AIPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Group%1 Ομαδοποίηση Generating Items Δημιουργία αντικειμένων About About Scribus %1 Σχετικά με το Scribus %1 %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 SVN Revision: %1 Using Ghostscript version %1 Χρησιμοποιώντας το Ghostscript με έκδοση %1 No Ghostscript version available Μη διαθέσιμη έκδοση Ghostscript Build ID: ID κατασκευής: &About &Σχετικά Development Team: Ομάδα ανάπτυξης: Haiku Port: Contributions from: Συντελεστές: Mac OS&#174; X Aqua Port: Μεταφορά σε Mac OS&#174; X Aqua: Windows&#174; Port: Μεταφορά σε Windows&#174;: Official Documentation: Επίσημη τεκμηρίωση: Other Documentation: Επιπλέον τεκμηρίωση: Tango Project Icons: A&uthors Συ&γγραφείς Official Translations and Translators: Επίσημες μεταφράσεις και μεταφραστές: Previous Translation Contributors: Προηγούμενη συντελεστές μετάφρασης: &Translations &Μεταφράσεις Scribus 1.5.1+ Icon Set: Homepage Αρχική σελίδα Online Reference Ενεργή αναφορά βοήθειας Wiki Wiki Bugs and Feature Requests Σφάλματα και αιτήσεις χαρακτηριστικών Mailing List Λίστα αλληλογραφίας &Online Σε &σύνδεση &Updates Ενη&μέρωση &Close &Κλείσιμο Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Έκδοση Scribus Check for Updates Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. AboutPlugins Filename: Όνομα αρχείου: Version: Έκδοση: Enabled: Ενεργοποιημένα: Release Date: Ημερομηνία έκδοσης: Description: Περιγραφή: Author(s): Συγγραφέας(εις): Copyright: Πνευματικά δικαιώματα: License: Άδεια: Scribus: About Plug-ins Scribus: Σχετικά με τα πρόσθετα ActionManager &New &Νέο &Open... Ά&νοιγμα... &Close &Κλείσιμο &Save Απο&θήκευση Save &As... Αποθήκευση &ως... Re&vert to Saved Επαναφορά στο απο&θηκευμένο Collect for O&utput... Συλλογή για έ&ξοδο... Get Text... Λήψη κειμένου... Append &Text... Προσθήκη &κειμένου... Get Image... Λήψη εικόνας... Save &Text... Αποθήκευση &κειμένου... Save as &EPS... Αποθήκευση σελίδας ως &EPS... Save as P&DF... Αποθήκευση ως P&DF... Document &Setup... &Ρύθμιση εγγράφου... P&references... &Προτιμήσεις... &Print... &Εκτύπωση... Print Previe&w &Προεπισκόπηση εκτύπωσης &Quit Έ&ξοδος &Undo Α&ναίρεση &Redo Επανα&φορά &Item Action Mode Λειτουργία ενέργειας &αντικειμένου Cu&t Α&ποκοπή &Copy &Αντιγραφή &Paste Επι&κόλληση Paste (&Absolute) Επικόλληση (&απόλυτη) Paste Image from Clipboard C&lear &Καθαρισμός T&runcate Select &All Επιλογή όλ&ων &Deselect All Α&ποεπιλογή όλων &Search/Replace... &Αναζήτηση/αντικατάσταση... Edit Image... Επεξεργασία εικόνας... S&tyles... Σ&τυλ... Marks... Notes Styles... &Master Pages... Πρ&ωτότυπες σελίδες... &JavaScripts... &JavaScripts... %1 pt %1 σημ &Other... Άλλ&ο... &Left &Αριστερά &Center Στο &κέντρο &Right &Δεξιά &Block &Τμήμα &Forced &Εξαναγκασμός &Normal &Κανονικό &Underline &Υπογράμμιση Underline &Words Υπογράμμιση λέ&ξεων &Strike Through &Επιγράμμιση &All Caps Ό&λα κεφαλαία Small &Caps Μικρά κε&φαλαία Su&perscript Εκ&θέτης Su&bscript &Δείκτης &Outline type effect &Περίγραμμα S&hadow &Σκιά &Image Effects Εφέ &εικόνας &Tabulators... &Στηλοθέτες... D&uplicate &Αντίγραφο &Multiple Duplicate &Πολλαπλό αντίγραφο &Transform &Delete &Διαγραφή &Group &Ομάδα &Ungroup &Αναίρεση ομάδας Adjust Group Is &Locked Είναι κ&λειδωμένο Si&ze is Locked &Μέγεθος κλειδωμένο &Printing Enabled &Ενεργοποιημένη εκτύπωση &Flip Horizontally &Αναστροφή οριζόντια &Flip Vertically Α&ναστροφή κατακόρυφα Lower to &Bottom Βύθιση στο &τέλος Raise to &Top Ανύψωση στην &κορυφή &Lower &Βύθιση &Raise &Ανύψωση &Attributes... &Ιδιότητες... More Info... Περισσότερες πληροφορίες... I&mage Visible &Ορατή εικόνα &Update Image &Ενημέρωση εικόνας Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame Adjust Frame Height to Text Adjust Frame to Image Προσαρμογή πλαισίου στην εικόνα Embed Image Extended Image Properties Επεκταμένες ιδιότητες εικόνας &Low Resolution &Χαμηλή ανάλυση &Normal Resolution &Κανονική ανάλυση &Full Resolution &Υψηλή ανάλυση Is PDF &Bookmark Είναι &σελιδοδείκτης PDF Is PDF A&nnotation Είναι επισήμανσ&η PDF Annotation P&roperties &Ιδιότητες επισήμανσης Field P&roperties Ιδιότητες &πεδίου &Edit Shape... &Επεξεργασία σχήματος... &Attach Text to Path &Προσάρτηση κειμένου στη διαδρομή &Detach Text from Path &Αποπροσάρτηση κειμένου από διαδρομή &Combine Polygons &Συνδυασμός πολυγώνων Split &Polygons Διαίρεση &πολυγώνων &Bezier Curve Κα&μπύλη Bezier &Image Frame &Πλαίσιο εικόνας &Outlines Convert to oulines &Περιγράμματα &Polygon &Πολύγωνο &Text Frame Πλαίσιο &κειμένου Edit Weld &Glyph... &Γλυφή... Sample Text Δείγμα κειμένου Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks &Insert... &Εισαγωγή... Im&port... Ει&σαγωγή... &Delete... &Διαγραφή... &Copy... &Αντιγραφή... &Move... &Μετακίνηση... &Apply Master Page... &Εφαρμογή πρωτότυπης σελίδας... Convert to Master Page... Μετατροπή σε πρωτότυπη σελίδα... Manage &Guides... Διαχείριση &οδηγών... Manage Page Properties... Διαχείριση ιδιοτήτων σελίδας... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Preview Mode Προεπισκόπηση Edit in Preview Mode Toggle Color Management System Show &Margins Εμφάνιση περι&θωρίων Show &Frames Εμφάνιση &πλαισίων Show Layer Indicators Show &Images Εμφάνιση &εικόνων Show &Grid Εμφάνιση &πλέγματος Show G&uides Εμφάνιση &οδηγών Show Text Frame Columns Εμφάνιση ακολουθιών κειμένου Show &Baseline Grid Εμφάνιση πλέγματος &βάσης Show &Text Chain Εμφάνιση &ακολουθίας κειμένου Show Control Characters Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου Show Rulers Εμφάνιση κανόνων Sn&ap to Grid Προσαρμο&γή στο πλέγμα Sna&p to Guides Προσα&ρμογή στους οδηγούς Snap to Items &Properties &Ιδιότητες &Outline Document Outline Palette &Περίγραμμα &Scrapbook &Βιβλίο αποκομμάτων &Layers &Στρώματα &Arrange Pages &Διάταξη σελίδων &Bookmarks &Σελιδοδείκτες &Downloads &Resources &Measurements &Μετρήσεις Action &History &Ιστορικό ενεργειών Preflight &Verifier Τελική &επαλήθευση &Align and Distribute &Στοίχιση και κατανομή Symbols &Tools Ερ&γαλεία P&DF Tools Εργαλεία P&DF Select Item Επιλογή αντικειμένου Rotate Item Περιστροφή αντικειμένου Zoom in or out Μεγέθυνση ή σμίκρυνση Zoom in Μεγέθυνση Zoom out Σμίκρυνση Edit Contents of Frame Επεξεργασία περιεχομένων πλαισίου Edit Text... Επεξεργασία κειμένου... Link Text Frames Σύνδεση πλαισίων κειμένου Unlink Text Frames Αποσύνδεση πλαισίων κειμένου Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut &Eye Dropper &Σταγονόμετρο Copy Item Properties Αντιγραφή ιδιοτήτων αντικειμένου &Hyphenate Text &Συλλαβισμός κειμένου Dehyphenate Text Αναίρεση συλλαβισμού κειμένου &Generate Table Of Contents &Δημιουργία πίνακα περιεχομένων &Update Document Test Qt Quick &Cascade Σε &διαδοχή &Tile Σε &παράθεση &About Scribus &Σχετικά με το Scribus About &Qt Σχετικά με το &Qt Toolti&ps &Συμβουλές εργαλείων Scribus &Manual... Ε&γχειρίδιο του Scribus... Chat with the Community Toggle Palettes Εναλλαγή παλετών Toggle Guides Εναλλαγή οδηγών Copy Cut Αποκοπή Paste Επικόλληση Redo Undo Close the current document Export the document to PDF Create a new document Open an existing document Print the document Save the current document Copy item properties Edit contents of a frame Eye Dropper Insert an arc Insert a bezier curve Insert a calligraphic line Insert a freehand line Insert an image frame Insert a line Insert a polygon Insert a render frame Insert a shape Insert a spiral Insert a table Insert a text frame Link text frames Measurements Insert link annotation Insert text annotation Insert PDF check box Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Insert PDF radio button Insert PDF text field Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Rotate an item Select an item Unlink text frames Enable preview mode Enable editing in preview mode Toggle color management system Insert 3D annotation Non Breaking Dash Παύλα χωρίς διακοπή Non Breaking &Space &Κενό χωρίς διακοπή Page &Number Αριθμός &σελίδας New Line Νέα γραμμή Frame Break Διακοπή πλαισίου Column Break Διακοπή στήλης Copyright Πνευματικά δικαιώματα Registered Trademark Κατοχυρωμένο εμπορικό σύμβολο Trademark Εμπορικό σύμβολο Solidus Κάθετος Bullet Κουκκίδα Middle Dot Μεσαία τελεία Em Dash Μεγάλη παύλα En Dash Μικρή παύλα Figure Dash Παύλα ψηφίου Quotation Dash Παύλα εισαγωγής En Space Μικρό κενό Em Space Μεγάλο κενό Thin Space Λεπτό κενό Thick Space Παχύ κενό Mid Space Μεσαίο κενό Hair Space Ισχνό κενό ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st Sticky Tools Colors and Fills... Patterns Αφίσες Inline Items &Symbol &Frames... &Fit to Height Αριστερά προς τα δεξιά Fit to Width Ορισμός πλάτους γραμματοσειράς Show Bleeds Εμφάνιση κανόνων &View Tools &Render Frame T&able &Shape &Σχήμα Arc Spiral &Line Γ&ραμμή Calligraphic Line &Freehand Line PDF Push Button PDF Radio Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box Text Annotation Link Annotation 3D Annotation Edit text in story editor Soft &Hyphen &Zero Width Space Μεσαίο κενό Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Απόστροφος Straight Double Unicode 0x0022 Διπλή ευθεία Single Left Unicode 0x2018 Μονή αριστερά Single Right Unicode 0x2019 Μονή δεξιά Double Left Unicode 0x201C Διπλή αριστερά Double Right Unicode 0x201D Διπλή δεξιά Single Reversed Unicode 0x201B Μονή ανάστροφη Double Reversed Unicode 0x201F Διπλή ανάστροφη Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Μονό αριστερό εισαγωγικό Single Right Guillemet Unicode 0x203A Μονό δεξί εισαγωγικό Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Διπλά αριστερά εισαγωγικά Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Διπλά δεξιά εισαγωγικά Low Single Comma Unicode 0x201A Κάτω μονό κόμμα Low Double Comma Unicode 0x201E Κάτω διπλό κόμμα CJK Single Left Unicode 0x300C Μονό αριστερά άπω ανατολής CJK Single Right Unicode 0x300D Μονό δεξιά άπω ανατολής CJK Double Left Unicode 0x300E Διπλό αριστερά άπω ανατολής CJK Double Right Unicode 0x300F Διπλό δεξιά άπω ανατολής &400% Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &Manage Images &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Κανόνες σχετικά με τη σελίδα Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame Unweld Items Weld Items File Αρχείο &File &Αρχείο Edit Επεξεργασία &Edit &Επεξεργασία Style Στυλ &Style Item &Item &Αντικείμενο Insert I&nsert &Εισαγωγή Page Σελίδα &Page Σ&ελίδα View &View Π&ροβολή Table &Table Extras E&xtras Πρόσ&θετα Windows &Windows &Παράθυρα Help &Help &Βοήθεια Plugin Menu Items Others Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Νέο &από πρότυπο... AdjustCmsDialog CMS Settings AlignDistribute Align and Distribute Στοίχιση και κατανομή Align Στοίχιση &Selected Guide: &Επιλεγμένος οδηγός: &Relative To: &Σχετικά με: &Align Sides By: ... Προσ&θήκη... Distribute Κατανομή &Distance: &Απόσταση: Reverse Distribution Swap AlignDistributePalette Align and Distribute Στοίχιση και κατανομή &Relative to: &Σχετικά με: First Selected Πρώτο επιλεγμένο Last Selected Τελευταίο επιλεγμένο Page Σελίδα Margins Περιθώρια Guide Οδηγός Selection Επιλογή Align bottoms Στοίχιση του κάτω μέρους Align right sides Στοίχιση δεξιάς πλευράς Center on vertical axis Κεντράρισμα στον κατακόρυφο άξονα Align left sides Στοίχιση αριστερής πλευράς Center on horizontal axis Κεντράρισμα στον οριζόντιο άξονα Align tops Στοίχιση άνω μέρους &Selected Guide: &Επιλεγμένος οδηγός: Distribute right sides equidistantly Κατανομή δεξιάς πλευράς σε ίση απόσταση Distribute bottoms equidistantly Κατανομή κάτω μέρους σε ίση απόσταση Distribute centers equidistantly horizontally Κατανομή κέντρων οριζόντια σε ίση απόσταση Distribute left sides equidistantly Κατανομή αριστερής πλευράς σε ίση απόσταση Distribute centers equidistantly vertically Κατανομή κέντρων κατακόρυφα σε ίση απόσταση Distribute tops equidistantly Κατανομή άνω μέρους σε ίση απόσταση &Distance: &Απόσταση: Distribute the items with the distance specified Κατανομή των αντικειμένων με την καθορισμένη απόσταση When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items None Selected Καμία επιλογή Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Στοίχιση δεξιάς πλευράς των αντικειμένων με την αριστερή πλευρά της άγκυρας Move Μετακίνηση Resize Αλλαγή μεγέθους <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Align left sides of items to right side of anchor Στοίχιση αριστερής πλευράς των αντικειμένων με τη δεξιά πλευρά της άγκυρας Align tops of items to bottom of anchor Στοίχιση του πάνω μέρους στο κάτω μέρος της άγκυρας Align bottoms of items to top of anchor Στοίχιση του κάτω μέρους στην κορυφή της άγκυρας Make horizontal gaps between items equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make horizontal gaps between items equal to the value specified Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα με την καθορισμένη τιμή Make vertical gaps between items equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items equal to the value specified Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα με την καθορισμένη τιμή Make horizontal gaps between items and sides of page equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Align Στοίχιση Distribute Κατανομή <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to AlignSelect Align Text Left Στοίχιση κειμένου αριστερά Align Text Right Στοίχιση κειμένου δεξιά Align Text Center Στοίχιση κειμένου στο κέντρο Align Text Justified Στοίχιση κειμένου ομοιόμορφη Align Text Forced Justified Εξαναγκασμός στοίχισης κειμένου ομοιόμορφα Annota Annotation Properties Ιδιότητες επισήμανσης Text Κείμενο Link Δεσμός External Link Εξωτερικός δεσμός External Web-Link Εξωτερικός δεσμός ιστού &Type: &Τύπος: Options Επιλογές Icon: Note Comment Key Help NewParagraph Paragraph Insert Cross Σταυρός Circle Κύκλος Annotation is Open Destination Προορισμός C&hange... &Τροποποίηση... &Page: &Σελίδα: pt σημ &X-Pos &X-Θεσ &Y-Pos: &Y-Θεσ: Open Άνοιγμα %1;;All Files (*) Export absolute Filename ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Εφαρμογή πρωτότυπης σελίδας &Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Alt+P Alt+Φ Alt+E Alt+Μ Alt+D Alt+D Alt+A Alt+A Alt+W Alt+Μ Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Εφαρμογή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας στις μονές, ζυγές ή όλες τις σελίδες μέσα στο παρακάτω εύρος to σε Alt+O Alt+Ε Alt+C Alt+Α Possible Hyphenation Πιθανός συλλαβισμός Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages Ό&λες οι σελίδες &Within Range ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Ύ&ψος: Width: Πλάτος: End Edit ArcWidgetBase Form Start Angle: End Angle: Sample Polygon Δείγμα πολύγωνου AspellPlugin Spell-checking support 0.1 Spell Checker Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error AspellPluginBase Spell Check Replacement: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Change Not in Dictionary: Word that was not found in the active dictionary Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Active Dictionary: Ignore the current text not found in the active dictionary &Ignore &Παράβλεψη Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary I&gnore All Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Change A&ll Close Κλείσιμο AspellPluginImpl Loaded default No Aspell dictionaries could be found. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. Spelling check complete Aspell dictionary. Spell Checker Plugin Failed to Initialize. Configuration invalid Spell Checker Plugin Failed to Initialize. Spell Checker No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? AutoformButtonGroup Arrows Βέλη Flow Chart Jigsaw Specials Ειδικά Default Shapes Barcode Barcode Insert a barcode Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript BarcodeGenerator 12 or 13 digits 12 ή 13 ψηφία. 8 digits 8 ψηφία 11 or 12 digits 11 ή 12 ψηφία 7 or 8 digits 7 ή 8 ψηφία 5 digits 5 ψηφία 2 digits 2 ψηφία Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Μεταβλητός αριθμός χαρακτήρων, ψηφία και οποιοδήποτε από τα σύμβολα -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Μεταβλητός αριθμός χαρακτήρων ASCII και ειδικά σύμβολα συναρτήσεων, ξεκινώντας με τον κατάλληλο χαρακτήρα αρχής για το αρχικό σύνολο χαρακτήρων. Τα UCC/EAN-128 πρέπει να έχουν υποχρεωτικά το σύμβολο FNC 1 αμέσως μετά το χαρακτήρα αρχής. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Μεταβλητός αριθμός ψηφίων και οποιοδήποτε από τα σύμβολα -$:/.+ABCD. Variable number of digits Μεταβλητός αριθμός ψηφίων Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Μεταβλητός αριθμός ψηφίων. Το ITF-14 είναι 14 χαρακτήρες και δεν περιέχει ένα ψηφίο ελέγχου Variable number of digits and capital letters Μεταβλητός αριθμός ψηφίων και κεφαλαίων γραμμάτων Variable number of hexadecimal characters Μεταβλητός αριθμός δεκαεξαδικών χαρακτήρων Select a barcode family Select a barcode format Point of Sale Supply Chain Two-dimensional symbols One-dimensional symbols GS1 DataBar family Postal symbols Pharmaceutical symbols Less-used symbols GS1 Composite symbols Error opening file: %1 Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου: %1 Barcode incomplete Μη ολοκληρωμένος γραμμωτός κώδικας Select Type BarcodeGeneratorBase &Type: &Τύπος: Co&de: Κώ&δικας: Select one of the available barcode type here Επιλέξτε εδώ έναν από τους διαθέσιμους τύπους γραμμωτού κώδικα The numeric representation of the code itself. See the help message below Η αριθμητική αναπαράσταση του γραμμωτού κώδικα. Δείτε το παρακάτω μήνυμα βοήθειας Reset the barcode samples Μηδενισμός των δειγμάτων γραμμωτού κώδικα Alt+I Alt+Σ Display checksum If checked, there will be numbers in the barcode too Αν ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζονται επίσης και οι αριθμοί στον γραμμωτό κώδικα Show readable text Parse specials Guard whitespace Alt+G Alt+Π Barcode Family: Advanced options for the barcode Version of the symbol Error correction level &Barcode: &Contents: Options: Επιλογές: The contents encoded in the barcode Select one of the available barcode types here Version: Έκδοση: Error correction level: Draw arrows to be sure of space next the code Σχεδίαση βελών για να εμφανίζονται τα κενά δίπλα στον κώδικα Alt+N Alt+Κ Generate and include a checksum in barcode Δημιουργία και συμπερίληψη ενός αθροίσματος ελέγχου στο γραμμωτό κώδικα Alt+U Alt+Μ Include the checksum digit in the barcode text Συμπερίληψη του ψηφίου αθροίσματος ελέγχου στο κείμενο του γραμμωτού κώδικα Colors Χρώματα &Background &Φόντο Alt+B Alt+Φ Background color - under the code lines Χρώμα φόντου - κάτω από τις γραμμές κώδικα ^NNN as ASCII Add checksum &Lines &Γραμμές Alt+L Alt+Λ Color of the lines in barcode Χρώμα των γραμμών του γραμμωτού κώδικα &Text &Κείμενο Alt+T Alt+Ο Color of the text and numbers Χρώμα του κειμένου και των αριθμών Hints and help is shown here Εδώ εμφανίζονται οι συμβουλές και η βοήθεια Insert Barcode Format Μορφή Options Επιλογές Biblio Main Περιθώρια Copied Items Περιστροφή αντικειμένου Choose a Scrapbook Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο βιβλίου αποκομμάτων Choose a scrapbook file to import Επιλέξτε ένα αρχείο βιβλίου αποκομμάτων για εισαγωγή Hide Directories Open Directories in a new tab Rename Μετονομασία Delete Διαγραφή Copy To: Αντιγραφή του Move To: Μετακίνηση &Name: Ό&νομα: New Entry Νέα καταχώρηση Object Αντικείμενο Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Create a new scrapbook page Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Close the selected scrapbook Διαγραφή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας New Name Hide Images Hide Vector files Scrapbook (*.scs *.SCS) Paste to Page Close Κλείσιμο Delete Contents Do you really want to delete all entries? Go up one Directory Configure the scrapbook BookPalette Bookmarks Σελιδοδείκτες ButtonIcon Icon Placement Τοποθέτηση εικονιδίου Layout: Διάταξη: Caption only Μόνο ετικέτα Icon only Μόνο εικονίδιο Caption below Icon Ετικέτα κάτω από το εικονίδιο Caption above Icon Ετικέτα πάνω από το εικονίδιο Caption right to Icon Ετικέτα δεξιά από το εικονίδιο Caption left to Icon Ετικέτα αριστερά από το εικονίδιο Caption overlays Icon Η ετικέτα επικαλύπτει το εικονίδιο Scale: Κλίμακα: Always Πάντα When Icon is too small Όταν το εικονίδιο είναι πολύ μικρό When Icon is too big Όταν το εικονίδιο είναι πολύ μεγάλο Never Ποτέ Scale How: Ποσό κλιμάκωσης: Proportional Αναλογικό Non Proportional Μη αναλογικό Icon Εικονίδιο OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Reset Επαναφορά CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική CMSPrefsBase Form &Activate Color Management &Ενεργοποίηση διαχείρισης χρωμάτων &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για εικόνες RGB &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για εικόνες CMYK &RGB Solid Colors: &Συμπαγή χρώματα: Default color profile for solid RGB colors on the page Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα στη σελίδα &CMYK Solid Colors: &Συμπαγή χρώματα: Default color profile for solid CMYK colors on the page Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα στη σελίδα Document Rendering Intents Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Οθόνη: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). P&rinter: Εκ&τυπωτής: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Images: Εικόνες: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: Συμπαγή χρώματα: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Ορισμός διαφάνειας χρώματος γεμίσματος Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Mark Colors out of &Gamut Σημείωση χρωμάτων εκτός &γκάμας Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Use &Blackpoint Compensation Χρήση επανόρθωσης &μαύρου σημείου CMYKChoose Edit Color Επεξεργασία χρώματος &Name: Ό&νομα: Color &Model Χρωματικό &μοντέλο CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB ιστοσελίδων Is Spot Color Είναι χρώμα κουκκίδας New Νέο Old Παλιό Scribus Swatches User Swatches C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Dynamic Color Bars Δυναμικές χρωματικές μπάρες The name of the color already exists. Please choose another one. Static Color Bars Στατικές χρωματικές μπάρες Lab HLC R: R: G: G: B: B: L: a: b: H: H: You cannot create a color without a name. Please give it a name You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. HSV Color Map CMYKChooseBase Edit Color Επεξεργασία χρώματος &Name: Ό&νομα: Color &Model Χρωματικό &μοντέλο Is Spot Color Είναι χρώμα κουκκίδας OK Εντάξει Cancel Ακύρωση New Νέο Old Παλιό C: C: % % ... Προσ&θήκη... M: M: Y: Y: K: K: CWDialog Merging colors Συγχώνευση χρωμάτων Error: Σφάλμα: Color %1 exists already! Το χρώμα %1 υπάρχει ήδη! Color %1 appended. Το χρώμα %1 προστέθηκε. Now opening the color manager. Τώρα ανοίγει ο διαχειριστής χρωμάτων. Color Merging Συγχώνευση χρωμάτων Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Αδυναμία εύρεσης του ζητούμενου χρώματος. Πιθανότατα να επιλέξατε μαύρο, γκρι ή λευκό. Δεν υπάρχει μέθοδος επεξεργασίας αυτού του χρώματος. Color Wheel Χρωματικός τροχός Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Κάντε κλικ στον τροχό για την επιλογή του βασικού χρώματος. Αυτό θα είναι απόχρωση στη λειτουργία HSV. Result Colors Διαγραφή χρώματος CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Χρώματα του επιλεγμένου χρωματικού δείγματος Color Scheme Method Επιλογή μεθόδου: Angle: Γωνία: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Διαφορά μεταξύ της επιλεγμένης τιμής και των υπολογισμένων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για περισσότερες πληροφορίες. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Επιλέξτε μια από τις μεθόδους για τη δημιουργία ενός χρωματικού δείγματος. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για περισσότερες πληροφορίες. Merge created colors into the document colors Συγχώνευση δημιουργημένων χρωμάτων στα χρώματα του εγγράφου &Merge &Πρωτότυπη σελίδα: Alt+M Alt+ Replace created colors in the document colors Αντικατάσταση δημιουργημένων χρωμάτων στα χρώματα του εγγράφου &Replace &Αντικατάσταση Alt+R Alt+ Leave colors untouched Μη τροποποίηση χρωμάτων &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α Preview: Προεπισκόπηση Sample color scheme Sample color scheme. Σχήμα χρωματικού δείγματος Colors of your chosen color scheme Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Εξομοίωση κοινών προβλημάτων όρασης. Επιλέξτε τον τύπο του προβλήματος. Vision Defect Type: Ορατότητα: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB HSV: HSV R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK H: H: S: S: V: V: Document Έγγραφο Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Το επιλεγμένο χρώμα δεν υπάρχει στο σύνολο χρωμάτων του τρέχοντος εγγράφου. Παρακαλώ εισάγετε ένα όνομα για το νέο χρώμα. Color Not Found Δε βρέθηκε το χρώμα The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Το όνομα που επιλέξατε υπάρχει ήδη. Παρακαλώ εισάγετε ένα διαφορετικό όνομα για το νέο χρώμα. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Σύνδεση πλαισίων κειμένου You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? Before After You are trying to link a frame to itself. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. CanvasMode_Normal Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Πληροφορίες Link Target is external File. File: %1 Page: %2 All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Open Άνοιγμα CdrPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org CellStyleComboBox No Style Κανένα στυλ CgmPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Αρχεία PostScript (*.ps);;Όλα τα αρχεία (*) Font: %2 Choose a filename to open Επιλέξτε ένα όνομα Error Σφάλμα Error reading file %1 - file is corrupted propably. Cannot write file %1 Αδυναμία εγγραφής στο αρχείο %1. Character Palette Show/Hide Enhanced Palette Unicode Search Ακύρωση αναζήτησης Load a Character Palette Save the Character Palette Empty the Character Palette Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Save Quick Character Palette CharSelectEnhanced Full Character Set Πλήρες σύνολο χαρακτήρων Basic Latin Βασικό Λατινικό Latin-1 Supplement Πρόσθετο Λατινικό-1 Latin Extended-A Εκτεταμένο Λατινικό-Α Latin Extended-B Εκτεταμένο Λατινικό-Β General Punctuation Γενική στίξη Super- and Subscripts Εκθέτες και δείκτες Currency Symbols Σύμβολα νομίσματος Letterlike Symbols Σύμβολα γραμμάτων Number Forms Μορφές αριθμών Arrows Βέλη Mathematical Operators Μαθηματικοί τελεστές Box Drawing Σχεδίαση πλαισίων Block Elements Στοιχεία τμημάτων Geometric Shapes Γεωμετρικά σχήματα Miscellaneous Symbols Διάφορα σύμβολα Dingbats Διακοσμήσεις Small Form Variants Ποικιλία μικρών μορφών Ligatures Συνδέσεις Specials Ειδικά Greek Ελληνικά Greek Extended Εκτεταμένα ελληνικά Cyrillic Κυριλλικά Cyrillic Supplement Πρόσθετο κυριλλικών Arabic Αραβικά Arabic Extended A Εκτεταμένα αραβικά Α Arabic Extended B Εκτεταμένα αραβικά Β Hebrew Εβραϊκά Enhanced Character Palette &Font: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Εισαγωγή των χαρακτήρων στη θέση του δρομέα στο κείμενο &Insert Εισαγ&ωγή Delete the current selection(s). Διαγραφή της τρέχουσας επιλογής. C&lear &Καθαρισμός Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style Κανένα στυλ CharTableView Delete Διαγραφή CheckDocument Document Έγγραφο No Problems found Δε βρέθηκαν προβλήματα OK Εντάξει After Marks update document was changed Transparency used Έλεγχος διαφανειών σε χρήση Blendmode used &Αφαίρεση αχρησιμοποίητων Layer "%1" Στρώμα Issues: %1 Page Σελίδα Free Objects Ελεύθερα αντικείμενα &Ignore Errors &Παράβλεψη σφαλμάτων Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Items Αντικείμενα Problems Προβλήματα Current Profile: Τρέχον προφίλ: Check again Έλεγχος Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Have you applied the correct Master Page? Imported document contains non-embedded fonts This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. Glyphs missing Λείπουν γλυφές PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. Text overflow Υπερχείλιση κειμένου Object is not on a Page Το αντικείμενο δε βρίσκεται σε σελίδα Missing Image Λείπει εικόνα Empty Text Frame Object has transparency Το αντικείμενο περιέχει διαφάνεια Object is a PDF Annotation or Field Το αντικείμενο είναι μια επισήμανση ή πεδίο PDF Object is a placed PDF Το αντικείμενο είναι ένα τοποθετημένο PDF Image is GIF Πληροφορίες εικόνας Image dimension is smaller than its frame Object colorspace is not CMYK or spot Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font The assigned image file cannot be found An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. Annotation uses a non-TrueType font Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Print/Visible mismatch Layers Στρώματα Master Pages Πρωτότυπες σελίδες Layer Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI ClockWidget A CollectForOutput Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Cannot create directory: %1 Collecting... Συλλογή... Cannot collect all files for output for file: %1 Cannot collect the file: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Συλλογή... Cannot collect all files for output for file: %1 Cannot collect the file: %1 ColorListBox Sort by Name Sort by Color Sort by Type ColorWheel Monochromatic Μονοχρωμία Analogous Αναλογία Complementary Συμπληρωματικό Split Complementary Διαχωρισμός συμπληρωματικός Triadic Τριάδα Tetradic (Double Complementary) Τετράδα (διπλά συμπληρωματικά) Monochromatic Light Monochromatic Dark 1st. Analogous 2nd. Analogous 1st. Split 2nd. Split 3rd. Split 4th. Split 1st. Triadic 2nd. Triadic 1st. Tetradic (base opposite) 2nd. Tetradic (angle) 3rd. Tetradic (angle opposite) Base Color Βασικό χρώμα ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Τροχός χρωμάτων... Color setting helper Βοηθός ρύθμισης χρώματος Color selector with color theory included. Επιλογέας χρώματος με ενσωματωμένη τη θεωρία χρωμάτων. ColumnResize Width Πλάτος CommonStrings &Apply Ε&φαρμογή &Cancel &Ακύρωση None color name Κανένα &OK &Εντάξει &Save Απο&θήκευση Warning Προειδοποίηση Yes Ναι No Όχι &Yes Ν&αι &No Ό&χι PDF 3D Annotation Symbol Group Ομαδοποίηση Regular Polygon Arc Spiral Table PDF Radio Button Button Κουμπί RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Δεσμός Custom CommonStrings, custom page size Προσαρμοσμένο Single Page Μονή σελίδα Double Sided Διπλής όψης 3-Fold 3-πλο 4-Fold 4-πλο Default Table Style Default Cell Style Monday Μάιος Tuesday Wednesday Thursday Friday Αναζήτηση Saturday Κορεσμός Sunday January February March Αναζήτηση April Εφαρμογή May Μάιος June July August Αυτόματα September October Άλλο November Αριθμός December px Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Meta Meta Left Page Left page location Αριστερή σελίδα Middle Middle page location Μεσαία Middle Left Middle Left page location Μεσαία αριστερή Middle Right Middle Right page location Μεσαία δεξιά Right Page Right page location Δεξιά σελίδα Normal Default single master page Κανονικό Normal Left Default left master page Κανονικό Normal Middle Default middle master page Κανονικό μέγεθος Normal Right Default right master page Κανονικό μέγεθος Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Κανονική όραση Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Αφαίρεση πρώτου χρώματος (Κόκκινο) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Αφαίρεση δεύτερου χρώματος (Πράσινο) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Αφαίρεση τρίτου χρώματος (Μπλε) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Αφαίρεση πλήρους χρώματος Custom: Custom Tab Fill Option Προσαρμοσμένο: None Κανένα Solid Line Συμπαγής γραμμή Dashed Line Γραμμή με παύλες Dotted Line Γραμμή με τελείες Dash Dot Line Γραμμή με παύλες και τελείες Dash Dot Dot Line Γραμμή με παύλες και δύο τελείες None Optical Margin Setting Κανένα Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Διαβάθμιση του γκρι Duotone Colorspace Εισαγωγικά Unknown Colorspace (Unknown) Άγνωστο PostScript PostScript Text Frame Πλαίσιο κειμένου Image Frame Line Γραμμή Polygon Πολύγωνο Polyline Συνεχής γραμμή Text on a Path Κείμενο σε μια διαδρομή Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation Monochrome Colorspace PostScript Level 1 PostScript επίπεδο 1 PostScript Level 2 PostScript επίπεδο 2 PostScript Level 3 PostScript επίπεδο 3 Windows GDI Render Frame Default Paragraph Style Στυλ παραγράφου Default Character Style Χαρακτήρας Default Line Style ContextMenu In&fo Π&ληροφορίες Print: Εκτύπωση: Enabled Ενεργοποιημένο Disabled Απενεργοποιημένο Contents Περιεχόμενα Content Edit 3D Annotation... Insert Mark Preview Settings Ρυθμίσεις προεπισκόπησης Image Εικόνα Locking Send to Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Send to La&yer Αποστολή στο &στρώμα Le&vel Επίπε&δο Conve&rt to &Μετατροπή σε &PDF Options Επιλογές &PDF Edit Επεξεργασία &Paste Here Paste Recent Άνοιγμα πρόσ&φατου Paste File... Delete Page CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Μετατροπή σελίδας σε πρωτότυπη σελίδα Name: Όνομα: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Νέα πρωτότυπη σελίδα %1 Cpalette Pattern Επικόλληση Solid Συμπαγές Gradient Hatch Custom Προσαρμοσμένο Create Mesh CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Δημιουργία σελίδας(ων) Number of Pages in Document: Α&ριθμός σελίδων: Doc Page Range Διπλή σελίδα δεξιά Basic Range Selection Ρυθμίσεις βάσης Range of Pages Διάταξη σελίδων De&lete Δια&γραφή Alt+L Alt+Λ Move &Down Πάτημα ποντικιού Alt+D Alt+D Move &Up Ελευθέρωση ποντικιού Alt+U Alt+Μ Add a Range of Pages Διάταξη σελίδων Consecutive Pages Μετακίνηση σελίδων Even Pages &Μονές σελίδες From: Από To: Προς: &Add To Range Προσθήκη σελίδας Alt+A Alt+A Odd Pages &Ζυγές σελίδες Comma Separated List Αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα Advanced Reordering Προχωρημένες επιλογές Page Order Σελίδα Sample Page Order: Διαγραφή σελίδων Page Group Size: Μέγεθος σελίδας &OK &Εντάξει Alt+O Alt+Ε &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α CsvDialog CSV Importer Options Επιλογές εισαγωγέα CSV Field delimiter: Οριοθέτης πεδίου: (TAB) (TAB) Value delimiter: Οριοθέτης τιμής: None delimiter Κανένα First row is a header Η πρώτη γραμμή είναι κεφαλίδα OK Εντάξει Cancel Ακύρωση CupsOptions Printer Options Επιλογές εκτυπωτή Page Set Ορισμός σελίδας All Pages Όλες οι σελίδες Even Pages only Μόνο ζυγές σελίδες Odd Pages only Μόνο μονές σελίδες Mirror Καθρεφτισμός Orientation Προσανατολισμός Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο N-Up Printing Πολλαπλές σελίδες Page per Sheet Σελίδα ανά φύλλο Pages per Sheet Σελίδες ανά φύλλο This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. Option Επιλογή Value Τιμή This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Αυτός ο πίνακας εμφανίζει διάφορες επιλογές CUPS για την εκτύπωση. Οι ακριβείς παράμετροι που είναι διαθέσιμη εξαρτώνται από τον οδηγό του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την υποστήριξη CUPS επιλέγοντας Βοήθεια -> Σχετικά. Δείτε για τις εμφανίσεις: C-C-T που σημαίνουν υποστήριξη C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Μια βιβλιοθήκη υποστήριξης η οποία λείπει υποδηλώνεται με ένα * CurveWidget Open Άνοιγμα Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Αποθήκευση ως Cannot write the file: %1 Inverts the curve Εισαγωγή καμπύλης Bezier Resets the curve Επαναφορά του κειμένου Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Saves this curve CustomFDialog &Compress File &Συμπίεση αρχείου &Include Fonts &Συμπερίληψη γραμματοσειρών Encoding: Κωδικοποίηση: Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document Import Option: Keep original size Downscale to page size Upscale to page size CvgPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων DashEditor Value: Τιμή: Offset: X-Μετατοπ DeferredTask Cancelled by user Ακυρώθηκε από το χρήστη DelColor Delete Color Διαγραφή χρώματος Delete Color: Διαγραφή χρώματος: Replace With: Αντικατάσταση με: DelPages Delete Pages Διαγραφή σελίδων Delete From: Διαγραφή από: to: ως: DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Αποτυχία εισαγωγής Importing Word document failed %1 DocInfos Document Information Πληροφορίες εγγράφου &Title: &Τίτλος: &Author: &Συγγραφέας: &Subject: &Keywords: Λέξεις &κλειδιά: Descri&ption: Περιγρα&φή: P&ublisher: Εκ&δότης: &Contributors: &Συντελεστές: Dat&e: &Ημερομηνία: T&ype: &Τύπος: F&ormat: &Μορφή: Identi&fier: Ανα&γνωριστικό: &Source: &Πηγή: &Language: &Γλώσσα: &Relation: Σ&χέση: Co&verage: Κάλυ&ψη: Ri&ghts: &Δικαιώματα: Documen&t Έγγραφ&ο Further &Information Περισσότερες π&ληροφορίες The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files. A person or organization responsible for making the document available A person or organization responsible for making contributions to the content of the document The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here. The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Το άτομο ή ο οργανισμός κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία του περιεχομένου του εγγράφου. Αυτό το πεδίο μπορεί να ενσωματωθεί στο έγγραφο Scribus για αναφορά, καθώς επίσης και στα μεταδεδομένα ενός PDF A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ένα όνομα για το έγγραφο. Αυτό το πεδίο μπορεί να ενσωματωθεί στο έγγραφο Scribus για αναφορά, καθώς επίσης και στα μεταδεδομένα ενός PDF An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Ένας υπεύθυνος για το περιεχόμενο του εγγράφου. Αυτό το πεδίο μπορεί να ενσωματωθεί στο έγγραφο Scribus για αναφορά, καθώς επίσης και στα μεταδεδομένα ενός PDF The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Το θέμα του περιεχομένου του εγγράφου. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για τις λέξεις κλειδιά του εγγράφου που επιθυμείτε να ενσωματώσετε σε ένα PDF για να σας βοηθήσει στις αναζητήσεις και στη δημιουργία ευρετηρίου των αρχείων PDF A person or organisation responsible for making the document available Ένα άτομο ή οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα του εγγράφου A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Ένα άτομο ή οργανισμός που συντελεί στο περιεχόμενο του εγγράφου A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Μια ημερομηνία συσχετισμένη με ένα γεγονός στο κύκλο ζωής του εγγράφου σε μορφή ΧΧΧΧ-ΜΜ-ΗΗ, όπως ορίζει το ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Η φύση ή το είδος του περιεχομένου του εγγράφου, πχ. κατηγορίες, λειτουργίες, είδος, κτλ The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Η φυσική ή ψηφιακή υλοποίηση του εγγράφου. Το είδος του χαρτιού και οι διαστάσεις αξίζει να σημειωθούν. Τα RFC2045,RFC2046 είναι χρήσιμα εδώ για τους τύπους MIME An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Μία μονοσήμαντη αναφορά του εγγράφου μέσω μιας καθιερωμένης δομής όπως το ISBN ή URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Μία αναφορά σε ένα έγγραφο από το οποίο προήλθε το παρόν έγγραφο, πχ. ISBN ή URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του εγγράφου, συνήθως αποτελείται από τον κωδικό γλώσσας ISO-639 που ακολουθείται από μία παύλα και τον κωδικό χώρας κατά ISO-3166, πχ. en-GB, el-GR A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Μία αναφορά σε σχετιζόμενο έγγραφο, συνήθως ένα επίσημο αναγνωριστικό όπως το ISBN ή το URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Η εμβέλεια ή το εύρος του περιεχομένου του εγγράφου, περιγράφοντας συνήθως τοποθεσία, ώρα και εύρος δικαιοδοσίας Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που ακολουθούν το έγγραφο, πχ. πνευματικά δικαιώματα, πατέντα, ή εμπορικό σύμβολο DownloadsPalette Show In Finder Show In Explorer Remove Αφαίρεση Remove All DownloadsPalette_Base Downloads Show Remove Αφαίρεση Remove All DrwPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Group%1 Ομαδοποίηση EPSPlug Analyzing PostScript: Ανάλυση PostScript: Group%1 Ομαδοποίηση Importing File: %1 failed! Fatal Error Κρίσιμο σφάλμα Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Converting of %1 images failed! Αποτυχία μετατροπής %1 εικόνων! Error Σφάλμα Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου EditToolBar Edit Επεξεργασία Editor Editor Επεξεργαστής &New &Νέο &Open... Ά&νοιγμα... Save &As... Αποθήκευση &ως... &Save and Exit &Αποθήκευση και έξοδος &Exit without Saving Έ&ξοδος χωρίς αποθήκευση &Undo Α&ναίρεση &Redo Επανα&φορά Cu&t Α&ποκοπή &Copy &Αντιγραφή &Paste Επι&κόλληση C&lear &Καθαρισμός &Get Field Names &Λήψη ονομάτων πεδίων &File &Αρχείο &Edit &Επεξεργασία OK Εντάξει Cancel Ακύρωση JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Όλα τα αρχεία (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Εφέ εικόνας Options: Επιλογές: Color: Χρώμα: Shade: Σκίαση: Brightness: Φωτεινότητα: Contrast: Αντίθεση: Radius: Ακτίνα: Value: Τιμή: Posterize: Αφίσα: Color 1: Χρώμα: Color 2: Χρώμα: Color 3: Χρώμα: Color 4: Χρώμα: Available Effects Διαθέσιμα εφέ Blur Θόλωμα Brightness Φωτεινότητα Colorize Χρωματισμός Duotone Εισαγωγικά Tritone Τίτλος: Quadtone Εισαγωγικά Contrast Αντίθεση Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Curves Εμφάνιση καμπύλης Invert Αντιστροφή Posterize Αφίσα Sharpen Όξυνση >> >> << << Effects in use Εφέ σε χρήση OK Εντάξει Cancel Ακύρωση EmfPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων ExceptHookDialog Script error Σφάλμα σεναρίου An exception occured while running the script. &Close &Κλείσιμο Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Το αρχείο υπάρχει. Αντικατάσταση; exists already. Overwrite? υπάρχει ήδη. Αντικατάσταση; Save as Image Αποθήκευση ως εικόνα Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Σφάλμα εγγραφής του αρχείου(ων) εξόδου. ExportForm Choose a Export Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο εξαγωγής Export as Image(s) Εξαγωγή ως εικόνα(ες) &Export to Directory: &Εξαγωγή στον κατάλογο: C&hange... &Τροποποίηση... Naming of exported files: Prefix: Options Επιλογές Image &Type: &Τύπος εικόνας: &Quality: &Ποιότητα: &Resolution: Α&νάλυση: &Size: &Μέγεθος: % % dpi dpi No Background Range Εύρος &Current page &Τρέχουσα σελίδα &All pages Ό&λες τις σελίδες &Range &Εύρος Image size in Pixels Export a range of pages Εξαγωγή ενός εύρους σελίδων Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Create a range of pages Export all pages Εξαγωγή όλων των σελίδων Export only the current page Εξαγωγή μόνο της τρέχουσας σελίδας Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Μέγεθος των εικόνων. 100% για καμία τροποποίηση, 200% για διπλάσιο μέγεθος κτλ. Available export formats Διαθέσιμες μορφές εξαγωγής The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Change the output directory Τροποποίηση του καταλόγου εξόδου Don't export Page Background The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Αυτόματα ExtImageProps Extended Image Properties Επεκταμένες ιδιότητες εικόνας Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Dissolve Διάλυση Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Exclusion Αποκλεισμός Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Plus Destination In Destination Out Blend Mode: Μέθοδος μίξης: Opacity: Αδιαφάνεια: % % Name Όνομα Layers Στρώματα Don't use any Path Να μη γίνει χρήση διαδρομής Paths Διαδρομές Live Preview FDialogPreview Size: Μέγεθος: Resolution: Ανάλυση: DPI DPI Unknown Άγνωστο Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Title: Τίτλος: No Title Χωρίς τίτλο Author: Συγγραφέας: Scribus Document Έγγραφο Scribus File Format: FhPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Μερικές γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται από αυτό το έγγραφο αντικαταστάθηκαν. was replaced by: αντικαταστάθηκε με: FileToolBar File Αρχείο FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Style: Στυλ: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Όνομα γραμματοσειράς Use Font Χρήση γραμματοσειράς Family Style Στυλ Variant Type Τύπος Format Μορφή Embed in PostScript Εισαγωγή PostScript Subset Υποσύνολο Outline Περίγραμμα Access Πρόσβαση Used in Doc Path to Font File Διαδρομή αρχείου γραμματοσειράς Unknown font type Άγνωστο Unknown font format Άγνωστο User font preview Χρήστης System font preview Σύστημα Click to change the value FontPreview Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Νήψον ανομήματα μη μόναν όψιν Leave preview font preview Έξοδος από προεπισκόπηση Size of the selected font Μέγεθος της επιλεγμένης γραμματοσειράς Fonts Preview Προεπισκόπηση γραμματοσειρών &Quick Search: &Γρήγορη αναζήτηση: &Font Size: &Μέγεθος γραμματοσειράς: Text Κείμενο Sample text to display Δείγμα κειμένου για εμφάνιση Se&t &Ορισμός Alt+T Alt+Ο Reset the text Επαναφορά του κειμένου &Close &Κλείσιμο Alt+C Alt+Α Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewPlugin &Font Preview... &Προεπισκόπηση γραμματοσειρών... Font Preview dialog Διάλογος προεπισκόπησης γραμματοσειρών Sorting, searching and browsing available fonts. Ταξινόμηση, αναζήτηση και περιήγηση των διαθέσιμων γραμματοσειρών FontReplaceDialog Font Substitution Αντικατάσταση γραμματοσειρών: This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Αυτό το έγγραφο περιέχει κάποιες γραμματοσειρές οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας, παρακαλώ επιλέξτε μία κατάλληλη αντικατάσταση για αυτές. Η ακύρωση θα σταματήσει η φόρτωση του εγγράφου. Original Font Αρχική γραμματοσειρά Substitution Font Γραμματοσειρά αντικατάστασης Make these substitutions permanent Μόνιμη αντικατάσταση αυτών των γραμματοσειρών Cancels these font substitutions and stops loading the document If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document Cancels these font substitutions and stops loading the document. Ακύρωση της αντικατάστασης γραμματοσειρών και σταμάτημα της φόρτωσης του εγγράφου. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Αν επιλέξετε το εντάξει, και έπειτα την αποθήκευση, οι αντικαταστάσεις θα γίνουν μόνιμα στο έγγραφο. FontSelect Select Alternate Font Font Γραμματοσειρά GradientEditor Add, change or remove color stops here Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε θέσεις χρωμάτων. Position: Θέση: % % GradientEditorBase Frame Position: Θέση: % % Color: Χρώμα: Opacity: Αδιαφάνεια: Shade: Σκίαση: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: Αρχή: / End: Τέλος: Skew: Focal: Scale: Κλίμακα: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager &Single &Γωνία: Horizontals Οριζόντια &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A D&elete Δια&γραφή Alt+E Alt+Μ Verticals Κατακόρυφα A&dd &Προσθήκη Alt+D Alt+D De&lete Δια&γραφή Alt+L Alt+Λ &Lock Guides &Κλείδωμα οδηγών Appl&y to All Pages &Εφαρμογή σε όλες τις σελίδες Alt+Y Alt+ &Column/Row Στήλ&ες: &Number: Αριθμοί: U&se Gap: &Κενό: Alt+S Alt+S &Page Σ&ελίδα Alt+P Alt+Φ M&argins Περιθώρια S&election Επιλογή Nu&mber: Αριθμοί: Use &Gap: &Κενό: Alt+G Alt+Π &Misc &Περιθώρια Delete all guides from the current page Delete Guides from Current &Page Delete all guides from the current document Εισαγωγή πρωτότυπων σελίδων από άλλο έγγραφο Delete Guides from &All Pages Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to HelpBrowser &Delete &Διαγραφή &Print... &Εκτύπωση... &File &Αρχείο &Find... Ανα&ζήτηση... Find &Next Αναζήτηση επόμε&νου Find &Previous Αναζήτηση &προηγούμενου &Edit &Επεξεργασία &Add Bookmark Προσθήκη σελι&δοδείκτη D&elete All Διαγραφή ό&λων &Bookmarks &Σελιδοδείκτες Scribus Online Help Ενεργή βοήθεια του Scribus Navigation Find Αναζήτηση Search Term: Όρος αναζήτησης: New Bookmark Νέος σελιδοδείκτης New Bookmark's Title: Τίτλος νέου σελιδοδείκτη: Scribus Help &Exit Έ&ξοδος Find &Next... Find &Previous... &Add &Προσθήκη &Quit Έ&ξοδος <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowserNavigation Form &Contents Περιε&χόμενα Se&arch Α&ναζήτηση Searching is case insensitive &Search &Αναζήτηση 1 Book&marks &Σελιδοδείκτες &New &Νέο &Delete &Διαγραφή D&elete All Διαγραφή ό&λων HunspellDialog Spelling check complete HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Πιθανός συλλαβισμός Accept Αποδοχή Accept the proposed hyphenation Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Skip Παράλειψη Add edited word to words that should not be hyphenated Cancel Ακύρωση Do not apply the proposed hyphenation Add to the Exception List Add to the Ignore List IdmlPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων ImageInfoDialog Image Info Πληροφορίες εικόνας General Info Γενικές πληροφορίες Date / Time: Ημερομηνία / ώρα: Has Embedded Profile: Περιέχει ενσωματωμένο προφίλ: Profile Name: Όνομα προφίλ: Has Embedded Paths: Περιέχει ενσωματωμένες διαδρομές: Has Layers: Περιέχει στρώματα: EXIF Info Πληροφορίες EXIF Artist: Καλλιτέχνης: Comment: Σχόλιο: User Comment: Σχόλιο χρήστη: Camera Model: Μοντέλο φωτογραφικής: Camera Manufacturer: Κατασκευαστής φωτογραφικής: Description: Περιγραφή: Copyright: Πνευματικά δικαιώματα: Scanner Model: Μοντέλο σαρωτή: Scanner Manufacturer: Κατασκευαστής σαρωτή: Exposure time &Εξαγωγή Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The file could not be imported The EPS Import plugin could not be found ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Corel Draw Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) Imports Corel Draw Files Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές The Uniconverter Import plugin could not be found Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org ImportCgmPlugin CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Import Computer Graphics Metafile... Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportCvgPlugin Import Calamus Vector Graphics... Imports Calamus Vector Graphics Files Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportDrwPlugin Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Import Micrografx Draw... Micrografx Draw Micrografx Draw (*.drw *.DRW) Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportEmfPlugin EMF EMF (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Import Enhanced Metafile... Enhanced Metafile Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportFhPlugin Import Freehand... Freehand Freehand (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportIdml Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportOdgPlugin Import ODF Document... ODF Drawing Import/export format name ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPSPlugin Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... iWorks Pages iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPctPlugin Import Macintosh Pict... Imports Macintosh Pict Files Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPmPlugin Import Pagemaker... Pagemaker Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils Kivio Stencils (*.sml *.SML) Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportSvmPlugin Import SVM... SVM SVM (*.svm *.svm) Imports SVM Files Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportVivaPlugin Import Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportVsdPlugin Import Visio... MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportWpgPlugin Import WordPerfect Graphics... Imports WordPerfect Graphics Files Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportXarPlugin Import Xara... XARA XARA (*.xar *.XAR) XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportXpsPlugin Import Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Imposition Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Alt+Μ Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 8 16 Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Διπλής όψης Back page from Destination page Size Μέγεθος Orientation Προσανατολισμός Width Πλάτος Height Ύψος Preview Refresh preview &OK &Εντάξει Alt+G Alt+Π &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Items InsPage Insert Page Εισαγωγή σελίδας &Insert Εισαγ&ωγή Page(s) Σελίδα(ες) before Page πριν τη σελίδα after Page μετά τη σελίδα at End στο τέλος Master Pages Πρωτότυπες σελίδες &Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Override Master Page Sizing Page Size Μέγεθος σελίδας &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: Move Objects with their Page Μετακίνηση αντικειμένων με τη σελίδα τους InsertAFrame Open Άνοιγμα T&ype &Τύπος: &Text Frame Πλαίσιο &κειμένου &Image Frame &Πλαίσιο εικόνας &Location &Περιστροφή: Page Placement Αντικατάσταση Current Page Τρέχουσα &σελίδα All Pages Όλες οι σελίδες ... Προσ&θήκη... Position of Frame Πλαίσιο προορισμού: Top Left of Margins Αριστερό περιθώριο Top Left of Page Αριστερή σελίδα Top Left of Bleed Αριστερή σελίδα X: X1: Y: Y: Insert Frames &Size &Μέγεθος Same as the Page Margins Κοπή στα περιθώρια σελίδας Same as the Page Νέα πρωτότυπη σελίδα Same as the Bleed Νέα πρωτότυπη σελίδα Same as the Imported Image Νέα πρωτότυπη σελίδα Height: Ύ&ψος: Width: Πλάτος: &Options Επιλογές Source Image: &Πηγή: There are no options for this type of frame Χρήση αναλογιών εικόνας στη θέση των αναλογιών του πλαισίου Columns: Στήλ&ες: Gap: &Κενό: Source Document: Έγγραφα Word Range of Pages Διάταξη σελίδων Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertTable Insert Table Εισαγωγή πίνακα Number of rows: Αριθμός γραμμών: Number of columns: Αριθμός στηλών: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Αριθμός στηλών: Position: Θέση: Before positions After Beginning End InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Αριθμός γραμμών: Position: Θέση: Before positions After Beginning End JavaDocs Edit JavaScripts Επεξεργασία JavaScripts &Edit... &Επεξεργασία... &Add... &Προσθήκη... &Delete &Διαγραφή &Close &Κλείσιμο Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Προσθέτει ένα νέο σενάριο, και ορίζει μία συνάρτηση με το ίδιο όνομα. Αν επιθυμείτε τη χρήση αυτού του σεναρίου σαν μία "Ενέργεια ανοίγματος" σιγουρευτείτε ότι δεν τροποποιήσατε το όνομα της συνάρτησης. &New Script: &Νέο σενάριο: New Script Νέο σενάριο Do you really want to delete this script? Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή αυτού του σεναρίου; LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Επιλογές Resolution: Ανάλυση: Automatic Αυτόματα DPI Program: Use Preamble Status: Error Σφάλμα Finished Running No item selected! Editor Επεξεργαστής Information Πληροφορίες An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Opacity: Αδιαφάνεια: % % Delete Layer Διαγραφή στρώματος Do you want to delete all objects on this layer too? Επιθυμείτε τη διαγραφή και όλων των αντικειμένων από αυτό το στρώμα; Layers Στρώματα Blend Mode: Μέθοδος μίξης: Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Exclusion Αποκλεισμός Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Print Layer. Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. Name Όνομα Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Raise Layer Lower Layer LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LoadSavePlugin All Files (*) Όλα τα αρχεία (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Επιλογή δείγματος κειμένου Author: Συγγραφέας: Get More: Λήψη περισσοτέρων: XML File: Αρχείο XML: Lorem Ipsum Δείγμα κειμένου Paragraphs: Παράγραφοι: Append to existing text Alt+O Alt+Ε Alt+C Alt+Α Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in MarginDialog Manage Page Properties Διαχείριση ιδιοτήτων σελίδας Page Size Μέγεθος σελίδας &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: Move Objects with their Page Μετακίνηση αντικειμένων με τη σελίδα τους Type: Τύπος: Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων Other Settings Ρυθμίσεις στυλ Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Size of the inserted pages, either a standard or custom size Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. MarginWidget Preset Layouts: Προκαθορισμένες διατάξεις: &Bottom: &Κάτω: &Top: &Πάνω: &Right: &Δεξιά: &Left: &Αριστερά: Apply settings to: Εφαρμογή ρυθμίσεων μεγέθους σε όλες τις σελίδες All Document Pages Σελίδες εγγράφου: All Master Pages Πρωτότυπες σελίδες Apply the margin changes to all existing pages in the document Εφαρμογή ρυθμίσεων περιθωρίων σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Apply the margin changes to all existing master pages in the document Εφαρμογή ρυθμίσεων περιθωρίων σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Printer Margins... Περιθώρια εκτυπωτή... Import the margins for the selected page size from the available printers. Εισαγωγή των περιθωρίων της επιλεγμένης σελίδας από τους διαθέσιμους εκτυπωτές. Distance between the top margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού πάνω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού κάτω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας &Inside: &Εσωτερικά: O&utside: Ε&ξωτερικά: Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων Import the margins for the selected page size from the available printers Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Distance for bleed from the top of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το πάνω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the bottom of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το κάτω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the left of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το αριστερό μέρος της σελίδας Distance for bleed from the right of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το δεξί μέρος της σελίδας Ensure all bleeds have the same value Bleeds Γρίλιες Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all margins have the same value Inside: &Εσωτερικά: Outside: Ε&ξωτερικά: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark's label Edit selected Mark's label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Update All Marks Edit Επεξεργασία Delete Διαγραφή Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Update all reference texts for all marks Edit selected mark MasterPagesPalette Edit Master Pages Επεξεργασία πρωτότυπων σελίδων Duplicate the selected master page Αντίγραφο της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Delete the selected master page Διαγραφή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Add a new master page Προσθήκη μιας νέας πρωτότυπης σελίδας Import master pages from another document Εισαγωγή πρωτότυπων σελίδων από άλλο έγγραφο Copy #%1 of Αντιγραφή #%1 από &Name: Ό&νομα: New Master Page Νέα πρωτότυπη σελίδα Name: Όνομα: New MasterPage Νέα πρωτότυπη σελίδα New Master Page %1 Νέα πρωτότυπη σελίδα %1 Unable to Rename Master Page Μετατροπή σελίδας σε πρωτότυπη σελίδα Rename Master Page Νέα πρωτότυπη σελίδα New Name: Όνομα: Measurements ° MeasurementsBase Distances Αποστάσεις Measurements X1: X1: 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Μήκος: DX: DX: DY: DY: Angle: Γωνία: Unit: MergeDoc Import Master Page Εισαγωγή πρωτότυπης σελίδας Import Page(s) Εισαγωγή σελίδας(ων) &From Document: &Από έγγραφο: &Import Page(s): &Εισαγωγή σελίδας(ων): &Import Master Page &Εισαγωγή πρωτότυπης σελίδας Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Εισάγετε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμματα ενδεικτικών εισαγωγής όπως το * για όλες τις σελίδες, ή το 1-5 για ένα εύρος σελίδων ή ακόμη και ένας σκέτος αριθμός σελίδας. Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Create Page(s) Δημιουργία σελίδας(ων) Before Page Πριν τη σελίδα After Page Μετά τη σελίδα At End Στο τέλος &Import Ε&ισαγωγή Open Άνοιγμα Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Έγγραφα (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Όλα τα αρχεία (*) from %1 από %1 &Select... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset &Επαναφορά MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Λείπει γραμματοσειρά The Font %1 is not installed. Η γραμματοσειρά %1 δεν είναι εγκατεστημένη. Use Χρήση instead αντί της ModeToolBar Tools Εργαλεία Angle: Γωνία: Width: Πλάτος: Properties... Ιδιότητες... MovePages Move Pages Μετακίνηση σελίδων Copy Page Αντιγραφή σελίδας Move Page(s) Μετακίνηση σελίδας(ων) To: Προς: Before Page Πριν τη σελίδα After Page Μετά τη σελίδα At End Στο τέλος Swap with Page Move Page(s): Μετακίνηση σελίδας(ων): Number of Copies: MultiProgressDialog Progress Πρόοδος Overall Progress: Συνολική πρόοδος: &Cancel &Ακύρωση %v of %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Οριζόντια μετατόπιση: &Vertical Shift: &Κατακόρυφη μετατόπιση &Horizontal Gap: Οριζόντια: &Vertical Gap: Κατακόρυφα: Multiple Duplicate Πολλαπλό αντίγραφο &By Number of Copies &Αριθμός αντιγράφων: &Number of Copies: &Αριθμός αντιγράφων: &Shift Created Items By Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Ορισμός στυλ γραμμής Alt+G Alt+Π Rotation: By &Rows && Columns Vertical Gap: Κατακόρυφα: Horizontal Gap: Οριζόντια: Number of Rows: Αριθμός γραμμών: Number of Columns: Αριθμός στηλών: &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση MyPlugin My &Plugin Το &πρόσθετό μου MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Το πρόσθετό μου The plugin worked! Το πρόσθετο δούλεψε! NewDoc New Document Νέο έγγραφο &New Document &Νέο έγγραφο Open &Existing Document Άνοιγμα &υπάρχοντος εγγράφου Open Recent &Document Άνοιγμα πρόσφατου &εγγράφου Do not show this dialog again Να μην εμφανιστεί αυτός ο διάλογος ξανά Document page size, either a standard size or a custom size Μέγεθος σελίδας εγγράφου: είτε ένα τυπικό μέγεθος ή προσαρμοσμένο Orientation of the document's pages Προσανατολισμός των σελίδων του εγγράφου Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Πλάτος των σελίδων του εγγράφου. Είναι δυνατή η επεξεργασία του αν επιλέξατε προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ύψος των σελίδων του εγγράφου. Είναι δυνατή η επεξεργασία του αν επιλέξατε προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας Initial number of pages of the document Αρχικός αριθμός σελίδων του εγγράφου Default unit of measurement for document editing Προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης για την επεξεργασία εγγράφου Create text frames automatically when new pages are added Δημιουργία πλαισίων κειμένου αυτόματα κατά την προσθήκη νέων σελίδων Number of columns to create in automatically created text frames Αριθμός στηλών κατά την αυτόματη δημιουργία πλαισίων κειμένου Distance between automatically created columns Απόσταση στηλών κατά την αυτόματη δημιουργία τους &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: Options Επιλογές N&umber of Pages: Α&ριθμός σελίδων: &Default Unit: &Προκαθορισμένη μονάδα: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων &Automatic Text Frames &Αυτόματα πλαίσια κειμένου &Gap: &Κενό: Colu&mns: Σ&τήλες: Open Άνοιγμα First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: Show Document Settings After Creation Document Layout New &from Template NewFromTemplatePlugin New &from Template... Νέο &από πρότυπο... Load documents with predefined layout Φόρτωση εγγράφων με προκαθορισμένη διάταξη Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Έναρξη ενός εγγράφου από ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από άλλους χρήστες ή εσάς (π.χ. για έγγραφα που έχουν συγκεκριμένο στυλ). NewMarginWidget Form Preset Layouts: Προκαθορισμένες διατάξεις: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Ensure all margins have the same value Link Δεσμός Printer Margins... Περιθώρια εκτυπωτή... Distance between the top margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού πάνω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού κάτω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας Import the margins for the selected page size from the available printers. Εισαγωγή των περιθωρίων της επιλεγμένης σελίδας από τους διαθέσιμους εκτυπωτές. Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance for bleed from the top of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το πάνω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the bottom of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το κάτω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the left of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το αριστερό μέρος της σελίδας Distance for bleed from the right of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το δεξί μέρος της σελίδας Import the margins for the selected page size from the available printers &Inside: &Εσωτερικά: &Left: &Αριστερά: O&utside: Ε&ξωτερικά: &Right: &Δεξιά: NodePalette Nodes Κόμβοι % % &Absolute Coordinates &Απόλυτες συντεταγμένες &X-Pos: &X-Θεσ: &Y-Pos: &Y-Θεσ: Edit &Contour Line Επεξεργασία &περιγράμματος &Reset Contour Line &Επαναφορά περιγράμματος Move Nodes Μετακίνηση κόμβων Move Control Points Μετακίνηση σημείων ελέγχου Add Nodes Προσθήκη κόμβων Delete Nodes Διαγραφή κόμβων Move Control Points Independently Μετακίνηση σημείων ελέγχου ανεξάρτητα Move Control Points Symmetrical Μετακίνηση σημείων ελέγχου συμμετρικά Reset Control Points Επαναφορά σημείων ελέγχου Reset this Control Point Επαναφορά αυτού του σημείου ελέγχου Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Άνοιγμα ενός πολυγώνου ή κοπή μιας καμπύλης Bezier Close this Bezier Curve Κλείσιμο αυτής της καμπύλης Bezier Mirror the Path Horizontally Καθρεφτισμός διαδρομής οριζόντια Mirror the Path Vertically Καθρεφτισμός διαδρομής κατακόρυφα Shear the Path Horizontally to the Right Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα δεξιά Shear the Path Horizontally to the Left Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα αριστερά Shear the Path Vertically Up Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα πάνω Shear the Path Vertically Down Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα κάτω Rotate the Path Counter-Clockwise Περιστροφή διαδρομής αριστερόστροφα Rotate the Path Clockwise Περιστροφή διαδρομής δεξιόστροφα Shrink the Size of the Path by shown % Σμίκρυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο % Enlarge the Size of the Path by shown % Μεγέθυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο % Reduce the Size of the Path by the shown value Μείωση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή Enlarge the Size of the Path by the shown value Αύξηση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή Angle of Rotation Γωνία περιστροφής % to Enlarge or Shrink By % μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Value to Enlarge or Shrink By Τιμή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Activate Contour Line Editing Mode Ενεργοποίηση λειτουργίας επεξεργασίας περιγράμματος Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Επαναφορά του περιγράμματος στο αρχικό σχήμα του πλαισίου When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή γίνεται χρήση συντεταγμένων σχετικών με τη σελίδα, ενώ σε άλλη περίπτωση είναι σχετικές με το αντικείμενο. Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Set Shape to Image Clip Reset all edits Set the Shape to the Clipping Path of the Image NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Εύρος Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Εφαρμογή Delete Διαγραφή OK Εντάξει Document Έγγραφο Section Story Page Σελίδα Frame Cancel Ακύρωση Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style default No Style Κανένα στυλ Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Αυτό το έγγραφο δε μοιάζει να είναι ένα έγκυρο αρχείο OpenOffice Draw. Group%1 Ομαδοποίηση OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Εισαγωγή &OpenOffice.org Draw... OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) Imports OpenOffice.org Draw Files Εισάγει αρχεία OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Εισάγει αρχεία OpenOffice.org Draw στο τρέχον έγγραφο, μετατρέποντας τα διανυσματικά δεδομένα σε αντικείμενα του Scribus. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Το αρχείο SVG περιέχει κάποια μη υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά The file could not be imported OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Όνομα: Options Επιλογές Render Style: Solid Συμπαγές Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Αδιαφάνεια: % % Lighting: None Κανένα Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Γωνία: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: Όνομα: New View Import 3-D Model OdgPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων OdtDialog OpenDocument Importer Options Επιλογές εισαγωγέα OpenDocument Overwrite Paragraph Styles Αντικατάσταση στυλ παραγράφων Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή θα γίνει αντικατάσταση των υπάρχοντων στυλ στο τρέχων έγγραφο Scribus Merge Paragraph Styles Συγχώνευση στυλ παραγράφων Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Συγχώνευση στυλ και ιδιοτήτων παραγράφων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερα παρόμοια στυλ παραγράφων, θα διατηρήσει τις ιδιότητες στυλ, ακόμη και αν τα στυλ του αρχικού εγγράφου έχουν διαφορετικές ονομασίες. Use document name as a prefix for paragraph styles Χρήση ονόματος του εγγράφου ως πρόθεμα για τα στυλ παραγράφων Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Προσθήκη του ονόματος του εγγράφου στο όνομα στυλ παραγράφων του Scribus. Do not ask again Να μην ξαναγίνει η ερώτηση Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Ορισμός αυτών των επιλογών ως προκαθορισμένες και να μη γίνει ερώτηση ξανά κατά την εισαγωγή ενός αρχείου OASIS OpenDocument. OK Εντάξει Cancel Ακύρωση OldScribusFormat Scribus Document Έγγραφο Scribus Scribus 1.2.x Document Έγγραφο Scribus 1.2.x OneClick Basepoint Size Μέγεθος Width: Πλάτος: Length: Μήκος: Height: Ύ&ψος: Angle: Γωνία: Remember Values Απομνημόνευση συσχέτισης OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Ορατό OutlinePalette Enter a keyword or regular expression to filter the outline Element Στοιχείο Active Visible Ορατό Printing Locked Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Το όνομα "%1" δεν είναι μοναδικό.<br/>Παρακαλώ επιλέξτε κάποιο άλλο. Inline Frame Layer: " Page Σελίδα Free Objects Ελεύθερα αντικείμενα Outline Περίγραμμα Filter: OutlineValues % % Linewidth Πλάτος γραμμής OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: Χ-Θεσ: Y-Pos: Υ-Θεσ: PDFExportDialog Save as PDF Αποθήκευση ως PDF O&utput to File: Έ&ξοδος σε αρχείο: Cha&nge... &Τροποποίηση... Output one file for eac&h page Έξοδος ενός αρχείου για &κάθε σελίδα Open PDF after Export &Save Απο&θήκευση This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, γίνεται εξαγωγή ενός ξεχωριστού αρχείου PDF για κάθε σελίδα του εγγράφου. Προστίθενται αυτόματα οι αριθμοί σελίδας. Αυτό είναι κυρίως χρήσιμο για χρήση του PDF για εμπορική εκτύπωση. Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. %1 does not exists and will be created, continue? Cannot create directory: %1 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) Αρχεία PDF (*.pdf);;Όλα τα αρχεία (*) Save As Αποθήκευση ως PDFLibCore Saving PDF Αποθήκευση PDF Exporting Master Page: Εξαγωγή πρωτότυπων σελίδων: Exporting Page: Εξαγωγή σελίδων: Exporting Items on Current Page: Εξαγωγή αντικειμένων της τρέχουσας σελίδας: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Σελίδα: Date: &Ημερομηνία: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools Εργαλεία PDF PPreview Print Preview Προεπισκόπηση εκτύπωσης Display Settings Ρυθμίσεις εμφάνισης Enable &Antialiasing Ενεργοποίηση εκτύπωσης αντικειμένου Display Trans&parency Εμφάνιση &διαφάνειας &Display CMYK &Display CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K Separation Name Όνομα διαχωρισμού Cyan Κυανό Magenta Ματζέντα Yellow Κίτρινο Black Μαύρο Mirror Page(s) Horizontal Καθρεφτισμός σελίδας(ων) οριζόντια Mirror Page(s) Vertical Καθρεφτισμός σελίδας(ων) κατακόρυφα Print in Grayscale Εκτύπωση σε διαβαθμίσεις του γκρι &Under Color Removal &Κάτω από τη διαγραφή χρώματος Convert Spot Colors Μετατροπή σε Scaling: Κλιμάκωση: Fit to Width Ορισμός πλάτους γραμματοσειράς Fit to Height Αριστερά προς τα δεξιά Fit to Page Δεξιά σελίδα Close Κλείσιμο Print... Εκτύπωση... Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Προσφέρει μια πιο ευχάριστη εμφάνιση των γραμματοσειρών TrueType, OpenType, EPS, PDF και διανυσματικών γραφικών στον προβολέα, με κόστος μία μικρή καθυστέρηση στην προεπισκόπηση Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Εμφανίζει τη διαφάνεια και τα διαφανή αντικείμενα στο έγγραφό σας. Απαιτείται το Ghostscript 7.07 ή νεώτερο Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Προσφέρει μια προεπισκόπηση εκτύπωσης χρησιμοποιώντας εξομοίωση των βασικών χρωμάτων μελανιών CMYK, στη θέση των χρωμάτων RGB A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Μια μέθοδος χρήσης του μαύρου μελανιού σε γκρι σκιάσεις που έχουν συνδεθεί από κυανό, ματζέντα και κίτρινο μελάνι. Το UCR επηρεάζει κυρίως περιοχές εικόνων με ουδέτερους και/ή σκοτεινούς τόνους που βρίσκονται κοντά στις αποχρώσεις του γκρι. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη βελτίωση της εκτύπωσης εικόνων. Για το καλύτερο αποτέλεσμα απαιτούνται κάποιες δοκιμές και πειραματισμός ανά περίπτωση. Το UCR ελαττώνει την πιθανότητα υπερκορεσμού με μελάνια CMY. Resize the scale of the page. Αλλαγή μεγέθους της κλίμακας της σελίδας. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κυανής (C) πλάκας μελανιού Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ματζέντα (M) πλάκας μελανιού Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κίτρινης (Y) πλάκας μελανιού Enable/disable the K (Black) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μαύρης (Κ) πλάκας μελανιού All Όλα File Αρχείο Preview Settings Ρυθμίσεις προεπισκόπησης Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Resize the scale of the page Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % % None Κανένα PSLib Processing Master Page: Επεξεργασία πρωτότυπων σελίδων: Exporting Page: Εξαγωγή σελίδων: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PageItem Image Εικόνα Text Κείμενο Line Γραμμή Polygon Πολύγωνο Polyline Συνεχής γραμμή PathText Κείμενο διαδρομής Symbol Group Ομαδοποίηση RegularPolygon Arc Spiral Table Copy of Αντιγραφή του PageItemAttributes None relationship Κανένα Relates To Σχετίζεται με Is Parent Of Είναι γονέας του Is Child Of Είναι απόγονος του &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Copy &Αντιγραφή Alt+C Alt+Α &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D C&lear &Καθαρισμός Alt+L Alt+Λ &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση Name Όνομα Type Τύπος Value Τιμή Parameter Παράμετρος Relationship Σχέση Relationship To Σχέση με Attributes Ιδιότητες PageItem_ImageFrame Image Εικόνα Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Μέγεθος: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Unknown Άγνωστο Page: Σελίδα: Pages: Σελίδα: Embedded Image missing missing or corrupt missing No Image Loaded PageItem_LatexFrame Error Σφάλμα Running the external application failed! This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? Could not create a temporary file to run the application! The application "%1" failed to start! Please check the path: Running the application "%1" failed! Running The application "%1" crashed! Application DPI DPI State Finished Render The config file didn't specify a executable path! Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Κανένα στυλ PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Παράγραφοι: Lines: &Γραμμές: Words: Λέξεις: Chars: Χαρακτήρες: PageItem_TextFrame Linked Text Συνδεδεμένο κείμενο Text Frame Πλαίσιο κειμένου Paragraphs: Παράγραφοι: Lines: &Γραμμές: Words: Λέξεις: Chars: Χαρακτήρες: PageLayouts First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. Document Layout Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Arrange Pages Διάταξη σελίδων PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Επεξεργασία πρωτότυπων σελίδων Duplicate the selected master page Αντίγραφο της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Delete the selected master page Διαγραφή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Add a new master page Προσθήκη μιας νέας πρωτότυπης σελίδας Import master pages from another document Εισαγωγή πρωτότυπων σελίδων από άλλο έγγραφο This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Copy #%1 of %2 &Name: Ό&νομα: New Master Page Νέα πρωτότυπη σελίδα Name: Όνομα: New MasterPage Νέα πρωτότυπη σελίδα New Master Page %1 Νέα πρωτότυπη σελίδα %1 Copy #%1 of Αντιγραφή #%1 από Unable to Rename Master Page Μετατροπή σελίδας σε πρωτότυπη σελίδα The Normal page is not allowed to be renamed. PagePalette_MasterPagesBase Form <<< Return to Normal Page Mode PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή αυτής της πρωτότυπης σελίδας; Arrange Pages Διάταξη σελίδων Available Master Pages: Διαθέσιμες πρωτότυπες σελίδες: Document Pages: Σελίδες εγγράφου: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them PagePalette_PagesBase Form Available Master Pages: Διαθέσιμες πρωτότυπες σελίδες: Document Pages: Σελίδες εγγράφου: Document Layout PageSelector Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document PagesPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Generating Items Δημιουργία αντικειμένων PaintManagerBase Manage Colors and Fills <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 Import colors to the current set from an existing document Εισαγωγή χρωμάτων στο τρέχον σύνολο από ένα έγγραφο &Import Ε&ισαγωγή Create a new color within the current set Δημιουργία ενός νέου χρώματος στο τρέχον σύνολο χρωμάτων Add Edit the currently selected color Επεξεργασία του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος &Edit &Επεξεργασία Make a copy of the currently selected color Δημιουργία αντιγράφου του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος D&uplicate &Αντίγραφο Delete the currently selected color Διαγραφή του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος &Delete &Διαγραφή Remove unused colors from current document's color set Αφαίρεση των αχρησιμοποίητων χρωμάτων από το τρέχον σύνολο χρωμάτων του εγγράφου &Remove Unused &Αφαίρεση αχρησιμοποίητων Color Sets Σύνολα χρωμάτων Current Color Set: Τρέχον σύνολο χρωμάτων: ... Προσ&θήκη... Save the current color set Αποθήκευση του τρέχοντος συνόλου χρωμάτων &Save Color Set &Αποθήκευση συνόλου χρωμάτων Make the current colorset the default color set Ορισμός του τρέχοντος συνόλου χρωμάτων ως προκαθορισμένο OK Εντάξει Cancel Ακύρωση PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Αφίσες Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sort by Color Sort by Type &Import Ε&ισαγωγή Add &Edit &Επεξεργασία Load File Load Set Φόρτωση; Rename Μετονομασία New Gradient New Color Νέο χρώμα &Name: Ό&νομα: Rename Entry Copy of %1 Αντίγραφο του %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Όλα τα αρχεία (*) Open Άνοιγμα All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Πληροφορίες The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Loading Patterns Σφάλμα κατά τη φόρτωση προτιμήσεων Choose a Name Επιλέξτε ένα όνομα ParaStyleComboBox No Style Κανένα στυλ PathAlongPathPlugin Path Along Path... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line Points moving Preview on Canvas Connect First Line with Second Line by using: PathConnectPlugin Connect Paths Connects two Paths. Path Tools Connect 2 Polylines. PathCutPlugin Cut Polygon Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Cuts a Polygon by a Polyline Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Error Σφάλμα The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon PathDialogBase Path along Path Effect Type Single Single, stretched Repeated Repeated, stretched Horizontal Offset Vertical Offset Gap between Objects Preview on Canvas Rotate Objects by: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations + = Operation ... Προσ&θήκη... Swap Shapes Unites the shapes Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Stroke: Fill: Keep a copy of the original item after applying the operation First source shape Keep Second source shape The resulting shape Subtracts the second shape from the first shape Exchange the Source Shapes The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Χρώμα γραφής Fill Color Χρώμα γεμίσματος Result Takes Color from: PathFinderDialog Result gets Color of: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternPropsDialog Pattern Properties pt σημ % % Offsets X-Μετατοπ X: X1: Y: Y: Scaling Κλιμάκωση: X-Scale: X-&κλιμάκωση: Y-Scale: Y-κ&λιμάκωση: Rotation &Περιστροφή: Skewing Spacing Value: Τιμή: X-Skew: Y-Skew: Angle: Γωνία: Flip: Close Κλείσιμο PctPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων PdfImportOptions PDF-Import Importing File: Page Range All Pages Όλες οι σελίδες Single Page Μονή σελίδα Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Open PDF-File Password Κωδικός πρόσβασης PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Μέγεθος: Resolution: Ανάλυση: DPI DPI Unknown Άγνωστο Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Result Αποτέλεσμα Search Results for: Αποτελέσματα αναζήτησης για: &Preview &Προεπισκόπηση Alt+P Alt+Φ &Select Επιλογή Alt+S Alt+S Cancel Ακύρωση PicSearchOptions Cancel Search Ακύρωση αναζήτησης Start Search The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. Select a base directory for search Επιλέξτε έναν βασικό κατάλογο για αναζήτηση Scribus - Image Search Scribus - Αναζήτηση εικόνων The search failed: %1 Η αναζήτηση απέτυχε: %1 Search Images Search for: Αναζήτηση για: Start at: Change... Τροποποίηση... Searching Case insensitive search Search recursively Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicStatus Close Κλείσιμο Scribus - Image Search Scribus - Αναζήτηση εικόνων No images named "%1" were found. Δε βρέθηκαν εικόνες με το όνομα "%1". Not on a Page JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Άγνωστο n/a Information Πληροφορίες Path: Search... Name: Όνομα: Image Εικόνα DPI: Format: Μορφή: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Size Μέγεθος Pixels: Scale: Κλίμακα: Printed: Layout On Page: Select Image Tools Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Image Effects... Edit Image... Επεξεργασία εικόνας... Extended Image Properties... Sort by Name Sort by Page Manage Images Go to Name of the image file Location where the image file is stored Search for a missing image Type of the image The colorspace of the image Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image PictureBrowser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections Go to Page More Always on Top Sort by Name Sort by Date Sort by Size Sort by Type Zoom in Μεγέθυνση Zoom out Σμίκρυνση Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Κλείσιμο Information Πληροφορίες File Αρχείο Name: Όνομα: Path: Picture Browser Move the document view to the selected page Show/Hide advanced tools Always keep Picture Browser on top of other windows Change sort order Change preview settings Enable Picture Browser autosave settings Reset Picture Browser to default settings Size: Μέγεθος: Date: &Ημερομηνία: Image Εικόνα Format: Μορφή: Width: Πλάτος: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Height: Ύ&ψος: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Όνομα προφίλ: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Filter Collections Select a directory ... Προσ&θήκη... Criteria Add filter << Add Filter criteria Name (Wildcards Allowed) Date Ημερομηνία Size Μέγεθος Type Τύπος Tag Search criteria Contains Doesn't Contain Type name Newer than Older than Set date Smaller than Bigger than Set size KB Select file type(s) add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Select the page(s) where to insert the image(s) Image Frame(s): Select which frame(s) to use Position of New Frame(s) Set the position of the image frame(s) to insert Top Left of Margins Αριστερό περιθώριο Top Left of Page Αριστερή σελίδα Top Left of Bleed Αριστερή σελίδα Custom Position X: X1: Horizontal position Y: Y: Vertical position Set the size of the image frame(s) to insert Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Width Πλάτος Height Ύψος Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Type Tag name Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Αποθήκευση ως &εικόνα... Export As Image Εξαγωγή ως εικόνα Exports selected pages as bitmap images. Εξαγωγή των επιλεγμένων σελίδων ως ψηφιακές εικόνες. Export successful Επιτυχής εξαγωγή. Save as Image Αποθήκευση ως εικόνα The target location %1 must be an existing directory The target location %1 must be writable PluginManager Cannot find plugin plugin manager Αδυναμία εύρεσης πρόσθετου unknown error plugin manager άγνωστο σφάλμα Cannot find symbol (%1) plugin manager Αδυναμία εύρεσης συμβόλου (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Πρόσθετο: φόρτωση %1 There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. init failed plugin load error αποτυχία αρχικοποίησης unknown plugin type plugin load error άγνωστος τύπος πρόσθετου Plugin: %1 loaded plugin manager Πρόσθετο: %1 φορτώθηκε Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Διαχειριστής προσθέτων Plugin Πρόσθετο How to run Τρόπος εκτέλεσης Type Τύπος Load it? Φόρτωση; Plugin ID ID πρόσθετου File Αρχείο You need to restart the application to apply the changes. Πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα για την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Form PmPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PolyVectorDialog Polygon Properties Ιδιότητες πολυγώνου PolygonProps Polygon Properties Ιδιότητες πολυγώνου PolygonWidgetBase Form Corn&ers: Γω&νίες: Number of corners for polygons Αριθμός γωνιών πολυγώνων &Rotation: &Περιστροφή: Degrees of rotation for polygons Μοίρες περιστροφής πολυγώνων Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: Sample Polygon Δείγμα πολύγωνου Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Εφαρμογή συντελεστή κύρτωσης/κύλωσης για την τροποποίηση του σχήματος των πολυγώνων Apply &Factor Εφαρμογή &συντελεστή &Factor: &Συντελεστής: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Μια αρνητική τιμή θα κάνει το πολύγωνο κοίλο (ή σχήμα αστεριού) ενώ μία θετική τιμή θα το κάνει κυρτό % % PositionSetterWidget Form X-pos: Y-pos: Width: Πλάτος: Height: Ύ&ψος: ... Προσ&θήκη... PreferencesDialog Preferences Προτιμήσεις Export... &Εξαγωγή... Defaults &Apply Ε&φαρμογή &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση Document Setup Ρύθμιση εγγράφου User Interface Paths Διαδρομές Document Information Πληροφορίες εγγράφου Guides Οδηγοί Typography Τυπογραφία Item Tools Operator Tools Hyphenator Συλλαβισμός Fonts Γραμματοσειρές Color Management Διαχείριση χρωμάτων Printer Εκτυπωτής PDF Export Εξαγωγή PDF Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Document Item Attributes Ιδιότητες αντικειμένου εγγράφου Tables of Contents Sections Τμήματα Keyboard Shortcuts Συντομεύσεις πληκτρολογίου Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Display Εμφάνιση External Tools Εξωτερικά εργαλεία Miscellaneous Διάφορα Page Sizes Plugins Πρόσθετα Image Cache PrefsManager PostScript PostScript Migrate Old Scribus Settings? Μεταφορά παλιών ρυθμίσεων του Scribus; Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Αδυναμία ανοίγματος του αρχείου προτιμήσεων "%1" για εγγραφή: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Αποτυχία εγγραφής του αρχείου προτιμήσεων "%1": Κωδικός κατάστασης QIODevice %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Αποτυχία ανοίγματος του αρχείου προτιμήσεων "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Αποτυχία ανάγνωσης XML προτιμήσεων από "%1": %2 στη γραμμή %3, στήλη %4 Postscript Postscript Error Writing Preferences Σφάλμα εγγραφής προτιμήσεων Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Το Scribus δεν μπόρεσε να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις:<br>%1<br>Παρακαλώ ελέγξτε τα δικαιώματα του αρχείου και του καταλόγου καθώς και το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Error Loading Preferences Σφάλμα κατά τη φόρτωση προτιμήσεων Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Το Scribus δεν μπόρεσε να φορτώσει τις προτιμήσεις:<br>%1<br>Θα φορτωθούν οι προκαθορισμένες προτιμήσεις. No valid renderframe config found. Using defaults! Prefs_ColorManagement Form Color Management Διαχείριση χρωμάτων Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Ορισμός διαφάνειας χρώματος γεμίσματος Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Εικόνες: Solid Colors: Συμπαγή χρώματα: Monitor Profile Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική Prefs_Display Form Display Εμφάνιση Pages Show Rulers Εμφάνιση κανόνων Show Rulers Relative to Page Show Frames Εμφάνιση πλαισίων Show Images Show Text Chains Εμφάνιση ακολουθιών κειμένου Show Text Control Characters Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου κειμένου Show Layer Indicators Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Εμφάνιση κανόνων Show Page Shadow Show Preflight Verifier Warnings on the Page Show Autosave Countdown Clock on the Canvas Scratch Space Κενό χάραξης Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Gaps Between Pages Κενά μεταξύ σελίδων Horizontal: Οριζόντια: Vertical: Κατακόρυφα: Display Scaling Scale% Resets the scale to the default dpi of your display Colors Χρώματα Page Fill: Scratch Space: Selected Page Border: Διαγραφή σελίδων Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Σημείωση της περιοχής εκτός των περιθωρίων με το χρώμα περιθωρίου Enable or disable the display of linked frames. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εμφάνισης των συνδεδεμένων πλαισίων. Enable or disable the display of linked frames Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων όπως σημάνσεις παραγράφου στα πλαίσια κειμένου Turns the display of frames on or off Εναλλαγή της εμφάνισης των πλαισίων Turns the display of layer indicators on or off Εναλλαγή της εμφάνισης των εικόνων Turns the display of images on or off Turns the page shadow on or off Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο αριστερά από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο δεξιά από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο πάνω από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο κάτω από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Set the default zoom level Ορισμός του προκαθορισμένου επιπέδου εστίασης Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Τοποθετήστε έναν κανόνα πάνω στην οθόνη σας και σύρετε την κύλιση για τον ορισμό του επιπέδου εστίασης έτσι ώστε το Scribus να εμφανίζει τις σελίδες και τα αντικείμενά σας με το σωστό μέγεθος dpi dpi Prefs_DocumentInformation Form Document Information Πληροφορίες εγγράφου Document Έγγραφο Title: Τίτλος: Author: Συγγραφέας: Subject: Keywords: Λέξεις κλειδιά: Description: Περιγραφή: Further Information Publisher: Contributors: Date: &Ημερομηνία: Type: Τύπος: Format: Μορφή: Identifier: Source: Language: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Ιδιότητες αντικειμένου εγγράφου Name Όνομα Type Τύπος Value Τιμή Parameter Παράμετρος Relationship Σχέση Relationship To Σχέση με Auto Add To Αυτόματη προσθήκη σε &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Copy &Αντιγραφή Alt+C Alt+Α &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D C&lear &Καθαρισμός Alt+L Alt+Λ None relationship Κανένα Relates To Σχετίζεται με Is Parent Of Είναι γονέας του Is Child Of Είναι απόγονος του None auto add Κανένα Text Frames Πλαίσια κειμένου Image Frames Πλαίσια εικόνας None types Κανένα Boolean Δυαδικός Integer Ακέραιος Real Number Πραγματικός αριθμός String Συμβολοσειρά Prefs_DocumentSections Document Sections Τμήματα εγγράφου Name Όνομα Shown Εμφανίζονται Reversed From Από To Έως Style Στυλ Start Έναρξη Field Width Fill Character &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Αριθμός σελίδας εκτός ορίων The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Η τιμή που έχετε εισάγει είναι εκτός ορίου του αριθμού σελίδων στο τρέχον έγγραφο (%1-%2). Prefs_DocumentSetup Form Document Setup Ρύθμιση εγγράφου Size Μέγεθος Page Size Μέγεθος σελίδας Size: Μέγεθος: ... Προσ&θήκη... Orientation: Units: Μονάδες: Width: Πλάτος: Height: Ύ&ψος: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Page Layout First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: 4-Fold 4-πλο pageLayoutButtonGroup 3-Fold 3-πλο Double Page Single Page Μονή σελίδα Margins && Bleeds Margins Περιθώρια Bleeds Γρίλιες Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Αυτόματη αποθήκευση Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Πλάτος σελίδων του εγγράφου, επεξεργάσιμο στην περίπτωση προσαρμοσμένου μεγέθους σελίδας Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ύψος σελίδων του εγγράφου, επεξεργάσιμο στην περίπτωση προσαρμοσμένου μεγέθους σελίδας Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Προκαθορισμένος προσανατολισμός σελίδων του εγγράφου Default unit of measurement for document editing Προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης για την επεξεργασία εγγράφου When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το Scribus αποθηκεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου σας με την επέκταση .bak σε κάθε λήξη της καθορισμένης χρονικής περιόδου Time period between saving automatically Χρονική περίοδος αυτόματης αποθήκευσης Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Ορισμός του μήκους του ιστορικού ενεργειών σε βήματα. Αν οριστεί σε 0 θα αποθηκεύονται απεριόριστο πλήθος ενεργειών. Apply the page size changes to all existing pages in the document Εφαρμογή της αλλαγής του μεγέθους σελίδας σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Apply the page size changes to all existing master pages in the document Εφαρμογή της αλλαγής του μεγέθους σελίδας σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Prefs_ExternalTools External Tools Εξωτερικά εργαλεία External Tools and Applications PostScript Interpreter Μεταγλωττιστής PostScript &Name of Executable: Ό&νομα εκτελέσιμου: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> Προσθέστε τη διαδρομή του μεταγλωττιστή Ghostscript. Στα Windows, παρακαλώ σημειώστε ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα με το όνομα gswin32c.exe - ΚΑΙ ΟΧΙ το gswin32.exe. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί κόλλημα του συστήματος κατά την εκκίνηση του Scribus. &Change... &Τροποποίηση... Alt+C Alt+Α Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Εξομάλυνση κειμένου για αποτύπωση στην οθόνη EPS και PDF Antialias &Text Εξομάλυνση &κειμένου Alt+T Alt+Ο Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Εξομάλυνση γραφικών για αποτύπωση στην οθόνη EPS και PDF Antialias &Graphics Εξομάλυνση &γραφικών Alt+G Alt+Π Resolution: Ανάλυση: dpi dpi Image Processing Tool Εργαλείο επεξεργασίας εικόνας Name of &Executable: Όνομα &εκτελέσιμου: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Τοποθεσία στο σύστημα αρχείων του επεξεργαστή γραφικών. Αν χρησιμοποιείτε το gimp και η διανομή σας το περιλαμβάνει, προτείνεται η χρήση του 'gimp-remote', καθώς σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την εικόνα σε μία ήδη εκτελούμενη διεργασία του gimp. Web Browser <qt>File system location for web browser</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Up Down Add Delete Διαγραφή Change... Τροποποίηση... External Editor: Start with empty frame Use Embedded Editor Force DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location &Rescan &Επαναφορά Alt+R Alt+ Locate Ghostscript Τοποθεσία Ghostscript Locate your image editor Τοποθεσία επεξεργαστή εικόνας Locate your web browser Τοποθεσία επεξεργαστή εικόνας Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Configuration files Change Command Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: Prefs_Fonts Form Fonts Γραμματοσειρές Available Fonts Διαθέσιμες γραμματοσειρές Font Substitutions Αντικαταστάσεις γραμματοσειρών Delete Διαγραφή Additional Paths Πρόσθετες διαδρομές C&hange... &Τροποποίηση... A&dd... Προσ&θήκη... &Remove Α&φαίρεση Font Name Όνομα γραμματοσειράς Replacement Αντικατάσταση Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Οι διαδρομές αναζήτησης γραμματοσειρών μπορούν να οριστούν μόνο από τις προτιμήσεις και μόνο αν δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο ανοιχτό. Κλείστε τα ανοιχτά έγγραφα, και έπειτα χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία->Ρυθμίσεις για την τροποποίηση της διαδρομής αναζήτησης γραμματοσειρών. Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Prefs_Guides Form Guides Οδηγοί Placement Snap Distance: Απόσταση αρπαγής: px px Grab Radius: Ακτίνα αρπαγής: Distances Αποστάσεις Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Visibility Margins Περιθώρια Page Grid Type: Τύπος: Baseline Grid Colors Χρώματα Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: Content Objects Grid Lines Γραμμές Crosses and Dots Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Απόσταση των γραμμών του δευτερεύοντος πλέγματος Distance between the major grid lines Απόσταση των γραμμών του κύριου πλέγματος Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Χρώμα γραμμών του δευτερεύοντος πλέγματος Color of the major grid lines Χρώμα γραμμών του κύριου πλέγματος Color of the guide lines you insert Χρώμα γραμμών των οδηγών που εισάγετε Color for the margin lines Χρώμα γραμμών των περιθωρίων Color for the baseline grid Χρώμα πλέγματος βάσης Turns the basegrid on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος βάσης Distance between the lines of the baseline grid Απόσταση γραμμών του πλέγματος βάσης Distance from the top of the page for the first baseline Απόσταση από το πάνω μέρος της σελίδας της πρώτης γραμμής βάσης Turns the gridlines on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος Turns the guides on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των οδηγών Turns the margins on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των περιθωρίων BaselineGrid Prefs_Hyphenator Form Hyphenation Behaviour A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Ένα πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει όλους τις πιθανές συλλαβές κάθε λέξης, θα εμφανίζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την επιλογή συλλαβισμού κειμένου. &Hyphenation Suggestions Προτάσεις συ&λλαβισμού Enables automatic hyphenation of your text while typing. Ενεργοποίηση του αυτόματου συλλαβισμού κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου σας. Hyphenate Text Automatically &During Typing Αυτόματος συλλαβισμός του κειμένου &κατά την πληκτρολόγηση Language: Smallest Word: Length of the smallest word to be hyphenated. Μήκος της μικρότερης λέξης στην οποία θα εκτελεστεί συλλαβισμός. A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Enables automatic hyphenation of your text while typing Length of the smallest word to be hyphenated Characters Χαρακτήρων Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Word Lists Exceptions Edit Επεξεργασία Ignore List Add a new Entry Edit Entry Exception List Prefs_ImageCache Form Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Limit the number of cache entries to this number Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Prefs_ItemTools Form Item Tools Text Κείμενο Fill Color: Χρώμα γεμίσματος: Line Color: Tab Fill Character: Χαρακτήρας συμπλήρωσης στηλοθέτη: Tab Width: Πλάτος στηλοθέτη: Shading: Σκίαση: % % Columns & Text Distances Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Columns: Στήλ&ες: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Column Gap: Font: Γραμματοσειρά: Size: Μέγεθος: Color: Χρώμα: Stroke: Preview Images Εικόνες: Use Embedded Clipping Path Scaling Κλιμάκωση: Free Scaling scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... Προσ&θήκη... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Προεπισκόπηση στην οθόνη Full Resolution previewButtonGroup Normal Resolution Low Resolution Shapes Σχήμα: Line Style: Στυλ γραμμής: Line Width: Πλάτος γραμμής: Regular Polygons Εισαγωγή πολυγώνου Lines Γραμμές Start Arrow: Βέλος αρχής: End Arrow: Βέλος τέλους: Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Hairline Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Νήψον ανομήματα μη μόναν όψιν Keep horizontal and vertical scaling the same Διατήρηση όμοιας οριζόντιας και κατακόρυφης κλιμάκωσης None tab fill Κανένα Dot Τελεία Hyphen Παύλα Underscore Κάτω παύλα Custom Προσαρμοσμένο Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Συντομεύσεις πληκτρολογίου Search: Αναζήτηση Action Ενέργεια Shortcut Ταξινόμηση Shortcut for Selected Action Εμφάνιση μόνο επιλεγμένου αντικειμένου &No Key &Κανένα πλήκτρο Alt+N Alt+Κ &User Defined Key Πλήκτρο ορισμένο από &χρήστη Alt+U Alt+Μ Set &Key Ορισμός &πλήκτρου Alt+K Alt+Ν CTRL+ALT+SHIFT+W ALT+SHIFT+T Loadable Shortcut Sets Σύνολα συνδυασμών για φόρτωση Keyboard shortcut sets available to load Σύνολα συνδυασμών πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμα για φόρτωση Load the selected shortcut set Φόρτωση του επιλεγμένου συνόλου συνδυασμών &Load &Φόρτωση Alt+L Alt+Λ Import a shortcut set into the current configuration Εισαγωγή ενός συνόλου συνδυασμών στις τρέχουσες ρυθμίσεις &Import... Εισαγ&ωγή... Alt+I Alt+Σ Export the current shortcuts into an importable file Εξαγωγή του τρέχοντος συνόλου συνδυασμών σε ένα αρχείο &Export... &Εξαγωγή... Alt+E Alt+Μ Reload the default Scribus shortcuts Επαναφόρτωση των προκαθορισμένων συνδυασμών του Scribus &Reset &Επαναφορά Alt+R Alt+ Select a Key set file to read Key Set XML Files (*.xml) Select a Key set file to save to Export Keyboard Shortcuts to File Enter the name of the shortcut set: The %1 key sequence is already in use by "%2" Prefs_Miscellaneous Form Miscellaneous Διάφορα Always ask before fonts are replaced when loading a document Πάντα ερώτηση πριν την αντικατάσταση γραμματοσειρών κατά τη φόρτωση του εγγράφου Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Δείγμα κειμένου Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Form Operator Tools Zoom Μεγέθυνση Minimum: Maximum: Stepping: % % Miscellaneous Διάφορα Item Duplicate &Αντίγραφο X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool &Περιστροφή: Constrain To: Minimum magnification allowed Ελάχιστη επιτρεπόμενη μεγέθυνση Maximum magnification allowed Μέγιστη επιτρεπόμενη μεγέθυνση Change in magnification for each zoom operation Βήμα μεγέθυνσης για κάθε εντολή εστίασης Horizontal displacement of page items Οριζόντια κλιμάκωση των εικόνων Vertical displacement of page items Κατακόρυφη κλιμάκωση των εικόνων Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Prefs_PDFExport Form PDF Export Εξαγωγή PDF Pages Export Range Εύρος εξαγωγής All Pages Όλες οι σελίδες Choose Pages ... Προσ&θήκη... Rotation and Mirroring Rotation: Page Mirroring: File Options Επιλογές αρχείου Compatibility: Page Binding: Clip to Printer Margins Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Limit Maximum Image Resolution to: dpi dpi Resolution for EPS Graphics: Security Use Encryption Passwords Κωδικοί πρόσβασης Owner: User: Settings Ρυθμίσεις Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Copying Text and Graphics Allow Adding Annotations and Fields Color Χρώμα Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Μετατροπή χρωμάτων κουκκίδας σε χρώματα επεξεργασίας Solid Colors Use Color Profile Profile: Προφίλ: Rendering Intent: Ένταση αποτύπωσης: Images Εικόνες: Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Χρώμα: Frequency: Angle: Γωνία: ° Spot Function: Pre-Press Πρόοδος Printer Marks Περιθώρια εκτυπωτή... Mark Length: Page Information Πληροφορίες PDF/X Output Intent Embedding mode: Embed or Subset Outline All Fonts Do Not Embed Fonts to Subset Subset All Registration Marks Είναι χρώμα καταχώρησης Crop Marks Βύθιση κεφαλαίων Bleed Marks Ημερολόγια Color Bars Χρωματική υπερεμφάνιση Mark Offset: Bleed Settings Ρυθμίσεις στυλ Use Document Bleeds Έγγραφα κειμένου PDF/X-3 Output Intent Ένταση αποτύπωσης PDF/X-3 Output Profile: Information String: Fonts Γραμματοσειρές Available Fonts Διαθέσιμες γραμματοσειρές Embed All Fonts to Embed Extras Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s Apply Effect to All Pages Show Page Previews Εμφάνιση προεπισκόπησης σελίδων Viewer Προβολέας Document Layout Single Page Μονή σελίδα Continuous Pages Double Page Left Διπλή σελίδα αριστερά Double Page Right Διπλή σελίδα δεξιά Visual Appearance Οπτική εμφάνιση Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Χρήση λειτουργίας πλήρους οθόνης Display Bookmarks Tab Εμφάνιση καρτέλας σελιδοδεικτών Display Thumbnails Εμφάνιση εικόνων επισκόπησης Display Layers Tab Εμφάνιση καρτέλας στρωμάτων Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Εστίαση σελίδων για να χωρούν στο παράθυρο προβολέα Special Actions Ειδικές ενέργειες Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Export all pages to PDF Εξαγωγή όλων των σελίδων σε PDF Export a range of pages to PDF Εξαγωγή ενός εύρους σελίδων σε PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Εισάγετε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμματα ενδεικτικών σελίδων όπως το * για όλες τις σελίδες, ή το 1-5 για ένα εύρος σελίδων ή ακόμη και ένας σκέτος αριθμός σελίδας. Create a range of pages Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Καθορίζει το δέσιμο των σελίδων στο PDF. Εκτός αν γνωρίζετε ότι πρέπει να το τροποποιήσετε αφήστε το στην προκαθορισμένη επιλογή (αριστερά). Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Δημιουργία εικόνων επισκόπησης για κάθε σελίδα του αρχείου PDF. Μερικοί προβολείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εικόνες επισκόπησης για την περιήγηση του εγγράφου. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Δημιουργία άρθρων PDF, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιήγηση συνδεδεμένων άρθρων σε ένα PDF. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Τα στρώματα του εγγράφου σας εξάγονται στο αρχείο PDF. Είναι διαθέσιμο μόνο αν επιλεγεί το PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Ενσωμάτωση των σελιδοδεικτών που δημιουργήσατε στο έγγραφό σας. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την περιήγηση μεγάλων εγγράφων PDF. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Ανάλυση εξαγωγής του κειμένου και των διανυσματικών γραφικών. Αυτό δεν επηρεάζει την ανάλυση των ψηφιοποιημένων εικόνων όπως οι φωτογραφίες. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Ενεργοποίηση μη απωλεστικής συμπίεσης του κειμένου και των γραφικών. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη καθώς μειώνει το μέγεθος του αρχείου PDF. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Μέθοδος συμπίεσης των εικόνων. Η αυτόματη επιτρέπει στο Scribus να επιλέξει την καλύτερη μέθοδο. Η μέθοδος ZIP είναι μη απωλεστική και καλή για εικόνες με συμπαγή χρώματα. Η μέθοδος JPEG δημιουργεί μικρότερα αρχεία PDF όταν αυτά περιέχουν πολλές φωτογραφίες (με πιθανή ελαφριά απώλεια στην ποιότητα). Αφήστε αυτήν την επιλογή στο αυτόματο εκτός αν χρειάζεστε συγκεκριμένες επιλογές συμπίεσης. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο τις εικόνες JPEG. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Επίπεδα ποιότητας συμπίεσης για τις απωλεστικές μεθόδους συμπίεσης: Ελάχιστη (25%), Χαμηλή (50%), Μέση (75%), Υψηλή (85%), Μέγιστη (95%). Σημειώστε ότι το επίπεδο ποιότητας δεν καθορίζει άμεσα το μέγεθος της τελικής εικόνας - τόσο το μέγεθος όσο και η απώλεια ποιότητας ποικίλουν από εικόνα σε εικόνα σε ένα δοσμένο επίπεδο ποιότητας. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Κουκκίδες ανά ίντσα) για εξαγωγή εικόνας. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ενεργοποίηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας στο εξαγόμενο PDF σας. Αν επιλέξατε το PDF 1.3, το PDF θα προστατεύεται από κρυπτογράφηση 40 bit. Αν επιλέξατε το PDF 1.4, αυτό θα προστατεύεται από κρυπτογράφηση 128 bit. Σημείωση: Η κρυπτογράφηση PDF δεν είναι τόσο αξιόπιστη όπως οι κρυπτογραφήσεις GPG ή PGP ενώ περιέχει και κάποιους περιορισμούς. Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Choose a password for users to be able to read your PDF. Επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση ανάγνωσης του PDF από χρήστες. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Επιτρέπει την εκτύπωση του PDF. Αν απενεργοποιηθεί, η εκτύπωση θα αποτρέπεται. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Επιτρέπει την τροποποίηση του PDF. Αν απενεργοποιηθεί, αποτρέπεται η τροποποίηση του αρχείου PDF. Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. DPI (Dots Per Inch) for image export Choose a password for users to be able to read your PDF Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Επιτρέπει την αντιγραφή κειμένου ή γραφικών από το PDF. Αν απενεργοποιηθεί, το κείμενο και τα γραφικά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Επιτρέπει την προσθήκη επισημάνσεων και πεδίων στο αρχείο PDF. Αν απενεργοποιηθεί, η επεξεργασία επισημάνσεων και πεδίων αποτρέπεται. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Χρωματικό μοντέλο για την έξοδο του αρχείου PDF σας. Επιλέξτε την Οθόνη/Ιστό για αρχείο PDF τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εμφάνιση σε οθόνες υπολογιστών ή για εκτύπωση σε τυπικούς εκτυπωτές μελάνης. Επιλέξτε τον Εκτυπωτή για εκτύπωση με πραγματική τετραχρωμία CMYK. Επιλέξτε διαβαθμίσεις του γκρι αν επιθυμείτε ασπρόμαυρη έξοδο στο PDF. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Αυτή είναι μια ρύθμιση για προχωρημένους η οποία δεν είναι ενεργοποιημένη προκαθορισμένα. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο αν απαιτείται ρητά από το μοντέλο εκτυπωτή σας και έχετε διαθέσιμες τις ακριβείς λεπτομέρειες γι' αυτό. Σε άλλη περίπτωση, το εξαγόμενο PDF μπορεί να μην εκτυπωθεί σωστά ενώ μπορεί να μην είναι πραγματικά συμβατό μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Embed a color profile for solid colors Ενσωμάτωση ενός χρωματικού προφίλ για συμπαγή χρώματα Color profile for solid colors Χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα Rendering intent for solid colors Ένταση αποτύπωσης για συμπαγή χρώματα Embed a color profile for images Ενσωμάτωση ενός χρωματικού προφίλ για εικόνες Do not use color profiles that are embedded in source images Να μη γίνει χρήση χρωματικών προφίλ ενσωματωμένων στις πηγαίες εικόνες Color profile for images Χρωματικό προφίλ για εικόνες Rendering intent for images Βελτίωση αποτύπωσης για εικόνες Mirror Page(s) horizontally Καθρεφτισμός σελίδας(ων) οριζόντια Mirror Page(s) vertically Καθρεφτισμός σελίδας(ων) κατακόρυφα Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. Do not show objects outside the margins in the exported file Μη εμφάνιση αντικειμένων εκτός των περιθωρίων του εξαγόμενου αρχείου Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Add registration marks to each separation Add color calibration bars Add document information which includes the document title and page numbers Length of crop marks Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Προφίλ εξόδου για εκτύπωση. Αν αυτό είναι δυνατό, ανατρέξτε σε βοήθεια για τον εκτυπωτή σας για την επιλογή προφίλ. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Automatic Αυτόματα Lossy - JPEG Απωλεστική - JPEG Lossless - Zip Μη απωλεστική - Zip None Κανένα Maximum Μέγιστη High Υψηλή Medium Μεσαία Low Χαμηλή Minimum Ελάχιστη Left Margin Αριστερό περιθώριο Right Margin Δεξί περιθώριο Screen / Web Οθόνη / Ιστοσελίδα Printer Εκτυπωτής Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Simple Dot Απλή τελεία Line Γραμμή Round Στρογγυλή Ellipse Έλλειψη Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική Page Σελίδα No Script Κανένα σενάριο InfoString No Effect Κανένα εφέ Blinds Γρίλιες Box Πλαίσιο Dissolve Διάλυση Glitter Λαμπύρισμα Split Διαίρεση Wipe Καθαρισμός Push Πάτημα Cover Uncover Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Ενσωμάτωση γραμματοσειρών στο PDF. Η ενσωμάτωση γραμματοσειρών θα διατηρήσει τη διάταξη και εμφάνιση του εγγράφου σας. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Ενεργοποιεί τα εφέ παρουσίασης κατά τη χρήση του Adobe&#174; Reader&#174; καθώς και άλλων προβολέων PDF που τα υποστηρίζουν σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Show page previews of each page listed above. Εμφάνιση προεπισκόπησης για κάθε εμφανιζόμενη σελίδα παραπάνω. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Χρονική διάρκεια εμφάνισης της σελίδας πριν την έναρξη της παρουσίασης στην επιλεγμένη σελίδα. Η τιμή 0 θα απενεργοποιήσει την αυτόματη μετάβαση σελίδας. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Χρόνος εκτέλεσης του εφέ. Ένας μικρότερος χρόνος θα επιταχύνει το εφέ, ενώ ένας μικρότερος θα το επιβραδύνει. Type of the display effect Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Starting position for the box and split effects Direction of the glitter or wipe effects Apply the selected effect to all pages Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Type of the display effect. Τύπος του εφέ εμφάνισης. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Κατεύθυνση των κινούμενων γραμμών για το εφέ διαίρεσης και τις γρίλιες. Starting position for the box and split effects. Αρχική θέση για τα εφέ πλαισίου και διαίρεσης. Direction of the glitter or wipe effects. Κατεύθυνση των εφέ διαγραφής και λαμπυρίσματος. Apply the selected effect to all pages. Εφαρμογή του επιλεγμένου εφέ σε όλες τις σελίδες. Convert all glyphs in the document to outlines. Αδυναμία μετατροπής ενός πλαισίου διαφορετικού από κείμενο σε περιγράμματα. Show the document in single page mode Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Enables viewing the document in full screen Display the bookmarks upon opening Display the page thumbnails upon opening Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Prefs_PageSizes Form Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Form Paths Διαδρομές Documents: &Change... &Τροποποίηση... Alt+C Alt+Α Color Profiles: C&hange... &Τροποποίηση... Alt+H Alt+ Scripts: Ch&ange... &Τροποποίηση... Alt+A Alt+A Document Templates: Cha&nge... &Τροποποίηση... Alt+N Alt+Κ Default documents directory Προκαθορισμένος κατάλογος εγγράφων Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Default Scripter scripts directory Προκαθορισμένος κατάλογος σεναρίων Additional directory for document templates Πρόσθετος κατάλογος για πρότυπα εγγράφων Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Prefs_Plugins Form Plugins Πρόσθετα Plugin Πρόσθετο How to run Τρόπος εκτέλεσης Type Τύπος Load it? Φόρτωση; Plugin ID ID πρόσθετου File Αρχείο You need to restart the application to apply the changes. Πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα για την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Prefs_PreflightVerifier Form Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Show pages without errors Show errors for items on layers that will not print Profile Setup Output Profile: Add New Profile Remove Profile Αφαίρεση προφίλ Profile Options Ignore all errors Παράβλεψη όλων των σφαλμάτων Automatic check before printing or exporting Αυτόματος έλεγχος πριν την εκτύπωση ή την εξαγωγή Check for missing glyphs Έλεγχος για γλυφές που λείπουν Check for items not on a page Έλεγχος για αντικείμενο εκτός σελίδων Check for empty text frames Check for overflow in text frames Έλεγχος υπερχείλισης σε πλαίσια κειμένου Check for used transparencies Έλεγχος διαφανειών σε χρήση Check for missing images Έλεγχος για εικόνες που λείπουν Check for part filled image frames Check image resolution Έλεγχος ανάλυσης εικόνας Minimum Resolution: dpi dpi Maximum Resolution: Check for placed PDF files Check for GIF images Έλεγχος για εικόνες που λείπουν Check for PDF Annotations and Fields Έλεγχος επισημάνσεων και πεδίων PDF Check for Visible/Printable mismatch in layers Ignore non-printable layers Check if applied master page location is the same as each page's location Prefs_Printer Form Printing Destination Προορισμός Alternative Printer Command Ε&ναλλακτική εντολή εκτυπωτή Command: &Εντολή: General Options Output: Normal Κανονικό Separations Include PDF Annotations and Links Page Σελίδα Mirror Page(s) Horizontally Mirror Page(s) Vertically Set Media Size Ορισμός μεγέθους χαρτιού Clip to Printer Margins Color Χρώμα Apply Under Color Removal Εφαρμογή κατά την αφαίρεση χρώματος Convert Spot Colors to Process Colors Μετατροπή χρωμάτων κουκκίδας σε χρώματα επεξεργασίας Apply ICC Profiles Εφαρμογή των προφίλ ICC PostScript PostScript Level 1 Επίπεδο Level 2 Επίπεδο Level 3 Επίπεδο Print In: Color (If Available) Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Marks and Bleeds Crop Marks Βύθιση κεφαλαίων Bleed Marks Ημερολόγια Registration Marks Είναι χρώμα καταχώρησης Color Bars Χρωματική υπερεμφάνιση Offset: X-Μετατοπ Length: Μήκος: Bleed Settings Ρυθμίσεις στυλ Do not show objects outside the margins on the printed page Να μην εμφανίζονται αντικείμενα εκτός των περιθωρίων στην εκτυπωμένη σελίδα Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Χρήση ενός εναλλακτικού διαχειριστή εκτύπωσης, όπως το kprinter ή το gtklp, για τη χρήση πρόσθετων επιλογών Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Μια μέθοδος χρήσης του μαύρου μελανιού σε γκρι σκιάσεις που έχουν συνδεθεί από κυανό, ματζέντα και κίτρινο μελάνι. Το UCR επηρεάζει κυρίως περιοχές εικόνων με ουδέτερους και/ή σκοτεινούς τόνους που βρίσκονται κοντά στις αποχρώσεις του γκρι. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη βελτίωση της εκτύπωσης εικόνων. Για το καλύτερο αποτέλεσμα απαιτούνται κάποιες δοκιμές και πειραματισμός ανά περίπτωση. Το UCR ελαττώνει την πιθανότητα υπερκορεσμού με μελάνια CMY. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. File Αρχείο All Όλα Prefs_Scrapbook Form Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Keep Copied Items Permanently Across Sessions Write Item Previews to the Scrapbook Directory Number of Copied Items to Keep in Scrapbook This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory The minimum number is 1; the maximum is 100 Prefs_Scripter Form Scripter Γραφή σεναρίων Extensions Επεκτάσεις Enable Extension Scripts Ενεργοποίηση σεναρίων επέκτασης Startup Script: Σενάριο έναρξης: Change... Τροποποίηση... Console Κονσόλα Base Texts: Κείμενα βάσης: Comments: Σχόλια: Keywords: Λέξεις κλειδιά: Signs: Σημειώσεις: Errors: Σφάλματα: Strings: Συμβολοσειρές: Numbers: Αριθμοί: Locate Startup Script Εντοπισμός σεναρίου έναρξης Prefs_ShortWords Form Short Words Σύντομες λέγεις Save Αποθήκευση Reset Επαναφορά User settings Ρυθμίσεις χρήστη System wide configuration Καθολικές ρυθμίσεις συστήματος User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Cannot write file %1. Αδυναμία εγγραφής στο αρχείο %1. User settings saved Αποθηκεύτηκαν οι ρυθμίσεις χρήστη System wide configuration reloaded Επαναφορτώθηκαν οι καθολικές ρυθμίσεις του συστήματος Cannot open file %1 Αδυναμία ανοίγματος του αρχείου %1 Prefs_Spelling Form Spelling Installed Spelling Dictionaries Downloadable Spelling Dictionaries Downloading Refresh Downloadable List Download Selected Dictionaries Language &Γλώσσα: Code Location Installed Download Prefs_TableOfContents Form Table of Contents &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D Properties Ιδιότητες Item Attribute Name: Όνομα ιδιότητας αντικειμένου: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Η ιδιότητα αντικειμένου που θα χρησιμοποιηθεί σα βάση για τη δημιουργία των καταχωρήσεων Destination Frame: Πλαίσιο προορισμού: The frame the table of contents will be placed into Το πλαίσιο του πίνακα περιεχομένων θα τοποθετηθεί σε Page Number Placement: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Τοποθέτηση αριθμών σελίδων καταχωρήσεων στην αρχή ή στο τέλος της γραμμής , ή καθόλου Paragraph Style: Στυλ παραγράφου: The paragraph style used for the entry lines Το στυλ παραγράφου που χρησιμοποιείται στις γραμμές καταχώρησης Include frames that are set to not print as well Συμπερίληψη πλαισίων που δεν έχουν οριστεί σαν εκτυπώσιμα List Non-Printing Entries Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων καταχωρήσεων Beginning End Not Shown Εμφανίζονται Table of Contents %1 Prefs_Typography Form Typography Τυπογραφία Subscript Δείκτης Displacement: Μετατόπιση: % % Scaling: Κλιμάκωση: Superscript Εκθέτης Underline Υπογράμμιση Line Width: Πλάτος γραμμής: Auto Αυτόματα Strikeout Small Caps Μικρά κεφαλαία Automatic Line Spacing Line Spacing: Απόσταση γραμμών: Displacement below the baseline of the normal font on a line Μετατόπιση κάτω από τη βάση της γραμματοσειράς σε μια γραμμή Relative size of the subscript compared to the normal font Σχετικό μέγεθος του δείκτη σε σύγκριση με την κανονική γραμματοσειρά Displacement above the baseline of the font on a line Μετατόπιση πάνω από τη βάση της γραμματοσειράς σε μια γραμμή Relative size of the superscript compared to the normal font Σχετικό μέγεθος του εκθέτη σε σύγκριση με την κανονική γραμματοσειρά Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Μετατόπιση κάτω από τη βάση της γραμματοσειράς εκφρασμένη σε ποσοστό μείωσης της γραμματοσειράς