Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10131 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
13585 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="gl_ES">
418 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; lista
12918 cbradney 13
 
14
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
15
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
16
</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
20
 
21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
27
</source>
15354 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
12918 cbradney 29
 
30
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
31
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
32
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
33
 
34
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
13036 jghali 35
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
36
</translation>
12918 cbradney 37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
40
 
41
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
42
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
43
space. If no document is open, returns the value of the named color
44
from the default document colors.
45
 
46
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
47
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
48
</source>
15354 cbradney 49
    <translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
12918 cbradney 50
 
51
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
52
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
53
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
13036 jghali 54
das cores do documento por omisión.
55
</translation>
12918 cbradney 56
  </message>
57
  <message>
58
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
59
 
60
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
61
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
62
Color components should be in the range from 0 to 255.
63
 
64
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
65
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
66
</source>
15099 cbradney 67
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
68
 
12918 cbradney 69
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
70
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
71
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
72
 
73
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
13036 jghali 74
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
75
</translation>
12918 cbradney 76
  </message>
77
  <message>
78
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
79
 
80
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
81
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
82
the range from 0 to 255.
83
 
84
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
85
</source>
15099 cbradney 86
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 87
 
88
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
89
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
90
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
91
 
13036 jghali 92
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
93
</translation>
12918 cbradney 94
  </message>
95
  <message>
96
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
97
 
98
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
99
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
100
&quot;None&quot; - transparent.
101
 
102
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
103
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
104
 
105
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
106
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
107
</source>
15354 cbradney 108
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
12918 cbradney 109
 
110
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
111
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
112
 
113
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
114
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
115
 
116
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
13036 jghali 117
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
118
</translation>
12918 cbradney 119
  </message>
120
  <message>
121
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
122
 
123
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
124
 
125
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
126
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
127
</source>
15354 cbradney 128
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
12918 cbradney 129
 
130
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
131
 
132
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
13036 jghali 133
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
134
</translation>
12918 cbradney 135
  </message>
136
  <message>
137
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
138
 
139
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
140
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
141
Returns true if a new document was created.
142
</source>
15354 cbradney 143
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; lóxica
12918 cbradney 144
 
145
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
146
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
147
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
148
</translation>
149
  </message>
150
  <message>
151
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
152
 
153
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
154
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
155
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
156
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
157
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
158
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
159
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
160
optional parameters is False.
161
 
162
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
163
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
164
 
165
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
166
 
167
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
168
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
169
</source>
15354 cbradney 170
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
12918 cbradney 171
 
172
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
173
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
174
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
175
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
176
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
177
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
178
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
179
son False.
180
 
181
O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
182
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
183
 
184
Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.
185
 
186
Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
187
</translation>
188
  </message>
189
  <message>
190
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
191
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
192
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
193
 
194
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
195
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
196
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
197
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
198
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
199
 
200
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
201
at 1.
202
 
203
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
204
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
205
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
206
can be binary-ORed with button constants:
207
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
208
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
209
 
210
Usage examples:
211
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
212
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
213
          ICON_ERROR)
214
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
215
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
216
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
217
 
218
Defined button and icon constants:
219
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
220
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
221
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
222
</source>
15354 cbradney 223
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
12918 cbradney 224
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
225
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
226
 
227
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
228
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
229
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
230
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
231
tipo HTML.
232
 
233
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
234
 
235
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
236
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
237
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
238
  BUTTONOPT_DEFAULT  Ao premer enter prémese este botón.
239
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ao premer escape prémese este botón.
240
 
241
Exemplos de uso:
242
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
243
          &apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
244
          ICON_ERROR)
245
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
246
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
247
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
248
 
249
Constantes de botón e icone definidas:
250
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
251
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
252
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
253
</translation>
254
  </message>
255
  <message>
256
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
257
 
258
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
259
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
260
 
261
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
262
</source>
15354 cbradney 263
    <translation type="obsolete">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
12918 cbradney 264
 
265
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
266
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
267
 
13036 jghali 268
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)
269
</translation>
12918 cbradney 270
  </message>
271
  <message>
272
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
273
 
274
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
275
style name or None when user cancels the dialog.
276
</source>
15354 cbradney 277
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
12918 cbradney 278
 
279
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
13036 jghali 280
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.
281
</translation>
12918 cbradney 282
  </message>
283
  <message>
284
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
285
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
286
 
287
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
288
following meaning:
289
 
290
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
291
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
292
 
293
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
294
margins
295
 
296
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
297
 
298
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
299
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
300
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
301
 
302
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
303
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
304
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
305
 
306
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
307
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
308
PAGE_4 is 4-fold.
309
 
310
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
311
Indexed from 0 (0 = first).
312
 
313
numPage = Number of pages to be created.
314
 
315
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
316
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
317
is not in points, make sure to account for this.
318
 
319
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
320
PAGE_4, 3, 1)
321
 
322
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
323
</source>
15354 cbradney 324
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
12918 cbradney 325
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
326
 
327
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
328
o seguinte significado:
329
 
330
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
331
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
332
 
333
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
334
 
335
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
336
 
337
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
338
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
339
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
340
 
341
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
342
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
343
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
344
 
345
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
346
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
347
PAGE_4 é para catro páxinas.
348
 
349
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
350
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
351
 
352
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
353
 
354
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
355
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
356
asegúrese de telo en conta.
357
 
358
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
359
PAGE_4, 3, 1)
360
 
361
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
362
</translation>
363
  </message>
364
  <message>
365
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
366
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
367
 
368
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
369
 
370
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
371
following meaning:
372
 
373
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
374
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
375
 
376
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
377
  margins
378
 
379
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
380
 
381
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
382
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
383
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
384
 
385
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
386
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
387
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
388
 
389
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
390
 
391
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
392
 
393
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
394
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
395
is not in points, make sure to account for this.
396
 
397
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
398
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
399
</source>
15354 cbradney 400
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
12918 cbradney 401
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
402
 
403
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
404
 
405
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
406
significado seguinte:
407
 
408
  tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
409
  as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
410
 
411
  marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
412
  marxes do documento
413
 
414
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
415
 
416
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
417
  a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
418
  de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
419
 
420
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
421
  Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
422
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
423
 
424
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
425
 
426
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
427
 
428
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
429
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
430
asegúrese de telo en conta.
431
 
432
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
433
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
434
</translation>
435
  </message>
436
  <message>
437
    <source>closeDoc()
438
 
439
Closes the current document without prompting to save.
440
 
441
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
442
</source>
15354 cbradney 443
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 444
 
445
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
446
 
13036 jghali 447
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar
448
</translation>
12918 cbradney 449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>haveDoc() -&gt; bool
452
 
453
Returns true if there is a document open.
454
</source>
15354 cbradney 455
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 456
 
13036 jghali 457
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.
458
</translation>
12918 cbradney 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
462
 
463
Opens the document &quot;name&quot;.
464
 
465
May raise ScribusError if the document could not be opened.
466
</source>
15354 cbradney 467
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nome)
12918 cbradney 468
 
469
Abre o documento &quot;nome&quot;.
470
 
13036 jghali 471
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.
472
</translation>
12918 cbradney 473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>saveDoc()
476
 
477
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
478
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
479
save file dialog.
480
 
481
If the save fails, there is currently no way to tell.
482
</source>
15354 cbradney 483
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12918 cbradney 484
 
485
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
486
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
487
para gardalo.
488
 
13036 jghali 489
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.
490
</translation>
12918 cbradney 491
  </message>
492
  <message>
493
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
494
 
495
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
496
relative path).
497
 
498
May raise ScribusError if the save fails.
499
</source>
15354 cbradney 500
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nome&quot;)
12918 cbradney 501
 
502
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
503
camiño completo ou relativo).
504
 
13036 jghali 505
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.
506
</translation>
12918 cbradney 507
  </message>
508
  <message>
509
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
510
 
511
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
512
strings.
513
</source>
15354 cbradney 514
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 515
 
516
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
13036 jghali 517
cadeas.
518
</translation>
12918 cbradney 519
  </message>
520
  <message>
521
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
522
 
14474 cbradney 523
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
524
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
525
constants.
526
</source>
15354 cbradney 527
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
14474 cbradney 528
 
529
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
530
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
531
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
532
  </message>
533
  <message>
534
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
535
 
12918 cbradney 536
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
537
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
538
constants.
539
</source>
14474 cbradney 540
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
12918 cbradney 541
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
13036 jghali 542
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.
543
</translation>
12918 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
546
    <source>setUnit(type)
547
 
548
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
549
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
550
 
551
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
552
</source>
15354 cbradney 553
    <translation type="obsolete">setUnit(tipo)
12918 cbradney 554
 
555
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
13036 jghali 556
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
557
</translation>
12918 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
561
 
562
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
563
of the UNIT_* constants:
564
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
565
</source>
15354 cbradney 566
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
12918 cbradney 567
 
568
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
569
das constantes UNIT_*:
13036 jghali 570
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
571
</translation>
12918 cbradney 572
  </message>
573
  <message>
574
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
575
 
576
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
577
current document.
578
</source>
15354 cbradney 579
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
12918 cbradney 580
 
581
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
13036 jghali 582
no documento actual.
583
</translation>
12918 cbradney 584
  </message>
585
  <message>
586
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
587
 
588
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
589
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
590
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
591
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
592
</source>
15354 cbradney 593
    <translation type="obsolete">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
12918 cbradney 594
 
595
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
596
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
597
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
13036 jghali 598
use FIRSTPAGERIGHT.
599
</translation>
12918 cbradney 600
  </message>
601
  <message>
602
    <source>closeMasterPage()
603
 
604
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
605
to normal. Begin editing with editMasterPage().
606
</source>
15354 cbradney 607
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
12918 cbradney 608
 
609
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
13036 jghali 610
Comece a editar con editMasterPage().
611
</translation>
12918 cbradney 612
  </message>
613
  <message>
614
    <source>masterPageNames()
615
 
616
Returns a list of the names of all master pages in the document.
617
</source>
15354 cbradney 618
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
12918 cbradney 619
 
13036 jghali 620
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.
621
</translation>
12918 cbradney 622
  </message>
623
  <message>
624
    <source>editMasterPage(pageName)
625
 
626
Enables master page editing and opens the named master page
627
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
628
</source>
15354 cbradney 629
    <translation type="obsolete">editMasterPage(pageName)
12918 cbradney 630
 
631
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
13036 jghali 632
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().
633
</translation>
12918 cbradney 634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>createMasterPage(pageName)
637
 
638
Creates a new master page named pageName and opens it for
639
editing.
640
</source>
15354 cbradney 641
    <translation type="obsolete">createMasterPage(nomePáxina)
12918 cbradney 642
 
13036 jghali 643
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.
644
</translation>
12918 cbradney 645
  </message>
646
  <message>
647
    <source>deleteMasterPage(pageName)
648
 
649
Delete the named master page.
650
</source>
15354 cbradney 651
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(nomePáxina)
12918 cbradney 652
 
13036 jghali 653
Elimina a páxina mestra con ese nome.
654
</translation>
12918 cbradney 655
  </message>
656
  <message>
657
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
658
 
659
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
660
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
661
</source>
15354 cbradney 662
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 663
 
664
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
665
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
666
</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
670
 
671
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
672
is not given the currently selected Item is used.
673
</source>
15354 cbradney 674
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 675
 
676
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 677
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
678
</translation>
12918 cbradney 679
  </message>
680
  <message>
681
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
682
 
683
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
684
is not given the currently selected Item is used.
685
</source>
15354 cbradney 686
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
12918 cbradney 687
 
688
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 689
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
690
</translation>
12918 cbradney 691
  </message>
692
  <message>
693
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
694
 
695
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
696
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
697
</source>
15354 cbradney 698
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 699
 
700
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 701
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
702
</translation>
12918 cbradney 703
  </message>
704
  <message>
705
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
706
 
707
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
708
is not given the currently selected Item is used.
709
</source>
15354 cbradney 710
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 711
 
712
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 713
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
714
</translation>
12918 cbradney 715
  </message>
716
  <message>
717
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
718
 
719
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
720
is not given the currently selected Item is used.
721
</source>
15354 cbradney 722
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
12918 cbradney 723
 
724
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
725
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
726
  </message>
727
  <message>
728
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
729
 
730
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
731
is not given the currently selected Item is used.
732
</source>
15354 cbradney 733
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
12918 cbradney 734
 
735
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
736
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
737
</translation>
738
  </message>
739
  <message>
740
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
741
 
742
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
743
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
744
</source>
15354 cbradney 745
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
12918 cbradney 746
 
747
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 748
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
749
</translation>
12918 cbradney 750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
753
 
754
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
755
the currently selected item is used. The join types are:
756
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
757
</source>
15354 cbradney 758
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
12918 cbradney 759
 
760
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
761
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
13036 jghali 762
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)
763
</translation>
12918 cbradney 764
  </message>
765
  <message>
766
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
767
 
768
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
769
currently selected item is used. The cap types are:
770
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
771
</source>
15354 cbradney 772
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
12918 cbradney 773
 
774
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
775
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
776
Os estilos de terminación son:
13036 jghali 777
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
778
</translation>
12918 cbradney 779
  </message>
780
  <message>
781
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
782
 
783
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
784
currently selected item is used. Line style constants are:
785
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
786
</source>
15354 cbradney 787
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
12918 cbradney 788
 
789
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
790
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
791
As constantes de estilo de liña son:
13036 jghali 792
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
793
</translation>
12918 cbradney 794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
797
 
798
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
799
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
800
</source>
15354 cbradney 801
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
12918 cbradney 802
 
803
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 804
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
805
</translation>
12918 cbradney 806
  </message>
807
  <message>
808
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
809
 
810
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
811
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
812
selected item is used.
813
</source>
15354 cbradney 814
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
12918 cbradney 815
 
816
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
13036 jghali 817
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
818
</translation>
12918 cbradney 819
  </message>
820
  <message>
821
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
822
 
823
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
824
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
825
</source>
15354 cbradney 826
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
12918 cbradney 827
 
828
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
13036 jghali 829
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
830
</translation>
12918 cbradney 831
  </message>
832
  <message>
833
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
834
 
835
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
836
given the currently selected item is used.
837
</source>
15354 cbradney 838
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
12918 cbradney 839
 
840
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
13036 jghali 841
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
842
</translation>
12918 cbradney 843
  </message>
844
  <message>
845
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
846
 
847
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
849
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
850
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
851
</source>
15354 cbradney 852
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
12918 cbradney 853
 
854
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
855
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
856
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
13036 jghali 857
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
858
</translation>
12918 cbradney 859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
862
 
863
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
864
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
865
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
866
for reference.
867
</source>
15354 cbradney 868
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
12918 cbradney 869
 
870
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
871
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
872
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
873
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
874
</translation>
875
  </message>
876
  <message>
877
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
878
 
879
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
880
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
881
is used.
882
</source>
15354 cbradney 883
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
12918 cbradney 884
 
885
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
886
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
13036 jghali 887
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
888
</translation>
12918 cbradney 889
  </message>
890
  <message>
891
    <source>getAllObjects() -&gt; list
892
 
893
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
894
</source>
15354 cbradney 895
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; lista
12918 cbradney 896
 
13036 jghali 897
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.
898
</translation>
12918 cbradney 899
  </message>
900
  <message>
901
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
902
 
903
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
904
for details of arguments.
905
 
906
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
907
</source>
15354 cbradney 908
    <translation type="obsolete">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
12918 cbradney 909
 
910
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
13036 jghali 911
para detalles sobre os argumentos.
912
</translation>
12918 cbradney 913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
916
 
917
Return a list of property names supported by `object&apos;.
918
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
919
by parent classes as well.
920
</source>
15354 cbradney 921
    <translation type="obsolete">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
12918 cbradney 922
 
923
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
924
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
13036 jghali 925
utilizábeis polas clases pai.
926
</translation>
12918 cbradney 927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>getProperty(object, property)
930
 
931
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
932
 
933
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
934
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
935
C++ QObject instance.
936
 
937
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
938
to look up on `object&apos;.
939
 
940
The return value varies depending on the type of the property.
941
</source>
15354 cbradney 942
    <translation type="obsolete">getProperty(obxecto, propiedade)
12918 cbradney 943
 
944
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
945
 
946
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
947
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
948
a calquer instancia C++ QObject.
949
 
950
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
951
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
952
 
13036 jghali 953
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.
954
</translation>
12918 cbradney 955
  </message>
956
  <message>
957
    <source>setProperty(object, property, value)
958
 
959
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
960
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
961
also be raised if the underlying setter fails.
962
 
963
See getProperty() for more information.
964
</source>
15354 cbradney 965
    <translation type="obsolete">setProperty(obxecto, propiedade, valor)
12918 cbradney 966
 
967
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
968
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
969
unha excepción se falla un designador subxacente.
970
 
13036 jghali 971
Vexa getProperty() para máis información.
972
</translation>
12918 cbradney 973
  </message>
974
  <message>
975
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
976
 
977
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
978
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
979
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
980
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
981
</source>
15354 cbradney 982
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 983
 
984
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
985
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
986
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
987
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
988
</translation>
989
  </message>
990
  <message>
991
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
992
 
993
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
994
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
995
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
996
belongs to a group, the whole group is moved.
997
</source>
15354 cbradney 998
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 999
 
1000
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
1001
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1002
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
13036 jghali 1003
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.
1004
</translation>
12918 cbradney 1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1008
 
1009
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1010
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1011
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
1012
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1013
given the currently selected item is used.
1014
</source>
15354 cbradney 1015
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1016
 
1017
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
1018
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
1019
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
1020
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
1021
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
1022
</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
1025
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1026
 
1027
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1028
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
1029
selected item is used.
1030
</source>
15354 cbradney 1031
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1032
 
1033
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
1034
significan rotación anti-reloxio.
13036 jghali 1035
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1036
</translation>
12918 cbradney 1037
  </message>
1038
  <message>
1039
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1040
 
1041
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1042
is not given the currently selected item is used.
1043
</source>
15354 cbradney 1044
    <translation type="obsolete">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1045
 
1046
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
1047
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1048
</translation>
1049
  </message>
1050
  <message>
1051
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1052
 
1053
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1054
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1055
second selected Object and so on.
1056
</source>
15354 cbradney 1057
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1058
 
1059
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
1060
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
13036 jghali 1061
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.
1062
</translation>
12918 cbradney 1063
  </message>
1064
  <message>
1065
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1066
 
1067
Returns the number of selected objects.
1068
</source>
15354 cbradney 1069
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; inteiro
12918 cbradney 1070
 
13036 jghali 1071
Devolve o número de obxectos seleccionados.
1072
</translation>
12918 cbradney 1073
  </message>
1074
  <message>
1075
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1076
 
1077
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1078
</source>
15354 cbradney 1079
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nome&quot;)
12918 cbradney 1080
 
13036 jghali 1081
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.
1082
</translation>
12918 cbradney 1083
  </message>
1084
  <message>
1085
    <source>deselectAll()
1086
 
1087
Deselects all objects in the whole document.
1088
</source>
15354 cbradney 1089
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 1090
 
13036 jghali 1091
De-selecciona todos os obxectos do documento.
1092
</translation>
12918 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
1095
    <source>groupObjects(list)
1096
 
1097
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1098
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1099
items are used.
1100
</source>
14747 cbradney 1101
    <translation type="obsolete">groupObjects(lista)
12918 cbradney 1102
 
1103
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
1104
dos obxectos que se han de agrupar.
13036 jghali 1105
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.
1106
</translation>
12918 cbradney 1107
  </message>
1108
  <message>
1109
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1110
 
1111
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 1112
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 1113
 
13036 jghali 1114
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
12918 cbradney 1115
  </message>
1116
  <message>
1117
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1118
 
1119
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1120
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1121
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1122
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1123
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1124
 
1125
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1126
</source>
15354 cbradney 1127
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
12918 cbradney 1128
 
1129
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
1130
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1131
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
1132
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
1133
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1134
 
13036 jghali 1135
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.
1136
</translation>
12918 cbradney 1137
  </message>
1138
  <message>
1139
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1140
 
1141
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1142
not given the currently selected item is used.
1143
 
1144
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1145
</source>
15354 cbradney 1146
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1147
 
1148
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1149
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1150
 
13036 jghali 1151
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
1152
</translation>
12918 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
1155
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1156
 
1157
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1158
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1159
means 100 %.
1160
 
1161
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1162
</source>
13279 cbradney 1163
    <translation type="obsolete">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1164
 
1165
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
1166
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1167
O número 1 indica 100%.
1168
 
13036 jghali 1169
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
1170
</translation>
12918 cbradney 1171
  </message>
1172
  <message>
1173
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1174
 
1175
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1176
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1177
if locked.
1178
</source>
15354 cbradney 1179
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1180
 
1181
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
1182
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
13036 jghali 1183
Devolve verdadeiro se está bloqueado.
1184
</translation>
12918 cbradney 1185
  </message>
1186
  <message>
1187
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1188
 
1189
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1190
currently selected item is used.
1191
</source>
15354 cbradney 1192
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1193
 
1194
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
13036 jghali 1195
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1196
</translation>
12918 cbradney 1197
  </message>
1198
  <message>
1199
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1200
 
1201
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1202
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
1203
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1204
 
1205
May raise WrongFrameTypeError.
1206
</source>
15354 cbradney 1207
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
12918 cbradney 1208
 
1209
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
1210
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
1211
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
1212
 
13036 jghali 1213
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.
1214
</translation>
12918 cbradney 1215
  </message>
1216
  <message>
1217
    <source>setRedraw(bool)
1218
 
1219
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1220
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1221
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1222
</source>
15354 cbradney 1223
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 1224
 
1225
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
1226
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
1227
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
1228
</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
1231
    <source>getFontNames() -&gt; list
1232
 
1233
Returns a list with the names of all available fonts.
1234
</source>
15354 cbradney 1235
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
12918 cbradney 1236
 
13036 jghali 1237
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.
1238
</translation>
12918 cbradney 1239
  </message>
1240
  <message>
1241
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1242
 
1243
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1244
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1245
</source>
15354 cbradney 1246
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; lista de valores
12918 cbradney 1247
 
1248
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
13036 jghali 1249
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]
1250
</translation>
12918 cbradney 1251
  </message>
1252
  <message>
1253
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1254
 
1255
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1256
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
1257
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
1258
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
1259
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1260
 
1261
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1262
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1263
</source>
15354 cbradney 1264
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1265
 
1266
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
1267
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
1268
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
1269
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
1270
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
1271
 
1272
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
13036 jghali 1273
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.
1274
</translation>
12918 cbradney 1275
  </message>
1276
  <message>
1277
    <source>getLayers() -&gt; list
1278
 
1279
Returns a list with the names of all defined layers.
1280
</source>
15354 cbradney 1281
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; lista
12918 cbradney 1282
 
13036 jghali 1283
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.
1284
</translation>
12918 cbradney 1285
  </message>
1286
  <message>
1287
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1288
 
1289
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1290
 
1291
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1292
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1293
</source>
15354 cbradney 1294
    <translation type="obsolete">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
12918 cbradney 1295
 
1296
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
1297
 
1298
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1299
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1300
</translation>
12918 cbradney 1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1304
 
1305
Returns the name of the current active layer.
1306
</source>
15354 cbradney 1307
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
12918 cbradney 1308
 
13036 jghali 1309
Devolve o nome da capa activa actual.
1310
</translation>
12918 cbradney 1311
  </message>
1312
  <message>
1313
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1314
 
1315
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1316
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1317
 
1318
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1319
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1320
</source>
15354 cbradney 1321
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1322
 
1323
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
1324
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1325
 
1326
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1327
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1328
</translation>
12918 cbradney 1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1332
 
1333
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1334
the layer is invisible.
1335
 
1336
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1337
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1338
</source>
15354 cbradney 1339
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
12918 cbradney 1340
 
1341
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
1342
a capa é invisíbel.
1343
 
1344
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1345
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1346
</translation>
12918 cbradney 1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1350
 
1351
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1352
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
1353
 
1354
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1355
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1356
</source>
15354 cbradney 1357
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
12918 cbradney 1358
 
1359
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
1360
é falso non se imprimirá a capa.
1361
 
1362
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
1363
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1364
</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
1368
 
1369
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1370
true the layer will be locked.
1371
 
1372
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1373
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1374
</source>
15354 cbradney 1375
    <translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
12918 cbradney 1376
 
1377
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
1378
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
1379
 
1380
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1381
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1382
</translation>
12918 cbradney 1383
  </message>
1384
  <message>
1385
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
1386
 
1387
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1388
true the layer will be displayed outlined.
1389
 
1390
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1391
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1392
</source>
15354 cbradney 1393
    <translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
12918 cbradney 1394
 
1395
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
1396
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
1397
 
1398
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1399
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1400
</translation>
12918 cbradney 1401
  </message>
1402
  <message>
1403
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
1404
 
1405
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1406
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
1407
 
1408
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1409
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1410
</source>
15354 cbradney 1411
    <translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
12918 cbradney 1412
 
1413
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
1414
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
1415
 
1416
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1417
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1418
</translation>
12918 cbradney 1419
  </message>
1420
  <message>
1421
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
1422
 
1423
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1424
 
1425
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1426
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1427
</source>
15354 cbradney 1428
    <translation type="obsolete">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
12918 cbradney 1429
 
1430
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
1431
 
1432
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1433
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1434
</translation>
12918 cbradney 1435
  </message>
1436
  <message>
1437
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
1438
 
1439
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1440
 
1441
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1442
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1443
</source>
15354 cbradney 1444
    <translation type="obsolete">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
12918 cbradney 1445
 
1446
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
1447
 
1448
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1449
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1450
</translation>
12918 cbradney 1451
  </message>
1452
  <message>
1453
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1454
 
1455
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1456
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1457
&quot;layer&quot; is invisible.
1458
 
1459
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1460
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1461
</source>
15354 cbradney 1462
    <translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1463
 
1464
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
1465
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
1466
&quot;capa&quot; é invisíbel.
1467
 
1468
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
13036 jghali 1469
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1470
</translation>
12918 cbradney 1471
  </message>
1472
  <message>
1473
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1474
 
1475
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1476
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1477
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1478
 
1479
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1480
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1481
</source>
15354 cbradney 1482
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1483
 
1484
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
1485
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
1486
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
1487
 
1488
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1489
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1490
</translation>
12918 cbradney 1491
  </message>
1492
  <message>
1493
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1494
 
1495
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1496
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
1497
&quot;layer&quot; is locked.
1498
 
1499
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1500
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1501
</source>
15354 cbradney 1502
    <translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1503
 
1504
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
1505
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
1506
&quot;capa&quot; está bloqueada.
1507
 
1508
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1509
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1510
</translation>
12918 cbradney 1511
  </message>
1512
  <message>
1513
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1514
 
1515
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1516
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
1517
&quot;layer&quot; is normal.
1518
 
1519
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1520
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1521
</source>
15354 cbradney 1522
    <translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1523
 
1524
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
1525
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
1526
&quot;capa&quot; é normal.
1527
 
1528
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1529
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1530
</translation>
12918 cbradney 1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1534
 
1535
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1536
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
1537
 
1538
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1539
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1540
</source>
15354 cbradney 1541
    <translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
12918 cbradney 1542
 
1543
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
1544
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
1545
 
1546
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1547
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1548
</translation>
12918 cbradney 1549
  </message>
1550
  <message>
1551
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
1552
 
1553
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1554
 
1555
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1556
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1557
</source>
15354 cbradney 1558
    <translation type="obsolete">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
12918 cbradney 1559
 
1560
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
1561
 
1562
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1563
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1564
</translation>
12918 cbradney 1565
  </message>
1566
  <message>
1567
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
1568
 
1569
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1570
 
1571
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1572
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1573
</source>
15354 cbradney 1574
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
12918 cbradney 1575
 
1576
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
1577
 
1578
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1579
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1580
</translation>
12918 cbradney 1581
  </message>
1582
  <message>
1583
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1584
 
1585
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1586
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1587
 
1588
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1589
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1590
</source>
15354 cbradney 1591
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
12918 cbradney 1592
 
1593
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
1594
ou se é a única capa do documento.
1595
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
13036 jghali 1596
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1597
</translation>
12918 cbradney 1598
  </message>
1599
  <message>
1600
    <source>createLayer(layer)
1601
 
1602
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1603
 
1604
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1605
</source>
15354 cbradney 1606
    <translation type="obsolete">createLayer(capa)
12918 cbradney 1607
 
1608
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
13036 jghali 1609
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1610
</translation>
12918 cbradney 1611
  </message>
1612
  <message>
1613
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1614
 
1615
Returns a string with the -lang value.
1616
</source>
15354 cbradney 1617
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
12918 cbradney 1618
 
13036 jghali 1619
Devolve unha cadea co valor -lang.
1620
</translation>
12918 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
1623
    <source>moveSelectionToFront()
1624
 
1625
Moves current selection to front.
1626
</source>
15354 cbradney 1627
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
12918 cbradney 1628
 
1629
Move a selección actual cara a frente.
1630
</translation>
1631
  </message>
1632
  <message>
1633
    <source>moveSelectionToFront()
1634
 
1635
Moves current selection to back.
1636
</source>
15354 cbradney 1637
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
12918 cbradney 1638
 
1639
Move a selección actual cara tras.
1640
</translation>
1641
  </message>
1642
  <message>
1643
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1644
 
1645
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1646
coordinates are given in the current measurement units of the document
1647
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1648
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1649
is not given Scribus will create one for you.
1650
 
1651
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1652
</source>
15354 cbradney 1653
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1654
 
1655
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
1656
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
1657
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
1658
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
1659
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
1660
 
1661
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
1662
</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1666
 
1667
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1668
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1669
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1670
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1671
is not given Scribus will create one for you.
1672
 
1673
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1674
</source>
15354 cbradney 1675
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1676
 
1677
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1678
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1679
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1680
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1681
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1682
 
1683
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1684
</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1688
 
1689
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1690
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1691
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1692
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1693
create one for you.
1694
 
1695
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1696
</source>
15354 cbradney 1697
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1698
 
1699
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1700
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1701
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1702
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1703
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1704
 
1705
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1706
</translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
1709
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1710
 
1711
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1712
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1713
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1714
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1715
given Scribus will create one for you.
1716
 
1717
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1718
</source>
15354 cbradney 1719
    <translation type="obsolete">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1720
 
1721
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
1722
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1723
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1724
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1725
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1726
 
1727
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1728
</translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
1731
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1732
 
1733
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1734
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1735
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1736
object because you need this name for further access to that object. If
1737
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1738
 
1739
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1740
</source>
15354 cbradney 1741
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1742
 
1743
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
1744
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1745
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1746
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1747
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1748
 
13036 jghali 1749
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1750
</translation>
12918 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
1753
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1754
 
1755
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1756
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1757
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1758
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1759
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1760
Scribus will create one for you.
1761
 
1762
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1763
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1764
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1765
</source>
15354 cbradney 1766
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1767
 
1768
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
1769
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1770
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1771
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1772
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1773
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1774
 
1775
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1776
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
13036 jghali 1777
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
1778
</translation>
12918 cbradney 1779
  </message>
1780
  <message>
1781
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1782
 
1783
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1784
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1785
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1786
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1787
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1788
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1789
identifier for the object because you need this name for further access to that
1790
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1791
 
1792
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1793
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1794
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1795
</source>
15354 cbradney 1796
    <translation type="obsolete">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1797
 
1798
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
1799
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1800
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
1801
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
1802
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
1803
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1804
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1805
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1806
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1807
 
1808
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1809
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
13036 jghali 1810
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
1811
</translation>
12918 cbradney 1812
  </message>
1813
  <message>
1814
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1815
 
1816
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1817
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1818
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1819
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1820
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1821
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1822
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1823
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1824
for you.
1825
 
1826
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1827
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1828
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1829
</source>
15354 cbradney 1830
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1831
 
1832
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
1833
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1834
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
1835
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1836
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1837
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1838
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1839
 
1840
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
1841
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
13036 jghali 1842
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
1843
</translation>
12918 cbradney 1844
  </message>
1845
  <message>
1846
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1847
 
1848
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1849
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1850
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1851
unique identifier for the object because you need this name for further access
1852
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1853
 
1854
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1855
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1856
</source>
15354 cbradney 1857
    <translation type="obsolete">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1858
 
1859
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
1860
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1861
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1862
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
1863
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
1864
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
1865
 
1866
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
13036 jghali 1867
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.
1868
</translation>
12918 cbradney 1869
  </message>
1870
  <message>
1871
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1872
 
1873
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1874
selected item is deleted.
1875
</source>
15354 cbradney 1876
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
12918 cbradney 1877
 
1878
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
1879
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1880
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
1881
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
1882
modelo de páxina para a páxina nova.
1883
 
13036 jghali 1884
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.
1885
</translation>
12918 cbradney 1886
  </message>
1887
  <message>
1888
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
1889
 
1890
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1891
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
1892
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
1893
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
1894
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
1895
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
1896
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
1897
</source>
15354 cbradney 1898
    <translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
12918 cbradney 1899
 
1900
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
1901
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
1902
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
1903
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
1904
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
1905
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
13036 jghali 1906
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.
1907
</translation>
12918 cbradney 1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1911
 
1912
Test if an object with specified name really exists in the document.
1913
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1914
returns True if there is something selected.
1915
</source>
15354 cbradney 1916
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1917
 
1918
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
1919
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
13036 jghali 1920
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.
1921
</translation>
12918 cbradney 1922
  </message>
1923
  <message>
1924
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1925
 
1926
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1927
given, it&apos;s applied on the selected object.
1928
</source>
14474 cbradney 1929
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
12918 cbradney 1930
 
1931
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
13036 jghali 1932
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.
1933
</translation>
12918 cbradney 1934
  </message>
1935
  <message>
1936
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1937
 
1938
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1939
</source>
15354 cbradney 1940
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; lista
12918 cbradney 1941
 
13036 jghali 1942
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.
1943
</translation>
12918 cbradney 1944
  </message>
1945
  <message>
1946
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1947
 
1948
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1949
</source>
15354 cbradney 1950
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 1951
 
13036 jghali 1952
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).
1953
</translation>
12918 cbradney 1954
  </message>
1955
  <message>
1956
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1957
 
1958
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1959
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1960
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1961
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1962
master page for the new page.
1963
 
1964
May raise IndexError if the page number is out of range
1965
</source>
15354 cbradney 1966
    <translation type="obsolete">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
12918 cbradney 1967
 
1968
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
1969
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
1970
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
1971
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
1972
da páxina maestra para a nova páxina.
1973
 
1974
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
1975
</translation>
1976
  </message>
1977
  <message>
1978
    <source>currentPage() -&gt; integer
1979
 
1980
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1981
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1982
</source>
15354 cbradney 1983
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; inteiro
12918 cbradney 1984
 
1985
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
13036 jghali 1986
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.
1987
</translation>
12918 cbradney 1988
  </message>
1989
  <message>
1990
    <source>redrawAll()
1991
 
1992
Redraws all pages.
1993
</source>
15354 cbradney 1994
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12918 cbradney 1995
 
13036 jghali 1996
Redeseña todas as páxinas.
1997
</translation>
12918 cbradney 1998
  </message>
1999
  <message>
2000
    <source>getPageType() -&gt; integer
2001
 
2002
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2003
</source>
15354 cbradney 2004
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; inteiro
12918 cbradney 2005
 
2006
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
2007
</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
2010
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2011
 
2012
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2013
 
2014
May raise ScribusError if the save failed.
2015
</source>
15354 cbradney 2016
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
12918 cbradney 2017
 
2018
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
2019
 
13036 jghali 2020
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.
2021
</translation>
12918 cbradney 2022
  </message>
2023
  <message>
2024
    <source>deletePage(nr)
2025
 
2026
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2027
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2028
page number is.
2029
 
2030
May raise IndexError if the page number is out of range
2031
</source>
15354 cbradney 2032
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 2033
 
2034
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
2035
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
2036
que se mostra na primeira páxina.
2037
 
2038
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
2039
</translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
2042
    <source>gotoPage(nr)
2043
 
2044
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2045
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2046
just sets the page that script commands will operates on.
2047
 
2048
May raise IndexError if the page number is out of range.
2049
</source>
15354 cbradney 2050
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
12918 cbradney 2051
 
2052
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
2053
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
2054
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
2055
 
2056
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
2057
</translation>
2058
  </message>
2059
  <message>
2060
    <source>pageCount() -&gt; integer
2061
 
2062
Returns the number of pages in the document.
2063
</source>
15354 cbradney 2064
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; inteiro
12918 cbradney 2065
 
13036 jghali 2066
Devolve o número de páxinas do documento.
2067
</translation>
12918 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
2070
    <source>getHGuides() -&gt; list
2071
 
2072
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2073
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2074
</source>
15354 cbradney 2075
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; lista
12918 cbradney 2076
 
2077
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
13036 jghali 2078
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
2079
</translation>
12918 cbradney 2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source>setHGuides(list)
2083
 
2084
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2085
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2086
 
2087
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2088
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2089
</source>
15354 cbradney 2090
    <translation type="obsolete">setHGuides() -&gt; lista
12918 cbradney 2091
 
2092
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
2093
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
2094
 
2095
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
13036 jghali 2096
     setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais
2097
</translation>
12918 cbradney 2098
  </message>
2099
  <message>
2100
    <source>getVGuides()
2101
 
2102
See getHGuides.
2103
</source>
15354 cbradney 2104
    <translation type="obsolete">getVGuides() -&gt; lista
12918 cbradney 2105
 
13036 jghali 2106
ver getHGuides.
2107
</translation>
12918 cbradney 2108
  </message>
2109
  <message>
2110
    <source>setVGuides()
2111
 
2112
See setHGuides.
2113
</source>
15354 cbradney 2114
    <translation type="obsolete">Ver setHGuides.
13036 jghali 2115
</translation>
12918 cbradney 2116
  </message>
2117
  <message>
2118
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
2119
 
15294 cbradney 2120
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2121
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
2122
</source>
2123
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; valores
2124
 
2125
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
2126
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()
2127
</translation>
2128
  </message>
2129
  <message>
12918 cbradney 2130
    <source>getPageItems() -&gt; list
2131
 
2132
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2133
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2134
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
2135
the page...
2136
</source>
15354 cbradney 2137
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; lista
12918 cbradney 2138
 
2139
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
2140
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
2141
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
13036 jghali 2142
é o primeiro na páxina...
2143
</translation>
12918 cbradney 2144
  </message>
2145
  <message>
2146
    <source>getPageMargins()
2147
 
2148
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2149
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2150
</source>
15294 cbradney 2151
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 2152
 
2153
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
2154
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2155
</translation>
2156
  </message>
2157
  <message>
2158
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2159
 
2160
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2161
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2162
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2163
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2164
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2165
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2166
</source>
15354 cbradney 2167
    <translation type="obsolete">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
12918 cbradney 2168
 
2169
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
2170
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
2171
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
2172
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
2173
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
2174
</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
2177
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2178
 
2179
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2180
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2181
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2182
</source>
15354 cbradney 2183
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2184
 
2185
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
2186
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
2187
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
2188
</translation>
2189
  </message>
2190
  <message>
2191
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2192
 
2193
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2194
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2195
currently selected item is used.
2196
</source>
15354 cbradney 2197
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2198
 
2199
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
2200
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
13036 jghali 2201
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2202
</translation>
12918 cbradney 2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2206
 
2207
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2208
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2209
</source>
15354 cbradney 2210
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2211
 
2212
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
13036 jghali 2213
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2214
</translation>
12918 cbradney 2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2218
 
2219
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2220
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2221
</source>
15354 cbradney 2222
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2223
 
2224
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
13036 jghali 2225
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2226
</translation>
12918 cbradney 2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2230
 
2231
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2232
is not given the currently selected item is used.
2233
</source>
15354 cbradney 2234
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2235
 
2236
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
13036 jghali 2237
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2238
</translation>
12918 cbradney 2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2242
 
2243
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2244
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2245
</source>
15354 cbradney 2246
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2247
 
2248
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
2249
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2250
</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2254
 
2255
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2256
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2257
</source>
15354 cbradney 2258
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2259
 
2260
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
2261
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2262
</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
2266
 
2267
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2268
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2269
given the currently selected item is used.
2270
 
2271
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2272
</source>
15354 cbradney 2273
    <translation type="obsolete">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2274
 
2275
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
2276
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
2277
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2278
 
2279
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
2280
</translation>
2281
  </message>
2282
  <message>
2283
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
2284
 
2285
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2286
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2287
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2288
is used.
2289
 
2290
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2291
</source>
15354 cbradney 2292
    <translation type="obsolete">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2293
 
2294
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2295
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2296
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2297
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2298
 
13036 jghali 2299
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
2300
</translation>
12918 cbradney 2301
  </message>
2302
  <message>
2303
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2304
 
2305
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2306
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2307
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2308
</source>
15354 cbradney 2309
    <translation type="obsolete">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2310
 
2311
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
2312
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
13036 jghali 2313
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.
2314
</translation>
12918 cbradney 2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2318
 
2319
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2320
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2321
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2322
</source>
15354 cbradney 2323
    <translation type="obsolete">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2324
 
2325
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
2326
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
13036 jghali 2327
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.
2328
</translation>
12918 cbradney 2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
2332
 
2333
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2334
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2335
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
2336
</source>
15354 cbradney 2337
    <translation type="obsolete">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2338
 
2339
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
2340
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
13036 jghali 2341
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.
2342
</translation>
12918 cbradney 2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
2346
 
2347
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2348
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2349
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2350
Item is used.
2351
 
2352
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2353
</source>
15354 cbradney 2354
    <translation type="obsolete">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2355
 
2356
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2357
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2358
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2359
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2360
 
13036 jghali 2361
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
2362
</translation>
12918 cbradney 2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2366
 
2367
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2368
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2369
 
2370
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2371
</source>
15354 cbradney 2372
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2373
 
2374
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
2375
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2376
 
13036 jghali 2377
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
2378
</translation>
12918 cbradney 2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2382
 
2383
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2384
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2385
 
2386
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2387
</source>
15354 cbradney 2388
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2389
 
2390
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
2391
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2392
 
13036 jghali 2393
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
2394
</translation>
12918 cbradney 2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>createParagraphStyle(...)
2398
 
2399
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2400
 
2401
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
2402
 
2403
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
2404
 
2405
fixed linespacing:     0
2406
 
2407
automatic linespacing:   1
2408
 
2409
baseline grid linespacing: 2
2410
 
2411
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
2412
 
2413
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
2414
 
2415
-&gt; left:   0
2416
 
2417
-&gt; center:  1
2418
 
2419
-&gt; right:  2
2420
 
2421
-&gt; justify: 3
2422
 
2423
-&gt; extend:  4
2424
 
2425
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
2426
 
2427
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
2428
 
2429
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
2430
 
2431
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
2432
 
2433
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
2434
 
2435
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
2436
 
2437
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
2438
 
2439
</source>
15354 cbradney 2440
    <translation type="obsolete">createParagraphStyle(...)
12918 cbradney 2441
 
2442
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
2443
 
2444
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; especifica o nome do estilo de parágrafo a crear
2445
 
2446
linespacingmode [opcional] -&gt; especifica o modo de interliñado; os modos posíbeis son:
2447
 
2448
interliñado fixo:     0
2449
 
2450
interliñado automático:   1
2451
 
2452
espaciamento á grella da liña de base: 2
2453
 
2454
linespacing [opcional] -&gt; especifica o interliñado se se emprega o interliñado fixo
2455
 
2456
aliñamento [opcional] -&gt; especifica o aliñamento do parágrafo
2457
 
2458
-&gt; esquerda:   0
2459
 
2460
-&gt; centrado:  1
2461
 
2462
-&gt; dereita:  2
2463
 
2464
-&gt; xustificado: 3
2465
 
2466
-&gt; extendido:  4
2467
 
2468
leftmargin [opcional], rightmargin [optional] -&gt; especificar a marxe
2469
 
2470
gapbefore [opcional], gapafter [optional] -&gt; especificar as separacións dos parágrafos anterior e posterior
2471
 
2472
firstindent [opcional] -&gt; a indentación da primeira liña
2473
 
2474
hasdropcap [opcional] -&gt; especifica se hai maiúsculas capitulares (1 = si, 0 = non)
2475
 
2476
dropcaplines [opcional] -&gt; altura (en liñas) das maiúsculas capitulares, se se usan
2477
 
2478
dropcapoffset [opcional] -&gt; distancia das maiúsculas capitulares, se se usan&quot;charstyle&quot; [opcional] -&gt; estilo de caracteres a empregar
2479
</translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
2482
    <source>createCharStyle(...)
2483
 
2484
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2485
 
2486
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2487
 
2488
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2489
 
2490
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2491
 
2492
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2493
 
2494
-&gt; inherit
2495
 
2496
-&gt; bold
2497
 
2498
-&gt; italic
2499
 
2500
-&gt; underline
2501
 
2502
-&gt; underlinewords
2503
 
2504
-&gt; strike
2505
 
2506
-&gt; superscript
2507
 
2508
-&gt; subscript
2509
 
2510
-&gt; outline
2511
 
2512
-&gt; shadowed
2513
 
2514
-&gt; allcaps
2515
 
2516
-&gt; smallcaps
2517
 
2518
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2519
 
2520
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2521
 
2522
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2523
 
2524
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2525
 
2526
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2527
 
2528
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2529
 
2530
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2531
 
2532
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2533
 
2534
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2535
 
2536
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2537
 
2538
</source>
15354 cbradney 2539
    <translation type="obsolete">createCharStyle(...)
12918 cbradney 2540
 
2541
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
2542
 
2543
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear
2544
 
2545
&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar
2546
 
2547
fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)
2548
 
2549
&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):
2550
 
2551
-&gt; inherit (herdar)
2552
 
2553
-&gt; bold (negra)
2554
2555
-&gt; italic (cursiva)
2556
-&gt; underline (subliñado)
2557
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
2558
2559
-&gt; strike (riscar)
2560
2561
-&gt; superscript (superíndice)
2562
2563
-&gt; subscript (subíndice)
2564
2565
-&gt; outline (contorno)
2566
2567
-&gt; shadowed (sombra)
2568
2569
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)
2570
 
2571
-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido
2572
 
2573
&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo
2574
 
2575
baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
2576
2577
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
2578
2579
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
2580
2581
underlineoffset [opcional], underlinewidth [opcional] -&gt; opcións de subliñado, se se usa
2582
 
2583
strikethruoffset [opcional], strikethruwidth [opcional] -&gt; opcións de riscado, se se usa
2584
2585
scaleh [opcional], scalev [opcional] -&gt; escala dos caracteres
2586
 
2587
tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
2588
13036 jghali 2589
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua
2590
 
2591
</translation>
12918 cbradney 2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2595
 
2596
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2597
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2598
the selection is returned.
2599
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2600
</source>
15354 cbradney 2601
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 2602
 
2603
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
2604
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
2605
ao primeiro carácter da seleccion.
2606
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
2607
</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2611
 
2612
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2613
has some text selected the value assigned to the first character
2614
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2615
selected item is used.
2616
</source>
15354 cbradney 2617
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 2618
 
2619
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
2620
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2621
asignado ao primeiro carácter da selección.
13036 jghali 2622
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2623
</translation>
12918 cbradney 2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2627
 
2628
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2629
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2630
</source>
15354 cbradney 2631
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2632
 
2633
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 2634
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2635
</translation>
12918 cbradney 2636
  </message>
2637
  <message>
2638
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2639
 
2640
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2641
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2642
</source>
15354 cbradney 2643
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
12918 cbradney 2644
 
2645
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2646
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2647
</translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2651
 
2652
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2653
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2654
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2655
selected item is used.
2656
</source>
15354 cbradney 2657
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 2658
 
2659
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
2660
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2661
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
13036 jghali 2662
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2663
</translation>
12918 cbradney 2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2667
 
2668
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2669
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2670
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2671
used.
2672
</source>
15354 cbradney 2673
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
12918 cbradney 2674
 
2675
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
2676
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2677
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
13036 jghali 2678
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2679
</translation>
12918 cbradney 2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2683
 
2684
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2685
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2686
</source>
15354 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 2688
 
2689
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
13036 jghali 2690
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2691
</translation>
12918 cbradney 2692
  </message>
2693
  <message>
2694
    <source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
2695
 
2696
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2697
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
2698
is not given the currently selected item is used.
2699
</source>
15354 cbradney 2700
    <translation type="obsolete">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
12918 cbradney 2701
 
2702
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
2703
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
2704
se fornece un nome emprégase o elemento seleccionado.
2705
</translation>
2706
  </message>
2707
  <message>
2708
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2709
 
2710
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2711
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2712
</source>
15354 cbradney 2713
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 2714
 
2715
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
13036 jghali 2716
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2717
</translation>
12918 cbradney 2718
  </message>
2719
  <message>
2720
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2721
 
2722
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2723
given the currently selected item is used.
2724
</source>
15354 cbradney 2725
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
12918 cbradney 2726
 
2727
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
13036 jghali 2728
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2729
</translation>
12918 cbradney 2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
2733
 
2734
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2735
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
2736
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2737
used.
2738
</source>
15354 cbradney 2739
    <translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2740
 
2741
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
2742
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2743
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
13036 jghali 2744
seleccionado nese momento.
2745
</translation>
12918 cbradney 2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2749
 
2750
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2751
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2752
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2753
not given the currently selected Item is used.
2754
 
2755
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2756
</source>
15354 cbradney 2757
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2758
 
2759
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
2760
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2761
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
2762
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2763
 
2764
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
2765
</translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
2769
 
2770
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2771
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2772
currently selected item is used.
2773
 
2774
May throw ValueError if the font cannot be found.
2775
</source>
15354 cbradney 2776
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2777
 
2778
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
2779
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2780
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2781
 
13036 jghali 2782
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.
2783
</translation>
12918 cbradney 2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
2787
 
2788
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2789
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2790
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2791
currently selected item is used.
2792
 
2793
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
2794
</source>
15354 cbradney 2795
    <translation type="obsolete">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2796
 
2797
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2798
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2799
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
2800
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2801
 
13036 jghali 2802
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.
2803
</translation>
12918 cbradney 2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
2807
 
2808
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2809
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2810
item is used.
2811
 
2812
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2813
</source>
15354 cbradney 2814
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2815
 
2816
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2817
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2818
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2819
 
13036 jghali 2820
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.
2821
</translation>
12918 cbradney 2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
2825
 
2826
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2827
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2828
selected item is used.
2829
 
2830
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
2831
</source>
15354 cbradney 2832
    <translation type="obsolete">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2833
 
2834
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
2835
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
2836
o elemento seleccionado.
2837
 
2838
Pode devolver un erro ValueErro se algunha das distancias está fora de límites (han de ser positivas).
2839
</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
2843
 
2844
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2845
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2846
 
2847
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2848
</source>
15354 cbradney 2849
    <translation type="obsolete">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2850
 
2851
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
2852
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2853
 
13036 jghali 2854
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.
2855
</translation>
12918 cbradney 2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2859
 
2860
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2862
 
2863
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2864
</source>
15354 cbradney 2865
    <translation type="obsolete">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2866
 
2867
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
2868
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2869
 
13036 jghali 2870
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.
2871
</translation>
12918 cbradney 2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
2875
 
2876
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2877
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2878
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2879
 
2880
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2881
</source>
15354 cbradney 2882
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2883
 
2884
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
2885
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2886
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
2887
neste módulo - ver dir(Scribus).
2888
 
13036 jghali 2889
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.
2890
</translation>
12918 cbradney 2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2894
 
2895
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2896
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2897
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2898
selected item is used.
2899
 
2900
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2901
</source>
15354 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2903
 
2904
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
2905
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2906
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2907
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2908
 
13036 jghali 2909
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.
2910
</translation>
12918 cbradney 2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2914
 
2915
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2916
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2917
selected item is used.
2918
</source>
15354 cbradney 2919
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2920
 
2921
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
2922
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
13036 jghali 2923
úsase o elemento seleccionado nese momento.
2924
</translation>
12918 cbradney 2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2928
 
2929
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2930
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2931
given the currently selected item is used.
2932
</source>
15354 cbradney 2933
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2934
 
2935
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
2936
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
13036 jghali 2937
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2938
</translation>
12918 cbradney 2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2942
 
2943
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2944
selected item is used.
2945
</source>
15354 cbradney 2946
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2947
 
2948
Fixa a cor do trazo do texto.
13036 jghali 2949
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2950
</translation>
12918 cbradney 2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
2954
 
2955
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2956
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2957
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2958
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2959
used.
2960
</source>
15354 cbradney 2961
    <translation type="obsolete">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 2962
 
2963
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
2964
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2965
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
13036 jghali 2966
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2967
</translation>
12918 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
2971
 
2972
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2973
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2974
and must not link to or be linked from any other frames already.
2975
 
2976
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2977
</source>
15354 cbradney 2978
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
12918 cbradney 2979
 
2980
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
2981
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
13036 jghali 2982
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.
2983
</translation>
12918 cbradney 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
2987
 
2988
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2989
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2990
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
2991
 
2992
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2993
</source>
15354 cbradney 2994
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
12918 cbradney 2995
 
2996
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
2997
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2998
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
2999
unlinkTextFrames(b)
3000
 
13036 jghali 3001
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.
3002
</translation>
12918 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
3005
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
3006
 
3007
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3008
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 3009
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 3010
 
3011
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
3012
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3016
 
3017
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3018
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3019
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
3020
 
3021
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
3022
</source>
15354 cbradney 3023
    <translation type="obsolete">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
12918 cbradney 3024
 
3025
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
3026
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3027
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
3028
 
13036 jghali 3029
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto
3030
</translation>
12918 cbradney 3031
  </message>
3032
  <message>
3033
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3034
 
3035
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3036
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3037
 
3038
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3039
</source>
15354 cbradney 3040
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
12918 cbradney 3041
 
3042
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
3043
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3044
 
3045
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3046
</translation>
3047
  </message>
3048
  <message>
3049
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3050
 
3051
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3052
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3053
 
3054
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3055
</source>
15354 cbradney 3056
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
12918 cbradney 3057
 
3058
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
3059
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3060
 
3061
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3062
</translation>
3063
  </message>
3064
  <message>
3065
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3066
 
3067
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3068
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3069
 
3070
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3071
</source>
15354 cbradney 3072
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
12918 cbradney 3073
 
3074
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
3075
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3076
 
3077
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3078
</translation>
3079
  </message>
3080
  <message>
3081
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3082
 
3083
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
3084
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3085
 
3086
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3087
</source>
15354 cbradney 3088
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
12918 cbradney 3089
 
3090
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
3091
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3092
 
13036 jghali 3093
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto
3094
</translation>
12918 cbradney 3095
  </message>
3096
  <message>
3097
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3098
 
3099
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3100
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3101
</source>
15354 cbradney 3102
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
12918 cbradney 3103
 
3104
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
3105
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
3106
</translation>
3107
  </message>
3108
  <message>
3109
    <source>progressReset()
3110
 
3111
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3112
new progress bar use. See progressSet.
3113
</source>
15354 cbradney 3114
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 3115
 
3116
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
13036 jghali 3117
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.
3118
</translation>
12918 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <source>progressTotal(max)
3122
 
3123
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
3124
See progressSet.
3125
</source>
15354 cbradney 3126
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 3127
 
3128
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
13036 jghali 3129
Ver progressSet.
3130
</translation>
12918 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
3133
    <source>progressSet(nr)
3134
 
3135
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3136
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
3137
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
3138
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
3139
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
3140
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
3141
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
3142
</source>
15354 cbradney 3143
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 3144
 
3145
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
3146
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
3147
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
3148
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
3149
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
3150
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
13036 jghali 3151
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]
3152
</translation>
12918 cbradney 3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>setCursor()
3156
 
3157
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3158
</source>
15354 cbradney 3159
    <translation type="obsolete">setCursor()
12918 cbradney 3160
 
13036 jghali 3161
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.
3162
</translation>
12918 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
3165
    <source>docChanged(bool)
3166
 
3167
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3168
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
3169
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
3170
</source>
15354 cbradney 3171
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 3172
 
13462 cbradney 3173
Des/Activar a icona de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
3174
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando se está a modificar o documento
12918 cbradney 3175
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
13036 jghali 3176
por medio dun guión.
3177
</translation>
12918 cbradney 3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>zoomDocument(double)
3181
 
3182
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3183
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3184
</source>
15354 cbradney 3185
    <translation type="obsolete">zoomDocument(dobre)
12918 cbradney 3186
 
3187
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
13036 jghali 3188
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.
3189
</translation>
12918 cbradney 3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>scrollDocument(x,y)
3193
 
3194
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3195
</source>
15354 cbradney 3196
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
12918 cbradney 3197
 
3198
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
3199
</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3203
 
3204
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3205
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3206
 
3207
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3208
</source>
15354 cbradney 3209
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
12918 cbradney 3210
 
3211
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
3212
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
3213
 
3214
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
3215
</translation>
3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3219
 
3220
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3221
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3222
 
3223
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3224
</source>
15354 cbradney 3225
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
12918 cbradney 3226
 
3227
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
3228
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3229
 
3230
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
3231
</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
3234
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3235
 
3236
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3237
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3238
 
3239
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3240
</source>
15354 cbradney 3241
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
12918 cbradney 3242
 
3243
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
3244
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3245
 
13036 jghali 3246
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado
3247
</translation>
12918 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
3250
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3251
 
3252
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3253
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3254
 
3255
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3256
</source>
15354 cbradney 3257
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
12918 cbradney 3258
 
3259
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
3260
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3261
 
13036 jghali 3262
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado
3263
</translation>
12918 cbradney 3264
  </message>
13279 cbradney 3265
  <message>
3266
    <source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
3267
 
3268
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
3269
See also setSpotColor()
3270
 
3271
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3272
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3273
</source>
15354 cbradney 3274
    <translation type="obsolete">isSpot(Color(&quot;nome&quot;) -&gt; lóxica
13462 cbradney 3275
 
3276
Devolve Verdadeiro se a cor &quot;nome&quot; é unha mancha de cor.
3277
Vexa tamén setSpotColor()
3278
 
3279
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopu unha cor con nome.
3280
Pode provocar un erro ValueError se se especifica unha nome de cor que non sexa válida.</translation>
13279 cbradney 3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
3284
 
3285
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
3286
See also isSpotColor()
3287
 
3288
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3289
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3290
</source>
15354 cbradney 3291
    <translation type="obsolete">setSpotColor(&quot;nome&quot;, spot)
13462 cbradney 3292
 
3293
Asigna o &quot;nome&quot; de cor como mancha de cor se o parámetro de spot é Verdadeiro.
3294
Vexa tamén isSpotColor()
3295
 
3296
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa unha cor con nome.
3297
Pode provocar un erro ValueError se se especifica un nome de cor que non sexa válido.</translation>
13279 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
3301
 
3302
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3303
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3304
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
3305
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
3306
 
3307
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3308
</source>
15354 cbradney 3309
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nome&quot;])
13462 cbradney 3310
 
3311
Asigna os factores internos de ampliación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
3312
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado. O número 1
3313
significa 100%. Os factores internos de ampliación son diferentes dos valores que aparecen
3314
na paleta de propiedades. Nota: desaconsellado; empregue setImageScale() no canto deste.
3315
 
3316
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
3317
</translation>
13279 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
3321
 
3322
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3323
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
3324
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
3325
 
3326
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
3327
</source>
15354 cbradney 3328
    <translation type="obsolete">setImageScale(x, y [, &quot;nome&quot;])
13462 cbradney 3329
 
3330
Asigna os factores de amplicación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
3331
 
3332
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado. O número 1
3333
significa 100 %. Os factores de ampliación son iguais aos valores que aparecen na
3334
paleta de propiedades.
3335
 
3336
Pode provocar un erro WrongFrameError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxes</translation>
13279 cbradney 3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
3340
 
3341
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
3342
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
3343
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
3344
</source>
15354 cbradney 3345
    <translation type="obsolete">setGradientStop(&quot;cor&quot;, ton, opacidade, punto de inflexión, [&quot;nome&quot;])
13462 cbradney 3346
 
3347
Colocar ou engadir unha parada de gradiente ao enchido de gradiente do obxecto &quot;nome&quot; na posición punto de inflexión.
3348
As descricións das cores son as mesmas que para setFillColor() e setFillShade(). setGradientFill()
3349
ten que ter sido chamado con anterioridade para que o enchido do gradiente sexa visíbel.
3350
</translation>
13279 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
3354
 
3355
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3356
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3357
</source>
15354 cbradney 3358
    <translation type="obsolete">setTextScalingV(scale, [&quot;nome&quot;])
13462 cbradney 3359
 
3360
Asigna a ampliación vertical do carácter do obxecto &quot;nome&quot; na &quot;escala&quot; en porcentaxe.
3361
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.</translation>
13279 cbradney 3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
3365
 
3366
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
3367
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3368
</source>
15354 cbradney 3369
    <translation type="obsolete">setTextScalingH(scale, [&quot;nome&quot;])
13462 cbradney 3370
 
3371
Asigna a ampliación horizontal do carácter do obxecto &quot;nome&quot; a &quot;escala&quot; en procentaxe.
3372
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.
3373
</translation>
13279 cbradney 3374
  </message>
12918 cbradney 3375
</context>
3376
<context>
12281 cbradney 3377
  <name>@default</name>
1192 mrdocs 3378
  <message>
3379
    <source>getColorNames() -&gt; list
3380
 
3381
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3382
If no document is open, returns a list of the default document colors.
3383
</source>
12918 cbradney 3384
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; lista
12380 cbradney 3385
 
1192 mrdocs 3386
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
12380 cbradney 3387
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
3388
</translation>
1192 mrdocs 3389
  </message>
3390
  <message>
3391
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3392
 
3393
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3394
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
3395
Returns true if a new document was created.
3396
</source>
12918 cbradney 3397
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; lóxica
1192 mrdocs 3398
 
3399
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
3400
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
12380 cbradney 3401
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
3402
</translation>
1192 mrdocs 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3406
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3407
 
3408
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3409
following meaning:
3410
 
3411
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3412
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3413
 
3414
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3415
  margins
3416
 
3417
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3418
 
3419
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
3420
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3421
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3422
 
3423
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3424
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3425
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3426
 
3427
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3428
 
3429
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3430
 
3431
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3432
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3433
is not in points, make sure to account for this.
3434
 
3435
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3436
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3437
</source>
3278 cbradney 3438
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
1192 mrdocs 3439
          unidade, páxinasEnfrentadas, primeiraCaraEsquerda) -&gt; bool
3440
 
3441
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o puido crear. Os parámetros teñen
3442
o significado seguinte:
3443
 
3444
  tamaño = Un par (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pode
3445
  usar as constantes pré-definidas chamas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3446
 
3447
  marxes = Catro datos (esquerda, diretia, superior, inferior) que descreben
3448
  as marxes do documento
3449
 
3450
  orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, APAISADO
3451
 
3452
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina no documento, que
3453
  se usa para a numeración das páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil
3454
  poder usar números máis altos se se crea un documento en varias partes.
3455
 
3456
  unidade: este valor fixa as unidades de medida usadas polo documento. Use
3457
  unha constante definida para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3458
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3459
 
3460
  páxinasEnfrentadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3461
 
3462
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3463
 
3464
Os valores para anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada
3465
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
3466
non está en puntos, asegúrese de telo en conta.
3467
 
3468
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3469
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
3472
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3473
 
3474
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3475
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3476
</source>
12918 cbradney 3477
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 3478
 
3479
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
12380 cbradney 3480
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
3481
</translation>
1192 mrdocs 3482
  </message>
3483
  <message>
3484
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
3485
 
3486
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3487
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
3488
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3489
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
3490
</source>
12918 cbradney 3491
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 3492
 
3493
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
3494
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
3495
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
12380 cbradney 3496
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
3497
</translation>
1192 mrdocs 3498
  </message>
3499
  <message>
3500
    <source>setRedraw(bool)
3501
 
3502
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3503
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
3504
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
3505
</source>
12918 cbradney 3506
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1192 mrdocs 3507
 
3508
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
12380 cbradney 3509
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
3510
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
3511
</translation>
1192 mrdocs 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
3515
 
3516
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3517
coordinates are given in the current measurement units of the document
3518
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3519
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
3520
is not given Scribus will create one for you.
3521
 
3522
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3523
</source>
12918 cbradney 3524
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
1192 mrdocs 3525
 
3526
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
3527
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
3528
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
3529
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
3530
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
3531
 
12380 cbradney 3532
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
3533
</translation>
1192 mrdocs 3534
  </message>
3535
  <message>
3536
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
3537
 
3538
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3539
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3540
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3541
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
3542
template page for the new page.
3543
 
3544
May raise IndexError if the page number is out of range
3545
</source>
3278 cbradney 3546
    <translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
1192 mrdocs 3547
 
3548
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
3549
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
3550
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina
3551
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
3552
modelo de páxina para a páxina nova.
3553
 
3554
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
3558
 
3559
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3560
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
3561
available types (FILL_&lt;type&gt;).
3562
</source>
12918 cbradney 3563
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
1192 mrdocs 3564
 
3565
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
3566
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
12380 cbradney 3567
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
3568
</translation>
1192 mrdocs 3569
  </message>
3570
  <message>
3571
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3572
 
3573
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3574
frame has some text selected the value assigned to the first character of
3575
the selection is returned.
3576
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3577
</source>
12918 cbradney 3578
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
1192 mrdocs 3579
 
3580
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
3581
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
3582
ao primeiro carácter da seleccion.
12380 cbradney 3583
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
3584
</translation>
1192 mrdocs 3585
  </message>
3586
  <message>
3587
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3588
 
3589
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3590
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3591
</source>
12918 cbradney 3592
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
1192 mrdocs 3593
 
3594
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
12380 cbradney 3595
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
3596
</translation>
1192 mrdocs 3597
  </message>
1525 cbradney 3598
  <message>
3599
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
3600
 
3601
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3602
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
3603
optional arguments, but will not be given any).
3604
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
3605
for the macro.
3606
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
3607
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
3608
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
3609
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
3610
of a single instance.
3611
</source>
3278 cbradney 3612
    <translation type="obsolete">Módulo da interface de Python para Scribus
1525 cbradney 3613
 
3614
Este módulo e&apos;a interface de Python para Scribus. Fornece funcións para
3615
controlar Scribus e para manipular obxectos da tela. Cada función documéntase
3616
individualmente máis abaixo.
3617
 
3618
Certas cousas son comúns a toda a interface.
3619
 
3620
A maioría das funcións operan sobre molduras. As molduras identifícanse polo seu nome,
3621
unha cadea - non son obxectos reais de Python. Moitas funcións levan un
3622
parámetro opcional (non palabra-chave), o nome da moldura.
3623
Moitas excepcións son así mesmo comuns para a maioría das funcións. Estas
3624
non se documentan actualmente no docstring para cada función.
3625
- Moitas funcións provocarán un NoDocOpenError se tenta usalas sen un documento sobre
3626
o que operaren.
3627
- Se non lle pasa o nome dunha moldura a unha función que o requira, a función usará a moldura
3628
seleccionada nese momento, de habela, ou provocará un NoValidObjectError se non dá atopado
3629
nada sobre o que operar.
3630
- Moitas funcións provocarán un WrongFrameTypeError se tenta usalas nun tipo de moldura no que
3631
non teñan sentido. Por exemplo, asignar a cor do texto nunha moldura de imaxes non ten sentido
3632
e provocará esta excepción.
3633
- Os erros que proveñan de chamadas á API de Python subxacente pasaranse sen alteracións.
3634
Como tais, a lista de excepcións fornecida aquí e no seu docstring é incompleta.
3635
 
3636
Os detalles sobre as excepcións que pode provocar cada función fornécense na
3637
documentación de cada función.</translation>
3638
  </message>
3278 cbradney 3639
  <message>
3640
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3641
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3642
 
3643
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3644
following meaning:
3645
 
3646
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3647
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3648
 
3649
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3650
  margins
3651
 
3652
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3653
 
3654
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3655
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3656
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3657
 
3658
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3659
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3660
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3661
 
3662
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3663
 
3664
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3665
 
3666
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3667
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3668
is not in points, make sure to account for this.
3669
 
3670
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3671
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
3672
</source>
3824 cbradney 3673
    <translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina
3377 mrdocs 3674
          unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
3675
 
3676
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros significan o seguinte:
3677
 
3678
  tamaño = Un par de valores (anchura, altura) que descrebe o tamaño do documento. Pódense
3679
  utilizar constantes pré-definidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;. Por exemplo PAPER_A4, etc.
3680
 
3681
  marxes = Catro valores (esquerda, direita, superior, inferior) que descreben as marxes do documento
3682
 
3683
  orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIR, LANDSCAPE
3684
 
3685
  númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega
3686
  para a numeración das páxinas. Normalmente será 1, mais ás veces é preciso un número máis grande
3687
  se se está a crear un documento en varias partes.
3688
 
3689
  unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento. Empregue
3690
  para isto unha constante pré-definida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3691
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3692
 
3693
  páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
3694
 
3695
  primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
3696
 
3697
Os valores para a anchura, a altura e as marxes exprésanse na unidade dada
3698
para o documento. As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento
3699
non está en puntos, asegúrase de telo en conta.ine)
3700
(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)(sp)FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)(new line)
3701
 
3702
exemplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
3703
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
3278 cbradney 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3707
 
3708
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3709
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
3710
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
3711
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
3712
master page for the new page.
3713
 
3714
May raise IndexError if the page number is out of range
3715
</source>
12918 cbradney 3716
    <translation type="obsolete">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
3377 mrdocs 3717
 
3718
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
3719
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
3720
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
3721
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
3722
da páxina maestra para a nova páxina.
3723
 
12878 jghali 3724
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
12380 cbradney 3725
</translation>
3278 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
3728
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3729
 
3730
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3731
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3732
</source>
9729 cbradney 3733
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;cadea&quot;)
3377 mrdocs 3734
 
3735
A &quot;cadea&quot; debe ser un número de ficheiro válido para unha imaxe SVG.
3736
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
3278 cbradney 3737
  </message>
3824 cbradney 3738
  <message>
3739
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3740
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3741
 
3742
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3743
following meaning:
3744
 
3745
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3746
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3747
 
3748
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3749
margins
3750
 
3751
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3752
 
3753
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3754
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3755
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3756
 
3757
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3758
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3759
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3760
 
3761
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3762
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3763
PAGE_4 is 4-fold.
3764
 
3765
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3766
Indexed from 0 (0 = first).
3767
 
3768
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3769
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3770
is not in points, make sure to account for this.
3771
 
3772
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3773
PAGE_4, 3)
3774
 
3775
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3776
</source>
6434 cbradney 3777
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
4951 mrdocs 3778
           unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina) -&gt; booleano
3779
 
3780
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o consegue. Os parámetros teñen o
3781
significado seguinte:
3782
 
3783
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode
3784
utilizar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4 etc.
3785
 
3786
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes
3787
do documento
3788
 
3789
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT (retrato) e LANDSCAPE (apaisado)
3790
 
3791
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
3792
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil ter números
3793
máis altos se está a crear un documento en varias partes.
3794
 
3795
unidade: este valor establece as unidades de medida utilizadas no documento. Utilice
3796
para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS,
3797
UNIT_POINTS.
3798
 
3799
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina, PAGE_2 é
3800
para documentos con dúas páxinas, PAGE_3 é para trípticos e PAGE_4 é para catro páxinas.
3801
 
3802
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
3803
Indexada desde 0 (0 = primeira).
3804
 
3805
Os valores para a anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
3806
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos
3807
asegúrese de que o ten en conta.
3808
 
3809
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3810
PAGE_4, 3)
3811
 
3812
Pode provocar un Scribuserror se ordePrimeiraPáxina é maior do que permite tipoPáxinas.
3813
</translation>
3824 cbradney 3814
  </message>
6434 cbradney 3815
  <message>
3816
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
3817
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3818
 
3819
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
3820
following meaning:
3821
 
3822
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
3823
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824
 
3825
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
3826
margins
3827
 
3828
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3829
 
3830
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
3831
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
3832
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3833
 
3834
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
3835
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3836
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3837
 
3838
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
3839
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
3840
PAGE_4 is 4-fold.
3841
 
3842
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
3843
Indexed from 0 (0 = first).
3844
 
3845
numPage = Number of pages to be created.
3846
 
3847
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
3848
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
3849
is not in points, make sure to account for this.
3850
 
3851
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3852
PAGE_4, 3, 1)
3853
 
3854
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3855
</source>
12918 cbradney 3856
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
12380 cbradney 3857
            unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
9908 mrdocs 3858
 
3859
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
3860
o seguinte significado:
3861
 
12380 cbradney 3862
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
9908 mrdocs 3863
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
3864
 
3865
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
3866
 
3867
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
3868
 
3869
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
3870
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
3871
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
3872
 
3873
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
3874
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
3875
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3876
 
3877
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
3878
 PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
3879
PAGE_4 é para catro páxinas.
3880
 
3881
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
3882
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
3883
 
3884
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
3885
 
12380 cbradney 3886
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
9908 mrdocs 3887
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
3888
asegúrese de telo en conta.
3889
 
3890
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
3891
PAGE_4, 3, 1)
3892
 
12380 cbradney 3893
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
3894
</translation>
6434 cbradney 3895
  </message>
9729 cbradney 3896
  <message>
3897
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
3898
 
3899
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3900
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
3901
 
3902
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
3903
</source>
12918 cbradney 3904
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
9908 mrdocs 3905
 
3906
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
3907
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
3908
 
12380 cbradney 3909
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
3910
</translation>
9729 cbradney 3911
  </message>
1192 mrdocs 3912
  <message>
3913
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
3914
 
3915
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3916
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
3917
the value of the named color from the default document colors.
3918
 
3919
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3920
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3921
</source>
12918 cbradney 3922
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
1192 mrdocs 3923
 
3924
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
3925
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
3926
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
3927
 
3928
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
3929
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
3930
  </message>
3931
  <message>
3932
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3933
 
3934
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3935
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
3936
Color components should be in the range from 0 to 255.
3937
 
3938
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
3939
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3940
</source>
12918 cbradney 3941
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 3942
 
3943
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
3944
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
12878 jghali 3945
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
1192 mrdocs 3946
 
3947
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
3948
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3952
 
3953
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3954
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3955
the range from 0 to 255.
3956
 
3957
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3958
</source>
12918 cbradney 3959
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
1192 mrdocs 3960
 
3961
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
3962
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
12878 jghali 3963
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
1192 mrdocs 3964
 
3965
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
3966
  </message>
3967
  <message>
3968
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3969
 
3970
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3971
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
3972
&quot;None&quot; - transparent.
3973
 
3974
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
3975
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
3976
 
3977
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3978
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3979
</source>
12918 cbradney 3980
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
1192 mrdocs 3981
 
3982
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
3983
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
3984
 
3985
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
3986
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
3987
 
3988
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
3989
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
3990
  </message>
3991
  <message>
3992
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3993
 
3994
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3995
 
3996
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
3997
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3998
</source>
12918 cbradney 3999
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
1192 mrdocs 4000