Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 3433 | Rev 4141 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
418 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Retorna la mida del tipus de lletra en punts del quadre de text &quot;nom&quot;. Si
15
aquest quadre de text té algun text seleccionat es torna el primer caràcter
16
de la selecció.
17
Si no es passa &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actualment seleccionat.
18
</translation>
19
  </message>
20
  <message>
21
    <source>getColorNames() -&gt; list
22
 
23
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
24
If no document is open, returns a list of the default document colors.
25
</source>
26
    <translation>getColorNames() -&gt; llista
27
 
28
Retorna una llista que conté els noms dels colors definits en el document.
29
Si no hi ha cap document obert, retorna una llista amb els colors per defecte.
30
</translation>
31
  </message>
32
  <message>
33
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
34
 
35
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
36
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
37
Returns true if a new document was created.
38
</source>
39
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
40
 
41
Mostra el diàleg &quot;Nou Document&quot;. Crea un nou document si l&apos;usuari accepta
42
els paràmetres. No en fa cap en cas de que hagi triat cancel.lar.
43
Retorna cert si s&apos;ha creat un nou document.
44
</translation>
45
  </message>
46
  <message>
47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
52
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
53
 
54
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
55
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
56
</translation>
57
  </message>
58
  <message>
59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
66
    <translation>moveObject(dx, dy [,&quot;nom&quot;])
67
 
68
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; una distància dx i dx respecte la posició actual. Les
69
distàncies estan expressades en les unitats actuals del document (mireu
70
unitats). Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
71
Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup, es mou tot el grup.
72
</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>setRedraw(bool)
76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
81
    <translation>setRedraw(bool)
82
 
83
Desactiva el repintat de la pàgina quan bool=fals, altrament està activat.
84
Aquest canvi continuarà fins i tot quan acabi l&apos;execució de la seqüència, per tant cal estar
85
segur d&apos;acabar amb setRedraw(True): clausula a nivell alt de la teva seqüència.
86
</translation>
87
  </message>
88
  <message>
89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
98
</source>
99
    <translation>createRect(x,y,amplada, alçada, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
100
 
101
Crea un nou rectangle en la pàgina actual i retorna el seu nom. Les
102
coordenades donades estaran en les unitats per defecte del document
103
(mireu unitats). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
104
ja que necessites aquest nom per fer referència a l&apos;objecte en el futur. Si no
105
es dóna &quot;nom&quot; Scribus en crearà un per nosaltres.
106
 
107
Es generar un NameExistsError si passem un nom que ja existeix.
108
</translation>
109
  </message>
110
  <message>
111
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
112
 
113
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
114
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
115
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
116
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
117
template page for the new page.
118
 
119
May raise IndexError if the page number is out of range
120
</source>
3064 cbradney 121
    <translation type="obsolete">newPage(on [,&quot;plantilla&quot;])
1135 cbradney 122
 
123
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina es afegida al
124
document, altrament la nova pàgina es afegida abans de &quot;on&quot;. Els números de pàgina estan
125
contats des de 1 endavant, no importa el número de pàgina que s&apos;ensenya al
126
document. El paràmetre opcional &quot;plantilla&quot; especifica el nom de la
127
plantilla a fer servir en la pàgina.
128
 
129
Es pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
130
</translation>
131
  </message>
132
  <message>
133
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
134
 
135
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
136
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
137
available types (FILL_&lt;type&gt;).
138
</source>
139
    <translation>setGradientFill(tipus, &quot;color1&quot;, intensitat1, &quot;color2&quot;, intensitat2, [&quot;nom&quot;])
140
 
141
Estableix el gradient d&apos;emplenat de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a tipus. Les descripcions de colors
142
són les mateixes que per setFillColor() i setFillShade(). Mireu les constants pels
143
tipus disponibles (FILL_&lt;tipus&gt;).
144
</translation>
145
  </message>
146
  <message>
147
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
148
 
149
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
150
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
151
</source>
152
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
153
 
154
Escriu la cadena &quot;string&quot; en la barra d&apos;estat de l&apos;Scribus. El text
155
ha de ser codificat en UTF8 o una cadena &apos;unicode&apos; (recomanat).
156
</translation>
157
  </message>
158
  <message>
159
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
160
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
161
 
162
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
163
following meaning:
164
 
165
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
166
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
167
 
168
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
169
  margins
170
 
171
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
172
 
173
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
174
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
175
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
176
 
177
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
178
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
179
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
180
 
181
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
182
 
183
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
184
 
185
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
186
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
187
is not in points, make sure to account for this.
188
 
189
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
190
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
191
</source>
3064 cbradney 192
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNúmeroPàgina,
1135 cbradney 193
          unitats, PaginesAcarades, primeraPaginaEsquerra) -&gt; bool
194
 
195
Crea un nou document i retorna cert si tot ha anat bé. Els paràmetres tenen el
196
següent significat:
197
 
198
  mida = Una parella (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots
199
  fer servir constants predefinides com PAPER_&lt;tipus de paper&gt; ex. PAPER_A4 etc.
200
 
201
  marges = Una agrupació (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges
202
  del document.
203
 
204
  orientació = la orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
205
 
206
  PrimerNúmeroPàgina = és el número de la primera pàgina en el document que farem
207
  servir per numerar les pàgines. Encara que normalment es farà servir 1, a vegades
208
  es útil poder posar números més grans si es creen documents en parts.
209
 
210
  unitats : aquest valor estableix les unitats que el document farà servir. Cal usar una
211
  constant predefinida, pot ser una de: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
212
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
213
 
214
  PàginesAcarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
215
 
216
  PrimeraPàginaEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
217
 
218
Els valors per l&apos;amplada, l&apos;alçada i els marges està expressada en les unitats donades
219
pel document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el nostre document
220
no està en punts, cal tenir-ho en compte.
221
 
222
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
223
         FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
224
</translation>
225
  </message>
1525 cbradney 226
  <message>
1564 cbradney 227
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 228
 
1564 cbradney 229
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
230
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
231
optional arguments, but will not be given any).
232
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
233
for the macro.
234
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
235
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
236
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
237
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
238
of a single instance.
239
</source>
3064 cbradney 240
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(nom, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 241
 
1564 cbradney 242
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; amb l&apos;objecte usable existent &quot;callable&quot;.
243
Aquest objecte no ha de requerir cap argument quan es cridi (en pot tenir
244
d&apos;opcionals, però no se li&apos;n poden donar).
245
Si s&apos;afegeix el paràmetre &quot;accel&quot; serà fet servir er crear una drecera de teclat
246
per la macro.
247
Si l&apos;objecte que es vol usar és una classe, serà rebutjada. Es permeten funcions i
248
mètodes embedits, ja que són instàncies classes que tenen un mètode
249
__call__ sense arguments. No hi haurà problemes per registrar
250
un objecte usable més d&apos;un cop, ni per registrar múltiples mètodes embedits
251
d&apos;una sola instància.
252
</translation>
1525 cbradney 253
  </message>
3064 cbradney 254
  <message>
255
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
256
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
257
 
258
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
259
following meaning:
260
 
261
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
262
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
263
 
264
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
265
  margins
266
 
267
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
268
 
269
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
270
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
271
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
272
 
273
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
274
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
275
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
276
 
277
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
278
 
279
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
280
 
281
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
282
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
283
is not in points, make sure to account for this.
284
 
285
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
286
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
287
</source>
3824 cbradney 288
    <translation type="obsolete">newDoc(mida, marges, orientació, primerNumeroPagina,
3386 mrdocs 289
          unitats, PaginesArarades, primercostatEsquerra) -&gt; bool
290
 
291
Crea un nou document i retorna cert si se n&apos;ha sortit. Els paràmetres signifiquen el
292
següent:
293
 
294
  Mida = Un parell (amplada, alçada) que descriu la mida del document. Pots fer
295
  servir les constants PAPER_&lt;tipus&gt; ex. PAPER_A4 etc..
296
 
297
  marges = una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) que descriu els marges del
298
  document
299
 
300
  orientació = La orientació de la pàgina - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
301
 
302
  primerNumeroPagina = és el número que tindrà la primera pàgina del document a l&apos;hora
303
  de numerar-les. Encara que normalment es farà servir 1, és útil tenir la possibilitat de posar-ne
304
  d&apos;altres per si es crea un document en diferents parts.
305
 
306
  unitats: aquest valor estableix les unitats de mesura que es faran servir en el document. Es
307
  fa servir una constant predefinida per definir-les: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
308
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
309
 
310
  PaginesArarades = FACINPAGES, NOFACINPAGES
311
 
312
  primercostatEsquerra = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
313
 
314
Els valors de amplada, alçada i els marges estan expressats en les unitats donades
315
al document. Les constants PAPER_* estan expressades en punts. Si el document
316
no treballa en punts, tingueu-ho en compte.
317
 
318
exemple: newDoc(PAPER_A4, (10,10,20,20),LANDSCAPE,1,UNIT_POINTS,
319
        FACINPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
320
</translation>
3064 cbradney 321
  </message>
322
  <message>
323
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
324
 
325
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
326
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
327
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
328
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
329
master page for the new page.
330
 
331
May raise IndexError if the page number is out of range
332
</source>
3386 mrdocs 333
    <translation>newPage(on [,&quot;paginamestra&quot;])
334
 
335
Crea una nova pàgina. Si &quot;on&quot; és -1 la nova pàgina s&apos;afegeix al final del document,
336
altrament la nova pàgina s&apos;afegeix allà on diu &apos;on&apos;. Els números de pàgina es compten
337
des de 1 endavan, independentment del número que s&apos;hagi posat a cada pàgina en la
338
creació del document. El paràmetre opcional &quot;paginamestra&quot; especifica el nom de la
339
pàgina mestra a aplicar a la nova pàgina.
340
 
341
Pot generar un error IndexError si la pàgina està fora de rang</translation>
3064 cbradney 342
  </message>
343
  <message>
344
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
345
 
346
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
347
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
348
</source>
3386 mrdocs 349
    <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
350
 
351
&quot;String&quot; ha de ser un nom vàlid per un fitxer SVG. El text
352
ha de ser en codi UTF8 o unicode (recomanat).</translation>
3064 cbradney 353
  </message>
3824 cbradney 354
  <message>
355
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
356
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
357
 
358
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
359
following meaning:
360
 
361
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
362
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
363
 
364
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
365
margins
366
 
367
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
368
 
369
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
370
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
371
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
372
 
373
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
374
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
375
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
376
 
377
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
378
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
379
PAGE_4 is 4-fold.
380
 
381
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
382
Indexed from 0 (0 = first).
383
 
384
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
385
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
386
is not in points, make sure to account for this.
387
 
388
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
389
PAGE_4, 3)
390
 
391
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
392
</source>
393
    <translation type="unfinished"></translation>
394
  </message>
1135 cbradney 395
</context>
396
<context>
397
  <name>@default</name>
398
  <message>
399
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
400
 
401
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
402
has some text selected the value assigned to the first character
403
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
404
selected item is used.
405
</source>
406
    <translation>getFont([&quot;nom]) -&gt; string
407
 
408
Retorna el nom de la font del quadre de text &quot;nom&quot;. Si aquest quadre
409
de text té algun text seleccionat es retorna el valor assignat al primer
410
caràcter de la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
411
seleccionat.
412
</translation>
413
  </message>
414
  <message>
415
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
416
 
417
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
418
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
419
</source>
420
    <translation>getFillColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
421
 
422
Retorna el nom del color de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
423
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
424
getTextLength([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
425
 
426
Retorna la llargada del text del quadre de text &quot;nom&quot;.
427
Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
428
</translation>
429
  </message>
430
  <message>
431
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
432
 
433
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
434
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
435
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
436
selected item is used.
437
</source>
438
    <translation>getText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
439
 
440
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si el quadre de text té algun
441
text seleccionat, es torna el text seleccionat. Es torna tot el text,
442
no només el text visible. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir
443
l&apos;ítem sel.leccionat.
444
</translation>
445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
448
 
449
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
450
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
451
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
452
used.
453
</source>
454
    <translation>getAllText([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
455
 
456
Retorna el text del quadre de text &quot;nom&quot; i de tots els quadres de text que estan
457
enllaçats amb aquest. Si el quadre de text té algun text seleccionat, es retorna
458
el text seleccionat. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
459
sel.leccionat.
460
</translation>
461
  </message>
462
  <message>
463
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
464
 
465
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
466
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
467
</source>
468
    <translation>getLineSpacing([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
469
 
470
Retorna l&apos;espaiat entre línies del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en
471
punts. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
472
</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
476
 
477
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
478
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
479
</source>
480
    <translation>getColumnGap([&quot;nom&quot;]) -&gt; float
481
 
482
Retorna l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; expressat en punts. Si
483
no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
484
</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
488
 
489
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
490
given the currently selected item is used.
491
</source>
492
    <translation>getColumns([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
493
 
494
Dóna el número de columnes del quadre de text &quot;nom&quot;. Si no es dóna
495
cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem sel.leccionat.
496
</translation>
497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
500
 
501
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
502
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
503
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
504
used.
505
</source>
506
    <translation>setText(&quot;text&quot;,[&quot;nom&quot;])
507
 
508
Posa al quadre de text &quot;name&quot; el text contingut a la cadena &quot;text&quot;.
509
El text ha de ser codificat UTF8 - feu servir unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Mireu el
510
FAQ per més detalls. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
511
sel.leccionat.
512
</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
516
 
517
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
518
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
519
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
520
used.
521
 
522
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
523
</source>
3064 cbradney 524
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 525
 
526
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
527
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
528
índex de 0. Si no es dóna cap &quot;nom&quot;, es fa servir l&apos;ítem
529
sel.leccionat.
530
 
531
Pot provocar un IndexError al inserir fora de marges.</translation>
532
  </message>
533
  <message>
534
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
535
 
536
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
537
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
538
currently selected item is used.
539
 
540
May throw ValueError if the font cannot be found.
541
</source>
542
    <translation>setFont(&quot;font&quot;,[&quot;nom])
543
 
544
Passa el quadre de text &quot;nom&quot; al tipus de lletra &quot;font&quot;. Si hi ha alguna
545
part de text seleccionada només canvia aquesta.  Si no especifiquem &quot;nom&quot;
546
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
547
 
548
Pot generar ValueError si la font no es pot trobar.
549
</translation>
550
  </message>
551
  <message>
552
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
553
 
554
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
555
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
556
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
557
currently selected item is used.
558
 
559
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
560
</source>
561
    <translation>setFontSize(mida, [&quot;nom&quot;])
562
 
563
Estableix la mida de la font del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. &quot;mida&quot;
564
ha de ser en punts. Si hi ha text seleccionat només es canvia
565
aquest. &quot;mida&quot; ha de ser un valor entre 1 i 512. Si no especifiquem
566
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
567
 
568
Pot provocar ValueError per mides fora de rang.
569
</translation>
570
  </message>
571
  <message>
572
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
573
 
574
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
575
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
576
item is used.
577
 
578
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
579
</source>
580
    <translation>setLineSpacing(mida,[&quot;nom&quot;])
581
 
582
Estableix l&apos;espaiat de línia del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;.
583
&quot;mida&quot; està en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
584
seleccionat.
585
 
586
Pot provocar ValueError si l&apos;espaiat està fora de marges.</translation>
587
  </message>
588
  <message>
589
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
590
 
591
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
592
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
593
 
594
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
595
</source>
596
    <translation>setColumnGap(mida,[&quot;nom&quot;])
597
 
598
Estableix l&apos;espai entre columnes del quadre de text &quot;nom&quot; a &quot;mida&quot;. Si
599
no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
600
 
601
Pot provocar ValueError si el valor està fora de rang (ha de ser positiu).
602
</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
606
 
607
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
608
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
609
 
610
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
611
</source>
612
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nom&quot;])
613
 
614
Estableix que el quadre de text &quot;nom&quot; tindrà &quot;nr&quot; columnes.
615
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
616
 
617
Pot provocar ValueError si el número de columnes no és almenys una.
618
</translation>
619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
622
 
623
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
624
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
625
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
626
 
627
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
628
</source>
629
    <translation>setTextAlignment(alineacio, [&quot;nom&quot;])
630
 
631
Estableix l&apos;alineació del quadre de text &quot;nom&quot; a la especificada.
632
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. &quot;alineació&quot; ha de ser
633
una de les constants ALIGN_ definides en aquest mòdul - Mireu dir(scribus).
634
 
635
Pot provocar ValueError si posem una constant invàl.lida.
636
</translation>
637
  </message>
638
  <message>
639
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
640
 
641
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
642
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
643
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
644
selected item is used.
645
 
646
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
647
</source>
3386 mrdocs 648
    <translation>selectText(inici, número, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 649
 
650
Seleccióna &quot;número&quot; caràcters del quadre de text &quot;nom&quot; començant pel
651
caràcter &quot;inici&quot;. Els caràcters comencen per 0. Si &quot;número&quot; és zero, es
652
deselecciona tot el que hi pogués haver seleccionat. Si no especifiquem
653
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
654
 
655
Pot provocar un IndexError si la selecció és massa gran pel text.
656
</translation>
657
  </message>
658
  <message>
659
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
660
 
661
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
662
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
663
selected item is used.
664
</source>
665
    <translation>deleteText([&quot;nom&quot;])
666
 
667
Esborra qualsevol text del quadre de text &quot;nom&quot;. Si hi ha algun text
668
seleccionat només s&apos;esborra la selecció. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
669
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
670
</translation>
671
  </message>
672
  <message>
673
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
674
 
675
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
676
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
677
given the currently selected item is used.
678
</source>
679
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
680
 
681
Posa el text del quadre de text &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si hi ha algun
682
text seleccionat només es canvia el text seleccionat. Si no
683
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
684
</translation>
685
  </message>
686
  <message>
687
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
688
 
689
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
690
selected item is used.
691
</source>
692
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
693
 
694
Posa el &quot;color&quot; a les línies de contorn. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
695
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
696
</translation>
697
  </message>
698
  <message>
699
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
700
 
701
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
702
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
703
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
704
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
705
used.
706
</source>
707
    <translation>setTextShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
708
 
709
Posa la intensitat del color del text &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;. Si hi ha algun
710
text seleccionat només es canvia aquest. &quot;intensitat&quot; ha de ser
711
un valor enter que va des de 0 (clarejat) a 100 (intensitat de
712
color).Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
713
seleccionat.
714
</translation>
715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
718
 
719
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
720
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
721
and must not link to or be linked from any other frames already.
722
 
723
May throw ScribusException if linking rules are violated.
724
</source>
725
    <translation>linkTextFrames(&quot;desdenom&quot;,&quot;anom&quot;)
726
 
727
Enllaça dos quadres de text. El quadre de text &quot;desdenom&quot; és enllaçat a
728
el quadre de text &quot;anom&quot;. El quadre de text de destí ha de ser buit
729
i no es pot enllaçar o ser enllaçat per cap altre quadre de text.
730
 
731
Podem tenir ScribusException si es violen les normes d&apos;enllaçat.
732
</translation>
733
  </message>
734
  <message>
735
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
736
 
737
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
738
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
739
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
740
 
741
May throw ScribusException if linking rules are violated.
742
</source>
743
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nom&quot;)
744
 
745
Elimina l&apos;objecte especificat del camí de quadre de text. Si el quadre
746
de text estava al mig d&apos;una cadena, els anteriors i els següents seran
747
connectats, ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; esdevé &apos;a-&gt;c&apos; quan fem unlinkTextFrames(b)&apos;
748
 
749
Podem tenir ScribusException si violem les normes.
750
</translation>
751
  </message>
752
  <message>
753
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
754
 
755
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
756
currently selected item is used.</source>
757
    <translation>traceText([&quot;nom&quot;])
758
 
759
Convertim el quadre de text &quot;nom&quot; a esquema. Si no especifiquem
760
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
761
  </message>
762
  <message>
763
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
764
 
765
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
766
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
767
the value of the named color from the default document colors.
768
 
769
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
770
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
771
</source>
772
    <translation>getColor(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
773
 
774
Retorna una tupla (C, M, Y, K) que conté els quatre components de color
775
de &quot;nom&quot; del document actual. Si no hi ha cap document obert, torna
776
el valor del color anomenat dels colors per defecte.
777
 
778
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
779
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color invàl.lid.
780
</translation>
781
  </message>
782
  <message>
783
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
784
 
785
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
786
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
787
Color components should be in the range from 0 to 255.
788
 
789
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
790
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
791
</source>
792
    <translation>changeColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
793
 
794
Canvia el color &quot;nom&quot; a els valors CMYK. El valor del color està
795
definit via els quatre components c=Cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre
796
Els colors del component han d&apos;estar dins del rang 0 a 255.
797
 
798
Pot produir un NotFoundError si no es troba el color.
799
Pot produir ValueError si s&apos;especifica un color erròni.</translation>
800
  </message>
801
  <message>
802
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
803
 
804
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
805
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
806
&quot;None&quot; - transparent.
807
 
808
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
809
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
810
 
811
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
812
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
813
</source>
814
    <translation>deleteColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
815
 
816
Esborra el color &quot;nom&quot;. Cada ocurrència d&apos;aquest color es canvia pel
817
color &quot;canvi&quot;. Si no s&apos;especifica, &quot;canvi&quot; es canvia pel color &quot;cap&quot;
818
- transparent.
819
 
820
deleteColor treballa en els colors per defecte del document si no n&apos;hi
821
ha cap d&apos;obert, encara que s&apos;especifiqui, no fa res.
822
 
823
Pot generar NotFoundError si no existeix el color.
824
Pot generar ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
825
</translation>
826
  </message>
827
  <message>
828
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
829
 
830
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
831
 
832
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
833
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
834
</source>
835
    <translation>replaceColor(&quot;nom&quot;, &quot;canvi&quot;)
836
 
837
Cada ocurrència del color &quot;name&quot; es canvia pel color &quot;canvi&quot;.
838
 
839
Pot generar un NotFoundError si no existeix el color.
840
Pot generar un ValueError si el color especificat és invalid.
841
</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
845
 
846
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
847
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
848
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
849
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
850
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
851
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
852
opional parameters is False.
853
 
854
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
855
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
856
 
857
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
858
 
859
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
860
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
861
</source>
3064 cbradney 862
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
1135 cbradney 863
 
864
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
865
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
866
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
867
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
868
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
869
opcionals són falsos.
870
 
871
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
872
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
873
 
874
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
875
 
876
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
877
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
878
</translation>
879
  </message>
880
  <message>
881
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
882
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
883
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
884
 
885
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
886
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
887
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
888
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
889
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
890
 
891
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
892
at 1.
893
 
894
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
895
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
896
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
897
can be binary-ORed with button constants:
898
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
899
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
900
 
901
Usage examples:
902
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
903
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
904
          ICON_ERROR)
905
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
906
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
907
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
908
 
909
Defined button and icon constants:
910
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
911
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
912
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
913
</source>
914
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;missatge&quot;,
915
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
916
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
917
 
918
Mostra un diàleg amb el títol de finestra &quot;caption&quot;, el missatge &quot;missatge&quot;, i
919
una icona &quot;icon&quot; amb fins a 3 botons. Per defecte no es fa servir cap icona i
920
només un sol botó, OK. Només calen els textos de &quot;caption&quot; i de &quot;missatge&quot;,
921
per tant afegir una icona i els botons apropiats és molt
922
recomanat. El missatge de text pot contenir tags HTML.
923
 
924
Retorna el número del botó que l&apos;usuari a premit. El número de botos comença
925
a 1.
926
 
927
Per la icona i pels paràmetres dels botons hi ha diverses constants predeterminades
928
amb els mateixos noms que a la documentació de Qt. Són constants BUTTON_* i
929
ICON_* definides al mòdul. També hi ha constants extres a les que poden fer
930
un OR binari amb constants de botó:
931
  BUTTONOPT_DEFAULT  Prement enter tria aquest botó.
932
  BUTTONOPT_ESCAPE  Prement escape tria aquest botó.
933
 
934
Exemples d&apos;ús:
935
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
936
messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,(new line)
937
(sp)(sp)(sp)(sp)icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,(new line)
938
(sp)(sp)(sp)(sp)button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer(new line)
939
(new line)
940
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and(new line)
941
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single(new line)
942
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,(new line)
943
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly(new line)
944
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.(new line)
945
(new line)
946
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start(new line)
947
at 1.(new line)
948
(new line)
949
For the icon and the button parameters there are predefined constants available(new line)
950
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and(new line)
951
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that(new line)
952
can be binary-ORed with button constants:(new line)
953
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_DEFAULT(sp)(sp)(sp)Pressing enter presses this button.(new line)
954
(sp)(sp)(sp)(sp)BUTTONOPT_ESCAPE(sp)(sp)(sp)(sp)Pressing escape presses this button.(new line)
955
(new line)
956
Usage examples:(new line)
957
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,(new line)
958
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
959
          ICON_ERROR)
960
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
961
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
962
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
963
 
964
Les constants de botó són:
965
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
966
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
967
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
968
</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
972
 
973
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
974
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
975
 
976
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
977
</source>
978
    <translation>valueDialog(caption, missatge, [,valorperdefecte]) -&gt; string
979
 
980
Mostra el diàleg comú &quot;Demana per cadena&quot; i retorna el seu valor.
981
Paràmetres: títol de finestra, text en la finestra i un valor per defecte opcional.
982
 
983
Exemple: valueDialog(&apos;titol&apos;, &apos;text en la finestra&apos;, &apos;opcional&apos;)
984
</translation>
985
  </message>
986
  <message>
987
    <source>closeDoc()
988
 
989
Closes the current document without prompting to save.
990
 
991
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
992
</source>
993
    <translation>closeDoc()
994
 
995
Tanca el document actual sense preguntar per desar.
996
 
997
Pot generar un NoDocOpenError si no hi ha cap document per tancar
998
</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1002
 
1003
Returns true if there is a document open.
1004
</source>
1005
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1006
 
1007
Retorna cert si hi ha un document obert.
1008
</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
1011
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1012
 
1013
Opens the document &quot;name&quot;.
1014
 
1015
May raise ScribusError if the document could not be opened.
1016
</source>
1017
    <translation>openDoc(&quot;nom&quot;)
1018
 
1019
Obre el document &quot;nom&quot;.
1020
 
1021
Pot generar ScribusError si el document no es pot obrir.</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
1024
    <source>saveDoc()
1025
 
1026
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
1027
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
1028
save file dialog.
1029
 
1030
If the save fails, there is currently no way to tell.
1031
</source>
1032
    <translation>saveDoc()
1033
 
1034
Desa el document actual amb el seu nom actual, retorna cert si ha funcionat.
1035
Si el document no ha estat gravat previament, ens sortirà un diàleg interactiu
1036
per guardar.
1037
 
1038
Si no es pot desar, no hi ha cap forma de saber-ho.
1039
</translation>
1040
  </message>
1041
  <message>
1042
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1043
 
1044
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1045
relative path).
1046
 
1047
May raise ScribusError if the save fails.
1048
</source>
1049
    <translation>saveDocAs(&quot;nom&quot;)
1050
 
1051
Desa el document actual sota el nou nom &quot;nom&quot; (que pot ser amb camí absolut
1052
o camí relatiu).
1053
 
1054
Pot generar un ScribusError si falla el desat.
1055
</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1059
 
1060
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1061
strings.
1062
</source>
1063
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descripcio&quot;) -&gt; bool
1064
 
1065
Posa la informació al document. &quot;Autor&quot;, &quot;Informació&quot;, &quot;Descripció&quot; són
1066
cadenes.
1067
</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1071
 
1072
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1073
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1074
constants.
1075
</source>
1076
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1077
 
1078
Posa els marges del document, Esquerra (lr), Dreta (rr), Dalt (tr) i Baix (br)
1079
Els marges s&apos;han de posar en unitats de mesura del document - veure les constants
1080
UNIT_&lt;tipus&gt;.
1081
</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>setUnit(type)
1085
 
1086
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1087
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1088
 
1089
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1090
</source>
1091
    <translation>setUnit(unitats)
1092
 
1093
Canvia les unitats de mesura del document. Possible valors de les unitats estan
1094
definides com a constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
1095
</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
1098
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1099
 
1100
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1101
of the UNIT_* constants:
1102
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1103
</source>
1104
    <translation>getUnit() -&gt; integer (unitats de constants Scribus)
1105
 
1106
Retorna les unitats des mesura del document. El valor retornat serà una de
1107
les constants UNIT_*:
1108
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1109
</translation>
1110
  </message>
1111
  <message>
1112
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1113
 
1114
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1115
current document.
1116
</source>
1117
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nomfitxer&quot;)
1118
 
1119
Carregar els estils de paràgraf des d&apos;un document Scribus especificat a &quot;nomfitxer&quot;
1120
en el document actual.
1121
</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
1124
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1125
 
1126
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1127
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1128
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1129
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1130
</source>
1131
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1132
 
1133
Estableix el tipus de document. Per tenir pàgines acarades cal establir primer
1134
paràmetre a FACINPAGES, i per no tenir-ne NOFACINPAGES. Si vols que la primera
1135
pàgina sigui a l&apos;esquerra cal posar al segon paràmetre FIRSTPAGELEFT, i perquè
1136
sigui la dreta FIRSTPAGERIGHT.
1137
</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
1140
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1141
 
1142
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1143
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1144
</source>
1145
    <translation>getLineColor([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1146
 
1147
Retorna el nom del color de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1148
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1149
</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1153
 
1154
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1155
is not given the currently selected Item is used.
1156
</source>
1157
    <translation>getLineWidth([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1158
 
1159
Retorna l&apos;amplada de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no
1160
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1161
</translation>
1162
  </message>
1163
  <message>
1164
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1165
 
1166
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1167
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1168
</source>
1169
    <translation>getLineShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1170
 
1171
Retorna el valor de la intensitat del color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1172
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1173
</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
1176
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1177
 
1178
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1179
the currently selected item is used. The join types are:
1180
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1181
</source>
1182
    <translation>getLineJoin([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1183
 
1184
Retorna l&apos;estil d&apos;unió de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1185
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus d&apos;unió són:
1186
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1187
</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
1190
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1191
 
1192
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1193
currently selected item is used. The cap types are:
1194
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1195
</source>
1196
    <translation>getLineEnd([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1197
 
1198
Retorna el tap de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
1199
servir l&apos;ítem seleccionat. Els tipus de tap són:
1200
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1201
</translation>
1202
  </message>
1203
  <message>
1204
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1205
 
1206
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1207
currently selected item is used. Line style constants are:
1208
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1209
</source>
1210
    <translation>getLineStyle([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer (mirar constants)
1211
 
1212
Retorna l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1213
fa servir l&apos;ítem seleccionat.. Les constants de línia són:
1214
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1215
</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1218
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1219
 
1220
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1221
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1222
</source>
1223
    <translation>getFillShade([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1224
 
1225
Retorna el valor de la intensitat del color d&apos;emplenament de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1226
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1227
</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1231
 
1232
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1233
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1234
</source>
1235
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1236
 
1237
Retorna una parella (x,y) contenint els valors d&apos;escalat de la imatge
1238
&quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1239
</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1243
 
1244
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1245
given the currently selected item is used.
1246
</source>
1247
    <translation>getImageName([&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1248
 
1249
Retorna el nom del fitxer de la imatge que tenim. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1250
 es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1254
 
1255
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1256
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1257
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1258
for reference.
1259
</source>
1260
    <translation>getSize([&quot;nom&quot;]) -&gt; (amplada,alçada)
1261
 
1262
Retorna un parell (amplada, alçada) amb la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1263
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. La mida està
1264
expressada en les unitats de mesura del document - mireu UNIT_&lt;tipus&gt;
1265
per referència.</translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1269
 
1270
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1271
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1272
is used.
1273
</source>
1274
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1275
 
1276
Retorna la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El valor està expressat en graus,
1277
en sentit horari és positiu. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
1278
seleccionat.
1279
</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
1282
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1283
 
1284
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1285
</source>
1286
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1287
 
1288
Retorna una llista que conté els noms de tots els objectes de la pàgina actual.
1289
</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
1292
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1293
 
1294
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1295
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1296
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1297
belongs to a group, the whole group is moved.
1298
</source>
1299
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nom&quot;])
1300
 
1301
Mou l&apos;objecte &quot;nom&quot; a una nova posició. Les coordenades estan expressades en
1302
les unitats de mesura del document (veure constants UNIT). Si no especifiquem &quot;nom&quot;
1303
es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Si l&apos;objecte &quot;nom&quot; pertany a un grup,
1304
es mou tot el grup.
1305
</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
1308
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1309
 
1310
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1311
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1312
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1313
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1314
given the currently selected item is used.
1315
</source>
1316
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
1317
 
1318
Rota l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. L&apos;objecte és
1319
rotat pel vertex seleccionat com a punt de rotació - per defecte, el
1320
punt superior esquerre a rotació zero. Valors positius representen rodar
1321
en sentit horari quan es fa servir el punt de rotació per defecte. Si no
1322
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1323
</translation>
1324
  </message>
1325
  <message>
1326
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1327
 
1328
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1329
is not given the currently selected item is used.
1330
</source>
1331
    <translation>sizeObject(amplada, alçada [, &quot;nom&quot;])
1332
 
1333
Canvia la mida de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la mida especificada. Si no
1334
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1335
</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
1338
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1339
 
1340
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1341
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1342
second selected Object and so on.
1343
</source>
1344
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1345
 
1346
Retorna el nom de l&apos;objecte seleccionat. &quot;nr&quot; si es dóna especifica el número
1347
de l&apos;objecte seleccionat, ex. 0 significa el primer objecte seleccionat, 1 el
1348
segon i així.
1349
</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
1352
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1353
 
1354
Returns the number of selected objects.
1355
</source>
1356
    <translation>seleccionCount() -&gt; integer
1357
 
1358
Retorna el número d&apos;objectes seleccionats.
1359
</translation>
1360
  </message>
1361
  <message>
1362
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1363
 
1364
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1365
</source>
1366
    <translation>selectObject(&quot;nom&quot;)
1367
 
1368
Selecciona l&apos;objecte amb el nom &quot;nom&quot;.
1369
</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
1372
    <source>deselectAll()
1373
 
1374
Deselects all objects in the whole document.
1375
</source>
1376
    <translation>deselectAll()
1377
 
1378
Deselecciona tots els objectes de tot el document.
1379
</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
1382
    <source>groupObjects(list)
1383
 
1384
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1385
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1386
items are used.
1387
</source>
1388
    <translation>groupObjects(llista)
1389
 
1390
Agrupa els objectes que especifiquem a la llista &quot;llista&quot;. La llista ha de contenir
1391
els noms dels objectes a agrupar. Si no s&apos;especifica llista es fan servir els
1392
objectes que estiguin seleccionats.
1393
</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
1396
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1397
 
1398
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1399
    <translation>unGroupObjects(&quot;nom&quot;)
1400
 
1401
Destrueix el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1402
  </message>
1403
  <message>
1404
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1405
 
1406
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1407
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1408
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1409
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1410
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1411
 
1412
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1413
</source>
1414
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;nom&quot;])
1415
 
1416
Escala el grup al qual pertany l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Valors més grans que 1 incrementen
1417
el grup, i valors més petits que 1 decrementen el grup. ex. Un valor de 0.5 escala
1418
el grup al 50% del valor original, un valor de 1.5 escala el grup a un
1419
150% del valor original. El valor de &quot;factor&quot; ha de ser més gran que
1420
0. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1421
 
1422
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un factor invàlid.
1423
</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
1426
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1427
 
1428
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1429
not given the currently selected item is used.
1430
 
1431
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1432
</source>
1433
    <translation>loadImage(&quot;nomFitxer&quot;, [,&quot;nom&quot;])
1434
 
1435
Carrega la imatge &quot;nomFitxer&quot; en el marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;. Si no especifiquem
1436
&quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1437
 
1438
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1439
</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1443
 
1444
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1445
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1446
means 100 %.
1447
 
1448
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1449
</source>
1450
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nom&quot;])
1451
 
1452
Estableix els factors d&apos;escalat de la imatge del marc d&apos;imatge &quot;nom&quot;.
1453
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Un valor de 1
1454
significa 100 %.
1455
 
1456
Pot provocar WrongFrameTypeError si el marc no és d&apos;imatge
1457
</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1461
 
1462
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1463
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1464
if locked.
1465
</source>
1466
    <translation>lockObject([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1467
 
1468
Bloqueja l&apos;objecte &quot;nom&quot; si està desbloquejat o el desbloqueja si està bloquejat.
1469
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Retorna cert
1470
si bloqueja.
1471
</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
1474
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1475
 
1476
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1477
currently selected item is used.
1478
</source>
1479
    <translation>isLocked([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1480
 
1481
Retorna cert si l&apos;objecte &quot;nom&quot; està bloquejat. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es
1482
fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1483
</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>getFontNames() -&gt; list
1487
 
1488
Returns a list with the names of all available fonts.
1489
</source>
1490
    <translation>getFontNames() -&gt; llista
1491
 
1492
Retorna una llista amb els noms de totes les fonts.
1493
</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1497
 
1498
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1499
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1500
</source>
1501
    <translation>getXFontNames() -&gt; llista de tuples
1502
 
1503
Retorna molta informació de font. És una llista de tuples amb:
1504
[ (Nom Scribus, Familia, Nom Real, subconjunt (1|0), embed PS (1|0), fitxer de font), (...), ...]
1505
</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1509
 
1510
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1511
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1512
 
1513
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1514
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1515
</source>
3064 cbradney 1516
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nom&quot;, &quot;nomFitxer&quot;, &quot;sample&quot;, mida) -&gt; bool
1135 cbradney 1517
 
1518
Crea una imatge de previsualització de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;sample&quot; i mida.
1519
La imatge és desa en el fitxer &quot;nomFitxer&quot;. Retorna cert quan tot va bé.
1520
 
1521
Pot provocar un NotFoundError si la font especificada no es pot trobar.
1522
Pot provocar un ValueError si es passa un sample buit.
1523
</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
1526
    <source>getLayers() -&gt; list
1527
 
1528
Returns a list with the names of all defined layers.
1529
</source>
1530
    <translation>getLayers() -&gt; llista
1531
 
1532
Retorna una llista amb els noms de totes les capes.
1533
</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
1536
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1537
 
1538
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1539
 
1540
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1541
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1542
</source>
1543
    <translation>setActiveLayer(&quot;nom&quot;)
1544
 
1545
Canvia la capa activa a una capa anomenada &quot;nom&quot;.
1546
 
1547
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1548
Pot generar ValueError si la capa nom no és acceptable.
1549
</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
1552
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1553
 
1554
Returns the name of the current active layer.
1555
</source>
1556
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1557
 
1558
Retorna el nom de la capa activa.
1559
</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1562
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1563
 
1564
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1565
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1566
 
1567
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1568
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1569
</source>
1570
    <translation>sendToLayer(&quot;capa&quot; [, &quot;nom&quot;])
1571
 
1572
Envia l&apos;objecte &quot;nom&quot; a la capa &quot;capa&quot;. La capa ha d&apos;existir.
1573
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
1574
 
1575
Pot provocar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1576
Pot provocar ValueError si el nom no és acceptable.
1577
 
1578
 
1579
</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1583
 
1584
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1585
the layer is invisible.
1586
 
1587
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1588
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1589
</source>
1590
    <translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
1591
 
1592
Estableix la capa especificada a visible o no. Si visible està false
1593
la capa és invisible.
1594
 
1595
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1596
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1597
</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1601
 
1602
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1603
false the layer won&apos;t be printed.
1604
 
1605
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1606
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1607
</source>
1608
    <translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
1609
 
1610
Estableix la capa especificada a printable o no. Si printable està
1611
false la capa no s&apos;imprimirà.
1612
 
1613
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1614
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1615
</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1619
 
1620
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1621
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1622
&quot;layer&quot; is invisible.
1623
 
1624
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1625
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1626
</source>
1525 cbradney 1627
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1628
 
1629
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de Cert significa
1630
que la capa és visible, un valor de Fals significa que la capa
1631
&quot;layer&quot; és invisible
1632
 
1633
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1634
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1638
 
1639
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1640
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1641
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1642
 
1643
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1644
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1645
</source>
1525 cbradney 1646
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1647
 
1648
Ens retorna si la capa &quot;capa&quot; és printable o no, un valor de Cert significa
1649
que la capa pot ser imprimible, un valor de Fals significa que la capa
1650
&quot;layer&quot; no és imprimible.
1651
 
1652
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1653
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1654
</translation>
1655
  </message>
1656
  <message>
1657
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1658
 
1659
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1660
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1661
 
1662
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1663
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1664
</source>
1665
    <translation>deleteLayer(&quot;capa&quot;)
1666
 
1667
Esborra la capa amb el nom &quot;capa&quot;. Si la capa no existeix o és la única del
1668
document no passa res.
1669
 
1670
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
1671
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1672
</translation>
1673
  </message>
1674
  <message>
1675
    <source>createLayer(layer)
1676
 
1677
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1678
 
1679
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1680
</source>
1681
    <translation>createLayer(capa)
1682
 
1683
Crea una nova capa amb el nom &quot;capa&quot;.
1684
 
1685
Pot generar ValueError si el nom de capa no és acceptable.
1686
</translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
1689
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1690
 
1691
Returns a string with the -lang value.
1692
</source>
1693
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1694
 
1695
Retorna una cadena amb el valor de -lang.
1696
</translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
1699
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1700
 
1701
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1702
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1703
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1704
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1705
is not given Scribus will create one for you.
1706
 
1707
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1708
</source>
1709
    <translation>createEllipse(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1710
 
1711
Crea una nova elipse en la pàgina actual i en retorna el nom.
1712
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1713
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1714
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1715
Scribus en crearà un per nosaltres.
1716
 
1717
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1718
</translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
1721
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1722
 
1723
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1724
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1725
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1726
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1727
create one for you.
1728
 
1729
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1730
</source>
1731
    <translation>createImage(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1732
 
1733
Crea un nou marc d&apos;imatge en la pàgina actual i en retorna el nom.
1734
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1735
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1736
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1737
Scribus en crearà un per nosaltres.
1738
 
1739
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1740
</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
1743
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1744
 
1745
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1746
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1747
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1748
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1749
given Scribus will create one for you.
1750
 
1751
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1752
</source>
1753
    <translation>createText(x, y, amplada, alçada, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1754
 
1755
Crea un nou quadre de text en la pàgina actual i en retorna el nom.
1756
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1757
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1758
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1759
Scribus en crearà un per nosaltres.
1760
 
1761
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1762
</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
1765
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1766
 
1767
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1768
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1769
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1770
object because you need this name for further access to that object. If
1771
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1772
 
1773
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1774
</source>
1775
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1776
 
1777
Crea una nova línia des del punt (x1,y1) al punt (x2,y2) i en retorna el
1778
nom. Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del
1779
document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic
1780
per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si
1781
&quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1782
 
1783
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1784
</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1788
 
1789
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1790
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1791
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1792
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1793
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1794
Scribus will create one for you.
1795
 
1796
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1797
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1798
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1799
</source>
1800
    <translation>createPolyLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1801
 
1802
Crea un nou conjunt de línies i en retorna el nom. Els punts de cada línia estan
1803
guardats en la llista &quot;llista&quot; en l&apos;ordre [x1, y1, x2, y2, .., xn, yn].
1804
Les coordenades estan especificades amb les unitats de mesura del document
1805
(mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte
1806
ja que necessitem aquest nom per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
1807
Scribus en crearà un per nosaltres.
1808
 
1809
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1810
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1811
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1812
</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
1815
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1816
 
1817
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1818
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1819
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1820
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1821
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1822
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1823
identifier for the object because you need this name for further access to that
1824
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1825
 
1826
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1827
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1828
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1829
</source>
1830
    <translation>createPolygon(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1831
 
1832
Crea un nou polígon i en retorna el nom. Els punts pel polígon estan
1833
guardats en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre: [x1, y1, x2, y2, ...xn, yn].
1834
Almenys calen tres punts. No cal repetir el primer punt per
1835
tancar el polígon. El polígon es tancarà automàticament connectant el
1836
primer punt i el darrer. Les coordenades estan especificades amb les unitats
1837
de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de ser un identificador
1838
únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències futures.
1839
Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1840
 
1841
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1842
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1843
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1844
</translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
1847
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1848
 
1849
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1850
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1851
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1852
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1853
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1854
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1855
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1856
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1857
for you.
1858
 
1859
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1860
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1861
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1862
</source>
1863
    <translation>createBezierLine(llista, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1864
 
1865
Crea una corba bezier i en retorna el nom. Els punts per la corba bezier es
1866
guarden en la llista &quot;llista&quot; en el següent ordre:
1867
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ...xn, yn, kxn, kyn].
1868
En els punts x i y són els valors de x i de y del punt, mentre que kx
1869
i ky són els punts de control de la corba. Les coordenades es dónen en
1870
les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot;
1871
ha de ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom
1872
per referències futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per
1873
nosaltres.
1874
 
1875
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1876
Pot generar un ValueError si es passa un número de punts insuficient o si el
1877
número de valors passat no agrupa bé els punts.
1878
</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1882
 
1883
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1884
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1885
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1886
unique identifier for the object because you need this name for further access
1887
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1888
 
1889
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1890
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1891
</source>
1892
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nom&quot;]) -&gt; string
1893
 
1894
Crea una nou camí de text barrejant els dos objectes &quot;textbox&quot; i
1895
&quot;beziercurve&quot; i en retorna el nom. Les coordenades estan especificades
1896
amb les unitats de mesura del document (mireu constants UNIT). &quot;nom&quot; ha de
1897
ser un identificador únic per l&apos;objecte ja que necessitem aquest nom per referències
1898
futures. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica Scribus en crearà un per nosaltres.
1899
 
1900
Pot generar un NameExistsError si especifiquem un nom que ja es fa servir.
1901
Pot generar un NotFoundError si un dels dos objectes no existeix.
1902
</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1906
 
1907
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1908
selected item is deleted.
1909
</source>
1910
    <translation>deleteObject([&quot;nom&quot;])
1911
 
1912
Esborra l&apos;ítem amb el nom &quot;nom&quot;. Si no especifiquem &quot;nom&quot; l&apos;ítem
1913
seleccionat és el que s&apos;esborra.
1914
</translation>
1915
  </message>
1916
  <message>
1917
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1918
 
1919
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1920
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1921
is not passed, text flow is toggled.
1922
</source>
1923
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nom&quot; [,estat])
1924
 
1925
Activa/desactiva &quot;El Text flueix al voltant del marc&quot; de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
1926
Creat amb els paràmetres nom del objecte i el opcional &quot;estat&quot;. Si &quot;estat&quot;
1927
no es passa, s&apos;activa.
1928
</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
1931
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1932
 
1933
Test if an object with specified name really exists in the document.
1934
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1935
returns True if there is something selected.
1936
</source>
1937
    <translation>objectExists([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
1938
 
1939
Prova si un objecte amb el nom especificat existeix en el document.
1940
El paràmetre opcional és el nom de l&apos;objecte. Quan no especifiquem cap
1941
nom retorna cert si hi ha res seleccionat.</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
1944
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1945
 
1946
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1947
given, it&apos;s applied on the selected object.
1948
</source>
1949
    <translation>setStyle(&quot;estil&quot; [, &quot;nom&quot;])
1950
 
1951
Aplica l&apos;estil especificat a &quot;estil&quot; a l&apos;objecte &quot;nom&quot;. Si no especifiquem el nom
1952
s&apos;aplica a l&apos;ítem seleccionat.</translation>
1953
  </message>
1954
  <message>
1955
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1956
 
1957
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1958
</source>
1959
    <translation>getAllStyles() -&gt; llista
1960
 
1961
Retorna una llista amb els noms dels estils de paràgraf del document actual.
1962
</translation>
1963
  </message>
1964
  <message>
1965
    <source>currentPage() -&gt; integer
1966
 
1967
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1968
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1969
</source>
1970
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1971
 
1972
Retorna el número de pàgina actual. Els números de pàgina comencen per 1
1973
i van endavant, no importa de quina forma fem numerar les pàgines.
1974
</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
1977
    <source>redrawAll()
1978
 
1979
Redraws all pages.
1980
</source>
1981
    <translation>redrawAll()
1982
 
1983
Repinta totes les pàgines.
1984
</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
1987
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1988
 
1989
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1990
 
1991
May raise ScribusError if the save failed.
1992
</source>
1993
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nom&quot;)
1994
 
1995
Desa la pàgina actual com un fitxer EPS amb el nom &quot;nom&quot;.
1996
 
1997
Pot generar un ScribusError si el desat falla.</translation>
1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>deletePage(nr)
2001
 
2002
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2003
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2004
page number is.
2005
 
2006
May raise IndexError if the page number is out of range
2007
</source>
2008
    <translation>deletePage(nr)
2009
 
2010
Esborra la pàgina especificada. No fa res si el document només conté una pàgina.
2011
Els números de pàgina estan comptats des de 1, no importa la forma en que
2012
mostrem els números de pàgina.
2013
 
2014
Pot generar un IndexError si el número de pàgina està fora de rang
2015
</translation>
2016
  </message>
2017
  <message>
2018
    <source>gotoPage(nr)
2019
 
2020
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2021
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2022
just sets the page that script commands will operates on.
2023
 
2024
May raise IndexError if the page number is out of range.
2025
</source>
2026
    <translation>gotoPage(nr)
2027
 
2028
Canvia a la pàgina &quot;nr&quot; (o sigui, fa que &quot;nr&quot; sigui la pàgina actual). Cal tenir
2029
en compte que gotoPage no canvia la visió de pàgina que té l&apos;usuari, només
2030
canvia la pàgina en que les seqüències treballaran.
2031
 
2032
Pot generar un IndexError si la pàgina està fora de rang.
2033
</translation>
2034
  </message>
2035
  <message>
2036
    <source>pageCount() -&gt; integer
2037
 
2038
Returns the number of pages in the document.
2039
</source>
2040
    <translation>pageCount() -&gt; integer
2041
 
2042
Retorna el número de pàgines del document.
2043
</translation>
2044
  </message>
2045
  <message>
2046
    <source>getHGuides() -&gt; list
2047
 
2048
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2049
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2050
</source>
2051
    <translation>getHGuides() -&gt; llista
2052
 
2053
Retorna una llista que conté posicions de les guies horitzontals. Els valors estan
2054
en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
2055
</translation>
2056
  </message>
2057
  <message>
2058
    <source>setHGuides(list)
2059
 
2060
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2061
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2062
 
2063
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2064
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2065
</source>
2066
    <translation>setHGuides(llista)
2067
 
2068
Estableix les guies horitzontals. La entrada ha de ser una llista de posicions
2069
mesurades en les unitats del document - mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt;.
2070
 
2071
Exemple setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # afegeix noves guies sense perdre
2072
        setHGuides([90,250]) # canvia les guies actuals completament
2073
</translation>
2074
  </message>
2075
  <message>
2076
    <source>getVGuides()
2077
 
2078
See getHGuides.
2079
</source>
2080
    <translation>getVGuides()
2081
 
2082
Mireu getHGuides.
2083
</translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
2086
    <source>setVGuides()
2087
 
2088
See setHGuides.
2089
</source>
2090
    <translation>setVGuides()
2091
 
2092
Mireu setHGuides.
2093
</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2097
 
2098
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2099
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2100
</source>
2101
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
2102
 
2103
Retorna una tupla amb les mides de la pàgina mesurades amb les unitats del document.
2104
Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageMargins()
2105
</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2108
    <source>getPageItems() -&gt; list
2109
 
2110
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2111
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2112
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2113
the page...
2114
</source>
2115
    <translation>getPageItems() -&gt; llista
2116
 
2117
Retorna una llista de tuples amb els ítems de la pàgina actual. La tupla és:
2118
(nom, Tipusd&apos;Objecte, ordre) Ex. [ (&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2119
significa que l&apos;objecte &apos;Text1&apos; és un marc de text (tipus 4) i és el primer de
2120
la pàgina ...
2121
</translation>
2122
  </message>
2123
  <message>
2124
    <source>getPageMargins()
2125
 
2126
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2127
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2128
</source>
3064 cbradney 2129
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
1135 cbradney 2130
 
2131
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
2132
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
2133
</translation>
2134
  </message>
2135
  <message>
2136
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2137
 
2138
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2139
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2140
currently selected item is used.
2141
</source>
2142
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2143
 
2144
Estableix el color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;.
2145
&quot;color&quot; és el nom d&apos;un dels colors definits. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2146
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2147
</translation>
2148
  </message>
2149
  <message>
2150
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2151
 
2152
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2153
is not given the currently selected item is used.
2154
</source>
2155
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;nom&quot;])
2156
 
2157
Estableix el color de la línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; al color &quot;color&quot;. Si no
2158
especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2159
</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
2162
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2163
 
2164
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2165
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2166
given the currently selected item is used.
2167
 
2168
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2169
</source>
2170
    <translation>setLineWidth(amplada, [&quot;nom&quot;])
2171
 
2172
Estableix l&apos;amplada de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;amplada&quot;. &quot;amplada&quot; ha d&apos;estar
2173
dins d&apos;un rang entre 0.0 a 12.0, i està mesurat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot;
2174
es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2175
 
2176
Pot generar un ValueError si l&apos;ample de línia és erròni.
2177
</translation>
2178
  </message>
2179
  <message>
2180
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2181
 
2182
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2183
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2184
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2185
is used.
2186
 
2187
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2188
</source>
2189
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2190
 
2191
Estableix la intensitat del color de la línea de contorn de l&apos;objecte &quot;nom&quot;
2192
a &quot;intensitat&quot;.&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2193
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2194
seleccionat.
2195
 
2196
Pot generar un ValueError si &quot;intensitat&quot; està fora de marges.
2197
</translation>
2198
  </message>
2199
  <message>
2200
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2201
 
2202
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2203
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2204
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2205
</source>
2206
    <translation>setLineJoin(Unio, [&quot;nom&quot;])
2207
 
2208
Estableix l&apos;estil d&apos;unió de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;join&quot;.
2209
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2210
constants predefinides d&apos;unions - JOIN_&lt;tipus&gt;.
2211
</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
2214
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2215
 
2216
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2217
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2218
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2219
</source>
2220
    <translation>setLsetLineEnd(Final, [&quot;nom&quot;])
2221
 
2222
Estableix l&apos;estil de tancament de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;final&quot;.
2223
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2224
constants predefinides de tancaments - CAP_&lt;tipus&gt;.
2225
</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
2228
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2229
 
2230
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2231
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2232
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2233
</source>
2234
    <translation>setLsetLineStyle(estil, [&quot;nom&quot;])
2235
 
2236
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a l&apos;estil &quot;estil&quot;.
2237
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat. Hi ha
2238
constants predefinides d&apos;estils de línia - LINE_&lt;tipus&gt;.
2239
</translation>
2240
  </message>
2241
  <message>
2242
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2243
 
2244
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2245
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2246
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2247
Item is used.
2248
 
2249
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2250
</source>
2251
    <translation>setLineShade(intensitat, [&quot;nom&quot;])
2252
 
2253
Estableix la intensitat del color d&apos;ompliment de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;intensitat&quot;
2254
&quot;intensitat&quot; ha de ser un valor enter entre 0 (més clar) i 100
2255
(intensitat total). Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem
2256
seleccionat.
2257
 
2258
Pot generar un ValueError si la intensitat està fora de marges.
2259
</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
2262
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2263
 
2264
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2265
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2266
 
2267
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2268
</source>
2269
    <translation>setCornerRadius(radi, [&quot;nom&quot;])
2270
 
2271
Estableix el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està expressat
2272
en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2273
 
2274
Pot generar un ValueError si el radi és negatiu.
2275
</translation>
2276
  </message>
2277
  <message>
2278
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2279
 
2280
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2282
 
2283
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2284
</source>
2285
    <translation>setMultiLine(&quot;nomEstil&quot;, [&quot;nom&quot;])
2286
 
2287
Estableix l&apos;estil de línia de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;nomEstil&quot;.
2288
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2289
 
2290
Pot generar un NotFoundError si l&apos;estil de línia no existeix.
2291
</translation>
2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>progressReset()
2295
 
2296
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2297
new progress bar use. See progressSet.
2298
</source>
2299
    <translation>progressReset()
2300
 
2301
Buida la barra de progrés de l&apos;Scribus. Es fa servir abans de fer servir
2302
una nova barra de progrés. Mireu ProgressSet.
2303
</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>progressTotal(max)
2307
 
2308
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2309
See progressSet.
2310
</source>
2311
    <translation>progressTotal(max)
2312
 
2313
Estableix el màxim número de salts d&apos;una barra de progrés al número.
2314
Mireu progressSet.
2315
</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>progressSet(nr)
2319
 
2320
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2321
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2322
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2323
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2324
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2325
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2326
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2327
</source>
2328
    <translation>progressSet(nr)
2329
 
2330
Estableix la posició de la barra de progrés a &quot;nr&quot;, un valor relatiu al de
2331
progressTotal. La barra de progrés fa servir el concepte de passes; pits donar
2332
el número total de passes i el número total de passes fetes i es mostrarà
2333
el percentatge de passes que s&apos;han completat. Pots especificar el número total
2334
de passes amb progressTotal(). El número actual de passes es passa amb
2335
progressSet(). La barra de progrés pot tornar-se al principi amb progressReset().
2336
[basat en la informació passada la documentació de QT de TrollTech]
2337
</translation>
2338
  </message>
2339
  <message>
2340
    <source>setCursor()
2341
 
2342
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2343
</source>
2344
    <translation>setCursor()
2345
 
2346
[NO SUPORTAT!] Això farà anar malament, per tant no l&apos;utilitzeu per ara.
2347
</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>docChanged(bool)
2351
 
2352
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2353
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2354
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2355
</source>
2356
    <translation>docChanged(bool)
2357
 
2358
Activa/desactiva la icona de desar en la barra d&apos;icones i el menu de l&apos;Scribus. És
2359
útil cridar aquest procediment quan estas canviant el document amb una
2360
seqüència, perquè Scribus no se n&apos;adonarà automàticament dels canvis.
2361
</translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
2364
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2365
 
2366
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2367
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2368
the range from 0 to 255.
2369
 
2370
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2371
</source>
3064 cbradney 2372
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2373
 
2374
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2375
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2376
del rang que va des de 0 a 255.
2377
 
2378
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.
2379
</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2383
 
2384
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2385
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2386
selected item is used.
2387
</source>
3064 cbradney 2388
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2389
 
2390
Retorna el radi d&apos;arrodoniment de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi està
2391
expressat en punts. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2392
l&apos;ítem seleccionat.
2393
</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
2396
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2397
 
2398
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2399
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2400
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2401
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2402
</source>
3064 cbradney 2403
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2404
 
2405
Retorna una parella (x,y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2406
Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem seleccionat.
2407
La posició està expressada en les unitats de mesura del document
2408
- mireu UNIT_&lt;tipus&gt; per referència.
2409
</translation>
2410
  </message>
2411
  <message>
2412
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2413
 
2414
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2415
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2416
selected item is used.
2417
</source>
3064 cbradney 2418
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [,&quot;nom&quot;])
1135 cbradney 2419
 
2420
Estableix la rotació de l&apos;objecte &quot;nom&quot; a &quot;rot&quot;. Els valors positius
2421
signifiquen rotació horaria. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa servir
2422
l&apos;ítem seleccionat.
2423
</translation>
2424
  </message>
1525 cbradney 2425
  <message>
2426
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2427
 
2428
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2429
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2430
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2431
 
2432
May raise WrongFrameTypeError.
2433
</source>
1564 cbradney 2434
    <translation>setScaleImageToFrame(escalaamarc, proporcional=None, nom=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2435
 
1564 cbradney 2436
Estableix la escala del marc especificat o seleccionat a &apos;escalaamarc&apos;.
2437
Si hi posem valor a &apos;proporcional&apos;, estableix l&apos;aspecte de representació a &apos;proporcional&apos;.
2438
Ambdós &apos;escalaamarc&apos; i &apos;proporcional&apos; són booleans.
1525 cbradney 2439
 
1564 cbradney 2440
Pot provocar WrongFrameTypeError.
2441
</translation>
1525 cbradney 2442
  </message>
2443
  <message>
1564 cbradney 2444
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2445
 
1564 cbradney 2446
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2447
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2448
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2449
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2450
 
1564 cbradney 2451
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2452
</source>
3064 cbradney 2453
    <translation type="obsolete">selectText(inici, compte, [&quot;nom&quot;])
1525 cbradney 2454
 
1564 cbradney 2455
Assigna &quot;compte&quot; caràcters de text en el marc de text &quot;nom&quot; començant pel
2456
caràcter &quot;inici&quot;. El compte de caràcters comença per 0. Si &quot;compte&quot; és zero, la
2457
selecció es netejarà. Si &quot;count&quot; és -1, tot el text del marc serà seleccionat.
2458
Si &quot;nom&quot; no és dóna es fa servir l&apos;Ítem seleccionat.
1525 cbradney 2459
 
1564 cbradney 2460
Pot generar IndexError si la selecció està fora dels marges del text.
2461
</translation>
1525 cbradney 2462
  </message>
2463
  <message>
1564 cbradney 2464
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2465
 
1564 cbradney 2466
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2467
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2468
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2469
for the macro.
1525 cbradney 2470
</source>
3064 cbradney 2471
    <translation type="obsolete">register_macro_code(nom, textorigen, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2472
 
1564 cbradney 2473
Crea una macro anomenada &quot;nom&quot; evaluant el codi font &quot;textorigen&quot;.
2474
&quot;textorigen&quot; ha de seguir les mateixes regles que les macros creades en l&apos;entorn.
2475
Si es posa, la cadena &quot;accel&quot; serà feta servir per crear una drecera de teclat
2476
per la macro.
2477
</translation>
1525 cbradney 2478
  </message>
2479
  <message>
1564 cbradney 2480
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2481
 
1564 cbradney 2482
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2483
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2484
&quot;layer&quot; is invisible.
1525 cbradney 2485
 
1564 cbradney 2486
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2487
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2488
</source>
1564 cbradney 2489
    <translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2490
 
1564 cbradney 2491
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2492
que la capa &quot;capa&quot; és visible, un valor de fals significa que la capa
2493
&quot;capa&quot; és invisible.
1525 cbradney 2494
 
1564 cbradney 2495
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2496
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2497
</translation>
1525 cbradney 2498
  </message>
2499
  <message>
1564 cbradney 2500
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2501
 
1564 cbradney 2502
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2503
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2504
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2505
 
1564 cbradney 2506
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2507
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2508
</source>
1564 cbradney 2509
    <translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt;bool
1525 cbradney 2510
 
1564 cbradney 2511
Retorna si la capa &quot;capa&quot; és visible o no, un valor de cert significa
2512
que la capa &quot;capa&quot; està activada, un valor de fals significa que la capa
2513
&quot;capa&quot; està desactivada.
1525 cbradney 2514
 
1564 cbradney 2515
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2516
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2517
</translation>
1525 cbradney 2518
  </message>
3064 cbradney 2519
  <message>
2520
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2521
 
2522
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2523
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2524
space. If no document is open, returns the value of the named color
2525
from the default document colors.
2526
 
2527
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2528
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2529
</source>
3386 mrdocs 2530
    <translation>getColorAsRGB(&quot;nom&quot;) -&gt; tupla
2531
 
2532
Retorna una tupla (R,G,B) que conté els tres components de color del
2533
color &quot;nom&quot; que està en el document actual, convertit en un color RGB.
2534
Si no hi ha cap document obert, retorna el valor del nom del color que
2535
hi hagi en els colors per defecte.
2536
 
2537
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2538
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.</translation>
3064 cbradney 2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2542
 
2543
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2544
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2545
the range from 0 to 255.
2546
 
2547
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2548
</source>
3386 mrdocs 2549
    <translation>defineColor(&quot;nom&quot;, c, m, y, k)
2550
 
2551
Defineix un nou color &quot;nom&quot;. El valor del color està definit amb els quatre components:
2552
c=cian, m=Magenta, y=Groc i k=Negre. Els components de color han d&apos;estar dins
2553
del rang que va des de 0 a 255.
2554
 
2555
Pot provocar un ValueError si s&apos;especifica un color invàlid.</translation>
3064 cbradney 2556
  </message>
2557
  <message>
2558
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2559
 
2560
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2561
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2562
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2563
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2564
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2565
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2566
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2567
opional parameters is False.
2568
 
2569
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2570
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2571
 
2572
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2573
 
2574
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2575
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2576
</source>
3386 mrdocs 2577
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filtre&quot;, &quot;nomdefecte&quot;, haspreview, issave])-&gt;string
2578
 
2579
Mostra el diàleg d&apos;obrir fitxer amb el text &quot;caption&quot;. Els fitxers seran filtrats
2580
amb la cadena de filtre &quot;filter&quot;. També es podrà donar un nom de fitxer,
2581
deixa aquesta cadena buida si no el vols fer servir. Quan el paràmetre
2582
&quot;issave&quot; està com a Cert el diàleg actua com un diàleg &quot;Desa com&quot;
2583
altrament actual com un diàleg &quot;Obrir&quot;. Per defecte els paràmetres
2584
opcionals són falsos.
2585
 
2586
El filtre, si s&apos;especifica, agafa la forma &apos;comentari (*.tipus, *.tipus2 ...)&apos;
2587
Per exemple &apos;Imatges (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2588
 
2589
Per més detalls aneu a la Documentació Qt en el QFileDialog pels filtres.
2590
 
2591
Exemple: fileDialog(&apos;Obrir entrades&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2592
Exemple: fileDialog(&apos;Gravar resultat&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
3064 cbradney 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2596
 
2597
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2598
style name or None when user cancels the dialog.
2599
</source>
3386 mrdocs 2600
    <translation>newStyleDialog() -&gt; cadena de text
2601
 
2602
Mostra el quadre de diàleg &quot;Crear nou estil de paràgraf&apos;. Retorna el nom
2603
real de l&apos;esti o res quan l&apos;usuari cancel.la el quadre de diàleg.</translation>
3064 cbradney 2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2607
 
2608
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2609
</source>
3386 mrdocs 2610
    <translation>getCornerRadius([&quot;nom&quot;]) -&gt; enter
2611
 
2612
Retorna el ràdi del vèrtex de l&apos;objecte &quot;nom&quot;. El radi és expressat en punts. si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.</translation>
3064 cbradney 2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2616
 
2617
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2618
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2619
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2620
</source>
3386 mrdocs 2621
    <translation>getPosition([&quot;nom&quot;]) -&gt; (x,y)
2622
 
2623
Retorna un parell (x, y) amb la posició de l&apos;objecte &quot;nom&quot;.
2624
si no es dona el nom es farà servir l&apos;element seleccionat.
2625
- mira UNIT_&lt;type&gt; per referència.</translation>
3064 cbradney 2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2629
 
2630
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2631
for details of arguments.
2632
 
2633
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2634
</source>
3386 mrdocs 2635
    <translation>getPropertyCType(objecte, propietat, includesuper=True)
2636
 
2637
Retorna el nom del tipus C de la propietat &apos;propietat&apos; de l&apos;objecte. Mira getProperty()
2638
per més detalls sobre els arguments.
2639
 
2640
Si `includesuper&apos; és cert, busca també en les propietats heretades.</translation>
3064 cbradney 2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2644
 
2645
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2646
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2647
by parent classes as well.
2648
</source>
3386 mrdocs 2649
    <translation>getPropertyNames(objecte, includesuper=True)
2650
 
2651
Retorna la llista de propietats de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
2652
Si `includesuper&apos; és cert, també retorna les propietats
2653
heretades de les classes pare.</translation>
3064 cbradney 2654
  </message>
2655
  <message>
2656
    <source>getProperty(object, property)
2657
 
2658
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2659
 
2660
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2661
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2662
C++ QObject instance.
2663
 
2664
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2665
to look up on `object&apos;.
2666
 
2667
The return value varies depending on the type of the property.
2668
</source>
3386 mrdocs 2669
    <translation>getProperty(objecte, propietat)
2670
 
2671
Retorna el valor de la propietat especificada de l&apos;objecte &apos;objecte&apos;.
2672
 
2673
L&apos;argument &apos;objecte&apos; pot ser una cadena de caràcters, i en aquest cas es busca
2674
els PageItem. També pot ser un objecte PyCObject, que pot apuntar a qualsevol
2675
instància del QObjecte de C++.
2676
 
2677
L&apos;argument &apos;propietat&apos; ha de ser una cadena de caràcters, i és el nom de la propietat
2678
que buscarem en l&apos;&apos;objecte&apos;.
2679
 
2680
Els valors de retorn varien en funció del tipus de la propietat.</translation>
3064 cbradney 2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>setProperty(object, property, value)
2684
 
2685
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2686
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2687
also be raised if the underlying setter fails.
2688
 
2689
See getProperty() for more information.
2690
</source>
3386 mrdocs 2691
    <translation>setProperty(objecte, propietat, valor)
2692
 
2693
Posa el valor &apos;valor&apos; a la &apos;propietat&apos; de l&apos;&apos;objecte&apos;. Si &apos;valor&apos; no es pot convertir al tipus
2694
compatible amb la &apos;propietat&apos;, es generarà una excepció. També es pot generar una
2695
excepció si falla l&apos;assignació.
2696
 
2697
Mira getProperty() per obtenir més informació.</translation>
3064 cbradney 2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2701
 
2702
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2703
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2704
search recursively through children, grandchildren, etc.
2705
 
2706
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2707
</source>
3386 mrdocs 2708
    <translation>getChildren(objecte, declasse=None, denom=None, regexpmatch=False, recursiu=True)
2709
 
2710
Retorna una llista de fills de &apos;objecte&apos;, possiblement restringida als fills
2711
de la classe &apos;declasse&apos; o fills amb nom &apos;denom&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
2712
busca recursivament a través dels fills, nets, etc..
2713
 
2714
Mireu QObject::children() en la documentació de Qt per més informació.
2715
</translation>
3064 cbradney 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2719
 
2720
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2721
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2722
search recursively through children, grandchildren, etc.
2723
</source>
3386 mrdocs 2724
    <translation>getChild(objecte, nomdefill, declasse=None, recursiu=True)
2725
 
2726
Retorna el primer fill de &apos;objecte&apos; que té per nom &apos;nomdefill&apos;, possiblement
2727
restringint-nos a buscar fills de classe &apos;declasse&apos;. Si &apos;recursiu&apos; és cert,
2728
busca recursivament fills, nets, etc.
2729
</translation>
3064 cbradney 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2733
 
2734
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2735
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2736
selected item is used.
2737
</source>
3386 mrdocs 2738
    <translation>rotateObject(rot, [, &quot;nom&quot;])
2739
 
2740
Gira l&apos;objecte &quot;nom&quot; &quot;rot&quot; graus respecte el punt actual. Valors positius
2741
representen rodar en sentit horari. Si no especifiquem &quot;nom&quot; es fa
2742
servir l&apos;ítem seleccionat.</translation>
3064 cbradney 2743
  </message>
2744
  <message>
2745
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2746
 
2747
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2748
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2749
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2750
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2751
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2752
 
2753
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2754
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2755
</source>
3386 mrdocs 2756
    <translation>renderFont(&quot;nom&quot;, &quot;fitxer&quot;, &quot;mostra&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2757
 
3433 mrdocs 2758
Crea una vista prèvia de la font &quot;nom&quot; amb el text &quot;mostra&quot; a la mida especificada.
3386 mrdocs 2759
Si el nom no és &quot;&quot;, la imatge es guarda a &quot;nom&quot;. I si no ho és es retornen les
2760
dades de la imatge com una cadena. L&apos;argument opcional &quot;format&quot;
2761
especifica el format de la imatge a generar, i suporta tots els formats permesos
2762
per QPixmap.save(). Els formats més comuns són PPM, JPEG, PNG and XPM.
2763
 
2764
Pot generar NotFoundError si la capa no es pot trobar.
2765
Pot generar ValueError si el nom de la capa no és acceptable.
2766
</translation>
3064 cbradney 2767
  </message>
2768
  <message>
2769
    <source>getPageMargins()
2770
 
2771
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2772
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2773
</source>
3386 mrdocs 2774
    <translation>getPageMargins()
2775
 
2776
Retorna els marges de pàgina com una tupla (dalt, esquerra, dreta, baix) en
2777
les unitats. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; i getPageSize().
2778
</translation>
3064 cbradney 2779
  </message>
2780
  <message>
2781
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2782
 
2783
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2784
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2785
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2786
not given the currently selected Item is used.
2787
 
2788
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2789
</source>
3386 mrdocs 2790
    <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
2791
 
2792
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; dins del marc de text &quot;nom&quot;.
2793
El text ha de ser en codi UTF (mira setText() com a referència) El primer caràcter
2794
es considera 0. Inserir a la posició -1 afegeix al final. Si &quot;nom&quot; no s&apos;especifica
2795
es fa servir el seleccionat actualment.
2796
 
2797
Pot generar IndexError si s&apos;inserta fora de rang.
2798
</translation>
3064 cbradney 2799
  </message>
2800
  <message>
2801
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2802
 
2803
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2804
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2805
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2806
 
2807
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2808
</source>
3386 mrdocs 2809
    <translation>textOverflows([&quot;nom&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2810
 
2811
Retorna el número actual de caràcters que sobreeixen del marc de text &quot;nom&quot;.
2812
Si &apos;nolinks&apos; val zero només mira un marc - no segueix els enllaços de
2813
text. Sense aquest paràmetre busca per tots els marcs que estiguin enllaçats.
2814
 
2815
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un marc de text
2816
</translation>
3064 cbradney 2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2820
 
2821
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2822
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2823
 
2824
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2825
</source>
3386 mrdocs 2826
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;nom&quot;])
2827
 
2828
Posa quan (toggle = 1) si el marc de text &quot;nom&quot; és una drecera o no.
2829
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;ítem actual.
2830
 
2831
Pot generar WrongFrameTypeError si el marc de destí no és un Marc de text</translation>
3064 cbradney 2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2835
 
2836
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2837
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2838
 
2839
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2840
</source>
3386 mrdocs 2841
    <translation>isPDFBookmark([&quot;nom&quot;]) -&gt; bool
2842
 
2843
Retorna cert si el &quot;nom&quot; del marc de text és un punt PDF.
2844
Si no s&apos;especifica &quot;nom&quot; es fa servir l&apos;element actual.
2845
 
2846
Pot generar un WrongFrameTypeError si el marc de destí no és de text</translation>
3064 cbradney 2847
  </message>
3824 cbradney 2848
  <message>
2849
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2850
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2851
 
2852
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2853
 
2854
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2855
following meaning:
2856
 
2857
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2858
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2859
 
2860
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2861
  margins
2862
 
2863
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2864
 
2865
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2866
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2867
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2868
 
2869
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2870
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2871
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2872
 
2873
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2874
 
2875
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2876
 
2877
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2878
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2879
is not in points, make sure to account for this.
2880
 
2881
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2882
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2883
</source>
2884
    <translation type="unfinished"></translation>
2885
  </message>
1135 cbradney 2886
</context>
2887
<context>
418 Franz 2888
  <name>About</name>
2889
  <message>
1135 cbradney 2890
    <source>About Scribus%1%2</source>
2891
    <translation type="obsolete">Quant a Scribus %1%2</translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
418 Franz 2894
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 2895
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3</translation>
418 Franz 2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Scribus Version %1
2899
%2 %3</source>
3064 cbradney 2900
    <translation type="obsolete">Scribus Versió %1
420 Franz 2901
%2 %3</translation>
418 Franz 2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2905
    <translation type="obsolete">ID-Creació:</translation>
418 Franz 2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>&amp;About</source>
420 Franz 2909
    <translation>&amp;Quant a</translation>
418 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
420 Franz 2912
    <source>Development Team:</source>
2913
    <translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
418 Franz 2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Contributions from:</source>
420 Franz 2917
    <translation>Contribucions des de:</translation>
418 Franz 2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 2921
    <translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
418 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
420 Franz 2924
    <source>Official Documentation:</source>
2925
    <translation>Documentació Oficial:</translation>
418 Franz 2926
  </message>
2927
  <message>
420 Franz 2928
    <source>Other Documentation:</source>
2929
    <translation>Altra Documentació:</translation>
418 Franz 2930
  </message>
2931
  <message>
420 Franz 2932
    <source>A&amp;uthors</source>
2933
    <translation>A&amp;utors</translation>
418 Franz 2934
  </message>
2935
  <message>
420 Franz 2936
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 2937
    <translation type="obsolete">Basc:</translation>
418 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
420 Franz 2940
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 2941
    <translation type="obsolete">Brasil.ler:</translation>
418 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
420 Franz 2944
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 2945
    <translation type="obsolete">Búlgar:</translation>
418 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
420 Franz 2948
    <source>Czech:</source>
3064 cbradney 2949
    <translation type="obsolete">Txec:</translation>
418 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
420 Franz 2952
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 2953
    <translation type="obsolete">Danès:</translation>
418 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
420 Franz 2956
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 2957
    <translation type="obsolete">Anglès (Britànic):</translation>
418 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
420 Franz 2960
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 2961
    <translation type="obsolete">Finès:</translation>
418 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
420 Franz 2964
    <source>French:</source>
3064 cbradney 2965
    <translation type="obsolete">Francès:</translation>
418 Franz 2966
  </message>
2967
  <message>
420 Franz 2968
    <source>Galician:</source>
3064 cbradney 2969
    <translation type="obsolete">Gallec:</translation>
418 Franz 2970
  </message>
2971
  <message>
420 Franz 2972
    <source>German:</source>
3064 cbradney 2973
    <translation type="obsolete">Alemany:</translation>
418 Franz 2974
  </message>
2975
  <message>
420 Franz 2976
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 2977
    <translation type="obsolete">Hongarès:</translation>
418 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
420 Franz 2980
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">Italià:</translation>
418 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
420 Franz 2984
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 2985
    <translation type="obsolete">Lituà:</translation>
418 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 2989
    <translation type="obsolete">Noruec:</translation>
418 Franz 2990
  </message>
2991
  <message>
420 Franz 2992
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 2993
    <translation type="obsolete">Polonès:</translation>
418 Franz 2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 2997
    <translation type="obsolete">Rus:</translation>
418 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
420 Franz 3000
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 3001
    <translation type="obsolete">Eslovac:</translation>
418 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 3005
    <translation type="obsolete">Eslovè:</translation>
418 Franz 3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">Suec:</translation>
418 Franz 3010
  </message>
3011
  <message>
420 Franz 3012
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 3013
    <translation type="obsolete">Turc:</translation>
418 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
420 Franz 3016
    <source>Ukrainian:</source>
3064 cbradney 3017
    <translation type="obsolete">Ucranià:</translation>
418 Franz 3018
  </message>
3019
  <message>
420 Franz 3020
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 3021
    <translation type="obsolete">Galès:</translation>
418 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
420 Franz 3024
    <source>&amp;Translations</source>
3025
    <translation>&amp;Traduccions</translation>
418 Franz 3026
  </message>
3027
  <message>
420 Franz 3028
    <source>Homepage</source>
3029
    <translation>Pàgina inicial</translation>
418 Franz 3030
  </message>
3031
  <message>
420 Franz 3032
    <source>Online Reference</source>
3033
    <translation>Referència en línia</translation>
418 Franz 3034
  </message>
3035
  <message>
420 Franz 3036
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3037
    <translation>Errors i Sol.licitud de Característiques</translation>
418 Franz 3038
  </message>
3039
  <message>
420 Franz 3040
    <source>Mailing List</source>
3041
    <translation>Llista de correu</translation>
418 Franz 3042
  </message>
3043
  <message>
420 Franz 3044
    <source>&amp;Online</source>
3045
    <translation>&amp;En Linia</translation>
418 Franz 3046
  </message>
3047
  <message>
420 Franz 3048
    <source>&amp;Close</source>
3049
    <translation>&amp;Tanca</translation>
418 Franz 3050
  </message>
3051
  <message>
1135 cbradney 3052
    <source>This panel shows the version, build date and
3053
 compiled in library support in Scribus
3054
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3055
Missing library support is indicated by a *</source>
3056
    <translation type="obsolete">Aquest panell ensenya la versió, data de creació i
3057
el suport de llibreries de Scribus
3058
C-C-T equival a suport per C=CUPS C=littlecms T=TIFF
3059
La falta de llibreries està indicat per un *
3060
</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
454 fschmid 3063
    <source>Official Translations and Translators:</source>
1135 cbradney 3064
    <translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
454 fschmid 3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3068
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3072
    <translation type="obsolete">Coreà:</translation>
454 fschmid 3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3076
    <translation type="obsolete">Serbi:</translation>
454 fschmid 3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3080
    <translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
454 fschmid 3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
1135 cbradney 3084
    <translation>Antics Col.laboradors en Traduccions:</translation>
454 fschmid 3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3088
    <translation type="obsolete">Català:</translation>
454 fschmid 3089
  </message>
769 cbradney 3090
  <message>
3091
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 3092
    <translation></translation>
769 cbradney 3093
  </message>
776 fschmid 3094
  <message>
3095
    <source>This panel shows the version, build date and
3096
 compiled in library support in Scribus
1564 cbradney 3097
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
776 fschmid 3098
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3099
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de generació i
1564 cbradney 3100
el suport de llibreries compilades a Scribus
3101
El C-C-T significa C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF.
3102
Les llibreries que manquen es mostren amb un *</translation>
776 fschmid 3103
  </message>
1564 cbradney 3104
  <message>
3105
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3106
    <translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler):</translation>
1564 cbradney 3107
  </message>
3064 cbradney 3108
  <message>
3109
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3110
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
3064 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
3113
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3114
    <translation type="obsolete">Fent servir GhostScript versió %1</translation>
3064 cbradney 3115
  </message>
3116
  <message>
3117
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3118
    <translation type="obsolete">No tenim disponible versió de GS</translation>
3064 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>Scribus Version %1
3122
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3123
    <translation type="obsolete">Versió d&apos;Scribus %1
3386 mrdocs 3124
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
3386 mrdocs 3128
    <translation>Conversió a Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Windows Port:</source>
3386 mrdocs 3132
    <translation>Conversió Windows:</translation>
3064 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Wiki</source>
3386 mrdocs 3136
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3137
  </message>
3138
  <message>
3278 cbradney 3139
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3140
    <translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
3064 cbradney 3141
  </message>
3824 cbradney 3142
  <message>
3143
    <source>November</source>
3144
    <translation type="unfinished"></translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>%1 %2 %3</source>
3148
    <translation type="unfinished"></translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3152
    <translation type="unfinished"></translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3156
    <translation type="unfinished"></translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>No Ghostscript version available</source>
3160
    <translation type="unfinished"></translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
3164
    <translation type="unfinished"></translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Build ID:</source>
3168
    <translation type="unfinished"></translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3172
    <translation type="unfinished"></translation>
3173
  </message>
418 Franz 3174
</context>
3175
<context>
3278 cbradney 3176
  <name>AboutPlugins</name>
3177
  <message>
3178
    <source>Yes</source>
3386 mrdocs 3179
    <translation>Si</translation>
3278 cbradney 3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>No</source>
3386 mrdocs 3183
    <translation>No</translation>
3278 cbradney 3184
  </message>
3185
</context>
3186
<context>
3187
  <name>AboutPluginsBase</name>
3188
  <message>
3189
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3386 mrdocs 3190
    <translation>Scribus: Sobre Connectors</translation>
3278 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
3193
    <source>File Name:</source>
3386 mrdocs 3194
    <translation>Nom de Fitxer:</translation>
3278 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
3197
    <source>Version:</source>
3386 mrdocs 3198
    <translation>Versió:</translation>
3278 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
3201
    <source>Enabled:</source>
3386 mrdocs 3202
    <translation>Activat:</translation>
3278 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
3205
    <source>Release Date:</source>
3386 mrdocs 3206
    <translation>Data de sortida:</translation>
3278 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
3209
    <source>Copyright:</source>
3386 mrdocs 3210
    <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
3213
    <source>Author(s):</source>
3386 mrdocs 3214
    <translation>Autor(s):</translation>
3278 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
3217
    <source>Description:</source>
3386 mrdocs 3218
    <translation>Descripció:</translation>
3278 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>License:</source>
3386 mrdocs 3222
    <translation>Llicència:</translation>
3278 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>&amp;Close</source>
3386 mrdocs 3226
    <translation>&amp;Tanca</translation>
3278 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Alt+C</source>
3386 mrdocs 3230
    <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 3231
  </message>
3232
</context>
3233
<context>
3064 cbradney 3234
  <name>ActionManager</name>
3235
  <message>
3236
    <source>&amp;New</source>
3386 mrdocs 3237
    <translation>&amp;Nou</translation>
3064 cbradney 3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>&amp;Open...</source>
3386 mrdocs 3241
    <translation>&amp;Obre...</translation>
3064 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
3244
    <source>&amp;Close</source>
3386 mrdocs 3245
    <translation>&amp;Tanca</translation>
3064 cbradney 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>&amp;Save</source>
3386 mrdocs 3249
    <translation>&amp;Desa</translation>
3064 cbradney 3250
  </message>
3251
  <message>
3252
    <source>Save &amp;As...</source>
3386 mrdocs 3253
    <translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
3064 cbradney 3254
  </message>
3255
  <message>
3256
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3386 mrdocs 3257
    <translation>Re&amp;carregar el Desat</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
3260
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3386 mrdocs 3261
    <translation>Recull per &amp;Sortir...</translation>
3064 cbradney 3262
  </message>
3263
  <message>
3264
    <source>Get Text...</source>
3386 mrdocs 3265
    <translation>Obtenir Text...</translation>
3064 cbradney 3266
  </message>
3267
  <message>
3268
    <source>Append &amp;Text...</source>
3386 mrdocs 3269
    <translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
3064 cbradney 3270
  </message>
3271
  <message>
3272
    <source>Get Image...</source>
3386 mrdocs 3273
    <translation>Obtenir Imatge...</translation>
3064 cbradney 3274
  </message>
3275
  <message>
3276
    <source>Save &amp;Text...</source>
3386 mrdocs 3277
    <translation>Desa &amp;Text...</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
3280
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
3386 mrdocs 3281
    <translation>Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3282
  </message>
3283
  <message>
3284
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3386 mrdocs 3285
    <translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3286
  </message>
3287
  <message>
3288
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3386 mrdocs 3289
    <translation>&amp;Configura Document...</translation>
3064 cbradney 3290
  </message>
3291
  <message>
3292
    <source>&amp;Print...</source>
3386 mrdocs 3293
    <translation>Im&amp;primir...</translation>
3064 cbradney 3294
  </message>
3295
  <message>
3296
    <source>&amp;Quit</source>
3386 mrdocs 3297
    <translation>&amp;Sortir</translation>
3064 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>&amp;Undo</source>
3386 mrdocs 3301
    <translation>Des&amp;fés</translation>
3064 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
3304
    <source>&amp;Redo</source>
3386 mrdocs 3305
    <translation>&amp;Refés</translation>
3064 cbradney 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
3386 mrdocs 3309
    <translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
3064 cbradney 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Cu&amp;t</source>
3386 mrdocs 3313
    <translation>T&amp;alla</translation>
3064 cbradney 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>&amp;Copy</source>
3386 mrdocs 3317
    <translation>&amp;Copia</translation>
3064 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>&amp;Paste</source>
3386 mrdocs 3321
    <translation>&amp;Enganxa</translation>
3064 cbradney 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>C&amp;lear Contents</source>
3386 mrdocs 3325
    <translation>Neteja C&amp;ontingut</translation>
3064 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
3328
    <source>Select &amp;All</source>
3386 mrdocs 3329
    <translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
3064 cbradney 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>&amp;Deselect All</source>
3386 mrdocs 3333
    <translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
3064 cbradney 3334
  </message>
3335
  <message>
3336
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3386 mrdocs 3337
    <translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
3064 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
3340
    <source>Edit Image...</source>
3386 mrdocs 3341
    <translation>Edita Imatge...</translation>
3064 cbradney 3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <source>C&amp;olors...</source>
3386 mrdocs 3345
    <translation>C&amp;olors...</translation>
3064 cbradney 3346
  </message>
3347
  <message>
3348
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3386 mrdocs 3349
    <translation>Estils de &amp;Paràgraf...</translation>
3064 cbradney 3350
  </message>
3351
  <message>
3352
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3386 mrdocs 3353
    <translation>Estils de &amp;Línia...</translation>
3064 cbradney 3354
  </message>
3355
  <message>
3356
    <source>&amp;Master Pages...</source>
3386 mrdocs 3357
    <translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
3064 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
3360
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
3064 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>P&amp;references...</source>
3386 mrdocs 3365
    <translation>P&amp;referències...</translation>
3064 cbradney 3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <source>%1 pt</source>
3386 mrdocs 3369
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3370
  </message>
3371
  <message>
3372
    <source>&amp;Other...</source>
3386 mrdocs 3373
    <translation>&amp;Altres...</translation>
3064 cbradney 3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>&amp;Left</source>
3386 mrdocs 3377
    <translation>&amp;Esquerra</translation>
3064 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>&amp;Center</source>
3386 mrdocs 3381
    <translation>&amp;Centre</translation>
3064 cbradney 3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>&amp;Right</source>
3386 mrdocs 3385
    <translation>&amp;Dreta</translation>
3064 cbradney 3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>&amp;Block</source>
3386 mrdocs 3389
    <translation>&amp;Justificat</translation>
3064 cbradney 3390
  </message>
3391
  <message>
3392
    <source>&amp;Forced</source>
3386 mrdocs 3393
    <translation>&amp;Forçat</translation>
3064 cbradney 3394
  </message>
3395
  <message>
3396
    <source>&amp;%1 %</source>
3386 mrdocs 3397
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>&amp;Normal</source>
3386 mrdocs 3401
    <translation>&amp;Normal</translation>
3064 cbradney 3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>&amp;Underline</source>
3386 mrdocs 3405
    <translation>S&amp;ubratllat</translation>
3064 cbradney 3406
  </message>
3407
  <message>
3408
    <source>Underline &amp;Words</source>
3386 mrdocs 3409
    <translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
3064 cbradney 3410
  </message>
3411
  <message>
3412
    <source>&amp;Strike Through</source>
3386 mrdocs 3413
    <translation>&amp;Barrat</translation>
3064 cbradney 3414
  </message>
3415
  <message>
3416
    <source>&amp;All Caps</source>
3386 mrdocs 3417
    <translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
3420
    <source>Small &amp;Caps</source>
3386 mrdocs 3421
    <translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
3064 cbradney 3422
  </message>
3423
  <message>
3424
    <source>Su&amp;perscript</source>
3386 mrdocs 3425
    <translation>Su&amp;períndex</translation>
3064 cbradney 3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>Su&amp;bscript</source>
3386 mrdocs 3429
    <translation>Su&amp;bíndex</translation>
3064 cbradney 3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>&amp;Outline</source>
3386 mrdocs 3433
    <translation>&amp;Esquema</translation>
3064 cbradney 3434
  </message>
3435
  <message>
3436
    <source>S&amp;hadow</source>
3386 mrdocs 3437
    <translation>Omb&amp;ra</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
3440
    <source>&amp;Image Effects</source>
3386 mrdocs 3441
    <translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
3064 cbradney 3442
  </message>
3443
  <message>
3444
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3386 mrdocs 3445
    <translation>&amp;Tabuladors...</translation>
3064 cbradney 3446
  </message>
3447
  <message>
3448
    <source>D&amp;uplicate</source>
3386 mrdocs 3449
    <translation>D&amp;uplica</translation>
3064 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
3452
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3386 mrdocs 3453
    <translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
3064 cbradney 3454
  </message>
3455
  <message>
3456
    <source>&amp;Delete</source>
3386 mrdocs 3457
    <translation>Es&amp;borra</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
3460
    <source>&amp;Group</source>
3386 mrdocs 3461
    <translation>A&amp;grupa</translation>
3064 cbradney 3462
  </message>
3463
  <message>
3464
    <source>&amp;Ungroup</source>
3386 mrdocs 3465
    <translation>Desagr&amp;upa</translation>
3064 cbradney 3466
  </message>
3467
  <message>
3468
    <source>Is &amp;Locked</source>
3386 mrdocs 3469
    <translation>Està B&amp;loquejat</translation>
3064 cbradney 3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3386 mrdocs 3473
    <translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
3064 cbradney 3474
  </message>
3475
  <message>
3476
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3386 mrdocs 3477
    <translation>Envia al &amp;Fons</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
3480
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3386 mrdocs 3481
    <translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
3064 cbradney 3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>&amp;Lower</source>
3386 mrdocs 3485
    <translation>&amp;Abaixa</translation>
3064 cbradney 3486
  </message>
3487
  <message>
3488
    <source>&amp;Raise</source>
3386 mrdocs 3489
    <translation>A&amp;puja</translation>
3064 cbradney 3490
  </message>
3491
  <message>
3492
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3386 mrdocs 3493
    <translation>Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
3064 cbradney 3494
  </message>
3495
  <message>
3496
    <source>&amp;Attributes...</source>
3386 mrdocs 3497
    <translation>&amp;Atributs...</translation>
3064 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3386 mrdocs 3501
    <translation>I&amp;matge Visible</translation>
3064 cbradney 3502
  </message>
3503
  <message>
3504
    <source>&amp;Update Image</source>
3386 mrdocs 3505
    <translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
3064 cbradney 3506
  </message>
3507
  <message>
3508
    <source>Adjust Frame to Image</source>
3386 mrdocs 3509
    <translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
3064 cbradney 3510
  </message>
3511
  <message>
3512
    <source>Extended Image Properties</source>
3386 mrdocs 3513
    <translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
3064 cbradney 3514
  </message>
3515
  <message>
3516
    <source>&amp;Low Resolution</source>
3386 mrdocs 3517
    <translation>Resolució &amp;baixa</translation>
3064 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
3520
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
3386 mrdocs 3521
    <translation>Resolució &amp;Normal</translation>
3064 cbradney 3522
  </message>
3523
  <message>
3524
    <source>&amp;Full Resolution</source>
3386 mrdocs 3525
    <translation>&amp;Tota Resolució</translation>
3064 cbradney 3526
  </message>
3527
  <message>
3528
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3386 mrdocs 3529
    <translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
3064 cbradney 3530
  </message>
3531
  <message>
3532
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3386 mrdocs 3533
    <translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
3064 cbradney 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3386 mrdocs 3537
    <translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
3064 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
3540
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3386 mrdocs 3541
    <translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
3064 cbradney 3542
  </message>
3543
  <message>
3544
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
3386 mrdocs 3545
    <translation>&amp;Edita Forma...</translation>
3064 cbradney 3546
  </message>
3547
  <message>
3548
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3386 mrdocs 3549
    <translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
3064 cbradney 3550
  </message>
3551
  <message>
3552
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3433 mrdocs 3553
    <translation>&amp;Desajusta Text del Camí</translation>
3064 cbradney 3554
  </message>
3555
  <message>
3556
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
3386 mrdocs 3557
    <translation>&amp;Combina Polígons</translation>
3064 cbradney 3558
  </message>
3559
  <message>
3560
    <source>Split &amp;Polygons</source>
3386 mrdocs 3561
    <translation>Separa &amp;Polígons</translation>
3064 cbradney 3562
  </message>
3563
  <message>
3564
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
3386 mrdocs 3565
    <translation>Corba &amp;Bezier</translation>
3064 cbradney 3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <source>&amp;Image Frame</source>
3386 mrdocs 3569
    <translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
3064 cbradney 3570
  </message>
3571
  <message>
3572
    <source>&amp;Outlines</source>
3386 mrdocs 3573
    <translation>&amp;Esquemes</translation>
3064 cbradney 3574
  </message>
3575
  <message>
3576
    <source>&amp;Polygon</source>
3386 mrdocs 3577
    <translation>&amp;Polígon</translation>
3064 cbradney 3578
  </message>
3579
  <message>
3580
    <source>&amp;Text Frame</source>
3386 mrdocs 3581
    <translation>Marc de &amp;Text</translation>
3064 cbradney 3582
  </message>
3583
  <message>
3584
    <source>&amp;Glyph...</source>
3386 mrdocs 3585
    <translation>&amp;Glyph...</translation>
3064 cbradney 3586
  </message>
3587
  <message>
3588
    <source>Sample Text</source>
3386 mrdocs 3589
    <translation>Text de mostra</translation>
3064 cbradney 3590
  </message>
3591
  <message>
3592
    <source>&amp;Insert...</source>
3386 mrdocs 3593
    <translation>&amp;Insereix...</translation>
3064 cbradney 3594
  </message>
3595
  <message>
3596
    <source>Im&amp;port...</source>
3386 mrdocs 3597
    <translation>Im&amp;porta...</translation>
3064 cbradney 3598
  </message>
3599
  <message>
3600
    <source>&amp;Delete...</source>
3386 mrdocs 3601
    <translation>Es&amp;borra...</translation>
3064 cbradney 3602
  </message>
3603
  <message>
3604
    <source>&amp;Copy...</source>
3386 mrdocs 3605
    <translation>&amp;Copia...</translation>
3064 cbradney 3606
  </message>
3607
  <message>
3608
    <source>&amp;Move...</source>
3386 mrdocs 3609
    <translation>&amp;Mou...</translation>
3064 cbradney 3610
  </message>
3611
  <message>
3612
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3386 mrdocs 3613
    <translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
3064 cbradney 3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3386 mrdocs 3617
    <translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
3064 cbradney 3618
  </message>
3619
  <message>
3620
    <source>Manage Page Properties...</source>
3433 mrdocs 3621
    <translation>Gestiona propietats de pàgina...</translation>
3064 cbradney 3622
  </message>
3623
  <message>
3624
    <source>&amp;Fit in window</source>
3386 mrdocs 3625
    <translation>Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
3064 cbradney 3626
  </message>
3627
  <message>
3628
    <source>&amp;50%</source>
3386 mrdocs 3629
    <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3630
  </message>
3631
  <message>
3632
    <source>&amp;75%</source>
3386 mrdocs 3633
    <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3634
  </message>
3635
  <message>
3636
    <source>&amp;100%</source>
3386 mrdocs 3637
    <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>&amp;200%</source>
3386 mrdocs 3641
    <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3642
  </message>
3643
  <message>
3644
    <source>&amp;Thumbnails</source>
3386 mrdocs 3645
    <translation>&amp;Miniatures</translation>
3064 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
3648
    <source>Show &amp;Margins</source>
3386 mrdocs 3649
    <translation>Mostra &amp;Marges</translation>
3064 cbradney 3650
  </message>
3651
  <message>
3652
    <source>Show &amp;Frames</source>
3386 mrdocs 3653
    <translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
3064 cbradney 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>Show &amp;Images</source>
3386 mrdocs 3657
    <translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
3064 cbradney 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>Show &amp;Grid</source>
3386 mrdocs 3661
    <translation>Mostra &amp;Graella</translation>
3064 cbradney 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>Show G&amp;uides</source>
3386 mrdocs 3665
    <translation>Mostra G&amp;uies</translation>
3064 cbradney 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3386 mrdocs 3669
    <translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
3064 cbradney 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
3386 mrdocs 3673
    <translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
3064 cbradney 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Show Control Characters</source>
3386 mrdocs 3677
    <translation>Mostra caràcters de control</translation>
3064 cbradney 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Rulers relative to Page</source>
3386 mrdocs 3681
    <translation>Mides relatives a la pàgina</translation>
3064 cbradney 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3386 mrdocs 3685
    <translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
3064 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3386 mrdocs 3689
    <translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
3064 cbradney 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;Properties</source>
3386 mrdocs 3693
    <translation>&amp;Propietats</translation>
3064 cbradney 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Scrapbook</source>
3386 mrdocs 3697
    <translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
3064 cbradney 3698
  </message>
3699
  <message>
3700
    <source>&amp;Layers</source>
3386 mrdocs 3701
    <translation>&amp;Capes</translation>
3064 cbradney 3702
  </message>
3703
  <message>
3704
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3386 mrdocs 3705
    <translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
3064 cbradney 3706
  </message>
3707
  <message>
3708
    <source>&amp;Bookmarks</source>
3386 mrdocs 3709
    <translation>&amp;Punts</translation>
3064 cbradney 3710
  </message>
3711
  <message>
3712
    <source>&amp;Measurements</source>
3386 mrdocs 3713
    <translation>&amp;Mides</translation>
3064 cbradney 3714
  </message>
3715
  <message>
3716
    <source>Action &amp;History</source>
3386 mrdocs 3717
    <translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
3064 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
3386 mrdocs 3721
    <translation>&amp;Verificador</translation>
3064 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3386 mrdocs 3725
    <translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
3064 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>&amp;Tools</source>
3386 mrdocs 3729
    <translation>Ei&amp;nes</translation>
3064 cbradney 3730
  </message>
3731
  <message>
3732
    <source>P&amp;DF Tools</source>
3386 mrdocs 3733
    <translation>Eines P&amp;DF</translation>
3064 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
3736
    <source>Select Item</source>
3386 mrdocs 3737
    <translation>Tria ítem</translation>
3064 cbradney 3738
  </message>
3739
  <message>
3740
    <source>T&amp;able</source>
3386 mrdocs 3741
    <translation>T&amp;aula</translation>
3064 cbradney 3742
  </message>
3743
  <message>
3744
    <source>&amp;Shape</source>
3386 mrdocs 3745
    <translation>&amp;Forma</translation>
3064 cbradney 3746
  </message>
3747
  <message>
3748
    <source>&amp;Line</source>
3386 mrdocs 3749
    <translation>&amp;Línia</translation>
3064 cbradney 3750
  </message>
3751
  <message>
3752
    <source>&amp;Freehand Line</source>
3386 mrdocs 3753
    <translation>Linea a &amp;mà alçada</translation>
3064 cbradney 3754
  </message>
3755
  <message>
3756
    <source>Rotate Item</source>
3433 mrdocs 3757
    <translation>Gira Ítem</translation>
3064 cbradney 3758
  </message>
3759
  <message>
3760
    <source>Zoom in or out</source>
3386 mrdocs 3761
    <translation>Acosta o Allunya</translation>
3064 cbradney 3762
  </message>
3763
  <message>
3764
    <source>Zoom in</source>
3386 mrdocs 3765
    <translation>Acosta</translation>
3064 cbradney 3766
  </message>
3767
  <message>
3768
    <source>Zoom out</source>
3386 mrdocs 3769
    <translation>Allunya</translation>
3064 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
3772
    <source>Edit Contents of Frame</source>
3386 mrdocs 3773
    <translation>Edita Contingut de Marc</translation>
3064 cbradney 3774
  </message>
3775
  <message>
3776
    <source>Edit Text...</source>
3386 mrdocs 3777
    <translation>Edita Text...</translation>
3064 cbradney 3778
  </message>
3779
  <message>
3780
    <source>Link Text Frames</source>
3386 mrdocs 3781
    <translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
3064 cbradney 3782
  </message>
3783
  <message>
3784
    <source>Unlink Text Frames</source>
3386 mrdocs 3785
    <translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
3064 cbradney 3786
  </message>
3787
  <message>
3788
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
3386 mrdocs 3789
    <translation>Comptagot&amp;es</translation>
3064 cbradney 3790
  </message>
3791
  <message>
3792
    <source>Copy Item Properties</source>
3386 mrdocs 3793
    <translation>Copia les propietats</translation>
3064 cbradney 3794
  </message>
3795
  <message>
3796
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3386 mrdocs 3797
    <translation>Edita el text amb l&apos;Editor de Notícies</translation>
3064 cbradney 3798
  </message>
3799
  <message>
3800
    <source>Insert Text Frame</source>
3386 mrdocs 3801
    <translation>Insereix Marc de Text</translation>
3064 cbradney 3802
  </message>
3803
  <message>
3804
    <source>Insert Image Frame</source>
3386 mrdocs 3805
    <translation>Insereix marc d&apos;imatge</translation>
3064 cbradney 3806
  </message>
3807
  <message>
3808
    <source>Insert Table</source>
3386 mrdocs 3809
    <translation>Insereix Taula</translation>
3064 cbradney 3810
  </message>
3811
  <message>
3812
    <source>Insert Shape</source>
3386 mrdocs 3813
    <translation>Insereix Forma</translation>
3064 cbradney 3814
  </message>
3815
  <message>
3816
    <source>Insert Polygon</source>
3386 mrdocs 3817
    <translation>Insereix polígon</translation>
3064 cbradney 3818
  </message>
3819
  <message>
3820
    <source>Insert Line</source>
3386 mrdocs 3821
    <translation>Insereix línia</translation>
3064 cbradney 3822
  </message>
3823
  <message>
3824
    <source>Insert Bezier Curve</source>
3386 mrdocs 3825
    <translation>Insereix corba Bezier</translation>
3064 cbradney 3826
  </message>
3827
  <message>
3828
    <source>Insert Freehand Line</source>
3433 mrdocs 3829
    <translation>Insereix Línia a mà alçada</translation>
3064 cbradney 3830
  </message>
3831
  <message>
3832
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
3386 mrdocs 3833
    <translation>Gestiona I&amp;matges</translation>
3064 cbradney 3834
  </message>
3835
  <message>
3836
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
3386 mrdocs 3837
    <translation>&amp;Parteix els mots</translation>
3064 cbradney 3838
  </message>
3839
  <message>
3840
    <source>Dehyphenate Text</source>
3386 mrdocs 3841
    <translation>Desparteix els mots</translation>
3064 cbradney 3842
  </message>
3843
  <message>
3844
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3386 mrdocs 3845
    <translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
3064 cbradney 3846
  </message>
3847
  <message>
3848
    <source>&amp;About Scribus</source>
3386 mrdocs 3849
    <translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
3064 cbradney 3850
  </message>
3851
  <message>
3852
    <source>About &amp;Qt</source>
3386 mrdocs 3853
    <translation>Quant a &amp;Qt</translation>
3064 cbradney 3854
  </message>
3855
  <message>
3856
    <source>Toolti&amp;ps</source>
3386 mrdocs 3857
    <translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
3064 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
3860
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
3386 mrdocs 3861
    <translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
3064 cbradney 3862
  </message>
3863
  <message>
3864
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
3386 mrdocs 3865
    <translation>&amp;Guionets Intel.ligents</translation>
3064 cbradney 3866
  </message>
3867
  <message>
3868
    <source>Non Breaking Dash</source>
3386 mrdocs 3869
    <translation>Guió no separable</translation>
3064 cbradney 3870
  </message>
3871
  <message>
3872
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
3386 mrdocs 3873
    <translation>E&amp;spai no separable</translation>
3064 cbradney 3874
  </message>
3875
  <message>
3876
    <source>Page &amp;Number</source>
3386 mrdocs 3877
    <translation>&amp;Número de pàgina</translation>
3064 cbradney 3878
  </message>
3879
  <message>
3880
    <source>New Line</source>
3386 mrdocs 3881
    <translation>Nova línia</translation>
3064 cbradney 3882
  </message>
3883
  <message>
3884
    <source>Frame Break</source>
3386 mrdocs 3885
    <translation>Salt de marc</translation>
3064 cbradney 3886
  </message>
3887
  <message>
3888
    <source>Column Break</source>
3386 mrdocs 3889
    <translation>Salt de columna</translation>
3064 cbradney 3890
  </message>
3891
  <message>
3892
    <source>Copyright</source>
3386 mrdocs 3893
    <translation>Copyright</translation>
3064 cbradney 3894
  </message>
3895
  <message>
3896
    <source>Registered Trademark</source>
3386 mrdocs 3897
    <translation>Marca registrada</translation>
3064 cbradney 3898
  </message>
3899
  <message>
3900
    <source>Trademark</source>
3386 mrdocs 3901
    <translation>Marca</translation>
3064 cbradney 3902
  </message>
3903
  <message>
3904
    <source>Bullet</source>
3386 mrdocs 3905
    <translation>Pic</translation>
3064 cbradney 3906
  </message>
3907
  <message>
3908
    <source>Em Dash</source>
3386 mrdocs 3909
    <translation>Guionet Em</translation>
3064 cbradney 3910
  </message>
3911
  <message>
3912
    <source>En Dash</source>
3386 mrdocs 3913
    <translation>Guionet En</translation>
3064 cbradney 3914
  </message>
3915
  <message>
3916
    <source>Figure Dash</source>
3386 mrdocs 3917
    <translation>Guionet Figure</translation>
3064 cbradney 3918
  </message>
3919
  <message>
3920
    <source>Quotation Dash</source>
3386 mrdocs 3921
    <translation>Guionet de citació</translation>
3064 cbradney 3922
  </message>
3923
  <message>
3924
    <source>Apostrophe</source>
3386 mrdocs 3925
    <translation>Apòstrof</translation>
3064 cbradney 3926
  </message>
3927
  <message>
3928
    <source>Straight Double</source>
3386 mrdocs 3929
    <translation>Línia doble</translation>
3064 cbradney 3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>Single Left</source>
3386 mrdocs 3933
    <translation>Senzill esquerra</translation>
3064 cbradney 3934
  </message>
3935
  <message>
3936
    <source>Single Right</source>
3386 mrdocs 3937
    <translation>Senzill dreta</translation>
3064 cbradney 3938
  </message>
3939
  <message>
3940
    <source>Double Left</source>
3386 mrdocs 3941
    <translation>Doble esquerra</translation>
3064 cbradney 3942
  </message>
3943
  <message>
3944
    <source>Double Right</source>
3386 mrdocs 3945
    <translation>Doble dreta</translation>
3064 cbradney 3946
  </message>
3947
  <message>
3948
    <source>Single Reversed</source>
3386 mrdocs 3949
    <translation>Senzill invertit</translation>
3064 cbradney 3950
  </message>
3951
  <message>
3952
    <source>Double Reversed</source>
3386 mrdocs 3953
    <translation>Doble invertit</translation>
3064 cbradney 3954
  </message>
3955
  <message>
3956
    <source>Single Left Guillemet</source>
3386 mrdocs 3957
    <translation>Guillemet esquerra</translation>
3064 cbradney 3958
  </message>
3959
  <message>
3960
    <source>Single Right Guillemet</source>
3386 mrdocs 3961
    <translation>Guillemet dret</translation>
3064 cbradney 3962
  </message>
3963
  <message>
3964
    <source>Double Left Guillemet</source>
3386 mrdocs 3965
    <translation>Guillemet esquerra doble</translation>
3064 cbradney 3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>Double Right Guillemet</source>
3386 mrdocs 3969
    <translation>Guillemet dret doble</translation>
3064 cbradney 3970
  </message>
3971
  <message>
3972
    <source>Low Single Comma</source>
3386 mrdocs 3973
    <translation>Cometes baixes</translation>
3064 cbradney 3974
  </message>
3975
  <message>
3976
    <source>Low Double Comma</source>
3386 mrdocs 3977
    <translation>Cometes dobles baixes</translation>
3064 cbradney 3978
  </message>
3979
  <message>
3980
    <source>Double Turned Comma</source>
3824 cbradney 3981
    <translation type="obsolete">Cometes dobes girades</translation>
3064 cbradney 3982
  </message>
3983
  <message>
3984
    <source>CJK Single Left</source>
3386 mrdocs 3985
    <translation>CJK esquerra</translation>
3064 cbradney 3986
  </message>
3987
  <message>
3988
    <source>CJK Single Right</source>
3386 mrdocs 3989
    <translation>CJK dreta</translation>
3064 cbradney 3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>CJK Double Left</source>
3386 mrdocs 3993
    <translation>CJK esquerra doble</translation>
3064 cbradney 3994
  </message>
3995
  <message>
3996
    <source>CJK Double Right</source>
3386 mrdocs 3997
    <translation>CJK dreta doble</translation>
3064 cbradney 3998
  </message>
3999
  <message>
4000
    <source>Toggle Palettes</source>
3386 mrdocs 4001
    <translation>Commuta paletes</translation>
3064 cbradney 4002
  </message>
4003
  <message>
4004
    <source>Toggle Guides</source>
3386 mrdocs 4005
    <translation>Commuta guies</translation>
3064 cbradney 4006
  </message>
3278 cbradney 4007
  <message>
4008
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3433 mrdocs 4009
    <translation>&amp;Vista Prèvia</translation>
3278 cbradney 4010
  </message>
4011
  <message>
4012
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
3386 mrdocs 4013
    <translation>&amp;javaScripts...</translation>
3278 cbradney 4014
  </message>
4015
  <message>
4016
    <source>Convert to Master Page...</source>
3386 mrdocs 4017
    <translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
3278 cbradney 4018
  </message>
4019
  <message>
4020
    <source>&amp;Cascade</source>
3386 mrdocs 4021
    <translation>&amp;Cascada</translation>
3278 cbradney 4022
  </message>
4023
  <message>
4024
    <source>&amp;Tile</source>
3386 mrdocs 4025
    <translation>&amp;Mosaic</translation>
3278 cbradney 4026
  </message>
4027
  <message>
4028
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
3386 mrdocs 4029
    <translation>&amp;Sobre connectors</translation>
3278 cbradney 4030
  </message>
3824 cbradney 4031
  <message>
4032
    <source>More Info...</source>
4033
    <translation type="unfinished"></translation>
4034
  </message>
3064 cbradney 4035
</context>
4036
<context>
418 Franz 4037
  <name>AdvOptions</name>
4038
  <message>
4039
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 4040
    <translation type="obsolete">Opcions Avançades</translation>
418 Franz 4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 4044
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Horitzontalment</translation>
418 Franz 4045
  </message>
4046
  <message>
4047
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 4048
    <translation type="obsolete">Enmiralla la Pàgina(es) &amp;Verticalment</translation>
418 Franz 4049
  </message>
4050
  <message>
4051
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 4052
    <translation type="obsolete">Aplica sobre Elimina&amp;r Color</translation>
418 Franz 4053
  </message>
4054
  <message>
4055
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 4056
    <translation type="obsolete">Aplica perfils &amp;ICC</translation>
418 Franz 4057
  </message>
4058
  <message>
4059
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 4060
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;1</translation>
418 Franz 4061
  </message>
4062
  <message>
4063
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 4064
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;2</translation>
418 Franz 4065
  </message>
4066
  <message>
4067
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 4068
    <translation type="obsolete">PostScript Nivell &amp;3</translation>
418 Franz 4069
  </message>
4070
  <message>
4071
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 4072
    <translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
418 Franz 4073
  </message>
4074
  <message>
4075
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 4076
    <translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
418 Franz 4077
  </message>
4078
  <message>
4079
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 4080
    <translation type="obsolete">Crea PostScript Nivell 3</translation>
418 Franz 4081
  </message>
4082
  <message>
4083
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
4084
this can create huge files</source>
3278 cbradney