Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 17992 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
395 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
1135 cbradney 13
 
14
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
15
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 20
 
12918 cbradney 21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
1135 cbradney 24
</source>
15354 cbradney 25
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
1135 cbradney 26
 
12918 cbradney 27
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
28
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
29
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
1135 cbradney 30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
12918 cbradney 33
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 34
 
12918 cbradney 35
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
36
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 37
</source>
15354 cbradney 38
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
1135 cbradney 39
 
12918 cbradney 40
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
41
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
42
</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
12918 cbradney 45
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
46
 
47
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
48
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
49
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
51
</source>
15354 cbradney 52
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 53
 
54
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
55
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
56
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
57
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
58
</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>setRedraw(bool)
62
 
63
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
64
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
65
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
66
</source>
15354 cbradney 67
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 68
 
69
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
70
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
71
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
76
 
77
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
78
coordinates are given in the current measurement units of the document
79
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
80
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
81
is not given Scribus will create one for you.
82
 
83
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
84
</source>
15354 cbradney 85
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
12918 cbradney 86
 
87
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
88
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
89
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
90
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
91
 
92
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
93
</translation>
94
  </message>
95
  <message>
96
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
97
 
98
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
99
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
100
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
101
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
102
master page for the new page.
103
 
104
May raise IndexError if the page number is out of range
105
</source>
15354 cbradney 106
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
12918 cbradney 107
 
108
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
109
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
110
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
111
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
112
som skall användas för den nya sidan.
113
 
114
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
115
</translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
123
</source>
15354 cbradney 124
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 125
 
126
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
127
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
128
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
129
</translation>
130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
4141 cbradney 133
 
12918 cbradney 134
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
135
frame has some text selected the value assigned to the first character of
136
the selection is returned.
137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4141 cbradney 138
</source>
15354 cbradney 139
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
12918 cbradney 140
 
141
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
142
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
143
markeringen.
144
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
145
</translation>
146
  </message>
147
  <message>
148
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 149
 
12918 cbradney 150
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
151
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
152
</source>
15354 cbradney 153
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 154
 
12918 cbradney 155
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
156
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
157
</translation>
158
  </message>
159
</context>
160
<context>
161
  <name>@default</name>
10166 cbradney 162
  <message>
12918 cbradney 163
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
10166 cbradney 164
 
12918 cbradney 165
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
166
frame has some text selected the value assigned to the first character of
167
the selection is returned.
168
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
169
</source>
170
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
10166 cbradney 171
 
12918 cbradney 172
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
173
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
174
markeringen.
175
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
176
</translation>
10166 cbradney 177
  </message>
10842 cbradney 178
  <message>
12918 cbradney 179
    <source>getColorNames() -&gt; list
10842 cbradney 180
 
12918 cbradney 181
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
182
If no document is open, returns a list of the default document colors.
10842 cbradney 183
</source>
12918 cbradney 184
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
185
 
186
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
187
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
188
</translation>
10842 cbradney 189
  </message>
190
  <message>
12918 cbradney 191
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
10842 cbradney 192
 
12918 cbradney 193
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
194
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
195
Returns true if a new document was created.
10842 cbradney 196
</source>
12918 cbradney 197
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
10842 cbradney 198
 
12918 cbradney 199
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
200
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
201
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
202
</translation>
10842 cbradney 203
  </message>
204
  <message>
12918 cbradney 205
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 206
 
12918 cbradney 207
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12918 cbradney 209
</source>
210
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
10842 cbradney 211
 
12918 cbradney 212
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
213
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
214
</translation>
10842 cbradney 215
  </message>
11652 cbradney 216
  <message>
12918 cbradney 217
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
11652 cbradney 218
 
12918 cbradney 219
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
220
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
221
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
222
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
11652 cbradney 223
</source>
12918 cbradney 224
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
225
 
226
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
227
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
228
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
229
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
230
</translation>
11652 cbradney 231
  </message>
232
  <message>
12918 cbradney 233
    <source>setRedraw(bool)
11652 cbradney 234
 
12918 cbradney 235
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
236
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
237
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
11652 cbradney 238
</source>
12918 cbradney 239
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
240
 
241
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
242
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
243
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
244
</translation>
11652 cbradney 245
  </message>
246
  <message>
12918 cbradney 247
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
11652 cbradney 248
 
12918 cbradney 249
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
250
coordinates are given in the current measurement units of the document
251
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
252
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
253
is not given Scribus will create one for you.
254
 
255
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
11652 cbradney 256
</source>
12918 cbradney 257
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
258
 
259
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
260
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
261
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
262
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
263
 
264
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
265
</translation>
11652 cbradney 266
  </message>
267
  <message>
12918 cbradney 268
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 269
 
12918 cbradney 270
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
271
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
272
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
273
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
274
template page for the new page.
11652 cbradney 275
 
12918 cbradney 276
May raise IndexError if the page number is out of range
277
</source>
278
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 279
 
12918 cbradney 280
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot;= -1 läggs den nya sidan till i slutet av
281
dokumentet, annars infogas den före &quot;where&quot;. Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt
282
oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument.
283
Den valfria parametern &quot;template&quot; anger namnet på den mall som
284
ska användas på den nya sidan.
11652 cbradney 285
 
12918 cbradney 286
Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde
287
</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 291
 
12918 cbradney 292
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
293
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
294
available types (FILL_&lt;type&gt;).
295
</source>
296
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 297
 
12918 cbradney 298
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
299
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
300
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
301
</translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 305
 
12918 cbradney 306
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
307
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
308
</source>
309
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 310
 
12918 cbradney 311
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
312
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
313
</translation>
314
  </message>
315
  <message>
316
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
317
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 318
 
12918 cbradney 319
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
320
following meaning:
11652 cbradney 321
 
12918 cbradney 322
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
323
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 324
 
12918 cbradney 325
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
326
  margins
11652 cbradney 327
 
12918 cbradney 328
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
11652 cbradney 329
 
12918 cbradney 330
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
331
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
332
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
11652 cbradney 333
 
12918 cbradney 334
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
335
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
336
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 337
 
12918 cbradney 338
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 339
 
12918 cbradney 340
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 341
 
12918 cbradney 342
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
343
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
344
is not in points, make sure to account for this.
11652 cbradney 345
 
12918 cbradney 346
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
347
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
348
</source>
349
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
350
         unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 351
 
12918 cbradney 352
Skapar ett nytt dokument och returnerar &quot;true&quot; om det lyckas. Parametrarna har
353
följande betydelser:
11652 cbradney 354
 
12918 cbradney 355
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan
356
använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_&lt;paper_type&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 357
 
12918 cbradney 358
margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets
359
marginaler
11652 cbradney 360
 
12918 cbradney 361
 orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap)
11652 cbradney 362
 
12918 cbradney 363
firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds
364
för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre
365
nummer om du skapar dokument i flera delar.
11652 cbradney 366
 
12918 cbradney 367
unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en
368
fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
369
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 370
 
12918 cbradney 371
 facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag.
372
Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 373
 
12918 cbradney 374
 firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida.
375
Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 376
 
12918 cbradney 377
Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått.
378
Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått
379
måste du ta hänsyn till detta.
11652 cbradney 380
 
12918 cbradney 381
exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
382
               FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT
383
</translation>
11652 cbradney 384
  </message>
385
  <message>
12918 cbradney 386
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 387
 
12918 cbradney 388
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
389
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
390
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
391
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
392
master page for the new page.
11652 cbradney 393
 
12918 cbradney 394
May raise IndexError if the page number is out of range
11652 cbradney 395
</source>
12918 cbradney 396
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 397
 
12918 cbradney 398
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
399
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
400
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
401
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
402
som skall användas för den nya sidan.
11652 cbradney 403
 
12918 cbradney 404
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
405
</translation>
11652 cbradney 406
  </message>
407
  <message>
12918 cbradney 408
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 409
 
12918 cbradney 410
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
411
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
11652 cbradney 412
</source>
12918 cbradney 413
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
414
 
415
Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
416
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
417
</translation>
11652 cbradney 418
  </message>
12281 cbradney 419
  <message>
420
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
12918 cbradney 421
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 422
 
423
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
424
following meaning:
425
 
426
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
427
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
428
 
429
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
430
margins
431
 
432
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
433
 
434
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
435
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
436
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
437
 
438
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
439
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
440
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
441
 
442
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
443
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
444
PAGE_4 is 4-fold.
445
 
446
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
447
Indexed from 0 (0 = first).
448
 
449
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
450
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
451
is not in points, make sure to account for this.
452
 
453
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
12918 cbradney 454
PAGE_4, 3)
12281 cbradney 455
 
456
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
457
</source>
12918 cbradney 458
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
459
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 460
 
12918 cbradney 461
Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
462
har följande innebörd:
12281 cbradney 463
 
12918 cbradney 464
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
465
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
12281 cbradney 466
 
12918 cbradney 467
margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
468
dokumentets begränsningslinjer
12281 cbradney 469
 
12918 cbradney 470
orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP
12281 cbradney 471
 
12918 cbradney 472
firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för
473
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt
474
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.
12281 cbradney 475
 
12918 cbradney 476
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
477
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
478
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
479
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
480
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
481
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
12281 cbradney 482
  </message>
483
  <message>
12918 cbradney 484
    <source>Copy #%1 of </source>
485
    <translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
12281 cbradney 486
  </message>
1135 cbradney 487
</context>
488
<context>
10842 cbradney 489
  <name>AIPlug</name>
490
  <message>
16522 craig 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
10842 cbradney 492
    <source>Importing: %1</source>
493
    <translation type="unfinished"></translation>
494
  </message>
495
  <message>
16522 craig 496
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
10842 cbradney 497
    <source>Analyzing File:</source>
498
    <translation type="unfinished"></translation>
499
  </message>
500
  <message>
18310 craig 501
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
10842 cbradney 502
    <source>Group%1</source>
503
    <translation type="unfinished"></translation>
504
  </message>
505
  <message>
18310 craig 506
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
10842 cbradney 507
    <source>Generating Items</source>
508
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
509
  </message>
510
</context>
511
<context>
395 Franz 512
  <name>About</name>
513
  <message>
1135 cbradney 514
    <source>About Scribus%1%2</source>
515
    <translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
516
  </message>
517
  <message>
18310 craig 518
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
395 Franz 519
    <source>&amp;About</source>
520
    <translation>&amp;Om</translation>
521
  </message>
522
  <message>
18310 craig 523
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
395 Franz 524
    <source>Contributions from:</source>
525
    <translation>Bidrag från:</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 529
    <translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
395 Franz 530
  </message>
531
  <message>
18310 craig 532
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
395 Franz 533
    <source>A&amp;uthors</source>
534
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>German:</source>
3064 cbradney 538
    <translation type="obsolete">Tyska:</translation>
395 Franz 539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>French:</source>
3064 cbradney 542
    <translation type="obsolete">Franska:</translation>
395 Franz 543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 546
    <translation type="obsolete">Italienska:</translation>
395 Franz 547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 550
    <translation type="obsolete">Ungerska:</translation>
395 Franz 551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 554
    <translation type="obsolete">Ukrainska:</translation>
395 Franz 555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 558
    <translation type="obsolete">Bulgariska:</translation>
395 Franz 559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 562
    <translation type="obsolete">Galiciska:</translation>
395 Franz 563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 566
    <translation type="obsolete">Turkiska:</translation>
395 Franz 567
  </message>
568
  <message>
569
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 570
    <translation type="obsolete">Litauiska:</translation>
395 Franz 571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 574
    <translation type="obsolete">Polska:</translation>
395 Franz 575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 578
    <translation type="obsolete">Tjekiska:</translation>
395 Franz 579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 582
    <translation type="obsolete">Slovakiska:</translation>
395 Franz 583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 586
    <translation type="obsolete">Danska:</translation>
395 Franz 587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 590
    <translation type="obsolete">Norska:</translation>
395 Franz 591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 594
    <translation type="obsolete">Walesiska:</translation>
395 Franz 595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 598
    <translation type="obsolete">Ryska:</translation>
395 Franz 599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 602
    <translation type="obsolete">Brasilianska:</translation>
395 Franz 603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 606
    <translation type="obsolete">Finska:</translation>
395 Franz 607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 610
    <translation type="obsolete">Slovenska:</translation>
395 Franz 611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 614
    <translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
395 Franz 615
  </message>
616
  <message>
18310 craig 617
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
395 Franz 618
    <source>&amp;Translations</source>
5874 mrdocs 619
    <translation>Översä&amp;ttningar</translation>
395 Franz 620
  </message>
621
  <message>
18310 craig 622
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
395 Franz 623
    <source>&amp;Online</source>
624
    <translation>O&amp;nline</translation>
625
  </message>
626
  <message>
18310 craig 627
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
395 Franz 628
    <source>&amp;Close</source>
629
    <translation>&amp;Stäng</translation>
630
  </message>
631
  <message>
1135 cbradney 632
    <source>This panel shows the version, build date and
633
 compiled in library support in Scribus
634
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
635
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 636
    <translation type="obsolete">Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
1135 cbradney 637
 kompilerade stödbibliotek för Scribus.
638
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.
639
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
640
  </message>
641
  <message>
18310 craig 642
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
418 Franz 643
    <source>Development Team:</source>
1135 cbradney 644
    <translation>Utvecklargrupp:</translation>
418 Franz 645
  </message>
646
  <message>
18310 craig 647
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
418 Franz 648
    <source>Official Documentation:</source>
1135 cbradney 649
    <translation>Officiell dokumentation:</translation>
418 Franz 650
  </message>
651
  <message>
18310 craig 652
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
418 Franz 653
    <source>Other Documentation:</source>
5874 mrdocs 654
    <translation>Övrig dokumentation:</translation>
418 Franz 655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 658
    <translation type="obsolete">Engelska (British):</translation>
418 Franz 659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 662
    <translation type="obsolete">Svenska:</translation>
418 Franz 663
  </message>
664
  <message>
18310 craig 665
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
418 Franz 666
    <source>Homepage</source>
1135 cbradney 667
    <translation>Hemsida</translation>
418 Franz 668
  </message>
669
  <message>
18310 craig 670
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
418 Franz 671
    <source>Online Reference</source>
1135 cbradney 672
    <translation>Online referenshandbok</translation>
418 Franz 673
  </message>
674
  <message>
18310 craig 675
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
418 Franz 676
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
1135 cbradney 677
    <translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
418 Franz 678
  </message>
679
  <message>
18310 craig 680
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
418 Franz 681
    <source>Mailing List</source>
1135 cbradney 682
    <translation>Utsändningslista</translation>
418 Franz 683
  </message>
454 fschmid 684
  <message>
18310 craig 685
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
454 fschmid 686
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 687
    <translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
454 fschmid 688
  </message>
689
  <message>
690
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 691
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 692
  </message>
693
  <message>
694
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 695
    <translation type="obsolete">Koreanska:</translation>
454 fschmid 696
  </message>
697
  <message>
698
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 699
    <translation type="obsolete">Serbiska:</translation>
454 fschmid 700
  </message>
701
  <message>
702
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 703
    <translation type="obsolete">Spanska:</translation>
454 fschmid 704
  </message>
705
  <message>
18310 craig 706
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
454 fschmid 707
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 708
    <translation>Tidigare översättare:</translation>
454 fschmid 709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 712
    <translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
454 fschmid 713
  </message>
769 cbradney 714
  <message>
18310 craig 715
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
769 cbradney 716
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 717
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 718
  </message>
1525 cbradney 719
  <message>
18310 craig 720
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
3824 cbradney 721
    <source>Wiki</source>
5874 mrdocs 722
    <translation>Wiki</translation>
1525 cbradney 723
  </message>
724
  <message>
18310 craig 725
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 726
    <source>%1 %2 %3</source>
5874 mrdocs 727
    <translation>%1%2%3</translation>
3064 cbradney 728
  </message>
729
  <message>
18310 craig 730
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 731
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5874 mrdocs 732
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 733
  </message>
734
  <message>
18310 craig 735
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
3824 cbradney 736
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5874 mrdocs 737
    <translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
3064 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
18310 craig 740
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
3824 cbradney 741
    <source>No Ghostscript version available</source>
5874 mrdocs 742
    <translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
3064 cbradney 743
  </message>
3824 cbradney 744
  <message>
745
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 746
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
18310 craig 749
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
3824 cbradney 750
    <source>Build ID:</source>
5874 mrdocs 751
    <translation>Bygg-ID:</translation>
3824 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
754
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 755
    <translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
3824 cbradney 756
  </message>
4141 cbradney 757
  <message>
18310 craig 758
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
4870 mrdocs 759
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5874 mrdocs 760
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 761
  </message>
4759 cbradney 762
  <message>
18310 craig 763
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
4870 mrdocs 764
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5874 mrdocs 765
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 766
  </message>
767
  <message>
18310 craig 768
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
5328 cbradney 769
    <source>Tango Project Icons:</source>
5874 mrdocs 770
    <translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
5328 cbradney 771
  </message>
6261 cbradney 772
  <message>
18310 craig 773
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
6261 cbradney 774
    <source>&amp;Updates</source>
775
    <translation type="unfinished"></translation>
776
  </message>
777
  <message>
18310 craig 778
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
9729 cbradney 779
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
6261 cbradney 780
    <translation type="unfinished"></translation>
781
  </message>
782
  <message>
18310 craig 783
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
9729 cbradney 784
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
6261 cbradney 785
    <translation type="unfinished"></translation>
786
  </message>
7716 cbradney 787
  <message>
18310 craig 788
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
9729 cbradney 789
    <source>Splash Screen:</source>
7716 cbradney 790
    <translation type="unfinished"></translation>
791
  </message>
9729 cbradney 792
  <message>
18310 craig 793
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
9729 cbradney 794
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
795
    <translation type="unfinished"></translation>
796
  </message>
797
  <message>
18310 craig 798
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
9729 cbradney 799
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
800
    <translation type="unfinished"></translation>
801
  </message>
802
  <message>
18310 craig 803
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
9729 cbradney 804
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
805
    <translation type="unfinished"></translation>
806
  </message>
807
  <message>
18310 craig 808
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
9729 cbradney 809
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
810
    <translation type="unfinished"></translation>
811
  </message>
10133 cbradney 812
  <message>
18310 craig 813
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
10133 cbradney 814
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
815
    <translation type="unfinished"></translation>
816
  </message>
817
  <message>
18310 craig 818
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
10133 cbradney 819
    <source>Scribus Version</source>
820
    <translation type="unfinished">Scribus version</translation>
821
  </message>
11652 cbradney 822
  <message>
18310 craig 823
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
824
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
11652 cbradney 825
    <source>Check for Updates</source>
826
    <translation type="unfinished"></translation>
827
  </message>
828
  <message>
18310 craig 829
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
11652 cbradney 830
    <source>Abort Update Check</source>
831
    <translation type="unfinished"></translation>
832
  </message>
12281 cbradney 833
  <message>
18310 craig 834
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
12281 cbradney 835
    <source>Developer Blog</source>
836
    <translation type="unfinished"></translation>
837
  </message>
838
  <message>
18310 craig 839
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
12281 cbradney 840
    <source>&amp;Licence</source>
841
    <translation type="unfinished"></translation>
842
  </message>
843
  <message>
18310 craig 844
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
12281 cbradney 845
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
846
    <translation type="unfinished"></translation>
847
  </message>
12612 cbradney 848
  <message>
18310 craig 849
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
12612 cbradney 850
    <source>Doc Translators:</source>
851
    <translation type="unfinished"></translation>
852
  </message>
853
  <message>
18310 craig 854
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
12612 cbradney 855
    <source>Webmasters:</source>
856
    <translation type="unfinished"></translation>
857
  </message>
858
  <message>
18310 craig 859
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
860
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
861
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
12612 cbradney 862
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
863
    <translation type="unfinished"></translation>
864
  </message>
395 Franz 865
</context>
866
<context>
3278 cbradney 867
  <name>AboutPlugins</name>
868
  <message>
869
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 870
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
3278 cbradney 871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>No</source>
6769 cbradney 874
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
3278 cbradney 875
  </message>
876
  <message>
14474 cbradney 877
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 878
    <source>Filename:</source>
5874 mrdocs 879
    <translation>Filnamn:</translation>
3278 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
14474 cbradney 882
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 883
    <source>Version:</source>
5874 mrdocs 884
    <translation>Version:</translation>
3278 cbradney 885
  </message>
886
  <message>
14474 cbradney 887
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 888
    <source>Enabled:</source>
5874 mrdocs 889
    <translation>Aktiverad:</translation>
3278 cbradney 890
  </message>
891
  <message>
14474 cbradney 892
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 893
    <source>Release Date:</source>
5874 mrdocs 894
    <translation>Publiceringsdatum:</translation>
3278 cbradney 895
  </message>
896
  <message>
14474 cbradney 897
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 898
    <source>Description:</source>
5874 mrdocs 899
    <translation>Beskrivning:</translation>
3278 cbradney 900
  </message>
901
  <message>
14474 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 903
    <source>Author(s):</source>
5874 mrdocs 904
    <translation>Författare:</translation>
3278 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
14474 cbradney 907
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 908
    <source>Copyright:</source>
5874 mrdocs 909
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 910
  </message>
911
  <message>
14474 cbradney 912
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 913
    <source>License:</source>
5874 mrdocs 914
    <translation>Licens:</translation>
3278 cbradney 915
  </message>
9729 cbradney 916
  <message>
14474 cbradney 917
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 918
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
919
    <translation type="unfinished">Scribus: Om insticksprogram</translation>
920
  </message>
4759 cbradney 921
</context>
922
<context>
923
  <name>AboutPluginsBase</name>
3278 cbradney 924
  <message>
4759 cbradney 925
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 926
    <translation type="obsolete">Scribus: Om insticksprogram</translation>
4759 cbradney 927
  </message>
928
  <message>
3278 cbradney 929
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 930
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
3278 cbradney 931
  </message>
932
  <message>
933
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 934
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 935
  </message>
936
</context>
937
<context>
3064 cbradney 938
  <name>ActionManager</name>
939
  <message>
18310 craig 940
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3064 cbradney 941
    <source>&amp;New</source>
5874 mrdocs 942
    <translation>&amp;Ny</translation>
3064 cbradney 943
  </message>
944
  <message>
18310 craig 945
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
3064 cbradney 946
    <source>&amp;Open...</source>
5874 mrdocs 947
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
3064 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
18310 craig 950
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
3064 cbradney 951
    <source>&amp;Close</source>
5874 mrdocs 952
    <translation>&amp;Stäng</translation>
3064 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
18310 craig 955
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3064 cbradney 956
    <source>&amp;Save</source>
5874 mrdocs 957
    <translation>&amp;Spara</translation>
3064 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
18310 craig 960
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
3064 cbradney 961
    <source>Save &amp;As...</source>
5874 mrdocs 962
    <translation>Sp&amp;ara som...</translation>
3064 cbradney 963
  </message>
964
  <message>
18310 craig 965
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
3064 cbradney 966
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
5874 mrdocs 967
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
3064 cbradney 968
  </message>
969
  <message>
18310 craig 970
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
3064 cbradney 971
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
5874 mrdocs 972
    <translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
3064 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
18310 craig 975
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
3064 cbradney 976
    <source>Get Text...</source>
5874 mrdocs 977
    <translation>Hämta text...</translation>
3064 cbradney 978
  </message>
979
  <message>
18310 craig 980
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3064 cbradney 981
    <source>Append &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 982
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
3064 cbradney 983
  </message>
984
  <message>
18310 craig 985
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
3064 cbradney 986
    <source>Get Image...</source>
5874 mrdocs 987
    <translation>Hämta bild...</translation>
3064 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
18310 craig 990
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
3064 cbradney 991
    <source>Save &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 992
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
3064 cbradney 993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 996
    <translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 997
  </message>
998
  <message>
18310 craig 999
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
3064 cbradney 1000
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
5874 mrdocs 1001
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
18310 craig 1004
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3064 cbradney 1005
    <source>Document &amp;Setup...</source>
5874 mrdocs 1006
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
3064 cbradney 1007
  </message>
1008
  <message>
18310 craig 1009
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
3064 cbradney 1010
    <source>&amp;Print...</source>
5874 mrdocs 1011
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
3064 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
18310 craig 1014
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
3064 cbradney 1015
    <source>&amp;Quit</source>
5874 mrdocs 1016
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
3064 cbradney 1017
  </message>
1018
  <message>
18310 craig 1019
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
3064 cbradney 1020
    <source>&amp;Undo</source>
5874 mrdocs 1021
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
3064 cbradney 1022
  </message>
1023
  <message>
18310 craig 1024
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3064 cbradney 1025
    <source>&amp;Redo</source>
5874 mrdocs 1026
    <translation>Gö&amp;r om</translation>
3064 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
18310 craig 1029
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3064 cbradney 1030
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
6232 mrdocs 1031
    <translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
3064 cbradney 1032
  </message>
1033
  <message>
18310 craig 1034
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
3064 cbradney 1035
    <source>Cu&amp;t</source>
5874 mrdocs 1036
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
3064 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
18310 craig 1039
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
1040
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
3064 cbradney 1041
    <source>&amp;Copy</source>
5874 mrdocs 1042
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
3064 cbradney 1043
  </message>
1044
  <message>
18310 craig 1045
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
1046
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3064 cbradney 1047
    <source>&amp;Paste</source>
5874 mrdocs 1048
    <translation>K&amp;listra in</translation>
3064 cbradney 1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 1052
    <translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
3064 cbradney 1053
  </message>
1054
  <message>
18310 craig 1055
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
3064 cbradney 1056
    <source>Select &amp;All</source>
5874 mrdocs 1057
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
3064 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
18310 craig 1060
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
3064 cbradney 1061
    <source>&amp;Deselect All</source>
5874 mrdocs 1062
    <translation>Ångra &amp;markering</translation>
3064 cbradney 1063
  </message>
1064
  <message>
18310 craig 1065
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3064 cbradney 1066
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
5874 mrdocs 1067
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
3064 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
18310 craig 1070
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3064 cbradney 1071
    <source>Edit Image...</source>
5874 mrdocs 1072
    <translation>Redigera bild...</translation>
3064 cbradney 1073
  </message>
1074
  <message>
1075
    <source>C&amp;olors...</source>
18310 craig 1076
    <translation type="obsolete">Fä&amp;rger...</translation>
3064 cbradney 1077
  </message>
1078
  <message>
1079
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 1080
    <translation type="obsolete">St&amp;yckemallar...</translation>
3064 cbradney 1081
  </message>
1082
  <message>
1083
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 1084
    <translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
3064 cbradney 1085
  </message>
1086
  <message>
18310 craig 1087
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3064 cbradney 1088
    <source>&amp;Master Pages...</source>
5874 mrdocs 1089
    <translation>&amp;Mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1090
  </message>
1091
  <message>
1092
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 1093
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
18310 craig 1096
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
3064 cbradney 1097
    <source>P&amp;references...</source>
5874 mrdocs 1098
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
3064 cbradney 1099
  </message>
1100
  <message>
18310 craig 1101
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
3064 cbradney 1102
    <source>%1 pt</source>
5874 mrdocs 1103
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 1104
  </message>
1105
  <message>
18310 craig 1106
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
3064 cbradney 1107
    <source>&amp;Other...</source>
5874 mrdocs 1108
    <translation>&amp;Annan...</translation>
3064 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
18310 craig 1111
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
3064 cbradney 1112
    <source>&amp;Left</source>
5874 mrdocs 1113
    <translation>&amp;Vänster</translation>
3064 cbradney 1114
  </message>
1115
  <message>
18310 craig 1116
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
3064 cbradney 1117
    <source>&amp;Center</source>
5874 mrdocs 1118
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
3064 cbradney 1119
  </message>
1120
  <message>
18310 craig 1121
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
3064 cbradney 1122
    <source>&amp;Right</source>
5874 mrdocs 1123
    <translation>Höge&amp;r</translation>
3064 cbradney 1124
  </message>
1125
  <message>
18310 craig 1126
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
3064 cbradney 1127
    <source>&amp;Block</source>
5874 mrdocs 1128
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
3064 cbradney 1129
  </message>
1130
  <message>
18310 craig 1131
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
3064 cbradney 1132
    <source>&amp;Forced</source>
5874 mrdocs 1133
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
3064 cbradney 1134
  </message>
1135
  <message>
1136
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 1137
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 1138
  </message>
1139
  <message>
18310 craig 1140
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
3064 cbradney 1141
    <source>&amp;Normal</source>
5874 mrdocs 1142
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 1143
  </message>
1144
  <message>
18310 craig 1145
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
3064 cbradney 1146
    <source>&amp;Underline</source>
5874 mrdocs 1147
    <translation>&amp;Understrykning</translation>
3064 cbradney 1148
  </message>
1149
  <message>
18310 craig 1150
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
3064 cbradney 1151
    <source>Underline &amp;Words</source>
5874 mrdocs 1152
    <translation>&amp;Understrukna ord</translation>
3064 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
18310 craig 1155
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
3064 cbradney 1156
    <source>&amp;Strike Through</source>
5874 mrdocs 1157
    <translation>&amp;Genomstrykning</translation>
3064 cbradney 1158
  </message>
1159
  <message>
18310 craig 1160
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
3064 cbradney 1161
    <source>&amp;All Caps</source>
5874 mrdocs 1162
    <translation>Vers&amp;aler</translation>
3064 cbradney 1163
  </message>
1164
  <message>
18310 craig 1165
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
3064 cbradney 1166
    <source>Small &amp;Caps</source>
5874 mrdocs 1167
    <translation>&amp;Kapitäler</translation>
3064 cbradney 1168
  </message>
1169
  <message>
18310 craig 1170
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
3064 cbradney 1171
    <source>Su&amp;perscript</source>
5874 mrdocs 1172
    <translation>U&amp;pphöjt</translation>
3064 cbradney 1173
  </message>
1174
  <message>
18310 craig 1175
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
3064 cbradney 1176
    <source>Su&amp;bscript</source>
5874 mrdocs 1177
    <translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
3064 cbradney 1178
  </message>
1179
  <message>
1180
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 1181
    <translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
3064 cbradney 1182
  </message>
1183
  <message>
18310 craig 1184
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
3064 cbradney 1185
    <source>S&amp;hadow</source>
5874 mrdocs 1186
    <translation>S&amp;kugga</translation>
3064 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
18310 craig 1189
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
3064 cbradney 1190
    <source>&amp;Image Effects</source>
5874 mrdocs 1191
    <translation>B&amp;ildeffekter</translation>
3064 cbradney 1192
  </message>
1193
  <message>
18310 craig 1194
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3064 cbradney 1195
    <source>&amp;Tabulators...</source>
5874 mrdocs 1196
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
3064 cbradney 1197
  </message>
1198
  <message>
18310 craig 1199
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
3064 cbradney 1200
    <source>D&amp;uplicate</source>
5874 mrdocs 1201
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
3064 cbradney 1202
  </message>
1203
  <message>
18310 craig 1204
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
3064 cbradney 1205
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
5874 mrdocs 1206
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
3064 cbradney 1207
  </message>
1208
  <message>
18310 craig 1209
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
15354 cbradney 1210
    <source>&amp;Transform</source>
1211
    <translation type="unfinished"></translation>
1212
  </message>
1213
  <message>
18310 craig 1214
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3064 cbradney 1215
    <source>&amp;Delete</source>
5874 mrdocs 1216
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
3064 cbradney 1217
  </message>
1218
  <message>
18310 craig 1219
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
3064 cbradney 1220
    <source>&amp;Group</source>
5874 mrdocs 1221
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
3064 cbradney 1222
  </message>
1223
  <message>
18310 craig 1224
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
3064 cbradney 1225
    <source>&amp;Ungroup</source>
5874 mrdocs 1226
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
3064 cbradney 1227
  </message>
1228
  <message>
18310 craig 1229
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
3064 cbradney 1230
    <source>Is &amp;Locked</source>
5874 mrdocs 1231
    <translation>Är &amp;låst</translation>
3064 cbradney 1232
  </message>
1233
  <message>
18310 craig 1234
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 1235
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
5874 mrdocs 1236
    <translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
3064 cbradney 1237
  </message>
1238
  <message>
18310 craig 1239
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
3064 cbradney 1240
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
5874 mrdocs 1241
    <translation>Lä&amp;gg underst</translation>
3064 cbradney 1242
  </message>
1243
  <message>
18310 craig 1244
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3064 cbradney 1245
    <source>Raise to &amp;Top</source>
5874 mrdocs 1246
    <translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
3064 cbradney 1247
  </message>
1248
  <message>
18310 craig 1249
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
3064 cbradney 1250
    <source>&amp;Lower</source>
5874 mrdocs 1251
    <translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
3064 cbradney 1252
  </message>
1253
  <message>
18310 craig 1254
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3064 cbradney 1255
    <source>&amp;Raise</source>
5874 mrdocs 1256
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
3064 cbradney 1257
  </message>
1258
  <message>
1259
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 1260
    <translation type="obsolete">Skicka till &amp;klippbok</translation>
3064 cbradney 1261
  </message>
1262
  <message>
18310 craig 1263
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
3064 cbradney 1264
    <source>&amp;Attributes...</source>
5874 mrdocs 1265
    <translation>Egensk&amp;aper...</translation>
3064 cbradney 1266
  </message>
1267
  <message>
18310 craig 1268
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 1269
    <source>I&amp;mage Visible</source>
5874 mrdocs 1270
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
3064 cbradney 1271
  </message>
1272
  <message>
18310 craig 1273
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
3064 cbradney 1274
    <source>&amp;Update Image</source>
5874 mrdocs 1275
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
3064 cbradney 1276
  </message>
1277
  <message>
18310 craig 1278
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
3064 cbradney 1279
    <source>Adjust Frame to Image</source>
5874 mrdocs 1280
    <translation>Justera ramen till bild</translation>
3064 cbradney 1281
  </message>
1282
  <message>
18310 craig 1283
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
15099 cbradney 1284
    <source>Embed Image</source>
1285
    <translation type="unfinished"></translation>
1286
  </message>
1287
  <message>
18310 craig 1288
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
3064 cbradney 1289
    <source>Extended Image Properties</source>
5874 mrdocs 1290
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
3064 cbradney 1291
  </message>
1292
  <message>
18310 craig 1293
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
3064 cbradney 1294
    <source>&amp;Low Resolution</source>
5874 mrdocs 1295
    <translation>&amp;Låg upplösning</translation>
3064 cbradney 1296
  </message>
1297
  <message>
18310 craig 1298
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3064 cbradney 1299
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
5874 mrdocs 1300
    <translation>&amp;Normal upplösning</translation>
3064 cbradney 1301
  </message>
1302
  <message>
18310 craig 1303
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3064 cbradney 1304
    <source>&amp;Full Resolution</source>
5874 mrdocs 1305
    <translation>&amp;Full upplösning</translation>
3064 cbradney 1306
  </message>
1307
  <message>
18310 craig 1308
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
3064 cbradney 1309
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
5874 mrdocs 1310
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
3064 cbradney 1311
  </message>
1312
  <message>
18310 craig 1313
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
3064 cbradney 1314
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
5874 mrdocs 1315
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
3064 cbradney 1316
  </message>
1317
  <message>
18310 craig 1318
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3064 cbradney 1319
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1320
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
3064 cbradney 1321
  </message>
1322
  <message>
18310 craig 1323
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3064 cbradney 1324
    <source>Field P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1325
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
3064 cbradney 1326
  </message>
1327
  <message>
18310 craig 1328
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 1329
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
5874 mrdocs 1330
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
3064 cbradney 1331
  </message>
1332
  <message>
18310 craig 1333
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
3064 cbradney 1334
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
5874 mrdocs 1335
    <translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
3064 cbradney 1336
  </message>
1337
  <message>
18310 craig 1338
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3064 cbradney 1339
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
5874 mrdocs 1340
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
3064 cbradney 1341
  </message>
1342
  <message>
18310 craig 1343
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3064 cbradney 1344
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
5874 mrdocs 1345
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
3064 cbradney 1346
  </message>
1347
  <message>
18310 craig 1348
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3064 cbradney 1349
    <source>Split &amp;Polygons</source>
5874 mrdocs 1350
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
3064 cbradney 1351
  </message>
1352
  <message>
18310 craig 1353
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3064 cbradney 1354
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
5874 mrdocs 1355
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1356
  </message>
1357
  <message>
18310 craig 1358
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
3064 cbradney 1359
    <source>&amp;Image Frame</source>
5874 mrdocs 1360
    <translation>B&amp;ildram</translation>
3064 cbradney 1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 1364
    <translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
3064 cbradney 1365
  </message>
1366
  <message>
18310 craig 1367
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
3064 cbradney 1368
    <source>&amp;Polygon</source>
5874 mrdocs 1369
    <translation>&amp;Polygon</translation>
3064 cbradney 1370
  </message>
1371
  <message>
18310 craig 1372
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3064 cbradney 1373
    <source>&amp;Text Frame</source>
5874 mrdocs 1374
    <translation>&amp;Textram</translation>
3064 cbradney 1375
  </message>
1376
  <message>
18310 craig 1377
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
3064 cbradney 1378
    <source>&amp;Glyph...</source>
6232 mrdocs 1379
    <translation>&amp;Tecken...</translation>
3064 cbradney 1380
  </message>
1381
  <message>
18310 craig 1382
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
3064 cbradney 1383
    <source>Sample Text</source>
5874 mrdocs 1384
    <translation>Exempeltext</translation>
3064 cbradney 1385
  </message>
1386
  <message>
18310 craig 1387
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
3064 cbradney 1388
    <source>&amp;Insert...</source>
5874 mrdocs 1389
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
3064 cbradney 1390
  </message>
1391
  <message>
18310 craig 1392
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
3064 cbradney 1393
    <source>Im&amp;port...</source>
5874 mrdocs 1394
    <translation>Im&amp;portera...</translation>
3064 cbradney 1395
  </message>
1396
  <message>
18310 craig 1397
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
3064 cbradney 1398
    <source>&amp;Delete...</source>
5874 mrdocs 1399
    <translation>&amp;Ta bort...</translation>
3064 cbradney 1400
  </message>
1401
  <message>
18310 craig 1402
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
3064 cbradney 1403
    <source>&amp;Copy...</source>
5874 mrdocs 1404
    <translation>&amp;Kopiera...</translation>
3064 cbradney 1405
  </message>
1406
  <message>
18310 craig 1407
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
3064 cbradney 1408
    <source>&amp;Move...</source>
5874 mrdocs 1409
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
3064 cbradney 1410
  </message>
1411
  <message>
18310 craig 1412
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
3064 cbradney 1413
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
5874 mrdocs 1414
    <translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1415
  </message>
1416
  <message>
18310 craig 1417
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
3064 cbradney 1418
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
5874 mrdocs 1419
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
3064 cbradney 1420
  </message>
1421
  <message>
18310 craig 1422
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
3064 cbradney 1423
    <source>Manage Page Properties...</source>
5874 mrdocs 1424
    <translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
3064 cbradney 1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 1428
    <translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
3064 cbradney 1429
  </message>
1430
  <message>
18310 craig 1431
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
3064 cbradney 1432
    <source>&amp;50%</source>
5874 mrdocs 1433
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 1434
  </message>
1435
  <message>
18310 craig 1436
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
3064 cbradney 1437
    <source>&amp;75%</source>
5874 mrdocs 1438
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 1439
  </message>
1440
  <message>
18310 craig 1441
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
3064 cbradney 1442
    <source>&amp;100%</source>
5874 mrdocs 1443
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 1444
  </message>
1445
  <message>
18310 craig 1446
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
3064 cbradney 1447
    <source>&amp;200%</source>
5874 mrdocs 1448
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 1452
    <translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
3064 cbradney 1453
  </message>
1454
  <message>
18310 craig 1455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
3064 cbradney 1456
    <source>Show &amp;Margins</source>
5874 mrdocs 1457
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
3064 cbradney 1458
  </message>
1459
  <message>
18310 craig 1460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
3064 cbradney 1461
    <source>Show &amp;Frames</source>
5874 mrdocs 1462
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
3064 cbradney 1463
  </message>
1464
  <message>
18310 craig 1465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
3064 cbradney 1466
    <source>Show &amp;Images</source>
5874 mrdocs 1467
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
3064 cbradney 1468
  </message>
1469
  <message>
18310 craig 1470
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
3064 cbradney 1471
    <source>Show &amp;Grid</source>
5874 mrdocs 1472
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
3064 cbradney 1473
  </message>
1474
  <message>
18310 craig 1475
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
3064 cbradney 1476
    <source>Show G&amp;uides</source>
5874 mrdocs 1477
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
3064 cbradney 1478
  </message>
1479
  <message>
18310 craig 1480
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
3064 cbradney 1481
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
5874 mrdocs 1482
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
3064 cbradney 1483
  </message>
1484
  <message>
18310 craig 1485
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
3064 cbradney 1486
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
5874 mrdocs 1487
    <translation>Visa &amp;textflöde</translation>
3064 cbradney 1488
  </message>
1489
  <message>
18310 craig 1490
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
3064 cbradney 1491
    <source>Show Control Characters</source>
5874 mrdocs 1492
    <translation>Visa kontrolltecken</translation>
3064 cbradney 1493
  </message>
1494
  <message>
1495
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 1496
    <translation type="obsolete">Linjaler relativt sida</translation>
3064 cbradney 1497
  </message>
1498
  <message>
18310 craig 1499
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
3064 cbradney 1500
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
5874 mrdocs 1501
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
3064 cbradney 1502
  </message>
1503
  <message>
18310 craig 1504
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
3064 cbradney 1505
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
5874 mrdocs 1506
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
3064 cbradney 1507
  </message>
1508
  <message>
18310 craig 1509
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
3064 cbradney 1510
    <source>&amp;Properties</source>
5874 mrdocs 1511
    <translation>Egenska&amp;per</translation>
3064 cbradney 1512
  </message>
1513
  <message>
18310 craig 1514
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
3064 cbradney 1515
    <source>&amp;Scrapbook</source>
5874 mrdocs 1516
    <translation>&amp;Klippbok</translation>
3064 cbradney 1517
  </message>
1518
  <message>
18310 craig 1519
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
3064 cbradney 1520
    <source>&amp;Layers</source>
5874 mrdocs 1521
    <translation>&amp;Lager</translation>
3064 cbradney 1522
  </message>
1523
  <message>
18310 craig 1524
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
3064 cbradney 1525
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
5874 mrdocs 1526
    <translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
3064 cbradney 1527
  </message>
1528
  <message>
18310 craig 1529
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
3064 cbradney 1530
    <source>&amp;Bookmarks</source>
5874 mrdocs 1531
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
3064 cbradney 1532
  </message>
1533
  <message>
18310 craig 1534
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
3064 cbradney 1535
    <source>&amp;Measurements</source>
5874 mrdocs 1536
    <translation>&amp;Måttangivelser</translation>
3064 cbradney 1537
  </message>
1538
  <message>
18310 craig 1539
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
3064 cbradney 1540
    <source>Action &amp;History</source>
5874 mrdocs 1541
    <translation>&amp;Historik över händelser</translation>
3064 cbradney 1542
  </message>
1543
  <message>
18310 craig 1544
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
3064 cbradney 1545
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
5874 mrdocs 1546
    <translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
3064 cbradney 1547
  </message>
1548
  <message>
18310 craig 1549
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
3064 cbradney 1550
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 1551
    <translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
3064 cbradney 1552
  </message>
1553
  <message>
18310 craig 1554
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
3064 cbradney 1555
    <source>&amp;Tools</source>
5874 mrdocs 1556
    <translation>Verk&amp;tyg</translation>
3064 cbradney 1557
  </message>
1558
  <message>
18310 craig 1559
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
3064 cbradney 1560
    <source>P&amp;DF Tools</source>
5874 mrdocs 1561
    <translation>P&amp;DF verktyg</translation>
3064 cbradney 1562
  </message>
1563
  <message>
18310 craig 1564
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
3064 cbradney 1565
    <source>Select Item</source>
5874 mrdocs 1566
    <translation>Välj objekt</translation>
3064 cbradney 1567
  </message>
1568
  <message>
1569
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1570
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
3064 cbradney 1571
  </message>
1572
  <message>
1573
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1574
    <translation type="obsolete">&amp;Form</translation>
3064 cbradney 1575
  </message>
1576
  <message>
1577
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1578
    <translation type="obsolete">&amp;Linje</translation>
3064 cbradney 1579
  </message>
1580
  <message>
1581
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1582
    <translation type="obsolete">&amp;Frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1583
  </message>
1584
  <message>
18310 craig 1585
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
3064 cbradney 1586
    <source>Rotate Item</source>
5874 mrdocs 1587
    <translation>Rotera objekt</translation>
3064 cbradney 1588
  </message>
1589
  <message>
18310 craig 1590
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
3064 cbradney 1591
    <source>Zoom in or out</source>
5874 mrdocs 1592
    <translation>Förstora eller förminska</translation>
3064 cbradney 1593
  </message>
1594
  <message>
18310 craig 1595
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
3064 cbradney 1596
    <source>Zoom in</source>
5874 mrdocs 1597
    <translation>Förstora</translation>
3064 cbradney 1598
  </message>
1599
  <message>
18310 craig 1600
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
3064 cbradney 1601
    <source>Zoom out</source>
5874 mrdocs 1602
    <translation>Förminska</translation>
3064 cbradney 1603
  </message>
1604
  <message>
18310 craig 1605
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
3064 cbradney 1606
    <source>Edit Contents of Frame</source>
5874 mrdocs 1607
    <translation>Redigera raminnehåll</translation>
3064 cbradney 1608
  </message>
1609
  <message>
18310 craig 1610
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
3064 cbradney 1611
    <source>Edit Text...</source>
5874 mrdocs 1612
    <translation>Redigera text...</translation>
3064 cbradney 1613
  </message>
1614
  <message>
18310 craig 1615
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
3064 cbradney 1616
    <source>Link Text Frames</source>
5874 mrdocs 1617
    <translation>Länka textramar</translation>
3064 cbradney 1618
  </message>
1619
  <message>
18310 craig 1620
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
3064 cbradney 1621
    <source>Unlink Text Frames</source>
5874 mrdocs 1622
    <translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
3064 cbradney 1623
  </message>
1624
  <message>
18310 craig 1625
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
3064 cbradney 1626
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
5874 mrdocs 1627
    <translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
3064 cbradney 1628
  </message>
1629
  <message>
18310 craig 1630
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
3064 cbradney 1631
    <source>Copy Item Properties</source>
5874 mrdocs 1632
    <translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
3064 cbradney 1633
  </message>
1634
  <message>
1635
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1636
    <translation type="obsolete">Redigera text med Texthanteraren</translation>
3064 cbradney 1637
  </message>
1638
  <message>
1639
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1640
    <translation type="obsolete">Infoga textram</translation>
3064 cbradney 1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1644
    <translation type="obsolete">Infoga bildram</translation>
3064 cbradney 1645
  </message>
1646
  <message>
1647
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1648
    <translation type="obsolete">Infoga tabell</translation>
3064 cbradney 1649
  </message>
1650
  <message>
1651
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1652
    <translation type="obsolete">Infoga form</translation>
3064 cbradney 1653
  </message>
1654
  <message>
1655
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1656
    <translation type="obsolete">Infoga polygon</translation>
3064 cbradney 1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1660
    <translation type="obsolete">Infoga linje</translation>
3064 cbradney 1661
  </message>
1662
  <message>
1663
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1664
    <translation type="obsolete">Infoga Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1665
  </message>
1666
  <message>
1667
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1668
    <translation type="obsolete">Infoga frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1669
  </message>
1670
  <message>
1671
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1672
    <translation type="obsolete">Bild&amp;hantering</translation>
3064 cbradney 1673
  </message>
1674
  <message>
18310 craig 1675
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
3064 cbradney 1676
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1677
    <translation>A&amp;vstava text</translation>
3064 cbradney 1678
  </message>
1679
  <message>
18310 craig 1680
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
3064 cbradney 1681
    <source>Dehyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1682
    <translation>Ångra avstavning</translation>
3064 cbradney 1683
  </message>
1684
  <message>
18310 craig 1685
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
3064 cbradney 1686
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
5874 mrdocs 1687
    <translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
3064 cbradney 1688
  </message>
1689
  <message>
18310 craig 1690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
3064 cbradney 1691
    <source>&amp;About Scribus</source>
5874 mrdocs 1692
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
3064 cbradney 1693
  </message>
1694
  <message>
18310 craig 1695
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
3064 cbradney 1696
    <source>About &amp;Qt</source>
5874 mrdocs 1697
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 1698
  </message>
1699
  <message>
18310 craig 1700
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
3064 cbradney 1701
    <source>Toolti&amp;ps</source>
5874 mrdocs 1702
    <translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
3064 cbradney 1703
  </message>
1704
  <message>
18310 craig 1705
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
3064 cbradney 1706
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
5874 mrdocs 1707
    <translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
3064 cbradney 1708
  </message>
1709
  <message>
1710
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1711
    <translation type="obsolete">Smart avstavnin&amp;g</translation>
3064 cbradney 1712
  </message>
1713
  <message>
18310 craig 1714
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
3064 cbradney 1715
    <source>Non Breaking Dash</source>
5874 mrdocs 1716
    <translation>Hårt bindestreck</translation>
3064 cbradney 1717
  </message>
1718
  <message>
18310 craig 1719
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
3064 cbradney 1720
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
5874 mrdocs 1721
    <translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
3064 cbradney 1722
  </message>
1723
  <message>
18310 craig 1724
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
3064 cbradney 1725
    <source>Page &amp;Number</source>
5874 mrdocs 1726
    <translation>Sid&amp;nummer</translation>
3064 cbradney 1727
  </message>
1728
  <message>
18310 craig 1729
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
3064 cbradney 1730
    <source>New Line</source>
5874 mrdocs 1731
    <translation>Ny rad</translation>
3064 cbradney 1732
  </message>
1733
  <message>
18310 craig 1734
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
3064 cbradney 1735
    <source>Frame Break</source>
5874 mrdocs 1736
    <translation>Bryt ram</translation>
3064 cbradney 1737
  </message>
1738
  <message>
18310 craig 1739
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
3064 cbradney 1740
    <source>Column Break</source>
5874 mrdocs 1741
    <translation>Kolumnbryt</translation>
3064 cbradney 1742
  </message>
1743
  <message>
18310 craig 1744
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
3064 cbradney 1745
    <source>Copyright</source>
5874 mrdocs 1746
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 1747
  </message>
1748
  <message>
18310 craig 1749
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
3064 cbradney 1750
    <source>Registered Trademark</source>
5874 mrdocs 1751
    <translation>Registrerat varumärke</translation>
3064 cbradney 1752
  </message>
1753
  <message>
18310 craig 1754
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
3064 cbradney 1755
    <source>Trademark</source>
5874 mrdocs 1756
    <translation>Varumärke</translation>
3064 cbradney 1757
  </message>
1758
  <message>
18310 craig 1759
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
3064 cbradney 1760
    <source>Bullet</source>
5874 mrdocs 1761
    <translation>Bomber</translation>
3064 cbradney 1762
  </message>
1763
  <message>
18310 craig 1764
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
3064 cbradney 1765
    <source>Em Dash</source>
5874 mrdocs 1766
    <translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1767
  </message>
1768
  <message>
18310 craig 1769
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
3064 cbradney 1770
    <source>En Dash</source>
5874 mrdocs 1771
    <translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1772
  </message>
1773
  <message>
18310 craig 1774
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
3064 cbradney 1775
    <source>Figure Dash</source>
1776
    <translation type="unfinished"></translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
18310 craig 1779
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
3064 cbradney 1780
    <source>Quotation Dash</source>
5874 mrdocs 1781
    <translation>Citattecken</translation>
3064 cbradney 1782
  </message>
1783
  <message>
1784
    <source>Apostrophe</source>
9729 cbradney 1785
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
3064 cbradney 1786
  </message>
1787
  <message>
1788
    <source>Straight Double</source>
9729 cbradney 1789
    <translation type="obsolete">Dubbel divis</translation>
3064 cbradney 1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>Single Left</source>
9729 cbradney 1793
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>Single Right</source>
9729 cbradney 1797
    <translation type="obsolete">Enklet höger</translation>
3064 cbradney 1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>Double Left</source>
9729 cbradney 1801
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1802
  </message>
1803
  <message>
1804
    <source>Double Right</source>
9729 cbradney 1805
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
1808
    <source>Single Reversed</source>
9729 cbradney 1809
    <translation type="obsolete">Enkelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1810
  </message>
1811
  <message>
1812
    <source>Double Reversed</source>
9729 cbradney 1813
    <translation type="obsolete">Dubbelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1814
  </message>
1815
  <message>
1816
    <source>Single Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1817
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>Single Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1821
    <translation type="obsolete">Enkelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1822
  </message>
1823
  <message>
1824
    <source>Double Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1825
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1826
  </message>
1827
  <message>
1828
    <source>Double Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1829
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1830
  </message>
1831
  <message>
1832
    <source>Low Single Comma</source>
9729 cbradney 1833
    <translation type="obsolete">Enkelt komma</translation>
3064 cbradney 1834
  </message>
1835
  <message>
1836
    <source>Low Double Comma</source>
9729 cbradney 1837
    <translation type="obsolete">Dubbelt komma</translation>
3064 cbradney 1838
  </message>
1839
  <message>
1840
    <source>CJK Single Left</source>
9729 cbradney 1841
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1842
  </message>
1843
  <message>
1844
    <source>CJK Single Right</source>
9729 cbradney 1845
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt höger</translation>
3064 cbradney 1846
  </message>
1847
  <message>
1848
    <source>CJK Double Left</source>
9729 cbradney 1849
    <translation type="obsolete">CJL Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
1852
    <source>CJK Double Right</source>
9729 cbradney 1853
    <translation type="obsolete">CJK Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1854
  </message>
1855
  <message>
18310 craig 1856
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
3064 cbradney 1857
    <source>Toggle Palettes</source>
5874 mrdocs 1858
    <translation>Växla paletter</translation>
3064 cbradney 1859
  </message>
1860
  <message>
18310 craig 1861
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
3064 cbradney 1862
    <source>Toggle Guides</source>
5874 mrdocs 1863
    <translation>Växla hjälplinjer</translation>
3064 cbradney 1864
  </message>
3278 cbradney 1865
  <message>
18310 craig 1866
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
3278 cbradney 1867
    <source>Print Previe&amp;w</source>
5874 mrdocs 1868
    <translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
3278 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
18310 craig 1871
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
3278 cbradney 1872
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
5874 mrdocs 1873
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 1874
  </message>
1875
  <message>
18310 craig 1876
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
3278 cbradney 1877
    <source>Convert to Master Page...</source>
5874 mrdocs 1878
    <translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
3278 cbradney 1879
  </message>
1880
  <message>
18310 craig 1881
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
3278 cbradney 1882
    <source>&amp;Cascade</source>
5874 mrdocs 1883
    <translation>&amp;Kaskad</translation>
3278 cbradney 1884
  </message>
1885
  <message>
18310 craig 1886
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
3278 cbradney 1887
    <source>&amp;Tile</source>
5874 mrdocs 1888
    <translation>&amp;Sida vid sida</translation>
3278 cbradney 1889
  </message>
1890
  <message>
1891
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1892
    <translation type="obsolete">Om insticksprogr&amp;am</translation>
3278 cbradney 1893
  </message>
3824 cbradney 1894
  <message>
18310 craig 1895
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3824 cbradney 1896
    <source>More Info...</source>
5874 mrdocs 1897
    <translation>Mer info...</translation>
3824 cbradney 1898
  </message>
4759 cbradney 1899
  <message>
18310 craig 1900
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
4759 cbradney 1901
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5874 mrdocs 1902
    <translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
4759 cbradney 1903
  </message>
1904
  <message>
18310 craig 1905
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
4759 cbradney 1906
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5874 mrdocs 1907
    <translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
4759 cbradney 1908
  </message>
1909
  <message>
18310 craig 1910
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
4759 cbradney 1911
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
5874 mrdocs 1912
    <translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
4759 cbradney 1913
  </message>
1914
  <message>
18310 craig 1915
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
4759 cbradney 1916
    <source>Show Rulers</source>
5874 mrdocs 1917
    <translation>Visa linjaler</translation>
4759 cbradney 1918
  </message>
1919
  <message>
18310 craig 1920
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
4759 cbradney 1921
    <source>&amp;Outline</source>
1922
    <comment>Document Outline Palette</comment>
5874 mrdocs 1923
    <translation>Öve&amp;rsikt</translation>
4759 cbradney 1924
  </message>
1925
  <message>
18310 craig 1926
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
4759 cbradney 1927
    <source>Solidus</source>
5874 mrdocs 1928
    <translation>Snedstreck</translation>
4759 cbradney 1929
  </message>
1930
  <message>
18310 craig 1931
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
4759 cbradney 1932
    <source>Middle Dot</source>
5874 mrdocs 1933
    <translation>Mager punkt</translation>
4759 cbradney 1934
  </message>
1935
  <message>
18310 craig 1936
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
4759 cbradney 1937
    <source>En Space</source>
5874 mrdocs 1938
    <translation>Halv fyrkant</translation>
4759 cbradney 1939
  </message>
1940
  <message>
18310 craig 1941
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
4759 cbradney 1942
    <source>Em Space</source>
5874 mrdocs 1943
    <translation>Hel fyrkant</translation>
4759 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
18310 craig 1946
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
4759 cbradney 1947
    <source>Thin Space</source>
5874 mrdocs 1948
    <translation>Smalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1949
  </message>
1950
  <message>
18310 craig 1951
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
4759 cbradney 1952
    <source>Thick Space</source>
5874 mrdocs 1953
    <translation>Tjockt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1954
  </message>
1955
  <message>
18310 craig 1956
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
4759 cbradney 1957
    <source>Mid Space</source>
5874 mrdocs 1958
    <translation>Normalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1959
  </message>
1960
  <message>
18310 craig 1961
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
4759 cbradney 1962
    <source>Hair Space</source>
5874 mrdocs 1963
    <translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1964
  </message>
1965
  <message>
1966
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
10842 cbradney 1967
    <translation type="obsolete">Infoga smart avstavning</translation>
4759 cbradney 1968
  </message>
1969
  <message>
1970
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
10842 cbradney 1971
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
4759 cbradney 1972
  </message>
1973
  <message>
1974
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
10842 cbradney 1975
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
4759 cbradney 1976
  </message>
1977
  <message>
1978
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1979
    <translation type="obsolete">Infoga sidnummer</translation>
4759 cbradney 1980
  </message>
1981
  <message>
18310 craig 1982
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
4759 cbradney 1983
    <source>ff</source>
5874 mrdocs 1984
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1985
  </message>
1986
  <message>
18310 craig 1987
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
4759 cbradney 1988
    <source>fi</source>
5874 mrdocs 1989
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1990
  </message>
1991
  <message>
18310 craig 1992
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
4759 cbradney 1993
    <source>fl</source>
5874 mrdocs 1994
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1995
  </message>
1996
  <message>
18310 craig 1997
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
4759 cbradney 1998
    <source>ffi</source>
5874 mrdocs 1999
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 2000
  </message>
2001
  <message>
18310 craig 2002
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
4759 cbradney 2003
    <source>ffl</source>
5874 mrdocs 2004
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 2005
  </message>
2006
  <message>
18310 craig 2007
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
4759 cbradney 2008
    <source>ft</source>
5874 mrdocs 2009
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 2010
  </message>
2011
  <message>
18310 craig 2012
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
4759 cbradney 2013
    <source>st</source>
5874 mrdocs 2014
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 2015
  </message>
4870 mrdocs 2016
  <message>
18310 craig 2017
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
4870 mrdocs 2018
    <source>S&amp;tyles...</source>
5874 mrdocs 2019
    <translation>S&amp;tilmallar...</translation>
4870 mrdocs 2020
  </message>
2021
  <message>
18310 craig 2022
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
4870 mrdocs 2023
    <source>&amp;Outline</source>
2024
    <comment>type effect</comment>
5874 mrdocs 2025
    <translation>K&amp;ontur</translation>
4870 mrdocs 2026
  </message>
2027
  <message>
18310 craig 2028
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
4870 mrdocs 2029
    <source>&amp;Outlines</source>
2030
    <comment>Convert to oulines</comment>
5874 mrdocs 2031
    <translation>&amp;Konturer</translation>
4870 mrdocs 2032
  </message>
5328 cbradney 2033
  <message>
18310 craig 2034
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
5328 cbradney 2035
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
5874 mrdocs 2036
    <translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
5328 cbradney 2037
  </message>
2038
  <message>
18310 craig 2039
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
5328 cbradney 2040
    <source>C&amp;lear</source>
5874 mrdocs 2041
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
5328 cbradney 2042
  </message>
2043
  <message>
18310 craig 2044
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
5328 cbradney 2045
    <source>Insert PDF Push Button</source>
5874 mrdocs 2046
    <translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
5328 cbradney 2047
  </message>
2048
  <message>
18310 craig 2049
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
5328 cbradney 2050
    <source>Insert PDF Text Field</source>
5874 mrdocs 2051
    <translation>Infoga PDF textfält</translation>
5328 cbradney 2052
  </message>
2053
  <message>
18310 craig 2054
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
5328 cbradney 2055
    <source>Insert PDF Check Box</source>
5874 mrdocs 2056
    <translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
5328 cbradney 2057
  </message>
2058
  <message>
18310 craig 2059
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
5328 cbradney 2060
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
5874 mrdocs 2061
    <translation>Infoga PDF kombobox</translation>
5328 cbradney 2062
  </message>
2063
  <message>
18310 craig 2064
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
5328 cbradney 2065
    <source>Insert PDF List Box</source>
5874 mrdocs 2066
    <translation>Infoga PDF listbox</translation>
5328 cbradney 2067
  </message>
2068
  <message>
18310 craig 2069
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
5328 cbradney 2070
    <source>Insert Text Annotation</source>
5874 mrdocs 2071
    <translation>Infoga Textmarkering</translation>
5328 cbradney 2072
  </message>
2073
  <message>
18310 craig 2074
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
5328 cbradney 2075
    <source>Insert Link Annotation</source>
5874 mrdocs 2076
    <translation>Infoga länkmarkering</translation>
5328 cbradney 2077
  </message>
5485 cbradney 2078
  <message>
18310 craig 2079
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
5485 cbradney 2080
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
5874 mrdocs 2081
    <translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 2082
  </message>
2083
  <message>
18310 craig 2084
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
5485 cbradney 2085
    <source>Show Text Frame Columns</source>
5874 mrdocs 2086
    <translation>Visa kolumner i textram</translation>
5485 cbradney 2087
  </message>
6261 cbradney 2088
  <message>
18310 craig 2089
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
6261 cbradney 2090
    <source>Preview Mode</source>
2091
    <translation type="unfinished"></translation>
2092
  </message>
2093
  <message>
18310 craig 2094
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
6261 cbradney 2095
    <source>Show Layer Indicators</source>
2096
    <translation type="unfinished"></translation>
2097
  </message>
6434 cbradney 2098
  <message>
18310 craig 2099
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
2100
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
6434 cbradney 2101
    <translation type="unfinished"></translation>
2102
  </message>
7508 cbradney 2103
  <message>
18310 craig 2104
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
2105
    <source>Colors and Fills...</source>
16565 craig 2106
    <translation type="unfinished"></translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
18310 craig 2109
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
17992 craig 2110
    <source>Marks...</source>
2111
    <translation type="unfinished"></translation>
2112
  </message>
2113
  <message>
18310 craig 2114
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
17992 craig 2115
    <source>Notes Styles...</source>
2116
    <translation type="unfinished"></translation>
2117
  </message>
2118
  <message>
18310 craig 2119
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
17992 craig 2120
    <source>Adjust Group</source>
2121
    <translation type="unfinished"></translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
18310 craig 2124
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
2125
    <source>Patterns</source>
2126
    <translation type="unfinished"></translation>
2127
  </message>
2128
  <message>
2129
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
2130
    <source>Inline Items</source>
2131
    <translation type="unfinished"></translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
2134
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
17184 craig 2135
    <source>Insert Rows...</source>
2136
    <translation type="unfinished"></translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
18310 craig 2139
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
17184 craig 2140
    <source>Insert Columns...</source>
2141
    <translation type="unfinished"></translation>
2142
  </message>
2143
  <message>
18310 craig 2144
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
17184 craig 2145
    <source>Delete Rows</source>
2146
    <translation type="unfinished"></translation>
2147
  </message>
2148
  <message>
18310 craig 2149
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
17184 craig 2150
    <source>Delete Columns</source>
2151
    <translation type="unfinished"></translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
18310 craig 2154
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
17184 craig 2155
    <source>Merge Cells</source>
2156
    <translation type="unfinished"></translation>
2157
  </message>
2158
  <message>
18310 craig 2159
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
17184 craig 2160
    <source>Split Cells...</source>
2161
    <translation type="unfinished"></translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
18310 craig 2164
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
17184 craig 2165
    <source>Set Row Heights...</source>
2166
    <translation type="unfinished"></translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
18310 craig 2169
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
17184 craig 2170
    <source>Set Column Widths...</source>
2171
    <translation type="unfinished"></translation>
2172
  </message>
2173
  <message>
18310 craig 2174
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
17184 craig 2175
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
2176
    <translation type="unfinished"></translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
18310 craig 2179
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
17184 craig 2180
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
2181
    <translation type="unfinished"></translation>
2182
  </message>
2183
  <message>
18310 craig 2184
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
17184 craig 2185
    <source>Adjust Frame to Table</source>
2186
    <translation type="unfinished"></translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
18310 craig 2189
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
17184 craig 2190
    <source>Adjust Table to Frame</source>
2191
    <translation type="unfinished"></translation>
2192
  </message>
2193
  <message>
18310 craig 2194
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
17624 craig 2195
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
2196
    <translation type="unfinished"></translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
18310 craig 2199
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
2200
    <source>&amp;Symbol</source>
2201
    <translation type="unfinished"></translation>
2202
  </message>
2203
  <message>
2204
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
17184 craig 2205
    <source>Unweld items</source>
2206
    <translation type="unfinished"></translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
18310 craig 2209
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
17184 craig 2210
    <source>Weld items</source>
2211
    <translation type="unfinished"></translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
18310 craig 2214
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
17184 craig 2215
    <source>Edit weld item</source>
2216
    <translation type="unfinished"></translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
18310 craig 2219
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
17184 craig 2220
    <source>&amp;Frames...</source>
2221
    <translation type="unfinished"></translation>
2222
  </message>
2223
  <message>
18310 craig 2224
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
7508 cbradney 2225
    <source>Sticky Tools</source>
2226
    <translation type="unfinished"></translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
18310 craig 2229
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
17992 craig 2230
    <source>Anchor Mark</source>
2231
    <translation type="unfinished"></translation>
2232
  </message>
2233
  <message>
18310 craig 2234
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
17992 craig 2235
    <source>Variable Text</source>
2236
    <translation type="unfinished"></translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
18310 craig 2239
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
17992 craig 2240
    <source>Reference to Item</source>
2241
    <translation type="unfinished"></translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
18310 craig 2244
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
17992 craig 2245
    <source>Reference to Mark</source>
2246
    <translation type="unfinished"></translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
18310 craig 2249
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
17992 craig 2250
    <source>Foot/Endnote</source>
2251
    <translation type="unfinished"></translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
18310 craig 2254
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
17992 craig 2255
    <source>Edit Mark</source>
2256
    <translation type="unfinished"></translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
18310 craig 2259
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
17992 craig 2260
    <source>Update Marks</source>
2261
    <translation type="unfinished"></translation>
2262
  </message>
2263
  <message>
18310 craig 2264
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
7508 cbradney 2265
    <source>&amp;Fit to Height</source>
2266
    <translation type="unfinished"></translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
18310 craig 2269
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
7508 cbradney 2270
    <source>Fit to Width</source>
2271
    <translation type="unfinished"></translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
18310 craig 2274
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
7508 cbradney 2275
    <source>Show Bleeds</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
18310 craig 2279
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
17992 craig 2280
    <source>Snap to Items</source>
2281
    <translation type="unfinished"></translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
18310 craig 2284
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
15099 cbradney 2285
    <source>Symbols</source>
2286
    <translation type="unfinished"></translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
18310 craig 2289
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
17580 craig 2290
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
2291
    <translation type="unfinished"></translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
18310 craig 2294
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
17580 craig 2295
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
2296
    <translation type="unfinished"></translation>
2297
  </message>
2298
  <message>
18310 craig 2299
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
16522 craig 2300
    <source>Insert Arc</source>
2301
    <translation type="unfinished"></translation>
2302
  </message>
2303
  <message>
18310 craig 2304
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
16522 craig 2305
    <source>Insert Spiral</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
18310 craig 2309
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
15892 craig 2310
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
2311
    <translation type="unfinished"></translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
18310 craig 2314
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
17992 craig 2315
    <source>Insert PDF Radio Button</source>
2316
    <translation type="unfinished"></translation>
2317
  </message>
2318
  <message>
18310 craig 2319
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
14474 cbradney 2320
    <source>Insert 3D Annotation</source>
2321
    <translation type="unfinished"></translation>
2322
  </message>
2323
  <message>
18310 craig 2324
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
2325
    <source>&amp;Update Document</source>
2326
    <translation type="unfinished"></translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
15099 cbradney 2330
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
2331
    <translation type="unfinished"></translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
18310 craig 2334
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
7508 cbradney 2335
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
18310 craig 2339
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
7508 cbradney 2340
    <source>Zero Width NB Space</source>
2341
    <translation type="unfinished"></translation>
2342
  </message>
9729 cbradney 2343
  <message>
18310 craig 2344
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
9729 cbradney 2345
    <source>Apostrophe</source>
2346
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
2347
    <translation type="unfinished">Apostrof</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
18310 craig 2350
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
9729 cbradney 2351
    <source>Straight Double</source>
2352
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
2353
    <translation type="unfinished">Dubbel divis</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
18310 craig 2356
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
9729 cbradney 2357
    <source>Single Left</source>
2358
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
2359
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
18310 craig 2362
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
9729 cbradney 2363
    <source>Single Right</source>
2364
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
2365
    <translation type="unfinished">Enklet höger</translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
18310 craig 2368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
9729 cbradney 2369
    <source>Double Left</source>
2370
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
2371
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
18310 craig 2374
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
9729 cbradney 2375
    <source>Double Right</source>
2376
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
2377
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger</translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
18310 craig 2380
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
9729 cbradney 2381
    <source>Single Reversed</source>
2382
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
2383
    <translation type="unfinished">Enkelt omvänt</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
18310 craig 2386
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
9729 cbradney 2387
    <source>Double Reversed</source>
2388
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
2389
    <translation type="unfinished">Dubbelt omvänt</translation>
2390
  </message>
2391
  <message>
18310 craig 2392
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
9729 cbradney 2393
    <source>Single Left Guillemet</source>
2394
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
2395
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster gåsöga</translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
18310 craig 2398
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
9729 cbradney 2399
    <source>Single Right Guillemet</source>
2400
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
2401
    <translation type="unfinished">Enkelt höger gåsöga</translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
18310 craig 2404
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
9729 cbradney 2405
    <source>Double Left Guillemet</source>
2406
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
2407
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
18310 craig 2410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
9729 cbradney 2411
    <source>Double Right Guillemet</source>
2412
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
2413
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger gåsöga</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
18310 craig 2416
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
9729 cbradney 2417
    <source>Low Single Comma</source>
2418
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
2419
    <translation type="unfinished">Enkelt komma</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
18310 craig 2422
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
9729 cbradney 2423
    <source>Low Double Comma</source>
2424
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
2425
    <translation type="unfinished">Dubbelt komma</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
18310 craig 2428
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
9729 cbradney 2429
    <source>CJK Single Left</source>
2430
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
2431
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt vänster</translation>
2432
  </message>
2433
  <message>
18310 craig 2434
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
9729 cbradney 2435
    <source>CJK Single Right</source>
2436
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
2437
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt höger</translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
18310 craig 2440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
9729 cbradney 2441
    <source>CJK Double Left</source>
2442
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
2443
    <translation type="unfinished">CJL Dubbelt vänster</translation>
2444
  </message>
2445
  <message>
18310 craig 2446
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
9729 cbradney 2447
    <source>CJK Double Right</source>
2448
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
2449
    <translation type="unfinished">CJK Dubbelt höger</translation>
2450
  </message>
10133 cbradney 2451
  <message>
18310 craig 2452
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
10133 cbradney 2453
    <source>&amp;400%</source>
2454
    <translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
2455
  </message>
10842 cbradney 2456
  <message>
18310 craig 2457
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
10842 cbradney 2458
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
2459
    <translation type="unfinished"></translation>
2460
  </message>
2461
  <message>
18310 craig 2462
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
10842 cbradney 2463
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
2464
    <translation type="unfinished"></translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
18310 craig 2467
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
10842 cbradney 2468
    <source>Insert T&amp;able</source>
2469
    <translation type="unfinished"></translation>
2470
  </message>
2471
  <message>
18310 craig 2472
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
10842 cbradney 2473
    <source>Insert &amp;Shape</source>
2474
    <translation type="unfinished"></translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
18310 craig 2477
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
10842 cbradney 2478
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
18310 craig 2482
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
10842 cbradney 2483
    <source>Insert &amp;Line</source>
2484
    <translation type="unfinished"></translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
18310 craig 2487
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
10842 cbradney 2488
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
2489
    <translation type="unfinished"></translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
18310 craig 2492
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
10842 cbradney 2493
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
2494
    <translation type="unfinished"></translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
18310 craig 2497
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
10842 cbradney 2498
    <source>Scribus Homepage</source>
2499
    <translation type="unfinished"></translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
18310 craig 2502
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
10842 cbradney 2503
    <source>Scribus Online Documentation</source>
2504
    <translation type="unfinished"></translation>
2505
  </message>
2506
  <message>
18310 craig 2507
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
10842 cbradney 2508
    <source>Scribus Wiki</source>
2509
    <translation type="unfinished"></translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
18310 craig 2512
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
10842 cbradney 2513
    <source>Getting Started with Scribus</source>
2514
    <translation type="unfinished"></translation>
2515
  </message>
11652 cbradney 2516
  <message>
18310 craig 2517
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
11652 cbradney 2518
    <source>Show Context Menu</source>
2519
    <translation type="unfinished"></translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
18310 craig 2522
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
11652 cbradney 2523
    <source>&amp;Manage Images</source>
2524
    <translation type="unfinished"></translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
18310 craig 2527
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
11652 cbradney 2528
    <source>&amp;About Plugins</source>
2529
    <translation type="unfinished"></translation>
2530
  </message>
2531
  <message>
18310 craig 2532
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
12281 cbradney 2533
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
11652 cbradney 2534
    <translation type="unfinished"></translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
18310 craig 2537
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
12281 cbradney 2538
    <source>Get Vector File...</source>
11652 cbradney 2539
    <translation type="unfinished"></translation>
2540
  </message>
12281 cbradney 2541
  <message>
18310 craig 2542
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
12281 cbradney 2543
    <source>Advanced Select All...</source>
2544
    <translation type="unfinished"></translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
18310 craig 2547
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
12281 cbradney 2548
    <source>Edit Source...</source>
2549
    <translation type="unfinished"></translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
18310 craig 2552
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
12281 cbradney 2553
    <source>Replace Colors...</source>
2554
    <translation type="unfinished"></translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
18310 craig 2557
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
12281 cbradney 2558
    <source>Rulers Relative to Page</source>
2559
    <translation type="unfinished"></translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
18310 craig 2562
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
12281 cbradney 2563
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
2564
    <translation type="unfinished"></translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
18310 craig 2567
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
12281 cbradney 2568
    <source>Check for Updates</source>
2569
    <translation type="unfinished"></translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
18310 craig 2572
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
12281 cbradney 2573
    <source>Number of Pages</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
12612 cbradney 2576
  <message>
18310 craig 2577
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
12612 cbradney 2578
    <source>Adjust Image to Frame</source>
2579
    <translation type="unfinished"></translation>
2580
  </message>
12918 cbradney 2581
  <message>
18310 craig 2582
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
17447 craig 2583
    <source>Inline Frames</source>
2584
    <translation type="unfinished"></translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
18310 craig 2587
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
12937 cbradney 2588
    <source>File</source>
2589
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
18310 craig 2592
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
12937 cbradney 2593
    <source>&amp;File</source>
2594
    <translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
18310 craig 2597
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
12937 cbradney 2598
    <source>Edit</source>
2599
    <translation type="unfinished">Redigera</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
18310 craig 2602
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
12937 cbradney 2603
    <source>&amp;Edit</source>
2604
    <translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
18310 craig 2607
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
12937 cbradney 2608
    <source>Style</source>
2609
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
2610
  </message>
2611
  <message>
18310 craig 2612
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
12937 cbradney 2613
    <source>&amp;Style</source>
2614
    <translation type="unfinished"></translation>
2615
  </message>
2616
  <message>
18310 craig 2617
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
12937 cbradney 2618
    <source>Item</source>
2619
    <translation type="unfinished"></translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
18310 craig 2622
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
12937 cbradney 2623
    <source>&amp;Item</source>
2624
    <translation type="unfinished"></translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
18310 craig 2627
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
12937 cbradney 2628
    <source>Insert</source>
2629
    <translation type="unfinished"></translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
18310 craig 2632
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
12937 cbradney 2633
    <source>I&amp;nsert</source>
2634
    <translation type="unfinished">I&amp;nfoga</translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
18310 craig 2637
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
12937 cbradney 2638
    <source>Page</source>
2639
    <translation type="unfinished">Sida</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
18310 craig 2642
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
12937 cbradney 2643
    <source>&amp;Page</source>
2644
    <translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
18310 craig 2647
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
12937 cbradney 2648
    <source>View</source>
2649
    <translation type="unfinished"></translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
18310 craig 2652
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
12937 cbradney 2653
    <source>&amp;View</source>
2654
    <translation type="unfinished">&amp;Vy</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
18310 craig 2657
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
2658
    <source>Table</source>
2659
    <translation type="unfinished"></translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
2663
    <source>&amp;Table</source>
2664
    <translation type="unfinished"></translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
12937 cbradney 2668
    <source>Extras</source>
2669
    <translation type="unfinished"></translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
18310 craig 2672
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
12937 cbradney 2673
    <source>E&amp;xtras</source>
2674
    <translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
18310 craig 2677
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
12937 cbradney 2678
    <source>Windows</source>
2679
    <translation type="unfinished"></translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
18310 craig 2682
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
12937 cbradney 2683
    <source>&amp;Windows</source>
2684
    <translation type="unfinished">Fönste&amp;r</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
18310 craig 2687
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
12937 cbradney 2688
    <source>Help</source>
2689
    <translation type="unfinished"></translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
18310 craig 2692
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
12937 cbradney 2693
    <source>&amp;Help</source>
2694
    <translation type="unfinished">&amp;Hjälp</translation>
2695
  </message>
2696
  <message>
18310 craig 2697
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
12937 cbradney 2698
    <source>Plugin Menu Items</source>
2699
    <translation type="unfinished"></translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
18310 craig 2702
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
12937 cbradney 2703
    <source>Others</source>
2704
    <translation type="unfinished"></translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
18310 craig 2707
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
12937 cbradney 2708
    <source>Unicode Characters</source>
2709
    <translation type="unfinished"></translation>
2710
  </message>
13027 cbradney 2711
  <message>
18310 craig 2712
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
13027 cbradney 2713
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
2714
    <translation type="unfinished"></translation>
2715
  </message>
13279 cbradney 2716
  <message>
18310 craig 2717
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
13279 cbradney 2718
    <source>New &amp;from Template...</source>
2719
    <translation type="unfinished">Ny &amp;från mall...</translation>
2720
  </message>
3064 cbradney 2721
</context>
2722
<context>
12612 cbradney 2723
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2724
  <message>
14474 cbradney 2725
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2726
    <source>CMS Settings</source>
2727
    <translation type="unfinished"></translation>
2728
  </message>
2729
</context>
2730
<context>
395 Franz 2731
  <name>AdvOptions</name>
2732
  <message>
2733
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 2734
    <translation type="obsolete">Avancerat</translation>
395 Franz 2735
  </message>
2736
  <message>
2737
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 2738
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
395 Franz 2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 2742
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
395 Franz 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 2746
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;UCR (Underfärgsborttagning)</translation>
395 Franz 2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 2750
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;ICC profiler</translation>
395 Franz 2751
  </message>
2752
  <message>
2753
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 2754
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;1</translation>
395 Franz 2755
  </message>
2756
  <message>
2757
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 2758
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;2</translation>
395 Franz 2759
  </message>
2760
  <message>
2761
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 2762
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;3</translation>
395 Franz 2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2766
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2770
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2771
  </message>
2772
  <message>
2773
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 2774
    <translation type="obsolete">Skapar Postscript Nivå 3</translation>
395 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
2777
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2778
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2779
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 2.
395 Franz 2780
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2784
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2785
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 1.
395 Franz 2786
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
2789
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2790
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2791
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2792
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2793
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2794
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 2795
    <translation type="obsolete">En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
395 Franz 2796
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
2797
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
2798
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
2799
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
2800
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
2801
  </message>
2802
</context>
2803
<context>
2804
  <name>Align</name>
2805
  <message>
2806
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 2807
    <translation type="obsolete">Fördela/Justera</translation>
395 Franz 2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>Align</source>
3064 cbradney 2811
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
395 Franz 2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 2815
    <translation type="obsolete">Horisontellt</translation>
395 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 2819
    <translation type="obsolete">Vänsterkant</translation>
395 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 2823
    <translation type="obsolete">Centrerat</translation>
395 Franz 2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 2827
    <translation type="obsolete">Högerkant</translation>
395 Franz 2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 2831
    <translation type="obsolete">&amp;Mellan:</translation>
395 Franz 2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 2835
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 2839
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 2843
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 2847
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 2851
    <translation type="obsolete">Vertikalt</translation>
395 Franz 2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 2855
    <translation type="obsolete">�erkant</translation>
395 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 2859
    <translation type="obsolete">Nederkant</translation>
395 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 2863
    <translation type="obsolete">Me&amp;llan</translation>
395 Franz 2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 2867
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 2871
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 2875
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2879
    <translation type="obsolete">pt</translation>
395 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2883
    <translation type="obsolete">mm</translation>
395 Franz 2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source> in</source>
1525 cbradney 2887
    <translation type="obsolete">tum</translation>
395 Franz 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source> p</source>
1525 cbradney 2891
    <translation type="obsolete">p</translation>
395 Franz 2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 2895
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2899
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 2903
    <translation type="obsolete">A&amp;nvänd</translation>
395 Franz 2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2907
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2908
  </message>
2909
</context>
2910
<context>
9729 cbradney 2911
  <name>AlignDistribute</name>
6530 cbradney 2912
  <message>
17184 craig 2913
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
2914
    <source>DockWidget</source>
2915
    <translation type="unfinished"></translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
6530 cbradney 2919
    <source>Align</source>
2920
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
2921
  </message>
2922
  <message>
17184 craig 2923
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
6530 cbradney 2924
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2925
    <translation type="unfinished">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
17184 craig 2928
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
6530 cbradney 2929
    <source>&amp;Relative To:</source>
2930
    <translation type="unfinished"></translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
17184 craig 2933
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
15243 cbradney 2934
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2935
    <translation type="unfinished"></translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
17184 craig 2938
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
2939
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
2940
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
2941
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
2942
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
2943
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
2944
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
2945
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
2946
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
2947
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
2948
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
2949
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
2950
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
2951
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
2952
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
2953
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
2954
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
2955
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
2956
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
2957
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
2958
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
2959
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
2960
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
2961
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
2962
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
2963
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
2964
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
2965
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
6530 cbradney 2966
    <source>...</source>
2967
    <translation type="unfinished"></translation>
2968
  </message>
2969
  <message>
17184 craig 2970
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
6530 cbradney 2971
    <source>Distribute</source>
2972
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
17184 craig 2975
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
6530 cbradney 2976
    <source>&amp;Distance:</source>
2977
    <translation type="unfinished">Avstån&amp;d:</translation>
2978
  </message>
14474 cbradney 2979
  <message>
17184 craig 2980
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
15243 cbradney 2981
    <source>Reverse Distribution</source>
2982
    <translation type="unfinished"></translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
17184 craig 2985
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
14474 cbradney 2986
    <source>Swap</source>
2987
    <translation type="unfinished"></translation>
2988
  </message>
6530 cbradney 2989
</context>
2990
<context>
9729 cbradney 2991
  <name>AlignDistributeBase</name>
2992
  <message>
2993
    <source>Align and Distribute</source>
2994
    <translation type="obsolete">Justera och fördela</translation>
2995
  </message>
2996
  <message>
2997
    <source>Align</source>
2998
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
2999
  </message>
3000
  <message>
3001
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
3002
    <translation type="obsolete">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>Distribute</source>
3006
    <translation type="obsolete">Fördela</translation>
3007
  </message>
3008
  <message>
3009
    <source>&amp;Distance:</source>
3010
    <translation type="obsolete">Avstån&amp;d:</translation>
3011
  </message>
3012
</context>
3013
<context>
3064 cbradney 3014
  <name>AlignDistributePalette</name>
3015
  <message>
18310 craig 3016
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3064 cbradney 3017
    <source>Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 3018
    <translation>Justera och fördela</translation>
3064 cbradney 3019
  </message>
3020
  <message>
18310 craig 3021
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
3064 cbradney 3022
    <source>Align</source>
7716 cbradney 3023
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
3064 cbradney 3024
  </message>
3025
  <message>
18310 craig 3026
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 3027
    <source>&amp;Relative to:</source>
5874 mrdocs 3028
    <translation>&amp;Relativt:</translation>
3064 cbradney 3029
  </message>
3030
  <message>
18310 craig 3031
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 3032
    <source>First Selected</source>
5874 mrdocs 3033
    <translation>Först valda</translation>
3064 cbradney 3034
  </message>
3035
  <message>
18310 craig 3036
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3064 cbradney 3037
    <source>Last Selected</source>
5874 mrdocs 3038
    <translation>Sist valda</translation>
3064 cbradney 3039
  </message>
3040
  <message>
18310 craig 3041
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 3042
    <source>Page</source>
5874 mrdocs 3043
    <translation>Sida</translation>
3064 cbradney 3044
  </message>
3045
  <message>
18310 craig 3046
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
3064 cbradney 3047
    <source>Margins</source>
5874 mrdocs 3048
    <translation>Marginaler</translation>
3064 cbradney 3049
  </message>
3050
  <message>
18310 craig 3051
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
3064 cbradney 3052
    <source>Guide</source>
5874 mrdocs 3053
    <translation>Hjälplinje</translation>
3064 cbradney 3054
  </message>
3055
  <message>
18310 craig 3056
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
3064 cbradney 3057
    <source>Selection</source>
5874 mrdocs 3058
    <translation>Urval</translation>
3064 cbradney 3059
  </message>
3060
  <message>
3061
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
7508 cbradney 3062
    <translation type="obsolete">Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
7508 cbradney 3066
    <translation type="obsolete">Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
18310 craig 3069
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
3064 cbradney 3070
    <source>Align bottoms</source>
5874 mrdocs 3071
    <translation>Justera nederkanter</translation>
3064 cbradney 3072
  </message>
3073
  <message>
18310 craig 3074
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
3064 cbradney 3075
    <source>Align right sides</source>
5874 mrdocs 3076
    <translation>Justera höger kanter</translation>
3064 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
7508 cbradney 3080
    <translation type="obsolete">Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 3081
  </message>
3082
  <message>
18310 craig 3083
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
3064 cbradney 3084
    <source>Center on vertical axis</source>
5874 mrdocs 3085
    <translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
3064 cbradney 3086
  </message>
3087
  <message>
18310 craig 3088
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
3064 cbradney 3089
    <source>Align left sides</source>
5874 mrdocs 3090
    <translation>Justera vänsterkanter</translation>
3064 cbradney 3091
  </message>
3092
  <message>
18310 craig 3093
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
3064 cbradney 3094
    <source>Center on horizontal axis</source>
5874 mrdocs 3095
    <translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
3064 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
7508 cbradney 3099
    <translation type="obsolete">Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 3100
  </message>
3101
  <message>
18310 craig 3102
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
3064 cbradney 3103
    <source>Align tops</source>
5874 mrdocs 3104
    <translation>Justera överkanter</translation>
3064 cbradney 3105
  </message>
3106
  <message>
18310 craig 3107
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
3064 cbradney 3108
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
5874 mrdocs 3109
    <translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
3064 cbradney 3110
  </message>
3111
  <message>
18310 craig 3112
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
3064 cbradney 3113
    <source>Distribute</source>
7716 cbradney 3114
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>