getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Gir en liste med navn på alle angitte farger i dokumentet. Hvis ikke et dokument er åpnet, så vises en liste med standard dokumentfarger. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Viser dialogboksen «Nytt dokument». hvis brukeren godtar innstillingene Lages et nytt dokument. Det blir ikke laget et nytt dokument hvis du trykker «Avbryt». Gir «sann» hvis et nytt dokument ble laget. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Gir navnet på fyllfargen til objektet «name». Hvis «name» ikke er oppgitt, brukes det objektet som er valgt. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Flytter objektet «name» dy og dx fra dets nåværende plassering. Avstandene dy og dx måles i måleenhetene som er brukt i dokumentet. Hvis «name» ikke er angitt, brukes det objektet som er valgt. Hvis objektet «name» tilhører en gruppe blir hele gruppen flyttet. @default getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Gir en liste med navnene på alle fargene som er angitt i dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne vises en liste med standard dokumentfarger. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Viser dialogboksen «Nytt dokument». Lager et nytt dokument hvis du godtar innstillingene. Lager ikke et nytt dokument hvis du trykker «Avbryt». Gir «sann» hvis det opprettes et nytt dokument. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Gir navnet på fyllfargen til objektet «name». Hvis «name» ikke er angitt brukes det valgte objektet. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Flytter objektet «name» dy og dx fra dets nåværende plassering. Avstanden dy og dx måles i måleenhetene som er brukt i dokumentet. Hvis «name» ikke er angitt, brukes det objektet som er valgt. Hvis objektet «name» tilhører en gruppe blir hele gruppen flyttet. Copy #%1 of Kopi #%1 av AIPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Group%1 Gruppe%1 Generating Items Lager objekter About %1. %2 %3 %1. %2 %3 Scribus Version %1 %2 %3 Scribusversjon %1 %2 %3 Build-ID: Bygg-ID: Contributions from: Bidrag fra: Windows port: Windows-versjon: German: Tysk: French: Fransk: Italian: Italiensk: Hungarian: Ungarsk: Ukrainian: Ukrainsk: Bulgarian: Bulgarsk: Galician: Galisisk: Turkish: Tyrkisk: Lithuanian: Litauisk: Polish: Polsk: Czech: Tsjekkisk: Slovak: Slovakisk: Danish: Dansk: Norwegian: Norsk: Welsh: Walisisk: Russian: Russisk: Brazilian: Brasiliansk portugisisk: Finnish: Finsk: Slovenian: Slovensk: Basque: Baskisk: &About &Om A&uthors &Forfattere &Translations &Oversettelser &Online &Nett &Close &Lukk Development Team: Utviklingslag: Official Documentation: Offisiell dokumentasjon: Other Documentation: Annen dokumentasjon: Official Translations and Translators: Offisielle oversettelser og oversettere: English (British): Engelsk (Britisk): Esperanto: Esperanto: Korean: Koreansk: Serbian: Serbisk: Spanish: Spansk: Swedish: Svensk: Previous Translation Contributors: Tidligere oversettere: Catalan: Katalansk: Homepage Hjemmeside Online Reference Nettreferanse Bugs and Feature Requests Feil og ønsker Mailing List E-postliste About Scribus %1 Om Scribus %1 %1 %2 %3 %1 %2 %3 Using GhostScript version %1 Bruker GhostScript-versjon %1 No GS version available Ingen GS-versjon tilgjengelig Scribus Version %1 %2 %3 (%4) Scribusversjon %1 %2 %3 (%4) Mac OSX Aqua Port: Mac OSX Aqua-bygg: Windows Port: Windows-bygg: Wiki Wiki This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * Dette viser hvilken scribusversjon du bruker, når den ble bygd og hvilke biblioteker den bruker. C-C-T-F står henholdsvis for: C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig-støtte. Hvis det mangler støtte for noe av dette vises det som * November November %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Bruker Ghostscript-versjon %1 No Ghostscript version available Ingen Ghostscript-versjon tilgjengelig <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribusversjon %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Bygg-ID: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Dette panelet viser hvilken versjon, byggdato og hvilke biblioteker som er tatt med i Scribus. Koden C-C-T-F viser henholdsvis til: C=littlecms C=CUPS T=TIFF støtte F=Fontconfig. Den siste bokstaven viser til C=cairo eller A=libart. Hvis et bibliotek mangler, vises det med *. Dette panelet viser også hvilken Ghostscript-versjon Scribus har funnet på systemet og bruker. January Januar Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua-bygg: Windows&#174; Port: Windows&#174;-bygg: March Mars Tango Project Icons: Ikoner fra prosjektet «Tango» &Updates &Oppdateringer Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Sjekk om det er kommet nye oppdateringer til Scribus. Det blir ikke overført noen informasjon fra din datamaskin. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482;-bygg: Splash Screen: Velkomstbilde: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Dette panelet viser hvilken versjon av Scribus dette er, byggedato og hvilke innebygde biblioteker som er med. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Bokstavene C-C-T-F viser henholdsvis til: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-støtte, F=Fontconfig-støtte. Den siste bokstaven viser om opptegningsmotoren er Cairo (C) eller Qt (Q). Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Hvis det mangler støtte for et bibliotek, så angis det med * Dette angir også hvilken versjon av Ghostscript Scribus har funnet. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windowsversjonen bruker ikke bibliotekene for fontconfig eller CUPS. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribusversjon Check for Updates Se etter oppdateringer Abort Update Check Avbryt oppdateringssjekken Developer Blog Utviklerblogg &Licence &Lisens Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Klarer ikke å åpne lisensfila. Sjekk installasjonsmappa eller se på Scribus sin nettside for å få informasjon om lisensen. Doc Translators: Dokumentasjonsoversettere: Webmasters: Nettsideansvarlige: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Klarte ikke å åpne fila %1. Sjekk installasjonsmappa eller Scribus sin nettside for informasjon om %1. AboutPlugins Yes Ja No Nei Filename: Filnavn: Version: Versjon: Enabled: Skrudd på: Release Date: Utgivelsesdato: Description: Beskrivelse: Author(s): Forfatter(e): Copyright: Opphavsrett: License: Lisens: Scribus: About Plug-ins Scribus: om tilleggsprogrammene AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: om tilleggsprogrammene File Name: Filnavn: Version: Versjon: Enabled: Skrudd på: Release Date: Utgivelsesdato: Copyright: Opphavsrett: Author(s): Forfatter(e): Description: Beskrivelse: License: Lisens: &Close &Lukk Alt+C Alt + C ActionManager &New &Ny &Open... &Åpne … &Close &Lukk &Save &Lagre Save &As... Lagre &som … Re&vert to Saved Gå &tilbake til lagret versjon Collect for O&utput... Samle for u&tskrift … Get Text... Hent tekst … Append &Text... Legg til &tekst … Get Image... Sett inn bilde … Save &Text... Lagre &tekst … Save Page as &EPS... Lagre som &EPS … Save as P&DF... Lagre som &PDF … Document &Setup... Dokument&innstillinger … &Print... Skriv &ut … &Quit &Avslutt &Undo &Angre &Redo &Gjør om &Item Action Mode &Objektets handlingsmodus Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Paste &Lim inn C&lear Contents &Fjern innhold Select &All Velg &alt &Deselect All &Fravelg alt &Search/Replace... &Søk/erstatt … Edit Image... Rediger bilde … C&olors... &Farger … &Paragraph Styles... &Avsnittstiler … &Line Styles... &Linjestiler … &Master Pages... &Malsider … &Javascripts... &Javaskript … P&references... &Innstillinger … %1 pt %1 pt &Other... &Andre … &Left &Venstre &Center &Midten &Right &Høyre &Block &Blokkjustert &Forced &Strengt blokkjustert &%1 % &%1 % &Normal &Normal &Underline &Understrek Underline &Words Understrek &ord &Strike Through &Gjennomstrek &All Caps &Store bokstaver Small &Caps &Små bokstaver Su&perscript &Hevet skrift Su&bscript &Senket skrift &Outline &Omriss S&hadow &Skygge &Image Effects &Bildeeffekter &Tabulators... &Tabulatorer … D&uplicate &Kopier &Multiple Duplicate &Flere kopier &Delete &Slett &Group &Grupper &Ungroup &Oppløs gruppen Is &Locked &Lås Si&ze is Locked Lås &størrelsen Lower to &Bottom Legg &nederst Raise to &Top Legg &øverst &Lower &Senk &Raise &Hev Send to S&crapbook Legg i &kladdeboka &Attributes... &Egenskaper … I&mage Visible &Vis bildet &Update Image &Oppdater bildet Adjust Frame to Image Juster ramma til bildet Extended Image Properties Utvidede bildeegenskaper &Low Resolution &Lav oppløsning &Normal Resolution &Normal oppløsning &Full Resolution &Full oppløsning Is PDF &Bookmark Er et PDF-&bokmerke Is PDF A&nnotation Er en PDF-&kommentar Annotation P&roperties Kommentar&egenskaper Field P&roperties &Feltegenskaper &Edit Shape... &Rediger form … &Attach Text to Path &Legg tekst på sti &Detach Text from Path &Fjern tekst fra sti &Combine Polygons &Kombiner mangekanter Split &Polygons Splitt &mangekanter &Bezier Curve &Bezierkurve &Image Frame &Bilderamme &Outlines &Dokumentoversikt &Polygon &Mangekant &Text Frame &Tekstramme &Glyph... &Glyff … Sample Text Eksempeltekst &Insert... Sett &inn … Im&port... &Importer … &Delete... &Slett … &Copy... &Kopier … &Move... &Flytt … &Apply Master Page... &Bruk malside … Manage &Guides... Håndter &hjelpelinjer … &Fit in window &Vindusstørrelse &50% &50 % &75% &75 % &100% &100 % &200% &200 % &Thumbnails &Miniatyrbilder Show &Margins Vis &margene Show &Frames Vis &rammene Show &Images Vis &bildene Show &Grid Vis &rutenettet Show G&uides Vis &hjelpelinjene Show &Baseline Grid Vis &vannrette linjer Show &Text Chain Vis &tekstlenkene Show Control Characters Vis kontrolltegn Sn&ap to Grid &Fest til rutenettet Sna&p to Guides Fest til &hjelpelinjene &Properties &Egenskaper &Scrapbook &Kladdebok &Layers &Lag &Arrange Pages &Flytt om på sidene &Bookmarks &Bokmerker &Measurements &Målinger Action &History &Handlingshistorie Preflight &Verifier &Forhåndssjekk &Align and Distribute &Juster og fordel &Tools &Verktøy P&DF Tools &PDF-Verktøy Select Item Velg objekt T&able &Tabell &Shape &Form &Line &Linje &Freehand Line &Frihåndslinje Rotate Item Roter objekt Zoom in or out Skaler Zoom in Vis større Zoom out Vis mindre Edit Contents of Frame Rediger innholdet i denne ramma Edit Text... Rediger tekst … Link Text Frames Lenk sammen tekstrammer Unlink Text Frames Fjern lenken mellom tekstrammene &Eye Dropper &Fargeplukker Copy Item Properties Kopier elementegenskapene Edit the text with the Story Editor Rediger teksten med tekstbehandleren Insert Text Frame Sett inn tekstramme Insert Image Frame Sett inn bilderamme Insert Table Sett inn tabell Insert Shape Sett inn form Insert Polygon Sett inn mangekant Insert Line Sett inn linje Insert Bezier Curve Sett inn Bezierkurve Insert Freehand Line Sett inn frihåndslinje &Manage Pictures &Håndter bilder &Hyphenate Text &Orddel tekst Dehyphenate Text &Fjern orddelinger &Generate Table Of Contents &Lag innholdsfortegnelse &About Scribus &Om Scribus About &Qt Om &Qt Toolti&ps &Hjelpetekster Scribus &Manual... &Scribushåndbok … Non Breaking Dash Hard bindestrek Non Breaking &Space Hardt mellomrom Page &Number &Sidetall New Line Ny linje Frame Break Rammeskift Column Break Kolonneskift Copyright Opphavsrett Registered Trademark Registrert varemerke Trademark Varemerke Bullet Punkt Em Dash Lang (engelsk) tankestrek En Dash Kort (norsk) tankestrek Figure Dash Tankestrek som en figur Quotation Dash Engelsk sitatstrek Apostrophe Apostrof Toggle Palettes Bytt palett Toggle Guides Bytt hjelpelinje Manage Page Properties... Håndter sideegenskapene … Rulers relative to Page Linjalmål i forhold til siden Print Previe&w Forhåndsvis &utskrift &JavaScripts... &Javaskript … Convert to Master Page... Gjør om til malside &Cascade Legg &over hverandre &Tile Legg &ved siden av hverandre &About Plug-ins &Om tilleggsprogrammene More Info... Mer informasjon … Copy Contents Kopier innhold Paste Contents Lim inn innhold &Printing Enabled &Skrives ut &Flip Horizontally Snu &vannrett &Flip Vertically Snu &loddrett Show Rulers Vis linjalene &Outline Document Outline Palette &Dokumentoversikt Solidus Skråstrek uten avstand Middle Dot Midtstilt, liten firkant En Space Smalt mellomrom (n) Em Space Bredt mellomrom (m) Thin Space Ekstra smalt mellomrom Thick Space Ekstra bredt mellomrom Mid Space Mellombredt mellomrom Hair Space Supersmalt mellomrom Insert Page Number Sett inn sidetall ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... &Stiler … &Outline type effect &Dokumentoversikt &Outlines Convert to oulines &Dokumentoversikt Paste (&Absolute) Lim inn (&absolutt) C&lear &Slett Insert PDF Push Button Sett inn PDF-trykknapp Insert PDF Text Field Sett inn PDF-tekstfelt Insert PDF Check Box Sett inn PDF-avkryssingsboks Insert PDF Combo Box Sett inn PDF-kombinasjonsboks Insert PDF List Box Sett inn PDF-liste Insert Text Annotation Sett inn anmerkning Insert Link Annotation Sett inn anmerkningslenke Save as &EPS... Lagre som &EPS … Show Text Frame Columns Vis tekstrammekolonner &Frame... &Ramme … Preview Mode Forhåndsvisning Show Layer Indicators Vis lagindikatorene Patterns... Mønster … Send to Patterns Send til mønster Sticky Tools Fast verktøy &Fit to Height &Tilpass til høyden Fit to Width Tilpass til bredden Show Bleeds Vis utfallende Soft &Hyphen &Myk bindestrek &Zero Width Space &Breddeløst mellomrom Zero Width NB Space &Breddeløst hardt mellomrom Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof Straight Double Unicode 0x0022 Rette doble Single Left Unicode 0x2018 Enkel venstre Single Right Unicode 0x2019 Enkel høyre Double Left Unicode 0x201C Doble venstre Double Right Unicode 0x201D Doble høyre Single Reversed Unicode 0x201B Enkel snudd Double Reversed Unicode 0x201F Doble snudd Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Norsk, enkelt hermetegn, venstre Single Right Guillemet Unicode 0x203A Norsk, enkelt hermetegn, høyre Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Norsk hermetegn, venstre Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Norsk hermetegn, høyre Low Single Comma Unicode 0x201A Enkeltkomma, nede Low Double Comma Unicode 0x201E Dobbeltkomma, nede CJK Single Left Unicode 0x300C CJK, enkel, venstre CJK Single Right Unicode 0x300D CJK, enkel, høyre CJK Double Left Unicode 0x300E CJK, doble, venstre CJK Double Right Unicode 0x300F CJK, doble, høyre &400% &400 % Insert &Text Frame Sett inn &tekstramme Insert &Image Frame Sett inn &bilderamme Insert T&able Sett inn &tabell Insert &Shape Sett inn &form Insert &Polygon Sett inn &mangekant Insert &Line Sett inn strek Insert &Bezier Curve Sett inn &bezierkurve Insert &Freehand Line Sett inn &frihåndslinje Scribus Homepage Scribus sin hjemmeside Scribus Online Documentation Nettdokumentasjon for Scribus Scribus Wiki Wiki for Scribus Getting Started with Scribus Kom i gang med Scribus Show Context Menu Vis sprettoppmeny &Manage Images &Behandle bilder &About Plugins &Om programtilleggene Insert Unicode Character Begin Sequence Sett inn starten på et unicodetegn Get Vector File... Sett inn vektorbilde … Advanced Select All... Avansert velg alt Edit Source... Rediger kilden … Replace Colors... Erstatt farger … Rulers Relative to Page Linjalmål i forhold til siden Insert &Render Frame Sett inn og &behandle ramme Check for Updates Se etter oppdateringer Number of Pages Antall sider Adjust Image to Frame Tilpass bildet til ramma File Fil &File &Fil Edit Rediger &Edit &Rediger Style Stil &Style &Stil Item Element &Item &Element Insert Sett inn I&nsert &Sett inn Page Side &Page &Side View Vis &View &Vis Extras Ekstra E&xtras &Ekstra Windows Vinduer &Windows &Vinduer Help Hjelp &Help &Hjelp Plugin Menu Items Menyelementer for programtillegg Others Andre Unicode Characters Unicode-tegn Move/Resize Value Indicator Flytt/skaler verdiindikator New &from Template... Ny &fra mal … &Transform Embed Image Symbols Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line Insert 3D Annotation Paste Image from Clipboard Lim inn bilde fra utklippstavla Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame Unweld items Weld items Edit weld item &Frames... Inline Frames Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Adjust Frame Height to Text Marks... Notes Styles... Adjust Group Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks Snap to Items Insert PDF Radio Button Colors and Fills... Patterns Mønster … Inline Items &Symbol &Update Document Table &Table AdjustCmsDialog CMS Settings Fargestyring (CMS) AdvOptions Advanced Options Flere valg Creates PostScript Level 3 Lager Postscript nivå 3 Creates PostScript Level 2 only, beware, this can create huge files Lager bare Postscript Nivå 2, OBS! Dette kan gi store filer Creates PostScript Level 1 only, beware, this can create huge files Lager bare Postscript Nivå 1, OBS! Dette kan gi store filer Mirror Page(s) &Horizontal Speil siden(e) &vannrett Mirror Page(s) &Vertical Speil siden(e) &loddrett Apply &ICC Profiles Bruk &ICC-profiler PostScript Level &1 Postscript nivå &1 PostScript Level &2 Postscript nivå &2 PostScript Level &3 Postscript nivå &3 &OK &Greit &Cancel &Avbryt Apply Under Color &Removal Bruk når en &farge blir fjernet A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En måte å skru av noen av de gråskyggene som er laget av cyan, gult og magentarødt ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på de delene av bildet som er nøytrale og/eller i mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut. Litt eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang. UCR reduserer muligheten for overmetning med CMY-farger. Align Distribute/Align Fordel / sett på en linje Align Still opp Horizontal Vannrett Left Sides Venstresider Middles Midten Right Sides Høyresider Vertical Loddrett Top Sides Øvre sider Bottom Sides Nedre sider mm mm in t p p &OK &Greit &Apply &Bruk &Cancel &Avbryt &Between: &Mellom: A&lign &Juster Di&splacement &Forskyvning Distribute &Evenly Fordel &jevnt Bet&ween: &Mellom: Do &Not Change Gjør &ingen endringer Al&ign &Juster Dis&placement &Forskyvning pt pt Distribute E&venly Fordel &jevnt &Do Not Change Gjør &ingen endringer AlignDistribute Align Still opp &Selected Guide: &Valgt hjelpelinje: &Relative To: &I forhold til: &Align Sides By: &Juster sidene ut fra: ... Distribute Fordel &Distance: &Avstand: Reverse Distribution Omvendt fordeling Swap DockWidget AlignDistributeBase Align and Distribute Juster og fordel Align Still opp Distribute Fordel &Distance: &Avstand: AlignDistributePalette Align and Distribute Juster og fordel Align Juster &Relative to: &I forhold til: First Selected Første valgte Last Selected Siste valgte Page Side Margins Margene Guide Hjelpelinje Selection Utvalg &Align Sides By: &Juster sidene med: Moving (Preserve Size) Flytt (behold størrelsen) Resizing (Preserve Opposite Side) Skaler (bevar motsatt side) <qt>When aligning one side of an item:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height), or </li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Når en side av av et element blir justert: <ul><li> Flytt alltid den andre siden også (behold bredden og høyden), eller </li> <li>behold den andre siden fast (skaler elementet istedenfor å flytte det) hvis det er mulig </li></ul></qt> Align bottoms Juster alle bunnene Align right sides Juster alle høyresidene Center on vertical axis Sentrer langs den loddrette aksen Align left sides Juster alle venstresidene Center on horizontal axis Sentrer langs den vannrette aksen Align tops Juster alle toppene &Selected Guide: &Valg hjelpelinje: Distribute Fordel Distribute right sides equidistantly Fordel høyresidene med jevn avstand Distribute bottoms equidistantly Fordel bunnene med jevn avstand Distribute centers equidistantly horizontally Fordel midtene med jevn loddrett avstand Distribute left sides equidistantly Fordel venstresidene med jevn avstand Distribute centers equidistantly vertically Fordel midtene med jevn vannrett avstand Distribute tops equidistantly Fordel toppene med jevn avstand &Distance: &Avstand: Distribute the items with the distance specified Fordel elementene med valgt avstand When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Når du fordeler med en valgt avstand, snu retningen på fordelingen av elementene None Selected Ingen valgte Warning Advarsel &Cancel &Avbryt Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Juster høyresidene av elementene til venstre side av ankeret Align left sides of items to right side of anchor Juster venstresidene av elementene til høyre side av ankeret Align tops of items to bottom of anchor Juster toppen av elementene til bunnen av ankeret Align bottoms of items to top of anchor Juster bunnen av elementene til toppen av ankeret Make horizontal gaps between items equal Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene Make horizontal gaps between items equal to the value specified Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi Make vertical gaps between items equal Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene Make vertical gaps between items equal to the value specified Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi Make horizontal gaps between items and sides of page equal Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidekantene Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av sidekantene Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidemargene Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av siden <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Juster i forhold til:<ul> <li>Det først valgte elementet</li> <li>Det andre valgte elementet</li> <li>Den valgte siden</li> <li>Margene på den valgte siden</li> <li>En hjelpelinje</li> <li>Utvalget</ul></qt> The location of the selected guide to align to Plasseringen av den valgte hjelpelinja som du vil justere i forhold til Swap items to the left Swap items to the right Move Flytt Resize Endre størrelse <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Juster teksten mot venstre Align Text Right Juster teksten mot høyre Align Text Center Midtstill teksten Align Text Justified Juster teksten til begge sidene Align Text Forced Justified Juster teksten strengt til begge sidene Annot Field Properties Feltegenskaper Type: Type: Button Knapp Text Field Tekstfelt Check Box Avkryssingsboks Combo Box Kombinasjonsboks List Box Listeboks Properties Egenskaper Name: Navn: Tool-Tip: Verktøytips: Text Tekst Border Ramme Color: Farge: None Ingen Width: Bredde: Thin Tynn Normal Normal Wide Bred Style: Stil: Solid Heltrukken Dashed Stiplet Underline Understreket Beveled Skråstilt Inset Sett inn Other Andre Read Only Skrivebeskyttet Required Nødvendig Don't Export Value Ikke eksporter verdi Visibility: Synlighet: Visible Synlig Hidden Skjult No Print Ikke skriv ut No View Ikke vis Appearance Utseende Text for Button Down Tekst for knapp ned Text for Roll Over Tekst for rull rundt Icons Ikoner Use Icons Bruk ikoner Remove Fjern Pressed Trykket ned Roll Over Rull rundt Icon Placement... Ikonplassering … Highlight Markert Invert Snu om Outlined Omriss Push Dytt Multi-Line Flere linjer Password Passord Limit of Øvre grense Characters Tegn Do Not Scroll Ikke rull Do Not Spell Check Ikke stavekontroller Check Style: Sjekk stil: Check Sjekk Cross Kryss Diamond Diamant Circle Sirkel Star Stjerne Square Firkant Default is Checked Standard er «valgt» Editable Redigerbar Options Innstillinger Java Script Javascript Go To Gå til Submit Form Send inn skjema Reset Form Nullstill skjema Import Data Importer data Event: Hendelse: Mouse Up Mus opp Mouse Down Mus ned Mouse Enter Musepekeren inn i Mouse Exit Avslutt med musa On Focus Ved fokus On Blur Ved sløring Script: Skript: Edit... Rediger … Submit to URL: Send til URL: Submit Data as HTML Send data som HTML Import Data from: Importer data fra: Destination Mål To File: Til fil: Change... Endre … Page: Side: X-Pos: Vannrett: pt pt Y-Pos: Loddrett: Action Handling Field is formatted as: Feltet er formatert som: Plain Enkel Number Nummer Percentage Prosent Date Dato Time Tid Custom Selvvalgt Number Format Tallformat Decimals: Desimaler: Use Currency Symbol Bruk valutasymbol Prepend Currency Symbol Sett valutasymbol foran Formatting Formatering Percent Format Prosentformat Date Format Datoformat Time Format Tidsformat Custom Scripts Selvvalgte skript Format: Format: Keystroke: Tasteanslag: Format Format Value is not validated Verdien er ikke kontrollert Value must be greater than or equal to: Verdien skal være lik med eller større enn: and less or equal to: og lik med eller mindre enn: Custom validate script: Selvvalgt valideringsskript: Validate Valider Value is not calculated Verdier er ikke beregnet Value is the Verdien er sum sum product produkt average gjennomsnitt minimum laveste maximum høyeste of the following fields: av de følgende feltene: Pick... Velg … Custom calculation script: Selvvalgt utregningsskript: Calculate Beregn OK Greit Cancel Avbryt Enter a comma separated list of fields here Skriv inn en kommadelt liste med felter her You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Du behøver iallfall ikonet for «Normal» for å bruke ikoner på knappene Open Åpne Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle filer (*) Example: Eksempel: Selection Change Valgendring Font for use with PDF 1.3: Skrifttyper som skal brukes med PDF 1.3: Flag is ignored for PDF 1.3 Dette valget blir ikke brukt i PDF 1.3 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-filer (*.pdf);;Alle filer (*) JavaScript Javascript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle filer (*) None highlight Ingen None action Ingen Tooltip: Verktøytips: Do Not Export Value Ikke eksporter verdi Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Alle filer (*) Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*) Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle filer (*) Export absolute Filename Eksporter absolutt filnavn Submit format: Send inn format FDF FDF HTML HTML XFDF XFDF PDF PDF Annota Annotation Properties Kommentaregenskaper Text Tekst Link Lenke External Link Ekstern lenke External Web-Link Ekstern nettlenke Destination Mål pt pt Open Åpne PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-dokumenter (*.pdf);; Alle filer (*) &Type: &Type: C&hange... &Endre … &Page: &Side: &X-Pos &Vannrett &Y-Pos: &Loddrett: &OK &Greit &Cancel &Avbryt %1;;All Files (*) %1;;Alle filer (*) Export absolute Filename Eksporter absolutt filnavn Options Innstillinger Icon: Note Comment Key Help Hjelp NewParagraph Paragraph Insert Sett inn Cross Kryss Circle Sirkel Annotation is Open ApplyMasterPageDialog Normal Normal Apply Master Page Bruk malside &Master Page: &Malside: Apply To Bruk på Current &page Denne &siden Alt+P Alt + P &Even pages &Partallsider Alt+E Alt + E O&dd pages &Oddetallsider Alt+D Alt + D &All pages &Alle sidene Alt+A Alt + A &Within range &Innenfor området Alt+W Alt + W to til &OK &Greit Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Bruk den valgte malsiden på partallsider, oddetallsider eller alle sidene innen det følgende området Possible Hyphenation Mulig orddeling Apply to Bruk på Current &Page Denne &siden &Even Pages &Partallsider O&dd Pages &Oddetallsider &All Pages &Alle sidene &Within Range &Innen området ApplyT Apply Template Bruk mal Normal Normal &Template: &Mal: Apply to &Current Page Bruk på &denne siden Apply from &Page: Bruk fra &side: To: Til: &OK &Greit &Cancel &Avbryt Apply to all &even Pages Bruk på alle &partallsider Apply to all &odd Pages Bruk på alle &oddetallsider ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Høyde: Width: Bredde: End Edit ArcWidgetBase Form Skjema Start Angle: End Angle: Sample Polygon ArrowChooser None Ingen AspellPlugin Spell-checking support Støtte for stavekontroll Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Legg til støtte for stavekontroll via Aspell. Språket kan du velge fra en av de installerte Aspell-ordbøkene, stavekontrollen kan du utføre fortløpende eller bare på en valgt tekst. 0.1 0.1 Spell Checker Stavekontroll Aspell Plugin Error Feil ved Aspell Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. AspellPluginBase Spell Check Stavekontroll Replacement: Erstatning: &Add Word &Legg til ord &Change &Endre &Exit &Avslutt Not in Dictionary: Ikke i ordboka: Word that was not found in the active dictionary Ord som ikke ble funnet i den valgte ordboka Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Erstatningstekst for dette ordet som ikke ble funnet i ordboka. Active Dictionary: Valgt ordbok: The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. Den valgte ordboka. Scribus bruker Aspell som ordbok.<br /> Hvis du vil ha en mer oppdatert ordbok eller flere ordbøker, installer dem via systemets installasjonsprogram eller pakkebehandler. Ignore the current text not found in the active dictionary Overse den gjeldende teksten, som ikke ble funnet i ordboka &Ignore &Overse Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary Overse dette ordet alle stedene det er brukt i teksten. I&gnore All &Overse alle Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Legg dette ordet til i din egen ordbok for framtidig bruk Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Endre dette ordet som ikke er i ordboka til det som er vist i erstatningsfeltet. Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Endre dette ordet som ikke er i ordboka med det som er vist i erstatningsfeltet overalt hvor det er brukt. Change A&ll &Endre alle Close Lukk The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. AspellPluginImpl Loaded Lastet inn default standard aspell dictionary. Aspell-ordbok aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration. programtillegg for aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Feil i oppsettet for aspell-stavekontrollen. aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller. programtillegg for aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Det oppsto en feil da stavekontrollen skulle opprettes. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Klarer ikke å hoppe over " alle stedene by adding it to the session list. ved å legge det til øktlista. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Klarte ikke å legge til ord i den personlige ordlista. Spelling check complete Stavekontrollen er ferdig Spell Checker Stavekontroll No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Fant ingen tilgjengelige ordbøker for Aspell. Du må installere minst en. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? Vil du starte om igjen fra begynnelsen av utvalget med et annet språkvalg? Aspell dictionary. Spell Checker Plugin Failed to Initialise. Configuration invalid Spell Checker Plugin Failed to Initialise. No Aspell dictionaries could be found. AutoformButtonGroup Arrows Piler Flow Chart Flytdiagram Jigsaw Puslespill Specials Spesielt Default Shapes Standardformer Barcode &Barcode Generator... &Lag strekkode … &Barcode... &Strekkode … Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer Scribusgrensesnitt for å lage strekkoder i ren postscript BarcodeGenerator Error opening file: %1 Klarte ikke å åpne fila: %1 12 or 13 digits 12 eller 13 sifre 8 digits 8 sifre 11 or 12 digits 11 eller 12 sifre 7 or 8 digits 7 eller 8 sifre 5 digits 5 sifre 2 digits 2 sifre Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Variabelt antall tegn, tall og en av symbolene -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variabelt antall ASCII-tegn og spesielle funksjonssymboler. Først kommer starttegnet for tegnsettet. UCC/EAN-128 må ha et FNC 1-symbol rett etter starttegnet. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variabelt antall tall og ett av symbolene -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variabelt antall tall. ITF-14 er på 14 tegn og har ikke et kontrollsiffer. Variable number of digits Variabelt antall tall Variable number of digits and capital letters Variabelt antall tall og store bokstaver Variable number of hexadecimal characters Variabelt antall heksadesimale tegn Barcode incomplete Strekkoden er ufullstendig 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) 12 eller 13 tegn med bindestrek. Et standard ISBN-10-format godtar 9 eller 10 tall med bindestreker. Men siden 1. januar 2007 er denne standarden ikke lenger anbefalt. (Merknad: For å endre en ISBN-10-kode til en ny, ISBN-13-kode, legg 978 foran de første 9 tallene. For eksempel fra 1-56592-479-7 til 978-1-56592-479. Det siste kontrollsifferet blir beregnet automatisk.) Select Type Velg type Select Barcode Type Velg strekkode-type Barcode Strekkode Variable number of characters, digits and any symbols. BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Strekkodeforfatter Barcode Strekkode &Type: &Type: Select one of the available barcode type here Velg en av strekkodene The numeric representation of the code itself. See the help message below Tallrepresentasjonen av selve koden. Se hjelpeteksten nedenfor Reset the barcode samples Tilbakestill strekkodeeksempelet Alt+I Alt + I If checked, there will be numbers in the barcode too Hvis dette er avkrysset vil strekkoden også få tall Alt+G Alt + G Draw arrows to be sure of space next the code Tegn piler for å være sikker på at det blir mellomrom ved siden av koden Colors Farger &Background &Bakgrunn Alt+B Alt + B Background color - under the code lines Bakgrunnsfarge – under kodelinjene &Lines &Linjer Alt+L Alt + L Color of the lines in barcode Farge på selve strekkoden &Text &Tekst Alt+T Alt + T Color of the text and numbers Farge på teksten og tallene Hints and help is shown here Tips og hjelp vises her Preview of the result. 72dpi sample. Forhåndsvisning av resultatet, 72 ppt. Co&de: &Kode: Alt+N Alt + N Generate and include a checksum in barcode Lag og ta med et kontrollsiffer i strekkoden Alt+U Alt + U Include the checksum digit in the barcode text Ta med kontrollsifferet i strekkoden Insert Barcode Sett inn strekkoden Format Format Incl&ude Checksum Digit &Ta med kontrollsifferet I&nclude Checksum &Ta med kontrollsifferet &Guard Whitespace &Beskytt mellomrom &Include Text in Barcode &Ta med tekst i strekkoden Biblio Scrapbook Kladdebok Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Kladdebøker (*.scs);; Alle filer (*) Delete Slett Object Objekt New Entry Ny oppføring Rename Endre navn Warning Advarsel Name "%1" isn't unique. Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig. Du må velge et annet navn. OK Greit &New &Ny &Load... &Hent … &Save &Lagre Save &As... Lagre &som … &Close &Lukk &Small &Liten &Medium &Medium &Large &Stor &File &Fil &Preview &Forhåndsvisning &Name: &Navn: &OK &Greit Name "%1" is not unique. Please choose another. Navnet «%1» er ikke unikt. Velg et annet. Choose a Scrapbook Directory Velg en mappe for kladdebøkene Choose a Directory Velg en mappe Choose a scrapbook file to import Velg hvilken kladdebok du vil importere Create a new scrapbook page Lag en ny kladdebokside Load an existing scrapbook Last inn en eksisterende kladdebok Save the selected scrapbook Lagre den valgte kladdeboka Close the selected scrapbook Lukk den valgte kladdeboka Copy To: Kopier til: Move To: Flytt til: Main Hoved Copied Items Kopierte elementer New Name Nytt navn Scrapbook (*.scs *.SCS) Kladdebok (*.scs *.SCS) Paste to Page Lim inn på siden Save as... Lagre som … Close Lukk Delete Contents Slett innholdet Do you really want to delete all entries? Er du sikker på at du vil slette alle oppføringene? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importer en kladdebok fra Scribus 1.3.2 eller senere Hide Images Skjul bildene Hide Vector files Go up one Directory Configure the scrapbook Hide Directories Open Directories in a new tab BookMView Bookmarks Bokmerker Move Bookmark Flytt bokmerke Insert Bookmark Sett inn bokmerke Cancel Avbryt BookPalette Bookmarks Bokmerker ButtonIcon Icon Placement Ikonplassering Layout: Utseende: Caption only Bare tekst Icon only Bare ikonet Caption below Icon Tekst under ikonet Caption above Icon Tekst over ikonet Caption right to Icon Tekst til høyre for ikonet Caption left to Icon Tekst til venstre for ikonet Caption overlays Icon Tekst oppå ikonet Scale: Skala: Always Alltid When Icon is too small Når ikonet er for lite When Icon is too big Når ikonet er for stort Never Aldri Scale How: Skaleringsmetode: Proportional Proporsjonal Non Proportional Ikke-proporsjonal Icon Ikon OK Greit Cancel Avbryt Reset Tilbakestill CMSPrefs Color Management Settings Fargestyringsvalg System Profiles Systemprofiler Rendering Intents Fargetilpasning Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Default color profile for imported images Standard fargeprofil for importerte bilder Default color profile for solid colors on the page Standard fargeprofil for ensfargede farger på siden Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Fargeprofil du har laget eller mottatt fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skjerm og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Fargeprofil for din skriver, fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skriver og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for din skjerm. Med mindre du har en god grunn til å bruke noe annet, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for din skriver. Med mindre du har en god grunn til å bruke noe annet, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Skru på en «myk test» av hvordan dine dokumentfarger vil skrives ut basert på den valgte skriverprofilen. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metode for å vise fargene på skjermen som kanskje ikke skrives ut korrekt. Dette krever veldig nøyaktige profiler og er bare ment som en advarsel. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktkompensasjon er en metode for å øke kontrasten i fotografier. Det er lurt å bruke dette hvis du har fotografier i dokumentet. &Activate Color Management &Bruk fargestyring &Pictures: &Bilder: &Solid Colors: &Ensfargede farger: &Monitor: &Skjerm: P&rinter: &Skriver: M&onitor: &Skjerm: Pr&inter: &Skriver: Sim&ulate Printer on the Screen &Simuler skriver på skjermen Mark Colors out of &Gamut Marker farger som er utenfor &fargeområdet Use &Blackpoint Compensation Bruk &svartpunktkompensasjon &OK &Greit &Cancel &Avbryt &RGB Pictures: &RGB-bilder: &CMYK Pictures: &CMYK-bilder: Images: Bilder: Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. CMSPrefsBase Form Skjema &Activate Color Management &Bruk fargestyring System Profiles Systemprofiler &RGB Images: &RGB-bilder: Default color profile for imported RGB images Standard fargeprofil for importerte RGB-bilder &CMYK Images: &CMYK-bilder: Default color profile for imported CMYK images Standard fargeprofil for importerte CMYK-bilder &RGB Solid Colors: &RGB ensfargede farger: Default color profile for solid RGB colors on the page Standard fargeprofil for ensfargede RGB-farger på siden &CMYK Solid Colors: &CMYK ensfargede farger Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard fargeprofil for ensfargede CMYK-farger på siden &Monitor: &Skjerm: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Den fargeprofilen du har laget eller mottatt fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skjerm og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). P&rinter: &Skriver: Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Fargeprofil for din skriver fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skriver og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). Rendering Intents Fargetilpasninger Images: Bilder: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for bilder. Med mindre du har en god grunn til å velge noe annet, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Sol&id Colors: &Ensfargede farger: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for ensfargede farger. Med mindre du har en god grunn til å endre det, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Skru på en «myk test» av hvordan dine dokumentfarger vil bli skrevet ut basert på den valgte skriverprofilen. Sim&ulate Printer on the Screen &Simuler skriver på skjermen Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simuler et fullfargemiljø: alle fargene, RGB eller CMYK gjøres om til et utskriftsfargeområde. Convert all colors to printer space Gjør om til et utskriftsfargeområde. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metode for å vise farger på skjermen som kanskje ikke skrives ut korrekt. Dette krever veldig nøyaktige profiler og er bare ment som en advarsel. Mark Colors out of &Gamut Marker farger som er utenfor &Gamut Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktkompensasjon er en metode for å øke kontrasten i fotografier. Det er lurt å bruke dette hvis du har fotografier i dokumentet. Use &Blackpoint Compensation Bruk &svartpunktkompensasjon Document Profiles Document Rendering Intents Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile CMYKChoose Edit Color Rediger farger CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Nettsikker RGB New Ny Old Gammel OK Greit C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Dynamiske fargesøyler Static Color Bars Statiske fargesøyler R: R: G: G: B: B: Warning Advarsel Name of the Color is not unique Dette fargenavnet brukes allerede HSV-Colormap HSV-fargekart &Name: &Navn: Color &Model &Fargemodell &OK &Greit &Cancel &Avbryt None Ingen You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Du kan ikke lage en farge som heter «%1». Dette navnet er reservert for gjennomsiktige farger Is Spot Color Er en punktfarge You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Du kan ikke lage en farge som heter «%1». Dette navnet er reservert for gjennomsiktige farger The name of the color already exists, please choose another one. Dette fargenavnet er allerede i bruk, du må velge et annet. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Dette valget gjør fargen om til en punktfarge, og lager altså enda et punkt når det opprettes plater eller deles opp. Dette brukes oftest når en logo eller andre farger trenger en helt presis gjengivelse, eller når de ikke kan gjengis med CMYK-blekk. Metallisk eller selvlysende blekk er gode eksempler, de kan ikke så lett gjengis med CMYK-blekk. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Hvis fargestyring er på vil en trekantet advarsel vise seg hvis fargen kanskje er utenfor fargeområdet (gamut) for den skriverprofilen du har valgt. Dette betyr at fargen kanskje ikke vil se helt lik ut på trykk som på skjermen. Du finner mer informasjon om gamut-advarsler i netthjelpen under fargebehandling (Color Management). You cannot create a color without a name Please give it a name Du kan ikke lage en farge uten et navn Gi fargen et navn HSV Color Map HSV-fargekart Scribus Swatches User Swatches CStyleP Colors Farger CWDialog Normal Vision Normalt syn Protanopia (Red) Rødblindhet (Protanopi) Deuteranopia (Green) Grønnblindhet (Deuteranopi) Tritanopia (Blue) Blåblindhet (Tritanopi) Merging colors Slår sammen farger Error: Feil: Color %1 exists already! Fargen %1 finnes allerede! Color %1 appended. Fargen %1 er lagt til. Now opening the color manager. Åpner nå fargestyringen. Color Merging Fargesammenslåing Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Klarer ikke å finne den ønskede fargen. Du har sannsynligvis valgt svart, grått eller hvitt. Disse fargene kan ikke behandles. Color Wheel Fargehjul Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Trykk på hjulet for å få grunnfargen. Hvilken fargemodell du får avhenger av hvilken fane du har valgt. Result Colors Resultatfarge CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Farger på ditt valgte fargeskjema. Color Scheme Method Fargeskjemametode Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Forskjell mellom den valgte verdien og de talte verdiene. Se dokumentasjonen for nærmere informasjon. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Velg en av metodene for å lage et fargeskjema. Se dokumentasjonen for nærmere informasjon. Merge created colors into the document colors Legg de fargene du har laget inn i dokumentfargene. &Merge &Slå sammen Alt+M Alt + M Replace created colors in the document colors Erstatt egne farger i dokumentfargene &Replace &Erstatt Alt+R Alt + R Leave colors untouched Ikke endre fargene &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C Preview: Forhåndsvisning: Sample color scheme. Prøvefargeskjema Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simuler vanlige synsproblemer. Velg hvilken. Vision Defect Type: Fargeblindhet: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument CWDialogBase Color Wheel Fargehjul CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB RGB R: R: G: G: B: B: Document Dokument Angle: Vinkel: Alt+M Alt + M &Replace &Erstatt &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C % % HSV HSV H: H: S: S: V: V: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Lengde: %1 Vinkel: %2 Width: %1 Height: %2 Bredde: %1 Høyde: %2 Angle: %1 Vinkel: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Den valgte fargen finnes ikke i dokumentets fargesett. Gi et navn til denne fargen. Color Not Found Fant ikke fargen The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Navnet du valgte finnes allerede. Gi den nye fargen et annet navn. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Lenker tekstrammer Before After CanvasMode_Normal All Supported Formats Alle støttede formater Open Åpne Overflow Characters: %1 Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Informasjon Link Target is external File. File: %1 Page: %2 CellStyleComboBox No Style Ingen stil CgmPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter CharSelect Select Character: Velg tegn: Font: Skrifttype: &Insert &Sett inn C&lear &Slett &Close &Lukk Insert the characters at the cursor in the text Sett inn tegnene ved skrivemerket Delete the current selection(s). Fjern det valgte. Close this dialog and return to text editing. Lukk dette dialogvinduet og gå tilbake til tekstredigeringa. Arrows Piler Greek Gresk Arabic Arabisk Hebrew Hebraisk Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus tegnoversikt (*.ucp);;Alle filer (*) Choose a filename to open Velg hvilken fil du vil åpne Error Feil Error reading file %1 - file is corrupted propably. Klarte ikke å lese fila %1. Sannsynligvis er fila ødelagt. Cannot write file %1 Klaret ikke å lese fila %1 Character Palette Tegnoversikt &Search &Søk Empty the Palette? Vil du tømme oversikten? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Vil du fjerne alle tegnene fra denne oversikten? Hide/Show Enhanced Palette Vis/skjul den utvidede oversikten Save Quick Character Palette Lagre hurtigoversikten CharSelectEnhanced Full Character Set Fullt tegnsett Basic Latin Grunnleggende latin Latin-1 Supplement Latin 1, tillegg Latin Extended-A Latin – utvidelse A Latin Extended-B Latin – utvidelse B General Punctuation Generell tegnsetting Super- and Subscripts Hevet og senket skrift Currency Symbols Valutasymboler Letterlike Symbols Bokstavlignende symboler Number Forms Tallformer Arrows Piler Mathematical Operators Matematiske tegn Box Drawing Tegne bokser Block Elements Blokkelementer Geometric Shapes Geometriske former Miscellaneous Symbols Diverse symboler Dingbats Bildetegn Small Form Variants Små formvarianter Ligatures Ligaturer Specials Spesielt Greek Gresk Greek Extended Utvidet gresk Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk, utvidet Arabic Arabisk Arabic Extended A Arabisk – Utvidelse A Arabic Extended B Arabisk – Utvidelse B Hebrew Hebraisk Enhanced Character Palette Utvidet tegnoversikt &Font: &Skrifttype: C&haracter Class: &Tegntype You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se et miniatyrbilde hvis du presser og holder nede høyre museknapp. Innsettingsknappen setter inn en glyff i avsnittet nedenfor, og med Delete-knappen fjerner du den som sist ble satt inn. Insert &Code: Sett inn &kode: Glyphs to Insert Glyffer som skal settes inn Insert the characters at the cursor in the text Sett inn tegnene ved skrivemerket &Insert Sett &inn Delete the current selection(s). Fjern det valgte. C&lear &Slett Type in a four digit Unicode value directly here Skriv inn en firesifret Unicode-tegnkode her CharStyleComboBox No Style Ingen stil CharTable Delete Slett CharTableView Delete Slett CheckDocument Glyphs missing Glyffer mangler Text overflow Teksten er større enn ramma Object is not on a Page Elementet er ikke på en side Missing Image Manglende bilde Object has transparency Objektet er gjennomsiktig Object is a PDF Annotation or Field Objektet er en PDF-kommentar eller -felt Object is a placed PDF Objektet er en PDF-fil Document Dokument No Problems found Fant ingen problemer Page Side Free Objects Frie elementer Problems found Fant problemer Preflight Verifier Forhåndssjekk Items Elementer Problems Problemer Current Profile: Gjeldende profil: &Ignore Errors &Ignorer feil Check again Sjekk igjen Image is GIF Bildet er en GIF-fil OK Greit Transparency used Du har brukt gjennomsiktighet Blendmode used Bruker blandingsmodus Layer "%1" Lag «%1» Annotation uses a non TrueType font Kommentaren bruker ikke en TrueType-skrift Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Forhåndssjekk-profil som grunnlag for å lage rapporter. Oppsettet kan endres i dokumentinnstillingene eller innstillingene. Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Ignorer de feilene som ble funnet og fortsett å eksportere/ skrive ut. Vær klar over hvilke feil du har valgt å ignorere før du fortsetter. Rerun the document scan to check corrections you may have made Kjør en ny dokumentsjekk så du kan sjekke de siste endringene Empty Image Frame Tom bilderamme Layers Lag Print/Visible Mismatch Manglende overensstemmelse mellom utskrift og visning Issue(s): %1 Problem(er): %1 Master Pages Malsider Layer Lag Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildeoppløsning under %1 ppt, Nå %2 x %3 ppt Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildeoppløsning over %1 ppt, Nå %2 x %3 ppt Image dimension is smaller than its frame After Marks update document was changed CheckerPrefsList Postscript Postscript PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 ChooseStyles Choose Styles Velg stil Available Styles Tilgjengelige stiler OK Greit Cancel Avbryt ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Velg en mappe Cannot create directory: %1 Klarer ikke å lage en mappe: %1 Collecting... Henter … Warning Advarsel Cannot collect all files for output for file: %1 Klarer ikke å samle alle filene for utskrift: %1 Cannot collect the file: %1 Klarer ikke å samle fila: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Henter … Cannot collect all files for output for file: %1 Klarer ikke å samle alle filene for utskrift: %1 Cannot collect the file: %1 Klarer ikke å samle fila: %1 ColorListBox Sort by Name Sorter etter navn Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Farger &Import &Importer &New &Ny &Edit &Rediger D&uplicate &Kopier &Delete &Slett &Remove Unused &Fjern ubrukte Color Sets Fargesett Current Color Set: Nåværende fargesett: &Save Color Set &Lagre fargesett Choose a color set to load Velg et fargesett å laste inn Save the current color set Lagre nåværende fargesett Remove unused colors from current document's color set Slett ikke-brukte farger fra dette dokumentets fargesett Import colors to the current set from an existing document Importer farger til dette fargesettet fra et annet dokument Create a new color within the current set Lag en ny farge i det nåværende fargesettet Edit the currently selected color Rediger den gjeldende fargen Make a copy of the currently selected color Lag en kopi av den gjeldende fargen Delete the currently selected color Slett den gjeldende fargen Make the current colorset the default color set Bruk det gjeldende fargesettet som standard &Name: &Navn: Choose a Name Velg et navn Open Åpne Copy of %1 Kopi av %1 New Color Ny farge Information Informasjon Import Importer The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Fila %1 inneholder ingen farger som kan importeres. Hvis fila var Postscript-basert, prøv å importere den ved hjelp av «Fil → Importer». Ikke alle filer har kommentarer som er å tråd med DSC der fargebeskrivelsene er. Dette kan gjøre at du ikke kan hente farger fra noen filer. Se avsnittet «Endre farger» i dokumentasjonen for flere detaljer. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. Hvis fargebehandling er skrudd på, så vil en trekant advare om fargen er utenfor fargeområdet til den valgte skriverprofilen. Dette betyr at fargen kanskje ikke kan trykkes helt slik den ser ut på skjermen. Punktfarger vises med en rød sirkel. Flere tips om fargeområder (Gamut) finner du i netthjelpen under fargebehandling («Color Management»). Ved siden av registreringsfarger vil det være et registreringsmerke. Bare bruk registreringer for skrivermerker og beskjæringsmerker. All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle støttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre filer (%3);;Alle filer (*) Import Colors Importer farger ColorWheel Monochromatic Ensfarget Analogous Analog Complementary Komplementærfarger Split Complementary Todelt, komplementær Triadic Tredelt Tetradic (Double Complementary) Firedelt (dobbelt komplementær) Base Color Grunnfarger ColorWheelDialog Color Wheel Fargehjul Color Farge Name Navn C C M M Y Y K K Select Method: Velg metode: Angle (0 - 90 degrees): Vinkel (0–90 grader): &Cancel &Avbryt Error: Feil: Normal Vision Normalt syn Vision Defect: Synsfeil: Cr&eate color... &Lag farge … E&xit &Avslutt C&olor &Farge Value: Verdi: New Color Ny farge Protanopia (Red) Rødblindhet (protanopi) Deuteranopia (Green) Grønnblindhet (deuteranopi) Tritanopia (Blue) Blåblindhet (tritanopi) Color %1 exists already! Fargen %1 finnes allerede! Color %1 appended. Fargen %1 er lagt til. ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Fargehjul … Color setting helper Hjelp til fargeinnstillingene Color selector with color theory included. Fargevalg med fargelære ColumnResize Width Bredde CommonStrings &Apply &Bruk &Cancel &Avbryt None Ingen &OK &Greit &Save &Lagre Warning Advarsel None color name Ingen Custom CommonStrings, custom page size Selvvalgt Single Page Enkeltsidig Double Sided Dobbeltsidig 3-Fold Tredelt 4-Fold Firedelt Left Page Venstre side Middle I midten Middle Left Venstre midtside Middle Right Høyre midtside Right Page Høyre side Monday Mandag Tuesday Tirsdag Wednesday Onsdag Thursday Torsdag Friday Fredag Saturday Lørdag Sunday Søndag January Januar February Februar March Mars April April May Mai June Juni July Juli August August September September October Oktober November November December Desember Yes Ja No Nei &Yes &Ja &No &Nei Normal Normal Left Page Left page location Venstre side Middle Middle page location I midten Middle Left Middle Left page location Venstre midtside Middle Right Middle Right page location Høyre midtside Right Page Right page location Høyre side Normal Default single master page Normal Normal Left Default left master page Normal, til venstre Normal Middle Default middle master page Normal, på midten Normal Right Default right master page Normal, til høyre Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normalt syn Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Rødblindhet (protanopi) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Grønnblindhet (deuteranopi) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Blåblindhet (tritanopi) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Helt fargeblind Custom: Custom Tab Fill Option Selvvalgt: Solid Line Heltrukken Dashed Line Stiplet Dotted Line Prikkete linje Dash Dot Line Bindestrek punktum linje Dash Dot Dot Line Bindestrek punktum punktum linje None Optical Margin Setting Ingen Left Protruding Optical Margin Setting Stikker ut til venstre Right Protruding Optical Margin Setting Stikker ut til høyre Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Hengende venstreinnrykk Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Hengende høyreinnrykk Default Optical Margin Setting Standard Min. Word Tracking Minste ordgjenkjennelse Max. Word Tracking Største ordgjenkjennelse Min. Glyph Extension Minste glyffutvidelse Max. Glyph Extension Største glyffutvidelse RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Gråskala Duotone Colorspace Dobbel fargetone Unknown Colorspace (Unknown) Ukjent PostScript Postscript Text Frame Tekstramme Image Frame Bilderamme Line Linje Polygon Mangekant Polyline Flerdelt linje Text on a Path Legg teksten på en sti Multiple Multiple frame types Flere PDF Push Button PDF-trykknapp PDF Text Field PDF-tekstfelt PDF Check Box PDF-avkryssingsboks PDF Combo Box PDF-kombinasjonsboks PDF List Box PDF-liste PDF Text Annotation PDF-kommentar PDF Link Annotation PDF-lenkekommentar PostScript Level 1 Postscript nivå 1 PostScript Level 2 Postscript nivå 2 PostScript Level 3 Postscript nivå 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Behandle ramme … Default Paragraph Style Standard avsnittstil Default Character Style Standard tegnstil Default Line Style Standard linjestil PDF 3D Annotation Symbol Group Grupper Regular Polygon Arc Spiral Table Default Table Style Default Cell Style PDF Radio Button Button Knapp RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Lenke Monochrome Colorspace Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Vinduer Meta Meta ContextMenu Preview Settings Innstillinger for forhåndsvisning Paste File... Lim inn fil … Delete Page Slett side Paste Image from Clipboard Lim inn bilde fra utklippstavla CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Gjør om siden til en malside Name: Navn: Copy Applied Master Page Items Kopier de brukte malsideelementene CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Ny malside %1 Cpalette Shade: Skygge: % % Opacity: Gjennomsiktighet: Normal Normal Horizontal Gradient Vannrett skravering Vertical Gradient Loddrett skravering Diagonal Gradient Skråskravering Cross Diagonal Gradient Kryssdiagonal skravering Radial Gradient Stråleformet skravering Edit Line Color Properties Rediger egenskapene til linjefargen Edit Fill Color Properties Rediger egenskapene til fyllfargen Saturation of color Fargemetning Normal or gradient fill method Fyllmetode: Normal eller skravering Set the transparency for the color selected Angi gjennomsiktigheten på den valgte fargen Color of selected object Det valgte elementets farge None Ingen Free linear Gradient Fri lineær skravering Free radial Gradient Fri stråleformet skravering X1: Vannrett 1: Y1: Loddrett 1: pt pt X2: Vannrett 2: Y2: Loddrett 2: mm mm in t p p Move Vector Flytt vektor Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Flytt begynnelsen av skraveringsvektoren med venstre museknapp nede og Flytt slutten av skraveringsvektoren med høyre museknapp nede. Transparency Settings Innstillinger for gjennomsiktighet Blend Mode: Blendingsmodus Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Offsets Utenfor X: Vannrett: Y: Loddrett: Scaling Skalering Rotation Rotasjon Angle Vinkel Pattern Mønster Exclusion Utelukkelse X-Scale: Vannrett skalering: Y-Scale: Loddrett skalering: Display only used Colors Bare vis brukte farger Display all colors from the document color list, or only the already used colors Vis alle fargene fra dokumentets fargeliste, eller bare de som allerede er i bruk Custom Selvvalgt Create Mesh Solid Heltrukken Gradient CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Lag et område Number of Pages in Document: Antall sider i dokumentet: Doc Page Range Sideområde for dokumentet Basic Range Selection Grunnleggende områdevalg Range of Pages Sidefølge De&lete &Slett Alt+L Alt + L Move &Down Flytt &nedover Alt+D Alt + D Move &Up Flytt &oppover Alt+U Alt + U Add a Range of Pages Leg til en sidefølge Consecutive Pages Etterfølgende sider Even Pages Partallsider From: Fra: To: Til: &Add To Range &Legg til sidefølge Alt+A Alt + A Odd Pages Oddetallsider Comma Separated List Kommadelt liste Advanced Reordering Avansert sidebytte Page Order Siderekkefølge Sample Page Order: Prøvesiderekkefølge Page Group Size: Sidegrupperingsstørrelse &OK &Greit Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C CreateRangeBase To: Til: Alt+A Alt + A Alt+U Alt + U Alt+D Alt + D De&lete &Slett Alt+L Alt + L Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C CsvDialog CSV Importer Options Valg for CSV-import Field delimiter: Feltskilletegn: (TAB) (Tabulator) Value delimiter: Verdiskilletegn: None Ingen First row is a header Første rad er en overskrift OK Greit Cancel Avbryt None delimiter Ingen CupsOptions Printer Options Skriverinnstillinger Page Set Sideoppsett All Pages Alle sidene Even Pages only Bare partallsider Odd Pages only Bare oddetallsider Mirror Speil No Nei Yes Ja Orientation Retning Portrait Stående Landscape Liggende N-Up Printing Skriv ut flere sider per ark Page per Sheet Side per ark Pages per Sheet Sider per ark Option Innstilling Value Verdi This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Dette panelet viser diverse CUPS-innstillinger under utskriften. Hvilke parametre som er tilgjengelige avhenger av skriverdriveren. Du kan sjekke om du har CUPS-støtte ved å gå til «Hjelp → Om». Se etter: C-C-T. Disse står henholdsvis for: C=CUPS, C=littlecms, T=Tiff-støtte. Manglende bibliotekstøtte vises med * &OK &Greit &Cancel &Avbryt This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Dette panelet viser diverse CUPS-innstillinger under utskriften.Hvilke parametre som er tilgjengelige avhenger av skriverdriveren.Du kan sjekke om du har CUPS-støtte ved å gå til «Hjelp → Om».Se etter: C-C-T. Disse står henholdsvis for: C=CUPS, C=littlecms, T=Tiff-støtte. Manglende bibliotekstøtte vises med * CurveWidget Open Åpne Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Kurvefiler (*.scu *.SCU);;Alle filer (*) Save as Lagre som Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*) Kurvefiler (*.scu *.SCU);;Alle filer (*) Cannot write the file: %1 Klarte ikke å skrive til fila: %1 Inverts the curve Snur om kurven Resets the curve Gjenoppretter kurven Switches between linear and cubic interpolation of the curve Bytter mellom å snu om på kurven lineært og kubisk Loads a curve Last inn en kurve Saves this curve Lagre denne kurven Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) CustomFDialog Encoding: Koding: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Gå til din dokumentmappe. Du kan velge dokumentmappa i innstillingene. &Compress File &Komprimer fila &Include Fonts &Ta med skrifttypene Show Preview Vis forhåndsvisning &Include Color Profiles &Ta med fargeprofilene Show a preview and information for the selected file Forhåndsvis fila og vis informasjon om den Compress the Scribus document on save Komprimer scribusdokumentet når du lagrer. Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Ta med skrifttyper når du samler filer for dokumentet. Vær sikker på at du forstår lisensinformasjonen for skrifttypene du samler og kanskje distribuerer videre. Include color profiles when collecting files for the document Ta med fargeprofiler når du samler filer for dokumentet CvgPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Group%1 Gruppa %1 Generating Items Lager objekter CwSetColor CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: Set &RGB Bruk &RGB Set C&MYK Bruk C&MYK Set &HSV Bruk &HSV DashEditor Value: Verdi: Offset: Forskyvning: DeferredTask Cancelled by user Avbrutt av deg DelColor Delete Color Fjern farge Delete color: Fjern farge: ? ? Replace it with: Erstatt den med: None Ingen &OK &Greit &Cancel &Avbryt Delete Color: Slett farge: Replace With: Erstatt med: DelPages Delete Pages Slett sider Delete from: Slett fra: to: til: &OK &Greit &Cancel &Avbryt Delete From: Slett fra: DelStyle Delete Style Slett stilen Delete Style: Slett stilen: Replace With: Erstatt med: No Style Ingen stil DialogsAPI Alert - Scribus DmF Missing Font Manglende skrifttype The Font %1 is not installed. Skrifttypen %1 er ikke installert. Use Bruk instead i stedet OK Greit DocIm Importing failed Klarte ikke å importere Importing Word document failed %1 Klarte ikke å importere worddokumentet %1 DocInfos Document Information Dokumentinformasjon &Title: &Tittel: &Author: &Forfatter: &Keywords: &Nøkkelord: Descri&ption: &Beskrivelse: P&ublisher: &Utgiver: &Contributors: &Bidragsytere: Dat&e: &Dato: T&ype: &Type: F&ormat: &Format: Identi&fier: &Identifikator: &Source: &Kilde: &Language: &Språk: &Relation: &Forhold: Co&verage: &Dekning: Ri&ghts: &Rettigheter: &Document &Dokument Further &Information Mer &informasjon The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Personen eller organisasjonen som hovedsaklig er ansvarlig for innholdet i dokumentet. Dette feltet kan tas med i scribusdokumentet – og i metadataene til en PDF-fil. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumentnavnet. Dette feltet kan tas med scribusdokumentet, og i metadataene til en PDF-fil An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export En beskrivelse av dokumentets innhold. Dette feltet er til å gi en innholdsbeskrivelse eller sammenfatning av dokumentet. Det blir tatt med i PDF-fila ved eksport The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Tema for dokumentets innhold. Dette feltet er for dokumentnøkkelord som du vil ta med i en PDF-fil, til nytte ved søk og indeksering av PDF-filer A person or organisation responsible for making the document available En person eller organisasjon som er ansvarlig for å gjøre dokumentet tilgjengelig A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document En person eller organisasjon som er ansvarlig for å bidra til dokumentets innhold A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 En dato assosiert med en hendelse i dokumentets livssyklus, i formatet: YYYY-MM-DD, det vil si ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Form eller genre for dokumentets innhold, f.eks kategorier, funksjoner, genrer m.m. The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Den fysiske eller digitale manifestasjon av dokumentet. Mediatype og størrelse ville være nyttige å ta med. RFC2045, RFC2046 for MIME-typer er også brukbare her An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En entydig referanse til dokumentet innenfor en gitt sammenheng for eksempel ISBN-nummer eller nettadresse (URI). A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En referanse til et dokument som det nåværende dokument er hentet fra, f.eks ISBN-nummer eller nettadresse (URI). The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Språket som dokumentet er skrevet på, vanligvis en ISO-638 språkkode eventuelt fulgt av en bindestrek og en ISO-3166 landskode, f.eks nn-NO, nb-NO, fr-CH eller en-GB A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En referanse til et relatert dokument, kanskje ved hjelp av en formell henvisning, som ISBN-nummer eller nettadresse (URI) The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Avgrensningen for dokumentets innhold, kanskje da med sted, tid og juridisk virkningsområde Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Informasjoner omkring rettigheter hold i og over dokumentet, f.eks opphavsrett, patent eller varemerke &OK &Greit &Cancel &Avbryt Documen&t &Dokument The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Personen eller organisasjonen som hovedsaklig er ansvarlig for innholdet i dokumentet.Dette feltet kan tas med i scribusdokumentet – og i metadataene til en PDF-fil. A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Dokumentnavnet. Dette feltet kan tas med scribusdokumentet, og i metadataene til en PDF-fil An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export En beskrivelse av dokumentets innhold. Dette feltet er til å gi en innholdsbeskrivelse eller sammenfatning av dokumentet. Det blir tatt med i PDF-fila ved eksport The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Tema for dokumentets innhold. Dette feltet er for dokumentnøkkelord som du vil ta med i en PDF-fil, til nytte ved søk og indeksering av PDF-filer The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Den fysiske eller digitale manifestasjon av dokumentet. Mediatype og størrelse ville være nyttige å ta med. RFC2045, RFC2046 for MIME-typer er også brukbare her The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Språket som dokumentet er skrevet på, vanligvis en ISO-638 språkkode eventuelt fulgt av en bindestrek og en ISO-3166 landskode, f.eks nn-NO, nb-NO, fr-CH eller en-GB &Subject: DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Legg til en sidenummereringsbolk Delete the currently selected section. Slett det nåværende utvalget 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, … i, ii, iii, ... i, ii, iii, … I, II, III, ... I, II, III, … a, b, c, ... a, b, c, … A, B, C, ... A, B, C, … <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. Page Number Out Of Bounds Sidetallet er utenfor det tillatte området. The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sidetallet du anga passer ikke med antallet sider i dokumentet. (%1–%2). Document Sections Dokumentbolker &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Delete &Slett Alt+D Alt + D Name Navn Shown Vist From Fra To Til Style Stil Start Start DocSectionsBase Name Navn Active I bruk From Fra To Til Style Stil Start Start End Slutt &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Delete &Slett Alt+D Alt + D Shown Vist DocumentItemAttributes None Ingen Relates To Knyttet til Is Parent Of Er et foreldreelement til Is Child Of Er et barneelement av Text Frames Tekstrammer Image Frames Bilderammer Boolean Boolsk Integer Heltall String Streng Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Slett Alt+L Alt + L None relationship Ingen None auto add Ingen None types Ingen Real Number Reelt tall Document Item Attributes Dokumentegenskaper Relationship Forhold Relationship To Forhold til Auto Add To Legg automatisk til DocumentItemAttributesBase Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Slett Alt+L Alt + L DrwPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter Group%1 EPSPlug Importing File: %1 failed! Klarte ikke å importere fila: %1 mislyktes Fatal Error Alvorlig feil Error Feil Analyzing PostScript: Analyserer Postscript: Generating Items Lager objekter Converting of %1 images failed! Klarte ikke å konvertere %1 bilder Group%1 Gruppa %1 Importing: %1 Importerer: %1 EditMacroDialog Editing Macro: <b> Redigerer makro: <b> The file '%1' already exists. Are you sure you want to overwrite it? Fila «%1» finnes allerede. Er du sikker på at du vil overskrive den? Scribus - New Macro Scribus – Ny makro Editing Macro: Redigerer makro: The name of the macro being edited. Navnet på makroen som blir redigert. &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C <qt>Discard all changes and exit.</qt> <qt>Forkast alle endringene og avslutt.</qt> &Ok &Greit Alt+O Alt + O <qt>Save changes and exit.</qt> <qt>Lagre endringene og avslutt.</qt> Alt+L Alt + L &Save Source As... &Lagre kilden som … Alt+S Alt + S EditStyle Edit Style Rediger stil Character Tegn pt pt Effect: Effekter: None Ingen Vertical Spaces Loddrett avstand Line Spacing Linjeavstand Tabulators and Indentation Tabulatorer og innrykk OK Greit Name of your paragraph style Navn på din avsnittsstil Font of selected text or object Skrifttypen til den markerte teksten eller objektet Font Size Skriftstørrelse Color of text fill Farge på tekstfyll Color of text stroke Farge på tekststrek Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Gir en ekstra stor førstebokstav i et avsnitt. Brukes som en stileffekt Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Angi høyden, som antall linjer, på innfelte store bokstaver Align text to baseline grid Juster teksten til de vannrette linjene Spacing above the paragraph Plass over avsnittet Spacing below the paragraph Plass under avsnittet mm mm in t p p Warning Advarsel Name of the Style is not unique Navnet på denne stilen er ikke entydig &Name: &Navn: &Font: &Skrifttype: Si&ze: &Størrelse: &Alignment: &Justering: &Drop Caps &Store bokstaver &Lines: &Linjer: F&ill Color: &Fyllfarge: St&roke Color: &Strekfarge: Adjust to Baseline &Grid Fest til de &vannrette linjene Line &Spacing: &Linjeavstand: Abo&ve: &Over: &Below: &Under: &OK &Greit &Cancel &Avbryt % % Distances Avstander Distance from Text: Avstand til teksten: Background Bakgrunn Auto Automatisk EditToolBar Edit Rediger Editor Editor Tekstbehandler Javascripts (*.js);;All Files (*) Javascript (*.js);; Alle filer (*) &New &Ny &Open... &Åpne … Save &As... Lagre &som … &Save and Exit &Lagre og avslutt &Exit without Saving &Avslutt uten å lagre &Undo &Angre &Redo &Gjør om igjen Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Paste &Lim inn C&lear &Tøm &Get Field Names &Hent feltnavn &File &Fil &Edit &Rediger JavaScripts (*.js);;All Files (*) Javascript (*.js);;Alle filer (*) Ctrl+N Ctrl + N Ctrl+Z Ctrl + Z Ctrl+X Ctrl + X Ctrl+C Ctrl + C Ctrl-V Ctrl + V OK Greit Cancel Avbryt EffectsDialog Image Effects Bildeeffekter Options: Innstillinger: Color: Farge: Shade: Skygge: Brightness: Lyshetsgrad Contrast: Kontrast: Radius: Radius: Value: Verdi: Posterize: Plakateffekt Available Effects Tilgjengelige effekter Blur Sløre Brightness Lysstyrke Colorize Fargelegg Contrast Kontrast Grayscale Gråskala Invert Snu om Posterize Plakateffekt Sharpen Gjør skarpere >> >> << << Effects in use Effekter i bruk OK Greit Cancel Avbryt Color 1: Farge 1: Color 2: Farge 2: Color 3: Farge 3: Color 4: Farge 4: Duotone Dobbel fargetone Tritone Trippel fargetone Quadtone Firedobbel fargetone Curves Kurver ExceptHookDialog Script error Skriptfeil An exception occured while running the script. &Close &Lukk Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fila eksisterer. Vil du erstatte den? exists already. Overwrite? finnes allerede. Vil du erstatte den? All Alle Save as Image Lagre som bilde Insufficient memory for this image size. Ikke nok minne for denne bildefila. Error writing the output file(s). Klarte ikke å skrive til utfila/-ene. ExportForm Choose a Export Directory Velg en eksportmappe &All pages &Alle sidene &OK &Greit &Cancel &Avbryt Change the output directory Endre utskriftsmappe The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Utskriftsmappe – stedet der du vil lagre bildene dine. Navnet på den eksporterte fila vil være «dokumentnavn-sidetall.filtype» Export only the current page Eksporter bare denne siden Available export formats Tilgjengelige eksportformater C&hange... &Endre … &Export to Directory: &Eksporter til mappe: Image &Type: &Bildeformat: &Quality: &Kvalitet: Export as Image(s) Eksporter som bilde(r) Options Innstillinger &Resolution: &Oppløsning: % % dpi ppt Range Område &Current page &Denne siden &Range &Område C C Export a range of pages Eksporter en sidefølge Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * representerer alle sidene, og 1-5 representerer en sidefølge, eller en enkeltside. Export all pages Eksporter alle sidene Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Oppløsning på bildene Bruk 72 ppt for bilder som skal vises på en skjerm The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Bildekvalitet – 100 % er beste kvalitet, 1 % er laveste. &Size: &Størrelse: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Størrelsen på bildene. 100 % gir ingen endring, 200 % gir dobbelt så stort osv. Image size in Pixels Bildestørrelse i piksler TextLabel Merkelapp The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Komprimeringsgrad på bildene dine. 100 % betyr ingen komprimering, 0 % er høyest mulige komprimering. Hvis du er i tvil, bruk «automatisk». Automatic Automatisk ExtImageProps Extended Image Properties Utvidede bildeegenskaper Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Dissolve Løs opp Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Exclusion Utelukkelse Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Blend Mode: Blendingsgrad Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Name Navn Background Bakgrunn Layers Lag Don't use any Path Ikke bruk stier Paths Stier Live Preview Fortløpende forhåndsvisning FDialogPreview Size: Størrelse: Title: Navn: No Title Navnløs Author: Forfatter: Unknown Ukjent Scribus Document Scribusdokument Resolution: Oppløsning: DPI PPT RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala Colorspace: Fargeområde File Format: Filformat: Farbmanager Colors Farger Color Sets Fargesett Current Color Set: Nåværende fargesett: Choose a color set to load Velg et fargesett å laste inn Save the current color set Lagre nåværende fargesett Remove unused colors from current document's color set Slett ikke-brukte farger fra dette dokuments fargesett Append colors to the current set from an existing document Legg til farger i det valgte fargesett fra et eksisterende dokument Create a new color within the current set Lag en ny farge i det valgte fargesettet Edit the currently selected color Rediger den valgte fargen Make a copy of the currently selected color Lag en kopi av den valgte fargen Delete the currently selected color Slett den valgte fargen Make the current colorset the default color set Bruk det valgte fargesettet som standard Choose a Name Oppgi et navn Open Åpne Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.scd);; Alle filer (*) Copy of %1 Kopi av %1 New Color Ny farge &Append &Legg til &New &Ny &Edit &Rediger D&uplicate &Kopier &Delete &Slett &Remove Unused &Fjern ubrukte &Save Color Set &Lagre fargevalget &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Name: &Navn: None Ingen &Import &Importer FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Noen skrifttyper i dette dokumentet har blitt erstattet: was replaced by: ble erstattet av: FileToolBar File Fil FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Familie: Style: Stil: Font Family of Selected Text or Text Frame Skriftfamilie på den valgte teksten eller tekstramma Font Style of Selected Text or Text Frame Skrifttype på den valgte teksten eller tekstramma FontListModel Font Name Navn på skrifttypen Use Font Bruk Family Familie Style Stil Variant Variant Type Type Format Format Embed in PostScript Legg inn i Postscript Subset Delsett Access Tilgang Used in Doc Brukt i dokumentet Path to Font File Sti til skrifttypefil Unknown font type Ukjent Unknown font format Ukjent User font preview Bruker System font preview System Click to change the value Velg dette for å bytte verdi FontPrefs Global Font Settings Generelle skrifttypeinnstillinger Available Fonts Tilgjengelige skrifttyper Font Substitutions Erstatningsskrifttyper Additional Paths Andre stier Postscript Postscript Yes Ja Font Name Navn på skrifttype Use Font Bruk skrifttype Embed in: Inkluder i: Subset Delsett Type Type Path to Font File Sti til skrifttypefil &Available Fonts &Tilgjengelige skrifttyper Replacement Erstatning Font &Substitutions &Erstatningsskrifttyper Additional &Paths Andre &stier Choose a Directory Velg en mappe &Delete &Slett C&hange... &Endre … A&dd... &Legg til … &Remove &Fjern &OK &Greit &Cancel &Avbryt Font Name font preview Navn på skrifttype Use Font font preview Bruk skrifttype Embed in: font preview Inkluder i: Subset font preview Delsett Path to Font File font preview Sti til skrifttypefil PostScript Postscript Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Søkestier for skrifttyper kan bare settes opp i «Fil → Innstillinger» og bare hvis ingen dokumenter er åpne. Lukk alle åpne dokumenter, og gå til «Fil → Innstillinger → Skrifttyper» for å endre hvor Scribus ser etter skrifttyper. FontPreview &OK &Greit Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Dette er et pangram og ikke ment som en oversettelse. This is a pangram, and not ment as a direct translation Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila Fonts Preview Forhåndsvisning av skrifttyper Leave preview Gå ut av forhåndsvisninga Font Name font preview Navn på skrifttype Type font preview Type Subset font preview Delsett Fonts Preview font preview Forhåndsvisning av skrifttyper &OK font preview &Greit Alt+O font preview Alt + O Quick Search: Hurtigsøk: &Search &Søk &Close font preview &Lukk Alt+C font preview Alt + C Leave preview font preview Gå ut av forhåndsvisninga Size of the selected font Størrelse på den valgte skrifttypen Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview This is not a direct translation, but a norwegian pangram, Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila User font preview Bruker System font preview System &Append &Legg til Font Name Navn på skrifttype Doc Dokument Type Type Subset Delsett &Quick Search: &Hurtigsøk: Alt+S Alt + S &Font Size: &Skriftstørrelse: Text Tekst Sample text to display Eksempeltekst Se&t &Velg Alt+T Alt + T Reset the text Tilbakestill teksten Alt+A Alt + A &Close &Lukk Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Skriv tekst her for å starte et hurtigsøk i skrifttypenavnene. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Teksten kan også være bare en del av skrifttypenavnet. &Default &Standard Show Extended Font Information Vis utvidet skrifttypeinformasjon Set the preview text Velg forhåndsvisningstekst Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila FontPreviewBase Fonts Preview Forhåndsvisning av skrifttyper &Search &Søk Alt+S Alt + S Font Name Navn på skrifttype Doc Dokument Type Type Subset Delsett &Font Size: &Skriftstørrelse: Text Tekst Alt+T Alt + T &Append &Legg til Alt+A Alt + A &Close &Lukk Alt+C Alt + C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Forhåndsvisning av skrifttyper … Font Preview dialog Dialogvindu for forhåndsvisning av skrifttyper Sorting, searching and browsing available fonts. Sorterer, leter i og viser de tilgjengelige skrifttypene FontReplaceDialog Font Substitution Skrifterstatning Original Font Opprinnelig skrift Substitution Font Erstatningsskrift Make these substitutions permanent Gjør disse erstatningene faste &OK &Greit This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dette dokumentet inneholder noen skrifttyper som ikke er installert på ditt system. Velg en passende erstatning. «Avbryt» vil gjøre at dokumentet ikke lenger lastes inn. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Forkast disse skrifterstatningene og stopp innlastingen av dokumentet Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Hvis du skrur dette på vil Scribus bruke disse erstatningene for manglende skrifttyper også senere. Du kan angre eller endre dette i «Fil → Instillinger → Skrifttyper». If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Hvis du velger «Greit» og lagrer, så vil disse erstatningene gjøres permanente i dette dokumentet. FontSelect Select Alternate Font Font Skrifttype GradientEditor Position: Plassering: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Her kan du legge til, endre eller fjerne fargestopp. Add, change or remove color stops here Legg til, endre eller fjern fargestopp GradientEditorBase Frame Position: Plassering: % % Color: Farge: Opacity: Shade: Skygge: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Vektor for fargeovergang Start: Start: / End: Slutt: Skew: Focal: Scale: Skala: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GradientVectorDialog Gradient Vector Vektor for fargeovergang GuideManager Manage Guides Håndtering av hjelpelinjer pt pt mm mm in t p p Horizontal Guides Vannrette hjelpelinjer Vertical Guides Loddrette hjelpelinjer &Y-Pos: &Loddrett: &Add &Legg til D&elete &Slett &X-Pos: &Vannrett: A&dd &Legg til De&lete &Slett &Lock Guides Lås hje&lpelinjene &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Rows: &Rader: C&olumns: &Kolonner: &Page &Side &Selection &Utvalg &Close &Lukk Preview Forhåndsvis &Single &Enkel Horizontals Vannrette Alt+A Alt + A Alt+E Alt+E Verticals Loddrette Alt+D Alt + D Alt+L Alt + L Appl&y to All Pages &Bruk på alle sidene Alt+Y Alt + Y &Column/Row &Kolonne/rad &Number: &Tall: U&se Gap: &Bruk mellomrom: Alt+S Alt + S Alt+P Alt + P M&argins &Marger S&election &Utvalg Nu&mber: &Tall: Use &Gap: &Bruk mellomrom: Alt+G Alt + G &Misc &Diverse Delete all guides from the current page Slett alle hjelpelinjene på denne siden Delete Guides from Current &Page Slett hjelpelinjene på denne &siden Delete all guides from the current document Slett alle hjelpelinjene i dette dokumentet Delete Guides from &All Pages Slett hjelpelinjer på &alle sidene Guide Manager Endre hjelpelinjene Add a new horizontal guide Legg til en vannrett hjelpelinje Delete the selected horizontal guide Slett den valgte vannrette hjelpelinja Add a new vertical guide Legg til en loddrett hjelpelinje Delete the selected vertical guide Slett den valgte loddrette hjelpelinja Lock the guides Lås hjelpelinjene Apply to all pages Bruk på alle sidene Number of horizontal guides to create Antall nye vannrette hjelpelinjer Number of vertical guides to create Antall nye loddrette hjelpelinjer Create rows with guides, with an additional gap between the rows Lag rader med hjelpelinjer, med ekstra avstand mellom radene Create columns with guides, with an additional gap between the columns Lag kolonner med hjelpelinjer, med ekstra avstand mellom kolonnene Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Lag valgt antall vannrette hjelpelinjer i forhold til denne siden Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til margene på denne siden Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Lag valgt antall vannrette hjelpelinjer i forhold til de valgte elementene Create the selected number of vertical guides relative to the current page Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til denne siden Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til margene på denne siden Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til de valgte elementene Apply the shown guides to all pages in the document Bruk de valgte hjelpelinjene på alle sidene i dokumentet Delete all guides shown on the current page Slett alle hjelpelinjene du ser på denne siden Delete all guides from all pages Slett alle hjelpelinjene på alle sidene Refer to Viser til GuideManagerBase Manage Guides Håndtering av hjelpelinjer &Add &Legg til Alt+A Alt + A D&elete &Slett Alt+E Alt + E A&dd &Legg til Alt+D Alt + D De&lete &Slett Alt+L Alt + L &Lock Guides &Lås hjelpelinjene Alt+S Alt + S Alt+G Alt + G Alt+P Alt + P HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Beklager, ingen håndbok er tilgjengelig. Ta en titt på http://docs.scribus.net for oppdaterte håndbøker, og www.scribus.net for nye versjoner av Scribus. Contents Innhold Link Lenke Scribus Online Help Netthjelp for Scribus &Contents &Innhold &Search &Søk Se&arch &Søk &New &Nytt &Delete &Slett De&lete All Slett &alle Book&marks &Bokmerker &Print... Skriv &ut … E&xit &Avslutt unknown ukjent Find Finn Search Term: Søk etter: New Bookmark Nytt bokmerke New Bookmark's Title: Navn på bokmerke: &File &Fil &Find... &Finn … Find &Next Finn &neste Find &Previous Finn &forrige &Edit &Rediger &Add Bookmark &Legg til bokmerke D&elete All &Slett alle &Bookmarks &Bokmerker Relevance Relevans Scribus Help Hjelp for Scribus Searching is case insensitive Søket skiller mellom store og små bokstaver 1 1 &Exit &Avslutt Find &Next... Finn &neste … Find &Previous... Finn &forrige … &Add &Legg til &Quit &Avslutt <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Beklager, ingen håndbok er tilgjengelig.</p> <p>Ta en titt på</p><ul><li> http://docs.scribus.net for oppdaterte håndbøker</li>, <li>og www.scribus.net for nye versjoner av Scribus.</li></ul></h2> Navigation Loading Failed HelpBrowser2 &Contents &Innhold Se&arch &Søk &Search &Søk Book&marks &Bokmerker HelpBrowserNavigation Form Skjema &Contents &Innhold Se&arch &Søk Searching is case insensitive Søket skiller mellom store og små bokstaver &Search &Søk 1 1 Book&marks &Bokmerker &New &Delete &Slett D&elete All &Slett alle HunspellDialog Spelling check complete Stavekontrollen er ferdig HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Mulig orddeling Accept Godta Skip Hopp over Cancel Avbryt Add to the Exception List Legg til i unntakslista Add to the Ignore List Legg til i lista over ord som skal overses HySettings Hyphenator Settings Orddelingsinnstillinger Length of the smallest word to be hyphenated. Lengden av det minste ord som deles. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maksimalt antall orddelinger etter hverandre. 0 betyr ubegrenset. &Language: &Språk: &Smallest Word: &Korteste ord: &OK &Greit &Cancel &Avbryt Hyphenate Text Automatically &During Typing Bruk orddeling automatisk mens du skriver Enables automatic hyphenation of your text while typing. Skrur på automatisk orddeling mens du skriver. Ignore List Ord som skal overses Add a new Entry Legg til en ny oppføring Edit Entry Rediger en oppføring Exception List Unntaksliste IdmlPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter ImageInfoDialog Image Info Bildeinformasjon General Info Generell informasjon Date / Time: Dato og tid: Has Embedded Profile: Har en innebygd profil Yes Ja No Nei Profile Name: Profilnavn: Has Embedded Paths: Har en innebygd sti: Has Layers: Inneholder lag: EXIF Info EXIF-Informasjon Artist: Artist: Comment: Kommentar: User Comment: Brukerkommentar: Camera Model: Kameramodell: Camera Manufacturer: Kameraleverandør: Description: Beskrivelse: Copyright: Opphavsrett: Scanner Model: Skannermodell: Scanner Manufacturer: Skannerleverandør Exposure time Lukkertid Aperture: Blender: ISO equiv.: ISO-verdi: ImportAIPlugin Import AI... Importer alt … Imports Illustrator Files Importerer Illustrator-filer Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Illustrator-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. The file could not be imported Klarte ikke å importere fila This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportCvgPlugin Import Cvg... Importer Cvg … Imports Cvg Files Importer Cvg-filer Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Cvg-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. All Supported Formats Alle støttede formater ImportDialog Choose Styles Velg stil Available Styles Tilgjengelige stiler ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportIdml Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL All Supported Formats Alle støttede formater ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Alle støttede formater ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Importer &EPS/PS … Imports EPS Files Importer EPS-filer PostScript Postscript PDF PDF Import PostScript... Importer Postscript … Imports PostScript Files Importer Postscript-filer Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Postscript-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. ImportPctPlugin Import Pict... Importer Pict … Imports Pict Files Importer Pict-filer Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Mac Pict-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. All Supported Formats Alle støttede formater ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Alle støttede formater ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportXfigPlugin Import Xfig... Importer Xfig … Imports Xfig Files Importer Xfig-filer Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Xfig-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. All Supported Formats Alle støttede formater Imposition Portrait Stående Landscape Liggende ImpositionBase Imposition Imposition Gri&d &Rutenett Copies Kopier Do&uble sided &Doble sider Alt+U Alt + U Front side Forside Back side Bakside &Booklet &Hefte Pages per sheet Sider per ark 4 4 8 8 16 16 Pages Sider <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Enkeltsider adskilt medkomma, et sidefølge adskilt med bindestrek, for eksempel: 1, 4, 9-11 for sidene 1, 4, 9, 10 og 11.</p></body></html> Fold Brett Front page from Forside fra Double sided Dobbeltsidig Back page from Bakside fra Destination page Målside Size Størrelse Orientation Retning Width Bredde Height Høyde Preview Forhåndsvis Refresh preview Oppfrisk forhåndsvisninga &OK &Greit Alt+G Alt + G &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C ImpositionPlugin &Imposition... &Imposition... Imposition dialog Dialogvindu for imposition Imposition on grids, booklets and folds Imposition på rutenett, hefter og brosjyrer InlinePalette Paste to Item Edit Item Inline Frames Remove Item InsPage Insert Page Sett inn side Inserting Setter inn before Page før siden after Page etter siden at End bakerst Normal Normal Template (Right Page): Mal (Høyre side): &Inserting &Setter inn Page(s) Side(r) &Template (Left Page): &Mal (venstre side): &Template: &Mal: &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Insert Sett &inn &Master Page: &Malside: Master Pages Malsider Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Custom Selvvalgt Orie&ntation: &Retning: Portrait Stående Landscape Liggende &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: Move Objects with their Page Flytt objektene sammen med sidene de er på InsertAFrame Open Åpne Insert A Frame Sett inn ramme T&ype &Type &Text Frame &Tekstramme Alt+T Alt + T &Image Frame &Bilderamme Alt+I Alt + I T&able &Tabell Alt+A Alt + A Polygon Mangekant &Location &Plassering Page Placement Sideplassering Current Page Denne siden All Pages Alle sidene ... Position of Frame Rammeplassering Top Left of Margins Øverst til venstre for margene Top Left of Page Øverst til venstre på siden Top Left of Bleed Øverst til venstre for utfallende X: Vannrett: Y: Loddrett: &Size &Størrelse Same as the Page Margins Samme som sidemargene Same as the Page Samme som siden Same as the Bleed Samme som utfallende Same as the Imported Image Samme som den importerte siden Height: Høyde: Width: Bredde: &Options &Valg … Source Image: Kildebilde: Alt+S Alt + S There are no options for this type of frame Denne rammetypen har ingen innstillinger Columns: Kolonner: Gap: Mellomrom: Source Document: Kildedokument: &Cancel &Avbryt Range of Pages Sidefølge Custom Position Selvvalgt plassering Custom Size Selvvalgt størrelse <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Sett inn tekstramme</b><br/> En tekstramme lar deg sette inn en hvilken som helst tekst på et selvvalgt sted og i den formateringa du vil ha. Du kan velge en tekstfil på fanebladet for innstillinger hvis du straks vil sette inn en tekstfil i ramma. Scribus kan importere fra en lang rekke ulike formater, fra ren tekst til OpenOffice.org-dokumenter.<br/> Du kan endre teksten direkte på siden eller i den innebygde tekstbehandleren. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Sett inn en bilderamme</b> En bilderamme gjør at du kan sette in et bilde på siden. Du kan også bruke ulike bildeeffekter, slik som gjennomsiktighet lyshetsgrad og plakateffekt som kan gi en siste finpuss eller en spennende effekt. Du kan også skalere bildeteller gi det en annen form i vinduet «Egenskaper». Insert one or more text frames Sett inn en eller flere tekstrammer Insert one or more image frames Sett inn en eller flere bilderammer Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Sett den nye ramma på denne siden, alle sidene eller flere påfølgende sider Insert the frame on the current page only Sett inn ramma bare på denne siden Insert one frame for each existing page Sett inn en ramme på hver side Insert frames on a range of pages Sett inn rammer på flere påfølgende sider Range of pages to insert frames on Påfølgende sider som skal ha rammer Position the new frame in relation to the page Sett inn den nye ramma i forhold til siden Insert the frame at the top left of the page margins Sett inn ramma øverst til venstre for sidemargene Insert the frame at the top left of the page Sett inn ramma øverst til venstre på siden Insert the frame at the top left of the page bleed Sett inn ramma øverst til venstre for utfallende Insert the frame at a custom position on the page Sett inn ramma på et sted du velger Top position of the inserted frame Topplassering av ramma som settes inn Left position of the inserted frame Venstreplasseringa til ramma som settes inn Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Sett inn den nye ramma med samme størrelse som sidemargene Insert the new frame with the same dimensions as the page Sett inn den nye ramma med samme størrelse som siden Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Sett inn den nye ramma med samme størrelse som utfallende, utenfor selve siden. Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Sett inn den nye ramma med samme størrelse som det bildet du vil importere Insert the new frame with a custom size Sett inn den nye ramma med den størrelse du velger Width of the inserted frame Bredden på den nye ramma Height of the inserted frame Høyden på den nye ramma Number of columns for the inserted text frame Antall kolonner i tekstramma du setter inn Distance between the columns in the text frame Avstand mellom kolonnene i tekstramma Link the inserted text frames together to form a chain of frames Lenk sammen de nye tekstrammene som settes inn Link Inserted Frames Lenk sammen rammene som er satt inn Link the first inserted frame to a preexisting text frame Lenk den første ramma som settes inn til en ramme som allerede finnes Link to Existing Frame Lenk til en ramme som finnes allerede Name of existing text frame to link to Navnet på den eksisterende ramma den skal lenkes til Source document to load into the text frame Kildedokumentet som skal lastes inn i tekstramma Source image to load into the inserted image frame Kildebilde som skal lastes inn i den nye bilderamma Insert Frames InsertAFrameBase &Text Frame &Tekstramme Alt+T Alt + T &Image Frame &Bilderamme Alt+I Alt + I T&able &Tabell Alt+A Alt + A Polygon Mangekant X: Vannrett: Y: Loddrett: &Size &Størrelse Height: Høyde: Width: Bredde: Alt+S Alt + S &Cancel &Avbryt All Pages Alle sidene InsertTable Insert Table Sett inn tabell Number of Rows: Antall rader: Number of Columns: Antall kolonner: OK Greit Cancel Avbryt Number of rows: Antall rader: Number of columns: Antall kolonner: &OK &Greit &Cancel &Avbryt InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Antall kolonner: Position: Plassering: Before positions After Beginning Start End Slutt InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Antall rader: Position: Plassering: Before positions After Beginning Start End Slutt JavaDocs Edit JavaScripts Rediger Javascript New Script Nytt skript Warning Advarsel &Edit... &Rediger … &Add... &Legg til … &Delete &Slett &Close &Lukk &New Script: &Nytt skript: &No &Nei &Yes &Ja Do you really want to delete this Script? Er du helt sikker på at du vil slette dette skriptet? Do you really want to delete this script? Er du helt sikker på at du vil slette dette skriptet? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Legger til et nytt skript, angir en ny funksjon med samme navn. Hvis du vil bruke dette skriptet som en «åpen handling», pass på at du ikke endrer navnet på funksjonen. KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Håndtering av snarveier Action Handling Current Key Nåværende snarvei Select a Key for this Action Velg en snarvei for denne handlinga ALT+SHIFT+T Alt + Shift + T Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift + Alt+ Alt + Ctrl+ Ctrl + Warning Advarsel &No Key &Ingen snarvei &User Defined Key &Selvvalgt snarvei Set &Key &Angi snarvei &OK &Greit &Cancel &Avbryt This Key Sequence is already in use Denne snarveien er allerede i bruk &Load &Hent &Import... &Importer … &Export... &Eksporter … LatexEditor Enter Code: Skriv inn kode: Update Oppdater Revert Gjør om Program Messages: Programbeskjeder: Status: Unknown Status: Ukjent Kill Program Drep programmet Options Innstillinger Resolution: Oppløsning: Automatic Automatisk DPI PPT Program: Program: Use Preamble Bruk forhåndssjekk Status: Status: Error Feil Finished Ferdig Running Kjører No item selected! Intet element er valgt. Editor Tekstbehandler Information Informasjon An editor for this frame is already running! Denne ramma er allerede åpnet i tekstbehandleren. Editor running! Tekstbehandleren er åpnet allerede. Please specify an editor in the preferences! Angi et tekstbehandlingsprogram i innstillingene. Could not create a temporary file to run the external editor! Klarte ikke å lage en foreløpig fil for å kjøre det eksterne tekstbehandlingsprogrammet Run External Editor... Kjør et eksternt tekstbehandlingsprogram … Running the editor failed with exitcode %d! Klarte ikke å kjøre programmet, feilkode: %d Running the editor "%1" failed! Klarte ikke å kjøre skriveprogrammet «%1». Insert Symbol Sett inn et symbol LayerPalette Layers Lag Add a new Layer Legg til et nytt lag Delete Layer Slett lag Raise Layer Hev lag Lower Layer Senk lag New Layer Nytt lag Do you want to delete all Objects on this Layer too? Vil du også slette alle objektene på dette laget? Do you want to delete all objects on this layer too? Vil du slette alle objektene på dette laget også? Name Navn Add a new layer Legg til et nytt lag Delete layer Slett lag Raise layer Hev lag Lower layer Senk lag Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Blend Mode: Blandingsmodus Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Exclusion Utelukkelse Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Farge på lagvisningen. Hvert lag er bundet til en egen farge, som vises på arbeidsområdet når lagvisningen er på. Du kan dobbeltklikke for å endre fargen. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Gjør laget synlig – Fjern krysset for å gjøre det synlig igjen Print Layer - Uncheck to disable printing. Utskriftslag – Fjern krysset for ikke å skrive ut Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Lås eller lås opp et lag – Kryss betyr låst Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Oversiktsvisning. Skrur på en egen visning som gjør det raskere å vise veldig komplekse objekter. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Velg blendingsmodus, virker bare i PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Gjennomsiktighet for lag, virker bare i PDF 1.4 ogs SVG Add a New Layer Legg til et nytt lag Duplicate the Current Layer Kopier det gjeldende laget Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name Navn på laget – dobbeltklikk på navnet for å endre det Select Objects on Layer - Check to enable selecting. LegacyMode All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne All Supported Formats Alle støttede formater LensDialogBase Optical Lens Optisk linse + + - - Lens Parameters Linseparametere Radius: Radius: Add a new lens Legg til en ny linse &Add Lens &Legg til en ny linse Remove selected lens &Fjern den valgte linsa &Remove Lens &Fjern linsa Zoom In Vis større Zoom Out Vis mindre &X Pos: &Vannrett: Horizontal position of the lens Vannrett posisjon på linsa &Y Pos: &Loddrett: Vertical position of the lens Loddrett posisjon på linsa The selected lens acts like a magnification lens Den valgte linsa forstørrer, som i et teleobjektiv &Magnification Lens &Teleobjektiv The selected lens acts like a fish eye lens Den valgte linsa virker som et fiskeøye &Fish Eye Lens &Fiskeøye Ra&dius: &Radius: Radius of the lens &Radiusen på linsa &Strength: &Styrke Strength of the lens Styrken på linsa LensEffectsPlugin Lens Effects... Linseeffekter … Path Tools &Stiverktøy Lens Effects Linseeffekt Apply fancy lens effects Bruk spennende linseeffekter LineFormate Edit Line Styles Rediger linjestiler Copy of %1 Kopi av %1 New Style Ny stil Warning Advarsel Open Åpne Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.scd);; Alle filer (*) &Append &Legg til &New &Ny &Edit &Rediger D&uplicate &Kopier &Delete &Slett &Save &Lagre &OK &Greit &Cancel &Avbryt &No &Nei &Yes &Ja Do you really want to delete this Style? Er du helt sikker på at du vil slette denne stilen? &Import &Importer Do you really want to delete this style? Er du helt sikker på at du vil slette denne stilen? LineStyleW % % LineStyleWBase % % LineStyleWidget pt pt Flat Cap Flat hette Square Cap Firkantet hette Round Cap Rund hette Bevel Join Skrå sammenføyning Round Join Rund sammenføyning Solid Line Heltrukken linje Dashed Line Stiplet Dotted Line Prikkete linje Dash Dot Line Bindestrek punktum linje Dash Dot Dot Line Bindestrek punktum punktum linje LoadSavePlugin All Files (*) Alle filer (*) An error occured while opening file or file is damaged Klarte ikke å åpne fila eller fila er ødelagt An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 Det oppsto en feil da fila ble behandlet på linje %1, kolonne %2 %3 No File Loader Plugins Found Fant ingen programtillegg for å laste inn filer LoremManager Select Lorem Ipsum Velg Lorem Ipsum Author: Forfatter: Get More: Hent mer: XML File: XML-fil: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Avsnitt: &OK &Greit Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C Standard Lorem Ipsum Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Tilfeldige avsnitt Number of paragraphs of selected sample text to insert Antall avsnitt med eksempeltekst du vil sette inn List of languages available to insert sample text in Liste over språk som har en eksempeltekst MSpinBox pt pt pt pt mm mm in t p p mm mm in t p p MacroManager Manage Macros Behandle makroer Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros. Starter et grafisk vindu der du kan opprette, slette, redigere, lagre og laste makroer. Create, edit and delete macros Lag, rediger eller slett makroer &Macro &Makro Scribus - Macro Manager Scribus – Makrobehandler Unable to open the requested file: %1 Klarte ikke å åpne fila: %1 Scribus - Edit Macro Scribus – Rediger makro <qt>The macro name you requested is already taken by another macro.</qt> <qt>Navnet du ga makroen er allerede brukt på en annen makro.<qt> ManageMacrosDialog Scribus - Macro Manager Scribus – Makrobehandler Scribus - Manage Macros Scribus – Behandle makroer &New &Ny Alt+N Alt + N <qt>Create a new macro.</qt> <qt>Lag en ny makro.</qt> &Ok &Greit Alt+O Alt + O Close this dialog. Lukk dette dialogvinduet Return to Scribus. Gå tilbake til Scribus Macro Makro Edit Rediger Description Beskrivelse Rena&me Gi &nytt navn Alt+M Alt + M Rename the selected macro. Gi nytt navn til den valgte makroen. &Edit... &Rediger … Alt+E Alt + E &Delete &Slett Alt+D Alt + D Alt+S Alt + S E&xport &Eksporter Alt+X Alt + X Export macros to a file. Eksporter makroer til en fil. Delete &All Slett &alle Alt+A Alt + A Delete all macros. Slett alle makroene. &Import &Importer Alt+I Alt + I MarginDialog Margin Guides Hjelpelinjer for margene &OK &Greit &Cancel &Avbryt Manage Page Properties Håndter sideegenskapene Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Custom Selvvalgt Orie&ntation: &Retning: Portrait Stående Landscape Liggende &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: Move Objects with their Page Flytt objektene sammen med sidene de er på Type: Type: Other Settings Andre innstillinger Master Page: Malside: Normal Normal Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Størrelsen på siden som settes inn, enten en standardstørrelse eller en du selv velger. Orientation of the page(s) to be inserted Sideretningen på det dokumentet du vil sette inn Width of the page(s) to be inserted Bredden på de(n) siden(e) du vil sette inn Height of the page(s) to be inserted Høyden på de(n) siden(e) du vil sette inn When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Når du setter inn en ny side mellom to andre, flytt elementene sammen med deres tilhørende sider. Dette er standardvalget. MarginWidget &Bottom: &Bunnen: &Top: &Toppen: &Right: &Høyre: &Left: &Venstre: Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstanden mellom øvre hjelpelinjemarg og sidekanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstanden mellom nedre hjelpelinjemarg og sidekanten &Inside: &Innsiden: O&utside: &Utsiden: Preset Layouts: Forhåndsvalgte oppsett: Apply the margin changes to all existing pages in the document Bruk margendringene på alle sidene i dokumentet Printer Margins... Skrivermarger … Import the margins for the selected page size from the available printers. Importer margene for den valgte siden fra de tilgjengelige skriverne. Apply settings to: Bruk innstillingene på: All Document Pages Alle sidene i dokumentet All Master Pages Alle malsidene Apply the margin changes to all existing master pages in the document Bruk de endrede margene på alle malsidene i dokumentet Margin Guides Hjelpelinjer for margene Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstresiden av den fysiske siden Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyresiden av den fysiske siden Bleeds Utfallende Inside: Innsiden: Outside: Utsiden: Left: Venstre: Right: Høyre: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom venstre hjelpelinjemarg og sidekanten.Hvis du bruker motstående sider, tredelt eller firdelt sideoppsett, kan denne margavstanden brukes til å få rett innbindingsmarg. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom høyre hjelpelinjemarg og sidekanten.Hvis du bruker motstående sider, tredelt eller firdelt sideoppsett, kan denne margavstanden brukes til å få rett innbindingsmarg. Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit selected Mark`s label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark`s label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Dialog Update All Marks Edit Rediger Delete Slett Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Update all refeence texts for all marks Edit selected mark MasterPagesPalette Edit Master Pages Rediger malsider Warning Advarsel &No &Nei &Yes &Ja &Name: &Navn: New Master Page Ny malside Copy of %1 Kopi av %1 Name: Navn: New MasterPage Ny malside Copy #%1 of Kopi #%1 av Normal Normal Duplicate the selected master page Lag en kopi av den valgte malsiden Delete the selected master page Slett den valgte malsiden Add a new master page Lag en ny malside Import master pages from another document Importer malsider fra et annet dokument New Master Page %1 Ny malside %1 Unable to Rename Master Page Kan ikke gi nytt navn til malsiden The Normal page is not allowed to be renamed. Kan ikke gi nytt navn til siden «Normal» Rename Master Page Gi nytt navn til malsiden New Name: Nytt navn: Copy #%1 of %2 Kopi #%1 av %2 This master page is used at least once in the document. Denne malsiden brukes av minst en side i dokumentet. Do you really want to delete master page "%1"? Er du helt sikker på at du vil slett malsiden «%1»? Mdup Multiple Duplicate Lag flere kopier pt pt mm mm in t p p &Number of Copies: &Antall kopier: &Horizontal Shift: &Vannrett forskyvning: &Vertical Shift: &Loddrett forskyvning: &OK &Greit &Cancel &Avbryt Measurements Distances Avstander X1: Vannrett 1: Y1: Loddrett 1: X2: Vannrett 2: Y2: Loddrett 2: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Length: Lengde: pt pt mm mm in t p p pt pt ° ° MeasurementsBase Distances Avstander X1: Vannrett 1: 10000.0000 10000.0000 Y1: Loddrett 1: X2: Vannrett 2: Y2: Loddrett 2: Length: Lengde: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Unit: Enhet: MenuTest Script error Skriptfeil If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Hvis du kjører et offisielt skript, meld feilen til <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. Show &Console Vis &skallet Hide &Console Skjul &skallet This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Denne meldingen er overført til din utklippstavle, bruk «Ctrl + V» for å lime den inn i feilmeldingssøkeren. MergeDoc Change... Endre … Import Importer Cancel Avbryt Open Åpne Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filer (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.scd);;Alle filer (*) Import Template Importer en mal Import Page(s) Importer side(r) From Document: Fra dokumentet: Import Page(s): Importer side(r): Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * står for alle sidene, og 1-5 betyr en sidefølge, eller en enkeltside. from 0 fra 0 Create Page(s) Lag side(r) before Page før side after Page etter side at End bakerst from %1 fra %1 Import Master Page Importer malside &From Document: &Fra dokumentet: Chan&ge... &Endre … &Import Page(s): &Importer side(r): &Import Master Page &Importer malside Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * betyr alle sidene, og 1-5 en rekke sidefølge, eller en enkeltside. Before Page Før side After Page Etter side At End bakerst &Import &Importer &Cancel &Avbryt &Select... &Velg … MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Strukturendring Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Dra de røde håndtakene med musepekeren for å endre strukturen Zoom In Vis større Zoom Out Vis mindre Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Still de valgte håndtakene tilbake til sine opprinnelige posisjoner. Hvis du ikke har valgt noe håndtak blir alle håndtakene stilt tilbake. &Reset &Tilbakestill MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Strukturendring Path Tools &Stiverktøy Mesh Distortion of Polygons Strukturendring av mangekanter MissingFont Missing Font Manglende skrifttype The Font %1 is not installed. Skrifttypen %1 er ikke installert. Use Bruk instead i stedet &OK &Greit ModeToolBar Tools Verktøy Properties... Egenskaper … Angle: Vinkel: Width: Bredde: MovePages Move Pages Flytt sider Copy Page Kopier side Move Page(s): Flytt side(r): to: til: before Page før side after Page etter side at End bakerst &OK &Greit &Cancel &Avbryt Move Page(s) Flytt side(r) Before Page Før side After Page Etter side At End Bakerst To: Til: Number of copies: Antall kopier: Number of Copies: Antall sider: MultiLine Edit Style Rediger stil Flat Cap Flat hette Square Cap Firkantet hette Round Cap Rund hette Miter Join Kantete sammenføyning Bevel Join Skrå sammenføyning Round Join Rund sammenføyning Line Width: Linjebredde: pt pt % % OK Greit pt pt Solid Line Heltrukken linje Dashed Line Stiplet Dotted Line Prikkete linje Dash Dot Line Bindestrek punktum linje Dash Dot Dot Line Bindestrek punktum punktum linje Warning Advarsel Name "%1" isn't unique. Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig. Du må velge et annet navn. &OK &Greit &Cancel &Avbryt Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. pt pt MultiProgressDialog Progress Framdrift Overall Progress: Overordnet framdrift: &Cancel &Avbryt %v of %m %v av %m MultiProgressDialogBase Progress Framdrift &Cancel &Avbryt MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Vannrett forskyvning: &Vertical Shift: &Loddrett forskyvning: &Horizontal Gap: &Vannrett mellomrom: &Vertical Gap: &Loddrett mellomrom: Multiple Duplicate Lag flere kopier &By Number of Copies &Med antall kopier &Number of Copies: &Antall kopier: &Shift Created Items By &Flytt det opprettede elementet med Alt+S Alt + S Create &Gap Between Items Of Lag et &mellomrom mellom elementene til Alt+G Alt + G Rotation: Rotasjon: By &Rows && Columns Med &rader og kolonner Vertical Gap: Loddrett mellomrom: Horizontal Gap: Vannrett mellomrom: Number of Rows: Antall rader: Number of Columns: Antall kolonner: &OK &Greit &Cancel &Avbryt MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Lag flere kopier &Number of Copies: &Antall kopier: Alt+G Alt + G Alt+S Alt + S &Horizontal Shift: &Vannrett forskyvning: &Vertical Shift: &Loddrett forskyvning: Number of Rows: Antall rader: Number of Columns: Antall kolonner: &Cancel &Avbryt MusterSeiten Edit Templates Rediger maler Warning Advarsel Name: Navn: New Template Ny mal Copy of %1 Kopi av %1 Copy #%1 of Kopi #%1 av Normal Normal &Append &Legg til &New &Ny D&uplicate &Kopier &Delete &Slett &Close &Lukk &No &Nei &Yes &Ja &Name: &Navn: Do you really want to delete this Template? Er du sikker på at du vil slette denne malen? MyPlugin My &Plugin Mitt &tilleggsprogram MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus – Mitt tilleggsprogram The plugin worked! Tilleggsprogrammet virket! NewDoc pt pt mm mm in t p p New Document Nytt dokument Page Size Sidestørrelse Custom Selvvalgt Portrait Stående Landscape Liggende Margin Guides Hjelpelinjer for margene Options Innstillinger Points (pts) Punkter (pts) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tommer (t) Picas (p) Picas (p) Column Guides Hjelpelinjer i kolonner Document page size, either a standard size or a custom size Dokumentets sidestørrelse, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse Orientation of the document's pages Sideretning i dokumentet Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Bredden på sidene i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Høyden på sidene i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Enable single or spread based layout Bruk enkel eller spredt sideoppsett Make the first page the left page of the document La første side være til venstre Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstanden mellom øvre marg og sidekanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstanden mellom nedre marg og sidekanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom venstremargen og sidekanten. Hvis du bruker motstående, kan dette brukes til å få rettinnbindingsmarg. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom høyremargen og sidekanten. Hvis du bruker motstående, kan dette brukes til å få rettinnbindingsmarg. First page number of the document Første sidetall i dokumentet Default unit of measurement for document editing Standard måleenhet i dokumentet Create text frames automatically when new pages are added Lag tekstrammer automatisk når nye sider legges til Number of columns to create in automatically created text frames Antall kolonner i tekstrammer som lages automatisk Distance between automatically created columns Avstand mellom automatisk lagde kolonner Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: &Facing Pages &Motstående sider Left &Page First Venstre &side først &Left: &Venstre: &Right: &Høyre: &Top: &Topp: &Bottom: &Bunn: F&irst Page Number: &Første sidetall: &Default Unit: &Standard måleenhet: &Automatic Text Frames Automatiske &tekstrammer &Gap: &Mellomrom: Colu&mns: &Kolonner: &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Inside: &Innsiden: O&utside: &Utsiden: Executive Executive Folio Folio Open Document Åpne et dokument Recent Documents Nylig åpnede dokumenter Do not show this dialog again Ikke vis denne dialogboksen igjen Initial number of pages of the document Antall sider i dette dokumentet N&umber of Pages: Antall &sider: Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Documents (*.sla *.scd);; Dokumenter (*.sla *.scd);; Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Postscriptfiler (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG-bilder (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG-bilder (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne &New Document &Nytt dokument Open &Existing Document Åpne et &eksisterende dokument Open Recent &Document Nylig åpnede &dokumenter Page Layout Sideoppsett First Page is: Første side er: Show Document Settings After Creation Vis dokumentinnstillingene når det er opprettet Document Layout Dokumentoppsett New &from Template Ny &fra mal New from Template Open Existing Document Open Recent Document NewFromTemplatePlugin New &from Template... Ny &fra mal … Load documents with predefined layout Last inn dokumentet med forhåndsvalgt oppsett Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Start et dokument fra et mal som enten du eller en annen har laget. (Det kan passe hvis du har et fast stiloppsett.) NewMarginWidget Form Skjema Preset Layouts: Forhåndsvalgte oppsett: Left: Venstre: Right: Høyre: Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Link Lenke Printer Margins... Skrivermarger … Distance between the top margin guide and the edge of the page Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom venstre hjelpelinjemarg og sidekanten.Hvis du bruker motstående sider, tredelt eller firdelt sideoppsett, kan denne margavstanden brukes til å få rett innbindingsmarg. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom høyre hjelpelinjemarg og sidekanten.Hvis du bruker motstående sider, tredelt eller firdelt sideoppsett, kan denne margavstanden brukes til å få rett innbindingsmarg. &Inside: &Innsiden: &Left: &Venstre: O&utside: &Utsiden: &Right: &Høyre: NewTm Left Page Venstre side Right Page Høyre side &OK &Greit &Cancel &Avbryt NodePalette Nodes Noder Move Nodes Flytt noder Move Control Points Flytt kontrollpunkter Add Nodes Legg til noder Delete Nodes Slett noder Reset Control Points Nullstill kontrollpunktene Reset this Control Point Nullstill dette kontrollpunktet When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. Hvis dette er valgt måles koordinatene i forhold til siden, ellers måles koordinatene i forhold til objektet. &Absolute Coordinates &Absolutte koordinater &X-Pos: &Vannrett: &Y-Pos: &Loddrett: Edit &Contour Line Rediger &konturlinjene &Reset Contour Line Nullstill &konturlinjene &End Editing Avslutt &redigeringa Move Control Points Independently Flytt kontrollpunktene uavhengig Move Control Points Symmetrical Flytt kontrollpunktene symmetrisk Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Åpne en mangekant eller beskjær en bezierkurve Close this Bezier Curve Lukk denne bezierkurven Mirror the Path Horizontally Speil stien vannrett Mirror the Path Vertically Speil stien loddrett Shear the Path Horizontally to the Left Forskyv stien vannrett til venstre Shear the Path Vertically Up Forskyv stien loddrett oppover Shear the Path Vertically Down Forskyv stien loddrett nedover Rotate the Path Counter-Clockwise Roter stien mot klokka Rotate the Path Clockwise Roter stien med klokka Reduce the Size of the Path by shown % Reduser stiens størrelse med valgte % Enlarge the Size of the Path by shown % Forstørr stiens størrelse med viste % Angle of Rotation Rotasjonsvinkel % to Enlarge or Reduce By % å forstørre eller forminske med Activate Contour Line Editing Mode Bruk redigering av konturlinjer Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Tilbakestill konturlinja til objektets opprinnelige form Shear the Path Horizontally to the Right Forskyv stien vannrett til høyre % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Hvis dette er avkrysset beregnes koordinatene i forhold til siden, ellers vil koordinatene bli beregnet i forhold til objektet. Shrink the Size of the Path by shown % Forminsk stiens størrelse med valgte % Reduce the Size of the Path by the shown value Forminsk stien med den viste verdien Enlarge the Size of the Path by the shown value Forstørr stien med den viste verdien % to Enlarge or Shrink By hvor mange % du vil skalere Value to Enlarge or Shrink By hvor mye du vil skalere Set Contour to Image Clip Sett konturene til bildeklipp Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Still konturlinjene tilbake til bildets klippesti to Canvas til arbeidsområdet to Page til siden Set Shape to Image Clip Sett formen til bildeklipp Set the Shape to the Clipping Path of the Image Sett formen til bildets klippesti OK Greit Cancel Avbryt Reset all edits NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Bruk Delete Slett OK Greit Document Dokument Section Story Page Side Frame Cancel Avbryt Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style New notes style will be add to document only after pressing Apply butoton. You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode. Mark`s Character Style Note`s Paragraph Style default No Style Ingen stil Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Dette dokumentet ser ikke ut til å være et OpenOffice.org Draw (Tegning)-dokument. Group%1 Gruppa %1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importer &OpenOffice.org Draw … Imports OpenOffice.org Draw Files Importerer OpenOffice.org Draw-filer Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste OpenOffice.org Draw-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Denne fila inneholder noen ustøttede egenskaper The file could not be imported Klarte ikke å importere fila OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG) OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Navn: Options Innstillinger Render Style: Solid Heltrukken Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: % % Lighting: None Ingen Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Vinkel: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Standard Add a new View Name: Navn: New View Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options Valg for import av OpenDocument -filer Overwrite Paragraph Styles Skriv over avsnittstiler Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Skru dette på hvis du vil skrive over de eksisterende stilene i dette scribusdokumentet Merge Paragraph Styles Slå sammen avsnittstiler Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Slå sammen avsnittstilene ut fra egenskapene. Dette vil gi færre like stiler og bevare stilegenskapene, selv om de opprinnelige stilene kan få andre navn. Use document name as a prefix for paragraph styles Bruk filnavnet som begynnelsen på stilnavnet for avsnittet Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Bruk dokumentnavnet som en del av stilnavnet i Scribus Do not ask again Ikke spør igjen Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Sett disse innstillingene som standard og ikke spør igjen når et annet OASIS-Open Document-dokument blir importert. OK Greit Cancel Avbryt OldScribusFormat Scribus Document Scribusdokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x-dokument OneClick Origin Opprinnelse Size Størrelse Width: Bredde: Length: Lengde: Height: Høyde: Angle: Vinkel: Remember Values Husk verdiene Basepoint OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Synlig OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. Group Gruppe Page Side Free Objects Frie objekter Outline Dokumentoversikt Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Skriv inn et stikkord eller et regulært uttrykk for å begrense oversikten. Filter: Filter: Ctrl+F Filter the Outline using a keyword Ctrl + F Active I bruk Visible Synlig Printing Skriver ut Locked Låst Layer: " Inline Frame OutlineValues % % Linewidth Linjebredde OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: Vannrett: Y-Pos: Loddrett: PConsole Script Console Skriptskall PDFExportDialog Save as PDF Lagre som PDF O&utput to File: &Send til fil: Cha&nge... &Endre … Output one file for eac&h page Lag en fil for &hver side &Save &Lagre Save as Lagre som PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-filer (*.pdf);;Alle filer (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Dette lar deg eksportere en side med sitt eget navn for hver side i dokumentet. Sidetallene legges til automatisk. Dette er mest nyttig hvis du vil trykke filene på et trykkeri. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Lagreknappen vil være utilgjengelig hvis du prøver å eksportere som PDF/X-3 og det mangler en informasjonsstreng på PDF/X-3-fanebladet. %1 does not exists and will be created, continue? %1 finnes ikke og vil bli opprettet. Vil du fortsette? Cannot create directory: %1 Klarer ikke å lage en mappe: %1 Save As Lagre som Open PDF after Export Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. PDFLibCore Saving PDF Lagrer PDF Exporting Master Page: Eksporterer malside: Exporting Page: Eksporterer side: Exporting Items on Current Page: Eksporterer elementene på den gjeldende siden: Page: Side: Date: Dato: Failed to load an image : %1 Klarte ikke å laste inn et bilde: %1 Failed to write an image : %1 Klarte ikke å lagre et bilde: %1 Failed to load an image mask : %1 Klarte ikke å laste inn en bildemaske: %1 Insufficient memory for processing an image Ikke nok minne for å behandle bildet A write error occurred, please check available disk space Det oppsto en skrivefeil, sjekk om du har nok diskplass Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible PDFToolBar PDF Tools PDF-Verktøy PDF_Opts Export Range Sider som skal eksporteres File Options Filinnstillinger Left Margin Venstremarg Right Margin Høyremarg dpi ppt Image Settings Bildeinnstillinger Automatic Automatisk JPEG JPG Zip Zip None Ingen Maximum Høyeste High Høyde Medium Medium Low Lav Minimum Laveste &General &Generelt Embedding Tar med Available Fonts: Tilgjengelige skrifttyper: Fonts to embed: Skrifttyper som skal tas med: &Fonts &Skrifttyper Page Side Effects Effekter sec sek No Effect Ingen effekt Blinds Persienner Box Boks Dissolve Løs opp Glitter Glitter Split Del Wipe Visk bort Horizontal Vannrett Vertical Loddrett Inside Innerside Outside Utsiden Left to Right Fra venstre til høyre Top to Bottom Fra øverst til nederst Bottom to Top Fra nederst til øverst Right to Left Fra høyre til venstre Top-left to Bottom-Right Fra øverst til venstre til nederst til høyre Passwords Passord Settings Innstillinger General Generelt Screen / Web Skjerm/nettside Printer Trykk Solid Colors: Ensfargede farger: Profile: Profil: Rendering-Intent: Fargetilpasning: Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Images: Bilder: Don't use embedded ICC profiles Ikke bruk innebygde ICC-profiler PDF/X-3 Output Intent Visning for PDF/X-3 Trim Box Beskjæringsboks pt pt mm mm in t p p Export all pages to PDF Eksporter alle sidene til PDF Export a range of pages to PDF Eksporter påfølgende sider til PDF Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Velg PDf-versjon. Standardvalget er Acrobat 4.0, som gir best støtte. Velg Acrobat 5.0 hvis fila har egenskaper som trenger PDF 1.4, for eksempelgjennomsiktighet eller 128 bits kryptering. PDF/X-3 er nyttig hvis du skal sende en PDF- fil til et kommersielt trykkeri.Du kan bare velge dette hvis du har skrudd på fargestyring. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Angi hvilken side bindingen er på i PDF-fila. Hvis du er usikker på at du må endre det, bruk standardvalget: Venstre. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Lager miniatyrbilder av hver side i PDF-fila. Noen framvisere kan bruke miniatyrbilder til å navigere. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Lag PDF-artikler, noe som er nyttig for å navigere lenkede artikler i en PDF-fil. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Legg inn bokmerkene du lagde i dokumentet. Disse er nyttige for å navigere i lange PDF-filer. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Eksporter oppløsninga til tekst og vektorbilder. Dette har ingen innflytelse på oppløsningen av punktbilder, som fotografier. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Komprimering av tekst og bilde. Hvis ikke du har noen grunn til å la være, så bruk dette. Det reduserer størrelsen på PDF-fila. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Versjon av komprimering for bilder. Automatisk tillater Scribus å velge den beste metoden. ZIP er bra for bilder med solide farger. JPEG er bedre for å lage små PDF filer som har mane fotografier (mens det kan forekomme tap i bildekvaliteten). La det stå på automatisk, hvis ikke du har en spesiell grunn til å endre det. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Komprimeringsnivåer: Minste (25 %), Lavt (50 %), Medium (75 %), Høyt (85 %), Største (95 %) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Nedgrader dine bitmap bilder til den valgte DPI. Hvis du ikke velger dette vil de bruke sin egen oppløsning. DPI (Dots Per Inch) for image export. PPT (punkt per tomme) for bilder som eksporteres. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Ta med skrifttypene i PDF-fila. Dette betyr at du beholder samme utseendet på dokumentet. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Bruk presentasjonseffekter når Acrobat Reader viser fila i fullskjerm. Show page previews of each page listed above. Bruk sideforhåndsvisning av alle de ovenfor valgte sidene. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Tidsrom siden vises i før presentasjonen starter på den valgte siden. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tidsrom effekten varer. Et mindre tidsrom betyr at effekten vil gå fortere, et lengre at den går langsommere Type of the display effect. Type visningseffekt. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Retning på bevegende linjer for delings- og persienne-effektene. Starting position for the box and split effects. Startposisjon for boks- og splitt-effektene. Direction of the glitter or wipe effects. Retningen på glitter- eller utviskningseffektene. Apply the selected effect to all pages. Bruk den valgte effekten på alle sidene. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Skru på sikkerhetsfunksjoner i den eksporterte PDF-fila. Hvis du valgte Acrobat 4.0, vil PDF-fila bli beskyttet av 40 bit kryptering. Hvis du valgte Acrobat 5.0, vil PDF-fila bli beskyttet av 128 bit kryptering. Merk: PDF-kryptering er ikke like sikker som GPG- eller PGP-kryptering og har en del begrensninger. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Velg et hovedpassord som skrur av og på alle sikkerhetsfunksjonen i den eksporterte PDF-fila Choose a password for users to be able to read your PDF. Velg et passord som brukerne må oppgi for å lese PDF-fila. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Tillat alle å skrive ut PDF-fila. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Tillat alle å endre PDF-fila. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Tillat alle å kopiere tekst eller bilder fra PDF-fila. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Tillat alle å legge til merknader og felter i PDF-fila. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Fargemodell for PDF-fila. Velg «Skjerm/nettside» for PDF-filer som skal vises på skjerm ellerskrives ut på en vanlig blekkskriver. Velg «Trykk» hvis du skal skrive ut på en 4 fargers CMYK-skriver. Embed a color profile for solid colors Legg inn en fargeprofil for ensfargede farger Color profile for solid colors Fargeprofil for ensfargede farger på siden Rendering intent for solid colors Fargetilpasning for ensfargede farger Embed a color profile for images Legg inn en fargeprofil for bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Ikke bruk fargeprofiler som er lagt inn i bildene Color profile for images Fargeprofil for bilder Rendering intent for images Fargetilpasning for bilder Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Utgivelse profil for utskrift. hvis mulig, få noe rådgiving fra din skriver når du velger. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Nødvendig tekstbit for PDF/X-3. Ellers vil PDF-fila ikke følge PDF/X3-conformance. Vi foreslår at du bruker dokumentets tittel. Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstre side av den fysiske siden Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyre side av den fysiske siden Save as Lagre som Create PDF File Lag PDF-fil O&utput to File: &Send til fil: Cha&nge... &Endre … &All Pages &Alle sidene C&hoose Pages &Velg sider Compatibilit&y: &Samspill: &Binding: &Innbinding: Generate &Thumbnails Lag &miniatyrbilder Save &Linked Text Frames as PDF Articles Lagre &lenkede tekstrammer som PDF-artikler &Include Bookmarks &Ta med bokmerker &Resolution: &Oppløsning: &Method: &Metode: &Quality: &Kvalitet: &Downsample Images to: &Forminsk bildene til: &Embed all Fonts &Ta med alle skrifttypene &>> &>> &<< &<< Show Page Pre&views &Forhåndsvis sidene &Display Duration: &Visningsvarighet: Effec&t Duration: Effekt&varighet: Effect T&ype: Effekt&type: &Moving Lines: &Bevegelige linjer: F&rom the: &Fra: D&irection: &Retning: &Apply Effect on all Pages &Bruk effekten på alle sidene &Use Encryption &Bruk kryptering &User: &Bruker: &Owner: &Eier: Allow &Printing the Document &Alle kan skrive ut dokumentet Allow &Changing the Document &Alle kan endre dokumentet Allow Cop&ying Text and Graphics &Alle kan kopiere tekst og bilder Allow Adding &Annotations and Fields Alle kan legge til nye &kommentarer og felt S&ecurity &Sikkerhet Output &Intended For: Utskriften er &beregnet for: &Use Custom Rendering Settings &Bruk eget framvisningsoppsett Rendering Settings Framvisningsoppsett Fre&quency: &Hyppighet: &Angle: &Vinkel: S&pot Function: &Punktfarge-funksjon: Simple Dot Enkeltprikk Line Linje Round Rund Ellipse Ellipse Use ICC Profile Bruk en ICC-profil C&olor &Farge &Info String: &Informasjonsstreng: Output &Profile: &Utprofil: PDF/X-&3 PDF/X-&3 &Save &Lagre &Cancel &Avbryt Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * representerer alle sider, og 1-5 representerer en sidefølge, eller en enkelt side. PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-filer (*.pdf);;Alle filer (*) This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Dette er en avansert innstilling som ikke er tilgjengelig som standard. Du bør bare bruke dette hvis skriveren ber spesielt om det og du vet nøyaktig hvilke innstillinger du trenger. Hvis du gjør det feil kan det hende pdf-fila ikke kan skrives ut på rett vis, og absolutt ikke blir overførbar mellom ulike plattformer. Compress Text and &Vector Graphics Komprimer tekst og &vektorgrafikk En&able Presentation Effects &Bruk presentasjonseffekter &Presentation &Presentasjon &Rotation: &Rotasjon: Mirror Page(s) horizontally Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) vertically Speilvend siden(e) loddrett Save as PDF Lagre som PDF Output one file for eac&h page Lag en fil for &hver side PDFlib Page: Side: PPreview Print Preview Forhåndsvisning av utskrift Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Gir en penere visning av tekst i viseren, men forhåndsvisningen blir litt langsommere. Har bare effekt på skrifttyper av type 1. Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Viser gjennomsiktighet og gjennomsiktige objekter i dokumentet. Krever Ghostscript 7.07 eller nyere Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Gir en utskrifsforhåndsvisning ved bruk av simulasjoner for generelle CMYK blekk, istedenfor RGB farger Enable/disable the C (Cyan) ink plate Skru av/på C-blekkplata (cyanblå) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Skru av/på M-blekkplata (magentarød) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Skru av/på Y-blekkplata (gult) Enable/disable the K (Black) ink plate Skru av/på K-blekkplata (svart) All Alle Anti-alias &Text &Antialiastekst Anti-alias &Graphics Antialias&bilder Display Trans&parency Vis &gjennomsiktighet &Display CMYK &Vis CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &k &Under Color Removal &Når farge fjernes A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på deler av bilder som er nøytrale og/eller mørke toner som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening noen bilder til å se bedre; og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang. UCR reduserer muligheten for overmetning med CMY farger. Warning Advarsel Abort Avbryt Ignore Overse Separation Name Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Preview Settings Innstillinger for forhåndsvisning Scaling: Skala: Print... Skriv ut … A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Resize the scale of the page. Skaler siden Close Lukk File Fil Enable &Antialiasing &Bruk antialiasing Fit to Width Tilpass til bredden Fit to Height Tilpass til høyden Fit to Page Tilpass til siden Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Display Settings Visningsinnstillinger Mirror Page(s) Horizontal Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) Vertical Speilvend siden(e) loddrett Print in Grayscale Skriv ut i gråskala Convert Spot Colors Gjør om punktfarger Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Apply Color Profiles Bruk fargeprofiler Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Clip to Printer Margins Beskjær til sidemargene Display Ink Coverage Vis blekkdekning Threshold: Terskel: % % None Ingen PSLib Processing Master Page: Behandler malside: Exporting Page: Eksporterer side: Failed to write data for an image Klarte ikke å lagre dataene for et bilde Failed to load an image : %1 Klarte ikke å laste inn et bilde: %1 Failed to load an image mask : %1 Klarte ikke å laste inn en bildemaske: %1 Insufficient memory for processing an image Ikke nok minne for å behandle bildet PStyleW Properties Egenskaper Tabulators and Indentation Tabulatorer og innrykk PStyleWBase Properties Egenskaper Tabulators and Indentation Tabulatorer og innrykk Page Copy Here Kopier hit Move Here Flytt hit Cancel Avbryt Picture Bilde File: Fil: Linked Text Lenket tekst Text Frame Tekstramme Text on a Path Legg tekst til sti Paragraphs: Avsnitt: Words: Ord: Chars: Tegn: Print: Skriv ut: Enabled I bruk Disabled Ikke i bruk Edit Text... Rediger tekst … None Ingen The Program Programmet is missing! mangler! Warning Advarsel Copy of Kopi av &Paste &Lim inn Show &Margins Vis &marger Show &Frames Vis &rammer Show &Images Vis &bilder Show &Grid Vis &rutenettet Show G&uides Vis &hjelpelinjene Show &Baseline Grid Vis de &vannrette linjene Sn&ap to Grid &Fest til rutenettet Sna&p to Guides Fest til &hjelpelinjene Original PPI: Opprinnelig ppt: Actual PPI: Faktisk ppt: In&fo &Informasjon &Get Picture... &Hent bilde … I&mage Visible &Vis bilde &Update Picture &Oppdater bilde &Edit Picture &Rediger bilde &Adjust Frame to Picture Juster &ramma til bildet &Get Text... &Hent tekst … &Append Text... &Legg til tekst … &Edit Text... &Rediger tekst … &Insert Sample Text Sett &inn eksempeltekst Is PDF &Bookmark Er et PDF-&bokmerke Is PDF A&nnotation Er en PDF-&kommentar Annotation P&roperties Kommentar&egenskaper Field P&roperties &Feltegenskaper &PDF Options &PDF-valg &Lock &Lås Un&lock &Lås opp Lock Object &Size Lås objekt&størrelsen Unlock Object &Size Lås &opp objektstørrelsen Send to S&crapbook Send til &kladdeboka Send to La&yer Send til &lag &Group &Grupper Un&group &Oppløs gruppen Le&vel &Lag Send to &Back Flytt til &bakgrunnen Bring to &Front Flytt til &forgrunnen &Lower &Senk &Raise &Hev &Picture Frame &Bilderamme Pol&ygon &Mangekant &Outlines &Omriss &Text Frame &Tekstramme &Bezier Curve &Bezierkurve Conve&rt to &Konverter til Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Delete &Slett C&lear Contents &Slett innholdet Show P&roperties... Vis &egenskaper …. Hide P&roperties... Skjul &egenskaper … Do you really want to clear all your Text? Er du sikker på at du vil slette all tekst? PageItem Image Bilde Text Tekst Line Linje Polygon Mangekant Polyline Flerdelt linje PathText Tekststi Copy of Kopi av Symbol Group Grupper RegularPolygon Arc Spiral Table PageItemAttributes None Ingen Relates To Knyttet til Is Parent Of Er foreldreelement til Is Child Of Er et barneelement av Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Slett Alt+L Alt + L &OK &Greit &Cancel &Avbryt None relationship Ingen Relationship Forhold Relationship To Forhold til Attributes Egenskaper PageItemAttributesBase Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Slett Alt+L Alt + L &OK &Greit &Cancel &Avbryt PageItem_ImageFrame Picture Bilde Preview Settings Innstillinger for forhåndsvisning Image Bilde Embedded Image Innebygd bilde File: Fil: Original PPI: Opprinnelig ppt: Actual PPI: Faktisk ppt: Size: Størrelse: Colorspace: Fargeområde Unknown Ukjent Page: Side: Pages: Sider: Embedded Image missing Innebygd bilde mangler missing mangler No Image Loaded Intet bilde ble lastet missing or corrupt PageItem_LatexFrame Error Feil Running the external application failed! Klarte ikke å kjøre det eksterne programmet. Could not create a temporary file to run the application! Klarte ikke å lage en foreløpig fil for å kjøre programmet. Information Informasjon Running the application "%1" failed! Klarte ikke å kjøre programmet «%1»! OK Greit Running Kjører The application "%1" crashed! Programmet «%1» krasjet! Application Program DPI ppt State Status Finished Ferdig Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Klarte ikke å kjøre programmet «%1». Sjekk stien: Render Frame Behandle ramme No configuration defined to run the application! Ingen innstillinger er angitt for å kjøre programmet. No application defined Intet program angitt Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Ingen stil PageItem_OSGFrame OSG Default Standard 3D Model File: Fil: PageItem_PathText Paragraphs: Avsnitt: Lines: Linjer: Words: Ord: Chars: Tegn: PageItem_TextFrame Linked Text Lenket tekst Text Frame Tekstramme Paragraphs: Avsnitt: Lines: Linjer: Words: Ord: Chars: Tegn: No Style Ingen stil PageLayouts Page Layout Sideoppsett First Page is: Første side er: Document Layout Dokumentoppsett Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Double sided Dobbeltsidig Middle Right I midten mot høyre Normal Normal Arrange Pages Flytt om på sidene Available Master Pages: Tilgjengelige malsider: Document Pages: Dokumentsider: List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Trekk sider eller maler til papirkurven for å slette dem List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. This master page is used at least once in the document. Denne malsiden brukes minst en gang i dokumentet. Do you really want to delete this master page? Er du helt sikker på at du vil slette denne malsiden? PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Rediger malsider Duplicate the selected master page Lag en kopi av den valgte malsiden Delete the selected master page Slett den valgte malsiden Add a new master page Lag en ny malside Import master pages from another document Importer malsider fra et annet dokument This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Er du helt sikker på at du vil slett malsiden «%1»? Copy #%1 of %2 Kopi #%1 av %2 &Name: &Navn: New Master Page Ny malside Name: Navn: New MasterPage Ny malside New Master Page %1 Ny malside %1 Copy #%1 of Kopi #%1 av Unable to Rename Master Page Kan ikke gi nytt navn til malsiden The Normal page is not allowed to be renamed. Kan ikke gi nytt navn til siden «Normal» Rename Master Page Gi nytt navn til malsiden New Name: Nytt navn: PagePalette_MasterPagesBase Form Skjema <<< Return to pages edition PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Er du helt sikker på at du vil slette denne malsiden? Arrange Pages Flytt om på sidene Available Master Pages: Tilgjengelige malsider: Document Pages: Dokumentsider: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them Trekk sider eller maler til papirkurven for å slette dem PagePalette_PagesBase Form Skjema Available Master Pages: Tilgjengelige malsider: Document Pages: Dokumentsider: Document Layout Dokumentoppsett PageSelector Page Side of %1 av %1 %1 of %2 %1 av %2 %1 of %1 %1 av %1 Go to the first page Gå til første side Go to the previous page Gå til forrige side Go to the next page Gå til neste side Go to the last page Gå til siste side Select the current page Velg denne siden of %1 number of pages in document av %1 PageSize Quarto Foolscap Letter Letter Government Letter Government Letter Legal Legal Ledger Ledger Executive Executive Post Post Crown Crown Large Post Large Post Demy Demy Medium Medium Royal Royal Elephant Elephant Double Demy Double Demy Quad Demy Quad Demy STMT STMT A A B B C C D D E E PaintManagerBase <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Importer farger til dette fargesettet fra et annet dokument &Import &Importer Create a new color within the current set Add Legg til Edit the currently selected color &Edit &Rediger Make a copy of the currently selected color D&uplicate &Kopier Delete the currently selected color &Delete &Slett Remove unused colors from current document's color set &Remove Unused &Fjern ubrukte Color Sets Fargesett Current Color Set: Nåværende fargesett: ... Save the current color set Lagre nåværende fargesett &Save Color Set Make the current colorset the default color set OK Greit Cancel Avbryt Manage Colors and Fills PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Mønster … Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sorter etter navn Sort by Color Sort by Type &Import &Importer Add Legg til &Edit &Rediger Load File Hent fil … Load Set Rename Endre navn New Gradient New Color Ny farge &Name: &Navn: Rename Entry Gi nytt navn til oppføringa Copy of %1 Kopi av %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Alle støttede formater Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle støttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre filer (%3);;Alle filer (*) Import Colors Importer farger Information Informasjon The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Choose a Directory Velg en mappe Loading Patterns Choose a Name ParaStyleComboBox No Style Ingen stil PathAlongPathPlugin Path Along Path... Sti på en sti … Path Tools Stiverktøy Bends a Polygon along a Polyline Bøy en mangekant langs en flerdelt linje This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Dette programtillegget bøyer en mangekant langs en flerdelt linje Bends a Polygon along a Path. PathConnectDialogBase Connect Paths Forbind stier Starting Point Startpunkt End Point Sluttpunkt a straight Line en rett linje Points moving Bevegelige punkter Preview on Canvas Forhåndsvis på skjermen Connect First Line Forbind første linje with Second Line med andre linje by using: ved å bruke PathConnectPlugin Connect Paths Forbind stier Path Tools Stiverktøy Connect 2 Polylines. Forbind to flerdelte linjer. Connects two Paths. PathCutPlugin Cut Polygon Kutt mangekant Path Tools Stiverktøy Cuts a Polygon by a Polyline Kutt en mangekant med en flerdelt linje Qt Version too old Qt-versjonen er for gammel This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Dette programtillegget krever minst versjon 4.3.3 av Qt-biblioteket Error Feil The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Cuts a Polygon with a Path. PathDialogBase Path along Path En sti på en sti Effect Type Effekttype Single Enkel Single, stretched Enkel, strukket Repeated Gjentatt Repeated, stretched Gjentatt, strukket Horizontal Offset Vannrett forskyving Vertical Offset Loddrett forskyving Gap between Objects Mellomrom mellom objektene Preview on Canvas Forhåndsvis på skjermen Rotate Objects by: Roter objektene med: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Bolsk stioperasjon + + = = Operation Operasjon ... Swap Shapes Bytt former Options Innstillinger First source shape. Første kildeform. Second source shape. Andre kildeform. The resulting shape. Unites the shapes Slår sammen formene Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Selvvalgte farger Stroke: Strøk: Fill: Fyll: Keep a copy of the original item after applying the operation Behold en kopi av det opprinnelige elementet etter hendelsen Keep Behold Subtracts the second shape from the first shape Trekk den andre formen fra den første Exchange the Source Shapes Bytt kildeformene The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape Første form The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape Andre form The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Strekfarge Fill Color Fyllfarge Result Takes Color from: Resultatet henter fargen fra: PathFinderDialog Result gets Color of: Resultatet får fargen fra: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Stiverktøy Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. Qt Version too old Qt-versjonen er for gammel This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Dette programtillegget krever minst versjon 4.3.3 av Qt-biblioteket PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Stiverktøy Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternDialog Choose a Directory Velg en mappe Loading Patterns All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne Patterns Mønster … Load File Hent fil … Load Set Remove Fjern Remove All Fjern alle OK Greit Cancel Avbryt &Name: &Navn: Rename Entry Gi nytt navn til oppføringa All Supported Formats Alle støttede formater Rename Endre navn PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % % Offsets Utenfor X: Vannrett: Y: Scaling Skalering X-Scale: Vannrett skalering: Y-Scale: Loddrett skalering: Rotation Rotasjon Skewing Skråstilling Spacing Value: Verdi: X-Skew: Y-Skew: Angle: Vinkel: Flip: Close Lukk PctPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Group%1 Gruppa %1 Generating Items Lager objekter PdfImportOptions PDF-Import Importing File: TextLabel Page Range All Pages Alle sidene Single Page Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter Open PDF-File Password Passord PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Result Resultat Search Results for: Søk i resultatene etter: Preview Forhåndsvis Select Velg Cancel Avbryt Size: Størrelse: Resolution: Oppløsning: DPI ppt Unknown Ukjent RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala Colorspace: Fargeområde &Preview &Forhåndsvisning Alt+P Alt + P &Select &Velg … Alt+S Alt + S PicSearchBase Result Resultat Search Results for: Søk i resultatene etter: &Preview &Forhåndsvisning Alt+P Alt + P Alt+S Alt + S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Cancel Search Avbryt søket Start Search Start et søk Select a base directory for search Velg en mappe å søke fra Scribus - Image Search Scribus – Bildesøk The search failed: %1 Søket mislyktes: %1 Search Images Søk etter bilder Search for: Søk etter: Start at: Start ved: Change... Endre … Searching Søker Case insensitive search Søk som ikke skiller mellom store og små bokstaver Search recursively Søk også i undermapper Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicStatus Pictures Bilder Name Navn Path Sti Page Side Print Skriv ut Status Tilstand Goto Gå til Yes Ja OK Greit Missing Mangler Search Søk &OK &Greit Manage Pictures Håndter bilder Scribus - Image Search Scribus – Bildesøk The search failed: %1 Søket mislyktes: %1 No images named "%1" were found. Fant ingen bilder som heter «%1». Close Lukk Not on a Page Ikke på en side JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD Unknown Ukjent RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Gråskala n/a uten svar Information Informasjon Path: Sti: Search... Søk … Name: Navn: Image Bilde DPI: ppt: Format: Format: Colorspace: Fargeområde: Size Størrelse Pixels: Piksler: Scale: Skala: Printed: Skrevet ut: Layout Utseende On Page: På side: Select Velg Image Tools Bildeverktøy Image Visible Synlig bilde Image Effects... Bildeeffekter … Edit Image... Rediger bilde … Extended Image Properties... Utvidede bildeegenskaper… Sort by Name Sorter etter navn Sort by Page Sorter etter side Manage Images Behandle bilder Go to Gå til Name of the image file Navn på bildefila Location where the image file is stored Plassering der bildefila er lagret Search for a missing image Let etter et manglende bilde Type of the image Bildetype The colorspace of the image Bildets fargeområde Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Fargeområdet bildet bruker, for eksempel RGB eller CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Opprinnelig bildeoppløsning, i punkt per tomme (ppt) Height and width of the image Høyde og bredde på bildet Horizontal and vertical scaling applied to the image Bildets vannrette og loddrette skalering Size of the image when printed Bildets utskriftsstørrelse Page that the image is displayed on Page Item: Sideelement: Name of the page item that contains the image Navn på sideelementet der bildet er Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Flytt til siden der bildet er Move to the page that the item is on and select it Flytt til den siden der bildet er og velg det Enable or disable exporting of the item Skru av eller på at elementet kan eksporteres Export/Print Image Eksporter / skriv ut bildet Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths Edit the image in the default editor Endre bildet i standard bildebehandler Make the image visible or invisible Gjør bildet synlig eller usynlig Apply non destructive effects to the image in its frame Bruk ikke-ødeleggende effekter på bildet mens det er i ramma Embedded Image Innebygd bilde Set format specific properties of certain image types, like clipping paths PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections Go to Page More Always on Top Sort by Name Sorter etter navn Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Vis større Zoom out Vis mindre Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Lukk Information Informasjon File Fil Name: Navn: Path: Sti: Size: Størrelse: Date: Dato: Image Bilde Format: Format: Width: Bredde: Colorspace: Height: Høyde: DPI: ppt: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profilnavn: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Søk etter bilder Filter Collections ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Dato Size Størrelse Type Type Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Image Frame(s): Position of New Frame(s) Top Left of Margins Øverst til venstre for margene Top Left of Page Øverst til venstre på siden Top Left of Bleed Øverst til venstre for utfallende Custom Position Selvvalgt plassering X: Vannrett: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Selvvalgt størrelse Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Sett inn Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Lagre som &bilde … Export As Image Eksporter som bilde Exports selected pages as bitmap images. Lagre kopier av de valgte sidene som punktbilder Save as Image Lagre som bilde Error writing the output file(s). Klarte ikke å skrive til utfila/-ene. Export successful Eksporteringa var vellykket The target location %1 must be an existing directory Målplasseringa %1 må være en mappe som finnes The target location %1 must be writable Målplasseringa %1 må være skrivbar PluginManager Cannot find plugin plugin manager Fant ikke tilleggsprogrammet unknown error plugin manager ukjent feil Cannot find symbol (%1) plugin manager Finner ikke symbolet (%1) Import plugin manager Importer Standard plugin manager Standard Unknown plugin manager Ukjent Plugin: loading %1 plugin manager Programtillegg: laster %1 init failed plugin load error Klarte ikke å starte unknown plugin type plugin load error Ukjent type programtillegg Plugin: %1 loaded plugin manager Programtillegg: %1 er lastet Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Programtillegg: %1 klarte ikke å starte: %2 SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG-bilder (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG-bilder (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; Plugin: %1 initialized ok plugin manager Programtillegg : %1 startet fint Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Programtillegg: %1 klarte ikke å starte There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Program for programtillegg Plugin Programtillegg How to run Hvordan den skal kjøres Type Type Load it? Vil du starte den? Plugin ID ID for programtillegg File Fil Yes Ja No Nei You need to restart the application to apply the changes. Du må omstarte programmet for at endringene skal tre i kraft. Form Skjema PolyVectorDialog Polygon Properties Egenskaper for mangekant End Edit PolygonProps Polygon Properties Egenskaper for mangekant % % Corn&ers: &Hjørner: &Rotation: &Rotasjon: &Factor: &Sider: &OK &Greit &Cancel &Avbryt Number of corners for polygons Antall hjørner for mangekanter Degrees of rotation for polygons Rotasjon i grader for mangekanter Sample Polygon Eksempel på mangekant Apply &Factor &Endre sidene Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Lag konvekse eller konkave sider for å endre form på mangekanten A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (stjerneformet), mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (buler ut). PolygonWidget Corn&ers: &Hjørner: &Rotation: &Rotasjon: Apply &Factor &Endre sidene % % &Factor: &Sider: Sample Polygon Eksempel på en mangekant A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (stjerneformet), mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (buler ut). PolygonWidgetBase Form Skjema Corn&ers: &Hjørner: Number of corners for polygons Antall hjørner for mangekanter &Rotation: &Rotasjon: Degrees of rotation for polygons Rotasjon i grader for mangekanter Sample Polygon Eksempel på mangekant Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Lag konvekse eller konkave sider for å endre form på mangekanten Apply &Factor &Endre sidene &Factor: &Sider: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (stjerneformet), mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (buler ut). % % C&urvature: &Kurve: Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: PositionSetterWidget Form Skjema X-pos: Y-pos: Width: Bredde: Height: Høyde: ... Preferences Preferences Innstillinger General Generelt Document Dokument Guides Hjelpelinjer Typography Typografi Tools Verktøy Scrapbook Kladdebok Display Vis External Tools Eksterne verktøy Misc. Diverse GUI GUI Units Enheter Points (pt) Punkter (pt) Millimetres (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tommer (t) Picas (p) Picas (p) px px Menus Menyer Paths Stier Page Size Sidestørrelse Custom Selvvalgt Portrait Stående Landscape Liggende Margin Guides Hjelpelinjer for margene Autosave Autolagre min minimum Grid Layout Rutenett-oppsett Grid Colors Rutenettfarge Placing Plassering Baseline Grid Vannrette linjer Subscript Senket skrift % % Superscript Hevet skrift Small Caps Bare små bokstaver Other Andre pt pt Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila None Ingen Other Options Andre innstillinger Preview Forhåndsvis Small Liten Medium Medium To adjust the display drag the ruler below with the Slider. For å justere visningen endre linjalen nedenfor med glidebryteren Postscript Interpreter Postscriptbehandler Image Processing Tool Bildebehandlingsverktøy Printing Skriver ut Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Velg standard vindusdekorasjon. Scribus kan bruke alle KDE- og Qt-temaer Default font size for the menus and windows Standard skriftstørrelse for menyer og vinduer Default unit of measurement for document editing Standard måleenhet i dokumentet Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Antall linjer Scribus skal rulle for hver bevegelse av musehjulet Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Området der Scribus lar deg gripe håndtakene på et objekt Number of recently edited documents to show in the File menu Antall nylig brukte filer som vises i filmenyen Default documents directory Standard dokumentmappe Default ICC profiles directory Standard ICC-profilmappe Default Scripter scripts directory Standardmappe for skript (for Skripter) Default page size, either a standard size or a custom size Standard sidestørrelse, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse Default orientation of document pages Standard sideretning Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidebredde på dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidehøyden i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Enable single or spread based layout Bruk enkel eller spredt sideoppsett Make the first page the left page of a document La første side være til venstre Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstanden mellom øvre sidemarg og sidekanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstanden mellom nedre sidemarg og sidekanten Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom venstremargen og sidekanten. Hvis du bruker motstående sider, kan dette brukes til å få rettinnbindingsmarg. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Avstanden mellom høyremargen og sidekanten. Hvis du bruker motstående sider, kan dette brukes til å få rettinnbindingsmarg. When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Hvis dette er på, lager Scribus en sikkerhetskopi av din fil med navnet *.bak med jevne mellomrom Time period between saving automatically Tidsperiode mellom hver automatiske lagring Distance between the minor grid lines Linjeavstand i det finmaskede rutenettet Distance between the major grid lines Avstand mellom linjene i det grovmaskede rutenettet Distance within which an object will snap to your placed guides Maksimal avstand for når et objekt vil legge seg på plasseringshjelpelinjene Color of the minor grid lines Farge på det finmaskede rutenettet Color of the major grid lines Farge på det grovmaskede rutenettet Color of the guide lines you insert Farge på hjelpelinjene du selv setter inn Place the grid behind your page objects Legg rutenettet bak objektene på siden Place the grid in front of your page objects Legg rutenettet foran objektene på siden Turns on the basegrid Vis rutenettet Turns off the basegrid Skjul rutenettet Displacement above the baseline of the font on a line Forskyvning over bunnlinjen for en skrifttype på en linje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ størrelse av hevet skrift i forhold til normal skrifttype Displacement below the baseline of the normal font on a line Forskyvning under bunnlinjen for en skrifttype på en linje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ størrelse av senket skrift i forhold til normal skrifttype Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ størrelse av små bokstaver i forhold til normal skrifttype Percentage increase over the font size for the line spacing Relativ størrelse i prosent av linjeavstand i forhold til normal skrifttype Text Frame Properties Egenskaper for tekstfelt Picture Frame Properties Egenskaper for bilderammer Shape Drawing Properties Egenskaper for tegning av former Magnification Level Defaults Standard forstørrelsesnivå Line Drawing Properties Egenskaper for tegning av linjer Polygon Drawing Properties Egenskaper for tegning av mangekanter Font for new text frames Standard skrifttype for nye tekstrammer Size of font for new text frames Standard skriftstørrelse for nye tekstrammer Color of font Skriftfarge Number of columns in a text frame Antall kolonner i en tekstramme Gap between text frame columns Mellomrom mellom kolonnene i tekstramme Sample of your font Eksempel på din skrifttype Picture frames allow pictures to scale to any size I en bilderamme kan bildene skaleres til enhver størrelse Horizontal scaling of images Vannrett skalering av bilder Vertical scaling of images Loddrett skalering av bilder Keep horizontal and vertical scaling the same Samme skalering vannrett og loddrett Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Bildene i bilderammene er skalert opp til rammestørrelsen Automatically scaled pictures keep their original proportions Automatisk skalerte bilder beholder sine opprinnelige størrelsesforhold Fill color of picture frames Fyllfarge på bilderammer Saturation of color of fill Fyllfargens metning Line color of shapes Formers linjefarge Saturation of color of lines Linjefargenes metning Fill color of shapes Formenes fyllfarge Line style of shapes Formenes linjestil Line width of shapes Formenes linjebredde Minimum magnification allowed Minste tillatte forstørrelse Maximum magnification allowed Største tillatte forstørrelse Change in magnification for each zoom operation Forandring i forstørrelse for hvert enkelt skalering Color of lines Linjefarge Saturation of color Fargemetning Style of lines Linjestil Width of lines Linjebredde Number of corners for polygons Antall hjørner for mangekanter Degrees of rotation for polygons Rotasjonsgrad på mangekanter Sample Polygon Eksempel på mangekant Choose the size of the preview in the scrapbook palette Velg størrelsen på forhåndsvisninga i kladdeboka Save the scrapbook contents everytime after a change Lagre innholdet av kladdeboka etter hver endring When using facing pages, show the two pages side by side På motstående sider, vis sidene ved siden av hverandre Color for paper Papirfarge Color for the margin lines Marglinjefarge Mask the area outside the margins in the margin color Legg området utenfor margene i margfargen Enable transparency features within PDF 1.4 export Slå på funksjoner for gjennomsiktighet ved PDF 1.4-eksport Set the default zoom level Velg standard skaleringsnivå Filesystem location for the Ghostscript interpreter Ghostscript-behandlerens plassering i filsystemet Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Antialias-tekst for EPS- og PDF-skjermvisning Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Antialias-bilder for EPS og PDF skjermrendering Filesystem location for graphics editor Bildebehandlerens plassering i filsystemet Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Ikke vis objekter utenfor margene på utskrift eller eksportert fil Choose a Directory Velg en mappe mm mm in t p p &Theme: &Tema: &Font Size: &Skriftstørrelse: Mouse Settings Musinnstillinger &Wheel Jump: &Hjulhopp: &Grab Radius: &Hent radius: &Recent Documents: &Nylig åpnede dokumenter: &Documents: &Dokumenter: &Change... &Forandre … &ICC Profiles: &ICC-profiler: C&hange... &Endre … &Scripts: &Skript: Ch&ange... &Endre … &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: &Facing Pages &Motstående sider Left &Page First Venstre &side først &Bottom: &Bunnen: &Top: &Toppen: &Right: &Høyre: &Left: &Venstre: &Enabled &Skrudd på &Interval: &Intervall: M&inor Grid Spacing: &Linjeavstand i det finmaskede rutenettet Ma&jor Grid Spacing: &Linjeavstand i det grovmaskede rutenettet: Guide &Snap Distance: &Festeavstand for hjelpelinjene: Min&or Grid Color: &Farge på det finmaskede rutenettet: Majo&r Grid Color: &Farge på det grovmaskede rutenettet: &User Guides Color: &Farge på selvvalgte hjelpelinjer: Base&line Grid Color: &Farge på de vannrette linjene: In the &Background I &bakgrunnen In the Fore&ground I &forgrunnen O&n &På O&ff &Av &Displacement: &Forskyvning: &Scaling: &Skalering: D&isplacement: &Forskyvning: S&caling: &Skalering: Sc&aling: &Skalering: Baseline &Grid: &Vannrette linjer: Automatic &Line Spacing: Automatisk &linjeavstand: Default &Font: Standard &skrifttype: Default &Size: &Standardstørrelse: &Text Color: &Tekstfarge: Colu&mns: &Kolonner: &Gap: &Mellomrom: &Line Color: &Linjefarge: &Shading: &Skygge: &Fill Color: &Fyllfarge: S&hading: &Skygge: &Type of Line: &Linjetype: Line &Width: &Linjebredde: Mi&nimum: &Minste: Ma&ximum: &Største: &Stepping: &Skritt: &Free Scaling &Fri skalering &Horizontal Scaling: &Vannrett skalering: &Vertical Scaling: &Loddrett skalering: &Scale Picture to Frame Size &Skaler bildet til rammestørrelsen Keep Aspect &Ratio &Behold høyde/bredde-forholdet F&ill Color: &Fyllfarge: Corn&ers: &Hjørner: &Rotation: &Rotasjon: &Factor: &Sider: Sa&ve Contents on Changes &Lagre innholdet når noe endres Large Stor Display Pages &Side by Side Vis &sidene ved siden av hverandre Page Colors Sidefarger &Background: &Bakgrunn: &Margins: &Marger: Display &Unprintable Area in Margin Color Vis &ikke utskrivbare områder i samme farge som margene Use PDF 1.4 &Transparency Features Bruk funksjonen for gjennomsiktighet som finnes i pdf 1.4 &Adjust Display Size &Juster visningsstørrelsen &Name of Executable: &Navn på kjørbar fil: Antialias &Text Antialias&tekst Antialias &Graphics Antialias&bilder Name of &Executable: &Navn på kjørbar fil: Clip to Page &Margins &Fest til sidemargene &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Inside: &Innsiden: O&utside: &Utsiden: Apply &Under Color Removal Bruk når en &farge blir fjernet T&emplates: &Maler … Cha&nge... &Endre … Baseline &Offset: Grunnlinje&forskyvning: Apply &Factor &Endre sidene Additional Directory for Document Templates Flere mapper for dokumentmaler Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Lag konvekse eller konkave sider for å endre form på mangekanten A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (stjerneformet), mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (buler ut). A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på deler av bilder som er nøytrale og/eller mørke toner som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening noen bilder til å se bedre; og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang. UCR reduserer muligheten for overmetning med CMY farger. Executive Folio Folio Legal Legal Letter Letter Tabloid Tabloid &Language: &Språk: Units: Enheter: Hyphenator Orddeler … Fonts Skrifttyper Preflight Verifier Forhåndssjekk Color Management Fargehåndtering … PDF Export PDF-eksport Document Item Attributes Dokumentegenskaper Table of Contents and Indexes Innholdsfortegnelse og stikkord Keyboard Shortcuts Tastatursnarveier Color: Farge: Alt+U Alt + U Show Pictures Vis bilder Show Text Chains Vis tekstlenker Show Frames Vis rammer dpi ppt Resolution: Oppløsning: Miscellaneous Diverse Type Type File Fil Yes Ja No Nei Plugins Programtillegg Rulers relative to Page Linjalmål i forhold til siden Horizontal: Vannrett: Vertical: Loddrett: Printer Trykk PreferencesDialog Preferences Innstillinger Export... Eksporter … Defaults &Apply &Bruk &OK &Greit &Cancel &Avbryt Document Setup Dokumentinnstillinger User Interface Brukergrensesnitt Paths Stier Document Information Dokumentinformasjon Guides Hjelpelinjer Typography Typografi Item Tools Operator Tools Hyphenator Fonts Skrifttyper Color Management Fargehåndtering … Printer Trykk PDF Export PDF-eksport Preflight Verifier Forhåndssjekk Document Item Attributes Dokumentegenskaper Tables of Contents Sections Bolker Keyboard Shortcuts Tastatursnarveier Scrapbook Kladdebok Display Vis External Tools Eksterne verktøy Miscellaneous Diverse Page Sizes Plugins Programtillegg Image Cache Spelling PrefsDialogBase &OK &Greit &Cancel &Avbryt &Defaults &Standard Save... Lagre … Save Preferences Lagre innstillingene Export... Eksporter … &Apply &Bruk All preferences can be reset here Her kan du gjenopprette alle standardinnstillingene Apply all changes without closing the dialog Ta i bruk alle endringene uten å lukke vinduet Export current preferences into file Hent inn alle innstillingene til denne fila PrefsManager Postscript Postscript PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Migrate Old Scribus Settings? Vil du overfør innstillingene fra tidligere scribusversjoner? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus har oppdaget oppsettsfiler for Scribus 1.2. Vil du overføre dem til denne nye scribusversjonen? Single Page Enkeltside Left Page Venstre side Right Page Høyre side Middle I midten Middle Left I midten til venstre Middle Right I midten til høyre PostScript Postscript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Klarte ikke å åpne og skrive til oppsettsfila «%1»: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Klarte ikke å skrive til oppsettsfila «%1»: QIODevice, statuskode %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Klarte ikke å åpne oppsettsfila «%1»: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Klarte ikke å åpne XML-oppsettsfila «%1»: %2 på linje %3, kolonne %4 Error Writing Preferences Klarte ikke å lagre innstillingene Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus klarte ikke å lagre innstillingene:<br>%1<br> Sjekk fila, rettighetene til mappa og om det er nok diskplass. Error Loading Preferences Klarte ikke å laste inn innstillingene Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus klarte ikke å laste inn innstillingene:<br>%1<br> Bruker derfor standardinnstillingene. PDF 1.5 PDF 1.5 No valid renderframe config found. Using defaults! Fant ingen gyldig oppsettsfil for å behandle ramma. Bruker derfor standardinnstillingene. Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus har oppdaget oppsettsfiler for Scribus 1.2. Vil du overføre dem til denne nye scribusversjonen? {1.3.5 ?} Prefs_ColorManagement Form Skjema Color Management Fargehåndtering … Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Gjør om til et utskriftsfargeområde. Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Bilder: Solid Colors: Ensfargede farger: Monitor Profile Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Prefs_Display Form Skjema Display Vis Pages Sider Show Rulers Vis linjalene Show Rulers Relative to Page Show Frames Show Images Vis bildene Show Text Chains Show Text Control Characters Vis kontrolltegn Show Layer Indicators Vis lagindikatorene Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Vis utfallende Show Page Shadow Vis sideskygger Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Left: Venstre: Right: Høyre: Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Gaps Between Pages Avstand mellom sidene Horizontal: Vannrett: Vertical: Loddrett: Display Scaling Scale% Skaler % Resets the scale to the default dpi of your display Colors Farger Page Fill: Scratch Space: Selected Page Border: Valgt sidekant: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Legg området utenfor margene i margfargen Enable or disable the display of linked frames. Vis eller skjul lenkene mellom rammene Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Turns the display of frames on or off Vis eller skjul rammene Turns the display of layer indicators on or off Velg om lagindikatorene skal vises Turns the display of images on or off Vis eller skjul bildene i dokumentet Turns the page shadow on or off Skru av eller på sideskygger Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Set the default zoom level Velg standard skaleringsnivå Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size dpi ppt Show Autosave Countdown Clock on the Canvas Prefs_DocumentInformation Form Skjema Document Information Dokumentinformasjon Document Dokument Title: Navn: Author: Forfatter: Subject: Keywords: Nøkkelord: Description: Beskrivelse: Further Information Publisher: Contributors: Date: Dato: Type: Type: Format: Format: Identifier: Source: Language: Språk: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Dokumentegenskaper Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter Relationship Forhold Relationship To Forhold til Auto Add To Legg automatisk til &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear Alt+L Alt + L None relationship Ingen Relates To Knyttet til Is Parent Of Is Child Of Er et barneelement av None auto add Ingen Text Frames Tekstrammer Image Frames Bilderammer None types Ingen Boolean Boolsk Integer Heltall Real Number Reelt tall String Streng Prefs_DocumentSections Document Sections Dokumentbolker Name Navn Shown Vist From Fra To Til Style Stil Start Start Field Width Fill Character &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Delete &Slett Alt+D Alt + D 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, … i, ii, iii, ... i, ii, iii, … I, II, III, ... I, II, III, … a, b, c, ... a, b, c, … A, B, C, ... A, B, C, … Page Number Out Of Bounds Sidetallet er utenfor det tillatte området. The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sidetallet du anga passer ikke med antallet sider i dokumentet. (%1–%2). Prefs_DocumentSetup Form Skjema Document Setup Dokumentinnstillinger Size Størrelse Page Size Sidestørrelse Size: Størrelse: ... Orientation: Retning: Units: Enheter: Width: Bredde: Height: Høyde: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Utseende Page Layout Sideoppsett First Page is: Første side er: 4-Fold Firedelt pageLayoutButtonGroup 3-Fold Tredelt Double Page Single Page Margins && Bleeds Margins Bleeds Utfallende Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Autolagre Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Portrait Stående Landscape Liggende Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidebredde på dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidehøyden i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Standard sideretning Default unit of measurement for document editing Standard måleenhet i dokumentet When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Hvis dette er på, lager Scribus en sikkerhetskopi av din fil med navnet *.bak med jevne mellomrom Time period between saving automatically Tidsperiode mellom hver automatiske lagring Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Apply the page size changes to all existing pages in the document Bruk den endrede sidestørrelsen på alle sidene i dokumentet Apply the page size changes to all existing master pages in the document Bruk den endrede sidestørrelsen på alle malsidene i dokumentet Prefs_ExternalTools External Tools Eksterne verktøy External Tools and Applications PostScript Interpreter Postscriptbehandler &Name of Executable: &Navn på kjørbar fil: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> &Change... Alt+C Alt + C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Antialias &Text Alt+T Alt + T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Antialias &Graphics Antialias&bilder Alt+G Alt + G Resolution: Oppløsning: dpi ppt Image Processing Tool Name of &Executable: &Navn på kjørbar fil: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Web Browser Nettleser PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Oppsett: Up Opp Down Ned Add Legg til Delete Slett Change... Endre … External Editor: Eksternt tekstbehandlingsprogram: <qt>Path to the editor executable.</qt> Start with empty frame Start med en tom ramme Use Embedded Editor Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Force DPI Tving ppt Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location &Rescan Alt+R Alt + R Locate Ghostscript Finn Ghostscript Locate your image editor Velg et bildebehandlingsprogram Locate your web browser Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Velg et tekstredigeringsprogram Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Finn en oppsettsfil Configuration files Oppsettsfiler Change Command Endre kommandoen Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Oppgi en ny kommando Command: Kommando: Prefs_Fonts Form Skjema Fonts Skrifttyper Available Fonts Tilgjengelige skrifttyper Font Substitutions Erstatningsskrifttyper Delete Slett Additional Paths Andre stier C&hange... &Endre … A&dd... &Legg til … &Remove &Fjern Font Name Replacement Erstatning Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Søkestier for skrifttyper kan bare settes opp i «Fil → Innstillinger» og bare hvis ingen dokumenter er åpne. Lukk alle åpne dokumenter, og gå til «Fil → Innstillinger → Skrifttyper» for å endre hvor Scribus ser etter skrifttyper. Choose a Directory Velg en mappe Prefs_Guides Form Skjema Guides Hjelpelinjer Placement Placement: Snap Distance: Festeavstand: px px Grab Radius: Festeavstand: Distances Avstander Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Visibility Margins Page Grid Baseline Grid Vannrette linjer Colors Farger Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: In the Background I bakgrunnen In the Foreground I forgrunnen Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Linjeavstand i det finmaskede rutenettet Distance between the major grid lines Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Farge på det finmaskede rutenettet Color of the major grid lines Farge på det grovmaskede rutenettet Color of the guide lines you insert Farge på hjelpelinjene du selv setter inn Color for the margin lines Color for the baseline grid Farge på de vannrette linjene Turns the basegrid on or off Skru av eller på rutenettet Distance between the lines of the baseline grid Avstand mellom de vannrette linjene Distance from the top of the page for the first baseline Avstand mellom toppen av den fysiske siden og første vannrette linje Turns the gridlines on or off Skru av eller på rutenettet Turns the guides on or off Skru av eller på rutenettet Turns the margins on or off Skru av eller på margene Background Bakgrunn Type: Type: Content Objects Grid Lines Linjer Crosses and Dots BaselineGrid Prefs_Hyphenator Form Skjema Hyphenation Behaviour Oppførsel A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. &Hyphenation Suggestions &Orddelingsforslag Enables automatic hyphenation of your text while typing. Skrur på automatisk orddeling mens du skriver. Hyphenate Text Automatically &During Typing Language: Språk: Smallest Word: Length of the smallest word to be hyphenated. Characters Tegn Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Maksimalt antall orddelinger etter hverandre. 0 betyr ubegrenset. Word Lists Exceptions Unntak Edit Rediger Ignore List Add a new Entry Legg til en ny oppføring Edit Entry Rediger en oppføring Exception List Unntaksliste Prefs_ImageCache Form Skjema Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. Limit the number of cache entries to this number. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Prefs_ItemTools Form Skjema Item Tools Text Tekst Fill Color: Line Color: Tab Fill Character: Tabulatorfylltegn Tab Width: Tabulatorbredde Shading: Skygge: % % Columns & Text Distances Kolonner og tekstavstander Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Columns: Kolonner: Left: Venstre: Right: Høyre: Column Gap: Font: Skrifttype: Size: Størrelse: Color: Farge: Stroke: Strøk: Preview Forhåndsvis Images Bilder Use Embedded Clipping Path Scaling Skalering Free Scaling scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Forhåndsvisning på skjerm Full Resolution previewButtonGroup Normal Resolution Low Resolution Shapes Former Line Style: Linjestil: Line Width: Linjebredde: Regular Polygons Regulære mangekanter Lines Linjer Start Arrow: Startpil End Arrow: Sluttpil Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Hairline Hårlinje Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila Keep horizontal and vertical scaling the same Samme skalering vannrett og loddrett None tab fill Ingen Dot Enkeltprikk Hyphen Bindestrek Underscore Understreket Custom Selvvalgt Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Tastatursnarveier Search: Søk: Action Handling Shortcut Snarvei Shortcut for Selected Action Snarvei for denne handlinga &No Key &Ingen snarvei Alt+N Alt + N &User Defined Key &Selvvalgt snarvei Alt+U Alt + U Set &Key &Angi snarvei Alt+K Alt + K CTRL+ALT+SHIFT+W Ctrl + Alt + Shift + W Loadable Shortcut Sets Snarveisoppsett som kan lastes inn Keyboard shortcut sets available to load Snarveisoppsettet kan lastes inn Load the selected shortcut set Last inn det valgte snarveisoppsettet &Load &Hent Alt+L Alt + L Import a shortcut set into the current configuration Last inn et snarveisoppsett &Import... &Importer … Alt+I Alt + I Export the current shortcuts into an importable file Eksporter de nåværende snarveiene til en egen fil &Export... &Eksporter … Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Gjenopprett standardsnarveiene &Reset &Tilbakestill Alt+R Alt + R Select a Key set file to read Velg det snarveisoppsettet du vil lese inn Key Set XML Files (*.xml) Select a Key set file to save to Velg den fila du vil lagre snarveisoppsettet i Export Keyboard Shortcuts to File Eksporter snarveisoppsettet til en fil Enter the name of the shortcut set: Gi snarveisoppsettet et navn: Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta + Shift+ Shift + Alt+ Alt + Ctrl+ Ctrl + The %1 key sequence is already in use by "%2" Prefs_Miscellaneous Form Skjema Miscellaneous Diverse Always ask before fonts are replaced when loading a document Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Form Skjema Operator Tools Zoom Skalering Minimum: Maximum: Stepping: % % Miscellaneous Diverse Item Duplicate X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool Rotasjosnverktøy Constrain To: Minimum magnification allowed Maximum magnification allowed Største tillatte forstørrelse Change in magnification for each zoom operation Forandring i forstørrelse for hvert enkelt skalering Horizontal displacement of page items Vannrett forskyvning av sideelementene Vertical displacement of page items Loddrett forskyvning av sideelementene Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Prefs_PDFExport Form Skjema PDF Export PDF-eksport Pages Sider Export Range Sider som skal eksporteres All Pages Alle sidene rangeButtonGroup Choose Pages ... Rotation and Mirroring Rotation: Rotasjon: Page Mirroring: File Options Filinnstillinger Compatibility: Page Binding: Clip to Printer Margins Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Ta med lag Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Limit Maximum Image Resolution to: dpi ppt Resolution for EPS Graphics: Security Use Encryption Passwords Passord Owner: User: Settings Innstillinger Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Copying Text and Graphics Allow Adding Annotations and Fields Color Farge Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger Solid Colors Use Color Profile Bruk fargeprofiler Profile: Profil: Rendering Intent: Fargetilpasning: Images Bilder Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Farge: Frequency: Angle: Vinkel: ° ° Spot Function: Pre-Press Før-trykk Printer Marks Page Information Sideinformasjon Registration Marks Crop Marks Bleed Marks Merker for utfallende Color Bars Fargesøyler Bleed Settings Innstillinger for utfallende Use Document Bleeds Bruk utfallende PDF/X-3 Output Intent Output Profile: Information String: Fonts Skrifttyper Available Fonts Tilgjengelige skrifttyper Embed All Outline All Fonts to Embed Fonts to Outline Extras Ekstra Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s Apply Effect to All Pages Show Page Previews Forhåndsvisning av siden Viewer Framviser Document Layout Dokumentoppsett Single Page Continuous Pages Double Page Left Dobbeltsidig venstre Double Page Right Dobbeltsidig høyre Visual Appearance Utseende Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Bruk fullskjermmodus Display Bookmarks Tab Vis faneblader for bokmerker Display Thumbnails Vis miniatyrbilder Display Layers Tab Vis faneblader for lag Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Skaler siden så den passer til visningsvinduet Special Actions Spesielle handlinger Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Snu de eksporterte sidene automatisk Export all pages to PDF Eksporter alle sidene til PDF Export a range of pages to PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn hvor tegnet * står for alle sidene, og 1-5 for en sidefølge, eller en enkeltside. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Angi hvilken side bindingen er på i PDF-fila. Med mindre du er sikker på at du må endre det, bruk standardvalget: Venstre. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Lager miniatyrbilder av hver side i PDF-fila. Noen framvisere kan bruke miniatyrbilder til å navigere. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Lag PDF-artikler, noe som er nyttig for å navigere lenkede artikler i en PDF-fil. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Lag i dokumentet eksporteres til PDF-fila; det forutsetter at du har valgt PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Legg inn bokmerkene du lagde i dokumentet. Disse er nyttige for å navigere i lange PDF-filer. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Eksporter oppløsninga til tekst og vektorbilder. Dette har ingen innflytelse på oppløsningen av punktbilder, som fotografier. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Bruk tapsfri komprimering av tekst og bilde.Med mindre du har en god grunn til å la være, så bruk dette. Det reduserer størrelsen på PDF-fila. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. DPI (Dots Per Inch) for image export. PPT (punkt per tomme) for bilder som eksporteres. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Velg et hovedpassord som du kan bruke til å skru av og på alle sikkerhetsfunksjonen i den eksporterte PDF-fila Choose a password for users to be able to read your PDF. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Tillat andre å kopiere tekst eller bilder fra PDF-fila. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Tillat andre å legge til merknader og felter i PDF-fila. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Fargemodell for PDF-fila.Velg «Skjerm/nettside» for PDF-filer som skal vises på en skjerm eller for skrives ut på en vanlig blekkskriver.Velg «Trykk» når du skal skrive ut på en fire fargers CMYK-skriver. Velg gråskala hvis du ikke trenger farger. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Dette er en avansert innstilling som ikke er tilgjengelig som standard. Du bør bare bruke dette hvis trykkeriet ber spesielt om det og du vet nøyaktig hvilke innstillinger du trenger. Hvis du gjør det feil kan det hende pdf-fila ikke kan skrives ut på rett vis, eller at den ikke blir overførbar mellom ulike operativsystemer. Embed a color profile for solid colors Legg inn en fargeprofil for ensfargede farger Color profile for solid colors Rendering intent for solid colors Fargetilpasning for ensfargede farger Embed a color profile for images Legg inn en fargeprofil for bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Ikke bruk fargeprofiler som er lagt inn i bildene Color profile for images Fargeprofil for bilder Rendering intent for images Fargetilpasning for bilder Mirror Page(s) horizontally Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) vertically Speilvend siden(e) loddrett Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Do not show objects outside the margins in the exported file Ikke vis objekter utenfor margene i den eksporterte fila Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Add registration marks to each separation Add color calibration bars Add document information which includes the document title and page numbers Ta med dokumentinformasjon, blant annet dokumentnavnet og antall sider. Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Automatic Automatisk Lossy - JPEG JPG med tap Lossless - Zip Tapsfri – ZIP None Ingen Maximum Høyeste High Medium Medium Low Lav Minimum Laveste Left Margin Venstremarg Right Margin Høyremarg Screen / Web Skjerm/nettside Printer Trykk Grayscale Gråskala Simple Dot Enkeltprikk Line Linje Round Rund Ellipse Ellipse Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Page Side No Script Ingen skript InfoString No Effect Ingen effekt Blinds Persienner Box Boks Dissolve Løs opp Glitter Glitter Split Del Wipe Visk bort Push Dytt Cover Dekk til Uncover Avdekk Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Ta med skrifttypene i PDF-fila. Dette betyr at du beholder samme utseendet på dokumentet. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Bruk presentasjonseffekter når Acrobat Reader, eller andre PDF-visere som støtter det, viser fila i fullskjerm. Show page previews of each page listed above. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Tidsrom siden vises i før presentasjonen starter på den valgte siden. Hvis du velger 0 vil du måtte bla manuelt. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tidsrommet effekten skal vare. Et kort tidsrom gir en kort effekt, et lengre tidsrom gir en lengre effekt. Type of the display effect. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Starting position for the box and split effects. Direction of the glitter or wipe effects. Apply the selected effect to all pages. Bruk den valgte effekten på alle sidene. Convert all glyphs in the document to outlines. Gjør om alle glyffene i dokumentet til omriss. Show the document in single page mode Vis dokumentet som enkeltsider Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Vis dokumentet som enkeltsider mens sidene vises fortløpende, som på en rull. Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Vis dokumentet med motstående sider; den første siden vises til venstre Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Vis dokumentet med motstående sider; den første siden vises til høyre Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Bruk standardoppsettet for visningsprogrammet, eller brukerens standardoppsett hvis det er anderledes. Enables viewing the document in full screen La alle vise dokumentet i fullskjerm Display the bookmarks upon opening Vis bokmerkene når dokumentet åpnes Display the page thumbnails upon opening Vis miniatyrbildene når dokumentet åpnes Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window. Tilpass dokumentsiden(e) så hele siden vises. Mark Length: Mark Offset: Length of crop marks Prefs_PageSizes Form Skjema Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Form Skjema Paths Stier Documents: &Change... Alt+C Alt + C Color Profiles: C&hange... &Endre … Alt+H Alt + H Scripts: Ch&ange... &Endre … Alt+A Alt + A Document Templates: Cha&nge... &Endre … Alt+N Alt + N Default documents directory Standard dokumentmappe Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Default Scripter scripts directory Additional directory for document templates Flere mapper for dokumentmaler Choose a Directory Velg en mappe Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Prefs_Plugins Form Skjema Plugins Programtillegg Plugin Programtillegg How to run Hvordan den skal kjøres Type Type Load it? Vil du starte den? Plugin ID ID for programtillegg File Fil You need to restart the application to apply the changes. Du må omstarte programmet for at endringene skal tre i kraft. Prefs_PreflightVerifier Form Skjema Preflight Verifier Forhåndssjekk Show pages without errors Show errors for items on layers that will not print Profile Setup Output Profile: Add New Profile Remove Profile Fjern profil Profile Options Ignore all errors &Overse alle feil Automatic check before printing or exporting Sjekk automatisk for feil før utskrift eller eksport. Check for missing glyphs Se etter manglende glyffer Check for items not on a page Se etter elementer som ikke er på en side Check for overflow in text frames Se etter overflyt i tekstrammer Check for used transparencies Se etter gjennomsiktighet Check for missing images Se etter manglende bilder Check image resolution Sjekk bildeoppløsningen Minimum Resolution: dpi ppt Maximum Resolution: Check for placed PDF files Check for GIF images Se etter GIF-bilder Check for PDF Annotations and Fields Se etter PDF-kommentarer og -felt Check for Visible/Printable mismatch in layers Ignore non-printable layers Check for part filled image frames Prefs_Printer Form Skjema Printing Skriver ut Destination Mål Alternative Printer Command &Annen utskriftskommando Command: Kommando: General Options Generelle innstillinger Output: Normal Normal Separations Include PDF Annotations and Links Ta med PDF-kommentarer og lenker Page Side Mirror Page(s) Horizontally Mirror Page(s) Vertically Set Media Size Velg mediastørrelse Clip to Printer Margins Color Farge Apply Under Color Removal Bruk når en &farge blir fjernet Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger Apply ICC Profiles Bruk ICC-profiler PostScript Postscript Level 1 Nivå 1 Level 2 Nivå 2 Level 3 Nivå 3 Print In: Color (If Available) Grayscale Gråskala Marks and Bleeds Crop Marks Bleed Marks Merker for utfallende Registration Marks Color Bars Fargesøyler Offset: Forskyvning: Bleed Settings Innstillinger for utfallende Do not show objects outside the margins on the printed page Ikke vis elementer som er utenfor sidemargene. Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. File Fil All Alle Length: Lengde: Prefs_Scrapbook Form Skjema Scrapbook Kladdebok Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Keep Copied Items Permanently Across Sessions Behold kopierte elementer på tvers av økter Write Item Previews to the Scrapbook Directory Number of Copied Items to Keep in Scrapbook This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory The minimum number is 1; the maximum is 100 Prefs_Scripter Form Skjema Scripter Skripter Extensions Utvidelser Enable Extension Scripts Skru på utvidelsesskriptene Startup Script: Oppstartsskript: Change... Endre … Console Skall Base Texts: Grunntekst: Comments: Kommentarer: Keywords: Nøkkelord: Signs: Tegn: Errors: Feil: Strings: Strenger: Numbers: Tall: Locate Startup Script Finn oppstartsskript Prefs_ShortWords Form Skjema Short Words Kortord Save Lagre Reset Tilbakestill User settings Egnet oppsett System wide configuration Systemoppsett User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Cannot write file %1. Klarte ikke å skrive til fila %1. User settings saved Brukeroppsettet er lagret System wide configuration reloaded Cannot open file %1 Klarte ikke å åpne fila %1 Prefs_Spelling Form Skjema Spelling Installed Spelling Dictionaries Downloadable Spelling Dictionaries Refresh Downloadable List Download Selected Dictionaries Language Språk Code Location Installed Download Downloading Prefs_TableOfContents Form Skjema Table of Contents &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Delete &Slett Alt+D Alt + D Properties Egenskaper Item Attribute Name: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Destination Frame: Målramme: The frame the table of contents will be placed into Ramma som innholdsfortegnelsen skal stå i Page Number Placement: Sidetallplassering: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Paragraph Style: Avsnittstil: The paragraph style used for the entry lines Avsnittstil for startlinjer Include frames that are set to not print as well Ta også med rammer som er satt til ikke å bli skrevet ut List Non-Printing Entries Beginning Start End Slutt Not Shown Ikke vist Table of Contents %1 Innholdsfortegnelse %1 Prefs_Typography Form Skjema Typography Typografi Subscript Senket skrift Displacement: Forskyvning: % % Scaling: Skala: Superscript Hevet skrift Underline Understreket Line Width: Linjebredde: Auto Automatisk Strikeout Small Caps Automatic Line Spacing Line Spacing: &Linjeavstand: Displacement below the baseline of the normal font on a line Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ størrelse av senket skrift i forhold til normal skrifttype Displacement above the baseline of the font on a line Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ størrelse av hevet skrift i forhold til normal skrifttype Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Forskyvning under bunnlinja for en skrifttype på en linje Line width expressed as a percentage of the font size Linjebredde, målt i prosent av skriftstørrelsen Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ størrelse av små bokstaver i forhold til normal skrifttype Percentage increase over the font size for the line spacing Relativ størrelse i prosent av linjeavstand i forhold til normal skrifttype Prefs_UserInterface Form Skjema User Interface Brukergrensesnitt Main Window Appearance Utseende &Language: &Språk: &Theme: &Tema: Use Small Widgets on Palettes Use Tabs for Documents &Recent Documents: &Nylig åpnede dokumenter: Font Sizes &Menus: pt pt &Palettes: Story Editor Tekstbehandler Font: Skrifttype: Use Smart Text Selection Interactivity Time before resize or move starts: ms ms &Wheel Jump: &Hjulhopp: Start Up Show Startup Dialog Vis et dialogvindu ved oppstart Show Splashscreen Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart Number of recently edited documents to show in the File menu Antall nylig brukte filer som vises i filmenyen Default font size for the menus and windows Standard skriftstørrelse for menyer og vinduer Default font size for the tool windows Standard skriftstørrelse for verktøyvinduene Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Background Color: PresetLayout None Ingen Magazine Tidsskrift Guttenberg Guttenberg Fibonacci Fibonacci Golden Mean Det gyldne snitt Nine Parts Ni deler Gutenberg Gutenberg None layout type Ingen When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Når du har valgt et annet dokumentoppsett enn enkeltsider, så kan du velge ett av de forhåndslagde sideoppsettene. «Ingen» lar margene være som de er, «Gutenberg» setter klassiske marger, «Tidsskrift» setter alle margene til samme verdi. Verdiene for margene er venstre/innside. PrintDialog Setup Printer Skriverinnstillinger File Fil Options Innstillinger All Alle Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Save as Lagre som Postscript-Files (*.ps);;All Files (*) Postscript-filer (*.ps);; Alle filer (*) Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * betyr alle sidene, og 1-5 en sidefølge, eller en enkeltside. Print Destination Valg av skriver &Options... &Valg … &File: &Fil: C&hange... &Endre … A&lternative Printer Command &Annen utskriftskommando Co&mmand: &Kommando: Range Sidefølge Print &All Skriv ut &alt Print Current Pa&ge Skriv ut &denne siden Print &Range &Utskriftsområde N&umber of Copies: &Antall kopier: Print &Normal &Normalutskrift Print &Separations Skriv ut &delt Pr&int In Color If Available Skriv ut i &farger hvis mulig Print In Gra&yscale Skriv ut i &gråtoner Ad&vanced Options... &Flere valg … &Print &Skriv ut &Cancel &Avbryt Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Bruk en annen utskriftsbehandler, som kprinter eller gtklp, for å få flere utskriftsvalg Postscript Files (*.ps);;All Files (*) Postscript filer (*.ps);;Alle filer (*) Print Normal Normalutskrift PostScript Level 1 Postscript nivå 1 PostScript Level 2 Postscript nivå 2 PostScript Level 3 Postscript nivå 3 Page Side Mirror Page(s) Horizontal Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) Vertical Speilvend siden(e) loddrett Color Farge Advanced Options Flere valg Preview... Forhåndsvis … A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metode for å skru av noen av gråskygger som er lages av cyan, gult og magenta ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på de nøytrale delene av bildet og/eller mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut. Noe eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang. UCR reduserer muligheten for overmetning av CMY-farger. PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Postscript-filer (*.ps);;Alle filer (*) Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Ikke vis elementer utenfor margene på utskriften eller på de eksporterte filene Failed to retrieve printer settings Fant ingen skriverinnstillinger Right: Høyre: Inside: Innsiden: Outside: Utsiden: Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstresiden av den fysiske siden Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyresiden av den fysiske siden Save As Lagre som PrintDialogBase Setup Printer Skriverinnstillinger Print Destination Skrivervalg &Options... &Valg … &File: &Fil: C&hange... &Endre … Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Bruk en annen utskriftsbehandler, som kprinter eller gtklp, for å få flere utskriftsvalg A&lternative Printer Command &Annen utskriftskommando Co&mmand: &Kommando: Range Sidefølge Print &All Skriv ut &alt N&umber of Copies: &Antall kopier: Print Current Pa&ge Skriv ut &denne siden Print &Range &Sidefølge Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Skriv inn en kommadelt liste med tegn der tegnet * betyr alle sidene, og 1-5 betyr en sidefølge, eller en enkeltside. Options Innstillinger Print Normal Normalutskrift Print Separations Skriv ut &delt Print in Color if Available Skriv ut i &farger hvis mulig Print in Grayscale Skriv ut i gråskala Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files Angi postscriptnivået. Nivå 1 eller 2 kan gi veldig store filer Advanced Options Flere valg Page Side Mirror Page(s) Horizontal Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) Vertical Speilvend siden(e) loddrett <qt>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</qt> <qt>Her kan du eksplisitt velge mediastørrelse for postscriptfila .Anbefales ikke med mindre trykkeriet ber om det.</qt> Set Media Size Velg mediastørrelse Color Farge <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>En måte å skru av noen av gråskyggene som er laget av cyan, gult og magenta ved å bruke svart istedenfor. Virker best på de delene av bilder som er nøytrale og/eller i mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut. Litt eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang. Reduserer muligheten for overmetning med CMY-farger.> Apply Under Color Removal Bruk når en &farge blir fjernet <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> <qt>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</qt> Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger Apply Color Profiles Bruk fargeprofiler Marks Merker This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Crop Marks Skjæremerker Add registration marks which are added to each separation Legg inn registreringsmerker for hver deling Registration Marks Registreringsmerker This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Dette gir markeringer for utfallende, markert med _ . _ som viser grensene for utfallende Bleed Marks Merker for utfallende Add color calibration bars Legg til søyler for fargestyring Color Bars Fargesøyler Offset: Forskyvning: Indicate the distance offset for the registration marks Viser forskyvningen for registreringsmerkene Bleeds Utfallende Top: Toppen: Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Left: Venstre: Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyresiden av den fysiske siden Bottom: Bunnen: Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Right: Høyre: Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstresiden av den fysiske siden Use the existing bleed settings from the document preferences Bruk innstillingene for utfallende som ligger i dokumentinnstillingene. Use Document Bleeds Bruk utfallende Preview... Forhåndsvis … &Print &Skriv ut Cancel Avbryt Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sett inn PDF-kommentarer og lenker i utfila. Merk: PDF-skjemaer blir ikke tatt med. Include PDF Annotations and Links Ta med PDF-kommentarer og lenker Clip to Printer Margins Beskjær til skrivermargene This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Length: Lengde: PropertiesPalette Properties Egenskaper Name Navn Geometry Plassering og størrelse pt pt Basepoint: Grunnpunkt: Level Lag Shape: Form: Distance of Text Tekstavstand Path Text Properties Tekststi-egenskaper Show Curve Vis kurve Start Offset: Start forskyvning: Distance from Curve: Avstand fra kurve: % % Shade: Skygge: Custom Spacing Selvvalgt avstand Input Profile: Innprofil: Rendering Intent: Fargetilpasning: Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Left Point Venstre punkt End Points Endepunkter Miter Join Kantet sammenføyning Bevel Join Skrå sammenføyning Round Join Rund sammenføyning Flat Cap Square Cap Round Cap No Style Ingen stil Cell Lines Cellelinjer Line at Top Linje øverst Line at the Left Linje til venstre Line at the Right Linje til høyre Line at Bottom Linje nederst Name of selected object Det valgte objektets navn Horizontal position of current basepoint Vannrett plassering av nåværende grunnpunkt Vertical position of current basepoint Loddrett plassering av nåværende grunnpunkt Width Bredde Height Høyde Rotation of object at current basepoint Rotasjon av objektet ved nåværende grunnpunkt Point from which measurements or rotation angles are referenced Startpunkt for målinger og rotasjonsvinkler Select top left for basepoint Sett grunnpunktet øverst til venstre Select top right for basepoint Sett grunnpunktet øverst til høyre Select bottom left for basepoint Sett grunnpunktet nederst til venstre Select bottom right for basepoint Sett grunnpunktet nederst til høyre Select center for basepoint Sett grunnpunktet i midten Flip Horizontal Speil vannrett Flip Vertical Speil loddrett Move one level up Flytt et nivå opp Move one level down Flytt et nivå ned Move to front Legg øverst Move to back Legg nederst Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Viser hvilket nivået objektet ligger på, 0 betyr at objektet er på bunnen Lock or unlock the object Lås eller lås opp objektet Lock or unlock the size of the object Lås eller lås opp objektstørrelsen Enable or disable printing of the object Skru av eller på utskrift av objektet Make text in lower frames flow around the object shape Få tekst i lavere rammer til å flyte rundt objektets form Font of selected text or object Skrifttype på den valgte teksten eller objektet Font Size Skriftstørrelse Scaling width of characters Skaler tegnbredden Color of text stroke Tekststrekfarge Color of text fill Tekstfyllfarge Saturation of color of text stroke Metning av tekststrekens farge Saturation of color of text fill Metning av tekstfyllets farge Manual Kerning Manuell kerning Line Spacing Linjeavstand Style of current paragraph Avsnittstil for dette avsnittet Change settings for left or end points Endre innstillingene for venstre eller endepunkter Pattern of line Linjemønster Thickness of line Tykkelsen på linja Type of line joins Type linjesammenføyning Type of line end Type linjeavslutning Line style of current object Linjestil for dette objektet Choose the shape of frame... Velg rammeform … Edit shape of the frame... Endre rammeform … Set radius of corner rounding velg radiusen på hjørneavrundingen Number of columns in text frame Antall kolonner i tekstramma Switches between Gap or Column width Bytt mellom mellomrom og kolonnebredde Distance between columns Kolonneavstand Distance of text from top of frame Avstand fra teksten til toppen av ramma Distance of text from bottom of frame Avstand fra teksten til bunnen av ramma Distance of text from left of frame Avstand fra teksten til venstre side av ramma Distance of text from right of frame Avstand fra teksten til høyre side av ramma Edit tab settings of text frame... Rediger tabulator-innstillingene til tekstramma … Allow the image to be a different size to the frame Tillat bildet å ha en annen størrelse enn ramma Horizontal offset of image within frame Vannrett forskyving av bildet innenfor ramma Vertical offset of image within frame Loddrett forskyving av bildet innenfor ramma Resize the image horizontally Skaler bildet vannrett Resize the image vertically Skaler bilder loddrett Keep the X and Y scaling the same Behold skaleringa vannrett og loddrett Keep the aspect ratio Behold høyde/bredde-forholdet Make the image fit within the size of the frame Tilpass bildestørrelsen til ramma Use image proportions rather than those of the frame Bruk bildets størrelsesforhold og ikke rammas Source profile of the image Bildets kildeprofil Rendering intent for the image Bildets fargetilpasning mm mm in t p p Column width Kolonnebredde None Ingen Warning Advarsel Name "%1" isn't unique. Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig. Du må velge et annet navn. OK Greit X, Y, &Z &Ramme &Shape &Form &Text &Tekst &Image &Bilde &Line &Linje &Colors &Farge &X-Pos: &Vannrett: &Y-Pos: &Loddrett: &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: &Rotation: &Rotasjon: &Edit Shape... &Rediger form … R&ound Corners: &Runde hjørner: Colu&mns: &Kolonner: &Gap: &Mellomrom: To&p: &Toppen: &Bottom: &Bunnen: &Left: &Venstre: &Right: &Høyre: T&abulators... &Tabulatorer … Text &Flows Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene &Font Size: &Skriftstørrelse: &Kerning: &Kerning: L&ine Spacing: &Linjeavstand: St&yle: &Stil: Lan&guage: &Språk: &Free Scaling &Fri skalering X-Sc&ale: &Vannrett skalering: Y-Scal&e: &Loddrett skalering: Scale &To Frame Size Skaler &til rammestørrelsen P&roportional &Behold bredde/høyde-forholdet &Basepoint: &Grunnpunkt: T&ype of Line: &Linjetype: Line &Width: &Linjebredde: Ed&ges: &Kanter: &Endings: &Endelser: &X1: Vannrett &1: X&2: Vannrett &2: Y&1: Loddrett &1: &Y2: Loddrett &2: Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow Bruk boksen rundt objektet heller enn rammeformen til tekstflyt Use a second line originally based on the frame's shape for text flow Bruk en annen linje opprinnelig basert på rammeformen til tekstflyt Hyphenation language of frame Orddelingsspråk for ramma Right to Left Writing Skriv fra høyre til venstre Fixed Linespacing Fast linjeavstand Automatic Linespacing Automatisk linjeavstand Align to Baseline Grid Fest til de vannrette linjene &OK &Greit Actual X-DPI: Faktisk oppløsning, vannrett: Actual Y-DPI: Faktisk oppløsning, loddrett: Start Arrow: Startpil End Arrow: Sluttpil Offset to baseline of characters Forskyv til tegnets grunnlinje Scaling height of characters Skaler tegnhøyden Manual Tracking Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. Fill Rule Fyllregel Even-Odd Partall–oddetall Non Zero Ikke null Overprinting Knockout Overprint Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color. Fargen på tekststreken og/eller tekstskyggen, avhengig av hva du velger. Hvis du velger begge, får de samme farge. Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color. Fargen på den valgte teksten. Hvis omriss er på, er dette fyllfargen. Hvis tekstskygge er på, er dette den øverste fargen. Gap: Mellomrom: Width: Bredde: Text &Flow Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Disabled Ikke i bruk Use Frame &Shape Bruk &rammeformen Image Effects Bildeeffekter Extended Image Properties Utvidede bildeegenskaper Disable text flow from lower frames around object Skru av tekstflyt fra lavere rammer rundt objektet Use the frame shape for text flow of text frames below the object. Bruk rammeformen til tekstflyt for tekstrammer på lavere lag. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. Bruk grenseboksen, som alltid er rektangulær, istedenfor rammeformen til tekstflyt på rammer på et lavere lag enn den valgte. Transparency Settings Innstillinger for gjennomsiktighet &Group Del av vinduet egenskaper, ikke en kommando (not a command, part of the properties-windows) &Gruppe Opacity: Ugjennomsiktighet: Blend Mode: Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Exclusion Utelukkelse Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Hue Fargetone Color Farge Group the selected objects Grupper de valgte objektene Auto Automatisk When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. T Hvis dette er på kan konturlinjene redigeres med verktøyet «Endre form» (se ovenfor). Dette blir da en ny linje, som til å begynne med er basert på rammeformen, og kan brukes til tekstflyt for rammer som er på lavere lag. Default Standard Stair Step Trappetrinn Skew Skråstill Flip Text Snu teksten Type: Type: Use Image Clip Path Paragraph St&yle: &Avsnittstil: Character St&yle: &Tegnstil: Word Tracking Min: Minste: Norm: Normal: Glyph Extension Glyffutvidelse Max: Høyeste: Use the clipping path of the image Paragraph style of currently selected text or paragraph Avsnittstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Character style of currently selected text or paragraph Tegnstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Remove Direct Paragraph Formatting Fjern direkte avsnittsformateringer Remove Direct Character Formatting Fjern direkte tegnformateringer Minimal width of spaces between words Minste avstand mellom ordene Normal width of spaces between words Vanlig avstand mellom ordene Minimal shrinkage of glyphs for justification Forminsk glyffene minst mulig for å få jevne marger Maximal extension of glyphs for justification Forminsk glyffene mest mulig for å få jevne marger Enable or disable exporting of the object Skru av eller på at objektet kan eksporteres Custom Selvvalgt &Edit... &Rediger … First Line Offset Forskyvning av første linje Maximum Ascent Font Ascent Color & Effects Fargeeffekter Advanced Settings Avanserte innstillinger Style Settings Stilinnstillinger Baseline Grunnline Ungroup the selected group Løs opp den valgte gruppa Select the line spacing mode. Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use Set the height of the first line of the text frame to the specified line height &Page Number: &Sidetall: Columns & Text Distances Kolonner og tekstavstander Reset Tilbakestill Optical Margins Optiske marger Hairline Hårlinje None optical margins Ingen Both Sides optical margins Begge sidene Left Only optical margins Bare til venstre Right Only optical margins Bare til høyre Arrow head style for start of line Pilhodestil for begynnelsen av linja Arrow head style for end of line Pilhodestil for slutten av linja Effective horizontal DPI of the image after scaling Effective vertical DPI of the image after scaling &Group &Transparency Rotation: Rotasjon: Automatic Automatisk Lossy - JPEG JPG med tap Lossless - Zip Tapsfri – ZIP Maximum Høyeste Medium Medium Low Lav Minimum Laveste Scaling: Skala: T&able &Tabell PropertiesPalette_Group &Edit... &Rediger … Shape Form Text &Flow Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Disabled Ikke i bruk Use Frame &Shape Bruk &rammeformen Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path Disable text flow from lower frames around object Skru av tekstflyt fra lavere rammer rundt objektet Use the frame shape for text flow of text frames below the object. Bruk rammeformen til tekstflyt for tekstrammer på lavere lag. Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object. Bruk grenseboksen, som alltid er rektangulær, istedenfor rammeformen til tekstflyt på rammer på et lavere lag enn den valgte. When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object. Use the clipping path of the image PropertiesPalette_GroupBase Form Skjema Shape Form ... &Edit... &Rediger … Text Flow Around Frame Disabled Ikke i bruk textFlowBtnGroup Use &Frame Shape Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path Transparency Fill Rule Fyllregel Even-Odd Partall–oddetall Non Zero Ikke null PropertiesPalette_Image Auto Automatisk Actual X-DPI: Faktisk oppløsning, vannrett: Actual Y-DPI: Faktisk oppløsning, loddrett: &X-Pos: &Vannrett: &Y-Pos: &Loddrett: X-Sc&ale: &Vannrett skalering: Y-Scal&e: &Loddrett skalering: &Free Scaling &Fri skalering &Page Number: &Sidetall: Rotation: Rotasjon: P&roportional &Behold bredde/høyde-forholdet Image Effects Bildeeffekter Extended Properties Input Profile: Innprofil: Rendering Intent: Fargetilpasning: Method: Quality: Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Global Automatic Automatisk Lossy - JPEG JPG med tap Lossless - Zip Tapsfri – ZIP None Ingen Maximum Høyeste High Medium Medium Low Lav Minimum Laveste % % pt pt Horizontal offset of image within frame Vannrett forskyving av bildet innenfor ramma Vertical offset of image within frame Loddrett forskyving av bildet innenfor ramma Resize the image horizontally Skaler bildet vannrett Resize the image vertically Skaler bilder loddrett Keep the X and Y scaling the same Behold skaleringa vannrett og loddrett Allow the image to be a different size to the frame Tillat bildet å ha en annen størrelse enn ramma Make the image fit within the size of the frame Tilpass bildestørrelsen til ramma Effective horizontal DPI of the image after scaling Effective vertical DPI of the image after scaling Use image proportions rather than those of the frame Bruk bildets størrelsesforhold og ikke rammas Source profile of the image Bildets kildeprofil Rendering intent for the image Bildets fargetilpasning Compression method used in PDF export for the image Compression quality used in PDF export for the image PropertiesPalette_ImageBase Form Skjema X-Pos: Vannrett: Rotation: Rotasjon: &Page Number: &Sidetall: Y-Pos: Loddrett: Auto Automatisk Scaling Skalering X-Sc&ale: &Vannrett skalering: Y-Scal&e: &Loddrett skalering: ... Actual X-DPI: Faktisk oppløsning, vannrett: Actual Y-DPI: Faktisk oppløsning, loddrett: Free Proportional Proporsjonal To Frame Size Color Management Fargehåndtering … Input Profile Intent PDF Compression Method: Quality: Image Effects Bildeeffekter Extended Properties PropertiesPalette_Line Custom Selvvalgt No Style Ingen stil Left Point Venstre punkt End Points Endepunkter &Basepoint: &Grunnpunkt: T&ype of Line: &Linjetype: Start Arrow: Startpil End Arrow: Sluttpil Scaling: Skala: Line &Width: &Linjebredde: Ed&ges: &Kanter: Miter Join Bevel Join Skrå sammenføyning Round Join Rund sammenføyning Flat Cap Square Cap Round Cap &Endings: &Endelser: Cell Lines Cellelinjer Line at Top Linje øverst Line at the Left Linje til venstre Line at the Right Linje til høyre Line at Bottom Linje nederst % % pt pt Hairline Hårlinje Change settings for left or end points Endre innstillingene for venstre eller endepunkter Pattern of line Linjemønster Thickness of line Tykkelsen på linja Type of line joins Type linjesammenføyning Type of line end Type linjeavslutning Line style of current object Linjestil for dette objektet Arrow head style for start of line Pilhodestil for begynnelsen av linja Arrow head style for end of line Pilhodestil for slutten av linja Arrow head scale for start of line Arrow head scale for end of line PropertiesPalette_LineBase Form Skjema &Basepoint: &Grunnpunkt: T&ype of Line: &Linjetype: Start Arrow: Startpil Scaling: Skala: End Arrow: Sluttpil Line &Width: &Linjebredde: Hairline Hårlinje Ed&ges: &Kanter: &Endings: &Endelser: Cell Lines Cellelinjer Line at the Left Linje til venstre PropertiesPalette_Shape pt pt Shape: Form: Choose the shape of frame... Velg rammeform … &Edit... &Rediger … Set radius of corner rounding velg radiusen på hjørneavrundingen R&ound Corners: Fill Rule Fyllregel Even-Odd Partall–oddetall Non Zero Ikke null Text &Flow Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Disabled Ikke i bruk Use Frame &Shape Bruk &rammeformen Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path This rule determines the &quot;insideness&quot; of a point on the canvas by drawing a ray from that point to infinity in any direction and counting the number of path segments from the given shape that the ray crosses. If this number is odd, the point is inside, if even, the point is outside. This rule determines the &quot;insideness&quot; of a point on the canvas by drawing a ray from that point to infinity in any direction and then examining the places where a segment of the shape crosses the ray. Starting with a count of zero, add one each time a path segment crosses the ray from left to right and subtract one each time a path segment crosses the ray from right to left. If the result is zero then the point is outside the path. Otherwise, it is inside. PropertiesPalette_ShapeBase Form Skjema Shape Form ... &Edit... &Rediger … Round Corners Text Flow Around Frame Disabled Ikke i bruk textFlowBtnGroup Use &Frame Shape Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path Fill Rule Fyllregel Even-Odd Partall–oddetall Non Zero Ikke null PropertiesPalette_Table Cell style of currently selected cell Table style of currently selected table Remove Direct Cell Formatting Remove Direct Table Formatting PropertiesPalette_TableBase Form Skjema Borders Width: Bredde: Color: Farge: Type: Type: Shade: Skygge: % % Fill Styles Table Cells PropertiesPalette_Text Color & Effects Fargeeffekter First Line Offset Forskyvning av første linje Columns & Text Distances Kolonner og tekstavstander Optical Margins Optiske marger Advanced Settings Avanserte innstillinger Path Text Properties Tekststi-egenskaper Auto Automatisk Baseline Grunnline Distance between columns Kolonneavstand Column width Kolonnebredde Paragraph St&yle: &Avsnittstil: Character St&yle: &Tegnstil: Fixed Linespacing Fast linjeavstand Automatic Linespacing Automatisk linjeavstand Align to Baseline Grid Fest til de vannrette linjene pt pt Font Size Skriftstørrelse Line Spacing Linjeavstand Select the line spacing mode. Paragraph style of currently selected text or paragraph Avsnittstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Character style of currently selected text or paragraph Tegnstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Remove Direct Paragraph Formatting Fjern direkte avsnittsformateringer Remove Direct Character Formatting Fjern direkte tegnformateringer Orphans and Widows Color && Effects Columns && Text Distances Paragraph Effects PropertiesPalette_TextBase Form Skjema PropertiesPalette_XYZ &X-Pos: &Vannrett: &Width &Y-Pos: &Loddrett: &Height: &Høyde: &X1: Vannrett &1: X&2: Vannrett &2: Y&1: Loddrett &1: &Y2: Loddrett &2: &Width: &Bredde: Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. Properties Egenskaper Name Navn Geometry Plassering og størrelse &Rotation: &Rotasjon: Basepoint: Grunnpunkt: Level Lag pt pt Name of selected object Det valgte objektets navn Horizontal position of current basepoint Vannrett plassering av nåværende grunnpunkt Vertical position of current basepoint Loddrett plassering av nåværende grunnpunkt Width Bredde Height Høyde Rotation of object at current basepoint Rotasjon av objektet ved nåværende grunnpunkt Point from which measurements or rotation angles are referenced Startpunkt for målinger og rotasjonsvinkler Group the selected objects Grupper de valgte objektene Ungroup the selected group Løs opp den valgte gruppa Flip Horizontal Speil vannrett Flip Vertical Speil loddrett Move one level up Flytt et nivå opp Move one level down Flytt et nivå ned Move to front Legg øverst Move to back Legg nederst Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Viser hvilket nivået objektet ligger på, 0 betyr at objektet er på bunnen Lock or unlock the object Lås eller lås opp objektet Lock or unlock the size of the object Lås eller lås opp objektstørrelsen Enable or disable exporting of the object Skru av eller på at objektet kan eksporteres Keep the aspect ratio Behold høyde/bredde-forholdet Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom Viser hvilket nivået objektet ligger på, 0 betyr at objektet er på bunnen {1 ?} PropertiesPalette_XYZBase Form Skjema Name Navn Geometry Plassering og størrelse &X-Pos: &Vannrett: &Width: &Bredde: &Y-Pos: &Loddrett: &Height: &Høyde: &Rotation: &Rotasjon: Basepoint: Grunnpunkt: ... Level Lag 0 100 % {0?} PropertyWidget_Advanced Word Tracking Min: Minste: Norm: Normal: Glyph Extension Glyffutvidelse Max: % % Offset to baseline of characters Forskyv til tegnets grunnlinje Manual Tracking Scaling width of characters Scaling height of characters Minimal width of spaces between words Minste avstand mellom ordene Normal width of spaces between words Vanlig avstand mellom ordene Minimal shrinkage of glyphs for justification Forminsk glyffene minst mulig for å få jevne marger Maximal extension of glyphs for justification Forminsk glyffene mest mulig for å få jevne marger PropertyWidget_AdvancedBase Frame Word Spacing Min: Minste: Max: Glyph Extension Glyffutvidelse PropertyWidget_Distance Colu&mns: &Kolonner: Gap: Mellomrom: Width: Bredde: To&p: &Toppen: &Bottom: &Left: &Venstre: &Right: &Høyre: T&abulators... &Tabulatorer … pt pt Number of columns in text frame Antall kolonner i tekstramma Switches between Gap or Column width Bytt mellom mellomrom og kolonnebredde Distance between columns Kolonneavstand Distance of text from top of frame Avstand fra teksten til toppen av ramma Distance of text from bottom of frame Avstand fra teksten til bunnen av ramma Distance of text from left of frame Avstand fra teksten til venstre side av ramma Distance of text from right of frame Avstand fra teksten til høyre side av ramma Edit tab settings of text frame... Rediger tabulator-innstillingene til tekstramma … Column width Kolonnebredde PropertyWidget_DistanceBase Frame Colu&mns: &Kolonner: Gap: Mellomrom: Width: Bredde: To&p: &Toppen: &Bottom: &Left: &Venstre: &Right: &Høyre: T&abulators... &Tabulatorer … PropertyWidget_DropCap Use Drop Caps Drop Caps lines Drop Caps offset Drop Cap use character style... Choose character style or leave blank for use default paragraph style PropertyWidget_DropCapBase Form Skjema Height Høyde lines Offset use Drop Caps Use Character Style Number of lines used by the drop cap PropertyWidget_Flop Maximum Ascent Font Ascent Line Spacing Linjeavstand Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use Set the height of the first line of the text frame to the specified line height Baseline Grid Vannrette linjer Set the base line of the first line of the text frame to the base line grid PropertyWidget_FlopBase Frame Maximum Ascent flopGroup Font Ascent Line Spacing Linjeavstand Baseline Grid Vannrette linjer PropertyWidget_OptMargins None optical margins Ingen Both Sides optical margins Begge sidene Left Only optical margins Bare til venstre Right Only optical margins Bare til høyre Reset Tilbakestill PropertyWidget_OptMarginsBase Frame None Ingen Both Sides Begge sidene Left Only Bare til venstre Right Only Bare til høyre Reset Tilbakestill PropertyWidget_Orphans Don't separate first Don't separate last lines Do not split paragraph Keep with next paragraph Ensure that first lines of a paragraph won't end up separated from the rest (known as widow/orphan control) Ensure that last lines of a paragraph won't end up separated from the rest (known as widow/orphan control) If checked, ensures that the paragraph won't be split across multiple pages or columns If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn't on the same page or column PropertyWidget_OrphansBase Form Skjema Ensure that first lines of a paragraph won't end up separated from the rest (known as widow/orphan control) Don't separate first lines Don't separate last Do not split paragraph Keep with next paragraph PropertyWidget_ParEffect Lines Linjer Drop Caps Bare store bokstaver Bulleted List Bullet Char(s) Enhanced char table to choose bullet chars Char Table Numbered List Level Lag Set Format Format Start Start Prefix Suffix Offset Auto-Indent Char Style Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style No Paragraph Effects Numerated List PropertyWidget_ParEffectBase Form Skjema Effect Parameters Char Style AutoIndent Offset Drop Caps Bare store bokstaver Number of lines used by the drop cap Lines Linjer Numbered List Level Lag Start Start Set Format Format Prefix Suffix Bulleted List Bullet Char(s) Char Table PropertyWidget_PathText Default Standard Stair Step Trappetrinn Skew Skråstill Flip Text Snu teksten Show Curve Vis kurve Type: Type: Start Offset: Start forskyvning: Distance from Curve: Avstand fra kurve: pt pt PropertyWidget_PathTextBase Frame Type: Type: Start Offset: Start forskyvning: Distance from Curve: Avstand fra kurve: Flip Text Snu teksten Show Curve Vis kurve PropertyWidget_TextColor Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color. Fargen på den valgte teksten. Hvis omriss er på, er dette fyllfargen. Hvis tekstskygge er på, er dette den øverste fargen. Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color. Fargen på tekststreken og/eller tekstskyggen, avhengig av hva du velger. Hvis du velger begge, får de samme farge. Saturation of color of text fill Metning av tekstfyllets farge Saturation of color of text stroke Right to Left Writing Skriv fra høyre til venstre PropertyWidget_TextColorBase Frame PubPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: PythonConsole &Open... &Åpne … &Save &Lagre &Save As... Lagre &som … &Exit &Avslutt &File &Fil &Run &Kjør &Save Output... &Script &Skript Script Console Skriptskall Write your commands here. A selection is processed as script Skriv inn kommandoene her. Et utvalg vil bli kjørt som et skript Output of your script Resultatet av ditt skript Python Scripts (*.py) Pythonskript (*.py) Save the Python Commands in File Lagre Python-kommandoene i en fil Warning Advarsel Text Files (*.txt) Tekstfiler (*.txt) Save Current Output Save &As... Lagre &som … Run As &Console Kjør som et &skall Scribus Python Console Scribus Python-skall Open Python Script File Åpne en skriptfil for Python Python Scripts (*.py *.PY) Pythonskript (*.py *.PY) Col: %1 Row: %2/%3 Kolonne: %1 Rad: %2/%3 Ctrl+O Ctrl + O Ctrl+S Ctrl + S &Quit &Avslutt This is a standard Python console with some known limitations. Please consult the Scribus Scripter documentation for futher information. Dette er et standard Python-skall med noen begrensninger. Se dokumentasjonen for Scribus Skripter for mer informasjon. Another script is already running... Please let it finish its task... >>> Another script is already running... QColorDialog Hu&e: &Fargetone: &Sat: &Val: &Red: &Rød: &Green: &Grønn: Bl&ue: &Blå: A&lpha channel: &Alfakanal: &Basic colors &Grunnfarge &Custom colors &Selvvalgte farger &Define Custom Colors >> &Lag egne farger → OK Greit Cancel Avbryt &Add to Custom Colors &Legg til egne farger Select color Velg farge QFileDialog Copy or Move a File Kopier eller flytt en fil Read: %1 Les: %1 Write: %1 Skriv: %1 File &name: Fil&navn: File &type: Fil&type: One directory up En mappe opp Cancel Avbryt All Files (*) Alle filer (*) Name Navn Size Størrelse Type Type Date Dato Attributes Egenskaper OK Greit Look &in: Søk &i: Back Tilbake Create New Folder Lag ny mappe List View Listevisning Detail View Detaljert visning Preview File Info Forhåndsvis filinformasjonen Preview File Contents Forhåndsvis filinnholdet Read-write Lese og skrive Read-only Skrivebeskyttet Write-only Bare skrive Inaccessible Ikke tilgjengelig Symlink to File Symbolsk lenke til fil Symlink to Directory Symbolsk lenke til mappe Symlink to Special Symbolsk lenke til spesiell File Fil Dir Mappe Special Spesiell Open Åpne Save As Lagre som &Open &Åpne &Save &Lagre &Rename &Endre navn &Delete &Slett R&eload &Oppdater Sort by &Name Sorter etter &navn Sort by &Size Sorter etter &størrelse Sort by &Date Sorter etter &dato &Unsorted &Ikke sorter Sort Sorter Show &hidden files Vis &skjulte filer the file fila the directory mappa the symlink den symbolske lenka Delete %1 Slett %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Er du sikker på at du vil slette %1 «%2»?</qt> &Yes &Ja &No &Nei New Folder 1 Ny mappe 1 New Folder Ny mappe New Folder %1 Ny mappe %1 Find Directory Finn mappa Directories Mapper Save Lagre Error Feil %1 File not found. Check path and filename. %1 Fant ikke fila. Sjekk stien og filnavnet. All Files (*.*) Alle filer (*.*) Select a Directory Velg en mappe Directory: Mappe: QFontDialog &Font &Skrifttype Font st&yle &Skriftstil &Size &Størrelse Effects Effekter Stri&keout &Stryk over &Underline &Understrek &Color &Farge Sample Prøve Scr&ipt &Skript OK Greit Apply Bruk Cancel Avbryt Close Lukk Select Font Velg skrifttype QLineEdit Clear Tøm Select All Marker alt &Undo &Angre &Redo &Gjør om igjen Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Paste &Lim inn QMainWindow Line up Still opp Customize... Selvvalgt … QMdiArea &Restore &Gjenopprett &Move &Flytt &Size &Størrelse Mi&nimize &Minimer Ma&ximize M&aksimer &Close &Lukk Stay on &Top &Bli øverst Minimize Minimer Restore Down Gjenopprett ned Close Lukk Sh&ade &Rull opp %1 - [%2] %1 – [%2] &Unshade &Rull ned QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Om Qt</h3> <p>Dette programmet bruker Qt versjon %1.</p ><p>Qt er et C+ +-verktøy for å lage programgrensesnitt på flere operativsystemer</p> <p>Qt gir samme kode, og overførbarhet, mellom MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, og alle de store kommersielle Unix-variantene.<br> Qt er også tilgjengelig for innebygde enheter som mobiler, PDA-er o.l.</p> <p>Qt er et Trolltech produkt. Se <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for mer informasjon.</p> QObject Initializing... Starter opp … Document Dokument Background Bakgrunn Warning Advarsel Do you really want to overwrite the File: %1 ? Er du helt sikker på at du vil overskrive denne fila: %1 ? &Fonts Preview Forhåndsvisning av &skrifttyper &Insert Special Sett &inn spesielt New &from Template... Ny &fra mal … Newsletters Nyhetsbrev Brochures Brosjyrer Catalogs Mapper Flyers Løpesedler Signs Tegn Cards Kort Letterheads Brevhoder Envelopes Konvolutter Business Cards Visittkort Calendars Kalendere Advertisements Annonser Labels Merkelapper Menus Menyer Programs Programmer PDF Forms PDF-skjemaer PDF Presentations PDF-presentasjoner Magazines Tidsskrifter Posters Plakater Announcements Beskjeder Text Documents Tekstdokumenter Folds Foldere Own Templates Egne maler Save as &Image... Lagre som &bilde … Save as Image Lagre som bilde Error writting the output file(s). Klarte ikke å skrive til utfila/-ene. Error writing the output file(s). Klarte ikke å skrive til utfila/-ene. Export successful. Eksporteringa var vellykket File exists. Overwrite? Fila eksisterer. Vil du erstatte den? exists already. Overwrite? finnes allerede. Vil du erstatte den? No Nei Yes Ja Yes all Ja til alt Print Previe&w Forhåndsvisning av &utskrift Import &EPS/PS... Importer &EPS/PS … All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Alle støttede formater (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne Save as &Template... Lagre som &mal … S&cripter Manual... &Skripthåndbok … &Scribus Scripts &Scribusskript &Execute Script... &Kjør skript … &Recent Scripts Nylig &brukte skript Show &Console Vis &skallet S&cript &Skript Online Reference Nettreferanse Python Scripts (*.py);; All Files (*) Pythonskript (*.py) (*);; Alle filer (*) Save Page as &SVG... Lagre som &SVG … Save as Lagre som SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg ·svgz);;Alle filer (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-bilder (*.svg);; Alle filer (*) Import &SVG... Importer &SVG … Print Preview Forhåndsvisning av utskrift Importing text Importerer tekst All Supported Formats Alle støttede formater HTML Files HTML-filer html html Text Files Tekstfiler Font %1 is broken, discarding it Skrifttype %1 er ødelagt, forkaster den Template: Mal: Media Cases Comma Separated Value Files Kommadelt fil CSV_data CSV_data CSV_header CSV_topptekst External Links Eksterne lenker Text Filters Tekstfiltre Albanian Albansk Basque Baskisk Bulgarian Bulgarsk Brazilian Brasiliansk portugisisk Catalan Katalansk Chinese Kinesisk Czech Tsjekkisk Danish Dansk Dutch Nederlandsk English Engelsk English (British) Engelsk (Britisk) Esperanto Esperanto German Tysk Finnish Finsk French Fransk Galician Galisisk Greek Gresk Hungarian Ungarsk Indonesian Indonesisk Italian Italiensk Korean Koreansk Kurdish Kurdisk Lithuanian Litauisk Norwegian (Bokmaal) Norsk (Bokmål) Norwegian (Nnyorsk) Norsk (Nynorsk) Norwegian Norsk Polish Polsk Russian Russisk Swedish Svensk Spanish Spansk Spanish (Latin) Spansk (Latin) Slovak Slovakisk Slovenian Slovensk Serbian Serbisk &About Script... &Om skript … About Script Om skript Failed to open document python error Klarte ikke å åpne dokumentet Failed to save document python error Klarte ikke å lagre dokumentet Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants. python error Enheten er utenfor det gyldige området. Bruk en av scribus sine UNIT_*-konstanter. Target is not an image frame. python error Målet er ikke en bilderamme Font not found python error Fant ikke skrifttypen Can't have an empty layer name python error Kan ikke ha et lag uten navn Layer not found python error Fant ikke laget Can't remove the last layer python error Klarte ikke å fjerne det siste laget Can't create layer without a name python error Kan ikke lage et lag uten navn Object not found python error Fant ikke objektet Style not found python error Fant ikke stilen Failed to save EPS python error Klarte ikke å lagre til EPS Corner radius must be a positive number. python error Hjørneradiusen må være et positivt tall. Line style not found python error Fant ikke linjestilen Cannot get font size of non-text frame. python error Kan bare finne skriftstørrelsen i en tekstramme Cannot get font of non-text frame. python error Kan bare finne skrifttypen i en tekstramme Cannot get text size of non-text frame. python error Kan bare finne tekststørrelsen i en tekstramme Cannot get column count of non-text frame. python error Kan bare telle antallet kolonner i en tekstramme Cannot get line space of non-text frame. python error Kan bare telle antallet linjer i en tekstramme Cannot get column gap of non-text frame. python error Kan bare hente kolonneavstanden fra en tekstramme Cannot get text of non-text frame. python error Kan bare hente tekst fra en tekstramme Cannot set text of non-text frame. python error Kan bare velge tekst i en tekstramme Cannot insert text into non-text frame. python error Kan bare sette inn tekst i en tekstramme Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants. python error Can't set font size on a non-text frame python error Kan bare angi størrelsen på skrifttypen på en tekstramme Can't set font on a non-text frame python error Kan angi skrifttypenavnet på en tekstramme Column count out of bounds, must be > 1 python error Spaltenummereringa har for lav eller høy verdi, må være > 1 Can't number of columns on a non-text frame python error Kan bare nummerere spalter i tekstrammer Selection index out of bounds python error Can't select text in a non-text frame python error Kan bare velge tekst fra en tekstramme Can't delete text from a non-text frame python error Kan bare slette tekst i en tekstramme Can't set text fill on a non-text frame python error Kan bare bruke tekstfyll på en tekstramme Can't set text stroke on a non-text frame python error Kan bare bruke tekststrek på en tekstramme Can't set text shade on a non-text frame python error Kan bare bruke tekstskygge på en tekstramme Can only link text frames python error Kan bare lenke sammen tekstrammer Target frame must be empty python error Målramma må være tom Target frame links to another frame python error Målramma er allerede lenket sammen med en annen ramme Target frame is linked to by another frame python error Målramma er allerede lenket sammen med en annen ramme Source and target are the same object python error Kilden og målet er det samme objektet Can't unlink a non-text frame python error Kan bare fjerne lenker til en tekstrammer Object is not a linked text frame, can't unlink. python error Objektet er ikke en lenket tekstramme, kan derfor ikke fjerne noen lenke. Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame instead. python error Objektet er det siste i en serie, kan ikke fjerne lenka. Fjern lenka til den forrige ramma isteden. Can't convert a non-text frame to outlines python error Kan bare gjøre om tekstrammer til omriss Cannot get a color with an empty name. python error Kan ikke hente en farge uten navn. Color not found python error Fant ikke fargen Cannot change a color with an empty name. python error Kan ikke endre en farge uten navn. Color not found in document python error Fant ikke fargen i fila Color not found in default colors python error Fant ikke fargen blant standardfargene Cannot create a color with an empty name. python error Kan ikke lage en farge med tomt navn. Cannot delete a color with an empty name. python error Kan ikke slette en farge uten navn. Cannot replace a color with an empty name. python error Kan ikke bytte ut en farge uten navn. Color not found - python error python error Fant ikke fargen – Python-feil Custom (optional) configuration: short words plugin Standard configuration: short words plugin Standardoppsett Short Words processing. Wait please... short words plugin Kortordene behandles. Vent … Short Words processing. Done. short words plugin Kortordene er ferdig behandlet. OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*) OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Alle filer (*) OpenOffice.org Writer Documents OpenOffice.org Writer-dokumenter Afrikaans Afrikaans Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) Turkish Tyrkisk Ukranian Ukrainsk Welsh Walisisk The filename must be a string. python error Filnavnet må være en streng Cannot delete image type settings. python error Kan ikke slette innstillingene for bildetyper The image type must be a string. python error Bildetypen må være en streng 'allTypes' attribute is READ-ONLY python error Egenskapen «allTypes» er skrivebeskyttet Failed to export image python error Klarte ikke å eksportere bildet Scripter &Settings script menu Skripter-&innstillinger Normal Normal Croatian Kroatisk Portuguese Portugisisk Portuguese (BR) Portugisisk (BR) Scribus Crash Scribuskrasj Scribus crashes due to Signal #%1 Scribus krasjet på grunn av signalet #%1 &OK &Greit Custom Selvvalgt Page Side Master Page Malside 4A0 4A0 2A0 2A0 Comm10E Comm10E DLE DLE Could not open output file %1 Klarte ikke å åpne utfila %1 Output stream not writeable Utstrømmen er skrivebeskyttet Verification of settings failed: %1 Klarte ikke å sjekke innstillingene: %1 Could not open input file %1 Klarte ikke å åpne innfila %1 Unable to read settings XML: Klarte ikke å lese XML-oppsettsfila: %1 (line %2 col %3) Load PDF settings %1 (linje %2 kolonne %3) Unable to read settings XML: %1 Klarte ikke å lese XML-oppsettsfila: %1 null root node Load PDF settings <pdfVersion> invalid Load PDF settings <pdfVersion> ugyldig found %1 <%2> nodes, need 1. Load PDF settings fant %1 <%2> noder, trenger 1. unexpected null <%2> node Load PDF settings uventet null <%2>-node node <%1> not an element Load PDF settings noden <%1> er ikke et element element <%1> lacks `value' attribute Load PDF settings elementet <%1> mangler egenskapen «verdi» (value) element <%1> value must be `true' or `false' Load PDF settings elementet <%1> må ha en verdi på enten sann (true) eller usann (false) element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute Load PDF settings elementet <lpiSettingsEntry> mangler egenskapen «navn» (name) Freetype2 library not available Biblioteket «Freetype2» er ikke tilgjengelig Font %1 is broken (read stream), no embedding Skrifttypen %1 er ødelagt (lesestrømmen), tar den ikke med Font %1 is broken (FreeType2), discarding it Skrifttypen %1 er ødelagt (FreeType2), forkaster den Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3) Skrifttypen %1 har en ødelagt glyff %2 (tegnkode %3) Font %1 cannot be read, no embedding Klarer ikke å lese skrifttypen %1, tar den ikke med Failed to load font %1 - font type unknown Klarer ikke å laste inn skrifttypen %1 – skrifttypen er ukjent Font %1 loaded from %2(%3) Lastet inn skrifttypen %1 fra %2 (%3) Font %1(%2) is duplicate of %3 Skrifttypen %1 (%2) er lik %3 Loading font %1 (found using fontconfig) Laster inn skrifttypen %1 (som ble funnet ved hjelp av fontconfig) Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file Klarte ikke å laste inn en av skrifttypene – freetype2 klarte ikke å finne skriftfila extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4) memcpy header: %1 %2 %3 table '%1' tabell «%1» memcpy table: %1 %2 %3 memcpy offset: %1 %2 %3 Scribus Development Version Scribus, utviklerversjon &Cancel &Avbryt &Proceed &Fortsett Invalid argument: Ugyldig argument: Options: Innstillinger: Do not show the splashscreen on startup Ikke vis oppstartsbildet Scribus Version Scribusversjon --------------------------------------- --------------------------------------- Homepage: http://www.scribus.net Hjemmeside: http://www.scribus.net Documentation: http://docs.scribus.net Dokumentasjon: http://docs.scribus.net pt pt mm mm in t p p cm cm c c pt pt mm mm in t p p cm cm c c Points (pt) Punkter (pt) Millimeters (mm) Millimeter (mm) Inches (in) Tommer (t) Picas (p) Picas (p) Centimeters (cm) Centimeter (cm) Cicero (c) Cicero (c) File exists Fila finnes allerede &Replace &Erstatt All Alle &Fonts Preview... &Forhåndsvisning av skrifttyper … Document Template: Dokumentmal: Color not found. python error Fant ikke fargen. Color not found in document. python error Fant ikke fargen i fila. Color not found in default colors. python error Fant ikke fargen blant standardfargene. Failed to open document. python error Klarte ikke å åpne dokumentet. Failed to save document. python error Klarte ikke å lagre dokumentet. Argument must be page item name, or PyCObject instance Argumentet må være navnet på et sideelement, eller på en PyCObject-enhet Property not found Fant ikke egenskapen Invalid property Ugyldig egenskap Couldn't convert result type '%1'. Property type '%1' not supported Couldn't convert '%1' to property type '%2' Types matched, but setting property failed. Specified item not an image frame. python error Det valgte elementet er ikke en bilderamme Cannot group less than two items python error Må ha minst to elementer for å gruppere Need selection or argument list of items to group python error Trenger et utvalg eller en argumentliste for å gruppere Cannot scale by 0%. python error Kan ikke skalere med 0 % Font not found. python error Fant ikke skrifttypen Cannot render an empty sample. python error Unable to save pixmap scripter error Kan ikke lagre bildekartet Cannot have an empty layer name. python error Laget må ha et navn Layer not found. python error Fant ikke laget Cannot remove the last layer. python error Kan ikke slette det siste laget Cannot create layer without a name. python error Kan ikke lage et lag uten navn. Point list must contain at least two points (four values). python error Punktlista må ha minst to punkter (fire verdier) Point list must contain an even number of values. python error Punktlista må ha et jevnt antall verdier Point list must contain at least three points (six values). python error Punktlista må ha minst tre punkter (seks verdier) Point list must contain at least four points (eight values). python error Punktlista må ha minst fire punkter (åtte verdier) Point list must have a multiple of six values. python error Punktlista må et antall verdier som går opp i seks Object not found. python error Fant ikke objektet. Style not found. python error Fant ikke stilen. Cannot set style on a non-text frame. python error Kan bare velge stil på tekstrammer Failed to save EPS. python error Klarte ikke å lagre som EPS. Page number out of range. python error Sidetallet er utenfor det tillatte området.. argument is not list: must be list of float values. python error Argumentet er ikke en liste: Det må være en liste med flyttallverdier argument contains non-numeric values: must be list of float values. python error argument contains no-numeric values: must be list of float values. python error Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 300. python error Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Line style not found. python error Fant ikke linjestilen. Insert index out of bounds. python error Cannot set text alignment on a non-text frame. python error Kan bare justere teksten på tekstrammer Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512. python error Cannot set font size on a non-text frame. python error Kan bare velge skriftstørrelse på tekstrammer Cannot set font on a non-text frame. python error Kan bare velge skrifttypen på en tekstramme Line space out of bounds, must be >= 0.1. python error Cannot set line spacing on a non-text frame. python error Kan bare velge linjeavstanden på en tekstramme Column gap out of bounds, must be positive. python error Cannot set column gap on a non-text frame. python error Kan bare velge kolonneavstanden på en tekstramme Column count out of bounds, must be > 1. python error Spaltenummereringa har for lav eller høy verdi, må være > 1. Cannot set number of columns on a non-text frame. python error Kan bare velge antall kolonner i en tekstramme. Cannot select text in a non-text frame python error Kan bare velge tekst fra en tekstramme Cannot delete text from a non-text frame. python error Kan bare slette tekst fra en tekstramme. Cannot set text fill on a non-text frame. python error Kan bare angi tekstfyll i en tekstramme. Cannot set text stroke on a non-text frame. python error Kan bare velge tekststrek på en tekstramme Cannot set text shade on a non-text frame. python error Kan bare velge tekstskygge på en tekstramme Can only link text frames. python error Kan bare lenke sammen tekstrammer. Target frame links to another frame. python error Målramma er allerede lenket sammen med en annen ramme. Target frame is linked to by another frame. python error Målramma er allerede lenket sammen med en annen ramme. Source and target are the same object. python error Målet og kilden er den samme Cannot unlink a non-text frame. python error Kan bare fjerne lenka til en tekstramme Cannot convert a non-text frame to outlines.