About About Scribus%1%2 Om Scribus%1%2 %1. %2 %3 Scribus Version %1 %2 %3 Build-ID: &About &Om Programming: Programmering: Contributions from: Bidrag från: Windows port: Portning till Windows: Documentation: Dokumentation: A&uthors Skapa&re: German: Tyska: French: Franska: Spanish and Catalan: Spanska och katalanska Italian: Italienska: Hungarian: Ungerska: Ukrainian: Ukrainska: Bulgarian: Bulgariska: Galician: Galiciska: Turkish: Turkiska: Lithuanian: Litauiska: Polish: Polska: Czech: Tjekiska: Slovak: Slovakiska: Danish: Danska: Norwegian: Norska: English: Engelska: Welsh: Walesiska: Russian: Ryska: Brazilian: Brasilianska: Finnish: Finska: Slovenian: Slovenska: Basque: Baskiska: &Translations &Översättningar Homepage and online reference Hemsida och online dokumentation Mailing list Mailing lista Bugs and feature requests Buggar och önskade funktioner &Online O&nline &Close &Stäng This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och kompilerade stödbibliotek för Scribus. Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff. Avsaknad av stöd är markerat med * Development Team: Official Documentation: Other Documentation: English (British): Swedish: Homepage Online Reference Online referenshandbok Bugs and Feature Requests Mailing List Official Translations and Translators: Esperanto: Korean: Serbian: Spanish: Previous Translation Contributors: Catalan: About Scribus %1 AdvOptions Advanced Options Avancerat Mirror Page(s) &Horizontal Spegla sida(sidor) &horisontellt Mirror Page(s) &Vertical Spegla sida(sidor) &vertikalt Apply Under Color &Removal Applicera &UCR (Under color removal) Apply &ICC Profiles Applicera &ICC profiler PostScript Level &1 Postscript Nivå &1 PostScript Level &2 Postscript Nivå &2 PostScript Level &3 Postscript Nivå &3 &OK &OK &Cancel &Avbryt Creates PostScript Level 3 Skapar Postscript Nivå 3 Creates PostScript Level 2 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 2. OBS! Detta kan skapa stora filer. Creates PostScript Level 1 only, beware, this can create huge files Skapar endast Postscript Nivå 1. OBS! Detta kan skapa stora filer. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line) vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line) UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line) i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line) och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line) UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger Align Distribute/Align Fördela/Justera Align Justera Horizontal Horisontellt Left Sides Vänsterkant Middles Centrerat Right Sides Högerkant &Between: &Mellan: &Do Not Change Ä&ndra inte A&lign &Justera Di&splacement &Förflyttning Distribute &Evenly Fördela &jämnt Vertical Vertikalt Top Sides Överkant Bottom Sides Nederkant Bet&ween: Me&llan Do &Not Change Ä&ndra inte Al&ign &Justera Dis&placement &Förflyttning pt pt mm mm in tum p p Distribute E&venly Fördela &jämnt &OK &OK &Apply A&nvänd &Cancel &Avbryt AlignSelect Align Text Left Vänsterjustera text Align Text Right Högerjustera text Align Text Center Centrera text Align Text Justified Marginaljustering Align Text Forced Justified Hård marginaljustering Annot Field Properties Fältegenskaper Type: Typ: Button Knapp: Text Field Textfält: Check Box Kryssruta: Combo Box Radioknapp: List Box Lista Properties Egenskaper Name: Namn: Tool-Tip: Verktygstips: Text Text Font for use with PDF 1.3: Typsnitt att använda med PDF 1.3: Border Ram Color: Färg: None Inget Width: Bredd: Thin Tunn Normal Normal Wide Bred Style: Stil: Solid Heldragen Dashed Streckad Underline Understruken Beveled Fasad Inset Infälld Other Annan Read Only Endast läsning Required Nödvändigt Don't Export Value Exportera inte värdet Visibility: Synlighet: Visible Synlig Hidden Dold No Print Ingen utskrift No View Visas inte Appearance Utseende Text for Button Down Text när knapp trycks ner Text for Roll Over Text som visas vid Mus-över Icons Ikoner Use Icons Använd ikoner Remove Ta bort Pressed Tryckt Roll Over Mus-över Icon Placement... Ikonplacering... Highlight Markera Invert Invertera Outlined Konturerad Push Tryck Multi-Line Flerradig Password Lösenord Limit of Begränsning Characters Tecken Do Not Scroll Rulla (scrolla) inte Do Not Spell Check Kör inte Rättstavning Check Style: Kontrollera stil: Check Kontrollera Cross Kors Diamond Diamant Circle Cirkel Star Stjärna Square Kvadrat Default is Checked Startvärde markerat Editable Redigerbar Options Alternativ Java Script Java Script Go To Gå till Submit Form Skicka formulär Reset Form Återställ Import Data Importera data Event: Händelse: Mouse Up Mus upp Mouse Down Mus ner Mouse Enter Mus Mouse Exit On Focus I fokus On Blur Ej i fokus Script: Skript: Edit... Redigera... Submit to URL: Skicka till URL: Submit Data as HTML Skicka data som HTML Import Data from: Importera data från: Destination Mottagare To File: Till fil: Change... Ändra... Page: Sida: X-Pos: X-Pos: pt pt Y-Pos: Y-Pos: Action Åtgärd Field is formatted as: Fält är formatterat som: Plain Normal Number Nummer Percentage Procent Date Datum Time Tid Custom Anpassad Number Format Nummerformat Decimals: Decimaler: Use Currency Symbol Använd valutasymbol Prepend Currency Symbol Lägg till valutasymbol först Formatting Formattera Percent Format Procentformat Date Format Datumformat Time Format Tidformat Custom Scripts Anpassade skript Format: Format: Keystroke: Snabbkommando: Format Format Value is not validated Värdet är ej bekräftat Value must be greater than or equal to: Värdet måste vara större än eller lika med: and less or equal to: och mindre än eller lika med: Custom validate script: Anpassat valideringsskript: Validate Bekräfta Value is not calculated Värde har ej beräknats Value is the Värdet är sum summa product produkt average medelvärde minimum minimum maximum maximum of the following fields: av följande fält: Pick... Välj... Custom calculation script: Anpassat beräkningsskript: Calculate Beräkna OK OK Cancel Avbryt Flag is ignored for PDF 1.3 Markering beaktas ej för PDF 1.3 Enter a comma separated list of fields here Ange en kommaseparerad fältförteckning här You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner Open Öppna Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*) Example: Exempel: Selection Change PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) Annota Annotation Properties Egenskaper Anteckningar Type: Typ: Text Text Link Länk External Link Extern länk External Web-Link Extern webblänk Destination Mottagare Change... Ändra... Page: Sida: X-Pos: X-Pos: pt pt Y-Pos: Y-Pos: OK OK Cancel Avbryt Open Öppna PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*) &Type: C&hange... Ä&ndra... &Page: &X-Pos &Y-Pos: &Y-Pos: &OK &OK &Cancel &Avbryt ApplyT Apply Template Använd mall &Template: &Mall: Normal Normal Apply to &Current Page Använd på &nuvarande sida Apply to all &even Pages Använd på alla &jämna sidor Apply to all &odd Pages Använd på alla &ojämna sidor Apply from &Page: Använd från &sida: To: Till: &OK &OK &Cancel &Avbryt ArrowChooser None Inget Biblio Scrapbook Klippbok, &New &Ny &Load... &Ladda... &Save &Spara Save &As... Spara &som... &Close &Stäng &Small &Liten &Medium &Medium &Large S&tor &File &Fil &Preview För&handsvisning Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Klippbok (*.scs);;Alla filer (*) Rename Byt namn Delete Ta bort Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Object Objekt &Name: &Namn: New Entry Ny artikel BookMView Bookmarks Bokmärken Move Bookmark Flytta bokmärken Insert Bookmark Lägg till bokmärke Cancel Avbryt BookPalette Bookmarks Bokmärken ButtonIcon Icon Placement Ikonplacering Layout: Layout: Caption only Endast text Icon only Endast ikon Caption below Icon Text under ikon Caption above Icon Text ovanför ikon Caption right to Icon Text till höger om ikon Caption left to Icon Text till vänster om ikon Caption overlays Icon Text ovanpå ikon Scale: Skala: Always alltid When Icon is too small När ikonen är för liten When Icon is too big När ikonen är för stor Never Aldrig Scale How: Skala hur: Proportional Proportionellt Non Proportional Icke-proportionellt Icon Ikon OK OK Cancel Avbryt Reset Återställ CMSPrefs Color Management Settings Inställningar för färghantering &Activate Color Management &Aktivera färghantering System Profiles Systemprofiler &Pictures: &Bilder: &Solid Colors: &Fyllda färger: &Monitor: &Monitor: P&rinter: S&krivare: Rendering Intents Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri M&onitor: M&onitor: Pr&inter: S&krivare: Sim&ulate Printer on the Screen Sim&ulera skrivare på skärmen Mark Colors out of &Gamut Markera färger utanför &färgområdet Use &Blackpoint Compensation Använd &svartpunktskompensation &OK &OK &Cancel &Avbryt Default color profile for imported images Standard färgprofil vid import av bilder Default color profile for solid colors on the page Standard färgprofil för tonplattor på sidan Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line) Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB. Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Tillåt 'soft proofing' för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line) baserat på din valda skrivarprofil. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line) Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line) Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton. CMYKChoose Edit Color Redigera färg &Name: &Namn: Color &Model Färg&modell CMYK CMGS RGB RGB Web Safe RGB Webbsäker RGB New Ny Old Gammal &OK &OK &Cancel &Avbryt HSV-Colormap HSV-färgkarta C: C: % % M: M: Y: G: K: S: Dynamic Color Bars Dynamiska färgstaplar Static Color Bars Statiska färgstaplar R: R: G: G: B: B: Warning Varning Name of the Color is not unique Namnet på färgen är inte unikt OK OK None Inget You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Cpalette Shade: Nyans: % % Opacity: Täckning: Normal Normal Horizontal Gradient Horisontell toning Vertical Gradient Vertikal toning Diagonal Gradient Diagonal toning Cross Diagonal Gradient Korsvis, diagonal toning Radial Gradient Radiell toning Free linear Gradient Anpassad linjär toning Free radial Gradient Anpassad radiell toning X1: X1: Y1: Y1: pt pt X2: X2: Y2: Y2: Edit Line Color Properties Redigera linjens färgegenskaper Edit Fill Color Properties Redigera fyllningsfärgens egenskaper Saturation of color Färgmättnad: Normal or gradient fill method Normal eller tonad fyllning Set the transparency for the color selected Ange graden av transparens för vald färg Color of selected object Färg på valt objekt None Inget mm mm in tum p p Move Vector Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed CsvDialog CSV Importer Options Alternativ för CSV-import Field delimiter: Fältavgränsare: (TAB) (TAB) Value delimiter: Värdeavgränsare: None Inget First row is a header Första raden är rubrik OK OK Cancel Avbryt CupsOptions Printer Options Skrivaralternativ Page Set Sid All Pages Alla sidor Even Pages only Endast jämna sidor Odd Pages only Endast udda sidor Mirror Spegla No Nej Yes Ja Orientation Orientering Portrait Porträtt Landscape Landskap N-Up Printing Page per Sheet Sida per ark Pages per Sheet Sidor per ark Option Alternativ Value Värde &OK &OK &Cancel &Avbryt This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line) De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line) Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp > Om.(new line) Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line) Eventuellt saknat stöd markeras med *. CustomFDialog &Compress File &Komprimera fil &Include Fonts &Inkludera typsnitt Encoding: Kodning: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Förflyttar till din dokumentmapp.(new line) Du kan ange dokumentmapp i Inställningar. DelColor Delete Color Ta bort färg Delete color: Ta bort färg. ? ? Replace it with: Ersätt med: OK OK Cancel Avbryt None Inget Delete Color: Replace With: &OK &OK &Cancel &Avbryt DelPages Delete Pages Ta bort sidor Delete from: Ta bort från: to: till: &OK &OK &Cancel &Avbryt Delete From: DmF Missing Font Saknat typsnitt The Font %1 is not installed. Typsnitt %1 är inte installerat Use Använd instead istället OK OK DocInfos Document Information Dokumentinformation &Title: &Titel: &Author: &Författare: &Keywords: &Nyckelord: Descri&ption: Beskri&vning: P&ublisher: U&tgivare: &Contributors: &Bidragare: Dat&e: Dat&um: T&ype: T&yp: F&ormat: F&ormat: Identi&fier: Identi&fierare: &Source: &Källa: &Language: S&pråk: &Relation: &Relation: Co&verage: Täc&kning: Ri&ghts: Rätti&gheter: &Document &Dokument Further &Information Ytterligare &information The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ett namn för dokumentet.(new line) Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line) Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line) Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer. A person or organisation responsible for making the document available En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line) RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line) alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH. A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett. Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m. &OK &OK &Cancel &Avbryt Druck Setup Printer Skrivarinställningar Print Destination Vald skrivare File Fil &Options... &Alternativ &File: &Fil: C&hange... Ä&ndra... A&lternative Printer Command A&lternativt skrivarkommando Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Använd en annan skrivarhanterare, t ex kprinter eller gtklp,(new line) för att utnyttja ytterligare skrivaralternativ. Co&mmand: Ko&mmando: Range Avsnitt Print &All S&kriv ut allt Print Current Pa&ge Skriv ut aktuell si&da Print &Range Skriv &ut avsnitt Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. N&umber of Copies: An&tal kopior: Options Alternativ Print &Normal Skriv ut &Normal Print &Separations Skriv ut s&eparationer All Allt Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Pr&int In Color If Available Skriv ut i färg om tillgängligt Print In Gra&yscale Skriv ut i gråskala Ad&vanced Options... A&vancerat... &Print &Skriv ut &Cancel &Avbryt Save as Spara som Postscript-Files (*.ps);;All Files (*) Postscriptfiler (*.ps);; Alla filer (*) EPSPlug Importing File: %1 failed! Import av fil:(new line) %1(new line) misslyckades! Fatal Error Allvarligt fel EditStyle Edit Style Redigera stilmall &Name: &Namn: Character Tecken &Font: &Typsnitt: pt pt Si&ze: Stor&lek: Effect: Effekt: &Alignment: &Justering: &Drop Caps An&fang &Lines: &Linjer: F&ill Color: F&yllnadsfärg: St&roke Color: Streckfärg: None Inget Vertical Spaces Vertikala mellanrum Adjust to Baseline &Grid Justera mot &baslinjer Line &Spacing: Radav&stånd Abo&ve: O&vanför: &Below: Nedan&för: Tabulators and Indentation Tabulatorer och indrag &OK &OK &Cancel &Avbryt Name of your paragraph style Namn på styckemall Font of selected text or object Typsnitt från vald text eller objekt Font Size Typgrad Color of text fill Textens fyllnadsfärg Color of text stroke Textens konturfärg Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line) Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress. Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader. Align text to baseline grid Justera texten efter baslinjerna Spacing above the paragraph Utrymme ovanför stycke Spacing below the paragraph Utrymme nedanför stycke Line Spacing Radavstånd mm mm in tum p p Warning Varning Name of the Style is not unique Namnet på stilmallen är inte unikt OK OK Editor Editor &New &Ny &Open... Ö&ppna... Save &As... Spara &som... &Save and Exit &Spara och avsluta &Exit without Saving &Avsluta utan att spara &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Klipp ut &Copy K&opiera &Paste Klistr&a in C&lear Ra&dera &Get Field Names &Hämta fältnamn &File &Fil &Edit R&edigera Javascripts (*.js);;All Files (*) Javascripts (*.js);;Alla filer (*) ExportForm Choose a Export Directory Välj en katalog att exportera till Export as Image(s) Exportera som bild(er) &Export to Directory: &Exportera till katalog: C&hange... Ä&ndra... Options Alternativ Image &Type: Bils&typ: &Quality: &Kvalitet: &Resolution: &Upplösning: % % dpi dpi Range Avsnitt &Current page &Aktuell sida &All pages &Alla sidor &Range &Avsnitt &OK &OK &Cancel &Avbryt C C Export a range of pages Exportera en grupp sidor Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Export all pages Exportera alla sidor Export only the current page Exportera endast aktuell sida Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Bildens upplösning(new line) Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet Available export formats Tillgängliga exportformat The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line) Namnet på den exporterade filen blir 'dokumentnamn-sidnummer.filtyp' Change the output directory Ändra utmatningskatalog &Size: &Storlek: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. FDialogPreview Size: Storlek: Title: Titel: No Title Ingen titel Author: Författare: Unknown Okänd Scribus Document Scribusdokument Farbmanager Colors Färger &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Remove Unused &Ta bort oanvända Color Sets Färggrupper Current Color Set: Aktuell färggrupp: &Save Color Set &Spara färggrupp &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a color set to load Välj färggrupp att ladda Save the current color set Spara aktuell färggrupp Remove unused colors from current document's color set Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp Append colors to the current set from an existing document Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument Create a new color within the current set Skapa en ny färg i färggruppen Edit the currently selected color Redigera vald färg Make a copy of the currently selected color Gör en kopia av vald färg Delete the currently selected color Ta bort vald färg Make the current colorset the default color set Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp &Name: &Namn: Choose a Name Välj namn Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Copy of %1 Kopia av %1 New Color Ny färg None Inget FontPrefs Global Font Settings Globala inställningar för typsnitt Available Fonts Tillgängliga typsnitt Font Substitutions Typsnittsersättningar Additional Paths Ytterligare sökvägar Postscript Postscript Yes Ja Font Name Typsnittsnamn Use Font Använd typsnitt Embed in: Inbäddad i: Subset Delmängd Type Typ Path to Font File Sökväg till typsnittsfil &Available Fonts &Tillgängliga typsnitt Replacement Ersättning &Delete &Ta bort Font &Substitutions Typsnitt&sersättningar C&hange... Ä&ndra... A&dd... &Lägg till... &Remove &Ta bort Additional &Paths Ytterligare &sökvägar &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose a Directory Välj en katalog FontPreview Fonts Preview Förhandsvisning av typsnitt &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt+C Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra Append selected font into Style, Font menu Leave preview GradientEditor Position: Position: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Här kan du justera var färgerna börjar och slutar. Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen. GuideManager Manage Guides Hantera stödlinjer pt pt mm mm in tum p p Horizontal Guides Horisontella stödlinjer &Y-Pos: &Y-Pos: &Add &Lägg till D&elete T&a bort Vertical Guides Vertikala stödlinjer &X-Pos: &X-Pos: A&dd &Lägg till... De&lete T&a bort &Lock Guides &Lås stödlinjer &OK &OK &Cancel &Avbryt HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads. Tyvärr finns ingen handbok installerad. Gå till http://www.scribus.net(next) för uppdaterad dokumentation och nerladdning Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Contents Link Länk Scribus Online Help HelpBrowser2 Scribus Online Help Tab 1 Column 1 New Item Tab 2 HyAsk Possible Hyphenation Möjlig avstavning Accept Acceptera Skip Hoppa över Cancel Avbryt HySettings Hyphenator Settings Inställning för avstavning &Fully Automatic He&lt automatiskt Check &During Typing Kontrollera vi&d inskrivning &Language: S&pråk: &Smallest Word: Korta&ste ord &Number of Hypenations allowed: A&ntal tillåtna avstavningar: &OK &OK &Cancel &Avbryt If you uncheck this you will get a dialog everytime a possible Hyphenation is found. Om du avmarkerar denna får du en dialogruta(new line) varje gång en möjlig avstavning hittas. Enables automatic checking of your text while typing. Aktiverar automatisk kontroll av texten under inskrivning. Length of the smallest word to be hyphenated. Längden för det kortaste ord som ska avstavas. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maximalt antal avstavningar i följd(new line) Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar. &Hyphenation Suggestions Hyphenate Text Automatically &During Typing A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Consecutive Hyphenations &Allowed: InsPage Insert Page Infoga sida &Inserting &Infoga Page(s) Sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Inserting Infoga &Template (Left Page): &Mall (Vänstersida): &Template: &Mall: Normal Normal Template (Right Page): &Mall (Högersida): &OK &OK &Cancel &Avbryt &Insert Template (&Left Page): Template (&Right Page): InsertTable Insert Table Infoga tabell Number of Rows: Antal rader: Number of Columns: Antal kolumner: OK OK Cancel Avbryt JavaDocs Edit JavaScripts Redigera Javascripts &Edit... R&edigera &Add... &Lägg till &Delete &Ta bort &Close &Stäng &New Script: &Nytt script: New Script Nytt script Warning Varning Do you really want do delete this Script? Vill du verkligen ta bort detta skript? &No &Nej &Yes &Ja Do you really want to delete this Script? KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Hantera snabbkommandon Action Aktivitet Current Key Aktuell tangent Select a Key for this Action Välj tangent för denna aktivitet &No Key &Ingen tangent &User Defined Key &Användardefinierad tangent ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set &Key Välj &tangent &OK &OK &Cancel &Avbryt Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Varning This Key Sequence is already in use Den här tangentkombination används redan LayerPalette Layers Lager Add a new Layer Lägg till nytt lager Delete Layer Ta bort lager Raise Layer Höj lager Lower Layer Sänk lager New Layer Nytt lager Do you want to delete all Objects on this Layer too? Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager? LineFormate Edit Line Styles Redigera linjeutseende &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Save &Spara &OK &OK &Cancel &Avbryt Copy of %1 Kopia av %1 New Style Ny stil Warning Varning Do you really want do delete this Style? Vill du verkligen ta bort denna stilmall? &No &Nej &Yes &Ja Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Do you really want to delete this Style? MSpinBox pt pt pt pt mm mm in tum p p mm mm in tum p p Mdup Multiple Duplicate Duplicera flera gånger pt pt mm mm in tum p p &Number of Copies: A&ntal kopior: &Horizontal Shift: &Horisontell förflyttning: &Vertical Shift: &Vertikal förflyttning: &OK &OK &Cancel &Avbryt Measurements Distances Avstånd X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Length: Längd: pt pt mm mm in tum p p pt pt MenuTest Script error Skriptfel If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till <a href="http://bugs.scribus.net">. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren. Show &Console Visa &konsolen Hide &Console Göm &konsolen MergeDoc Import Template Importera mall Import Page(s) Importera sida/sidor From Document: Från dokument: Change... Ändra... Import Page(s): Importera sida/sidor: Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. from 0 från 0 Create Page(s) Skapa sida/sidor before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet Import Importera Cancel Avbryt Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) from %1 från %1 &From Document: Chan&ge... &Import Page(s): &Import Template Insert a comma separated list of tokens importWhereData a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Before Page After Page At End &Import &Importera &Cancel &Avbryt MissingFont Missing Font Saknat typsnitt The Font %1 is not installed. Typsnitt %1 är inte installerat Use Använd instead istället &OK &OK MovePages Move Pages Flytta sidor Copy Page Kopiera sida Move Page(s): Flytta sida/sidor: to: till: before Page framför sida after Page efter sida at End i slutet &OK &OK &Cancel &Avbryt Move Page(s) Before Page After Page At End Mpalette Properties Egenskaper X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Form &Text &Text &Image &Bild &Line &Linje &Colors &Färger Name Namn Geometry Geometri pt pt &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Rotation: &Rotation: Basepoint: Baspunkt: Level Nivå Shape: Form: &Edit Shape... R&edigera form... R&ound Corners: R&unda(new line) hörn: Distance of Text Textavstånd Colu&mns: Kolu&mner: &Gap: &Mellanrum: To&p: To&pp: &Bottom: &Nederst: &Left: &Vänster: &Right: Höge&r: T&abulators... T&abulatorer... Path Text Properties Egenskaper för text längs kurvlinje Show Curve Visa kurvlinje Start Offset: Start offset: Distance from Curve: Avstånd från kurvlinje: Text &Flows Around Frame &Flöda text runt ramen Use &Bounding Box Använd &avgränsande ram &Use Contour Line Använd kont&urlinje &Font Size: &Typgrad % % Shade: Nyans: Custom Spacing Anpassat avstånd &Kerning: &Kerning: L&ine Spacing: Radav&stånd: St&yle: St&il: Lan&guage: S&pråk: &Free Scaling Anpassa storleken X-Sc&ale: X-sk&ala: Y-Scal&e: Y-ska&la: Scale &To Frame Size Skala &till ramstorlek P&roportional P&roportionellt Input Profile: Rendering Intent: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Left Point Vänster punkt End Points Slutpunkt &Basepoint: &Baspunkt: T&ype of Line: Linjet&yp: Line &Width: Linje&bredd: Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Ed&ges: Ka&nter: Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning &Endings: &Avslutning: No Style Ingen stilmall Cell Lines Cellkanter Line at Top Linje överst Line at the Left Linje till vänster Line at the Right Linje till höger Line at Bottom Linje nederst Name of selected object Namn på valt objekt Horizontal position of current basepoint Horisontell position för vald baspunkt Vertical position of current basepoint Vertikal position för vald baspunkt Width Bredd Height Höjd Rotation of object at current basepoint Rotation av objekt vid vald baspunkt Point from which measurements or rotation angles are referenced Punkt från vilken måttangivelse eller rotationsvinkel beräknas Select top left for basepoint Välj överst till vänster som baspunkt Select top right for basepoint Välj överst till höger som baspunkt Select bottom left for basepoint Välj nederst till vänster som baspunkt Select bottom right for basepoint Välj nederst till höger som baspunkt Select center for basepoint Välj mitten som baspunkt Flip Horizontal Vänd horisontellt Flip Vertical Vänd vertikalt Move one level up Flytta upp en nivå Move one level down Flytta ner en nivå Move to front Flytta till överst Move to back Flytta till nederst Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Markerar vilken nivå objektet befinner sig, 0 markerar nederst Lock or unlock the object Lås eller lås upp objektet Lock or unlock the size of the object Lås eller lås upp objektets storlek Enable or disable printing of the object Tillåt/tillåt ej utskrift av objektet Make text in lower frames flow around the object shape Låt texter i ramar på lägre nivåer flöda runt objektets form Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow Använd en avgränsande ram istället för objektets form för textflöde Use a second line originally based on the frame's shape for text flow Använd en extra linje baserat på objektets form för textflöde Font of selected text or object Typsnitt för vald text eller objekt Font Size Typgrad Scaling width of characters Storleksförändra teckenbredd Color of text stroke Färg på textkontur Color of text fill Fyllnadsfärg på text Saturation of color of text stroke Mättnad på färg på textkontur Saturation of color of text fill Mättnad på fyllnadsfärg för text Reverse Writing Omvänd skrivning (hö>vä) Manual Kerning Manuell kerning Line Spacing Radavstånd Style of current paragraph Stil på valt stycke Hyphenation language of frame Avstavningsspråk för ramen Change settings for left or end points Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt Pattern of line Linjemönster Thickness of line Linjetjocklek Type of line joins Fogtyper för linjer Type of line end Typ av linjeavslut Line style of current object Linjestil på valt objekt Choose the shape of frame... Välj form på ram... Edit shape of the frame... Redigera form på ram... Set radius of corner rounding Ange hörnradie Number of columns in text frame Antal spalter i textramen Switches between Gap or Column width Växla mellan spaltmellanrum och spaltbredd Distance between columns Spaltmellanrum Distance of text from top of frame Avstånd till text från ramens överkant Distance of text from bottom of frame Avstånd till text från ramens nederkant Distance of text from left of frame Avstånd till text från ramens vänsterkant Distance of text from right of frame Avstånd till text från ramens högerkant Edit tab settings of text frame... Redigera ramens tabulatorinställningar... Allow the image to be a different size to the frame Tillåt att bildens storlek är en annan än ramens Horizontal offset of image within frame Horisontell offset för bilden innanför ramen Vertical offset of image within frame Vertikal offset för bilden innanför ramen Resize the image horizontally Storleksförändra bilden horisontellt Resize the image vertically Storleksförändra bilden vertikalt Keep the X and Y scaling the same Behåll proportioner i X- och Y-led Keep the aspect ratio Behåll proportionerna Make the image fit within the size of the frame Anpassa bilden till ramstorleken Use image proportions rather than those of the frame Använd bildens proportioner istället för ramens Source profile of the image Bildens ursprungsprofil Rendering intent for the image Syfte för bildåtergivning &X1: &X1: X&2: &X2: Y&1: &Y1: &Y2: &Y2: mm mm in tum p p Column width Spaltbredd None Inget Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Right to Left Writing Start Arrow: End Arrow: MultiLine Edit Style Redigera stilmall Flat Cap Platt avslutning Square Cap Fyrkantig avslutning Round Cap Rundad avslutning Miter Join Spetsigt hörn Bevel Join Fasat hörn Round Join Rundat hörn Line Width: Linjebredd: pt pt % % &OK &OK &Cancel &Avbryt pt pt Solid Line Heldragen linje Dashed Line Streckad linje Dotted Line Punktlinje Dash Dot Line Streck-punkt linje Dash Dot Dot Line Streck-punkt-punkt linje Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK MusterSeiten Edit Templates Redigera mallar &Append &Lägg till &New &Ny D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Close &Stäng Warning Varning Do you really want do delete this Template? Vill du verkligen ta bort denna mall? &No &Nej &Yes &Ja &Name: &Namn: New Template Ny mall Copy of %1 Kopia av %1 Name: Namn: Copy #%1 of Kopia #%1 av Normal Normal Do you really want to delete this Template? NewDoc pt pt mm mm in tum p p New Document Nytt dokument Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänst&er sida först Margin Guides Marginallinjer &Left: Väns&ter: &Right: Höge&r: &Top: Ö&verst: &Bottom: &Nederst: Options Alternativ F&irst Page Number: Första s&idans nummer: &Default Unit: Stan&dardenhet: Points (pts) Punkter (pts) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) &Automatic Text Frames Auto&matiska textramar Column Guides Stödlinjer för spalter &Gap: S&paltmellanrum: Colu&mns: Spa&lter: &OK &OK &Cancel &Avbryt Document page size, either a standard size or a custom size Sidstorlek för dokumentet, antingen en standardstorlek eller en anpassad Orientation of the document's pages Sidorientering i dokumentet Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas bredd, redigerbara om du valt anpassad sidstorlek Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentsidornas höjd, redigerbara om du valt anpassad dokumentstorlek Enable single or spread based layout Tillåt enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of the document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning First page number of the document Förstasidans nummer i dokumentet Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokumentet Create text frames automatically when new pages are added Skapa automatiskt nya textramar när nya sidor läggs till dokumentet Number of columns to create in automatically created text frames Antal spalter i automatiskt skapade textramar Distance between automatically created columns Spaltmellarum för automatisk skapade spalter &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: NewTm Left Page Vänster sida Right Page Höger sida &OK &OK &Cancel &Avbryt NodePalette Nodes Noder &Absolute Coordinates &Absoluta koordinater &X-Pos: &X-Pos: &Y-Pos: &Y-Pos: Edit &Contour Line Redigera &konturlinje &Reset Contour Line Åte&rställ konturlinje &End Editing Avsluta r&edigering Move Nodes Flytta noder Move Control Points Flytta kontrollpunkter Add Nodes Lägg till noder Delete Nodes Ta bort noder Move Control Points Independently Flytta kontrollpunkter oberoende av varandra Move Control Points Symmetrical Flytta kontrollpunkter symmetriskt Reset Control Points Återställ kontrollpunkter Reset this Control Point Återställ denna kontrollpunkt Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva Close this Bezier Curve Stäng Bezierkurvan Mirror the Path Horizontally Spegla kurvbanan horisontellt Mirror the Path Vertically Spegla kurvbanan vertikalt Shear the Path Horizontally to the Right Luta kurvbanan horisontellt åt höger Shear the Path Horizontally to the Left Luta kurvbanan horisontellt åt vänster Shear the Path Vertically Up Luta kurvbanan vertikalt uppåt Shear the Path Vertically Down Luta kurvbanan vertikalt nedåt Rotate the Path Counter-Clockwise Rotera kurvbanan moturs Rotate the Path Clockwise Rotera kurvbanan medturs Reduce the Size of the Path by shown % Minska storleken på kurvbanan med visad % Enlarge the Size of the Path by shown % Öka storleken på kurvbanan med visad % Angle of Rotation Rotationsvinkel % to Enlarge or Reduce By % att öka eller minska med Activate Contour Line Editing Mode Aktivera redigering av konturlinje Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Återställ konturlinje till ursprunglig ramform When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. När denna ruta kryssas används koordinater relativt sidan, annars används koordinater relativt objektet. PConsole Script Console Skriptkonsol PDF_Opts Create PDF File Skapa PDF fil O&utput to File: Sk&icka till fil: Cha&nge... Ä&ndra... Export Range Skriv ut &All Pages &Alla sidor C&hoose Pages Vä&lj sidor File Options Alternativ för fil Compatibilit&y: Kompatibilit&et: &Binding: &Bindning: Left Margin Vänster sida Right Margin Höger sida Generate &Thumbnails Skapa &miniatyrer Save &Linked Text Frames as PDF Articles Spara &länkade textramar som PDF-artiklar &Include Bookmarks &Inkludera bokmärken dpi dpi &Resolution: &Upplösning: Com&press Text and Vector Graphics Kom&primera text och vektorgrafik Image Settings Bildinställningar Automatic Automatisk JPEG JPEG Zip Zip None Inget &Method: &Metod: &Quality: &Kvalitet: Maximum Maximum High Hög Medium Medium Low Låg Minimum Minimum &Downsample Images to: Mi&nska upplösningen på bilder till: &General &Allmänt &Embed all Fonts Bä&dda in alla typsnitt Embedding Inbädda Available Fonts: Tillgängliga typsnitt: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Typsnitt att bädda in: &Fonts &Typsnitt Enable &Presentation Effects Tillåt &presentationseffekter Page Sida Show Page Pre&views Förhands&visning Effects Effekter &Display Duration: Tid&d för bildvisning: Effec&t Duration: Tid för effek&t: Effect T&ype: T&yp av effekt: &Moving Lines: Rörliga lin&jer: F&rom the: F&rån: D&irection: R&iktning: sec sek No Effect Ingen effekt Blinds Blinds Box Box Dissolve Dissolve Glitter Glitter Split Split Wipe Wipe Horizontal Horisontell Vertical Vertikal Inside Inifrån Outside Utifrån Left to Right Vänster till höger Top to Bottom Uppifrån och ner Bottom to Top Nerifrån och upp Right to Left Höger till vänster Top-left to Bottom-Right Diagonalt från övre vänstra hörnet &Apply Effect on all Pages &Applicera effekten på alla sidor E&xtras E&xtra &Use Encryption &Använd kryptering Passwords Lösenord &User: &Användare: &Owner: Ä&gare: Settings Inställningar Allow &Printing the Document Tillåt &utskrift av dokumentet Allow &Changing the Document Tillåt än&dring av dokumentet Allow Cop&ying Text and Graphics Tillåt kop&iering av text och grafik Allow Adding &Annotations and Fields Tillåt att lägga till &anteckningar och fält S&ecurity Säk&erhet General Allmänt Output &Intended For: Utmatning&en är avsedd för: Screen / Web Skärmen/webben Printer Skrivare &Use Custom Rendering Settings &Använd anpassade inställningar för återgivningen Rendering Settings Inställningar för återgivning Fre&quency: Fre&kvens: &Angle: &Vinkel: S&pot Function: &Punktform: Simple Dot Enkel punkt Line Linje Round Rund Ellipse Ellips Solid Colors: Fyllda färger: Use ICC Profile Använd ICC-profil Profile: Profil: Rendering-Intent: Återgivningsavsikt: Perceptual Perceptuell Relative Colorimetric Relativ kolormetri Saturation Mättnad Absolute Colorimetric Absolut kolormetri Images: Bilder: Don't use embedded ICC profiles Använd inte inbäddade ICC-profiler C&olor Fä&rg PDF/X-3 Output Intent &Info String: &informationssträng: Output &Profile: Utmatnings&profil: Trim Box Trimmningsram PDF/X-&3 PDF/X-&3 pt pt mm mm in tum p p &Save &Spara &Cancel &Avbryt Export all pages to PDF Exportera alla sidor till PDF Export a range of pages to PDF Exportera en grupp av sidor till PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line) en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line) av sidor eller en enskild sida. Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Avgör kompatibiliteten med PDF. Standardvärde är Acrobat 4.0 som ger störst kompatibilitet.(new line) Välj Acrobat 5.0 om din fil har egenskaper som transparens eller du vill ha 128-bitars kryptering.(new line) PDF/X-3 används för export för kommersiella utskrifter och är tillgängligt om du aktiverat färghantering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Avgör sidbindningen i PDF. Om du inte vet(new line) att du behöver ändra låter du standardvärdet - vänster - vara kvar. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Skapar miniatyrer av alla sidor i PDF-filen.(new line) En del PDF-läsare kan använda dessa för navigering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Skapar PDF-artiklar, användbart för navigering av länkade artiklar i PDF Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Bäddar in de bokmärken du skapat i dokumentet.(new line) Användbart för navigering av långa PDF dokument. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Exportera upplösning för text och vektorgrafik.(new line) Detta påverkar inte upplösningen för punktuppbyggd grafik, t. ex. foton. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Kompression av text och grafik.(new line) Om du inte behöver ändra låter du detta var ikryssat. Det minskar storleken på PDF-filen. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Kompressionsalternativ för bilder.(new line) Automatisk låter Scribus välja den lämpligaste metoden.(new line) ZIP passar bilder med rena färger/tonplattor.(new line) JPEG skapar små PDF-filer om du har många foton i dokumentet (med en viss kvalitetsförlust).(new line) Om du inte behöver någon speciell kompression, använd automatisk. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Kompressionsnivåer: Minimum (25%), Låg (50%), Medium (75%), Hög (85%), Maximum (95%) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Minska upplösningen på dina bitmappade bilder till vald DPI.(new line) Om du inte markerar kryssrutan återges de med urprunglig upplösning. DPI (Dots Per Inch) for image export. (DPI (Dotr Per Inch) för export av bilder. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Inbäddade typsnitt i PDF-filen. Att bädda in typsnitt(new line) bibehåller layout och utseende på ditt dokument. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Tillåter presentationseffekter när du använder Acrobat Reader i fullskärmsläge. Show page previews of each page listed above. Förhandsvisa varje sida i listan ovanför. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Tid som sidan vissas innan presentationen startar på vald sida. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tid för effekten.(new line) En kortare tis snabbar upp effekten, en längre gör den långsammare. Type of the display effect. Typ av visningseffekt. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Riktning för effekten vid användande av effekterna Blinds eller Split. Starting position for the box and split effects. Startposition för effekterna Box eller Split. Direction of the glitter or wipe effects. Riktning för effekterna Wipe eller Glitter. Apply the selected effect to all pages. Använd vald effekt på alla sidor. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Aktivera säkerhetsfunktionerna i din exporterade PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 4.0 används en 40-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Om du valt Acrobat 5.0 används en 128-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line) Observera! Krypteringen i PDF är inte lika pålitlig som GPG eller PGP och har vissa begränsningar. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Välj ett huvudlösenord som aktiverar eller avaktiverar alla(new line) säkerhetsfunktioner i din exporterade PDF-fil. Choose a password for users to be able to read your PDF. Välj ett lösenord för dina användare som kan användas för att läsa din PDF-fil. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Tillåt utskrift av PDF-filen. Om ej markerad så tillåts ej utskrift. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Tillåt ändring av PDF-filen. Om ej kryssad är ändring förhindrad. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Tillåt kopiering av text eller grafik från din PDF-fil.(new line) Om ej kryssad kan text och grafik inte kopieras. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line) Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Färgmodell för utmatning av din PDF-fil.(new line) Välj Skärm/Webben för PDF-filer som ska visas på skärmen eller för utskrift på enklare bläckstråleskrivare.(new line) Välj Skrivare för utskrift på skrivare för äkta 4-färg CMGS. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Detta är en avancerad inställning, ej aktiverad från start. Den skall endast aktiveras(new line) om din tryckare särskilt kräver det och ger dig nödvändiga uppgifter.(new line) Annars riskerar din exporterade PDF-fil att inte tryckas korrekt och portabiliteten mellan olika system försvinner. Embed a color profile for solid colors Bädda in en färgprofil för fyllda färger Color profile for solid colors Färgprofil för fyllda färger Rendering intent for solid colors Embed a color profile for images Bädda in en färgprofil för bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Använd inte färgprofiler som är inbäddade i ursprungliga bildfiler. Color profile for images Färgprofil för bilder Rendering intent for images Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Utmatningsprofil för utskrift. Om möjligt bör du rådgöra med din tryckare för korrekt val av profil. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Obligatorisk sträng för PDF/X-3 annars följer inte PDF-filen(new line) reglerna för PDF/X-3. Vi rekommenderar att du använder dokumentets titel. Distance for bleed from the top of the physical page Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret Distance for bleed from the left of the physical page Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret Distance for bleed from the right of the physical page Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret Save as Spara som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*) &Rotation: &Rotation: &Subset all Fonts Fonts to subset: Mirror Page(s) horizontally Mirror Page(s) vertically PPreview Print Preview Förhandsvisning Anti-alias &Text Anti-aliasing för &text Anti-alias &Graphics Anti-aliasing för &grafik Display Trans&parency Visa trans&parens &Under Color Removal &Underfärgsborttagning (UCR) &Display CMYK &Visa CMGS &C &C &M &M &Y &G &K &S Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Visar en mer tilltalande bild av text i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Detta gäller endast Typ1 typsnitt. Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Visar en mer tilltalande bild av TT typsnitt, Open Type typsntt, EPS, PDF och vektorgrafik i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet. Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Visar transparens och transparenta objekt i ditt dokument. Kräver Ghostscript 7.07 eller högre. Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Visar en förhandsvisning med simulerad CMGS, istället för RGB färger Enable/disable the C (Cyan) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för C (Cyan) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för M (Magenta) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för G (Gul) Enable/disable the K (Black) ink plate Aktivera/inaktivera plåten för S (Svart) A way of switching some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ersätta några av de grå nyanserna som är sammansatt av cyan, magenta och gult med svart istället. UCR påverkar mest de delar av en bild som innehåller neutrala och/eller mörka toner nära grått. Användning av UCR kan ge förbättrat tryckresultat för en del bilder. Bästa resultat kräver experiment och tester från fall till fall. UCR minskar risken för övermättnad av CMG färger. All Allt A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line) vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line) UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line) i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line) och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line) UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger Page Copy Here Kopiera hit Move Here Flytta hit Cancel Avbryt &Paste Klistr&a in Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna Picture Bild File: Fil: Original PPI: Ursprunglig PPI: Actual PPI: Verklig PPI: Linked Text Länkad text Text Frame Textram Text on a Path Text på kurvlinje Paragraphs: Stycken: Words: Ord: Chars: Tecken: Print: Skriv ut: Enabled Aktiverad Disabled Inaktiverad In&fo In&fo &Get Picture... &Hämta bild... I&mage Visible B&ild synlig &Update Picture &Uppdatera bild &Edit Picture R&edigera bild &Adjust Frame to Picture &Anpassa ram till bild &Get Text... &Hämta text &Append Text... L&ägg till text... &Edit Text... R&edigera text... Is PDF &Bookmark Är ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation Är en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &PDF Options &PDF-alternativ Edit Text... Redigera text... &Lock &Lås Un&lock &Lås upp Lock Object &Size Lås objekt&storlek Unlock Object &Size Lås upp objekt&storlek Send to S&crapbook Skicka till &klippbok Send to La&yer Skicka till la&ger &Insert Sample Text &Infoga dummytext &Group &Gruppera Un&group Lås upp &grupp Le&vel Ni&vå Send to &Back Flytta till &nederst Bring to &Front Fly&tta till överst &Lower Flytta &ned en nivå &Raise Flytta &upp en nivå &Picture Frame &Bildram Pol&ygon Pol&ygon &Outlines &Konturer &Text Frame &Textram &Bezier Curve &Bezierkurva Conve&rt to Konve&rtera till Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Delete &Ta bort C&lear Contents Rensa innehå&ll Show P&roperties... Visa egenskape&r Hide P&roperties... Göm egenskape&r None Inget Warning Varning Do you really want to clear all your Text? Vill du verkligen ta bort all text? The Program Programmet is missing! saknas! Copy of En kopia av PageItem Image Bild Text Text Line Linje Polygon Polygon Polyline PathText Kurvtext PageSelector Page Sida of %1 av %1 PicSearch Result Resultat Search Results for: Sökresultat för: Preview Förhandsvisning Select Välj Cancel Avbryt PicStatus Pictures Bilder Name Namn Path Kurva Page Sida Print Skriv ut Status Status Goto Gå till Yes Ja OK OK Missing Saknas Search Sök &OK &OK PolygonProps Polygon Properties Polygonegenskaper Corn&ers: Hö&rn: &Rotation: &Rotation: Conve&x Polygon Konve&x polygon % % &Factor: &Faktor: &OK &OK &Cancel &Avbryt Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Polygons will be convex rather than concave Polygonerna blir konvexa snarare än konkava Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Change the angles at which lines of the polygon join Ändrar vinkeln mellan polygonerna PolygonWidget Corn&ers: &Rotation: &Rotation: Apply &Factor % % &Factor: &Faktor: Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Sample Polygon Förhandsvisning av polygon A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Preferences Preferences Inställningar General Allmänt Document Dokument Guides Stödlinjer Typography Typografi Tools Verktyg Scrapbook Klippbok Display Visning External Tools Externa verktyg Misc. Övrigt GUI GUI &Theme: &Tema: pt pt &Font Size: T&ypgrad: Units Enheter Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) Mouse Settings Inställningar för musen &Wheel Jump: Mus&hjul: px px &Grab Radius: Hämt&a radien: Menus Menyer &Recent Documents: Senas&te dokument: Paths Kurvor &Documents: &Dokument: &Change... Ä&ndra... &ICC Profiles: &ICC profiler: C&hange... Ä&ndra... &Scripts: &Skript: Ch&ange... Ä&ndra... Page Size Sidstorlek Custom Anpassad &Size: &Storlek: Portrait Porträtt Landscape Landskap Orie&ntation: Orie&ntering: &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First Vänster &sida först Margin Guides Marginallinjer &Bottom: &Nederst: &Top: Ö&verst: &Right: Höge&r: &Left: &Vänster: Autosave Autospar &Enabled Aktiv&erad min min &Interval: &Intervall: Grid Layout Rutmönster M&inor Grid Spacing: St&orlek smårutor: Ma&jor Grid Spacing: Stor&lek stora rutor: Guide &Snap Distance: Låsradie till stödlinjer: Grid Colors Färg på rutmönster Min&or Grid Color: Smårut&or: Majo&r Grid Color: Sto&ra rutor: &User Guides Color: A&nvändarens stödlinjer: Base&line Grid Color: &Baslinjer: Placing Placering In the &Background I &bakgrunden In the Fore&ground I för&grunden Baseline Grid Baslinjer O&n &På O&ff A&v Subscript Nedsänkt % % &Displacement: &Förflyttning &Scaling: &Storleksförändring: Superscript Upphöjt D&isplacement: Förfl&yttning S&caling: S&torleksförändring: Small Caps Kapitäler Sc&aling: Stor&leksförändring: Other Annat Baseline &Grid: Baslin&jer: Baseline &Offset: Baslinjer o&ffset: Automatic &Line Spacing: Automatiskt rada&vstånd: Default &Font: Standard&typsnitt: Default &Size: &Storlek: &Text Color: &Färg på text: Colu&mns: Spa&lter: &Gap: Spalt&mellanrum: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra None Inget &Line Color: Färg på &linje: &Shading: &Toning: &Fill Color: &Fylnadsfärg: S&hading: To&ning: &Type of Line: Linjet&yp: Line &Width: Linje&bredd: Mi&nimum: Mi&nimum: Ma&ximum: Ma&ximum: &Stepping: &Steglängd: &Free Scaling &Fri storleksförändring &Horizontal Scaling: &Horisontell storleksförändring: &Vertical Scaling: &Vertikal storleksförändring &Scale Picture to Frame Size För&stora bilden till ramstorlek Keep Aspect &Ratio Behåll p&roportioner F&ill Color: F&yllnadsfärg: Corn&ers: &Hörn: &Rotation: &Rotation: Conve&x Polygon Konve&x polygon &Factor: &Faktor: Other Options Andra alternativ Sa&ve Contents on Changes Spara innehåll &vid ändringar Preview Förhandsvisning Small Liten Medium Medium Large Stor Display Pages &Side by Side Vi&sa sidor som uppslag Page Colors Sidfärg &Background: &Bakgrund: &Margins: &Marginaler: Display &Unprintable Area in Margin Color Visa icke &utskrivbar yta i marginalfärg Use PDF 1.4 &Transparency Features Använd egenskaper i PDF 1.4 för &transparens &Adjust Display Size &Anpassa visningsstorlek To adjust the display drag the ruler below with the Slider. För att anpassa visning drag markören nedan till önskat värde Postscript Interpreter Postscripttolk &Name of Executable: &Namn på program. Antialias &Text Anti-alias &text Antialias &Graphics Anti-alias &grafik Image Processing Tool Verktyg för bildhantering Name of &Executable: Namn på &program: Printing Utskrift Clip to Page &Margins Klipp efter sidans &marginaler Apply &Under Color Removal Använd &underfärgsborttagning &OK &OK &Cancel &Avbryt Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Använd standardval för fönsterdekor och utseende. Scribus ärver tillgängliga teman från KDE och Qt. Default font size for the menus and windows Standardtypgrad för menyer och fönster Default unit of measurement for document editing Standardmåttenhet för redigering av dokument Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Antal rader som Scribus rullar för varje steg på mushjulet Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Radien för det område som Scribus tillåter att du markerar handtagen på ett objekt Number of recently edited documents to show in the File menu Antal tidigare redigerade dokument som ska visas i Fil-menyn Default documents directory Standardkatalog för dokument Default ICC profiles directory Standardkatalog för ICC-profiler Default Scripter scripts directory Standardkatalog för skript till Scripter Default page size, either a standard size or a custom size Standard sidstorlek Default orientation of document pages Standardriktning för dokumentsidor Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidbredd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentets sidhöjd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek Enable single or spread based layout Aktivera enkelsidig eller dubbelsidig layout Make the first page the left page of a document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Om aktiverad kommer Scribus att spara en backup av din fil med filtillägget .bak efter varje tidsperiod Time period between saving automatically Tidsperiod mellan automatspar Distance between the minor grid lines Avstånd mellan smårutor i stödraster Distance between the major grid lines Avstånd mellan stora rutor i stödraster Distance within which an object will snap to your placed guides Avstånd inom vilket ett objekt låses till dina utplacerade stödlinjer Color of the minor grid lines Färg på smårutor i stödraster Color of the major grid lines Färg på stora rutor i stödraster Color of the guide lines you insert Färg på införda stödlinjer Place the grid behind your page objects Placera stödraster bakom sidans objekt Place the grid in front of your page objects Placera stödraster framför sidans objekt Turns on the basegrid Slå på standardraster Turns off the basegrid Slå av standardraster Displacement above the baseline of the font on a line Förskjutning ovanför typsnittets baslinje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ storlek för upphöjd text jämfört med normal typgrad Displacement below the baseline of the normal font on a line Förskjutning nedanför typsnittets baslinje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ storlek för nedsänkt text jämfört med normal typgrad Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ storlek för kapitäler jämfört med normal typgrad Percentage increase over the font size for the line spacing Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden Text Frame Properties Egenskaper för textramen Picture Frame Properties Egenskaper för bildram Shape Drawing Properties Egenskaper för geometriska figurer Magnification Level Defaults Standardvärden för förstoringsgrad Line Drawing Properties Egenskaper för linjeritning Polygon Drawing Properties Egenskaper för polygonritning Font for new text frames Typsnitt i nya textramar Size of font for new text frames Typgrad för nya textramar Color of font Färg på typsnitt Number of columns in a text frame Antal spalter i textramen Gap between text frame columns Spaltmellanrum mellan spalter i textramen Sample of your font Typsnittsexempel Picture frames allow pictures to scale to any size Bildramar tillåter bilder att storleksförändras till vilken storlek som helst Horizontal scaling of images Horisontell storleksförändring av bilder Vertical scaling of images Vertikal storleksförändring av bilder Keep horizontal and vertical scaling the same Bibehåll proportionerna vid storleksförändring Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Bilder i bildram storleksförändras till ramens storlek Automatically scaled pictures keep their original proportions Automatiskt storleksförändrade bilder bibehåller ursprungliga proportioner Fill color of picture frames Bildramens fyllnadsfärg Saturation of color of fill Fyllnadsfärgens mättnad Line color of shapes Färg på formens konturlinje Saturation of color of lines Linjefärgens mättnad Fill color of shapes Formernas fyllnadsfärg Line style of shapes Formernas linjestil Line width of shapes Formernas linjebredd Minimum magnification allowed Minsta tillåtna förstoringsgrad Maximum magnification allowed Största tillåtna förstoringsgrad Change in magnification for each zoom operation Ändring av förstoringsgrad vid varje zoomning Color of lines Färg på linjer Saturation of color Färgmättnad Style of lines Stil på linjer Width of lines Linjebredd Number of corners for polygons Antal hörn för polygoner Degrees of rotation for polygons Rotationsvinkel för polygoner Polygons will be convex rather than concave Polygonerna blir konvexa snarare än konkava Sample Polygon Förhandsvisning av polygon Change the angles at which lines of the polygon join Ändrar vinkeln mellan polygonerna Choose the size of the preview in the scrapbook palette Välj storlek på förhandsvisning i Klippboken Save the scrapbook contents everytime after a change Spara innehållet i Klippboken efter varje ändring When using facing pages, show the two pages side by side Vid användandet av motstående sidor visa dessa sida vid sida Color for paper Färg för papper Color for the margin lines Färg för marginallinjer Mask the area outside the margins in the margin color Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna Enable transparency features within PDF 1.4 export Aktivera funktionerna för transparens vid export som PDF 1.4 Set the default zoom level Ange standardvärde för zoomnivå Filesystem location for the Ghostscript interpreter Ghostscript-tolkens plats i filsystemet Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen Filesystem location for graphics editor Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen Choose a Directory Välj en katalog &Inside: &Innanför: O&utside: &Utanför: mm mm in tum p p T&emplates: Cha&nge... Ä&ndra... Additional Directory for Document Templates A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line) vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line) UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line) i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line) och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line) UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger &Language: S&pråk: Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus PrefsDialogBase &OK &OK &Cancel &Avbryt QColorDialog Hu&e: &Sat: &Val: &Red: &Green: Bl&ue: A&lpha channel: &Basic colors &Custom colors &Define Custom Colors >> OK OK Cancel Avbryt &Add to Custom Colors Select color QFileDialog Copy or Move a File Read: %1 Write: %1 File &name: File &type: One directory up Cancel Avbryt All Files (*) Alla filer (*) Name Namn Size Storlek Type Typ Date Datum Attributes OK OK Look &in: Back Create New Folder List View Detail View Preview File Info Preview File Contents Read-write Read-only Write-only Inaccessible Symlink to File Symlink to Directory Symlink to Special File Fil Dir Special Open Öppna Save As &Open &Save &Spara &Rename &Delete &Ta bort R&eload Sort by &Name Sort by &Size Sort by &Date &Unsorted Sort Show &hidden files the file the directory the symlink Delete %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> &Yes &Ja &No &Nej New Folder 1 New Folder New Folder %1 Find Directory Directories Save Spara Error %1 File not found. Check path and filename. All Files (*.*) Select a Directory Directory: QFontDialog &Font &Typsnitt Font st&yle &Size &Storlek Effects Effekter Stri&keout &Underline &Color &Färg Sample Scr&ipt OK OK Apply Cancel Avbryt Close Stäng Select Font QLineEdit Clear Rensa Select All Markera allt &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Copy &Paste QMainWindow Line up Customize... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> QObject Oook! Wrong arguments! Call: Importing text All Supported Formats Alla format som stöds All Files (*) Alla filer (*) Initializing... Document Dokument Background Warning Varning Do you really want to overwrite the File: %1 ? &Fonts Preview &Förhandsvisning av typsnitt &Insert Special &Infoga special... New &from Template... Ny &från mall... &New &Ny Newsletters Nyhetsbrev Brochures Broschyrer Catalogs Kataloger Flyers Flygblad Signs Skyltar Cards Kort Letterheads Brevhuvuden Envelopes Kuvert Business Cards Visitkort Calendars Kalendrar Advertisements Annonser Labels Etiketter Menus Menyer Programs Programblad PDF Forms PDF formulär PDF Presentations PDF presentationer Magazines Tidskrifter Posters Affischer Announcements Tillkännagivanden Text Documents Textdokument Folds Foldrar Own Templates Egna mallar Save as &Image... Spara som b&ild Save as Image Spara som bild Error writting the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). Error writing the output file(s). Fel vid skrivning till fil(er). Export successful. Exporten lyckades. File exists. Overwrite? Filen existerar redan. Vill du skriva över? exists already. Overwrite? existerar redan. Villdu skriva över? No Nej Yes Ja Yes all Ja, allt Print Preview Skriv ut förhandsvisning &Print... &Skriv ut... Print Previe&w Skriv ut förhands&visning Import &EPS/PS... Importera &EPS/PS... All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Alla format som stöds (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Open Öppna Save as &Template... Spara som &mall... Save &As... Spara &som... Oook! You're trying to load image into an object doesn't exist or isn't selected! Oj! Du försöker ladda in en bild till ett objekt som inte finns eller inte är valt! Oook! You're trying to (un)lock an object doesn't exist! None selected too. Oj! Du försöker llåsa/låsa uppl ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt. Oook! You're trying to query an object doesn't exist! None selected too. Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt. Oook! You're calling an object doesn't exist! Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns! Oook! You're trying to erase an object doesn't exist! Oj! Du försöker ta bort ett objekt som inte finns! Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist! Oj! Objektet du vill flöda finns inte! S&cripter Manual... S&cripter handbok... &Scribus Scripts &Scribus skripts &Execute Script... &Utför skript... &Recent Scripts Se&naste skript Show &Console Visa &konsol S&cript Skri&pt Online Reference Online referenshandbok Python Scripts (*.py);; All Files (*) Python skript (*.py);;Alla filer (*) Save Page as &SVG... Spara sida som &SVG Save as Spara som SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg *.svgz);;Alla filer (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg);;Alla filer (*) Import &SVG... Importera &SVG... Comma Separated Value Files Filer med kommaseparerade värden (CSV) CSV_data CSV_data CSV_header CSV_header HTML Files HTML-filer html html Text Files Textfiler Font %1 is broken, discarding it Template: External Links OO.o Writer Documents Text Filters Media Cases Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it Failed to load a font - freetype couldn't find the font file All Allt pt pt mm mm in tum p p pt pt mm mm in tum p p Albanian Basque Bulgarian Brazilian Catalan Katalanska Chinese Czech Tjekiska Danish Danska Dutch Holländska English Engelska English (British) Esperanto German Tyska Finnish Finska French Franska Galician Greek Grekiska Hungarian Ungerska Indonesian Italian Italienska Korean Lithuanian Litauiska Norwegian (Bokmaal) Norwegian (Nnyorsk) Norwegian Polish Polska Russian Ryska Swedish Svenska Spanish Spanska Spanish (Latin) Slovak Slovakiska Slovenian Slovenska Serbian Turkish Ukranian Welsh Specified item not an image frame &About Script... About Script Import &Open Office Draw... Open Office Draw (*.sxd);;All Files (*) QTextEdit Clear Rensa Select All Markera allt &Undo Ån&gra &Redo Gör &om Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopiera &Paste Klistr&a in QTitleBar System Menu Shade Nyans Unshade Normalize Minimize Maximize Close Stäng QWorkspace &Restore &Move &Size &Storlek Mi&nimize Ma&ximize &Close &Stäng Stay on &Top Minimize Restore Down Close Stäng Sh&ade %1 - [%2] &Unshade Query &OK &OK &Cancel &Avbryt ReformDoc pt pt mm mm in tum p p Document Setup Margin Guides Marginallinjer &Top: Ö&verst: &Left: &Bottom: &Nederst: &Right: Höge&r: &Facing Pages &Uppslag Left &Page First &OK &OK &Cancel &Avbryt Enable single or spread based layout Make the first page the left page of the document Gör dokumentets förstasida till en vänstersida Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line) Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning &Inside: &Innanför: &Outside: Page Size Sidstorlek &Size: &Storlek: Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid Custom Anpassad Orie&ntation: Orie&ntering: Portrait Porträtt Landscape Landskap &Width: &Bredd: &Height: &Höjd: Layout F&irst Page Number: Första s&idans nummer: Page Sida ShowGrid Major Grid Color: Färg: Spacing: Minor Grid Guide Snap Distance: Show Margins Show Guides Show Baseline Grid Visa baslinjerna Show Text Chains Show Frames Show Pictures Guides Stödlinjer Page Background Display &Unprintable Area in Margin Color Visa icke &utskrivbar yta i marginalfärg Alt+U Scratch Space Placing of Guides In the Background In the Foreground Display Visning Subscript Nedsänkt % % &Displacement: &Förflyttning &Scaling: &Storleksförändring: Superscript Upphöjt D&isplacement: Förfl&yttning S&caling: S&torleksförändring: Small Caps Kapitäler Sc&aling: Stor&leksförändring: Other Baseline &Grid: Baslin&jer: Baseline &Offset: Baslinjer o&ffset: Automatic &Line Spacing: Automatiskt rada&vstånd: Typography Typografi Font: Size: Storlek: None Inget Fill Color: Stroke Color: Colu&mns: &Gap: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Att lära utan att göra är som att älska utan att röra &Line Color: Färg på &linje: &Shading: &Toning: &Fill Color: &Fylnadsfärg: S&hading: To&ning: Line Style: Line &Width: Linje&bredd: Line S&tyle: Arrows: Start: End: &Free Scaling &Horizontal Scaling: &Horisontell storleksförändring: &Vertical Scaling: &Vertikal storleksförändring &Scale Picture to Frame Size För&stora bilden till ramstorlek Keep Aspect &Ratio Behåll p&roportioner F&ill Color: F&yllnadsfärg: Mi&nimum: Mi&nimum: Ma&ximum: Ma&ximum: &Stepping: &Steglängd: Tools Verktyg Autosave Autospar min min &Interval: &Intervall: Units Enheter Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tum (tum) Picas (p) Pica (p) Misc. Övrigt SToolBAlign Style Settings Style of current paragraph Stil på valt stycke SToolBColorF Fill Color Settings None Inget Color of text fill Saturation of color of text fill Mättnad på fyllnadsfärg för text SToolBColorS Stroke Color Settings None Inget Color of text stroke Saturation of color of text stroke Mättnad på färg på textkontur SToolBFont Font Settings pt pt % % Font of selected text Font Size Typgrad Scaling width of characters Storleksförändra teckenbredd SToolBStyle Character Settings Kerning: pt pt Manual Kerning Manuell kerning ScriXmlDoc Copy #%1 of Kopia #%1 av Background ScribusApp Normal Normal File Fil Create a new Document Skapa ett nytt dokument Open a Document Öppna ett dokument Save the current Document Spara aktuellt dokument Close the current Document Stäng aktuellt dokument Print the current Document Skriv ut aktuellt dokument Save the current Document as PDF Spara aktuellt dokument som PDF Searching for Fonts Sök efter typsnitt There are no Postscript-Fonts on your System Det finns inga Postscript-typsnitt installerade Exiting now Avslutar nu Fatal Error Allvarligt fel Smart Hyphen Smart avstavning Align Left Vänsterjustera Align Right Högerjustera Align Center Centrera Insert Page Number Infoga sidnummer Attach Text to Path Sammanfoga text och kurva Show Layers Visa lager Javascripts... Javascripts... Undo Ångra Show Page Palette Visa sidpalett Lock/Unlock Lås/Lås upp Non Breaking Space Hårt mellanslag Reading Preferences Läser inställningar Getting ICC Profiles Hämtar ICC profiler Init Hyphenator Startar avstavningen Setting up Shortcuts Skapar genvägar &Color Management... &Färghantering... Reading Scrapbook Läser Klippboken Initializing Plugins Startar insticksprogram &New &Ny &Open... Ö&ppna... Open &Recent Öppna s&enaste New Ny Open... Öppna... &Close &Stäng Close Stäng &Save &Spara Save Spara Save &As... Spara &som... Save as... Spara som... Re&vert to Saved Åter&gå till senast sparad Collect for O&utput... Samla ihop för utskrift... &Get Text/Picture... &Hämta text/bild... Append &Text... Lägg &till text... Import &Page(s)... Im&portera sida/sidor: &Import &Importera Save &Text... Spara &text... Save Page as &EPS... Spara sida som &EPS... Save as P&DF... Spara som P&DF... &Export &Exportera Document &Information... Dokument&information... Document Info... Dokumentinformation... Document &Setup... Dokumentin&ställningar... Document Setup... Dokumentinställningar... &Print... &Skriv ut... Print... Skriv ut... &Quit &Avsluta Quit Avsluta &Undo Ån&gra Cu&t Klipp u&t &Copy &Kopiera &Paste Klistr&a in C&lear Ra&dera Select &All M&arkera allt Cut Klipp ut Copy Kopiera Paste Klistra in Clear Rensa Select all Markera allt &Search/Replace... &Sök/Ersätt... C&olors... Fä&rger... Colors... Färger... &Paragraph Styles... St&yckemallar... &Line Styles... &Linjemallar... Styles... Stilmallar... &Templates... &Mallar... Templates... Mallar... &Javascripts... &Javascripts... Select New Font Välj nytt typsnitt D&uplicate D&uplicera Duplicate Duplicera &Multiple Duplicate &Duplicera flera gånger Multiple Duplicate Duplicera flera gånger &Delete &Ta bort Delete Ta bort &Group &Gruppera Group Gruppera &Ungroup Lås &upp grupp Un-group Lås upp grupp &Lock &Lås Send to &Back Flytta till &nederst Send to Back Flytta till nederst Bring to &Front Fly&tta till överst Bring to Front Flytta till överst &Lower F&lytta ned en nivå Lower Flytta ned en nivå &Raise Flytta &upp en nivå Raise Flytta upp en nivå Distribute/&Align... Fördel&a/Justera... Distribute/Align... Fördela/Justera... &Edit Shape R&edigera form &Shape &Form &Attach Text to Path S&ammanfoga text och kurva &Detach Text from Path Lös&gör text från kurva &Combine Polygons Sammanf&oga polygoner Split &Polygons Dela upp &polygoner C&onvert to Outlines K&onvertera till konturer &Insert... &Infoga... Insert... Infoga... &Delete... &Ta bort Delete... Ta bort... &Move... &Flytta... Move... Flytta... &Apply Template... &Använd mall... Apply Template... Använd mall... Manage &Guides... Hantera stö&dlinjer... Manage Guides... Hantera stödlinjer... &Fit in Window Anpassa till &fönster Fit in Window Anpassa till fönster 50% 50% 75% 75% &100% &100% 100% 100% 200% 200% &Thumbnails Minia&tyrer Thumbnails Miniatyrer Show &Margins Visa &marginaler Hide Margins Dölj marginaler Show &Frames Visa &ramar Hide Frames Dölj ramar Show &Images Visa b&ilder Hide Images Dölj bilder Show &Grid Visa stö&drutor Show Grid Dölj stödrutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Snap to Grid Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna &Properties Egenska&per Properties Egenskaper &Outline Ö&versikt Outline Översikt &Scrapbook &Klippbok Scrapbook Klippbok &Layers &Lager P&age Palette Sidp&alett &Bookmarks &Bokmärken &Manage Pictures Bild&hantering Manage Pictures Bildhantering &Hyphenate Text A&vstava text Hyphenate Text Avstava text Toolti&ps Verktygsti&ps &Tools Ver&ktyg P&DF Tools P&DF verktyg Tools Verktyg Tooltips Verktygstips P&references... Inställninga&r... &Fonts... T&ypsnitt... Fonts... Typsnitts... &Hyphenator... A&vstavning... &Keyboard Shortcuts... Sna&bbkommandon... &About Scribus &Om Scribus About Scribus Om Scribus About &Qt Om &Qt About Qt Om Qt Scribus &Manual... Scribus &handbok Online-Help... On-line hjälp... &File &Fil &Edit R&edigera St&yle St&il &Item E&nhet &Page &Sida &View &Vy E&xtras E&xtra &Settings Ins&tällningar &Windows Fönste&r &Help &Hjälp &Left &Vänster &Center &Centrerat &Right Höge&r: &Block &Marginajustera &Forced &Hård marginaljustering &Other... &Annan... pt pt Underline Understruken Strikethru Överstruken Small Caps Kapitäler Superscript Upphöjt Subscript Nedsänkt Outlined Konturerad X-Pos: X-Pos: Y-Pos: Y-Pos: mm mm in tum p p Ready Klar &Cascade &Kaskad &Tile &Sida vid sida None Inget Get Text/Picture... Hämta text/bild... Get Picture... Hämta bild... &Color &Färg &Invert &Invertera &Get Text... &Hämta text &Font &Typsnitt &Size &Storlek &Effects &Effekter &Alignment &Justering &Shade Nyan&s &Tabulators... &Tabulatorer... Get Text... Hämta text... Font Typsnitt Size Storlek Style Stil Color Färg Shade Nyans Un&lock &Lås upp Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Importing Pages... Importerar sida/sidor... Import Page(s) Importera sida/sidor <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul><br> <p>Du försöker importera fler sidor än det finns i aktuellt dokument räknat från aktiv sida.</p> Välj något av följande:<br><ul><li><b>Skapa</b> de saknade sidorna</li><li><b>Importera</b>befintliga sidor</li> <li><b>Avbryt</b></li></ul><br> Create Skapa Import Importera Import done Import klar Found nothing to import Hittade inget att importera Loading... Laddar... All Supported Formats Alla format som stöds All Files (*) Alla filer (*) Warning Varning Can't write the File: %1 Kan inte skriva till fil: %1 OK OK Save as Spara som Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Saving... Sparar... Printing... Skriver ut... Document Dokument Printing failed! Utskriften misslyckades! Scribus Manual Scribus handbok Text Files (*.txt);;All Files(*) Textfiler (*.txt);;Alla filer (*) &Size: &Storlek: &Shade: Nyan&s: Hide Baseline Grid Dölj baslinjerna Show Baseline Grid Visa baslinjerna The following Programs are missing: Följande program saknas: Ghostscript : You cannot use EPS Images Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder All Allt EPS-Files (*.eps);;All Files (*) EPS-filer (*.eps);;Alla filer (*) pt pt mm mm in tum p p Some Objects are locked. Några objekt är låsta Cancel Avbryt Lock all Lås alla Unlock all Lås upp alla Unlock Lås upp Lock Lås Loading: Laddar: Adjusting Colors Justerar färger &Undo Delete Object Ån&gra Ta bort objekt &Undo Object Move Ån&gra Flytta objekt &Undo Object Change Ån&gra Ändra objekt German Tyska Polish Polska English Engelska Spanish Spanska Italian Italienska French Franska Russian Ryska Danish Danska Slovak Slovakiska Hungarian Ungerska Czech Tjekiska Dutch Holländska Portuguese Portugisiska Ukrainian Ukrainska Greek Grekiska Catalan Katalanska Finnish Finska Irish Irländska Lithuanian Litauiska Swedish Svenska Slovenian Slovenska Choose a Directory Välj en katalog Invert Invertera Scribus Crash Scribus har avbrutits Scribus crashes due to Signal #%1 Scribus har avbrutits på grund av signal #%1 Afrikaans Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Documents (*.sla *.scd);; Postscript-Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG-Images (*.svg *.svgz);; SVG-Images (*.svg);; File %1 is not in an acceptable format There are no Postscript fonts on your system Show &Text Chain Open Office Draw (*.sxd);;All Files (*) (converted) ScribusView % % Layer Lager pt pt mm mm in tum p p All Allt Copy Here Kopiera hit Move Here Flytta hit Cancel Avbryt &Paste Show &Margins Visa &marginaler Show &Frames Visa &ramar Show &Images Visa b&ilder Show &Grid Visa stö&drutor Show G&uides Visa stö&dlinjer Show &Baseline Grid Visa &baslinjerna Sn&ap to Grid &Lås till rutmönster Sna&p to Guides Lås till stödlin&jerna Picture Bild File: Fil: Original PPI: Ursprunglig PPI: Actual PPI: Verklig PPI: Linked Text Länkad text Text Frame Textram Text on a Path Text på kurvlinje Paragraphs: Stycken: Words: Ord: Chars: Tecken: Print: Skriv ut: Enabled Aktiverad Disabled Inaktiverad In&fo In&fo &Get Picture... &Hämta bild... I&mage Visible B&ild synlig &Update Picture &Uppdatera bild &Edit Picture R&edigera bild &Adjust Frame to Picture &Anpassa ram till bild &Get Text... &Hämta text &Append Text... L&ägg till text... &Edit Text... R&edigera text... Is PDF &Bookmark Är ett PDF-&bokmärke Is PDF A&nnotation Är en PDF-a&nteckning Annotation P&roperties &Egenskaper för anteckning Field P&roperties Fält e&genskaper &PDF Options &PDF-alternativ Edit Text... Redigera text... &Lock &Lås Un&lock &Lås upp Lock Object &Size Lås objekt&storlek Unlock Object &Size Lås upp objekt&storlek Send to S&crapbook Skicka till &klippbok Send to La&yer Skicka till la&ger &Insert Sample Text &Infoga dummytext &Group &Gruppera Un&group Lås upp &grupp Le&vel Ni&vå Send to &Back Flytta till &nederst Bring to &Front Fly&tta till överst &Lower &Raise Flytta &upp en nivå &Picture Frame &Bildram Pol&ygon Pol&ygon &Outlines &Konturer &Text Frame &Textram &Bezier Curve &Bezierkurva Conve&rt to Konve&rtera till Cu&t &Copy &Delete &Ta bort C&lear Contents Rensa innehå&ll Show P&roperties... Visa egenskape&r Hide P&roperties... Göm egenskape&r The Program Programmet is missing! saknas! Warning Varning Do you really want to clear all your Text? None Inget Copy of En kopia av ScribusWin &Leave Anyway Avs&luta ändå C&lose Anyway S&täng ändå Warning Varning Document: Dokument: has been changed since the last save. har ändrats sedan senast sparat. &Save Now &Spara nu &Cancel &Avbryt SeList Show Page Previews Förhandsvisning SeView Show Template Names Visa mallnamn SearchReplace Search/Replace Sök/Ersätt Search for: Sök efter: Text Text Paragraph Style Styckemallar Font Typsnitt Font Size Typgrad Font Effects Fill Color Fill Shade Stroke Color Stroke Shade Left Vänster Center Centrera Right Höger Block Forced pt pt None Inget Replace with: &Whole Word &Ignore Case &Search &Replace Replace &All &Close &Stäng Search finished OK OK SeitenPal Arrange Pages Available Templates: Document Pages: Facing Pages Left Page first Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them. Previews all the pages of your document. Here are all your Templates, to create a new Page drag a Template to the Pageview below. Normal Normal SelectFields Select Fields Available Fields &>> &>> &<< &<< Selected Fields &OK &OK &Cancel &Avbryt ShadeButton Other... &Shade: Nyan&s: Shade Nyans SideBar No Style Ingen stilmall Spalette No Style Ingen stilmall StilFormate Edit Styles &Append &Lägg till &New &Ny &Edit R&edigera D&uplicate D&uplicera &Delete &Ta bort &Save &Spara &OK &OK &Cancel &Avbryt Copy of %1 Kopia av %1 New Style Ny stil Warning Varning No Nej Yes Ja Open Öppna Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*) Do you really want to delete this Style? StoryEditor Story Editor Texthanteraren &New &Ny &Reload Text from Frame Hämta texten igen f&rån textramen &Save to File... &Spara till fil... &Load from File... Hämta från fi&l... Save &Document Spara &dokument &Update Text Frame and Exit &Uppdatera textramen och avsluta &Exit Without Updating Text Frame Avsluta utan att uppdat&era textramen Select &All M&arkera allt Cu&t &Klipp ut &Copy K&opiera &Paste Klis&tra in C&lear Ra&dera &Search/Replace... &Sök/Ersätt... &Insert Special... &Infoga special... &Edit Styles... R&edigera stilmallar... &Fonts Preview... &Förhandsvisning av typsnitt... &Update Text Frame &Uppdatera textramen &Background... &Bakgrund... &Display Font... &Visa typsnitt... &File &Fil &Edit R&edigera &Settings Ins&tällningar File Fil Clear all Text Rensa all text Load Text from File Hämta text från fil Save Text to File Spara text till fil Update Text Frame and Exit Uppdatera textramen och avsluta Exit Without Updating Text Frame Avsluta utan att uppdatera textramen Reload Text from Frame Hämta texten igen från textramen Update Text Frame Uppdatera textramen Search/Replace Sök/Ersätt Current Paragraph: Aktivt stycke: Words: Ord: Chars: Tecken: Totals: Totalt: Paragraphs: Stycken: Warning Varning Do you want to save your changes? Vill du spara ändringarna? &Insert Special &Infoga special... &Fonts Preview &Förhandsvisning av typsnitt Do you really want to lose all your Changes? Vill du verkligen förlora alla ändringar? Do you really want to clear all your Text? Vill du verkligen radera all text? Open Öppna Text Files (*.txt);;All Files(*) Textfiler (*.txt);;Alla filer (*) Save as Spara som &Smart text selection StyleSelect Underline Understruken Small Caps Kapitäler Subscript Nedsänkt Superscript Upphöjt Strike Out Överstruken Outline Text Konturtext Outline Översikt SxwDialog OO.o Writer Importer Options Update paragraph styles Use document name as a prefix for paragraph styles Do not ask again Should the importer always use currently set value when importing OO.o document and never ask your confirmation again OK OK Should importer add the name of the document on front of the paragraph style name in Scribus If a paragraph style already exists with the same name as the current OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be edited to match the one being imported, or left untouched TabManager Manage Tabulators Hantera tabulatorer &OK &OK &Cancel &Avbryt Tabruler Left Vänster Right Höger Full Stop Comma Komma Center Centrera &Position: &Position: First &Line: Första &raden: Ind&ent: I&ndrag: Delete All Ta bort allt Indentation for first line of the paragraph Indrag från första raden i stycket Indentation from the left for the whole paragraph Vänsterindrag för hela stycket Delete all Tabulators Rensa alla tabulatorer pt pt mm mm in tum p p Tree Outline Översikt Element Type Typ Information Warning Varning Name "%1" isn't unique. Please choose another. Namnet "%1" är inte unikt.(new line) Vänligen välj ett annat. OK OK Y: G: Image Bild Text Text Line Linje Polygon Polygon PathText Kurvtext Page Sida ValueDialog Insert value Enter a value then press OK. Enter a value then press OK &OK &OK Alt+O Alt+O Send your value to the script WerkToolB Tools Verktyg Select Items Insert Text Frame Insert Picture Insert Table Infoga tabell Properties... Insert Polygons Insert Lines Insert Bezier Curves Insert Freehand Line Rotate Item Zoom in or out Edit Contents of Frame Edit the text with the Story Editor Link Text Frames Unlink Text Frames Do measurements Draw various Shapes WerkToolBP PDF Tools Button Knapp: Text Field Textfält: Check Box Kryssruta: Combo Box Radioknapp: List Box Lista Insert PDF Fields Text Text Link Länk Insert PDF Annotations ZAuswahl Select Character: &Insert C&lear Ra&dera &Close &Stäng Insert the characters at the cursor in the text Delete the current selection(s). Close this dialog and return to text editing. gtFileDialog Choose the importer to use Automatic Automatisk Get text only Import text without any formatting Importer: Encoding: Kodning: gtImporterDialog Choose the importer to use Remember association Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. OK OK nftdialog New From Template &OK &OK &Cancel &Avbryt &Remove &Ta bort &Open All Allt Name Namn Page Size Sidstorlek Colors Färger Description Usage Created with Date Datum Author Downloading Templates Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section. Installing Templates Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system. Preparing a template Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template. The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them. Removing a template Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file. Translating template.xml Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it. satdialog Save as Template Name Namn Category Page Size Sidstorlek Colors Färger Description Usage Author Email More Details OK OK Less Details Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid landscape portrait custom tfDia Create filter C&lear Ra&dera &Delete &Ta bort Choose a previously saved filter Give a name to this filter for saving Give a name for saving &OK &OK &Cancel &Avbryt tfFilter Disable or enable this filter row Remove this filter row Add a new filter row to and remove match do not remove match words Remove Ta bort Replace Apply Value at the left is a regular expression with paragraph style all instances of all paragraphs paragraphs starting with paragraphs with less than paragraphs with more than WebSVN - Scribus - Blame - Rev 769 - /trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sv.ts

Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 532 | Rev 776 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line