Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1135 | Rev 1725 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
169 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
68
    <source>setRedraw(bool)
69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
74
    <translation>setRedraw(bool)
75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
90
</source>
91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
112
    <translation>newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
113
 
114
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
115
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
116
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
117
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
118
 
119
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
120
  </message>
121
  <message>
122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
127
</source>
128
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
129
 
130
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
131
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
132
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
139
</source>
140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
141
 
142
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
143
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
1525 cbradney 179
    <translation type="obsolete">O Scribusie %1</translation>
1135 cbradney 180
  </message>
1525 cbradney 181
  <message>
182
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
183
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
184
 
185
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
186
following meaning:
187
 
188
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
189
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
190
 
191
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
192
  margins
193
 
194
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
195
 
196
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
197
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
198
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
199
 
200
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
201
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
202
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
203
 
204
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
205
 
206
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
207
 
208
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
209
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
210
is not in points, make sure to account for this.
211
 
212
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
213
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
214
</source>
215
    <translation type="unfinished"></translation>
216
  </message>
1135 cbradney 217
</context>
218
<context>
219
  <name>@default</name>
220
  <message>
221
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
222
 
223
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
224
has some text selected the value assigned to the first character
225
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
226
selected item is used.
227
</source>
228
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
229
 
230
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
231
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
232
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
233
  </message>
234
  <message>
235
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
236
 
237
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
238
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
239
</source>
240
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
241
 
242
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
243
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
244
  </message>
245
  <message>
246
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
247
 
248
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
249
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
250
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
251
selected item is used.
252
</source>
253
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
254
 
255
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
256
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
257
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
258
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
259
  </message>
260
  <message>
261
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
262
 
263
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
264
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
265
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
266
used.
267
</source>
268
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
269
 
270
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
271
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
272
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
273
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
274
  </message>
275
  <message>
276
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
277
 
278
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
279
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
280
</source>
281
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
282
 
283
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
284
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
285
  </message>
286
  <message>
287
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
288
 
289
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
290
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
291
</source>
292
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
293
 
294
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
295
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
296
  </message>
297
  <message>
298
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
299
 
300
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
301
given the currently selected item is used.
302
</source>
303
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
304
 
305
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
306
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
307
  </message>
308
  <message>
309
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
310
 
311
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
312
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
313
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
314
used.
315
</source>
316
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
317
 
318
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
319
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
320
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
321
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
322
  </message>
323
  <message>
324
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
325
 
326
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
327
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
328
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
329
used.
330
 
331
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
332
</source>
333
    <translation>insertText(&quot;tekst&quot;, poz, [&quot;nazwa&quot;])
334
 
335
Wstawia tekst &quot;tekst&quot; na pozycji &quot;poz&quot; w ramce tekstowej. Tekst musi
336
być kodowany w UTF (zobacz setText()),. Pierwsza litera ma indeks 0.
337
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
338
 
339
Może zwrócić błąd IndexError w przypadku wstawiania tekstu poza dozwolonym zakresem.</translation>
340
  </message>
341
  <message>
342
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
343
 
344
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
345
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
346
currently selected item is used.
347
 
348
May throw ValueError if the font cannot be found.
349
</source>
350
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
351
 
352
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
353
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
354
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
355
 
356
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
357
  </message>
358
  <message>
359
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
360
 
361
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
362
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
363
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
364
currently selected item is used.
365
 
366
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
367
</source>
368
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
369
 
370
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
371
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
372
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
373
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
374
 
375
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
376
  </message>
377
  <message>
378
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
379
 
380
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
381
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
382
item is used.
383
 
384
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
385
</source>
386
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
387
 
388
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
389
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
390
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
391
 
392
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
395
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
396
 
397
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
398
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
399
 
400
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
401
</source>
402
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
403
 
404
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
405
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
406
 
407
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
408
  </message>
409
  <message>
410
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
411
 
412
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
413
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
414
 
415
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
416
</source>
417
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
418
 
419
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
420
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
421
 
422
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
423
  </message>
424
  <message>
425
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
426
 
427
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
428
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
429
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
430
 
431
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
432
</source>
433
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
434
 
435
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
436
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
437
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
438
w tym module - zobacz dir(scribus).
439
 
440
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
441
  </message>
442
  <message>
443
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
444
 
445
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
446
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
447
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
448
selected item is used.
449
 
450
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
451
</source>
1525 cbradney 452
    <translation type="unfinished">selectText(start, liczba, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 453
 
454
Zaznacza podaną &quot;liczbę&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;, poczynając od znaku &quot;start&quot;.
455
Liczenie znaków zaczyna się od 0. Jeśli &quot;liczba&quot; równa się 0, zaznaczenie tekstu zostanie zniesione.
456
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
457
 
458
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli zaznaczenie wyjdzie poza zakres tekstu.</translation>
459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
462
 
463
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
464
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
465
selected item is used.
466
</source>
467
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
468
 
469
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
470
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
471
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
472
  </message>
473
  <message>
474
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
475
 
476
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
477
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
478
given the currently selected item is used.
479
</source>
480
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
481
 
482
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
483
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
484
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
485
  </message>
486
  <message>
487
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
488
 
489
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
490
selected item is used.
491
</source>
492
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
493
 
494
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
495
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
496
  </message>
497
  <message>
498
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
499
 
500
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
501
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
502
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
503
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
504
used.
505
</source>
506
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
507
 
508
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
509
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
510
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
511
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
512
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
513
  </message>
514
  <message>
515
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
516
 
517
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
518
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
519
and must not link to or be linked from any other frames already.
520
 
521
May throw ScribusException if linking rules are violated.
522
</source>
523
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
524
 
525
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
526
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
527
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
528
 
529
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
530
  </message>
531
  <message>
532
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
533
 
534
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
535
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
536
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
537
 
538
May throw ScribusException if linking rules are violated.
539
</source>
540
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
541
 
542
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
543
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
544
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
545
 
546
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
549
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
550
 
551
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
552
currently selected item is used.</source>
553
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
554
 
555
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
556
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
560
 
561
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
562
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
563
the value of the named color from the default document colors.
564
 
565
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
566
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
567
</source>
568
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
569
 
570
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
571
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
572
 
573
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
574
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
575
  </message>
576
  <message>
577
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
578
 
579
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
580
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
581
Color components should be in the range from 0 to 255.
582
 
583
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
584
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
585
</source>
586
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
587
 
588
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
589
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
590
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
591
 
592
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
593
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
594
  </message>
595
  <message>
596
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
597
 
598
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
599
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
600
&quot;None&quot; - transparent.
601
 
602
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
603
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
604
 
605
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
606
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
607
</source>
608
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
609
 
610
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
611
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
612
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
613
 
614
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
615
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
616
 
617
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
618
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
619
  </message>
620
  <message>
621
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
622
 
623
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
624
 
625
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
626
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
627
</source>
628
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
629
 
630
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
631
 
632
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
633
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
634
  </message>
635
  <message>
636
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
637
 
638
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
639
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
640
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
641
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
642
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
643
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
644
opional parameters is False.
645
 
646
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
647
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
648
 
649
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
650
 
651
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
652
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
653
</source>
654
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
655
 
656
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
657
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
658
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
659
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
660
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
661
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
662
 
663
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
664
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
665
 
666
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
667
 
668
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
669
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
670
  </message>
671
  <message>
672
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
673
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
674
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
675
 
676
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
677
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
678
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
679
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
680
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
681
 
682
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
683
at 1.
684
 
685
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
686
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
687
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
688
can be binary-ORed with button constants:
689
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
690
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
691
 
692
Usage examples:
693
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
694
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
695
          ICON_ERROR)
696
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
697
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
698
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
699
 
700
Defined button and icon constants:
701
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
702
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
703
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
704
</source>
705
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
706
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
707
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
708
 
709
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
710
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
711
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
712
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
713
może zawierać proste formatowanie HTML.
714
 
715
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
716
zaczynają się od 1.
717
 
718
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
719
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
720
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
721
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
722
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
723
 
724
Przykłady użycia:
725
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
726
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
727
          ICON_ERROR)
728
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
729
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
730
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
731
 
732
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
733
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
734
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
735
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
736
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
737
  </message>
738
  <message>
739
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
740
 
741
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
742
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
743
 
744
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
745
</source>
746
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
747
 
748
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
749
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
750
 
751
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
752
  </message>
753
  <message>
754
    <source>closeDoc()
755
 
756
Closes the current document without prompting to save.
757
 
758
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
759
</source>
760
    <translation>closeDoc()
761
 
762
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
763
 
764
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>haveDoc() -&gt; bool
768
 
769
Returns true if there is a document open.
770
</source>
771
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
772
 
773
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
774
  </message>
775
  <message>
776
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
777
 
778
Opens the document &quot;name&quot;.
779
 
780
May raise ScribusError if the document could not be opened.
781
</source>
782
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
783
 
784
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
785
 
786
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>saveDoc()
790
 
791
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
792
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
793
save file dialog.
794
 
795
If the save fails, there is currently no way to tell.
796
</source>
797
    <translation>saveDoc()
798
 
799
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
800
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
801
 
802
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
803
  </message>
804
  <message>
805
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
806
 
807
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
808
relative path).
809
 
810
May raise ScribusError if the save fails.
811
</source>
812
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
813
 
814
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
815
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
816
 
817
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
818
  </message>
819
  <message>
820
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
821
 
822
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
823
strings.
824
</source>
825
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
826
 
827
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
828
to łańcuchy znaków.</translation>
829
  </message>
830
  <message>
831
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
832
 
833
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
834
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
835
constants.
836
</source>
837
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
838
 
839
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
840
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>setUnit(type)
844
 
845
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
846
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
847
 
848
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
849
</source>
850
    <translation>setUnit(typ)
851
 
852
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
853
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
854
 
855
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
856
  </message>
857
  <message>
858
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
859
 
860
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
861
of the UNIT_* constants:
862
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
863
</source>
864
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
865
 
866
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
867
ze stałych UNIT_* :
868
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
869
  </message>
870
  <message>
871
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
872
 
873
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
874
current document.
875
</source>
876
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
877
 
878
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
879
  </message>
880
  <message>
881
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
882
 
883
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
884
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
885
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
886
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
887
</source>
888
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
889
 
890
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
891
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
892
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
893
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
894
  </message>
895
  <message>
896
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
897
 
898
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
899
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
900
</source>
901
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
902
 
903
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
904
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
905
  </message>
906
  <message>
907
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
908
 
909
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
910
is not given the currently selected Item is used.
911
</source>
912
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
913
 
914
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
915
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
916
  </message>
917
  <message>
918
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
919
 
920
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
921
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
922
</source>
923
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
924
 
925
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
926
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
927
  </message>
928
  <message>
929
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
930
 
931
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
932
the currently selected item is used. The join types are:
933
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
934
</source>
935
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
936
 
937
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
938
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
939
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
940
  </message>
941
  <message>
942
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
943
 
944
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
945
currently selected item is used. The cap types are:
946
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
947
</source>
948
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
949
 
950
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
951
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
952
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
953
  </message>
954
  <message>
955
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
956
 
957
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
958
currently selected item is used. Line style constants are:
959
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
960
</source>
961
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
962
 
963
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
964
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
965
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
969
 
970
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
971
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
972
</source>
973
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
974
 
975
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
976
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
977
  </message>
978
  <message>
979
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
980
 
981
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
982
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
983
</source>
984
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
985
 
986
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
987
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
988
  </message>
989
  <message>
990
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
991
 
992
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
993
given the currently selected item is used.
994
</source>
995
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
996
 
997
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
998
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
999
  </message>
1000
  <message>
1001
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1002
 
1003
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1004
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1005
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1006
for reference.
1007
</source>
1008
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1009
 
1010
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1011
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1012
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
1013
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
1016
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1017
 
1018
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1019
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1020
is used.
1021
</source>
1022
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1023
 
1024
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1025
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1026
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
1029
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1030
 
1031
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1032
</source>
1033
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1034
 
1035
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1036
  </message>
1037
  <message>
1038
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1039
 
1040
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1041
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1042
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1043
belongs to a group, the whole group is moved.
1044
</source>
1045
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1046
 
1047
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1048
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1049
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1050
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1051
  </message>
1052
  <message>
1053
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1054
 
1055
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1056
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1057
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1058
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1059
given the currently selected item is used.
1060
</source>
1061
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1062
 
1063
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1064
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1065
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1066
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1067
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
1070
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1071
 
1072
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1073
is not given the currently selected item is used.
1074
</source>
1075
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1076
 
1077
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1078
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1082
 
1083
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1084
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1085
second selected Object and so on.
1086
</source>
1087
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1088
 
1089
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1090
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1094
 
1095
Returns the number of selected objects.
1096
</source>
1097
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1098
 
1099
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1103
 
1104
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1105
</source>
1106
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1107
 
1108
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>deselectAll()
1112
 
1113
Deselects all objects in the whole document.
1114
</source>
1115
    <translation>deselectAll()
1116
 
1117
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1118
  </message>
1119
  <message>
1120
    <source>groupObjects(list)
1121
 
1122
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1123
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1124
items are used.
1125
</source>
1126
    <translation>groupObjects(list)
1127
 
1128
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1129
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1130
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1134
 
1135
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1136
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1137
 
1138
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1139
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1140
  </message>
1141
  <message>
1142
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1143
 
1144
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1145
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1146
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1147
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1148
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1149
 
1150
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1151
</source>
1152
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1153
 
1154
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1155
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1156
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1157
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1158
zaznaczony obiekt.
1159
 
1160
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1161
  </message>
1162
  <message>
1163
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1164
 
1165
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1166
not given the currently selected item is used.
1167
 
1168
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1169
</source>
1170
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1171
 
1172
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1173
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1174
 
1175
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
1178
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1179
 
1180
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1181
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1182
means 100 %.
1183
 
1184
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1185
</source>
1186
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1187
 
1188
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1189
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1190
 
1191
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1192
  </message>
1193
  <message>
1194
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1195
 
1196
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1198
if locked.
1199
</source>
1200
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1201
 
1202
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1203
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1204
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1208
 
1209
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1210
currently selected item is used.
1211
</source>
1212
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1213
 
1214
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1215
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1218
    <source>getFontNames() -&gt; list
1219
 
1220
Returns a list with the names of all available fonts.
1221
</source>
1222
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1223
 
1224
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1225
  </message>
1226
  <message>
1227
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1228
 
1229
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1230
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1231
</source>
1232
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1233
 
1234
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1235
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
1238
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1239
 
1240
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1241
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1242
 
1243
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1244
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1245
</source>
1525 cbradney 1246
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nazwa&quot;, &quot;nazwa_pliku&quot;, &quot;wzór&quot;, rozmiar) -&gt; bool
1135 cbradney 1247
 
1248
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;nazwa&quot; z podanym &quot;wzorem&quot; tekstu
1249
i w podanym rozmiarze. Obrazek zapisywany jest w pliku &quot;nazwa_pliku&quot;.
1250
Zwraca true w przypadku powodzenia.
1251
 
1252
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
1253
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;wzór&quot; lub &quot;nazwa_pliku&quot;.</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>getLayers() -&gt; list
1257
 
1258
Returns a list with the names of all defined layers.
1259
</source>
1260
    <translation>getLayers() -&gt; list
1261
 
1262
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1263
  </message>
1264
  <message>
1265
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1266
 
1267
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1268
 
1269
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1270
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1271
</source>
1272
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1273
 
1274
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1275
 
1276
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1277
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1281
 
1282
Returns the name of the current active layer.
1283
</source>
1284
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1285
 
1286
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1287
  </message>
1288
  <message>
1289
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1290
 
1291
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1292
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1293
 
1294
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1295
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1296
</source>
1297
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1298
 
1299
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1300
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1301
 
1302
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1303
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1304
  </message>
1305
  <message>
1306
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1307
 
1308
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1309
the layer is invisible.
1310
 
1311
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1312
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1313
</source>
1314
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1315
 
1316
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1317
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1318
 
1319
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1320
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1321
  </message>
1322
  <message>
1323
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1324
 
1325
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1326
false the layer won&apos;t be printed.
1327
 
1328
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1329
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1330
</source>
1331
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1332
 
1333
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1334
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1335
 
1336
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1337
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1338
  </message>
1339
  <message>
1340
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1341
 
1342
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1343
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1344
&quot;layer&quot; is invisible.
1345
 
1346
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1347
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1348
</source>
1525 cbradney 1349
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1350
 
1351
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
1352
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1353
 
1354
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1355
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
1358
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1359
 
1360
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1361
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1362
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1363
 
1364
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1365
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1366
</source>
1525 cbradney 1367
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1368
 
1369
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1370
może być drukowana, wartość False oznacza, że druk warstwy jest wyłączony.
1371
 
1372
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1373
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1374
  </message>
1375
  <message>
1376
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1377
 
1378
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1379
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1380
 
1381
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1382
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1383
</source>
1384
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1385
 
1386
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1387
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1388
 
1389
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1390
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
1393
    <source>createLayer(layer)
1394
 
1395
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1396
 
1397
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1398
</source>
1399
    <translation>createLayer(warstwa)
1400
 
1401
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1402
 
1403
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1407
 
1408
Returns a string with the -lang value.
1409
</source>
1410
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1411
 
1412
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
1415
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1416
 
1417
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1418
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1419
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1420
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1421
is not given Scribus will create one for you.
1422
 
1423
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1424
</source>
1425
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1426
 
1427
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1428
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1429
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1430
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1431
sam utworzy taką nazwę.
1432
 
1433
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
1436
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1437
 
1438
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1439
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1440
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1441
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1442
create one for you.
1443
 
1444
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1445
</source>
1446
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1447
 
1448
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1449
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1450
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1451
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1452
ją automatycznie.
1453
 
1454
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1455
  </message>
1456
  <message>
1457
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1458
 
1459
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1460
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1461
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1462
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1463
given Scribus will create one for you.
1464
 
1465
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1466
</source>
1467
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1468
 
1469
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1470
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1471
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1472
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1473
utworzy ją automatycznie.
1474
 
1475
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
1478
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1479
 
1480
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1481
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1482
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1483
object because you need this name for further access to that object. If
1484
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1485
 
1486
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1487
</source>
1488
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1489
 
1490
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1491
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1492
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1493
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1494
utworzy ją automatycznie.
1495
 
1496
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
1499
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1500
 
1501
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1502
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1503
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1504
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1505
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1506
Scribus will create one for you.
1507
 
1508
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1509
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1510
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1511
</source>
1512
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1513
 
1514
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1515
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1516
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1517
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1518
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1519
utworzy ją automatycznie.
1520
 
1521
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1522
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1523
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
1526
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1527
 
1528
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1529
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1530
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1531
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1532
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1533
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1534
identifier for the object because you need this name for further access to that
1535
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1536
 
1537
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1538
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1539
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1540
</source>
1541
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1542
 
1543
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1544
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1545
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1546
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1547
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1548
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1549
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1550
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1551
utworzy ją automatycznie.
1552
 
1553
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1554
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1555
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1556
  </message>
1557
  <message>
1558
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1559
 
1560
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1561
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1562
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1563
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1564
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1565
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1566
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1567
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1568
for you.
1569
 
1570
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1571
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1572
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1573
</source>
1574
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1575
 
1576
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1577
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1578
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1579
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1580
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1581
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1582
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1583
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1584
Scribus utworzy ją automatycznie.
1585
 
1586
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1587
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1588
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1592
 
1593
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1594
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1595
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1596
unique identifier for the object because you need this name for further access
1597
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1598
 
1599
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1600
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1601
</source>
1602
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1603
 
1604
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1605
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1606
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1607
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1608
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1609
Scribus utworzy ją automatycznie.
1610
 
1611
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1612
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1613
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
1616
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1617
 
1618
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1619
selected item is deleted.
1620
</source>
1621
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1622
 
1623
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1624
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1625
  </message>
1626
  <message>
1627
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1628
 
1629
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1630
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1631
is not passed, text flow is toggled.
1632
</source>
1633
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1634
 
1635
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1636
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1637
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1638
przełączone.</translation>
1639
  </message>
1640
  <message>
1641
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1642
 
1643
Test if an object with specified name really exists in the document.
1644
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1645
returns True if there is something selected.
1646
</source>
1647
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1648
 
1649
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1650
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1651
zaznaczony obiekt.</translation>
1652
  </message>
1653
  <message>
1654
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1655
 
1656
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1657
given, it&apos;s applied on the selected object.
1658
</source>
1659
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1660
 
1661
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1662
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1666
 
1667
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1668
</source>
1669
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1670
 
1671
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1672
  </message>
1673
  <message>
1674
    <source>currentPage() -&gt; integer
1675
 
1676
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1677
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1678
</source>
1679
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1680
 
1681
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1682
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>redrawAll()
1686
 
1687
Redraws all pages.
1688
</source>
1689
    <translation>redrawAll()
1690
 
1691
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1692
  </message>
1693
  <message>
1694
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1695
 
1696
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1697
 
1698
May raise ScribusError if the save failed.
1699
</source>
1700
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1701
 
1702
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1703
 
1704
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
1707
    <source>deletePage(nr)
1708
 
1709
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1710
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1711
page number is.
1712
 
1713
May raise IndexError if the page number is out of range
1714
</source>
1715
    <translation>deletePage(nr)
1716
 
1717
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1718
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1719
wyświetlany w dokumencie.
1720
 
1721
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1722
  </message>
1723
  <message>
1724
    <source>gotoPage(nr)
1725
 
1726
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1727
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1728
just sets the page that script commands will operates on.
1729
 
1730
May raise IndexError if the page number is out of range.
1731
</source>
1732
    <translation>gotoPage(nr)
1733
 
1734
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1735
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1736
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1737
 
1738
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source>pageCount() -&gt; integer
1742
 
1743
Returns the number of pages in the document.
1744
</source>
1745
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1746
 
1747
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1748
  </message>
1749
  <message>
1750
    <source>getHGuides() -&gt; list
1751
 
1752
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1753
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1754
</source>
1755
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1756
 
1757
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1758
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
1761
    <source>setHGuides(list)
1762
 
1763
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1764
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1765
 
1766
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1767
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1768
</source>
1769
    <translation>setHGuides(list)
1770
 
1771
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1772
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1773
 
1774
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1775
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>getVGuides()
1779
 
1780
See getHGuides.
1781
</source>
1782
    <translation>getVGuides()
1783
 
1784
Zobacz getHGuides.</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>setVGuides()
1788
 
1789
See setHGuides.
1790
</source>
1791
    <translation>setVGuides()
1792
 
1793
Zobacz setHGuides.</translation>
1794
  </message>
1795
  <message>
1796
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1797
 
1798
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1799
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1800
</source>
1801
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1802
 
1803
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1804
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <source>getPageItems() -&gt; list
1808
 
1809
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1810
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1811
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1812
the page...
1813
</source>
1814
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1815
 
1816
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1817
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1818
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1819
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1820
  </message>
1821
  <message>
1822
    <source>getPageMargins()
1823
 
1824
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1825
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1826
</source>
1827
    <translation>getPageMargins()
1828
 
1829
Zwraca marginesy strony jako krotkę (lewy, prawy, górny, dolny) w aktualnych
1830
jednostkach miary. Zobasz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1831
  </message>
1832
  <message>
1833
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1834
 
1835
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1836
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1837
currently selected item is used.
1838
</source>
1839
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1840
 
1841
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1842
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1843
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1844
  </message>
1845
  <message>
1846
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1847
 
1848
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1849
is not given the currently selected item is used.
1850
</source>
1851
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1852
 
1853
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1854
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
1857
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1858
 
1859
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1860
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1861
given the currently selected item is used.
1862
 
1863
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1864
</source>
1865
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1866
 
1867
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1868
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1869
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1870
 
1871
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1872
  </message>
1873
  <message>
1874
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1875
 
1876
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1877
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1878
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1879
is used.
1880
 
1881
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1882
</source>
1883
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1884
 
1885
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1886
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1887
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1888
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1889
 
1890
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
1893
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1894
 
1895
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1896
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1897
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1898
</source>
1899
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1900
 
1901
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1902
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1903
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1904
  </message>
1905
  <message>
1906
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1907
 
1908
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1909
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1910
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1911
</source>
1912
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1913
 
1914
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1915
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1916
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1917
  </message>
1918
  <message>
1919
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1920
 
1921
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1922
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1923
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1924
</source>
1925
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1926
 
1927
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1928
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1929
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
1932
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1933
 
1934
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1935
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1936
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1937
Item is used.
1938
 
1939
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1940
</source>
1941
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1942
 
1943
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1944
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1945
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1946
zaznaczony obiekt.
1947
 
1948
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
1951
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1952
 
1953
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1954
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1955
 
1956
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1957
</source>
1958
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1959
 
1960
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1961
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1962
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1963
 
1964
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
1967
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1968
 
1969
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1970
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1971
 
1972
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1973
</source>
1974
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1975
 
1976
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1977
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1978
 
1979
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
1982
    <source>progressReset()
1983
 
1984
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1985
new progress bar use. See progressSet.
1986
</source>
1987
    <translation>progressReset()
1988
 
1989
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1990
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
1993
    <source>progressTotal(max)
1994
 
1995
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1996
See progressSet.
1997
</source>
1998
    <translation>progressTotal(max)
1999
 
2000
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2001
Zobacz progressSet.</translation>
2002
  </message>
2003
  <message>
2004
    <source>progressSet(nr)
2005
 
2006
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2007
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2008
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2009
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2010
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2011
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2012
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2013
</source>
2014
    <translation>progressSet(nr)
2015
 
2016
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2017
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2018
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2019
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2020
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2021
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2022
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>setCursor()
2026
 
2027
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2028
</source>
2029
    <translation>setCursor()
2030
 
2031
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2032
  </message>
2033
  <message>
2034
    <source>docChanged(bool)
2035
 
2036
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2037
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2038
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2039
</source>
2040
    <translation>docChanged(bool)
2041
 
2042
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2043
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2044
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2045
  </message>
2046
  <message>
2047
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2048
 
2049
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2050
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2051
the range from 0 to 255.
2052
 
2053
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2054
</source>
1525 cbradney 2055
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2056
 
2057
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
2058
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
2059
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
2060
 
2061
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
2062
  </message>
2063
  <message>
2064
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2065
 
2066
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2067
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2068
selected item is used.
2069
</source>
1525 cbradney 2070
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2071
 
2072
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
2073
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2074
zaznaczony obiekt.</translation>
2075
  </message>
2076
  <message>
2077
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2078
 
2079
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2080
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2081
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2082
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2083
</source>
1525 cbradney 2084
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2085
 
2086
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
2087
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
2088
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
2089
  </message>
2090
  <message>
2091
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2092
 
2093
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2094
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2095
selected item is used.
2096
</source>
1525 cbradney 2097
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2098
 
2099
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
2100
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2101
zaznaczony obiekt.</translation>
2102
  </message>
1525 cbradney 2103
  <message>
2104
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2105
 
2106
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2107
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2108
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2109
 
2110
May raise WrongFrameTypeError.
2111
</source>
2112
    <translation type="unfinished"></translation>
2113
  </message>
2114
  <message>
2115
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2116
 
2117
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2118
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2119
&quot;layer&quot; is invisible.
2120
 
2121
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2122
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2123
</source>
2124
    <translation type="unfinished"></translation>
2125
  </message>
2126
  <message>
2127
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2128
 
2129
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2130
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2131
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2132
 
2133
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2134
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2135
</source>
2136
    <translation type="unfinished"></translation>
2137
  </message>
2138
  <message>
2139
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2140
 
2141
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2142
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2143
space. If no document is open, returns the value of the named color
2144
from the default document colors.
2145
 
2146
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2147
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2148
</source>
2149
    <translation type="unfinished"></translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
2152
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2153
 
2154
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2155
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2156
the range from 0 to 255.
2157
 
2158
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2159
</source>
2160
    <translation type="unfinished"></translation>
2161
  </message>
2162
  <message>
2163
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2164
 
2165
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2166
</source>
2167
    <translation type="unfinished"></translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
2170
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2171
 
2172
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2173
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2174
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2175
</source>
2176
    <translation type="unfinished"></translation>
2177
  </message>
2178
  <message>
2179
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2180
 
2181
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2182
for details of arguments.
2183
 
2184
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2185
</source>
2186
    <translation type="unfinished"></translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2190
 
2191
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2192
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2193
by parent classes as well.
2194
</source>
2195
    <translation type="unfinished"></translation>
2196
  </message>
2197
  <message>
2198
    <source>getProperty(object, property)
2199
 
2200
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2201
 
2202
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2203
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2204
C++ QObject instance.
2205
 
2206
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2207
to look up on `object&apos;.
2208
 
2209
The return value varies depending on the type of the property.
2210
</source>
2211
    <translation type="unfinished"></translation>
2212
  </message>
2213
  <message>
2214
    <source>setProperty(object, property, value)
2215
 
2216
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2217
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2218
also be raised if the underlying setter fails.
2219
 
2220
See getProperty() for more information.
2221
</source>
2222
    <translation type="unfinished"></translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
2226
 
2227
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2228
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
2229
search recursively through children, grandchildren, etc.
2230
 
2231
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2232
</source>
2233
    <translation type="unfinished"></translation>
2234
  </message>
2235
  <message>
2236
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
2237
 
2238
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2239
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
2240
search recursively through children, grandchildren, etc.
2241
</source>
2242
    <translation type="unfinished"></translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2246
 
2247
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2248
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2249
selected item is used.
2250
</source>
2251
    <translation type="unfinished"></translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
2254
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
2255
 
2256
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2257
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2258
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2259
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2260
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2261
 
2262
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2263
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2264
</source>
2265
    <translation type="unfinished"></translation>
2266
  </message>
2267
  <message>
2268
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2269
 
2270
Returns true if the text in frame &quot;name&quot; overflows.
2271
 
2272
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2273
</source>
2274
    <translation type="unfinished"></translation>
2275
  </message>
1135 cbradney 2276
</context>
2277
<context>
169 Franz 2278
  <name>About</name>
2279
  <message>
798 cbradney 2280
    <source>About Scribus%1%2</source>
2281
    <translation type="obsolete">O Scribusie%1%2</translation>
2282
  </message>
2283
  <message>
169 Franz 2284
    <source>%1. %2 %3 </source>
266 Franz 2285
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
169 Franz 2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>Scribus Version %1
2289
%2 %3</source>
192 Franz 2290
    <translation>Scribus - wersja %1
2291
%2 %3</translation>
169 Franz 2292
  </message>
2293
  <message>
2294
    <source>Build-ID:</source>
278 Franz 2295
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2296
  </message>
2297
  <message>
2298
    <source>Contributions from:</source>
415 Franz 2299
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2300
  </message>
2301
  <message>
2302
    <source>Windows port:</source>
2303
    <translation>Windows port:</translation>
2304
  </message>
2305
  <message>
2306
    <source>German:</source>
2307
    <translation>Niemiecki:</translation>
2308
  </message>
2309
  <message>
2310
    <source>French:</source>
2311
    <translation>Francuski:</translation>
2312
  </message>
2313
  <message>
2314
    <source>Italian:</source>
2315
    <translation>Włoski:</translation>
2316
  </message>
2317
  <message>
2318
    <source>Hungarian:</source>
2319
    <translation>Węgierski:</translation>
2320
  </message>
2321
  <message>
2322
    <source>Ukrainian:</source>
2323
    <translation>Ukraiński:</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
2326
    <source>Bulgarian:</source>
2327
    <translation>Bułgarski:</translation>
2328
  </message>
2329
  <message>
2330
    <source>Galician:</source>
2331
    <translation>Galicyjski:</translation>
2332
  </message>
2333
  <message>
2334
    <source>Turkish:</source>
2335
    <translation>Turecki:</translation>
2336
  </message>
2337
  <message>
2338
    <source>Lithuanian:</source>
2339
    <translation>Litewski:</translation>
2340
  </message>
2341
  <message>
2342
    <source>Polish:</source>
2343
    <translation>Polski:</translation>
2344
  </message>
2345
  <message>
2346
    <source>Czech:</source>
2347
    <translation>Czeski:</translation>
2348
  </message>
2349
  <message>
2350
    <source>Slovak:</source>
2351
    <translation>Słowacki:</translation>
2352
  </message>
2353
  <message>
2354
    <source>Danish:</source>
2355
    <translation>Duński:</translation>
2356
  </message>
2357
  <message>
2358
    <source>Norwegian:</source>
2359
    <translation>Norweski:</translation>
2360
  </message>
2361
  <message>
2362
    <source>Welsh:</source>
2363
    <translation>Walijski:</translation>
2364
  </message>
2365
  <message>
2366
    <source>Russian:</source>
2367
    <translation>Rosyjski:</translation>
2368
  </message>
2369
  <message>
2370
    <source>Brazilian:</source>
2371
    <translation>Brazylijski:</translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
177 Franz 2374
    <source>Finnish:</source>
2375
    <translation>Fiński:</translation>
2376
  </message>
230 Franz 2377
  <message>
278 Franz 2378
    <source>Slovenian:</source>
2379
    <translation>Słoweński:</translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
2382
    <source>Basque:</source>
2383
    <translation>Baskijski:</translation>
2384
  </message>
291 Franz 2385
  <message>
798 cbradney 2386
    <source>This panel shows the version, build date and
2387
 compiled in library support in Scribus
2388
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2389
Missing library support is indicated by a *</source>
1135 cbradney 2390
    <translation type="obsolete">Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
798 cbradney 2391
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2392
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2393
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2394
  </message>
2395
  <message>
341 Franz 2396
    <source>&amp;About</source>
344 Franz 2397
    <translation>&amp;O programie</translation>
341 Franz 2398
  </message>
2399
  <message>
2400
    <source>A&amp;uthors</source>
344 Franz 2401
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <source>&amp;Translations</source>
344 Franz 2405
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2406
  </message>
2407
  <message>
2408
    <source>&amp;Online</source>
344 Franz 2409
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2410
  </message>
2411
  <message>
2412
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 2413
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2414
  </message>
409 Franz 2415
  <message>
2416
    <source>Swedish:</source>
2417
    <translation>Szwedzki:</translation>
2418
  </message>
415 Franz 2419
  <message>
2420
    <source>Development Team:</source>
2421
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
2422
  </message>
2423
  <message>
2424
    <source>Official Documentation:</source>
2425
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
2426
  </message>
2427
  <message>
2428
    <source>Other Documentation:</source>
2429
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
2430
  </message>
2431
  <message>
2432
    <source>English (British):</source>
2433
    <translation>Angielski (Brytyjski):</translation>
2434
  </message>
2435
  <message>
2436
    <source>Homepage</source>
2437
    <translation>Strona domowa</translation>
2438
  </message>
2439
  <message>
2440
    <source>Online Reference</source>
2441
    <translation>Dokumentacja online</translation>
2442
  </message>
2443
  <message>
2444
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2445
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
2446
  </message>
2447
  <message>
2448
    <source>Mailing List</source>
2449
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
2450
  </message>
421 Franz 2451
  <message>
2452
    <source>Catalan:</source>
2453
    <translation>Kataloński:</translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2456
    <source>Korean:</source>
2457
    <translation>Koreański:</translation>
2458
  </message>
2459
  <message>
2460
    <source>Spanish:</source>
2461
    <translation>Hiszpański:</translation>
2462
  </message>
454 fschmid 2463
  <message>
2464
    <source>Official Translations and Translators:</source>
526 cbradney 2465
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
454 fschmid 2466
  </message>
2467
  <message>
2468
    <source>Esperanto:</source>
526 cbradney 2469
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2470
  </message>
2471
  <message>
2472
    <source>Serbian:</source>
526 cbradney 2473
    <translation>Serbski:</translation>
454 fschmid 2474
  </message>
2475
  <message>
2476
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
526 cbradney 2477
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2478
  </message>
769 cbradney 2479
  <message>
2480
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2481
    <translation>O Scribusie %1</translation>
769 cbradney 2482
  </message>
1135 cbradney 2483
  <message>
2484
    <source>This panel shows the version, build date and
2485
 compiled in library support in Scribus
2486
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2487
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 2488
    <translation type="obsolete">Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
1135 cbradney 2489
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2490
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2491
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2492
  </message>
1525 cbradney 2493
  <message>
2494
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
2495
    <translation type="unfinished"></translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <source>Afrikaans:</source>
2499
    <translation type="unfinished"></translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
2502
    <source>Dutch:</source>
2503
    <translation type="unfinished"></translation>
2504
  </message>
2505
  <message>
2506
    <source>This panel shows the version, build date and
2507
 compiled in library support in Scribus
2508
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
2509
Missing library support is indicated by a *</source>
2510
    <translation type="unfinished"></translation>
2511
  </message>
169 Franz 2512
</context>
2513
<context>
2514
  <name>AdvOptions</name>
2515
  <message>
2516
    <source>Advanced Options</source>
2517
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
2518
  </message>
2519
  <message>
310 Franz 2520
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
316 Franz 2521
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2522
  </message>
2523
  <message>
2524
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2525
this can create huge files</source>
316 Franz 2526
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2527
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2531
this can create huge files</source>
316 Franz 2532
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2533
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2534
  </message>
348 Franz 2535
  <message>
351 Franz 2536
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
352 Franz 2537
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 2538
  </message>
2539
  <message>
2540
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
352 Franz 2541
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 2542
  </message>
2543
  <message>
2544
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
352 Franz 2545
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 2546
  </message>
2547
  <message>
2548
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
352 Franz 2549
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2550
  </message>
2551
  <message>
2552
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
352 Franz 2553
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2554
  </message>
2555
  <message>
2556
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
352 Franz 2557
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2558
  </message>
2559
  <message>
2560
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 2561
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 2565
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 2566
  </message>
364 Franz 2567
  <message>
2568
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
368 Franz 2569
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2573
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2574
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2575
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2576
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2577
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
368 Franz 2578
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
2579
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
2580
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
2581
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
2582
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
2583
przypadku.
2584
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 2585
  </message>
169 Franz 2586
</context>
2587
<context>
2588
  <name>Align</name>
2589
  <message>
2590
    <source>Distribute/Align</source>
2591
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
2592
  </message>
2593
  <message>
2594
    <source>Align</source>
2595
    <translation>Wyrównaj</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2598
    <source>Horizontal</source>
2599
    <translation>Poziomo</translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
2602
    <source>Left Sides</source>
2603
    <translation>Lewe brzegi</translation>
2604
  </message>
2605
  <message>
2606
    <source>Middles</source>
2607
    <translation>Środki</translation>
2608
  </message>
2609
  <message>
2610
    <source>Right Sides</source>
2611
    <translation>Prawe brzegi</translation>
2612
  </message>
2613
  <message>
2614
    <source>Vertical</source>
2615
    <translation>Pionowo</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>Top Sides</source>
2619
    <translation>Górne brzegi</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2622
    <source>Bottom Sides</source>
2623
    <translation>Dolne brzegi</translation>
2624
  </message>
2625
  <message>
2626
    <source> mm</source>
1525 cbradney 2627
    <translation type="obsolete">mm</translation>
169 Franz 2628
  </message>
2629
  <message>
2630
    <source> in</source>
1525 cbradney 2631
    <translation type="obsolete">in</translation>
169 Franz 2632
  </message>
2633
  <message>
2634
    <source> p</source>
1525 cbradney 2635
    <translation type="obsolete">p</translation>
169 Franz 2636
  </message>
2637
  <message>
341 Franz 2638
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 2639
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
2642
    <source>&amp;Apply</source>
344 Franz 2643
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
2646
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 2647
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 2648
  </message>
348 Franz 2649
  <message>
2650
    <source>&amp;Between:</source>
2651
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
2652
  </message>
2653
  <message>
2654
    <source>A&amp;lign</source>
2655
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
2656
  </message>
2657
  <message>
2658
    <source>Di&amp;splacement</source>
2659
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2663
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
2664
  </message>
2665
  <message>
2666
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2667
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
2670
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2671
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
2674
    <source>Al&amp;ign</source>
2675
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
2676
  </message>
2677
  <message>
2678
    <source>Dis&amp;placement</source>
2679
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
2682
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2683
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
2684
  </message>
351 Franz 2685
  <message>
2686
    <source> pt</source>
1525 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">pt</translation>
351 Franz 2688
  </message>
356 Franz 2689
  <message>
2690
    <source>&amp;Do Not Change</source>
368 Franz 2691
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 2692
  </message>
169 Franz 2693
</context>
2694
<context>
177 Franz 2695
  <name>AlignSelect</name>
2696
  <message>
2697
    <source>Align Text Left</source>
2698
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
2701
    <source>Align Text Right</source>
2702
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
2705
    <source>Align Text Center</source>
2706
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
2707
  </message>
230 Franz 2708
  <message>
2709
    <source>Align Text Justified</source>
2710
    <translation>Justuj tekst</translation>
2711
  </message>
2712
  <message>
2713
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1135 cbradney 2714
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
2715
 
2716
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2717
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2718
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 2719
  </message>
177 Franz 2720
</context>
2721
<context>
169 Franz 2722
  <name>Annot</name>
2723
  <message>
2724
    <source>Field Properties</source>
2725
    <translation>Właściwości pola</translation>
2726
  </message>
2727
  <message>
2728
    <source>Type:</source>
2729
    <translation>Typ:</translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
2732
    <source>Button</source>
187 Franz 2733
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 2734
  </message>
2735
  <message>
2736
    <source>Text Field</source>
187 Franz 2737
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 2738
  </message>
2739
  <message>
2740
    <source>Check Box</source>
187 Franz 2741
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 2742
  </message>
2743
  <message>
2744
    <source>Combo Box</source>
187 Franz 2745
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 2746
  </message>
2747
  <message>
2748
    <source>List Box</source>
187 Franz 2749
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>Properties</source>
2753
    <translation>Właściwości</translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <source>Name:</source>
2757
    <translation>Nazwa:</translation>
2758
  </message>
2759
  <message>
2760
    <source>Tool-Tip:</source>
2761
    <translation>Podpowiedź:</translation>
2762
  </message>
2763
  <message>
2764
    <source>Text</source>
2765
    <translation>Tekst</translation>
2766
  </message>
2767
  <message>
2768
    <source>Border</source>
2769
    <translation>Brzeg</translation>
2770
  </message>
2771
  <message>
2772
    <source>Color:</source>
2773
    <translation>Kolor:</translation>
2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>None</source>
2777
    <translation>Brak</translation>
2778
  </message>
2779
  <message>
2780
    <source>Width:</source>
2781
    <translation>Szerokość:</translation>
2782
  </message>
2783
  <message>
2784
    <source>Thin</source>
2785
    <translation>Cienki</translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>Normal</source>
2789
    <translation>Normalny</translation>
2790
  </message>
2791
  <message>
2792
    <source>Wide</source>
2793
    <translation>Szeroki</translation>
2794
  </message>
2795
  <message>
2796
    <source>Style:</source>
2797
    <translation>Styl:</translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2800
    <source>Solid</source>
2801
    <translation>Jednolity</translation>
2802
  </message>
2803
  <message>
2804
    <source>Dashed</source>
2805
    <translation>Kreskowany</translation>
2806
  </message>
2807
  <message>
2808
    <source>Underline</source>
2809
    <translation>Podkreślenie</translation>
2810
  </message>
2811
  <message>
2812
    <source>Beveled</source>
2813
    <translation>Wytłoczony</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>Inset</source>
2817
    <translation>Wstawka</translation>
2818
  </message>
2819
  <message>
2820
    <source>Other</source>
2821
    <translation>Inne</translation>
2822
  </message>
2823
  <message>
2824
    <source>Read Only</source>
2825
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
2828
    <source>Required</source>
2829
    <translation>Wymagane</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2833
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
2834
  </message>
2835
  <message>
2836
    <source>Visibility:</source>
2837
    <translation>Widoczność:</translation>
2838
  </message>
2839
  <message>
2840
    <source>Visible</source>
2841
    <translation>Widoczny</translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <source>Hidden</source>
2845
    <translation>Ukryty</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>No Print</source>
2849
    <translation>Nie drukuj</translation>
2850
  </message>
2851
  <message>
2852
    <source>No View</source>
2853
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
2854
  </message>
2855
  <message>
2856
    <source>Appearance</source>
2857
    <translation>Wygląd</translation>
2858
  </message>
2859
  <message>
2860
    <source>Text for Button Down</source>
2861
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
2862
  </message>
2863
  <message>
2864
    <source>Text for Roll Over</source>
2865
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
2866
  </message>
2867
  <message>
2868
    <source>Icons</source>
2869
    <translation>Ikony</translation>
2870
  </message>
2871
  <message>
2872
    <source>Use Icons</source>
2873
    <translation>Użyj ikon</translation>
2874
  </message>
2875
  <message>
2876
    <source>Remove</source>
2877
    <translation>Usuń</translation>
2878
  </message>
2879
  <message>
2880
    <source>Pressed</source>
2881
    <translation>Wciśnięty</translation>
2882
  </message>
2883
  <message>
2884
    <source>Roll Over</source>
2885
    <translation>Roll Over</translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <source>Icon Placement...</source>
2889
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
2890
  </message>
2891
  <message>
2892
    <source>Highlight</source>
2893
    <translation>Wyróżnienie</translation>
2894
  </message>
2895
  <message>
2896
    <source>Invert</source>
2897
    <translation>Negatyw</translation>
2898
  </message>
2899
  <message>
2900
    <source>Outlined</source>
2901
    <translation>Obramowanie</translation>
2902
  </message>
2903
  <message>
2904
    <source>Push</source>
2905
    <translation>Wciśnięty</translation>
2906
  </message>
2907
  <message>
2908
    <source>Multi-Line</source>
2909
    <translation>Wielowierszowe</translation>
2910
  </message>
2911
  <message>
2912
    <source>Password</source>
2913
    <translation>Hasło</translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <source>Limit of</source>
2917
    <translation>Maksymalnie</translation>
2918
  </message>
2919
  <message>
2920
    <source>Characters</source>
2921
    <translation>znaków</translation>
2922
  </message>
2923
  <message>
2924
    <source>Do Not Scroll</source>
2925
    <translation>Nie przewijaj</translation>
2926
  </message>
2927
  <message>
2928
    <source>Do Not Spell Check</source>
2929
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
2930
  </message>
2931
  <message>
2932
    <source>Check Style:</source>
2933
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
2934
  </message>
2935
  <message>
2936
    <source>Check</source>
187 Franz 2937
    <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 2938
  </message>
2939
  <message>
2940
    <source>Cross</source>
187 Franz 2941
    <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 2942
  </message>
2943
  <message>
2944
    <source>Diamond</source>
187 Franz 2945
    <translation>Romb</translation>
169 Franz 2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <source>Circle</source>
187 Franz 2949
    <translation>Kółko</translation>
169 Franz 2950
  </message>
2951
  <message>
2952
    <source>Star</source>
187 Franz 2953
    <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 2954
  </message>
2955
  <message>
2956
    <source>Square</source>
187 Franz 2957
    <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 2958
  </message>
2959
  <message>
2960
    <source>Default is Checked</source>
2961
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
2964
    <source>Editable</source>
2965
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2968
    <source>Options</source>
2969
    <translation>Opcje</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>Java Script</source>
2973
    <translation>Java Script</translation>
2974
  </message>
2975
  <message>
2976
    <source>Go To</source>
187 Franz 2977
    <translation>Idź do</translation>
169 Franz 2978
  </message>
2979
  <message>
2980
    <source>Submit Form</source>
187 Franz 2981
    <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
2984
    <source>Reset Form</source>
187 Franz 2985
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 2986
  </message>
2987
  <message>
2988
    <source>Import Data</source>
187 Franz 2989
    <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 2990
  </message>
2991
  <message>
2992
    <source>Event:</source>
2993
    <translation>Zdarzenie:</translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
2996
    <source>Mouse Up</source>
187 Franz 2997
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 2998
  </message>
2999
  <message>
3000
    <source>Mouse Down</source>
187 Franz 3001
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
3004
    <source>Mouse Enter</source>
187 Franz 3005
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 3006
  </message>
3007
  <message>
3008
    <source>Mouse Exit</source>
187 Franz 3009
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 3010
  </message>
3011
  <message>
3012
    <source>On Focus</source>
187 Franz 3013
    <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
3016
    <source>On Blur</source>
187 Franz 3017
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 3018
  </message>
3019
  <message>
3020
    <source>Script:</source>
3021
    <translation>Skrypt:</translation>
3022
  </message>
3023
  <message>
3024
    <source>Edit...</source>
3025
    <translation>Edytuj...</translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
3028
    <source>Submit to URL:</source>
3029
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>Submit Data as HTML</source>
3033
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
3034
  </message>
3035
  <message>
3036
    <source>Import Data from:</source>
3037
    <translation>Importuj dane z:</translation>
3038
  </message>
3039
  <message>
3040
    <source>Destination</source>
3041
    <translation>Cel</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>To File:</source>
3045
    <translation>Do pliku:</translation>
3046
  </message>
3047
  <message>
3048
    <source>Change...</source>
3049
    <translation>Zmień...</translation>
3050
  </message>
3051
  <message>
3052
    <source>Page:</source>
3053
    <translation>Strona:</translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>X-Pos:</source>
3057
    <translation>Wsp. X:</translation>
3058
  </message>
3059
  <message>
3060
    <source> pt</source>
266 Franz 3061
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3062
  </message>
3063
  <message>
3064
    <source>Y-Pos:</source>
3065
    <translation>Wsp. Y:</translation>
3066
  </message>
3067
  <message>
3068
    <source>Action</source>
3069
    <translation>Akcja</translation>
3070
  </message>
3071
  <message>
3072
    <source>Field is formatted as:</source>
3073
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>Plain</source>
187 Franz 3077
    <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 3078
  </message>
3079
  <message>
3080
    <source>Number</source>
187 Franz 3081
    <translation>Liczba</translation>
169 Franz 3082
  </message>
3083
  <message>
3084
    <source>Percentage</source>
187 Franz 3085
    <translation>Procent</translation>
169 Franz 3086
  </message>
3087
  <message>
3088
    <source>Date</source>
187 Franz 3089
    <translation>Data</translation>
169 Franz 3090
  </message>
3091
  <message>
3092
    <source>Time</source>
187 Franz 3093
    <translation>Czas</translation>
169 Franz 3094
  </message>
3095
  <message>
3096
    <source>Custom</source>
187 Franz 3097
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 3098
  </message>
3099
  <message>
3100
    <source>Number Format</source>
3101
    <translation>Format liczby</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
3104
    <source>Decimals:</source>
3105
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
3106
  </message>
3107
  <message>
3108
    <source>Use Currency Symbol</source>
3109
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
3110
  </message>
3111
  <message>
3112
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3113
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <source>Formatting</source>
3117
    <translation>Format</translation>
3118
  </message>
3119
  <message>
3120
    <source>Percent Format</source>
3121
    <translation>Format procentu</translation>
3122
  </message>
3123
  <message>
3124
    <source>Date Format</source>
3125
    <translation>Format daty</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>Time Format</source>
3129
    <translation>Format czasu</translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
3132
    <source>Custom Scripts</source>
3133
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <source>Format:</source>
3137
    <translation>Format:</translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
3140
    <source>Keystroke:</source>
3141
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
3142
  </message>
3143
  <message>
3144
    <source>Format</source>
3145
    <translation>Format</translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
3148
    <source>Value is not validated</source>
3149
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
3152
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3153
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <source>and less or equal to:</source>
3157
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>Custom validate script:</source>
3161
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
3162
  </message>
3163
  <message>
3164
    <source>Validate</source>
3165
    <translation>Sprawdź</translation>
3166
  </message>
3167
  <message>
3168
    <source>Value is not calculated</source>
3169
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>Value is the</source>
3173
    <translation>Wartość jest</translation>
3174
  </message>
3175
  <message>
3176
    <source>sum</source>
3177
    <translation>sumą</translation>
3178
  </message>
3179
  <message>
3180
    <source>product</source>
3181
    <translation>iloczynem</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>average</source>
3185
    <translation>średnią</translation>
3186
  </message>
3187
  <message>
3188
    <source>minimum</source>
3189
    <translation>minimum</translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
3192
    <source>maximum</source>
3193
    <translation>maksimum</translation>
3194
  </message>
3195
  <message>
3196
    <source>of the following fields:</source>
3197
    <translation>następujących pól:</translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>Pick...</source>
3201
    <translation>Wybierz...</translation>
3202
  </message>
3203
  <message>
3204
    <source>Custom calculation script:</source>
3205
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
3206
  </message>
3207
  <message>
3208
    <source>Calculate</source>
3209
    <translation>Oblicz</translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
3212
    <source>OK</source>
3213
    <translation>OK</translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>Cancel</source>
3217
    <translation>Anuluj</translation>
3218
  </message>
3219
  <message>
3220
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3221
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
3222
  </message>
3223
  <message>
3224
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3225
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
3226
  </message>
3227
  <message>
3228
    <source>Open</source>
3229
    <translation>Otwórz</translation>
3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3233
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3234
  </message>
3235
  <message>
3236
    <source>Example:</source>
3237
    <translation>Przykład:</translation>
3238
  </message>
3239
  <message>
3240
    <source>Selection Change</source>
3241
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
3242
  </message>
3243
  <message>
351 Franz 3244
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
352 Franz 3245
    <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3246
  </message>
3247
  <message>
3248
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
352 Franz 3249
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
351 Franz 3250
  </message>
3251
  <message>
364 Franz 3252
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
368 Franz 3253
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
364 Franz 3254
  </message>
169 Franz 3255
</context>
3256
<context>
3257
  <name>Annota</name>
3258
  <message>
3259
    <source>Annotation Properties</source>
3260
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
3261
  </message>
3262
  <message>
3263
    <source>Text</source>
3264
    <translation>Tekst</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Link</source>
3268
    <translation>Dowiązanie</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>External Link</source>
3272
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>External Web-Link</source>
3276
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Destination</source>
3280
    <translation>Cel</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source> pt</source>
266 Franz 3284
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Open</source>
3288
    <translation>Otwórz</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3292
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3293
  </message>
454 fschmid 3294
  <message>
3295
    <source>&amp;Type:</source>
526 cbradney 3296
    <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>C&amp;hange...</source>
526 cbradney 3300
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
454 fschmid 3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>&amp;Page:</source>
526 cbradney 3304
    <translation>&amp;Strona:</translation>
454 fschmid 3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>&amp;X-Pos</source>
526 cbradney 3308
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
454 fschmid 3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
526 cbradney 3312
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3313
  </message>
532 cbradney 3314
  <message>
3315
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 3316
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 3320
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
532 cbradney 3321
  </message>
169 Franz 3322
</context>
3323
<context>
3324
  <name>ApplyT</name>
3325
  <message>
3326
    <source>Apply Template</source>
3327
    <translation>Zastosuj szablon</translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <source>Normal</source>
3331
    <translation>Normalny</translation>
3332
  </message>
3333
  <message>
341 Franz 3334
    <source>&amp;Template:</source>
344 Franz 3335
    <translation>&amp;Szablon:</translation>
341 Franz 3336
  </message>
3337
  <message>
3338
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
344 Franz 3339
    <translation>Zastosuj &amp;do aktualnej strony</translation>
341 Franz 3340
  </message>
3341
  <message>
3342
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
344 Franz 3343
    <translation>&amp;Zastosuj od strony:</translation>
341 Franz 3344
  </message>
3345
  <message>
3346
    <source>To:</source>
344 Franz 3347
    <translation>do:</translation>
341 Franz 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 3351
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3352
  </message>
3353
  <message>
3354
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 3355
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3356
  </message>
364 Franz 3357
  <message>
3358
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
368 Franz 3359
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
364 Franz 3360
  </message>
3361
  <message>
3362
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
368 Franz 3363
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
364 Franz 3364
  </message>
169 Franz 3365
</context>
3366
<context>
1525 cbradney 3367
  <name>ArrowChooser</name>
3368
  <message>
3369
    <source>None</source>
3370
    <translation type="unfinished">Brak</translation>
3371
  </message>
3372
</context>
3373
<context>
169 Franz 3374
  <name>Biblio</name>
3375
  <message>
3376
    <source>Scrapbook</source>
3377
    <translation>Biblioteka</translation>
3378
  </message>
3379
  <message>
3380
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3381
    <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3382
  </message>
3383
  <message>
3384
    <source>Delete</source>
3385
    <translation>Usuń</translation>
3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <source>Object</source>
3389
    <translation>Obiekt</translation>
3390
  </message>
177 Franz 3391
  <message>
3392
    <source>New Entry</source>
3393
    <translation>Nowy wpis</translation>
3394
  </message>
301 Franz 3395
  <message>
3396
    <source>Rename</source>
3397
    <translation>Zmień nazwę</translation>
3398
  </message>
3399
  <message>
3400
    <source>Warning</source>
3401
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3402
  </message>
3403
  <message>
3404
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3405
Please choose another.</source>
3406
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
3407
Proszę wybrać inną.</translation>
3408
  </message>
3409
  <message>
3410
    <source>OK</source>
3411
    <translation>OK</translation>
3412
  </message>
341 Franz 3413
  <message>
3414
    <source>&amp;New</source>
344 Franz 3415
    <translation>&amp;Nowy</translation>
341 Franz 3416
  </message>
3417
  <message>
3418
    <source>&amp;Load...</source>
344 Franz 3419
    <translation>&amp;Pobierz...</translation>
341 Franz 3420
  </message>
3421
  <message>
3422
    <source>&amp;Save</source>
344 Franz 3423
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
341 Franz 3424
  </message>
3425
  <message>
3426
    <source>Save &amp;As...</source>
344 Franz 3427
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
341 Franz 3428
  </message>
3429
  <message>
3430
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 3431
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
3434
    <source>&amp;Small</source>
344 Franz 3435
    <translation>&amp;Mały</translation>
341 Franz 3436
  </message>
3437
  <message>
3438
    <source>&amp;Medium</source>
344 Franz 3439
    <translation>Ś&amp;redni</translation>
341 Franz 3440
  </message>
3441
  <message>
3442
    <source>&amp;Large</source>
344 Franz 3443
    <translation>&amp;Duży</translation>
341 Franz 3444
  </message>
3445
  <message>
3446
    <source>&amp;File</source>
344 Franz 3447
    <translation>&amp;Plik</translation>
341 Franz 3448
  </message>
3449
  <message>
3450
    <source>&amp;Preview</source>
344 Franz 3451
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
341 Franz 3452
  </message>
351 Franz 3453
  <message>
3454
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3455
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3456
  </message>
169 Franz 3457
</context>
3458
<context>
3459
  <name>BookMView</name>
3460
  <message>
3461
    <source>Bookmarks</source>
3462
    <translation>Zakładki</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Move Bookmark</source>
3466
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Insert Bookmark</source>
3470
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>Cancel</source>
3474
    <translation>Anuluj</translation>
3475
  </message>
3476
</context>
3477
<context>
3478
  <name>BookPalette</name>
3479
  <message>
3480
    <source>Bookmarks</source>
3481
    <translation>Zakładki</translation>
3482
  </message>
3483
</context>
3484
<context>
3485
  <name>ButtonIcon</name>
3486
  <message>
3487
    <source>Icon Placement</source>
3488
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
3491
    <source>Layout:</source>
3492
    <translation>Układ:</translation>
3493
  </message>
3494
  <message>
3495
    <source>Caption only</source>
187 Franz 3496
    <translation>Tylko tekst</translation>
169 Franz 3497
  </message>
3498
  <message>
3499
    <source>Icon only</source>
187 Franz 3500
    <translation>Tylko ikona</translation>
169 Franz 3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Caption below Icon</source>
187 Franz 3504
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
169 Franz 3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>Caption above Icon</source>
187 Franz 3508
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
169 Franz 3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>Caption right to Icon</source>
187 Franz 3512
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
169 Franz 3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Caption left to Icon</source>
187 Franz 3516
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
169 Franz 3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Caption overlays Icon</source>
187 Franz 3520
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
169 Franz 3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Scale:</source>
3524
    <translation>Skaluj:</translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>Always</source>
3528
    <translation>zawsze</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>When Icon is too small</source>
3532
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>When Icon is too big</source>
3536
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
3537
  </message>
3538
  <message>
3539
    <source>Never</source>
3540
    <translation>nigdy</translation>
3541
  </message>
3542
  <message>
3543
    <source>Scale How:</source>
3544
    <translation>Jak skalować:</translation>
3545
  </message>
3546
  <message>
3547
    <source>Proportional</source>
3548
    <translation>proporcjonalnie</translation>
3549
  </message>
3550
  <message>
3551
    <source>Non Proportional</source>
3552
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
3553
  </message>
3554
  <message>
3555
    <source>Icon</source>
3556
    <translation>Ikona</translation>
3557
  </message>
3558
  <message>
3559
    <source>OK</source>
3560
    <translation>OK</translation>
3561
  </message>
3562
  <message>
3563
    <source>Cancel</source>
3564
    <translation>Anuluj</translation>
3565
  </message>
3566
  <message>
3567
    <source>Reset</source>
3568
    <translation>Wyzeruj</translation>
3569
  </message>
3570
</context>
3571
<context>
3572
  <name>CMSPrefs</name>
3573
  <message>
3574
    <source>Color Management Settings</source>
1525 cbradney 3575
    <translation type="obsolete">Konfiguracja zarządzania kolorami</translation>
169 Franz 3576
  </message>
3577
  <message>
3578
    <source>System Profiles</source>
3579
    <translation>Profile systemowe</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
3582
    <source>Rendering Intents</source>
348 Franz 3583
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
169 Franz 3584
  </message>
3585
  <message>
3586
    <source>Perceptual</source>
332 Franz 3587
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
169 Franz 3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <source>Relative Colorimetric</source>
348 Franz 3591
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3592
  </message>
3593
  <message>
3594
    <source>Saturation</source>
348 Franz 3595
    <translation>Nasyceniowa</translation>
169 Franz 3596
  </message>
3597
  <message>
3598
    <source>Absolute Colorimetric</source>
348 Franz 3599
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
239 Franz 3602
    <source>Default color profile for imported images</source>
3603
    <translation>Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
3604
  </message>
3605
  <message>
3606
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3607
    <translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
3608
  </message>
3609
  <message>
3610
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3611
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3612
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
3613
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3614
  </message>
3615
  <message>
3616
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3617
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3618
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
3619
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3620
  </message>
3621
  <message>
3622
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3623
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3624
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
3625
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
3626
  </message>
259 Franz 3627
  <message>
3628
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3629
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3630
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
3631
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3632
  </message>
3633
  <message>
3634
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3635
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3636
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
3637
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
3640
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3641
based on the chosen printer profile.</source>
3642
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
3643
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
3644
  </message>
3645
  <message>
3646
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3647
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3648
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
3649
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
3650
  </message>
341 Franz 3651
  <message>
3652
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
344 Franz 3653
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
341 Franz 3654
  </message>
3655
  <message>
3656
    <source>&amp;Pictures:</source>
344 Franz 3657
    <translation>&amp;Obrazki:</translation>
341 Franz 3658
  </message>
3659
  <message>
3660
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
344 Franz 3661
    <translation>&amp;Jednolite kolory:</translation>
341 Franz 3662
  </message>
3663
  <message>
3664
    <source>&amp;Monitor:</source>
344 Franz 3665
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
341 Franz 3666
  </message>
3667
  <message>
3668
    <source>P&amp;rinter:</source>
344 Franz 3669
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
341 Franz 3670
  </message>
3671
  <message>
3672
    <source>M&amp;onitor:</source>
344 Franz 3673
    <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
341 Franz 3674
  </message>
3675
  <message>
3676
    <source>Pr&amp;inter:</source>
344 Franz 3677
    <translation>D&amp;rukarka:</translation>
341 Franz 3678
  </message>
3679
  <message>
3680
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
344 Franz 3681
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
341 Franz 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
348 Franz 3685
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
341 Franz 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
344 Franz 3689
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
341 Franz 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>&amp;OK</source>
1525 cbradney 3693
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
341 Franz 3694
  </message>
3695
  <message>
3696
    <source>&amp;Cancel</source>
1525 cbradney 3697
    <translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3698
  </message>
169 Franz 3699
</context>
3700
<context>
3701
  <name>CMYKChoose</name>
3702
  <message>
3703
    <source>Edit Color</source>
3704
    <translation>Edytuj kolor</translation>
3705
  </message>
3706
  <message>
3707
    <source>CMYK</source>
3708
    <translation>CMYK</translation>
3709
  </message>
3710
  <message>
3711
    <source>RGB</source>
3712
    <translation>RGB</translation>
3713
  </message>
3714
  <message>
3715
    <source>Web Safe RGB</source>
3716
    <translation>RGB dla internetu</translation>
3717
  </message>
3718
  <message>
3719
    <source>New</source>
3720
    <translation>Nowy</translation>
3721
  </message>
3722
  <message>
3723
    <source>Old</source>
187 Franz 3724
    <translation>Stary</translation>
169 Franz 3725
  </message>
3726
  <message>
3727
    <source>OK</source>
3728
    <translation>OK</translation>
3729
  </message>
3730
  <message>
3731
    <source>C:</source>
3732
    <translation>C:</translation>
3733
  </message>
3734
  <message>
3735
    <source>M:</source>
3736
    <translation>M:</translation>
3737
  </message>
3738
  <message>
3739
    <source>Y:</source>
3740
    <translation>Y:</translation>
3741
  </message>
3742
  <message>
3743
    <source>K:</source>
3744
    <translation>K:</translation>
3745
  </message>
3746
  <message>
3747
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3748
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
3749
  </message>
3750
  <message>
3751
    <source>Static Color Bars</source>
3752
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>R:</source>
3756
    <translation>R:</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>G:</source>
3760
    <translation>G:</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>B:</source>
3764
    <translation>B:</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
230 Franz 3767
    <source> %</source>
266 Franz 3768
    <translation>%</translation>
230 Franz 3769
  </message>
266 Franz 3770
  <message>
3771
    <source>Warning</source>
3772
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3776
    <translation>Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
3777
  </message>
291 Franz 3778
  <message>
3779
    <source>HSV-Colormap</source>
3780
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
3781
  </message>
351 Franz 3782
  <message>
3783
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3784
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Color &amp;Model</source>
352 Franz 3788
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
351 Franz 3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3792
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3796
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3797
  </message>
526 cbradney 3798
  <message>
3799
    <source>None</source>
3800
    <translation>Brak</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3804
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3805
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
3806
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
3807
  </message>
169 Franz 3808
</context>
3809
<context>
1525 cbradney 3810
  <name>ChTable</name>
3811
  <message>
3812
    <source>You can see a thumbnail if you press
3813
and hold down the right mouse button
3814
 
3815
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
3816
and the Delete key removes the last inserted one</source>
3817
    <translation type="unfinished"></translation>
3818
  </message>
3819
</context>
3820
<context>
3821
  <name>CharSelect</name>
3822
  <message>
3823
    <source>Select Character:</source>
3824
    <translation type="unfinished">Wybierz znak:</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Font:</source>
3828
    <translation type="unfinished">Czcionka:</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Character Class:</source>
3832
    <translation type="unfinished"></translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>&amp;Insert</source>
3836
    <translation type="unfinished">&amp;Wklej</translation>
3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>C&amp;lear</source>
3840
    <translation type="unfinished"></translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>&amp;Close</source>
3844
    <translation type="unfinished">&amp;Zamknij</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
3848
    <translation type="unfinished">Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Delete the current selection(s).</source>
3852
    <translation type="unfinished">Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
3856
    <translation type="unfinished">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>Full Character Set</source>
3860
    <translation type="unfinished"></translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Basic Latin</source>
3864
    <translation type="unfinished"></translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Latin-1 Supplement</source>
3868
    <translation type="unfinished"></translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Latin Extended-A</source>
3872
    <translation type="unfinished"></translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Latin Extended-B</source>
3876
    <translation type="unfinished"></translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>General Punctuation</source>
3880
    <translation type="unfinished"></translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Super- and Subscripts</source>
3884
    <translation type="unfinished"></translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Currency Symbols</source>
3888
    <translation type="unfinished"></translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Letterlike Symbols</source>
3892
    <translation type="unfinished"></translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Number Forms</source>
3896
    <translation type="unfinished"></translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Arrows</source>
3900
    <translation type="unfinished"></translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Mathematical Operators</source>
3904
    <translation type="unfinished"></translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Box Drawing</source>
3908
    <translation type="unfinished"></translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Block Elements</source>
3912
    <translation type="unfinished"></translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>Geometric Shapes</source>
3916
    <translation type="unfinished"></translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
3920
    <translation type="unfinished"></translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Dingbats</source>
3924
    <translation type="unfinished"></translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>Small Form Variants</source>
3928
    <translation type="unfinished"></translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>Ligatures</source>
3932
    <translation type="unfinished"></translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Specials</source>
3936
    <translation type="unfinished"></translation>
3937
  </message>
3938
  <message>
3939
    <source>Greek</source>
3940
    <translation type="unfinished">Grecki</translation>
3941
  </message>
3942
  <message>
3943
    <source>Greek Extended</source>
3944
    <translation type="unfinished"></translation>
3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>Cyrillic</source>
3948
    <translation type="unfinished"></translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>Cyrillic Supplement</source>
3952
    <translation type="unfinished"></translation>
3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Arabic</source>
3956
    <translation type="unfinished"></translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Arabic Extended A</source>
3960
    <translation type="unfinished"></translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>Arabic Extended B</source>
3964
    <translation type="unfinished"></translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Hebrew</source>
3968
    <translation type="unfinished"></translation>
3969
  </message>
3970
</context>
3971
<context>
3972
  <name>CheckDocument</name>
3973
  <message>
3974
    <source>Current Profile:</source>
3975
    <translation type="unfinished"></translation>
3976
  </message>
3977
  <message>
3978
    <source>Items</source>
3979
    <translation type="unfinished"></translation>
3980
  </message>
3981
  <message>
3982
    <source>Problems</source>
3983
    <translation type="unfinished"></translation>
3984
  </message>
3985
  <message>
3986
    <source>Glyphs missing</source>
3987
    <translation type="unfinished"></translation>
3988
  </message>
3989
  <message>
3990
    <source>Text overflow</source>
3991
    <translation type="unfinished"></translation>
3992
  </message>
3993
  <message>
3994
    <source>Object is not on a Page</source>
3995
    <translation type="unfinished"></translation>
3996
  </message>
3997
  <message>
3998
    <source>Missing Image</source>
3999
    <translation type="unfinished"></translation>
4000
  </message>
4001
  <message>
4002
    <source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
4003
    <translation type="unfinished"></translation>
4004
  </message>
4005
  <message>
4006
    <source>Object has transparency</source>
4007
    <translation type="unfinished"></translation>
4008
  </message>
4009
  <message>
4010
    <source>Object is a PDF-Annotation or Field</source>
4011
    <translation type="unfinished"></translation>
4012
  </message>
4013
  <message>
4014
    <source>Object is a placed PDF</source>
4015
    <translation type="unfinished"></translation>
4016
  </message>
4017
  <message>
4018
    <source>Document</source>
4019
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
4020
  </message>
4021
  <message>
4022
    <source>No Problems found</source>
4023
    <translation type="unfinished"></translation>
4024
  </message>
4025
  <message>
4026
    <source>Page </source>
4027
    <translation type="unfinished">Strona </translation>
4028
  </message>
4029
  <message>
4030
    <source>Free Objects</source>
4031
    <translation type="unfinished"></translation>
4032
  </message>
4033
  <message>
4034
    <source>Problems found</source>
4035
    <translation type="unfinished"></translation>
4036
  </message>
4037
  <message>
4038
    <source>Preflight Verifier</source>
4039
    <translation type="unfinished"></translation>
4040
  </message>
4041
</context>
4042
<context>
169 Franz 4043
  <name>Cpalette</name>
4044
  <message>
4045
    <source>Normal</source>
4046
    <translation>Normalny</translation>
4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>Horizontal Gradient</source>
4050
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Vertical Gradient</source>
4054
    <translation>Gradient w pionie</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Diagonal Gradient</source>
4058
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
4062
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Radial Gradient</source>
4066
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>Opacity:</source>
4070
    <translation>Nieprzezroczystość:</translation>
4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source> %</source>
4074
    <translation>%</translation>
4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>None</source>
4078
    <translation>Brak</translation>
4079
  </message>
230 Franz 4080
  <message>
4081
    <source>Shade:</source>
4082
    <translation>Cieniowanie:</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>Edit Line Color Properties</source>
4086
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
4090
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source>Saturation of color</source>
4094
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Normal or gradient fill method</source>
4098
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
4102
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>Color of selected object</source>
4106
    <translation>Kolor wybranego obiektu</translation>
4107
  </message>
301 Franz 4108
  <message>
4109
    <source>Free linear Gradient</source>
4110
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>Free radial Gradient</source>
4114
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>X1:</source>
4118
    <translation>X1:</translation>
4119
  </message>
4120
  <message>
4121
    <source>Y1:</source>
4122
    <translation>Y1:</translation>
4123
  </message>
4124
  <message>
4125
    <source> pt</source>
4126
    <translation>pt</translation>
4127
  </message>
4128
  <message>
4129
    <source>X2:</source>
4130
    <translation>X2:</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>Y2:</source>
4134
    <translation>Y2:</translation>
4135
  </message>
4136
  <message>
798 cbradney 4137
    <source> mm</source>
1525 cbradney 4138
    <translation type="obsolete">mm</translation>
769 cbradney 4139
  </message>
4140
  <message>
798 cbradney 4141
    <source> in</source>
1525 cbradney 4142
    <translation type="obsolete">in</translation>
769 cbradney 4143
  </message>
798 cbradney 4144
  <message>
4145
    <source> p</source>
1525 cbradney 4146
    <translation type="obsolete">p</translation>
798 cbradney 4147
  </message>
1525 cbradney 4148
  <message>
4149
    <source>Move Vector</source>
4150
    <translation type="unfinished"></translation>
4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
4154
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
4155
    <translation type="unfinished"></translation>
4156
  </message>
169 Franz 4157
</context>
4158
<context>
377 Franz 4159
  <name>CsvDialog</name>
4160
  <message>
4161
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 4162
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
377 Franz 4163
  </message>
4164
  <message>
4165
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 4166
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
377 Franz 4167
  </message>
4168
  <message>
4169
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 4170
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 4171
  </message>
4172
  <message>
4173
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 4174
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
377 Franz 4175
  </message>
4176
  <message>
4177
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 4178
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
377 Franz 4179
  </message>
4180
  <message>
4181
    <source>OK</source>
383 Franz 4182
    <translation>OK</translation>
377 Franz 4183
  </message>
4184
  <message>
4185
    <source>Cancel</source>
383 Franz 4186
    <translation>Anuluj</translation>
377 Franz 4187
  </message>
381 Franz 4188
  <message>
4189
    <source>None</source>
383 Franz 4190
    <translation>Brak</translation>
381 Franz 4191
  </message>
377 Franz 4192
</context>
4193
<context>
169 Franz 4194
  <name>CupsOptions</name>
4195
  <message>
4196
    <source>Printer Options</source>
4197
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>Option</source>
4201
    <translation>Opcja</translation>
4202
  </message>
4203
  <message>
4204
    <source>Value</source>
4205
    <translation>Wartość</translation>
4206
  </message>
4207
  <message>
4208
    <source>Page Set</source>
4209
    <translation>Zestaw stron</translation>
4210
  </message>
4211
  <message>
4212
    <source>All Pages</source>
4213
    <translation>Wszystkie strony</translation>
4214
  </message>
4215
  <message>
4216
    <source>Even Pages only</source>
4217
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
4218
  </message>
4219
  <message>
4220
    <source>Odd Pages only</source>
4221
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
4222
  </message>
4223
  <message>
4224
    <source>Mirror</source>
4225
    <translation>Odwrócone</translation>
4226
  </message>
4227
  <message>
4228
    <source>No</source>
4229
    <translation>Nie</translation>
4230
  </message>
4231
  <message>
4232
    <source>Yes</source>
4233
    <translation>Tak</translation>
4234
  </message>
4235
  <message>
4236
    <source>Orientation</source>
4237
    <translation>Orientacja</translation>
4238
  </message>
4239
  <message>
4240
    <source>Portrait</source>
4241
    <translation>Portret</translation>
4242
  </message>
4243
  <message>
4244
    <source>Landscape</source>
4245
    <translation>Pejzaż</translation>
4246
  </message>
4247
  <message>
4248
    <source>N-Up Printing</source>
4249
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
4250
  </message>
4251
  <message>
4252
    <source>Page per Sheet</source>
4253
    <translation>strona na kartkę</translation>
4254
  </message>
4255
  <message>
4256
    <source>Pages per Sheet</source>
4257
    <translation>Stron na kartkę</translation>
4258
  </message>
4259
  <message>
291 Franz 4260
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
4261
The exact parameters available will depend on your printer driver.
4262
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
4263
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4264
Missing library support is indicated by a *</source>
4265
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
4266
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
4267
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
332 Franz 4268
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
291 Franz 4269
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
4270
  </message>
351 Franz 4271
  <message>
4272
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 4273
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 4274
  </message>
4275
  <message>
4276
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 4277
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 4278
  </message>
169 Franz 4279
</context>
4280
<context>
4281
  <name>CustomFDialog</name>
4282
  <message>
4283
    <source>Encoding:</source>
4284
    <translation>Kodowanie:</translation>
4285
  </message>
4286
  <message>
4287
    <source>Moves to your Document Directory.
4288
This can be set in the Preferences.</source>
192 Franz 4289
    <translation>Otwiera katalog dokumentów.
4290
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
169 Franz 4291
  </message>
310 Franz 4292
  <message>
341 Franz 4293
    <source>&amp;Compress File</source>
344 Franz 4294
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
341 Franz 4295
  </message>
4296
  <message>
4297
    <source>&amp;Include Fonts</source>
344 Franz 4298
    <translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
341 Franz 4299
  </message>
169 Franz 4300
</context>
4301
<context>
4302
  <name>DelColor</name>
4303
  <message>
4304
    <source>Delete Color</source>
4305
    <translation>Usuń kolor</translation>
4306
  </message>
4307
  <message>
798 cbradney 4308
    <source>?</source>
1525 cbradney 4309
    <translation type="obsolete">?</translation>
526 cbradney 4310
  </message>
769 cbradney 4311
  <message>
798 cbradney 4312
    <source>Replace it with:</source>
1525 cbradney 4313
    <translation type="obsolete">Zastąp przez:</translation>
769 cbradney 4314
  </message>
4315
  <message>
798 cbradney 4316
    <source>OK</source>
4317
    <translation type="obsolete">OK</translation>
769 cbradney 4318
  </message>
4319
  <message>
798 cbradney 4320
    <source>Cancel</source>
4321
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
4322
  </message>
4323
  <message>
4324
    <source>Delete color:</source>
1525 cbradney 4325
    <translation type="obsolete">Usuń kolor:</translation>
798 cbradney 4326
  </message>
4327
  <message>
4328
    <source>None</source>
4329
    <translation>Brak</translation>
4330
  </message>
4331
  <message>
769 cbradney 4332
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 4333
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 4334
  </message>
4335
  <message>
4336
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 4337
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
769 cbradney 4338
  </message>
1525 cbradney 4339
  <message>
4340
    <source>Delete Color:</source>
4341
    <translation type="unfinished"></translation>
4342
  </message>
4343
  <message>
4344
    <source>Replace With:</source>
4345
    <translation type="unfinished"></translation>
4346
  </message>
169 Franz 4347
</context>
4348
<context>
4349
  <name>DelPages</name>
4350
  <message>
4351
    <source>Delete Pages</source>
4352
    <translation>Usuń strony</translation>
4353
  </message>
4354
  <message>
798 cbradney 4355
    <source>Delete from:</source>
1525 cbradney 4356
    <translation type="obsolete">Usuń od:</translation>
798 cbradney 4357
  </message>
4358
  <message>
169 Franz 4359
    <source>to:</source>
4360
    <translation>do:</translation>
4361
  </message>
4362
  <message>
351 Franz 4363
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 4364
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 4365
  </message>
4366
  <message>
4367
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 4368
    <translation>&amp;Anuluj</translation>