getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"])->float Returnerar teckengrad för textramen "name". Om det finns text markerad i ramen returneras värdet för det första tecknet i markeringen. Om inget "namn" angetts returneras värdet från aktuell komponent. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames()->list Returnerar en lista med namnen på alla de i dokumentet definierade färgerna. Om inget dokument är öppet returneras en lista med färger från standarddokumentet. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog()->bool Visar dialogrutan "Nytt dokument". Skapar ett nytt dokument om användaren accepterar valda inställningar. Om användaren trycker Avbryt skapas inget dokument. Returnerar värdet "true" om ett nytt dokument skapades. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"])->string Returnerar namnet på fyllningsfärgen för objektet "name". Om "name" inte angetts används aktuell komponent. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy[, "name"]) Flyttar ett objekt enligt dx och dy relativt nuvarande position. Avstånden uttrycks i det aktuella dokumentets storleksmått (se konstanten ENHET). Om "name" inte angetts appliceras flytten på aktuellt objekt. Om objektet "name" tillhör en gruup flyttas hela gruppen. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Stänger av omritningen av sidan om bool=False, annars är omritning aktiverad. Denna ändring kvarstår även sedan skriptet avslutats, så se till att setRedraw(True) anropas i en finally:clause i början av ditt skript. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"])->string Skapar en ny rektangel på sidan och returnerar namnet. Koordinaterna anges i aktuellt dokuments storleksmått (se konstanten ENHET). "name" måste vara en unik identifierare av objektet eftersom det används som referens till objektet. Om "name" inte anges kommer Scribus att skapa ett automatiskt. Kan resa ett NameExistsError om du utryckligen anger ett namn som redan används. newPage(where [,"template"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "template" specifies the name of the template page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"template"]) Skapar en ny sida. Om "where"= -1 läggs den nya sidan till i slutet av dokumentet, annars infogas den före "where". Sidnummer börjar på 1 och räknas uppåt oberoende av vilket sidnummer som anges på förstasidan i ditt dokument. Den valfria parametern "template" anger namnet på den mall som ska användas på den nya sidan. Kan resa IndexError om sidnumret inte anges med ett passande värde setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Anger den tonade fyllning till objektet "name" till "type". Färgbeskrivningarna är samma som för setFillColor() och setFillShade(). Se även tillgängliga typer för konstanterna (FILL_<type>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Skriver "string" i Scribus meddelanderad (statusraden). Texten måste vara UTF8-kodad eller en 'Unicode'-sträng (rekommenderas). newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Skapar ett nytt dokument och returnerar "true" om det lyckas. Parametrarna har följande betydelser: size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentstorlek. Du kan använda fördefinierade konstanter såsom PAPER_<paper_type>, t. ex. PAPER_A4 etc. margins = En tupel (vänster, höger, topp, botten) som beskriver dokumentets marginaler  orientation = Sidorientering - konstanter PORTRAIT (porträtt), LANDSCAPE (landskap) firstPageNumber = Numret på dokumentets förstasida som andänds för sidnumrering. Oftast används 1 är det ofta användbart med högre nummer om du skapar dokument i flera delar. unit: Anger vilket storleksmått som dokumentet använder. Använd en fördefinierad konstant till detta: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.  facingPages = Anger om dokumentet skall arbeta med uppslag. Använd följande konstanter: FACINGPAGES, NOFACINGPAGES  firstSideLeft = Anger om förstasidan skall vara en vänster- eller högersida. Möjliga värden: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Värdena för bredd, höjd och marginaler uttrycks i det givna dokumentets storleksmått. Konstanterna PAPER_* uttrycks i punkter. Om ditt dokument inte använder punktmått måste du ta hänsyn till detta. exempel: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,                FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Skapar en ny sida. Om "where" är lika med -1 läggs den nya sidan till dokumentet. Annars infogas den nya sidan före "where". Sidnumreringen räknas från 1 och uppåt oavsett vilket nummer som visas på första sidan i dokumentet. Den extra parametern "masterpage" anger vilken mallsida som skall användas för den nya sidan. Om sidnumret är orimligt kan ett felindex skapas importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("string") Strängen måste vara ett giltigt filnamn till en SVG-bild. Texten måste vara UTF-8 kodad eller en 'unicode'-sträng (rekommenderas). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Skapa ett nytt dokument och returnera SANT om det lyckas. Parametrarna har följande innebörd: size = En tupel (bredd, höjd) som beskriver dokumentets storlek. Du kan använda den fördefinierade konstanten PAPER_<format>, t. ex. PAPER_A4 etc. margins = En tupel (vänster, höger, överkant, nederkant) som beskriver dokumentets begränsningslinjer orientation = Sidriktning - konstanterna PORTRÄTT, LANDSKAP firstPageNumber = Numret på den första sidan i dokumentet och används för sidnumreringen. Även om du vanligtvis vill ha 1 är det ibland nödvändigt med högre nummer, t. ex. när dokumentet delats upp i olika delar. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a(new line) predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,(new line) UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.(new line) unit -- detta värde anger den måttenhet som ska användas i dokumentet. Använd en fördefinierad konstant till detta, t. ex någon av: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICA, UNIT_POINTS. @default getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectObject("name") Selects the object with the given "name". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not g)ven Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional boolean "state". If "state" is not passed, text flow is toggled. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. redrawAll() Redraws all pages. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely getVGuides() See getHGuides. setVGuides() See setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius isexpressed in points. If "name" is not given the currentlyselected item is used. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positve values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. About About Scribus%1%2 Om Scribus%1%2 &About &Om Contributions from: Bidrag från: Windows port: Portning till Windows: A&uthors Skapa&re: German: Tyska: French: Franska: Italian: Italienska: Hungarian: Ungerska: Ukrainian: Ukrainska: Bulgarian: Bulgariska: Galician: Galiciska: Turkish: Turkiska: Lithuanian: Litauiska: Polish: Polska: Czech: Tjekiska: Slovak: Slovakiska: Danish: Danska: Norwegian: Norska: Welsh: Walesiska: Russian: Ryska: Brazilian: Brasilianska: Finnish: Finska: Slovenian: Slovenska: Basque: Baskiska: &Translations Översä&ttningar &Online O&nline &Close &Stäng This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och kompilerade stödbibliotek för Scribus. Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff. Avsaknad av stöd är markerat med * Development Team: Utvecklargrupp: Official Documentation: Officiell dokumentation: Other Documentation: Övrig dokumentation: English (British): Engelska (British): Swedish: Svenska: Homepage Hemsida Online Reference Online referenshandbok Bugs and Feature Requests Felrapporter och önskemål om nya funktioner Mailing List Utsändningslista Official Translations and Translators: Officiella översättningar och översättare: Esperanto: Esperanto: Korean: Koreanska: Serbian: Serbiska: Spanish: Spanska: Previous Translation Contributors: Tidigare översättare: Catalan: Katalanska: About Scribus %1 Om Scribus %1 Wiki Wiki %1 %2 %3 %1%2%3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Använder Ghostscript version %1 No Ghostscript version available Ingen Ghostscript-version tillgänglig <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Bygg-ID: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Den här panelen visar version, byggdatum och inkompilerat stöd i Scribus. C-C-T-F ska uttydas som C=littlecms C=CUPS T=stöd för TIFF och F=stöd för Fontconfig. Sista bokstaven anger renderaren C=cairo eller A=libart. Ett saknat stödbibliotek visas med *. Detta anger också med vilken version av Ghostscript som Scribus har identifierat. Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: Ikoner från projekt Tango: AboutPlugins Yes Ja No Nej Filename: Filnamn: Version: Version: Enabled: Aktiverad: Release Date: Publiceringsdatum: Description: Beskrivning: Author(s): Författare: Copyright: Copyright: License: Licens: AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Om insticksprogram &Close &Stäng Alt+C Alt+C ActionManager &New &Ny &Open... Ö&ppna... &Close &Stäng &Save &Spara Save &As... Sp&ara som... Re&vert to Saved Åter&gå till senast sparad Collect for O&utput... Samla ihop för &utskrift... Get Text... Hämta text... Append &Text... Lägg &till text... Get Image... Hämta bild... Save &Text... Spara &text... Save Page as &EPS... Spara sida som &EPS... Save as P&DF... Spara som P&DF... Document &Setup... Dokumentin&ställningar... &Print... &Skriv ut... &Quit &Avsluta &Undo Ån&gra &Redo Gö&r om &Item Action Mode Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Paste K&listra in C&lear Contents Rensa innehå&ll Select &All M&arkera allt &Deselect All Ångra &markering &Search/Replace... &Sök/Ersätt... Edit Image... Redigera bild... C&olors... Fä&rger... &Paragraph Styles... St&yckemallar... &Line Styles... &Linjemallar... &Master Pages... &Mallsidor... &Javascripts... &Javascripts... P&references... Inställninga&r... %1 pt %1 pt &Other... &Annan... &Left &Vänster &Center &Centrerat &Right Höge&r &Block &Marginajustera &Forced &Hård marginaljustering &%1 % &%1 % &Normal &Normal &Underline &Understrykning Underline &Words &Understrukna ord &Strike Through &Genomstrykning &All Caps Vers&aler Small &Caps &Kapitäler Su&perscript U&pphöjt Su&bscript Ne&dsänkt &Outline �amp;versikt S&hadow S&kugga &Image Effects B&ildeffekter &Tabulators... &Tabulatorer... D&uplicate D&uplicera &Multiple Duplicate &Duplicera flera gånger &Delete &Ta bort &Group &Gruppera &Ungroup Lås &upp grupp Is &Locked Är &låst Si&ze is Locked Storle&ken är låst Lower to &Bottom Lä&gg underst Raise to &Top Lyf&t till överst &Lower F&lytta ner en nivå &Raise Flytta &upp en nivå Send to S&crapbook Skicka till &klippbok &Attributes... Egensk&aper... I&mage Visible B&ild synlig &Update Image &Uppdatera bild Adjust Frame to Image Justera ramen till bild Extended Image Properties Utökade bildegenskaper &Low Resolution &Låg upplösning &Normal Resolution &Normal upplösning &Full Resolution &Full upplösning Is PDF &Bookmark Är ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation Är en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &Edit Shape... R&edigera form... &Attach Text to Path S&ammanfoga text med kurva &Detach Text from Path Lös&gör text från kurva &Combine Polygons Sammanf&oga polygoner Split &Polygons Dela upp &polygoner &Bezier Curve &Bezierkurva &Image Frame B&ildram &Outlines &Konturer &Polygon &Polygon &Text Frame &Textram &Glyph... Sample Text Exempeltext &Insert... &Infoga... Im&port... Im&portera... &Delete... &Ta bort... &Copy... &Kopiera... &Move... &Flytta... &Apply Master Page... &Använd mallsidor... Manage &Guides... Hantera stö&dlinjer... Manage Page Properties... Hantera sidegenskaper... &Fit in window Anpassa till &fönster &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails Minia&tyrer Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Show &Text Chain Visa &textflöde Show Control Characters Visa kontrolltecken Rulers relative to Page Linjaler relativt sida Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna &Properties Egenska&per &Scrapbook &Klippbok &Layers &Lager &Arrange Pages Ordn&a sidor &Bookmarks &Bokmärken &Measurements &Måttangivelser Action &History &Historik över händelser Preflight &Verifier &Verifiering (Pre-flight) &Align and Distribute Juster&a och fördela &Tools Verk&tyg P&DF Tools P&DF verktyg Select Item Välj objekt T&able T&abell &Shape &Form &Line &Linje &Freehand Line &Frihandslinje Rotate Item Rotera objekt Zoom in or out Förstora eller förminska Zoom in Förstora Zoom out Förminska Edit Contents of Frame Redigera raminnehåll Edit Text... Redigera text... Link Text Frames Länka textramar Unlink Text Frames Avbryt länk mellan textramar &Eye Dropper Droppv&erktyg Copy Item Properties Kopiera objektegenskaper Edit the text with the Story Editor Redigera text med Texthanteraren Insert Text Frame Infoga textram Insert Image Frame Infoga bildram Insert Table Infoga tabell Insert Shape Infoga form Insert Polygon Infoga polygon Insert Line Infoga linje Insert Bezier Curve Infoga Bezierkurva Insert Freehand Line Infoga frihandslinje &Manage Pictures Bild&hantering &Hyphenate Text A&vstava text Dehyphenate Text Ångra avstavning &Generate Table Of Contents Skapa inne&hållsförteckning &About Scribus &Om Scribus About &Qt Om &Qt Toolti&ps Verktygsti&ps Scribus &Manual... Scribus &handbok... Smart &Hyphen Smart avstavnin&g Non Breaking Dash Hårt bindestreck Non Breaking &Space Fast mellan&slag Page &Number Sid&nummer New Line Ny rad Frame Break Bryt ram Column Break Kolumnbryt Copyright Copyright Registered Trademark Registrerat varumärke Trademark Varumärke Bullet Bomber Em Dash Långt tankstreck (helfyrkant) En Dash Kort tankstreck (halvfyrkant) Figure Dash Quotation Dash Citattecken Apostrophe Apostrof Straight Double Dubbel divis Single Left Enkelt vänster Single Right Enklet höger Double Left Dubbelt vänster Double Right Dubbelt höger Single Reversed Enkelt omvänt Double Reversed Dubbelt omvänt Single Left Guillemet Enkelt vänster gåsöga Single Right Guillemet Enkelt höger gåsöga Double Left Guillemet Dubbelt vänster gåsöga Double Right Guillemet Dubbelt höger gåsöga Low Single Comma Enkelt komma Low Double Comma Dubbelt komma CJK Single Left CJK Enkelt vänster CJK Single Right CJK Enkelt höger CJK Double Left CJL Dubbelt vänster CJK Double Right CJK Dubbelt höger Toggle Palettes Växla paletter Toggle Guides Växla hjälplinjer Print Previe&w Skriv ut förhands&visning &JavaScripts... &JavaScripts... Convert to Master Page... Omvandla till mallsidor... &Cascade &Kaskad &Tile &Sida vid sida &About Plug-ins Om insticksprogr&am More Info... Mer info... &Printing Enabled &Utskrift aktiverad &Flip Horizontally &Vänd horisontellt &Flip Vertically &Vänd vertikalt Show Rulers Visa linjaler &Outline Document Outline Palette Öve&rsikt Solidus Snedstreck Middle Dot Mager punkt En Space Halv fyrkant Em Space Hel fyrkant Thin Space Smalt mellanslag Thick Space Tjockt mellanslag Mid Space Normalt mellanslag Hair Space Hårtunnt mellanslag Insert Smart Hyphen Infoga smart avstavning Insert Non Breaking Dash Infoga icke-brytande bindestreck Insert Non Breaking Space Infoga icke-brytande mellanslag Insert Page Number Infoga sidnummer ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... S&tilmallar... &Outline type effect K&ontur &Outlines Convert to oulines &Konturer Paste (&Absolute) Klistra in (&Absolut) C&lear Ra&dera Insert PDF Push Button Infoga PDF tryckknapp Insert PDF Text Field Infoga PDF textfält Insert PDF Check Box Infoga PDF kryssruta Insert PDF Combo Box Infoga PDF kombobox Insert PDF List Box Infoga PDF listbox Insert Text Annotation Infoga Textmarkering Insert Link Annotation Infoga länkmarkering Save as &EPS... Spara som &EPS... Show Text Frame Columns Visa kolumner i textram AdvOptions Advanced Options Avancerat Mirror Page(s) &Horizontal Spegla sida(sidor) &horisontellt Mirror Page(s) &Vertical Spegla sida(sidor) &vertikalt Apply Under Color &Removal Applicera &UCR (Underfärgsborttagning) Apply &ICC Profiles Applicera &ICC profiler PostScript Level &1 Postscript Nivå &1 PostScript Level &2 Postscript Nivå &2 PostScript Level &3 Postscript Nivå &3 &OK &OK &Cancel &Avbryt Creates PostScript Level 3 Skapar Postscript Nivå 3 Creates PostScript Level 2 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 2. OBS! Detta kan skapa stora filer. Creates PostScript Level 1 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 1. OBS! Detta kan skapa stora filer. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line) vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line) UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line) i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line) och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line) UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger Align Distribute/Align Fördela/Justera Align Justera Horizontal Horisontellt Left Sides Vänsterkant Middles Centrerat Right Sides Högerkant &Between: &Mellan: &Do Not Change �amp;ndra inte A&lign &Justera Di&splacement &Förflyttning Distribute &Evenly Fördela &jämnt Vertical Vertikalt Top Sides �erkant Bottom Sides Nederkant Bet&ween: Me&llan Do &Not Change �amp;ndra inte Al&ign &Justera Dis&placement &Förflyttning pt pt mm mm in tum p p Distribute E&venly Fördela &jämnt &OK &OK &Apply A&nvänd &Cancel &Avbryt AlignDistributePalette Align and Distribute Justera och fördela Align Justera &Relative to: &Relativt: First Selected Först valda Last Selected Sist valda Page Sida Margins Marginaler Guide Hjälplinje Selection Urval Align right sides of objects to left side of anchor Justera höger kanter av objekt till vänster kant på fästpunkten Align left sides of objects to right side of anchor Justera vänster kanter av objekt till höger kant på fästpunkten Align bottoms Justera nederkanter Align right sides Justera höger kanter Align tops of objects to bottom of anchor Justera överkant på objekt till nederkant på fästpunkt Center on vertical axis Centrera runt vertikal axel Align left sides Justera vänsterkanter Center on horizontal axis Centrera runt horisontell axel Align bottoms of objects to top of anchor Justera nederkant på objekt till överkant på fästpunkt Align tops Justera överkanter &Selected Guide: Vald hjälp&linje: Distribute Fördela Make horizontal gaps between objects equal Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Gör det horisontella avståndet mellan objekten lika med angivet värde Distribute right sides equidistantly Fördela höger kanter på lika avstånd Distribute bottoms equidistantly Fördela nederkanterna på lika avstånd Distribute centers equidistantly horizontally Fördela mittpunkterna på lika avstånd horisontellt Make vertical gaps between objects equal Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika Make vertical gaps between objects equal to the value specified Gör det vertikala avståndet mellan objekten lika med angivet värde Distribute left sides equidistantly Fördela vänster kanter på lika avstånd Distribute centers equidistantly vertically Fördela mittpunklterna på lika avstånd vertikalt Distribute tops equidistantly Fördela överkanterna på lika avstånd &Distance: Avstån&d: Distribute the items with the distance specified Fördela objekten med angivet avstånd None Selected Inget valt Warning Varning Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 AlignSelect Align Text Left Vänsterjustera text Align Text Right Högerjustera text Align Text Center Centrera text Align Text Justified Marginaljustering Align Text Forced Justified Hård marginaljustering Annot Field Properties Fältegenskaper Type: Typ: Button Knapp: Text Field Textfält: Check Box Kryssruta: Combo Box Radioknapp: List Box Lista Properties Egenskaper Name: Namn: Tool-Tip: Verktygstips: Text Text Font for use with PDF 1.3: Teckensnitt att använda med PDF 1.3: Border Ram Color: Färg: None Inget Width: Bredd: Thin Tunn Normal Normal Wide Bred Style: Stil: Solid Heldragen Dashed Streckad Underline Understruken Beveled Fasad Inset Infälld Other Annan Read Only Endast läsning Required Nödvändigt Don't Export Value Exportera inte värdet Visibility: Synlighet: Visible Synlig Hidden Dold No Print Ingen utskrift No View Visas inte Appearance Utseende Text for Button Down Text när knapp trycks ner Text for Roll Over Text som visas vid Mus-över Icons Ikoner Use Icons Använd ikoner Remove Ta bort Pressed Tryckt Roll Over Mus-över Icon Placement... Ikonplacering... Highlight Markera Invert Invertera Outlined Konturerad Push Tryck Multi-Line Flerradig Password Lösenord Limit of Begränsning Characters Tecken Do Not Scroll Rulla (scrolla) inte Do Not Spell Check Kör inte Rättstavning Check Style: Kontrollera stil: Check Kontrollera Cross Kors Diamond Diamant Circle Cirkel Star Stjärna Square Kvadrat Default is Checked Startvärde markerat Editable Redigerbar Options Alternativ Java Script Java Script Go To Gå till Submit Form Skicka formulär Reset Form Återställ Import Data Importera data Event: Händelse: Mouse Up Mus upp Mouse Down Mus ner Mouse Enter Mus aktiverar Mouse Exit Mus avslutar On Focus I fokus On Blur Ej i fokus Script: Skript: Edit... Redigera... Submit to URL: Skicka till URL: Submit Data as HTML Skicka data som HTML Import Data from: Importera data från: Destination Mottagare To File: Till fil: Change... Ändra... Page: Sida: X-Pos: X-Pos: pt pt Y-Pos: Y-Pos: Action Åtgärd Field is formatted as: Fält är formatterat som: Plain Normal Number Nummer Percentage Procent Date Datum Time Tid Custom Anpassad Number Format Nummerformat Decimals: Decimaler: Use Currency Symbol Använd valutasymbol Prepend Currency Symbol Lägg till valutasymbol först Formatting Formattera Percent Format Procentformat Date Format Datumformat Time Format Tidformat Custom Scripts Anpassade skript Format: Format: Keystroke: Snabbkommando: Format Format Value is not validated Värdet är ej bekräftat Value must be greater than or equal to: Värdet måste vara större än eller lika med: and less or equal to: och mindre än eller lika med: Custom validate script: Anpassat valideringsskript: Validate Bekräfta Value is not calculated Värde har ej beräknats Value is the Värdet är sum summa product produkt average medelvärde minimum minimum maximum maximum of the following fields: av följande fält: Pick... Välj... Custom calculation script: Anpassat beräkningsskript: Calculate Beräkna OK OK Cancel Avbryt Flag is ignored for PDF 1.3 Markering beaktas ej för PDF 1.3 Enter a comma separated list of fields here Ange en kommaseparerad fältförteckning här You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner Open Öppna Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*) Example: Exempel: Selection Change Ändring av markering PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Alla filer(*) None highlight Inget None action Inget Annota Annotation Properties Egenskaper Anteckningar Text Text Link Länk External Link Extern länk External Web-Link Extern webblänk Destination Mottagare pt pt Open Öppna PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*) &Type: &Typ: C&hange... Ä&ndra... &Page: &Sida: &X-Pos &X-Pos &Y-Pos: &Y-Pos: &OK &OK &Cancel &Avbryt ApplyMasterPageDialog Normal Normal Apply Master Page Använd mallsida &Master Page: &Mallsida: Apply To Använd på Current &page Aktuell &sida Alt+P Alt+P &Even pages Jämna sid&or Alt+E Alt+E O&dd pages U&dda sidor Alt+D Alt+D &All pages &Alla sidor Alt+A Alt+A &Within range Ino&m givet område Alt+W Alt+W to till Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Använd den valda mallsidan jämna, udda eller alla sidor inom följande område ApplyT Apply Template Använd mall &Template: &Mall: Normal Normal Apply to &Current Page Använd på &nuvarande sida Apply to all &even Pages Använd på alla &jämna sidor Apply to all &odd Pages Använd på alla &ojämna sidor Apply from &Page: Använd från &sida: To: Till: &OK &OK &Cancel &Avbryt ArrowChooser None Inget Barcode &Barcode Generator... Strec&kkodsgenerator... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Scribus framsida för Pure Postscript Streckkodskrivare BarcodeGenerator Error opening file: %1 Fel vid öppnande av fil: %1 12 or 13 digits 12 eller 13 siffror 8 digits 8 siffror 11 or 12 digits 11 eller 12 siffror 7 or 8 digits 7 eller 8 siffror 5 digits 5 siffror 2 digits 2 siffror 9 or 10 digits separated appropriately with dashes 9 eller 10 siffror korrekt separerade med bindestreck Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Varierande antal tecken, siffror och någon av symbolerna -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variabelt antal ASCII-tecken och särskilda funktionssymboler börjande med lämpligt starttecken från den inledande teckenuppsättningen. UCC/EAN-128s måste ha en obligatorisk FNC1 symbol omedelbart efter starttecknet. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variabelt antal siffror eller någon av symbolerna -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variabelt antal siffror. En ITF-14 har 14 tecken och saknar kontrollsiffra Variable number of digits Variabelt antal siffror Variable number of digits and capital letters Variabelt antal siffror eller versaler Variable number of hexadecimal characters Variabelt antal hexadecimala tecken Barcode incomplete Streckkoden är ofullständig BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Skapare av streckkoden Barcode Streckkod &Type: &Typ: Select one of the available barcode type here Välj en av de tillgängliga streckkodstyperna här The numeric representation of the code itself. See the help message below Den numeriska representationen av koden själv. Se hjälpmeddelandet nedan Reset the barcode samples Återställ exemplen på streckkod &Include text in barcode &Inkludera text i streckkoden Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Om kontrollerad så kommer det att finnas siffror även i streckkoden &Guard whitespace Bevaka &mellanrummen Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Rita pilar för att se till att det finns utrymme vid sidan av koden Colors Färger &Background &Bakgrund Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Bakgrundsfärg - under kodraderna &Lines &Linjer Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Färger på raderna i streckkoden &Text &Text Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Färg på text och siffror Hints and help is shown here Förslag och hjälp visas här Preview of the result. 72dpi sample. Förhandsvisa resultatet. 72dpi provexempel. Co&de: Ko&d: I&nclude checksum I&nkludera kontrollsumma Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Skapa och inkludera kontrollsumma i streckkoden Incl&ude checksum digit Inkl&udera siffra från kontrollsumma Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Inkludera siffra från kontrollsumma i streckkoden Biblio Scrapbook Klippbok, &New &Ny &Load... &Ladda... &Save &Spara Save &As... Spara &som... &Close &Stäng &Small &Liten &Medium &Medium &Large S&tor &File &Fil &Preview För&handsvisning Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Klippbok (*.scs);;Alla filer (*) Rename Byt namn Delete Ta bort Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Object Objekt &Name: &Namn: New Entry Ny artikel Name "%1" is not unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt Välj ett nytt. Choose a Scrapbook Directory Välj en katalog för klippboken Choose a Directory Välj en katalog Scrapbook (*.scs) Klippbok (*.scs) Choose a scrapbook file to import Välj en klippboksfil att importera Create a new scrapbook page Skapa en ny klippbokssida Load an existing scrapbook Läs in en befintlig klippbok Save the selected scrapbook Spara den valda klippboken Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importera en klippboksfil från Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook Stäng den valda klippboken BookMView Bookmarks Bokmärken Move Bookmark Flytta bokmärken Insert Bookmark Lägg till bokmärke Cancel Avbryt BookPalette Bookmarks Bokmärken ButtonIcon Icon Placement Ikonplacering Layout: Layout: Caption only Endast text Icon only Endast ikon Caption below Icon Text under ikon Caption above Icon Text ovanför ikon Caption right to Icon Text till höger om ikon Caption left to Icon Text till vänster om ikon Caption overlays Icon Text ovanpå ikon Scale: Skala: Always alltid When Icon is too small När ikonen är för liten When Icon is too big När ikonen är för stor Never Aldrig Scale How: Skala hur: Proportional Proportionellt Non Proportional Icke-proportionellt Icon Ikon OK OK Cancel Avbryt Reset Återställ CMSPrefs Color Management Settings Inställningar för färghantering &Activate Color Management &Aktivera färghantering System Profiles Systemprofiler &Pictures: &Bilder: &Solid Colors: &Fyllda färger: &Monitor: &Monitor: P&rinter: S&krivare: Rendering Intents Återgivningsavsikt Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri M&onitor: M&onitor: Pr&inter: S&krivare: Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulera skrivare på skärmen Mark Colors out of &Gamut Markera färger utanför &färgområdet Use &Blackpoint Compensation Använd &svartpunktskompensation &OK &OK &Cancel &Avbryt Default color profile for imported images Standard färgprofil vid import av bilder Default color profile for solid colors on the page Standard färgprofil för tonplattor på sidan Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardvärde för återgivningen på din monitor. Om du inte vet varför du bör ändra bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardvärde för återgivningen på din skrivare. Om du inte vet varför du bör ändra bör du välja Relative Colorimetric eller Perceptual. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Tillåt 'soft proofing' för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line) baserat på din valda skrivarprofil. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line) Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line) Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton. &RGB Pictures: &RGB-bilder: &CMYK Pictures: &CMYK-bilder: Default color profile for imported CMYK images Standard färgprofil för importerade CMYK-bilder Default color profile for imported RGB images Standard färgprofil för importerade RGB-bilder &RGB Solid Colors: &RGB Tonplattor: &CMYK Solid Colors: &CMYK Tonplattor: Pictures: Bilder: Sol&id Colors: Tonp&lattor: Convert all colors to printer space Konvertera alla färger till skrivarens färgrymd Default color profile for solid RGB colors on the page Standard färgprofil för RGB tonplattor på sidan Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard färgprofil för CMYK-tonplattor på sidan Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för tonplattor -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standardrendering avsedd för bilder -- såvida du inte vet varför det ska ändras. Relativ colormetri eller perceptuell bör användas. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simulerar full färghanteringsmiljö: Alla färger, rgb eller cmyk, konverteras till skrivarens färgrymd. CMYKChoose Edit Color Redigera färg &Name: &Namn: Color &Model Färg&modell CMYK CMGS RGB RGB Web Safe RGB Webbsäker RGB New Ny Old Gammal &OK &OK &Cancel &Avbryt HSV-Colormap HSV-färgkarta C: C: % % M: M: Y: G: K: S: Dynamic Color Bars Dynamiska färgstaplar Static Color Bars Statiska färgstaplar R: R: G: G: B: B: Warning Varning Name of the Color is not unique Namnet på färgen är inte unikt OK OK None Inget You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Du kan inte skapa en färg med namnet "%1". Namnet är reserverat för en transparent färg Is Spot Color Är en tonplatta Is Registration Color Är en färgseparation You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Du kan inte skapa en färg med namnet "%1". Det är ett reserverat namn för genomskinlig färg Name of the color is not unique Färgens namn är inte unikt ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se en miniatyrbild om du trycker ner och håller den högra musknappen nere. Kommandot Infoga infogar ett smalt avstånd i urvalet nedan, och kommandot Ta bort tar bort den senast infogade CharSelect Select Character: Välj tecken: Font: Teckensnitt: Character Class: Teckenklass: &Insert &Infoga C&lear Ra&dera &Close &Stäng Insert the characters at the cursor in the text Infoga tecken vid markören i texten Delete the current selection(s). Ta bort aktuell(a) markering(ar). Close this dialog and return to text editing. Stäng denna dialogruta och återvänd till textredigering. Full Character Set Full teckenuppsättning Basic Latin Grundläggande Latin Latin-1 Supplement Latin-1 tillägg Latin Extended-A Latin Utökad-A Latin Extended-B Latin Utökad-B General Punctuation Allmän interpunktion Super- and Subscripts Upp- eller nedsänkt Currency Symbols Valutasymboler Letterlike Symbols Bokstavsliknande symboler Number Forms Nummerformer Arrows Pilar Mathematical Operators Matematiska operatorer Box Drawing Rita rutor Block Elements Större beståndsdel Geometric Shapes Geometriska former Miscellaneous Symbols Blandade symboler Dingbats Teckensymboler (dingbats) Small Form Variants Ligatures Ligaturer Specials Special Greek Grekiska Greek Extended Grekiska (utökad) Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk (tillägg) Arabic Arabiska Arabic Extended A Arabiska Utökad A Arabic Extended B Arabiska Utökad B Hebrew Hebreiska &Insert Code: &Infoga kod: Close this dialog and return to text editing Stäng dialogrutan och återvänd till textredigering Type in a four digit unicode value directly here Skriv in ett fyrsiffrigt unicode-värde här CheckDocument Current Profile: Aktuell profil: Items Objekt Problems Problem Glyphs missing Text overflow Text överflödar Object is not on a Page Objektet finns inte på någon sida Missing Image Bild saknas Object has transparency Objekt har genomskinlighet Object is a placed PDF Objektet är en monterad PDF Document Dokument No Problems found Inga problem funna Page Sida Free Objects Lösgör objekt Problems found Problem hittade Preflight Verifier Object is a PDF Annotation or Field Objektet är en PDF-notering eller -fält &Ignore Errors &Ignorera fel Check again Kontrolera igen Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildens upplösning är mindre än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildens upplösning är större än %1 DPI, aktuellt värde är %2 x %3 DPI Image is GIF Bilden är en GIF CheckerPrefsList Postscript Postscript ChooseStyles Choose Styles Välj stilmall Available Styles Tillgängliga stilmallar OK OK Cancel Avbryt CollectForOutput Choose a Directory Välj en katalog Collecting... Samlar ihop... Warning Varning Cannot collect all files for output for file: %1 Kan inte samla ihop alla filer för filen: %1 Cannot collect the file: %1 Kan inte samla ihop filen: %1 ColorManager Colors Färger &Import &Importera &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: &Save Color Set &Spara färggrupp Choose a color set to load Välj färggrupp att ladda Save the current color set Spara aktuell färggrupp Remove unused colors from current document's color set Ta bort oanvända färger från aktuellt dokuments färggrupp Import colors to the current set from an existing document Importera färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Edit the currently selected color Redigera vald färg Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg Delete the currently selected color Ta bort vald färg Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp &Name: &Namn: Choose a Name Välj ett namn Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Copy of %1 Kopia av %1 New Color Ny färg ColorWheel Monochromatic Monokromatisk Analogous Motsvarande Complementary Komplementär Split Complementary Dela komplementär Triadic Tetradic (Double Complementary) Tetraidisk (dubbelt komplementärt) Base Color Basfärg Monochromatic Light Ljust monokromatiskt Monochromatic Dark Mörkt monomkromatiskt 1st. Analogous Första motsvarande 2nd. Analogous Andra motsvarande 1st. Split Första delade 2nd. Split Andra delade 3rd. Split Tredje delade 4th. Split Fjärde delade 1st. Triadic 2nd. Triadic 1st. Tetradic (base opposite) 2nd. Tetradic (angle) 3rd. Tetradic (angle opposite) ColorWheelDialog Normal Vision Normalsyn Full Color Blindness Full färgblindhet Vision Defect: Synfel: Color Wheel Färghjul Color Färg Name Namn C C M M Y Y K K Select Method: Välj metod: Angle (0 - 90 degrees): Vinkel (0 - 90 grader): &Merge Colors Sa&mmanfoga färger &Replace Colors Byt ut fä&rger &Cancel &Avbryt Merge created colors into the document colors Sammanfoga skapade färger med dokumentets färger Replace created colors in the document colors Byt ut skapade färger i dokumentets färger Leave colors untouched Lämna färger orörda Merging colors Sammanfoga färger Error: Fel: Now opening the color manager. Nu öpnnas färghanteraren. Color Merging Färger sammanfogas Cr&eate color... Skapa fär&g... &Import existing color... &Importera existerande färg... &Merge colors Sa&mmanfoga färger &Replace colors Byt ut fä&rger E&xit A&vsluta C&olor Fä&rg Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Skillnad upptäckt mellan valt värde och de beräknade. Mer information finns i dokumentationen. Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Klicka på hjulet för att få basfärgen. Tonen ges i HSV-värde. Sample color scheme Exempel på färgschema Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Välj en av metoderna för att skapa ett färgschema. Mer information finns i dokumentationen. Colors of your chosen color scheme Färger från det valda färgschemat Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simulera vanliga synfel här. Välj typ av synfel. New Color Ny färg Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Kan inte hitta den begärda färgen. Du har antagligen valt svart, grå eller vit. Det finns inget sätt att hantera denna färg. C&olor Components... Färgk&omponenter... Protanopia (Red) Protanopia (Red) Deuteranopia (Green) Deuteranopia (Green) Tritanopia (Blue) Tritanopia (Blue) Color %1 exists already! Färgen %1 finns redan! Color %1 appended. Färgen %1 tillagd. ColorWheelPlugin &Color Wheel... Färg&hjul... Color setting helper Hjälpreda för färginställning Color selector with color theory included. Färgvälhjare med inkluderad färgteori. CommonStrings &Apply A&nvänd &Cancel &Avbryt None Inget &OK &OK &Save &Spara Warning Varning None color name Inget Custom CommonStrings, custom page size Anpassad Single Page Enkelsidig Double Sided Dubbelsidig 3-Fold 3-vik 4-Fold 4-vik Left Page Vänster sida Middle Mellan Middle Left Mellan vänster Middle Right Mellan höger Right Page Höger sida Monday Måndag Tuesday Tisdag Wednesday Onsdag Thursday Torsdag Friday Fredag Saturday Lördag Sunday Söndag January Januari February Februari March Mars April April May Maj June Juni July Juli August Augusti September September October Oktober November November December December Cpalette Shade: Nyans: % % Opacity: Täckning: Normal Normal Horizontal Gradient Horisontell toning Vertical Gradient Vertikal toning Diagonal Gradient Diagonal toning Cross Diagonal Gradient Korsvis, diagonal toning Radial Gradient Radiell toning Free linear Gradient Anpassad linjär toning Free radial Gradient Anpassad radiell toning X1: X1: Y1: Y1: pt pt X2: X2: Y2: Y2: Edit Line Color Properties Redigera linjens färgegenskaper Edit Fill Color Properties Redigera fyllningsfärgens egenskaper Saturation of color Färgmättnad: Normal or gradient fill method Normal eller tonad fyllning Set the transparency for the color selected Ange graden av transparens för vald färg Color of selected object Färg på valt objekt None Inget mm mm in tum p p Move Vector Flytta vektor Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Flytta början på toningsvektorn med vänster musknapp nedtryckt och flytta slutet på toningsvektorn med höger musknapp nedtryckt CsvDialog CSV Importer Options Alternativ för CSV-import Field delimiter: Fältavgränsare: (TAB) (TAB) Value delimiter: Värdeavgränsare: None Inget First row is a header Första raden är rubrik OK OK Cancel Avbryt None delimiter Inget CupsOptions Printer Options Skrivaralternativ Page Set Sidan inställd All Pages Alla sidor Even Pages only Endast jämna sidor Odd Pages only Endast udda sidor Mirror Spegla No Nej Yes Ja Orientation Orientering Portrait Porträtt Landscape Landskap N-Up Printing Utskrift av N-sidor på arket Page per Sheet Sida per ark Pages per Sheet Sidor per ark Option Alternativ Value Värde &OK &OK &Cancel &Avbryt This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line) De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line) Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp > Om.(new line) Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line) Eventuellt saknat stöd markeras med *. This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Denna panel visar olika CUPS-alternativ vid utskrift. De tillgängliga parametrarna bestämms av skrivarens drivrutin. Du kan bekräfta stöd för CUPS genom att välja Hjälp>Om. Sök efter: C-C-T vilket översätts till C=CUPS, C=littlecms och T=TIFF-stöd. Saknas ett bibliotek markeras det med * CustomFDialog &Compress File &Komprimera fil &Include Fonts &Inkludera teckensnitt Encoding: Kodning: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Förflyttar till din dokumentmapp. Du kan ange dokumentmapp i Inställningar. CwSetColor Set Color Components Ange färgkomponenter CMYK CMGS RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: S: Set &RGB Ange &RGB Set C&MYK Ange C&MGS Set &HSV Ange &HSV DeferredTask Cancelled by user Avbruten av användaren DelColor Delete Color Ta bort färg Delete color: Ta bort färg. ? ? Replace it with: Ersätt med: OK OK Cancel Avbryt None Inget &OK &OK &Cancel &Avbryt Delete Color: Ta bort färg: Replace With: Ersätt med: DelPages Delete Pages Ta bort sidor Delete from: Ta bort från: to: till: &OK &OK &Cancel &Avbryt Delete From: Ta bort från: DelStyle Delete Style Ta bort stilmall Delete Style: Ta bort stilmall: Replace With: Ersätt med: No Style Ingen stilmall DmF Missing Font Saknat teckensnitt The Font %1 is not installed. Teckensnitt %1 är inte installerat. Use Använd instead istället OK OK DocIm Importing failed Importen misslyckades Importing Word document failed %1 Import av word-dokument misslyckades %1 DocInfos Document Information Dokumentinformation &Title: &Titel: &Author: &Författare: &Keywords: &Nyckelord: Descri&ption: Beskri&vning: P&ublisher: U&tgivare: &Contributors: &Bidragare: Dat&e: Dat&um: T&ype: T&yp: F&ormat: F&ormat: Identi&fier: Identi&fierare: &Source: &Källa: &Language: S&pråk: &Relation: &Relation: Co&verage: Täc&kning: Ri&ghts: Rätti&gheter: &Document &Dokument Further &Information Ytterligare &information The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ett namn för dokumentet.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line) Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line) Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer. A person or organisation responsible for making the document available En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line) RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line) alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH. A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett. Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m. &OK &OK &Cancel &Avbryt Documen&t Dokumen&t The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Delete the currently selected section. 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... a, b, c, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. Page Number Out Of Bounds The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). DocSectionsBase Document Sections Name Namn From To Style Stil Start &Add &Lägg till Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D Shown DocumentItemAttributes None Inget Relates To Is Parent Of Is Child Of Text Frames Image Frames Boolean Integer String Name Namn Type Typ Value Värde &Add &Lägg till Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort C&lear Ra&dera None relationship Inget None auto add Inget None types Inget Real Number DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Name Namn Type Typ Value Värde Parameter Relationship Relationship To Auto Add To &Add &Lägg till Alt+A &Copy Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort Alt+D C&lear Ra&dera Alt+L Druck Setup Printer Skrivarinställningar Print Destination Vald skrivare File Fil &Options... &Alternativ &File: &Fil: C&hange... Ä&ndra... A&lternative Printer Command A&lternativt skrivarkommando Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Använd en annan skrivarhanterare, t ex kprinter eller gtklp,(new line) för att utnyttja ytterligare skrivaralternativ. Co&mmand: Ko&mmando: Range Avsnitt Print &All S&kriv ut allt Print Current Pa&ge Skriv ut aktuell si&da Print &Range Skriv &ut avsnitt Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. N&umber of Copies: An&tal kopior: Options Alternativ Print &Normal Skriv ut &Normal Print &Separations Skriv ut s&eparationer All Allt Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Pr&int In Color If Available Skriv ut i färg om tillgängligt Print In Gra&yscale Skriv ut i gråskala Ad&vanced Options... A&vancerat... &Print &Skriv ut &Cancel &Avbryt Save as Spara som Postscript-Files (*.ps);;All Files (*) Postscriptfiler (*.ps);; Alla filer (*) Print Normal Print Separations Print in Color if Available Print in Grayscale PostScript Level 1 PostScript Level 2 PostScript Level 3 Page Sida Mirror Page(s) Horizontal Mirror Page(s) Vertical Set Media Size Color Färg Apply Under Color Removal Convert Spot Colors to Process Colors Apply ICC Profiles Advanced Options Avancerat Preview... Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Clip to Page Margins Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen Failed to retrieve printer settings Do not show objects outside the margins on the printed page Force Overprint Mode Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings EPSPlug Importing File: %1 failed! Import av fil:(new line) %1(new line) misslyckades! Fatal Error Allvarligt fel Error Fel Importing PostScript Importerar PostScript Analyzing PostScript: Analyserar PostScript: Generating Items Skapar objekt Converting of %1 images failed! Konvertering av %1 bilder misslyckades! EditMacroDialog &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Alt+O Alt+O EditStyle Edit Style Redigera stilmall &Name: &Namn: Character Tecken &Font: &Teckensnitt: pt pt Si&ze: Stor&lek: Effect: Effekt: &Alignment: &Justering: &Drop Caps An&fang &Lines: &Linjer: F&ill Color: F&yllnadsfärg: St&roke Color: Streckfärg: None Inget Vertical Spaces Vertikala mellanrum Adjust to Baseline &Grid Justera mot &baslinjer Line &Spacing: Radav&stånd Abo&ve: O&vanför: &Below: Nedan&för: Tabulators and Indentation Tabulatorer och indrag &OK &OK &Cancel &Avbryt Name of your paragraph style Namn på styckemall Font of selected text or object Teckensnitt från vald text eller objekt Font Size Teckengrad Color of text fill Textens fyllnadsfärg Color of text stroke Textens konturfärg Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line) Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress. Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader. Align text to baseline grid Justera texten efter baslinjerna Spacing above the paragraph Utrymme ovanför stycke Spacing below the paragraph Utrymme nedanför stycke Line Spacing Radavstånd mm mm in tum p p Warning Varning Name of the Style is not unique Namnet på stilmallen är inte unikt OK OK % % Distances Avstånd Fixed Linespacing Fast radavstånd Automatic Linespacing Automatiskt radavstånd Align to Baseline Grid Justera mot baslinjemönstret Drop Caps Anfanger Distance from Text: Avstånd till text: Preview of the Paragraph Style Förhandsvisning av stilmallar för stycke Determines the gap between the DropCaps and the Text Beräknar avståndet mellan anfang och texten Toggles sample text of this paragraph style Name of the style is not unique Background Bakgrund Select for easier reading of light coloured text styles Manual Tracking Offset to baseline of characters Click to select the line spacing mode Editor Editor &New &Ny &Open... �amp;ppna... Save &As... Spara &som... &Save and Exit &Spara och avsluta &Exit without Saving &Avsluta utan att spara &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Klipp ut &Copy K&opiera &Paste Klistr&a in C&lear Ra&dera &Get Field Names &Hämta fältnamn &File &Fil &Edit R&edigera Javascripts (*.js);;All Files (*) Javascripts (*.js);;Alla filer (*) JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Alla filer (*) EffectsDialog Image Effects Options: Color: Färg: Shade: Nyans: Brightness: Contrast: Radius: Value: Posterize: Available Effects Blur Brightness Colorize Contrast Grayscale Invert Invertera Posterize Sharpen >> << Effects in use OK OK Cancel Avbryt ExportForm Choose a Export Directory Välj en katalog att exportera till Export as Image(s) Exportera som bild(er) &Export to Directory: &Exportera till katalog: C&hange... Ä&ndra... Options Alternativ Image &Type: Bild&typ: &Quality: &Kvalitet: &Resolution: &Upplösning: % % dpi dpi Range Avsnitt &Current page &Aktuell sida &All pages &Alla sidor &Range &Avsnitt &OK &OK &Cancel &Avbryt C C Export a range of pages Exportera en grupp sidor Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Export all pages Exportera alla sidor Export only the current page Exportera endast aktuell sida Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Bildens upplösning(new line) Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet Available export formats Tillgängliga exportformat The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line) Namnet på den exporterade filen blir 'dokumentnamn-sidnummer.filtyp' Change the output directory Ändra utmatningskatalog &Size: &Storlek: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Bildstorlekar. 100% för ursprungsstorlek, 200% för dubbla storleken etc. Image size in Pixels Bildstorlek i pixlar ExtImageProps Extended Image Properties Normal Normal Darken Lighten Hue Saturation Mättnad Color Färg Luminosity Multiply Screen Dissolve Dissolve Overlay Hard Light Soft Light Difference Exclusion Color Dodge Color Burn Exlusion Blend Mode: Opacity: Täckning: % % Name Namn Background Bakgrund Layers Lager Don't use any Path Paths Sökvägar FDialogPreview Size: Storlek: Title: Titel: No Title Ingen titel Author: Författare: Unknown Okänd Scribus Document Scribusdokument Resolution: DPI CMYK CMGS RGB RGB Colorspace: Grayscale Farbmanager Colors Färger &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: &Save Color Set &Spara färggrupp &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a color set to load Välj färggrupp att ladda Save the current color set Spara aktuell färggrupp Remove unused colors from current document's color set Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp Append colors to the current set from an existing document Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Edit the currently selected color Redigera vald färg Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg Delete the currently selected color Ta bort vald färg Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp &Name: &Namn: Choose a Name Välj namn Open �pna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Copy of %1 Kopia av %1 New Color Ny färg None Inget &Import &Importera FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Några teckensnitt som använts i detta dokument har ersatts: was replaced by: ersattes av: FontPrefs Global Font Settings Globala inställningar för teckensnitt Available Fonts Tillgängliga teckensnitt Font Substitutions Teckensnittsersättningar Additional Paths Ytterligare sökvägar Postscript Postscript Yes Ja Font Name Teckensnittsnamn Use Font Använd teckensnitt Embed in: Inbäddad i: Subset Delmängd Type Typ Path to Font File Sökväg till teckensnittsfil &Available Fonts &Tillgängliga teckensnitt Replacement Ersättning &Delete &Ta bort Font &Substitutions Teckensnitt&sersättningar C&hange... Ä&ndra... A&dd... &Lägg till... &Remove &Ta bort Additional &Paths Ytterligare &sökvägar &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a Directory Välj en katalog Font Name font preview Teckensnittsnamn Use Font font preview Använd teckensnitt Embed in: font preview Inbäddad i: Subset font preview Delmängd Path to Font File font preview Sökväg till teckensnittsfil Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Sökvägar för teckensnitt kan endast anges i Inställningar, och endast när inga dokument är öppna. Stäng alla öppna dokument, välj Redigera->Inställningar för att ändra sökväg till teckensnitt. Embed in PostScript font preview Inbakad i PostScript FontPreview Fonts Preview Förhandsvisning av teckensnitt &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra Append selected font into Style, Font menu Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt Leave preview Avbryt Förhandsvisning Font Name font preview Teckensnittsnamn Type font preview Typ Subset font preview Delmängd User font preview Användare System font preview System Fonts Preview font preview Förhandsvisning av teckensnitt &OK font preview &OK Alt+O font preview Alt+O &Cancel font preview &Avbryt Alt+C font preview Alt+C Append selected font into Style, Font menu font preview Lägg till det valda teckensnittet till menyerna Stil och Teckensnitt Leave preview font preview Avbryt Förhandsvisning Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Att lära utan att göra är som att älska utan att röra &Search Sö&k &Close font preview &Stäng Start searching Påbörja sökning Size of the selected font Storleken på valt teckensnitt &Append &Lägg till Sample will be shown after key release Exemplet visas så snart tangenten släpps Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Skriv in text här för snabbsökning på teckensnittsnamn. Sökningen skiljer mellan stora och små bokstäver. Du kan använda de vanliga jokertecknen (*, ?, [...]) i sökfrasen. Exempel: t* eller T* listar alla teckensnitt som börjar på t eller T. *bold* listar alla teckensnitt med bold [fet], bolder [fetare] i namnet. FontPreviewBase Fonts Preview Förhandsvisning av teckensnitt &Quick Search: &Search Sö&k Alt+S Font Name Teckensnittsnamn Doc Type Typ Subset Delmängd Access &Font Size: Text Text Sample text to display Se&t Alt+T Reset the text &Append &Lägg till Alt+A &Close &Stäng Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Förhandsvisning av teckensnitt... Font Preview dialog Förhandsvisning av teckensnitt Sorting, searching and browsing available fonts. Sortering, sökning visning av tillgängliga teckensnitt. FontReplaceDialog Font Substitution Teckensnittsersättning Original Font Ursprungligt teckensnitt Substitution Font Ersättningsteckensnitt Make these substitutions permanent Gör ersättningarna bestående OK OK This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Detta dokument innehåller teckensnitt som inte finns installerade i ditt system. Välj en lämplig ersättning för dem. Avbryt gör att dokumentet inte läses in. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Avbryter teckensnittsersättningen och stoppar inläsningen av dokumentet. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Aktivering av dessa innebär att Scribus ersätter de saknade teckensnitten även i framtida layouter. Denna ersättning kan tas bort eller ändras i Redigera > Inställningar > Teckensnitt. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Om du väljer OK och sedan sparar kommer dessa ersättningar att bli bestående i dokumentet. GradientEditor Position: Position: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Här kan du justera var färgerna börjar och slutar. Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen. Add, change or remove color stops here Lägg till, ändra eller ta bort färgslut här GuideManager Manage Guides Hantera stödlinjer pt pt mm mm in tum p p Horizontal Guides Horisontella stödlinjer &Y-Pos: &Y-Pos: &Add &Lägg till D&elete T&a bort Vertical Guides Vertikala stödlinjer &X-Pos: &X-Pos: A&dd &Lägg till... De&lete T&a bort &Lock Guides &Lås stödlinjer &OK &OK &Cancel &Avbryt &Page &Sida &Close &Stäng Preview Förhandsvisning Edit Guide Redigera hjälplinje Enter a position: Ange en position: New Guide Ny hjälplinje GuideManagerBase Manage Guides Hantera stödlinjer &Standard &Standard Horizontals Horisontella Guide Hjälplinje Unit Enhet &Add &Lägg till Alt+A Alt+A D&elete T&a bort Alt+E Alt+E Verticals Vertikala A&dd &Lägg till Alt+D Alt+D De&lete T&a bort Alt+L Alt+L &Lock Guides &Lås hjälplinjer Appl&y to All Pages Använ&d på alla sidor Alt+Y Alt+Y A&utomatic A&utomatisk &Number: &Nummer: U&se Gap: Använd mellan&rum: Alt+S Alt+S Nu&mber: Nu&mmer: Use &Gap: Använd mellan&rum: Alt+G Alt+G Refer To Hänvisar till &Page &Sida Alt+P Alt+P M&argins M&arginaler S&election Urv&al HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Tyvärr finns ingen manual tillgänglig! Vänligen besök http://docs.scribus.net för uppdaterade dokument och www.scribus.net om du vill ladda hem manualen. Contents Innehåll Link Länk Scribus Online Help Scribus Online-hjälp &Contents &Innehåll &Search &Sök Se&arch &Sök &New &Ny &Delete &Ta bort De&lete All Ta b&ort allt Book&marks Bok&märken &Print... &Skriv ut... E&xit A&vsluta Searching is case unsensitive Sökning är oberoende av stora eller små bokstäver Find Hitta Search Term: Sökterm: New Bookmark Nytt bokmärke New Bookmark's Title: Titel på nytt bokmärke: &File &Fil &Find... &Hitta... Find &Next Hitta &nästa Find &Previous Hitta &föregående &Edit R&edigera &Add Bookmark Lägg till &bokmärke D&elete All Ta b&ort allt &Bookmarks &Bokmärken Relevance Relevans HyAsk Possible Hyphenation Möjlig avstavning Accept Acceptera Skip Hoppa över Cancel Avbryt HySettings Hyphenator Settings Inställning för avstavning &Language: S&pråk: &Smallest Word: Korta&ste ord &OK &OK &Cancel &Avbryt Length of the smallest word to be hyphenated. Längden för det kortaste ord som ska avstavas. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximalt antal avstavningar i följd(new line) Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar. &Hyphenation Suggestions &Förslag till avstavningar Hyphenate Text Automatically &During Typing Avstava texten automatisk vi&d inskrivning A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. En dialogruta visar de möjliga avstavningarna för ett ord när du använder alternativet Extra, Avstava text. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Startar automatisk avstavning av texten vid inskrivning. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Avstavningar i följd tillåts: ImageInfoDialog Image Info Bildinformation General Info Allmän information Date / Time: Datum/Tid: Has Embedded Profile: Har inbäddad profil: Yes Ja No Nej Profile Name: Profilnamn: Has Embedded Paths: Har inbäddade markeringslinjer: Has Layers: Har lager: EXIF Info EXIF info Artist: Artist: Comment: Kommentar: User Comment: Användarkommentar: Camera Model: Kameramodell: Camera Manufacturer: Kameratillverkare: Description: Beskrivning: Copyright: Copyright:: Scanner Model: Skannermodell: Scanner Manufacturer: Skannertillverkare: ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Importera &EPS/PS... Imports EPS Files Importera EPS-filer Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerar de flesta EPS-filer till aktuellt dokument, och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt. PostScript PostScript PDF PDF InsPage Insert Page Infoga sida &Inserting &Infoga Page(s) Sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Inserting Infoga &Template (Left Page): &Mall (Vänstersida): &Template: &Mall: Normal Normal Template (Right Page): &Mall (Högersida): &OK &OK &Cancel &Avbryt &Insert &Infoga Master Pages Mallsidor &Master Page: &Mallsida: Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: Move Objects with their Page Flytta objekt tillsammans med sidan InsertTable Insert Table Infoga tabell Number of Rows: Antal rader: Number of Columns: Antal kolumner: OK OK Cancel Avbryt Number of rows: Antal rader: Number of columns: Antal kolumner: JavaDocs Edit JavaScripts Redigera Javascripts &Edit... R&edigera &Add... &Lägg till &Delete &Ta bort &Close &Stäng &New Script: &Nytt script: New Script Nytt script Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja Do you really want to delete this Script? Vill du verkligen ta bort detta skript? Do you really want to delete this script? Vill du verkligen ta bort det här skriptet? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Lägger till ett nytt skript och fördefinierar en funktion med samma namn. Om du vill använda detta skript i "Open Action" var noga med att inte ändra nmanet på funktionen. KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Hantera snabbkommandon Action Aktivitet Current Key Aktuell tangent Select a Key for this Action Välj tangent för denna aktivitet &No Key &Ingen tangent &User Defined Key &Användardefinierad tangent ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set &Key Välj &tangent &OK &OK &Cancel &Avbryt Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Varning This Key Sequence is already in use Den här tangentkombination används redan Loadable Shortcut Sets Inläsningsbara uppsättningar av genvägar &Load &Läs in &Import... &Importera... &Export... &Exportera... &Reset Åte&rställ Keyboard shortcut sets available to load Tangentbordsgenvägar är tillgänglikga för inläsning Load the selected shortcut set Läs in den valda uppsättningen av genvägar Import a shortcut set into the current configuration Importera en uppsättning genvägar till aktuell konfiguration Export the current shortcuts into an importable file Exportera aktuella genvägar till en importerbar fil Reload the default Scribus shortcuts Ladda om Scribus standardgenvägar Key Set XML Files (*.ksxml) Key Set XML filer (*.ksxml) This key sequence is already in use Den här knappsekvensen används redan Meta Meta Meta+ Meta+ LayerPalette Layers Lager Add a new Layer Lägg till nytt lager Delete Layer Ta bort lager Raise Layer Höj lager Lower Layer Sänk lager New Layer Nytt lager Do you want to delete all Objects on this Layer too? Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager? Name Namn Do you want to delete all objects on this layer too? Vill du även ta bort alla objekt i detta lager? Add a new layer Lägg till ett nytt lager Delete layer Ta bort lager Raise layer Lower layer Opacity: Täckning: % % Blend Mode: Normal Normal Darken Lighten Multiply Screen Overlay Hard Light Soft Light Difference Exlusion Color Dodge Color Burn LineFormate Edit Line Styles Redigera linjeutseende &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Save &Spara &OK &OK &Cancel &Avbryt Copy of %1 Kopia av %1 New Style Ny stil Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Do you really want to delete this Style? Vill du verkligen ta bort denna stilmall? &Import &Importera Do you really want to delete this style? Vill du verkligen ta bort den här stilen? LineStyleWBase LineStyleWBase % Line Width: Linjebredd: LineStyleWidget pt pt Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje LoadSavePlugin All Files (*) Alla filer (*) LoremManager Select Lorem Ipsum Välj Lorem Ipsum Author: Författare: Get More: Hämta mer: XML File: XML fil: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Stycken: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C MSpinBox pt pt pt pt mm mm in tum p p mm mm in tum p p ManageMacrosDialog &New &Ny Alt+O Alt+O Description Beskrivning &Edit... R&edigera &Delete &Ta bort &Import &Importera MarginDialog Manage Page Properties Hantera sidproportioner Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: Move Objects with their Page Flytta objekt tillsammans med sidan Type: Typ: Margin Guides Marginallinjer MarginWidget &Bottom: &Nederst: &Top: Övers&t: &Right: Höge&r: &Left: Vä&nster: Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten &Inside: &Insida: O&utside: Ytt&ersida: Preset Layouts: Förinställda layouter: Apply margin settings to all pages Använd marginalinställningar på alla sidor Apply the margin changes to all existing pages in the document Använd marginaländringar på alla sidor i dokumentet Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avståndet mellan vänster marginal och papprets kant. Om "Uppslag" valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avståndet mellan högermarginal och papprets kant. Om "Uppslag" valts kan marginalen användas för att skapa ett korrekt utrymme för bindning Printer Margins... Skrivarmarginaler... Import the margins for the selected page size from the available printers. Importera marginaler för vald sidstorlek från tillgängliga skrivare. MasterPagesPalette Edit Master Pages Redigera mallsidor Warning Varning Do you really want to delete this master page? Vill du verkligen ta bort mallsidan? &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Master Page Ny mallsida Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: New MasterPage Ny mallsida Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal Duplicate the selected master page Duplicera den valda mallsidan Delete the selected master page Ta bort den valda mallsidan Add a new master page Lägg till en ny mallsida Import master pages from another document Importera mallsida från ett annat dokument New Master Page %1 Ny mallsida %1 Mdup Multiple Duplicate Duplicera flera gånger pt pt mm mm in tum p p &Number of Copies: A&ntal kopior: &Horizontal Shift: &Horisontell förflyttning: &Vertical Shift: &Vertikal förflyttning: &OK &OK &Cancel &Avbryt Measurements Distances Avstånd X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Length: Längd: pt pt mm mm in tum p p pt pt MenuTest Script error Skriptfel If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till <a href="http://bugs.scribus.net">. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren. Show &Console Visa &konsolen Hide &Console Göm &konsolen MergeDoc Import Template Importera mall Import Page(s) Importera sida/sidor From Document: Från dokument: Change... �dra... Import Page(s): Importera sida/sidor: Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. from 0 från 0 Create Page(s) Skapa sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Import Importera Cancel Avbryt Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) from %1 från %1 &From Document: &Från dokument: Chan&ge... Änd&ra... &Import Page(s): &Importera sida/sidor: Before Page Före sida After Page Efter sida At End I slutet &Import &Importera &Cancel &Avbryt Import Master Page Importera mallsida &Import Master Page &Importera mallsida Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista av tokens där en token kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett sidavsnitt eller ett enskilt sidnummer. MissingFont Missing Font Saknat teckensnitt The Font %1 is not installed. Teckensnitt %1 är inte installerat. Use Använd instead istället &OK &OK ModeToolBar Tools Verktyg Properties... Egenskaper... MovePages Move Pages Flytta sidor Copy Page Kopiera sida Move Page(s): Flytta sida/sidor: to: till: before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet &OK &OK &Cancel &Avbryt Move Page(s) Flytta sida/sidor Before Page Före sidan After Page Efter sidan At End I slutet To: Till: Number of copies: Antal kopior: Mpalette Properties Egenskaper X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Form &Text &Text &Image &Bild &Line &Linje &Colors &Färger Name Namn Geometry Geometri pt pt &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Rotation: &Rotation: Basepoint: Baspunkt: Level Nivå Shape: Form: &Edit Shape... R&edigera form... R&ound Corners: R&unda(new line) hörn: Distance of Text Textavstånd Colu&mns: Kolu&mner: &Gap: &Mellanrum: To&p: To&pp: &Bottom: &Nederst: &Left: &Vänster: &Right: Höge&r: T&abulators... T&abulatorer... Path Text Properties Egenskaper för text längs kurvlinje Show Curve Visa kurvlinje Start Offset: Start offset: Distance from Curve: Avstånd från kurvlinje: Text &Flows Around Frame &Flöda text runt ramen Use &Bounding Box Använd &avgränsande ram &Use Contour Line Använd kont&urlinje &Font Size: &Teckengrad: % % Shade: Nyans: Custom Spacing Anpassat avstånd &Kerning: &Kerning: L&ine Spacing: Radav&stånd: St&yle: St&il: Lan&guage: S&pråk: &Free Scaling Anpassa storleken X-Sc&ale: X-sk&ala: Y-Scal&e: Y-ska&la: Scale &To Frame Size Skala &till ramstorlek P&roportional P&roportionellt Input Profile: Inmatningsprofil: Rendering Intent: Återgivningsavsikt: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Left Point Vänster punkt End Points Slutpunkt &Basepoint: &Baspunkt: T&ype of Line: Linjet&yp: Line &Width: Linje&bredd: Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Ed&ges: Ka&nter: Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning &Endings: &Avslutning: No Style Ingen stilmall Cell Lines Cellkanter Line at Top Linje överst Line at the Left Linje till vänster Line at the Right Linje till höger Line at Bottom Linje nederst Name of selected object Namn på valt objekt Horizontal position of current basepoint Horisontell position för vald baspunkt Vertical position of current basepoint Vertikal position för vald baspunkt Width Bredd Height Höjd Rotation of object at current basepoint Rotation av objekt vid vald baspunkt Point from which measurements or rotation angles are referenced Punkt från vilken måttangivelse eller rotationsvinkel beräknas Select top left for basepoint Välj överst till vänster som baspunkt Select top right for basepoint Välj överst till höger som baspunkt Select bottom left for basepoint Välj nederst till vänster som baspunkt Select bottom right for basepoint Välj nederst till höger som baspunkt Select center for basepoint Välj mitten som baspunkt Flip Horizontal Vänd horisontellt Flip Vertical Vänd vertikalt Move one level up Flytta upp en nivå Move one level down Flytta ner en nivå Move to front Flytta till överst Move to back Flytta till nederst Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Markerar vilken nivå objektet befinner sig, 0 markerar nederst Lock or unlock the object Lås eller lås upp objektet Lock or unlock the size of the object Lås eller lås upp objektets storlek Enable or disable printing of the object Tillåt/tillåt ej utskrift av objektet Make text in lower frames flow around the object shape Låt texter i ramar på lägre nivåer flöda runt objektets form Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow Använd en avgränsande ram istället för objektets form för textflöde Use a second line originally based on the frame's shape for text flow Använd en extra linje baserat på objektets form för textflöde Font of selected text or object Teckensnitt för vald text eller objekt Font Size Teckengrad Scaling width of characters Storleksförändra teckenbredd Color of text stroke Färg på textkontur Color of text fill Fyllnadsfärg på text Saturation of color of text stroke Mättnad på färg på textkontur Saturation of color of text fill Mättnad på fyllnadsfärg för text Manual Kerning Manuell kerning Line Spacing Radavstånd Style of current paragraph Stil på valt stycke Hyphenation language of frame Avstavningsspråk för ramen Change settings for left or end points Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt Pattern of line Linjemönster Thickness of line Linjetjocklek Type of line joins Fogtyper för linjer Type of line end Typ av linjeavslut Line style of current object Linjestil på valt objekt Choose the shape of frame... Välj form på ram... Edit shape of the frame... Redigera form på ram... Set radius of corner rounding Ange hörnradie Number of columns in text frame Antal spalter i textramen Switches between Gap or Column width Växla mellan spaltmellanrum och spaltbredd Distance between columns Spaltmellanrum Distance of text from top of frame Avstånd till text från ramens överkant Distance of text from bottom of frame Avstånd till text från ramens nederkant Distance of text from left of frame Avstånd till text från ramens vänsterkant Distance of text from right of frame Avstånd till text från ramens högerkant Edit tab settings of text frame... Redigera ramens tabulatorinställningar... Allow the image to be a different size to the frame Tillåt att bildens storlek är en annan än ramens Horizontal offset of image within frame Horisontell offset för bilden innanför ramen Vertical offset of image within frame Vertikal offset för bilden innanför ramen Resize the image horizontally Storleksförändra bilden horisontellt Resize the image vertically Storleksförändra bilden vertikalt Keep the X and Y scaling the same Behåll proportioner i X- och Y-led Keep the aspect ratio Behåll proportionerna Make the image fit within the size of the frame Anpassa bilden till ramstorleken Use image proportions rather than those of the frame Använd bildens proportioner istället för ramens Source profile of the image Bildens ursprungsprofil Rendering intent for the image Syfte för bildåtergivning &X1: &X1: X&2: &X2: Y&1: &Y1: &Y2: &Y2: mm mm in tum p p Column width Spaltbredd None Inget Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Right to Left Writing Skrivning från höger till vänster Start Arrow: Startpil: End Arrow: Avslutspil: Fixed Linespacing Fast radavstånd Automatic Linespacing Automatiskt radavstånd Align to Baseline Grid Justera mot baslinjemönstret Actual X-DPI: Faktisk X-DPI: Actual Y-DPI: Faktisk Y-DPI: Offset to baseline of characters Avvikelse från tecknens baslinje Scaling height of characters Storleksförändring av teckenhöjd Manual Tracking Manuell spärrning Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt. <br />Välj ett annat. Fill Rule Fyllningsregel Even-Odd Jämn-Udda Non Zero Overprinting Övertryckning Knockout Utslagning Overprint Övertryck Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color. Färg på textkontur och/eller textskugga, beroende på vad som valts. Om båda valts så får de samma färg. Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color. Färg på vald text. Om Kontur valts som teckendekor blir detta fyllnadsfärgen. Om Textskugga har valts blir detta den översta färgen. Click to select the line spacing mode Klicka för val av radavstånd MultiLine Edit Style Redigera stilmall Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Line Width: Linjebredd: pt pt % % &OK &OK &Cancel &Avbryt pt pt Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt. <br />Välj ett annat. MultiProgressDialogBase Progress Overall Progress: &Cancel &Avbryt MusterPages Edit Templates Redigera mallar Warning Varning Do you really want to delete this Template? Vill du verkligen ta bort denna mall? &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Template Ny mall Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal MusterSeiten Edit Templates Redigera mallar &Append &Lägg till &New &Ny D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Close &Stäng Warning Varning &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Template Ny mall Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal Do you really want to delete this Template? Vill du verkligen ta bort denna mall? MyPlugin My &Plugin Min &plugin MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Min plugin The plugin worked! Plugin fungerade! NewDoc pt pt mm mm in tum p p New Document Nytt dokument Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänst&er sida först Margin Guides Marginallinjer &Left: Väns&ter: &Right: Höge&r: &Top: �amp;verst: &Bottom: &Nederst: Options Alternativ F&irst Page Number: Första s&idans nummer: &Default Unit: Stan&dardmåttenhet: Points (pts) Punkter (pts) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) &Automatic Text Frames Auto&matiska textramar Column Guides Stödlinjer för spalter &Gap: S&paltmellanrum: Colu&mns: Spa&lter: &OK &OK &Cancel &Avbryt Document page size, either a standard size or a custom size Sidstorlek för dokumentet, antingen en standardstorlek eller en anpassad Orientation of the document's pages Sidorientering i dokumentet Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas bredd, redigerbara om du valt anpassad sidstorlek Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas höjd, redigerbara om du valt anpassad dokumentstorlek Enable single or spread based layout Tillåt enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of the document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning First page number of the document Förstasidans nummer i dokumentet Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokumentet Create text frames automatically when new pages are added Skapa automatiskt nya textramar när nya sidor läggs till dokumentet Number of columns to create in automatically created text frames Antal spalter i automatiskt skapade textramar Distance between automatically created columns Spaltmellarum för automatisk skapade spalter &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: Executive Executive Folio Folio Ledger Ledger Do not show this dialog again Visa inte denna dialog igen Initial number of pages of the document Ursprungligt antal sidor i dokumentet N&umber of Pages: Antal sid&or: All Files (*) Alla filer (*) Open Öppna &New Document &Nytt dokument Open &Existing Document Öppna ett &existerande dokument Open Recent &Document Öppna senaste &dokument NewFromTemplatePlugin New &from Template... Ny &från mall... Load documents with predefined layout Ladda dokument med fördefinierad layout Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Starta dokumentet från en mall gjord av någon annan än du själv (t. ex. för dokument som ska ha en enhetlig stil). NewTm Left Page Vänster sida Right Page Höger sida &OK &OK &Cancel &Avbryt NodePalette Nodes Noder &Absolute Coordinates &Absoluta koordinater &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: Edit &Contour Line Redigera &konturlinje &Reset Contour Line Åte&rställ konturlinje &End Editing Avsluta r&edigering Move Nodes Flytta noder Move Control Points Flytta kontrollpunkter Add Nodes Lägg till noder Delete Nodes Ta bort noder Move Control Points Independently Flytta kontrollpunkter oberoende av varandra Move Control Points Symmetrical Flytta kontrollpunkter symmetriskt Reset Control Points Återställ kontrollpunkter Reset this Control Point Återställ denna kontrollpunkt Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva Close this Bezier Curve Stäng Bezierkurvan Mirror the Path Horizontally Spegla kurvbanan horisontellt Mirror the Path Vertically Spegla kurvbanan vertikalt Shear the Path Horizontally to the Right Luta kurvbanan horisontellt åt höger Shear the Path Horizontally to the Left Luta kurvbanan horisontellt åt vänster Shear the Path Vertically Up Luta kurvbanan vertikalt uppåt Shear the Path Vertically Down Luta kurvbanan vertikalt nedåt Rotate the Path Counter-Clockwise Rotera kurvbanan moturs Rotate the Path Clockwise Rotera kurvbanan medturs Reduce the Size of the Path by shown % Minska storleken på kurvbanan med visad % Enlarge the Size of the Path by shown % Öka storleken på kurvbanan med visad % Angle of Rotation Rotationsvinkel % to Enlarge or Reduce By % att öka eller minska med Activate Contour Line Editing Mode Aktivera redigering av konturlinje Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Återställ konturlinje till ursprunglig ramform When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. När denna ruta kryssas används koordinater relativt sidan, annars används koordinater relativt objektet. % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Om ikryssad använd koordinater relativt sidan, annars använd koordinater relativt objektet. Shrink the Size of the Path by shown % Minska storleken på kurvbanan med visad % Reduce the Size of the Path by the shown value Minska storleken på kurvbanan med angivet värde Enlarge the Size of the Path by the shown value Öka storleken på kurvbanan med angivet värde % to Enlarge or Shrink By Förstora eller förminska med % Value to Enlarge or Shrink By Förstora eller förminska med värdet OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Detta dokument verkar inte vara en OpenOffice.org Draw-fil. OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importera &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Importera OpenOffice.org Draw-filer Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerar de flesta OpenOffice.org Draw-filer till aktuellt dokument med konvertering av vektordata till Scribus-objekt. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument importalternativ Overwrite Paragraph Styles Skriv över stilmallar Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Aktivering kommer att skriva över existernade stilmallar i aktuellt Scribusdokument Merge Paragraph Styles Sammanfoga stilmallar Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Sammanfoga stilmallar efter attribut. Det resulterar i färre likartade stilmallar och bibehåller stilattribut även om dokumentets stilmallar är annorlunda namngivna. Use document name as a prefix for paragraph styles Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Lägg till dokumentnamn i början av stilmallsnamnet i Scribus. Do not ask again Fråga inte igen Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Gör dessa inställningar till standard och fråga inte igen vid import av OASIS OpenDocument. OK OK Cancel Avbryt OldScribusFormat Scribus Document Scribusdokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OutlineValues % % Linewidth Radbredd PConsole Script Console Skriptkonsol PDFExportDialog Save as PDF Spara som PDF O&utput to File: Sk&icka till fil: Cha&nge... Ä&ndra... Output one file for eac&h page Skicka en fil för varje si&da &Save &Spara Save as Spara som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Detta aktiverar export av en namgiven PDF-fil för varje sida i dokumentet. Sidnummer läggs automatiskt till. Oftast användbart för utskjutning av PDF för kommersiell tryckning. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Spara-knappen fungerar inte om du försöker exportera till PDF/X-3 och info-strängen saknas i PDF/X-3 fliken. PDFToolBar PDF Tools PDF-verktyg PDF_Opts Create PDF File Skapa PDF fil O&utput to File: Sk&icka till fil: Cha&nge... �amp;ndra... Export Range Skriv ut &All Pages &Alla sidor C&hoose Pages Vä&lj sidor File Options Alternativ för fil Compatibilit&y: Kompatibilit&et: &Binding: &Bindning: Left Margin Vänster sida Right Margin Höger sida Generate &Thumbnails Skapa &miniatyrer Save &Linked Text Frames as PDF Articles Spara &länkade textramar som PDF-artiklar &Include Bookmarks &Inkludera bokmärken dpi dpi &Resolution: &Upplösning: Image Settings Bildinställningar Automatic Automatisk JPEG JPEG Zip Zip None Inget &Method: &Metod: &Quality: &Kvalitet: Maximum Maximum High Hög Medium Medium Low Låg Minimum Minimum &Downsample Images to: Mi&nska upplösningen på bilder till: &General &Allmänt &Embed all Fonts Bä&dda in alla teckensnitt Embedding Inbädda Available Fonts: Tillgängliga teckensnitt: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Teckensnitt att bädda in: &Fonts &Teckensnitt Page Sida Show Page Pre&views Förhands&visning Effects Effekter &Display Duration: Tid&d för bildvisning: Effec&t Duration: Tid för effek&t: Effect T&ype: T&yp av effekt: &Moving Lines: Rörliga lin&jer: F&rom the: F&rån: D&irection: R&iktning: sec sek No Effect Ingen effekt Blinds Blinds Box Box Dissolve Dissolve Glitter Glitter Split Split Wipe Wipe Horizontal Horisontell Vertical Vertikal Inside Inifrån Outside Utifrån Left to Right Vänster till höger Top to Bottom Uppifrån och ner Bottom to Top Nerifrån och upp Right to Left Höger till vänster Top-left to Bottom-Right Diagonalt från övre vänstra hörnet &Apply Effect on all Pages &Applicera effekten på alla sidor &Use Encryption &Använd kryptering Passwords Lösenord &User: &Användare: &Owner: �amp;gare: Settings Inställningar Allow &Printing the Document Tillåt &utskrift av dokumentet Allow &Changing the Document Tillåt än&dring av dokumentet Allow Cop&ying Text and Graphics Tillåt kop&iering av text och grafik Allow Adding &Annotations and Fields Tillåt att lägga till &anteckningar och fält S&ecurity Säk&erhet General Allmänt Output &Intended For: Utmatning&en är avsedd för: Screen / Web Skärmen/webben Printer Skrivare &Use Custom Rendering Settings &Använd anpassade inställningar för återgivningen Rendering Settings Inställningar för återgivning Fre&quency: Fre&kvens: &Angle: &Vinkel: S&pot Function: &Punktform: Simple Dot Enkel punkt Line Linje Round Rund Ellipse Ellips Solid Colors: Fyllda färger: Use ICC Profile Använd ICC-profil Profile: Profil: Rendering-Intent: �ergivningsavsikt: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Images: Bilder: Don't use embedded ICC profiles Använd inte inbäddade ICC-profiler C&olor Fä&rg PDF/X-3 Output Intent PDF/X-3 Utmatningsavsikt &Info String: &informationssträng: Output &Profile: Utmatnings&profil: Trim Box Trimmningsram PDF/X-&3 PDF/X-&3 pt pt mm mm in tum p p &Save &Spara &Cancel &Avbryt Export all pages to PDF Exportera alla sidor till PDF Export a range of pages to PDF Exportera en grupp av sidor till PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Avgör kompatibiliteten med PDF. Standardvärde är Acrobat 4.0 som ger störst kompatibilitet.(new line) Välj Acrobat 5.0 om din fil har egenskaper som transparens eller du vill ha 128-bitars kryptering.(new line) PDF/X-3 används för export för kommersiella utskrifter och är tillgängligt om du aktiverat färghantering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Avgör sidbindningen i PDF. Om du inte vet(new line) att du behöver ändra låter du standardvärdet - vänster - vara kvar. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Skapar miniatyrer av alla sidor i PDF-filen.(new line) En del PDF-läsare kan använda dessa för navigering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Skapar PDF-artiklar, användbart för navigering av länkade artiklar i PDF Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Bäddar in de bokmärken du skapat i dokumentet.(new line) Användbart för navigering av långa PDF dokument. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Exportera upplösning för text och vektorgrafik.(new line) Detta påverkar inte upplösningen för punktuppbyggd grafik, t. ex. foton. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Kompression av text och grafik.(new line) Om du inte behöver ändra låter du detta var ikryssat. Det minskar storleken på PDF-filen. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Kompressionsalternativ för bilder.(new line) Automatisk låter Scribus välja den lämpligaste metoden.(new line) ZIP passar bilder med rena färger/tonplattor.(new line) JPEG skapar små PDF-filer om du har många foton i dokumentet (med en viss kvalitetsförlust).(new line) Om du inte behöver någon speciell kompression, använd automatisk. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Kompressionsnivåer: Minimum (25%), Låg (50%), Medium (75%), Hög (85%), Maximum (95%) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Minska upplösningen på dina bitmappade bilder till vald DPI.(new line) Om du inte markerar kryssrutan återges de med urprunglig upplösning. DPI (Dots Per Inch) for image export. (DPI (Dotr Per Inch) för export av bilder. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Inbäddade typsnitt i PDF-filen. Att bädda in typsnitt(new line) bibehåller layout och utseende på ditt dokument. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Tillåter presentationseffekter när du använder Acrobat Reader i fullskärmsläge. Show page previews of each page listed above. Förhandsvisa varje sida i listan ovanför. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Tid som sidan vissas innan presentationen startar på vald sida. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tid för effekten.(new line) En kortare tis snabbar upp effekten, en längre gör den långsammare. Type of the display effect. Typ av visningseffekt. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Riktning för effekten vid användande av effekterna Blinds eller Split. Starting position for the box and split effects. Startposition för effekterna Box eller Split. Direction of the glitter or wipe effects. Riktning för effekterna Wipe eller Glitter. Apply the selected effect to all pages. Använd vald effekt på alla sidor. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Aktivera säkerhetsfunktionerna i din exporterade PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 4.0 används en 40-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 5.0 används en 128-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Observera! Krypteringen i PDF är inte lika pålitlig som GPG eller PGP och har vissa begränsningar. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Välj ett huvudlösenord som aktiverar eller avaktiverar alla(new line) säkerhetsfunktioner i din exporterade PDF-fil. Choose a password for users to be able to read your PDF. Välj ett lösenord för dina användare som kan användas för att läsa din PDF-fil. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Tillåt utskrift av PDF-filen. Om ej markerad så tillåts ej utskrift. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Tillåt ändring av PDF-filen. Om ej kryssad är ändring förhindrad. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Tillåt kopiering av text eller grafik från din PDF-fil.(new line) Om ej kryssad kan text och grafik inte kopieras. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line) Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Färgmodell för utmatning av din PDF-fil.(new line) Välj Skärm/Webben för PDF-filer som ska visas på skärmen eller för utskrift på enklare bläckstråleskrivare.(new line) Välj Skrivare för utskrift på skrivare för äkta 4-färg CMGS. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Detta är en avancerad inställning, ej aktiverad från start. Den skall endast aktiveras(new line) om din tryckare särskilt kräver det och ger dig nödvändiga uppgifter.(new line) Annars riskerar din exporterade PDF-fil att inte tryckas korrekt och portabiliteten mellan olika system försvinner. Embed a color profile for solid colors Bädda in en färgprofil för fyllda färger Color profile for solid colors Färgprofil för fyllda färger Rendering intent for solid colors �ergivningsavsikt för tonplattor Embed a color profile for images Bädda in en färgprofil för bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Använd inte färgprofiler som är inbäddade i ursprungliga bildfiler. Color profile for images Färgprofil för bilder Rendering intent for images �ergivningsavsikt för bilder Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Utmatningsprofil för utskrift. Om möjligt bör du rådgöra med din tryckare för korrekt val av profil. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Obligatorisk sträng för PDF/X-3 annars följer inte PDF-filen(new line) reglerna för PDF/X-3. Vi rekommenderar att du använder dokumentets titel. Distance for bleed from the top of the physical page Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret Distance for bleed from the left of the physical page Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret Distance for bleed from the right of the physical page Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret Save as Spara som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) Compress Text and &Vector Graphics Komprimera text och &vektorgrafik En&able Presentation Effects Aktiver&a presentationseffekter &Presentation &Presentation &Rotation: &Rotation: &Subset all Fonts &Gruppera alla typsnitt Fonts to subset: Typsnitt att gruppera: Mirror Page(s) horizontally Spegla sida(or) horisontellt Mirror Page(s) vertically Spegla sida(or) vertikalt PDFlib Saving PDF Sparar PDF Exporting Items on Current Page: Exporterar objekt från aktuell sida: Exporting Master Page: Exporterar mallsida: Exporting Page: Exporterar sida: PPreview Print Preview Förhandsvisning Anti-alias &Text Anti-aliasing för &text Anti-alias &Graphics Anti-aliasing för &grafik Display Trans&parency Visa trans&parens &Under Color Removal &Underfärgsborttagning (UCR) &Display CMYK &Visa CMGS &C &C &M &M &Y &G &K &S Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Visar en mer tilltalande bild av text i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Detta gäller endast Typ1 teckensnitt Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Visar en mer tilltalande bild av TT typsnitt, Open Type typsntt, EPS, PDF och vektorgrafik i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Visar transparens och transparenta objekt i ditt dokument. Kräver Ghostscript 7.07 eller högre. Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Visar en förhandsvisning med simulerad CMGS, istället för RGB färger Enable/disable the C (Cyan) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för C (Cyan) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för M (Magenta) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för G (Gul) Enable/disable the K (Black) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för S (Svart) A way of switching some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ersätta några av de grå nyanserna som är sammansatt av cyan, magenta och gult med svart istället. UCR påverkar mest de delar av en bild som innehåller neutrala och/eller mörka toner nära grått. Användning av UCR kan ge förbättrat tryckresultat för en del bilder. Bästa resultat kräver experiment och tester från fall till fall. UCR minskar risken för övermättnad av CMG färger. All Allt A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart. UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall. UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger. Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Tillhandahåller en bättre återgivning av TrueType teckensnitt, OpenType teckensnitt, EPS, PDF och vektorgrafik vid förhandsvisning på bekostnad av långsammare visning Warning Varning Separation Name Namn på separationen Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Scaling: Storleksförändring: Print... Skriv ut... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Tillhandahåller en snyggare vy på textobjekt i betraktaren på bekostnad av något långsammare förhandsvisning. Detta gäller bara teckensnitt av Typ 1 Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Tillhandahåller en snyggare vy på TrueType, OpenType, EPS, PDF eller vektorgrafik i förhandsvisningen på bekostnad av något långsammare förhandsvisning A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Ett sätt att ta bort några av de gråa nyanser som skapas av en kombination av cyan, gult, magenta och svart. UCR påverkar mest delar av bilden som är neutrala och/eller mörka toner nära de grå nyanserna. Användningen av detta kan förbättra utskriften av vissa bilder och experiment och testning från fall till fall är nödvändigt. UCR förhindrar överstyrning av färgmättnad för CMG tryckfärger. Resize the scale of the page. Återställ storleksvisningen av sidan. Close Stäng File Fil Force Overprint Mode Forcera övertryckning PSLib Processing Master Page: Behandlar mallsida: Exporting Page: Exporterar sida: Page Copy Here Kopiera hit Move Here Flytta hit Cancel Avbryt &Paste Klistr&a in Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna Picture Bild File: Fil: Original PPI: Ursprunglig PPI: Actual PPI: Verklig PPI: Linked Text Länkad text Text Frame Textram Text on a Path Text på kurvlinje Paragraphs: Stycken: Words: Ord: Chars: Tecken: Print: Skriv ut: Enabled Aktiverad Disabled Inaktiverad In&fo In&fo &Get Picture... &Hämta bild... I&mage Visible B&ild synlig &Update Picture &Uppdatera bild &Edit Picture R&edigera bild &Adjust Frame to Picture &Anpassa ram till bild &Get Text... &Hämta text &Append Text... L&ägg till text... &Edit Text... R&edigera text... Is PDF &Bookmark � ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation � en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &PDF Options &PDF-alternativ Edit Text... Redigera text... &Lock &Lås Un&lock &Lås upp Lock Object &Size Lås objekt&storlek Unlock Object &Size Lås upp objekt&storlek Send to S&crapbook Skicka till &klippbok Send to La&yer Skicka till la&ger &Insert Sample Text &Infoga dummytext &Group &Gruppera Un&group Lås upp &grupp Le&vel Ni&vå Send to &Back Flytta till &nederst Bring to &Front Fly&tta till överst &Lower Flytta &ned en nivå &Raise Flytta &upp en nivå &Picture Frame &Bildram Pol&ygon Pol&ygon &Outlines &Konturer &Text Frame &Textram &Bezier Curve &Bezierkurva Conve&rt to Konve&rtera till Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Delete &Ta bort C&lear Contents Rensa innehå&ll Show P&roperties... Visa egenskape&r Hide P&roperties... Göm egenskape&r None Inget Warning Varning Do you really want to clear all your Text? Vill du verkligen ta bort all text? The Program Programmet is missing! saknas! Copy of En kopia av PageItem Image Bild Text Text Line Linje Polygon Polygon Polyline Polyline PathText Kurvtext Copy of En kopia av PageItemAttributes None Inget Relates To Hänger samman med Is Parent Of Är förälder till Is Child Of Är barn till Name Namn Type Typ Value Värde &Add &Lägg till Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort C&lear Ra&dera &OK &OK &Cancel &Avbryt None relationship Inget PageItemAttributesBase Page Item Attributes Attribut för sidobjekt Name Namn Type Typ Value Värde Parameter Parameter Relationship Samband Relationship To Samband med &Add &Lägg till Alt+A Alt+A &Copy &Kopiera Alt+C Alt+C &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D C&lear Ra&dera Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Avbryt PageLayouts Page Layout Sidlayput First Page is: Första sidan är: PagePalette Double sided Dubbelsidig Middle Right Mellan höger Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Dra sidor eller mallsidor till papperskorgen för att radera Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Här är alla dina mallsidor. För att skapa en ny sida drar du en mallsida till sidvyn nedan Normal Normal Arrange Pages Arrangera sidorna Available Master Pages: Tillgängliga mallsidor: Document Pages: Dokumentsidor: PageSelector Page Sida of %1 av %1 %1 of %2 %1 av %2 %1 of %1 %1 av %1 PageSize Quarto Kvarto Foolscap Folio Letter Letter Government Letter Legal Legal Ledger Ledger Executive Executive Post Crown Large Post Demy Medium Medium Royal Elephant Double Demy Quad Demy STMT A B C C D E PicSearch Result Resultat Search Results for: Sökresultat för: Preview Förhandsvisning Select Välj Cancel Avbryt PicStatus Pictures Bilder Name Namn Path Kurva Page Sida Print Skriv ut Status Status Goto Gå till Yes Ja OK OK Missing Saknas Search Sök &OK &OK Cancel Search Avbryt sökning Manage Pictures Bildhantering Scribus - Image Search Scribus - bildsökning The search failed: %1 Sökningen misslyckades: %1 No images named "%1" were found. Inga bilder med namnet "%1" hittades. Select a base directory for search Välj ett basbibliotek att starta sökning från PixmapExportPlugin Save as &Image... Spara som b&ild... Export As Image Exportera som bild Exports selected pages as bitmap images. Exporterar valda sidor som bitmappade bilder. PluginManager Cannot find plugin plugin manager Kan inte hitta plugin unknown error plugin manager Okänt fel Cannot find symbol (%1) plugin manager Kan inte hitta symbol (%1) Import plugin manager Importera Unknown plugin manager Okänd Plugin: loading %1 plugin manager Plugin: Laddar %1 init failed plugin load error init misslyckades unknown plugin type plugin load error okänd typ av plugin Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin: %1 laddad Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 laddningen misslyckades: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 uppstart ok Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Plugin: %1 misslyckades efter uppstart PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Plugin-hanterare Plugin Plugin How to run Så kör du Type Typ Load it? Ladda? Plugin ID Plugin ID File Fil Yes Ja No Nej You need to restart the application to apply the changes. Du måste starta om applikationen för att ändringarna ska få effekt. PolygonProps Polygon Properties Polygonegenskaper Corn&ers: Hö&rn: &Rotation: &Rotation: % % &Factor: &Faktor: &OK &OK &Cancel &Avbryt Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Apply &Factor Använd &faktor Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på poygonen A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex PolygonWidget Corn&ers: &Hörn: &Rotation: &Rotation: Apply &Factor Använd &faktor % % &Factor: &Faktor: Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på polygonen Sample Polygon Förhandsvisning av polygon A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex Preferences Preferences Inställningar General Allmänt Document Dokument Guides Stödlinjer Typography Typografi Tools Verktyg Scrapbook Klippbok Display Visning External Tools Externa verktyg Misc. �rigt GUI GUI &Theme: &Tema: pt pt &Font Size: T&ypgrad: Units Enheter Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) Mouse Settings Inställningar för musen &Wheel Jump: Mus&hjul: px px &Grab Radius: Hämt&a radien: Menus Menyer &Recent Documents: Senas&te dokument: Paths Sökvägar &Documents: &Dokument: &Change... Ä&ndra... &ICC Profiles: &ICC profiler: C&hange... Ä&ndra... &Scripts: &Skript: Ch&ange... Ändr&a... Page Size Sidstorlek Custom Anpassad &Size: &Storlek: Portrait Porträtt Landscape Landskap Orie&ntation: Orie&ntering: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänster &sida först Margin Guides Marginallinjer &Bottom: &Nederst: &Top: Övers&t: &Right: Höge&r: &Left: &Vänster: Autosave Autospar &Enabled Aktiv&erad min min &Interval: &Intervall: Grid Layout Rutmönster M&inor Grid Spacing: St&orlek smårutor: Ma&jor Grid Spacing: Stor&lek stora rutor: Guide &Snap Distance: Låsradie till stödlinjer: Grid Colors Färg på rutmönster Min&or Grid Color: Smårut&or: Majo&r Grid Color: Sto&ra rutor: &User Guides Color: A&nvändarens stödlinjer: Base&line Grid Color: &Baslinjer: Placing Placering In the &Background I &bakgrunden In the Fore&ground I för&grunden Baseline Grid Baslinjer O&n &På O&ff A&v Subscript Nedsänkt % % &Displacement: &Förflyttning &Scaling: &Storleksförändring: Superscript Upphöjt D&isplacement: Förfl&yttning S&caling: S&torleksförändring: Small Caps Kapitäler Sc&aling: Stor&leksförändring: Other Annat Baseline &Grid: Baslin&jer: Baseline &Offset: Baslinjer o&ffset: Automatic &Line Spacing: Automatiskt rada&vstånd: Default &Font: Standard&teckensnitt: Default &Size: &Storlek: &Text Color: &Färg på text: Colu&mns: Spa&lter: &Gap: Spalt&mellanrum: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra None Inget &Line Color: Färg på &linje: &Shading: &Toning: &Fill Color: &Fylnadsfärg: S&hading: To&ning: &Type of Line: Linjet&yp: Line &Width: Linje&bredd: Mi&nimum: Mi&nimum: Ma&ximum: Ma&ximum: &Stepping: &Steglängd: &Free Scaling &Fri storleksförändring &Horizontal Scaling: &Horisontell storleksförändring: &Vertical Scaling: &Vertikal storleksförändring &Scale Picture to Frame Size För&stora bilden till ramstorlek Keep Aspect &Ratio Behåll p&roportioner F&ill Color: F&yllnadsfärg: Corn&ers: &Hörn: &Rotation: &Rotation: &Factor: &Faktor: Other Options Andra alternativ Sa&ve Contents on Changes Spara innehåll &vid ändringar Preview Förhandsvisning Small Liten Medium Medium Large Stor Display Pages &Side by Side Vi&sa sidor som uppslag Page Colors Sidfärg &Background: &Bakgrund: &Margins: &Marginaler: Display &Unprintable Area in Margin Color Visa icke &utskrivbar yta i marginalfärg Use PDF 1.4 &Transparency Features Använd egenskaper i PDF 1.4 för &transparens &Adjust Display Size &Anpassa visningsstorlek To adjust the display drag the ruler below with the Slider. För att anpassa visning drag markören nedan till önskat värde Postscript Interpreter Postscripttolk &Name of Executable: &Namn på program. Antialias &Text Anti-alias &text Antialias &Graphics Anti-alias &grafik Image Processing Tool Verktyg för bildhantering Name of &Executable: Namn på &program: Printing Utskrift Clip to Page &Margins Klipp efter sidans &marginaler Apply &Under Color Removal Använd &underfärgsborttagning &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Använd standardval för fönsterdekor och utseende. Scribus ärver tillgängliga teman från KDE och Qt. Default font size for the menus and windows Standardteckengrad för menyer och fönster Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokument Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Antal rader som Scribus rullar för varje steg på mushjulet Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Radien för det område som Scribus tillåter att du markerar handtagen på ett objekt Number of recently edited documents to show in the File menu Antal tidigare redigerade dokument som ska visas i Fil-menyn Default documents directory Standardkatalog för dokument Default ICC profiles directory Standardkatalog för ICC-profiler Default Scripter scripts directory Standardkatalog för skript till Scripter Default page size, either a standard size or a custom size Standard sidstorlek Default orientation of document pages Standardriktning för dokumentsidor Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidbredd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidhöjd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Enable single or spread based layout Aktivera enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of a document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Om aktiverad kommer Scribus att spara en backup av din fil med filtillägget .bak efter varje tidsperiod Time period between saving automatically Tidsperiod mellan automatspar Distance between the minor grid lines Avstånd mellan smårutor i stödraster Distance between the major grid lines Avstånd mellan stora rutor i stödraster Distance within which an object will snap to your placed guides Avstånd inom vilket ett objekt låses till dina utplacerade stödlinjer Color of the minor grid lines Färg på smårutor i stödraster Color of the major grid lines Färg på stora rutor i stödraster Color of the guide lines you insert Färg på införda stödlinjer Place the grid behind your page objects Placera stödraster bakom sidans objekt Place the grid in front of your page objects Placera stödraster framför sidans objekt Turns on the basegrid Slå på standardraster Turns off the basegrid Slå av standardraster Displacement above the baseline of the font on a line Förskjutning ovanför teckensnittets baslinje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ storlek för upphöjd text jämfört med normal teckengrad Displacement below the baseline of the normal font on a line Förskjutning nedanför typsnittets baslinje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ storlek för nedsänkt text jämfört med normal typgrad Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ storlek för kapitäler jämfört med normal typgrad Percentage increase over the font size for the line spacing Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden Text Frame Properties Egenskaper för textramen Picture Frame Properties Egenskaper för bildram Shape Drawing Properties Egenskaper för geometriska figurer Magnification Level Defaults Standardvärden för förstoringsgrad Line Drawing Properties Egenskaper för linjeritning Polygon Drawing Properties Egenskaper för polygonritning Font for new text frames Typsnitt i nya textramar Size of font for new text frames Typgrad för nya textramar Color of font Färg på typsnitt Number of columns in a text frame Antal spalter i textramen Gap between text frame columns Spaltmellanrum mellan spalter i textramen Sample of your font Typsnittsexempel Picture frames allow pictures to scale to any size Bildramar tillåter bilder att storleksförändras till vilken storlek som helst Horizontal scaling of images Horisontell storleksförändring av bilder Vertical scaling of images Vertikal storleksförändring av bilder Keep horizontal and vertical scaling the same Bibehåll proportionerna vid storleksförändring Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Bilder i bildram storleksförändras till ramens storlek Automatically scaled pictures keep their original proportions Automatiskt storleksförändrade bilder bibehåller ursprungliga proportioner Fill color of picture frames Bildramens fyllnadsfärg Saturation of color of fill Fyllnadsfärgens mättnad Line color of shapes Färg på formens konturlinje Saturation of color of lines Linjefärgens mättnad Fill color of shapes Formernas fyllnadsfärg Line style of shapes Formernas linjestil Line width of shapes Formernas linjebredd Minimum magnification allowed Minsta tillåtna förstoringsgrad Maximum magnification allowed Största tillåtna förstoringsgrad Change in magnification for each zoom operation �dring av förstoringsgrad vid varje zoomning Color of lines Färg på linjer Saturation of color Färgmättnad Style of lines Stil på linjer Width of lines Linjebredd Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Choose the size of the preview in the scrapbook palette Välj storlek på förhandsvisning i Klippboken Save the scrapbook contents everytime after a change Spara innehållet i Klippboken efter varje ändring When using facing pages, show the two pages side by side Vid användandet av motstående sidor visa dessa sida vid sida Color for paper Färg för papper Color for the margin lines Färg för marginallinjer Mask the area outside the margins in the margin color Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna Enable transparency features within PDF 1.4 export Aktivera funktionerna för transparens vid export som PDF 1.4 Set the default zoom level Ange standardvärde för zoomnivå Filesystem location for the Ghostscript interpreter Ghostscript-tolkens plats i filsystemet Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen Filesystem location for graphics editor Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen Choose a Directory Välj en katalog &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: mm mm in tum p p T&emplates: &Mallar: Cha&nge... Ä&ndra... Apply &Factor Använd &faktor Additional Directory for Document Templates Ytterligare katalog för dokumentmallar Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Använd konvex-/konkavfaktorn för att ändra formen på poygonen A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Ett negativt värde gör polygonen konkav (stjärnformad) och ett positivt värde gör den konvex A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart. UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall. UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger. Executive Executive Folio Folio Ledger Ledger Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid &Language: S&pråk: Units: Enheter: Undo/Redo Ångra/Gör om Action history length Längd på aktivitetshistorik Hyphenator Avstavare Fonts Teckensnitt Color Management Färghantering PDF Export PDF export Keyboard Shortcuts Tangentbordsgenvägar Page Display Sidvisning Color: Färg: Alt+U Alt+U Show Pictures Visa bilder Show Text Chains Visa textkedjor Show Frames Visa ramar Scratch Space Plugins Turns the display of frames on or off Slår av eller på visning av ramar Turns the display of pictures on or off Slår av eller på visning av bilder Document T&emplates: Dokum&entmallar: Preflight Verifier Verifiering (Pre-flight) Document Item Attributes Attribut för dokumentobjekt Table of Contents and Indexes Innehållsförteckning och index Show Text Control Characters Visa kontrolltecken Rulers relative to Page Linjaler relativt sidan Gaps between Pages Mellanrum mellan sidor Horizontal: Horisontell: Vertical: Vertikal: To adjust the display drag the ruler below with the slider. För att justera visningen dra linjalen nedanför skjutreglaget. Always ask before fonts are replaced when loading a document Fråga alltid vid laddning av dokument om teckensnitt ska ersättas Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Förhandsvisning av aktuell stilmall när stilar redigeras Show Startup Dialog Visa uppstartsdialog Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Använd alltid standard Lorem Ipsum Count of the Paragraphs: Antal stycken: Miscellaneous Diverse Type Typ File Fil Yes Ja No Nej Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar Additional directory for document templates Ytterligare katalog för dokumentmallar Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Placera en linjal mot skärmen och dra skjutreglaget för zoom-nivå tills Scribus visar sidor och objekt i korrekt storlek Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Enable or disable the display of linked frames. Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus &Font Size (Menus): Font Size (&Palettes): Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Default font size for the tool windows Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Show S&plashscreen On Startup: PrefsDialogBase &OK &OK &Cancel &Avbryt &Defaults Stan&dardvärden Save... Spara... Save Preferences Spara inställningar PrefsManager Left Page Vänster sida Right Page Höger sida Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF/X-3 Error Writing Preferences Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Error Loading Preferences Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. PresetLayout None Inget Magazine Magasin Fibonacci Fibonacci Golden Mean Gyllene snittet Nine Parts Nio delar Gutenberg Gutenberg You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value. None layout type Inget PythonConsole &Open... Öppn&a... &Save &Spara Save &As... Spara &som... &Exit Avsl&uta &File &Fil &Run Kö&r Run As &Console Kör som &konsol &Save Output... &Spara skickat... &Script &Skript Scribus Python Console Scribus Python-konsol This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations. Denna är hämtad från Pythons standardkonsol med några begränsningar, framförallt med avseende på mellanrum. Konsultera Scribus handbok förmer information. Script Console Skriptkonsol Write your commands here. A selection is processed as script Skriv dina kommandon här. Ett urval processas som skript Output of your script Resultat av ditt skript Python Scripts (*.py) Python skript (*.py) Save the Python Commands in File Spara Python-kommandon i en fil Warning Varning Text Files (*.txt) Textfiler (*.txt) Save Current Output Spar aktuellt resultat Open Python Script File Öppna Python skriptfil QColorDialog Hu&e: Fär&gton: &Sat: Färgmä&ttnad: &Val: Färg&valör: &Red: &Röd: &Green: &Grön: Bl&ue: Bl&å: A&lpha channel: A&lfakanal: &Basic colors &Basfärger &Custom colors &Anpassade färger &Define Custom Colors >> &Definiera anpassade färger >> OK OK Cancel Avbryt &Add to Custom Colors Lägg till till &anpassade färger Select color Markera färg QFileDialog Copy or Move a File Kopiera eller flytta en fil Read: %1 Läs: %1 Write: %1 Skriv: %1 File &name: Fil&namn: File &type: Fil&typ: One directory up En katalognivå högre Cancel Avbryt All Files (*) Alla filer (*) Name Namn Size Storlek Type Typ Date Datum Attributes Attribut OK OK Look &in: Titta &i: Back Tillbaka Create New Folder Skapa ny mapp List View Listvy Detail View Detaljvy Preview File Info Förhandsvisa filinformation Preview File Contents Förhandsvisa Filinnehåll Read-write Läs-Skriv Read-only Enbart läsning Write-only Enbart skrivning Inaccessible Ej åtkomlig Symlink to File Symbolisk länk till fil Symlink to Directory Symbolisk länk till katalog Symlink to Special Symbolisk länk till Special File Fil Dir Katalog Special Special Open �pna Save As Spara som &Open �amp;ppna &Save &Spara &Rename &Byt namn &Delete &Ta bort R&eload �&erskapa Sort by &Name Sortera efter &namn Sort by &Size Sortera efter &storlek Sort by &Date Sortera efter &datum &Unsorted &Osorterad Sort Sortera Show &hidden files Visa &dolda filer the file filen the directory katalogen the symlink symboliska länken Delete %1 Ta bort %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Vill du verkligen ta bort %1 "%2"?</qt> &Yes &Ja &No &Nej New Folder 1 Ny mapp 1 New Folder Ny mapp New Folder %1 Ny mapp %1 Find Directory Hitta katalog Directories Kataloger Save Spara Error Fel %1 File not found. Check path and filename. %1 Filen hittades inte. Kontrollera sökväg och filnamn. All Files (*.*) Alla filer (*.*) Select a Directory Välj en katalog Directory: Katalog: QFontDialog &Font &Teckensnitt Font st&yle Snittvar&ianter &Size &Storlek Effects Effekter Stri&keout �ersty&kning &Underline &Understrykning &Color &Färg Sample Prov Scr&ipt Skr&ipt OK OK Apply Utför Cancel Avbryt Close Stäng Select Font Välj teckensnitt QLineEdit Clear Rensa Select All Markera allt &Undo �&gra &Redo Gör &om Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Paste Klistr&a in QMainWindow Line up Rada upp Customize... Anpassa... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Om Qt</h3><p>Detta program använder Qt version %1.</p>Qt är en C++-verktygslåda för utveckling av grafiska gränssnitt på flera plattformar</p><p>Qt tillhandahåller portabilitet mellan MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux och alla större kommersiella versioner av Unix.<br>Qt finns också tillgängligt för inbäddade system.</p><p>Qt är en produkt från Trolltech, se <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> för mer information.</p> QObject Importing text Hämtar text All Supported Formats Alla format som stöds All Files (*) Alla filer (*) Initializing... initierar... Document Dokument Background Bakgrund Warning Varning Do you really want to overwrite the File: %1 ? Vill du verkligen skriva över filen: %1? &Fonts Preview &Förhandsvisning av teckensnitt &Insert Special &Infoga special New &from Template... Ny &från mall... Newsletters Nyhetsbrev Brochures Broschyrer Catalogs Kataloger Flyers Flygblad Signs Skyltar Cards Kort Letterheads Brevhuvuden Envelopes Kuvert Business Cards Visitkort Calendars Kalendrar Advertisements Annonser Labels Etiketter Menus Menyer Programs Programblad PDF Forms PDF formulär PDF Presentations PDF presentationer Magazines Tidskrifter Posters Affischer Announcements Tillkännagivanden Text Documents Textdokument Folds Foldrar Own Templates Egna mallar Save as &Image... Spara som b&ild Save as Image Spara som bild Error writting the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). Error writing the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). Export successful. Exporten lyckades. File exists. Overwrite? Filen existerar redan. Vill du skriva över? exists already. Overwrite? existerar redan. Villdu skriva över? No Nej Yes Ja Yes all Ja, allt Print Preview Skriv ut förhandsvisning Print Previe&w Skriv ut förhands&visning Import &EPS/PS... Importera &EPS/PS... All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Alla format som stöds (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Open �pna Save as &Template... Spara som &mall... Oook! You're trying to load image into an object doesn't exist or isn't selected! Oj! Du försöker ladda in en bild till ett objekt som inte finns eller inte är valt! Oook! You're trying to (un)lock an object doesn't exist! None selected too. Oj! Du försöker llåsa/låsa uppl ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt. Oook! You're trying to query an object doesn't exist! None selected too. Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt. Oook! You're calling an object doesn't exist! Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns! Oook! You're trying to erase an object doesn't exist! Oj! Du försöker ta bort ett objekt som inte finns! Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist! Oj! Objektet du vill flöda finns inte! S&cripter Manual... S&cripter handbok... &Scribus Scripts &Scribus skripts &Execute Script... &Utför skript... &Recent Scripts Se&naste skript Show &Console Visa &konsol S&cript Skri&pt Online Reference Online referenshandbok Python Scripts (*.py);; All Files (*) Python skript (*.py);;Alla filer (*) Save Page as &SVG... Spara sida som &SVG Save as Spara som SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg *.svgz);;Alla filer (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg);;Alla filer (*) Import &SVG... Importera &SVG... Comma Separated Value Files Filer med kommaseparerade värden (CSV) CSV_data CSV_data CSV_header CSV_header HTML Files HTML-filer html html Text Files Textfiler Font %1 is broken, discarding it Teckensnitt %1 är skadat, använder det inte Template: Mall: External Links Externa länkar Text Filters Textfilter Media Cases Media-alternativ Albanian Albanska Basque Baskiska Bulgarian Bulgariska Brazilian Brasilianska Catalan Katalanska Chinese Kinesiska Czech Tjekiska Danish Danska Dutch Holländska English Engelska English (British) Engelska (British) Esperanto Esperanto German Tyska Finnish Finska French Franska Galician Galiciska Greek Grekiska Hungarian Ungerska Indonesian Indonesiska Italian Italienska Korean Koreanska Lithuanian Litauiska Norwegian (Bokmaal) Norska (Bokmål) Norwegian (Nnyorsk) Norska (Nynorsk) Norwegian Norska Polish Polska Russian Ryska Swedish Svenska Spanish Spanska Spanish (Latin) Spanska (Latin) Slovak Slovakiska Slovenian Slovenska Serbian Serbiska Tried to set progress > maximum progress Försökte sätta progress > maximum progress &About Script... &Om Skript... About Script Om Skript Cannot get font size of non-text frame. python error Kan inte hämta teckengraden från icke-text ram. Cannot get font of non-text frame. python error Kan inte hämta teckensnitt från icke-text ram. Cannot get text size of non-text frame. python error Kan inte hämta textstorlek från icke-text ram. Cannot get column count of non-text frame. python error Kan inte hämta spaltantal från icke-text ram. Cannot get line space of non-text frame. python error Kan inte hämta radavstånd från icke-text ram. Cannot get column gap of non-text frame. python error Kan inte hämta spaltmellanrum från icke-text ram. Cannot get text of non-text frame. python error Kan inte hämta text från icke-text ram. Cannot set text of non-text frame. python error Kan inte ange text för icke-text ram. Cannot insert text into non-text frame. python error Kan inte infoga text i icke-text ram. Insert index out of bounds python error Infogningsindex är felaktigt Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants. python error Justeringen felaktig. Använd någon konstanterna scribus.ALIGN*. Can't set text alignment on a non-text frame python error Kan inte ange textjustering i en icke-text ram Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512 python error Teckengrad felaktig - måste vara 1 <= size <= 512 Can't set font size on a non-text frame python error Kan inte ange teckengrad för en icke-text ram Can't set font on a non-text frame python error Kan inte ange teckensnitt för en icke-text ram Font not found python error Teckensnitt hittades inte Line space out of bounds, must be >= 0.1 python error Radavstånd felaktigt, måste vara >= 0.1 Can't line spacing on a non-text frame python error Kan inte ange radavstånd för en icke-text ram Column gap out of bounds, must be positive python error Spaltmellanrum felaktigt. måste vara positivt Can't column gap on a non-text frame python error Kan inte ange spaltmellanrum för en icke-text ram Column count out of bounds, must be > 1 python error Antalet spalter felaktigt, måste vara > 1 Can't number of columns on a non-text frame python error Kan inte ange antalet kolumner för en icke-text ram Selection index out of bounds python error Markeringsindex felaktigt Can't select text in a non-text frame python error Kan inte markera text i en icke-text ram Can't delete text from a non-text frame python error Kan inte ta bort text i en icke-text ram Can't set text fill on a non-text frame python error Kan inte ange fyllnadsfärgen på text i en icke-text ram Can't set text stroke on a non-text frame python error Kan inte ange konturfärgen på text i en icke-text ram Can't set text shade on a non-text frame python error Kan inte ange skuggfärg på text i en icke-text ram Can only link text frames python error Endast textramar kan länkas Target frame must be empty python error Målramen måste vara tom Target frame links to another frame python error Målramen länkar till en annan ram Target frame is linked to by another frame python error Målramen är redan länkad från en annan ram Source and target are the same object python error Källa och mål är samma objekt Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants. python error Target is not an image frame. python error Målet är inte en bildram. Corner radius must be a positive number. python error Hörnradien måste vara ett positivt tal. Cannot get a color with an empty name. python error Cannot change a color with an empty name. python error Cannot create a color with an empty name. python error Cannot delete a color with an empty name. python error Cannot replace a color with an empty name. python error OpenOffice.org Writer Documents Color not found - python error python error Custom (optional) configuration: short words plugin Standard configuration: short words plugin Short Words processing. Wait please... short words plugin Short Words processing. Done. short words plugin Afrikaans Afrikaan Turkish Ukranian Welsh The filename must be a string. python error Cannot delete image type settings. python error The image type must be a string. python error 'allTypes' attribute is READ-ONLY python error Failed to export image python error Cannot scale by 0%. python error Specified item not an image frame. python error Font not found. python error Cannot render an empty sample. python error Cannot have an empty layer name. python error Layer not found. python error Cannot remove the last layer. python error Cannot create layer without a name. python error Insert index out of bounds. python error Cannot set text alignment on a non-text frame. python error Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512. python error Cannot set font size on a non-text frame. python error Cannot set font on a non-text frame. python error Line space out of bounds, must be >= 0.1. python error Cannot set line spacing on a non-text frame. python error Column gap out of bounds, must be positive. python error Cannot set column gap on a non-text frame. python error Column count out of bounds, must be > 1. python error Cannot set number of columns on a non-text frame. python error Cannot select text in a non-text frame python error Cannot delete text from a non-text frame. python error Cannot set text fill on a non-text frame. python error Cannot set text stroke on a non-text frame. python error Cannot set text shade on a non-text frame. python error Can only link text frames. python error Target frame must be empty. python error Target frame links to another frame. python error Target frame is linked to by another frame. python error Source and target are the same object. python error Cannot unlink a non-text frame. python error Cannot convert a non-text frame to outlines. python error Page Sida Custom Anpassad Scribus Development Version &Cancel &Avbryt pt pt mm mm in tum p p pt pt mm mm in tum p p Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) File exists &Replace E&rsätt All Allt Failed to open document. python error Failed to save document. python error Argument must be page item name, or PyCObject instance Property not found Child not found Couldn't convert result type '%1'. Property type '%1' not supported Couldn't convert '%1' to property type '%2' Types matched, but setting property failed. Unable to save pixmap scripter error An object with the requested name already exists. python error Point list must contain at least two points (four values). python error Point list must contain an even number of values. python error Point list must contain at least three points (six values). python error Point list must contain at least four points (eight values). python error Point list must have a multiple of six values. python error Object not found. python error Style not found. python error Cannot set style on a non-text frame. python error Failed to save EPS. python error Page number out of range. python error argument is not list: must be list of float values. python error argument contains non-numeric values: must be list of float values. python error argument contains no-numeric values: must be list of float values. python error Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12. python error Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Line style not found. python error Object is not a linked text frame, can't unlink. python error Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame instead. python error Only text frames can be checked for overflowing python error &Script Croatian Portuguese Portugisiska Portuguese (BR) Scribus Crash Scribus har avbrutits Scribus crashes due to Signal #%1 Scribus har avbrutits på grund av signal #%1 &OK &OK Master Page 4A0 2A0 Comm10E DLE Could not open output file %1 Output stream not writeable Verification of settings failed: %1 Could not open input file %1 Unable to read settings XML: %1 (line %2 col %3) Load PDF settings Unable to read settings XML: %1 null root node Load PDF settings <pdfVersion> invalid Load PDF settings found %1 <%2> nodes, need 1. Load PDF settings unexpected null <%2> node Load PDF settings node <%1> not an element Load PDF settings element <%1> lacks `value' attribute Load PDF settings element <%1> value must be `true' or `false' Load PDF settings element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute Load PDF settings Freetype2 library not available Font %1 is broken (read stream), no embedding Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3) Font %1 is broken and will be discarded Font %1 cannot be read, no embedding Failed to load font %1 - font type unknown Font %1 loaded from %2(%3) Font %1(%2) is duplicate of %3 Loading font %1 (found using fontconfig) Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4) memcpy header: %1 %2 %3 table '%1' memcpy table: %1 %2 %3 memcpy offset: %1 %2 %3 cm c cm c Millimeters (mm) Centimeters (cm) Cicero (c) page page export &Fonts Preview... &Förhandsvisning av teckensnitt... Document Template: Color not found. python error Color not found in document. python error Color not found in default colors. python error Cannot group less than two items python error Can't group less than two items python error Need selection or argument list of items to group python error Can't set bookmark on a non-text frame python error Can't get info from a non-text frame python error The filename should not be empty string. python error Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them without a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one, the function will use the currently selected frame, if any, or raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate on. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation, though as with most Python code this list is not exhaustive due to exceptions from called functions. OpenDocument Text Documents Copy #%1 of Kopia #%1 av Black Svart Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Color Wheel Font Preview My Plugin New From Template Ny från mall Export As Image PS/EPS Importer Save As Template Scripter Short Words SVG Export SVG Import OpenOffice.org Draw Importer Scribus crashes due to the following exception : %1 Creating Font Cache New Font found, checking... Modified Font found, checking... Reading Font Cache Writing updated Font Cache Searching for Fonts Sök efter teckensnitt You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation? The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue? A file named '%1' already exists.<br/>Do you want to replace it with the file you are saving? firstPageOrder is bigger than allowed. python error Old .sla format support German (Trad.) Exporting PostScript File Printing File <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul> C&reate &Import &Importera Thai Barcode Generator OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*) Word Documents Palm PDB Documents PDB Importer PDB_data PDB Importer PDB Import PDB Importer Could not open file %1 PDB Importer This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this as a bug if you are sure it is one. PDB Importer Luxembourgish Japanese Font %1(%2) is broken Given master page name does not match any existing. python error Arabic Dzongkha Estonian font %1 size %1 +style +color +underline -underline +strikeout -strikeout +shadow -shadow +outline -outline +tracking %1 -tracking +baseline %1 +stretch parent= %1 unnamed QTextEdit Clear Rensa Select All Markera allt &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopiera &Paste Klistr&a in QTitleBar System Menu Systemmeny Shade Rulla upp Unshade Rulla ner Normalize �erställ Minimize Minimera Maximize Maximera Close Stäng QWorkspace &Restore �e&rställ &Move &Flytta &Size &Storlek Mi&nimize Mi&nimera Ma&ximize Ma&ximera &Close &Stäng Stay on &Top Lägg övers&t Minimize Minimera Restore Down �erställ nedåt Close Stäng Sh&ade Rull&a upp %1 - [%2] %1 - [%2] &Unshade R&ulla ned Query &OK &OK &Cancel &Avbryt ReformDoc pt pt mm mm in tum p p Document Setup Dokumentinställningar Margin Guides Marginallinjer &Top: �ers&t: &Left: &Vänster: &Bottom: &Nederst: &Right: Höge&r: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänst&er sida först &OK &OK &Cancel &Avbryt Enable single or spread based layout Aktivera enkel eller uppslagsbaserad layout Make the first page the left page of the document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten. Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten. Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning &Inside: &Insida: &Outside: &Utsida: Page Size Sidstorlek Size: Storlek: Custom Anpassad Orientation: Sidriktning: Portrait Porträtt Landscape Landskap Width: Bredd: Height: Höjd: F&irst Page Number: Förstas&idans nummer: &Size: &Storlek: Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid Orie&ntation: Orie&ntering: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Unit: En&het: Autosave Autospar min min &Interval: &Intervall: Document Dokument Guides Stödlinjer Page Display Sidvisning Color: Färg: Display &Unprintable Area in Margin Color Visa icke &utskrivbar yta i marginalfärg Alt+U Alt+U Show Pictures Visa bilder Show Text Chains Visa textkedjor Show Frames Visa ramar Display Visning Typography Typografi Tools Verktyg Hyphenator Avstavare Fonts Teckensnitt PDF Export PDF export Color Management Färghantering Turns the display of frames on or off Slår av eller på visning av ramar Turns the display of pictures on or off Slår av eller på visning av bilder Color for paper Färg för papper Mask the area outside the margins in the margin color Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna Options Alternativ Document Information Dokumentinformation Show Text Control Characters Visa kontrolltecken Rulers relative to Page Linjaler relativt sida Minimum Scratch Space Gaps between Pages Mellanrum mellan sidor Horizontal: Horisontell: Vertical: Vertikal: Preflight Verifier Verifiering (Pre-flight) Document Item Attributes Attribut för dokumentobjekt Table of Contents and Indexes Innehållsförteckning och index Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Visa osynliga tecken, t. ex. styckemarkörer i textramar None Inget Adjusting Colors Justerar färger Enable or disable the display of linked text frames. Slå på eller av visning av länkade textramar. Apply size settings to all pages Använd sidinställningar på alla sidor Sections Avsnitt Apply the page size changes to all existing pages in the document Använd förändring av sidstorlek på alla sidor i dokumentet RunScriptDialog Python Scripts (*.py);; All Files (*) Python skript (*.py);;Alla filer (*) Run as Extension Script run script dialog Kör som utvidgat skript SMBase Style Manager Stilmallshanterare Column 1 Kolumn 1 &Add &Lägg till Alt+A Alt+A C&lone K&lona Alt+L Alt+L &Delete &Ta bort Alt+D Alt+D Name: Namn: O&K O&K Alt+K Alt+K Ca&ncel Av&bryt Alt+N Alt+N &Apply &Använd SMLineStyle Properties Egenskaper Lines Linjer SMReplaceDiaBase Delete Styles Ta bort stilmallar &OK &OK Ca&ncel Av&bryt Alt+N Alt+N SToolBAlign Style Settings Inställningar stilmallar Style of current paragraph Stil på valt stycke SToolBColorF Fill Color Settings Inställning fyllnadsfärg None Inget Color of text fill Fyllnadsfärg på text Saturation of color of text fill Mättnad på fyllnadsfärg för text SToolBColorS Stroke Color Settings Inställning av konturfärg None Inget Color of text stroke Konturfärg för text Saturation of color of text stroke Mättnad på konturfärg på text SToolBFont Font Settings Inställningar teckensnitt pt pt % % Font of selected text Teckensnitt för markerad text Font Size Teckengrad Scaling width of characters Storleksförändra teckenbredd Scaling height of characters Ändra teckenhöjd SToolBStyle Character Settings Inställningar för tecken Kerning: Kerning: pt pt Manual Kerning Manuell kerning % % Manual Tracking Manuell spärrning SVGExportPlugin Save Page as &SVG... Spara sida som &SVG Exports SVG Files Exporterar SVG-filer Exports the current page into an SVG file. Exporterar aktuell sida som SVG-fil. Save as &SVG... Spara som &SVG... SVGImportPlugin Import &SVG... Importera &SVG... Imports SVG Files Importera SVG-filer Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerar de flesta SVG-filer till aktuellt dokument, och konverterar deras vektordata till Scribusobjekt. Scalable Vector Graphics Scalable Vector Graphics SVG file contains some unsupported features SVG-filen innehåller någon egenskap som saknar stöd SWDialog Short Words short words plugin Korta ord Korta ord insticksprogram Apply unbreakable space on: short words plugin Använd hårt mellanslag på: &Selected frames short words plugin Valda &ramar Active &page short words plugin Aktuell &sida &All items short words plugin &Alla objekt Only selected frames processed. short words plugin Endast valda ramar har processats. Only actual page processed. short words plugin Endast aktuell sida har processats. All items in document processed. short words plugin Alla objekt i dokumentet har processats. SWPrefsGui User settings Användarinställningar System wide configuration Systemgemensam konfiguration &Save &Spara &Reset Åte&rställ Save user configuration Spara användarkonfigurationen Reload system wide configuration and remove user defined one Ladda om systemgemensam konfiguration och ta bort den användardefinierade Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration Redigera anpassad konfiguration. Om du sparar kommer den att användas isället för den systemgemensamma Short Words Korta ord User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it? Användarkonfiguration finns redan. Vill du skriva över? Cannot write file %1. Kaninte skriva till fil %1. User settings saved Användarinställningar sparade System wide configuration reloaded Systemgemensam konfiguration har laddats om Cannot open file %1 Kan inte öppna filen %1 SaveAsTemplatePlugin Save as &Template... Spara som &mall... Save a document as a template Spara dokument som mall Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look Spara dokument som mall. Ett bra sätt att förenkla det inledande arbetet med ett enhetligt utseende ScPlugin Persistent plugin manager plugin type Bestående Import plugin manager plugin type Importera Action plugin manager plugin type Aktivitet Load/Save/Import/Export Läs in/Spara/Importera/Exportera Unknown Okänd ScProgressBar %1 of %2 %1 av %2 ScToolBar Top Överst Right Höger Bottom Nederst Left Vänster Allow Docking To... Tillåt anslutning till... Horizontal Horisontell Vertical Vertikal Floating Orientation... Flytande riktning... ScWinPrint Printing... Skriver ut... ScriXmlDoc Copy #%1 of Kopia #%1 av Background Bakgrund Postscript Postscript ScribusApp Normal Normal File Fil Create a new Document Skapa ett nytt dokument Open a Document �pna ett dokument Save the current Document Spara aktuellt dokument Close the current Document Stäng aktuellt dokument Print the current Document Skriv ut aktuellt dokument Save the current Document as PDF Spara aktuellt dokument som PDF Searching for Fonts Sök efter teckensnitt There are no Postscript-Fonts on your System Det finns inga Postscript-teckensnitt installerade Exiting now Avslutar nu Fatal Error Allvarligt fel Smart Hyphen Smart avstavning Align Left Vänsterjustera Align Right Högerjustera Align Center Centrera Insert Page Number Infoga sidnummer Attach Text to Path Sammanfoga text och kurva Show Layers Visa lager Javascripts... Javascripts... Undo �gra Show Page Palette Visa sidpalett Lock/Unlock Lås/Lås upp Non Breaking Space Hårt mellanslag Reading Preferences Läser inställningar Getting ICC Profiles Hämtar ICC profiler Init Hyphenator Startar avstavningen Setting up Shortcuts Skapar genvägar &Color Management... &Färghantering... Reading Scrapbook Läser Klippboken Initializing Plugins Startar insticksprogram &New &Ny &Open... �amp;ppna... Open &Recent �pna s&enaste New Ny Open... �pna... &Close &Stäng Close Stäng &Save &Spara Save Spara Save &As... Spara &som... Save as... Spara som... Re&vert to Saved �er&gå till senast sparad Collect for O&utput... Samla ihop för utskrift... &Get Text/Picture... &Hämta text/bild... Append &Text... Lägg &till text... Import &Page(s)... Im&portera sida/sidor: &Import &Importera Save &Text... Spara &text... Save Page as &EPS... Spara sida som &EPS... Save as P&DF... Spara som P&DF... &Export &Exportera Document &Information... Dokument&information... Document Info... Dokumentinformation... Document &Setup... Dokumentin&ställningar... Document Setup... Dokumentinställningar... &Print... &Skriv ut... Print... Skriv ut... &Quit &Avsluta Quit Avsluta &Undo �&gra Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Paste Klistr&a in C&lear Ra&dera Select &All M&arkera allt Cut Klipp ut Copy Kopiera Paste Klistra in Clear Rensa Select all Markera allt &Search/Replace... &Sök/Ersätt... C&olors... Fä&rger... Colors... Färger... &Paragraph Styles... St&yckemallar... &Line Styles... &Linjemallar... Styles... Stilmallar... &Templates... &Mallar... Templates... Mallar... &Javascripts... &Javascripts... Select New Font Välj nytt teckensnitt D&uplicate D&uplicera Duplicate Duplicera &Multiple Duplicate &Duplicera flera gånger Multiple Duplicate Duplicera flera gånger &Delete &Ta bort Delete Ta bort &Group &Gruppera Group Gruppera &Ungroup Lås &upp grupp Un-group Lås upp grupp &Lock &Lås Send to &Back Flytta till &nederst Send to Back Flytta till nederst Bring to &Front Fly&tta till överst Bring to Front Flytta till överst &Lower F&lytta ned en nivå Lower Flytta ned en nivå &Raise Flytta &upp en nivå Raise Flytta upp en nivå Distribute/&Align... Fördel&a/Justera... Distribute/Align... Fördela/Justera... &Edit Shape R&edigera form &Shape &Form &Attach Text to Path S&ammanfoga text och kurva &Detach Text from Path Lös&gör text från kurva &Combine Polygons Sammanf&oga polygoner Split &Polygons Dela upp &polygoner C&onvert to Outlines K&onvertera till konturer &Insert... &Infoga... Insert... Infoga... &Delete... &Ta bort Delete... Ta bort... &Move... &Flytta... Move... Flytta... &Apply Template... &Använd mall... Apply Template... Använd mall... Manage &Guides... Hantera stö&dlinjer... Manage Guides... Hantera stödlinjer... &Fit in Window Anpassa till &fönster Fit in Window Anpassa till fönster 50% 50% 75% 75% &100% &100% 100% 100% 200% 200% &Thumbnails Minia&tyrer Thumbnails Miniatyrer Show &Margins Visa &marginaler Hide Margins Dölj marginaler Show &Frames Visa &ramar Hide Frames Dölj ramar Show &Images Visa b&ilder Hide Images Dölj bilder Show &Grid Visa stö&drutor Show Grid Dölj stödrutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Snap to Grid Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna &Properties Egenska&per Properties Egenskaper &Outline �amp;versikt Outline �ersikt &Scrapbook &Klippbok Scrapbook Klippbok &Layers &Lager P&age Palette Sidp&alett &Bookmarks &Bokmärken &Manage Pictures Bild&hantering Manage Pictures Bildhantering &Hyphenate Text A&vstava text Hyphenate Text Avstava text Toolti&ps Verktygsti&ps &Tools Ver&ktyg P&DF Tools P&DF verktyg Tools Verktyg Tooltips Verktygstips P&references... Inställninga&r... &Fonts... T&ypsnitt... Fonts... Teckensnitts... &Hyphenator... A&vstavning... &Keyboard Shortcuts... Sna&bbkommandon... &About Scribus &Om Scribus About Scribus Om Scribus About &Qt Om &Qt About Qt Om Qt Scribus &Manual... Scribus &handbok Online-Help... On-line hjälp... &File &Fil &Edit R&edigera St&yle St&il &Item E&nhet &Page &Sida &View &Vy E&xtras E&xtra &Settings Ins&tällningar &Windows Fönste&r &Help &Hjälp &Left &Vänster &Center &Centrerat &Right Höge&r: &Block &Marginajustera &Forced &Hård marginaljustering &Other... &Annan... pt pt Underline Understruken Strikethru �erstruken Small Caps Kapitäler Superscript Upphöjt Subscript Nedsänkt Outlined Konturerad X-Pos: X-Pos: Y-Pos: Y-Pos: mm mm in tum p p Ready Klar &Cascade &Kaskad &Tile &Sida vid sida None Inget Get Text/Picture... Hämta text/bild... Get Picture... Hämta bild... &Color &Färg &Invert &Invertera &Get Text... &Hämta text &Font &Teckensnitt &Size &Storlek &Effects &Effekter &Alignment &Justering &Shade Nyan&s &Tabulators... &Tabulatorer... Get Text... Hämta text... Font Teckensnitt Size Storlek Style Stil Color Färg Shade Nyans Un&lock &Lås upp Open �pna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Importing Pages... Importerar sida/sidor... Import Page(s) Importera sida/sidor <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul><br> <p>Du försöker importera fler sidor än det finns i aktuellt dokument räknat från aktiv sida.</p> Välj något av följande:<br><ul><li><b>Skapa</b> de saknade sidorna</li><li><b>Importera</b>befintliga sidor</li> <li><b>Avbryt</b></li></ul><br> Create Skapa Import Importera Import done Import klar Found nothing to import Hittade inget att importera Loading... Laddar... All Supported Formats Alla format som stöds All Files (*) Alla filer (*) Warning Varning Can't write the File: %1 Kan inte skriva till fil: %1 OK OK Save as Spara som Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Saving... Sparar... Printing... Skriver ut... Document Dokument Printing failed! Utskriften misslyckades! Scribus Manual Scribus handbok Text Files (*.txt);;All Files(*) Textfiler (*.txt);;Alla filer (*) &Size: &Storlek: &Shade: Nyan&s: Hide Baseline Grid Dölj baslinjerna Show Baseline Grid Visa baslinjerna The following Programs are missing: Följande program saknas: Ghostscript : You cannot use EPS Images Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder All Allt EPS-Files (*.eps);;All Files (*) EPS-filer (*.eps);;Alla filer (*) pt pt mm mm in tum p p Some Objects are locked. Några objekt är låsta Cancel Avbryt Lock all Lås alla Unlock all Lås upp alla Unlock Lås upp Lock Lås Loading: Laddar: Adjusting Colors Justerar färger &Undo Delete Object �&gra Ta bort objekt &Undo Object Move �&gra Flytta objekt &Undo Object Change �&gra �dra objekt German Tyska Polish Polska English Engelska Spanish Spanska Italian Italienska French Franska Russian Ryska Danish Danska Slovak Slovakiska Hungarian Ungerska Czech Tjekiska Dutch Holländska Portuguese Portugisiska Ukrainian Ukrainska Greek Grekiska Catalan Katalanska Finnish Finska Irish Irländska Lithuanian Litauiska Swedish Svenska Slovenian Slovenska Choose a Directory Välj en katalog Invert Invertera Scribus Crash Scribus har avbrutits Scribus crashes due to Signal #%1 Scribus har avbrutits på grund av signal #%1 File %1 is not in Scribus format Filen %1 är inte i Scribusformat Afrikaans Afrikaan Font System Initialized Teckensnittshanteringen initierad Postscript Postscript &Redo Gör &om &Underline &Understrykning &Edit Shape... R&edigera form... &50% &50% &75% &75% &200% &200% &Cancel &Avbryt Bulgarian Bulgariska The Program Programmet Information Information is missing! saknas! Level Nivå Send to La&yer Skicka till la&ger &PDF Options &PDF-alternativ Character Tecken Save As Spara som Name: Namn: ScribusColorList Sample Prov Color Färg None Inget Document Colors Dokumentfärger ScribusCore Initializing Plugins Startar insticksprogram Initializing Keyboard Shortcuts Startar Tangentbordsgenvägar Reading Preferences Läser inställningar Reading ICC Profiles Läser ICC-profiler Searching for Fonts Sök efter teckensnitt There are no fonts found on your system. Det finns inga teckensnitt i ditt system. Exiting now. Avslutar nu. Fatal Error Allvarligt fel Font System Initialized Teckensnittshanteringen initierad ScribusDoc New Layer Nytt lager Normal Normal Document Dokument Background Bakgrund Do you really want to clear all your text? Vill du verkligen radera all text? Cannot Delete In-Use Item Kan inte ta bort objekt som används The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled Objekt %1 redigeras i Texthanteraren. Operationen Ta bort avbryts därför An error occurred while opening icc profiles, color management is not enabled. Ett fel uppstod vid öppnandet av ICC-profiler. Färghanteringen är därför inte aktiverad. Some objects are locked. Några objekt är låsta. &Unlock All Lås &upp alla &Skip locked objects Hoppa över lå&sta objekt ScribusMainWindow None Inget Initializing Plugins Startar insticksprogram Reading Preferences Läser inställningar Initializing Story Editor Starta Texthanteraren Initializing Hyphenator Starta Avstavningen Reading Scrapbook Läser Klippboken Setting up Shortcuts Skapar genvägar File Fil Edit Redigera Searching for Fonts Sök efter teckensnitt Fatal Error Allvarligt fel Font System Initialized Teckensnittshanteringen initierad &File &Fil Open &Recent Öppna s&enaste &Import &Importera &Export &Exportera &Edit R&edigera St&yle St&il &Color &Färg &Size &Storlek &Shade Nyan&s &Font &Teckensnitt &Effects &Effekter &Item Ob&jekt Preview Settings Inställningar Förhandsvisning Level Nivå Send to La&yer Skicka till la&ger &PDF Options &PDF-alternativ &Shape &Form C&onvert To K&onvertera till I&nsert I&nfoga Character Tecken Quote Citat Space Mellanslag &Page &Sida &View &Vy E&xtras E&xtra &Windows Fönste&r &Help &Hjälp &Alignment &Justering Ready Klar Open Öppna Importing Pages... Importerar sidor... Import Page(s) Importera sida/sidor Import done Import klar Found nothing to import Hittade inget att importera File %1 is not in an acceptable format Fil %1 har inte ett passande format Loading... Laddar... PostScript PostScript Some ICC profiles used by this document are not installed: Några ICC-profiler som används i dokumentet är inte installerade: was replaced by: har ersatts av: (converted) (konverterade) All Supported Formats Alla format som stöds All Files (*) Alla filer (*) Cannot write the file: %1 Kan inte skriva till filen: %1 Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Save As Spara som Saving... Sparar... Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Scribus har upptäckt några fel. Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem &Ignore &Ignorera &Abort &Avbryt Printing... Skriver ut... Document Dokument Printing failed! Utskriften misslyckades! Cannot Cut In-Use Item Kan inte klippa ut objekt som används på annat håll The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled Objekt %1 redigeras just nu i Texthanteraren. Operationen Klipp ut avbryts därför About Qt Om Qt Scribus Manual Scribus handbok Save as Spara som Text Files (*.txt);;All Files(*) Textfiler (*.txt);;Alla filer (*) Normal Normal Name: Namn: Convert Page to Master Page Konvertera sidan till mallsida &Size: &Storlek: Size Storlek &Shade: Nyan&s: Shade Rulla upp No Style Ingen stilmall The following programs are missing: Följande program saknas: Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder eller Förhandsvisning All Allt Scribus detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them. Scribus upptäckte några fel. Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem. EPS Files (*.eps);;All Files (*) EPS-filer (*.eps);;Alla filer (*) Detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Upptäckte några fel. Använd verifieraren (Preflight) för att korrigera dem -Page%1 -Sida%1 Some objects are locked. Några objekt är låsta. &Lock All &Lås alla &Unlock All Lås &upp alla Information Information The program %1 is already running! Programmet %1 körs redan! The program %1 is missing! Programmet %1 saknas! The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Den valda färgen finns inte dokumentets färguppsättning. Skriv in ett namn för den nya färgen. Color Not Found Färgen hittades inte The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Det namn du valt finns redan. Ange ett annat namn för den nya färgen. &Level &Nivå Send to Layer Skicka till lager Previe&w Settings Förhandsvisa instä&llningar &Tools Ver&ktyg X-Pos: X-Pos: Y-Pos: Y-Pos: New Master Page %1 Ny mallsida %1 Number of copies: %1 Horizontal shift: %2 Vertical shift: %3 Antal kopior: %1 Horisontell förskjutning: %2 Vertikal förskjutning: %3 Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder eller PostScript Förhandsvisning Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available Ghostscript saknas: PostScript förhandsvisning är inte tillgängligt Do you really want to replace your existing image? Contents Innehåll &Character &Quote S&paces && Breaks Liga&ture ScribusQApp Invalid argument: File %1 does not exist, aborting. Usage: scribus [option ... ] [file] Options: Print help (this message) and exit Uses xx as shortcut for a language, eg `en' or `de' List the currently installed interface languages Show information on the console when fonts are being loaded Do not show the splashscreen on startup Output version information and exit Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel) filename Use filename as path for user given preferences Installed interface languages for Scribus are as follows: To override the default language choice: scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice. Scribus Version Scribus, Open Source Desktop Publishing Homepage Hemsida Documentation Wiki Issues Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus. ScribusView % % Layer Lager pt pt mm mm in tum p p All Allt Copy Here Kopiera hit Move Here Flytta hit Cancel Avbryt &Paste Picture Bild File: Fil: Original PPI: Ursprunglig PPI: Actual PPI: Verklig PPI: Linked Text Länkad text Text Frame Textram Text on a Path Text på kurvlinje Paragraphs: Stycken: Words: Ord: Chars: Tecken: Print: Skriv ut: Enabled Aktiverad Disabled Inaktiverad In&fo In&fo I&mage Visible B&ild synlig &Update Picture &Uppdatera bild &Edit Picture R&edigera bild &Adjust Frame to Picture &Anpassa ram till bild &Edit Text... R&edigera text... Is PDF &Bookmark � ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation � en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &PDF Options &PDF-alternativ Edit Text... Redigera text... &Lock &Lås Un&lock &Lås upp Lock Object &Size Lås objekt&storlek Unlock Object &Size Lås upp objekt&storlek Send to S&crapbook Skicka till &klippbok Send to La&yer Skicka till la&ger &Insert Sample Text &Infoga dummytext &Group &Gruppera Un&group Lås upp &grupp Le&vel Ni&vå Send to &Back Flytta till &nederst Bring to &Front Fly&tta till överst &Raise Flytta &upp en nivå &Picture Frame &Bildram Pol&ygon Pol&ygon &Outlines &Konturer &Text Frame &Textram &Bezier Curve &Bezierkurva Conve&rt to Konve&rtera till &Delete &Ta bort C&lear Contents Rensa innehå&ll Warning Varning None Inget Copy of En kopia av Preview Settings Linking Text Frames You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself. Cannot Convert In-Use Item The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped Page %1 to %2 Colorspace: Unknown Okänd RGB RGB CMYK CMGS Grayscale Contents Innehåll ScribusWin &Leave Anyway Avs&luta ändå C&lose Anyway S&täng ändå Warning Varning Document: Dokument: has been changed since the last save. har ändrats sedan senast sparat. &Save Now &Spara nu &Cancel &Avbryt &Discard ScriptPlugin Embedded Python scripting support. Scripter ScripterCore &Scribus Scripts &Scribus skripts &Execute Script... &Utför skript... &Recent Scripts Se&naste skript &About Script... &Om Skript... S&cript Skri&pt Open �pna Python Scripts (*.py);; All Files (*) Python skript (*.py);;Alla filer (*) Script error Skriptfel If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till <a href="http://bugs.scribus.net">. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren. Hide &Console Göm &konsolen About Script Om Skript There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. Examine Script Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. Python Scripts (*.py);;All Files (*) Documentation for: Script doesn't contain any docstring! ScripterPreferences &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Alt+O Alt+O Advanced Options Avancerat ScripterPrefsGui Scripter Preferences Enable Extension Scripts Extensions Console Startup Script: Errors: syntax highlighting Comments: syntax highlighting Keywords: syntax highlighting Signs: syntax highlighting Numbers: syntax highlighting Strings: syntax highlighting Base Texts: syntax highlighting Select Color Change... �dra... Locate Startup Script SeList Show Page Previews Förhandsvisning SeView Show Template Names Visa mallnamn SearchReplace Search/Replace Sök/Ersätt Search for: Sök efter: Text Text Paragraph Style Styckemallar Font Teckensnitt Font Size Teckengrad Font Effects Teckensnittseffekter Fill Color Fyllningsfärg Fill Shade Fyllningsskugga Stroke Color Konturfärg Stroke Shade Konturskugga Left Vänster Center Centrera Right Höger Block Marginaljustera Forced Hård marginaljustering pt pt None Inget Replace with: Ersätt med: &Whole Word &Hela ord &Ignore Case &Ignorera stora/små bokstäver &Search Sö&k &Replace E&rsätt Replace &All Ersätt &alla &Close &Stäng Search finished Sökning avslutad OK OK C&lear Ra&dera Search finished, found %1 matches SeitenPal Arrange Pages Arrangera sidorna Available Templates: Tillgängliga mallar: Document Pages: Dokumentsidor: Facing Pages Uppslag Left Page first Vänster sida först Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them. Dra sidor eller mallsidor till papperskorgen om du vill ta bort dem. Previews all the pages of your document. Förhandsvisa alla sidor i dokumentet. Here are all your Templates, to create a new Page drag a Template to the Pageview below. Här finns alla dina mallar. För att skapa en ny sida drar du en mall till Sidvisaren nedan. Normal Normal SelectFields Select Fields Välj fält Available Fields Tillgängliga fält &>> &>> &<< &<< Selected Fields Markerade fält &OK &OK &Cancel &Avbryt ShadeButton Other... �rigt... &Shade: Nyan&s: Shade Nyans ShadowValues % % X-Offset Y-Offset ShortWordsPlugin Short &Words... short words plugin Short Words SideBar No Style Ingen stilmall Edit Styles... Spalette No Style Ingen stilmall StilFormate Edit Styles Redigera stilmall &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Save &Spara &OK &OK &Cancel &Avbryt Copy of %1 Kopia av %1 New Style Ny stilmall Warning Varning No Nej Yes Ja Open �pna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Do you really want to delete this Style? Vill du verkligen ta bort denna stilmall? &Import &Importera StoryEditor Story Editor Texthanteraren &New &Ny &Reload Text from Frame Hämta texten igen f&rån textramen &Save to File... &Spara till fil... &Load from File... Hämta från fi&l... Save &Document Spara &dokument &Update Text Frame and Exit &Uppdatera textramen och avsluta &Exit Without Updating Text Frame Avsluta utan att uppdat&era textramen Select &All M&arkera allt Cu&t &Klipp ut &Copy K&opiera &Paste Klis&tra in C&lear Ra&dera &Search/Replace... &Sök/Ersätt... &Insert Special... &Infoga special... &Edit Styles... R&edigera stilmallar... &Fonts Preview... &Förhandsvisning av teckensnitt... &Update Text Frame &Uppdatera textramen &Background... &Bakgrund... &Display Font... &Visa teckensnitt... &File &Fil &Edit R&edigera &Settings Ins&tällningar File Fil Clear all Text Rensa all text Load Text from File Hämta text från fil Save Text to File Spara text till fil Update Text Frame and Exit Uppdatera textramen och avsluta Exit Without Updating Text Frame Avsluta utan att uppdatera textramen Reload Text from Frame Hämta texten igen från textramen Update Text Frame Uppdatera textramen Search/Replace Sök/Ersätt Current Paragraph: Aktivt stycke: Words: Ord: Chars: Tecken: Totals: Totalt: Paragraphs: Stycken: Warning Varning Do you want to save your changes? Vill du spara ändringarna? &Insert Special &Infoga special... &Fonts Preview &Förhandsvisning av typsnitt Do you really want to lose all your Changes? Vill du verkligen förlora alla ändringar? Do you really want to clear all your Text? Vill du verkligen radera all text? Open �pna Text Files (*.txt);;All Files(*) Textfiler (*.txt);;Alla filer (*) Save as Spara som &Smart text selection &Smart textmarkering &Insert Glyph... Clear All Text Story Editor - %1 Do you really want to lose all your changes? Do you really want to clear all your text? &Insert &Infoga Character Tecken Quote Spaces && Breaks Ligature Space StrikeValues Auto % % Displacement Linewidth StyleManager More than one item selected StyleSelect Underline Understruken Small Caps Kapitäler Subscript Nedsänkt Superscript Upphöjt Strike Out �erstruken Outline Text Konturtext Outline �ersikt All Caps Outline Text Style Selector �ersikt Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width. Text Style Selector Shadowed Text. Hold down the button momentarily to enable the offset spacing. SxwDialog Update paragraph styles Uppdatera styckemallarna Use document name as a prefix for paragraph styles Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar Do not ask again Fråga inte igen OK OK Should importer add the name of the document on front of the paragraph style name in Scribus Skall importhanteraren lägga till dokumentnamnet framför namnet på styckemallar i Scribus If a paragraph style already exists with the same name as the current OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be edited to match the one being imported, or left untouched Om en styckemall med samma namn som den aktuella OpenOffice.org-mallen redan existerar ska då stilmallen i Scribus redigeras så att den matchar den importerade, eller ska den lämnas orörd OpenOffice.org Writer Importer Options Importalternativ för OpenOffice.org Writer Should the importer always use currently set value when importing OpenOffice.org document and never ask your confirmation again Ska importhanteraren alltid använda aktuellt värde vid import av dokument från OpenOffice.org och aldrig mer fråga igen Overwrite Paragraph Styles Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Merge Paragraph Styles Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document. Cancel Avbryt TOCIndexPrefs None Inget At the beginning At the end Not Shown Table of Contents and Indexes Table Of Contents &Add &Lägg till Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D The frame the table of contents will be placed into Page Numbers Placed: Item Attribute Name: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all List Non-Printing Entries Include frames that are set to not print as well The paragraph style used for the entry lines Paragraph Style: Destination Frame: Inde&x TOCIndexPrefsBase Table of Contents and Indexes Table Of Contents &Add &Lägg till Alt+A &Delete &Ta bort Alt+D The frame the table of contents will be placed into Page Numbers Placed: Item Attribute Name: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all List Non-Printing Entries Include frames that are set to not print as well The paragraph style used for the entry lines Paragraph Style: Destination Frame: Inde&x TabCheckDoc Ignore all errors Automatic check before printing or exporting Check for missing glyphs Check for objects not on a page Check for overflow in text frames Check for transparencies used Check for missing images Check image resolution Lowest allowed resolution dpi dpi Check for PDF Annotations and Fields Add Profile Remove Profile Check for placed PDF Files Highest allowed resolution Check for GIF images TabExternalToolsWidget Locate Ghostscript Locate your image editor Locate your web browser TabExternalToolsWidgetBase External Tools PostScript Interpreter &Name of Executable: &Namn på program. &Change.. Alt+C Alt+C Antialias &Text Anti-alias &text Alt+T Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias &Graphics Anti-alias &grafik Alt+G Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen Resolution: dpi dpi Image Processing Tool Verktyg för bildhantering Name of &Executable: Namn på &program: &Change... �amp;ndra... &Rescan Alt+R <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Web Browser Web Browser to launch with links from the Help system <qt>File system location for your web browser. This is used for external links from the Help system.</qt> Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location TabGuides Common Settings Placing in Documents In the Background In the Foreground Snapping Snap Distance: Grab Radius: px px Guides Stödlinjer Show Guides Show Margins Show Page Grid Major Grid Color: Färg: Spacing: Minor Grid Baseline Grid Baslinjer Show Baseline Grid Visa baslinjerna % % Automatic &Line Spacing: Automatiskt rada&vstånd: Baseline &Grid: Baslin&jer: Baseline &Offset: Baslinjer o&ffset: Distance between the minor grid lines Avstånd mellan smårutor i stödraster Distance between the major grid lines Avstånd mellan stora rutor i stödraster Distance within which an object will snap to your placed guides Avstånd inom vilket ett objekt låses till dina utplacerade stödlinjer Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Radien för det område som Scribus tillåter att du markerar handtagen på ett objekt Color of the minor grid lines Färg på smårutor i stödraster Color of the major grid lines Färg på stora rutor i stödraster Color of the guide lines you insert Färg på införda stödlinjer Color for the margin lines Färg för marginallinjer Turns the basegrid on or off Turns the gridlines on or off Turns the guides on or off Turns the margins on or off Percentage increase over the font size for the line spacing Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden Baseline Settings Guides are not visible through objects on the page Guides are visible above all objects on the page Color for the baseline grid Distance between the lines of the baseline grid Distance from the top of the page for the first baseline TabKeyboardShortcutsWidget Key Set XML Files (*.ksxml) Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ This key sequence is already in use TabKeyboardShortcutsWidgetBase Keyboard Shortcuts Search: Action Shortcut Shortcut for Selected Action &No Key &Ingen tangent Alt+N &User Defined Key &Användardefinierad tangent Alt+U Set &Key Välj &tangent Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Keyboard shortcut sets available to load &Load Alt+L Load the selected shortcut set &Import... Alt+I Import a shortcut set into the current configuration &Export... Alt+E Export the current shortcuts into an importable file &Reset Alt+R Reload the default Scribus shortcuts TabManager Manage Tabulators Hantera tabulatorer &OK &OK &Cancel &Avbryt TabPDFOptions Export Range Skriv ut &All Pages &Alla sidor C&hoose Pages Vä&lj sidor &Rotation: &Rotation: File Options Alternativ för fil Compatibilit&y: Kompatibilit&et: &Binding: &Bindning: Left Margin Vänster sida Right Margin Höger sida Generate &Thumbnails Skapa &miniatyrer Save &Linked Text Frames as PDF Articles Spara &länkade textramar som PDF-artiklar &Include Bookmarks &Inkludera bokmärken dpi dpi &Resolution: &Upplösning: Com&press Text and Vector Graphics Image Settings Bildinställningar Automatic Automatisk JPEG JPEG Zip Zip None Inget &Method: &Metod: &Quality: &Kvalitet: Maximum Maximum High Hög Medium Medium Low Låg Minimum Minimum &Downsample Images to: Mi&nska upplösningen på bilder till: &General &Allmänt &Embed all Fonts Bä&dda in alla teckensnitt &Subset all Fonts &Gruppera alla typsnitt Embedding Inbädda Available Fonts: Tillgängliga teckensnitt: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Teckensnitt att bädda in: Fonts to subset: Typsnitt att gruppera: &Fonts &Teckensnitt Enable &Presentation Effects Page Sida Show Page Pre&views Förhands&visning Effects Effekter &Display Duration: Tid&d för bildvisning: Effec&t Duration: Tid för effek&t: Effect T&ype: T&yp av effekt: &Moving Lines: Rörliga lin&jer: F&rom the: F&rån: D&irection: R&iktning: sec sek No Effect Ingen effekt Blinds Blinds Box Box Dissolve Dissolve Glitter Glitter Split Split Wipe Wipe Horizontal Vertical Inside Inifrån Outside Utifrån Left to Right Vänster till höger Top to Bottom Uppifrån och ner Bottom to Top Nerifrån och upp Right to Left Höger till vänster Top-left to Bottom-Right Diagonalt från övre vänstra hörnet &Apply Effect on all Pages &Applicera effekten på alla sidor E&xtras E&xtra &Use Encryption &Använd kryptering Passwords Lösenord &User: &Användare: &Owner: �amp;gare: Settings Inställningar Allow &Printing the Document Tillåt &utskrift av dokumentet Allow &Changing the Document Tillåt än&dring av dokumentet Allow Cop&ying Text and Graphics Tillåt kop&iering av text och grafik Allow Adding &Annotations and Fields Tillåt att lägga till &anteckningar och fält S&ecurity Säk&erhet General Allmänt Output &Intended For: Utmatning&en är avsedd för: Screen / Web Skärmen/webben Printer Skrivare Grayscale &Use Custom Rendering Settings &Använd anpassade inställningar för återgivningen Rendering Settings Inställningar för återgivning Fre&quency: Fre&kvens: &Angle: &Vinkel: S&pot Function: &Punktform: Simple Dot Enkel punkt Line Linje Round Rund Ellipse Ellips Solid Colors: Fyllda färger: Use ICC Profile Använd ICC-profil Profile: Profil: Rendering-Intent: �ergivningsavsikt: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Images: Bilder: Don't use embedded ICC profiles Använd inte inbäddade ICC-profiler C&olor Fä&rg PDF/X-3 Output Intent PDF/X-3 Utmatningsavsikt &Info String: &informationssträng: Output &Profile: Utmatnings&profil: Trim Box Trimmningsram PDF/X-&3 PDF/X-&3 Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Inbäddade typsnitt i PDF-filen. Att bädda in typsnitt(new line) bibehåller layout och utseende på ditt dokument. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Tillåter presentationseffekter när du använder Acrobat Reader i fullskärmsläge. Show page previews of each page listed above. Förhandsvisa varje sida i listan ovanför. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Tid som sidan vissas innan presentationen startar på vald sida. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tid för effekten.(new line) En kortare tis snabbar upp effekten, en längre gör den långsammare. Type of the display effect. Typ av visningseffekt. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Riktning för effekten vid användande av effekterna Blinds eller Split. Starting position for the box and split effects. Startposition för effekterna Box eller Split. Direction of the glitter or wipe effects. Riktning för effekterna Wipe eller Glitter. Apply the selected effect to all pages. Använd vald effekt på alla sidor. Export all pages to PDF Exportera alla sidor till PDF Export a range of pages to PDF Exportera en grupp av sidor till PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Avgör kompatibiliteten med PDF. Standardvärde är Acrobat 4.0 som ger störst kompatibilitet.(new line) Välj Acrobat 5.0 om din fil har egenskaper som transparens eller du vill ha 128-bitars kryptering.(new line) PDF/X-3 används för export för kommersiella utskrifter och är tillgängligt om du aktiverat färghantering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Avgör sidbindningen i PDF. Om du inte vet(new line) att du behöver ändra låter du standardvärdet - vänster - vara kvar. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Skapar miniatyrer av alla sidor i PDF-filen.(new line) En del PDF-läsare kan använda dessa för navigering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Skapar PDF-artiklar, användbart för navigering av länkade artiklar i PDF Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Bäddar in de bokmärken du skapat i dokumentet.(new line) Användbart för navigering av långa PDF dokument. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Exportera upplösning för text och vektorgrafik.(new line) Detta påverkar inte upplösningen för punktuppbyggd grafik, t. ex. foton. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Kompression av text och grafik.(new line) Om du inte behöver ändra låter du detta var ikryssat. Det minskar storleken på PDF-filen. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Kompressionsalternativ för bilder.(new line) Automatisk låter Scribus välja den lämpligaste metoden.(new line) ZIP passar bilder med rena färger/tonplattor.(new line) JPEG skapar små PDF-filer om du har många foton i dokumentet (med en viss kvalitetsförlust).(new line) Om du inte behöver någon speciell kompression, använd automatisk. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Kompressionsnivåer: Minimum (25%), Låg (50%), Medium (75%), Hög (85%), Maximum (95%) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Minska upplösningen på dina bitmappade bilder till vald DPI.(new line) Om du inte markerar kryssrutan återges de med urprunglig upplösning. DPI (Dots Per Inch) for image export. (DPI (Dotr Per Inch) för export av bilder. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Aktivera säkerhetsfunktionerna i din exporterade PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 4.0 används en 40-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 5.0 används en 128-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Observera! Krypteringen i PDF är inte lika pålitlig som GPG eller PGP och har vissa begränsningar. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Välj ett huvudlösenord som aktiverar eller avaktiverar alla(new line) säkerhetsfunktioner i din exporterade PDF-fil. Choose a password for users to be able to read your PDF. Välj ett lösenord för dina användare som kan användas för att läsa din PDF-fil. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Tillåt utskrift av PDF-filen. Om ej markerad så tillåts ej utskrift. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Tillåt ändring av PDF-filen. Om ej kryssad är ändring förhindrad. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Tillåt kopiering av text eller grafik från din PDF-fil.(new line) Om ej kryssad kan text och grafik inte kopieras. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line) Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Färgmodell för utmatning av din PDF-fil.(new line) Välj Skärm/Webben för PDF-filer som ska visas på skärmen eller för utskrift på enklare bläckstråleskrivare.(new line) Välj Skrivare för utskrift på skrivare för äkta 4-färg CMGS. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Detta är en avancerad inställning, ej aktiverad från start. Den skall endast aktiveras(new line) om din tryckare särskilt kräver det och ger dig nödvändiga uppgifter.(new line) Annars riskerar din exporterade PDF-fil att inte tryckas korrekt och portabiliteten mellan olika system försvinner. Embed a color profile for solid colors Bädda in en färgprofil för fyllda färger Color profile for solid colors Färgprofil för fyllda färger Rendering intent for solid colors �ergivningsavsikt för tonplattor Embed a color profile for images Bädda in en färgprofil för bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Använd inte färgprofiler som är inbäddade i ursprungliga bildfiler. Color profile for images Färgprofil för bilder Rendering intent for images �ergivningsavsikt för bilder Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Utmatningsprofil för utskrift. Om möjligt bör du rådgöra med din tryckare för korrekt val av profil. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Obligatorisk sträng för PDF/X-3 annars följer inte PDF-filen(new line) reglerna för PDF/X-3. Vi rekommenderar att du använder dokumentets titel. Distance for bleed from the top of the physical page Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret Distance for bleed from the left of the physical page Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret Distance for bleed from the right of the physical page Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret Mirror Page(s) horizontally Spegla sida(or) horisontellt Mirror Page(s) vertically Spegla sida(or) vertikalt &Resolution for EPS Graphics: Convert Spot Colors to Process Colors Compression &Quality: Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Include La&yers Compression Metho&d: Resa&mple Images to: Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Display Settings Page Layout Single Page Continuous Double Page Left Double Page Right Visual Appearance Use Viewers Defaults Use Full Screen Mode Display Bookmarks Tab Display Thumbnails Display Layers Tab Hide Viewers Toolbar Hide Viewers Menubar Zoom Pages to fit Viewer Window Special Actions No Script Viewer Clip to Page Margins Lossy - JPEG Lossless - Zip Image Compression Method Javascript to be executed when PDF document is opened: Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF 1.5 is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. This only affects JPEG images Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Do not show objects outside the margins in the exported file Force Overprint Mode Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings TabTools Font: Teckensnitt: pt pt Size: Storlek: None Inget Fill Color: Stroke Color: Colu&mns: &Gap: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra &Line Color: Färg på &linje: % % &Shading: &Toning: &Fill Color: &Fylnadsfärg: S&hading: To&ning: Line Style: Line &Width: Linje&bredd: Line S&tyle: Arrows: Start: End: &Free Scaling &Horizontal Scaling: &Horisontell storleksförändring: &Vertical Scaling: &Vertikal storleksförändring &Scale Picture to Frame Size För&stora bilden till ramstorlek Keep Aspect &Ratio Behåll p&roportioner F&ill Color: F&yllnadsfärg: Mi&nimum: Mi&nimum: Ma&ximum: Ma&ximum: &Stepping: &Steglängd: Text Frame Properties Egenskaper för textramen Picture Frame Properties Egenskaper för bildram Shape Drawing Properties Egenskaper för geometriska figurer Magnification Level Defaults Standardvärden för förstoringsgrad Line Drawing Properties Egenskaper för linjeritning Polygon Drawing Properties Egenskaper för polygonritning Font for new text frames Typsnitt i nya textramar Size of font for new text frames Typgrad för nya textramar Color of font Färg på typsnitt Number of columns in a text frame Antal spalter i textramen Gap between text frame columns Spaltmellanrum mellan spalter i textramen Sample of your font Typsnittsexempel Picture frames allow pictures to scale to any size Bildramar tillåter bilder att storleksförändras till vilken storlek som helst Horizontal scaling of images Horisontell storleksförändring av bilder Vertical scaling of images Vertikal storleksförändring av bilder Keep horizontal and vertical scaling the same Bibehåll proportionerna vid storleksförändring Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Bilder i bildram storleksförändras till ramens storlek Automatically scaled pictures keep their original proportions Automatiskt storleksförändrade bilder bibehåller ursprungliga proportioner Fill color of picture frames Bildramens fyllnadsfärg Saturation of color of fill Fyllnadsfärgens mättnad Line color of shapes Färg på formens konturlinje Saturation of color of lines Linjefärgens mättnad Fill color of shapes Formernas fyllnadsfärg Line style of shapes Formernas linjestil Line width of shapes Formernas linjebredd Minimum magnification allowed Minsta tillåtna förstoringsgrad Maximum magnification allowed Största tillåtna förstoringsgrad Change in magnification for each zoom operation �dring av förstoringsgrad vid varje zoomning Color of lines Färg på linjer Saturation of color Style of lines Stil på linjer Width of lines Linjebredd Tab Fill Character: Tab Width: Use embedded Clipping Path On Screen Preview Full Resolution Preview Normal Resolution Preview Low Resolution Preview Custom: Custom: Text Color: Shading: Text Stroke: Dot Hyphen Underscore Custom Anpassad None tab fill Inget TabTypograpy Subscript Nedsänkt % % &Displacement: &Förflyttning &Scaling: &Storleksförändring: Superscript Upphöjt D&isplacement: Förfl&yttning S&caling: S&torleksförändring: Small Caps Kapitäler Sc&aling: Stor&leksförändring: Displacement above the baseline of the font on a line Förskjutning ovanför teckensnittets baslinje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ storlek för upphöjd text jämfört med normal teckengrad Displacement below the baseline of the normal font on a line Förskjutning nedanför typsnittets baslinje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ storlek för nedsänkt text jämfört med normal typgrad Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ storlek för kapitäler jämfört med normal typgrad Underline Understruken Displacement: Auto Line Width: Linjebredd: Strikethru �erstruken Automatic &Line Spacing Line Spacing: Percentage increase over the font size for the line spacing Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Line width expressed as a percentage of the font size Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Tabruler Left Vänster Right Höger Full Stop Fast utslutning Comma Komma Center Centrera &Position: &Position: First &Line: Första &raden: Ind&ent: I&ndrag: Delete All Ta bort allt Indentation for first line of the paragraph Indrag från första raden i stycket Indentation from the left for the whole paragraph Vänsterindrag för hela stycket Delete all Tabulators Rensa alla tabulatorer pt pt mm mm in tum p p Left Ind&ent: Vänster in&drag: None Inget Dot Hyphen Underscore Custom Anpassad Fill Char: Custom: Custom: None tab fill Inget TextBrowser Locate your web browser External Web Browser Failed to Start Scribus was not able to start the external web browser application %1. Please check the setting in Preferences Tree Outline �ersikt Element Element Type Typ Information Information Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt. Vänligen välj ett annat. OK OK X: X: Y: Y: Font: Teckensnitt: Group Gruppera Image Bild Text Text Line Linje Polygon Polygon Polyline Polyline PathText Kurvtext Page Sida Free Objects Page Sida UnderlineValues Auto % % Displacement Linewidth UndoManager Add vertical guide Add horizontal guide Remove vertical guide Remove horizontal guide Move vertical guide Move horizontal guide Lock guides Unlock guides Move Resize Rotate X1: %1, Y1: %2, %3 X2: %4, Y2: %5, %6 W1: %1, H1: %2 W2: %3, H2: %4 Selection Group Gruppera Selection/Group Create Skapa X: %1, Y: %2 W: %3, H: %4 Align/Distribute Items involved Cancel Avbryt Set fill color Color1: %1, Color2: %2 Set fill color shade Set line color Set line color shade Flip horizontally Flip vertically Lock Lås Unlock Lås upp Lock size Unlock size Ungroup Delete Ta bort Rename Byt namn From %1 to %2 Paste Klistra in Cut Klipp ut Set fill color transparency Set line color transparency Set line style Set the style of line end Set the style of line join Set line width No style Set custom line style Do not use custom line style Set start arrow Set end arrow Create table Rows: %1, Cols: %2 Set font Set font size Set font width Set font fill color Set font stroke color Set font fill color shade Set font stroke color shade Set kerning Set line spacing Set paragraph style Set language Align text Set font effect Image frame Text frame Polygon Polygon Bezier curve Polyline Polyline Convert to Import SVG image Import EPS image Scratch space Text flows around the frame Text flows around bounding box Text flows around contour line No text flow No bounding box No contour line Page %1 Set image scaling Frame size Free scaling Keep aspect ratio Break aspect ratio Edit contour line Edit shape Reset contour line Apply Master Page Set font height Import OpenOffice.org Draw image Add page Add pages Delete page Delete pages Add layer Delete layer Rename layer Raise layer Lower layer Send to layer Enable printing of layer Disable printing of layer Change name of the layer Get image Text on a Path Text på kurvlinje Enable Item Printing Disable Item Printing Multiple duplicate Change Image Offset Change Image Scale X1: %1, Y1: %2 X2: %4, Y2: %5 X: %1, Y: %2 X: %4, Y: %5 Apply text style &Undo: %1 f.e. Undo: Move &Undo �&gra &Redo: %1 f.e. Redo: Move &Redo Gör &om UndoPalette Action History Show selected object only &Undo �&gra &Redo Gör &om Initial State UndoWidget %1: %2 undo target: action (f.e. Text frame: Resize) UsePrinterMarginsDialog Minimum Margins for Page Size %1 UsePrinterMarginsDialogBase Use Printer Margins Select &Printer: Margins Right: &Top: &Bottom: &Nederst: &Left: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C ValueDialog Insert value Infoga värde Enter a value then press OK. Skriv in värde och klicka sedan OK. Enter a value then press OK Skriv in värde och klicka sedan OK &OK &OK Alt+O Alt+O Send your value to the script Skicka dit värde till skriptet VlnaDialog &OK short words plugin &OK &Cancel short words plugin &Avbryt &Edit R&edigera &Help &Hjälp WerkToolB Tools Verktyg Select Items Markera enheter Insert Text Frame Infoga textram Insert Picture Infoga bild Insert Table Infoga tabell Properties... Egenskaper... Insert Polygons Infoga polygoner Insert Lines Infoga linjer Insert Bezier Curves Infoga Bezierkurvor Insert Freehand Line Infoga frihandslinjer Rotate Item Rotera enhet Zoom in or out Zooma in eller ut Edit Contents of Frame Redigera raminnehåll Edit the text with the Story Editor Redigera text med Texthanteraren Link Text Frames Länka textramar Unlink Text Frames Avbryt länk mellan textramar Do measurements Mätning Draw various Shapes Rita olika former WerkToolBP PDF Tools PDF-verktyg Button Knapp Text Field Textfält Check Box Kryssruta Combo Box Radioknapp List Box Lista Insert PDF Fields Infoga PDF-fält Text Text Link Länk Insert PDF Annotations Infoga PDF-anteckning ZAuswahl Select Character: Välj tecken: &Insert &Infoga C&lear Ra&dera &Close &Stäng Insert the characters at the cursor in the text Infoga tecken vid markören i texten Delete the current selection(s). Ta bort aktuell(a) markering(ar). Close this dialog and return to text editing. Stäng denna dialogruta och återvänd till textredigering. gtFileDialog Choose the importer to use Välj importhanterare Automatic Automatisk Get text only Hämta endast text Import text without any formatting Importera text utan formattering Importer: Importhanterare: Encoding: Kodning: Import Text Only gtImporterDialog Choose the importer to use Välj importhanterare Remember association Kom ihåg associationen Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. Kom ihåg associationen filändelse - importhanterare och fråga inte igen när du väljer importhanterare för denna filtyp. OK OK Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. nftdialog New From Template Ny från mall &OK &OK &Cancel &Avbryt &Remove &Ta bort &Open �amp;ppna All Allt Name Namn Page Size Sidstorlek Colors Färger Description Beskrivning Usage Användning Created with Skapad med Date Datum Author Författare Downloading Templates Laddar ner mallar Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section. Dokumentmallar finns på http://www.scribus.net i sektionen Downloads. Installing Templates Installerar mallar Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system. Packa upp paketet i mallkatalogen ~/.scribus/templates för aktuell användare eller PREFIX/share/scribus/templates för alla användare på systemet. Preparing a template Förbereder en mall Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template. Se till att bilder och teckensnitt får användas fritt. Om teckensnitt inte får delas sparar du dem inte tillsammans med mallen. The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them. Skaparen av mallen måste också se till att avdelningen Installation av mallar gäller även den egna mallen. detta betyder att en användare ska kunna ladda ner ett mallpaket och kunna packa upp det i mallaktalogen och sedan börja använda den. Removing a template Ta bort en mall Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file. Att ta bort en mall från dialogrutan Ny från mallar tar endast bort posten från template.xml. Dokumentfilerna kommer inte att tas bort. En popup-meny med Ta bort visas endast om du har skrivrättigheter till filen template.xml. Translating template.xml �ersätter template.xml Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it. Kopiera en existerande template.xml till en fil kallad template.lang_COUNTRY.xml (använd samma landskod som finns i qm-filen för ditt språk). För till exempel en finsk template.xml skriver du template.fi.xml. Kopian måste sparas i samma katalog som den ursprungliga template.xml för att Scribus ska hitta den. satdialog Save as Template Spara som mall Name Namn Category Kategori Page Size Sidstorlek Colors Färger Description Beskrivning Usage Användning Author Författare Email E-post More Details Fler detaljer OK OK Less Details Färre detaljer Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid landscape landskap portrait porträtt custom anpassad tfDia Create filter Skapa filter C&lear Ra&dera &Delete &Ta bort Choose a previously saved filter Välj ett tidigare sparat filter Give a name to this filter for saving Ange ett namn på filtret för att spara Give a name for saving Ange ett namn för att spara &OK &OK &Cancel &Avbryt tfFilter Disable or enable this filter row Aktivera eller avaktivera denna filterrad Remove this filter row Ta bort denna filterrad Add a new filter row Lägg till en ny filterrad to till and och remove match ta bort matchning do not remove match ta inte bort matchning words ord Remove Ta bort Replace Ersätt Apply Utför Value at the left is a regular expression Värdet till vänster är ett reguljärt uttryck with med paragraph style styckemall all instances of alla instanser av all paragraphs alla stycken paragraphs starting with stycken som börjar med paragraphs with less than stycken med mindre än paragraphs with more than stycken med mer än WebSVN - Scribus - Blame - Rev 5874 - /trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sv.ts

Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 5485 | Rev 6232 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line