Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15471 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
395 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
1135 cbradney 13
 
14
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
15
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 20
 
12918 cbradney 21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
1135 cbradney 24
</source>
15354 cbradney 25
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
1135 cbradney 26
 
12918 cbradney 27
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
28
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
29
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
1135 cbradney 30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
12918 cbradney 33
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 34
 
12918 cbradney 35
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
36
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 37
</source>
15354 cbradney 38
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
1135 cbradney 39
 
12918 cbradney 40
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
41
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
42
</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
12918 cbradney 45
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
46
 
47
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
48
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
49
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
51
</source>
15354 cbradney 52
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 53
 
54
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
55
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
56
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
57
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
58
</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>setRedraw(bool)
62
 
63
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
64
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
65
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
66
</source>
15354 cbradney 67
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 68
 
69
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
70
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
71
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
76
 
77
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
78
coordinates are given in the current measurement units of the document
79
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
80
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
81
is not given Scribus will create one for you.
82
 
83
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
84
</source>
15354 cbradney 85
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
12918 cbradney 86
 
87
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
88
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
89
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
90
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
91
 
92
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
93
</translation>
94
  </message>
95
  <message>
96
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
97
 
98
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
99
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
100
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
101
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
102
master page for the new page.
103
 
104
May raise IndexError if the page number is out of range
105
</source>
15354 cbradney 106
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
12918 cbradney 107
 
108
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
109
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
110
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
111
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
112
som skall användas för den nya sidan.
113
 
114
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
115
</translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
123
</source>
15354 cbradney 124
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 125
 
126
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
127
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
128
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
129
</translation>
130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
4141 cbradney 133
 
12918 cbradney 134
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
135
frame has some text selected the value assigned to the first character of
136
the selection is returned.
137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4141 cbradney 138
</source>
15354 cbradney 139
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
12918 cbradney 140
 
141
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
142
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
143
markeringen.
144
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
145
</translation>
146
  </message>
147
  <message>
148
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 149
 
12918 cbradney 150
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
151
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
152
</source>
15354 cbradney 153
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 154
 
12918 cbradney 155
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
156
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
157
</translation>
158
  </message>
159
</context>
160
<context>
161
  <name>@default</name>
10166 cbradney 162
  <message>
12918 cbradney 163
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
10166 cbradney 164
 
12918 cbradney 165
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
166
frame has some text selected the value assigned to the first character of
167
the selection is returned.
168
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
169
</source>
170
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
10166 cbradney 171
 
12918 cbradney 172
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
173
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
174
markeringen.
175
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
176
</translation>
10166 cbradney 177
  </message>
10842 cbradney 178
  <message>
12918 cbradney 179
    <source>getColorNames() -&gt; list
10842 cbradney 180
 
12918 cbradney 181
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
182
If no document is open, returns a list of the default document colors.
10842 cbradney 183
</source>
12918 cbradney 184
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
185
 
186
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
187
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
188
</translation>
10842 cbradney 189
  </message>
190
  <message>
12918 cbradney 191
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
10842 cbradney 192
 
12918 cbradney 193
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
194
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
195
Returns true if a new document was created.
10842 cbradney 196
</source>
12918 cbradney 197
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
10842 cbradney 198
 
12918 cbradney 199
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
200
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
201
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
202
</translation>
10842 cbradney 203
  </message>
204
  <message>
12918 cbradney 205
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 206
 
12918 cbradney 207
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12918 cbradney 209
</source>
210
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
10842 cbradney 211
 
12918 cbradney 212
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
213
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
214
</translation>
10842 cbradney 215
  </message>
11652 cbradney 216
  <message>
12918 cbradney 217
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
11652 cbradney 218
 
12918 cbradney 219
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
220
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
221
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
222
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
11652 cbradney 223
</source>
12918 cbradney 224
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
225
 
226
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
227
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
228
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
229
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
230
</translation>
11652 cbradney 231
  </message>
232
  <message>
12918 cbradney 233
    <source>setRedraw(bool)
11652 cbradney 234
 
12918 cbradney 235
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
236
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
237
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
11652 cbradney 238
</source>
12918 cbradney 239
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
240
 
241
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
242
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
243
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
244
</translation>
11652 cbradney 245
  </message>
246
  <message>
12918 cbradney 247
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
11652 cbradney 248
 
12918 cbradney 249
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
250
coordinates are given in the current measurement units of the document
251
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
252
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
253
is not given Scribus will create one for you.
254
 
255
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
11652 cbradney 256
</source>
12918 cbradney 257
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
258
 
259
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
260
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
261
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
262
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
263
 
264
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
265
</translation>
11652 cbradney 266
  </message>
267
  <message>
12918 cbradney 268
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 269
 
12918 cbradney 270
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
271
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
272
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
273
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
274
template page for the new page.
11652 cbradney 275
 
12918 cbradney 276
May raise IndexError if the page number is out of range
277
</source>
278
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 279
 
12918 cbradney 280
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot;= -1 läggs den nya sidan till i slutet av
281
dokumentet, annars infogas den före &quot;where&quot;. Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt
282
oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument.
283
Den valfria parametern &quot;template&quot; anger namnet på den mall som
284
ska användas på den nya sidan.
11652 cbradney 285
 
12918 cbradney 286
Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde
287
</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 291
 
12918 cbradney 292
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
293
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
294
available types (FILL_&lt;type&gt;).
295
</source>
296
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 297
 
12918 cbradney 298
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
299
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
300
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
301
</translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 305
 
12918 cbradney 306
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
307
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
308
</source>
309
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 310
 
12918 cbradney 311
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
312
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
313
</translation>
314
  </message>
315
  <message>
316
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
317
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 318
 
12918 cbradney 319
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
320
following meaning:
11652 cbradney 321
 
12918 cbradney 322
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
323
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 324
 
12918 cbradney 325
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
326
  margins
11652 cbradney 327
 
12918 cbradney 328
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
11652 cbradney 329
 
12918 cbradney 330
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
331
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
332
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
11652 cbradney 333
 
12918 cbradney 334
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
335
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
336
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 337
 
12918 cbradney 338
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 339
 
12918 cbradney 340
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 341
 
12918 cbradney 342
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
343
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
344
is not in points, make sure to account for this.
11652 cbradney 345
 
12918 cbradney 346
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
347
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
348
</source>
349
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
350
         unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 351
 
12918 cbradney 352
Skapar ett nytt dokument och returnerar &quot;true&quot; om det lyckas. Parametrarna har
353
följande betydelser:
11652 cbradney 354
 
12918 cbradney 355
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan
356
använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_&lt;paper_type&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 357
 
12918 cbradney 358
margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets
359
marginaler
11652 cbradney 360
 
12918 cbradney 361
 orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap)
11652 cbradney 362
 
12918 cbradney 363
firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds
364
för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre
365
nummer om du skapar dokument i flera delar.
11652 cbradney 366
 
12918 cbradney 367
unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en
368
fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
369
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 370
 
12918 cbradney 371
 facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag.
372
Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 373
 
12918 cbradney 374
 firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida.
375
Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 376
 
12918 cbradney 377
Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått.
378
Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått
379
måste du ta hänsyn till detta.
11652 cbradney 380
 
12918 cbradney 381
exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
382
               FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT
383
</translation>
11652 cbradney 384
  </message>
385
  <message>
12918 cbradney 386
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 387
 
12918 cbradney 388
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
389
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
390
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
391
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
392
master page for the new page.
11652 cbradney 393
 
12918 cbradney 394
May raise IndexError if the page number is out of range
11652 cbradney 395
</source>
12918 cbradney 396
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 397
 
12918 cbradney 398
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
399
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
400
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
401
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
402
som skall användas för den nya sidan.
11652 cbradney 403
 
12918 cbradney 404
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
405
</translation>
11652 cbradney 406
  </message>
407
  <message>
12918 cbradney 408
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 409
 
12918 cbradney 410
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
411
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
11652 cbradney 412
</source>
12918 cbradney 413
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
414
 
415
Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
416
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
417
</translation>
11652 cbradney 418
  </message>
12281 cbradney 419
  <message>
420
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
12918 cbradney 421
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 422
 
423
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
424
following meaning:
425
 
426
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
427
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
428
 
429
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
430
margins
431
 
432
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
433
 
434
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
435
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
436
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
437
 
438
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
439
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
440
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
441
 
442
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
443
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
444
PAGE_4 is 4-fold.
445
 
446
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
447
Indexed from 0 (0 = first).
448
 
449
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
450
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
451
is not in points, make sure to account for this.
452
 
453
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
12918 cbradney 454
PAGE_4, 3)
12281 cbradney 455
 
456
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
457
</source>
12918 cbradney 458
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
459
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 460
 
12918 cbradney 461
Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
462
har följande innebörd:
12281 cbradney 463
 
12918 cbradney 464
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
465
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
12281 cbradney 466
 
12918 cbradney 467
margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
468
dokumentets begränsningslinjer
12281 cbradney 469
 
12918 cbradney 470
orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP
12281 cbradney 471
 
12918 cbradney 472
firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för
473
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt
474
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.
12281 cbradney 475
 
12918 cbradney 476
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
477
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
478
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
479
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
480
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
481
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
12281 cbradney 482
  </message>
483
  <message>
12918 cbradney 484
    <source>Copy #%1 of </source>
485
    <translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
12281 cbradney 486
  </message>
1135 cbradney 487
</context>
488
<context>
10842 cbradney 489
  <name>AIPlug</name>
490
  <message>
15099 cbradney 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
10842 cbradney 492
    <source>Importing: %1</source>
493
    <translation type="unfinished"></translation>
494
  </message>
495
  <message>
15099 cbradney 496
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
10842 cbradney 497
    <source>Analyzing File:</source>
498
    <translation type="unfinished"></translation>
499
  </message>
500
  <message>
15099 cbradney 501
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
502
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
15892 craig 503
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
10842 cbradney 504
    <source>Group%1</source>
505
    <translation type="unfinished"></translation>
506
  </message>
507
  <message>
15892 craig 508
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
10842 cbradney 509
    <source>Generating Items</source>
510
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
511
  </message>
512
</context>
513
<context>
395 Franz 514
  <name>About</name>
515
  <message>
1135 cbradney 516
    <source>About Scribus%1%2</source>
517
    <translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
518
  </message>
519
  <message>
14474 cbradney 520
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
395 Franz 521
    <source>&amp;About</source>
522
    <translation>&amp;Om</translation>
523
  </message>
524
  <message>
15099 cbradney 525
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
395 Franz 526
    <source>Contributions from:</source>
527
    <translation>Bidrag från:</translation>
528
  </message>
529
  <message>
530
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 531
    <translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
395 Franz 532
  </message>
533
  <message>
14474 cbradney 534
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
395 Franz 535
    <source>A&amp;uthors</source>
536
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
537
  </message>
538
  <message>
539
    <source>German:</source>
3064 cbradney 540
    <translation type="obsolete">Tyska:</translation>
395 Franz 541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>French:</source>
3064 cbradney 544
    <translation type="obsolete">Franska:</translation>
395 Franz 545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 548
    <translation type="obsolete">Italienska:</translation>
395 Franz 549
  </message>
550
  <message>
551
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 552
    <translation type="obsolete">Ungerska:</translation>
395 Franz 553
  </message>
554
  <message>
555
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 556
    <translation type="obsolete">Ukrainska:</translation>
395 Franz 557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 560
    <translation type="obsolete">Bulgariska:</translation>
395 Franz 561
  </message>
562
  <message>
563
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 564
    <translation type="obsolete">Galiciska:</translation>
395 Franz 565
  </message>
566
  <message>
567
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 568
    <translation type="obsolete">Turkiska:</translation>
395 Franz 569
  </message>
570
  <message>
571
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 572
    <translation type="obsolete">Litauiska:</translation>
395 Franz 573
  </message>
574
  <message>
575
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 576
    <translation type="obsolete">Polska:</translation>
395 Franz 577
  </message>
578
  <message>
579
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 580
    <translation type="obsolete">Tjekiska:</translation>
395 Franz 581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 584
    <translation type="obsolete">Slovakiska:</translation>
395 Franz 585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 588
    <translation type="obsolete">Danska:</translation>
395 Franz 589
  </message>
590
  <message>
591
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 592
    <translation type="obsolete">Norska:</translation>
395 Franz 593
  </message>
594
  <message>
595
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 596
    <translation type="obsolete">Walesiska:</translation>
395 Franz 597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 600
    <translation type="obsolete">Ryska:</translation>
395 Franz 601
  </message>
602
  <message>
603
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 604
    <translation type="obsolete">Brasilianska:</translation>
395 Franz 605
  </message>
606
  <message>
607
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 608
    <translation type="obsolete">Finska:</translation>
395 Franz 609
  </message>
610
  <message>
611
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 612
    <translation type="obsolete">Slovenska:</translation>
395 Franz 613
  </message>
614
  <message>
615
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 616
    <translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
395 Franz 617
  </message>
618
  <message>
14474 cbradney 619
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
395 Franz 620
    <source>&amp;Translations</source>
5874 mrdocs 621
    <translation>Översä&amp;ttningar</translation>
395 Franz 622
  </message>
623
  <message>
14474 cbradney 624
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
395 Franz 625
    <source>&amp;Online</source>
626
    <translation>O&amp;nline</translation>
627
  </message>
628
  <message>
14474 cbradney 629
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
395 Franz 630
    <source>&amp;Close</source>
631
    <translation>&amp;Stäng</translation>
632
  </message>
633
  <message>
1135 cbradney 634
    <source>This panel shows the version, build date and
635
 compiled in library support in Scribus
636
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
637
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 638
    <translation type="obsolete">Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
1135 cbradney 639
 kompilerade stödbibliotek för Scribus.
640
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.
641
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
642
  </message>
643
  <message>
15099 cbradney 644
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
418 Franz 645
    <source>Development Team:</source>
1135 cbradney 646
    <translation>Utvecklargrupp:</translation>
418 Franz 647
  </message>
648
  <message>
15099 cbradney 649
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
418 Franz 650
    <source>Official Documentation:</source>
1135 cbradney 651
    <translation>Officiell dokumentation:</translation>
418 Franz 652
  </message>
653
  <message>
15099 cbradney 654
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
418 Franz 655
    <source>Other Documentation:</source>
5874 mrdocs 656
    <translation>Övrig dokumentation:</translation>
418 Franz 657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 660
    <translation type="obsolete">Engelska (British):</translation>
418 Franz 661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 664
    <translation type="obsolete">Svenska:</translation>
418 Franz 665
  </message>
666
  <message>
15099 cbradney 667
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
418 Franz 668
    <source>Homepage</source>
1135 cbradney 669
    <translation>Hemsida</translation>
418 Franz 670
  </message>
671
  <message>
15099 cbradney 672
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
418 Franz 673
    <source>Online Reference</source>
1135 cbradney 674
    <translation>Online referenshandbok</translation>
418 Franz 675
  </message>
676
  <message>
15099 cbradney 677
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
418 Franz 678
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
1135 cbradney 679
    <translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
418 Franz 680
  </message>
681
  <message>
15099 cbradney 682
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
418 Franz 683
    <source>Mailing List</source>
1135 cbradney 684
    <translation>Utsändningslista</translation>
418 Franz 685
  </message>
454 fschmid 686
  <message>
15099 cbradney 687
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
454 fschmid 688
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 689
    <translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
454 fschmid 690
  </message>
691
  <message>
692
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 693
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 697
    <translation type="obsolete">Koreanska:</translation>
454 fschmid 698
  </message>
699
  <message>
700
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 701
    <translation type="obsolete">Serbiska:</translation>
454 fschmid 702
  </message>
703
  <message>
704
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 705
    <translation type="obsolete">Spanska:</translation>
454 fschmid 706
  </message>
707
  <message>
15099 cbradney 708
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
454 fschmid 709
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 710
    <translation>Tidigare översättare:</translation>
454 fschmid 711
  </message>
712
  <message>
713
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 714
    <translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
454 fschmid 715
  </message>
769 cbradney 716
  <message>
14474 cbradney 717
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
769 cbradney 718
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 719
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 720
  </message>
1525 cbradney 721
  <message>
15099 cbradney 722
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
3824 cbradney 723
    <source>Wiki</source>
5874 mrdocs 724
    <translation>Wiki</translation>
1525 cbradney 725
  </message>
726
  <message>
14474 cbradney 727
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 728
    <source>%1 %2 %3</source>
5874 mrdocs 729
    <translation>%1%2%3</translation>
3064 cbradney 730
  </message>
731
  <message>
14474 cbradney 732
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 733
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5874 mrdocs 734
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 735
  </message>
736
  <message>
14474 cbradney 737
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
3824 cbradney 738
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5874 mrdocs 739
    <translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
3064 cbradney 740
  </message>
741
  <message>
14474 cbradney 742
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 743
    <source>No Ghostscript version available</source>
5874 mrdocs 744
    <translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
3064 cbradney 745
  </message>
3824 cbradney 746
  <message>
747
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 748
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 749
  </message>
750
  <message>
14474 cbradney 751
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
3824 cbradney 752
    <source>Build ID:</source>
5874 mrdocs 753
    <translation>Bygg-ID:</translation>
3824 cbradney 754
  </message>
755
  <message>
756
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 757
    <translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
3824 cbradney 758
  </message>
4141 cbradney 759
  <message>
15099 cbradney 760
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
4870 mrdocs 761
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5874 mrdocs 762
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 763
  </message>
4759 cbradney 764
  <message>
15099 cbradney 765
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
4870 mrdocs 766
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5874 mrdocs 767
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 768
  </message>
769
  <message>
15099 cbradney 770
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
5328 cbradney 771
    <source>Tango Project Icons:</source>
5874 mrdocs 772
    <translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
5328 cbradney 773
  </message>
6261 cbradney 774
  <message>
14474 cbradney 775
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
6261 cbradney 776
    <source>&amp;Updates</source>
777
    <translation type="unfinished"></translation>
778
  </message>
779
  <message>
14474 cbradney 780
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
9729 cbradney 781
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
6261 cbradney 782
    <translation type="unfinished"></translation>
783
  </message>
784
  <message>
15099 cbradney 785
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
9729 cbradney 786
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
6261 cbradney 787
    <translation type="unfinished"></translation>
788
  </message>
7716 cbradney 789
  <message>
15099 cbradney 790
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
9729 cbradney 791
    <source>Splash Screen:</source>
7716 cbradney 792
    <translation type="unfinished"></translation>
793
  </message>
9729 cbradney 794
  <message>
14474 cbradney 795
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 796
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
797
    <translation type="unfinished"></translation>
798
  </message>
799
  <message>
14474 cbradney 800
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 801
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
802
    <translation type="unfinished"></translation>
803
  </message>
804
  <message>
14474 cbradney 805
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 806
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
807
    <translation type="unfinished"></translation>
808
  </message>
809
  <message>
14474 cbradney 810
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 811
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
812
    <translation type="unfinished"></translation>
813
  </message>
10133 cbradney 814
  <message>
14474 cbradney 815
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 816
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
817
    <translation type="unfinished"></translation>
818
  </message>
819
  <message>
14474 cbradney 820
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10133 cbradney 821
    <source>Scribus Version</source>
822
    <translation type="unfinished">Scribus version</translation>
823
  </message>
11652 cbradney 824
  <message>
14474 cbradney 825
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
15294 cbradney 826
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
11652 cbradney 827
    <source>Check for Updates</source>
828
    <translation type="unfinished"></translation>
829
  </message>
830
  <message>
15294 cbradney 831
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
11652 cbradney 832
    <source>Abort Update Check</source>
833
    <translation type="unfinished"></translation>
834
  </message>
12281 cbradney 835
  <message>
15099 cbradney 836
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
12281 cbradney 837
    <source>Developer Blog</source>
838
    <translation type="unfinished"></translation>
839
  </message>
840
  <message>
14474 cbradney 841
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
12281 cbradney 842
    <source>&amp;Licence</source>
843
    <translation type="unfinished"></translation>
844
  </message>
845
  <message>
14474 cbradney 846
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
12281 cbradney 847
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
848
    <translation type="unfinished"></translation>
849
  </message>
12612 cbradney 850
  <message>
15099 cbradney 851
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
12612 cbradney 852
    <source>Doc Translators:</source>
853
    <translation type="unfinished"></translation>
854
  </message>
855
  <message>
15099 cbradney 856
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
12612 cbradney 857
    <source>Webmasters:</source>
858
    <translation type="unfinished"></translation>
859
  </message>
860
  <message>
15294 cbradney 861
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
862
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
863
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
12612 cbradney 864
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
865
    <translation type="unfinished"></translation>
866
  </message>
395 Franz 867
</context>
868
<context>
3278 cbradney 869
  <name>AboutPlugins</name>
870
  <message>
871
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 872
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
3278 cbradney 873
  </message>
874
  <message>
875
    <source>No</source>
6769 cbradney 876
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
3278 cbradney 877
  </message>
878
  <message>
14474 cbradney 879
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 880
    <source>Filename:</source>
5874 mrdocs 881
    <translation>Filnamn:</translation>
3278 cbradney 882
  </message>
883
  <message>
14474 cbradney 884
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 885
    <source>Version:</source>
5874 mrdocs 886
    <translation>Version:</translation>
3278 cbradney 887
  </message>
888
  <message>
14474 cbradney 889
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 890
    <source>Enabled:</source>
5874 mrdocs 891
    <translation>Aktiverad:</translation>
3278 cbradney 892
  </message>
893
  <message>
14474 cbradney 894
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 895
    <source>Release Date:</source>
5874 mrdocs 896
    <translation>Publiceringsdatum:</translation>
3278 cbradney 897
  </message>
898
  <message>
14474 cbradney 899
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 900
    <source>Description:</source>
5874 mrdocs 901
    <translation>Beskrivning:</translation>
3278 cbradney 902
  </message>
903
  <message>
14474 cbradney 904
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 905
    <source>Author(s):</source>
5874 mrdocs 906
    <translation>Författare:</translation>
3278 cbradney 907
  </message>
908
  <message>
14474 cbradney 909
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 910
    <source>Copyright:</source>
5874 mrdocs 911
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 912
  </message>
913
  <message>
14474 cbradney 914
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 915
    <source>License:</source>
5874 mrdocs 916
    <translation>Licens:</translation>
3278 cbradney 917
  </message>
9729 cbradney 918
  <message>
14474 cbradney 919
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 920
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
921
    <translation type="unfinished">Scribus: Om insticksprogram</translation>
922
  </message>
4759 cbradney 923
</context>
924
<context>
925
  <name>AboutPluginsBase</name>
3278 cbradney 926
  <message>
4759 cbradney 927
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 928
    <translation type="obsolete">Scribus: Om insticksprogram</translation>
4759 cbradney 929
  </message>
930
  <message>
3278 cbradney 931
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 932
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
3278 cbradney 933
  </message>
934
  <message>
935
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 936
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 937
  </message>
938
</context>
939
<context>
3064 cbradney 940
  <name>ActionManager</name>
941
  <message>
15892 craig 942
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
3064 cbradney 943
    <source>&amp;New</source>
5874 mrdocs 944
    <translation>&amp;Ny</translation>
3064 cbradney 945
  </message>
946
  <message>
15892 craig 947
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
3064 cbradney 948
    <source>&amp;Open...</source>
5874 mrdocs 949
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
3064 cbradney 950
  </message>
951
  <message>
15892 craig 952
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
3064 cbradney 953
    <source>&amp;Close</source>
5874 mrdocs 954
    <translation>&amp;Stäng</translation>
3064 cbradney 955
  </message>
956
  <message>
15892 craig 957
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 958
    <source>&amp;Save</source>
5874 mrdocs 959
    <translation>&amp;Spara</translation>
3064 cbradney 960
  </message>
961
  <message>
15892 craig 962
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
3064 cbradney 963
    <source>Save &amp;As...</source>
5874 mrdocs 964
    <translation>Sp&amp;ara som...</translation>
3064 cbradney 965
  </message>
966
  <message>
15892 craig 967
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
3064 cbradney 968
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
5874 mrdocs 969
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
3064 cbradney 970
  </message>
971
  <message>
15892 craig 972
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 973
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
5874 mrdocs 974
    <translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
3064 cbradney 975
  </message>
976
  <message>
15892 craig 977
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
3064 cbradney 978
    <source>Get Text...</source>
5874 mrdocs 979
    <translation>Hämta text...</translation>
3064 cbradney 980
  </message>
981
  <message>
15892 craig 982
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 983
    <source>Append &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 984
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
3064 cbradney 985
  </message>
986
  <message>
15892 craig 987
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 988
    <source>Get Image...</source>
5874 mrdocs 989
    <translation>Hämta bild...</translation>
3064 cbradney 990
  </message>
991
  <message>
15892 craig 992
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
3064 cbradney 993
    <source>Save &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 994
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
3064 cbradney 995
  </message>
996
  <message>
997
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 998
    <translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 999
  </message>
1000
  <message>
15892 craig 1001
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 1002
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
5874 mrdocs 1003
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 1004
  </message>
1005
  <message>
15892 craig 1006
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 1007
    <source>Document &amp;Setup...</source>
5874 mrdocs 1008
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
3064 cbradney 1009
  </message>
1010
  <message>
15892 craig 1011
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 1012
    <source>&amp;Print...</source>
5874 mrdocs 1013
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
3064 cbradney 1014
  </message>
1015
  <message>
15892 craig 1016
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 1017
    <source>&amp;Quit</source>
5874 mrdocs 1018
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
3064 cbradney 1019
  </message>
1020
  <message>
15892 craig 1021
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 1022
    <source>&amp;Undo</source>
5874 mrdocs 1023
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
3064 cbradney 1024
  </message>
1025
  <message>
15892 craig 1026
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
3064 cbradney 1027
    <source>&amp;Redo</source>
5874 mrdocs 1028
    <translation>Gö&amp;r om</translation>
3064 cbradney 1029
  </message>
1030
  <message>
15892 craig 1031
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 1032
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
6232 mrdocs 1033
    <translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
3064 cbradney 1034
  </message>
1035
  <message>
15892 craig 1036
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 1037
    <source>Cu&amp;t</source>
5874 mrdocs 1038
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
3064 cbradney 1039
  </message>
1040
  <message>
15892 craig 1041
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
1042
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
3064 cbradney 1043
    <source>&amp;Copy</source>
5874 mrdocs 1044
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
3064 cbradney 1045
  </message>
1046
  <message>
15892 craig 1047
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
1048
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 1049
    <source>&amp;Paste</source>
5874 mrdocs 1050
    <translation>K&amp;listra in</translation>
3064 cbradney 1051
  </message>
1052
  <message>
1053
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 1054
    <translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
3064 cbradney 1055
  </message>
1056
  <message>
15892 craig 1057
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 1058
    <source>Select &amp;All</source>
5874 mrdocs 1059
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
3064 cbradney 1060
  </message>
1061
  <message>
15892 craig 1062
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
3064 cbradney 1063
    <source>&amp;Deselect All</source>
5874 mrdocs 1064
    <translation>Ångra &amp;markering</translation>
3064 cbradney 1065
  </message>
1066
  <message>
15892 craig 1067
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 1068
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
5874 mrdocs 1069
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
3064 cbradney 1070
  </message>
1071
  <message>
15892 craig 1072
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 1073
    <source>Edit Image...</source>
5874 mrdocs 1074
    <translation>Redigera bild...</translation>
3064 cbradney 1075
  </message>
1076
  <message>
15892 craig 1077
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
3064 cbradney 1078
    <source>C&amp;olors...</source>
5874 mrdocs 1079
    <translation>Fä&amp;rger...</translation>
3064 cbradney 1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 1083
    <translation type="obsolete">St&amp;yckemallar...</translation>
3064 cbradney 1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 1087
    <translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
3064 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
15892 craig 1090
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
3064 cbradney 1091
    <source>&amp;Master Pages...</source>
5874 mrdocs 1092
    <translation>&amp;Mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
1095
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 1096
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 1097
  </message>
1098
  <message>
15892 craig 1099
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
3064 cbradney 1100
    <source>P&amp;references...</source>
5874 mrdocs 1101
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
3064 cbradney 1102
  </message>
1103
  <message>
15892 craig 1104
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 1105
    <source>%1 pt</source>
5874 mrdocs 1106
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 1107
  </message>
1108
  <message>
15892 craig 1109
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 1110
    <source>&amp;Other...</source>
5874 mrdocs 1111
    <translation>&amp;Annan...</translation>
3064 cbradney 1112
  </message>
1113
  <message>
15892 craig 1114
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 1115
    <source>&amp;Left</source>
5874 mrdocs 1116
    <translation>&amp;Vänster</translation>
3064 cbradney 1117
  </message>
1118
  <message>
15892 craig 1119
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
3064 cbradney 1120
    <source>&amp;Center</source>
5874 mrdocs 1121
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
3064 cbradney 1122
  </message>
1123
  <message>
15892 craig 1124
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
3064 cbradney 1125
    <source>&amp;Right</source>
5874 mrdocs 1126
    <translation>Höge&amp;r</translation>
3064 cbradney 1127
  </message>
1128
  <message>
15892 craig 1129
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 1130
    <source>&amp;Block</source>
5874 mrdocs 1131
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
3064 cbradney 1132
  </message>
1133
  <message>
15892 craig 1134
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
3064 cbradney 1135
    <source>&amp;Forced</source>
5874 mrdocs 1136
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
3064 cbradney 1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 1140
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 1141
  </message>
1142
  <message>
15892 craig 1143
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
3064 cbradney 1144
    <source>&amp;Normal</source>
5874 mrdocs 1145
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 1146
  </message>
1147
  <message>
15892 craig 1148
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
3064 cbradney 1149
    <source>&amp;Underline</source>
5874 mrdocs 1150
    <translation>&amp;Understrykning</translation>
3064 cbradney 1151
  </message>
1152
  <message>
15892 craig 1153
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 1154
    <source>Underline &amp;Words</source>
5874 mrdocs 1155
    <translation>&amp;Understrukna ord</translation>
3064 cbradney 1156
  </message>
1157
  <message>
15892 craig 1158
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 1159
    <source>&amp;Strike Through</source>
5874 mrdocs 1160
    <translation>&amp;Genomstrykning</translation>
3064 cbradney 1161
  </message>
1162
  <message>
15892 craig 1163
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 1164
    <source>&amp;All Caps</source>
5874 mrdocs 1165
    <translation>Vers&amp;aler</translation>
3064 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
15892 craig 1168
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 1169
    <source>Small &amp;Caps</source>
5874 mrdocs 1170
    <translation>&amp;Kapitäler</translation>
3064 cbradney 1171
  </message>
1172
  <message>
15892 craig 1173
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
3064 cbradney 1174
    <source>Su&amp;perscript</source>
5874 mrdocs 1175
    <translation>U&amp;pphöjt</translation>
3064 cbradney 1176
  </message>
1177
  <message>
15892 craig 1178
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
3064 cbradney 1179
    <source>Su&amp;bscript</source>
5874 mrdocs 1180
    <translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
3064 cbradney 1181
  </message>
1182
  <message>
1183
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 1184
    <translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
3064 cbradney 1185
  </message>
1186
  <message>
15892 craig 1187
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
3064 cbradney 1188
    <source>S&amp;hadow</source>
5874 mrdocs 1189
    <translation>S&amp;kugga</translation>
3064 cbradney 1190
  </message>
1191
  <message>
15892 craig 1192
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
3064 cbradney 1193
    <source>&amp;Image Effects</source>
5874 mrdocs 1194
    <translation>B&amp;ildeffekter</translation>
3064 cbradney 1195
  </message>
1196
  <message>
15892 craig 1197
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 1198
    <source>&amp;Tabulators...</source>
5874 mrdocs 1199
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
3064 cbradney 1200
  </message>
1201
  <message>
15892 craig 1202
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3064 cbradney 1203
    <source>D&amp;uplicate</source>
5874 mrdocs 1204
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
3064 cbradney 1205
  </message>
1206
  <message>
15892 craig 1207
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
3064 cbradney 1208
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
5874 mrdocs 1209
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
3064 cbradney 1210
  </message>
1211
  <message>
15892 craig 1212
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
15354 cbradney 1213
    <source>&amp;Transform</source>
1214
    <translation type="unfinished"></translation>
1215
  </message>
1216
  <message>
15892 craig 1217
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
3064 cbradney 1218
    <source>&amp;Delete</source>
5874 mrdocs 1219
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
3064 cbradney 1220
  </message>
1221
  <message>
15892 craig 1222
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
3064 cbradney 1223
    <source>&amp;Group</source>
5874 mrdocs 1224
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
3064 cbradney 1225
  </message>
1226
  <message>
15892 craig 1227
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 1228
    <source>&amp;Ungroup</source>
5874 mrdocs 1229
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
3064 cbradney 1230
  </message>
1231
  <message>
15892 craig 1232
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
3064 cbradney 1233
    <source>Is &amp;Locked</source>
5874 mrdocs 1234
    <translation>Är &amp;låst</translation>
3064 cbradney 1235
  </message>
1236
  <message>
15892 craig 1237
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
3064 cbradney 1238
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
5874 mrdocs 1239
    <translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
3064 cbradney 1240
  </message>
1241
  <message>
15892 craig 1242
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
3064 cbradney 1243
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
5874 mrdocs 1244
    <translation>Lä&amp;gg underst</translation>
3064 cbradney 1245
  </message>
1246
  <message>
15892 craig 1247
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
3064 cbradney 1248
    <source>Raise to &amp;Top</source>
5874 mrdocs 1249
    <translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
3064 cbradney 1250
  </message>
1251
  <message>
15892 craig 1252
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3064 cbradney 1253
    <source>&amp;Lower</source>
5874 mrdocs 1254
    <translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
3064 cbradney 1255
  </message>
1256
  <message>
15892 craig 1257
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
3064 cbradney 1258
    <source>&amp;Raise</source>
5874 mrdocs 1259
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
3064 cbradney 1260
  </message>
1261
  <message>
1262
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 1263
    <translation type="obsolete">Skicka till &amp;klippbok</translation>
3064 cbradney 1264
  </message>
1265
  <message>
15892 craig 1266
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
3064 cbradney 1267
    <source>&amp;Attributes...</source>
5874 mrdocs 1268
    <translation>Egensk&amp;aper...</translation>
3064 cbradney 1269
  </message>
1270
  <message>
15892 craig 1271
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
3064 cbradney 1272
    <source>I&amp;mage Visible</source>
5874 mrdocs 1273
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
3064 cbradney 1274
  </message>
1275
  <message>
15892 craig 1276
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
3064 cbradney 1277
    <source>&amp;Update Image</source>
5874 mrdocs 1278
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
3064 cbradney 1279
  </message>
1280
  <message>
15892 craig 1281
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
3064 cbradney 1282
    <source>Adjust Frame to Image</source>
5874 mrdocs 1283
    <translation>Justera ramen till bild</translation>
3064 cbradney 1284
  </message>
1285
  <message>
15892 craig 1286
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
15099 cbradney 1287
    <source>Embed Image</source>
1288
    <translation type="unfinished"></translation>
1289
  </message>
1290
  <message>
15892 craig 1291
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
3064 cbradney 1292
    <source>Extended Image Properties</source>
5874 mrdocs 1293
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
3064 cbradney 1294
  </message>
1295
  <message>
15892 craig 1296
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
3064 cbradney 1297
    <source>&amp;Low Resolution</source>
5874 mrdocs 1298
    <translation>&amp;Låg upplösning</translation>
3064 cbradney 1299
  </message>
1300
  <message>
15892 craig 1301
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
3064 cbradney 1302
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
5874 mrdocs 1303
    <translation>&amp;Normal upplösning</translation>
3064 cbradney 1304
  </message>
1305
  <message>
15892 craig 1306
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
3064 cbradney 1307
    <source>&amp;Full Resolution</source>
5874 mrdocs 1308
    <translation>&amp;Full upplösning</translation>
3064 cbradney 1309
  </message>
1310
  <message>
15892 craig 1311
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
3064 cbradney 1312
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
5874 mrdocs 1313
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
3064 cbradney 1314
  </message>
1315
  <message>
15892 craig 1316
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
3064 cbradney 1317
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
5874 mrdocs 1318
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
3064 cbradney 1319
  </message>
1320
  <message>
15892 craig 1321
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
3064 cbradney 1322
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1323
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
3064 cbradney 1324
  </message>
1325
  <message>
15892 craig 1326
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
3064 cbradney 1327
    <source>Field P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1328
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
3064 cbradney 1329
  </message>
1330
  <message>
15892 craig 1331
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
3064 cbradney 1332
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
5874 mrdocs 1333
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
3064 cbradney 1334
  </message>
1335
  <message>
15892 craig 1336
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
3064 cbradney 1337
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
5874 mrdocs 1338
    <translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
3064 cbradney 1339
  </message>
1340
  <message>
15892 craig 1341
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
3064 cbradney 1342
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
5874 mrdocs 1343
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
3064 cbradney 1344
  </message>
1345
  <message>
15892 craig 1346
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
3064 cbradney 1347
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
5874 mrdocs 1348
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
3064 cbradney 1349
  </message>
1350
  <message>
15892 craig 1351
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
3064 cbradney 1352
    <source>Split &amp;Polygons</source>
5874 mrdocs 1353
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
3064 cbradney 1354
  </message>
1355
  <message>
15892 craig 1356
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
3064 cbradney 1357
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
5874 mrdocs 1358
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1359
  </message>
1360
  <message>
15892 craig 1361
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
3064 cbradney 1362
    <source>&amp;Image Frame</source>
5874 mrdocs 1363
    <translation>B&amp;ildram</translation>
3064 cbradney 1364
  </message>
1365
  <message>
1366
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 1367
    <translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
3064 cbradney 1368
  </message>
1369
  <message>
15892 craig 1370
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
3064 cbradney 1371
    <source>&amp;Polygon</source>
5874 mrdocs 1372
    <translation>&amp;Polygon</translation>
3064 cbradney 1373
  </message>
1374
  <message>
15892 craig 1375
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
3064 cbradney 1376
    <source>&amp;Text Frame</source>
5874 mrdocs 1377
    <translation>&amp;Textram</translation>
3064 cbradney 1378
  </message>
1379
  <message>
15892 craig 1380
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
3064 cbradney 1381
    <source>&amp;Glyph...</source>
6232 mrdocs 1382
    <translation>&amp;Tecken...</translation>
3064 cbradney 1383
  </message>
1384
  <message>
15892 craig 1385
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
3064 cbradney 1386
    <source>Sample Text</source>
5874 mrdocs 1387
    <translation>Exempeltext</translation>
3064 cbradney 1388
  </message>
1389
  <message>
15892 craig 1390
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
3064 cbradney 1391
    <source>&amp;Insert...</source>
5874 mrdocs 1392
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
3064 cbradney 1393
  </message>
1394
  <message>
15892 craig 1395
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
3064 cbradney 1396
    <source>Im&amp;port...</source>
5874 mrdocs 1397
    <translation>Im&amp;portera...</translation>
3064 cbradney 1398
  </message>
1399
  <message>
15892 craig 1400
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
3064 cbradney 1401
    <source>&amp;Delete...</source>
5874 mrdocs 1402
    <translation>&amp;Ta bort...</translation>
3064 cbradney 1403
  </message>
1404
  <message>
15892 craig 1405
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
3064 cbradney 1406
    <source>&amp;Copy...</source>
5874 mrdocs 1407
    <translation>&amp;Kopiera...</translation>
3064 cbradney 1408
  </message>
1409
  <message>
15892 craig 1410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
3064 cbradney 1411
    <source>&amp;Move...</source>
5874 mrdocs 1412
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
3064 cbradney 1413
  </message>
1414
  <message>
15892 craig 1415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
3064 cbradney 1416
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
5874 mrdocs 1417
    <translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1418
  </message>
1419
  <message>
15892 craig 1420
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
3064 cbradney 1421
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
5874 mrdocs 1422
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
3064 cbradney 1423
  </message>
1424
  <message>
15892 craig 1425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
3064 cbradney 1426
    <source>Manage Page Properties...</source>
5874 mrdocs 1427
    <translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
3064 cbradney 1428
  </message>
1429
  <message>
1430
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 1431
    <translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
3064 cbradney 1432
  </message>
1433
  <message>
15892 craig 1434
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
3064 cbradney 1435
    <source>&amp;50%</source>
5874 mrdocs 1436
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 1437
  </message>
1438
  <message>
15892 craig 1439
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
3064 cbradney 1440
    <source>&amp;75%</source>
5874 mrdocs 1441
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 1442
  </message>
1443
  <message>
15892 craig 1444
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3064 cbradney 1445
    <source>&amp;100%</source>
5874 mrdocs 1446
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 1447
  </message>
1448
  <message>
15892 craig 1449
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
3064 cbradney 1450
    <source>&amp;200%</source>
5874 mrdocs 1451
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 1452
  </message>
1453
  <message>
1454
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 1455
    <translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
3064 cbradney 1456
  </message>
1457
  <message>
15892 craig 1458
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
3064 cbradney 1459
    <source>Show &amp;Margins</source>
5874 mrdocs 1460
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
3064 cbradney 1461
  </message>
1462
  <message>
15892 craig 1463
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
3064 cbradney 1464
    <source>Show &amp;Frames</source>
5874 mrdocs 1465
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
3064 cbradney 1466
  </message>
1467
  <message>
15892 craig 1468
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
3064 cbradney 1469
    <source>Show &amp;Images</source>
5874 mrdocs 1470
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
3064 cbradney 1471
  </message>
1472
  <message>
15892 craig 1473
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3064 cbradney 1474
    <source>Show &amp;Grid</source>
5874 mrdocs 1475
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
3064 cbradney 1476
  </message>
1477
  <message>
15892 craig 1478
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
3064 cbradney 1479
    <source>Show G&amp;uides</source>
5874 mrdocs 1480
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
3064 cbradney 1481
  </message>
1482
  <message>
15892 craig 1483
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
3064 cbradney 1484
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
5874 mrdocs 1485
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
3064 cbradney 1486
  </message>
1487
  <message>
15892 craig 1488
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
3064 cbradney 1489
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
5874 mrdocs 1490
    <translation>Visa &amp;textflöde</translation>
3064 cbradney 1491
  </message>
1492
  <message>
15892 craig 1493
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
3064 cbradney 1494
    <source>Show Control Characters</source>
5874 mrdocs 1495
    <translation>Visa kontrolltecken</translation>
3064 cbradney 1496
  </message>
1497
  <message>
1498
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 1499
    <translation type="obsolete">Linjaler relativt sida</translation>
3064 cbradney 1500
  </message>
1501
  <message>
15892 craig 1502
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3064 cbradney 1503
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
5874 mrdocs 1504
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
3064 cbradney 1505
  </message>
1506
  <message>
15892 craig 1507
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
3064 cbradney 1508
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
5874 mrdocs 1509
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
3064 cbradney 1510
  </message>
1511
  <message>
15892 craig 1512
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
3064 cbradney 1513
    <source>&amp;Properties</source>
5874 mrdocs 1514
    <translation>Egenska&amp;per</translation>
3064 cbradney 1515
  </message>
1516
  <message>
15892 craig 1517
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3064 cbradney 1518
    <source>&amp;Scrapbook</source>
5874 mrdocs 1519
    <translation>&amp;Klippbok</translation>
3064 cbradney 1520
  </message>
1521
  <message>
15892 craig 1522
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3064 cbradney 1523
    <source>&amp;Layers</source>
5874 mrdocs 1524
    <translation>&amp;Lager</translation>
3064 cbradney 1525
  </message>
1526
  <message>
15892 craig 1527
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
3064 cbradney 1528
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
5874 mrdocs 1529
    <translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
3064 cbradney 1530
  </message>
1531
  <message>
15892 craig 1532
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
3064 cbradney 1533
    <source>&amp;Bookmarks</source>
5874 mrdocs 1534
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
3064 cbradney 1535
  </message>
1536
  <message>
15892 craig 1537
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
3064 cbradney 1538
    <source>&amp;Measurements</source>
5874 mrdocs 1539
    <translation>&amp;Måttangivelser</translation>
3064 cbradney 1540
  </message>
1541
  <message>
15892 craig 1542
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
3064 cbradney 1543
    <source>Action &amp;History</source>
5874 mrdocs 1544
    <translation>&amp;Historik över händelser</translation>
3064 cbradney 1545
  </message>
1546
  <message>
15892 craig 1547
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3064 cbradney 1548
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
5874 mrdocs 1549
    <translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
3064 cbradney 1550
  </message>
1551
  <message>
15892 craig 1552
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
3064 cbradney 1553
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 1554
    <translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
3064 cbradney 1555
  </message>
1556
  <message>
15892 craig 1557
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
3064 cbradney 1558
    <source>&amp;Tools</source>
5874 mrdocs 1559
    <translation>Verk&amp;tyg</translation>
3064 cbradney 1560
  </message>
1561
  <message>
15892 craig 1562
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
3064 cbradney 1563
    <source>P&amp;DF Tools</source>
5874 mrdocs 1564
    <translation>P&amp;DF verktyg</translation>
3064 cbradney 1565
  </message>
1566
  <message>
15892 craig 1567
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3064 cbradney 1568
    <source>Select Item</source>
5874 mrdocs 1569
    <translation>Välj objekt</translation>
3064 cbradney 1570
  </message>
1571
  <message>
1572
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1573
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
3064 cbradney 1574
  </message>
1575
  <message>
1576
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1577
    <translation type="obsolete">&amp;Form</translation>
3064 cbradney 1578
  </message>
1579
  <message>
1580
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1581
    <translation type="obsolete">&amp;Linje</translation>
3064 cbradney 1582
  </message>
1583
  <message>
1584
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1585
    <translation type="obsolete">&amp;Frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1586
  </message>
1587
  <message>
15892 craig 1588
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3064 cbradney 1589
    <source>Rotate Item</source>
5874 mrdocs 1590
    <translation>Rotera objekt</translation>
3064 cbradney 1591
  </message>
1592
  <message>
15892 craig 1593
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
3064 cbradney 1594
    <source>Zoom in or out</source>
5874 mrdocs 1595
    <translation>Förstora eller förminska</translation>
3064 cbradney 1596
  </message>
1597
  <message>
15892 craig 1598
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
3064 cbradney 1599
    <source>Zoom in</source>
5874 mrdocs 1600
    <translation>Förstora</translation>
3064 cbradney 1601
  </message>
1602
  <message>
15892 craig 1603
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
3064 cbradney 1604
    <source>Zoom out</source>
5874 mrdocs 1605
    <translation>Förminska</translation>
3064 cbradney 1606
  </message>
1607
  <message>
15892 craig 1608
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
3064 cbradney 1609
    <source>Edit Contents of Frame</source>
5874 mrdocs 1610
    <translation>Redigera raminnehåll</translation>
3064 cbradney 1611
  </message>
1612
  <message>
15892 craig 1613
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
3064 cbradney 1614
    <source>Edit Text...</source>
5874 mrdocs 1615
    <translation>Redigera text...</translation>
3064 cbradney 1616
  </message>
1617
  <message>
15892 craig 1618
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
3064 cbradney 1619
    <source>Link Text Frames</source>
5874 mrdocs 1620
    <translation>Länka textramar</translation>
3064 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
15892 craig 1623
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3064 cbradney 1624
    <source>Unlink Text Frames</source>
5874 mrdocs 1625
    <translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
3064 cbradney 1626
  </message>
1627
  <message>
15892 craig 1628
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
3064 cbradney 1629
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
5874 mrdocs 1630
    <translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
3064 cbradney 1631
  </message>
1632
  <message>
15892 craig 1633
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
3064 cbradney 1634
    <source>Copy Item Properties</source>
5874 mrdocs 1635
    <translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
3064 cbradney 1636
  </message>
1637
  <message>
1638
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1639
    <translation type="obsolete">Redigera text med Texthanteraren</translation>
3064 cbradney 1640
  </message>
1641
  <message>
1642
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1643
    <translation type="obsolete">Infoga textram</translation>
3064 cbradney 1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1647
    <translation type="obsolete">Infoga bildram</translation>
3064 cbradney 1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1651
    <translation type="obsolete">Infoga tabell</translation>
3064 cbradney 1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1655
    <translation type="obsolete">Infoga form</translation>
3064 cbradney 1656
  </message>
1657
  <message>
1658
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1659
    <translation type="obsolete">Infoga polygon</translation>
3064 cbradney 1660
  </message>
1661
  <message>
1662
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1663
    <translation type="obsolete">Infoga linje</translation>
3064 cbradney 1664
  </message>
1665
  <message>
1666
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1667
    <translation type="obsolete">Infoga Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1668
  </message>
1669
  <message>
1670
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1671
    <translation type="obsolete">Infoga frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1675
    <translation type="obsolete">Bild&amp;hantering</translation>
3064 cbradney 1676
  </message>
1677
  <message>
15892 craig 1678
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
3064 cbradney 1679
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1680
    <translation>A&amp;vstava text</translation>
3064 cbradney 1681
  </message>
1682
  <message>
15892 craig 1683
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
3064 cbradney 1684
    <source>Dehyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1685
    <translation>Ångra avstavning</translation>
3064 cbradney 1686
  </message>
1687
  <message>
15892 craig 1688
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
3064 cbradney 1689
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
5874 mrdocs 1690
    <translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
3064 cbradney 1691
  </message>
1692
  <message>
15892 craig 1693
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
3064 cbradney 1694
    <source>&amp;About Scribus</source>
5874 mrdocs 1695
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
3064 cbradney 1696
  </message>
1697
  <message>
15892 craig 1698
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 1699
    <source>About &amp;Qt</source>
5874 mrdocs 1700
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 1701
  </message>
1702
  <message>
15892 craig 1703
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3064 cbradney 1704
    <source>Toolti&amp;ps</source>
5874 mrdocs 1705
    <translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
3064 cbradney 1706
  </message>
1707
  <message>
15892 craig 1708
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3064 cbradney 1709
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
5874 mrdocs 1710
    <translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
3064 cbradney 1711
  </message>
1712
  <message>
1713
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1714
    <translation type="obsolete">Smart avstavnin&amp;g</translation>
3064 cbradney 1715
  </message>
1716
  <message>
15892 craig 1717
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
3064 cbradney 1718
    <source>Non Breaking Dash</source>
5874 mrdocs 1719
    <translation>Hårt bindestreck</translation>
3064 cbradney 1720
  </message>
1721
  <message>
15892 craig 1722
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
3064 cbradney 1723
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
5874 mrdocs 1724
    <translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
3064 cbradney 1725
  </message>
1726
  <message>
15892 craig 1727
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
3064 cbradney 1728
    <source>Page &amp;Number</source>
5874 mrdocs 1729
    <translation>Sid&amp;nummer</translation>
3064 cbradney 1730
  </message>
1731
  <message>
15892 craig 1732
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
3064 cbradney 1733
    <source>New Line</source>
5874 mrdocs 1734
    <translation>Ny rad</translation>
3064 cbradney 1735
  </message>
1736
  <message>
15892 craig 1737
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
3064 cbradney 1738
    <source>Frame Break</source>
5874 mrdocs 1739
    <translation>Bryt ram</translation>
3064 cbradney 1740
  </message>
1741
  <message>
15892 craig 1742
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
3064 cbradney 1743
    <source>Column Break</source>
5874 mrdocs 1744
    <translation>Kolumnbryt</translation>
3064 cbradney 1745
  </message>
1746
  <message>
15892 craig 1747
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
3064 cbradney 1748
    <source>Copyright</source>
5874 mrdocs 1749
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 1750
  </message>
1751
  <message>
15892 craig 1752
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3064 cbradney 1753
    <source>Registered Trademark</source>
5874 mrdocs 1754
    <translation>Registrerat varumärke</translation>
3064 cbradney 1755
  </message>
1756
  <message>
15892 craig 1757
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3064 cbradney 1758
    <source>Trademark</source>
5874 mrdocs 1759
    <translation>Varumärke</translation>
3064 cbradney 1760
  </message>
1761
  <message>
15892 craig 1762
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
3064 cbradney 1763
    <source>Bullet</source>
5874 mrdocs 1764
    <translation>Bomber</translation>
3064 cbradney 1765
  </message>
1766
  <message>
15892 craig 1767
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3064 cbradney 1768
    <source>Em Dash</source>
5874 mrdocs 1769
    <translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1770
  </message>
1771
  <message>
15892 craig 1772
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 1773
    <source>En Dash</source>
5874 mrdocs 1774
    <translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1775
  </message>
1776
  <message>
15892 craig 1777
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
3064 cbradney 1778
    <source>Figure Dash</source>
1779
    <translation type="unfinished"></translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
15892 craig 1782
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
3064 cbradney 1783
    <source>Quotation Dash</source>
5874 mrdocs 1784
    <translation>Citattecken</translation>
3064 cbradney 1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>Apostrophe</source>
9729 cbradney 1788
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
3064 cbradney 1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>Straight Double</source>
9729 cbradney 1792
    <translation type="obsolete">Dubbel divis</translation>
3064 cbradney 1793
  </message>
1794
  <message>
1795
    <source>Single Left</source>
9729 cbradney 1796
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>Single Right</source>
9729 cbradney 1800
    <translation type="obsolete">Enklet höger</translation>
3064 cbradney 1801
  </message>
1802
  <message>
1803
    <source>Double Left</source>
9729 cbradney 1804
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>Double Right</source>
9729 cbradney 1808
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1809
  </message>
1810
  <message>
1811
    <source>Single Reversed</source>
9729 cbradney 1812
    <translation type="obsolete">Enkelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>Double Reversed</source>
9729 cbradney 1816
    <translation type="obsolete">Dubbelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1817
  </message>
1818
  <message>
1819
    <source>Single Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1820
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1821
  </message>
1822
  <message>
1823
    <source>Single Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1824
    <translation type="obsolete">Enkelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1825
  </message>
1826
  <message>
1827
    <source>Double Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1828
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1829
  </message>
1830
  <message>
1831
    <source>Double Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1832
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1833
  </message>
1834
  <message>
1835
    <source>Low Single Comma</source>
9729 cbradney 1836
    <translation type="obsolete">Enkelt komma</translation>
3064 cbradney 1837
  </message>
1838
  <message>
1839
    <source>Low Double Comma</source>
9729 cbradney 1840
    <translation type="obsolete">Dubbelt komma</translation>
3064 cbradney 1841
  </message>
1842
  <message>
1843
    <source>CJK Single Left</source>
9729 cbradney 1844
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>CJK Single Right</source>
9729 cbradney 1848
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt höger</translation>
3064 cbradney 1849
  </message>
1850
  <message>
1851
    <source>CJK Double Left</source>
9729 cbradney 1852
    <translation type="obsolete">CJL Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1853
  </message>
1854
  <message>
1855
    <source>CJK Double Right</source>
9729 cbradney 1856
    <translation type="obsolete">CJK Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1857
  </message>
1858
  <message>
15892 craig 1859
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3064 cbradney 1860
    <source>Toggle Palettes</source>
5874 mrdocs 1861
    <translation>Växla paletter</translation>
3064 cbradney 1862
  </message>
1863
  <message>
15892 craig 1864
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3064 cbradney 1865
    <source>Toggle Guides</source>
5874 mrdocs 1866
    <translation>Växla hjälplinjer</translation>
3064 cbradney 1867
  </message>
3278 cbradney 1868
  <message>
15892 craig 1869
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
3278 cbradney 1870
    <source>Print Previe&amp;w</source>
5874 mrdocs 1871
    <translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
3278 cbradney 1872
  </message>
1873
  <message>
15892 craig 1874
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3278 cbradney 1875
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
5874 mrdocs 1876
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 1877
  </message>
1878
  <message>
15892 craig 1879
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
3278 cbradney 1880
    <source>Convert to Master Page...</source>
5874 mrdocs 1881
    <translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
3278 cbradney 1882
  </message>
1883
  <message>
15892 craig 1884
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
3278 cbradney 1885
    <source>&amp;Cascade</source>
5874 mrdocs 1886
    <translation>&amp;Kaskad</translation>
3278 cbradney 1887
  </message>
1888
  <message>
15892 craig 1889
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3278 cbradney 1890
    <source>&amp;Tile</source>
5874 mrdocs 1891
    <translation>&amp;Sida vid sida</translation>
3278 cbradney 1892
  </message>
1893
  <message>
1894
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1895
    <translation type="obsolete">Om insticksprogr&amp;am</translation>
3278 cbradney 1896
  </message>
3824 cbradney 1897
  <message>
15892 craig 1898
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
3824 cbradney 1899
    <source>More Info...</source>
5874 mrdocs 1900
    <translation>Mer info...</translation>
3824 cbradney 1901
  </message>
4759 cbradney 1902
  <message>
15892 craig 1903
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
4759 cbradney 1904
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5874 mrdocs 1905
    <translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
4759 cbradney 1906
  </message>
1907
  <message>
15892 craig 1908
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
4759 cbradney 1909
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5874 mrdocs 1910
    <translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
4759 cbradney 1911
  </message>
1912
  <message>
15892 craig 1913
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
4759 cbradney 1914
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
5874 mrdocs 1915
    <translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
4759 cbradney 1916
  </message>
1917
  <message>
15892 craig 1918
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
4759 cbradney 1919
    <source>Show Rulers</source>
5874 mrdocs 1920
    <translation>Visa linjaler</translation>
4759 cbradney 1921
  </message>
1922
  <message>
15892 craig 1923
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
4759 cbradney 1924
    <source>&amp;Outline</source>
1925
    <comment>Document Outline Palette</comment>
5874 mrdocs 1926
    <translation>Öve&amp;rsikt</translation>
4759 cbradney 1927
  </message>
1928
  <message>
15892 craig 1929
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
4759 cbradney 1930
    <source>Solidus</source>
5874 mrdocs 1931
    <translation>Snedstreck</translation>
4759 cbradney 1932
  </message>
1933
  <message>
15892 craig 1934
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
4759 cbradney 1935
    <source>Middle Dot</source>
5874 mrdocs 1936
    <translation>Mager punkt</translation>
4759 cbradney 1937
  </message>
1938
  <message>
15892 craig 1939
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
4759 cbradney 1940
    <source>En Space</source>
5874 mrdocs 1941
    <translation>Halv fyrkant</translation>
4759 cbradney 1942
  </message>
1943
  <message>
15892 craig 1944
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
4759 cbradney 1945
    <source>Em Space</source>
5874 mrdocs 1946
    <translation>Hel fyrkant</translation>
4759 cbradney 1947
  </message>
1948
  <message>
15892 craig 1949
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
4759 cbradney 1950
    <source>Thin Space</source>
5874 mrdocs 1951
    <translation>Smalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1952
  </message>
1953
  <message>
15892 craig 1954
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
4759 cbradney 1955
    <source>Thick Space</source>
5874 mrdocs 1956
    <translation>Tjockt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1957
  </message>
1958
  <message>
15892 craig 1959
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
4759 cbradney 1960
    <source>Mid Space</source>
5874 mrdocs 1961
    <translation>Normalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1962
  </message>
1963
  <message>
15892 craig 1964
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
4759 cbradney 1965
    <source>Hair Space</source>
5874 mrdocs 1966
    <translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1967
  </message>
1968
  <message>
1969
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
10842 cbradney 1970
    <translation type="obsolete">Infoga smart avstavning</translation>
4759 cbradney 1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
10842 cbradney 1974
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
4759 cbradney 1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
10842 cbradney 1978
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
4759 cbradney 1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1982
    <translation type="obsolete">Infoga sidnummer</translation>
4759 cbradney 1983
  </message>
1984
  <message>
15892 craig 1985
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
4759 cbradney 1986
    <source>ff</source>
5874 mrdocs 1987
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1988
  </message>
1989
  <message>
15892 craig 1990
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
4759 cbradney 1991
    <source>fi</source>
5874 mrdocs 1992
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1993
  </message>
1994
  <message>
15892 craig 1995
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
4759 cbradney 1996
    <source>fl</source>
5874 mrdocs 1997
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1998
  </message>
1999
  <message>
15892 craig 2000
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
4759 cbradney 2001
    <source>ffi</source>
5874 mrdocs 2002
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 2003
  </message>
2004
  <message>
15892 craig 2005
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
4759 cbradney 2006
    <source>ffl</source>
5874 mrdocs 2007
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 2008
  </message>
2009
  <message>
15892 craig 2010
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
4759 cbradney 2011
    <source>ft</source>
5874 mrdocs 2012
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 2013
  </message>
2014
  <message>
15892 craig 2015
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
4759 cbradney 2016
    <source>st</source>
5874 mrdocs 2017
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 2018
  </message>
4870 mrdocs 2019
  <message>
15892 craig 2020
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
4870 mrdocs 2021
    <source>S&amp;tyles...</source>
5874 mrdocs 2022
    <translation>S&amp;tilmallar...</translation>
4870 mrdocs 2023
  </message>
2024
  <message>
15892 craig 2025
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
4870 mrdocs 2026
    <source>&amp;Outline</source>
2027
    <comment>type effect</comment>
5874 mrdocs 2028
    <translation>K&amp;ontur</translation>
4870 mrdocs 2029
  </message>
2030
  <message>
15892 craig 2031
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
4870 mrdocs 2032
    <source>&amp;Outlines</source>
2033
    <comment>Convert to oulines</comment>
5874 mrdocs 2034
    <translation>&amp;Konturer</translation>
4870 mrdocs 2035
  </message>
5328 cbradney 2036
  <message>
15892 craig 2037
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
5328 cbradney 2038
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
5874 mrdocs 2039
    <translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
5328 cbradney 2040
  </message>
2041
  <message>
15892 craig 2042
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
5328 cbradney 2043
    <source>C&amp;lear</source>
5874 mrdocs 2044
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
5328 cbradney 2045
  </message>
2046
  <message>
15892 craig 2047
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
5328 cbradney 2048
    <source>Insert PDF Push Button</source>
5874 mrdocs 2049
    <translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
5328 cbradney 2050
  </message>
2051
  <message>
15892 craig 2052
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
5328 cbradney 2053
    <source>Insert PDF Text Field</source>
5874 mrdocs 2054
    <translation>Infoga PDF textfält</translation>
5328 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
15892 craig 2057
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
5328 cbradney 2058
    <source>Insert PDF Check Box</source>
5874 mrdocs 2059
    <translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
5328 cbradney 2060
  </message>
2061
  <message>
15892 craig 2062
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
5328 cbradney 2063
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
5874 mrdocs 2064
    <translation>Infoga PDF kombobox</translation>
5328 cbradney 2065
  </message>
2066
  <message>
15892 craig 2067
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
5328 cbradney 2068
    <source>Insert PDF List Box</source>
5874 mrdocs 2069
    <translation>Infoga PDF listbox</translation>
5328 cbradney 2070
  </message>
2071
  <message>
15892 craig 2072
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
5328 cbradney 2073
    <source>Insert Text Annotation</source>
5874 mrdocs 2074
    <translation>Infoga Textmarkering</translation>
5328 cbradney 2075
  </message>
2076
  <message>
15892 craig 2077
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
5328 cbradney 2078
    <source>Insert Link Annotation</source>
5874 mrdocs 2079
    <translation>Infoga länkmarkering</translation>
5328 cbradney 2080
  </message>
5485 cbradney 2081
  <message>
15892 craig 2082
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
5485 cbradney 2083
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
5874 mrdocs 2084
    <translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 2085
  </message>
2086
  <message>
15892 craig 2087
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
5485 cbradney 2088
    <source>Show Text Frame Columns</source>
5874 mrdocs 2089
    <translation>Visa kolumner i textram</translation>
5485 cbradney 2090
  </message>
6261 cbradney 2091
  <message>
15892 craig 2092
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
6261 cbradney 2093
    <source>&amp;Frame...</source>
2094
    <translation type="unfinished"></translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
15892 craig 2097
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
6261 cbradney 2098
    <source>Preview Mode</source>
2099
    <translation type="unfinished"></translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
15892 craig 2102
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
6261 cbradney 2103
    <source>Show Layer Indicators</source>
2104
    <translation type="unfinished"></translation>
2105
  </message>
6434 cbradney 2106
  <message>
15892 craig 2107
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
6434 cbradney 2108
    <source>Patterns...</source>
2109
    <translation type="unfinished"></translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
15892 craig 2112
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
6434 cbradney 2113
    <source>Send to Patterns</source>
2114
    <translation type="unfinished"></translation>
2115
  </message>
7508 cbradney 2116
  <message>
15892 craig 2117
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
7508 cbradney 2118
    <source>Sticky Tools</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
15892 craig 2122
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
7508 cbradney 2123
    <source>&amp;Fit to Height</source>
2124
    <translation type="unfinished"></translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
15892 craig 2127
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
7508 cbradney 2128
    <source>Fit to Width</source>
2129
    <translation type="unfinished"></translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
15892 craig 2132
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
7508 cbradney 2133
    <source>Show Bleeds</source>
2134
    <translation type="unfinished"></translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
15892 craig 2137
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
15099 cbradney 2138
    <source>Symbols</source>
2139
    <translation type="unfinished"></translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
15892 craig 2142
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
2143
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
2144
    <translation type="unfinished"></translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
2147
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
14474 cbradney 2148
    <source>Insert 3D Annotation</source>
2149
    <translation type="unfinished"></translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
15892 craig 2152
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
15099 cbradney 2153
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
2154
    <translation type="unfinished"></translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
15892 craig 2157
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
7508 cbradney 2158
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
2159
    <translation type="unfinished"></translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
15892 craig 2162
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
7508 cbradney 2163
    <source>Zero Width NB Space</source>
2164
    <translation type="unfinished"></translation>
2165
  </message>
9729 cbradney 2166
  <message>
15892 craig 2167
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
9729 cbradney 2168
    <source>Apostrophe</source>
2169
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
2170
    <translation type="unfinished">Apostrof</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
15892 craig 2173
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
9729 cbradney 2174
    <source>Straight Double</source>
2175
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
2176
    <translation type="unfinished">Dubbel divis</translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
15892 craig 2179
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
9729 cbradney 2180
    <source>Single Left</source>
2181
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
2182
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster</translation>
2183
  </message>
2184
  <message>
15892 craig 2185
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
9729 cbradney 2186
    <source>Single Right</source>
2187
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
2188
    <translation type="unfinished">Enklet höger</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
15892 craig 2191
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
9729 cbradney 2192
    <source>Double Left</source>
2193
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
2194
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster</translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
15892 craig 2197
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
9729 cbradney 2198
    <source>Double Right</source>
2199
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
2200
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger</translation>
2201
  </message>
2202
  <message>
15892 craig 2203
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
9729 cbradney 2204
    <source>Single Reversed</source>
2205
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
2206
    <translation type="unfinished">Enkelt omvänt</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
15892 craig 2209
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
9729 cbradney 2210
    <source>Double Reversed</source>
2211
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
2212
    <translation type="unfinished">Dubbelt omvänt</translation>
2213
  </message>
2214
  <message>
15892 craig 2215
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
9729 cbradney 2216
    <source>Single Left Guillemet</source>
2217
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
2218
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster gåsöga</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
15892 craig 2221
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
9729 cbradney 2222
    <source>Single Right Guillemet</source>
2223
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
2224
    <translation type="unfinished">Enkelt höger gåsöga</translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
15892 craig 2227
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
9729 cbradney 2228
    <source>Double Left Guillemet</source>
2229
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
2230
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
15892 craig 2233
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
9729 cbradney 2234
    <source>Double Right Guillemet</source>
2235
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
2236
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger gåsöga</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
15892 craig 2239
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
9729 cbradney 2240
    <source>Low Single Comma</source>
2241
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
2242
    <translation type="unfinished">Enkelt komma</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
15892 craig 2245
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
9729 cbradney 2246
    <source>Low Double Comma</source>
2247
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
2248
    <translation type="unfinished">Dubbelt komma</translation>
2249
  </message>
2250
  <message>
15892 craig 2251
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
9729 cbradney 2252
    <source>CJK Single Left</source>
2253
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
2254
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt vänster</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
15892 craig 2257
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
9729 cbradney 2258
    <source>CJK Single Right</source>
2259
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
2260
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt höger</translation>
2261
  </message>
2262
  <message>
15892 craig 2263
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
9729 cbradney 2264
    <source>CJK Double Left</source>
2265
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
2266
    <translation type="unfinished">CJL Dubbelt vänster</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
15892 craig 2269
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
9729 cbradney 2270
    <source>CJK Double Right</source>
2271
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
2272
    <translation type="unfinished">CJK Dubbelt höger</translation>
2273
  </message>
10133 cbradney 2274
  <message>
15892 craig 2275
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
10133 cbradney 2276
    <source>&amp;400%</source>
2277
    <translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
2278
  </message>
10842 cbradney 2279
  <message>
15892 craig 2280
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
10842 cbradney 2281
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
2282
    <translation type="unfinished"></translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
15892 craig 2285
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
10842 cbradney 2286
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
2287
    <translation type="unfinished"></translation>
2288
  </message>
2289
  <message>
15892 craig 2290
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
10842 cbradney 2291
    <source>Insert T&amp;able</source>
2292
    <translation type="unfinished"></translation>
2293
  </message>
2294
  <message>
15892 craig 2295
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
10842 cbradney 2296
    <source>Insert &amp;Shape</source>
2297
    <translation type="unfinished"></translation>
2298
  </message>
2299
  <message>
15892 craig 2300
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
10842 cbradney 2301
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
2302
    <translation type="unfinished"></translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
15892 craig 2305
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
10842 cbradney 2306
    <source>Insert &amp;Line</source>
2307
    <translation type="unfinished"></translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
15892 craig 2310
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
10842 cbradney 2311
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
2312
    <translation type="unfinished"></translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
15892 craig 2315
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
10842 cbradney 2316
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
2317
    <translation type="unfinished"></translation>
2318
  </message>
2319
  <message>
15892 craig 2320
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
10842 cbradney 2321
    <source>Scribus Homepage</source>
2322
    <translation type="unfinished"></translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
15892 craig 2325
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
10842 cbradney 2326
    <source>Scribus Online Documentation</source>
2327
    <translation type="unfinished"></translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
15892 craig 2330
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
10842 cbradney 2331
    <source>Scribus Wiki</source>
2332
    <translation type="unfinished"></translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
15892 craig 2335
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
10842 cbradney 2336
    <source>Getting Started with Scribus</source>
2337
    <translation type="unfinished"></translation>
2338
  </message>
11652 cbradney 2339
  <message>
15892 craig 2340
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
11652 cbradney 2341
    <source>Show Context Menu</source>
2342
    <translation type="unfinished"></translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
15892 craig 2345
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
11652 cbradney 2346
    <source>&amp;Manage Images</source>
2347
    <translation type="unfinished"></translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
15892 craig 2350
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
11652 cbradney 2351
    <source>&amp;About Plugins</source>
2352
    <translation type="unfinished"></translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
15892 craig 2355
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
12281 cbradney 2356
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
11652 cbradney 2357
    <translation type="unfinished"></translation>
2358
  </message>
2359
  <message>
15892 craig 2360
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
12281 cbradney 2361
    <source>Get Vector File...</source>
11652 cbradney 2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
12281 cbradney 2364
  <message>
15892 craig 2365
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
12281 cbradney 2366
    <source>Advanced Select All...</source>
2367
    <translation type="unfinished"></translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
15892 craig 2370
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
12281 cbradney 2371
    <source>Edit Source...</source>
2372
    <translation type="unfinished"></translation>
2373
  </message>
2374
  <message>
15892 craig 2375
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
12281 cbradney 2376
    <source>Replace Colors...</source>
2377
    <translation type="unfinished"></translation>
2378
  </message>
2379
  <message>
15892 craig 2380
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
12281 cbradney 2381
    <source>Rulers Relative to Page</source>
2382
    <translation type="unfinished"></translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
15892 craig 2385
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
12281 cbradney 2386
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
2387
    <translation type="unfinished"></translation>
2388
  </message>
2389
  <message>
15892 craig 2390
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
12281 cbradney 2391
    <source>Check for Updates</source>
2392
    <translation type="unfinished"></translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
15892 craig 2395
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
12281 cbradney 2396
    <source>Number of Pages</source>
2397
    <translation type="unfinished"></translation>
2398
  </message>
12612 cbradney 2399
  <message>
15892 craig 2400
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
12612 cbradney 2401
    <source>Adjust Image to Frame</source>
2402
    <translation type="unfinished"></translation>
2403
  </message>
12918 cbradney 2404
  <message>
15892 craig 2405
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 2406
    <source>File</source>
2407
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
15892 craig 2410
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 2411
    <source>&amp;File</source>
2412
    <translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
2413
  </message>
2414
  <message>
15892 craig 2415
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 2416
    <source>Edit</source>
2417
    <translation type="unfinished">Redigera</translation>
2418
  </message>
2419
  <message>
15892 craig 2420
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 2421
    <source>&amp;Edit</source>
2422
    <translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
15892 craig 2425
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 2426
    <source>Style</source>
2427
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
15892 craig 2430
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 2431
    <source>&amp;Style</source>
2432
    <translation type="unfinished"></translation>
2433
  </message>
2434
  <message>
15892 craig 2435
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 2436
    <source>Item</source>
2437
    <translation type="unfinished"></translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
15892 craig 2440
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 2441
    <source>&amp;Item</source>
2442
    <translation type="unfinished"></translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
15892 craig 2445
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 2446
    <source>Insert</source>
2447
    <translation type="unfinished"></translation>
2448
  </message>
2449
  <message>
15892 craig 2450
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 2451
    <source>I&amp;nsert</source>
2452
    <translation type="unfinished">I&amp;nfoga</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
15892 craig 2455
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 2456
    <source>Page</source>
2457
    <translation type="unfinished">Sida</translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
15892 craig 2460
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 2461
    <source>&amp;Page</source>
2462
    <translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
15892 craig 2465
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 2466
    <source>View</source>
2467
    <translation type="unfinished"></translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
15892 craig 2470
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 2471
    <source>&amp;View</source>
2472
    <translation type="unfinished">&amp;Vy</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
15892 craig 2475
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 2476
    <source>Extras</source>
2477
    <translation type="unfinished"></translation>
2478
  </message>
2479
  <message>
15892 craig 2480
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 2481
    <source>E&amp;xtras</source>
2482
    <translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
15892 craig 2485
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 2486
    <source>Windows</source>
2487
    <translation type="unfinished"></translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
15892 craig 2490
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 2491
    <source>&amp;Windows</source>
2492
    <translation type="unfinished">Fönste&amp;r</translation>
2493
  </message>
2494
  <message>
15892 craig 2495
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 2496
    <source>Help</source>
2497
    <translation type="unfinished"></translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
15892 craig 2500
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 2501
    <source>&amp;Help</source>
2502
    <translation type="unfinished">&amp;Hjälp</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
15892 craig 2505
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
12937 cbradney 2506
    <source>Plugin Menu Items</source>
2507
    <translation type="unfinished"></translation>
2508
  </message>
2509
  <message>
15892 craig 2510
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
12937 cbradney 2511
    <source>Others</source>
2512
    <translation type="unfinished"></translation>
2513
  </message>
2514
  <message>
15892 craig 2515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
12937 cbradney 2516
    <source>Unicode Characters</source>
2517
    <translation type="unfinished"></translation>
2518
  </message>
13027 cbradney 2519
  <message>
15892 craig 2520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
13027 cbradney 2521
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
2522
    <translation type="unfinished"></translation>
2523
  </message>
13279 cbradney 2524
  <message>
15892 craig 2525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
13279 cbradney 2526
    <source>New &amp;from Template...</source>
2527
    <translation type="unfinished">Ny &amp;från mall...</translation>
2528
  </message>
3064 cbradney 2529
</context>
2530
<context>
12612 cbradney 2531
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2532
  <message>
14474 cbradney 2533
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2534
    <source>CMS Settings</source>
2535
    <translation type="unfinished"></translation>
2536
  </message>
2537
</context>
2538
<context>
395 Franz 2539
  <name>AdvOptions</name>
2540
  <message>
2541
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 2542
    <translation type="obsolete">Avancerat</translation>
395 Franz 2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 2546
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
395 Franz 2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 2550
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
395 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 2554
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;UCR (Underfärgsborttagning)</translation>
395 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 2558
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;ICC profiler</translation>
395 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;1</translation>
395 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 2566
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;2</translation>
395 Franz 2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 2570
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;3</translation>
395 Franz 2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2574
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2578
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 2582
    <translation type="obsolete">Skapar Postscript Nivå 3</translation>
395 Franz 2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2586
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2587
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 2.
395 Franz 2588
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2592
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2593
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 1.
395 Franz 2594
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
2597
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2598
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2599
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2600
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2601
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2602
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 2603
    <translation type="obsolete">En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
395 Franz 2604
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
2605
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
2606
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
2607
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
2608
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
2609
  </message>
2610
</context>
2611
<context>
2612
  <name>Align</name>
2613
  <message>
2614
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 2615
    <translation type="obsolete">Fördela/Justera</translation>
395 Franz 2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Align</source>
3064 cbradney 2619
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
395 Franz 2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 2623
    <translation type="obsolete">Horisontellt</translation>
395 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 2627
    <translation type="obsolete">Vänsterkant</translation>
395 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 2631
    <translation type="obsolete">Centrerat</translation>
395 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 2635
    <translation type="obsolete">Högerkant</translation>
395 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 2639
    <translation type="obsolete">&amp;Mellan:</translation>
395 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 2643
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 2647
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 2651
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 2655
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 2659
    <translation type="obsolete">Vertikalt</translation>
395 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 2663
    <translation type="obsolete">�erkant</translation>
395 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 2667
    <translation type="obsolete">Nederkant</translation>
395 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 2671
    <translation type="obsolete">Me&amp;llan</translation>
395 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 2675
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 2679
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 2683
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">pt</translation>
395 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2691
    <translation type="obsolete">mm</translation>
395 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source> in</source>
1525 cbradney 2695
    <translation type="obsolete">tum</translation>
395 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source> p</source>
1525 cbradney 2699
    <translation type="obsolete">p</translation>
395 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2707
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 2711
    <translation type="obsolete">A&amp;nvänd</translation>
395 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2715
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2716
  </message>
2717
</context>
2718
<context>
9729 cbradney 2719
  <name>AlignDistribute</name>
6530 cbradney 2720
  <message>
14474 cbradney 2721
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
6530 cbradney 2722
    <source>Align</source>
2723
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
14474 cbradney 2726
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
6530 cbradney 2727
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2728
    <translation type="unfinished">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
14474 cbradney 2731
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
6530 cbradney 2732
    <source>&amp;Relative To:</source>
2733
    <translation type="unfinished"></translation>
2734
  </message>
2735
  <message>
15243 cbradney 2736
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
2737
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2738
    <translation type="unfinished"></translation>
2739
  </message>
2740
  <message>
2741
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
2742
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
2743
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
2744
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
2745
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
2746
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
2747
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
2748
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
2749
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
2750
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
2751
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
2752
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
2753
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
2754
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
2755
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
2756
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
2757
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
2758
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
2759
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
2760
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
2761
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
2762
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
2763
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
2764
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
2765
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
2766
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
2767
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
2768
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
6530 cbradney 2769
    <source>...</source>
2770
    <translation type="unfinished"></translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
15243 cbradney 2773
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
6530 cbradney 2774
    <source>Distribute</source>
2775
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
2776
  </message>
2777
  <message>
15243 cbradney 2778
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
6530 cbradney 2779
    <source>&amp;Distance:</source>
2780
    <translation type="unfinished">Avstån&amp;d:</translation>
2781
  </message>
14474 cbradney 2782
  <message>
15243 cbradney 2783
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
2784
    <source>Reverse Distribution</source>
2785
    <translation type="unfinished"></translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
14474 cbradney 2789
    <source>Swap</source>
2790
    <translation type="unfinished"></translation>
2791
  </message>
6530 cbradney 2792
</context>
2793
<context>
9729 cbradney 2794
  <name>AlignDistributeBase</name>
2795
  <message>
2796
    <source>Align and Distribute</source>
2797
    <translation type="obsolete">Justera och fördela</translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Align</source>
2801
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2805
    <translation type="obsolete">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Distribute</source>
2809
    <translation type="obsolete">Fördela</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>&amp;Distance:</source>
2813
    <translation type="obsolete">Avstån&amp;d:</translation>
2814
  </message>
2815
</context>
2816
<context>
3064 cbradney 2817
  <name>AlignDistributePalette</name>
2818
  <message>
14474 cbradney 2819
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
3064 cbradney 2820
    <source>Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 2821
    <translation>Justera och fördela</translation>
3064 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
14474 cbradney 2824
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
3064 cbradney 2825
    <source>Align</source>
7716 cbradney 2826
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
3064 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
14474 cbradney 2829
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3064 cbradney 2830
    <source>&amp;Relative to:</source>
5874 mrdocs 2831
    <translation>&amp;Relativt:</translation>
3064 cbradney 2832
  </message>
2833
  <message>
14474 cbradney 2834
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 2835
    <source>First Selected</source>
5874 mrdocs 2836
    <translation>Först valda</translation>
3064 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
14474 cbradney 2839
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 2840
    <source>Last Selected</source>
5874 mrdocs 2841
    <translation>Sist valda</translation>
3064 cbradney 2842
  </message>
2843
  <message>
14474 cbradney 2844
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3064 cbradney 2845
    <source>Page</source>
5874 mrdocs 2846
    <translation>Sida</translation>
3064 cbradney 2847
  </message>
2848
  <message>
14474 cbradney 2849
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 2850
    <source>Margins</source>
5874 mrdocs 2851
    <translation>Marginaler</translation>
3064 cbradney 2852
  </message>
2853
  <message>
14474 cbradney 2854
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3064 cbradney 2855
    <source>Guide</source>
5874 mrdocs 2856
    <translation>Hjälplinje</translation>
3064 cbradney 2857
  </message>
2858
  <message>
14474 cbradney 2859
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 2860
    <source>Selection</source>
5874 mrdocs 2861
    <translation>Urval</translation>
3064 cbradney 2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
7508 cbradney 2865
    <translation type="obsolete">Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
7508 cbradney 2869
    <translation type="obsolete">Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 2870
  </message>
2871
  <message>
15243 cbradney 2872
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
3064 cbradney 2873
    <source>Align bottoms</source>
5874 mrdocs 2874
    <translation>Justera nederkanter</translation>
3064 cbradney 2875
  </message>
2876
  <message>
15243 cbradney 2877
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
3064 cbradney 2878
    <source>Align right sides</source>
5874 mrdocs 2879
    <translation>Justera höger kanter</translation>
3064 cbradney 2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
7508 cbradney 2883
    <translation type="obsolete">Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 2884
  </message>
2885
  <message>
15243 cbradney 2886
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
3064 cbradney 2887
    <source>Center on vertical axis</source>
5874 mrdocs 2888
    <translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
3064 cbradney 2889
  </message>
2890
  <message>
15243 cbradney 2891
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
3064 cbradney 2892
    <source>Align left sides</source>
5874 mrdocs 2893
    <translation>Justera vänsterkanter</translation>
3064 cbradney 2894
  </message>
2895
  <message>
15243 cbradney 2896
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
3064 cbradney 2897
    <source>Center on horizontal axis</source>
5874 mrdocs 2898
    <translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
3064 cbradney 2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
7508 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
15243 cbradney 2905
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
3064 cbradney 2906
    <source>Align tops</source>
5874 mrdocs 2907
    <translation>Justera överkanter</translation>
3064 cbradney 2908
  </message>
2909
  <message>
15243 cbradney 2910
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
3064 cbradney 2911
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
5874 mrdocs 2912
    <translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
3064 cbradney 2913
  </message>
2914
  <message>
14474 cbradney 2915
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
3064 cbradney 2916
    <source>Distribute</source>
7716 cbradney 2917
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
3064 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2921
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika</translation>
3064 cbradney 2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2925
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
3064 cbradney 2926
  </message>
2927
  <message>
15243 cbradney 2928
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
3064 cbradney 2929
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
5874 mrdocs 2930
    <translation>Fördela höger kanter på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2931
  </message>
2932
  <message>
15243 cbradney 2933
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
3064 cbradney 2934
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
5874 mrdocs 2935
    <translation>Fördela nederkanterna på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2936
  </message>
2937
  <message>
15243 cbradney 2938
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
3064 cbradney 2939
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
5874 mrdocs 2940
    <translation>Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt</translation>
3064 cbradney 2941
  </message>
2942
  <message>
2943
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2944
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika</translation>
3064 cbradney 2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2948
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
3064 cbradney 2949
  </message>
2950
  <message>
15243 cbradney 2951
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
3064 cbradney 2952
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
5874 mrdocs 2953
    <translation>Fördela vänster kanter på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2954
  </message>
2955
  <message>
15243 cbradney 2956
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
3064 cbradney 2957
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
5874 mrdocs 2958
    <translation>Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt</translation>
3064 cbradney 2959
  </message>
2960
  <message>
15243 cbradney 2961
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
3064 cbradney 2962
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
5874 mrdocs 2963
    <translation>Fördela överkanterna på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2964
  </message>
2965
  <message>
15243 cbradney 2966
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
3064 cbradney 2967
    <source>&amp;Distance:</source>
5874 mrdocs 2968
    <translation>Avstån&amp;d:</translation>
3064 cbradney 2969
  </message>
2970
  <message>
15243 cbradney 2971
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
3064 cbradney 2972
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
5874 mrdocs 2973
    <translation>Fördela objekten med angivet avstånd</translation>
3064 cbradney 2974
  </message>
2975
  <message>
15243 cbradney 2976
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
3064 cbradney 2977
    <source>None Selected</source>
5874 mrdocs 2978
    <translation>Inget valt</translation>
3064 cbradney 2979
  </message>
2980
  <message>
2981
    <source>Warning</source>
3824 cbradney 2982
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
3064 cbradney 2983
  </message>
2984
  <message>
15294 cbradney 2985
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
3064 cbradney 2986
    <source>Y: %1%2</source>
5874 mrdocs 2987
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 2988
  </message>
2989
  <message>
15294 cbradney 2990
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
3064 cbradney 2991
    <source>X: %1%2</source>
5874 mrdocs 2992
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 2993
  </message>
6530 cbradney 2994
  <message>
15243 cbradney 2995
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 2996
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
6530 cbradney 2997
    <translation type="unfinished"></translation>
2998
  </message>
2999
  <message>
15243 cbradney 3000
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
3001
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
3002
    <translation type="unfinished"></translation>
3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
3006
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
3007
    <translation type="unfinished"></translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
14474 cbradney 3010
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
15243 cbradney 3011
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
3012
    <translation type="unfinished"></translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
3016
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
3017
    <translation type="unfinished"></translation>
3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 3021
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
6530 cbradney 3022
    <translation type="unfinished"></translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
15243 cbradney 3025
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 3026
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
6530 cbradney 3027
    <translation type="unfinished"></translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
15243 cbradney 3030
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 3031
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
6530 cbradney 3032
    <translation type="unfinished"></translation>
3033
  </message>
7508 cbradney 3034
  <message>
15243 cbradney 3035
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 3036
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
3037
    <translation type="unfinished"></translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
15243 cbradney 3040
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 3041
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
3042
    <translation type="unfinished"></translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
15243 cbradney 3045
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 3046
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
3047
    <translation type="unfinished"></translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
15243 cbradney 3050
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 3051
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
3052
    <translation type="unfinished"></translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
15243 cbradney 3055
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 3056
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
3057
    <translation type="unfinished"></translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
15243 cbradney 3060
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 3061
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
3062
    <translation type="unfinished"></translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
15243 cbradney 3065
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
3066
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
14474 cbradney 3071
    <source>Swap items to the left</source>
3072
    <translation type="unfinished"></translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
15243 cbradney 3075
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
14474 cbradney 3076
    <source>Swap items to the right</source>
3077
    <translation type="unfinished"></translation>
3078
  </message>
3079
  <message>
15243 cbradney 3080
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 3081
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
3082
    <translation type="unfinished"></translation>
3083
  </message>
3084
  <message>
15243 cbradney 3085
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
7508 cbradney 3086
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
3087
    <translation type="unfinished"></translation>
3088