AIPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Group%1 %1 csoport Generating Items Elemek generálása About &About &Névjegy Contributions from: Közreműködők: A&uthors &Szerzők &Translations &Fordítók &Online &Online &Close Be&zárás Development Team: Fejlesztő csapat: Official Documentation: Hivatalos dokumentáció: Other Documentation: További dokumentáció: Homepage Honlap Online Reference Online referencia Bugs and Feature Requests Hibabejelentés és új funkció kérés Mailing List Levelezőlista Official Translations and Translators: Hivatalos fordítások és fordítók: Previous Translation Contributors: Korábbi fordítások közreműködői: About Scribus %1 Scribus %1 névjegy Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 %1 verziójú Ghostscript használata No Ghostscript version available Nem érhető el Ghostscript verzió Build ID: Build ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua port: Windows&#174; Port: Windows&#174; port: Tango Project Icons: Tangó projekt ikonok: &Updates F&rissítések Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Frissítés keresése a Scribushoz. A gépről semmilyen információ nem kerül ki. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; port: Splash Screen: Indítóképernyő: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Ezen a panelen a Scribus verziója, buildelési dátuma és a fordítókönyvtárak támogatása látható. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt A C-C-T-F jelentése: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF támogatás, F=Fontconfig támogatás. Az utolsó betű a leképező: C=cairo vagy Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. A hiányzó könyvtár támogatás jelölése: *. Ez jelzi a Ghostscript verzióját, amit a Scribus detektált. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. A Windows verzió nem használja a Fontconfigot vagy a CUPS könyvtárakat. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribus verzió Check for Updates Frissítés keresése Abort Update Check Frissítés keresésének megszakítása Developer Blog Fejlesztői blog &Licence &Licenc Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Nem sikerült megnyitni a licenc fájlt. A licenc információkért tekintse meg a telepítési könyvtárat vagy a Scribus weboldalát. Doc Translators: Dokumentáció fordítók: Webmasters: Webmesterek: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Nem sikerült megnyitni a fájlt: %1. %1 információkért tekintse meg a telepítési könyvtárat vagy a Scribus weboldalát. AboutPlugins Filename: Fájlnév: Version: Verzió: Enabled: Engedélyezve: Release Date: Kiadás dátuma: Description: Leírás: Author(s): Szerző(k): Copyright: Copyright: License: Licenc: Scribus: About Plug-ins Scribus: Bővítmények névjegye ActionManager &New &Új &Open... M&egnyitás... &Close Be&zárás &Save &Mentés Save &As... Men&tés másként... Re&vert to Saved &Visszaállítás Collect for O&utput... &Csomagolás... Get Text... Szöveg betöltése... Append &Text... Szöveg &hozzáfűzése... Get Image... Kép betöltése... Save &Text... Szöveg &mentése... Save as P&DF... Mentés &PDF-ként... Document &Setup... &Dokumentum beállítása... &Print... &Nyomtatás... &Quit &Kilépés &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés &Item Action Mode &Elemenkénti műveletek mód Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés Select &All Mi&nden kijelölése &Deselect All Minden kijelölés megs&züntetése &Search/Replace... Ke&resés és csere... Edit Image... Kép szerkesztése... C&olors... &Színek... &Master Pages... Mester&oldalak... P&references... &Beállítások... %1 pt %1 pt &Other... &Egyéb... &Left &Balra &Center &Középre &Right &Jobbra &Block &Sorkizárt &Forced &Kényszerített &Normal &Normál &Underline &Aláhúzott Underline &Words &Szavak aláhúzása &Strike Through &Áthúzott &All Caps Csupa &nagybetűs Small &Caps &Kiskapitális Su&perscript &Felső index Su&bscript &Alsó index S&hadow &Árnyék &Image Effects Kép effekt&usok &Tabulators... &Tabulátorok... D&uplicate &Kettőzés &Multiple Duplicate &Sokszorosítás &Delete &Törlés &Group &Csoportosítás &Ungroup Csoportosítás &megszüntetése Is &Locked &Zárolás Si&ze is Locked Méret zá&rolása Lower to &Bottom Leg&alulra Raise to &Top L&egfelülre &Lower &Lejjebb &Raise &Feljebb Send to S&crapbook Küldés &gyűjtőalbumba &Attributes... &Jellemzők... I&mage Visible &Kép látható &Update Image Kép &frissítése Adjust Frame to Image Keret képhez igazítása Extended Image Properties Bővített kép tulajdonságok &Low Resolution &Alacsony felbontás &Normal Resolution &Normál felbontás &Full Resolution &Teljes felbontás Is PDF &Bookmark PDF &könyvjelző Is PDF A&nnotation PDF &megjegyzés Annotation P&roperties M&egjegyzés tulajdonságok Field P&roperties Mező t&ulajdonságok &Edit Shape... &Alakzat szerkesztése... &Attach Text to Path &Szöveg útvonalra való illesztése &Detach Text from Path Szö&veg útvonalról való eltávolítása &Combine Polygons Sokszögek &összekapcsolása Split &Polygons Sokszögek fel&osztása &Bezier Curve &Bézier görbe &Image Frame &Képkeret &Polygon &Sokszög &Text Frame S&zövegkeret &Glyph... &Betűkészletjel... Sample Text Helykitöltő szöveg &Insert... &Beszúrás... Im&port... &Importálás... &Delete... &Törlés... &Copy... &Másolás... &Move... M&ozgatás... &Apply Master Page... Mester&oldal alkalmazása... Manage &Guides... Segé&dvonalak kezelése... Manage Page Properties... Oldal tulajdonságok kezelése... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins &Margók megjelenítése Show &Frames &Keretek megjelenítése Show &Images &Képek megjelenítése Show &Grid &Rács megjelenítése Show G&uides &Segédvonalak megjelenítése Show &Baseline Grid &Alaprács megjelenítése Show &Text Chain &Szövegkeret-kapcsolások megjelenítése Show Control Characters Vezérlő karakterek megjelenítése Sn&ap to Grid &Rácshoz illesztés Sna&p to Guides &Segédvonalakhoz illesztés &Properties &Tulajdonságok &Scrapbook &Gyűjtőalbum &Layers &Rétegek &Arrange Pages &Oldalak rendezése &Bookmarks &Könyvjelzők &Measurements Távolságm&érés Action &History &Műveletelőzmény Preflight &Verifier Elő&vizsgáló &Align and Distribute &Igazítás és elosztás &Tools &Eszközök P&DF Tools &PDF eszközök Select Item Elem kiválasztása Rotate Item Elem forgatása Zoom in or out Nagyítás és kicsinyítés Zoom in Nagyítás Zoom out Kicsinyítés Edit Contents of Frame Keret tartalmának szerkesztése Edit Text... Szöveg szerkesztése... Link Text Frames Szövegkeretek összekapcsolása Unlink Text Frames Szövegkeretek közti kapcsolat megszüntetése &Eye Dropper Szín&pipetta Copy Item Properties Elem tulajdonságainak másolása &Hyphenate Text &Szöveg elválasztása Dehyphenate Text Elválasztások megszüntetése &Generate Table Of Contents &Tartalomjegyzék előállítása &About Scribus &Scribus névjegye About &Qt &Qt névjegye Toolti&ps Buborék&súgók Scribus &Manual... Scribus &kézikönyv... Smart &Hyphen &Feltételes elválasztás Non Breaking Dash Nem törhető kötőjel Non Breaking &Space Nem &törhető szóköz Page &Number &Oldalszám New Line Új sor Frame Break Kerettörés Column Break Hasábtörés Copyright Copyright Registered Trademark Bejegyzett védjegy Trademark Védjegy Bullet Díszpont Em Dash Kvirtmínusz En Dash Gondolatjel Figure Dash Szám kötőjel Quotation Dash Párbeszédjel Toggle Palettes Paletták váltása Toggle Guides Segédvonalak váltása Print Previe&w Ny&omtatási kép &JavaScripts... &JavaScriptek... Convert to Master Page... Mesteroldallá alakítás... &Cascade &Lépcsőzetes &Tile &Címsor More Info... További információ... &Printing Enabled &Nyomtatás engedélyezése &Flip Horizontally &Vízszintes tükrözés &Flip Vertically &Függőleges tükrözés Show Rulers Vonalzók megjelenítése Solidus Solidus Middle Dot Középső pont En Space En szóköz Em Space Em szóköz Thin Space Vékony szóköz Thick Space Vastag szóköz Mid Space Közepes szóköz Hair Space Hajszálszóköz ff fi fl ffi ffl ft st S&tyles... Stíl&usok... Save as &EPS... Mentés &EPS-ként... Paste (&Absolute) Beillesztés (&abszolút) C&lear &Törlés &Outline type effect &Körvonal &Outlines Convert to oulines Kör&vonalak Show Text Frame Columns Szövegkeret hasábok megjelenítése &Outline Document Outline Palette &Szerkezet Insert PDF Push Button PDF nyomógomb beszúrása Insert PDF Text Field PDF szöveg mező beszúrása Insert PDF Check Box PDF jelölőnégyzet beszúrása Insert PDF Combo Box PDF kombinált lista beszúrása Insert PDF List Box PDF listamező beszúrása Insert Text Annotation Szöveg megjegyzés beszúrása Insert Link Annotation Hivatkozás megjegyzés beszúrása &Frame... K&eret... Preview Mode Előnézet mód Show Layer Indicators Rétegjelzők megjelenítése Patterns... Minták... Send to Patterns Küldés mintának Sticky Tools Megmaradó eszközök &Fit to Height &Magassághoz illesztés Fit to Width Szélességhez illesztés Show Bleeds Kifutók megjelenítése Soft &Hyphen &Feltételes elválasztás &Zero Width Space &Nullszélességű szóköz Zero Width NB Space Nullszélességű nem törhető szóköz Apostrophe Unicode 0x0027 Aposztróf Straight Double Unicode 0x0022 Írógépes dupla idézőjel Single Left Unicode 0x2018 Szimpla bal Single Right Unicode 0x2019 Szimpla jobb Double Left Unicode 0x201C Dupla bal Double Right Unicode 0x201D Dupla jobb Single Reversed Unicode 0x201B Szimpla fordított Double Reversed Unicode 0x201F Dupla fordított Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Francia csúcsos szimpla bal Single Right Guillemet Unicode 0x203A Francia csúcsos szimpla jobb Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Francia csúcsos dupla bal Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Francia csúcsos dupla jobb Low Single Comma Unicode 0x201A Német szimpla bal Low Double Comma Unicode 0x201E Német dupla bal CJK Single Left Unicode 0x300C Ázsiai szimpla szögletes bal CJK Single Right Unicode 0x300D Ázsiai szimpla szögletes jobb CJK Double Left Unicode 0x300E Ázsiai dupla szögletes bal CJK Double Right Unicode 0x300F Ázsiai dupla szögletes jobb &400% &200% {400%?} &400% Insert &Text Frame &Szövegkeret beszúrása Insert &Image Frame &Képkeret beszúrása Insert T&able &Táblázat beszúrása Insert &Shape &Alakzat beszúrása Insert &Polygon S&okszög beszúrása Insert &Line &Vonal beszúrása Insert &Bezier Curve &Bézier görbe beszúrása Insert &Freehand Line Szabadkézi vo&nal beszúrása Scribus Homepage Scribus weboldal Scribus Online Documentation Scribus online dokumentáció Scribus Wiki Scribus Wiki Getting Started with Scribus Bevezetés a Scribusba Show Context Menu Környezetfüggő menü megjelenítése &Manage Images &Képek kezelése &About Plugins &Bővítmények névjegye Insert Unicode Character Begin Sequence Unicode karakter kezdő sorozat beillesztése Get Vector File... Vektoros fájl betöltése... Advanced Select All... Minden kijelölése haladó módon... Edit Source... Forrás szerkesztése... Replace Colors... Színek cseréje... Rulers Relative to Page Vonalzók relatívak az oldalhoz Insert &Render Frame &Leképező keret beszúrása Check for Updates Frissítések ellenőrzése Number of Pages Oldalak száma Adjust Image to Frame Kép kerethez igazítása File Fájl &File &Fájl Edit Szerkesztés &Edit S&zerkesztés Style Stílus &Style &Stílus Item Elem &Item &Elem Insert Beszúrás I&nsert &Beszúrás Page Oldal &Page &Oldal View Nézet &View &Nézet Extras Extrák E&xtras E&xtrák Windows Ablak &Windows &Ablak Help Súgó &Help &Súgó Plugin Menu Items Bővítmény menü elem Others Egyéb Unicode Characters Unicode karakterek Move/Resize Value Indicator Mozgatási és átméretezési értékjelző New &from Template... Új s&ablonból... AdjustCmsDialog CMS Settings CMS beállítások AlignDistribute Align Igazítás &Selected Guide: &Kiválasztott segédvonal: &Relative To: &Viszonyítás: &Align Sides By: &Élek igazítása: ... Distribute Elosztás &Distance: &Távolság: Reverse Distribution Fordított elosztás AlignDistributePalette Align and Distribute Igazítás és elosztás Align Igazítás &Relative to: &Viszonyítás: First Selected Először kiválasztott Last Selected Utoljára kiválasztott Page Oldal Margins Margók Guide Segédvonal Selection Kijelölés &Align Sides By: &Élek igazítása: Moving (Preserve Size) Mozgatás (Méret megőrzése) Resizing (Preserve Opposite Side) Átméretezés (Ellentétes oldal megőrzése) <qt>When aligning one side of an item:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height), or </li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Egy elem egyik oldalának igazításakor:<ul><li>mindig mozgassa a másik oldalát is (megőrizvén a szélességét és magasságát), vagy </li><li>hagyja a másik oldalát mozdulatlanul (méretezze át az elemet az elmozdítása helyett) hacsak lehetséges.</li></ul></qt> Align bottoms Alsó szélek igazítása Align right sides Jobb szélek igazítása Center on vertical axis Középvonalak igazítása a függőleges tengely mentén Align left sides Bal szélek igazítása Center on horizontal axis Középvonalak igazítása a vízszintes tengely mentén Align tops Felső szélek igazítása &Selected Guide: &Kiválasztott segédvonal: Distribute Elosztás Distribute right sides equidistantly Jobb oldalai szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute bottoms equidistantly Alsó szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute centers equidistantly horizontally Középvonalak egyenletes távolságban való elosztása a vízszintes tengely mentén Distribute left sides equidistantly Bal oldali szélek egyenletes távolságban való elosztása Distribute centers equidistantly vertically Középvonalak egyenletes távolságban való elosztása a függőleges tengely mentén Distribute tops equidistantly Felső szélek egyenletes távolságban való elosztása &Distance: &Távolság: Distribute the items with the distance specified Az elemek elosztása a megadott távolságnak megfelelően When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Ha egy megadott távolsággal történik az elosztás, fordítsa meg az elemek elosztásának irányát None Selected Nincs kiválasztott Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Az elemek jobb széleinek igazítása a horgony bal széléhez Align left sides of items to right side of anchor Az elemek bal széleinek igazítása a horgony jobb széléhez Align tops of items to bottom of anchor Az elemek felső széleinek igazítása a horgony alsó széléhez Align bottoms of items to top of anchor Az elemek alsó széleinek igazítása a horgony felső széléhez Make horizontal gaps between items equal Az elemek közti vízszintes helyek azonossá tétele Make horizontal gaps between items equal to the value specified Az elemek közti vízszintes helyek a megadott értéknek megfelelővé tétele Make vertical gaps between items equal Az elemek közti függőleges helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items equal to the value specified Az elemek közti függőleges helyek a megadott értéknek megfelelővé tétele Make horizontal gaps between items and sides of page equal Az elemek és az oldal széle közti vízszintes helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Az elemek és az oldal alsó valamint felső margója közti függőleges helyek azonossá tétele Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Az elemek és az oldal margója közti vízszintes helyek azonossá tétele Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Az elemek és az oldal alsó valamint felső széle közti függőleges helyek azonossá tétele <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Legyen igazítva:<ul><li>az először kijelölt elemhez</li><li>a másodjára kiválasztott elemhez</li><li>a jelenlegi oldalhoz</li><li>a jelenlegi oldal margóihoz</li><li>a segédvonalhoz</li><li>a kiválasztáshoz</ul></qt> The location of the selected guide to align to A kiválasztott segédvonal helye AlignSelect Align Text Left Szöveg balra igazítása Align Text Right Szöveg jobbra igazítása Align Text Center Szöveg középre igazítása Align Text Justified Sorkizárt igazítás Align Text Forced Justified Kényszerített sorkizárt igazítás Annot Field Properties Mező tulajdonságok Type: Típus: Button Gomb Text Field Szövegmező Check Box Jelölőnégyzet Combo Box Kombinált lista List Box Listamező Properties Tulajdonságok Name: Név: Text Szöveg Font for use with PDF 1.3: PDF 1.3-al használható betűkészletek: Border Szegély Color: Szín: None Nincs Width: Szélesség: Thin Vékony Normal Normál Wide Széles Style: Stílus: Solid Folytonos Dashed Szaggatott Underline Aláhúzott Beveled Kiemelkedő Inset Süllyesztett Other Egyéb Read Only Csak olvasható Required Kötelező Visibility: Láthatóság: Visible Látható Hidden Rejtett No Print Nem nyomtatható No View Nem látható, de nyomtatható Appearance Megjelenés Text for Button Down Lenyomva szöveg Text for Roll Over Egér felette szöveg Icons Ikonok Use Icons Ikonok alkalmazása Remove Eltávolítás Pressed Lenyomva Roll Over Egér felette Icon Placement... Ikon elhelyezése... Highlight Kijelölés Invert Inverz Outlined Körvonal Push Lenyomott Multi-Line Többsoros Password Jelszó Limit of Legfeljebb Characters karakter Do Not Scroll Görgetés tiltása Do Not Spell Check Helyesírás-ellenőrzés tiltása Check Style: Pipa stílusa: Check Pipa Cross Kereszt Diamond Gyémánt Circle Kör Star Csillag Square Négyzet Default is Checked Alapértelmezetten kijelölve Editable Szerkeszthető Options Beállítás Go To Ugrás Submit Form Űrlap elküldése Reset Form Alapállapot Import Data Adat importálása Event: Esemény: Mouse Up Egér fel Mouse Down Egér le Mouse Enter Egér belépés Mouse Exit Egér kilépés On Focus Fókuszba kerülés On Blur Fókusz elvesztése Script: Parancsfájl: Edit... Szerkesztés... Submit to URL: Küldés URL-re: Import Data from: Adat importálása: Destination Cél To File: Fájlba: Change... Módosítás... Page: Oldal: X-Pos: X pozíció: pt Y-Pos: Y pozíció: Action Művelet Field is formatted as: Mező formátuma: Plain Egyszerű Number Szám Percentage Százalék Date Dátum Time Idő Custom Egyedi Number Format Számformátum Decimals: Tizedesjegyek: Use Currency Symbol Pénznem alkalmazása Prepend Currency Symbol Elől álló pénznem Formatting Formázás Percent Format Százalékformátum Date Format Dátumformátum Time Format Időformátum Custom Scripts Saját parancsfájlok Format: Formátum: Keystroke: Billentyűleütés: Format Formátum Value is not validated Az érték nincs érvényesítve Value must be greater than or equal to: Az érték nagyobb vagy egyenlő kell legyen, mint: and less or equal to: és kisebb vagy egyenlő, mint: Custom validate script: Saját ellenőrző parancsfájl: Validate Érvényesítés Value is not calculated Nem számított érték Value is the Az érték sum összege product szorzata average átlaga minimum minimuma maximum maximuma of the following fields: a következő mezőknek: Pick... Kiválasztás... Custom calculation script: Saját értékszámító parancsfájl: Calculate Érték OK OK Cancel Mégse Flag is ignored for PDF 1.3 Jelző mellőzése PDF 1.3 esetén Enter a comma separated list of fields here Adja meg a vesszővel elválasztott mezők listát You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Legalább a Normál állapotra be kell állítani egy ikont, hogy gombként használható legyen Open Megnyitás Example: Példa: Selection Change Kijelölés módosítása PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF fájlok (*.pdf);;Minden fájl (*) JavaScript JavaScript None highlight Nincs None action Nincs Tooltip: Buboréksúgó: Do Not Export Value Értéket ne exportáljon Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Képek (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Minden fájl (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) képek (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Minden fájl (*) Export absolute Filename Abszolút fájlnevek exportálása Submit format: Küldési formátum: FDF HTML XFDF PDF Annota Annotation Properties Megjegyzés tulajdonságai Text Szöveg Link Hivatkozás External Link Külső hivatkozás External Web-Link Külső web hivatkozás Destination Cél pt Open Megnyitás &Type: &Típus: C&hange... &Módosítás... &Page: &Oldal: &X-Pos &X pozíció &Y-Pos: &Y pozíció: %1;;All Files (*) %1;;Minden fájl (*) Export absolute Filename Abszolút fájlnevek exportálása ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Mesteroldal alkalmazása &Master Page: Mester&oldal: Alt+P Alt+E Alt+D Alt+A Alt+W to Alt+O Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range A kijelölt mesteroldal alkalmazása a páros, páratlan vagy az összes oldalon a következő tartományban Possible Hyphenation Lehetséges elválasztás Apply to Hatókör Current &Page &Jelenlegi oldal &Even Pages Pá&ros oldal O&dd Pages &Páratlan oldal &All Pages &Minden oldal &Within Range &Tartomány AspellPlugin Spell-checking support Helyesírás-ellenőrző támogatás Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. A helyesírás ellenőrzését teszi lehetővé az aspell segítségével. A nyelveket a telepített aspell szótárak közül kell kiválasztani és az ellenőrzés menet közben történik vagy egy kiválasztott szövegen. 0.1 0.1 Spell Checker Helyesírás-ellenőrző Aspell Plugin Error Aspell bővítmény hiba AspellPluginBase Spell Check Helyesírás-ellenőrzés Replacement: Csere: &Add Word &Szó felvétele &Change &Csere Not in Dictionary: Nincs a szótárban: Word that was not found in the active dictionary A szó, amely nem található az aktív szótárban Replacement text for the current word that was not found in the dictionary A szótárban nem található szó kicserélése erre a szóra Active Dictionary: Aktív szótár: The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Az éppen aktuális szótár. A Scribus aspell szótárakat használ.<br />Ha több szótárra van szüksége vagy frissíteni szeretné őket, a rendszerén használatos telepítővel vagy csomagkezelővel tudja ezt megtenni. Ignore the current text not found in the active dictionary A jelenlegi, aktív szótárfájlban nem található szöveg mellőzése &Ignore &Mellőzés Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary A jelenlegi, aktív szótárfájlban nem található szöveg összes előfordulásának mellőzése I&gnore All &Összes mellőzése Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Felveszi a jelenlegi szót a személyes helyesírási szótárába jövőbeni használatra Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Cseréli a csere mezőben láthatóra a nem talált szót Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Cseréli a csere mezőben láthatóra a nem talált szó összes előfordulását Change A&ll &Összes cseréje Close Bezárás AspellPluginImpl Loaded Betöltve default alapértelmezett aspell dictionary. aspell szótár. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Hiba az aspell helyesírási szótár beállításaiban. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Hiba az aspell helyesírási szótár létrehozásakor. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Sikertelen az összes kihagyása " by adding it to the session list. a munkafolyamat listába való felvételkor. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Sikertelen a szó felvétele a személyes listába. Spelling check complete Helyesírás-ellenőrzés befejeződött Spell Checker Helyesírás-ellenőrző No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Nincs Aspell szótár telepítve. Telepítsen néhányat. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? A kijelölés elejétől szeretné kezdeni az újonnan kiválasztott nyelvvel? AutoformButtonGroup Arrows Nyilak Flow Chart Folyamatábra Jigsaw Puzzle Specials Különleges Default Shapes Egyszerű alakzatok Barcode &Barcode... Vonalkó&d... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribus felület a tisztán PostScript-et alkalmazó vonalkód készítőhöz Scribus BarcodeGenerator Error opening file: %1 Hiba a fájl megnyitásakor: %1 12 or 13 digits 12 vagy 13 számjegy 8 digits 8 számjegy 11 or 12 digits 11 vagy 12 számjegy 7 or 8 digits 7 vagy 8 számjegy 5 digits 5 számjegy 2 digits 2 számjegy Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Váltózó számú számjegy és bármely alábbi szimbólum: -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Változó számú ASCII karakter és speciális funkciójú szimbólum, megfelelő kezdő karakterrel kezdve a kezdő karakterkészlet számára. Az UCC/EAN-128s a kezdő karakter után egy kötelező FNC 1 szimbólumot kell tartalmazzon. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Váltózó számú számjegy és bármely alábbi szimbólum: -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Változó számú számjegy. Az ITF-14 14 karakterből áll és nincs ellenőrző összege Variable number of digits Változó számú számjegy Variable number of digits and capital letters Változó számú számjegy és nagybetű Variable number of hexadecimal characters Változó számú hexadecimális karakter Barcode incomplete Vonalkód nem teljes 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 vagy 13 számjegy kötőjelekkel. A korábbi ISBN-10 formátum 9 vagy 10 számjegyet tartalmazott, de ez a szabvány már elavult és 2007. január 1. óta nem használatos. (Megjegyzés: Régi ISBN-10 vonalkód ISBN-13 vonalkóddá alakításakor az első 9 számjegy elé adjuk hozzá a „978-”-t, például: 1-56592-479-7 → 978-1-56592-479. Az utolsó ellenőrző szám automatikusan számításra kerül és hozzáadódik.) Select Type Típus kijelölése Select Barcode Type Válasszon vonalkódtípust BarcodeGeneratorBase &Type: &Típus: Select one of the available barcode type here Válasszon egy rendelkezésre álló vonalkódot The numeric representation of the code itself. See the help message below A kód számjegy-ábrázolása. Lásd az lenti súgót Reset the barcode samples Vonalkód minta alapállapotban hozása Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Bekapcsolva számok is megjelennek a vonalkódban Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Nyíl elhelyezése a kód után az üres hely biztosítása miatt Colors Színek &Background &Háttér Alt+B Background color - under the code lines Háttérszín a kód vonalai mögött &Lines &Vonalak Alt+L Color of the lines in barcode Vonalkódban szereplő vonalak színe &Text &Szöveg Alt+T Color of the text and numbers A szöveg és a számok színe Hints and help is shown here Súgó és tippek Preview of the result. 72dpi sample. Az eredmény előnézete. 72 dpi felbontású minta. Co&de: &Kód: Alt+N Generate and include a checksum in barcode Ellenőrző összeget állít elő és szúr be a vonalkódba Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Beemeli az ellenőrző összeget a vonalkód szövegébe Insert Barcode Vonalkód beszúrása Format Formátum Incl&ude Checksum Digit &Ellenőrző összeg számjegyei I&nclude Checksum Elle&nőrző összeg &Guard Whitespace &Üres hely biztosítása &Include Text in Barcode &Szöveg a vonalkódban Biblio Scrapbook Gyűjtőalbum Rename Átnevezés Delete Törlés Object Objektum &Name: &Név: New Entry Új bejegyzés Name "%1" is not unique. Please choose another. A „%1” név nem egyedi. Kérem, válasszon másikat. Choose a Scrapbook Directory Válasszon egy könyvtárat a gyűjtőalbumnak Choose a Directory Válasszon egy könyvtárat Choose a scrapbook file to import Válasszon egy importálandó gyűjtőalbum-fájlt Create a new scrapbook page Válasszon egy új gyűjtőalbum oldalt Load an existing scrapbook Meglévő gyűjtőalbum betöltése Save the selected scrapbook Kiválasztott gyűjtőalbum mentése Close the selected scrapbook Kiválasztott gyűjtőalbum bezárása Copy To: Másolás: Move To: Mozgatás: Main Copied Items Másolt elemek New Name Új név Scrapbook (*.scs *.SCS) Gyűjtőalbum (*.scs *.SCS) Paste to Page Beillesztés az oldalba | Rövidítés Oldalba illesztés Save as... Mentés másként... Close Bezárás Delete Contents Tartalom törlése Do you really want to delete all entries? Valóban törölhető az összes bejegyzés? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Scribus <=1.3.2 gyűjtőalbum-fájl importálása BookPalette Bookmarks Könyvjelzők ButtonIcon Icon Placement Ikon elhelyezése Layout: Elrendezés: Caption only Csak szöveg Icon only Csak ikon Caption below Icon Szöveg az ikon alatt Caption above Icon Szöveg az ikon felett Caption right to Icon Szöveg az ikontól jobbra Caption left to Icon Szöveg az ikontól balra Caption overlays Icon Szöveg az ikonon Scale: Méretezés: Always Mindig When Icon is too small Ha az ikon túl kicsi When Icon is too big Ha az ikon túl nagy Never Soha Scale How: Méretezés módja: Proportional Arányos Non Proportional Aránytartás nélküli Icon Ikon OK OK Cancel Mégse Reset Alapállapot CMSPrefs Perceptual Érzékelt Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési CMSPrefsBase Form Űrlap &Activate Color Management &Színkezelés aktiválása System Profiles Rendszer profilok &RGB Images: &RGB képek: Default color profile for imported RGB images Alapértelmezett színprofil az importált RGB képekhez &CMYK Images: &CMYK képek: Default color profile for imported CMYK images Alapértelmezett színprofil az importált CMYK képekhez &RGB Solid Colors: &RGB homogén színek: Default color profile for solid RGB colors on the page Alapértelmezett színprofil az oldalon lévő homogén RGB színekhez &CMYK Solid Colors: &CMYK homogén színek: Default color profile for solid CMYK colors on the page Alapértelmezett színprofil az oldalon lévő homogén CMYK színekhez &Monitor: &Monitor: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Egy Ön által előállított, vagy a gyártótól kapott színprofil. Ez a profil a monitorához van kialakítva, nem egy általános profil (pl. sRGB). P&rinter: &Nyomtató: Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). A nyomtató számára a gyártótól kapott színprofil. Ez a profil a nyomtatójához van kialakítva, nem egy általános profil (pl. sRGB). Rendering Intents Leképzés módja Images: Képek: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. A képek alapértelmezett leképezésének módja. Amennyiben nem tudja mit jelentenek ezek, hagyja a Relatív színmérése vagy az Érzékelt beállításon. Sol&id Colors: &Homogén színek: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. A homogén színek alapértelmezett leképezésének módja. Amennyiben nem tudja mit jelentenek ezek, hagyja a Relatív színmérése vagy az Érzékelt beállításon. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Házi proof készítését teszi lehetővé, hogy ellenőrizni lehessen, milyen lesznek a kinyomtatott színek a kiválasztott nyomtató profil alapján. Sim&ulate Printer on the Screen Nyo&mtató szimulálása a képernyőn Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Teljes színkezelési környezet szimulálása: minden szín (RGB, CMYK) átalakítása a nyomtató színterére. Convert all colors to printer space Minden szín átalakítása a nyomtató színterére Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. A képernyőn megjelenő színek módszere miatt a nyomtatás nem megfelelő lehet. Emiatt nagyon precíz profilokra van szükség és csak figyelmeztetésül szolgál. Mark Colors out of &Gamut &Színkorláton kívüli színek megjelölése Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. A fekete pont kiegyenlítés egy módszer fényképek kontrasztjának növelésére. Javasolt az engedélyezése, ha a dokumentum fényképet is tartalmaz. Use &Blackpoint Compensation &Fekete pont kiegyenlítés alkalmazása CMYKChoose Edit Color Szín szerkesztése &Name: &Név: Color &Model &Színmodell CMYK RGB Web Safe RGB Webre alkalmas RGB New Új Old Régi C: % M: Y: K: Dynamic Color Bars Dinamikus színcsúszkák Static Color Bars Statikus színcsúszkák R: G: B: Is Spot Color Direkt szín You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Nem hozható létre szín „%1” névvel. Ez az átlátszó színnek fenntartott név The name of the color already exists, please choose another one. Már van ilyen nevű szín, adjon meg egy másik nevet. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Kiválasztva direkt szín jön létre, ily módon a színbontások és lemezek létrehozásakor egy másik folt jön létre. Leggyakrabban emblémáknál vagy más színeknél használatos, ha pontos ábrázolásra van szükség, vagy CMYK nyomdafestékkel nem elállíthatók a színek. A fémes vagy a fluoreszkáló nyomdafestékek jó példák arra, hogy mit nem lehet létrehozni CMYK festékekkel. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Aktív színkezelés esetén egy kis háromszögű figyelmeztető jelzés látható, ha a szín valószínűleg kívül esik a kiválasztott nyomtató-profil színkorlátján. Ez azt jelenti, hogy a szín nyomtatásban valószínűleg nem úgy jelenik meg, mint a képernyőn. A színkorlát (gamut) figyelmeztetésekről további útmutató az online dokumentáció Színkezelés fejezetében található. You cannot create a color without a name Please give it a name Név nélkül nem hozható létre szín. Adjon meg egy nevet HSV Color Map HSV-színtérkép CWDialog Merging colors Színek összefésülése Error: Hiba: Color %1 exists already! %1 szín már létezik! Color %1 appended. %1 szín hozzáfűzve. Now opening the color manager. Színkezelő megnyitása folyamatban. Color Merging Színösszefésülés Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. A kért szín nem található. Valószínűleg fekete, szürke vagy fehér szín lett kiválasztva. Nincs mód e színek feldogozására. Color Wheel Színkerék Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Kattintson a színkerékre az alapszín megadásához. A színmodell a listában kiválasztott értéktől függ. Result Colors Eredmény színek CMYK RGB HSV Colors of your chosen color scheme. Kiválasztott színösszeállítás színei. Color Scheme Method Színösszeállítási mód Angle: Szög: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Különbség a kiválasztott érték és a számított között. További információért forduljon a dokumentációhoz. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Színösszeállítás létrehozásához válasszon a módszerek közül. További információt a dokumentációban talál. Merge created colors into the document colors Létrehozott színek összefésülése a dokumentum színeivel &Merge Ö&sszefésülés Alt+M Replace created colors in the document colors Helyettesítse a létrejött színekkel a dokumentum színeit &Replace &Csere Alt+R Leave colors untouched Színek változatlanul hagyása &Cancel &Mégse Alt+C Preview: Előnézet: Sample color scheme. Színösszeállítás minta. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Megszokott látási hibák szimulálása. Válassza ki a típust. Vision Defect Type: Látási hiba típusa: C: % M: Y: K: RGB: HSV: R: G: B: CMYK: H: S: V: Document Dokumentum Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Hossz: %1 Szög: %2 Width: %1 Height: %2 Szélesség: %1 Magasság: %2 Angle: %1 Szög: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. A kiválasztott szín nem található a dokumentum szín készletében. Kérem adja meg az új szín nevét. Color Not Found A szín nem található The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. A kiválasztott név már létezik. Kérem adjon meg egy másik nevet az új színnek. CanvasMode_Normal All Supported Formats Minden támogatott formátum Open Megnyitás CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus karakter paletta (*.ucp);;Minden fájl (*) Choose a filename to open Válasszon ki egy fájlt a megnyitáshoz Error Hiba Error reading file %1 - file is corrupted propably. Hiba a fájl betöltésekor: %1 – a fájl valószínűleg sérült. Cannot write file %1 Fájl nem írható: %1 Character Palette Karakter paletta Empty the Palette? Paletta kiürítése? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Valóban kiüríthető minden karakter a palettáról? Hide/Show Enhanced Palette Kiterjesztett paletta elrejtése ill. megjelenítése Save Quick Character Palette Karakter paletta gyors mentése CharSelectEnhanced Full Character Set Teljes karakterkészlet Basic Latin Latin alap Latin-1 Supplement Latin-1 kiegészítés Latin Extended-A Latin bővített - A Latin Extended-B Latin bővített - B General Punctuation Általános központozás Super- and Subscripts Alsó és felső index Currency Symbols Pénznemek szimbólumai Letterlike Symbols Betűszerű szimbólumok Number Forms Számalakok Arrows Nyilak Mathematical Operators Matematikai operátorok Box Drawing Dobozrajzolás Block Elements Blokkelemek Geometric Shapes Geometriai alakzatok Miscellaneous Symbols Egyéb szimbólumok Dingbats Ábrácskák Small Form Variants Kisalakú változatok Ligatures Ligatúrák Specials Különleges Greek Görög Greek Extended Bővített görög Cyrillic Cirill Cyrillic Supplement Cirill kiegészítés Arabic Arab Arabic Extended A Arab bővített - A Arabic Extended B Arab bővített - B Hebrew Héber Enhanced Character Palette Kiterjesztett karakter paletta &Font: &Betűkészlet: C&haracter Class: &Karakter osztály: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one A másodlagos egérgomb lenyomva tartásával előnézet jelenik meg. A Beszúrás gomb hozzáad egy betűkészletjelet a kiválasztáshoz, a Törlés gomb pedig letörli az utoljára hozzáadottat Insert &Code: &Kód beszúrása: Glyphs to Insert Beszúrandó betűkészletjelek Insert the characters at the cursor in the text Karakterek beillesztése a szövegbe a kurzor pozíciójához &Insert &Beszúrás Delete the current selection(s). Jelenlegi kijelölés(ek) törlése. C&lear &Törlés Type in a four digit Unicode value directly here Unicode 4 számjegyű formában való közvetlen beírás CharStyleComboBox No Style Nincs stílus megadva CharTableView Delete Törlés CheckDocument Current Profile: Jelenlegi profil: Items Elemek Print/Visible Mismatch Nyomtatás/láthatóság ellentmondás Problems Problémák Glyphs missing Hiányzó jelek Text overflow Szövegtúlcsordulás Object is not on a Page Objektum nincs az oldalon Missing Image Hiányzó kép Object has transparency Átlátszó objektum Object is a placed PDF Behelyezett PDF objektum Document Dokumentum No Problems found Nincs probléma Page Oldal Free Objects Szabad objektum Preflight Verifier Elővizsgáló Object is a PDF Annotation or Field PDF megjegyzés vagy mező objektum &Ignore Errors &Hibák mellőzése Check again Új ellenőrzés Image is GIF GIF kép OK OK Transparency used Átlátszóság akalmazásban Blendmode used Keverési mód alkalmazásban Layer "%1" „%1” réteg Annotation uses a non TrueType font A megjegyzés egy nem TrueType betűkészletet alkalmaz Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Az ellenőrzési profil, amely alapján a jelentés készül. Megadása a Dokumentum beállítása vagy a Beállítások között Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. A fellelt hibák mellőzése és folytatás exportálással vagy nyomtatással. Győződjön meg a hiba mibenlétéről, mielőtt mellőzi és tovább megy. Rerun the document scan to check corrections you may have made Dokumentum újbóli ellenőrzése Empty Image Frame Üres képkeret Layers Rétegek Issue(s): %1 %1 hiba Master Pages Mesteroldalak Layer Réteg Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Képfelbontás %1 DPI alatt: %2×%3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Képfelbontás %1 DPI felett: %2×%3 DPI CollectForOutput Choose a Directory Válasszon egy könyvtárat Cannot create directory: %1 Nem lehet létrehozni a könyvtárat: %1 Collecting... Összegyűjtés... Cannot collect all files for output for file: %1 Nem gyűjthetők össze a fájlok a %1 kimeneti fájlhoz Cannot collect the file: %1 Nem állítható össze a fájl: %1 ColorManager Colors Színek &Import &Importálás &New &Új &Edit S&zerkesztés D&uplicate &Kettőzés &Delete &Törlés &Remove Unused &Nem használtak eltávolítása Color Sets Színkészlet Current Color Set: Jelenlegi színkészlet: &Save Color Set &Színkészlet mentése Choose a color set to load Válassza ki a betöltendő színkészletet Save the current color set Jelenlegi színkészlet mentése Remove unused colors from current document's color set Nem használt színek eltávolítása a jelenlegi dokumentum színkészletéből Import colors to the current set from an existing document Színek importálása egy létező dokumentumból a jelenlegi készletbe Create a new color within the current set Új szín létrehozása a jelenlegi készletben Edit the currently selected color Kiválasztott szín szerkesztése Make a copy of the currently selected color Másolat készítése a jelenleg kijelölt színről Delete the currently selected color Kiválasztott szín törlése Make the current colorset the default color set Jelenlegi színkészlet legyen az alapértelmezett &Name: &Név: Choose a Name Név kiválasztása Copy of %1 %1 másolata New Color Új szín Information Információ The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. A fájl nem tartalmazott importálható színeket: %1. Ha a fájl PostScript alapú, próbálja meg a Fájl menü Importálás parancsával. Nincs minden fájlnak DSC konform megjegyzése, ahol a színekre vonatkozó információk tárolódnak. Ez megakadályozza néhány fájlból a színek importálását. További információkért lásd a dokumentáció Színek szerkesztése fejezetét. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. Aktív színkezelés esetén egy kis háromszögű figyelmeztető jelzés látható, ha a szín valószínűleg kívül esik a kiválasztott nyomtató-profil színkorlátján. Ez azt jelenti, hogy a szín nyomtatásban valószínűleg nem úgy jelenik meg, mint a képernyőn. A direkt színek egy piros körrel vannak megjelölve. A színkorlát (gamut) figyelmeztetésekről további útmutató az online dokumentáció Színkezelés fejezetében található. Regisztrációs színek egy regisztrációs jellel vannak megjelölve a szín mögött. A regisztrációs színt csak a nyomdai jelekre és a vágójelekre alkalmazza. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Minden támogatott formátum (%1);;Dokumentumok (%2);;Egyéb fájlok (%3);;Minden fájl (*) Import Colors Színek importálása ColorWheel Monochromatic Egyszínű Analogous Analóg Complementary Kiegészítő Split Complementary Kiegészítő szomszéd Triadic Harmadolás Tetradic (Double Complementary) Negyedelés Base Color Alapszín Monochromatic Light Egyszínű világos Monochromatic Dark Egyszínű sötét 1st. Analogous Analóg 1 2nd. Analogous Analóg 2 1st. Split Szomszéd 1 2nd. Split Szomszéd 2 3rd. Split Szomszéd 3 4th. Split Szomszéd 4 1st. Triadic Harmadolás 1 2nd. Triadic Harmadolás 2 1st. Tetradic (base opposite) Negyedelés 1 (szemben lévő) 2nd. Tetradic (angle) Negyedelés 2 (szög) 3rd. Tetradic (angle opposite) Negyedelés 3 (szöggel szemben lévő) ColorWheelPlugin &Color Wheel... Szí&nkerék... Color setting helper Színbeállítási segéd Color selector with color theory included. Színválasztó színelméleti segédlettel. CommonStrings &Apply &Alkalmaz &Cancel &Mégse &OK &OK &Save &Mentés Warning Figyelmeztetés Single Page Egyoldalas Double Sided Kétoldalas 3-Fold Háromrét hajtott 4-Fold Négyrét hajtott None color name Nincs Custom CommonStrings, custom page size Egyedi Monday Hétfő Tuesday Kedd Wednesday Szerda Thursday Csütörtök Friday Péntek Saturday Szombat Sunday Vasárnap January Január February Február March Március April Április May Május June Június July Július August Augusztus September Szeptember October Október November November December December Yes Igen No Nem &Yes &Igen &No &Nem Left Page Left page location Bal oldal Middle Middle page location Középső Middle Left Middle Left page location Középső bal Middle Right Middle Right page location Középső jobb Right Page Right page location Jobb oldal Normal Default single master page Normál Normal Left Default left master page Normál bal Normal Middle Default middle master page Normál középső Normal Right Default right master page Normál jobb Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normál nézet Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Protanópia (Vörös) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Deuteranópia (Zöld) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Tritanópia (Kék) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Teljes színvakság Custom: Custom Tab Fill Option Egyedi: None Nincs Solid Line Folytonos vonal Dashed Line Szaggatott vonal Dotted Line Pontozott vonal Dash Dot Line Vonás-pont vonal Dash Dot Dot Line Vonás-pont-pont vonal None Optical Margin Setting Nincs Left Protruding Optical Margin Setting Optikai margók Bal oldali kiálló végek Right Protruding Optical Margin Setting Optikai margók Jobb oldali kiálló végek Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Optikai margók Bal oldali túllógás Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Optikai margók Jobb oldali túllógás Default Optical Margin Setting Alapértelmezett Min. Word Tracking Min. szóköz Max. Word Tracking Max. szóköz Min. Glyph Extension Min. jel sűrítés Max. Glyph Extension Max. jel ritkítás RGB Colorspace CMYK Colorspace Grayscale Colorspace Szürkeárnyalatos Duotone Colorspace Kétszínű Unknown Colorspace (Unknown) Ismeretlen PostScript PostScript Text Frame Szövegkeret Image Frame Képkeret Line Vonal Polygon Sokszög Polyline Vonallánc Text on a Path Szöveg útvonalon Multiple Multiple frame types Többféle PDF Push Button PDF nyomógomb PDF Text Field PDF szövegmező PDF Check Box PDF jelölőnégyzet PDF Combo Box PDF kombinált lista PDF List Box PDF listamező PDF Text Annotation PDF szöveg megjegyzés PDF Link Annotation PDF hivatkozás megjegyzés PostScript Level 1 PostScript 1. szint PostScript Level 2 PostScript 2. szint PostScript Level 3 PostScript 3. szint Windows GDI Windows GDI Render Frame Leképező keret Default Paragraph Style Alapértelmezett bekezdésstílus Default Character Style Alapértelmezett karakterstílus Default Line Style Alapértelmezett vonalstílus ContextMenu Preview Settings Előnézet beállítások Paste File... Fájl beillesztése... Delete Page Oldal törlése Paste Image from Clipboard Kép beillesztése vágólapról CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Oldal mesteroldallá alakítása Name: Név: Copy Applied Master Page Items Alkalmazott mesteroldal elemek másolása CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Új mesteroldal %1 Cpalette Shade: Árnyalat: % Display only used Colors Csak az alkalmazott színek megjelenítése | Rövidítve Csak az alkalmazott színek Pattern Minta Offsets Eltolás X: Scaling Méretezés X-Scale: X-méretezés: Y-Scale: Y-méretezés: Rotation Forgatás Angle Szög Opacity: Átlátszatlanság: Normal Normál Horizontal Gradient Vízszintes átmenet Vertical Gradient Függőleges átmenet Diagonal Gradient Átlós átmenet Cross Diagonal Gradient Keresztirányú átlós átmenet Radial Gradient Sugaras átmenet Free linear Gradient Szabadkézi vonalas átmenet Free radial Gradient Szabadkézi sugaras átmenet Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed A színátmenet vektorának kezdőpontja a bal egérgombbal, a végpontja a jobb egérgombbal mozgatható Display all colors from the document color list, or only the already used colors A dokumentum teljes színlistájának, vagy csak az épp használatban levő színek megjelenítése pt Edit Line Color Properties Vonal szín tulajdonságainak szerkesztése Edit Fill Color Properties Kitöltőszín tulajdonságainak szerkesztése Saturation of color Telítettség Normal or gradient fill method Normál vagy átmenet kitöltési módszer Set the transparency for the color selected A kiválasztott szín átlátszóságának beállítása Move Vector Vektor mozgatása Transparency Settings Átlátszóság beállítása Blend Mode: Keverési mód: Darken Sötétítés Lighten Világosítás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Hue Színezet Saturation Telítettség Color Szín Luminosity Fényintenzitás Y: Exclusion Kivétel CreateRange Create Range Tartomány létrehozása Number of Pages in Document: Oldalak száma a dokumentumban: Doc Page Range Nem kell fordítani, ezen a helyen jelenik meg az oldalak száma Basic Range Selection Egyszerű tartomány kijelölés Range of Pages Oldaltartományok De&lete &Törlés Alt+L Move &Down Mozgatás &lefelé Alt+D Move &Up Mozgatás &felfelé Alt+U Add a Range of Pages Oldaltartomány hozzáadása Consecutive Pages Egymást követő oldalak Even Pages Páros oldalak From: Ettől: To: Eddig: &Add To Range &Hozzáadás a tartományhoz Alt+A Odd Pages Páratlan oldalak Comma Separated List Vesszővel elválasztott lista Advanced Reordering Haladó átrendezés Page Order Nem kell fordítani, ezen a helyen jelenik meg az oldalak száma Sample Page Order: Példa oldalsorrend: Page Group Size: Oldalcsoport mérete: &OK &OK Alt+O &Cancel &Mégse Alt+C CsvDialog CSV Importer Options CSV importálás beállítások Field delimiter: Mező határoló: (TAB) Value delimiter: Érték határoló: First row is a header Az első sor a fejléc OK OK Cancel Mégse None delimiter Nincs CupsOptions Printer Options Nyomtató beállítások Page Set Oldal beállítás All Pages Minden oldal Even Pages only Csak páros oldalak Odd Pages only Csak páratlan oldalak Mirror Tükrözés Orientation Tájolás Portrait Álló Landscape Fekvő N-Up Printing Több oldal egy lapra Page per Sheet oldal ívenként Pages per Sheet Nem kell többes számba rakni magyarul! oldal ívenként Option Beállítások Value Érték This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ez a panel különféle CUPS információkat jelenít meg nyomtatáshoz. A pontos paraméterek a nyomtató meghajtójától függnek. A CUPS támogatásról a Súgó > Scribus névjegye pontban győződhet meg, ahol fel van sorolva: C-C-T Ezek jelentése: C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF támogatás. A hiányzó könyvtár egy * van jelezve CurveWidget Open Megnyitás Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Görbe fájlok (*.scu *.SCU);;Minden fájl (*) Save as Mentés másként Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*) Görbe fájlok (*.scu *.scu);;Minden fájl (*) Cannot write the file: %1 Fájl nem írható: %1 Inverts the curve Görbe megfordítása Resets the curve Görbe alapállapotba hozása Switches between linear and cubic interpolation of the curve Váltás a görbe lineáris és köbös interpolációja között Loads a curve Görbe betöltése Saves this curve Görbe mentése CustomFDialog &Compress File &Fájl tömörítése &Include Fonts &Betűkészletek mellékelése Encoding: Kódolás: Show Preview Előnézet megjelenítése &Include Color Profiles &Színprofilfájlok mellékelése Show a preview and information for the selected file Előnézet és információk megjelenítése a kijelölt fájlról Compress the Scribus document on save Scribus dokumentum tömörítése mentéskor Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Betűkészletek mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor. Győződjön meg arról, hogy megismerte és megértette a betűkészletek licenceit a továbbterjesztésükre vonatkozólag. Include color profiles when collecting files for the document Színprofilfájlok mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor CvgPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Group%1 Csoport%1 Generating Items Elemek előállítása DashEditor Value: Érték: Offset: Eltolás: DeferredTask Cancelled by user Felhasználó megszakította DelColor Delete Color Szín törlése Delete Color: Szín törlése: Replace With: Csere erre: DelPages Delete Pages Oldalak törlése to: oldalig: Delete From: Törlés eddig: DocIm Importing failed Importálás sikertelen Importing Word document failed %1 Word dokumentum importálása sikertelen %1 DocInfos Document Information Dokumentum információ &Title: &Cím: &Author: &Szerző: &Keywords: &Kulcsszavak: Descri&ption: &Leírás: P&ublisher: &Kiadó: &Contributors: &Közreműködők: Dat&e: &Dátum: T&ype: &Típus: F&ormat: &Formátum: Identi&fier: &Azonosító: &Source: &Forrás: &Language: &Nyelv: &Relation: &Kapcsolat: Co&verage: &Terjedelem: Ri&ghts: &Jogok: Further &Information &További információ A person or organisation responsible for making the document available A személy vagy szervezet, mely felelős a dokumentum megjelenéséért A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document A személyek vagy szervezetek, akik felelősek a dokumentum tartalmáért A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 A dokumentum életciklusához kapcsolódó dátum ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN) The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc A dokumentum jellege vagy műfaja, pl. kategóriák, funkciók, műfaj An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Egyértelmű utalás a dokumentumra valamilyen összefüggésben, mint pl. ISBN vagy URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Utalás egy dokumentumra, melynek leszármazottja a jelen dokumentum (ISBN vagy URI) A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Utalás egy dokumentumra, mely kapcsolatban áll a jelen dokumentummal (ISBN vagy URI) The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges A dokumentum tartalmának kiterjedése és határa, mely magába foglalhatja a helyet, az időt és az illetékességi hatókört Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Információ a dokumentummal kapcsolatos jogokról, pl. szerzői jogok, szabadalom, védjegy Documen&t &Dokumentum The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF A dokumentum tartalmáért elsődlegesen felelős személy vagy szervezet. Ezt a mezőt hivatkozásként be lehet ágyazni a Scribus dokumentumba, és a PDF metaadatai közé A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF A dokumentum neve. Ezt a mezőt hivatkozásként be lehet ágyazni a Scribus dokumentumba, és a PDF metaadatai közé An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export A dokumentum tartalmának leírása. Ez a mező a dokumentum rövid leírására, összefoglalására való. Belekerül a PDF exportba The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files A dokumentum tartalmának témakörei. Ez a mező arra szolgál, hogy a dokumentum kulcsszavait be lehessen ágyazni a PDF-be, ezzel segítve a PDF fájlok keresését és indexelését The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here A dokumentum fizikai vagy digitális megjelenési formája. A média típusát és méreteit is érdemes megjegyezni. Hasznosak még az RFC2045 és a RFC2046 a MIME típusokhoz The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH A dokumentum tartalmának nyelve, általában az ISO-639 nyelvi kód, esetleg hozzáfűzve egy kötőjellel az ISO-3166 országkód, pl. en-GB, fr-CH, hu-HU DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Oldalszámozási szakasz hozzáadása a dokumentumhoz. Az új szakasz az aktuális szakasz után lesz beszúrva. Delete the currently selected section. A kijelölt szakasz törlése. 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... a, b, c, ... A, B, C, ... <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Név:</b> A szakasz tetszőleges neve, pl. Tartalomjegyzék.<br/><b>Megjelenítés:</b>Kiválasztható, hogy megjelenjen-e az oldalszám a szakaszban, ha van keret beállítva hozzá.<br/><b>Ettől:</b> A szakasz kezdő oldalszáma.<br/><b>Eddig:</b> A szakasz befejező oldalszáma.<br/><b>Stílus:</b> Az alkalmazandó oldalstílus kiválasztása. <br/><b>Kezdés:</b> Az kezdő oldalszám a megadott stílus számára. Pl. ha a kezdő oldalszáma a „2”, és a kiválasztott stílus pedig az „a, b, c, ...”, a számok a „b”-vel fognak kezdődni. A dokumentum első szakaszában ez helyettesíti a régi „Első oldalszám” változót az új fájl ablakban. Page Number Out Of Bounds Oldalszám megengedett értéken kívül van The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). A megadott érték kívül van a jelenlegi dokumentum oldalszámán (%1–%2). Document Sections Dokumentum szakaszok &Add &Hozzáadás Alt+A &Delete &Törlés Alt+D Name Név Shown Megjelenítés From Ettől To Eddig Style Stílus Start Kezdés DocumentItemAttributes Relates To Összefüggésben Is Parent Of Szülője ennek Is Child Of Gyermeke ennek Text Frames Szövegkeretek Image Frames Képkeretek Boolean Logikai Integer Egész String Karakterlánc Real Number Valós szám None relationship Nincs None auto add Nincs None types Nincs Document Item Attributes Dokumentum elem jellemzők &Add &Hozzáadás Alt+A &Copy &Másolás Alt+C &Delete &Törlés Alt+D C&lear &Törlés Alt+L Name Név Type Típus Value Érték Parameter Paraméter Relationship Összefüggés Relationship To Összefüggésben ezzel Auto Add To Automatikus hozzáadás ehhez EPSPlug Importing File: %1 failed! %1 fájl importálása sikertelen! Fatal Error Végzetes hiba Error Hiba Analyzing PostScript: PostScript ellenőrzése: Generating Items Elemek előállítása Converting of %1 images failed! %1 kép konvertálása sikertelen! Group%1 Csoport%1 Importing: %1 Importálás: %1 EditToolBar Edit Szerkesztés Editor Editor Szerkesztő &New &Új &Open... M&egnyitás... Save &As... &Mentés másként... &Save and Exit &Mentés és kilépés &Exit without Saving &Kilépés mentés nélkül &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés C&lear &Törlés &Get Field Names &Mezőnevek lekérése &File &Fájl &Edit S&zerkesztés JavaScripts (*.js);;All Files (*) JavaScriptek (*.js);;Minden fájl (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Kép effektusok Options: Beállítások: Color: Szín: Shade: Árnyalat: Brightness: Fényerő: Contrast: Kontraszt: Radius: Sugár: Value: Érték: Posterize: Poszter: Available Effects Elérhető effektusok Blur Elmosás Brightness Fényerő Colorize Színezés Contrast Kontraszt Grayscale Szürkeárnyalatos Invert Invertálás Posterize Poszter Sharpen Élesítés >> >> << << Effects in use Alkalmazott effektusok OK OK Cancel Mégse Color 1: 1. szín: Color 2: 2. szín: Color 3: 3. szín: Color 4: 4. szín: Duotone Kétszínű Tritone Háromszínű Quadtone Négyszínű Curves Görbék ExportBitmap File exists. Overwrite? Fájl már létezik. Felülírja? exists already. Overwrite? már létezik. Felülírja? Save as Image Mentés képként Insufficient memory for this image size. Nincs elegendő memória ehhez a képmérethez. Error writing the output file(s). Hiba a fájl(ok) írásakor. ExportForm Choose a Export Directory Válasszon exportálási könyvtárat Export as Image(s) Exportálás képként &Export to Directory: &Exportálás könyvtárba: C&hange... &Módosítás... Options Beállítások Image &Type: Kép &típusa: &Quality: &Minőség: &Resolution: &Felbontás: % dpi Range Tartomány &Current page &Aktuális oldal &All pages &Minden oldal &Range &Tartomány Export a range of pages Oldalak egy meghatározott tartományának exportálása Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. Export all pages Összes oldal exportálása Export only the current page Csak a jelenlegi oldal exportálása Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Képek felbontása Képernyőn megjelenő képekhez 72 dpi-t használjon Available export formats Elérhető exportálási formátumok The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Kimeneti könyvtár, ahová a képek mentésre kerülnek. Az exportálandó fájl neve ilyen lesz: dokumentumnév-oldalszám.fájltípus Change the output directory Kimeneti könyvtár módosítása &Size: Mér&et: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Képek mérete. 100%: eredeti méret, 200%: kétszeres méret stb. Image size in Pixels Képméret pixelben TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Képek tömörítési foka: 100%-nál nincs tömörítés, a 0% pedig a legnagyobb tömörítés. Kétség esetén legyen Automatikus Automatic Automatikus ExtImageProps Extended Image Properties Bővített kép tulajdonságok Normal Normál Darken Sötétítés Lighten Világosítás Hue Színezet Saturation Telítettség Color Szín Luminosity Fényintenzitás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Dissolve Áttűnés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Exclusion Kivétel Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Blend Mode: Keverési mód: Opacity: Átlátszatlanság: % Name Név Layers Rétegek Don't use any Path Útvonal elvetése Paths Útvonalak Live Preview Élő előnézet FDialogPreview Size: Méret: Title: Cím: No Title Nincs cím Author: Szerző: Unknown Ismeretlen Scribus Document Scribus dokumentum Resolution: Felbontás: DPI Colorspace: Színtér: File Format: Fájl formátum: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: A dokumentum néhány betűkészlete helyettesítve van: was replaced by: cserélve: FileToolBar File Fájl FontComboH Family: Család: Style: Stílus: Font Family of Selected Text or Text Frame Kijelölt szöveg vagy szövegkeret betűcsaládja Font Style of Selected Text or Text Frame Kijelölt szöveg vagy szövegkeret betűstílusa FontListModel Font Name Betűkészlet neve Use Font Betűkészlet alkalmazása | Rövidítés Aktív Family Család Style Stílus Variant Variáns Type Típus Format Formátum Embed in PostScript Beágyazás PostScriptbe Subset Részhalmaz Access Hozzáférés Used in Doc Aktuális dokumentumban alkalmazva | Rövidítés Alkalmazva Path to Font File Betűkészlet elérési útvonala Unknown font type Ismeretlen Unknown font format Ismeretlen User font preview Felhasználó System font preview Rendszer Click to change the value Kattintson az érték megváltoztatásához FontPrefs Available Fonts Rendelkezésre álló betűkészletek Font Substitutions Betűkészlet helyettesítés Additional Paths További útvonalak Font Name Betűkészlet neve &Available Fonts &Rendelkezésre álló betűkészletek Replacement Helyettesítés &Delete &Törlés Font &Substitutions Betűkészlet &helyettesítés C&hange... &Módosítás... A&dd... &Hozzáadás... &Remove &Eltávolítás Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. A betűkészlet-keresés útvonala csak a Fájl > Beállítások párbeszédablakban állítható be, és csak akkor, ha nincs megnyitott dokumentum. Zárjon be minden dokumentumot, majd használja a Fájl >Beállítások > Betűkészletek palettát a betűkészlet-keresés útvonalának módosítására. Additional &Paths További &útvonalak Choose a Directory Válasszon egy könyvtárat FontPreview Leave preview font preview Előnézet bezárása Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban Size of the selected font A kiválasztott betűkészlet mérete Fonts Preview Betűkészlet előnézet &Quick Search: &Gyors keresés: &Font Size: &Betűméret: Text Szöveg Sample text to display Megjelenő minta szöveg Se&t &Beállítás Alt+T Reset the text Szöveg alapállapotba hozása &Close Be&zárás Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Gyors keresés a betűkészletek nevében. A keresés nem érzékeny a kis- és nagybetűkre. A megadott szöveg illeszkedni fog a betűkészletek nevére. &Default &Alapállapot Show Extended Font Information Kiegészítő információk megjelenítése a betűkészletekről Set the preview text Előnézet szöveg beállítása FontPreviewPlugin &Font Preview... &Betűkészlet előnézet... Font Preview dialog Betűkészlet előnézet párbeszédablak Sorting, searching and browsing available fonts. Az elérhető betűkészletek rendezése, keresése, listázása. FontReplaceDialog Font Substitution Betűkészlet helyettesítés Original Font Eredeti betűkészlet Substitution Font Helyettesítő betűkészlet Make these substitutions permanent A helyettesítés állandó legyen This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Ez a dokumentum a rendszerében nem telepített betűkészletet tartalmaz, kérem válasszon helyettesítő betűkészletet. A Mégse megállítja a dokumentum betöltését. Cancels these font substitutions and stops loading the document. A betűkészlet helyettesítés megszakítása és a dokumentum betöltésének megállítása. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Ezt engedélyezve a Scribus a hiányzó betűkészletek helyettesítésére a jövőben ezt a típust használja. Ezt módosíthatja, megváltoztathatja a Szerkesztés > Beállítások > Betűkészletnél. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Ha az OK-ra kattint, majd elmenti, akkor a a helyettesítés állandóvá válik a dokumentumban. GradientEditor Position: Pozíció: % Add, change or remove color stops here Színfázisok hozzáadása, módosítása, törlése GradientVectorDialog Gradient Vector Színátmenet vektor GuideManager &Add &Hozzáadás D&elete &Törlés A&dd &Hozzáadás De&lete &Törlés &Lock Guides &Segédvonalak zárolása &Page &Oldal &Single &Egyedi Horizontals Vízszintesek Alt+A Alt+E Verticals Függőlegesek Alt+D Alt+L Appl&y to All Pages &Alkalmazás minden oldalon Alt+Y &Column/Row &Oszlop/sor &Number: &Szám: U&se Gap: &Rés alkalmazása: Alt+S Alt+P M&argins &Margók S&election &Kijelölés Nu&mber: &Szám: Use &Gap: &Rés alkalmazása: Alt+G &Misc Egyé&b Delete all guides from the current page Minden segédvonal törlése az aktuális oldalról Delete Guides from Current &Page Segédvonalak törlése az aktuális &oldalról Delete all guides from the current document Minden segédvonal törlése a dokumentumból Delete Guides from &All Pages Segédvonalak törlése &minden oldalról Guide Manager Segédvonal kezelő Add a new horizontal guide Új vízszintes segédvonal hozzáadása Delete the selected horizontal guide Kijelölt vízszintes segédvonal törlése Add a new vertical guide Új függőleges segédvonal hozzáadása Delete the selected vertical guide Kijelölt függőleges segédvonal törlése Lock the guides Segédvonalak zárolása Apply to all pages Alkalmazás minden oldalon Number of horizontal guides to create Létrehozandó vízszintes segédvonalak száma Number of vertical guides to create Létrehozandó függőleges segédvonalak száma Create rows with guides, with an additional gap between the rows Sorok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy a sorok között egy további térköz jön létre Create columns with guides, with an additional gap between the columns Oszlopok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy az oszlopok között egy további térköz jön létre Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current page Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva Apply the shown guides to all pages in the document Megadott segédvonalak alkalmazása a dokumentum minden oldalára Delete all guides shown on the current page Minden segédvonal törlése a jelenlegi oldalról Delete all guides from all pages Minden segédvonal törlése minden oldalról Refer to Viszonyítás HelpBrowser Scribus Online Help Scribus online súgó &Contents &Tartalom &Search &Keresés Se&arch &Keresés &New &Új &Delete &Törlés Book&marks &Könyvjelzők &Print... &Nyomtatás... Find Keresés Search Term: Keresési feltétel: New Bookmark Új könyvjelző New Bookmark's Title: Új könyvjelző címe: &File &Fájl &Find... &Keresés... Find &Next &Következő keresése Find &Previous &Előző keresése &Edit S&zerkesztés &Add Bookmark &Könyvjelző hozzáadása D&elete All &Minden törlése &Bookmarks &Könyvjelzők Scribus Help Scribus súgó Searching is case insensitive Keresés kis- és nagybetű érzékeny 1 1 &Exit &Kilépés Find &Next... &Következő keresése... Find &Previous... &Előző keresése... &Add &Hozzáadás &Quit &Kilépés <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Elnézést, a kézikönyv nincs telepítve!</p><p>További információk:</p><ul><li>http://docs.scribus.net (frissített dokumentáció)</li><li>http://www.scribus.net (letöltések)</li></ul></h2> HyAsk Possible Hyphenation Lehetséges elválasztás Accept Elfogadás Skip Kihagyás Cancel Mégse Add to the Exception List Hozzáadás a kivételek listához Add to the Ignore List Hozzáadás a mellőzési listához HySettings Ignore List Mellőzési lista Add a new Entry Új bejegyzés hozzáadása Edit Entry Bejegyzés szerkesztése Exception List Kivétel lista ImageInfoDialog Image Info Kép információ General Info Általános információ Date / Time: Dátum / idő: Has Embedded Profile: Beágyazott profil: Profile Name: Profilnév: Has Embedded Paths: Beágyazott görbék: Has Layers: Rétegek: EXIF Info EXIF információ Artist: Szerző: Comment: Megjegyzés: User Comment: Felhasználói megjegyzés: Camera Model: Kamera modell: Camera Manufacturer: Kamera gyártója: Description: Leírás: Copyright: Copyright: Scanner Model: Szkenner modell: Scanner Manufacturer: Szkenner gyártója: Exposure time Expozíciós idő Aperture: Rekesz: ISO equiv.: ISO sebesség: ImportAIPlugin Import AI... AI importálása... Imports Illustrator Files Illustrator fájl importálása Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Illustrator fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. The file could not be imported A fájl nem importálható ImportCvgPlugin Import Cvg... Cvg importálása... Imports Cvg Files Cvg fájl importálása Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Cvg fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportPSPlugin Import PostScript... PostScript importálása... Imports PostScript Files PostScript fájl importálása Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb PostScript fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. ImportPctPlugin Import Pict... Pict importálása... Imports Pict Files Pict fájl importálása Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Mac Pict fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum ImportXfigPlugin Import Xfig... Xfig importálása... Imports Xfig Files Xfig fájl importálása Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb Xfig fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. All Supported Formats Minden támogatott formátum Imposition Portrait Álló Landscape Fekvő ImpositionBase Imposition Kilövés Gri&d &Rács Copies Másolatok Do&uble sided &Kétoldalas Alt+U Front side Előlap Back side Hátlap &Booklet &Füzet Pages per sheet Oldalak laponként 4 8 16 Pages Oldalak <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Oldalak elválasztása vesszővel, tartományok kötőjellel, például az 1,4,9-11 az alábbi oldalakat jelöli ki: 1,4,9,10,11 Fold Hajtogatás Front page from Címoldal innen Double sided Kétoldalas Back page from Hátoldal innen Destination page Cél oldal Size Méret Orientation Tájolás Width Szélesség Height Magasság Preview Előnézet Refresh preview Előnézet frissítése &OK &OK Alt+G &Cancel &Mégse Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... &Kilövés... Imposition dialog Kilövés párbeszédablak Imposition on grids, booklets and folds Kilövés rácsra, füzetek és hajtogatások InsPage Insert Page Oldal beszúrása Page(s) oldal before Page Oldal elé after Page Oldal után at End Végére &Insert &Beszúrás Master Pages Mesteroldalak &Master Page: Mester&oldal: Page Size Oldalméret &Size: &Méret: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Move Objects with their Page Objektumok mozgatása az oldalukkal együtt InsertAFrame Open Megnyitás Insert A Frame Egy keret beszúrása T&ype &Típus &Text Frame &Szövegkeret &Image Frame Ké&pkeret &Location &Hely Page Placement Oldalon való elhelyezés Current Page Aktuális oldalon All Pages Minden oldalon ... Position of Frame Keret pozíciója Top Left of Margins Margó bal felső sarka Top Left of Page Oldal bal felső sarka Top Left of Bleed Kifutó bal felső sarka X: Y: &Size &Méret Same as the Page Margins Margó méretének megfelelő Same as the Page Oldal méretének megfelelő Same as the Bleed Kifutó méretének megfelelő Same as the Imported Image Importált kép méretének megfelelő Height: Magasság: Width: Szélesség: &Options &Beállítások Source Image: Forrás kép: There are no options for this type of frame Ilyen típusú keretnek nincsenek beállításai Columns: Oszlopok: Gap: Hasábköz: Source Document: Forrás dokumentum: Range of Pages Oldaltartományon Custom Position Egyedi pozíció Custom Size Egyedi méret <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Szövegkeret beszúrása</b><br/>A szövegkeret lehetővé teszi bármilyen szöveg beírását, formázását és elhelyezését az oldalon. A Beállítások fülön egy szövegfájlt megadva azonnal importálhat egy dokumentumot a keretbe. A Scribus számos importálható formátumot támogat az egyszerű szövegfájltól az OpenOffice.org-ig.<br/>A szöveg közvetlenül az oldalon is szerkeszthető és formázható éppúgy mint a Szövegszerkesztőben. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Képkeret beszúrása</b><br/>A képkeret lehetővé teszi egy kép elhelyezését a lapon. Számos kép effektus alkalmazható vagy kombinálható a képen, mint például az átlátszóság, fényerő, poszter, amelyek lehetővé teszik a képek retusálását, vagy érdekes látvány létrehozását. A kép méretezése és alakítása a Tulajdonságok palettán végezhető el. Insert one or more text frames Egy vagy több szövegkeret beszúrása Insert one or more image frames Egy vagy több képkeret beszúrása Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Új keret elhelyezése az aktuális oldalon vagy minden oldalon vagy egy megjelölt tartományon Insert the frame on the current page only Keret beszúrása csak az aktuális oldalra Insert one frame for each existing page Keretek beszúrása minden egyes oldalra Insert frames on a range of pages Keretek beszúrása az alább megadott oldaltartományra Range of pages to insert frames on Oldaltartomány ahová a keret beszúrásra kerülnek Position the new frame in relation to the page Új keret pozíciója az oldalon Insert the frame at the top left of the page margins Keret beszúrása a margó bal felső sarkához Insert the frame at the top left of the page Keret beszúrása az oldal bal felső sarkához Insert the frame at the top left of the page bleed Keret beszúrása a kifutó bal felső sarkához Insert the frame at a custom position on the page Keret beszúrása az oldal egy meghatározott pozíciójára Top position of the inserted frame Beszúrt keret felső pozíciója Left position of the inserted frame Beszúrt keret bal oldali pozíciója Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Az új beszúrt keret mérete a margó méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the page Az új beszúrt keret mérete az oldal méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Az új beszúrt keret mérete az oldal határain kívül eső kifutók méretével azonos lesz Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Az új beszúrt keret mérete az importálandó kép méretével azonos lesz Insert the new frame with a custom size Egyedi méretű új beszúrt keret Width of the inserted frame Beszúrt keret szélessége Height of the inserted frame Beszúrt keret magassága Number of columns for the inserted text frame Beszúrt szövegkeret hasábjainak száma Distance between the columns in the text frame Hasábok közötti távolság a szövegkeretben Link the inserted text frames together to form a chain of frames Beszúrt keretek egymáshoz kapcsolása, összekapcsolt keretek létrehozásához Link Inserted Frames Beszúrt keretek összekapcsolása Link the first inserted frame to a preexisting text frame Az első beszúrt keret összekapcsolása egy már meglévő kerettel Link to Existing Frame Összekapcsolás meglévő kerettel Name of existing text frame to link to A keret neve, mellyel össze lesz kapcsolva Source document to load into the text frame Forrásdokumentum, ami betöltésre kerül a szövegkeretbe Source image to load into the inserted image frame Forrás kép, ami betöltésre kerül a képkeretbe InsertTable Insert Table Táblázat beszúrása Number of rows: Sorok száma: Number of columns: Oszlopok száma: JavaDocs Edit JavaScripts JavaScript szerkesztése &Edit... S&zerkesztés... &Add... &Hozzáadás... &Delete &Törlés &Close Be&zárás &New Script: &Új utasítás: New Script Új utasítás Do you really want to delete this script? Valóban törölhető a parancsfájl? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Új parancsfájlt ad hozzá, mely előre definiál egy funkciót ugyanazon a néven. „Nyílt parancsfájlként” való alkalmazáshoz nem szabad a nevét megváltoztatni. LatexEditor Enter Code: Forráskód: Update Frissítés Revert Visszaállítás Program Messages: Alkalmazás üzenetei: Status: Unknown Státusz: ismeretlen Kill Program Program kilövése Options Beállítások Resolution: Felbontás: Automatic Automatikus DPI Program: Alkalmazás: Use Preamble Preambulum alkalmazása Status: Státusz: Error Hiba Finished Befejezve Running Fut No item selected! Nincs kiválasztott elem! Editor Szerkesztő Information Információ An editor for this frame is already running! Már fut egy ehhez a kerethez tartozó szerkesztő! Editor running! Szerkesztő már fut! Please specify an editor in the preferences! Adjon meg egy szerkesztőt a beállításokban! Could not create a temporary file to run the external editor! Az ideiglenes fájl nem hozható létre a külső szerkesztő futtatásához! Run External Editor... Külső szerkesztő futtatása... Running the editor failed with exitcode %d! Szerkesztő futtatása sikertelen, %d kóddal lépett ki! Running the editor "%1" failed! %1 szerkesztő futtatása sikertelen! Insert Symbol Szimbólum beszúrása LayerPalette Layers Rétegek Delete Layer Réteg törlése Name Név Do you want to delete all objects on this layer too? Valóban törölhető az ezen a rétegen lévő összes objektum is? Opacity: Átlátszatlanság: % Blend Mode: Keverési mód: Normal Normál Darken Sötétítés Lighten Világosítás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Exclusion Kivétel Hue Színezet Saturation Telítettség Color Szín Luminosity Fényintenzitás Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Rétegjelző színe – Ha a rétegjelzők be vannak kapcsolva, minden réteghez csatolva van egy szín a rajzvásznon. Dupla kattintással szerkeszthető a szín. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Réteg láthatósága – A jelölés megszüntetésével a réteg nem jelenik meg Print Layer - Uncheck to disable printing. Réteg nyomtatása – A jelölés megszüntetésével a réteg nem kerül nyomtatásra. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Réteg zárolása vagy zárolás feloldása – A jelölés megszüntetésével a réteg zárolása feloldódik Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below Szöveg körbefuttatása az alsóbb rétegek objektumai körül – Kikényszeríthető a képkeretek szövegének körbefuttatása az objektumok körül akkor is, ha azok alsóbb rétegen vannak Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Körvonal mód – Átváltás „drótvázas” megjelenítésre, ezzel a nagyon összetett objektumok megjelenítése felgyorsul. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Keverési mód kiválasztása, csak PDF 1.4-ben működik Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Réteg átlátszósága, csak PDF 1.4-ben és SVG-ben működik Add a New Layer Új réteg hozzáadása Duplicate the Current Layer Aktuális réteg kettőzése Raise Layer Réteg emelése Lower Layer Réteg süllyesztése Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Az alsóbb rétegen lévő szövegek körbefuttatása az objektumok körül - Kikényszeríthető az alsóbb rétegek szöveginek a körbefuttatása azon rétegek objektumai körül, mely rétegre be van állatíva ez a kapcsoló Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Réteg neve – dupla kattintással szerkeszthető a réteg neve LegacyMode Open Megnyitás All Supported Formats Minden támogatott formátum LensDialogBase Optical Lens Optikai lencse + - Lens Parameters Lencse paraméterei Add a new lens Új lencse hozzáadása &Add Lens Lencse &hozzáadása Remove selected lens Kijelölt lencse eltávolítása &Remove Lens Lencse &eltávolítása Zoom In Nagyítás Zoom Out Kicsinyítés &X Pos: &X pozíció: Horizontal position of the lens A lencse vízszintes pozíciója &Y Pos: &Y pozíció: Vertical position of the lens A lencse függőleges pozíciója The selected lens acts like a magnification lens A kijelölt lencse nagyítóként hat &Magnification Lens &Nagyító The selected lens acts like a fish eye lens A kijelölt lencse halszemoptikaként hat &Fish Eye Lens Halsze&moptika Ra&dius: S&ugár: Radius of the lens Lencse sugara &Strength: Erő&sség: Strength of the lens Lencse erőssége LensEffectsPlugin Lens Effects... Lencse effektus... Path Tools Útvonal eszközök Lens Effects Lencse effektus Apply fancy lens effects Különleges lencse effektus alkalmazása LoadSavePlugin All Files (*) Minden fájl (*) An error occured while opening file or file is damaged Hiba történt a fájl megnyitásakor vagy a fájl sérült An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 Hiba történt a fájl értelmezésekor: %3 (%1. sor, %2. oszlop) No File Loader Plugins Found Nem található fájlbetöltő bővítmény LoremManager Select Lorem Ipsum Helykitöltő szövegek Author: Szerző: Get More: További információ: XML File: XML fájl: Lorem Ipsum Helykitöltő szöveg Paragraphs: Bekezdések: Alt+O Alt+C Standard Lorem Ipsum Szabványos Lorem Ipsum Random Paragraphs Véletlenszerű bekezdések Number of paragraphs of selected sample text to insert A beillesztésre kiválasztott szöveg bekezdésszáma List of languages available to insert sample text in Nyelvek, melyen rendelkezésre állnak a helykitöltő szövegek MarginDialog Manage Page Properties Oldal tulajdonságok kezelése Page Size Oldalméret &Size: &Méret: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Move Objects with their Page Objektumok mozgatása az oldalukkal együtt Type: Típus: Margin Guides Margók Other Settings További beállítások Master Page: Mesteroldal: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Beszúrt oldalak mérete, lehetnek szabványosak vagy egyedi méretűek. Orientation of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak tájolása Width of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak szélessége Height of the page(s) to be inserted Beszúrt oldalak magassága When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Egy új oldal már meglévő oldalak közé való beszúrásakor az objektumok a saját oldalukkal mozognak. Alapértelmezetten be van kapcsolva. MarginWidget &Bottom: &Alsó: &Top: &Felső: &Right: &Jobb: &Left: &Bal: Distance between the top margin guide and the edge of the page Felső margó és az oldal széle közötti távolság Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Alsó margó és az oldal széle közötti távolság &Inside: &Belső: O&utside: &Külső: Preset Layouts: Ismert elrendezések: Apply the margin changes to all existing pages in the document Margó változások alkalmazása a dokumentum összes létező oldalára Printer Margins... Nyomtató margók... Import the margins for the selected page size from the available printers. A margó importálása a kijelölt oldalmérethez az elérhető nyomtatóktól. Apply settings to: Beállítások alkalmazása: All Document Pages Minden oldalra All Master Pages Minden mesteroldalra Apply the margin changes to all existing master pages in the document A margók módosításának alkalmazása a dokumentumban található összes mesteroldalra Margin Guides Margók Top: Felső: Bottom: Alsó: Distance for bleed from the top of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap felső szélétől Distance for bleed from the bottom of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap alsó szélétől Distance for bleed from the left of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap bal szélétől Distance for bleed from the right of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap jobb szélétől Bleeds Kifutók Inside: Belső: Outside: Külső: Left: Bal: Right: Jobb: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A bal oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding A jobb oldali margó távolsága az oldal szélétől. Kétoldalas, vagy három- ill. négyrét hajtott elrendezés esetén ezzel a távolsággal lehet megadni a kötésbeni margót MasterPagesPalette Edit Master Pages Mesteroldalak szerkesztése &Name: &Név: New Master Page Új mesteroldal Name: Név: New MasterPage Új mesteroldal Copy #%1 of #%1 másolata Duplicate the selected master page Kijelölt mesteroldal kettőzése Delete the selected master page Kijelölt mesteroldal törlése Add a new master page Új mesteroldal hozzáadása Import master pages from another document Mesteroldalak importálása más dokumentumból New Master Page %1 Új mesteroldal %1 Unable to Rename Master Page A mesteroldalt nem lehet átnevezni The Normal page is not allowed to be renamed. A Normál oldal átnevezése nem engedélyezett. Rename Master Page Mesteroldal átnevezése New Name: Új név: Copy #%1 of %2 %2 %1. másolata This master page is used at least once in the document. Ez a mesteroldal legalább egyszer alkalmazva van a dokumentumban. Do you really want to delete master page "%1"? Valóban törölhető a(z) „%1” mesteroldal? Measurements ° MeasurementsBase Distances Távolságok X1: X1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Hosszúság: DX: ΔX: DY: ΔY: Angle: Szög: Unit: Mértékegység: MergeDoc Import Page(s) Oldal(ak) importálása from 0 0-tól Create Page(s) Oldal(ak) létrehozása Open Megnyitás Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumentumok (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Minden fájl (*) from %1 %1-tól &From Document: &Dokumentumból: &Import Page(s): &Oldal(ak) importálása: Before Page Oldal előtt After Page Oldal után At End Végén &Import &Importálás Import Master Page Mesteroldal importálása &Import Master Page Mester&oldal importálása Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. &Select... Ki&jelölés... MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Hálós torzítás Drag the red handles with the mouse to distort the mesh A háló torzításához húzza a piros köröcskéket az egérrel Zoom In Nagyítás Zoom Out Kicsinyítés Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Kijelölt köröcske alapállapotba hozása. Ha nincs kijelölve egy köröcske, az összes alaphelyzetbe lesz állítva. &Reset &Alapállapot MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Hálós torzítás... Path Tools Útvonal eszközök Mesh Distortion of Polygons Sokszögek hálós torzítása MissingFont Missing Font Hiányzó betűkészlet The Font %1 is not installed. A(z) %1 betűkészlet nincs telepítve. Use Alkalmazd instead -t helyette ModeToolBar Tools Eszközök Properties... Tulajdonságok... MovePages Move Pages Oldalak mozgatása Copy Page Oldal másolása Move Page(s): Oldal(ak) mozgatása: Move Page(s) Oldal(ak) mozgatása Before Page Oldal elé After Page Oldal után At End Végén To: Ig: Number of Copies: Másolatok száma: MultiProgressDialog Progress Folyamat Overall Progress: Teljes folyamat: &Cancel &Mégse %v of %m %v / %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Vízszintes elmozdítás: &Vertical Shift: &Függőleges elmozdítás: &Horizontal Gap: &Vízszintes hézag: &Vertical Gap: &Függőleges hézag: Multiple Duplicate Sokszorosítás &By Number of Copies &Másolatszám szerint &Másolatszám &Number of Copies: Más&olatok száma: &Shift Created Items By Elemek &elmozdítása Alt+S Create &Gap Between Items Of &Hézag az elemek között Alt+G Rotation: Forgatás: By &Rows && Columns &Sorok és oszlopok szerint &Sorok és oszlopok Vertical Gap: Függőleges hézag: Horizontal Gap: Vízszintes hézag: Number of Rows: Sorok száma: Number of Columns: Oszlopok száma: &OK &OK &Cancel &Mégse MyPlugin My &Plugin &Bővítményeim MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Bővítményeim The plugin worked! A bővítmény működik! NewDoc New Document Új dokumentum &Size: Mér&et: Orie&ntation: &Tájolás: Portrait Álló Landscape Fekvő &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Margin Guides Margók Options Beállítások &Default Unit: &Alapértelmezett mértékegység: | Rövidítve Mé&rtékegység: &Automatic Text Frames A&utomatikus szövegkeretek &Gap: Hasábkö&z: Colu&mns: &Hasábok: Document page size, either a standard size or a custom size A dokumentum oldalmérete, szabványos vagy egyedi méretű Orientation of the document's pages A dokumentum oldalainak tájolása Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size A dokumentum oldalainak szélessége, egyedi oldalméret esetén szerkeszthető Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size A dokumentum oldalainak magassága, egyedi oldalméret esetén szerkeszthető Default unit of measurement for document editing A dokumentum alapértelmezett mértékegysége Create text frames automatically when new pages are added Szövegkeretek automatikus létrehozása új oldal hozzáadásakor Number of columns to create in automatically created text frames Hasábok száma egy automatikusan létrehozott szövegkeretben Distance between automatically created columns Automatikusan létrehozott hasábok közötti távolság Do not show this dialog again Ne jelenjen meg ez az ablak többé Initial number of pages of the document A dokumentum kezdeti oldalszáma N&umber of Pages: &Oldalak száma: Open Megnyitás &New Document &Új dokumentum Open &Existing Document &Létező dokumentum megnyitása | rövídítve lett L&étező megnyitása Open Recent &Document &Legutóbbi dokumentum megnyitása | rövídítve lett &Legutóbbi megnyitása First Page is: Első oldal: Show Document Settings After Creation Folytatás a dokumentum beállításaival Document Layout Dokumentum elrendezése New &from Template Új &sablonból NewFromTemplatePlugin New &from Template... &Új sablonból... Load documents with predefined layout Dokumentumok betöltése előre definiált elrendezéssel Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). A dokumentum egy felhasználó által készített sablonból való indítása (pl. egy dokumentum, mely állandó stílussal készül). NodePalette Nodes Csomópontok &Absolute Coordinates &Abszolút koordináták &X-Pos: &X pozíció: &Y-Pos: &Y pozíció: Edit &Contour Line &Kontúrvonal szerkesztése &Reset Contour Line &Kontúrvonal alaphelyzetbe hozása &End Editing Szerkesztés &vége Move Nodes Csomópontok mozgatása Move Control Points Vezérlőpontok mozgatása Add Nodes Csomópontok hozzáadása Delete Nodes Csomópontok törlése Move Control Points Independently Vezérlőpontok mozgatása egymástól függetlenül Move Control Points Symmetrical Vezérlőpontok mozgatása szimmetrikusan Reset Control Points Vezérlőpontok alapállapotba hozása Reset this Control Point Ezen vezérlőpont alapállapotba hozása Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Sokszög megnyitása vagy Bézier görbe elvágása Close this Bezier Curve Bézier görbe bezárása Mirror the Path Horizontally Útvonal vízszintes tükrözése Mirror the Path Vertically Útvonal függőleges tükrözése Shear the Path Horizontally to the Right Útvonal jobbra döntése vízszintesen Shear the Path Horizontally to the Left Útvonal balra döntése vízszintesen Shear the Path Vertically Up Útvonal felfelé döntése függőlegesen Shear the Path Vertically Down Útvonal lefelé döntése függőlegesen Rotate the Path Counter-Clockwise Útvonal forgatása órajárással szembe Rotate the Path Clockwise Útvonal forgatása órajárás irányába Enlarge the Size of the Path by shown % Útvonal növelése a megadott %-kal Angle of Rotation Forgatási szög Activate Contour Line Editing Mode Kontúrvonal szerkesztési mód aktiválása Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Kontúrvonal alapállapotba hozása a keret eredeti alakjához % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Kijelölés esetén a koordináták az oldalhoz viszonyítva értendők, egyébként az objektumhoz viszonyítva. Shrink the Size of the Path by shown % Útvonal zsugorítása a megadott %-kal Reduce the Size of the Path by the shown value Útvonal zsugorítása a megadott értékkel Enlarge the Size of the Path by the shown value Útvonal növelése a megadott értékkel % to Enlarge or Shrink By %, amellyel növelhető vagy csökkenthető az útvonal Value to Enlarge or Shrink By érték, amellyel növelhető vagy csökkenthető az útvonal Set Contour to Image Clip Kontúrvonal a vágógörbéhez Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Kontúrvonal alapállapotba hozása a kép vágógörbéjéhez to Canvas a rajzvászonhoz to Page az oldalhoz Set Shape to Image Clip Alak a vágógörbéhez Set the Shape to the Clipping Path of the Image Alak a kép vágógörbéjéhez igazítása OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Ez a dokumentum nem OpenOffice Rajz fájl. Group%1 Csoport%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... &OpenOffice.org Rajz importálása... Imports OpenOffice.org Draw Files OpenOffice Rajz fájl importálása Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb OpenOffice.org Rajz fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Rajz OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Rajz This file contains some unsupported features A fájl néhány nem támogatott szolgáltatást tartalmaz The file could not be imported A fájl nem importálható OdtDialog OpenDocument Importer Options OpenDocument importáló beállítások Overwrite Paragraph Styles Bekezdésstílusok felülírása Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Engedélyezve felülírja a jelenlegi Scribus dokumentumban lévő stílusokat Merge Paragraph Styles Bekezdésstílusok összefésülése Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Bekezdésstílusok összefűzése jellemzők szerint. Ez kevesebb hasonló bekezdésstílust eredményez, de megtartja a stílus jellemzőket, még akkor is, ha az eredeti dokumentum stílusai különböző nevűek. Use document name as a prefix for paragraph styles Hozzáadja a betöltött dokumentum nevét a bekezdésstílus előtagjaként Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. A dokumentum nevének beszúrása a bekezdés stílusának nevébe a Scribusban. Do not ask again Ne kérdezze ismét Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. A beállítások legyenek alapértelmezettek, többé ne kérdezzen OASIS OpenDocument importálásakor. OK OK Cancel Mégse OldScribusFormat Scribus Document Scribus dokumentum Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokumentum OneClick Origin Kezdőpont Size Méret Width: Szélesség: Length: Hosszúság: Height: Magasság: Angle: Szög: Remember Values Emlékezzen az értékekre OutlinePalette Element Elem Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. A „%1” név nem egyedi.<br/>Kérem, válasszon másikat. Group Csoport Page Oldal Free Objects Szabad objektum Outline Szerkezet Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Adjon meg egy keresőszót vagy egy reguláris kifejezést a szerkezet szűréséhez. Filter: Szűrő: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword OutlineValues % Linewidth Vonalvastagság PDFExportDialog Save as PDF Mentés PDF-ként O&utput to File: Kimeneti &fájl: Cha&nge... &Módosítás... Output one file for eac&h page Minden oldal &külön fájlba &Save &Mentés PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF fájlok (*.pdf);;Minden fájl (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Engedélyezi a dokumentum egyes oldalainak külön PDF fájlba exportálását. Az oldalszámok automatikusan hozzáadósnak. Leginkább a PDF-ek kilövésére alkalmas a nyomda számára. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. A Mentés gomb tiltva van, ha PDF/X-3 exportálásakor hiányzik az információs szöveg a PDF/X-3 lapon. %1 does not exists and will be created, continue? %1 nem létezik, ezért létre lesz hozva, folytatható a művelet? Cannot create directory: %1 Nem lehet létrehozni a könyvtárat: %1 Save As Mentés másként PDFLibCore Saving PDF PDF mentése Exporting Master Page: Mesteroldal exportálása: Exporting Page: Oldal exportálása: Exporting Items on Current Page: A jelenlegi oldal elemeinek exportálása: Page: Oldal: Date: Dátum: Failed to load an image : %1 Kép betöltése sikertelen: %1 Failed to write an image : %1 Kép írása sikertelen: %1 Failed to load an image mask : %1 Képmaszk betöltése sikertelen: %1 Insufficient memory for processing an image Nincs elegendő memória egy kép feldolgozásához A write error occurred, please check available disk space Írási hiba történt, ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad lemezterületet PDFToolBar PDF Tools PDF eszközök PPreview Print Preview Nyomtatási kép Display Trans&parency &Átlátszóság kijelzése &Under Color Removal Szín&visszavétel &Display CMYK CMYK &megjelenítés &C &M &Y &K Preview Settings Előnézet beállítások Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Átlátszóság és átlátszó elemek megjelenítése a dokumentumban. Ghostscript 7.07 vagy frissebb kell hozzá Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors RGB helyett CMYK színek szimulációval jeleníti meg az előnézetet Enable/disable the C (Cyan) ink plate C (ciánkék) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the M (Magenta) ink plate M (bíborvörös) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Y (sárga) szín engedélyezése / tiltása Enable/disable the K (Black) ink plate K (fekete) szín engedélyezése / tiltása All Minden Separation Name Színbontás neve Cyan Ciánkék Magenta Bíborvörös Yellow Sárga Black Fekete Scaling: Méretezés: Print... Nyomtatás... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti. Resize the scale of the page. Oldal átméretezése. Close Bezárás File Fájl Enable &Antialiasing Élsimítás &engedélyezése Fit to Width Szélességhez illesztés Fit to Height Magassághoz illesztés Fit to Page Laphoz illesztés Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Kellemesebb előnézetet ad Type 1, TrueType, OpenType betűkről, EPS, PDF és vektorgrafikákról az előnézet gyorsaságának enyhe rovására Display Settings Megjelenítési beállítások Print Settings Nyomtatási beállítások Mirror Page(s) Horizontal Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) Vertical Oldalak függőleges tükrözése Print in Grayscale Szürkeárnyalatos nyomtatás Convert Spot Colors Direkt színek átalakítása Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni. Apply Color Profiles Színprofilok alkalmazása Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira Display Ink Coverage Felületkitöltés megjelenítése Threshold: Küszöb: % None Nincs PSLib Processing Master Page: Mesteroldal feldolgozása: Exporting Page: Oldal exportálása: Failed to write data for an image Kép adatainak írása sikertelen Failed to load an image : %1 Kép betöltése sikertelen: %1 Failed to load an image mask : %1 Képmaszk betöltése sikertelen: %1 Insufficient memory for processing an image Nincs elegendő memória egy kép feldolgozásához PageItem Image Kép Text Szöveg Line Vonal Polygon Sokszög Polyline Vonallánc PathText Szöveg útvonalon Copy of Másolata PageItemAttributes Relates To Összefüggésben Is Parent Of Szülője ennek Is Child Of Gyermeke ennek None relationship Nincs &Add &Hozzáadás Alt+A &Copy &Másolás Alt+C &Delete &Törlés Alt+D C&lear &Törlés Alt+L &OK &OK &Cancel &Mégse Name Név Type Típus Value Érték Parameter Paraméter Relationship Összefüggés Relationship To Összefüggésben ezzel Attributes Jellemzők PageItem_ImageFrame Image Kép Embedded Image Beágyazott kép File: Fájl: Original PPI: Eredeti PPI: Actual PPI: Aktuális PPI: Size: Méret: Colorspace: Színtér: Unknown Ismeretlen Page: Oldal: Pages: Oldalak: Embedded Image missing Hiányzik a beágyazott kép missing hiányzik No Image Loaded Nincs betöltött kép PageItem_LatexFrame Error Hiba Running the external application failed! Külső alkalmazás futtatása sikertelen! Could not create a temporary file to run the application! Az ideiglenes fájl nem hozható létre az alkalmazás futtatásához! Running the application "%1" failed! %1 alkalmazás futtatása sikertelen! Running Fut The application "%1" crashed! %1 alkalmazás összeomlott! Application Alkalmazás DPI State Állapot Finished Befejezve Render Leképezés This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Ez általában bemeneti probléma. Kérjük, ellenőrizze a program kimenetét. Do you want to open the editor to fix the problem? Kívánja megnyitni a szerkesztőt a probléma javítása érdekében? The config file didn't specify a executable path! A beállítófájl nem tartalmaz elérési útvonalat a futtatáshoz! The application "%1" failed to start! Please check the path: %1 alkalmazás indítása sikertelen! Ellenőrizze az elérési útvonalat: Render Frame Leképező keret No configuration defined to run the application! Nincs beállítás definiálva az alkalmazás futtatásához! No application defined Nincs definiált alkalmazás Rendering... Leképezés... Render Error Leképezési hiba PageItem_PathText Paragraphs: Bekezdések: Lines: Sorok: Words: Szavak: Chars: Karakterek: PageItem_TextFrame Linked Text Kapcsolt szöveg Text Frame Szövegkeret Paragraphs: Bekezdések: Lines: Sorok: Words: Szavak: Chars: Karakterek: PageLayouts First Page is: Első oldal: Document Layout Dokumentum elrendezése Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Megadja hány oldal jelenjen meg egymás mellett a rajzvásznon Gyakran csak arra használatos, hogy az oldalak a teljes rajzvásznat elfoglalják Location on the canvas where the first page of the document is placed Megadja az első oldal helyét a rajzvásznon PagePalette Arrange Pages Oldalak rendezése Available Master Pages: Elérhető mesteroldalak: Document Pages: Oldalak: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Normál oldalak listája a dokumentumban, ahogy a dokumentum elrendezésben szerepelnek. Az oldalak húzásával újrarendezhetők, ill. törölhetők. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Kukába húzva törölhetők az oldalak, ill. mesteroldalak List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. Mesteroldalak listája a dokumentumban. A mesteroldalak nevének az alul látható oldalak képére való húzásával alkalmazható a mesteroldal az oldalra, vagy az oldalak között üres helyre húzva új oldalak hozhatók létre az adott mesteroldallal. This master page is used at least once in the document. Ez a mesteroldal legalább egyszer alkalmazva van a dokumentumban. Do you really want to delete this master page? Valóban törölhető ez a mesteroldal? PageSelector Go to the first page Ugrás az első oldalra Go to the previous page Ugrás az előző oldalra Go to the next page Ugrás a következő oldalra Go to the last page Ugrás az utolsó oldalra Select the current page Aktuális oldal kijelölése of %1 number of pages in document / %1 ParaStyleComboBox No Style Nincs stílus megadva PathAlongPathPlugin Path Along Path... Inkscape Minta az útvonal mentén... Path Tools Útvonal eszközök Bends a Polygon along a Polyline Sokszög hajlítása egy vonallánc mentén This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Ez a bővítmény egy sokszöget hajlít egy vonallánc segítségével. PathConnectDialogBase Connect Paths Útvonalak összekapcsolása Starting Point Kezdőpontja End Point Végpontja a straight Line Egyenes vonal Points moving Mozgó pontok Preview on Canvas Előnézet a rajzvásznon Connect First Line Első vonal with Second Line Második vonal by using: Összekapcsolás: PathConnectPlugin Connect Paths Útvonalak összekapcsolása Path Tools Útvonal eszközök Connect 2 Polylines. Két vonallánc összekapcsolása. PathCutPlugin Cut Polygon Sokszög elvágása Path Tools Útvonal eszközök Cuts a Polygon by a Polyline Sokszög elvágása egy vonallánccal Qt Version too old A Qt verzió túl régi This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library A bővítmény minimum 4.3.3 Qt könyvtárat igényel Error Hiba The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Az elvágó vonalnak át kell szelnie a sokszöget és mindkét végpontjának a sokszög területén kívül kell feküdnie PathDialogBase Path along Path Minta az útvonal mentén Effect Type Effektus típusa Single Egyszeres Single, stretched Egyszeres, nyújtott Repeated Ismétlődő Repeated, stretched Ismétlődő, nyújtott Horizontal Offset Vízszintes eltolás Vertical Offset Függőleges eltolás Gap between Objects Hézag az másolatok között Preview on Canvas Előnézet a rajzvásznon Rotate Objects by: Másolat forgatása: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Logikai útvonal műveletek + = Operation Művelet ... Swap Shapes Alakzatok cseréje First source shape. Első forrásalakzat. Second source shape. Második forrásalakzat. The resulting shape. Eredményalakzat. Unites the shapes Unió. Alakzatok uniója Intersection of the shapes Metszet. Alakzatok metszete Result is the area where the two shapes do not intersect Kizárás. Az eredmény az a terület, ahol a két alakzat nem metszi egymást Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Darabolás. Az eredmény a metszet és a kizárás kombinációja Custom Colors Egyedi színek Stroke: Körvonal: Fill: Kitöltés: Keep a copy of the original item after applying the operation Az eredeti elem másolatának megőrzése a művelet végrehajtása után Keep Megőrzés Subtracts the second shape from the first shape Különbség. A második alakzatot kivonja az elsőből Exchange the Source Shapes Forrás alakzatok felcserélése The resulting shape uses the color of the first source shape Az eredményalakzat az első forrásalakzat színét veszi fel First Shape Első alakzat The resulting shape uses the color of the second source shape Az eredményalakzat a második forrásalakzat színét veszi fel Second Shape Második alakzat The resulting shape uses the colors listed below Az eredményalakzat az alábbi színt veszi fel Stroke Color Körvonal színe Fill Color Kitöltőszín Result Takes Color from: Eredményalakzat színe ebből: PathFinderDialog Result gets Color of: Eredményalakzat színe ebből: Intersection gets Color of: Metszet színe ebből: PathFinderPlugin Path Operations... Útvonal műveletek... Path Tools Útvonal eszközök Path Operations Útvonal műveletek Apply fancy boolean operations to paths. Különleges logikai műveletek alkalmazása útvonalakon. Qt Version too old A Qt verzió túl régi This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library A bővítmény minimum 4.3.3 Qt könyvtárat igényel PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Útvonal a körvonalból Path Tools Útvonal eszközök Converts the stroke of a Path to a filled Path. Egy útvonal körvonalából kitöltött útvonalat hoz létre. PatternDialog Choose a Directory Válasszon egy könyvtárat Loading Patterns Minták betöltése All Files (*) Minden fájl (*) Open Megnyitás Patterns Minták Load File Fájl betöltése Load Set Összeállítás betöltése Remove Eltávolítás Remove All Összes eltávolítása OK OK Cancel Mégse &Name: &Név: Rename Entry Bejegyzés átnevezése All Supported Formats Minden támogatott formátum Rename Átnevezés PctPlug Importing: %1 Importálás: %1 Analyzing File: Fájl elemzése: Group%1 Csoport%1 Generating Items Elemek előállítása PicSearch Result Eredmény Search Results for: A keresés eredménye: Cancel Mégse Size: Méret: Resolution: Felbontás: DPI Unknown Ismeretlen Colorspace: Színtér: &Preview &Előnézet Alt+P &Select &Kijelölés Alt+S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows A fájlrendszeren történő keresés nem lesz érzékeny a kis- és nagybetűkre. Figyelem, számos rendszeres ez nem az alapbeállítás, kivéve az MS Windows-t Cancel Search Keresés leállítása Start Search Keresés indítása Select a base directory for search Válassza ki a keresés alapkönyvtárát Scribus - Image Search Scribus - Kép keresése The search failed: %1 Keresés sikertelen: %1 Search Images Képek keresése Search for: Keresés: Start at: Kiindulópont: Change... Módosítás... Searching Keresés Case insensitive search Kis- és nagybetűre nem érzékeny keresés Search recursively Rekurzív keresés Base directory for search does not exist. Please choose another one. A keresés alapkönyvtára nem létezik. Adjon meg egy másikat. PicStatus Scribus - Image Search Scribus - Kép keresése No images named "%1" were found. \"%1\" nevű kép nem található. Close Bezárás Not on a Page Nincs az oldalon JPG TIFF PSD EPS/PS PDF JPG2000 emb. PSD Unknown Ismeretlen n/a nem érhető el Information Információ Path: Útvonal: Search... Keresés... Name: Név: Image Kép DPI: Format: Formátum: Colorspace: Színtér: Size Méret Pixels: Pixel: Scale: Méretezés: Printed: Nyomtatás: Layout Elrendezés On Page: Ezen az oldalon: Select Kijelölés Image Tools Kép eszközök Image Visible Kép látható Image Effects... Kép effektusok... Edit Image... Kép szerkesztése... Extended Image Properties... Bővített kép tulajdonságok... Sort by Name Rendezés név szerint Sort by Page Rendezés oldalak szerint Manage Images Képek kezelése Go to Ugrás Name of the image file Képfájl neve Location where the image file is stored A hely, ahova a képfájl el van mentve Search for a missing image Hiányzó kép keresése Type of the image Kép típusa The colorspace of the image Kép színtere Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK A képben alkalmazott színtér, pl. RGB vagy CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Kép natív felbontása pont/hüvelykben Height and width of the image Kép magassága és szélessége Horizontal and vertical scaling applied to the image A képen alkalmazott vízszintes és függőleges méretezés Size of the image when printed A kép nyomtatott mérete Page that the image is displayed on Az oldal, amelyen megjelenik a kép Page Item: Oldalelem: Name of the page item that contains the image Az oldalelem neve, mely tartalmazza a képet Effective DPI: Érvényes DPI: Effective resolution of the image after scaling A kép méretezése utáni tényleges felbontás Move to the page that the image is on Ugrás az oldalra, amelyen a kép szerepel Move to the page that the item is on and select it Ugrás az oldalra, amelyen a kép szerepel, majd a kép kijelölése Enable or disable exporting of the item Kép exportálásának engedélyezése és tiltása Export/Print Image Kép exportálása és nyomtatása Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths Néhány képtípus formátumspecifikus tulajdonsága, mint például a vágógörbe Edit the image in the default editor Kép szerkesztése az alapértelmezett szerkesztőben Make the image visible or invisible Kép láthatóvá tétele vagy elrejtése Apply non destructive effects to the image in its frame A képet nem rongáló effektusok alkalmazása a kép keretén Embedded Image Beágyazott kép PixmapExportPlugin Save as &Image... Mentés &képként... Export As Image Exportálás képként Exports selected pages as bitmap images. A kijelölt oldal exportálása bitképként. Save as Image Mentés képként Export successful Exportálás sikeres The target location %1 must be an existing directory A megadott hely – %1 – egy létező könyvtár kell legyen The target location %1 must be writable A megadott hely – %1 – írható kell legyen PluginManager Cannot find plugin plugin manager Bővítmény nem található unknown error plugin manager ismeretlen hiba Cannot find symbol (%1) plugin manager Nem található szimbólum (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Bővítmény: %1 betöltése init failed plugin load error előkészítés sikertelen unknown plugin type plugin load error ismeretlen bővítmény típus Plugin: %1 loaded plugin manager Bővítmény: %1 betöltve Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Bővítmény: %1 betöltés sikertelen: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Bővítmény: %1 előkészítve Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Bővítmény: %1 utó-előkészítés sikertelen There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Hiba történt a %1 / %2 bővítmény betöltésekor. %3 Ezt valószínűleg valamilyen függőség okozta vagy régi bővítmény található a telepítési könyvtárban. Ha a telepítési könyvtár kiürítése után is fellép a hiba, kérjük, jelezze a hibát a bug.scribus.net-en. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Bővítmény kezelő Plugin Bővítmény How to run Hogyan futtatható Type Típus Load it? Betölthető? Plugin ID Bővítmény ID File Fájl You need to restart the application to apply the changes. Újra kell indítani az alkalmazást a változások érvényre jutásához. Form Űrlap PolygonProps Polygon Properties Sokszög tulajdonságai PolygonWidgetBase Form Űrlap Corn&ers: &Sarkok: Number of corners for polygons Sokszög sarkainak száma &Rotation: &Forgatás: Degrees of rotation for polygons Sokszög elforgatásának mértéke Sample Polygon Minta sokszög Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Konvex/Konkáv tényező alkalmazása a sokszög alakjának változtatásához Apply &Factor &Tényező alkalmazása &Factor: &Tényező: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Negatív érték konkávvá teszi a sokszöget (vagy csillag alakúvá), pozitív pedig konvexé % C&urvature: &Görbület: Preferences Preferences Alapbeállítások General Általános Document Dokumentum Guides Segédvonalak Typography Tipográfia Tools Eszközök Display Kijelző Hyphenator Elválasztó Fonts Betűkészletek Color Management Színkezelés PDF Export PDF exportálás Keyboard Shortcuts Gyorsbillentyűk Plugins Bővítmények Preflight Verifier Elővizsgáló Document Item Attributes Dokumentum elem jellemzők Table of Contents and Indexes Tartalomjegyzék és jegyzékek External Tools Külső eszközök Miscellaneous Vegyes Scrapbook Gyűjtőalbum Printer Nyomtató PrefsDialogBase &Defaults &Alapállapot Save Preferences Beállítások mentése Export... Exportálás... &Apply &Alkalmaz All preferences can be reset here Minden beállítás alapállapotba hozása Apply all changes without closing the dialog Minden változás érvényre juttatása a párbeszédablak bezárása nélkül Export current preferences into file Az aktuális beállítások fájlba való mentése PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Migrálja a régi Scribus beállításokat? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus 1.2 verziójú beállítási fájlt talált. Akarja migrálni az új Scribus verzióba? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Nem lehet a \"%1\" beállítási fájlt megnyitni írásra: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 %1 beállítófájl írása sikertelen: QIODevice státusz kód %2 Failed to open prefs file "%1": %2 %1 beállítófájl megnyitása sikertelen: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 %1 beállító XML betöltése sikertelen: %3. sor, %4. oszlopánál: %2 Error Writing Preferences Hiba a beállítások mentésénél Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus nem tudta menteni a beállításait: <br>%1<br> Kérem ellenőrizze a fájl és könyvtár engedélyeket, valamint a szabad lemez területet. Error Loading Preferences Hiba a beállítások betöltésénél Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus nem tudja betölteni a beállításokat:<br>%1<br> Az alapértelmezett beállításokat tölti be. No valid renderframe config found. Using defaults! Érvényes leképező keret beállítás nem található. Az alapértelmezés kerül alkalmazásra! PresetLayout Magazine Magazin Gutenberg Gutenberg Fibonacci Fibonacci Golden Mean Aranymetszés Nine Parts Kilencrész None layout type Nincs When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Ha a dokumentum elrendezése nem egyoldalas, egy előre beállított oldalelrendezés választható itt. A „Nincs” nem módosítja a margókat, a „Gutenberg” klasszikus margókat, a „Magazin” minden oldalon ugyanolyan margókat eredményez. Az alap ilyenkor a bal oldali, ill. belső margó. PrintDialog File Fájl Print Current Pa&ge &Aktuális oldal nyomtatása All Minden Cyan Ciánkék Magenta Bíborvörös Yellow Sárga Black Fekete Print Normal Normál nyomtatás PostScript Files (*.ps);;All Files (*) PostScript fájlok (*.ps);;Minden fájl (*) Failed to retrieve printer settings Nyomtató beállítások élérése sikertelen Inside: Belső: Outside: Külső: Save As Mentés másként PrintDialogBase Setup Printer Nyomtató beállítása Print Destination Nyomtatási cél &Options... &Beállítások... &File: &Fájl: C&hange... &Módosítás... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Alternatív nyomtatásvezérlő alkalmazása (pl. kprinter vagy gtklp) további nyomtatási beállítások érdekében A&lternative Printer Command &Alternatív nyomtató parancs Co&mmand: &Parancs: Range Tartomány Print &All &Minden nyomtatása N&umber of Copies: Más&olatok száma: Print Current Pa&ge &Aktuális oldal nyomtatása Print &Range &Tartomány nyomtatása Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Egy vesszővel ellátott listában lehet megadni a jelsort, ahol a * minden oldalt jelöl, az 1-5 egy tartományt jelöl, vagy egy oldalszámot is meg lehet adni. Options Beállítások Print Normal Normál nyomtatás Print Separations Nyomtatás színrebontással Print in Color if Available Színes nyomtatás, ha lehetséges Print in Grayscale Szürkeárnyalatos nyomtatás Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files PostScript szint beállítása. Az 1. és a 2. szint nagy méretű fájlt eredményez Advanced Options Haladó beállítások Page Oldal Mirror Page(s) Horizontal Oldalak vízszintes tükrözése Mirror Page(s) Vertical Oldalak függőleges tükrözése <qt>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</qt> <qt>Lehetővé teszi a PostScript fájl médiaméretének explicit megadását. Nem javasolt, hacsak nem a nyomtató kéri.</qt> Set Media Size Média méret beállítása Color Szín <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti.</qt> Apply Under Color Removal Színvisszavétel alkalmazása <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> <qt>Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni.</qt> <qt>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</qt> <qt>Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását</qt> Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Direkt színek összetett színekké való konvertálásának engedélyezése. Hacsak nem nyomdai gépen lesznek kinyomva a direkt színek, valószínűleg a legjobb ezt engedélyezni. Convert Spot Colors to Process Colors Direkt színek nyomdai alapszínekké alakítása Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Engedélyezett színkezelés esetén lehetővé teszi a színprofilok beágyazását Apply Color Profiles Színprofilok alkalmazása Marks Jelek This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Vágójeleket hoz létre a PDF-ben, melyek jelzik, hogy hol kell a papírt a nyomtatás után vágni vagy nyírni Crop Marks Vágójelek Add registration marks which are added to each separation Passzerjelek hozzáadása minden színbontáshoz Registration Marks Passzerjelek This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Kifutójeleket hoz létre, melyeket a _ . _ jelzik és mutatják a kifutó szélét Bleed Marks Kifutójelek Add color calibration bars Színellenőrző csíkok hozzáadása Color Bars Színellenőrző csíkok Offset: Eltolás: Indicate the distance offset for the registration marks Megadja a passzerjelek eltolását Bleeds Kifutók Top: Felső: Distance for bleed from the top of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap felső szélétől Left: Bal: Distance for bleed from the right of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap jobb szélétől Bottom: Alsó: Distance for bleed from the bottom of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap alsó szélétől Right: Jobb: Distance for bleed from the left of the physical page A kifutó számára fenntartott távolság a lap bal szélétől Use the existing bleed settings from the document preferences Kifutók alkalmazása a dokumentum beállításaiból Use Document Bleeds Kifutók a dokumentumból Preview... Előnézet... &Print Ny&omtatás Cancel Mégse Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. PDF megjegyzések és hivatkozások beágyazása a kimenetbe. Figyelem: a PDF űrlapok nem kerülnek exportálásra. Include PDF Annotations and Links PDF megjegyzések és hivatkozások beágyazása This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Lehetővé teszi a PostScript fájl médiaméretének explicit megadását. Nem javasolt, hacsak nem a nyomtató kéri. Clip to Printer Margins Vágás a nyomtató margóira A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Egy lehetőség néhány sötét árnyalat feketével történő kiváltására, melyek eredetileg ciánkék, sárga és bíborvörös színekből álltak volna össze. A színvisszavétel (UCR) leginkább a képek semleges és/vagy sötét tónusait érinti, amelyek közel állnak a szürkéhez. Ezáltal néhány kép nyomtatása javítható, de némi kísérletezés és vizsgálat szükséges az esetek többségében. A színvisszavétel a CMY festékek túltelítettségének esélyét csökkenti. PropertiesPalette Properties Tulajdonságok X, Y, &Z K&oordináták &Shape &Alakzat &Text &Szöveg &Image &Kép &Line &Vonal &Colors Szí&nek Name Név Geometry Elhelyezkedés pt &X-Pos: &X pozíció: &Y-Pos: &Y pozíció: &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: &Rotation: &Forgatás: Basepoint: Alappont: Level Szint Shape: Alakzat: R&ound Corners: &Saroklekerekítés: Colu&mns: &Hasábok: To&p: &Felső: &Bottom: &Alsó: &Left: &Bal: &Right: &Jobb: T&abulators... &Tabulátorok... Path Text Properties Szöveg útvonalon tulajdonságok Show Curve Görbe megjelenítése Start Offset: Kezdeti eltolás: Distance from Curve: Távolság a görbétől: Use &Bounding Box &Határoló doboz körül &Use Contour Line K&ontúrvonal körül % &Free Scaling &Szabad méretezésű X-Sc&ale: &X-méretezés: Y-Scal&e: &Y-méretezés: Scale &To Frame Size &Méretezés a keret méretéhez P&roportional &Arányos Input Profile: Bemeneti profil: Rendering Intent: Leképzés módja: Perceptual Érzékelt Relative Colorimetric Relatív színmérési Saturation Telítettség Absolute Colorimetric Abszolút színmérési Left Point Bal pont End Points Végpontok &Basepoint: &Alappont: T&ype of Line: &Vonal típusa: Line &Width: &Vonalvastagság: Miter Join Hegyes sarok Bevel Join Levágott sarok Round Join Lekerekített sarok Ed&ges: &Sarkok: Flat Cap Tompa vonalvég Square Cap Négyzetszerű vonalvég Round Cap Lekerekített vonalvég &Endings: &Vonalvég: No Style Nincs stílus megadva Cell Lines Cella vonalak Line at Top Felső vonal Line at the Left Bal oldali vonal Line at the Right Jobb oldali vonal Line at Bottom Alsó vonal Name of selected object Kijelölt objektum neve Horizontal position of current basepoint Jelenlegi alappont vízszintes pozíciója Vertical position of current basepoint Jelenlegi alappont függőleges pozíciója Width Szélesség Height Magasság Rotation of object at current basepoint Objektum jelenlegi alappont körüli forgatása Point from which measurements or rotation angles are referenced A pont, ahová a mérések vagy a forgatások hivatkoznak Flip Horizontal Vízszintes tükrözés Flip Vertical Függőleges tükrözés Move one level up Egy szinttel feljebb helyezés Move one level down Egy szinttel lejjebb helyezés Move to front Felülre helyezés Move to back Alulra helyezés Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Meghatározza az objektum szintjét; a 0 azt jelenti, hogy legalul van Lock or unlock the object Objektum zárolása vagy zárolás feloldása Lock or unlock the size of the object Objektum méretének zárolása vagy zárolás feloldása Font Size Betűméret Scaling width of characters Karakterek szélességének méretezése Saturation of color of text stroke Szövegkorvonal színének telítettsége Saturation of color of text fill Szöveg kitöltő színének telítettsége Line Spacing Sortávolság Change settings for left or end points Bal- vagy végpontok beállításának módosítása Pattern of line Vonal mintázata Thickness of line Vonal vékonysága Type of line joins Vonalak sarkainak típusa Type of line end Vonalvég típusa Line style of current object Jelenlegi objektum vonalstílusa Choose the shape of frame... Válassza ki a keret alakját... Edit shape of the frame... Keret alakjának szerkesztése... Set radius of corner rounding A sarok lekerekítési sugarának beállítása Number of columns in text frame Hasábok száma egy szövegkeretben Switches between Gap or Column width Váltás a hasábköz és a hasábszélesség meghatározása között Distance between columns Hasábok közötti távolság Distance of text from top of frame Szöveg eltartása a keret tetejétől Distance of text from bottom of frame Szöveg eltartása a keret aljától Distance of text from left of frame Szöveg eltartása a keret bal szélétől Distance of text from right of frame Szöveg eltartása a keret jobb szélétől Edit tab settings of text frame... Szövegkeret tabulátor beállítások szerkesztése... Allow the image to be a different size to the frame Kép különböző méretű lehet mint a keret Horizontal offset of image within frame Kép vízszintes eltolása a kereten belül Vertical offset of image within frame A kép kereten belüli függőleges eltolása Resize the image horizontally Kép vízszintes átméretezése Resize the image vertically Kép függőleges átméretezése Keep the X and Y scaling the same X és Y méretezés azonos maradjon Keep the aspect ratio Méretarány megtartása Make the image fit within the size of the frame A képet a keret méretéhez illessze Use image proportions rather than those of the frame A kép arányainak alkalmazása a keret arányai helyett Source profile of the image Kép forrás profilja Rendering intent for the image Leképzés módja a képek számára &X1: X&2: Y&1: &Y2: Column width Hasáb szélessége Right to Left Writing Jobbról balra írás Start Arrow: Vonalkezdet: End Arrow: Vonalvégződés: Fixed Linespacing Rögzített sortávolság Automatic Linespacing Automatikus sortávolság Align to Baseline Grid Igazítás alaprácshoz Actual X-DPI: Érvényes X-DPI: Actual Y-DPI: Érvényes Y-DPI: Offset to baseline of characters Karakterek alapvonalának eltolása Scaling height of characters Karakterek magasságának méretezése Manual Tracking Kézi betűköz Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. A „%1” név nem egyedi.<br/>Kérem, válasszon másikat. Fill Rule Kitöltő szabály Even-Odd Páratlan - páros Non Zero Nem nulla Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color. Attól függően melyik van bekapcsolva, a szöveg körvonalának és/vagy a vetett árnyéknak a színe. Ha mindkettő be van kapcsolva, akkor ugyanazt a színt alkalmazzák. Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color. A kijelölt szöveg színe. Ha a körvonal szövegdíszítő engedélyezve van, akkor ez a kitöltőszín lesz. Ha a vetett árnyék engedélyezve van, akkor ez lesz a legfelső szín. Gap: Hasábköz: Width: Szélesség: Text &Flow Around Frame &Szöveg körbefuttatása Disabled Tiltva Use Frame &Shape &Keret alakja körül Image Effects Kép effektusok Extended Image Properties Bővített kép tulajdonságok Disable text flow from lower frames around object Az alsóbb keret szövege körbefuttatásának tiltása Use the frame shape for text flow of text frames below the object. A keret alakjának alkalmazása az alsóbb keret szövegének körbefuttatásához. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. A mindig téglalap alakú határoló doboz alkalmazása a keret alakja helyett az alsóbb keret szövegének körbefuttatásához. Transparency Settings Átlátszóság beállítása &Group &Csoport Opacity: Átlátszatlanság: Blend Mode: Keverési mód: Normal Normál Darken Sötétítés Lighten Világosítás Multiply Szorzás Screen Kivetítés Overlay Átfedés Hard Light Kemény fény Soft Light Lágy fény Difference Különbség Exclusion Kivétel Color Dodge Színfakítás Color Burn Színégetés Hue Színezet Color Szín Overprinting Felülnyomás Knockout Kiütés Overprint Felülnyomás Group the selected objects A kijelölt objektumok csoportosítása Auto Automatikus When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. T Ezt választva a kontúrvonal a csomópontok szerkesztése eszközzel módosítható, mely e paletta felett jelenik meg. Amikor szerkesztjük, egy második, különálló vonalat kapunk a eredeti keret alakjából az alsóbb keret körüli szöveg körbefuttatásához Default Alapértelmezett Stair Step Lépcsőzetes Skew Nyírt Flip Text Szöveg tükrözése Type: Típus: Use Image Clip Path Kép vágógörbéje körül Paragraph St&yle: &Bekezdésstílus: Character St&yle: &Karakterstílus: Word Tracking Szavak közti térköz Min: Min: Norm: Norm: Glyph Extension Betűkészletjel sűrítés és ritkítás Max: Max: Use the clipping path of the image A kép vágógörbéjének alkalmazása Paragraph style of currently selected text or paragraph A kiválasztott szöveg vagy bekezdés bekezdésstílusa Character style of currently selected text or paragraph A kijelölt szöveg vagy bekezdés karakterstílusa Remove Direct Paragraph Formatting Közvetlen bekezdésformázások törlése Remove Direct Character Formatting Közvetlen karakterformázások törlése Minimal width of spaces between words A térközök minimális szélessége a szavak között Normal width of spaces between words A térközök normál szélessége a szavak között Minimal shrinkage of glyphs for justification A betűkészletjelek minimális sűrítése sorkizáráskor Maximal extension of glyphs for justification A betűkészletjelek maximális ritkítása sorkizáráskor Enable or disable exporting of the object Az objektum exportálásának engedélyezése vagy tiltása Custom Egyedi &Edit... S&zerkesztés... First Line Offset Első alapvonal eltolása Maximum Ascent Legmagasabb felnyúló szár Font Ascent Betűkészlet magassága Color & Effects Szín és hatások Advanced Settings Haladó beállítások Style Settings Stílus beállítások Baseline Alapvonal Ungroup the selected group A kijelölt objektumok csoportosításának megszüntetése Select the line spacing mode. Sortávolság módjának meghatározása. Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters A szövegkeret első sorának magassága a legmagasabb karakter magassága Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use A szövegkeret első sorának magassága az alkalmazott betűk teljes felnyúló magassága Set the height of the first line of the text frame to the specified line height A szövegkeret első sorának magassága az alkalmazott betűkészlet sortávolsága &Page Number: &Oldalszám: Columns & Text Distances Hasábok és távolságok Reset Alapállapot Optical Margins Optikai margók Hairline Hajszálvékony None optical margins Nincs Both Sides optical margins Mindkét oldalon Left Only optical margins Csak bal oldalon Right Only optical margins Csak jobb oldalon Arrow head style for start of line A vonal kezdetjelölő stílusa Arrow head style for end of line A vonal végjelölő stílusa Effective horizontal DPI of the image after scaling A kép tényleges vízszinten DPI-je az átméretezés után Effective vertical DPI of the image after scaling A kép tényleges függőleges DPI-je az átméretezés után PythonConsole &Open... M&egnyitás... &Save &Mentés Save &As... &Mentés másként... &File &Fájl &Run &Futtatás Run As &Console &Futtatás konzolként &Save Output... &Kimenet mentése... &Script &Parancsfájl Scribus Python Console Scribus Python konzol Script Console Parancsfájl konzol Write your commands here. A selection is processed as script Írja be a parancsokat. A kijelölés parancsfájlonként hajtódik végre Output of your script Parancsfájl kimenete Save the Python Commands in File Python parancs fájlba mentése Text Files (*.txt) Szöveg fájlok (*.txt) Save Current Output Jelenlegi kimenet mentése Open Python Script File Python parancsfájl megnyitása Python Scripts (*.py *.PY) Python parancsfájlok (*.py *.PY) Col: %1 Row: %2/%3 Oszlop: %1 Sor: %2/%3 Ctrl+O Ctrl+S &Quit &Kilépés This is a standard Python console with some known limitations. Please consult the Scribus Scripter documentation for futher information. Ez egy szabványos Python konzol néhány ismert korlátozással. A Scribus parancsfájl-feldolgozó dokumentációjában található további információ. QColorDialog Hu&e: &Színárnyalat: &Sat: &Telítettség: &Val: &Érték: &Red: &Vörös: &Green: &Zöld: Bl&ue: &Kék: A&lpha channel: &Alfa csatorna: &Basic colors &Alapszínek &Custom colors &Saját színek &Define Custom Colors >> Saját színek &meghatározása >> OK OK Cancel Mégse &Add to Custom Colors Egyedi színek &hozzáadása Select color Szín kiválasztása QFileDialog Copy or Move a File Fájl másolása vagy mozgatása Read: %1 %1 betöltése Write: %1 %1 írása File &name: Fájl&név: File &type: Fájl&típus: One directory up Egy könyvtárral feljebb Cancel Mégse All Files (*) Minden fájl (*) Name Név Size Méret Type Típus Date Dátum Attributes Jellemzők OK OK Look &in: Megtek&intés: Back Vissza Create New Folder Könyvtár létrehozása List View Listanézet Detail View Részletes nézet Preview File Info Fájl információ megjelenítése Preview File Contents Fájl tartalmának megjelenítése Read-write Olvasható–írható Read-only Csak olvasható Write-only Csak írható Inaccessible Elérhetetlen Symlink to File Fájlra mutató szimbolikus hivatkozás Symlink to Directory Könyvtárra mutató szimbolikus hivatkozás Symlink to Special Speciális szimbolikus hivatkozás File Fájl Dir Könyvtár Special Speciális Open Megnyitás Save As Mentés másként &Open &Megnyitás &Save &Mentés &Rename &Átnevezés &Delete &Törlés R&eload &Újratöltés Sort by &Name Rendezés &név szerint Sort by &Size Rendezés &méret szerint Sort by &Date Rendezés &dátum szerint &Unsorted &Nem rendezett Sort Rendezés Show &hidden files &Rejtett fájlok megjelenítése the file a fájl the directory a könyvtár the symlink a szimbolikus hivatkozás Delete %1 %1 törlése <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Biztos törölhető %1 \"%2\"?</qt> New Folder 1 Új könyvtár 1 New Folder Új könyvtár New Folder %1 Új könyvtár %1 Find Directory Könyvtár keresése Directories Könyvtárak Save Mentés Error Hiba %1 File not found. Check path and filename. %1 fájl nem található. Ellenőrizze az elérési útvonalat és a fájl nevét. All Files (*.*) Minden fájl (*.*) Select a Directory Válasszon ki egy könyvtárt Directory: Könyvtár: QFontDialog &Font &Betűkészlet Font st&yle Betű&stílus &Size &Méret Effects Hatások Stri&keout &Áthúzott &Underline &Aláhúzott &Color &Szín Sample Minta Scr&ipt &Parancsfájl OK OK Apply Alkalmaz Cancel Mégse Close Bezárás Select Font Betűkészlet választása QLineEdit Clear Törlés Select All Minden kijelölése &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés QMainWindow Line up Felgörgetés Customize... Egyedivé tétel... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Qt névjegye</h3><p>Ez a program a Qt %1 verziót használja.</p><p>A Qt egy C++ keresztplatformos GUI és alkalmazásfejlesztő eszközkészlet.</p><p>A Qt egy hordozható, egységes forráskódot biztosít MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, és minden nagyobb kereskedelmi Unix verzióra.<br />A Qt beépített eszközökre is elérhető.</p><p>A Qt a Trolltech terméke. Lásd a <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> a további információkért.</p> QObject Cvg Importer Cvg Importáló Pict Importer Pict Importáló Importing text Szöveg importálása All Supported Formats Minden támogatott formátum All Files (*) Minden fájl (*) Initializing... Előkészítés... Background Háttér Newsletters Hírlevelek Brochures Brosúrák Catalogs Katalógusok Flyers Szórólapok Signs Feliratok Cards Levelezőlapok Letterheads Levélfejlécek Envelopes Borítékok Business Cards Névjegykártyák Calendars Naptárak Advertisements Hirdetések Labels Címkék Menus Étlapok Programs Programok PDF Forms PDF űrlapok PDF Presentations PDF bemutatók Magazines Magazinok Posters Plakátok Announcements Hirdetmények Text Documents Szöveges dokumentumok Folds Hajtogatott ívek Own Templates Saját sablonok Open Megnyitás Save as Mentés másként Comma Separated Value Files Vesszővel elválasztott értékek (CSV) fájl CSV_data CSV adat CSV_header CSV fejléc HTML Files HTML fájlok html html External Links Külső hivatkozások Text Files Szövegfájlok Font %1 is broken, discarding it %1 betűkészlet sérült, figyelmen kívül hagyva Text Filters Szöveg szűrők Media Cases Média tokok Albanian Albán Basque Baszk Bulgarian Bolgár Catalan Katalán Chinese Kínai Czech Cseh Danish Dán Dutch Holland English Angol English (British) Angol (Brit) Esperanto Eszperantó German Német Finnish Finn French Francia Galician Galíciai Greek Görög Hungarian Magyar Indonesian Indonéz Italian Olasz Korean Koreai Kurdish Kurd Lithuanian Litván Norwegian (Bokmål) Norvég (Bokmål) Norwegian (Nnyorsk) Norvég (Nnyorsk) Norwegian Norvég Polish Lengyel Russian Orosz Swedish Svéd Spanish Spanyol Norwegian (BokmÃ¥l) Eredetiben hiba Norvég (Bokmål) Spanish (Latin) Spanyol (latin) Slovak Szlovák Slovenian Szlovén Serbian Szerb Cannot get font size of non-text frame. python error Nem szövegkeret betűmérete nem határozható meg. Cannot get font of non-text frame. python error Nem szövegkeret betűkészlete nem határozható meg. Cannot get text size of non-text frame. python error Nem szövegkeret szöveg mérete nem határozható meg. Cannot get column count of non-text frame. python error Nem szövegkeret hasáb száma nem határozható meg. Cannot get line space of non-text frame. python error Nem szövegkeret sortávolsága nem határozható meg. Cannot get column gap of non-text frame. python error Nem szövegkeret hasábköze nem határozható meg. Cannot get text of non-text frame. python error Nem szövegkeret szövege nem határozható meg. Cannot set text of non-text frame. python error Nem szövegkeret szövege nem adható meg. Cannot insert text into non-text frame. python error Nem szövegkeretbe szöveg nem tölthető be. Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants. python error Igazítás nem esik a tartományba. Használj egy scribus.ALIGN* állandót. Selection index out of bounds python error Kijelölés indexe megengedett értéken kívül van Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants. python error Távolság mértékegysége. Használj egy scribus.UNIT_* állandót. Target is not an image frame. python error A cél nem képkeret. Corner radius must be a positive number. python error Sarok lekerekítés pozitív szám kell legyen. Cannot get a color with an empty name. python error Név nélkül nem határozható meg a szín. Cannot change a color with an empty name. python error Név nélkül nem módosítható a szín. Cannot create a color with an empty name. python error Nem hozható létre név nélkül szín. Cannot delete a color with an empty name. python error Név nélkül nem törölhető a szín. Cannot replace a color with an empty name. python error Nem cserélhető le a szín egy üres névvel. OpenOffice.org Writer Documents OpenOffice.org Szöveg dokumentumok Color not found - python error python error Szín nem található - python hiba Custom (optional) configuration: short words plugin Egyedi (opcionális) konfiguráció: Standard configuration: short words plugin Szokásos konfiguráció: Short Words processing. Wait please... short words plugin Rövid szavak feldolgozása. Kérem várjon... Short Words processing. Done. short words plugin Rövid szavak feldolgozása. Kész. Afrikaans Búr Turkish Török Ukranian Ukrán Welsh Walesi The filename must be a string. python error A fájlnév karaktersorozat kell legyen. Cannot delete image type settings. python error Nem törölhetők a kép típus beállítások. The image type must be a string. python error A kép típusa karaktersorozat kell legyen. 'allTypes' attribute is READ-ONLY python error 'allTypes' attribútum READ-ONLY Failed to export image python error Kép exportálása sikertelen Cannot scale by 0%. python error Nem méretezhető át 0%-kal. Specified item not an image frame. python error A kijelölt elem nem képkeret. Font not found. python error A betűkészlet nem található. Cannot render an empty sample. python error Üres példa nem készíthető el. Cannot have an empty layer name. python error Üres rétegnév nem lehetséges. Layer not found. python error Réteg nem található. Cannot remove the last layer. python error Az utolsó réteg nem távolítható el. Cannot create layer without a name. python error Név nélkül nem hozható létre réteg. Insert index out of bounds. python error Beszúrás indexe megengedett értéken kívül van. Cannot set text alignment on a non-text frame. python error Szöveg igazítása nem adható meg nem szövegkereten. Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512. python error Betűméret megengedett értéken kívül van: 1 és 512 közé kell esnie. Cannot set font size on a non-text frame. python error A betűméretet nem lehet beállítani egy nem szövegkeretben. Cannot set font on a non-text frame. python error A betűkészletet nem lehet beállítani egy nem szövegkeretben. Line space out of bounds, must be >= 0.1. python error A sortávolság megengedett értéken kívül van: 0,1-nél nagyobbnak kell lennie. Cannot set line spacing on a non-text frame. python error Sortávolságot nem lehet beállítani egy nem szövegkereten. Column gap out of bounds, must be positive. python error A hasábköz megengedett értéken kívül van, pozitív számnak kell lennie. Cannot set column gap on a non-text frame. python error A hasábköz nem állítható be egy nem szövegkeretben. Column count out of bounds, must be > 1. python error Hasábok száma megengedett értéken kívül van, 1-nél nagyobbnak kell lennie. Cannot set number of columns on a non-text frame. python error A hasábok száma nem adható meg egy nem szövegkeretben. Cannot select text in a non-text frame python error Nem jelölhető ki szöveg egy nem szövegkeretben Cannot delete text from a non-text frame. python error Nem törölhető szöveg a nem szövegkeretből. Cannot set text fill on a non-text frame. python error Nem állítható be szövegkitöltés egy nem szövegkeretben. Cannot set text stroke on a non-text frame. python error Nem állítható be szövegkörvonal egy nem szövegkeretben. Cannot set text shade on a non-text frame. python error Nem állítható be szövegárnyék egy nem szövegkeretben. Can only link text frames. python error Csak szövegkeretek kapcsolhatók össze. Target frame links to another frame. python error A célkeret egy másik kerethez van kapcsolva. Target frame is linked to by another frame. python error A célkeretet egy másik keret már magához kapcsolja. Source and target are the same object. python error A forrás és cél ugyanaz az objektum. Cannot unlink a non-text frame. python error Nem szövegkeret kapcsolata nem szüntethető meg. Cannot convert a non-text frame to outlines. python error Nem konvertálható a nem szövegkeret körvonallá. Page Oldal Scribus Development Version Scribus fejlesztői változat pt pt mm mm in ban p p Points (pt) Pont (pt) Inches (in) Hüvelyk (in) Picas (p) Pika (p) File exists Fájl már létezik All Minden Failed to open document. python error Dokumentum megnyitása sikertelen. Failed to save document. python error Dokumentum mentése sikertelen. Argument must be page item name, or PyCObject instance Az argumentum oldalelem neve kell legyen vagy PyCObject példány Property not found Tulajdonság nem található Invalid property Érvénytelen tulajdonság Couldn't convert result type '%1'. %1 típusú eredmény nem konvertálható át. Property type '%1' not supported %1 típusú tulajdonság nem támogatott Couldn't convert '%1' to property type '%2' Nem konvertálható át a '%1' a '%2' típusba Types matched, but setting property failed. Típusok egyeznek, de a tulajdonság beállítása sikertelen. Unable to save pixmap scripter error Pixmap nem menthető Point list must contain at least two points (four values). python error Pont listának tartalmaznia kell legalább két pontot (négy érték). Point list must contain an even number of values. python error Pont listának tartalmaznia kell egy páros számú értéket. Point list must contain at least three points (six values). python error Pont listának tartalmaznia kell legalább három pontot (hat érték). Point list must contain at least four points (eight values). python error Pont listának tartalmaznia kell legalább négy pontot (nyolc érték). Point list must have a multiple of six values. python error Pont listának hat érték többszörösét kell tartalmaznia. Object not found. python error Objektum nem található. Style not found. python error Stílus nem található. Cannot set style on a non-text frame. python error Nem állítható be stílus egy nem szövegkereten. Failed to save EPS. python error EPS mentése sikertelen. Page number out of range. python error Oldalszám kívül esik a tartományon. argument is not list: must be list of float values. python error argumentum nem lista: lebegőpontos értékek listája kell legyen. argument contains non-numeric values: must be list of float values. python error argumentum nem numerikus értékeket tartalmaz: lebegőpontos értékek listája kell legyen. argument contains no-numeric values: must be list of float values. python error argumentum nem numerikus értékeket tartalmaz: lebegőpontos értékek listája kell legyen. Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12. python error Vonalszélesség megengedett értéken kívül van, 0 és 12 közé kell esnie. Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 300. python error Vonalszélesség megengedett értéken kívül van, 0 és 300 közé kell esnie. Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Vonalárnyalat megengedett értéken kívül van, 0 és 100 közé kell esnie. Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Betűszín-árnyalat megengedett értéken kívül van, 0 és 100 közé kell esnie. Line style not found. python error Vonalstílus nem található. Object is not a linked text frame, can't unlink. python error Az objektum nem egy kapcsolt szövegkeret, így a kapcsolat nem bontható. Only text frames can be checked for overflowing python error Csak szövegkeretek túlcsordulása ellenőrizhető &Execute Script... Parancsfájl &végrehajtása... Show &Console &Konzol megjelenítése &About Script... Parancsfájl &névjegye... &Script &Parancsfájl &Scribus Scripts &Scribus parancsfájlok &Recent Scripts &Legutóbbi parancsfájlok About Script Parancsfájl névjegye Croatian Horvát Portuguese Portugál Portuguese (BR) Portugál (BR) Scribus Crash Scribus összeomlás Scribus crashes due to Signal #%1 A Scribus összeomlott a #%1 szignál miatt &OK &OK Master Page Mesteroldal 4A0 4A0 2A0 2A0 Comm10E DLE Could not open output file %1 %1 kimeneti fájl nem nyitható meg Output stream not writeable Kimeneti adatfolyam nem írható Verification of settings failed: %1 Beállítások ellenőrzése sikertelen: %1 Could not open input file %1 %1 bemeneti fájl nem nyitható meg Unable to read settings XML: Nem lehet az XML beállításokat betölteni: %1 (line %2 col %3) Load PDF settings %1 (%2 sor, %3 oszlop) Unable to read settings XML: %1 Nem lehet az XML beállításokat betölteni: %1 null root node Load PDF settings null gyökércsomópont <pdfVersion> invalid Load PDF settings <pdfVersion> érvénytelen found %1 <%2> nodes, need 1. Load PDF settings %1 <%2> csomópont található, 1-re lenne szükség. unexpected null <%2> node Load PDF settings Nem várt null <%2> csomópont node <%1> not an element Load PDF settings <%1> csomópont nem elem element <%1> lacks `value' attribute Load PDF settings <%1> elemnek hiányzik a 'value' attribútuma element <%1> value must be `true' or `false' Load PDF settings Nem fordítjuk a hibakimenetek szakszavait <%1> elem értéke 'true' vagy 'false' lehet element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute Load PDF settings <lpiSettingsEntry> elemnek hiányzik a `name' attribútuma Freetype2 library not available Freetype2 könyvtár nem elérhető Font %1 is broken (read stream), no embedding %1 betűkészlet törött (adatfolyam betöltése), nem lesz beágyazva Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3) %1 betűkészletnek törött a %2 betűkészletjele (%3 karakterkód) Font %1 cannot be read, no embedding %1 betűkészlet nem tölthető be, nem lesz beágyazva Failed to load font %1 - font type unknown %1 betűkészlet betöltése sikertelen – betű típusa ismeretlen Font %1 loaded from %2(%3) %1 betűcsalád betöltve innen: %2(%3) Font %1(%2) is duplicate of %3 %1(%2) betűcsalád másolata ennek: %3 Loading font %1 (found using fontconfig) %1 betűkészlet betöltése (Fontconfig szerint) Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file Betűkészlet betöltése sikertelen – Freetype2 nem található a betűtípus fájl extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4) %1 betűkép kicsomagolása a(z) %2 betűkészletből (offset=%3, nTables=%4) memcpy header: %1 %2 %3 memcpy fejléc: %1 %2 %3 table '%1' '%1' táblázat memcpy table: %1 %2 %3 memcpy táblázat: %1 %2 %3 memcpy offset: %1 %2 %3 memcpy eltolás: %1 %2 %3 cm cm c c Millimeters (mm) Milliméter (mm) Centimeters (cm) Centiméter (cm) Cicero (c) Ciceró (c) page page export oldal Document Template: Dokumentumsablon: Color not found. python error A szín nem található. Color not found in document. python error A szín nem található a dokumentumban. Color not found in default colors. python error A szín nem található az alapértelmezett színek között. Cannot group less than two items python error Kettőnél kevesebb elem nem csoportosítható Need selection or argument list of items to group python error Hiányzik a kijelölés vagy az elemek jellemzőlistája a csoportosításhoz Can't set bookmark on a non-text frame python error Nem állítható be könyvjelző egy nem szövegkeretben Can't get info from a non-text frame python error Nem kapható információ egy nem szövegkeretről The filename should not be empty string. python error A fájlnév nem lehet üres karaktersorozat. Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them without a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one, the function will use the currently selected frame, if any, or raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate on. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation, though as with most Python code this list is not exhaustive due to exceptions from called functions. Scribus Python felület modul Ez a modul a Scribus Python felülete. A Scribus kezelését és a rajzvásznon lévő objektumok manipulálását valósítja meg. Minden funkció különállóan az alábbiakban van dokumentálva. Néhány dolog minden felületben azonos. A legtöbb funkció keretekkel dolgozik. A kereteket a nevük azonosítja be, egy karaktersorozat – de ezek nem valódi Python objektumok. Sok funkció egy opcionális (nem kulcsszó) paramétert vár, a keret nevét. Sok kivétel ugyanaz több funkcióban. Jelenleg nincs mindegyik funkcióhoz dokumentálva a docstring fejlécekben. – Több funkció NoDocOpenError hibát okoz nyitott dokumentum nélkül. – Ha egy funkció igényli a keret nevének megadását, de nincs megadva, akkor megpróbálja az aktuális kereten – ha van – végrehajtani a műveletet, ellenkező esetben NoValidObjectError hibát okoz. – Több funkció WrongFrameTypeError hibát okoz olyan kereten végrehajtva, amelyen nincs értelme. Például: Szövegszín beállításának egy grafikus kereten nincs értelme és a fenni kivételt okozza. – A Python API-nak intézett hívásokból eredő hibák változtatás nélkül adódnak tovább. Így tehát a kivétellista, melyet egy funkció visszadobhat hiányos itt és a docstring fejlécben is. A részletek, hogy egy funkció milyen hibát dobhat vissza, a funkció dokumentációjában találhatók, de mint a legtöbb Python kód esetén, a lista hiányos a meghívott funkciók miatt. OpenDocument Text Documents OpenDocument szöveg dokumentumok Copy #%1 of #%1 másolata Black Fekete Cyan Ciánkék Magenta Bíborvörös Yellow Sárga Color Wheel Színkerék Font Preview Betűkészlet előnézet My Plugin Bővítményem New From Template Új sablonból Save As Template Mentés sablonként Scripter Parancsfájl-feldolgozó Short Words Rövid szavak SVG Export SVG exportálás SVG Import SVG importálás OpenOffice.org Draw Importer OpenOffice.org Rajz importáló German (Trad.) Német (tradicionális) Scribus crashes due to the following exception : %1 A Scribus összeomlott a következő kivétel miatt: %1 Exporting PostScript File PostScript fájl exportálása Printing File Fájl nyomtatása Creating Font Cache Betűkészletek gyorstárazása New Font found, checking... Új betűkészlet, ellenőrzés... Modified Font found, checking... Módosított betűkészlet, ellenőrzés... Reading Font Cache Betűkészlet-gyorstár betöltése Writing updated Font Cache Frissített betűkészlet-gyorstár írása Searching for Fonts Betűkészletek keresése <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul> <p>Több oldalt próbált meg beimportálni, mint ahány rendelkezésre áll a dokumentumban az aktív oldaltól számítva.</p>Válasszon az alábbiak közül:<br/><ul><li>Hiányzó oldalak <b>létrehozása</b></li><li><b>Importálás</b> az utolsó oldalig </li><li><b>Mégse</b></li></ul> C&reate &Létrehozás &Import &Importálás The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue? A dokumentum változásai nem lettek elmentve és vissza akarja vonni. Folytatni szeretné? A file named '%1' already exists.<br/>Do you want to replace it with the file you are saving? '%1' fájl név már létezik. <br/>Felül akarja írni a most mentésre kerülő fájllal? firstPageOrder is bigger than allowed. python error fisrtPageOrder nagyobb a megengedettnél. Old .sla format support Régi .sla formátum támogatás Thai Thaiföldi Barcode Generator Vonalkód előállító OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*) OpenOffice.org Rajz (*.sxd *.odg);;Minden fájl (*) Word Documents Word dokumentum Palm PDB Documents PDB Importer Palm PDB dokumentumok PDB Import PDB Importer PDB importálás Could not open file %1 PDB Importer %1 fájl nem nyitható meg Luxembourgish Luxemburgi Arabic Arab Dzongkha Dzongkha Estonian Észt Japanese Japán Font %1(%2) is broken %1(%2) betűkészlet törött font %1 %1 betűkészlet size %1 %1 méret +style +stílus +color +szín +underline +aláhúzás -underline -aláhúzás +strikeout +áthúzás -strikeout -áthúzás +shadow +árnyék -shadow -árnyék +outline +körvonal -outline -körvonal -tracking -betűköz +stretch +széthúzás parent= %1 szőlő=%1 Given master page name does not match any existing. python error A megadott mesteroldal neve nem található. Font %1 is broken (no Face), discarding it %1 betűkészlet sérült (nincs betűkép), figyelmen kívül hagyva Latin Latin Icelandic Izlandi Romanian Román Quarto Foolscap Folio Letter Govt. Letter Legal Ledger Executive Post Crown Large Post Demy Medium Royal Elephant Double Demy Quad Demy STMT A B C D E %1 may be corrupted : missing resolution tags %1 sérült: hiányzik a felbontás címke Font %1 has broken glyph %2 %1 betűkészlet %2 betűkészletjele törött Transparency out of bounds, must be 0 <= transparency <= 1. python error Az átlátszóság megengedett értéken kívül van, 0 és 1 közé kell esnie. Blendmode out of bounds, must be 0 <= blendmode <= 15. python error A keverési mód megengedett értéken kívül van, 0 és 12 közé kell esnie. Scribus 1.2.x Support Scribus 1.2.x támogatás This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug if you are sure it is one. PDB Importer Ez a fájl valószínűleg nem PDB dokumentum. Kérem küldje el a hibajelentést, ha biztos, hogy ez a fájl az. Cannot get number of lines of non-text frame. python error Nem szövegkeret sorszáma nem határozható meg. You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation? A Scribus 1.3.x fejlesztői verzióját futtatja. A dokumentum, melyen dolgozik, még a Scribus 1.2.x verziójával készült. Elmentve a fájl a Scribus 1.3.x verziójával már nem lehet többé megnyitni a Scribus 1.2.x verzióval. Hogy megőrizze a lehetőséget, hogy 1.2.x alatt is tudja szerkeszteni mentse el más néven. Biztosan folytatható a műveletet? +tracking %1 +betűköz %1 +baseline %1 +alapvonal %1 Breton Breton English (American) Angol (Amerikai) %1 may be corrupted : missing or wrong resolution tags %1 sérült: hiányzik vagy rossz a felbontás címke English (Australian) Angol (Ausztrál) German (Swiss) Német (Svájci) Hebrew Héber Font %1 has broken metrics in file %2, ignoring metrics %1 betűkészlet metrikája törött ebben a fájlban: %2, metrika elvetése Chinese (Trad.) Kínai (hagyományos) Scribus 1.3.0->1.3.3.x Support Scribus 1.3.0->1.3.3.x támogatás Copy of %1 (%2) %1 másolata (%2) % % Khmer Khmer Lao Lao Vietnamese Vietnami An error occurred while initializing icc transforms Hiba történt az ICC átalakítás előkészítésekor Output profile is not supported Kimeneti profil nem támogatott WMF Import WMF importálás New Layer Új réteg Adobe Illustrator Importer Adobe Illustrator importáló Imposition Kilövés PostScript Importer PostScript importáló %1;;All Files (*) %1;;Minden fájl (*) Do you really want to overwrite the file: %1 ? Valóban felülírható a(z) %1 fájl? Encapsulated PostScript GIF JPEG Pattern Files Minták fájl PDF Document PDF dokumentum PNG Windows Meta File Scalable Vector Graphics Adobe Illustrator Calamus CVG File Calamus CVG Fájl BMP Calamus Cvg File Calamus Cvg Fájl Macintosh Pict File Macintosh Pict Fájl PostScript Adobe Photoshop TIFF XPM Valid metrics were found for font %1, using metrics in file %2 %1 betűkészlethez érvényes metrika alkalmazása ebből a fájlból: %2 No metrics found for font %1, ignoring font %1 betűkészlethez nem található érvényes metrika, betűkészlet kihagyása Highlighter error: Invalid index returned by QT's QString.indexOf(). This is a incompatibility between different QT versions and it can only be fixed by recompiling Scribus with the same QT version that is running on this system. Syntax highlighting is disabled now, but render frames should continue to work without problems. Kiemelés hiba: A Qt Qstring.indexOf() érvénytelen indexet adott vissza. Ezt a különböző Qt-k közötti inkompatibilitás okozza, mely csak a Scribus azon Qt verzión való újrafordításával küszöbölhető ki, amely ezen a rendszeren fut. A forráskód kiemelés le van tiltva mostantól, de a leképező kereteken végzett munka tovább folytatható. Error Hiba Configfile %1 not found or the file is not readable %1 beállítófájl nem található, vagy nem tölthető be second argument is not tuple: must be tuple of int values. python error a második argumentum nem szekvencia: szekvencia érték kell legyen. second argument contains non-numeric values: must be list of int values. python error a második argumentum nem numerikus értékeket tartalmaz: egészek listája kell legyen. Cannot have an empty paragraph style name. python error Üres bekezdésstílus-név nem lehetséges. hasdropcap has to be 0 or 1. python error Iniciálé értéke 0 vagy 1 kell legyen. Cannot have an empty char style name. python error Üres karakterstílus-név nem lehetséges. Can only hyphenate text frame python error Elválasztás csak szövegkeretben lehetséges Can only dehyphenate text frame python error Elválasztás törlése csak szövegkeretben lehetséges Lens Effects Nagyító PathCutter Útvonalvágó PathFinder Útvonalkereső PathStroker Útvonalkörvonalazó Spell check (aspell) Helyesírás-ellenőrzés (aspell) Subdivide Útvonalfelező Xfig Importer Xfig Importáló Xfig File Xfig fájl Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly! %2 %1 beállítófájl feldolgozása sikertelen. A hiba típusától függően lehet, hogy a leképező keret nem jelenik meg helyesen! %2 MeshDistortion Hálós torzítás PathAlongPath Útvonal útvonal mentén Transform Effect Átalakítás effektus ° degrees, unicode 0xB0 Cannot get text distances of non-text frame. python error Nem szövegkeret szövegtávolsága nem határozható meg. Text distances out of bounds, must be positive. python error Szövegtávolság megengedett értéken kívül van, pozitív kell legyen. Cannot set text distances on a non-text frame. python error Nem szövegkeret szövegtávolsága nem állítható be. Bengali Bengáli Sanskrit Szanszkrit Scribus 1.3.4+ Support Scribus 1.3.4+ támogatás PathConnect Útvonalösszekötő The Font(s): %1 are not embedded or available for Scribus. They might be replaced by "Courier", depending how your Ghostscript is configured. Therefore the image may be not correct Betűkészletek: %1 nincs belefoglalva vagy nem érhető el a Scribus számára. A Ghostscript beállításaitól függően valószínűleg Courier betűkészlettel lett helyettesítve. A kép valószínű nem lesz így helyes Save As Mentés másként Printing... Nyomtatás... Color name cannot be an empty string. python error Szín neve nem lehet üres karaktersorozat. Stop shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Az árnyék megengedett értéken kívül van, 0 és 100 között kell lennie. Ramp point out of bounds, must be 0 <= rampPoint <= 1. python error Határpont megengedett értéken kívül van, 0 és 1 között kell lennie. Opacity out of bounds, must be 0 <= transparency <= 1. python error Átlátszatlanság megengedett értéken kívül van, 0 és 1 között kell lennie. Character scaling out of bounds, must be >= 10 python error Karakternagyítás megengedett értéken kívül van, 9-nél nagyobbnak kell lennie Cannot set character scaling on a non-text frame. python error Karakternagyítást nem lehet beállítani egy nem szövegkeretben. Opening the configfile %1 failed! %2 %1 beállítófájl megnyitása sikertelen. %2 QTextEdit Clear Törlés Select All Minden kijelölése &Undo &Visszavonás &Redo &Ismétlés Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés QTitleBar System Menu Rendszermenü Shade Árnyalat Unshade Árnyékolatlan Normalize Normalizálás Minimize Minimalizálás Maximize Maximalizálás Close Bezárás QWorkspace &Restore Hely&reállítás &Move &Mozgatás &Size &Méret Mi&nimize Mi&nimalizálás Ma&ximize Ma&ximalizálás &Close Be&zárás Stay on &Top &Mindig felül Minimize Minimalizálás Restore Down Legörgetés Close Bezárás Sh&ade &Árnyalat %1 - [%2] %1 - [%2] &Unshade &Árnyékolatlan ReformDoc Document Setup Dokumentumbeállítások Document Dokumentum Guides Segédvonalak Display Kijelző Typography Tipográfia Tools Eszközök Hyphenator Elválasztó Fonts Betűkészletek PDF Export PDF exportálás Color Management Színkezelés Document Information Dokumentum információ Preflight Verifier Elővizsgáló Document Item Attributes Dokumentum elem jellemzők Table of Contents and Indexes Tartalomjegyzék és jegyzékek Adjusting Colors A színek módosítása Sections Szakaszok RulerMover Reset Rulers Vonalzók alapállapotba Move on current Page Mozgatás ezen az oldalon Origin at Top Left Kiindulópont balra fent Origin at Top Right Kiindulópont jobbra fent Origin at Bottom Left Kiindulópont balra lent Origin at Bottom Right Kiindulópont jobbra lent Origin at Center Kiindulópont középen RunScriptDialog Python Scripts (*.py *.PY);; All Files (*) Python parancsfájlok (*.py *.PY);; Minden fájl (*) Run as Extension Script Bővítő parancsfájl futtatása Run Script Parancsfájl futtatása SMAlignSelect P P as in Parent Sz mint a Szülőre való utalás (ez egy gombnév lesz) Sz Use parent style's alignment instead of overriding it A szülő stílusban szereplő igazítás alkalmazása a felülírás helyett SMCStyleWidget Tracking Betűköz Language Nyelv Based On: Ezen alapul: Language: Nyelv: Shade Árnyalat Basic Formatting Alapvető formázás % Advanced Formatting Haladó formázás TextLabel Colors Színek Parent Style Szülő stílus Font Family Betűcsalád Font Size Betűméret Baseline Offset Alapvonal eltolás Horizontal Scaling Vízszintes méretezés Vertical Scaling Függőleges méretezés Fill Color Kitöltőszín Fill Shade Kitöltés árnyalata Stroke Color Körvonal színe Stroke Shade Körvonal árnyalata A default style cannot be assigned a parent style Az alapértelmezett stílus nem rendelhető hozzá egy szülő stílushoz Default width for space Szóköz alapértelmezett szélessége SMCharacterStyle Properties Tulajdonságok Character Styles Karakterstílusok Character Style Karakterstílus New Style Új stílus Clone of %1 %1 klónja %1 (%2) This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2) %1 %2 Setting that style as parent would create an infinite loop. Ha az lenne szőlőnek megadva, végtelen ciklus jönne létre. SMColorCombo Use Parent Value Szülő értéke SMFontComboH Use Parent Font Szülő betűkészlete SMLineStyle Properties Tulajdonságok Line Styles Vonalstílusok Line Style Vonalstílus New Style Új stílus Clone of %1 %1 klónja %1 (%2) This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2) %1 %2 pt Solid Line Folytonos vonal Dashed Line Szaggatott vonal Dotted Line Pontozott vonal Dash Dot Line Tá-ti vonal Dash Dot Dot Line Tá-ti-ti vonal pt SMLineStyleWidget Flat Cap Tompa vonalvég Square Cap Négyzetszerű vonalvég Round Cap Lekerekített vonalvég Miter Join Hegyes sarok Bevel Join Levágott sarok Round Join Lekerekített sarok Add a new line Új vonal hozzáadása Remove a line Vonal törlése Line style Vonalstílus Line width Vonalvastagság End style Vonalvég stílusa Join style Kapcsolódás stílusa Line color Vonal színe Line shade Vonal árnyalata % % Line Width: Vonalvastagság: SMPStyleWidget Fixed Linespacing Rögzített sortávolság Automatic Linespacing Automatikus sortávolság Align to Baseline Grid Igazítás alaprácshoz Distances and Alignment Távolságok és igazítás Drop Caps Iniciálé Tabulators and Indentation Tabulátorok és behúzás Properties Tulajdonságok Character Style Karakterstílus &Lines: &Sorok: Distance from Text: Távolság a szövegtől: Alignment Igazítás Parent Style Szülő stílus Line Spacing Mode Sortávolság mód Line Spacing Sortávolság Space Above Távolság felül Space Below Távolság alul Drop Cap Lines Iniciálé sorai Drop Cap Offset Iniciálé eltolása First Line Indent Első sor behúzása Left Indent Bal oldali behúzás Right Indent Jobb oldali behúzás Based On: Ezen alapul: TextLabel Ch&aracter Style &Karakterstílus None Nincsenek Maximum white space compression allowed. Expressed as a percentage of the current white space value. A megengedett legnagyobb szóköz sűrítés. Az aktuális szóköz százalékában van kifejezve. Maximum compression of glyphs Betűkészletjelek maximális sűrítése Maximum extension of glyphs Betűkészletjelek maximális ritkítása Optical Margins Optikai margók A default style cannot be assigned a parent style Az alapértelmezett stílus nem rendelhető hozzá egy szülő stílushoz Min. Space Width: Min. szóköz szélesség: Use Parent Value Szülő értéke Reset to Default Alapállapot Advanced Settings Haladó beállítások Glyph Extension Betűkészletjel sűrítés és ritkítás Min: Glyph Extension Min: Max: Glyph Extension Max: Both Sides Mindkét oldalon Left Only Csak bal oldalon Right Only Csak jobb oldalon SMParagraphStyle Paragraph Styles Bekezdésstílusok Paragraph Style Bekezdésstílus New Style Új stílus Clone of %1 %1 klónja %1 (%2) This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2) %1 %2 Setting that style as parent would create an infinite loop. Ha az lenne szőlőnek megadva, végtelen ciklus jönne létre. SMReplaceDia Remove Eltávolítás Replace with Csere erre Delete Styles Stílusok törlése &OK &OK Ca&ncel &Mégse Alt+N SMRowWidget No Style Nincs stílus megadva SMScComboBox Use Parent Value Szülő értéke SMShadeButton Use Parent Value Szülő értéke SMStyleImport Character Styles Karakterstílusok Paragraph Styles Bekezdésstílusok Line Styles Vonalstílusok Choose Styles Stílus kiválasztása Available Styles Elérhető stílusok &Rename Imported Style Importált stílus &átnevezése R&eplace Existing Style Meglévő stílus &felülírása Select or Unselect All Kijelölés megfordítása In case of a name clash Névütközés esetén SMStyleSelect P P as in Parent Sz Use parent style's effects instead of overriding them A szülő stílusban szereplő effektusok alkalmazása a felülírás helyett SMTabruler Parent Tabs Szülő tabulátorai SToolBAlign Style Settings Stílus beállítások Style of current paragraph Jelenlegi bekezdés stílusa SToolBColorF Fill Color Settings Kitöltőszín beállítások Color of text fill Szöveg kitöltő színe Saturation of color of text fill Szöveg kitöltő szín telítettsége SToolBColorS Stroke Color Settings Körvonal-szín beállítások Color of text stroke Szövegkorvonal színe Saturation of color of text stroke Szövegkorvonal színének telítettsége SToolBFont Font Settings Betűkészlet beállítások Font of selected text A kijelölt szöveg betűkészlete Font Size Betűméret Scaling width of characters Karakter szélességének méretezése Scaling height of characters Karakter magasságának méretezése SToolBStyle Character Settings Karakter beállítások Manual Tracking Kézi követés SVGExportPlugin Exports SVG Files SVG fájlok exportálása Exports the current page into an SVG file. A jelenlegi oldal exportálása SVG fájlba. Save as &SVG... Mentés &SVG-ként... Compress File Fájl tömörítése Save Images inline Beágyazott képek mentése Adds all Images on the Page inline to the SVG. Caution: this will increase the file size! Az oldalon található összes kép hozzáadása az SVG-hez beágyazott képként. Figyelem: ez megnöveli a fájl méretét! Export Page background Oldalháttér exportálása Adds the Page itself as background to the SVG. Magának az oldalnak hozzáadása az SVG-hez háttérként. SVGImportPlugin Import &SVG... &SVG importálása... Imports SVG Files SVG fájl importálása Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. A legtöbb SVG fájlt képes az aktuális dokumentumba importálni, a vektoros adataikat Scribus objektumokká konvertálva. SVG file contains some unsupported features Az SVG fájl néhány nem támogatott szolgáltatást tartalmaz The file could not be imported A fájl nem importálható SVGPlug Group%1 Csoport%1 SWDialog Apply unbreakable space on: short words plugin Nem törhető szóközök beszúrása: Short Words short words plugin Rövid szavak &Selected frames short words plugin &Kiválasztott keretek Active &page short words plugin Aktív &oldal &All items short words plugin &Minden elem Only selected frames processed. short words plugin Csak a kijelölt kereteket dolgozta fel. Only actual page processed. short words plugin Csak az aktuális oldalt dolgozta fel. All items in document processed. short words plugin A dokumentum minden eleme feldolgozva. Short Words Rövid szavak &Languages: &Nyelv: Apply Unbreakable Space On: Nem törhető szóközök alkalmazása: &Selected Frames &Kiválasztott keretek Active &Page Aktív &oldal &All Items &Minden elem Language Settings Nyelvi beállítások &Use Language from Style Definition Nyelv a &stílus definícióból SWPrefsGui User settings Felhasználói beállítások System wide configuration Rendszerszintű konfiguráció &Save &Mentés &Reset &Alapállapot Save user configuration Felhasználói konfiguráció mentése Reload system wide configuration and remove user defined one Rendszer szintű konfiguráció újratöltése és a felhasználói beállítások eltávolítása Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration Saját beállítások szerkesztése. Mentés esetén a rendszer szintű konfiguráció felett kerül használatra Short Words Rövid szavak Cannot write file %1. Fájl nem írható: %1. User settings saved Felhasználói beállítások mentésre kerültek System wide configuration reloaded Rendszer szintű konfiguráció újratöltve Cannot open file %1 Fájl nem nyitható meg: %1 User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Már vannak felhasználói beállítások. Valóban felülírhatók? SaveAsTemplatePlugin Save as &Template... Mentés &sablonként... Save a document as a template Dokumentum mentése sablonként Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look Dokumentum mentése sablonként. Ez egy jó módszer az állandó kinézetű dokumentumok kezdeti beállításainak megkönnyítésére ScGTFileDialog Select a file to import Válasszon ki egy fájlt az importáláshoz Append Hozzáfűzés Show options Beállítások megjelenítése ScInputDialog Input Dialog Beviteli párbeszédablak InputDialog Beviteli párbeszédablak &OK &OK &Cancel &Mégse ScPlugin Persistent plugin manager plugin type Állandó Action plugin manager plugin type Művelet Load/Save/Import/Export Betöltés/Mentés/Importálás/Exportálás Unknown Ismeretlen ScProgressBar %1 of %2 %1 / %2 Scribus12Format Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x dokumentum Copy #%1 of #%1 másolata Scribus 1.2.x File Format Support Scribus 1.2.x fájlformátum támogatás Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files. Lehetővé teszi a Scribus számára 1.2.x formátumú fájlok betöltését. You have opened a file produced by Scribus 1.2.x. If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions. Egy olyan fájlt nyitott meg, amelyet a Scribus 1.2.x hozott létre. Ha elmenti ebben a verzióban, a régebbi Scribus verziók már nem fogják többé tudni megnyitni. Scribus134Format Copy #%1 of #%1 másolata Scribus 1.3.4+ File Format Support Scribus 1.3.4+ fájlformátum támogatás Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files. Lehetővé teszi a Scribus számára 1.3.4 vagy magasabb formátumú fájlok betöltését. Scribus 1.3.4+ Document Scribus 1.3.4 dokumentum Scribus13Format Copy #%1 of #%1 másolata Scribus 1.3.0->1.3.3.7 Document Scribus 1.3.0->1.3.3.7 Dokumentum Scribus 1.3.x File Format Support Scribus 1.3.x fájlformátum támogatás Allows Scribus to read Scribus 1.3.0->1.3.3.x formatted files. Lehetővé teszi a Scribus számára 1.3.0–1.3.3.x formátumú fájlok betöltését. You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x. If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions. Egy olyan fájlt nyitott meg, amelyet a Scribus 1.3.3.x hozott létre. Ha elmenti ebben a verzióban, a régebbi Scribus verziók már nem fogják többé tudni megnyitni. ScribusCore Initializing Plugins Bővítmények előkészítése Initializing Keyboard Shortcuts Gyorsbillentyűk előkészítése Reading Preferences Alapbeállítások betöltése Searching for Fonts Betűkészletek keresése There are no fonts found on your system. A rendszerében nem található semmilyen betűkészlet. Exiting now. Kilépés most. Fatal Error Végzetes hiba Font System Initialized Betű rendszer előkészítve Reading Color Profiles Színprofilok betöltése ScribusDoc Document Dokumentum Background Háttér Copy_of_ Másolat_ Do you really want to clear all your text? Valóban törölhető a teljes szöveg? Cannot Delete In-Use Item Használatban lévő elem nem törölhető The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled %1 elem jelenleg a szövegszerkesztőben szerkesztés alatt áll. Törlés megszakítva Some objects are locked. Néhány objektum zárolt. &Unlock All &Minden zárolás feloldása &Skip locked objects Zárolt objektumok &kihagyása An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled. Hiba történt az ICC profil megnyitásakor, színkezelés nem lesz aktiválva. Number of copies: %1 Horizontal gap: %2 Vertical gap: %3 Másolatok száma: %1 Vízszintes térköz: %2 Függőleges térköz: %3 Adjusting Colors Színek módosítása remove direct paragraph formatting Közvetlen bekezdésformázás eltávolítása remove direct char formatting Közvetlen karakterformázás eltávolítása Number of copies: %1 Horizontal shift: %2 Vertical shift: %3 Rotation: %4 Másolatok száma: %1 Vízszinten eltolás: %2 Függőleges eltolás: %3 Forgatás: %4 Group%1 Csoport%1 Imported Prefix of imported default style Importált ScribusMainWindow Initializing Story Editor Szövegszerkesztő előkészítése Initializing Hyphenator Elválasztó előkészítése Reading Scrapbook Vágólap betöltése Fatal Error Végzetes hiba Open &Recent Leg&utóbbi megnyitása &Import &Importálás &Export E&xportálás Preview Settings Előnézet beállítások Level Szint Send to La&yer Küldés rét&egre Send to Scrapbook Küldés gyűjtőalbumba &PDF Options &PDF beállítások C&onvert To &Átalakítás Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software. A Ghostscript nem található a rendszeren, vagy a Scribusban nincs beállítva a helyes útvonal. Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. Amíg ez nem kerül javításra, nem lehetséges EPS képeket importálni vagy a nyomtatási képet használni. Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. Amíg ez nem kerül javításra, nem lehetséges EPS képeket importálni vagy a PostScript nyomtatási képet használni. Please read our <a href="http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript">help and installation instructions</a>. További információkért látogassa meg a <a href="http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript">online súgót és a telepítési útmutatót</a>. Ghostscript is missing Hiányzik a Ghostscript Character Karakter Quote Idézőjel Space Távolság &Alignment &Igazítás Ready Kész Open Megnyitás Importing Pages... Oldalak importálása... Import Page(s) Oldal(ak) importálása Import done Importálás megtörtént Found nothing to import Nincs mit importálni File does not exist on the specified path : %1 Ez a fájl nem létezik: %1 File %1 is not in an acceptable format %1 fájl nem elfogadható formátumú Loading... Betöltés... was replaced by: cserélve: (converted) (konvertált) All Supported Formats Minden támogatott formátum Cannot write the file: %1 A fájl nem írható: %1 Save As Mentés másként Saving... Mentés... Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Hibák kerültek elő. Tekintse meg őket az Elővizsgálóval, hogy javítani tudja Printing... Nyomtatás... Document Dokumentum Printing failed! Sikertelen nyomtatás! Cannot Cut In-Use Item A használatban lévő elem nem vágható ki The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled %1 elem jelenleg a szövegszerkesztőben változtatható. A kivágás megszakítva About Qt A Qt névjegye Scribus Manual Scribus kézikönyv Text Files (*.txt);;All Files(*) Szöveg fájlok (*.txt);;Minden fájl (*) &Size: &Méret: Size Méret &Shade: &Árnyalat: Shade Árnyalat No Style Nincs stílus megadva The following programs are missing: A következő programok hiányoznak: Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview Ghostscript: EPS képek, illetve nyomtatási előnézet nem használható All Minden Scribus detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them. A Scribus hibákat talált. Tekintse meg őket az Elővizsgálóval, hogy javítani tudja. Detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Hibák kerültek elő. Tekintse meg őket az Elővizsgálóval, hogy javítani tudja -Page%1 -oldal %1 Some objects are locked. Néhány objektum zárolt. &Lock All &Minden zárolása &Unlock All &Minden zárolás feloldása Information Információ The program %1 is already running! %1 program már fut! The program %1 is missing! %1 program hiányzik! &Level &Szint Send to Layer Küldés rétegre Previe&w Settings &Előnézet beállítások X-Pos: X pozíció: Y-Pos: Y pozíció: Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview Ghostscript : Nem használhat EPS képeket vagy PostScript nyomtatás előnézet Do you really want to replace your existing image? Valóban lecserélhető a létező kép? Contents Tartalom &Character &Karakter &Quote &Idézőjel S&paces && Breaks S&zóközök és törések Liga&ture &Ligatúra Paste Recent Előző beillesztése Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*) Dokumentumok (*.sla *.sla.gz);;Minden fájl (*) Do you really want to clear all your text? Valóban törölhető a teljes szöveg? Scribus Scribus Online &Tutorials Online &ismertetők Some color profiles used by this document are not installed: A dokumentumban használt néhány színprofil nincs telepítve: %1;;All Files (*) %1;;Minden fájl (*) Applying User Shortcuts Felhasználói gyorsbillentyűk alkalmazása Updating Images Képek frissítése Your document was saved to a temporary file and could not be moved: %1 A dokumentum egy ideiglenes fájlba lett mentve, ezért nem helyezhető át: %1 Print engine initialization failed A nyomtató motor előkészítése sikertelen &Name: &Név: New Entry Új bejegyzés Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available A Ghostscript hiányzik: A PostScript nyomtatási kép nem érhető el Document is already opened A dokumentum már meg van nyitva This document is already in use.You'll be switched into its window now. Ez a dokumentum szerkesztés alatt áll. Az ablaka fog megnyílni. ScribusQApp Invalid argument: Érvénytelen argumentum: File %1 does not exist, aborting. %1 fájl nem létezik, megszakítás. Usage: scribus [option ... ] [file] Alkalmazás: scribus [beállítások ... ] [fájl] Options: Beállítások: Print help (this message) and exit Segédlet (ezen üzenet) kiírása és kilépés Uses xx as shortcut for a language, eg `en' or `de' Nyelvek gyors elérése kétbetűs nyelvi kódokkal, pl. 'en' vagy 'de' List the currently installed interface languages Jelenleg telepített nyelvek listázása Show information on the console when fonts are being loaded Információk megjelenítése a terminálon a betűkészletek betöltése alatt Do not show the splashscreen on startup Indítóképernyő elrejtése induláskor Output version information and exit Verziószám kiírása és kilépés Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel) Jobbról balra következő dialógusgomb sorrend alkalmazása (pl. Mégse/Nem/Igen az Igen/Nem/Mégse helyett) filename Use filename as path for user given preferences Fájlnév alkalmazása útvonalként a felhasználói beállításokhoz Installed interface languages for Scribus are as follows: A Scribus telepített nyelvei a következők: To override the default language choice: Az alapértelmezett nyelv felülírásához válassza: scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice. scribus -l xx vagy scribus --lang xx, ahol az xx a választott nyelv. Scribus Version Scribus verzió Scribus, Open Source Desktop Publishing Scribus, nyílt forráskódú kiadványszerkesztő Homepage Honlap Documentation Dokumentáció Wiki Wiki Issues Hibák Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus. Indítóképernyő megjelenítésének leállítása. Egy üres fájlt hoz létre .neversplash néven a ~/.scribus könyvtárban. Download a file from the Scribus website and show the latest available version. Egy fájl letöltése a Scribus weboldaláról és a legfrissebb verzió megjelenítése. Display a console window Terminálalak megjelenítése Show location ICC profile information on console while starting ICC profilok helyének megjelenítése a terminálablakban indításkor Invalid argument: %1 Érvénytelen argumentum: %1 ScribusView % Copy Here Másolás ide Move Here Mozgatás ide Cancel Mégse &Paste &Beillesztés Print: Nyomtatás: Enabled Engedélyezve Disabled Letiltva In&fo &Információ &PDF Options &PDF beállítások Send to Scrapbook Küldés gyűjtőalbumba Send to La&yer Küldés rét&egre Le&vel &Szint Conve&rt to &Átalakítás Linking Text Frames Kapcsolt szövegkeretek Cannot Convert In-Use Item Nem alakítható át a használatban lévő elem The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped %1 elem jelenleg a szövegszerkesztőben változtatható. A konvertálás megszakítva Page %1 to %2 %1 -től %2 -ig oldal Contents Tartalom Paste Recent Előző beillesztése Group%1 Csoport%1 Preview Mode Előnézet mód CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired A CMS aktív. A színek megjelenítése ezért nem biztos hogy azonos a látássérültek érzékelésével Enter Object Size Objektum méretének megadása You are trying to link a frame to itself. A keretet önmagához kísérelte meg kapcsolni. You are trying to link a frame which is already linked. Olyan kerethez kísérelt meg kapcsolatot létrehozni, amely már kapcsolva van. Enable/disable Color Management Színkezelés engedélyezése/tiltása Enable/disable the Preview Mode Előnézet mód engedélyezése/tiltása Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms A látható megjelenés kiválasztása: normál és néhány színvak beállítás választható Configure CMS... CMS beállítása... Zoom to 100% Nagyítás 100%-ra Zoom out by the stepping value in Tools preferences Kicsinyítés az Eszközök beállításban megadott lépésközzel Zoom in by the stepping value in Tools preferences Nagyítás az Eszközök beállításban megadott lépésközzel Current zoom level Aktuális nagyítás Select the current layer Aktuális réteg kiválasztása Select the current unit Aktuális mértékegység kiválasztása High Magas Normal Normál Low Alacsony Select the image preview quality Képek előnézeti minőségének kiválasztása ScribusWin Document: Dokumentum: has been changed since the last save. megváltozott a legutóbbi mentés óta. ScriptPlugin Embedded Python scripting support. Beépített Python parancsfájl támogatás. Scripter Parancsfájl-feldolgozó ScripterCore Script error Parancsfájl hiba If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Ha hivatalos parancsfájlt futtatott, kérjük jelentse: <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Ez az üzenet a vágólapra is kikerült. Használja a Ctrl+V billentyűzet parancsot a hiba nyomkövetőbe való beillesztésre. There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. A megadott parancs végrehajtásakor belső hiba lépett fel. A részletek a stderr-re kerültek. Examine Script Parancsfájl vizsgálata Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. Python bővítmény beállítás sikertelen. Hiba részletei a stderr-re nyomtatva. Documentation for: Dokumentáció ehhez: Script Parancsfájl doesn't contain any docstring! nem tartalmaz dokumentációs karakterláncokat! Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*) Python parancsfájlok (*.py *.PY);; Minden fájl (*) ScripterPrefsGui Scripter Preferences Parancsfájl-feldolgozó beállítások Enable Extension Scripts Kiegészítő parancsfájlok engedélyezése Extensions Kiegészítők Console Konzol Startup Script: Indítási parancsfájl: Change... Módosítás... Locate Startup Script Indítási parancsfájl helyének meghatározása Form Űrlap Comments: Megjegyzések: Keywords: Kulcsszavak: Signs: Jelek: Strings: Karakterláncok: Numbers: Számok: Errors: Hibák: Base Texts: Alapszöveg: SeList Show Page Previews Oldal előnézetek megjelenítése Delete Master Page? Mesteroldal törlése? Are you sure you want to delete this master page? Biztosan törölhető ez a mesteroldal? SeView Delete Page? Oldal törlése? Are you sure you want to delete this page? Biztosan törölhető ez az oldal? SearchReplace Search/Replace Keresés és csere Search for: Keresés: Text Szöveg Font Betűkészlet Font Size Betűméret Font Effects Betűhatások Fill Color Kitöltőszín Fill Shade Kitöltés árnyalata Stroke Color Körvonal színe Stroke Shade Körvonal árnyalata Left Balra Center Középre Right Jobbra Block Sorkizárt Forced Kényszerített Replace with: Csere erre: &Whole Word &Csak teljes szavak &Ignore Case &Kis- és nagybetűk figyelmen kívül hagyása &Search &Keresés &Replace &Csere Replace &All &Minden cseréje &Close Be&zárás Search finished Keresés befejeződött C&lear &Törlés Search finished, found %1 matches Keresés befejeződött, %1 találat van Alignment Igazítás Search for text or formatting in the current text Szöveg vagy formázás keresése az aktuális szövegben Replace the searched for formatting with the replacement values A keresett szöveg és formázás cseréje a megadott értékek szerint Replace all found instances Minden megtalált példány cseréje Clear all search and replace options Minden keresés és csere beállítás törlése Close search and replace Keresés és csere bezárása SelectFields Select Fields Mezők kiválasztása Available Fields Meglévő mezők &>> &>> &<< &<< Selected Fields Kijelölt mezők ShadeButton Other... Egyéb... &Shade: &Árnyalat: Shade Árnyalat ShadowValues % X-Offset X eltolás Y-Offset Y eltolás ShortWordsPlugin Short &Words... short words plugin &Rövid szavak... Short Words Rövid szavak Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: Speciális bővítmény, mely az ún. Rövid szavak elé vagy mögé nem törhető szóközt ad hozzá. Az alábbi nyelveken érhető el: ShortcutWidget &No Key &Nincs billentyű &User Defined Key &Felhasználó által definiált billentyű Set &Key &Billentyű beállítása Alt Ctrl Shift Meta Meta+ Shift+ Alt+ Ctrl+ No shortcut for the style Nincs gyorsbillentyű rendelve ehhez a stílushoz Style has user defined shortcut A stílushoz felhasználói gyorsbillentyű van rendelve Assign a shortcut for the style Gyorsbillentyű hozzárendelése a stílushoz SideBar No Style Nincs stílus megadva Edit Styles... Stílusok szerkesztése... StoryEditor Story Editor Szövegszerkesztő &Reload Text from Frame Szöveg &újratöltése a keretből &Save to File... &Mentés fájlba... &Load from File... &Betöltés fájlból... Save &Document &Dokumentum mentése &Update Text Frame and Exit &Szövegkeret frissítése és kilépés &Exit Without Updating Text Frame &Kilépés a szövegkeret frissítése nélkül Select &All Mi&nden kijelölése Cu&t &Kivágás &Copy &Másolás &Paste &Beillesztés C&lear &Törlés &Search/Replace... Ke&resés és csere... &Edit Styles... &Stílusok szerkesztése... &Fonts Preview... &Betűkészlet előnézet... &Update Text Frame &Szövegkeret frissítése &Background... &Háttér... &Display Font... &Megjelenítés betűkészlete... &File &Fájl &Edit S&zerkesztés &Settings &Beállítások File Fájl Current Paragraph: Jelenlegi bekezdés: Words: Szavak: Chars: Karakterek: Totals: Összes: Paragraphs: Bekezdések: Do you want to save your changes? Menthetők a módosítások? Open Megnyitás Text Files (*.txt);;All Files(*) Szöveg fájlok (*.txt);;Minden fájl (*) Save as Mentés másként &Smart text selection &Okos szövegkijelölés &Insert Glyph... &Betűkészletjel beszúrása... Clear All Text Teljes szöveg törlése Story Editor - %1 Szövegszerkesztő - %1 Do you really want to lose all your changes? Valóban eldobható az összes módosítás? Do you really want to clear all your text? Valóban törölhető a teljes szöveg? &Insert &Beszúrás Character Karakter Quote Idézőjel Spaces && Breaks Szóközök és törések Ligature Ligatúra Space Távolság StrikeValues Auto Automatikus % Displacement Eltolás Linewidth Vonalvastagság StyleManager Name: Név: &Reset &Alapállapot &Apply &Alkalmaz &New &Új &Import &Importálás &Clone &Klónozás &Delete &Törlés Reset all changes Minden módosítás elvetése Apply all changes Minden módosítás alkalmazása Apply all changes and exit edit mode Minden módosítás alkalmazása és kilépés a szerkesztői módból Create a new style Új stílus létrehozása Import styles from another document Stílusok importálása egy másik dokumentumból Clone selected style Kijelölt stílus klónozása Delete selected styles Kijelölt stílus törlése New Új Import Importálás Clone Klónozás Delete Törlés &Edit S&zerkesztés &Done &Kész Shortcut Gyorsbillentyű Name Név Edit styles Stílusok szerkesztése Name of the selected style Kijelölt stílus neve Edit Szerkesztés New %1 Új %1 This key sequence is already in use Ez a billentyűzet kombináció már foglalt More than one style selected Egynél több stílus van kijelölve Open Megnyitás documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) dokumentumok (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Minden fájl (*) Alt+N Clone copies the style to make similar styles easily. A klónozás lemásolja a stílust a hasonló stílusok gyorsabb kialakításáért. Alt+C Alt+I Alt+D Please select a unique name for the style Válasszon egyedi nevet a stílus számára << &Done << &Kész Alt+A Alt+R Style Manager Stílus kezelő StyleSelect Small Caps Kiskapitális Subscript Alsó index Superscript Felső index All Caps Csupa nagybetűs Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Aláhúzott szöveg. A gomb egy pillanatnyi lenyomásával elérhető az eltolás és a vonalvastagság beállítása. Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Aláhúzott szavak. A gomb egy pillanatnyi lenyomásával elérhető az eltolás és a vonalvastagság beállítása. Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options. Áthúzott. A gomb egy pillanatnyi lenyomásával elérhető az eltolás és a vonalvastagság beállítása. Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width. Text Style Selector Körvonalas. A gomb egy pillanatnyi lenyomásával elérhető a körvonal vastagságának beállítása. Shadowed Text. Hold down the button momentarily to enable the offset spacing. Árnyékolt. A gomb egy pillanatnyi lenyomásával elérhető az eltolás beállítása. SubdividePlugin Subdivide Path Útvonal felezése Path Tools Útvonal eszközök Subdivide Útvonalfelező Subdivide selected Path Kijelölt útvonal felezése SxwDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Használja a dokumentum nevét a bekezdésstílus előtagjaként Do not ask again Ne kérdezd ismét OK OK OpenOffice.org Writer Importer Options OpenOffice.org Szöveg importáló beállítások Overwrite Paragraph Styles Bekezdésstílusok felülírása Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Engedélyezve felülírja a jelenlegi Scribus dokumentumban lévő stílusokat Merge Paragraph Styles Bekezdésstílusok összefésülése Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Bekezdésstílusok összefűzése jellemzők szerint. Ez kevesebb hasonló bekezdésstílust eredményez, de megtartja a stílus jellemzőket, még akkor is, ha az eredeti dokumentum stílusai különböző nevűek. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. A dokumentum nevének beszúrása a bekezdés stílusának nevébe a Scribusban. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document. A beállítások legyenek alapértelmezettek, többé ne kérdezzen, mikor OpenOffice.org 1.x dokumentumot importálok. Cancel Mégse TOCIndexPrefs None Nincs Not Shown Nincs megjelenítve Table of Contents and Indexes Tartalomjegyzék és jegyzékek Table Of Contents Tartalomjegyzék &Add &Hozzáadás Alt+A &Delete &Törlés Alt+D The frame the table of contents will be placed into A tartalomjegyzék elhelyezésére szolgáló keret Item Attribute Name: Elem jellemző neve: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Elem jellemző, mely be lesz állítva egy kereten és alapjául szolgál a bejegyzések létrehozásához Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all A bejegyzések oldalszámainak elhelyezése a sor elejére, végére, vagy elrejtése List Non-Printing Entries Nem nyomtatandó bejegyzések listázása Include frames that are set to not print as well Nem nyomtatandónak beállított keretek belefoglalása The paragraph style used for the entry lines Bekezdésstílus a bejegyzés sorok számára Paragraph Style: Bekezdésstílus: Destination Frame: Cél keret: Table of Contents %1 %1 Tartalomjegyzék Page Number Placement: Oldalszám elhelyezés: Beginning Elejére End Végére TabCheckDoc Ignore all errors Minden hiba mellőzése Automatic check before printing or exporting Automatikus ellenőrzés nyomtatás vagy exportálás előtt Check for missing glyphs Hiányzó betűkészletjelek ellenőrzése Check for overflow in text frames Túlcsordulás ellenőrzése a szövegkeretekben Check for missing images Hiányzó képek ellenőrzése Check image resolution Képfelbontás ellenőrzése Lowest allowed resolution Legalacsonyabb megengedett felbontás dpi dpi Check for PDF Annotations and Fields PDF megjegyzések és mezők ellenőrzése Check for Visible/Printable Mismatch in Layers Nyomtatás/láthatóság ellentmondás ellenőrzése a rétegeken Add Profile Profil hozzáadása Remove Profile Profil eltávolítása Check for placed PDF Files Behelyezett PDF fájlok ellenőrzése Highest allowed resolution Legmagasabb megengedett felbontás Check for GIF images GIF képek ellenőrzése Ignore non-printable Layers Nem nyomtatható rétegek mellőzése Check for items not on a page Oldalon kívül eső elemek ellenőrzése Check for used transparencies Átlátszóság alkalmazásának ellenőrzése TabDisplay Color for paper Lap színe Mask the area outside the margins in the margin color A margón kívüli terület kitöltése a margó színével Enable or disable the display of linked frames. Kapcsolt keretek megjelenítésének engedélyezése vagy tiltása. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Nem nyomtatandó karakterek, mint a bekezdés jelölés megjelenítése a szövegkeretekben Turns the display of frames on or off Keretek megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Turns the display of layer indicators on or off Rétegjelzők megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon bal oldalán lévő terület szélességét, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon jobb oldalán lévő terület szélességét, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon tetején lévő terület magasságát, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Meghatározza a rajzvászon alján lévő terület magasságát, mely másolótáblakét szolgál az elemek beillesztésére és módosítására, hogy onnan később az aktív oldalra lehessen húzni őket Set the default zoom level Alapértelmezett nagyítási szint beállítása Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Helyezzen egy vonalzót a képernyőre, majd húzza a csúszkát úgy, hogy a megadott nagyítási szint alapján a Scribus az oldalakat és a rajta lévő objektumokat helyes méretben jelenítse meg TabDisplayBase General Általános Adjust Display Size Megjelenítés méretének módosítása Scale% Méretezés% To adjust the display drag the ruler below with the slider. A vonalzó méretének módosításához húzza az alábbi csúszkát. Gaps Between Pages Oldalak közötti hézag Vertical: Függőleges: Horizontal: Vízszintes: Scratch Space Firkahely &Bottom: &Alsó: &Top: &Felső: &Right: &Jobb: &Left: &Bal: Page Display Oldal megjelenítése Show Bleed Area Kifutó terület megjelenítése Display &Unprintable Area in Margin Color Nem nyomtatható terület megjelenítése a margó színével | Rövidítés &Nem nyomtatható terület megjelenítése Alt+U Show Layer Indicators Rétegjelzők megjelenítése Show Frames Keretek megjelenítése Show Text Chains Láncolt szövegek megjelenítése | Értelem szerint fordítva: szöveglánc alapján egészen másra gondolnánk, ezek a kapcsolt keretek közötti (nem nyotatható) nyilacskák Kapcsolt keret-jelzők megjelenítése Rulers Relative to Page Vonalzók relatívak az oldalhoz Show Text Control Characters Szöveg vezérlő karakterek megjelenítése Colors Színek Pages: Oldalak: Selected Page Border: Kijelölt oldal szegélye: Fill Color: Kitöltőszín: Frames Keretek Grouped: Csoportosított: Annotation: Megjegyzés: Selected: Kijelölt: Linked: Kapcsolt: Locked: Zárolt: Normal: Normál: Text: Szöveg: Control Characters: Vezérlő karakterek: Turns the display of images on or off Képek megjelenítésének be- vagy kikapcsolása Show Images Képek megjelenítése dpi dpi Resets the scale to the default dpi of your display Méretezés alapállapotba hozása a képernyő alapértelmezett DPI-hez Turns the page shadow on or off Oldalárnyék be- vagy kikapcsolása Show Page Shadow Oldalárnyék megjelenítése TabDocument Page Size Oldalméret &Size: &Méret: Portrait Álló Landscape Fekvő Orie&ntation: &Tájolás: Units: Mértékegység: &Width: &Szélesség: &Height: &Magasság: Margin Guides Margók Autosave Automatikus mentés min perc &Interval: &Időköz: Undo/Redo Visszavonás/Ismétlés Action history length Műveletelőzmény hossza Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentum oldalainak szélessége, ha egyedi oldalméretet választ, szerkeszthető Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Dokumentum oldalainak magassága, ha egyedi oldalméretet választ, szerkeszthető Default page size, either a standard size or a custom size Alapértelmezett oldalméret, az általános és egyedi méret esetében is Default orientation of document pages A dokumentum oldalainak alapértelmezett tájolása Default unit of measurement for document editing Dokumentum szerkesztésének alapértelmezett mértékegysége When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Engedélyezés esetén, a Scribus készít egy .bak kiterjesztésű biztonsági másolatot a fájlról a beállított időközönként Time period between saving automatically Automatikus mentések közötti időtartam Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Állítsa be a változtatások megjegyzésének hosszát. Ha 0 értéket ad meg, korlátozás nélkül tárolódnak a változtatások. Apply the page size changes to all existing pages in the document Oldalméret változások alkalmazása a dokumentum összes létező oldalán Apply settings to: Beállítások alkalmazása: All Document Pages Minden oldalra All Master Pages Minden mesteroldalra Apply the page size changes to all existing master pages in the document Oldalméret változások alkalmazása a dokumentum összes létező mesteroldalán TabExternalToolsWidget Locate Ghostscript Határozza meg a Ghostscript helyét Locate your image editor Határozza meg a képszerkesztő helyét Locate your web browser Határozza meg a böngésző helyét External Tools Külső eszközök Web Browser to launch with links from the Help system Böngésző a súgó hivatkozásai számára Web Browser Böngésző &Change... &Módosítás... Alt+C <qt>File system location for your web browser. This is used for external links from the Help system.</qt> <qt>A böngésző útvonala a fájlrendszeren. A súgó hivatkozásainak megnyitására van alkalmazva.</qt> Name of &Executable: &Programfájl: Image Processing Tool Képfeldolgozó eszköz <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> <qt>A képszerkesztő alkalmazás útvonala a fájlrendszeren. A Gimp használata esetén, ha jelen van a terjesztésben, a „gimp-remote” a javasolt, mivel lehetővé teszi, hogy a Gimp már egy futó példányán történő képszerkesztést.</qt> PostScript Interpreter PostScript értelmező Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Képernyőn történő megjelenítés élsimítása EPS és PDF szövegek számára Antialias &Text Élsimított &szöveg Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Képernyőn történő megjelenítés élsimítása EPS és PDF grafikák számára Antialias &Graphics Élsimított &grafika Alt+G Resolution: Felbontás: dpi dpi &Name of Executable: Program&fájl: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>A Ghostscript értelmező útvonala a fájlrendszeren. Figyelem, Windowson a gswin32c.exe fájlt kell betallózni és NEM a gswin32.exe fájlt. Ellenkező esetben a Scribus lefagyhat induláskor.</qt> Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location A külső eszközök keresése, ha nem találhatók a megadott útvonalon &Rescan &Ajánlás Alt+R Start with empty frame Indulás üres kerettel Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Mindig a beállított DPI alkalmazása a méret számításához, akkor is ha a képfájl valami mást jelent. Force DPI DPI kényszerítése <qt>Path to the editor executable.</qt> <qt>A szerkesztő programfájl útvonala a fájlrendszeren.</qt> Locate a Configuration file Határozza meg a beállítófájl helyét Configuration files Beállítófájlok Configurations: Beállítások: Up Felfelé Down Lefelé Delete Törlés Locate your editor Határozza meg a szerkesztő helyét Render Frames Leképező keretek External Editor: Külső szerkesztő: Add... Hozzáadás... Change Command Parancs módosítása Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Adjon meg egy új parancsot: (üresen hagyva alapállapotba hozható; az argumentumokhoz idézőjelet kell használni és szóközöket) Command: Parancs: Change Command... Parancs módosítása... TabGeneral Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Scribus alapértelmezett nyelvének kiválasztása. Hagyja üresen, ha a rendszerváltozót akarja használni. Ezt felülírhatja a Scribus indításakor egy parancssori kapcsoló megadásával Number of recently edited documents to show in the File menu A fájl menüben mutatott legutóbbi dokumentumok száma Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Az egér görgő mozgatásakor a görgetett sorok száma Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Válassza ki az alapértelmezett megjelenést. A Scribus örököl minden KDE vagy Qt témát, ha a Qt úgy van beállítva, hogy keressen KDE beépülőket. Default font size for the menus and windows A menük és az ablakok alapértelmezett betűmérete Default font size for the tool windows Eszközablakok alapértelmezett betűmérete Default documents directory Alapértelmezett dokumentum könyvtár Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Alapértelmezett ICC profil könyvtár. Nem változtatható, ha egy dokumentum nyitva van. Alapértelmezetten a Scribus Mac OSX és Windows alatt a rendszerkönyvtárban keresi, Linux és Unix alatt pedig a $home/.color/icc, /usr/share/color/icc és a /usr/local/share/color/icc könyvtárakban Default Scripter scripts directory Alapértelmezett Parancsfájl-feldolgozó parancsfájlok könyvtára Additional directory for document templates További könyvtár a dokumentum sablonhoz Choose a Directory Válasszon egy könyvtárat TabGeneralBase User Interface Felhasználói felület &Recent Documents: &Legutóbbi dokumentumok: &Wheel Jump: &Görgetés: Show Splashscreen on Startup Indítóképernyő megjelenítése Show Startup Dialog Kezdő párbeszédablak megjelenítése pt &Font Size (Menus): &Betűméret (menük): Font Size (&Palettes): Betűméret (&paletták): Time before a Move or Resize starts: Mozgatás és átméretezés késleltetése: ms ms &Theme: &Téma: &Language: &Nyelv: Paths Útvonalak &Change... &Módosítás... Alt+C C&hange... &Módosítás... Alt+H &Scripts: &Parancsfájlok: Cha&nge... &Módosítás... Alt+N &ICC Profiles: &ICC profilok: &Documents: &Dokumentumok: Document &Templates: Dokumentum &sablonok: Ch&ange... &Módosítás... Alt+A Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart A paletták kis méretű felületi elemeket alkalmaznak helyspórolás miatt. Újraindítást igényel Use Small Widgets in Palettes Kis méretű felületi emelek a palettákon TabGuides Common Settings Közös beállítások Placing in Documents Elhelyezés a dokumentumban In the Background Háttérben In the Foreground Előtérben Snapping Illesztés Snap Distance: Illesztési távolság: Grab Radius: Megragadási sugár: px px Show Guides Segédvonalak megjelenítése Show Margins Margók megjelenítése Show Page Grid Oldalrács megjelenítése Major Grid Főrács Color: Szín: Spacing: Távolság: Minor Grid Alrács Show Baseline Grid Alaprács megjelenítése Baseline &Grid: &Alaprács: Baseline &Offset: &Alapvonal eltolás: Distance between the minor grid lines Alrács vonalai közötti távolság Distance between the major grid lines Főrács vonalai közötti távolság Color of the minor grid lines Alrács vonalainak színe Color of the major grid lines Főrács vonalainak színe Color of the guide lines you insert Segédvonalak színe Color for the margin lines Margó vonalainak színe Turns the basegrid on or off Alaprács be- vagy kikapcsolása Turns the gridlines on or off Rácsvonalak be- vagy kikapcsolása Turns the guides on or off Segédvonalak be- vagy kikapcsolása Turns the margins on or off Margók be- vagy kikapcsolása Baseline Settings Alapvonal beállítások Guides are not visible through objects on the page Az oldalon lévő objektumok eltakarják a segédvonalakat Guides are visible above all objects on the page A segédvonalak az oldalon lévő összes objektum felett láthatók Color for the baseline grid Alaprács színe Distance between the lines of the baseline grid Alaprács vonalai közötti távolság Distance from the top of the page for the first baseline Az első alapvonal távolsága az oldal tetejétől px px Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. A távolság, melyen belül egy objektum hozzátapad az elhelyezett segédvonalakhoz. A Scribus újraindítása után lép érvénybe. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. A sugár, melyen belül a Scribus lehetővé teszi az objektumok fogantyúinak megragadását. TabKeyboardShortcutsWidget Alt Ctrl Shift Meta Meta+ Shift+ Alt+ Ctrl+