Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
6769 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 13
 
14
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
15
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
16
itzuliko luke.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
20
 
21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
27
</source>
15354 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
12918 cbradney 29
 
30
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
31
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
32
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
33
 
34
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
35
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
36
</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
15354 cbradney 49
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
12918 cbradney 50
 
51
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
52
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
53
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
54
 
55
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
56
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
57
</translation>
58
  </message>
59
  <message>
60
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
61
 
62
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
63
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
64
Color components should be in the range from 0 to 255.
65
 
66
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
67
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
68
</source>
15099 cbradney 69
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
12918 cbradney 70
 
71
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
72
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
73
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
74
 
75
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
76
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
77
</translation>
78
  </message>
79
  <message>
80
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
81
 
82
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
83
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
84
&quot;None&quot; - transparent.
85
 
86
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
87
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
88
 
89
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
90
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
91
</source>
15354 cbradney 92
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
12918 cbradney 93
 
94
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
95
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
96
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
97
 
98
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
99
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
100
izango.
101
 
102
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
103
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
106
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
107
 
108
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
109
 
110
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
111
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
112
</source>
15354 cbradney 113
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
12918 cbradney 114
 
115
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
116
 
117
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
118
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
119
 
120
</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
124
 
125
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
126
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
127
Returns true if a new document was created.
128
</source>
15354 cbradney 129
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
12918 cbradney 130
 
131
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
132
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
133
dokumentu bat sortzean.</translation>
134
  </message>
135
  <message>
136
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
137
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
138
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
139
 
140
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
141
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
142
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
143
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
144
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
145
 
146
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
147
at 1.
148
 
149
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
150
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
151
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
152
can be binary-ORed with button constants:
153
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
154
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
155
 
156
Usage examples:
157
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
158
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
159
          ICON_ERROR)
160
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
161
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
162
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
163
 
164
Defined button and icon constants:
165
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
166
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
167
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
168
</source>
15354 cbradney 169
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
12918 cbradney 170
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
171
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
172
 
173
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
174
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
175
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
176
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
177
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
178
sinpleak eduki ditzake.
179
 
180
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
181
1 balioarekin hasten dira.
182
 
183
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
184
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
185
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
186
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
187
 
188
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
189
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
190
 
191
Adibideak:
192
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
193
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
194
          ICON_ERROR)
195
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
196
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
197
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
198
 
199
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
200
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
201
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
202
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
203
</translation>
204
  </message>
205
  <message>
206
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
207
 
208
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
209
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
210
 
211
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
212
</source>
15354 cbradney 213
    <translation type="obsolete">valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
12918 cbradney 214
 
215
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
216
bere balioa itzultzen du kate gisa.
217
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
218
balioa.
219
 
220
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
221
</translation>
222
  </message>
223
  <message>
224
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
225
 
226
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
227
style name or None when user cancels the dialog.
228
</source>
15354 cbradney 229
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; katea
12918 cbradney 230
 
231
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
232
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
233
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
234
</translation>
235
  </message>
236
  <message>
237
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
238
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
239
 
240
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
241
 
242
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
243
following meaning:
244
 
245
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
246
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
247
 
248
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
249
  margins
250
 
251
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
252
 
253
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
254
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
255
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
256
 
257
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
258
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
259
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
260
 
261
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
262
 
263
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
264
 
265
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
266
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
267
is not in points, make sure to account for this.
268
 
269
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
270
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
271
</source>
15354 cbradney 272
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
12918 cbradney 273
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
274
 
275
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
276
 
277
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
278
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
279
 
280
  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
281
      PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
282
 
283
  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
284
      adierazteko.
285
 
286
  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
287
      LANDSCAPE (horizontala).
288
 
289
  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
290
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
291
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
292
      erabiltzen dira.
293
 
294
  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
295
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
296
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
297
 
298
  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
299
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
300
 
301
  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
302
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
303
 
304
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
305
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
306
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
307
 
308
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
309
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
310
</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source>closeDoc()
314
 
315
Closes the current document without prompting to save.
316
 
317
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
318
</source>
15354 cbradney 319
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 320
 
321
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
322
 
323
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
324
</translation>
325
  </message>
326
  <message>
327
    <source>haveDoc() -&gt; bool
328
 
329
Returns true if there is a document open.
330
</source>
15354 cbradney 331
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; boolearra
12918 cbradney 332
 
333
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
334
</translation>
335
  </message>
336
  <message>
337
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
338
 
339
Opens the document &quot;name&quot;.
340
 
341
May raise ScribusError if the document could not be opened.
342
</source>
15354 cbradney 343
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 344
 
345
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
346
 
347
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
348
</translation>
349
  </message>
350
  <message>
351
    <source>saveDoc()
352
 
353
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
354
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
355
save file dialog.
356
 
357
If the save fails, there is currently no way to tell.
358
</source>
15354 cbradney 359
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12918 cbradney 360
 
361
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
362
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
363
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
364
 
365
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
366
</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
370
 
371
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
372
relative path).
373
 
374
May raise ScribusError if the save fails.
375
</source>
15354 cbradney 376
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 377
 
378
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
379
erlatiboa izan daiteke).
380
 
381
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
382
</translation>
383
  </message>
384
  <message>
385
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
386
 
387
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
388
strings.
389
</source>
15354 cbradney 390
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
12918 cbradney 391
 
392
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
393
dira.
394
</translation>
395
  </message>
396
  <message>
397
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
398
 
14474 cbradney 399
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 400
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
401
constants.
402
</source>
15354 cbradney 403
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
14474 cbradney 404
 
405
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
406
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
407
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
408
  </message>
409
  <message>
12918 cbradney 410
    <source>setUnit(type)
411
 
412
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
413
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
414
 
415
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
416
</source>
15354 cbradney 417
    <translation type="obsolete">setUnit(mota)
12918 cbradney 418
 
419
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
420
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
421
 
422
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
423
</translation>
424
  </message>
425
  <message>
426
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
427
 
428
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
429
of the UNIT_* constants:
430
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
431
</source>
15354 cbradney 432
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
12918 cbradney 433
 
434
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
435
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
436
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
437
</translation>
438
  </message>
439
  <message>
440
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
441
 
442
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
443
current document.
444
</source>
15354 cbradney 445
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
12918 cbradney 446
 
447
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
448
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
449
</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
453
 
454
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
455
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
456
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
457
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
458
</source>
15354 cbradney 459
    <translation type="obsolete">setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
12918 cbradney 460
 
461
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
462
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
463
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
464
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
465
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
466
orrialdea eskuinean egoteko.
467
</translation>
468
  </message>
469
  <message>
470
    <source>closeMasterPage()
471
 
472
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
473
to normal. Begin editing with editMasterPage().
474
</source>
15354 cbradney 475
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
12918 cbradney 476
 
477
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
478
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
479
</translation>
480
  </message>
481
  <message>
482
    <source>masterPageNames()
483
 
484
Returns a list of the names of all master pages in the document.
485
</source>
15354 cbradney 486
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
12918 cbradney 487
 
488
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
489
</translation>
490
  </message>
491
  <message>
492
    <source>editMasterPage(pageName)
493
 
494
Enables master page editing and opens the named master page
495
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
496
</source>
15354 cbradney 497
    <translation type="obsolete">editMasterPage(orriIzena)
12918 cbradney 498
 
499
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
500
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
501
</translation>
502
  </message>
503
  <message>
504
    <source>createMasterPage(pageName)
505
 
506
Creates a new master page named pageName and opens it for
507
editing.
508
</source>
15354 cbradney 509
    <translation type="obsolete">createMasterPage(orriIzena)
12918 cbradney 510
 
511
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
512
editatzeko.
513
</translation>
514
  </message>
515
  <message>
516
    <source>deleteMasterPage(pageName)
517
 
518
Delete the named master page.
519
</source>
15354 cbradney 520
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(orriIzena)
12918 cbradney 521
 
522
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
523
</translation>
524
  </message>
525
  <message>
526
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
527
 
528
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
529
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
530
</source>
15354 cbradney 531
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 532
 
533
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
534
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
535
  </message>
536
  <message>
537
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
538
 
539
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
540
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
541
</source>
15354 cbradney 542
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 543
 
544
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
545
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
546
</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
550
 
551
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
552
is not given the currently selected Item is used.
553
</source>
15354 cbradney 554
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 555
 
556
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
557
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
558
</translation>
559
  </message>
560
  <message>
561
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
562
 
563
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
564
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
565
</source>
15354 cbradney 566
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 567
 
568
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
569
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
570
</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
574
 
575
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
576
currently selected item is used. The cap types are:
577
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
578
</source>
15354 cbradney 579
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
12918 cbradney 580
 
581
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
582
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
583
Txanoen motak honakoak dira:
584
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
585
</translation>
586
  </message>
587
  <message>
588
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
589
 
590
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
591
currently selected item is used. Line style constants are:
592
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
593
</source>
15354 cbradney 594
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
12918 cbradney 595
 
596
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
597
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
598
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
599
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
600
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
601
</translation>
602
  </message>
603
  <message>
604
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
605
 
606
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
607
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
608
</source>
15354 cbradney 609
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 610
 
611
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
612
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
613
</translation>
614
  </message>
615
  <message>
616
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
617
 
618
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
619
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
620
</source>
15354 cbradney 621
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 622
 
623
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
624
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
625
</translation>
626
  </message>
627
  <message>
628
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
629
 
630
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
631
given the currently selected item is used.
632
</source>
15354 cbradney 633
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 634
 
635
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
636
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
637
</translation>
638
  </message>
639
  <message>
640
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
641
 
642
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
643
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
644
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
645
for reference.
646
</source>
15354 cbradney 647
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
12918 cbradney 648
 
649
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
650
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
651
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
652
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
653
</translation>
654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
657
 
658
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
659
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
660
is used.
661
</source>
15354 cbradney 662
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 663
 
664
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
665
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
666
hautatutako elementua erabiliko da.
667
</translation>
668
  </message>
669
  <message>
670
    <source>getAllObjects() -&gt; list
671
 
672
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
673
</source>
15354 cbradney 674
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 675
 
676
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
677
</translation>
678
  </message>
679
  <message>
680
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
681
 
682
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
683
for details of arguments.
684
 
685
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
686
</source>
15354 cbradney 687
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
12918 cbradney 688
 
689
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
690
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
691
 
692
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
693
</translation>
694
  </message>
695
  <message>
696
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
697
 
698
Return a list of property names supported by `object&apos;.
699
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
700
by parent classes as well.
701
</source>
15354 cbradney 702
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
12918 cbradney 703
 
704
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
705
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
706
propietateak ere itzultzen ditu.
707
</translation>
708
  </message>
709
  <message>
710
    <source>getProperty(object, property)
711
 
712
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
713
 
714
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
715
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
716
C++ QObject instance.
717
 
718
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
719
to look up on `object&apos;.
720
 
721
The return value varies depending on the type of the property.
722
</source>
15354 cbradney 723
    <translation type="obsolete">getProperty(objektua, propietatea)
12918 cbradney 724
 
725
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
726
 
727
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
728
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
729
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
730
 
731
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
732
propietatearen izen da.
733
 
734
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
735
</translation>
736
  </message>
737
  <message>
738
    <source>setProperty(object, property, value)
739
 
740
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
741
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
742
also be raised if the underlying setter fails.
743
 
744
See getProperty() for more information.
745
</source>
15354 cbradney 746
    <translation type="obsolete">setProperty(objektua, propietatea, balioa)
12918 cbradney 747
 
748
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
749
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
750
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
751
huts egiten badu.
752
 
753
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
754
</translation>
755
  </message>
756
  <message>
757
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
758
 
759
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
760
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
761
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
762
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
763
</source>
15354 cbradney 764
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 765
 
766
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
767
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
768
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
769
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
770
</translation>
771
  </message>
772
  <message>
773
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
774
 
775
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
776
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
777
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
778
belongs to a group, the whole group is moved.
779
</source>
15354 cbradney 780
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 781
 
782
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
783
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
784
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
785
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
786
</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
790
 
791
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
792
is not given the currently selected item is used.
793
</source>
15354 cbradney 794
    <translation type="obsolete">sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 795
 
796
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
797
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
798
</translation>
799
  </message>
800
  <message>
801
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
802
 
803
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
804
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
805
second selected Object and so on.
806
</source>
15354 cbradney 807
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
12918 cbradney 808
 
809
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
810
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
811
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
812
</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>selectionCount() -&gt; integer
816
 
817
Returns the number of selected objects.
818
</source>
15354 cbradney 819
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; osokoa
12918 cbradney 820
 
821
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
822
</translation>
823
  </message>
824
  <message>
825
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
826
 
827
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
828
</source>
15354 cbradney 829
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 830
 
831
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
832
</translation>
833
  </message>
834
  <message>
835
    <source>deselectAll()
836
 
837
Deselects all objects in the whole document.
838
</source>
15354 cbradney 839
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 840
 
841
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
842
</translation>
843
  </message>
844
  <message>
845
    <source>groupObjects(list)
846
 
847
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
848
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
849
items are used.
850
</source>
14747 cbradney 851
    <translation type="obsolete">groupObjects(zerrenda)
12918 cbradney 852
 
853
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
854
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
855
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
856
</translation>
857
  </message>
858
  <message>
859
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
860
 
861
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 862
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 863
 
864
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
865
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
866
  </message>
867
  <message>
868
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
869
 
870
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
871
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
872
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
873
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
874
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
875
 
876
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
877
</source>
15354 cbradney 878
    <translation type="obsolete">scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 879
 
880
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
881
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
882
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
883
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
884
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
885
unean hautatutako elementua erabiliko da.
886
 
887
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
888
</translation>
889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
892
 
893
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
894
not given the currently selected item is used.
895
 
896
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
897
</source>
15354 cbradney 898
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 899
 
900
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
901
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
902
 
903
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
904
</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
908
 
909
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
910
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
911
means 100 %.
912
 
913
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
914
</source>
13279 cbradney 915
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 916
 
917
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
918
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
919
%100 adierazten du.
920
 
921
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
922
</translation>
923
  </message>
924
  <message>
925
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
926
 
927
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
928
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
929
if locked.
930
</source>
15354 cbradney 931
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
12918 cbradney 932
 
933
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
934
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
935
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
936
blokeatzen badu.
937
</translation>
938
  </message>
939
  <message>
940
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
941
 
942
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
943
currently selected item is used.
944
</source>
15354 cbradney 945
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
12918 cbradney 946
 
947
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
948
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
949
</translation>
950
  </message>
951
  <message>
952
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
953
 
954
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
955
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
956
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
957
 
958
May raise WrongFrameTypeError.
959
</source>
15354 cbradney 960
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
12918 cbradney 961
 
962
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
963
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
964
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
965
boolearrak dira.
966
 
967
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
968
</translation>
969
  </message>
970
  <message>
971
    <source>setRedraw(bool)
972
 
973
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
974
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
975
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
976
</source>
15354 cbradney 977
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
12918 cbradney 978
 
979
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
980
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
981
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>getFontNames() -&gt; list
985
 
986
Returns a list with the names of all available fonts.
987
</source>
15354 cbradney 988
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 989
 
990
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
991
</translation>
992
  </message>
993
  <message>
994
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
995
 
996
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
997
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
998
</source>
15354 cbradney 999
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
12918 cbradney 1000
 
1001
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
1002
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
1003
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
1004
</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1008
 
1009
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1010
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1011
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1012
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1013
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1014
 
1015
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1016
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1017
</source>
15354 cbradney 1018
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
12918 cbradney 1019
 
1020
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
1021
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
1022
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
1023
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
1024
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
1025
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
1026
JPEG, PNG eta XPM dira.
1027
 
1028
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
1029
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
1030
</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
1033
    <source>getLayers() -&gt; list
1034
 
1035
Returns a list with the names of all defined layers.
1036
</source>
15354 cbradney 1037
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 1038
 
1039
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1040
</translation>
1041
  </message>
1042
  <message>
1043
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1044
 
1045
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1046
 
1047
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1048
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1049
</source>
15354 cbradney 1050
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 1051
 
1052
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
1053
 
1054
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
1055
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1056
</translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
1059
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1060
 
1061
Returns the name of the current active layer.
1062
</source>
15354 cbradney 1063
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; katea
12918 cbradney 1064
 
1065
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1066
  </message>
1067
  <message>
1068
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1069
 
1070
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1072
 
1073
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1074
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1075
</source>
15354 cbradney 1076
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1077
 
1078
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
1079
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1080
 
1081
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1082
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1083
</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
1086
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1087
 
1088
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1089
the layer is invisible.
1090
 
1091
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1092
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1093
</source>
15354 cbradney 1094
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
12918 cbradney 1095
 
1096
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
1097
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
1098
 
1099
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1100
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1101
</translation>
1102
  </message>
1103
  <message>
1104
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1105
 
1106
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1107
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1108
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1109
 
1110
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1111
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1112
</source>
15354 cbradney 1113
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
12918 cbradney 1114
 
1115
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
1116
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
1117
inprimatzea desgaituta dagoela.
1118
 
1119
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
1120
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1121
</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
1124
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1125
 
1126
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1127
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1128
 
1129
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1130
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1131
</source>
15354 cbradney 1132
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
12918 cbradney 1133
 
1134
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
1135
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
1136
geruza bakarra izanez gero.
1137
 
1138
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1139
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>createLayer(layer)
1143
 
1144
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1145
 
1146
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1147
</source>
15354 cbradney 1148
    <translation type="obsolete">createLayer(izena)
12918 cbradney 1149
 
1150
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
1151
 
1152
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1153
</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
1156
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1157
 
1158
Returns a string with the -lang value.
1159
</source>
15354 cbradney 1160
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; katea
12918 cbradney 1161
 
1162
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
1163
</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1167
 
1168
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1169
coordinates are given in the current measurement units of the document
1170
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1171
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1172
is not given Scribus will create one for you.
1173
 
1174
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1175
</source>
15354 cbradney 1176
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1177
 
1178
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
1179
 
1180
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
1181
egonez gero.</translation>
1182
  </message>
1183
  <message>
1184
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1185
 
1186
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1187
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1188
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1189
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1190
is not given Scribus will create one for you.
1191
 
1192
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1193
</source>
15354 cbradney 1194
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1195
 
1196
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1197
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1198
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1199
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1200
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1201
dio.
1202
 
1203
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1204
</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1208
 
1209
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1210
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1211
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1212
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1213
create one for you.
1214
 
1215
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1216
</source>
15354 cbradney 1217
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1218
 
1219
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1220
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1221
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1222
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1223
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1224
dio.
1225
 
1226
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1227
</translation>
1228
  </message>
1229
  <message>
1230
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1231
 
1232
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1233
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1234
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1235
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1236
given Scribus will create one for you.
1237
 
1238
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1239
</source>
15354 cbradney 1240
    <translation type="obsolete">createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1241
 
1242
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1243
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1244
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1245
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1246
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1247
dio.
1248
 
1249
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1250
</translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1254
 
1255
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1256
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1257
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1258
object because you need this name for further access to that object. If
1259
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1260
 
1261
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1262
</source>
15354 cbradney 1263
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1264
 
1265
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
1266
bere izena itzultzen du.
1267
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1268
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1269
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1270
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1271
dio.
1272
 
1273
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1274
</translation>
1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1278
 
1279
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1280
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1281
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1282
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1283
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1284
Scribus will create one for you.
1285
 
1286
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1287
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1288
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1289
</source>
15354 cbradney 1290
    <translation type="obsolete">createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1291
 
1292
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1293
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1294
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1295
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1296
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1297
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1298
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1299
dio.
1300
 
1301
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1302
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1303
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1304
</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
1307
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1308
 
1309
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1310
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1311
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1312
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1313
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1314
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1315
identifier for the object because you need this name for further access to that
1316
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1317
 
1318
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1319
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1320
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1321
</source>
15354 cbradney 1322
    <translation type="obsolete">createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1323
 
1324
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
1325
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1326
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
1327
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
1328
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
1329
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1330
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1331
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1332
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1333
dio.
1334
 
1335
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1336
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1337
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1338
</translation>
1339
  </message>
1340
  <message>
1341
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1342
 
1343
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1344
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1345
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1346
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1347
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1348
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1349
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1350
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1351
for you.
1352
 
1353
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1354
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1355
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1356
</source>
15354 cbradney 1357
    <translation type="obsolete">createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1358
 
1359
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
1360
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1361
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1362
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
1363
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
1364
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1365
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1366
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1367
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1368
dio.
1369
 
1370
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1371
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1372
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1376
 
1377
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1378
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1379
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1380
unique identifier for the object because you need this name for further access
1381
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1382
 
1383
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1384
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1385
</source>
15354 cbradney 1386
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1387
 
1388
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
1389
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1390
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1391
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1392
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1393
dio.
1394
 
1395
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1396
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1400
 
1401
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1402
selected item is deleted.
1403
</source>
15354 cbradney 1404
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1405
 
1406
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
1407
elementua erabiliko da.
1408
</translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1412
 
1413
Test if an object with specified name really exists in the document.
1414
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1415
returns True if there is something selected.
1416
</source>
15354 cbradney 1417
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
12918 cbradney 1418
 
1419
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
1420
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
1421
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
1422
</translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
1425
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1426
 
1427
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1428
given, it&apos;s applied on the selected object.
1429
</source>
14474 cbradney 1430
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1431
 
1432
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
1433
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
1434
</translation>
1435
  </message>
1436
  <message>
1437
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1438
 
1439
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1440
</source>
15354 cbradney 1441
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 1442
 
1443
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
1444
</translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
1447
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1448
 
1449
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1450
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1451
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1452
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1453
master page for the new page.
1454
 
1455
May raise IndexError if the page number is out of range
1456
</source>
15354 cbradney 1457
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
12918 cbradney 1458
 
1459
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
1460
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
1461
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
1462
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
1463
 
1464
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
1465
</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
1468
    <source>currentPage() -&gt; integer
1469
 
1470
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1471
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1472
</source>
15354 cbradney 1473
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; osokoa
12918 cbradney 1474
 
1475
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
1476
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
1477
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
1478
</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
1481
    <source>redrawAll()
1482
 
1483
Redraws all pages.
1484
</source>
15354 cbradney 1485
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12918 cbradney 1486
 
1487
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
1488
</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1492
 
1493
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1494
 
1495
May raise ScribusError if the save failed.
1496
</source>
15354 cbradney 1497
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 1498
 
1499
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
1500
 
1501
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
1502
</translation>
1503
  </message>
1504
  <message>
1505
    <source>deletePage(nr)
1506
 
1507
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1508
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1509
page number is.
1510
 
1511
May raise IndexError if the page number is out of range
1512
</source>
15354 cbradney 1513
    <translation type="obsolete">deletePage(zbkia)
12918 cbradney 1514
 
1515
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
1516
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
1517
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
1518
 
1519
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
1520
</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>pageCount() -&gt; integer
1524
 
1525
Returns the number of pages in the document.
1526
</source>
15354 cbradney 1527
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; osokoa
12918 cbradney 1528
 
1529
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
1530
</translation>
1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>getHGuides() -&gt; list
1534
 
1535
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1536
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1537
</source>
15354 cbradney 1538
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 1539
 
1540
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
1541
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
1542
</translation>
1543
  </message>
1544
  <message>
1545
    <source>setHGuides(list)
1546
 
1547
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1548
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1549
 
1550
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1551
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1552
</source>
15354 cbradney 1553
    <translation type="obsolete">setHGuides(zerrenda)
12918 cbradney 1554
 
1555
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
1556
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
1557
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
1558
 
1559
Adibidea:
1560
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
1561
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
1562
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
1563
</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
1566
    <source>getVGuides()
1567
 
1568
See getHGuides.
1569
</source>
15354 cbradney 1570
    <translation type="obsolete">getVGuides()
12918 cbradney 1571
 
1572
Ikus getHGuides.
1573
</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
1576
    <source>setVGuides()
1577
 
1578
See setHGuides.
1579
</source>
15354 cbradney 1580
    <translation type="obsolete">setVGuides()
12918 cbradney 1581
 
1582
Ikus setHGuides.
1583
</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
1586
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1587
 
15294 cbradney 1588
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1589
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1590
</source>
1591
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tupla
1592
 
1593
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
1594
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
1595
</translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
12918 cbradney 1598
    <source>getPageItems() -&gt; list
1599
 
1600
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1601
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1602
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1603
the page...
1604
</source>
15354 cbradney 1605
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; zerrenda
12918 cbradney 1606
 
1607
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
1608
Tupla honakoa da:
1609
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
1610
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
1611
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
1612
</translation>
1613
  </message>
1614
  <message>
1615
    <source>getPageMargins()
1616
 
1617
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1618
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1619
</source>
15294 cbradney 1620
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 1621
 
1622
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
1623
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
1624
</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1628
 
1629
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1630
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1631
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1632
</source>
15354 cbradney 1633
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1634
 
1635
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
1636
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
1637
  </message>
1638
  <message>
1639
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1640
 
1641
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1642
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1643
currently selected item is used.
1644
</source>
15354 cbradney 1645
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1646
 
1647
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
1648
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
1649
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1650
</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
1653
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1654
 
1655
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1656
is not given the currently selected item is used.
1657
</source>
15354 cbradney 1658
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1659
 
1660
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
1661
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1662
</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1666
 
1667
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1668
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1669
given the currently selected item is used.
1670
 
1671
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1672
</source>
15354 cbradney 1673
    <translation type="obsolete">setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1674
 
1675
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
1676
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
1677
dago.
1678
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1679
 
1680
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
1681
</translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
1684
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1685
 
1686
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1687
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1688
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1689
is used.
1690
 
1691
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1692
</source>
15354 cbradney 1693
    <translation type="obsolete">setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1694
 
1695
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
1696
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
1697
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
1698
hautatutako elementua erabiliko da.
1699
 
1700
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1704
 
1705
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1706
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1707
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1708
</source>
15354 cbradney 1709
    <translation type="obsolete">setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1710
 
1711
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
1712
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
1713
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1714
</translation>
1715
  </message>
1716
  <message>
1717
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1718
 
1719
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1720
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1721
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1722
</source>
15354 cbradney 1723
    <translation type="obsolete">setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1724
 
1725
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
1726
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
1727
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1728
</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1732
 
1733
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1734
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1735
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1736
</source>
15354 cbradney 1737
    <translation type="obsolete">setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1738
 
1739
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
1740
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
1741
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1742
</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
1745
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1746
 
1747
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1748
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1749
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1750
Item is used.
1751
 
1752
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1753
</source>
15354 cbradney 1754
    <translation type="obsolete">setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1755
 
1756
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
1757
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
1758
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1759
 
1760
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
1761
</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
1764
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1765
 
1766
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1767
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1768
 
1769
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1770
</source>
15354 cbradney 1771
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1772
 
1773
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
1774
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1775
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1776
 
1777
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
1778
</translation>
1779
  </message>
1780
  <message>
1781
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1782
 
1783
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1784
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1785
 
1786
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1787
</source>
15354 cbradney 1788
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1789
 
1790
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
1791
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1792
 
1793
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
1794
</translation>
1795
  </message>
1796
  <message>
1797
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1798
 
1799
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1800
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1801
the selection is returned.
1802
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1803
</source>
15354 cbradney 1804
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
12918 cbradney 1805
 
1806
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
1807
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
1810
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1811
 
1812
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1813
has some text selected the value assigned to the first character
1814
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1815
selected item is used.
1816
</source>
15354 cbradney 1817
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1818
 
1819
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
1820
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
1821
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1822
</translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
1825
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1826
 
1827
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1829
</source>
15354 cbradney 1830
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 1831
 
1832
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
1833
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1834
</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1838
 
1839
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1840
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1841
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1842
selected item is used.
1843
</source>
15354 cbradney 1844
    <translation type="obsolete">getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1845
 
1846
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
1847
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
1848
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
1849
hautatutako elementua erabiliko da.
1850
</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
1853
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1854
 
1855
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1856
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1857
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1858
used.
1859
</source>
15354 cbradney 1860
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12918 cbradney 1861
 
1862
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
1863
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
1864
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
1865
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1866
 
1867
</translation>
1868
  </message>
1869
  <message>
1870
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1871
 
1872
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1873
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1874
</source>
15354 cbradney 1875
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
12918 cbradney 1876
 
1877
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
1878
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
1881
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1882
 
1883
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1884
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1885
</source>
15354 cbradney 1886
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
12918 cbradney 1887
 
1888
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
1889
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1890
</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1894
 
1895
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1896
given the currently selected item is used.
1897
</source>
15354 cbradney 1898
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 1899
 
1900
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
1901
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1902
</translation>
1903
  </message>
1904
  <message>
1905
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1906
 
1907
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1908
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1909
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1910
used.
1911
</source>
15354 cbradney 1912
    <translation type="obsolete">setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1913
 
1914
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
1915
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
1916
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
1917
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1918
</translation>
1919
  </message>
1920
  <message>
1921
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1922
 
1923
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1924
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1925
currently selected item is used.
1926
 
1927
May throw ValueError if the font cannot be found.
1928
</source>
15354 cbradney 1929
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1930
 
1931
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
1932
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
1933
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
1934
elementua erabiliko da.
1935
 
1936
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
1937
</translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
1940
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1941
 
1942
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1943
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1944
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1945
currently selected item is used.
1946
 
1947
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1948
</source>
15354 cbradney 1949
    <translation type="obsolete">setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1950
 
1951
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
1952
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
1953
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
1954
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
1955
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1956
 
1957
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
1958
</translation>
1959
  </message>
1960
  <message>
1961
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1962
 
1963
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1964
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1965
item is used.
1966
 
1967
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1968
</source>
15354 cbradney 1969
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1970
 
1971
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
1972
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
1973
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1974
 
1975
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
1976
</translation>
1977
  </message>
1978
  <message>
1979
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1980
 
1981
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1982
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1983
 
1984
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1985
</source>
15354 cbradney 1986
    <translation type="obsolete">setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 1987
 
1988
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
1989
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1990
 
1991
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
1992
gero (positiboa izan behar du).
1993
</translation>
1994
  </message>
1995
  <message>
1996
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1997
 
1998
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1999
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2000
 
2001
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2002
</source>
15354 cbradney 2003
    <translation type="obsolete">setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2004
 
2005
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
2006
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2007
 
2008
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
2009
</translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
2012
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2013
 
2014
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2015
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2016
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2017
 
2018
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2019
</source>
15354 cbradney 2020
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2021
 
2022
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
2023
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
2024
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
2025
behar da: ikus dir(scribus).
2026
 
2027
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
2028
  </message>
2029
  <message>
2030
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2031
 
2032
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2033
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2034
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2035
selected item is used.
2036
 
2037
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2038
</source>
15354 cbradney 2039
    <translation type="obsolete">selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2040
 
2041
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
2042
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
2043
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
2044
hautatutako elementua erabiliko da.
2045
 
2046
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
2047
</translation>
2048
  </message>
2049
  <message>
2050
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2051
 
2052
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2053
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2054
selected item is used.
2055
</source>
15354 cbradney 2056
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2057
 
2058
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
2059
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
2060
hautatutako elementua erabiliko da.
2061
</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2065
 
2066
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2067
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2068
given the currently selected item is used.
2069
</source>
15354 cbradney 2070
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2071
 
2072
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
2073
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
2074
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2075
</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
2078
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2079
 
2080
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2081
selected item is used.
2082
</source>
15354 cbradney 2083
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2084
 
2085
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
2086
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2087
</translation>
2088
  </message>
2089
  <message>
2090
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2091
 
2092
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2093
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2094
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2095
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2096
used.
2097
</source>
15354 cbradney 2098
    <translation type="obsolete">setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2099
 
2100
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
2101
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
2102
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
2103
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2104
</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
2107
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2108
 
2109
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2110
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2111
and must not link to or be linked from any other frames already.
2112
 
2113
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2114
</source>
15354 cbradney 2115
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
12918 cbradney 2116
 
2117
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
2118
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
2119
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
2120
 
2121
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
2122
</translation>
2123
  </message>
2124
  <message>
2125
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2126
 
2127
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2128
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2129
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2130
 
2131
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2132
</source>
15354 cbradney 2133
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
12918 cbradney 2134
 
2135
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
2136
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
2137
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
2138
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
2139
 
2140
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
2141
  </message>
2142
  <message>
2143
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
2144
 
2145
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2146
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 2147
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;izena&quot;])
12918 cbradney 2148
 
2149
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
2150
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
2153
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2154
 
2155
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2156
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2157
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2158
 
2159
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2160
</source>
15354 cbradney 2161
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
12918 cbradney 2162
 
2163
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
2164
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
2165
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
2166
guztietan burutuko du bilaketa.
2167
 
2168
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2169
</translation>
2170
  </message>
2171
  <message>
2172
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2173
 
2174
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2175
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2176
 
2177
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2178
</source>
15354 cbradney 2179
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
12918 cbradney 2180
 
2181
 
2182
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
2183
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2184
 
2185
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
2188
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2189
 
2190
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2191
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2192
</source>
15354 cbradney 2193
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
12918 cbradney 2194
 
2195
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
2196
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
2197
  </message>
2198
  <message>
2199
    <source>progressReset()
2200
 
2201
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2202
new progress bar use. See progressSet.
2203
</source>
15354 cbradney 2204
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 2205
 
2206
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
2207
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
2208
</translation>
2209
  </message>
2210
  <message>
2211
    <source>progressTotal(max)
2212
 
2213
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2214
See progressSet.
2215
</source>
15354 cbradney 2216
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 2217
 
2218
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
2219
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
2220
</translation>
2221
  </message>
2222
  <message>
2223
    <source>progressSet(nr)
2224
 
2225
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2226
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2227
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2228
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2229
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2230
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2231
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2232
</source>
15354 cbradney 2233
    <translation type="obsolete">progressSet(zbkia)
12918 cbradney 2234
 
2235
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
2236
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
2237
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
2238
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
2239
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
2240
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
2241
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
2242
oinarritutako datuak]
2243
</translation>
2244
  </message>
2245
  <message>
2246
    <source>setCursor()
2247
 
2248
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2249
</source>
15354 cbradney 2250
    <translation type="obsolete">setCursor()
12918 cbradney 2251
 
2252
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
2253
</translation>
2254
  </message>
2255
  <message>
2256
    <source>docChanged(bool)
2257
 
2258
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2259
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2260
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2261
</source>
15354 cbradney 2262
    <translation type="obsolete">docChanged(boolearra)
12918 cbradney 2263
 
2264
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
2265
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
2266
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
2267
dokumentuz aldatu denik.
2268
</translation>
2269
  </message>
2270
  <message>
2271
    <source>zoomDocument(double)
2272
 
2273
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2274
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2275
</source>
15354 cbradney 2276
    <translation type="obsolete">zoomDocument(bikoitza)
12918 cbradney 2277
 
2278
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
2279
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
2280
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
2281
  </message>
2282
</context>
2283
<context>
6654 mrdocs 2284
  <name>#</name>
1135 cbradney 2285
  <message>
6769 cbradney 2286
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2287
 
2288
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2289
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2290
the selection is returned.
2291
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2292
</source>
6769 cbradney 2293
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 2294
 
2295
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
2296
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2297
  </message>
2298
  <message>
6769 cbradney 2299
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 2300
 
2301
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2302
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2303
</source>
6769 cbradney 2304
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2305
 
2306
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
2307
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
2308
itzuliko luke.</translation>
1135 cbradney 2309
  </message>
2310
  <message>
6769 cbradney 2311
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 2312
 
2313
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2314
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2315
Returns true if a new document was created.
2316
</source>
6769 cbradney 2317
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2318
 
2319
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
2320
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
2321
dokumentu bat sortzean.</translation>
1135 cbradney 2322
  </message>
2323
  <message>
6769 cbradney 2324
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2325
 
2326
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2327
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2328
</source>
6769 cbradney 2329
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
1135 cbradney 2330
 
6654 mrdocs 2331
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
2332
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2333
  </message>
2334
  <message>
6769 cbradney 2335
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 2336
 
2337
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2338
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2339
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2340
</source>
6769 cbradney 2341
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
6654 mrdocs 2342
 
2343
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
2344
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
2345
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
1135 cbradney 2346
  </message>
2347
  <message>
6769 cbradney 2348
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2349
 
2350
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2351
coordinates are given in the current measurement units of the document
2352
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2353
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2354
is not given Scribus will create one for you.
2355
 
6769 cbradney 2356
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 2357
</source>
6769 cbradney 2358
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 2359
 
2360
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
2361
 
2362
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
2363
egonez gero.</translation>
1135 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
6769 cbradney 2366
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2367
 
2368
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2369
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
6769 cbradney 2370
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 2371
</source>
6769 cbradney 2372
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2373
 
2374
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
6769 cbradney 2375
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
1135 cbradney 2376
  </message>
2377
  <message>
6769 cbradney 2378
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 2379
 
2380
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
6769 cbradney 2381
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 2382
</source>
6769 cbradney 2383
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 2384
 
2385
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
2386
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
1135 cbradney 2387
  </message>
2388
  <message>
6769 cbradney 2389
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 2390
 
2391
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2392
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2393
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2394
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2395
master page for the new page.
2396
 
2397
May raise IndexError if the page number is out of range
2398
</source>
6769 cbradney 2399
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
6654 mrdocs 2400
 
2401
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
2402
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
2403
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
2404
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
2405
 
2406
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
2407
</translation>
3064 cbradney 2408
  </message>
2409
  <message>
6769 cbradney 2410
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 2411
 
2412
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
6769 cbradney 2413
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 2414
</source>
6769 cbradney 2415
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 2416
 
2417
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
2418
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
3064 cbradney 2419
  </message>
3824 cbradney 2420
  <message>
6769 cbradney 2421
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2422
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 2423
 
2424
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2425
following meaning:
2426
 
2427
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 2428
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2429
 
2430
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2431
margins
2432
 
2433
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2434
 
2435
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 2436
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2437
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2438
 
2439
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2440
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2441
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2442
 
2443
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
2444
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
2445
PAGE_4 is 4-fold.
2446
 
2447
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
2448
Indexed from 0 (0 = first).
2449
 
2450
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2451
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2452
is not in points, make sure to account for this.
2453
 
2454
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6654 mrdocs 2455
PAGE_4, 3)
3824 cbradney 2456
 
2457
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
2458
</source>
6769 cbradney 2459
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
2460
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2461
 
2462
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
2463
 
2464
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
6769 cbradney 2465
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib.
6654 mrdocs 2466
PAPER_A4, e.a.
2467
 
2468
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
2469
 
2470
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
2471
LANDSCAPE (horizontala)
2472
 
2473
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
2474
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
2475
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
2476
 
2477
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
2478
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
2479
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
2480
 
2481
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
2482
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
2483
 
2484
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
2485
0tik indexatua (0 = lehena).
2486
 
2487
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
2488
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
2489
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
2490
 
2491
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
2492
PAGE_4, 3)
2493
 
2494
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
2495
handiagoa bada.
2496
</translation>
3824 cbradney 2497
  </message>
6769 cbradney 2498
</context>
2499
<context>
418 Franz 2500
  <name>@default</name>
2501
  <message>
12612 cbradney 2502
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2503
 
2504
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2505
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2506
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2507
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2508
</source>
12918 cbradney 2509
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
12612 cbradney 2510
 
2511
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
2512
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
2513
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2514
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
2515
</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>getColorNames() -&gt; list
2519
 
2520
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2521
If no document is open, returns a list of the default document colors.
2522
</source>
12918 cbradney 2523
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
12612 cbradney 2524
 
2525
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
2526
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
2527
itzuliko luke.</translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
2531
 
2532
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2533
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
2534
Returns true if a new document was created.
2535
</source>
12918 cbradney 2536
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
12612 cbradney 2537
 
2538
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
2539
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
2540
dokumentu bat sortzean.</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
2543
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2544
 
2545
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2546
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2547
</source>
12918 cbradney 2548
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12612 cbradney 2549
 
2550
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
2551
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
2552
  </message>
2553
  <message>
2554
    <source>setRedraw(bool)
2555
 
2556
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2557
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2558
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2559
</source>
12918 cbradney 2560
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
12612 cbradney 2561
 
2562
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
2563
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
2564
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2568
 
2569
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2570
coordinates are given in the current measurement units of the document
2571
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2572
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2573
is not given Scribus will create one for you.
2574
 
2575
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
2576
</source>
12918 cbradney 2577
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
12612 cbradney 2578
 
2579
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
2580
 
2581
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
2582
egonez gero.</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
2586
 
2587
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2588
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2589
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2590
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
2591
master page for the new page.
2592
 
2593
May raise IndexError if the page number is out of range
2594
</source>
12918 cbradney 2595
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
12612 cbradney 2596
 
2597
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
2598
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
2599
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
2600
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
2601
 
2602
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
2603
</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2607
 
2608
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2609
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2610
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2611
</source>
12918 cbradney 2612
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
12612 cbradney 2613
 
2614
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
2615
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2619
 
2620
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2621
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2622
the selection is returned.
2623
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2624
</source>
12918 cbradney 2625
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
12612 cbradney 2626
 
2627
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
2628
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
2629
  </message>
2630
  <message>
2631
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2632
 
2633
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2634
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2635
</source>
12918 cbradney 2636
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
12612 cbradney 2637
 
2638
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
2639
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
2643
 
2644
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
2645
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2646
</source>
2647
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
2648
 
2649
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
2650
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
2651
  </message>
2652
  <message>
6769 cbradney 2653
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2654
 
2655
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2656
has some text selected the value assigned to the first character
2657
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2658
selected item is used.
2659
</source>
12918 cbradney 2660
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 2661
 
2662
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
2663
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
2664
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2665
</translation>
1135 cbradney 2666
  </message>
2667
  <message>
6769 cbradney 2668
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2669
 
2670
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2671
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2672
</source>
12918 cbradney 2673
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2674
 
2675
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
2676
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2677
</translation>
1135 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
6769 cbradney 2680
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2681
 
2682
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2683
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2684
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2685
selected item is used.
2686
</source>
12918 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 2688
 
2689
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
2690
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
2691
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
2692
hautatutako elementua erabiliko da.
2693
</translation>
1135 cbradney 2694
  </message>
2695
  <message>
6769 cbradney 2696
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2697
 
2698
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2699
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2700
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2701
used.
2702
</source>
12918 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 2704
 
2705
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
2706
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
2707
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
2708
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2709
 
2710
</translation>
1135 cbradney 2711
  </message>
2712
  <message>
6769 cbradney 2713
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2714
 
2715
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2716
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2717
</source>
12918 cbradney 2718
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 2719
 
2720
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
2721
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2722
  </message>
2723
  <message>
6769 cbradney 2724
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2725
 
2726
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2727
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2728
</source>
12918 cbradney 2729
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 2730
 
2731
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
2732
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2733
</translation>
1135 cbradney 2734
  </message>
2735
  <message>
6769 cbradney 2736
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2737
 
2738
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2739
given the currently selected item is used.
2740
</source>
12918 cbradney 2741
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2742
 
2743
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
2744
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2745
</translation>
1135 cbradney 2746
  </message>
2747
  <message>
6769 cbradney 2748
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2749
 
2750
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
6769 cbradney 2751
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 2752
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2753
used.
2754
</source>
12918 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2756
 
2757
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
2758
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
6769 cbradney 2759
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
6654 mrdocs 2760
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2761
</translation>
1135 cbradney 2762
  </message>
2763
  <message>
6769 cbradney 2764
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2765
 
2766
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2767
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2768
currently selected item is used.
2769
 
2770
May throw ValueError if the font cannot be found.
2771
</source>
12918 cbradney 2772
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2773
 
2774
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
2775
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
2776
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
2777
elementua erabiliko da.
2778
 
2779
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
2780
</translation>
1135 cbradney 2781
  </message>
2782
  <message>
6769 cbradney 2783
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2784
 
2785
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2786
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2787
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2788
currently selected item is used.
2789
 
6769 cbradney 2790
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 2791
</source>
12918 cbradney 2792
    <translation type="obsolete">setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2793
 
2794
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
2795
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
2796
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
2797
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
2798
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2799
 
2800
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
2801
</translation>
1135 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
6769 cbradney 2804
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2805
 
2806
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2807
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2808
item is used.
2809
 
2810
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2811
</source>
12918 cbradney 2812
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2813
 
2814
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
2815
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
2816
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2817
 
2818
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
2819
</translation>
1135 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
6769 cbradney 2822
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2823
 
2824
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2825
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2826
 
2827
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2828
</source>
12918 cbradney 2829
    <translation type="obsolete">setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2830
 
2831
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
2832
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2833
 
2834
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
2835
gero (positiboa izan behar du).
2836
</translation>
1135 cbradney 2837
  </message>
2838
  <message>
6769 cbradney 2839
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2840
 
2841
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2842
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2843
 
2844
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2845
</source>
12918 cbradney 2846
    <translation type="obsolete">setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2847
 
2848
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
2849
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2850
 
2851
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
2852
</translation>
1135 cbradney 2853
  </message>
2854
  <message>
6769 cbradney 2855
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2856
 
2857
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2858
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2859
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2860
 
2861
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2862
</source>
12918 cbradney 2863
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2864
 
2865
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
2866
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
2867
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
2868
behar da: ikus dir(scribus).
2869
 
2870
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
1135 cbradney 2871
  </message>
2872
  <message>
6769 cbradney 2873
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2874
 
2875
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2876
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2877
selected item is used.
2878
</source>
12918 cbradney 2879
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2880
 
2881
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
2882
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
2883
hautatutako elementua erabiliko da.
2884
</translation>
1135 cbradney 2885
  </message>
2886
  <message>
6769 cbradney 2887
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2888
 
2889
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2890
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2891
given the currently selected item is used.
2892
</source>
12918 cbradney 2893
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2894
 
2895
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
2896
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
2897
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2898
</translation>
1135 cbradney 2899
  </message>
2900
  <message>
6769 cbradney 2901
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2902
 
2903
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2904
selected item is used.
2905
</source>
12918 cbradney 2906
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2907
 
2908
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
2909
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2910
</translation>
1135 cbradney 2911
  </message>
2912
  <message>
6769 cbradney 2913
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2914
 
2915
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2916
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2917
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2918
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2919
used.
2920
</source>
12918 cbradney 2921
    <translation type="obsolete">setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2922
 
2923
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
2924
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
2925
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
2926
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2927
</translation>
1135 cbradney 2928
  </message>
2929
  <message>
6769 cbradney 2930
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2931
 
2932
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2933
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2934
and must not link to or be linked from any other frames already.
2935
 
2936
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2937
</source>
12918 cbradney 2938
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
6654 mrdocs 2939
 
2940
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
2941
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
2942
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
2943
 
2944
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
2945
</translation>
1135 cbradney 2946
  </message>
2947
  <message>
6769 cbradney 2948
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2949
 
2950
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2951
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
6769 cbradney 2952
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 2953
 
2954
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2955
</source>
12918 cbradney 2956
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 2957
 
2958
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
2959
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
2960
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
6769 cbradney 2961
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
6654 mrdocs 2962
 
2963
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
1135 cbradney 2964
  </message>
2965
  <message>
6769 cbradney 2966
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2967
 
2968
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2969
currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 2970
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2971
 
2972
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
2973
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2974
  </message>
2975
  <message>
6769 cbradney 2976
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2977
 
2978
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
2979
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
2980
the value of the named color from the default document colors.
2981
 
6769 cbradney 2982
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2983
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2984
</source>
12918 cbradney 2985
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 2986
 
2987
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
2988
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
2989
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
2990
 
2991
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
2992
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
2993
</translation>
1135 cbradney 2994
  </message>
2995
  <message>
6769 cbradney 2996
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2997
 
2998
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
2999
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3000
Color components should be in the range from 0 to 255.
3001
 
6769 cbradney 3002
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3003
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3004
</source>
12918 cbradney 3005
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 3006
 
3007
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
3008
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
3009
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
3010
 
3011
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
3012
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
3013
</translation>
1135 cbradney 3014
  </message>
3015
  <message>
6769 cbradney 3016
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3017
 
3018
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3019
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3020
&quot;None&quot; - transparent.
3021
 
3022
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3023
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3024
 
6769 cbradney 3025
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3026
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3027
</source>
12918 cbradney 3028
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 3029
 
3030
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
3031
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
3032
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
3033
 
3034
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
3035
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
3036
izango.
3037
 
3038
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
3039
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
1135 cbradney 3040
  </message>
3041
  <message>
6769 cbradney 3042
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 3043
 
3044
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3045
 
6769 cbradney 3046
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 3047
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3048
</source>
12918 cbradney 3049
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 3050
 
3051
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
3052
 
3053
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
3054
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
3055
 
3056
</translation>
1135 cbradney 3057
  </message>
3058
  <message>
6769 cbradney 3059
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 3060
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 3061
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 3062
 
3063
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
3064
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
3065
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
3066
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
3067
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
3068
 
3069
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
3070
at 1.
3071
 
3072
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
3073
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
3074
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
3075
can be binary-ORed with button constants:
3076
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
3077
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
3078
 
3079
Usage examples:
6769 cbradney 3080
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
3081
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 3082
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 3083
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 3084
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3085
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3086
 
3087
Defined button and icon constants:
3088
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3089
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3090
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3091
</source>
12918 cbradney 3092
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
6654 mrdocs 3093
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 3094
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3095
 
3096
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
3097
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
3098
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
3099
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
3100
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
3101
sinpleak eduki ditzake.
3102
 
3103
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
3104
1 balioarekin hasten dira.
3105
 
3106
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
3107
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
3108
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
3109
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
3110
 
3111
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
3112
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
3113
 
3114
Adibideak:
6769 cbradney 3115
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
3116
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
6654 mrdocs 3117
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 3118
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
6654 mrdocs 3119
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
3120
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
3121
 
3122
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
3123
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
3124
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
3125
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
3126
</translation>
1135 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
6769 cbradney 3129
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 3130
 
6769 cbradney 3131
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3132
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 3133
 
6769 cbradney 3134
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 3135
</source>
12918 cbradney 3136
    <translation type="obsolete">valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3137
 
6769 cbradney 3138
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
6654 mrdocs 3139
bere balioa itzultzen du kate gisa.
6769 cbradney 3140
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
6654 mrdocs 3141
balioa.
3142
 
6769 cbradney 3143
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
6654 mrdocs 3144
</translation>
1135 cbradney 3145
  </message>
3146
  <message>
6769 cbradney 3147
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 3148
 
3149
Closes the current document without prompting to save.
3150
 
3151
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
3152
</source>
12918 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">closeDoc()
6654 mrdocs 3154
 
3155
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
3156
 
3157
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
3158
</translation>
1135 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
6769 cbradney 3161
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 3162
 
3163
Returns true if there is a document open.
3164
</source>
12918 cbradney 3165
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 3166
 
3167
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
3168
</translation>
1135 cbradney 3169
  </message>
3170
  <message>
6769 cbradney 3171
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3172
 
3173
Opens the document &quot;name&quot;.
3174
 
3175
May raise ScribusError if the document could not be opened.
3176
</source>
12918 cbradney 3177
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 3178
 
3179
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
3180
 
3181
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
3182
</translation>
1135 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
6769 cbradney 3185
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 3186
 
3187
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3188
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
3189
save file dialog.
3190
 
3191
If the save fails, there is currently no way to tell.
3192
</source>
12918 cbradney 3193
    <translation type="obsolete">saveDoc()
6654 mrdocs 3194
 
3195
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
3196
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
3197
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
3198
 
3199
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
3200
</translation>
1135 cbradney 3201
  </message>
3202
  <message>
6769 cbradney 3203
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3204
 
3205
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3206
relative path).
3207
 
3208
May raise ScribusError if the save fails.
3209
</source>
12918 cbradney 3210
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 3211
 
3212
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
3213
erlatiboa izan daiteke).
3214
 
3215
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
3216
</translation>
1135 cbradney 3217
  </message>
3218
  <message>
6769 cbradney 3219
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 3220
 
6654 mrdocs 3221
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3222
strings.
3223
</source>
12918 cbradney 3224
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 3225
 
3226
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
3227
dira.
3228
</translation>
3229
  </message>
3230
  <message>
6769 cbradney 3231
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
6654 mrdocs 3232
 
1135 cbradney 3233
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6769 cbradney 3234
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 3235
constants.
3236
</source>
9729 cbradney 3237
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
6654 mrdocs 3238
 
3239
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
3240
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
6769 cbradney 3241
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
1135 cbradney 3242
  </message>
3243
  <message>
6769 cbradney 3244
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 3245
 
3246
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
6769 cbradney 3247
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3248
 
3249
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
3250
</source>
12918 cbradney 3251
    <translation type="obsolete">setUnit(mota)
6654 mrdocs 3252
 
3253
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
6769 cbradney 3254
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
6654 mrdocs 3255
 
3256
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
3257
</translation>
1135 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
6769 cbradney 3260
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 3261
 
3262
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3263
of the UNIT_* constants:
3264
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3265
</source>
12918 cbradney 3266
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
6654 mrdocs 3267
 
3268
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
3269
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
3270
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3271
</translation>
1135 cbradney 3272
  </message>
3273
  <message>
6769 cbradney 3274
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 3275
 
3276
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3277
current document.
3278
</source>
12918 cbradney 3279
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
6654 mrdocs 3280
 
3281
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
3282
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
3283
</translation>
1135 cbradney 3284
  </message>
3285
  <message>
6769 cbradney 3286
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 3287
 
3288
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3289
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
3290
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
3291
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
3292
</source>
12918 cbradney 3293
    <translation type="obsolete">setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
6654 mrdocs 3294
 
3295
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
3296
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
3297
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
3298
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
3299
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
3300
orrialdea eskuinean egoteko.
3301
</translation>
1135 cbradney 3302
  </message>
3303
  <message>
6769 cbradney 3304
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3305
 
3306
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3307
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3308
</source>
12918 cbradney 3309
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3310
 
3311
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
3312
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3313
</translation>
1135 cbradney 3314
  </message>
3315
  <message>
6769 cbradney 3316
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3317
 
3318
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3319
is not given the currently selected Item is used.
3320
</source>
12918 cbradney 3321
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3322
 
3323
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
3324
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3325
</translation>
1135 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
6769 cbradney 3328
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3329
 
3330
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3331
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3332
</source>
12918 cbradney 3333
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3334
 
3335
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
3336
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3337
</translation>
1135 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
6769 cbradney 3340
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 3341
 
3342
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3343
the currently selected item is used. The join types are:
3344
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3345
</source>
10842 cbradney 3346
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 3347
 
3348
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
3349
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3350
Elkartzeko motak honakoak dira:
3351
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
3352
</translation>
1135 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
6769 cbradney 3355
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 3356
 
3357
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3358
currently selected item is used. The cap types are:
3359
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
3360
</source>
12918 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 3362
 
3363
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
3364
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3365
Txanoen motak honakoak dira:
3366
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
3367
</translation>
1135 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
6769 cbradney 3370
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 3371
 
3372
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3373
currently selected item is used. Line style constants are:
3374
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
3375
</source>
12918 cbradney 3376
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 3377
 
3378
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
3379
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3380
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
3381
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
3382
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
3383
</translation>
1135 cbradney 3384
  </message>
3385
  <message>
6769 cbradney 3386
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3387
 
3388
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3389
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3390
</source>
12918 cbradney 3391
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3392
 
3393
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
3394
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3395
</translation>
1135 cbradney 3396
  </message>
3397
  <message>
6769 cbradney 3398
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 3399
 
3400
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
3401
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3402
</source>
12918 cbradney 3403
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 3404
 
3405
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
3406
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3407
</translation>
1135 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
6769 cbradney 3410
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3411
 
3412
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
3413
given the currently selected item is used.
3414
</source>
12918 cbradney 3415
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3416
 
3417
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
3418
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3419
</translation>
1135 cbradney 3420
  </message>
3421
  <message>
6769 cbradney 3422
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 3423
 
3424
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
3425
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
6769 cbradney 3426
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 3427
for reference.
3428
</source>
12918 cbradney 3429
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
6654 mrdocs 3430
 
3431
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
3432
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3433
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
6769 cbradney 3434
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
6654 mrdocs 3435
</translation>
1135 cbradney 3436
  </message>
3437
  <message>
6769 cbradney 3438
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 3439
 
3440
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
3441
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
3442
is used.
3443
</source>
12918 cbradney 3444
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3445
 
3446
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
3447
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
3448
hautatutako elementua erabiliko da.
3449
</translation>
1135 cbradney 3450
  </message>
3451
  <message>
6769 cbradney 3452
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 3453
 
3454
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
3455
</source>
12918 cbradney 3456
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 3457
 
3458
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
3459
</translation>
1135 cbradney 3460
  </message>
3461
  <message>
6769 cbradney 3462
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3463
 
3464
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
3465
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
3466
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
3467
belongs to a group, the whole group is moved.
3468
</source>
12918 cbradney 3469
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3470
 
3471
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
3472
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
3473
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3474
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
3475
</translation>
1135 cbradney 3476
  </message>
3477
  <message>
6769 cbradney 3478
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3479
 
3480
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3481
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3482
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
3483
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3484
given the currently selected item is used.
3485
</source>
10842 cbradney 3486
    <translation type="obsolete">rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3487
 
3488
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
3489
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
3490
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
3491
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
3492
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
3493
elementua erabiliko da.
3494
</translation>
1135 cbradney 3495
  </message>
3496
  <message>
6769 cbradney 3497
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3498
 
3499
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
3500
is not given the currently selected item is used.
3501
</source>
12918 cbradney 3502
    <translation type="obsolete">sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3503
 
3504
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
3505
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3506
</translation>
1135 cbradney 3507
  </message>
3508
  <message>
6769 cbradney 3509
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 3510
 
3511
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
3512
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
3513
second selected Object and so on.
3514
</source>
12918 cbradney 3515
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3516
 
3517
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
3518
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
3519
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
3520
</translation>
1135 cbradney 3521
  </message>
3522
  <message>
6769 cbradney 3523
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 3524
 
3525
Returns the number of selected objects.
3526
</source>
12918 cbradney 3527
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 3528
 
3529
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
3530
</translation>
1135 cbradney 3531
  </message>
3532
  <message>
6769 cbradney 3533
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3534
 
3535
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
3536
</source>
12918 cbradney 3537
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 3538
 
3539
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
3540
</translation>
1135 cbradney 3541
  </message>
3542
  <message>
6769 cbradney 3543
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 3544
 
3545
Deselects all objects in the whole document.
3546
</source>
12918 cbradney 3547
    <translation type="obsolete">deselectAll()
6654 mrdocs 3548
 
3549
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
3550
</translation>
1135 cbradney 3551
  </message>
3552
  <message>
6769 cbradney 3553
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 3554
 
3555
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
3556
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
3557
items are used.
3558
</source>
12918 cbradney 3559
    <translation type="obsolete">groupObjects(zerrenda)
6654 mrdocs 3560
 
3561
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
3562
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
3563
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
3564
</translation>
1135 cbradney 3565
  </message>
3566
  <message>
6769 cbradney 3567
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3568
 
3569
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12918 cbradney 3570
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 3571
 
3572
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
3573
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 3574
  </message>
3575
  <message>
6769 cbradney 3576
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3577
 
3578
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
3579
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
3580
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
3581
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
3582
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3583
 
3584
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
3585
</source>
12918 cbradney 3586
    <translation type="obsolete">scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3587
 
3588
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
3589
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
3590
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
3591
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
3592
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
3593
unean hautatutako elementua erabiliko da.
3594
 
3595
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
3596
</translation>
1135 cbradney 3597
  </message>
3598
  <message>
6769 cbradney 3599
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3600
 
3601
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
3602
not given the currently selected item is used.
3603
 
3604
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3605
</source>
12918 cbradney 3606
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3607
 
3608
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
3609
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
3610
 
3611
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
3612
</translation>
1135 cbradney 3613
  </message>
3614
  <message>
6769 cbradney 3615
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3616
 
3617
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3618
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3619
means 100 %.
3620
 
3621
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3622
</source>
12918 cbradney 3623
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3624
 
3625
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
3626
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
3627
%100 adierazten du.
3628
 
3629
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
3630
</translation>
1135 cbradney 3631
  </message>
3632
  <message>
6769 cbradney 3633
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3634
 
6769 cbradney 3635
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 3636
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
3637
if locked.
3638
</source>
12918 cbradney 3639
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 3640
 
3641
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
3642
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
3643
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
3644
blokeatzen badu.
3645
</translation>
1135 cbradney 3646
  </message>
3647
  <message>
6769 cbradney 3648
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3649
 
3650
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
3651
currently selected item is used.
3652
</source>
12918 cbradney 3653
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 3654
 
3655
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
3656
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3657
</translation>
1135 cbradney 3658
  </message>
3659
  <message>
6769 cbradney 3660
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 3661
 
3662
Returns a list with the names of all available fonts.
3663
</source>
12918 cbradney 3664
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 3665
 
3666
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
3667
</translation>
1135 cbradney 3668
  </message>
3669
  <message>
6769 cbradney 3670
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 3671
 
6769 cbradney 3672
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 3673
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
3674
</source>
12918 cbradney 3675
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
6654 mrdocs 3676
 
3677
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
3678
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
3679
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
3680
</translation>
1135 cbradney 3681
  </message>
3682
  <message>
6769 cbradney 3683
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 3684
 
3685
Returns a list with the names of all defined layers.
3686
</source>
12918 cbradney 3687
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 3688
 
3689
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
3690
</translation>
1135 cbradney 3691
  </message>
3692
  <message>
6769 cbradney 3693
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3694
 
3695
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
3696
 
6769 cbradney 3697
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3698
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3699
</source>
12918 cbradney 3700
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 3701
 
3702
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
3703
 
3704
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
3705
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
3706
</translation>
1135 cbradney 3707
  </message>
3708
  <message>
6769 cbradney 3709
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 3710
 
3711
Returns the name of the current active layer.
3712
</source>
12918 cbradney 3713
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; katea
6654 mrdocs 3714
 
3715
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1135 cbradney 3716
  </message>
3717
  <message>
6769 cbradney 3718
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3719
 
3720
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
3721
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3722
 
6769 cbradney 3723
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3724
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3725
</source>
12918 cbradney 3726
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 3727
 
3728
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
3729
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
3730
 
3731
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
3732
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
3733
</translation>
1135 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
6769 cbradney 3736
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 3737
 
3738
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
3739
the layer is invisible.
3740
 
6769 cbradney 3741
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3742
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3743
</source>
12918 cbradney 3744
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
6654 mrdocs 3745
 
6769 cbradney 3746
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
6654 mrdocs 3747
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
3748
 
3749
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
3750
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
3751
</translation>
1135 cbradney 3752
  </message>
3753
  <message>
6769 cbradney 3754
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 3755
 
6654 mrdocs 3756
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
6769 cbradney 3757
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 3758
 
6769 cbradney 3759
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3760
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3761
</source>
6769 cbradney 3762
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
6654 mrdocs 3763
 
3764
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
3765
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
3766
 
3767
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
3768
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
3769
</translation>
1135 cbradney 3770
  </message>
3771
  <message>
6769 cbradney 3772
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3773
 
6769 cbradney 3774
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
3775
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
6654 mrdocs 3776
 
6769 cbradney 3777
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3778
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6654 mrdocs 3779
</source>
12918 cbradney 3780
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
6654 mrdocs 3781
 
3782
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
3783
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
3784
geruza bakarra izanez gero.
3785
 
3786
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
3787
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
3788
  </message>
3789
  <message>
6769 cbradney 3790
    <source>createLayer(layer)
6654 mrdocs 3791
 
1135 cbradney 3792
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
3793
 
6769 cbradney 3794
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3795
</source>
12918 cbradney 3796
    <translation type="obsolete">createLayer(izena)
6654 mrdocs 3797
 
3798
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
3799
 
3800
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
3801
</translation>
1135 cbradney 3802
  </message>
3803
  <message>
6769 cbradney 3804
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3805
 
3806
Returns a string with the -lang value.
3807
</source>
12918 cbradney 3808
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; katea
6654 mrdocs 3809
 
3810
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
3811
</translation>
1135 cbradney 3812
  </message>
3813
  <message>
6769 cbradney 3814
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3815
 
3816
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
3817
The coordinates are given in the current measurement units of the document
3818
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3819
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
3820
is not given Scribus will create one for you.
3821
 
6769 cbradney 3822
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3823
</source>
12918 cbradney 3824
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3825
 
3826
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
3827
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
3828
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
3829
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
3830
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
3831
dio.
3832
 
3833
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
3834
</translation>
1135 cbradney 3835
  </message>
3836
  <message>
6769 cbradney 3837
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3838
 
3839
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
3840
coordinates are given in the current measurement units of the document.
3841
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
3842
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
3843
create one for you.
3844
 
6769 cbradney 3845
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3846
</source>
12918 cbradney 3847
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3848
 
3849
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
3850
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
3851
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
3852
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
3853
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
3854
dio.
3855
 
3856
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
3857
</translation>
1135 cbradney 3858
  </message>
3859
  <message>
6769 cbradney 3860
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3861
 
3862
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
3863
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
3864
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3865
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
3866
given Scribus will create one for you.
3867
 
6769 cbradney 3868
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3869
</source>
12918 cbradney 3870
    <translation type="obsolete">createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3871
 
3872
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
3873
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
3874
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
3875
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
3876
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
3877
dio.
3878
 
3879
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
3880
</translation>
1135 cbradney 3881
  </message>
3882
  <message>
6769 cbradney 3883
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3884
 
3885
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
3886
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
3887
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
3888
object because you need this name for further access to that object. If
3889
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3890
 
6769 cbradney 3891
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3892
</source>
12918 cbradney 3893
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3894
 
3895
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
3896
bere izena itzultzen du.
3897
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
3898
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
3899
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
3900
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
3901
dio.
3902
 
3903
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
3904
</translation>
1135 cbradney 3905
  </message>
3906
  <message>
6769 cbradney 3907
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3908
 
3909
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
3910
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3911
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
3912
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3913
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
3914
Scribus will create one for you.
3915
 
6769 cbradney 3916
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3917
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 3918
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3919
</source>
12918 cbradney 3920
    <translation type="obsolete">createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 3921
 
3922
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.