Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 16522 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
395 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
1135 cbradney 13
 
14
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
15
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 20
 
12918 cbradney 21
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
22
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
23
Returns true if a new document was created.
1135 cbradney 24
</source>
15354 cbradney 25
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
1135 cbradney 26
 
12918 cbradney 27
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
28
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
29
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
1135 cbradney 30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
12918 cbradney 33
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 34
 
12918 cbradney 35
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
36
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 37
</source>
15354 cbradney 38
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
1135 cbradney 39
 
12918 cbradney 40
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
41
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
42
</translation>
1135 cbradney 43
  </message>
44
  <message>
12918 cbradney 45
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
46
 
47
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
48
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
49
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
51
</source>
15354 cbradney 52
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 53
 
54
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
55
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
56
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
57
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
58
</translation>
59
  </message>
60
  <message>
61
    <source>setRedraw(bool)
62
 
63
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
64
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
65
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
66
</source>
15354 cbradney 67
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 68
 
69
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
70
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
71
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
76
 
77
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
78
coordinates are given in the current measurement units of the document
79
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
80
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
81
is not given Scribus will create one for you.
82
 
83
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
84
</source>
15354 cbradney 85
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
12918 cbradney 86
 
87
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
88
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
89
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
90
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
91
 
92
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
93
</translation>
94
  </message>
95
  <message>
96
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
97
 
98
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
99
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
100
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
101
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
102
master page for the new page.
103
 
104
May raise IndexError if the page number is out of range
105
</source>
15354 cbradney 106
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
12918 cbradney 107
 
108
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
109
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
110
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
111
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
112
som skall användas för den nya sidan.
113
 
114
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
115
</translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
119
 
120
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
121
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
122
available types (FILL_&lt;type&gt;).
123
</source>
15354 cbradney 124
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 125
 
126
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
127
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
128
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
129
</translation>
130
  </message>
131
  <message>
132
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
4141 cbradney 133
 
12918 cbradney 134
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
135
frame has some text selected the value assigned to the first character of
136
the selection is returned.
137
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
4141 cbradney 138
</source>
15354 cbradney 139
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
12918 cbradney 140
 
141
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
142
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
143
markeringen.
144
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
145
</translation>
146
  </message>
147
  <message>
148
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 149
 
12918 cbradney 150
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
151
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
152
</source>
15354 cbradney 153
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
9729 cbradney 154
 
12918 cbradney 155
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
156
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
157
</translation>
158
  </message>
159
</context>
160
<context>
161
  <name>@default</name>
10166 cbradney 162
  <message>
12918 cbradney 163
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
10166 cbradney 164
 
12918 cbradney 165
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
166
frame has some text selected the value assigned to the first character of
167
the selection is returned.
168
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
169
</source>
170
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;])-&gt;float
10166 cbradney 171
 
12918 cbradney 172
Returnerar teckengrad för textramen &quot;name&quot;. Om det finns text
173
markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i
174
markeringen.
175
Om inget &quot;namn&quot; angetts returneras värdet från aktuell komponent.
176
</translation>
10166 cbradney 177
  </message>
10842 cbradney 178
  <message>
12918 cbradney 179
    <source>getColorNames() -&gt; list
10842 cbradney 180
 
12918 cbradney 181
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
182
If no document is open, returns a list of the default document colors.
10842 cbradney 183
</source>
12918 cbradney 184
    <translation type="obsolete">getColorNames()-&gt;list
185
 
186
Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna.
187
Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet.
188
</translation>
10842 cbradney 189
  </message>
190
  <message>
12918 cbradney 191
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
10842 cbradney 192
 
12918 cbradney 193
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
194
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
195
Returns true if a new document was created.
10842 cbradney 196
</source>
12918 cbradney 197
    <translation type="obsolete">newDocDialog()-&gt;bool
10842 cbradney 198
 
12918 cbradney 199
Visar dialogrutan &quot;Nytt dokument&quot;. Skapar ett nytt dokument om användaren
200
accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument.
201
Returnerar värdet &quot;true&quot; om ett nytt dokument skapades.
202
</translation>
10842 cbradney 203
  </message>
204
  <message>
12918 cbradney 205
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 206
 
12918 cbradney 207
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12918 cbradney 209
</source>
210
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;])-&gt;string
10842 cbradney 211
 
12918 cbradney 212
Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet &quot;name&quot;.
213
Om &quot;name&quot; inte angetts används aktuell komponent.
214
</translation>
10842 cbradney 215
  </message>
11652 cbradney 216
  <message>
12918 cbradney 217
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
11652 cbradney 218
 
12918 cbradney 219
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
220
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
221
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
222
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
11652 cbradney 223
</source>
12918 cbradney 224
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy[, &quot;name&quot;])
225
 
226
Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks
227
i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET).
228
Om &quot;name&quot; inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt.
229
Om objektet &quot;name&quot; tillhör en gruup flyttas hela gruppen.
230
</translation>
11652 cbradney 231
  </message>
232
  <message>
12918 cbradney 233
    <source>setRedraw(bool)
11652 cbradney 234
 
12918 cbradney 235
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
236
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
237
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
11652 cbradney 238
</source>
12918 cbradney 239
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
240
 
241
Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad.
242
Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att
243
setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript.
244
</translation>
11652 cbradney 245
  </message>
246
  <message>
12918 cbradney 247
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
11652 cbradney 248
 
12918 cbradney 249
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
250
coordinates are given in the current measurement units of the document
251
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
252
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
253
is not given Scribus will create one for you.
254
 
255
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
11652 cbradney 256
</source>
12918 cbradney 257
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;])-&gt;string
258
 
259
Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i
260
aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). &quot;name&quot; måste vara en
261
unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om
262
&quot;name&quot; inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt.
263
 
264
Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används.
265
</translation>
11652 cbradney 266
  </message>
267
  <message>
12918 cbradney 268
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 269
 
12918 cbradney 270
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
271
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
272
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
273
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
274
template page for the new page.
11652 cbradney 275
 
12918 cbradney 276
May raise IndexError if the page number is out of range
277
</source>
278
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;template&quot;])
11652 cbradney 279
 
12918 cbradney 280
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot;= -1 läggs den nya sidan till i slutet av
281
dokumentet, annars infogas den före &quot;where&quot;. Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt
282
oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument.
283
Den valfria parametern &quot;template&quot; anger namnet på den mall som
284
ska användas på den nya sidan.
11652 cbradney 285
 
12918 cbradney 286
Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde
287
</translation>
288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 291
 
12918 cbradney 292
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
293
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
294
available types (FILL_&lt;type&gt;).
295
</source>
296
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
11652 cbradney 297
 
12918 cbradney 298
Anger den tonade fyllning till objektet &quot;name&quot; till &quot;type&quot;. Färgbeskrivningarna
299
är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för
300
konstanterna (FILL_&lt;type&gt;).
301
</translation>
302
  </message>
303
  <message>
304
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 305
 
12918 cbradney 306
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
307
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
308
</source>
309
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 310
 
12918 cbradney 311
Skriver &quot;string&quot; i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste
312
vara UTF8-kodad eller en &apos;Unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
313
</translation>
314
  </message>
315
  <message>
316
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
317
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 318
 
12918 cbradney 319
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
320
following meaning:
11652 cbradney 321
 
12918 cbradney 322
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
323
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 324
 
12918 cbradney 325
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
326
  margins
11652 cbradney 327
 
12918 cbradney 328
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
11652 cbradney 329
 
12918 cbradney 330
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
331
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
332
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
11652 cbradney 333
 
12918 cbradney 334
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
335
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
336
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 337
 
12918 cbradney 338
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 339
 
12918 cbradney 340
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 341
 
12918 cbradney 342
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
343
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
344
is not in points, make sure to account for this.
11652 cbradney 345
 
12918 cbradney 346
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
347
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
348
</source>
349
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
350
         unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
11652 cbradney 351
 
12918 cbradney 352
Skapar ett nytt dokument och returnerar &quot;true&quot; om det lyckas. Parametrarna har
353
följande betydelser:
11652 cbradney 354
 
12918 cbradney 355
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan
356
använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_&lt;paper_type&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
11652 cbradney 357
 
12918 cbradney 358
margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets
359
marginaler
11652 cbradney 360
 
12918 cbradney 361
 orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap)
11652 cbradney 362
 
12918 cbradney 363
firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds
364
för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre
365
nummer om du skapar dokument i flera delar.
11652 cbradney 366
 
12918 cbradney 367
unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en
368
fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
369
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
11652 cbradney 370
 
12918 cbradney 371
 facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag.
372
Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
11652 cbradney 373
 
12918 cbradney 374
 firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida.
375
Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
11652 cbradney 376
 
12918 cbradney 377
Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått.
378
Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått
379
måste du ta hänsyn till detta.
11652 cbradney 380
 
12918 cbradney 381
exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
382
               FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT
383
</translation>
11652 cbradney 384
  </message>
385
  <message>
12918 cbradney 386
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 387
 
12918 cbradney 388
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
389
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
390
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
391
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
392
master page for the new page.
11652 cbradney 393
 
12918 cbradney 394
May raise IndexError if the page number is out of range
11652 cbradney 395
</source>
12918 cbradney 396
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
11652 cbradney 397
 
12918 cbradney 398
Skapar en ny sida. Om &quot;where&quot; är lika med -1 läggs den nya sidan till
399
dokumentet. Annars infogas den nya sidan före &quot;where&quot;. Sidnumreringen
400
räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan
401
i dokumentet. Den extra parametern &quot;masterpage&quot; anger vilken mallsida
402
som skall användas för den nya sidan.
11652 cbradney 403
 
12918 cbradney 404
Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas
405
</translation>
11652 cbradney 406
  </message>
407
  <message>
12918 cbradney 408
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
11652 cbradney 409
 
12918 cbradney 410
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
411
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
11652 cbradney 412
</source>
12918 cbradney 413
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
414
 
415
Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten
416
måste vara UTF-8 kodad eller en &apos;unicode&apos;-sträng (rekommenderas).
417
</translation>
11652 cbradney 418
  </message>
12281 cbradney 419
  <message>
420
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
12918 cbradney 421
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 422
 
423
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
424
following meaning:
425
 
426
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
427
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
428
 
429
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
430
margins
431
 
432
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
433
 
434
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
435
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
436
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
437
 
438
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
439
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
440
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
441
 
442
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
443
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
444
PAGE_4 is 4-fold.
445
 
446
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
447
Indexed from 0 (0 = first).
448
 
449
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
450
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
451
is not in points, make sure to account for this.
452
 
453
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
12918 cbradney 454
PAGE_4, 3)
12281 cbradney 455
 
456
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
457
</source>
12918 cbradney 458
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
459
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
12281 cbradney 460
 
12918 cbradney 461
Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna
462
har följande innebörd:
12281 cbradney 463
 
12918 cbradney 464
size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan
465
använda den fördefinierade konstanten PAPER_&lt;format&gt;, t. ex. PAPER_A4 etc.
12281 cbradney 466
 
12918 cbradney 467
margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver
468
dokumentets begränsningslinjer
12281 cbradney 469
 
12918 cbradney 470
orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP
12281 cbradney 471
 
12918 cbradney 472
firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för
473
sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt
474
med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar.
12281 cbradney 475
 
12918 cbradney 476
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line)
477
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line)
478
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line)
479
unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd
480
en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
481
UNIT_PICA, UNIT_POINTS.</translation>
12281 cbradney 482
  </message>
483
  <message>
12918 cbradney 484
    <source>Copy #%1 of </source>
485
    <translation type="obsolete">Kopia #%1 av</translation>
12281 cbradney 486
  </message>
1135 cbradney 487
</context>
488
<context>
10842 cbradney 489
  <name>AIPlug</name>
490
  <message>
16522 craig 491
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
10842 cbradney 492
    <source>Importing: %1</source>
493
    <translation type="unfinished"></translation>
494
  </message>
495
  <message>
16522 craig 496
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
10842 cbradney 497
    <source>Analyzing File:</source>
498
    <translation type="unfinished"></translation>
499
  </message>
500
  <message>
16565 craig 501
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2283"/>
10842 cbradney 502
    <source>Group%1</source>
503
    <translation type="unfinished"></translation>
504
  </message>
505
  <message>
16565 craig 506
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3378"/>
10842 cbradney 507
    <source>Generating Items</source>
508
    <translation type="unfinished">Skapar objekt</translation>
509
  </message>
510
</context>
511
<context>
395 Franz 512
  <name>About</name>
513
  <message>
1135 cbradney 514
    <source>About Scribus%1%2</source>
515
    <translation type="obsolete">Om Scribus%1%2</translation>
516
  </message>
517
  <message>
16522 craig 518
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
395 Franz 519
    <source>&amp;About</source>
520
    <translation>&amp;Om</translation>
521
  </message>
522
  <message>
16522 craig 523
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
395 Franz 524
    <source>Contributions from:</source>
525
    <translation>Bidrag från:</translation>
526
  </message>
527
  <message>
528
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 529
    <translation type="obsolete">Portning till Windows:</translation>
395 Franz 530
  </message>
531
  <message>
16522 craig 532
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
395 Franz 533
    <source>A&amp;uthors</source>
534
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>German:</source>
3064 cbradney 538
    <translation type="obsolete">Tyska:</translation>
395 Franz 539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>French:</source>
3064 cbradney 542
    <translation type="obsolete">Franska:</translation>
395 Franz 543
  </message>
544
  <message>
545
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 546
    <translation type="obsolete">Italienska:</translation>
395 Franz 547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 550
    <translation type="obsolete">Ungerska:</translation>
395 Franz 551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 554
    <translation type="obsolete">Ukrainska:</translation>
395 Franz 555
  </message>
556
  <message>
557
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 558
    <translation type="obsolete">Bulgariska:</translation>
395 Franz 559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 562
    <translation type="obsolete">Galiciska:</translation>
395 Franz 563
  </message>
564
  <message>
565
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 566
    <translation type="obsolete">Turkiska:</translation>
395 Franz 567
  </message>
568
  <message>
569
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 570
    <translation type="obsolete">Litauiska:</translation>
395 Franz 571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 574
    <translation type="obsolete">Polska:</translation>
395 Franz 575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 578
    <translation type="obsolete">Tjekiska:</translation>
395 Franz 579
  </message>
580
  <message>
581
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 582
    <translation type="obsolete">Slovakiska:</translation>
395 Franz 583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 586
    <translation type="obsolete">Danska:</translation>
395 Franz 587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 590
    <translation type="obsolete">Norska:</translation>
395 Franz 591
  </message>
592
  <message>
593
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 594
    <translation type="obsolete">Walesiska:</translation>
395 Franz 595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 598
    <translation type="obsolete">Ryska:</translation>
395 Franz 599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 602
    <translation type="obsolete">Brasilianska:</translation>
395 Franz 603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 606
    <translation type="obsolete">Finska:</translation>
395 Franz 607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 610
    <translation type="obsolete">Slovenska:</translation>
395 Franz 611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 614
    <translation type="obsolete">Baskiska:</translation>
395 Franz 615
  </message>
616
  <message>
16522 craig 617
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
395 Franz 618
    <source>&amp;Translations</source>
5874 mrdocs 619
    <translation>Översä&amp;ttningar</translation>
395 Franz 620
  </message>
621
  <message>
16522 craig 622
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
395 Franz 623
    <source>&amp;Online</source>
624
    <translation>O&amp;nline</translation>
625
  </message>
626
  <message>
16522 craig 627
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
395 Franz 628
    <source>&amp;Close</source>
629
    <translation>&amp;Stäng</translation>
630
  </message>
631
  <message>
1135 cbradney 632
    <source>This panel shows the version, build date and
633
 compiled in library support in Scribus
634
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
635
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 636
    <translation type="obsolete">Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
1135 cbradney 637
 kompilerade stödbibliotek för Scribus.
638
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.
639
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
640
  </message>
641
  <message>
16522 craig 642
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
418 Franz 643
    <source>Development Team:</source>
1135 cbradney 644
    <translation>Utvecklargrupp:</translation>
418 Franz 645
  </message>
646
  <message>
16522 craig 647
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
418 Franz 648
    <source>Official Documentation:</source>
1135 cbradney 649
    <translation>Officiell dokumentation:</translation>
418 Franz 650
  </message>
651
  <message>
16522 craig 652
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
418 Franz 653
    <source>Other Documentation:</source>
5874 mrdocs 654
    <translation>Övrig dokumentation:</translation>
418 Franz 655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 658
    <translation type="obsolete">Engelska (British):</translation>
418 Franz 659
  </message>
660
  <message>
661
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 662
    <translation type="obsolete">Svenska:</translation>
418 Franz 663
  </message>
664
  <message>
16522 craig 665
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
418 Franz 666
    <source>Homepage</source>
1135 cbradney 667
    <translation>Hemsida</translation>
418 Franz 668
  </message>
669
  <message>
16522 craig 670
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
418 Franz 671
    <source>Online Reference</source>
1135 cbradney 672
    <translation>Online referenshandbok</translation>
418 Franz 673
  </message>
674
  <message>
16522 craig 675
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
418 Franz 676
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
1135 cbradney 677
    <translation>Felrapporter och önskemål om nya funktioner</translation>
418 Franz 678
  </message>
679
  <message>
16522 craig 680
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
418 Franz 681
    <source>Mailing List</source>
1135 cbradney 682
    <translation>Utsändningslista</translation>
418 Franz 683
  </message>
454 fschmid 684
  <message>
16522 craig 685
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
454 fschmid 686
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 687
    <translation>Officiella översättningar och översättare:</translation>
454 fschmid 688
  </message>
689
  <message>
690
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 691
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 692
  </message>
693
  <message>
694
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 695
    <translation type="obsolete">Koreanska:</translation>
454 fschmid 696
  </message>
697
  <message>
698
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 699
    <translation type="obsolete">Serbiska:</translation>
454 fschmid 700
  </message>
701
  <message>
702
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 703
    <translation type="obsolete">Spanska:</translation>
454 fschmid 704
  </message>
705
  <message>
16522 craig 706
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
454 fschmid 707
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 708
    <translation>Tidigare översättare:</translation>
454 fschmid 709
  </message>
710
  <message>
711
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 712
    <translation type="obsolete">Katalanska:</translation>
454 fschmid 713
  </message>
769 cbradney 714
  <message>
16522 craig 715
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
769 cbradney 716
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 717
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 718
  </message>
1525 cbradney 719
  <message>
16522 craig 720
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
3824 cbradney 721
    <source>Wiki</source>
5874 mrdocs 722
    <translation>Wiki</translation>
1525 cbradney 723
  </message>
724
  <message>
16522 craig 725
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
3824 cbradney 726
    <source>%1 %2 %3</source>
5874 mrdocs 727
    <translation>%1%2%3</translation>
3064 cbradney 728
  </message>
729
  <message>
16522 craig 730
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 731
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5874 mrdocs 732
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 733
  </message>
734
  <message>
16522 craig 735
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
3824 cbradney 736
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5874 mrdocs 737
    <translation>Använder Ghostscript version %1</translation>
3064 cbradney 738
  </message>
739
  <message>
16522 craig 740
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
3824 cbradney 741
    <source>No Ghostscript version available</source>
5874 mrdocs 742
    <translation>Ingen Ghostscript-version tillgänglig</translation>
3064 cbradney 743
  </message>
3824 cbradney 744
  <message>
745
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10133 cbradney 746
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
16522 craig 749
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 750
    <source>Build ID:</source>
5874 mrdocs 751
    <translation>Bygg-ID:</translation>
3824 cbradney 752
  </message>
753
  <message>
754
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 755
    <translation type="obsolete">Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat.</translation>
3824 cbradney 756
  </message>
4141 cbradney 757
  <message>
16522 craig 758
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
4870 mrdocs 759
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5874 mrdocs 760
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 761
  </message>
4759 cbradney 762
  <message>
16522 craig 763
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
4870 mrdocs 764
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5874 mrdocs 765
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 766
  </message>
767
  <message>
16522 craig 768
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
5328 cbradney 769
    <source>Tango Project Icons:</source>
5874 mrdocs 770
    <translation>Ikoner från projekt Tango:</translation>
5328 cbradney 771
  </message>
6261 cbradney 772
  <message>
16522 craig 773
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
6261 cbradney 774
    <source>&amp;Updates</source>
775
    <translation type="unfinished"></translation>
776
  </message>
777
  <message>
16522 craig 778
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 779
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
6261 cbradney 780
    <translation type="unfinished"></translation>
781
  </message>
782
  <message>
16522 craig 783
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
9729 cbradney 784
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
6261 cbradney 785
    <translation type="unfinished"></translation>
786
  </message>
7716 cbradney 787
  <message>
16522 craig 788
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
9729 cbradney 789
    <source>Splash Screen:</source>
7716 cbradney 790
    <translation type="unfinished"></translation>
791
  </message>
9729 cbradney 792
  <message>
16522 craig 793
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
9729 cbradney 794
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
795
    <translation type="unfinished"></translation>
796
  </message>
797
  <message>
16522 craig 798
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 799
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
800
    <translation type="unfinished"></translation>
801
  </message>
802
  <message>
16522 craig 803
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 804
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
805
    <translation type="unfinished"></translation>
806
  </message>
807
  <message>
16522 craig 808
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 809
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
810
    <translation type="unfinished"></translation>
811
  </message>
10133 cbradney 812
  <message>
16522 craig 813
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
10133 cbradney 814
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
815
    <translation type="unfinished"></translation>
816
  </message>
817
  <message>
16522 craig 818
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
10133 cbradney 819
    <source>Scribus Version</source>
820
    <translation type="unfinished">Scribus version</translation>
821
  </message>
11652 cbradney 822
  <message>
16522 craig 823
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
824
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
11652 cbradney 825
    <source>Check for Updates</source>
826
    <translation type="unfinished"></translation>
827
  </message>
828
  <message>
16522 craig 829
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
11652 cbradney 830
    <source>Abort Update Check</source>
831
    <translation type="unfinished"></translation>
832
  </message>
12281 cbradney 833
  <message>
16522 craig 834
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
12281 cbradney 835
    <source>Developer Blog</source>
836
    <translation type="unfinished"></translation>
837
  </message>
838
  <message>
16522 craig 839
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
12281 cbradney 840
    <source>&amp;Licence</source>
841
    <translation type="unfinished"></translation>
842
  </message>
843
  <message>
16522 craig 844
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
12281 cbradney 845
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
846
    <translation type="unfinished"></translation>
847
  </message>
12612 cbradney 848
  <message>
16522 craig 849
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
12612 cbradney 850
    <source>Doc Translators:</source>
851
    <translation type="unfinished"></translation>
852
  </message>
853
  <message>
16522 craig 854
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
12612 cbradney 855
    <source>Webmasters:</source>
856
    <translation type="unfinished"></translation>
857
  </message>
858
  <message>
16522 craig 859
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
860
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
861
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
12612 cbradney 862
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
863
    <translation type="unfinished"></translation>
864
  </message>
395 Franz 865
</context>
866
<context>
3278 cbradney 867
  <name>AboutPlugins</name>
868
  <message>
869
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 870
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
3278 cbradney 871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>No</source>
6769 cbradney 874
    <translation type="obsolete">Nej</translation>
3278 cbradney 875
  </message>
876
  <message>
14474 cbradney 877
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 878
    <source>Filename:</source>
5874 mrdocs 879
    <translation>Filnamn:</translation>
3278 cbradney 880
  </message>
881
  <message>
14474 cbradney 882
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
3278 cbradney 883
    <source>Version:</source>
5874 mrdocs 884
    <translation>Version:</translation>
3278 cbradney 885
  </message>
886
  <message>
14474 cbradney 887
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
3278 cbradney 888
    <source>Enabled:</source>
5874 mrdocs 889
    <translation>Aktiverad:</translation>
3278 cbradney 890
  </message>
891
  <message>
14474 cbradney 892
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
3278 cbradney 893
    <source>Release Date:</source>
5874 mrdocs 894
    <translation>Publiceringsdatum:</translation>
3278 cbradney 895
  </message>
896
  <message>
14474 cbradney 897
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 898
    <source>Description:</source>
5874 mrdocs 899
    <translation>Beskrivning:</translation>
3278 cbradney 900
  </message>
901
  <message>
14474 cbradney 902
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
3278 cbradney 903
    <source>Author(s):</source>
5874 mrdocs 904
    <translation>Författare:</translation>
3278 cbradney 905
  </message>
906
  <message>
14474 cbradney 907
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 908
    <source>Copyright:</source>
5874 mrdocs 909
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 910
  </message>
911
  <message>
14474 cbradney 912
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
3278 cbradney 913
    <source>License:</source>
5874 mrdocs 914
    <translation>Licens:</translation>
3278 cbradney 915
  </message>
9729 cbradney 916
  <message>
14474 cbradney 917
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 918
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
919
    <translation type="unfinished">Scribus: Om insticksprogram</translation>
920
  </message>
4759 cbradney 921
</context>
922
<context>
923
  <name>AboutPluginsBase</name>
3278 cbradney 924
  <message>
4759 cbradney 925
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 926
    <translation type="obsolete">Scribus: Om insticksprogram</translation>
4759 cbradney 927
  </message>
928
  <message>
3278 cbradney 929
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 930
    <translation type="obsolete">&amp;Stäng</translation>
3278 cbradney 931
  </message>
932
  <message>
933
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 934
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 935
  </message>
936
</context>
937
<context>
3064 cbradney 938
  <name>ActionManager</name>
939
  <message>
16565 craig 940
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
3064 cbradney 941
    <source>&amp;New</source>
5874 mrdocs 942
    <translation>&amp;Ny</translation>
3064 cbradney 943
  </message>
944
  <message>
16565 craig 945
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
3064 cbradney 946
    <source>&amp;Open...</source>
5874 mrdocs 947
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
3064 cbradney 948
  </message>
949
  <message>
16565 craig 950
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
3064 cbradney 951
    <source>&amp;Close</source>
5874 mrdocs 952
    <translation>&amp;Stäng</translation>
3064 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
16565 craig 955
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
3064 cbradney 956
    <source>&amp;Save</source>
5874 mrdocs 957
    <translation>&amp;Spara</translation>
3064 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
16565 craig 960
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
3064 cbradney 961
    <source>Save &amp;As...</source>
5874 mrdocs 962
    <translation>Sp&amp;ara som...</translation>
3064 cbradney 963
  </message>
964
  <message>
16565 craig 965
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
3064 cbradney 966
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
5874 mrdocs 967
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
3064 cbradney 968
  </message>
969
  <message>
16565 craig 970
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
3064 cbradney 971
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
5874 mrdocs 972
    <translation>Samla ihop för &amp;utskrift...</translation>
3064 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
16565 craig 975
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 976
    <source>Get Text...</source>
5874 mrdocs 977
    <translation>Hämta text...</translation>
3064 cbradney 978
  </message>
979
  <message>
16565 craig 980
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 981
    <source>Append &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 982
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
3064 cbradney 983
  </message>
984
  <message>
16565 craig 985
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 986
    <source>Get Image...</source>
5874 mrdocs 987
    <translation>Hämta bild...</translation>
3064 cbradney 988
  </message>
989
  <message>
16565 craig 990
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
3064 cbradney 991
    <source>Save &amp;Text...</source>
5874 mrdocs 992
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
3064 cbradney 993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 996
    <translation type="obsolete">Spara sida som &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 997
  </message>
998
  <message>
16565 craig 999
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
3064 cbradney 1000
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
5874 mrdocs 1001
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
16565 craig 1004
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 1005
    <source>Document &amp;Setup...</source>
5874 mrdocs 1006
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
3064 cbradney 1007
  </message>
1008
  <message>
16565 craig 1009
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 1010
    <source>&amp;Print...</source>
5874 mrdocs 1011
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
3064 cbradney 1012
  </message>
1013
  <message>
16565 craig 1014
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 1015
    <source>&amp;Quit</source>
5874 mrdocs 1016
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
3064 cbradney 1017
  </message>
1018
  <message>
16565 craig 1019
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 1020
    <source>&amp;Undo</source>
5874 mrdocs 1021
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
3064 cbradney 1022
  </message>
1023
  <message>
16565 craig 1024
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 1025
    <source>&amp;Redo</source>
5874 mrdocs 1026
    <translation>Gö&amp;r om</translation>
3064 cbradney 1027
  </message>
1028
  <message>
16565 craig 1029
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 1030
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
6232 mrdocs 1031
    <translation>Akt&amp;ivitetsläge för enhet</translation>
3064 cbradney 1032
  </message>
1033
  <message>
16565 craig 1034
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 1035
    <source>Cu&amp;t</source>
5874 mrdocs 1036
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
3064 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
16565 craig 1039
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
1040
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 1041
    <source>&amp;Copy</source>
5874 mrdocs 1042
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
3064 cbradney 1043
  </message>
1044
  <message>
16565 craig 1045
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
1046
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
3064 cbradney 1047
    <source>&amp;Paste</source>
5874 mrdocs 1048
    <translation>K&amp;listra in</translation>
3064 cbradney 1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 1052
    <translation type="obsolete">Rensa innehå&amp;ll</translation>
3064 cbradney 1053
  </message>
1054
  <message>
16565 craig 1055
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
3064 cbradney 1056
    <source>Select &amp;All</source>
5874 mrdocs 1057
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
3064 cbradney 1058
  </message>
1059
  <message>
16565 craig 1060
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
3064 cbradney 1061
    <source>&amp;Deselect All</source>
5874 mrdocs 1062
    <translation>Ångra &amp;markering</translation>
3064 cbradney 1063
  </message>
1064
  <message>
16565 craig 1065
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
3064 cbradney 1066
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
5874 mrdocs 1067
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
3064 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
16565 craig 1070
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 1071
    <source>Edit Image...</source>
5874 mrdocs 1072
    <translation>Redigera bild...</translation>
3064 cbradney 1073
  </message>
1074
  <message>
16565 craig 1075
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
3064 cbradney 1076
    <source>C&amp;olors...</source>
5874 mrdocs 1077
    <translation>Fä&amp;rger...</translation>
3064 cbradney 1078
  </message>
1079
  <message>
1080
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 1081
    <translation type="obsolete">St&amp;yckemallar...</translation>
3064 cbradney 1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 1085
    <translation type="obsolete">&amp;Linjemallar...</translation>
3064 cbradney 1086
  </message>
1087
  <message>
16565 craig 1088
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 1089
    <source>&amp;Master Pages...</source>
5874 mrdocs 1090
    <translation>&amp;Mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 1094
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 1095
  </message>
1096
  <message>
16565 craig 1097
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
3064 cbradney 1098
    <source>P&amp;references...</source>
5874 mrdocs 1099
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
3064 cbradney 1100
  </message>
1101
  <message>
16565 craig 1102
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
3064 cbradney 1103
    <source>%1 pt</source>
5874 mrdocs 1104
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 1105
  </message>
1106
  <message>
16565 craig 1107
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
3064 cbradney 1108
    <source>&amp;Other...</source>
5874 mrdocs 1109
    <translation>&amp;Annan...</translation>
3064 cbradney 1110
  </message>
1111
  <message>
16565 craig 1112
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 1113
    <source>&amp;Left</source>
5874 mrdocs 1114
    <translation>&amp;Vänster</translation>
3064 cbradney 1115
  </message>
1116
  <message>
16565 craig 1117
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
3064 cbradney 1118
    <source>&amp;Center</source>
5874 mrdocs 1119
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
3064 cbradney 1120
  </message>
1121
  <message>
16565 craig 1122
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
3064 cbradney 1123
    <source>&amp;Right</source>
5874 mrdocs 1124
    <translation>Höge&amp;r</translation>
3064 cbradney 1125
  </message>
1126
  <message>
16565 craig 1127
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
3064 cbradney 1128
    <source>&amp;Block</source>
5874 mrdocs 1129
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
3064 cbradney 1130
  </message>
1131
  <message>
16565 craig 1132
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
3064 cbradney 1133
    <source>&amp;Forced</source>
5874 mrdocs 1134
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
3064 cbradney 1135
  </message>
1136
  <message>
1137
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 1138
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 1139
  </message>
1140
  <message>
16565 craig 1141
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
3064 cbradney 1142
    <source>&amp;Normal</source>
5874 mrdocs 1143
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 1144
  </message>
1145
  <message>
16565 craig 1146
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
3064 cbradney 1147
    <source>&amp;Underline</source>
5874 mrdocs 1148
    <translation>&amp;Understrykning</translation>
3064 cbradney 1149
  </message>
1150
  <message>
16565 craig 1151
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
3064 cbradney 1152
    <source>Underline &amp;Words</source>
5874 mrdocs 1153
    <translation>&amp;Understrukna ord</translation>
3064 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
16565 craig 1156
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
3064 cbradney 1157
    <source>&amp;Strike Through</source>
5874 mrdocs 1158
    <translation>&amp;Genomstrykning</translation>
3064 cbradney 1159
  </message>
1160
  <message>
16565 craig 1161
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
3064 cbradney 1162
    <source>&amp;All Caps</source>
5874 mrdocs 1163
    <translation>Vers&amp;aler</translation>
3064 cbradney 1164
  </message>
1165
  <message>
16565 craig 1166
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
3064 cbradney 1167
    <source>Small &amp;Caps</source>
5874 mrdocs 1168
    <translation>&amp;Kapitäler</translation>
3064 cbradney 1169
  </message>
1170
  <message>
16565 craig 1171
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
3064 cbradney 1172
    <source>Su&amp;perscript</source>
5874 mrdocs 1173
    <translation>U&amp;pphöjt</translation>
3064 cbradney 1174
  </message>
1175
  <message>
16565 craig 1176
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
3064 cbradney 1177
    <source>Su&amp;bscript</source>
5874 mrdocs 1178
    <translation>Ne&amp;dsänkt</translation>
3064 cbradney 1179
  </message>
1180
  <message>
1181
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 1182
    <translation type="obsolete">�amp;versikt</translation>
3064 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
16565 craig 1185
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
3064 cbradney 1186
    <source>S&amp;hadow</source>
5874 mrdocs 1187
    <translation>S&amp;kugga</translation>
3064 cbradney 1188
  </message>
1189
  <message>
16565 craig 1190
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
3064 cbradney 1191
    <source>&amp;Image Effects</source>
5874 mrdocs 1192
    <translation>B&amp;ildeffekter</translation>
3064 cbradney 1193
  </message>
1194
  <message>
16565 craig 1195
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
3064 cbradney 1196
    <source>&amp;Tabulators...</source>
5874 mrdocs 1197
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
3064 cbradney 1198
  </message>
1199
  <message>
16565 craig 1200
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
3064 cbradney 1201
    <source>D&amp;uplicate</source>
5874 mrdocs 1202
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
3064 cbradney 1203
  </message>
1204
  <message>
16565 craig 1205
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
3064 cbradney 1206
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
5874 mrdocs 1207
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
3064 cbradney 1208
  </message>
1209
  <message>
16565 craig 1210
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
15354 cbradney 1211
    <source>&amp;Transform</source>
1212
    <translation type="unfinished"></translation>
1213
  </message>
1214
  <message>
16565 craig 1215
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
3064 cbradney 1216
    <source>&amp;Delete</source>
5874 mrdocs 1217
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
3064 cbradney 1218
  </message>
1219
  <message>
16565 craig 1220
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
3064 cbradney 1221
    <source>&amp;Group</source>
5874 mrdocs 1222
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
3064 cbradney 1223
  </message>
1224
  <message>
16565 craig 1225
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
3064 cbradney 1226
    <source>&amp;Ungroup</source>
5874 mrdocs 1227
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
3064 cbradney 1228
  </message>
1229
  <message>
16565 craig 1230
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
3064 cbradney 1231
    <source>Is &amp;Locked</source>
5874 mrdocs 1232
    <translation>Är &amp;låst</translation>
3064 cbradney 1233
  </message>
1234
  <message>
16565 craig 1235
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
3064 cbradney 1236
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
5874 mrdocs 1237
    <translation>Storle&amp;ken är låst</translation>
3064 cbradney 1238
  </message>
1239
  <message>
16565 craig 1240
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
3064 cbradney 1241
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
5874 mrdocs 1242
    <translation>Lä&amp;gg underst</translation>
3064 cbradney 1243
  </message>
1244
  <message>
16565 craig 1245
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
3064 cbradney 1246
    <source>Raise to &amp;Top</source>
5874 mrdocs 1247
    <translation>Lyf&amp;t till överst</translation>
3064 cbradney 1248
  </message>
1249
  <message>
16565 craig 1250
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
3064 cbradney 1251
    <source>&amp;Lower</source>
5874 mrdocs 1252
    <translation>F&amp;lytta ner en nivå</translation>
3064 cbradney 1253
  </message>
1254
  <message>
16565 craig 1255
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
3064 cbradney 1256
    <source>&amp;Raise</source>
5874 mrdocs 1257
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
3064 cbradney 1258
  </message>
1259
  <message>
1260
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 1261
    <translation type="obsolete">Skicka till &amp;klippbok</translation>
3064 cbradney 1262
  </message>
1263
  <message>
16565 craig 1264
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
3064 cbradney 1265
    <source>&amp;Attributes...</source>
5874 mrdocs 1266
    <translation>Egensk&amp;aper...</translation>
3064 cbradney 1267
  </message>
1268
  <message>
16565 craig 1269
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
3064 cbradney 1270
    <source>I&amp;mage Visible</source>
5874 mrdocs 1271
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
3064 cbradney 1272
  </message>
1273
  <message>
16565 craig 1274
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
3064 cbradney 1275
    <source>&amp;Update Image</source>
5874 mrdocs 1276
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
3064 cbradney 1277
  </message>
1278
  <message>
16565 craig 1279
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
3064 cbradney 1280
    <source>Adjust Frame to Image</source>
5874 mrdocs 1281
    <translation>Justera ramen till bild</translation>
3064 cbradney 1282
  </message>
1283
  <message>
16565 craig 1284
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
15099 cbradney 1285
    <source>Embed Image</source>
1286
    <translation type="unfinished"></translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
16565 craig 1289
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
3064 cbradney 1290
    <source>Extended Image Properties</source>
5874 mrdocs 1291
    <translation>Utökade bildegenskaper</translation>
3064 cbradney 1292
  </message>
1293
  <message>
16565 craig 1294
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
3064 cbradney 1295
    <source>&amp;Low Resolution</source>
5874 mrdocs 1296
    <translation>&amp;Låg upplösning</translation>
3064 cbradney 1297
  </message>
1298
  <message>
16565 craig 1299
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
3064 cbradney 1300
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
5874 mrdocs 1301
    <translation>&amp;Normal upplösning</translation>
3064 cbradney 1302
  </message>
1303
  <message>
16565 craig 1304
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
3064 cbradney 1305
    <source>&amp;Full Resolution</source>
5874 mrdocs 1306
    <translation>&amp;Full upplösning</translation>
3064 cbradney 1307
  </message>
1308
  <message>
16565 craig 1309
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
3064 cbradney 1310
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
5874 mrdocs 1311
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
3064 cbradney 1312
  </message>
1313
  <message>
16565 craig 1314
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
3064 cbradney 1315
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
5874 mrdocs 1316
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
3064 cbradney 1317
  </message>
1318
  <message>
16565 craig 1319
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
3064 cbradney 1320
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1321
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
3064 cbradney 1322
  </message>
1323
  <message>
16565 craig 1324
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
3064 cbradney 1325
    <source>Field P&amp;roperties</source>
5874 mrdocs 1326
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
3064 cbradney 1327
  </message>
1328
  <message>
16565 craig 1329
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
3064 cbradney 1330
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
5874 mrdocs 1331
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
3064 cbradney 1332
  </message>
1333
  <message>
16565 craig 1334
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
3064 cbradney 1335
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
5874 mrdocs 1336
    <translation>S&amp;ammanfoga text med kurva</translation>
3064 cbradney 1337
  </message>
1338
  <message>
16565 craig 1339
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
3064 cbradney 1340
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
5874 mrdocs 1341
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
3064 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
16565 craig 1344
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
3064 cbradney 1345
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
5874 mrdocs 1346
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
3064 cbradney 1347
  </message>
1348
  <message>
16565 craig 1349
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
3064 cbradney 1350
    <source>Split &amp;Polygons</source>
5874 mrdocs 1351
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
3064 cbradney 1352
  </message>
1353
  <message>
16565 craig 1354
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
3064 cbradney 1355
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
5874 mrdocs 1356
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1357
  </message>
1358
  <message>
16565 craig 1359
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
3064 cbradney 1360
    <source>&amp;Image Frame</source>
5874 mrdocs 1361
    <translation>B&amp;ildram</translation>
3064 cbradney 1362
  </message>
1363
  <message>
1364
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 1365
    <translation type="obsolete">&amp;Konturer</translation>
3064 cbradney 1366
  </message>
1367
  <message>
16565 craig 1368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
3064 cbradney 1369
    <source>&amp;Polygon</source>
5874 mrdocs 1370
    <translation>&amp;Polygon</translation>
3064 cbradney 1371
  </message>
1372
  <message>
16565 craig 1373
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
3064 cbradney 1374
    <source>&amp;Text Frame</source>
5874 mrdocs 1375
    <translation>&amp;Textram</translation>
3064 cbradney 1376
  </message>
1377
  <message>
16565 craig 1378
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
3064 cbradney 1379
    <source>&amp;Glyph...</source>
6232 mrdocs 1380
    <translation>&amp;Tecken...</translation>
3064 cbradney 1381
  </message>
1382
  <message>
16565 craig 1383
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
3064 cbradney 1384
    <source>Sample Text</source>
5874 mrdocs 1385
    <translation>Exempeltext</translation>
3064 cbradney 1386
  </message>
1387
  <message>
16565 craig 1388
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
3064 cbradney 1389
    <source>&amp;Insert...</source>
5874 mrdocs 1390
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
3064 cbradney 1391
  </message>
1392
  <message>
16565 craig 1393
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
3064 cbradney 1394
    <source>Im&amp;port...</source>
5874 mrdocs 1395
    <translation>Im&amp;portera...</translation>
3064 cbradney 1396
  </message>
1397
  <message>
16565 craig 1398
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
3064 cbradney 1399
    <source>&amp;Delete...</source>
5874 mrdocs 1400
    <translation>&amp;Ta bort...</translation>
3064 cbradney 1401
  </message>
1402
  <message>
16565 craig 1403
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
3064 cbradney 1404
    <source>&amp;Copy...</source>
5874 mrdocs 1405
    <translation>&amp;Kopiera...</translation>
3064 cbradney 1406
  </message>
1407
  <message>
16565 craig 1408
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
3064 cbradney 1409
    <source>&amp;Move...</source>
5874 mrdocs 1410
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
3064 cbradney 1411
  </message>
1412
  <message>
16565 craig 1413
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
3064 cbradney 1414
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
5874 mrdocs 1415
    <translation>&amp;Använd mallsidor...</translation>
3064 cbradney 1416
  </message>
1417
  <message>
16565 craig 1418
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
3064 cbradney 1419
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
5874 mrdocs 1420
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
3064 cbradney 1421
  </message>
1422
  <message>
16565 craig 1423
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
3064 cbradney 1424
    <source>Manage Page Properties...</source>
5874 mrdocs 1425
    <translation>Hantera sidegenskaper...</translation>
3064 cbradney 1426
  </message>
1427
  <message>
1428
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 1429
    <translation type="obsolete">Anpassa till &amp;fönster</translation>
3064 cbradney 1430
  </message>
1431
  <message>
16565 craig 1432
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
3064 cbradney 1433
    <source>&amp;50%</source>
5874 mrdocs 1434
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 1435
  </message>
1436
  <message>
16565 craig 1437
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
3064 cbradney 1438
    <source>&amp;75%</source>
5874 mrdocs 1439
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 1440
  </message>
1441
  <message>
16565 craig 1442
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
3064 cbradney 1443
    <source>&amp;100%</source>
5874 mrdocs 1444
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 1445
  </message>
1446
  <message>
16565 craig 1447
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
3064 cbradney 1448
    <source>&amp;200%</source>
5874 mrdocs 1449
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 1450
  </message>
1451
  <message>
1452
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 1453
    <translation type="obsolete">Minia&amp;tyrer</translation>
3064 cbradney 1454
  </message>
1455
  <message>
16565 craig 1456
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
3064 cbradney 1457
    <source>Show &amp;Margins</source>
5874 mrdocs 1458
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
3064 cbradney 1459
  </message>
1460
  <message>
16565 craig 1461
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
3064 cbradney 1462
    <source>Show &amp;Frames</source>
5874 mrdocs 1463
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
3064 cbradney 1464
  </message>
1465
  <message>
16565 craig 1466
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
3064 cbradney 1467
    <source>Show &amp;Images</source>
5874 mrdocs 1468
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
3064 cbradney 1469
  </message>
1470
  <message>
16565 craig 1471
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
3064 cbradney 1472
    <source>Show &amp;Grid</source>
5874 mrdocs 1473
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
3064 cbradney 1474
  </message>
1475
  <message>
16565 craig 1476
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
3064 cbradney 1477
    <source>Show G&amp;uides</source>
5874 mrdocs 1478
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
3064 cbradney 1479
  </message>
1480
  <message>
16565 craig 1481
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
3064 cbradney 1482
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
5874 mrdocs 1483
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
3064 cbradney 1484
  </message>
1485
  <message>
16565 craig 1486
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
3064 cbradney 1487
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
5874 mrdocs 1488
    <translation>Visa &amp;textflöde</translation>
3064 cbradney 1489
  </message>
1490
  <message>
16565 craig 1491
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
3064 cbradney 1492
    <source>Show Control Characters</source>
5874 mrdocs 1493
    <translation>Visa kontrolltecken</translation>
3064 cbradney 1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 1497
    <translation type="obsolete">Linjaler relativt sida</translation>
3064 cbradney 1498
  </message>
1499
  <message>
16565 craig 1500
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
3064 cbradney 1501
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
5874 mrdocs 1502
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
3064 cbradney 1503
  </message>
1504
  <message>
16565 craig 1505
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
3064 cbradney 1506
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
5874 mrdocs 1507
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
3064 cbradney 1508
  </message>
1509
  <message>
16565 craig 1510
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
3064 cbradney 1511
    <source>&amp;Properties</source>
5874 mrdocs 1512
    <translation>Egenska&amp;per</translation>
3064 cbradney 1513
  </message>
1514
  <message>
16565 craig 1515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
3064 cbradney 1516
    <source>&amp;Scrapbook</source>
5874 mrdocs 1517
    <translation>&amp;Klippbok</translation>
3064 cbradney 1518
  </message>
1519
  <message>
16565 craig 1520
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
3064 cbradney 1521
    <source>&amp;Layers</source>
5874 mrdocs 1522
    <translation>&amp;Lager</translation>
3064 cbradney 1523
  </message>
1524
  <message>
16565 craig 1525
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
3064 cbradney 1526
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
5874 mrdocs 1527
    <translation>Ordn&amp;a sidor</translation>
3064 cbradney 1528
  </message>
1529
  <message>
16565 craig 1530
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
3064 cbradney 1531
    <source>&amp;Bookmarks</source>
5874 mrdocs 1532
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
3064 cbradney 1533
  </message>
1534
  <message>
16565 craig 1535
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
3064 cbradney 1536
    <source>&amp;Measurements</source>
5874 mrdocs 1537
    <translation>&amp;Måttangivelser</translation>
3064 cbradney 1538
  </message>
1539
  <message>
16565 craig 1540
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
3064 cbradney 1541
    <source>Action &amp;History</source>
5874 mrdocs 1542
    <translation>&amp;Historik över händelser</translation>
3064 cbradney 1543
  </message>
1544
  <message>
16565 craig 1545
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
3064 cbradney 1546
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
5874 mrdocs 1547
    <translation>&amp;Verifiering (Pre-flight)</translation>
3064 cbradney 1548
  </message>
1549
  <message>
16565 craig 1550
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
3064 cbradney 1551
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 1552
    <translation>Juster&amp;a och fördela</translation>
3064 cbradney 1553
  </message>
1554
  <message>
16565 craig 1555
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
3064 cbradney 1556
    <source>&amp;Tools</source>
5874 mrdocs 1557
    <translation>Verk&amp;tyg</translation>
3064 cbradney 1558
  </message>
1559
  <message>
16565 craig 1560
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
3064 cbradney 1561
    <source>P&amp;DF Tools</source>
5874 mrdocs 1562
    <translation>P&amp;DF verktyg</translation>
3064 cbradney 1563
  </message>
1564
  <message>
16565 craig 1565
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
3064 cbradney 1566
    <source>Select Item</source>
5874 mrdocs 1567
    <translation>Välj objekt</translation>
3064 cbradney 1568
  </message>
1569
  <message>
1570
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1571
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
3064 cbradney 1572
  </message>
1573
  <message>
1574
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1575
    <translation type="obsolete">&amp;Form</translation>
3064 cbradney 1576
  </message>
1577
  <message>
1578
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1579
    <translation type="obsolete">&amp;Linje</translation>
3064 cbradney 1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1583
    <translation type="obsolete">&amp;Frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1584
  </message>
1585
  <message>
16565 craig 1586
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
3064 cbradney 1587
    <source>Rotate Item</source>
5874 mrdocs 1588
    <translation>Rotera objekt</translation>
3064 cbradney 1589
  </message>
1590
  <message>
16565 craig 1591
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
3064 cbradney 1592
    <source>Zoom in or out</source>
5874 mrdocs 1593
    <translation>Förstora eller förminska</translation>
3064 cbradney 1594
  </message>
1595
  <message>
16565 craig 1596
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
3064 cbradney 1597
    <source>Zoom in</source>
5874 mrdocs 1598
    <translation>Förstora</translation>
3064 cbradney 1599
  </message>
1600
  <message>
16565 craig 1601
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
3064 cbradney 1602
    <source>Zoom out</source>
5874 mrdocs 1603
    <translation>Förminska</translation>
3064 cbradney 1604
  </message>
1605
  <message>
16565 craig 1606
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
3064 cbradney 1607
    <source>Edit Contents of Frame</source>
5874 mrdocs 1608
    <translation>Redigera raminnehåll</translation>
3064 cbradney 1609
  </message>
1610
  <message>
16565 craig 1611
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
3064 cbradney 1612
    <source>Edit Text...</source>
5874 mrdocs 1613
    <translation>Redigera text...</translation>
3064 cbradney 1614
  </message>
1615
  <message>
16565 craig 1616
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
3064 cbradney 1617
    <source>Link Text Frames</source>
5874 mrdocs 1618
    <translation>Länka textramar</translation>
3064 cbradney 1619
  </message>
1620
  <message>
16565 craig 1621
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
3064 cbradney 1622
    <source>Unlink Text Frames</source>
5874 mrdocs 1623
    <translation>Avbryt länk mellan textramar</translation>
3064 cbradney 1624
  </message>
1625
  <message>
16565 craig 1626
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
3064 cbradney 1627
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
5874 mrdocs 1628
    <translation>Droppv&amp;erktyg</translation>
3064 cbradney 1629
  </message>
1630
  <message>
16565 craig 1631
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
3064 cbradney 1632
    <source>Copy Item Properties</source>
5874 mrdocs 1633
    <translation>Kopiera objektegenskaper</translation>
3064 cbradney 1634
  </message>
1635
  <message>
1636
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1637
    <translation type="obsolete">Redigera text med Texthanteraren</translation>
3064 cbradney 1638
  </message>
1639
  <message>
1640
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1641
    <translation type="obsolete">Infoga textram</translation>
3064 cbradney 1642
  </message>
1643
  <message>
1644
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1645
    <translation type="obsolete">Infoga bildram</translation>
3064 cbradney 1646
  </message>
1647
  <message>
1648
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1649
    <translation type="obsolete">Infoga tabell</translation>
3064 cbradney 1650
  </message>
1651
  <message>
1652
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1653
    <translation type="obsolete">Infoga form</translation>
3064 cbradney 1654
  </message>
1655
  <message>
1656
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1657
    <translation type="obsolete">Infoga polygon</translation>
3064 cbradney 1658
  </message>
1659
  <message>
1660
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1661
    <translation type="obsolete">Infoga linje</translation>
3064 cbradney 1662
  </message>
1663
  <message>
1664
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1665
    <translation type="obsolete">Infoga Bezierkurva</translation>
3064 cbradney 1666
  </message>
1667
  <message>
1668
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1669
    <translation type="obsolete">Infoga frihandslinje</translation>
3064 cbradney 1670
  </message>
1671
  <message>
1672
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1673
    <translation type="obsolete">Bild&amp;hantering</translation>
3064 cbradney 1674
  </message>
1675
  <message>
16565 craig 1676
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
3064 cbradney 1677
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1678
    <translation>A&amp;vstava text</translation>
3064 cbradney 1679
  </message>
1680
  <message>
16565 craig 1681
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
3064 cbradney 1682
    <source>Dehyphenate Text</source>
5874 mrdocs 1683
    <translation>Ångra avstavning</translation>
3064 cbradney 1684
  </message>
1685
  <message>
16565 craig 1686
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3064 cbradney 1687
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
5874 mrdocs 1688
    <translation>Skapa inne&amp;hållsförteckning</translation>
3064 cbradney 1689
  </message>
1690
  <message>
16565 craig 1691
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
3064 cbradney 1692
    <source>&amp;About Scribus</source>
5874 mrdocs 1693
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
3064 cbradney 1694
  </message>
1695
  <message>
16565 craig 1696
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
3064 cbradney 1697
    <source>About &amp;Qt</source>
5874 mrdocs 1698
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 1699
  </message>
1700
  <message>
16565 craig 1701
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
3064 cbradney 1702
    <source>Toolti&amp;ps</source>
5874 mrdocs 1703
    <translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
3064 cbradney 1704
  </message>
1705
  <message>
16565 craig 1706
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
3064 cbradney 1707
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
5874 mrdocs 1708
    <translation>Scribus &amp;handbok...</translation>
3064 cbradney 1709
  </message>
1710
  <message>
1711
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
15099 cbradney 1712
    <translation type="obsolete">Smart avstavnin&amp;g</translation>
3064 cbradney 1713
  </message>
1714
  <message>
16565 craig 1715
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
3064 cbradney 1716
    <source>Non Breaking Dash</source>
5874 mrdocs 1717
    <translation>Hårt bindestreck</translation>
3064 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
16565 craig 1720
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
3064 cbradney 1721
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
5874 mrdocs 1722
    <translation>Fast mellan&amp;slag</translation>
3064 cbradney 1723
  </message>
1724
  <message>
16565 craig 1725
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
3064 cbradney 1726
    <source>Page &amp;Number</source>
5874 mrdocs 1727
    <translation>Sid&amp;nummer</translation>
3064 cbradney 1728
  </message>
1729
  <message>
16565 craig 1730
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
3064 cbradney 1731
    <source>New Line</source>
5874 mrdocs 1732
    <translation>Ny rad</translation>
3064 cbradney 1733
  </message>
1734
  <message>
16565 craig 1735
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3064 cbradney 1736
    <source>Frame Break</source>
5874 mrdocs 1737
    <translation>Bryt ram</translation>
3064 cbradney 1738
  </message>
1739
  <message>
16565 craig 1740
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
3064 cbradney 1741
    <source>Column Break</source>
5874 mrdocs 1742
    <translation>Kolumnbryt</translation>
3064 cbradney 1743
  </message>
1744
  <message>
16565 craig 1745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
3064 cbradney 1746
    <source>Copyright</source>
5874 mrdocs 1747
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 1748
  </message>
1749
  <message>
16565 craig 1750
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
3064 cbradney 1751
    <source>Registered Trademark</source>
5874 mrdocs 1752
    <translation>Registrerat varumärke</translation>
3064 cbradney 1753
  </message>
1754
  <message>
16565 craig 1755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
3064 cbradney 1756
    <source>Trademark</source>
5874 mrdocs 1757
    <translation>Varumärke</translation>
3064 cbradney 1758
  </message>
1759
  <message>
16565 craig 1760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
3064 cbradney 1761
    <source>Bullet</source>
5874 mrdocs 1762
    <translation>Bomber</translation>
3064 cbradney 1763
  </message>
1764
  <message>
16565 craig 1765
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3064 cbradney 1766
    <source>Em Dash</source>
5874 mrdocs 1767
    <translation>Långt tankstreck (helfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1768
  </message>
1769
  <message>
16565 craig 1770
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
3064 cbradney 1771
    <source>En Dash</source>
5874 mrdocs 1772
    <translation>Kort tankstreck (halvfyrkant)</translation>
3064 cbradney 1773
  </message>
1774
  <message>
16565 craig 1775
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
3064 cbradney 1776
    <source>Figure Dash</source>
1777
    <translation type="unfinished"></translation>
1778
  </message>
1779
  <message>
16565 craig 1780
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
3064 cbradney 1781
    <source>Quotation Dash</source>
5874 mrdocs 1782
    <translation>Citattecken</translation>
3064 cbradney 1783
  </message>
1784
  <message>
1785
    <source>Apostrophe</source>
9729 cbradney 1786
    <translation type="obsolete">Apostrof</translation>
3064 cbradney 1787
  </message>
1788
  <message>
1789
    <source>Straight Double</source>
9729 cbradney 1790
    <translation type="obsolete">Dubbel divis</translation>
3064 cbradney 1791
  </message>
1792
  <message>
1793
    <source>Single Left</source>
9729 cbradney 1794
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>Single Right</source>
9729 cbradney 1798
    <translation type="obsolete">Enklet höger</translation>
3064 cbradney 1799
  </message>
1800
  <message>
1801
    <source>Double Left</source>
9729 cbradney 1802
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1803
  </message>
1804
  <message>
1805
    <source>Double Right</source>
9729 cbradney 1806
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
1809
    <source>Single Reversed</source>
9729 cbradney 1810
    <translation type="obsolete">Enkelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>Double Reversed</source>
9729 cbradney 1814
    <translation type="obsolete">Dubbelt omvänt</translation>
3064 cbradney 1815
  </message>
1816
  <message>
1817
    <source>Single Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1818
    <translation type="obsolete">Enkelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1819
  </message>
1820
  <message>
1821
    <source>Single Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1822
    <translation type="obsolete">Enkelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>Double Left Guillemet</source>
9729 cbradney 1826
    <translation type="obsolete">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
3064 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
1829
    <source>Double Right Guillemet</source>
9729 cbradney 1830
    <translation type="obsolete">Dubbelt höger gåsöga</translation>
3064 cbradney 1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>Low Single Comma</source>
9729 cbradney 1834
    <translation type="obsolete">Enkelt komma</translation>
3064 cbradney 1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>Low Double Comma</source>
9729 cbradney 1838
    <translation type="obsolete">Dubbelt komma</translation>
3064 cbradney 1839
  </message>
1840
  <message>
1841
    <source>CJK Single Left</source>
9729 cbradney 1842
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt vänster</translation>
3064 cbradney 1843
  </message>
1844
  <message>
1845
    <source>CJK Single Right</source>
9729 cbradney 1846
    <translation type="obsolete">CJK Enkelt höger</translation>
3064 cbradney 1847
  </message>
1848
  <message>
1849
    <source>CJK Double Left</source>
9729 cbradney 1850
    <translation type="obsolete">CJL Dubbelt vänster</translation>
3064 cbradney 1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>CJK Double Right</source>
9729 cbradney 1854
    <translation type="obsolete">CJK Dubbelt höger</translation>
3064 cbradney 1855
  </message>
1856
  <message>
16565 craig 1857
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
3064 cbradney 1858
    <source>Toggle Palettes</source>
5874 mrdocs 1859
    <translation>Växla paletter</translation>
3064 cbradney 1860
  </message>
1861
  <message>
16565 craig 1862
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
3064 cbradney 1863
    <source>Toggle Guides</source>
5874 mrdocs 1864
    <translation>Växla hjälplinjer</translation>
3064 cbradney 1865
  </message>
3278 cbradney 1866
  <message>
16565 craig 1867
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
3278 cbradney 1868
    <source>Print Previe&amp;w</source>
5874 mrdocs 1869
    <translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
3278 cbradney 1870
  </message>
1871
  <message>
16565 craig 1872
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
3278 cbradney 1873
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
5874 mrdocs 1874
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
3278 cbradney 1875
  </message>
1876
  <message>
16565 craig 1877
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
3278 cbradney 1878
    <source>Convert to Master Page...</source>
5874 mrdocs 1879
    <translation>Omvandla till mallsidor...</translation>
3278 cbradney 1880
  </message>
1881
  <message>
16565 craig 1882
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
3278 cbradney 1883
    <source>&amp;Cascade</source>
5874 mrdocs 1884
    <translation>&amp;Kaskad</translation>
3278 cbradney 1885
  </message>
1886
  <message>
16565 craig 1887
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3278 cbradney 1888
    <source>&amp;Tile</source>
5874 mrdocs 1889
    <translation>&amp;Sida vid sida</translation>
3278 cbradney 1890
  </message>
1891
  <message>
1892
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1893
    <translation type="obsolete">Om insticksprogr&amp;am</translation>
3278 cbradney 1894
  </message>
3824 cbradney 1895
  <message>
16565 craig 1896
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
3824 cbradney 1897
    <source>More Info...</source>
5874 mrdocs 1898
    <translation>Mer info...</translation>
3824 cbradney 1899
  </message>
4759 cbradney 1900
  <message>
16565 craig 1901
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
4759 cbradney 1902
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5874 mrdocs 1903
    <translation>&amp;Utskrift aktiverad</translation>
4759 cbradney 1904
  </message>
1905
  <message>
16565 craig 1906
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
4759 cbradney 1907
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5874 mrdocs 1908
    <translation>&amp;Vänd horisontellt</translation>
4759 cbradney 1909
  </message>
1910
  <message>
16565 craig 1911
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
4759 cbradney 1912
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
5874 mrdocs 1913
    <translation>&amp;Vänd vertikalt</translation>
4759 cbradney 1914
  </message>
1915
  <message>
16565 craig 1916
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
4759 cbradney 1917
    <source>Show Rulers</source>
5874 mrdocs 1918
    <translation>Visa linjaler</translation>
4759 cbradney 1919
  </message>
1920
  <message>
16565 craig 1921
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
4759 cbradney 1922
    <source>&amp;Outline</source>
1923
    <comment>Document Outline Palette</comment>
5874 mrdocs 1924
    <translation>Öve&amp;rsikt</translation>
4759 cbradney 1925
  </message>
1926
  <message>
16565 craig 1927
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
4759 cbradney 1928
    <source>Solidus</source>
5874 mrdocs 1929
    <translation>Snedstreck</translation>
4759 cbradney 1930
  </message>
1931
  <message>
16565 craig 1932
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
4759 cbradney 1933
    <source>Middle Dot</source>
5874 mrdocs 1934
    <translation>Mager punkt</translation>
4759 cbradney 1935
  </message>
1936
  <message>
16565 craig 1937
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
4759 cbradney 1938
    <source>En Space</source>
5874 mrdocs 1939
    <translation>Halv fyrkant</translation>
4759 cbradney 1940
  </message>
1941
  <message>
16565 craig 1942
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
4759 cbradney 1943
    <source>Em Space</source>
5874 mrdocs 1944
    <translation>Hel fyrkant</translation>
4759 cbradney 1945
  </message>
1946
  <message>
16565 craig 1947
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
4759 cbradney 1948
    <source>Thin Space</source>
5874 mrdocs 1949
    <translation>Smalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1950
  </message>
1951
  <message>
16565 craig 1952
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
4759 cbradney 1953
    <source>Thick Space</source>
5874 mrdocs 1954
    <translation>Tjockt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1955
  </message>
1956
  <message>
16565 craig 1957
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
4759 cbradney 1958
    <source>Mid Space</source>
5874 mrdocs 1959
    <translation>Normalt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1960
  </message>
1961
  <message>
16565 craig 1962
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
4759 cbradney 1963
    <source>Hair Space</source>
5874 mrdocs 1964
    <translation>Hårtunnt mellanslag</translation>
4759 cbradney 1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
10842 cbradney 1968
    <translation type="obsolete">Infoga smart avstavning</translation>
4759 cbradney 1969
  </message>
1970
  <message>
1971
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
10842 cbradney 1972
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande bindestreck</translation>
4759 cbradney 1973
  </message>
1974
  <message>
1975
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
10842 cbradney 1976
    <translation type="obsolete">Infoga icke-brytande mellanslag</translation>
4759 cbradney 1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1980
    <translation type="obsolete">Infoga sidnummer</translation>
4759 cbradney 1981
  </message>
1982
  <message>
16565 craig 1983
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
4759 cbradney 1984
    <source>ff</source>
5874 mrdocs 1985
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1986
  </message>
1987
  <message>
16565 craig 1988
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
4759 cbradney 1989
    <source>fi</source>
5874 mrdocs 1990
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1991
  </message>
1992
  <message>
16565 craig 1993
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
4759 cbradney 1994
    <source>fl</source>
5874 mrdocs 1995
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1996
  </message>
1997
  <message>
16565 craig 1998
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
4759 cbradney 1999
    <source>ffi</source>
5874 mrdocs 2000
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 2001
  </message>
2002
  <message>
16565 craig 2003
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
4759 cbradney 2004
    <source>ffl</source>
5874 mrdocs 2005
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 2006
  </message>
2007
  <message>
16565 craig 2008
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
4759 cbradney 2009
    <source>ft</source>
5874 mrdocs 2010
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 2011
  </message>
2012
  <message>
16565 craig 2013
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
4759 cbradney 2014
    <source>st</source>
5874 mrdocs 2015
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 2016
  </message>
4870 mrdocs 2017
  <message>
16565 craig 2018
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
4870 mrdocs 2019
    <source>S&amp;tyles...</source>
5874 mrdocs 2020
    <translation>S&amp;tilmallar...</translation>
4870 mrdocs 2021
  </message>
2022
  <message>
16565 craig 2023
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
4870 mrdocs 2024
    <source>&amp;Outline</source>
2025
    <comment>type effect</comment>
5874 mrdocs 2026
    <translation>K&amp;ontur</translation>
4870 mrdocs 2027
  </message>
2028
  <message>
16565 craig 2029
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
4870 mrdocs 2030
    <source>&amp;Outlines</source>
2031
    <comment>Convert to oulines</comment>
5874 mrdocs 2032
    <translation>&amp;Konturer</translation>
4870 mrdocs 2033
  </message>
5328 cbradney 2034
  <message>
16565 craig 2035
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
5328 cbradney 2036
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
5874 mrdocs 2037
    <translation>Klistra in (&amp;Absolut)</translation>
5328 cbradney 2038
  </message>
2039
  <message>
16565 craig 2040
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
5328 cbradney 2041
    <source>C&amp;lear</source>
5874 mrdocs 2042
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
5328 cbradney 2043
  </message>
2044
  <message>
16565 craig 2045
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
5328 cbradney 2046
    <source>Insert PDF Push Button</source>
5874 mrdocs 2047
    <translation>Infoga PDF tryckknapp</translation>
5328 cbradney 2048
  </message>
2049
  <message>
16565 craig 2050
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
5328 cbradney 2051
    <source>Insert PDF Text Field</source>
5874 mrdocs 2052
    <translation>Infoga PDF textfält</translation>
5328 cbradney 2053
  </message>
2054
  <message>
16565 craig 2055
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
5328 cbradney 2056
    <source>Insert PDF Check Box</source>
5874 mrdocs 2057
    <translation>Infoga PDF kryssruta</translation>
5328 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
16565 craig 2060
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
5328 cbradney 2061
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
5874 mrdocs 2062
    <translation>Infoga PDF kombobox</translation>
5328 cbradney 2063
  </message>
2064
  <message>
16565 craig 2065
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
5328 cbradney 2066
    <source>Insert PDF List Box</source>
5874 mrdocs 2067
    <translation>Infoga PDF listbox</translation>
5328 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
16565 craig 2070
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
5328 cbradney 2071
    <source>Insert Text Annotation</source>
5874 mrdocs 2072
    <translation>Infoga Textmarkering</translation>
5328 cbradney 2073
  </message>
2074
  <message>
16565 craig 2075
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
5328 cbradney 2076
    <source>Insert Link Annotation</source>
5874 mrdocs 2077
    <translation>Infoga länkmarkering</translation>
5328 cbradney 2078
  </message>
5485 cbradney 2079
  <message>
16565 craig 2080
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
5485 cbradney 2081
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
5874 mrdocs 2082
    <translation>Spara som &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
16565 craig 2085
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
5485 cbradney 2086
    <source>Show Text Frame Columns</source>
5874 mrdocs 2087
    <translation>Visa kolumner i textram</translation>
5485 cbradney 2088
  </message>
6261 cbradney 2089
  <message>
16565 craig 2090
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
6261 cbradney 2091
    <source>&amp;Frame...</source>
2092
    <translation type="unfinished"></translation>
2093
  </message>
2094
  <message>
16565 craig 2095
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
6261 cbradney 2096
    <source>Preview Mode</source>
2097
    <translation type="unfinished"></translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
16565 craig 2100
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
6261 cbradney 2101
    <source>Show Layer Indicators</source>
2102
    <translation type="unfinished"></translation>
2103
  </message>
6434 cbradney 2104
  <message>
16565 craig 2105
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
6434 cbradney 2106
    <source>Send to Patterns</source>
2107
    <translation type="unfinished"></translation>
2108
  </message>
7508 cbradney 2109
  <message>
16565 craig 2110
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
2111
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
2112
    <translation type="unfinished"></translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
7508 cbradney 2116
    <source>Sticky Tools</source>
2117
    <translation type="unfinished"></translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
16565 craig 2120
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
7508 cbradney 2121
    <source>&amp;Fit to Height</source>
2122
    <translation type="unfinished"></translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
16565 craig 2125
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
7508 cbradney 2126
    <source>Fit to Width</source>
2127
    <translation type="unfinished"></translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
16565 craig 2130
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
7508 cbradney 2131
    <source>Show Bleeds</source>
2132
    <translation type="unfinished"></translation>
2133
  </message>
2134
  <message>
16565 craig 2135
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
15099 cbradney 2136
    <source>Symbols</source>
2137
    <translation type="unfinished"></translation>
2138
  </message>
2139
  <message>
16565 craig 2140
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
16522 craig 2141
    <source>Insert Arc</source>
2142
    <translation type="unfinished"></translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
16565 craig 2145
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
16522 craig 2146
    <source>Insert Spiral</source>
2147
    <translation type="unfinished"></translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
16565 craig 2150
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
15892 craig 2151
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
2152
    <translation type="unfinished"></translation>
2153
  </message>
2154
  <message>
16565 craig 2155
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
14474 cbradney 2156
    <source>Insert 3D Annotation</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
  <message>
16565 craig 2160
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
15099 cbradney 2161
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
2162
    <translation type="unfinished"></translation>
2163
  </message>
2164
  <message>
16565 craig 2165
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
7508 cbradney 2166
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
2167
    <translation type="unfinished"></translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
16565 craig 2170
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
7508 cbradney 2171
    <source>Zero Width NB Space</source>
2172
    <translation type="unfinished"></translation>
2173
  </message>
9729 cbradney 2174
  <message>
16565 craig 2175
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
9729 cbradney 2176
    <source>Apostrophe</source>
2177
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
2178
    <translation type="unfinished">Apostrof</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
16565 craig 2181
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
9729 cbradney 2182
    <source>Straight Double</source>
2183
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
2184
    <translation type="unfinished">Dubbel divis</translation>
2185
  </message>
2186
  <message>
16565 craig 2187
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
9729 cbradney 2188
    <source>Single Left</source>
2189
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
2190
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster</translation>
2191
  </message>
2192
  <message>
16565 craig 2193
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
9729 cbradney 2194
    <source>Single Right</source>
2195
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
2196
    <translation type="unfinished">Enklet höger</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
16565 craig 2199
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
9729 cbradney 2200
    <source>Double Left</source>
2201
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
2202
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster</translation>
2203
  </message>
2204
  <message>
16565 craig 2205
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
9729 cbradney 2206
    <source>Double Right</source>
2207
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
2208
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
16565 craig 2211
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
9729 cbradney 2212
    <source>Single Reversed</source>
2213
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
2214
    <translation type="unfinished">Enkelt omvänt</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
16565 craig 2217
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
9729 cbradney 2218
    <source>Double Reversed</source>
2219
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
2220
    <translation type="unfinished">Dubbelt omvänt</translation>
2221
  </message>
2222
  <message>
16565 craig 2223
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
9729 cbradney 2224
    <source>Single Left Guillemet</source>
2225
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
2226
    <translation type="unfinished">Enkelt vänster gåsöga</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
16565 craig 2229
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
9729 cbradney 2230
    <source>Single Right Guillemet</source>
2231
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
2232
    <translation type="unfinished">Enkelt höger gåsöga</translation>
2233
  </message>
2234
  <message>
16565 craig 2235
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
9729 cbradney 2236
    <source>Double Left Guillemet</source>
2237
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
2238
    <translation type="unfinished">Dubbelt vänster gåsöga</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
16565 craig 2241
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
9729 cbradney 2242
    <source>Double Right Guillemet</source>
2243
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
2244
    <translation type="unfinished">Dubbelt höger gåsöga</translation>
2245
  </message>
2246
  <message>
16565 craig 2247
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
9729 cbradney 2248
    <source>Low Single Comma</source>
2249
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
2250
    <translation type="unfinished">Enkelt komma</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
16565 craig 2253
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
9729 cbradney 2254
    <source>Low Double Comma</source>
2255
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
2256
    <translation type="unfinished">Dubbelt komma</translation>
2257
  </message>
2258
  <message>
16565 craig 2259
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
9729 cbradney 2260
    <source>CJK Single Left</source>
2261
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
2262
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt vänster</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
16565 craig 2265
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
9729 cbradney 2266
    <source>CJK Single Right</source>
2267
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
2268
    <translation type="unfinished">CJK Enkelt höger</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
16565 craig 2271
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
9729 cbradney 2272
    <source>CJK Double Left</source>
2273
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
2274
    <translation type="unfinished">CJL Dubbelt vänster</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
16565 craig 2277
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
9729 cbradney 2278
    <source>CJK Double Right</source>
2279
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
2280
    <translation type="unfinished">CJK Dubbelt höger</translation>
2281
  </message>
10133 cbradney 2282
  <message>
16565 craig 2283
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
10133 cbradney 2284
    <source>&amp;400%</source>
2285
    <translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
2286
  </message>
10842 cbradney 2287
  <message>
16565 craig 2288
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
10842 cbradney 2289
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
2290
    <translation type="unfinished"></translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
16565 craig 2293
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
10842 cbradney 2294
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
2295
    <translation type="unfinished"></translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
16565 craig 2298
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
10842 cbradney 2299
    <source>Insert T&amp;able</source>
2300
    <translation type="unfinished"></translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
16565 craig 2303
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
10842 cbradney 2304
    <source>Insert &amp;Shape</source>
2305
    <translation type="unfinished"></translation>
2306
  </message>
2307
  <message>
16565 craig 2308
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
10842 cbradney 2309
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
2310
    <translation type="unfinished"></translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
16565 craig 2313
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
10842 cbradney 2314
    <source>Insert &amp;Line</source>
2315
    <translation type="unfinished"></translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
16565 craig 2318
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
10842 cbradney 2319
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
2320
    <translation type="unfinished"></translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
16565 craig 2323
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
10842 cbradney 2324
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
2325
    <translation type="unfinished"></translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
16565 craig 2328
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
10842 cbradney 2329
    <source>Scribus Homepage</source>
2330
    <translation type="unfinished"></translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
16565 craig 2333
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
10842 cbradney 2334
    <source>Scribus Online Documentation</source>
2335
    <translation type="unfinished"></translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
16565 craig 2338
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
10842 cbradney 2339
    <source>Scribus Wiki</source>
2340
    <translation type="unfinished"></translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
16565 craig 2343
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
10842 cbradney 2344
    <source>Getting Started with Scribus</source>
2345
    <translation type="unfinished"></translation>
2346
  </message>
11652 cbradney 2347
  <message>
16565 craig 2348
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
11652 cbradney 2349
    <source>Show Context Menu</source>
2350
    <translation type="unfinished"></translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
16565 craig 2353
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
11652 cbradney 2354
    <source>&amp;Manage Images</source>
2355
    <translation type="unfinished"></translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
16565 craig 2358
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
11652 cbradney 2359
    <source>&amp;About Plugins</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
16565 craig 2363
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
12281 cbradney 2364
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
11652 cbradney 2365
    <translation type="unfinished"></translation>
2366
  </message>
2367
  <message>
16565 craig 2368
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
12281 cbradney 2369
    <source>Get Vector File...</source>
11652 cbradney 2370
    <translation type="unfinished"></translation>
2371
  </message>
12281 cbradney 2372
  <message>
16565 craig 2373
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
12281 cbradney 2374
    <source>Advanced Select All...</source>
2375
    <translation type="unfinished"></translation>
2376
  </message>
2377
  <message>
16565 craig 2378
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
12281 cbradney 2379
    <source>Edit Source...</source>
2380
    <translation type="unfinished"></translation>
2381
  </message>
2382
  <message>
16565 craig 2383
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
12281 cbradney 2384
    <source>Replace Colors...</source>
2385
    <translation type="unfinished"></translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
16565 craig 2388
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
12281 cbradney 2389
    <source>Rulers Relative to Page</source>
2390
    <translation type="unfinished"></translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
16565 craig 2393
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
12281 cbradney 2394
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
2395
    <translation type="unfinished"></translation>
2396
  </message>
2397
  <message>
16565 craig 2398
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
12281 cbradney 2399
    <source>Check for Updates</source>
2400
    <translation type="unfinished"></translation>
2401
  </message>
2402
  <message>
16565 craig 2403
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
12281 cbradney 2404
    <source>Number of Pages</source>
2405
    <translation type="unfinished"></translation>
2406
  </message>
12612 cbradney 2407
  <message>
16565 craig 2408
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
12612 cbradney 2409
    <source>Adjust Image to Frame</source>
2410
    <translation type="unfinished"></translation>
2411
  </message>
12918 cbradney 2412
  <message>
16565 craig 2413
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
12937 cbradney 2414
    <source>File</source>
2415
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
2416
  </message>
2417
  <message>
16565 craig 2418
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
12937 cbradney 2419
    <source>&amp;File</source>
2420
    <translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
16565 craig 2423
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
12937 cbradney 2424
    <source>Edit</source>
2425
    <translation type="unfinished">Redigera</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
16565 craig 2428
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
12937 cbradney 2429
    <source>&amp;Edit</source>
2430
    <translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
16565 craig 2433
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
12937 cbradney 2434
    <source>Style</source>
2435
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
2436
  </message>
2437
  <message>
16565 craig 2438
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
12937 cbradney 2439
    <source>&amp;Style</source>
2440
    <translation type="unfinished"></translation>
2441
  </message>
2442
  <message>
16565 craig 2443
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
12937 cbradney 2444
    <source>Item</source>
2445
    <translation type="unfinished"></translation>
2446
  </message>
2447
  <message>
16565 craig 2448
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
12937 cbradney 2449
    <source>&amp;Item</source>
2450
    <translation type="unfinished"></translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
16565 craig 2453
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
12937 cbradney 2454
    <source>Insert</source>
2455
    <translation type="unfinished"></translation>
2456
  </message>
2457
  <message>
16565 craig 2458
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
12937 cbradney 2459
    <source>I&amp;nsert</source>
2460
    <translation type="unfinished">I&amp;nfoga</translation>
2461
  </message>
2462
  <message>
16565 craig 2463
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
12937 cbradney 2464
    <source>Page</source>
2465
    <translation type="unfinished">Sida</translation>
2466
  </message>
2467
  <message>
16565 craig 2468
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
12937 cbradney 2469
    <source>&amp;Page</source>
2470
    <translation type="unfinished">&amp;Sida</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
16565 craig 2473
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
12937 cbradney 2474
    <source>View</source>
2475
    <translation type="unfinished"></translation>
2476
  </message>
2477
  <message>
16565 craig 2478
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
12937 cbradney 2479
    <source>&amp;View</source>
2480
    <translation type="unfinished">&amp;Vy</translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
16565 craig 2483
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
12937 cbradney 2484
    <source>Extras</source>
2485
    <translation type="unfinished"></translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
16565 craig 2488
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
12937 cbradney 2489
    <source>E&amp;xtras</source>
2490
    <translation type="unfinished">E&amp;xtra</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
16565 craig 2493
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
12937 cbradney 2494
    <source>Windows</source>
2495
    <translation type="unfinished"></translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
16565 craig 2498
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
12937 cbradney 2499
    <source>&amp;Windows</source>
2500
    <translation type="unfinished">Fönste&amp;r</translation>
2501
  </message>
2502
  <message>
16565 craig 2503
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
12937 cbradney 2504
    <source>Help</source>
2505
    <translation type="unfinished"></translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
16565 craig 2508
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
12937 cbradney 2509
    <source>&amp;Help</source>
2510
    <translation type="unfinished">&amp;Hjälp</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
16565 craig 2513
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
12937 cbradney 2514
    <source>Plugin Menu Items</source>
2515
    <translation type="unfinished"></translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
16565 craig 2518
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
12937 cbradney 2519
    <source>Others</source>
2520
    <translation type="unfinished"></translation>
2521
  </message>
2522
  <message>
16565 craig 2523
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
12937 cbradney 2524
    <source>Unicode Characters</source>
2525
    <translation type="unfinished"></translation>
2526
  </message>
13027 cbradney 2527
  <message>
16565 craig 2528
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
13027 cbradney 2529
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
2530
    <translation type="unfinished"></translation>
2531
  </message>
13279 cbradney 2532
  <message>
16565 craig 2533
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
13279 cbradney 2534
    <source>New &amp;from Template...</source>
2535
    <translation type="unfinished">Ny &amp;från mall...</translation>
2536
  </message>
3064 cbradney 2537
</context>
2538
<context>
12612 cbradney 2539
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2540
  <message>
14474 cbradney 2541
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2542
    <source>CMS Settings</source>
2543
    <translation type="unfinished"></translation>
2544
  </message>
2545
</context>
2546
<context>
395 Franz 2547
  <name>AdvOptions</name>
2548
  <message>
2549
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 2550
    <translation type="obsolete">Avancerat</translation>
395 Franz 2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 2554
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
395 Franz 2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 2558
    <translation type="obsolete">Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
395 Franz 2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;UCR (Underfärgsborttagning)</translation>
395 Franz 2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 2566
    <translation type="obsolete">Applicera &amp;ICC profiler</translation>
395 Franz 2567
  </message>
2568
  <message>
2569
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 2570
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;1</translation>
395 Franz 2571
  </message>
2572
  <message>
2573
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 2574
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;2</translation>
395 Franz 2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 2578
    <translation type="obsolete">Postscript Nivå &amp;3</translation>
395 Franz 2579
  </message>
2580
  <message>
2581
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2582
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2586
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 2590
    <translation type="obsolete">Skapar Postscript Nivå 3</translation>
395 Franz 2591
  </message>
2592
  <message>
2593
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2594
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2595
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 2.
395 Franz 2596
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2600
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2601
    <translation type="obsolete">Skapar endast Postscript Nivå 1.
395 Franz 2602
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
2605
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2606
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2607
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2608
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2609
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2610
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 2611
    <translation type="obsolete">En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
395 Franz 2612
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
2613
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
2614
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
2615
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
2616
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
2617
  </message>
2618
</context>
2619
<context>
2620
  <name>Align</name>
2621
  <message>
2622
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 2623
    <translation type="obsolete">Fördela/Justera</translation>
395 Franz 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>Align</source>
3064 cbradney 2627
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
395 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 2631
    <translation type="obsolete">Horisontellt</translation>
395 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 2635
    <translation type="obsolete">Vänsterkant</translation>
395 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 2639
    <translation type="obsolete">Centrerat</translation>
395 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 2643
    <translation type="obsolete">Högerkant</translation>
395 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 2647
    <translation type="obsolete">&amp;Mellan:</translation>
395 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 2651
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 2655
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 2659
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 2663
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 2667
    <translation type="obsolete">Vertikalt</translation>
395 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 2671
    <translation type="obsolete">�erkant</translation>
395 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 2675
    <translation type="obsolete">Nederkant</translation>
395 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 2679
    <translation type="obsolete">Me&amp;llan</translation>
395 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 2683
    <translation type="obsolete">�amp;ndra inte</translation>
395 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
2686
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">&amp;Justera</translation>
395 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
2690
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 2691
    <translation type="obsolete">&amp;Förflyttning</translation>
395 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2695
    <translation type="obsolete">pt</translation>
395 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2699
    <translation type="obsolete">mm</translation>
395 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source> in</source>
1525 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">tum</translation>
395 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source> p</source>
1525 cbradney 2707
    <translation type="obsolete">p</translation>
395 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 2711
    <translation type="obsolete">Fördela &amp;jämnt</translation>
395 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2715
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
395 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 2719
    <translation type="obsolete">A&amp;nvänd</translation>
395 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2723
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
395 Franz 2724
  </message>
2725
</context>
2726
<context>
9729 cbradney 2727
  <name>AlignDistribute</name>
6530 cbradney 2728
  <message>
14474 cbradney 2729
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
6530 cbradney 2730
    <source>Align</source>
2731
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
14474 cbradney 2734
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
6530 cbradney 2735
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2736
    <translation type="unfinished">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
14474 cbradney 2739
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
6530 cbradney 2740
    <source>&amp;Relative To:</source>
2741
    <translation type="unfinished"></translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
15243 cbradney 2744
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
2745
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2746
    <translation type="unfinished"></translation>
2747
  </message>
2748
  <message>
2749
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
2750
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
2751
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
2752
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
2753
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
2754
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
2755
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
2756
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
2757
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
2758
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
2759
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
2760
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
2761
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
2762
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
2763
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
2764
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
2765
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
2766
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
2767
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
2768
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
2769
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
2770
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
2771
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
2772
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
2773
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
2774
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
2775
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
2776
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
6530 cbradney 2777
    <source>...</source>
2778
    <translation type="unfinished"></translation>
2779
  </message>
2780
  <message>
15243 cbradney 2781
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
6530 cbradney 2782
    <source>Distribute</source>
2783
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
15243 cbradney 2786
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
6530 cbradney 2787
    <source>&amp;Distance:</source>
2788
    <translation type="unfinished">Avstån&amp;d:</translation>
2789
  </message>
14474 cbradney 2790
  <message>
15243 cbradney 2791
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
2792
    <source>Reverse Distribution</source>
2793
    <translation type="unfinished"></translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
14474 cbradney 2797
    <source>Swap</source>
2798
    <translation type="unfinished"></translation>
2799
  </message>
6530 cbradney 2800
</context>
2801
<context>
9729 cbradney 2802
  <name>AlignDistributeBase</name>
2803
  <message>
2804
    <source>Align and Distribute</source>
2805
    <translation type="obsolete">Justera och fördela</translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Align</source>
2809
    <translation type="obsolete">Justera</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2813
    <translation type="obsolete">Vald hjälp&amp;linje:</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Distribute</source>
2817
    <translation type="obsolete">Fördela</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>&amp;Distance:</source>
2821
    <translation type="obsolete">Avstån&amp;d:</translation>
2822
  </message>
2823
</context>
2824
<context>
3064 cbradney 2825
  <name>AlignDistributePalette</name>
2826
  <message>
14474 cbradney 2827
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
3064 cbradney 2828
    <source>Align and Distribute</source>
5874 mrdocs 2829
    <translation>Justera och fördela</translation>
3064 cbradney 2830
  </message>
2831
  <message>
14474 cbradney 2832
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
3064 cbradney 2833
    <source>Align</source>
7716 cbradney 2834
    <translation type="unfinished">Justera</translation>
3064 cbradney 2835
  </message>
2836
  <message>
14474 cbradney 2837
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3064 cbradney 2838
    <source>&amp;Relative to:</source>
5874 mrdocs 2839
    <translation>&amp;Relativt:</translation>
3064 cbradney 2840
  </message>
2841
  <message>
14474 cbradney 2842
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3064 cbradney 2843
    <source>First Selected</source>
5874 mrdocs 2844
    <translation>Först valda</translation>
3064 cbradney 2845
  </message>
2846
  <message>
14474 cbradney 2847
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
3064 cbradney 2848
    <source>Last Selected</source>
5874 mrdocs 2849
    <translation>Sist valda</translation>
3064 cbradney 2850
  </message>
2851
  <message>
14474 cbradney 2852
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
3064 cbradney 2853
    <source>Page</source>
5874 mrdocs 2854
    <translation>Sida</translation>
3064 cbradney 2855
  </message>
2856
  <message>
14474 cbradney 2857
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
3064 cbradney 2858
    <source>Margins</source>
5874 mrdocs 2859
    <translation>Marginaler</translation>
3064 cbradney 2860
  </message>
2861
  <message>
14474 cbradney 2862
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
3064 cbradney 2863
    <source>Guide</source>
5874 mrdocs 2864
    <translation>Hjälplinje</translation>
3064 cbradney 2865
  </message>
2866
  <message>
14474 cbradney 2867
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
3064 cbradney 2868
    <source>Selection</source>
5874 mrdocs 2869
    <translation>Urval</translation>
3064 cbradney 2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
7508 cbradney 2873
    <translation type="obsolete">Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
7508 cbradney 2877
    <translation type="obsolete">Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten</translation>
3064 cbradney 2878
  </message>
2879
  <message>
15243 cbradney 2880
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
3064 cbradney 2881
    <source>Align bottoms</source>
5874 mrdocs 2882
    <translation>Justera nederkanter</translation>
3064 cbradney 2883
  </message>
2884
  <message>
15243 cbradney 2885
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
3064 cbradney 2886
    <source>Align right sides</source>
5874 mrdocs 2887
    <translation>Justera höger kanter</translation>
3064 cbradney 2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
7508 cbradney 2891
    <translation type="obsolete">Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 2892
  </message>
2893
  <message>
15243 cbradney 2894
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
3064 cbradney 2895
    <source>Center on vertical axis</source>
5874 mrdocs 2896
    <translation>Centrera runt vertikal axel</translation>
3064 cbradney 2897
  </message>
2898
  <message>
15243 cbradney 2899
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
3064 cbradney 2900
    <source>Align left sides</source>
5874 mrdocs 2901
    <translation>Justera vänsterkanter</translation>
3064 cbradney 2902
  </message>
2903
  <message>
15243 cbradney 2904
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
3064 cbradney 2905
    <source>Center on horizontal axis</source>
5874 mrdocs 2906
    <translation>Centrera runt horisontell axel</translation>
3064 cbradney 2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
7508 cbradney 2910
    <translation type="obsolete">Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt</translation>
3064 cbradney 2911
  </message>
2912
  <message>
15243 cbradney 2913
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
3064 cbradney 2914
    <source>Align tops</source>
5874 mrdocs 2915
    <translation>Justera överkanter</translation>
3064 cbradney 2916
  </message>
2917
  <message>
15243 cbradney 2918
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
3064 cbradney 2919
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
5874 mrdocs 2920
    <translation>Vald hjälp&amp;linje:</translation>
3064 cbradney 2921
  </message>
2922
  <message>
14474 cbradney 2923
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
3064 cbradney 2924
    <source>Distribute</source>
7716 cbradney 2925
    <translation type="unfinished">Fördela</translation>
3064 cbradney 2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2929
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika</translation>
3064 cbradney 2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2933
    <translation type="obsolete">Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
3064 cbradney 2934
  </message>
2935
  <message>
15243 cbradney 2936
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
3064 cbradney 2937
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
5874 mrdocs 2938
    <translation>Fördela höger kanter på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2939
  </message>
2940
  <message>
15243 cbradney 2941
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
3064 cbradney 2942
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
5874 mrdocs 2943
    <translation>Fördela nederkanterna på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2944
  </message>
2945
  <message>
15243 cbradney 2946
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
3064 cbradney 2947
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
5874 mrdocs 2948
    <translation>Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt</translation>
3064 cbradney 2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
7508 cbradney 2952
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika</translation>
3064 cbradney 2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
7508 cbradney 2956
    <translation type="obsolete">Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde</translation>
3064 cbradney 2957
  </message>
2958
  <message>
15243 cbradney 2959
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
3064 cbradney 2960
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
5874 mrdocs 2961
    <translation>Fördela vänster kanter på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2962
  </message>
2963
  <message>
15243 cbradney 2964
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
3064 cbradney 2965
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
5874 mrdocs 2966
    <translation>Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt</translation>
3064 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
15243 cbradney 2969
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
3064 cbradney 2970
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
5874 mrdocs 2971
    <translation>Fördela överkanterna på lika avstånd</translation>
3064 cbradney 2972
  </message>
2973
  <message>
15243 cbradney 2974
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
3064 cbradney 2975
    <source>&amp;Distance:</source>
5874 mrdocs 2976
    <translation>Avstån&amp;d:</translation>
3064 cbradney 2977
  </message>
2978
  <message>
15243 cbradney 2979
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
3064 cbradney 2980
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
5874 mrdocs 2981
    <translation>Fördela objekten med angivet avstånd</translation>
3064 cbradney 2982
  </message>
2983
  <message>
15243 cbradney 2984
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
3064 cbradney 2985
    <source>None Selected</source>
5874 mrdocs 2986
    <translation>Inget valt</translation>
3064 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
2989
    <source>Warning</source>
3824 cbradney 2990
    <translation type="obsolete">Varning</translation>
3064 cbradney 2991
  </message>
2992
  <message>
15294 cbradney 2993
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
3064 cbradney 2994
    <source>Y: %1%2</source>
5874 mrdocs 2995
    <translation>Y: %1%2</translation>
3064 cbradney 2996
  </message>
2997
  <message>
15294 cbradney 2998
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
3064 cbradney 2999
    <source>X: %1%2</source>
5874 mrdocs 3000
    <translation>X: %1%2</translation>
3064 cbradney 3001
  </message>
6530 cbradney 3002
  <message>
15243 cbradney 3003
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 3004
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
6530 cbradney 3005
    <translation type="unfinished"></translation>
3006
  </message>
3007
  <message>
15243 cbradney 3008
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
3009
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
3010
    <translation type="unfinished"></translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
3013
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 3014
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
6530 cbradney 3015
    <translation type="unfinished"></translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
15243 cbradney 3018
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 3019
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
6530 cbradney 3020
    <translation type="unfinished"></translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
15243 cbradney 3023
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 3024
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
6530 cbradney 3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
7508 cbradney 3027
  <message>
15243 cbradney 3028
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 3029
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
3030
    <translation type="unfinished"></translation>
3031
  </message>
3032
  <message>
15243 cbradney 3033
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 3034
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
3035
    <translation type="unfinished"></translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
15243 cbradney 3038
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 3039
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
3040
    <translation type="unfinished"></translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
15243 cbradney 3043
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 3044
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
3045
    <translation type="unfinished"></translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
15243 cbradney 3048
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 3049
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
3050
    <translation type="unfinished"></translation>
3051
  </message>
3052
  <message>
15243 cbradney 3053
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 3054
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
15243 cbradney 3058
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
3059
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
3060
    <translation type="unfinished"></translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
14474 cbradney 3064
    <source>Swap items to the left</source>
3065
    <translation type="unfinished"></translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
15243 cbradney 3068
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
14474 cbradney 3069
    <source>Swap items to the right</source>
3070
    <translation type="unfinished"></translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
15243 cbradney 3073
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 3074
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
3075
    <translation type="unfinished"></translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
16565 craig 3078
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
3079
    <source>Move</source>
3080
    <translation type="unfinished"></translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
3084
    <source>Resize</source>
3085
    <translation type="unfinished"></translation>
3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
3089
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
3090
    <translation type="unfinished"></translation>