getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames()->list Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna. Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog()->bool Visar dialogrutan "Nytt dokument". Skapar ett nytt dokument om användaren accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument. Returnerar värdet "true" om ett nytt dokument skapades. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"])->string Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet "name". Om "name" inte angetts används aktuell komponent. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy[, "name"]) Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET). Om "name" inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt. Om objektet "name" tillhör en gruup flyttas hela gruppen. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad. Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"])->string Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). "name" måste vara en unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om "name" inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt. Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används. newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Skapar en ny sida. Om "where" är lika med -1 läggs den nya sidan till dokumentet. Annars infogas den nya sidan före "where". Sidnumreringen räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan i dokumentet. Den extra parametern "masterpage" anger vilken mallsida som skall användas för den nya sidan. Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Anger den tonade fyllning till objektet "name" till "type". Färgbeskrivningarna är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för konstanterna (FILL_<type>). getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"])->float Returnerar teckengrad för textramen "name". Om det finns text markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i markeringen. Om inget "namn" angetts returneras värdet från aktuell komponent. messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Skriver "string" i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste vara UTF8-kodad eller en 'Unicode'-sträng (rekommenderas). @default getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"])->float Returnerar teckengrad för textramen "name". Om det finns text markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i markeringen. Om inget "namn" angetts returneras värdet från aktuell komponent. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames()->list Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna. Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog()->bool Visar dialogrutan "Nytt dokument". Skapar ett nytt dokument om användaren accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument. Returnerar värdet "true" om ett nytt dokument skapades. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"])->string Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet "name". Om "name" inte angetts används aktuell komponent. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy[, "name"]) Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET). Om "name" inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt. Om objektet "name" tillhör en gruup flyttas hela gruppen. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad. Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"])->string Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). "name" måste vara en unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om "name" inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt. Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används. newPage(where [,"template"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "template" specifies the name of the template page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"template"]) Skapar en ny sida. Om "where"= -1 läggs den nya sidan till i slutet av dokumentet, annars infogas den före "where". Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument. Den valfria parametern "template" anger namnet på den mall som ska användas på den nya sidan. Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Anger den tonade fyllning till objektet "name" till "type". Färgbeskrivningarna är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för konstanterna (FILL_<type>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Skriver "string" i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste vara UTF8-kodad eller en 'Unicode'-sträng (rekommenderas). newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Skapar ett nytt dokument och returnerar "true" om det lyckas. Parametrarna har följande betydelser: size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_<paper_type>, t. ex. PAPER_A4 etc. margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets marginaler  orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap) firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre nummer om du skapar dokument i flera delar. unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.  facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag. Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES  firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida. Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått. Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått måste du ta hänsyn till detta. exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,                FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Skapar en ny sida. Om "where" är lika med -1 läggs den nya sidan till dokumentet. Annars infogas den nya sidan före "where". Sidnumreringen räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan i dokumentet. Den extra parametern "masterpage" anger vilken mallsida som skall användas för den nya sidan. Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("string") Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten måste vara UTF-8 kodad eller en 'unicode'-sträng (rekommenderas). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna har följande innebörd: size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan använda den fördefinierade konstanten PAPER_<format>, t. ex. PAPER_A4 etc. margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver dokumentets begränsningslinjer orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line) predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line) UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line) unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICA, UNIT_POINTS. Copy #%1 of Kopia #%1 av AIPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Skapar objekt About About Scribus%1%2 Om Scribus%1%2 &About &Om Contributions from: Bidrag från: Windows port: Portning till Windows: A&uthors Skapa&re: German: Tyska: French: Franska: Italian: Italienska: Hungarian: Ungerska: Ukrainian: Ukrainska: Bulgarian: Bulgariska: Galician: Galiciska: Turkish: Turkiska: Lithuanian: Litauiska: Polish: Polska: Czech: Tjekiska: Slovak: Slovakiska: Danish: Danska: Norwegian: Norska: Welsh: Walesiska: Russian: Ryska: Brazilian: Brasilianska: Finnish: Finska: Slovenian: Slovenska: Basque: Baskiska: &Translations Översä&ttningar &Online O&nline &Close &Stäng This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och kompilerade stödbibliotek för Scribus. Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff. Avsaknad av stöd är markerat med * Development Team: Utvecklargrupp: Official Documentation: Officiell dokumentation: Other Documentation: Övrig dokumentation: English (British): Engelska (British): Swedish: Svenska: Homepage Hemsida Online Reference Online referenshandbok Bugs and Feature Requests Felrapporter och önskemål om nya funktioner Mailing List Utsändningslista Official Translations and Translators: Officiella översättningar och översättare: Esperanto: Esperanto: Korean: Koreanska: Serbian: Serbiska: Spanish: Spanska: Previous Translation Contributors: Tidigare översättare: Catalan: Katalanska: About Scribus %1 Om Scribus %1 Wiki Wiki %1 %2 %3 %1%2%3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Använder Ghostscript version %1 No Ghostscript version available Ingen Ghostscript-version tillgänglig <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Bygg-ID: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat. Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: Ikoner från projekt Tango: &Updates Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus version Check for Updates Abort Update Check Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. AboutPlugins Yes Ja No Nej Filename: Filnamn: Version: Version: Enabled: Aktiverad: Release Date: Publiceringsdatum: Description: Beskrivning: Author(s): Författare: Copyright: Copyright: License: Licens: Scribus: About Plug-ins Scribus: Om insticksprogram AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Om insticksprogram &Close &Stäng Alt+C Alt+C ActionManager &New &Ny &Open... Ö&ppna... &Close &Stäng &Save &Spara Save &As... Sp&ara som... Re&vert to Saved Åter&gå till senast sparad Collect for O&utput... Samla ihop för &utskrift... Get Text... Hämta text... Append &Text... Lägg &till text... Get Image... Hämta bild... Save &Text... Spara &text... Save Page as &EPS... Spara sida som &EPS... Save as P&DF... Spara som P&DF... Document &Setup... Dokumentin&ställningar... &Print... &Skriv ut... &Quit &Avsluta &Undo Ån&gra &Redo Gö&r om &Item Action Mode Akt&ivitetsläge för enhet Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Paste K&listra in C&lear Contents Rensa innehå&ll Select &All M&arkera allt &Deselect All Ångra &markering &Search/Replace... &Sök/Ersätt... Edit Image... Redigera bild... C&olors... Fä&rger... &Paragraph Styles... St&yckemallar... &Line Styles... &Linjemallar... &Master Pages... &Mallsidor... &Javascripts... &Javascripts... P&references... Inställninga&r... %1 pt %1 pt &Other... &Annan... &Left &Vänster &Center &Centrerat &Right Höge&r &Block &Marginajustera &Forced &Hård marginaljustering &%1 % &%1 % &Normal &Normal &Underline &Understrykning Underline &Words &Understrukna ord &Strike Through &Genomstrykning &All Caps Vers&aler Small &Caps &Kapitäler Su&perscript U&pphöjt Su&bscript Ne&dsänkt &Outline �amp;versikt S&hadow S&kugga &Image Effects B&ildeffekter &Tabulators... &Tabulatorer... D&uplicate D&uplicera &Multiple Duplicate &Duplicera flera gånger &Transform &Delete &Ta bort &Group &Gruppera &Ungroup Lås &upp grupp Is &Locked Är &låst Si&ze is Locked Storle&ken är låst Lower to &Bottom Lä&gg underst Raise to &Top Lyf&t till överst &Lower F&lytta ner en nivå &Raise Flytta &upp en nivå Send to S&crapbook Skicka till &klippbok &Attributes... Egensk&aper... I&mage Visible B&ild synlig &Update Image &Uppdatera bild Adjust Frame to Image Justera ramen till bild Embed Image Extended Image Properties Utökade bildegenskaper &Low Resolution &Låg upplösning &Normal Resolution &Normal upplösning &Full Resolution &Full upplösning Is PDF &Bookmark Är ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation Är en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &Edit Shape... R&edigera form... &Attach Text to Path S&ammanfoga text med kurva &Detach Text from Path Lös&gör text från kurva &Combine Polygons Sammanf&oga polygoner Split &Polygons Dela upp &polygoner &Bezier Curve &Bezierkurva &Image Frame B&ildram &Outlines &Konturer &Polygon &Polygon &Text Frame &Textram &Glyph... &Tecken... Sample Text Exempeltext &Insert... &Infoga... Im&port... Im&portera... &Delete... &Ta bort... &Copy... &Kopiera... &Move... &Flytta... &Apply Master Page... &Använd mallsidor... Manage &Guides... Hantera stö&dlinjer... Manage Page Properties... Hantera sidegenskaper... &Fit in window Anpassa till &fönster &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails Minia&tyrer Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Show &Text Chain Visa &textflöde Show Control Characters Visa kontrolltecken Rulers relative to Page Linjaler relativt sida Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna &Properties Egenska&per &Scrapbook &Klippbok &Layers &Lager &Arrange Pages Ordn&a sidor &Bookmarks &Bokmärken &Measurements &Måttangivelser Action &History &Historik över händelser Preflight &Verifier &Verifiering (Pre-flight) &Align and Distribute Juster&a och fördela &Tools Verk&tyg P&DF Tools P&DF verktyg Select Item Välj objekt T&able T&abell &Shape &Form &Line &Linje &Freehand Line &Frihandslinje Rotate Item Rotera objekt Zoom in or out Förstora eller förminska Zoom in Förstora Zoom out Förminska Edit Contents of Frame Redigera raminnehåll Edit Text... Redigera text... Link Text Frames Länka textramar Unlink Text Frames Avbryt länk mellan textramar &Eye Dropper Droppv&erktyg Copy Item Properties Kopiera objektegenskaper Edit the text with the Story Editor Redigera text med Texthanteraren Insert Text Frame Infoga textram Insert Image Frame Infoga bildram Insert Table Infoga tabell Insert Shape Infoga form Insert Polygon Infoga polygon Insert Line Infoga linje Insert Bezier Curve Infoga Bezierkurva Insert Freehand Line Infoga frihandslinje &Manage Pictures Bild&hantering &Hyphenate Text A&vstava text Dehyphenate Text Ångra avstavning &Generate Table Of Contents Skapa inne&hållsförteckning &About Scribus &Om Scribus About &Qt Om &Qt Toolti&ps Verktygsti&ps Scribus &Manual... Scribus &handbok... Smart &Hyphen Smart avstavnin&g Non Breaking Dash Hårt bindestreck Non Breaking &Space Fast mellan&slag Page &Number Sid&nummer New Line Ny rad Frame Break Bryt ram Column Break Kolumnbryt Copyright Copyright Registered Trademark Registrerat varumärke Trademark Varumärke Bullet Bomber Em Dash Långt tankstreck (helfyrkant) En Dash Kort tankstreck (halvfyrkant) Figure Dash Quotation Dash Citattecken Apostrophe Apostrof Straight Double Dubbel divis Single Left Enkelt vänster Single Right Enklet höger Double Left Dubbelt vänster Double Right Dubbelt höger Single Reversed Enkelt omvänt Double Reversed Dubbelt omvänt Single Left Guillemet Enkelt vänster gåsöga Single Right Guillemet Enkelt höger gåsöga Double Left Guillemet Dubbelt vänster gåsöga Double Right Guillemet Dubbelt höger gåsöga Low Single Comma Enkelt komma Low Double Comma Dubbelt komma CJK Single Left CJK Enkelt vänster CJK Single Right CJK Enkelt höger CJK Double Left CJL Dubbelt vänster CJK Double Right CJK Dubbelt höger Toggle Palettes Växla paletter Toggle Guides Växla hjälplinjer Print Previe&w Skriv ut förhands&visning &JavaScripts... &JavaScripts... Convert to Master Page... Omvandla till mallsidor... &Cascade &Kaskad &Tile &Sida vid sida &About Plug-ins Om insticksprogr&am More Info... Mer info... &Printing Enabled &Utskrift aktiverad &Flip Horizontally &Vänd horisontellt &Flip Vertically &Vänd vertikalt Show Rulers Visa linjaler &Outline Document Outline Palette Öve&rsikt Solidus Snedstreck Middle Dot Mager punkt En Space Halv fyrkant Em Space Hel fyrkant Thin Space Smalt mellanslag Thick Space Tjockt mellanslag Mid Space Normalt mellanslag Hair Space Hårtunnt mellanslag Insert Smart Hyphen Infoga smart avstavning Insert Non Breaking Dash Infoga icke-brytande bindestreck Insert Non Breaking Space Infoga icke-brytande mellanslag Insert Page Number Infoga sidnummer ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... S&tilmallar... &Outline type effect K&ontur &Outlines Convert to oulines &Konturer Paste (&Absolute) Klistra in (&Absolut) C&lear Ra&dera Insert PDF Push Button Infoga PDF tryckknapp Insert PDF Text Field Infoga PDF textfält Insert PDF Check Box Infoga PDF kryssruta Insert PDF Combo Box Infoga PDF kombobox Insert PDF List Box Infoga PDF listbox Insert Text Annotation Infoga Textmarkering Insert Link Annotation Infoga länkmarkering Save as &EPS... Spara som &EPS... Show Text Frame Columns Visa kolumner i textram &Frame... Preview Mode Show Layer Indicators Patterns... Send to Patterns Sticky Tools &Fit to Height Fit to Width Show Bleeds Symbols Insert Calligraphic Line Insert 3D Annotation Soft &Hyphen &Zero Width Space Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof Straight Double Unicode 0x0022 Dubbel divis Single Left Unicode 0x2018 Enkelt vänster Single Right Unicode 0x2019 Enklet höger Double Left Unicode 0x201C Dubbelt vänster Double Right Unicode 0x201D Dubbelt höger Single Reversed Unicode 0x201B Enkelt omvänt Double Reversed Unicode 0x201F Dubbelt omvänt Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Enkelt vänster gåsöga Single Right Guillemet Unicode 0x203A Enkelt höger gåsöga Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Dubbelt vänster gåsöga Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Dubbelt höger gåsöga Low Single Comma Unicode 0x201A Enkelt komma Low Double Comma Unicode 0x201E Dubbelt komma CJK Single Left Unicode 0x300C CJK Enkelt vänster CJK Single Right Unicode 0x300D CJK Enkelt höger CJK Double Left Unicode 0x300E CJL Dubbelt vänster CJK Double Right Unicode 0x300F CJK Dubbelt höger &400% &200% {400%?} Insert &Text Frame Insert &Image Frame Insert T&able Insert &Shape Insert &Polygon Insert &Line Insert &Bezier Curve Insert &Freehand Line Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &Manage Images &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Insert &Render Frame Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame File Fil &File &Fil Edit Redigera &Edit R&edigera Style Stil &Style Item &Item Insert I&nsert I&nfoga Page Sida &Page &Sida View &View &Vy Extras E&xtras E&xtra Windows &Windows Fönste&r Help &Help &Hjälp Plugin Menu Items Others Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Ny &från mall... AdjustCmsDialog CMS Settings AdvOptions Advanced Options Avancerat Mirror Page(s) &Horizontal Spegla sida(sidor) &horisontellt Mirror Page(s) &Vertical Spegla sida(sidor) &vertikalt Apply Under Color &Removal Applicera &UCR (Underfärgsborttagning) Apply &ICC Profiles Applicera &ICC profiler PostScript Level &1 Postscript Nivå &1 PostScript Level &2 Postscript Nivå &2 PostScript Level &3 Postscript Nivå &3 &OK &OK &Cancel &Avbryt Creates PostScript Level 3 Skapar Postscript Nivå 3 Creates PostScript Level 2 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 2. OBS! Detta kan skapa stora filer. Creates PostScript Level 1 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 1. OBS! Detta kan skapa stora filer. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line) vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line) UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line) i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line) och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line) UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger Align Distribute/Align Fördela/Justera Align Justera Horizontal Horisontellt Left Sides Vänsterkant Middles Centrerat Right Sides Högerkant &Between: &Mellan: &Do Not Change �amp;ndra inte A&lign &Justera Di&splacement &Förflyttning Distribute &Evenly Fördela &jämnt Vertical Vertikalt Top Sides �erkant Bottom Sides Nederkant Bet&ween: Me&llan Do &Not Change �amp;ndra inte Al&ign &Justera Dis&placement &Förflyttning pt pt mm mm in tum p p Distribute E&venly Fördela &jämnt &OK &OK &Apply A&nvänd &Cancel &Avbryt AlignDistribute Align Justera &Selected Guide: Vald hjälp&linje: &Relative To: &Align Sides By: ... Distribute Fördela &Distance: Avstån&d: Reverse Distribution Swap AlignDistributeBase Align and Distribute Justera och fördela Align Justera &Selected Guide: Vald hjälp&linje: Distribute Fördela &Distance: Avstån&d: AlignDistributePalette Align and Distribute Justera och fördela Align Justera &Relative to: &Relativt: First Selected Först valda Last Selected Sist valda Page Sida Margins Marginaler Guide Hjälplinje Selection Urval Align right sides of objects to left side of anchor Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten Align left sides of objects to right side of anchor Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten Align bottoms Justera nederkanter Align right sides Justera höger kanter Align tops of objects to bottom of anchor Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt Center on vertical axis Centrera runt vertikal axel Align left sides Justera vänsterkanter Center on horizontal axis Centrera runt horisontell axel Align bottoms of objects to top of anchor Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt Align tops Justera överkanter &Selected Guide: Vald hjälp&linje: Distribute Fördela Make horizontal gaps between objects equal Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde Distribute right sides equidistantly Fördela höger kanter på lika avstånd Distribute bottoms equidistantly Fördela nederkanterna på lika avstånd Distribute centers equidistantly horizontally Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt Make vertical gaps between objects equal Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika Make vertical gaps between objects equal to the value specified Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde Distribute left sides equidistantly Fördela vänster kanter på lika avstånd Distribute centers equidistantly vertically Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt Distribute tops equidistantly Fördela överkanterna på lika avstånd &Distance: Avstån&d: Distribute the items with the distance specified Fördela objekten med angivet avstånd None Selected Inget valt Warning Varning Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor &Align Sides By: Moving (Preserve Size) Resizing (Preserve Opposite Side) <qt>When aligning one side of an item:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height), or </li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Align left sides of items to right side of anchor Align tops of items to bottom of anchor Align bottoms of items to top of anchor Make horizontal gaps between items equal Make horizontal gaps between items equal to the value specified Make vertical gaps between items equal Make vertical gaps between items equal to the value specified Make horizontal gaps between items and sides of page equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Swap items to the left Swap items to the right Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to AlignSelect Align Text Left Vänsterjustera text Align Text Right Högerjustera text Align Text Center Centrera text Align Text Justified Marginaljustering Align Text Forced Justified Hård marginaljustering Annot Field Properties Fältegenskaper Type: Typ: Button Knapp: Text Field Textfält: Check Box Kryssruta: Combo Box Radioknapp: List Box Lista Properties Egenskaper Name: Namn: Tool-Tip: Verktygstips: Text Text Font for use with PDF 1.3: Teckensnitt att använda med PDF 1.3: Border Ram Color: Färg: None Inget Width: Bredd: Thin Tunn Normal Normal Wide Bred Style: Stil: Solid Heldragen Dashed Streckad Underline Understruken Beveled Fasad Inset Infälld Other Annan Read Only Endast läsning Required Nödvändigt Don't Export Value Exportera inte värdet Visibility: Synlighet: Visible Synlig Hidden Dold No Print Ingen utskrift No View Visas inte Appearance Utseende Text for Button Down Text när knapp trycks ner Text for Roll Over Text som visas vid Mus-över Icons Ikoner Use Icons Använd ikoner Remove Ta bort Pressed Tryckt Roll Over Mus-över Icon Placement... Ikonplacering... Highlight Markera Invert Invertera Outlined Konturerad Push Tryck Multi-Line Flerradig Password Lösenord Limit of Begränsning Characters Tecken Do Not Scroll Rulla (scrolla) inte Do Not Spell Check Kör inte Rättstavning Check Style: Kontrollera stil: Check Kontrollera Cross Kors Diamond Diamant Circle Cirkel Star Stjärna Square Kvadrat Default is Checked Startvärde markerat Editable Redigerbar Options Alternativ Java Script Java Script Go To Gå till Submit Form Skicka formulär Reset Form Återställ Import Data Importera data Event: Händelse: Mouse Up Mus upp Mouse Down Mus ner Mouse Enter Mus aktiverar Mouse Exit Mus avslutar On Focus I fokus On Blur Ej i fokus Script: Skript: Edit... Redigera... Submit to URL: Skicka till URL: Submit Data as HTML Skicka data som HTML Import Data from: Importera data från: Destination Mottagare To File: Till fil: Change... Ändra... Page: Sida: X-Pos: X-Pos: pt pt Y-Pos: Y-Pos: Action Åtgärd Field is formatted as: Fält är formatterat som: Plain Normal Number Nummer Percentage Procent Date Datum Time Tid Custom Anpassad Number Format Nummerformat Decimals: Decimaler: Use Currency Symbol Använd valutasymbol Prepend Currency Symbol Lägg till valutasymbol först Formatting Formattera Percent Format Procentformat Date Format Datumformat Time Format Tidformat Custom Scripts Anpassade skript Format: Format: Keystroke: Snabbkommando: Format Format Value is not validated Värdet är ej bekräftat Value must be greater than or equal to: Värdet måste vara större än eller lika med: and less or equal to: och mindre än eller lika med: Custom validate script: Anpassat valideringsskript: Validate Bekräfta Value is not calculated Värde har ej beräknats Value is the Värdet är sum summa product produkt average medelvärde minimum minimum maximum maximum of the following fields: av följande fält: Pick... Välj... Custom calculation script: Anpassat beräkningsskript: Calculate Beräkna OK OK Cancel Avbryt Flag is ignored for PDF 1.3 Markering beaktas ej för PDF 1.3 Enter a comma separated list of fields here Ange en kommaseparerad fältförteckning här You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner Open Öppna Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*) Example: Exempel: Selection Change Ändring av markering PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Alla filer(*) None highlight Inget None action Inget Tooltip: Do Not Export Value Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Export absolute Filename Submit format: FDF HTML XFDF PDF PDF Annota Annotation Properties Egenskaper Anteckningar Text Text Link Länk External Link Extern länk External Web-Link Extern webblänk Destination Mottagare pt pt Open Öppna PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*) &Type: &Typ: C&hange... Ä&ndra... &Page: &Sida: &X-Pos &X-Pos &Y-Pos: &Y-Pos: &OK &OK &Cancel &Avbryt %1;;All Files (*) Export absolute Filename ApplyMasterPageDialog Normal Normal Apply Master Page Använd mallsida &Master Page: &Mallsida: Apply To Använd på Current &page Aktuell &sida Alt+P Alt+P &Even pages Jämna sid&or Alt+E Alt+E O&dd pages U&dda sidor Alt+D Alt+D &All pages &Alla sidor Alt+A Alt+A &Within range Ino&m givet område Alt+W Alt+W to till Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Använd den valda mallsidan jämna, udda eller alla sidor inom följande område Possible Hyphenation Möjlig avstavning Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages &Alla sidor &Within Range ApplyT Apply Template Använd mall &Template: &Mall: Normal Normal Apply to &Current Page Använd på &nuvarande sida Apply to all &even Pages Använd på alla &jämna sidor Apply to all &odd Pages Använd på alla &ojämna sidor Apply from &Page: Använd från &sida: To: Till: &OK &OK &Cancel &Avbryt ArrowChooser None Inget AspellPlugin Spell-checking support 0.1 200% {0.1?} Spell Checker Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error AspellPluginBase Spell Check Replacement: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Change &Exit Avsl&uta Not in Dictionary: Word that was not found in the active dictionary Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Active Dictionary: Ignore the current text not found in the active dictionary &Ignore &Ignorera Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary I&gnore All Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Change A&ll Close Stäng AspellPluginImpl Loaded default AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. Spelling check complete Aspell dictionary. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller. Spell Checker No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? AutoformButtonGroup Arrows Pilar Flow Chart Jigsaw Specials Special Default Shapes Barcode &Barcode Generator... Strec&kkodsgenerator... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Scribus framsida för Pure Postscript Streckkodskrivare &Barcode... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer BarcodeGenerator Error opening file: %1 Fel vid öppnande av fil: %1 12 or 13 digits 12 eller 13 siffror 8 digits 8 siffror 11 or 12 digits 11 eller 12 siffror 7 or 8 digits 7 eller 8 siffror 5 digits 5 siffror 2 digits 2 siffror 9 or 10 digits separated appropriately with dashes 9 eller 10 siffror korrekt separerade med bindestreck Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Varierande antal tecken, siffror och någon av symbolerna -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variabelt antal ASCII-tecken och särskilda funktionssymboler börjande med lämpligt starttecken från den inledande teckenuppsättningen. UCC/EAN-128s måste ha en obligatorisk FNC1 symbol omedelbart efter starttecknet. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variabelt antal siffror eller någon av symbolerna -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variabelt antal siffror. En ITF-14 har 14 tecken och saknar kontrollsiffra Variable number of digits Variabelt antal siffror Variable number of digits and capital letters Variabelt antal siffror eller versaler Variable number of hexadecimal characters Variabelt antal hexadecimala tecken Barcode Streckkod Barcode incomplete Streckkoden är ofullständig 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) Select Type BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Skapare av streckkoden Barcode Streckkod &Type: &Typ: Select one of the available barcode type here Välj en av de tillgängliga streckkodstyperna här The numeric representation of the code itself. See the help message below Den numeriska representationen av koden själv. Se hjälpmeddelandet nedan Reset the barcode samples Återställ exemplen på streckkod &Include text in barcode &Inkludera text i streckkoden Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Om kontrollerad så kommer det att finnas siffror även i streckkoden &Guard whitespace Bevaka &mellanrummen Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Rita pilar för att se till att det finns utrymme vid sidan av koden Colors Färger &Background &Bakgrund Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Bakgrundsfärg - under kodraderna &Lines &Linjer Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Färger på raderna i streckkoden &Text &Text Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Färg på text och siffror Hints and help is shown here Förslag och hjälp visas här Preview of the result. 72dpi sample. Förhandsvisa resultatet. 72dpi provexempel. Co&de: Ko&d: I&nclude checksum I&nkludera kontrollsumma Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Skapa och inkludera kontrollsumma i streckkoden Incl&ude checksum digit Inkl&udera siffra från kontrollsumma Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Inkludera siffra från kontrollsumma i streckkoden Insert Barcode Format Format Incl&ude Checksum Digit I&nclude Checksum &Guard Whitespace &Include Text in Barcode Biblio Scrapbook Klippbok, &New &Ny &Load... &Ladda... &Save &Spara Save &As... Spara &som... &Close &Stäng &Small &Liten &Medium &Medium &Large S&tor &File &Fil &Preview För&handsvisning Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Klippbok (*.scs);;Alla filer (*) Rename Byt namn Delete Ta bort Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Object Objekt &Name: &Namn: New Entry Ny artikel Name "%1" is not unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt Välj ett nytt. Choose a Scrapbook Directory Välj en katalog för klippboken Choose a Directory Välj en katalog Scrapbook (*.scs) Klippbok (*.scs) Choose a scrapbook file to import Välj en klippboksfil att importera Create a new scrapbook page Skapa en ny klippbokssida Load an existing scrapbook Läs in en befintlig klippbok Save the selected scrapbook Spara den valda klippboken Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importera en klippboksfil från Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook Stäng den valda klippboken Copy To: Move To: Main Copied Items New Name Scrapbook (*.scs *.SCS) Hide Directorys Hide Images Dölj bilder Hide Vector files Open Directorys in a new tab Paste to Page Save as... Spara som... Close Stäng Delete Contents Do you really want to delete all entries? Go up one Directory Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Configure the scrapbook BookMView Bookmarks Bokmärken Move Bookmark Flytta bokmärken Insert Bookmark Lägg till bokmärke Cancel Avbryt BookPalette Bookmarks Bokmärken ButtonIcon Icon Placement Ikonplacering Layout: Layout: Caption only Endast text Icon only Endast ikon Caption below Icon Text under ikon Caption above Icon Text ovanför ikon Caption right to Icon Text till höger om ikon Caption left to Icon Text till vänster om ikon Caption overlays Icon Text ovanpå ikon Scale: Skala: Always alltid When Icon is too small När ikonen är för liten When Icon is too big När ikonen är för stor Never Aldrig Scale How: Skala hur: Proportional Proportionellt Non Proportional Icke-proportionellt Icon Ikon OK OK Cancel Avbryt Reset Återställ CMSPrefs Color Management Settings Inställningar för färghantering &Activate Color Management &Aktivera färghantering System Profiles Systemprofiler &Pictures: &Bilder: &Solid Colors: &Fyllda färger: &Monitor: &Monitor: P&rinter: S&krivare: Rendering Intents Återgivningsavsikt Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri M&onitor: M&onitor: Pr&inter: S&krivare: Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulera skrivare på skärmen Mark Colors out of &Gamut Markera färger utanför &färgområdet Use &Blackpoint Compensation Använd &svartpunktskompensation &OK &OK &Cancel &Avbryt Default color profile for imported images Standard färgprofil vid import av bilder Default color profile for solid colors on the page Standard färgprofil för tonplattor på sidan Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardvärde för återgivningen på din monitor. Om du inte vet varför du bör ändra bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardvärde för återgivningen på din skrivare. Om du inte vet varför du bör ändra bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Tillåt 'soft proofing' för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line) baserat på din valda skrivarprofil. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line) Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line) Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton. &RGB Pictures: &RGB-bilder: &CMYK Pictures: &CMYK-bilder: Default color profile for imported CMYK images Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder Default color profile for imported RGB images Standard färgprofil för importerade RGB-bilder &RGB Solid Colors: &RGB Tonplattor: &CMYK Solid Colors: &CMYK Tonplattor: Pictures: Bilder: Sol&id Colors: Tonp&lattor: Convert all colors to printer space Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd Default color profile for solid RGB colors on the page Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simulerar full färghanteringsmiljö: Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd. Images: Bilder: CMSPrefsBase Form &Activate Color Management &Aktivera färghantering System Profiles Systemprofiler &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Standard färgprofil för importerade RGB-bilder &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder &RGB Solid Colors: &RGB Tonplattor: Default color profile for solid RGB colors on the page Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan &CMYK Solid Colors: &CMYK Tonplattor: Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Monitor: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB. P&rinter: S&krivare: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Rendering Intents Återgivningsavsikt Images: Bilder: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Sol&id Colors: Tonp&lattor: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Tillåt 'soft proofing' för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line) baserat på din valda skrivarprofil. Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulera skrivare på skärmen Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simulerar full färghanteringsmiljö: Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd. Convert all colors to printer space Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line) Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar. Mark Colors out of &Gamut Markera färger utanför &färgområdet Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line) Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Använd &svartpunktskompensation CMYKChoose Edit Color Redigera färg &Name: &Namn: Color &Model Färg&modell CMYK CMGS RGB RGB Web Safe RGB Webbsäker RGB New Ny Old Gammal &OK &OK &Cancel &Avbryt HSV-Colormap HSV-färgkarta C: C: % % M: M: Y: G: K: S: Dynamic Color Bars Dynamiska färgstaplar Static Color Bars Statiska färgstaplar Scribus Swatches User Swatches R: R: G: G: B: B: Warning Varning Name of the Color is not unique Namnet på färgen är inte unikt OK OK None Inget You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Du kan inte skapa en färg med namnet "%1". Namnet är reserverat för en transparent färg Is Spot Color Är en tonplatta Is Registration Color Är en färgseparation You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Du kan inte skapa en färg med namnet "%1". Det är ett reserverat namn för genomskinlig färg Name of the color is not unique Färgens namn är inte unikt The name of the color already exists, please choose another one. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name Please give it a name HSV Color Map CStyleP Colors Färger CWDialog Normal Vision Normalsyn Protanopia (Red) Protanopia (Red) Deuteranopia (Green) Deuteranopia (Green) Tritanopia (Blue) Tritanopia (Blue) Full Color Blindness Full färgblindhet Merging colors Sammanfoga färger Error: Fel: Color %1 exists already! Färgen %1 finns redan! Color %1 appended. Färgen %1 tillagd. Now opening the color manager. Nu öpnnas färghanteraren. Color Merging Färger sammanfogas Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg. Color Wheel Färghjul Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Result Colors CMYK CMGS RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Color Scheme Method Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen. Merge created colors into the document colors Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger &Merge Alt+M Replace created colors in the document colors Byt ut skapade färger i dokumentets färger &Replace E&rsätt Alt+R Alt+R Leave colors untouched Lämna färger orörda &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Preview: Sample color scheme. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel. Vision Defect Type: C: C: % M: M: Y: K: S: RGB: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument CWDialogBase Color Wheel Färghjul CMYK CMGS C: C: M: M: K: S: RGB RGB R: R: G: G: B: B: Document Dokument Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen. Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen. Merge created colors into the document colors Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger &Replace E&rsätt Alt+R Alt+R Replace created colors in the document colors Byt ut skapade färger i dokumentets färger &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Leave colors untouched Lämna färger orörda Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel. HSV HSV H: H: S: S: V: V: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Den valda färgen finns inte dokumentets färguppsättning. Skriv in ett namn för den nya färgen. Color Not Found Färgen hittades inte The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Det namn du valt finns redan. Ange ett annat namn för den nya färgen. CanvasMode_Normal All Supported Formats Alla format som stöds Open CgmPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Skapar objekt ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade CharSelect Select Character: Välj tecken: Font: Teckensnitt: Character Class: Teckenklass: &Insert &Infoga C&lear Ra&dera &Close &Stäng Insert the characters at the cursor in the text Infoga tecken vid markören i texten Delete the current selection(s). Ta bort aktuell(a) markering(ar). Close this dialog and return to text editing. Stäng denna dialogruta och återvänd till textredigering. Full Character Set Full teckenuppsättning Basic Latin Grundläggande Latin Latin-1 Supplement Latin-1 tillägg Latin Extended-A Latin Utökad-A Latin Extended-B Latin Utökad-B General Punctuation Allmän interpunktion Super- and Subscripts Upp- eller nedsänkt Currency Symbols Valutasymboler Letterlike Symbols Bokstavsliknande symboler Number Forms Nummerformer Arrows Pilar Mathematical Operators Matematiska operatorer Box Drawing Rita rutor Block Elements Större beståndsdel Geometric Shapes Geometriska former Miscellaneous Symbols Blandade symboler Dingbats Teckensymboler (dingbats) Small Form Variants Små storlekar Ligatures Ligaturer Specials Special Greek Grekiska Greek Extended Grekiska (utökad) Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk (tillägg) Arabic Arabiska Arabic Extended A Arabiska Utökad A Arabic Extended B Arabiska Utökad B Hebrew Hebreiska &Insert Code: &Infoga kod: Close this dialog and return to text editing Stäng dialogrutan och återvänd till textredigering Type in a four digit unicode value directly here Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Choose a filename to open Error Fel Error reading file %1 - file is corrupted propably. Cannot write file %1 Kaninte skriva till fil %1. {1?} Character Palette Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Hide/Show Enhanced Palette Save Quick Character Palette CharSelectEnhanced Full Character Set Full teckenuppsättning Basic Latin Grundläggande Latin Latin-1 Supplement Latin-1 tillägg Latin Extended-A Latin Utökad-A Latin Extended-B Latin Utökad-B General Punctuation Allmän interpunktion Super- and Subscripts Upp- eller nedsänkt Currency Symbols Valutasymboler Letterlike Symbols Bokstavsliknande symboler Number Forms Nummerformer Arrows Pilar Mathematical Operators Matematiska operatorer Box Drawing Rita rutor Block Elements Större beståndsdel Geometric Shapes Geometriska former Miscellaneous Symbols Blandade symboler Dingbats Teckensymboler (dingbats) Small Form Variants Små storlekar Ligatures Ligaturer Specials Special Greek Grekiska Greek Extended Grekiska (utökad) Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk (tillägg) Arabic Arabiska Arabic Extended A Arabiska Utökad A Arabic Extended B Arabiska Utökad B Hebrew Hebreiska Enhanced Character Palette &Font: &Teckensnitt: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Type in a four digit unicode value directly here Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Infoga tecken vid markören i texten &Insert &Infoga Delete the current selection(s). Ta bort aktuell(a) markering(ar). C&lear Ra&dera Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style Ingen stilmall CharTable Delete Ta bort CharTableView Delete Ta bort CheckDocument Current Profile: Aktuell profil: Items Objekt Print/Visible Mismatch Problems Problem Glyphs missing Saknade tecken Text overflow Text överflödar Object is not on a Page Objektet finns inte på någon sida Missing Image Bild saknas Object has transparency Objekt har genomskinlighet Object is a placed PDF Objektet är en monterad PDF Document Dokument No Problems found Inga problem funna Page Sida Free Objects Lösgör objekt Problems found Problem hittade Preflight Verifier Förhandskontroll Object is a PDF Annotation or Field Objektet är en PDF-notering eller -fält &Ignore Errors &Ignorera fel Check again Kontrolera igen Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildens upplösning är mindre än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildens upplösning är större än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI Image is GIF Bilden är en GIF OK OK Transparency used Blendmode used Layer "%1" Annotation uses a non TrueType font Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame Layers Lager Issue(s): %1 Master Pages Mallsidor Layer Lager Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI CheckerPrefsList Postscript Postscript ChooseStyles Choose Styles Välj stilmall Available Styles Tillgängliga stilmallar OK OK Cancel Avbryt CollectForOutput Choose a Directory Välj en katalog Cannot create directory: %1 Collecting... Samlar ihop... Warning Varning Cannot collect all files for output for file: %1 Kan inte samla ihop alla filer för filen: %1 Cannot collect the file: %1 Kan inte samla ihop filen: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Samlar ihop... Cannot collect all files for output for file: %1 Kan inte samla ihop alla filer för filen: %1 Cannot collect the file: %1 Kan inte samla ihop filen: %1 ColorListBox Sort by Name Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Färger &Import &Importera &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: &Save Color Set &Spara färggrupp Choose a color set to load Välj färggrupp att ladda Save the current color set Spara aktuell färggrupp Remove unused colors from current document's color set Ta bort oanvända färger från aktuellt dokuments färggrupp Import colors to the current set from an existing document Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Edit the currently selected color Redigera vald färg Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg Delete the currently selected color Ta bort vald färg Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp &Name: &Namn: Choose a Name Välj ett namn Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Copy of %1 Kopia av %1 New Color Ny färg Information Information Import Importera ColorWheel Monochromatic Monokromatisk Analogous Motsvarande Complementary Komplementär Split Complementary Dela komplementär Triadic Triadisk Tetradic (Double Complementary) Tetraidisk (dubbelt komplementärt) Base Color Basfärg Monochromatic Light Ljust monokromatiskt Monochromatic Dark Mörkt monomkromatiskt 1st. Analogous Första motsvarande 2nd. Analogous Andra motsvarande 1st. Split Första delade 2nd. Split Andra delade 3rd. Split Tredje delade 4th. Split Fjärde delade 1st. Triadic Första triaden 2nd. Triadic Andra triaden 1st. Tetradic (base opposite) Första tetraeden (motsatt bas) 2nd. Tetradic (angle) Andra tetraeden (vinkel) 3rd. Tetradic (angle opposite) Tredje tetraeden (motsatt vinkel) ColorWheelDialog Normal Vision Normalsyn Full Color Blindness Full färgblindhet Vision Defect: Synfel: Color Wheel Färghjul Color Färg Name Namn C C M M Y Y K K Select Method: Välj metod: Angle (0 - 90 degrees): Vinkel (0 - 90 grader): &Merge Colors Sa&mmanfoga färger &Replace Colors Byt ut fä&rger &Cancel &Avbryt Merge created colors into the document colors Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger Replace created colors in the document colors Byt ut skapade färger i dokumentets färger Leave colors untouched Lämna färger orörda Merging colors Sammanfoga färger Error: Fel: Now opening the color manager. Nu öpnnas färghanteraren. Color Merging Färger sammanfogas Cr&eate color... Skapa fär&g... &Import existing color... &Importera existerande färg... &Merge colors Sa&mmanfoga färger &Replace colors Byt ut fä&rger E&xit A&vsluta C&olor Fä&rg Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen. Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Klicka på hjulet för att få basfärgen. Tonen ges i HSV-värde. Sample color scheme Exempel på färgschema Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen. Colors of your chosen color scheme Färger från det valda färgschemat Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel. New Color Ny färg Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg. C&olor Components... Färgk&omponenter... Protanopia (Red) Protanopia (Red) Deuteranopia (Green) Deuteranopia (Green) Tritanopia (Blue) Tritanopia (Blue) Color %1 exists already! Färgen %1 finns redan! Color %1 appended. Färgen %1 tillagd. ColorWheelPlugin &Color Wheel... Färg&hjul... Color setting helper Hjälpreda för färginställning Color selector with color theory included. Färgvälhjare med inkluderad färgteori. CommonStrings &Apply A&nvänd &Cancel &Avbryt None Inget &OK &OK &Save &Spara Warning Varning None color name Inget Custom CommonStrings, custom page size Anpassad Single Page Enkelsidig Double Sided Dubbelsidig 3-Fold 3-vik 4-Fold 4-vik Left Page Vänster sida Middle Mellan Middle Left Mellan vänster Middle Right Mellan höger Right Page Höger sida Monday Måndag Tuesday Tisdag Wednesday Onsdag Thursday Torsdag Friday Fredag Saturday Lördag Sunday Söndag January Januari February Februari March Mars April April May Maj June Juni July Juli August Augusti September September October Oktober November November December December Yes Ja No Nej &Yes &Ja &No &Nej Normal Normal Left Page Left page location Vänster sida Middle Middle page location Mellan Middle Left Middle Left page location Mellan vänster Middle Right Middle Right page location Mellan höger Right Page Right page location Höger sida Normal Default single master page Normal Normal Left Default left master page Normal Middle Default middle master page Normal Right Default right master page Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normalsyn Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanopia (Red) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranopia (Green) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanopia (Blue) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Full färgblindhet Custom: Custom Tab Fill Option Anpassad: Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje None Optical Margin Setting Inget Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMGS Grayscale Colorspace Gråskala Duotone Colorspace Unknown Colorspace (Unknown) Okänd PostScript PostScript Text Frame Textram Image Frame Line Linje Polygon Polygon Polyline Polyline Text on a Path Text på kurvlinje PDF 3D Annotation Symbol Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation PostScript Level 1 PostScript Nivå 1 PostScript Level 2 PostScript Nivå 2 PostScript Level 3 PostScript Nivå 3 Windows GDI Render Frame Default Paragraph Style Default Character Style Default Line Style ContextMenu Preview Settings Paste File... Delete Page Paste Image from Clipboard CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Konvertera sidan till mallsida Name: Namn: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Ny mallsida %1 Cpalette Shade: Nyans: % % Opacity: Täckning: Normal Normal Horizontal Gradient Horisontell toning Vertical Gradient Vertikal toning Diagonal Gradient Diagonal toning Cross Diagonal Gradient Korsvis, diagonal toning Radial Gradient Radiell toning Free linear Gradient Anpassad linjär toning Free radial Gradient Anpassad radiell toning X1: X1: Y1: Y1: pt pt X2: X2: Y2: Y2: Edit Line Color Properties Redigera linjens färgegenskaper Edit Fill Color Properties Redigera fyllningsfärgens egenskaper Saturation of color Färgmättnad: Normal or gradient fill method Normal eller tonad fyllning Set the transparency for the color selected Ange graden av transparens för vald färg Color of selected object Färg på valt objekt None Inget mm mm in tum p p Move Vector Flytta vektor Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Flytta början på toningsvektorn med vänster musknapp nedtryckt och flytta slutet på toningsvektorn med höger musknapp nedtryckt Blend Mode: Blandningsläge: Darken Mörkare Lighten Ljusare Multiply Flerfaldiga Screen Raster Overlay Överlägg Hard Light Hårt ljus Soft Light Mjukt ljus Difference Skillnad Exlusion Uteslutning Hue Färgton Saturation Mättnad Color Färg Luminosity Luminans X: X: Exclusion Uteslutning Custom Anpassad Create Mesh CreateRange Create Range Number of Pages in Document: Doc Page Range Basic Range Selection Range of Pages De&lete T&a bort Alt+L Alt+L Move &Down Alt+D Alt+D Move &Up Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Consecutive Pages Even Pages From: To: Till: &Add To Range Alt+A Alt+A Odd Pages Comma Separated List Advanced Reordering Page Order Sample Page Order: Page Group Size: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C CreateRangeBase To: Till: Alt+A Alt+A Alt+U Alt+U Alt+D Alt+D De&lete T&a bort Alt+L Alt+L &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C CsvDialog CSV Importer Options Alternativ för CSV-import Field delimiter: Fältavgränsare: (TAB) (TAB) Value delimiter: Värdeavgränsare: None Inget First row is a header Första raden är rubrik OK OK Cancel Avbryt None delimiter Inget CupsOptions Printer Options Skrivaralternativ Page Set Sidan inställd All Pages Alla sidor Even Pages only Endast jämna sidor Odd Pages only Endast udda sidor Mirror Spegla No Nej Yes Ja Orientation Orientering Portrait Porträtt Landscape Landskap N-Up Printing Utskrift av N-sidor på arket Page per Sheet Sida per ark Pages per Sheet Sidor per ark Option Alternativ Value Värde &OK &OK &Cancel &Avbryt This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line) De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line) Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp > Om.(new line) Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line) Eventuellt saknat stöd markeras med *. This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Denna panel visar olika CUPS-alternativ vid utskrift. De tillgängliga parametrarna bestämms av skrivarens drivrutin. Du kan bekräfta stöd för CUPS genom att välja Hjälp>Om. Sök efter: C-C-T vilket översätts till C=CUPS, C=littlecms och T=TIFF-stöd. Saknas ett bibliotek markeras det med * CurveWidget Open Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Spara som Cannot write the file: %1 Kan inte skriva till filen: %1 Inverts the curve Resets the curve Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Saves this curve CustomFDialog &Compress File &Komprimera fil &Include Fonts &Inkludera teckensnitt Encoding: Kodning: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Förflyttar till din dokumentmapp. Du kan ange dokumentmapp i Inställningar. Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document CvgPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Skapar objekt CwSetColor Set Color Components Ange färgkomponenter CMYK CMGS RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: S: Set &RGB Ange &RGB Set C&MYK Ange C&MGS Set &HSV Ange &HSV DashEditor Value: Värde: Offset: DeferredTask Cancelled by user Avbruten av användaren DelColor Delete Color Ta bort färg Delete color: Ta bort färg. ? ? Replace it with: Ersätt med: OK OK Cancel Avbryt None Inget &OK &OK &Cancel &Avbryt Delete Color: Ta bort färg: Replace With: Ersätt med: DelPages Delete Pages Ta bort sidor Delete from: Ta bort från: to: till: &OK &OK &Cancel &Avbryt Delete From: Ta bort från: DelStyle Delete Style Ta bort stilmall Delete Style: Ta bort stilmall: Replace With: Ersätt med: No Style Ingen stilmall DialogsAPI Alert - Scribus DmF Missing Font Saknat teckensnitt The Font %1 is not installed. Teckensnitt %1 är inte installerat. Use Använd instead istället OK OK DocIm Importing failed Importen misslyckades Importing Word document failed %1 Import av word-dokument misslyckades %1 DocInfos Document Information Dokumentinformation &Title: &Titel: &Author: &Författare: &Subject: &Keywords: &Nyckelord: Descri&ption: Beskri&vning: P&ublisher: U&tgivare: &Contributors: &Bidragare: Dat&e: Dat&um: T&ype: T&yp: F&ormat: F&ormat: Identi&fier: Identi&fierare: &Source: &Källa: &Language: S&pråk: &Relation: &Relation: Co&verage: Täc&kning: Ri&ghts: Rätti&gheter: &Document &Dokument Further &Information Ytterligare &information The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ett namn för dokumentet.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line) Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line) Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer. A person or organisation responsible for making the document available En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line) RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line) alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH. A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett. Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m. &OK &OK &Cancel &Avbryt Documen&t Dokumen&t The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Person eller organisation primärt ansvarig för skapandet av innehållet. Detta fält kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet som referens eller som metadata i en PDF A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumentets namn. Fältet kan antingen bäddas in i Scribus-dokumentet eller som metadata i en PDF An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export En sammanfattning av dokumentinnehållet.Fältet är en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentet och bäddas in i PDF vid export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Ämnet för dokumentinnehållet. Detta fält innehåller nyckelord för dokumentinnehållet som du vill bädda in i PDF för att förenkla sökning och indexering av PDF-filer The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Den fysiska eller digitala beskrivningen av dokumentet. Mediatyp och dimensioner bör anges. RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också bra att ange The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Det språk i vilket dokumentet är skrivet, vanligtvis en ISO-639 kod med (möjligen) ett tillägg iform av bindestreck följt av en landskod (ISO-3166), t. ex. en-GB, sv-SE DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Lägg till en sidnumrerat avsnitt till dokumentet. Det nya avsnittet kommer att läggas till efter det markerade avsnittet. Delete the currently selected section. Ta bort det markerade avsnittet. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Namn:</b>Valfritt namn för avsnitt, t. ex. Index<br /><b>Visat:</b>Välj för att visa sidnummer i etta avsnitt om det finns en eller flera textramar för detta ändamål.<br /><b>Från:</b>Det sidindex som detta avsnitt börjar på.<br /><b>Till:</b>Det sidindex som detta avsnitt ska sluta på.<br /><b>Stil:</b>Välj den stil som ska användas.<br /><b>Start:</b>Anger vilken position i stilen som skall inleda, t. ex. om Start=2 och Stil=a, b, c, ... så inleds indexeringen på b. I det första avsnittet i dokumentet kommer detta att ersätta sidnumret på förstasidan i den nya filen. Page Number Out Of Bounds Sidnumret utanför gränserna The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Det värde du har angett är utanför gränserna för det aktuella dokumentet (%1-%2). Document Sections Dokumentavsnitt &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D Name Namn Shown Visad From Från To Till Style Stil Start Start DocSectionsBase Document Sections Dokumentavsnitt Name Namn From Från To Till Style Stil Start Start &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D Shown Visad DocumentItemAttributes None Inget Relates To Hänger samman med Is Parent Of Är förälder till Is Child Of Är barn till Text Frames Textramar Image Frames Bildramar Boolean Logisk (Boolesk) Integer Heltal String Sträng Name Namn Type Typ Value Värde &Add &Lägg till Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort C&lear Ra&dera None relationship Inget None auto add Inget None types Inget Real Number Reella tal Document Item Attributes Alt+A Alt+A &Copy Alt+D Alt+D Alt+L Alt+L Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med Auto Add To Lägg till automatiskt till DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Attribut för dokumentenhet Name Namn Type Typ Value Värde Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med Auto Add To Lägg till automatiskt till &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Copy &Kopiera Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D C&lear Ra&dera Alt+L Alt+L DrwPlug Group%1 Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Skapar objekt EPSPlug Importing File: %1 failed! Import av fil:(new line) %1(new line) misslyckades! Fatal Error Allvarligt fel Error Fel Importing PostScript Importerar PostScript Analyzing PostScript: Analyserar PostScript: Generating Items Skapar objekt Converting of %1 images failed! Konvertering av %1 bilder misslyckades! Group%1 Importing: %1 EditMacroDialog &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Alt+O Alt+O EditStyle Edit Style Redigera stilmall &Name: &Namn: Character Tecken &Font: &Teckensnitt: pt pt Si&ze: Stor&lek: Effect: Effekt: &Alignment: &Justering: &Drop Caps An&fang &Lines: &Linjer: F&ill Color: F&yllnadsfärg: St&roke Color: Streckfärg: None Inget Vertical Spaces Vertikala mellanrum Adjust to Baseline &Grid Justera mot &baslinjer Line &Spacing: Radav&stånd Abo&ve: O&vanför: &Below: Nedan&för: Tabulators and Indentation Tabulatorer och indrag &OK &OK &Cancel &Avbryt Name of your paragraph style Namn på styckemall Font of selected text or object Teckensnitt från vald text eller objekt Font Size Teckengrad Color of text fill Textens fyllnadsfärg Color of text stroke Textens konturfärg Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line) Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress. Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader. Align text to baseline grid Justera texten efter baslinjerna Spacing above the paragraph Utrymme ovanför stycke Spacing below the paragraph Utrymme nedanför stycke Line Spacing Radavstånd mm mm in tum p p Warning Varning Name of the Style is not unique Namnet på stilmallen är inte unikt OK OK % % Distances Avstånd Fixed Linespacing Fast radavstånd Automatic Linespacing Automatiskt radavstånd Align to Baseline Grid Justera mot baslinjemönstret Drop Caps Anfanger Distance from Text: Avstånd till text: Preview of the Paragraph Style Förhandsvisning av stilmallar för stycke Determines the gap between the DropCaps and the Text Beräknar avståndet mellan anfang och texten Toggles sample text of this paragraph style Växla mellan exempeltexter med styckets stilmall Name of the style is not unique Stilmallens namn är inte unikt Background Bakgrund Select for easier reading of light coloured text styles Välj denna för ökad läsbarhet vid ljust färgade tecken Manual Tracking Manuell spärrning Offset to baseline of characters Avvikelse från tecknens baslinje Click to select the line spacing mode Klicka för val av radavstånd Auto Automatiskt EditToolBar Edit Redigera Editor Editor &New &Ny &Open... �amp;ppna... Save &As... Spara &som... &Save and Exit &Spara och avsluta &Exit without Saving &Avsluta utan att spara &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Klipp ut &Copy K&opiera &Paste Klistr&a in C&lear Ra&dera &Get Field Names &Hämta fältnamn &File &Fil &Edit R&edigera Javascripts (*.js);;All Files (*) Javascripts (*.js);;Alla filer (*) JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Alla filer (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Bildeffekter Options: Alternativ: Color: Färg: Shade: Nyans: Brightness: Ljushet: Contrast: Kontrast: Radius: Radie: Value: Värde: Posterize: Available Effects Tillgängiga effekter Blur Smeta ut Brightness Ljushet Colorize Färga Contrast Kontrast Grayscale Gråskala Invert Invertera Posterize Sharpen Öka skärpan >> >> << << Effects in use Effekter som används OK OK Cancel Avbryt Color 1: Color 2: Color 3: Color 4: Duotone Tritone Quadtone Curves ExceptHookDialog Script error Skriptfel An exception occured while running the script. &Close &Stäng Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Filen existerar redan. Vill du skriva över? exists already. Overwrite? existerar redan. Villdu skriva över? All Allt Save as Image Spara som bild Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). ExportForm Choose a Export Directory Välj en katalog att exportera till Export as Image(s) Exportera som bild(er) &Export to Directory: &Exportera till katalog: C&hange... Ä&ndra... Options Alternativ Image &Type: Bild&typ: &Quality: &Kvalitet: &Resolution: &Upplösning: % % dpi dpi Range Avsnitt &Current page &Aktuell sida &All pages &Alla sidor &Range &Avsnitt &OK &OK &Cancel &Avbryt C C Export a range of pages Exportera en grupp sidor Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Export all pages Exportera alla sidor Export only the current page Exportera endast aktuell sida Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Bildens upplösning(new line) Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet Available export formats Tillgängliga exportformat The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line) Namnet på den exporterade filen blir 'dokumentnamn-sidnummer.filtyp' Change the output directory Ändra utmatningskatalog &Size: &Storlek: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Bildstorlekar. 100% för ursprungsstorlek, 200% för dubbla storleken etc. Image size in Pixels Bildstorlek i pixlar TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Automatisk ExtImageProps Extended Image Properties Utökade bildegenskaper Normal Normal Darken Mörkare Lighten Ljusare Hue Färgton Saturation Mättnad Color Färg Luminosity Luminans Multiply Flerfaldiga Screen Raster Dissolve Upplösa Overlay Överlägg Hard Light Hårt ljus Soft Light Mjukt ljus Difference Skillnad Exclusion Uteslutning Color Dodge Color Burn Exlusion Uteslutning Blend Mode: Blandningsläge: Opacity: Täckning: % % Name Namn Background Bakgrund Layers Lager Don't use any Path Använd ingen kurvlinje Paths Sökvägar Live Preview FDialogPreview Size: Storlek: Title: Titel: No Title Ingen titel Author: Författare: Unknown Okänd Scribus Document Scribusdokument Resolution: Upplösning: DPI DPI CMYK CMGS RGB RGB Colorspace: Färgrymd: Grayscale Gråskala File Format: Farbmanager Colors Färger &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: &Save Color Set &Spara färggrupp &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a color set to load Välj färggrupp att ladda Save the current color set Spara aktuell färggrupp Remove unused colors from current document's color set Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp Append colors to the current set from an existing document Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Edit the currently selected color Redigera vald färg Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg Delete the currently selected color Ta bort vald färg Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp &Name: &Namn: Choose a Name Välj namn Open �pna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Copy of %1 Kopia av %1 New Color Ny färg None Inget &Import &Importera FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Några teckensnitt som använts i detta dokument har ersatts: was replaced by: ersattes av: FileToolBar File Fil FontComboH Family: Style: Stil: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Teckensnittsnamn Use Font Använd teckensnitt Family Style Stil Variant Type Typ Format Format Embed in PostScript Inbakad i PostScript Subset Delmängd Access Åtkomst Used in Doc Path to Font File Sökväg till teckensnittsfil Unknown font type Okänd Unknown font format Okänd User font preview Användare System font preview System Click to change the value FontPrefs Global Font Settings Globala inställningar för teckensnitt Available Fonts Tillgängliga teckensnitt Font Substitutions Teckensnittsersättningar Additional Paths Ytterligare sökvägar Postscript Postscript Yes Ja Font Name Teckensnittsnamn Use Font Använd teckensnitt Embed in: Inbäddad i: Subset Delmängd Type Typ Path to Font File Sökväg till teckensnittsfil &Available Fonts &Tillgängliga teckensnitt Replacement Ersättning &Delete &Ta bort Font &Substitutions Teckensnitt&sersättningar C&hange... Ä&ndra... A&dd... &Lägg till... &Remove &Ta bort Additional &Paths Ytterligare &sökvägar &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a Directory Välj en katalog Font Name font preview Teckensnittsnamn Use Font font preview Använd teckensnitt Embed in: font preview Inbäddad i: Subset font preview Delmängd Path to Font File font preview Sökväg till teckensnittsfil Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Sökvägar för teckensnitt kan endast anges i Inställningar, och endast när inga dokument är öppna. Stäng alla öppna dokument, välj Redigera->Inställningar för att ändra sökväg till teckensnitt. Embed in PostScript font preview Inbakad i PostScript Embed in PostScript Inbakad i PostScript FontPrefsTab Available Fonts Tillgängliga teckensnitt Font Substitutions Teckensnittsersättningar Additional Paths Ytterligare sökvägar &Available Fonts &Tillgängliga teckensnitt Font Name Teckensnittsnamn Replacement Ersättning &Delete &Ta bort Font &Substitutions Teckensnitt&sersättningar C&hange... Ä&ndra... A&dd... &Lägg till... &Remove &Ta bort Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Additional &Paths Ytterligare &sökvägar Choose a Directory Välj en katalog FontPreview Fonts Preview Förhandsvisning av teckensnitt &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra Append selected font into Style, Font menu Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt Leave preview Avbryt Förhandsvisning Font Name font preview Teckensnittsnamn Type font preview Typ Subset font preview Delmängd User font preview Användare System font preview System Fonts Preview font preview Förhandsvisning av teckensnitt &OK font preview &OK Alt+O font preview Alt+O &Cancel font preview &Avbryt Alt+C font preview Alt+C Append selected font into Style, Font menu font preview Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt Leave preview font preview Avbryt Förhandsvisning Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Att lära utan att göra är som att älska utan att röra &Search Sö&k &Close font preview &Stäng Start searching Påbörja sökning Size of the selected font Storleken på valt teckensnitt &Append &Lägg till Sample will be shown after key release Exemplet visas så snart tangenten släpps Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Skriv in text här för snabbsökning på teckensnittsnamn. Sökningen skiljer mellan stora och små bokstäver. Du kan använda de vanliga jokertecknen (*, ?, [...]) i sökfrasen. Exempel: t* eller T* listar alla teckensnitt som börjar på t eller T. *bold* listar alla teckensnitt med bold [fet], bolder [fetare] i namnet. Font Name Teckensnittsnamn Doc Doc Type Typ Subset Delmängd Access Åtkomst &Quick Search: Snabbsö&kning: Alt+S Alt+S &Font Size: Text Text Sample text to display Exempeltext att visa Se&t S&täll in Alt+T Alt+T Reset the text Återställ text Alt+A Alt+A &Close &Stäng Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewBase Fonts Preview Förhandsvisning av teckensnitt &Quick Search: Snabbsö&kning: &Search Sö&k Alt+S Alt+S Font Name Teckensnittsnamn Doc Doc Type Typ Subset Delmängd Access Åtkomst &Font Size: Teckengra&d: Text Text Sample text to display Exempeltext att visa Se&t S&täll in Alt+T Alt+T Reset the text Återställ text &Append &Lägg till Alt+A Alt+A &Close &Stäng Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Förhandsvisning av teckensnitt... Font Preview dialog Förhandsvisning av teckensnitt Sorting, searching and browsing available fonts. Sortering, sökning visning av tillgängliga teckensnitt. FontReplaceDialog Font Substitution Teckensnittsersättning Original Font Ursprungligt teckensnitt Substitution Font Ersättningsteckensnitt Make these substitutions permanent Gör ersättningarna bestående OK OK This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Detta dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade i ditt system. Välj en lämplig ersättning för dem. Avbryt gör att dokumentet inte läses in. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Avbryter teckensnittsersättningen och stoppar inläsningen av dokumentet. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Aktivering av dessa innebär att Scribus ersätter de saknade teckensnitten även i framtida layouter. Denna ersättning kan tas bort eller ändras i Redigera > Inställningar > Teckensnitt. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Om du väljer OK och sedan sparar kommer dessa ersättningar att bli bestående i dokumentet. FontSelect Select Alternate Font Font Teckensnitt GradientEditor Position: Position: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Här kan du justera var färgerna börjar och slutar. Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen. Add, change or remove color stops here Lägg till, ändra eller ta bort färgslut här GradientEditorBase Frame Position: Position: % Color: Färg: Opacity: Täckning: Shade: Nyans: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: Början: / End: Avslutning: Skew: Focal: Scale: Skala: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape GuideManager Manage Guides Hantera stödlinjer pt pt mm mm in tum p p Horizontal Guides Horisontella stödlinjer &Y-Pos: &Y-Pos: &Add &Lägg till D&elete T&a bort Vertical Guides Vertikala stödlinjer &X-Pos: &X-Pos: A&dd &Lägg till... De&lete T&a bort &Lock Guides &Lås stödlinjer &OK &OK &Cancel &Avbryt &Page &Sida &Close &Stäng Preview Förhandsvisning Edit Guide Redigera hjälplinje Enter a position: Ange en position: New Guide Ny hjälplinje &Single Horizontals Horisontella Guide Hjälplinje Alt+A Alt+A Alt+E Alt+E Verticals Vertikala Alt+D Alt+D Alt+L Alt+L Appl&y to All Pages Använ&d på alla sidor Alt+Y Alt+Y &Column/Row &Number: &Nummer: U&se Gap: Använd mellan&rum: Alt+S Alt+S Refer To Hänvisar till Alt+P Alt+P M&argins M&arginaler S&election Urv&al Nu&mber: Nu&mmer: Use &Gap: Använd mellan&rum: Alt+G Alt+G &Misc Delete all guides from the current page Delete Guides from Current &Page Delete all guides from the current document Delete Guides from &All Pages Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to GuideManagerBase Manage Guides Hantera stödlinjer &Standard &Standard Horizontals Horisontella Guide Hjälplinje Unit Enhet &Add &Lägg till Alt+A Alt+A D&elete T&a bort Alt+E Alt+E Verticals Vertikala A&dd &Lägg till Alt+D Alt+D De&lete T&a bort Alt+L Alt+L &Lock Guides &Lås hjälplinjer Appl&y to All Pages Använ&d på alla sidor Alt+Y Alt+Y A&utomatic A&utomatisk &Number: &Nummer: U&se Gap: Använd mellan&rum: Alt+S Alt+S Nu&mber: Nu&mmer: Use &Gap: Använd mellan&rum: Alt+G Alt+G Refer To Hänvisar till &Page &Sida Alt+P Alt+P M&argins M&arginaler S&election Urv&al HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Tyvärr finns ingen manual tillgänglig! Vänligen besök http://docs.scribus.net för uppdaterade dokument och www.scribus.net om du vill ladda hem manualen. Contents Innehåll Link Länk Scribus Online Help Scribus Online-hjälp &Contents &Innehåll &Search &Sök Se&arch &Sök &New &Ny &Delete &Ta bort De&lete All Ta b&ort allt Book&marks Bok&märken &Print... &Skriv ut... E&xit A&vsluta Searching is case unsensitive Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver Find Hitta Search Term: Sökterm: New Bookmark Nytt bokmärke New Bookmark's Title: Titel på nytt bokmärke: &File &Fil &Find... &Hitta... Find &Next Hitta &nästa Find &Previous Hitta &föregående &Edit R&edigera Navigation Loading Failed &Add Bookmark Lägg till &bokmärke D&elete All Ta b&ort allt &Bookmarks &Bokmärken Relevance Relevans Scribus Help &Exit Avsl&uta Find &Next... Find &Previous... &Add &Lägg till &Quit &Avsluta <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowser2 &Contents &Innehåll Se&arch &Sök Book&marks Bok&märken HelpBrowserNavigation Form &Contents &Innehåll Se&arch &Sök Searching is case insensitive &Search 1 200% {1?} Book&marks Bok&märken &New &Ny &Delete &Ta bort D&elete All Ta b&ort allt HyAsk Possible Hyphenation Möjlig avstavning Accept Acceptera Skip Hoppa över Cancel Avbryt Add to the Exception List Add to the Ignore List HySettings Hyphenator Settings Inställning för avstavning &Language: S&pråk: &Smallest Word: Korta&ste ord &OK &OK &Cancel &Avbryt Length of the smallest word to be hyphenated. Längden för det kortaste ord som ska avstavas. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximalt antal avstavningar i följd(new line) Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar. &Hyphenation Suggestions &Förslag till avstavningar Hyphenate Text Automatically &During Typing Avstava texten automatisk vi&d inskrivning A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. En dialogruta visar de möjliga avstavningarna för ett ord när du använder alternativet Extra, Avstava text. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Startar automatisk avstavning av texten vid inskrivning. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Avstavningar i följd tillåts: Ignore List Add a new Entry Edit Entry Exception List ImageInfoDialog Image Info Bildinformation General Info Allmän information Date / Time: Datum/Tid: Has Embedded Profile: Har inbäddad profil: Yes Ja No Nej Profile Name: Profilnamn: Has Embedded Paths: Har inbäddade markeringslinjer: Has Layers: Har lager: EXIF Info EXIF info Artist: Artist: Comment: Kommentar: User Comment: Användarkommentar: Camera Model: Kameramodell: Camera Manufacturer: Kameratillverkare: Description: Beskrivning: Copyright: Copyright:: Scanner Model: Skannermodell: Scanner Manufacturer: Skannertillverkare: Exposure time Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. The file could not be imported ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportDialog Choose Styles Välj stilmall Available Styles Tillgängliga stilmallar ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Alla format som stöds ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Importera &EPS/PS... Imports EPS Files Importera EPS-filer Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerar de flesta EPS-filer till aktuellt dokument, och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt. PostScript PostScript PDF PDF Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alla format som stöds Imposition Portrait Porträtt Landscape Landskap ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Alt+U Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 200% {4?} 8 200% {8?} 16 200% {16?} Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Dubbelsidig Back page from Destination page Size Storlek Orientation Orientering Width Bredd Height Höjd Preview Förhandsvisning Refresh preview &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InsPage Insert Page Infoga sida &Inserting &Infoga Page(s) Sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Inserting Infoga &Template (Left Page): &Mall (Vänstersida): &Template: &Mall: Normal Normal Template (Right Page): &Mall (Högersida): &OK &OK &Cancel &Avbryt &Insert &Infoga Master Pages Mallsidor &Master Page: &Mallsida: Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: Move Objects with their Page Flytta objekt tillsammans med sidan InsertAFrame Open Insert A Frame T&ype &Text Frame &Textram Alt+T Alt+T &Image Frame B&ildram Alt+I Alt+I T&able T&abell Alt+A Alt+A Polygon Polygon &Location Page Placement Current Page All Pages Alla sidor ... Position of Frame Top Left of Margins Top Left of Page Top Left of Bleed X: X: Y: &Size &Storlek Same as the Page Margins Same as the Page Same as the Bleed Same as the Imported Image Height: Höjd: Width: Bredd: &Options Source Image: Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Columns: Gap: Source Document: &OK &OK &Cancel &Avbryt Range of Pages Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertAFrameBase &Text Frame &Textram Alt+T Alt+T &Image Frame B&ildram Alt+I Alt+I T&able T&abell Alt+A Alt+A Polygon Polygon X: X: &Size &Storlek Height: Höjd: Width: Bredd: Alt+S Alt+S &OK &OK &Cancel &Avbryt All Pages Alla sidor InsertTable Insert Table Infoga tabell Number of Rows: Antal rader: Number of Columns: Antal kolumner: OK OK Cancel Avbryt Number of rows: Antal rader: Number of columns: Antal kolumner: JavaDocs Edit JavaScripts Redigera Javascripts &Edit... R&edigera &Add... &Lägg till &Delete &Ta bort &Close &Stäng &New Script: &Nytt script: New Script Nytt script Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja Do you really want to delete this Script? Vill du verkligen ta bort detta skript? Do you really want to delete this script? Vill du verkligen ta bort det här skriptet? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Lägger till ett nytt skript och fördefinierar en funktion med samma namn. Om du vill använda detta skript i "Open Action" var noga med att inte ändra nmanet på funktionen. KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Hantera snabbkommandon Action Aktivitet Current Key Aktuell tangent Select a Key for this Action Välj tangent för denna aktivitet &No Key &Ingen tangent &User Defined Key &Användardefinierad tangent ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set &Key Välj &tangent &OK &OK &Cancel &Avbryt Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Varning This Key Sequence is already in use Den här tangentkombination används redan Loadable Shortcut Sets Inläsningsbara uppsättningar av genvägar &Load &Läs in &Import... &Importera... &Export... &Exportera... &Reset Åte&rställ Keyboard shortcut sets available to load Tangentbordsgenvägar är tillgängliga för inläsning Load the selected shortcut set Läs in den valda uppsättningen av genvägar Import a shortcut set into the current configuration Importera en uppsättning genvägar till aktuell konfiguration Export the current shortcuts into an importable file Exportera aktuella genvägar till en importerbar fil Reload the default Scribus shortcuts Ladda om Scribus standardgenvägar Key Set XML Files (*.ksxml) Key Set XML filer (*.ksxml) This key sequence is already in use Den här knappsekvensen används redan Meta Meta Meta+ Meta+ LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Alternativ Resolution: Upplösning: Automatic Automatisk DPI Program: Use Preamble Status: Error Fel Finished Running No item selected! Editor Information Information An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Layers Lager Add a new Layer Lägg till nytt lager Delete Layer Ta bort lager Raise Layer Höj lager Lower Layer Sänk lager New Layer Nytt lager Do you want to delete all Objects on this Layer too? Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager? Name Namn Do you want to delete all objects on this layer too? Vill du även ta bort alla objekt i detta lager? Add a new layer Lägg till ett nytt lager Delete layer Ta bort lager Raise layer Lyft upp lager Lower layer Sänk ner lager Opacity: Täckning: % % Blend Mode: Blandningsläge: Normal Normal Darken Mörkare Lighten Ljusare Multiply Flerfaldiga Screen Raster Overlay Överlägg Hard Light Hårt ljus Soft Light Mjukt ljus Difference Skillnad Exlusion Uteslutning Color Dodge Color Burn Exclusion Uteslutning Hue Färgton Saturation Mättnad Color Färg Luminosity Luminans Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Print Layer - Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name LegacyMode All Files (*) Alla filer (*) Open All Supported Formats Alla format som stöds LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Radius: Radie: Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LineFormate Edit Line Styles Redigera linjeutseende &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Save &Spara &OK &OK &Cancel &Avbryt Copy of %1 Kopia av %1 New Style Ny stil Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Do you really want to delete this Style? Vill du verkligen ta bort denna stilmall? &Import &Importera Do you really want to delete this style? Vill du verkligen ta bort den här stilen? LineStyleW Line Width: Linjebredd: LineStyleWBase Line Width: Linjebredd: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje LoadSavePlugin All Files (*) Alla filer (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Välj Lorem Ipsum Author: Författare: Get More: Hämta mer: XML File: XML fil: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Stycken: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in MSpinBox pt pt pt pt mm mm in tum p p mm mm in tum p p ManageMacrosDialog &New &Ny Alt+O Alt+O Description Beskrivning &Edit... R&edigera &Delete &Ta bort &Import &Importera MarginDialog Manage Page Properties Hantera sidproportioner Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: Move Objects with their Page Flytta objekt tillsammans med sidan Type: Typ: Margin Guides Marginallinjer Other Settings Master Page: Normal Normal Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. MarginWidget &Bottom: &Nederst: &Top: Övers&t: &Right: Höge&r: &Left: Vä&nster: Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten &Inside: &Insida: O&utside: Ytt&ersida: Preset Layouts: Förinställda layouter: Apply margin settings to all pages Använd marginalinställningar på alla sidor Apply the margin changes to all existing pages in the document Använd marginaländringar på alla sidor i dokumentet Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avståndet mellan vänster marginal och papprets kant. Om "Uppslag" valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avståndet mellan högermarginal och papprets kant. Om "Uppslag" valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning Printer Margins... Skrivarmarginaler... Import the margins for the selected page size from the available printers. Importera marginaler för vald sidstorlek från tillgängliga skrivare. Apply settings to: All Document Pages All Master Pages Apply the margin changes to all existing master pages in the document Margin Guides Marginallinjer Top: Bottom: Distance for bleed from the top of the physical page Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret Distance for bleed from the left of the physical page Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret Distance for bleed from the right of the physical page Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret Bleeds Inside: Outside: Left: Right: Höger: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding MasterPagesPalette Edit Master Pages Redigera mallsidor Warning Varning Do you really want to delete this master page? Vill du verkligen ta bort mallsidan? &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Master Page Ny mallsida Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: New MasterPage Ny mallsida Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal Duplicate the selected master page Duplicera den valda mallsidan Delete the selected master page Ta bort den valda mallsidan Add a new master page Lägg till en ny mallsida Import master pages from another document Importera mallsida från ett annat dokument New Master Page %1 Ny mallsida %1 Unable to Rename Master Page The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page New Name: Copy #%1 of %2 This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Mdup Multiple Duplicate Duplicera flera gånger pt pt mm mm in tum p p &Number of Copies: A&ntal kopior: &Horizontal Shift: &Horisontell förflyttning: &Vertical Shift: &Vertikal förflyttning: &OK &OK &Cancel &Avbryt Measurements Distances Avstånd X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Length: Längd: pt pt mm mm in tum p p pt pt ° MeasurementsBase Distances Avstånd X1: X1: 10000.0000 200% {10000.0000?} Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Längd: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Unit: MenuTest Script error Skriptfel If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till <a href="http://bugs.scribus.net">. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren. Show &Console Visa &konsolen Hide &Console Göm &konsolen MergeDoc Import Template Importera mall Import Page(s) Importera sida/sidor From Document: Från dokument: Change... �dra... Import Page(s): Importera sida/sidor: Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. from 0 från 0 Create Page(s) Skapa sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Import Importera Cancel Avbryt Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) from %1 från %1 &From Document: &Från dokument: Chan&ge... Änd&ra... &Import Page(s): &Importera sida/sidor: Before Page Före sida After Page Efter sida At End I slutet &Import &Importera &Cancel &Avbryt Import Master Page Importera mallsida &Import Master Page &Importera mallsida Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista av tokens där en token kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett sidavsnitt eller ett enskilt sidnummer. &Select... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset Åte&rställ MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Saknat teckensnitt The Font %1 is not installed. Teckensnitt %1 är inte installerat. Use Använd instead istället &OK &OK ModeToolBar Tools Verktyg Angle: Vinkel: Width: Bredd: Properties... Egenskaper... MovePages Move Pages Flytta sidor Copy Page Kopiera sida Move Page(s): Flytta sida/sidor: to: till: before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet &OK &OK &Cancel &Avbryt Move Page(s) Flytta sida/sidor Before Page Före sidan After Page Efter sidan At End I slutet To: Till: Number of copies: Antal kopior: Number of Copies: MultiLine Edit Style Redigera stilmall Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Line Width: Linjebredd: pt pt % % &OK &OK &Cancel &Avbryt pt pt Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt. <br />Välj ett annat. pt pt MultiProgressDialog Progress Förlopp Overall Progress: Förloppet i sin helhet: &Cancel &Avbryt %v of %m MultiProgressDialogBase Progress Förlopp Overall Progress: Förloppet i sin helhet: &Cancel &Avbryt MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Horisontell förflyttning: &Vertical Shift: &Vertikal förflyttning: &Horizontal Gap: &Vertical Gap: Multiple Duplicate Duplicera flera gånger &By Number of Copies &Number of Copies: A&ntal kopior: &Shift Created Items By Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Alt+G Alt+G Rotation: By &Rows && Columns Vertical Gap: Horizontal Gap: Number of Rows: Antal rader: Number of Columns: Antal kolumner: &OK &OK &Cancel &Avbryt MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Duplicera flera gånger &Number of Copies: A&ntal kopior: Alt+G Alt+G Alt+S Alt+S &Horizontal Shift: &Horisontell förflyttning: &Vertical Shift: &Vertikal förflyttning: Number of Rows: Antal rader: Number of Columns: Antal kolumner: &OK &OK &Cancel &Avbryt MusterPages Edit Templates Redigera mallar Warning Varning Do you really want to delete this Template? Vill du verkligen ta bort denna mall? &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Template Ny mall Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal MusterSeiten Edit Templates Redigera mallar &Append &Lägg till &New &Ny D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Close &Stäng Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Template Ny mall Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal Do you really want to delete this Template? Vill du verkligen ta bort denna mall? MyPlugin My &Plugin Min &plugin MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Min plugin The plugin worked! Plugin fungerade! NewDoc pt pt mm mm in tum p p New Document Nytt dokument Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: New from Template Open Existing Document Open Recent Document &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänst&er sida först Margin Guides Marginallinjer &Left: Väns&ter: &Right: Höge&r: &Top: �amp;verst: &Bottom: &Nederst: Options Alternativ F&irst Page Number: Första s&idans nummer: &Default Unit: Stan&dardmåttenhet: Points (pts) Punkter (pts) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) &Automatic Text Frames Auto&matiska textramar Column Guides Stödlinjer för spalter &Gap: S&paltmellanrum: Colu&mns: Spa&lter: &OK &OK &Cancel &Avbryt Document page size, either a standard size or a custom size Sidstorlek för dokumentet, antingen en standardstorlek eller en anpassad Orientation of the document's pages Sidorientering i dokumentet Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas bredd, redigerbara om du valt anpassad sidstorlek Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas höjd, redigerbara om du valt anpassad dokumentstorlek Enable single or spread based layout Tillåt enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of the document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning First page number of the document Förstasidans nummer i dokumentet Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokumentet Create text frames automatically when new pages are added Skapa automatiskt nya textramar när nya sidor läggs till dokumentet Number of columns to create in automatically created text frames Antal spalter i automatiskt skapade textramar Distance between automatically created columns Spaltmellarum för automatisk skapade spalter &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: Executive Executive Folio Folio Ledger Ledger Do not show this dialog again Visa inte denna dialog igen Initial number of pages of the document Ursprungligt antal sidor i dokumentet N&umber of Pages: Antal sid&or: All Files (*) Alla filer (*) Open Öppna &New Document &Nytt dokument Open &Existing Document Öppna ett &existerande dokument Open Recent &Document Öppna senaste &dokument Page Layout Sidlayout First Page is: Första sidan är: Show Document Settings After Creation Document Layout New &from Template NewFromTemplatePlugin New &from Template... Ny &från mall... Load documents with predefined layout Ladda dokument med fördefinierad layout Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Starta dokumentet från en mall gjord av någon annan än du själv (t. ex. för dokument som ska ha en enhetlig stil). NewMarginWidget Form Preset Layouts: Förinställda layouter: Left: Right: Höger: Top: Bottom: Link Länk Printer Margins... Skrivarmarginaler... Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding &Inside: &Left: O&utside: &Right: Höge&r: NewTm Left Page Vänster sida Right Page Höger sida &OK &OK &Cancel &Avbryt NodePalette Nodes Noder &Absolute Coordinates &Absoluta koordinater &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: Edit &Contour Line Redigera &konturlinje &Reset Contour Line Åte&rställ konturlinje &End Editing Avsluta r&edigering Move Nodes Flytta noder Move Control Points Flytta kontrollpunkter Add Nodes Lägg till noder Delete Nodes Ta bort noder Move Control Points Independently Flytta kontrollpunkter oberoende av varandra Move Control Points Symmetrical Flytta kontrollpunkter symmetriskt Reset Control Points Återställ kontrollpunkter Reset this Control Point Återställ denna kontrollpunkt Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva Close this Bezier Curve Stäng Bezierkurvan Mirror the Path Horizontally Spegla kurvbanan horisontellt Mirror the Path Vertically Spegla kurvbanan vertikalt Shear the Path Horizontally to the Right Luta kurvbanan horisontellt åt höger Shear the Path Horizontally to the Left Luta kurvbanan horisontellt åt vänster Shear the Path Vertically Up Luta kurvbanan vertikalt uppåt Shear the Path Vertically Down Luta kurvbanan vertikalt nedåt Rotate the Path Counter-Clockwise Rotera kurvbanan moturs Rotate the Path Clockwise Rotera kurvbanan medturs Reduce the Size of the Path by shown % Minska storleken på kurvbanan med visad % Enlarge the Size of the Path by shown % Öka storleken på kurvbanan med visad % Angle of Rotation Rotationsvinkel % to Enlarge or Reduce By % att öka eller minska med Activate Contour Line Editing Mode Aktivera redigering av konturlinje Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Återställ konturlinje till ursprunglig ramform When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. När denna ruta kryssas används koordinater relativt sidan, annars används koordinater relativt objektet. % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Om ikryssad använd koordinater relativt sidan, annars använd koordinater relativt objektet. Shrink the Size of the Path by shown % Minska storleken på kurvbanan med visad % Reduce the Size of the Path by the shown value Minska storleken på kurvbanan med angivet värde Enlarge the Size of the Path by the shown value Öka storleken på kurvbanan med angivet värde % to Enlarge or Shrink By Förstora eller förminska med % Value to Enlarge or Shrink By Förstora eller förminska med värdet Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Detta dokument verkar inte vara en OpenOffice.org Draw-fil. Group%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importera &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Importera OpenOffice.org Draw-filer Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerar de flesta OpenOffice.org Draw-filer till aktuellt dokument med konvertering av vektordata till Scribus-objekt. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features The file could not be imported OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Namn: Options Alternativ Solid Heldragen Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Täckning: % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Inget Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Vinkel: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: Namn: New View All Supported Formats (%1);;All Files (*) Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument importalternativ Overwrite Paragraph Styles Skriv över stilmallar Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Aktivering kommer att skriva över existernade stilmallar i aktuellt Scribusdokument Merge Paragraph Styles Sammanfoga stilmallar Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Sammanfoga stilmallar efter attribut. Det resulterar i färre likartade stilmallar och bibehåller stilattribut även om dokumentets stilmallar är annorlunda namngivna. Use document name as a prefix for paragraph styles Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Lägg till dokumentnamn i början av stilmallsnamnet i Scribus. Do not ask again Fråga inte igen Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Gör dessa inställningar till standard och fråga inte igen vid import av OASIS OpenDocument. OK OK Cancel Avbryt OldScribusFormat Scribus Document Scribusdokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OneClick Basepoint Size Storlek Width: Bredd: Length: Längd: Height: Höjd: Angle: Vinkel: Remember Values OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Synlig OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt. <br />Välj ett annat. Group Gruppera Page Free Objects Lösgör objekt Outline Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword OutlineValues % % Linewidth Radbredd PConsole Script Console Skriptkonsol PDFExportDialog Save as PDF Spara som PDF O&utput to File: Sk&icka till fil: Cha&nge... Ä&ndra... Output one file for eac&h page Skicka en fil för varje si&da Open PDF after Export &Save &Spara Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Save as Spara som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Detta aktiverar export av en namgiven PDF-fil för varje sida i dokumentet. Sidnummer läggs automatiskt till. Oftast användbart för utskjutning av PDF för kommersiell tryckning. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Spara-knappen fungerar inte om du försöker exportera till PDF/X-3 och info-strängen saknas i PDF/X-3 fliken. %1 does not exists and will be created, continue? Cannot create directory: %1 Save As Spara som PDFLibCore Saving PDF Sparar PDF Exporting Master Page: Exporterar mallsida: Exporting Page: Exporterar sida: Exporting Items on Current Page: Exporterar objekt från aktuell sida: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Sida: Date: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools PDF-verktyg PDF_Opts Create PDF File Skapa PDF fil O&utput to File: Sk&icka till fil: Cha&nge... �amp;ndra... Export Range Skriv ut &All Pages &Alla sidor C&hoose Pages Vä&lj sidor File Options Alternativ för fil Compatibilit&y: Kompatibilit&et: &Binding: &Bindning: Left Margin Vänster sida Right Margin Höger sida Generate &Thumbnails Skapa &miniatyrer Save &Linked Text Frames as PDF Articles Spara &länkade textramar som PDF-artiklar &Include Bookmarks &Inkludera bokmärken dpi dpi &Resolution: &Upplösning: Image Settings Bildinställningar Automatic Automatisk JPEG JPEG Zip Zip None Inget &Method: &Metod: &Quality: &Kvalitet: Maximum Maximum High Hög Medium Medium Low Låg Minimum Minimum &Downsample Images to: Mi&nska upplösningen på bilder till: &General &Allmänt &Embed all Fonts Bä&dda in alla teckensnitt Embedding Inbädda Available Fonts: Tillgängliga teckensnitt: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Teckensnitt att bädda in: &Fonts &Teckensnitt Page Sida Show Page Pre&views Förhands&visning Effects Effekter &Display Duration: Tid&d för bildvisning: Effec&t Duration: Tid för effek&t: Effect T&ype: T&yp av effekt: &Moving Lines: Rörliga lin&jer: F&rom the: F&rån: D&irection: R&iktning: sec sek No Effect Ingen effekt Blinds Blinds Box Box Dissolve Dissolve Glitter Glitter Split Split Wipe Wipe Horizontal Horisontell Vertical Vertikal Inside Inifrån Outside Utifrån Left to Right Vänster till höger Top to Bottom Uppifrån och ner Bottom to Top Nerifrån och upp Right to Left Höger till vänster Top-left to Bottom-Right Diagonalt från övre vänstra hörnet &Apply Effect on all Pages &Applicera effekten på alla sidor &Use Encryption &Använd kryptering Passwords Lösenord &User: &Användare: &Owner: �amp;gare: Settings Inställningar Allow &Printing the Document Tillåt &utskrift av dokumentet Allow &Changing the Document Tillåt än&dring av dokumentet Allow Cop&ying Text and Graphics Tillåt kop&iering av text och grafik Allow Adding &Annotations and Fields Tillåt att lägga till &anteckningar och fält S&ecurity Säk&erhet General Allmänt Output &Intended For: Utmatning&en är avsedd för: Screen / Web Skärmen/webben Printer Skrivare &Use Custom Rendering Settings &Använd anpassade inställningar för återgivningen Rendering Settings Inställningar för återgivning Fre&quency: Fre&kvens: &Angle: &Vinkel: S&pot Function: &Punktform: Simple Dot Enkel punkt Line Linje Round Rund Ellipse Ellips Solid Colors: Fyllda färger: Use ICC Profile Använd ICC-profil Profile: Profil: Rendering-Intent: �ergivningsavsikt: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Images: Bilder: Don't use embedded ICC profiles Använd inte inbäddade ICC-profiler C&olor Fä&rg PDF/X-3 Output Intent PDF/X-3 Utmatningsavsikt &Info String: &informationssträng: Output &Profile: Utmatnings&profil: Trim Box Trimmningsram PDF/X-&3 PDF/X-&3 pt pt mm mm in tum p p &Save &Spara &Cancel &Avbryt Export all pages to PDF Exportera alla sidor till PDF Export a range of pages to PDF Exportera en grupp av sidor till PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Avgör kompatibiliteten med PDF. Standardvärde är Acrobat 4.0 som ger störst kompatibilitet.(new line) Välj Acrobat 5.0 om din fil har egenskaper som transparens eller du vill ha 128-bitars kryptering.(new line) PDF/X-3 används för export för kommersiella utskrifter och är tillgängligt om du aktiverat färghantering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Avgör sidbindningen i PDF. Om du inte vet(new line) att du behöver ändra låter du standardvärdet - vänster - vara kvar. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Skapar miniatyrer av alla sidor i PDF-filen.(new line) En del PDF-läsare kan använda dessa för navigering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Skapar PDF-artiklar, användbart för navigering av länkade artiklar i PDF Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Bäddar in de bokmärken du skapat i dokumentet.(new line) Användbart för navigering av långa PDF dokument. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Exportera upplösning för text och vektorgrafik.(new line) Detta påverkar inte upplösningen för punktuppbyggd grafik, t. ex. foton. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Kompression av text och grafik.(new line) Om du inte behöver ändra låter du detta var ikryssat. Det minskar storleken på PDF-filen. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Kompressionsalternativ för bilder.(new line) Automatisk låter Scribus välja den lämpligaste metoden.(new line) ZIP passar bilder med rena färger/tonplattor.(new line) JPEG skapar små PDF-filer om du har många foton i dokumentet (med en viss kvalitetsförlust).(new line) Om du inte behöver någon speciell kompression, använd automatisk. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Kompressionsnivåer: Minimum (25%), Låg (50%), Medium (75%), Hög (85%), Maximum (95%) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Minska upplösningen på dina bitmappade bilder till vald DPI.(new line) Om du inte markerar kryssrutan återges de med urprunglig upplösning. DPI (Dots Per Inch) for image export. (DPI (Dotr Per Inch) för export av bilder. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Inbäddade typsnitt i PDF-filen. Att bädda in typsnitt(new line) bibehåller layout och utseende på ditt dokument. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Tillåter presentationseffekter när du använder Acrobat Reader i fullskärmsläge. Show page previews of each page listed above. Förhandsvisa varje sida i listan ovanför. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Tid som sidan vissas innan presentationen startar på vald sida. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tid för effekten.(new line) En kortare tis snabbar upp effekten, en längre gör den långsammare. Type of the display effect. Typ av visningseffekt. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Riktning för effekten vid användande av effekterna Blinds eller Split. Starting position for the box and split effects. Startposition för effekterna Box eller Split. Direction of the glitter or wipe effects. Riktning för effekterna Wipe eller Glitter. Apply the selected effect to all pages. Använd vald effekt på alla sidor. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Aktivera säkerhetsfunktionerna i din exporterade PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 4.0 används en 40-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 5.0 används en 128-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Observera! Krypteringen i PDF är inte lika pålitlig som GPG eller PGP och har vissa begränsningar. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Välj ett huvudlösenord som aktiverar eller avaktiverar alla(new line) säkerhetsfunktioner i din exporterade PDF-fil. Choose a password for users to be able to read your PDF. Välj ett lösenord för dina användare som kan användas för att läsa din PDF-fil. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Tillåt utskrift av PDF-filen. Om ej markerad så tillåts ej utskrift. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Tillåt ändring av PDF-filen. Om ej kryssad är ändring förhindrad. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Tillåt kopiering av text eller grafik från din PDF-fil.(new line) Om ej kryssad kan text och grafik inte kopieras. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line) Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Färgmodell för utmatning av din PDF-fil.(new line) Välj Skärm/Webben för PDF-filer som ska visas på skärmen eller för utskrift på enklare bläckstråleskrivare.(new line) Välj Skrivare för utskrift på skrivare för äkta 4-färg CMGS. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Detta är en avancerad inställning, ej aktiverad från start. Den skall endast aktiveras(new line) om din tryckare särskilt kräver det och ger dig nödvändiga uppgifter.(new line) Annars riskerar din exporterade PDF-fil att inte tryckas korrekt och portabiliteten mellan olika system försvinner. Embed a color profile for solid colors Bädda in en färgprofil för fyllda färger Color profile for solid colors Färgprofil för fyllda färger Rendering intent for solid colors �ergivningsavsikt för tonplattor Embed a color profile for images Bädda in en färgprofil för bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Använd inte färgprofiler som är inbäddade i ursprungliga bildfiler. Color profile for images Färgprofil för bilder Rendering intent for images �ergivningsavsikt för bilder Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Utmatningsprofil för utskrift. Om möjligt bör du rådgöra med din tryckare för korrekt val av profil. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Obligatorisk sträng för PDF/X-3 annars följer inte PDF-filen(new line) reglerna för PDF/X-3. Vi rekommenderar att du använder dokumentets titel. Distance for bleed from the top of the physical page Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret Distance for bleed from the left of the physical page Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret Distance for bleed from the right of the physical page Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret Save as Spara som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) Compress Text and &Vector Graphics Komprimera text och &vektorgrafik En&able Presentation Effects Aktiver&a presentationseffekter &Presentation &Presentation &Rotation: &Rotation: &Subset all Fonts &Gruppera alla typsnitt Fonts to subset: Typsnitt att gruppera: Mirror Page(s) horizontally Spegla sida(or) horisontellt Mirror Page(s) vertically Spegla sida(or) vertikalt PDFlib Saving PDF Sparar PDF Exporting Items on Current Page: Exporterar objekt från aktuell sida: Exporting Master Page: Exporterar mallsida: Exporting Page: Exporterar sida: Page: Sida: PPreview Print Preview Förhandsvisning Anti-alias &Text Anti-aliasing för &text Anti-alias &Graphics Anti-aliasing för &grafik Display Trans&parency Visa trans&parens &Under Color Removal &Underfärgsborttagning (UCR) &Display CMYK &Visa CMGS &C &C &M &M &Y &G &K &S Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Visar en mer tilltalande bild av text i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Detta gäller endast Typ1 teckensnitt Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Visar en mer tilltalande bild av TT typsnitt, Open Type typsntt, EPS, PDF och vektorgrafik i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Visar transparens och transparenta objekt i ditt dokument. Kräver Ghostscript 7.07 eller högre. Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Visar en förhandsvisning med simulerad CMGS, istället för RGB färger Enable/disable the C (Cyan) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för C (Cyan) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för M (Magenta) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för G (Gul) Enable/disable the K (Black) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för S (Svart) A way of switching some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ersätta några av de grå nyanserna som är sammansatt av cyan, magenta och gult med svart istället. UCR påverkar mest de delar av en bild som innehåller neutrala och/eller mörka toner nära grått. Användning av UCR kan ge förbättrat tryckresultat för en del bilder. Bästa resultat kräver experiment och tester från fall till fall. UCR minskar risken för övermättnad av CMG färger. All Allt A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart. UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall. UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger. Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Tillhandahåller en bättre återgivning av TrueType teckensnitt, OpenType teckensnitt, EPS, PDF och vektorgrafik vid förhandsvisning på bekostnad av långsammare visning Warning Varning Separation Name Namn på separationen Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Preview Settings Scaling: Storleksförändring: Print... Skriv ut... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Tillhandahåller en snyggare vy på textobjekt i betraktaren på bekostnad av något långsammare förhandsvisning. Detta gäller bara teckensnitt av Typ 1 Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Tillhandahåller en snyggare vy på TrueType, OpenType, EPS, PDF eller vektorgrafik i förhandsvisningen på bekostnad av något långsammare förhandsvisning A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Ett sätt att ta bort några av de gråa nyanser som skapas av en kombination av cyan, gult, magenta och svart. UCR påverkar mest delar av bilden som är neutrala och/eller mörka toner nära de grå nyanserna. Användningen av detta kan förbättra utskriften av vissa bilder och experiment och testning från fall till fall är nödvändigt. UCR förhindrar överstyrning av färgmättnad för CMG tryckfärger. Resize the scale of the page. Återställ storleksvisningen av sidan. Close Stäng File Fil Force Overprint Mode Forcera övertryckning Enable &Antialiasing Fit to Width Fit to Height Fit to Page Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Display Settings Mirror Page(s) Horizontal Spegelvänd sida(or) horisontellt Mirror Page(s) Vertical Spegelvänd sida(or) vertikalt Clip to Page Margins Beskär till sidmarginalerna Print in Grayscale Skriv ut i gråskala Convert Spot Colors Apply ICC Profiles Använd ICC-profiler Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Tillåter att tonplattor konverteras till sammansatta färger. Om du inte tänker skriva ut färger som tonplattor på ett tryckeri bör du helst lämna denna aktiverad. Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings Tillåter övertryckning av hela dokumentet oavsett inställningar för objekt Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled Gör det möjligt att bädda in ICC-profiler i utskriftsströmmen när färghantering är aktiverad Apply Color Profiles Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % None Inget PSLib Processing Master Page: Behandlar mallsida: Exporting Page: Exporterar sida: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PStyleW Properties Egenskaper Tabulators and Indentation Tabulatorer och indrag Drop Caps Anfanger PStyleWBase Properties Egenskaper Drop Caps Anfanger Tabulators and Indentation Tabulatorer och indrag Page Copy Here Kopiera hit Move Here Flytta hit Cancel Avbryt &Paste Klistr&a in Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna Picture Bild File: Fil: Original PPI: Ursprunglig PPI: Actual PPI: Verklig PPI: Linked Text Länkad text Text Frame Textram Text on a Path Text på kurvlinje Paragraphs: Stycken: Words: Ord: Chars: Tecken: Print: Skriv ut: Enabled Aktiverad Disabled Inaktiverad In&fo In&fo &Get Picture... &Hämta bild... I&mage Visible B&ild synlig &Update Picture &Uppdatera bild &Edit Picture R&edigera bild &Adjust Frame to Picture &Anpassa ram till bild &Get Text... &Hämta text &Append Text... L&ägg till text... &Edit Text... R&edigera text... Is PDF &Bookmark � ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation � en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &PDF Options &PDF-alternativ Edit Text... Redigera text... &Lock &Lås Un&lock &Lås upp Lock Object &Size Lås objekt&storlek Unlock Object &Size Lås upp objekt&storlek Send to S&crapbook Skicka till &klippbok Send to La&yer Skicka till la&ger &Insert Sample Text &Infoga dummytext &Group &Gruppera Un&group Lås upp &grupp Le&vel Ni&vå Send to &Back Flytta till &nederst Bring to &Front Fly&tta till överst &Lower Flytta &ned en nivå &Raise Flytta &upp en nivå &Picture Frame &Bildram Pol&ygon Pol&ygon &Outlines &Konturer &Text Frame &Textram &Bezier Curve &Bezierkurva Conve&rt to Konve&rtera till Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Delete &Ta bort C&lear Contents Rensa innehå&ll Show P&roperties... Visa egenskape&r Hide P&roperties... Göm egenskape&r None Inget Warning Varning Do you really want to clear all your Text? Vill du verkligen ta bort all text? The Program Programmet is missing! saknas! Copy of En kopia av PageItem Image Bild Text Text Line Linje Polygon Polygon Polyline Polyline PathText Kurvtext Symbol Copy of En kopia av PageItemAttributes None Inget Relates To Hänger samman med Is Parent Of Är förälder till Is Child Of Är barn till Name Namn Type Typ Value Värde &Add &Lägg till Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort C&lear Ra&dera &OK &OK &Cancel &Avbryt None relationship Inget Page Item Attributes Attribut för sidobjekt Alt+A Alt+A &Copy Alt+D Alt+D Alt+L Alt+L Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med Attributes Attribut PageItemAttributesBase Page Item Attributes Attribut för sidobjekt Name Namn Type Typ Value Värde Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Copy &Kopiera Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D C&lear Ra&dera Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Avbryt PageItem_ImageFrame Picture Bild Image Bild Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Storlek: Colorspace: Färgrymd: Unknown Okänd Page: Sida: Pages: Embedded Image missing missing No Image Loaded PageItem_LatexFrame Error Fel Running the external application failed! Could not create a temporary file to run the application! Information Information Running the application "%1" failed! OK OK Running The application "%1" crashed! Application DPI DPI State Finished Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Lines: Words: Chars: PageItem_TextFrame Linked Text Länkad text Text Frame Textram Paragraphs: Lines: Words: Chars: PageLayouts Page Layout Sidlayout First Page is: Första sidan är: Document Layout Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Double sided Dubbelsidig Middle Right Mellan höger Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Dra sidor eller mallsidor till papperskorgen för att radera Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Här är alla dina mallsidor. För att skapa en ny sida drar du en mallsida till sidvyn nedan Normal Normal Arrange Pages Arrangera sidorna Available Master Pages: Tillgängliga mallsidor: Document Pages: Dokumentsidor: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Vill du verkligen ta bort mallsidan? PageSelector Page Sida of %1 av %1 %1 of %2 %1 av %2 %1 of %1 %1 av %1 Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document av %1 PageSize Quarto Kvarto Foolscap Folio Letter Letter Legal Legal Ledger Ledger Executive Executive Medium Medium C C PaintManagerBase Manage Paints <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 200% {1?} Import colors to the current set from an existing document Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument &Import &Importera Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Add Edit the currently selected color Redigera vald färg &Edit R&edigera Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg D&uplicate D&uplicera Delete the currently selected color Ta bort vald färg &Delete &Ta bort Remove unused colors from current document's color set &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: ... Save the current color set Spara aktuell färggrupp &Save Color Set &Spara färggrupp Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp OK OK Cancel Avbryt PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sort by Color Sort by Type New Gradient New Color Ny färg Copy of %1 Kopia av %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? All Supported Formats Alla format som stöds Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Alla filer (*) Open All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Information The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. &Name: &Namn: Choose a Name ParaStyleComboBox No Style Ingen stilmall PathAlongPathPlugin Path Along Path... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line Points moving Preview on Canvas Connect First Line with Second Line by using: PathConnectPlugin Connect Paths Connects two Paths. Path Tools Connect 2 Polylines. PathCutPlugin Cut Polygon Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Cuts a Polygon by a Polyline Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Error Fel The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon PathDialogBase Path along Path Effect Type Single Single, stretched Repeated Repeated, stretched Horizontal Offset Vertical Offset Gap between Objects Preview on Canvas Rotate Objects by: 200% {0°?} 90° 200% {90°?} 180° 200% {180°?} 270° 200% {270°?} PathFinderBase Boolean Path Operations + = Operation ... Swap Shapes Options Alternativ First source shape. Second source shape. The resulting shape. Unites the shapes Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Stroke: Fill: Keep a copy of the original item after applying the operation Keep Subtracts the second shape from the first shape Exchange the Source Shapes The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Konturfärg Fill Color Fyllningsfärg Result Takes Color from: PathFinderDialog Result gets Color of: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternDialog Choose a Directory Välj en katalog Loading Patterns All Files (*) Alla filer (*) Open Patterns Load File Load Set Remove Ta bort Remove All OK OK Cancel Avbryt &Name: &Namn: Rename Entry All Supported Formats Alla format som stöds Rename Byt namn PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % Offsets X: X: Y: Scaling X-Scale: Y-Scale: Rotation Skewing Spacing Value: Värde: X-Skew: Y-Skew: Angle: Vinkel: Flip: Close Stäng PctPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Skapar objekt PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Result Resultat Search Results for: Sökresultat för: Preview Förhandsvisning Select Välj Cancel Avbryt Size: Storlek: Resolution: Upplösning: DPI DPI Unknown Okänd RGB RGB CMYK CMGS Grayscale Gråskala Colorspace: Färgrymd: &Preview För&handsvisning Alt+P Alt+P &Select Alt+S Alt+S PicSearchBase Result Resultat Search Results for: Sökresultat för: &Preview För&handsvisning Alt+P Alt+P Alt+S Alt+S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Cancel Search Avbryt sökning Start Search Select a base directory for search Välj ett basbibliotek att starta sökning från Scribus - Image Search Scribus - bildsökning The search failed: %1 Sökningen misslyckades: %1 Search Images Search for: Sök efter: Start at: Change... Searching Case insensitive search Search recursively Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicStatus Pictures Bilder Name Namn Path Kurva Page Sida Print Skriv ut Status Status Goto Gå till Yes Ja OK OK Missing Saknas Search Sök &OK &OK Cancel Search Avbryt sökning Manage Pictures Bildhantering Scribus - Image Search Scribus - bildsökning The search failed: %1 Sökningen misslyckades: %1 No images named "%1" were found. Inga bilder med namnet "%1" hittades. Select a base directory for search Välj ett basbibliotek att starta sökning från Close Stäng Not on a Page JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Okänd RGB RGB CMYK CMGS Grayscale Gråskala n/a Information Information Path: Search... Name: Namn: Image Bild DPI: Format: Format: Colorspace: Färgrymd: Size Storlek Pixels: Scale: Skala: Printed: Layout On Page: Select Välj Image Tools Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Image Effects... Edit Image... Redigera bild... Extended Image Properties... Sort by Name Sort by Page Manage Images Go to Name of the image file Location where the image file is stored Search for a missing image Type of the image The colorspace of the image Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Förstora Zoom out Förminska Go to Page Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Stäng Information Information File Fil Name: Namn: Path: Size: Storlek: Date: Image Bild Format: Format: Width: Bredd: Colorspace: Färgrymd: Height: Höjd: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profilnamn: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Filter Collections ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Datum Size Storlek Type Typ Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Image Frame(s): Page(s) Sida/sidor Position of New Frame(s) Top Left of Margins Top Left of Page Top Left of Bleed Custom Position X: X: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Spara som b&ild... Export As Image Exportera som bild Exports selected pages as bitmap images. Exporterar valda sidor som bitmappade bilder. Save as Image Spara som bild Error writing the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). Export successful The target location %1 must be an existing directory The target location %1 must be writable PluginManager Cannot find plugin plugin manager Kan inte hitta plugin unknown error plugin manager Okänt fel Cannot find symbol (%1) plugin manager Kan inte hitta symbol (%1) Import plugin manager Importera Unknown plugin manager Okänd Plugin: loading %1 plugin manager Plugin: Laddar %1 init failed plugin load error init misslyckades unknown plugin type plugin load error okänd typ av plugin Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin: %1 laddad Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 laddningen misslyckades: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 uppstart ok Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Plugin: %1 misslyckades efter uppstart There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Plugin-hanterare Plugin Plugin How to run Så kör du Type Typ Load it? Ladda? Plugin ID Plugin ID File Fil Yes Ja No Nej You need to restart the application to apply the changes. Du måste starta om applikationen för att ändringarna ska få effekt. Form PolygonProps Polygon Properties Polygonegenskaper Corn&ers: Hö&rn: &Rotation: &Rotation: % % &Factor: &Faktor: &OK &OK &Cancel &Avbryt Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Apply &Factor Använd &faktor Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på poygonen A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex PolygonWidget Corn&ers: &Hörn: &Rotation: &Rotation: Apply &Factor Använd &faktor % % &Factor: &Faktor: Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på polygonen Sample Polygon Förhandsvisning av polygon A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex PolygonWidgetBase Form Corn&ers: Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner &Rotation: &Rotation: Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Apply &Factor Använd &faktor &Factor: &Faktor: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex % C&urvature: PositionSetterWidget Form X-pos: Y-pos: Width: Bredd: Height: Höjd: ... Preferences Preferences Inställningar General Allmänt Document Dokument Guides Stödlinjer Typography Typografi Tools Verktyg Scrapbook Klippbok Display Visning External Tools Externa verktyg Misc. �rigt GUI GUI &Theme: &Tema: pt pt &Font Size: T&ypgrad: Units Enheter Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) Mouse Settings Inställningar för musen &Wheel Jump: Mus&hjul: px px &Grab Radius: Hämt&a radien: Menus Menyer &Recent Documents: Senas&te dokument: Paths Sökvägar &Documents: &Dokument: &Change... Ä&ndra... &ICC Profiles: &ICC profiler: C&hange... Ä&ndra... &Scripts: &Skript: Ch&ange... Ändr&a... Page Size Sidstorlek Custom Anpassad &Size: &Storlek: Portrait Porträtt Landscape Landskap Orie&ntation: Orie&ntering: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänster &sida först Margin Guides Marginallinjer &Bottom: &Nederst: &Top: Övers&t: &Right: Höge&r: &Left: &Vänster: Autosave Autospar &Enabled Aktiv&erad min min &Interval: &Intervall: Grid Layout Rutmönster M&inor Grid Spacing: St&orlek smårutor: Ma&jor Grid Spacing: Stor&lek stora rutor: Guide &Snap Distance: Låsradie till stödlinjer: Grid Colors Färg på rutmönster Min&or Grid Color: Smårut&or: Majo&r Grid Color: Sto&ra rutor: &User Guides Color: A&nvändarens stödlinjer: Base&line Grid Color: &Baslinjer: Placing Placering In the &Background I &bakgrunden In the Fore&ground I för&grunden Baseline Grid Baslinjer O&n &På O&ff A&v Subscript Nedsänkt % % &Displacement: &Förflyttning &Scaling: &Storleksförändring: Superscript Upphöjt D&isplacement: Förfl&yttning S&caling: S&torleksförändring: Small Caps Kapitäler Sc&aling: Stor&leksförändring: Other Annat Baseline &Grid: Baslin&jer: Baseline &Offset: Baslinjer o&ffset: Automatic &Line Spacing: Automatiskt rada&vstånd: Default &Font: Standard&teckensnitt: Default &Size: &Storlek: &Text Color: &Färg på text: Colu&mns: Spa&lter: &Gap: Spalt&mellanrum: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra None Inget &Line Color: Färg på &linje: &Shading: &Toning: &Fill Color: &Fylnadsfärg: S&hading: To&ning: &Type of Line: Linjet&yp: Line &Width: Linje&bredd: Mi&nimum: Mi&nimum: Ma&ximum: Ma&ximum: &Stepping: &Steglängd: &Free Scaling &Fri storleksförändring &Horizontal Scaling: &Horisontell storleksförändring: &Vertical Scaling: &Vertikal storleksförändring &Scale Picture to Frame Size För&stora bilden till ramstorlek Keep Aspect &Ratio Behåll p&roportioner F&ill Color: F&yllnadsfärg: Corn&ers: &Hörn: &Rotation: &Rotation: &Factor: &Faktor: Other Options Andra alternativ Sa&ve Contents on Changes Spara innehåll &vid ändringar Preview Förhandsvisning Small Liten Medium Medium Large Stor Display Pages &Side by Side Vi&sa sidor som uppslag Page Colors Sidfärg &Background: &Bakgrund: &Margins: &Marginaler: Display &Unprintable Area in Margin Color Visa icke &utskrivbar yta i marginalfärg Use PDF 1.4 &Transparency Features Använd egenskaper i PDF 1.4 för &transparens &Adjust Display Size &Anpassa visningsstorlek To adjust the display drag the ruler below with the Slider. För att anpassa visning drag markören nedan till önskat värde Postscript Interpreter Postscripttolk &Name of Executable: &Namn på program. Antialias &Text Anti-alias &text Antialias &Graphics Anti-alias &grafik Image Processing Tool Verktyg för bildhantering Name of &Executable: Namn på &program: Printing Utskrift Clip to Page &Margins Klipp efter sidans &marginaler Apply &Under Color Removal Använd &underfärgsborttagning &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Använd standardval för fönsterdekor och utseende. Scribus ärver tillgängliga teman från KDE och Qt. Default font size for the menus and windows Standardteckengrad för menyer och fönster Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokument Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Antal rader som Scribus rullar för varje steg på mushjulet Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Radien för det område som Scribus tillåter att du markerar handtagen på ett objekt Number of recently edited documents to show in the File menu Antal tidigare redigerade dokument som ska visas i Fil-menyn Default documents directory Standardkatalog för dokument Default ICC profiles directory Standardkatalog för ICC-profiler Default Scripter scripts directory Standardkatalog för skript till Scripter Default page size, either a standard size or a custom size Standard sidstorlek Default orientation of document pages Standardriktning för dokumentsidor Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidbredd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidhöjd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Enable single or spread based layout Aktivera enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of a document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Om aktiverad kommer Scribus att spara en backup av din fil med filtillägget .bak efter varje tidsperiod Time period between saving automatically Tidsperiod mellan automatspar Distance between the minor grid lines Avstånd mellan smårutor i stödraster Distance between the major grid lines Avstånd mellan stora rutor i stödraster Distance within which an object will snap to your placed guides Avstånd inom vilket ett objekt låses till dina utplacerade stödlinjer Color of the minor grid lines Färg på smårutor i stödraster Color of the major grid lines Färg på stora rutor i stödraster Color of the guide lines you insert Färg på införda stödlinjer Place the grid behind your page objects Placera stödraster bakom sidans objekt Place the grid in front of your page objects Placera stödraster framför sidans objekt Turns on the basegrid Slå på standardraster Turns off the basegrid Slå av standardraster Displacement above the baseline of the font on a line Förskjutning ovanför teckensnittets baslinje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ storlek för upphöjd text jämfört med normal teckengrad Displacement below the baseline of the normal font on a line Förskjutning nedanför typsnittets baslinje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ storlek för nedsänkt text jämfört med normal typgrad Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ storlek för kapitäler jämfört med normal typgrad Percentage increase over the font size for the line spacing Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden Text Frame Properties Egenskaper för textramen Picture Frame Properties Egenskaper för bildram Shape Drawing Properties Egenskaper för geometriska figurer Magnification Level Defaults Standardvärden för förstoringsgrad Line Drawing Properties Egenskaper för linjeritning Polygon Drawing Properties Egenskaper för polygonritning Font for new text frames Typsnitt i nya textramar Size of font for new text frames Typgrad för nya textramar Color of font Färg på typsnitt Number of columns in a text frame Antal spalter i textramen Gap between text frame columns Spaltmellanrum mellan spalter i textramen Sample of your font Typsnittsexempel Picture frames allow pictures to scale to any size Bildramar tillåter bilder att storleksförändras till vilken storlek som helst Horizontal scaling of images Horisontell storleksförändring av bilder Vertical scaling of images Vertikal storleksförändring av bilder Keep horizontal and vertical scaling the same Bibehåll proportionerna vid storleksförändring Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Bilder i bildram storleksförändras till ramens storlek Automatically scaled pictures keep their original proportions Automatiskt storleksförändrade bilder bibehåller ursprungliga proportioner Fill color of picture frames Bildramens fyllnadsfärg Saturation of color of fill Fyllnadsfärgens mättnad Line color of shapes Färg på formens konturlinje Saturation of color of lines Linjefärgens mättnad Fill color of shapes Formernas fyllnadsfärg Line style of shapes Formernas linjestil Line width of shapes Formernas linjebredd Minimum magnification allowed Minsta tillåtna förstoringsgrad Maximum magnification allowed Största tillåtna förstoringsgrad Change in magnification for each zoom operation �dring av förstoringsgrad vid varje zoomning Color of lines Färg på linjer Saturation of color Färgmättnad Style of lines Stil på linjer Width of lines Linjebredd Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Choose the size of the preview in the scrapbook palette Välj storlek på förhandsvisning i Klippboken Save the scrapbook contents everytime after a change Spara innehållet i Klippboken efter varje ändring When using facing pages, show the two pages side by side Vid användandet av motstående sidor visa dessa sida vid sida Color for paper Färg för papper Color for the margin lines Färg för marginallinjer Mask the area outside the margins in the margin color Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna Enable transparency features within PDF 1.4 export Aktivera funktionerna för transparens vid export som PDF 1.4 Set the default zoom level Ange standardvärde för zoomnivå Filesystem location for the Ghostscript interpreter Ghostscript-tolkens plats i filsystemet Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen Filesystem location for graphics editor Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen Choose a Directory Välj en katalog &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: mm mm in tum p p T&emplates: &Mallar: Cha&nge... Ä&ndra... Apply &Factor Använd &faktor Additional Directory for Document Templates Ytterligare katalog för dokumentmallar Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på poygonen A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart. UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall. UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger. Executive Executive Folio Folio Ledger Ledger Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid &Language: S&pråk: Units: Enheter: Undo/Redo Ångra/Gör om Action history length Längd på aktivitetshistorik Hyphenator Avstavare Fonts Teckensnitt Color Management Färghantering PDF Export PDF export Keyboard Shortcuts Tangentbordsgenvägar Page Display Sidvisning Color: Färg: Alt+U Alt+U Show Pictures Visa bilder Show Text Chains Visa textkedjor Show Frames Visa ramar Scratch Space Kladdyta Plugins Turns the display of frames on or off Slår av eller på visning av ramar Turns the display of pictures on or off Slår av eller på visning av bilder Document T&emplates: Dokum&entmallar: Preflight Verifier Verifiering (Pre-flight) Document Item Attributes Attribut för dokumentobjekt Table of Contents and Indexes Innehållsförteckning och index Show Text Control Characters Visa kontrolltecken Rulers relative to Page Linjaler relativt sidan Gaps between Pages Mellanrum mellan sidor Horizontal: Horisontell: Vertical: Vertikal: To adjust the display drag the ruler below with the slider. För att justera visningen dra linjalen nedanför skjutreglaget. Always ask before fonts are replaced when loading a document Fråga alltid vid laddning av dokument om teckensnitt ska ersättas Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Förhandsvisning av aktuell stilmall när stilar redigeras Show Startup Dialog Visa uppstartsdialog Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Använd alltid standard Lorem Ipsum Count of the Paragraphs: Antal stycken: Miscellaneous Diverse Type Typ File Fil Yes Ja No Nej Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar Additional directory for document templates Ytterligare katalog för dokumentmallar Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Placera en linjal mot skärmen och dra skjutreglaget för zoom-nivå tills Scribus visar sidor och objekt i korrekt storlek Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme till höger på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme upptill på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme underst på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Enable or disable the display of linked frames. (Av)aktiverar visning av länkade textramar. Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Välj det språk du vill att Scribus ska använda. Lämna detta blankt om du vill använda miljövariablerna. Du kan gå förbi dessa genom att ange en modifierare vid start av Scribus från kommandoraden &Font Size (Menus): Teckengra&d (Menyer): Font Size (&Palettes): Teckengrad (&Paletter): Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Välj grundläggande utseende på fönster. Scribus ärver från tillgängliga KDE eller Qt-teman, om Qt är konfigurerat för att använda KDE-insticksprogram. Default font size for the tool windows Standard teckengrad för verktygsfönster Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Standardbibliotek för ICC-profiler. Kan inte ändras med ett dokument öppet. Som standard söker Scribus i systembiblioteken under Mac OSX och Windows. På Linux och Unix söker Scribus i $home/.color/icc, /usr/share/color/icc och /usr/local/share/color/icc When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Om aktiverad sparar Scribus en kopia av filen med ändelsen .bak varje gång en viss tidsperiod har gått Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Ange längden på historiken stegvis. Om den anges till 0 kommer ett obegränsat antal steg i historiken att sparas. Show S&plashscreen On Startup: Visa en s&plash vid uppstart: Printer Skrivare PreferencesDialog Preferences Inställningar Export... Defaults &Apply &OK &OK &Cancel &Avbryt User Interface Paths Sökvägar Document Setup Dokumentinställningar Guides Stödlinjer Typography Typografi Item Tools Operator Tools Hyphenator Avstavare Fonts Teckensnitt Printer Skrivare Color Management Färghantering Document Information Dokumentinformation PDF Export PDF export Preflight Verifier Document Item Attributes Tables of Contents Sections Avsnitt Keyboard Shortcuts Tangentbordsgenvägar Scrapbook Display Visning External Tools Externa verktyg Miscellaneous Diverse Page Sizes Plugins Image Cache Scripter Skript-editor PrefsDialogBase &OK &OK &Cancel &Avbryt &Defaults Stan&dardvärden Save... Spara... Save Preferences Spara inställningar Export... &Apply All preferences can be reset here Apply all changes without closing the dialog Export current preferences into file PrefsManager Left Page Vänster sida Right Page Höger sida Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Föra över inställningar från tidigare Scribus? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus har upptäckt en existerande inställningsfil för Scribus 1.2. Vill du föra över dem till den nya versionen av Scribus? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Kan inte öppna inställningsfilen "%1" för skrivning: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus har upptäckt en existerande inställningsfil för Scribus 1.2. Vill du föra över dem till den nya versionen av Scribus? {1.3.5 ?} Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Skrivning till inställningsfilen "%1" misslyckades: QIODevice statuskod %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Misslyckades att öppna inställningsfilen "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Misslyckades att läsa XML inställningar från "%1": %2 på rad %3, kolumn %4 PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Error Writing Preferences Fel vid skrivande till Inställningar Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus kunde inte spara sina inställningar:<br />%1<br />kontrollera rättigheterna till filen och katalogen samt tillgängligt diskutrymme. Error Loading Preferences Fel vid inläsning av Inställningar Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scrius kunde inte läsa in Inställningar:<br />%1<br />Standardinställningar kommer att läsas in. PDF 1.5 PDF 1.5 No valid renderframe config found. Using defaults! Prefs_ColorManagement Form Color Management Färghantering Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Bilder: Solid Colors: Fyllda färger: Monitor Profile Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Prefs_Display Form Display Visning Page Display Sidvisning Show Images Show Text Control Characters Visa kontrolltecken Show Rulers Visa linjaler Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Visa textkedjor Show Frames Visa ramar Show Layer Indicators Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Show Page Shadow Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Kladdyta Left: Right: Höger: Top: Bottom: Display Scaling Scratch Space: Gaps Between Pages Pages Horizontal: Horisontell: Vertical: Vertikal: Scale% Resets the scale to the default dpi of your display Colors Färger Page Fill: Selected Page Border: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna Enable or disable the display of linked frames. (Av)aktiverar visning av länkade textramar. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar Turns the display of frames on or off Slår av eller på visning av ramar Turns the display of layer indicators on or off Turns the display of images on or off Turns the page shadow on or off Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme till höger på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme upptill på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Definierar tillgängligt utrymme underst på dokumentytan tillgängligt för att skapa och modifiera objekt för att sedan kunna dra in dem på den aktiva sidan Set the default zoom level Ange standardvärde för zoomnivå Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Placera en linjal mot skärmen och dra skjutreglaget för zoom-nivå tills Scribus visar sidor och objekt i korrekt storlek dpi Prefs_DocumentInformation Form Document Information Dokumentinformation Document Dokument Title: Titel: Author: Författare: Subject: Keywords: Nyckelord: Description: Beskrivning: Further Information Publisher: Contributors: Date: Type: Typ: Format: Format: Identifier: Source: Language: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Name Namn Type Typ Value Värde Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med Auto Add To Lägg till automatiskt till &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Copy Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D C&lear Ra&dera Alt+L Alt+L None relationship Inget Relates To Hänger samman med Is Parent Of Är förälder till Is Child Of Är barn till None auto add Inget Text Frames Textramar Image Frames Bildramar None types Inget Boolean Logisk (Boolesk) Integer Heltal Real Number Reella tal String Sträng Prefs_DocumentSections 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Sidnumret utanför gränserna The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Det värde du har angett är utanför gränserna för det aktuella dokumentet (%1-%2). Document Sections Dokumentavsnitt Name Namn Shown Visad From Från To Till Style Stil Start Start Field Width Fill Character &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D Prefs_DocumentSetup Form Document Setup Dokumentinställningar Page Size Sidstorlek Size: Storlek: ... Orientation: Sidriktning: Units: Enheter: Width: Bredd: Height: Höjd: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Page Layout Sidlayout Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Autospar Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Single Page Enkelsidig pageLayoutButtonGroup Double Page 3-Fold 3-vik 4-Fold 4-vik First Page is: Första sidan är: Size Storlek Margins && Bleeds Margins Marginaler Bleeds Portrait Porträtt Landscape Landskap Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidbredd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidhöjd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Default page size, either a standard size or a custom size Standard sidstorlek Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Standardriktning för dokumentsidor Default unit of measurement for document editing When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Om aktiverad sparar Scribus en kopia av filen med ändelsen .bak varje gång en viss tidsperiod har gått Time period between saving automatically Tidsperiod mellan automatspar Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Ange längden på historiken stegvis. Om den anges till 0 kommer ett obegränsat antal steg i historiken att sparas. Apply the page size changes to all existing pages in the document Använd förändring av sidstorlek på alla sidor i dokumentet Apply the page size changes to all existing master pages in the document Prefs_ExternalTools External Tools Externa verktyg External Tools and Applications PostScript Interpreter PostScript-tolk &Name of Executable: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>Lägger till sökväg till Ghostscript-tolken. Observera att på Windows måste sökvägen gå till gswin32c.exe - INTE till gswin32.exe. Risk finns att Scribus låser datorn vid uppstart om fel tolk används.</qt> &Change... Alt+C Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias &Text Anti-alias &text Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias &Graphics Anti-alias &grafik Alt+G Alt+G Resolution: Upplösning: dpi Image Processing Tool Verktyg för bildhantering Name of &Executable: Namn på &program: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>Sökväg till bildredigerare. Om du använder Gimp och din distribution inkluderar det så rekommenderar vi 'gimp-remote', eftersom det gör att du kan redigera en bild i en redan startad instans av Gimp.</qt> Web Browser Webbläsare PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Up Down Add Delete Ta bort Change... External Editor: <qt>Path to the editor executable.</qt> Start with empty frame Use Embedded Editor Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Force DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Läs in externa verktyg igen om de inte redan finns på angiven plats &Rescan Läs in i&gen Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Hitta Ghostscript Locate your image editor Hitta din bildredigerare Locate your web browser Hitta din webbläsare Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Configuration files Change Command Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: Prefs_Fonts Form Fonts Teckensnitt Delete Ta bort C&hange... Ä&ndra... A&dd... &Lägg till... &Remove &Ta bort Available Fonts Tillgängliga teckensnitt Font Substitutions Teckensnittsersättningar Additional Paths Ytterligare sökvägar Font Name Teckensnittsnamn Replacement Ersättning Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Choose a Directory Välj en katalog Prefs_Guides Form Guides Stödlinjer Placement Placement: Snap Distance: px Grab Radius: Visibility Margins Marginaler Page Grid Baseline Grid Baslinjer Distances Avstånd Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Färger Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: In the Background I bakgrunden In the Foreground I förgrunden Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Avstånd mellan smårutor i stödraster Distance between the major grid lines Avstånd mellan stora rutor i stödraster