Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12281 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
670 cbradney 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
12612 cbradney 6
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12612 cbradney 12
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 13
 
14
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
15
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
12612 cbradney 19
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 20
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
21
 
22
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
24
Returns true if a new document was created.
25
</source>
12612 cbradney 26
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 27
 
28
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
29
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
30
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
31
</translation>
1135 cbradney 32
  </message>
33
  <message>
9729 cbradney 34
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 35
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
36
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
37
 
38
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
39
following meaning:
40
 
41
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
42
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
43
 
44
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
45
  margins
46
 
47
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
48
 
49
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
50
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
51
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
52
 
53
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
54
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
55
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
56
 
57
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
58
 
59
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
60
 
61
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
62
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
63
is not in points, make sure to account for this.
64
 
65
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
66
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
67
</source>
3064 cbradney 68
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 69
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
70
 
71
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
72
domethënien vijuese:
73
 
74
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
75
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
76
 
77
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
78
  e dokumentit
79
 
80
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
81
 
82
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
83
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
84
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
85
 
86
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
87
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
88
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
89
 
90
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
91
 
92
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
93
 
94
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
95
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
96
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
97
 
98
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
99
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
100
</translation>
101
  </message>
102
  <message>
12612 cbradney 103
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 104
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
105
 
106
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
107
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
108
</source>
12612 cbradney 109
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 110
 
111
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
112
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
113
</translation>
1135 cbradney 114
  </message>
115
  <message>
12612 cbradney 116
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 117
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
118
 
119
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
120
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
121
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
122
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
123
</source>
12612 cbradney 124
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 125
 
126
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
127
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
128
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
129
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
130
</translation>
1135 cbradney 131
  </message>
132
  <message>
12612 cbradney 133
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 134
    <source>setRedraw(bool)
135
 
136
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
137
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
138
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
139
</source>
12612 cbradney 140
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1575 cbradney 141
 
142
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
143
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
144
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
145
i programthit tuaj.
146
</translation>
1135 cbradney 147
  </message>
148
  <message>
12612 cbradney 149
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 150
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
151
 
152
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
153
coordinates are given in the current measurement units of the document
154
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
155
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
156
is not given Scribus will create one for you.
157
 
158
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
159
</source>
12612 cbradney 160
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 161
 
162
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
163
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
164
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
165
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
166
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
167
 
168
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
169
</translation>
1135 cbradney 170
  </message>
171
  <message>
9729 cbradney 172
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 173
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
174
 
175
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
176
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
177
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
178
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
179
template page for the new page.
180
 
181
May raise IndexError if the page number is out of range
182
</source>
3064 cbradney 183
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 184
 
185
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
186
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
187
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
188
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
189
 
190
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
191
</translation>
1135 cbradney 192
  </message>
193
  <message>
12612 cbradney 194
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 195
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
196
 
197
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
198
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
199
available types (FILL_&lt;type&gt;).
200
</source>
12612 cbradney 201
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 202
 
203
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
204
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
205
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
206
</translation>
1135 cbradney 207
  </message>
208
  <message>
12612 cbradney 209
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 210
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
211
 
212
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
213
frame has some text selected the value assigned to the first character of
214
the selection is returned.
215
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
216
</source>
12612 cbradney 217
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 218
 
219
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
220
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
221
përzgjedhja.
222
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
223
</translation>
1525 cbradney 224
  </message>
225
  <message>
9729 cbradney 226
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
228
 
229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 241
 
242
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
243
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
244
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
245
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
246
tastiere për makron.
247
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
248
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
249
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
250
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
251
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
252
  </message>
253
  <message>
12612 cbradney 254
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 255
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
256
 
257
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
258
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
259
</source>
12612 cbradney 260
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 261
 
1575 cbradney 262
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
263
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
264
</translation>
1135 cbradney 265
  </message>
266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 268
    <source>?</source>
269
    <translation type="obsolete">?</translation>
270
  </message>
271
  <message>
9729 cbradney 272
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 273
    <source> %</source>
274
    <translation type="obsolete"> %</translation>
275
  </message>
276
  <message>
9729 cbradney 277
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 278
    <source>B:</source>
279
    <translation type="obsolete">B:</translation>
280
  </message>
281
  <message>
9729 cbradney 282
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 283
    <source>C:</source>
284
    <translation type="obsolete">C:</translation>
285
  </message>
286
  <message>
9729 cbradney 287
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 288
    <source>G:</source>
289
    <translation type="obsolete">G:</translation>
290
  </message>
291
  <message>
9729 cbradney 292
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 293
    <source>K:</source>
294
    <translation type="obsolete">K:</translation>
295
  </message>
296
  <message>
9729 cbradney 297
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 298
    <source>M:</source>
299
    <translation type="obsolete">M:</translation>
300
  </message>
301
  <message>
9729 cbradney 302
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 303
    <source>OK</source>
304
    <translation type="obsolete">OK</translation>
305
  </message>
306
  <message>
9729 cbradney 307
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 308
    <source>No</source>
309
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
310
  </message>
311
  <message>
9729 cbradney 312
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 313
    <source>R:</source>
314
    <translation type="obsolete">R:</translation>
315
  </message>
316
  <message>
9729 cbradney 317
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 318
    <source>Y:</source>
319
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
320
  </message>
321
  <message>
9729 cbradney 322
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 323
    <source>in</source>
324
    <translation type="obsolete">inç</translation>
325
  </message>
326
  <message>
9729 cbradney 327
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 328
    <source>mm</source>
329
    <translation type="obsolete">mm</translation>
330
  </message>
331
  <message>
9729 cbradney 332
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 333
    <source>pt</source>
334
    <translation type="obsolete">pt</translation>
335
  </message>
336
  <message>
9729 cbradney 337
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 338
    <source> in</source>
339
    <translation type="obsolete">inç</translation>
340
  </message>
341
  <message>
9729 cbradney 342
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 343
    <source> mm</source>
344
    <translation type="obsolete">mm</translation>
345
  </message>
346
  <message>
9729 cbradney 347
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 348
    <source> pt</source>
349
    <translation type="obsolete">pt</translation>
350
  </message>
351
  <message>
9729 cbradney 352
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 353
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
354
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
355
  </message>
356
  <message>
9729 cbradney 357
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 358
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
359
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
360
  </message>
361
  <message>
9729 cbradney 362
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 363
    <source>&amp;OK</source>
364
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
365
  </message>
366
  <message>
9729 cbradney 367
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 368
    <source>&amp;No</source>
369
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
370
  </message>
371
  <message>
9729 cbradney 372
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 373
    <source>50%</source>
374
    <translation type="obsolete">50%</translation>
375
  </message>
376
  <message>
9729 cbradney 377
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 378
    <source>75%</source>
379
    <translation type="obsolete">75%</translation>
380
  </message>
381
  <message>
9729 cbradney 382
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 383
    <source>All</source>
384
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
385
  </message>
386
  <message>
9729 cbradney 387
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 388
    <source>Alt</source>
389
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
390
  </message>
391
  <message>
9729 cbradney 392
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 393
    <source>Box</source>
394
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
395
  </message>
396
  <message>
9729 cbradney 397
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 398
    <source>Cut</source>
399
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
400
  </message>
401
  <message>
9729 cbradney 402
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 403
    <source>Dir</source>
404
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
405
  </message>
406
  <message>
9729 cbradney 407
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 408
    <source>GUI</source>
409
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
410
  </message>
411
  <message>
9729 cbradney 412
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 413
    <source>Low</source>
414
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
415
  </message>
416
  <message>
9729 cbradney 417
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 418
    <source>New</source>
419
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
420
  </message>
421
  <message>
9729 cbradney 422
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 423
    <source>Old</source>
424
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
425
  </message>
426
  <message>
9729 cbradney 427
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 428
    <source>RGB</source>
429
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
430
  </message>
431
  <message>
9729 cbradney 432
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 433
    <source>To:</source>
434
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
435
  </message>
436
  <message>
9729 cbradney 437
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 438
    <source>X1:</source>
439
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
440
  </message>
441
  <message>
9729 cbradney 442
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 443
    <source>X2:</source>
444
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
445
  </message>
446
  <message>
9729 cbradney 447
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 448
    <source>Y1:</source>
449
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
450
  </message>
451
  <message>
9729 cbradney 452
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 453
    <source>Y2:</source>
454
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
455
  </message>
456
  <message>
9729 cbradney 457
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 458
    <source>Use</source>
459
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
460
  </message>
461
  <message>
9729 cbradney 462
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 463
    <source>Yes</source>
464
    <translation type="obsolete">Po</translation>
465
  </message>
466
  <message>
9729 cbradney 467
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 468
    <source>Zip</source>
469
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
470
  </message>
471
  <message>
9729 cbradney 472
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 473
    <source>min</source>
474
    <translation type="obsolete">min</translation>
475
  </message>
476
  <message>
9729 cbradney 477
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 478
    <source>sum</source>
479
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
480
  </message>
481
  <message>
9729 cbradney 482
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 483
    <source>to:</source>
484
    <translation type="obsolete">për:</translation>
485
  </message>
486
  <message>
9729 cbradney 487
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 488
    <source>Destination</source>
489
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
490
  </message>
491
  <message>
9729 cbradney 492
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 493
    <source> dpi</source>
494
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
495
  </message>
496
  <message>
9729 cbradney 497
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 498
    <source> pt </source>
499
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
500
  </message>
501
  <message>
9729 cbradney 502
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 503
    <source> sec</source>
504
    <translation type="obsolete">sek</translation>
505
  </message>
506
  <message>
9729 cbradney 507
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 508
    <source>&amp;Add</source>
509
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
510
  </message>
511
  <message>
9729 cbradney 512
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 513
    <source>&amp;New</source>
514
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
515
  </message>
516
  <message>
9729 cbradney 517
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 518
    <source>&amp;X1:</source>
519
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
520
  </message>
521
  <message>
9729 cbradney 522
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 523
    <source>&amp;Y2:</source>
524
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
525
  </message>
526
  <message>
9729 cbradney 527
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 528
    <source>&amp;Yes</source>
529
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
530
  </message>
531
  <message>
9729 cbradney 532
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 533
    <source>100%</source>
534
    <translation type="obsolete">100%</translation>
535
  </message>
536
  <message>
9729 cbradney 537
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 538
    <source>200%</source>
539
    <translation type="obsolete">200%</translation>
540
  </message>
541
  <message>
9729 cbradney 542
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 543
    <source>A&amp;dd</source>
544
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
545
  </message>
546
  <message>
9729 cbradney 547
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 548
    <source>CMYK</source>
549
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
550
  </message>
551
  <message>
9729 cbradney 552
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 553
    <source>Alt+</source>
554
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
555
  </message>
556
  <message>
9729 cbradney 557
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 558
    <source>Back</source>
559
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
560
  </message>
561
  <message>
9729 cbradney 562
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 563
    <source>Copy</source>
564
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
565
  </message>
566
  <message>
9729 cbradney 567
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 568
    <source>Cu&amp;t</source>
569
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
570
  </message>
571
  <message>
9729 cbradney 572
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 573
    <source>Date</source>
574
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
575
  </message>
576
  <message>
9729 cbradney 577
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 578
    <source>Ctrl</source>
579
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
580
  </message>
581
  <message>
9729 cbradney 582
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 583
    <source>Cyan</source>
584
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
585
  </message>
586
  <message>
9729 cbradney 587
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 588
    <source>File</source>
589
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
590
  </message>
591
  <message>
9729 cbradney 592
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 593
    <source>Font</source>
594
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
595
  </message>
596
  <message>
9729 cbradney 597
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 598
    <source>Goto</source>
599
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
600
  </message>
601
  <message>
9729 cbradney 602
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 603
    <source>High</source>
604
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
605
  </message>
606
  <message>
9729 cbradney 607
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 608
    <source>JPEG</source>
609
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
610
  </message>
611
  <message>
9729 cbradney 612
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 613
    <source>Icon</source>
614
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
615
  </message>
616
  <message>
9729 cbradney 617
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 618
    <source>O&amp;ff</source>
619
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
620
  </message>
621
  <message>
9729 cbradney 622
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 623
    <source>Left</source>
624
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
625
  </message>
626
  <message>
9729 cbradney 627
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 628
    <source>Line</source>
629
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
630
  </message>
631
  <message>
9729 cbradney 632
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 633
    <source>Link</source>
634
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
635
  </message>
636
  <message>
9729 cbradney 637
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 638
    <source>Lock</source>
639
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
640
  </message>
641
  <message>
9729 cbradney 642
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 643
    <source>Name</source>
644
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
645
  </message>
646
  <message>
9729 cbradney 647
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 648
    <source>None</source>
649
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
650
  </message>
651
  <message>
9729 cbradney 652
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 653
    <source>Open</source>
654
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
655
  </message>
656
  <message>
9729 cbradney 657
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 658
    <source>Page</source>
659
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
660
  </message>
661
  <message>
9729 cbradney 662
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 663
    <source>Path</source>
664
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
665
  </message>
666
  <message>
9729 cbradney 667
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 668
    <source>Quit</source>
669
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
670
  </message>
671
  <message>
9729 cbradney 672
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 673
    <source>Save</source>
674
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
675
  </message>
676
  <message>
9729 cbradney 677
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 678
    <source>Size</source>
679
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
680
  </message>
681
  <message>
9729 cbradney 682
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 683
    <source>Skip</source>
684
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
685
  </message>
686
  <message>
9729 cbradney 687
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 688
    <source>Exiting now</source>
689
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
690
  </message>
691
  <message>
9729 cbradney 692
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 693
    <source>Sort</source>
694
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
695
  </message>
696
  <message>
9729 cbradney 697
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 698
    <source>X&amp;2:</source>
699
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
700
  </message>
701
  <message>
9729 cbradney 702
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 703
    <source>Star</source>
704
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
705
  </message>
706
  <message>
9729 cbradney 707
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 708
    <source>Text</source>
709
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
710
  </message>
711
  <message>
9729 cbradney 712
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 713
    <source>Thin</source>
714
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
715
  </message>
716
  <message>
9729 cbradney 717
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 718
    <source>Time</source>
719
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
720
  </message>
721
  <message>
9729 cbradney 722
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 723
    <source>Y&amp;1:</source>
724
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
725
  </message>
726
  <message>
9729 cbradney 727
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 728
    <source>Type</source>
729
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
730
  </message>
731
  <message>
9729 cbradney 732
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 733
    <source>Undo</source>
734
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
735
  </message>
736
  <message>
9729 cbradney 737
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 738
    <source>Wide</source>
739
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
740
  </message>
741
  <message>
9729 cbradney 742
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 743
    <source>html</source>
744
    <translation type="obsolete">html</translation>
745
  </message>
746
  <message>
9729 cbradney 747
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 748
    <source>Align Right</source>
749
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
750
  </message>
751
  <message>
9729 cbradney 752
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 753
    <source>Close the current Document</source>
754
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
755
  </message>
756
  <message>
9729 cbradney 757
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 758
    <source>Strike Out</source>
759
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
760
  </message>
761
  <message>
9729 cbradney 762
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 763
    <source>Moves to your Document Directory.
764
This can be set in the Preferences.</source>
765
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
766
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
767
  </message>
768
  <message>
9729 cbradney 769
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 770
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
771
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
772
  </message>
773
  <message>
9729 cbradney 774
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 775
    <source>Strikethru</source>
776
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
777
  </message>
778
  <message>
9729 cbradney 779
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 780
    <source>&amp;Get Field Names</source>
781
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
782
  </message>
783
  <message>
9729 cbradney 784
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 785
    <source>Align Center</source>
786
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
787
  </message>
788
  <message>
9729 cbradney 789
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 790
    <source>Print Preview</source>
791
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
792
  </message>
793
  <message>
9729 cbradney 794
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 795
    <source>Build-ID:</source>
796
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
797
  </message>
798
  <message>
9729 cbradney 799
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 800
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 801
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 802
  </message>
803
  <message>
9729 cbradney 804
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 805
    <source>&amp;100%</source>
806
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
807
  </message>
808
  <message>
9729 cbradney 809
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 810
    <source>&amp;Copy</source>
811
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
812
  </message>
813
  <message>
9729 cbradney 814
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 815
    <source>&amp;Edit</source>
816
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
817
  </message>
818
  <message>
9729 cbradney 819
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 820
    <source>&amp;File</source>
821
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
822
  </message>
823
  <message>
9729 cbradney 824
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 825
    <source>&amp;Font</source>
826
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
827
  </message>
828
  <message>
9729 cbradney 829
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 830
    <source>&amp;Gap:</source>
831
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
832
  </message>
833
  <message>
9729 cbradney 834
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 835
    <source>&amp;Help</source>
836
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
837
  </message>
838
  <message>
9729 cbradney 839
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 840
    <source>&amp;Item</source>
841
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
842
  </message>
843
  <message>
9729 cbradney 844
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 845
    <source>&amp;Left</source>
846
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
847
  </message>
848
  <message>
9729 cbradney 849
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 850
    <source>&amp;Line</source>
851
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
852
  </message>
853
  <message>
9729 cbradney 854
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 855
    <source>&amp;Lock</source>
856
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
857
  </message>
858
  <message>
9729 cbradney 859
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 860
    <source>&amp;Move</source>
861
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
862
  </message>
863
  <message>
9729 cbradney 864
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 865
    <source>&amp;Open</source>
866
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
867
  </message>
868
  <message>
9729 cbradney 869
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 870
    <source>&amp;Page</source>
871
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
872
  </message>
873
  <message>
9729 cbradney 874
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 875
    <source>&amp;Red:</source>
876
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
877
  </message>
878
  <message>
9729 cbradney 879
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 880
    <source>&amp;Redo</source>
881
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
882
  </message>
883
  <message>
9729 cbradney 884
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 885
    <source>&amp;Quit</source>
886
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
887
  </message>
888
  <message>
9729 cbradney 889
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 890
    <source>&amp;Save</source>
891
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
892
  </message>
893
  <message>
9729 cbradney 894
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 895
    <source>&amp;Size</source>
896
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
897
  </message>
898
  <message>
9729 cbradney 899
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 900
    <source>&amp;Text</source>
901
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
902
  </message>
903
  <message>
9729 cbradney 904
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 905
    <source>&amp;Top:</source>
906
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
907
  </message>
908
  <message>
9729 cbradney 909
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 910
    <source>&amp;Undo</source>
911
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
912
  </message>
913
  <message>
9729 cbradney 914
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 915
    <source>&amp;View</source>
916
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
917
  </message>
918
  <message>
9729 cbradney 919
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 920
    <source>Styles...</source>
921
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
922
  </message>
923
  <message>
9729 cbradney 924
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 925
    <source>(TAB)</source>
926
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
927
  </message>
928
  <message>
9729 cbradney 929
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 930
    <source>&amp;Compress File</source>
931
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
932
  </message>
933
  <message>
9729 cbradney 934
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 935
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
936
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
937
  </message>
938
  <message>
9729 cbradney 939
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 940
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
941
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
942
  </message>
943
  <message>
9729 cbradney 944
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 945
    <source>Images:</source>
946
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
947
  </message>
948
  <message>
9729 cbradney 949
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 950
    <source>Submit Form</source>
951
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
952
  </message>
953
  <message>
9729 cbradney 954
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 955
    <source>Distribute/Align...</source>
956
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
957
  </message>
958
  <message>
9729 cbradney 959
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 960
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
961
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
962
  </message>
963
  <message>
9729 cbradney 964
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 965
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 966
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 967
  </message>
968
  <message>
9729 cbradney 969
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 970
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
971
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
972
  </message>
973
  <message>
9729 cbradney 974
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 975
    <source>Align</source>
976
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
977
  </message>
978
  <message>
9729 cbradney 979
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 980
    <source>Alt+C</source>
981
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
982
  </message>
983
  <message>
9729 cbradney 984
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 985
    <source>Alt+O</source>
986
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
987
  </message>
988
  <message>
9729 cbradney 989
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 990
    <source>Apply</source>
991
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
992
  </message>
993
  <message>
9729 cbradney 994
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 995
    <source>Black</source>
996
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
997
  </message>
998
  <message>
9729 cbradney 999
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1000
    <source>Block</source>
1001
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
9729 cbradney 1004
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1005
    <source>Cards</source>
1006
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
9729 cbradney 1009
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1010
    <source>Check</source>
1011
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
9729 cbradney 1014
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1015
    <source>Clear</source>
1016
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
9729 cbradney 1019
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1020
    <source>Close</source>
1021
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
9729 cbradney 1024
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1025
    <source>Color</source>
1026
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
9729 cbradney 1029
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1030
    <source>Comma</source>
1031
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
9729 cbradney 1034
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1035
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 1036
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
9729 cbradney 1039
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1040
    <source>Ctrl+</source>
1041
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
9729 cbradney 1044
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1045
    <source>Czech</source>
1046
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
9729 cbradney 1049
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1050
    <source>Dutch</source>
1051
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
9729 cbradney 1054
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1055
    <source>Email</source>
1056
    <translation type="obsolete">Email</translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
9729 cbradney 1059
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1060
    <source>Error</source>
1061
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1065
    <source>On Focus</source>
1066
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
9729 cbradney 1069
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1070
    <source>Folds</source>
1071
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
9729 cbradney 1074
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1075
    <source>Font:</source>
1076
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
1077
  </message>
1078
  <message>
9729 cbradney 1079
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1080
    <source>Go To</source>
1081
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
9729 cbradney 1084
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1085
    <source>Greek</source>
1086
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
9729 cbradney 1089
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1090
    <source>Group</source>
1091
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
9729 cbradney 1094
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1095
    <source>Icons</source>
1096
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
9729 cbradney 1099
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1100
    <source>In&amp;fo</source>
1101
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
1102
  </message>
1103
  <message>
9729 cbradney 1104
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1105
    <source>Image</source>
1106
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
9729 cbradney 1109
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1110
    <source>Move to back</source>
1111
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
9729 cbradney 1114
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1115
    <source>Minimize</source>
1116
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
9729 cbradney 1119
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1120
    <source>Irish</source>
1121
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
9729 cbradney 1124
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1125
    <source>R&amp;ound
1126
Corners:</source>
1127
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
1128
të Rrumbullakët:</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
9729 cbradney 1131
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1132
    <source>&amp;Update Picture</source>
1133
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
1134
  </message>
1135
  <message>
9729 cbradney 1136
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1137
    <source>Layer</source>
1138
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
1139
  </message>
1140
  <message>
9729 cbradney 1141
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1142
    <source>Legal</source>
1143
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1147
    <source>Level</source>
1148
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
1149
  </message>
1150
  <message>
9729 cbradney 1151
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1152
    <source>Lower</source>
1153
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
9729 cbradney 1156
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1157
    <source>Menus</source>
1158
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
9729 cbradney 1161
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1162
    <source>Misc.</source>
1163
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
9729 cbradney 1166
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1167
    <source>Name:</source>
1168
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
9729 cbradney 1171
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1172
    <source>Even Pages only</source>
1173
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
9729 cbradney 1176
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1177
    <source>Never</source>
1178
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
9729 cbradney 1181
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1182
    <source>Finnish:</source>
1183
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
9729 cbradney 1186
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1187
    <source>Nodes</source>
1188
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
9729 cbradney 1191
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1192
    <source>Page </source>
1193
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
9729 cbradney 1196
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1197
    <source>Page:</source>
1198
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
9729 cbradney 1201
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1202
    <source>Paste</source>
1203
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
9729 cbradney 1206
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1207
    <source>Paths</source>
1208
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
9729 cbradney 1211
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1212
    <source>Other</source>
1213
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
9729 cbradney 1216
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1217
    <source>Plain</source>
1218
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
9729 cbradney 1221
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1222
    <source>Print</source>
1223
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
9729 cbradney 1226
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1227
    <source>Raise</source>
1228
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
9729 cbradney 1231
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1232
    <source>Range</source>
1233
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
9729 cbradney 1236
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1237
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
1238
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1239
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
1240
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
9729 cbradney 1243
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1244
    <source>Ready</source>
1245
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
9729 cbradney 1248
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1249
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
1250
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
9729 cbradney 1253
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1254
    <source>Reset</source>
1255
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
9729 cbradney 1258
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1259
    <source>Right</source>
1260
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
9729 cbradney 1263
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1264
    <source>Round</source>
1265
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
9729 cbradney 1268
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1269
    <source>Points (pts)</source>
1270
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
9729 cbradney 1273
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1274
    <source>Shade</source>
1275
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
9729 cbradney 1278
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1279
    <source>Shift</source>
1280
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
1281
  </message>
1282
  <message>
9729 cbradney 1283
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1284
    <source>&amp;Inside:</source>
1285
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
9729 cbradney 1288
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1289
    <source>Signs</source>
1290
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
9729 cbradney 1293
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1294
    <source>Size:</source>
1295
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
9729 cbradney 1298
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1299
    <source>Small</source>
1300
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
9729 cbradney 1303
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1304
    <source>Solid</source>
1305
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
9729 cbradney 1308
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1309
    <source>Split</source>
1310
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
9729 cbradney 1313
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1314
    <source>instead</source>
1315
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
9729 cbradney 1318
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1319
    <source>Style</source>
1320
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
9729 cbradney 1323
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1324
    <source>To&amp;p:</source>
1325
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
9729 cbradney 1328
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1329
    <source>Tools</source>
1330
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
1331
  </message>
1332
  <message>
9729 cbradney 1333
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1334
    <source>Type:</source>
1335
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
9729 cbradney 1338
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1339
    <source>Units</source>
1340
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
9729 cbradney 1343
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1344
    <source>Value</source>
1345
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
9729 cbradney 1348
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1349
    <source>Usage</source>
1350
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
1351
  </message>
1352
  <message>
9729 cbradney 1353
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1354
    <source>Clear all Text</source>
1355
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
9729 cbradney 1358
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1359
    <source>Width</source>
1360
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
9729 cbradney 1363
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1364
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
1365
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
1366
  </message>
1367
  <message>
9729 cbradney 1368
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1369
    <source>&amp;Line Styles...</source>
1370
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
9729 cbradney 1373
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1374
    <source>Initializing...</source>
1375
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
1376
  </message>
1377
  <message>
9729 cbradney 1378
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1379
    <source>&amp;Edit Text...</source>
1380
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
1381
  </message>
1382
  <message>
9729 cbradney 1383
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1384
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
1385
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
9729 cbradney 1388
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1389
    <source>Align Text Left</source>
1390
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
9729 cbradney 1393
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1394
    <source>Send to Back</source>
1395
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
1396
  </message>
1397
  <message>
9729 cbradney 1398
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1399
    <source>&amp;Options...</source>
1400
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
9729 cbradney 1403
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1404
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
1405
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
9729 cbradney 1408
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1409
    <source>&amp;Save to File...</source>
1410
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
1411
  </message>
1412
  <message>
9729 cbradney 1413
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1414
    <source>Disabled</source>
1415
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
1416
  </message>
1417
  <message>
9729 cbradney 1418
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1419
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
1420
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1421
  </message>
1422
  <message>
9729 cbradney 1423
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1424
    <source>The following Programs are missing:</source>
1425
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
1426
  </message>
1427
  <message>
9729 cbradney 1428
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1429
    <source>Output &amp;Profile:</source>
1525 cbradney 1430
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
1135 cbradney 1431
  </message>
1432
  <message>
9729 cbradney 1433
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1434
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
1435
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
1436
  </message>
1437
  <message>
9729 cbradney 1438
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1439
    <source>List Box</source>
1440
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
1441
  </message>
1442
  <message>
9729 cbradney 1443
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1444
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
1445
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
9729 cbradney 1448
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1449
    <source>Italian</source>
1450
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
1451
  </message>
1452
  <message>
9729 cbradney 1453
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1454
    <source>Write: %1</source>
1455
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
1456
  </message>
1457
  <message>
9729 cbradney 1458
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1459
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
1460
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
9729 cbradney 1463
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1464
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
1465
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
9729 cbradney 1468
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1469
    <source>Snap to Grid</source>
1470
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
1471
  </message>
1472
  <message>
9729 cbradney 1473
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1474
    <source>Use Currency Symbol</source>
1475
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
9729 cbradney 1478
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1479
    <source>Style Settings</source>
1480
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
9729 cbradney 1483
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1484
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
1485
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
9729 cbradney 1488
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1489
    <source>Import Page(s):</source>
1490
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
1491
  </message>
1492
  <message>
9729 cbradney 1493
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1494
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
1495
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
1496
  </message>
1497
  <message>
9729 cbradney 1498
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1499
    <source>Un&amp;group</source>
1500
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
9729 cbradney 1503
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1504
    <source>Check &amp;During Typing</source>
1505
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
9729 cbradney 1508
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1509
    <source>Other Options</source>
1510
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
1511
  </message>
1512
  <message>
9729 cbradney 1513
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1514
    <source>&amp;User Defined Key</source>
1515
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
9729 cbradney 1518
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1519
    <source>Field P&amp;roperties</source>
1520
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
9729 cbradney 1523
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1524
    <source>Use ICC Profile</source>
1525
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
1526
  </message>
1527
  <message>
9729 cbradney 1528
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1529
    <source>is missing!</source>
1530
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
9729 cbradney 1533
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1534
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
1535
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
1536
  </message>
1537
  <message>
9729 cbradney 1538
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1539
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
1540
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
1541
  </message>
1542
  <message>
9729 cbradney 1543
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1544
    <source>Importing text</source>
1545
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
1546
  </message>
1547
  <message>
9729 cbradney 1548
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1549
    <source>Save Text to File</source>
1550
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
9729 cbradney 1553
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1554
    <source>&amp;Keywords:</source>
1555
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
9729 cbradney 1558
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1559
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
1560
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
1561
  </message>
1562
  <message>
9729 cbradney 1563
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1564
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
1565
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
9729 cbradney 1568
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1569
    <source>New Document</source>
1570
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
9729 cbradney 1573
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1574
    <source>Color profile for solid colors</source>
1575
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
9729 cbradney 1578
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1579
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
1580
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
1581
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
1582
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
9729 cbradney 1585
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1586
    <source>Brazilian:</source>
1587
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
9729 cbradney 1590
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1591
    <source>Path Text Properties</source>
1592
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
1593
  </message>
1594
  <message>
9729 cbradney 1595
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1596
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
1597
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
9729 cbradney 1600
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1601
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
1602
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
9729 cbradney 1605
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1606
    <source>Story Editor</source>
1607
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
1608
  </message>
1609
  <message>
9729 cbradney 1610
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1611
    <source>Horizontal</source>
1612
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
9729 cbradney 1615
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1616
    <source>Number Format</source>
1617
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
1618
  </message>
1619
  <message>
9729 cbradney 1620
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1621
    <source>Outline Text</source>
1622
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
1623
  </message>
1624
  <message>
9729 cbradney 1625
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1626
    <source>Change settings for left or end points</source>
1627
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
9729 cbradney 1630
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
1135 cbradney 1631
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 1632
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
1135 cbradney 1633
  </message>
1634
  <message>
9729 cbradney 1635
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1636
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
1637
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
1638
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
1639
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
1640
  </message>
1641
  <message>
9729 cbradney 1642
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1643
    <source>Caption overlays Icon</source>
1644
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
9729 cbradney 1647
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1648
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
1649
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
1650
  </message>
1651
  <message>
9729 cbradney 1652
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1653
    <source>Getting ICC Profiles</source>
1654
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
9729 cbradney 1657
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1658
    <source>Rendering Settings</source>
1659
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
9729 cbradney 1662
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1663
    <source>Flip Horizontal</source>
1664
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
1665
  </message>
1666
  <message>
9729 cbradney 1667
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1668
    <source>Check Style:</source>
1669
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1673
    <source>Absolute Colorimetric</source>
1674
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
1675
  </message>
1676
  <message>
9729 cbradney 1677
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1678
    <source>Zoom in or out</source>
1679
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
9729 cbradney 1682
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1683
    <source>Initializing Plugins</source>
1684
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
9729 cbradney 1687
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1688
    <source>Un-group</source>
1689
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
9729 cbradney 1692
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1693
    <source>Sort by &amp;Size</source>
1694
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
9729 cbradney 1697
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1698
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
1699
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
9729 cbradney 1702
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1703
    <source>Sort by &amp;Date</source>
1704
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
9729 cbradney 1707
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1708
    <source>Sort by &amp;Name</source>
1709
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
9729 cbradney 1712
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1713
    <source>To File:</source>
1714
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
9729 cbradney 1717
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1718
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
1719
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
9729 cbradney 1722
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1723
    <source>No Print</source>
1724
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
1725
  </message>
1726
  <message>
9729 cbradney 1727
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1728
    <source>No Style</source>
1729
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
1730
  </message>
1731
  <message>
9729 cbradney 1732
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1733
    <source>No Title</source>
1734
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
9729 cbradney 1737
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1738
    <source>Left &amp;Page First</source>
1739
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
9729 cbradney 1742
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1743
    <source>Smart Hyphen</source>
1744
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
1745
  </message>
1746
  <message>
9729 cbradney 1747
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1748
    <source>New Folder 1</source>
1749
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
9729 cbradney 1752
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1753
    <source>Name of the Color is not unique</source>
1754
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
1755
  </message>
1756
  <message>
9729 cbradney 1757
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1758
    <source>&amp;Resolution:</source>
1759
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
9729 cbradney 1762
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1763
    <source>&amp;Use Encryption</source>
1764
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
9729 cbradney 1767
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1768
    <source>Scribus Version %1
1769
%2 %3</source>
1770
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
1771
%2 %3</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
9729 cbradney 1774
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1775
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
1776
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
9729 cbradney 1779
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1780
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
1781
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
9729 cbradney 1784
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1785
    <source>Angle of Rotation</source>
1786
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
9729 cbradney 1789
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1790
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
1791
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
9729 cbradney 1794
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1795
    <source>Stay on &amp;Top</source>
1796
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
9729 cbradney 1799
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1800
    <source>Flip Vertical</source>
1801
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
1802
  </message>
1803
  <message>
9729 cbradney 1804
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1805
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
1806
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
1807
  </message>
1808
  <message>
9729 cbradney 1809
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1810
    <source>Mailing list</source>
1811
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
9729 cbradney 1814
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1815
    <source>Show &amp;Console</source>
1816
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
9729 cbradney 1819
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1820
    <source>&amp;Picture Frame</source>
1821
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
9729 cbradney 1824
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1825
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
1826
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
9729 cbradney 1829
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1830
    <source>Name of the Style is not unique</source>
1831
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
9729 cbradney 1834
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1835
    <source>&amp;Info String:</source>
1836
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
9729 cbradney 1839
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1840
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
1841
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
1842
  </message>
1843
  <message>
9729 cbradney 1844
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1845
    <source>Print Previe&amp;w</source>
1846
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
9729 cbradney 1849
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1850
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
1851
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
9729 cbradney 1854
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1855
    <source>Missing Font</source>
1856
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
1857
  </message>
1858
  <message>
9729 cbradney 1859
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1860
    <source>Export as Image(s)</source>
1861
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
9729 cbradney 1864
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1865
    <source>Font Settings</source>
1866
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
9729 cbradney 1869
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1870
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
1871
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
9729 cbradney 1874
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1875
    <source>Available export formats</source>
1876
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
9729 cbradney 1879
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1880
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
1881
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
9729 cbradney 1884
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1885
    <source>Stroke Color Settings</source>
1886
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
9729 cbradney 1889
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1890
    <source>Background</source>
1891
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
9729 cbradney 1894
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1895
    <source>Choose a Export Directory</source>
1896
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
9729 cbradney 1899
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1900
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
1901
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
1902
  </message>
1903
  <message>
9729 cbradney 1904
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1905
    <source>Announcements</source>
1906
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
1907
  </message>
1908
  <message>
9729 cbradney 1909
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1910
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
1911
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
9729 cbradney 1914
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1915
    <source>External Tools</source>
1916
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
9729 cbradney 1919
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1920
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
1921
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
1922
  </message>
1923
  <message>
9729 cbradney 1924
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1925
    <source>&amp;Display CMYK</source>
1926
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
1927
  </message>
1928
  <message>
9729 cbradney 1929
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1930
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
1931
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
1932
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
1933
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
9729 cbradney 1936
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1937
    <source>Import Page(s)</source>
1938
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
1939
  </message>
1940
  <message>
9729 cbradney 1941
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1942
    <source>Web Safe RGB</source>
1943
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
9729 cbradney 1946
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1947
    <source>&amp;Insert Special...</source>
1948
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
9729 cbradney 1951
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1952
    <source>Paragraph Style</source>
1953
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
1954
  </message>
1955
  <message>
9729 cbradney 1956
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1957
    <source>Saturation of color of fill</source>
1958
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
9729 cbradney 1961
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1962
    <source>Rendering intent for the image</source>
1963
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
1964
  </message>
1965
  <message>
9729 cbradney 1966
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1967
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
1968
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
1969
  </message>
1970
  <message>
9729 cbradney 1971
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1972
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
1973
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
1974
  </message>
1975
  <message>
9729 cbradney 1976
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1977
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
1978
security features in your exported PDF</source>
1979
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
1980
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
1981
  </message>
1982
  <message>
9729 cbradney 1983
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1984
    <source>I&amp;mage Visible</source>
1985
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
1986
  </message>
1987
  <message>
9729 cbradney 1988
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1989
    <source>Select Character:</source>
1990
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
9729 cbradney 1993
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1994
    <source>Move Bookmark</source>
1995
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
1996
  </message>
1997
  <message>
9729 cbradney 1998
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 1999
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
2000
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
9729 cbradney 2003
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2004
    <source>Reverse Writing</source>
2005
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
2006
  </message>
2007
  <message>
9729 cbradney 2008
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2009
    <source>Top Sides</source>
2010
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
9729 cbradney 2013
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2014
    <source>External Web-Link</source>
2015
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
9729 cbradney 2018
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2019
    <source>St&amp;roke Color:</source>
2020
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
9729 cbradney 2023
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2024
    <source>the directory</source>
2025
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
9729 cbradney 2028
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2029
    <source>&amp;Whole Word</source>
2030
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
2031
  </message>
2032
  <message>
9729 cbradney 2033
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2034
    <source>Scale How:</source>
2035
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
9729 cbradney 2038
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2039
    <source> of %1</source>
2040
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
2041
  </message>
2042
  <message>
9729 cbradney 2043
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2044
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
2045
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
9729 cbradney 2048
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2049
    <source>Submit to URL:</source>
1525 cbradney 2050
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
1135 cbradney 2051
  </message>
2052
  <message>
9729 cbradney 2053
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2054
    <source>Flat Cap</source>
2055
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
9729 cbradney 2058
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2059
    <source>%1. %2 %3 </source>
2060
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
2061
  </message>
2062
  <message>
9729 cbradney 2063
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2064
    <source>Character Settings</source>
2065
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
9729 cbradney 2068
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2069
    <source>&amp;Relation:</source>
2070
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
2071
  </message>
2072
  <message>
9729 cbradney 2073
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2074
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
2075
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
2076
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
2077
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
2078
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
2079
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
2080
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
2081
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
2082
  </message>
2083
  <message>
9729 cbradney 2084
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2085
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
2086
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
9729 cbradney 2089
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2090
    <source>Radial Gradient</source>
2091
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
9729 cbradney 2094
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2095
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
2096
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
2097
  </message>
2098
  <message>
9729 cbradney 2099
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2100
    <source>Advertisements</source>
2101
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
2102
  </message>
2103
  <message>
9729 cbradney 2104
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2105
    <source>Layout:</source>
2106
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
9729 cbradney 2109
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2110
    <source>Own Templates</source>
2111
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
9729 cbradney 2114
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2115
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
2116
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
2117
  </message>
2118
  <message>
9729 cbradney 2119
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2120
    <source>File &amp;type:</source>
2121
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
9729 cbradney 2124
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2125
    <source>Export Range</source>
2126
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
9729 cbradney 2129
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2130
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
2131
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
9729 cbradney 2134
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2135
    <source>File &amp;name:</source>
2136
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
9729 cbradney 2139
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2140
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
2141
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
9729 cbradney 2144
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2145
    <source>Saturation of color of lines</source>
2146
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
9729 cbradney 2149
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2150
    <source>Caption only</source>
2151
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
9729 cbradney 2154
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2155
    <source>Get text only</source>
2156
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
9729 cbradney 2159
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2160
    <source>&amp;About</source>
2161
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
9729 cbradney 2164
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2165
    <source>&amp;Apply</source>
2166
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
9729 cbradney 2169
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2170
    <source>&amp;Block</source>
2171
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
9729 cbradney 2174
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2175
    <source>&amp;Close</source>
2176
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
9729 cbradney 2179
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2180
    <source>Resolution of the Images
2181
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
2182
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
2183
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
9729 cbradney 2186
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2187
    <source>&amp;Color</source>
2188
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
9729 cbradney 2191
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2192
    <source>File Options</source>
2193
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
9729 cbradney 2196
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2197
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
2198
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
9729 cbradney 2201
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2202
    <source>Calculate</source>
2203
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
9729 cbradney 2206
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2207
    <source>&amp;File:</source>
2208
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
9729 cbradney 2211
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2212
    <source>&amp;Font:</source>
2213
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
9729 cbradney 2216
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2217
    <source>&amp;Fonts</source>
2218
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
9729 cbradney 2221
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2222
    <source>&amp;Group</source>
2223
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
2224
  </message>
2225
  <message>
9729 cbradney 2226
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2227
    <source>Spacing above the paragraph</source>
2228
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
2229
  </message>
2230
  <message>
9729 cbradney 2231
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2232
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
2233
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
9729 cbradney 2236
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2237
    <source>&amp;Image</source>
2238
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
9729 cbradney 2241
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2242
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
2243
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
2244
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
2245
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
2246
  </message>
2247
  <message>
9729 cbradney 2248
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2249
    <source>&amp;Left:</source>
2250
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
9729 cbradney 2253
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2254
    <source>&amp;Lower</source>
2255
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
9729 cbradney 2258
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2259
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
2260
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
9729 cbradney 2263
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2264
    <source>Horizontal Gradient</source>
2265
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
9729 cbradney 2268
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2269
    <source>&amp;Name:</source>
2270
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
9729 cbradney 2273
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2274
    <source>&amp;Paste</source>
2275
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
9729 cbradney 2278
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2279
    <source>Right Margin</source>
2280
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
9729 cbradney 2283
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2284
    <source>&amp;Print</source>
2285
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
9729 cbradney 2288
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2289
    <source>&amp;Raise</source>
2290
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
9729 cbradney 2293
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2294
    <source>&amp;Range</source>
2295
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
9729 cbradney 2298
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2299
    <source>&amp;Right</source>
2300
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
9729 cbradney 2303
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2304
    <source>&amp;Shade</source>
2305
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
9729 cbradney 2308
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2309
    <source>&amp;Shape</source>
2310
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
9729 cbradney 2313
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2314
    <source>&amp;Size:</source>
2315
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
9729 cbradney 2318
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2319
    <source>&amp;Small</source>
2320
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
9729 cbradney 2323
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2324
    <source>&amp;Tools</source>
2325
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
9729 cbradney 2328
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2329
    <source>&amp;User:</source>
2330
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
9729 cbradney 2333
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2334
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
2335
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
9729 cbradney 2338
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2339
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
2340
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
9729 cbradney 2343
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2344
    <source>Calendars</source>
2345
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
9729 cbradney 2348
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2349
    <source>Length:</source>
2350
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
9729 cbradney 2353
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2354
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
2355
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
9729 cbradney 2358
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2359
    <source>&amp;Delete...</source>
2360
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
9729 cbradney 2363
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2364
    <source>&amp;Displacement:</source>
2365
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
9729 cbradney 2368
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2369
    <source>Delete %1</source>
2370
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
9729 cbradney 2373
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2374
    <source>Delete...</source>
2375
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
9729 cbradney 2378
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2379
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2380
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
9729 cbradney 2383
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2384
    <source>Reset this Control Point</source>
2385
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
9729 cbradney 2388
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2389
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
2390
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
9729 cbradney 2393
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2394
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
2395
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
9729 cbradney 2398
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2399
    <source>Small Caps</source>
2400
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
9729 cbradney 2403
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2404
    <source>Stroke Color</source>
2405
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
2406
  </message>
2407
  <message>
9729 cbradney 2408
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2409
    <source>Bring to &amp;Front</source>
2410
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
9729 cbradney 2413
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2414
    <source>Roll Over</source>
2415
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
9729 cbradney 2418
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2419
    <source>Full Stop</source>
2420
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
9729 cbradney 2423
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2424
    <source>Value is not validated</source>
2425
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
9729 cbradney 2428
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2429
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
2430
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
9729 cbradney 2433
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2434
    <source>Tabulators and Indentation</source>
2435
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
9729 cbradney 2438
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2439
    <source>Save &amp;As...</source>
2440
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
9729 cbradney 2443
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2444
    <source>Stroke Shade</source>
2445
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
2446
  </message>
2447
  <message>
9729 cbradney 2448
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2449
    <source>%1 - [%2]</source>
2450
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
9729 cbradney 2453
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2454
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
2455
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
9729 cbradney 2458
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2459
    <source>Galician:</source>
2460
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
9729 cbradney 2463
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2464
    <source>&amp;Templates...</source>
2465
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
2466
  </message>
2467
  <message>
9729 cbradney 2468
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2469
    <source>Line up</source>
2470
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
9729 cbradney 2473
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2474
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
2475
to utilize additional printing options</source>
2476
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
2477
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
9729 cbradney 2480
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2481
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2482
this can create huge files</source>
2483
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
2484
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
9729 cbradney 2487
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2488
    <source>HSV-Colormap</source>
2489
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
9729 cbradney 2492
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2493
    <source>Create PDF File</source>
2494
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
9729 cbradney 2497
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2498
    <source>Create a new color within the current set</source>
2499
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
9729 cbradney 2502
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2503
    <source>Fonts to embed:</source>
2504
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
9729 cbradney 2507
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2508
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
2509
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
9729 cbradney 2512
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2513
    <source>Save &amp;Text...</source>
2514
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
9729 cbradney 2517
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2518
    <source>Multiple Duplicate</source>
2519
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
9729 cbradney 2522
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2523
    <source>Search/Replace</source>
2524
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
9729 cbradney 2527
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2528
    <source>&amp;Free Scaling</source>
2529
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
9729 cbradney 2532
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2533
    <source>&amp;Load...</source>
2534
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
9729 cbradney 2537
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2538
    <source>Insert Lines</source>
2539
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
2540
  </message>
2541
  <message>
9729 cbradney 2542
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2543
    <source>Choose the importer to use</source>
2544
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
9729 cbradney 2547
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2548
    <source>Programming:</source>
2549
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
9729 cbradney 2552
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2553
    <source>P&amp;ublisher:</source>
2554
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
9729 cbradney 2557
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2558
    <source>Show Page Palette</source>
2559
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
9729 cbradney 2562
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2563
    <source>Insert Table</source>
2564
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
9729 cbradney 2567
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2568
    <source>Insert Picture</source>
2569
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
9729 cbradney 2572
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2573
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
2574
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
9729 cbradney 2577
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2578
    <source>Fill color of picture frames</source>
2579
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
9729 cbradney 2582
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2583
    <source>Colors...</source>
2584
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
9729 cbradney 2587
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2588
    <source>Distance from Curve:</source>
2589
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
9729 cbradney 2592
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2593
    <source>C&amp;olors...</source>
2594
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
9729 cbradney 2597
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2598
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
2599
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
9729 cbradney 2602
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2603
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
2604
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
9729 cbradney 2607
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2608
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2609
this can create huge files</source>
2610
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
2611
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
9729 cbradney 2614
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2615
    <source>Shape Drawing Properties</source>
2616
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
9729 cbradney 2619
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2620
    <source>Colu&amp;mns:</source>
2621
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
9729 cbradney 2624
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2625
    <source>Magenta</source>
2626
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
2627
  </message>
2628
  <message>
9729 cbradney 2629
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2630
    <source>Choose a color set to load</source>
2631
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
2632
  </message>
2633
  <message>
9729 cbradney 2634
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2635
    <source>Page per Sheet</source>
2636
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
9729 cbradney 2639
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2640
    <source>maximum</source>
2641
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
9729 cbradney 2644
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2645
    <source>Maximum</source>
2646
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
2647
  </message>
2648
  <message>
9729 cbradney 2649
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2650
    <source>Formatting</source>
2651
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
9729 cbradney 2654
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2655
    <source>Combo Box</source>
2656
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
9729 cbradney 2659
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2660
    <source>&amp;Facing Pages</source>
2661
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
2662
  </message>
2663
  <message>
9729 cbradney 2664
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2665
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
2666
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
9729 cbradney 2669
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2670
    <source>Comma Separated Value Files</source>
2671
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
9729 cbradney 2674
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2675
    <source>Name of your paragraph style</source>
2676
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
9729 cbradney 2679
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2680
    <source>&amp;Contributors:</source>
2681
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
9729 cbradney 2684
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2685
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
2686
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
2687
  </message>
2688
  <message>
9729 cbradney 2689
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2690
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
2691
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
2692
  </message>
2693
  <message>
9729 cbradney 2694
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2695
    <source>Move Page(s):</source>
2696
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
9729 cbradney 2699
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2700
    <source>Custom validate script:</source>
2701
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
9729 cbradney 2704
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2705
    <source>Searching for Fonts</source>
2706
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
9729 cbradney 2709
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2710
    <source>Distance between columns</source>
2711
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
9729 cbradney 2714
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2715
    <source>Delete from:</source>
2716
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
9729 cbradney 2719
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2720
    <source>In the &amp;Background</source>
2721
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
9729 cbradney 2724
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2725
    <source>A&amp;dd...</source>
2726
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
2727
  </message>
2728
  <message>
9729 cbradney 2729
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2730
    <source>&amp;Method:</source>
2731
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
9729 cbradney 2734
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2735
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
2736
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
9729 cbradney 2739
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2740
    <source>S&amp;pot Function:</source>
2741
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
9729 cbradney 2744
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2745
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
2746
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
9729 cbradney 2749
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2750
    <source>Source profile of the image</source>
2751
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
9729 cbradney 2754
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2755
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
2756
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
2757
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
2758
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
9729 cbradney 2761
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2762
    <source>Left to Right</source>
2763
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
9729 cbradney 2766
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2767
    <source>Delete Color</source>
2768
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
9729 cbradney 2771
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2772
    <source>Resize the image vertically</source>
2773
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
2774
  </message>
2775
  <message>
9729 cbradney 2776
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2777
    <source>Right to Left</source>
2778
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
9729 cbradney 2781
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2782
    <source>Select Items</source>
2783
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
9729 cbradney 2786
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2787
    <source>Document Setup</source>
2788
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
9729 cbradney 2791
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2792
    <source>Script error</source>
2793
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
9729 cbradney 2796
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2797
    <source>Select color</source>
2798
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
9729 cbradney 2801
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2802
    <source>System Profiles</source>
2803
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
9729 cbradney 2806
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2807
    <source>Delete Nodes</source>
2808
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
9729 cbradney 2811
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2812
    <source>Delete Pages</source>
2813
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
9729 cbradney 2816
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2817
    <source>Middles</source>
2818
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
2819
  </message>
2820
  <message>
9729 cbradney 2821
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2822
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
2823
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
9729 cbradney 2826
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2827
    <source>From Document:</source>
2828
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
9729 cbradney 2831
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2832
    <source>Edit Line Styles</source>
2833
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
9729 cbradney 2836
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2837
    <source>Delete Layer</source>
2838
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
9729 cbradney 2841
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2842
    <source>Replace it with:</source>
2843
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
9729 cbradney 2846
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2847
    <source>minimum</source>
2848
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
9729 cbradney 2851
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2852
    <source>Minimum</source>
2853
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
9729 cbradney 2856
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2857
    <source>Caption below Icon</source>
2858
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
9729 cbradney 2861
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2862
    <source>Hyphenator Settings</source>
1525 cbradney 2863
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
1135 cbradney 2864
  </message>
2865
  <message>
9729 cbradney 2866
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2867
    <source>Missing</source>
2868
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
2869
  </message>
2870
  <message>
9729 cbradney 2871
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2872
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
2873
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
9729 cbradney 2876
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2877
    <source>Document Info...</source>
2878
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
9729 cbradney 2881
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2882
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
2883
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
9729 cbradney 2886
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2887
    <source>Lower Layer</source>
2888
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
9729 cbradney 2891
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2892
    <source>Importing File:
2893
%1
2894
failed!</source>
2895
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
2896
%1
2897
dështoi!</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
9729 cbradney 2900
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2901
    <source>Default color profile for imported images</source>
2902
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
9729 cbradney 2905
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2906
    <source>A&amp;lign</source>
2907
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
2908
  </message>
2909
  <message>
9729 cbradney 2910
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2911
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2912
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
1135 cbradney 2913
  </message>
2914
  <message>
9729 cbradney 2915
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2916
    <source>Solid Colors:</source>
1525 cbradney 2917
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
1135 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
9729 cbradney 2920
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2921
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
2922
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
9729 cbradney 2925
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2926
    <source>Error writting the output file(s).</source>
2927
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
9729 cbradney 2930
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2931
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
2932
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
2933
  </message>
2934
  <message>
9729 cbradney 2935
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2936
    <source>&amp;Type of Line:</source>
2937
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
2938
  </message>
2939
  <message>
9729 cbradney 2940
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2941
    <source>C&amp;lear</source>
2942
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
2943
  </message>
2944
  <message>
9729 cbradney 2945
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2946
    <source>C&amp;olor</source>
2947
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
9729 cbradney 2950
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2951
    <source>Round Join</source>
2952
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
9729 cbradney 2955
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2956
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
2957
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
2958
  </message>
2959
  <message>
9729 cbradney 2960
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2961
    <source>Normal or gradient fill method</source>
2962
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
2963
  </message>
2964
  <message>
9729 cbradney 2965
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2966
    <source>Move...</source>
2967
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
9729 cbradney 2970
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2971
    <source>&amp;Move...</source>
2972
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
9729 cbradney 2975
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2976
    <source>&amp;Template:</source>
2977
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
9729 cbradney 2980
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2981
    <source>Style of lines</source>
2982
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
9729 cbradney 2985
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2986
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
2987
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
2988
  </message>
2989
  <message>
9729 cbradney 2990
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2991
    <source>Free linear Gradient</source>
2992
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
9729 cbradney 2995
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 2996
    <source>Importer</source>
2997
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
9729 cbradney 3000
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3001
    <source>Accept</source>
3002
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
9729 cbradney 3005
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3006
    <source>Action</source>
3007
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
9729 cbradney 3010
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3011
    <source>Al&amp;ign</source>
3012
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
9729 cbradney 3015
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3016
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
3017
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
9729 cbradney 3020
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3021
    <source>Always</source>
3022
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
9729 cbradney 3025
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3026
    <source>Angle:</source>
3027
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
9729 cbradney 3030
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3031
    <source>Postscript Interpreter</source>
3032
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
9729 cbradney 3035
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3036
    <source>Align Text Center</source>
3037
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
9729 cbradney 3040
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3041
    <source>Author</source>
3042
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
9729 cbradney 3045
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3046
    <source>Bl&amp;ue:</source>
3047
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
9729 cbradney 3050
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3051
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
3052
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
9729 cbradney 3055
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3056
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
3057
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
9729 cbradney 3060
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3061
    <source>Border</source>
3062
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
9729 cbradney 3065
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3066
    <source>Hide Frames</source>
3067
    <translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
9729 cbradney 3070
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3071
    <source>Cancel</source>
3072
    <translation type="obsolete">Anulo</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
9729 cbradney 3075
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3076
    <source>Date Format</source>
3077
    <translation type="obsolete">Format Date</translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
9729 cbradney 3080
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3081
    <source>Center</source>
3082
    <translation type="obsolete">Qendër</translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
9729 cbradney 3085
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3086
    <source>Button</source>
3087
    <translation type="obsolete">Buton</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
9729 cbradney 3090
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3091
    <source>Circle</source>
3092
    <translation type="obsolete">Rreth</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
9729 cbradney 3095
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3096
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
3097
    <translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
3098
  </message>
3099
  <message>
9729 cbradney 3100
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3101
    <source>Color:</source>
3102
    <translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
9729 cbradney 3105
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3106
    <source>Colors</source>
3107
    <translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
9729 cbradney 3110
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3111
    <source>Align Text Justified</source>
3112
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
9729 cbradney 3115
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3116
    <source>Field Properties</source>
3117
    <translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
9729 cbradney 3120
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3121
    <source>Danish</source>
3122
    <translation type="obsolete">Daneze</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
9729 cbradney 3125
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3126
    <source>Dat&amp;e:</source>
3127
    <translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
9729 cbradney 3130
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3131
    <source>Dashed</source>
3132
    <translation type="obsolete">me Vija</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
9729 cbradney 3135
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3136
    <source>Create</source>
3137
    <translation type="obsolete">Krijo</translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
9729 cbradney 3140
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3141
    <source>Delete</source>
3142
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
3143
  </message>
3144
  <message>
9729 cbradney 3145
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3146
    <source>Custom</source>
3147
    <translation type="obsolete">Vetiake</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
9729 cbradney 3150
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3151
    <source>Time Format</source>
3152
    <translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
9729 cbradney 3155
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3156
    <source>&amp;Endings:</source>
3157
    <translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
9729 cbradney 3160
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3161
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
3162
    <translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
9729 cbradney 3165
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3166
    <source>Czech:</source>
3167
    <translation type="obsolete">Çeke:</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
9729 cbradney 3170
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3171
    <source>Non Breaking Space</source>
3172
    <translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
9729 cbradney 3175
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3176
    <source>Landscape</source>
3177
    <translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
9729 cbradney 3180
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3181
    <source>landscape</source>
3182
    <translation type="obsolete">së gjeri</translation>
3183
  </message>
3184
  <message>
9729 cbradney 3185
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3186
    <source>Editor</source>
3187
    <translation type="obsolete">Përpunues</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
9729 cbradney 3190
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3191
    <source>No Effect</source>
3192
    <translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
9729 cbradney 3195
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3196
    <source>Line color of shapes</source>
3197
    <translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
9729 cbradney 3200
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3201
    <source>P&amp;age Palette</source>
3202
    <translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
3203
  </message>
3204
  <message>
9729 cbradney 3205
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3206
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
3207
    <translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
9729 cbradney 3210
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3211
    <source>D&amp;isplacement:</source>
3212
    <translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
9729 cbradney 3215
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3216
    <source>R&amp;eload</source>
3217
    <translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
9729 cbradney 3220
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3221
    <source>Event:</source>
3222
    <translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
9729 cbradney 3225
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3226
    <source>Value is the</source>
3227
    <translation type="obsolete">Vlera është</translation>
3228
  </message>
3229
  <message>
9729 cbradney 3230
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3231
    <source>Hide Images</source>
3232
    <translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
9729 cbradney 3235
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3236
    <source>&amp;PDF Options</source>
3237
    <translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
3238
  </message>
3239
  <message>
9729 cbradney 3240
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3241
    <source>File: </source>
3242
    <translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
9729 cbradney 3245
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3246
    <source>New Folder</source>
3247
    <translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
3248
  </message>
3249
  <message>
9729 cbradney 3250
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3251
    <source>Line at Bottom</source>
3252
    <translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
3253
  </message>
3254
  <message>
9729 cbradney 3255
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3256
    <source>Page Colors</source>
3257
    <translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
3258
  </message>
3259
  <message>
9729 cbradney 3260
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3261
    <source>Fill color of shapes</source>
3262
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
3263
  </message>
3264
  <message>
9729 cbradney 3265
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3266
    <source>Script Console</source>
3267
    <translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
3268
  </message>
3269
  <message>
9729 cbradney 3270
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3271
    <source>Format</source>
3272
    <translation type="obsolete">Format</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
9729 cbradney 3275
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3276
    <source>Hungarian</source>
3277
    <translation type="obsolete">Hungareze</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
9729 cbradney 3280
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3281
    <source>French</source>
3282
    <translation type="obsolete">Frënge</translation>
3283
  </message>
3284
  <message>
9729 cbradney 3285
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3286
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
3287
    <translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
3288
  </message>
3289
  <message>
9729 cbradney 3290
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3291
    <source>Column width</source>
3292
    <translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
9729 cbradney 3295
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3296
    <source>German</source>
3297
    <translation type="obsolete">Gjermane</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
9729 cbradney 3300
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3301
    <source>English:</source>
3302
    <translation type="obsolete">Angleze:</translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
9729 cbradney 3305
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3306
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
3307
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
3308
  </message>
3309
  <message>
9729 cbradney 3310
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3311
    <source>Group </source>
3312
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
9729 cbradney 3315
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3316
    <source>&amp;Language:</source>
3317
    <translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
9729 cbradney 3320
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3321
    <source>Guides</source>
3322
    <translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
3323
  </message>
3324
  <message>
9729 cbradney 3325
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3326
    <source>Height</source>
3327
    <translation type="obsolete">Lartësi</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
9729 cbradney 3330
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3331
    <source>Grid Colors</source>
3332
    <translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
9729 cbradney 3335
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3336
    <source>Available Fields</source>
3337
    <translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
3338
  </message>
3339
  <message>
9729 cbradney 3340
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3341
    <source>Name of selected object</source>
3342
    <translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
3343
  </message>
3344
  <message>
9729 cbradney 3345
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3346
    <source>Hidden</source>
3347
    <translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
9729 cbradney 3350
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3351
    <source>Custom calculation script:</source>
3352
    <translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
9729 cbradney 3355
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3356
    <source>Available Fonts:</source>
3357
    <translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
3358
  </message>
3359
  <message>
9729 cbradney 3360
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3361
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3362
    <translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
3363
  </message>
3364
  <message>
9729 cbradney 3365
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3366
    <source>Lock/Unlock</source>
3367
    <translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
3368
  </message>
3369
  <message>
9729 cbradney 3370
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3371
    <source>New &amp;from Template...</source>
3372
    <translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
9729 cbradney 3375
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3376
    <source>Delete the currently selected color</source>
3377
    <translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
3378
  </message>
3379
  <message>
9729 cbradney 3380
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3381
    <source>Move to front</source>
3382
    <translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
9729 cbradney 3385
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3386
    <source>Custom Scripts</source>
3387
    <translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
3388
  </message>
3389
  <message>
9729 cbradney 3390
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3391
    <source>Import</source>
3392
    <translation type="obsolete">Importo</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
9729 cbradney 3395
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3396
    <source>Inside</source>
3397
    <translation type="obsolete">Brenda</translation>
3398
  </message>
3399
  <message>
9729 cbradney 3400
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3401
    <source>Invert</source>
3402
    <translation type="obsolete">Përmbys</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
9729 cbradney 3405
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3406
    <source>Show Template Names</source>
3407
    <translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
9729 cbradney 3410
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3411
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3412
    <translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
9729 cbradney 3415
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3416
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
3417
    <translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
3418
  </message>
3419
  <message>
9729 cbradney 3420
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3421
    <source>Number of corners for polygons</source>
3422
    <translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
9729 cbradney 3425
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3426
    <source>No View</source>
3427
    <translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
3428
  </message>
3429
  <message>
9729 cbradney 3430
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3431
    <source>Labels</source>
3432
    <translation type="obsolete">Etiketa</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
9729 cbradney 3435
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3436
    <source>Le&amp;vel</source>
3437
    <translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
3438
  </message>
3439
  <message>
9729 cbradney 3440
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3441
    <source>Layers</source>
3442
    <translation type="obsolete">SHtresa</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
9729 cbradney 3445
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3446
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
3447
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
3448
  </message>
3449
  <message>
9729 cbradney 3450
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3451
    <source>Letter</source>
3452
    <translation type="obsolete">Letër</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
9729 cbradney 3455
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3456