Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 12836 | Rev 12918 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
12836 tsoots 1
<!DOCTYPE TS>
2
<TS>
3
 <context>
12281 cbradney 4
  <name>@default</name>
1135 cbradney 5
  <message>
12836 tsoots 6
   <source>getColorNames() -> list
1135 cbradney 7
 
8
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
9
If no document is open, returns a list of the default document colors.
10
</source>
12836 tsoots 11
   <translation type="unfinished" >getColorNames() -> list
1135 cbradney 12
 
3823 tsoots 13
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
14
If no document is open, returns a list of the default document colors.</translation>
1135 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
12836 tsoots 17
   <source>newDocDialog() -> bool
1135 cbradney 18
 
19
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
20
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
21
Returns true if a new document was created.
22
</source>
12836 tsoots 23
   <translation type="unfinished" >getColorNames() -> list
1135 cbradney 24
 
25
Näyttää dialogin &quot;Uusi asiakirja&quot;. Luo uuden asiakirjan, jos käyttäjä hyväksyy
26
asetukset. Asiakirjaa ei luoda, jos käyttäjä painaa Peruuta-painiketta.
27
Palauttaa true, jos uusi asiakirja luotiin.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
12836 tsoots 30
   <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 31
 
32
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
33
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
34
</source>
12836 tsoots 35
   <translation type="unfinished" >getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 36
 
37
Palauttaa täyttövärin nimen kohteelle &quot;name&quot;.
38
Jos &quot;name&quot; ei ole annettu käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
39
  </message>
40
  <message>
12836 tsoots 41
   <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 42
 
43
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
44
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
45
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
47
</source>
12836 tsoots 48
   <translation type="unfinished" >moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 49
 
50
Siirtää kohdetta &quot;name&quot; arvoilla dx ja dy suhteessa nykyiseen sijaintiin. Etäisyydet
10743 tsoots 51
ilmaistaan asiakirjassa käytössä olevalla yksiköllä (katso UNIT-vakio). Jos &quot;name&quot; ei
1135 cbradney 52
ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta. Jos kohde &quot;name&quot; kuuluu
53
ryhmään, koko ryhmää siirretään.</translation>
54
  </message>
55
  <message>
12836 tsoots 56
   <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 57
 
58
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
59
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
60
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
61
</source>
12836 tsoots 62
   <translation type="unfinished" >setRedraw(bool)
1135 cbradney 63
 
64
Estää sivun uudelleenpiirron, kun bool=False. Muuten uudelleen piirto on
65
käytössä. Tämä asetus jää voimaan vaikka skriptistä poistutaan. Varmista,
66
että kutsut setRedraw(True) finally: -lauseessa ylimmällä tasolla skriptissäsi.</translation>
67
  </message>
68
  <message>
12836 tsoots 69
   <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 70
 
71
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
72
coordinates are given in the current measurement units of the document
73
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
74
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
75
is not given Scribus will create one for you.
76
 
12836 tsoots 77
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 78
</source>
12836 tsoots 79
   <translation type="unfinished" >createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 80
 
81
Luo uuden nelikulmion nykyiselle sivulle ja palauttaa luodun kohteen nimen.
10743 tsoots 82
Koordinaatit on annettava asiakirjassa käytössä olevalla yksiköllä. Katso (UNIT vakiot).
1135 cbradney 83
&quot;name&quot;:n tulee olla yksilöllinen tunniste kohteelle, koska tarvitset nimeä myöhemmin
84
viitatessasi nelikulmioon. Jos &quot;name&quot;:a ei anneta Scribus luo sen.
85
 
86
Saattaa nostaa NameExistsError:n, jos annettu nimi on jo olemassa.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
12836 tsoots 89
   <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 90
 
91
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
92
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
12836 tsoots 93
available types (FILL_&lt;type>).
1135 cbradney 94
</source>
12836 tsoots 95
   <translation type="unfinished" >setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 96
 
10743 tsoots 97
Asettaa liukuväritäytön kohteelle &quot;name&quot;. Värin kuvaukset ovat samat kuin
12836 tsoots 98
setFillColor():lla ja setFillShade():lla. Katso vakiot FILL_&lt;type>.</translation>
1135 cbradney 99
  </message>
100
  <message>
12836 tsoots 101
   <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 102
 
103
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
104
frame has some text selected the value assigned to the first character of
105
the selection is returned.
106
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
107
</source>
12836 tsoots 108
   <translation type="unfinished" >getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 109
 
6993 tsoots 110
Palauttaa fontin koon pisteinä tekstikehykselle &quot;name&quot;. Jos tekstikehyksessä
111
on tekstiä valittuna palautetaan valinnan ensimmäisen fontin koko.
1135 cbradney 112
Jos &quot;name&quot; ei ole määritelty, käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
113
  </message>
114
  <message>
12836 tsoots 115
   <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 116
 
117
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
12836 tsoots 118
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
1135 cbradney 119
</source>
12836 tsoots 120
   <translation type="unfinished" >messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 121
 
122
Asettaa tekstin &quot;string&quot; Scribuksen tilariville. Teksti täytyy olla UTF8 koodattu tai
12836 tsoots 123
'unicode' teksti (suositeltavaa).</translation>
1135 cbradney 124
  </message>
1525 cbradney 125
  <message>
12836 tsoots 126
   <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1525 cbradney 127
 
3823 tsoots 128
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
129
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
130
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
131
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
132
master page for the new page.
133
 
134
May raise IndexError if the page number is out of range
2147 cbradney 135
</source>
12836 tsoots 136
   <translation type="unfinished" >newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1525 cbradney 137
 
3823 tsoots 138
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
139
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
140
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
141
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
142
master page for the new page.
143
 
144
May raise IndexError if the page number is out of range
145
</translation>
1525 cbradney 146
  </message>
3064 cbradney 147
  <message>
12836 tsoots 148
   <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
149
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -> bool
3064 cbradney 150
 
151
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
152
following meaning:
153
 
3823 tsoots 154
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
12836 tsoots 155
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3064 cbradney 156
 
3823 tsoots 157
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
158
margins
3064 cbradney 159
 
3823 tsoots 160
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3064 cbradney 161
 
3823 tsoots 162
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
12836 tsoots 163
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
164
numbers if you're creating a document in several parts.
3064 cbradney 165
 
3823 tsoots 166
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
167
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
168
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3064 cbradney 169
 
3823 tsoots 170
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
171
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
172
PAGE_4 is 4-fold.
3064 cbradney 173
 
3823 tsoots 174
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
175
Indexed from 0 (0 = first).
3064 cbradney 176
 
6993 tsoots 177
numPage = Number of pages to be created.
178
 
3064 cbradney 179
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
180
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
181
is not in points, make sure to account for this.
182
 
3823 tsoots 183
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6993 tsoots 184
PAGE_4, 3, 1)
3823 tsoots 185
 
186
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3064 cbradney 187
</source>
12836 tsoots 188
   <translation type="unfinished" >newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
189
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -> bool
3064 cbradney 190
 
3823 tsoots 191
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
192
following meaning:
3064 cbradney 193
 
3823 tsoots 194
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
12836 tsoots 195
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3064 cbradney 196
 
3823 tsoots 197
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
198
margins
199
 
200
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
201
 
202
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
12836 tsoots 203
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
204
numbers if you're creating a document in several parts.
3823 tsoots 205
 
206
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
207
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
208
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
209
 
210
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
211
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
212
PAGE_4 is 4-fold.
213
 
214
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
215
Indexed from 0 (0 = first).
216
 
6434 cbradney 217
numPage = Number of pages to be created.
218
 
219
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
220
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
221
is not in points, make sure to account for this.
222
 
223
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
224
PAGE_4, 3, 1)
225
 
226
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
6993 tsoots 227
</translation>
6434 cbradney 228
  </message>
1135 cbradney 229
  <message>
12836 tsoots 230
   <source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1135 cbradney 231
 
232
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
233
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
234
the value of the named color from the default document colors.
235
 
12836 tsoots 236
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 237
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
238
</source>
12836 tsoots 239
   <translation>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1135 cbradney 240
 
241
Palauttaa tuplen (C, M, Y, K) värille &quot;name&quot; nykyisestä asiakirjasta. Jos asiakirjaa
242
ei ole avoinna, palauttaa värin oletusväreistä.
243
 
244
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos väriä ei löydy.
245
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
246
  </message>
247
  <message>
12836 tsoots 248
   <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 249
 
250
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
251
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
252
Color components should be in the range from 0 to 255.
253
 
12836 tsoots 254
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 255
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
256
</source>
12836 tsoots 257
   <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 258
 
259
Vaihtaa värin &quot;name&quot; vastaamaan väriä c, m, y, k (kaikki määritelty välillä 0, 255).</translation>
260
  </message>
261
  <message>
12836 tsoots 262
   <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 263
 
264
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
265
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
266
&quot;None&quot; - transparent.
267
 
268
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
269
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
270
 
12836 tsoots 271
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 272
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
273
</source>
12836 tsoots 274
   <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 275
 
276
Poistaa värin &quot;nimi&quot;, joka korvataan värillä &quot;replace&quot;. Oletuksena &quot;replace&quot; on None (läpinäkyvä).
277
 
278
deleteColors toimii asiakirjassa määritellyillä väreillä, asiakirja on avoinna.
279
 
280
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
281
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
282
  </message>
283
  <message>
12836 tsoots 284
   <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 285
 
286
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
287
 
12836 tsoots 288
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 289
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
290
</source>
12836 tsoots 291
   <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 292
 
293
Jokainen ilmentymä väristä &quot;name&quot; korvataan värillä &quot;replace&quot;.
294
 
295
Saattaa nostaa NotFoundError:n, jos nimettyä väriä ei löydy.
296
Saattaa nostaa ValueError:n, jos värin nimi on viallinen.</translation>
297
  </message>
298
  <message>
12836 tsoots 299
   <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 300
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
12836 tsoots 301
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
1135 cbradney 302
 
303
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
304
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
305
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
306
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
307
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
308
 
309
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
310
at 1.
311
 
312
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
313
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
314
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
315
can be binary-ORed with button constants:
316
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
317
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
318
 
319
Usage examples:
12836 tsoots 320
result = messageBox('Script failed',
321
          'This script only works when you have a text frame selected.',
1135 cbradney 322
          ICON_ERROR)
12836 tsoots 323
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
1135 cbradney 324
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
325
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
326
 
327
Defined button and icon constants:
328
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
329
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
330
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
331
</source>
12836 tsoots 332
   <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
2147 cbradney 333
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
12836 tsoots 334
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
2147 cbradney 335
 
336
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
337
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
338
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
339
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
340
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
341
 
342
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
343
at 1.
344
 
345
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
346
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
347
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
348
can be binary-ORed with button constants:
349
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
350
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
351
 
352
Usage examples:
12836 tsoots 353
result = messageBox('Script failed',
354
          'This script only works when you have a text frame selected.',
2147 cbradney 355
          ICON_ERROR)
12836 tsoots 356
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
2147 cbradney 357
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
358
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
359
 
360
Defined button and icon constants:
361
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
362
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
363
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 364
  </message>
365
  <message>
12836 tsoots 366
   <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 367
 
12836 tsoots 368
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
369
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
1135 cbradney 370
 
12836 tsoots 371
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
1135 cbradney 372
</source>
12836 tsoots 373
   <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 374
 
375
Näyttää yleisen &quot;Kysy string&quot;-dialogin ja palauttaa sen arvon. Parametrit: ikkunan
376
otsikko, ikkunan teksti ja oletusarvo</translation>
377
  </message>
378
  <message>
12836 tsoots 379
   <source>closeDoc()
1135 cbradney 380
 
381
Closes the current document without prompting to save.
382
 
383
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
384
</source>
12836 tsoots 385
   <translation>closeDoc()
1135 cbradney 386
 
387
Sulkee aktiivisen asiakirjan, ilman tallennusdialogia.
388
 
389
Saattaa heittää NoDocOpenError, jos suljettavia asiakirjoja ei ole</translation>
390
  </message>
391
  <message>
12836 tsoots 392
   <source>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 393
 
394
Returns true if there is a document open.
395
</source>
12836 tsoots 396
   <translation>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 397
 
398
Palauttaa true, jos yksikin asiakirja on avoinna.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
12836 tsoots 401
   <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 402
 
403
Opens the document &quot;name&quot;.
404
 
405
May raise ScribusError if the document could not be opened.
406
</source>
12836 tsoots 407
   <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 408
 
409
Avaa asiakirjan &quot;name&quot;.
410
 
411
Saattaa aiheuttaa ScribusErrorin, jos asiakirjaa ei voida avata.</translation>
412
  </message>
413
  <message>
12836 tsoots 414
   <source>saveDoc()
1135 cbradney 415
 
416
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
417
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
418
save file dialog.
419
 
420
If the save fails, there is currently no way to tell.
421
</source>
12836 tsoots 422
   <translation>saveDoc()
1135 cbradney 423
 
424
Tallennusdialogi. Tallennuksen epäonnistumista ei voi tällä hetkellä päätellä mistään.</translation>
425
  </message>
426
  <message>
12836 tsoots 427
   <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 428
 
429
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
430
relative path).
431
 
432
May raise ScribusError if the save fails.
433
</source>
12836 tsoots 434
   <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 435
 
436
Tallentaa aktiivisen asiakirjan nimellä &quot;nimi&quot;, joka voi olla täydellinen tai suhteellinen polku.
437
 
438
Saattaa aiheuttaa ScribusError:n, jos tallennus epäonnistuu.</translation>
439
  </message>
440
  <message>
12836 tsoots 441
   <source>setUnit(type)
1135 cbradney 442
 
443
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
12836 tsoots 444
defined as constants UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 445
 
446
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
447
</source>
12836 tsoots 448
   <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 449
 
12836 tsoots 450
Vaihtaa asiakirjan mittayksikköä. Mahdolliset yksiköt on määritelty vakiona UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 451
 
452
Saattaa aiheuttaa ValueError:n, jos käytetään virheellistä yksikköä.</translation>
453
  </message>
454
  <message>
12836 tsoots 455
   <source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 456
 
457
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
458
of the UNIT_* constants:
459
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
460
</source>
12836 tsoots 461
   <translation>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 462
 
463
Palauttaa asiakirjan mittayksikön. Arvo on yksi UNIT_* vakioista.
464
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
465
</translation>
466
  </message>
467
  <message>
12836 tsoots 468
   <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 469
 
470
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
471
current document.
472
</source>
12836 tsoots 473
   <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 474
 
475
Lataa kappaletyylit Scribus-asiakirjasta &quot;filename&quot; aktiiviseen asiakirjaan.</translation>
476
  </message>
477
  <message>
12836 tsoots 478
   <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 479
 
480
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
481
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
482
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
483
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
484
</source>
12836 tsoots 485
   <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
2147 cbradney 486
 
487
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
488
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
489
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
490
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1135 cbradney 491
 
492
</translation>
493
  </message>
494
  <message>
12836 tsoots 495
   <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 496
 
497
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
498
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
499
</source>
12836 tsoots 500
   <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 501
 
502
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin. Ilman &quot;name&quot;:a palauttaa
503
valittuna olevan kohteen kehyksen värin.</translation>
504
  </message>
505
  <message>
12836 tsoots 506
   <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 507
 
508
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
509
is not given the currently selected Item is used.
510
</source>
12836 tsoots 511
   <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 512
 
513
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan leveyden. Jos &quot;name&quot;:a
514
ei anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
515
  </message>
516
  <message>
12836 tsoots 517
   <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 518
 
519
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
520
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
521
</source>
12836 tsoots 522
   <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 523
 
524
Palauttaa kohteen &quot;name&quot; viivan värin sävyn. Jos &quot;name&quot;:a ei
525
anneta käytetään valittuna olevaa kohdetta.</translation>
526
  </message>
527
  <message>
12836 tsoots 528
   <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 529
 
530
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
531
currently selected item is used. The cap types are:
532
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
533
</source>
12836 tsoots 534
   <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
2147 cbradney 535
 
536
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
537
currently selected item is used. The cap types are:
538
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE </translation>
1135 cbradney 539
  </message>
540
  <message>
12836 tsoots 541
   <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 542
 
543
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
544
currently selected item is used. Line style constants are:
545
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
546
</source>
12836 tsoots 547
   <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
2147 cbradney 548
 
549
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
550
currently selected item is used. Line style constants are:
551
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1135 cbradney 552
</translation>
553
  </message>
554
  <message>
12836 tsoots 555
   <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 556
 
557
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
558
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
559
</source>
12836 tsoots 560
   <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
2147 cbradney 561
 
562
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
563
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 564
</translation>
565
  </message>
566
  <message>
12836 tsoots 567
   <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 568
 
569
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
570
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
571
</source>
12836 tsoots 572
   <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
2147 cbradney 573
 
574
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
575
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 576
</translation>
577
  </message>
578
  <message>
12836 tsoots 579
   <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 580
 
581
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
582
given the currently selected item is used.
583
</source>
12836 tsoots 584
   <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 585
 
586
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
587
given the currently selected item is used.
1135 cbradney 588
</translation>
589
  </message>
590
  <message>
12836 tsoots 591
   <source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
1135 cbradney 592
 
593
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
594
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
12836 tsoots 595
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 596
for reference.
597
</source>
12836 tsoots 598
   <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
2147 cbradney 599
 
600
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
601
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
12836 tsoots 602
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
2147 cbradney 603
for reference.
1135 cbradney 604
</translation>
605
  </message>
606
  <message>
12836 tsoots 607
   <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 608
 
609
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
610
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
611
is used.
612
</source>
12836 tsoots 613
   <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 614
 
2147 cbradney 615
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
616
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
617
is used.</translation>
1135 cbradney 618
  </message>
619
  <message>
12836 tsoots 620
   <source>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 621
 
622
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
623
</source>
12836 tsoots 624
   <translation>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 625
 
2147 cbradney 626
Returns a list containing the names of all objects on the current page.</translation>
1135 cbradney 627
  </message>
628
  <message>
12836 tsoots 629
   <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 630
 
631
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
632
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
633
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
634
belongs to a group, the whole group is moved.
635
</source>
12836 tsoots 636
   <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 637
 
638
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
639
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
640
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
641
belongs to a group, the whole group is moved.
1135 cbradney 642
</translation>
643
  </message>
644
  <message>
12836 tsoots 645
   <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 646
 
647
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
648
is not given the currently selected item is used.
649
</source>
12836 tsoots 650
   <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 651
 
652
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
653
is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 654
</translation>
655
  </message>
656
  <message>
12836 tsoots 657
   <source>getSelectedObject([nr]) -> string
1135 cbradney 658
 
659
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
660
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
661
second selected Object and so on.
662
</source>
12836 tsoots 663
   <translation>getSelectedObject([nr]) -> string
2147 cbradney 664
 
665
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
666
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
667
second selected Object and so on.
1135 cbradney 668
</translation>
669
  </message>
670
  <message>
12836 tsoots 671
   <source>selectionCount() -> integer
1135 cbradney 672
 
673
Returns the number of selected objects.
674
</source>
12836 tsoots 675
   <translation>selectionCount() -> integer
2147 cbradney 676
 
677
Returns the number of selected objects.
1135 cbradney 678
</translation>
679
  </message>
680
  <message>
12836 tsoots 681
   <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 682
 
683
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
684
</source>
12836 tsoots 685
   <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
2147 cbradney 686
 
687
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1135 cbradney 688
</translation>
689
  </message>
690
  <message>
12836 tsoots 691
   <source>deselectAll()
1135 cbradney 692
 
693
Deselects all objects in the whole document.
694
</source>
12836 tsoots 695
   <translation>deselectAll()
2147 cbradney 696
 
697
Deselects all objects in the whole document.
1135 cbradney 698
</translation>
699
  </message>
700
  <message>
12836 tsoots 701
   <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 702
 
703
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
704
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
705
items are used.
706
</source>
12836 tsoots 707
   <translation>groupObjects(list)
2147 cbradney 708
 
709
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
710
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
711
items are used.
1135 cbradney 712
</translation>
713
  </message>
714
  <message>
12836 tsoots 715
   <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 716
 
717
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12836 tsoots 718
   <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
2147 cbradney 719
 
720
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 721
</translation>
722
  </message>
723
  <message>
12836 tsoots 724
   <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 725
 
726
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
727
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
728
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
729
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
730
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
731
 
732
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
733
</source>
12836 tsoots 734
   <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
2147 cbradney 735
 
736
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
737
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
738
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
739
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
740
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
741
 
742
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1135 cbradney 743
</translation>
744
  </message>
745
  <message>
12836 tsoots 746
   <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 747
 
748
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
749
not given the currently selected item is used.
750
 
751
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
752
</source>
12836 tsoots 753
   <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 754
 
755
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
756
not given the currently selected item is used.
757
 
758
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1135 cbradney 759
</translation>
760
  </message>
761
  <message>
12836 tsoots 762
   <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 763
 
764
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
765
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
766
means 100 %.
767
 
768
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
769
</source>
12836 tsoots 770
   <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 771
 
772
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
773
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
774
means 100 %.
775
 
776
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1135 cbradney 777
</translation>
778
  </message>
779
  <message>
12836 tsoots 780
   <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 781
 
12836 tsoots 782
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
1135 cbradney 783
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
784
if locked.
785
</source>
12836 tsoots 786
   <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
2147 cbradney 787
 
12836 tsoots 788
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
2147 cbradney 789
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
790
if locked.
1135 cbradney 791
</translation>
792
  </message>
793
  <message>
12836 tsoots 794
   <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 795
 
796
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
797
currently selected item is used.
798
</source>
12836 tsoots 799
   <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
2147 cbradney 800
 
801
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
802
currently selected item is used.
1135 cbradney 803
</translation>
804
  </message>
805
  <message>
12836 tsoots 806
   <source>getFontNames() -> list
1135 cbradney 807
 
808
Returns a list with the names of all available fonts.
809
</source>
12836 tsoots 810
   <translation>getFontNames() -> list
2147 cbradney 811
 
812
Returns a list with the names of all available fonts.
1135 cbradney 813
</translation>
814
  </message>
815
  <message>
12836 tsoots 816
   <source>getXFontNames() -> list of tuples
1135 cbradney 817
 
12836 tsoots 818
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
1135 cbradney 819
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
820
</source>
12836 tsoots 821
   <translation>getXFontNames() -> list of tuples
2147 cbradney 822
 
12836 tsoots 823
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
2147 cbradney 824
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1135 cbradney 825
</translation>
826
  </message>
827
  <message>
12836 tsoots 828
   <source>getLayers() -> list
1135 cbradney 829
 
830
Returns a list with the names of all defined layers.
831
</source>
12836 tsoots 832
   <translation>getLayers() -> list
1135 cbradney 833
 
2147 cbradney 834
 
835
Returns a list with the names of all defined layers. </translation>
1135 cbradney 836
  </message>
837
  <message>
12836 tsoots 838
   <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 839
 
840
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
841
 
12836 tsoots 842
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
843
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 844
</source>
12836 tsoots 845
   <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
2147 cbradney 846
 
847
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
848
 
12836 tsoots 849
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
850
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 851
</translation>
852
  </message>
853
  <message>
12836 tsoots 854
   <source>getActiveLayer() -> string
1135 cbradney 855
 
856
Returns the name of the current active layer.
857
</source>
12836 tsoots 858
   <translation>getActiveLayer() -> string
2147 cbradney 859
 
860
Returns the name of the current active layer.
1135 cbradney 861
</translation>
862
  </message>
863
  <message>
12836 tsoots 864
   <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 865
 
866
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
867
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
868
 
12836 tsoots 869
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
870
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 871
</source>
12836 tsoots 872
   <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 873
 
874
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
875
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
876
 
12836 tsoots 877
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
878
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 879
</translation>
880
  </message>
881
  <message>
12836 tsoots 882
   <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 883
 
884
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
885
the layer is invisible.
886
 
12836 tsoots 887
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
888
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 889
</source>
12836 tsoots 890
   <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
2147 cbradney 891
 
892
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
893
the layer is invisible.
894
 
12836 tsoots 895
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
896
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 897
</translation>
898
  </message>
899
  <message>
12836 tsoots 900
   <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 901
 
12836 tsoots 902
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
903
exists or if it's the only layer in the document.
1135 cbradney 904
 
12836 tsoots 905
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
906
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 907
</source>
12836 tsoots 908
   <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 909
 
2147 cbradney 910
 
12836 tsoots 911
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
912
exists or if it's the only layer in the document.
2147 cbradney 913
 
12836 tsoots 914
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
915
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. </translation>
1135 cbradney 916
  </message>
917
  <message>
12836 tsoots 918
   <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 919
 
920
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
921
 
12836 tsoots 922
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 923
</source>
12836 tsoots 924
   <translation>createLayer(layer)
2147 cbradney 925
 
926
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
927
 
12836 tsoots 928
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 929
</translation>
930
  </message>
931
  <message>
12836 tsoots 932
   <source>getGuiLanguage() -> string
1135 cbradney 933
 
934
Returns a string with the -lang value.
935
</source>
12836 tsoots 936
   <translation>getGuiLanguage() -> string
2147 cbradney 937
 
938
Returns a string with the -lang value.
1135 cbradney 939
</translation>
940
  </message>
941
  <message>
12836 tsoots 942
   <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 943
 
944
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
945
The coordinates are given in the current measurement units of the document
946
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
947
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
948
is not given Scribus will create one for you.
949
 
12836 tsoots 950
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 951
</source>
12836 tsoots 952
   <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 953
 
954
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
955
The coordinates are given in the current measurement units of the document
956
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
957
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
958
is not given Scribus will create one for you.
959
 
12836 tsoots 960
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 961
</translation>
962
  </message>
963
  <message>
12836 tsoots 964
   <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 965
 
966
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
967
coordinates are given in the current measurement units of the document.
968
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
969
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
970
create one for you.
971
 
12836 tsoots 972
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 973
</source>
12836 tsoots 974
   <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 975
 
976
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
977
coordinates are given in the current measurement units of the document.
978
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
979
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
980
create one for you.
981
 
12836 tsoots 982
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 983
</translation>
984
  </message>
985
  <message>
12836 tsoots 986
   <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 987
 
988
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
989
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
990
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
991
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
992
given Scribus will create one for you.
993
 
12836 tsoots 994
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 995
</source>
12836 tsoots 996
   <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 997
 
998
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
999
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1000
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1001
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1002
given Scribus will create one for you.
1003
 
12836 tsoots 1004
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1005
</translation>
1006
  </message>
1007
  <message>
12836 tsoots 1008
   <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1009
 
1010
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1011
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1012
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1013
object because you need this name for further access to that object. If
1014
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1015
 
12836 tsoots 1016
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1017
</source>
12836 tsoots 1018
   <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1019
 
1020
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1021
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1022
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1023
object because you need this name for further access to that object. If
1024
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1025
 
12836 tsoots 1026
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1027
</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
12836 tsoots 1030
   <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1031
 
1032
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1033
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1034
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1035
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1036
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1037
Scribus will create one for you.
1038
 
12836 tsoots 1039
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1040
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1041
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1042
</source>
12836 tsoots 1043
   <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1044
 
1045
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1046
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1047
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1048
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1049
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1050
Scribus will create one for you.
1051
 
12836 tsoots 1052
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
2147 cbradney 1053
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1054
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1055
</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
12836 tsoots 1058
   <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1059
 
1060
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1061
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1062
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1063
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1064
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1065
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1066
identifier for the object because you need this name for further access to that
1067
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1068
 
12836 tsoots 1069
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1070
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1071
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1072
</source>
12836 tsoots 1073
   <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1074
 
1075
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1076
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1077
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1078
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1079
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1080
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1081
identifier for the object because you need this name for further access to that
1082
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1083
 
12836 tsoots 1084
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
2147 cbradney 1085
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1086
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1087
</translation>
1088
  </message>
1089
  <message>
12836 tsoots 1090
   <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1091
 
1092
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1093
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1094
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1095
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1096
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1097
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1098
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1099
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1100
for you.
1101
 
12836 tsoots 1102
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1103
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1104
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1105
</source>
12836 tsoots 1106
   <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1107
 
2147 cbradney 1108
 
1109
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1110
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1111
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1112
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1113
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1114
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1115
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1116
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1117
for you.
1118
 
12836 tsoots 1119
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
2147 cbradney 1120
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
12836 tsoots 1121
the number of values passed don't group into points without leftovers. </translation>
1135 cbradney 1122
  </message>
1123
  <message>
12836 tsoots 1124
   <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1125
 
1126
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1127
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1128
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1129
unique identifier for the object because you need this name for further access
1130
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1131
 
12836 tsoots 1132
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1133
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1135 cbradney 1134
</source>
12836 tsoots 1135
   <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1136
 
1137
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1138
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1139
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1140
unique identifier for the object because you need this name for further access
1141
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1142
 
12836 tsoots 1143
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1144
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1135 cbradney 1145
</translation>
1146
  </message>
1147
  <message>
12836 tsoots 1148
   <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1149
 
1150
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1151
selected item is deleted.
1152
</source>
12836 tsoots 1153
   <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1154
 
2147 cbradney 1155
 
1156
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1157
selected item is deleted. </translation>
1135 cbradney 1158
  </message>
1159
  <message>
12836 tsoots 1160
   <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1161
 
1162
Test if an object with specified name really exists in the document.
1163
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1164
returns True if there is something selected.
1165
</source>
12836 tsoots 1166
   <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
2147 cbradney 1167
 
1168
Test if an object with specified name really exists in the document.
1169
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1170
returns True if there is something selected.
1135 cbradney 1171
</translation>
1172
  </message>
1173
  <message>
12836 tsoots 1174
   <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1175
 
1176
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
12836 tsoots 1177
given, it's applied on the selected object.
1135 cbradney 1178
</source>
12836 tsoots 1179
   <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
2147 cbradney 1180
 
1181
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
12836 tsoots 1182
given, it's applied on the selected object.
1135 cbradney 1183
</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
12836 tsoots 1186
   <source>getAllStyles() -> list
1135 cbradney 1187
 
1188
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1189
</source>
12836 tsoots 1190
   <translation>getAllStyles() -> list
2147 cbradney 1191
 
1192
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1135 cbradney 1193
</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
12836 tsoots 1196
   <source>currentPage() -> integer
1135 cbradney 1197
 
1198
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1199
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1200
</source>
12836 tsoots 1201
   <translation>currentPage() -> integer
2147 cbradney 1202
 
1203
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1204
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1135 cbradney 1205
</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
12836 tsoots 1208
   <source>redrawAll()
1135 cbradney 1209
 
1210
Redraws all pages.
1211
</source>
12836 tsoots 1212
   <translation>redrawAll()
2147 cbradney 1213
 
1214
Redraws all pages.
1135 cbradney 1215
</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
12836 tsoots 1218
   <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1219
 
1220
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1221
 
1222
May raise ScribusError if the save failed.
1223
</source>
12836 tsoots 1224
   <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2147 cbradney 1225
 
1226
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1227
 
1228
May raise ScribusError if the save failed.
1135 cbradney 1229
</translation>
1230
  </message>
1231
  <message>
12836 tsoots 1232
   <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1233
 
1234
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1235
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1236
page number is.
1237
 
1238
May raise IndexError if the page number is out of range
1239
</source>
12836 tsoots 1240
   <translation>deletePage(nr)
2147 cbradney 1241
 
1242
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1243
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1244
page number is.
1245
 
1246
May raise IndexError if the page number is out of range
1135 cbradney 1247
</translation>
1248
  </message>
1249
  <message>
12836 tsoots 1250
   <source>pageCount() -> integer
1135 cbradney 1251
 
1252
Returns the number of pages in the document.
1253
</source>
12836 tsoots 1254
   <translation>pageCount() -> integer
2147 cbradney 1255
 
1256
Returns the number of pages in the document.
1135 cbradney 1257
</translation>
1258
  </message>
1259
  <message>
12836 tsoots 1260
   <source>getHGuides() -> list
1135 cbradney 1261
 
1262
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
12836 tsoots 1263
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1264
</source>
12836 tsoots 1265
   <translation>getHGuides() -> list
2147 cbradney 1266
 
1267
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
12836 tsoots 1268
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1269
</translation>
1270
  </message>
1271
  <message>
12836 tsoots 1272
   <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1273
 
1274
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
12836 tsoots 1275
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1276
 
1277
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1278
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1279
</source>
12836 tsoots 1280
   <translation>setHGuides(list)
2147 cbradney 1281
 
1282
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
12836 tsoots 1283
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
2147 cbradney 1284
 
1285
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1286
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1135 cbradney 1287
</translation>
1288
  </message>
1289
  <message>
12836 tsoots 1290
   <source>getVGuides()
1135 cbradney 1291
 
1292
See getHGuides.
1293
</source>
12836 tsoots 1294
   <translation>getVGuides()
2147 cbradney 1295
 
1296
See getHGuides.
1135 cbradney 1297
</translation>
1298
  </message>
1299
  <message>
12836 tsoots 1300
   <source>setVGuides()
1135 cbradney 1301
 
1302
See setHGuides.
1303
</source>
12836 tsoots 1304
   <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1305
 
2147 cbradney 1306
 
1307
See setHGuides. </translation>
1135 cbradney 1308
  </message>
1309
  <message>
12836 tsoots 1310
   <source>getPageSize() -> tuple
1135 cbradney 1311
 
12836 tsoots 1312
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1313
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1314
</source>
12836 tsoots 1315
   <translation>getPageSize() -> tuple
2147 cbradney 1316
 
12836 tsoots 1317
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1318
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1319
</translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
12836 tsoots 1322
   <source>getPageItems() -> list
1135 cbradney 1323
 
1324
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
12836 tsoots 1325
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1326
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1327
the page...
1328
</source>
12836 tsoots 1329
   <translation>getPageItems() -> list
2147 cbradney 1330
 
1331
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
12836 tsoots 1332
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1333
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
2147 cbradney 1334
the page...
1135 cbradney 1335
</translation>
1336
  </message>
1337
  <message>
12836 tsoots 1338
   <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1339
 
1340
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1341
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1342
currently selected item is used.
1343
</source>
12836 tsoots 1344
   <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1345
 
1346
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1347
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1348
currently selected item is used.
1135 cbradney 1349
</translation>
1350
  </message>
1351
  <message>
12836 tsoots 1352
   <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1353
 
1354
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1355
is not given the currently selected item is used.
1356
</source>
12836 tsoots 1357
   <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1358
 
1359
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1360
is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1361
</translation>
1362
  </message>
1363
  <message>
12836 tsoots 1364
   <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1365
 
1366
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1367
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1368
given the currently selected item is used.
1369
 
1370
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1371
</source>
12836 tsoots 1372
   <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1373
 
1374
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1375
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1376
given the currently selected item is used.
1377
 
1378
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1135 cbradney 1379
</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
12836 tsoots 1382
   <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1383
 
1384
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1385
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1386
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1387
is used.
1388
 
1389
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1390
</source>
12836 tsoots 1391
   <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1392
 
1393
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1394
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1395
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1396
is used.
1397
 
1398
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1135 cbradney 1399
</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
12836 tsoots 1402
   <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1403
 
1404
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1405
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
12836 tsoots 1406
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1135 cbradney 1407
</source>
12836 tsoots 1408
   <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1409
 
1410
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
12836 tsoots 1412
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1135 cbradney 1413
</translation>
1414
  </message>
1415
  <message>
12836 tsoots 1416
   <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1417
 
1418
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1419
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
12836 tsoots 1420
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1135 cbradney 1421
</source>
12836 tsoots 1422
   <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1423
 
1424
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1425
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
12836 tsoots 1426
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1135 cbradney 1427
</translation>
1428
  </message>
1429
  <message>
12836 tsoots 1430
   <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1431
 
1432
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1433
is not given the currently selected item is used. There are predefined
12836 tsoots 1434
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1135 cbradney 1435
</source>
12836 tsoots 1436
   <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1437
 
1438
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1439
is not given the currently selected item is used. There are predefined
12836 tsoots 1440
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1135 cbradney 1441
</translation>
1442
  </message>
1443
  <message>
12836 tsoots 1444
   <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1445
 
1446
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1447
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1448
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1449
Item is used.
1450
 
1451
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1452
</source>
12836 tsoots 1453
   <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1454
 
1455
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1456
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1457
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1458
Item is used.
1459
 
1460
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1135 cbradney 1461
</translation>
1462
  </message>
1463
  <message>
12836 tsoots 1464
   <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1465
 
1466
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1467
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1468
 
1469
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1470
</source>
12836 tsoots 1471
   <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1472
 
2147 cbradney 1473
 
1474
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1475
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1476
 
1477
May raise ValueError if the corner radius is negative. </translation>
1135 cbradney 1478
  </message>
1479
  <message>
12836 tsoots 1480
   <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1481
 
1482
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1483
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1484
 
12836 tsoots 1485
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1135 cbradney 1486
</source>
12836 tsoots 1487
   <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1488
 
1489
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1490
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1491
 
12836 tsoots 1492
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1135 cbradney 1493
</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
12836 tsoots 1496
   <source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1497
 
1498
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1499
has some text selected the value assigned to the first character
1500
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1501
selected item is used.
1502
</source>
12836 tsoots 1503
   <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1504
 
1505
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1506
has some text selected the value assigned to the first character
1507
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1508
selected item is used.
1135 cbradney 1509
</translation>
1510
  </message>
1511
  <message>
12836 tsoots 1512
   <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1513
 
1514
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1515
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1516
</source>
12836 tsoots 1517
   <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
2147 cbradney 1518
 
1519
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1520
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1521
</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
12836 tsoots 1524
   <source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1525
 
1526
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1527
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1528
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1529
selected item is used.
1530
</source>
12836 tsoots 1531
   <translation>getText([&quot;name&quot;]) -> string
2147 cbradney 1532
 
1533
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1534
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1535
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1536
selected item is used.
1135 cbradney 1537
</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
12836 tsoots 1540
   <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1541
 
1542
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1543
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1544
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1545
used.
1546
</source>
12836 tsoots 1547
   <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1548
 
2147 cbradney 1549
 
1550
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1551
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1552
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1553
used. </translation>
1135 cbradney 1554
  </message>
1555
  <message>
12836 tsoots 1556
   <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 1557
 
1558
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1559
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1560
</source>
12836 tsoots 1561
   <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
2147 cbradney 1562
 
1563
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1564
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1565
</translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
12836 tsoots 1568
   <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 1569
 
1570
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1571
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1572
</source>
12836 tsoots 1573
   <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 1574
 
2147 cbradney 1575
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1576
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1577
  </message>
1578
  <message>
12836 tsoots 1579
   <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1580
 
1581
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1582
given the currently selected item is used.
1583
</source>
12836 tsoots 1584
   <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
2147 cbradney 1585
 
1586
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1587
given the currently selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1588
  </message>
1589
  <message>
12836 tsoots 1590
   <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1591
 
1592
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
12836 tsoots 1593
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
1135 cbradney 1594
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1595
used.
1596
</source>
12836 tsoots 1597
   <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1598
 
1599
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
12836 tsoots 1600
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
2147 cbradney 1601
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1602
used.
1135 cbradney 1603
</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
12836 tsoots 1606
   <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1607
 
1608
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1609
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1610
currently selected item is used.
1611
 
1612
May throw ValueError if the font cannot be found.
1613
</source>
12836 tsoots 1614
   <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1615
 
1616
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1617
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1618
currently selected item is used.
1619
 
1620
May throw ValueError if the font cannot be found. </translation>
1135 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
12836 tsoots 1623
   <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1624
 
1625
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1626
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1627
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1628
currently selected item is used.
1629
 
12836 tsoots 1630
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
1135 cbradney 1631
</source>
12836 tsoots 1632
   <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1633
 
1634
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1635
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1636
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1637
currently selected item is used.
1638
 
12836 tsoots 1639
May throw ValueError for a font size that's out of bounds. e(size, [&quot;name&quot;]).</translation>
1135 cbradney 1640
  </message>
1641
  <message>
12836 tsoots 1642
   <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1643
 
1644
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1645
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1646
item is used.
1647
 
1648
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1649
</source>
12836 tsoots 1650
   <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1651
 
1652
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1653
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1654
item is used.
1655
 
1656
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. </translation>
1135 cbradney 1657
  </message>
1658
  <message>
12836 tsoots 1659
   <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1660
 
1661
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1662
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1663
 
1664
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1665
</source>
12836 tsoots 1666
   <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1667
 
1668
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1669
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1670
 
1671
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). </translation>
1135 cbradney 1672
  </message>
1673
  <message>
12836 tsoots 1674
   <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1675
 
1676
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1677
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1678
 
1679
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1680
</source>
12836 tsoots 1681
   <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1682
 
1683
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1684
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1685
 
1686
May throw ValueError if number of columns is not at least one. </translation>
1135 cbradney 1687
  </message>
1688
  <message>
12836 tsoots 1689
   <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1690
 
1691
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1692
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1693
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1694
 
1695
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1696
</source>
12836 tsoots 1697
   <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1698
 
1699
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1700
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1701
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1702
 
1703
May throw ValueError for an invalid alignment constant. </translation>
1135 cbradney 1704
  </message>
1705
  <message>
12836 tsoots 1706
   <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1707
 
1708
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1709
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1710
selected item is used.
1711
</source>
12836 tsoots 1712
   <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1713
 
2147 cbradney 1714
 
1715
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1716
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1717
selected item is used. </translation>
1135 cbradney 1718
  </message>
1719
  <message>
12836 tsoots 1720
   <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1721
 
1722
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1723
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1724
given the currently selected item is used.
1725
</source>
12836 tsoots 1726
   <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1727
 
1728
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1729
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1730
given the currently selected item is used.
1135 cbradney 1731
</translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
12836 tsoots 1734
   <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1735
 
1736
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1737
selected item is used.
1738
</source>
12836 tsoots 1739
   <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1740
 
1741
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1742
selected item is used.
1135 cbradney 1743
</translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
12836 tsoots 1746
   <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1747
 
1748
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1749
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1750
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1751
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1752
used.
1753
</source>
12836 tsoots 1754
   <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2147 cbradney 1755
 
1756
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1757
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1758
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1759
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1760
used.
1135 cbradney 1761
</translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
12836 tsoots 1764
   <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 1765
 
1766
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1767
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1768
and must not link to or be linked from any other frames already.
1769
 
1770
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1771
</source>
12836 tsoots 1772
   <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2147 cbradney 1773
 
1774
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1775
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1776
and must not link to or be linked from any other frames already.
1777
 
1778
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1135 cbradney 1779
</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
12836 tsoots 1782
   <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1783
 
1784
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1785
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
12836 tsoots 1786
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
1135 cbradney 1787
 
1788
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1789
</source>
12836 tsoots 1790
   <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2147 cbradney 1791
 
1792
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1793
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
12836 tsoots 1794
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
2147 cbradney 1795
 
1796
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1135 cbradney 1797
</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
12836 tsoots 1800
   <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1801
 
1802
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1803
currently selected item is used.</source>
12836 tsoots 1804
   <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1805
 
1806
Muuta tekstikehys &quot;name&quot; ääriviivoiksi. Jos nimeä ei anneta, käytetään
1807
valittuna olevaa kohdetta.</translation>
1808
  </message>
1809
  <message>
12836 tsoots 1810
   <source>progressReset()
1135 cbradney 1811
 
1812
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1813
new progress bar use. See progressSet.
1814
</source>
12836 tsoots 1815
   <translation>progressReset()
1135 cbradney 1816
 
1817
Tyhjentää etenemispalkin (progress bar). Katso progressSet.</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
12836 tsoots 1820
   <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1821
 
12836 tsoots 1822
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1823
See progressSet.
1824
</source>
12836 tsoots 1825
   <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1826
 
1827
Asettaa etenemispalkin suurimman mahdollisen arvon. Katso progressSet.</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
12836 tsoots 1830
   <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 1831
 
1832
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1833
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1834
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1835
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1836
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1837
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
12836 tsoots 1838
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
1135 cbradney 1839
</source>
12836 tsoots 1840
   <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 1841
 
1842
Aseta etenemispalkki nr:n osoittamaan tilaan.
1843
The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1844
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1845
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1846
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1847
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
12836 tsoots 1848
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]</translation>
1135 cbradney 1849
  </message>
1850
  <message>
12836 tsoots 1851
   <source>setCursor()
1135 cbradney 1852
 
1853
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1854
</source>
12836 tsoots 1855
   <translation>setCursor()
1135 cbradney 1856
 
1857
[Ei tuettu!] Tämä saattaa rikkoa asoita. Eli älä käytä ainakaan vielä.</translation>
1858
  </message>
1859
  <message>
12836 tsoots 1860
   <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 1861
 
12836 tsoots 1862
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
1863
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
1864
won't automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 1865
</source>
12836 tsoots 1866
   <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 1867
 
1868
Ota käyttöön/Poista käytöstä tallennuskuvake työkalurivillä ja Tiedosto-valikossa.
1869
On hyvä kutsua tätä funktiota, kun olet muokannut asiakirjaa. Scribus ei huomaa
1870
automaattisesti skriptin tekemiä muutoksia.</translation>
1871
  </message>
1525 cbradney 1872
  <message>
12836 tsoots 1873
   <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
1525 cbradney 1874
 
12836 tsoots 1875
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
1876
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
1877
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
1525 cbradney 1878
 
2147 cbradney 1879
May raise WrongFrameTypeError.
1525 cbradney 1880
</source>
12836 tsoots 1881
   <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
2147 cbradney 1882
 
12836 tsoots 1883
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
1884
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
1885
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
2147 cbradney 1886
 
1887
May raise WrongFrameTypeError. </translation>
1525 cbradney 1888
  </message>
1889
  <message>
12836 tsoots 1890
   <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 1891
 
2147 cbradney 1892
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1893
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1894
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1895
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1896
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 1897
 
12836 tsoots 1898
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
2147 cbradney 1899
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 1900
</source>
12836 tsoots 1901
   <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
2147 cbradney 1902
 
1903
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1904
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1905
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1906
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1907
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1908
 
12836 tsoots 1909
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
2147 cbradney 1910
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. </translation>
1525 cbradney 1911
  </message>
1912
  <message>
12836 tsoots 1913
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 1914
 
2147 cbradney 1915
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1916
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1917
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 1918
 
12836 tsoots 1919
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1920
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 1921
</source>
12836 tsoots 1922
   <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
2147 cbradney 1923
 
1924
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1925
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1926
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1927
 
12836 tsoots 1928
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1929
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. </translation>
1525 cbradney 1930
  </message>
1931
  <message>
12836 tsoots 1932
   <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
1525 cbradney 1933
 
2147 cbradney 1934
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1935
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1936
 
1937
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 1938
</source>
12836 tsoots 1939
   <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
2147 cbradney 1940
 
1941
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1942
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1943
 
1944
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame </translation>
1525 cbradney 1945
  </message>
1946
  <message>
12836 tsoots 1947
   <source>getPageMargins()
1525 cbradney 1948
 
2147 cbradney 1949
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
12836 tsoots 1950
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
1525 cbradney 1951
</source>
12836 tsoots 1952
   <translation>getPageMargins()
2147 cbradney 1953
 
1954
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
12836 tsoots 1955
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize(). </translation>
1525 cbradney 1956
  </message>
1957
  <message>
12836 tsoots 1958
   <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
1525 cbradney 1959
 
3823 tsoots 1960
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1961
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1962
space. If no document is open, returns the value of the named color
1963
from the default document colors.
1525 cbradney 1964
 
12836 tsoots 1965
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
3823 tsoots 1966
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1525 cbradney 1967
</source>
12836 tsoots 1968
   <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
1525 cbradney 1969
 
3064 cbradney 1970
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1971
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
1972
space. If no document is open, returns the value of the named color
1973
from the default document colors.
1974
 
12836 tsoots 1975
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
3064 cbradney 1976
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3823 tsoots 1977
</translation>
3064 cbradney 1978
  </message>
1979
  <message>
12836 tsoots 1980
   <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 1981
 
12836 tsoots 1982
Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty()
3064 cbradney 1983
for details of arguments.
1984
 
12836 tsoots 1985
If `includesuper' is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 1986
</source>
12836 tsoots 1987
   <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3823 tsoots 1988
 
12836 tsoots 1989
Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty()
3823 tsoots 1990
for details of arguments.
1991
 
12836 tsoots 1992
If `includesuper' is true, search inherited properties too.</translation>
3064 cbradney 1993
  </message>
1994
  <message>
12836 tsoots 1995
   <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 1996
 
12836 tsoots 1997
Return a list of property names supported by `object'.
1998
If `includesuper' is true, return properties supported
3064 cbradney 1999
by parent classes as well.
2000
</source>
12836 tsoots 2001
   <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3823 tsoots 2002
 
12836 tsoots 2003
Return a list of property names supported by `object'.
2004
If `includesuper' is true, return properties supported
3823 tsoots 2005
by parent classes as well.</translation>
3064 cbradney 2006
  </message>
2007
  <message>
12836 tsoots 2008
   <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2009
 
12836 tsoots 2010
Return the value of the property `property' of the passed `object'.
3064 cbradney 2011
 
12836 tsoots 2012
The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2013
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2014
C++ QObject instance.
2015
 
12836 tsoots 2016
The `property' argument must be a string, and is the name of the property
2017
to look up on `object'.
3064 cbradney 2018
 
2019
The return value varies depending on the type of the property.
2020
</source>
12836 tsoots 2021
   <translation>getProperty(object, property)
3823 tsoots 2022
 
12836 tsoots 2023
Return the value of the property `property' of the passed `object'.
3823 tsoots 2024
 
12836 tsoots 2025
The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem
3823 tsoots 2026
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2027
C++ QObject instance.
2028
 
12836 tsoots 2029
The `property' argument must be a string, and is the name of the property
2030
to look up on `object'.
3823 tsoots 2031
 
2032
The return value varies depending on the type of the property.
2033
</translation>
3064 cbradney 2034
  </message>
2035
  <message>
12836 tsoots 2036
   <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2037
 
12836 tsoots 2038
Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type
2039
compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2040
also be raised if the underlying setter fails.
2041
 
2042
See getProperty() for more information.
2043
</source>
12836 tsoots 2044
   <translation>setProperty(object, property, value)
3823 tsoots 2045
 
12836 tsoots 2046
Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type
2047
compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may
3823 tsoots 2048
also be raised if the underlying setter fails.
2049
 
2050
See getProperty() for more information.
2051
</translation>
3064 cbradney 2052
  </message>
2053
  <message>
12836 tsoots 2054
   <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2055
 
2056
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2057
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2058
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2059
selected item is used.
2060
 
2061
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2062
</source>
12836 tsoots 2063
   <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
3823 tsoots 2064
 
2065
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2066
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2067
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2068
selected item is used.
2069
 
2070
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2071
</translation>
3064 cbradney 2072
  </message>
2073
  <message>
12836 tsoots 2074
   <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> integer
3064 cbradney 2075
 
2076
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
12836 tsoots 2077
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't
3064 cbradney 2078
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2079
 
2080
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2081
</source>
12836 tsoots 2082
   <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> integer
3823 tsoots 2083
 
2084
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
12836 tsoots 2085
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't
3823 tsoots 2086
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2087
 
2088
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2089
</translation>
3064 cbradney 2090
  </message>
171 Franz 2091
  <message>
12836 tsoots 2092
   <source>newStyleDialog() -> string
3823 tsoots 2093
 
12836 tsoots 2094
Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real
3823 tsoots 2095
style name or None when user cancels the dialog.
2096
</source>
12836 tsoots 2097
   <translation>newStyleDialog() -> string
3823 tsoots 2098
 
12836 tsoots 2099
Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real
3823 tsoots 2100
style name or None when user cancels the dialog.
2101
</translation>
171 Franz 2102
  </message>
2103
  <message>
12836 tsoots 2104
   <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2105
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
3823 tsoots 2106
 
2107
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2108
 
2109
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2110
following meaning:
2111
 
2112
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
12836 tsoots 2113
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3823 tsoots 2114
 
2115
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2116
  margins
2117
 
2118
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2119
 
2120
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
12836 tsoots 2121
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
2122
  numbers if you're creating a document in several parts.
3823 tsoots 2123
 
2124
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2125
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2126
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2127
 
2128
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2129
 
2130
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2131
 
2132
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2133
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2134
is not in points, make sure to account for this.
2135
 
2136
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2137
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2138
</source>
12836 tsoots 2139
   <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2140
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
3823 tsoots 2141
 
2142
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2143
 
2144
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2145
following meaning:
2146
 
2147
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
12836 tsoots 2148
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3823 tsoots 2149
 
2150
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2151
  margins
2152
 
2153
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2154
 
2155
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
12836 tsoots 2156
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
2157
  numbers if you're creating a document in several parts.
3823 tsoots 2158
 
2159
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2160
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2161
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2162
 
2163
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2164
 
2165
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2166
 
2167
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2168
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2169
is not in points, make sure to account for this.
2170
 
2171
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2172
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2173
</translation>
171 Franz 2174
  </message>
4141 cbradney 2175
  <message>
12836 tsoots 2176
   <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2177
 
4371 tsoots 2178
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2179
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2180
</source>
12836 tsoots 2181
   <translation>zoomDocument(double)
4371 tsoots 2182
 
2183
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2184
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2185
</translation>
2186
  </message>
2187
  <message>
12836 tsoots 2188
   <source>closeMasterPage()
4371 tsoots 2189
 
4141 cbradney 2190
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2191
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2192
</source>
12836 tsoots 2193
   <translation>closeMasterPage()
4371 tsoots 2194
 
2195
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2196
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2197
</translation>
4141 cbradney 2198
  </message>
2199
  <message>
12836 tsoots 2200
   <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2201
 
2202
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2203
</source>
12836 tsoots 2204
   <translation>masterPageNames()
4371 tsoots 2205
 
2206
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2207
</translation>
4141 cbradney 2208
  </message>
2209
  <message>
12836 tsoots 2210
   <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2211
 
2212
Enables master page editing and opens the named master page
2213
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2214
</source>
12836 tsoots 2215
   <translation>editMasterPage(pageName)
4371 tsoots 2216
 
2217
Enables master page editing and opens the named master page
2218
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2219
</translation>
4141 cbradney 2220
  </message>
2221
  <message>
12836 tsoots 2222
   <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2223
 
2224
Creates a new master page named pageName and opens it for
2225
editing.
2226
</source>
12836 tsoots 2227
   <translation>createMasterPage(pageName)
4371 tsoots 2228
 
2229
Creates a new master page named pageName and opens it for
2230
editing.
2231
</translation>
4141 cbradney 2232
  </message>
2233
  <message>
12836 tsoots 2234
   <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2235
 
2236
Delete the named master page.
2237
</source>
12836 tsoots 2238
   <translation>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2239
 
4371 tsoots 2240
Delete the named master page.
2241
</translation>
4141 cbradney 2242
  </message>
6261 cbradney 2243
  <message>
12836 tsoots 2244
   <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -> string
6261 cbradney 2245
 
6993 tsoots 2246
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2247
</source>
12836 tsoots 2248
   <translation>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -> string
6993 tsoots 2249
 
2250
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2251
</translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
12836 tsoots 2254
   <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
6993 tsoots 2255
 
2256
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2257
strings.
2258
</source>
12836 tsoots 2259
   <translation>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
6993 tsoots 2260
 
2261
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2262
strings.
2263
</translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
12836 tsoots 2266
   <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -> float
6993 tsoots 2267
 
6261 cbradney 2268
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2269
is not given the currently selected Item is used.
2270
</source>
12836 tsoots 2271
   <translation>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -> float
6993 tsoots 2272
 
2273
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2274
is not given the currently selected Item is used.
2275
</translation>
6261 cbradney 2276
  </message>
2277
  <message>
12836 tsoots 2278
   <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -> integer
6261 cbradney 2279
 
2280
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2281
is not given the currently selected Item is used.
2282
</source>
12836 tsoots 2283
   <translation>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -> integer
6993 tsoots 2284
 
2285
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2286
is not given the currently selected Item is used.
2287
</translation>
6261 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
12836 tsoots 2290
   <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -> float
6261 cbradney 2291
 
2292
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2293
is not given the currently selected Item is used.
2294
</source>
12836 tsoots 2295
   <translation>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -> float
6993 tsoots 2296
 
2297
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2298
is not given the currently selected Item is used.
2299
</translation>
6261 cbradney 2300
  </message>
2301
  <message>
12836 tsoots 2302
   <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -> integer
6261 cbradney 2303
 
2304
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2305
is not given the currently selected Item is used.
2306
</source>
12836 tsoots 2307
   <translation>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -> integer
6993 tsoots 2308
 
2309
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2310
is not given the currently selected Item is used.
2311
</translation>
6261 cbradney 2312
  </message>
2313
  <message>
12836 tsoots 2314
   <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
6261 cbradney 2315
 
2316
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2317
true the layer will be locked.
2318
 
12836 tsoots 2319
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2320
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2321
</source>
12836 tsoots 2322
   <translation>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
6993 tsoots 2323
 
2324
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2325
true the layer will be locked.
2326
 
12836 tsoots 2327
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2328
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2329
</translation>
6261 cbradney 2330
  </message>
2331
  <message>
12836 tsoots 2332
   <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -> bool
6261 cbradney 2333
 
2334
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2335
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2336
&quot;layer&quot; is locked.
2337
 
12836 tsoots 2338
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2339
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2340
</source>
12836 tsoots 2341
   <translation>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -> bool
6993 tsoots 2342
 
2343
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2344
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2345
&quot;layer&quot; is locked.
2346
 
12836 tsoots 2347
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2348
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2349
</translation>
6261 cbradney 2350
  </message>
2351
  <message>
12836 tsoots 2352
   <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -> bool
6261 cbradney 2353
 
2354
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2355
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2356
&quot;layer&quot; is normal.
2357
 
12836 tsoots 2358
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2359
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2360
</source>
12836 tsoots 2361
   <translation>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -> bool
6993 tsoots 2362
 
2363
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2364
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2365
&quot;layer&quot; is normal.
2366
 
12836 tsoots 2367
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2368
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2369
</translation>
6261 cbradney 2370
  </message>
2371
  <message>
12836 tsoots 2372
   <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -> bool
6261 cbradney 2373
 
2374
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2375
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2376
 
12836 tsoots 2377
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2378
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2379
</source>
12836 tsoots 2380
   <translation>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -> bool
6993 tsoots 2381
 
2382
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2383
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2384
 
12836 tsoots 2385
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2386
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2387
</translation>
6261 cbradney 2388
  </message>
2389
  <message>
12836 tsoots 2390
   <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -> int
6261 cbradney 2391
 
2392
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2393
 
12836 tsoots 2394
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2395
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2396
</source>
12836 tsoots 2397
   <translation>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -> int
6993 tsoots 2398
 
2399
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2400
 
12836 tsoots 2401
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2402
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2403
</translation>
6261 cbradney 2404
  </message>
2405
  <message>
12836 tsoots 2406
   <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -> float
6261 cbradney 2407
 
2408
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2409
 
12836 tsoots 2410
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2411
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6261 cbradney 2412
</source>
12836 tsoots 2413
   <translation>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -> float
6993 tsoots 2414
 
2415
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2416
 
12836 tsoots 2417
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2418
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
6993 tsoots 2419
</translation>
6261 cbradney 2420
  </message>
2421
  <message>
12836 tsoots 2422
   <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6261 cbradney 2423
 
2424
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2425
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2426
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2427
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2428
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2429
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2430
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2431
</source>
12836 tsoots 2432
   <translation>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
6993 tsoots 2433
 
2434
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2435
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2436
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2437
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2438
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2439
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2440
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2441
</translation>
6261 cbradney 2442
  </message>
2443
  <message>
12836 tsoots 2444
   <source>getPageType() -> integer
6261 cbradney 2445
 
6993 tsoots 2446
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
6261 cbradney 2447
</source>
12836 tsoots 2448
   <translation>getPageType() -> integer
6993 tsoots 2449
 
2450
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2451
</translation>
6261 cbradney 2452
  </message>
2453
  <message>
12836 tsoots 2454
   <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -> integer
6261 cbradney 2455
 
6993 tsoots 2456
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2457
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6434 cbradney 2458
</source>
12836 tsoots 2459
   <translation>getTextLines([&quot;name&quot;]) -> integer
6434 cbradney 2460
 
2461
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2462
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
6993 tsoots 2463
</translation>
6434 cbradney 2464
  </message>
7508 cbradney 2465
  <message>
12836 tsoots 2466
   <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
7508 cbradney 2467
 
2468
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2469
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2470
the range from 0 to 255.
2471
 
2472
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2473
</source>
12836 tsoots 2474
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2475
  </message>
2476
  <message>
12836 tsoots 2477
   <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
7508 cbradney 2478
 
2479
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2480
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2481
selected item is used.
2482
</source>
12836 tsoots 2483
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2484
  </message>
2485
  <message>
12836 tsoots 2486
   <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
7508 cbradney 2487
 
2488
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2489
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2490
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
12836 tsoots 2491
- see UNIT_&lt;type> for reference.
7508 cbradney 2492
</source>
12836 tsoots 2493
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2494
  </message>
2495
  <message>
12836 tsoots 2496
   <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
7508 cbradney 2497
 
2498
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2499
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2500
selected item is used.
2501
</source>
12836 tsoots 2502
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2503
  </message>
2504
  <message>
12836 tsoots 2505
   <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
7508 cbradney 2506
 
2507
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
12836 tsoots 2508
printable set to false the layer won't be printed.
7508 cbradney 2509
 
12836 tsoots 2510
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2511
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
7508 cbradney 2512
</source>
12836 tsoots 2513
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2514
  </message>
2515
  <message>
12836 tsoots 2516
   <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -> bool
7508 cbradney 2517
 
2518
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2519
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2520
&quot;layer&quot; is invisible.
2521
 
12836 tsoots 2522
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2523
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
7508 cbradney 2524
</source>
12836 tsoots 2525
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2526
  </message>
2527
  <message>
12836 tsoots 2528
   <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
7508 cbradney 2529
 
2530
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2531
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2532
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2533
not given the currently selected Item is used.
2534
 
2535
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2536
</source>
12836 tsoots 2537
   <translation type="unfinished" />
7508 cbradney 2538
  </message>
9729 cbradney 2539
  <message>
12836 tsoots 2540
   <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
9729 cbradney 2541
 
2542
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
12836 tsoots 2543
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
9729 cbradney 2544
constants.
2545
</source>
12836 tsoots 2546
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2547
  </message>
2548
  <message>
12836 tsoots 2549
   <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
9729 cbradney 2550
 
2551
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2552
true the layer will be displayed outlined.
2553
 
12836 tsoots 2554
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2555
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
9729 cbradney 2556
</source>
12836 tsoots 2557
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2558
  </message>
2559
  <message>
12836 tsoots 2560
   <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
9729 cbradney 2561
 
2562
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2563
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2564
 
12836 tsoots 2565
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2566
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
9729 cbradney 2567
</source>
12836 tsoots 2568
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2569
  </message>
2570
  <message>
12836 tsoots 2571
   <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
9729 cbradney 2572
 
2573
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2574
 
12836 tsoots 2575
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2576
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
9729 cbradney 2577
</source>
12836 tsoots 2578
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2579
  </message>
2580
  <message>
12836 tsoots 2581
   <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
9729 cbradney 2582
 
2583
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2584
 
12836 tsoots 2585
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2586
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
9729 cbradney 2587
</source>
12836 tsoots 2588
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2589
  </message>
2590
  <message>
12836 tsoots 2591
   <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
9729 cbradney 2592
 
2593
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2594
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2595
</source>
12836 tsoots 2596
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2597
  </message>
2598
  <message>
12836 tsoots 2599
   <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
9729 cbradney 2600
 
2601
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2602
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2603
</source>
12836 tsoots 2604
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2605
  </message>
2606
  <message>
12836 tsoots 2607
   <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
9729 cbradney 2608
 
2609
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2610
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2611
</source>
12836 tsoots 2612
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2613
  </message>
2614
  <message>
12836 tsoots 2615
   <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
9729 cbradney 2616
 
2617
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2618
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2619
</source>
12836 tsoots 2620
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2621
  </message>
2622
  <message>
12836 tsoots 2623
   <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
9729 cbradney 2624
 
2625
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2626
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2627
 
2628
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2629
</source>
12836 tsoots 2630
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2631
  </message>
2632
  <message>
12836 tsoots 2633
   <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
9729 cbradney 2634
 
2635
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2636
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2637
 
2638
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2639
</source>
12836 tsoots 2640
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2641
  </message>
2642
  <message>
12836 tsoots 2643
   <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
9729 cbradney 2644
 
2645
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2646
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2647
 
2648
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2649
</source>
12836 tsoots 2650
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 2651
  </message>
10842 cbradney 2652
  <message>
12836 tsoots 2653
   <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> string with filename
10842 cbradney 2654
 
2655
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2656
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
12836 tsoots 2657
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
10842 cbradney 2658
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2659
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2660
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2661
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2662
optional parameters is False.
2663
 
12836 tsoots 2664
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
2665
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
10842 cbradney 2666
 
2667
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2668
 
12836 tsoots 2669
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
2670
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
10842 cbradney 2671
</source>
12836 tsoots 2672
   <translation type="unfinished" />
10842 cbradney 2673
  </message>
2674
  <message>
12836 tsoots 2675
   <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
10842 cbradney 2676
 
2677
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2678
the currently selected item is used. The join types are:
2679
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2680
</source>
12836 tsoots 2681
   <translation type="unfinished" />
10842 cbradney 2682
  </message>
2683
  <message>
12836 tsoots 2684
   <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
10842 cbradney 2685
 
2686
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2687
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2688
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2689
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2690
given the currently selected item is used.
2691
</source>
12836 tsoots 2692
   <translation type="unfinished" />
10842 cbradney 2693
  </message>
2694
  <message>
12836 tsoots 2695
   <source>gotoPage(nr)
10842 cbradney 2696
 
2697
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
12836 tsoots 2698
gotoPage doesn't (currently) change the page the user's view is displaying, it
10842 cbradney 2699
just sets the page that script commands will operates on.
2700
 
2701
May raise IndexError if the page number is out of range.
2702
</source>
12836 tsoots 2703
   <translation type="unfinished" />
10842 cbradney 2704
  </message>
2705
  <message>
12836 tsoots 2706
   <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
10842 cbradney 2707
 
2708
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2709
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2710
 
2711
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2712
</source>
12836 tsoots 2713
   <translation type="unfinished" />
10842 cbradney 2714
  </message>
11652 cbradney 2715
  <message>
12836 tsoots 2716
   <source>moveSelectionToFront()
11652 cbradney 2717
 
2718
Moves current selection to front.
2719
</source>
12836 tsoots 2720
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2721
  </message>
2722
  <message>
12836 tsoots 2723
   <source>moveSelectionToFront()
11652 cbradney 2724
 
2725
Moves current selection to back.
2726
</source>
12836 tsoots 2727
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2728
  </message>
2729
  <message>
12836 tsoots 2730
   <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
11652 cbradney 2731
 
12836 tsoots 2732
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page->Import&quot; dropdown menu function.
11652 cbradney 2733
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2734
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2735
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2736
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2737
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2738
</source>
12836 tsoots 2739
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2740
  </message>
2741
  <message>
12836 tsoots 2742
   <source>createCharStyle(...)
11652 cbradney 2743
 
2744
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2745
 
12836 tsoots 2746
&quot;name&quot; [required] -> name of the char style to create
11652 cbradney 2747
 
12836 tsoots 2748
&quot;font&quot; [optional] -> name of the font to use
11652 cbradney 2749
 
12836 tsoots 2750
fontsize [optional] -> font size to set (double)
11652 cbradney 2751
 
12836 tsoots 2752
&quot;features&quot; [optional] -> nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
11652 cbradney 2753
 
12836 tsoots 2754
-> inherit
11652 cbradney 2755
 
12836 tsoots 2756
-> bold
11652 cbradney 2757
 
12836 tsoots 2758
-> italic
11652 cbradney 2759
 
12836 tsoots 2760
-> underline
11652 cbradney 2761
 
12836 tsoots 2762
-> underlinewords
11652 cbradney 2763
 
12836 tsoots 2764
-> strike
11652 cbradney 2765
 
12836 tsoots 2766
-> superscript
11652 cbradney 2767
 
12836 tsoots 2768
-> subscript
11652 cbradney 2769
 
12836 tsoots 2770
-> outline
11652 cbradney 2771
 
12836 tsoots 2772
-> shadowed
11652 cbradney 2773
 
12836 tsoots 2774
-> allcaps
11652 cbradney 2775
 
12836 tsoots 2776
-> smallcaps
11652 cbradney 2777
 
12836 tsoots 2778
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -> specify fill options
11652 cbradney 2779
 
12836 tsoots 2780
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -> specify stroke options
11652 cbradney 2781
 
12836 tsoots 2782
baselineoffset [optional] -> offset of the baseline
11652 cbradney 2783
 
12836 tsoots 2784
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -> offset of the shadow if used
11652 cbradney 2785
 
12836 tsoots 2786
outlinewidth [optional] -> width of the outline if used
11652 cbradney 2787
 
12836 tsoots 2788
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -> underline options if used
11652 cbradney 2789
 
12836 tsoots 2790
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -> strikethru options if used
11652 cbradney 2791
 
12836 tsoots 2792
scaleh [optional], scalev [optional] -> scale of the chars
11652 cbradney 2793
 
12836 tsoots 2794
tracking [optional] -> tracking of the text
11652 cbradney 2795
 
12836 tsoots 2796
&quot;language&quot; [optional] -> language code
11652 cbradney 2797
 
2798
</source>
12836 tsoots 2799
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2800
  </message>
2801
  <message>
12836 tsoots 2802
   <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -> bool
11652 cbradney 2803
 
2804
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2805
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2806
 
2807
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2808
</source>
12836 tsoots 2809
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2810
  </message>
2811
  <message>
12836 tsoots 2812
   <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -> bool
11652 cbradney 2813
 
2814
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2815
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2816
 
2817
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2818
</source>
12836 tsoots 2819
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2820
  </message>
2821
  <message>
12836 tsoots 2822
   <source>scrollDocument(x,y)
11652 cbradney 2823
 
2824
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2825
</source>
12836 tsoots 2826
   <translation type="unfinished" />
11652 cbradney 2827
  </message>
12281 cbradney 2828
  <message>
12836 tsoots 2829
   <source>createParagraphStyle(...)
12281 cbradney 2830
 
2831
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2832
 
12836 tsoots 2833
&quot;name&quot; [required] -> specifies the name of the paragraphstyle to create
12281 cbradney 2834
 
12836 tsoots 2835
linespacingmode [optional] -> specifies the linespacing mode; possible modes are:
12281 cbradney 2836
 
2837
fixed linespacing:     0
2838
 
2839
automatic linespacing:   1
2840
 
2841
baseline grid linespacing: 2
2842
 
12836 tsoots 2843
linespacing [optional] -> specifies the linespacing if using fixed linespacing
12281 cbradney 2844
 
12836 tsoots 2845
alignment [optional] -> specifies the alignment of the paragraph
12281 cbradney 2846
 
12836 tsoots 2847
-> left:   0
12281 cbradney 2848
 
12836 tsoots 2849
-> center:  1
12281 cbradney 2850
 
12836 tsoots 2851
-> right:  2
12281 cbradney 2852
 
12836 tsoots 2853
-> justify: 3
12281 cbradney 2854
 
12836 tsoots 2855
-> extend:  4
12281 cbradney 2856
 
12836 tsoots 2857
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -> specify the margin
12281 cbradney 2858
 
12836 tsoots 2859
gapbefore [optional], gapafter [optional] -> specify the gaps to the heading and following paragraphs
12281 cbradney 2860
 
12836 tsoots 2861
firstindent [optional] -> the indent of the first line
12281 cbradney 2862
 
12836 tsoots 2863
hasdropcap [optional] -> specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
12281 cbradney 2864
 
12836 tsoots 2865
dropcaplines [optional] -> height (in lines) of the caps if used
12281 cbradney 2866
 
12836 tsoots 2867
dropcapoffset [optional] -> offset of the caps if used
12281 cbradney 2868
 
12836 tsoots 2869
&quot;charstyle&quot; [optional] -> char style to use
12281 cbradney 2870
 
2871
</source>
12836 tsoots 2872
   <translation type="unfinished" />
12281 cbradney 2873
  </message>
2874
  <message>
12836 tsoots 2875
   <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
12281 cbradney 2876
 
12612 cbradney 2877
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2878
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2879
 
2880
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
12281 cbradney 2881
</source>
12836 tsoots 2882
   <translation type="unfinished" />
12281 cbradney 2883
  </message>
2884
  <message>
12836 tsoots 2885
   <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -> tuple
12281 cbradney 2886
 
12612 cbradney 2887
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2888
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2889
is not given the currently selected item is used.
12281 cbradney 2890
</source>
12836 tsoots 2891
   <translation type="unfinished" />
12281 cbradney 2892
  </message>
2893
  <message>
12836 tsoots 2894
   <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
12281 cbradney 2895
 
12612 cbradney 2896
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2897
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2898
selected item is used.
12281 cbradney 2899
 
12612 cbradney 2900
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
12281 cbradney 2901
</source>
12836 tsoots 2902
   <translation type="unfinished" />
12281 cbradney 2903
  </message>
12836 tsoots 2904
 </context>
2905
 <context>
10842 cbradney 2906
  <name>AIPlug</name>
2907
  <message>
12836 tsoots 2908
   <source>Importing: %1</source>
2909
   <translation>Tuodaan: %1</translation>
10842 cbradney 2910
  </message>
2911
  <message>
12836 tsoots 2912
   <source>Analyzing File:</source>
2913
   <translation>Tutkitaan tiedostoa:</translation>
10842 cbradney 2914
  </message>
2915
  <message>
12836 tsoots 2916
   <source>Group%1</source>
2917
   <translation>Ryhmä%1</translation>
10842 cbradney 2918
  </message>
2919
  <message>
12836 tsoots 2920
   <source>Generating Items</source>
2921
   <translation>Luodaan kohteita</translation>
10842 cbradney 2922
  </message>
12836 tsoots 2923
 </context>
2924
 <context>
3823 tsoots 2925
  <name>About</name>
171 Franz 2926
  <message>
12836 tsoots 2927
   <source>Contributions from:</source>
2928
   <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
171 Franz 2929
  </message>
2930
  <message>
12836 tsoots 2931
   <source>&amp;About</source>
2932
   <translation>T&amp;ietoja</translation>
171 Franz 2933
  </message>
2934
  <message>
12836 tsoots 2935
   <source>A&amp;uthors</source>
2936
   <translation>&amp;Tekijät</translation>
171 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
12836 tsoots 2939
   <source>&amp;Translations</source>
2940
   <translation>&amp;Käännökset</translation>
171 Franz 2941
  </message>
2942
  <message>
12836 tsoots 2943
   <source>&amp;Online</source>
2944
   <translation>&amp;Verkossa</translation>
171 Franz 2945
  </message>
2946
  <message>
12836 tsoots 2947
   <source>&amp;Close</source>
2948
   <translation>&amp;Sulje</translation>
171 Franz 2949
  </message>
2950
  <message>
12836 tsoots 2951
   <source>Development Team:</source>
2952
   <translation>Kehitysryhmä:</translation>
171 Franz 2953
  </message>
2954
  <message>
12836 tsoots 2955
   <source>Official Documentation:</source>
2956
   <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
171 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
12836 tsoots 2959
   <source>Other Documentation:</source>
2960
   <translation>Muu dokumentaatio:</translation>
171 Franz 2961
  </message>
2962
  <message>
12836 tsoots 2963
   <source>Homepage</source>
2964
   <translation>Kotisivu</translation>
171 Franz 2965
  </message>
2966
  <message>
12836 tsoots 2967
   <source>Online Reference</source>
2968
   <translation>Materiaali verkossa</translation>
171 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
12836 tsoots 2971
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
2972
   <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
171 Franz 2973
  </message>
2974
  <message>
12836 tsoots 2975
   <source>Mailing List</source>
2976
   <translation>Postituslista</translation>
171 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
12836 tsoots 2979
   <source>Official Translations and Translators:</source>
2980
   <translation>Käännökset ja kääntäjät:</translation>
171 Franz 2981
  </message>
2982
  <message>
12836 tsoots 2983
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
2984
   <translation>Aikaisempia kääntäjiä:</translation>
171 Franz 2985
  </message>
2986
  <message>
12836 tsoots 2987
   <source>About Scribus %1</source>
2988
   <translation>Tietoja Scribuksesta %1</translation>
171 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
12836 tsoots 2991
   <source>Wiki</source>
2992
   <translation>Wiki</translation>
171 Franz 2993
  </message>
2994
  <message>
12836 tsoots 2995
   <source>%1 %2 %3</source>
2996
   <translation>%1 %2 %3</translation>
187 Franz 2997
  </message>
237 Franz 2998
  <message>
12836 tsoots 2999
   <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3000
   <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
274 Franz 3001
  </message>
286 Franz 3002
  <message>
12836 tsoots 3003
   <source>Using Ghostscript version %1</source>
3004
   <translation>Käytetään Ghostscriptin versiota %1</translation>
286 Franz 3005
  </message>
3006
  <message>
12836 tsoots 3007
   <source>No Ghostscript version available</source>
3008
   <translation>Ghostscriptiä ei löytynyt</translation>
341 Franz 3009
  </message>
3010
  <message>
12836 tsoots 3011
   <source>Build ID:</source>
3012
   <translation>Käännöstunnus</translation>
341 Franz 3013
  </message>
3014
  <message>
12836 tsoots 3015
   <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
3016
   <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua -versio:</translation>
341 Franz 3017
  </message>
3018
  <message>
12836 tsoots 3019
   <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
3020
   <translation>Windows&amp;#174; -versio:</translation>
341 Franz 3021
  </message>
3022
  <message>
12836 tsoots 3023
   <source>Tango Project Icons:</source>
3024
   <translation>Tango-projektin kuvakkeet:</translation>
4409 tsoots 3025
  </message>
3026
  <message>
12836 tsoots 3027
   <source>&amp;Updates</source>
3028
   <translation>&amp;Päivitykset</translation>
4409 tsoots 3029
  </message>
4759 cbradney 3030
  <message>
12836 tsoots 3031
   <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3032
   <translation>Tarkista Scribus-päivitykset. Tietoa koneeltasi ei lähetetä eteenpäin.</translation>
4759 cbradney 3033
  </message>
5328 cbradney 3034
  <message>
12836 tsoots 3035
   <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
3036
   <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;-versio:</translation>
5328 cbradney 3037
  </message>
6261 cbradney 3038
  <message>
12836 tsoots 3039
   <source>Splash Screen:</source>
3040
   <translation>Latausikkuna:</translation>
6261 cbradney 3041
  </message>
3042
  <message>
12836 tsoots 3043
   <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3044
   <translation>Tämä ikkuna näyttää version, käännöspäivämäärän sekä Scribuksen käyttämät kirjastot.</translation>
6261 cbradney 3045
  </message>
7716 cbradney 3046
  <message>
12836 tsoots 3047
   <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3048
   <translation type="unfinished" />
7716 cbradney 3049
  </message>
9729 cbradney 3050
  <message>
12836 tsoots 3051
   <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3052
   <translation type="unfinished" />
9729 cbradney 3053
  </message>
3054
  <message>
12836 tsoots 3055
   <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3056
   <translation>Windows-versio ei käytä fontconfig- eikä CUPS-kirjastoja.</translation>
9729 cbradney 3057
  </message>
3058
  <message>
12836 tsoots 3059
   <source>&lt;p align=&quot;center&quot;>&lt;b>%1 %2&lt;/b>&lt;/p>&lt;p align=&quot;center&quot;>%3&lt;br>%4 %5&lt;br>%6&lt;/p></source>
3060
   <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;>&lt;b>%1 %2&lt;/b>&lt;/p>&lt;p align=&quot;center&quot;>%3&lt;br>%4 %5&lt;br>%6&lt;/p></translation>
9729 cbradney 3061
  </message>
3062
  <message>
12836 tsoots 3063
   <source>Scribus Version</source>
3064
   <translation>Scribus-versio</translation>
9729 cbradney 3065
  </message>
10131 cbradney 3066
  <message>
12836 tsoots 3067
   <source>Check for Updates</source>
3068
   <translation>Tarkista päivitykset</translation>
10131 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
12836 tsoots 3071
   <source>Abort Update Check</source>
3072
   <translation>Peruuta päivitysten tarkistus</translation>
10131 cbradney 3073
  </message>
11652 cbradney 3074
  <message>
12836 tsoots 3075
   <source>Developer Blog</source>
3076
   <translation>Kehittäjien blogi</translation>
11652 cbradney 3077
  </message>
3078
  <message>
12836 tsoots 3079
   <source>&amp;Licence</source>
3080
   <translation>&amp;Lisenssi</translation>
11652 cbradney 3081
  </message>
12281 cbradney 3082
  <message>
12836 tsoots 3083
   <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
3084
   <translation type="unfinished" />
12281 cbradney 3085
  </message>
3086
  <message>
12836 tsoots 3087
   <source>Doc Translators:</source>
3088
   <translation>Ohjeiden kääntäjät:</translation>
12281 cbradney 3089
  </message>
3090
  <message>
12836 tsoots 3091
   <source>Webmasters:</source>
3092
   <translation>Sivustojen ylläpitäjät</translation>
12281 cbradney 3093
  </message>
12612 cbradney 3094
  <message>
12836 tsoots 3095
   <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
3096
   <translation type="unfinished" />
12612 cbradney 3097
  </message>
12836 tsoots 3098
 </context>
3099
 <context>
3278 cbradney 3100
  <name>AboutPlugins</name>
3101
  <message>
12836 tsoots 3102
   <source>Filename:</source>
3103
   <translation>Tiedostonimi:</translation>
3278 cbradney 3104
  </message>
3105
  <message>
12836 tsoots 3106
   <source>Version:</source>
3107
   <translation>Versio:</translation>
3278 cbradney 3108
  </message>
3109
  <message>
12836 tsoots 3110
   <source>Enabled:</source>
3111
   <translation>Käytössä:</translation>
3278 cbradney 3112
  </message>
3113
  <message>
12836 tsoots 3114
   <source>Release Date:</source>
3115
   <translation>Julkaisupäivämäärä:</translation>
3278 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
12836 tsoots 3118
   <source>Description:</source>
3119
   <translation>Kuvaus:</translation>
3278 cbradney 3120
  </message>
3121
  <message>
12836 tsoots 3122
   <source>Author(s):</source>
3123
   <translation>Tekijät:</translation>
3278 cbradney 3124
  </message>
3125
  <message>
12836 tsoots 3126
   <source>Copyright:</source>
3127
   <translation>Copyright:</translation>
3278 cbradney 3128
  </message>
3129
  <message>
12836 tsoots 3130
   <source>License:</source>
3131
   <translation>Lisenssi:</translation>
3278 cbradney 3132
  </message>
9729 cbradney 3133
  <message>
12836 tsoots 3134
   <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3135
   <translation type="unfinished" >Scribus: Tietoja liitännäisistä</translation>
9729 cbradney 3136
  </message>
12836 tsoots 3137
 </context>
3138
 <context>
3064 cbradney 3139
  <name>ActionManager</name>
3140
  <message>
12836 tsoots 3141
   <source>&amp;New</source>
3142
   <translation>&amp;Uusi</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
12836 tsoots 3145
   <source>&amp;Open...</source>
3146
   <translation>&amp;Avaa...</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
12836 tsoots 3149
   <source>&amp;Close</source>
3150
   <translation>&amp;Sulje</translation>
3064 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
12836 tsoots 3153
   <source>&amp;Save</source>
3154
   <translation>&amp;Tallenna</translation>
3064 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
12836 tsoots 3157
   <source>Save &amp;As...</source>
3158
   <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
3064 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
12836 tsoots 3161
   <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3162
   <translation>&amp;Palauta tallennettu</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
12836 tsoots 3165
   <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3166
   <translation>&amp;Kerää asiakirja...</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
12836 tsoots 3169
   <source>Get Text...</source>
3170
   <translation>Hae teksti...</translation>
3064 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
12836 tsoots 3173
   <source>Append &amp;Text...</source>
3174
   <translation>Jatka &amp;tekstiä...</translation>
3064 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
12836 tsoots 3177
   <source>Get Image...</source>
3178
   <translation>Hae kuva...</translation>
3064 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
12836 tsoots 3181
   <source>Save &amp;Text...</source>
3182
   <translation>Tallenna &amp;teksti...</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
12836 tsoots 3185
   <source>Save as P&amp;DF...</source>
3186
   <translation>Tallenna P&amp;DF:nä...</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
12836 tsoots 3189
   <source>Document &amp;Setup...</source>
3190
   <translation>A&amp;siakirjan asettelu...</translation>
3064 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
12836 tsoots 3193
   <source>&amp;Print...</source>
3194
   <translation>T&amp;ulosta...</translation>
3064 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
12836 tsoots 3197
   <source>&amp;Quit</source>
3198
   <translation>&amp;Lopeta</translation>
3064 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
12836 tsoots 3201
   <source>&amp;Undo</source>
3202
   <translation>&amp;Kumoa</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
12836 tsoots 3205
   <source>&amp;Redo</source>
3206
   <translation>&amp;Tee uudelleen</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
12836 tsoots 3209
   <source>&amp;Item Action Mode</source>
3210
   <translation>&amp;Objektikohtainen toimintohistoria</translation>
3064 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
12836 tsoots 3213
   <source>Cu&amp;t</source>
3214
   <translation>&amp;Leikkaa</translation>
3064 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
12836 tsoots 3217
   <source>&amp;Copy</source>
3218
   <translation>&amp;Kopioi</translation>
3064 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
12836 tsoots 3221
   <source>&amp;Paste</source>
3222
   <translation>L&amp;iitä</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
12836 tsoots 3225
   <source>Select &amp;All</source>
3226
   <translation>V&amp;alitse kaikki</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
12836 tsoots 3229
   <source>&amp;Deselect All</source>
3230
   <translation>&amp;Poista valinnat</translation>
3064 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
12836 tsoots 3233
   <source>&amp;Search/Replace...</source>
3234
   <translation>Et&amp;si/Korvaa...</translation>
3064 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
12836 tsoots 3237
   <source>Edit Image...</source>
3238
   <translation>Muokkaa kuvaa...</translation>
3064 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
12836 tsoots 3241
   <source>C&amp;olors...</source>
3242
   <translation>&amp;Värit...</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
12836 tsoots 3245
   <source>&amp;Master Pages...</source>
3246
   <translation>&amp;Mallisivut...</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
12836 tsoots 3249
   <source>P&amp;references...</source>
3250
   <translation>&amp;Asetukset...</translation>
3064 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
12836 tsoots 3253
   <source>%1 pt</source>
3254
   <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
12836 tsoots 3257
   <source>&amp;Other...</source>
3258
   <translation>M&amp;uu...</translation>
3064 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
12836 tsoots 3261
   <source>&amp;Left</source>
3262
   <translation>&amp;Vasen</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
12836 tsoots 3265
   <source>&amp;Center</source>
3266
   <translation>&amp;Keskitetty</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>
12836 tsoots 3269
   <source>&amp;Right</source>
3270
   <translation>&amp;Oikea</translation>
3064 cbradney 3271
  </message>
3272
  <message>
12836 tsoots 3273
   <source>&amp;Block</source>
3274
   <translation>&amp;Molemmat reunat</translation>
3064 cbradney 3275
  </message>
3276
  <message>
12836 tsoots 3277
   <source>&amp;Forced</source>
3278
   <translation>&amp;Pakotettu</translation>
3064 cbradney 3279
  </message>
3280
  <message>
12836 tsoots 3281
   <source>&amp;Normal</source>
3282
   <translation>&amp;Normaali</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
12836 tsoots 3285
   <source>&amp;Underline</source>
3286
   <translation>&amp;Alleviivattu</translation>
3064 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
12836 tsoots 3289
   <source>Underline &amp;Words</source>
3290
   <translation>Alleviivaa &amp;sanat</translation>
3064 cbradney 3291
  </message>
3292
  <message>
12836 tsoots 3293
   <source>&amp;Strike Through</source>
3294
   <translation>&amp;Yliviivaa</translation>
3064 cbradney 3295
  </message>
3296
  <message>
12836 tsoots 3297
   <source>&amp;All Caps</source>
3298
   <translation>&amp;Versaalit</translation>
3064 cbradney 3299
  </message>
3300
  <message>
12836 tsoots 3301
   <source>Small &amp;Caps</source>
3302
   <translation>&amp;Kapiteelit</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
12836 tsoots 3305
   <source>Su&amp;perscript</source>
3306
   <translation>&amp;Yläindeksi</translation>
3064 cbradney 3307
  </message>
3308
  <message>
12836 tsoots 3309
   <source>Su&amp;bscript</source>
3310
   <translation>&amp;Alaindeksi</translation>
3064 cbradney 3311
  </message>
3312
  <message>
12836 tsoots 3313
   <source>S&amp;hadow</source>
3314
   <translation>&amp;Varjo</translation>
3064 cbradney 3315
  </message>
3316
  <message>
12836 tsoots 3317
   <source>&amp;Image Effects</source>
3318
   <translation>&amp;Kuvaefektit</translation>
3064 cbradney 3319
  </message>
3320
  <message>
12836 tsoots 3321
   <source>&amp;Tabulators...</source>
3322
   <translation>&amp;Sarkaimet...</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
12836 tsoots 3325
   <source>D&amp;uplicate</source>
3326
   <translation>&amp;Kopioi</translation>
3064 cbradney 3327
  </message>
3328
  <message>
12836 tsoots 3329
   <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3330
   <translation>&amp;Useita kopioita</translation>
3064 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
12836 tsoots 3333
   <source>&amp;Delete</source>
3334
   <translation>&amp;Poista</translation>
3064 cbradney 3335
  </message>
3336
  <message>
12836 tsoots 3337
   <source>&amp;Group</source>
3338
   <translation>&amp;Ryhmitä</translation>
3064 cbradney 3339
  </message>
3340
  <message>
12836 tsoots 3341
   <source>&amp;Ungroup</source>
3342
   <translation>Pur&amp;a ryhmitys</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
12836 tsoots 3345
   <source>Is &amp;Locked</source>
3346
   <translation>On &amp;lukittu</translation>
3064 cbradney 3347
  </message>
3348
  <message>
12836 tsoots 3349
   <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3350
   <translation>Koko on l&amp;ukittu</translation>
3064 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
12836 tsoots 3353
   <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3354
   <translation>Vie &amp;alimmaiseksi</translation>
3064 cbradney 3355
  </message>
3356
  <message>
12836 tsoots 3357
   <source>Raise to &amp;Top</source>
3358
   <translation>Tuo &amp;päällimmäiseksi</translation>
3064 cbradney 3359
  </message>
3360
  <message>
12836 tsoots 3361
   <source>&amp;Lower</source>
3362
   <translation>Vie a&amp;laspäin</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
12836 tsoots 3365
   <source>&amp;Raise</source>
3366
   <translation>&amp;Tuo ylöspäin</translation>
3064 cbradney 3367
  </message>
3368
  <message>
12836 tsoots 3369
   <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3370
   <translation>&amp;Vie leikekirjaan</translation>
3064 cbradney 3371
  </message>
3372
  <message>
12836 tsoots 3373
   <source>&amp;Attributes...</source>
3374
   <translation>&amp;Muuttujat...</translation>
3064 cbradney 3375
  </message>
3376
  <message>
12836 tsoots 3377
   <source>I&amp;mage Visible</source>
3378
   <translation>Kuva &amp;näkyvissä</translation>
3064 cbradney 3379
  </message>
3380
  <message>
12836 tsoots 3381
   <source>&amp;Update Image</source>
3382
   <translation>&amp;Päivitä kuva</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
12836 tsoots 3385
   <source>Adjust Frame to Image</source>
3386
   <translation>Sovita kehys kuvaan</translation>
3064 cbradney 3387
  </message>
3388
  <message>
12836 tsoots 3389
   <source>Extended Image Properties</source>
3390
   <translation>Kuvan ominaisuudet</translation>
3064 cbradney 3391
  </message>
3392
  <message>
12836 tsoots 3393
   <source>&amp;Low Resolution</source>
3394