Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15243 | Rev 15354 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
670 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
1135 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
12612 cbradney 13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 14
 
15
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
16
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
17
</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
14474 cbradney 20
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 21
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
22
 
23
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
24
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
25
the value of the named color from the default document colors.
26
 
27
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
28
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
29
</source>
30
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
31
 
32
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
33
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
34
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
35
 
36
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
37
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
38
</translation>
39
  </message>
40
  <message>
14474 cbradney 41
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 42
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
43
 
44
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
45
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
46
space. If no document is open, returns the value of the named color
47
from the default document colors.
48
 
49
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
50
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
51
</source>
52
    <translation type="unfinished"></translation>
53
  </message>
54
  <message>
55
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
56
 
57
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
58
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
59
Color components should be in the range from 0 to 255.
60
 
61
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
62
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
63
</source>
15099 cbradney 64
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 65
 
66
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
67
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
68
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
69
 
70
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
71
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
74
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
75
 
76
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
77
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
78
the range from 0 to 255.
79
 
80
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
81
</source>
15099 cbradney 82
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 83
 
84
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
85
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
86
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
87
 
88
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
89
  </message>
90
  <message>
15099 cbradney 91
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
92
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
93
 
94
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
95
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
96
Color components should be in the range from 0 to 255.
97
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
98
 
99
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
100
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
101
</source>
102
    <translation type="unfinished"></translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
106
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
107
 
108
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
109
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
110
Color components should be in the range from 0 to 255.
111
 
112
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
113
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
114
</source>
115
    <translation type="unfinished"></translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
119
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
120
 
121
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
122
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
123
Color components should be in the range from 0 to 255.
124
 
125
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
126
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
127
</source>
128
    <translation type="unfinished"></translation>
129
  </message>
130
  <message>
131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
132
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
133
 
134
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
135
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
136
the range from 0 to 255.
137
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
138
 
139
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
140
</source>
141
    <translation type="unfinished"></translation>
142
  </message>
143
  <message>
144
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
145
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
146
 
147
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
148
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
149
the range from 0 to 255.
150
 
151
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
152
</source>
153
    <translation type="unfinished"></translation>
154
  </message>
155
  <message>
156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
157
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
158
 
159
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
160
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
161
the range from 0 to 255.
162
 
163
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
164
</source>
165
    <translation type="unfinished"></translation>
166
  </message>
167
  <message>
168
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 169
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
170
 
171
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
172
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
173
&quot;None&quot; - transparent.
174
 
175
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
176
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
177
 
178
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
179
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
180
</source>
181
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
182
 
183
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
184
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
185
&quot;Asnjë&quot;.
186
 
187
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
188
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
189
 
190
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
191
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
192
  </message>
193
  <message>
15099 cbradney 194
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 195
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
196
 
197
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
198
 
199
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
200
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
201
</source>
202
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
203
 
204
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
205
 
206
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
207
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
208
  </message>
209
  <message>
15099 cbradney 210
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 211
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
212
 
213
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
214
See also setSpotColor()
215
 
216
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
217
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
218
</source>
219
    <translation type="unfinished"></translation>
220
  </message>
221
  <message>
15099 cbradney 222
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 223
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
224
 
225
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
226
See also isSpotColor()
227
 
228
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
229
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
230
</source>
231
    <translation type="unfinished"></translation>
232
  </message>
233
  <message>
234
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
1135 cbradney 235
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
236
 
237
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
238
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
239
Returns true if a new document was created.
240
</source>
12612 cbradney 241
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 242
 
243
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
244
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
245
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
246
</translation>
1135 cbradney 247
  </message>
248
  <message>
14474 cbradney 249
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 250
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
251
 
252
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
253
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
254
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
255
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
256
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
257
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
258
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
259
optional parameters is False.
260
 
261
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
262
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
263
 
264
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
265
 
266
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
267
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
268
</source>
269
    <translation type="unfinished"></translation>
270
  </message>
271
  <message>
14474 cbradney 272
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 273
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
274
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
275
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
276
 
277
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
278
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
279
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
280
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
281
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
282
 
283
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
284
at 1.
285
 
286
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
287
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
288
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
289
can be binary-ORed with button constants:
290
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
291
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
292
 
293
Usage examples:
294
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
295
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
296
          ICON_ERROR)
297
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
298
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
299
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
300
 
301
Defined button and icon constants:
302
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
303
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
304
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
305
</source>
306
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
307
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
308
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
309
 
310
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
311
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
312
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
313
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
314
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
315
 
316
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
317
nga 1.
318
 
319
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
320
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
321
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
322
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
323
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
324
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
325
 
326
Shembuj përdorimi:
327
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
328
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
329
          ICON_ERROR)
330
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
331
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
332
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
333
 
334
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
335
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
336
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
337
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
338
</translation>
339
  </message>
340
  <message>
14474 cbradney 341
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 342
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
343
 
344
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
345
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
346
 
347
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
348
</source>
349
    <translation type="unfinished">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
350
 
351
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
352
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
353
 
354
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
355
</translation>
356
  </message>
357
  <message>
14474 cbradney 358
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 359
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
360
 
361
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
362
style name or None when user cancels the dialog.
363
</source>
364
    <translation type="unfinished"></translation>
365
  </message>
366
  <message>
14474 cbradney 367
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 368
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
369
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
370
 
371
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
372
following meaning:
373
 
374
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
375
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
376
 
377
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
378
margins
379
 
380
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
381
 
382
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
383
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
384
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
385
 
386
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
387
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
388
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
389
 
390
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
391
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
392
PAGE_4 is 4-fold.
393
 
394
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
395
Indexed from 0 (0 = first).
396
 
397
numPage = Number of pages to be created.
398
 
399
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
400
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
401
is not in points, make sure to account for this.
402
 
403
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
404
PAGE_4, 3, 1)
405
 
406
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
407
</source>
408
    <translation type="unfinished"></translation>
409
  </message>
410
  <message>
14474 cbradney 411
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 412
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
413
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
414
 
415
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
416
 
417
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
418
following meaning:
419
 
420
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
421
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
422
 
423
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
424
  margins
425
 
426
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
427
 
428
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
429
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
430
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
431
 
432
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
433
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
434
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
435
 
436
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
437
 
438
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
439
 
440
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
441
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
442
is not in points, make sure to account for this.
443
 
444
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
445
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
446
</source>
447
    <translation type="unfinished"></translation>
448
  </message>
449
  <message>
14474 cbradney 450
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 451
    <source>closeDoc()
452
 
453
Closes the current document without prompting to save.
454
 
455
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
456
</source>
457
    <translation type="unfinished">closeDoc()
458
 
459
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
460
 
461
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
462
  </message>
463
  <message>
14474 cbradney 464
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 465
    <source>haveDoc() -&gt; bool
466
 
467
Returns true if there is a document open.
468
</source>
469
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
470
 
471
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
472
</translation>
473
  </message>
474
  <message>
14474 cbradney 475
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 476
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
477
 
478
Opens the document &quot;name&quot;.
479
 
480
May raise ScribusError if the document could not be opened.
481
</source>
482
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
483
 
484
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
485
 
486
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
487
</translation>
488
  </message>
489
  <message>
14474 cbradney 490
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 491
    <source>saveDoc()
492
 
493
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
494
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
495
save file dialog.
496
 
497
If the save fails, there is currently no way to tell.
498
</source>
499
    <translation type="unfinished">saveDoc()
500
 
501
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
502
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
503
 
504
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
505
</translation>
506
  </message>
507
  <message>
14474 cbradney 508
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
509
    <source>getDocName() -&gt; string
510
 
511
Returns the name the document was saved under.
512
If the document was not saved before the name is empty.
513
</source>
514
    <translation type="unfinished"></translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 518
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
519
 
520
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
521
relative path).
522
 
523
May raise ScribusError if the save fails.
524
</source>
525
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
526
 
527
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
528
të plotë ose relativ).
529
 
530
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
531
</translation>
532
  </message>
533
  <message>
14474 cbradney 534
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 535
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
536
 
537
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
538
strings.
539
</source>
540
    <translation type="unfinished"></translation>
541
  </message>
542
  <message>
14474 cbradney 543
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 544
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
545
 
14474 cbradney 546
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 547
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
548
constants.
549
</source>
14474 cbradney 550
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
551
 
552
Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr)
553
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni
554
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
555
</translation>
556
  </message>
557
  <message>
558
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
559
    <source>setBaseLine(grid, offset)
560
 
561
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
562
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
563
constants.
564
</source>
12918 cbradney 565
    <translation type="unfinished"></translation>
566
  </message>
567
  <message>
14474 cbradney 568
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 569
    <source>setUnit(type)
570
 
571
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
572
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
573
 
574
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
575
</source>
576
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
577
 
578
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
579
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
580
 
581
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
582
</translation>
583
  </message>
584
  <message>
14474 cbradney 585
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 586
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
587
 
588
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
589
of the UNIT_* constants:
590
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
591
</source>
592
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
593
 
594
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
595
konstanteve UNIT_*:
596
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
597
</translation>
598
  </message>
599
  <message>
14474 cbradney 600
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 601
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
602
 
603
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
604
current document.
605
</source>
606
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
607
 
608
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
609
te &quot;emër kartele&quot;.
610
</translation>
611
  </message>
612
  <message>
14474 cbradney 613
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 614
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
615
 
616
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
617
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
618
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
619
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
620
</source>
621
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
622
 
623
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
624
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
625
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
626
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
627
</translation>
628
  </message>
629
  <message>
14474 cbradney 630
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 631
    <source>closeMasterPage()
632
 
633
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
634
to normal. Begin editing with editMasterPage().
635
</source>
636
    <translation type="unfinished"></translation>
637
  </message>
638
  <message>
14474 cbradney 639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 640
    <source>masterPageNames()
641
 
642
Returns a list of the names of all master pages in the document.
643
</source>
644
    <translation type="unfinished"></translation>
645
  </message>
646
  <message>
14474 cbradney 647
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 648
    <source>editMasterPage(pageName)
649
 
650
Enables master page editing and opens the named master page
651
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
652
</source>
653
    <translation type="unfinished"></translation>
654
  </message>
655
  <message>
14474 cbradney 656
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 657
    <source>createMasterPage(pageName)
658
 
659
Creates a new master page named pageName and opens it for
660
editing.
661
</source>
662
    <translation type="unfinished"></translation>
663
  </message>
664
  <message>
14474 cbradney 665
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 666
    <source>deleteMasterPage(pageName)
667
 
668
Delete the named master page.
669
</source>
670
    <translation type="unfinished"></translation>
671
  </message>
672
  <message>
14474 cbradney 673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 674
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
675
 
676
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
677
</source>
678
    <translation type="unfinished"></translation>
679
  </message>
680
  <message>
681
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 682
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
683
 
684
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
685
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
686
</source>
687
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
688
 
689
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
690
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
691
</translation>
692
  </message>
693
  <message>
15099 cbradney 694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 695
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
696
 
697
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
698
is not given the currently selected Item is used.
699
</source>
700
    <translation type="unfinished"></translation>
701
  </message>
702
  <message>
15099 cbradney 703
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 704
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
705
 
706
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
707
is not given the currently selected Item is used.
708
</source>
709
    <translation type="unfinished"></translation>
710
  </message>
711
  <message>
15099 cbradney 712
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
12918 cbradney 713
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
714
 
715
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
716
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
717
</source>
718
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
719
 
720
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
721
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
722
</translation>
723
  </message>
724
  <message>
15099 cbradney 725
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 726
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
727
 
728
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
729
is not given the currently selected Item is used.
730
</source>
731
    <translation type="unfinished"></translation>
732
  </message>
733
  <message>
15099 cbradney 734
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 735
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
736
 
737
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
738
is not given the currently selected Item is used.
739
</source>
740
    <translation type="unfinished"></translation>
741
  </message>
742
  <message>
15099 cbradney 743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
12918 cbradney 744
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
745
 
746
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
747
is not given the currently selected Item is used.
748
</source>
749
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
750
 
751
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
752
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
753
  </message>
754
  <message>
15099 cbradney 755
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
12918 cbradney 756
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
757
 
758
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
759
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
760
</source>
761
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
762
 
763
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
764
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
765
  </message>
766
  <message>
15099 cbradney 767
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 768
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
769
 
770
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
771
the currently selected item is used. The join types are:
772
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
773
</source>
774
    <translation type="unfinished"></translation>
775
  </message>
776
  <message>
15099 cbradney 777
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
12918 cbradney 778
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
779
 
780
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
781
currently selected item is used. The cap types are:
782
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
783
</source>
784
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
785
 
786
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
787
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
788
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
789
  </message>
790
  <message>
15099 cbradney 791
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
12918 cbradney 792
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
793
 
794
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
795
currently selected item is used. Line style constants are:
796
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
797
</source>
798
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
799
 
800
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
801
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
802
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
803
  </message>
804
  <message>
15099 cbradney 805
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
12918 cbradney 806
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
807
 
808
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
809
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
810
</source>
811
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
812
 
813
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
814
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
815
  </message>
816
  <message>
15099 cbradney 817
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 818
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
819
 
820
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
821
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
822
selected item is used.
823
</source>
824
    <translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
825
 
826
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
827
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
828
  </message>
829
  <message>
15099 cbradney 830
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 831
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
832
 
833
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
834
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
835
</source>
836
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
837
 
838
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
839
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
840
</translation>
841
  </message>
842
  <message>
15099 cbradney 843
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
12918 cbradney 844
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
845
 
846
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
847
given the currently selected item is used.
848
</source>
849
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
850
 
851
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
852
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
853
  </message>
854
  <message>
15099 cbradney 855
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 856
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
857
 
858
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
859
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
860
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
861
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
862
</source>
863
    <translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
864
 
865
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
866
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
867
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
868
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
869
</translation>
870
  </message>
871
  <message>
15099 cbradney 872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
12918 cbradney 873
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
874
 
875
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
876
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
877
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
878
for reference.
879
</source>
880
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
881
 
882
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
883
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
884
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
885
  </message>
886
  <message>
15099 cbradney 887
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
12918 cbradney 888
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
889
 
890
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
891
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
892
is used.
893
</source>
894
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
895
 
896
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
897
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
898
objekti i përzgjedhur për çastin.
899
</translation>
900
  </message>
901
  <message>
15099 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
12918 cbradney 903
    <source>getAllObjects() -&gt; list
904
 
905
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
906
</source>
907
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
908
 
909
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
910
</translation>
911
  </message>
912
  <message>
14474 cbradney 913
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 914
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
915
 
916
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
917
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
918
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
919
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
920
</source>
921
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
922
 
923
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
924
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
925
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
926
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
927
</translation>
928
  </message>
929
  <message>
14474 cbradney 930
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 931
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
932
 
933
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
934
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
935
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
936
belongs to a group, the whole group is moved.
937
</source>
938
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
939
 
940
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
941
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
942
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
943
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
944
</translation>
945
  </message>
946
  <message>
14474 cbradney 947
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 948
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
949
 
950
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
951
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
952
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
953
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
954
given the currently selected item is used.
955
</source>
956
    <translation type="unfinished"></translation>
957
  </message>
958
  <message>
14474 cbradney 959
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 960
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
961
 
962
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
963
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
964
selected item is used.
965
</source>
966
    <translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
967
 
968
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
969
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
970
objekti i përzgjedhur për çastin.
971
</translation>
972
  </message>
973
  <message>
14474 cbradney 974
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 975
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
976
 
977
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
978
is not given the currently selected item is used.
979
</source>
980
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
981
 
982
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
983
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
984
</translation>
985
  </message>
986
  <message>
14474 cbradney 987
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 988
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
989
 
990
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
991
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
992
second selected Object and so on.
993
</source>
994
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
995
 
996
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
997
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
998
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
999
</translation>
1000
  </message>
1001
  <message>
14474 cbradney 1002
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 1003
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1004
 
1005
Returns the number of selected objects.
1006
</source>
1007
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
1008
 
1009
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
1010
</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
14474 cbradney 1013
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 1014
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1015
 
1016
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1017
</source>
1018
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;emër&quot;)
1019
 
1020
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
1021
</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
14474 cbradney 1024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 1025
    <source>deselectAll()
1026
 
1027
Deselects all objects in the whole document.
1028
</source>
1029
    <translation type="unfinished">deselectAll()
1030
 
1031
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
1032
</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
14474 cbradney 1035
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 1036
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
1037
 
1038
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1039
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1040
items are used. Returns the group name for further referencing.
1041
</source>
1042
    <translation type="unfinished"></translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
15099 cbradney 1045
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
1046
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
1047
 
1048
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1049
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1050
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
1051
 
1052
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1053
</source>
1054
    <translation type="unfinished"></translation>
1055
  </message>
1056
  <message>
1057
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
1058
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
1059
 
1060
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1061
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1062
 
1063
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1064
</source>
1065
    <translation type="unfinished"></translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
12918 cbradney 1068
    <source>groupObjects(list)
1069
 
1070
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1071
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1072
items are used.
1073
</source>
14747 cbradney 1074
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 1075
 
1076
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
1077
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
1078
përzgjedhur për çastin.
1079
</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
14474 cbradney 1082
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 1083
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1084
 
1085
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1086
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
1087
 
1088
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1089
</translation>
1090
  </message>
1091
  <message>
14474 cbradney 1092
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 1093
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1094
 
1095
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1096
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1097
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1098
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1099
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1100
 
1101
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1102
</source>
1103
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
1104
 
1105
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
1106
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
1107
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
1108
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
1109
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1110
 
1111
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
1112
</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
14474 cbradney 1115
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 1116
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1117
 
1118
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1119
not given the currently selected item is used.
1120
 
1121
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1122
</source>
1123
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
1124
 
1125
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
1126
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1127
 
1128
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
1129
</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
14474 cbradney 1132
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 1133
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1134
 
14474 cbradney 1135
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1136
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1137
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1138
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1139
 
1140
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1141
</source>
1142
    <translation type="unfinished"></translation>
1143
  </message>
1144
  <message>
1145
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1146
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1147
 
1148
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1149
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1150
The specified offset values are equal to the values shown on
1151
properties palette when point unit is used.
1152
 
1153
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1154
</source>
1155
    <translation type="unfinished"></translation>
1156
  </message>
1157
  <message>
1158
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1159
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1160
 
12918 cbradney 1161
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1162
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 1163
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1164
 
1165
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1166
</source>
1167
    <translation type="unfinished"></translation>
1168
  </message>
1169
  <message>
1170
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1171
 
1172
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1173
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 1174
means 100 %.
1175
 
1176
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1177
</source>
13279 cbradney 1178
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1179
 
1180
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
1181
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
1182
nënkupton 100 %.
1183
 
1184
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
1185
</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
15099 cbradney 1188
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
12918 cbradney 1189
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1190
 
1191
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1192
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1193
if locked.
1194
</source>
1195
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1196
 
1197
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
1198
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
1199
nëse gjen kyçje.
1200
</translation>
1201
  </message>
1202
  <message>
15099 cbradney 1203
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
12918 cbradney 1204
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1205
 
1206
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1207
currently selected item is used.
1208
</source>
1209
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1210
 
1211
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1212
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1213
</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
15099 cbradney 1216
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1217
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1218
 
1219
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1220
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1221
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1222
 
1223
May raise WrongFrameTypeError.
1224
</source>
1225
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1226
 
1227
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
1228
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
1229
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
1230
 
1231
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
1232
</translation>
1233
  </message>
1234
  <message>
14474 cbradney 1235
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1236
    <source>setRedraw(bool)
1237
 
1238
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1239
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1240
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1241
</source>
1242
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1243
 
1244
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
1245
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
1246
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
1247
i programthit tuaj.
1248
</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
14474 cbradney 1251
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1252
    <source>getFontNames() -&gt; list
1253
 
1254
Returns a list with the names of all available fonts.
1255
</source>
1256
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1257
 
1258
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
1259
</translation>
1260
  </message>
1261
  <message>
14474 cbradney 1262
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1263
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1264
 
1265
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1266
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1267
</source>
1268
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
1269
 
1270
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
1271
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1272
</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
14474 cbradney 1275
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1276
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1277
 
1278
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1279
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1280
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1281
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1282
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1283
 
1284
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1285
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1286
</source>
1287
    <translation type="unfinished"></translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
14474 cbradney 1290
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1291
    <source>getLayers() -&gt; list
1292
 
1293
Returns a list with the names of all defined layers.
1294
</source>
1295
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1296
 
1297
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
1298
</translation>
1299
  </message>
1300
  <message>
14474 cbradney 1301
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1302
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1303
 
1304
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1305
 
1306
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1307
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1308
</source>
1309
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
1310
 
1311
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
1312
 
1313
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1314
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1315
</translation>
1316
  </message>
1317
  <message>
14474 cbradney 1318
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1319
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1320
 
1321
Returns the name of the current active layer.
1322
</source>
1323
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1324
 
1325
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
1326
</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
14474 cbradney 1329
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1330
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1334
 
1335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1337
</source>
1338
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
1339
 
1340
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
1341
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1342
 
1343
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
1344
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1345
</translation>
1346
  </message>
1347
  <message>
14474 cbradney 1348
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1349
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1350
 
1351
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1352
the layer is invisible.
1353
 
1354
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1355
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1356
</source>
1357
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
1358
 
1359
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
1360
shtresa është e padukshme.
1361
 
1362
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1363
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1364
</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
14474 cbradney 1367
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1368
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1369
 
1370
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1371
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1372
 
1373
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1374
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1375
</source>
1376
    <translation type="unfinished"></translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
14474 cbradney 1379
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1380
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1381
 
1382
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1383
true the layer will be locked.
1384
 
1385
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1386
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1387
</source>
1388
    <translation type="unfinished"></translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
14474 cbradney 1391
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1392
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1393
 
1394
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1395
true the layer will be displayed outlined.
1396
 
1397
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1398
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1399
</source>
1400
    <translation type="unfinished"></translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
14474 cbradney 1403
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1404
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1405
 
1406
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1407
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1408
 
1409
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1410
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1411
</source>
1412
    <translation type="unfinished"></translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
14474 cbradney 1415
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1416
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1417
 
1418
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1419
 
1420
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1421
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1422
</source>
1423
    <translation type="unfinished"></translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
14474 cbradney 1426
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1427
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1428
 
1429
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1430
 
1431
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1432
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1433
</source>
1434
    <translation type="unfinished"></translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
14474 cbradney 1437
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1438
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1439
 
1440
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1441
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1442
&quot;layer&quot; is invisible.
1443
 
1444
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1445
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1446
</source>
1447
    <translation type="unfinished"></translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
14474 cbradney 1450
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1451
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1452
 
1453
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1454
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1455
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1456
 
1457
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1458
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1459
</source>
1460
    <translation type="unfinished"></translation>
1461
  </message>
1462
  <message>
14474 cbradney 1463
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1464
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1465
 
1466
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1467
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1468
&quot;layer&quot; is locked.
1469
 
1470
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1471
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1472
</source>
1473
    <translation type="unfinished"></translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
14474 cbradney 1476
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1477
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1478
 
1479
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1480
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1481
&quot;layer&quot; is normal.
1482
 
1483
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1484
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1485
</source>
1486
    <translation type="unfinished"></translation>
1487
  </message>
1488
  <message>
14474 cbradney 1489
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1490
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1491
 
1492
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1493
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1494
 
1495
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1496
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1497
</source>
1498
    <translation type="unfinished"></translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
14474 cbradney 1501
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1502
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1503
 
1504
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1505
 
1506
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1507
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1508
</source>
1509
    <translation type="unfinished"></translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
14474 cbradney 1512
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1513
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1514
 
1515
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1516
 
1517
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1518
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1519
</source>
1520
    <translation type="unfinished"></translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
14474 cbradney 1523
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1524
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1525
 
1526
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1527
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1528
 
1529
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1530
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1531
</source>
1532
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
1533
 
1534
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
1535
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
1536
 
1537
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
1538
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1539
</translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
14474 cbradney 1542
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1543
    <source>createLayer(layer)
1544
 
1545
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1546
 
1547
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1548
</source>
1549
    <translation type="unfinished">createLayer(shtresë)
1550
 
1551
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
1552
 
1553
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
1554
</translation>
1555
  </message>
1556
  <message>
14474 cbradney 1557
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1558
    <source>fileQuit()
1559
 
1560
Quit Scribus.
1561
</source>
1562
    <translation type="unfinished"></translation>
1563
  </message>
1564
  <message>
1565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1566
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1567
 
1568
Returns a string with the -lang value.
1569
</source>
1570
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1571
 
1572
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
1573
</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
15099 cbradney 1576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1577
    <source>moveSelectionToFront()
1578
 
1579
Moves current selection to front.
1580
</source>
1581
    <translation type="unfinished"></translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
15099 cbradney 1584
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1585
    <source>moveSelectionToFront()
1586
 
1587
Moves current selection to back.
1588
</source>
1589
    <translation type="unfinished"></translation>
1590
  </message>
1591
  <message>
14474 cbradney 1592
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1593
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1594
 
1595
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1596
coordinates are given in the current measurement units of the document
1597
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1598
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1599
is not given Scribus will create one for you.
1600
 
1601
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1602
</source>
1603
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1604
 
1605
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
1606
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
1607
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
1608
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
1609
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1610
 
1611
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
1612
</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
14474 cbradney 1615
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1616
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1617
 
1618
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1619
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1620
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1621
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1622
is not given Scribus will create one for you.
1623
 
1624
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1625
</source>
1626
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1627
 
1628
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1629
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1630
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1631
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1632
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1633
 
1634
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1635
është tashmë i përdorur.
1636
</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
14474 cbradney 1639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1640
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1641
 
1642
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1643
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1644
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1645
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1646
create one for you.
1647
 
1648
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1649
</source>
1650
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1651
 
1652
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
1653
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
1654
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
1655
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1656
 
1657
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
1658
tashmë i përdorur.
1659
</translation>
1660
  </message>
1661
  <message>
14474 cbradney 1662
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1663
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1664
 
1665
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1666
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1667
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1668
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1669
given Scribus will create one for you.
1670
 
1671
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1672
</source>
1673
    <translation type="unfinished">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1674
 
1675
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
1676
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1677
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1678
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1679
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1680
 
1681
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1682
është tashmë i përdorur.
1683
</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
14474 cbradney 1686
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1687
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1688
 
1689
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1690
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1691
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1692
object because you need this name for further access to that object. If
1693
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1694
 
1695
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1696
</source>
1697
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1698
 
1699
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
1700
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1701
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1702
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1703
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1704
 
1705
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1706
është tashmë i përdorur.
1707
</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
14474 cbradney 1710
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1711
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1712
 
1713
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1714
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1715
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1716
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1717
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1718
Scribus will create one for you.
1719
 
1720
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1721
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1722
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1723
</source>
1724
    <translation type="unfinished">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1725
 
1726
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
1727
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1728
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1729
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1730
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1731
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1732
 
1733
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1734
është tashmë i përdorur.
1735
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1736
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1737
 
1738
 
1739
 
1740
</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
14474 cbradney 1743
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1744
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1745
 
1746
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1747
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1748
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1749
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1750
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1751
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1752
identifier for the object because you need this name for further access to that
1753
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1754
 
1755
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1756
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1757
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1758
</source>
1759
    <translation type="unfinished">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1760
 
1761
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
1762
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
1763
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
1764
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
1765
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1766
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1767
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1768
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1769
 
1770
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1771
është tashmë i përdorur.
1772
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1773
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1774
</translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
14474 cbradney 1777
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1778
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1779
 
1780
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1781
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1782
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1783
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1784
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1785
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1786
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1787
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1788
for you.
1789
 
1790
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1791
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1792
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1793
</source>
1794
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1795
 
1796
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
1797
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
1798
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1799
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
1800
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
1801
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
1802
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
1803
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1804
 
1805
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1806
është tashmë i përdorur.
1807
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1808
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1809
</translation>
1810
  </message>
1811
  <message>
14474 cbradney 1812
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1813
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1814
 
1815
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1816
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1817
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1818
unique identifier for the object because you need this name for further access
1819
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1820
 
1821
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1822
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1823
</source>
1824
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1825
 
1826
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
1827
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
1828
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
1829
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
1830
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1831
 
1832
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1833
është tashmë i përdorur.
1834
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
1835
</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
14474 cbradney 1838
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1839
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1840
 
1841
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1842
selected item is deleted.
1843
</source>
1844
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;emër&quot;])
1845
 
1846
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
1847
përzgjedhur për çastin.
1848
</translation>
1849
  </message>
1850
  <message>
14474 cbradney 1851
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1852
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1853
 
1854
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1855
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1856
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1857
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1858
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1859
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1860
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1861
</source>
1862
    <translation type="unfinished"></translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
14474 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 1866
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1867
 
1868
Test if an object with specified name really exists in the document.
1869
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1870
returns True if there is something selected.
1871
</source>
1872
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
1873
 
1874
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
1875
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
1876
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
1877
</translation>
1878
  </message>
1879
  <message>
14474 cbradney 1880
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 1881
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1882
 
14474 cbradney 1883
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1884
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1885
If no object name is given, style is applied on selected object.
1886
</source>
1887
    <translation type="unfinished"></translation>
1888
  </message>
1889
  <message>
1890
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1891
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1892
 
1893
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1894
</source>
1895
    <translation type="unfinished"></translation>
1896
  </message>
1897
  <message>
1898
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1899
 
12918 cbradney 1900
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1901
given, it&apos;s applied on the selected object.
1902
</source>
14474 cbradney 1903
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1904
 
1905
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
1906
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1907
</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
14474 cbradney 1910
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 1911
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1912
 
1913
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1914
</source>
1915
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1916
 
1917
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
1918
</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
14474 cbradney 1921
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1922
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1923
 
1924
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1925
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1926
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1927
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1928
master page for the new page.
1929
 
1930
May raise IndexError if the page number is out of range
1931
</source>
1932
    <translation type="unfinished"></translation>
1933
  </message>
1934
  <message>
14474 cbradney 1935
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 1936
    <source>currentPage() -&gt; integer
1937
 
1938
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1939
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1940
</source>
1941
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1942
 
1943
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
1944
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
1945
</translation>
1946
  </message>
1947
  <message>
14474 cbradney 1948
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 1949
    <source>redrawAll()
1950
 
1951
Redraws all pages.
1952
</source>
1953
    <translation type="unfinished">redrawAll()
1954
 
1955
Rivizaton tërë faqet.
1956
</translation>
1957
  </message>
1958
  <message>
14474 cbradney 1959
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1960
    <source>getPageType() -&gt; integer
1961
 
1962
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1963
</source>
1964
    <translation type="unfinished"></translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
14474 cbradney 1967
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 1968
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1969
 
1970
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1971
 
1972
May raise ScribusError if the save failed.
1973
</source>
1974
    <translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
1975
 
1976
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
1977
 
1978
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
1979
</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
14474 cbradney 1982
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 1983
    <source>deletePage(nr)
1984
 
1985
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1986
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1987
page number is.
1988
 
1989
May raise IndexError if the page number is out of range
1990
</source>
1991
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1992
 
1993
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
1994
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
1995
numri i shfaqur për faqen e parë.
1996
 
1997
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
1998
</translation>
1999
  </message>
2000
  <message>
14474 cbradney 2001
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 2002
    <source>gotoPage(nr)
2003
 
2004
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2005
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2006
just sets the page that script commands will operates on.
2007
 
2008
May raise IndexError if the page number is out of range.
2009
</source>
2010
    <translation type="unfinished"></translation>
2011
  </message>
2012
  <message>
14474 cbradney 2013
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 2014
    <source>pageCount() -&gt; integer
2015
 
2016
Returns the number of pages in the document.
2017
</source>
2018
    <translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
2019
 
2020
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
2021
</translation>
2022
  </message>
2023
  <message>
14474 cbradney 2024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 2025
    <source>getHGuides() -&gt; list
2026
 
2027
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2028
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2029
</source>
2030
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
2031
 
2032
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
2033
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
2034
</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
14474 cbradney 2037
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 2038
    <source>setHGuides(list)
2039
 
2040
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2041
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2042
 
2043
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2044
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2045
</source>
2046
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
2047
 
2048
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
2049
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
2050
 
2051
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
2052
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
2053
</translation>
2054
  </message>
2055
  <message>
14474 cbradney 2056
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 2057
    <source>getVGuides()
2058
 
2059
See getHGuides.
2060
</source>
2061
    <translation type="unfinished">getVGuides()
2062
 
2063
Shihni getHGuides.
2064
</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
14474 cbradney 2067
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 2068
    <source>setVGuides()
2069
 
2070
See setHGuides.
2071
</source>
2072
    <translation type="unfinished">setVGuides()
2073
 
2074
Shihni setHGuides.
2075
</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
14474 cbradney 2078
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 2079
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2080
 
15294 cbradney 2081
Returns a tuple with document page dimensions measured in the document&apos;s current units.
12918 cbradney 2082
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2083
</source>
15294 cbradney 2084
    <translation type="unfinished"></translation>
12918 cbradney 2085
  </message>
2086
  <message>
14474 cbradney 2087
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
15294 cbradney 2088
    <source>getPageNSize(nr) -&gt; tuple
14474 cbradney 2089
 
2090
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
2091
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2092
</source>
2093
    <translation type="unfinished"></translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
15294 cbradney 2097
    <source>getPageMargins()
14474 cbradney 2098
 
15294 cbradney 2099
Returns the document page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the document&apos;s current
2100
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2101
</source>
2102
    <translation type="unfinished"></translation>
2103
  </message>
2104
  <message>
2105
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
2106
    <source>getPageNMargins(nr) -&gt; tuple
2107
 
14474 cbradney 2108
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
2109
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2110
</source>
2111
    <translation type="unfinished"></translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
15294 cbradney 2114
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2115
 
2116
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2117
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2118
</source>
2119
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
2120
 
2121
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
2122
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
2123
</translation>
2124
  </message>
2125
  <message>
2126
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="200"/>
12918 cbradney 2127
    <source>getPageItems() -&gt; list
2128
 
2129
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2130
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2131
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2132
the page...
2133
</source>
2134
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
2135
 
2136
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
2137
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2138
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
2139
i pari në faqen...
2140
</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
14474 cbradney 2143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2144
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2145
 
2146
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2147
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2148
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2149
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2150
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2151
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2152
</source>
2153
    <translation type="unfinished"></translation>
2154
  </message>
2155
  <message>
14474 cbradney 2156
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2157
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2158
 
2159
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2160
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2161
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2162
</source>
2163
    <translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
2164
 
2165
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
2166
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
2167
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
2168
</translation>
2169
  </message>
2170
  <message>
14474 cbradney 2171
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2172
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2173
 
2174
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2175
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2176
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2177
</source>
2178
    <translation type="unfinished"></translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 2182
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2183
 
2184
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2185
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2186
currently selected item is used.
2187
</source>
2188
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2189
 
2190
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
2191
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2192
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2193
</translation>
2194
  </message>
2195
  <message>
14474 cbradney 2196
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2197
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2198
 
2199
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2200
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2201
</source>
2202
    <translation type="unfinished"></translation>
2203
  </message>
2204
  <message>
14474 cbradney 2205
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2206
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2207
 
2208
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2209
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2210
</source>
2211
    <translation type="unfinished"></translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
14474 cbradney 2214
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 2215
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2216
 
2217
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2218
is not given the currently selected item is used.
2219
</source>
2220
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2221
 
2222
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
2223
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2224
</translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
14474 cbradney 2227
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2228
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2229
 
2230
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2231
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2232
</source>
2233
    <translation type="unfinished"></translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
14474 cbradney 2236
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2237
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2238
 
2239
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2240
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2241
</source>
2242
    <translation type="unfinished"></translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
14474 cbradney 2245
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2246
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2247
 
2248
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2249
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2250
given the currently selected item is used.
2251
 
2252
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2253
</source>
2254
    <translation type="unfinished">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
2255
 
2256
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
2257
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2258
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2259
 
2260
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
2261
</translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
14474 cbradney 2264
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2265
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2266
 
2267
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2268
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2269
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2270
is used.
2271
 
2272
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2273
</source>
2274
    <translation type="unfinished">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2275
 
2276
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2277
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2278
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2279
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2280
 
2281
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
2282
</translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
14474 cbradney 2285
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2286
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2287
 
2288
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2289
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2290
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2291
</source>
2292
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
2293
 
2294
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
2295
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2296
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
2297
</translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
14474 cbradney 2300
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2301
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2302
 
2303
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2304
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2305
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2306
</source>
2307
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
2308
 
2309
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
2310
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
2311
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
2312
</translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
14474 cbradney 2315
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2316
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2317
 
2318
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2319
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2320
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2321
</source>
2322
    <translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
2323
 
2324
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
2325
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
2326
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
2327
</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
14474 cbradney 2330
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2331
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2332
 
2333
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2334
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2335
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2336
Item is used.
2337
 
2338
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2339
</source>
2340
    <translation type="unfinished">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2341
 
2342
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
2343
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
2344
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
2345
i objektit të përzgjedhur për çastin.
2346
 
2347
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
2348
</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
14474 cbradney 2351
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2352
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2353
 
2354
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2355
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2356
 
2357
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2358
</source>
2359
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
2360
 
2361
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
2362
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2363
 
2364
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
2365
</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
14474 cbradney 2368
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2369
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2370
 
2371
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2372
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2373
 
2374
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2375
</source>
2376
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
2377
 
2378
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
2379
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2380
 
2381
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
2382
</translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
14474 cbradney 2385
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
12918 cbradney 2386
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2387
 
2388
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2389
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2390
the selection is returned.
2391
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2392
</source>
2393
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2394
 
2395
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
2396
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
2397
përzgjedhja.
2398
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2399
</translation>
2400
  </message>
2401
  <message>
14474 cbradney 2402
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2403
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2404
 
2405
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2406
has some text selected the value assigned to the first character
2407
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2408
selected item is used.
2409
</source>
2410
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2411
 
2412
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
2413
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
2414
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2415
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2416
</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
14474 cbradney 2419
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2420
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2421
 
2422
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2423
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2424
</source>
2425
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2426
 
2427
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
2428
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2429
</translation>
2430
  </message>
2431
  <message>
14474 cbradney 2432
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2433
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2434
 
2435
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2437
</source>
2438
    <translation type="unfinished"></translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
14474 cbradney 2441
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2442
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2443
 
2444
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2445
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2446
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2447
selected item is used.
2448
</source>
2449
    <translation type="unfinished">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2450
 
2451
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
2452
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
2453
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
2454
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
2455
</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
14474 cbradney 2458
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2459
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2460
 
2461
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2462
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2463
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2464
used.
2465
</source>
2466
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
2467
 
2468
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
2469
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
2470
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
2471
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2472
</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
14474 cbradney 2475
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2476
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2477
 
2478
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2479
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2480
</source>
2481
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2482
 
2483
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
2484
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2485
</translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
14474 cbradney 2488
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2489
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2490
 
2491
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2492
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2493
is not given the currently selected item is used.
2494
</source>
2495
    <translation type="unfinished"></translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
14474 cbradney 2498
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2499
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2500
 
2501
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2502
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2503
</source>
2504
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
2505
 
2506
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2507
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2508
</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
14474 cbradney 2511
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2512
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2513
 
2514
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2515
given the currently selected item is used.
2516
</source>
2517
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
2518
 
2519
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
2520
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2521
</translation>
2522
  </message>
2523
  <message>
14474 cbradney 2524
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2525
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2526
 
2527
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2528
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2529
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2530
used.
2531
</source>
2532
    <translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
2533
 
2534
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
2535
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
2536
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2537
të përzgjedhur për çastin.
2538
</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
14474 cbradney 2541
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2542
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2543
 
2544
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2545
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2546
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2547
not given the currently selected Item is used.
2548
 
2549
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2550
</source>
2551
    <translation type="unfinished"></translation>
2552
  </message>
2553
  <message>
14474 cbradney 2554
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2555
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2556
 
2557
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2558
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2559
currently selected item is used.
2560
 
2561
May throw ValueError if the font cannot be found.
2562
</source>
2563
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
2564
 
2565
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
2566
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2567
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2568
 
2569
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
2570
</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
14474 cbradney 2573
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2574
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2575
 
2576
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2577
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2578
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2579
currently selected item is used.
2580
 
2581
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2582
</source>
2583
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
2584
 
2585
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
2586
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
2587
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
2588
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
2589
 
2590
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
2591
jashtë kufijsh.
2592
</translation>
2593
  </message>
2594
  <message>
14474 cbradney 2595
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2596
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2597
 
2598
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2599
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2600
item is used.
2601
 
2602
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2603
</source>
2604
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
2605
 
2606
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
2607
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
2608
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
2609
 
2610
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
2611
</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
14474 cbradney 2614
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2615
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2616
 
2617
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2618
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2619
item is used.
2620
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2621
 
2622
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2623
</source>
2624
    <translation type="unfinished"></translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2628
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2629
 
2630
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2631
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2632
selected item is used.
2633
 
2634
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2635
</source>
2636
    <translation type="unfinished"></translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
14474 cbradney 2639
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2640
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2641
 
2642
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2643
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2644
 
2645
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2646
</source>
2647
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2648
 
2649
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
2650
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2651
 
2652
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
2653
</translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
14474 cbradney 2656
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2657
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2658
 
2659
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2660
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2661
 
2662
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2663
</source>
2664
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
2665
 
2666
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
2667
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2668
 
2669
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
2670
</translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
14474 cbradney 2673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2674
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2675
 
2676
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2677
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2678
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2679
 
2680
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2681
</source>
2682
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
2683
 
2684
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
2685
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
2686
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
2687
 
2688
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
2689
</translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
14474 cbradney 2692
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2693
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2694
 
2695
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2696
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2697
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2698
selected item is used.
2699
 
2700
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2701
</source>
2702
    <translation type="unfinished"></translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
14474 cbradney 2705
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2706
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2707
 
2708
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2709
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2710
selected item is used.
2711
</source>
2712
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;emër&quot;])
2713
 
2714
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
2715
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
2716
të përzgjedhur për çastin.
2717
</translation>
2718
  </message>
2719
  <message>
14474 cbradney 2720
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2721
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2722
 
2723
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2724
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2725
given the currently selected item is used.
2726
</source>
2727
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
2728
 
2729
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
2730
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2731
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2732
</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
14474 cbradney 2735
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2736
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2737
 
2738
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2739
selected item is used.
2740
</source>
2741
    <translation type="unfinished"></translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
14474 cbradney 2744
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2745
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2746
 
2747
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2748
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2749
</source>
2750
    <translation type="unfinished"></translation>
2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2754
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2755
 
2756
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2757
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2758
</source>
2759
    <translation type="unfinished"></translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2763
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2764
 
2765
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2766
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2767
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2768
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2769
used.
2770
</source>
2771
    <translation type="unfinished">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
2772
 
2773
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
2774
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
2775
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
2776
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
2777
të përzgjedhur.
2778
</translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
14474 cbradney 2781
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2782
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2783
 
2784
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2785
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2786
and must not link to or be linked from any other frames already.
2787
 
2788
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2789
</source>
2790
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
2791
 
2792
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
2793
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
2794
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
2795
prej kornizash të tjera.
2796
 
2797
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2798
</translation>
2799
  </message>
2800
  <message>
14474 cbradney 2801
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2802
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2803
 
2804
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2805
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2806
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2807
 
2808
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2809
</source>
2810
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
2811
 
2812
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
2813
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
2814
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
2815
 
2816
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
2817
</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
14474 cbradney 2820
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 2821
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2822
 
2823
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2824
currently selected item is used.</source>
2825
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;emër&quot;])
2826
 
2827
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
2828
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
14474 cbradney 2831
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2832
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2833
 
2834
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2835
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2836
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2837
 
2838
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2839
</source>
2840
    <translation type="unfinished"></translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
14474 cbradney 2843
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2844
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2845
 
2846
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2847
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2848
 
2849
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2850
</source>
2851
    <translation type="unfinished"></translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
14474 cbradney 2854
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2855
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2856
 
2857
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2858
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2859
 
2860
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2861
</source>
2862
    <translation type="unfinished"></translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
14474 cbradney 2865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2866
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2867
 
2868
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2869
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2870
 
2871
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2872
</source>
2873
    <translation type="unfinished"></translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
14474 cbradney 2876
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2877
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2878
 
2879
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2880
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2881
 
2882
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2883
</source>
2884
    <translation type="unfinished"></translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
14474 cbradney 2887
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2888
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2889
 
2890
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2891
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2892
</source>
2893
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
2894
 
2895
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
2896
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
2897
</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
14474 cbradney 2900
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 2901
    <source>progressReset()
2902
 
2903
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2904
new progress bar use. See progressSet.
2905
</source>
2906
    <translation type="unfinished">progressReset()
2907
 
2908
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
2909
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
2910
</translation>
2911
  </message>
2912
  <message>
14474 cbradney 2913
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 2914
    <source>progressTotal(max)
2915
 
2916
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2917
See progressSet.
2918
</source>
2919
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2920
 
2921
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
2922
Shihni progressSet.
2923
</translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
14474 cbradney 2926
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 2927
    <source>progressSet(nr)
2928
 
2929
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2930
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2931
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2932
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2933
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2934
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2935
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2936
</source>
2937
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2938
 
2939
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
2940
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
2941
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
2942
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
2943
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
2944
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
2945
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
2946
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
2947
</translation>
2948
  </message>
2949
  <message>
14474 cbradney 2950
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 2951
    <source>setCursor()
2952
 
2953
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2954
</source>
2955
    <translation type="unfinished">setCursor()
2956
 
2957
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
2958
</translation>
2959
  </message>
2960
  <message>
14474 cbradney 2961
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 2962
    <source>docChanged(bool)
2963
 
2964
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2965
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2966
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2967
</source>
2968
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2969
 
2970
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
2971
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
2972
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
2973
</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
14474 cbradney 2976
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2977
    <source>zoomDocument(double)
2978
 
2979
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2980
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2981
</source>
2982
    <translation type="unfinished"></translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
14474 cbradney 2985
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2986
    <source>scrollDocument(x,y)
2987
 
2988
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2989
</source>
2990
    <translation type="unfinished"></translation>
2991
  </message>
2992
  <message>
14474 cbradney 2993
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2994
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12918 cbradney 2995
 
14474 cbradney 2996
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2997
for details of arguments.
12918 cbradney 2998
 
14474 cbradney 2999
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12918 cbradney 3000
</source>
3001
    <translation type="unfinished"></translation>
3002
  </message>
3003
  <message>
14474 cbradney 3004
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
3005
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12918 cbradney 3006
 
14474 cbradney 3007
Return a list of property names supported by `object&apos;.
3008
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
3009
by parent classes as well.
12918 cbradney 3010
</source>
3011
    <translation type="unfinished"></translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
14474 cbradney 3014
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
3015
    <source>getProperty(object, property)
12918 cbradney 3016
 
14474 cbradney 3017
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12918 cbradney 3018
 
14474 cbradney 3019
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
3020
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
3021
C++ QObject instance.
12918 cbradney 3022
 
14474 cbradney 3023
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
3024
to look up on `object&apos;.
12918 cbradney 3025
 
14474 cbradney 3026
The return value varies depending on the type of the property.
12918 cbradney 3027
</source>
3028
    <translation type="unfinished"></translation>
3029
  </message>
13279 cbradney 3030
  <message>
14474 cbradney 3031
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
3032
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 3033
 
14474 cbradney 3034
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
3035
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
3036
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 3037
 
14474 cbradney 3038
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 3039
</source>
3040
    <translation type="unfinished"></translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
14474 cbradney 3043
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
3044
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 3045
 
14474 cbradney 3046
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 3047
 
14474 cbradney 3048
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
3049
 
3050
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
3051
 
3052
fixed linespacing:     0
3053
 
3054
automatic linespacing:   1
3055
 
3056
baseline grid linespacing: 2
3057
 
3058
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
3059
 
3060
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
3061
 
3062
-&gt; left:   0
3063
 
3064
-&gt; center:  1
3065
 
3066
-&gt; right:  2
3067
 
3068
-&gt; justify: 3
3069
 
3070
-&gt; extend:  4
3071
 
3072
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
3073
 
3074
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
3075
 
3076
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
3077
 
3078
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
3079
 
3080
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
3081
 
3082
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
3083
 
3084
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
3085
 
13279 cbradney 3086
</source>
3087
    <translation type="unfinished"></translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
14474 cbradney 3090
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
3091
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 3092
 
14474 cbradney 3093
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 3094
 
14474 cbradney 3095
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3096
 
3097
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3098
 
3099
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3100
 
3101
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3102
 
3103
-&gt; inherit
3104
 
3105
-&gt; bold
3106
 
3107
-&gt; italic
3108
 
3109
-&gt; underline
3110
 
3111
-&gt; underlinewords
3112
 
3113
-&gt; strike
3114
 
3115
-&gt; superscript
3116
 
3117
-&gt; subscript
3118
 
3119
-&gt; outline
3120
 
3121
-&gt; shadowed
3122
 
3123
-&gt; allcaps
3124
 
3125
-&gt; smallcaps
3126
 
3127
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3128
 
3129
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3130
 
3131
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3132
 
3133
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3134
 
3135
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3136
 
3137
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3138
 
3139
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3140
 
3141
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3142
 
3143
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3144
 
3145
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3146
 
13279 cbradney 3147
</source>
3148
    <translation type="unfinished"></translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
14474 cbradney 3151
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 3152
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
3153
 
3154
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
3155
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
3156
 
3157
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
3158
</source>
3159
    <translation type="unfinished"></translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
14474 cbradney 3163
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3164
 
14474 cbradney 3165
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3166
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 3167
 
14474 cbradney 3168
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 3169
</source>
3170
    <translation type="unfinished"></translation>
3171
  </message>
3172
  <message>
15099 cbradney 3173
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
14474 cbradney 3174
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3175
 
14474 cbradney 3176
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3177
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3178
 
3179
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 3180
</source>
3181
    <translation type="unfinished"></translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
15099 cbradney 3184
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
14474 cbradney 3185
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3186
 
14474 cbradney 3187
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3188
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3189
 
3190
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 3191
</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
15099 cbradney 3195
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
14474 cbradney 3196
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3197
 
14474 cbradney 3198
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3199
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3200
 
3201
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 3202
</source>
3203
    <translation type="unfinished"></translation>
3204
  </message>
12918 cbradney 3205
</context>
3206
<context>
3207
  <name>@default</name>
3208
  <message>
3209
    <source>getColorNames() -&gt; list
3210
 
3211
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3212
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3213
</source>
3214
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
3215
 
3216
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
3217
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
3218
</translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3222
 
3223
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3224
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3225
Returns true if a new document was created.
3226
</source>
3227
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
3228
 
3229
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
3230
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
3231
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
3232
</translation>
3233
  </message>
3234
  <message>
1575 cbradney 3235
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3236
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3237
 
3238
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3239
following meaning:
3240
 
3241
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3242
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3243
 
3244
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3245
  margins
3246
 
3247
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3248
 
3249
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
3250
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3251
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3252
 
3253
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3254
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3255
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3256
 
3257
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3258
 
3259
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3260
 
3261
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3262
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3263
is not in points, make sure to account for this.
3264
 
3265
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3266
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3267
</source>
3064 cbradney 3268
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 3269
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3270
 
3271
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
3272
domethënien vijuese:
3273
 
3274
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
3275
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
3276
 
3277
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
3278
  e dokumentit
3279
 
3280
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
3281
 
3282
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
3283
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
3284
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
3285
 
3286
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
3287
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3288
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3289
 
3290
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3291
 
3292
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3293
 
3294
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
3295
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
3296
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
3297
 
3298
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3299
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3300
</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
1135 cbradney 3303
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3304
 
3305
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3306
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3307
</source>
12918 cbradney 3308
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3309
 
3310
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
3311
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3312
</translation>
1135 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3316
 
3317
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3318
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3319
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3320
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3321
</source>
12918 cbradney 3322
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 3323
 
3324
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
3325
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
3326
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
3327
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
3328
</translation>
1135 cbradney 3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>setRedraw(bool)
3332
 
3333
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3334
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3335
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3336
</source>
12918 cbradney 3337
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 3338
 
3339
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
3340
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
3341
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
3342
i programthit tuaj.
3343
</translation>
1135 cbradney 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3347
 
3348
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3349
coordinates are given in the current measurement units of the document
3350
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3351
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3352
is not given Scribus will create one for you.
3353
 
3354
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3355
</source>
12918 cbradney 3356
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 3357
 
3358
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
3359
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
3360
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
3361
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
3362
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
3363
 
3364
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
3365
</translation>
1135 cbradney 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
3369
 
3370
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3371
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3372
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3373
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
3374
template page for the new page.
3375
 
3376
May raise IndexError if the page number is out of range
3377
</source>
3064 cbradney 3378
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 3379
 
3380
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
3381
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
3382
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
3383
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
3384
 
3385
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
3386
</translation>
1135 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3390
 
3391
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3392
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3393
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3394
</source>
12918 cbradney 3395
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 3396
 
3397
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
3398
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
3399
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
3400
</translation>
1135 cbradney 3401
  </message>
3402
  <message>
1525 cbradney 3403
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3404
 
3405
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3406
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3407
the selection is returned.
3408
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3409
</source>
12918 cbradney 3410
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 3411
 
3412
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
3413
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
3414
përzgjedhja.
3415
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
3416
</translation>
1525 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
1575 cbradney 3419
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
3420
 
3421
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3422
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
3423
optional arguments, but will not be given any).
3424
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
3425
for the macro.
3426
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
3427
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
3428
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
3429
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
3430
of a single instance.
3431
</source>
3064 cbradney 3432
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 3433
 
3434
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
3435
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
3436
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
3437
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
3438
tastiere për makron.
3439
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
3440
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
3441
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
3442
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
3443
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
1135 cbradney 3446
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3447
 
3448
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3449
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3450
</source>
12918 cbradney 3451
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 3452
 
1575 cbradney 3453
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
3454
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
3455
</translation>
1135 cbradney 3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>?</source>
3459
    <translation type="obsolete">?</translation>
3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source> %</source>
3463
    <translation type="obsolete"> %</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>B:</source>
3467
    <translation type="obsolete">B:</translation>
3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>C:</source>
3471
    <translation type="obsolete">C:</translation>
3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>G:</source>
3475
    <translation type="obsolete">G:</translation>
3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>K:</source>
3479
    <translation type="obsolete">K:</translation>
3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>M:</source>
3483
    <translation type="obsolete">M:</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>OK</source>
3487
    <translation type="obsolete">OK</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>No</source>
3491
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>R:</source>
3495
    <translation type="obsolete">R:</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Y:</source>
3499
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>in</source>
3503
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>mm</source>
3507
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>pt</source>
3511
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source> in</source>
3515
    <translation type="obsolete">inç</translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source> mm</source>
3519
    <translation type="obsolete">mm</translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source> pt</source>
3523
    <translation type="obsolete">pt</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
3527
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
3531
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>&amp;OK</source>
3535
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>&amp;No</source>
3539
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>50%</source>
3543
    <translation type="obsolete">50%</translation>
3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>75%</source>
3547
    <translation type="obsolete">75%</translation>
3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>All</source>
3551
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>Alt</source>
3555
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
3556
  </message>
3557
  <message>
3558
    <source>Box</source>
3559
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>Cut</source>
3563
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
3566
    <source>Dir</source>
3567
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
3568
  </message>
3569
  <message>
3570
    <source>GUI</source>
3571
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
3572
  </message>
3573
  <message>
3574
    <source>Low</source>
3575
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>New</source>
3579
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>Old</source>
3583
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>RGB</source>
3587
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>To:</source>
3591
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>X1:</source>
3595
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>X2:</source>
3599
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
3600
  </message>
3601
  <message>
3602
    <source>Y1:</source>
3603
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Y2:</source>
3607
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>Use</source>
3611
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
3612
  </message>
3613
  <message>
3614
    <source>Yes</source>
3615
    <translation type="obsolete">Po</translation>
3616
  </message>
3617
  <message>
3618
    <source>Zip</source>
3619
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>min</source>
3623
    <translation type="obsolete">min</translation>
3624
  </message>
3625
  <message>
3626
    <source>sum</source>
3627
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
3628
  </message>
3629
  <message>
3630
    <source>to:</source>
3631
    <translation type="obsolete">për:</translation>
3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>Destination</source>
3635
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
3636
  </message>
3637
  <message>
3638
    <source> dpi</source>
3639
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
3640
  </message>
3641
  <message>
3642
    <source> pt </source>
3643
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source> sec</source>
3647
    <translation type="obsolete">sek</translation>
3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>&amp;Add</source>
3651
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>&amp;New</source>
3655
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>&amp;X1:</source>
3659
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>&amp;Y2:</source>
3663
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
3664
  </message>
3665
  <message>
3666
    <source>&amp;Yes</source>
3667
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>100%</source>
3671
    <translation type="obsolete">100%</translation>
3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>200%</source>
3675
    <translation type="obsolete">200%</translation>
3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>A&amp;dd</source>
3679
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>CMYK</source>
3683
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>Alt+</source>
3687
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>Back</source>
3691
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>Copy</source>
3695
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>Cu&amp;t</source>
3699
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Date</source>
3703
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Ctrl</source>
3707
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Cyan</source>
3711
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>File</source>
3715
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>Font</source>
3719
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>Goto</source>
3723
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>High</source>
3727
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
3730
    <source>JPEG</source>
3731
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
3732
  </message>
3733
  <message>
3734
    <source>Icon</source>
3735
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>O&amp;ff</source>
3739
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
3740
  </message>
3741
  <message>
3742
    <source>Left</source>
3743
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
3744
  </message>
3745
  <message>
3746
    <source>Line</source>
3747
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Link</source>
3751
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>Lock</source>
3755
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>Name</source>
3759
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
3760
  </message>
3761
  <message>
3762
    <source>None</source>
3763
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>Open</source>
3767
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
3768
  </message>
3769
  <message>
3770
    <source>Page</source>
3771
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
3772
  </message>
3773
  <message>
3774
    <source>Path</source>
3775
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
3778
    <source>Quit</source>
3779
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
3780
  </message>
3781
  <message>
3782
    <source>Save</source>
3783
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
3784
  </message>
3785
  <message>
3786
    <source>Size</source>
3787
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
3790
    <source>Skip</source>
3791
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
3792
  </message>
3793
  <message>
3794
    <source>Exiting now</source>
3795
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
3796
  </message>
3797
  <message>
3798
    <source>Sort</source>
3799
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
3800
  </message>
3801
  <message>
3802
    <source>X&amp;2:</source>
3803
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
3804
  </message>
3805
  <message>
3806
    <source>Star</source>
3807
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
3808
  </message>
3809
  <message>
3810
    <source>Text</source>
3811
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
3812
  </message>
3813
  <message>
3814
    <source>Thin</source>
3815
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
3816
  </message>
3817
  <message>
3818
    <source>Time</source>
3819
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
3820
  </message>
3821
  <message>
3822
    <source>Y&amp;1:</source>
3823
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
3824
  </message>
3825
  <message>
3826
    <source>Type</source>
3827
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
3828
  </message>
3829
  <message>
3830
    <source>Undo</source>
3831
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
3832
  </message>
3833
  <message>
3834
    <source>Wide</source>
3835
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
3836
  </message>
3837
  <message>
3838
    <source>html</source>
3839
    <translation type="obsolete">html</translation>
3840
  </message>
3841
  <message>
3842
    <source>Align Right</source>
3843
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
3844
  </message>
3845
  <message>
3846
    <source>Close the current Document</source>
3847
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
3848
  </message>
3849
  <message>
3850
    <source>Strike Out</source>
3851
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
3852
  </message>
3853
  <message>
3854
    <source>Moves to your Document Directory.
3855
This can be set in the Preferences.</source>
3856
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
3857
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
3861
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>Strikethru</source>
3865
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>&amp;Get Field Names</source>
3869
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Align Center</source>
3873
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Print Preview</source>
3877
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>Build-ID:</source>
3881
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 3885
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>&amp;100%</source>
3889
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>&amp;Copy</source>
3893
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>&amp;Edit</source>
3897
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>&amp;File</source>
3901
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>&amp;Font</source>
3905
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>&amp;Gap:</source>
3909
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>&amp;Help</source>
3913
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>&amp;Item</source>
3917
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>&amp;Left</source>
3921
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>&amp;Line</source>
3925
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>&amp;Lock</source>
3929
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>&amp;Move</source>
3933
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>&amp;Open</source>
3937
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>&amp;Page</source>
3941
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>&amp;Red:</source>
3945
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>&amp;Redo</source>
3949
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>&amp;Quit</source>
3953
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>&amp;Save</source>
3957
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>&amp;Size</source>
3961
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>&amp;Text</source>
3965
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>&amp;Top:</source>
3969
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>&amp;Undo</source>
3973
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>&amp;View</source>
3977
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Styles...</source>
3981
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>(TAB)</source>
3985
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>&amp;Compress File</source>
3989
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3993
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3997
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Images:</source>
4001
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Submit Form</source>
4005
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Distribute/Align...</source>
4009
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
4013
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 4017
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
4021
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>Align</source>
4025
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>Alt+C</source>
4029
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
4030
  </message>
4031
  <message>
4032
    <source>Alt+O</source>
4033
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
4034
  </message>
4035
  <message>
4036
    <source>Apply</source>
4037
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
4038
  </message>
4039
  <message>
4040
    <source>Black</source>
4041
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
4042
  </message>
4043
  <message>
4044
    <source>Block</source>
4045
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
4046
  </message>
4047
  <message>
4048
    <source>Cards</source>
4049
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
4050
  </message>
4051
  <message>
4052
    <source>Check</source>
4053
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
4054
  </message>
4055
  <message>
4056
    <source>Clear</source>
4057
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
4058
  </message>
4059
  <message>
4060
    <source>Close</source>
4061
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
4062
  </message>
4063
  <message>
4064
    <source>Color</source>
4065
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
4068
    <source>Comma</source>
4069
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
4070
  </message>
4071
  <message>
4072
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 4073
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 4074
  </message>
4075
  <message>
4076
    <source>Ctrl+</source>
4077
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>Czech</source>
4081
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
4082
  </message>
4083
  <message>
4084
    <source>Dutch</source>
4085
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
4086
  </message>
4087
  <message>
4088
    <source>Email</source>
4089
    <translation type="obsolete">Email</translation>
4090
  </message>
4091
  <message>
4092
    <source>Error</source>
4093
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
4094
  </message>
4095
  <message>
4096
    <source>On Focus</source>
4097
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
4098
  </message>
4099
  <message>
4100
    <source>Folds</source>
4101
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
4102
  </message>
4103
  <message>
4104
    <source>Font:</source>
4105
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
4106
  </message>
4107
  <message>
4108
    <source>Go To</source>
4109
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
4110
  </message>
4111
  <message>
4112
    <source>Greek</source>
4113
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
4114
  </message>
4115
  <message>
4116
    <source>Group</source>
4117
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
4118
  </message>
4119
  <message>
4120
    <source>Icons</source>
4121
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
4122
  </message>
4123
  <message>
4124
    <source>In&amp;fo</source>
4125
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
4126
  </message>
4127
  <message>
4128
    <source>Image</source>
4129
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
4130
  </message>
4131
  <message>
4132
    <source>Move to back</source>
4133
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
4134
  </message>
4135
  <message>
4136
    <source>Minimize</source>
4137
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
4138
  </message>
4139
  <message>
4140
    <source>Irish</source>
4141
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
4142
  </message>
4143
  <message>
4144
    <source>R&amp;ound
4145
Corners:</source>
4146
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
4147
të Rrumbullakët:</translation>
4148
  </message>
4149
  <message>
4150
    <source>&amp;Update Picture</source>
4151
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>Layer</source>
4155
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
4156
  </message>
4157
  <message>
4158
    <source>Legal</source>
4159
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
4160
  </message>
4161
  <message>
4162
    <source>Level</source>
4163
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>Lower</source>
4167
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>Menus</source>
4171
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
4172
  </message>
4173
  <message>
4174
    <source>Misc.</source>
4175
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
4176
  </message>
4177
  <message>
4178
    <source>Name:</source>
4179
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
4180
  </message>
4181
  <message>
4182
    <source>Even Pages only</source>
4183
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
4184
  </message>
4185
  <message>
4186
    <source>Never</source>
4187
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
4188
  </message>
4189
  <message>
4190
    <source>Finnish:</source>
4191
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation