Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12076 | Rev 12612 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
395 Franz 3
<context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1135 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
12281 cbradney 14
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
1135 cbradney 15
 
16
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
17
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
18
markeringen.
19
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
20
</translation>
21
  </message>
22
  <message>
9729 cbradney 23
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1135 cbradney 24
    <source>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
27
If no document is open, returns a list of the default document colors.
28
</source>
12281 cbradney 29
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
1135 cbradney 30
 
31
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
32
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
33
</translation>
34
  </message>
35
  <message>
9729 cbradney 36
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1135 cbradney 37
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
40
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
41
Returns true if a new document was created.
42
</source>
12281 cbradney 43
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
1135 cbradney 44
 
45
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
46
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
47
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
48
</translation>
49
  </message>
50
  <message>
9729 cbradney 51
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1135 cbradney 52
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
55
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
56
</source>
12281 cbradney 57
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
1135 cbradney 58
 
59
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
60
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
61
</translation>
62
  </message>
63
  <message>
9729 cbradney 64
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1135 cbradney 65
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
66
 
67
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
68
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
69
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
70
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
71
</source>
12281 cbradney 72
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 73
 
74
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
75
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
76
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
77
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
78
</translation>
79
  </message>
80
  <message>
9729 cbradney 81
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1135 cbradney 82
    <source>setRedraw(bool)
83
 
84
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
85
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
86
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
87
</source>
12281 cbradney 88
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 89
 
90
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
91
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
92
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
93
</translation>
94
  </message>
95
  <message>
9729 cbradney 96
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1135 cbradney 97
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
98
 
99
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
100
coordinates are given in the current measurement units of the document
101
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
102
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
103
is not given Scribus will create one for you.
104
 
105
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
106
</source>
12281 cbradney 107
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
1135 cbradney 108
 
109
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
110
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
111
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
112
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
113
 
114
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
115
</translation>
116
  </message>
117
  <message>
9729 cbradney 118
    <location filename="" line="136953768"/>
1135 cbradney 119
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
120
 
121
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
122
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
123
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
124
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
125
template page for the new page.
126
 
127
May raise IndexError if the page number is out of range
128
</source>
3064 cbradney 129
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
1135 cbradney 130
 
131
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot;= -1 läggs den nya sidan till i slutet av
132
dokumentet, annars infogas den före &quot;where&quot;. Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt
133
oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument.
134
Den valfria parametern &quot;template&quot; anger namnet på den mall som
135
ska användas på den nya sidan.
136
 
137
Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde
138
</translation>
139
  </message>
140
  <message>
9729 cbradney 141
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1135 cbradney 142
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
143
 
144
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
145
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
146
available types (FILL_&lt;type&gt;).
147
</source>
12281 cbradney 148
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 149
 
150
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
151
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
152
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
153
</translation>
154
  </message>
155
  <message>
9729 cbradney 156
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1135 cbradney 157
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
158
 
159
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
160
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
161
</source>
12281 cbradney 162
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 163
 
164
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
165
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
166
</translation>
167
  </message>
168
  <message>
9729 cbradney 169
    <location filename="" line="136953768"/>
1135 cbradney 170
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
171
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
172
 
173
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
174
following meaning:
175
 
176
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
177
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
178
 
179
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
180
  margins
181
 
182
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
183
 
184
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
185
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
186
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
187
 
188
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
189
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
190
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
191
 
192
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
193
 
194
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
195
 
196
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
197
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
198
is not in points, make sure to account for this.
199
 
200
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
201
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
202
</source>
1525 cbradney 203
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1135 cbradney 204
         unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
205
 
206
Skapar ett nytt dokument och returnerar &quot;true&quot; om det lyckas. Parametrarna har
207
följande betydelser:
208
 
209
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan
210
använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_&lt;paper_type&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
211
 
212
margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets
213
marginaler
214
 
215
 orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap)
216
 
217
firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds
218
för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre
219
nummer om du skapar dokument i flera delar.
220
 
221
unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en
222
fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
223
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
224
 
225
 facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag.
226
Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
227
 
228
 firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida.
229
Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
230
 
231
Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått.
232
Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått
233
måste du ta hänsyn till detta.
234
 
235
exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
236
               FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT
237
</translation>
238
  </message>
1525 cbradney 239
  <message>
9729 cbradney 240
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 241
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
242
 
243
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
244
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
245
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
246
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
247
master page for the new page.
248
 
249
May raise IndexError if the page number is out of range
250
</source>
12281 cbradney 251
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
5874 mrdocs 252
 
253
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
254
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
255
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
256
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
257
som skall användas för den nya sidan.
258
 
259
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
260
</translation>
3064 cbradney 261
  </message>
262
  <message>
9729 cbradney 263
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 264
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
265
 
266
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
267
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
268
</source>
9729 cbradney 269
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
5874 mrdocs 270
 
271
Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
272
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
273
</translation>
3064 cbradney 274
  </message>
3824 cbradney 275
  <message>
9729 cbradney 276
    <location filename="" line="136953768"/>
3824 cbradney 277
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
278
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
279
 
280
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
281
following meaning:
282
 
283
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
284
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
285
 
286
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
287
margins
288
 
289
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
290
 
291
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
292
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
293
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
294
 
295
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
296
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
297
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
298
 
299
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
300
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
301
PAGE_4 is 4-fold.
302
 
303
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
304
Indexed from 0 (0 = first).
305
 
306
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
307
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
308
is not in points, make sure to account for this.
309
 
310
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
311
PAGE_4, 3)
312
 
313
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
314
</source>
6434 cbradney 315
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
5874 mrdocs 316
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
317
 
318
Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
319
har följande innebörd:
320
 
321
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
322
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
323
 
324
margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
325
dokumentets begränsningslinjer
326
 
327
orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP
328
 
329
firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för
330
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt
331
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.
332
 
333
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
334
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
335
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
336
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
337
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
338
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
3824 cbradney 339
  </message>
1135 cbradney 340
</context>
341
<context>
342
  <name>@default</name>
343
  <message>
12281 cbradney 344
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1135 cbradney 345
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
346
 
347
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
348
has some text selected the value assigned to the first character
349
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
350
selected item is used.
351
</source>
352
    <translation type="unfinished"></translation>
353
  </message>
354
  <message>
12281 cbradney 355
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1135 cbradney 356
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
357
 
358
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
359
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
360
</source>
361
    <translation type="unfinished"></translation>
362
  </message>
363
  <message>
12281 cbradney 364
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1135 cbradney 365
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
366
 
367
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
368
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
369
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
370
selected item is used.
371
</source>
372
    <translation type="unfinished"></translation>
373
  </message>
374
  <message>
12281 cbradney 375
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1135 cbradney 376
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
377
 
378
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
379
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
380
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
381
used.
382
</source>
383
    <translation type="unfinished"></translation>
384
  </message>
385
  <message>
12281 cbradney 386
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1135 cbradney 387
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
388
 
389
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
390
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
391
</source>
392
    <translation type="unfinished"></translation>
393
  </message>
394
  <message>
12281 cbradney 395
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1135 cbradney 396
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
397
 
398
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
399
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
400
</source>
401
    <translation type="unfinished"></translation>
402
  </message>
403
  <message>
12281 cbradney 404
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1135 cbradney 405
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
406
 
407
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
408
given the currently selected item is used.
409
</source>
410
    <translation type="unfinished"></translation>
411
  </message>
412
  <message>
12281 cbradney 413
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1135 cbradney 414
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
415
 
416
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
417
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
418
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
419
used.
420
</source>
421
    <translation type="unfinished"></translation>
422
  </message>
423
  <message>
12281 cbradney 424
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1135 cbradney 425
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
426
 
427
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
428
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
429
currently selected item is used.
430
 
431
May throw ValueError if the font cannot be found.
432
</source>
433
    <translation type="unfinished"></translation>
434
  </message>
435
  <message>
12281 cbradney 436
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1135 cbradney 437
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
438
 
439
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
440
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
441
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
442
currently selected item is used.
443
 
444
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
445
</source>
446
    <translation type="unfinished"></translation>
447
  </message>
448
  <message>
12281 cbradney 449
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1135 cbradney 450
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
451
 
452
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
453
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
454
item is used.
455
 
456
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
457
</source>
458
    <translation type="unfinished"></translation>
459
  </message>
460
  <message>
12281 cbradney 461
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1135 cbradney 462
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
463
 
464
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
465
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
466
 
467
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
468
</source>
469
    <translation type="unfinished"></translation>
470
  </message>
471
  <message>
12281 cbradney 472
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1135 cbradney 473
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
474
 
475
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
476
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
477
 
478
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
479
</source>
480
    <translation type="unfinished"></translation>
481
  </message>
482
  <message>
12281 cbradney 483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1135 cbradney 484
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
485
 
486
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
487
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
488
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
489
 
490
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
491
</source>
492
    <translation type="unfinished"></translation>
493
  </message>
494
  <message>
12281 cbradney 495
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1135 cbradney 496
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
497
 
498
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
499
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
500
selected item is used.
501
</source>
502
    <translation type="unfinished"></translation>
503
  </message>
504
  <message>
12281 cbradney 505
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1135 cbradney 506
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
507
 
508
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
509
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
510
given the currently selected item is used.
511
</source>
512
    <translation type="unfinished"></translation>
513
  </message>
514
  <message>
12281 cbradney 515
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1135 cbradney 516
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
517
 
518
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
519
selected item is used.
520
</source>
521
    <translation type="unfinished"></translation>
522
  </message>
523
  <message>
12281 cbradney 524
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1135 cbradney 525
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
526
 
527
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
528
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
529
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
530
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
531
used.
532
</source>
533
    <translation type="unfinished"></translation>
534
  </message>
535
  <message>
12281 cbradney 536
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1135 cbradney 537
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
538
 
539
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
540
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
541
and must not link to or be linked from any other frames already.
542
 
543
May throw ScribusException if linking rules are violated.
544
</source>
545
    <translation type="unfinished"></translation>
546
  </message>
547
  <message>
12281 cbradney 548
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1135 cbradney 549
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
550
 
551
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
552
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
553
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
554
 
555
May throw ScribusException if linking rules are violated.
556
</source>
557
    <translation type="unfinished"></translation>
558
  </message>
559
  <message>
12281 cbradney 560
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1135 cbradney 561
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
562
 
563
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
564
currently selected item is used.</source>
565
    <translation type="unfinished"></translation>
566
  </message>
567
  <message>
12281 cbradney 568
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1135 cbradney 569
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
570
 
571
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
572
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
573
the value of the named color from the default document colors.
574
 
575
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
576
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
577
</source>
578
    <translation type="unfinished"></translation>
579
  </message>
580
  <message>
12281 cbradney 581
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1135 cbradney 582
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
583
 
584
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
585
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
586
Color components should be in the range from 0 to 255.
587
 
588
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
589
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
590
</source>
591
    <translation type="unfinished"></translation>
592
  </message>
593
  <message>
12281 cbradney 594
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1135 cbradney 595
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
596
 
597
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
598
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
599
&quot;None&quot; - transparent.
600
 
601
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
602
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
603
 
604
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
605
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
606
</source>
607
    <translation type="unfinished"></translation>
608
  </message>
609
  <message>
12281 cbradney 610
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1135 cbradney 611
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
612
 
613
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
614
 
615
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
616
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
617
</source>
618
    <translation type="unfinished"></translation>
619
  </message>
620
  <message>
12281 cbradney 621
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1135 cbradney 622
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
623
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
624
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
625
 
626
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
627
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
628
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
629
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
630
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
631
 
632
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
633
at 1.
634
 
635
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
636
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
637
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
638
can be binary-ORed with button constants:
639
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
640
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
641
 
642
Usage examples:
643
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
644
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
645
          ICON_ERROR)
646
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
647
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
648
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
649
 
650
Defined button and icon constants:
651
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
652
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
653
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
654
</source>
655
    <translation type="unfinished"></translation>
656
  </message>
657
  <message>
12281 cbradney 658
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1135 cbradney 659
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
660
 
661
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
662
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
663
 
664
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
665
</source>
666
    <translation type="unfinished"></translation>
667
  </message>
668
  <message>
12281 cbradney 669
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1135 cbradney 670
    <source>closeDoc()
671
 
672
Closes the current document without prompting to save.
673
 
674
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
675
</source>
676
    <translation type="unfinished"></translation>
677
  </message>
678
  <message>
12281 cbradney 679
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1135 cbradney 680
    <source>haveDoc() -&gt; bool
681
 
682
Returns true if there is a document open.
683
</source>
684
    <translation type="unfinished"></translation>
685
  </message>
686
  <message>
12281 cbradney 687
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1135 cbradney 688
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
689
 
690
Opens the document &quot;name&quot;.
691
 
692
May raise ScribusError if the document could not be opened.
693
</source>
694
    <translation type="unfinished"></translation>
695
  </message>
696
  <message>
12281 cbradney 697
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1135 cbradney 698
    <source>saveDoc()
699
 
700
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
701
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
702
save file dialog.
703
 
704
If the save fails, there is currently no way to tell.
705
</source>
706
    <translation type="unfinished"></translation>
707
  </message>
708
  <message>
12281 cbradney 709
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1135 cbradney 710
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
711
 
712
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
713
relative path).
714
 
715
May raise ScribusError if the save fails.
716
</source>
717
    <translation type="unfinished"></translation>
718
  </message>
719
  <message>
12281 cbradney 720
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1135 cbradney 721
    <source>setUnit(type)
722
 
723
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
724
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
725
 
726
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
727
</source>
728
    <translation type="unfinished"></translation>
729
  </message>
730
  <message>
12281 cbradney 731
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1135 cbradney 732
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
733
 
734
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
735
of the UNIT_* constants:
736
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
737
</source>
738
    <translation type="unfinished"></translation>
739
  </message>
740
  <message>
12281 cbradney 741
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1135 cbradney 742
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
743
 
744
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
745
current document.
746
</source>
747
    <translation type="unfinished"></translation>
748
  </message>
749
  <message>
12281 cbradney 750
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1135 cbradney 751
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
752
 
753
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
754
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
755
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
756
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
757
</source>
758
    <translation type="unfinished"></translation>
759
  </message>
760
  <message>
12281 cbradney 761
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1135 cbradney 762
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
763
 
764
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
765
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
766
</source>
767
    <translation type="unfinished"></translation>
768
  </message>
769
  <message>
12281 cbradney 770
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1135 cbradney 771
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
772
 
773
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
774
is not given the currently selected Item is used.
775
</source>
776
    <translation type="unfinished"></translation>
777
  </message>
778
  <message>
12281 cbradney 779
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1135 cbradney 780
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
781
 
782
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
783
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
784
</source>
785
    <translation type="unfinished"></translation>
786
  </message>
787
  <message>
12281 cbradney 788
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1135 cbradney 789
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
790
 
791
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
792
currently selected item is used. The cap types are:
793
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
794
</source>
795
    <translation type="unfinished"></translation>
796
  </message>
797
  <message>
12281 cbradney 798
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1135 cbradney 799
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
800
 
801
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
802
currently selected item is used. Line style constants are:
803
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
804
</source>
805
    <translation type="unfinished"></translation>
806
  </message>
807
  <message>
12281 cbradney 808
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1135 cbradney 809
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
810
 
811
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
812
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
813
</source>
814
    <translation type="unfinished"></translation>
815
  </message>
816
  <message>
12281 cbradney 817
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1135 cbradney 818
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
819
 
820
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
821
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
822
</source>
823
    <translation type="unfinished"></translation>
824
  </message>
825
  <message>
12281 cbradney 826
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1135 cbradney 827
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
828
 
829
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
830
given the currently selected item is used.
831
</source>
832
    <translation type="unfinished"></translation>
833
  </message>
834
  <message>
12281 cbradney 835
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1135 cbradney 836
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
837
 
838
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
839
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
840
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
841
for reference.
842
</source>
843
    <translation type="unfinished"></translation>
844
  </message>
845
  <message>
12281 cbradney 846
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1135 cbradney 847
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
848
 
849
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
850
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
851
is used.
852
</source>
853
    <translation type="unfinished"></translation>
854
  </message>
855
  <message>
12281 cbradney 856
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1135 cbradney 857
    <source>getAllObjects() -&gt; list
858
 
859
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
860
</source>
861
    <translation type="unfinished"></translation>
862
  </message>
863
  <message>
12281 cbradney 864
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1135 cbradney 865
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
866
 
867
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
868
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
869
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
870
belongs to a group, the whole group is moved.
871
</source>
872
    <translation type="unfinished"></translation>
873
  </message>
874
  <message>
12281 cbradney 875
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1135 cbradney 876
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
877
 
878
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
879
is not given the currently selected item is used.
880
</source>
881
    <translation type="unfinished"></translation>
882
  </message>
883
  <message>
12281 cbradney 884
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1135 cbradney 885
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
886
 
887
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
888
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
889
second selected Object and so on.
890
</source>
891
    <translation type="unfinished"></translation>
892
  </message>
893
  <message>
12281 cbradney 894
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1135 cbradney 895
    <source>selectionCount() -&gt; integer
896
 
897
Returns the number of selected objects.
898
</source>
899
    <translation type="unfinished"></translation>
900
  </message>
901
  <message>
12281 cbradney 902
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1135 cbradney 903
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
904
 
905
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
906
</source>
907
    <translation type="unfinished"></translation>
908
  </message>
909
  <message>
12281 cbradney 910
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1135 cbradney 911
    <source>deselectAll()
912
 
913
Deselects all objects in the whole document.
914
</source>
915
    <translation type="unfinished"></translation>
916
  </message>
917
  <message>
12281 cbradney 918
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1135 cbradney 919
    <source>groupObjects(list)
920
 
921
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
922
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
923
items are used.
924
</source>
925
    <translation type="unfinished"></translation>
926
  </message>
927
  <message>
12281 cbradney 928
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1135 cbradney 929
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
930
 
931
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
932
    <translation type="unfinished"></translation>
933
  </message>
934
  <message>
12281 cbradney 935
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1135 cbradney 936
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
937
 
938
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
939
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
940
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
941
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
942
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
943
 
944
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
945
</source>
946
    <translation type="unfinished"></translation>
947
  </message>
948
  <message>
12281 cbradney 949
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1135 cbradney 950
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
951
 
952
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
953
not given the currently selected item is used.
954
 
955
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
956
</source>
957
    <translation type="unfinished"></translation>
958
  </message>
959
  <message>
12281 cbradney 960
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1135 cbradney 961
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
962
 
963
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
964
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
965
means 100 %.
966
 
967
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
968
</source>
969
    <translation type="unfinished"></translation>
970
  </message>
971
  <message>
12281 cbradney 972
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1135 cbradney 973
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
974
 
975
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
976
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
977
if locked.
978
</source>
979
    <translation type="unfinished"></translation>
980
  </message>
981
  <message>
12281 cbradney 982
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1135 cbradney 983
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
984
 
985
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
986
currently selected item is used.
987
</source>
988
    <translation type="unfinished"></translation>
989
  </message>
990
  <message>
12281 cbradney 991
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1135 cbradney 992
    <source>getFontNames() -&gt; list
993
 
994
Returns a list with the names of all available fonts.
995
</source>
996
    <translation type="unfinished"></translation>
997
  </message>
998
  <message>
12281 cbradney 999
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1135 cbradney 1000
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1001
 
1002
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1003
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1004
</source>
1005
    <translation type="unfinished"></translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
12281 cbradney 1008
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1135 cbradney 1009
    <source>getLayers() -&gt; list
1010
 
1011
Returns a list with the names of all defined layers.
1012
</source>
1013
    <translation type="unfinished"></translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
12281 cbradney 1016
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1135 cbradney 1017
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1018
 
1019
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1020
 
1021
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1022
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1023
</source>
1024
    <translation type="unfinished"></translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
12281 cbradney 1027
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1135 cbradney 1028
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1029
 
1030
Returns the name of the current active layer.
1031
</source>
1032
    <translation type="unfinished"></translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
12281 cbradney 1035
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1135 cbradney 1036
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1037
 
1038
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1039
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1040
 
1041
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1042
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1043
</source>
1044
    <translation type="unfinished"></translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
12281 cbradney 1047
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1135 cbradney 1048
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1049
 
1050
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1051
the layer is invisible.
1052
 
1053
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1054
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1055
</source>
1056
    <translation type="unfinished"></translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
12281 cbradney 1059
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1135 cbradney 1060
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1061
 
1062
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1063
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1064
 
1065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1067
</source>
1068
    <translation type="unfinished"></translation>
1069
  </message>
1070
  <message>
12281 cbradney 1071
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1135 cbradney 1072
    <source>createLayer(layer)
1073
 
1074
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1075
 
1076
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1077
</source>
1078
    <translation type="unfinished"></translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
12281 cbradney 1081
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1135 cbradney 1082
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1083
 
1084
Returns a string with the -lang value.
1085
</source>
1086
    <translation type="unfinished"></translation>
1087
  </message>
1088
  <message>
12281 cbradney 1089
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1135 cbradney 1090
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1091
 
1092
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1093
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1094
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1095
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1096
create one for you.
1097
 
1098
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1099
</source>
1100
    <translation type="unfinished"></translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
12281 cbradney 1103
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1135 cbradney 1104
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1105
 
1106
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1107
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1108
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1109
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1110
given Scribus will create one for you.
1111
 
1112
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1113
</source>
1114
    <translation type="unfinished"></translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
12281 cbradney 1117
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1135 cbradney 1118
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1119
 
1120
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1121
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1122
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1123
object because you need this name for further access to that object. If
1124
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1125
 
1126
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1127
</source>
1128
    <translation type="unfinished"></translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
12281 cbradney 1131
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1135 cbradney 1132
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1133
 
1134
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1135
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1136
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1137
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1138
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1139
Scribus will create one for you.
1140
 
1141
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1142
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1143
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1144
</source>
1145
    <translation type="unfinished"></translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
12281 cbradney 1148
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1135 cbradney 1149
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1150
 
1151
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1152
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1153
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1154
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1155
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1156
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1157
identifier for the object because you need this name for further access to that
1158
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1159
 
1160
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1161
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1162
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1163
</source>
1164
    <translation type="unfinished"></translation>
1165
  </message>
1166
  <message>
12281 cbradney 1167
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1135 cbradney 1168
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1169
 
1170
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1171
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1172
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1173
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1174
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1175
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1176
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1177
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1178
for you.
1179
 
1180
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1181
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1182
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1183
</source>
1184
    <translation type="unfinished"></translation>
1185
  </message>
1186
  <message>
12281 cbradney 1187
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1135 cbradney 1188
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1189
 
1190
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1191
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1192
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1193
unique identifier for the object because you need this name for further access
1194
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1195
 
1196
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1197
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1198
</source>
1199
    <translation type="unfinished"></translation>
1200
  </message>
1201
  <message>
12281 cbradney 1202
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1135 cbradney 1203
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1204
 
1205
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1206
selected item is deleted.
1207
</source>
1208
    <translation type="unfinished"></translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
12281 cbradney 1211
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1135 cbradney 1212
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1213
 
1214
Test if an object with specified name really exists in the document.
1215
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1216
returns True if there is something selected.
1217
</source>
1218
    <translation type="unfinished"></translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
12281 cbradney 1221
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1135 cbradney 1222
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1223
 
1224
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1225
given, it&apos;s applied on the selected object.
1226
</source>
1227
    <translation type="unfinished"></translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
12281 cbradney 1230
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1135 cbradney 1231
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1232
 
1233
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1234
</source>
1235
    <translation type="unfinished"></translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
12281 cbradney 1238
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1135 cbradney 1239
    <source>currentPage() -&gt; integer
1240
 
1241
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1242
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1243
</source>
1244
    <translation type="unfinished"></translation>
1245
  </message>
1246
  <message>
12281 cbradney 1247
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1135 cbradney 1248
    <source>redrawAll()
1249
 
1250
Redraws all pages.
1251
</source>
1252
    <translation type="unfinished"></translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
12281 cbradney 1255
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1135 cbradney 1256
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1257
 
1258
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1259
 
1260
May raise ScribusError if the save failed.
1261
</source>
1262
    <translation type="unfinished"></translation>
1263
  </message>
1264
  <message>
12281 cbradney 1265
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1135 cbradney 1266
    <source>deletePage(nr)
1267
 
1268
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1269
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1270
page number is.
1271
 
1272
May raise IndexError if the page number is out of range
1273
</source>
1274
    <translation type="unfinished"></translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
12281 cbradney 1277
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1135 cbradney 1278
    <source>pageCount() -&gt; integer
1279
 
1280
Returns the number of pages in the document.
1281
</source>
1282
    <translation type="unfinished"></translation>
1283
  </message>
1284
  <message>
12281 cbradney 1285
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1135 cbradney 1286
    <source>getHGuides() -&gt; list
1287
 
1288
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1289
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1290
</source>
1291
    <translation type="unfinished"></translation>
1292
  </message>
1293
  <message>
12281 cbradney 1294
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1135 cbradney 1295
    <source>setHGuides(list)
1296
 
1297
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1298
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1299
 
1300
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1301
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1302
</source>
1303
    <translation type="unfinished"></translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
12281 cbradney 1306
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1135 cbradney 1307
    <source>getVGuides()
1308
 
1309
See getHGuides.
1310
</source>
1311
    <translation type="unfinished"></translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
12281 cbradney 1314
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1135 cbradney 1315
    <source>setVGuides()
1316
 
1317
See setHGuides.
1318
</source>
1319
    <translation type="unfinished"></translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
12281 cbradney 1322
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1135 cbradney 1323
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1324
 
1325
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1326
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1327
</source>
1328
    <translation type="unfinished"></translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
12281 cbradney 1331
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1135 cbradney 1332
    <source>getPageItems() -&gt; list
1333
 
1334
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1335
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1336
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1337
the page...
1338
</source>
1339
    <translation type="unfinished"></translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
12281 cbradney 1342
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1135 cbradney 1343
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1344
 
1345
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1346
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1347
currently selected item is used.
1348
</source>
1349
    <translation type="unfinished"></translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
12281 cbradney 1352
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1135 cbradney 1353
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1354
 
1355
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1356
is not given the currently selected item is used.
1357
</source>
1358
    <translation type="unfinished"></translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
12281 cbradney 1361
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1135 cbradney 1362
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1363
 
1364
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1365
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1366
given the currently selected item is used.
1367
 
1368
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1369
</source>
1370
    <translation type="unfinished"></translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
12281 cbradney 1373
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1135 cbradney 1374
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1375
 
1376
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1377
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1378
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1379
is used.
1380
 
1381
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1382
</source>
1383
    <translation type="unfinished"></translation>
1384
  </message>
1385
  <message>
12281 cbradney 1386
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1135 cbradney 1387
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1388
 
1389
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1390
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1391
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1392
</source>
1393
    <translation type="unfinished"></translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
12281 cbradney 1396
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1135 cbradney 1397
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1398
 
1399
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1400
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1401
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1402
</source>
1403
    <translation type="unfinished"></translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
12281 cbradney 1406
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1135 cbradney 1407
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1408
 
1409
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1410
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1411
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1412
</source>
1413
    <translation type="unfinished"></translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
12281 cbradney 1416
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1135 cbradney 1417
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1418
 
1419
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1420
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1421
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1422
Item is used.
1423
 
1424
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1425
</source>
1426
    <translation type="unfinished"></translation>
1427
  </message>
1428
  <message>
12281 cbradney 1429
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1135 cbradney 1430
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1431
 
1432
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1433
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1434
 
1435
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1436
</source>
1437
    <translation type="unfinished"></translation>
1438
  </message>
1439
  <message>
12281 cbradney 1440
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1135 cbradney 1441
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1442
 
1443
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1444
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1445
 
1446
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1447
</source>
1448
    <translation type="unfinished"></translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
12281 cbradney 1451
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1135 cbradney 1452
    <source>progressReset()
1453
 
1454
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1455
new progress bar use. See progressSet.
1456
</source>
1457
    <translation type="unfinished"></translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
12281 cbradney 1460
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1135 cbradney 1461
    <source>progressTotal(max)
1462
 
1463
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1464
See progressSet.
1465
</source>
1466
    <translation type="unfinished"></translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
12281 cbradney 1469
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1135 cbradney 1470
    <source>progressSet(nr)
1471
 
1472
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1473
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1474
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1475
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1476
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1477
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1478
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1479
</source>
1480
    <translation type="unfinished"></translation>
1481
  </message>
1482
  <message>
12281 cbradney 1483
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1135 cbradney 1484
    <source>setCursor()
1485
 
1486
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1487
</source>
1488
    <translation type="unfinished"></translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
12281 cbradney 1491
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1135 cbradney 1492
    <source>docChanged(bool)
1493
 
1494
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1495
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1496
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1497
</source>
1498
    <translation type="unfinished"></translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
12281 cbradney 1501
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 1502
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1503
 
1504
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1505
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1506
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1507
 
1508
May raise WrongFrameTypeError.
1509
</source>
1510
    <translation type="unfinished"></translation>
1511
  </message>
1512
  <message>
12281 cbradney 1513
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 1514
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1515
 
1516
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1517
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1518
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1519
 
1520
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1521
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1522
</source>
1523
    <translation type="unfinished"></translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
12281 cbradney 1526
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
1525 cbradney 1527
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1528
 
1529
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1530
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1531
space. If no document is open, returns the value of the named color
1532
from the default document colors.
1533
 
1534
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1535
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1536
</source>
1537
    <translation type="unfinished"></translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
12281 cbradney 1540
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
1525 cbradney 1541
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1542
 
1543
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1544
for details of arguments.
1545
 
1546
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1547
</source>
1548
    <translation type="unfinished"></translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
12281 cbradney 1551
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
1525 cbradney 1552
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1553
 
1554
Return a list of property names supported by `object&apos;.
1555
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1556
by parent classes as well.
1557
</source>
1558
    <translation type="unfinished"></translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
12281 cbradney 1561
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
1525 cbradney 1562
    <source>getProperty(object, property)
1563
 
1564
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1565
 
1566
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1567
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
1568
C++ QObject instance.
1569
 
1570
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
1571
to look up on `object&apos;.
1572
 
1573
The return value varies depending on the type of the property.
1574
</source>
1575
    <translation type="unfinished"></translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
12281 cbradney 1578
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1579
    <source>setProperty(object, property, value)
1580
 
1581
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1582
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1583
also be raised if the underlying setter fails.
1584
 
1585
See getProperty() for more information.
1586
</source>
1587
    <translation type="unfinished"></translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
12281 cbradney 1590
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1525 cbradney 1591
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1592
 
1593
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1594
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1595
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1596
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1597
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1598
 
1599
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1600
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1601
</source>
1602
    <translation type="unfinished"></translation>
1603
  </message>
1604
  <message>
12281 cbradney 1605
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 1606
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1607
 
1608
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1609
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1610
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1611
selected item is used.
1612
 
1613
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1614
</source>
1615
    <translation type="unfinished"></translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
12281 cbradney 1618
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 1619
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
1620
 
1621
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
1622
style name or None when user cancels the dialog.
1623
</source>
1624
    <translation type="unfinished"></translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
12281 cbradney 1627
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
3064 cbradney 1628
    <source>getPageMargins()
1629
 
1630
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1631
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1632
</source>
1633
    <translation type="unfinished"></translation>
1634
  </message>
1635
  <message>
12281 cbradney 1636
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 1637
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
1638
 
1639
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
1640
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
1641
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
1642
 
1525 cbradney 1643
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
1644
</source>
1645
    <translation type="unfinished"></translation>
1646
  </message>
3064 cbradney 1647
  <message>
12281 cbradney 1648
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
3064 cbradney 1649
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1650
 
1651
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1652
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1653
 
1654
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1655
</source>
1656
    <translation type="unfinished"></translation>
1657
  </message>
3824 cbradney 1658
  <message>
12281 cbradney 1659
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 1660
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1661
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1662
 
1663
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
1664
 
1665
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1666
following meaning:
1667
 
1668
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1669
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1670
 
1671
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1672
  margins
1673
 
1674
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1675
 
1676
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1677
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1678
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1679
 
1680
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1681
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1682
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1683
 
1684
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1685
 
1686
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1687
 
1688
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1689
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1690
is not in points, make sure to account for this.
1691
 
1692
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1693
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1694
</source>
1695
    <translation type="unfinished"></translation>
1696
  </message>
4141 cbradney 1697
  <message>
12281 cbradney 1698
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 1699
    <source>closeMasterPage()
1700
 
1701
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
1702
to normal. Begin editing with editMasterPage().
1703
</source>
1704
    <translation type="unfinished"></translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
12281 cbradney 1707
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 1708
    <source>masterPageNames()
1709
 
1710
Returns a list of the names of all master pages in the document.
1711
</source>
1712
    <translation type="unfinished"></translation>
1713
  </message>
1714
  <message>
12281 cbradney 1715
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 1716
    <source>editMasterPage(pageName)
1717
 
1718
Enables master page editing and opens the named master page
1719
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
1720
</source>
1721
    <translation type="unfinished"></translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
12281 cbradney 1724
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 1725
    <source>createMasterPage(pageName)
1726
 
1727
Creates a new master page named pageName and opens it for
1728
editing.
1729
</source>
1730
    <translation type="unfinished"></translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
12281 cbradney 1733
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 1734
    <source>deleteMasterPage(pageName)
1735
 
1736
Delete the named master page.
1737
</source>
1738
    <translation type="unfinished"></translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
12281 cbradney 1741
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 1742
    <source>zoomDocument(double)
1743
 
1744
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1745
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1746
</source>
1747
    <translation type="unfinished"></translation>
1748
  </message>
6261 cbradney 1749
  <message>
12281 cbradney 1750
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6261 cbradney 1751
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1752
 
1753
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1754
is not given the currently selected Item is used.
1755
</source>
1756
    <translation type="unfinished"></translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
12281 cbradney 1759
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6261 cbradney 1760
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1761
 
1762
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1763
is not given the currently selected Item is used.
1764
</source>
1765
    <translation type="unfinished"></translation>
1766
  </message>
1767
  <message>
12281 cbradney 1768
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6261 cbradney 1769
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1770
 
1771
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1772
is not given the currently selected Item is used.
1773
</source>
1774
    <translation type="unfinished"></translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
12281 cbradney 1777
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6261 cbradney 1778
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1779
 
1780
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1781
is not given the currently selected Item is used.
1782
</source>
1783
    <translation type="unfinished"></translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
12281 cbradney 1786
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6261 cbradney 1787
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1788
 
1789
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1790
true the layer will be locked.
1791
 
1792
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1793
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1794
</source>
1795
    <translation type="unfinished"></translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
12281 cbradney 1798
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6261 cbradney 1799
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1800
 
1801
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1802
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1803
&quot;layer&quot; is locked.
1804
 
1805
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1806
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1807
</source>
1808
    <translation type="unfinished"></translation>
1809
  </message>
1810
  <message>
12281 cbradney 1811
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6261 cbradney 1812
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1813
 
1814
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1815
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1816
&quot;layer&quot; is normal.
1817
 
1818
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1819
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1820
</source>
1821
    <translation type="unfinished"></translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
12281 cbradney 1824
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6261 cbradney 1825
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1826
 
1827
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1828
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1829
 
1830
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1831
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1832
</source>
1833
    <translation type="unfinished"></translation>
1834
  </message>
1835
  <message>
12281 cbradney 1836
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6261 cbradney 1837
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1838
 
1839
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1840
 
1841
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1842
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1843
</source>
1844
    <translation type="unfinished"></translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
12281 cbradney 1847
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6261 cbradney 1848
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1849
 
1850
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1851
 
1852
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1853
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1854
</source>
1855
    <translation type="unfinished"></translation>
1856
  </message>
1857
  <message>
12281 cbradney 1858
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
6261 cbradney 1859
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1860
 
1861
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1862
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1863
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1864
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1865
is not given Scribus will create one for you.
1866
 
1867
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1868
</source>
1869
    <translation type="unfinished"></translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
12281 cbradney 1872
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6261 cbradney 1873
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1874
 
1875
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1876
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1877
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1878
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1879
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1880
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1881
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1882
</source>
1883
    <translation type="unfinished"></translation>
1884
  </message>
1885
  <message>
12281 cbradney 1886
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6261 cbradney 1887
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1888
 
1889
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1890
</source>
1891
    <translation type="unfinished"></translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
12281 cbradney 1894
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 1895
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1896
 
1897
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1898
strings.
1899
</source>
1900
    <translation type="unfinished"></translation>
1901
  </message>
1902
  <message>
12281 cbradney 1903
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 1904
    <source>getPageType() -&gt; integer
1905
 
1906
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1907
</source>
1908
    <translation type="unfinished"></translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
12281 cbradney 1911
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 1912
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1913
 
1914
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1915
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1916
</source>
1917
    <translation type="unfinished"></translation>
1918
  </message>
7508 cbradney 1919
  <message>
12281 cbradney 1920
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 1921
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1922
 
1923
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1924
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
1925
the range from 0 to 255.
1926
 
1927
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1928
</source>
1929
    <translation type="unfinished"></translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
12281 cbradney 1932
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 1933
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1934
 
1935
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
1936
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
1937
selected item is used.
1938
</source>
1939
    <translation type="unfinished"></translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
12281 cbradney 1942
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 1943
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1944
 
1945
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1946
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1947
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
1948
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1949
</source>
1950
    <translation type="unfinished"></translation>
1951
  </message>
1952
  <message>
12281 cbradney 1953
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 1954
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1955
 
1956
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1957
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1958
selected item is used.
1959
</source>
1960
    <translation type="unfinished"></translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
12281 cbradney 1963
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 1964
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1965
 
1966
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1967
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1968
 
1969
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1970
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1971
</source>
1972
    <translation type="unfinished"></translation>
1973
  </message>
1974
  <message>
12281 cbradney 1975
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 1976
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1977
 
1978
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1979
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1980
&quot;layer&quot; is invisible.
1981
 
1982
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1983
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1984
</source>
1985
    <translation type="unfinished"></translation>
1986
  </message>
1987
  <message>
12281 cbradney 1988
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 1989
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
1990
 
1991
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
1992
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
1993
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
1994
not given the currently selected Item is used.
1995
 
1996
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
1997
</source>
1998
    <translation type="unfinished"></translation>
1999
  </message>
9729 cbradney 2000
  <message>
2001
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
2002
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 2003
    <translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
9729 cbradney 2004
  </message>
2005
  <message>
12281 cbradney 2006
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
9729 cbradney 2007
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2008
 
2009
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2010
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2011
constants.
2012
</source>
2013
    <translation type="unfinished"></translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
12281 cbradney 2016
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9729 cbradney 2017
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2018
 
2019
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2020
true the layer will be displayed outlined.
2021
 
2022
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2023
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2024
</source>
2025
    <translation type="unfinished"></translation>
2026
  </message>
2027
  <message>
12281 cbradney 2028
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9729 cbradney 2029
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2030
 
2031
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2032
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2033
 
2034
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2035
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2036
</source>
2037
    <translation type="unfinished"></translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
12281 cbradney 2040
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9729 cbradney 2041
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2042
 
2043
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2044
 
2045
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2046
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2047
</source>
2048
    <translation type="unfinished"></translation>
2049
  </message>
2050
  <message>
12281 cbradney 2051
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9729 cbradney 2052
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2053
 
2054
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2055
 
2056
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2057
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2058
</source>
2059
    <translation type="unfinished"></translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
12281 cbradney 2062
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9729 cbradney 2063
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2064
 
2065
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2066
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2067
</source>
2068
    <translation type="unfinished"></translation>
2069
  </message>
2070
  <message>
12281 cbradney 2071
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9729 cbradney 2072
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2073
 
2074
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2075
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2076
</source>
2077
    <translation type="unfinished"></translation>
2078
  </message>
2079
  <message>
12281 cbradney 2080
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9729 cbradney 2081
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2082
 
2083
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2084
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2085
</source>
2086
    <translation type="unfinished"></translation>
2087
  </message>
2088
  <message>
12281 cbradney 2089
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9729 cbradney 2090
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2091
 
2092
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2093
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2094
</source>
2095
    <translation type="unfinished"></translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
12281 cbradney 2098
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9729 cbradney 2099
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2100
 
2101
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2102
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2103
 
2104
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2105
</source>
2106
    <translation type="unfinished"></translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
12281 cbradney 2109
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9729 cbradney 2110
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2111
 
2112
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2113
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2114
 
2115
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2116
</source>
2117
    <translation type="unfinished"></translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
12281 cbradney 2120
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9729 cbradney 2121
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2122
 
2123
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2124
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2125
 
2126
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2127
</source>
2128
    <translation type="unfinished"></translation>
2129
  </message>
10166 cbradney 2130
  <message>
12281 cbradney 2131
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
10166 cbradney 2132
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2133
 
2134
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2135
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2136
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2137
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2138
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2139
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2140
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2141
optional parameters is False.
10166 cbradney 2142
 
2143
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2144
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2145
 
2146
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2147
 
2148
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2149
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2150
</source>
2151
    <translation type="unfinished"></translation>
2152
  </message>
10842 cbradney 2153
  <message>
12281 cbradney 2154
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
10842 cbradney 2155
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2156
 
2157
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2158
the currently selected item is used. The join types are:
2159
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2160
</source>
2161
    <translation type="unfinished"></translation>
2162
  </message>
2163
  <message>
12281 cbradney 2164
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
10842 cbradney 2165
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2166
 
2167
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2168
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2169
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2170
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2171
given the currently selected item is used.
2172
</source>
2173
    <translation type="unfinished"></translation>
2174
  </message>
2175
  <message>
12281 cbradney 2176
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
10842 cbradney 2177
    <source>gotoPage(nr)
2178
 
2179
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2180
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2181
just sets the page that script commands will operates on.
2182
 
2183
May raise IndexError if the page number is out of range.
2184
</source>
2185
    <translation type="unfinished"></translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
12281 cbradney 2188
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 2189
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2190
 
2191
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2192
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2193
 
2194
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2195
</source>
2196
    <translation type="unfinished"></translation>
2197
  </message>
11652 cbradney 2198
  <message>
12281 cbradney 2199
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
11652 cbradney 2200
    <source>moveSelectionToFront()
2201
 
2202
Moves current selection to front.
2203
</source>
2204
    <translation type="unfinished"></translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
12281 cbradney 2207
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
11652 cbradney 2208
    <source>moveSelectionToFront()
2209
 
2210
Moves current selection to back.
2211
</source>
2212
    <translation type="unfinished"></translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
12281 cbradney 2215
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
11652 cbradney 2216
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2217
 
2218
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2219
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2220
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2221
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2222
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2223
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2224
</source>
2225
    <translation type="unfinished"></translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
12281 cbradney 2228
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
11652 cbradney 2229
    <source>createCharStyle(...)
2230
 
2231
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2232
 
2233
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2234
 
2235
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2236
 
2237
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2238
 
2239
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2240
 
2241
-&gt; inherit
2242
 
2243
-&gt; bold
2244
 
2245
-&gt; italic
2246
 
2247
-&gt; underline
2248
 
2249
-&gt; underlinewords
2250
 
2251
-&gt; strike
2252
 
2253
-&gt; superscript
2254
 
2255
-&gt; subscript
2256
 
2257
-&gt; outline
2258
 
2259
-&gt; shadowed
2260
 
2261
-&gt; allcaps
2262
 
2263
-&gt; smallcaps
2264
 
2265
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2266
 
2267
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2268
 
2269
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2270
 
2271
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2272
 
2273
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2274
 
2275
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2276
 
2277
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2278
 
2279
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2280
 
2281
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2282
 
2283
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2284
 
2285
</source>
2286
    <translation type="unfinished"></translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
12281 cbradney 2289
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
11652 cbradney 2290
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2291
 
2292
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2293
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2294
 
2295
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2296
</source>
2297
    <translation type="unfinished"></translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
12281 cbradney 2300
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
11652 cbradney 2301
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2302
 
2303
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2304
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2305
 
2306
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2307
</source>
2308
    <translation type="unfinished"></translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
12281 cbradney 2311
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
11652 cbradney 2312
    <source>scrollDocument(x,y)
2313
 
2314
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2315
</source>
2316
    <translation type="unfinished"></translation>
2317
  </message>
12281 cbradney 2318
  <message>
2319
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2320
    <source>getColorNames() -&gt; list
2321
 
2322
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2323
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2324
</source>
2325
    <translation type="unfinished">getColorNames()-&gt;list
2326
 
2327
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
2328
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
2329
</translation>
2330
  </message>
2331
  <message>
2332
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2333
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
2334
 
2335
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2336
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2337
Returns true if a new document was created.
2338
</source>
2339
    <translation type="unfinished">newDocDialog()-&gt;bool
2340
 
2341
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
2342
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
2343
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
2344
</translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
2348
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2349
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
2350
 
2351
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2352
following meaning:
2353
 
2354
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2355
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2356
 
2357
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2358
margins
2359
 
2360
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2361
 
2362
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2363
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2364
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2365
 
2366
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2367
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2368
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2369
 
2370
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2371
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2372
PAGE_4 is 4-fold.
2373
 
2374
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2375
Indexed from 0 (0 = first).
2376
 
2377
numPage = Number of pages to be created.
2378
 
2379
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2380
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2381
is not in points, make sure to account for this.
2382
 
2383
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2384
PAGE_4, 3, 1)
2385
 
2386
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished"></translation>
2389
  </message>
2390
  <message>
2391
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2392
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2393
 
2394
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2395
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2396
</source>
2397
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
2398
 
2399
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
2400
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
2401
</translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2405
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2406
 
2407
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2408
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2409
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2410
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2411
</source>
2412
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
2413
 
2414
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
2415
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
2416
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
2417
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
2418
</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2422
    <source>setRedraw(bool)
2423
 
2424
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2425
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2426
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2427
</source>
2428
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
2429
 
2430
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
2431
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
2432
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
2433
</translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2437
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2438
 
2439
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2440
coordinates are given in the current measurement units of the document
2441
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2442
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2443
is not given Scribus will create one for you.
2444
 
2445
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
2446
</source>
2447
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
2448
 
2449
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
2450
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
2451
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
2452
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
2453
 
2454
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
2455
</translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
2458
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2459
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2460
 
2461
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2462
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2463
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2464
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2465
master page for the new page.
2466
 
2467
May raise IndexError if the page number is out of range
2468
</source>
2469
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2470
 
2471
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
2472
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
2473
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
2474
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
2475
som skall användas för den nya sidan.
2476
 
2477
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
2478
</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2482
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2483
 
2484
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2485
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2486
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2487
</source>
2488
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2489
 
2490
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
2491
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
2492
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
2493
</translation>
2494
  </message>
2495
  <message>
2496
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2497
    <source>createParagraphStyle(...)
2498
 
2499
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2500
 
2501
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2502
 
2503
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2504
 
2505
fixed linespacing:     0
2506
 
2507
automatic linespacing:   1
2508
 
2509
baseline grid linespacing: 2
2510
 
2511
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2512
 
2513
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2514
 
2515
-&gt; left:   0
2516
 
2517
-&gt; center:  1
2518
 
2519
-&gt; right:  2
2520
 
2521
-&gt; justify: 3
2522
 
2523
-&gt; extend:  4
2524
 
2525
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2526
 
2527
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2528
 
2529
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2530
 
2531
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2532
 
2533
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2534
 
2535
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2536
 
2537
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2538
 
2539
</source>
2540
    <translation type="unfinished"></translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2544
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2545
 
2546
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2547
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2548
the selection is returned.
2549
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2550
</source>
2551
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
2552
 
2553
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
2554
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
2555
markeringen.
2556
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
2557
</translation>
2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2561
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2562
 
2563
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2564
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2565
</source>
2566
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
2567
 
2568
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
2569
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
2570
</translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
2574
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
2575
 
2576
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2577
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2578
 
2579
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
2580
</source>
2581
    <translation type="unfinished"></translation>
2582
  </message>
1135 cbradney 2583
</context>
2584
<context>
10842 cbradney 2585
  <name>AIPlug</name>
2586
  <message>
12281 cbradney 2587
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
10842 cbradney 2588
    <source>Importing: %1</source>
2589
    <translation type="unfinished"></translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
12281 cbradney 2592
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
10842 cbradney 2593
    <source>Analyzing File:</source>
2594
    <translation type="unfinished"></translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
12281 cbradney 2597
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
10842 cbradney 2598
    <source>Group%1</source>
2599
    <translation type="unfinished"></translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
12281 cbradney 2602
    <location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
10842 cbradney 2603
    <source>Generating Items</source>
2604
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
2605
  </message>
2606
</context>
2607
<context>
395 Franz 2608
  <name>About</name>
2609
  <message>
9729 cbradney 2610
    <location filename="" line="136953768"/>
1135 cbradney 2611
    <source>About Scribus%1%2</source>
2612
    <translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
12281 cbradney 2615
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
395 Franz 2616
    <source>&amp;About</source>
2617
    <translation>&amp;Om</translation>
2618
  </message>
2619
  <message>
12281 cbradney 2620
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
395 Franz 2621
    <source>Contributions from:</source>
2622
    <translation>Bidrag från:</translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
9729 cbradney 2625
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2626
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2627
    <translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
395 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
12281 cbradney 2630
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
395 Franz 2631
    <source>A&amp;uthors</source>
2632
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
9729 cbradney 2635
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2636
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2637
    <translation type="obsolete">Tyska:</translation>
395 Franz 2638
  </message>
2639
  <message>
9729 cbradney 2640
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2641
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2642
    <translation type="obsolete">Franska:</translation>
395 Franz 2643
  </message>
2644
  <message>
9729 cbradney 2645
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2646
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2647
    <translation type="obsolete">Italienska:</translation>
395 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
9729 cbradney 2650
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2651
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2652
    <translation type="obsolete">Ungerska:</translation>
395 Franz 2653
  </message>
2654
  <message>
9729 cbradney 2655
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2656
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 2657
    <translation type="obsolete">Ukrainska:</translation>
395 Franz 2658
  </message>
2659
  <message>
9729 cbradney 2660
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2661
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2662
    <translation type="obsolete">Bulgariska:</translation>
395 Franz 2663
  </message>
2664
  <message>
9729 cbradney 2665
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2666
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2667
    <translation type="obsolete">Galiciska:</translation>
395 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
9729 cbradney 2670
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2671
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 2672
    <translation type="obsolete">Turkiska:</translation>
395 Franz 2673
  </message>
2674
  <message>
9729 cbradney 2675
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2676
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2677
    <translation type="obsolete">Litauiska:</translation>
395 Franz 2678
  </message>
2679
  <message>
9729 cbradney 2680
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2681
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2682
    <translation type="obsolete">Polska:</translation>
395 Franz 2683
  </message>
2684
  <message>
9729 cbradney 2685
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2686
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">Tjekiska:</translation>
395 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
9729 cbradney 2690
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2691
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 2692
    <translation type="obsolete">Slovakiska:</translation>
395 Franz 2693
  </message>
2694
  <message>
9729 cbradney 2695
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2696
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2697
    <translation type="obsolete">Danska:</translation>
395 Franz 2698
  </message>
2699
  <message>
9729 cbradney 2700
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2701
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2702
    <translation type="obsolete">Norska:</translation>
395 Franz 2703
  </message>
2704
  <message>
9729 cbradney 2705
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2706
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 2707
    <translation type="obsolete">Walesiska:</translation>
395 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
9729 cbradney 2710
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2711
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2712
    <translation type="obsolete">Ryska:</translation>
395 Franz 2713
  </message>
2714
  <message>
9729 cbradney 2715
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2716
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2717
    <translation type="obsolete">Brasilianska:</translation>
395 Franz 2718
  </message>
2719
  <message>
9729 cbradney 2720
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2721
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2722
    <translation type="obsolete">Finska:</translation>
395 Franz 2723
  </message>
2724
  <message>
9729 cbradney 2725
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2726
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 2727
    <translation type="obsolete">Slovenska:</translation>
395 Franz 2728
  </message>
2729
  <message>
9729 cbradney 2730
    <location filename="" line="136953768"/>
395 Franz 2731
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2732
    <translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
395 Franz 2733
  </message>
2734
  <message>
12281 cbradney 2735
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
395 Franz 2736
    <source>&amp;Translations</source>
5874 mrdocs 2737
    <translation>Översä&amp;ttningar</translation>
395 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
12281 cbradney 2740
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
395 Franz 2741
    <source>&amp;Online</source>
2742
    <translation>O&amp;nline</translation>
2743
  </message>
2744
  <message>
12281 cbradney 2745
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
395 Franz 2746
    <source>&amp;Close</source>
2747
    <translation>&amp;Stäng</translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
9729 cbradney 2750
    <location filename="" line="136953768"/>
1135 cbradney 2751
    <source>This panel shows the version, build date and
2752
 compiled in library support in Scribus
2753
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2754
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
1135 cbradney 2756
 kompilerade stödbibliotek för Scribus.
2757
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.
2758
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
12281 cbradney 2761
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
418 Franz 2762
    <source>Development Team:</source>
1135 cbradney 2763
    <translation>Utvecklargrupp:</translation>
418 Franz 2764
  </message>
2765
  <message>
12281 cbradney 2766
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
418 Franz 2767
    <source>Official Documentation:</source>
1135 cbradney 2768
    <translation>Officiell dokumentation:</translation>
418 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
12281 cbradney 2771
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
418 Franz 2772
    <source>Other Documentation:</source>
5874 mrdocs 2773
    <translation>Övrig dokumentation:</translation>
418 Franz 2774
  </message>
2775
  <message>
9729 cbradney 2776
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 2777
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2778
    <translation type="obsolete">Engelska (British):</translation>
418 Franz 2779
  </message>
2780
  <message>
9729 cbradney 2781
    <location filename="" line="136953768"/>
418 Franz 2782
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 2783
    <translation type="obsolete">Svenska:</translation>
418 Franz 2784
  </message>
2785
  <message>
12281 cbradney 2786
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
418 Franz 2787
    <source>Homepage</source>
1135 cbradney 2788
    <translation>Hemsida</translation>
418 Franz 2789
  </message>
2790
  <message>
12281 cbradney 2791
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
418 Franz 2792
    <source>Online Reference</source>
1135 cbradney 2793
    <translation>Online referenshandbok</translation>
418 Franz 2794
  </message>
2795
  <message>
12281 cbradney 2796
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
418 Franz 2797
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
1135 cbradney 2798
    <translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
418 Franz 2799
  </message>
2800
  <message>
12281 cbradney 2801
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
418 Franz 2802
    <source>Mailing List</source>
1135 cbradney 2803
    <translation>Utsändningslista</translation>
418 Franz 2804
  </message>
454 fschmid 2805
  <message>
12281 cbradney 2806
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
454 fschmid 2807
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 2808
    <translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
454 fschmid 2809
  </message>
2810
  <message>
9729 cbradney 2811
    <location filename="" line="136953768"/>
454 fschmid 2812
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 2813
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 2814
  </message>
2815
  <message>
9729 cbradney 2816
    <location filename="" line="136953768"/>
454 fschmid 2817
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 2818
    <translation type="obsolete">Koreanska:</translation>
454 fschmid 2819
  </message>
2820
  <message>
9729 cbradney 2821
    <location filename="" line="136953768"/>
454 fschmid 2822
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 2823
    <translation type="obsolete">Serbiska:</translation>
454 fschmid 2824
  </message>
2825
  <message>
9729 cbradney 2826
    <location filename="" line="136953768"/>
454 fschmid 2827
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 2828
    <translation type="obsolete">Spanska:</translation>
454 fschmid 2829
  </message>
2830
  <message>
12281 cbradney 2831
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
454 fschmid 2832
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 2833
    <translation>Tidigare översättare:</translation>
454 fschmid 2834
  </message>
2835
  <message>
9729 cbradney 2836
    <location filename="" line="136953768"/>
454 fschmid 2837
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 2838
    <translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
454 fschmid 2839
  </message>
769 cbradney 2840
  <message>
12281 cbradney 2841
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
769 cbradney 2842
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2843
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 2844
  </message>
1525 cbradney 2845
  <message>
12281 cbradney 2846
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
3824 cbradney 2847
    <source>Wiki</source>
5874 mrdocs 2848
    <translation>Wiki</translation>
1525 cbradney 2849
  </message>
2850
  <message>
12281 cbradney 2851
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
3824 cbradney 2852
    <source>%1 %2 %3</source>
5874 mrdocs 2853
    <translation>%1%2%3</translation>
3064 cbradney 2854
  </message>
2855
  <message>
12281 cbradney 2856
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
3824 cbradney 2857
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5874 mrdocs 2858
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 2859
  </message>
2860
  <message>
12281 cbradney 2861
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
3824 cbradney 2862
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5874 mrdocs 2863
    <translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
3064 cbradney 2864
  </message>
2865
  <message>
12281 cbradney 2866
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
3824 cbradney 2867
    <source>No Ghostscript version available</source>
5874 mrdocs 2868
    <translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
3064 cbradney 2869
  </message>
3824 cbradney 2870
  <message>
9729 cbradney 2871
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2872
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 2873
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2874
  </message>
2875
  <message>
12281 cbradney 2876
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
3824 cbradney 2877
    <source>Build ID:</source>
5874 mrdocs 2878
    <translation>Bygg-ID:</translation>
3824 cbradney 2879
  </message>
2880
  <message>
9729 cbradney 2881
    <location filename="" line="136953768"/>
3824 cbradney 2882
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 2883
    <translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
3824 cbradney 2884
  </message>
4141 cbradney 2885
  <message>
12281 cbradney 2886
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
4870 mrdocs 2887
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5874 mrdocs 2888
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 2889
  </message>
4759 cbradney 2890
  <message>
12281 cbradney 2891
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
4870 mrdocs 2892
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5874 mrdocs 2893
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
12281 cbradney 2896
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
5328 cbradney 2897
    <source>Tango Project Icons:</source>
5874 mrdocs 2898
    <translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
5328 cbradney 2899
  </message>
6261 cbradney 2900
  <message>
12281 cbradney 2901
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
6261 cbradney 2902
    <source>&amp;Updates</source>
2903
    <translation type="unfinished"></translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
12281 cbradney 2906
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
9729 cbradney 2907
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
6261 cbradney 2908
    <translation type="unfinished"></translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
12281 cbradney 2911
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
9729 cbradney 2912
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
6261 cbradney 2913
    <translation type="unfinished"></translation>
2914
  </message>
7716 cbradney 2915
  <message>
12281 cbradney 2916
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
9729 cbradney 2917
    <source>Splash Screen:</source>
7716 cbradney 2918
    <translation type="unfinished"></translation>
2919
  </message>
9729 cbradney 2920
  <message>
12281 cbradney 2921
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
9729 cbradney 2922
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
2923
    <translation type="unfinished"></translation>
2924
  </message>
2925
  <message>
12281 cbradney 2926
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
9729 cbradney 2927
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
2928
    <translation type="unfinished"></translation>
2929
  </message>
2930
  <message>
12281 cbradney 2931
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
9729 cbradney 2932
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2933
    <translation type="unfinished"></translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
12281 cbradney 2936
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
9729 cbradney 2937
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
2938
    <translation type="unfinished"></translation>
2939
  </message>
10133 cbradney 2940
  <message>
12281 cbradney 2941
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
10133 cbradney 2942
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
2943
    <translation type="unfinished"></translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
12281 cbradney 2946
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
10133 cbradney 2947
    <source>Scribus Version</source>
2948
    <translation type="unfinished">Scribus version</translation>
2949
  </message>
11652 cbradney 2950
  <message>
12281 cbradney 2951
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
11652 cbradney 2952
    <source>Check for Updates</source>
2953
    <translation type="unfinished"></translation>
2954
  </message>
2955
  <message>
12281 cbradney 2956
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
11652 cbradney 2957
    <source>Abort Update Check</source>
2958
    <translation type="unfinished"></translation>
2959
  </message>
12281 cbradney 2960
  <message>
2961
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
2962
    <source>Developer Blog</source>
2963
    <translation type="unfinished"></translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
2967
    <source>&amp;Licence</source>
2968
    <translation type="unfinished"></translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
2972
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
2973
    <translation type="unfinished"></translation>
2974
  </message>
395 Franz 2975
</context>
2976
<context>
3278 cbradney 2977
  <name>AboutPlugins</name>
2978
  <message>
9729 cbradney 2979
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2980
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
3278 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
9729 cbradney 2984
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 2985
    <source>No</source>
6769 cbradney 2986
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
3278 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
12281 cbradney 2989
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 2990
    <source>Filename:</source>
5874 mrdocs 2991
    <translation>Filnamn:</translation>
3278 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
12281 cbradney 2994
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 2995
    <source>Version:</source>
5874 mrdocs 2996
    <translation>Version:</translation>
3278 cbradney 2997
  </message>
2998
  <message>
12281 cbradney 2999
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 3000
    <source>Enabled:</source>
5874 mrdocs 3001
    <translation>Aktiverad:</translation>
3278 cbradney 3002
  </message>
3003
  <message>
12281 cbradney 3004
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 3005
    <source>Release Date:</source>
5874 mrdocs 3006
    <translation>Publiceringsdatum:</translation>
3278 cbradney 3007
  </message>
3008
  <message>
12281 cbradney 3009
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3010
    <source>Description:</source>
5874 mrdocs 3011
    <translation>Beskrivning:</translation>
3278 cbradney 3012
  </message>
3013
  <message>
12281 cbradney 3014
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 3015
    <source>Author(s):</source>
5874 mrdocs 3016
    <translation>Författare:</translation>
3278 cbradney 3017
  </message>
3018
  <message>
12281 cbradney 3019
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3020
    <source>Copyright:</source>
5874 mrdocs 3021
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3022
  </message>
3023
  <message>
12281 cbradney 3024
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 3025
    <source>License:</source>
5874 mrdocs 3026
    <translation>Licens:</translation>
3278 cbradney 3027
  </message>
9729 cbradney 3028
  <message>
12281 cbradney 3029
    <location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 3030
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3031
    <translation type="unfinished">Scribus: Om insticksprogram</translation>
3032
  </message>
4759 cbradney 3033
</context>
3034
<context>
3035
  <name>AboutPluginsBase</name>
3278 cbradney 3036
  <message>
9729 cbradney 3037
    <location filename="" line="136953768"/>
4759 cbradney 3038
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3039
    <translation type="obsolete">Scribus: Om insticksprogram</translation>
4759 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
9729 cbradney 3042
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3043
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 3044
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
3278 cbradney 3045
  </message>
3046
  <message>
9729 cbradney 3047
    <location filename="" line="136953768"/>
3278 cbradney 3048
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 3049
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3050
  </message>
3051
</context>
3052
<context>
3064 cbradney 3053
  <name>ActionManager</name>
3054
  <message>
12281 cbradney 3055
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
3064 cbradney 3056
    <source>&amp;New</source>
5874 mrdocs 3057
    <translation>&amp;Ny</translation>
3064 cbradney 3058
  </message>
3059
  <message>
12281 cbradney 3060
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
3064 cbradney 3061
    <source>&amp;Open...</source>
5874 mrdocs 3062
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
12281 cbradney 3065
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
3064 cbradney 3066
    <source>&amp;Close</source>
5874 mrdocs 3067
    <translation>&amp;Stäng</translation>
3064 cbradney 3068
  </message>
3069
  <message>
12281 cbradney 3070
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
3064 cbradney 3071
    <source>&amp;Save</source>
5874 mrdocs 3072
    <translation>&amp;Spara</translation>
3064 cbradney 3073
  </message>
3074
  <message>
12281 cbradney 3075
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
3064 cbradney 3076
    <source>Save &amp;As...</source>
5874 mrdocs 3077
    <translation>Sp&amp;ara som...</translation>
3064 cbradney 3078
  </message>
3079
  <message>
12281 cbradney 3080
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
3064 cbradney 3081
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
5874 mrdocs 3082
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
12281 cbradney 3085
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
3064 cbradney 3086
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
5874 mrdocs 3087
    <translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
12281 cbradney 3090
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
3064 cbradney 3091
    <source>Get Text...</source>
5874 mrdocs 3092
    <translation>Hämta text...</translation>
3064 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
12281 cbradney 3095
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
3064 cbradney 3096
    <source>Append &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 3097
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
3064 cbradney 3098
  </message>
3099
  <message>
12281 cbradney 3100
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
3064 cbradney 3101
    <source>Get Image...</source>
5874 mrdocs 3102
    <translation>Hämta bild...</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
12281 cbradney 3105
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3106
    <source>Save &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 3107
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
3064 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
9729 cbradney 3110
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3111
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3112
    <translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
12281 cbradney 3115
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3116
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
5874 mrdocs 3117
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3118
  </message>
3119
  <message>
12281 cbradney 3120
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3121
    <source>Document &amp;Setup...</source>
5874 mrdocs 3122
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
12281 cbradney 3125
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
3064 cbradney 3126
    <source>&amp;Print...</source>
5874 mrdocs 3127
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
3064 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
12281 cbradney 3130
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
3064 cbradney 3131
    <source>&amp;Quit</source>
5874 mrdocs 3132
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
3064 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
12281 cbradney 3135
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3136
    <source>&amp;Undo</source>
5874 mrdocs 3137
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
3064 cbradney 3138
  </message>
3139
  <message>
12281 cbradney 3140
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3141
    <source>&amp;Redo</source>
5874 mrdocs 3142
    <translation>Gö&amp;r om</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
12281 cbradney 3145
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
3064 cbradney 3146
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
6232 mrdocs 3147
    <translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
3064 cbradney 3148
  </message>
3149
  <message>
12281 cbradney 3150
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3151
    <source>Cu&amp;t</source>
5874 mrdocs 3152
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
3064 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
12281 cbradney 3155
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
3064 cbradney 3156
    <source>&amp;Copy</source>
5874 mrdocs 3157
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
3064 cbradney 3158
  </message>
3159
  <message>
12281 cbradney 3160
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
3064 cbradney 3161
    <source>&amp;Paste</source>
5874 mrdocs 3162
    <translation>K&amp;listra in</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
9729 cbradney 3165
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3166
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 3167
    <translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
3064 cbradney 3168
  </message>
3169
  <message>
12281 cbradney 3170
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
3064 cbradney 3171
    <source>Select &amp;All</source>
5874 mrdocs 3172
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
3064 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
12281 cbradney 3175
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3176
    <source>&amp;Deselect All</source>
5874 mrdocs 3177
    <translation>Ångra &amp;markering</translation>
3064 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
12281 cbradney 3180
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3181
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
5874 mrdocs 3182
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
12281 cbradney 3185
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
3064 cbradney 3186
    <source>Edit Image...</source>
5874 mrdocs 3187
    <translation>Redigera bild...</translation>
3064 cbradney 3188
  </message>
3189
  <message>
12281 cbradney 3190
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3191
    <source>C&amp;olors...</source>
5874 mrdocs 3192
    <translation>Fä&amp;rger...</translation>
3064 cbradney 3193
  </message>
3194
  <message>
9729 cbradney 3195
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3196
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 3197
    <translation type="obsolete">St&amp;yckemallar...</translation>
3064 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
9729 cbradney 3200
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3201
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 3202
    <translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
12281 cbradney 3205
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3206
    <source>&amp;Master Pages...</source>
5874 mrdocs 3207
    <translation>&amp;Mallsidor...</translation>
3064 cbradney 3208
  </message>
3209
  <message>
9729 cbradney 3210
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3211
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3212
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 3213
  </message>
3214
  <message>
12281 cbradney 3215
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
3064 cbradney 3216
    <source>P&amp;references...</source>
5874 mrdocs 3217
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
3064 cbradney 3218
  </message>
3219
  <message>
12281 cbradney 3220
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3221
    <source>%1 pt</source>
5874 mrdocs 3222
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
12281 cbradney 3225
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
3064 cbradney 3226
    <source>&amp;Other...</source>
5874 mrdocs 3227
    <translation>&amp;Annan...</translation>
3064 cbradney 3228
  </message>
3229
  <message>
12281 cbradney 3230
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 3231
    <source>&amp;Left</source>
5874 mrdocs 3232
    <translation>&amp;Vänster</translation>
3064 cbradney 3233
  </message>
3234
  <message>
12281 cbradney 3235
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 3236
    <source>&amp;Center</source>
5874 mrdocs 3237
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
3064 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
12281 cbradney 3240
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 3241
    <source>&amp;Right</source>
5874 mrdocs 3242
    <translation>Höge&amp;r</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
12281 cbradney 3245
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 3246
    <source>&amp;Block</source>
5874 mrdocs 3247
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
3064 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
12281 cbradney 3250
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
3064 cbradney 3251
    <source>&amp;Forced</source>
5874 mrdocs 3252
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
3064 cbradney 3253
  </message>
3254
  <message>
12281 cbradney 3255
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3256
    <source>&amp;%1 %</source>
5874 mrdocs 3257
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
12281 cbradney 3260
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 3261
    <source>&amp;Normal</source>
5874 mrdocs 3262
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
12281 cbradney 3265
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
3064 cbradney 3266
    <source>&amp;Underline</source>
5874 mrdocs 3267
    <translation>&amp;Understrykning</translation>
3064 cbradney 3268
  </message>
3269
  <message>
12281 cbradney 3270
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 3271
    <source>Underline &amp;Words</source>
5874 mrdocs 3272
    <translation>&amp;Understrukna ord</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
12281 cbradney 3275
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
3064 cbradney 3276
    <source>&amp;Strike Through</source>
5874 mrdocs 3277
    <translation>&amp;Genomstrykning</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
12281 cbradney 3280
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3281
    <source>&amp;All Caps</source>
5874 mrdocs 3282
    <translation>Vers&amp;aler</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
12281 cbradney 3285
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
3064 cbradney 3286
    <source>Small &amp;Caps</source>
5874 mrdocs 3287
    <translation>&amp;Kapitäler</translation>
3064 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
12281 cbradney 3290
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 3291
    <source>Su&amp;perscript</source>
5874 mrdocs 3292
    <translation>U&amp;pphöjt</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
12281 cbradney 3295
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3296
    <source>Su&amp;bscript</source>
5874 mrdocs 3297
    <translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
3064 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
9729 cbradney 3300
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3301
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 3302
    <translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
12281 cbradney 3305
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3306
    <source>S&amp;hadow</source>
5874 mrdocs 3307
    <translation>S&amp;kugga</translation>
3064 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
12281 cbradney 3310
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3311
    <source>&amp;Image Effects</source>
5874 mrdocs 3312
    <translation>B&amp;ildeffekter</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
12281 cbradney 3315
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 3316
    <source>&amp;Tabulators...</source>
5874 mrdocs 3317
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
3064 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
12281 cbradney 3320
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3321
    <source>D&amp;uplicate</source>
5874 mrdocs 3322
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
12281 cbradney 3325
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 3326
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
5874 mrdocs 3327
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
3064 cbradney 3328
  </message>
3329
  <message>
12281 cbradney 3330
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3331
    <source>&amp;Delete</source>
5874 mrdocs 3332
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
12281 cbradney 3335
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 3336
    <source>&amp;Group</source>
5874 mrdocs 3337
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
3064 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
12281 cbradney 3340
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3341
    <source>&amp;Ungroup</source>
5874 mrdocs 3342
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
12281 cbradney 3345
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
3064 cbradney 3346
    <source>Is &amp;Locked</source>
5874 mrdocs 3347
    <translation>Är &amp;låst</translation>
3064 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
12281 cbradney 3350
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
3064 cbradney 3351
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
5874 mrdocs 3352
    <translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
12281 cbradney 3355
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
3064 cbradney 3356
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
5874 mrdocs 3357
    <translation>Lä&amp;gg underst</translation>
3064 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
12281 cbradney 3360
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 3361
    <source>Raise to &amp;Top</source>
5874 mrdocs 3362
    <translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
12281 cbradney 3365
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
3064 cbradney 3366
    <source>&amp;Lower</source>
5874 mrdocs 3367
    <translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
3064 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
12281 cbradney 3370
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
3064 cbradney 3371
    <source>&amp;Raise</source>
5874 mrdocs 3372
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
12281 cbradney 3375
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
3064 cbradney 3376
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
5874 mrdocs 3377
    <translation>Skicka till &amp;klippbok</translation>
3064 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
12281 cbradney 3380
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
3064 cbradney 3381
    <source>&amp;Attributes...</source>
5874 mrdocs 3382
    <translation>Egensk&amp;aper...</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
12281 cbradney 3385
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3386
    <source>I&amp;mage Visible</source>
5874 mrdocs 3387
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
12281 cbradney 3390
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3391
    <source>&amp;Update Image</source>
5874 mrdocs 3392
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
12281 cbradney 3395
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3396
    <source>Adjust Frame to Image</source>
5874 mrdocs 3397
    <translation>Justera ramen till bild</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
12281 cbradney 3400
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 3401
    <source>Extended Image Properties</source>
5874 mrdocs 3402
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
12281 cbradney 3405
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
3064 cbradney 3406
    <source>&amp;Low Resolution</source>
5874 mrdocs 3407
    <translation>&amp;Låg upplösning</translation>
3064 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
12281 cbradney 3410
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 3411
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
5874 mrdocs 3412
    <translation>&amp;Normal upplösning</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
12281 cbradney 3415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 3416
    <source>&amp;Full Resolution</source>
5874 mrdocs 3417
    <translation>&amp;Full upplösning</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
12281 cbradney 3420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
3064 cbradney 3421
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
5874 mrdocs 3422
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
12281 cbradney 3425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
3064 cbradney 3426
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
5874 mrdocs 3427
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
3064 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
12281 cbradney 3430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
3064 cbradney 3431
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 3432
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
12281 cbradney 3435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
3064 cbradney 3436
    <source>Field P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 3437
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
12281 cbradney 3440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 3441
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
5874 mrdocs 3442
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
3064 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
12281 cbradney 3445
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 3446
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
5874 mrdocs 3447
    <translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
3064 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
12281 cbradney 3450
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 3451
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
5874 mrdocs 3452
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
12281 cbradney 3455
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 3456
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
5874 mrdocs 3457
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
12281 cbradney 3460
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
3064 cbradney 3461
    <source>Split &amp;Polygons</source>
5874 mrdocs 3462
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
12281 cbradney 3465
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
3064 cbradney 3466
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
5874 mrdocs 3467
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
12281 cbradney 3470
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 3471
    <source>&amp;Image Frame</source>
5874 mrdocs 3472
    <translation>B&amp;ildram</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
9729 cbradney 3475
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3476
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 3477
    <translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
12281 cbradney 3480
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
3064 cbradney 3481
    <source>&amp;Polygon</source>
5874 mrdocs 3482
    <translation>&amp;Polygon</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
12281 cbradney 3485
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
3064 cbradney 3486
    <source>&amp;Text Frame</source>
5874 mrdocs 3487
    <translation>&amp;Textram</translation>
3064 cbradney 3488
  </message>
3489
  <message>
12281 cbradney 3490
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3064 cbradney 3491
    <source>&amp;Glyph...</source>
6232 mrdocs 3492
    <translation>&amp;Tecken...</translation>
3064 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
12281 cbradney 3495
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 3496
    <source>Sample Text</source>
5874 mrdocs 3497
    <translation>Exempeltext</translation>
3064 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
12281 cbradney 3500
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 3501
    <source>&amp;Insert...</source>
5874 mrdocs 3502
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
3064 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
12281 cbradney 3505
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
3064 cbradney 3506
    <source>Im&amp;port...</source>
5874 mrdocs 3507
    <translation>Im&amp;portera...</translation>
3064 cbradney 3508
  </message>
3509
  <message>
12281 cbradney 3510
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
3064 cbradney 3511
    <source>&amp;Delete...</source>
5874 mrdocs 3512
    <translation>&amp;Ta bort...</translation>
3064 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
12281 cbradney 3515
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
3064 cbradney 3516
    <source>&amp;Copy...</source>
5874 mrdocs 3517
    <translation>&amp;Kopiera...</translation>
3064 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
12281 cbradney 3520
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
3064 cbradney 3521
    <source>&amp;Move...</source>
5874 mrdocs 3522
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
12281 cbradney 3525
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
3064 cbradney 3526
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
5874 mrdocs 3527
    <translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
3064 cbradney 3528
  </message>
3529
  <message>
12281 cbradney 3530
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
3064 cbradney 3531
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
5874 mrdocs 3532
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
3064 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
12281 cbradney 3535
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3064 cbradney 3536
    <source>Manage Page Properties...</source>
5874 mrdocs 3537
    <translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
3064 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
9729 cbradney 3540
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3541
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 3542
    <translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
3064 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
12281 cbradney 3545
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
3064 cbradney 3546
    <source>&amp;50%</source>
5874 mrdocs 3547
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3548
  </message>
3549
  <message>
12281 cbradney 3550
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
3064 cbradney 3551
    <source>&amp;75%</source>
5874 mrdocs 3552
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3553
  </message>
3554
  <message>
12281 cbradney 3555
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
3064 cbradney 3556
    <source>&amp;100%</source>
5874 mrdocs 3557
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3558
  </message>
3559
  <message>
12281 cbradney 3560
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
3064 cbradney 3561
    <source>&amp;200%</source>
5874 mrdocs 3562
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
9729 cbradney 3565
    <location filename="" line="136953768"/>
3064 cbradney 3566
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 3567
    <translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
3064 cbradney 3568
  </message>
3569
  <message>
12281 cbradney 3570
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
3064 cbradney 3571
    <source>Show &amp;Margins</source>
5874 mrdocs 3572
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
3064 cbradney 3573
  </message>
3574
  <message>
12281 cbradney 3575
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
3064 cbradney 3576
    <source>Show &amp;Frames</source>
5874 mrdocs 3577
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
3064 cbradney 3578
  </message>
3579
  <message>
12281 cbradney 3580
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
3064 cbradney 3581
    <source>Show &amp;Images</source>
5874 mrdocs 3582
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
3064 cbradney 3583
  </message>
3584
  <message>
12281 cbradney 3585
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
3064 cbradney 3586
    <source>Show &amp;Grid</source>
5874 mrdocs 3587
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
3064 cbradney 3588
  </message>
3589
  <message>
12281 cbradney 3590
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
3064 cbradney 3591
    <source>Show G&amp;uides</source>
5874 mrdocs 3592
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
3064 cbradney 3593
  </message>
3594
  <message>
12281 cbradney 3595
    <location filename="../../scr