Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
1525 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
12918 cbradney 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
12918 cbradney 13
 
13480 subik 14
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
15
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
12918 cbradney 16
  </message>
17
  <message>
18
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
19
 
20
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
21
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
22
the value of the named color from the default document colors.
23
 
24
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
25
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
26
</source>
15354 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 28
 
29
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 30
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
12918 cbradney 31
 
32
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
33
ValueError (chybné parametry).</translation>
34
  </message>
35
  <message>
36
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
37
 
38
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
39
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
40
space. If no document is open, returns the value of the named color
41
from the default document colors.
42
 
43
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
44
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
45
</source>
15354 cbradney 46
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
12918 cbradney 47
 
48
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
49
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
50
space. If no document is open, returns the value of the named color
51
from the default document colors.
52
 
53
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
54
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
55
  </message>
56
  <message>
57
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
58
 
59
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
60
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
61
Color components should be in the range from 0 to 255.
62
 
63
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
64
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
65
</source>
15099 cbradney 66
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 67
 
68
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 69
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
12918 cbradney 70
 
71
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
72
(chybné parametry).</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
76
 
77
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
78
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
79
&quot;None&quot; - transparent.
80
 
81
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
82
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
83
 
84
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
85
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
86
</source>
15354 cbradney 87
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
12918 cbradney 88
 
89
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
90
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
91
průhlednou &quot;None&quot;.
92
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
93
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
94
 
95
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
96
(chybné parametry).</translation>
97
  </message>
98
  <message>
99
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
100
 
101
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
102
 
103
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
104
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
105
</source>
15354 cbradney 106
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
12918 cbradney 107
 
108
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
109
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
110
(chybné parametry).</translation>
111
  </message>
112
  <message>
113
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
114
 
115
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
116
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
117
Returns true if a new document was created.
118
</source>
15354 cbradney 119
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
12918 cbradney 120
 
121
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
122
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
123
pokud je dokument vytvořen.</translation>
124
  </message>
125
  <message>
126
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
127
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
128
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
129
 
130
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
131
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
132
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
133
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
134
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
135
 
136
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
137
at 1.
138
 
139
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
140
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
141
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
142
can be binary-ORed with button constants:
143
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
144
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
145
 
146
Usage examples:
147
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
148
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
149
          ICON_ERROR)
150
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
151
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
152
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
153
 
154
Defined button and icon constants:
155
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
156
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
157
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
158
</source>
15354 cbradney 159
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
12918 cbradney 160
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
161
 
162
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
163
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
164
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
165
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
166
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
167
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
168
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
169
v binárním OR s BUTTON konstantami:
170
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
171
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
172
Příklady:
173
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
174
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
175
                  ICON_ERROR)
176
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
177
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
178
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
179
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
180
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
181
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
182
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
183
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
184
  </message>
185
  <message>
186
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
187
 
188
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
189
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
190
 
191
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
192
</source>
15354 cbradney 193
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12918 cbradney 194
 
195
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
196
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 197
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
12918 cbradney 198
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
199
  </message>
200
  <message>
201
    <source>closeDoc()
202
 
203
Closes the current document without prompting to save.
204
 
205
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
206
</source>
15354 cbradney 207
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 208
 
209
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
210
 
211
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
212
  </message>
213
  <message>
214
    <source>haveDoc() -&gt; bool
215
 
216
Returns true if there is a document open.
217
</source>
15354 cbradney 218
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 219
 
220
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
221
  </message>
222
  <message>
223
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
224
 
225
Opens the document &quot;name&quot;.
226
 
227
May raise ScribusError if the document could not be opened.
228
</source>
15354 cbradney 229
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 230
 
231
Otevře dokument &quot;name&quot;.
232
 
233
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
234
  </message>
235
  <message>
236
    <source>saveDoc()
237
 
238
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
239
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
240
save file dialog.
241
 
242
If the save fails, there is currently no way to tell.
243
</source>
15354 cbradney 244
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12918 cbradney 245
 
246
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
247
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
248
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
249
  </message>
250
  <message>
251
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
252
 
253
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
254
relative path).
255
 
256
May raise ScribusError if the save fails.
257
</source>
15354 cbradney 258
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 259
 
260
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
261
relativní cesta souborového systému.
262
 
263
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
264
  </message>
265
  <message>
266
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
267
 
14474 cbradney 268
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 269
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
270
constants.
271
</source>
15354 cbradney 272
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
14474 cbradney 273
 
274
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
275
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
276
  </message>
277
  <message>
12918 cbradney 278
    <source>setUnit(type)
279
 
280
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
281
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
282
 
283
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
284
</source>
15354 cbradney 285
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
12918 cbradney 286
 
287
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
288
konstanty UNIT_*.
289
 
290
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
291
  </message>
292
  <message>
293
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
294
 
295
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
296
of the UNIT_* constants:
297
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
298
</source>
15354 cbradney 299
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
12918 cbradney 300
 
301
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
302
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
303
  </message>
304
  <message>
305
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
306
 
307
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
308
current document.
309
</source>
15354 cbradney 310
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
12918 cbradney 311
 
312
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
313
  </message>
314
  <message>
315
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
316
 
317
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
318
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
319
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
320
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
321
</source>
15354 cbradney 322
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
12918 cbradney 323
 
324
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
325
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
326
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
327
</translation>
328
  </message>
329
  <message>
330
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
331
 
332
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
334
</source>
15354 cbradney 335
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 336
 
13480 subik 337
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 338
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
342
 
343
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
344
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
345
</source>
15354 cbradney 346
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 347
 
13480 subik 348
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 349
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
350
  </message>
351
  <message>
352
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
353
 
354
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
355
is not given the currently selected Item is used.
356
</source>
15354 cbradney 357
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 358
 
13480 subik 359
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 360
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
361
  </message>
362
  <message>
363
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
364
 
365
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
366
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
367
</source>
15354 cbradney 368
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 369
 
370
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
371
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
372
  </message>
373
  <message>
374
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
375
 
376
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
377
currently selected item is used. The cap types are:
378
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
379
</source>
15354 cbradney 380
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
12918 cbradney 381
 
13480 subik 382
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 383
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
384
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
385
  </message>
386
  <message>
387
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
388
 
389
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
390
currently selected item is used. Line style constants are:
391
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
392
</source>
15354 cbradney 393
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
12918 cbradney 394
 
13480 subik 395
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 396
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
397
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
398
  </message>
399
  <message>
400
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
401
 
402
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
403
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
404
</source>
15354 cbradney 405
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 406
 
407
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
408
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
409
  </message>
410
  <message>
411
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
412
 
413
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
414
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
415
</source>
15354 cbradney 416
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 417
 
418
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
419
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
420
  </message>
421
  <message>
422
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
423
 
424
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
425
given the currently selected item is used.
426
</source>
15354 cbradney 427
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 428
 
13480 subik 429
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
12918 cbradney 430
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
431
  </message>
432
  <message>
433
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
434
 
435
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
437
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
438
for reference.
439
</source>
15354 cbradney 440
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
12918 cbradney 441
 
442
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
443
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
444
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
445
  </message>
446
  <message>
447
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
448
 
449
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
450
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
451
is used.
452
</source>
15354 cbradney 453
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 454
 
455
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
456
hodinových ručiček je kladné.
457
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>getAllObjects() -&gt; list
461
 
462
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
463
</source>
15354 cbradney 464
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
12918 cbradney 465
 
13480 subik 466
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
12918 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
469
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
470
 
471
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
472
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
473
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
474
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
475
</source>
15354 cbradney 476
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 477
 
478
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
479
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
480
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
481
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
482
  </message>
483
  <message>
484
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
485
 
486
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
487
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
488
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
489
belongs to a group, the whole group is moved.
490
</source>
15354 cbradney 491
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 492
 
493
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
494
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
495
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 496
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
12918 cbradney 497
  </message>
498
  <message>
499
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
500
 
501
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
502
is not given the currently selected item is used.
503
</source>
15354 cbradney 504
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 505
 
506
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
507
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
508
  </message>
509
  <message>
510
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
511
 
512
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
513
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
514
second selected Object and so on.
515
</source>
15354 cbradney 516
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12918 cbradney 517
 
13480 subik 518
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
12918 cbradney 519
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
520
  </message>
521
  <message>
522
    <source>selectionCount() -&gt; integer
523
 
524
Returns the number of selected objects.
525
</source>
15354 cbradney 526
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12918 cbradney 527
 
528
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
532
 
533
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
534
</source>
15354 cbradney 535
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 536
 
537
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>deselectAll()
541
 
542
Deselects all objects in the whole document.
543
</source>
15354 cbradney 544
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 545
 
546
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>groupObjects(list)
550
 
551
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
552
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
553
items are used.
554
</source>
14747 cbradney 555
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 556
 
557
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
558
použijí se vybrané objekty.</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
562
 
563
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 564
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 565
 
566
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
567
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
568
  </message>
569
  <message>
570
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
571
 
572
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
573
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
574
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
575
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
576
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
577
 
578
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
579
</source>
15354 cbradney 580
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
12918 cbradney 581
 
582
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
583
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
584
musí být větší než 0.
585
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
586
 
587
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
588
  </message>
589
  <message>
590
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
591
 
592
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
593
not given the currently selected item is used.
594
 
595
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
596
</source>
15354 cbradney 597
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 598
 
599
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
600
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
601
 
602
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
606
 
607
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
608
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
609
means 100 %.
610
 
611
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
612
</source>
13279 cbradney 613
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 614
 
615
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
616
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
617
Číslo 1 znamená 100%.
618
 
619
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
620
  </message>
621
  <message>
622
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
623
 
624
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
625
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
626
if locked.
627
</source>
15354 cbradney 628
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 629
 
630
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
631
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
632
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
633
  </message>
634
  <message>
635
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
636
 
637
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
638
currently selected item is used.
639
</source>
15354 cbradney 640
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 641
 
642
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
643
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
644
  </message>
645
  <message>
646
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
647
 
648
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
649
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
650
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
651
 
652
May raise WrongFrameTypeError.
653
</source>
15354 cbradney 654
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
12918 cbradney 655
 
656
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
657
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
658
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
659
 
660
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>setRedraw(bool)
664
 
665
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
666
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
667
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
668
</source>
15354 cbradney 669
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 670
 
671
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
672
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
673
úrovni skriptu.</translation>
674
  </message>
675
  <message>
676
    <source>getFontNames() -&gt; list
677
 
678
Returns a list with the names of all available fonts.
679
</source>
15354 cbradney 680
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
12918 cbradney 681
 
13480 subik 682
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
12918 cbradney 683
  </message>
684
  <message>
685
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
686
 
687
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
688
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
689
</source>
15354 cbradney 690
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
12918 cbradney 691
 
692
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
693
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
697
 
698
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
699
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
700
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
701
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
702
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
703
 
704
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
705
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
706
</source>
15354 cbradney 707
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 708
 
709
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
710
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
711
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
712
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
713
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
714
 
715
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
716
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
717
  </message>
718
  <message>
719
    <source>getLayers() -&gt; list
720
 
721
Returns a list with the names of all defined layers.
722
</source>
15354 cbradney 723
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
12918 cbradney 724
 
13480 subik 725
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
12918 cbradney 726
  </message>
727
  <message>
728
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
729
 
730
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
731
 
732
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
733
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
734
</source>
15354 cbradney 735
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 736
 
737
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
738
 
739
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
740
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
741
  </message>
742
  <message>
743
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
744
 
745
Returns the name of the current active layer.
746
</source>
15354 cbradney 747
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
12918 cbradney 748
 
13480 subik 749
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
12918 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
753
 
754
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
755
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
756
 
757
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
758
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
759
</source>
15354 cbradney 760
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 761
 
762
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
763
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
764
 
765
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
766
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
767
  </message>
768
  <message>
769
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
770
 
771
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
772
the layer is invisible.
773
 
774
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
775
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
776
</source>
15354 cbradney 777
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
12918 cbradney 778
 
779
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
780
false, bude vrstva neviditelná.
781
 
782
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
783
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
784
  </message>
785
  <message>
786
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
787
 
788
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
789
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
790
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
791
 
792
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
793
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
794
</source>
15354 cbradney 795
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 796
 
797
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
798
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
799
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
800
 
801
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
802
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
806
 
807
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
808
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
809
 
810
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
811
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
812
</source>
15354 cbradney 813
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
12918 cbradney 814
 
815
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
816
nebo vrstva neexistuje.
817
 
818
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
819
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
820
  </message>
821
  <message>
822
    <source>createLayer(layer)
823
 
824
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
825
 
826
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
827
</source>
15354 cbradney 828
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)
12918 cbradney 829
 
830
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
831
 
832
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
836
 
837
Returns a string with the -lang value.
838
</source>
15354 cbradney 839
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
12918 cbradney 840
 
841
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
842
  </message>
843
  <message>
844
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
845
 
846
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
847
coordinates are given in the current measurement units of the document
848
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
849
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
850
is not given Scribus will create one for you.
851
 
852
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
853
</source>
15354 cbradney 854
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 855
 
13480 subik 856
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
12918 cbradney 857
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 858
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
859
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 860
 
13480 subik 861
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
12918 cbradney 862
  </message>
863
  <message>
864
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
865
 
866
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
867
The coordinates are given in the current measurement units of the document
868
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
869
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
870
is not given Scribus will create one for you.
871
 
872
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
873
</source>
15354 cbradney 874
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 875
 
13480 subik 876
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 877
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 878
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
879
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 880
 
13480 subik 881
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 882
  </message>
883
  <message>
884
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
885
 
886
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
887
coordinates are given in the current measurement units of the document.
888
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
889
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
890
create one for you.
891
 
892
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
893
</source>
15354 cbradney 894
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 895
 
13480 subik 896
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 897
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 898
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
899
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 900
 
13480 subik 901
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 902
  </message>
903
  <message>
904
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
905
 
906
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
907
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
908
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
909
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
910
given Scribus will create one for you.
911
 
912
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
913
</source>
15354 cbradney 914
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 915
 
13480 subik 916
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 917
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 918
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
919
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 920
 
13480 subik 921
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 922
  </message>
923
  <message>
924
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
925
 
926
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
927
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
928
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
929
object because you need this name for further access to that object. If
930
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
931
 
932
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
933
</source>
15354 cbradney 934
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 935
 
13480 subik 936
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 937
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 938
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
939
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 940
 
13480 subik 941
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
12918 cbradney 942
  </message>
943
  <message>
944
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
945
 
946
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
947
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
948
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
949
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
950
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
951
Scribus will create one for you.
952
 
953
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
954
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
955
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
956
</source>
15354 cbradney 957
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 958
 
13480 subik 959
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
12918 cbradney 960
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 961
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
962
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 963
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
964
 
13480 subik 965
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 966
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
967
  </message>
968
  <message>
969
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
970
 
971
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
972
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
973
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
974
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
975
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
976
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
977
identifier for the object because you need this name for further access to that
978
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
979
 
980
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
981
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
982
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
983
</source>
15354 cbradney 984
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 985
 
13480 subik 986
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 987
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 988
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
989
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 990
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
991
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
992
bod jako první.
993
 
13480 subik 994
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 995
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
996
  </message>
997
  <message>
998
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
999
 
1000
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1001
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1002
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1003
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1004
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1005
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1006
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1007
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1008
for you.
1009
 
1010
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1011
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1012
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1013
</source>
15354 cbradney 1014
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1015
 
13480 subik 1016
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1017
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1018
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1019
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1020
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1021
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1022
 
13480 subik 1023
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1024
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1025
  </message>
1026
  <message>
1027
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1028
 
1029
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1030
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1031
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1032
unique identifier for the object because you need this name for further access
1033
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1034
 
1035
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1036
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1037
</source>
15354 cbradney 1038
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1039
 
13480 subik 1040
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
12918 cbradney 1041
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 1042
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
1043
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
12918 cbradney 1044
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1045
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1046
 
13480 subik 1047
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
12918 cbradney 1048
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1052
 
1053
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1054
selected item is deleted.
1055
</source>
15354 cbradney 1056
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1057
 
1058
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1062
 
1063
Test if an object with specified name really exists in the document.
1064
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1065
returns True if there is something selected.
1066
</source>
15354 cbradney 1067
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1068
 
1069
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1070
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
1073
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1074
 
1075
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1076
given, it&apos;s applied on the selected object.
1077
</source>
14474 cbradney 1078
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 1079
 
1080
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1081
použije vybraný objekt.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1085
 
1086
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1087
</source>
15354 cbradney 1088
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
12918 cbradney 1089
 
1090
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1094
 
1095
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1096
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1097
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1098
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1099
master page for the new page.
1100
 
1101
May raise IndexError if the page number is out of range
1102
</source>
15354 cbradney 1103
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
12918 cbradney 1104
 
1105
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1106
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1107
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1108
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1109
master page for the new page.
1110
 
1111
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
1112
  </message>
1113
  <message>
1114
    <source>currentPage() -&gt; integer
1115
 
1116
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1117
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1118
</source>
15354 cbradney 1119
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12918 cbradney 1120
 
1121
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1122
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1123
  </message>
1124
  <message>
1125
    <source>redrawAll()
1126
 
1127
Redraws all pages.
1128
</source>
15354 cbradney 1129
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
12918 cbradney 1130
  </message>
1131
  <message>
1132
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1133
 
1134
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1135
 
1136
May raise ScribusError if the save failed.
1137
</source>
15354 cbradney 1138
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
12918 cbradney 1139
 
1140
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
1143
    <source>deletePage(nr)
1144
 
1145
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1146
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1147
page number is.
1148
 
1149
May raise IndexError if the page number is out of range
1150
</source>
15354 cbradney 1151
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 1152
 
1153
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1154
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1155
 
1156
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1157
  </message>
1158
  <message>
1159
    <source>pageCount() -&gt; integer
1160
 
1161
Returns the number of pages in the document.
1162
</source>
15354 cbradney 1163
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
12918 cbradney 1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>getHGuides() -&gt; list
1167
 
1168
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1169
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1170
</source>
15354 cbradney 1171
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
12918 cbradney 1172
 
1173
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1174
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
1177
    <source>setHGuides(list)
1178
 
1179
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1180
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1181
 
1182
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1183
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1184
</source>
15354 cbradney 1185
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
12918 cbradney 1186
 
1187
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1188
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1189
Např.:
1190
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1191
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
1194
    <source>getVGuides()
1195
 
1196
See getHGuides.
1197
</source>
15354 cbradney 1198
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
12918 cbradney 1199
  </message>
1200
  <message>
1201
    <source>setVGuides()
1202
 
1203
See setHGuides.
1204
</source>
15354 cbradney 1205
    <translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
12918 cbradney 1206
  </message>
1207
  <message>
1208
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1209
 
15294 cbradney 1210
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1211
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1212
</source>
1213
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
1214
 
1215
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1216
a getPageMargins()</translation>
1217
  </message>
1218
  <message>
12918 cbradney 1219
    <source>getPageItems() -&gt; list
1220
 
1221
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1222
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1223
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1224
the page...
1225
</source>
15354 cbradney 1226
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
12918 cbradney 1227
 
1228
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1229
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1230
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
1233
    <source>getPageMargins()
1234
 
1235
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1236
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1237
</source>
15294 cbradney 1238
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 1239
 
1240
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1241
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1245
 
1246
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1247
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1248
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1249
</source>
15354 cbradney 1250
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1251
 
1252
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
1253
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1254
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1255
  </message>
1256
  <message>
1257
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1258
 
1259
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1260
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1261
currently selected item is used.
1262
</source>
15354 cbradney 1263
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1264
 
13480 subik 1265
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
12918 cbradney 1266
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1267
vybraný objekt.</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1270
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1271
 
1272
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1273
is not given the currently selected item is used.
1274
</source>
15354 cbradney 1275
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1276
 
13480 subik 1277
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
12918 cbradney 1278
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1282
 
1283
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1284
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1285
given the currently selected item is used.
1286
 
1287
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1288
</source>
15354 cbradney 1289
    <translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1290
 
13480 subik 1291
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
12918 cbradney 1292
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1293
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1294
 
1295
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
1298
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1299
 
1300
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1301
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1302
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1303
is used.
1304
 
1305
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1306
</source>
15354 cbradney 1307
    <translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1308
 
13480 subik 1309
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
12918 cbradney 1310
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1311
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1312
 
1313
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1314
  </message>
1315
  <message>
1316
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1317
 
1318
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1319
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1320
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1321
</source>
15354 cbradney 1322
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1323
 
13480 subik 1324
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
12918 cbradney 1325
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1326
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
1329
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1330
 
1331
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1332
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1333
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1334
</source>
15354 cbradney 1335
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1336
 
13480 subik 1337
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
12918 cbradney 1338
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1339
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1340
  </message>
1341
  <message>
1342
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1343
 
1344
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1345
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1346
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1347
</source>
15354 cbradney 1348
    <translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1349
 
13480 subik 1350
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
12918 cbradney 1351
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1352
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1356
 
1357
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1358
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1359
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1360
Item is used.
1361
 
1362
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1363
</source>
15354 cbradney 1364
    <translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1365
 
1366
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1367
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1368
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1369
 
1370
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
1373
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1374
 
1375
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1376
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1377
 
1378
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1379
</source>
15354 cbradney 1380
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1381
 
1382
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
1383
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1384
 
1385
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
1388
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1389
 
1390
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1391
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1392
 
1393
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1394
</source>
15354 cbradney 1395
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1396
 
13480 subik 1397
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
12918 cbradney 1398
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1399
 
1400
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
1525 cbradney 1403
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1404
 
1405
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1406
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1407
the selection is returned.
1408
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1409
</source>
15354 cbradney 1410
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1411
 
1412
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
1413
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
1414
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
12918 cbradney 1417
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1418
 
1419
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1420
has some text selected the value assigned to the first character
1421
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1422
selected item is used.
1423
</source>
15354 cbradney 1424
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1425
 
13480 subik 1426
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
12918 cbradney 1427
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
1428
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
1431
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1432
 
1433
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1434
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1435
</source>
15354 cbradney 1436
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1437
 
1438
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
1439
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
1442
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1443
 
1444
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1445
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1446
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1447
selected item is used.
1448
</source>
15354 cbradney 1449
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1450
 
13480 subik 1451
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
12918 cbradney 1452
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
1453
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
1456
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1457
 
1458
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1459
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1460
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1461
used.
1462
</source>
15354 cbradney 1463
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1464
 
1465
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
1466
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
1467
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1471
 
1472
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1473
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1474
</source>
15354 cbradney 1475
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1476
 
1477
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
1478
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
1481
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1482
 
1483
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1484
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1485
</source>
15354 cbradney 1486
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1487
 
1488
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
1489
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1490
  </message>
1491
  <message>
1492
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1493
 
1494
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1495
given the currently selected item is used.
1496
</source>
15354 cbradney 1497
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1498
 
1499
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
1500
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1501
  </message>
1502
  <message>
1503
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1504
 
1505
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1506
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1507
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1508
used.
1509
</source>
15354 cbradney 1510
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1511
 
1512
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1513
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1514
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
1517
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1518
 
1519
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1520
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1521
currently selected item is used.
1522
 
1523
May throw ValueError if the font cannot be found.
1524
</source>
15354 cbradney 1525
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1526
 
1527
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
1528
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
1529
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1530
 
1531
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1535
 
1536
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1537
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1538
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1539
currently selected item is used.
1540
 
1541
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1542
</source>
15354 cbradney 1543
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1544
 
1545
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
1546
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1547
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1548
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1549
 
1550
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
1551
  </message>
1552
  <message>
1553
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1554
 
1555
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1556
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1557
item is used.
1558
 
1559
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1560
</source>
15354 cbradney 1561
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1562
 
1563
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
1564
je uváděna v bodech.
1565
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1566
 
1567
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
1568
  </message>
1569
  <message>
1570
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1571
 
1572
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1573
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1574
 
1575
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1576
</source>
15354 cbradney 1577
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1578
 
1579
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
1580
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1581
 
1582
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
1583
  </message>
1584
  <message>
1585
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1586
 
1587
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1588
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1589
 
1590
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1591
</source>
15354 cbradney 1592
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1593
 
1594
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
1595
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1596
 
1597
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1601
 
1602
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1603
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1604
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1605
 
1606
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1607
</source>
15354 cbradney 1608
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1609
 
1610
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1611
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
1612
 
1613
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1617
 
1618
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
1619
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
1620
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
1621
selected item is used.
1622
 
1623
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1624
</source>
15354 cbradney 1625
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1626
 
1627
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
1628
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
1629
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1630
 
1631
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
1632
  </message>
1633
  <message>
1634
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1635
 
1636
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1637
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1638
selected item is used.
1639
</source>
15354 cbradney 1640
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1641
 
1642
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
1643
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1644
  </message>
1645
  <message>
1646
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1647
 
1648
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1649
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1650
given the currently selected item is used.
1651
</source>
15354 cbradney 1652
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1653
 
1654
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
1655
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
1656
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1657
  </message>
1658
  <message>
1659
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1660
 
1661
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1662
selected item is used.
1663
</source>
15354 cbradney 1664
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1665
 
1666
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1667
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1668
  </message>
1669
  <message>
1670
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1671
 
1672
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1673
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1674
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1675
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1676
used.
1677
</source>
15354 cbradney 1678
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1679
 
1680
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
1681
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1682
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1683
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1687
 
1688
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1689
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1690
and must not link to or be linked from any other frames already.
1691
 
1692
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1693
</source>
15354 cbradney 1694
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
12918 cbradney 1695
 
1696
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
1697
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
1698
 
1699
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
1700
  </message>
1701
  <message>
1702
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1703
 
1704
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1705
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1706
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1707
 
1708
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1709
</source>
15354 cbradney 1710
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 1711
 
1712
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1713
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1714
 
1715
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
1716
  </message>
1717
  <message>
1718
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1719
 
1720
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1721
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 1722
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1723
 
1724
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1725
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
1728
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1729
 
1730
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1731
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1732
 
1733
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1734
</source>
15354 cbradney 1735
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1736
 
1737
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1738
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1739
 
1740
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
1743
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1744
 
1745
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1746
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1747
</source>
15354 cbradney 1748
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
12918 cbradney 1749
 
1750
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
1751
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
1754
    <source>progressReset()
1755
 
1756
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1757
new progress bar use. See progressSet.
1758
</source>
15354 cbradney 1759
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 1760
 
1761
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
1764
    <source>progressTotal(max)
1765
 
1766
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1767
See progressSet.
1768
</source>
15354 cbradney 1769
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 1770
 
1771
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
1774
    <source>progressSet(nr)
1775
 
1776
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1777
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1778
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1779
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1780
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1781
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1782
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1783
</source>
15354 cbradney 1784
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 1785
 
1786
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
1787
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
1788
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
1789
Qt</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
1792
    <source>setCursor()
1793
 
1794
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1795
</source>
15354 cbradney 1796
    <translation type="obsolete">[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
12918 cbradney 1797
  </message>
1798
  <message>
1799
    <source>docChanged(bool)
1800
 
1801
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1802
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1803
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1804
</source>
15354 cbradney 1805
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 1806
 
1807
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
1808
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
1809
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
1810
  </message>
1811
</context>
1812
<context>
1813
  <name>@default</name>
1814
  <message>
1815
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1816
 
1817
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1818
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1819
the selection is returned.
1820
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1821
</source>
1822
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1823
 
1824
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
1825
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
1826
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
1525 cbradney 1829
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1830
 
1831
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
1832
If no document is open, returns a list of the default document colors.
1833
</source>
12918 cbradney 1834
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1835
 
13480 subik 1836
Vrátí seznam s názvy všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
1837
otevřen, vrátí seznam výchozích barev.</translation>
1135 cbradney 1838
  </message>
1839
  <message>
1525 cbradney 1840
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1841
 
1842
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
1843
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
1844
Returns true if a new document was created.
1845
</source>
12918 cbradney 1846
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1847
 
1848
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
1849
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
1850
pokud je dokument vytvořen.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1525 cbradney 1853
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1854
 
1855
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1856
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1857
</source>
12918 cbradney 1858
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1859
 
13480 subik 1860
Vrátí název výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1861
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
1525 cbradney 1864
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1865
 
1866
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1867
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1868
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1869
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1870
</source>
12918 cbradney 1871
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1872
 
1873
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
11938 subik 1874
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 1875
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
1876
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
1525 cbradney 1879
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 1880
 
1881
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1882
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1883
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1884
</source>
12918 cbradney 1885
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 1886
 
1887
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
1888
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
1889
úrovni skriptu.</translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
1525 cbradney 1892
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1893
 
1894
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1895
coordinates are given in the current measurement units of the document
1896
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1897
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1898
is not given Scribus will create one for you.
1899
 
1525 cbradney 1900
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1901
</source>
12918 cbradney 1902
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1903
 
13480 subik 1904
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho název. X, Y, W a H koordináty
11938 subik 1905
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
13480 subik 1906
&quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
1907
&quot;name&quot; zadáno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 1908
 
13480 subik 1909
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat název.</translation>
1135 cbradney 1910
  </message>
1911
  <message>
1525 cbradney 1912
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1913
 
1914
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1915
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 1916
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 1917
</source>
12918 cbradney 1918
    <translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1919
 
1920
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
11938 subik 1921
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
1525 cbradney 1922
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 1923
  </message>
1924
  <message>
1525 cbradney 1925
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1926
 
1927
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 1928
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 1929
</source>
12918 cbradney 1930
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1931
 
1932
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
1933
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
1934
  </message>
1935
  <message>
3064 cbradney 1936
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1937
 
1938
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1939
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1940
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1941
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1942
master page for the new page.
1943
 
1944
May raise IndexError if the page number is out of range
1945
</source>
12918 cbradney 1946
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3846 subik 1947
 
1948
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1949
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1950
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1951
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1952
master page for the new page.
1953
 
1954
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 1955
  </message>
1956
  <message>
1957
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
1958
 
1959
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
1960
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1961
</source>
12281 cbradney 1962
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 1963
 
1964
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
1965
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 1966
  </message>
3824 cbradney 1967
  <message>
1968
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1969
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
1970
 
1971
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1972
following meaning:
1973
 
1974
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1975
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1976
 
1977
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1978
margins
1979
 
1980
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1981
 
1982
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1983
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1984
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1985
 
1986
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1987
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1988
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1989
 
1990
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
1991
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
1992
PAGE_4 is 4-fold.
1993
 
1994
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
1995
Indexed from 0 (0 = first).
1996
 
11345 subik 1997
numPage = Number of pages to be created.
1998
 
3824 cbradney 1999
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2000
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2001
is not in points, make sure to account for this.
2002
 
2003
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 2004
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 2005
 
2006
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2007
</source>
12281 cbradney 2008
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 2009
 
11345 subik 2010
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 2011
 
2012
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2013
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2014
 
11345 subik 2015
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 2016
 
2017
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2018
 
2019
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2020
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2021
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2022
 
2023
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2024
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2025
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2026
 
2027
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2028
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2029
PAGE_4 is 4-fold.
2030
 
2031
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2032
Indexed from 0 (0 = first).
2033
 
6434 cbradney 2034
numPage = Number of pages to be created.
2035
 
2036
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2037
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2038
is not in points, make sure to account for this.
2039
 
11345 subik 2040
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 2041
 
11345 subik 2042
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 2043
  </message>
1135 cbradney 2044
  <message>
1525 cbradney 2045
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2046
 
2047
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2048
has some text selected the value assigned to the first character
2049
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2050
selected item is used.
2051
</source>
12918 cbradney 2052
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2053
 
13480 subik 2054
Vrátí název písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
1135 cbradney 2055
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
2056
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
1525 cbradney 2059
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2060
 
2061
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2063
</source>
12918 cbradney 2064
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2065
 
2066
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
2067
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2068
  </message>
2069
  <message>
1525 cbradney 2070
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2071
 
2072
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2073
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2074
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2075
selected item is used.
2076
</source>
12918 cbradney 2077
    <translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2078
 
13480 subik 2079
Vrátí obsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
1135 cbradney 2080
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
2081
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2082
  </message>
2083
  <message>
1525 cbradney 2084
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2085
 
2086
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2087
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2088
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2089
used.
2090
</source>
12918 cbradney 2091
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2092
 
2093
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
2094
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
2095
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2096
  </message>
2097
  <message>
1525 cbradney 2098
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2099
 
2100
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2101
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2102
</source>
12918 cbradney 2103
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2104
 
2105
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
2106
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2107
  </message>
2108
  <message>
1525 cbradney 2109
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2110
 
2111
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2112
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2113
</source>
12918 cbradney 2114
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2115
 
2116
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
2117
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2118
  </message>
2119
  <message>
1525 cbradney 2120
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2121
 
2122
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2123
given the currently selected item is used.
2124
</source>
12918 cbradney 2125
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2126
 
2127
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
2128
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2129
  </message>
2130
  <message>
1525 cbradney 2131
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2132
 
2133
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 2134
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 2135
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2136
used.
2137
</source>
12918 cbradney 2138
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2139
 
2140
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
11938 subik 2141
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
1135 cbradney 2142
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2143
  </message>
2144
  <message>
1525 cbradney 2145
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2146
 
2147
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2148
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2149
currently selected item is used.
2150
 
2151
May throw ValueError if the font cannot be found.
2152
</source>
12918 cbradney 2153
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2154
 
2155
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
2156
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
2157
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2158
 
2159
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
2160
  </message>
2161
  <message>
1525 cbradney 2162
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2163
 
2164
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2165
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2166
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2167
currently selected item is used.
2168
 
1525 cbradney 2169
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 2170
</source>
12918 cbradney 2171
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2172
 
2173
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2174
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 2175
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 2176
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2177
 
2178
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
1525 cbradney 2181
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2182
 
2183
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2184
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2185
item is used.
2186
 
2187
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2188
</source>
12918 cbradney 2189
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2190
 
2191
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
2192
je uváděna v bodech.
2193
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2194
 
2195
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
1525 cbradney 2198
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2199
 
2200
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2201
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2202
 
2203
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2204
</source>
12918 cbradney 2205
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2206
 
2207
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
2208
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2209
 
2210
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
1525 cbradney 2213
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2214
 
2215
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2216
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2217
 
2218
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2219
</source>
12918 cbradney 2220
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2221
 
2222
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
2223
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2224
 
2225
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
2226
  </message>
2227
  <message>
1525 cbradney 2228
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2229
 
2230
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2231
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2232
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2233
 
2234
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2235
</source>
12918 cbradney 2236
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2237
 
2238
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
2239
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
2240
 
2241
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
2242
  </message>
2243
  <message>
1525 cbradney 2244
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2245
 
2246
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2247
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2248
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2249
selected item is used.
2250
 
2251
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2252
</source>
12918 cbradney 2253
    <translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2254
 
2255
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
2256
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
2257
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2258
 
2259
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
2260
  </message>
2261
  <message>
1525 cbradney 2262
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2263
 
2264
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2265
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2266
selected item is used.
2267
</source>
12918 cbradney 2268
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2269
 
2270
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
2271
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2272
  </message>
2273
  <message>
1525 cbradney 2274
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2275
 
2276
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2277
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2278
given the currently selected item is used.
2279
</source>
12918 cbradney 2280
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2281
 
2282
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
2283
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
2284
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
1525 cbradney 2287
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2288
 
2289
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2290
selected item is used.
2291
</source>
12918 cbradney 2292
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2293
 
11938 subik 2294
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2295
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2296
  </message>
2297
  <message>
1525 cbradney 2298
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2299
 
2300
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2301
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2302
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2303
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2304
used.
2305
</source>
12918 cbradney 2306
    <translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2307
 
2308
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
2309
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 2310
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 2311
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
1525 cbradney 2314
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2315
 
2316
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2317
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2318
and must not link to or be linked from any other frames already.
2319
 
2320
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2321
</source>
12918 cbradney 2322
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2323
 
2324
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
2325
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
2326
 
2327
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
1525 cbradney 2330
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2331
 
2332
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2333
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 2334
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 2335
 
2336
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2337
</source>
12918 cbradney 2338
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2339
 
2340
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 2341
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 2342
 
2343
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
1525 cbradney 2346
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2347
 
2348
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2349
currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 2350
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2351
 
11938 subik 2352
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
1135 cbradney 2353
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
1525 cbradney 2356
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2357
 
2358
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
2359
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
2360
the value of the named color from the default document colors.
2361
 
1525 cbradney 2362
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2363
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2364
</source>
12918 cbradney 2365
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2366
 
2367
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
13480 subik 2368
žádný dokument, vrátí složky výchozí barvy &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2369
 
2370
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
2371
ValueError (chybné parametry).</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
1525 cbradney 2374
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2375
 
2376
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
2377
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
2378
Color components should be in the range from 0 to 255.
2379
 
1525 cbradney 2380
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2381
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2382
</source>
12918 cbradney 2383
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2384
 
2385
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
13480 subik 2386
Každá z barevných složek musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 2387
 
2388
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2389
(chybné parametry).</translation>
2390
  </message>
2391
  <message>
1525 cbradney 2392
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2393
 
2394
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
2395
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
2396
&quot;None&quot; - transparent.
2397
 
2398
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
2399
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
2400
 
1525 cbradney 2401
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2402
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2403
</source>
12918 cbradney 2404
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2405
 
2406
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
2407
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
2408
průhlednou &quot;None&quot;.
2409
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
2410
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
2411
 
2412
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2413
(chybné parametry).</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
1525 cbradney 2416
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2417
 
2418
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
2419
 
1525 cbradney 2420
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2421
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2422
</source>
12918 cbradney 2423
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2424
 
2425
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
2426
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
2427
(chybné parametry).</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
1525 cbradney 2430
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 2431
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 2432
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2433
 
2434
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
2435
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
2436
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
2437
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
2438
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
2439
 
2440
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
2441
at 1.
2442
 
2443
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
2444
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
2445
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
2446
can be binary-ORed with button constants:
2447
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
2448
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
2449
 
2450
Usage examples:
1525 cbradney 2451
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
2452
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 2453
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 2454
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2455
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2456
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2457
 
2458
Defined button and icon constants:
2459
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
2460
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2461
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2462
</source>
12918 cbradney 2463
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 2464
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2465
 
2466
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
2467
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
2468
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
2469
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
2470
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
2471
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
2472
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
2473
v binárním OR s BUTTON konstantami:
2474
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
2475
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
2476
Příklady:
1525 cbradney 2477
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
2478
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 2479
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 2480
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
2481
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2482
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2483
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2484
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
2485
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
2486
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2487
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
1525 cbradney 2490
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2491
 
1525 cbradney 2492
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
2493
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 2494
 
1525 cbradney 2495
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 2496
</source>
12918 cbradney 2497
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2498
 
2499
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
2500
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
13480 subik 2501
text &quot;message&quot; a může zobrazit výchozí hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 2502
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 2503
  </message>
2504
  <message>
1525 cbradney 2505
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 2506
 
2507
Closes the current document without prompting to save.
2508
 
2509
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
2510
</source>
12918 cbradney 2511
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 2512
 
2513
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
2514
 
2515
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
1525 cbradney 2518
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2519
 
2520
Returns true if there is a document open.
2521
</source>
12918 cbradney 2522
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2523
 
2524
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
1525 cbradney 2527
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2528
 
2529
Opens the document &quot;name&quot;.
2530
 
2531
May raise ScribusError if the document could not be opened.
2532
</source>
12918 cbradney 2533
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2534
 
2535
Otevře dokument &quot;name&quot;.
2536
 
2537
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
2538
  </message>
2539
  <message>
1525 cbradney 2540
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 2541
 
2542
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
2543
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
2544
save file dialog.
2545
 
2546
If the save fails, there is currently no way to tell.
2547
</source>
12918 cbradney 2548
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 2549
 
2550
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
2551
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
2552
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
1525 cbradney 2555
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2556
 
2557
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
2558
relative path).
2559
 
2560
May raise ScribusError if the save fails.
2561
</source>
12918 cbradney 2562
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2563
 
2564
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
2565
relativní cesta souborového systému.
2566
 
2567
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
2568
  </message>
2569
  <message>
1525 cbradney 2570
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2571
 
2572
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 2573
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2574
constants.
2575
</source>
12281 cbradney 2576
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2577
 
2578
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
11938 subik 2579
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
1135 cbradney 2580
  </message>
2581
  <message>
1525 cbradney 2582
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 2583
 
2584
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 2585
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2586
 
2587
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
2588
</source>
12918 cbradney 2589
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
1135 cbradney 2590
 
2591
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
2592
konstanty UNIT_*.
2593
 
2594
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
1525 cbradney 2597
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 2598
 
2599
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
2600
of the UNIT_* constants:
2601
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2602
</source>
12918 cbradney 2603
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 2604
 
2605
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
2606
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
1525 cbradney 2609
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 2610
 
2611
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
2612
current document.
2613
</source>
12918 cbradney 2614
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 2615
 
2616
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
1525 cbradney 2619
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 2620
 
2621
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
2622
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
2623
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
2624
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
2625
</source>
12918 cbradney 2626
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 2627
 
2628
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
2629
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 2630
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
2631
</translation>
1135 cbradney 2632
  </message>
2633
  <message>
1525 cbradney 2634
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2635
 
2636
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
2637
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2638
</source>
12918 cbradney 2639
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2640
 
13480 subik 2641
Vrátí název barvy čar objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2642
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
1525 cbradney 2645
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2646
 
2647
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2648
is not given the currently selected Item is used.
2649
</source>
12918 cbradney 2650
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2651
 
13480 subik 2652
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2653
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2654
  </message>
2655
  <message>
1525 cbradney 2656
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2657
 
2658
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
2659
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2660
</source>
12918 cbradney 2661
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2662
 
2663
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
2664
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
1525 cbradney 2667
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 2668
 
2669
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2670
the currently selected item is used. The join types are:
2671
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2672
</source>
12281 cbradney 2673
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 2674
 
13480 subik 2675
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2676
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2677
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
2678
  </message>
2679
  <message>
1525 cbradney 2680
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2681
 
2682
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2683
currently selected item is used. The cap types are:
2684
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
2685
</source>
12918 cbradney 2686
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2687
 
13480 subik 2688
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2689
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2690
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
2691
  </message>
2692
  <message>
1525 cbradney 2693
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2694
 
2695
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2696
currently selected item is used. Line style constants are:
2697
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
2698
</source>
12918 cbradney 2699
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2700
 
13480 subik 2701
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2702
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2703
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
2704
  </message>
2705
  <message>
1525 cbradney 2706
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2707
 
2708
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2709
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2710
</source>
12918 cbradney 2711
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2712
 
2713
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
2714
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2715
  </message>
2716
  <message>
1525 cbradney 2717
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2718
 
2719
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
2720
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2721
</source>
12918 cbradney 2722
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2723
 
2724
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
2725
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
1525 cbradney 2728
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2729
 
2730
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
2731
given the currently selected item is used.
2732
</source>
12918 cbradney 2733
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2734
 
13480 subik 2735
Vrátí název souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1135 cbradney 2736
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
1525 cbradney 2739
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 2740
 
2741
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
2742
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 2743
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2744
for reference.
2745
</source>
12918 cbradney 2746
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 2747
 
2748
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
2749
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 2750
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
1135 cbradney 2751
  </message>
2752
  <message>
1525 cbradney 2753
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2754
 
2755
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
2756
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2757
is used.
2758
</source>
12918 cbradney 2759
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2760
 
2761
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
2762
hodinových ručiček je kladné.
2763
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
1525 cbradney 2766
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2767
 
2768
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
2769
</source>
12918 cbradney 2770
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2771
 
13480 subik 2772
Vrátí seznam, který obsahuje názvy všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1135 cbradney 2773
  </message>
2774
  <message>
1525 cbradney 2775
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2776
 
2777
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
2778
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
2779
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
2780
belongs to a group, the whole group is moved.
2781
</source>
12918 cbradney 2782
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2783
 
2784
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
11938 subik 2785
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 2786
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
13480 subik 2787
Jestliže objekt &quot;name&quot; patří do skupiny objektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1135 cbradney 2788
  </message>
2789
  <message>
1525 cbradney 2790
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2791
 
2792
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2793
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2794
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
2795
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2796
given the currently selected item is used.
2797
</source>
12281 cbradney 2798
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2799
 
2800
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
2801
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
2802
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2803
  </message>
2804
  <message>
1525 cbradney 2805
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2806
 
2807
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
2808
is not given the currently selected item is used.
2809
</source>
12918 cbradney 2810
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2811
 
2812
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
2813
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
1525 cbradney 2816
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2817
 
2818
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
2819
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
2820
second selected Object and so on.
2821
</source>
12918 cbradney 2822
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2823
 
13480 subik 2824
Vrátí název vybraného objektu. Jestliže je zadaný &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1135 cbradney 2825
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
1525 cbradney 2828
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2829
 
2830
Returns the number of selected objects.
2831
</source>
12918 cbradney 2832
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2833
 
2834
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
2835
  </message>
2836
  <message>
1525 cbradney 2837
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2838
 
2839
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
2840
</source>
12918 cbradney 2841
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2842
 
2843
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
1525 cbradney 2846
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 2847
 
2848
Deselects all objects in the whole document.
2849
</source>
12918 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">deselectAll()
1135 cbradney 2851
 
2852
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
1525 cbradney 2855
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 2856
 
2857
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
2858
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
2859
items are used.
2860
</source>
12918 cbradney 2861
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
1135 cbradney 2862
 
2863
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
2864
použijí se vybrané objekty.</translation>
2865
  </message>
2866
  <message>
1525 cbradney 2867
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2868
 
2869
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 2870
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2871
 
2872
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
2873
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
1525 cbradney 2876
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2877
 
2878
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
2879
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
2880
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
2881
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
2882
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2883
 
2884
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
2885
</source>
12918 cbradney 2886
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2887
 
2888
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
2889
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
2890
musí být větší než 0.
2891
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2892
 
2893
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
1525 cbradney 2896
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2897
 
2898
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
2899
not given the currently selected item is used.
2900
 
2901
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2902
</source>
12918 cbradney 2903
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2904
 
2905
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
2906
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2907
 
2908
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
2909
  </message>
2910
  <message>
1525 cbradney 2911
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2912
 
2913
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
2914
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
2915
means 100 %.
2916
 
2917
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2918
</source>
12918 cbradney 2919
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2920
 
2921
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
2922
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2923
Číslo 1 znamená 100%.
2924
 
2925
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
1525 cbradney 2928
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2929
 
1525 cbradney 2930
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 2931
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
2932
if locked.
2933
</source>
12918 cbradney 2934
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2935
 
2936
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
2937
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2938
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
1525 cbradney 2941
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2942
 
2943
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
2944
currently selected item is used.
2945
</source>
12918 cbradney 2946
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2947
 
2948
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
2949
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
2950
  </message>
2951
  <message>
1525 cbradney 2952
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2953
 
2954
Returns a list with the names of all available fonts.
2955
</source>
12918 cbradney 2956
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2957
 
13480 subik 2958
Vrátí seznam s názvy dostupných písem.</translation>
1135 cbradney 2959
  </message>
2960
  <message>
1525 cbradney 2961
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2962
 
1525 cbradney 2963
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 2964
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
2965
</source>
12918 cbradney 2966
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2967
 
2968
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
2969
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
1525 cbradney 2972
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2973
 
2974
Returns a list with the names of all defined layers.
2975
</source>
12918 cbradney 2976
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2977
 
13480 subik 2978
Vrátí seznam s názvy všech vrstev.</translation>
1135 cbradney 2979
  </message>
2980
  <message>
1525 cbradney 2981
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2982
 
2983
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
2984
 
1525 cbradney 2985
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2986
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2987
</source>
12918 cbradney 2988
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2989
 
2990
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
2991
 
2992
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
2993
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
1525 cbradney 2996
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 2997
 
2998
Returns the name of the current active layer.
2999
</source>
12918 cbradney 3000
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 3001
 
13480 subik 3002
Vrátí název aktuální vrstvy.</translation>
1135 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
1525 cbradney 3005
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3006
 
3007
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
3008
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3009
 
1525 cbradney 3010
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3011
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3012
</source>
12918 cbradney 3013
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3014
 
3015
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
3016
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3017
 
3018
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3019
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
1525 cbradney 3022
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 3023
 
3024
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
3025
the layer is invisible.
3026
 
1525 cbradney 3027
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3028
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3029
</source>
12918 cbradney 3030
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 3031
 
3032
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
3033
false, bude vrstva neviditelná.
3034
 
3035
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3036
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
1525 cbradney 3039
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 3040
 
3041
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 3042
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 3043
 
1525 cbradney 3044
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3045
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3046
</source>
12281 cbradney 3047
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 3048
 
3049
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
3050
false, nebude vrstva tisknuta.
3051
 
3052
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3053
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
1525 cbradney 3056
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3057
 
1525 cbradney 3058
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
3059
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 3060
 
1525 cbradney 3061
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3062
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3063
</source>
12918 cbradney 3064
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3065
 
3066
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
3067
nebo vrstva neexistuje.
3068
 
3069
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
3070
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
3071
  </message>
3072
  <message>
1525 cbradney 3073
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 3074
 
3075
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
3076
 
1525 cbradney 3077
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3078
</source>
12918 cbradney 3079
    <translation type="obsolete">createLayer(layer)
1135 cbradney 3080
 
3081
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
3082
 
3083
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
1525 cbradney 3086
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3087
 
3088
Returns a string with the -lang value.
3089
</source>
12918 cbradney 3090
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3091
 
11938 subik 3092
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
1135 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
1525 cbradney 3095
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3096
 
3097
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
3098
The coordinates are given in the current measurement units of the document
3099
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3100
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
3101
is not given Scribus will create one for you.
3102
 
1525 cbradney 3103
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3104
</source>
12918 cbradney 3105
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3106
 
13480 subik 3107
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3108
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3109
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3110
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3111
 
13480 subik 3112
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.</translation>
1135 cbradney 3113
  </message>
3114
  <message>
1525 cbradney 3115
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3116
 
3117
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
3118
coordinates are given in the current measurement units of the document.
3119
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
3120
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
3121
create one for you.
3122
 
1525 cbradney 3123
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3124
</source>
12918 cbradney 3125
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3126
 
13480 subik 3127
Vytvoří novoý obrázkový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3128
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3129
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3130
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3131
 
13480 subik 3132
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3133
  </message>
3134
  <message>
1525 cbradney 3135
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3136
 
3137
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
3138
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
3139
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3140
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
3141
given Scribus will create one for you.
3142
 
1525 cbradney 3143
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3144
</source>
12918 cbradney 3145
    <translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3146
 
13480 subik 3147
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3148
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3149
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3150
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3151
 
13480 subik 3152
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
1525 cbradney 3155
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3156
 
3157
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
3158
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
3159
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
3160
object because you need this name for further access to that object. If
3161
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3162
 
1525 cbradney 3163
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3164
</source>
12918 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3166
 
13480 subik 3167
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3168
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3169
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3170
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3171
 
13480 subik 3172
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.</translation>
1135 cbradney 3173
  </message>
3174
  <message>
1525 cbradney 3175
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3176
 
3177
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
3178
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3179
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
3180
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3181
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
3182
Scribus will create one for you.
3183
 
1525 cbradney 3184
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3185
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3186
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3187
</source>
12918 cbradney 3188
    <translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3189
 
13480 subik 3190
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její název.
11938 subik 3191
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3192
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3193
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3194
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
3195
 
13480 subik 3196
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, který již existuje.
1135 cbradney 3197
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
1525 cbradney 3200
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3201
 
3202
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
3203
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3204
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
3205
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
3206
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
3207
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
3208
identifier for the object because you need this name for further access to that
3209
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3210
 
1525 cbradney 3211
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3212
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3213
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3214
</source>
12918 cbradney 3215
    <translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3216
 
13480 subik 3217
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3218
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3219
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3220
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3221
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
3222
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
3223
bod jako první.
3224
 
13480 subik 3225
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3226
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
1525 cbradney 3229
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3230
 
3231
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
3232
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
3233
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
3234
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
3235
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
3236
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
3237
should be a unique identifier for the object because you need this name for
3238
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
3239
for you.
3240
 
1525 cbradney 3241
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3242
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 3243
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3244
</source>
12918 cbradney 3245
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3246
 
13480 subik 3247
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3248
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3249
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3250
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3251
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
3252
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
3253
 
13480 subik 3254
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3255
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
3256
  </message>
3257
  <message>
1525 cbradney 3258
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3259
 
3260
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
3261
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
3262
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
3263
unique identifier for the object because you need this name for further access
3264
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3265
 
1525 cbradney 3266
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3267
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 3268
</source>
12918 cbradney 3269
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3270
 
13480 subik 3271
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho název.
11938 subik 3272
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
13480 subik 3273
Název &quot;name&quot; musí být jedinečný řetězec.
3274
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus název vytvoří sám.
1135 cbradney 3275
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
3276
křivky &quot;beziercurve&quot;.
3277
 
13480 subik 3278
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte název, které již existuje.
1135 cbradney 3279
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
3280
  </message>
3281
  <message>
1525 cbradney 3282
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3283
 
3284
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
3285
selected item is deleted.
3286
</source>
12918 cbradney 3287
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3288
 
3289
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3290
  </message>
3291
  <message>
1525 cbradney 3292
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 3293
 
3294
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3295
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
3296
is not passed, text flow is toggled.
3297
</source>
12281 cbradney 3298
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 3299
 
3300
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
3301
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
3302
zadáno, stav se obrátí.</translation>
3303
  </message>
3304
  <message>
1525 cbradney 3305
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3306
 
3307
Test if an object with specified name really exists in the document.
3308
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
3309
returns True if there is something selected.
3310
</source>
12918 cbradney 3311
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3312
 
3313
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
3314
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
1525 cbradney 3317
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3318
 
3319
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 3320
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 3321
</source>
12918 cbradney 3322
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3323
 
3324
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
3325
použije vybraný objekt.</translation>
3326
  </message>
3327
  <message>
1525 cbradney 3328
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3329
 
3330
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
3331
</source>
12918 cbradney 3332
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3333
 
3334
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
3335
  </message>
3336
  <message>
1525 cbradney 3337
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3338
 
3339
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
3340
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
3341
</source>
12918 cbradney 3342
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3343
 
3344
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
3345
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
3346
  </message>
3347
  <message>
1525 cbradney 3348
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 3349
 
3350
Redraws all pages.
3351
</source>
12918 cbradney 3352
    <translation type="obsolete">Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
1525 cbradney 3355
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3356
 
3357
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
3358
 
3359
May raise ScribusError if the save failed.
3360
</source>
12918 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3362
 
3363
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
3364
  </message>
3365
  <message>
1525 cbradney 3366
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 3367
 
3368
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
3369
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
3370
page number is.
3371
 
3372
May raise IndexError if the page number is out of range
3373
</source>
12918 cbradney 3374
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
1135 cbradney 3375
 
3376
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
3377
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
3378
 
3379
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
3380
  </message>
3381
  <message>
1525 cbradney 3382
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 3383
 
3384
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 3385
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 3386
just sets the page that script commands will operates on.
3387
 
3388
May raise IndexError if the page number is out of range.
3389
</source>
12281 cbradney 3390
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 3391
 
3392
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
3393
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
3394
příkazy).
3395
 
3396
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
1525 cbradney 3399
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 3400
 
3401
Returns the number of pages in the document.
3402
</source>
12918 cbradney 3403
    <translation type="obsolete">Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 3404
  </message>
3405
  <message>
1525 cbradney 3406
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3407
 
3408
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 3409
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3410
</source>
12918 cbradney 3411
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3412
 
3413
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
11938 subik 3414
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
1135 cbradney 3415
  </message>
3416
  <message>
1525 cbradney 3417
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 3418
 
3419
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 3420
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3421
 
3422
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
3423
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
3424
</source>
12918 cbradney 3425
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
1135 cbradney 3426
 
3427
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
11938 subik 3428
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
1135 cbradney 3429
Např.:
3430
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
3431
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
3432
  </message>
3433
  <message>
1525 cbradney 3434
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 3435
 
3436
See getHGuides.
3437
</source>
12918 cbradney 3438
    <translation type="obsolete">Viz getHGuides().</translation>
1135 cbradney 3439
  </message>
3440
  <message>
1525 cbradney 3441
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 3442
 
3443
See setHGuides.
3444
</source>
12918 cbradney 3445
    <translation type="obsolete">Viz setHGuides().</translation>
1135 cbradney 3446
  </message>
3447
  <message>
1525 cbradney 3448
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 3449
 
1525 cbradney 3450
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
3451
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 3452
</source>
12918 cbradney 3453
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 3454
 
11938 subik 3455
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
1135 cbradney 3456
a getPageMargins()</translation>
3457
  </message>
3458
  <message>
1525 cbradney 3459
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 3460
 
3461
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 3462
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
3463
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 3464
the page...
3465
</source>
12918 cbradney 3466
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 3467
 
3468
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 3469
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 3470
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
1525 cbradney 3473
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3474
 
3475
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
3476
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3477
currently selected item is used.
3478
</source>
12918 cbradney 3479
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3480
 
13480 subik 3481
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je název
1135 cbradney 3482
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
3483
vybraný objekt.</translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
1525 cbradney 3486
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3487
 
3488
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
3489
is not given the currently selected item is used.
3490
</source>
12918 cbradney 3491
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3492
 
13480 subik 3493
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objektu &quot;name&quot;.
1135 cbradney 3494
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
1525 cbradney 3497
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3498
 
3499
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
3500
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
3501
given the currently selected item is used.
3502
 
3503
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
3504
</source>
12918 cbradney 3505
    <translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3506
 
13480 subik 3507
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 3508
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 3509
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3510
 
3511
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
1525 cbradney 3514
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3515
 
3516
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
3517
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
3518
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
3519
is used.
3520
 
3521
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
3522
</source>
12918 cbradney 3523
    <translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3524
 
13480 subik 3525
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 3526
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 3527
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3528
 
3529
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
3530
  </message>
3531
  <message>
1525 cbradney 3532
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3533
 
3534
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
3535
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 3536
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3537
</source>
12918 cbradney 3538
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3539
 
13480 subik 3540
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1135 cbradney 3541
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 3542
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1135 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
1525 cbradney 3545
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3546
 
3547
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
3548
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 3549
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3550
</source>
12918 cbradney 3551
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3552
 
13480 subik 3553
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1135 cbradney 3554
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 3555
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1135 cbradney 3556
  </message>
3557
  <message>
1525 cbradney 3558
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3559
 
3560
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
3561
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 3562
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 3563
</source>
12918 cbradney 3564
    <translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3565
 
13480 subik 3566
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1135 cbradney 3567
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
11938 subik 3568
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1135 cbradney 3569
  </message>
3570
  <message>
1525 cbradney 3571
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3572
 
3573
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
3574
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
3575
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3576
Item is used.
3577
 
3578
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
3579
</source>
12918 cbradney 3580
    <translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3581
 
3582
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 3583
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 3584
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3585
 
3586
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
1525 cbradney 3589
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3590
 
3591
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
3592
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3593
 
3594
May raise ValueError if the corner radius is negative.
3595
</source>
12918 cbradney 3596
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3597
 
3598
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
3599
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3600
 
3601
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
3602
  </message>
3603
  <message>
1525 cbradney 3604
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3605
 
3606
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
3607
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3608
 
1525 cbradney 3609
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 3610
</source>
12918 cbradney 3611
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3612
 
13480 subik 3613
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
1135 cbradney 3614
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
3615
 
3616
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
1525 cbradney 3619
    <source>progressReset()
1135 cbradney 3620
 
3621
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3622
new progress bar use. See progressSet.
3623
</source>
12918 cbradney 3624
    <translation type="obsolete">progressReset()
1135 cbradney 3625
 
3626
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
3627
  </message>
3628
  <message>
1525 cbradney 3629
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 3630
 
1525 cbradney 3631
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 3632
See progressSet.
3633
</source>
12918 cbradney 3634
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
1135 cbradney 3635
 
3636
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
1525 cbradney 3639
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 3640
 
3641
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3642
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the