AIPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Group%1 Gruppe%1 Generating Items Lager objekter About Contributions from: Bidrag fra: &About &Om A&uthors &Forfattere &Translations &Oversettelser &Online &Nett &Close &Lukk Development Team: Utviklingslag: Official Documentation: Offisiell dokumentasjon: Other Documentation: Annen dokumentasjon: Official Translations and Translators (in order of locale shortcode): Homepage Hjemmeside Online Reference Nettreferanse Bugs and Feature Requests Feil og ønsker Mailing List E-postliste Previous Translation Contributors: Tidligere oversettere: About Scribus %1 Om Scribus %1 Wiki Wiki %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Bruker Ghostscript-versjon %1 No Ghostscript version available Ingen Ghostscript-versjon tilgjengelig Build ID: Bygg-ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Mac OS&#174; X Aqua-bygg: Windows&#174; Port: Windows&#174;-bygg: Tango Project Icons: Ikoner fra prosjektet «Tango» &Updates &Oppdateringer Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Sjekk om det er kommet nye oppdateringer til Scribus. Det blir ikke overført noen informasjon fra din datamaskin. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482;-bygg: Splash Screen: Velkomstbilde: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Dette panelet viser hvilken versjon av Scribus dette er, byggedato og hvilke innebygde biblioteker som er med. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Bokstavene C-C-T-F viser henholdsvis til: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-støtte, F=Fontconfig-støtte. Den siste bokstaven viser om opptegningsmotoren er Cairo (C) eller Qt (Q). Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Hvis det mangler støtte for et bibliotek, så angis det med * Dette angir også hvilken versjon av Ghostscript Scribus har funnet. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Windowsversjonen bruker ikke bibliotekene for fontconfig eller CUPS. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Scribusversjon Check for Updates Se etter oppdateringer Developer Blog Utviklerblogg &Licence &Lisens Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Klarer ikke å åpne lisensfila. Sjekk installasjonsmappa eller se på Scribus sin nettside for å få informasjon om lisensen. Doc Translators: Dokumentasjonsoversettere: Webmasters: Nettsideansvarlige: Refactoring text layout code, the new boxes model & CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Klarte ikke å åpne fila %1. Sjekk installasjonsmappa eller Scribus sin nettside for informasjon om %1. Haiku Port: SVN Revision: %1 Scribus 1.5.1+ Icon Set: AboutPlugins Filename: Filnavn: Version: Versjon: Release Date: Utgivelsesdato: Description: Beskrivelse: Author(s): Forfatter(e): Copyright: Opphavsrett: License: Lisens: Scribus: About Plug-ins Scribus: om tilleggsprogrammene ActionManager &Tabulators... &Tabulatorer … &Open... &Åpne … &Close &Lukk &Save &Lagre Save &As... Lagre &som … Re&vert to Saved Gå &tilbake til lagret versjon Collect for O&utput... Samle for u&tskrift … Get Text... Hent tekst … Append &Text... Legg til &tekst … Get Image... Sett inn bilde … Save &Text... Lagre &tekst … Save as P&DF... Lagre som &PDF … Document &Setup... Dokument&innstillinger … &Print... Skriv &ut … &Quit &Avslutt &Undo &Angre &Redo &Gjør om &Item Action Mode &Objektets handlingsmodus Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Paste &Lim inn Select &All Velg &alt &Deselect All &Fravelg alt &Search/Replace... &Søk/erstatt … &Master Pages... &Malsider … P&references... &Innstillinger … %1 pt %1 pt &Other... &Andre … &Left &Venstre &Center &Midten &Right &Høyre &Block &Blokkjustert &Forced &Strengt blokkjustert &Normal &Normal &Underline &Understrek Underline &Words Understrek &ord &Strike Through &Gjennomstrek &All Caps &Store bokstaver Small &Caps &Små bokstaver Su&perscript &Hevet skrift Su&bscript &Senket skrift D&uplicate &Kopier &Delete &Slett &Group &Grupper &Ungroup &Oppløs gruppen Is &Locked &Lås Si&ze is Locked Lås &størrelsen Lower to &Bottom Legg &nederst Raise to &Top &Lower &Senk &Raise &Attributes... &Egenskaper … I&mage Visible &Vis bildet Embed Image Is PDF &Bookmark Er et PDF-&bokmerke Is PDF A&nnotation Er en PDF-&kommentar &Edit Shape... &Rediger form … &Attach Text to Path &Legg tekst på sti &Detach Text from Path &Fjern tekst fra sti &Combine Polygons &Kombiner mangekanter Split &Polygons Splitt &mangekanter &Bezier Curve &Bezierkurve &Image Frame &Bilderamme &Polygon &Mangekant &Text Frame &Tekstramme &Glyph... &Glyff … &Insert... Sett &inn … Im&port... &Importer … &Delete... &Slett … &Copy... &Kopier … &Move... &Flytt … &Apply Master Page... &Bruk malside … Manage &Guides... Håndter &hjelpelinjer … &50% &50 % &75% &75 % &100% &100 % &200% &200 % Show &Margins Vis &margene Show &Frames Vis &rammene Show &Images Vis &bildene Show &Grid Vis &rutenettet Show G&uides Vis &hjelpelinjene Show &Baseline Grid Vis &vannrette linjer Show &Text Chain Vis &tekstlenkene Sn&ap to Grid &Fest til rutenettet Sna&p to Guides Fest til &hjelpelinjene &Properties &Egenskaper Text Properties &Scrapbook &Kladdebok &Layers &Lag &Bookmarks &Bokmerker &Measurements &Målinger Action &History &Handlingshistorie Preflight &Verifier &Forhåndssjekk Symbols &Tools &Verktøy P&DF Tools &PDF-Verktøy Select Item Velg objekt Rotate Item Roter objekt Zoom in or out Skaler Zoom in Vis større Zoom out Vis mindre Edit Contents of Frame Rediger innholdet i denne ramma Edit Text with Story Editor... Link Text Frames Lenk sammen tekstrammer Unlink Text Frames Fjern lenken mellom tekstrammene Unlink Text Frames and Cut Text &Eye Dropper &Fargeplukker Copy Item Properties Kopier elementegenskapene &Manage Images... &Hyphenate Text &Orddel tekst &Generate Table Of Contents &Lag innholdsfortegnelse &About Scribus &Om Scribus About &Qt Om &Qt Toolti&ps &Hjelpetekster Scribus &Manual... &Scribushåndbok … Zero Width Non-Joiner Zero Width Joiner Non Breaking &Space Hardt mellomrom Page &Number &Sidetall Copyright Opphavsrett Registered Trademark Registrert varemerke Trademark Varemerke Bullet Punkt Em Dash Lang (engelsk) tankestrek En Dash Kort (norsk) tankestrek Figure Dash Tankestrek som en figur Quotation Dash Engelsk sitatstrek Toggle Palettes Bytt palett S&hadow &Skygge &Low Resolution &Lav oppløsning &Normal Resolution &Normal oppløsning &Full Resolution &Full oppløsning Edit Image... Rediger bilde … &Update Image &Oppdater bildet Adjust Frame to Image Juster ramma til bildet Show Control Characters Vis kontrolltegn &Align and Distribute &Juster og fordel New Line Ny linje Frame Break Rammeskift Column Break Kolonneskift Non Breaking Dash Hard bindestrek Toggle Guides Bytt hjelpelinje &Arrange Pages &Flytt om på sidene Dehyphenate Text &Fjern orddelinger Manage Page Properties... Håndter sideegenskapene … &JavaScripts... &Javaskript … Convert to Master Page... Gjør om til malside &Cascade Legg &over hverandre &Tile Legg &ved siden av hverandre More Info... Mer informasjon … &Printing Enabled &Skrives ut &Flip Horizontally Snu &vannrett &Flip Vertically Snu &loddrett Show Rulers Vis linjalene &Outline Document Outline Palette &Dokumentoversikt Solidus Skråstrek uten avstand Middle Dot Midtstilt, liten firkant En Space Smalt mellomrom (n) Em Space Bredt mellomrom (m) Thin Space Ekstra smalt mellomrom Thick Space Ekstra bredt mellomrom Mid Space Mellombredt mellomrom Hair Space Supersmalt mellomrom ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffl ffl ft ft st st S&tyles... &Stiler … &Outline type effect &Dokumentoversikt &Outlines Convert to oulines &Dokumentoversikt Paste (&Absolute) Lim inn (&absolutt) C&lear &Slett Save as &EPS... Lagre som &EPS … Show Text Frame Columns Vis tekstrammekolonner Preview Mode Forhåndsvisning Show Layer Indicators Vis lagindikatorene Sticky Tools Fast verktøy &New... Print Previe&w... &Image Effects... &Multiple Duplicate... &Transform... Extended Image Properties... Utvidede bildeegenskaper… Annotation P&roperties... Field P&roperties... Sample Text... &Fit to Height &Tilpass til høyden Fit to Width Tilpass til bredden Show Bleeds Vis utfallende Soft &Hyphen &Myk bindestrek &Zero Width Space &Breddeløst mellomrom Zero Width NB Space &Breddeløst hardt mellomrom Apostrophe Unicode 0x0027 Apostrof Straight Double Unicode 0x0022 Rette doble Single Left Unicode 0x2018 Enkel venstre Single Right Unicode 0x2019 Enkel høyre Double Left Unicode 0x201C Doble venstre Double Right Unicode 0x201D Doble høyre Single Reversed Unicode 0x201B Enkel snudd Double Reversed Unicode 0x201F Doble snudd Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Norsk, enkelt hermetegn, venstre Single Right Guillemet Unicode 0x203A Norsk, enkelt hermetegn, høyre Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Norsk hermetegn, venstre Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Norsk hermetegn, høyre Low Single Comma Unicode 0x201A Enkeltkomma, nede Low Double Comma Unicode 0x201E Dobbeltkomma, nede CJK Single Left Unicode 0x300C CJK Single Right Unicode 0x300D CJK Double Left Unicode 0x300E CJK Double Right Unicode 0x300F &400% &400 % Scribus Homepage Scribus sin hjemmeside Scribus Online Documentation Nettdokumentasjon for Scribus Scribus Wiki Wiki for Scribus Getting Started with Scribus Kom i gang med Scribus Show Context Menu Vis sprettoppmeny &About Plugins &Om programtilleggene Insert Unicode Character Begin Sequence Sett inn starten på et unicodetegn Get Vector File... Sett inn vektorbilde … Advanced Select All... Avansert velg alt Edit Source... Rediger kilden … Replace Colors... Erstatt farger … Rulers Relative to Page Linjalmål i forhold til siden Check for Updates Se etter oppdateringer Number of Pages Antall sider Adjust Image to Frame Tilpass bildet til ramma File Fil &File &Fil Edit Rediger &Edit &Rediger Style Stil &Style &Stil Item Element &Item &Element Insert Sett inn I&nsert &Sett inn Page Side &Page &Side View Vis &View &Vis Extras Ekstra E&xtras &Ekstra Windows Vinduer &Windows &Vinduer Help Hjelp &Help &Hjelp Plugin Menu Items Menyelementer for programtillegg Others Andre Unicode Characters Unicode-tegn Move/Resize Value Indicator Flytt/skaler verdiindikator New &from Template... Ny &fra mal … Paste Image from Clipboard Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame &Frames... Adjust Frame Height to Text Marks... Notes Styles... Adjust Group Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks Snap to Items Colors and Fills... Patterns Mønster … Inline Items &Symbol &Update Document Table &Table Copy Kopier Cut Klipp ut Paste Lim inn Redo Undo Close the current document Export the document to PDF Create a new document Open an existing document Print the document Save the current document Copy item properties Edit contents of a frame Eye Dropper Insert an arc Insert a bezier curve Insert a calligraphic line Insert a freehand line Insert an image frame Insert a line Insert a polygon Insert a render frame Insert a shape Insert a spiral Insert a table Insert a text frame Link text frames Measurements Insert link annotation Insert text annotation Insert PDF check box Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Insert PDF radio button Insert PDF text field Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Rotate an item Select an item Unlink text frames Insert 3D annotation Unweld Items Weld Items T&runcate Edit in Preview Mode Toggle Color Management System &View Tools &Render Frame T&able &Shape &Form Arc Spiral &Line &Linje Calligraphic Line &Freehand Line PDF Push Button PDF-trykknapp PDF Radio Button PDF Text Field PDF-tekstfelt PDF Check Box PDF-avkryssingsboks PDF Combo Box PDF-kombinasjonsboks PDF List Box PDF-liste Text Annotation Link Annotation 3D Annotation Edit text in story editor Enable preview mode Enable editing in preview mode Toggle color management system Edit Weld &Downloads &Resources Chat with the Community AdjustCmsDialog CMS Settings Fargestyring (CMS) AlignDistribute Align Still opp &Selected Guide: &Valgt hjelpelinje: &Relative To: &I forhold til: &Align Sides By: &Juster sidene ut fra: Distribute Fordel &Distance: &Avstand: Reverse Distribution Omvendt fordeling Swap Align and Distribute AlignDistributePalette First Selected Første valgte Last Selected Siste valgte Page Side Margins Margene Selection Utvalg Align bottoms Juster alle bunnene Align right sides Juster alle høyresidene Center on vertical axis Sentrer langs den loddrette aksen Align left sides Juster alle venstresidene Center on horizontal axis Sentrer langs den vannrette aksen Align tops Juster alle toppene Distribute left sides equidistantly Fordel venstresidene med jevn avstand Distribute bottoms equidistantly Fordel bunnene med jevn avstand Distribute centers equidistantly horizontally Fordel midtene med jevn loddrett avstand Distribute centers equidistantly vertically Fordel midtene med jevn vannrett avstand Distribute tops equidistantly Fordel toppene med jevn avstand Distribute right sides equidistantly Fordel høyresidene med jevn avstand Guide Hjelpelinje Distribute the items with the distance specified Fordel elementene med valgt avstand When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Når du fordeler med en valgt avstand, snu retningen på fordelingen av elementene None Selected Ingen valgte Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Juster høyresidene av elementene til venstre side av ankeret Align left sides of items to right side of anchor Juster venstresidene av elementene til høyre side av ankeret Align tops of items to bottom of anchor Juster toppen av elementene til bunnen av ankeret Align bottoms of items to top of anchor Juster bunnen av elementene til toppen av ankeret Make horizontal gaps between items equal Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene Make horizontal gaps between items equal to the value specified Lag jevne vannrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi Make vertical gaps between items equal Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene Make vertical gaps between items equal to the value specified Lag jevne loddrette mellomrom mellom elementene med angitt verdi Make horizontal gaps between items and sides of page equal Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidekantene Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av sidekantene Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Gi samme vannrette mellomrom mellom elementene og sidemargene Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Gi samme loddrette mellomrom mellom elementene og toppen og bunnen av siden <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Juster i forhold til:<ul> <li>Det først valgte elementet</li> <li>Det andre valgte elementet</li> <li>Den valgte siden</li> <li>Margene på den valgte siden</li> <li>En hjelpelinje</li> <li>Utvalget</ul></qt> The location of the selected guide to align to Plasseringen av den valgte hjelpelinja som du vil justere i forhold til Move Flytt Resize Endre størrelse <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Juster teksten mot venstre Align Text Right Juster teksten mot høyre Align Text Center Midtstill teksten Align Text Justified Juster teksten til begge sidene Align Text Forced Justified Juster teksten strengt til begge sidene Annota Annotation Properties Kommentaregenskaper Text Tekst Link Lenke External Link Ekstern lenke External Web-Link Ekstern nettlenke Destination Mål pt pt Open Åpne &Type: &Type: C&hange... &Endre … &Page: &Side: &X-Pos &Vannrett &Y-Pos: &Loddrett: %1;;All Files (*) %1;;Alle filer (*) Export absolute Filename Eksporter absolutt filnavn Options Innstillinger Icon: Note Comment Key Help Hjelp NewParagraph Paragraph Insert Sett inn Cross Kryss Circle Sirkel Annotation is Open ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Bruk malside &Master Page: &Malside: Alt+P Alt + P Alt+E Alt + E Alt+D Alt + D Alt+A Alt + A Alt+W Alt + W to til Alt+O Alt + O Alt+C Alt + C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Bruk den valgte malsiden på partallsider, oddetallsider eller alle sidene innen det følgende området Possible Hyphenation Mulig orddeling Apply to Bruk på Current &Page Denne &siden &Even Pages &Partallsider O&dd Pages &Oddetallsider &All Pages &Alle sidene &Within Range &Innen området ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Høyde: Width: Bredde: End Edit ArcWidgetBase Start Angle: End Angle: Sample Polygon Eksempel på mangekant AutoformButtonGroup Arrows Piler Flow Chart Flytdiagram Jigsaw Puslespill Specials Spesielt Default Shapes Standardformer Barcode Barcode Insert a barcode Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript BarcodeGenerator Select Type Velg type Select a barcode format Point of Sale Supply Chain Two-dimensional symbols One-dimensional symbols GS1 DataBar family Postal symbols Pharmaceutical symbols Less-used symbols GS1 Composite symbols Select a barcode family BarcodeGeneratorBase Reset the barcode samples Tilbakestill strekkodeeksempelet Alt+I Alt + I If checked, there will be numbers in the barcode too Hvis dette er avkrysset vil strekkoden også få tall Alt+G Alt + G Draw arrows to be sure of space next the code Tegn piler for å være sikker på at det blir mellomrom ved siden av koden &Background &Bakgrunn Alt+B Alt + B Background color - under the code lines Bakgrunnsfarge – under kodelinjene &Lines &Linjer Alt+L Alt + L Color of the lines in barcode Farge på selve strekkoden &Text &Tekst Alt+T Alt + T Color of the text and numbers Farge på teksten og tallene Alt+N Alt + N Generate and include a checksum in barcode Lag og ta med et kontrollsiffer i strekkoden Alt+U Alt + U Include the checksum digit in the barcode text Ta med kontrollsifferet i strekkoden Insert Barcode Sett inn strekkoden Display checksum Show readable text Parse specials Guard whitespace ^NNN as ASCII Add checksum Advanced options for the barcode &Barcode: &Contents: Options: The contents encoded in the barcode Select one of the available barcode types here Version: Error correction level: Barcode Family: Version of the symbol Error correction level Biblio Scrapbook Kladdebok Delete Slett Object Objekt New Entry Ny oppføring Rename Endre navn &Name: &Navn: Choose a Scrapbook Directory Velg en mappe for kladdebøkene Choose a scrapbook file to import Velg hvilken kladdebok du vil importere Create a new scrapbook page Lag en ny kladdebokside Close the selected scrapbook Lukk den valgte kladdeboka Copy To: Kopier til: Move To: Flytt til: Main Hoved Copied Items Kopierte elementer New Name Nytt navn Scrapbook (*.scs *.SCS) Kladdebok (*.scs *.SCS) Paste to Page Lim inn på siden Close Lukk Delete Contents Slett innholdet Do you really want to delete all entries? Er du sikker på at du vil slette alle oppføringene? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Importer en kladdebok fra Scribus 1.3.2 eller senere Hide Images Hide Vector files Go up one Directory Configure the scrapbook Hide Directories Open Directories in a new tab BookPalette Bookmarks Bokmerker ButtonIcon Icon Placement Ikonplassering Layout: Utseende: Caption only Bare tekst Icon only Bare ikonet Caption below Icon Tekst under ikonet Caption above Icon Tekst over ikonet Caption right to Icon Tekst til høyre for ikonet Caption left to Icon Tekst til venstre for ikonet Caption overlays Icon Tekst oppå ikonet Scale: Skala: Always Alltid When Icon is too big Når ikonet er for stort Never Aldri Scale How: Skaleringsmetode: Proportional Proporsjonal Non Proportional Ikke-proporsjonal Icon Ikon OK Greit Cancel Avbryt Reset Tilbakestill When Icon is too small Når ikonet er for lite CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse CMSPrefsBase &Activate Color Management &Bruk fargestyring &RGB Images: &RGB-bilder: Default color profile for imported RGB images Standard fargeprofil for importerte RGB-bilder &CMYK Images: &CMYK-bilder: Default color profile for imported CMYK images Standard fargeprofil for importerte CMYK-bilder &RGB Solid Colors: &RGB ensfargede farger: Default color profile for solid RGB colors on the page Standard fargeprofil for ensfargede RGB-farger på siden &CMYK Solid Colors: &CMYK ensfargede farger Default color profile for solid CMYK colors on the page Standard fargeprofil for ensfargede CMYK-farger på siden Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Skjerm: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Den fargeprofilen du har laget eller mottatt fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skjerm og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). P&rinter: &Skriver: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Fargeprofil for din skriver fra produsenten. Denne profilen burde være spesielt laget for din skriver og ikke en generell profil (f.eks. sRGB). Images: Bilder: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for bilder. Med mindre du har en god grunn til å velge noe annet, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Sol&id Colors: &Ensfargede farger: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Standard fargetilpasning for ensfargede farger. Med mindre du har en god grunn til å endre det, bør du velge «Relativ fargeanalyse» eller «sansningsmessig (perseptuell)». Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Skru på en «myk test» av hvordan dine dokumentfarger vil bli skrevet ut basert på den valgte skriverprofilen. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Simuler et fullfargemiljø: alle fargene, RGB eller CMYK gjøres om til et utskriftsfargeområde. Convert all colors to printer space Gjør om til et utskriftsfargeområde. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Metode for å vise farger på skjermen som kanskje ikke skrives ut korrekt. Dette krever veldig nøyaktige profiler og er bare ment som en advarsel. Mark Colors out of &Gamut Marker farger som er utenfor &Gamut Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Svartpunktkompensasjon er en metode for å øke kontrasten i fotografier. Det er lurt å bruke dette hvis du har fotografier i dokumentet. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Bruk &svartpunktkompensasjon CMYKChoose Edit Color Rediger farger CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Nettsikker RGB C: C: M: M: Y: Y: Dynamic Color Bars Dynamiske fargesøyler Static Color Bars Statiske fargesøyler R: R: G: G: B: B: % % You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Du kan ikke lage en farge som heter «%1». Dette navnet er reservert for gjennomsiktige farger Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Dette valget gjør fargen om til en punktfarge, og lager altså enda et punkt når det opprettes plater eller deles opp. Dette brukes oftest når en logo eller andre farger trenger en helt presis gjengivelse, eller når de ikke kan gjengis med CMYK-blekk. Metallisk eller selvlysende blekk er gode eksempler, de kan ikke så lett gjengis med CMYK-blekk. HSV Color Map HSV-fargekart Scribus Swatches User Swatches If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name. Please give it a name The name of the color already exists. Please choose another one. Lab HLC L: a: b: H: CMYKChooseBase Edit Color &Name: Color &Model Is Spot Color OK Cancel New Old C: % M: Y: K: CWDialog Merging colors Slår sammen farger Error: Feil: Color %1 exists already! Fargen %1 finnes allerede! Color %1 appended. Fargen %1 er lagt til. Now opening the color manager. Åpner nå fargestyringen. Color Merging Fargesammenslåing Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Klarer ikke å finne den ønskede fargen. Du har sannsynligvis valgt svart, grått eller hvitt. Disse fargene kan ikke behandles. Color Wheel Fargehjul Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Trykk på hjulet for å få grunnfargen. Hvilken fargemodell du får avhenger av hvilken fane du har valgt. Result Colors Resultatfarge CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Color Scheme Method Fargeskjemametode Angle: Vinkel: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Forskjell mellom den valgte verdien og de talte verdiene. Se dokumentasjonen for nærmere informasjon. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Velg en av metodene for å lage et fargeskjema. Se dokumentasjonen for nærmere informasjon. Merge created colors into the document colors Legg de fargene du har laget inn i dokumentfargene. &Merge &Slå sammen Alt+M Alt + M Replace created colors in the document colors Erstatt egne farger i dokumentfargene &Replace &Erstatt Alt+R Alt + R Leave colors untouched Ikke endre fargene &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C Preview: Forhåndsvisning: Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Simuler vanlige synsproblemer. Velg hvilken. Vision Defect Type: Fargeblindhet: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Dokument Sample color scheme Colors of your chosen color scheme Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Lengde: %1 Vinkel: %2 Width: %1 Height: %2 Bredde: %1 Høyde: %2 Angle: %1 Vinkel: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Den valgte fargen finnes ikke i dokumentets fargesett. Gi et navn til denne fargen. Color Not Found Fant ikke fargen The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Navnet du valgte finnes allerede. Gi den nye fargen et annet navn. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Lenker tekstrammer Before After You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? You are trying to link a frame to itself. Du prøver å lenke en ramme til seg selv. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. CanvasMode_Normal All Supported Formats Alle støttede formater Open Åpne Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Informasjon Link Target is external File. File: %1 Page: %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame CdrPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org CellStyleComboBox No Style Ingen stil CgmPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Scribus tegnoversikt (*.ucp);;Alle filer (*) Choose a filename to open Velg hvilken fil du vil åpne Error Feil Error reading file %1 - file is corrupted propably. Klarte ikke å lese fila %1. Sannsynligvis er fila ødelagt. Cannot write file %1 Klaret ikke å lese fila %1 Character Palette Tegnoversikt Empty the Palette? Vil du tømme oversikten? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Vil du fjerne alle tegnene fra denne oversikten? Save Quick Character Palette Lagre hurtigoversikten Show/Hide Enhanced Palette Unicode Search Unicode-søk Load a Character Palette Save the Character Palette Empty the Character Palette Font: %2 CharSelectEnhanced Full Character Set Fullt tegnsett Basic Latin Grunnleggende latin Latin-1 Supplement Latin 1, tillegg Latin Extended-A Latin – utvidelse A Latin Extended-B Latin – utvidelse B General Punctuation Generell tegnsetting Super- and Subscripts Hevet og senket skrift Currency Symbols Valutasymboler Letterlike Symbols Bokstavlignende symboler Number Forms Tallformer Arrows Piler Mathematical Operators Matematiske tegn Box Drawing Tegne bokser Block Elements Blokkelementer Geometric Shapes Geometriske former Miscellaneous Symbols Diverse symboler Dingbats Bildetegn Small Form Variants Små formvarianter Ligatures Ligaturer Specials Spesielt Greek Gresk Greek Extended Utvidet gresk Cyrillic Kyrillisk Cyrillic Supplement Kyrillisk, utvidet Arabic Arabisk Arabic Extended A Arabisk – Utvidelse A Arabic Extended B Arabisk – Utvidelse B Hebrew Hebraisk Enhanced Character Palette Utvidet tegnoversikt &Font: &Skrifttype: C&haracter Class: &Tegntype You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Du kan se et miniatyrbilde hvis du presser og holder nede høyre museknapp. Innsettingsknappen setter inn en glyff i avsnittet nedenfor, og med Delete-knappen fjerner du den som sist ble satt inn. Insert &Code: Sett inn &kode: Glyphs to Insert Glyffer som skal settes inn Insert the characters at the cursor in the text Sett inn tegnene ved skrivemerket &Insert Sett &inn Delete the current selection(s). Fjern det valgte. C&lear &Slett Type in a four digit Unicode value directly here Skriv inn en firesifret Unicode-tegnkode her CharStyleComboBox No Style Ingen stil CharTableView Delete Slett CheckDocument Glyphs missing Glyffer mangler Text overflow Teksten er større enn ramma Object is not on a Page Elementet er ikke på en side Missing Image Manglende bilde Object has transparency Objektet er gjennomsiktig Object is a PDF Annotation or Field Objektet er en PDF-kommentar eller -felt Object is a placed PDF Objektet er en PDF-fil Document Dokument No Problems found Fant ingen problemer Page Side Free Objects Frie elementer Preflight Verifier Forhåndssjekk Items Elementer Problems Problemer Current Profile: Gjeldende profil: &Ignore Errors &Ignorer feil Check again Sjekk igjen Image is GIF Bildet er en GIF-fil OK Greit Transparency used Du har brukt gjennomsiktighet Blendmode used Layer "%1" Lag «%1» Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Ignorer de feilene som ble funnet og fortsett å eksportere/ skrive ut. Vær klar over hvilke feil du har valgt å ignorere før du fortsetter. Rerun the document scan to check corrections you may have made Kjør en ny dokumentsjekk så du kan sjekke de siste endringene Empty Image Frame Tom bilderamme Layers Lag Master Pages Malsider Layer Lag Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildeoppløsning under %1 ppt, Nå %2 x %3 ppt Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Bildeoppløsning over %1 ppt, Nå %2 x %3 ppt Image dimension is smaller than its frame After Marks update document was changed Issues: %1 Object colorspace is not CMYK or spot Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Empty Text Frame Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Have you applied the correct Master Page? Imported document contains non-embedded fonts This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. Annotation uses a non-TrueType font Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Print/Visible mismatch The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font The assigned image file cannot be found An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere ClockWidget A CollectForOutput Choose a Directory Velg en mappe Cannot create directory: %1 Klarer ikke å lage en mappe: %1 Collecting... Henter … Cannot collect all files for output for file: %1 Klarer ikke å samle alle filene for utskrift: %1 Cannot collect the file: %1 Klarer ikke å samle fila: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Henter … Cannot collect all files for output for file: %1 Klarer ikke å samle alle filene for utskrift: %1 Cannot collect the file: %1 Klarer ikke å samle fila: %1 ColorListBox Sort by Name Sorter etter navn Sort by Color Sort by Type ColorListModel R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 ColorWheel Monochromatic Ensfarget Analogous Analog Complementary Komplementærfarger Split Complementary Todelt, komplementær Triadic Tredelt Tetradic (Double Complementary) Firedelt (dobbelt komplementær) Base Color Grunnfarger Monochromatic Light Monochromatic Dark 1st. Analogous 2nd. Analogous 1st. Split 2nd. Split 3rd. Split 4th. Split 1st. Triadic 2nd. Triadic 1st. Tetradic (base opposite) 2nd. Tetradic (angle) 3rd. Tetradic (angle opposite) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Fargehjul … Color setting helper Hjelp til fargeinnstillingene Color selector with color theory included. Fargevalg med fargelære ColorsAndFillsBase Colors and Fills <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Importer farger til dette fargesettet fra et annet dokument &Import &Importer Create a new color within the current set Lag en ny farge i det nåværende fargesettet Add Legg til Edit the currently selected color Rediger den gjeldende fargen &Edit &Rediger Make a copy of the currently selected color Lag en kopi av den gjeldende fargen D&uplicate &Kopier Delete the currently selected color Slett den gjeldende fargen &Delete &Slett Remove unused colors from current document's color set Slett ikke-brukte farger fra dette dokumentets fargesett &Remove Unused &Fjern ubrukte Color Sets Fargesett Current Color Set: Nåværende fargesett: ... Save the current color set Lagre nåværende fargesett &Save Color Set &Lagre fargesett Make the current colorset the default color set Bruk det gjeldende fargesettet som standard OK Greit Cancel Avbryt ColorsAndFillsDialog Solid Colors Gradients Patterns Mønster … Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sorter etter navn Sort by Color Sort by Type &Import &Importer Add Legg til &Edit &Rediger Load File Hent fil … Load Set Rename Endre navn New Gradient New Color Ny farge &Name: &Navn: Rename Entry Gi nytt navn til oppføringa Copy of %1 Kopi av %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Alle støttede formater Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Alle filer (*) Open Åpne All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Alle støttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre filer (%3);;Alle filer (*) Import Colors Importer farger Information Informasjon The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Choose a Directory Velg en mappe Loading Patterns R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 Choose a Name Velg et navn ColumnResize Width Bredde CommonStrings &Apply &Bruk &Cancel &Avbryt &OK &Greit &Save &Lagre Warning Advarsel None color name Ingen PDF 3D Annotation Symbol Custom CommonStrings, custom page size Selvvalgt Single Page Enkeltsidig 3-Fold Tredelt 4-Fold Firedelt Monday Mandag Tuesday Tirsdag Wednesday Onsdag Thursday Torsdag Friday Fredag Saturday Lørdag Sunday Søndag January Januar February Februar March Mars April April May Mai June Juni July Juli August August September September October Oktober November November December Desember Yes Ja No Nei &Yes &Ja &No &Nei Facing Pages Left Page Left page location Venstre side Middle Middle page location I midten Middle Left Middle Left page location Venstre midtside Middle Right Middle Right page location Høyre midtside Right Page Right page location Høyre side Normal Default single master page Normal Normal Left Default left master page Normal, til venstre Normal Middle Default middle master page Normal, på midten Normal Right Default right master page Normal, til høyre Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Normalt syn Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Rødblindhet (protanopi) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Grønnblindhet (deuteranopi) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Blåblindhet (tritanopi) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Helt fargeblind Custom: Custom Tab Fill Option Selvvalgt: Solid Line Heltrukken Dashed Line Stiplet Dotted Line Prikkete linje Dash Dot Line Bindestrek punktum linje Dash Dot Dot Line Bindestrek punktum punktum linje None Optical Margin Setting Ingen Left Protruding Optical Margin Setting Stikker ut til venstre Right Protruding Optical Margin Setting Stikker ut til høyre Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Hengende venstreinnrykk Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Hengende høyreinnrykk Default Optical Margin Setting Standard Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Minste glyffutvidelse Max. Glyph Extension Største glyffutvidelse None Ingen RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Duotone Colorspace Unknown Colorspace (Unknown) Ukjent PostScript Postscript Text Frame Tekstramme Image Frame Bilderamme Line Linje Polygon Mangekant Polyline Flerdelt linje Text on a Path Legg teksten på en sti Multiple Multiple frame types Flere PDF Push Button PDF-trykknapp PDF Text Field PDF-tekstfelt PDF Check Box PDF-avkryssingsboks PDF Combo Box PDF-kombinasjonsboks PDF List Box PDF-liste PDF Text Annotation PDF-kommentar PDF Link Annotation PDF-lenkekommentar PostScript Level 1 Postscript nivå 1 PostScript Level 2 Postscript nivå 2 PostScript Level 3 Postscript nivå 3 Windows GDI Windows GDI Render Frame Behandle ramme … Default Paragraph Style Standard avsnittstil Default Character Style Standard tegnstil Default Line Style Standard linjestil Group Grupper Regular Polygon Arc Spiral Table Default Table Style Default Cell Style PDF Radio Button Button Knapp RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Lenke Monochrome Colorspace Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Vinduer Meta Meta px px ContextMenu Preview Settings Innstillinger for forhåndsvisning Paste File... Lim inn fil … Delete Page Slett side In&fo &Informasjon Print: Skriv ut: Enabled I bruk Disabled Ikke i bruk Edit 3D Annotation... Insert Mark Image Bilde Locking Send to Scrapbook Kladdebok Send to La&yer Send til &lag Le&vel &Lag Conve&rt to &Konverter til &PDF Options &PDF-valg Edit Rediger &Paste Here Paste Recent Lim inn nylig Content CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Gjør om siden til en malside Name: Navn: Copy Applied Master Page Items Kopier de brukte malsideelementene CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Ny malside %1 Cpalette Pattern Mønster Custom Selvvalgt Create Mesh Solid Heltrukken Gradient Hatch CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Lag et område Number of Pages in Document: Antall sider i dokumentet: Basic Range Selection Range of Pages Sidefølge De&lete &Slett Alt+L Alt + L Move &Down Flytt &nedover Alt+D Alt + D Move &Up Flytt &oppover Alt+U Alt + U Add a Range of Pages Leg til en sidefølge Consecutive Pages Etterfølgende sider Even Pages Partallsider From: Fra: To: Til: &Add To Range &Legg til sidefølge Alt+A Alt + A Odd Pages Oddetallsider Comma Separated List Kommadelt liste Advanced Reordering Avansert sidebytte Sample Page Order: Page Group Size: &OK &Greit Alt+O Alt + O &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C CsvDialog CSV Importer Options Valg for CSV-import Field delimiter: Feltskilletegn: (TAB) (Tabulator) Value delimiter: Verdiskilletegn: First row is a header Første rad er en overskrift OK Greit Cancel Avbryt None delimiter Ingen CupsOptions Printer Options Skriverinnstillinger Option Innstilling Value Verdi Page Set Sideoppsett All Pages Alle sidene Even Pages only Bare partallsider Odd Pages only Bare oddetallsider Mirror Speil Orientation Retning Portrait Stående Landscape Liggende N-Up Printing Skriv ut flere sider per ark Page per Sheet Side per ark Pages per Sheet Sider per ark This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. CurveWidget Open Åpne Save as Lagre som Cannot write the file: %1 Klarte ikke å skrive til fila: %1 Inverts the curve Snur om kurven Resets the curve Gjenoppretter kurven Switches between linear and cubic interpolation of the curve Bytter mellom å snu om på kurven lineært og kubisk Loads a curve Last inn en kurve Saves this curve Lagre denne kurven Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) CustomFDialog Encoding: Koding: &Compress File &Komprimer fila &Include Fonts &Ta med skrifttypene Show Preview Vis forhåndsvisning &Include Color Profiles &Ta med fargeprofilene Show a preview and information for the selected file Forhåndsvis fila og vis informasjon om den Compress the Scribus document on save Komprimer scribusdokumentet når du lagrer. Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Ta med skrifttyper når du samler filer for dokumentet. Vær sikker på at du forstår lisensinformasjonen for skrifttypene du samler og kanskje distribuerer videre. Include color profiles when collecting files for the document Ta med fargeprofiler når du samler filer for dokumentet Import Option: Keep original size Downscale to page size Upscale to page size CvgPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter DashEditor Value: Verdi: Offset: Forskyvning: DeferredTask Cancelled by user Avbrutt av deg DelColor Delete Color Fjern farge Delete Color: Slett farge: Replace With: Erstatt med: DelPages Delete Pages Slett sider to: til: Delete From: Slett fra: DialogsAPI Alert - Scribus DirectionSelect Left to right paragraph Right to left paragraph DocIm Importing failed Klarte ikke å importere Importing Word document failed %1 Klarte ikke å importere worddokumentet %1 DocInfos Document Information Dokumentinformasjon &Title: &Tittel: &Author: &Forfatter: &Subject: &Keywords: &Nøkkelord: Descri&ption: &Beskrivelse: P&ublisher: &Utgiver: &Contributors: &Bidragsytere: Dat&e: &Dato: T&ype: &Type: F&ormat: &Format: Identi&fier: &Identifikator: &Source: &Kilde: &Language: &Språk: &Relation: &Forhold: Co&verage: &Dekning: Ri&ghts: &Rettigheter: Further &Information Mer &informasjon A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 En dato assosiert med en hendelse i dokumentets livssyklus, i formatet: YYYY-MM-DD, det vil si ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Form eller genre for dokumentets innhold, f.eks kategorier, funksjoner, genrer m.m. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI En entydig referanse til dokumentet innenfor en gitt sammenheng for eksempel ISBN-nummer eller nettadresse (URI). A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI En referanse til et dokument som det nåværende dokument er hentet fra, f.eks ISBN-nummer eller nettadresse (URI). A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI En referanse til et relatert dokument, kanskje ved hjelp av en formell henvisning, som ISBN-nummer eller nettadresse (URI) The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Avgrensningen for dokumentets innhold, kanskje da med sted, tid og juridisk virkningsområde Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Informasjoner omkring rettigheter hold i og over dokumentet, f.eks opphavsrett, patent eller varemerke Documen&t &Dokument The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Språket som dokumentet er skrevet på, vanligvis en ISO-638 språkkode eventuelt fulgt av en bindestrek og en ISO-3166 landskode, f.eks nn-NO, nb-NO, fr-CH eller en-GB A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files. The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here. The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. A person or organization responsible for making the document available A person or organization responsible for making contributions to the content of the document DownloadsPalette Show In Finder Show In Explorer Remove Fjern Remove All Fjern alle DownloadsPalette_Base Downloads Show Remove Fjern Remove All Fjern alle DrwPlug Group%1 Gruppa %1 Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter EPSPlug Importing File: %1 failed! Klarte ikke å importere fila: %1 mislyktes Fatal Error Alvorlig feil Error Feil Generating Items Lager objekter Analyzing PostScript: Analyserer Postscript: Converting of %1 images failed! Klarte ikke å konvertere %1 bilder Group%1 Gruppa %1 Importing: %1 Importerer: %1 EditToolBar Edit Rediger Editor Editor Tekstbehandler &New &Ny &Open... &Åpne … Save &As... Lagre &som … &Save and Exit &Lagre og avslutt &Exit without Saving &Avslutt uten å lagre &Undo &Angre &Redo &Gjør om igjen Cu&t &Klipp ut &Copy &Kopier &Paste &Lim inn C&lear &Tøm &Get Field Names &Hent feltnavn &File &Fil &Edit &Rediger JavaScripts (*.js);;All Files (*) Javascript (*.js);;Alle filer (*) Ctrl+N Ctrl + N Ctrl+Z Ctrl + Z Ctrl+X Ctrl + X Ctrl+C Ctrl + C Ctrl-V Ctrl + V OK Greit Cancel Avbryt EffectsDialog Image Effects Bildeeffekter Options: Innstillinger: Color: Farge: Shade: Skygge: Brightness: Contrast: Kontrast: Radius: Radius: Value: Verdi: Posterize: Plakateffekt Available Effects Tilgjengelige effekter Blur Sløre Brightness Colorize Fargelegg Contrast Kontrast Grayscale Gråskala Invert Snu om Posterize Plakateffekt Sharpen Gjør skarpere >> >> << << Effects in use Effekter i bruk OK Greit Cancel Avbryt Color 1: Farge 1: Color 2: Farge 2: Color 3: Farge 3: Color 4: Farge 4: Duotone Tritone Quadtone Curves Kurver EmfPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter ExceptHookDialog Script error Skriptfeil An exception occured while running the script. &Close &Lukk Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Fila eksisterer. Vil du erstatte den? exists already. Overwrite? finnes allerede. Vil du erstatte den? Save as Image Lagre som bilde Insufficient memory for this image size. Ikke nok minne for denne bildefila. Error writing the output file(s). Klarte ikke å skrive til utfila/-ene. ExportForm &All pages &Alle sidene Change the output directory Endre utskriftsmappe The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Utskriftsmappe – stedet der du vil lagre bildene dine. Navnet på den eksporterte fila vil være «dokumentnavn-sidetall.filtype» Choose an Export Directory Export only the current page Eksporter bare denne siden Available export formats Tilgjengelige eksportformater C&hange... &Endre … &Export to Directory: &Eksporter til mappe: Image &Type: &Bildeformat: &Quality: &Kvalitet: Export as Image(s) Eksporter som bilde(r) Options Innstillinger &Resolution: &Oppløsning: % % dpi ppt Range Område &Current page &Denne siden &Range &Område Export a range of pages Eksporter en sidefølge Export all pages Eksporter alle sidene Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Oppløsning på bildene Bruk 72 ppt for bilder som skal vises på en skjerm &Size: &Størrelse: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Størrelsen på bildene. 100 % gir ingen endring, 200 % gir dobbelt så stort osv. Image size in Pixels Bildestørrelse i piksler The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Komprimeringsgrad på bildene dine. 100 % betyr ingen komprimering, 0 % er høyest mulige komprimering. Hvis du er i tvil, bruk «automatisk». Automatic Automatisk Naming of exported files: Prefix: No Background Don't export Page Background Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number ExtImageProps Extended Image Properties Utvidede bildeegenskaper Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Dissolve Løs opp Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Blend Mode: Blandingsmodus Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Name Navn Layers Lag Don't use any Path Ikke bruk stier Paths Stier Exclusion Utelukkelse Live Preview Fortløpende forhåndsvisning Plus Destination In Destination Out FDialogPreview Size: Størrelse: Title: Navn: No Title Navnløs Author: Forfatter: Unknown Ukjent Scribus Document Scribusdokument Resolution: Oppløsning: DPI PPT Colorspace: Fargeområde File Format: Filformat: FhPlug Importing: %1 Analyzing File: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Noen skrifttyper i dette dokumentet har blitt erstattet: was replaced by: ble erstattet av: FileToolBar File Fil FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Stiverktøy Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Familie: Style: Stil: Font Family of Selected Text or Text Frame Skriftfamilie på den valgte teksten eller tekstramma Font Style of Selected Text or Text Frame Skrifttype på den valgte teksten eller tekstramma FontListModel Font Name Navn på skrifttypen Use Font Bruk Family Familie Style Stil Variant Variant Type Type Format Format Subset Delsett Access Tilgang Used in Doc Brukt i dokumentet Path to Font File Sti til skrifttypefil Unknown font type Ukjent Unknown font format Ukjent User font preview Bruker System font preview System Click to change the value Velg dette for å bytte verdi FontPreview Leave preview font preview Gå ut av forhåndsvisninga Size of the selected font Størrelse på den valgte skrifttypen Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila Fonts Preview Forhåndsvisning av skrifttyper &Quick Search: &Hurtigsøk: &Font Size: &Skriftstørrelse: Text Tekst Sample text to display Eksempeltekst Se&t &Velg Alt+T Alt + T Reset the text Tilbakestill teksten &Close &Lukk Alt+C Alt + C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Skriv tekst her for å starte et hurtigsøk i skrifttypenavnene. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Teksten kan også være bare en del av skrifttypenavnet. &Default &Standard Show Extended Font Information Vis utvidet skrifttypeinformasjon Set the preview text Velg forhåndsvisningstekst FontPreviewPlugin &Font Preview... &Forhåndsvisning av skrifttyper … Font Preview dialog Dialogvindu for forhåndsvisning av skrifttyper Sorting, searching and browsing available fonts. Sorterer, leter i og viser de tilgjengelige skrifttypene FontReplaceDialog Font Substitution Skrifterstatning Original Font Opprinnelig skrift Substitution Font Erstatningsskrift Make these substitutions permanent Gjør disse erstatningene faste This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Dette dokumentet inneholder noen skrifttyper som ikke er installert på ditt system. Velg en passende erstatning. «Avbryt» vil gjøre at dokumentet ikke lenger lastes inn. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. Cancels these font substitutions and stops loading the document If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document FontSelect Select Alternate Font Font Skrifttype GradientEditor Add, change or remove color stops here Legg til, endre eller fjern fargestopp GradientEditorBase Position: Plassering: % % Color: Farge: Opacity: Ugjennomsiktighet: Shade: Skygge: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Vektor for fargeovergang Start: Start: / End: Slutt: Skew: Focal: Scale: Skala: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager &Single &Enkel Horizontals Vannrette &Add &Legg til Alt+A Alt + A D&elete &Slett Alt+E Alt+E Verticals Loddrette A&dd &Legg til Alt+D Alt + D De&lete &Slett Alt+L Alt + L &Lock Guides Lås hje&lpelinjene Appl&y to All Pages &Bruk på alle sidene Alt+Y Alt + Y &Column/Row &Kolonne/rad &Number: &Tall: U&se Gap: &Bruk mellomrom: Alt+S Alt + S &Page &Side Alt+P Alt + P M&argins &Marger S&election &Utvalg Nu&mber: &Tall: Use &Gap: &Bruk mellomrom: Alt+G Alt + G &Misc &Diverse Delete all guides from the current page Slett alle hjelpelinjene på denne siden Delete Guides from Current &Page Slett hjelpelinjene på denne &siden Delete all guides from the current document Slett alle hjelpelinjene i dette dokumentet Delete Guides from &All Pages Slett hjelpelinjer på &alle sidene Guide Manager Endre hjelpelinjene Add a new horizontal guide Legg til en vannrett hjelpelinje Delete the selected horizontal guide Slett den valgte vannrette hjelpelinja Add a new vertical guide Legg til en loddrett hjelpelinje Delete the selected vertical guide Slett den valgte loddrette hjelpelinja Lock the guides Lås hjelpelinjene Apply to all pages Bruk på alle sidene Number of horizontal guides to create Antall nye vannrette hjelpelinjer Number of vertical guides to create Antall nye loddrette hjelpelinjer Create rows with guides, with an additional gap between the rows Lag rader med hjelpelinjer, med ekstra avstand mellom radene Create columns with guides, with an additional gap between the columns Lag kolonner med hjelpelinjer, med ekstra avstand mellom kolonnene Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Lag valgt antall vannrette hjelpelinjer i forhold til denne siden Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til margene på denne siden Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Lag valgt antall vannrette hjelpelinjer i forhold til de valgte elementene Create the selected number of vertical guides relative to the current page Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til denne siden Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til margene på denne siden Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Lag valgt antall loddrette hjelpelinjer i forhold til de valgte elementene Apply the shown guides to all pages in the document Bruk de valgte hjelpelinjene på alle sidene i dokumentet Refer to Viser til HelpBrowser Scribus Online Help Netthjelp for Scribus Find Finn Search Term: Søk etter: &Delete &Slett &Print... Skriv &ut … &File &Fil &Find... &Finn … Find &Next Finn &neste Find &Previous Finn &forrige &Edit &Rediger Navigation &Add Bookmark &Legg til bokmerke D&elete All &Slett alle &Bookmarks &Bokmerker Scribus Help Hjelp for Scribus &Exit &Avslutt Find &Next... Finn &neste … Find &Previous... Finn &forrige … &Add &Legg til &Quit &Avslutt <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Beklager, ingen håndbok er tilgjengelig.</p> <p>Ta en titt på</p><ul><li> http://docs.scribus.net for oppdaterte håndbøker</li>, <li>og www.scribus.net for nye versjoner av Scribus.</li></ul></h2> HelpBrowserNavigation &Contents &Innhold Se&arch &Søk Searching is case insensitive Søket skiller mellom store og små bokstaver &Search &Søk 1 1 Book&marks &Bokmerker &New &Ny &Delete &Slett D&elete All &Slett alle HunspellDialog Spelling check complete Stavekontrollen er ferdig HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Mulig orddeling Accept Godta Skip Hopp over Cancel Avbryt Add to the Exception List Legg til i unntakslista Add to the Ignore List Legg til i lista over ord som skal overses Accept the proposed hyphenation Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Add edited word to words that should not be hyphenated Do not apply the proposed hyphenation IdmlPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter ImageInfoDialog Image Info Bildeinformasjon General Info Generell informasjon Date / Time: Dato og tid: Has Embedded Profile: Har en innebygd profil Profile Name: Profilnavn: Has Embedded Paths: Har en innebygd sti: Has Layers: Inneholder lag: EXIF Info EXIF-Informasjon Artist: Artist: Comment: Kommentar: User Comment: Brukerkommentar: Camera Model: Kameramodell: Camera Manufacturer: Kameraleverandør: Description: Beskrivelse: Copyright: Opphavsrett: Scanner Model: Skannermodell: Scanner Manufacturer: Skannerleverandør Exposure time Lukkertid Aperture: Blender: ISO equiv.: ISO-verdi: ImportAIPlugin Import AI... Importer alt … Imports Illustrator Files Importerer Illustrator-filer Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Illustrator-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. The file could not be imported Klarte ikke å importere fila This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The EPS Import plugin could not be found ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Corel Draw Imports Corel Draw Files Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater The Uniconverter Import plugin could not be found Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) ImportCgmPlugin CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Import Computer Graphics Metafile... Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) ImportCvgPlugin All Supported Formats Alle støttede formater Import Calamus Vector Graphics... Imports Calamus Vector Graphics Files Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportDrwPlugin Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Import Micrografx Draw... Micrografx Draw Micrografx Draw (*.drw *.DRW) ImportEmfPlugin EMF EMF (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Import Enhanced Metafile... Enhanced Metafile Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) ImportFhPlugin Import Freehand... Freehand Freehand (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Alle støttede formater ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Alle støttede formater ImportOdgPlugin Import ODF Document... ODF Drawing Import/export format name ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportPSPlugin Import PostScript... Importer Postscript … Imports PostScript Files Importer Postscript-filer Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Postscript-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... iWorks Pages iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportPctPlugin All Supported Formats Alle støttede formater Import Macintosh Pict... Imports Macintosh Pict Files Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPmPlugin Import Pagemaker... Pagemaker Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Dia Shapes Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Dia shapes (*.shape *.SHAPE) ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Kivio Stencils Kivio Stencils (*.sml *.SML) ImportSvmPlugin Import SVM... SVM SVM (*.svm *.svm) Imports SVM Files Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportVivaPlugin Import Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportVsdPlugin Import Visio... MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater ImportWpgPlugin All Supported Formats Alle støttede formater Import WordPerfect Graphics... Imports WordPerfect Graphics Files Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater XARA XARA (*.xar *.XAR) ImportXfigPlugin Import Xfig... Importer Xfig … Imports Xfig Files Importer Xfig-filer Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste Xfig-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. All Supported Formats Alle støttede formater ImportXpsPlugin Import Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Alle støttede formater Imposition Portrait Stående Landscape Liggende ImpositionBase Imposition Gri&d &Rutenett Copies Kopier Do&uble sided &Doble sider Alt+U Alt + U Front side Forside Back side Bakside &Booklet &Hefte Pages per sheet Sider per ark 4 4 8 8 16 16 Pages Sider <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Enkeltsider adskilt medkomma, et sidefølge adskilt med bindestrek, for eksempel: 1, 4, 9-11 for sidene 1, 4, 9, 10 og 11.</p></body></html> Fold Brett Front page from Forside fra Facing Pages Back page from Bakside fra Destination page Målside Size Størrelse Orientation Retning Width Bredde Height Høyde Preview Forhåndsvis Refresh preview Oppfrisk forhåndsvisninga &OK &Greit Alt+G Alt + G &Cancel &Avbryt Alt+C Alt + C ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Items InsPage Insert Page Sett inn side before Page før siden after Page etter siden at End bakerst Page(s) Side(r) &Insert Sett &inn &Master Page: &Malside: Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: Portrait Stående Landscape Liggende &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: Move Objects with their Page Flytt objektene sammen med sidene de er på Master Pages Malsider Override Master Page Sizing InsertAFrame Open Åpne T&ype &Type &Text Frame &Tekstramme &Image Frame &Bilderamme &Location &Plassering Page Placement Sideplassering Current Page Denne siden All Pages Alle sidene ... Position of Frame Rammeplassering Top Left of Margins Øverst til venstre for margene Top Left of Page Øverst til venstre på siden Top Left of Bleed Øverst til venstre for utfallende X: Vannrett: Y: Loddrett: &Size &Størrelse Same as the Page Margins Samme som sidemargene Same as the Page Samme som siden Same as the Bleed Samme som utfallende Same as the Imported Image Samme som den importerte siden Height: Høyde: Width: Bredde: &Options &Valg … Source Image: Kildebilde: There are no options for this type of frame Denne rammetypen har ingen innstillinger Columns: Kolonner: Gap: Mellomrom: Source Document: Kildedokument: Range of Pages Sidefølge Custom Position Selvvalgt plassering Custom Size Selvvalgt størrelse <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Sett inn tekstramme</b><br/> En tekstramme lar deg sette inn en hvilken som helst tekst på et selvvalgt sted og i den formateringa du vil ha. Du kan velge en tekstfil på fanebladet for innstillinger hvis du straks vil sette inn en tekstfil i ramma. Scribus kan importere fra en lang rekke ulike formater, fra ren tekst til OpenOffice.org-dokumenter.<br/> Du kan endre teksten direkte på siden eller i den innebygde tekstbehandleren. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Sett inn en eller flere tekstrammer Insert one or more image frames Sett inn en eller flere bilderammer Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Sett den nye ramma på denne siden, alle sidene eller flere påfølgende sider Insert the frame on the current page only Sett inn ramma bare på denne siden Insert one frame for each existing page Sett inn en ramme på hver side Insert frames on a range of pages Sett inn rammer på flere påfølgende sider Range of pages to insert frames on Påfølgende sider som skal ha rammer Position the new frame in relation to the page Sett inn den nye ramma i forhold til siden Insert the frame at the top left of the page margins Sett inn ramma øverst til venstre for sidemargene Insert the frame at the top left of the page Sett inn ramma øverst til venstre på siden Insert the frame at the top left of the page bleed Sett inn ramma øverst til venstre for utfallende Insert the frame at a custom position on the page Sett inn ramma på et sted du velger Top position of the inserted frame Topplassering av ramma som settes inn Left position of the inserted frame Venstreplasseringa til ramma som settes inn Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Sett inn den nye ramma med samme størrelse som sidemargene Insert the new frame with the same dimensions as the page Sett inn den nye ramma med samme størrelse som siden Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Sett inn den nye ramma med samme størrelse som utfallende, utenfor selve siden. Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Sett inn den nye ramma med samme størrelse som det bildet du vil importere Insert the new frame with a custom size Sett inn den nye ramma med den størrelse du velger Width of the inserted frame Bredden på den nye ramma Height of the inserted frame Høyden på den nye ramma Number of columns for the inserted text frame Antall kolonner i tekstramma du setter inn Distance between the columns in the text frame Avstand mellom kolonnene i tekstramma Link the inserted text frames together to form a chain of frames Lenk sammen de nye tekstrammene som settes inn Link Inserted Frames Lenk sammen rammene som er satt inn Link the first inserted frame to a preexisting text frame Lenk den første ramma som settes inn til en ramme som allerede finnes Link to Existing Frame Lenk til en ramme som finnes allerede Name of existing text frame to link to Navnet på den eksisterende ramma den skal lenkes til Source document to load into the text frame Kildedokumentet som skal lastes inn i tekstramma Source image to load into the inserted image frame Kildebilde som skal lastes inn i den nye bilderamma Insert Frames InsertTable Insert Table Sett inn tabell Number of rows: Antall rader: Number of columns: Antall kolonner: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Antall kolonner: Position: Plassering: Before positions After Beginning Start End Slutt InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Antall rader: Position: Plassering: Before positions After Beginning Start End Slutt JavaDocs New Script Nytt skript Edit JavaScripts Rediger Javascript &Edit... &Rediger … &Add... &Legg til … &Delete &Slett &Close &Lukk &New Script: &Nytt skript: Do you really want to delete this script? Er du helt sikker på at du vil slette dette skriptet? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Legger til et nytt skript, angir en ny funksjon med samme navn. Hvis du vil bruke dette skriptet som en «åpen handling», pass på at du ikke endrer navnet på funksjonen. LatexEditor Enter Code: Skriv inn kode: Update Oppdater Revert Gjør om Program Messages: Programbeskjeder: Status: Unknown Status: Ukjent Kill Program Drep programmet Options Innstillinger Resolution: Oppløsning: Automatic Automatisk DPI PPT Program: Program: Use Preamble Bruk forhåndssjekk Status: Status: Error Feil Finished Ferdig Running Kjører No item selected! Intet element er valgt. Editor Tekstbehandler Information Informasjon An editor for this frame is already running! Denne ramma er allerede åpnet i tekstbehandleren. Editor running! Tekstbehandleren er åpnet allerede. Please specify an editor in the preferences! Angi et tekstbehandlingsprogram i innstillingene. Could not create a temporary file to run the external editor! Klarte ikke å lage en foreløpig fil for å kjøre det eksterne tekstbehandlingsprogrammet Run External Editor... Kjør et eksternt tekstbehandlingsprogram … Running the editor failed with exitcode %d! Klarte ikke å kjøre programmet, feilkode: %d Running the editor "%1" failed! Klarte ikke å kjøre skriveprogrammet «%1». Insert Symbol Sett inn et symbol LayerPalette Layers Lag Delete Layer Slett lag Name Navn Do you want to delete all objects on this layer too? Vil du slette alle objektene på dette laget også? Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Blend Mode: Blandingsmodus Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Exclusion Utelukkelse Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Gjennomsiktighet for lag, virker bare i PDF 1.4 ogs SVG Add a New Layer Legg til et nytt lag Duplicate the Current Layer Kopier det gjeldende laget Raise Layer Hev lag Lower Layer Senk lag Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Print Layer. Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. LensDialogBase Optical Lens Optisk linse + + - - Lens Parameters Linseparametere Add a new lens Legg til en ny linse &Add Lens &Legg til en ny linse Remove selected lens &Fjern den valgte linsa &Remove Lens &Fjern linsa Zoom In Vis større Zoom Out Vis mindre &X Pos: &Vannrett: Horizontal position of the lens Vannrett posisjon på linsa &Y Pos: &Loddrett: Vertical position of the lens Loddrett posisjon på linsa The selected lens acts like a magnification lens Den valgte linsa forstørrer, som i et teleobjektiv &Magnification Lens &Teleobjektiv The selected lens acts like a fish eye lens Den valgte linsa virker som et fiskeøye &Fish Eye Lens &Fiskeøye Ra&dius: &Radius: Radius of the lens &Radiusen på linsa &Strength: &Styrke Strength of the lens Styrken på linsa LensEffectsPlugin Lens Effects... Linseeffekter … Path Tools &Stiverktøy Lens Effects Linseeffekt Apply fancy lens effects Bruk spennende linseeffekter LoadSavePlugin All Files (*) Alle filer (*) An error occurred while opening file or file is damaged An error occurred while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found Fant ingen programtillegg for å laste inn filer LoremManager Select Lorem Ipsum Velg Lorem Ipsum Author: Forfatter: Get More: Hent mer: XML File: XML-fil: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Avsnitt: Alt+O Alt + O Alt+C Alt + C Standard Lorem Ipsum Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Tilfeldige avsnitt Number of paragraphs of selected sample text to insert Antall avsnitt med eksempeltekst du vil sette inn List of languages available to insert sample text in Liste over språk som har en eksempeltekst Append to existing text MarginWidget &Bottom: &Bunnen: &Top: &Toppen: &Right: &Høyre: &Left: &Venstre: Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstanden mellom øvre hjelpelinjemarg og sidekanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstanden mellom nedre hjelpelinjemarg og sidekanten &Inside: &Innsiden: O&utside: &Utsiden: Preset Layouts: Forhåndsvalgte oppsett: Apply the margin changes to all existing pages in the document Bruk margendringene på alle sidene i dokumentet Printer Margins... Skrivermarger … Apply settings to: Bruk innstillingene på: All Document Pages Alle sidene i dokumentet All Master Pages Alle malsidene Apply the margin changes to all existing master pages in the document Bruk de endrede margene på alle malsidene i dokumentet Margin Guides Hjelpelinjer for margene Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstresiden av den fysiske siden Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyresiden av den fysiske siden Bleeds Utfallende Inside: Innsiden: Outside: Utsiden: Left: Venstre: Right: Høyre: Import the margins for the selected page size from the available printers Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Ensure all margins have the same value Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Edit selected Mark's label MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Update All Marks Edit Rediger Delete Slett Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Edit selected mark Update all reference texts for all marks Measurements ° ° MeasurementsBase X1: Vannrett 1: Y1: Loddrett 1: X2: Vannrett 2: Y2: Loddrett 2: Length: Lengde: DX: DX: DY: DY: Angle: Vinkel: Unit: Enhet: Measurements MergeDoc Open Åpne Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filer (*) Import Page(s) Importer side(r) Create Page(s) Lag side(r) from %1 fra %1 Import Master Page Importer malside &From Document: &Fra dokumentet: &Import Page(s): &Importer side(r): &Import Master Page &Importer malside Before Page Før side After Page Etter side At End bakerst &Import &Importer &Select... &Velg … Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Strukturendring Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Dra de røde håndtakene med musepekeren for å endre strukturen Zoom In Vis større Zoom Out Vis mindre Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Still de valgte håndtakene tilbake til sine opprinnelige posisjoner. Hvis du ikke har valgt noe håndtak blir alle håndtakene stilt tilbake. &Reset &Tilbakestill MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools &Stiverktøy Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Manglende skrifttype The Font %1 is not installed. Skrifttypen %1 er ikke installert. Use Bruk instead i stedet ModeToolBar Tools Verktøy Properties... Egenskaper … Angle: Vinkel: Width: Bredde: MovePages Move Pages Flytt sider Copy Page Kopier side Move Page(s): Flytt side(r): Move Page(s) Flytt side(r) Before Page Før side After Page Etter side At End Bakerst To: Til: Number of Copies: Antall sider: Swap with Page MultiProgressDialog Progress Framdrift Overall Progress: Overordnet framdrift: &Cancel &Avbryt %v of %m %v av %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Vannrett forskyvning: &Vertical Shift: &Loddrett forskyvning: &Horizontal Gap: &Vannrett mellomrom: &Vertical Gap: &Loddrett mellomrom: Multiple Duplicate Lag flere kopier &By Number of Copies &Med antall kopier &Number of Copies: &Antall kopier: &Shift Created Items By &Flytt det opprettede elementet med Alt+S Alt + S Create &Gap Between Items Of Lag et &mellomrom mellom elementene til Alt+G Alt + G Rotation: Rotasjon: By &Rows && Columns Med &rader og kolonner Vertical Gap: Loddrett mellomrom: Horizontal Gap: Vannrett mellomrom: Number of Rows: Antall rader: Number of Columns: Antall kolonner: &OK &Greit &Cancel &Avbryt MyPlugin My &Plugin Mitt &tilleggsprogram MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus – Mitt tilleggsprogram The plugin worked! Tilleggsprogrammet virket! NewDoc New Document Nytt dokument Portrait Stående Landscape Liggende Margin Guides Hjelpelinjer for margene Options Innstillinger Document page size, either a standard size or a custom size Dokumentets sidestørrelse, enten en standardstørrelse eller en selvvalgt størrelse Orientation of the document's pages Sideretning i dokumentet Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Bredden på sidene i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Høyden på sidene i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Default unit of measurement for document editing Standard måleenhet i dokumentet Create text frames automatically when new pages are added Lag tekstrammer automatisk når nye sider legges til Distance between automatically created columns Avstand mellom automatisk lagde kolonner Number of columns to create in automatically created text frames Antall kolonner i tekstrammer som lages automatisk &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: &Default Unit: &Standard måleenhet: &Automatic Text Frames Automatiske &tekstrammer &Gap: &Mellomrom: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: &Kolonner: Do not show this dialog again Ikke vis denne dialogboksen igjen Initial number of pages of the document Antall sider i dette dokumentet N&umber of Pages: Antall &sider: Open Åpne &New Document &Nytt dokument Open &Existing Document Åpne et &eksisterende dokument Open Recent &Document Nylig åpnede &dokumenter First Page is: Første side er: Show Document Settings After Creation Vis dokumentinnstillingene når det er opprettet Document Layout Dokumentoppsett New &from Template Ny &fra mal NewFromTemplatePlugin New &from Template... Ny &fra mal … Load documents with predefined layout Last inn dokumentet med forhåndsvalgt oppsett Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Start et dokument fra et mal som enten du eller en annen har laget. (Det kan passe hvis du har et fast stiloppsett.) NewMarginWidget Preset Layouts: Forhåndsvalgte oppsett: Left: Venstre: Right: Høyre: Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Printer Margins... Skrivermarger … Distance between the top margin guide and the edge of the page Avstanden mellom øvre hjelpelinjemarg og sidekanten Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Avstanden mellom nedre hjelpelinjemarg og sidekanten &Inside: &Innsiden: &Left: &Venstre: O&utside: &Utsiden: &Right: &Høyre: Ensure all margins have the same value Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Ensure all bleeds have the same value Import the margins for the selected page size from the available printers Distance for bleed from the top of the physical page Distance for bleed from the bottom of the physical page Distance for bleed from the left of the physical page Distance for bleed from the right of the physical page NodePalette Nodes Noder Move Nodes Flytt noder Move Control Points Flytt kontrollpunkter Add Nodes Legg til noder Delete Nodes Slett noder Reset Control Points Nullstill kontrollpunktene Reset this Control Point Nullstill dette kontrollpunktet &Absolute Coordinates &Absolutte koordinater &X-Pos: &Vannrett: &Y-Pos: &Loddrett: Hide Nodes Edit &Contour Line Rediger &konturlinjene &Reset Contour Line Nullstill &konturlinjene Move Control Points Independently Flytt kontrollpunktene uavhengig Move Control Points Symmetrical Flytt kontrollpunktene symmetrisk Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Åpne en mangekant eller beskjær en bezierkurve Close this Bezier Curve Lukk denne bezierkurven Mirror the Path Horizontally Speil stien vannrett Mirror the Path Vertically Speil stien loddrett Shear the Path Horizontally to the Left Forskyv stien vannrett til venstre Shear the Path Vertically Up Forskyv stien loddrett oppover Shear the Path Vertically Down Forskyv stien loddrett nedover Rotate the Path Counter-Clockwise Roter stien mot klokka Rotate the Path Clockwise Roter stien med klokka Enlarge the Size of the Path by shown % Forstørr stiens størrelse med viste % Angle of Rotation Rotasjonsvinkel Activate Contour Line Editing Mode Bruk redigering av konturlinjer Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Tilbakestill konturlinja til objektets opprinnelige form Shear the Path Horizontally to the Right Forskyv stien vannrett til høyre % % Shrink the Size of the Path by shown % Forminsk stiens størrelse med valgte % Reduce the Size of the Path by the shown value Forminsk stien med den viste verdien Enlarge the Size of the Path by the shown value Forstørr stien med den viste verdien % to Enlarge or Shrink By hvor mange % du vil skalere Value to Enlarge or Shrink By hvor mye du vil skalere Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page til siden Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image OK Greit Cancel Avbryt Reset all edits When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Sidefølge Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Bruk Delete Slett OK Greit Document Dokument Section Story Page Side Frame Cancel Avbryt Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style default No Style Ingen stil Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Dette dokumentet ser ikke ut til å være et OpenOffice.org Draw (Tegning)-dokument. Group%1 Gruppa %1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Importer &OpenOffice.org Draw … Imports OpenOffice.org Draw Files Importerer OpenOffice.org Draw-filer Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Importerer de fleste OpenOffice.org Draw-filene inn i det gjeldende dokumentet, ved å konvertere deres vektordata til scribusobjekter. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Denne fila inneholder noen ustøttede egenskaper The file could not be imported Klarte ikke å importere fila OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Navn: Options Innstillinger Solid Heltrukken Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Ingen Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Vinkel: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Standard Add a new View Name: Navn: New View Import 3-D Model OdgPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Bruk filnavnet som begynnelsen på stilnavnet for avsnittet Do not ask again Ikke spør igjen OK Greit Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Skru dette på hvis du vil skrive over de eksisterende stilene i dette scribusdokumentet Merge Paragraph Styles Slå sammen avsnittstiler Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Slå sammen avsnittstilene ut fra egenskapene. Dette vil gi færre like stiler og bevare stilegenskapene, selv om de opprinnelige stilene kan få andre navn. Overwrite Paragraph Styles Skriv over avsnittstiler OpenDocument Importer Options Valg for import av OpenDocument -filer Cancel Avbryt Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument OldScribusFormat Scribus Document Scribusdokument Scribus 1.2.x Document Scribus 1.2.x-dokument OneClick Basepoint Size Størrelse Width: Bredde: Length: Lengde: Height: Høyde: Angle: Vinkel: Remember Values Husk verdiene OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Synlig OutlinePalette Element Element Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. Page Side Free Objects Frie objekter Outline Dokumentoversikt Filter: Filter: Active Visible Synlig Printing Locked Låst Layer: " Inline Frame Enter a keyword or regular expression to filter the outline OutlineValues % % Linewidth Linjebredde OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: Vannrett: Y-Pos: Loddrett: PDFExportDialog Save as PDF Lagre som PDF O&utput to File: &Send til fil: Cha&nge... &Endre … Output one file for eac&h page Lag en fil for &hver side Open PDF after Export &Save &Lagre PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-filer (*.pdf);;Alle filer (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Dette lar deg eksportere en side med sitt eget navn for hver side i dokumentet. Sidetallene legges til automatisk. Dette er mest nyttig hvis du vil trykke filene på et trykkeri. %1 does not exists and will be created, continue? %1 finnes ikke og vil bli opprettet. Vil du fortsette? Cannot create directory: %1 Klarer ikke å lage en mappe: %1 Save As Lagre som Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. PDFLibCore Saving PDF Lagrer PDF Exporting Master Page: Eksporterer malside: Exporting Page: Eksporterer side: Exporting Items on Current Page: Eksporterer elementene på den gjeldende siden: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Side: Date: Dato: Failed to embed the PDF file : %1. Please disable experimental PDF and PS embedding and try again. Failed to load an image : %1 Klarte ikke å laste inn et bilde: %1 Failed to write an image : %1 Klarte ikke å lagre et bilde: %1 Failed to load an image mask : %1 Klarte ikke å laste inn en bildemaske: %1 Insufficient memory for processing an image Ikke nok minne for å behandle bildet A write error occurred, please check available disk space Det oppsto en skrivefeil, sjekk om du har nok diskplass PDFToolBar PDF Tools PDF-Verktøy PPreview Print Preview Forhåndsvisning av utskrift All Alle Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Enable/disable the C (Cyan) ink plate Skru av/på C-blekkplata (cyanblå) Enable/disable the M (Magenta) ink plate Skru av/på M-blekkplata (magentarød) Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Skru av/på Y-blekkplata (gult) Enable/disable the K (Black) ink plate Skru av/på K-blekkplata (svart) Display Trans&parency Vis &gjennomsiktighet &Display CMYK &Vis CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &k &Under Color Removal &Når farge fjernes Separation Name Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Preview Settings Innstillinger for forhåndsvisning Scaling: Skala: Print... Skriv ut … A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metode for å skru av noen av de gråskyggene som er laget av cyan, gult og magenta ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på de delene av bildet som er nøytrale og/eller i mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut.Litt eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang.UCR reduserer muligheten for overmetning med CMY-farger. Close Lukk File Fil Enable &Antialiasing &Bruk antialiasing Fit to Width Tilpass til bredden Fit to Height Tilpass til høyden Fit to Page Tilpass til siden Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Display Settings Visningsinnstillinger Mirror Page(s) Horizontal Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) Vertical Speilvend siden(e) loddrett Print in Grayscale Skriv ut i gråskala Convert Spot Colors Gjør om punktfarger Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Clip to Printer Margins Beskjær til sidemargene Display Ink Coverage Threshold: Terskel: % % None Ingen Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Resize the scale of the page PSLib Processing Master Page: Behandler malside: Exporting Page: Eksporterer side: Failed to write data for an image Klarte ikke å lagre dataene for et bilde Failed to load an image : %1 Klarte ikke å laste inn et bilde: %1 Failed to load an image mask : %1 Klarte ikke å laste inn en bildemaske: %1 Insufficient memory for processing an image Ikke nok minne for å behandle bildet PageItem Image Bilde Text Tekst Line Linje Polygon Mangekant Polyline Flerdelt linje PathText Tekststi Symbol Copy of Kopi av Group Grupper RegularPolygon Arc Spiral Table PageItemAttributes Relates To Knyttet til Is Parent Of Er foreldreelement til Is Child Of Er et barneelement av None relationship Ingen None types Ingen Boolean Boolsk Integer Heltall Real Number Reelt tall String Streng &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Copy &Kopier Alt+C Alt + C &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Slett Alt+L Alt + L &OK &Greit &Cancel &Avbryt Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter Relationship Forhold Relationship To Forhold til Attributes Egenskaper PageItem_ImageFrame Image Bilde Embedded Image Innebygd bilde File: Fil: Original PPI: Opprinnelig ppt: Actual PPI: Faktisk ppt: Size: Størrelse: Colorspace: Fargeområde Unknown Ukjent Page: Side: Pages: Sider: Embedded Image missing Innebygd bilde mangler missing mangler No Image Loaded Intet bilde ble lastet missing or corrupt PageItem_LatexFrame Error Feil Running the external application failed! Klarte ikke å kjøre det eksterne programmet. Could not create a temporary file to run the application! Klarte ikke å lage en foreløpig fil for å kjøre programmet. Running the application "%1" failed! Klarte ikke å kjøre programmet «%1»! Running Kjører The application "%1" crashed! Programmet «%1» krasjet! Application Program DPI ppt State Status Finished Ferdig Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Klarte ikke å kjøre programmet «%1». Sjekk stien: Render Frame Behandle ramme No configuration defined to run the application! Ingen innstillinger er angitt for å kjøre programmet. No application defined Intet program angitt Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Ingen stil PageItem_OSGFrame OSG Default Standard 3D Model File: Fil: PageItem_PathText Paragraphs: Avsnitt: Lines: Linjer: Words: Ord: Chars: Tegn: PageItem_TextFrame Linked Text Lenket tekst Text Frame Tekstramme Paragraphs: Avsnitt: Lines: Linjer: Words: Ord: Chars: Tegn: PageLayouts First Page is: Første side er: Document Layout Dokumentoppsett Location on the canvas where the first page of the document is placed Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. PagePalette Manage Masterpages Arrange Pages Flytt om på sidene PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Rediger malsider Duplicate the selected master page Lag en kopi av den valgte malsiden Delete the selected master page Slett den valgte malsiden Add a new master page Lag en ny malside Import master pages from another document Importer malsider fra et annet dokument This master page is used at least once in the document. Denne malsiden brukes minst en gang i dokumentet. Do you really want to delete master page "%1"? Er du helt sikker på at du vil slett malsiden «%1»? Copy #%1 of %2 Kopi #%1 av %2 &Name: &Navn: New Master Page Ny malside Name: Navn: New MasterPage Ny malside New Master Page %1 Ny malside %1 Copy #%1 of Kopi #%1 av Unable to Rename Master Page Kan ikke gi nytt navn til malsiden The Normal page is not allowed to be renamed. Kan ikke gi nytt navn til siden «Normal» PagePalette_MasterPagesBase <<< Return to Normal Page Mode PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Denne malsiden brukes minst en gang i dokumentet. Do you really want to delete this master page? Er du helt sikker på at du vil slette denne malsiden? PagePalette_PagesBase Arrange Pages Flytt om på sidene Available Master Pages: Tilgjengelige malsider: <qt>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</qt> Document Pages: Dokumentsider: <qt>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</qt> Document Layout Dokumentoppsett <qt>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</qt> PagePropertiesDialog Manage Page Properties Håndter sideegenskapene Page Size Sidestørrelse &Size: &Størrelse: Orie&ntation: &Retning: Portrait Stående Landscape Liggende &Width: &Bredde: &Height: &Høyde: Move Objects with their Page Flytt objektene sammen med sidene de er på Type: Type: Margin Guides Marglinjer Other Settings Andre innstillinger Master Page: Malside: Size of the inserted pages, either a standard or custom size Orientation of the page(s) to be inserted Sideretningen på det dokumentet du vil sette inn Width of the page(s) to be inserted Bredden på de(n) siden(e) du vil sette inn Height of the page(s) to be inserted Høyden på de(n) siden(e) du vil sette inn When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. Når du setter inn en ny side mellom to andre, flytt elementene sammen med deres tilhørende sider. Dette er standardvalget. PageSelector Go to the first page Gå til første side Go to the previous page Gå til forrige side Go to the next page Gå til neste side Go to the last page Gå til siste side Select the current page Velg denne siden of %1 number of pages in document av %1 PagesPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org ParaStyleComboBox No Style Ingen stil PathAlongPathPlugin Path Along Path... Sti på en sti … Path Tools Stiverktøy Bends a Polygon along a Polyline Bøy en mangekant langs en flerdelt linje This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Dette programtillegget bøyer en mangekant langs en flerdelt linje Bends a Polygon along a Path. PathConnectDialogBase Connect Paths Forbind stier Starting Point Startpunkt End Point Sluttpunkt a straight Line en rett linje Points moving Bevegelige punkter Preview on Canvas Forhåndsvis på skjermen Connect First Line Forbind første linje with Second Line med andre linje by using: ved å bruke PathConnectPlugin Connect Paths Forbind stier Path Tools Stiverktøy Connect 2 Polylines. Forbind to flerdelte linjer. Connects two Paths. PathCutPlugin Cut Polygon Kutt mangekant Path Tools Stiverktøy Cuts a Polygon by a Polyline Kutt en mangekant med en flerdelt linje Qt Version too old Qt-versjonen er for gammel This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Dette programtillegget krever minst versjon 4.3.3 av Qt-biblioteket Error Feil The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Cuts a Polygon with a Path. PathDialogBase Path along Path En sti på en sti Effect Type Effekttype Single Enkel Single, stretched Enkel, strukket Repeated Gjentatt Repeated, stretched Gjentatt, strukket Horizontal Offset Vannrett forskyving Vertical Offset Loddrett forskyving Gap between Objects Mellomrom mellom objektene Preview on Canvas Forhåndsvis på skjermen Rotate Objects by: Roter objektene med: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Bolsk stioperasjon + + = = Operation Operasjon ... Swap Shapes Bytt former Unites the shapes Slår sammen formene Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Selvvalgte farger Stroke: Strøk: Fill: Fyll: Keep a copy of the original item after applying the operation Behold en kopi av det opprinnelige elementet etter hendelsen Keep Behold Subtracts the second shape from the first shape Trekk den andre formen fra den første Exchange the Source Shapes Bytt kildeformene The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape Første form The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape Andre form The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Strekfarge Fill Color Fyllfarge Result Takes Color from: Resultatet henter fargen fra: First source shape Second source shape The resulting shape PathFinderDialog Result gets Color of: Resultatet får fargen fra: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Stiverktøy Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Stiverktøy Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternPropsDialog Pattern Properties pt pt % % Offsets X: Vannrett: Y: Loddrett: Scaling Skalering X-Scale: Vannrett skalering: Y-Scale: Loddrett skalering: Rotation Rotasjon Skewing Skråstilling Spacing Value: Verdi: X-Skew: Y-Skew: Angle: Vinkel: Flip: Close Lukk PctPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter PdfImportOptions PDF-Import Importing File: Page Range Sider All Pages Alle sidene Single Page Enkeltside Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Generating Items Lager objekter Open PDF-File Password Passord PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Størrelse: Resolution: Oppløsning: DPI ppt Unknown Ukjent Colorspace: Fargeområde Result Resultat Search Results for: Søk i resultatene etter: &Preview &Forhåndsvisning Alt+P Alt + P &Select &Velg … Alt+S Alt + S Cancel Avbryt PicSearchOptions Cancel Search Avbryt søket Start Search Start et søk Select a base directory for search Velg en mappe å søke fra Scribus - Image Search Scribus – Bildesøk The search failed: %1 Søket mislyktes: %1 Search Images Søk etter bilder Search for: Søk etter: Start at: Start ved: Change... Endre … Searching Søker Case insensitive search Søk som ikke skiller mellom store og små bokstaver Search recursively Søk også i undermapper Base directory for search does not exist. Please choose another one. The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. PicStatus Scribus - Image Search Scribus – Bildesøk No images named "%1" were found. Fant ingen bilder som heter «%1». Close Lukk Not on a Page Ikke på en side JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD Unknown Ukjent n/a uten svar Information Informasjon Path: Sti: Search... Søk … Name: Navn: Image Bilde DPI: ppt: Format: Format: Colorspace: Fargeområde: Size Størrelse Pixels: Piksler: Scale: Skala: Printed: Skrevet ut: Layout Utseende On Page: På side: Select Velg Image Tools Bildeverktøy Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Synlig bilde Image Effects... Bildeeffekter … Edit Image... Rediger bilde … Extended Image Properties... Utvidede bildeegenskaper… Sort by Name Sorter etter navn Sort by Page Sorter etter side Manage Images Behandle bilder Go to Gå til Name of the image file Navn på bildefila Location where the image file is stored Plassering der bildefila er lagret Search for a missing image Let etter et manglende bilde Type of the image Bildetype The colorspace of the image Bildets fargeområde Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Fargeområdet bildet bruker, for eksempel RGB eller CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Opprinnelig bildeoppløsning, i punkt per tomme (ppt) Height and width of the image Høyde og bredde på bildet Horizontal and vertical scaling applied to the image Bildets vannrette og loddrette skalering Size of the image when printed Bildets utskriftsstørrelse Page that the image is displayed on Page Item: Sideelement: Name of the page item that contains the image Navn på sideelementet der bildet er Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Flytt til siden der bildet er Move to the page that the item is on and select it Flytt til den siden der bildet er og velg det Enable or disable exporting of the item Skru av eller på at elementet kan eksporteres Export/Print Image Eksporter / skriv ut bildet Edit the image in the default editor Endre bildet i standard bildebehandler Make the image visible or invisible Gjør bildet synlig eller usynlig Apply non destructive effects to the image in its frame Bruk ikke-ødeleggende effekter på bildet mens det er i ramma Embedded Image Innebygd bilde PictureBrowser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Sorter etter navn Sort by Date Sort by Size Sort by Type Zoom in Vis større Zoom out Vis mindre Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Lukk Information Informasjon File Fil Name: Navn: Path: Sti: Size: Størrelse: Date: Dato: Image Bilde Format: Format: Width: Bredde: Colorspace: Fargeområde: Height: Høyde: DPI: ppt: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Profilnavn: Filter / Search Filters: Filter: Filter Displayed Images Search Images Søk etter bilder Filter Collections ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Dato Size Størrelse Type Type Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Position of New Frame(s) Top Left of Margins Øverst til venstre for margene Top Left of Page Øverst til venstre på siden Top Left of Bleed Øverst til venstre for utfallende Custom Position Selvvalgt plassering X: Vannrett: Y: Loddrett: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Selvvalgt størrelse Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Sett inn Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD not available No image selected Go to Page Preview Images Only Page(s): Image Frame(s): Picture Browser Move the document view to the selected page Show/Hide advanced tools Always keep Picture Browser on top of other windows Change sort order Change preview settings Enable Picture Browser autosave settings Reset Picture Browser to default settings Select a directory Add filter Filter criteria Search criteria Type name Set date Set size Select file type(s) Select the page(s) where to insert the image(s) Select which frame(s) to use Set the position of the image frame(s) to insert Horizontal position Vertical position Set the size of the image frame(s) to insert Width Bredde Height Høyde Type Tag name PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Lagre som &bilde … Export As Image Eksporter som bilde Exports selected pages as bitmap images. Lagre kopier av de valgte sidene som punktbilder Save as Image Lagre som bilde Export successful Eksporteringa var vellykket The target location %1 must be an existing directory Målplasseringa %1 må være en mappe som finnes The target location %1 must be writable Målplasseringa %1 må være skrivbar PluginManager Cannot find plugin plugin manager Fant ikke tilleggsprogrammet unknown error plugin manager ukjent feil Cannot find symbol (%1) plugin manager Finner ikke symbolet (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Programtillegg: laster %1 init failed plugin load error Klarte ikke å starte unknown plugin type plugin load error Ukjent type programtillegg Plugin: %1 loaded plugin manager Programtillegg: %1 er lastet Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Programtillegg: %1 klarte ikke å starte: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Programtillegg : %1 startet fint Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Programtillegg: %1 klarte ikke å starte There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Program for programtillegg Plugin Programtillegg How to run Hvordan den skal kjøres Type Type Load it? Vil du starte den? Plugin ID ID for programtillegg File Fil You need to restart the application to apply the changes. Du må omstarte programmet for at endringene skal tre i kraft. PmPlug Importing: %1 Importerer: %1 Analyzing File: Analyserer fila: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PolyVectorDialog Polygon Properties Egenskaper for mangekant PolygonProps Polygon Properties Egenskaper for mangekant PolygonWidgetBase Corn&ers: &Hjørner: Number of corners for polygons Antall hjørner for mangekanter &Rotation: &Rotasjon: Degrees of rotation for polygons Rotasjon i grader for mangekanter Sample Polygon Eksempel på mangekant Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Lag konvekse eller konkave sider for å endre form på mangekanten Apply &Factor &Endre sidene &Factor: &Sider: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex En negativ verdi vil gjøre mangekanten konkav (stjerneformet), mens en positiv verdi vil gjøre den konveks (buler ut). % % Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: PositionSetterWidget X-pos: Vannrett: Y-pos: Loddrett: Width: Bredde: Height: Høyde: ... PreferencesDialog Preferences Innstillinger Export... Eksporter … Defaults Original &Apply &Bruk &OK &Greit &Cancel &Avbryt User Interface Brukergrensesnitt Paths Stier Document Setup Dokumentinnstillinger Guides Hjelpelinjer Typography Typografi Item Tools Operator Tools Hyphenator Orddeler Fonts Skrifttype Printer Trykk Color Management Fargehåndtering … Document Information Dokumentinformasjon PDF Export PDF-eksport Preflight Verifier Forhåndssjekk Document Item Attributes Dokumentegenskaper Tables of Contents Sections Bolker Keyboard Shortcuts Tastatursnarveier Scrapbook Kladdebok Display Vis External Tools Eksterne verktøy Miscellaneous Diverse Page Sizes Plugins Utvidelser Image Cache PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? Vil du overfør innstillingene fra tidligere scribusversjoner? PostScript Postscript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Klarte ikke å åpne og skrive til oppsettsfila «%1»: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Klarte ikke å skrive til oppsettsfila «%1»: QIODevice, statuskode %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Klarte ikke å åpne oppsettsfila «%1»: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Klarte ikke å åpne XML-oppsettsfila «%1»: %2 på linje %3, kolonne %4 Error Writing Preferences Klarte ikke å lagre innstillingene Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus klarte ikke å lagre innstillingene:<br>%1<br> Sjekk fila, rettighetene til mappa og om det er nok diskplass. Error Loading Preferences Klarte ikke å laste inn innstillingene Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus klarte ikke å laste inn innstillingene:<br>%1<br> Bruker derfor standardinnstillingene. No valid renderframe config found. Using defaults! Fant ingen gyldig oppsettsfil for å behandle ramma. Bruker derfor standardinnstillingene. Prefs_ColorManagement Color Management Fargehåndtering … Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Gjør om til et utskriftsfargeområde. Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Bilder: Solid Colors: Ensfargede farger: Monitor Profile Monitor: Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Prefs_Display Display Vis Show Images Vis bildene Show Text Control Characters Vis kontrolltegn Show Rulers Vis linjalene Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Vis tekstlenkene Show Frames Vis rammene Show Layer Indicators Vis lagindikatorene Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Vis utfallende Show Page Shadow Vis sideskygger Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Left: Venstre: Right: Høyre: Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Display Scaling Scratch Space: Gaps Between Pages Avstand mellom sidene Pages Sider Horizontal: Vannrett: Vertical: Loddrett: Scale% Skaler % Resets the scale to the default dpi of your display Colors Farger Page Fill: Selected Page Border: Valgt sidekant: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Legg området utenfor margene i margfargen Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Turns the display of frames on or off Vis eller skjul rammene Turns the display of layer indicators on or off Velg om lagindikatorene skal vises Turns the display of images on or off Vis eller skjul bildene i dokumentet Turns the page shadow on or off Skru av eller på sideskygger Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Set the default zoom level Velg standard skaleringsnivå Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size dpi ppt Enable or disable the display of linked frames Prefs_DocumentInformation Document Information Dokumentinformasjon Document Dokument Title: Navn: Author: Forfatter: Subject: Keywords: Nøkkelord: Description: Beskrivelse: Further Information Publisher: Contributors: Date: Dato: Type: Type: Format: Format: Identifier: Source: Language: Språk: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Dokumentegenskaper Name Navn Type Type Value Verdi Parameter Parameter Relationship Forhold Relationship To Forhold til Auto Add To Legg automatisk til &Add &Legg til Alt+A Alt + T &Copy &Kopier Alt+C Alt + K &Delete &Slett Alt+D Alt + D C&lear &Tøm Alt+L Alt + L None relationship Ingen Relates To Knyttet til Is Parent Of Er foreldreelement til Is Child Of Er et barneelement av None auto add Ingen Text Frames Tekstrammer Image Frames Bilderammer None types Ingen Boolean Boolsk Integer Heltall Real Number Reelt tall String Streng Prefs_DocumentSections Page Number Out Of Bounds Sidetallet er utenfor det tillatte området. The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Sidetallet du anga passer ikke med antallet sider i dokumentet. (%1–%2). Document Sections Dokumentbolker Name Navn Shown Vist From Fra To Til Style Stil Start Start &Add &Legg til Alt+A Alt + A &Delete &Slett Alt+D Alt + D Field Width Fill Character Reversed Prefs_DocumentSetup Document Setup Dokumentinnstillinger General Generelt Page Size Sidestørrelse Size: Størrelse: ... Orientation: Units: Enheter: Width: Bredde: Height: Høyde: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Utseende Page Layout Facing Pages Saving && Undo Save in Compressed Format Try to save an "Emergency File" in case of a crash Autosave Autolagre Enable automatic saving of documents Interval: min Number of files to keep: Save into the same directory as the document Save into: Change... Endre … Keep backup files after closing the document Show autosave countdown clock on the canvas Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Single Page Enkeltside 3-Fold Tredelt 4-Fold Firedelt Language: Språk: First Page is: Første side er: Margins && Bleeds Margins Marger Bleeds Utfallende Portrait Stående Landscape Liggende Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidebredde på dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Sidehøyden i dokumentet, kan bare endres hvis du har en selvvalgt sidestørrelse Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Standard sideretning Default unit of measurement for document editing Standard måleenhet i dokumentet When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document. Choose a Directory Velg en mappe Time period between saving automatically Tidsperiode mellom hver automatiske lagring Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Apply the page size changes to all existing pages in the document Bruk den endrede sidestørrelsen på alle sidene i dokumentet Apply the page size changes to all existing master pages in the document Bruk den endrede sidestørrelsen på alle malsidene i dokumentet Prefs_ExternalTools External Tools Eksterne verktøy External Tools and Applications PostScript Interpreter Postscriptbehandler &Name of Executable: &Navn på kjørbar fil: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> &Change... &Endre … Alt+C Alt + K Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Antialiastekst for EPS- og PDF-skjermvisning Antialias &Text &Antialiastekst Alt+T Alt + T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Antialiastekst for EPS- og PDF-skjermvisning Antialias &Graphics Antialias&bilder Alt+G Alt + G Resolution: Oppløsning: dpi ppt Image Processing Tool Bildebehandlingsprogram Name of &Executable: &Navn på kjørbar fil: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Web Browser Nettleser PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Oppsett: Up Opp Down Ned Add Legg til Delete Slett Change... Endre … External Editor: Eksternt tekstbehandlingsprogram: Start with empty frame Start med en tom ramme Use Embedded Editor Force DPI Tving ppt Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location &Rescan Alt+R Alt + R Locate Ghostscript Finn Ghostscript Locate your image editor Velg et bildebehandlingsprogram Locate your web browser Finn din nettleser Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Velg et tekstredigeringsprogram Uniconvertor executable not found! Locate a Configuration file Finn en oppsettsfil Configuration files Oppsettsfiler Change Command Endre kommandoen Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: Kommando: LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? <qt>File system location for web browser</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different Prefs_Fonts Fonts Skrifttype Delete Slett C&hange... &Endre … A&dd... &Legg til … &Remove &Fjern Available Fonts Tilgjengelige skrifttyper Font Substitutions Erstatningsskrifttyper Additional Paths Andre stier Font Name Navn på skrifttype Replacement Erstatning Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Søkestier for skrifttyper kan bare settes opp i «Fil → Innstillinger» og bare hvis ingen dokumenter er åpne. Lukk alle åpne dokumenter, og gå til «Fil → Innstillinger → Skrifttyper» for å endre hvor Scribus ser etter skrifttyper. Choose a Directory Velg en mappe Prefs_Guides Guides Hjelpelinjer Placement Snap Distance: Festeavstand: px px Grab Radius: Festeavstand: Visibility Margins Marger Page Grid Baseline Grid Distances Avstander Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Farger Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Linjeavstand i det finmaskede rutenettet Distance between the major grid lines Linjeavstand i det grovmaskede rutenettet Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Farge på det finmaskede rutenettet Color of the major grid lines Farge på det grovmaskede rutenettet Color of the guide lines you insert Farge på hjelpelinjene du selv setter inn Color for the margin lines Marginlinjefarge Color for the baseline grid Farge på de vannrette linjene Turns the basegrid on or off Skru av eller på rutenettet Distance between the lines of the baseline grid Avstand mellom de vannrette linjene Distance from the top of the page for the first baseline Avstand mellom toppen av den fysiske siden og første vannrette linje Turns the gridlines on or off Skru av eller på rutenettet Turns the guides on or off Skru av eller på rutenettet Turns the margins on or off Skru av eller på margene Type: Type: Content Objects Grid Lines Linjer Crosses and Dots Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Prefs_Hyphenator Hyphenation &Hyphenation Suggestions &Orddelingsforslag Hyphenate Text Automatically &During Typing Bruk automatisk orddeling mens du skriver Behaviour Oppførsel Word Lists Exceptions Unntak Edit Rediger Ignore List Unntaksliste Add a new Entry Legg til en ny oppføring Edit Entry Rediger en oppføring Exception List Unntaksliste A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Enables automatic hyphenation of your text while typing Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Limit the number of cache entries to this number Prefs_ItemTools Item Tools Text Tekst Columns: Kolonner: Column Gap: Tab Fill Character: Tabulatorfylltegn Tab Width: Tabulatorbredde Fill Color: Fyllfarge: Line Color: Shading: Skygge: % % Columns & Text Distances Kolonner og tekstavstander Top: Toppen: Bottom: Bunnen: Left: Venstre: Right: Høyre: Font: Skrifttype: Size: Størrelse: Color: Farge: Stroke: Strøk: Preview Forhåndsvis Images Bilder Use Embedded Clipping Path Scaling Skalering Free Scaling Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Forhåndsvisning på skjerm Full Resolution Normal Resolution Low Resolution Shapes Former Line Style: Linjestil: Line Width: Linjebredde: Regular Polygons Regulære mangekanter Lines Linjer Start Arrow: Startpil End Arrow: Sluttpil Hairline Hårlinje Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Vår kjære møy i cape øvde banjo, whist og quiz i taxifila None tab fill Ingen Dot Enkeltprikk Hyphen Bindestrek Underscore Understreket Custom Selvvalgt Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Keep horizontal and vertical scaling the same Samme skalering vannrett og loddrett Arc Spiral Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Tastatursnarveier Search: Søk: Action Handling Shortcut Snarvei Shortcut for Selected Action Snarvei for denne handlinga &No Key &Ingen snarvei Alt+N Alt + N &User Defined Key &Selvvalgt snarvei Alt+U Alt + U Set &Key &Angi snarvei Alt+K Alt + D CTRL+ALT+SHIFT+W Ctrl + Alt + Shift + W Loadable Shortcut Sets Snarveisoppsett som kan lastes inn Keyboard shortcut sets available to load Snarveisoppsettet kan lastes inn Load the selected shortcut set Last inn det valgte snarveisoppsettet &Load &Hent Alt+L Alt + L Import a shortcut set into the current configuration Last inn et snarveisoppsett &Import... &Importer … Alt+I Alt + I Export the current shortcuts into an importable file Eksporter de nåværende snarveiene til en egen fil &Export... &Eksporter … Alt+E Alt + E Reload the default Scribus shortcuts Gjenopprett standardsnarveiene &Reset &Tilbakestill Alt+R Alt + R Select a Key set file to read Velg det snarveisoppsettet du vil lese inn Key Set XML Files (*.xml) Select a Key set file to save to Velg den fila du vil lagre snarveisoppsettet i Export Keyboard Shortcuts to File Eksporter snarveisoppsettet til en fil Enter the name of the shortcut set: Gi snarveisoppsettet et navn: The %1 key sequence is already in use by "%2" Prefs_Miscellaneous Miscellaneous Diverse Always ask before fonts are replaced when loading a document Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Operator Tools Zoom Skalering Minimum: Maximum: Stepping: % % Miscellaneous Diverse Item Duplicate X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool Rotasjosnverktøy Constrain To: Minimum magnification allowed Minste tillat forstørrelse Maximum magnification allowed Største tillatte forstørrelse Change in magnification for each zoom operation Forandring i forstørrelse for hvert enkelt skalering Horizontal displacement of page items Vannrett forskyvning av sideelementene Vertical displacement of page items Loddrett forskyvning av sideelementene Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Prefs_PDFExport PDF Export PDF-eksport Export Range Sider som skal eksporteres All Pages Alle sidene Choose Pages ... Rotation and Mirroring Rotation: Rotasjon: Page Mirroring: Page Binding: Resolution for EPS Graphics: dpi ppt Clip to Printer Margins Beskjær til sidemargene Limit Maximum Image Resolution to: Allow Copying Text and Graphics File Options Filinnstillinger Pages Sider Compatibility: Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Security Use Encryption Passwords Passord Owner: User: Settings Innstillinger Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Adding Annotations and Fields Color Farge Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger Solid Colors Use Color Profile Bruk fargeprofiler Profile: Profil: Rendering Intent: Fargetilpasning: Images Bilder Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Farge: Frequency: Angle: Vinkel: ° ° Spot Function: Pre-Press Før-trykk Printer Marks Utskriftsmerker Page Information Sideinformasjon Embedding Tar med Facing Pages Left Facing Pages Right Registration Marks Registreringsmerker Crop Marks Beskjæringsmerker Bleed Marks Merker for utfallende Color Bars Fargesøyler Bleed Settings Innstillinger for utfallende Use Document Bleeds Bruk utfallende Output Profile: Information String: Fonts Skrifttype Embed All Fonts to Embed Extras Ekstra Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s sek Apply Effect to All Pages Show Page Previews Forhåndsvisning av siden Viewer Framviser Document Layout Dokumentoppsett Single Page Enkeltside Continuous Pages Visual Appearance Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Bruk fullskjermmodus Display Bookmarks Tab Vis faneblader for bokmerker Display Thumbnails Vis miniatyrbilder Display Layers Tab Vis faneblader for lag Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Skaler siden så den passer til visningsvinduet Special Actions Spesielle handlinger Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Snu de eksporterte sidene automatisk Export all pages to PDF Eksporter alle sidene til PDF Export a range of pages to PDF Eksporter en sidefølge til PDF Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Angi hvilken side bindingen er på i PDF-fila. Med mindre du er sikker på at du må endre det, bruk standardvalget: Venstre. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Lager miniatyrbilder av hver side i PDF-fila. Noen framvisere kan bruke miniatyrbilder til å navigere. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Legg inn bokmerkene du lagde i dokumentet. Disse er nyttige for å navigere i lange PDF-filer. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Eksporter oppløsninga til tekst og vektorbilder. Dette har ingen innflytelse på oppløsningen av punktbilder, som fotografier. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Bruk tapsfri komprimering av tekst og bilde.Med mindre du har en god grunn til å la være, så bruk dette. Det reduserer størrelsen på PDF-fila. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Tillat andre å kopiere tekst eller bilder fra PDF-fila. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Tillat andre å legge til merknader og felter i PDF-fila. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Dette er en avansert innstilling som ikke er tilgjengelig som standard. Du bør bare bruke dette hvis trykkeriet ber spesielt om det og du vet nøyaktig hvilke innstillinger du trenger. Hvis du gjør det feil kan det hende pdf-fila ikke kan skrives ut på rett vis, eller at den ikke blir overførbar mellom ulike operativsystemer. Embed a color profile for solid colors Legg inn en fargeprofil for ensfargede farger Color profile for solid colors Fargeprofil for ensfargede farger Rendering intent for solid colors Fargetilpasning for ensfargede farger Embed a color profile for images Legg inn en fargeprofil for bilder Do not use color profiles that are embedded in source images Ikke bruk fargeprofiler som er lagt inn i bildene Color profile for images Fargeprofil for bilder Rendering intent for images Fargetilpasning for bilder Mirror Page(s) horizontally Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) vertically Speilvend siden(e) loddrett Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Do not show objects outside the margins in the exported file Ikke vis objekter utenfor margene i den eksporterte fila Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Dette gir markeringer for utfallende, markert med _ . _ som viser grensene for utfallende Add registration marks to each separation Add color calibration bars Legg til fargesøyler for fargetilpasning Add document information which includes the document title and page numbers Ta med dokumentinformasjon, blant annet dokumentnavnet og antall sider. Indicate the distance offset for the registration marks Viser forskyvningen for registreringsmerkene Use the existing bleed settings from the document preferences Bruk innstillingene for utfallende som ligger i dokumentinnstillingene. Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Nødvendig tekstbit for PDF/X. Ellers vil PDF-fila ikke følge PDF/X-standarden. Det kan være lurt å bruke tittelen på dokumentet. Automatic Automatisk Lossy - JPEG JPG med tap Lossless - Zip Tapsfri – ZIP None Ingen Maximum Høyeste High Høy Medium Medium Low Lav Minimum Laveste Left Margin Venstremarg Right Margin Høyremarg Screen / Web Skjerm/nettside Printer Trykk Grayscale Gråskala Simple Dot Enkeltprikk Line Linje Round Rund Ellipse Ellipse Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Page Side No Script Ingen skript InfoString No Effect Ingen effekt Blinds Persienner Box Boks Dissolve Løs opp Glitter Glitter Split Del Wipe Visk bort Push Dytt Cover Dekk til Uncover Avdekk Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Ta med skrifttypene i PDF-fila. Dette betyr at du beholder samme utseendet på dokumentet. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Bruk presentasjonseffekter når Acrobat Reader, eller andre PDF-visere som støtter det, viser fila i fullskjerm. Show page previews of each page listed above. Forhåndsvis alle siden som er listet opp ovenfor Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Tidsrom siden vises i før presentasjonen starter på den valgte siden. Hvis du velger 0 vil du måtte bla manuelt. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Tidsrommet effekten skal vare. Et kort tidsrom gir en kort effekt, et lengre tidsrom gir en lengre effekt. Show the document in single page mode Vis dokumentet som enkeltsider Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Vis dokumentet som enkeltsider mens sidene vises fortløpende, som på en rull. Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Vis dokumentet med motstående sider; den første siden vises til venstre Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Vis dokumentet med motstående sider; den første siden vises til høyre Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Bruk standardoppsettet for visningsprogrammet, eller brukerens standardoppsett hvis det er anderledes. Enables viewing the document in full screen La alle vise dokumentet i fullskjerm Display the bookmarks upon opening Vis bokmerkene når dokumentet åpnes Display the page thumbnails upon opening Vis miniatyrbildene når dokumentet åpnes Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Mark Length: Mark Offset: Length of crop marks Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Create a range of pages Embedding mode: Embed or Subset Outline All Fonts Do Not Embed Fonts to Subset Subset All Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. DPI (Dots Per Inch) for image export Choose a password for users to be able to read your PDF Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Fargemodell for PDF-fila.Velg «Skjerm/nettside» for PDF-filer som skal vises på en skjerm eller for skrives ut på en vanlig blekkskriver.Velg «Trykk» når du skal skrive ut på en fire fargers CMYK-skriver. Velg gråskala hvis du ikke trenger farger. Type of the display effect Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Starting position for the box and split effects Direction of the glitter or wipe effects Apply the selected effect to all pages Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF PDF/X Output Intent Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Prefs_PageSizes Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Paths Stier Documents: &Change... &Endre … Alt+C Alt + K Color Profiles: C&hange... &Endre … Alt+H Alt + U Scripts: Skript: Ch&ange... &Endre … Alt+A Alt + D Document Templates: Cha&nge... &Endre … Alt+N Alt + T Default documents directory Standard dokumentmappe Default Scripter scripts directory Standard skriptmappe for Skripter Additional directory for document templates Flere mapper for dokumentmaler Choose a Directory Velg en mappe Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Prefs_Plugins Plugins Utvidelser Plugin Programtillegg How to run Hvordan den skal kjøres Type Type Load it? Vil du starte den? Plugin ID ID for programtillegg File Fil You need to restart the application to apply the changes. Du må omstarte programmet for at endringene skal tre i kraft. Prefs_PreflightVerifier Preflight Verifier Forhåndssjekk Show pages without errors Show errors for items on layers that will not print Profile Setup Output Profile: Add New Profile Remove Profile Fjern profil Profile Options Ignore all errors &Overse alle feil Automatic check before printing or exporting Sjekk automatisk for feil før utskrift eller eksport. Check for missing glyphs Se etter manglende glyffer Check for items not on a page Se etter elementer som ikke er på en side Check for overflow in text frames Se etter overflyt i tekstrammer Check for used transparencies Se etter gjennomsiktighet Check for missing images Se etter manglende bilder Check image resolution Sjekk bildeoppløsningen Minimum Resolution: dpi ppt Maximum Resolution: Check for placed PDF files Check for GIF images Se etter GIF-bilder Check for PDF Annotations and Fields Se etter PDF-kommentarer og -felt Check for Visible/Printable mismatch in layers Ignore non-printable layers Check for part filled image frames Check for empty text frames Check if applied master page location is the same as each page's location Prefs_Printer Printing Destination Mål Alternative Printer Command &Annen utskriftskommando Command: Kommando: General Options Generelle innstillinger Output: Normal Normal Separations Include PDF Annotations and Links Ta med PDF-kommentarer og lenker Page Side Mirror Page(s) Horizontally Mirror Page(s) Vertically Set Media Size Velg mediastørrelse Clip to Printer Margins Beskjær til sidemargene Color Farge Apply Under Color Removal Bruk når en &farge blir fjernet Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger PostScript Postscript Level 1 Nivå 1 Level 2 Nivå 2 Level 3 Nivå 3 Print In: Color (If Available) Grayscale Gråskala Marks and Bleeds Crop Marks Beskjæringsmerker Bleed Marks Merker for utfallende Registration Marks Registreringsmerker Color Bars Fargesøyler Offset: Forskyvning: Bleed Settings Innstillinger for utfallende Do not show objects outside the margins on the printed page Ikke vis elementer som er utenfor sidemargene. Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Bruk en annen utskriftsbehandler, som kprinter eller gtklp, for å få flere utskriftsvalg A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. En metode for å skru av noen av de gråskyggene som er laget av cyan, gult og magenta ved å bruke svart istedenfor. UCR virker best på de delene av bildet som er nøytrale og/eller i mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut.Litt eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang.UCR reduserer muligheten for overmetning med CMY-farger. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. File Fil Length: Lengde: This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. Prefs_Scrapbook Scrapbook Kladdebok Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Keep Copied Items Permanently Across Sessions Behold kopierte elementer på tvers av økter Write Item Previews to the Scrapbook Directory Number of Copied Items to Keep in Scrapbook This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory The minimum number is 1; the maximum is 100 This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. Prefs_Scripter Scripter Skripter Extensions Utvidelser Enable Extension Scripts Skru på utvidelsesskriptene Startup Script: Oppstartsskript: Change... Endre … Console Skall Base Texts: Grunntekst: Comments: Kommentarer: Keywords: Nøkkelord: Signs: Tegn: Errors: Feil: Strings: Strenger: Numbers: Tall: Locate Startup Script Finn oppstartsskript Prefs_ShortWords Save Lagre Reset Tilbakestill User settings Egnet oppsett System wide configuration Systemoppsett Short Words Kortord User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Cannot write file %1. Klarte ikke å skrive til fila %1. User settings saved Brukeroppsettet er lagret System wide configuration reloaded Cannot open file %1 Klarte ikke å åpne fila %1 Prefs_Spelling Spelling Installed Spelling Dictionaries Downloadable Spelling Dictionaries Refresh Downloadable List Download Selected Dictionaries Language Språk Code Location Installed Download Downloading Prefs_TableOfContents Table of Contents &Add &Legg til Alt+A Alt + H &Delete &Slett Alt+D Alt + D Properties Egenskaper Item Attribute Name: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Destination Frame: Målramme: The frame the table of contents will be placed into Ramma som innholdsfortegnelsen skal stå i Page Number Placement: Sidetallplassering: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Paragraph Style: Avsnittstil: The paragraph style used for the entry lines Avsnittstil for startlinjer Include frames that are set to not print as well Ta også med rammer som er satt til ikke å bli skrevet ut List Non-Printing Entries Beginning Start End Slutt Not Shown Ikke vist Table of Contents %1 Innholdsfortegnelse %1 Prefs_Typography Typography Typografi Subscript Senket skrift Displacement: Forskyvning: % % Scaling: Skala: Superscript Hevet skrift Underline Understreket Line Width: Linjebredde: Auto Automatisk Strikeout Small Caps Små bokstaver Automatic Line Spacing Line Spacing: &Linjeavstand: Displacement below the baseline of the normal font on a line Forskyvning under bunnlinja for en skrifttype på en linje Relative size of the subscript compared to the normal font Relativ størrelse av senket skrift i forhold til normal skrifttype Displacement above the baseline of the font on a line Forskyvning over bunnlinja for en skrifttype på en linje Relative size of the superscript compared to the normal font Relativ størrelse av hevet skrift i forhold til normal skrifttype Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Line width expressed as a percentage of the font size Linjebredde, målt i prosent av skriftstørrelsen Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Relative size of the small caps font compared to the normal font Relativ størrelse av små bokstaver i forhold til normal skrifttype Percentage increase over the font size for the line spacing Relativ størrelse i prosent av linjeavstand i forhold til normal skrifttype Prefs_UserInterface User Interface Brukergrensesnitt Main Window Appearance Utseende &Language: &Språk: &Theme: &Tema: Use Small Widgets on Palettes Use Tabs for Documents &Recent Documents: &Nylig åpnede dokumenter: Font Sizes &Menus: pt pt &Palettes: Story Editor Tekstbehandler Font: Skrifttype: Use Smart Text Selection Interactivity Time before resize or move starts: ms ms &Wheel Jump: &Hjulhopp: Start Up Show Splashscreen Show Startup Dialog Vis et dialogvindu ved oppstart Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Number of recently edited documents to show in the File menu Antall nylig brukte filer som vises i filmenyen Default font size for the menus and windows Standard skriftstørrelse for menyer og vinduer Default font size for the tool windows Standard skriftstørrelse for verktøyvinduene Time before resize or move starts allows for a slight delay between when you click and the operation happens to avoid unintended moves. This can be helpful when dealing with mouse sensitivity settings or accessibility issues related to ergonomic mice, touch pads or moveability of the wrists and hands. Background Color: Icon Set: Choose the default icon set Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart. Number of lines Scribus will scroll for each "notch" of the mouse wheel The default behavior when double-clicking on a word is to select the word and the first following space. Smart selection will select only the word, without the following space. PresetLayout Magazine Tidsskrift Fibonacci Fibonacci Golden Mean Det gyldne snitt Nine Parts Ni deler Gutenberg Gutenberg None layout type Ingen When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Når du har valgt et annet dokumentoppsett enn enkeltsider, så kan du velge ett av de forhåndslagde sideoppsettene. «Ingen» lar margene være som de er, «Gutenberg» setter klassiske marger, «Tidsskrift» setter alle margene til samme verdi. Verdiene for margene er venstre/innside. PrintDialog File Fil All Alle Cyan Cyan Magenta Magenta Yellow Gult Black Svart Print Current Pa&ge Skriv ut &denne siden Print Normal Normalutskrift PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Postscript-filer (*.ps);;Alle filer (*) Failed to retrieve printer settings Fant ingen skriverinnstillinger Inside: Innsiden: Outside: Utsiden: Save As Lagre som PrintDialogBase Setup Printer Skriverinnstillinger Print Destination Skrivervalg &Options... &Valg … &File: &Fil: C&hange... &Endre … Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Bruk en annen utskriftsbehandler, som kprinter eller gtklp, for å få flere utskriftsvalg A&lternative Printer Command &Annen utskriftskommando Co&mmand: &Kommando: Range Sidefølge Print &All Skriv ut &alt N&umber of Copies: &Antall kopier: Print Current Pa&ge Skriv ut &denne siden Print &Range &Sidefølge Options Innstillinger Print Normal Normalutskrift Print Separations Skriv ut &delt Print in Color if Available Skriv ut i &farger hvis mulig Print in Grayscale Skriv ut i gråskala Advanced Options Flere valg Page Side Mirror Page(s) Horizontal Speilvend siden(e) vannrett Mirror Page(s) Vertical Speilvend siden(e) loddrett Set Media Size Velg mediastørrelse Color Farge Apply Under Color Removal Bruk når en &farge blir fjernet Convert Spot Colors to Process Colors Gjør om punktfarger til prosessfarger Marks Merker This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Crop Marks Skjæremerker Add registration marks which are added to each separation Legg inn registreringsmerker for hver deling Registration Marks Registreringsmerker This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Dette gir markeringer for utfallende, markert med _ . _ som viser grensene for utfallende Bleed Marks Merker for utfallende Add color calibration bars Legg til søyler for fargestyring Color Bars Fargesøyler Offset: Forskyvning: Indicate the distance offset for the registration marks Viser forskyvningen for registreringsmerkene Bleeds Utfallende Top: Toppen: Distance for bleed from the top of the physical page Avstand for utfallende fra toppen av den fysiske siden Left: Venstre: Distance for bleed from the right of the physical page Avstand for utfallende fra høyresiden av den fysiske siden Bottom: Bunnen: Distance for bleed from the bottom of the physical page Avstand for utfallende fra bunnen av den fysiske siden Right: Høyre: Distance for bleed from the left of the physical page Avstand for utfallende fra venstresiden av den fysiske siden Use the existing bleed settings from the document preferences Bruk innstillingene for utfallende som ligger i dokumentinnstillingene. Use Document Bleeds Bruk utfallende Preview... Forhåndsvis … &Print &Skriv ut Cancel Avbryt Include PDF Annotations and Links Ta med PDF-kommentarer og lenker This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Clip to Printer Margins Beskjær til skrivermargene <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>En måte å skru av noen av gråskyggene som er laget av cyan, gult og magenta ved å bruke svart istedenfor. Virker best på de delene av bilder som er nøytrale og/eller i mørke toner som ligger nært opptil grått. Dette får noen bilder til å se bedre ut. Litt eksperimentering og testing er nødvendig fra gang til gang. Reduserer muligheten for overmetning med CMY-farger.> <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> Length: Lengde: Create a range of pages Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. PropertiesPalette Properties Egenskaper X, Y, &Z &Ramme &Shape &Form &Image &Bilde &Line &Linje &Colors &Farge &Group &Grupper &Transparency T&able Drop Shadow PropertiesPalette_GroupBase Shape Skjema ... &Edit... &Rediger … Disabled Ikke i bruk Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path Transparency Fill Rule Fyllregel Text &Flow Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Disable text flow from lower frames around object Skru av tekstflyt fra lavere rammer rundt objektet Use the frame shape for text flow of text frames below the object Use Frame &Shape Bruk &rammeformen <qt>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's shape for text flow of text frames below the object</qt> <qt>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame's shape for text flow of text frames below the object.</qt> <qt>Use the clipping path of the image</qt> <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Partall–oddetall <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Ikke null Group clips Contents When the group's bounding frame has been edited, clip the contents of the page items to the edited bounding frame PropertiesPalette_Image Auto Automatisk Perceptual Sansningsmessig (perseptuell) Relative Colorimetric Relativ fargeanalyse Saturation Metning Absolute Colorimetric Absolutt fargeanalyse Global Automatic Automatisk Lossy - JPEG JPG med tap Lossless - Zip Tapsfri – ZIP None Ingen Maximum Høyeste High Høy Medium Medium Low Lav Minimum Laveste % % pt pt &To Frame Size PropertiesPalette_ImageBase Rotation: Rotasjon: &Page Number: &Sidetall: &X-Pos: &Vannrett: Horizontal offset of image within frame Vannrett forskyving av bildet innenfor ramma &Y-Pos: &Loddrett: Vertical offset of image within frame Loddrett forskyving av bildet innenfor ramma Auto Automatisk Scaling Skalering X-Sc&ale: &Vannrett skalering: Resize the image horizontally Skaler bildet vannrett Y-Scal&e: &Loddrett skalering: Resize the image vertically Skaler bilder loddrett Keep the X and Y scaling the same Behold skaleringa vannrett og loddrett ... Actual X-DPI: Faktisk oppløsning, vannrett: Effective horizontal DPI of the image after scaling Actual Y-DPI: Faktisk oppløsning, loddrett: Effective vertical DPI of the image after scaling Allow the image to be a different size to the frame Tillat bildet å ha en annen størrelse enn ramma &Free Scaling &Fri skalering Use image proportions rather than those of the frame Bruk bildets størrelsesforhold og ikke rammas Make the image fit within the size of the frame Tilpass bildestørrelsen til ramma &To Frame Size Input Profile: Innprofil: Source profile of the image Bildets kildeprofil Rendering Intent: Fargetilpasning: Rendering intent for the image Bildets fargetilpasning Proportional Proporsjonal Color Management Fargehåndtering … PDF Compression Method: Compression method used in PDF export for the image Quality: Compression quality used in PDF export for the image Image Effects Bildeeffekter Extended Properties PropertiesPalette_Line Custom Selvvalgt No Style Ingen stil Left Point Venstre punkt End Points Endepunkter &Basepoint: &Grunnpunkt: T&ype of Line: &Linjetype: Start Arrow: Startpil End Arrow: Sluttpil Scaling: Skala: Line &Width: &Linjebredde: Ed&ges: &Kanter: Miter Join Kantete sammenføyning Bevel Join Skrå sammenføyning Round Join Rund sammenføyning Flat Cap Square Cap Round Cap &Endings: &Endelser: % % pt pt Hairline Hårlinje Change settings for left or end points Endre innstillingene for venstre eller endepunkter Pattern of line Linjemønster Thickness of line Tykkelsen på linja Type of line joins Type linjesammenføyning Type of line end Type linjeavslutning Line style of current object Linjestil for dette objektet Arrow head style for start of line Pilhodestil for begynnelsen av linja Arrow head style for end of line Pilhodestil for slutten av linja Arrow head scale for start of line Arrow head scale for end of line PropertiesPalette_LineBase &Basepoint: &Grunnpunkt: T&ype of Line: &Linjetype: Start Arrow: Startpil Scaling: Skala: End Arrow: Sluttpil Line &Width: &Linjebredde: Hairline Hårlinje Ed&ges: &Kanter: &Endings: &Endelser: PropertiesPalette_Shadow X-Offset: Y-Offset: Blur: Color: Farge: Shade: Skygge: Opacity: Ugjennomsiktighet: Blendmode: Has Drop Shadow Black Svart Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Exclusion Utelukkelse Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Content covers Drop Shadow Inherit Object Transparency PropertiesPalette_ShadowBase Object has a drop shadow X-Offset: Y-Offset: Color: Farge: Shade: Skygge: Opacity: Ugjennomsiktighet: % % Blendmode: Normal Normal Darken Mørkne Lighten Lysne Multiply Mangfoldiggjør Screen Skjerm Overlay Legg over Hard Light Hardt lys Soft Light Mykt lys Difference Forskjell Exclusion Utelukkelse Color Dodge Fargeskygging Color Burn Fargebrenning Hue Fargetone Saturation Metning Color Farge Luminosity Lyshetsgrad Blur: px px PropertiesPalette_ShapeBase Shape Skjema Choose the shape of frame... Velg rammeform … ... &Edit... &Rediger … Disabled Ikke i bruk R&ound Corners: Set radius of corner rounding velg radiusen på hjørneavrundingen Text &Flow Around Frame Teksten &flyter rundt ramma Use Frame &Shape Bruk &rammeformen Use &Bounding Box Bruk &grenseboksen &Use Contour Line Bruk &konturlinjene Use Image Clip Path Fill Rule Fyllregel <qt>Any path self-intersections or subpaths create holes in the fill</qt> Even-Odd Partall–oddetall <qt>Fill is solid unless a subpath is counter-directional</qt> Non Zero Ikke null PropertiesPalette_TableBase Table: Cells: Cell style of currently selected cell Remove Direct Cell Formatting Borders Width: Bredde: Color: Farge: Type: Type: Shade: Skygge: % % Fill Styles Table style of currently selected table Remove Direct Table Formatting PropertiesPalette_Text First Line Offset Forskyvning av første linje Optical Margins Optiske marger Hyphenation Advanced Settings Avanserte innstillinger Path Text Properties Tekststi-egenskaper Auto Automatisk Baseline Grunnline Font Features Fixed Linespacing Fast linjeavstand Automatic Linespacing Automatisk linjeavstand Align to Baseline Grid Fest til de vannrette linjene Orphans and Widows Color && Effects Columns && Text Distances Paragraph Effects PropertiesPalette_TextBase Font Size Skriftstørrelse pt pt Select the line spacing mode Line Spacing Linjeavstand Text Language Paragraph St&yle: &Avsnittstil: Paragraph style of currently selected text or paragraph Avsnittstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Remove Direct Paragraph Formatting Fjern direkte avsnittsformateringer Character St&yle: &Tegnstil: Character style of currently selected text or paragraph Tegnstil for den valgte teksten eller det valgte avsnittet Remove Direct Character Formatting Fjern direkte tegnformateringer PropertiesPalette_XYZ &X-Pos: &Vannrett: &Y-Pos: &Loddrett: &Height: &Høyde: &X1: Vannrett &1: X&2: Vannrett &2: Y&1: Loddrett &1: &Y2: Loddrett &2: &Width: &Bredde: Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Navnet «%1» er ikke entydig.<br/>Du må velge et annet navn. Properties Egenskaper pt pt PropertiesPalette_XYZBase Name Navn Name of selected object Det valgte objektets navn Geometry Plassering og størrelse &X-Pos: &Vannrett: Horizontal position of current basepoint Vannrett plassering av nåværende grunnpunkt &Width: &Bredde: &Y-Pos: &Loddrett: Vertical position of current basepoint Loddrett plassering av nåværende grunnpunkt Width of current selection &Height: &Høyde: Height of current selection &Rotation: &Rotasjon: Rotation of object at current basepoint Rotasjon av objektet ved nåværende grunnpunkt Point from which measurements or rotation angles are referenced Startpunkt for målinger og rotasjonsvinkler Basepoint: Grunnpunkt: Keep the aspect ratio Behold høyde/bredde-forholdet ... Level Lag Move one level up Flytt et nivå opp Move one level down Flytt et nivå ned Move to front Legg øverst Move to back Legg nederst Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom 0 Group the selected objects Grupper de valgte objektene Ungroup the selected group Løs opp den valgte gruppa Flip horizontally Snu vannrett Flip vertically Snu loddrett Lock or unlock the object Lås eller lås opp objektet Enable or disable exporting of the object Skru av eller på at objektet kan eksporteres Lock or unlock the size of the object Lås eller lås opp objektstørrelsen PropertyWidget_AdvancedBase Offset to baseline of characters Forskyv til tegnets grunnlinje % % Manual Tracking Scaling width of characters Skaleringsbredde på tegn Scaling height of characters Skaleringshøyde på tegn Word Tracking Min: Minste: Minimal width of spaces between words Minste avstand mellom ordene Normal width of spaces between words Vanlig avstand mellom ordene Norm: Normal: Minimal shrinkage of glyphs for justification Forminsk glyffene minst mulig for å få jevne marger Maximal extension of glyphs for justification Forminsk glyffene mest mulig for å få jevne marger Max: Største: Glyph Extension Glyffutvidelse PropertyWidget_Distance Gap: Mellomrom: Width: Bredde: pt pt Distance between columns Kolonneavstand Column width Kolonnebredde Top Middle I midten Bottom PropertyWidget_DistanceBase Vertical Alignment: Colu&mns: &Kolonner: Number of columns in text frame Antall kolonner i tekstramma Switches between Gap or Column width Bytt mellom mellomrom og kolonnebredde Gap: Mellomrom: Width: Bredde: Distance between columns Kolonneavstand To&p: &Toppen: Distance of text from top of frame Avstand fra teksten til toppen av ramma &Bottom: &Bunnen: Distance of text from bottom of frame Avstand fra teksten til bunnen av ramma &Left: &Venstre: Distance of text from left of frame Avstand fra teksten til venstre side av ramma &Right: &Høyre: Distance of text from right of frame Avstand fra teksten til høyre side av ramma Edit tab settings of text frame... Rediger tabulator-innstillingene til tekstramma … T&abulators... &Tabulatorer … Top Middle I midten Bottom PropertyWidget_DropCap Use Drop Caps Drop Caps lines Drop Caps offset Drop Cap use character style... Choose character style or leave blank for use default paragraph style PropertyWidget_DropCapBase Height Høyde lines Offset use Drop Caps Use Character Style Number of lines used by the drop cap PropertyWidget_FlopBase Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters Maximum Ascent Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use Font Ascent Set the height of the first line of the text frame to the specified line height Line Spacing Linjeavstand Set the base line of the first line of the text frame to the base line grid Baseline Grid PropertyWidget_FontFeatures Common Ligatures (liga) Common Ligatures Contextual Ligatures (clig) Contextual Ligatures Discretionary Ligatures (dlig) Discretionary Ligatures Historical Ligatures (hlig) Historical Ligatures Normal capitals Default Capitals Small capitals (smcp) Small Capitals Small capitals from capitals (c2sc) Small Capitals from Capitals Petite capitals (pcap) Petite Capitals Petite capitals from capitals (c2pc) Petite Capitals from Capitals Unicase (unic) Unicase Titling (titl) Titling Default numbers style Default Numerals Lining Figures (lnum) Lining Oldstyle Figures (onum) Old Style Default numbers width Default Numeral Width Proportional Figures (pnum) Proportional Proporsjonal Tabular Figures (tnum) Tabular No fractions No Fractions Fractions (frac) Diagonal Fractions Alternative Fractions (afrc) Stacked Fractions Normal position Default Position Subscript (subs) Subscript Senket skrift Superscript (sups) Superscript Hevet skrift Ordinals (ordn) Ordinals Slashed Zero (zero) Slashed Zero Stylistic sets 1 1 5 9 13