Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10166 | Rev 10872 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
2202 mrdocs 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2202 mrdocs 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
2202 mrdocs 14
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
3366 fschmid 16
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 17
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
18
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2202 mrdocs 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
2202 mrdocs 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
30
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2202 mrdocs 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
2202 mrdocs 40
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
43
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
44
  </message>
45
  <message>
9729 cbradney 46
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2202 mrdocs 47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
2202 mrdocs 52
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 53
 
54
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
55
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
56
  </message>
57
  <message>
9729 cbradney 58
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2202 mrdocs 59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
2202 mrdocs 66
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 67
 
68
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
69
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
70
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
71
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
9729 cbradney 74
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2202 mrdocs 75
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
2202 mrdocs 81
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 82
 
83
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
84
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
85
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
86
  </message>
87
  <message>
9729 cbradney 88
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2202 mrdocs 89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
2202 mrdocs 97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 98
</source>
2202 mrdocs 99
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 100
 
101
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
102
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
103
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
104
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
105
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
106
 
107
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2202 mrdocs 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
2202 mrdocs 117
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
120
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 121
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
9729 cbradney 124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2202 mrdocs 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
2202 mrdocs 130
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 133
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
135
  <message>
9729 cbradney 136
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2202 mrdocs 137
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
138
 
139
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
140
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
141
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
142
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
143
master page for the new page.
144
 
145
May raise IndexError if the page number is out of range
146
</source>
147
    <translation type="unfinished"></translation>
148
  </message>
3064 cbradney 149
  <message>
9729 cbradney 150
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 151
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 152
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 153
 
154
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
155
following meaning:
156
 
157
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
158
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
159
 
160
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
161
margins
162
 
163
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
164
 
165
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
166
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
167
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
168
 
169
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
170
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
171
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
172
 
173
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
174
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
175
PAGE_4 is 4-fold.
176
 
177
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
178
Indexed from 0 (0 = first).
179
 
6434 cbradney 180
numPage = Number of pages to be created.
181
 
3824 cbradney 182
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
183
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
184
is not in points, make sure to account for this.
185
 
186
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 187
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 188
 
189
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
190
</source>
191
    <translation type="unfinished"></translation>
192
  </message>
9189 cbradney 193
  <message>
9729 cbradney 194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9189 cbradney 195
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
196
 
197
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
198
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
199
 
200
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
201
</source>
202
    <translation type="unfinished"></translation>
203
  </message>
2202 mrdocs 204
</context>
205
<context>
1135 cbradney 206
  <name>@default</name>
207
  <message>
9729 cbradney 208
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2202 mrdocs 209
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 210
 
211
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
212
has some text selected the value assigned to the first character
213
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
214
selected item is used.
215
</source>
2202 mrdocs 216
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 217
 
3366 fschmid 218
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 219
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
220
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
221
  </message>
222
  <message>
9729 cbradney 223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2202 mrdocs 224
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 225
 
226
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
227
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
228
</source>
2202 mrdocs 229
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 230
 
231
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
232
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
233
  </message>
234
  <message>
9729 cbradney 235
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2202 mrdocs 236
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 237
 
238
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
239
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
240
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
241
selected item is used.
242
</source>
2202 mrdocs 243
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 244
 
245
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
246
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 247
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 248
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
249
  </message>
250
  <message>
9729 cbradney 251
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2202 mrdocs 252
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 253
 
254
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
255
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
256
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
257
used.
258
</source>
2202 mrdocs 259
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 260
 
261
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
262
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
263
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
264
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2202 mrdocs 268
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 269
 
270
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
271
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
272
</source>
2202 mrdocs 273
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 274
 
275
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
276
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
277
  </message>
278
  <message>
9729 cbradney 279
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
2202 mrdocs 280
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 281
 
282
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
283
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
284
</source>
2202 mrdocs 285
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 286
 
6052 mrdocs 287
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 288
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
289
  </message>
290
  <message>
9729 cbradney 291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
2202 mrdocs 292
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 293
 
294
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
295
given the currently selected item is used.
296
</source>
2202 mrdocs 297
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 298
 
6052 mrdocs 299
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 300
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
301
  </message>
302
  <message>
9729 cbradney 303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
2202 mrdocs 304
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 305
 
306
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 307
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 308
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
309
used.
310
</source>
2202 mrdocs 311
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 312
 
313
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 314
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 315
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
316
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
317
  </message>
318
  <message>
9729 cbradney 319
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
2202 mrdocs 320
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 321
 
322
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
323
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
324
currently selected item is used.
325
 
326
May throw ValueError if the font cannot be found.
327
</source>
3492 mrdocs 328
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 329
 
3366 fschmid 330
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 331
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
332
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
333
 
3366 fschmid 334
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 335
  </message>
336
  <message>
9729 cbradney 337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
2202 mrdocs 338
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 339
 
340
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
341
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
342
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
343
currently selected item is used.
344
 
2202 mrdocs 345
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 346
</source>
2202 mrdocs 347
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 348
 
3366 fschmid 349
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 350
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
351
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
352
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
353
 
3366 fschmid 354
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 355
  </message>
356
  <message>
9729 cbradney 357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
2202 mrdocs 358
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 359
 
360
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
361
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
362
item is used.
363
 
364
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
365
</source>
2202 mrdocs 366
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 367
 
368
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
369
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
370
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
371
 
372
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
373
  </message>
374
  <message>
9729 cbradney 375
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
2202 mrdocs 376
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 377
 
378
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
379
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
380
 
381
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
382
</source>
2202 mrdocs 383
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 384
 
6052 mrdocs 385
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 386
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
387
 
388
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
389
  </message>
390
  <message>
9729 cbradney 391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2202 mrdocs 392
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 393
 
394
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
395
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
396
 
397
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
398
</source>
2202 mrdocs 399
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 400
 
401
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
402
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
403
 
404
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
405
  </message>
406
  <message>
9729 cbradney 407
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
2202 mrdocs 408
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 409
 
410
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
412
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
413
 
414
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
415
</source>
2202 mrdocs 416
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
419
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
420
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
421
w tym module - zobacz dir(scribus).
422
 
423
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
424
  </message>
425
  <message>
9729 cbradney 426
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
2202 mrdocs 427
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 428
 
429
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
430
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
431
selected item is used.
432
</source>
2202 mrdocs 433
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 434
 
435
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
436
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
437
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
438
  </message>
439
  <message>
9729 cbradney 440
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
2202 mrdocs 441
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 442
 
443
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
444
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
445
given the currently selected item is used.
446
</source>
2202 mrdocs 447
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
450
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
451
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
452
  </message>
453
  <message>
9729 cbradney 454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
2202 mrdocs 455
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 456
 
457
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
458
selected item is used.
459
</source>
2202 mrdocs 460
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 461
 
462
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
463
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
464
  </message>
465
  <message>
9729 cbradney 466
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
2202 mrdocs 467
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 468
 
469
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
470
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
471
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
472
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
473
used.
474
</source>
2202 mrdocs 475
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 476
 
477
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
478
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
479
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
480
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
481
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
482
  </message>
483
  <message>
9729 cbradney 484
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
2202 mrdocs 485
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 486
 
487
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
488
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
489
and must not link to or be linked from any other frames already.
490
 
491
May throw ScribusException if linking rules are violated.
492
</source>
2202 mrdocs 493
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 494
 
495
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
496
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
497
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
498
 
499
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
500
  </message>
501
  <message>
9729 cbradney 502
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
2202 mrdocs 503
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 504
 
505
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
506
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 507
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 508
 
509
May throw ScribusException if linking rules are violated.
510
</source>
2202 mrdocs 511
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 512
 
513
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
514
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 515
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 516
 
517
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
518
  </message>
519
  <message>
9729 cbradney 520
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
2202 mrdocs 521
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 522
 
523
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
524
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 525
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 526
 
527
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
528
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
9729 cbradney 531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
2202 mrdocs 532
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 533
 
534
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
535
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
536
the value of the named color from the default document colors.
537
 
2202 mrdocs 538
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 539
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
540
</source>
2202 mrdocs 541
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 542
 
543
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
544
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
545
 
546
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
547
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
548
  </message>
549
  <message>
9729 cbradney 550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
2202 mrdocs 551
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 552
 
553
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
554
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
555
Color components should be in the range from 0 to 255.
556
 
2202 mrdocs 557
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 558
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
559
</source>
2202 mrdocs 560
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 561
 
562
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
563
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
564
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
565
 
566
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
567
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
568
  </message>
569
  <message>
9729 cbradney 570
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
2202 mrdocs 571
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 572
 
573
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
574
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
575
&quot;None&quot; - transparent.
576
 
577
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
578
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
579
 
2202 mrdocs 580
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 581
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
582
</source>
2202 mrdocs 583
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 584
 
585
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
586
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
587
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
588
 
589
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
590
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
591
 
592
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
593
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
594
  </message>
595
  <message>
9729 cbradney 596
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
2202 mrdocs 597
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 598
 
599
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
600
 
2202 mrdocs 601
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 602
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
603
</source>
2202 mrdocs 604
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 605
 
606
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
607
 
608
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
609
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
610
  </message>
611
  <message>
9729 cbradney 612
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 613
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 614
 
615
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
616
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 617
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 618
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
619
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
620
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
621
opional parameters is False.
622
 
2202 mrdocs 623
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
624
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 625
 
626
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
627
 
2202 mrdocs 628
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
629
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 630
</source>
2308 mrdocs 631
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 632
 
633
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
634
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
635
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
636
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
637
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
638
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
639
 
2202 mrdocs 640
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
641
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 642
 
643
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
644
 
2202 mrdocs 645
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
646
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 647
  </message>
648
  <message>
9729 cbradney 649
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
2202 mrdocs 650
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 651
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 652
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 653
 
654
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
655
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
656
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
657
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
658
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
659
 
660
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
661
at 1.
662
 
663
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
664
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
665
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
666
can be binary-ORed with button constants:
667
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
668
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
669
 
670
Usage examples:
2202 mrdocs 671
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
672
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 673
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 674
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 675
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
676
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
677
 
678
Defined button and icon constants:
679
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
680
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
681
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
682
</source>
2202 mrdocs 683
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 684
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 685
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 686
 
687
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
688
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
689
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
690
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
691
może zawierać proste formatowanie HTML.
692
 
693
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
694
zaczynają się od 1.
695
 
696
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
697
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
698
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
699
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
700
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
701
 
702
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 703
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
704
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 705
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 706
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 707
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
708
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
709
 
710
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
711
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
712
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
713
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 714
</translation>
1135 cbradney 715
  </message>
716
  <message>
9729 cbradney 717
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
2202 mrdocs 718
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 719
 
2202 mrdocs 720
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
721
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 722
 
2202 mrdocs 723
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 724
</source>
2202 mrdocs 725
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 726
 
727
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 728
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 729
 
2202 mrdocs 730
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 731
  </message>
732
  <message>
9729 cbradney 733
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
2202 mrdocs 734
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 735
 
736
Closes the current document without prompting to save.
737
 
738
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
739
</source>
2202 mrdocs 740
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 741
 
742
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
743
 
744
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
745
  </message>
746
  <message>
9729 cbradney 747
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
2202 mrdocs 748
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 749
 
750
Returns true if there is a document open.
751
</source>
2202 mrdocs 752
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 753
 
754
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
755
  </message>
756
  <message>
9729 cbradney 757
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
2202 mrdocs 758
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 759
 
760
Opens the document &quot;name&quot;.
761
 
762
May raise ScribusError if the document could not be opened.
763
</source>
2202 mrdocs 764
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 765
 
766
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
767
 
768
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
769
  </message>
770
  <message>
9729 cbradney 771
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
2202 mrdocs 772
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 773
 
774
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
775
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
776
save file dialog.
777
 
778
If the save fails, there is currently no way to tell.
779
</source>
2202 mrdocs 780
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 781
 
782
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
783
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
784
 
785
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
786
  </message>
787
  <message>
9729 cbradney 788
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
2202 mrdocs 789
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 790
 
791
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
792
relative path).
793
 
794
May raise ScribusError if the save fails.
795
</source>
2202 mrdocs 796
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 797
 
798
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
799
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
800
 
801
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
802
  </message>
803
  <message>
9729 cbradney 804
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 805
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 806
 
807
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
808
strings.
809
</source>
6434 cbradney 810
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 811
 
812
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
813
to łańcuchy znaków.</translation>
814
  </message>
815
  <message>
9729 cbradney 816
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 817
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 818
 
819
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 820
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 821
constants.
822
</source>
9729 cbradney 823
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 824
 
825
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 826
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 827
  </message>
828
  <message>
9729 cbradney 829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
2202 mrdocs 830
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 831
 
832
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 833
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 834
 
835
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
836
</source>
2202 mrdocs 837
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 838
 
839
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 840
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 841
 
842
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
843
  </message>
844
  <message>
9729 cbradney 845
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
2202 mrdocs 846
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 847
 
848
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
849
of the UNIT_* constants:
850
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
851
</source>
2202 mrdocs 852
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 853
 
854
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
855
ze stałych UNIT_* :
856
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
857
  </message>
858
  <message>
9729 cbradney 859
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
2202 mrdocs 860
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 861
 
862
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
863
current document.
864
</source>
2202 mrdocs 865
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 866
 
867
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
868
  </message>
869
  <message>
9729 cbradney 870
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
2202 mrdocs 871
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 872
 
873
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
874
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
875
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
876
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
877
</source>
2202 mrdocs 878
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 879
 
880
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
881
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
882
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
883
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
884
  </message>
885
  <message>
9729 cbradney 886
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
2202 mrdocs 887
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 888
 
889
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
890
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
891
</source>
2202 mrdocs 892
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 893
 
894
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
895
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
896
  </message>
897
  <message>
9729 cbradney 898
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
2202 mrdocs 899
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 900
 
901
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
902
is not given the currently selected Item is used.
903
</source>
2202 mrdocs 904
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 905
 
906
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
907
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
908
  </message>
909
  <message>
9729 cbradney 910
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
2202 mrdocs 911
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 912
 
913
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
914
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
915
</source>
2202 mrdocs 916
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 917
 
918
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
919
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
920
  </message>
921
  <message>
9729 cbradney 922
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2202 mrdocs 923
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 924
 
925
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
926
the currently selected item is used. The join types are:
927
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
928
</source>
10842 cbradney 929
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 930
 
931
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
932
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
933
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
934
  </message>
935
  <message>
9729 cbradney 936
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
2202 mrdocs 937
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 938
 
939
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
940
currently selected item is used. The cap types are:
941
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
942
</source>
2202 mrdocs 943
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 944
 
945
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
946
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
947
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
948
  </message>
949
  <message>
9729 cbradney 950
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
2202 mrdocs 951
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 952
 
953
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
954
currently selected item is used. Line style constants are:
955
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
956
</source>
2202 mrdocs 957
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 958
 
959
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
960
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
961
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
962
  </message>
963
  <message>
9729 cbradney 964
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
2202 mrdocs 965
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 966
 
967
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
968
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
969
</source>
2202 mrdocs 970
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 971
 
972
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
973
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
974
  </message>
975
  <message>
9729 cbradney 976
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
2202 mrdocs 977
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 978
 
979
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
980
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
981
</source>
2202 mrdocs 982
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 983
 
984
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
985
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
986
  </message>
987
  <message>
9729 cbradney 988
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 989
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 990
 
991
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
992
given the currently selected item is used.
993
</source>
2202 mrdocs 994
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 995
 
996
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
997
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
998
  </message>
999
  <message>
9729 cbradney 1000
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
2202 mrdocs 1001
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1002
 
1003
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1004
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 1005
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1006
for reference.
1007
</source>
2202 mrdocs 1008
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 1009
 
1010
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1011
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1012
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 1013
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1014
  </message>
1015
  <message>
9729 cbradney 1016
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
2202 mrdocs 1017
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1018
 
1019
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1020
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1021
is used.
1022
</source>
2202 mrdocs 1023
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1024
 
1025
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1026
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1027
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
9729 cbradney 1030
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
2202 mrdocs 1031
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1032
 
1033
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1034
</source>
2202 mrdocs 1035
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1036
 
1037
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1038
  </message>
1039
  <message>
9729 cbradney 1040
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
2202 mrdocs 1041
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1042
 
1043
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1044
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1045
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1046
belongs to a group, the whole group is moved.
1047
</source>
2202 mrdocs 1048
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1049
 
1050
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1051
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1052
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1053
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1054
  </message>
1055
  <message>
9729 cbradney 1056
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2202 mrdocs 1057
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1058
 
1059
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1060
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1061
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1062
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1063
given the currently selected item is used.
1064
</source>
10842 cbradney 1065
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1066
 
1067
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1068
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1069
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1070
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1071
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1072
  </message>
1073
  <message>
9729 cbradney 1074
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1075
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1076
 
1077
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1078
is not given the currently selected item is used.
1079
</source>
2202 mrdocs 1080
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1081
 
1082
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1083
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1084
  </message>
1085
  <message>
9729 cbradney 1086
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
2202 mrdocs 1087
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1088
 
1089
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1090
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1091
second selected Object and so on.
1092
</source>
2202 mrdocs 1093
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1094
 
1095
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1096
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1097
  </message>
1098
  <message>
9729 cbradney 1099
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
2202 mrdocs 1100
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1101
 
1102
Returns the number of selected objects.
1103
</source>
2202 mrdocs 1104
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1105
 
1106
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
9729 cbradney 1109
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
2202 mrdocs 1110
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1111
 
1112
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1113
</source>
2202 mrdocs 1114
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1115
 
1116
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1117
  </message>
1118
  <message>
9729 cbradney 1119
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
2202 mrdocs 1120
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1121
 
1122
Deselects all objects in the whole document.
1123
</source>
2202 mrdocs 1124
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1125
 
1126
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1127
  </message>
1128
  <message>
9729 cbradney 1129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1130
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1131
 
1132
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1133
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1134
items are used.
1135
</source>
2202 mrdocs 1136
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1137
 
1138
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1139
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1140
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1141
  </message>
1142
  <message>
9729 cbradney 1143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
2202 mrdocs 1144
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1145
 
1146
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1147
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1148
 
1149
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1150
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1151
  </message>
1152
  <message>
9729 cbradney 1153
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1154
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1155
 
1156
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1157
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1158
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1159
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1160
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1161
 
1162
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1163
</source>
2202 mrdocs 1164
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1165
 
1166
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1167
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1168
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1169
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1170
zaznaczony obiekt.
1171
 
1172
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1173
  </message>
1174
  <message>
9729 cbradney 1175
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
2202 mrdocs 1176
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1177
 
1178
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1179
not given the currently selected item is used.
1180
 
1181
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1182
</source>
2202 mrdocs 1183
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1184
 
1185
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1186
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1187
 
1188
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1189
  </message>
1190
  <message>
9729 cbradney 1191
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
2202 mrdocs 1192
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1193
 
1194
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1195
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1196
means 100 %.
1197
 
1198
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1199
</source>
2202 mrdocs 1200
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1201
 
1202
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1203
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1204
 
1205
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1206
  </message>
1207
  <message>
9729 cbradney 1208
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1209
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1210
 
2202 mrdocs 1211
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1212
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1213
if locked.
1214
</source>
2202 mrdocs 1215
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1216
 
1217
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1218
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1219
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
9729 cbradney 1222
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
2202 mrdocs 1223
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1224
 
1225
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1226
currently selected item is used.
1227
</source>
2202 mrdocs 1228
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1229
 
1230
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1231
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1232
  </message>
1233
  <message>
9729 cbradney 1234
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1235
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1236
 
1237
Returns a list with the names of all available fonts.
1238
</source>
2202 mrdocs 1239
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1240
 
3366 fschmid 1241
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1242
  </message>
1243
  <message>
9729 cbradney 1244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1245
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1246
 
2202 mrdocs 1247
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1248
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1249
</source>
2202 mrdocs 1250
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1251
 
3366 fschmid 1252
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1253
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1254
  </message>
1255
  <message>
9729 cbradney 1256
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
2202 mrdocs 1257
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1258
 
1259
Returns a list with the names of all defined layers.
1260
</source>
2202 mrdocs 1261
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1262
 
1263
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1264
  </message>
1265
  <message>
9729 cbradney 1266
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1267
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1268
 
1269
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1270
 
2202 mrdocs 1271
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1272
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1273
</source>
2202 mrdocs 1274
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1275
 
1276
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1277
 
1278
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1279
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
9729 cbradney 1282
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
2202 mrdocs 1283
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1284
 
1285
Returns the name of the current active layer.
1286
</source>
2202 mrdocs 1287
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1288
 
1289
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
9729 cbradney 1292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
2202 mrdocs 1293
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1294
 
1295
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1296
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1297
 
2202 mrdocs 1298
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1299
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1300
</source>
2202 mrdocs 1301
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1302
 
1303
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1304
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1305
 
1306
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1307
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1308
  </message>
1309
  <message>
9729 cbradney 1310
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1311
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1312
 
1313
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1314
the layer is invisible.
1315
 
2202 mrdocs 1316
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1317
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1318
</source>
2202 mrdocs 1319
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1320
 
1321
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1322
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1323
 
1324
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1325
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1326
  </message>
1327
  <message>
9729 cbradney 1328
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1329
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1330
 
1331
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1332
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1333
 
2202 mrdocs 1334
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1335
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1336
</source>
5957 cbradney 1337
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1338
 
1339
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1340
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1341
 
1342
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1343
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1344
  </message>
1345
  <message>
9729 cbradney 1346
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
2202 mrdocs 1347
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1348
 
2202 mrdocs 1349
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1350
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1351
 
2202 mrdocs 1352
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1353
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1354
</source>
2202 mrdocs 1355
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1356
 
1357
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1358
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1359
 
1360
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1361
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1362
  </message>
1363
  <message>
9729 cbradney 1364
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
2202 mrdocs 1365
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1366
 
1367
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1368
 
2202 mrdocs 1369
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1370
</source>
2202 mrdocs 1371
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1372
 
1373
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1374
 
1375
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1376
  </message>
1377
  <message>
9729 cbradney 1378
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
2202 mrdocs 1379
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1380
 
1381
Returns a string with the -lang value.
1382
</source>
2202 mrdocs 1383
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1384
 
1385
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
9729 cbradney 1388
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1389
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1390
 
1391
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1392
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1393
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1394
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1395
is not given Scribus will create one for you.
1396
 
2202 mrdocs 1397
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1398
</source>
2202 mrdocs 1399
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1400
 
1401
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1402
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1403
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1404
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1405
sam utworzy taką nazwę.
1406
 
1407
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1408
  </message>
1409
  <message>
9729 cbradney 1410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
2202 mrdocs 1411
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1412
 
1413
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1414
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1415
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1416
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1417
create one for you.
1418
 
2202 mrdocs 1419
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1420
</source>
2202 mrdocs 1421
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1422
 
1423
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1424
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1425
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1426
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1427
ją automatycznie.
1428
 
1429
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1430
  </message>
1431
  <message>
9729 cbradney 1432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
2202 mrdocs 1433
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1434
 
1435
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1436
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1437
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1438
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1439
given Scribus will create one for you.
1440
 
2202 mrdocs 1441
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1442
</source>
2202 mrdocs 1443
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1444
 
1445
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1446
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1447
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1448
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1449
utworzy ją automatycznie.
1450
 
1451
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
9729 cbradney 1454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
2202 mrdocs 1455
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1456
 
1457
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1458
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1459
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1460
object because you need this name for further access to that object. If
1461
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1462
 
2202 mrdocs 1463
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1464
</source>
2202 mrdocs 1465
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1466
 
1467
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1468
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1469
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1470
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1471
utworzy ją automatycznie.
1472
 
1473
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
9729 cbradney 1476
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
2202 mrdocs 1477
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1478
 
1479
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1480
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1481
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1482
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1483
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1484
Scribus will create one for you.
1485
 
2202 mrdocs 1486
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1487
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1488
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1489
</source>
2202 mrdocs 1490
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1491
 
1492
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1493
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1494
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1495
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1496
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1497
utworzy ją automatycznie.
1498
 
1499
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1500
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1501
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1502
  </message>
1503
  <message>
9729 cbradney 1504
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
2202 mrdocs 1505
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1506
 
1507
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1508
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1509
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1510
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1511
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1512
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1513
identifier for the object because you need this name for further access to that
1514
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1515
 
2202 mrdocs 1516
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1517
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1518
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1519
</source>
2202 mrdocs 1520
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1521
 
1522
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1523
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1524
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1525
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1526
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1527
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1528
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1529
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1530
utworzy ją automatycznie.
1531
 
1532
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1533
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1534
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1535
  </message>
1536
  <message>
9729 cbradney 1537
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
2202 mrdocs 1538
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1539
 
1540
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1541
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1542
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1543
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1544
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1545
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1546
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1547
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1548
for you.
1549
 
2202 mrdocs 1550
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1551
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1552
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1553
</source>
2202 mrdocs 1554
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1555
 
1556
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1557
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1558
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1559
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1560
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1561
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1562
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1563
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1564
Scribus utworzy ją automatycznie.
1565
 
1566
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1567
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1568
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
9729 cbradney 1571
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1572
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1573
 
1574
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1575
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1576
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1577
unique identifier for the object because you need this name for further access
1578
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1579
 
2202 mrdocs 1580
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1581
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1582
</source>
2202 mrdocs 1583
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1584
 
1585
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1586
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1587
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1588
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1589
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1590
Scribus utworzy ją automatycznie.
1591
 
1592
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1593
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1594
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
9729 cbradney 1597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1598
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1599
 
1600
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1601
selected item is deleted.
1602
</source>
2202 mrdocs 1603
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1604
 
1605
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1606
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1607
  </message>
1608
  <message>
9729 cbradney 1609
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1610
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1611
 
1612
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1613
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1614
is not passed, text flow is toggled.
1615
</source>
5836 cbradney 1616
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1617
 
1618
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1619
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1620
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1621
przełączone.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
9729 cbradney 1624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
2202 mrdocs 1625
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1626
 
1627
Test if an object with specified name really exists in the document.
1628
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1629
returns True if there is something selected.
1630
</source>
2202 mrdocs 1631
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1632
 
1633
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1634
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1635
zaznaczony obiekt.</translation>
1636
  </message>
1637
  <message>
9729 cbradney 1638
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
2202 mrdocs 1639
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1640
 
1641
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1642
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1643
</source>
2202 mrdocs 1644
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1645
 
1646
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1647
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
9729 cbradney 1650
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
2202 mrdocs 1651
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1652
 
1653
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1654
</source>
2202 mrdocs 1655
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1656
 
1657
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1658
  </message>
1659
  <message>
9729 cbradney 1660
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
2202 mrdocs 1661
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1662
 
1663
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1664
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1665
</source>
2202 mrdocs 1666
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1667
 
1668
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1669
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2202 mrdocs 1673
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1674
 
1675
Redraws all pages.
1676
</source>
2202 mrdocs 1677
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1678
 
1679
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1680
  </message>
1681
  <message>
9729 cbradney 1682
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
2202 mrdocs 1683
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1684
 
1685
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1686
 
1687
May raise ScribusError if the save failed.
1688
</source>
2202 mrdocs 1689
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1690
 
1691
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1692
 
1693
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
9729 cbradney 1696
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2202 mrdocs 1697
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1698
 
1699
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1700
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1701
page number is.
1702
 
1703
May raise IndexError if the page number is out of range
1704
</source>
2202 mrdocs 1705
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1706
 
1707
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1708
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1709
wyświetlany w dokumencie.
1710
 
1711
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1712
  </message>
1713
  <message>
9729 cbradney 1714
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2202 mrdocs 1715
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1716
 
1717
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1718
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1719
just sets the page that script commands will operates on.
1720
 
1721
May raise IndexError if the page number is out of range.
1722
</source>
10842 cbradney 1723
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1724
 
1725
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1726
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1727
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1728
 
1729
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1730
  </message>
1731
  <message>
9729 cbradney 1732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2202 mrdocs 1733
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1734
 
1735
Returns the number of pages in the document.
1736
</source>
2202 mrdocs 1737
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1738
 
1739
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1740
  </message>
1741
  <message>
9729 cbradney 1742
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1743
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1744
 
1745
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1746
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1747
</source>
2202 mrdocs 1748
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1749
 
1750
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1751
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1752
  </message>
1753
  <message>
9729 cbradney 1754
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2202 mrdocs 1755
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1756
 
1757
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1758
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1759
 
1760
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1761
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1762
</source>
2202 mrdocs 1763
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1764
 
1765
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1766
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1767
 
1768
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1769
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
9729 cbradney 1772
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1773
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1774
 
1775
See getHGuides.
1776
</source>
2202 mrdocs 1777
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1778
 
1779
Zobacz getHGuides.</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
9729 cbradney 1782
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1783
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1784
 
1785
See setHGuides.
1786
</source>
2202 mrdocs 1787
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1788
 
1789
Zobacz setHGuides.</translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
9729 cbradney 1792
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2202 mrdocs 1793
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1794
 
2202 mrdocs 1795
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1796
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1797
</source>
2202 mrdocs 1798
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1799
 
1800
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1801
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1802
  </message>
1803
  <message>
9729 cbradney 1804
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2202 mrdocs 1805
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1806
 
1807
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1808
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1809
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1810
the page...
1811
</source>
2202 mrdocs 1812
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1813
 
1814
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1815
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1816
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1817
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
9729 cbradney 1820
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1821
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1822
 
1823
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1824
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1825
currently selected item is used.
1826
</source>
2202 mrdocs 1827
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1828
 
1829
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1830
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1831
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1832
  </message>
1833
  <message>
9729 cbradney 1834
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2202 mrdocs 1835
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1836
 
1837
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1838
is not given the currently selected item is used.
1839
</source>
2202 mrdocs 1840
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1841
 
1842
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1843
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
9729 cbradney 1846
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2202 mrdocs 1847
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1848
 
1849
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1850
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1851
given the currently selected item is used.
1852
 
1853
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1854
</source>
2202 mrdocs 1855
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1856
 
1857
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1858
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1859
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1860
 
1861
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
9729 cbradney 1864
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1865
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1866
 
1867
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1868
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1869
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1870
is used.
1871
 
1872
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1873
</source>
2202 mrdocs 1874
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1875
 
1876
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1877
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1878
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1879
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1880
 
1881
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
9729 cbradney 1884
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2202 mrdocs 1885
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1886
 
1887
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1888
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1889
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1890
</source>
2202 mrdocs 1891
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1892
 
1893
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1894
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1895
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1896
  </message>
1897
  <message>
9729 cbradney 1898
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1899
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1900
 
1901
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1902
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1903
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1904
</source>
2202 mrdocs 1905
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1906
 
1907
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1908
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1909
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1910
  </message>
1911
  <message>
9729 cbradney 1912
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2202 mrdocs 1913
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1916
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1917
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1918
</source>
2202 mrdocs 1919
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1920
 
1921
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1922
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1923
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1924
  </message>
1925
  <message>
9729 cbradney 1926
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2202 mrdocs 1927
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1928
 
1929
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1930
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1931
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1932
Item is used.
1933
 
1934
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1935
</source>
2202 mrdocs 1936
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1937
 
1938
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1939
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1940
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1941
zaznaczony obiekt.
1942
 
1943
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1944
  </message>
1945
  <message>
9729 cbradney 1946
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2202 mrdocs 1947
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1948
 
1949
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1950
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1951
 
1952
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1953
</source>
2202 mrdocs 1954
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1955
 
1956
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1957
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1958
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1959
 
1960
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1961
  </message>
1962
  <message>
9729 cbradney 1963
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2202 mrdocs 1964
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1965
 
1966
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1967
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1968
 
2202 mrdocs 1969
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 1970
</source>
2202 mrdocs 1971
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1972
 
1973
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1974
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1975
 
1976
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1977
  </message>
1978
  <message>
9729 cbradney 1979
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2202 mrdocs 1980
    <source>progressReset()
1135 cbradney 1981
 
1982
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1983
new progress bar use. See progressSet.
1984
</source>
2202 mrdocs 1985
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 1986
 
1987
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1988
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1989
  </message>
1990
  <message>
9729 cbradney 1991
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2202 mrdocs 1992
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 1993
 
2202 mrdocs 1994
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 1995
See progressSet.
1996
</source>
2202 mrdocs 1997
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 1998
 
1999
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2000
Zobacz progressSet.</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
9729 cbradney 2003
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2202 mrdocs 2004
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2005
 
2006
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2007
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2008
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2009
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2010
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2011
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 2012
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2013
</source>
2202 mrdocs 2014
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2015
 
2016
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2017
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2018
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2019
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2020
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2021
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2022
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
9729 cbradney 2025
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2202 mrdocs 2026
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2027
 
2028
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2029
</source>
2202 mrdocs 2030
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 2031
 
2032
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2033
  </message>
2034
  <message>
9729 cbradney 2035
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2036
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2037
 
2202 mrdocs 2038
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2039
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2040
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2041
</source>
2202 mrdocs 2042
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2043
 
2044
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2045
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2046
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2047
  </message>
2048
  <message>
9729 cbradney 2049
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
2202 mrdocs 2050
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2051
 
2202 mrdocs 2052
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2053
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2054
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2055
 
2056
May raise WrongFrameTypeError.
2057
</source>
2202 mrdocs 2058
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 2059
 
2202 mrdocs 2060
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2061
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2062
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2063
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 2064
 
2065
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2066
  </message>
2067
  <message>
9729 cbradney 2068
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2202 mrdocs 2069
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2070
 
1725 cbradney 2071
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2072
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2073
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2074
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2075
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2076
 
2202 mrdocs 2077
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2078
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2079
</source>
2202 mrdocs 2080
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2081
 
3366 fschmid 2082
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 2083
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2084
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2085
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2086
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2087
 
3366 fschmid 2088
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 2089
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2090
  </message>
2091
  <message>
9729 cbradney 2092
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
2202 mrdocs 2093
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2094
 
1725 cbradney 2095
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2096
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2097
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2098
 
2202 mrdocs 2099
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2100
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2101
</source>
2202 mrdocs 2102
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2103
 
1725 cbradney 2104
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2105
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2106
 
1725 cbradney 2107
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2108
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2109
  </message>
2110
  <message>
9729 cbradney 2111
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2202 mrdocs 2112
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2113
 
1725 cbradney 2114
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2115
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2116
 
2117
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2118
</source>
10842 cbradney 2119
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2120
 
1725 cbradney 2121
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2122
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2123
 
2124
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2125
  </message>
2126
  <message>
9729 cbradney 2127
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
2202 mrdocs 2128
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2129
 
1725 cbradney 2130
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2131
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2132
 
1725 cbradney 2133
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2134
</source>
2202 mrdocs 2135
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2136
 
1725 cbradney 2137
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2138
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2139
 
1725 cbradney 2140
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2141
  </message>
169 Franz 2142
  <message>
9729 cbradney 2143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2144
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2145
 
2146
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2147
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2148
</source>
2202 mrdocs 2149
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2150
 
2151
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2152
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2153
  </message>
2154
  <message>
9729 cbradney 2155
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
2202 mrdocs 2156
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2157
 
2158
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2159
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2160
space. If no document is open, returns the value of the named color
2161
from the default document colors.
2162
 
2163
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2164
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2165
</source>
2166
    <translation type="unfinished"></translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
10166 cbradney 2169
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2170
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2171
 
2172
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2173
for details of arguments.
2174
 
2175
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2176
</source>
2177
    <translation type="unfinished"></translation>
2178
  </message>
2179
  <message>
10166 cbradney 2180
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
2202 mrdocs 2181
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2182
 
2183
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2184
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2185
by parent classes as well.
2186
</source>
2187
    <translation type="unfinished"></translation>
2188
  </message>
2189
  <message>
10166 cbradney 2190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
2202 mrdocs 2191
    <source>getProperty(object, property)
2192
 
2193
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2194
 
2195
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2196
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2197
C++ QObject instance.
2198
 
2199
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2200
to look up on `object&apos;.
2201
 
2202
The return value varies depending on the type of the property.
2203
</source>
2204
    <translation type="unfinished"></translation>
2205
  </message>
2206
  <message>
10166 cbradney 2207
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 2208
    <source>setProperty(object, property, value)
2209
 
2210
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2211
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2212
also be raised if the underlying setter fails.
2213
 
2214
See getProperty() for more information.
2215
</source>
2216
    <translation type="unfinished"></translation>
2217
  </message>
2218
  <message>
9729 cbradney 2219
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
2202 mrdocs 2220
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2221
 
2222
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2223
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2224
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2225
selected item is used.
2226
 
2227
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2228
</source>
2229
    <translation type="unfinished"></translation>
2230
  </message>
2231
  <message>
9729 cbradney 2232
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
2202 mrdocs 2233
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2234
 
2235
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2236
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2237
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2238
 
2239
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2240
</source>
2241
    <translation type="unfinished"></translation>
2242
  </message>
2308 mrdocs 2243
  <message>
9729 cbradney 2244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2245
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2246
 
2247
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2248
style name or None when user cancels the dialog.
2249
</source>
2250
    <translation type="unfinished"></translation>
2251
  </message>
3824 cbradney 2252
  <message>
9729 cbradney 2253
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2254
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2255
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2256
 
2257
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2258
 
2259
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2260
following meaning:
2261
 
2262
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2263
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2264
 
2265
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2266
  margins
2267
 
2268
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2269
 
2270
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2271
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2272
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2273
 
2274
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2275
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2276
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2277
 
2278
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2279
 
2280
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2281
 
2282
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2283
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2284
is not in points, make sure to account for this.
2285
 
2286
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2287
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2288
</source>
2289
    <translation type="unfinished"></translation>
2290
  </message>
4141 cbradney 2291
  <message>
9729 cbradney 2292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2293
    <source>closeMasterPage()
2294
 
2295
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2296
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2297
</source>
2298
    <translation type="unfinished"></translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
9729 cbradney 2301
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2302
    <source>masterPageNames()
2303
 
2304
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2305
</source>
2306
    <translation type="unfinished"></translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
9729 cbradney 2309
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2310
    <source>editMasterPage(pageName)
2311
 
2312
Enables master page editing and opens the named master page
2313
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2314
</source>
2315
    <translation type="unfinished"></translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
9729 cbradney 2318
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2319
    <source>createMasterPage(pageName)
2320
 
2321
Creates a new master page named pageName and opens it for
2322
editing.
2323
</source>
2324
    <translation type="unfinished"></translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
9729 cbradney 2327
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2328
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2329
 
2330
Delete the named master page.
2331
</source>
2332
    <translation type="unfinished"></translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
9729 cbradney 2335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2336
    <source>zoomDocument(double)
2337
 
2338
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2339
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2340
</source>
2341
    <translation type="unfinished"></translation>
2342
  </message>
5836 cbradney 2343
  <message>
9729 cbradney 2344
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
5836 cbradney 2345
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2346
 
2347
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2348
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2349
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2350
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2351
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2352
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2353
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2354
</source>
2355
    <translation type="unfinished"></translation>
2356
  </message>
5957 cbradney 2357
  <message>
9729 cbradney 2358
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
5957 cbradney 2359
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2360
 
2361
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2362
is not given the currently selected Item is used.
2363
</source>
2364
    <translation type="unfinished"></translation>
2365
  </message>
2366
  <message>
9729 cbradney 2367
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
5957 cbradney 2368
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2369
 
2370
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2371
is not given the currently selected Item is used.
2372
</source>
2373
    <translation type="unfinished"></translation>
2374
  </message>
2375
  <message>
9729 cbradney 2376
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
5957 cbradney 2377
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2378
 
2379
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2380
is not given the currently selected Item is used.
2381
</source>
2382
    <translation type="unfinished"></translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
9729 cbradney 2385
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
5957 cbradney 2386
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2387
 
2388
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2389
is not given the currently selected Item is used.
2390
</source>
2391
    <translation type="unfinished"></translation>
2392
  </message>
2393
  <message>
9729 cbradney 2394
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
5957 cbradney 2395
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2396
 
2397
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2398
true the layer will be locked.
2399
 
2400
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2401
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2402
</source>
2403
    <translation type="unfinished"></translation>
2404
  </message>
2405
  <message>
9729 cbradney 2406
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
5957 cbradney 2407
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2408
 
2409
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2410
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2411
&quot;layer&quot; is locked.
2412
 
2413
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2414
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2415
</source>
2416
    <translation type="unfinished"></translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
9729 cbradney 2419
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
5957 cbradney 2420
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2421
 
2422
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2423
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2424
&quot;layer&quot; is normal.
2425
 
2426
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2427
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2428
</source>
2429
    <translation type="unfinished"></translation>
2430
  </message>
2431
  <message>
9729 cbradney 2432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
5957 cbradney 2433
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2434
 
2435
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2436
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2437
 
2438
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2439
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2440
</source>
2441
    <translation type="unfinished"></translation>
2442
  </message>
2443
  <message>
9729 cbradney 2444
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
5957 cbradney 2445
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2446
 
2447
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2448
 
2449
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2450
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2451
</source>
2452
    <translation type="unfinished"></translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
9729 cbradney 2455
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
5957 cbradney 2456
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2457
 
2458
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2459
 
2460
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2461
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2462
</source>
2463
    <translation type="unfinished"></translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
9729 cbradney 2466
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6052 mrdocs 2467
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2468
 
2469
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2470
</source>
2471
    <translation type="unfinished"></translation>
2472
  </message>
6434 cbradney 2473
  <message>
9729 cbradney 2474
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2475
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2476
 
2477
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2478
strings.
2479
</source>
2480
    <translation type="unfinished"></translation>
2481
  </message>
2482
  <message>
9729 cbradney 2483
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2484
    <source>getPageType() -&gt; integer
2485
 
2486
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2487
</source>
2488
    <translation type="unfinished"></translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
9729 cbradney 2491
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2492
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2493
 
2494
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2495
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2496
</source>
2497
    <translation type="unfinished"></translation>
2498
  </message>
7498 mrdocs 2499
  <message>
9729 cbradney 2500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7498 mrdocs 2501
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2502
 
2503
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2504
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2505
the range from 0 to 255.
2506
 
2507
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2508
</source>
2509
    <translation type="unfinished"></translation>
2510
  </message>
2511
  <message>
9729 cbradney 2512
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7498 mrdocs 2513
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2514
 
2515
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2516
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2517
selected item is used.
2518
</source>
2519
    <translation type="unfinished"></translation>
2520
  </message>
2521
  <message>
9729 cbradney 2522
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7498 mrdocs 2523
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2524
 
2525
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2526
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2527
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2528
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2529
</source>
2530
    <translation type="unfinished"></translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
9729 cbradney 2533
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7498 mrdocs 2534
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2535
 
2536
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2537
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2538
selected item is used.
2539
</source>
2540
    <translation type="unfinished"></translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
9729 cbradney 2543
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7498 mrdocs 2544
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2545
 
2546
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2547
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2548
 
2549
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2550
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2551
</source>
2552
    <translation type="unfinished"></translation>
2553
  </message>
2554
  <message>
9729 cbradney 2555
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7498 mrdocs 2556
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2557
 
2558
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2559
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2560
&quot;layer&quot; is invisible.
2561
 
2562
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2563
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2564
</source>
2565
    <translation type="unfinished"></translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
9729 cbradney 2568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7498 mrdocs 2569
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2570
 
2571
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2572
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2573
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2574
not given the currently selected Item is used.
2575
 
2576
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2577
</source>
2578
    <translation type="unfinished"></translation>
2579
  </message>
9189 cbradney 2580
  <message>
9729 cbradney 2581
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9189 cbradney 2582
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2583
 
2584
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2585
true the layer will be displayed outlined.
2586
 
2587
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2588
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2589
</source>
2590
    <translation type="unfinished"></translation>
2591
  </message>
2592
  <message>
9729 cbradney 2593
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9189 cbradney 2594
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2595
 
2596
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2597
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2598
 
2599
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2600
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2601
</source>
2602
    <translation type="unfinished"></translation>
2603
  </message>
2604
  <message>
9729 cbradney 2605
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9189 cbradney 2606
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2607
 
2608
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2609
 
2610
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2611
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2612
</source>
2613
    <translation type="unfinished"></translation>
2614
  </message>
2615
  <message>
9729 cbradney 2616
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9189 cbradney 2617
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2618
 
2619
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2620
 
2621
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2622
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2623
</source>
2624
    <translation type="unfinished"></translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
9729 cbradney 2627
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9189 cbradney 2628
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2629
 
2630
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2631
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2632
</source>
2633
    <translation type="unfinished"></translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
9729 cbradney 2636
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9189 cbradney 2637
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2638
 
2639
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2640
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2641
</source>
2642
    <translation type="unfinished"></translation>
2643
  </message>
2644
  <message>
9729 cbradney 2645
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9189 cbradney 2646
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2647
 
2648
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2649
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2650
</source>
2651
    <translation type="unfinished"></translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
9729 cbradney 2654
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9189 cbradney 2655
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2656
 
2657
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2658
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2659
</source>
2660
    <translation type="unfinished"></translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
9729 cbradney 2663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9189 cbradney 2664
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2665
 
2666
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2667
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2668
 
2669
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2670
</source>
2671
    <translation type="unfinished"></translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
9729 cbradney 2674
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9189 cbradney 2675
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2676
 
2677
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2678
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2679
 
2680
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2681
</source>
2682
    <translation type="unfinished"></translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
9729 cbradney 2685
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9189 cbradney 2686
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2687
 
2688
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2689
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2690
 
2691
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2692
</source>
2693
    <translation type="unfinished"></translation>
2694
  </message>
2695
  <message>
9729 cbradney 2696
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
9189 cbradney 2697
    <source>Copy #%1 of </source>
10132 cbradney 2698
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
9189 cbradney 2699
  </message>
9729 cbradney 2700
  <message>
10166 cbradney 2701
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2702
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2703
 
2704
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2705
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2706
constants.
2707
</source>
2708
    <translation type="unfinished"></translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2712
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2713
 
2714
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2715
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2716
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2717
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2718
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2719
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2720
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2721
optional parameters is False.
9729 cbradney 2722
 
2723
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2724
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2725
 
10166 cbradney 2726
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
9729 cbradney 2727
 
2728
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2729
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2730
</source>
2731
    <translation type="unfinished"></translation>
2732
  </message>
10842 cbradney 2733
  <message>
2734
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2735
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2736
 
2737
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2738
the currently selected item is used. The join types are:
2739
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2740
</source>
2741
    <translation type="unfinished"></translation>
2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2745
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2746
 
2747
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2748
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2749
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2750
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2751
given the currently selected item is used.
2752
</source>
2753
    <translation type="unfinished"></translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2757
    <source>gotoPage(nr)
2758
 
2759
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2760
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2761
just sets the page that script commands will operates on.
2762
 
2763
May raise IndexError if the page number is out of range.
2764
</source>
2765
    <translation type="unfinished"></translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2769
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2770
 
2771
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2772
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2773
 
2774
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2775
</source>
2776
    <translation type="unfinished"></translation>
2777
  </message>
2202 mrdocs 2778
</context>
2779
<context>
10842 cbradney 2780
  <name>AIPlug</name>
2781
  <message>
2782
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="116"/>
2783
    <source>Importing: %1</source>
2784
    <translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="119"/>
2788
    <source>Analyzing File:</source>
2789
    <translation type="unfinished"></translation>
2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="273"/>
2793
    <source>Group%1</source>
2794
    <translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
2795
  </message>
2796
  <message>
2797
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2190"/>
2798
    <source>Generating Items</source>
2799
    <translation type="unfinished">Generewanie obiektów</translation>
2800
  </message>
2801
</context>
2802
<context>
2124 cbradney 2803
  <name>About</name>
169 Franz 2804
  <message>
9729 cbradney 2805
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2806
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2807
%2 %3</source>
3064 cbradney 2808
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2809
%2 %3</translation>
169 Franz 2810
  </message>
2811
  <message>
9729 cbradney 2812
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2813
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2814
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2815
  </message>
2816
  <message>
10842 cbradney 2817
    <location filename="../about.cpp" line="154"/>
2202 mrdocs 2818
    <source>Contributions from:</source>
2819
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2820
  </message>
2821
  <message>
10842 cbradney 2822
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
2202 mrdocs 2823
    <source>&amp;About</source>
2824
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2825
  </message>
2826
  <message>
10842 cbradney 2827
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
2202 mrdocs 2828
    <source>A&amp;uthors</source>
2829
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2830
  </message>
2831
  <message>
10842 cbradney 2832
    <location filename="../about.cpp" line="383"/>
2202 mrdocs 2833
    <source>&amp;Translations</source>
2834
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2835
  </message>
2836
  <message>
10842 cbradney 2837
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
2202 mrdocs 2838
    <source>&amp;Online</source>
2839
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
10842 cbradney 2842
    <location filename="../about.cpp" line="423"/>
2202 mrdocs 2843
    <source>&amp;Close</source>
2844
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2845
  </message>
2846
  <message>
10842 cbradney 2847
    <location filename="../about.cpp" line="142"/>
2202 mrdocs 2848
    <source>Development Team:</source>
2849
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 2850
  </message>
415 Franz 2851
  <message>
10842 cbradney 2852
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
2202 mrdocs 2853
    <source>Official Documentation:</source>
2854
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2855
  </message>
2856
  <message>
10842 cbradney 2857
    <location filename="../about.cpp" line="193"/>
2202 mrdocs 2858
    <source>Other Documentation:</source>
2859
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 2860
  </message>
2861
  <message>
10842 cbradney 2862
    <location filename="../about.cpp" line="389"/>
2202 mrdocs 2863
    <source>Homepage</source>
2864
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 2865
  </message>
2866
  <message>
10842 cbradney 2867
    <location filename="../about.cpp" line="391"/>
2202 mrdocs 2868
    <source>Online Reference</source>
2869
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 2870
  </message>
2871
  <message>
10842 cbradney 2872
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
2202 mrdocs 2873
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2874
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 2875
  </message>
2876
  <message>
10842 cbradney 2877
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
2202 mrdocs 2878
    <source>Mailing List</source>
2879
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 2880
  </message>
2881
  <message>
10842 cbradney 2882
    <location filename="../about.cpp" line="215"/>
2202 mrdocs 2883
    <source>Official Translations and Translators:</source>
2884
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 2885
  </message>
454 fschmid 2886
  <message>
10842 cbradney 2887
    <location filename="../about.cpp" line="342"/>
2202 mrdocs 2888
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
2889
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2890
  </message>
2891
  <message>
10842 cbradney 2892
    <location filename="../about.cpp" line="46"/>
2202 mrdocs 2893
    <source>About Scribus %1</source>
2894
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 2895
  </message>
769 cbradney 2896
  <message>
9729 cbradney 2897
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2898
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 2899
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2900
  </message>
2901
  <message>
9729 cbradney 2902
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2903
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 2904
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 2905
  </message>
2906
  <message>
9729 cbradney 2907
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2908
    <source>This panel shows the version, build date and
2909
 compiled in library support in Scribus
2910
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2911
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 2912
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 2913
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2914
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
2915
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 2916
  </message>
3064 cbradney 2917
  <message>
9729 cbradney 2918
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 2919
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 2920
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 2921
  </message>
2922
  <message>
9729 cbradney 2923
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 2924
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 2925
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 2926
  </message>
2927
  <message>
9729 cbradney 2928
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 2929
    <source>Scribus Version %1
2930
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 2931
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 2932
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 2933
  </message>
2934
  <message>
9729 cbradney 2935
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 2936
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 2937
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 2938
  </message>
2939
  <message>
10842 cbradney 2940
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
3064 cbradney 2941
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 2942
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 2943
  </message>
2944
  <message>
9729 cbradney 2945
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 2946
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 2947
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 2948
  </message>
3824 cbradney 2949
  <message>
10842 cbradney 2950
    <location filename="../about.cpp" line="73"/>
3824 cbradney 2951
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 2952
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 2953
  </message>
2954
  <message>
10842 cbradney 2955
    <location filename="../about.cpp" line="81"/>
3824 cbradney 2956
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 2957
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 2958
  </message>
2959
  <message>
10842 cbradney 2960
    <location filename="../about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 2961
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 2962
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 2963
  </message>
2964
  <message>
10842 cbradney 2965
    <location filename="../about.cpp" line="133"/>
3824 cbradney 2966
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 2967
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 2968
  </message>
2969
  <message>
9729 cbradney 2970
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 2971
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 2972
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 2973
  </message>
2974
  <message>
10842 cbradney 2975
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 2976
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 2977
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 2978
  </message>
2979
  <message>
9729 cbradney 2980
    <location filename="" line="136960432"/>
3824 cbradney 2981
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 2982
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 2983
  </message>
4141 cbradney 2984
  <message>
9729 cbradney 2985
    <location filename="" line="136960432"/>
4141 cbradney 2986
    <source>December</source>
4218 mrdocs 2987
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 2988
  </message>
4218 mrdocs 2989
  <message>
9729 cbradney 2990
    <location filename="" line="136960432"/>
4218 mrdocs 2991
    <source>January</source>
4759 cbradney 2992
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 2993
  </message>
4759 cbradney 2994
  <message>
10842 cbradney 2995
    <location filename="../about.cpp" line="173"/>
4870 mrdocs 2996
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 2997
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 2998
  </message>
2999
  <message>
10842 cbradney 3000
    <location filename="../about.cpp" line="181"/>
4870 mrdocs 3001
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 3002
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
9729 cbradney 3005
    <location filename="" line="136960432"/>
4870 mrdocs 3006
    <source>March</source>
5328 cbradney 3007
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 3008
  </message>
5328 cbradney 3009
  <message>
10842 cbradney 3010
    <location filename="../about.cpp" line="201"/>
5328 cbradney 3011
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 3012
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3013
  </message>
5957 cbradney 3014
  <message>
9729 cbradney 3015
    <location filename="" line="136960432"/>
5957 cbradney 3016
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 3017
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
10842 cbradney 3020
    <location filename="../about.cpp" line="407"/>
5957 cbradney 3021
    <source>&amp;Updates</source>
3022
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
3023
  </message>
3024
  <message>
10842 cbradney 3025
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
5957 cbradney 3026
    <source>Check for &amp;Updates</source>
3027
    <translation>&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
10842 cbradney 3030
    <location filename="../about.cpp" line="436"/>
5957 cbradney 3031
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3032
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
3033
  </message>
7716 cbradney 3034
  <message>
10842 cbradney 3035
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
7716 cbradney 3036
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
8205 cbradney 3037
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3038
  </message>
9729 cbradney 3039
  <message>
10842 cbradney 3040
    <location filename="../about.cpp" line="198"/>
9729 cbradney 3041
    <source>Splash Screen:</source>
3042
    <translation type="unfinished"></translation>
3043
  </message>
3044
  <message>
10842 cbradney 3045
    <location filename="../about.cpp" line="432"/>
9729 cbradney 3046
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3047
    <translation type="unfinished"></translation>
3048
  </message>
3049
  <message>
10842 cbradney 3050
    <location filename="../about.cpp" line="433"/>
9729 cbradney 3051
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3052
    <translation type="unfinished"></translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
10842 cbradney 3055
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
9729 cbradney 3056
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3057
    <translation type="unfinished"></translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
10842 cbradney 3060
    <location filename="../about.cpp" line="435"/>
9729 cbradney 3061
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3062
    <translation type="unfinished"></translation>
3063
  </message>
10132 cbradney 3064
  <message>
10842 cbradney 3065
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
10132 cbradney 3066
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3067
    <translation type="unfinished"></translation>
3068
  </message>
3069
  <message>
10842 cbradney 3070
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
10132 cbradney 3071
    <source>Scribus Version</source>
3072
    <translation type="unfinished">Scribus wersja</translation>
3073
  </message>
2202 mrdocs 3074
</context>
3075
<context>
3278 cbradney 3076
  <name>AboutPlugins</name>
3077
  <message>
9729 cbradney 3078
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3079
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3080
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 3081
  </message>
3082
  <message>
9729 cbradney 3083
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3084
    <source>No</source>
6769 cbradney 3085
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 3086
  </message>
4759 cbradney 3087
  <message>
9729 cbradney 3088
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3089
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 3090
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 3091
  </message>
3092
  <message>
9729 cbradney 3093
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3094
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 3095
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 3096
  </message>
3097
  <message>
9729 cbradney 3098
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3099
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 3100
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 3101
  </message>
3102
  <message>
9729 cbradney 3103
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3104
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 3105
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 3106
  </message>
3107
  <message>
9729 cbradney 3108
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3109
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 3110
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
9729 cbradney 3113
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3114
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 3115
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3119
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 3120
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3121
  </message>
3122
  <message>
9729 cbradney 3123
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3124
    <source>License:</source>
4896 cbradney 3125
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 3126
  </message>
9729 cbradney 3127
  <message>
3128
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
3129
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3130
    <translation type="unfinished">Scribus: O wtyczkach</translation>
3131
  </message>
3278 cbradney 3132
</context>
3133
<context>
3134
  <name>AboutPluginsBase</name>
3135
  <message>
9729 cbradney 3136
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3137
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3138
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
9729 cbradney 3141
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3142
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3143
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 3144
  </message>
3145
  <message>
9729 cbradney 3146
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3147
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3148
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 3149
  </message>
3150
  <message>
9729 cbradney 3151
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3152
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3153
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 3154
  </message>
3155
  <message>
9729 cbradney 3156
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3157
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3158
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
9729 cbradney 3161
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3162
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3163
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3164
  </message>
3165
  <message>
9729 cbradney 3166
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3167
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3168
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 3169
  </message>
3170
  <message>
9729 cbradney 3171
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3172
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3173
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3174
  </message>
3175
  <message>
9729 cbradney 3176
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3177
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3178
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
9729 cbradney 3181
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3182
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 3183
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 3184
  </message>
3185
  <message>
9729 cbradney 3186
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3187
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 3188
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3189
  </message>
3190
</context>
3191
<context>
2202 mrdocs 3192
  <name>ActionManager</name>
3193
  <message>
10842 cbradney 3194
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
2202 mrdocs 3195
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 3196
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 3197
  </message>
3198
  <message>
10842 cbradney 3199
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
2202 mrdocs 3200
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3201
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
10842 cbradney 3204
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1206"/>
2202 mrdocs 3205
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 3206
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 3207
  </message>
3208
  <message>
10842 cbradney 3209
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1207"/>
2202 mrdocs 3210
    <source>&amp;Open...</source>
3211
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
10842 cbradney 3214
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1208"/>
2202 mrdocs 3215
    <source>&amp;Close</source>
3216
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3217
  </message>
3218
  <message>
10842 cbradney 3219
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1209"/>
2202 mrdocs 3220
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 3221
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 3222
  </message>
3223
  <message>
10842 cbradney 3224
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1210"/>
2202 mrdocs 3225
    <source>Save &amp;As...</source>
3226
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
10842 cbradney 3229
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1211"/>
2202 mrdocs 3230
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3231
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
3232
  </message>
3233
  <message>
10842 cbradney 3234
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1212"/>
2202 mrdocs 3235
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3236
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
3237
  </message>
3238
  <message>
10842 cbradney 3239
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1213"/>
2202 mrdocs 3240
    <source>Get Text...</source>
3241
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
10842 cbradney 3244
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1214"/>
2202 mrdocs 3245
    <source>Append &amp;Text...</source>
3246
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
10842 cbradney 3249
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1215"/>
2202 mrdocs 3250
    <source>Get Image...</source>
3251
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
3252
  </message>
3253
  <message>
10842 cbradney 3254
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1216"/>
2202 mrdocs 3255
    <source>Save &amp;Text...</source>
3256
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
9729 cbradney 3259
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3260
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3261
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2202 mrdocs 3262
  </message>
3263
  <message>
10842 cbradney 3264
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1218"/>
2202 mrdocs 3265
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3266
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
3267
  </message>
3268
  <message>
9729 cbradney 3269
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3270
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 3271
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 3272
  </message>
3273
  <message>
10842 cbradney 3274
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1219"/>
2202 mrdocs 3275
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3276
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
10842 cbradney 3279
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1221"/>
2202 mrdocs 3280
    <source>&amp;Print...</source>
3281
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
3282
  </message>
3283
  <message>
10842 cbradney 3284
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1223"/>
2202 mrdocs 3285
    <source>&amp;Quit</source>
3286
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
3287
  </message>
3288
  <message>
10842 cbradney 3289
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1225"/>
2202 mrdocs 3290
    <source>&amp;Undo</source>
3291
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
3292
  </message>
3293
  <message>
10842 cbradney 3294
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1226"/>
2202 mrdocs 3295
    <source>&amp;Redo</source>
3296
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
10842 cbradney 3299
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1227"/>
2202 mrdocs 3300
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2591 cbradney 3301
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 3302
  </message>
3303
  <message>
10842 cbradney 3304
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1228"/>
2202 mrdocs 3305
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 3306
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 3307
  </message>
3308
  <message>
10842 cbradney 3309
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1231"/>
2202 mrdocs 3310
    <source>&amp;Copy</source>
3311
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
3312
  </message>
3313
  <message>
10842 cbradney 3314
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1232"/>
2202 mrdocs 3315
    <source>&amp;Paste</source>
3316
    <translation>&amp;Wklej</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
9729 cbradney 3319
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3320
    <source>C&amp;lear Contents</source>
4961 cbradney 3321
    <translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
2202 mrdocs 3322
  </message>
3323
  <message>
10842 cbradney 3324
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1235"/>
2202 mrdocs 3325
    <source>Select &amp;All</source>
3326
    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
3327
  </message>
3328
  <message>
10842 cbradney 3329
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1236"/>
2202 mrdocs 3330
    <source>&amp;Deselect All</source>
2308 mrdocs 3331
    <translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
2202 mrdocs 3332
  </message>
3333
  <message>
10842 cbradney 3334
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1237"/>
2202 mrdocs 3335
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3336
    <translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
10842 cbradney 3339
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1240"/>
2202 mrdocs 3340
    <source>C&amp;olors...</source>
3341
    <translation>K&amp;olory...</translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
9729 cbradney 3344
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3345
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
9189 cbradney 3346
    <translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
2202 mrdocs 3347
  </message>
3348
  <message>
9729 cbradney 3349
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3350
    <source>&amp;Line Styles...</source>
9189 cbradney 3351
    <translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
2202 mrdocs 3352
  </message>
3353
  <message>
10842 cbradney 3354
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1243"/>
2202 mrdocs 3355
    <source>&amp;Master Pages...</source>
2308 mrdocs 3356
    <translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
2202 mrdocs 3357
  </message>
3358
  <message>
9729 cbradney 3359
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3360
    <source>&amp;Javascripts...</source>
3278 cbradney 3361
    <translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
2202 mrdocs 3362
  </message>
3363
  <message>
10842 cbradney 3364
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1220"/>
2202 mrdocs 3365
    <source>P&amp;references...</source>
4896 cbradney 3366
    <translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
2202 mrdocs 3367
  </message>
3368
  <message>
10842 cbradney 3369
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
2202 mrdocs 3370
    <source>%1 pt</source>
2308 mrdocs 3371
    <translation>%1 pt</translation>
2202 mrdocs 3372
  </message>
3373
  <message>
10842 cbradney 3374
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
2202 mrdocs 3375
    <source>&amp;Other...</source>
3376
    <translation>&amp;Inne...</translation>
3377
  </message>
3378
  <message>
10842 cbradney 3379
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
2202 mrdocs 3380
    <source>&amp;Left</source>
3381
    <translation>Do &amp;lewej</translation>
3382
  </message>
3383
  <message>
10842 cbradney 3384
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
2202 mrdocs 3385
    <source>&amp;Center</source>
3386
    <translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
10842 cbradney 3389
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>