AIPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Group%1 Grupp%1 Generating Items Elementide genereerimine About Contributions from: Kaasautorid: &About &Info A&uthors A&utorid &Translations &Tõlked &Online I&nternet &Close S&ulge Development Team: Arendajate meeskond: Official Documentation: Ametlik dokumentatsioon: Other Documentation: Muu dokumentatsioon: Refactoring text layout code and the new boxes model, Oman House of Open Source Technology team: Official Translations and Translators (in order of locale shortcode): Homepage Kodulehekülg Online Reference Dokumentatsioon internetis Bugs and Feature Requests Veateated ja soovid Mailing List Meililist Previous Translation Contributors: Varasemad tõlkijad: About Scribus %1 Scribus %1 info Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Ghostscripti versioon %1 No Ghostscript version available Ghostscripti versioon pole teada Build ID: Ehitamise ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua port: Windows&#174; Port: Windows&#174; port: Tango Project Icons: Tango projekti ikoonid: &Updates &Uuendused Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; port: Splash Screen: Käivitusekraan: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig'i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windowsi versioon ei kasuta fontconfig'i või CUPS-i teeke. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribuse versioon Check for Updates Kontrolli uuendusi Developer Blog Arendajate veebipäevik &Licence &Litsents Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks. Doc Translators: Dokumentatsiooni tõlkijad: Webmasters: Veebimeistrid: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks. Haiku Port: SVN Revision: %1 Scribus 1.5.1+ Icon Set: AboutPlugins Filename: Failinimi: Version: Versioon: Release Date: Väljalaskeaeg: Description: Kirjeldus: Author(s): Autor(id): Copyright: Autoriõigus: License: Litsents: Scribus: About Plug-ins Scribus: pluginate info ActionManager &Tabulators... &Tabeldusmärgid... &Open... &Ava... &Close S&ulge &Save &Salvesta Save &As... Salvesta &kui... Re&vert to Saved &Taasta salvestatud versioon Collect for O&utput... Ko&gu väljundiks... Get Text... Hangi tekst... Append &Text... Lisa &tekst... Get Image... Hangi pilt... Save &Text... Salvesta &tekst... Save as P&DF... Salvesta P&DF-failina... Document &Setup... Dokumendi &seadistused... &Print... &Trüki... &Quit &Välju &Undo &Võta tagasi &Redo &Tee uuesti &Item Action Mode Val&itud elemendi režiim Cu&t &Lõika &Copy &Kopeeri &Paste &Aseta Select &All &Vali kõik &Deselect All &Tühista kõik valikud &Search/Replace... Ot&si/asenda... &Master Pages... Le&heküljetoorikud... P&references... &Seadistused... %1 pt %1 pt &Other... &Muu... &Left &Vasakule &Center &Keskele &Right &Paremale &Block &Rööpjoondus &Forced Pü&siv rööpjoondus &Normal &Normaalne &Underline Alla&joonitud Underline &Words &Sõnade allajoonimine &Strike Through &Läbikriipsutatud &All Caps S&uurtähed Small &Caps &Kapiteelkiri Su&perscript Ü&laindeks Su&bscript Ala&indeks D&uplicate &Klooni &Delete K&ustuta &Group &Rühmita &Ungroup Lõh&u rühm Is &Locked &Lukustatud Si&ze is Locked &Suurus lukustatud Lower to &Bottom V&ii kõige taha Raise to &Top &Lower &Vii tahapoole &Raise &Attributes... &Atribuudid... I&mage Visible Pilt &nähtaval Embed Image Põimi pilt Is PDF &Bookmark On PDF-i &järjehoidja Is PDF A&nnotation On PDF-i &annotatsioon &Edit Shape... &Muuda kuju... &Attach Text to Path Lis&a tekst vektorjoonele &Detach Text from Path &Haagi tekst vektorjoone küljest lahti &Combine Polygons Ü&henda hulknurgad Split &Polygons Lah&uta hulknurgad &Bezier Curve &Bezier' kõver &Image Frame P&ildikast &Polygon &Hulknurk &Text Frame &Tekstikast &Glyph... &Glüüf... &Insert... L&isa... Im&port... Im&pordi... &Delete... &Eemalda... &Copy... &Kopeeri... &Move... &Liiguta... &Apply Master Page... &Rakenda leheküljetoorikut... Manage &Guides... Halda &juhtjooni... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins &Veeriste näitamine Show &Frames &Kastide näitamine Show &Images P&iltide näitamine Show &Grid &Alusvõrgu näitamine Show G&uides &Juhtjoonte näitamine Show &Baseline Grid Al&usjoonte näitamine Show &Text Chain &Tekstiahela näitamine Sn&ap to Grid Tõmme &alusvõrgule Sna&p to Guides Tõmme &juhtjoontele &Properties &Omadused &Scrapbook &Visandimapp &Layers &Kihid &Bookmarks &Järjehoidjad &Measurements &Mõõtmine Action &History T&oimingute ajalugu Preflight &Verifier Trük&ieelne kontroll Symbols Sümbolid &Tools &Tööriistad P&DF Tools P&DF-i tööriistad Select Item Vali element Rotate Item Pööra elementi Zoom in or out Suurenda või vähenda Zoom in Suurenda Zoom out Vähenda Edit Contents of Frame Redigeeri kasti sisu Link Text Frames Lingi tekstikastid Unlink Text Frames Eemalda tekstikastide link &Eye Dropper &Värvivalija Copy Item Properties Kopeeri elemendi omadused &Manage Images... &Hyphenate Text &Poolitamise lubamine &Generate Table Of Contents Sisukorra &genereerimine &About Scribus &Scribuse info About &Qt &Qt info Toolti&ps &Vihjed Scribus &Manual... S&cribuse käsiraamat... Non Breaking &Space &Sisetühik Page &Number Lehekülje&number Copyright Autoriõigus Registered Trademark Registreeritud kaubamärk Trademark Kaubamärk Bullet Täpp Em Dash Pikk mõttekriips En Dash Lühike mõttekriips Figure Dash Arvuvahemiku kriips Quotation Dash Tsitaadikriips Toggle Palettes Lülita palette S&hadow &Vari &Low Resolution &Madala kvaliteediga &Normal Resolution &Normaalse kvaliteediga &Full Resolution &Täieliku kvaliteediga Edit Image... Redigeeri pilti... &Update Image &Uuenda pilti Adjust Frame to Image Sobita kast pildiga Show Control Characters Mittetrükitavate märkide näitamine &Align and Distribute Joo&ndus ja jaotus Edit Text... Redigeeri teksti... New Line Uus rida Frame Break Kasti katkestus Column Break Veeru katkestus Non Breaking Dash Sidekriips Toggle Guides Lülita juhtjooni &Arrange Pages L&ehekülgede korraldamine Dehyphenate Text Poolitamise keelamine Manage Page Properties... Halda lehekülje omadusi... &JavaScripts... &JavaScriptid... Convert to Master Page... Salvesta leheküljetoorikuna... &Cascade &Kaskaadi &Tile &Paanidena More Info... Rohkem infot... &Printing Enabled &Trükkimine lubatud &Flip Horizontally Pee&gelda rõhtsalt &Flip Vertically Pee&gelda püstiselt Show Rulers Joonlaudade näitamine &Outline Document Outline Palette &Struktuur Solidus Kaldkriips Middle Dot Punkt keskel En Space Enn-tühik Em Space Emm-tühik Thin Space Kitsas tühik Thick Space Lai tühik Mid Space Keskmine tühik Hair Space Juuspeen tühik ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... S&tiilid... &Outline type effect K&ontuur &Outlines Convert to oulines &Kontuurid Paste (&Absolute) Aseta (a&bsoluutselt) C&lear &Puhasta Save as &EPS... Salvesta &EPS-failina... Show Text Frame Columns Tekstikasti veergude näitamine Preview Mode Eelvaatluse režiim Show Layer Indicators Kihi indikaatorite näitamine Sticky Tools Kleepuvad tööriistad &New... Print Previe&w... &Image Effects... &Multiple Duplicate... &Transform... Extended Image Properties... Pildi lisaomadused... Annotation P&roperties... Field P&roperties... Sample Text... &Fit to Height Ma&hutamine kõrgusele Fit to Width Mahutamine laiusele Show Bleeds Lõikevaru näitamine Soft &Hyphen &Poolituskoht &Zero Width Space &Null-laiusega tühik Zero Width NB Space Null-laiusega sisetühik Apostrophe Unicode 0x0027 Ülakoma Straight Double Unicode 0x0022 Sirged topelt Single Left Unicode 0x2018 Ühekordne vasakpoolne Single Right Unicode 0x2019 Ühekordne parempoolne Double Left Unicode 0x201C Kahekordne vasakpoolne Double Right Unicode 0x201D Kahekordne parempoolne Single Reversed Unicode 0x201B Ühekordne ümberpööratud Double Reversed Unicode 0x201F Kahekordne ümberpööratud Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Ühekordne vasakpoolne prantsuse Single Right Guillemet Unicode 0x203A Ühekordne parempoolne prantsuse Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Kahekordne vasakpoolne prantsuse Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Kahekordne parempoolne prantsuse Low Single Comma Unicode 0x201A Ühekordne alumine koma Low Double Comma Unicode 0x201E Kahekordne alumine koma CJK Single Left Unicode 0x300C CJK ühekordne vasakpoolne CJK Single Right Unicode 0x300D CJK ühekordne parempoolne CJK Double Left Unicode 0x300E CJK kahekordne vasakpoolne CJK Double Right Unicode 0x300F CJK kahekordne parempoolne &400% &400% Scribus Homepage Scribuse kodulehekülg Scribus Online Documentation Scribuse dokumentatsioon Scribus Wiki Scribuse Wiki Getting Started with Scribus Scribuse tundmaõppimine Show Context Menu Kontekstimenüü näitamine &About Plugins &Pluginate info Insert Unicode Character Begin Sequence Lisa Unicode märgi algusjada Get Vector File... Hangi vektorfail... Advanced Select All... Põhjalikum kõigi valimine... Edit Source... Muuda allikat... Replace Colors... Asenda värvid... Rulers Relative to Page Joonlaudade sidumine leheküljega Check for Updates Uuenduste kontroll Number of Pages Lehekülgede arv Adjust Image to Frame Sobita pilt kasti File Fail &File &Fail Edit Redigeerimine &Edit &Redigeerimine Style Stiil &Style &Stiil Item Element &Item &Element Insert Lisamine I&nsert L&isamine Page Lehekülg &Page Le&hekülg View Vaade &View &Vaade Extras Ekstra E&xtras E&kstra Windows Aknad &Windows &Aknad Help Abi &Help A&bi Plugin Menu Items Plugina menüü elemendid Others Muu Unicode Characters Unicode märgid Move/Resize Value Indicator Liigutamise/suuruse muutmise väärtuse indikaator New &from Template... Uus &mallist... Paste Image from Clipboard Aseta pilt lõikepuhvrist Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame &Frames... &Kastid... Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Adjust Frame Height to Text Marks... Notes Styles... Adjust Group Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks Snap to Items Colors and Fills... Patterns Mustrid Inline Items &Symbol &Update Document Table &Table Test Qt Quick Copy Kopeerimine Cut Lõikamine Paste Asetamine Redo Undo Close the current document Export the document to PDF Create a new document Open an existing document Print the document Save the current document Copy item properties Edit contents of a frame Eye Dropper Insert an arc Insert a bezier curve Insert a calligraphic line Insert a freehand line Insert an image frame Insert a line Insert a polygon Insert a render frame Insert a shape Insert a spiral Insert a table Insert a text frame Link text frames Measurements Insert link annotation Insert text annotation Insert PDF check box Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Insert PDF radio button Insert PDF text field Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Rotate an item Select an item Unlink text frames Insert 3D annotation Unweld Items Weld Items T&runcate Edit in Preview Mode Toggle Color Management System &View Tools &Render Frame T&able &Shape &Kujund Arc Spiral &Line &Joon Calligraphic Line &Freehand Line PDF Push Button PDF-i kinnitusnupp PDF Radio Button PDF Text Field PDF-i tekstiväli PDF Check Box PDF-i märkekast PDF Combo Box PDF-i liitkast PDF List Box PDF-i nimekirjakast Text Annotation Link Annotation 3D Annotation Edit text in story editor Enable preview mode Enable editing in preview mode Toggle color management system Edit Weld &Downloads &Resources Chat with the Community AdjustCmsDialog CMS Settings Värvihalduse seadistused AlignDistribute Align Joondus &Selected Guide: &Valitud juhtjoon: &Relative To: &Joondamise alus: &Align Sides By: Külgede &joondamise meetod: Distribute Jaotus &Distance: Va&hemaa: Reverse Distribution Jaotus teistpidi Swap Vahetamine Align and Distribute AlignDistributePalette First Selected Esimene valitud Last Selected Viimane valitud Page Lehekülg Margins Veerised Selection Valik Align bottoms Joondamine alumise serva järgi Align right sides Joondamine parema serva järgi Center on vertical axis Tsentreerimine püstteljel Align left sides Joondamine vasaku serva järgi Center on horizontal axis Tsentreerimine rõhtteljel Align tops Joondamine ülemise serva järgi Distribute left sides equidistantly Vasakute servade võrdsed vahed Distribute bottoms equidistantly Alumiste servade võrdsed vahed Distribute centers equidistantly horizontally Rõhtsuunas keskmete võrdsed vahed Distribute centers equidistantly vertically Püstsuunas keskmete võrdsed vahed Distribute tops equidistantly Ülemiste servade võrdsed vahed Distribute right sides equidistantly Paremate servade võrdsed vahed Guide Juhtjoon Distribute the items with the distance specified Elementide jaotus määratud vahemaa järgi When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Jaotamisel määratud vahemaa järgi muudetakse elementide jaotamise suund vastupidiseks None Selected Valik puudub Swap items to the left Vaheta elemendid vasakule Swap items to the right Vaheta elemendid paremale Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Elementide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi Align left sides of items to right side of anchor Elementide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi Align tops of items to bottom of anchor Elementide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi Align bottoms of items to top of anchor Elementide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi Make horizontal gaps between items equal Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between items equal to the value specified Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Make vertical gaps between items equal Elementide püstiste vahede võrdsustamine Make vertical gaps between items equal to the value specified Elementide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi Make horizontal gaps between items and sides of page equal Elementide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Elementide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Elementide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Elementide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Joondamine järgmistel alustel:<ul><li>Esimene valitud element</li><li>Teine valitud element</li><li>Aktiivne lehekülg</li><li>Aktiivse lehekülje veerised</li><li>Juhtjoon</li><li>Valik</ul></qt> The location of the selected guide to align to Valitud juhtjoone asukoht, mille järgi joondada Move Liigutamine Resize Suuruse muutmine <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Joonda tekst vasakule Align Text Right Joonda tekst paremale Align Text Center Joonda tekst keskele Align Text Justified Rööpjoondus Align Text Forced Justified Püsiv rööpjoondus Annota Annotation Properties Annotatsiooni omadused Text Tekst Link Link External Link Väline link External Web-Link Väline veebilink Destination Sihtkoht pt pt Open Avamine &Type: &Tüüp: C&hange... &Muuda... &Page: &Lehekülg: &X-Pos &X-asukoht &Y-Pos: &Y-asukoht: %1;;All Files (*) %1;;Kõik failid (*) Export absolute Filename Absoluutse failinime eksport Options Valikud Icon: Note Comment Key Help Abi NewParagraph Paragraph Insert Lisamine Cross Rist Circle Ring Annotation is Open ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Leheküljetooriku rakendamine &Master Page: &Leheküljetoorik: Alt+P Alt+P Alt+E Alt+E Alt+D Alt+D Alt+A Alt+A Alt+W Alt+W to kuni Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Valitud leheküljetooriku rakendamine paaris-, paaritutele või kõigile lehekülgedele määratud vahemikus Possible Hyphenation Võimalik poolitus Apply to Rakendamine Current &Page &Aktiivsele leheküljele &Even Pages &Paarislehekülgedele O&dd Pages Paa&ritutele lehekülgedele &All Pages &Kõigile lehekülgedele &Within Range &Vahemikule ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Kõrgus: Width: Laius: End Edit ArcWidgetBase Start Angle: End Angle: Sample Polygon Näidishulknurk AutoformButtonGroup Arrows Nooled Flow Chart Vooskeem Jigsaw Pusle Specials Erisümbolid Default Shapes Vaikekujundid Barcode Barcode Ribakood Insert a barcode Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript BarcodeGenerator Select Type Vali tüüp Select a barcode format Point of Sale Supply Chain Two-dimensional symbols One-dimensional symbols GS1 DataBar family Postal symbols Pharmaceutical symbols Less-used symbols GS1 Composite symbols Select a barcode family BarcodeGeneratorBase Reset the barcode samples Lähtesta ribakoodi näited Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Märkimise korral võib ribakoodis olla ka tähti Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Noolte joonistamine koodi järel tühiku tagamiseks &Background &Taust Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Taustavärv ribade taga &Lines &Ribad Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Ribakoodi ribade värv &Text &Tekst Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Teksti ja arvude värv Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Kontrollsumma genereerimine ja kaasamine ribakoodi Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Kontrollsumma arvu lisamine ribakoodi teksti Insert Barcode Ribakoodi lisamine Display checksum Show readable text Parse specials Guard whitespace ^NNN as ASCII Add checksum Advanced options for the barcode &Barcode: &Contents: Options: The contents encoded in the barcode Select one of the available barcode types here Version: Versioon: Error correction level: Barcode Family: Version of the symbol Error correction level Biblio Scrapbook Visandimapp Delete Kustuta Object Objekt New Entry Uus kirje Rename Nimeta ümber &Name: &Nimi: Choose a Scrapbook Directory Visandimapi kataloogi valik Choose a scrapbook file to import Imporditava visandimapifaili valik Create a new scrapbook page Loo uus visandimapi lehekülg Close the selected scrapbook Sulge valitud visandimapp Copy To: Kopeerimine: Move To: Liigutamine: Main Peamine Copied Items Kopeeritud elemendid New Name Uus nimi Scrapbook (*.scs *.SCS) Visandimapp (*.scs *.SCS) Paste to Page Aseta leheküljele Close Sulge Delete Contents Kustuta sisu Do you really want to delete all entries? Kas tõesti kustutada kõik kirjed? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Visandimapifaili import Scribuse versioonist <=1.3.2 Hide Images Hide Vector files Go up one Directory Configure the scrapbook Hide Directories Open Directories in a new tab BookPalette Bookmarks Järjehoidjad ButtonIcon Icon Placement Ikooni paigutus Layout: Välimus: Caption only Ainult pealdis Icon only Ainult ikoon Caption below Icon Pealdis ikooni all Caption above Icon Pealdis ikooni kohal Caption right to Icon Pealdis ikoonist paremal Caption left to Icon Pealdis ikoonist vasakul Caption overlays Icon Pealdis ikooni peal Scale: Skaleerimine: Always Alati When Icon is too big Kui ikoon on liiga suur Never Mitte kunagi Scale How: Skaleerimine viis: Proportional Proportsionaalne Non Proportional Mitteproportsionaalne Icon Ikoon OK OK Cancel Loobu Reset Lähtesta When Icon is too small Kui ikoon on liiga väike CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Monitori profiile saab muuta ainult siis, kui avatud ei ole ühtegi dokumenti. Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline CMSPrefsBase Form Vorm &Activate Color Management Värvih&alduse lubamine &RGB Images: &RGB-pildid: Default color profile for imported RGB images Imporditud RGB-piltide vaikimisi värviprofiil &CMYK Images: &CMYK-pildid: Default color profile for imported CMYK images Imporditud CMYK-piltide vaikimisi värviprofiil &RGB Solid Colors: Ühtlased &RGB-värvid: Default color profile for solid RGB colors on the page Ühtlaste RGB-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel &CMYK Solid Colors: Ühtlased &CMYK-värvid: Default color profile for solid CMYK colors on the page Ühtlaste CMYK-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel Document Options Dokumendi valikud Simulate printer on Screen Printeri simuleerimine ekraanil Monitor Profile Monitori profiil &Monitor: &Monitor: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt. See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). P&rinter: P&rinter: Document Profiles Dokumendi profiilid Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Printeri tootjapoolne värviprofiil. See profiil peab vastama printerile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB). Images: Pildid: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Sol&id Colors: Ühtlased värv&id: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta, tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel, millised näevad dokumendi värvid välja trükkimisel. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine: kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi. Convert all colors to printer space Kõigi värvide teisendamine printeriruumi Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida. See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks. Mark Colors out of &Gamut Värviulatusest väl&jajäävate värvide märkimine Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti. Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada. Document Rendering Intents Dokumendi renderdamisviisid Use &Blackpoint Compensation Must&punkti kompenseerimine CMYKChoose Edit Color Värvi muutmine CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Web Safe RGB C: C: M: M: Y: Y: Dynamic Color Bars Dünaamilised värviribad Static Color Bars Staatilised värviribad R: R: G: G: B: B: % % You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Värvi nimega "%1" ei saa luua. See nimi on reserveeritud läbipaistvale värvile Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Selle valimisel muudetakse värv spot-värviks, luues plaatide või separeerimise jaoks täiendava värvi. Enamasti on seda mõtet kasutada siis, kui logo või mõned muud värvid peavad olema äärmiselt täpsed või neid ei saa tekitada CMYK-i abil. Heaks näiteks on metallik- ja fluorestsensvärv, mida CMYK-iga on raske saavutada. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas. HSV Color Map HSV-värvikaart Scribus Swatches User Swatches You cannot create a color without a name. Please give it a name The name of the color already exists. Please choose another one. Lab HLC L: a: b: H: H: CMYKChooseBase Edit Color Värvi muutmine &Name: &Nimi: Color &Model Is Spot Color OK OK Cancel New Uus Old C: C: % M: M: Y: Y: K: K: CWDialog Merging colors Värvide ühendamine Error: Viga: Color %1 exists already! Värv %1 on juba olemas! Color %1 appended. Värv %1 lisatud. Now opening the color manager. Avatakse värvihaldur. Color Merging Värvide ühendamine Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Soovitud värvi ei leitud. Arvatavasti valisid musta, halli või valge. Seda värvi pole võimalik töödelda. Color Wheel Värviratas Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist. Result Colors Tulemusvärvid CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Color Scheme Method Värviskeemi meetod Angle: Nurk: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon. Merge created colors into the document colors Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega &Merge Ü&henda Alt+M Alt+M Replace created colors in the document colors Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega &Replace &Asenda Alt+R Alt+R Leave colors untouched Värvid jäetakse muutmata &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C Preview: Eelvaatlus: Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp. Vision Defect Type: Nägemishäire tüüp: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument Sample color scheme Colors of your chosen color scheme Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Pikkus: %1 Nurk: %2 Width: %1 Height: %2 Laius: %1 Kõrgus: %2 Angle: %1 Nurk: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Valitud värv puudub dokumendi värvikomplektis. Palun anna uuele värvile nimi. Color Not Found Värvi ei leitud The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Valitud nimi on juba olemas. Palun anna uuele värvile mõni muu nimi. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Tekstikastide linkimine Before After You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? You are trying to link a frame to itself. Püüad linkida kasti iseendaga. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. CanvasMode_Normal All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Open Avamine Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Info Link Target is external File. File: %1 Page: %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame CdrPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org CellStyleComboBox No Style Stiil puudub CgmPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribuse märgipalett (*.ucp);;Kõik failid (*) Choose a filename to open Faili avamine Error Viga Error reading file %1 - file is corrupted propably. Viga faili %1 lugemisel - fail on arvatavasti vigane. Cannot write file %1 Faili %1 kirjutamine nurjus Character Palette Märgipalett Empty the Palette? Kas tühjendada palett? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Nii eemaldatakse paletist kõik märgid. Kas tõesti seda teha? Save Quick Character Palette Kiirmärgipaleti salvestamine Show/Hide Enhanced Palette Unicode Search Unicode otsing Load a Character Palette Save the Character Palette Empty the Character Palette Font: %2 CharSelectEnhanced Full Character Set Täielik märgistik Basic Latin Ladina alusosa Latin-1 Supplement Latin-1 täiendosa Latin Extended-A Ladina laiendatud A Latin Extended-B Ladina laiendatud B General Punctuation Üldised kirjavahemärgid Super- and Subscripts Üla- ja alaindeksid Currency Symbols Rahasümbolid Letterlike Symbols Tähelaadsed sümbolid Number Forms Arvuvormid Arrows Nooled Mathematical Operators Matemaatilised märgid Box Drawing Joonekombinatsioonid Block Elements Plokid Geometric Shapes Geomeetrilised kujundid Miscellaneous Symbols Mitmesugused sümbolid Dingbats Piltmärgid Small Form Variants Väikesed märgid Ligatures Ligatuurid Specials Erisümbolid Greek Kreeka Greek Extended Kreeka laiendatud Cyrillic Kirillitsa Cyrillic Supplement Kirillitsa täiendosa Arabic Araabia Arabic Extended A Araabia laiendatud A Arabic Extended B Araabia laiendatud B Hebrew Heebrea Enhanced Character Palette Põhjalikum märgipalett &Font: &Font: C&haracter Class: Mär&giklass: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Hiire paremat nuppu all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab lisada glüüfi allolevasse valikusse, klahviga Delete eemaldada viimati lisatu Insert &Code: &Kood: Glyphs to Insert Lisatavad glüüfid Insert the characters at the cursor in the text Lisab märgid teksti kursori asukohta &Insert L&isa Delete the current selection(s). Kustutab aktiivse valiku. C&lear &Puhasta Type in a four digit Unicode value directly here Kirjuta siia Unicode neljaarvuline väärtus CharStyleComboBox No Style Stiil puudub CharTableView Delete Kustuta CheckDocument Glyphs missing Puuduvad glüüfid Text overflow Teksti ülejooksmine Object is not on a Page Objekt ei paikne leheküljel Missing Image Puuduv pilt Object has transparency Objekt on läbipaistev Object is a PDF Annotation or Field Objekt on PDF-i annotatsioon või väli Object is a placed PDF Objekt on põimitud PDF-fail Document Dokument No Problems found Probleeme ei esinenud Page Lehekülg Free Objects Vabad objektid Preflight Verifier Trükieelne kontroll Items Elemendid Problems Probleemid Current Profile: Aktiivne profiil: &Ignore Errors &Ignoreeri vigu Check again Kontrolli uuesti Image is GIF Pilt on GIF OK OK Transparency used Läbipaistvuse kasutamine Blendmode used Sulandamise kasutamine Layer "%1" Kiht "%1" Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha. Rerun the document scan to check corrections you may have made Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi Empty Image Frame Tühi pildikast Layers Kihid Master Pages Leheküljetoorikud Layer Kiht Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on alla %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d Image dimension is smaller than its frame After Marks update document was changed Issues: %1 Object colorspace is not CMYK or spot Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Empty Text Frame Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Have you applied the correct Master Page? Imported document contains non-embedded fonts This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. Annotation uses a non-TrueType font Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Print/Visible mismatch The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font The assigned image file cannot be found An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Kataloogi valik Cannot create directory: %1 Kataloogi loomine nurjus: %1 Collecting... Kogumine... Cannot collect all files for output for file: %1 Ei õnnestunud koguda kõigi faile väljundiks failile: %1 Cannot collect the file: %1 Faili ei õnnestunud koguda: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Elementide kogumine: Collecting Patterns: Mustrite kogumine: Collecting Fonts: Fontide kogumine: Collecting Profiles: Profiilide kogumine: Collecting... Kogumine... Cannot collect all files for output for file: %1 Ei õnnestunud koguda kõiki faile väljundiks failile: %1 Cannot collect the file: %1 Faili ei õnnestunud koguda: %1 ColorListBox Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Color Sort by Type Sorteeri tüübi järgi ColorWheel Monochromatic Monokromaatiline Analogous Analoogvärvid Complementary Komplementaarvärvid Split Complementary Lõhestatud komplementaarvärvid Triadic Triaad Tetradic (Double Complementary) Nelikõla (topeltkomplementaarsus) Base Color Baasvärv Monochromatic Light Monochromatic Dark 1st. Analogous 2nd. Analogous 1st. Split 2nd. Split 3rd. Split 4th. Split 1st. Triadic 2nd. Triadic 1st. Tetradic (base opposite) 2nd. Tetradic (angle) 3rd. Tetradic (angle opposite) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Värviratas... Color setting helper Värviseadistuste abiline Color selector with color theory included. Värvivalija, mis arvestab värviteooriat. ColumnResize Width Laius CommonStrings &Apply &Rakenda &Cancel &Loobu &OK &OK &Save &Salvesta Warning Hoiatus None color name Puudub PDF 3D Annotation PDF ruumiline annotatsioon Symbol Sümbol Custom CommonStrings, custom page size Kohandatud Single Page Üks lehekülg Double Sided Kaks lehekülge 3-Fold Kolm lehekülge 4-Fold 4 lehekülge Monday Esmaspäev Tuesday Teisipäev Wednesday Kolmapäev Thursday Neljapäev Friday Reede Saturday Laupäev Sunday Pühapäev January Jaanuar February Veebruar March Märts April Aprill May Mai June Juuni July Juuli August August September September October Oktoober November November December Detsember Yes Jah No Ei &Yes &Jah &No &Ei Left Page Left page location Vasakpoolne Middle Middle page location Keskmine Middle Left Middle Left page location Vasak keskmine Middle Right Middle Right page location Parem keskmine Right Page Right page location Parempoolne Normal Default single master page Normaalne Normal Left Default left master page Normaalne vasakul Normal Middle Default middle master page Normaalne keskel Normal Right Default right master page Normaalne paremal Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Tavaline nägemine Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanoopia (punane) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranoopia (roheline) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanoopia (sinine) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Täielik värvipimedus Custom: Custom Tab Fill Option Kohandatud: Solid Line Ühtlane joon Dashed Line Punktiirjoon Dotted Line Punktjoon Dash Dot Line Kriipspunktjoon Dash Dot Dot Line Kriipspunktpunktjoon None Optical Margin Setting Puudub Left Protruding Optical Margin Setting Eendumine vasakule Right Protruding Optical Margin Setting Eendumine paremale Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Kirjavahemärkide väljaulatumine vasakule Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Kirjavahemärkide väljaulatumine paremale Default Optical Margin Setting Vaikimisi Min. Word Tracking Min. sõnade koondamine Max. Word Tracking Maks. sõnade koondamine Min. Glyph Extension Min. glüüfi laiendamine Max. Glyph Extension Maks. glüüfi laiendamine None Puudub RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Halltoonid Duotone Colorspace Duotone Unknown Colorspace (Unknown) Teadmata PostScript PostScript Text Frame Tekstikast Image Frame Pildikast Line Joon Polygon Hulknurk Polyline Murdjoon Text on a Path Tekst vektorjoonel Multiple Multiple frame types Mitu PDF Push Button PDF-i kinnitusnupp PDF Text Field PDF-i tekstiväli PDF Check Box PDF-i märkekast PDF Combo Box PDF-i liitkast PDF List Box PDF-i nimekirjakast PDF Text Annotation PDF-i tekstiannotatsioon PDF Link Annotation PDF-i lingiannotatsioon PostScript Level 1 PostScript tase 1 PostScript Level 2 PostScript tase 2 PostScript Level 3 PostScript tase 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Renderduskast Default Paragraph Style Vaikimisi lõigustiil Default Character Style Vaikimisi märgistiil Default Line Style Vaikimisi joonestiil Group Rühmitamine Regular Polygon Arc Spiral Table Default Table Style Default Cell Style PDF Radio Button Button Nupp RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Link Monochrome Colorspace Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Aknad Meta Meta px px ContextMenu Preview Settings Eelvaatluse seadistused Paste File... Aseta fail... Delete Page Kustuta lehekülg In&fo In&fo Print: Trükkimine: Enabled Lubatud Disabled Keelatud Edit 3D Annotation... Insert Mark Image Pilt Locking Send to Scrapbook Visandimapp Send to La&yer Saatmine ki&hile Le&vel &Tase Conve&rt to T&eisendamine &PDF Options &PDF-i valikud Edit Muuda &Paste Here Paste Recent Aseta viimati kasutatud Content CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Lehekülje salvestamine toorikuna Name: Nimi: Copy Applied Master Page Items Rakendatud leheküljetooriku elementide kopeerimine CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Uus leheküljetoorik %1 Cpalette Pattern Muster Custom Kohandatud Create Mesh Võre loomine Solid Ühtlane Gradient Üleminek Hatch CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Vahemiku loomine Number of Pages in Document: Lehekülgede arv dokumendis: Basic Range Selection Baasvahemiku valimine Range of Pages Lehekülgede vahemik De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L Move &Down L&iiguta alla Alt+D Alt+D Move &Up &Liiguta üles Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Lehekülgede vahemiku lisamine Consecutive Pages Järjestikused leheküljed Even Pages Paarisleheküljed From: Alates: To: kuni: &Add To Range Lis&a vahemikku Alt+A Alt+A Odd Pages Paaritud leheküljed Comma Separated List Komadega eraldatud loend Advanced Reordering Täpsem ümberkorraldamine Sample Page Order: Lehekülgede näidisjärjekord: Page Group Size: Leheküljerühma suurus: &OK &OK Alt+O Alt+O &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C CsvDialog CSV Importer Options CSV importija valikud Field delimiter: Väljade eraldaja: (TAB) (TAB) Value delimiter: Väärtuste eraldaja: First row is a header Esimene rida on päis OK OK Cancel Loobu None delimiter Puudub CupsOptions Printer Options Printeri valikud Option Valik Value Väärtus Page Set Lehekülgede valim All Pages Kõik leheküljed Even Pages only Ainult paarisleheküljed Odd Pages only Ainult paaritud leheküljed Mirror Peegeldamine Orientation Orientatsioon Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus N-Up Printing Lehekülgi lehele Page per Sheet lehekülg lehe kohta Pages per Sheet lehekülge lehe kohta This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. CurveWidget Open Avamine Save as Salvestamine Cannot write the file: %1 Ei õnnestunud kirjutada faili: %1 Inverts the curve Inverteerib kõvera Resets the curve Lähtestab kõvera Switches between linear and cubic interpolation of the curve Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel Loads a curve Laadib kõvera Saves this curve Salvestab kõvera Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) CustomFDialog Encoding: Kodeering: &Compress File &Faili tihendamine &Include Fonts Fo&ntide kaasamine Show Preview Eelvaatluse näitamine &Include Color Profiles Värv&iprofiilide kaasamine Show a preview and information for the selected file Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine Compress the Scribus document on save Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada. Include color profiles when collecting files for the document Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel Import Option: Keep original size Downscale to page size Upscale to page size CvgPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine DashEditor Value: Väärtus: Offset: Nihe: DeferredTask Cancelled by user Kasutaja katkestas toimingu DelColor Delete Color Värvi kustutamine Delete Color: Kustutatav värv: Replace With: Asendus: DelPages Delete Pages Lehekülgede kustutamine to: kuni: Delete From: Kustutatakse alates: DialogsAPI Alert - Scribus Hoiatus - Scribus DocIm Importing failed Import nurjus Importing Word document failed %1 Word'i dokumendi import nurjus %1 DocInfos Document Information Dokumendi info &Title: &Pealkiri: &Author: A&utor: &Subject: &Teema: &Keywords: &Võtmesõnad: Descri&ption: &Kirjeldus: P&ublisher: &Avaldaja: &Contributors: &Kaasautorid: Dat&e: Kuupä&ev: T&ype: &Tüüp: F&ormat: &Vorming: Identi&fier: I&dentifikaator: &Source: All&ikas: &Language: &Keel: &Relation: &Seos: Co&verage: &Hõlmamine: Ri&ghts: Õi&gused: Further &Information Täiendav &info A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Dokumendi loomisega seotud kuupäev vormingus YYYY-MM-DD (vastavalt ISO 8601 nõuetele) The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Dokumendi sisu iseloom või žanr, nt. kategooria, funktsioon, žanr vms An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Üheselt mõistetav viide dokumendile kindlas kontekstis, n. ISBN või URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Viide dokumendile, millest aktiivne dokument on tuletatud, nt. ISBN või URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Viide seotud dokumendile, võib olla formaalne identifikaator, nt. ISBN või URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Dokumendi sisu haare või ulatus, võib sisaldada asukohta, aega, jurisdiktsiooni Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Info dokumendiga seotud õiguste kohta, nt. autoriõigus, patent, kaubamärk Documen&t &Dokument The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Keel, milles on kirja pandud dokumendi sisu. Tavaliselt keelekood (ISO-639 järgi), millele võib lisanduda sidekriips ja riigikood (ISO-3166 järgi), nt. et, en-GB, fr-CH A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files. The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here. The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. A person or organization responsible for making the document available A person or organization responsible for making contributions to the content of the document DownloadsPalette Show In Finder Show In Explorer Remove Eemalda Remove All Eemalda kõik DownloadsPalette_Base Downloads Show Remove Eemalda Remove All Eemalda kõik DrwPlug Group%1 Grupp%1 Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine EPSPlug Importing File: %1 failed! Faili: %1 import nurjus! Fatal Error Saatuslik viga Error Viga Generating Items Elementide genereerimine Analyzing PostScript: PostScripti analüüsimine: Converting of %1 images failed! %1 pildi teisendamine nurjus! Group%1 Grupp%1 Importing: %1 Import: %1 EditToolBar Edit Redigeerimine Editor Editor Redaktor &New &Uus &Open... &Ava... Save &As... Salvesta &kui... &Save and Exit &Salvesta ja välju &Exit without Saving &Välju salvestamata &Undo &Võta tagasi &Redo &Tee uuesti Cu&t &Lõika &Copy &Kopeeri &Paste &Aseta C&lear &Puhasta &Get Field Names &Hangi väljanimed &File &Fail &Edit &Redigeerimine JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScriptid (*.js);;Kõik failid (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl+V OK OK Cancel Loobu EffectsDialog Image Effects Pildiefektid Options: Valikud: Color: Värv: Shade: Varjund: Brightness: Heledus: Contrast: Kontrast: Radius: Raadius: Value: Väärtus: Posterize: Posterdamine: Available Effects Saadaolevad efektid Blur Pehmendamine Brightness Heledus Colorize Toonimine Contrast Kontrast Grayscale Halltoonid Invert Inverteerimine Posterize Posterdamine Sharpen Teravustamine >> >> << << Effects in use Kasutatavad efektid OK OK Cancel Loobu Color 1: Värv 1: Color 2: Värv 2: Color 3: Värv 3: Color 4: Värv 4: Duotone Duotone Tritone Tritone Quadtone Quadtone Curves Kurvid EmfPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine ExceptHookDialog Script error Skripti viga An exception occured while running the script. Skripti töö ajal tekkis erind. &Close S&ulge Exception Erind &Details >> Ü&ksikasjad >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fail on olemas. Kas kirjutada üle? exists already. Overwrite? on juba olemas. Kas kirjutada üle? Save as Image Salvestamine pildina Insufficient memory for this image size. Selle pildi suuruse jaoks jääb mälu napiks. Error writing the output file(s). Viga väljundfaili kirjutamisel. ExportForm &All pages &Kõik leheküljed Change the output directory Muuda väljundkataloogi The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Väljundkataloog, kuhu pildid salvestatakse. Eksportfaili nimeks saab 'dokumendinimi-leheküljenumber.failitüüp' Choose an Export Directory Export only the current page Ainult aktiivse lehekülje eksport Available export formats Saadaolevad ekspordivormingud C&hange... &Muuda... &Export to Directory: &Ekspordikataloog: Image &Type: Pildi &tüüp: &Quality: &Kvaliteet: Export as Image(s) Eksport piltidena Options Valikud &Resolution: &Lahutus: % % dpi dpi Range Vahemik &Current page &Aktiivne lehekülg &Range &Vahemik Export a range of pages Lehekülgede vahemiku eksport Export all pages Kõigi lehekülgede eksport Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Piltide lahutus Ekraanile mõeldud piltide korral võiks see olla 72 dpi &Size: &Suurus: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Piltide suurus. 100% tähendab muudatusteta, 200% kaks korda suuremat jne. Image size in Pixels Pildi suurus pikslites The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Piltide tihendustase - 100% korral tihendus puudub, 0% on suurim tihendus. Kahtluse korral vali 'Automaatne' Automatic Automaatne Naming of exported files: Prefix: No Background Don't export Page Background Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number ExtImageProps Extended Image Properties Laiendatud pildi omadused Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Hue Toon Saturation KüllastusKüllastus Color VärvVärv Luminosity Valgsus Multiply Korrutamine Screen Ekraan Dissolve Hägunemine Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Blend Mode: Sulandamisrežiim: Opacity: Läbipaistmatus: % % Name Nimi Layers Kihid Don't use any Path Ära kasuta vektorjooni Paths Vektorjooned Exclusion Väljajätmine Live Preview Live-eelvaatlus Plus Destination In Destination Out FDialogPreview Size: Suurus: Title: Pealkiri: No Title Pealkiri puudub Author: Autor: Unknown Teadmata Scribus Document Scribuse dokument Resolution: Lahutus: DPI DPI Colorspace: Värviruum: File Format: Failivorming: FhPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Mõned selles dokumendis kasutatavad fondid on asendatud: was replaced by: asendati fondiga: FileToolBar File Fail FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Vektorjoone tööriistad Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Pere: Style: Stiil: Font Family of Selected Text or Text Frame Valitud teksti või tekstikasti fondipere Font Style of Selected Text or Text Frame Valitud teksti või tekstikasti fondistiil FontListModel Font Name Fondi nimi Use Font Kasutusel Family Pere Style Stiil Variant Variant Type Tüüp Format Vorming Embed in PostScript Põimimine PostScripti Subset Alamhulk Access Õigused Used in Doc Kasutamine dokumendis Path to Font File Fondifaili asukoht Unknown font type Teadmata Unknown font format Teadmata User font preview Kasutaja System font preview Süsteem Click to change the value Klõpsa väärtuse muutmiseks FontPreview Leave preview font preview Sulge eelvaatlus Size of the selected font Valitud fondi suurus Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis Fonts Preview Fontide eelvaatlus &Quick Search: &Kiirotsing: &Font Size: &Fondi suurus: Text Tekst Sample text to display Näitetekst Se&t &Määra Alt+T Alt+T Reset the text Lähtesta tekst &Close S&ulge Alt+C Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Siia midagi kirjutades saab kiiresti otsida fondinimedes. Otsing on tõstutundetu. Kirjutatud teksti käsitletakse alamstringina. &Default &Vaikeväärtus Show Extended Font Information Laiendatud fondiinfo näitamine Set the preview text Näiteteksti määramine FontPreviewPlugin &Font Preview... &Fontide eelvaatlus... Font Preview dialog Fontide eelvaatluse dialoog Sorting, searching and browsing available fonts. Saadaolevate fontide sortimine, otsimine ja sirvimine. FontReplaceDialog Font Substitution Fondiasendus Original Font Originaalfont Substitution Font Asendusfont Make these substitutions permanent Alati kasutatakse määratud asendusi This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dokument sisaldab fonte, mida pole sinu süsteemi paigaldatut. Palun vali neile sobiv asendus. Loobumisel dokumenti ei avata. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. Cancels these font substitutions and stops loading the document If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document FontSelect Select Alternate Font Alternatiivse fondi valimine Font Font GradientEditor Add, change or remove color stops here Lisa, muuda või eemalda värvimarkereid GradientEditorBase Frame Kast Position: Asukoht: % % Color: Värv: Opacity: Läbipaistmatus: Shade: Varjund: GradientPreview Add Stop Lisa murdepunkt Remove Stop Eemalda murdepunkt GradientVectorBase Gradient Vector Ülemineku vektor Start: Algus: / / End: Lõpp: Skew: Nurgeti pööramine Focal: Fookus: Scale: Skaleerimine: 1. Point: 1. punkt: 2. Point: 2. punkt: 3. Point: 3. punkt: 4. Point: 4. punkt: 5. Point: 5. punkt: Edit Grid Points Muuda alusvõrgu punkte Edit Control Points Muuda kontrollpunkte Reset selected Control Point Lähtesta valitud kontrollpunkt Reset all Control Points Lähtesta kõik kontrollpunktid New Mesh... Uus võre... Reset Mesh Lähtesta võre Mesh -> Shape Võre -> Kujund Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager &Single Ü&ksik Horizontals Rõhtjooned &Add Lis&a Alt+A Alt+A D&elete K&ustuta Alt+E Alt+E Verticals Püstjooned A&dd L&isa Alt+D Alt+D De&lete &Kustuta Alt+L Alt+L &Lock Guides &Juhtjoonte lukustamine Appl&y to All Pages &Rakenda kõigile lehekülgedele Alt+Y Alt+Y &Column/Row &Veerg/rida &Number: &Arv: U&se Gap: &Vahe: Alt+S Alt+S &Page Le&heküljega Alt+P Alt+P M&argins V&eeristega S&election &Valikuga Nu&mber: A&rv: Use &Gap: Va&he: Alt+G Alt+G &Misc &Muud Delete all guides from the current page Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt Delete Guides from Current &Page Kustuta aktii&vse lehe juhtjooned Delete all guides from the current document Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist Delete Guides from &All Pages Kustuta kõi&gi lehtede juhtjooned Guide Manager Juhtjoonte haldur Add a new horizontal guide Uue rõhtsa juhtjoone lisamine Delete the selected horizontal guide Valitud rõhtsa juhtjoone kustutamine Add a new vertical guide Uue püstise juhtjoone lisamine Delete the selected vertical guide Valitud püstise juhtjoone kustutamine Lock the guides Juhtjoonte lukustamine Apply to all pages Rakendamine kõigile lehekülgedele Number of horizontal guides to create Loodavate rõhtsate juhtjoonte arv Number of vertical guides to create Loodavate püstiste juhtjoonte arv Create rows with guides, with an additional gap between the rows Juhtjoontega ridade loomine, soovi korral ridade vahet määrates Create columns with guides, with an additional gap between the columns Juhtjoontega veergude loomine, soovi korral veergude vahet määrates Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud rõhtsate juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current page Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud püstiste juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud püstiste juhtjoonte loomine Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud püstiste juhtjoonte loomine Apply the shown guides to all pages in the document Näidatavate juhtjoonte rakendamine dokumendi kõigile lehtedele Delete all guides shown on the current page Kõigi aktiivsel lehel näidatavate juhtjoonte kustutamine Delete all guides from all pages Kõigi lehtede kõigi juhtjoonte kustutamine Refer to Sidumine HelpBrowser Scribus Online Help Scribuse abi Find Otsimine Search Term: Otsingusõna: &Delete K&ustuta &Print... &Trüki... &File &Fail &Find... Ot&si... Find &Next Otsi &järgmine Find &Previous Otsi &eelmine &Edit &Redigeerimine Navigation Liikumine &Add Bookmark Lis&a järjehoidja D&elete All &Kustuta kõik &Bookmarks &Järjehoidjad Scribus Help Scribuse abi &Exit &Välju Find &Next... Otsi &järgmine... Find &Previous... Otsi &eelmine... &Add Lis&a &Quit &Välju <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Vabandust, käsiraamatut pole paigaldatud!</p><p>Palun vaata:</p><ul><li>http://docs.scribus.net - uusim dokumentatsioon</li><li>http://www.scribus.net - allalaadimine</li></ul></h2> HelpBrowserNavigation &Contents &Sisukord Se&arch O&tsing Searching is case insensitive Otsimine on tõstutundetu &Search Ot&si 1 1 Book&marks &Järjehoidjad &New &Uus &Delete K&ustuta D&elete All &Kustuta kõik HunspellDialog Spelling check complete Õigekiri on kontrollitud HunspellDialogBase Check Spelling Õigekirja kontroll Text Language: Teksti keel: Not in dictionary Puudub sõnaraamatus Ignore Once Eira seda Ignore All Eira kõiki Suggestions Pakkumised Change Muuda Change All Muuda kõiki HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Võimalik poolitus Accept Nõus Skip Jäta vahele Cancel Loobu Add to the Exception List Lisa erandite nimekirja Add to the Ignore List Lisa eiratavate nimekirja Accept the proposed hyphenation Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Add edited word to words that should not be hyphenated Do not apply the proposed hyphenation IdmlPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine ImageInfoDialog Image Info Pildi info General Info Üldine info Date / Time: Kuupäev/kellaaeg: Has Embedded Profile: Põimitud profiil: Profile Name: Profiili nimi: Has Embedded Paths: Põimitud asukohad: Has Layers: Kihid: EXIF Info EXIF-info Artist: Kunstnik: Comment: Kommentaar: User Comment: Kasutaja kommentaar: Camera Model: Kaamera mudel: Camera Manufacturer: Kaamera tootja: Description: Kirjeldus: Copyright: Autoriõigus: Scanner Model: Skänneri mudel: Scanner Manufacturer: Skänneri tootja: Exposure time Säriaeg Aperture: Ava: ISO equiv.: ISO vaste: ImportAIPlugin Import AI... Impordi AI... Imports Illustrator Files Illustratori failide import Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Illustratori failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. The file could not be imported Faili import nurjus This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The EPS Import plugin could not be found ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Corel Draw Imports Corel Draw Files Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud The Uniconverter Import plugin could not be found Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) ImportCgmPlugin CGM File CGM-fail CGM File (*.cgm *.CGM) CGM-fail (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files CGM-failide import Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import Computer Graphics Metafile... Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) ImportCvgPlugin All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import Calamus Vector Graphics... Imports Calamus Vector Graphics Files Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportDrwPlugin Micrografx DRW File Micrografxi DRW-fail Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Micrografxi DRW-fail (*.drw *.DRW) Imports DRW Files DRW-failide import Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku DRW-failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import Micrografx Draw... Micrografx Draw Micrografx Draw (*.drw *.DRW) ImportEmfPlugin EMF EMF (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import Enhanced Metafile... Enhanced Metafile Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) ImportFhPlugin Import Freehand... Freehand Freehand (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Adobe Idml-pakettide import Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here Adobe Indesigni idml-pakettide import Scribusesse ja Indesigni objektide teisendamine Scribuse leheküljeelementideks; mitte kõik ei ole Scribuses toetatud, aga toetatud imporditakse GPL GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportOdgPlugin Import ODF Document... ODF Drawing Import/export format name ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportPSPlugin Import PostScript... Impordi PostScript... Imports PostScript Files PostScript-failide import Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku PostScript-failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... iWorks Pages iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportPctPlugin All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import Macintosh Pict... Imports Macintosh Pict Files Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPmPlugin Import Pagemaker... Pagemaker Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Dia Shapes Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Dia shapes (*.shape *.SHAPE) ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Kivio Stencils Kivio Stencils (*.sml *.SML) ImportSvmPlugin Import SVM... SVM SVM (*.svm *.svm) Imports SVM Files Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportVivaPlugin Import Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportVsdPlugin Import Visio... MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportWpgPlugin All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Import WordPerfect Graphics... Imports WordPerfect Graphics Files Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportXarPlugin Import Xara... Impordi Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" fail XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) XARA "*.xar" fail (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Xara failide import Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Xara failide import aktiivsesse dokumenti ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud XARA XARA (*.xar *.XAR) ImportXfigPlugin Import Xfig... Impordi Xfig... Imports Xfig Files Xfig-failide import Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Enamiku Xfig-failide import aktiivsesse dokumenti, teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud ImportXpsPlugin Import Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Imposition Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus ImpositionBase Imposition Poognamontaaž Gri&d &Võrgustik Copies Koopiad Do&uble sided Kahe&poolne Alt+U Alt+U Front side Esikülg Back side Tagakülg &Booklet &Brošüür Pages per sheet Lehekülgi lehe kohta 4 4 8 8 16 16 Pages Leheküljed <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Eralda leheküljed komaga, vahemikud sidekriipsuga, nt. 1,4,9-11 lehekülgede 1, 4, 9, 10, 11 jaoks.</p></body></html> Fold Voltimine Front page from Esikülg Double sided Kahepoolne Back page from Tagakülg Destination page Sihtlehekülg Size Suurus Orientation Orientatsioon Width Laius Height Kõrgus Preview Eelvaatlus Refresh preview Värskenda eelvaatlust &OK &OK Alt+G Alt+G &Cancel &Loobu Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... P&oognamontaaž... Imposition dialog Poognamontaaži dialoog Imposition on grids, booklets and folds Võrgustike, brošüüride ja voltimisega poognamontaaž InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Items InsPage Insert Page Lehekülje lisamine before Page enne lehekülge after Page pärast lehekülge at End lõppu Page(s) lehekülg(e) &Insert L&isatakse &Master Page: &Leheküljetoorik: Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Move Objects with their Page Objektide liigutamine koos leheküljega Master Pages Leheküljetoorikud Override Master Page Sizing InsertAFrame Open Avamine T&ype Tüü&p &Text Frame &Tekstikast &Image Frame P&ildikast &Location Asuko&ht Page Placement Asetus lehekülgedel Current Page Aktiivne lehekülg All Pages Kõik leheküljed ... ... Position of Frame Kasti asukoht Top Left of Margins Veeriste ülemine vasak nurk Top Left of Page Lehekülje ülemine vasak nurk Top Left of Bleed Lõikevaru ülemine vasak nurk X: X: Y: Y: &Size &Suurus Same as the Page Margins Sama lehekülje veeristega Same as the Page Sama leheküljega Same as the Bleed Sama lõikevaruga Same as the Imported Image Sama imporditud pildiga Height: Kõrgus: Width: Laius: &Options &Valikud Source Image: Lähtepilt: There are no options for this type of frame Seda tüüpi kasti jaoks pole valikuid Columns: Veerud: Gap: Vahe: Source Document: Lähtedokument: Range of Pages Lehekülgede vahemik Custom Position Kohandatud asukoht Custom Size Kohandatud suurus <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Tekstikasti lisamine</b><br/>Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardil. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.<br/>Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Pildikasti lisamine</b><br/>Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil. Insert one or more text frames Ühe või enama tekstikasti lisamine Insert one or more image frames Ühe või enama pildikasti lisamine Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Uute kastide asetamine aktiivsele leheküljele, kõigile lehekülgedele või valitud vahemikku Insert the frame on the current page only Kasti lisamine ainult aktiivsele leheküljele Insert one frame for each existing page Kasti lisamine kõigile olemasolevatele lehekülgedele Insert frames on a range of pages Kasti lisamine valitud lehekülgedele Range of pages to insert frames on Lehekülgede vahemik, kuhu kastid lisatakse Position the new frame in relation to the page Uue kasti asukoht leheküljel Insert the frame at the top left of the page margins Kasti lisamine lehekülje veeriste ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at the top left of the page Kasti lisamine lehekülje ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at the top left of the page bleed Kasti lisamine lehekülje lõikevaru ülemisse vasakusse nurka Insert the frame at a custom position on the page Kasti lisamine kohandatud asukohta leheküljel Top position of the inserted frame Lisatud kasti ülaserva asukoht Left position of the inserted frame Lisatud kasti vasaku serva asukoht Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Uue kasti lisamine lehekülje veeristega võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the page Uue kasti lisamine leheküljega võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Uue kasti lisamine lehe enda piiridest välja jääva lõikevaruga võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Uus kasti lisamine imporditava pildiga võrdsete mõõtmetega Insert the new frame with a custom size Uue kasti lisamine kohandatud suurusega Width of the inserted frame Lisatud kasti laius Height of the inserted frame Lisatud kasti kõrgus Number of columns for the inserted text frame Lisatud tekstikasti veergude arv Distance between the columns in the text frame Tekstikasti veergude vahe Link the inserted text frames together to form a chain of frames Lisatud tekstikastide linkimine kastiahela moodustamiseks Link Inserted Frames Lisatud kastide linkimine Link the first inserted frame to a preexisting text frame Esimese lisatud kasti linkimine olemasoleva tekstikastiga Link to Existing Frame Linkimine olemasoleva kastiga Name of existing text frame to link to Olemasoleva tekstikasti nimi, millega linkida Source document to load into the text frame Tekstikasti laaditav lähtedokument Source image to load into the inserted image frame Lisatud pildikasti laaditav lähtepilt Insert Frames Kastide lisamine InsertTable Insert Table Tabeli lisamine Number of rows: Ridade arv: Number of columns: Veergude arv: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Veergude arv: Position: Asukoht: Before positions After Beginning Algus End Lõpus InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Ridade arv: Position: Asukoht: Before positions After Beginning Algus End Lõpus JavaDocs New Script Uus skript Edit JavaScripts JavaScriptide redigeerimine &Edit... &Redigeeri... &Add... Lis&a... &Delete K&ustuta &Close S&ulge &New Script: &Uus skript: Do you really want to delete this script? Kas tõesti see skript kustutada? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Lisab uue skripti, määrates samas kindlaks samanimelise funktsiooni. Kui soovid seda skripti kasuada avamistoimingu (Open Action) skriptina, ära kindlasti funktsiooni nime muuda. LatexEditor Enter Code: Kood: Update Uuenda Revert Võta tagasi Program Messages: Programmi teated: Status: Unknown Olek: teadmata Kill Program Tapa programm Options Valikud Resolution: Lahutus: Automatic Automaatne DPI DPI Program: Programm: Use Preamble Preambuli kasutamine Status: Olek: Error Viga Finished Lõpetatud Running Töös No item selected! Midagi pole valitud! Editor Redaktor Information Info An editor for this frame is already running! Redaktor juba töötab! Editor running! Redaktor töötab! Please specify an editor in the preferences! Palun määra seadistustes redaktor! Could not create a temporary file to run the external editor! Ajutise faili loomine välise redaktori käivitamiseks nurjus! Run External Editor... Käivita väline redaktor... Running the editor failed with exitcode %d! Redaktori käivitamine nurjus lõpetamiskoodiga %d! Running the editor "%1" failed! Redaktori "%1" käivitamine nurjus! Insert Symbol Lisa sümbol LayerPalette Layers Kihid Delete Layer Kihi kustutamine Name Nimi Do you want to delete all objects on this layer too? Kas kustutada ka kõik selle kihi objektid? Opacity: Läbipaistmatus: % % Blend Mode: Sulandamisrežiim: Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Multiply Korrutamine Screen Ekraan Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Exclusion Väljajätmine Hue Toon Saturation Küllastus Color Värv Luminosity Valgsus Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Sulandamisrežiimi valik, töötab ainult PDF 1.4 korral Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Kihi läbipaistvus, toimib ainult PDF 1.4 ja SVG korral Add a New Layer Lisa uus kiht Duplicate the Current Layer Klooni aktiivne kiht Raise Layer Too kiht ettepoole Lower Layer Vii kiht tahapoole Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Print Layer. Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. LensDialogBase Optical Lens Läätsed + + - - Lens Parameters Läätse parameetrid Add a new lens Lisa uus läähts &Add Lens Lis&a lääts Remove selected lens Eemalda valitud lääts &Remove Lens &Eemalda lääts Zoom In Suurenda Zoom Out Vähenda &X Pos: &X-asukoht: Horizontal position of the lens Läätse rõhtsuunas asukoht &Y Pos: &Y-asukoht: Vertical position of the lens Läätse püstsuunas asukoht The selected lens acts like a magnification lens Valitud lääts käitub suurendusklaasina &Magnification Lens Suu&rendusklaas The selected lens acts like a fish eye lens Valitud lääts tekitab kalasilmaefekti &Fish Eye Lens Kala&silm Ra&dius: Raa&dius: Radius of the lens Läätse raadius &Strength: Tugevu&s: Strength of the lens Läätse tugevus LensEffectsPlugin Lens Effects... Läätseefektid... Path Tools Vektorjoone tööriistad Lens Effects Läätseefektid Apply fancy lens effects Naljakate läätseefektide rakendamine LoadSavePlugin All Files (*) Kõik failid (*) An error occurred while opening file or file is damaged An error occurred while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found Faililaadija pluginaid ei leitud LoremManager Select Lorem Ipsum Lorem Ipsumi valik Author: Autor: Get More: Allikas: XML File: XML-fail: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Lõigud: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Standardne Lorem Ipsum Random Paragraphs Juhuslikud lõigud Number of paragraphs of selected sample text to insert Valitud näidisteksti lisatavate lõikude arv List of languages available to insert sample text in Keelte loend, milles leidub näidistekst Append to existing text MarginDialog Margin Guides Veerisejooned Manage Page Properties Lehekülje omaduste haldamine Page Size Lehekülje suurus &Size: &Suurus: Orie&ntation: Orie&ntatsioon: Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: Move Objects with their Page Objektide liigutamine koos leheküljega Type: Tüüp: Other Settings Muud seadistused Master Page: Leheküljetoorik: Orientation of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede orientatsioon Width of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede laius Height of the page(s) to be inserted Lisatavate lehekülgede kõrgus When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Uue lehekülje lisamisel teiste vahele liigutatakse objekte koos nende senise leheküljega. Vaikimisi on see sisse lülitatud. Size of the inserted pages, either a standard or custom size MarginWidget &Bottom: &All: &Top: Ü&lal: &Right: &Paremal: &Left: &Vasakul: Distance between the top margin guide and the edge of the page Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel &Inside: S&isemine: O&utside: Vä&limine: Preset Layouts: Valmispaigutused: Apply the margin changes to all existing pages in the document Veeriste muudatused rakendatakse kõigile dokumendi olemasolevatele lehekülgedele Printer Margins... Printeri veerised... Apply settings to: Seadistuste rakendamine: All Document Pages Dokumendi kõigile lehekülgedele All Master Pages Kõigile leheküljetoorikutele Apply the margin changes to all existing master pages in the document Veeriste muudatused rakendatakse dokumendi kõigile leheküljetoorikutele Margin Guides Veerisejooned Top: Ülal: Bottom: All: Distance for bleed from the top of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje ülaservas Distance for bleed from the bottom of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje allservas Distance for bleed from the left of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje vasakus servas Distance for bleed from the right of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje paremas servas Bleeds Lõikevaru Inside: Sisemine: Outside: Välimine: Left: Vasakul: Right: Paremal: Import the margins for the selected page size from the available printers Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Ensure all margins have the same value Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Dialoog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Dialoog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Dialoog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Dialoog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Edit selected Mark's label Edit selected Mark's label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Update All Marks Edit Muuda Delete Kustutamine Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Edit selected mark Update all reference texts for all marks Measurements ° ° MeasurementsBase X1: X1: 10000.0000 10000,0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Pikkus: DX: DX: DY: DY: Angle: Nurk: Unit: Ühik: Measurements MergeDoc Open Avamine Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*) Import Page(s) Lehekülgede import Create Page(s) Leheküljed lisatakse from %1 %1 leheküljest Import Master Page Leheküljetooriku import &From Document: &Dokumendist: &Import Page(s): &Imporditakse leheküljed: &Import Master Page &Imporditakse leheküljetoorik Before Page enne lehekülge After Page pärast lehekülge At End lõppu &Import &Impordi &Select... &Vali... Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Võrepinna moonutus Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Võrepinna moonutamiseks lohista hiirega punaseid pidemeid Zoom In Suurenda Zoom Out Vähenda Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Lähtestab valitud pidemed algpositsiooni. Kui pidet pole valitud, lähtestatakse kõik pidemed. &Reset Lä&htesta MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Võrepinna moonutus... Path Tools Vektorjoone tööriistad Mesh Distortion of Polygons Hulknurkade võrepinna moonutamine MissingFont Missing Font Puuduv font The Font %1 is not installed. Font %1 ei ole paigaldatud. Use Font instead asendab fondi ModeToolBar Tools Tööriistad Properties... Omadused... Angle: Nurk: Width: Laius: MovePages Move Pages Lehekülgede liigutamine Copy Page Lehekülje kopeerimine Move Page(s): Lehekülgede liigutamine: Move Page(s) Lehekülgede liigutamine Before Page Enne lehekülge After Page Pärast lehekülge At End Lõppu To: leheküljele: Number of Copies: Koopiate arv: Swap with Page MultiProgressDialog Progress Edenemine Overall Progress: Üldine edenemine: &Cancel &Loobu %v of %m %v / %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: Ni&he rõhtsuunas: &Vertical Shift: &Nihe püstsuunas: &Horizontal Gap: V&ahe rõhtsuunas: &Vertical Gap: &Vahe püstsuunas: Multiple Duplicate Mitmekordne kloonimine &By Number of Copies Koo&piate arvu järgi &Number of Copies: Koo&piate arv: &Shift Created Items By Loo&dud elementide nihutamine Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of &Vahe loomine elementide vahele Alt+G Alt+G Rotation: Pööramine: By &Rows && Columns &Ridade ja veergude järgi Vertical Gap: Vahe püstsuunas: Horizontal Gap: Vahe rõhtsuunas: Number of Rows: Ridade arv: Number of Columns: Veergude arv: &OK &OK &Cancel &Loobu MyPlugin My &Plugin Minu &plugin MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Minu plugin The plugin worked! Plugin töötas! NewDoc New Document Uus dokument Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus Margin Guides Veerisejooned Options Valikud Document page size, either a standard size or a custom size Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud Orientation of the document's pages Dokumendi lehekülgede orientatsioon Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Default unit of measurement for document editing Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik Create text frames automatically when new pages are added Tekstikastide automaatne loomine uute lehekülgede lisamisel Distance between automatically created columns Automaatselt loodud veergude vahe Number of columns to create in automatically created text frames Veergude arv automaatselt loodud tekstikastides &Size: &Suurus: Orie&ntation: Orie&ntatsioon: &Width: &Laius: &Height: &Kõrgus: &Default Unit: Va&ikimisi ühik: &Automatic Text Frames &Automaatsed tekstikastid &Gap: Va&he: New from Template Uus mallist Open Existing Document Olemasoleva dokumendi avamine Open Recent Document Viimati kasutatud dokumendi avamine Colu&mns: V&eergude arv: Do not show this dialog again Seda dialoogi rohkem ei näidata Initial number of pages of the document Esialgne dokumendi lehekülgede arv N&umber of Pages: Le&hekülgede arv: Open Avamine &New Document &Uus dokument Open &Existing Document Ol&emasolev dokument Open Recent &Document Viimati kasutatud &dokument First Page is: Esimene lehekülg on: Show Document Settings After Creation Dokumendi seadistuste näitamine loomise järel Document Layout Dokumendi omadused New &from Template Uus &mallist NewFromTemplatePlugin New &from Template... Uus &mallist... Load documents with predefined layout Laadib valmispaigutusega dokumente Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Teiste või enda loodud dokumendipõhja avamine (tagab dokumentidele ühtse stiili). NewMarginWidget Preset Layouts: Valmispaigutused: Left: Vasakul: Right: Paremal: Top: Ülal: Bottom: All: Printer Margins... Printeri veerised... Distance between the top margin guide and the edge of the page Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel &Inside: S&isemine: &Left: &Vasakul: O&utside: Vä&limine: &Right: &Paremal: Ensure all margins have the same value Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Import the margins for the selected page size from the available printers Distance for bleed from the top of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje ülaservas Distance for bleed from the bottom of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje allservas Distance for bleed from the left of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje vasakus servas Distance for bleed from the right of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje paremas servas NodePalette Nodes Sõlmed Move Nodes Sõlmede liigutamine Move Control Points Kontrollpunktide liigutamine Add Nodes Sõlmede lisamine Delete Nodes Sõlmede kustutamine Reset Control Points Kontrollpunktide lähtestamine Reset this Control Point Konkreetse kontrollpunkti lähtestamine &Absolute Coordinates &Absoluutsed koordinaadid &X-Pos: &X-asukoht: &Y-Pos: &Y-asukoht: Hide Nodes Edit &Contour Line &Kontuurjoone redigeerimine &Reset Contour Line Lä&htesta kontuurjoon Move Control Points Independently Kontrollpunktide liigutamine ükshaaval Move Control Points Symmetrical Kontrollpunktide liigutamine sümmeetriliselt Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Hulknurga avamine või Bezier' kõvera lõikamine Close this Bezier Curve Bezier' kõvera sulgemine Mirror the Path Horizontally Asukoha peegeldamine rõhtsuunas Mirror the Path Vertically Asukoha peegeldamine püstsuunas Shear the Path Horizontally to the Left Asukoha nihe rõhtsuunas vasakule Shear the Path Vertically Up Asukoha nihe püstsuunas üles Shear the Path Vertically Down Asukoha nihe püstsuunas alla Rotate the Path Counter-Clockwise Asukoha pööramine vastupäeva Rotate the Path Clockwise Asukoha pööramine päripäeva Enlarge the Size of the Path by shown % Asukoha suuruse suurendamine määratud protsendi võrra Angle of Rotation Pööramisnurk Activate Contour Line Editing Mode Kontuurjoone redigeerimise lubamine Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Kontuurjoone lähtestamine kasti esialgsele kujule Shear the Path Horizontally to the Right Asukoha nihe rõhtsuunas paremale % % Shrink the Size of the Path by shown % Asukoha suuruse kärpimine määratud protsendi võrra Reduce the Size of the Path by the shown value Asukoha suuruse kärpimine määratud väärtuse võrra Enlarge the Size of the Path by the shown value Asukoha suuruse suurendamine määratud väärtuse võrra % to Enlarge or Shrink By Suurendamise või vähendamise protsent Value to Enlarge or Shrink By Suurendamise või vähendamise väärtus Set Contour to Image Clip Kontuuri seadmine pildi lõikejoonele Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Kontuurjoone lähtestamine pildi lõikejoonele to Canvas Sidumine dokumendialaga to Page Sidumine leheküljega Set Shape to Image Clip Kujundi seadmine pildi lõikejoonele Set the Shape to the Clipping Path of the Image Kujundi seadmine pildi lõikejoonele OK OK Cancel Loobu Reset all edits When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Vahemik Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Rakenda Delete Kustutamine OK OK Document Dokument Section Story Page Lehekülg Frame Kast Cancel Loobu Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style default No Style Stiil puudub Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. See dokument ei paista olevat OpenOffice Draw' fail. Group%1 Grupp%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Impordi &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Impordib OpenOffice.org Draw' faile Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Impordib OpenOffice.org Draw' failid aktiivsesse dokumenti, muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features See fail sisaldab mõningaid toetamata omadusi The file could not be imported Faili import nurjus OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties 3D omadused Load Model ... Laadi mudel... Clear Model Puhasta mudel Views Vaated Name: Nimi: Options Valikud Solid Ühtlane Solid Wireframe Ühtlane sõrestik Transparent Läbipaistev Transparent Wireframe Läbipaistev sõrestik Wireframe Sõrestik Shaded Wireframe Varjutatud sõrestik Hidden Wireframe Peidetud sõrestik Vertices Tipud Shaded Vertices Varjutatud tipud Illustration Illustratsioon Solid Outline Ühtlane kontuur Shaded Illustration Varjutatud illustratsioon Line Color: Joone värv: Face Color: Tahu värv: Opacity: Läbipaistmatus: % % Render Style: Renderdamisstiil: Bounding Box Ümbritsev ristkülik Transparent Bounding Box Läbipaistev ümbritsev ristkülik Transparent Bounding Box Outline Läbipaistev ümbritseva ristküliku kontuur Lighting: Valgustus: None Puudub Headlamp Pealamp White Valge Day Päev Night Öö Hard Tugev Primary Primaarne Blue Sinine Red Punane Cube Kuup CAD CAD Artwork Kunstiline Field of Vision Vaateväli Angle: Nurk: Add View... Lisa vaade... Remove View Eemalda vaade OSGEditorDialog Default Vaikimisi Add a new View Uue vaate lisamine Name: Nimi: New View Uus vaade Import 3-D Model Ruumilise mudeli import OdgPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Dokumendi nime kasutamine lõigustiili prefiksina Do not ask again Rohkem ei küsita OK OK Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Sisselülitamisel kirjutatakse aktiivses Scribuse dokumendis olemasolevad stiilid üle Merge Paragraph Styles Lõigustiilide ühendamine Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Lõigustiilid ühendatakse atribuutide kaupa. See vähendab erinevate lõigustiilide hulka, kui originaaldokumendis kasutatakse teistsuguse nimega, aga samasuguste atribuutidega stiili. Overwrite Paragraph Styles Lõigustiilide ülekirjutamine OpenDocument Importer Options OpenDocument'i importija valikud Cancel Loobu Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument OldScribusFormat Scribus Document Scribuse dokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokument OneClick Basepoint Baaspunkt Size Suurus Width: Laius: Length: Pikkus: Height: Kõrgus: Angle: Nurk: Remember Values Väärtused jäetakse meelde OpenPalette empty palette Tühi palett OpenPaletteModel Elements Elemendid Visible Nähtav OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Nimi "%1" ei ole unikaalne.<br/>Palun vali mõni muu nimi. Page Lehekülg Free Objects Vabad objektid Outline Kontuur Filter: Filter: Active Visible Nähtav Printing Trükkimine Locked Lukustatud Layer: " Inline Frame Enter a keyword or regular expression to filter the outline OutlineValues % % Linewidth Joone jämedus OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: X-asukoht: Y-Pos: Y-asukoht: PDFExportDialog Save as PDF Salvestamine PDF-failina O&utput to File: Välj&undfail: Cha&nge... &Muuda... Output one file for eac&h page I&ga lehekülg salvestatakse eraldi failina Open PDF after Export PDF-i avamine pärast eksporti &Save &Salvesta PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-failid (*.pdf);;Kõik failid (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Võimaldab iga dokumendi lehekülje eksportida omaette nimega PDF-failina. Leheküljenumbrid lisatakse automaatselt. See on eriti abiks PDF-failide järjestamisel trükikotta saatmiseks. %1 does not exists and will be created, continue? %1 puudub, mistõttu see luuakse. Kas jätkata? Cannot create directory: %1 Kataloogi ei õnnestunud luua: (new line) %1 Save As Salvestamine Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. PDFLibCore Saving PDF PDF-i salvestamine Exporting Master Page: Leheküljetooriku eksport: Exporting Page: Lehekülje eksport: Exporting Items on Current Page: Aktiivse lehekülje elementide eksport: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Qt paigalduses puuduvad nii "UTF-16" kui ka "ISO-10646-UCS-2" tekstikoodekid, PDF-i eksporti ei ole võimalik Page: Lehekülg: Date: Kuupäev: Failed to embed the PDF file : %1. Please disable experimental PDF and PS embedding and try again. Failed to load an image : %1 Pildi laadimine nurjus: %1 Failed to write an image : %1 Pildi kirjutamine nurjus: %1 Failed to load an image mask : %1 Pildimaski laadimine nurjus: %1 Insufficient memory for processing an image Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks A write error occurred, please check available disk space Kirjutamisel tekkis viga, palun kontrolli kettaruumi saadavust PDFToolBar PDF Tools PDF-i tööriistad PPreview Print Preview Trükkimise eelvaatlus All Kõik Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Trükkimise eelvaatlusel simuleeritakse RGB-värvide asemel CMYK-värve Enable/disable the C (Cyan) ink plate C värvi (tsüaan) lubamine/keelamine Enable/disable the M (Magenta) ink plate M värvi (magenta) lubamine/keelamine Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Y värvi (kollane) lubamine/keelamine Enable/disable the K (Black) ink plate K värvi (must) lubamine/keelamine Display Trans&parency Lä&bipaistvuse näitamine &Display CMYK CMYK-i &näitamine &C &C &M &M &Y &Y &K &K &Under Color Removal Al&usvärvi eemaldamine Separation Name Värvi nimi Cyan Tsüaan Magenta Magenta Yellow Kollane Black Must Preview Settings Eelvaatluse seadistused Scaling: Skaala: Print... Trüki... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust. Close Sulge File Fail Enable &Antialiasing &Antialiase lubamine Fit to Width Mahutamine laiusele Fit to Height Mahutamine kõrgusele Fit to Page Mahutamine leheküljele Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Võimaldab Type 1 fontide, TrueType fontide, OpenType fontide, EPS-i, PDF-i ja vektorgraafika ilusamat esitamist aknas, seda küll mõningase eelvaatluse aeglustumisega Display Settings Vaateseadistused Mirror Page(s) Horizontal Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) Vertical Lehekülgede peegeldamine püstiselt Print in Grayscale Halltoonides trükk Convert Spot Colors Spot-värvidesse teisendamine Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada. Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Display Ink Coverage Trükivärvi mahtuvuse näitamine Threshold: Lävi: % % None Puudub Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Resize the scale of the page PSLib Processing Master Page: Leheküljetooriku töötlemine: Exporting Page: Lehekülje eksport: Failed to write data for an image Andmete kirjutamine pilti nurjus Failed to load an image : %1 Pildi laadimine nurjus: %1 Failed to load an image mask : %1 Pildimaski laadimine nurjus: %1 Insufficient memory for processing an image Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks PageItem Image Pilt Text Tekst Line Joon Polygon Hulknurk Polyline Murdjoon PathText Vektorjoone tekst Symbol Sümbol Copy of Koopia - Group Rühmitamine RegularPolygon Arc Spiral Table PageItemAttributes Relates To On seotud elemendiga Is Parent Of On eellane elemendile Is Child Of On järglane elemendile None relationship Puudub &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L &OK &OK &Cancel &Loobu Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Attributes Atribuudid PageItem_ImageFrame Image Pilt Embedded Image Põimitud pilt File: Fail: Original PPI: Originaali PPI: Actual PPI: Tegelik PPI: Size: Suurus: Colorspace: Värviruum: Unknown Teadmata Page: Lehekülg: Pages: Leheküljed: Embedded Image missing Põimitud pilt puudub missing puudub No Image Loaded Pilti pole laaditud missing or corrupt puudub või on vigane PageItem_LatexFrame Error Viga Running the external application failed! Välise rakenduse käivitamine nurjus! Could not create a temporary file to run the application! Ajutise faili loomine rakenduse käivitamiseks nurjus! Running the application "%1" failed! Rakenduse "%1" käivitamine nurjus! Running Töös The application "%1" crashed! Rakendust "%1" tabas krahh! Application Rakendus DPI DPI State Olek Finished Lõpetatud Render Renderdamine This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Tavaliselt on tegemist sisendi probleemiga. Palun kontrolli programmi väljundit. Do you want to open the editor to fix the problem? Kas avada probleemi parandamiseks redaktor? The config file didn't specify a executable path! Seadistustefail ei määra käivitatava faili asukohta! The application "%1" failed to start! Please check the path: Rakenduse "%1" käivitamine nurjus! Palun kontrolli asukohta: Render Frame Renderduskast No configuration defined to run the application! Rakenduse käivitamiseks puudub seadistus! No application defined Rakendust pole määratud Rendering... Renderdamine... Render Error Renderdamisviga PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Stiil puudub PageItem_OSGFrame OSG OSG Default Vaikimisi 3D Model Ruumiline mudel File: Fail: PageItem_PathText Paragraphs: Lõigud: Lines: Read: Words: Sõnad: Chars: Märgid: PageItem_TextFrame Linked Text Lingitud tekst Text Frame Tekstikast Paragraphs: Lõigud: Lines: Read: Words: Sõnad: Chars: Märgid: PageLayouts First Page is: Esimene lehekülg on: Document Layout Dokumendi paigutus Location on the canvas where the first page of the document is placed Dokumendiala asukoht, kuhu paigutatakse dokumendi esimene lehekülg Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. PagePalette Manage Masterpages Arrange Pages Lehekülgede korraldamine PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Leheküljetoorikute redigeerimine Duplicate the selected master page Klooni valitud leheküljetoorik Delete the selected master page Kustuta valitud leheküljetoorik Add a new master page Lisa uus leheküljetoorik Import master pages from another document Impordi leheküljetoorikuid mõnest muust dokumendist This master page is used at least once in the document. Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud. Do you really want to delete master page "%1"? Kas tõesti kustutada leheküljetoorik "%1"? Copy #%1 of %2 Koopia nr. %1 toorikust %2 &Name: &Nimi: New Master Page Uus leheküljetoorik Name: Nimi: New MasterPage Uus leheküljetoorik New Master Page %1 Uus leheküljetoorik %1 Copy #%1 of Koopia nr. %1 - Unable to Rename Master Page Leheküljetooriku ümbernimetamine nurjus The Normal page is not allowed to be renamed. Normaalset lehekülge ei saa ümber nimetada. PagePalette_MasterPagesBase <<< Return to Normal Page Mode PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud. Do you really want to delete this master page? Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik? PagePalette_PagesBase Arrange Pages Lehekülgede korraldamine Available Master Pages: Saadaolevad leheküljetoorikud: <qt>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</qt> Document Pages: Dokumendi leheküljed: <qt>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</qt> Document Layout Dokumendi paigutus <qt>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</qt> PageSelector Go to the first page Mine esimesele leheküljele Go to the previous page Mine eelmisele leheküljele Go to the next page Mine järgmisele leheküljele Go to the last page Mine viimasele leheküljele Select the current page Vali aktiivne lehekülg of %1 number of pages in document (kokku %1) PagesPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PaintManagerBase <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Impordi olemasolevast dokumendist värvid aktiivsesse värvikomplekti &Import &Impordi Create a new color within the current set Loo aktiivses värvikomplektis uus värv Add Lisa Edit the currently selected color Redigeeri valitud värvi &Edit &Redigeeri Make a copy of the currently selected color Kopeeri valitud värv D&uplicate &Klooni Delete the currently selected color Kustuta valitud värv &Delete K&ustuta Remove unused colors from current document's color set Eemalda kasutamata värvid dokumendi aktiivsest värvikomplektist &Remove Unused &Eemalda kasutud Color Sets Värvikomplektid Current Color Set: Aktiivne värvikomplekt: ... ... Save the current color set Salvesta aktiivne värvikomplekt &Save Color Set &Salvesta värvikomplekt Make the current colorset the default color set Muuda aktiivne värvikomplekt vaikimisi värvikomplektiks OK OK Cancel Loobu Manage Colors and Fills PaintManagerDialog Solid Colors Ühtlased värvid: Gradients Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Color Sort by Type Sorteeri tüübi järgi New Gradient New Color Uus värv Copy of %1 %1 koopia Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? All Supported Formats Kõik toetatud vormingud Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Kõik failid (*) Open Avamine All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Kõik toetatud vormingud (%1);;Dokumendid (%2);;Muud failid (%3);;Kõik failid (*) Import Colors Värvide import Information Info The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Fail %1 ei sisalda värve, mida saaks importida. Kui see on PostScripti põhine fail, võiks proovida seda importida (Fail -&gt; Import. Sugugi kõigis failides ei ole DSC-le vastavaid kommentaare, mis sisaldaks värvi kirjeldust. See takistab mõnest failist värvide importimist. Täpsemalt kõneleb sellest dokumentatsiooni värvide muutmise osa. &Name: &Nimi: Choose a Name Nime valik Patterns Mustrid &Import &Impordi Add Lisa &Edit &Redigeeri Load File Laadi fail Load Set Laadi kogu Rename Ümbernimetamine Rename Entry Kirje ümbernimetamine Do you really want to clear all your patterns? Choose a Directory Kataloogi valik Loading Patterns Mustrite laadimine ParaStyleComboBox No Style Stiil puudub PathAlongPathPlugin Path Along Path... Vektorjoon vektorjoonel... Path Tools Vektorjoone tööriistad Bends a Polygon along a Polyline Hulknurga painutamine piki murdjoont This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. See plugin painutab hulknurka murdjoone abil. Bends a Polygon along a Path. PathConnectDialogBase Connect Paths Vektorjoonte ühendamine Starting Point Alguspunkt End Point Lõpp-punkt a straight Line sirgjoont Points moving punktide liigutamist Preview on Canvas Eelvaatlus dokumendialas Connect First Line Esimene joon with Second Line ühendatakse teisega by using: kasutades: PathConnectPlugin Connect Paths Vektorjoonte ühendamine Path Tools Vektorjoone tööriistad Connect 2 Polylines. Kahe murdjoone ühendamine. Connects two Paths. PathCutPlugin Cut Polygon Hulknurga lõikamine Path Tools Vektorjoone tööriistad Cuts a Polygon by a Polyline Hulknurga lõikamine murdjoonega Qt Version too old Qt versioon on liiga vana This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library See plugin nõuab vähemalt Qt teegi versiooni 4.3.3 Error Viga The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Lõikejoon peab läbima hulknurka ning mõlemad otspunktid asuma väljaspool hulknurka Cuts a Polygon with a Path. PathDialogBase Path along Path Vektorjoon vektorjoonel Effect Type Efekti tüüp Single Ühekordne Single, stretched Ühekordne venitatud Repeated Korduv Repeated, stretched Korduv venitatud Horizontal Offset Nihe rõhtsuunas Vertical Offset Nihe püstsuunas Gap between Objects Objektide vahe Preview on Canvas Eelvaatlus dokumendialas Rotate Objects by: Objektide pööramisnurk: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Vektorjoone loogikatehted + + = = Operation Tehe ... ... Swap Shapes Vaheta kujundid Unites the shapes Kujundite ühendamine Intersection of the shapes Kujundite lõikumine Result is the area where the two shapes do not intersect Tulemuseks on ala, kui kaks kujundit ei lõiku Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Eraldamine: tulemus on lõikumise ja välistamise kombinatsioon Custom Colors Kohandatud värvid Stroke: Joon: Fill: Täidis: Keep a copy of the original item after applying the operation Originaalelemendi koopia säilitatakse ka pärast tehte rakendamist Keep Hoitakse alles Subtracts the second shape from the first shape Teise kujundi lahutamine esimesest Exchange the Source Shapes Lähtekujundite vahetamine The resulting shape uses the color of the first source shape Tulemuskujund kasutab esimese lähtekujundi värvi First Shape Esimene kujund The resulting shape uses the color of the second source shape Tulemuskujund kasutab teise lähtekujundi värvi Second Shape Teine kujund The resulting shape uses the colors listed below Tulemuskujund kasutab allmääratud värve Stroke Color Joone värv Fill Color Täidise värv Result Takes Color from: Tulemuse värvi alus: First source shape Second source shape The resulting shape PathFinderDialog Result gets Color of: Tulemuse värvi alus: Intersection gets Color of: Lõikumise värvi alus: PathFinderPlugin Path Operations... Vektorjoone tehted... Path Tools Vektorjoone tööriistad Path Operations Vektorjoone tehted Apply fancy boolean operations to paths. Lahedate loogikatetehe rakendamine vektorjoontele. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Vektorjoone loomine joonest Path Tools Vektorjoone tööriistad Converts the stroke of a Path to a filled Path. Vektorjoone joone muutmine täidisega vektorjooneks. PatternPropsDialog Pattern Properties Mustri omadused pt pt % % Offsets Nihked X: X: Y: Y: Scaling Skaleerimine X-Scale: X-skaala: Y-Scale: Y-skaala: Rotation Pööramine Skewing Nurgeti pööramine Spacing Samm Value: Väärtus: X-Skew: X-nurgeti pööramine: Y-Skew: Y-nurgeti pööramine: Angle: Nurk: Flip: Peegeldamine: Close Sulge PctPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine PdfImportOptions PDF-Import Importing File: Page Range Leheküljed All Pages Kõik leheküljed Single Page Üks lehekülg Choose Pages Valitud leheküljed Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Generating Items Elementide genereerimine Open PDF-File Password Parool PermitDialog Confirm to run unsafe script Ebaturvalise skripti käivitamise kinnitus scriptname.py scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Tähelepanu:</span> see skriptifail sisaldab koodi, mis <span style=" font-style:italic;">võib kahjustada </span>sinu süsteemi.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Selle skripti käivitamist tohiks lubada ainult siis, kui oled kindel, et see on pärit usaldusväärsest allikast. </p></body></html> De&tails >> Ü&ksikasjad >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Eelistus peetakse faili puhul meeles &Allow Lu&ba &Deny K&eela PicSearch Size: Suurus: Resolution: Lahutus: DPI DPI Unknown Teadmata Colorspace: Värviruum: Result Tulemus Search Results for: Otsingutulemused: &Preview &Eelvaatlus Alt+P Alt+P &Select &Vali Alt+S Alt+S Cancel Loobu PicSearchOptions Cancel Search Katkesta otsing Start Search Alusta otsingut Select a base directory for search Otsingu baaskataloogi valik Scribus - Image Search Scribus - pildiotsing The search failed: %1 Otsing nurjus: %1 Search Images Piltide otsimine Search for: Otsimine: Start at: Algus: Change... Muuda... Searching Otsimine Case insensitive search Tõstutundetu otsing Search recursively Rekursiivne otsing Base directory for search does not exist. Please choose another one. Otsingu baaskataloogi ei ole olemas. Palun vali mõni muu kataloog. The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. PicStatus Scribus - Image Search Scribus - pildiotsing No images named "%1" were found. Pilti nimega "%1" ei leitud. Close Sulge Not on a Page Puudub leheküljel JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD põim. PSD Unknown Teadmata n/a - Information Info Path: Asukoht: Search... Otsi... Name: Nimi: Image Pilt DPI: DPI: Format: Vorming: Colorspace: Värviruum: Size Suurus Pixels: Pikslid: Scale: Skaleerimine: Printed: Trükkimisel: Layout Paigutus On Page: Leheküljel: Select Vali Image Tools Pilditööriistad Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Teatud pilditüüpide vormingule omaste omaduste, näiteks lõikejoonte määramine Image Visible Pilt nähtaval Image Effects... Pildiefektid... Edit Image... Muuda pilti... Extended Image Properties... Pildi lisaomadused... Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Page Sorteeri lehekülje järgi Manage Images Piltide haldamine Go to Mine Name of the image file Pildifaili nimi Location where the image file is stored Pildifaili asukoht Search for a missing image Puuduva pildi otsing Type of the image Pilditüüp The colorspace of the image Pildi värviruum Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Pildis kasutatav värviruum, nt. RGB või CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Pildi loomulik lahutus punktides tolli kohta Height and width of the image Pildi kõrgus ja laius Horizontal and vertical scaling applied to the image Pildile rakendatud rõht- ja püstsuunas skaleerimine Size of the image when printed Trükitud pildi suurus Page that the image is displayed on Lehekülg, millel pilti kuvatakse Page Item: Lehekülje element: Name of the page item that contains the image Pilti sisaldava lehekülje elemendi nimi Effective DPI: Näiv DPI: Effective resolution of the image after scaling Pildi näiv lahutus pärast skaleerimist Move to the page that the image is on Liikumine leheküljele, kus pilt paikneb Move to the page that the item is on and select it Liikumine leheküljele, kus pilt paikneb, ja selle valimine Enable or disable exporting of the item Elemendi eksportimise lubamine või keelamine Export/Print Image Pildi eksport/trükkimine Edit the image in the default editor Pildi muutmine vaikeredaktoris Make the image visible or invisible Pildi muutmine nähtavaks või nähtamatuks Apply non destructive effects to the image in its frame Kergemate pildiefektide rakendamine kastis paiknevale pildile Embedded Image Põimitud pilt PictureBrowser Folder Browser Kataloogisirvija Collection Browser Kogusirvija Document Browser Dokumendisirvija Include Subdirectories Kaasa arvatud alamkataloogid Create new category Loo uus kategooria New collection Uus kogu Delete selected collection Kustuta valitud kogu Edit selected collection Muuda valitud kogu Add selected images to collection(s) Lisa valitud pildid kogu(de)sse Remove selected images from current collection Eemalda valitud pildid aktiivsest kogust Tag selected images Sildista valitud pildid Import collection/collectionset Kogu/kogumiku import Export collection/collectionset Kogu/kogumiku eksport add selected images to collections valitud piltide lisamine kogusse More Rohkem Always on Top Ala&ti peal Sort by Name Sorteeri nime järgi Sort by Date Sorteeri kuupäeva järgi Sort by Size Sorteeri suuruse järgi Sort by Type Sorteeri tüübi järgi Zoom in Suurenda Zoom out Vähenda Preview with Information Eelvaatlus teabega Quick Insert Kiirlisamine Custom Insert Kohandatud lisamine Add to Collection Lisamine kogusse Go Liigu 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered 0 pilti nähtaval, 0 pilti filtreeritud Autosave Settings Seadistuste automaatne salvestamine Reset Settings Lähtesta seadistused Close Sulge Information Teave File Fail Name: Nimi: Path: Asukoht: Size: Suurus: Date: Kuupäev: Image Pilt Format: Vorming: Width: Laius: Colorspace: Värviruum: Height: Kõrgus: DPI: DPI: Layers: Kihid: Embedded Profile: Põimitud profiil: Profile Name: Profiili nimi: Filter / Search Filtreerimine / otsing Filters: Filtrid Filter Displayed Images Kuvatavate piltide filtreerimine Search Images Piltide otsimine Filter Collections Kogude filtreerimine ... ... Criteria Kriteerium << Add << Lisa Name (Wildcards Allowed) Nimi (võib kasutada metamärke) Date Kuupäev Size Suurus Type Tüüp Tag Silt Contains Sisaldab Doesn't Contain Ei sisalda Newer than Uuem kui Older than Vanem kui Smaller than Väiksem kui Bigger than Suurem kui KB KB add lisa Apply Filters Rakenda filtrid Clear Filters Puhasta filtrid Insert Image Pildi lisamine Image Placement Pildi asetus Position of New Frame(s) Uute kastide asukoht Top Left of Margins Veeriste ülemine vasak nurk Top Left of Page Lehekülje ülemine vasak nurk Top Left of Bleed Lõikevaru ülemine vasak nurk Custom Position Kohandatud asukoht X: X: Y: Y: Same as Page Margins Võrdne lehekülje veeristega Same as Page Võrdne leheküljega Same as Bleed Võrdne lõikevaruga Custom Size Kohandatud suurus Insert Image into Pildi lisamine 0 Page(s) 0 leheküljele 0 Frame(s) 0 kasti Insert Lisa Tag Image(s) Piltide sildistamine Selected Images: Valitud pildid: Tag Selected Image(s) Valitud piltide sildistamine Add New Tag Lisa uus silt Set Tags Määra sildid Picture Browser Error Pildisirvija viga No Image(s) Selected Pilte pole valitud You have to create a category first Kõigepealt tuleb luua kategooria No image(s) selected Pilte pole valitud No page/image frame selected Lehekülge ega pildikasti pole valitud Directory does not exist Kataloogi ei ole olemas Select Directory Kataloogi valimine Import Image Collection Pildikogu import Scribus ImageCollection (*.sic) Scribuse pildikogu (*.sic) Export Image Collection Pildikogu eksport You have to select something you want to export Eksportimiseks tuleb midagi valida No tag entered Silti pole sisestatud Image still loading Pilti veel laaditakse JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD põim. PSD not available pole teada No image selected Pilti pole valitud Go to Page Preview Images Only Page(s): Image Frame(s): Picture Browser Pildisirvija Move the document view to the selected page Show/Hide advanced tools Always keep Picture Browser on top of other windows Change sort order Change preview settings Enable Picture Browser autosave settings Reset Picture Browser to default settings Select a directory Add filter Filter criteria Search criteria Type name Set date Set size Select file type(s) Select the page(s) where to insert the image(s) Select which frame(s) to use Set the position of the image frame(s) to insert Horizontal position Vertical position Set the size of the image frame(s) to insert Width Laius Height Kõrgus Type Tag name PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Salvesta p&ildina... Export As Image Eksport pildina Exports selected pages as bitmap images. Ekspordib valitud leheküljed bittrasterpiltidena. Save as Image Salvestamine pildina Export successful Eksport õnnestus The target location %1 must be an existing directory Sihtkoht %1 peab olema olemasolev kataloog The target location %1 must be writable Sihtkoht %1 peab olema kirjutamisõigusega PluginManager Cannot find plugin plugin manager Pluginat ei leitud unknown error plugin manager tundmatu viga Cannot find symbol (%1) plugin manager Sümbolit ei leitud (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Plugin: %1 laadimine init failed plugin load error init nurjus unknown plugin type plugin load error tundmatu plugina tüüp Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin; %1 laaditud Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 laadimine nurjus: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 initsialiseerimine korras Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Plugin: %1 nurjus initsialiseerimise järel There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Tekkis probleem %1 plugina laadimisel (%2 pluginast). %3 Arvatavasti põhjustas seda mingi sõltuvusprobleem või vanade pluginate olemasolu paigaldamiskataloogis. Kui puhastad paigaldamiskataloogi ja taaspaigaldamisel tekib endiselt probleem, anna sellest palun teada veebisaidil bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Pluginahaldur Plugin Plugin How to run Käivitamine Type Tüüp Load it? Laaditav? Plugin ID Plugina ID File Fail You need to restart the application to apply the changes. Muudatuste rakendamiseks tuleb rakendus uuesti käivitada. PmPlug Importing: %1 Import: %1 Analyzing File: Faili analüüs: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PolyVectorDialog Polygon Properties Hulknurga omadused PolygonProps Polygon Properties Hulknurga omadused PolygonWidgetBase Corn&ers: &Nurki: Number of corners for polygons Hulknurga nurkade arv &Rotation: Pöö&ramine: Degrees of rotation for polygons Hulknurga pööramine kraadides Sample Polygon Näidishulknurk Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Nõgususe/kumeruse teguri rakendamine hulknurga kuju muutmiseks Apply &Factor Te&guri rakendamine &Factor: Te&gur: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Negatiivne väärtus muudab hulknurga nõgusaks (tähekujuliseks), positiivne kumeraks % % Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: PositionSetterWidget X-pos: X-asukoht: Y-pos: Y-asukoht: Width: Laius: Height: Kõrgus: ... ... PreferencesDialog Preferences Seadistused Export... Ekspordi... Defaults Vaikeväärtused &Apply &Rakenda &OK &OK &Cancel &Loobu User Interface Kasutajaliides Paths Asukohad Document Setup Dokumendi seadistused Guides Juhtjooned Typography Tüpograafia Item Tools Elemenditööriistad Operator Tools Operaatoritööriistad Hyphenator Poolitaja Fonts Fondid Printer Printer Color Management Värvihaldus Document Information Dokumendi teave PDF Export PDF-i eksport Preflight Verifier Trükieelne kontroll Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Tables of Contents Sisukord Sections Sektsioonid Keyboard Shortcuts Kiirklahvid Scrapbook Visandimapp Display Vaade External Tools Välised tööriistad Miscellaneous Muud Page Sizes Lehekülje suurused Plugins Pluginad Image Cache Pildipuhver PrefsManager Postscript PostScript Migrate Old Scribus Settings? Kas migreerida Scribuse vanad seadistused? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Seadistustefaili "%1" avamine kirjutamiseks nurjus: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus tuvastas Scribus 1.3.5 seadistustefailide olemasolu. Kas soovid need migreerida Scribuse uude versiooni? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Seadistustefaili "%1" kirjutamine nurjus: QIODevice olekukood %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Seadistustefaili "%1" avamine nurjus: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Seadistuste XML-i lugemine failist "%1" nurjus: %2 real %3, veerus %4 Error Writing Preferences Viga seadistuste salvestamisel Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus ei suutnud seadistusi salvestada:<br>%1<br>Palun kontrolli faili ja kataloogi õigusi ning kettaruumi. Error Loading Preferences Viga seadistuste laadimisel Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus ei suutnud seadistusi laadida:<br>%1<br>Laaditakse vaikeseadistused. No valid renderframe config found. Using defaults! Renderduskasti korrektset seadistust ei leitud. Kasutatakse vaikeväärtusi! Prefs_ColorManagement Color Management Värvihaldus Document Options Dokumendi valikud Activate Color Management Värvihalduse lubamine Simulate Printer on the Screen Printeri simuleerimine ekraanil Convert all colors to printer space Kõigi värvide teisendamine printeriruumi Mark Colors out of Gamut Värviulatusest väljajäävate värvide märkimine Use Blackpoint Compensation Mustpunkti kompenseerimine Document Profiles Dokumendi profiilid RGB Images: RGB-pildid: CMYK Images: CMYK-pildid: RGB Solid Colors: RGB ühtlased värvid: CMYK Solid Colors: CMYK ühtlased värvid: Printer: Printer: Document Rendering Intents Dokumendi renderdamisviisid Images: Pildid: Solid Colors: Ühtlased värvid: Monitor Profile Monitori profiil Monitor: Monitor: Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Prefs_Display Display Vaade Show Images Piltide näitamine Show Text Control Characters Mittetrükitavate märkide näitamine Show Rulers Joonlaudade näitamine Show Rulers Relative to Page Leheküljega seotud joonlaudade näitamine Show Text Chains Tekstiahela näitamine Show Frames Kastide näitamine Show Layer Indicators Kihi indikaatorite näitamine Show Unprintable Area in Margin Color Mittetrükitava ala näitamine veerise värviga Show Bleed Area Lõikevaru ala näitamine Show Page Shadow Lehekülje varju näitamine Show Preflight Verifier Warnings on the Page Lehekülje trükieelse kontrolli hoiatuste näitamine Scratch Space Sodiala Left: Vasakul: Right: Paremal: Top: Ülal: Bottom: All: Display Scaling Vaate skaleerimine Scratch Space: Sodiala: Gaps Between Pages Lehekülgede vahe Pages Leheküljed Horizontal: Rõhtsuunas: Vertical: Püstsuunas: Scale% Skaleerimise % Resets the scale to the default dpi of your display Skaleerimise lähtestamine vaate vaikimisi DPI-le Colors Värvid Page Fill: Lehekülje täitevärv: Selected Page Border: Valitud lehekülje ääris: Frames: Kastid: Locked Frames: Lukustatud kastid: Selected Frames: Valitud kastid: Linked Frames: Seotud kastid: Grouped Frames: Rühmitatud kastid: Annotation Frames: Annotatsioonikastid: Text Control Characters: Mittetrükitavad märgid Color for paper (onscreen) Paberi värv (ekraanil) Mask the area outside the margins in the margin color Veeristest väljapoole jäävale alale antakse veerise värv Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Mittetrükitavate märkide näitamine (nt. lõigutähised tekstikastis) Turns the display of frames on or off Kastide näitamise lubamine või keelamine Turns the display of layer indicators on or off Kihi indikaatorite näitamise lubamise või keelamine Turns the display of images on or off Piltide näitamise sisse/väljalülitamine Turns the page shadow on or off Lehekülje varju sisse/väljalülitamine Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse vasakul pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse paremal pool dokumendiala, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala kohal, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Määrab ruumi suuruse dokumendiala all, mida saab kasutada lõikelauana elementide loomiseks ja muutmiseks ja kust neid saab aktiivsele leheküljele lohistada Set the default zoom level Vaikimisi suurendustaseme määramine Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Liugurit lohistades saab kindlaks määrata vajaliku suurendustaseme, millega Scribus näitab lehekülgi ja objekte dpi dpi Enable or disable the display of linked frames Prefs_DocumentInformation Document Information Dokumendi teave Document Dokument Title: Pealkiri: Author: Autor: Subject: Teema: Keywords: Võtmesõnad: Description: Kirjeldus: Further Information Lisateave Publisher: Avaldaja: Contributors: Kaasautorid: Date: Kuupäev: Type: Tüüp: Format: Vorming: Identifier: Identifikaator: Source: Allikas: Language: Keel: Relation: Seos: Coverage: Hõlmamine: Rights: Õigused: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Dokumendi elemendi atribuudid Name Nimi Type Tüüp Value Väärtus Parameter Parameeter Relationship Seos Relationship To Seos elemendiga Auto Add To Automaane lisamine elemendile &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Copy &Kopeeri Alt+C Alt+C &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D C&lear &Puhasta Alt+L Alt+L None relationship Puudub Relates To On seotud elemendiga Is Parent Of On eellane elemendile Is Child Of On järglane elemendile None auto add Puudub Text Frames Tekstikastid Image Frames Pildikastid None types Puudub Boolean Tõeväärtus Integer Täisarv Real Number Reaalarv String String Prefs_DocumentSections Page Number Out Of Bounds Leheküljenumber väljub piiridest The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sisestatud väärtus väljub aktiivse dokumendi leheküljenumbrite vahemikust (%1-%2). Document Sections Dokumendi sektsioonid Name Nimi Shown Näitamine From Alates To Kuni Style Stiil Start Algus &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D Field Width Fill Character Reversed Prefs_DocumentSetup Document Setup Dokumendi seadistused Page Size Lehekülje suurus Size: Suurus: ... ... Orientation: Orientatsioon: Units: Ühikud: Width: Laius: Height: Kõrgus: Apply changes to all pages Muudatuste rakendamine kõigile lehekülgedele Apply changes to all master pages Muudatuste rakendamine kõigile leheküljetoorikutele Layout Paigutus Page Layout Lehekülgede paigutus Saving && Undo Salvestamine ja tagasivõtmine Save in Compressed Format Salvestamine tihendatud vormingus Try to save an "Emergency File" in case of a crash Autosave Automaatne salvestamine Enable automatic saving of documents Interval: Intervall: min min Number of files to keep: Save into the same directory as the document Save into: Change... Muuda... Keep backup files after closing the document Show autosave countdown clock on the canvas Undo / Redo Tagasivõtmine/uuestitegemine Enable Undo/Redo System Tagasivõtmise/uuestitegemise süsteemi lubamine Action History Length: Toimingute ajaloo pikkus: Single Page Üks lehekülg Double Page Kaks lehekülge 3-Fold Kolm lehekülge 4-Fold Neli lehekülge First Page is: Esimene lehekülg on: Size Suurus Margins && Bleeds Veerised ja lõikevaru Margins Veerised Bleeds Lõikevaru Portrait Püstpaigutus Landscape Rõhtpaigutus Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Vaikimisi lehekülje suurus, kas standardne või kohandatud. Rohkem lehekülje suurusi näeb, kui need aktiveerida seadistustes. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Rohkemate lehekülje suuruste lubamine või keelamine, liikudes lehekülje suuruste seadistustesse Default orientation of document pages Dokumendi lehekülgede vaikimisi orientatsioon Default unit of measurement for document editing Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document. Choose a Directory Kataloogi valik Time period between saving automatically Automaatsete salvestamiste intervall Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Toimingute ajaloo pikkus sammudes. 0 tähendab, et salvestatakse piiramatu hulk toiminguid. Apply the page size changes to all existing pages in the document Lehekülje suuruse muudatused rakendatakse kõigile dokumendi olemasolevatele lehekülgedele Apply the page size changes to all existing master pages in the document Lehekülje suuruse muudatused rakendatakse dokumendi kõigile leheküljetoorikutele Prefs_ExternalTools External Tools Välised tööriistad External Tools and Applications Välised tööriistad ja rakendused PostScript Interpreter PostScripti interpretaator &Name of Executable: Teostusfaili &nimi: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>Ghostscripti interpretaatori asukoha lisamine. Windowsi korral on oluline tähele panna, et kasutada tuleb programmi nimega gswin32c.exe - MITTE AGA gswin32.exe. Viimane võib Scribuse käivitamisel kaasa tuua hangumise.</qt> &Change... &Muuda... Alt+C Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Teksti antialias EPS- ja PDF-failide renderdamiseks ekraanil Antialias &Text &Teksti antialias Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Graafika antialias EPS- ja PDF-failide renderdamiseks ekraanil Antialias &Graphics &Graafika antialias Alt+G Alt+G Resolution: Lahutus: dpi dpi Image Processing Tool Pilditöötlusrakendus Name of &Executable: Teostusfaili n&imi: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>Graafikaredaktori asukoht failisüsteemis. Kui kasutad GIMP-i ja sinu distributsioon seda sisaldab, soovitame kasutada selle varianti 'gimp-remote', mis lubab redigeerida pilti ka juba töötavas GIMP-i isendis.</qt> Web Browser Veebibrauser PDF Viewer PDFi näitaja Uniconvertor Uniconvertor Render Frames Renderduskastid Configurations: Seadistused: Up Üles Down Alla Add Lisa Delete Kustuta Change... Muuda... External Editor: Väline redaktor: Start with empty frame Käivitamine tühja kastiga Use Embedded Editor Põimitud redaktori kasutamine Force DPI Range DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Väliste tööriistade uus otsing, kui neid ei leidu juba määratud asukohas &Rescan Uu&ri uuesti Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Ghostscripti asukoht Locate your image editor Pildiredaktori asukoht Locate your web browser Veebirauseri asukoht Locate your PDF viewer PDF-i näitaja asukoht Locate the uniconvertor executable Uniconvertori teostusfaili asukoht Locate your editor Redaktori asukoht Uniconvertor executable not found! Uniconvertori teostusfaili ei leitud! Locate a Configuration file Seadistustefaili asukoht Configuration files Seadistustefailid Change Command Käsu muutmine Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Uus käsk: (jäta tühjaks vaikekäsu lähtestamiseks, kasuta ühekordseid jutumärke tühikuid sisaldavate argumentide ümber) Command: Käsk: LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? <qt>File system location for web browser</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different Prefs_Fonts Fonts Fondid Delete Kustuta C&hange... &Muuda... A&dd... Lis&a... &Remove &Eemalda Available Fonts Saadaolevad fondid Font Substitutions Fondiasendused Additional Paths Lisaasukohad Font Name Fondi nimi Replacement Asendus Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -> Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -> Seadistused -> Fondid. Choose a Directory Kataloogi valik Prefs_Guides Guides Juhtjooned Placement Asetus Snap Distance: Tõmbumise kaugus: px px Grab Radius: Haaramise raadius: Visibility Nähtavus Margins Veerised Page Grid Lehekülje alusvõrk Baseline Grid Alusjoonte võrgustik Distances Vahemaad Minor Grid Spacing: Lisavõrgustiku vahed: Baseline Grid Spacing: Alusjoonte võrgustiku vahed: Major Grid Spacing: Põhivõrgustiku vahed: Baseline Grid Offset: Alusjoonte võrgustiku nihe: Colors Värvid Guides: Juhtjooned: Margins: Veerised: Major Grid: Põhivõrgustik: Minor Grid: Lisavõrgustik: Baseline Grid: Alusjoonte võrgustik: Place guides in front of or behind objects on the page Juhtjoonte asetamine lehekülje objektide peale või alla Distance between the minor grid lines Lisavõrgustiku joonte vahe Distance between the major grid lines Põhivõrgustiku joonte vahe Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Vahemaa, millest väiksema väärtuse korral tõmmatakse objekt juhtjoonele. Määramise järel tuleb Scribus taaskäivitada. Color of the minor grid lines Lisavõrgustiku joonte värv Color of the major grid lines Põhivõrgustiku joonte värv Color of the guide lines you insert Lisatavate juhtjoonte värv Color for the margin lines Veerisejoonte värv Color for the baseline grid Alusjoonte värv Turns the basegrid on or off Lülitab alusjoonte näitamise sisse või välja Distance between the lines of the baseline grid Alusjoonte vahe Distance from the top of the page for the first baseline Esimese alusjoone vahemaa lehekülje ülaservaga Turns the gridlines on or off Lülitab alusvõrgu näitamise sisse või välja Turns the guides on or off Lülitab juhtjoonte näitamise sisse või välja Turns the margins on or off Lülitab veeriste näitamise sisse või välja Type: Tüüp: Content Objects Grid Lines Jooned Crosses and Dots BaselineGrid Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Prefs_Hyphenator Hyphenation Poolitamine &Hyphenation Suggestions &Poolitamisettepanekud Hyphenate Text Automatically &During Typing &Teksti automaatne poolitamine kirjutamise ajal Behaviour Käitumine Language: Keel: Smallest Word: Lühim sõna: Characters märgiga Consecutive Hyphenations Allowed: Poolitamisega lõppevaid ridu järjestikku: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Järjestikuste poolitamisega lõppevate ridade maksimaalne arv. 0 tähendab, et piirang puudub. Word Lists Sõnaloendid Exceptions Erandid Edit Muuda Ignore List Eiramisnimekiri Add a new Entry Lisa uus kirje Edit Entry Muuda kirjet Exception List Erandite nimekiri A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Enables automatic hyphenation of your text while typing Length of the smallest word to be hyphenated Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Pildipuhvri lubamine kiirendab tunduvalt piltide laadimist. Lülita puhver sisse, kui töötad sageli suurte, paljude piltidega dokumentidega ning sinu rakenduse andmete kataloogis leidub rohkelt kettaruumi. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Puhvri piltide tihendustaseme määramine. Suurem väärtus tähendab väiksemaid puhvrifaile, aga muudab ka salvestamise puhvrisse aeglasemaks. Image Cache Pildipuhver Enable Image Cache Pildipuhvri lubamine Cache Size Limit: Puhvri suuruse piirang: Mb Mb Cache Entry Limit: Puhvri kirjete piirang: Compression Level: Tihendustase: Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Limit the number of cache entries to this number Prefs_ItemTools Item Tools Elemenditööriistad Text Tekst Columns: Veerud: Column Gap: Veergude vahe Tab Fill Character: Tabeldusmärgi täitmise märk: Tab Width: Tabeldusmärgi laius: Fill Color: Täidise värv: Line Color: Joone värv: Shading: Varjund: % % Columns & Text Distances Veerud ja teksti vahemaad Top: Ülal: Bottom: All: Left: Vasakul: Right: Paremal: Font: Font: Size: Suurus: Color: Värv: Stroke: Joon: Preview Eelvaatlus Images Pildid Use Embedded Clipping Path Põimitud lõikejoone kasutamine Scaling Skaleerimine Free Scaling Vaba skaleerimine Horizontal Scaling: Rõhtsuunas skaleerimine: Vertical Scaling: Püstsuunas skaleerimine: ... ... Scale Image to Frame Size Pildi skaleerimine vastavalt kasti suurusele Keep Aspect Ratio Proportsiooni säilitamine On Screen Preview Eelvaatlus ekraanil Full Resolution Täieliku kvaliteediga Normal Resolution Normaalse kvaliteediga Low Resolution Madala kvaliteediga Shapes Kujundid Line Style: Joone stiil: Line Width: Joone jämedus: Regular Polygons Korrapärased hulknurgad Lines Jooned Start Arrow: Algusnool: End Arrow: Lõppnool: Hairline Juusjoon Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis None tab fill Puudub Dot Punkt Hyphen Kriips Underscore Alakriips Custom Kohandatud Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Keep horizontal and vertical scaling the same Rõht- ja püstsuunas skaleerimine on võrdne Arc Spiral Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Kiirklahvid Search: Otsing: Action Toiming Shortcut Kiirklahv Shortcut for Selected Action Valitud toimingu kiirklahv &No Key &Klahv puudub Alt+N Alt+N &User Defined Key Kas&utaja määratud klahv Alt+U Alt+U Set &Key &Määra klahv Alt+K Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Laaditavad kiirklahvikomplektid Keyboard shortcut sets available to load Saadaolevad kiirklahvikomplektid Load the selected shortcut set Laadib valitud kiirklahvikomplekti &Load &Laadi Alt+L Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Impordib kiirklahvikomplekti praegusse seadistusse &Import... &Impordi... Alt+I Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Ekspordib aktiivsed kiirklahvid imporditavasse faili &Export... &Ekspordi... Alt+E Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Laadib uuesti Scribuse vaikimisi kiirklahvid &Reset Lä&htesta Alt+R Alt+R Select a Key set file to read Klahvikomplekti valimine Key Set XML Files (*.xml) Klahvikomplektide XML-failid (*.xml) Select a Key set file to save to Klahvikomplekti salvestamine Export Keyboard Shortcuts to File Kiirklahvide eksport faili Enter the name of the shortcut set: Kiirklahvikomplekti nimi: The %1 key sequence is already in use by "%2" Prefs_Miscellaneous Miscellaneous Muu Always ask before fonts are replaced when loading a document Dokumendi avamisel küsitakse alati, kas fondid asendada Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Stiili muutmisel näidatakse aktiivse lõigustiili eelvaatlust Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Alati kasutatakse standardset Lorem Ipsumit Paragraph Count: Lõikude arv: Prefs_OperatorTools Operator Tools Operaatoritööriistad Zoom Suurendus Minimum: Minimaalne: Maximum: Maksimaalne: Stepping: Samm: % % Miscellaneous Muu Item Duplicate Elemendi kloonimine X Displacement: X-nihe: Y Displacement: Y-nihe: Rotation Tool Pööramistööriist Constrain To: Samm: Minimum magnification allowed Lubatud minimaalne suurendus Maximum magnification allowed Lubatud maksimaalne suurendus Change in magnification for each zoom operation Suurenduse muutmise samm iga suurendusoperatsiooniga Horizontal displacement of page items Lehekülje elementide rõhtnihe Vertical displacement of page items Lehekülje elementide püstnihe Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Pööramistööriista samm Ctrl-klahvi vajutamisel Prefs_PDFExport PDF Export PDF-i eksport Export Range Ekspordivahemik All Pages Kõik leheküljed Choose Pages Valitud leheküljed ... ... Rotation and Mirroring Pööramine ja peegeldamine Rotation: Pööramine: Page Mirroring: Lehekülje peegeldamine: Page Binding: Lehekülje sidumine: Resolution for EPS Graphics: EPS-graafika lahutus: dpi dpi Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Limit Maximum Image Resolution to: Pildi maksimaalse lahutuse piirang: Allow Copying Text and Graphics Teksti ja graafika kopeerimise lubamine File Options Faili valikud Pages Leheküljed Compatibility: Ühilduvus: Generate Thumbnails Pisipiltide genereerimine Save Linked Text Frames as PDF Articles Lingitud tekstikastide salvestamine PDF-i artiklitena Include Layers Kihtide kaasamine Include Bookmarks Järjehoidjate kaasamine Embed PDF && EPS Files (Experimental) Põimitud PDF- ja EPS-failid (eksperimentaalne) Compression Tihendus Compress Text and Vector Graphics Teksti ja vektorgraafika tihendamine Image Compression Method: Pilditihendamise viis: Image Compression Quality: Pilditihendamise kvaliteet: Security Turvalisus Use Encryption Krüptimise kasutamine Passwords Paroolid Owner: Omanik: User: Kasutaja: Settings Seadistused Allow Printing the Document Dokumendi trükkimise lubamine Allow Changing the Document Dokumendi muutmise lubamine Allow Adding Annotations and Fields Annotatsioonide ja väljade lisamise lubamine Color Värv Output Intended For: Väljundi värvimudel: Convert Spot Colors to Process Colors Spot-värvide teisendamine protsessivärvideks Solid Colors Ühtlased värvid: Use Color Profile Värviprofiili kasutamine Profile: Profiil: Rendering Intent: Renderdamisviis: Images Pildid Do not use Embedded Color Profiles Põimitud värviprofiile ei kasutata Custom Rendering Kohandatud renderdamine Use Custom Rendering Kohandatud renderdamise kasutamine Color: Värv: Frequency: Sagedus: Angle: Nurk: ° ° Spot Function: Spot-kuju: Pre-Press Trükieelne Printer Marks Printerimärgid Page Information Lehekülje teave Registration Marks Kokkutrükimärgid Crop Marks Lõikemärgid Bleed Marks Lõikevaru märgid Color Bars Värviribad Bleed Settings Lõikevaru seadistused Use Document Bleeds Dokumendi lõikevaru määrangute kasutamine Output Profile: Väljundprofiil: Information String: Infostring: Fonts Fondid Embed All Kõik põimituna Fonts to Embed Põimitavad fondid Extras Ekstra Enable Presentation Effects Esitlusefektide lubamine Display Duration: Näitamise kestus: Effect Duration: Efekti kestus: Effect Type: Efekti tüüp: Moving Lines: Ridade liigutamine: From the: Alates: Direction: Suund: s s Apply Effect to All Pages Rakenda efekt kõigile lehekülgedele Show Page Previews Lehekülgede eelvaatluse näitamine Viewer Näitaja Document Layout Dokumendi paigutus Single Page Üks lehekülg Continuous Pages Järjestikused leheküljed Double Page Left Kaks lehekülge vasakult paremale Double Page Right Kaks lehekülge paremalt vasakule Visual Appearance Välimus Use Viewer's Default Näitaja vaikeväärtused Use Full Screen Mode Täisekraanirežiim Display Bookmarks Tab Järjehoidjate saki näitamine Display Thumbnails Pisipiltide näitamine Display Layers Tab Kihtide saki näitamine Hide Viewer's Menu Bar Näitaja menüüriba peitmine Hide Viewer's Tool Bar Näitaja tööriistariba peitmine Zoom Pages to fit Viewer Window Lehekülgede suurenduse muutmine vastavalt näitaja aknale Special Actions Eritoimingud Javascript to be executed when PDF document is opened: PDF-dokumendi avamisel käivitatav JavaScript: Automatically rotate the exported pages Eksporditud lehekülgede automaatne pööramine Export all pages to PDF Kõigi lehekülgede eksport PDF-failina Export a range of pages to PDF Lehekülgede vahemiku eksport PDF-failina Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Määrab lehekülgede sidumise külje PDF-is. Kui sa just ei pea seda kindlasti muutma, jäta kehtima vaikevalik (vasak). Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Genereerib PDF-failis iga lehekülje pisipildid. Mõned näitajad kasutavad pisipilte liikumise hõlbustamiseks. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Kaasab dokumendis loodud järjehoidjad. Neist on abi pikkades PDF-dokumentides liikumisel. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Teksti ja vektorkgraafika eksportimise lahutus. See ei mõjuta bittrasterpiltide, nt. fotode lahutust. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Pildikastides olevate PDF-ide eksport põimitud PDF-idena. See *ei* arvesta veel värviruumidega, nii et pea seda silmas, enne kui valiku sisse lülitad. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Lülitab sisse teksti ja graafika kadudeta tihendamise. See oleks mõttekas ära märkida, kui just pole teisiti nõutud. See vähendab PDF-faili suurust. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Piltide tihendamise viis. Automaatne laseb Scribusel endal valida parima viisi. ZIP on kadudeta ning sobib hästi ühtlaste värvidega piltidele. JPEG on parem väikeste, aga paljude fotodega PDF-failide loomisel (pildikvaliteedis on küll võimalikud kerge kadu). Mõttekas oleks jätta kehtima automaatne valik, kui sul pole just erinõudmisi. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Tihenduse kvaliteet kadudega tihendusviisi korral: minimaalne (25%), väike (50%), keskmine (75%), suur (85%), maksimaalne (95%). Pane tähele, et kvaliteet ei mõjuta otseselt pildi lõplikku suurust: nii suurus kui kaotus kvaliteedis sõltuvad iga taseme korral ikka pildist endast. Isegi maksimaalse valimisel kaotab JPEG teataval määral kvaliteedis. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Piirab bittrasterpiltide lahutuse määratud DPI-ga. Väiksema lahutusega pilte see ei mõjuta. Märkimata jätmisel renderdatakse pilte loomuliku lahutusega. Sisselülitamine suurendab mälukasutust ja aeglustab eksporti. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Turvavõimaluste sisselülitamine eksporditud PDF-failis. PDF 1.3 korral kaitstakse PDF-i 40-bitise krüptimisega. PDF 1.4 korral kaitstakse PDF-i 128-bitise krüptimisega. Lahtiütlus: PDF-i krüptimine ei ole nii usaldusväärne nagu GPG või PGP krüptimine ning sel on teatud piirangud. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Teksti või graafika kopeerimise lubamine PDF-ist. Märkimatajätmisel ei saa teksti ega graafikat kopeerida. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Annotatsioonide ja väljade lisamise lubamine PDF-ile. Märkimatajätmisel on annotatsioonide ja väljade redigeerimine keelatud. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. PDF-i väljundi värvimudel. Ekraan / veeb sobib PDF-ile, mida kasutatakse ekraanil vaatamiseks ja trükkimiseks tavalistes tindiprinterites. Printer sobib trükkimiseks neljavärvi-CMYK-printeris. Halltoonid sobib halltoonides PDF-i loomiseks. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. See on täppisseadistus, mis ei ole vaikimisi sisse lülitatud. See tuleks sisse lülitada ainult siis, kui trükikoda seda konkreetselt nõuab ja sul on olemas kõik üksikasjad. Vastasel juhtul ei pruugi eksporditud PDF-i trükkimine korralikult välja tulla ning see ei pruugi olla päris porditav erinevates süsteemides. Embed a color profile for solid colors Värviprofiili põimimine ühtlaste värvide tarbeks Color profile for solid colors Värviprofiil ühtlaste värvide tarbeks Rendering intent for solid colors Renderdamisviis ühtlaste värvide tarbeks Embed a color profile for images Värviprofiili põimimine piltide tarbeks Do not use color profiles that are embedded in source images Keelab kasutada lähtepiltidesse põimitud värviprofiile Color profile for images Värviprofiil piltide tarbeks Rendering intent for images Renderdamisviis piltide tarbeks Mirror Page(s) horizontally Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) vertically Lehekülgede peegeldamine püstiselt Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada. Do not show objects outside the margins in the exported file Trükitava lehekülje veeristest väljapoole jäävaid objekte ei näidata Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Loob PDF-is lõikemärgid, mis näitavad, kust tuleb paber lõigata pärast trükkimist This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Lõikevaru märkide loomine, mille tähiseks on _ . _ ja mis näitavad lõikevaru piiri Add registration marks to each separation Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele Add color calibration bars Värvikalibratsiooni ribade lisamine Add document information which includes the document title and page numbers Dokumendi teabe, sealhulgas pealkirja ja lehekülgede arvu, lisamine Indicate the distance offset for the registration marks Näitab kokkutrükimärkide nihutamise ulatust Use the existing bleed settings from the document preferences Dokumendi seadistustes määratud lõikevaru määrangute kasutamine Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Väljundprofiil trükkimiseks. Võimaluse korral tuleks seda konsulteerida trükikojaga. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. PDF/X-3 kohustuslik string, mille puudumisel PDF-fail ei vasta PDF/X-i nõuetele. Soovitatav on kasutada siin dokumendi pealkirja. Automatic Automaatne Lossy - JPEG Kadudega - JPEG Lossless - Zip Kadudeta - Zip None Puudub Maximum Maksimaalne High Suur Medium Keskmine Low Väike Minimum Minimaalne Left Margin Vasak veeris Right Margin Parem veeris Screen / Web Ekraan / Veeb Printer Printer Grayscale Halltoonid Simple Dot Lihtne punkt Line Joon Round Ümar Ellipse Ellips Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Page Lehekülg No Script Skript puudub InfoString Infostring No Effect Efekt puudub Blinds Segunemine Box Kast Dissolve Hägunemine Glitter Sädelus Split Lõhkumine Wipe Pühkimine Push Eestlükkamine Cover Katmine Uncover Nähtavale toomine Fade Hajumine Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Fontide põimimine PDF-faili. Põimitud fondid aitavad säilitada dokumendi kujunduse ja välimuse. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Lülitab sisse esitlusefektid, mida saab kasutada Adobe&#174; Reader&#174; ja teiste PDF-näitajate korral, mis toetavad täisekraanirežiimi. Show page previews of each page listed above. Kõigi ülalolevate lehekülgede eelvaatluse näitamine. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Aeg, mille jooksul lehekülge näidatakse enne esitluse alustamist. 0 tähendab lehekülgede automaatse ülemineku keelamist. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Efekti esitamise aeg. Lühem aeg kiirendab efekti esitamist, pikem aeglustab. Show the document in single page mode Dokumendi kuvamine üheleherežiimis Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Dokumendi kuvamine üheleherežiimis, kus lehti näidatakse järjepidevalt nagu kirjarullis Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on vasakul Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Dokumendi kuvamine kaheleherežiimis, kus esimene lehekülg on paremal Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Näitaja vaikeväärtuste või kasutaja määrangute kasutamine, kui need erinevad näitaja vaikeväärtustest Enables viewing the document in full screen Võimaldab näha dokumenti täisekraanirežiimis Display the bookmarks upon opening Järjehoidjate näitamine avamisel Display the page thumbnails upon opening Lehe pisipiltide näitamine avaminel Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Kihtide näitamise pealesundimine. Mõttekas ainult PDF 1.5+ korral. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Valimise ja muude muutmisvõimalustega tööriistariba peitmine Mark Length: Mark Offset: Length of crop marks Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Create a range of pages Embedding mode: Embed or Subset Outline All Fonts Do Not Embed Fonts to Subset Subset All Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. DPI (Dots Per Inch) for image export Choose a password for users to be able to read your PDF Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Type of the display effect Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Starting position for the box and split effects Direction of the glitter or wipe effects Apply the selected effect to all pages Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF PDF/X Output Intent PDF/X-3 väljundviis Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Prefs_PageSizes Page Sizes Lehekülje suurused Available Sizes Saadaolevad suurused Active Sizes Aktiivsed suurused Prefs_Paths Paths Asukohad Documents: Dokumendid: &Change... &Muuda... Alt+C Alt+C Color Profiles: Värviprofiilid: C&hange... M&uuda... Alt+H Alt+H Scripts: Skriptid: Ch&ange... Muu&da... Alt+A Alt+A Document Templates: Dokumendimallid: Cha&nge... Muud&a... Alt+N Alt+N Default documents directory Dokumentide vaikimisi kataloog Default Scripter scripts directory Skriptija vaikimisi skriptide kataloog Additional directory for document templates Täiendav dokumendimallide kataloog Choose a Directory Kataloogi valik Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Prefs_Plugins Plugins Pluginad Plugin Plugin How to run Käivitamine Type Tüüp Load it? Laaditav? Plugin ID Plugina ID File Fail You need to restart the application to apply the changes. Muudatuste rakendamiseks tuleb rakendus uuesti käivitada. Prefs_PreflightVerifier Preflight Verifier Trükieelne kontroll Show pages without errors Vigadeta lehekülgede näitamine Show errors for items on layers that will not print Elementide vigade näitamine mittetrükitavatel kihtidel Profile Setup Profiili seadistused Output Profile: Väljundprofiil: Add New Profile Lisa uus profiil Remove Profile Eemalda profiil Profile Options Profiili valikud Ignore all errors Kõigi vigade eiramine Automatic check before printing or exporting Automaatne kontroll enne trükkimist või eksportimist Check for missing glyphs Puuduvate glüüfide kontroll Check for items not on a page Leheküljel mitteasuvate elementide kontroll Check for overflow in text frames Tekstikastide ülejooksmise kontroll Check for used transparencies Läbipaistvuse kontroll Check for missing images Puuduvate piltide kontroll Check image resolution Piltide lahutuse kontroll Minimum Resolution: Minimaalne lahutus: dpi dpi Maximum Resolution: Maksimaalne lahutus: Check for placed PDF files Põimitud PDF-failide kontroll Check for GIF images GIF-piltide kontroll Check for PDF Annotations and Fields PDF-i annotatsioonide ja väljade kontroll Check for Visible/Printable mismatch in layers Kihtide nähtavuse ja trükkimise ebakõlade kontroll Ignore non-printable layers Mittetrükitavate kihtide eiramine Check for part filled image frames Check for empty text frames Check if applied master page location is the same as each page's location Prefs_Printer Printing Trükkimine Destination Sihtkoht Alternative Printer Command Alternatiivne trükkimiskäsk Command: Käsk: General Options Üldised valikud Output: Väljund: Normal Normaalne Separations Värvilahutused Include PDF Annotations and Links PDF-i annotatsioonide ja linkide kaasamine Page Lehekülg Mirror Page(s) Horizontally Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) Vertically Lehekülgede peegeldamine püstiselt Set Media Size Andmekandja suuruse määramine Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi Color Värv Apply Under Color Removal Alusvärvi eemaldamine (UCR) Convert Spot Colors to Process Colors Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks PostScript PostScript Level 1 Tase 1 Level 2 Tase 2 Level 3 Tase 3 Print In: Trükkimine: Color (If Available) Värvitrükk (kui võimalik) Grayscale Halltoonid Marks and Bleeds Märgid ja lõikevaru Crop Marks Lõikemärgid Bleed Marks Lõikevaru märgid Registration Marks Kokkutrükimärgid Color Bars Värviribad Offset: Nihe: Bleed Settings Lõikevaru seadistused Do not show objects outside the margins on the printed page Trükitava lehekülje veeristest väljapoole jäävaid objekte ei näidata Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Alternatiivse trükkimishalduri (nt. kprinter või gtklp) kasutamine täiendavate trükkimisvalikute huvides A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Võimalus lülitada välja mõningad tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halli toonid ning kasutada selle asemel musta. UCR mõjutab kõige rohkem piltide neid osi, kus valitsevad neutraalsed ja/või tumedad toonid, mis on suhteliselt lähedal hallile. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab üleküllastuse võimalust CMY-värvides. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada. File Fail Length: Pikkus: This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. See võimaldab vahetult määrata PostScript-faili trükimaterjali suuruse. Pole soovitatav, kui seda ei nõua just trükikoda. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. Prefs_Scrapbook Scrapbook Visandimapp Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Kopeeritud elemendid saadetakse automaatselt visandimappi Keep Copied Items Permanently Across Sessions Kopeeritud elemendid säilitatakse ka seansside vahel Write Item Previews to the Scrapbook Directory Elementide eelvaatluste kirjutamine visandimapi kataloogi Number of Copied Items to Keep in Scrapbook Visandimapis hoitavate kopeeritud elementide arv: This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook See lubab kopeeritud elemente püsivalt visandimapis alal hoida. Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory Loodud visandimapi eelvaatluste salvestamine visandimapi kataloogis The minimum number is 1; the maximum is 100 Miinimum on 1, maksimum 100 This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. Prefs_Scripter Scripter Skriptija Extensions Laiendid Enable Extension Scripts Laiendiskriptide lubamine Startup Script: Käivitusskript: Change... Muuda... Console Konsool Base Texts: Baastekstid: Comments: Kommentaarid: Keywords: Võtmesõnad: Signs: Märgid: Errors: Vead: Strings: Stringid: Numbers: Arvud: Locate Startup Script Käivitusskripti asukoht Prefs_ShortWords Save Salvesta Reset Lähtesta User settings Kasutaja seadistus System wide configuration Süsteemne seadistus Short Words Lühendid User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Kasutaja seadistus on juba olemas. Kas tõesti see üle kirjutada? Cannot write file %1. Faili %1 kirjutamine nurjus. User settings saved Kasutaja seadistus salvestatud System wide configuration reloaded Süsteemne seadistus uuesti laaditud Cannot open file %1 Faili %1 avamine nurjus Prefs_Spelling Spelling Installed Spelling Dictionaries Downloadable Spelling Dictionaries Refresh Downloadable List Download Selected Dictionaries Language Keel Code Location Installed Download Downloading Prefs_TableOfContents Table of Contents Sisukord &Add Lis&a Alt+A Alt+A &Delete K&ustuta Alt+D Alt+D Properties Omadused Item Attribute Name: Elemendi atribuudi nimi: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Elemendi atribuut, mis kehtestatakse kastidele kirjete loomise alusena Destination Frame: Sihtkast: The frame the table of contents will be placed into Kast, kuhu sisukord paigutatakse Page Number Placement: Leheküljenumbri asukoht: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Kirjete leheküljenumbrid võib asetada rea lõppu, algusesse või jätta üldse näitamata Paragraph Style: Lõigustiil: The paragraph style used for the entry lines Kirjeridade lõigustiil Include frames that are set to not print as well Kastide kaasamine, mida ei trükita List Non-Printing Entries Mittetrükitavate kirjete kaasamine Beginning Alguses End Lõpus Not Shown Ei näidata Table of Contents %1 Sisukord %1 Prefs_Typography Typography Tüpograafia Subscript Alaindeks Displacement: Nihe: % % Scaling: Skaala: Superscript Ülaindeks Underline Allajoonimine Line Width: Joone jämedus: Auto Automaatne Strikeout Läbikriipsutamine Small Caps Kapiteelkiri Automatic Line Spacing Automaatne reavahe Line Spacing: Reavahe: Displacement below the baseline of the normal font on a line Fondi nihe allapoole rea alusjoone suhtes Relative size of the subscript compared to the normal font Alaindeksi suurus normaalse fondi suhtes Displacement above the baseline of the font on a line Fondi nihe ülespoole rea alusjoone suhtes Relative size of the superscript compared to the normal font Ülaindeksi suurus normaalse fondi suhtes Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Nihe allapoole rea alusjoone suhtes fondi alapikendi protsendina Line width expressed as a percentage of the font size Joone jämedus protsendina fondi suuruse suhtes Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Nihe ülespoole rea alusjoone suhtes fondi ülapikendi protsendina Relative size of the small caps font compared to the normal font Kapiteelkirja suurus normaalse fondi suhtes Percentage increase over the font size for the line spacing Reavahe suurendamise protsent sõltuvalt fondi suurusest Prefs_UserInterface User Interface Kasutajaliides Main Window Peaaken Appearance Välimus &Language: &Keel: &Theme: &Teema: Use Small Widgets on Palettes Väiksemate vidinate kasutamine palettides Use Tabs for Documents Dokumendid eraldi kaartidel &Recent Documents: V&iimati kasutatud dokumente: Font Sizes Fontide suurused &Menus: &Menüüd: pt pt &Palettes: &Paletid: Story Editor Looredaktor Font: Font: Use Smart Text Selection Nutikas teksti valimine Interactivity Interaktiivsus Time before resize or move starts: Ooteaeg enne liigutamise või suuruse muutmise alustamist: ms ms &Wheel Jump: &Hiireratas kerib: Start Up Käivitamine Show Splashscreen Käivitusekraani näitamine Show Startup Dialog Käivitusdialoogi näitamine Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Akna dekoratsioonide ja välimuse vaikeväärtus. Scribus kasutab kõiki saadaolevaid KDE või Qt teemasid, kui Qt on seadistatud leidma KDE pluginaid. Number of recently edited documents to show in the File menu Menüüs Fail näidatavate viimati kasutatud dokumentide arv Default font size for the menus and windows Menüüde ja akende fondi vaikesuurus Default font size for the tool windows Tööriistaakende fondi vaikesuurus Time before resize or move starts allows for a slight delay between when you click and the operation happens to avoid unintended moves. This can be helpful when dealing with mouse sensitivity settings or accessibility issues related to ergonomic mice, touch pads or moveability of the wrists and hands. Background Color: Icon Set: Choose the default icon set Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart. Number of lines Scribus will scroll for each "notch" of the mouse wheel The default behavior when double-clicking on a word is to select the word and the first following space. Smart selection will select only the word, without the following space. PresetLayout Magazine Ajakiri Fibonacci Fibonacci Golden Mean Kuldne keskmine Nine Parts Üheksa osa Gutenberg Gutenberg None layout type Puudub When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Kui oled valinud mõne muu dokumendi kujunduse kui üheleheküljelise, saab siin valida eelmääratud kujunduse. 'Puudub' jätab veerised puutumata, Gutenberg kehtestab klassikalised veerised, 'Ajakiri' määrab kõigile veeristele sama väärtuse. Aluseks võetakse vasaku/sisemise veerise väärtus. PrintDialog File Fail All Kõik Cyan Tsüaan Magenta Magenta Yellow Kollane Black Must Print Current Pa&ge &Aktiivne lehekülg Print Normal Harilik trükk PostScript Files (*.ps);;All Files (*) PostScript-failid (*.ps);;Kõik failid (*) Failed to retrieve printer settings Printeri seadistuste hankimine nurjus Inside: Sisemine: Outside: Välimine: Save As Salvestamine PrintDialogBase Setup Printer Printeri seadistused Print Destination Trükkimise sihtkoht &Options... &Valikud... &File: &Fail: C&hange... &Muuda... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Alternatiivse trükkimishalduri (nt. kprinter või gtklp) kasutamine täiendavate trükkimisvalikute huvides A&lternative Printer Command Al&ternatiivne trükkimiskäsk Co&mmand: Kä&sk: Range Vahemik Print &All &Kõik N&umber of Copies: Koo&piate arv: Print Current Pa&ge &Aktiivne lehekülg Print &Range T&rükkimisvahemik Options Valikud Print Normal Harilik trükk Print Separations Trükkimine separeeritult Print in Color if Available Värvitrükk (kui võimalik) Print in Grayscale Halltoonides trükk Advanced Options Muud valikud Page Lehekülg Mirror Page(s) Horizontal Lehekülgede peegeldamine rõhtsalt Mirror Page(s) Vertical Lehekülgede peegeldamine püstiselt Set Media Size Trükimaterjali suuruse määramine Color Värv Apply Under Color Removal Alusvärvi eemaldamine (UCR) Convert Spot Colors to Process Colors Spot-värvide teisendamine protsessvärvideks Marks Märgid This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Loob PDF-is lõikemärgid, mis näitavad, kust tuleb paber lõigata pärast trükkimist Crop Marks Lõikemärgid Add registration marks which are added to each separation Kokkutrükimärkide lisamine igale lahutusele Registration Marks Kokkutrükimärgid This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Lõikevaru märkide loomine, mille tähiseks on _ . _ ja mis näitavad lõikevaru piiri Bleed Marks Lõikevaru märgid Add color calibration bars Värvikalibratsiooni ribade lisamine Color Bars Värviribad Offset: Nihe: Indicate the distance offset for the registration marks Näitab kokkutrükimärkide nihutamise ulatust Bleeds Lõikevaru Top: Ülal: Distance for bleed from the top of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje ülaservas Left: Vasakul: Distance for bleed from the right of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje paremas servas Bottom: All: Distance for bleed from the bottom of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje allservas Right: Paremal: Distance for bleed from the left of the physical page Lõikevaru füüsilise lehekülje vasakus servas Use the existing bleed settings from the document preferences Dokumendi seadistustes määratud lõikevaru määrangute kasutamine Use Document Bleeds Dokumendi lõikevaru määrangute kasutamine Preview... Eelvaatlus... &Print &Trüki Cancel Loobu Include PDF Annotations and Links PDF-i annotatsioonide ja linkide kaasamine This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. See võimaldab vahetult määrata PostScript-faili trükimaterjali suuruse. Pole soovitatav, kui seda ei nõua just trükikoda. Clip to Printer Margins Kärpimine printeri veeriste järgi <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>Asendab tsüaanist, kollasest ja magentast koosnevad halltoonid mustaga. UCR mõjutab eelkõige piltide neid osi, kus on valitsevad neutraalsed või hallilähedased tumedad toonid. Selle valiku kasutamisel võib paraneda mõningate piltide trükikvaliteet, kuid alati tuleb seda katse-eksituse meetodil ise järele proovida. UCR vähendab CMY värvide üleküllastuse võimalust.</qt> <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> <qt>Sisselülitamisel teisendatakse spot-värvid komposiitvärvideks. Kui sa ei kavatse just saata trükikotta spot-värve, on mõttekas see sisse lülitada.</qt> Length: Pikkus: Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. PropertiesPalette Properties Omadused X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Kujund &Text &Tekst &Image P&ilt &Line &Joon &Colors &Värvid &Group &Rühmitamine &Transparency Lä&bipaistvus T&able Drop Shadow PropertiesPalette_GroupBase Shape Vorm ... ... &Edit... &Muuda... Disabled Keelatud Use &Bounding Box Üm&britsev ristkülik &Use Contour Line Kont&uurjoon Use Image Clip Path Pildi lõikejoon Transparency Läbipaistvus Fill Rule Täitmise reegel Text &Flow Around Frame Teksti&voog ümber kasti Disable text flow from lower frames around object Alumiste kastide teksti kulgemine ümber objekti keelatakse Use the frame shape for text flow of text frames below the object Use Frame &Shape Ku&jund <qt>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object</qt> <qt>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object.</qt> <qt>Use the clipping path of the image</qt> <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Paaris-paaritu <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Mittenull Group clips Contents When the group's bounding frame has been edited, clip the contents of the page items to the edited bounding frame PropertiesPalette_Image Auto Automaatne Perceptual Pertseptuaalne Relative Colorimetric Suhteline kolorimeetriline Saturation Küllastus Absolute Colorimetric Absoluutne kolorimeetriline Global Automatic Automaatne Lossy - JPEG Kadudega - JPEG Lossless - Zip Kadudeta - Zip None Puudub Maximum Maksimaalne High Suur Medium Keskmine Low Väike Minimum Minimaalne % % pt pt &To Frame Size PropertiesPalette_ImageBase Rotation: Pööramine: &Page Number: Lehekülje&number: &X-Pos: &X-asukoht: Horizontal offset of image within frame Pildi rõhtsuunaline nihe kastis &Y-Pos: &Y-asukoht: Vertical offset of image within frame Pildi püstsuunaline nihe kastis Auto Automaatne Scaling Skaleerimine X-Sc&ale: X-sk&aala: Resize the image horizontally Pildi suuruse muutmine rõhtsuunas Y-Scal&e: Y-s&kaala: Resize the image vertically Pildi suuruse muutmine püstsuunas Keep the X and Y scaling the same X- ja Y-skaala hoitakse võrdsena ... ... Actual X-DPI: Tegelik X-DPI: Effective horizontal DPI of the image after scaling Pildi näiv rõhtsuunas DPI pärast skaleerimist Actual Y-DPI: Tegelik Y-DPI: Effective vertical DPI of the image after scaling Pildi näiv püstsuunas DPI pärast skaleerimist Allow the image to be a different size to the frame Võimaldab pildil olla kastist erineva suurusega &Free Scaling &Vaba skaleerimine Use image proportions rather than those of the frame Kasti proportsioonide asemel kasutatakse pildi proportsioone Make the image fit within the size of the frame Pilt sobitatakse kasti suurusega &To Frame Size Input Profile: Sisendprofiil: Source profile of the image Pildi lähteprofiil Rendering Intent: Renderdamisviis: Rendering intent for the image Pildi renderdamisviis Proportional Proportsionaalne Color Management Värvihaldus PDF Compression Method: Compression method used in PDF export for the image Quality: Compression quality used in PDF export for the image Image Effects Pildiefektid Extended Properties PropertiesPalette_Line Custom Kohandatud No Style Stiil puudub Left Point Vasak ots End Points Otspunktid &Basepoint: &Baaspunkt: T&ype of Line: &Joone tüüp: Start Arrow: Algusnool: End Arrow: Lõppnool: Scaling: Skaala: Line &Width: J&oone jämedus: Ed&ges: Nu&rgad: Miter Join Nurkühendus Bevel Join Längühendus Round Join Ümarühendus Flat Cap Lameots Square Cap Ruutots Round Cap Ümarots &Endings: &Otsad: % % pt pt Hairline Juusjoon Change settings for left or end points Vasaku või otspunktide seadistuste muutmine Pattern of line Joone muster Thickness of line Joone jämedus Type of line joins Jooneühenduste tüüp Type of line end Jooneotste tüüp Line style of current object Aktiivse objekti joonestiil Arrow head style for start of line Joone alguse nooleotsa stiil Arrow head style for end of line Joone lõpu nooleotsa stiil Arrow head scale for start of line Arrow head scale for end of line PropertiesPalette_LineBase &Basepoint: &Baaspunkt: T&ype of Line: &Joone tüüp: Start Arrow: Algusnool: Scaling: Skaala: End Arrow: Lõppnool: Line &Width: J&oone jämedus: Hairline Juusjoon Ed&ges: Nu&rgad: &Endings: &Otsad: PropertiesPalette_Shadow X-Offset: Y-Offset: Blur: Color: Värv: Shade: Varjund: Opacity: Läbipaistmatus: Blendmode: Has Drop Shadow Black Must Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Multiply Korrutamine Screen Ekraan Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Exclusion Väljajätmine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Hue Toon Saturation Küllastus Color Värv Luminosity Valgsus Content covers Drop Shadow Inherit Object Transparency PropertiesPalette_ShadowBase Object has a drop shadow X-Offset: Y-Offset: Color: Värv: Shade: Varjund: Opacity: Läbipaistmatus: % % Blendmode: Normal Normaalne Darken Tumendamine Lighten Helendamine Multiply Korrutamine Screen Ekraan Overlay Ülekatmine Hard Light Külm valgus Soft Light Soe valgus Difference Lahutamine Exclusion Väljajätmine Color Dodge Värvi helestamine Color Burn Värvi tumestamine Hue Toon Saturation Küllastus Color Värv Luminosity Valgsus Blur: px px PropertiesPalette_ShapeBase Shape Vorm Choose the shape of frame... Vali kasti kuju... ... ... &Edit... &Muuda... Disabled Keelatud R&ound Corners: Set radius of corner rounding Määra nurkade ümardamise raadius Text &Flow Around Frame Teksti&voog ümber kasti Use Frame &Shape Ku&jund Use &Bounding Box Üm&britsev ristkülik &Use Contour Line Kont&uurjoon Use Image Clip Path Pildi lõikejoon Fill Rule Täitmise reegel <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Paaris-paaritu <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Mittenull PropertiesPalette_Table Cell style of currently selected cell Table style of currently selected table Remove Direct Cell Formatting Remove Direct Table Formatting PropertiesPalette_TableBase Borders Width: Laius: Color: Värv: Type: Tüüp: Shade: Varjund: % % Fill Styles Table Cells PropertiesPalette_Text First Line Offset Esimese rea kõrgus Optical Margins Optilised veerised Advanced Settings Muud seadistused Path Text Properties Vektorjoone teksti omadused Auto Automaatne Baseline Alusjoon Paragraph St&yle: Lõigust&iil: Character St&yle: Märgist&iil: Fixed Linespacing Fikseeritud reavahe Automatic Linespacing Automaatne reavahe Align to Baseline Grid Joondamine alusjoontele pt pt Font Size Fondi suurus Line Spacing Reavahe Paragraph style of currently selected text or paragraph Valitud teksti või lõigu lõigustiil Character style of currently selected text or paragraph Valitud teksti või lõigu märgistiil Remove Direct Paragraph Formatting Lõigu otsevorminduse eemaldamine Remove Direct Character Formatting Märgi otsevorminduse eemaldamine Orphans and Widows Color && Effects Columns && Text Distances Paragraph Effects Select the line spacing mode PropertiesPalette_XYZ &X-Pos: &X-asukoht: &Y-Pos: &Y-asukoht: &Height: &Kõrgus: &X1: &X1: X&2: X&2: Y&1: Y&1: &Y2: &Y2: &Width: &Laius: Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Nimi "%1" ei ole unikaalne.<br/>Palun vali mõni muu nimi. Properties Omadused pt pt PropertiesPalette_XYZBase Name Nimi Name of selected object Valitud objekti nimi Geometry Geomeetria &X-Pos: &X-asukoht: Horizontal position of current basepoint Aktiivse baaspunkti asukoht rõhtteljel &Width: &Laius: &Y-Pos: &Y-asukoht: Vertical position of current basepoint Aktiivse baaspunkti asukoht püstteljel Width of current selection &Height: &Kõrgus: Height of current selection &Rotation: Pöö&ramine: Rotation of object at current basepoint Objekti pööramine aktiivse baaspunkti suhtes Point from which measurements or rotation angles are referenced Punkt, millest arvestatakse mõõte või pööramisnurka Basepoint: Baaspunkt: Keep the aspect ratio Säilitatakse proportsioon ... ... Level Tase Move one level up Liiguta üks tase ettepoole Move one level down Liiguta üks tase tahapoole Move to front Liiguta kõige ette Move to back Liiguta kõige taha Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom 0 270° {0?} Group the selected objects Valitud objektide rühmitamine Ungroup the selected group Valitud grupi lõhkumine Flip horizontally Peegeldamine rõhtsalt Flip vertically Peegeldamine püstiselt Lock or unlock the object Lukusta objekt või eemalda lukustus Enable or disable exporting of the object Objekti eksportimise lubamine või keelamine Lock or unlock the size of the object Lukusta objekti suurus või eemalda lukustus PropertyWidget_Advanced Word Tracking Sõnade koondamine Min: Min: Norm: Norm: Glyph Extension Glüüfi laiendamine Max: Maks: % % Offset to baseline of characters Nihe märkide alusjoone suhtes Manual Tracking Märkide koondamine Scaling width of characters Märkide skaleerimislaius Scaling height of characters Märkide skaleerimiskõrgus Minimal width of spaces between words Sõnadevahelise ruumi miinimumsuurus Normal width of spaces between words Sõnadevahelise ruumi normaalne suurus Minimal shrinkage of glyphs for justification Glüüfi minimaalne kokkusurumine joonduseks Maximal extension of glyphs for justification Glüüfi maksimaalne laiendamine joonduseks PropertyWidget_AdvancedBase Frame Kast Word Spacing Min: Min: Max: Maks: Glyph Extension Glüüfi laiendamine PropertyWidget_Distance Colu&mns: V&eergude arv: Vertical Alignment: Gap: Vahe: Width: Laius: To&p: Ü&lal: &Bottom: &All: &Left: &Vasakul: &Right: &Paremal: T&abulators... &Tabeldusmärgid... pt pt Number of columns in text frame Veergude arv tekstikastis Switches between Gap or Column width Vahe või veerulaiuse lülitamine Distance between columns Veergude vahe Distance of text from top of frame Teksti kaugus kasti ülaservast Distance of text from bottom of frame Teksti kaugus kasti alaservast Distance of text from left of frame Teksti kaugus kasti vasakust servast Distance of text from right of frame Teksti kaugus kasti paremast servast Edit tab settings of text frame... Muuda tekstikasti tabeldusmärke... Column width Veeru laius Top Middle Keskmine Bottom PropertyWidget_DistanceBase Frame Kast Colu&mns: V&eergude arv: Gap: Vahe: Width: Laius: To&p: Ü&lal: &Bottom: &All: &Left: &Vasakul: &Right: &Paremal: T&abulators... &Tabeldusmärgid... Vertical Alignment Top Middle Keskmine Bottom PropertyWidget_DropCap Use Drop Caps Drop Caps lines