Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12918 | Rev 13027 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
670 cbradney 3
<context>
12918 cbradney 4
  <name></name>
1135 cbradney 5
  <message>
12612 cbradney 6
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
12612 cbradney 12
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 13
 
14
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
15
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
29
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
30
 
31
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
32
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
33
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
34
 
35
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
36
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
37
</translation>
38
  </message>
39
  <message>
40
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
41
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
42
 
43
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
44
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
45
space. If no document is open, returns the value of the named color
46
from the default document colors.
47
 
48
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
49
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
50
</source>
51
    <translation type="unfinished"></translation>
52
  </message>
53
  <message>
54
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
55
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
56
 
57
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
58
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
59
Color components should be in the range from 0 to 255.
60
 
61
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
62
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
63
</source>
64
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
65
 
66
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
67
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
68
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
69
 
70
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
71
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
74
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
75
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
76
 
77
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
78
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
79
the range from 0 to 255.
80
 
81
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
82
</source>
83
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
84
 
85
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
86
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
87
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
88
 
89
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
90
  </message>
91
  <message>
92
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
93
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
94
 
95
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
96
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
97
&quot;None&quot; - transparent.
98
 
99
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
100
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
101
 
102
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
103
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
104
</source>
105
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
106
 
107
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
108
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
109
&quot;Asnjë&quot;.
110
 
111
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
112
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
113
 
114
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
115
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
119
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
120
 
121
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
122
 
123
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
124
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
125
</source>
126
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
127
 
128
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
129
 
130
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
131
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
132
  </message>
133
  <message>
12612 cbradney 134
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 135
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
136
 
137
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
138
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
139
Returns true if a new document was created.
140
</source>
12612 cbradney 141
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 142
 
143
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
144
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
145
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
146
</translation>
1135 cbradney 147
  </message>
148
  <message>
12918 cbradney 149
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
150
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
151
 
152
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
153
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
154
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
155
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
156
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
157
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
158
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
159
optional parameters is False.
160
 
161
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
162
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
163
 
164
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
165
 
166
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
167
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
168
</source>
169
    <translation type="unfinished"></translation>
170
  </message>
171
  <message>
172
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
173
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
174
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
175
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
176
 
177
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
178
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
179
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
180
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
181
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
182
 
183
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
184
at 1.
185
 
186
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
187
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
188
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
189
can be binary-ORed with button constants:
190
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
191
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
192
 
193
Usage examples:
194
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
195
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
196
          ICON_ERROR)
197
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
198
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
199
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
200
 
201
Defined button and icon constants:
202
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
203
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
204
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
205
</source>
206
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
207
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
208
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
209
 
210
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
211
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
212
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
213
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
214
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
215
 
216
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
217
nga 1.
218
 
219
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
220
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
221
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
222
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
223
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
224
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
225
 
226
Shembuj përdorimi:
227
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
228
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
229
          ICON_ERROR)
230
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
231
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
232
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
233
 
234
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
235
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
236
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
237
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
238
</translation>
239
  </message>
240
  <message>
241
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
242
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
243
 
244
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
245
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
246
 
247
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
248
</source>
249
    <translation type="unfinished">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
250
 
251
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
252
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
253
 
254
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
255
</translation>
256
  </message>
257
  <message>
258
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
259
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
260
 
261
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
262
style name or None when user cancels the dialog.
263
</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
268
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
269
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
270
 
271
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
272
following meaning:
273
 
274
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
275
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
276
 
277
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
278
margins
279
 
280
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
281
 
282
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
283
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
284
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
285
 
286
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
287
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
288
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
289
 
290
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
291
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
292
PAGE_4 is 4-fold.
293
 
294
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
295
Indexed from 0 (0 = first).
296
 
297
numPage = Number of pages to be created.
298
 
299
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
300
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
301
is not in points, make sure to account for this.
302
 
303
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
304
PAGE_4, 3, 1)
305
 
306
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
307
</source>
308
    <translation type="unfinished"></translation>
309
  </message>
310
  <message>
311
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
312
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
313
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
314
 
315
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
316
 
317
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
318
following meaning:
319
 
320
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
321
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
322
 
323
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
324
  margins
325
 
326
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
327
 
328
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
329
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
330
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
331
 
332
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
333
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
334
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
335
 
336
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
337
 
338
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
339
 
340
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
341
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
342
is not in points, make sure to account for this.
343
 
344
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
345
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
346
</source>
347
    <translation type="unfinished"></translation>
348
  </message>
349
  <message>
350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
351
    <source>closeDoc()
352
 
353
Closes the current document without prompting to save.
354
 
355
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
356
</source>
357
    <translation type="unfinished">closeDoc()
358
 
359
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
360
 
361
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
362
  </message>
363
  <message>
364
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
365
    <source>haveDoc() -&gt; bool
366
 
367
Returns true if there is a document open.
368
</source>
369
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
370
 
371
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
372
</translation>
373
  </message>
374
  <message>
375
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
376
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
377
 
378
Opens the document &quot;name&quot;.
379
 
380
May raise ScribusError if the document could not be opened.
381
</source>
382
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
383
 
384
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
385
 
386
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
387
</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
391
    <source>saveDoc()
392
 
393
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
394
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
395
save file dialog.
396
 
397
If the save fails, there is currently no way to tell.
398
</source>
399
    <translation type="unfinished">saveDoc()
400
 
401
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
402
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
403
 
404
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
405
</translation>
406
  </message>
407
  <message>
408
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
409
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
410
 
411
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
412
relative path).
413
 
414
May raise ScribusError if the save fails.
415
</source>
416
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
417
 
418
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
419
të plotë ose relativ).
420
 
421
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
422
</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
426
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
427
 
428
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
429
strings.
430
</source>
431
    <translation type="unfinished"></translation>
432
  </message>
433
  <message>
434
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
435
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
436
 
437
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
438
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
439
constants.
440
</source>
441
    <translation type="unfinished"></translation>
442
  </message>
443
  <message>
444
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
445
    <source>setUnit(type)
446
 
447
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
448
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
449
 
450
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
451
</source>
452
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
453
 
454
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
455
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
456
 
457
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
458
</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
462
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
463
 
464
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
465
of the UNIT_* constants:
466
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
467
</source>
468
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
469
 
470
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
471
konstanteve UNIT_*:
472
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
473
</translation>
474
  </message>
475
  <message>
476
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
477
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
478
 
479
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
480
current document.
481
</source>
482
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
483
 
484
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
485
te &quot;emër kartele&quot;.
486
</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
490
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
491
 
492
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
493
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
494
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
495
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
496
</source>
497
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
498
 
499
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
500
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
501
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
502
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
503
</translation>
504
  </message>
505
  <message>
506
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
507
    <source>closeMasterPage()
508
 
509
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
510
to normal. Begin editing with editMasterPage().
511
</source>
512
    <translation type="unfinished"></translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
516
    <source>masterPageNames()
517
 
518
Returns a list of the names of all master pages in the document.
519
</source>
520
    <translation type="unfinished"></translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
524
    <source>editMasterPage(pageName)
525
 
526
Enables master page editing and opens the named master page
527
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
528
</source>
529
    <translation type="unfinished"></translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
533
    <source>createMasterPage(pageName)
534
 
535
Creates a new master page named pageName and opens it for
536
editing.
537
</source>
538
    <translation type="unfinished"></translation>
539
  </message>
540
  <message>
541
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
542
    <source>deleteMasterPage(pageName)
543
 
544
Delete the named master page.
545
</source>
546
    <translation type="unfinished"></translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
550
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
551
 
552
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
553
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
554
</source>
555
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
556
 
557
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
558
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
559
</translation>
560
  </message>
561
  <message>
562
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
563
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
564
 
565
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
566
is not given the currently selected Item is used.
567
</source>
568
    <translation type="unfinished"></translation>
569
  </message>
570
  <message>
571
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
572
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
573
 
574
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
575
is not given the currently selected Item is used.
576
</source>
577
    <translation type="unfinished"></translation>
578
  </message>
579
  <message>
580
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
581
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
582
 
583
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
584
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
585
</source>
586
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
587
 
588
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
589
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
590
</translation>
591
  </message>
592
  <message>
593
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
594
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
595
 
596
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
597
is not given the currently selected Item is used.
598
</source>
599
    <translation type="unfinished"></translation>
600
  </message>
601
  <message>
602
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
603
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
604
 
605
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
606
is not given the currently selected Item is used.
607
</source>
608
    <translation type="unfinished"></translation>
609
  </message>
610
  <message>
611
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
612
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
613
 
614
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
615
is not given the currently selected Item is used.
616
</source>
617
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
618
 
619
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
620
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
621
  </message>
622
  <message>
623
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
624
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
625
 
626
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
627
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
628
</source>
629
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
630
 
631
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
632
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
636
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
637
 
638
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
639
the currently selected item is used. The join types are:
640
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
641
</source>
642
    <translation type="unfinished"></translation>
643
  </message>
644
  <message>
645
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
646
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
647
 
648
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
649
currently selected item is used. The cap types are:
650
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
651
</source>
652
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
653
 
654
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
655
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
656
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
660
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
661
 
662
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
663
currently selected item is used. Line style constants are:
664
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
665
</source>
666
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
667
 
668
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
669
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
670
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
674
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
675
 
676
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
677
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
678
</source>
679
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
680
 
681
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
682
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
683
  </message>
684
  <message>
685
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
686
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
687
 
688
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
689
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
690
selected item is used.
691
</source>
692
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
693
 
694
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
695
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
696
  </message>
697
  <message>
698
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
699
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
700
 
701
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
702
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
703
</source>
704
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
705
 
706
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
707
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
708
</translation>
709
  </message>
710
  <message>
711
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
712
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
713
 
714
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
715
given the currently selected item is used.
716
</source>
717
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
718
 
719
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
720
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
721
  </message>
722
  <message>
723
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
724
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
725
 
726
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
727
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
728
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
729
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
730
</source>
731
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
732
 
733
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
734
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
735
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
736
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
737
</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
741
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
742
 
743
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
744
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
745
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
746
for reference.
747
</source>
748
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
749
 
750
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
751
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
752
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
753
  </message>
754
  <message>
755
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
756
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
757
 
758
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
759
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
760
is used.
761
</source>
762
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
763
 
764
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
765
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
766
objekti i përzgjedhur për çastin.
767
</translation>
768
  </message>
769
  <message>
770
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
771
    <source>getAllObjects() -&gt; list
772
 
773
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
774
</source>
775
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
776
 
777
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
778
</translation>
779
  </message>
780
  <message>
781
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
782
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
783
 
784
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
785
for details of arguments.
786
 
787
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
788
</source>
789
    <translation type="unfinished"></translation>
790
  </message>
791
  <message>
792
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
793
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
794
 
795
Return a list of property names supported by `object&apos;.
796
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
797
by parent classes as well.
798
</source>
799
    <translation type="unfinished"></translation>
800
  </message>
801
  <message>
802
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
803
    <source>getProperty(object, property)
804
 
805
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
806
 
807
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
808
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
809
C++ QObject instance.
810
 
811
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
812
to look up on `object&apos;.
813
 
814
The return value varies depending on the type of the property.
815
</source>
816
    <translation type="unfinished"></translation>
817
  </message>
818
  <message>
819
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
820
    <source>setProperty(object, property, value)
821
 
822
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
823
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
824
also be raised if the underlying setter fails.
825
 
826
See getProperty() for more information.
827
</source>
828
    <translation type="unfinished"></translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
832
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
833
 
834
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
835
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
836
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
837
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
838
</source>
839
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
840
 
841
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
842
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
843
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
844
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
845
</translation>
846
  </message>
847
  <message>
848
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
849
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
850
 
851
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
852
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
853
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
854
belongs to a group, the whole group is moved.
855
</source>
856
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
857
 
858
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
859
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
860
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
861
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
862
</translation>
863
  </message>
864
  <message>
865
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
866
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
867
 
868
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
869
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
870
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
871
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
872
given the currently selected item is used.
873
</source>
874
    <translation type="unfinished"></translation>
875
  </message>
876
  <message>
877
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
878
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
879
 
880
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
881
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
882
selected item is used.
883
</source>
884
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
885
 
886
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
887
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
888
objekti i përzgjedhur për çastin.
889
</translation>
890
  </message>
891
  <message>
892
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
893
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
894
 
895
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
896
is not given the currently selected item is used.
897
</source>
898
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
899
 
900
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
901
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
902
</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
906
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
907
 
908
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
909
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
910
second selected Object and so on.
911
</source>
912
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
913
 
914
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
915
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
916
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
917
</translation>
918
  </message>
919
  <message>
920
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
921
    <source>selectionCount() -&gt; integer
922
 
923
Returns the number of selected objects.
924
</source>
925
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
926
 
927
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
928
</translation>
929
  </message>
930
  <message>
931
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
932
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
933
 
934
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
935
</source>
936
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;emër&quot;)
937
 
938
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
939
</translation>
940
  </message>
941
  <message>
942
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
943
    <source>deselectAll()
944
 
945
Deselects all objects in the whole document.
946
</source>
947
    <translation type="unfinished">deselectAll()
948
 
949
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
950
</translation>
951
  </message>
952
  <message>
953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
954
    <source>groupObjects(list)
955
 
956
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
957
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
958
items are used.
959
</source>
960
    <translation type="unfinished">groupObjects(list)
961
 
962
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
963
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
964
përzgjedhur për çastin.
965
</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
969
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
970
 
971
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
972
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
973
 
974
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
975
</translation>
976
  </message>
977
  <message>
978
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
979
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
980
 
981
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
982
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
983
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
984
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
985
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
986
 
987
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
988
</source>
989
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
990
 
991
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
992
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
993
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
994
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
995
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
996
 
997
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
998
</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1002
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1003
 
1004
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1005
not given the currently selected item is used.
1006
 
1007
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1008
</source>
1009
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
1010
 
1011
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
1012
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1013
 
1014
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
1015
</translation>
1016
  </message>
1017
  <message>
1018
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1019
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1020
 
1021
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1022
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1023
means 100 %.
1024
 
1025
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1026
</source>
1027
    <translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
1028
 
1029
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
1030
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
1031
nënkupton 100 %.
1032
 
1033
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
1034
</translation>
1035
  </message>
1036
  <message>
1037
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1038
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1039
 
1040
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1041
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1042
if locked.
1043
</source>
1044
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1045
 
1046
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
1047
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
1048
nëse gjen kyçje.
1049
</translation>
1050
  </message>
1051
  <message>
1052
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1053
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1054
 
1055
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1056
currently selected item is used.
1057
</source>
1058
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1059
 
1060
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1061
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1062
</translation>
1063
  </message>
1064
  <message>
1065
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1066
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1067
 
1068
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1069
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1070
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1071
 
1072
May raise WrongFrameTypeError.
1073
</source>
1074
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1075
 
1076
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
1077
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
1078
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
1079
 
1080
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
1081
</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1085
    <source>setRedraw(bool)
1086
 
1087
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1088
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1089
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1090
</source>
1091
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1092
 
1093
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
1094
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
1095
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
1096
i programthit tuaj.
1097
</translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
1100
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1101
    <source>getFontNames() -&gt; list
1102
 
1103
Returns a list with the names of all available fonts.
1104
</source>
1105
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1106
 
1107
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
1108
</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1112
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1113
 
1114
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1115
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1116
</source>
1117
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
1118
 
1119
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
1120
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1121
</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
1124
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1125
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1126
 
1127
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1128
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1129
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1130
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1131
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1132
 
1133
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1134
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1135
</source>
1136
    <translation type="unfinished"></translation>
1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1140
    <source>getLayers() -&gt; list
1141
 
1142
Returns a list with the names of all defined layers.
1143
</source>
1144
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1145
 
1146
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
1147
</translation>
1148
  </message>
1149
  <message>
1150
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1151
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1152
 
1153
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1154
 
1155
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1156
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1157
</source>
1158
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
1159
 
1160
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
1161
 
1162
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1163
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1164
</translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
1167
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1168
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1169
 
1170
Returns the name of the current active layer.
1171
</source>
1172
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1173
 
1174
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
1175
</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
1178
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1179
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1180
 
1181
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1182
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1183
 
1184
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1185
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1186
</source>
1187
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
1188
 
1189
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
1190
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1191
 
1192
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1193
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1194
</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
1197
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1198
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1199
 
1200
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1201
the layer is invisible.
1202
 
1203
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1204
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1205
</source>
1206
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
1207
 
1208
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
1209
shtresa është e padukshme.
1210
 
1211
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1212
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1213
</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
1216
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
1217
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1218
 
1219
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1220
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1221
 
1222
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1223
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1224
</source>
1225
    <translation type="unfinished"></translation>
1226
  </message>
1227
  <message>
1228
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
1229
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1230
 
1231
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1232
true the layer will be locked.
1233
 
1234
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1235
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1236
</source>
1237
    <translation type="unfinished"></translation>
1238
  </message>
1239
  <message>
1240
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
1241
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1242
 
1243
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1244
true the layer will be displayed outlined.
1245
 
1246
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1247
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1248
</source>
1249
    <translation type="unfinished"></translation>
1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
1253
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1254
 
1255
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1256
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1257
 
1258
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1259
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1260
</source>
1261
    <translation type="unfinished"></translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
1265
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1266
 
1267
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1268
 
1269
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1270
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1271
</source>
1272
    <translation type="unfinished"></translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
1275
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
1276
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1277
 
1278
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1279
 
1280
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1281
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1282
</source>
1283
    <translation type="unfinished"></translation>
1284
  </message>
1285
  <message>
1286
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
1287
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1288
 
1289
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1290
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1291
&quot;layer&quot; is invisible.
1292
 
1293
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1294
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1295
</source>
1296
    <translation type="unfinished"></translation>
1297
  </message>
1298
  <message>
1299
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1300
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1301
 
1302
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1303
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1304
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1305
 
1306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1308
</source>
1309
    <translation type="unfinished"></translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
1312
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
1313
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1314
 
1315
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1316
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1317
&quot;layer&quot; is locked.
1318
 
1319
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1320
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1321
</source>
1322
    <translation type="unfinished"></translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
1325
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
1326
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1327
 
1328
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1329
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1330
&quot;layer&quot; is normal.
1331
 
1332
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1333
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1334
</source>
1335
    <translation type="unfinished"></translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
1338
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
1339
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1340
 
1341
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1342
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1343
 
1344
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1345
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1346
</source>
1347
    <translation type="unfinished"></translation>
1348
  </message>
1349
  <message>
1350
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
1351
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1352
 
1353
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1354
 
1355
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1356
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1357
</source>
1358
    <translation type="unfinished"></translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
1361
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
1362
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1363
 
1364
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1365
 
1366
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1367
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1368
</source>
1369
    <translation type="unfinished"></translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
1372
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1373
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1374
 
1375
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1376
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1377
 
1378
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1379
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1380
</source>
1381
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
1382
 
1383
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
1384
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
1385
 
1386
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1387
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1388
</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1392
    <source>createLayer(layer)
1393
 
1394
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1395
 
1396
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1397
</source>
1398
    <translation type="unfinished">createLayer(shtresë)
1399
 
1400
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
1401
 
1402
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1403
</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1407
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1408
 
1409
Returns a string with the -lang value.
1410
</source>
1411
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1412
 
1413
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
1414
</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
1417
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
1418
    <source>moveSelectionToFront()
1419
 
1420
Moves current selection to front.
1421
</source>
1422
    <translation type="unfinished"></translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1425
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
1426
    <source>moveSelectionToFront()
1427
 
1428
Moves current selection to back.
1429
</source>
1430
    <translation type="unfinished"></translation>
1431
  </message>
1432
  <message>
1433
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1434
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1435
 
1436
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1437
coordinates are given in the current measurement units of the document
1438
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1439
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1440
is not given Scribus will create one for you.
1441
 
1442
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1443
</source>
1444
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1445
 
1446
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
1447
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
1448
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
1449
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
1450
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1451
 
1452
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
1453
</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1457
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1458
 
1459
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1460
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1461
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1462
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1463
is not given Scribus will create one for you.
1464
 
1465
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1466
</source>
1467
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1468
 
1469
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1470
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1471
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1472
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1473
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1474
 
1475
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1476
është tashmë i përdorur.
1477
</translation>
1478
  </message>
1479
  <message>
1480
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1481
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1482
 
1483
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1484
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1485
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1486
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1487
create one for you.
1488
 
1489
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1490
</source>
1491
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1492
 
1493
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
1494
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
1495
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
1496
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1497
 
1498
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
1499
tashmë i përdorur.
1500
</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1504
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1505
 
1506
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1507
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1508
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1509
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1510
given Scribus will create one for you.
1511
 
1512
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1513
</source>
1514
    <translation type="unfinished">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1515
 
1516
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1517
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1518
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1519
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1520
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1521
 
1522
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1523
është tashmë i përdorur.
1524
</translation>
1525
  </message>
1526
  <message>
1527
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1528
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1529
 
1530
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1531
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1532
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1533
object because you need this name for further access to that object. If
1534
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1535
 
1536
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1537
</source>
1538
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1539
 
1540
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
1541
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1542
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1543
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1544
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1545
 
1546
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1547
është tashmë i përdorur.
1548
</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
1551
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1552
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1553
 
1554
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1555
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1556
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1557
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1558
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1559
Scribus will create one for you.
1560
 
1561
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1562
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1563
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1564
</source>
1565
    <translation type="unfinished">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1566
 
1567
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
1568
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1569
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1570
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1571
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1572
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1573
 
1574
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1575
është tashmë i përdorur.
1576
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1577
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1578
 
1579
 
1580
 
1581
</translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
1584
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1585
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1586
 
1587
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1588
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1589
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1590
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1591
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1592
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1593
identifier for the object because you need this name for further access to that
1594
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1595
 
1596
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1597
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1598
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1599
</source>
1600
    <translation type="unfinished">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1601
 
1602
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
1603
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
1604
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
1605
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
1606
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1607
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1608
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1609
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1610
 
1611
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1612
është tashmë i përdorur.
1613
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1614
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1615
</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1619
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1620
 
1621
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1622
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1623
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1624
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1625
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1626
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1627
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1628
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1629
for you.
1630
 
1631
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1632
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1633
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1634
</source>
1635
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1636
 
1637
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
1638
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
1639
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1640
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
1641
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
1642
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
1643
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
1644
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1645
 
1646
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1647
është tashmë i përdorur.
1648
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1649
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1650
</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1654
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1655
 
1656
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1657
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1658
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1659
unique identifier for the object because you need this name for further access
1660
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1661
 
1662
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1663
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1664
</source>
1665
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1666
 
1667
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
1668
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
1669
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
1670
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
1671
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1672
 
1673
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1674
është tashmë i përdorur.
1675
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
1676
</translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
1679
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1680
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1681
 
1682
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1683
selected item is deleted.
1684
</source>
1685
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;emër&quot;])
1686
 
1687
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
1688
përzgjedhur për çastin.
1689
</translation>
1690
  </message>
1691
  <message>
1692
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
1693
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1694
 
1695
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1696
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1697
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1698
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1699
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1700
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1701
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1702
</source>
1703
    <translation type="unfinished"></translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
1706
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1707
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1708
 
1709
Test if an object with specified name really exists in the document.
1710
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1711
returns True if there is something selected.
1712
</source>
1713
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1714
 
1715
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
1716
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
1717
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
1718
</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1722
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1723
 
1724
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1725
given, it&apos;s applied on the selected object.
1726
</source>
1727
    <translation type="unfinished">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
1728
 
1729
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
1730
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1731
</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
1734
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1735
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1736
 
1737
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1738
</source>
1739
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1740
 
1741
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
1742
</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
1746
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1747
 
1748
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1749
</source>
1750
    <translation type="unfinished"></translation>
1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
1754
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1755
 
1756
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1757
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1758
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1759
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1760
master page for the new page.
1761
 
1762
May raise IndexError if the page number is out of range
1763
</source>
1764
    <translation type="unfinished"></translation>
1765
  </message>
1766
  <message>
1767
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1768
    <source>currentPage() -&gt; integer
1769
 
1770
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1771
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1772
</source>
1773
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1774
 
1775
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
1776
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
1777
</translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
1780
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1781
    <source>redrawAll()
1782
 
1783
Redraws all pages.
1784
</source>
1785
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1786
 
1787
Rivizaton tërë faqet.
1788
</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
1792
    <source>getPageType() -&gt; integer
1793
 
1794
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1795
</source>
1796
    <translation type="unfinished"></translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1800
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1801
 
1802
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1803
 
1804
May raise ScribusError if the save failed.
1805
</source>
1806
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
1807
 
1808
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
1809
 
1810
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
1811
</translation>
1812
  </message>
1813
  <message>
1814
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1815
    <source>deletePage(nr)
1816
 
1817
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1818
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1819
page number is.
1820
 
1821
May raise IndexError if the page number is out of range
1822
</source>
1823
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1824
 
1825
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
1826
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
1827
numri i shfaqur për faqen e parë.
1828
 
1829
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
1830
</translation>
1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1834
    <source>gotoPage(nr)
1835
 
1836
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1837
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1838
just sets the page that script commands will operates on.
1839
 
1840
May raise IndexError if the page number is out of range.
1841
</source>
1842
    <translation type="unfinished"></translation>
1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1846
    <source>pageCount() -&gt; integer
1847
 
1848
Returns the number of pages in the document.
1849
</source>
1850
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
1851
 
1852
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
1853
</translation>
1854
  </message>
1855
  <message>
1856
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1857
    <source>getHGuides() -&gt; list
1858
 
1859
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1860
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1861
</source>
1862
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1863
 
1864
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
1865
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
1866
</translation>
1867
  </message>
1868
  <message>
1869
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1870
    <source>setHGuides(list)
1871
 
1872
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1873
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1874
 
1875
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1876
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1877
</source>
1878
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1879
 
1880
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
1881
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
1882
 
1883
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
1884
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
1885
</translation>
1886
  </message>
1887
  <message>
1888
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1889
    <source>getVGuides()
1890
 
1891
See getHGuides.
1892
</source>
1893
    <translation type="unfinished">getVGuides()
1894
 
1895
Shihni getHGuides.
1896
</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1900
    <source>setVGuides()
1901
 
1902
See setHGuides.
1903
</source>
1904
    <translation type="unfinished">setVGuides()
1905
 
1906
Shihni setHGuides.
1907
</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1911
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1912
 
1913
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1914
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1915
</source>
1916
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1917
 
1918
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
1919
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
1920
</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1924
    <source>getPageItems() -&gt; list
1925
 
1926
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1927
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1928
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1929
the page...
1930
</source>
1931
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1932
 
1933
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
1934
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1935
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
1936
i pari në faqen...
1937
</translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
1940
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
1941
    <source>getPageMargins()
1942
 
1943
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1944
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1945
</source>
1946
    <translation type="unfinished"></translation>
1947
  </message>
1948
  <message>
1949
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
1950
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
1951
 
1952
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1953
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
1954
pageList: tuple with page numbers of pages to import
1955
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
1956
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
1957
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
1958
</source>
1959
    <translation type="unfinished"></translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
1962
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1963
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1964
 
1965
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1966
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1967
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1968
</source>
1969
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1970
 
1971
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
1972
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
1973
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
1974
</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1978
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1979
 
1980
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1981
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1982
currently selected item is used.
1983
</source>
1984
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
1985
 
1986
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
1987
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
1988
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
1989
</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
1992
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
1993
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1994
 
1995
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1996
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1997
</source>
1998
    <translation type="unfinished"></translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
2001
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2002
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2003
 
2004
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2005
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2006
</source>
2007
    <translation type="unfinished"></translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2011
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2012
 
2013
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2014
is not given the currently selected item is used.
2015
</source>
2016
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2017
 
2018
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
2019
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2020
</translation>
2021
  </message>
2022
  <message>
2023
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2024
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2025
 
2026
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2027
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2028
</source>
2029
    <translation type="unfinished"></translation>
2030
  </message>
2031
  <message>
2032
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2033
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2034
 
2035
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2036
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2037
</source>
2038
    <translation type="unfinished"></translation>
2039
  </message>
2040
  <message>
2041
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2042
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2043
 
2044
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2045
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2046
given the currently selected item is used.
2047
 
2048
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2049
</source>
2050
    <translation type="unfinished">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
2051
 
2052
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
2053
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2054
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2055
 
2056
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
2057
</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2061
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2062
 
2063
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2064
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2065
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2066
is used.
2067
 
2068
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2069
</source>
2070
    <translation type="unfinished">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2071
 
2072
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2073
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2074
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2075
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2076
 
2077
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
2078
</translation>
2079
  </message>
2080
  <message>
2081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2082
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2083
 
2084
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2085
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2086
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2087
</source>
2088
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
2089
 
2090
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
2091
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2092
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
2093
</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2097
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2098
 
2099
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2100
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2101
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2102
</source>
2103
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
2104
 
2105
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
2106
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2107
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
2108
</translation>
2109
  </message>
2110
  <message>
2111
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2112
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2113
 
2114
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2115
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2116
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2117
</source>
2118
    <translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
2119
 
2120
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
2121
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
2122
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
2123
</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2127
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2128
 
2129
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2130
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2131
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2132
Item is used.
2133
 
2134
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2135
</source>
2136
    <translation type="unfinished">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2137
 
2138
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2139
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2140
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2141
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2142
 
2143
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
2144
</translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2148
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2149
 
2150
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2151
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2152
 
2153
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2154
</source>
2155
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
2156
 
2157
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
2158
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2159
 
2160
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
2161
</translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
2164
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2165
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2166
 
2167
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2168
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2169
 
2170
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2171
</source>
2172
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
2173
 
2174
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
2175
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2176
 
2177
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
2178
</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2182
    <source>createParagraphStyle(...)
2183
 
2184
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2185
 
2186
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2187
 
2188
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2189
 
2190
fixed linespacing:     0
2191
 
2192
automatic linespacing:   1
2193
 
2194
baseline grid linespacing: 2
2195
 
2196
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2197
 
2198
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2199
 
2200
-&gt; left:   0
2201
 
2202
-&gt; center:  1
2203
 
2204
-&gt; right:  2
2205
 
2206
-&gt; justify: 3
2207
 
2208
-&gt; extend:  4
2209
 
2210
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2211
 
2212
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2213
 
2214
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2215
 
2216
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2217
 
2218
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2219
 
2220
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2221
 
2222
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2223
 
2224
</source>
2225
    <translation type="unfinished"></translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2229
    <source>createCharStyle(...)
2230
 
2231
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2232
 
2233
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2234
 
2235
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2236
 
2237
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2238
 
2239
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2240
 
2241
-&gt; inherit
2242
 
2243
-&gt; bold
2244
 
2245
-&gt; italic
2246
 
2247
-&gt; underline
2248
 
2249
-&gt; underlinewords
2250
 
2251
-&gt; strike
2252
 
2253
-&gt; superscript
2254
 
2255
-&gt; subscript
2256
 
2257
-&gt; outline
2258
 
2259
-&gt; shadowed
2260
 
2261
-&gt; allcaps
2262
 
2263
-&gt; smallcaps
2264
 
2265
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2266
 
2267
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2268
 
2269
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2270
 
2271
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2272
 
2273
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2274
 
2275
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2276
 
2277
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2278
 
2279
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2280
 
2281
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2282
 
2283
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2284
 
2285
</source>
2286
    <translation type="unfinished"></translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2290
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2291
 
2292
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2293
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2294
the selection is returned.
2295
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2296
</source>
2297
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2298
 
2299
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
2300
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
2301
përzgjedhja.
2302
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2303
</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2307
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2308
 
2309
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2310
has some text selected the value assigned to the first character
2311
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2312
selected item is used.
2313
</source>
2314
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2315
 
2316
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
2317
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
2318
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2319
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2320
</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2324
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2325
 
2326
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2327
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2328
</source>
2329
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2330
 
2331
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
2332
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2333
</translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
2336
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2337
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2338
 
2339
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2340
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2341
</source>
2342
    <translation type="unfinished"></translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2346
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2347
 
2348
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2349
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2350
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2351
selected item is used.
2352
</source>
2353
    <translation type="unfinished">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2354
 
2355
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
2356
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
2357
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2358
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2359
</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2363
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2364
 
2365
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2366
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2367
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2368
used.
2369
</source>
2370
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2371
 
2372
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
2373
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
2374
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
2375
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2376
</translation>
2377
  </message>
2378
  <message>
2379
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2380
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2381
 
2382
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2383
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2384
</source>
2385
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2386
 
2387
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
2388
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2389
</translation>
2390
  </message>
2391
  <message>
2392
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
2393
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2394
 
2395
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2396
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2397
is not given the currently selected item is used.
2398
</source>
2399
    <translation type="unfinished"></translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
2402
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
2403
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2404
 
2405
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2406
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2407
</source>
2408
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2409
 
2410
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2411
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2412
</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
2415
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
2416
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2417
 
2418
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2419
given the currently selected item is used.
2420
</source>
2421
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2422
 
2423
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
2424
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2425
</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
2429
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2430
 
2431
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2432
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2433
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2434
used.
2435
</source>
2436
    <translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
2437
 
2438
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
2439
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
2440
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2441
të përzgjedhur për çastin.
2442
</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
2446
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2447
 
2448
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2449
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2450
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2451
not given the currently selected Item is used.
2452
 
2453
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2454
</source>
2455
    <translation type="unfinished"></translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
2459
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2460
 
2461
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2462
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2463
currently selected item is used.
2464
 
2465
May throw ValueError if the font cannot be found.
2466
</source>
2467
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
2468
 
2469
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
2470
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2471
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2472
 
2473
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
2474
</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
2478
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2479
 
2480
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2481
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2482
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2483
currently selected item is used.
2484
 
2485
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2486
</source>
2487
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
2488
 
2489
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
2490
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
2491
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
2492
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
2493
 
2494
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
2495
jashtë kufijsh.
2496
</translation>
2497
  </message>
2498
  <message>
2499
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
2500
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2501
 
2502
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2503
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2504
item is used.
2505
 
2506
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2507
</source>
2508
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
2509
 
2510
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2511
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
2512
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2513
 
2514
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
2515
</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2519
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2520
 
2521
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2522
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2523
selected item is used.
2524
 
2525
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2526
</source>
2527
    <translation type="unfinished"></translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
2531
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2532
 
2533
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2534
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2535
 
2536
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2537
</source>
2538
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2539
 
2540
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
2541
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2542
 
2543
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
2544
</translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
2547
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
2548
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2549
 
2550
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2551
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2552
 
2553
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2554
</source>
2555
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
2556
 
2557
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
2558
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2559
 
2560
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
2561
</translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
2565
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2566
 
2567
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2568
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2569
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2570
 
2571
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2572
</source>
2573
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
2574
 
2575
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
2576
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
2577
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
2578
 
2579
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
2580
</translation>
2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
2584
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2585
 
2586
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2587
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2588
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2589
selected item is used.
2590
 
2591
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2592
</source>
2593
    <translation type="unfinished"></translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
2597
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2598
 
2599
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2600
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2601
selected item is used.
2602
</source>
2603
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;emër&quot;])
2604
 
2605
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
2606
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
2607
të përzgjedhur për çastin.
2608
</translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
2612
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2613
 
2614
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2615
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2616
given the currently selected item is used.
2617
</source>
2618
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2619
 
2620
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
2621
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2622
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2623
</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
2627
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2628
 
2629
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2630
selected item is used.
2631
</source>
2632
    <translation type="unfinished"></translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
2635
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
2636
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2637
 
2638
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2639
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2640
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2641
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2642
used.
2643
</source>
2644
    <translation type="unfinished">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2645
 
2646
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
2647
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2648
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
2649
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2650
të përzgjedhur.
2651
</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
2655
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2656
 
2657
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2658
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2659
and must not link to or be linked from any other frames already.
2660
 
2661
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2662
</source>
2663
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
2664
 
2665
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
2666
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
2667
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
2668
prej kornizash të tjera.
2669
 
2670
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2671
</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
2675
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2676
 
2677
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2678
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2679
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2680
 
2681
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2682
</source>
2683
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
2684
 
2685
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
2686
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
2687
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
2688
 
2689
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2690
</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
2693
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
2694
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2695
 
2696
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2697
currently selected item is used.</source>
2698
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;emër&quot;])
2699
 
2700
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2701
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
2702
  </message>
2703
  <message>
2704
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
2705
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2706
 
2707
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2708
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2709
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2710
 
2711
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2712
</source>
2713
    <translation type="unfinished"></translation>
2714
  </message>
2715
  <message>
2716
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
2717
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2718
 
2719
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2720
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2721
 
2722
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2723
</source>
2724
    <translation type="unfinished"></translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
2728
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2729
 
2730
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2731
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2732
 
2733
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2734
</source>
2735
    <translation type="unfinished"></translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
2739
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2740
 
2741
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2742
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2743
 
2744
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2745
</source>
2746
    <translation type="unfinished"></translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
2750
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2751
 
2752
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2753
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2754
 
2755
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2756
</source>
2757
    <translation type="unfinished"></translation>
2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2761
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2762
 
2763
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2764
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2765
</source>
2766
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
2767
 
2768
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
2769
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
2770
</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2774
    <source>progressReset()
2775
 
2776
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2777
new progress bar use. See progressSet.
2778
</source>
2779
    <translation type="unfinished">progressReset()
2780
 
2781
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
2782
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
2783
</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2787
    <source>progressTotal(max)
2788
 
2789
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2790
See progressSet.
2791
</source>
2792
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2793
 
2794
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
2795
Shihni progressSet.
2796
</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2800
    <source>progressSet(nr)
2801
 
2802
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2803
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2804
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2805
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2806
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2807
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2808
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2809
</source>
2810
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2811
 
2812
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
2813
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
2814
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
2815
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
2816
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
2817
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
2818
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
2819
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
2820
</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2824
    <source>setCursor()
2825
 
2826
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2827
</source>
2828
    <translation type="unfinished">setCursor()
2829
 
2830
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
2831
</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2835
    <source>docChanged(bool)
2836
 
2837
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2838
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2839
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2840
</source>
2841
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2842
 
2843
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
2844
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
2845
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
2846
</translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
2849
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
2850
    <source>zoomDocument(double)
2851
 
2852
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2853
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2854
</source>
2855
    <translation type="unfinished"></translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2859
    <source>scrollDocument(x,y)
2860
 
2861
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2862
</source>
2863
    <translation type="unfinished"></translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
2867
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
2868
 
2869
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2870
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2871
 
2872
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
2873
</source>
2874
    <translation type="unfinished"></translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2878
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2879
 
2880
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2881
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2882
 
2883
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2884
</source>
2885
    <translation type="unfinished"></translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2889
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2890
 
2891
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2892
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2893
 
2894
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2895
</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2900
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2901
 
2902
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2903
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2904
 
2905
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2906
</source>
2907
    <translation type="unfinished"></translation>
2908
  </message>
2909
</context>
2910
<context>
2911
  <name>@default</name>
2912
  <message>
2913
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2914
    <source>getColorNames() -&gt; list
2915
 
2916
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2917
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2918
</source>
2919
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
2920
 
2921
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
2922
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
2923
</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2927
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
2928
 
2929
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2930
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2931
Returns true if a new document was created.
2932
</source>
2933
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
2934
 
2935
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
2936
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
2937
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
2938
</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
9729 cbradney 2941
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 2942
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2943
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2944
 
2945
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2946
following meaning:
2947
 
2948
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2949
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2950
 
2951
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2952
  margins
2953
 
2954
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2955
 
2956
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
2957
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2958
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2959
 
2960
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2961
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2962
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2963
 
2964
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2965
 
2966
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2967
 
2968
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2969
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2970
is not in points, make sure to account for this.
2971
 
2972
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2973
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2974
</source>
3064 cbradney 2975
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 2976
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2977
 
2978
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
2979
domethënien vijuese:
2980
 
2981
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
2982
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
2983
 
2984
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
2985
  e dokumentit
2986
 
2987
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
2988
 
2989
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
2990
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
2991
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
2992
 
2993
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
2994
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2995
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2996
 
2997
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2998
 
2999
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3000
 
3001
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
3002
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
3003
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
3004
 
3005
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3006
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3007
</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
12612 cbradney 3010
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 3011
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3012
 
3013
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3014
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3015
</source>
12918 cbradney 3016
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3017
 
3018
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
3019
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3020
</translation>
1135 cbradney 3021
  </message>
3022
  <message>
12612 cbradney 3023
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 3024
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3025
 
3026
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3027
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3028
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3029
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3030
</source>
12918 cbradney 3031
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 3032
 
3033
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
3034
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
3035
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3036
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
3037
</translation>
1135 cbradney 3038
  </message>
3039
  <message>
12612 cbradney 3040
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 3041
    <source>setRedraw(bool)
3042
 
3043
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3044
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3045
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3046
</source>
12918 cbradney 3047
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 3048
 
3049
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
3050
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
3051
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
3052
i programthit tuaj.
3053
</translation>
1135 cbradney 3054
  </message>
3055
  <message>
12612 cbradney 3056
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 3057
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3058
 
3059
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3060
coordinates are given in the current measurement units of the document
3061
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3062
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3063
is not given Scribus will create one for you.
3064
 
3065
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3066
</source>
12918 cbradney 3067
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3068
 
3069
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
3070
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
3071
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
3072
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
3073
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
3074
 
3075
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
3076
</translation>
1135 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
9729 cbradney 3079
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3080
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
3081
 
3082
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3083
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3084
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3085
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
3086
template page for the new page.
3087
 
3088
May raise IndexError if the page number is out of range
3089
</source>
3064 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 3091
 
3092
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
3093
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
3094
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
3095
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
3096
 
3097
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
3098
</translation>
1135 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
12612 cbradney 3101
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 3102
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3103
 
3104
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3105
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3106
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3107
</source>
12918 cbradney 3108
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 3109
 
3110
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
3111
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
3112
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
3113
</translation>
1135 cbradney 3114
  </message>
3115
  <message>
12612 cbradney 3116
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 3117
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3118
 
3119
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3120
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3121
the selection is returned.
3122
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3123
</source>
12918 cbradney 3124
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 3125
 
3126
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
3127
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
3128
përzgjedhja.
3129
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
3130
</translation>
1525 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
9729 cbradney 3133
    <location filename="" line="136965632"/>
1575 cbradney 3134
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
3135
 
3136
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3137
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
3138
optional arguments, but will not be given any).
3139
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
3140
for the macro.
3141
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
3142
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
3143
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
3144
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
3145
of a single instance.
3146
</source>
3064 cbradney 3147
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 3148
 
3149
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
3150
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
3151
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
3152
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
3153
tastiere për makron.
3154
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
3155
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
3156
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
3157
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
3158
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
3159
  </message>
3160
  <message>
12612 cbradney 3161
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 3162
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3163
 
3164
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3165
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3166
</source>
12918 cbradney 3167
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 3168
 
1575 cbradney 3169
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
3170
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
3171
</translation>
1135 cbradney 3172
  </message>
3173
  <message>
9729 cbradney 3174
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3175
    <source>?</source>
3176
    <translation type="obsolete">?</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
9729 cbradney 3179
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3180
    <source> %</source>
3181
    <translation type="obsolete"> %</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
9729 cbradney 3184
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3185
    <source>B:</source>
3186
    <translation type="obsolete">B:</translation>
3187
  </message>
3188
  <message>
9729 cbradney 3189
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3190
    <source>C:</source>
3191
    <translation type="obsolete">C:</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
9729 cbradney 3194
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3195
    <source>G:</source>
3196
    <translation type="obsolete">G:</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
9729 cbradney 3199
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3200
    <source>K:</source>
3201
    <translation type="obsolete">K:</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
9729 cbradney 3204
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3205
    <source>M:</source>
3206
    <translation type="obsolete">M:</translation>
3207
  </message>
3208
  <message>
9729 cbradney 3209
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3210
    <source>OK</source>
3211
    <translation type="obsolete">OK</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
9729 cbradney 3214
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3215
    <source>No</source>
3216
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
9729 cbradney 3219
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3220
    <source>R:</source>
3221
    <translation type="obsolete">R:</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
9729 cbradney 3224
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3225
    <source>Y:</source>
3226
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
9729 cbradney 3229
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3230
    <source>in</source>
3231
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
9729 cbradney 3234
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3235
    <source>mm</source>
3236
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
9729 cbradney 3239
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3240
    <source>pt</source>
3241
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
9729 cbradney 3244
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3245
    <source> in</source>
3246
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
9729 cbradney 3249
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3250
    <source> mm</source>
3251
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3252
  </message>
3253
  <message>
9729 cbradney 3254
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3255
    <source> pt</source>
3256
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
9729 cbradney 3259
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3260
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
3261
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
3262
  </message>
3263
  <message>
9729 cbradney 3264
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3265
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
3266
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
9729 cbradney 3269
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3270
    <source>&amp;OK</source>
3271
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
3272
  </message>
3273
  <message>
9729 cbradney 3274
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3275
    <source>&amp;No</source>
3276
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
9729 cbradney 3279
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3280
    <source>50%</source>
3281
    <translation type="obsolete">50%</translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
9729 cbradney 3284
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3285
    <source>75%</source>
3286
    <translation type="obsolete">75%</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
9729 cbradney 3289
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3290
    <source>All</source>
3291
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
3292
  </message>
3293
  <message>
9729 cbradney 3294
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3295
    <source>Alt</source>
3296
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
9729 cbradney 3299
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3300
    <source>Box</source>
3301
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
9729 cbradney 3304
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3305
    <source>Cut</source>
3306
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
3307
  </message>
3308
  <message>
9729 cbradney 3309
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3310
    <source>Dir</source>
3311
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
3312
  </message>
3313
  <message>
9729 cbradney 3314
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3315
    <source>GUI</source>
3316
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
9729 cbradney 3319
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3320
    <source>Low</source>
3321
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
3322
  </message>
3323
  <message>
9729 cbradney 3324
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3325
    <source>New</source>
3326
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
9729 cbradney 3329
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3330
    <source>Old</source>
3331
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
3332
  </message>
3333
  <message>
9729 cbradney 3334
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3335
    <source>RGB</source>
3336
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
9729 cbradney 3339
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3340
    <source>To:</source>
3341
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
9729 cbradney 3344
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3345
    <source>X1:</source>
3346
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
3347
  </message>
3348
  <message>
9729 cbradney 3349
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3350
    <source>X2:</source>
3351
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
3352
  </message>
3353
  <message>
9729 cbradney 3354
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3355
    <source>Y1:</source>
3356
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
9729 cbradney 3359
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3360
    <source>Y2:</source>
3361
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
9729 cbradney 3364
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3365
    <source>Use</source>
3366
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
3367
  </message>
3368
  <message>
9729 cbradney 3369
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3370
    <source>Yes</source>
3371
    <translation type="obsolete">Po</translation>
3372
  </message>
3373
  <message>
9729 cbradney 3374
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3375
    <source>Zip</source>
3376
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
9729 cbradney 3379
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3380
    <source>min</source>
3381
    <translation type="obsolete">min</translation>
3382
  </message>
3383
  <message>
9729 cbradney 3384
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3385
    <source>sum</source>
3386
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
9729 cbradney 3389
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3390
    <source>to:</source>
3391
    <translation type="obsolete">për:</translation>
3392
  </message>
3393
  <message>
9729 cbradney 3394
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3395
    <source>Destination</source>
3396
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
9729 cbradney 3399
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3400
    <source> dpi</source>
3401
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
3402
  </message>
3403
  <message>
9729 cbradney 3404
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3405
    <source> pt </source>
3406
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
9729 cbradney 3409
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3410
    <source> sec</source>
3411
    <translation type="obsolete">sek</translation>
3412
  </message>
3413
  <message>
9729 cbradney 3414
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3415
    <source>&amp;Add</source>
3416
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
9729 cbradney 3419
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3420
    <source>&amp;New</source>
3421
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
3422
  </message>
3423
  <message>
9729 cbradney 3424
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3425
    <source>&amp;X1:</source>
3426
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
9729 cbradney 3429
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3430
    <source>&amp;Y2:</source>
3431
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
9729 cbradney 3434
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3435
    <source>&amp;Yes</source>
3436
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
9729 cbradney 3439
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3440
    <source>100%</source>
3441
    <translation type="obsolete">100%</translation>
3442
  </message>
3443
  <message>
9729 cbradney 3444
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3445
    <source>200%</source>
3446
    <translation type="obsolete">200%</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
9729 cbradney 3449
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3450
    <source>A&amp;dd</source>
3451
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
3452
  </message>
3453
  <message>
9729 cbradney 3454
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3455
    <source>CMYK</source>
3456
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
9729 cbradney 3459
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3460
    <source>Alt+</source>
3461
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
3462
  </message>
3463
  <message>
9729 cbradney 3464
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3465
    <source>Back</source>
3466
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
9729 cbradney 3469
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3470
    <source>Copy</source>
3471
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
9729 cbradney 3474
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3475
    <source>Cu&amp;t</source>
3476
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
9729 cbradney 3479
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3480
    <source>Date</source>
3481
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
3482
  </message>
3483
  <message>
9729 cbradney 3484
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3485
    <source>Ctrl</source>
3486
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
9729 cbradney 3489
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3490
    <source>Cyan</source>
3491
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
9729 cbradney 3494
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3495
    <source>File</source>
3496
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
9729 cbradney 3499
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3500
    <source>Font</source>
3501
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
3502
  </message>
3503
  <message>
9729 cbradney 3504
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3505
    <source>Goto</source>
3506
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
3507
  </message>
3508
  <message>
9729 cbradney 3509
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3510
    <source>High</source>
3511
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
9729 cbradney 3514
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3515
    <source>JPEG</source>
3516
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
9729 cbradney 3519
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3520
    <source>Icon</source>
3521
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
3522
  </message>
3523
  <message>
9729 cbradney 3524
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3525
    <source>O&amp;ff</source>
3526
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
3527
  </message>
3528
  <message>
9729 cbradney 3529
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3530
    <source>Left</source>
3531
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
9729 cbradney 3534
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3535
    <source>Line</source>
3536
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
9729 cbradney 3539
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3540
    <source>Link</source>
3541
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
3542
  </message>
3543
  <message>
9729 cbradney 3544
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3545
    <source>Lock</source>
3546
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
3547
  </message>
3548
  <message>
9729 cbradney 3549
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3550
    <source>Name</source>
3551
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
3552
  </message>
3553
  <message>
9729 cbradney 3554
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3555
    <source>None</source>
3556
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
9729 cbradney 3559
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3560
    <source>Open</source>
3561
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
3562
  </message>
3563
  <message>
9729 cbradney 3564
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3565
    <source>Page</source>
3566
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
9729 cbradney 3569
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3570
    <source>Path</source>
3571
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
9729 cbradney 3574
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3575
    <source>Quit</source>
3576
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
9729 cbradney 3579
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3580
    <source>Save</source>
3581
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
3582
  </message>
3583
  <message>
9729 cbradney 3584
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3585
    <source>Size</source>
3586
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
9729 cbradney 3589
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3590
    <source>Skip</source>
3591
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
9729 cbradney 3594
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3595
    <source>Exiting now</source>
3596
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
9729 cbradney 3599
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3600
    <source>Sort</source>
3601
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
3602
  </message>
3603
  <message>
9729 cbradney 3604
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3605
    <source>X&amp;2:</source>
3606
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
9729 cbradney 3609
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3610
    <source>Star</source>
3611
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
3612
  </message>
3613
  <message>
9729 cbradney 3614
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3615
    <source>Text</source>
3616
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
9729 cbradney 3619
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3620
    <source>Thin</source>
3621
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
3622
  </message>
3623
  <message>
9729 cbradney 3624
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3625
    <source>Time</source>
3626
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
9729 cbradney 3629
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3630
    <source>Y&amp;1:</source>
3631
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
3632
  </message>
3633
  <message>
9729 cbradney 3634
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3635
    <source>Type</source>
3636
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
9729 cbradney 3639
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3640
    <source>Undo</source>
3641
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
3642
  </message>
3643
  <message>
9729 cbradney 3644
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3645
    <source>Wide</source>
3646
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
9729 cbradney 3649
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3650
    <source>html</source>
3651
    <translation type="obsolete">html</translation>
3652
  </message>
3653
  <message>
9729 cbradney 3654
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3655
    <source>Align Right</source>
3656
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
9729 cbradney 3659
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3660
    <source>Close the current Document</source>
3661
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
3662
  </message>
3663
  <message>
9729 cbradney 3664
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3665
    <source>Strike Out</source>
3666
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
3667
  </message>
3668
  <message>
9729 cbradney 3669
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3670
    <source>Moves to your Document Directory.
3671
This can be set in the Preferences.</source>
3672
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
3673
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
3674
  </message>
3675
  <message>
9729 cbradney 3676
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3677
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
3678
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
3679
  </message>
3680
  <message>
9729 cbradney 3681
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3682
    <source>Strikethru</source>
3683
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
9729 cbradney 3686
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3687
    <source>&amp;Get Field Names</source>
3688
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
9729 cbradney 3691
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3692
    <source>Align Center</source>
3693
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
3694
  </message>
3695
  <message>
9729 cbradney 3696
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3697
    <source>Print Preview</source>
3698
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
3699
  </message>
3700
  <message>
9729 cbradney 3701
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3702
    <source>Build-ID:</source>
3703
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
9729 cbradney 3706
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3707
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 3708
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 3709
  </message>
3710
  <message>
9729 cbradney 3711
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3712
    <source>&amp;100%</source>
3713
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
3714
  </message>
3715
  <message>
9729 cbradney 3716
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3717
    <source>&amp;Copy</source>
3718
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
9729 cbradney 3721
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3722
    <source>&amp;Edit</source>
3723
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
9729 cbradney 3726
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3727
    <source>&amp;File</source>
3728
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
3729
  </message>
3730
  <message>
9729 cbradney 3731
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3732
    <source>&amp;Font</source>
3733
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
3734
  </message>
3735
  <message>
9729 cbradney 3736
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3737
    <source>&amp;Gap:</source>
3738
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
9729 cbradney 3741
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3742
    <source>&amp;Help</source>
3743
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
3744
  </message>
3745
  <message>
9729 cbradney 3746
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3747
    <source>&amp;Item</source>
3748
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
9729 cbradney 3751
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3752
    <source>&amp;Left</source>
3753
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
3754
  </message>
3755
  <message>
9729 cbradney 3756
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3757
    <source>&amp;Line</source>
3758
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
3759
  </message>
3760
  <message>
9729 cbradney 3761
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3762
    <source>&amp;Lock</source>
3763
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
9729 cbradney 3766
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3767
    <source>&amp;Move</source>
3768
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
9729 cbradney 3771
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3772
    <source>&amp;Open</source>
3773
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
3774
  </message>
3775
  <message>
9729 cbradney 3776
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3777
    <source>&amp;Page</source>
3778
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
3779
  </message>
3780
  <message>
9729 cbradney 3781
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3782
    <source>&amp;Red:</source>
3783
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
3784
  </message>
3785
  <message>
9729 cbradney 3786
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3787
    <source>&amp;Redo</source>
3788
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
9729 cbradney 3791
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3792
    <source>&amp;Quit</source>
3793
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
3794
  </message>
3795
  <message>
9729 cbradney 3796
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3797
    <source>&amp;Save</source>
3798
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
3799
  </message>
3800
  <message>
9729 cbradney 3801
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3802
    <source>&amp;Size</source>
3803
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
3804
  </message>
3805
  <message>
9729 cbradney 3806
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3807
    <source>&amp;Text</source>
3808
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
9729 cbradney 3811
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3812
    <source>&amp;Top:</source>
3813
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
3814
  </message>
3815
  <message>
9729 cbradney 3816
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3817
    <source>&amp;Undo</source>
3818
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
9729 cbradney 3821
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3822
    <source>&amp;View</source>
3823
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
9729 cbradney 3826
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3827
    <source>Styles...</source>
3828
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
9729 cbradney 3831
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3832
    <source>(TAB)</source>
3833
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
3834
  </message>
3835
  <message>
9729 cbradney 3836
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3837
    <source>&amp;Compress File</source>
3838
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
3839
  </message>
3840
  <message>
9729 cbradney 3841
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3842
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3843
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
3844
  </message>
3845
  <message>
9729 cbradney 3846
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3847
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3848
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
9729 cbradney 3851
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3852
    <source>Images:</source>
3853
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
3854
  </message>
3855
  <message>
9729 cbradney 3856
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3857
    <source>Submit Form</source>
3858
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
3859
  </message>
3860
  <message>
9729 cbradney 3861
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3862
    <source>Distribute/Align...</source>
3863
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
3864
  </message>
3865
  <message>
9729 cbradney 3866
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3867
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
3868
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
9729 cbradney 3871
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3872
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 3873
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 3874
  </message>
3875
  <message>
9729 cbradney 3876
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3877
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
3878
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
9729 cbradney 3881
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3882
    <source>Align</source>
3883
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
3884
  </message>
3885
  <message>
9729 cbradney 3886
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3887
    <source>Alt+C</source>
3888
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
9729 cbradney 3891
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3892
    <source>Alt+O</source>
3893
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
3894
  </message>
3895
  <message>
9729 cbradney 3896
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3897
    <source>Apply</source>
3898
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
3899
  </message>
3900
  <message>
9729 cbradney 3901
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3902
    <source>Black</source>
3903
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
3904
  </message>
3905
  <message>
9729 cbradney 3906
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3907
    <source>Block</source>
3908
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
9729 cbradney 3911
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3912
    <source>Cards</source>
3913
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
3914
  </message>
3915
  <message>
9729 cbradney 3916
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3917
    <source>Check</source>
3918
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
3919
  </message>
3920
  <message>
9729 cbradney 3921
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3922
    <source>Clear</source>
3923
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
3924
  </message>
3925
  <message>
9729 cbradney 3926
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3927
    <source>Close</source>
3928
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
9729 cbradney 3931
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3932
    <source>Color</source>
3933
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
9729 cbradney 3936
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3937
    <source>Comma</source>
3938
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
9729 cbradney 3941
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3942
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 3943
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 3944
  </message>
3945
  <message>
9729 cbradney 3946
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3947
    <source>Ctrl+</source>
3948
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
9729 cbradney 3951
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3952
    <source>Czech</source>
3953
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
9729 cbradney 3956
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3957
    <source>Dutch</source>
3958
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
3959
  </message>
3960
  <message>
9729 cbradney 3961
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3962
    <source>Email</source>
3963
    <translation type="obsolete">Email</translation>
3964
  </message>
3965
  <message>
9729 cbradney 3966
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3967
    <source>Error</source>
3968
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
9729 cbradney 3971
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3972
    <source>On Focus</source>
3973
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
9729 cbradney 3976
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3977
    <source>Folds</source>
3978
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
3979
  </message>
3980
  <message>
9729 cbradney 3981
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3982
    <source>Font:</source>
3983
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
9729 cbradney 3986
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3987
    <source>Go To</source>
3988
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
9729 cbradney 3991
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3992
    <source>Greek</source>
3993
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
9729 cbradney 3996
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 3997
    <source>Group</source>
3998
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
3999
  </message>
4000
  <message>
9729 cbradney 4001
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4002
    <source>Icons</source>
4003
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
4004
  </message>
4005
  <message>
9729 cbradney 4006
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4007
    <source>In&amp;fo</source>
4008
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
9729 cbradney 4011
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4012
    <source>Image</source>
4013
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
9729 cbradney 4016
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4017
    <source>Move to back</source>
4018
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
4019
  </message>
4020
  <message>
9729 cbradney 4021
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4022
    <source>Minimize</source>
4023
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
4024
  </message>
4025
  <message>
9729 cbradney 4026
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4027
    <source>Irish</source>
4028
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
4029
  </message>
4030
  <message>
9729 cbradney 4031
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4032
    <source>R&amp;ound
4033
Corners:</source>
4034
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
4035
të Rrumbullakët:</translation>
4036
  </message>
4037
  <message>
9729 cbradney 4038
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4039
    <source>&amp;Update Picture</source>
4040
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
4041
  </message>
4042
  <message>
9729 cbradney 4043
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4044
    <source>Layer</source>
4045
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
9729 cbradney 4048
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4049
    <source>Legal</source>
4050
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
9729 cbradney 4053
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4054
    <source>Level</source>
4055
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
4056
  </message>
4057
  <message>
9729 cbradney 4058
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4059
    <source>Lower</source>
4060
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
4061
  </message>
4062
  <message>
9729 cbradney 4063
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4064
    <source>Menus</source>
4065
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
9729 cbradney 4068
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4069
    <source>Misc.</source>
4070
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
4071
  </message>
4072
  <message>
9729 cbradney 4073
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4074
    <source>Name:</source>
4075
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
4076
  </message>
4077
  <message>
9729 cbradney 4078
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4079
    <source>Even Pages only</source>
4080
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
4081
  </message>
4082
  <message>
9729 cbradney 4083
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4084
    <source>Never</source>
4085
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
9729 cbradney 4088
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4089
    <source>Finnish:</source>
4090
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
9729 cbradney 4093
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4094
    <source>Nodes</source>
4095
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
4096
  </message>
4097
  <message>
9729 cbradney 4098
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4099
    <source>Page </source>
4100
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
4101
  </message>
4102
  <message>
9729 cbradney 4103
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4104
    <source>Page:</source>
4105
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
9729 cbradney 4108
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4109
    <source>Paste</source>
4110
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
9729 cbradney 4113
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4114
    <source>Paths</source>
4115
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
4116
  </message>
4117
  <message>
9729 cbradney 4118
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4119
    <source>Other</source>
4120
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
4121
  </message>
4122
  <message>
9729 cbradney 4123
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4124
    <source>Plain</source>
4125
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
9729 cbradney 4128
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4129
    <source>Print</source>
4130
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
9729 cbradney 4133
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4134
    <source>Raise</source>
4135
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
4136
  </message>
4137
  <message>
9729 cbradney 4138
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4139
    <source>Range</source>
4140
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
4141
  </message>
4142
  <message>
9729 cbradney 4143
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4144
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
4145
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
4146
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
4147
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
4148
  </message>
4149
  <message>
9729 cbradney 4150
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4151
    <source>Ready</source>
4152
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
4153
  </message>
4154
  <message>
9729 cbradney 4155
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4156
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
4157
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
4158
  </message>
4159
  <message>
9729 cbradney 4160
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4161
    <source>Reset</source>
4162
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
4163
  </message>
4164
  <message>
9729 cbradney 4165
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4166
    <source>Right</source>
4167
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
4168
  </message>
4169
  <message>
9729 cbradney 4170
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4171
    <source>Round</source>
4172
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
4173
  </message>
4174
  <message>
9729 cbradney 4175
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4176
    <source>Points (pts)</source>
4177
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
4178
  </message>
4179
  <message>
9729 cbradney 4180
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4181
    <source>Shade</source>
4182
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
4183
  </message>
4184
  <message>
9729 cbradney 4185
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4186
    <source>Shift</source>
4187
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
4188
  </message>
4189
  <message>
9729 cbradney 4190
    <location filename="" line="136965632"/>
1135 cbradney 4191
    <source>&amp;Inside:</source>
4192
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
4193
  </message>
4194
  <message>
9729 cbradney 4195
    <location filename="" line="136965632"/>
1135</