Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 14748 | Rev 15243 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
1525 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
14474 cbradney 7
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
12918 cbradney 8
    <source>getColorNames() -&gt; list
9
 
10
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
11
If no document is open, returns a list of the default document colors.
12
</source>
13
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
14
 
13480 subik 15
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
16
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
12918 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
14474 cbradney 19
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
12918 cbradney 20
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
21
 
22
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
23
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
24
the value of the named color from the default document colors.
25
 
26
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
27
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
28
</source>
29
    <translation type="unfinished">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
30
 
31
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 32
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
12918 cbradney 33
 
34
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
35
ValueError (chybné parametry).</translation>
36
  </message>
37
  <message>
14474 cbradney 38
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
12918 cbradney 39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
49
    <translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
50
 
51
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
52
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
53
space. If no document is open, returns the value of the named color
54
from the default document colors.
55
 
56
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
57
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
58
  </message>
59
  <message>
60
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
61
 
62
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
63
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
64
Color components should be in the range from 0 to 255.
65
 
66
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
67
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
68
</source>
15099 cbradney 69
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 70
 
71
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 72
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
12918 cbradney 73
 
74
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
75
(chybné parametry).</translation>
76
  </message>
77
  <message>
15099 cbradney 78
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
79
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
80
 
81
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
82
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
83
Color components should be in the range from 0 to 255.
84
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
85
 
86
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
87
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
88
</source>
89
    <translation type="unfinished"></translation>
90
  </message>
91
  <message>
92
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
93
    <source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
94
 
95
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
96
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
97
Color components should be in the range from 0 to 255.
98
 
99
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
100
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
101
</source>
102
    <translation type="unfinished"></translation>
103
  </message>
104
  <message>
105
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
106
    <source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
107
 
108
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
109
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
110
Color components should be in the range from 0 to 255.
111
 
112
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
113
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
114
</source>
115
    <translation type="unfinished"></translation>
116
  </message>
117
  <message>
118
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
12918 cbradney 119
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
120
 
121
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
122
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
123
the range from 0 to 255.
15099 cbradney 124
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
12918 cbradney 125
 
126
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
127
</source>
128
    <translation type="unfinished"></translation>
129
  </message>
130
  <message>
15099 cbradney 131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
132
    <source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
133
 
134
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
135
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
136
the range from 0 to 255.
137
 
138
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
139
</source>
140
    <translation type="unfinished"></translation>
141
  </message>
142
  <message>
143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
144
    <source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
145
 
146
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
147
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
148
the range from 0 to 255.
149
 
150
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
151
</source>
152
    <translation type="unfinished"></translation>
153
  </message>
154
  <message>
155
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
12918 cbradney 156
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
157
 
158
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
159
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
160
&quot;None&quot; - transparent.
161
 
162
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
163
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
164
 
165
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
166
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
167
</source>
168
    <translation type="unfinished">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
169
 
170
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
171
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
172
průhlednou &quot;None&quot;.
173
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
174
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
175
 
176
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
177
(chybné parametry).</translation>
178
  </message>
179
  <message>
15099 cbradney 180
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
12918 cbradney 181
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
182
 
183
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
184
 
185
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
186
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
187
</source>
188
    <translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
189
 
190
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
191
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
192
(chybné parametry).</translation>
193
  </message>
194
  <message>
15099 cbradney 195
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
14474 cbradney 196
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
197
 
198
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
199
See also setSpotColor()
200
 
201
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
202
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
203
</source>
204
    <translation type="unfinished"></translation>
205
  </message>
206
  <message>
15099 cbradney 207
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
14474 cbradney 208
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
209
 
210
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
211
See also isSpotColor()
212
 
213
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
214
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
215
</source>
216
    <translation type="unfinished"></translation>
217
  </message>
218
  <message>
219
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
12918 cbradney 220
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
221
 
222
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
223
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
224
Returns true if a new document was created.
225
</source>
226
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
227
 
228
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
229
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
230
pokud je dokument vytvořen.</translation>
231
  </message>
232
  <message>
14474 cbradney 233
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
12918 cbradney 234
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
235
 
236
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
237
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
238
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
239
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
240
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
241
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
242
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
243
optional parameters is False.
244
 
245
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
246
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
247
 
248
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
249
 
250
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
251
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
252
</source>
253
    <translation type="unfinished"></translation>
254
  </message>
255
  <message>
14474 cbradney 256
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
12918 cbradney 257
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
258
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
259
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
260
 
261
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
262
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
263
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
264
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
265
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
266
 
267
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
268
at 1.
269
 
270
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
271
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
272
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
273
can be binary-ORed with button constants:
274
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
275
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
276
 
277
Usage examples:
278
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
279
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
280
          ICON_ERROR)
281
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
282
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
283
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
284
 
285
Defined button and icon constants:
286
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
287
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
288
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
289
</source>
290
    <translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
291
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
292
 
293
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
294
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
295
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
296
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
297
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
298
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
299
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
300
v binárním OR s BUTTON konstantami:
301
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
302
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
303
Příklady:
304
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
305
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
306
                  ICON_ERROR)
307
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
308
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
309
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
310
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
311
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
312
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
313
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
314
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
315
  </message>
316
  <message>
14474 cbradney 317
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
12918 cbradney 318
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
319
 
320
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
321
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
322
 
323
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
324
</source>
325
    <translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
326
 
327
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
328
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 329
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
12918 cbradney 330
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
331
  </message>
332
  <message>
14474 cbradney 333
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
12918 cbradney 334
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
335
 
336
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
337
style name or None when user cancels the dialog.
338
</source>
339
    <translation type="unfinished"></translation>
340
  </message>
341
  <message>
14474 cbradney 342
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
12918 cbradney 343
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
344
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
345
 
346
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
347
following meaning:
348
 
349
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
350
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
351
 
352
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
353
margins
354
 
355
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
356
 
357
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
358
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
359
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
360
 
361
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
362
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
363
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
364
 
365
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
366
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
367
PAGE_4 is 4-fold.
368
 
369
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
370
Indexed from 0 (0 = first).
371
 
372
numPage = Number of pages to be created.
373
 
374
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
375
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
376
is not in points, make sure to account for this.
377
 
378
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
379
PAGE_4, 3, 1)
380
 
381
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
382
</source>
383
    <translation type="unfinished"></translation>
384
  </message>
385
  <message>
14474 cbradney 386
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
12918 cbradney 387
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
388
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
389
 
390
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
391
 
392
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
393
following meaning:
394
 
395
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
396
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
397
 
398
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
399
  margins
400
 
401
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
402
 
403
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
404
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
405
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
406
 
407
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
408
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
409
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
410
 
411
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
412
 
413
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
414
 
415
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
416
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
417
is not in points, make sure to account for this.
418
 
419
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
420
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
421
</source>
422
    <translation type="unfinished"></translation>
423
  </message>
424
  <message>
14474 cbradney 425
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
12918 cbradney 426
    <source>closeDoc()
427
 
428
Closes the current document without prompting to save.
429
 
430
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
431
</source>
432
    <translation type="unfinished">closeDoc()
433
 
434
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
435
 
436
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
437
  </message>
438
  <message>
14474 cbradney 439
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
12918 cbradney 440
    <source>haveDoc() -&gt; bool
441
 
442
Returns true if there is a document open.
443
</source>
444
    <translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
445
 
446
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
447
  </message>
448
  <message>
14474 cbradney 449
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
12918 cbradney 450
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
451
 
452
Opens the document &quot;name&quot;.
453
 
454
May raise ScribusError if the document could not be opened.
455
</source>
456
    <translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
457
 
458
Otevře dokument &quot;name&quot;.
459
 
460
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
461
  </message>
462
  <message>
14474 cbradney 463
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
12918 cbradney 464
    <source>saveDoc()
465
 
466
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
467
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
468
save file dialog.
469
 
470
If the save fails, there is currently no way to tell.
471
</source>
472
    <translation type="unfinished">saveDoc()
473
 
474
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
475
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
476
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
477
  </message>
478
  <message>
14474 cbradney 479
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
480
    <source>getDocName() -&gt; string
481
 
482
Returns the name the document was saved under.
483
If the document was not saved before the name is empty.
484
</source>
485
    <translation type="unfinished"></translation>
486
  </message>
487
  <message>
488
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
12918 cbradney 489
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
490
 
491
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
492
relative path).
493
 
494
May raise ScribusError if the save fails.
495
</source>
496
    <translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
497
 
498
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
499
relativní cesta souborového systému.
500
 
501
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
502
  </message>
503
  <message>
14474 cbradney 504
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
12918 cbradney 505
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
506
 
507
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
508
strings.
509
</source>
510
    <translation type="unfinished"></translation>
511
  </message>
512
  <message>
14474 cbradney 513
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
12918 cbradney 514
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
515
 
14474 cbradney 516
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 517
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
518
constants.
519
</source>
14474 cbradney 520
    <translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
521
 
522
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
523
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
524
  </message>
525
  <message>
526
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
527
    <source>setBaseLine(grid, offset)
528
 
529
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
530
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
531
constants.
532
</source>
12918 cbradney 533
    <translation type="unfinished"></translation>
534
  </message>
535
  <message>
14474 cbradney 536
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
12918 cbradney 537
    <source>setUnit(type)
538
 
539
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
540
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
541
 
542
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
543
</source>
544
    <translation type="unfinished">setUnit(type)
545
 
546
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
547
konstanty UNIT_*.
548
 
549
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
550
  </message>
551
  <message>
14474 cbradney 552
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
12918 cbradney 553
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
554
 
555
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
556
of the UNIT_* constants:
557
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
558
</source>
559
    <translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
560
 
561
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
562
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
563
  </message>
564
  <message>
14474 cbradney 565
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
12918 cbradney 566
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
567
 
568
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
569
current document.
570
</source>
571
    <translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
572
 
573
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
574
  </message>
575
  <message>
14474 cbradney 576
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
12918 cbradney 577
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
578
 
579
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
580
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
581
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
582
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
583
</source>
584
    <translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
585
 
586
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
587
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
588
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
589
</translation>
590
  </message>
591
  <message>
14474 cbradney 592
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
12918 cbradney 593
    <source>closeMasterPage()
594
 
595
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
596
to normal. Begin editing with editMasterPage().
597
</source>
598
    <translation type="unfinished"></translation>
599
  </message>
600
  <message>
14474 cbradney 601
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
12918 cbradney 602
    <source>masterPageNames()
603
 
604
Returns a list of the names of all master pages in the document.
605
</source>
606
    <translation type="unfinished"></translation>
607
  </message>
608
  <message>
14474 cbradney 609
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
12918 cbradney 610
    <source>editMasterPage(pageName)
611
 
612
Enables master page editing and opens the named master page
613
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
614
</source>
615
    <translation type="unfinished"></translation>
616
  </message>
617
  <message>
14474 cbradney 618
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
12918 cbradney 619
    <source>createMasterPage(pageName)
620
 
621
Creates a new master page named pageName and opens it for
622
editing.
623
</source>
624
    <translation type="unfinished"></translation>
625
  </message>
626
  <message>
14474 cbradney 627
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
12918 cbradney 628
    <source>deleteMasterPage(pageName)
629
 
630
Delete the named master page.
631
</source>
632
    <translation type="unfinished"></translation>
633
  </message>
634
  <message>
14474 cbradney 635
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
15099 cbradney 636
    <source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
637
 
638
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
639
</source>
640
    <translation type="unfinished"></translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
12918 cbradney 644
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
645
 
646
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
647
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
648
</source>
649
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
650
 
13480 subik 651
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 652
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
653
  </message>
654
  <message>
15099 cbradney 655
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
12918 cbradney 656
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
657
 
658
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
659
is not given the currently selected Item is used.
660
</source>
661
    <translation type="unfinished"></translation>
662
  </message>
663
  <message>
15099 cbradney 664
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
12918 cbradney 665
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
666
 
667
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
668
is not given the currently selected Item is used.
669
</source>
670
    <translation type="unfinished"></translation>
671
  </message>
672
  <message>
15099 cbradney 673
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
12918 cbradney 674
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
675
 
676
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
677
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
678
</source>
679
    <translation type="unfinished">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
680
 
13480 subik 681
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 682
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
683
  </message>
684
  <message>
15099 cbradney 685
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
12918 cbradney 686
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
687
 
688
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
689
is not given the currently selected Item is used.
690
</source>
691
    <translation type="unfinished"></translation>
692
  </message>
693
  <message>
15099 cbradney 694
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
12918 cbradney 695
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
696
 
697
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
698
is not given the currently selected Item is used.
699
</source>
700
    <translation type="unfinished"></translation>
701
  </message>
702
  <message>
15099 cbradney 703
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
12918 cbradney 704
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
705
 
706
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
707
is not given the currently selected Item is used.
708
</source>
709
    <translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
710
 
13480 subik 711
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 712
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
713
  </message>
714
  <message>
15099 cbradney 715
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
12918 cbradney 716
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
717
 
718
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
719
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
720
</source>
721
    <translation type="unfinished">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
722
 
723
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
724
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
725
  </message>
726
  <message>
15099 cbradney 727
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
12918 cbradney 728
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
729
 
730
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
731
the currently selected item is used. The join types are:
732
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
733
</source>
734
    <translation type="unfinished"></translation>
735
  </message>
736
  <message>
15099 cbradney 737
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
12918 cbradney 738
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
739
 
740
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
741
currently selected item is used. The cap types are:
742
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
743
</source>
744
    <translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
745
 
13480 subik 746
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 747
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
748
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
749
  </message>
750
  <message>
15099 cbradney 751
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
12918 cbradney 752
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
753
 
754
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
755
currently selected item is used. Line style constants are:
756
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
757
</source>
758
    <translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
759
 
13480 subik 760
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 761
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
762
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
763
  </message>
764
  <message>
15099 cbradney 765
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
12918 cbradney 766
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
767
 
768
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
769
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
770
</source>
771
    <translation type="unfinished">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
772
 
773
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
774
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
775
  </message>
776
  <message>
15099 cbradney 777
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 778
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
779
 
780
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
781
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
782
selected item is used.
783
</source>
784
    <translation type="unfinished"></translation>
785
  </message>
786
  <message>
15099 cbradney 787
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 788
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
789
 
790
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
791
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
792
</source>
793
    <translation type="unfinished">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
794
 
795
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
796
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
797
  </message>
798
  <message>
15099 cbradney 799
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
12918 cbradney 800
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
801
 
802
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
803
given the currently selected item is used.
804
</source>
805
    <translation type="unfinished">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
806
 
13480 subik 807
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
12918 cbradney 808
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
809
  </message>
810
  <message>
15099 cbradney 811
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
12918 cbradney 812
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
813
 
814
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
815
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
816
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
817
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
818
</source>
819
    <translation type="unfinished"></translation>
820
  </message>
821
  <message>
15099 cbradney 822
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
12918 cbradney 823
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
824
 
825
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
826
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
827
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
828
for reference.
829
</source>
830
    <translation type="unfinished">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
831
 
832
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
833
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
834
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
835
  </message>
836
  <message>
15099 cbradney 837
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
12918 cbradney 838
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
839
 
840
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
841
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
842
is used.
843
</source>
844
    <translation type="unfinished">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
845
 
846
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
847
hodinových ručiček je kladné.
848
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
849
  </message>
850
  <message>
15099 cbradney 851
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
12918 cbradney 852
    <source>getAllObjects() -&gt; list
853
 
854
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
855
</source>
856
    <translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
857
 
13480 subik 858
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
12918 cbradney 859
  </message>
860
  <message>
14474 cbradney 861
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
12918 cbradney 862
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
863
 
864
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
865
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
866
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
867
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
868
</source>
869
    <translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
870
 
871
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
872
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
873
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
874
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
875
  </message>
876
  <message>
14474 cbradney 877
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
12918 cbradney 878
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
879
 
880
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
881
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
882
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
883
belongs to a group, the whole group is moved.
884
</source>
885
    <translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
886
 
887
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
888
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
889
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 890
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
12918 cbradney 891
  </message>
892
  <message>
14474 cbradney 893
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
12918 cbradney 894
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
895
 
896
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
897
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
898
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
899
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
900
given the currently selected item is used.
901
</source>
902
    <translation type="unfinished"></translation>
903
  </message>
904
  <message>
14474 cbradney 905
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
12918 cbradney 906
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
907
 
908
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
909
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
910
selected item is used.
911
</source>
912
    <translation type="unfinished"></translation>
913
  </message>
914
  <message>
14474 cbradney 915
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
12918 cbradney 916
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
917
 
918
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
919
is not given the currently selected item is used.
920
</source>
921
    <translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
922
 
923
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
924
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
925
  </message>
926
  <message>
14474 cbradney 927
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
12918 cbradney 928
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
929
 
930
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
931
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
932
second selected Object and so on.
933
</source>
934
    <translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
935
 
13480 subik 936
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
12918 cbradney 937
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
938
  </message>
939
  <message>
14474 cbradney 940
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
12918 cbradney 941
    <source>selectionCount() -&gt; integer
942
 
943
Returns the number of selected objects.
944
</source>
945
    <translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
946
 
947
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
948
  </message>
949
  <message>
14474 cbradney 950
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
12918 cbradney 951
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
952
 
953
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
954
</source>
955
    <translation type="unfinished">selectObject(&quot;name&quot;)
956
 
957
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
958
  </message>
959
  <message>
14474 cbradney 960
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
12918 cbradney 961
    <source>deselectAll()
962
 
963
Deselects all objects in the whole document.
964
</source>
965
    <translation type="unfinished">deselectAll()
966
 
967
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
14474 cbradney 970
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
14747 cbradney 971
    <source>groupObjects(list) -&gt; string
972
 
973
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
974
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
975
items are used. Returns the group name for further referencing.
976
</source>
977
    <translation type="unfinished"></translation>
978
  </message>
979
  <message>
15099 cbradney 980
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
981
    <source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
982
 
983
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
984
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
985
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
986
 
987
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
988
</source>
989
    <translation type="unfinished"></translation>
990
  </message>
991
  <message>
992
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
993
    <source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
994
 
995
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
996
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
997
 
998
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
999
</source>
1000
    <translation type="unfinished"></translation>
1001
  </message>
1002
  <message>
12918 cbradney 1003
    <source>groupObjects(list)
1004
 
1005
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1006
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1007
items are used.
1008
</source>
14747 cbradney 1009
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 1010
 
1011
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1012
použijí se vybrané objekty.</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
14474 cbradney 1015
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
12918 cbradney 1016
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1017
 
1018
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1019
    <translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1020
 
1021
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1022
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
14474 cbradney 1025
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
12918 cbradney 1026
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1027
 
1028
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1029
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1030
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1031
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1032
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1033
 
1034
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1035
</source>
1036
    <translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1037
 
1038
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1039
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1040
musí být větší než 0.
1041
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1042
 
1043
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1044
  </message>
1045
  <message>
14474 cbradney 1046
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
12918 cbradney 1047
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1048
 
1049
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1050
not given the currently selected item is used.
1051
 
1052
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1053
</source>
1054
    <translation type="unfinished">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1055
 
1056
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1057
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1058
 
1059
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1060
  </message>
1061
  <message>
14474 cbradney 1062
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
12918 cbradney 1063
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1064
 
14474 cbradney 1065
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1066
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1067
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
1068
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
1069
 
1070
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1071
</source>
1072
    <translation type="unfinished"></translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
1075
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
15099 cbradney 1076
    <source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
1077
 
1078
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1079
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1080
The specified offset values are equal to the values shown on
1081
properties palette when point unit is used.
1082
 
1083
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1084
</source>
1085
    <translation type="unfinished"></translation>
1086
  </message>
1087
  <message>
1088
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
14474 cbradney 1089
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
1090
 
12918 cbradney 1091
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1092
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
14474 cbradney 1093
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
1094
 
1095
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1096
</source>
1097
    <translation type="unfinished"></translation>
1098
  </message>
1099
  <message>
1100
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1101
 
1102
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1103
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
12918 cbradney 1104
means 100 %.
1105
 
1106
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1107
</source>
13279 cbradney 1108
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1109
 
1110
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1111
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1112
Číslo 1 znamená 100%.
1113
 
1114
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1115
  </message>
1116
  <message>
15099 cbradney 1117
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
12918 cbradney 1118
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1119
 
1120
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1121
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1122
if locked.
1123
</source>
1124
    <translation type="unfinished">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1125
 
1126
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1127
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1128
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1129
  </message>
1130
  <message>
15099 cbradney 1131
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
12918 cbradney 1132
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1133
 
1134
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1135
currently selected item is used.
1136
</source>
1137
    <translation type="unfinished">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1138
 
1139
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1140
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
15099 cbradney 1143
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
12918 cbradney 1144
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1145
 
1146
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1147
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1148
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1149
 
1150
May raise WrongFrameTypeError.
1151
</source>
1152
    <translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1153
 
1154
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1155
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1156
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1157
 
1158
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
14474 cbradney 1161
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
12918 cbradney 1162
    <source>setRedraw(bool)
1163
 
1164
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1165
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1166
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1167
</source>
1168
    <translation type="unfinished">setRedraw(bool)
1169
 
1170
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
1171
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
1172
úrovni skriptu.</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
14474 cbradney 1175
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
12918 cbradney 1176
    <source>getFontNames() -&gt; list
1177
 
1178
Returns a list with the names of all available fonts.
1179
</source>
1180
    <translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
1181
 
13480 subik 1182
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
12918 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
14474 cbradney 1185
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
12918 cbradney 1186
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1187
 
1188
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1189
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1190
</source>
1191
    <translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
1192
 
1193
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1194
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1195
  </message>
1196
  <message>
14474 cbradney 1197
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
12918 cbradney 1198
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1199
 
1200
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1201
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1202
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1203
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1204
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1205
 
1206
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1207
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1208
</source>
1209
    <translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1210
 
1211
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1212
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1213
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1214
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1215
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1216
 
1217
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1218
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1219
  </message>
1220
  <message>
14474 cbradney 1221
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
12918 cbradney 1222
    <source>getLayers() -&gt; list
1223
 
1224
Returns a list with the names of all defined layers.
1225
</source>
1226
    <translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
1227
 
13480 subik 1228
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
12918 cbradney 1229
  </message>
1230
  <message>
14474 cbradney 1231
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
12918 cbradney 1232
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1233
 
1234
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1235
 
1236
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1237
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1238
</source>
1239
    <translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1240
 
1241
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1242
 
1243
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1244
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1245
  </message>
1246
  <message>
14474 cbradney 1247
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
12918 cbradney 1248
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1249
 
1250
Returns the name of the current active layer.
1251
</source>
1252
    <translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
1253
 
13480 subik 1254
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
12918 cbradney 1255
  </message>
1256
  <message>
14474 cbradney 1257
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
12918 cbradney 1258
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1259
 
1260
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1261
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1262
 
1263
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1264
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1265
</source>
1266
    <translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1267
 
1268
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1269
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1270
 
1271
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1272
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1273
  </message>
1274
  <message>
14474 cbradney 1275
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
12918 cbradney 1276
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1277
 
1278
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1279
the layer is invisible.
1280
 
1281
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1282
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1283
</source>
1284
    <translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1285
 
1286
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1287
false, bude vrstva neviditelná.
1288
 
1289
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1290
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1291
  </message>
1292
  <message>
14474 cbradney 1293
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
12918 cbradney 1294
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1295
 
1296
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1297
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1298
 
1299
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1300
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1301
</source>
1302
    <translation type="unfinished"></translation>
1303
  </message>
1304
  <message>
14474 cbradney 1305
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
12918 cbradney 1306
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1307
 
1308
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1309
true the layer will be locked.
1310
 
1311
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1312
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1313
</source>
1314
    <translation type="unfinished"></translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
14474 cbradney 1317
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
12918 cbradney 1318
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1319
 
1320
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1321
true the layer will be displayed outlined.
1322
 
1323
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1324
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1325
</source>
1326
    <translation type="unfinished"></translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
14474 cbradney 1329
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
12918 cbradney 1330
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1331
 
1332
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1333
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1334
 
1335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1337
</source>
1338
    <translation type="unfinished"></translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
14474 cbradney 1341
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
12918 cbradney 1342
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1343
 
1344
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1345
 
1346
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1348
</source>
1349
    <translation type="unfinished"></translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
14474 cbradney 1352
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
12918 cbradney 1353
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1354
 
1355
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1356
 
1357
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1358
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1359
</source>
1360
    <translation type="unfinished"></translation>
1361
  </message>
1362
  <message>
14474 cbradney 1363
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
12918 cbradney 1364
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1365
 
1366
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1367
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1368
&quot;layer&quot; is invisible.
1369
 
1370
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1371
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1372
</source>
1373
    <translation type="unfinished"></translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
14474 cbradney 1376
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
12918 cbradney 1377
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1378
 
1379
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1380
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1381
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1382
 
1383
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1384
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1385
</source>
1386
    <translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1387
 
1388
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1389
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1390
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1391
 
1392
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1393
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1394
  </message>
1395
  <message>
14474 cbradney 1396
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
12918 cbradney 1397
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1398
 
1399
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1400
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1401
&quot;layer&quot; is locked.
1402
 
1403
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1404
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1405
</source>
1406
    <translation type="unfinished"></translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
14474 cbradney 1409
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
12918 cbradney 1410
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1411
 
1412
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1413
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1414
&quot;layer&quot; is normal.
1415
 
1416
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1417
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1418
</source>
1419
    <translation type="unfinished"></translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
14474 cbradney 1422
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
12918 cbradney 1423
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1424
 
1425
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1426
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1427
 
1428
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1429
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1430
</source>
1431
    <translation type="unfinished"></translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
14474 cbradney 1434
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
12918 cbradney 1435
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1436
 
1437
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1438
 
1439
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1440
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1441
</source>
1442
    <translation type="unfinished"></translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
14474 cbradney 1445
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
12918 cbradney 1446
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1447
 
1448
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1449
 
1450
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1451
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1452
</source>
1453
    <translation type="unfinished"></translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
14474 cbradney 1456
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
12918 cbradney 1457
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1458
 
1459
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1460
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1461
 
1462
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1463
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1464
</source>
1465
    <translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1466
 
1467
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1468
nebo vrstva neexistuje.
1469
 
1470
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1471
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1472
  </message>
1473
  <message>
14474 cbradney 1474
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
12918 cbradney 1475
    <source>createLayer(layer)
1476
 
1477
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1478
 
1479
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1480
</source>
1481
    <translation type="unfinished">createLayer(layer)
1482
 
1483
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1484
 
1485
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1486
  </message>
1487
  <message>
14474 cbradney 1488
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
15099 cbradney 1489
    <source>fileQuit()
1490
 
1491
Quit Scribus.
1492
</source>
1493
    <translation type="unfinished"></translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
1496
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
12918 cbradney 1497
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1498
 
1499
Returns a string with the -lang value.
1500
</source>
1501
    <translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
1502
 
1503
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
15099 cbradney 1506
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
12918 cbradney 1507
    <source>moveSelectionToFront()
1508
 
1509
Moves current selection to front.
1510
</source>
1511
    <translation type="unfinished"></translation>
1512
  </message>
1513
  <message>
15099 cbradney 1514
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
12918 cbradney 1515
    <source>moveSelectionToFront()
1516
 
1517
Moves current selection to back.
1518
</source>
1519
    <translation type="unfinished"></translation>
1520
  </message>
1521
  <message>
14474 cbradney 1522
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
12918 cbradney 1523
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1524
 
1525
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1526
coordinates are given in the current measurement units of the document
1527
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1528
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1529
is not given Scribus will create one for you.
1530
 
1531
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1532
</source>
1533
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1534
 
13480 subik 1535
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
12918 cbradney 1536
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 1537
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
1538
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1539
 
13480 subik 1540
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
12918 cbradney 1541
  </message>
1542
  <message>
14474 cbradney 1543
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
12918 cbradney 1544
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1545
 
1546
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1547
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1548
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1549
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1550
is not given Scribus will create one for you.
1551
 
1552
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1553
</source>
1554
    <translation type="unfinished">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1555
 
13480 subik 1556
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1557
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1558
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1559
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1560
 
13480 subik 1561
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1562
  </message>
1563
  <message>
14474 cbradney 1564
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
12918 cbradney 1565
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1566
 
1567
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1568
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1569
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1570
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1571
create one for you.
1572
 
1573
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1574
</source>
1575
    <translation type="unfinished">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1576
 
13480 subik 1577
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1578
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1579
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1580
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1581
 
13480 subik 1582
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1583
  </message>
1584
  <message>
14474 cbradney 1585
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
12918 cbradney 1586
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1587
 
1588
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1589
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1590
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1591
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1592
given Scribus will create one for you.
1593
 
1594
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1595
</source>
1596
    <translation type="unfinished">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1597
 
13480 subik 1598
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1599
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1600
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1601
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1602
 
13480 subik 1603
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1604
  </message>
1605
  <message>
14474 cbradney 1606
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
12918 cbradney 1607
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1608
 
1609
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1610
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1611
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1612
object because you need this name for further access to that object. If
1613
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1614
 
1615
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1616
</source>
1617
    <translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1618
 
13480 subik 1619
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 1620
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1621
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1622
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1623
 
13480 subik 1624
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 1625
  </message>
1626
  <message>
14474 cbradney 1627
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
12918 cbradney 1628
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1629
 
1630
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1631
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1632
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1633
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1634
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1635
Scribus will create one for you.
1636
 
1637
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1638
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1639
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1640
</source>
1641
    <translation type="unfinished">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1642
 
13480 subik 1643
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 1644
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1645
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1646
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1647
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1648
 
13480 subik 1649
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1650
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
14474 cbradney 1653
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
12918 cbradney 1654
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1655
 
1656
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1657
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1658
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1659
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1660
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1661
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1662
identifier for the object because you need this name for further access to that
1663
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1664
 
1665
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1666
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1667
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1668
</source>
1669
    <translation type="unfinished">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1670
 
13480 subik 1671
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1672
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1673
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1674
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1675
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1676
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1677
bod jako první.
1678
 
13480 subik 1679
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1680
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1681
  </message>
1682
  <message>
14474 cbradney 1683
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
12918 cbradney 1684
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1685
 
1686
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1687
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1688
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1689
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1690
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1691
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1692
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1693
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1694
for you.
1695
 
1696
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1697
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1698
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1699
</source>
1700
    <translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1701
 
13480 subik 1702
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1703
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1704
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1705
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1706
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1707
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1708
 
13480 subik 1709
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1710
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1711
  </message>
1712
  <message>
14474 cbradney 1713
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
12918 cbradney 1714
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1715
 
1716
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1717
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1718
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1719
unique identifier for the object because you need this name for further access
1720
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1721
 
1722
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1723
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1724
</source>
1725
    <translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1726
 
13480 subik 1727
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1728
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1729
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1730
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1731
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1732
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1733
 
13480 subik 1734
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1735
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1736
  </message>
1737
  <message>
14474 cbradney 1738
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
12918 cbradney 1739
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1740
 
1741
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1742
selected item is deleted.
1743
</source>
1744
    <translation type="unfinished">deleteObject([&quot;name&quot;])
1745
 
1746
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
14474 cbradney 1749
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
12918 cbradney 1750
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1751
 
1752
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1753
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1754
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1755
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1756
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1757
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1758
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1759
</source>
1760
    <translation type="unfinished"></translation>
1761
  </message>
1762
  <message>
14474 cbradney 1763
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
12918 cbradney 1764
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1765
 
1766
Test if an object with specified name really exists in the document.
1767
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1768
returns True if there is something selected.
1769
</source>
1770
    <translation type="unfinished">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1771
 
1772
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1773
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1774
  </message>
1775
  <message>
14474 cbradney 1776
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
12918 cbradney 1777
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1778
 
14474 cbradney 1779
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
1780
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
1781
If no object name is given, style is applied on selected object.
1782
</source>
1783
    <translation type="unfinished"></translation>
1784
  </message>
1785
  <message>
1786
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
1787
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1788
 
1789
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1790
</source>
1791
    <translation type="unfinished"></translation>
1792
  </message>
1793
  <message>
1794
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1795
 
12918 cbradney 1796
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1797
given, it&apos;s applied on the selected object.
1798
</source>
14474 cbradney 1799
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1800
 
1801
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1802
použije vybraný objekt.</translation>
1803
  </message>
1804
  <message>
14474 cbradney 1805
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
12918 cbradney 1806
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1807
 
1808
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1809
</source>
1810
    <translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
1811
 
1812
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1813
  </message>
1814
  <message>
14474 cbradney 1815
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
12918 cbradney 1816
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1817
 
1818
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1819
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1820
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1821
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1822
master page for the new page.
1823
 
1824
May raise IndexError if the page number is out of range
1825
</source>
1826
    <translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1827
 
1828
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1829
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1830
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1831
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1832
master page for the new page.
1833
 
1834
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
14474 cbradney 1837
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
12918 cbradney 1838
    <source>currentPage() -&gt; integer
1839
 
1840
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1841
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1842
</source>
1843
    <translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
1844
 
1845
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1846
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
14474 cbradney 1849
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
12918 cbradney 1850
    <source>redrawAll()
1851
 
1852
Redraws all pages.
1853
</source>
1854
    <translation type="unfinished">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
14474 cbradney 1857
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
12918 cbradney 1858
    <source>getPageType() -&gt; integer
1859
 
1860
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1861
</source>
1862
    <translation type="unfinished"></translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
14474 cbradney 1865
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
12918 cbradney 1866
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1867
 
1868
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1869
 
1870
May raise ScribusError if the save failed.
1871
</source>
1872
    <translation type="unfinished">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1873
 
1874
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
14474 cbradney 1877
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
12918 cbradney 1878
    <source>deletePage(nr)
1879
 
1880
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1881
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1882
page number is.
1883
 
1884
May raise IndexError if the page number is out of range
1885
</source>
1886
    <translation type="unfinished">deletePage(nr)
1887
 
1888
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1889
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1890
 
1891
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1892
  </message>
1893
  <message>
14474 cbradney 1894
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
12918 cbradney 1895
    <source>gotoPage(nr)
1896
 
1897
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1898
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1899
just sets the page that script commands will operates on.
1900
 
1901
May raise IndexError if the page number is out of range.
1902
</source>
1903
    <translation type="unfinished"></translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
14474 cbradney 1906
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
12918 cbradney 1907
    <source>pageCount() -&gt; integer
1908
 
1909
Returns the number of pages in the document.
1910
</source>
1911
    <translation type="unfinished">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1912
  </message>
1913
  <message>
14474 cbradney 1914
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
12918 cbradney 1915
    <source>getHGuides() -&gt; list
1916
 
1917
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1918
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1919
</source>
1920
    <translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
1921
 
1922
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1923
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1924
  </message>
1925
  <message>
14474 cbradney 1926
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
12918 cbradney 1927
    <source>setHGuides(list)
1928
 
1929
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1930
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1931
 
1932
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1933
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1934
</source>
1935
    <translation type="unfinished">setHGuides(list)
1936
 
1937
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1938
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1939
Např.:
1940
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1941
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
14474 cbradney 1944
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
12918 cbradney 1945
    <source>getVGuides()
1946
 
1947
See getHGuides.
1948
</source>
1949
    <translation type="unfinished">Viz getHGuides().</translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
14474 cbradney 1952
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
12918 cbradney 1953
    <source>setVGuides()
1954
 
1955
See setHGuides.
1956
</source>
1957
    <translation type="unfinished">Viz setHGuides().</translation>
1958
  </message>
1959
  <message>
14474 cbradney 1960
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
12918 cbradney 1961
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1962
 
1963
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1964
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1965
</source>
1966
    <translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
1967
 
1968
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1969
a getPageMargins()</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
14474 cbradney 1972
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
1973
    <source>getPageNSize() -&gt; tuple
1974
 
1975
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1976
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1977
</source>
1978
    <translation type="unfinished"></translation>
1979
  </message>
1980
  <message>
1981
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
1982
    <source>getPageNMargins() -&gt; tuple
1983
 
1984
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1985
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1986
</source>
1987
    <translation type="unfinished"></translation>
1988
  </message>
1989
  <message>
1990
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
12918 cbradney 1991
    <source>getPageItems() -&gt; list
1992
 
1993
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1994
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1995
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1996
the page...
1997
</source>
1998
    <translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
1999
 
2000
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
2001
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
2002
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
14474 cbradney 2005
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
12918 cbradney 2006
    <source>getPageMargins()
2007
 
2008
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2009
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2010
</source>
2011
    <translation type="unfinished">getPageMargins()
2012
 
2013
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2014
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
14474 cbradney 2017
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
12918 cbradney 2018
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2019
 
2020
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2021
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2022
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2023
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2024
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2025
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2026
</source>
2027
    <translation type="unfinished"></translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
14474 cbradney 2030
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
12918 cbradney 2031
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2032
 
2033
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2034
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2035
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2036
</source>
2037
    <translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2038
 
2039
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
2040
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
2041
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
2042
  </message>
2043
  <message>
14474 cbradney 2044
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
2045
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
2046
 
2047
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
2048
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
2049
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
2050
</source>
2051
    <translation type="unfinished"></translation>
2052
  </message>
2053
  <message>
2054
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
12918 cbradney 2055
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2056
 
2057
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2058
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2059
currently selected item is used.
2060
</source>
2061
    <translation type="unfinished">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2062
 
13480 subik 2063
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
12918 cbradney 2064
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2065
vybraný objekt.</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
14474 cbradney 2068
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
12918 cbradney 2069
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2070
 
2071
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2072
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2073
</source>
2074
    <translation type="unfinished"></translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
14474 cbradney 2077
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
12918 cbradney 2078
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2079
 
2080
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2081
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2082
</source>
2083
    <translation type="unfinished"></translation>
2084
  </message>
2085
  <message>
14474 cbradney 2086
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
12918 cbradney 2087
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2088
 
2089
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2090
is not given the currently selected item is used.
2091
</source>
2092
    <translation type="unfinished">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2093
 
13480 subik 2094
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 2095
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
14474 cbradney 2098
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
12918 cbradney 2099
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2100
 
2101
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2102
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2103
</source>
2104
    <translation type="unfinished"></translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
14474 cbradney 2107
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
12918 cbradney 2108
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2109
 
2110
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2111
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2112
</source>
2113
    <translation type="unfinished"></translation>
2114
  </message>
2115
  <message>
14474 cbradney 2116
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
12918 cbradney 2117
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2118
 
2119
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2120
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2121
given the currently selected item is used.
2122
 
2123
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2124
</source>
2125
    <translation type="unfinished">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2126
 
13480 subik 2127
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
12918 cbradney 2128
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
2129
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2130
 
2131
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
2132
  </message>
2133
  <message>
14474 cbradney 2134
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
12918 cbradney 2135
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2136
 
2137
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2138
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2139
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2140
is used.
2141
 
2142
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2143
</source>
2144
    <translation type="unfinished">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2145
 
13480 subik 2146
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
12918 cbradney 2147
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
2148
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2149
 
2150
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
14474 cbradney 2153
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
12918 cbradney 2154
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2155
 
2156
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2157
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2158
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2159
</source>
2160
    <translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2161
 
13480 subik 2162
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
12918 cbradney 2163
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2164
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
14474 cbradney 2167
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
12918 cbradney 2168
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2169
 
2170
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2171
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2172
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2173
</source>
2174
    <translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2175
 
13480 subik 2176
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
12918 cbradney 2177
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2178
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
14474 cbradney 2181
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
12918 cbradney 2182
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2183
 
2184
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2185
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2186
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2187
</source>
2188
    <translation type="unfinished">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2189
 
13480 subik 2190
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
12918 cbradney 2191
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2192
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
14474 cbradney 2195
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
12918 cbradney 2196
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2197
 
2198
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2199
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2200
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2201
Item is used.
2202
 
2203
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2204
</source>
2205
    <translation type="unfinished">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2206
 
2207
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
2208
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
2209
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2210
 
2211
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
14474 cbradney 2214
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
12918 cbradney 2215
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2216
 
2217
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2218
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2219
 
2220
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2221
</source>
2222
    <translation type="unfinished">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2223
 
2224
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2225
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2226
 
2227
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2228
  </message>
2229
  <message>
14474 cbradney 2230
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
12918 cbradney 2231
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2232
 
2233
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2234
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2235
 
2236
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2237
</source>
2238
    <translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2239
 
13480 subik 2240
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
12918 cbradney 2241
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2242
 
2243
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
14474 cbradney 2246
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
1525 cbradney 2247
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2248
 
2249
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2250
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2251
the selection is returned.
2252
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2253
</source>
12612 cbradney 2254
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2255
 
2256
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
2257
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
2258
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
14474 cbradney 2261
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
12918 cbradney 2262
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2263
 
2264
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2265
has some text selected the value assigned to the first character
2266
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2267
selected item is used.
2268
</source>
2269
    <translation type="unfinished">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2270
 
13480 subik 2271
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
12918 cbradney 2272
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
2273
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
14474 cbradney 2276
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
12918 cbradney 2277
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2278
 
2279
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2280
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2281
</source>
2282
    <translation type="unfinished">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2283
 
2284
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
2285
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
14474 cbradney 2288
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
12918 cbradney 2289
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2290
 
2291
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2292
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2293
</source>
2294
    <translation type="unfinished"></translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
14474 cbradney 2297
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
12918 cbradney 2298
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2299
 
2300
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2301
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2302
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2303
selected item is used.
2304
</source>
2305
    <translation type="unfinished">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2306
 
13480 subik 2307
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
12918 cbradney 2308
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
2309
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2310
  </message>
2311
  <message>
14474 cbradney 2312
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
12918 cbradney 2313
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2314
 
2315
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2316
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2317
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2318
used.
2319
</source>
2320
    <translation type="unfinished">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2321
 
2322
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
2323
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
2324
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
14474 cbradney 2327
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
12918 cbradney 2328
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2329
 
2330
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2331
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2332
</source>
2333
    <translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2334
 
2335
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
2336
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
14474 cbradney 2339
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
12918 cbradney 2340
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2341
 
2342
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2343
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2344
is not given the currently selected item is used.
2345
</source>
2346
    <translation type="unfinished"></translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
14474 cbradney 2349
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
12918 cbradney 2350
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2351
 
2352
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2353
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2354
</source>
2355
    <translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2356
 
2357
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
2358
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
14474 cbradney 2361
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
12918 cbradney 2362
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2363
 
2364
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2365
given the currently selected item is used.
2366
</source>
2367
    <translation type="unfinished">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2368
 
2369
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
2370
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
14474 cbradney 2373
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
12918 cbradney 2374
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2375
 
2376
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2377
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2378
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2379
used.
2380
</source>
2381
    <translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2382
 
2383
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
2384
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
2385
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2386
  </message>
2387
  <message>
14474 cbradney 2388
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
12918 cbradney 2389
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2390
 
2391
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2392
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2393
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2394
not given the currently selected Item is used.
2395
 
2396
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2397
</source>
2398
    <translation type="unfinished"></translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
14474 cbradney 2401
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
12918 cbradney 2402
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2403
 
2404
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2405
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2406
currently selected item is used.
2407
 
2408
May throw ValueError if the font cannot be found.
2409
</source>
2410
    <translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2411
 
2412
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
2413
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
2414
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2415
 
2416
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
14474 cbradney 2419
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
12918 cbradney 2420
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2421
 
2422
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2423
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2424
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2425
currently selected item is used.
2426
 
2427
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2428
</source>
2429
    <translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2430
 
2431
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2432
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
2433
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
2434
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2435
 
2436
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
2437
  </message>
2438
  <message>
14474 cbradney 2439
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
12918 cbradney 2440
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2441
 
2442
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2443
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2444
item is used.
2445
 
2446
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2447
</source>
2448
    <translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2449
 
2450
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2451
je uváděna v bodech.
2452
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2453
 
2454
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
2455
  </message>
2456
  <message>
14474 cbradney 2457
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
2458
    <source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
2459
 
2460
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
2461
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2462
item is used.
2463
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
2464
 
2465
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
2466
</source>
2467
    <translation type="unfinished"></translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
12918 cbradney 2471
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2472
 
2473
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2474
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2475
selected item is used.
2476
 
2477
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2478
</source>
2479
    <translation type="unfinished"></translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
14474 cbradney 2482
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
12918 cbradney 2483
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2484
 
2485
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2486
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2487
 
2488
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2489
</source>
2490
    <translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2491
 
2492
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
2493
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2494
 
2495
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
14474 cbradney 2498
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
12918 cbradney 2499
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2500
 
2501
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2502
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2503
 
2504
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2505
</source>
2506
    <translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2507
 
2508
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
2509
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2510
 
2511
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
2512
  </message>
2513
  <message>
14474 cbradney 2514
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
12918 cbradney 2515
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2516
 
2517
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2518
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2519
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2520
 
2521
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2522
</source>
2523
    <translation type="unfinished">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2524
 
2525
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2526
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
2527
 
2528
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
14474 cbradney 2531
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
12918 cbradney 2532
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2533
 
2534
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2535
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2536
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2537
selected item is used.
2538
 
2539
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2540
</source>
2541
    <translation type="unfinished">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2542
 
2543
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
2544
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
2545
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2546
 
2547
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
2548
  </message>
2549
  <message>
14474 cbradney 2550
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
12918 cbradney 2551
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2552
 
2553
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2554
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2555
selected item is used.
2556
</source>
2557
    <translation type="unfinished">deleteText([&quot;name&quot;])
2558
 
2559
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
2560
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
14474 cbradney 2563
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
12918 cbradney 2564
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2565
 
2566
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2567
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2568
given the currently selected item is used.
2569
</source>
2570
    <translation type="unfinished">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2571
 
2572
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
2573
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
2574
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
14474 cbradney 2577
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
12918 cbradney 2578
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2579
 
2580
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2581
selected item is used.
2582
</source>
2583
    <translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2584
 
2585
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
2586
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
14474 cbradney 2589
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
2590
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
2591
 
2592
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2593
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2594
</source>
2595
    <translation type="unfinished"></translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
2599
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
2600
 
2601
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
2602
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2603
</source>
2604
    <translation type="unfinished"></translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
12918 cbradney 2608
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2609
 
2610
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2611
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2612
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2613
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2614
used.
2615
</source>
2616
    <translation type="unfinished">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2617
 
2618
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
2619
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
2620
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
2621
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
14474 cbradney 2624
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
12918 cbradney 2625
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2626
 
2627
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2628
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2629
and must not link to or be linked from any other frames already.
2630
 
2631
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2632
</source>
2633
    <translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2634
 
2635
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
2636
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
2637
 
2638
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
2639
  </message>
2640
  <message>
14474 cbradney 2641
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
12918 cbradney 2642
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2643
 
2644
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2645
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2646
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2647
 
2648
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2649
</source>
2650
    <translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2651
 
2652
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
2653
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
2654
 
2655
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
14474 cbradney 2658
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
12918 cbradney 2659
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2660
 
2661
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2662
currently selected item is used.</source>
2663
    <translation type="unfinished">traceText([&quot;name&quot;])
2664
 
2665
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
2666
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2667
  </message>
2668
  <message>
14474 cbradney 2669
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
12918 cbradney 2670
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2671
 
2672
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2673
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2674
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2675
 
2676
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2677
</source>
2678
    <translation type="unfinished"></translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
14474 cbradney 2681
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
12918 cbradney 2682
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2683
 
2684
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2685
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2686
 
2687
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2688
</source>
2689
    <translation type="unfinished"></translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
14474 cbradney 2692
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
12918 cbradney 2693
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2694
 
2695
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2696
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2697
 
2698
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2699
</source>
2700
    <translation type="unfinished"></translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
14474 cbradney 2703
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
12918 cbradney 2704
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2705
 
2706
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2707
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2708
 
2709
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2710
</source>
2711
    <translation type="unfinished"></translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
14474 cbradney 2714
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
12918 cbradney 2715
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2716
 
2717
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2718
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2719
 
2720
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2721
</source>
2722
    <translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2723
 
2724
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2725
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2726
 
2727
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
14474 cbradney 2730
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
12918 cbradney 2731
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2732
 
2733
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2734
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2735
</source>
2736
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
2737
 
2738
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
2739
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
14474 cbradney 2742
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
12918 cbradney 2743
    <source>progressReset()
2744
 
2745
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2746
new progress bar use. See progressSet.
2747
</source>
2748
    <translation type="unfinished">progressReset()
2749
 
2750
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2751
  </message>
2752
  <message>
14474 cbradney 2753
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
12918 cbradney 2754
    <source>progressTotal(max)
2755
 
2756
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2757
See progressSet.
2758
</source>
2759
    <translation type="unfinished">progressTotal(max)
2760
 
2761
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
14474 cbradney 2764
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
12918 cbradney 2765
    <source>progressSet(nr)
2766
 
2767
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2768
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2769
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2770
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2771
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2772
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2773
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2774
</source>
2775
    <translation type="unfinished">progressSet(nr)
2776
 
2777
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2778
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2779
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
2780
Qt</translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
14474 cbradney 2783
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
12918 cbradney 2784
    <source>setCursor()
2785
 
2786
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2787
</source>
2788
    <translation type="unfinished">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
14474 cbradney 2791
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
12918 cbradney 2792
    <source>docChanged(bool)
2793
 
2794
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2795
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2796
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2797
</source>
2798
    <translation type="unfinished">docChanged(bool)
2799
 
2800
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2801
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2802
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
14474 cbradney 2805
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
12918 cbradney 2806
    <source>zoomDocument(double)
2807
 
2808
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2809
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2810
</source>
2811
    <translation type="unfinished"></translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
14474 cbradney 2814
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
12918 cbradney 2815
    <source>scrollDocument(x,y)
2816
 
2817
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2818
</source>
2819
    <translation type="unfinished"></translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
14474 cbradney 2822
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
2823
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
12918 cbradney 2824
 
14474 cbradney 2825
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2826
for details of arguments.
12918 cbradney 2827
 
14474 cbradney 2828
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
12918 cbradney 2829
</source>
2830
    <translation type="unfinished"></translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
14474 cbradney 2833
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
2834
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
12918 cbradney 2835
 
14474 cbradney 2836
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2837
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2838
by parent classes as well.
12918 cbradney 2839
</source>
2840
    <translation type="unfinished"></translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
14474 cbradney 2843
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
2844
    <source>getProperty(object, property)
12918 cbradney 2845
 
14474 cbradney 2846
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
12918 cbradney 2847
 
14474 cbradney 2848
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2849
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2850
C++ QObject instance.
12918 cbradney 2851
 
14474 cbradney 2852
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2853
to look up on `object&apos;.
12918 cbradney 2854
 
14474 cbradney 2855
The return value varies depending on the type of the property.
12918 cbradney 2856
</source>
2857
    <translation type="unfinished"></translation>
2858
  </message>
13279 cbradney 2859
  <message>
14474 cbradney 2860
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
2861
    <source>setProperty(object, property, value)
13279 cbradney 2862
 
14474 cbradney 2863
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2864
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2865
also be raised if the underlying setter fails.
13279 cbradney 2866
 
14474 cbradney 2867
See getProperty() for more information.
13279 cbradney 2868
</source>
2869
    <translation type="unfinished"></translation>
2870
  </message>
2871
  <message>
14474 cbradney 2872
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
2873
    <source>createParagraphStyle(...)
13279 cbradney 2874
 
14474 cbradney 2875
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2876
 
14474 cbradney 2877
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2878
 
2879
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2880
 
2881
fixed linespacing:     0
2882
 
2883
automatic linespacing:   1
2884
 
2885
baseline grid linespacing: 2
2886
 
2887
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2888
 
2889
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2890
 
2891
-&gt; left:   0
2892
 
2893
-&gt; center:  1
2894
 
2895
-&gt; right:  2
2896
 
2897
-&gt; justify: 3
2898
 
2899
-&gt; extend:  4
2900
 
2901
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2902
 
2903
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2904
 
2905
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2906
 
2907
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2908
 
2909
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2910
 
2911
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2912
 
2913
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2914
 
13279 cbradney 2915
</source>
2916
    <translation type="unfinished"></translation>
2917
  </message>
2918
  <message>
14474 cbradney 2919
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
2920
    <source>createCharStyle(...)
13279 cbradney 2921
 
14474 cbradney 2922
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
13279 cbradney 2923
 
14474 cbradney 2924
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2925
 
2926
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2927
 
2928
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2929
 
2930
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2931
 
2932
-&gt; inherit
2933
 
2934
-&gt; bold
2935
 
2936
-&gt; italic
2937
 
2938
-&gt; underline
2939
 
2940
-&gt; underlinewords
2941
 
2942
-&gt; strike
2943
 
2944
-&gt; superscript
2945
 
2946
-&gt; subscript
2947
 
2948
-&gt; outline
2949
 
2950
-&gt; shadowed
2951
 
2952
-&gt; allcaps
2953
 
2954
-&gt; smallcaps
2955
 
2956
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2957
 
2958
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2959
 
2960
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2961
 
2962
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2963
 
2964
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2965
 
2966
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2967
 
2968
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2969
 
2970
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2971
 
2972
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2973
 
2974
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2975
 
13279 cbradney 2976
</source>
2977
    <translation type="unfinished"></translation>
2978
  </message>
2979
  <message>
14474 cbradney 2980
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
15099 cbradney 2981
    <source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
2982
 
2983
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
2984
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
2985
 
2986
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
2987
</source>
2988
    <translation type="unfinished"></translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
14474 cbradney 2992
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 2993
 
14474 cbradney 2994
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2995
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
13279 cbradney 2996
 
14474 cbradney 2997
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
13279 cbradney 2998
</source>
2999
    <translation type="unfinished"></translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
15099 cbradney 3002
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
14474 cbradney 3003
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3004
 
14474 cbradney 3005
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3006
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3007
 
3008
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
13279 cbradney 3009
</source>
3010
    <translation type="unfinished"></translation>
3011
  </message>
3012
  <message>
15099 cbradney 3013
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
14474 cbradney 3014
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3015
 
14474 cbradney 3016
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3017
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3018
 
3019
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
13279 cbradney 3020
</source>
3021
    <translation type="unfinished"></translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
15099 cbradney 3024
    <location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
14474 cbradney 3025
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
13279 cbradney 3026
 
14474 cbradney 3027
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3028
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3029
 
3030
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
13279 cbradney 3031
</source>
3032
    <translation type="unfinished"></translation>
3033
  </message>
12918 cbradney 3034
</context>
3035
<context>
3036
  <name>@default</name>
3037
  <message>
3038
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3039
 
3040
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3041
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3042
the selection is returned.
3043
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3044
</source>
3045
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3046
 
3047
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
3048
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
3049
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3050
  </message>
3051
  <message>
1525 cbradney 3052
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 3053
 
3054
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3055
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3056
</source>
12918 cbradney 3057
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 3058
 
13480 subik 3059
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
3060
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
1135 cbradney 3061
  </message>
3062
  <message>
1525 cbradney 3063
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 3064
 
3065
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3066
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3067
Returns true if a new document was created.
3068
</source>
12918 cbradney 3069
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 3070
 
3071
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
3072
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
3073
pokud je dokument vytvořen.</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
1525 cbradney 3076
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3077
 
3078
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3079
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3080
</source>
12918 cbradney 3081
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3082
 
13480 subik 3083
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3084
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
1525 cbradney 3087
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3088
 
3089
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3090
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3091
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3092
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3093
</source>
12918 cbradney 3094
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3095
 
3096
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 3097
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 3098
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
3099
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
1525 cbradney 3102
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 3103
 
3104
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3105
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3106
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3107
</source>
12918 cbradney 3108
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 3109
 
3110
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
3111
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
3112
úrovni skriptu.</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
1525 cbradney 3115
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3116
 
3117
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3118
coordinates are given in the current measurement units of the document
3119
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3120
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3121
is not given Scribus will create one for you.
3122
 
1525 cbradney 3123
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3124
</source>
12918 cbradney 3125
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3126
 
13480 subik 3127
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
11938 subik 3128
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 3129
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
3130
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3131
 
13480 subik 3132
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
1135 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
1525 cbradney 3135
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3136
 
3137
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3138
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 3139
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 3140
</source>
12918 cbradney 3141
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3142
 
3143
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 3144
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 3145
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 3146
  </message>
3147
  <message>
1525 cbradney 3148
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3149
 
3150
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 3151
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 3152
</source>
12918 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 3154
 
3155
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
3156
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3064 cbradney 3159
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3160
 
3161
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3162
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3163
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3164
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3165
master page for the new page.
3166
 
3167
May raise IndexError if the page number is out of range
3168
</source>
12918 cbradney 3169
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 3170
 
3171
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3172
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3173
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3174
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3175
master page for the new page.
3176
 
3177
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3181
 
3182
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3183
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3184
</source>
12281 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 3186
 
3187
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3188
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 3189
  </message>
3824 cbradney 3190
  <message>
3191
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3192
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3193
 
3194
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3195
following meaning:
3196
 
3197
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3198
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3199
 
3200
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3201
margins
3202
 
3203
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3204
 
3205
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3206
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3207
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3208
 
3209
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3210
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3211
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3212
 
3213
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3214
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3215
PAGE_4 is 4-fold.
3216
 
3217
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3218
Indexed from 0 (0 = first).
3219
 
11345 subik 3220
numPage = Number of pages to be created.
3221
 
3824 cbradney 3222
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3223
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3224
is not in points, make sure to account for this.
3225
 
3226
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 3227
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 3228
 
3229
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3230
</source>
12281 cbradney 3231
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 3232
 
11345 subik 3233
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 3234
 
3235
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3236
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3237
 
11345 subik 3238
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 3239
 
3240
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3241
 
3242
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3243
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3244
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3245
 
3246
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3247
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3248
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3249
 
3250
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3251
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3252
PAGE_4 is 4-fold.
3253
 
3254
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3255
Indexed from 0 (0 = first).
3256
 
6434 cbradney 3257
numPage = Number of pages to be created.
3258
 
3259
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3260
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3261
is not in points, make sure to account for this.
3262
 
11345 subik 3263
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 3264
 
11345 subik 3265
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 3266
  </message>
1135 cbradney 3267
  <message>
1525 cbradney 3268
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3269
 
3270
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3271
has some text selected the value assigned to the first character
3272
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3273
selected item is used.
3274
</source>
12918 cbradney 3275
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3276
 
13480 subik 3277
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 3278
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
3279
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3280
  </message>
3281
  <message>
1525 cbradney 3282
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3283
 
3284
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3285
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3286
</source>
12918 cbradney 3287
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3288
 
3289
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
3290
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3291
  </message>
3292
  <message>
1525 cbradney 3293
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3294
 
3295
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3296
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
3297
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
3298
selected item is used.
3299
</source>
12918 cbradney 3300
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3301
 
13480 subik 3302
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
1135 cbradney 3303
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
3304
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
1525 cbradney 3307
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3308
 
3309
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3310
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
3311
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3312
used.
3313
</source>
12918 cbradney 3314
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3315
 
3316
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
3317
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
3318
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3319
  </message>
3320
  <message>
1525 cbradney 3321
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3322
 
3323
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3324
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3325
</source>
12918 cbradney 3326
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3327
 
3328
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
3329
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3330
  </message>
3331
  <message>
1525 cbradney 3332
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3333
 
3334
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3335
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3336
</source>
12918 cbradney 3337
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 3338
 
3339
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
3340
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
1525 cbradney 3343
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3344
 
3345
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3346
given the currently selected item is used.
3347
</source>
12918 cbradney 3348
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3349
 
3350
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
3351
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3352
  </message>
3353
  <message>
1525 cbradney 3354
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3355
 
3356
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 3357
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 3358
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3359
used.
3360
</source>
12918 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3362
 
3363
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 3364
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 3365
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
1525 cbradney 3368
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3369
 
3370
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3371
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
3372
currently selected item is used.
3373
 
3374
May throw ValueError if the font cannot be found.
3375
</source>
12918 cbradney 3376
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3377
 
3378
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
3379
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
3380
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3381
 
3382
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
1525 cbradney 3385
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3386
 
3387
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3388
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
3389
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
3390
currently selected item is used.
3391
 
1525 cbradney 3392
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 3393
</source>
12918 cbradney 3394
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3395
 
3396
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
3397
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 3398
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 3399
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3400
 
3401
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
3402
  </message>
3403
  <message>
1525 cbradney 3404
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3405
 
3406
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3407
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3408
item is used.
3409
 
3410
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
3411
</source>
12918 cbradney 3412
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3413
 
3414
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
3415
je uváděna v bodech.
3416
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3417
 
3418
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
1525 cbradney 3421
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3422
 
3423
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3424
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3425
 
3426
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
3427
</source>
12918 cbradney 3428
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3429
 
3430
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
3431
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3432
 
3433
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
3434
  </message>
3435
  <message>
1525 cbradney 3436
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3437
 
3438
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3439
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3440
 
3441
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
3442
</source>
12918 cbradney 3443
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3444
 
3445
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
3446
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3447
 
3448
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
3449
  </message>
3450
  <message>
1525 cbradney 3451
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3452
 
3453
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3454
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
3455
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
3456
 
3457
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
3458
</source>
12918 cbradney 3459
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3460
 
3461
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
3462
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
3463
 
3464
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
1525 cbradney 3467
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3468
 
3469
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
3470
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
3471
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
3472
selected item is used.
3473
 
3474
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
3475
</source>
12918 cbradney 3476
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3477
 
3478
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
3479
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
3480
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3481
 
3482
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
1525 cbradney 3485
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3486
 
3487
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3488
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
3489
selected item is used.
3490
</source>
12918 cbradney 3491
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3492
 
3493
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
3494
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
1525 cbradney 3497
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3498
 
3499
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3500
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
3501
given the currently selected item is used.
3502
</source>
12918 cbradney 3503
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3504
 
3505
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
3506
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
3507
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
1525 cbradney 3510
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3511
 
3512
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3513
selected item is used.
3514
</source>
12918 cbradney 3515
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3516
 
11938 subik 3517
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3518
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3519
  </message>
3520
  <message>
1525 cbradney 3521
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3522
 
3523
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3524
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
3525
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
3526
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
3527
used.
3528
</source>
12918 cbradney 3529
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3530
 
3531
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
3532
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 3533
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 3534
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3535
  </message>
3536
  <message>
1525 cbradney 3537
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3538
 
3539
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3540
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
3541
and must not link to or be linked from any other frames already.
3542
 
3543
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3544
</source>
12918 cbradney 3545
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 3546
 
3547
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
3548
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
3549
 
3550
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
1525 cbradney 3553
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3554
 
3555
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3556
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 3557
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 3558
 
3559
May throw ScribusException if linking rules are violated.
3560
</source>
12918 cbradney 3561
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3562
 
3563
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 3564
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 3565
 
3566
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
1525 cbradney 3569
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3570
 
3571
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3572
currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 3573
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3574
 
11938 subik 3575
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 3576
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
1525 cbradney 3579
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3580
 
3581
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3582
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3583
the value of the named color from the default document colors.
3584
 
1525 cbradney 3585
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3586
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3587
</source>
12918 cbradney 3588
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 3589
 
3590
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 3591
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3592
 
3593
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
3594
ValueError (chybné parametry).</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
1525 cbradney 3597
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3598
 
3599
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3600
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3601
Color components should be in the range from 0 to 255.
3602
 
1525 cbradney 3603
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3604
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3605
</source>
12918 cbradney 3606
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 3607
 
3608
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 3609
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 3610
 
3611
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3612
(chybné parametry).</translation>
3613
  </message>
3614
  <message>
1525 cbradney 3615
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3616
 
3617
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3618
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3619
&quot;None&quot; - transparent.
3620
 
3621
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3622
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3623
 
1525 cbradney 3624
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3625
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3626
</source>
12918 cbradney 3627
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3628
 
3629
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
3630
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
3631
průhlednou &quot;None&quot;.
3632
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
3633
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
3634
 
3635
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3636
(chybné parametry).</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
1525 cbradney 3639
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3640
 
3641
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3642
 
1525 cbradney 3643
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3644
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3645
</source>
12918 cbradney 3646
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3647
 
3648
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
3649
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
3650
(chybné parametry).</translation>
3651
  </message>
3652
  <message>
1525 cbradney 3653
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3654
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 3655
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3656
 
3657
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3658
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3659
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3660
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3661
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3662
 
3663
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3664
at 1.
3665
 
3666
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3667
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3668
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3669
can be binary-ORed with button constants:
3670
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3671
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3672
 
3673
Usage examples:
1525 cbradney 3674
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3675
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3676
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 3677
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3678
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3679
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3680
 
3681
Defined button and icon constants:
3682
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3683
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3684
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3685
</source>
12918 cbradney 3686
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 3687
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3688
 
3689
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
3690
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
3691
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
3692
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
3693
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
3694
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
3695
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
3696
v binárním OR s BUTTON konstantami:
3697
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
3698
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
3699
Příklady:
1525 cbradney 3700
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3701
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3702
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 3703
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
3704
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3705
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3706
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3707
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
3708
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
3709
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3710
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
1525 cbradney 3713
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3714
 
1525 cbradney 3715
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3716
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3717
 
1525 cbradney 3718
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3719
</source>
12918 cbradney 3720
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3721
 
3722
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
3723
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 3724
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 3725
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
1525 cbradney 3728
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3729
 
3730
Closes the current document without prompting to save.
3731
 
3732
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3733
</source>
12918 cbradney 3734
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 3735
 
3736
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
3737
 
3738
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
1525 cbradney 3741
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3742
 
3743
Returns true if there is a document open.
3744
</source>
12918 cbradney 3745
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3746
 
3747
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
3748
  </message>
3749
  <message>
1525 cbradney 3750
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3751
 
3752
Opens the document &quot;name&quot;.
3753
 
3754
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3755
</source>
12918 cbradney 3756
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3757
 
3758
Otevře dokument &quot;name&quot;.
3759
 
3760
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
1525 cbradney 3763
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 3764
 
3765
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3766
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3767
save file dialog.
3768
 
3769
If the save fails, there is currently no way to tell.
3770
</source>
12918 cbradney 3771
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 3772
 
3773
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
3774
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
3775
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
3776
  </message>
3777
  <message>
1525 cbradney 3778
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3779
 
3780
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3781
relative path).
3782
 
3783
May raise ScribusError if the save fails.
3784
</source>
12918 cbradney 3785
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3786
 
3787
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
3788
relativní cesta souborového systému.
3789
 
3790
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
3791
  </message>
3792
  <message>
1525 cbradney 3793
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3794
 
3795
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 3796
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 3797
constants.
3798
</source>
12281 cbradney 3799
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 3800
 
3801
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
11938 subik 3802
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 3803
  </message>
3804
  <message>
1525 cbradney 3805
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 3806
 
3807
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 3808
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3809
 
3810
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3811
</source>
12918 cbradney 3812
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
1135 cbradney 3813
 
3814
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
3815
konstanty UNIT_*.
3816
 
3817
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
3818
  </message>
3819
  <message>
1525 cbradney 3820
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 3821
 
3822
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3823
of the UNIT_* constants:
3824
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3825
</source>
12918 cbradney 3826
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 3827
 
3828
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
3829
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
3830
  </message>
3831
  <message>
1525 cbradney 3832
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 3833
 
3834
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3835
current document.
3836
</source>
12918 cbradney 3837
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 3838
 
3839
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
3840
  </message>
3841
  <message>
1525 cbradney 3842
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 3843
 
3844
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3845
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3846
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3847
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
3848
</source>
12918 cbradney 3849
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 3850
 
3851
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
3852
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 3853
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
3854
</translation>
1135 cbradney 3855
  </message>
3856