Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14099 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
670 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12612 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 14
 
15
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
16
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
17
</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
22
 
23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
29
</source>
30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
31
 
32
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
33
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
34
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
35
 
36
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
37
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
38
</translation>
39
  </message>
40
  <message>
14474 cbradney 41
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 42
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
43
 
44
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
45
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
46
space. If no document is open, returns the value of the named color
47
from the default document colors.
48
 
49
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
50
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
51
</source>
52
    <translation type="unfinished"></translation>
53
  </message>
54
  <message>
14474 cbradney 55
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
12918 cbradney 56
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
57
 
58
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
59
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
60
Color components should be in the range from 0 to 255.
61
 
62
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
63
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
64
</source>
65
    <translation type="unfinished">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
66
 
67
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
68
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
69
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
70
 
71
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
72
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
14474 cbradney 75
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
12918 cbradney 76
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
77
 
78
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
79
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
80
the range from 0 to 255.
81
 
82
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
83
</source>
84
    <translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
85
 
86
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
87
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
88
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
89
 
90
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
91
  </message>
92
  <message>
14474 cbradney 93
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
12918 cbradney 94
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
95
 
96
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
97
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
98
&quot;None&quot; - transparent.
99
 
100
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
101
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
102
 
103
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
104
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
105
</source>
106
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
107
 
108
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
109
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
110
&quot;Asnjë&quot;.
111
 
112
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
113
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
114
 
115
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
116
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
117
  </message>
118
  <message>
14474 cbradney 119
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
12918 cbradney 120
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
121
 
122
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
123
 
124
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
125
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
126
</source>
127
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
128
 
129
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
130
 
131
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
132
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
133
  </message>
134
  <message>
14474 cbradney 135
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
136
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
137
 
138
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
139
See also setSpotColor()
140
 
141
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
142
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
143
</source>
144
    <translation type="unfinished"></translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
148
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
149
 
150
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
151
See also isSpotColor()
152
 
153
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
154
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
155
</source>
156
    <translation type="unfinished"></translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
1135 cbradney 160
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
161
 
162
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
163
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
164
Returns true if a new document was created.
165
</source>
12612 cbradney 166
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 167
 
168
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
169
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
170
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
171
</translation>
1135 cbradney 172
  </message>
173
  <message>
14474 cbradney 174
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 175
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
176
 
177
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
178
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
179
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
180
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
181
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
182
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
183
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
184
optional parameters is False.
185
 
186
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
187
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
188
 
189
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
190
 
191
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
192
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
193
</source>
194
    <translation type="unfinished"></translation>
195
  </message>
196
  <message>
14474 cbradney 197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 198
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
199
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
200
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
201
 
202
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
203
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
204
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
205
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
206
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
207
 
208
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
209
at 1.
210
 
211
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
212
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
213
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
214
can be binary-ORed with button constants:
215
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
216
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
217
 
218
Usage examples:
219
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
220
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
221
          ICON_ERROR)
222
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
223
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
224
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
225
 
226
Defined button and icon constants:
227
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
228
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
229
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
230
</source>
231
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
232
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
233
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
234
 
235
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
236
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
237
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
238
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
239
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
240
 
241
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
242
nga 1.
243
 
244
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
245
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
246
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
247
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
248
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
249
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
250
 
251
Shembuj përdorimi:
252
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
253
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
254
          ICON_ERROR)
255
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
256
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
257
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
258
 
259
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
260
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
261
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
262
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
263
</translation>
264
  </message>
265
  <message>
14474 cbradney 266
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 267
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
268
 
269
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
270
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
271
 
272
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
273
</source>
274
    <translation type="unfinished">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
275
 
276
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
277
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
278
 
279
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
280
</translation>
281
  </message>
282
  <message>
14474 cbradney 283
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 284
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
285
 
286
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
287
style name or None when user cancels the dialog.
288
</source>
289
    <translation type="unfinished"></translation>
290
  </message>
291
  <message>
14474 cbradney 292
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 293
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
294
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
295
 
296
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
297
following meaning:
298
 
299
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
300
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
301
 
302
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
303
margins
304
 
305
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
306
 
307
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
308
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
309
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
310
 
311
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
312
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
313
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
314
 
315
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
316
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
317
PAGE_4 is 4-fold.
318
 
319
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
320
Indexed from 0 (0 = first).
321
 
322
numPage = Number of pages to be created.
323
 
324
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
325
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
326
is not in points, make sure to account for this.
327
 
328
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
329
PAGE_4, 3, 1)
330
 
331
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
332
</source>
333
    <translation type="unfinished"></translation>
334
  </message>
335
  <message>
14474 cbradney 336
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 337
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
338
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
339
 
340
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
341
 
342
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
343
following meaning:
344
 
345
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
346
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
347
 
348
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
349
  margins
350
 
351
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
352
 
353
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
354
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
355
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
356
 
357
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
358
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
359
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
360
 
361
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
362
 
363
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
364
 
365
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
366
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
367
is not in points, make sure to account for this.
368
 
369
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
370
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
371
</source>
372
    <translation type="unfinished"></translation>
373
  </message>
374
  <message>
14474 cbradney 375
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 376
    <source>closeDoc()
377
 
378
Closes the current document without prompting to save.
379
 
380
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
381
</source>
382
    <translation type="unfinished">closeDoc()
383
 
384
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
385
 
386
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
387
  </message>
388
  <message>
14474 cbradney 389
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 390
    <source>haveDoc() -&gt; bool
391
 
392
Returns true if there is a document open.
393
</source>
394
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
395
 
396
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
397
</translation>
398
  </message>
399
  <message>
14474 cbradney 400
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 401
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
402
 
403
Opens the document &quot;name&quot;.
404
 
405
May raise ScribusError if the document could not be opened.
406
</source>
407
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
408
 
409
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
410
 
411
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
412
</translation>
413
  </message>
414
  <message>
14474 cbradney 415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 416
    <source>saveDoc()
417
 
418
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
419
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
420
save file dialog.
421
 
422
If the save fails, there is currently no way to tell.
423
</source>
424
    <translation type="unfinished">saveDoc()
425
 
426
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
427
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
428
 
429
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
430
</translation>
431
  </message>
432
  <message>
14474 cbradney 433
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
434
    <source>getDocName() -&gt; string
435
 
436
Returns the name the document was saved under.
437
If the document was not saved before the name is empty.
438
</source>
439
    <translation type="unfinished"></translation>
440
  </message>
441
  <message>
442
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 443
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
444
 
445
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
446
relative path).
447
 
448
May raise ScribusError if the save fails.
449
</source>
450
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
451
 
452
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
453
të plotë ose relativ).
454
 
455
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
456
</translation>
457
  </message>
458
  <message>
14474 cbradney 459
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 460
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
461
 
462
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
463
strings.
464
</source>
465
    <translation type="unfinished"></translation>
466
  </message>
467
  <message>
14474 cbradney 468
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 469
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
470
 
14474 cbradney 471
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 472
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
473
constants.
474
</source>
14474 cbradney 475
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
476
 
477
Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr)
478
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni
479
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
480
</translation>
481
  </message>
482
  <message>
483
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
484
    <source>setBaseLine(grid, offset)
485
 
486
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
487
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
488
constants.
489
</source>
12918 cbradney 490
    <translation type="unfinished"></translation>
491
  </message>
492
  <message>
14474 cbradney 493
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 494
    <source>setUnit(type)
495
 
496
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
497
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
498
 
499
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
500
</source>
501
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
502
 
503
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
504
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
505
 
506
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
507
</translation>
508
  </message>
509
  <message>
14474 cbradney 510
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 511
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
512
 
513
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
514
of the UNIT_* constants:
515
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
516
</source>
517
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
518
 
519
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
520
konstanteve UNIT_*:
521
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
522
</translation>
523
  </message>
524
  <message>
14474 cbradney 525
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 526
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
527
 
528
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
529
current document.
530
</source>
531
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
532
 
533
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
534
te &quot;emër kartele&quot;.
535
</translation>
536
  </message>
537
  <message>
14474 cbradney 538
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 539
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
540
 
541
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
542
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
543
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
544
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
545
</source>
546
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
547
 
548
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
549
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
550
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
551
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
552
</translation>
553
  </message>
554
  <message>
14474 cbradney 555
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 556
    <source>closeMasterPage()
557
 
558
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
559
to normal. Begin editing with editMasterPage().
560
</source>
561
    <translation type="unfinished"></translation>
562
  </message>
563
  <message>
14474 cbradney 564
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 565
    <source>masterPageNames()
566
 
567
Returns a list of the names of all master pages in the document.
568
</source>
569
    <translation type="unfinished"></translation>
570
  </message>
571
  <message>
14474 cbradney 572
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 573
    <source>editMasterPage(pageName)
574
 
575
Enables master page editing and opens the named master page
576
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
577
</source>
578
    <translation type="unfinished"></translation>
579
  </message>
580
  <message>
14474 cbradney 581
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 582
    <source>createMasterPage(pageName)
583
 
584
Creates a new master page named pageName and opens it for
585
editing.
586
</source>
587
    <translation type="unfinished"></translation>
588
  </message>
589
  <message>
14474 cbradney 590
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 591
    <source>deleteMasterPage(pageName)
592
 
593
Delete the named master page.
594
</source>
595
    <translation type="unfinished"></translation>
596
  </message>
597
  <message>
14474 cbradney 598
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 599
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
600
 
601
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
602
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
603
</source>
604
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
605
 
606
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
607
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
608
</translation>
609
  </message>
610
  <message>
14474 cbradney 611
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
12918 cbradney 612
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
613
 
614
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
615
is not given the currently selected Item is used.
616
</source>
617
    <translation type="unfinished"></translation>
618
  </message>
619
  <message>
14474 cbradney 620
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
12918 cbradney 621
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
622
 
623
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
624
is not given the currently selected Item is used.
625
</source>
626
    <translation type="unfinished"></translation>
627
  </message>
628
  <message>
14474 cbradney 629
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
12918 cbradney 630
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
631
 
632
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
633
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
634
</source>
635
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
636
 
637
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
638
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
639
</translation>
640
  </message>
641
  <message>
14474 cbradney 642
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
12918 cbradney 643
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
644
 
645
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
646
is not given the currently selected Item is used.
647
</source>
648
    <translation type="unfinished"></translation>
649
  </message>
650
  <message>
14474 cbradney 651
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
12918 cbradney 652
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
653
 
654
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
655
is not given the currently selected Item is used.
656
</source>
657
    <translation type="unfinished"></translation>
658
  </message>
659
  <message>
14474 cbradney 660
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
12918 cbradney 661
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
662
 
663
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
664
is not given the currently selected Item is used.
665
</source>
666
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
667
 
668
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
669
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
670
  </message>
671
  <message>
14474 cbradney 672
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
12918 cbradney 673
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
674
 
675
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
676
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
677
</source>
678
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
679
 
680
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
681
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
682
  </message>
683
  <message>
14474 cbradney 684
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
12918 cbradney 685
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
686
 
687
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
688
the currently selected item is used. The join types are:
689
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
690
</source>
691
    <translation type="unfinished"></translation>
692
  </message>
693
  <message>
14474 cbradney 694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
12918 cbradney 695
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
696
 
697
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
698
currently selected item is used. The cap types are:
699
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
700
</source>
701
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
702
 
703
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
704
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
705
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
706
  </message>
707
  <message>
14474 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
12918 cbradney 709
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
710
 
711
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
712
currently selected item is used. Line style constants are:
713
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
714
</source>
715
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
716
 
717
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
718
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
719
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
720
  </message>
721
  <message>
14474 cbradney 722
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
12918 cbradney 723
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
724
 
725
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
726
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
727
</source>
728
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
729
 
730
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
731
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
732
  </message>
733
  <message>
14474 cbradney 734
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
12918 cbradney 735
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
736
 
737
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
738
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
739
selected item is used.
740
</source>
741
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
742
 
743
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
744
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
745
  </message>
746
  <message>
14474 cbradney 747
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
12918 cbradney 748
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
749
 
750
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
751
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
752
</source>
753
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
754
 
755
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
756
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
757
</translation>
758
  </message>
759
  <message>
14474 cbradney 760
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
12918 cbradney 761
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
762
 
763
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
764
given the currently selected item is used.
765
</source>
766
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
767
 
768
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
769
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
770
  </message>
771
  <message>
14474 cbradney 772
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
12918 cbradney 773
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
774
 
775
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
776
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
777
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
778
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
779
</source>
780
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
781
 
782
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
783
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
784
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
785
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
786
</translation>
787
  </message>
788
  <message>
14474 cbradney 789
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
12918 cbradney 790
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
791
 
792
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
793
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
794
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
795
for reference.
796
</source>
797
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
798
 
799
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
800
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
801
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
802
  </message>
803
  <message>
14474 cbradney 804
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
12918 cbradney 805
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
806
 
807
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
808
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
809
is used.
810
</source>
811
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
812
 
813
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
814
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
815
objekti i përzgjedhur për çastin.
816
</translation>
817
  </message>
818
  <message>
14474 cbradney 819
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
12918 cbradney 820
    <source>getAllObjects() -&gt; list
821
 
822
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
823
</source>
824
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
825
 
826
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
827
</translation>
828
  </message>
829
  <message>
14474 cbradney 830
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 831
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
832
 
833
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
834
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
835
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
836
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
837
</source>
838
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
839
 
840
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
841
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
842
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
843
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
844
</translation>
845
  </message>
846
  <message>
14474 cbradney 847
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 848
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
849
 
850
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
851
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
852
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
853
belongs to a group, the whole group is moved.
854
</source>
855
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
856
 
857
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
858
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
859
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
860
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
861
</translation>
862
  </message>
863
  <message>
14474 cbradney 864
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 865
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
866
 
867
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
868
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
869
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
870
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
871
given the currently selected item is used.
872
</source>
873
    <translation type="unfinished"></translation>
874
  </message>
875
  <message>
14474 cbradney 876
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 877
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
878
 
879
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
880
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
881
selected item is used.
882
</source>
883
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
884
 
885
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
886
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
887
objekti i përzgjedhur për çastin.
888
</translation>
889
  </message>
890
  <message>
14474 cbradney 891
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 892
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
893
 
894
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
895
is not given the currently selected item is used.
896
</source>
897
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
898
 
899
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
900
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
901
</translation>
902
  </message>
903
  <message>
14474 cbradney 904
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 905
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
906
 
907
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
908
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
909
second selected Object and so on.
910
</source>
911
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
912
 
913
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
914
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
915
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
916
</translation>
917
  </message>
918
  <message>
14474 cbradney 919
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 920
    <source>selectionCount() -&gt; integer
921
 
922
Returns the number of selected objects.
923
</source>
924
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
925
 
926
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
14474 cbradney 930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 931
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
932
 
933
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
934
</source>
935
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;emër&quot;)
936
 
937
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
938
</translation>
939
  </message>
940
  <message>
14474 cbradney 941
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 942
    <source>deselectAll()
943
 
944
Deselects all objects in the whole document.
945
</source>
946
    <translation type="unfinished">deselectAll()
947
 
948
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
949
</translation>
950
  </message>
951
  <message>
14474 cbradney 952
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
12918 cbradney 953
    <source>groupObjects(list)
954
 
955
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
956
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
957
items are used.
958
</source>
959
    <translation type="unfinished">groupObjects(list)
960
 
961
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
962
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
963
përzgjedhur për çastin.
964
</translation>
965
  </message>
966
  <message>
14474 cbradney 967
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 968
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
969
 
970
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
971
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
972
 
973
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
974
</translation>
975
  </message>
976
  <message>
14474 cbradney 977
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 978
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
979
 
980
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
981
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
982
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
983
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
984
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
985
 
986
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
987
</source>
988
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
989
 
990
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
991
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
992
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
993
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
994
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
995
 
996
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
997
</translation>
998
  </message>
999
  <message>
14474 cbradney 1000
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 1001
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1002
 
1003
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1004
not given the currently selected item is used.
1005
 
1006
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1007
</source>
1008
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
1009
 
1010
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
1011
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1012
 
1013
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
1014
</translation>
1015
  </message>
1016
  <message>
14474 cbradney 1017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 1018
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1019
 
14474 cbradney 1020
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1021
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1022
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1023
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1024
 
1025
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1026
</source>
1027
    <translation type="unfinished"></translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
1030
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
1031
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1032
 
12918 cbradney 1033
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1034
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 1035
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1036
 
1037
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1038
</source>
1039
    <translation type="unfinished"></translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1043
 
1044
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1045
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 1046
means 100 %.
1047
 
1048
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1049
</source>
13279 cbradney 1050
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1051
 
1052
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
1053
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
1054
nënkupton 100 %.
1055
 
1056
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
1057
</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
14474 cbradney 1060
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
12918 cbradney 1061
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1062
 
1063
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1064
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1065
if locked.
1066
</source>
1067
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1068
 
1069
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
1070
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
1071
nëse gjen kyçje.
1072
</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
14474 cbradney 1075
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
12918 cbradney 1076
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1077
 
1078
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1079
currently selected item is used.
1080
</source>
1081
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1082
 
1083
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1084
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1085
</translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
14474 cbradney 1088
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
12918 cbradney 1089
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1090
 
1091
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1092
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1093
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1094
 
1095
May raise WrongFrameTypeError.
1096
</source>
1097
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1098
 
1099
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
1100
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
1101
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
1102
 
1103
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
1104
</translation>
1105
  </message>
1106
  <message>
14474 cbradney 1107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1108
    <source>setRedraw(bool)
1109
 
1110
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1111
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1112
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1113
</source>
1114
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1115
 
1116
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
1117
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
1118
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
1119
i programthit tuaj.
1120
</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
14474 cbradney 1123
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1124
    <source>getFontNames() -&gt; list
1125
 
1126
Returns a list with the names of all available fonts.
1127
</source>
1128
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1129
 
1130
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
1131
</translation>
1132
  </message>
1133
  <message>
14474 cbradney 1134
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1135
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1136
 
1137
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1138
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1139
</source>
1140
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
1141
 
1142
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
1143
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1144
</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
14474 cbradney 1147
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1148
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1149
 
1150
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1151
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1152
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1153
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1154
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1155
 
1156
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1157
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1158
</source>
1159
    <translation type="unfinished"></translation>
1160
  </message>
1161
  <message>
14474 cbradney 1162
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1163
    <source>getLayers() -&gt; list
1164
 
1165
Returns a list with the names of all defined layers.
1166
</source>
1167
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1168
 
1169
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
1170
</translation>
1171
  </message>
1172
  <message>
14474 cbradney 1173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1174
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1175
 
1176
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1177
 
1178
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1179
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1180
</source>
1181
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
1182
 
1183
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
1184
 
1185
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1186
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1187
</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
14474 cbradney 1190
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1191
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1192
 
1193
Returns the name of the current active layer.
1194
</source>
1195
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1196
 
1197
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
1198
</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
14474 cbradney 1201
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1202
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1203
 
1204
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1205
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1206
 
1207
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1208
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1209
</source>
1210
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
1211
 
1212
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
1213
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1214
 
1215
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1216
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1217
</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
14474 cbradney 1220
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1221
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1222
 
1223
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1224
the layer is invisible.
1225
 
1226
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1227
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1228
</source>
1229
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
1230
 
1231
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
1232
shtresa është e padukshme.
1233
 
1234
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1235
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1236
</translation>
1237
  </message>
1238
  <message>
14474 cbradney 1239
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1240
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1241
 
1242
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1243
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1244
 
1245
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1246
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1247
</source>
1248
    <translation type="unfinished"></translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
14474 cbradney 1251
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1252
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1253
 
1254
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1255
true the layer will be locked.
1256
 
1257
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1258
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1259
</source>
1260
    <translation type="unfinished"></translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
14474 cbradney 1263
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1264
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1265
 
1266
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1267
true the layer will be displayed outlined.
1268
 
1269
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1270
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1271
</source>
1272
    <translation type="unfinished"></translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
14474 cbradney 1275
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1276
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1277
 
1278
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1279
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1280
 
1281
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1282
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1283
</source>
1284
    <translation type="unfinished"></translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
14474 cbradney 1287
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1288
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1289
 
1290
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1291
 
1292
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1293
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1294
</source>
1295
    <translation type="unfinished"></translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
14474 cbradney 1298
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1299
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1300
 
1301
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1302
 
1303
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1304
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1305
</source>
1306
    <translation type="unfinished"></translation>
1307
  </message>
1308
  <message>
14474 cbradney 1309
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1310
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1311
 
1312
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1313
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1314
&quot;layer&quot; is invisible.
1315
 
1316
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1317
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1318
</source>
1319
    <translation type="unfinished"></translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
14474 cbradney 1322
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1323
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1324
 
1325
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1326
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1327
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1328
 
1329
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1330
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1331
</source>
1332
    <translation type="unfinished"></translation>
1333
  </message>
1334
  <message>
14474 cbradney 1335
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1336
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1337
 
1338
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1339
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1340
&quot;layer&quot; is locked.
1341
 
1342
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1343
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1344
</source>
1345
    <translation type="unfinished"></translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
14474 cbradney 1348
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1349
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1350
 
1351
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1352
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1353
&quot;layer&quot; is normal.
1354
 
1355
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1356
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1357
</source>
1358
    <translation type="unfinished"></translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
14474 cbradney 1361
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1362
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1363
 
1364
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1365
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1366
 
1367
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1368
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1369
</source>
1370
    <translation type="unfinished"></translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
14474 cbradney 1373
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1374
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1375
 
1376
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1377
 
1378
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1379
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1380
</source>
1381
    <translation type="unfinished"></translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
14474 cbradney 1384
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1385
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1386
 
1387
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1388
 
1389
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1390
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1391
</source>
1392
    <translation type="unfinished"></translation>
1393
  </message>
1394
  <message>
14474 cbradney 1395
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1396
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1397
 
1398
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1399
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1400
 
1401
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1402
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1403
</source>
1404
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
1405
 
1406
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
1407
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
1408
 
1409
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1410
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1411
</translation>
1412
  </message>
1413
  <message>
14474 cbradney 1414
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1415
    <source>createLayer(layer)
1416
 
1417
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1418
 
1419
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1420
</source>
1421
    <translation type="unfinished">createLayer(shtresë)
1422
 
1423
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
1424
 
1425
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1426
</translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
14474 cbradney 1429
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
12918 cbradney 1430
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1431
 
1432
Returns a string with the -lang value.
1433
</source>
1434
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1435
 
1436
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
1437
</translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
14474 cbradney 1440
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1441
    <source>moveSelectionToFront()
1442
 
1443
Moves current selection to front.
1444
</source>
1445
    <translation type="unfinished"></translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
14474 cbradney 1448
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1449
    <source>moveSelectionToFront()
1450
 
1451
Moves current selection to back.
1452
</source>
1453
    <translation type="unfinished"></translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
14474 cbradney 1456
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1457
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1458
 
1459
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1460
coordinates are given in the current measurement units of the document
1461
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1462
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1463
is not given Scribus will create one for you.
1464
 
1465
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1466
</source>
1467
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1468
 
1469
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
1470
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
1471
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
1472
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
1473
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1474
 
1475
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
1476
</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
14474 cbradney 1479
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1480
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1481
 
1482
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1483
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1484
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1485
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1486
is not given Scribus will create one for you.
1487
 
1488
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1489
</source>
1490
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1491
 
1492
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1493
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1494
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1495
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1496
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1497
 
1498
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1499
është tashmë i përdorur.
1500
</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
14474 cbradney 1503
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1504
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1505
 
1506
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1507
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1508
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1509
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1510
create one for you.
1511
 
1512
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1513
</source>
1514
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1515
 
1516
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
1517
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
1518
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
1519
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1520
 
1521
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
1522
tashmë i përdorur.
1523
</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
14474 cbradney 1526
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1527
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1528
 
1529
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1530
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1531
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1532
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1533
given Scribus will create one for you.
1534
 
1535
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1536
</source>
1537
    <translation type="unfinished">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1538
 
1539
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1540
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1541
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1542
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1543
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1544
 
1545
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1546
është tashmë i përdorur.
1547
</translation>
1548
  </message>
1549
  <message>
14474 cbradney 1550
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1551
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1552
 
1553
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1554
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1555
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1556
object because you need this name for further access to that object. If
1557
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1558
 
1559
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1560
</source>
1561
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1562
 
1563
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
1564
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1565
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1566
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1567
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1568
 
1569
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1570
është tashmë i përdorur.
1571
</translation>
1572
  </message>
1573
  <message>
14474 cbradney 1574
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1575
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
1577
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1578
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1579
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1580
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1581
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1582
Scribus will create one for you.
1583
 
1584
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1585
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1586
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1587
</source>
1588
    <translation type="unfinished">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1589
 
1590
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
1591
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1592
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1593
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1594
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1595
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1596
 
1597
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1598
është tashmë i përdorur.
1599
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1600
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1601
 
1602
 
1603
 
1604
</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
14474 cbradney 1607
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1608
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1609
 
1610
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1611
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1612
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1613
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1614
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1615
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1616
identifier for the object because you need this name for further access to that
1617
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1618
 
1619
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1620
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1621
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1622
</source>
1623
    <translation type="unfinished">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1624
 
1625
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
1626
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
1627
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
1628
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
1629
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1630
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1631
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1632
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1633
 
1634
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1635
është tashmë i përdorur.
1636
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1637
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1638
</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
14474 cbradney 1641
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1642
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1643
 
1644
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1645
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1646
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1647
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1648
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1649
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1650
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1651
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1652
for you.
1653
 
1654
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1655
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1656
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1657
</source>
1658
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1659
 
1660
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
1661
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
1662
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1663
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
1664
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
1665
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
1666
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
1667
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1668
 
1669
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1670
është tashmë i përdorur.
1671
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1672
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1673
</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
14474 cbradney 1676
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1677
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1678
 
1679
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1680
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1681
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1682
unique identifier for the object because you need this name for further access
1683
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1684
 
1685
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1686
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1687
</source>
1688
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1689
 
1690
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
1691
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
1692
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
1693
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
1694
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1695
 
1696
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1697
është tashmë i përdorur.
1698
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
1699
</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
14474 cbradney 1702
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1703
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1704
 
1705
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1706
selected item is deleted.
1707
</source>
1708
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;emër&quot;])
1709
 
1710
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
1711
përzgjedhur për çastin.
1712
</translation>
1713
  </message>
1714
  <message>
14474 cbradney 1715
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1716
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1717
 
1718
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1719
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1720
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1721
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1722
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1723
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1724
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1725
</source>
1726
    <translation type="unfinished"></translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
14474 cbradney 1729
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 1730
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1731
 
1732
Test if an object with specified name really exists in the document.
1733
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1734
returns True if there is something selected.
1735
</source>
1736
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1737
 
1738
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
1739
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
1740
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
1741
</translation>
1742
  </message>
1743
  <message>
14474 cbradney 1744
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 1745
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1746
 
14474 cbradney 1747
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1748
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1749
If no object name is given, style is applied on selected object.
1750
</source>
1751
    <translation type="unfinished"></translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1755
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1756
 
1757
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1758
</source>
1759
    <translation type="unfinished"></translation>
1760
  </message>
1761
  <message>
1762
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1763
 
12918 cbradney 1764
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1765
given, it&apos;s applied on the selected object.
1766
</source>
14474 cbradney 1767
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1768
 
1769
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
1770
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1771
</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
14474 cbradney 1774
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 1775
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1776
 
1777
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1778
</source>
1779
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1780
 
1781
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
1782
</translation>
1783
  </message>
1784
  <message>
14474 cbradney 1785
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1786
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1787
 
1788
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1789
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1790
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1791
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1792
master page for the new page.
1793
 
1794
May raise IndexError if the page number is out of range
1795
</source>
1796
    <translation type="unfinished"></translation>
1797
  </message>
1798
  <message>
14474 cbradney 1799
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 1800
    <source>currentPage() -&gt; integer
1801
 
1802
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1803
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1804
</source>
1805
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1806
 
1807
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
1808
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
1809
</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
14474 cbradney 1812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 1813
    <source>redrawAll()
1814
 
1815
Redraws all pages.
1816
</source>
1817
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1818
 
1819
Rivizaton tërë faqet.
1820
</translation>
1821
  </message>
1822
  <message>
14474 cbradney 1823
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1824
    <source>getPageType() -&gt; integer
1825
 
1826
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1827
</source>
1828
    <translation type="unfinished"></translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
14474 cbradney 1831
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 1832
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1833
 
1834
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1835
 
1836
May raise ScribusError if the save failed.
1837
</source>
1838
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
1839
 
1840
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
1841
 
1842
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
1843
</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
14474 cbradney 1846
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 1847
    <source>deletePage(nr)
1848
 
1849
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1850
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1851
page number is.
1852
 
1853
May raise IndexError if the page number is out of range
1854
</source>
1855
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1856
 
1857
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
1858
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
1859
numri i shfaqur për faqen e parë.
1860
 
1861
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
1862
</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
14474 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 1866
    <source>gotoPage(nr)
1867
 
1868
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1869
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1870
just sets the page that script commands will operates on.
1871
 
1872
May raise IndexError if the page number is out of range.
1873
</source>
1874
    <translation type="unfinished"></translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
14474 cbradney 1877
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 1878
    <source>pageCount() -&gt; integer
1879
 
1880
Returns the number of pages in the document.
1881
</source>
1882
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
1883
 
1884
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
1885
</translation>
1886
  </message>
1887
  <message>
14474 cbradney 1888
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 1889
    <source>getHGuides() -&gt; list
1890
 
1891
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1892
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1893
</source>
1894
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1895
 
1896
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
1897
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
1898
</translation>
1899
  </message>
1900
  <message>
14474 cbradney 1901
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 1902
    <source>setHGuides(list)
1903
 
1904
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1905
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1906
 
1907
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1908
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1909
</source>
1910
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1911
 
1912
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
1913
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
1914
 
1915
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
1916
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
1917
</translation>
1918
  </message>
1919
  <message>
14474 cbradney 1920
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 1921
    <source>getVGuides()
1922
 
1923
See getHGuides.
1924
</source>
1925
    <translation type="unfinished">getVGuides()
1926
 
1927
Shihni getHGuides.
1928
</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
14474 cbradney 1931
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 1932
    <source>setVGuides()
1933
 
1934
See setHGuides.
1935
</source>
1936
    <translation type="unfinished">setVGuides()
1937
 
1938
Shihni setHGuides.
1939
</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
14474 cbradney 1942
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 1943
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1944
 
1945
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1946
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1947
</source>
1948
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1949
 
1950
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
1951
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
1952
</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
14474 cbradney 1955
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1956
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1957
 
1958
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1959
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1960
</source>
1961
    <translation type="unfinished"></translation>
1962
  </message>
1963
  <message>
1964
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1965
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1966
 
1967
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1968
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1969
</source>
1970
    <translation type="unfinished"></translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12918 cbradney 1974
    <source>getPageItems() -&gt; list
1975
 
1976
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1977
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1978
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1979
the page...
1980
</source>
1981
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1982
 
1983
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
1984
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1985
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
1986
i pari në faqen...
1987
</translation>
1988
  </message>
1989
  <message>
14474 cbradney 1990
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12918 cbradney 1991
    <source>getPageMargins()
1992
 
1993
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1994
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1995
</source>
1996
    <translation type="unfinished"></translation>
1997
  </message>
1998
  <message>
14474 cbradney 1999
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2000
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2001
 
2002
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2003
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2004
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2005
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2006
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2007
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2008
</source>
2009
    <translation type="unfinished"></translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
14474 cbradney 2012
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2013
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2014
 
2015
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2016
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2017
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2018
</source>
2019
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
2020
 
2021
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
2022
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
2023
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
2024
</translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
14474 cbradney 2027
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2028
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2029
 
2030
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2031
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2032
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2033
</source>
2034
    <translation type="unfinished"></translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
2037
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 2038
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2039
 
2040
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2041
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2042
currently selected item is used.
2043
</source>
2044
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2045
 
2046
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
2047
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2048
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2049
</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
14474 cbradney 2052
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2053
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2054
 
2055
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2056
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2057
</source>
2058
    <translation type="unfinished"></translation>
2059
  </message>
2060
  <message>
14474 cbradney 2061
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2062
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2063
 
2064
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2065
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2066
</source>
2067
    <translation type="unfinished"></translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
14474 cbradney 2070
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 2071
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2072
 
2073
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2074
is not given the currently selected item is used.
2075
</source>
2076
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2077
 
2078
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
2079
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2080
</translation>
2081
  </message>
2082
  <message>
14474 cbradney 2083
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2084
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2085
 
2086
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2087
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2088
</source>
2089
    <translation type="unfinished"></translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
14474 cbradney 2092
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2093
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2094
 
2095
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2096
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2097
</source>
2098
    <translation type="unfinished"></translation>
2099
  </message>
2100
  <message>
14474 cbradney 2101
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2102
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2103
 
2104
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2105
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2106
given the currently selected item is used.
2107
 
2108
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2109
</source>
2110
    <translation type="unfinished">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
2111
 
2112
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
2113
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2114
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2115
 
2116
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
2117
</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
14474 cbradney 2120
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2121
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2122
 
2123
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2124
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2125
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2126
is used.
2127
 
2128
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2129
</source>
2130
    <translation type="unfinished">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2131
 
2132
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2133
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2134
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2135
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2136
 
2137
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
2138
</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
14474 cbradney 2141
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2142
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2143
 
2144
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2145
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2146
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2147
</source>
2148
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
2149
 
2150
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
2151
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2152
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
2153
</translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
14474 cbradney 2156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2157
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2158
 
2159
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2160
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2161
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2162
</source>
2163
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
2164
 
2165
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
2166
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2167
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
2168
</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
14474 cbradney 2171
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2172
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2173
 
2174
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2175
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2176
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2177
</source>
2178
    <translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
2179
 
2180
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
2181
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
2182
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
2183
</translation>
2184
  </message>
2185
  <message>
14474 cbradney 2186
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2187
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2188
 
2189
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2190
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2191
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2192
Item is used.
2193
 
2194
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2195
</source>
2196
    <translation type="unfinished">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2197
 
2198
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2199
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2200
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2201
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2202
 
2203
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
2204
</translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
14474 cbradney 2207
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2208
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2209
 
2210
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2211
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2212
 
2213
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2214
</source>
2215
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
2216
 
2217
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
2218
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2219
 
2220
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
2221
</translation>
2222
  </message>
2223
  <message>
14474 cbradney 2224
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2225
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2226
 
2227
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2228
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2229
 
2230
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2231
</source>
2232
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
2233
 
2234
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
2235
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2236
 
2237
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
2238
</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
14474 cbradney 2241
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12918 cbradney 2242
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2243
 
2244
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2245
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2246
the selection is returned.
2247
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2248
</source>
2249
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2250
 
2251
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
2252
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
2253
përzgjedhja.
2254
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2255
</translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
14474 cbradney 2258
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2259
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2260
 
2261
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2262
has some text selected the value assigned to the first character
2263
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2264
selected item is used.
2265
</source>
2266
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2267
 
2268
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
2269
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
2270
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2271
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2272
</translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
14474 cbradney 2275
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2276
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2277
 
2278
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2279
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2280
</source>
2281
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2282
 
2283
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
2284
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2285
</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
14474 cbradney 2288
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2289
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2290
 
2291
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2292
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished"></translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
14474 cbradney 2297
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2298
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2299
 
2300
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2301
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2302
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2303
selected item is used.
2304
</source>
2305
    <translation type="unfinished">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2306
 
2307
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
2308
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
2309
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2310
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2311
</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
14474 cbradney 2314
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2315
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2316
 
2317
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2318
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2319
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2320
used.
2321
</source>
2322
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2323
 
2324
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
2325
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
2326
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
2327
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2328
</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
14474 cbradney 2331
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2332
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2333
 
2334
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2335
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2336
</source>
2337
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2338
 
2339
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
2340
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2341
</translation>
2342
  </message>
2343
  <message>
14474 cbradney 2344
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2345
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2346
 
2347
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2348
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2349
is not given the currently selected item is used.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished"></translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
14474 cbradney 2354
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2355
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2356
 
2357
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2358
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2359
</source>
2360
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2361
 
2362
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2363
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2364
</translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
14474 cbradney 2367
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2368
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2369
 
2370
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2371
given the currently selected item is used.
2372
</source>
2373
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2374
 
2375
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
2376
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2377
</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
14474 cbradney 2380
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2381
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2382
 
2383
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2384
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2385
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2386
used.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
2389
 
2390
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
2391
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
2392
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2393
të përzgjedhur për çastin.
2394
</translation>
2395
  </message>
2396
  <message>
14474 cbradney 2397
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2398
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2399
 
2400
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2401
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2402
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2403
not given the currently selected Item is used.
2404
 
2405
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2406
</source>
2407
    <translation type="unfinished"></translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
14474 cbradney 2410
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2411
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2412
 
2413
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2414
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2415
currently selected item is used.
2416
 
2417
May throw ValueError if the font cannot be found.
2418
</source>
2419
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
2420
 
2421
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
2422
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2423
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2424
 
2425
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
2426
</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
14474 cbradney 2429
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2430
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2431
 
2432
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2433
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2434
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2435
currently selected item is used.
2436
 
2437
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2438
</source>
2439
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
2440
 
2441
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
2442
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
2443
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
2444
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
2445
 
2446
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
2447
jashtë kufijsh.
2448
</translation>
2449
  </message>
2450
  <message>
14474 cbradney 2451
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2452
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2453
 
2454
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2455
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2456
item is used.
2457
 
2458
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2459
</source>
2460
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
2461
 
2462
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2463
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
2464
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2465
 
2466
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
2467
</translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
14474 cbradney 2470
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2471
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2472
 
2473
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2474
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2475
item is used.
2476
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2477
 
2478
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2479
</source>
2480
    <translation type="unfinished"></translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
2483
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2484
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2485
 
2486
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2487
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2488
selected item is used.
2489
 
2490
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2491
</source>
2492
    <translation type="unfinished"></translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
14474 cbradney 2495
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2496
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2497
 
2498
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2499
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2500
 
2501
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2502
</source>
2503
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2504
 
2505
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
2506
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2507
 
2508
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
2509
</translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
14474 cbradney 2512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2513
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2514
 
2515
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2516
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2517
 
2518
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2519
</source>
2520
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
2521
 
2522
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
2523
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2524
 
2525
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
2526
</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
14474 cbradney 2529
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2530
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2531
 
2532
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2533
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2534
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2535
 
2536
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2537
</source>
2538
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
2539
 
2540
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
2541
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
2542
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
2543
 
2544
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
2545
</translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
14474 cbradney 2548
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2549
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2550
 
2551
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2552
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2553
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2554
selected item is used.
2555
 
2556
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2557
</source>
2558
    <translation type="unfinished"></translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
14474 cbradney 2561
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2562
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2563
 
2564
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2565
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2566
selected item is used.
2567
</source>
2568
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;emër&quot;])
2569
 
2570
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
2571
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
2572
të përzgjedhur për çastin.
2573
</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
14474 cbradney 2576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2577
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2578
 
2579
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2580
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2581
given the currently selected item is used.
2582
</source>
2583
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2584
 
2585
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
2586
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2587
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2588
</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
14474 cbradney 2591
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2592
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2593
 
2594
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2595
selected item is used.
2596
</source>
2597
    <translation type="unfinished"></translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
14474 cbradney 2600
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2601
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2602
 
2603
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2604
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2605
</source>
2606
    <translation type="unfinished"></translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
2609
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2610
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2611
 
2612
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2613
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2614
</source>
2615
    <translation type="unfinished"></translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2619
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2620
 
2621
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2622
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2623
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2624
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2625
used.
2626
</source>
2627
    <translation type="unfinished">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2628
 
2629
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
2630
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2631
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
2632
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2633
të përzgjedhur.
2634
</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
14474 cbradney 2637
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2638
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2639
 
2640
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2641
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2642
and must not link to or be linked from any other frames already.
2643
 
2644
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2645
</source>
2646
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
2647
 
2648
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
2649
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
2650
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
2651
prej kornizash të tjera.
2652
 
2653
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2654
</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
14474 cbradney 2657
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2658
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2659
 
2660
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2661
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2662
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2663
 
2664
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2665
</source>
2666
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
2667
 
2668
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
2669
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
2670
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
2671
 
2672
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2673
</translation>
2674
  </message>
2675
  <message>
14474 cbradney 2676
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 2677
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2678
 
2679
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2680
currently selected item is used.</source>
2681
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;emër&quot;])
2682
 
2683
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2684
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
14474 cbradney 2687
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2688
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2689
 
2690
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2691
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2692
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2693
 
2694
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2695
</source>
2696
    <translation type="unfinished"></translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
14474 cbradney 2699
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2700
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2701
 
2702
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2704
 
2705
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2706
</source>
2707
    <translation type="unfinished"></translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
14474 cbradney 2710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2711
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2712
 
2713
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2714
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2715
 
2716
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2717
</source>
2718
    <translation type="unfinished"></translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
14474 cbradney 2721
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2722
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2723
 
2724
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2725
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2726
 
2727
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2728
</source>
2729
    <translation type="unfinished"></translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
14474 cbradney 2732
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2733
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2734
 
2735
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2736
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2737
 
2738
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2739
</source>
2740
    <translation type="unfinished"></translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
14474 cbradney 2743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2744
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2745
 
2746
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2747
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2748
</source>
2749
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
2750
 
2751
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
2752
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
2753
</translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
14474 cbradney 2756
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 2757
    <source>progressReset()
2758
 
2759
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2760
new progress bar use. See progressSet.
2761
</source>
2762
    <translation type="unfinished">progressReset()
2763
 
2764
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
2765
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
2766
</translation>
2767
  </message>
2768
  <message>
14474 cbradney 2769
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 2770
    <source>progressTotal(max)
2771
 
2772
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2773
See progressSet.
2774
</source>
2775
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2776
 
2777
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
2778
Shihni progressSet.
2779
</translation>
2780
  </message>
2781
  <message>
14474 cbradney 2782
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 2783
    <source>progressSet(nr)
2784
 
2785
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2786
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2787
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2788
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2789
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2790
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2791
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2792
</source>
2793
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2794
 
2795
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
2796
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
2797
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
2798
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
2799
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
2800
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
2801
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
2802
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
2803
</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
14474 cbradney 2806
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 2807
    <source>setCursor()
2808
 
2809
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2810
</source>
2811
    <translation type="unfinished">setCursor()
2812
 
2813
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
2814
</translation>
2815
  </message>
2816
  <message>
14474 cbradney 2817
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 2818
    <source>docChanged(bool)
2819
 
2820
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2821
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2822
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2823
</source>
2824
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2825
 
2826
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
2827
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
2828
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
2829
</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
14474 cbradney 2832
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2833
    <source>zoomDocument(double)
2834
 
2835
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2836
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2837
</source>
2838
    <translation type="unfinished"></translation>
2839
  </message>
2840
  <message>
14474 cbradney 2841
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2842
    <source>scrollDocument(x,y)
2843
 
2844
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2845
</source>
2846
    <translation type="unfinished"></translation>
2847
  </message>
2848
  <message>
14474 cbradney 2849
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2850
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12918 cbradney 2851
 
14474 cbradney 2852
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2853
for details of arguments.
12918 cbradney 2854
 
14474 cbradney 2855
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12918 cbradney 2856
</source>
2857
    <translation type="unfinished"></translation>
2858
  </message>
2859
  <message>
14474 cbradney 2860
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2861
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12918 cbradney 2862
 
14474 cbradney 2863
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2864
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2865
by parent classes as well.
12918 cbradney 2866
</source>
2867
    <translation type="unfinished"></translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
14474 cbradney 2870
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2871
    <source>getProperty(object, property)
12918 cbradney 2872
 
14474 cbradney 2873
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12918 cbradney 2874
 
14474 cbradney 2875
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2876
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2877
C++ QObject instance.
12918 cbradney 2878
 
14474 cbradney 2879
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2880
to look up on `object&apos;.
12918 cbradney 2881
 
14474 cbradney 2882
The return value varies depending on the type of the property.
12918 cbradney 2883
</source>
2884
    <translation type="unfinished"></translation>
2885
  </message>
13279 cbradney 2886
  <message>
14474 cbradney 2887
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2888
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2889
 
14474 cbradney 2890
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2891
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2892
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 2893
 
14474 cbradney 2894
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2895
</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
14474 cbradney 2899
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2900
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2901
 
14474 cbradney 2902
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2903
 
14474 cbradney 2904
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2905
 
2906
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2907
 
2908
fixed linespacing:     0
2909
 
2910
automatic linespacing:   1
2911
 
2912
baseline grid linespacing: 2
2913
 
2914
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2915
 
2916
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2917
 
2918
-&gt; left:   0
2919
 
2920
-&gt; center:  1
2921
 
2922
-&gt; right:  2
2923
 
2924
-&gt; justify: 3
2925
 
2926
-&gt; extend:  4
2927
 
2928
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2929
 
2930
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2931
 
2932
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2933
 
2934
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2935
 
2936
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2937
 
2938
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2939
 
2940
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2941
 
13279 cbradney 2942
</source>
2943
    <translation type="unfinished"></translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
14474 cbradney 2946
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2947
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2948
 
14474 cbradney 2949
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2950
 
14474 cbradney 2951
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2952
 
2953
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2954
 
2955
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2956
 
2957
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2958
 
2959
-&gt; inherit
2960
 
2961
-&gt; bold
2962
 
2963
-&gt; italic
2964
 
2965
-&gt; underline
2966
 
2967
-&gt; underlinewords
2968
 
2969
-&gt; strike
2970
 
2971
-&gt; superscript
2972
 
2973
-&gt; subscript
2974
 
2975
-&gt; outline
2976
 
2977
-&gt; shadowed
2978
 
2979
-&gt; allcaps
2980
 
2981
-&gt; smallcaps
2982
 
2983
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2984
 
2985
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2986
 
2987
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2988
 
2989
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2990
 
2991
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2992
 
2993
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2994
 
2995
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2996
 
2997
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2998
 
2999
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3000
 
3001
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3002
 
13279 cbradney 3003
</source>
3004
    <translation type="unfinished"></translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
14474 cbradney 3007
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
3008
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3009
 
14474 cbradney 3010
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3011
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 3012
 
14474 cbradney 3013
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 3014
</source>
3015
    <translation type="unfinished"></translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
14474 cbradney 3018
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
3019
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3020
 
14474 cbradney 3021
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3022
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3023
 
3024
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 3025
</source>
3026
    <translation type="unfinished"></translation>
3027
  </message>
3028
  <message>
14474 cbradney 3029
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
3030
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3031
 
14474 cbradney 3032
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3033
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3034
 
3035
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 3036
</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
14474 cbradney 3040
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
3041
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3042
 
14474 cbradney 3043
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3044
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3045
 
3046
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 3047
</source>
3048
    <translation type="unfinished"></translation>
3049
  </message>
12918 cbradney 3050
</context>
3051
<context>
3052
  <name>@default</name>
3053
  <message>
3054
    <source>getColorNames() -&gt; list
3055
 
3056
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3057
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3058
</source>
3059
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
3060
 
3061
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
3062
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
3063
</translation>
3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3067
 
3068
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3069
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3070
Returns true if a new document was created.
3071
</source>
3072
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
3073
 
3074
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
3075
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
3076
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
3077
</translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
1575 cbradney 3080
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3081
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3082
 
3083
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3084
following meaning:
3085
 
3086
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3087
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3088
 
3089
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3090
  margins
3091
 
3092
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3093
 
3094
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
3095
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3096
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3097
 
3098
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3099
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3100
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3101
 
3102
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3103
 
3104
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3105
 
3106
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3107
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3108
is not in points, make sure to account for this.
3109
 
3110
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3111
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3112
</source>
3064 cbradney 3113
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 3114
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3115
 
3116
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
3117
domethënien vijuese:
3118
 
3119
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
3120
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
3121
 
3122
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
3123
  e dokumentit
3124
 
3125
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
3126
 
3127
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
3128
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
3129
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
3130
 
3131
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
3132
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3133
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3134
 
3135
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3136
 
3137
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3138
 
3139
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
3140
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
3141
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
3142
 
3143
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3144
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3145
</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
1135 cbradney 3148
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3149
 
3150
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3151
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3152
</source>
12918 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3154
 
3155
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
3156
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3157
</translation>
1135 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3161
 
3162
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3163
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3164
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3165
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3166
</source>
12918 cbradney 3167
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 3168
 
3169
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
3170
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
3171
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3172
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
3173
</translation>
1135 cbradney 3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>setRedraw(bool)
3177
 
3178
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3179
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3180
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3181
</source>
12918 cbradney 3182
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 3183
 
3184
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
3185
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
3186
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
3187
i programthit tuaj.
3188
</translation>
1135 cbradney 3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3192
 
3193
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3194
coordinates are given in the current measurement units of the document
3195
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3196
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3197
is not given Scribus will create one for you.
3198
 
3199
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3200
</source>
12918 cbradney 3201
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3202
 
3203
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
3204
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
3205
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
3206
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
3207
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
3208
 
3209
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
3210
</translation>
1135 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
3214
 
3215
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3216
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3217
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3218
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
3219
template page for the new page.
3220
 
3221
May raise IndexError if the page number is out of range
3222
</source>
3064 cbradney 3223
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 3224
 
3225
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
3226
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
3227
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
3228
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
3229
 
3230
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
3231
</translation>
1135 cbradney 3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3235
 
3236
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3237
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3238
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3239
</source>
12918 cbradney 3240
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 3241
 
3242
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
3243
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
3244
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
3245
</translation>
1135 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
1525 cbradney 3248
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3249
 
3250
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3251
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3252
the selection is returned.
3253
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3254
</source>
12918 cbradney 3255
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 3256
 
3257
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
3258
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
3259
përzgjedhja.
3260
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
3261
</translation>
1525 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
1575 cbradney 3264
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
3265
 
3266
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3267
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
3268
optional arguments, but will not be given any).
3269
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
3270
for the macro.
3271
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
3272
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
3273
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
3274
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
3275
of a single instance.
3276
</source>
3064 cbradney 3277
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 3278
 
3279
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
3280
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
3281
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
3282
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
3283
tastiere për makron.
3284
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
3285
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
3286
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
3287
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
3288
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
1135 cbradney 3291
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3292
 
3293
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3294
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3295
</source>
12918 cbradney 3296
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 3297
 
1575 cbradney 3298
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
3299
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
3300
</translation>
1135 cbradney 3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>?</source>
3304
    <translation type="obsolete">?</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source> %</source>
3308
    <translation type="obsolete"> %</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>B:</source>
3312
    <translation type="obsolete">B:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>C:</source>
3316
    <translation type="obsolete">C:</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>G:</source>
3320
    <translation type="obsolete">G:</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>K:</source>
3324
    <translation type="obsolete">K:</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>M:</source>
3328
    <translation type="obsolete">M:</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>OK</source>
3332
    <translation type="obsolete">OK</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>No</source>
3336
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>R:</source>
3340
    <translation type="obsolete">R:</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Y:</source>
3344
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>in</source>
3348
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>mm</source>
3352
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>pt</source>
3356
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source> in</source>
3360
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source> mm</source>
3364
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source> pt</source>
3368
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3369
  </message>
3370
  <message>
3371
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
3372
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
3376
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
3379
    <source>&amp;OK</source>
3380
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
3381
  </message>
3382
  <message>
3383
    <source>&amp;No</source>
3384
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
3385
  </message>
3386
  <message>
3387
    <source>50%</source>
3388
    <translation type="obsolete">50%</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>75%</source>
3392
    <translation type="obsolete">75%</translation>
3393
  </message>
3394
  <message>
3395
    <source>All</source>
3396
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <source>Alt</source>
3400
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
3401
  </message>
3402
  <message>
3403
    <source>Box</source>
3404
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
3405
  </message>
3406
  <message>
3407
    <source>Cut</source>
3408
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
3411
    <source>Dir</source>
3412
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
3413
  </message>
3414
  <message>
3415
    <source>GUI</source>
3416
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>Low</source>
3420
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
3421
  </message>
3422
  <message>
3423
    <source>New</source>
3424
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
3425
  </message>
3426
  <message>
3427
    <source>Old</source>
3428
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
3431
    <source>RGB</source>
3432
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
3433
  </message>
3434
  <message>
3435
    <source>To:</source>
3436
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
3437
  </message>
3438
  <message>
3439
    <source>X1:</source>
3440
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <source>X2:</source>
3444
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
3445
  </message>
3446
  <message>
3447
    <source>Y1:</source>
3448
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
3451
    <source>Y2:</source>
3452
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <source>Use</source>
3456
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Yes</source>
3460
    <translation type="obsolete">Po</translation>
3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Zip</source>
3464
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>min</source>
3468
    <translation type="obsolete">min</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
3471
    <source>sum</source>
3472
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
3473
  </message>
3474
  <message>
3475
    <source>to:</source>
3476
    <translation type="obsolete">për:</translation>
3477
  </message>
3478
  <message>
3479
    <source>Destination</source>
3480
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
3481
  </message>
3482
  <message>
3483
    <source> dpi</source>
3484
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
3485
  </message>
3486
  <message>
3487
    <source> pt </source>
3488
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source> sec</source>
3492
    <translation type="obsolete">sek</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>&amp;Add</source>
3496
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>&amp;New</source>
3500
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>&amp;X1:</source>
3504
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>&amp;Y2:</source>
3508
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>&amp;Yes</source>
3512
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>100%</source>
3516
    <translation type="obsolete">100%</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>200%</source>
3520
    <translation type="obsolete">200%</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>A&amp;dd</source>
3524
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>CMYK</source>
3528
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Alt+</source>
3532
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Back</source>
3536
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Copy</source>
3540
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Cu&amp;t</source>
3544
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Date</source>
3548
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Ctrl</source>
3552
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>Cyan</source>
3556
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>File</source>
3560
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>Font</source>
3564
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Goto</source>
3568
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>High</source>
3572
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
3573
  </message>
3574
  <message>
3575
    <source>JPEG</source>
3576
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Icon</source>
3580
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
3581
  </message>
3582
  <message>
3583
    <source>O&amp;ff</source>
3584
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>Left</source>
3588
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
3589
  </message>
3590
  <message>
3591
    <source>Line</source>
3592
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
3593
  </message>
3594
  <message>
3595
    <source>Link</source>
3596
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
3597
  </message>
3598
  <message>
3599
    <source>Lock</source>
3600
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Name</source>
3604
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
3607
    <source>None</source>
3608
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
3609
  </message>
3610
  <message>
3611
    <source>Open</source>
3612
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
3615
    <source>Page</source>
3616
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>Path</source>
3620
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Quit</source>
3624
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Save</source>
3628
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>Size</source>
3632
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Skip</source>
3636
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Exiting now</source>
3640
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Sort</source>
3644
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>X&amp;2:</source>
3648
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Star</source>
3652
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Text</source>
3656
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>Thin</source>
3660
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>Time</source>
3664
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Y&amp;1:</source>
3668
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Type</source>
3672
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Undo</source>
3676
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Wide</source>
3680
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>html</source>
3684
    <translation type="obsolete">html</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>Align Right</source>
3688
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>Close the current Document</source>
3692
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>Strike Out</source>
3696
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Moves to your Document Directory.
3700
This can be set in the Preferences.</source>
3701
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
3702
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
3706
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>Strikethru</source>
3710
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>&amp;Get Field Names</source>
3714
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Align Center</source>
3718
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>Print Preview</source>
3722
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>Build-ID:</source>
3726
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 3730
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>&amp;100%</source>
3734
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>&amp;Copy</source>
3738
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>&amp;Edit</source>
3742
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>&amp;File</source>
3746
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>&amp;Font</source>
3750
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
3751
  </message>
3752
  <message>
3753
    <source>&amp;Gap:</source>
3754
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>&amp;Help</source>
3758
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
3759
  </message>
3760
  <message>
3761
    <source>&amp;Item</source>
3762
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
3763
  </message>
3764
  <message>
3765
    <source>&amp;Left</source>
3766
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
3767
  </message>
3768
  <message>
3769
    <source>&amp;Line</source>
3770
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
3771
  </message>
3772
  <message>
3773
    <source>&amp;Lock</source>
3774
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
3775
  </message>
3776
  <message>
3777
    <source>&amp;Move</source>
3778
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
3779
  </message>
3780
  <message>
3781
    <source>&amp;Open</source>
3782
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
3783
  </message>
3784
  <message>
3785
    <source>&amp;Page</source>
3786
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
3787
  </message>
3788
  <message>
3789
    <source>&amp;Red:</source>
3790
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
3791
  </message>
3792
  <message>
3793
    <source>&amp;Redo</source>
3794
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
3795
  </message>
3796
  <message>
3797
    <source>&amp;Quit</source>
3798
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
3799
  </message>
3800
  <message>
3801
    <source>&amp;Save</source>
3802
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
3803
  </message>
3804
  <message>
3805
    <source>&amp;Size</source>
3806
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
3807
  </message>
3808
  <message>
3809
    <source>&amp;Text</source>
3810
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
3811
  </message>
3812
  <message>
3813
    <source>&amp;Top:</source>
3814
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
3815
  </message>
3816
  <message>
3817
    <source>&amp;Undo</source>
3818
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
3819
  </message>
3820
  <message>
3821
    <source>&amp;View</source>
3822
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
3823
  </message>
3824
  <message>
3825
    <source>Styles...</source>
3826
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
3827
  </message>
3828
  <message>
3829
    <source>(TAB)</source>
3830
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
3831
  </message>
3832
  <message>
3833
    <source>&amp;Compress File</source>
3834
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
3835
  </message>
3836
  <message>
3837
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3838
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
3839
  </message>
3840
  <message>
3841
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3842
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
3843
  </message>
3844
  <message>
3845
    <source>Images:</source>
3846
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
3847
  </message>
3848
  <message>
3849
    <source>Submit Form</source>
3850
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
3851
  </message>
3852
  <message>
3853
    <source>Distribute/Align...</source>
3854
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
3855
  </message>
3856
  <message>
3857
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
3858
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
3859
  </message>
3860
  <message>
3861
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 3862
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 3863
  </message>
3864
  <message>
3865
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
3866
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
3867
  </message>
3868
  <message>
3869
    <source>Align</source>
3870
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
3871
  </message>
3872
  <message>
3873
    <source>Alt+C</source>
3874
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3875
  </message>
3876
  <message>
3877
    <source>Alt+O</source>
3878
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
3879
  </message>
3880
  <message>
3881
    <source>Apply</source>
3882
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
3883
  </message>
3884
  <message>
3885
    <source>Black</source>
3886
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
3887
  </message>
3888
  <message>
3889
    <source>Block</source>
3890
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
3891
  </message>
3892
  <message>
3893
    <source>Cards</source>
3894
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
3895
  </message>
3896
  <message>
3897
    <source>Check</source>
3898
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
3899
  </message>
3900
  <message>
3901
    <source>Clear</source>
3902
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
3903
  </message>
3904
  <message>
3905
    <source>Close</source>
3906
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
3907
  </message>
3908
  <message>
3909
    <source>Color</source>
3910
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
3911
  </message>
3912
  <message>
3913
    <source>Comma</source>
3914
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
3915
  </message>
3916
  <message>
3917
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 3918
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>Ctrl+</source>
3922
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>Czech</source>
3926
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>Dutch</source>
3930
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>Email</source>
3934
    <translation type="obsolete">Email</translation>
3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>Error</source>
3938
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>On Focus</source>
3942
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>Folds</source>
3946
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>Font:</source>
3950
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source>Go To</source>
3954
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source>Greek</source>
3958
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source>Group</source>
3962
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
3963
  </message>
3964
  <message>
3965
    <source>Icons</source>
3966
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
3967
  </message>
3968
  <message>
3969
    <source>In&amp;fo</source>
3970
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
3971
  </message>
3972
  <message>
3973
    <source>Image</source>
3974
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
3975
  </message>
3976
  <message>
3977
    <source>Move to back</source>
3978
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
3979
  </message>
3980
  <message>
3981
    <source>Minimize</source>
3982
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
3983
  </message>
3984
  <message>
3985
    <source>Irish</source>
3986
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
3987
  </message>
3988
  <message>
3989
    <source>R&amp;ound
3990
Corners:</source>
3991
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
3992
të Rrumbullakët:</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>&amp;Update Picture</source>
3996
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>Layer</source>
4000
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Legal</source>
4004
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>Level</source>
4008
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Lower</source>
4012
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>Menus</source>
4016
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
4017
  </message>
4018
  <message>
4019
    <source>Misc.</source>
4020
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
4021
  </message>
4022
  <message>
4023
    <source>Name:</source>
4024
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
4025
  </message>
4026
  <message>
4027
    <source>Even Pages only</source>
4028
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
4029
  </message>
4030
  <message>
4031
    <source>Never</source>
4032
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
4033
  </message>
4034
  <message>
4035
    <source>Finnish:</source>
4036
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
4037
  </message>
4038
  <message>
4039
    <source>Nodes</source>
4040
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>Page </source>
4044
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
4045
  </message>
4046
  <message>
4047
    <source>Page:</source>
4048
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
4049
  </message>
4050
  <message>
4051
    <source>Paste</source>
4052
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
4053
  </message>
4054
  <message>
4055
    <source>Paths</source>
4056
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
4057
  </message>
4058
  <message>
4059
    <source>Other</source>
4060
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
4061
  </message>
4062
  <message>
4063
    <source>Plain</source>
4064
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
4065
  </message>
4066
  <message>
4067
    <source>Print</source>
4068
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
4069
  </message>
4070
  <message>
4071
    <source>Raise</source>
4072
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
4073
  </message>
4074
  <message>
4075
    <source>Range</source>
4076
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
4077
  </message>
4078
  <message>
4079
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
4080
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
4081
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
4082
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Ready</source>
4086
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
4090
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source>Reset</source>
4094
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Right</source>
4098
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>Round</source>
4102
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>Points (pts)</source>
4106
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>Shade</source>
4110
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>Shift</source>
4114
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>&amp;Inside:</source>
4118
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
4119
  </message>
4120
  <message>
4121
    <source>Signs</source>
4122
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
4123
  </message>
4124
  <message>
4125
    <source>Size:</source>
4126
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
4127
  </message>
4128
  <message>
4129
    <source>Small</source>
4130
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>Solid</source>
4134
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>Split</source>
4138
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>instead</source>
4142
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
4143
  </message>
4144
  <message>
4145
    <source>Style</source>
4146
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
4147
  </message>
4148
  <message>
4149
    <source>To&amp;p:</source>
4150
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>Tools</source>
4154
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
4155
  </message>
4156
  <message>
4157
    <source>Type:</source>
4158
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
4159
  </message>
4160
  <message>
4161
    <source>Units</source>
4162
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
4163
  </message>
4164
  <message>
4165
    <source>Value</source>
4166
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
4167
  </message>
4168
  <message>
4169
    <source>Usage</source>
4170
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
4171
  </message>
4172
  <message>
4173
    <source>Clear all Text</source>
4174
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
4175
  </message>
4176
  <message>
4177
    <source>Width</source>
4178
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
4179
  </message>
4180
  <message>
4181
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
4182
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
4183
  </message>
4184
  <message>
4185
    <source>&amp;Line Styles...</source>
4186
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
4187
  </message>
4188
  <message>
4189
    <source>Initializing...</source>
4190
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
4191
  </message>
4192
  <message>
4193
    <source>&amp;Edit Text...</source>
4194
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
4195
  </message>
4196
  <message>
4197
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
4198
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
4199
  </message>
4200
  <message>
4201
    <source>Align Text Left</source>
4202
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
4203
  </message>
4204
  <message>
4205
    <source>Send to Back</source>
4206
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
4207
  </message>
4208
  <message>
4209
    <source>&amp;Options...</source>
4210
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
4211
  </message>
4212
  <message>
4213
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
4214
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
4215
  </message>
4216
  <message>
4217
    <source>&amp;Save to File...</source>
4218
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>