729 cbradney 525
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 526
    <source>&amp;Y2:</source>
527
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
528
  </message>
529
  <message>
9729 cbradney 530
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 531
    <source>&amp;Yes</source>
532
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
533
  </message>
534
  <message>
9729 cbradney 535
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 536
    <source>100%</source>
537
    <translation type="obsolete">100%</translation>
538
  </message>
539
  <message>
9729 cbradney 540
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 541
    <source>200%</source>
542
    <translation type="obsolete">200%</translation>
543
  </message>
544
  <message>
9729 cbradney 545
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 546
    <source>A&amp;dd</source>
547
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
548
  </message>
549
  <message>
9729 cbradney 550
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 551
    <source>CMYK</source>
552
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
553
  </message>
554
  <message>
9729 cbradney 555
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 556
    <source>Alt+</source>
557
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
558
  </message>
559
  <message>
9729 cbradney 560
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 561
    <source>Back</source>
562
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
563
  </message>
564
  <message>
9729 cbradney 565
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 566
    <source>Copy</source>
567
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
568
  </message>
569
  <message>
9729 cbradney 570
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 571
    <source>Cu&amp;t</source>
572
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
573
  </message>
574
  <message>
9729 cbradney 575
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 576
    <source>Date</source>
577
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
578
  </message>
579
  <message>
9729 cbradney 580
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 581
    <source>Ctrl</source>
582
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
583
  </message>
584
  <message>
9729 cbradney 585
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 586
    <source>Cyan</source>
587
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
588
  </message>
589
  <message>
9729 cbradney 590
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 591
    <source>File</source>
592
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
593
  </message>
594
  <message>
9729 cbradney 595
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 596
    <source>Font</source>
597
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
598
  </message>
599
  <message>
9729 cbradney 600
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 601
    <source>Goto</source>
602
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
603
  </message>
604
  <message>
9729 cbradney 605
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 606
    <source>High</source>
607
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
608
  </message>
609
  <message>
9729 cbradney 610
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 611
    <source>JPEG</source>
612
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
613
  </message>
614
  <message>
9729 cbradney 615
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 616
    <source>Icon</source>
617
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
618
  </message>
619
  <message>
9729 cbradney 620
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 621
    <source>O&amp;ff</source>
622
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
623
  </message>
624
  <message>
9729 cbradney 625
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 626
    <source>Left</source>
627
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
628
  </message>
629
  <message>
9729 cbradney 630
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 631
    <source>Line</source>
632
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
633
  </message>
634
  <message>
9729 cbradney 635
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 636
    <source>Link</source>
637
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
638
  </message>
639
  <message>
9729 cbradney 640
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 641
    <source>Lock</source>
642
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
643
  </message>
644
  <message>
9729 cbradney 645
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 646
    <source>Name</source>
647
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
648
  </message>
649
  <message>
9729 cbradney 650
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 651
    <source>None</source>
652
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
653
  </message>
654
  <message>
9729 cbradney 655
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 656
    <source>Open</source>
657
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
658
  </message>
659
  <message>
9729 cbradney 660
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 661
    <source>Page</source>
662
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
663
  </message>
664
  <message>
9729 cbradney 665
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 666
    <source>Path</source>
667
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
668
  </message>
669
  <message>
9729 cbradney 670
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 671
    <source>Quit</source>
672
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
673
  </message>
674
  <message>
9729 cbradney 675
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 676
    <source>Save</source>
677
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
678
  </message>
679
  <message>
9729 cbradney 680
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 681
    <source>Size</source>
682
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
683
  </message>
684
  <message>
9729 cbradney 685
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 686
    <source>Skip</source>
687
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
688
  </message>
689
  <message>
9729 cbradney 690
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 691
    <source>Exiting now</source>
692
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
693
  </message>
694
  <message>
9729 cbradney 695
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 696
    <source>Sort</source>
697
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
698
  </message>
699
  <message>
9729 cbradney 700
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 701
    <source>X&amp;2:</source>
702
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
703
  </message>
704
  <message>
9729 cbradney 705
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 706
    <source>Star</source>
707
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
708
  </message>
709
  <message>
9729 cbradney 710
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 711
    <source>Text</source>
712
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
713
  </message>
714
  <message>
9729 cbradney 715
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 716
    <source>Thin</source>
717
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
718
  </message>
719
  <message>
9729 cbradney 720
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 721
    <source>Time</source>
722
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
723
  </message>
724
  <message>
9729 cbradney 725
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 726
    <source>Y&amp;1:</source>
727
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
728
  </message>
729
  <message>
9729 cbradney 730
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 731
    <source>Type</source>
732
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
733
  </message>
734
  <message>
9729 cbradney 735
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 736
    <source>Undo</source>
737
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
738
  </message>
739
  <message>
9729 cbradney 740
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 741
    <source>Wide</source>
742
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
743
  </message>
744
  <message>
9729 cbradney 745
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 746
    <source>html</source>
747
    <translation type="obsolete">html</translation>
748
  </message>
749
  <message>
9729 cbradney 750
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 751
    <source>Align Right</source>
752
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
753
  </message>
754
  <message>
9729 cbradney 755
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 756
    <source>Close the current Document</source>
757
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
758
  </message>
759
  <message>
9729 cbradney 760
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 761
    <source>Strike Out</source>
762
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
763
  </message>
764
  <message>
9729 cbradney 765
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 766
    <source>Moves to your Document Directory.
767
This can be set in the Preferences.</source>
768
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
769
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
770
  </message>
771
  <message>
9729 cbradney 772
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 773
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
774
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
775
  </message>
776
  <message>
9729 cbradney 777
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 778
    <source>Strikethru</source>
779
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
780
  </message>
781
  <message>
9729 cbradney 782
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 783
    <source>&amp;Get Field Names</source>
784
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
785
  </message>
786
  <message>
9729 cbradney 787
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 788
    <source>Align Center</source>
789
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
790
  </message>
791
  <message>
9729 cbradney 792
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 793
    <source>Print Preview</source>
794
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
795
  </message>
796
  <message>
9729 cbradney 797
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 798
    <source>Build-ID:</source>
799
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
800
  </message>
801
  <message>
9729 cbradney 802
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 803
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 804
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 805
  </message>
806
  <message>
9729 cbradney 807
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 808
    <source>&amp;100%</source>
809
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
810
  </message>
811
  <message>
9729 cbradney 812
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 813
    <source>&amp;Copy</source>
814
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
815
  </message>
816
  <message>
9729 cbradney 817
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 818
    <source>&amp;Edit</source>
819
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
820
  </message>
821
  <message>
9729 cbradney 822
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 823
    <source>&amp;File</source>
824
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
825
  </message>
826
  <message>
9729 cbradney 827
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 828
    <source>&amp;Font</source>
829
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
830
  </message>
831
  <message>
9729 cbradney 832
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 833
    <source>&amp;Gap:</source>
834
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
835
  </message>
836
  <message>
9729 cbradney 837
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 838
    <source>&amp;Help</source>
839
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
840
  </message>
841
  <message>
9729 cbradney 842
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 843
    <source>&amp;Item</source>
844
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
845
  </message>
846
  <message>
9729 cbradney 847
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 848
    <source>&amp;Left</source>
849
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
850
  </message>
851
  <message>
9729 cbradney 852
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 853
    <source>&amp;Line</source>
854
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
855
  </message>
856
  <message>
9729 cbradney 857
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 858
    <source>&amp;Lock</source>
859
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
860
  </message>
861
  <message>
9729 cbradney 862
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 863
    <source>&amp;Move</source>
864
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
865
  </message>
866
  <message>
9729 cbradney 867
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 868
    <source>&amp;Open</source>
869
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
870
  </message>
871
  <message>
9729 cbradney 872
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 873
    <source>&amp;Page</source>
874
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
875
  </message>
876
  <message>
9729 cbradney 877
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 878
    <source>&amp;Red:</source>
879
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
880
  </message>
881
  <message>
9729 cbradney 882
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 883
    <source>&amp;Redo</source>
884
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
885
  </message>
886
  <message>
9729 cbradney 887
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 888
    <source>&amp;Quit</source>
889
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
890
  </message>
891
  <message>
9729 cbradney 892
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 893
    <source>&amp;Save</source>
894
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
895
  </message>
896
  <message>
9729 cbradney 897
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 898
    <source>&amp;Size</source>
899
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
900
  </message>
901
  <message>
9729 cbradney 902
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 903
    <source>&amp;Text</source>
904
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
905
  </message>
906
  <message>
9729 cbradney 907
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 908
    <source>&amp;Top:</source>
909
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
910
  </message>
911
  <message>
9729 cbradney 912
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 913
    <source>&amp;Undo</source>
914
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
915
  </message>
916
  <message>
9729 cbradney 917
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 918
    <source>&amp;View</source>
919
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
920
  </message>
921
  <message>
9729 cbradney 922
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 923
    <source>Styles...</source>
924
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
925
  </message>
926
  <message>
9729 cbradney 927
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 928
    <source>(TAB)</source>
929
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
930
  </message>
931
  <message>
9729 cbradney 932
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 933
    <source>&amp;Compress File</source>
934
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
935
  </message>
936
  <message>
9729 cbradney 937
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 938
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
939
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
940
  </message>
941
  <message>
9729 cbradney 942
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 943
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
944
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
945
  </message>
946
  <message>
9729 cbradney 947
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 948
    <source>Images:</source>
949
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
950
  </message>
951
  <message>
9729 cbradney 952
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 953
    <source>Submit Form</source>
954
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
955
  </message>
956
  <message>
9729 cbradney 957
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 958
    <source>Distribute/Align...</source>
959
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
960
  </message>
961
  <message>
9729 cbradney 962
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 963
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
964
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
965
  </message>
966
  <message>
9729 cbradney 967
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 968
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 969
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 970
  </message>
971
  <message>
9729 cbradney 972
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 973
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
974
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
975
  </message>
976
  <message>
9729 cbradney 977
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 978
    <source>Align</source>
979
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
980
  </message>
981
  <message>
9729 cbradney 982
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 983
    <source>Alt+C</source>
984
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
985
  </message>
986
  <message>
9729 cbradney 987
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 988
    <source>Alt+O</source>
989
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
990
  </message>
991
  <message>
9729 cbradney 992
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 993
    <source>Apply</source>
994
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
995
  </message>
996
  <message>
9729 cbradney 997
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 998
    <source>Black</source>
999
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
9729 cbradney 1002
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1003
    <source>Block</source>
1004
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
9729 cbradney 1007
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1008
    <source>Cards</source>
1009
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
1010
  </message>
1011
  <message>
9729 cbradney 1012
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1013
    <source>Check</source>
1014
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
9729 cbradney 1017
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1018
    <source>Clear</source>
1019
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
1020
  </message>
1021
  <message>
9729 cbradney 1022
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1023
    <source>Close</source>
1024
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
9729 cbradney 1027
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1028
    <source>Color</source>
1029
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
1030
  </message>
1031
  <message>
9729 cbradney 1032
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1033
    <source>Comma</source>
1034
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
9729 cbradney 1037
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1038
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 1039
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 1040
  </message>
1041
  <message>
9729 cbradney 1042
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1043
    <source>Ctrl+</source>
1044
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
9729 cbradney 1047
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1048
    <source>Czech</source>
1049
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
9729 cbradney 1052
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1053
    <source>Dutch</source>
1054
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
9729 cbradney 1057
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1058
    <source>Email</source>
1059
    <translation type="obsolete">Email</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
9729 cbradney 1062
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1063
    <source>Error</source>
1064
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
1065
  </message>
1066
  <message>
9729 cbradney 1067
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1068
    <source>On Focus</source>
1069
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
9729 cbradney 1072
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1073
    <source>Folds</source>
1074
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
9729 cbradney 1077
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1078
    <source>Font:</source>
1079
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
9729 cbradney 1082
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1083
    <source>Go To</source>
1084
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
1085
  </message>
1086
  <message>
9729 cbradney 1087
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1088
    <source>Greek</source>
1089
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
9729 cbradney 1092
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1093
    <source>Group</source>
1094
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
1095
  </message>
1096
  <message>
9729 cbradney 1097
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1098
    <source>Icons</source>
1099
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
9729 cbradney 1102
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1103
    <source>In&amp;fo</source>
1104
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
9729 cbradney 1107
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1108
    <source>Image</source>
1109
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
9729 cbradney 1112
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1113
    <source>Move to back</source>
1114
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
9729 cbradney 1117
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1118
    <source>Minimize</source>
1119
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
9729 cbradney 1122
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1123
    <source>Irish</source>
1124
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
1125
  </message>
1126
  <message>
9729 cbradney 1127
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1128
    <source>R&amp;ound
1129
Corners:</source>
1130
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
1131
të Rrumbullakët:</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
9729 cbradney 1134
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1135
    <source>&amp;Update Picture</source>
1136
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
9729 cbradney 1139
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1140
    <source>Layer</source>
1141
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
1142
  </message>
1143
  <message>
9729 cbradney 1144
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1145
    <source>Legal</source>
1146
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
1147
  </message>
1148
  <message>
9729 cbradney 1149
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1150
    <source>Level</source>
1151
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
9729 cbradney 1154
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1155
    <source>Lower</source>
1156
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
9729 cbradney 1159
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1160
    <source>Menus</source>
1161
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
9729 cbradney 1164
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1165
    <source>Misc.</source>
1166
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
9729 cbradney 1169
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1170
    <source>Name:</source>
1171
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
9729 cbradney 1174
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1175
    <source>Even Pages only</source>
1176
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
1177
  </message>
1178
  <message>
9729 cbradney 1179
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1180
    <source>Never</source>
1181
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
1182
  </message>
1183
  <message>
9729 cbradney 1184
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1185
    <source>Finnish:</source>
1186
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
9729 cbradney 1189
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1190
    <source>Nodes</source>
1191
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
9729 cbradney 1194
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1195
    <source>Page </source>
1196
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
1197
  </message>
1198
  <message>
9729 cbradney 1199
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1200
    <source>Page:</source>
1201
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
9729 cbradney 1204
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1205
    <source>Paste</source>
1206
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
9729 cbradney 1209
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1210
    <source>Paths</source>
1211
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
9729 cbradney 1214
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1215
    <source>Other</source>
1216
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
9729 cbradney 1219
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1220
    <source>Plain</source>
1221
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
9729 cbradney 1224
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1225
    <source>Print</source>
1226
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
9729 cbradney 1229
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1230
    <source>Raise</source>
1231
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
9729 cbradney 1234
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1235
    <source>Range</source>
1236
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
9729 cbradney 1239
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1240
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1241
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1242
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
1243
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1244
  </message>
1245
  <message>
9729 cbradney 1246
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1247
    <source>Ready</source>
1248
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
9729 cbradney 1251
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1252
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
1253
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
9729 cbradney 1256
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1257
    <source>Reset</source>
1258
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
9729 cbradney 1261
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1262
    <source>Right</source>
1263
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
9729 cbradney 1266
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1267
    <source>Round</source>
1268
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
9729 cbradney 1271
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1272
    <source>Points (pts)</source>
1273
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
1274
  </message>
1275
  <message>
9729 cbradney 1276
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1277
    <source>Shade</source>
1278
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
9729 cbradney 1281
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1282
    <source>Shift</source>
1283
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
9729 cbradney 1286
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1287
    <source>&amp;Inside:</source>
1288
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
9729 cbradney 1291
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1292
    <source>Signs</source>
1293
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
1294
  </message>
1295
  <message>
9729 cbradney 1296
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1297
    <source>Size:</source>
1298
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
9729 cbradney 1301
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1302
    <source>Small</source>
1303
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
9729 cbradney 1306
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1307
    <source>Solid</source>
1308
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
1309
  </message>
1310
  <message>
9729 cbradney 1311
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1312
    <source>Split</source>
1313
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
9729 cbradney 1316
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1317
    <source>instead</source>
1318
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
1319
  </message>
1320
  <message>
9729 cbradney 1321
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1322
    <source>Style</source>
1323
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
9729 cbradney 1326
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1327
    <source>To&amp;p:</source>
1328
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
9729 cbradney 1331
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1332
    <source>Tools</source>
1333
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
1334
  </message>
1335
  <message>
9729 cbradney 1336
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1337
    <source>Type:</source>
1338
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
9729 cbradney 1341
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1342
    <source>Units</source>
1343
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
1344
  </message>
1345
  <message>
9729 cbradney 1346
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1347
    <source>Value</source>
1348
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
1349
  </message>
1350
  <message>
9729 cbradney 1351
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1352
    <source>Usage</source>
1353
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
9729 cbradney 1356
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1357
    <source>Clear all Text</source>
1358
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
9729 cbradney 1361
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1362
    <source>Width</source>
1363
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
1364
  </message>
1365
  <message>
9729 cbradney 1366
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1367
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
1368
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
1369
  </message>
1370
  <message>
9729 cbradney 1371
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1372
    <source>&amp;Line Styles...</source>
1373
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
9729 cbradney 1376
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1377
    <source>Initializing...</source>
1378
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
1379
  </message>
1380
  <message>
9729 cbradney 1381
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1382
    <source>&amp;Edit Text...</source>
1383
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
9729 cbradney 1386
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1387
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
1388
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
9729 cbradney 1391
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1392
    <source>Align Text Left</source>
1393
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
9729 cbradney 1396
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1397
    <source>Send to Back</source>
1398
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
1399
  </message>
1400
  <message>
9729 cbradney 1401
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1402
    <source>&amp;Options...</source>
1403
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
9729 cbradney 1406
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1407
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
1408
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
9729 cbradney 1411
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1412
    <source>&amp;Save to File...</source>
1413
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
9729 cbradney 1416
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1417
    <source>Disabled</source>
1418
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
1419
  </message>
1420
  <message>
9729 cbradney 1421
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1422
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
1423
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
9729 cbradney 1426
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1427
    <source>The following Programs are missing:</source>
1428
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
9729 cbradney 1431
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1432
    <source>Output &amp;Profile:</source>
1525 cbradney 1433
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
1135 cbradney 1434
  </message>
1435
  <message>
9729 cbradney 1436
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1437
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
1438
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
9729 cbradney 1441
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1442
    <source>List Box</source>
1443
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
9729 cbradney 1446
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1447
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
1448
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
9729 cbradney 1451
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1452
    <source>Italian</source>
1453
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
9729 cbradney 1456
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1457
    <source>Write: %1</source>
1458
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
9729 cbradney 1461
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1462
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
1463
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
9729 cbradney 1466
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1467
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
1468
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
9729 cbradney 1471
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1472
    <source>Snap to Grid</source>
1473
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
9729 cbradney 1476
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1477
    <source>Use Currency Symbol</source>
1478
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
9729 cbradney 1481
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1482
    <source>Style Settings</source>
1483
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
9729 cbradney 1486
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1487
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
1488
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
9729 cbradney 1491
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1492
    <source>Import Page(s):</source>
1493
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
9729 cbradney 1496
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1497
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
1498
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
9729 cbradney 1501
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1502
    <source>Un&amp;group</source>
1503
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
9729 cbradney 1506
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1507
    <source>Check &amp;During Typing</source>
1508
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
9729 cbradney 1511
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1512
    <source>Other Options</source>
1513
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
9729 cbradney 1516
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1517
    <source>&amp;User Defined Key</source>
1518
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
9729 cbradney 1521
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1522
    <source>Field P&amp;roperties</source>
1523
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
9729 cbradney 1526
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1527
    <source>Use ICC Profile</source>
1528
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
9729 cbradney 1531
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1532
    <source>is missing!</source>
1533
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
9729 cbradney 1536
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1537
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
1538
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
9729 cbradney 1541
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1542
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
1543
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
9729 cbradney 1546
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1547
    <source>Importing text</source>
1548
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
9729 cbradney 1551
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1552
    <source>Save Text to File</source>
1553
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
9729 cbradney 1556
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1557
    <source>&amp;Keywords:</source>
1558
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
9729 cbradney 1561
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1562
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
1563
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
9729 cbradney 1566
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1567
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
1568
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
9729 cbradney 1571
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1572
    <source>New Document</source>
1573
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
9729 cbradney 1576
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1577
    <source>Color profile for solid colors</source>
1578
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
9729 cbradney 1581
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1582
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1583
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1584
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
1585
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
9729 cbradney 1588
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1589
    <source>Brazilian:</source>
1590
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
9729 cbradney 1593
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1594
    <source>Path Text Properties</source>
1595
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
9729 cbradney 1598
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1599
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
1600
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
9729 cbradney 1603
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1604
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
1605
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
1606
  </message>
1607
  <message>
9729 cbradney 1608
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1609
    <source>Story Editor</source>
1610
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
1611
  </message>
1612
  <message>
9729 cbradney 1613
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1614
    <source>Horizontal</source>
1615
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
9729 cbradney 1618
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1619
    <source>Number Format</source>
1620
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
1621
  </message>
1622
  <message>
9729 cbradney 1623
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1624
    <source>Outline Text</source>
1625
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
1626
  </message>
1627
  <message>
9729 cbradney 1628
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1629
    <source>Change settings for left or end points</source>
1630
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
9729 cbradney 1633
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
1135 cbradney 1634
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 1635
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
1135 cbradney 1636
  </message>
1637
  <message>
9729 cbradney 1638
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1639
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
1640
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
1641
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
1642
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
9729 cbradney 1645
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1646
    <source>Caption overlays Icon</source>
1647
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
9729 cbradney 1650
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1651
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
1652
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
1653
  </message>
1654
  <message>
9729 cbradney 1655
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1656
    <source>Getting ICC Profiles</source>
1657
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
9729 cbradney 1660
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1661
    <source>Rendering Settings</source>
1662
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
9729 cbradney 1665
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1666
    <source>Flip Horizontal</source>
1667
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
9729 cbradney 1670
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1671
    <source>Check Style:</source>
1672
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
9729 cbradney 1675
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1676
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1677
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
1678
  </message>
1679
  <message>
9729 cbradney 1680
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1681
    <source>Zoom in or out</source>
1682
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
9729 cbradney 1685
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1686
    <source>Initializing Plugins</source>
1687
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
1688
  </message>
1689
  <message>
9729 cbradney 1690
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1691
    <source>Un-group</source>
1692
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
9729 cbradney 1695
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1696
    <source>Sort by &amp;Size</source>
1697
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
9729 cbradney 1700
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1701
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
1702
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
1703
  </message>
1704
  <message>
9729 cbradney 1705
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1706
    <source>Sort by &amp;Date</source>
1707
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
9729 cbradney 1710
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1711
    <source>Sort by &amp;Name</source>
1712
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
1713
  </message>
1714
  <message>
9729 cbradney 1715
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1716
    <source>To File:</source>
1717
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
1718
  </message>
1719
  <message>
9729 cbradney 1720
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1721
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
1722
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
1723
  </message>
1724
  <message>
9729 cbradney 1725
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1726
    <source>No Print</source>
1727
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
1728
  </message>
1729
  <message>
9729 cbradney 1730
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1731
    <source>No Style</source>
1732
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
1733
  </message>
1734
  <message>
9729 cbradney 1735
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1736
    <source>No Title</source>
1737
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
1738
  </message>
1739
  <message>
9729 cbradney 1740
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1741
    <source>Left &amp;Page First</source>
1742
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
9729 cbradney 1745
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1746
    <source>Smart Hyphen</source>
1747
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
9729 cbradney 1750
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1751
    <source>New Folder 1</source>
1752
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
1753
  </message>
1754
  <message>
9729 cbradney 1755
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1756
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1757
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
1758
  </message>
1759
  <message>
9729 cbradney 1760
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1761
    <source>&amp;Resolution:</source>
1762
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
9729 cbradney 1765
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1766
    <source>&amp;Use Encryption</source>
1767
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
9729 cbradney 1770
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1771
    <source>Scribus Version %1
1772
%2 %3</source>
1773
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
1774
%2 %3</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
9729 cbradney 1777
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1778
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
1779
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
9729 cbradney 1782
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1783
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
1784
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
9729 cbradney 1787
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1788
    <source>Angle of Rotation</source>
1789
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
9729 cbradney 1792
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1793
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
1794
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
9729 cbradney 1797
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1798
    <source>Stay on &amp;Top</source>
1799
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
9729 cbradney 1802
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1803
    <source>Flip Vertical</source>
1804
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
9729 cbradney 1807
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1808
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
1809
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
9729 cbradney 1812
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1813
    <source>Mailing list</source>
1814
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
1815
  </message>
1816
  <message>
9729 cbradney 1817
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1818
    <source>Show &amp;Console</source>
1819
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
9729 cbradney 1822
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1823
    <source>&amp;Picture Frame</source>
1824
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
1825
  </message>
1826
  <message>
9729 cbradney 1827
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1828
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
1829
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
9729 cbradney 1832
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1833
    <source>Name of the Style is not unique</source>
1834
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
9729 cbradney 1837
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1838
    <source>&amp;Info String:</source>
1839
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
9729 cbradney 1842
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1843
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1844
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
9729 cbradney 1847
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1848
    <source>Print Previe&amp;w</source>
1849
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
1850
  </message>
1851
  <message>
9729 cbradney 1852
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1853
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
1854
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
9729 cbradney 1857
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1858
    <source>Missing Font</source>
1859
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
9729 cbradney 1862
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1863
    <source>Export as Image(s)</source>
1864
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
9729 cbradney 1867
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1868
    <source>Font Settings</source>
1869
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
9729 cbradney 1872
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1873
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
1874
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
9729 cbradney 1877
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1878
    <source>Available export formats</source>
1879
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
9729 cbradney 1882
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1883
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
1884
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
1885
  </message>
1886
  <message>
9729 cbradney 1887
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1888
    <source>Stroke Color Settings</source>
1889
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
9729 cbradney 1892
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1893
    <source>Background</source>
1894
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
1895
  </message>
1896
  <message>
9729 cbradney 1897
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1898
    <source>Choose a Export Directory</source>
1899
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
9729 cbradney 1902
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1903
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
1904
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
9729 cbradney 1907
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1908
    <source>Announcements</source>
1909
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
9729 cbradney 1912
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1913
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
1914
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
1915
  </message>
1916
  <message>
9729 cbradney 1917
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1918
    <source>External Tools</source>
1919
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
9729 cbradney 1922
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1923
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
1924
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
9729 cbradney 1927
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1928
    <source>&amp;Display CMYK</source>
1929
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
9729 cbradney 1932
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1933
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
1934
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
1935
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
1936
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
1937
  </message>
1938
  <message>
9729 cbradney 1939
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1940
    <source>Import Page(s)</source>
1941
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
9729 cbradney 1944
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1945
    <source>Web Safe RGB</source>
1946
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
1947
  </message>
1948
  <message>
9729 cbradney 1949
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1950
    <source>&amp;Insert Special...</source>
1951
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
1952
  </message>
1953
  <message>
9729 cbradney 1954
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1955
    <source>Paragraph Style</source>
1956
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
9729 cbradney 1959
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1960
    <source>Saturation of color of fill</source>
1961
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
9729 cbradney 1964
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1965
    <source>Rendering intent for the image</source>
1966
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
1967
  </message>
1968
  <message>
9729 cbradney 1969
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1970
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
1971
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
1972
  </message>
1973
  <message>
9729 cbradney 1974
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1975
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
1976
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
1977
  </message>
1978
  <message>
9729 cbradney 1979
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1980
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
1981
security features in your exported PDF</source>
1982
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
1983
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
9729 cbradney 1986
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1987
    <source>I&amp;mage Visible</source>
1988
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
9729 cbradney 1991
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1992
    <source>Select Character:</source>
1993
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
9729 cbradney 1996
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1997
    <source>Move Bookmark</source>
1998
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
9729 cbradney 2001
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2002
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
2003
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
2004
  </message>
2005
  <message>
9729 cbradney 2006
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2007
    <source>Reverse Writing</source>
2008
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
2009
  </message>
2010
  <message>
9729 cbradney 2011
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2012
    <source>Top Sides</source>
2013
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
9729 cbradney 2016
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2017
    <source>External Web-Link</source>
2018
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
2019
  </message>
2020
  <message>
9729 cbradney 2021
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2022
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2023
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
9729 cbradney 2026
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2027
    <source>the directory</source>
2028
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
2029
  </message>
2030
  <message>
9729 cbradney 2031
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2032
    <source>&amp;Whole Word</source>
2033
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
9729 cbradney 2036
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2037
    <source>Scale How:</source>
2038
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
9729 cbradney 2041
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2042
    <source> of %1</source>
2043
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
2044
  </message>
2045
  <message>
9729 cbradney 2046
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2047
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
2048
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
9729 cbradney 2051
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2052
    <source>Submit to URL:</source>
1525 cbradney 2053
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
1135 cbradney 2054
  </message>
2055
  <message>
9729 cbradney 2056
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2057
    <source>Flat Cap</source>
2058
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
9729 cbradney 2061
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2062
    <source>%1. %2 %3 </source>
2063
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
2064
  </message>
2065
  <message>
9729 cbradney 2066
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2067
    <source>Character Settings</source>
2068
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
9729 cbradney 2071
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2072
    <source>&amp;Relation:</source>
2073
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
9729 cbradney 2076
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2077
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
2078
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
2079
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
2080
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
2081
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
2082
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
2083
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
2084
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
9729 cbradney 2087
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2088
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
2089
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
9729 cbradney 2092
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2093
    <source>Radial Gradient</source>
2094
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
9729 cbradney 2097
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2098
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2099
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
9729 cbradney 2102
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2103
    <source>Advertisements</source>
2104
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
9729 cbradney 2107
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2108
    <source>Layout:</source>
2109
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
9729 cbradney 2112
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2113
    <source>Own Templates</source>
2114
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
9729 cbradney 2117
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2118
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
2119
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
9729 cbradney 2122
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2123
    <source>File &amp;type:</source>
2124
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
9729 cbradney 2127
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2128
    <source>Export Range</source>
2129
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
9729 cbradney 2132
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2133
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
2134
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
9729 cbradney 2137
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2138
    <source>File &amp;name:</source>
2139
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
9729 cbradney 2142
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2143
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
2144
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
9729 cbradney 2147
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2148
    <source>Saturation of color of lines</source>
2149
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
9729 cbradney 2152
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2153
    <source>Caption only</source>
2154
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
9729 cbradney 2157
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2158
    <source>Get text only</source>
2159
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
9729 cbradney 2162
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2163
    <source>&amp;About</source>
2164
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
9729 cbradney 2167
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2168
    <source>&amp;Apply</source>
2169
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
2170
  </message>
2171
  <message>
9729 cbradney 2172
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2173
    <source>&amp;Block</source>
2174
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
9729 cbradney 2177
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2178
    <source>&amp;Close</source>
2179
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
2180
  </message>
2181
  <message>
9729 cbradney 2182
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2183
    <source>Resolution of the Images
2184
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
2185
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
2186
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
9729 cbradney 2189
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2190
    <source>&amp;Color</source>
2191
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
9729 cbradney 2194
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2195
    <source>File Options</source>
2196
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
9729 cbradney 2199
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2200
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2201
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
2202
  </message>
2203
  <message>
9729 cbradney 2204
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2205
    <source>Calculate</source>
2206
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
9729 cbradney 2209
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2210
    <source>&amp;File:</source>
2211
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
9729 cbradney 2214
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2215
    <source>&amp;Font:</source>
2216
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
9729 cbradney 2219
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2220
    <source>&amp;Fonts</source>
2221
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
2222
  </message>
2223
  <message>
9729 cbradney 2224
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2225
    <source>&amp;Group</source>
2226
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
9729 cbradney 2229
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2230
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2231
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
9729 cbradney 2234
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2235
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
2236
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
9729 cbradney 2239
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2240
    <source>&amp;Image</source>
2241
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
9729 cbradney 2244
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2245
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
2246
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
2247
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
2248
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
9729 cbradney 2251
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2252
    <source>&amp;Left:</source>
2253
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
9729 cbradney 2256
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2257
    <source>&amp;Lower</source>
2258
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
9729 cbradney 2261
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2262
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
2263
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
9729 cbradney 2266
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2267
    <source>Horizontal Gradient</source>
2268
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
9729 cbradney 2271
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2272
    <source>&amp;Name:</source>
2273
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
9729 cbradney 2276
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2277
    <source>&amp;Paste</source>
2278
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
9729 cbradney 2281
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2282
    <source>Right Margin</source>
2283
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
2284
  </message>
2285
  <message>
9729 cbradney 2286
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2287
    <source>&amp;Print</source>
2288
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
2289
  </message>
2290
  <message>
9729 cbradney 2291
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2292
    <source>&amp;Raise</source>
2293
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
2294
  </message>
2295
  <message>
9729 cbradney 2296
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2297
    <source>&amp;Range</source>
2298
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
9729 cbradney 2301
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2302
    <source>&amp;Right</source>
2303
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
9729 cbradney 2306
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2307
    <source>&amp;Shade</source>
2308
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
9729 cbradney 2311
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2312
    <source>&amp;Shape</source>
2313
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
9729 cbradney 2316
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2317
    <source>&amp;Size:</source>
2318
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
9729 cbradney 2321
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2322
    <source>&amp;Small</source>
2323
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
9729 cbradney 2326
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2327
    <source>&amp;Tools</source>
2328
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
9729 cbradney 2331
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2332
    <source>&amp;User:</source>
2333
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
9729 cbradney 2336
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2337
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2338
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
9729 cbradney 2341
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2342
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
2343
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
9729 cbradney 2346
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2347
    <source>Calendars</source>
2348
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
9729 cbradney 2351
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2352
    <source>Length:</source>
2353
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
9729 cbradney 2356
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2357
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
2358
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
9729 cbradney 2361
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2362
    <source>&amp;Delete...</source>
2363
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
9729 cbradney 2366
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2367
    <source>&amp;Displacement:</source>
2368
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
2369
  </message>
2370
  <message>
9729 cbradney 2371
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2372
    <source>Delete %1</source>
2373
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
9729 cbradney 2376
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2377
    <source>Delete...</source>
2378
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
9729 cbradney 2381
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2382
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2383
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
9729 cbradney 2386
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2387
    <source>Reset this Control Point</source>
2388
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
9729 cbradney 2391
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2392
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2393
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
9729 cbradney 2396
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2397
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
2398
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
9729 cbradney 2401
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2402
    <source>Small Caps</source>
2403
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
2404
  </message>
2405
  <message>
9729 cbradney 2406
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2407
    <source>Stroke Color</source>
2408
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
9729 cbradney 2411
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2412
    <source>Bring to &amp;Front</source>
2413
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
9729 cbradney 2416
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2417
    <source>Roll Over</source>
2418
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
9729 cbradney 2421
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2422
    <source>Full Stop</source>
2423
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
9729 cbradney 2426
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2427
    <source>Value is not validated</source>
2428
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
2429
  </message>
2430
  <message>
9729 cbradney 2431
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2432
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2433
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
9729 cbradney 2436
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2437
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2438
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
9729 cbradney 2441
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2442
    <source>Save &amp;As...</source>
2443
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
9729 cbradney 2446
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2447
    <source>Stroke Shade</source>
2448
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
9729 cbradney 2451
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2452
    <source>%1 - [%2]</source>
2453
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
9729 cbradney 2456
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2457
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
2458
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
9729 cbradney 2461
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2462
    <source>Galician:</source>
2463
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
9729 cbradney 2466
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2467
    <source>&amp;Templates...</source>
2468
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
2469
  </message>
2470
  <message>
9729 cbradney 2471
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2472
    <source>Line up</source>
2473
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
2474
  </message>
2475
  <message>
9729 cbradney 2476
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2477
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2478
to utilize additional printing options</source>
2479
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
2480
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
9729 cbradney 2483
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2484
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2485
this can create huge files</source>
2486
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
2487
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
9729 cbradney 2490
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2491
    <source>HSV-Colormap</source>
2492
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
9729 cbradney 2495
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2496
    <source>Create PDF File</source>
2497
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
9729 cbradney 2500
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2501
    <source>Create a new color within the current set</source>
2502
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
9729 cbradney 2505
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2506
    <source>Fonts to embed:</source>
2507
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
9729 cbradney 2510
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2511
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
2512
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
9729 cbradney 2515
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2516
    <source>Save &amp;Text...</source>
2517
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
2518
  </message>
2519
  <message>
9729 cbradney 2520
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2521
    <source>Multiple Duplicate</source>
2522
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
9729 cbradney 2525
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2526
    <source>Search/Replace</source>
2527
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
9729 cbradney 2530
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2531
    <source>&amp;Free Scaling</source>
2532
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
2533
  </message>
2534
  <message>
9729 cbradney 2535
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2536
    <source>&amp;Load...</source>
2537
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
2538
  </message>
2539
  <message>
9729 cbradney 2540
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2541
    <source>Insert Lines</source>
2542
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
9729 cbradney 2545
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2546
    <source>Choose the importer to use</source>
2547
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
9729 cbradney 2550
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2551
    <source>Programming:</source>
2552
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
9729 cbradney 2555
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2556
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2557
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
9729 cbradney 2560
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2561
    <source>Show Page Palette</source>
2562
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
9729 cbradney 2565
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2566
    <source>Insert Table</source>
2567
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
9729 cbradney 2570
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2571
    <source>Insert Picture</source>
2572
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
2573
  </message>
2574
  <message>
9729 cbradney 2575
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2576
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
2577
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
9729 cbradney 2580
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2581
    <source>Fill color of picture frames</source>
2582
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
9729 cbradney 2585
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2586
    <source>Colors...</source>
2587
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
9729 cbradney 2590
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2591
    <source>Distance from Curve:</source>
2592
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
2593
  </message>
2594
  <message>
9729 cbradney 2595
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2596
    <source>C&amp;olors...</source>
2597
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
9729 cbradney 2600
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2601
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
2602
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
9729 cbradney 2605
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2606
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2607
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
9729 cbradney 2610
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2611
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2612
this can create huge files</source>
2613
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
2614
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
9729 cbradney 2617
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2618
    <source>Shape Drawing Properties</source>
2619
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
9729 cbradney 2622
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2623
    <source>Colu&amp;mns:</source>
2624
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
9729 cbradney 2627
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2628
    <source>Magenta</source>
2629
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
9729 cbradney 2632
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2633
    <source>Choose a color set to load</source>
2634
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
9729 cbradney 2637
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2638
    <source>Page per Sheet</source>
2639
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
9729 cbradney 2642
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2643
    <source>maximum</source>
2644
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
9729 cbradney 2647
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2648
    <source>Maximum</source>
2649
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
9729 cbradney 2652
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2653
    <source>Formatting</source>
2654
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
9729 cbradney 2657
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2658
    <source>Combo Box</source>
2659
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
9729 cbradney 2662
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2663
    <source>&amp;Facing Pages</source>
2664
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
9729 cbradney 2667
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2668
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2669
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
9729 cbradney 2672
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2673
    <source>Comma Separated Value Files</source>
2674
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
9729 cbradney 2677
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2678
    <source>Name of your paragraph style</source>
2679
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
9729 cbradney 2682
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2683
    <source>&amp;Contributors:</source>
2684
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
9729 cbradney 2687
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2688
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
2689
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
9729 cbradney 2692
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2693
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
2694
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
9729 cbradney 2697
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2698
    <source>Move Page(s):</source>
2699
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
9729 cbradney 2702
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2703
    <source>Custom validate script:</source>
2704
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
9729 cbradney 2707
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2708
    <source>Searching for Fonts</source>
2709
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
9729 cbradney 2712
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2713
    <source>Distance between columns</source>
2714
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
9729 cbradney 2717
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2718
    <source>Delete from:</source>
2719
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
9729 cbradney 2722
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2723
    <source>In the &amp;Background</source>
2724
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
9729 cbradney 2727
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2728
    <source>A&amp;dd...</source>
2729
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
9729 cbradney 2732
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2733
    <source>&amp;Method:</source>
2734
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
2735
  </message>
2736
  <message>
9729 cbradney 2737
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2738
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
2739
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
9729 cbradney 2742
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2743
    <source>S&amp;pot Function:</source>
2744
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
9729 cbradney 2747
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2748
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
2749
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
2750
  </message>
2751
  <message>
9729 cbradney 2752
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2753
    <source>Source profile of the image</source>
2754
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
2755
  </message>
2756
  <message>
9729 cbradney 2757
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2758
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
2759
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
2760
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
2761
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
9729 cbradney 2764
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2765
    <source>Left to Right</source>
2766
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
9729 cbradney 2769
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2770
    <source>Delete Color</source>
2771
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
2772
  </message>
2773
  <message>
9729 cbradney 2774
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2775
    <source>Resize the image vertically</source>
2776
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
9729 cbradney 2779
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2780
    <source>Right to Left</source>
2781
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
2782
  </message>
2783
  <message>
9729 cbradney 2784
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2785
    <source>Select Items</source>
2786
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
9729 cbradney 2789
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2790
    <source>Document Setup</source>
2791
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
9729 cbradney 2794
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2795
    <source>Script error</source>
2796
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
9729 cbradney 2799
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2800
    <source>Select color</source>
2801
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
9729 cbradney 2804
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2805
    <source>System Profiles</source>
2806
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
2807
  </message>
2808
  <message>
9729 cbradney 2809
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2810
    <source>Delete Nodes</source>
2811
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
9729 cbradney 2814
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2815
    <source>Delete Pages</source>
2816
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
9729 cbradney 2819
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2820
    <source>Middles</source>
2821
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
9729 cbradney 2824
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2825
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2826
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
2827
  </message>
2828
  <message>
9729 cbradney 2829
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2830
    <source>From Document:</source>
2831
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
9729 cbradney 2834
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2835
    <source>Edit Line Styles</source>
2836
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
9729 cbradney 2839
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2840
    <source>Delete Layer</source>
2841
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
9729 cbradney 2844
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2845
    <source>Replace it with:</source>
2846
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
9729 cbradney 2849
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2850
    <source>minimum</source>
2851
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
9729 cbradney 2854
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2855
    <source>Minimum</source>
2856
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
2857
  </message>
2858
  <message>
9729 cbradney 2859
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2860
    <source>Caption below Icon</source>
2861
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
9729 cbradney 2864
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2865
    <source>Hyphenator Settings</source>
1525 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
1135 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
9729 cbradney 2869
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2870
    <source>Missing</source>
2871
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
9729 cbradney 2874
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2875
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
2876
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
9729 cbradney 2879
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2880
    <source>Document Info...</source>
2881
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
9729 cbradney 2884
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2885
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
2886
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
9729 cbradney 2889
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2890
    <source>Lower Layer</source>
2891
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
9729 cbradney 2894
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2895
    <source>Importing File:
2896
%1
2897
failed!</source>
2898
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
2899
%1
2900
dështoi!</translation>
2901
  </message>
2902
  <message>
9729 cbradney 2903
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2904
    <source>Default color profile for imported images</source>
2905
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
9729 cbradney 2908
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2909
    <source>A&amp;lign</source>
2910
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
2911
  </message>
2912
  <message>
9729 cbradney 2913
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2914
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2915
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
1135 cbradney 2916
  </message>
2917
  <message>
9729 cbradney 2918
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2919
    <source>Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2920
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
1135 cbradney 2921
  </message>
2922
  <message>
9729 cbradney 2923
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2924
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
2925
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
9729 cbradney 2928
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2929
    <source>Error writting the output file(s).</source>
2930
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
9729 cbradney 2933
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2934
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
2935
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
9729 cbradney 2938
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2939
    <source>&amp;Type of Line:</source>
2940
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
2941
  </message>
2942
  <message>
9729 cbradney 2943
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2944
    <source>C&amp;lear</source>
2945
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
9729 cbradney 2948
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2949
    <source>C&amp;olor</source>
2950
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
9729 cbradney 2953
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2954
    <source>Round Join</source>
2955
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
9729 cbradney 2958
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2959
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
2960
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
9729 cbradney 2963
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2964
    <source>Normal or gradient fill method</source>
2965
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
9729 cbradney 2968
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2969
    <source>Move...</source>
2970
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
2971
  </message>
2972
  <message>
9729 cbradney 2973
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2974
    <source>&amp;Move...</source>
2975
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
2976
  </message>
2977
  <message>
9729 cbradney 2978
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2979
    <source>&amp;Template:</source>
2980
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
9729 cbradney 2983
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2984
    <source>Style of lines</source>
2985
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
2986
  </message>
2987
  <message>
9729 cbradney 2988
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2989
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2990
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
9729 cbradney 2993
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2994
    <source>Free linear Gradient</source>
2995
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
9729 cbradney 2998
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2999
    <source>Importer</source>
3000
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
9729 cbradney 3003
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3004
    <source>Accept</source>
3005
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
9729 cbradney 3008
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3009
    <source>Action</source>
3010
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
9729 cbradney 3013
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3014
    <source>Al&amp;ign</source>
3015
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
9729 cbradney 3018
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3019
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3020
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
9729 cbradney 3023
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3024
    <source>Always</source>
3025
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
9729 cbradney 3028
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3029
    <source>Angle:</source>
3030
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
9729 cbradney 3033
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3034
    <source>Postscript Interpreter</source>
3035
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
9729 cbradney 3038
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3039
    <source>Align Text Center</source>
3040
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
9729 cbradney 3043
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3044
    <source>Author</source>
3045
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
9729 cbradney 3048
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3049
    <source>Bl&amp;ue:</source>
3050
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
9729 cbradney 3053
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3054
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
3055
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
9729 cbradney 3058
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3059
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3060
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
9729 cbradney 3063
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3064
    <source>Border</source>
3065
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
9729 cbradney 3068
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3069
    <source>Hide Frames</source>
3070
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
9729 cbradney 3073
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3074
    <source>Cancel</source>
3075
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
9729 cbradney 3078
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3079
    <source>Date Format</source>
3080
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
9729 cbradney 3083
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3084
    <source>Center</source>
3085
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
3086
  </message>
3087
  <message>
9729 cbradney 3088
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3089
    <source>Button</source>
3090
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
9729 cbradney 3093
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3094
    <source>Circle</source>
3095
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
9729 cbradney 3098
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3099
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
3100
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
9729 cbradney 3103
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3104
    <source>Color:</source>
3105
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
9729 cbradney 3108
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3109
    <source>Colors</source>
3110
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
3111
  </message>
3112
  <message>
9729 cbradney 3113
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3114
    <source>Align Text Justified</source>
3115
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3119
    <source>Field Properties</source>
3120
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
9729 cbradney 3123
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3124
    <source>Danish</source>
3125
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
9729 cbradney 3128
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3129
    <source>Dat&amp;e:</source>
3130
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
3131
  </message>
3132
  <message>
9729 cbradney 3133
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3134
    <source>Dashed</source>
3135
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
9729 cbradney 3138
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3139
    <source>Create</source>
3140
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
9729 cbradney 3143
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3144
    <source>Delete</source>
3145
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
9729 cbradney 3148
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3149
    <source>Custom</source>
3150
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
3151
  </message>
3152
  <message>
9729 cbradney 3153
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3154
    <source>Time Format</source>
3155
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
9729 cbradney 3158
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3159
    <source>&amp;Endings:</source>
3160
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
9729 cbradney 3163
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3164
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3165
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
9729 cbradney 3168
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3169
    <source>Czech:</source>
3170
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
9729 cbradney 3173
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3174
    <source>Non Breaking Space</source>
3175
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
9729 cbradney 3178
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3179
    <source>Landscape</source>
3180
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
9729 cbradney 3183
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3184
    <source>landscape</source>
3185
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
3186
  </message>
3187
  <message>
9729 cbradney 3188
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3189
    <source>Editor</source>
3190
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
3191
  </message>
3192
  <message>
9729 cbradney 3193
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3194
    <source>No Effect</source>
3195
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
9729 cbradney 3198
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3199
    <source>Line color of shapes</source>
3200
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
9729 cbradney 3203
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3204
    <source>P&amp;age Palette</source>
3205
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
3206
  </message>
3207
  <message>
9729 cbradney 3208
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3209
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
3210
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
9729 cbradney 3213
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3214
    <source>D&amp;isplacement:</source>
3215
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
9729 cbradney 3218
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3219
    <source>R&amp;eload</source>
3220
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
3221
  </message>
3222
  <message>
9729 cbradney 3223
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3224
    <source>Event:</source>
3225
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
9729 cbradney 3228
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3229
    <source>Value is the</source>
3230
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
9729 cbradney 3233
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3234
    <source>Hide Images</source>
3235
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
3236
  </message>
3237
  <message>
9729 cbradney 3238
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3239
    <source>&amp;PDF Options</source>
3240
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
3241
  </message>
3242
  <message>
9729 cbradney 3243
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3244
    <source>File: </source>
3245
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
3246
  </message>
3247
  <message>
9729 cbradney 3248
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3249
    <source>New Folder</source>
3250
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
9729 cbradney 3253
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3254
    <source>Line at Bottom</source>
3255
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
9729 cbradney 3258
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3259
    <source>Page Colors</source>
3260
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
9729 cbradney 3263
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3264
    <source>Fill color of shapes</source>
3265
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
3266
  </message>
3267
  <message>
9729 cbradney 3268
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3269
    <source>Script Console</source>
3270
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
3271
  </message>
3272
  <message>
9729 cbradney 3273
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3274
    <source>Format</source>
3275
    <translation type="obsolete">Format</translation>
3276
  </message>
3277
  <message>
9729 cbradney 3278
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3279
    <source>Hungarian</source>
3280
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
9729 cbradney 3283
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3284
    <source>French</source>
3285
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
3286
  </message>
3287
  <message>
9729 cbradney 3288
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3289
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
3290
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
9729 cbradney 3293
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3294
    <source>Column width</source>
3295
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
3296
  </message>
3297
  <message>
9729 cbradney 3298
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3299
    <source>German</source>
3300
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
9729 cbradney 3303
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3304
    <source>English:</source>
3305
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
3306
  </message>
3307
  <message>
9729 cbradney 3308
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3309
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3310
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
3311
  </message>
3312
  <message>
9729 cbradney 3313
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3314
    <source>Group </source>
3315
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
3316
  </message>
3317
  <message>
9729 cbradney 3318
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3319
    <source>&amp;Language:</source>
3320
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
9729 cbradney 3323
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3324
    <source>Guides</source>
3325
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
9729 cbradney 3328
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3329
    <source>Height</source>
3330
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
9729 cbradney 3333
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3334
    <source>Grid Colors</source>
3335
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
3336
  </message>
3337
  <message>
9729 cbradney 3338
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3339
    <source>Available Fields</source>
3340
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
9729 cbradney 3343
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3344
    <source>Name of selected object</source>
3345
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
3346
  </message>
3347
  <message>
9729 cbradney 3348
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3349
    <source>Hidden</source>
3350
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
9729 cbradney 3353
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3354
    <source>Custom calculation script:</source>
3355
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
3356
  </message>
3357
  <message>
9729 cbradney 3358
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3359
    <source>Available Fonts:</source>
3360
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
9729 cbradney 3363
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3364
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3365
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
9729 cbradney 3368
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3369
    <source>Lock/Unlock</source>
3370
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
9729 cbradney 3373
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3374
    <source>New &amp;from Template...</source>
3375
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
3376
  </message>
3377
  <message>
9729 cbradney 3378
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3379
    <source>Delete the currently selected color</source>
3380
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
9729 cbradney 3383
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3384
    <source>Move to front</source>
3385
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
3386
  </message>
3387
  <message>
9729 cbradney 3388
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3389
    <source>Custom Scripts</source>
3390
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
9729 cbradney 3393
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3394
    <source>Import</source>
3395
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
3396
  </message>
3397
  <message>
9729 cbradney 3398
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3399
    <source>Inside</source>
3400
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
9729 cbradney 3403
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3404
    <source>Invert</source>
3405
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
3406
  </message>
3407
  <message>
9729 cbradney 3408
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3409
    <source>Show Template Names</source>
3410
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
9729 cbradney 3413
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3414
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3415
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
3416
  </message>
3417
  <message>
9729 cbradney 3418
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3419
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
3420
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
9729 cbradney 3423
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3424
    <source>Number of corners for polygons</source>
3425
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
3426
  </message>
3427
  <message>
9729 cbradney 3428
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3429
    <source>No View</source>
3430
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
9729 cbradney 3433
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3434
    <source>Labels</source>
3435
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
3436
  </message>
3437
  <message>
9729 cbradney 3438
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3439
    <source>Le&amp;vel</source>
3440
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
9729 cbradney 3443
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3444
    <source>Layers</source>
3445
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
3446
  </message>
3447
  <message>
9729 cbradney 3448
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3449
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
3450
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
9729 cbradney 3453
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3454
    <source>Letter</source>
3455
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
3456
  </message>
3457
  <message>
9729 cbradney 3