Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14748 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
670 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12612 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 14
 
15
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
16
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
17
</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
22
 
23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
29
</source>
30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
31
 
32
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
33
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
34
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
35
 
36
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
37
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
38
</translation>
39
  </message>
40
  <message>
14474 cbradney 41
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 42
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
43
 
44
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
45
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
46
space. If no document is open, returns the value of the named color
47
from the default document colors.
48
 
49
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
50
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
51
</source>
52
    <translation type="unfinished"></translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
56
 
57
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
58
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
59
Color components should be in the range from 0 to 255.
60
 
61
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
62
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
63
</source>
15099 cbradney 64
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 65
 
66
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
67
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
68
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
69
 
70
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
71
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
74
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
75
 
76
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
77
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
78
the range from 0 to 255.
79
 
80
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
81
</source>
15099 cbradney 82
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 83
 
84
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
85
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
86
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
87
 
88
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
89
  </message>
90
  <message>
15099 cbradney 91
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
92
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
93
 
94
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
95
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
96
Color components should be in the range from 0 to 255.
97
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
98
 
99
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
100
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
101
</source>
102
    <translation type="unfinished"></translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
106
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
107
 
108
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
109
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
110
Color components should be in the range from 0 to 255.
111
 
112
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
113
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
114
</source>
115
    <translation type="unfinished"></translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
119
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
120
 
121
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
122
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
123
Color components should be in the range from 0 to 255.
124
 
125
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
126
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
127
</source>
128
    <translation type="unfinished"></translation>
129
  </message>
130
  <message>
131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
132
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
133
 
134
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
135
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
136
the range from 0 to 255.
137
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
138
 
139
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
140
</source>
141
    <translation type="unfinished"></translation>
142
  </message>
143
  <message>
144
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
145
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
146
 
147
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
148
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
149
the range from 0 to 255.
150
 
151
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
152
</source>
153
    <translation type="unfinished"></translation>
154
  </message>
155
  <message>
156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
157
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
158
 
159
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
160
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
161
the range from 0 to 255.
162
 
163
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
164
</source>
165
    <translation type="unfinished"></translation>
166
  </message>
167
  <message>
168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 169
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
170
 
171
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
172
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
173
&quot;None&quot; - transparent.
174
 
175
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
176
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
177
 
178
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
179
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
180
</source>
181
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
182
 
183
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
184
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
185
&quot;Asnjë&quot;.
186
 
187
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
188
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
189
 
190
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
191
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
192
  </message>
193
  <message>
15099 cbradney 194
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 195
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
196
 
197
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
198
 
199
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
200
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
201
</source>
202
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
203
 
204
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
205
 
206
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
207
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
208
  </message>
209
  <message>
15099 cbradney 210
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 211
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
212
 
213
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
214
See also setSpotColor()
215
 
216
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
217
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
218
</source>
219
    <translation type="unfinished"></translation>
220
  </message>
221
  <message>
15099 cbradney 222
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 223
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
224
 
225
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
226
See also isSpotColor()
227
 
228
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
229
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
230
</source>
231
    <translation type="unfinished"></translation>
232
  </message>
233
  <message>
234
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
1135 cbradney 235
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
236
 
237
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
238
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
239
Returns true if a new document was created.
240
</source>
12612 cbradney 241
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 242
 
243
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
244
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
245
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
246
</translation>
1135 cbradney 247
  </message>
248
  <message>
14474 cbradney 249
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 250
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
251
 
252
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
253
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
254
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
255
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
256
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
257
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
258
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
259
optional parameters is False.
260
 
261
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
262
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
263
 
264
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
265
 
266
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
267
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
268
</source>
269
    <translation type="unfinished"></translation>
270
  </message>
271
  <message>
14474 cbradney 272
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 273
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
274
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
275
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
276
 
277
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
278
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
279
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
280
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
281
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
282
 
283
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
284
at 1.
285
 
286
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
287
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
288
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
289
can be binary-ORed with button constants:
290
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
291
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
292
 
293
Usage examples:
294
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
295
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
296
          ICON_ERROR)
297
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
298
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
299
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
300
 
301
Defined button and icon constants:
302
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
303
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
304
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
305
</source>
306
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
307
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
308
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
309
 
310
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
311
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
312
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
313
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
314
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
315
 
316
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
317
nga 1.
318
 
319
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
320
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
321
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
322
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
323
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
324
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
325
 
326
Shembuj përdorimi:
327
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
328
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
329
          ICON_ERROR)
330
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
331
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
332
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
333
 
334
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
335
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
336
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
337
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
338
</translation>
339
  </message>
340
  <message>
14474 cbradney 341
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 342
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
343
 
344
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
345
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
346
 
347
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
348
</source>
349
    <translation type="unfinished">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
350
 
351
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
352
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
353
 
354
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
355
</translation>
356
  </message>
357
  <message>
14474 cbradney 358
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 359
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
360
 
361
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
362
style name or None when user cancels the dialog.
363
</source>
364
    <translation type="unfinished"></translation>
365
  </message>
366
  <message>
14474 cbradney 367
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 368
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
369
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
370
 
371
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
372
following meaning:
373
 
374
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
375
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
376
 
377
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
378
margins
379
 
380
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
381
 
382
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
383
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
384
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
385
 
386
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
387
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
388
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
389
 
390
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
391
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
392
PAGE_4 is 4-fold.
393
 
394
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
395
Indexed from 0 (0 = first).
396
 
397
numPage = Number of pages to be created.
398
 
399
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
400
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
401
is not in points, make sure to account for this.
402
 
403
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
404
PAGE_4, 3, 1)
405
 
406
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
407
</source>
408
    <translation type="unfinished"></translation>
409
  </message>
410
  <message>
14474 cbradney 411
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 412
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
413
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
414
 
415
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
416
 
417
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
418
following meaning:
419
 
420
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
421
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
422
 
423
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
424
  margins
425
 
426
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
427
 
428
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
429
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
430
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
431
 
432
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
433
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
434
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
435
 
436
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
437
 
438
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
439
 
440
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
441
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
442
is not in points, make sure to account for this.
443
 
444
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
445
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
446
</source>
447
    <translation type="unfinished"></translation>
448
  </message>
449
  <message>
14474 cbradney 450
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 451
    <source>closeDoc()
452
 
453
Closes the current document without prompting to save.
454
 
455
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
456
</source>
457
    <translation type="unfinished">closeDoc()
458
 
459
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
460
 
461
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
462
  </message>
463
  <message>
14474 cbradney 464
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 465
    <source>haveDoc() -&gt; bool
466
 
467
Returns true if there is a document open.
468
</source>
469
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
470
 
471
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
472
</translation>
473
  </message>
474
  <message>
14474 cbradney 475
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 476
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
477
 
478
Opens the document &quot;name&quot;.
479
 
480
May raise ScribusError if the document could not be opened.
481
</source>
482
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
483
 
484
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
485
 
486
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
487
</translation>
488
  </message>
489
  <message>
14474 cbradney 490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 491
    <source>saveDoc()
492
 
493
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
494
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
495
save file dialog.
496
 
497
If the save fails, there is currently no way to tell.
498
</source>
499
    <translation type="unfinished">saveDoc()
500
 
501
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
502
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
503
 
504
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
505
</translation>
506
  </message>
507
  <message>
14474 cbradney 508
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
509
    <source>getDocName() -&gt; string
510
 
511
Returns the name the document was saved under.
512
If the document was not saved before the name is empty.
513
</source>
514
    <translation type="unfinished"></translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 518
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
519
 
520
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
521
relative path).
522
 
523
May raise ScribusError if the save fails.
524
</source>
525
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
526
 
527
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
528
të plotë ose relativ).
529
 
530
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
531
</translation>
532
  </message>
533
  <message>
14474 cbradney 534
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 535
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
536
 
537
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
538
strings.
539
</source>
540
    <translation type="unfinished"></translation>
541
  </message>
542
  <message>
14474 cbradney 543
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 544
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
545
 
14474 cbradney 546
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 547
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
548
constants.
549
</source>
14474 cbradney 550
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
551
 
552
Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr)
553
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni
554
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
555
</translation>
556
  </message>
557
  <message>
558
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
559
    <source>setBaseLine(grid, offset)
560
 
561
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
562
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
563
constants.
564
</source>
12918 cbradney 565
    <translation type="unfinished"></translation>
566
  </message>
567
  <message>
14474 cbradney 568
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 569
    <source>setUnit(type)
570
 
571
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
572
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
573
 
574
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
575
</source>
576
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
577
 
578
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
579
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
580
 
581
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
582
</translation>
583
  </message>
584
  <message>
14474 cbradney 585
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 586
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
587
 
588
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
589
of the UNIT_* constants:
590
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
593
 
594
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
595
konstanteve UNIT_*:
596
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
597
</translation>
598
  </message>
599
  <message>
14474 cbradney 600
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 601
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
602
 
603
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
604
current document.
605
</source>
606
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
607
 
608
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
609
te &quot;emër kartele&quot;.
610
</translation>
611
  </message>
612
  <message>
14474 cbradney 613
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 614
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
615
 
616
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
617
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
618
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
619
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
620
</source>
621
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
622
 
623
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
624
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
625
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
626
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
627
</translation>
628
  </message>
629
  <message>
14474 cbradney 630
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 631
    <source>closeMasterPage()
632
 
633
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
634
to normal. Begin editing with editMasterPage().
635
</source>
636
    <translation type="unfinished"></translation>
637
  </message>
638
  <message>
14474 cbradney 639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 640
    <source>masterPageNames()
641
 
642
Returns a list of the names of all master pages in the document.
643
</source>
644
    <translation type="unfinished"></translation>
645
  </message>
646
  <message>
14474 cbradney 647
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 648
    <source>editMasterPage(pageName)
649
 
650
Enables master page editing and opens the named master page
651
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
652
</source>
653
    <translation type="unfinished"></translation>
654
  </message>
655
  <message>
14474 cbradney 656
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 657
    <source>createMasterPage(pageName)
658
 
659
Creates a new master page named pageName and opens it for
660
editing.
661
</source>
662
    <translation type="unfinished"></translation>
663
  </message>
664
  <message>
14474 cbradney 665
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 666
    <source>deleteMasterPage(pageName)
667
 
668
Delete the named master page.
669
</source>
670
    <translation type="unfinished"></translation>
671
  </message>
672
  <message>
14474 cbradney 673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 674
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
675
 
676
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
677
</source>
678
    <translation type="unfinished"></translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 682
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
683
 
684
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
685
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
686
</source>
687
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
688
 
689
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
690
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
691
</translation>
692
  </message>
693
  <message>
15099 cbradney 694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 695
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
696
 
697
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
698
is not given the currently selected Item is used.
699
</source>
700
    <translation type="unfinished"></translation>
701
  </message>
702
  <message>
15099 cbradney 703
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 704
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
705
 
706
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
707
is not given the currently selected Item is used.
708
</source>
709
    <translation type="unfinished"></translation>
710
  </message>
711
  <message>
15099 cbradney 712
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
12918 cbradney 713
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
714
 
715
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
716
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
717
</source>
718
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
719
 
720
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
721
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
722
</translation>
723
  </message>
724
  <message>
15099 cbradney 725
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 726
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
727
 
728
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
729
is not given the currently selected Item is used.
730
</source>
731
    <translation type="unfinished"></translation>
732
  </message>
733
  <message>
15099 cbradney 734
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 735
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
736
 
737
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
738
is not given the currently selected Item is used.
739
</source>
740
    <translation type="unfinished"></translation>
741
  </message>
742
  <message>
15099 cbradney 743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
12918 cbradney 744
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
745
 
746
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
747
is not given the currently selected Item is used.
748
</source>
749
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
750
 
751
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
752
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
753
  </message>
754
  <message>
15099 cbradney 755
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
12918 cbradney 756
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
757
 
758
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
759
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
760
</source>
761
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
762
 
763
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
764
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
765
  </message>
766
  <message>
15099 cbradney 767
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 768
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
769
 
770
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
771
the currently selected item is used. The join types are:
772
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
773
</source>
774
    <translation type="unfinished"></translation>
775
  </message>
776
  <message>
15099 cbradney 777
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
12918 cbradney 778
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
779
 
780
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
781
currently selected item is used. The cap types are:
782
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
783
</source>
784
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
785
 
786
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
787
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
788
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
789
  </message>
790
  <message>
15099 cbradney 791
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
12918 cbradney 792
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
793
 
794
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
795
currently selected item is used. Line style constants are:
796
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
797
</source>
798
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
799
 
800
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
801
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
802
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
803
  </message>
804
  <message>
15099 cbradney 805
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
12918 cbradney 806
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
807
 
808
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
809
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
810
</source>
811
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
812
 
813
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
814
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
15099 cbradney 817
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 818
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
819
 
820
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
821
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
822
selected item is used.
823
</source>
824
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
825
 
826
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
827
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
828
  </message>
829
  <message>
15099 cbradney 830
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 831
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
832
 
833
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
834
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
835
</source>
836
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
837
 
838
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
839
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
840
</translation>
841
  </message>
842
  <message>
15099 cbradney 843
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
12918 cbradney 844
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
845
 
846
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
847
given the currently selected item is used.
848
</source>
849
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
850
 
851
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
852
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
15099 cbradney 855
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 856
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
857
 
858
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
859
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
860
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
861
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
862
</source>
863
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
864
 
865
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
866
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
867
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
868
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
869
</translation>
870
  </message>
871
  <message>
15099 cbradney 872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
12918 cbradney 873
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
874
 
875
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
876
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
877
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
878
for reference.
879
</source>
880
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
881
 
882
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
883
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
884
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
885
  </message>
886
  <message>
15099 cbradney 887
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
12918 cbradney 888
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
889
 
890
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
891
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
892
is used.
893
</source>
894
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
895
 
896
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
897
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
898
objekti i përzgjedhur për çastin.
899
</translation>
900
  </message>
901
  <message>
15099 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
12918 cbradney 903
    <source>getAllObjects() -&gt; list
904
 
905
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
906
</source>
907
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
908
 
909
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
910
</translation>
911
  </message>
912
  <message>
14474 cbradney 913
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 914
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
915
 
916
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
917
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
918
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
919
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
920
</source>
921
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
922
 
923
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
924
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
925
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
926
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
14474 cbradney 930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 931
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
932
 
933
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
934
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
935
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
936
belongs to a group, the whole group is moved.
937
</source>
938
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
939
 
940
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
941
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
942
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
943
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
944
</translation>
945
  </message>
946
  <message>
14474 cbradney 947
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 948
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
949
 
950
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
951
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
952
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
953
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
954
given the currently selected item is used.
955
</source>
956
    <translation type="unfinished"></translation>
957
  </message>
958
  <message>
14474 cbradney 959
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 960
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
961
 
962
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
963
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
964
selected item is used.
965
</source>
966
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
967
 
968
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
969
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
970
objekti i përzgjedhur për çastin.
971
</translation>
972
  </message>
973
  <message>
14474 cbradney 974
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 975
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
976
 
977
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
978
is not given the currently selected item is used.
979
</source>
980
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
981
 
982
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
983
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
984
</translation>
985
  </message>
986
  <message>
14474 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 988
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
989
 
990
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
991
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
992
second selected Object and so on.
993
</source>
994
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
995
 
996
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
997
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
998
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
999
</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
14474 cbradney 1002
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 1003
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1004
 
1005
Returns the number of selected objects.
1006
</source>
1007
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
1008
 
1009
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
1010
</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
14474 cbradney 1013
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 1014
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1015
 
1016
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1017
</source>
1018
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;emër&quot;)
1019
 
1020
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
1021
</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
14474 cbradney 1024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 1025
    <source>deselectAll()
1026
 
1027
Deselects all objects in the whole document.
1028
</source>
1029
    <translation type="unfinished">deselectAll()
1030
 
1031
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
1032
</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
14474 cbradney 1035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 1036
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1037
 
1038
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1039
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1040
items are used. Returns the group name for further referencing.
1041
</source>
1042
    <translation type="unfinished"></translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
15099 cbradney 1045
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1046
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1047
 
1048
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1049
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1050
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1051
 
1052
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1053
</source>
1054
    <translation type="unfinished"></translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1058
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1059
 
1060
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1061
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1062
 
1063
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1064
</source>
1065
    <translation type="unfinished"></translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
12918 cbradney 1068
    <source>groupObjects(list)
1069
 
1070
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1071
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1072
items are used.
1073
</source>
14747 cbradney 1074
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 1075
 
1076
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
1077
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
1078
përzgjedhur për çastin.
1079
</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
14474 cbradney 1082
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 1083
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1084
 
1085
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1086
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
1087
 
1088
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1089
</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
14474 cbradney 1092
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 1093
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1094
 
1095
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1096
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1097
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1098
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1099
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1100
 
1101
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1102
</source>
1103
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
1104
 
1105
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
1106
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
1107
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
1108
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
1109
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1110
 
1111
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
1112
</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
14474 cbradney 1115
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 1116
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1117
 
1118
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1119
not given the currently selected item is used.
1120
 
1121
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1122
</source>
1123
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
1124
 
1125
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
1126
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1127
 
1128
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
1129
</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
14474 cbradney 1132
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 1133
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1134
 
14474 cbradney 1135
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1136
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1137
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1138
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1139
 
1140
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1141
</source>
1142
    <translation type="unfinished"></translation>
1143
  </message>
1144
  <message>
1145
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1146
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1147
 
1148
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1149
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1150
The specified offset values are equal to the values shown on
1151
properties palette when point unit is used.
1152
 
1153
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1154
</source>
1155
    <translation type="unfinished"></translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1159
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1160
 
12918 cbradney 1161
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1162
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 1163
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1164
 
1165
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1166
</source>
1167
    <translation type="unfinished"></translation>
1168
  </message>
1169
  <message>
1170
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1171
 
1172
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1173
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 1174
means 100 %.
1175
 
1176
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1177
</source>
13279 cbradney 1178
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1179
 
1180
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
1181
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
1182
nënkupton 100 %.
1183
 
1184
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
1185
</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
15099 cbradney 1188
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
12918 cbradney 1189
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1190
 
1191
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1192
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1193
if locked.
1194
</source>
1195
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1196
 
1197
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
1198
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
1199
nëse gjen kyçje.
1200
</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
15099 cbradney 1203
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
12918 cbradney 1204
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1205
 
1206
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1207
currently selected item is used.
1208
</source>
1209
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1210
 
1211
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1212
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1213
</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
15099 cbradney 1216
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1217
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1218
 
1219
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1220
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1221
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1222
 
1223
May raise WrongFrameTypeError.
1224
</source>
1225
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1226
 
1227
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
1228
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
1229
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
1230
 
1231
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
1232
</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
14474 cbradney 1235
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1236
    <source>setRedraw(bool)
1237
 
1238
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1239
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1240
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1241
</source>
1242
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1243
 
1244
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
1245
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
1246
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
1247
i programthit tuaj.
1248
</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
14474 cbradney 1251
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1252
    <source>getFontNames() -&gt; list
1253
 
1254
Returns a list with the names of all available fonts.
1255
</source>
1256
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1257
 
1258
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
1259
</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
14474 cbradney 1262
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1263
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1264
 
1265
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1266
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1267
</source>
1268
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
1269
 
1270
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
1271
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1272
</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
14474 cbradney 1275
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1276
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1277
 
1278
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1279
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1280
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1281
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1282
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1283
 
1284
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1285
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1286
</source>
1287
    <translation type="unfinished"></translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
14474 cbradney 1290
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1291
    <source>getLayers() -&gt; list
1292
 
1293
Returns a list with the names of all defined layers.
1294
</source>
1295
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1296
 
1297
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
1298
</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
14474 cbradney 1301
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1302
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1303
 
1304
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1305
 
1306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1308
</source>
1309
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
1310
 
1311
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
1312
 
1313
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1314
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1315
</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
14474 cbradney 1318
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1319
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1320
 
1321
Returns the name of the current active layer.
1322
</source>
1323
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1324
 
1325
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
1326
</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
14474 cbradney 1329
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1330
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1334
 
1335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1337
</source>
1338
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
1339
 
1340
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
1341
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1342
 
1343
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1344
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1345
</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
14474 cbradney 1348
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1349
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1350
 
1351
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1352
the layer is invisible.
1353
 
1354
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1355
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1356
</source>
1357
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
1358
 
1359
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
1360
shtresa është e padukshme.
1361
 
1362
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1363
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1364
</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
14474 cbradney 1367
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1368
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1369
 
1370
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1371
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1372
 
1373
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1374
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1375
</source>
1376
    <translation type="unfinished"></translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
14474 cbradney 1379
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1380
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1381
 
1382
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1383
true the layer will be locked.
1384
 
1385
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1386
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1387
</source>
1388
    <translation type="unfinished"></translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
14474 cbradney 1391
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1392
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1393
 
1394
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1395
true the layer will be displayed outlined.
1396
 
1397
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1398
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1399
</source>
1400
    <translation type="unfinished"></translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
14474 cbradney 1403
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1404
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1405
 
1406
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1407
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1408
 
1409
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1410
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1411
</source>
1412
    <translation type="unfinished"></translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
14474 cbradney 1415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1416
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1417
 
1418
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1419
 
1420
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1421
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1422
</source>
1423
    <translation type="unfinished"></translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
14474 cbradney 1426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1427
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1428
 
1429
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1430
 
1431
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1432
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1433
</source>
1434
    <translation type="unfinished"></translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
14474 cbradney 1437
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1438
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1439
 
1440
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1441
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1442
&quot;layer&quot; is invisible.
1443
 
1444
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1445
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1446
</source>
1447
    <translation type="unfinished"></translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
14474 cbradney 1450
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1451
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1452
 
1453
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1454
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1455
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1456
 
1457
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1458
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1459
</source>
1460
    <translation type="unfinished"></translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
14474 cbradney 1463
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1464
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1465
 
1466
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1467
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1468
&quot;layer&quot; is locked.
1469
 
1470
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1471
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1472
</source>
1473
    <translation type="unfinished"></translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
14474 cbradney 1476
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1477
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1478
 
1479
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1480
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1481
&quot;layer&quot; is normal.
1482
 
1483
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1484
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1485
</source>
1486
    <translation type="unfinished"></translation>
1487
  </message>
1488
  <message>
14474 cbradney 1489
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1490
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1491
 
1492
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1493
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1494
 
1495
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1496
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1497
</source>
1498
    <translation type="unfinished"></translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
14474 cbradney 1501
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1502
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1503
 
1504
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1505
 
1506
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1507
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1508
</source>
1509
    <translation type="unfinished"></translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
14474 cbradney 1512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1513
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1514
 
1515
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1516
 
1517
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1518
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1519
</source>
1520
    <translation type="unfinished"></translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
14474 cbradney 1523
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1524
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1525
 
1526
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1527
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1528
 
1529
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1530
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1531
</source>
1532
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
1533
 
1534
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
1535
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
1536
 
1537
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1538
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1539
</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
14474 cbradney 1542
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1543
    <source>createLayer(layer)
1544
 
1545
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1546
 
1547
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1548
</source>
1549
    <translation type="unfinished">createLayer(shtresë)
1550
 
1551
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
1552
 
1553
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1554
</translation>
1555
  </message>
1556
  <message>
14474 cbradney 1557
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1558
    <source>fileQuit()
1559
 
1560
Quit Scribus.
1561
</source>
1562
    <translation type="unfinished"></translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1566
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1567
 
1568
Returns a string with the -lang value.
1569
</source>
1570
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1571
 
1572
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
1573
</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
15099 cbradney 1576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1577
    <source>moveSelectionToFront()
1578
 
1579
Moves current selection to front.
1580
</source>
1581
    <translation type="unfinished"></translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
15099 cbradney 1584
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1585
    <source>moveSelectionToFront()
1586
 
1587
Moves current selection to back.
1588
</source>
1589
    <translation type="unfinished"></translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
14474 cbradney 1592
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1593
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1594
 
1595
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1596
coordinates are given in the current measurement units of the document
1597
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1598
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1599
is not given Scribus will create one for you.
1600
 
1601
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1602
</source>
1603
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1604
 
1605
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
1606
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
1607
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
1608
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
1609
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1610
 
1611
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
1612
</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
14474 cbradney 1615
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1616
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1617
 
1618
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1619
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1620
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1621
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1622
is not given Scribus will create one for you.
1623
 
1624
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1625
</source>
1626
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1627
 
1628
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1629
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1630
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1631
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1632
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1633
 
1634
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1635
është tashmë i përdorur.
1636
</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
14474 cbradney 1639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1640
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1641
 
1642
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1643
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1644
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1645
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1646
create one for you.
1647
 
1648
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1649
</source>
1650
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1651
 
1652
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
1653
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
1654
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
1655
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1656
 
1657
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
1658
tashmë i përdorur.
1659
</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
14474 cbradney 1662
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1663
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1664
 
1665
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1666
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1667
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1668
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1669
given Scribus will create one for you.
1670
 
1671
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1672
</source>
1673
    <translation type="unfinished">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1674
 
1675
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1676
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1677
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1678
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1679
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1680
 
1681
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1682
është tashmë i përdorur.
1683
</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
14474 cbradney 1686
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1687
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1688
 
1689
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1690
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1691
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1692
object because you need this name for further access to that object. If
1693
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1694
 
1695
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1696
</source>
1697
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1698
 
1699
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
1700
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1701
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1702
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1703
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1704
 
1705
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1706
është tashmë i përdorur.
1707
</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
14474 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1711
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1712
 
1713
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1714
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1715
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1716
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1717
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1718
Scribus will create one for you.
1719
 
1720
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1721
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1722
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1723
</source>
1724
    <translation type="unfinished">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1725
 
1726
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
1727
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1728
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1729
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1730
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1731
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1732
 
1733
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1734
është tashmë i përdorur.
1735
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1736
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1737
 
1738
 
1739
 
1740
</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
14474 cbradney 1743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1744
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1745
 
1746
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1747
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1748
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1749
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1750
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1751
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1752
identifier for the object because you need this name for further access to that
1753
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1754
 
1755
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1756
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1757
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1758
</source>
1759
    <translation type="unfinished">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1760
 
1761
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
1762
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
1763
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
1764
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
1765
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1766
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1767
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1768
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1769
 
1770
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1771
është tashmë i përdorur.
1772
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1773
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1774
</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
14474 cbradney 1777
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1778
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1779
 
1780
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1781
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1782
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1783
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1784
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1785
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1786
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1787
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1788
for you.
1789
 
1790
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1791
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1792
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1793
</source>
1794
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1795
 
1796
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
1797
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
1798
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1799
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
1800
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
1801
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
1802
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
1803
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1804
 
1805
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1806
është tashmë i përdorur.
1807
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1808
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1809
</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
14474 cbradney 1812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1813
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1814
 
1815
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1816
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1817
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1818
unique identifier for the object because you need this name for further access
1819
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1820
 
1821
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1822
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1823
</source>
1824
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1825
 
1826
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
1827
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
1828
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
1829
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
1830
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1831
 
1832
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1833
është tashmë i përdorur.
1834
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
1835
</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
14474 cbradney 1838
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1839
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1840
 
1841
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1842
selected item is deleted.
1843
</source>
1844
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;emër&quot;])
1845
 
1846
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
1847
përzgjedhur për çastin.
1848
</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
14474 cbradney 1851
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1852
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1853
 
1854
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1855
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1856
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1857
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1858
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1859
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1860
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1861
</source>
1862
    <translation type="unfinished"></translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
14474 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 1866
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1867
 
1868
Test if an object with specified name really exists in the document.
1869
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1870
returns True if there is something selected.
1871
</source>
1872
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1873
 
1874
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
1875
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
1876
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
1877
</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
14474 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 1881
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1882
 
14474 cbradney 1883
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1884
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1885
If no object name is given, style is applied on selected object.
1886
</source>
1887
    <translation type="unfinished"></translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1891
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1892
 
1893
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1894
</source>
1895
    <translation type="unfinished"></translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1899
 
12918 cbradney 1900
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1901
given, it&apos;s applied on the selected object.
1902
</source>
14474 cbradney 1903
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1904
 
1905
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
1906
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1907
</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
14474 cbradney 1910
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 1911
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1912
 
1913
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1914
</source>
1915
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1916
 
1917
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
1918
</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
14474 cbradney 1921
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1922
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1923
 
1924
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1925
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1926
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1927
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1928
master page for the new page.
1929
 
1930
May raise IndexError if the page number is out of range
1931
</source>
1932
    <translation type="unfinished"></translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
14474 cbradney 1935
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 1936
    <source>currentPage() -&gt; integer
1937
 
1938
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1939
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1940
</source>
1941
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1942
 
1943
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
1944
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
1945
</translation>
1946
  </message>
1947
  <message>
14474 cbradney 1948
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 1949
    <source>redrawAll()
1950
 
1951
Redraws all pages.
1952
</source>
1953
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1954
 
1955
Rivizaton tërë faqet.
1956
</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
14474 cbradney 1959
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1960
    <source>getPageType() -&gt; integer
1961
 
1962
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1963
</source>
1964
    <translation type="unfinished"></translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
14474 cbradney 1967
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 1968
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1969
 
1970
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1971
 
1972
May raise ScribusError if the save failed.
1973
</source>
1974
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
1975
 
1976
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
1977
 
1978
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
1979
</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
14474 cbradney 1982
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 1983
    <source>deletePage(nr)
1984
 
1985
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1986
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1987
page number is.
1988
 
1989
May raise IndexError if the page number is out of range
1990
</source>
1991
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1992
 
1993
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
1994
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
1995
numri i shfaqur për faqen e parë.
1996
 
1997
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
1998
</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
14474 cbradney 2001
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 2002
    <source>gotoPage(nr)
2003
 
2004
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2005
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2006
just sets the page that script commands will operates on.
2007
 
2008
May raise IndexError if the page number is out of range.
2009
</source>
2010
    <translation type="unfinished"></translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
14474 cbradney 2013
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 2014
    <source>pageCount() -&gt; integer
2015
 
2016
Returns the number of pages in the document.
2017
</source>
2018
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
2019
 
2020
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
2021
</translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
14474 cbradney 2024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 2025
    <source>getHGuides() -&gt; list
2026
 
2027
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2028
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2029
</source>
2030
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
2031
 
2032
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
2033
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
2034
</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
14474 cbradney 2037
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 2038
    <source>setHGuides(list)
2039
 
2040
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2041
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2042
 
2043
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2044
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2045
</source>
2046
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
2047
 
2048
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
2049
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
2050
 
2051
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
2052
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
2053
</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
14474 cbradney 2056
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 2057
    <source>getVGuides()
2058
 
2059
See getHGuides.
2060
</source>
2061
    <translation type="unfinished">getVGuides()
2062
 
2063
Shihni getHGuides.
2064
</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
14474 cbradney 2067
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 2068
    <source>setVGuides()
2069
 
2070
See setHGuides.
2071
</source>
2072
    <translation type="unfinished">setVGuides()
2073
 
2074
Shihni setHGuides.
2075
</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
14474 cbradney 2078
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 2079
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2080
 
2081
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2082
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2083
</source>
2084
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
2085
 
2086
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
2087
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
2088
</translation>
2089
  </message>
2090
  <message>
14474 cbradney 2091
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
2092
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
2093
 
2094
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
2095
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2096
</source>
2097
    <translation type="unfinished"></translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
2101
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
2102
 
2103
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
2104
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2105
</source>
2106
    <translation type="unfinished"></translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
2109
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12918 cbradney 2110
    <source>getPageItems() -&gt; list
2111
 
2112
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2113
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2114
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2115
the page...
2116
</source>
2117
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
2118
 
2119
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
2120
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2121
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
2122
i pari në faqen...
2123
</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
14474 cbradney 2126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12918 cbradney 2127
    <source>getPageMargins()
2128
 
2129
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2130
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2131
</source>
2132
    <translation type="unfinished"></translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
14474 cbradney 2135
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2136
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2137
 
2138
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2139
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2140
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2141
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2142
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2143
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2144
</source>
2145
    <translation type="unfinished"></translation>
2146
  </message>
2147
  <message>
14474 cbradney 2148
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2149
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2150
 
2151
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2152
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2153
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2154
</source>
2155
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
2156
 
2157
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
2158
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
2159
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
2160
</translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
14474 cbradney 2163
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2164
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2165
 
2166
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2167
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2168
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2169
</source>
2170
    <translation type="unfinished"></translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 2174
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2175
 
2176
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2177
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2178
currently selected item is used.
2179
</source>
2180
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2181
 
2182
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
2183
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2184
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2185
</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
14474 cbradney 2188
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2189
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2190
 
2191
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2192
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2193
</source>
2194
    <translation type="unfinished"></translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
14474 cbradney 2197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2198
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2199
 
2200
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2201
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2202
</source>
2203
    <translation type="unfinished"></translation>
2204
  </message>
2205
  <message>
14474 cbradney 2206
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 2207
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2208
 
2209
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2210
is not given the currently selected item is used.
2211
</source>
2212
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2213
 
2214
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
2215
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2216
</translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
14474 cbradney 2219
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2220
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2221
 
2222
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2223
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2224
</source>
2225
    <translation type="unfinished"></translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
14474 cbradney 2228
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2229
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2233
</source>
2234
    <translation type="unfinished"></translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
14474 cbradney 2237
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2238
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2239
 
2240
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2241
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2242
given the currently selected item is used.
2243
 
2244
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2245
</source>
2246
    <translation type="unfinished">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
2247
 
2248
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
2249
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2250
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2251
 
2252
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
2253
</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
14474 cbradney 2256
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2257
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2258
 
2259
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2260
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2261
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2262
is used.
2263
 
2264
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2265
</source>
2266
    <translation type="unfinished">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2267
 
2268
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2269
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2270
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2271
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2272
 
2273
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
2274
</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
14474 cbradney 2277
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2278
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2279
 
2280
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2282
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2283
</source>
2284
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
2285
 
2286
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
2287
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2288
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
2289
</translation>
2290
  </message>
2291
  <message>
14474 cbradney 2292
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2293
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2294
 
2295
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2296
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2297
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2298
</source>
2299
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
2300
 
2301
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
2302
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2303
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
2304
</translation>
2305
  </message>
2306
  <message>
14474 cbradney 2307
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2308
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2309
 
2310
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2311
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2312
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2313
</source>
2314
    <translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
2315
 
2316
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
2317
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
2318
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
2319
</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
14474 cbradney 2322
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2323
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2324
 
2325
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2326
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2327
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2328
Item is used.
2329
 
2330
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2331
</source>
2332
    <translation type="unfinished">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2333
 
2334
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2335
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2336
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2337
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2338
 
2339
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
2340
</translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
14474 cbradney 2343
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2344
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2345
 
2346
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2347
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2348
 
2349
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2350
</source>
2351
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
2352
 
2353
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
2354
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2355
 
2356
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
2357
</translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
14474 cbradney 2360
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2361
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2362
 
2363
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2364
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2365
 
2366
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2367
</source>
2368
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
2369
 
2370
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
2371
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2372
 
2373
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
2374
</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
14474 cbradney 2377
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12918 cbradney 2378
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2379
 
2380
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2381
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2382
the selection is returned.
2383
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2384
</source>
2385
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2386
 
2387
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
2388
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
2389
përzgjedhja.
2390
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2391
</translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
14474 cbradney 2394
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2395
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2396
 
2397
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2398
has some text selected the value assigned to the first character
2399
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2400
selected item is used.
2401
</source>
2402
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2403
 
2404
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
2405
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
2406
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2407
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2408
</translation>
2409
  </message>
2410
  <message>
14474 cbradney 2411
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2412
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2413
 
2414
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2415
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2416
</source>
2417
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2418
 
2419
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
2420
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2421
</translation>
2422
  </message>
2423
  <message>
14474 cbradney 2424
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2425
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2426
 
2427
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2428
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2429
</source>
2430
    <translation type="unfinished"></translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
14474 cbradney 2433
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2434
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2435
 
2436
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2437
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2438
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2439
selected item is used.
2440
</source>
2441
    <translation type="unfinished">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2442
 
2443
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
2444
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
2445
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2446
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2447
</translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
14474 cbradney 2450
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2451
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2452
 
2453
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2454
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2455
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2456
used.
2457
</source>
2458
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2459
 
2460
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
2461
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
2462
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
2463
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2464
</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
14474 cbradney 2467
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2468
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2469
 
2470
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2471
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2472
</source>
2473
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2474
 
2475
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
2476
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2477
</translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
14474 cbradney 2480
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2481
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2482
 
2483
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2484
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2485
is not given the currently selected item is used.
2486
</source>
2487
    <translation type="unfinished"></translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
14474 cbradney 2490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2491
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2492
 
2493
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2494
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2495
</source>
2496
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2497
 
2498
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2499
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2500
</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
14474 cbradney 2503
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2504
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2505
 
2506
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2507
given the currently selected item is used.
2508
</source>
2509
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2510
 
2511
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
2512
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2513
</translation>
2514
  </message>
2515
  <message>
14474 cbradney 2516
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2517
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2518
 
2519
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2520
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2521
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2522
used.
2523
</source>
2524
    <translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
2525
 
2526
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
2527
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
2528
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2529
të përzgjedhur për çastin.
2530
</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
14474 cbradney 2533
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2534
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2535
 
2536
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2537
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2538
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2539
not given the currently selected Item is used.
2540
 
2541
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2542
</source>
2543
    <translation type="unfinished"></translation>
2544
  </message>
2545
  <message>
14474 cbradney 2546
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2547
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2548
 
2549
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2550
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2551
currently selected item is used.
2552
 
2553
May throw ValueError if the font cannot be found.
2554
</source>
2555
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
2556
 
2557
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
2558
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2559
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2560
 
2561
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
2562
</translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
14474 cbradney 2565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2566
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2567
 
2568
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2569
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2570
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2571
currently selected item is used.
2572
 
2573
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2574
</source>
2575
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
2576
 
2577
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
2578
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
2579
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
2580
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
2581
 
2582
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
2583
jashtë kufijsh.
2584
</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
14474 cbradney 2587
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2588
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2589
 
2590
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2591
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2592
item is used.
2593
 
2594
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2595
</source>
2596
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
2597
 
2598
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2599
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
2600
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2601
 
2602
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
2603
</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
14474 cbradney 2606
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2607
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2608
 
2609
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2610
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2611
item is used.
2612
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2613
 
2614
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2615
</source>
2616
    <translation type="unfinished"></translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2620
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2621
 
2622
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2623
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2624
selected item is used.
2625
 
2626
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2627
</source>
2628
    <translation type="unfinished"></translation>
2629
  </message>
2630
  <message>
14474 cbradney 2631
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2632
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2633
 
2634
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2635
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2636
 
2637
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2638
</source>
2639
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2640
 
2641
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
2642
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2643
 
2644
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
2645
</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
14474 cbradney 2648
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2649
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2650
 
2651
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2652
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2653
 
2654
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2655
</source>
2656
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
2657
 
2658
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
2659
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2660
 
2661
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
2662
</translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
14474 cbradney 2665
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2666
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2667
 
2668
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2669
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2670
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2671
 
2672
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2673
</source>
2674
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
2675
 
2676
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
2677
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
2678
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
2679
 
2680
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
2681
</translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
14474 cbradney 2684
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2685
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2686
 
2687
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2688
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2689
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2690
selected item is used.
2691
 
2692
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2693
</source>
2694
    <translation type="unfinished"></translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
14474 cbradney 2697
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2698
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2699
 
2700
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2701
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2702
selected item is used.
2703
</source>
2704
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;emër&quot;])
2705
 
2706
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
2707
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
2708
të përzgjedhur për çastin.
2709
</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
14474 cbradney 2712
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2713
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2714
 
2715
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2716
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2717
given the currently selected item is used.
2718
</source>
2719
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2720
 
2721
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
2722
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2723
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2724
</translation>
2725
  </message>
2726
  <message>
14474 cbradney 2727
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2728
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2729
 
2730
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2731
selected item is used.
2732
</source>
2733
    <translation type="unfinished"></translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
14474 cbradney 2736
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2737
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2738
 
2739
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2740
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2741
</source>
2742
    <translation type="unfinished"></translation>
2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2746
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2747
 
2748
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2749
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2750
</source>
2751
    <translation type="unfinished"></translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2755
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2756
 
2757
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2758
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2759
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2760
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2761
used.
2762
</source>
2763
    <translation type="unfinished">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2764
 
2765
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
2766
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2767
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
2768
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2769
të përzgjedhur.
2770
</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
14474 cbradney 2773
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2774
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2775
 
2776
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2777
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2778
and must not link to or be linked from any other frames already.
2779
 
2780
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2781
</source>
2782
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
2783
 
2784
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
2785
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
2786
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
2787
prej kornizash të tjera.
2788
 
2789
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2790
</translation>
2791
  </message>
2792
  <message>
14474 cbradney 2793
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2794
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2795
 
2796
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2797
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2798
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2799
 
2800
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2801
</source>
2802
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
2803
 
2804
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
2805
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
2806
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
2807
 
2808
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2809
</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
14474 cbradney 2812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 2813
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2814
 
2815
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2816
currently selected item is used.</source>
2817
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;emër&quot;])
2818
 
2819
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2820
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
14474 cbradney 2823
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2824
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2825
 
2826
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2827
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2828
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2829
 
2830
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2831
</source>
2832
    <translation type="unfinished"></translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
14474 cbradney 2835
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2836
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2837
 
2838
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2839
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2840
 
2841
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2842
</source>
2843
    <translation type="unfinished"></translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
14474 cbradney 2846
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2847
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2848
 
2849
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2850
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2851
 
2852
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2853
</source>
2854
    <translation type="unfinished"></translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
14474 cbradney 2857
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2858
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2859
 
2860
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2862
 
2863
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2864
</source>
2865
    <translation type="unfinished"></translation>
2866
  </message>
2867
  <message>
14474 cbradney 2868
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2869
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2870
 
2871
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2872
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2873
 
2874
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2875
</source>
2876
    <translation type="unfinished"></translation>
2877
  </message>
2878
  <message>
14474 cbradney 2879
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2880
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2881
 
2882
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2883
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2884
</source>
2885
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
2886
 
2887
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
2888
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
2889
</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
14474 cbradney 2892
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 2893
    <source>progressReset()
2894
 
2895
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2896
new progress bar use. See progressSet.
2897
</source>
2898
    <translation type="unfinished">progressReset()
2899
 
2900
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
2901
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
2902
</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
14474 cbradney 2905
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 2906
    <source>progressTotal(max)
2907
 
2908
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2909
See progressSet.
2910
</source>
2911
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2912
 
2913
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
2914
Shihni progressSet.
2915
</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
14474 cbradney 2918
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 2919
    <source>progressSet(nr)
2920
 
2921
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2922
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2923
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2924
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2925
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2926
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2927
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2928
</source>
2929
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2930
 
2931
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
2932
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
2933
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
2934
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
2935
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
2936
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
2937
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
2938
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
2939
</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
14474 cbradney 2942
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 2943
    <source>setCursor()
2944
 
2945
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2946
</source>
2947
    <translation type="unfinished">setCursor()
2948
 
2949
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
2950
</translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
14474 cbradney 2953
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 2954
    <source>docChanged(bool)
2955
 
2956
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2957
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2958
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2959
</source>
2960
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2961
 
2962
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
2963
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
2964
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
2965
</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
14474 cbradney 2968
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2969
    <source>zoomDocument(double)
2970
 
2971
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2972
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2973
</source>
2974
    <translation type="unfinished"></translation>
2975
  </message>
2976
  <message>
14474 cbradney 2977
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2978
    <source>scrollDocument(x,y)
2979
 
2980
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2981
</source>
2982
    <translation type="unfinished"></translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
14474 cbradney 2985
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2986
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12918 cbradney 2987
 
14474 cbradney 2988
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2989
for details of arguments.
12918 cbradney 2990
 
14474 cbradney 2991
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12918 cbradney 2992
</source>
2993
    <translation type="unfinished"></translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
14474 cbradney 2996
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2997
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12918 cbradney 2998
 
14474 cbradney 2999
Return a list of property names supported by `object&apos;.
3000
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3001
by parent classes as well.
12918 cbradney 3002
</source>
3003
    <translation type="unfinished"></translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
14474 cbradney 3006
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
3007
    <source>getProperty(object, property)
12918 cbradney 3008
 
14474 cbradney 3009
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12918 cbradney 3010
 
14474 cbradney 3011
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3012
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
3013
C++ QObject instance.
12918 cbradney 3014
 
14474 cbradney 3015
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
3016
to look up on `object&apos;.
12918 cbradney 3017
 
14474 cbradney 3018
The return value varies depending on the type of the property.
12918 cbradney 3019
</source>
3020
    <translation type="unfinished"></translation>
3021
  </message>
13279 cbradney 3022
  <message>
14474 cbradney 3023
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
3024
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 3025
 
14474 cbradney 3026
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
3027
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3028
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 3029
 
14474 cbradney 3030
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 3031
</source>
3032
    <translation type="unfinished"></translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
14474 cbradney 3035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
3036
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 3037
 
14474 cbradney 3038
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 3039
 
14474 cbradney 3040
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
3041
 
3042
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
3043
 
3044
fixed linespacing:     0
3045
 
3046
automatic linespacing:   1
3047
 
3048
baseline grid linespacing: 2
3049
 
3050
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
3051
 
3052
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
3053
 
3054
-&gt; left:   0
3055
 
3056
-&gt; center:  1
3057
 
3058
-&gt; right:  2
3059
 
3060
-&gt; justify: 3
3061
 
3062
-&gt; extend:  4
3063
 
3064
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
3065
 
3066
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
3067
 
3068
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
3069
 
3070
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
3071
 
3072
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
3073
 
3074
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
3075
 
3076
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
3077
 
13279 cbradney 3078
</source>
3079
    <translation type="unfinished"></translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
14474 cbradney 3082
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
3083
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 3084
 
14474 cbradney 3085
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 3086
 
14474 cbradney 3087
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3088
 
3089
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3090
 
3091
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3092
 
3093
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3094
 
3095
-&gt; inherit
3096
 
3097
-&gt; bold
3098
 
3099
-&gt; italic
3100
 
3101
-&gt; underline
3102
 
3103
-&gt; underlinewords
3104
 
3105
-&gt; strike
3106
 
3107
-&gt; superscript
3108
 
3109
-&gt; subscript
3110
 
3111
-&gt; outline
3112
 
3113
-&gt; shadowed
3114
 
3115
-&gt; allcaps
3116
 
3117
-&gt; smallcaps
3118
 
3119
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3120
 
3121
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3122
 
3123
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3124
 
3125
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3126
 
3127
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3128
 
3129
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3130
 
3131
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3132
 
3133
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3134
 
3135
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3136
 
3137
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3138
 
13279 cbradney 3139
</source>
3140
    <translation type="unfinished"></translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
14474 cbradney 3143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 3144
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
3145
 
3146
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
3147
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
3148
 
3149
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
3150
</source>
3151
    <translation type="unfinished"></translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
14474 cbradney 3155
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3156
 
14474 cbradney 3157
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3158
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 3159
 
14474 cbradney 3160
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 3161
</source>
3162
    <translation type="unfinished"></translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
15099 cbradney 3165
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
14474 cbradney 3166
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3167
 
14474 cbradney 3168
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3169
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3170
 
3171
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 3172
</source>
3173
    <translation type="unfinished"></translation>
3174
  </message>
3175
  <message>
15099 cbradney 3176
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
14474 cbradney 3177
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3178
 
14474 cbradney 3179
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3180
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3181
 
3182
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 3183
</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
15099 cbradney 3187
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
14474 cbradney 3188
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3189
 
14474 cbradney 3190
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3191
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3192
 
3193
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 3194
</source>
3195
    <translation type="unfinished"></translation>
3196
  </message>
12918 cbradney 3197
</context>
3198
<context>
3199
  <name>@default</name>
3200
  <message>
3201
    <source>getColorNames() -&gt; list
3202
 
3203
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3204
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3205
</source>
3206
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
3207
 
3208
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
3209
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
3210
</translation>
3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3214
 
3215
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3216
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3217
Returns true if a new document was created.
3218
</source>
3219
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
3220
 
3221
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
3222
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
3223
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
3224
</translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
1575 cbradney 3227
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3228
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3229
 
3230
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3231
following meaning:
3232
 
3233
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3234
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3235
 
3236
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3237
  margins
3238
 
3239
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3240
 
3241
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
3242
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3243
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3244
 
3245
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3246
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3247
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3248
 
3249
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3250
 
3251
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3252
 
3253
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3254
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3255
is not in points, make sure to account for this.
3256
 
3257
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3258
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3259
</source>
3064 cbradney 3260
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 3261
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3262
 
3263
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
3264
domethënien vijuese:
3265
 
3266
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
3267
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
3268
 
3269
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
3270
  e dokumentit
3271
 
3272
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
3273
 
3274
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
3275
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
3276
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
3277
 
3278
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
3279
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3280
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3281
 
3282
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3283
 
3284
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3285
 
3286
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
3287
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
3288
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
3289
 
3290
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3291
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3292
</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
1135 cbradney 3295
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3296
 
3297
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3298
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3299
</source>
12918 cbradney 3300
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3301
 
3302
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
3303
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3304
</translation>
1135 cbradney 3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3308
 
3309
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3310
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3311
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3312
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3313
</source>
12918 cbradney 3314
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 3315
 
3316
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
3317
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
3318
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3319
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
3320
</translation>
1135 cbradney 3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>setRedraw(bool)
3324
 
3325
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3326
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3327
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3328
</source>
12918 cbradney 3329
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 3330
 
3331
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
3332
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
3333
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
3334
i programthit tuaj.
3335
</translation>
1135 cbradney 3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3339
 
3340
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3341
coordinates are given in the current measurement units of the document
3342
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3343
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3344
is not given Scribus will create one for you.
3345
 
3346
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3347
</source>
12918 cbradney 3348
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3349
 
3350
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
3351
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
3352
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
3353
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
3354
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
3355
 
3356
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
3357
</translation>
1135 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
3361
 
3362
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3363
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3364
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3365
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
3366
template page for the new page.
3367
 
3368
May raise IndexError if the page number is out of range
3369
</source>
3064 cbradney 3370
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 3371
 
3372
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
3373
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
3374
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
3375
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
3376
 
3377
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
3378
</translation>
1135 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3382
 
3383
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3384
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3385
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3386
</source>
12918 cbradney 3387
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 3388
 
3389
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
3390
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
3391
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
3392
</translation>
1135 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
1525 cbradney 3395
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3396
 
3397
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3398
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3399
the selection is returned.
3400
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3401
</source>
12918 cbradney 3402
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 3403
 
3404
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
3405
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
3406
përzgjedhja.
3407
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
3408
</translation>
1525 cbradney 3409
  </message>
3410
  <message>
1575 cbradney 3411
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
3412
 
3413
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3414
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
3415
optional arguments, but will not be given any).
3416
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
3417
for the macro.
3418
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
3419
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
3420
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
3421
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
3422
of a single instance.
3423
</source>
3064 cbradney 3424
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 3425
 
3426
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
3427
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
3428
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
3429
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
3430
tastiere për makron.
3431
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
3432
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
3433
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
3434
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
3435
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
3436
  </message>
3437
  <message>
1135 cbradney 3438
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3439
 
3440
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3441
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3442
</source>
12918 cbradney 3443
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 3444
 
1575 cbradney 3445
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
3446
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
3447
</translation>
1135 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>?</source>
3451
    <translation type="obsolete">?</translation>
3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source> %</source>
3455
    <translation type="obsolete"> %</translation>
3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>B:</source>
3459
    <translation type="obsolete">B:</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>C:</source>
3463
    <translation type="obsolete">C:</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>G:</source>
3467
    <translation type="obsolete">G:</translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>K:</source>
3471
    <translation type="obsolete">K:</translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>M:</source>
3475
    <translation type="obsolete">M:</translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>OK</source>
3479
    <translation type="obsolete">OK</translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>No</source>
3483
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>R:</source>
3487
    <translation type="obsolete">R:</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>Y:</source>
3491
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>in</source>
3495
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>mm</source>
3499
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>pt</source>
3503
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source> in</source>
3507
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source> mm</source>
3511
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source> pt</source>
3515
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
3519
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
3523
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>&amp;OK</source>
3527
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>&amp;No</source>
3531
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>50%</source>
3535
    <translation type="obsolete">50%</translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>75%</source>
3539
    <translation type="obsolete">75%</translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>All</source>
3543
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>Alt</source>
3547
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Box</source>
3551
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>Cut</source>
3555
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Dir</source>
3559
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>GUI</source>
3563
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Low</source>
3567
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>New</source>
3571
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Old</source>
3575
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>RGB</source>
3579
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>To:</source>
3583
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>X1:</source>
3587
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>X2:</source>
3591
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Y1:</source>
3595
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Y2:</source>
3599
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Use</source>
3603
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Yes</source>
3607
    <translation type="obsolete">Po</translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>Zip</source>
3611
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>min</source>
3615
    <translation type="obsolete">min</translation>
3616
  </message>
3617
  <message>
3618
    <source>sum</source>
3619
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>to:</source>
3623
    <translation type="obsolete">për:</translation>
3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>Destination</source>
3627
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source> dpi</source>
3631
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source> pt </source>
3635
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source> sec</source>
3639
    <translation type="obsolete">sek</translation>
3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source>&amp;Add</source>
3643
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>&amp;New</source>
3647
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>&amp;X1:</source>
3651
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>&amp;Y2:</source>
3655
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>&amp;Yes</source>
3659
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>100%</source>
3663
    <translation type="obsolete">100%</translation>
3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>200%</source>
3667
    <translation type="obsolete">200%</translation>
3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>A&amp;dd</source>
3671
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>CMYK</source>
3675
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>Alt+</source>
3679
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>Back</source>
3683
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>Copy</source>
3687
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>Cu&amp;t</source>
3691
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>Date</source>
3695
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>Ctrl</source>
3699
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Cyan</source>
3703
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>File</source>
3707
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Font</source>
3711
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Goto</source>
3715
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>High</source>
3719
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>JPEG</source>
3723
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>Icon</source>
3727
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>O&amp;ff</source>
3731
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>Left</source>
3735
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Line</source>
3739
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>Link</source>
3743
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
3744
  </message>
3745
  <message>
3746
    <source>Lock</source>
3747
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Name</source>
3751
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>None</source>
3755
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>Open</source>
3759
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>Page</source>
3763
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>Path</source>
3767
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Quit</source>
3771
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Save</source>
3775
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Size</source>
3779
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Skip</source>
3783
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>Exiting now</source>
3787
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>Sort</source>
3791
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
3792
  </message>
3793
  <message>
3794
    <source>X&amp;2:</source>
3795
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Star</source>
3799
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>Text</source>
3803
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
3804
  </message>
3805
  <message>
3806
    <source>Thin</source>
3807
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Time</source>
3811
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Y&amp;1:</source>
3815
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>Type</source>
3819
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Undo</source>
3823
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>Wide</source>
3827
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>html</source>
3831
    <translation type="obsolete">html</translation>
3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Align Right</source>
3835
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>Close the current Document</source>
3839
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Strike Out</source>
3843
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>Moves to your Document Directory.
3847
This can be set in the Preferences.</source>
3848
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
3849
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
3853
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>Strikethru</source>
3857
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>&amp;Get Field Names</source>
3861
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>Align Center</source>
3865
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>Print Preview</source>
3869
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Build-ID:</source>
3873
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 3877
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>&amp;100%</source>
3881
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>&amp;Copy</source>
3885
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>&amp;Edit</source>
3889
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>&amp;File</source>
3893
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>&amp;Font</source>
3897
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>&amp;Gap:</source>
3901
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>&amp;Help</source>
3905
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>&amp;Item</source>
3909
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>&amp;Left</source>
3913
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>&amp;Line</source>
3917
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>&amp;Lock</source>
3921
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>&amp;Move</source>
3925
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>&amp;Open</source>
3929
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>&amp;Page</source>
3933
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>&amp;Red:</source>
3937
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>&amp;Redo</source>
3941
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>&amp;Quit</source>
3945
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>&amp;Save</source>
3949
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>&amp;Size</source>
3953
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>&amp;Text</source>
3957
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>&amp;Top:</source>
3961
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>&amp;Undo</source>
3965
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>&amp;View</source>
3969
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Styles...</source>
3973
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>(TAB)</source>
3977
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>&amp;Compress File</source>
3981
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3985
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3989
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Images:</source>
3993
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Submit Form</source>
3997
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Distribute/Align...</source>
4001
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
4005
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 4009
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
4013
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>Align</source>
4017
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Alt+C</source>
4021
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Alt+O</source>
4025
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Apply</source>
4029
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Black</source>
4033
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Block</source>
4037
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Cards</source>
4041
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Check</source>
4045
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Clear</source>
4049
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>Close</source>
4053
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>Color</source>
4057
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Comma</source>
4061
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 4065
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Ctrl+</source>
4069
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Czech</source>
4073
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Dutch</source>
4077
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Email</source>
4081
    <translation type="obsolete">Email</translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Error</source>
4085
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>On Focus</source>
4089
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Folds</source>
4093
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>Font:</source>
4097
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>Go To</source>
4101
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Greek</source>
4105
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>Group</source>
4109
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
4110
  </message>
4111
  <message>
4112
    <source>Icons</source>
4113
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
4114
  </message>
4115
  <message>
4116
    <source>In&amp;fo</source>
4117
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>Image</source>
4121
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>Move to back</source>
4125
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>Minimize</source>
4129
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>Irish</source>
4133
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>R&amp;ound
4137
Corners:</source>
4138
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
4139
të Rrumbullakët:</translation>
4140
  </message>
4141
  <message>
4142
    <source>&amp;Update Picture</source>
4143
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
4144
  </message>
4145
  <message>
4146
    <source>Layer</source>
4147
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
4148
  </message>
4149
  <message>
4150
    <source>Legal</source>
4151
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>Level</source>
4155
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
4156
  </message>
4157
  <message>
4158
    <source>Lower</source>
4159
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
4160
  </message>
4161
  <message>
4162
    <source>Menus</source>
4163
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>Misc.</source>
4167
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>Name:</source>
4171
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
4172
  </message>
4173
  <message>
4174
    <source>Even Pages only</source>
4175
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
4176
  </message>
4177
  <message>
4178
    <source>Never</source>
4179
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
4180
  </message>
4181
  <message>
4182
    <source>Finnish:</source>
4183
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
4184
  </message>
4185
  <message>
4186
    <source>Nodes</source>
4187
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
4188
  </message>
4189
  <message>
4190
    <source>Page </source>
4191
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
4192
  </message>
4193
  <message>
4194
    <source>Page:</source>
4195
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
4196
  </message>
4197
  <message>
4198
    <source>Paste</source>
4199
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
4200
  </message>
4201
  <message>
4202
    <source>Paths</source>