Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15471 | Rev 16209 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
2876 fschmid 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
902 mrdocs 6
  <message>
2876 fschmid 7
    <source>getColorNames() -&gt; list
902 mrdocs 8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 13
 
14
Returnerer en liste med navn på alle definerte farger i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åpnet, så vil en liste med standard dokumentfarger bli returnert. </translation>
902 mrdocs 15
  </message>
16
  <message>
12918 cbradney 17
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
18
 
19
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
20
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
21
Returns true if a new document was created.
22
</source>
15354 cbradney 23
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
12918 cbradney 24
 
25
Viser dialogboksen &quot;New Document&quot;. Lager et nytt dokument hvis brukeren aksepterer
26
innstillingene. Lager ikke et nytt dokument hvis brukeren trykker Avbryt. Returnerer
27
true hvis et nytt dokument lages.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
30
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
31
 
32
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
33
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
34
</source>
15354 cbradney 35
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 36
 
37
Returnerer navnet på fyllfargen til objektet med navn &quot;name&quot;.
38
Hvis &quot;name&quot;.ikke er oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt.</translation>
39
  </message>
40
  <message>
41
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
42
 
43
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
44
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
45
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
47
</source>
15354 cbradney 48
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 49
 
50
Flytter objektet &quot;name&quot; en avstand dy og dx relativt til dets nåværende posisjon.
51
Enhetene som brukes er den enhet som er valgt for dokumentet. Hvis &quot;name&quot; ikke er
52
oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt. Hvis objektet &quot;name&quot; tilhører en
53
gruppe, så vil hele gruppen bli flyttet.</translation>
54
  </message>
55
</context>
56
<context>
57
  <name>@default</name>
10166 cbradney 58
  <message>
12918 cbradney 59
    <source>getColorNames() -&gt; list
10166 cbradney 60
 
12918 cbradney 61
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
62
If no document is open, returns a list of the default document colors.
10166 cbradney 63
</source>
12918 cbradney 64
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
10842 cbradney 65
 
12918 cbradney 66
Returnerer en liste med navn på alle definerte farger i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åpnet, så vil en liste med standard dokumentfarger bli returnert. </translation>
10842 cbradney 67
  </message>
68
  <message>
12918 cbradney 69
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
10842 cbradney 70
 
12918 cbradney 71
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
72
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
73
Returns true if a new document was created.
10842 cbradney 74
</source>
12918 cbradney 75
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
10842 cbradney 76
 
12918 cbradney 77
Viser dialogboksen &quot;New Document&quot;. Lager et nytt dokument hvis brukeren aksepterer
78
innstillingene. Lager ikke et nytt dokument hvis brukeren trykker Avbryt. Returnerer
79
true hvis et nytt dokument lages.</translation>
10842 cbradney 80
  </message>
81
  <message>
12918 cbradney 82
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 83
 
12918 cbradney 84
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 85
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
86
</source>
12918 cbradney 87
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
11652 cbradney 88
 
12918 cbradney 89
Returnerer navnet på fyllfargen til objektet med navn &quot;name&quot;.
90
Hvis &quot;name&quot;.ikke er oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt.</translation>
11652 cbradney 91
  </message>
92
  <message>
12918 cbradney 93
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
11652 cbradney 94
 
12918 cbradney 95
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
96
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
97
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
98
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
11652 cbradney 99
</source>
12918 cbradney 100
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
11652 cbradney 101
 
12918 cbradney 102
Flytter objektet &quot;name&quot; en avstand dy og dx relativt til dets nåværende posisjon.
103
Enhetene som brukes er den enhet som er valgt for dokumentet. Hvis &quot;name&quot; ikke er
104
oppgitt, så vil det objektet som er valgt bli brukt. Hvis objektet &quot;name&quot; tilhører en
105
gruppe, så vil hele gruppen bli flyttet.</translation>
11652 cbradney 106
  </message>
107
  <message>
12918 cbradney 108
    <source>Copy #%1 of </source>
109
    <translation type="obsolete">Kopi #%1 av </translation>
11652 cbradney 110
  </message>
2876 fschmid 111
</context>
112
<context>
10842 cbradney 113
  <name>AIPlug</name>
114
  <message>
15099 cbradney 115
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
10842 cbradney 116
    <source>Importing: %1</source>
117
    <translation type="unfinished"></translation>
118
  </message>
119
  <message>
15099 cbradney 120
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
10842 cbradney 121
    <source>Analyzing File:</source>
122
    <translation type="unfinished"></translation>
123
  </message>
124
  <message>
15099 cbradney 125
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
126
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
15892 craig 127
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
10842 cbradney 128
    <source>Group%1</source>
129
    <translation type="unfinished"></translation>
130
  </message>
131
  <message>
15892 craig 132
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
10842 cbradney 133
    <source>Generating Items</source>
134
    <translation type="unfinished"></translation>
135
  </message>
136
</context>
137
<context>
377 Franz 138
  <name>About</name>
139
  <message>
2876 fschmid 140
    <source>%1. %2 %3 </source>
141
    <translation type="obsolete">%1.%2 %3</translation>
377 Franz 142
  </message>
143
  <message>
2876 fschmid 144
    <source>Scribus Version %1
377 Franz 145
%2 %3</source>
2876 fschmid 146
    <translation type="obsolete">Scribus versjon %1
377 Franz 147
%2 %3</translation>
148
  </message>
149
  <message>
2876 fschmid 150
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 151
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
377 Franz 152
  </message>
153
  <message>
15099 cbradney 154
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
2876 fschmid 155
    <source>Contributions from:</source>
156
    <translation>Bidrag fra:</translation>
377 Franz 157
  </message>
158
  <message>
2876 fschmid 159
    <source>Windows port:</source>
160
    <translation type="obsolete">Windows versjon:</translation>
377 Franz 161
  </message>
162
  <message>
2876 fschmid 163
    <source>German:</source>
164
    <translation type="obsolete">Tysk:</translation>
377 Franz 165
  </message>
166
  <message>
2876 fschmid 167
    <source>French:</source>
168
    <translation type="obsolete">Fransk:</translation>
377 Franz 169
  </message>
170
  <message>
2876 fschmid 171
    <source>Italian:</source>
172
    <translation type="obsolete">Italiensk:</translation>
377 Franz 173
  </message>
174
  <message>
2876 fschmid 175
    <source>Hungarian:</source>
176
    <translation type="obsolete">Ungarsk:</translation>
377 Franz 177
  </message>
178
  <message>
2876 fschmid 179
    <source>Ukrainian:</source>
180
    <translation type="obsolete">Ukrainsk:</translation>
377 Franz 181
  </message>
182
  <message>
2876 fschmid 183
    <source>Bulgarian:</source>
184
    <translation type="obsolete">Bulgarsk:</translation>
377 Franz 185
  </message>
186
  <message>
2876 fschmid 187
    <source>Galician:</source>
188
    <translation type="obsolete">Galisk:</translation>
377 Franz 189
  </message>
190
  <message>
2876 fschmid 191
    <source>Turkish:</source>
192
    <translation type="obsolete">Tyrkisk:</translation>
377 Franz 193
  </message>
194
  <message>
2876 fschmid 195
    <source>Lithuanian:</source>
196
    <translation type="obsolete">Litauisk:</translation>
377 Franz 197
  </message>
198
  <message>
2876 fschmid 199
    <source>Polish:</source>
200
    <translation type="obsolete">Polsk:</translation>
377 Franz 201
  </message>
202
  <message>
2876 fschmid 203
    <source>Czech:</source>
204
    <translation type="obsolete">Tsjekkisk:</translation>
377 Franz 205
  </message>
206
  <message>
2876 fschmid 207
    <source>Slovak:</source>
208
    <translation type="obsolete">Slovakisk:</translation>
377 Franz 209
  </message>
210
  <message>
2876 fschmid 211
    <source>Danish:</source>
212
    <translation type="obsolete">Dansk:</translation>
377 Franz 213
  </message>
214
  <message>
2876 fschmid 215
    <source>Norwegian:</source>
216
    <translation type="obsolete">Norsk:</translation>
377 Franz 217
  </message>
218
  <message>
2876 fschmid 219
    <source>Welsh:</source>
220
    <translation type="obsolete">Welsk:</translation>
377 Franz 221
  </message>
222
  <message>
2876 fschmid 223
    <source>Russian:</source>
224
    <translation type="obsolete">Russisk:</translation>
377 Franz 225
  </message>
226
  <message>
2876 fschmid 227
    <source>Brazilian:</source>
228
    <translation type="obsolete">Brasiliansk:</translation>
377 Franz 229
  </message>
230
  <message>
2876 fschmid 231
    <source>Finnish:</source>
232
    <translation type="obsolete">Finsk:</translation>
377 Franz 233
  </message>
234
  <message>
2876 fschmid 235
    <source>Slovenian:</source>
236
    <translation type="obsolete">Slovensk:</translation>
377 Franz 237
  </message>
238
  <message>
2876 fschmid 239
    <source>Basque:</source>
240
    <translation type="obsolete">Baskisk:</translation>
377 Franz 241
  </message>
242
  <message>
14474 cbradney 243
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
2876 fschmid 244
    <source>&amp;About</source>
245
    <translation>&amp;Om</translation>
377 Franz 246
  </message>
247
  <message>
14474 cbradney 248
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
2876 fschmid 249
    <source>A&amp;uthors</source>
250
    <translation>&amp;Forfattere</translation>
377 Franz 251
  </message>
252
  <message>
14474 cbradney 253
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
2876 fschmid 254
    <source>&amp;Translations</source>
255
    <translation>&amp;Oversettelser</translation>
377 Franz 256
  </message>
257
  <message>
14474 cbradney 258
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
2876 fschmid 259
    <source>&amp;Online</source>
260
    <translation>&amp;Nett</translation>
377 Franz 261
  </message>
262
  <message>
14474 cbradney 263
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
2876 fschmid 264
    <source>&amp;Close</source>
265
    <translation>&amp;Lukk</translation>
377 Franz 266
  </message>
418 Franz 267
  <message>
15099 cbradney 268
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
2876 fschmid 269
    <source>Development Team:</source>
270
    <translation>Utviklingslag:</translation>
454 fschmid 271
  </message>
272
  <message>
15099 cbradney 273
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
2876 fschmid 274
    <source>Official Documentation:</source>
275
    <translation>Offisiell dokumentasjon:</translation>
454 fschmid 276
  </message>
277
  <message>
15099 cbradney 278
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
2876 fschmid 279
    <source>Other Documentation:</source>
280
    <translation>Annen dokumentasjon:</translation>
454 fschmid 281
  </message>
282
  <message>
15099 cbradney 283
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
2876 fschmid 284
    <source>Official Translations and Translators:</source>
285
    <translation>Offisielle oversettelser og oversettere:</translation>
454 fschmid 286
  </message>
287
  <message>
2876 fschmid 288
    <source>English (British):</source>
289
    <translation type="obsolete">Engelsk (Britisk):</translation>
454 fschmid 290
  </message>
291
  <message>
2876 fschmid 292
    <source>Esperanto:</source>
293
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 294
  </message>
295
  <message>
2876 fschmid 296
    <source>Korean:</source>
297
    <translation type="obsolete">Koreansk:</translation>
454 fschmid 298
  </message>
299
  <message>
2876 fschmid 300
    <source>Serbian:</source>
301
    <translation type="obsolete">Serbisk:</translation>
454 fschmid 302
  </message>
303
  <message>
2876 fschmid 304
    <source>Spanish:</source>
305
    <translation type="obsolete">Spansk:</translation>
454 fschmid 306
  </message>
307
  <message>
2876 fschmid 308
    <source>Swedish:</source>
309
    <translation type="obsolete">Svensk:</translation>
454 fschmid 310
  </message>
311
  <message>
15099 cbradney 312
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
2876 fschmid 313
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
314
    <translation>Tidligere oversettere:</translation>
454 fschmid 315
  </message>
316
  <message>
2876 fschmid 317
    <source>Catalan:</source>
318
    <translation type="obsolete">Katalansk:</translation>
454 fschmid 319
  </message>
320
  <message>
15099 cbradney 321
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
2876 fschmid 322
    <source>Homepage</source>
323
    <translation>Hjemmeside</translation>
454 fschmid 324
  </message>
325
  <message>
15099 cbradney 326
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
2876 fschmid 327
    <source>Online Reference</source>
328
    <translation>Online referanse</translation>
454 fschmid 329
  </message>
330
  <message>
15099 cbradney 331
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
2876 fschmid 332
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
333
    <translation>Feil og ønsker</translation>
454 fschmid 334
  </message>
335
  <message>
15099 cbradney 336
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
2876 fschmid 337
    <source>Mailing List</source>
338
    <translation>E-postliste</translation>
454 fschmid 339
  </message>
769 cbradney 340
  <message>
14474 cbradney 341
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
2876 fschmid 342
    <source>About Scribus %1</source>
343
    <translation>Om Scribus %1</translation>
769 cbradney 344
  </message>
776 fschmid 345
  <message>
2876 fschmid 346
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 347
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 348
  </message>
2876 fschmid 349
  <message>
350
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 351
    <translation type="obsolete">Bruker GhostScript versjon %1</translation>
2876 fschmid 352
  </message>
353
  <message>
354
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 355
    <translation type="obsolete">Ingen GS versjon tilgjengelig</translation>
2876 fschmid 356
  </message>
357
  <message>
358
    <source>Scribus Version %1
359
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 360
    <translation type="obsolete">Scribus versjon %1
2876 fschmid 361
%2 %3 (%4)</translation>
362
  </message>
363
  <message>
364
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 365
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua Port:</translation>
2876 fschmid 366
  </message>
367
  <message>
368
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 369
    <translation type="obsolete">Windows Port:</translation>
2876 fschmid 370
  </message>
371
  <message>
15099 cbradney 372
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
2876 fschmid 373
    <source>Wiki</source>
374
    <translation>Wiki</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 378
    <translation type="obsolete">Dette viser hvilken Scribus versjon du bruker, når den ble bygd og hvilke biblioteker den inkludereeer. C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig støtte. Manglende støtte for noe av dette er indikert med en *</translation>
2876 fschmid 379
  </message>
3064 cbradney 380
  <message>
3824 cbradney 381
    <source>November</source>
4141 cbradney 382
    <translation type="obsolete">November</translation>
3064 cbradney 383
  </message>
3824 cbradney 384
  <message>
14474 cbradney 385
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 386
    <source>%1 %2 %3</source>
3847 mrdocs 387
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 388
  </message>
389
  <message>
14474 cbradney 390
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 391
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3847 mrdocs 392
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 393
  </message>
394
  <message>
14474 cbradney 395
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
3824 cbradney 396
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3847 mrdocs 397
    <translation>Bruker Ghostscript versjon %1</translation>
3824 cbradney 398
  </message>
399
  <message>
14474 cbradney 400
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
3824 cbradney 401
    <source>No Ghostscript version available</source>
3847 mrdocs 402
    <translation>Ingen Ghostscript versjon tilgjengelig</translation>
3824 cbradney 403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 406
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus Versjon %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 407
  </message>
408
  <message>
14474 cbradney 409
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
3824 cbradney 410
    <source>Build ID:</source>
3847 mrdocs 411
    <translation>Bygg ID:</translation>
3824 cbradney 412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
6261 cbradney 415
    <translation type="obsolete">Dette panelet viser hvilken versjon, byggdato og hvilke biblioteker som er inkludert i Scribus. Koden C-C-T-F henviser C=littlecms C=CUPS T=TIFF støtte F=Fontconfig. Den siste bokstaven viser til C=cairo eller A=libart. Manglene bibliotek er merket med en *. Dette panelet viser også hvilken Ghostscript versjon som Scribus har funnet på systemet og bruker.</translation>
3824 cbradney 416
  </message>
4141 cbradney 417
  <message>
4310 cbradney 418
    <source>January</source>
4759 cbradney 419
    <translation type="obsolete">Januar</translation>
4141 cbradney 420
  </message>
4759 cbradney 421
  <message>
15099 cbradney 422
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
4870 mrdocs 423
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4759 cbradney 424
    <translation type="unfinished"></translation>
425
  </message>
426
  <message>
15099 cbradney 427
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
4870 mrdocs 428
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4759 cbradney 429
    <translation type="unfinished"></translation>
430
  </message>
431
  <message>
4870 mrdocs 432
    <source>March</source>
5328 cbradney 433
    <translation type="obsolete">Mars</translation>
4759 cbradney 434
  </message>
5328 cbradney 435
  <message>
15099 cbradney 436
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
5328 cbradney 437
    <source>Tango Project Icons:</source>
438
    <translation type="unfinished"></translation>
439
  </message>
6261 cbradney 440
  <message>
14474 cbradney 441
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
6261 cbradney 442
    <source>&amp;Updates</source>
443
    <translation type="unfinished"></translation>
444
  </message>
445
  <message>
14474 cbradney 446
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
9729 cbradney 447
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
6261 cbradney 448
    <translation type="unfinished"></translation>
449
  </message>
450
  <message>
15099 cbradney 451
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
9729 cbradney 452
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
6261 cbradney 453
    <translation type="unfinished"></translation>
454
  </message>
7716 cbradney 455
  <message>
15099 cbradney 456
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
9729 cbradney 457
    <source>Splash Screen:</source>
7716 cbradney 458
    <translation type="unfinished"></translation>
459
  </message>
9729 cbradney 460
  <message>
14474 cbradney 461
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
9729 cbradney 462
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
463
    <translation type="unfinished"></translation>
464
  </message>
465
  <message>
14474 cbradney 466
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
9729 cbradney 467
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
468
    <translation type="unfinished"></translation>
469
  </message>
470
  <message>
14474 cbradney 471
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
9729 cbradney 472
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
473
    <translation type="unfinished"></translation>
474
  </message>
475
  <message>
14474 cbradney 476
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
9729 cbradney 477
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
478
    <translation type="unfinished"></translation>
479
  </message>
10132 cbradney 480
  <message>
14474 cbradney 481
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10132 cbradney 482
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
483
    <translation type="unfinished"></translation>
484
  </message>
485
  <message>
14474 cbradney 486
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
10132 cbradney 487
    <source>Scribus Version</source>
488
    <translation type="unfinished">Scribus versjon</translation>
489
  </message>
11652 cbradney 490
  <message>
14474 cbradney 491
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
15294 cbradney 492
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
11652 cbradney 493
    <source>Check for Updates</source>
494
    <translation type="unfinished"></translation>
495
  </message>
496
  <message>
15294 cbradney 497
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
11652 cbradney 498
    <source>Abort Update Check</source>
499
    <translation type="unfinished"></translation>
500
  </message>
12281 cbradney 501
  <message>
15099 cbradney 502
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
12281 cbradney 503
    <source>Developer Blog</source>
504
    <translation type="unfinished"></translation>
505
  </message>
506
  <message>
14474 cbradney 507
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
12281 cbradney 508
    <source>&amp;Licence</source>
509
    <translation type="unfinished"></translation>
510
  </message>
511
  <message>
14474 cbradney 512
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
12281 cbradney 513
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
514
    <translation type="unfinished"></translation>
515
  </message>
12612 cbradney 516
  <message>
15099 cbradney 517
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
12612 cbradney 518
    <source>Doc Translators:</source>
519
    <translation type="unfinished"></translation>
520
  </message>
521
  <message>
15099 cbradney 522
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
12612 cbradney 523
    <source>Webmasters:</source>
524
    <translation type="unfinished"></translation>
525
  </message>
526
  <message>
15294 cbradney 527
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
528
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
529
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
12612 cbradney 530
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
531
    <translation type="unfinished"></translation>
532
  </message>
2876 fschmid 533
</context>
534
<context>
3278 cbradney 535
  <name>AboutPlugins</name>
536
  <message>
537
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 538
    <translation type="obsolete">Ja</translation>
3278 cbradney 539
  </message>
540
  <message>
541
    <source>No</source>
6769 cbradney 542
    <translation type="obsolete">Nei</translation>
3278 cbradney 543
  </message>
4759 cbradney 544
  <message>
14474 cbradney 545
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 546
    <source>Filename:</source>
4902 cbradney 547
    <translation>Filnavn:</translation>
4759 cbradney 548
  </message>
549
  <message>
14474 cbradney 550
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 551
    <source>Version:</source>
4902 cbradney 552
    <translation>Versjon:</translation>
4759 cbradney 553
  </message>
554
  <message>
14474 cbradney 555
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 556
    <source>Enabled:</source>
4902 cbradney 557
    <translation>Skrudd på:</translation>
4759 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
14474 cbradney 560
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 561
    <source>Release Date:</source>
4902 cbradney 562
    <translation>Utgivelsesdato:</translation>
4759 cbradney 563
  </message>
564
  <message>
14474 cbradney 565
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 566
    <source>Description:</source>
4902 cbradney 567
    <translation>Beskrivelse:</translation>
4759 cbradney 568
  </message>
569
  <message>
14474 cbradney 570
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 571
    <source>Author(s):</source>
4902 cbradney 572
    <translation>Forfatter(e):</translation>
4759 cbradney 573
  </message>
574
  <message>
14474 cbradney 575
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 576
    <source>Copyright:</source>
4902 cbradney 577
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 578
  </message>
579
  <message>
14474 cbradney 580
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 581
    <source>License:</source>
4902 cbradney 582
    <translation>Lisens:</translation>
4759 cbradney 583
  </message>
9729 cbradney 584
  <message>
14474 cbradney 585
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
9729 cbradney 586
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
587
    <translation type="unfinished">Scribus: om tilleggsprogram</translation>
588
  </message>
3278 cbradney 589
</context>
590
<context>
591
  <name>AboutPluginsBase</name>
592
  <message>
593
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 594
    <translation type="obsolete">Scribus: om tilleggsprogram</translation>
3278 cbradney 595
  </message>
596
  <message>
597
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 598
    <translation type="obsolete">Filnavn:</translation>
3278 cbradney 599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 602
    <translation type="obsolete">Versjon:</translation>
3278 cbradney 603
  </message>
604
  <message>
605
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 606
    <translation type="obsolete">Skrudd på:</translation>
3278 cbradney 607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 610
    <translation type="obsolete">Utgivelses dato:</translation>
3278 cbradney 611
  </message>
612
  <message>
613
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 614
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 615
  </message>
616
  <message>
617
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 618
    <translation type="obsolete">Forfatter(e):</translation>
3278 cbradney 619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 622
    <translation type="obsolete">Beskrivelse:</translation>
3278 cbradney 623
  </message>
624
  <message>
625
    <source>License:</source>
4759 cbradney 626
    <translation type="obsolete">Lisens:</translation>
3278 cbradney 627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 630
    <translation type="obsolete">&amp;Lukk</translation>
3278 cbradney 631
  </message>
632
  <message>
633
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 634
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 635
  </message>
636
</context>
637
<context>
2876 fschmid 638
  <name>ActionManager</name>
639
  <message>
15892 craig 640
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
2876 fschmid 641
    <source>&amp;New</source>
642
    <translation>&amp;Ny</translation>
643
  </message>
644
  <message>
15892 craig 645
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
2876 fschmid 646
    <source>&amp;Open...</source>
647
    <translation>&amp;Åpne ...</translation>
648
  </message>
649
  <message>
15892 craig 650
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
2876 fschmid 651
    <source>&amp;Close</source>
652
    <translation>&amp;Lukk</translation>
653
  </message>
654
  <message>
15892 craig 655
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
2876 fschmid 656
    <source>&amp;Save</source>
657
    <translation>&amp;Lagre</translation>
658
  </message>
659
  <message>
15892 craig 660
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
2876 fschmid 661
    <source>Save &amp;As...</source>
662
    <translation>Lagre &amp;som ...</translation>
663
  </message>
664
  <message>
15892 craig 665
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
2876 fschmid 666
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3847 mrdocs 667
    <translation>Gå &amp;tilbake til lagret versjon</translation>
2876 fschmid 668
  </message>
669
  <message>
15892 craig 670
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
2876 fschmid 671
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3847 mrdocs 672
    <translation>Samle for U&amp;tskrift ...</translation>
2876 fschmid 673
  </message>
674
  <message>
15892 craig 675
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
2876 fschmid 676
    <source>Get Text...</source>
677
    <translation>Hent tekst ...</translation>
678
  </message>
679
  <message>
15892 craig 680
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
2876 fschmid 681
    <source>Append &amp;Text...</source>
682
    <translation>Legg til &amp;tekst ...</translation>
683
  </message>
684
  <message>
15892 craig 685
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
2876 fschmid 686
    <source>Get Image...</source>
687
    <translation>Sett inn bilde ...</translation>
688
  </message>
689
  <message>
15892 craig 690
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
2876 fschmid 691
    <source>Save &amp;Text...</source>
692
    <translation>Lagre &amp;tekst ...</translation>
693
  </message>
694
  <message>
695
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 696
    <translation type="obsolete">Lagre som &amp;EPS ...</translation>
2876 fschmid 697
  </message>
698
  <message>
15892 craig 699
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
2876 fschmid 700
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
701
    <translation>Lagre som P&amp;DF ...</translation>
702
  </message>
703
  <message>
15892 craig 704
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
2876 fschmid 705
    <source>Document &amp;Setup...</source>
706
    <translation>Dokument inn&amp;stillinger ...</translation>
707
  </message>
708
  <message>
15892 craig 709
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
2876 fschmid 710
    <source>&amp;Print...</source>
711
    <translation>Skriv &amp;ut ...</translation>
712
  </message>
713
  <message>
15892 craig 714
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
2876 fschmid 715
    <source>&amp;Quit</source>
3861 mrdocs 716
    <translation>A&amp;vslutt</translation>
2876 fschmid 717
  </message>
718
  <message>
15892 craig 719
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
2876 fschmid 720
    <source>&amp;Undo</source>
721
    <translation>&amp;Angre</translation>
722
  </message>
723
  <message>
15892 craig 724
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
2876 fschmid 725
    <source>&amp;Redo</source>
726
    <translation type="unfinished"></translation>
727
  </message>
728
  <message>
15892 craig 729
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
2876 fschmid 730
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
731
    <translation type="unfinished"></translation>
732
  </message>
733
  <message>
15892 craig 734
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
2876 fschmid 735
    <source>Cu&amp;t</source>
736
    <translation>Kli&amp;pp</translation>
737
  </message>
738
  <message>
15892 craig 739
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
740
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
2876 fschmid 741
    <source>&amp;Copy</source>
742
    <translation>&amp;Kopier</translation>
743
  </message>
744
  <message>
15892 craig 745
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
746
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
2876 fschmid 747
    <source>&amp;Paste</source>
748
    <translation>&amp;Lim inn</translation>
749
  </message>
750
  <message>
751
    <source>C&amp;lear Contents</source>
5328 cbradney 752
    <translation type="obsolete">F&amp;jern innhold</translation>
2876 fschmid 753
  </message>
754
  <message>
15892 craig 755
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
2876 fschmid 756
    <source>Select &amp;All</source>
757
    <translation>Velg &amp;alt</translation>
758
  </message>
759
  <message>
15892 craig 760
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
2876 fschmid 761
    <source>&amp;Deselect All</source>
762
    <translation>&amp;Fravelg alt</translation>
763
  </message>
764
  <message>
15892 craig 765
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
2876 fschmid 766
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
767
    <translation>&amp;Søk/Erstatt ...</translation>
768
  </message>
769
  <message>
15892 craig 770
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
2876 fschmid 771
    <source>Edit Image...</source>
772
    <translation>Rediger bilde ...</translation>
773
  </message>
774
  <message>
15892 craig 775
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
2876 fschmid 776
    <source>C&amp;olors...</source>
777
    <translation>Far&amp;ger ...</translation>
778
  </message>
779
  <message>
780
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9729 cbradney 781
    <translation type="obsolete">A&amp;vsnitts stiler ...</translation>
2876 fschmid 782
  </message>
783
  <message>
784
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9729 cbradney 785
    <translation type="obsolete">&amp;Linjestiler ...</translation>
2876 fschmid 786
  </message>
787
  <message>
15892 craig 788
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
2876 fschmid 789
    <source>&amp;Master Pages...</source>
790
    <translation type="unfinished"></translation>
791
  </message>
792
  <message>
793
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 794
    <translation type="obsolete">&amp;Javaskripts ...</translation>
2876 fschmid 795
  </message>
796
  <message>
15892 craig 797
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
2876 fschmid 798
    <source>P&amp;references...</source>
799
    <translation>&amp;Innstillinger ...</translation>
800
  </message>
801
  <message>
15892 craig 802
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
2876 fschmid 803
    <source>%1 pt</source>
804
    <translation>%1 pt</translation>
805
  </message>
806
  <message>
15892 craig 807
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
2876 fschmid 808
    <source>&amp;Other...</source>
809
    <translation>&amp;Andre ...</translation>
810
  </message>
811
  <message>
15892 craig 812
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
2876 fschmid 813
    <source>&amp;Left</source>
814
    <translation>&amp;Venstre</translation>
815
  </message>
816
  <message>
15892 craig 817
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
2876 fschmid 818
    <source>&amp;Center</source>
819
    <translation>&amp;Midten</translation>
820
  </message>
821
  <message>
15892 craig 822
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
2876 fschmid 823
    <source>&amp;Right</source>
824
    <translation>Høy&amp;re</translation>
825
  </message>
826
  <message>
15892 craig 827
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
2876 fschmid 828
    <source>&amp;Block</source>
829
    <translation>&amp;Blokk</translation>
830
  </message>
831
  <message>
15892 craig 832
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
2876 fschmid 833
    <source>&amp;Forced</source>
834
    <translation>&amp;Tvunget</translation>
835
  </message>
836
  <message>
837
    <source>&amp;%1 %</source>
12612 cbradney 838
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
2876 fschmid 839
  </message>
840
  <message>
15892 craig 841
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
2876 fschmid 842
    <source>&amp;Normal</source>
843
    <translation>&amp;Normal</translation>
844
  </message>
845
  <message>
15892 craig 846
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
2876 fschmid 847
    <source>&amp;Underline</source>
848
    <translation>&amp;Understrek</translation>
849
  </message>
850
  <message>
15892 craig 851
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
2876 fschmid 852
    <source>Underline &amp;Words</source>
4366 cbradney 853
    <translation>Understek &amp;ord</translation>
2876 fschmid 854
  </message>
855
  <message>
15892 craig 856
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
2876 fschmid 857
    <source>&amp;Strike Through</source>
858
    <translation>&amp;Gjennomstrek</translation>
859
  </message>
860
  <message>
15892 craig 861
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
2876 fschmid 862
    <source>&amp;All Caps</source>
863
    <translation type="unfinished"></translation>
864
  </message>
865
  <message>
15892 craig 866
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
2876 fschmid 867
    <source>Small &amp;Caps</source>
868
    <translation type="unfinished"></translation>
869
  </message>
870
  <message>
15892 craig 871
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
2876 fschmid 872
    <source>Su&amp;perscript</source>
873
    <translation>Hevet &amp;skrift</translation>
874
  </message>
875
  <message>
15892 craig 876
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
2876 fschmid 877
    <source>Su&amp;bscript</source>
878
    <translation>Senket s&amp;krift</translation>
879
  </message>
880
  <message>
881
    <source>&amp;Outline</source>
4870 mrdocs 882
    <translation type="obsolete">&amp;Oversikt</translation>
2876 fschmid 883
  </message>
884
  <message>
15892 craig 885
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
2876 fschmid 886
    <source>S&amp;hadow</source>
887
    <translation>S&amp;kygge</translation>
888
  </message>
889
  <message>
15892 craig 890
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
2876 fschmid 891
    <source>&amp;Image Effects</source>
892
    <translation>&amp;Bildeeffekter</translation>
893
  </message>
894
  <message>
15892 craig 895
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
2876 fschmid 896
    <source>&amp;Tabulators...</source>
897
    <translation>&amp;Tabulatorer ...</translation>
898
  </message>
899
  <message>
15892 craig 900
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
2876 fschmid 901
    <source>D&amp;uplicate</source>
902
    <translation>K&amp;opier</translation>
903
  </message>
904
  <message>
15892 craig 905
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
2876 fschmid 906
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
907
    <translation>&amp;Flere kopier</translation>
908
  </message>
909
  <message>
15892 craig 910
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
15354 cbradney 911
    <source>&amp;Transform</source>
912
    <translation type="unfinished"></translation>
913
  </message>
914
  <message>
15892 craig 915
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
2876 fschmid 916
    <source>&amp;Delete</source>
917
    <translation>&amp;Slett</translation>
918
  </message>
919
  <message>
15892 craig 920
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
2876 fschmid 921
    <source>&amp;Group</source>
922
    <translation>&amp;Grupèr</translation>
923
  </message>
924
  <message>
15892 craig 925
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
2876 fschmid 926
    <source>&amp;Ungroup</source>
927
    <translation>&amp;Oppløs gruppen</translation>
928
  </message>
929
  <message>
15892 craig 930
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
2876 fschmid 931
    <source>Is &amp;Locked</source>
932
    <translation>Lås/&amp;lås opp for redigering</translation>
933
  </message>
934
  <message>
15892 craig 935
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
2876 fschmid 936
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
937
    <translation>Størr&amp;elsen er fastlåst</translation>
938
  </message>
939
  <message>
15892 craig 940
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
2876 fschmid 941
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3861 mrdocs 942
    <translation>Legg &amp;underst</translation>
2876 fschmid 943
  </message>
944
  <message>
15892 craig 945
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
2876 fschmid 946
    <source>Raise to &amp;Top</source>
3861 mrdocs 947
    <translation>Legg &amp;øverst</translation>
2876 fschmid 948
  </message>
949
  <message>
15892 craig 950
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
2876 fschmid 951
    <source>&amp;Lower</source>
952
    <translation>&amp;Senk</translation>
953
  </message>
954
  <message>
15892 craig 955
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
2876 fschmid 956
    <source>&amp;Raise</source>
957
    <translation>&amp;Hev</translation>
958
  </message>
959
  <message>
960
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
15892 craig 961
    <translation type="obsolete">Send til k&amp;laddebok</translation>
2876 fschmid 962
  </message>
963
  <message>
15892 craig 964
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
2876 fschmid 965
    <source>&amp;Attributes...</source>
966
    <translation>A&amp;ttributter ...</translation>
967
  </message>
968
  <message>
15892 craig 969
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
2876 fschmid 970
    <source>I&amp;mage Visible</source>
971
    <translation>V&amp;is bilde</translation>
972
  </message>
973
  <message>
15892 craig 974
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
2876 fschmid 975
    <source>&amp;Update Image</source>
976
    <translation>&amp;Oppdater bilde</translation>
977
  </message>
978
  <message>
15892 craig 979
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
2876 fschmid 980
    <source>Adjust Frame to Image</source>
981
    <translation>Juster ramme til bilde</translation>
982
  </message>
983
  <message>
15892 craig 984
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
15099 cbradney 985
    <source>Embed Image</source>
986
    <translation type="unfinished"></translation>
987
  </message>
988
  <message>
15892 craig 989
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
2876 fschmid 990
    <source>Extended Image Properties</source>
991
    <translation type="unfinished"></translation>
992
  </message>
993
  <message>
15892 craig 994
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
2876 fschmid 995
    <source>&amp;Low Resolution</source>
996
    <translation>&amp;Lav oppløsning</translation>
997
  </message>
998
  <message>
15892 craig 999
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
2876 fschmid 1000
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
1001
    <translation>&amp;Normal oppløsning</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
15892 craig 1004
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
2876 fschmid 1005
    <source>&amp;Full Resolution</source>
1006
    <translation>&amp;Full oppløsning</translation>
1007
  </message>
1008
  <message>
15892 craig 1009
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
2876 fschmid 1010
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
1011
    <translation>Er et PDF &amp;bokmerke</translation>
1012
  </message>
1013
  <message>
15892 craig 1014
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
2876 fschmid 1015
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
1016
    <translation>Er PDF komme&amp;ntar</translation>
1017
  </message>
1018
  <message>
15892 craig 1019
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
2876 fschmid 1020
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
1021
    <translation>Kommenta&amp;r egenskaper</translation>
1022
  </message>
1023
  <message>
15892 craig 1024
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
2876 fschmid 1025
    <source>Field P&amp;roperties</source>
1026
    <translation>Felt egenskape&amp;r</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
15892 craig 1029
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
2876 fschmid 1030
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
1031
    <translation>&amp;Rediger form ...</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
15892 craig 1034
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
2876 fschmid 1035
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
1036
    <translation>&amp;Legg tekst på sti</translation>
1037
  </message>
1038
  <message>
15892 craig 1039
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
2876 fschmid 1040
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
1041
    <translation>&amp;Fjern tekst fra sti</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
15892 craig 1044
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
2876 fschmid 1045
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
1046
    <translation>&amp;Kombiner polygoner</translation>
1047
  </message>
1048
  <message>
15892 craig 1049
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
2876 fschmid 1050
    <source>Split &amp;Polygons</source>
1051
    <translation>Splitt &amp;polygoner</translation>
1052
  </message>
1053
  <message>
15892 craig 1054
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
2876 fschmid 1055
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
1056
    <translation>&amp;Bezierkurve</translation>
1057
  </message>
1058
  <message>
15892 craig 1059
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
2876 fschmid 1060
    <source>&amp;Image Frame</source>
1061
    <translation>&amp;Bilderamme</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
1064
    <source>&amp;Outlines</source>
4870 mrdocs 1065
    <translation type="obsolete">&amp;Oversikt</translation>
2876 fschmid 1066
  </message>
1067
  <message>
15892 craig 1068
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
2876 fschmid 1069
    <source>&amp;Polygon</source>
1070
    <translation>&amp;Polygon</translation>
1071
  </message>
1072
  <message>
15892 craig 1073
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
2876 fschmid 1074
    <source>&amp;Text Frame</source>
1075
    <translation>&amp;Tekstramme</translation>
1076
  </message>
1077
  <message>
15892 craig 1078
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
2876 fschmid 1079
    <source>&amp;Glyph...</source>
1080
    <translation type="unfinished"></translation>
1081
  </message>
1082
  <message>
15892 craig 1083
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
2876 fschmid 1084
    <source>Sample Text</source>
4366 cbradney 1085
    <translation>Eksempeltekst</translation>
2876 fschmid 1086
  </message>
1087
  <message>
15892 craig 1088
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
2876 fschmid 1089
    <source>&amp;Insert...</source>
1090
    <translation>Sett &amp;inn ...</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
15892 craig 1093
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
2876 fschmid 1094
    <source>Im&amp;port...</source>
1095
    <translation>Im&amp;porter ...</translation>
1096
  </message>
1097
  <message>
15892 craig 1098
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
2876 fschmid 1099
    <source>&amp;Delete...</source>
1100
    <translation>&amp;Slett ...</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
15892 craig 1103
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
2876 fschmid 1104
    <source>&amp;Copy...</source>
1105
    <translation>&amp;Kopier ...</translation>
1106
  </message>
1107
  <message>
15892 craig 1108
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
2876 fschmid 1109
    <source>&amp;Move...</source>
1110
    <translation>&amp;Flytt ...</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
15892 craig 1113
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
2876 fschmid 1114
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
1115
    <translation type="unfinished"></translation>
1116
  </message>
1117
  <message>
15892 craig 1118
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
2876 fschmid 1119
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
1120
    <translation>Håndter &amp;hjelpelinjer ...</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
1123
    <source>&amp;Fit in window</source>
7508 cbradney 1124
    <translation type="obsolete">&amp;Tilpass vinduet</translation>
2876 fschmid 1125
  </message>
1126
  <message>
15892 craig 1127
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
2876 fschmid 1128
    <source>&amp;50%</source>
1129
    <translation>&amp;50%</translation>
1130
  </message>
1131
  <message>
15892 craig 1132
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
2876 fschmid 1133
    <source>&amp;75%</source>
1134
    <translation>&amp;75%</translation>
1135
  </message>
1136
  <message>
15892 craig 1137
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
2876 fschmid 1138
    <source>&amp;100%</source>
1139
    <translation>&amp;100%</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
15892 craig 1142
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
2876 fschmid 1143
    <source>&amp;200%</source>
1144
    <translation>&amp;200%</translation>
1145
  </message>
1146
  <message>
1147
    <source>&amp;Thumbnails</source>
9729 cbradney 1148
    <translation type="obsolete">&amp;Thumbnails</translation>
2876 fschmid 1149
  </message>
1150
  <message>
15892 craig 1151
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
2876 fschmid 1152
    <source>Show &amp;Margins</source>
1153
    <translation>Vis &amp;marger</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
15892 craig 1156
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
2876 fschmid 1157
    <source>Show &amp;Frames</source>
1158
    <translation>Vis &amp;rammer</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
15892 craig 1161
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
2876 fschmid 1162
    <source>Show &amp;Images</source>
1163
    <translation>Vis b&amp;ilder</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
15892 craig 1166
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
2876 fschmid 1167
    <source>Show &amp;Grid</source>
1168
    <translation>Vis &amp;gitter</translation>
1169
  </message>
1170
  <message>
15892 craig 1171
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
2876 fschmid 1172
    <source>Show G&amp;uides</source>
1173
    <translation>Vis h&amp;jelpelinjer</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
15892 craig 1176
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
2876 fschmid 1177
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
1178
    <translation>Vis &amp;Baseline gitter</translation>
1179
  </message>
1180
  <message>
15892 craig 1181
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
2876 fschmid 1182
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
1183
    <translation>Vis &amp;tekstlenker</translation>
1184
  </message>
1185
  <message>
15892 craig 1186
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
2876 fschmid 1187
    <source>Show Control Characters</source>
1188
    <translation type="unfinished"></translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
15892 craig 1191
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
2876 fschmid 1192
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
1193
    <translation>F&amp;est til gitter</translation>
1194
  </message>
1195
  <message>
15892 craig 1196
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
2876 fschmid 1197
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
1198
    <translation>Fest til hjel&amp;pelinjer</translation>
1199
  </message>
1200
  <message>
15892 craig 1201
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
2876 fschmid 1202
    <source>&amp;Properties</source>
1203
    <translation>&amp;Egenskaper</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
15892 craig 1206
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
2876 fschmid 1207
    <source>&amp;Scrapbook</source>
1208
    <translation>&amp;Kladdebok</translation>
1209
  </message>
1210
  <message>
15892 craig 1211
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
2876 fschmid 1212
    <source>&amp;Layers</source>
1213
    <translation>&amp;Lag</translation>
1214
  </message>
1215
  <message>
15892 craig 1216
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
2876 fschmid 1217
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
3861 mrdocs 1218
    <translation>&amp;Arranger sidene</translation>
2876 fschmid 1219
  </message>
1220
  <message>
15892 craig 1221
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
2876 fschmid 1222
    <source>&amp;Bookmarks</source>
1223
    <translation>&amp;Bokmerker</translation>
1224
  </message>
1225
  <message>
15892 craig 1226
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
2876 fschmid 1227
    <source>&amp;Measurements</source>
1228
    <translation>&amp;Målinger</translation>
1229
  </message>
1230
  <message>
15892 craig 1231
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
2876 fschmid 1232
    <source>Action &amp;History</source>
1233
    <translation>Aktiver &amp;Historie</translation>
1234
  </message>
1235
  <message>
15892 craig 1236
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
2876 fschmid 1237
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
1238
    <translation type="unfinished"></translation>
1239
  </message>
1240
  <message>
15892 craig 1241
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
2876 fschmid 1242
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
3913 mrdocs 1243
    <translation>&amp;Juster og fordel</translation>
2876 fschmid 1244
  </message>
1245
  <message>
15892 craig 1246
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
2876 fschmid 1247
    <source>&amp;Tools</source>
1248
    <translation>Verk&amp;tøy</translation>
1249
  </message>
1250
  <message>
15892 craig 1251
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
2876 fschmid 1252
    <source>P&amp;DF Tools</source>
1253
    <translation>P&amp;DF-Verktøy</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
15892 craig 1256
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
2876 fschmid 1257
    <source>Select Item</source>
1258
    <translation>Velg objekt</translation>
1259
  </message>
1260
  <message>
1261
    <source>T&amp;able</source>
10842 cbradney 1262
    <translation type="obsolete">T&amp;abell</translation>
2876 fschmid 1263
  </message>
1264
  <message>
1265
    <source>&amp;Shape</source>
10842 cbradney 1266
    <translation type="obsolete">&amp;Form</translation>
2876 fschmid 1267
  </message>
1268
  <message>
1269
    <source>&amp;Line</source>
10842 cbradney 1270
    <translation type="obsolete">&amp;Linje</translation>
2876 fschmid 1271
  </message>
1272
  <message>
1273
    <source>&amp;Freehand Line</source>
10842 cbradney 1274
    <translation type="obsolete">&amp;Frihåndslinje</translation>
2876 fschmid 1275
  </message>
1276
  <message>
15892 craig 1277
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
2876 fschmid 1278
    <source>Rotate Item</source>
1279
    <translation>Roter objekt</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
15892 craig 1282
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
2876 fschmid 1283
    <source>Zoom in or out</source>
1284
    <translation>Zoom inn eller ut</translation>
1285
  </message>
1286
  <message>
15892 craig 1287
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
2876 fschmid 1288
    <source>Zoom in</source>
3861 mrdocs 1289
    <translation>Zoom inn</translation>
2876 fschmid 1290
  </message>
1291
  <message>
15892 craig 1292
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
2876 fschmid 1293
    <source>Zoom out</source>
3861 mrdocs 1294
    <translation>Zoom ut</translation>
2876 fschmid 1295
  </message>
1296
  <message>
15892 craig 1297
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
2876 fschmid 1298
    <source>Edit Contents of Frame</source>
1299
    <translation>Rediger innholdet i denne rammen</translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
15892 craig 1302
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
2876 fschmid 1303
    <source>Edit Text...</source>
1304
    <translation>Rediger tekst ...</translation>
1305
  </message>
1306
  <message>
15892 craig 1307
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
2876 fschmid 1308
    <source>Link Text Frames</source>
1309
    <translation>Lenk sammen tekstrammer</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
15892 craig 1312
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
2876 fschmid 1313
    <source>Unlink Text Frames</source>
1314
    <translation>Fjern lenken mellom tekstrammene</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
15892 craig 1317
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
2876 fschmid 1318
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
1319
    <translation type="unfinished"></translation>
1320
  </message>
1321
  <message>
15892 craig 1322
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
2876 fschmid 1323
    <source>Copy Item Properties</source>
1324
    <translation type="unfinished"></translation>
1325
  </message>
1326
  <message>
1327
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
10842 cbradney 1328
    <translation type="obsolete">Rediger teksten med tekstbehandler</translation>
2876 fschmid 1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>Insert Text Frame</source>
10842 cbradney 1332
    <translation type="obsolete">Sett inn tekstramme</translation>
2876 fschmid 1333
  </message>
1334
  <message>
1335
    <source>Insert Image Frame</source>
10842 cbradney 1336
    <translation type="obsolete">Sett inn bilderamme</translation>
2876 fschmid 1337
  </message>
1338
  <message>
1339
    <source>Insert Table</source>
10842 cbradney 1340
    <translation type="obsolete">Sett inn tabell</translation>
2876 fschmid 1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>Insert Shape</source>
10842 cbradney 1344
    <translation type="obsolete">Sett inn en form</translation>
2876 fschmid 1345
  </message>
1346
  <message>
1347
    <source>Insert Polygon</source>
10842 cbradney 1348
    <translation type="obsolete">Sett inn polygon</translation>
2876 fschmid 1349
  </message>
1350
  <message>
1351
    <source>Insert Line</source>
10842 cbradney 1352
    <translation type="obsolete">Sett inn linje</translation>
2876 fschmid 1353
  </message>
1354
  <message>
1355
    <source>Insert Bezier Curve</source>
10842 cbradney 1356
    <translation type="obsolete">Sett inn Bezierkurve</translation>
2876 fschmid 1357
  </message>
1358
  <message>
1359
    <source>Insert Freehand Line</source>
10842 cbradney 1360
    <translation type="obsolete">Sett inn frihåndtegnet linje</translation>
2876 fschmid 1361
  </message>
1362
  <message>
1363
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
11652 cbradney 1364
    <translation type="obsolete">Hå&amp;ndter bilder</translation>
2876 fschmid 1365
  </message>
1366
  <message>
15892 craig 1367
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
2876 fschmid 1368
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
1369
    <translation>&amp;Orddel tekst</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
15892 craig 1372
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
2876 fschmid 1373
    <source>Dehyphenate Text</source>
1374
    <translation type="unfinished"></translation>
1375
  </message>
1376
  <message>
15892 craig 1377
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
2876 fschmid 1378
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
3913 mrdocs 1379
    <translation>&amp;Lag innholdfortegnelse</translation>
2876 fschmid 1380
  </message>
1381
  <message>
15892 craig 1382
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
2876 fschmid 1383
    <source>&amp;About Scribus</source>
1384
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
1385
  </message>
1386
  <message>
15892 craig 1387
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
2876 fschmid 1388
    <source>About &amp;Qt</source>
1389
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
1390
  </message>
1391
  <message>
15892 craig 1392
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
2876 fschmid 1393
    <source>Toolti&amp;ps</source>
1394
    <translation>Hjel&amp;petekster</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
15892 craig 1397
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
2876 fschmid 1398
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
1399
    <translation>Scribus h&amp;åndbok ...</translation>
1400
  </message>
1401
  <message>
15892 craig 1402
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
2876 fschmid 1403
    <source>Non Breaking Dash</source>
1404
    <translation type="unfinished"></translation>
1405
  </message>
1406
  <message>
15892 craig 1407
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
2876 fschmid 1408
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
1409
    <translation type="unfinished"></translation>
1410
  </message>
1411
  <message>
15892 craig 1412
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
2876 fschmid 1413
    <source>Page &amp;Number</source>
1414
    <translation>Side&amp;nummer</translation>
1415
  </message>
1416
  <message>
15892 craig 1417
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
2876 fschmid 1418
    <source>New Line</source>
1419
    <translation>Ny linje</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
15892 craig 1422
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
2876 fschmid 1423
    <source>Frame Break</source>
1424
    <translation type="unfinished"></translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
15892 craig 1427
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
2876 fschmid 1428
    <source>Column Break</source>
1429
    <translation type="unfinished"></translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
15892 craig 1432
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
2876 fschmid 1433
    <source>Copyright</source>
3861 mrdocs 1434
    <translation>Copyright</translation>
2876 fschmid 1435
  </message>
1436
  <message>
15892 craig 1437
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
2876 fschmid 1438
    <source>Registered Trademark</source>
1439
    <translation type="unfinished"></translation>
1440
  </message>
1441
  <message>
15892 craig 1442
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
2876 fschmid 1443
    <source>Trademark</source>
1444
    <translation type="unfinished"></translation>
1445
  </message>
1446
  <message>
15892 craig 1447
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
2876 fschmid 1448
    <source>Bullet</source>
1449
    <translation>Kule</translation>
1450
  </message>
1451
  <message>
15892 craig 1452
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
2876 fschmid 1453
    <source>Em Dash</source>
1454
    <translation type="unfinished"></translation>
1455
  </message>
1456
  <message>
15892 craig 1457
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
2876 fschmid 1458
    <source>En Dash</source>
1459
    <translation type="unfinished"></translation>
1460
  </message>
1461
  <message>
15892 craig 1462
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
2876 fschmid 1463
    <source>Figure Dash</source>
1464
    <translation type="unfinished"></translation>
1465
  </message>
1466
  <message>
15892 craig 1467
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
2876 fschmid 1468
    <source>Quotation Dash</source>
1469
    <translation type="unfinished"></translation>
1470
  </message>
1471
  <message>
1472
    <source>Apostrophe</source>
9729 cbradney 1473
    <translation type="obsolete">Apostroff</translation>
2876 fschmid 1474
  </message>
1475
  <message>
15892 craig 1476
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
2876 fschmid 1477
    <source>Toggle Palettes</source>
1478
    <translation type="unfinished"></translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
15892 craig 1481
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
2876 fschmid 1482
    <source>Toggle Guides</source>
1483
    <translation type="unfinished"></translation>
1484
  </message>
3064 cbradney 1485
  <message>
15892 craig 1486
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
3064 cbradney 1487
    <source>Manage Page Properties...</source>
3913 mrdocs 1488
    <translation>Håndter egenskaper for siden ...</translation>
3064 cbradney 1489
  </message>
1490
  <message>
1491
    <source>Rulers relative to Page</source>
12281 cbradney 1492
    <translation type="obsolete">Linjaler relativ i forhold til siden</translation>
3064 cbradney 1493
  </message>
3278 cbradney 1494
  <message>
15892 craig 1495
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
3278 cbradney 1496
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3861 mrdocs 1497
    <translation>Forhåndsvisning &amp;av utskrift</translation>
3278 cbradney 1498
  </message>
1499
  <message>
15892 craig 1500
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
3278 cbradney 1501
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
1502
    <translation type="unfinished"></translation>
1503
  </message>
1504
  <message>
15892 craig 1505
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
3278 cbradney 1506
    <source>Convert to Master Page...</source>
1507
    <translation type="unfinished"></translation>
1508
  </message>
1509
  <message>
15892 craig 1510
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
3278 cbradney 1511
    <source>&amp;Cascade</source>
3861 mrdocs 1512
    <translation>&amp;Legg over hverandre</translation>
3278 cbradney 1513
  </message>
1514
  <message>
15892 craig 1515
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3278 cbradney 1516
    <source>&amp;Tile</source>
3861 mrdocs 1517
    <translation>L&amp;egg ved siden av hverandre</translation>
3278 cbradney 1518
  </message>
1519
  <message>
1520
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
11652 cbradney 1521
    <translation type="obsolete">&amp;Om tilleggsprogram</translation>
3278 cbradney 1522
  </message>
3824 cbradney 1523
  <message>
15892 craig 1524
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
3824 cbradney 1525
    <source>More Info...</source>
4366 cbradney 1526
    <translation>Mer informasjon ...</translation>
3824 cbradney 1527
  </message>
4759 cbradney 1528
  <message>
1529
    <source>Copy Contents</source>
5328 cbradney 1530
    <translation type="obsolete">Kopier innhold</translation>
4759 cbradney 1531
  </message>
1532
  <message>
1533
    <source>Paste Contents</source>
5328 cbradney 1534
    <translation type="obsolete">Lim inn innhold</translation>
4759 cbradney 1535
  </message>
1536
  <message>
15892 craig 1537
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
4759 cbradney 1538
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
1539
    <translation type="unfinished"></translation>
1540
  </message>
1541
  <message>
15892 craig 1542
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
4759 cbradney 1543
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
1544
    <translation type="unfinished"></translation>
1545
  </message>
1546
  <message>
15892 craig 1547
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
4759 cbradney 1548
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
1549
    <translation type="unfinished"></translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
15892 craig 1552
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
4759 cbradney 1553
    <source>Show Rulers</source>
4902 cbradney 1554
    <translation>Vis linjal</translation>
4759 cbradney 1555
  </message>
1556
  <message>
15892 craig 1557
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
4759 cbradney 1558
    <source>&amp;Outline</source>
1559
    <comment>Document Outline Palette</comment>
1560
    <translation type="unfinished">&amp;Oversikt</translation>
1561
  </message>
1562
  <message>
15892 craig 1563
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
4759 cbradney 1564
    <source>Solidus</source>
1565
    <translation type="unfinished"></translation>
1566
  </message>
1567
  <message>
15892 craig 1568
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
4759 cbradney 1569
    <source>Middle Dot</source>
1570
    <translation type="unfinished"></translation>
1571
  </message>
1572
  <message>
15892 craig 1573
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
4759 cbradney 1574
    <source>En Space</source>
1575
    <translation type="unfinished"></translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
15892 craig 1578
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
4759 cbradney 1579
    <source>Em Space</source>
1580
    <translation type="unfinished"></translation>
1581
  </message>
1582
  <message>
15892 craig 1583
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
4759 cbradney 1584
    <source>Thin Space</source>
1585
    <translation type="unfinished"></translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
15892 craig 1588
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
4759 cbradney 1589
    <source>Thick Space</source>
1590
    <translation type="unfinished"></translation>
1591
  </message>
1592
  <message>
15892 craig 1593
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
4759 cbradney 1594
    <source>Mid Space</source>
1595
    <translation type="unfinished"></translation>
1596
  </message>
1597
  <message>
15892 craig 1598
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
4759 cbradney 1599
    <source>Hair Space</source>
1600
    <translation type="unfinished"></translation>
1601
  </message>
1602
  <message>
1603
    <source>Insert Page Number</source>
10842 cbradney 1604
    <translation type="obsolete">Sett inn sidenummer</translation>
4759 cbradney 1605
  </message>
1606
  <message>
15892 craig 1607
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
4759 cbradney 1608
    <source>ff</source>
4902 cbradney 1609
    <translation></translation>
4759 cbradney 1610
  </message>
1611
  <message>
15892 craig 1612
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
4759 cbradney 1613
    <source>fi</source>
4902 cbradney 1614
    <translation></translation>
4759 cbradney 1615
  </message>
1616
  <message>
15892 craig 1617
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
4759 cbradney 1618
    <source>fl</source>
4902 cbradney 1619
    <translation></translation>
4759 cbradney 1620
  </message>
1621
  <message>
15892 craig 1622
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
4759 cbradney 1623
    <source>ffi</source>
4902 cbradney 1624
    <translation></translation>
4759 cbradney 1625
  </message>
1626
  <message>
15892 craig 1627
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
4759 cbradney 1628
    <source>ffl</source>
4902 cbradney 1629
    <translation></translation>
4759 cbradney 1630
  </message>
1631
  <message>
15892 craig 1632
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
4759 cbradney 1633
    <source>ft</source>
4902 cbradney 1634
    <translation></translation>
4759 cbradney 1635
  </message>
1636
  <message>
15892 craig 1637
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
4759 cbradney 1638
    <source>st</source>
4902 cbradney 1639
    <translation></translation>
4759 cbradney 1640
  </message>
4870 mrdocs 1641
  <message>
15892 craig 1642
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
4870 mrdocs 1643
    <source>S&amp;tyles...</source>
1644
    <translation type="unfinished"></translation>
1645
  </message>
1646
  <message>
15892 craig 1647
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
4870 mrdocs 1648
    <source>&amp;Outline</source>
1649
    <comment>type effect</comment>
1650
    <translation type="unfinished">&amp;Oversikt</translation>
1651
  </message>
1652
  <message>
15892 craig 1653
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
4870 mrdocs 1654
    <source>&amp;Outlines</source>
1655
    <comment>Convert to oulines</comment>
1656
    <translation type="unfinished">&amp;Oversikt</translation>
1657
  </message>
5328 cbradney 1658
  <message>
15892 craig 1659
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
5328 cbradney 1660
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
1661
    <translation type="unfinished"></translation>
1662
  </message>
1663
  <message>
15892 craig 1664
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
5328 cbradney 1665
    <source>C&amp;lear</source>
1666
    <translation type="unfinished">T&amp;øm</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
15892 craig 1669
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
5328 cbradney 1670
    <source>Insert PDF Push Button</source>
1671
    <translation type="unfinished"></translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
15892 craig 1674
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
5328 cbradney 1675
    <source>Insert PDF Text Field</source>
1676
    <translation type="unfinished"></translation>
1677
  </message>
1678
  <message>
15892 craig 1679
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
5328 cbradney 1680
    <source>Insert PDF Check Box</source>
1681
    <translation type="unfinished"></translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
15892 craig 1684
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
5328 cbradney 1685
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
1686
    <translation type="unfinished"></translation>
1687
  </message>
1688
  <message>
15892 craig 1689
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
5328 cbradney 1690
    <source>Insert PDF List Box</source>
1691
    <translation type="unfinished"></translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
15892 craig 1694
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
5328 cbradney 1695
    <source>Insert Text Annotation</source>
1696
    <translation type="unfinished"></translation>
1697
  </message>
1698
  <message>
15892 craig 1699
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
5328 cbradney 1700
    <source>Insert Link Annotation</source>
1701
    <translation type="unfinished"></translation>
1702
  </message>
5485 cbradney 1703
  <message>
15892 craig 1704
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
5485 cbradney 1705
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
1706
    <translation type="unfinished"></translation>
1707
  </message>
1708
  <message>
15892 craig 1709
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
5485 cbradney 1710
    <source>Show Text Frame Columns</source>
1711
    <translation type="unfinished"></translation>
1712
  </message>
6261 cbradney 1713
  <message>
15892 craig 1714
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
6261 cbradney 1715
    <source>&amp;Frame...</source>
1716
    <translation type="unfinished"></translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
15892 craig 1719
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
6261 cbradney 1720
    <source>Preview Mode</source>
1721
    <translation type="unfinished"></translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
15892 craig 1724
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
6261 cbradney 1725
    <source>Show Layer Indicators</source>
1726
    <translation type="unfinished"></translation>
1727
  </message>
6434 cbradney 1728
  <message>
15892 craig 1729
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
6434 cbradney 1730
    <source>Patterns...</source>
1731
    <translation type="unfinished"></translation>
1732
  </message>
1733
  <message>
15892 craig 1734
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
6434 cbradney 1735
    <source>Send to Patterns</source>
1736
    <translation type="unfinished"></translation>
1737
  </message>
7508 cbradney 1738
  <message>
15892 craig 1739
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
7508 cbradney 1740
    <source>Sticky Tools</source>
1741
    <translation type="unfinished"></translation>
1742
  </message>
1743
  <message>
15892 craig 1744
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
7508 cbradney 1745
    <source>&amp;Fit to Height</source>
1746
    <translation type="unfinished"></translation>
1747
  </message>
1748
  <message>
15892 craig 1749
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
7508 cbradney 1750
    <source>Fit to Width</source>
1751
    <translation type="unfinished"></translation>
1752
  </message>
1753
  <message>
15892 craig 1754
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
7508 cbradney 1755
    <source>Show Bleeds</source>
1756
    <translation type="unfinished"></translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
15892 craig 1759
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
15099 cbradney 1760
    <source>Symbols</source>
1761
    <translation type="unfinished"></translation>
1762
  </message>
1763
  <message>
15892 craig 1764
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
1765
    <source>Insert Calligraphic Line</source>
1766
    <translation type="unfinished"></translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
1769
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
14474 cbradney 1770
    <source>Insert 3D Annotation</source>
1771
    <translation type="unfinished"></translation>
1772
  </message>
1773
  <message>
15892 craig 1774
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
15099 cbradney 1775
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1776
    <translation type="unfinished"></translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
15892 craig 1779
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
7508 cbradney 1780
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
1781
    <translation type="unfinished"></translation>
1782
  </message>
1783
  <message>
15892 craig 1784
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
7508 cbradney 1785
    <source>Zero Width NB Space</source>
1786
    <translation type="unfinished"></translation>
1787
  </message>
9729 cbradney 1788
  <message>
15892 craig 1789
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
9729 cbradney 1790
    <source>Apostrophe</source>
1791
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
1792
    <translation type="unfinished">Apostroff</translation>
1793
  </message>
1794
  <message>
15892 craig 1795
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
9729 cbradney 1796
    <source>Straight Double</source>
1797
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
1798
    <translation type="unfinished"></translation>
1799
  </message>
1800
  <message>
15892 craig 1801
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
9729 cbradney 1802
    <source>Single Left</source>
1803
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
1804
    <translation type="unfinished"></translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
15892 craig 1807
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
9729 cbradney 1808
    <source>Single Right</source>
1809
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
1810
    <translation type="unfinished"></translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
15892 craig 1813
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
9729 cbradney 1814
    <source>Double Left</source>
1815
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
1816
    <translation type="unfinished"></translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
15892 craig 1819
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
9729 cbradney 1820
    <source>Double Right</source>
1821
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
1822
    <translation type="unfinished"></translation>
1823
  </message>
1824
  <message>
15892 craig 1825
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
9729 cbradney 1826
    <source>Single Reversed</source>
1827
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
1828
    <translation type="unfinished"></translation>
1829
  </message>
1830
  <message>
15892 craig 1831
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
9729 cbradney 1832
    <source>Double Reversed</source>
1833
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
1834
    <translation type="unfinished"></translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
15892 craig 1837
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
9729 cbradney 1838
    <source>Single Left Guillemet</source>
1839
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
1840
    <translation type="unfinished"></translation>
1841
  </message>
1842
  <message>
15892 craig 1843
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
9729 cbradney 1844
    <source>Single Right Guillemet</source>
1845
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
1846
    <translation type="unfinished"></translation>
1847
  </message>
1848
  <message>
15892 craig 1849
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
9729 cbradney 1850
    <source>Double Left Guillemet</source>
1851
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
1852
    <translation type="unfinished"></translation>
1853
  </message>
1854
  <message>
15892 craig 1855
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
9729 cbradney 1856
    <source>Double Right Guillemet</source>
1857
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
1858
    <translation type="unfinished"></translation>
1859
  </message>
1860
  <message>
15892 craig 1861
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
9729 cbradney 1862
    <source>Low Single Comma</source>
1863
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
1864
    <translation type="unfinished"></translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
15892 craig 1867
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
9729 cbradney 1868
    <source>Low Double Comma</source>
1869
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
1870
    <translation type="unfinished"></translation>
1871
  </message>
1872
  <message>
15892 craig 1873
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
9729 cbradney 1874
    <source>CJK Single Left</source>
1875
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
1876
    <translation type="unfinished"></translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
15892 craig 1879
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
9729 cbradney 1880
    <source>CJK Single Right</source>
1881
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
1882
    <translation type="unfinished"></translation>
1883
  </message>
1884
  <message>
15892 craig 1885
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
9729 cbradney 1886
    <source>CJK Double Left</source>
1887
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
1888
    <translation type="unfinished"></translation>
1889
  </message>
1890
  <message>
15892 craig 1891
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
9729 cbradney 1892
    <source>CJK Double Right</source>
1893
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
1894
    <translation type="unfinished"></translation>
1895
  </message>
10132 cbradney 1896
  <message>
15892 craig 1897
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
10132 cbradney 1898
    <source>&amp;400%</source>
1899
    <translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
1900
  </message>
10842 cbradney 1901
  <message>
15892 craig 1902
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
10842 cbradney 1903
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
1904
    <translation type="unfinished"></translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
15892 craig 1907
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
10842 cbradney 1908
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
1909
    <translation type="unfinished"></translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
15892 craig 1912
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
10842 cbradney 1913
    <source>Insert T&amp;able</source>
1914
    <translation type="unfinished"></translation>
1915
  </message>
1916
  <message>
15892 craig 1917
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
10842 cbradney 1918
    <source>Insert &amp;Shape</source>
1919
    <translation type="unfinished"></translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
15892 craig 1922
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
10842 cbradney 1923
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
1924
    <translation type="unfinished"></translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
15892 craig 1927
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
10842 cbradney 1928
    <source>Insert &amp;Line</source>
1929
    <translation type="unfinished"></translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
15892 craig 1932
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
10842 cbradney 1933
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
1934
    <translation type="unfinished"></translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
15892 craig 1937
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
10842 cbradney 1938
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
1939
    <translation type="unfinished"></translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
15892 craig 1942
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
10842 cbradney 1943
    <source>Scribus Homepage</source>
1944
    <translation type="unfinished"></translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
15892 craig 1947
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
10842 cbradney 1948
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1949
    <translation type="unfinished"></translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
15892 craig 1952
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
10842 cbradney 1953
    <source>Scribus Wiki</source>
1954
    <translation type="unfinished"></translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
15892 craig 1957
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
10842 cbradney 1958
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1959
    <translation type="unfinished"></translation>
1960
  </message>
11652 cbradney 1961
  <message>
15892 craig 1962
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
11652 cbradney 1963
    <source>Show Context Menu</source>
1964
    <translation type="unfinished"></translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
15892 craig 1967
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
11652 cbradney 1968
    <source>&amp;Manage Images</source>
1969
    <translation type="unfinished"></translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
15892 craig 1972
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
11652 cbradney 1973
    <source>&amp;About Plugins</source>
1974
    <translation type="unfinished"></translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
15892 craig 1977
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
12281 cbradney 1978
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
11652 cbradney 1979
    <translation type="unfinished"></translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
15892 craig 1982
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
12281 cbradney 1983
    <source>Get Vector File...</source>
11652 cbradney 1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
12281 cbradney 1986
  <message>
15892 craig 1987
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
12281 cbradney 1988
    <source>Advanced Select All...</source>
1989
    <translation type="unfinished"></translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
15892 craig 1992
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
12281 cbradney 1993
    <source>Edit Source...</source>
1994
    <translation type="unfinished"></translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
15892 craig 1997
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
12281 cbradney 1998
    <source>Replace Colors...</source>
1999
    <translation type="unfinished"></translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
15892 craig 2002
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
12281 cbradney 2003
    <source>Rulers Relative to Page</source>
2004
    <translation type="unfinished"></translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
15892 craig 2007
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
12281 cbradney 2008
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
2009
    <translation type="unfinished"></translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
15892 craig 2012
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
12281 cbradney 2013
    <source>Check for Updates</source>
2014
    <translation type="unfinished"></translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
15892 craig 2017
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
12281 cbradney 2018
    <source>Number of Pages</source>
2019
    <translation type="unfinished"></translation>
2020
  </message>
12612 cbradney 2021
  <message>
15892 craig 2022
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
12612 cbradney 2023
    <source>Adjust Image to Frame</source>
2024
    <translation type="unfinished"></translation>
2025
  </message>
12918 cbradney 2026
  <message>
15892 craig 2027
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 2028
    <source>File</source>
2029
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
2030
  </message>
2031
  <message>
15892 craig 2032
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
12937 cbradney 2033
    <source>&amp;File</source>
2034
    <translation type="unfinished">&amp;Fil</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
15892 craig 2037
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 2038
    <source>Edit</source>
2039
    <translation type="unfinished">Rediger</translation>
2040
  </message>
2041
  <message>
15892 craig 2042
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
12937 cbradney 2043
    <source>&amp;Edit</source>
2044
    <translation type="unfinished">&amp;Rediger</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
15892 craig 2047
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 2048
    <source>Style</source>
2049
    <translation type="unfinished">Stil</translation>
2050
  </message>
2051
  <message>
15892 craig 2052
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
12937 cbradney 2053
    <source>&amp;Style</source>
2054
    <translation type="unfinished"></translation>
2055
  </message>
2056
  <message>
15892 craig 2057
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 2058
    <source>Item</source>
2059
    <translation type="unfinished"></translation>
2060
  </message>
2061
  <message>
15892 craig 2062
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
12937 cbradney 2063
    <source>&amp;Item</source>
2064
    <translation type="unfinished">&amp;Objekt</translation>
2065
  </message>
2066
  <message>
15892 craig 2067
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 2068
    <source>Insert</source>
2069
    <translation type="unfinished"></translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
15892 craig 2072
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
12937 cbradney 2073
    <source>I&amp;nsert</source>
2074
    <translation type="unfinished">S&amp;ett inn</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
15892 craig 2077
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 2078
    <source>Page</source>
2079
    <translation type="unfinished">Side</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
15892 craig 2082
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
12937 cbradney 2083
    <source>&amp;Page</source>
2084
    <translation type="unfinished"></translation>
2085
  </message>
2086
  <message>
15892 craig 2087
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 2088
    <source>View</source>
2089
    <translation type="unfinished"></translation>
2090
  </message>
2091
  <message>
15892 craig 2092
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
12937 cbradney 2093
    <source>&amp;View</source>
2094
    <translation type="unfinished">&amp;Vis</translation>
2095
  </message>
2096
  <message>
15892 craig 2097
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 2098
    <source>Extras</source>
2099
    <translation type="unfinished"></translation>
2100
  </message>
2101
  <message>
15892 craig 2102
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
12937 cbradney 2103
    <source>E&amp;xtras</source>
2104
    <translation type="unfinished">E&amp;kstra</translation>
2105
  </message>
2106
  <message>
15892 craig 2107
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 2108
    <source>Windows</source>
2109
    <translation type="unfinished"></translation>
2110
  </message>
2111
  <message>
15892 craig 2112
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
12937 cbradney 2113
    <source>&amp;Windows</source>
2114
    <translation type="unfinished">Vi&amp;nduer</translation>
2115
  </message>
2116
  <message>
15892 craig 2117
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 2118
    <source>Help</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
2120
  </message>
2121
  <message>
15892 craig 2122
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
12937 cbradney 2123
    <source>&amp;Help</source>
2124
    <translation type="unfinished">&amp;Hjelp</translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
15892 craig 2127
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
12937 cbradney 2128
    <source>Plugin Menu Items</source>
2129
    <translation type="unfinished"></translation>
2130
  </message>
2131
  <message>
15892 craig 2132
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
12937 cbradney 2133
    <source>Others</source>
2134
    <translation type="unfinished"></translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
15892 craig 2137
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
12937 cbradney 2138
    <source>Unicode Characters</source>
2139
    <translation type="unfinished"></translation>
2140
  </message>
13027 cbradney 2141
  <message>
15892 craig 2142
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
13027 cbradney 2143
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
2144
    <translation type="unfinished"></translation>
2145
  </message>
13279 cbradney 2146
  <message>
15892 craig 2147
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
13279 cbradney 2148
    <source>New &amp;from Template...</source>
2149
    <translation type="unfinished">Ny &amp;fra mal ...</translation>
2150
  </message>
2876 fschmid 2151
</context>
2152
<context>
12612 cbradney 2153
  <name>AdjustCmsDialog</name>
2154
  <message>
14474 cbradney 2155
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
12612 cbradney 2156
    <source>CMS Settings</source>
2157
    <translation type="unfinished"></translation>
2158
  </message>
2159
</context>
2160
<context>
377 Franz 2161
  <name>AdvOptions</name>
2162
  <message>
2876 fschmid 2163
    <source>Advanced Options</source>
3278 cbradney 2164
    <translation type="obsolete">Flere valg</translation>
377 Franz 2165
  </message>
2166
  <message>
2876 fschmid 2167
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
3278 cbradney 2168
    <translation type="obsolete">Lager PostScript Nivå 3</translation>
377 Franz 2169
  </message>
2170
  <message>
2876 fschmid 2171
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
377 Franz 2172
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2173
    <translation type="obsolete">Lager kun PostScript Nivå 2,
377 Franz 2174
OBS! Dette kan føre til store filer</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
2876 fschmid 2177
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
377 Franz 2178
this can create huge files</source>
3278 cbradney 2179
    <translation type="obsolete">Lager kun PostScript Nivå 1,
377 Franz 2180
OBS! Dette kan føre til store filer</translation>
2181
  </message>
2182
  <message>
2876 fschmid 2183
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
3278 cbradney 2184
    <translation type="obsolete">Speil siden(e) &amp;horisontalt</translation>
377 Franz 2185
  </message>
2186
  <message>
2876 fschmid 2187
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3278 cbradney 2188
    <translation type="obsolete">Speil siden(e) &amp;vertikalt</translation>
377 Franz 2189
  </message>
2190
  <message>
2876 fschmid 2191
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
3278 cbradney 2192
    <translation type="obsolete">Bruk &amp;ICC profiler</translation>
377 Franz 2193
  </message>
2194
  <message>
2876 fschmid 2195
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
3278 cbradney 2196
    <translation type="obsolete">PostScript Nivå &amp;1</translation>
377 Franz 2197
  </message>
2198
  <message>
2876 fschmid 2199
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
3278 cbradney 2200
    <translation type="obsolete">PostScript Nivå &amp;2</translation>
377 Franz 2201
  </message>
2202
  <message>
2876 fschmid 2203
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
3278 cbradney 2204
    <translation type="obsolete">PostScript Nivå &amp;3</translation>
377 Franz 2205
  </message>
2206
  <message>
2876 fschmid 2207
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2208
    <translation type="obsolete">&amp;Greit</translation>
377 Franz 2209
  </message>
2210
  <message>
2876 fschmid 2211
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2212
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
377 Franz 2213
  </message>
2214
  <message>
2876 fschmid 2215
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
3278 cbradney 2216
    <translation type="obsolete">Bruk under fje&amp;rning av farge</translation>
377 Franz 2217
  </message>
2218
  <message>
2876 fschmid 2219
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
377 Franz 2220
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2221
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2222
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2223
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2224
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
3278 cbradney 2225
    <translation type="obsolete">En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget
444 fschmid 2226
av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor.
798 cbradney 2227
UCR virker best på deler av bilder som er nøytrale og/eller mørke toner
444 fschmid 2228
som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening enkelteoen bilder til å se bedre;
2229
og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang.
2230
UCR reduserer muligheten for overmettning med CMY farger.</translation>
377 Franz 2231
  </message>
2876 fschmid 2232
</context>
2233
<context>
377 Franz 2234
  <name>Align</name>
2235
  <message>
2876 fschmid 2236
    <source>Distribute/Align</source>
3064 cbradney 2237
    <translation type="obsolete">Fordel/Still opp på linje</translation>
377 Franz 2238
  </message>
2239
  <message>
2876 fschmid 2240
    <source>Align</source>
3064 cbradney 2241
    <translation type="obsolete">Still opp</translation>
377 Franz 2242
  </message>
2243
  <message>
2876 fschmid 2244
    <source>Horizontal</source>
3064 cbradney 2245
    <translation type="obsolete">Vannrett</translation>
377 Franz 2246
  </message>
2247
  <message>
2876 fschmid 2248
    <source>Left Sides</source>
3064 cbradney 2249
    <translation type="obsolete">Venstre sider</translation>
377 Franz 2250
  </message>
2251
  <message>
2876 fschmid 2252
    <source>Middles</source>
3064 cbradney 2253
    <translation type="obsolete">Midten</translation>
377 Franz 2254
  </message>
2255
  <message>
2876 fschmid 2256
    <source>Right Sides</source>
3064 cbradney 2257
    <translation type="obsolete">Høyre sider</translation>
377 Franz 2258
  </message>
2259
  <message>
2876 fschmid 2260
    <source>Vertical</source>
3064 cbradney 2261
    <translation type="obsolete">Loddrett</translation>
377 Franz 2262
  </message>
2263
  <message>
2876 fschmid 2264
    <source>Top Sides</source>
3064 cbradney 2265
    <translation type="obsolete">Øverste sider</translation>
377 Franz 2266
  </message>
2267
  <message>
2876 fschmid 2268
    <source>Bottom Sides</source>
3064 cbradney 2269
    <translation type="obsolete">Nederste sider</translation>
377 Franz 2270
  </message>
2271
  <message>
2876 fschmid 2272
    <source> mm</source>
2273
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
377 Franz 2274
  </message>
2275
  <message>
2876 fschmid 2276
    <source> in</source>
2277
    <translation type="obsolete"> i</translation>
377 Franz 2278
  </message>
2279
  <message>
2876 fschmid 2280
    <source> p</source>
2281
    <translation type="obsolete"> p</translation>
377 Franz 2282
  </message>
2283
  <message>
2876 fschmid 2284
    <source>&amp;OK</source>
3064 cbradney 2285
    <translation type="obsolete">&amp;Greit</translation>
377 Franz 2286
  </message>
2287
  <message>
2876 fschmid 2288
    <source>&amp;Apply</source>
3064 cbradney 2289
    <translation type="obsolete">&amp;Bruk</translation>
377 Franz 2290
  </message>
2291
  <message>
2876 fschmid 2292
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2293
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
377 Franz 2294
  </message>
2295
  <message>
2876 fschmid 2296
    <source>&amp;Between:</source>
3064 cbradney 2297
    <translation type="obsolete">&amp;Mellom:</translation>
377 Franz 2298
  </message>
2299
  <message>
2876 fschmid 2300
    <source>A&amp;lign</source>
3064 cbradney 2301
    <translation type="obsolete">St&amp;ill opp</translation>
377 Franz 2302
  </message>
2303
  <message>
2876 fschmid 2304
    <source>Di&amp;splacement</source>
3064 cbradney 2305
    <translation type="obsolete">For&amp;skyvning</translation>
377 Franz 2306
  </message>
2307
  <message>
2876 fschmid 2308
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3064 cbradney 2309
    <translation type="obsolete">Fordel &amp;jevnt</translation>
377 Franz 2310
  </message>
2311
  <message>
2876 fschmid 2312
    <source>Bet&amp;ween:</source>
3064 cbradney 2313
    <translation type="obsolete">&amp;Mellom:</translation>
377 Franz 2314
  </message>
2315
  <message>
2876 fschmid 2316
    <source>Do &amp;Not Change</source>
3064 cbradney 2317
    <translation type="obsolete">Gjør i&amp;ngen endringer</translation>
377 Franz 2318
  </message>
2319
  <message>
2876 fschmid 2320
    <source>Al&amp;ign</source>
3064 cbradney 2321
    <translation type="obsolete">S&amp;till opp</translation>
377 Franz 2322
  </message>
2323
  <message>
2876 fschmid 2324
    <source>Dis&amp;placement</source>
3064 cbradney 2325
    <translation type="obsolete">For&amp;skyvning</translation>
377 Franz 2326
  </message>
2327
  <message>
2876 fschmid 2328
    <source> pt</source>
2329
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
377 Franz 2330
  </message>
2331
  <message>
2876 fschmid 2332
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
3064 cbradney 2333
    <translation type="obsolete">Fordel &amp;jevnt</translation>
377 Franz 2334
  </message>
2335
  <message>
2876 fschmid 2336
    <source>&amp;Do Not Change</source>
3064 cbradney 2337
    <translation type="obsolete">&amp;Gjør ingen endringer</translation>
377 Franz 2338
  </message>
2876 fschmid 2339
</context>
2340
<context>
9729 cbradney 2341
  <name>AlignDistribute</name>
6530 cbradney 2342
  <message>
14474 cbradney 2343
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
6530 cbradney 2344
    <source>Align</source>
7716 cbradney 2345
    <translation type="unfinished">Still opp</translation>
6530 cbradney 2346
  </message>
2347
  <message>
14474 cbradney 2348
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
6530 cbradney 2349
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2350
    <translation type="unfinished"></translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
14474 cbradney 2353
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
6530 cbradney 2354
    <source>&amp;Relative To:</source>
2355
    <translation type="unfinished"></translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
15243 cbradney 2358
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
2359
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2360
    <translation type="unfinished"></translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
2364
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
2365
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
2366
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
2367
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
2368
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
2369
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
2370
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
2371
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
2372
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
2373
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
2374
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
2375
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
2376
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
2377
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
2378
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
2379
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
2380
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
2381
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
2382
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
2383
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
2384
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
2385
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
2386
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
2387
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
2388
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
2389
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
2390
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
6530 cbradney 2391
    <source>...</source>
2392
    <translation type="unfinished"></translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
15243 cbradney 2395
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
6530 cbradney 2396
    <source>Distribute</source>
2397
    <translation type="unfinished">Fordel</translation>
2398
  </message>
2399
  <message>
15243 cbradney 2400
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
6530 cbradney 2401
    <source>&amp;Distance:</source>
2402
    <translation type="unfinished">&amp;Avstand:</translation>
2403
  </message>
14474 cbradney 2404
  <message>
15243 cbradney 2405
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
2406
    <source>Reverse Distribution</source>
2407
    <translation type="unfinished"></translation>
2408
  </message>
2409
  <message>
2410
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
14474 cbradney 2411
    <source>Swap</source>
2412
    <translation type="unfinished"></translation>
2413
  </message>
6530 cbradney 2414
</context>
2415
<context>
9729 cbradney 2416
  <name>AlignDistributeBase</name>
2417
  <message>
2418
    <source>Align and Distribute</source>
2419
    <translation type="obsolete">Juster og fordel</translation>
2420
  </message>
2421
  <message>
2422
    <source>Align</source>
2423
    <translation type="obsolete">Still opp</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>Distribute</source>
2427
    <translation type="obsolete">Fordel</translation>
2428
  </message>
2429
  <message>
2430
    <source>&amp;Distance:</source>
2431
    <translation type="obsolete">&amp;Avstand:</translation>
2432
  </message>
2433
</context>
2434
<context>
2876 fschmid 2435
  <name>AlignDistributePalette</name>
2436
  <message>
14474 cbradney 2437
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
2876 fschmid 2438
    <source>Align and Distribute</source>
3913 mrdocs 2439
    <translation>Juster og fordel</translation>
2876 fschmid 2440
  </message>
2441
  <message>
14474 cbradney 2442
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
2876 fschmid 2443
    <source>Align</source>
7716 cbradney 2444
    <translation type="unfinished">Juster</translation>
2876 fschmid 2445
  </message>
2446
  <message>
14474 cbradney 2447
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
2876 fschmid 2448
    <source>&amp;Relative to:</source>
3913 mrdocs 2449
    <translation>&amp;I forhold til:</translation>
2876 fschmid 2450
  </message>
2451
  <message>
14474 cbradney 2452
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2453
    <source>First Selected</source>
3913 mrdocs 2454
    <translation>Første valgte</translation>
2876 fschmid 2455
  </message>
2456
  <message>
14474 cbradney 2457
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
2876 fschmid 2458
    <source>Last Selected</source>
3913 mrdocs 2459
    <translation>Siste valgte</translation>
2876 fschmid 2460
  </message>
2461
  <message>
14474 cbradney 2462
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
2876 fschmid 2463
    <source>Page</source>
2464
    <translation>Side</translation>
2465
  </message>
2466
  <message>
14474 cbradney 2467
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
2876 fschmid 2468
    <source>Margins</source>
2469
    <translation>Marger</translation>
2470
  </message>
2471
  <message>
14474 cbradney 2472
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
2876 fschmid 2473
    <source>Guide</source>
2474
    <translation type="unfinished"></translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
14474 cbradney 2477
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
2876 fschmid 2478
    <source>Selection</source>
2479
    <translation>Utvalg</translation>
2480
  </message>
2481
  <message>
15243 cbradney 2482
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
2483
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
2484
    <translation type="unfinished"></translation>
2485
  </message>
2486
  <message>
2487
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
2488
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
2489
    <translation type="unfinished"></translation>
2490
  </message>
2491
  <message>
2492
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
2493
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
2494
    <translation type="unfinished"></translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
2498
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2499
    <translation type="unfinished"></translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
2876 fschmid 2503
    <source>Align bottoms</source>
3913 mrdocs 2504
    <translation>Juster alle bunnene</translation>
2876 fschmid 2505
  </message>
2506
  <message>
15243 cbradney 2507
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
2876 fschmid 2508
    <source>Align right sides</source>
3913 mrdocs 2509
    <translation>Juster alle høyresider</translation>
2876 fschmid 2510
  </message>
2511
  <message>
15243 cbradney 2512
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
2876 fschmid 2513
    <source>Center on vertical axis</source>
2514
    <translation type="unfinished"></translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
15243 cbradney 2517
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
2876 fschmid 2518
    <source>Align left sides</source>
3913 mrdocs 2519
    <translation>Juster alle venstresider</translation>
2876 fschmid 2520
  </message>
2521
  <message>
15243 cbradney 2522
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
2876 fschmid 2523
    <source>Center on horizontal axis</source>
2524
    <translation type="unfinished"></translation>
2525
  </message>
2526
  <message>
15243 cbradney 2527
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
2876 fschmid 2528
    <source>Align tops</source>
3913 mrdocs 2529
    <translation>Juster alle topper</translation>
2876 fschmid 2530
  </message>
2531
  <message>
15243 cbradney 2532
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
2876 fschmid 2533
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
2534
    <translation type="unfinished"></translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
15243 cbradney 2537
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
2538
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2539
    <translation type="unfinished"></translation>
2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
14474 cbradney 2543
    <source>Swap items to the left</source>
2544
    <translation type="unfinished"></translation>
2545
  </message>
2546
  <message>
15243 cbradney 2547
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
14474 cbradney 2548
    <source>Swap items to the right</source>
2549
    <translation type="unfinished"></translation>
2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
2876 fschmid 2553
    <source>Distribute</source>
7716 cbradney 2554
    <translation type="unfinished">Fordel</translation>
2876 fschmid 2555
  </message>
2556
  <message>
15243 cbradney 2557
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
2876 fschmid 2558
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2559
    <translation type="unfinished"></translation>
2560
  </message>
2561
  <message>
15243 cbradney 2562
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
2876 fschmid 2563
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
3913 mrdocs 2564
    <translation type="unfinished">Fordel </translation>
2876 fschmid 2565
  </message>
2566
  <message>
15243 cbradney 2567
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
2876 fschmid 2568
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2569
    <translation type="unfinished"></translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
15243 cbradney 2572
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
2876 fschmid 2573
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
15243 cbradney 2577
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
2876 fschmid 2578
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
2579
    <translation type="unfinished"></translation>
2580
  </message>
2581
  <message>
15243 cbradney 2582
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
2876 fschmid 2583
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2584
    <translation type="unfinished"></translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
15243 cbradney 2587
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
2876 fschmid 2588
    <source>&amp;Distance:</source>
2589
    <translation>&amp;Avstand:</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
15243 cbradney 2592
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
2876 fschmid 2593
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2594
    <translation type="unfinished"></translation>
2595
  </message>
2596
  <message>
15243 cbradney 2597
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
2876 fschmid 2598
    <source>None Selected</source>
3913 mrdocs 2599
    <translation>Ingen valgt</translation>
2876 fschmid 2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Warning</source>
3824 cbradney 2603
    <translation type="obsolete">Advarsel</translation>
2876 fschmid 2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>&amp;Cancel</source>
3064 cbradney 2607
    <translation type="obsolete">&amp;Avbryt</translation>
2876 fschmid 2608
  </message>
2609
  <message>
15294 cbradney 2610
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
2876 fschmid 2611
    <source>Y: %1%2</source>
2612
    <translation>Y: %1%2</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
15294 cbradney 2615
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
2876 fschmid 2616
    <source>X: %1%2</source>
2617
    <translation>X: %1%2</translation>
2618
  </message>
6530 cbradney 2619
  <message>
15243 cbradney 2620
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
7508 cbradney 2621
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
6530 cbradney 2622
    <translation type="unfinished"></translation>
2623
  </message>
2624
  <message>
15243 cbradney 2625
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
7508 cbradney 2626
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
6530 cbradney 2627
    <translation type="unfinished"></translation>
2628
  </message>
2629
  <message>
15243 cbradney 2630
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
7508 cbradney 2631
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
6530 cbradney 2632
    <translation type="unfinished"></translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
15243 cbradney 2635
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
7508 cbradney 2636
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
6530 cbradney 2637
    <translation type="unfinished"></translation>
2638
  </message>
7508 cbradney 2639
  <message>
15243 cbradney 2640
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
7508 cbradney 2641
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
2642
    <translation type="unfinished"></translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
15243 cbradney 2645
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
7508 cbradney 2646
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
2647
    <translation type="unfinished"></translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
15243 cbradney 2650
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
7508 cbradney 2651
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
2652
    <translation type="unfinished"></translation>
2653
  </message>
2654
  <message>
15243 cbradney 2655
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
7508 cbradney 2656
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
2657
    <translation type="unfinished"></translation>
2658
  </message>
2659
  <message>
15243 cbradney 2660
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
7508 cbradney 2661
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
2662
    <translation type="unfinished"></translation>
2663
  </message>
2664
  <message>
15243 cbradney 2665
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
7508 cbradney 2666
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
2667
    <translation type="unfinished"></translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
15243 cbradney 2670
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
7508 cbradney 2671
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
2672
    <translation type="unfinished"></translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
15243 cbradney 2675
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
7508 cbradney 2676
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2677
    <translation type="unfinished"></translation>
2678
  </message>
12281 cbradney 2679
  <message>
14474 cbradney 2680
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
12281 cbradney 2681
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2682
    <translation type="unfinished"></translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
15243 cbradney 2685
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
12281 cbradney 2686
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2687
    <translation type="unfinished"></translation>
2688
  </message>
2876 fschmid 2689
</context>
2690
<context>
377 Franz 2691
  <name>AlignSelect</name>
2692
  <message>
14474 cbradney 2693
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
2876 fschmid 2694
    <source>Align Text Left</source>
2695
    <translation>Juster tekst mot venstre</translation>
377 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
14474 cbradney 2698
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
2876 fschmid 2699
    <source>Align Text Right</source>
2700
    <translation>Juster tekst mot høyre</translation>
377 Franz 2701
  </message>
2702
  <message>
14474 cbradney 2703
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
2876 fschmid 2704
    <source>Align Text Center</source>
2705
    <translation>Midtstill tekst</translation>
377 Franz 2706
  </message>
2707
  <message>
14474 cbradney 2708
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
2876 fschmid 2709
    <source>Align Text Justified</source>
2710
    <translation>Juster tekstfyll</translation>
377 Franz 2711
  </message>
2712
  <message>
14474 cbradney 2713
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
2876 fschmid 2714
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2715
    <translation>Juster tekst tvungen fyll</translation>
377 Franz 2716
  </message>
2876 fschmid 2717
</context>
2718
<context>
377 Franz 2719
  <name>Annot</name>
2720
  <message>
14474 cbradney 2721
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
2876 fschmid 2722
    <source>Field Properties</source>
2723
    <translation>Felt egenskaper</translation>
377 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
14474 cbradney 2726
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
2727
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
2876 fschmid 2728
    <source>Type:</source>
2729
    <translation>Type:</translation>
377 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
14474 cbradney 2732
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2733
    <source>Button</source>
2734
    <translation>Knapp</translation>
377 Franz 2735
  </message>
2736
  <message>
14474 cbradney 2737
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2738
    <source>Text Field</source>
2739
    <translation>Tekstfelt</translation>
377 Franz 2740
  </message>
2741
  <message>
14474 cbradney 2742
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2743
    <source>Check Box</source>
2744
    <translation>Avkryssingsboks</translation>
377 Franz 2745
  </message>
2746
  <message>
14474 cbradney 2747
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2748
    <source>Combo Box</source>
2749
    <translation>Kombiboks</translation>
377 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
14474 cbradney 2752
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
2876 fschmid 2753
    <source>List Box</source>
2754
    <translation>Listeboks</translation>
377 Franz 2755
  </message>
2756
  <message>
14474 cbradney 2757
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
2876 fschmid 2758
    <source>Properties</source>
2759
    <translation>Egenskaper</translation>
377 Franz 2760
  </message>
2761
  <message>
14474 cbradney 2762
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
2876 fschmid 2763
    <source>Name:</source>
2764
    <translation>Navn:</translation>
377 Franz 2765
  </message>
2766
  <message>
2876 fschmid 2767
    <source>Tool-Tip:</source>
6434 cbradney 2768
    <translation type="obsolete">Hjelpetekst:</translation>
377 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
14474 cbradney 2771
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
2772
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
2876 fschmid 2773
    <source>Text</source>
2774
    <translation>Tekst</translation>
377 Franz 2775
  </message>
2776
  <message>
14474 cbradney 2777
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
2876 fschmid 2778
    <source>Border</source>
2779
    <translation>Grense</translation>
377 Franz 2780
  </message>
2781
  <message>
14474 cbradney 2782
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
2876 fschmid 2783
    <source>Color:</source>
2784
    <translation>Farge:</translation>
377 Franz 2785
  </message>
2786
  <message>
15099 cbradney 2787
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
2876 fschmid 2788
    <source>None</source>
2789
    <translation>Ingen</translation>
377 Franz 2790
  </message>
2791
  <message>
14474 cbradney 2792
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
2876 fschmid 2793
    <source>Width:</source>
2794
    <translation>Bredde:</translation>
377 Franz 2795
  </message>
2796
  <message>
14474 cbradney 2797
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2876 fschmid 2798
    <source>Thin</source>
2799
    <translation>Tynn</translation>
377 Franz 2800
  </message>
2801
  <message>
14474 cbradney 2802
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2803
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
2876 fschmid 2804
    <source>Normal</source>
2805
    <translation>Normal</translation>
377 Franz 2806
  </message>
2807
  <message>
14474 cbradney 2808
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
2876 fschmid 2809
    <source>Wide</source>
2810
    <translation>Bred</translation>
377 Franz 2811
  </message>
2812
  <message>
14474 cbradney 2813
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
2876 fschmid 2814
    <source>Style:</source>
2815
    <translation>Stil:</translation>
377 Franz 2816
  </message>
2817
  <message>
14474 cbradney 2818
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
2876 fschmid 2819
    <source>Solid</source>
2820
    <translation>Solid</translation>
377 Franz 2821
  </message>
2822
  <message>
14474 cbradney 2823
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
2876 fschmid 2824
    <source>Dashed</source>
2825
    <translation>Punktet</translation>
377 Franz 2826
  </message>
2827
  <message>
14474 cbradney 2828
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
2876 fschmid 2829
    <source>Underline</source>
2830
    <translation>Understreket</translation>
377 Franz 2831
  </message>
2832
  <message>
14474 cbradney 2833
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
2876 fschmid 2834
    <source>Beveled</source>
2835
    <translation>Med skrå kanter</translation>
377 Franz 2836
  </message>
2837
  <message>
14474 cbradney 2838
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
2876 fschmid 2839
    <source>Inset</source>
2840
    <translation>Sett inn</translation>
377 Franz 2841
  </message>
2842
  <message>
14474 cbradney 2843
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
2876 fschmid 2844
    <source>Other</source>
2845
    <translation>Andre</translation>
377 Franz 2846
  </message>
2847
  <message>
14474 cbradney 2848
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
2876 fschmid 2849
    <source>Read Only</source>
2850
    <translation>Skrivebeskyttet</translation>
377 Franz 2851
  </message>
2852
  <message>
14474 cbradney 2853
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
2876 fschmid 2854
    <source>Required</source>
2855
    <translation>Nødvendig</translation>
377 Franz 2856
  </message>
2857
  <message>
2876 fschmid 2858
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
6434 cbradney 2859
    <translation type="obsolete">Ikke eksporter verdi</translation>
377 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
14474 cbradney 2862
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
2876 fschmid 2863
    <source>Visibility:</source>
2864
    <translation>Synlighet:</translation>
377 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
14474 cbradney 2867
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
2876 fschmid 2868
    <source>Visible</source>
2869
    <translation>Synlig</translation>
377 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
14474 cbradney 2872
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
2876 fschmid 2873
    <source>Hidden</source>
2874
    <translation>Skjult</translation>
377 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
14474 cbradney 2877
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
2876 fschmid 2878
    <source>No Print</source>
2879
    <translation>Ingen utskrift</translation>
377 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
14474 cbradney 2882
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
2876 fschmid 2883
    <source>No View</source>
2884
    <translation>Ingen visning</translation>
377 Franz 2885
  </message>
2886
  <message>
14474 cbradney 2887
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
2876 fschmid 2888
    <source>Appearance</source>
2889
    <translation>Utseende</translation>
377 Franz 2890
  </message>
2891
  <message>
14474 cbradney 2892
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
2876 fschmid 2893
    <source>Text for Button Down</source>
2894
    <translation>Tekst for knapp ned</translation>
377 Franz 2895
  </message>
2896
  <message>
14474 cbradney 2897
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
2876 fschmid 2898
    <source>Text for Roll Over</source>
2899
    <translation>Tekst for rull rundt</translation>
377 Franz 2900
  </message>
2901
  <message>
14474 cbradney 2902
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
2876 fschmid 2903
    <source>Icons</source>
2904
    <translation>Ikoner</translation>
377 Franz 2905
  </message>
2906
  <message>
14474 cbradney 2907
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
2876 fschmid 2908
    <source>Use Icons</source>
2909
    <translation>Bruk ikoner</translation>
377 Franz 2910
  </message>
2911
  <message>
14474 cbradney 2912
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
2913
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
2914
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
2876 fschmid 2915
    <source>Remove</source>
2916
    <translation>Fjern</translation>
377 Franz 2917
  </message>
2918
  <message>
14474 cbradney 2919
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
2876 fschmid 2920
    <source>Pressed</source>
2921
    <translation>Trykket ned</translation>
377 Franz 2922
  </message>
2923
  <message>
14474 cbradney 2924
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
2876 fschmid 2925
    <source>Roll Over</source>
2926
    <translation>Rull rundt</translation>
377 Franz 2927
  </message>
2928
  <message>
14474 cbradney 2929
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
2876 fschmid 2930
    <source>Icon Placement...</source>
2931
    <translation>Ikon plassering ...</translation>
377 Franz 2932
  </message>
2933
  <message>
14474 cbradney 2934
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
2876 fschmid 2935
    <source>Highlight</source>
2936
    <translation>Markert</translation>
377 Franz 2937
  </message>
2938
  <message>
14474 cbradney 2939
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
2876 fschmid 2940
    <source>Invert</source>
2941
    <translation>Inverter</translation>
377 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
14474 cbradney 2944
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
2876 fschmid 2945
    <source>Outlined</source>
2946
    <translation>Utlinjet</translation>
377 Franz 2947
  </message>
2948
  <message>
14474 cbradney 2949
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
2876 fschmid 2950
    <source>Push</source>
2951
    <translation>Dytt</translation>
377 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
14474 cbradney 2954
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
2876 fschmid 2955
    <source>Multi-Line</source>
2956
    <translation>Multi-Linje</translation>
377 Franz 2957
  </message>
2958
  <message>
14474 cbradney 2959
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
2876 fschmid 2960
    <source>Password</source>
2961
    <translation>Passord</translation>
377 Franz 2962
  </message>
2963
  <message>
14474 cbradney 2964
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
2876 fschmid 2965
    <source>Limit of</source>
2966
    <translation>Maksimalt</translation>
377 Franz 2967
  </message>
2968
  <message>
14474 cbradney 2969
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
2876 fschmid 2970
    <source>Characters</source>
2971
    <translation>Tegn</translation>
377 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
14474 cbradney 2974
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
2876 fschmid 2975
    <source>Do Not Scroll</source>
2976
    <translation>Ingen rulling</translation>
377 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
14474 cbradney 2979
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
2876 fschmid 2980
    <source>Do Not Spell Check</source>
2981
    <translation>Ingen stavekontroll</translation>
377 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
14474 cbradney 2984
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
2876 fschmid 2985
    <source>Check Style:</source>
2986
    <translation>Sjekk stil:</translation>
377 Franz 2987
  </message>
2988
  <message>
14474 cbradney 2989
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 2990
    <source>Check</source>
2991
    <translation>Sjekk</translation>
377 Franz 2992
  </message>
2993
  <message>
14474 cbradney 2994
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 2995
    <source>Cross</source>
2996
    <translation>Kryss</translation>
377 Franz 2997
  </message>
2998
  <message>
14474 cbradney 2999
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 3000
    <source>Diamond</source>
3001
    <translation>Diamant</translation>
377 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
14474 cbradney 3004
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 3005
    <source>Circle</source>
3006
    <translation>Sirkel</translation>
377 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
14474 cbradney 3009
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 3010
    <source>Star</source>
3011
    <translation>Stjerne</translation>
377 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
14474 cbradney 3014
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
2876 fschmid 3015
    <source>Square</source>
3016
    <translation>Firkant</translation>
377 Franz 3017
  </message>
3018
  <message>
14474 cbradney 3019
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
2876 fschmid 3020
    <source>Default is Checked</source>
3021
    <translation>Standard er aktiv</translation>
377 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
14474 cbradney 3024
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
2876 fschmid 3025
    <source>Editable</source>
3026
    <translation>Redigerbar</translation>
377 Franz 3027
  </message>
3028
  <message>
14474 cbradney 3029
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
2876 fschmid 3030
    <source>Options</source>
3031
    <translation>Innstillinger</translation>
377 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
2876 fschmid 3034
    <source>Java Script</source>
3278 cbradney 3035
    <translation type="obsolete">Java Script</translation>
377 Franz 3036
  </message>
3037
  <message>
14474 cbradney 3038
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
15099 cbradney 3039
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
2876 fschmid 3040
    <source>Go To</source>
3041
    <translation>Gå til</translation>
377 Franz 3042
  </message>
3043
  <message>
14474 cbradney 3044
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
15099 cbradney 3045
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
2876 fschmid 3046
    <source>Submit Form</source>
3047
    <translation>Send inn skjema</translation>
377 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
14474 cbradney 3050
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
15099 cbradney 3051
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
2876 fschmid 3052
    <source>Reset Form</source>
3053
    <translation>Nullstill skjema</translation>
377 Franz 3054
  </message>
3055
  <message>
14474 cbradney 3056
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
15099 cbradney 3057
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
2876 fschmid 3058
    <source>Import Data</source>
3059
    <translation>Importer data</translation>
377 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
14474 cbradney 3062
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
2876 fschmid 3063
    <source>Event:</source>
3064
    <translation>Hendelse:</translation>
377 Franz 3065
  </message>
3066
  <message>
14474 cbradney 3067
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
15099 cbradney 3068
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
2876 fschmid 3069
    <source>Mouse Up</source>
3070
    <translation>Mus opp</translation>
377 Franz 3071
  </message>
3072
  <message>
14474 cbradney 3073
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
15099 cbradney 3074
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
2876 fschmid 3075
    <source>Mouse Down</source>
3076
    <translation>Mus ned</translation>
377 Franz 3077
  </message>
3078
  <message>
14474 cbradney 3079
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
15099 cbradney 3080
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
2876 fschmid 3081
    <source>Mouse Enter</source>
3082
    <translation>Mus Enter</translation>
377 Franz 3083
  </message>
3084
  <message>
14474 cbradney 3085
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
15099 cbradney 3086
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
2876 fschmid 3087
    <source>Mouse Exit</source>
3088
    <translation>Mus avslutt</translation>
377 Franz 3089
  </message>
3090
  <message>
14474 cbradney 3091
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
15099 cbradney 3092
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
2876 fschmid 3093
    <source>On Focus</source>
3094
    <translation>På fokus</translation>
377 Franz 3095
  </message>
3096
  <message>
14474 cbradney 3097
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
15099 cbradney 3098
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
2876 fschmid 3099
    <source>On Blur</source>
3100
    <translation>På Blur</translation>
377 Franz 3101
  </message>
3102
  <message>
14474 cbradney 3103
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
2876 fschmid 3104
    <source>Script:</source>
3105
    <translation>Skript:</translation>
377 Franz 3106
  </message>
3107
  <message>
14474 cbradney 3108
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
3109
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
3110
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
3111
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
3112
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
2876 fschmid 3113
    <source>Edit...</source>
3114
    <translation>Rediger ...</translation>
377 Franz 3115
  </message>
3116
  <message>
14474 cbradney 3117
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
2876 fschmid 3118
    <source>Submit to URL:</source>
3119
    <translation>Send til URL:</translation>
377 Franz 3120
  </message>
3121
  <message>
2876 fschmid 3122
    <source>Submit Data as HTML</source>
13279 cbradney 3123
    <translation type="obsolete">Send data som HTML</translation>
377 Franz 3124
  </message>
3125
  <message>
14474 cbradney 3126
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
2876 fschmid 3127
    <source>Import Data from:</source>
3128
    <translation>Importer data fra:</translation>
377 Franz 3129
  </message>
3130
  <message>
14474 cbradney 3131
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
2876 fschmid 3132
    <source>Destination</source>
3133
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
377 Franz 3134
  </message>
3135
  <message>
14474 cbradney 3136
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
2876 fschmid 3137
    <source>To File:</source>
3138
    <translation>Til fil:</translation>
377 Franz 3139
  </message>
3140
  <message>
14474 cbradney 3141
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
2876 fschmid 3142
    <source>Change...</source>
3143
    <translation>Endre ...</translation>
377 Franz 3144
  </message>
3145
  <message>
14474 cbradney 3146
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
2876 fschmid 3147
    <source>Page:</source>
3148
    <translation>Side:</translation>
377 Franz 3149
  </message>
3150
  <message>
14474 cbradney 3151
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
2876 fschmid 3152
    <source>X-Pos:</source>
3153
    <translation>X-Pos:</translation>
377 Franz 3154
  </message>
3155
  <message>
14474 cbradney 3156
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
3157
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
2876 fschmid 3158
    <source> pt</source>
3159
    <translation> pt</translation>
377 Franz 3160
  </message>
3161
  <message>
14474 cbradney 3162
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
2876 fschmid 3163
    <source>Y-Pos:</source>
3164
    <translation>Y-Pos:</translation>
377 Franz 3165
  </message>
3166
  <message>
14474 cbradney 3167
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
2876 fschmid 3168
    <source>Action</source>
3169
    <translation>Handling</translation>
377 Franz 3170
  </message>
3171
  <message>
14474 cbradney 3172
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
2876 fschmid 3173
    <source>Field is formatted as:</source>
3174
    <translation>Felt er formatert som:</translation>
377 Franz 3175
  </message>
3176
  <message>
14474 cbradney 3177
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3178
    <source>Plain</source>
3179
    <translation>Enkel</translation>
377 Franz 3180
  </message>
3181
  <message>
14474 cbradney 3182
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3183
    <source>Number</source>
3184
    <translation>Nummer</translation>
377 Franz 3185
  </message>
3186
  <message>
14474 cbradney 3187
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3188
    <source>Percentage</source>
3189
    <translation>Prosentdel</translation>
377 Franz 3190
  </message>
3191
  <message>
14474 cbradney 3192
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3193
    <source>Date</source>
3194
    <translation>Dato</translation>
377 Franz 3195
  </message>
3196
  <message>
14474 cbradney 3197
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3198
    <source>Time</source>
3199
    <translation>Tid</translation>
377 Franz 3200
  </message>
3201
  <message>
14474 cbradney 3202
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
2876 fschmid 3203
    <source>Custom</source>
3204
    <translation>Brukerdefinert</translation>
377 Franz 3205
  </message>
3206
  <message>
14474 cbradney 3207
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
2876 fschmid 3208
    <source>Number Format</source>
3209
    <translation>Nummerformat</translation>
377 Franz 3210
  </message>
3211
  <message>
14474 cbradney 3212
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
3213
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
2876 fschmid 3214
    <source>Decimals:</source>
3215
    <translation>Desimaler:</translation>
377 Franz 3216
  </message>
3217
  <message>
14474 cbradney 3218
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
2876 fschmid 3219
    <source>Use Currency Symbol</source>
3220
    <translation>Bruk valutasymbol</translation>