AIPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Group%1 Ομαδοποίηση Generating Items Δημιουργία αντικειμένων About Contributions from: Συντελεστές: &About &Σχετικά A&uthors Συ&γγραφείς &Translations &Μεταφράσεις &Online Σε &σύνδεση &Close &Κλείσιμο Development Team: Ομάδα ανάπτυξης: Official Documentation: Επίσημη τεκμηρίωση: Other Documentation: Επιπλέον τεκμηρίωση: Homepage Αρχική σελίδα Online Reference Ενεργή αναφορά βοήθειας Bugs and Feature Requests Σφάλματα και αιτήσεις χαρακτηριστικών Mailing List Λίστα αλληλογραφίας Official Translations and Translators: Επίσημες μεταφράσεις και μεταφραστές: Previous Translation Contributors: Προηγούμενη συντελεστές μετάφρασης: About Scribus %1 Σχετικά με το Scribus %1 Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Χρησιμοποιώντας το Ghostscript με έκδοση %1 No Ghostscript version available Μη διαθέσιμη έκδοση Ghostscript Build ID: ID κατασκευής: Mac OS&#174; X Aqua Port: Μεταφορά σε Mac OS&#174; X Aqua: Windows&#174; Port: Μεταφορά σε Windows&#174;: Tango Project Icons: &Updates Ενη&μέρωση Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Έκδοση Scribus Check for Updates Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Haiku Port: SVN Revision: %1 Scribus 1.5.1+ Icon Set: AboutPlugins Filename: Όνομα αρχείου: Version: Έκδοση: Release Date: Ημερομηνία έκδοσης: Description: Περιγραφή: Author(s): Συγγραφέας(εις): Copyright: Πνευματικά δικαιώματα: License: Άδεια: Scribus: About Plug-ins Scribus: Σχετικά με τα πρόσθετα ActionManager &Tabulators... &Στηλοθέτες... &Open... Ά&νοιγμα... &Close &Κλείσιμο &Save Απο&θήκευση Save &As... Αποθήκευση &ως... Re&vert to Saved Επαναφορά στο απο&θηκευμένο Collect for O&utput... Συλλογή για έ&ξοδο... Get Text... Λήψη κειμένου... Append &Text... Προσθήκη &κειμένου... Get Image... Λήψη εικόνας... Save &Text... Αποθήκευση &κειμένου... Save as P&DF... Αποθήκευση ως P&DF... Document &Setup... &Ρύθμιση εγγράφου... &Print... &Εκτύπωση... &Quit Έ&ξοδος &Undo Α&ναίρεση &Redo Επανα&φορά &Item Action Mode Λειτουργία ενέργειας &αντικειμένου Cu&t Α&ποκοπή &Copy &Αντιγραφή &Paste Επι&κόλληση Select &All Επιλογή όλ&ων &Deselect All Α&ποεπιλογή όλων &Search/Replace... &Αναζήτηση/αντικατάσταση... &Master Pages... Πρ&ωτότυπες σελίδες... P&references... &Προτιμήσεις... %1 pt %1 σημ &Other... Άλλ&ο... &Left &Αριστερά &Center Στο &κέντρο &Right &Δεξιά &Block &Τμήμα &Forced &Εξαναγκασμός &Normal &Κανονικό &Underline &Υπογράμμιση Underline &Words Υπογράμμιση λέ&ξεων &Strike Through &Επιγράμμιση &All Caps Ό&λα κεφαλαία Small &Caps Μικρά κε&φαλαία Su&perscript Εκ&θέτης Su&bscript &Δείκτης D&uplicate &Αντίγραφο &Delete &Διαγραφή &Group &Ομάδα &Ungroup &Αναίρεση ομάδας Is &Locked Είναι κ&λειδωμένο Si&ze is Locked &Μέγεθος κλειδωμένο Lower to &Bottom Βύθιση στο &τέλος Raise to &Top &Lower &Βύθιση &Raise &Attributes... &Ιδιότητες... I&mage Visible &Ορατή εικόνα Embed Image Is PDF &Bookmark Είναι &σελιδοδείκτης PDF Is PDF A&nnotation Είναι επισήμανσ&η PDF &Edit Shape... &Επεξεργασία σχήματος... &Attach Text to Path &Προσάρτηση κειμένου στη διαδρομή &Detach Text from Path &Αποπροσάρτηση κειμένου από διαδρομή &Combine Polygons &Συνδυασμός πολυγώνων Split &Polygons Διαίρεση &πολυγώνων &Bezier Curve Κα&μπύλη Bezier &Image Frame &Πλαίσιο εικόνας &Polygon &Πολύγωνο &Text Frame Πλαίσιο &κειμένου &Glyph... &Γλυφή... &Insert... &Εισαγωγή... Im&port... Ει&σαγωγή... &Delete... &Διαγραφή... &Copy... &Αντιγραφή... &Move... &Μετακίνηση... &Apply Master Page... &Εφαρμογή πρωτότυπης σελίδας... Manage &Guides... Διαχείριση &οδηγών... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins Εμφάνιση περι&θωρίων Show &Frames Εμφάνιση &πλαισίων Show &Images Εμφάνιση &εικόνων Show &Grid Εμφάνιση &πλέγματος Show G&uides Εμφάνιση &οδηγών Show &Baseline Grid Εμφάνιση πλέγματος &βάσης Show &Text Chain Εμφάνιση &ακολουθίας κειμένου Sn&ap to Grid Προσαρμο&γή στο πλέγμα Sna&p to Guides Προσα&ρμογή στους οδηγούς &Properties &Ιδιότητες &Scrapbook &Βιβλίο αποκομμάτων &Layers &Στρώματα &Bookmarks &Σελιδοδείκτες &Measurements &Μετρήσεις Action &History &Ιστορικό ενεργειών Preflight &Verifier Τελική &επαλήθευση Symbols &Tools Ερ&γαλεία P&DF Tools Εργαλεία P&DF Select Item Επιλογή αντικειμένου Rotate Item Περιστροφή αντικειμένου Zoom in or out Μεγέθυνση ή σμίκρυνση Zoom in Μεγέθυνση Zoom out Σμίκρυνση Edit Contents of Frame Επεξεργασία περιεχομένων πλαισίου Link Text Frames Σύνδεση πλαισίων κειμένου Unlink Text Frames Αποσύνδεση πλαισίων κειμένου &Eye Dropper &Σταγονόμετρο Copy Item Properties Αντιγραφή ιδιοτήτων αντικειμένου &Manage Images... &Hyphenate Text &Συλλαβισμός κειμένου &Generate Table Of Contents &Δημιουργία πίνακα περιεχομένων &About Scribus &Σχετικά με το Scribus About &Qt Σχετικά με το &Qt Toolti&ps &Συμβουλές εργαλείων Scribus &Manual... Ε&γχειρίδιο του Scribus... Non Breaking &Space &Κενό χωρίς διακοπή Page &Number Αριθμός &σελίδας Copyright Πνευματικά δικαιώματα Registered Trademark Κατοχυρωμένο εμπορικό σύμβολο Trademark Εμπορικό σύμβολο Bullet Κουκκίδα Em Dash Μεγάλη παύλα En Dash Μικρή παύλα Figure Dash Παύλα ψηφίου Quotation Dash Παύλα εισαγωγής Toggle Palettes Εναλλαγή παλετών S&hadow &Σκιά &Low Resolution &Χαμηλή ανάλυση &Normal Resolution &Κανονική ανάλυση &Full Resolution &Υψηλή ανάλυση Edit Image... Επεξεργασία εικόνας... &Update Image &Ενημέρωση εικόνας Adjust Frame to Image Προσαρμογή πλαισίου στην εικόνα Show Control Characters Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου &Align and Distribute &Στοίχιση και κατανομή Edit Text... Επεξεργασία κειμένου... New Line Νέα γραμμή Frame Break Διακοπή πλαισίου Column Break Διακοπή στήλης Non Breaking Dash Παύλα χωρίς διακοπή Toggle Guides Εναλλαγή οδηγών &Arrange Pages &Διάταξη σελίδων Dehyphenate Text Αναίρεση συλλαβισμού κειμένου Manage Page Properties... Διαχείριση ιδιοτήτων σελίδας... &JavaScripts... &JavaScripts... Convert to Master Page... Μετατροπή σε πρωτότυπη σελίδα... &Cascade Σε &διαδοχή &Tile Σε &παράθεση More Info... Περισσότερες πληροφορίες... &Printing Enabled &Ενεργοποιημένη εκτύπωση &Flip Horizontally &Αναστροφή οριζόντια &Flip Vertically Α&ναστροφή κατακόρυφα Show Rulers Εμφάνιση κανόνων &Outline Document Outline Palette &Περίγραμμα Solidus Κάθετος Middle Dot Μεσαία τελεία En Space Μικρό κενό Em Space Μεγάλο κενό Thin Space Λεπτό κενό Thick Space Παχύ κενό Mid Space Μεσαίο κενό Hair Space Ισχνό κενό ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... Σ&τυλ... &Outline type effect &Περίγραμμα &Outlines Convert to oulines &Περιγράμματα Paste (&Absolute) Επικόλληση (&απόλυτη) C&lear &Καθαρισμός Save as &EPS... Αποθήκευση σελίδας ως &EPS... Show Text Frame Columns Εμφάνιση ακολουθιών κειμένου Preview Mode Προεπισκόπηση Show Layer Indicators Sticky Tools &New... Print Previe&w... &Image Effects... &Multiple Duplicate... &Transform... Extended Image Properties... Annotation P&roperties... Field P&roperties... Sample Text... &Fit to Height Αριστερά προς τα δεξιά Fit to Width Ορισμός πλάτους γραμματοσειράς Show Bleeds Εμφάνιση κανόνων Soft &Hyphen &Zero Width Space Μεσαίο κενό Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Απόστροφος Straight Double Unicode 0x0022 Διπλή ευθεία Single Left Unicode 0x2018 Μονή αριστερά Single Right Unicode 0x2019 Μονή δεξιά Double Left Unicode 0x201C Διπλή αριστερά Double Right Unicode 0x201D Διπλή δεξιά Single Reversed Unicode 0x201B Μονή ανάστροφη Double Reversed Unicode 0x201F Διπλή ανάστροφη Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Μονό αριστερό εισαγωγικό Single Right Guillemet Unicode 0x203A Μονό δεξί εισαγωγικό Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Διπλά αριστερά εισαγωγικά Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Διπλά δεξιά εισαγωγικά Low Single Comma Unicode 0x201A Κάτω μονό κόμμα Low Double Comma Unicode 0x201E Κάτω διπλό κόμμα CJK Single Left Unicode 0x300C Μονό αριστερά άπω ανατολής CJK Single Right Unicode 0x300D Μονό δεξιά άπω ανατολής CJK Double Left Unicode 0x300E Διπλό αριστερά άπω ανατολής CJK Double Right Unicode 0x300F Διπλό δεξιά άπω ανατολής &400% Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Κανόνες σχετικά με τη σελίδα Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame File Αρχείο &File &Αρχείο Edit Επεξεργασία &Edit &Επεξεργασία Style Στυλ &Style Item &Item &Αντικείμενο Insert I&nsert &Εισαγωγή Page Σελίδα &Page Σ&ελίδα View &View Π&ροβολή Extras E&xtras Πρόσ&θετα Windows &Windows &Παράθυρα Help &Help &Βοήθεια Plugin Menu Items Others Όλα Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Νέο &από πρότυπο... Paste Image from Clipboard Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame &Frames... Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Adjust Frame Height to Text Marks... Notes Styles... Adjust Group Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks Snap to Items Colors and Fills... Patterns Αφίσες Inline Items &Symbol &Update Document Table &Table Test Qt Quick Copy Cut Αποκοπή Paste Επικόλληση Redo Undo Close the current document Export the document to PDF Create a new document Open an existing document Print the document Save the current document Copy item properties Edit contents of a frame Eye Dropper Insert an arc Insert a bezier curve Insert a calligraphic line Insert a freehand line Insert an image frame Insert a line Insert a polygon Insert a render frame Insert a shape Insert a spiral Insert a table Insert a text frame Link text frames Measurements Insert link annotation Insert text annotation Insert PDF check box Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Insert PDF radio button Insert PDF text field Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Rotate an item Select an item Unlink text frames Insert 3D annotation Unweld Items Weld Items T&runcate Edit in Preview Mode Toggle Color Management System &View Tools &Render Frame T&able &Shape &Σχήμα Arc Spiral &Line Γ&ραμμή Calligraphic Line &Freehand Line PDF Push Button PDF Radio Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box Text Annotation Link Annotation 3D Annotation Edit text in story editor Enable preview mode Enable editing in preview mode Toggle color management system Edit Weld &Downloads &Resources Chat with the Community AdjustCmsDialog CMS Settings AlignDistribute Align Στοίχιση &Selected Guide: &Επιλεγμένος οδηγός: &Relative To: &Σχετικά με: &Align Sides By: Distribute Κατανομή &Distance: &Απόσταση: Reverse Distribution Swap Align and Distribute AlignDistributePalette First Selected Πρώτο επιλεγμένο Last Selected Τελευταίο επιλεγμένο Page Σελίδα Margins Περιθώρια Selection Επιλογή Align bottoms Στοίχιση του κάτω μέρους Align right sides Στοίχιση δεξιάς πλευράς Center on vertical axis Κεντράρισμα στον κατακόρυφο άξονα Align left sides Στοίχιση αριστερής πλευράς Center on horizontal axis Κεντράρισμα στον οριζόντιο άξονα Align tops Στοίχιση άνω μέρους Distribute left sides equidistantly Κατανομή αριστερής πλευράς σε ίση απόσταση Distribute bottoms equidistantly Κατανομή κάτω μέρους σε ίση απόσταση Distribute centers equidistantly horizontally Κατανομή κέντρων οριζόντια σε ίση απόσταση Distribute centers equidistantly vertically Κατανομή κέντρων κατακόρυφα σε ίση απόσταση Distribute tops equidistantly Κατανομή άνω μέρους σε ίση απόσταση Distribute right sides equidistantly Κατανομή δεξιάς πλευράς σε ίση απόσταση Guide Οδηγός Distribute the items with the distance specified Κατανομή των αντικειμένων με την καθορισμένη απόσταση When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items None Selected Καμία επιλογή Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Στοίχιση δεξιάς πλευράς των αντικειμένων με την αριστερή πλευρά της άγκυρας Align left sides of items to right side of anchor Στοίχιση αριστερής πλευράς των αντικειμένων με τη δεξιά πλευρά της άγκυρας Align tops of items to bottom of anchor Στοίχιση του πάνω μέρους στο κάτω μέρος της άγκυρας Align bottoms of items to top of anchor Στοίχιση του κάτω μέρους στην κορυφή της άγκυρας Make horizontal gaps between items equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make horizontal gaps between items equal to the value specified Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα με την καθορισμένη τιμή Make vertical gaps between items equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items equal to the value specified Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα με την καθορισμένη τιμή Make horizontal gaps between items and sides of page equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Δημιουργία ίσων οριζόντιων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Δημιουργία ίσων κατακόρυφων κενών ανάμεσα στα αντικείμενα <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to Move Μετακίνηση Resize Αλλαγή μεγέθους <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Στοίχιση κειμένου αριστερά Align Text Right Στοίχιση κειμένου δεξιά Align Text Center Στοίχιση κειμένου στο κέντρο Align Text Justified Στοίχιση κειμένου ομοιόμορφη Align Text Forced Justified Εξαναγκασμός στοίχισης κειμένου ομοιόμορφα Annota Annotation Properties Ιδιότητες επισήμανσης Text Κείμενο Link Δεσμός External Link Εξωτερικός δεσμός External Web-Link Εξωτερικός δεσμός ιστού Destination Προορισμός pt σημ Open Άνοιγμα &Type: &Τύπος: C&hange... &Τροποποίηση... &Page: &Σελίδα: &X-Pos &X-Θεσ &Y-Pos: &Y-Θεσ: %1;;All Files (*) Export absolute Filename Options Επιλογές Icon: Note Comment Key Help NewParagraph Paragraph Insert Cross Σταυρός Circle Κύκλος Annotation is Open ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Εφαρμογή πρωτότυπης σελίδας &Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Alt+P Alt+Φ Alt+E Alt+Μ Alt+D Alt+D Alt+A Alt+A Alt+W Alt+Μ to σε Alt+O Alt+Ε Alt+C Alt+Α Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Εφαρμογή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας στις μονές, ζυγές ή όλες τις σελίδες μέσα στο παρακάτω εύρος Possible Hyphenation Πιθανός συλλαβισμός Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages Ό&λες οι σελίδες &Within Range ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Ύ&ψος: Width: Πλάτος: End Edit ArcWidgetBase Start Angle: End Angle: Sample Polygon Δείγμα πολύγωνου AutoformButtonGroup Arrows Βέλη Flow Chart Jigsaw Specials Ειδικά Default Shapes Barcode Barcode Insert a barcode Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript BarcodeGenerator Select Type Select a barcode format Point of Sale Supply Chain Two-dimensional symbols One-dimensional symbols GS1 DataBar family Postal symbols Pharmaceutical symbols Less-used symbols GS1 Composite symbols Select a barcode family BarcodeGeneratorBase Reset the barcode samples Μηδενισμός των δειγμάτων γραμμωτού κώδικα Alt+I Alt+Σ If checked, there will be numbers in the barcode too Αν ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζονται επίσης και οι αριθμοί στον γραμμωτό κώδικα Alt+G Alt+Π Draw arrows to be sure of space next the code Σχεδίαση βελών για να εμφανίζονται τα κενά δίπλα στον κώδικα &Background &Φόντο Alt+B Alt+Φ Background color - under the code lines Χρώμα φόντου - κάτω από τις γραμμές κώδικα &Lines &Γραμμές Alt+L Alt+Λ Color of the lines in barcode Χρώμα των γραμμών του γραμμωτού κώδικα &Text &Κείμενο Alt+T Alt+Ο Color of the text and numbers Χρώμα του κειμένου και των αριθμών Alt+N Alt+Κ Generate and include a checksum in barcode Δημιουργία και συμπερίληψη ενός αθροίσματος ελέγχου στο γραμμωτό κώδικα Alt+U Alt+Μ Include the checksum digit in the barcode text Συμπερίληψη του ψηφίου αθροίσματος ελέγχου στο κείμενο του γραμμωτού κώδικα Insert Barcode Display checksum Show readable text Parse specials Guard whitespace ^NNN as ASCII Add checksum Advanced options for the barcode &Barcode: &Contents: Options: The contents encoded in the barcode Select one of the available barcode types here Version: Error correction level: Barcode Family: Version of the symbol Error correction level Biblio Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Delete Διαγραφή Object Αντικείμενο New Entry Νέα καταχώρηση Rename Μετονομασία &Name: Ό&νομα: Choose a Scrapbook Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο βιβλίου αποκομμάτων Choose a scrapbook file to import Επιλέξτε ένα αρχείο βιβλίου αποκομμάτων για εισαγωγή Create a new scrapbook page Close the selected scrapbook Διαγραφή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Copy To: Αντιγραφή του Move To: Μετακίνηση Main Περιθώρια Copied Items Περιστροφή αντικειμένου New Name Scrapbook (*.scs *.SCS) Paste to Page Close Κλείσιμο Delete Contents Do you really want to delete all entries? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Hide Images Hide Vector files Go up one Directory Configure the scrapbook Hide Directories Open Directories in a new tab BookPalette Bookmarks Σελιδοδείκτες ButtonIcon Icon Placement Τοποθέτηση εικονιδίου Layout: Διάταξη: Caption only Μόνο ετικέτα Icon only Μόνο εικονίδιο Caption below Icon Ετικέτα κάτω από το εικονίδιο Caption above Icon Ετικέτα πάνω από το εικονίδιο Caption right to Icon Ετικέτα δεξιά από το εικονίδιο Caption left to Icon Ετικέτα αριστερά από το εικονίδιο Caption overlays Icon Η ετικέτα επικαλύπτει το εικονίδιο Scale: Κλίμακα: Always Πάντα When Icon is too big Όταν το εικονίδιο είναι πολύ μεγάλο Never Ποτέ Scale How: Ποσό κλιμάκωσης: Proportional Αναλογικό Non Proportional Μη αναλογικό Icon Εικονίδιο OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Reset Επαναφορά When Icon is too small Όταν το εικονίδιο είναι πολύ μικρό CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική CMSPrefsBase Form &Activate Color Management &Ενεργοποίηση διαχείρισης χρωμάτων &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για εικόνες RGB &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για εικόνες CMYK &RGB Solid Colors: &Συμπαγή χρώματα: Default color profile for solid RGB colors on the page Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα στη σελίδα &CMYK Solid Colors: &Συμπαγή χρώματα: Default color profile for solid CMYK colors on the page Προκαθορισμένο χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα στη σελίδα Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Οθόνη: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). P&rinter: Εκ&τυπωτής: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Images: Εικόνες: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: Συμπαγή χρώματα: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Ορισμός διαφάνειας χρώματος γεμίσματος Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Mark Colors out of &Gamut Σημείωση χρωμάτων εκτός &γκάμας Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Χρήση επανόρθωσης &μαύρου σημείου CMYKChoose Edit Color Επεξεργασία χρώματος CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB ιστοσελίδων C: C: M: M: Y: Y: Dynamic Color Bars Δυναμικές χρωματικές μπάρες Static Color Bars Στατικές χρωματικές μπάρες R: R: G: G: B: B: % % You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. HSV Color Map Scribus Swatches User Swatches You cannot create a color without a name. Please give it a name The name of the color already exists. Please choose another one. Lab HLC L: a: b: H: CMYKChooseBase Edit Color &Name: Color &Model Is Spot Color OK Cancel New Old C: % M: Y: K: CWDialog Merging colors Συγχώνευση χρωμάτων Error: Σφάλμα: Color %1 exists already! Το χρώμα %1 υπάρχει ήδη! Color %1 appended. Το χρώμα %1 προστέθηκε. Now opening the color manager. Τώρα ανοίγει ο διαχειριστής χρωμάτων. Color Merging Συγχώνευση χρωμάτων Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Αδυναμία εύρεσης του ζητούμενου χρώματος. Πιθανότατα να επιλέξατε μαύρο, γκρι ή λευκό. Δεν υπάρχει μέθοδος επεξεργασίας αυτού του χρώματος. Color Wheel Χρωματικός τροχός Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Κάντε κλικ στον τροχό για την επιλογή του βασικού χρώματος. Αυτό θα είναι απόχρωση στη λειτουργία HSV. Result Colors Διαγραφή χρώματος CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Color Scheme Method Επιλογή μεθόδου: Angle: Γωνία: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Διαφορά μεταξύ της επιλεγμένης τιμής και των υπολογισμένων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για περισσότερες πληροφορίες. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Επιλέξτε μια από τις μεθόδους για τη δημιουργία ενός χρωματικού δείγματος. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για περισσότερες πληροφορίες. Merge created colors into the document colors Συγχώνευση δημιουργημένων χρωμάτων στα χρώματα του εγγράφου &Merge &Πρωτότυπη σελίδα: Alt+M Alt+ Replace created colors in the document colors Αντικατάσταση δημιουργημένων χρωμάτων στα χρώματα του εγγράφου &Replace &Αντικατάσταση Alt+R Alt+ Leave colors untouched Μη τροποποίηση χρωμάτων &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α Preview: Προεπισκόπηση Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Εξομοίωση κοινών προβλημάτων όρασης. Επιλέξτε τον τύπο του προβλήματος. Vision Defect Type: Ορατότητα: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB HSV: HSV R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK H: H: S: S: V: V: Document Έγγραφο Sample color scheme Colors of your chosen color scheme Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Το επιλεγμένο χρώμα δεν υπάρχει στο σύνολο χρωμάτων του τρέχοντος εγγράφου. Παρακαλώ εισάγετε ένα όνομα για το νέο χρώμα. Color Not Found Δε βρέθηκε το χρώμα The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Το όνομα που επιλέξατε υπάρχει ήδη. Παρακαλώ εισάγετε ένα διαφορετικό όνομα για το νέο χρώμα. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Σύνδεση πλαισίων κειμένου Before After You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? You are trying to link a frame to itself. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. CanvasMode_Normal All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Open Άνοιγμα Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Πληροφορίες Link Target is external File. File: %1 Page: %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame CdrPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org CellStyleComboBox No Style Κανένα στυλ CgmPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Αρχεία PostScript (*.ps);;Όλα τα αρχεία (*) Choose a filename to open Επιλέξτε ένα όνομα Error Σφάλμα Error reading file %1 - file is corrupted propably. Cannot write file %1 Αδυναμία εγγραφής στο αρχείο %1. Character Palette Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Save Quick Character Palette Show/Hide Enhanced Palette Unicode Search Ακύρωση αναζήτησης Load a Character Palette Save the Character Palette Empty the Character Palette Font: %2 CharSelectEnhanced Full Character Set Πλήρες σύνολο χαρακτήρων Basic Latin Βασικό Λατινικό Latin-1 Supplement Πρόσθετο Λατινικό-1 Latin Extended-A Εκτεταμένο Λατινικό-Α Latin Extended-B Εκτεταμένο Λατινικό-Β General Punctuation Γενική στίξη Super- and Subscripts Εκθέτες και δείκτες Currency Symbols Σύμβολα νομίσματος Letterlike Symbols Σύμβολα γραμμάτων Number Forms Μορφές αριθμών Arrows Βέλη Mathematical Operators Μαθηματικοί τελεστές Box Drawing Σχεδίαση πλαισίων Block Elements Στοιχεία τμημάτων Geometric Shapes Γεωμετρικά σχήματα Miscellaneous Symbols Διάφορα σύμβολα Dingbats Διακοσμήσεις Small Form Variants Ποικιλία μικρών μορφών Ligatures Συνδέσεις Specials Ειδικά Greek Ελληνικά Greek Extended Εκτεταμένα ελληνικά Cyrillic Κυριλλικά Cyrillic Supplement Πρόσθετο κυριλλικών Arabic Αραβικά Arabic Extended A Εκτεταμένα αραβικά Α Arabic Extended B Εκτεταμένα αραβικά Β Hebrew Εβραϊκά Enhanced Character Palette &Font: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Εισαγωγή των χαρακτήρων στη θέση του δρομέα στο κείμενο &Insert Εισαγ&ωγή Delete the current selection(s). Διαγραφή της τρέχουσας επιλογής. C&lear &Καθαρισμός Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style Κανένα στυλ CharTableView Delete Διαγραφή CheckDocument Glyphs missing Λείπουν γλυφές Text overflow Υπερχείλιση κειμένου Object is not on a Page Το αντικείμενο δε βρίσκεται σε σελίδα Missing Image Λείπει εικόνα Object has transparency Το αντικείμενο περιέχει διαφάνεια Object is a PDF Annotation or Field Το αντικείμενο είναι μια επισήμανση ή πεδίο PDF Object is a placed PDF Το αντικείμενο είναι ένα τοποθετημένο PDF Document Έγγραφο No Problems found Δε βρέθηκαν προβλήματα Page Σελίδα Free Objects Ελεύθερα αντικείμενα Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Items Αντικείμενα Problems Προβλήματα Current Profile: Τρέχον προφίλ: &Ignore Errors &Παράβλεψη σφαλμάτων Check again Έλεγχος Image is GIF Πληροφορίες εικόνας OK Εντάξει Transparency used Έλεγχος διαφανειών σε χρήση Blendmode used &Αφαίρεση αχρησιμοποίητων Layer "%1" Στρώμα Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame Layers Στρώματα Master Pages Πρωτότυπες σελίδες Layer Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image dimension is smaller than its frame After Marks update document was changed Issues: %1 Object colorspace is not CMYK or spot Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Empty Text Frame Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Have you applied the correct Master Page? Imported document contains non-embedded fonts This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. Annotation uses a non-TrueType font Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Print/Visible mismatch The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font The assigned image file cannot be found An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere ClockWidget A CollectForOutput Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Cannot create directory: %1 Collecting... Συλλογή... Cannot collect all files for output for file: %1 Cannot collect the file: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Συλλογή... Cannot collect all files for output for file: %1 Cannot collect the file: %1 ColorListBox Sort by Name Sort by Color Sort by Type ColorWheel Monochromatic Μονοχρωμία Analogous Αναλογία Complementary Συμπληρωματικό Split Complementary Διαχωρισμός συμπληρωματικός Triadic Τριάδα Tetradic (Double Complementary) Τετράδα (διπλά συμπληρωματικά) Base Color Βασικό χρώμα Monochromatic Light Monochromatic Dark 1st. Analogous 2nd. Analogous 1st. Split 2nd. Split 3rd. Split 4th. Split 1st. Triadic 2nd. Triadic 1st. Tetradic (base opposite) 2nd. Tetradic (angle) 3rd. Tetradic (angle opposite) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Τροχός χρωμάτων... Color setting helper Βοηθός ρύθμισης χρώματος Color selector with color theory included. Επιλογέας χρώματος με ενσωματωμένη τη θεωρία χρωμάτων. ColumnResize Width Πλάτος CommonStrings &Apply Ε&φαρμογή &Cancel &Ακύρωση &OK &Εντάξει &Save Απο&θήκευση Warning Προειδοποίηση None color name Κανένα PDF 3D Annotation Symbol Custom CommonStrings, custom page size Προσαρμοσμένο Single Page Μονή σελίδα Double Sided Διπλής όψης 3-Fold 3-πλο 4-Fold 4-πλο Monday Μάιος Tuesday Wednesday Thursday Friday Αναζήτηση Saturday Κορεσμός Sunday January February March Αναζήτηση April Εφαρμογή May Μάιος June July August Αυτόματα September October Άλλο November Αριθμός December Yes Ναι No Όχι &Yes Ν&αι &No Ό&χι Left Page Left page location Αριστερή σελίδα Middle Middle page location Μεσαία Middle Left Middle Left page location Μεσαία αριστερή Middle Right Middle Right page location Μεσαία δεξιά Right Page Right page location Δεξιά σελίδα Normal Default single master page Κανονικό Normal Left Default left master page Κανονικό Normal Middle Default middle master page Κανονικό μέγεθος Normal Right Default right master page Κανονικό μέγεθος Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Κανονική όραση Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Αφαίρεση πρώτου χρώματος (Κόκκινο) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Αφαίρεση δεύτερου χρώματος (Πράσινο) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Αφαίρεση τρίτου χρώματος (Μπλε) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Αφαίρεση πλήρους χρώματος Custom: Custom Tab Fill Option Προσαρμοσμένο: Solid Line Συμπαγής γραμμή Dashed Line Γραμμή με παύλες Dotted Line Γραμμή με τελείες Dash Dot Line Γραμμή με παύλες και τελείες Dash Dot Dot Line Γραμμή με παύλες και δύο τελείες None Optical Margin Setting Κανένα Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension None Κανένα RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Διαβάθμιση του γκρι Duotone Colorspace Εισαγωγικά Unknown Colorspace (Unknown) Άγνωστο PostScript PostScript Text Frame Πλαίσιο κειμένου Image Frame Line Γραμμή Polygon Πολύγωνο Polyline Συνεχής γραμμή Text on a Path Κείμενο σε μια διαδρομή Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation PostScript Level 1 PostScript επίπεδο 1 PostScript Level 2 PostScript επίπεδο 2 PostScript Level 3 PostScript επίπεδο 3 Windows GDI Render Frame Default Paragraph Style Στυλ παραγράφου Default Character Style Χαρακτήρας Default Line Style Group Ομαδοποίηση Regular Polygon Arc Spiral Table Default Table Style Default Cell Style PDF Radio Button Button Κουμπί RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Δεσμός Monochrome Colorspace Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Meta Meta px ContextMenu Preview Settings Ρυθμίσεις προεπισκόπησης Paste File... Delete Page In&fo Π&ληροφορίες Print: Εκτύπωση: Enabled Ενεργοποιημένο Disabled Απενεργοποιημένο Edit 3D Annotation... Insert Mark Image Εικόνα Locking Send to Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Send to La&yer Αποστολή στο &στρώμα Le&vel Επίπε&δο Conve&rt to &Μετατροπή σε &PDF Options Επιλογές &PDF Edit Επεξεργασία &Paste Here Paste Recent Άνοιγμα πρόσ&φατου Content CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Μετατροπή σελίδας σε πρωτότυπη σελίδα Name: Όνομα: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Νέα πρωτότυπη σελίδα %1 Cpalette Pattern Επικόλληση Custom Προσαρμοσμένο Create Mesh Solid Συμπαγές Gradient Hatch CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Δημιουργία σελίδας(ων) Number of Pages in Document: Α&ριθμός σελίδων: Basic Range Selection Ρυθμίσεις βάσης Range of Pages Διάταξη σελίδων De&lete Δια&γραφή Alt+L Alt+Λ Move &Down Πάτημα ποντικιού Alt+D Alt+D Move &Up Ελευθέρωση ποντικιού Alt+U Alt+Μ Add a Range of Pages Διάταξη σελίδων Consecutive Pages Μετακίνηση σελίδων Even Pages &Μονές σελίδες From: Από To: Προς: &Add To Range Προσθήκη σελίδας Alt+A Alt+A Odd Pages &Ζυγές σελίδες Comma Separated List Αρχεία τιμών διαχωρισμένων με κόμματα Advanced Reordering Προχωρημένες επιλογές Sample Page Order: Διαγραφή σελίδων Page Group Size: Μέγεθος σελίδας &OK &Εντάξει Alt+O Alt+Ε &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α CsvDialog CSV Importer Options Επιλογές εισαγωγέα CSV Field delimiter: Οριοθέτης πεδίου: (TAB) (TAB) Value delimiter: Οριοθέτης τιμής: First row is a header Η πρώτη γραμμή είναι κεφαλίδα OK Εντάξει Cancel Ακύρωση None delimiter Κανένα CupsOptions Printer Options Επιλογές εκτυπωτή Option Επιλογή Value Τιμή Page Set Ορισμός σελίδας All Pages Όλες οι σελίδες Even Pages only Μόνο ζυγές σελίδες Odd Pages only Μόνο μονές σελίδες Mirror Καθρεφτισμός Orientation Προσανατολισμός Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο N-Up Printing Πολλαπλές σελίδες Page per Sheet Σελίδα ανά φύλλο Pages per Sheet Σελίδες ανά φύλλο This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. CurveWidget Open Άνοιγμα Save as Αποθήκευση ως Cannot write the file: %1 Inverts the curve Εισαγωγή καμπύλης Bezier Resets the curve Επαναφορά του κειμένου Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Saves this curve Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) CustomFDialog Encoding: Κωδικοποίηση: &Compress File &Συμπίεση αρχείου &Include Fonts &Συμπερίληψη γραμματοσειρών Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document Import Option: Keep original size Downscale to page size Upscale to page size CvgPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων DashEditor Value: Τιμή: Offset: X-Μετατοπ DeferredTask Cancelled by user Ακυρώθηκε από το χρήστη DelColor Delete Color Διαγραφή χρώματος Delete Color: Διαγραφή χρώματος: Replace With: Αντικατάσταση με: DelPages Delete Pages Διαγραφή σελίδων to: ως: Delete From: Διαγραφή από: DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Αποτυχία εισαγωγής Importing Word document failed %1 DocInfos Document Information Πληροφορίες εγγράφου &Title: &Τίτλος: &Author: &Συγγραφέας: &Subject: &Keywords: Λέξεις &κλειδιά: Descri&ption: Περιγρα&φή: P&ublisher: Εκ&δότης: &Contributors: &Συντελεστές: Dat&e: &Ημερομηνία: T&ype: &Τύπος: F&ormat: &Μορφή: Identi&fier: Ανα&γνωριστικό: &Source: &Πηγή: &Language: &Γλώσσα: &Relation: Σ&χέση: Co&verage: Κάλυ&ψη: Ri&ghts: &Δικαιώματα: Further &Information Περισσότερες π&ληροφορίες A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Μια ημερομηνία συσχετισμένη με ένα γεγονός στο κύκλο ζωής του εγγράφου σε μορφή ΧΧΧΧ-ΜΜ-ΗΗ, όπως ορίζει το ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Η φύση ή το είδος του περιεχομένου του εγγράφου, πχ. κατηγορίες, λειτουργίες, είδος, κτλ An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Μία μονοσήμαντη αναφορά του εγγράφου μέσω μιας καθιερωμένης δομής όπως το ISBN ή URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Μία αναφορά σε ένα έγγραφο από το οποίο προήλθε το παρόν έγγραφο, πχ. ISBN ή URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Μία αναφορά σε σχετιζόμενο έγγραφο, συνήθως ένα επίσημο αναγνωριστικό όπως το ISBN ή το URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Η εμβέλεια ή το εύρος του περιεχομένου του εγγράφου, περιγράφοντας συνήθως τοποθεσία, ώρα και εύρος δικαιοδοσίας Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που ακολουθούν το έγγραφο, πχ. πνευματικά δικαιώματα, πατέντα, ή εμπορικό σύμβολο Documen&t Έγγραφ&ο The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του εγγράφου, συνήθως αποτελείται από τον κωδικό γλώσσας ISO-639 που ακολουθείται από μία παύλα και τον κωδικό χώρας κατά ISO-3166, πχ. en-GB, el-GR A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files. The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here. The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. A person or organization responsible for making the document available A person or organization responsible for making contributions to the content of the document DownloadsPalette Show In Finder Show In Explorer Remove Αφαίρεση Remove All Αφαίρεση DownloadsPalette_Base Downloads Show Remove Αφαίρεση Remove All Αφαίρεση DrwPlug Group%1 Ομαδοποίηση Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων EPSPlug Importing File: %1 failed! Fatal Error Κρίσιμο σφάλμα Error Σφάλμα Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Analyzing PostScript: Ανάλυση PostScript: Converting of %1 images failed! Αποτυχία μετατροπής %1 εικόνων! Group%1 Ομαδοποίηση Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου EditToolBar Edit Επεξεργασία Editor Editor Επεξεργαστής &New &Νέο &Open... Ά&νοιγμα... Save &As... Αποθήκευση &ως... &Save and Exit &Αποθήκευση και έξοδος &Exit without Saving Έ&ξοδος χωρίς αποθήκευση &Undo Α&ναίρεση &Redo Επανα&φορά Cu&t Α&ποκοπή &Copy &Αντιγραφή &Paste Επι&κόλληση C&lear &Καθαρισμός &Get Field Names &Λήψη ονομάτων πεδίων &File &Αρχείο &Edit &Επεξεργασία JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScripts (*.js);;Όλα τα αρχεία (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V OK Εντάξει Cancel Ακύρωση EffectsDialog Image Effects Εφέ εικόνας Options: Επιλογές: Color: Χρώμα: Shade: Σκίαση: Brightness: Φωτεινότητα: Contrast: Αντίθεση: Radius: Ακτίνα: Value: Τιμή: Posterize: Αφίσα: Available Effects Διαθέσιμα εφέ Blur Θόλωμα Brightness Φωτεινότητα Colorize Χρωματισμός Contrast Αντίθεση Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Invert Αντιστροφή Posterize Αφίσα Sharpen Όξυνση >> >> << << Effects in use Εφέ σε χρήση OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Color 1: Χρώμα: Color 2: Χρώμα: Color 3: Χρώμα: Color 4: Χρώμα: Duotone Εισαγωγικά Tritone Τίτλος: Quadtone Εισαγωγικά Curves Εμφάνιση καμπύλης EmfPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων ExceptHookDialog Script error Σφάλμα σεναρίου An exception occured while running the script. &Close &Κλείσιμο Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Το αρχείο υπάρχει. Αντικατάσταση; exists already. Overwrite? υπάρχει ήδη. Αντικατάσταση; Save as Image Αποθήκευση ως εικόνα Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Σφάλμα εγγραφής του αρχείου(ων) εξόδου. ExportForm &All pages Ό&λες τις σελίδες Change the output directory Τροποποίηση του καταλόγου εξόδου The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Choose an Export Directory Export only the current page Εξαγωγή μόνο της τρέχουσας σελίδας Available export formats Διαθέσιμες μορφές εξαγωγής C&hange... &Τροποποίηση... &Export to Directory: &Εξαγωγή στον κατάλογο: Image &Type: &Τύπος εικόνας: &Quality: &Ποιότητα: Export as Image(s) Εξαγωγή ως εικόνα(ες) Options Επιλογές &Resolution: Α&νάλυση: % % dpi dpi Range Εύρος &Current page &Τρέχουσα σελίδα &Range &Εύρος Export a range of pages Εξαγωγή ενός εύρους σελίδων Export all pages Εξαγωγή όλων των σελίδων Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen &Size: &Μέγεθος: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Μέγεθος των εικόνων. 100% για καμία τροποποίηση, 200% για διπλάσιο μέγεθος κτλ. Image size in Pixels The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Αυτόματα Naming of exported files: Prefix: No Background Don't export Page Background Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number ExtImageProps Extended Image Properties Επεκταμένες ιδιότητες εικόνας Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Dissolve Διάλυση Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Blend Mode: Μέθοδος μίξης: Opacity: Αδιαφάνεια: % % Name Όνομα Layers Στρώματα Don't use any Path Να μη γίνει χρήση διαδρομής Paths Διαδρομές Exclusion Αποκλεισμός Live Preview Plus Destination In Destination Out FDialogPreview Size: Μέγεθος: Title: Τίτλος: No Title Χωρίς τίτλο Author: Συγγραφέας: Unknown Άγνωστο Scribus Document Έγγραφο Scribus Resolution: Ανάλυση: DPI DPI Colorspace: Χώρος χρωμάτων: File Format: FhPlug Importing: %1 Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Μερικές γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται από αυτό το έγγραφο αντικαταστάθηκαν. was replaced by: αντικαταστάθηκε με: FileToolBar File Αρχείο FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Style: Στυλ: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Όνομα γραμματοσειράς Use Font Χρήση γραμματοσειράς Family Style Στυλ Variant Type Τύπος Format Μορφή Embed in PostScript Εισαγωγή PostScript Subset Υποσύνολο Access Πρόσβαση Used in Doc Path to Font File Διαδρομή αρχείου γραμματοσειράς Unknown font type Άγνωστο Unknown font format Άγνωστο User font preview Χρήστης System font preview Σύστημα Click to change the value FontPreview Leave preview font preview Έξοδος από προεπισκόπηση Size of the selected font Μέγεθος της επιλεγμένης γραμματοσειράς Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Νήψον ανομήματα μη μόναν όψιν Fonts Preview Προεπισκόπηση γραμματοσειρών &Quick Search: &Γρήγορη αναζήτηση: &Font Size: &Μέγεθος γραμματοσειράς: Text Κείμενο Sample text to display Δείγμα κειμένου για εμφάνιση Se&t &Ορισμός Alt+T Alt+Ο Reset the text Επαναφορά του κειμένου &Close &Κλείσιμο Alt+C Alt+Α Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewPlugin &Font Preview... &Προεπισκόπηση γραμματοσειρών... Font Preview dialog Διάλογος προεπισκόπησης γραμματοσειρών Sorting, searching and browsing available fonts. Ταξινόμηση, αναζήτηση και περιήγηση των διαθέσιμων γραμματοσειρών FontReplaceDialog Font Substitution Αντικατάσταση γραμματοσειρών: Original Font Αρχική γραμματοσειρά Substitution Font Γραμματοσειρά αντικατάστασης Make these substitutions permanent Μόνιμη αντικατάσταση αυτών των γραμματοσειρών This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Αυτό το έγγραφο περιέχει κάποιες γραμματοσειρές οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας, παρακαλώ επιλέξτε μία κατάλληλη αντικατάσταση για αυτές. Η ακύρωση θα σταματήσει η φόρτωση του εγγράφου. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. Cancels these font substitutions and stops loading the document If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document FontSelect Select Alternate Font Font Γραμματοσειρά GradientEditor Add, change or remove color stops here Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε θέσεις χρωμάτων. GradientEditorBase Frame Position: Θέση: % % Color: Χρώμα: Opacity: Αδιαφάνεια: Shade: Σκίαση: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: Αρχή: / End: Τέλος: Skew: Focal: Scale: Κλίμακα: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager &Single &Γωνία: Horizontals Οριζόντια &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A D&elete Δια&γραφή Alt+E Alt+Μ Verticals Κατακόρυφα A&dd &Προσθήκη Alt+D Alt+D De&lete Δια&γραφή Alt+L Alt+Λ &Lock Guides &Κλείδωμα οδηγών Appl&y to All Pages &Εφαρμογή σε όλες τις σελίδες Alt+Y Alt+ &Column/Row Στήλ&ες: &Number: Αριθμοί: U&se Gap: &Κενό: Alt+S Alt+S &Page Σ&ελίδα Alt+P Alt+Φ M&argins Περιθώρια S&election Επιλογή Nu&mber: Αριθμοί: Use &Gap: &Κενό: Alt+G Alt+Π &Misc &Περιθώρια Delete all guides from the current page Delete Guides from Current &Page Delete all guides from the current document Εισαγωγή πρωτότυπων σελίδων από άλλο έγγραφο Delete Guides from &All Pages Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to HelpBrowser Scribus Online Help Ενεργή βοήθεια του Scribus Find Αναζήτηση Search Term: Όρος αναζήτησης: &Delete &Διαγραφή &Print... &Εκτύπωση... &File &Αρχείο &Find... Ανα&ζήτηση... Find &Next Αναζήτηση επόμε&νου Find &Previous Αναζήτηση &προηγούμενου &Edit &Επεξεργασία Navigation &Add Bookmark Προσθήκη σελι&δοδείκτη D&elete All Διαγραφή ό&λων &Bookmarks &Σελιδοδείκτες Scribus Help &Exit Έ&ξοδος Find &Next... Find &Previous... &Add &Προσθήκη &Quit Έ&ξοδος <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowserNavigation &Contents Περιε&χόμενα Se&arch Α&ναζήτηση Searching is case insensitive &Search &Αναζήτηση 1 Book&marks &Σελιδοδείκτες &New &Νέο &Delete &Διαγραφή D&elete All Διαγραφή ό&λων HunspellDialog Spelling check complete HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Πιθανός συλλαβισμός Accept Αποδοχή Skip Παράλειψη Cancel Ακύρωση Add to the Exception List Add to the Ignore List Accept the proposed hyphenation Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Add edited word to words that should not be hyphenated Do not apply the proposed hyphenation IdmlPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων ImageInfoDialog Image Info Πληροφορίες εικόνας General Info Γενικές πληροφορίες Date / Time: Ημερομηνία / ώρα: Has Embedded Profile: Περιέχει ενσωματωμένο προφίλ: Profile Name: Όνομα προφίλ: Has Embedded Paths: Περιέχει ενσωματωμένες διαδρομές: Has Layers: Περιέχει στρώματα: EXIF Info Πληροφορίες EXIF Artist: Καλλιτέχνης: Comment: Σχόλιο: User Comment: Σχόλιο χρήστη: Camera Model: Μοντέλο φωτογραφικής: Camera Manufacturer: Κατασκευαστής φωτογραφικής: Description: Περιγραφή: Copyright: Πνευματικά δικαιώματα: Scanner Model: Μοντέλο σαρωτή: Scanner Manufacturer: Κατασκευαστής σαρωτή: Exposure time &Εξαγωγή Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. The file could not be imported This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The EPS Import plugin could not be found ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Corel Draw Imports Corel Draw Files Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές The Uniconverter Import plugin could not be found Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) ImportCgmPlugin CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import Computer Graphics Metafile... Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) ImportCvgPlugin All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import Calamus Vector Graphics... Imports Calamus Vector Graphics Files Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportDrwPlugin Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import Micrografx Draw... Micrografx Draw Micrografx Draw (*.drw *.DRW) ImportEmfPlugin EMF EMF (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import Enhanced Metafile... Enhanced Metafile Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) ImportFhPlugin Import Freehand... Freehand Freehand (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportOdgPlugin Import ODF Document... ODF Drawing Import/export format name ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPSPlugin Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... iWorks Pages iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPctPlugin All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import Macintosh Pict... Imports Macintosh Pict Files Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPmPlugin Import Pagemaker... Pagemaker Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Dia Shapes Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Dia shapes (*.shape *.SHAPE) ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Kivio Stencils Kivio Stencils (*.sml *.SML) ImportSvmPlugin Import SVM... SVM SVM (*.svm *.svm) Imports SVM Files Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportVivaPlugin Import Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportVsdPlugin Import Visio... MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportWpgPlugin All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Import WordPerfect Graphics... Imports WordPerfect Graphics Files Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές XARA XARA (*.xar *.XAR) ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές ImportXpsPlugin Import Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Imposition Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Alt+Μ Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 8 16 Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Διπλής όψης Back page from Destination page Size Μέγεθος Orientation Προσανατολισμός Width Πλάτος Height Ύψος Preview Refresh preview &OK &Εντάξει Alt+G Alt+Π &Cancel &Ακύρωση Alt+C Alt+Α ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Items InsPage Insert Page Εισαγωγή σελίδας before Page πριν τη σελίδα after Page μετά τη σελίδα at End στο τέλος Page(s) Σελίδα(ες) &Insert Εισαγ&ωγή &Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Page Size Μέγεθος σελίδας &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: Move Objects with their Page Μετακίνηση αντικειμένων με τη σελίδα τους Master Pages Πρωτότυπες σελίδες Override Master Page Sizing InsertAFrame Open Άνοιγμα T&ype &Τύπος: &Text Frame Πλαίσιο &κειμένου &Image Frame &Πλαίσιο εικόνας &Location &Περιστροφή: Page Placement Αντικατάσταση Current Page Τρέχουσα &σελίδα All Pages Όλες οι σελίδες ... Προσ&θήκη... Position of Frame Πλαίσιο προορισμού: Top Left of Margins Αριστερό περιθώριο Top Left of Page Αριστερή σελίδα Top Left of Bleed Αριστερή σελίδα X: X1: Y: Y: &Size &Μέγεθος Same as the Page Margins Κοπή στα περιθώρια σελίδας Same as the Page Νέα πρωτότυπη σελίδα Same as the Bleed Νέα πρωτότυπη σελίδα Same as the Imported Image Νέα πρωτότυπη σελίδα Height: Ύ&ψος: Width: Πλάτος: &Options Επιλογές Source Image: &Πηγή: There are no options for this type of frame Χρήση αναλογιών εικόνας στη θέση των αναλογιών του πλαισίου Columns: Στήλ&ες: Gap: &Κενό: Source Document: Έγγραφα Word Range of Pages Διάταξη σελίδων Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame Insert Frames InsertTable Insert Table Εισαγωγή πίνακα Number of rows: Αριθμός γραμμών: Number of columns: Αριθμός στηλών: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Αριθμός στηλών: Position: Θέση: Before positions After Beginning End InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Αριθμός γραμμών: Position: Θέση: Before positions After Beginning End JavaDocs New Script Νέο σενάριο Edit JavaScripts Επεξεργασία JavaScripts &Edit... &Επεξεργασία... &Add... &Προσθήκη... &Delete &Διαγραφή &Close &Κλείσιμο &New Script: &Νέο σενάριο: Do you really want to delete this script? Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή αυτού του σεναρίου; Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Προσθέτει ένα νέο σενάριο, και ορίζει μία συνάρτηση με το ίδιο όνομα. Αν επιθυμείτε τη χρήση αυτού του σεναρίου σαν μία "Ενέργεια ανοίγματος" σιγουρευτείτε ότι δεν τροποποιήσατε το όνομα της συνάρτησης. LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Επιλογές Resolution: Ανάλυση: Automatic Αυτόματα DPI Program: Use Preamble Status: Error Σφάλμα Finished Running No item selected! Editor Επεξεργαστής Information Πληροφορίες An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Layers Στρώματα Delete Layer Διαγραφή στρώματος Name Όνομα Do you want to delete all objects on this layer too? Επιθυμείτε τη διαγραφή και όλων των αντικειμένων από αυτό το στρώμα; Opacity: Αδιαφάνεια: % % Blend Mode: Μέθοδος μίξης: Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Exclusion Αποκλεισμός Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Raise Layer Lower Layer Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Print Layer. Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LoadSavePlugin All Files (*) Όλα τα αρχεία (*) An error occurred while opening file or file is damaged An error occurred while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Επιλογή δείγματος κειμένου Author: Συγγραφέας: Get More: Λήψη περισσοτέρων: XML File: Αρχείο XML: Lorem Ipsum Δείγμα κειμένου Paragraphs: Παράγραφοι: Alt+O Alt+Ε Alt+C Alt+Α Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in Append to existing text MarginDialog Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων Manage Page Properties Διαχείριση ιδιοτήτων σελίδας Page Size Μέγεθος σελίδας &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: Move Objects with their Page Μετακίνηση αντικειμένων με τη σελίδα τους Type: Τύπος: Other Settings Ρυθμίσεις στυλ Master Page: &Πρωτότυπη σελίδα: Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Size of the inserted pages, either a standard or custom size MarginWidget &Bottom: &Κάτω: &Top: &Πάνω: &Right: &Δεξιά: &Left: &Αριστερά: Distance between the top margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού πάνω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού κάτω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας &Inside: &Εσωτερικά: O&utside: Ε&ξωτερικά: Preset Layouts: Προκαθορισμένες διατάξεις: Apply the margin changes to all existing pages in the document Εφαρμογή ρυθμίσεων περιθωρίων σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Printer Margins... Περιθώρια εκτυπωτή... Apply settings to: Εφαρμογή ρυθμίσεων μεγέθους σε όλες τις σελίδες All Document Pages Σελίδες εγγράφου: All Master Pages Πρωτότυπες σελίδες Apply the margin changes to all existing master pages in the document Εφαρμογή ρυθμίσεων περιθωρίων σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Distance for bleed from the top of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το πάνω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the bottom of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το κάτω μέρος της σελίδας Distance for bleed from the left of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το αριστερό μέρος της σελίδας Distance for bleed from the right of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το δεξί μέρος της σελίδας Bleeds Γρίλιες Inside: &Εσωτερικά: Outside: Ε&ξωτερικά: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Import the margins for the selected page size from the available printers Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Ensure all margins have the same value Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Edit selected Mark's label Edit selected Mark's label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Update All Marks Edit Επεξεργασία Delete Διαγραφή Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Edit selected mark Update all reference texts for all marks Measurements ° MeasurementsBase X1: X1: 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Μήκος: DX: DX: DY: DY: Angle: Γωνία: Unit: Measurements MergeDoc Open Άνοιγμα Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Έγγραφα (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Όλα τα αρχεία (*) Import Page(s) Εισαγωγή σελίδας(ων) Create Page(s) Δημιουργία σελίδας(ων) from %1 από %1 Import Master Page Εισαγωγή πρωτότυπης σελίδας &From Document: &Από έγγραφο: &Import Page(s): &Εισαγωγή σελίδας(ων): &Import Master Page &Εισαγωγή πρωτότυπης σελίδας Before Page Πριν τη σελίδα After Page Μετά τη σελίδα At End Στο τέλος &Import Ε&ισαγωγή &Select... Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset &Επαναφορά MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Λείπει γραμματοσειρά The Font %1 is not installed. Η γραμματοσειρά %1 δεν είναι εγκατεστημένη. Use Χρήση instead αντί της ModeToolBar Tools Εργαλεία Properties... Ιδιότητες... Angle: Γωνία: Width: Πλάτος: MovePages Move Pages Μετακίνηση σελίδων Copy Page Αντιγραφή σελίδας Move Page(s): Μετακίνηση σελίδας(ων): Move Page(s) Μετακίνηση σελίδας(ων) Before Page Πριν τη σελίδα After Page Μετά τη σελίδα At End Στο τέλος To: Προς: Number of Copies: Swap with Page MultiProgressDialog Progress Πρόοδος Overall Progress: Συνολική πρόοδος: &Cancel &Ακύρωση %v of %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Οριζόντια μετατόπιση: &Vertical Shift: &Κατακόρυφη μετατόπιση &Horizontal Gap: Οριζόντια: &Vertical Gap: Κατακόρυφα: Multiple Duplicate Πολλαπλό αντίγραφο &By Number of Copies &Αριθμός αντιγράφων: &Number of Copies: &Αριθμός αντιγράφων: &Shift Created Items By Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Ορισμός στυλ γραμμής Alt+G Alt+Π Rotation: By &Rows && Columns Vertical Gap: Κατακόρυφα: Horizontal Gap: Οριζόντια: Number of Rows: Αριθμός γραμμών: Number of Columns: Αριθμός στηλών: &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση MyPlugin My &Plugin Το &πρόσθετό μου MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Το πρόσθετό μου The plugin worked! Το πρόσθετο δούλεψε! NewDoc New Document Νέο έγγραφο Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο Margin Guides Οδηγοί περιθωρίων Options Επιλογές Document page size, either a standard size or a custom size Μέγεθος σελίδας εγγράφου: είτε ένα τυπικό μέγεθος ή προσαρμοσμένο Orientation of the document's pages Προσανατολισμός των σελίδων του εγγράφου Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Πλάτος των σελίδων του εγγράφου. Είναι δυνατή η επεξεργασία του αν επιλέξατε προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ύψος των σελίδων του εγγράφου. Είναι δυνατή η επεξεργασία του αν επιλέξατε προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας Default unit of measurement for document editing Προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης για την επεξεργασία εγγράφου Create text frames automatically when new pages are added Δημιουργία πλαισίων κειμένου αυτόματα κατά την προσθήκη νέων σελίδων Distance between automatically created columns Απόσταση στηλών κατά την αυτόματη δημιουργία τους Number of columns to create in automatically created text frames Αριθμός στηλών κατά την αυτόματη δημιουργία πλαισίων κειμένου &Size: &Μέγεθος: Orie&ntation: &Προσανατολισμός: &Width: &Πλάτος: &Height: Ύ&ψος: &Default Unit: &Προκαθορισμένη μονάδα: &Automatic Text Frames &Αυτόματα πλαίσια κειμένου &Gap: &Κενό: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: Σ&τήλες: Do not show this dialog again Να μην εμφανιστεί αυτός ο διάλογος ξανά Initial number of pages of the document Αρχικός αριθμός σελίδων του εγγράφου N&umber of Pages: Α&ριθμός σελίδων: Open Άνοιγμα &New Document &Νέο έγγραφο Open &Existing Document Άνοιγμα &υπάρχοντος εγγράφου Open Recent &Document Άνοιγμα πρόσφατου &εγγράφου First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: Show Document Settings After Creation Document Layout New &from Template NewFromTemplatePlugin New &from Template... Νέο &από πρότυπο... Load documents with predefined layout Φόρτωση εγγράφων με προκαθορισμένη διάταξη Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Έναρξη ενός εγγράφου από ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από άλλους χρήστες ή εσάς (π.χ. για έγγραφα που έχουν συγκεκριμένο στυλ). NewMarginWidget Preset Layouts: Προκαθορισμένες διατάξεις: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Printer Margins... Περιθώρια εκτυπωτή... Distance between the top margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού πάνω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Απόσταση μεταξύ του οδηγού κάτω περιθωρίου και το άκρο της σελίδας &Inside: &Εσωτερικά: &Left: &Αριστερά: O&utside: Ε&ξωτερικά: &Right: &Δεξιά: Ensure all margins have the same value Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Import the margins for the selected page size from the available printers Distance for bleed from the top of the physical page Distance for bleed from the bottom of the physical page Distance for bleed from the left of the physical page Distance for bleed from the right of the physical page NodePalette Nodes Κόμβοι Move Nodes Μετακίνηση κόμβων Move Control Points Μετακίνηση σημείων ελέγχου Add Nodes Προσθήκη κόμβων Delete Nodes Διαγραφή κόμβων Reset Control Points Επαναφορά σημείων ελέγχου Reset this Control Point Επαναφορά αυτού του σημείου ελέγχου &Absolute Coordinates &Απόλυτες συντεταγμένες &X-Pos: &X-Θεσ: &Y-Pos: &Y-Θεσ: Edit &Contour Line Επεξεργασία &περιγράμματος &Reset Contour Line &Επαναφορά περιγράμματος Move Control Points Independently Μετακίνηση σημείων ελέγχου ανεξάρτητα Move Control Points Symmetrical Μετακίνηση σημείων ελέγχου συμμετρικά Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Άνοιγμα ενός πολυγώνου ή κοπή μιας καμπύλης Bezier Close this Bezier Curve Κλείσιμο αυτής της καμπύλης Bezier Mirror the Path Horizontally Καθρεφτισμός διαδρομής οριζόντια Mirror the Path Vertically Καθρεφτισμός διαδρομής κατακόρυφα Shear the Path Horizontally to the Left Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα αριστερά Shear the Path Vertically Up Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα πάνω Shear the Path Vertically Down Στρέβλωση διαδρομής κατακόρυφα προς τα κάτω Rotate the Path Counter-Clockwise Περιστροφή διαδρομής αριστερόστροφα Rotate the Path Clockwise Περιστροφή διαδρομής δεξιόστροφα Enlarge the Size of the Path by shown % Μεγέθυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο % Angle of Rotation Γωνία περιστροφής Activate Contour Line Editing Mode Ενεργοποίηση λειτουργίας επεξεργασίας περιγράμματος Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Επαναφορά του περιγράμματος στο αρχικό σχήμα του πλαισίου Shear the Path Horizontally to the Right Στρέβλωση διαδρομής οριζόντια προς τα δεξιά % % Shrink the Size of the Path by shown % Σμίκρυνση διαδρομής κατά το εμφανιζόμενο % Reduce the Size of the Path by the shown value Μείωση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή Enlarge the Size of the Path by the shown value Αύξηση του μεγέθους διαδρομής κατά την εμφανιζόμενη τιμή % to Enlarge or Shrink By % μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Value to Enlarge or Shrink By Τιμή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Reset all edits When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Εύρος Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Εφαρμογή Delete Διαγραφή OK Εντάξει Document Έγγραφο Section Story Page Σελίδα Frame Cancel Ακύρωση Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style default No Style Κανένα στυλ Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Αυτό το έγγραφο δε μοιάζει να είναι ένα έγκυρο αρχείο OpenOffice Draw. Group%1 Ομαδοποίηση OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Εισαγωγή &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Εισάγει αρχεία OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Εισάγει αρχεία OpenOffice.org Draw στο τρέχον έγγραφο, μετατρέποντας τα διανυσματικά δεδομένα σε αντικείμενα του Scribus. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Το αρχείο SVG περιέχει κάποια μη υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά The file could not be imported OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Όνομα: Options Επιλογές Solid Συμπαγές Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Αδιαφάνεια: % % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Κανένα Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Γωνία: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: Όνομα: New View Import 3-D Model OdgPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Χρήση ονόματος του εγγράφου ως πρόθεμα για τα στυλ παραγράφων Do not ask again Να μην ξαναγίνει η ερώτηση OK Εντάξει Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή θα γίνει αντικατάσταση των υπάρχοντων στυλ στο τρέχων έγγραφο Scribus Merge Paragraph Styles Συγχώνευση στυλ παραγράφων Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Συγχώνευση στυλ και ιδιοτήτων παραγράφων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερα παρόμοια στυλ παραγράφων, θα διατηρήσει τις ιδιότητες στυλ, ακόμη και αν τα στυλ του αρχικού εγγράφου έχουν διαφορετικές ονομασίες. Overwrite Paragraph Styles Αντικατάσταση στυλ παραγράφων OpenDocument Importer Options Επιλογές εισαγωγέα OpenDocument Cancel Ακύρωση Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument OldScribusFormat Scribus Document Έγγραφο Scribus Scribus 1.2.x Document Έγγραφο Scribus 1.2.x OneClick Basepoint Size Μέγεθος Width: Πλάτος: Length: Μήκος: Height: Ύ&ψος: Angle: Γωνία: Remember Values Απομνημόνευση συσχέτισης OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Ορατό OutlinePalette Element Στοιχείο Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Το όνομα "%1" δεν είναι μοναδικό.<br/>Παρακαλώ επιλέξτε κάποιο άλλο. Page Σελίδα Free Objects Ελεύθερα αντικείμενα Outline Περίγραμμα Filter: Active Visible Ορατό Printing Locked Layer: " Inline Frame Enter a keyword or regular expression to filter the outline OutlineValues % % Linewidth Πλάτος γραμμής OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: Χ-Θεσ: Y-Pos: Υ-Θεσ: PDFExportDialog Save as PDF Αποθήκευση ως PDF O&utput to File: Έ&ξοδος σε αρχείο: Cha&nge... &Τροποποίηση... Output one file for eac&h page Έξοδος ενός αρχείου για &κάθε σελίδα Open PDF after Export &Save Απο&θήκευση PDF Files (*.pdf);;All Files (*) Αρχεία PDF (*.pdf);;Όλα τα αρχεία (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, γίνεται εξαγωγή ενός ξεχωριστού αρχείου PDF για κάθε σελίδα του εγγράφου. Προστίθενται αυτόματα οι αριθμοί σελίδας. Αυτό είναι κυρίως χρήσιμο για χρήση του PDF για εμπορική εκτύπωση. %1 does not exists and will be created, continue? Cannot create directory: %1 Save As Αποθήκευση ως Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. PDFLibCore Saving PDF Αποθήκευση PDF Exporting Master Page: Εξαγωγή πρωτότυπων σελίδων: Exporting Page: Εξαγωγή σελίδων: Exporting Items on Current Page: Εξαγωγή αντικειμένων της τρέχουσας σελίδας: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Σελίδα: Date: &Ημερομηνία: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools Εργαλεία PDF PPreview Print Preview Προεπισκόπηση εκτύπωσης All Όλα Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Προσφέρει μια προεπισκόπηση εκτύπωσης χρησιμοποιώντας εξομοίωση των βασικών χρωμάτων μελανιών CMYK, στη θέση των χρωμάτων RGB Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κυανής (C) πλάκας μελανιού Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ματζέντα (M) πλάκας μελανιού Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κίτρινης (Y) πλάκας μελανιού Enable/disable the K (Black) ink plate Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μαύρης (Κ) πλάκας μελανιού Display Trans&parency Εμφάνιση &διαφάνειας &Display CMYK &Display CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K &Under Color Removal &Κάτω από τη διαγραφή χρώματος Separation Name Όνομα διαχωρισμού Cyan Κυανό Magenta Ματζέντα Yellow Κίτρινο Black Μαύρο Preview Settings Ρυθμίσεις προεπισκόπησης Scaling: Κλιμάκωση: Print... Εκτύπωση... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Μια μέθοδος χρήσης του μαύρου μελανιού σε γκρι σκιάσεις που έχουν συνδεθεί από κυανό, ματζέντα και κίτρινο μελάνι. Το UCR επηρεάζει κυρίως περιοχές εικόνων με ουδέτερους και/ή σκοτεινούς τόνους που βρίσκονται κοντά στις αποχρώσεις του γκρι. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη βελτίωση της εκτύπωσης εικόνων. Για το καλύτερο αποτέλεσμα απαιτούνται κάποιες δοκιμές και πειραματισμός ανά περίπτωση. Το UCR ελαττώνει την πιθανότητα υπερκορεσμού με μελάνια CMY. Close Κλείσιμο File Αρχείο Enable &Antialiasing Ενεργοποίηση εκτύπωσης αντικειμένου Fit to Width Ορισμός πλάτους γραμματοσειράς Fit to Height Αριστερά προς τα δεξιά Fit to Page Δεξιά σελίδα Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Προσφέρει μια πιο ευχάριστη εμφάνιση των γραμματοσειρών TrueType, OpenType, EPS, PDF και διανυσματικών γραφικών στον προβολέα, με κόστος μία μικρή καθυστέρηση στην προεπισκόπηση Display Settings Ρυθμίσεις εμφάνισης Mirror Page(s) Horizontal Καθρεφτισμός σελίδας(ων) οριζόντια Mirror Page(s) Vertical Καθρεφτισμός σελίδας(ων) κατακόρυφα Print in Grayscale Εκτύπωση σε διαβαθμίσεις του γκρι Convert Spot Colors Μετατροπή σε Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % % None Κανένα Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Resize the scale of the page PSLib Processing Master Page: Επεξεργασία πρωτότυπων σελίδων: Exporting Page: Εξαγωγή σελίδων: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PageItem Image Εικόνα Text Κείμενο Line Γραμμή Polygon Πολύγωνο Polyline Συνεχής γραμμή PathText Κείμενο διαδρομής Symbol Copy of Αντιγραφή του Group Ομαδοποίηση RegularPolygon Arc Spiral Table PageItemAttributes Relates To Σχετίζεται με Is Parent Of Είναι γονέας του Is Child Of Είναι απόγονος του None relationship Κανένα &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Copy &Αντιγραφή Alt+C Alt+Α &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D C&lear &Καθαρισμός Alt+L Alt+Λ &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση Name Όνομα Type Τύπος Value Τιμή Parameter Παράμετρος Relationship Σχέση Relationship To Σχέση με Attributes Ιδιότητες PageItem_ImageFrame Image Εικόνα Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Μέγεθος: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Unknown Άγνωστο Page: Σελίδα: Pages: Σελίδα: Embedded Image missing missing No Image Loaded missing or corrupt PageItem_LatexFrame Error Σφάλμα Running the external application failed! Could not create a temporary file to run the application! Running the application "%1" failed! Running The application "%1" crashed! Application DPI DPI State Finished Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Κανένα στυλ PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Παράγραφοι: Lines: &Γραμμές: Words: Λέξεις: Chars: Χαρακτήρες: PageItem_TextFrame Linked Text Συνδεδεμένο κείμενο Text Frame Πλαίσιο κειμένου Paragraphs: Παράγραφοι: Lines: &Γραμμές: Words: Λέξεις: Chars: Χαρακτήρες: PageLayouts First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: Document Layout Location on the canvas where the first page of the document is placed Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. PagePalette Arrange Pages Διάταξη σελίδων PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Επεξεργασία πρωτότυπων σελίδων Duplicate the selected master page Αντίγραφο της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Delete the selected master page Διαγραφή της επιλεγμένης πρωτότυπης σελίδας Add a new master page Προσθήκη μιας νέας πρωτότυπης σελίδας Import master pages from another document Εισαγωγή πρωτότυπων σελίδων από άλλο έγγραφο This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Copy #%1 of %2 &Name: Ό&νομα: New Master Page Νέα πρωτότυπη σελίδα Name: Όνομα: New MasterPage Νέα πρωτότυπη σελίδα New Master Page %1 Νέα πρωτότυπη σελίδα %1 Copy #%1 of Αντιγραφή #%1 από Unable to Rename Master Page Μετατροπή σελίδας σε πρωτότυπη σελίδα The Normal page is not allowed to be renamed. PagePalette_MasterPagesBase <<< Return to Normal Page Mode PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή αυτής της πρωτότυπης σελίδας; PagePalette_PagesBase Arrange Pages Διάταξη σελίδων Available Master Pages: Διαθέσιμες πρωτότυπες σελίδες: <qt>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</qt> Document Pages: Σελίδες εγγράφου: <qt>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</qt> Document Layout <qt>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</qt> PageSelector Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document PagesPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PaintManagerBase <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 Import colors to the current set from an existing document Εισαγωγή χρωμάτων στο τρέχον σύνολο από ένα έγγραφο &Import Ε&ισαγωγή Create a new color within the current set Δημιουργία ενός νέου χρώματος στο τρέχον σύνολο χρωμάτων Add Edit the currently selected color Επεξεργασία του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος &Edit &Επεξεργασία Make a copy of the currently selected color Δημιουργία αντιγράφου του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος D&uplicate &Αντίγραφο Delete the currently selected color Διαγραφή του τρέχοντος επιλεγμένου χρώματος &Delete &Διαγραφή Remove unused colors from current document's color set Αφαίρεση των αχρησιμοποίητων χρωμάτων από το τρέχον σύνολο χρωμάτων του εγγράφου &Remove Unused &Αφαίρεση αχρησιμοποίητων Color Sets Σύνολα χρωμάτων Current Color Set: Τρέχον σύνολο χρωμάτων: ... Προσ&θήκη... Save the current color set Αποθήκευση του τρέχοντος συνόλου χρωμάτων &Save Color Set &Αποθήκευση συνόλου χρωμάτων Make the current colorset the default color set Ορισμός του τρέχοντος συνόλου χρωμάτων ως προκαθορισμένο OK Εντάξει Cancel Ακύρωση Manage Colors and Fills PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sort by Color Sort by Type New Gradient New Color Νέο χρώμα Copy of %1 Αντίγραφο του %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? All Supported Formats Όλες τις υποστηριζόμενες μορφές Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Όλα τα αρχεία (*) Open Άνοιγμα All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Πληροφορίες The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. &Name: Ό&νομα: Choose a Name Επιλέξτε ένα όνομα Patterns Αφίσες &Import Ε&ισαγωγή Add &Edit &Επεξεργασία Load File Load Set Φόρτωση; Rename Μετονομασία Rename Entry Do you really want to clear all your patterns? Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Loading Patterns Σφάλμα κατά τη φόρτωση προτιμήσεων ParaStyleComboBox No Style Κανένα στυλ PathAlongPathPlugin Path Along Path... Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Bends a Polygon along a Path. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line Points moving Preview on Canvas Connect First Line with Second Line by using: PathConnectPlugin Connect Paths Path Tools Connect 2 Polylines. Connects two Paths. PathCutPlugin Cut Polygon Path Tools Cuts a Polygon by a Polyline Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Error Σφάλμα The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Cuts a Polygon with a Path. PathDialogBase Path along Path Effect Type Single Single, stretched Repeated Repeated, stretched Horizontal Offset Vertical Offset Gap between Objects Preview on Canvas Rotate Objects by: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations + = Operation ... Προσ&θήκη... Swap Shapes Unites the shapes Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Stroke: Fill: Keep a copy of the original item after applying the operation Keep Subtracts the second shape from the first shape Exchange the Source Shapes The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Χρώμα γραφής Fill Color Χρώμα γεμίσματος Result Takes Color from: First source shape Second source shape The resulting shape PathFinderDialog Result gets Color of: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternPropsDialog Pattern Properties pt σημ % % Offsets X-Μετατοπ X: X1: Y: Y: Scaling Κλιμάκωση: X-Scale: X-&κλιμάκωση: Y-Scale: Y-κ&λιμάκωση: Rotation &Περιστροφή: Skewing Spacing Value: Τιμή: X-Skew: Y-Skew: Angle: Γωνία: Flip: Close Κλείσιμο PctPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων PdfImportOptions PDF-Import Importing File: Page Range All Pages Όλες οι σελίδες Single Page Μονή σελίδα Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Generating Items Δημιουργία αντικειμένων Open PDF-File Password Κωδικός πρόσβασης PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Μέγεθος: Resolution: Ανάλυση: DPI DPI Unknown Άγνωστο Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Result Αποτέλεσμα Search Results for: Αποτελέσματα αναζήτησης για: &Preview &Προεπισκόπηση Alt+P Alt+Φ &Select Επιλογή Alt+S Alt+S Cancel Ακύρωση PicSearchOptions Cancel Search Ακύρωση αναζήτησης Start Search Select a base directory for search Επιλέξτε έναν βασικό κατάλογο για αναζήτηση Scribus - Image Search Scribus - Αναζήτηση εικόνων The search failed: %1 Η αναζήτηση απέτυχε: %1 Search Images Search for: Αναζήτηση για: Start at: Change... Τροποποίηση... Searching Case insensitive search Search recursively Base directory for search does not exist. Please choose another one. The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. PicStatus Scribus - Image Search Scribus - Αναζήτηση εικόνων No images named "%1" were found. Δε βρέθηκαν εικόνες με το όνομα "%1". Close Κλείσιμο Not on a Page JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Άγνωστο n/a Information Πληροφορίες Path: Search... Name: Όνομα: Image Εικόνα DPI: Format: Μορφή: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Size Μέγεθος Pixels: Scale: Κλίμακα: Printed: Layout On Page: Select Image Tools Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Image Effects... Edit Image... Επεξεργασία εικόνας... Extended Image Properties... Sort by Name Sort by Page Manage Images Go to Name of the image file Location where the image file is stored Search for a missing image Type of the image The colorspace of the image Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image PictureBrowser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Sort by Date Sort by Size Sort by Type Zoom in Μεγέθυνση Zoom out Σμίκρυνση Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Κλείσιμο Information Πληροφορίες File Αρχείο Name: Όνομα: Path: Size: Μέγεθος: Date: &Ημερομηνία: Image Εικόνα Format: Μορφή: Width: Πλάτος: Colorspace: Χώρος χρωμάτων: Height: Ύ&ψος: DPI: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Όνομα προφίλ: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Filter Collections ... Προσ&θήκη... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Ημερομηνία Size Μέγεθος Type Τύπος Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Position of New Frame(s) Top Left of Margins Αριστερό περιθώριο Top Left of Page Αριστερή σελίδα Top Left of Bleed Αριστερή σελίδα Custom Position X: X1: Y: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG TIFF PSD EPS/PS PDF PDF JPG2000 emb. PSD not available No image selected Go to Page Preview Images Only Page(s): Image Frame(s): Picture Browser Move the document view to the selected page Show/Hide advanced tools Always keep Picture Browser on top of other windows Change sort order Change preview settings Enable Picture Browser autosave settings Reset Picture Browser to default settings Select a directory Add filter Filter criteria Search criteria Type name Set date Set size Select file type(s) Select the page(s) where to insert the image(s) Select which frame(s) to use Set the position of the image frame(s) to insert Horizontal position Vertical position Set the size of the image frame(s) to insert Width Πλάτος Height Ύψος Type Tag name PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Αποθήκευση ως &εικόνα... Export As Image Εξαγωγή ως εικόνα Exports selected pages as bitmap images. Εξαγωγή των επιλεγμένων σελίδων ως ψηφιακές εικόνες. Save as Image Αποθήκευση ως εικόνα Export successful Επιτυχής εξαγωγή. The target location %1 must be an existing directory The target location %1 must be writable PluginManager Cannot find plugin plugin manager Αδυναμία εύρεσης πρόσθετου unknown error plugin manager άγνωστο σφάλμα Cannot find symbol (%1) plugin manager Αδυναμία εύρεσης συμβόλου (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Πρόσθετο: φόρτωση %1 init failed plugin load error αποτυχία αρχικοποίησης unknown plugin type plugin load error άγνωστος τύπος πρόσθετου Plugin: %1 loaded plugin manager Πρόσθετο: %1 φορτώθηκε Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Πρόσθετο: %1 αποτυχία φόρτωσης: %2 There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Διαχειριστής προσθέτων Plugin Πρόσθετο How to run Τρόπος εκτέλεσης Type Τύπος Load it? Φόρτωση; Plugin ID ID πρόσθετου File Αρχείο You need to restart the application to apply the changes. Πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα για την εφαρμογή των τροποποιήσεων. PmPlug Importing: %1 Εισαγωγή κειμένου Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PolyVectorDialog Polygon Properties Ιδιότητες πολυγώνου PolygonProps Polygon Properties Ιδιότητες πολυγώνου PolygonWidgetBase Corn&ers: Γω&νίες: Number of corners for polygons Αριθμός γωνιών πολυγώνων &Rotation: &Περιστροφή: Degrees of rotation for polygons Μοίρες περιστροφής πολυγώνων Sample Polygon Δείγμα πολύγωνου Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Εφαρμογή συντελεστή κύρτωσης/κύλωσης για την τροποποίηση του σχήματος των πολυγώνων Apply &Factor Εφαρμογή &συντελεστή &Factor: &Συντελεστής: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Μια αρνητική τιμή θα κάνει το πολύγωνο κοίλο (ή σχήμα αστεριού) ενώ μία θετική τιμή θα το κάνει κυρτό % % Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: PositionSetterWidget X-pos: Y-pos: Width: Πλάτος: Height: Ύ&ψος: ... Προσ&θήκη... PreferencesDialog Preferences Προτιμήσεις Export... &Εξαγωγή... Defaults &Apply Ε&φαρμογή &OK &Εντάξει &Cancel &Ακύρωση User Interface Paths Διαδρομές Document Setup Ρύθμιση εγγράφου Guides Οδηγοί Typography Τυπογραφία Item Tools Operator Tools Hyphenator Συλλαβισμός Fonts Γραμματοσειρές Printer Εκτυπωτής Color Management Διαχείριση χρωμάτων Document Information Πληροφορίες εγγράφου PDF Export Εξαγωγή PDF Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Document Item Attributes Ιδιότητες αντικειμένου εγγράφου Tables of Contents Sections Τμήματα Keyboard Shortcuts Συντομεύσεις πληκτρολογίου Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Display Εμφάνιση External Tools Εξωτερικά εργαλεία Miscellaneous Διάφορα Page Sizes Plugins Πρόσθετα Image Cache PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Μεταφορά παλιών ρυθμίσεων του Scribus; PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Αδυναμία ανοίγματος του αρχείου προτιμήσεων "%1" για εγγραφή: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Αποτυχία εγγραφής του αρχείου προτιμήσεων "%1": Κωδικός κατάστασης QIODevice %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Αποτυχία ανοίγματος του αρχείου προτιμήσεων "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Αποτυχία ανάγνωσης XML προτιμήσεων από "%1": %2 στη γραμμή %3, στήλη %4 Error Writing Preferences Σφάλμα εγγραφής προτιμήσεων Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Το Scribus δεν μπόρεσε να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις:<br>%1<br>Παρακαλώ ελέγξτε τα δικαιώματα του αρχείου και του καταλόγου καθώς και το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Error Loading Preferences Σφάλμα κατά τη φόρτωση προτιμήσεων Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Το Scribus δεν μπόρεσε να φορτώσει τις προτιμήσεις:<br>%1<br>Θα φορτωθούν οι προκαθορισμένες προτιμήσεις. No valid renderframe config found. Using defaults! Prefs_ColorManagement Color Management Διαχείριση χρωμάτων Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Ορισμός διαφάνειας χρώματος γεμίσματος Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Εικόνες: Solid Colors: Συμπαγή χρώματα: Monitor Profile Monitor: Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Prefs_Display Display Εμφάνιση Show Images Show Text Control Characters Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου κειμένου Show Rulers Εμφάνιση κανόνων Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Εμφάνιση ακολουθιών κειμένου Show Frames Εμφάνιση πλαισίων Show Layer Indicators Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Εμφάνιση κανόνων Show Page Shadow Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Κενό χάραξης Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Display Scaling Scratch Space: Gaps Between Pages Κενά μεταξύ σελίδων Pages Horizontal: Οριζόντια: Vertical: Κατακόρυφα: Scale% Resets the scale to the default dpi of your display Colors Χρώματα Page Fill: Selected Page Border: Διαγραφή σελίδων Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Σημείωση της περιοχής εκτός των περιθωρίων με το χρώμα περιθωρίου Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων όπως σημάνσεις παραγράφου στα πλαίσια κειμένου Turns the display of frames on or off Εναλλαγή της εμφάνισης των πλαισίων Turns the display of layer indicators on or off Εναλλαγή της εμφάνισης των εικόνων Turns the display of images on or off Turns the page shadow on or off Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο αριστερά από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο δεξιά από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο πάνω από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Καθορίζει το χώρο κάτω από τον καμβά του εγγράφου σα διαθέσιμο για πρόχειρο για τη δημιουργία και τροποποίηση αντικειμένων και το σύρσιμο αυτών στην ενεργή σελίδα Set the default zoom level Ορισμός του προκαθορισμένου επιπέδου εστίασης Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Τοποθετήστε έναν κανόνα πάνω στην οθόνη σας και σύρετε την κύλιση για τον ορισμό του επιπέδου εστίασης έτσι ώστε το Scribus να εμφανίζει τις σελίδες και τα αντικείμενά σας με το σωστό μέγεθος dpi dpi Enable or disable the display of linked frames Prefs_DocumentInformation Document Information Πληροφορίες εγγράφου Document Έγγραφο Title: Τίτλος: Author: Συγγραφέας: Subject: Keywords: Λέξεις κλειδιά: Description: Περιγραφή: Further Information Publisher: Contributors: Date: &Ημερομηνία: Type: Τύπος: Format: Μορφή: Identifier: Source: Language: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Ιδιότητες αντικειμένου εγγράφου Name Όνομα Type Τύπος Value Τιμή Parameter Παράμετρος Relationship Σχέση Relationship To Σχέση με Auto Add To Αυτόματη προσθήκη σε &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Copy &Αντιγραφή Alt+C Alt+Α &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D C&lear &Καθαρισμός Alt+L Alt+Λ None relationship Κανένα Relates To Σχετίζεται με Is Parent Of Είναι γονέας του Is Child Of Είναι απόγονος του None auto add Κανένα Text Frames Πλαίσια κειμένου Image Frames Πλαίσια εικόνας None types Κανένα Boolean Δυαδικός Integer Ακέραιος Real Number Πραγματικός αριθμός String Συμβολοσειρά Prefs_DocumentSections Page Number Out Of Bounds Αριθμός σελίδας εκτός ορίων The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Η τιμή που έχετε εισάγει είναι εκτός ορίου του αριθμού σελίδων στο τρέχον έγγραφο (%1-%2). Document Sections Τμήματα εγγράφου Name Όνομα Shown Εμφανίζονται From Από To Έως Style Στυλ Start Έναρξη &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D Field Width Fill Character Reversed Prefs_DocumentSetup Document Setup Ρύθμιση εγγράφου Page Size Μέγεθος σελίδας Size: Μέγεθος: ... Προσ&θήκη... Orientation: Units: Μονάδες: Width: Πλάτος: Height: Ύ&ψος: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Page Layout Saving && Undo Save in Compressed Format Try to save an "Emergency File" in case of a crash Autosave Αυτόματη αποθήκευση Enable automatic saving of documents Interval: min Number of files to keep: Save into the same directory as the document Save into: Change... Τροποποίηση... Keep backup files after closing the document Show autosave countdown clock on the canvas Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Single Page Μονή σελίδα Double Page 3-Fold 3-πλο 4-Fold 4-πλο First Page is: Η πρώτη σελίδα είναι: Size Μέγεθος Margins && Bleeds Margins Περιθώρια Bleeds Γρίλιες Portrait Πορτραίτο Landscape Τοπίο Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Πλάτος σελίδων του εγγράφου, επεξεργάσιμο στην περίπτωση προσαρμοσμένου μεγέθους σελίδας Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ύψος σελίδων του εγγράφου, επεξεργάσιμο στην περίπτωση προσαρμοσμένου μεγέθους σελίδας Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Προκαθορισμένος προσανατολισμός σελίδων του εγγράφου Default unit of measurement for document editing Προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης για την επεξεργασία εγγράφου When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document. Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Time period between saving automatically Χρονική περίοδος αυτόματης αποθήκευσης Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Ορισμός του μήκους του ιστορικού ενεργειών σε βήματα. Αν οριστεί σε 0 θα αποθηκεύονται απεριόριστο πλήθος ενεργειών. Apply the page size changes to all existing pages in the document Εφαρμογή της αλλαγής του μεγέθους σελίδας σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Apply the page size changes to all existing master pages in the document Εφαρμογή της αλλαγής του μεγέθους σελίδας σε όλες τις υπάρχουσες σελίδες του εγγράφου Prefs_ExternalTools External Tools Εξωτερικά εργαλεία External Tools and Applications PostScript Interpreter Μεταγλωττιστής PostScript &Name of Executable: Ό&νομα εκτελέσιμου: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> Προσθέστε τη διαδρομή του μεταγλωττιστή Ghostscript. Στα Windows, παρακαλώ σημειώστε ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα με το όνομα gswin32c.exe - ΚΑΙ ΟΧΙ το gswin32.exe. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί κόλλημα του συστήματος κατά την εκκίνηση του Scribus. &Change... &Τροποποίηση... Alt+C Alt+Α Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Εξομάλυνση κειμένου για αποτύπωση στην οθόνη EPS και PDF Antialias &Text Εξομάλυνση &κειμένου Alt+T Alt+Ο Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Εξομάλυνση γραφικών για αποτύπωση στην οθόνη EPS και PDF Antialias &Graphics Εξομάλυνση &γραφικών Alt+G Alt+Π Resolution: Ανάλυση: dpi dpi Image Processing Tool Εργαλείο επεξεργασίας εικόνας Name of &Executable: Όνομα &εκτελέσιμου: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Τοποθεσία στο σύστημα αρχείων του επεξεργαστή γραφικών. Αν χρησιμοποιείτε το gimp και η διανομή σας το περιλαμβάνει, προτείνεται η χρήση του 'gimp-remote', καθώς σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την εικόνα σε μία ήδη εκτελούμενη διεργασία του gimp. Web Browser PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Up Down Add Delete Διαγραφή Change... Τροποποίηση... External Editor: Start with empty frame Use Embedded Editor Force DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location &Rescan &Επαναφορά Alt+R Alt+ Locate Ghostscript Τοποθεσία Ghostscript Locate your image editor Τοποθεσία επεξεργαστή εικόνας Locate your web browser Τοποθεσία επεξεργαστή εικόνας Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Uniconvertor executable not found! Locate a Configuration file Configuration files Change Command Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? <qt>File system location for web browser</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different Prefs_Fonts Fonts Γραμματοσειρές Delete Διαγραφή C&hange... &Τροποποίηση... A&dd... Προσ&θήκη... &Remove Α&φαίρεση Available Fonts Διαθέσιμες γραμματοσειρές Font Substitutions Αντικαταστάσεις γραμματοσειρών Additional Paths Πρόσθετες διαδρομές Font Name Όνομα γραμματοσειράς Replacement Αντικατάσταση Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Οι διαδρομές αναζήτησης γραμματοσειρών μπορούν να οριστούν μόνο από τις προτιμήσεις και μόνο αν δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο ανοιχτό. Κλείστε τα ανοιχτά έγγραφα, και έπειτα χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία->Ρυθμίσεις για την τροποποίηση της διαδρομής αναζήτησης γραμματοσειρών. Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Prefs_Guides Guides Οδηγοί Placement Snap Distance: Απόσταση αρπαγής: px px Grab Radius: Ακτίνα αρπαγής: Visibility Margins Περιθώρια Page Grid Baseline Grid Distances Αποστάσεις Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Χρώματα Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Απόσταση των γραμμών του δευτερεύοντος πλέγματος Distance between the major grid lines Απόσταση των γραμμών του κύριου πλέγματος Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Χρώμα γραμμών του δευτερεύοντος πλέγματος Color of the major grid lines Χρώμα γραμμών του κύριου πλέγματος Color of the guide lines you insert Χρώμα γραμμών των οδηγών που εισάγετε Color for the margin lines Χρώμα γραμμών των περιθωρίων Color for the baseline grid Χρώμα πλέγματος βάσης Turns the basegrid on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος βάσης Distance between the lines of the baseline grid Απόσταση γραμμών του πλέγματος βάσης Distance from the top of the page for the first baseline Απόσταση από το πάνω μέρος της σελίδας της πρώτης γραμμής βάσης Turns the gridlines on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος Turns the guides on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των οδηγών Turns the margins on or off Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των περιθωρίων Type: Τύπος: Content Objects Grid Lines Γραμμές Crosses and Dots BaselineGrid Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Prefs_Hyphenator Hyphenation &Hyphenation Suggestions Προτάσεις συ&λλαβισμού Hyphenate Text Automatically &During Typing Αυτόματος συλλαβισμός του κειμένου &κατά την πληκτρολόγηση Behaviour Language: Smallest Word: Characters Χαρακτήρων Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Word Lists Exceptions Edit Επεξεργασία Ignore List Add a new Entry Edit Entry Exception List A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Enables automatic hyphenation of your text while typing Length of the smallest word to be hyphenated Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Limit the number of cache entries to this number Prefs_ItemTools Item Tools Text Κείμενο Columns: Στήλ&ες: Column Gap: Tab Fill Character: Χαρακτήρας συμπλήρωσης στηλοθέτη: Tab Width: Πλάτος στηλοθέτη: Fill Color: Χρώμα γεμίσματος: Line Color: Shading: Σκίαση: % % Columns & Text Distances Top: &Πάνω: Bottom: &Κάτω: Left: &Αριστερά: Right: Δεξιά: Font: Γραμματοσειρά: Size: Μέγεθος: Color: Χρώμα: Stroke: Preview Images Εικόνες: Use Embedded Clipping Path Scaling Κλιμάκωση: Free Scaling Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... Προσ&θήκη... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Προεπισκόπηση στην οθόνη Full Resolution Normal Resolution Low Resolution Shapes Σχήμα: Line Style: Στυλ γραμμής: Line Width: Πλάτος γραμμής: Regular Polygons Εισαγωγή πολυγώνου Lines Γραμμές Start Arrow: Βέλος αρχής: End Arrow: Βέλος τέλους: Hairline Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Νήψον ανομήματα μη μόναν όψιν None tab fill Κανένα Dot Τελεία Hyphen Παύλα Underscore Κάτω παύλα Custom Προσαρμοσμένο Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Keep horizontal and vertical scaling the same Διατήρηση όμοιας οριζόντιας και κατακόρυφης κλιμάκωσης Arc Spiral Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Συντομεύσεις πληκτρολογίου Search: Αναζήτηση Action Ενέργεια Shortcut Ταξινόμηση Shortcut for Selected Action Εμφάνιση μόνο επιλεγμένου αντικειμένου &No Key &Κανένα πλήκτρο Alt+N Alt+Κ &User Defined Key Πλήκτρο ορισμένο από &χρήστη Alt+U Alt+Μ Set &Key Ορισμός &πλήκτρου Alt+K Alt+Ν CTRL+ALT+SHIFT+W ALT+SHIFT+T Loadable Shortcut Sets Σύνολα συνδυασμών για φόρτωση Keyboard shortcut sets available to load Σύνολα συνδυασμών πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμα για φόρτωση Load the selected shortcut set Φόρτωση του επιλεγμένου συνόλου συνδυασμών &Load &Φόρτωση Alt+L Alt+Λ Import a shortcut set into the current configuration Εισαγωγή ενός συνόλου συνδυασμών στις τρέχουσες ρυθμίσεις &Import... Εισαγ&ωγή... Alt+I Alt+Σ Export the current shortcuts into an importable file Εξαγωγή του τρέχοντος συνόλου συνδυασμών σε ένα αρχείο &Export... &Εξαγωγή... Alt+E Alt+Μ Reload the default Scribus shortcuts Επαναφόρτωση των προκαθορισμένων συνδυασμών του Scribus &Reset &Επαναφορά Alt+R Alt+ Select a Key set file to read Key Set XML Files (*.xml) Select a Key set file to save to Export Keyboard Shortcuts to File Enter the name of the shortcut set: The %1 key sequence is already in use by "%2" Prefs_Miscellaneous Miscellaneous Διάφορα Always ask before fonts are replaced when loading a document Πάντα ερώτηση πριν την αντικατάσταση γραμματοσειρών κατά τη φόρτωση του εγγράφου Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Δείγμα κειμένου Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Operator Tools Zoom Μεγέθυνση Minimum: Maximum: Stepping: % % Miscellaneous Διάφορα Item Duplicate &Αντίγραφο X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool &Περιστροφή: Constrain To: Minimum magnification allowed Ελάχιστη επιτρεπόμενη μεγέθυνση Maximum magnification allowed Μέγιστη επιτρεπόμενη μεγέθυνση Change in magnification for each zoom operation Βήμα μεγέθυνσης για κάθε εντολή εστίασης Horizontal displacement of page items Οριζόντια κλιμάκωση των εικόνων Vertical displacement of page items Κατακόρυφη κλιμάκωση των εικόνων Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Prefs_PDFExport PDF Export Εξαγωγή PDF Export Range Εύρος εξαγωγής All Pages Όλες οι σελίδες Choose Pages ... Προσ&θήκη... Rotation and Mirroring Rotation: Page Mirroring: Page Binding: Resolution for EPS Graphics: dpi dpi Clip to Printer Margins Limit Maximum Image Resolution to: Allow Copying Text and Graphics File Options Επιλογές αρχείου Pages Compatibility: Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Security Use Encryption Passwords Κωδικοί πρόσβασης Owner: User: Settings Ρυθμίσεις Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Adding Annotations and Fields Color Χρώμα Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Μετατροπή χρωμάτων κουκκίδας σε χρώματα επεξεργασίας Solid Colors Use Color Profile Profile: Προφίλ: Rendering Intent: Ένταση αποτύπωσης: Images Εικόνες: Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Χρώμα: Frequency: Angle: Γωνία: ° Spot Function: Pre-Press Πρόοδος Printer Marks Περιθώρια εκτυπωτή... Page Information Πληροφορίες Registration Marks Είναι χρώμα καταχώρησης Crop Marks Βύθιση κεφαλαίων Bleed Marks Ημερολόγια Color Bars Χρωματική υπερεμφάνιση Bleed Settings Ρυθμίσεις στυλ Use Document Bleeds Έγγραφα κειμένου Output Profile: Information String: Fonts Γραμματοσειρές Embed All Fonts to Embed Extras Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s Apply Effect to All Pages Show Page Previews Εμφάνιση προεπισκόπησης σελίδων Viewer Προβολέας Document Layout Single Page Μονή σελίδα Continuous Pages Double Page Left Διπλή σελίδα αριστερά Double Page Right Διπλή σελίδα δεξιά Visual Appearance Οπτική εμφάνιση Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Χρήση λειτουργίας πλήρους οθόνης Display Bookmarks Tab Εμφάνιση καρτέλας σελιδοδεικτών Display Thumbnails Εμφάνιση εικόνων επισκόπησης Display Layers Tab Εμφάνιση καρτέλας στρωμάτων Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Εστίαση σελίδων για να χωρούν στο παράθυρο προβολέα Special Actions Ειδικές ενέργειες Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Export all pages to PDF Εξαγωγή όλων των σελίδων σε PDF Export a range of pages to PDF Εξαγωγή ενός εύρους σελίδων σε PDF Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Καθορίζει το δέσιμο των σελίδων στο PDF. Εκτός αν γνωρίζετε ότι πρέπει να το τροποποιήσετε αφήστε το στην προκαθορισμένη επιλογή (αριστερά). Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Δημιουργία εικόνων επισκόπησης για κάθε σελίδα του αρχείου PDF. Μερικοί προβολείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εικόνες επισκόπησης για την περιήγηση του εγγράφου. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Ενσωμάτωση των σελιδοδεικτών που δημιουργήσατε στο έγγραφό σας. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την περιήγηση μεγάλων εγγράφων PDF. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Ανάλυση εξαγωγής του κειμένου και των διανυσματικών γραφικών. Αυτό δεν επηρεάζει την ανάλυση των ψηφιοποιημένων εικόνων όπως οι φωτογραφίες. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Ενεργοποίηση μη απωλεστικής συμπίεσης του κειμένου και των γραφικών. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη καθώς μειώνει το μέγεθος του αρχείου PDF. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Μέθοδος συμπίεσης των εικόνων. Η αυτόματη επιτρέπει στο Scribus να επιλέξει την καλύτερη μέθοδο. Η μέθοδος ZIP είναι μη απωλεστική και καλή για εικόνες με συμπαγή χρώματα. Η μέθοδος JPEG δημιουργεί μικρότερα αρχεία PDF όταν αυτά περιέχουν πολλές φωτογραφίες (με πιθανή ελαφριά απώλεια στην ποιότητα). Αφήστε αυτήν την επιλογή στο αυτόματο εκτός αν χρειάζεστε συγκεκριμένες επιλογές συμπίεσης. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο τις εικόνες JPEG. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Επίπεδα ποιότητας συμπίεσης για τις απωλεστικές μεθόδους συμπίεσης: Ελάχιστη (25%), Χαμηλή (50%), Μέση (75%), Υψηλή (85%), Μέγιστη (95%). Σημειώστε ότι το επίπεδο ποιότητας δεν καθορίζει άμεσα το μέγεθος της τελικής εικόνας - τόσο το μέγεθος όσο και η απώλεια ποιότητας ποικίλουν από εικόνα σε εικόνα σε ένα δοσμένο επίπεδο ποιότητας. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ενεργοποίηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας στο εξαγόμενο PDF σας. Αν επιλέξατε το PDF 1.3, το PDF θα προστατεύεται από κρυπτογράφηση 40 bit. Αν επιλέξατε το PDF 1.4, αυτό θα προστατεύεται από κρυπτογράφηση 128 bit. Σημείωση: Η κρυπτογράφηση PDF δεν είναι τόσο αξιόπιστη όπως οι κρυπτογραφήσεις GPG ή PGP ενώ περιέχει και κάποιους περιορισμούς. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Επιτρέπει την αντιγραφή κειμένου ή γραφικών από το PDF. Αν απενεργοποιηθεί, το κείμενο και τα γραφικά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Επιτρέπει την προσθήκη επισημάνσεων και πεδίων στο αρχείο PDF. Αν απενεργοποιηθεί, η επεξεργασία επισημάνσεων και πεδίων αποτρέπεται. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Χρωματικό μοντέλο για την έξοδο του αρχείου PDF σας. Επιλέξτε την Οθόνη/Ιστό για αρχείο PDF τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εμφάνιση σε οθόνες υπολογιστών ή για εκτύπωση σε τυπικούς εκτυπωτές μελάνης. Επιλέξτε τον Εκτυπωτή για εκτύπωση με πραγματική τετραχρωμία CMYK. Επιλέξτε διαβαθμίσεις του γκρι αν επιθυμείτε ασπρόμαυρη έξοδο στο PDF. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Αυτή είναι μια ρύθμιση για προχωρημένους η οποία δεν είναι ενεργοποιημένη προκαθορισμένα. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο αν απαιτείται ρητά από το μοντέλο εκτυπωτή σας και έχετε διαθέσιμες τις ακριβείς λεπτομέρειες γι' αυτό. Σε άλλη περίπτωση, το εξαγόμενο PDF μπορεί να μην εκτυπωθεί σωστά ενώ μπορεί να μην είναι πραγματικά συμβατό μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Embed a color profile for solid colors Ενσωμάτωση ενός χρωματικού προφίλ για συμπαγή χρώματα Color profile for solid colors Χρωματικό προφίλ για συμπαγή χρώματα Rendering intent for solid colors Ένταση αποτύπωσης για συμπαγή χρώματα Embed a color profile for images Ενσωμάτωση ενός χρωματικού προφίλ για εικόνες Do not use color profiles that are embedded in source images Να μη γίνει χρήση χρωματικών προφίλ ενσωματωμένων στις πηγαίες εικόνες Color profile for images Χρωματικό προφίλ για εικόνες Rendering intent for images Βελτίωση αποτύπωσης για εικόνες Mirror Page(s) horizontally Καθρεφτισμός σελίδας(ων) οριζόντια Mirror Page(s) vertically Καθρεφτισμός σελίδας(ων) κατακόρυφα Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. Do not show objects outside the margins in the exported file Μη εμφάνιση αντικειμένων εκτός των περιθωρίων του εξαγόμενου αρχείου Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Add registration marks to each separation Add color calibration bars Add document information which includes the document title and page numbers Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Προφίλ εξόδου για εκτύπωση. Αν αυτό είναι δυνατό, ανατρέξτε σε βοήθεια για τον εκτυπωτή σας για την επιλογή προφίλ. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Η υποχρεωτική συμβολοσειρά για PDF/X ή PDF θα αποτύχει στον έλεγχο συμβατότητας με το PDF/X. Συστήνεται η χρήση του τίτλου του εγγράφου. Automatic Αυτόματα Lossy - JPEG Απωλεστική - JPEG Lossless - Zip Μη απωλεστική - Zip None Κανένα Maximum Μέγιστη High Υψηλή Medium Μεσαία Low Χαμηλή Minimum Ελάχιστη Left Margin Αριστερό περιθώριο Right Margin Δεξί περιθώριο Screen / Web Οθόνη / Ιστοσελίδα Printer Εκτυπωτής Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Simple Dot Απλή τελεία Line Γραμμή Round Στρογγυλή Ellipse Έλλειψη Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική Page Σελίδα No Script Κανένα σενάριο InfoString No Effect Κανένα εφέ Blinds Γρίλιες Box Πλαίσιο Dissolve Διάλυση Glitter Λαμπύρισμα Split Διαίρεση Wipe Καθαρισμός Push Πάτημα Cover Uncover Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Ενσωμάτωση γραμματοσειρών στο PDF. Η ενσωμάτωση γραμματοσειρών θα διατηρήσει τη διάταξη και εμφάνιση του εγγράφου σας. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Ενεργοποιεί τα εφέ παρουσίασης κατά τη χρήση του Adobe&#174; Reader&#174; καθώς και άλλων προβολέων PDF που τα υποστηρίζουν σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Show page previews of each page listed above. Εμφάνιση προεπισκόπησης για κάθε εμφανιζόμενη σελίδα παραπάνω. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Χρονική διάρκεια εμφάνισης της σελίδας πριν την έναρξη της παρουσίασης στην επιλεγμένη σελίδα. Η τιμή 0 θα απενεργοποιήσει την αυτόματη μετάβαση σελίδας. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Χρόνος εκτέλεσης του εφέ. Ένας μικρότερος χρόνος θα επιταχύνει το εφέ, ενώ ένας μικρότερος θα το επιβραδύνει. Show the document in single page mode Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Enables viewing the document in full screen Display the bookmarks upon opening Display the page thumbnails upon opening Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Mark Length: Mark Offset: Length of crop marks Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Create a range of pages Embedding mode: Embed or Subset Outline All Fonts Do Not Embed Fonts to Subset Subset All Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. DPI (Dots Per Inch) for image export Choose a password for users to be able to read your PDF Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Type of the display effect Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Starting position for the box and split effects Direction of the glitter or wipe effects Apply the selected effect to all pages Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF PDF/X Output Intent Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Prefs_PageSizes Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Paths Διαδρομές Documents: &Change... &Τροποποίηση... Alt+C Alt+Α Color Profiles: C&hange... &Τροποποίηση... Alt+H Alt+ Scripts: Ch&ange... &Τροποποίηση... Alt+A Alt+A Document Templates: Cha&nge... &Τροποποίηση... Alt+N Alt+Κ Default documents directory Προκαθορισμένος κατάλογος εγγράφων Default Scripter scripts directory Προκαθορισμένος κατάλογος σεναρίων Additional directory for document templates Πρόσθετος κατάλογος για πρότυπα εγγράφων Choose a Directory Επιλέξτε έναν κατάλογο Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Prefs_Plugins Plugins Πρόσθετα Plugin Πρόσθετο How to run Τρόπος εκτέλεσης Type Τύπος Load it? Φόρτωση; Plugin ID ID πρόσθετου File Αρχείο You need to restart the application to apply the changes. Πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα για την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Prefs_PreflightVerifier Preflight Verifier Τελική επαλήθευση Show pages without errors Show errors for items on layers that will not print Profile Setup Output Profile: Add New Profile Remove Profile Αφαίρεση προφίλ Profile Options Ignore all errors Παράβλεψη όλων των σφαλμάτων Automatic check before printing or exporting Αυτόματος έλεγχος πριν την εκτύπωση ή την εξαγωγή Check for missing glyphs Έλεγχος για γλυφές που λείπουν Check for items not on a page Έλεγχος για αντικείμενο εκτός σελίδων Check for overflow in text frames Έλεγχος υπερχείλισης σε πλαίσια κειμένου Check for used transparencies Έλεγχος διαφανειών σε χρήση Check for missing images Έλεγχος για εικόνες που λείπουν Check image resolution Έλεγχος ανάλυσης εικόνας Minimum Resolution: dpi dpi Maximum Resolution: Check for placed PDF files Check for GIF images Έλεγχος για εικόνες που λείπουν Check for PDF Annotations and Fields Έλεγχος επισημάνσεων και πεδίων PDF Check for Visible/Printable mismatch in layers Ignore non-printable layers Check for part filled image frames Check for empty text frames Check if applied master page location is the same as each page's location Prefs_Printer Printing Destination Προορισμός Alternative Printer Command Ε&ναλλακτική εντολή εκτυπωτή Command: &Εντολή: General Options Output: Normal Κανονικό Separations Include PDF Annotations and Links Page Σελίδα Mirror Page(s) Horizontally Mirror Page(s) Vertically Set Media Size Ορισμός μεγέθους χαρτιού Clip to Printer Margins Color Χρώμα Apply Under Color Removal Εφαρμογή κατά την αφαίρεση χρώματος Convert Spot Colors to Process Colors Μετατροπή χρωμάτων κουκκίδας σε χρώματα επεξεργασίας PostScript PostScript Level 1 Επίπεδο Level 2 Επίπεδο Level 3 Επίπεδο Print In: Color (If Available) Grayscale Διαβάθμιση του γκρι Marks and Bleeds Crop Marks Βύθιση κεφαλαίων Bleed Marks Ημερολόγια Registration Marks Είναι χρώμα καταχώρησης Color Bars Χρωματική υπερεμφάνιση Offset: X-Μετατοπ Bleed Settings Ρυθμίσεις στυλ Do not show objects outside the margins on the printed page Να μην εμφανίζονται αντικείμενα εκτός των περιθωρίων στην εκτυπωμένη σελίδα Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Χρήση ενός εναλλακτικού διαχειριστή εκτύπωσης, όπως το kprinter ή το gtklp, για τη χρήση πρόσθετων επιλογών A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Μια μέθοδος χρήσης του μαύρου μελανιού σε γκρι σκιάσεις που έχουν συνδεθεί από κυανό, ματζέντα και κίτρινο μελάνι. Το UCR επηρεάζει κυρίως περιοχές εικόνων με ουδέτερους και/ή σκοτεινούς τόνους που βρίσκονται κοντά στις αποχρώσεις του γκρι. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για τη βελτίωση της εκτύπωσης εικόνων. Για το καλύτερο αποτέλεσμα απαιτούνται κάποιες δοκιμές και πειραματισμός ανά περίπτωση. Το UCR ελαττώνει την πιθανότητα υπερκορεσμού με μελάνια CMY. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Ενεργοποίηση μετατροπής των χρωμάτων κουκκίδας σε σύνθετα χρώματα. Εκτός της περίπτωσης που επιθυμείτε την εκτύπωση χρωμάτων κουκκίδας σε επαγγελματικό εκτυπωτή αφήστε αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη. File Αρχείο Length: Μήκος: This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. Prefs_Scrapbook Scrapbook Βιβλίο αποκομμάτων Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Keep Copied Items Permanently Across Sessions Write Item Previews to the Scrapbook Directory Number of Copied Items to Keep in Scrapbook This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory The minimum number is 1; the maximum is 100 This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. Prefs_Scripter Scripter Γραφή σεναρίων Extensions Επεκτάσεις Enable Extension Scripts Ενεργοποίηση σεναρίων επέκτασης Startup Script: Σενάριο έναρξης: Change... Τροποποίηση... Console Κονσόλα Base Texts: Κείμενα βάσης: Comments: Σχόλια: Keywords: Λέξεις κλειδιά: Signs: Σημειώσεις: Errors: Σφάλματα: Strings: Συμβολοσειρές: Numbers: Αριθμοί: Locate Startup Script Εντοπισμός σεναρίου έναρξης Prefs_ShortWords Save Αποθήκευση Reset Επαναφορά User settings Ρυθμίσεις χρήστη System wide configuration Καθολικές ρυθμίσεις συστήματος Short Words Σύντομες λέγεις User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Cannot write file %1. Αδυναμία εγγραφής στο αρχείο %1. User settings saved Αποθηκεύτηκαν οι ρυθμίσεις χρήστη System wide configuration reloaded Επαναφορτώθηκαν οι καθολικές ρυθμίσεις του συστήματος Cannot open file %1 Αδυναμία ανοίγματος του αρχείου %1 Prefs_Spelling Spelling Installed Spelling Dictionaries Downloadable Spelling Dictionaries Refresh Downloadable List Download Selected Dictionaries Language &Γλώσσα: Code Location Installed Download Downloading Prefs_TableOfContents Table of Contents &Add &Προσθήκη Alt+A Alt+A &Delete &Διαγραφή Alt+D Alt+D Properties Ιδιότητες Item Attribute Name: Όνομα ιδιότητας αντικειμένου: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Η ιδιότητα αντικειμένου που θα χρησιμοποιηθεί σα βάση για τη δημιουργία των καταχωρήσεων Destination Frame: Πλαίσιο προορισμού: The frame the table of contents will be placed into Το πλαίσιο του πίνακα περιεχομένων θα τοποθετηθεί σε Page Number Placement: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Τοποθέτηση αριθμών σελίδων καταχωρήσεων στην αρχή ή στο τέλος της γραμμής , ή καθόλου Paragraph Style: Στυλ παραγράφου: The paragraph style used for the entry lines Το στυλ παραγράφου που χρησιμοποιείται στις γραμμές καταχώρησης Include frames that are set to not print as well Συμπερίληψη πλαισίων που δεν έχουν οριστεί σαν εκτυπώσιμα List Non-Printing Entries Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων καταχωρήσεων Beginning End Not Shown Εμφανίζονται Table of Contents %1 Prefs_Typography Typography Τυπογραφία Subscript Δείκτης Displacement: Μετατόπιση: % % Scaling: Κλιμάκωση: Superscript Εκθέτης Underline Υπογράμμιση Line Width: Πλάτος γραμμής: Auto Αυτόματα Strikeout Small Caps Μικρά κεφαλαία Automatic Line Spacing Line Spacing: Απόσταση γραμμών: Displacement below the baseline of the normal font on a line Μετατόπιση κάτω από τη βάση της γραμματοσειράς σε μια γραμμή Relative size of the subscript compared to the normal font Σχετικό μέγεθος του δείκτη σε σύγκριση με την κανονική γραμματοσειρά Displacement above the baseline of the font on a line Μετατόπιση πάνω από τη βάση της γραμματοσειράς σε μια γραμμή Relative size of the superscript compared to the normal font Σχετικό μέγεθος του εκθέτη σε σύγκριση με την κανονική γραμματοσειρά Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Μετατόπιση κάτω από τη βάση της γραμματοσειράς εκφρασμένη σε ποσοστό μείωσης της γραμματοσειράς Line width expressed as a percentage of the font size Πλάτος γραμμής εκφρασμένου σε ποσοστό του μεγέθους γραμματοσειράς Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Μετατόπιση πάνω από τη βάση της γραμματοσειράς εκφρασμένη σε ποσοστό μείωσης της γραμματοσειράς Relative size of the small caps font compared to the normal font Σχετικό μέγεθος των μικρών κεφαλαίων σε σύγκριση με την κανονική γραμματοσειρά Percentage increase over the font size for the line spacing Ποσοστό αύξησης μεγέθους γραμματοσειράς για την απόσταση γραμμών Prefs_UserInterface User Interface Main Window Appearance Εμφάνιση &Language: &Γλώσσα: &Theme: &Θέμα: Use Small Widgets on Palettes Use Tabs for Documents &Recent Documents: &Πρόσφατα έγγραφα Font Sizes &Menus: pt σημ &Palettes: Story Editor Επεξεργαστής δομής Font: Γραμματοσειρά: Use Smart Text Selection Interactivity Time before resize or move starts: ms cm &Wheel Jump: Ά&λμα με ροδάκι: Start Up Show Splashscreen Show Startup Dialog Εμφάνιση διαλόγου έναρξης Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Επιλογή της προκαθορισμένης διακόσμησης και εμφάνισης παραθύρων. Το Scribus χρησιμοποιεί οποιοδήποτε διαθέσιμο KDE ή Qt θέμα, εφόσον το Qt είναι ρυθμισμένο να αναζητεί πρόσθετα KDE. Number of recently edited documents to show in the File menu Αριθμός πρόσφατων επεξεργασμένων εγγράφων που θα εμφανίζονται στο μενού αρχείο Default font size for the menus and windows Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα μενού και τα παράθυρα Default font size for the tool windows Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα παράθυρα εργαλείων Time before resize or move starts allows for a slight delay between when you click and the operation happens to avoid unintended moves. This can be helpful when dealing with mouse sensitivity settings or accessibility issues related to ergonomic mice, touch pads or moveability of the wrists and hands. Background Color: Icon Set: Choose the default icon set Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart. Number of lines Scribus will scroll for each "notch" of the mouse wheel The default behavior when double-clicking on a word is to select the word and the first following space. Smart selection will select only the word, without the following space. PresetLayout Magazine Περιοδικό Fibonacci Fibonacci Golden Mean Χρυσός μέσος Nine Parts Εννέα μέλη Gutenberg Βιβλιοδεσία None layout type Κανένα When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. PrintDialog File Αρχείο All Όλα Cyan Κυανό Magenta Ματζέντα Yellow Κίτρινο Black Μαύρο Print Current Pa&ge Εκτύπωση τρέχουσας &σελίδας Print Normal Κανονική εκτύπωση PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Αρχεία PostScript (*.ps);;Όλα τα αρχεία (*) Failed to retrieve printer settings Αποτυχία ανάκτησης ρυθμίσεων εκτυπωτή Inside: &Εσωτερικά: Outside: Ε&ξωτερικά: Save As Αποθήκευση ως PrintDialogBase Setup Printer Ρύθμιση εκτυπωτή Print Destination Προορισμός εκτύπωσης &Options... &Επιλογές... &File: &Αρχείο: C&hange... &Τροποποίηση... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Χρήση ενός εναλλακτικού διαχειριστή εκτύπωσης, όπως το kprinter ή το gtklp, για τη χρήση πρόσθετων επιλογών A&lternative Printer Command Ε&ναλλακτική εντολή εκτυπωτή Co&mmand: &Εντολή: Range Εύρος Print &All Εκτύπωση ό&λων N&umber of Copies: Αριθμός &αντιγράφων: Print Current Pa&ge Εκτύπωση τρέχουσας &σελίδας Print &Range Εκτύπωση εύ&ρους Options Επιλογές Print Normal Κανονική εκτύπωση Print Separations Εκτύπωση διαχωρισμών Print in Color if Available Εκτύπωση έγχρωμη αν είναι διαθέσιμη Print in Grayscale Εκτύπωση σε διαβαθμίσεις του γκρι Advanced Options Προχωρημένες επιλογές Page Σελίδα Mirror Page(s) Horizontal Καθρεφτισμός σελίδας(ων) οριζόντια Mirror Page(s) Vertical Καθρεφτισμός σελίδας(ων) κατακόρυφα Set Media Size Ορισμός μεγέθους χαρτιού Color Χρώμα Apply Under Color Removal Εφαρμογή κατά την αφαίρεση χρώματος Convert Spot Colors to Process Colors Μετατροπή χρωμάτων κουκκίδας σε χρώματα επεξεργασίας Marks Περιθώρια This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Crop Marks Βύθιση κεφαλαίων Add registration marks which are added to each separation Registration Marks Είναι χρώμα καταχώρησης This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Bleed Marks Ημερολόγια Add color calibration bars Color Bars Χρωματική υπερεμφάνιση Offset: X-Μετατοπ Indicate the distance offset for the registration marks Bleeds Γρίλιες Top: &Πάνω: Distance for bleed from the top of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το πάνω μέρος της σελίδας Left: &Αριστερά: Distance for bleed from the right of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το δεξί μέρος της σελίδας Bottom: &Κάτω: Distance for bleed from the bottom of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το κάτω μέρος της σελίδας Right: Δεξιά: Distance for bleed from the left of the physical page Απόσταση χρωματισμού από το αριστερό μέρος της σελίδας Use the existing bleed settings from the document preferences Use Document Bleeds Έγγραφα κειμένου Preview... Προεπισκόπηση... &Print Εκτύ&πωση Cancel Ακύρωση Include PDF Annotations and Links This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Clip to Printer Margins <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> Length: Μήκος: Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. PropertiesPalette Properties Ιδιότητες X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Σχήμα &Text &Κείμενο &Image &Εικόνα &Line Γ&ραμμή &Colors &Χρώματα &Group &Ομάδα &Transparency T&able Drop Shadow PropertiesPalette_GroupBase Shape Σχήμα: ... Προσ&θήκη... &Edit... &Επεξεργασία... Disabled Απενεργοποιημένο Use &Bounding Box Χρήση &πλαισίου ορίων &Use Contour Line &Χρήση περιγράμματος Use Image Clip Path Transparency Fill Rule Κανόνας γεμίσματος Text &Flow Around Frame Το κείμενο &ρέει γύρω από το πλαίσιο Disable text flow from lower frames around object Ροή του κειμένου των κατώτερων πλαισίων γύρω από το σχήμα του αντικειμένου Use the frame shape for text flow of text frames below the object Use Frame &Shape Εισαγωγή σχήματος <qt>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object</qt> <qt>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object.</qt> <qt>Use the clipping path of the image</qt> <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Ζυγά-μονά <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Μη μηδενικά Group clips Contents When the group's bounding frame has been edited, clip the contents of the page items to the edited bounding frame PropertiesPalette_Image Auto Αυτόματα Perceptual Αντιληπτική Relative Colorimetric Σχετική χρωματομετρική Saturation Κορεσμός Absolute Colorimetric Απόλυτη χρωματομετρική Global Automatic Αυτόματα Lossy - JPEG Απωλεστική - JPEG Lossless - Zip Μη απωλεστική - Zip None Κανένα Maximum Μέγιστη High Υψηλή Medium Μεσαία Low Χαμηλή Minimum Ελάχιστη % % pt σημ &To Frame Size PropertiesPalette_ImageBase Rotation: &Page Number: &X-Pos: &X-Θεσ: Horizontal offset of image within frame Οριζόντια μετατόπιση εικόνας μέσα στο πλαίσιο &Y-Pos: &Y-Θεσ: Vertical offset of image within frame Κατακόρυφη μετατόπιση εικόνας μέσα στο πλαίσιο Auto Αυτόματα Scaling Κλιμάκωση: X-Sc&ale: X-&κλιμάκωση: Resize the image horizontally Αλλαγή μεγέθους εικόνας οριζόντια Y-Scal&e: Y-κ&λιμάκωση: Resize the image vertically Αλλαγή μεγέθους εικόνας κατακόρυφα Keep the X and Y scaling the same Διατήρηση όμοιας κλιμάκωσης κατά Χ και Υ ... Προσ&θήκη... Actual X-DPI: Πραγματικά X-DPI: Effective horizontal DPI of the image after scaling Actual Y-DPI: Πραγματικά Y-DPI: Effective vertical DPI of the image after scaling Allow the image to be a different size to the frame Να επιτρέπεται διαφορετικό μέγεθος εικόνας από το πλαίσιο &Free Scaling &Ελεύθερη κλιμάκωση Use image proportions rather than those of the frame Χρήση αναλογιών εικόνας στη θέση των αναλογιών του πλαισίου Make the image fit within the size of the frame Προσαρμογή εικόνας στο μέγεθος του πλαισίου &To Frame Size Input Profile: Προφίλ εισόδου: Source profile of the image Πηγαίο προφίλ της εικόνας Rendering Intent: Ένταση αποτύπωσης: Rendering intent for the image Ένταση αποτύπωσης της εικόνας Proportional Αναλογικό Color Management Διαχείριση χρωμάτων PDF Compression Method: Compression method used in PDF export for the image Quality: Compression quality used in PDF export for the image Image Effects Εφέ εικόνας Extended Properties PropertiesPalette_Line Custom Προσαρμοσμένο No Style Κανένα στυλ Left Point Αριστερό σημείο End Points Σημεία τέλους &Basepoint: Σημείο &βάσης: T&ype of Line: Τύ&πος γραμμής: Start Arrow: Βέλος αρχής: End Arrow: Βέλος τέλους: Scaling: Κλιμάκωση: Line &Width: &Πλάτος γραμμής: Ed&ges: Π&λευρές: Miter Join Οξεία ένωση Bevel Join Λοξή ένωση Round Join Στρογγυλή ένωση Flat Cap Επίπεδο άκρο Square Cap Τετράγωνο άκρο Round Cap Στρογγυλό άκρο &Endings: Ά&κρα: % % pt σημ Hairline Change settings for left or end points Τροποποίηση ρυθμίσεων του αριστερού σημείου ή του σημείου τέλους Pattern of line Μοτίβο της γραμμής Thickness of line Πάχος της γραμμής Type of line joins Τύπος συνδέσεων της γραμμής Type of line end Τύπος του τέλους της γραμμής Line style of current object Στυλ γραμμής του τρέχοντος αντικειμένου Arrow head style for start of line Arrow head style for end of line Arrow head scale for start of line Arrow head scale for end of line PropertiesPalette_LineBase &Basepoint: Σημείο &βάσης: T&ype of Line: Τύ&πος γραμμής: Start Arrow: Βέλος αρχής: Scaling: Κλιμάκωση: End Arrow: Βέλος τέλους: Line &Width: &Πλάτος γραμμής: Hairline Ed&ges: Π&λευρές: &Endings: Ά&κρα: PropertiesPalette_Shadow X-Offset: Y-Offset: Blur: Color: Χρώμα: Shade: Σκίαση: Opacity: Αδιαφάνεια: Blendmode: Has Drop Shadow Black Μαύρο Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Exclusion Αποκλεισμός Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Content covers Drop Shadow Inherit Object Transparency PropertiesPalette_ShadowBase Object has a drop shadow X-Offset: Y-Offset: Color: Χρώμα: Shade: Σκίαση: Opacity: Αδιαφάνεια: % % Blendmode: Normal Κανονικό Darken Σκοτεινότερο Lighten Φωτεινότερο Multiply Πολλαπλασιασμός Screen Οθόνη Overlay Επικάλυψη Hard Light Ισχυρό φως Soft Light Απαλό φως Difference Διαφορά Exclusion Αποκλεισμός Color Dodge Χρωματικός ελιγμός Color Burn Χρωματική υπερεμφάνιση Hue Απόχρωση Saturation Κορεσμός Color Χρώμα Luminosity Φωτεινότητα Blur: px px PropertiesPalette_ShapeBase Shape Σχήμα: Choose the shape of frame... Επιλέξτε το σχήμα του πλαισίου... ... Προσ&θήκη... &Edit... &Επεξεργασία... Disabled Απενεργοποιημένο R&ound Corners: Set radius of corner rounding Ορισμός της ακτίνας στρογγυλέματος της γωνίας Text &Flow Around Frame Το κείμενο &ρέει γύρω από το πλαίσιο Use Frame &Shape Εισαγωγή σχήματος Use &Bounding Box Χρήση &πλαισίου ορίων &Use Contour Line &Χρήση περιγράμματος Use Image Clip Path Fill Rule Κανόνας γεμίσματος <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Ζυγά-μονά <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Μη μηδενικά PropertiesPalette_Table Cell style of currently selected cell Table style of currently selected table Remove Direct Cell Formatting Remove Direct Table Formatting PropertiesPalette_TableBase Borders Width: Πλάτος: Color: Χρώμα: Type: Τύπος: Shade: Σκίαση: % % Fill Styles