Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 1525 | Rev 2124 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
169 Franz 1
<!DOCTYPE TS><TS>
2
<context>
1135 cbradney 3
  <name></name>
4
  <message>
5
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
6
 
7
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
8
frame has some text selected the value assigned to the first character of
9
the selection is returned.
10
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
11
</source>
12
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
13
 
14
Zwraca rozmiar czcionki w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
15
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
16
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
17
  </message>
18
  <message>
19
    <source>getColorNames() -&gt; list
20
 
21
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
22
If no document is open, returns a list of the default document colors.
23
</source>
24
    <translation>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
27
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
28
  </message>
29
  <message>
30
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
31
 
32
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
33
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
34
Returns true if a new document was created.
35
</source>
36
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
37
 
38
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
39
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
40
  </message>
41
  <message>
42
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
43
 
44
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
45
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
46
</source>
47
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
48
 
49
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
50
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
51
  </message>
52
  <message>
53
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
54
 
55
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
56
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
57
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
58
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
59
</source>
60
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
61
 
62
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
63
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
64
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
65
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
66
  </message>
67
  <message>
68
    <source>setRedraw(bool)
69
 
70
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
71
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
72
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
73
</source>
74
    <translation>setRedraw(bool)
75
 
76
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
77
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
78
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
79
  </message>
80
  <message>
81
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
82
 
83
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
84
coordinates are given in the current measurement units of the document
85
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
86
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
87
is not given Scribus will create one for you.
88
 
89
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
90
</source>
91
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
92
 
93
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
94
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
95
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
96
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
97
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
98
 
99
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
100
  </message>
101
  <message>
102
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
103
 
104
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
105
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
106
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
107
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
108
template page for the new page.
109
 
110
May raise IndexError if the page number is out of range
111
</source>
112
    <translation>newPage(gdzie [,&quot;szablon&quot;])
113
 
114
Tworzy nową stronę. Creates a new page. Jeśli &quot;gdzie&quot; jest równe -1, nowa strona zostanie dołączona
115
do dokumentu, w innym przypadku nowa strona zostanie wklejona przed &quot;gdzie&quot;. Numery stron są
116
liczone od 1 wzwyż, niezależnie jaki numer strony wyświetla się na pierwszej stronie twojego
117
dokumentu. Opcjonalny parametr &quot;szablon&quot; oznacza nazwę strony szablonu dla nowej strony.
118
 
119
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony będzie poza dozwolonym zakresem</translation>
120
  </message>
121
  <message>
122
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
123
 
124
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
125
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
126
available types (FILL_&lt;type&gt;).
127
</source>
128
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
129
 
130
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
131
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
132
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
133
  </message>
134
  <message>
135
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
136
 
137
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
138
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
139
</source>
140
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
141
 
142
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
143
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
144
  </message>
145
  <message>
146
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
147
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
148
 
149
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
150
following meaning:
151
 
152
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
153
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
154
 
155
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
156
  margins
157
 
158
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
159
 
160
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
161
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
162
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
163
 
164
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
165
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
166
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
167
 
168
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
169
 
170
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
171
 
172
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
173
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
174
is not in points, make sure to account for this.
175
 
176
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
177
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
178
</source>
1725 cbradney 179
    <translation>O Scribusie %1</translation>
1135 cbradney 180
  </message>
1525 cbradney 181
  <message>
1725 cbradney 182
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 183
 
1725 cbradney 184
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
185
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
186
optional arguments, but will not be given any).
187
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
188
for the macro.
189
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
190
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
191
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
192
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
193
of a single instance.
194
</source>
195
    <translation>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 196
 
1725 cbradney 197
Utwórz makro o nazwie &quot;nazwa&quot; z istniejącym obiektem &quot;callable&quot;.
198
Obiekt &quot;callable&quot; nie może wymagać żadnych argumentów przy wywoływaniu
199
(może wymagać argumentów opcjonalnych, ale tutaj nie będą one podane).
200
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podany, zostanie on użyty do utworzenia
201
skrótu klawiaturowego dla tego makra.
202
Jeśli podany obiekt &quot;callable&quot; jest klasą, zostanie on odrzucony.
203
Funkcje i &quot;bound methods&quot; są dopuszczalne, jako że są instancjami klas, które
204
zawierają metodę __call__ bez argumentów. Można również rejestrować
205
obiekt &quot;callable&quot; więcej niż raz oraz wielokrotne &quot;bound methods&quot; pojedyńczej
206
instancji.</translation>
1525 cbradney 207
  </message>
1135 cbradney 208
</context>
209
<context>
210
  <name>@default</name>
211
  <message>
212
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
213
 
214
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
215
has some text selected the value assigned to the first character
216
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
217
selected item is used.
218
</source>
219
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
220
 
221
Zwraca nazwę czcionki dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
222
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
223
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
224
  </message>
225
  <message>
226
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
227
 
228
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
229
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
230
</source>
231
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
232
 
233
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
234
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
235
  </message>
236
  <message>
237
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
238
 
239
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
240
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
241
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
242
selected item is used.
243
</source>
244
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
245
 
246
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
247
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
248
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
249
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
250
  </message>
251
  <message>
252
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
253
 
254
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
255
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
256
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
257
used.
258
</source>
259
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
260
 
261
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
262
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
263
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
264
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
268
 
269
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
270
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
271
</source>
272
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
273
 
274
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
275
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
276
  </message>
277
  <message>
278
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
279
 
280
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
281
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
282
</source>
283
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
284
 
285
Zwraca odstęp pomiędzy szpaltami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
286
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
287
  </message>
288
  <message>
289
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
290
 
291
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
292
given the currently selected item is used.
293
</source>
294
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
295
 
296
Zwraca ilość szpalt w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
297
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
298
  </message>
299
  <message>
300
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
301
 
302
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
303
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
304
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
305
used.
306
</source>
307
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
308
 
309
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
310
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
311
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
312
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
313
  </message>
314
  <message>
315
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
316
 
317
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
318
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
319
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
320
used.
321
 
322
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
323
</source>
324
    <translation>insertText(&quot;tekst&quot;, poz, [&quot;nazwa&quot;])
325
 
326
Wstawia tekst &quot;tekst&quot; na pozycji &quot;poz&quot; w ramce tekstowej. Tekst musi
327
być kodowany w UTF (zobacz setText()),. Pierwsza litera ma indeks 0.
328
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
329
 
330
Może zwrócić błąd IndexError w przypadku wstawiania tekstu poza dozwolonym zakresem.</translation>
331
  </message>
332
  <message>
333
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
334
 
335
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
336
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
337
currently selected item is used.
338
 
339
May throw ValueError if the font cannot be found.
340
</source>
341
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
342
 
343
Przypisuje czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; czcionkę &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
344
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
345
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
346
 
347
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie czcionki.</translation>
348
  </message>
349
  <message>
350
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
351
 
352
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
353
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
354
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
355
currently selected item is used.
356
 
357
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
358
</source>
359
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
360
 
361
Przypisuje nowy rozmiar czcionce w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
362
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
363
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
364
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
365
 
366
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru czcionki poza dozwolonym zakresem.</translation>
367
  </message>
368
  <message>
369
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
370
 
371
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
372
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
373
item is used.
374
 
375
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
376
</source>
377
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
378
 
379
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
380
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
381
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
382
 
383
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
384
  </message>
385
  <message>
386
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
387
 
388
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
389
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
390
 
391
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
392
</source>
393
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
394
 
395
Przypisuje odstępowi między szpaltami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
396
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
397
 
398
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
402
 
403
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
404
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
405
 
406
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
407
</source>
408
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
409
 
410
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
411
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
412
 
413
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
414
  </message>
415
  <message>
416
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
417
 
418
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
419
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
420
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
421
 
422
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
423
</source>
424
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
425
 
426
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
427
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
428
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
429
w tym module - zobacz dir(scribus).
430
 
431
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
432
  </message>
433
  <message>
434
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
435
 
436
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
437
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
438
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
439
selected item is used.
440
 
441
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
442
</source>
1725 cbradney 443
    <translation type="obsolete">selectText(start, liczba, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 444
 
445
Zaznacza podaną &quot;liczbę&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;, poczynając od znaku &quot;start&quot;.
446
Liczenie znaków zaczyna się od 0. Jeśli &quot;liczba&quot; równa się 0, zaznaczenie tekstu zostanie zniesione.
447
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
448
 
449
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli zaznaczenie wyjdzie poza zakres tekstu.</translation>
450
  </message>
451
  <message>
452
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
453
 
454
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
455
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
456
selected item is used.
457
</source>
458
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
459
 
460
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
461
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
462
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
463
  </message>
464
  <message>
465
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
466
 
467
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
468
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
469
given the currently selected item is used.
470
</source>
471
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
472
 
473
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
474
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
475
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
476
  </message>
477
  <message>
478
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
479
 
480
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
481
selected item is used.
482
</source>
483
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
484
 
485
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
486
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
490
 
491
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
492
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
493
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
494
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
495
used.
496
</source>
497
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
498
 
499
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
500
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
501
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
502
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
503
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
504
  </message>
505
  <message>
506
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
507
 
508
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
509
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
510
and must not link to or be linked from any other frames already.
511
 
512
May throw ScribusException if linking rules are violated.
513
</source>
514
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
515
 
516
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
517
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
518
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
519
 
520
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
521
  </message>
522
  <message>
523
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
524
 
525
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
526
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
527
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
528
 
529
May throw ScribusException if linking rules are violated.
530
</source>
531
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
532
 
533
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
534
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
535
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
536
 
537
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
541
 
542
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
543
currently selected item is used.</source>
544
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
545
 
546
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
547
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
548
  </message>
549
  <message>
550
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
551
 
552
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
553
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
554
the value of the named color from the default document colors.
555
 
556
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
557
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
558
</source>
559
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
560
 
561
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
562
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
563
 
564
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
565
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
566
  </message>
567
  <message>
568
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
569
 
570
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
571
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
572
Color components should be in the range from 0 to 255.
573
 
574
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
575
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
576
</source>
577
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
578
 
579
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
580
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
581
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
582
 
583
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
584
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
585
  </message>
586
  <message>
587
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
588
 
589
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
590
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
591
&quot;None&quot; - transparent.
592
 
593
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
594
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
595
 
596
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
597
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
598
</source>
599
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
600
 
601
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
602
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
603
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
604
 
605
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
606
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
607
 
608
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
609
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
613
 
614
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
615
 
616
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
617
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
618
</source>
619
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
620
 
621
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
622
 
623
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
624
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
628
 
629
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
630
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
631
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
632
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
633
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
634
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
635
opional parameters is False.
636
 
637
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
638
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
639
 
640
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
641
 
642
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
643
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
644
</source>
645
    <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
646
 
647
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
648
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
649
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
650
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
651
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
652
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
653
 
654
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
655
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
656
 
657
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
658
 
659
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
660
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
661
  </message>
662
  <message>
663
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
664
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
665
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
666
 
667
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
668
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
669
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
670
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
671
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
672
 
673
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
674
at 1.
675
 
676
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
677
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
678
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
679
can be binary-ORed with button constants:
680
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
681
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
682
 
683
Usage examples:
684
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
685
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
686
          ICON_ERROR)
687
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
688
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
689
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
690
 
691
Defined button and icon constants:
692
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
693
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
694
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
695
</source>
696
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
697
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
698
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
699
 
700
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
701
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
702
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
703
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
704
może zawierać proste formatowanie HTML.
705
 
706
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
707
zaczynają się od 1.
708
 
709
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
710
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
711
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
712
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
713
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
714
 
715
Przykłady użycia:
716
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
717
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
718
          ICON_ERROR)
719
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
720
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
721
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
722
 
723
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
724
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
725
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
726
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
727
<byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
728
  </message>
729
  <message>
730
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
731
 
732
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
733
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
734
 
735
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
736
</source>
737
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
738
 
739
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
740
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
741
 
742
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
743
  </message>
744
  <message>
745
    <source>closeDoc()
746
 
747
Closes the current document without prompting to save.
748
 
749
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
750
</source>
751
    <translation>closeDoc()
752
 
753
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
754
 
755
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
756
  </message>
757
  <message>
758
    <source>haveDoc() -&gt; bool
759
 
760
Returns true if there is a document open.
761
</source>
762
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
763
 
764
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
768
 
769
Opens the document &quot;name&quot;.
770
 
771
May raise ScribusError if the document could not be opened.
772
</source>
773
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
774
 
775
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
776
 
777
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
778
  </message>
779
  <message>
780
    <source>saveDoc()
781
 
782
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
783
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
784
save file dialog.
785
 
786
If the save fails, there is currently no way to tell.
787
</source>
788
    <translation>saveDoc()
789
 
790
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
791
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
792
 
793
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
794
  </message>
795
  <message>
796
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
797
 
798
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
799
relative path).
800
 
801
May raise ScribusError if the save fails.
802
</source>
803
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
804
 
805
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
806
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
807
 
808
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
809
  </message>
810
  <message>
811
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
812
 
813
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
814
strings.
815
</source>
816
    <translation>saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
817
 
818
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
819
to łańcuchy znaków.</translation>
820
  </message>
821
  <message>
822
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
823
 
824
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
825
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
826
constants.
827
</source>
828
    <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
829
 
830
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
831
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
832
  </message>
833
  <message>
834
    <source>setUnit(type)
835
 
836
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
837
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
838
 
839
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
840
</source>
841
    <translation>setUnit(typ)
842
 
843
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
844
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
845
 
846
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
847
  </message>
848
  <message>
849
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
850
 
851
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
852
of the UNIT_* constants:
853
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
854
</source>
855
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
856
 
857
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
858
ze stałych UNIT_* :
859
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
860
  </message>
861
  <message>
862
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
863
 
864
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
865
current document.
866
</source>
867
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
868
 
869
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
870
  </message>
871
  <message>
872
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
873
 
874
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
875
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
876
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
877
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
878
</source>
879
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
880
 
881
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
882
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
883
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
884
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
885
  </message>
886
  <message>
887
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
888
 
889
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
890
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
891
</source>
892
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
893
 
894
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
895
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
896
  </message>
897
  <message>
898
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
899
 
900
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
901
is not given the currently selected Item is used.
902
</source>
903
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
904
 
905
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
906
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
907
  </message>
908
  <message>
909
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
910
 
911
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
912
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
913
</source>
914
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
915
 
916
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
917
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
918
  </message>
919
  <message>
920
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
921
 
922
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
923
the currently selected item is used. The join types are:
924
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
925
</source>
926
    <translation>getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
927
 
928
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
929
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
930
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
931
  </message>
932
  <message>
933
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
934
 
935
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
936
currently selected item is used. The cap types are:
937
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
938
</source>
939
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
940
 
941
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
942
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
943
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
944
  </message>
945
  <message>
946
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
947
 
948
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
949
currently selected item is used. Line style constants are:
950
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
951
</source>
952
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
953
 
954
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
955
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
956
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
960
 
961
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
962
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
963
</source>
964
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
965
 
966
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
967
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
970
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
971
 
972
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
973
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
974
</source>
975
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
976
 
977
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
978
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
979
  </message>
980
  <message>
981
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
982
 
983
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
984
given the currently selected item is used.
985
</source>
986
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
987
 
988
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
989
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
990
  </message>
991
  <message>
992
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
993
 
994
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
995
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
996
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
997
for reference.
998
</source>
999
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1000
 
1001
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1002
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1003
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
1004
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1005
  </message>
1006
  <message>
1007
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1008
 
1009
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1010
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1011
is used.
1012
</source>
1013
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1014
 
1015
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1016
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1017
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
1020
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1021
 
1022
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1023
</source>
1024
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1025
 
1026
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1027
  </message>
1028
  <message>
1029
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1030
 
1031
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1032
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1033
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1034
belongs to a group, the whole group is moved.
1035
</source>
1036
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1037
 
1038
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1039
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1040
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1041
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
1044
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1045
 
1046
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1047
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1048
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1049
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1050
given the currently selected item is used.
1051
</source>
1052
    <translation>rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1053
 
1054
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1055
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1056
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1057
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1058
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1059
  </message>
1060
  <message>
1061
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1062
 
1063
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1064
is not given the currently selected item is used.
1065
</source>
1066
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1067
 
1068
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1069
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1070
  </message>
1071
  <message>
1072
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1073
 
1074
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1075
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1076
second selected Object and so on.
1077
</source>
1078
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1079
 
1080
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1081
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1082
  </message>
1083
  <message>
1084
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1085
 
1086
Returns the number of selected objects.
1087
</source>
1088
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1089
 
1090
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1094
 
1095
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1096
</source>
1097
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1098
 
1099
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>deselectAll()
1103
 
1104
Deselects all objects in the whole document.
1105
</source>
1106
    <translation>deselectAll()
1107
 
1108
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
1111
    <source>groupObjects(list)
1112
 
1113
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1114
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1115
items are used.
1116
</source>
1117
    <translation>groupObjects(list)
1118
 
1119
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1120
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1121
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1122
  </message>
1123
  <message>
1124
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1125
 
1126
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1127
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1128
 
1129
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1130
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
1133
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1134
 
1135
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1136
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1137
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1138
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1139
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1140
 
1141
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1142
</source>
1143
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1144
 
1145
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1146
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1147
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1148
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1149
zaznaczony obiekt.
1150
 
1151
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1152
  </message>
1153
  <message>
1154
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1155
 
1156
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1157
not given the currently selected item is used.
1158
 
1159
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1160
</source>
1161
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1162
 
1163
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1164
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1165
 
1166
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1167
  </message>
1168
  <message>
1169
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1170
 
1171
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1172
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1173
means 100 %.
1174
 
1175
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1176
</source>
1177
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1178
 
1179
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1180
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1181
 
1182
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1183
  </message>
1184
  <message>
1185
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1186
 
1187
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1188
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1189
if locked.
1190
</source>
1191
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1192
 
1193
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1194
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1195
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1198
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1199
 
1200
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1201
currently selected item is used.
1202
</source>
1203
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1204
 
1205
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1206
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1207
  </message>
1208
  <message>
1209
    <source>getFontNames() -&gt; list
1210
 
1211
Returns a list with the names of all available fonts.
1212
</source>
1213
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1214
 
1215
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych czcionek.</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1218
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1219
 
1220
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1221
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1222
</source>
1223
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1224
 
1225
Zwraca obszerną informację o czcionkach. Jest to lista krotek zawierająca:
1226
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), zagnieźdź w PS (1|0), plik czcionki), (...), ... ]</translation>
1227
  </message>
1228
  <message>
1229
    <source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
1230
 
1231
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1232
Image is saved into &quot;filename&quot;. Returns true when success.
1233
 
1234
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1235
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1236
</source>
1525 cbradney 1237
    <translation type="obsolete">rendeFont(&quot;nazwa&quot;, &quot;nazwa_pliku&quot;, &quot;wzór&quot;, rozmiar) -&gt; bool
1135 cbradney 1238
 
1239
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;nazwa&quot; z podanym &quot;wzorem&quot; tekstu
1240
i w podanym rozmiarze. Obrazek zapisywany jest w pliku &quot;nazwa_pliku&quot;.
1241
Zwraca true w przypadku powodzenia.
1242
 
1243
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
1244
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;wzór&quot; lub &quot;nazwa_pliku&quot;.</translation>
1245
  </message>
1246
  <message>
1247
    <source>getLayers() -&gt; list
1248
 
1249
Returns a list with the names of all defined layers.
1250
</source>
1251
    <translation>getLayers() -&gt; list
1252
 
1253
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1254
  </message>
1255
  <message>
1256
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1257
 
1258
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1259
 
1260
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1261
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1262
</source>
1263
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1264
 
1265
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1266
 
1267
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1268
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1269
  </message>
1270
  <message>
1271
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1272
 
1273
Returns the name of the current active layer.
1274
</source>
1275
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1276
 
1277
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
1280
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1281
 
1282
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1283
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1284
 
1285
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1286
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1287
</source>
1288
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1289
 
1290
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1291
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1292
 
1293
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1294
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1295
  </message>
1296
  <message>
1297
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1298
 
1299
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1300
the layer is invisible.
1301
 
1302
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1303
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1304
</source>
1305
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1306
 
1307
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1308
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1309
 
1310
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1311
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
1314
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1315
 
1316
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1317
false the layer won&apos;t be printed.
1318
 
1319
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1320
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1321
</source>
1322
    <translation>setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1323
 
1324
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1325
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1326
 
1327
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1328
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
1331
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1332
 
1333
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1334
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
1335
&quot;layer&quot; is invisible.
1336
 
1337
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1338
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1339
</source>
1525 cbradney 1340
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1341
 
1342
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
1343
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1344
 
1345
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1346
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
1349
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1350
 
1351
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1352
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
1353
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1354
 
1355
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1356
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1357
</source>
1525 cbradney 1358
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1359
 
1360
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
1361
może być drukowana, wartość False oznacza, że druk warstwy jest wyłączony.
1362
 
1363
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1364
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
1367
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1368
 
1369
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1370
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1371
 
1372
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1373
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1374
</source>
1375
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1376
 
1377
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1378
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1379
 
1380
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1381
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>createLayer(layer)
1385
 
1386
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1387
 
1388
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1389
</source>
1390
    <translation>createLayer(warstwa)
1391
 
1392
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1393
 
1394
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
1397
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1398
 
1399
Returns a string with the -lang value.
1400
</source>
1401
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1402
 
1403
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1407
 
1408
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1409
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1410
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1411
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1412
is not given Scribus will create one for you.
1413
 
1414
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1415
</source>
1416
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1417
 
1418
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1419
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1420
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1421
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1422
sam utworzy taką nazwę.
1423
 
1424
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1425
  </message>
1426
  <message>
1427
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1428
 
1429
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1430
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1431
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1432
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1433
create one for you.
1434
 
1435
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1436
</source>
1437
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1438
 
1439
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1440
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1441
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1442
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1443
ją automatycznie.
1444
 
1445
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1446
  </message>
1447
  <message>
1448
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1449
 
1450
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1451
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1452
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1453
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1454
given Scribus will create one for you.
1455
 
1456
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1457
</source>
1458
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1459
 
1460
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1461
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1462
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1463
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1464
utworzy ją automatycznie.
1465
 
1466
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1467
  </message>
1468
  <message>
1469
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1470
 
1471
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1472
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1473
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1474
object because you need this name for further access to that object. If
1475
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1476
 
1477
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1478
</source>
1479
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1480
 
1481
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1482
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1483
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1484
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1485
utworzy ją automatycznie.
1486
 
1487
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1488
  </message>
1489
  <message>
1490
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1491
 
1492
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1493
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1494
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1495
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1496
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1497
Scribus will create one for you.
1498
 
1499
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1500
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1501
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1502
</source>
1503
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1504
 
1505
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1506
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1507
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1508
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1509
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1510
utworzy ją automatycznie.
1511
 
1512
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1513
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1514
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1515
  </message>
1516
  <message>
1517
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1518
 
1519
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1520
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1521
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1522
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1523
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1524
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1525
identifier for the object because you need this name for further access to that
1526
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1527
 
1528
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1529
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1530
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1531
</source>
1532
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1533
 
1534
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1535
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1536
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1537
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1538
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1539
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1540
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1541
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1542
utworzy ją automatycznie.
1543
 
1544
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1545
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1546
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1547
  </message>
1548
  <message>
1549
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1550
 
1551
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1552
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1553
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1554
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1555
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1556
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1557
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1558
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1559
for you.
1560
 
1561
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1562
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1563
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1564
</source>
1565
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1566
 
1567
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1568
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1569
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1570
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1571
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1572
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1573
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1574
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1575
Scribus utworzy ją automatycznie.
1576
 
1577
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1578
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1579
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1580
  </message>
1581
  <message>
1582
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1583
 
1584
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1585
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1586
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1587
unique identifier for the object because you need this name for further access
1588
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1589
 
1590
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1591
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1592
</source>
1593
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1594
 
1595
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1596
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1597
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1598
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1599
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1600
Scribus utworzy ją automatycznie.
1601
 
1602
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1603
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1604
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1605
  </message>
1606
  <message>
1607
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1608
 
1609
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1610
selected item is deleted.
1611
</source>
1612
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1613
 
1614
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1615
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
1618
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1619
 
1620
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1621
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1622
is not passed, text flow is toggled.
1623
</source>
1624
    <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1625
 
1626
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1627
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1628
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1629
przełączone.</translation>
1630
  </message>
1631
  <message>
1632
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1633
 
1634
Test if an object with specified name really exists in the document.
1635
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1636
returns True if there is something selected.
1637
</source>
1638
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1639
 
1640
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1641
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1642
zaznaczony obiekt.</translation>
1643
  </message>
1644
  <message>
1645
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1646
 
1647
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1648
given, it&apos;s applied on the selected object.
1649
</source>
1650
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1651
 
1652
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1653
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1654
  </message>
1655
  <message>
1656
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1657
 
1658
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1659
</source>
1660
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1661
 
1662
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1663
  </message>
1664
  <message>
1665
    <source>currentPage() -&gt; integer
1666
 
1667
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1668
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1669
</source>
1670
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1671
 
1672
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1673
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1674
  </message>
1675
  <message>
1676
    <source>redrawAll()
1677
 
1678
Redraws all pages.
1679
</source>
1680
    <translation>redrawAll()
1681
 
1682
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
1685
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1686
 
1687
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1688
 
1689
May raise ScribusError if the save failed.
1690
</source>
1691
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1692
 
1693
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1694
 
1695
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
1698
    <source>deletePage(nr)
1699
 
1700
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1701
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1702
page number is.
1703
 
1704
May raise IndexError if the page number is out of range
1705
</source>
1706
    <translation>deletePage(nr)
1707
 
1708
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1709
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1710
wyświetlany w dokumencie.
1711
 
1712
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1713
  </message>
1714
  <message>
1715
    <source>gotoPage(nr)
1716
 
1717
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1718
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1719
just sets the page that script commands will operates on.
1720
 
1721
May raise IndexError if the page number is out of range.
1722
</source>
1723
    <translation>gotoPage(nr)
1724
 
1725
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1726
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1727
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1728
 
1729
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1730
  </message>
1731
  <message>
1732
    <source>pageCount() -&gt; integer
1733
 
1734
Returns the number of pages in the document.
1735
</source>
1736
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1737
 
1738
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
1741
    <source>getHGuides() -&gt; list
1742
 
1743
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1744
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1745
</source>
1746
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1747
 
1748
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1749
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1750
  </message>
1751
  <message>
1752
    <source>setHGuides(list)
1753
 
1754
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1755
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1756
 
1757
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1758
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1759
</source>
1760
    <translation>setHGuides(list)
1761
 
1762
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1763
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1764
 
1765
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1766
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1767
  </message>
1768
  <message>
1769
    <source>getVGuides()
1770
 
1771
See getHGuides.
1772
</source>
1773
    <translation>getVGuides()
1774
 
1775
Zobacz getHGuides.</translation>
1776
  </message>
1777
  <message>
1778
    <source>setVGuides()
1779
 
1780
See setHGuides.
1781
</source>
1782
    <translation>setVGuides()
1783
 
1784
Zobacz setHGuides.</translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
1787
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1788
 
1789
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1790
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1791
</source>
1792
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1793
 
1794
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1795
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1796
  </message>
1797
  <message>
1798
    <source>getPageItems() -&gt; list
1799
 
1800
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1801
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1802
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1803
the page...
1804
</source>
1805
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1806
 
1807
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1808
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1809
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1810
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1811
  </message>
1812
  <message>
1813
    <source>getPageMargins()
1814
 
1815
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1816
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1817
</source>
1818
    <translation>getPageMargins()
1819
 
1820
Zwraca marginesy strony jako krotkę (lewy, prawy, górny, dolny) w aktualnych
1821
jednostkach miary. Zobasz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1822
  </message>
1823
  <message>
1824
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1825
 
1826
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1827
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1828
currently selected item is used.
1829
</source>
1830
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1831
 
1832
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1833
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1834
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1838
 
1839
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1840
is not given the currently selected item is used.
1841
</source>
1842
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1843
 
1844
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1845
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1846
  </message>
1847
  <message>
1848
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1849
 
1850
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1851
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1852
given the currently selected item is used.
1853
 
1854
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1855
</source>
1856
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1857
 
1858
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1859
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1860
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1861
 
1862
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1863
  </message>
1864
  <message>
1865
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1866
 
1867
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1868
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1869
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1870
is used.
1871
 
1872
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1873
</source>
1874
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1875
 
1876
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1877
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1878
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1879
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1880
 
1881
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1882
  </message>
1883
  <message>
1884
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1885
 
1886
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1887
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1888
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1889
</source>
1890
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1891
 
1892
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1893
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1894
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1895
  </message>
1896
  <message>
1897
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1898
 
1899
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1900
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1901
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1902
</source>
1903
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1904
 
1905
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1906
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1907
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1908
  </message>
1909
  <message>
1910
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1911
 
1912
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1913
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1914
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1915
</source>
1916
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1917
 
1918
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1919
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1920
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1921
  </message>
1922
  <message>
1923
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1924
 
1925
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1926
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1927
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1928
Item is used.
1929
 
1930
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1931
</source>
1932
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1933
 
1934
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1935
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1936
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1937
zaznaczony obiekt.
1938
 
1939
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
1942
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1943
 
1944
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1945
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1946
 
1947
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1948
</source>
1949
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1950
 
1951
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1952
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1953
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1954
 
1955
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
1958
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1959
 
1960
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1961
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1962
 
1963
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1964
</source>
1965
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1966
 
1967
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1968
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1969
 
1970
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1971
  </message>
1972
  <message>
1973
    <source>progressReset()
1974
 
1975
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1976
new progress bar use. See progressSet.
1977
</source>
1978
    <translation>progressReset()
1979
 
1980
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1981
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1982
  </message>
1983
  <message>
1984
    <source>progressTotal(max)
1985
 
1986
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1987
See progressSet.
1988
</source>
1989
    <translation>progressTotal(max)
1990
 
1991
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1992
Zobacz progressSet.</translation>
1993
  </message>
1994
  <message>
1995
    <source>progressSet(nr)
1996
 
1997
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1998
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1999
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2000
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2001
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2002
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2003
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
2004
</source>
2005
    <translation>progressSet(nr)
2006
 
2007
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2008
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2009
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2010
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2011
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2012
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2013
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2014
  </message>
2015
  <message>
2016
    <source>setCursor()
2017
 
2018
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2019
</source>
2020
    <translation>setCursor()
2021
 
2022
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2025
    <source>docChanged(bool)
2026
 
2027
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2028
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2029
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
2030
</source>
2031
    <translation>docChanged(bool)
2032
 
2033
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2034
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2035
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
2038
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2039
 
2040
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2041
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2042
the range from 0 to 255.
2043
 
2044
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2045
</source>
1725 cbradney 2046
    <translation>defineColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2047
 
2048
Definiuje nowy kolor o nazwie &quot;nazwa&quot;. Wartość koloru definiowana jest za pomocą
2049
czterech komponentów: c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny. Komponentyz
2050
koloru powinny się zawierać w zakresie od 0 do 255.
2051
 
2052
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana niedopuszczalna nazwa koloru.</translation>
2053
  </message>
2054
  <message>
2055
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2056
 
2057
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2058
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2059
selected item is used.
2060
</source>
1725 cbradney 2061
    <translation>getCornerRadius([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2062
 
2063
Zwraca promień zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot;. Promień podawany
2064
jest w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2065
zaznaczony obiekt.</translation>
2066
  </message>
2067
  <message>
2068
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2069
 
2070
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2071
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2072
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2073
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2074
</source>
1725 cbradney 2075
    <translation>getPosition([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2076
 
2077
Zwraca krotkę (x, y) z pozycją obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
2078
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Pozycja wyrażana jest w aktualnych
2079
jednostkach dokumentu - zobacz również stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
2082
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2083
 
2084
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2085
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2086
selected item is used.
2087
</source>
1725 cbradney 2088
    <translation>rotateObjectAbs(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2089
 
2090
Przypisuje obiektowi &quot;nazwa&quot; obrót &quot;obrót&quot;. Wartości dodatnie oznaczają ruch przeciwny
2091
do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2092
zaznaczony obiekt.</translation>
2093
  </message>
1525 cbradney 2094
  <message>
2095
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2096
 
2097
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2098
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2099
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2100
 
2101
May raise WrongFrameTypeError.
2102
</source>
1725 cbradney 2103
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
2104
 
2105
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2106
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2107
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2108
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
2109
 
2110
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2111
  </message>
2112
  <message>
1725 cbradney 2113
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2114
 
1725 cbradney 2115
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2116
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2117
text selection will be cleared. If &quot;count&quot; is -1, all text in the frame will
2118
be selected. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2119
 
1725 cbradney 2120
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
1525 cbradney 2121
</source>
1725 cbradney 2122
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2123
 
2124
Zaznacza liczbę &quot;count&quot; znaków tekstu w ramce tekstowej &quot;name&quot;, zaczynając
2125
od znaku &quot;start&quot;. Znaki liczy się poczynając od 0. Jeśli &quot;count&quot; wynosi 0, usunięte
2126
zostaną wszystkie zaznaczenia. Jeśli &quot;count&quot; wynosi -1, zostanie zaznaczony
2127
cały tekst zawarty w ramce. Jeśli parametr &quot;name&quot; nie zostanie podany, zostanie
2128
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2129
 
2130
Może zwrócić IndexError, jeśli zaznaczenie będzie wykraczać poza zakres tekstu.</translation>
1525 cbradney 2131
  </message>
2132
  <message>
1725 cbradney 2133
    <source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2134
 
1725 cbradney 2135
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2136
&quot;sourcetext&quot; must follow the same rules as macros created in the GUI.
2137
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2138
for the macro.
2139
</source>
2140
    <translation>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
1525 cbradney 2141
 
1725 cbradney 2142
Utwórz makro o nazwie &quot;name&quot; używając kodu źródłowego &quot;sourcetext&quot;.
2143
&quot;sourcetext&quot; musi spełniać te same wymagania jak makra tworzone za pośrednictwem GUI.
2144
Jeśli ciąg znaków &quot;accel&quot; zostanie podane, zostanie z niego utworzony skrót klawiaturowy
2145
dla makra.</translation>
1525 cbradney 2146
  </message>
2147
  <message>
2148
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2149
 
2150
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
1725 cbradney 2151
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
1525 cbradney 2152
space. If no document is open, returns the value of the named color
2153
from the default document colors.
2154
 
2155
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2156
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2157
</source>
1725 cbradney 2158
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; krotka
1525 cbradney 2159
 
1725 cbradney 2160
Zwraca krotkę (R,G,B) zawierającą trzy komponenty koloru &quot;nazwa&quot; zawartego
2161
waktualnym dokumencie, przeniesionego do przestrzeni barwnej RGB.
2162
Jeśli żaden dokument nie jest otwarty, zwraca wartość podanego koloru zawartego
2163
w domyślnej palecie kolorów dla dokumentów.
1525 cbradney 2164
 
1725 cbradney 2165
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli podany kolor nie zostanie znaleziony.
2166
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny kolor.</translation>
1525 cbradney 2167
  </message>
2168
  <message>
1725 cbradney 2169
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2170
 
1725 cbradney 2171
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2172
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2173
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2174
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2175
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2176
 
1725 cbradney 2177
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2178
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2179
</source>
1725 cbradney 2180
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2181
 
1725 cbradney 2182
Tworzy obrazek z podglądem czcionki &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
2183
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2184
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2185
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2186
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2187
 
1725 cbradney 2188
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniona czcionka nie zostanie znaleziona.
2189
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
1725 cbradney 2192
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2193
 
1725 cbradney 2194
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2195
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2196
&quot;layer&quot; is invisible.
2197
 
2198
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2199
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2200
</source>
1725 cbradney 2201
    <translation>isLayerVisible(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2202
 
1725 cbradney 2203
Zwraca informację, czy warstwa jest widoczna. Wartość True oznacza, że warstwa
2204
jest widoczna, wartość False oznacza niewidoczność warstwy.
1525 cbradney 2205
 
1725 cbradney 2206
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2207
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2208
  </message>
2209
  <message>
1725 cbradney 2210
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2211
 
1725 cbradney 2212
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2213
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2214
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2215
 
1725 cbradney 2216
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2217
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2218
</source>
1725 cbradney 2219
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2220
 
1725 cbradney 2221
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2222
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2223
 
1725 cbradney 2224
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2225
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2226
  </message>
2227
  <message>
1725 cbradney 2228
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2229
 
1725 cbradney 2230
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2231
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2232
 
2233
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2234
</source>
1725 cbradney 2235
    <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2236
 
1725 cbradney 2237
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2238
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2239
 
2240
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2241
  </message>
2242
  <message>
1725 cbradney 2243
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2244
 
1725 cbradney 2245
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2246
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2247
 
1725 cbradney 2248
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2249
</source>
1725 cbradney 2250
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2251
 
1725 cbradney 2252
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2253
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2254
 
1725 cbradney 2255
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2256
  </message>
1135 cbradney 2257
</context>
2258
<context>
169 Franz 2259
  <name>About</name>
2260
  <message>
798 cbradney 2261
    <source>About Scribus%1%2</source>
2262
    <translation type="obsolete">O Scribusie%1%2</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
169 Franz 2265
    <source>%1. %2 %3 </source>
1725 cbradney 2266
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
169 Franz 2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Scribus Version %1
2270
%2 %3</source>
192 Franz 2271
    <translation>Scribus - wersja %1
2272
%2 %3</translation>
169 Franz 2273
  </message>
2274
  <message>
2275
    <source>Build-ID:</source>
278 Franz 2276
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2277
  </message>
2278
  <message>
2279
    <source>Contributions from:</source>
415 Franz 2280
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2281
  </message>
2282
  <message>
2283
    <source>Windows port:</source>
2284
    <translation>Windows port:</translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
2287
    <source>German:</source>
2288
    <translation>Niemiecki:</translation>
2289
  </message>
2290
  <message>
2291
    <source>French:</source>
2292
    <translation>Francuski:</translation>
2293
  </message>
2294
  <message>
2295
    <source>Italian:</source>
2296
    <translation>Włoski:</translation>
2297
  </message>
2298
  <message>
2299
    <source>Hungarian:</source>
2300
    <translation>Węgierski:</translation>
2301
  </message>
2302
  <message>
2303
    <source>Ukrainian:</source>
2304
    <translation>Ukraiński:</translation>
2305
  </message>
2306
  <message>
2307
    <source>Bulgarian:</source>
2308
    <translation>Bułgarski:</translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
2311
    <source>Galician:</source>
2312
    <translation>Galicyjski:</translation>
2313
  </message>
2314
  <message>
2315
    <source>Turkish:</source>
2316
    <translation>Turecki:</translation>
2317
  </message>
2318
  <message>
2319
    <source>Lithuanian:</source>
2320
    <translation>Litewski:</translation>
2321
  </message>
2322
  <message>
2323
    <source>Polish:</source>
2324
    <translation>Polski:</translation>
2325
  </message>
2326
  <message>
2327
    <source>Czech:</source>
2328
    <translation>Czeski:</translation>
2329
  </message>
2330
  <message>
2331
    <source>Slovak:</source>
2332
    <translation>Słowacki:</translation>
2333
  </message>
2334
  <message>
2335
    <source>Danish:</source>
2336
    <translation>Duński:</translation>
2337
  </message>
2338
  <message>
2339
    <source>Norwegian:</source>
2340
    <translation>Norweski:</translation>
2341
  </message>
2342
  <message>
2343
    <source>Welsh:</source>
2344
    <translation>Walijski:</translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
2347
    <source>Russian:</source>
2348
    <translation>Rosyjski:</translation>
2349
  </message>
2350
  <message>
2351
    <source>Brazilian:</source>
2352
    <translation>Brazylijski:</translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
177 Franz 2355
    <source>Finnish:</source>
2356
    <translation>Fiński:</translation>
2357
  </message>
230 Franz 2358
  <message>
278 Franz 2359
    <source>Slovenian:</source>
2360
    <translation>Słoweński:</translation>
2361
  </message>
2362
  <message>
2363
    <source>Basque:</source>
2364
    <translation>Baskijski:</translation>
2365
  </message>
291 Franz 2366
  <message>
798 cbradney 2367
    <source>This panel shows the version, build date and
2368
 compiled in library support in Scribus
2369
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
2370
Missing library support is indicated by a *</source>
1135 cbradney 2371
    <translation type="obsolete">Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
798 cbradney 2372
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2373
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
2374
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
341 Franz 2377
    <source>&amp;About</source>
344 Franz 2378
    <translation>&amp;O programie</translation>
341 Franz 2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>A&amp;uthors</source>
344 Franz 2382
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>&amp;Translations</source>
344 Franz 2386
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>&amp;Online</source>
344 Franz 2390
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 2394
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 2395
  </message>
409 Franz 2396
  <message>
2397
    <source>Swedish:</source>
2398
    <translation>Szwedzki:</translation>
2399
  </message>
415 Franz 2400
  <message>
2401
    <source>Development Team:</source>
2402
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Official Documentation:</source>
2406
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Other Documentation:</source>
2410
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>English (British):</source>
2414
    <translation>Angielski (Brytyjski):</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Homepage</source>
2418
    <translation>Strona domowa</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>Online Reference</source>
2422
    <translation>Dokumentacja online</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
2426
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Mailing List</source>
2430
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
2431
  </message>
421 Franz 2432
  <message>
2433
    <source>Catalan:</source>
2434
    <translation>Kataloński:</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>Korean:</source>
2438
    <translation>Koreański:</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Spanish:</source>
2442
    <translation>Hiszpański:</translation>
2443
  </message>
454 fschmid 2444
  <message>
2445
    <source>Official Translations and Translators:</source>
526 cbradney 2446
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
454 fschmid 2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Esperanto:</source>
526 cbradney 2450
    <translation>Esperanto:</translation>
454 fschmid 2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Serbian:</source>
526 cbradney 2454
    <translation>Serbski:</translation>
454 fschmid 2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
526 cbradney 2458
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 2459
  </message>
769 cbradney 2460
  <message>
2461
    <source>About Scribus %1</source>
1135 cbradney 2462
    <translation>O Scribusie %1</translation>
769 cbradney 2463
  </message>
1135 cbradney 2464
  <message>
2465
    <source>This panel shows the version, build date and
2466
 compiled in library support in Scribus
2467
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
2468
Missing library support is indicated by a *</source>
1725 cbradney 2469
    <translation>Panel ten informuje o numerze wersji, dacie kompilacji
1135 cbradney 2470
oraz wkompilowanej obsłudze bibliotek.
2471
Symbole C-C-T oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS i T=TIFF.
2472
O braku obsługi dla danej biblioteki informuje symbol *</translation>
2473
  </message>
1525 cbradney 2474
  <message>
2475
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
1725 cbradney 2476
    <translation>Portugalski (Brazylijski):</translation>
1525 cbradney 2477
  </message>
2478
  <message>
1725 cbradney 2479
    <source>%1 %2 %3 </source>
2480
    <translation>%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 2481
  </message>
169 Franz 2482
</context>
2483
<context>
2484
  <name>AdvOptions</name>
2485
  <message>
2486
    <source>Advanced Options</source>
2487
    <translation>Zaawansowane opcje</translation>
2488
  </message>
2489
  <message>
310 Franz 2490
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
316 Franz 2491
    <translation>Tworzy PostScript Level 3</translation>
310 Franz 2492
  </message>
2493
  <message>
2494
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
2495
this can create huge files</source>
316 Franz 2496
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2497
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2498
  </message>
2499
  <message>
2500
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
2501
this can create huge files</source>
316 Franz 2502
    <translation>Tworzy tylko PostScript Level 2.
2503
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
310 Franz 2504
  </message>
348 Franz 2505
  <message>
351 Franz 2506
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
352 Franz 2507
    <translation>O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
351 Franz 2508
  </message>
2509
  <message>
2510
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
352 Franz 2511
    <translation>Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
351 Franz 2512
  </message>
2513
  <message>
2514
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
352 Franz 2515
    <translation>Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
351 Franz 2516
  </message>
2517
  <message>
2518
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
352 Franz 2519
    <translation>PostScript Level &amp;1</translation>
351 Franz 2520
  </message>
2521
  <message>
2522
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
352 Franz 2523
    <translation>PostScript Level &amp;2</translation>
351 Franz 2524
  </message>
2525
  <message>
2526
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
352 Franz 2527
    <translation>PostScript Level &amp;3</translation>
351 Franz 2528
  </message>
2529
  <message>
2530
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 2531
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 2532
  </message>
2533
  <message>
2534
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 2535
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 2536
  </message>
364 Franz 2537
  <message>
2538
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
368 Franz 2539
    <translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
364 Franz 2540
  </message>
2541
  <message>
2542
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
2543
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
2544
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
2545
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
2546
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
2547
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
368 Franz 2548
    <translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
2549
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
2550
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
2551
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
2552
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
2553
przypadku.
2554
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
364 Franz 2555
  </message>
169 Franz 2556
</context>
2557
<context>
2558
  <name>Align</name>
2559
  <message>
2560
    <source>Distribute/Align</source>
2561
    <translation>Odstęp/Wyrównanie</translation>
2562
  </message>
2563
  <message>
2564
    <source>Align</source>
2565
    <translation>Wyrównaj</translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
2568
    <source>Horizontal</source>
2569
    <translation>Poziomo</translation>
2570
  </message>
2571
  <message>
2572
    <source>Left Sides</source>
2573
    <translation>Lewe brzegi</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2576
    <source>Middles</source>
2577
    <translation>Środki</translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
2580
    <source>Right Sides</source>
2581
    <translation>Prawe brzegi</translation>
2582
  </message>
2583
  <message>
2584
    <source>Vertical</source>
2585
    <translation>Pionowo</translation>
2586
  </message>
2587
  <message>
2588
    <source>Top Sides</source>
2589
    <translation>Górne brzegi</translation>
2590
  </message>
2591
  <message>
2592
    <source>Bottom Sides</source>
2593
    <translation>Dolne brzegi</translation>
2594
  </message>
2595
  <message>
2596
    <source> mm</source>
1725 cbradney 2597
    <translation>mm</translation>
169 Franz 2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <source> in</source>
1725 cbradney 2601
    <translation>in</translation>
169 Franz 2602
  </message>
2603
  <message>
2604
    <source> p</source>
1725 cbradney 2605
    <translation>p</translation>
169 Franz 2606
  </message>
2607
  <message>
341 Franz 2608
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 2609
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 2610
  </message>
2611
  <message>
2612
    <source>&amp;Apply</source>
344 Franz 2613
    <translation>&amp;Zastosuj</translation>
341 Franz 2614
  </message>
2615
  <message>
2616
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 2617
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 2618
  </message>
348 Franz 2619
  <message>
2620
    <source>&amp;Between:</source>
2621
    <translation>&amp;Pomiędzy:</translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <source>A&amp;lign</source>
2625
    <translation>&amp;Wyrównaj</translation>
2626
  </message>
2627
  <message>
2628
    <source>Di&amp;splacement</source>
2629
    <translation>P&amp;rzesunięcie</translation>
2630
  </message>
2631
  <message>
2632
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
2633
    <translation>Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
2634
  </message>
2635
  <message>
2636
    <source>Bet&amp;ween:</source>
2637
    <translation>m&amp;iędzy:</translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
2640
    <source>Do &amp;Not Change</source>
2641
    <translation>&amp;Nie zmieniaj</translation>
2642
  </message>
2643
  <message>
2644
    <source>Al&amp;ign</source>
2645
    <translation>W&amp;yrównaj</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2648
    <source>Dis&amp;placement</source>
2649
    <translation>Prze&amp;sunięcie</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
2653
    <translation>Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
2654
  </message>
351 Franz 2655
  <message>
2656
    <source> pt</source>
1725 cbradney 2657
    <translation>pt</translation>
351 Franz 2658
  </message>
356 Franz 2659
  <message>
2660
    <source>&amp;Do Not Change</source>
368 Franz 2661
    <translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
356 Franz 2662
  </message>
169 Franz 2663
</context>
2664
<context>
177 Franz 2665
  <name>AlignSelect</name>
2666
  <message>
2667
    <source>Align Text Left</source>
2668
    <translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>Align Text Right</source>
2672
    <translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>Align Text Center</source>
2676
    <translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
2677
  </message>
230 Franz 2678
  <message>
2679
    <source>Align Text Justified</source>
2680
    <translation>Justuj tekst</translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>Align Text Forced Justified</source>
1135 cbradney 2684
    <translation>getLineStyle([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
2685
 
2686
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2687
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2688
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
230 Franz 2689
  </message>
177 Franz 2690
</context>
2691
<context>
169 Franz 2692
  <name>Annot</name>
2693
  <message>
2694
    <source>Field Properties</source>
2695
    <translation>Właściwości pola</translation>
2696
  </message>
2697
  <message>
2698
    <source>Type:</source>
2699
    <translation>Typ:</translation>
2700
  </message>
2701
  <message>
2702
    <source>Button</source>
187 Franz 2703
    <translation>Przycisk</translation>
169 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
2706
    <source>Text Field</source>
187 Franz 2707
    <translation>Pole tekstowe</translation>
169 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
2710
    <source>Check Box</source>
187 Franz 2711
    <translation>Pole wyboru</translation>
169 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <source>Combo Box</source>
187 Franz 2715
    <translation>Lista rozwijana</translation>
169 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
2718
    <source>List Box</source>
187 Franz 2719
    <translation>Lista</translation>
169 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <source>Properties</source>
2723
    <translation>Właściwości</translation>
2724
  </message>
2725
  <message>
2726
    <source>Name:</source>
2727
    <translation>Nazwa:</translation>
2728
  </message>
2729
  <message>
2730
    <source>Tool-Tip:</source>
2731
    <translation>Podpowiedź:</translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <source>Text</source>
2735
    <translation>Tekst</translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
2738
    <source>Border</source>
2739
    <translation>Brzeg</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>Color:</source>
2743
    <translation>Kolor:</translation>
2744
  </message>
2745
  <message>
2746
    <source>None</source>
2747
    <translation>Brak</translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
2750
    <source>Width:</source>
2751
    <translation>Szerokość:</translation>
2752
  </message>
2753
  <message>
2754
    <source>Thin</source>
2755
    <translation>Cienki</translation>
2756
  </message>
2757
  <message>
2758
    <source>Normal</source>
2759
    <translation>Normalny</translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>Wide</source>
2763
    <translation>Szeroki</translation>
2764
  </message>
2765
  <message>
2766
    <source>Style:</source>
2767
    <translation>Styl:</translation>
2768
  </message>
2769
  <message>
2770
    <source>Solid</source>
2771
    <translation>Jednolity</translation>
2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <source>Dashed</source>
2775
    <translation>Kreskowany</translation>
2776
  </message>
2777
  <message>
2778
    <source>Underline</source>
2779
    <translation>Podkreślenie</translation>
2780
  </message>
2781
  <message>
2782
    <source>Beveled</source>
2783
    <translation>Wytłoczony</translation>
2784
  </message>
2785
  <message>
2786
    <source>Inset</source>
2787
    <translation>Wstawka</translation>
2788
  </message>
2789
  <message>
2790
    <source>Other</source>
2791
    <translation>Inne</translation>
2792
  </message>
2793
  <message>
2794
    <source>Read Only</source>
2795
    <translation>Tylko do odczytu</translation>
2796
  </message>
2797
  <message>
2798
    <source>Required</source>
2799
    <translation>Wymagane</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
2803
    <translation>Nie wysyłaj wartości</translation>
2804
  </message>
2805
  <message>
2806
    <source>Visibility:</source>
2807
    <translation>Widoczność:</translation>
2808
  </message>
2809
  <message>
2810
    <source>Visible</source>
2811
    <translation>Widoczny</translation>
2812
  </message>
2813
  <message>
2814
    <source>Hidden</source>
2815
    <translation>Ukryty</translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
2818
    <source>No Print</source>
2819
    <translation>Nie drukuj</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2822
    <source>No View</source>
2823
    <translation>Nie wyświetlaj</translation>
2824
  </message>
2825
  <message>
2826
    <source>Appearance</source>
2827
    <translation>Wygląd</translation>
2828
  </message>
2829
  <message>
2830
    <source>Text for Button Down</source>
2831
    <translation>Tekst dla Button Down</translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <source>Text for Roll Over</source>
2835
    <translation>Text dla Roll Over</translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
2838
    <source>Icons</source>
2839
    <translation>Ikony</translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <source>Use Icons</source>
2843
    <translation>Użyj ikon</translation>
2844
  </message>
2845
  <message>
2846
    <source>Remove</source>
2847
    <translation>Usuń</translation>
2848
  </message>
2849
  <message>
2850
    <source>Pressed</source>
2851
    <translation>Wciśnięty</translation>
2852
  </message>
2853
  <message>
2854
    <source>Roll Over</source>
2855
    <translation>Roll Over</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2858
    <source>Icon Placement...</source>
2859
    <translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
2860
  </message>
2861
  <message>
2862
    <source>Highlight</source>
2863
    <translation>Wyróżnienie</translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <source>Invert</source>
2867
    <translation>Negatyw</translation>
2868
  </message>
2869
  <message>
2870
    <source>Outlined</source>
2871
    <translation>Obramowanie</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2874
    <source>Push</source>
2875
    <translation>Wciśnięty</translation>
2876
  </message>
2877
  <message>
2878
    <source>Multi-Line</source>
2879
    <translation>Wielowierszowe</translation>
2880
  </message>
2881
  <message>
2882
    <source>Password</source>
2883
    <translation>Hasło</translation>
2884
  </message>
2885
  <message>
2886
    <source>Limit of</source>
2887
    <translation>Maksymalnie</translation>
2888
  </message>
2889
  <message>
2890
    <source>Characters</source>
2891
    <translation>znaków</translation>
2892
  </message>
2893
  <message>
2894
    <source>Do Not Scroll</source>
2895
    <translation>Nie przewijaj</translation>
2896
  </message>
2897
  <message>
2898
    <source>Do Not Spell Check</source>
2899
    <translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
2900
  </message>
2901
  <message>
2902
    <source>Check Style:</source>
2903
    <translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>Check</source>
187 Franz 2907
    <translation>Haczyk</translation>
169 Franz 2908
  </message>
2909
  <message>
2910
    <source>Cross</source>
187 Franz 2911
    <translation>Krzyżyk</translation>
169 Franz 2912
  </message>
2913
  <message>
2914
    <source>Diamond</source>
187 Franz 2915
    <translation>Romb</translation>
169 Franz 2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>Circle</source>
187 Franz 2919
    <translation>Kółko</translation>
169 Franz 2920
  </message>
2921
  <message>
2922
    <source>Star</source>
187 Franz 2923
    <translation>Gwiazdka</translation>
169 Franz 2924
  </message>
2925
  <message>
2926
    <source>Square</source>
187 Franz 2927
    <translation>Kwadrat</translation>
169 Franz 2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>Default is Checked</source>
2931
    <translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
2932
  </message>
2933
  <message>
2934
    <source>Editable</source>
2935
    <translation>Edycja dozwolona</translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <source>Options</source>
2939
    <translation>Opcje</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>Java Script</source>
2943
    <translation>Java Script</translation>
2944
  </message>
2945
  <message>
2946
    <source>Go To</source>
187 Franz 2947
    <translation>Idź do</translation>
169 Franz 2948
  </message>
2949
  <message>
2950
    <source>Submit Form</source>
187 Franz 2951
    <translation>Wyślij formularz</translation>
169 Franz 2952
  </message>
2953
  <message>
2954
    <source>Reset Form</source>
187 Franz 2955
    <translation>Wyzeruj formularz</translation>
169 Franz 2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>Import Data</source>
187 Franz 2959
    <translation>Importuj dane</translation>
169 Franz 2960
  </message>
2961
  <message>
2962
    <source>Event:</source>
2963
    <translation>Zdarzenie:</translation>
2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <source>Mouse Up</source>
187 Franz 2967
    <translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
169 Franz 2968
  </message>
2969
  <message>
2970
    <source>Mouse Down</source>
187 Franz 2971
    <translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
169 Franz 2972
  </message>
2973
  <message>
2974
    <source>Mouse Enter</source>
187 Franz 2975
    <translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
169 Franz 2976
  </message>
2977
  <message>
2978
    <source>Mouse Exit</source>
187 Franz 2979
    <translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
169 Franz 2980
  </message>
2981
  <message>
2982
    <source>On Focus</source>
187 Franz 2983
    <translation>Wejście w pole</translation>
169 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>On Blur</source>
187 Franz 2987
    <translation>Opuszczenie pola</translation>
169 Franz 2988
  </message>
2989
  <message>
2990
    <source>Script:</source>
2991
    <translation>Skrypt:</translation>
2992
  </message>
2993
  <message>
2994
    <source>Edit...</source>
2995
    <translation>Edytuj...</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>Submit to URL:</source>
2999
    <translation>Wyślij do URL:</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
3002
    <source>Submit Data as HTML</source>
3003
    <translation>Wyślij dane jako HTML</translation>
3004
  </message>
3005
  <message>
3006
    <source>Import Data from:</source>
3007
    <translation>Importuj dane z:</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>Destination</source>
3011
    <translation>Cel</translation>
3012
  </message>
3013
  <message>
3014
    <source>To File:</source>
3015
    <translation>Do pliku:</translation>
3016
  </message>
3017
  <message>
3018
    <source>Change...</source>
3019
    <translation>Zmień...</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>Page:</source>
3023
    <translation>Strona:</translation>
3024
  </message>
3025
  <message>
3026
    <source>X-Pos:</source>
3027
    <translation>Wsp. X:</translation>
3028
  </message>
3029
  <message>
3030
    <source> pt</source>
266 Franz 3031
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
3034
    <source>Y-Pos:</source>
3035
    <translation>Wsp. Y:</translation>
3036
  </message>
3037
  <message>
3038
    <source>Action</source>
3039
    <translation>Akcja</translation>
3040
  </message>
3041
  <message>
3042
    <source>Field is formatted as:</source>
3043
    <translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
3046
    <source>Plain</source>
187 Franz 3047
    <translation>Bez formatowania</translation>
169 Franz 3048
  </message>
3049
  <message>
3050
    <source>Number</source>
187 Franz 3051
    <translation>Liczba</translation>
169 Franz 3052
  </message>
3053
  <message>
3054
    <source>Percentage</source>
187 Franz 3055
    <translation>Procent</translation>
169 Franz 3056
  </message>
3057
  <message>
3058
    <source>Date</source>
187 Franz 3059
    <translation>Data</translation>
169 Franz 3060
  </message>
3061
  <message>
3062
    <source>Time</source>
187 Franz 3063
    <translation>Czas</translation>
169 Franz 3064
  </message>
3065
  <message>
3066
    <source>Custom</source>
187 Franz 3067
    <translation>Definicja użytkownika</translation>
169 Franz 3068
  </message>
3069
  <message>
3070
    <source>Number Format</source>
3071
    <translation>Format liczby</translation>
3072
  </message>
3073
  <message>
3074
    <source>Decimals:</source>
3075
    <translation>Miejsca po przecinku:</translation>
3076
  </message>
3077
  <message>
3078
    <source>Use Currency Symbol</source>
3079
    <translation>Użyj symbolu waluty</translation>
3080
  </message>
3081
  <message>
3082
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
3083
    <translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
3084
  </message>
3085
  <message>
3086
    <source>Formatting</source>
3087
    <translation>Format</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
3090
    <source>Percent Format</source>
3091
    <translation>Format procentu</translation>
3092
  </message>
3093
  <message>
3094
    <source>Date Format</source>
3095
    <translation>Format daty</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>Time Format</source>
3099
    <translation>Format czasu</translation>
3100
  </message>
3101
  <message>
3102
    <source>Custom Scripts</source>
3103
    <translation>Skrypty użytkownika</translation>
3104
  </message>
3105
  <message>
3106
    <source>Format:</source>
3107
    <translation>Format:</translation>
3108
  </message>
3109
  <message>
3110
    <source>Keystroke:</source>
3111
    <translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
3112
  </message>
3113
  <message>
3114
    <source>Format</source>
3115
    <translation>Format</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>Value is not validated</source>
3119
    <translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
3120
  </message>
3121
  <message>
3122
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
3123
    <translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <source>and less or equal to:</source>
3127
    <translation>i równa lub mniejsza:</translation>
3128
  </message>
3129
  <message>
3130
    <source>Custom validate script:</source>
3131
    <translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
3132
  </message>
3133
  <message>
3134
    <source>Validate</source>
3135
    <translation>Sprawdź</translation>
3136
  </message>
3137
  <message>
3138
    <source>Value is not calculated</source>
3139
    <translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
3140
  </message>
3141
  <message>
3142
    <source>Value is the</source>
3143
    <translation>Wartość jest</translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <source>sum</source>
3147
    <translation>sumą</translation>
3148
  </message>
3149
  <message>
3150
    <source>product</source>
3151
    <translation>iloczynem</translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
3154
    <source>average</source>
3155
    <translation>średnią</translation>
3156
  </message>
3157
  <message>
3158
    <source>minimum</source>
3159
    <translation>minimum</translation>
3160
  </message>
3161
  <message>
3162
    <source>maximum</source>
3163
    <translation>maksimum</translation>
3164
  </message>
3165
  <message>
3166
    <source>of the following fields:</source>
3167
    <translation>następujących pól:</translation>
3168
  </message>
3169
  <message>
3170
    <source>Pick...</source>
3171
    <translation>Wybierz...</translation>
3172
  </message>
3173
  <message>
3174
    <source>Custom calculation script:</source>
3175
    <translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
3176
  </message>
3177
  <message>
3178
    <source>Calculate</source>
3179
    <translation>Oblicz</translation>
3180
  </message>
3181
  <message>
3182
    <source>OK</source>
3183
    <translation>OK</translation>
3184
  </message>
3185
  <message>
3186
    <source>Cancel</source>
3187
    <translation>Anuluj</translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
3190
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
3191
    <translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
3192
  </message>
3193
  <message>
3194
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
3195
    <translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
3196
  </message>
3197
  <message>
3198
    <source>Open</source>
3199
    <translation>Otwórz</translation>
3200
  </message>
3201
  <message>
3202
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
3203
    <translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3204
  </message>
3205
  <message>
3206
    <source>Example:</source>
3207
    <translation>Przykład:</translation>
3208
  </message>
3209
  <message>
3210
    <source>Selection Change</source>
3211
    <translation>Zmiana wyboru</translation>
3212
  </message>
3213
  <message>
351 Franz 3214
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
352 Franz 3215
    <translation>Czcionka dla PDF 1.3:</translation>
351 Franz 3216
  </message>
3217
  <message>
3218
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
352 Franz 3219
    <translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
351 Franz 3220
  </message>
3221
  <message>
364 Franz 3222
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
368 Franz 3223
    <translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
364 Franz 3224
  </message>
169 Franz 3225
</context>
3226
<context>
3227
  <name>Annota</name>
3228
  <message>
3229
    <source>Annotation Properties</source>
3230
    <translation>Właściwości adnotacji</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Text</source>
3234
    <translation>Tekst</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Link</source>
3238
    <translation>Dowiązanie</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>External Link</source>
3242
    <translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>External Web-Link</source>
3246
    <translation>Zewnętrzny web link</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Destination</source>
3250
    <translation>Cel</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source> pt</source>
266 Franz 3254
    <translation>pt</translation>
169 Franz 3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Open</source>
3258
    <translation>Otwórz</translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
3262
    <translation>Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3263
  </message>
454 fschmid 3264
  <message>
3265
    <source>&amp;Type:</source>
526 cbradney 3266
    <translation>&amp;Typ:</translation>
454 fschmid 3267
  </message>
3268
  <message>
3269
    <source>C&amp;hange...</source>
526 cbradney 3270
    <translation>&amp;Zmień...</translation>
454 fschmid 3271
  </message>
3272
  <message>
3273
    <source>&amp;Page:</source>
526 cbradney 3274
    <translation>&amp;Strona:</translation>
454 fschmid 3275
  </message>
3276
  <message>
3277
    <source>&amp;X-Pos</source>
526 cbradney 3278
    <translation>Wsp. &amp;X</translation>
454 fschmid 3279
  </message>
3280
  <message>
3281
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
526 cbradney 3282
    <translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
454 fschmid 3283
  </message>
532 cbradney 3284
  <message>
3285
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 3286
    <translation>&amp;OK</translation>
532 cbradney 3287
  </message>
3288
  <message>
3289
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 3290
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
532 cbradney 3291
  </message>
169 Franz 3292
</context>
3293
<context>
3294
  <name>ApplyT</name>
3295
  <message>
3296
    <source>Apply Template</source>
3297
    <translation>Zastosuj szablon</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
3300
    <source>Normal</source>
3301
    <translation>Normalny</translation>
3302
  </message>
3303
  <message>
341 Franz 3304
    <source>&amp;Template:</source>
344 Franz 3305
    <translation>&amp;Szablon:</translation>
341 Franz 3306
  </message>
3307
  <message>
3308
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
344 Franz 3309
    <translation>Zastosuj &amp;do aktualnej strony</translation>
341 Franz 3310
  </message>
3311
  <message>
3312
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
344 Franz 3313
    <translation>&amp;Zastosuj od strony:</translation>
341 Franz 3314
  </message>
3315
  <message>
3316
    <source>To:</source>
344 Franz 3317
    <translation>do:</translation>
341 Franz 3318
  </message>
3319
  <message>
3320
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 3321
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3322
  </message>
3323
  <message>
3324
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 3325
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3326
  </message>
364 Franz 3327
  <message>
3328
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
368 Franz 3329
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
364 Franz 3330
  </message>
3331
  <message>
3332
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
368 Franz 3333
    <translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
364 Franz 3334
  </message>
169 Franz 3335
</context>
3336
<context>
3337
  <name>Biblio</name>
3338
  <message>
3339
    <source>Scrapbook</source>
3340
    <translation>Biblioteka</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
3344
    <translation>Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Delete</source>
3348
    <translation>Usuń</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>Object</source>
3352
    <translation>Obiekt</translation>
3353
  </message>
177 Franz 3354
  <message>
3355
    <source>New Entry</source>
3356
    <translation>Nowy wpis</translation>
3357
  </message>
301 Franz 3358
  <message>
3359
    <source>Rename</source>
3360
    <translation>Zmień nazwę</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>Warning</source>
3364
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
3368
Please choose another.</source>
3369
    <translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
3370
Proszę wybrać inną.</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>OK</source>
3374
    <translation>OK</translation>
3375
  </message>
341 Franz 3376
  <message>
3377
    <source>&amp;New</source>
344 Franz 3378
    <translation>&amp;Nowy</translation>
341 Franz 3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>&amp;Load...</source>
344 Franz 3382
    <translation>&amp;Pobierz...</translation>
341 Franz 3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>&amp;Save</source>
344 Franz 3386
    <translation>&amp;Zapisz</translation>
341 Franz 3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Save &amp;As...</source>
344 Franz 3390
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
341 Franz 3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>&amp;Close</source>
344 Franz 3394
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>&amp;Small</source>
344 Franz 3398
    <translation>&amp;Mały</translation>
341 Franz 3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>&amp;Medium</source>
344 Franz 3402
    <translation>Ś&amp;redni</translation>
341 Franz 3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>&amp;Large</source>
344 Franz 3406
    <translation>&amp;Duży</translation>
341 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;File</source>
344 Franz 3410
    <translation>&amp;Plik</translation>
341 Franz 3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>&amp;Preview</source>
344 Franz 3414
    <translation>P&amp;odgląd</translation>
341 Franz 3415
  </message>
351 Franz 3416
  <message>
3417
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3418
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3419
  </message>
169 Franz 3420
</context>
3421
<context>
3422
  <name>BookMView</name>
3423
  <message>
3424
    <source>Bookmarks</source>
3425
    <translation>Zakładki</translation>
3426
  </message>
3427
  <message>
3428
    <source>Move Bookmark</source>
3429
    <translation>Przesuń zakładkę</translation>
3430
  </message>
3431
  <message>
3432
    <source>Insert Bookmark</source>
3433
    <translation>Wstaw zakładkę</translation>
3434
  </message>
3435
  <message>
3436
    <source>Cancel</source>
3437
    <translation>Anuluj</translation>
3438
  </message>
3439
</context>
3440
<context>
3441
  <name>BookPalette</name>
3442
  <message>
3443
    <source>Bookmarks</source>
3444
    <translation>Zakładki</translation>
3445
  </message>
3446
</context>
3447
<context>
3448
  <name>ButtonIcon</name>
3449
  <message>
3450
    <source>Icon Placement</source>
3451
    <translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
3452
  </message>
3453
  <message>
3454
    <source>Layout:</source>
3455
    <translation>Układ:</translation>
3456
  </message>
3457
  <message>
3458
    <source>Caption only</source>
187 Franz 3459
    <translation>Tylko tekst</translation>
169 Franz 3460
  </message>
3461
  <message>
3462
    <source>Icon only</source>
187 Franz 3463
    <translation>Tylko ikona</translation>
169 Franz 3464
  </message>
3465
  <message>
3466
    <source>Caption below Icon</source>
187 Franz 3467
    <translation>Tekst pod ikoną</translation>
169 Franz 3468
  </message>
3469
  <message>
3470
    <source>Caption above Icon</source>
187 Franz 3471
    <translation>Tekst nad ikoną</translation>
169 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
3474
    <source>Caption right to Icon</source>
187 Franz 3475
    <translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
169 Franz 3476
  </message>
3477
  <message>
3478
    <source>Caption left to Icon</source>
187 Franz 3479
    <translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
169 Franz 3480
  </message>
3481
  <message>
3482
    <source>Caption overlays Icon</source>
187 Franz 3483
    <translation>Tekst na ikonie</translation>
169 Franz 3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <source>Scale:</source>
3487
    <translation>Skaluj:</translation>
3488
  </message>
3489
  <message>
3490
    <source>Always</source>
3491
    <translation>zawsze</translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>When Icon is too small</source>
3495
    <translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>When Icon is too big</source>
3499
    <translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Never</source>
3503
    <translation>nigdy</translation>
3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Scale How:</source>
3507
    <translation>Jak skalować:</translation>
3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Proportional</source>
3511
    <translation>proporcjonalnie</translation>
3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Non Proportional</source>
3515
    <translation>nieproporcjonalnie</translation>
3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>Icon</source>
3519
    <translation>Ikona</translation>
3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>OK</source>
3523
    <translation>OK</translation>
3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Cancel</source>
3527
    <translation>Anuluj</translation>
3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Reset</source>
3531
    <translation>Wyzeruj</translation>
3532
  </message>
3533
</context>
3534
<context>
3535
  <name>CMSPrefs</name>
3536
  <message>
3537
    <source>Color Management Settings</source>
1725 cbradney 3538
    <translation>Konfiguracja zarządzania kolorami</translation>
169 Franz 3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>System Profiles</source>
3542
    <translation>Profile systemowe</translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Rendering Intents</source>
348 Franz 3546
    <translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
169 Franz 3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Perceptual</source>
332 Franz 3550
    <translation>Spostrzeżeniowa</translation>
169 Franz 3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Relative Colorimetric</source>
348 Franz 3554
    <translation>Względna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Saturation</source>
348 Franz 3558
    <translation>Nasyceniowa</translation>
169 Franz 3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Absolute Colorimetric</source>
348 Franz 3562
    <translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
169 Franz 3563
  </message>
3564
  <message>
239 Franz 3565
    <source>Default color profile for imported images</source>
3566
    <translation>Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
3570
    <translation>Domyślny profil barw dla jednolitych kolorów na stronie</translation>
3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
3574
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3575
    <translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
3576
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3580
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3581
    <translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
3582
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
3586
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
3587
    <translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
3588
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
3589
  </message>
259 Franz 3590
  <message>
3591
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
3592
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3593
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
3594
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
3598
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
348 Franz 3599
    <translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
3600
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
259 Franz 3601
  </message>
3602
  <message>
3603
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
3604
based on the chosen printer profile.</source>
3605
    <translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
3606
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
3610
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
3611
    <translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
3612
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
3613
  </message>
341 Franz 3614
  <message>
3615
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
344 Franz 3616
    <translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
341 Franz 3617
  </message>
3618
  <message>
3619
    <source>&amp;Pictures:</source>
344 Franz 3620
    <translation>&amp;Obrazki:</translation>
341 Franz 3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
344 Franz 3624
    <translation>&amp;Jednolite kolory:</translation>
341 Franz 3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>&amp;Monitor:</source>
344 Franz 3628
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
341 Franz 3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>P&amp;rinter:</source>
344 Franz 3632
    <translation>&amp;Drukarka:</translation>
341 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>M&amp;onitor:</source>
344 Franz 3636
    <translation>Mo&amp;nitor:</translation>
341 Franz 3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Pr&amp;inter:</source>
344 Franz 3640
    <translation>D&amp;rukarka:</translation>
341 Franz 3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
344 Franz 3644
    <translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
341 Franz 3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
348 Franz 3648
    <translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
341 Franz 3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
344 Franz 3652
    <translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
341 Franz 3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>&amp;OK</source>
1725 cbradney 3656
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>&amp;Cancel</source>
1725 cbradney 3660
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
341 Franz 3661
  </message>
169 Franz 3662
</context>
3663
<context>
3664
  <name>CMYKChoose</name>
3665
  <message>
3666
    <source>Edit Color</source>
3667
    <translation>Edytuj kolor</translation>
3668
  </message>
3669
  <message>
3670
    <source>CMYK</source>
3671
    <translation>CMYK</translation>
3672
  </message>
3673
  <message>
3674
    <source>RGB</source>
3675
    <translation>RGB</translation>
3676
  </message>
3677
  <message>
3678
    <source>Web Safe RGB</source>
3679
    <translation>RGB dla internetu</translation>
3680
  </message>
3681
  <message>
3682
    <source>New</source>
3683
    <translation>Nowy</translation>
3684
  </message>
3685
  <message>
3686
    <source>Old</source>
187 Franz 3687
    <translation>Stary</translation>
169 Franz 3688
  </message>
3689
  <message>
3690
    <source>OK</source>
3691
    <translation>OK</translation>
3692
  </message>
3693
  <message>
3694
    <source>C:</source>
3695
    <translation>C:</translation>
3696
  </message>
3697
  <message>
3698
    <source>M:</source>
3699
    <translation>M:</translation>
3700
  </message>
3701
  <message>
3702
    <source>Y:</source>
3703
    <translation>Y:</translation>
3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>K:</source>
3707
    <translation>K:</translation>
3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>Dynamic Color Bars</source>
3711
    <translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Static Color Bars</source>
3715
    <translation>Statyczne paski kolorów</translation>
3716
  </message>
3717
  <message>
3718
    <source>R:</source>
3719
    <translation>R:</translation>
3720
  </message>
3721
  <message>
3722
    <source>G:</source>
3723
    <translation>G:</translation>
3724
  </message>
3725
  <message>
3726
    <source>B:</source>
3727
    <translation>B:</translation>
3728
  </message>
3729
  <message>
230 Franz 3730
    <source> %</source>
266 Franz 3731
    <translation>%</translation>
230 Franz 3732
  </message>
266 Franz 3733
  <message>
3734
    <source>Warning</source>
3735
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
3736
  </message>
3737
  <message>
3738
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3739
    <translation>Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
3740
  </message>
291 Franz 3741
  <message>
3742
    <source>HSV-Colormap</source>
3743
    <translation>Mapa kolorów HSV</translation>
3744
  </message>
351 Franz 3745
  <message>
3746
    <source>&amp;Name:</source>
352 Franz 3747
    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
351 Franz 3748
  </message>
3749
  <message>
3750
    <source>Color &amp;Model</source>
352 Franz 3751
    <translation>&amp;Model kolorów</translation>
351 Franz 3752
  </message>
3753
  <message>
3754
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3755
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3756
  </message>
3757
  <message>
3758
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3759
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3760
  </message>
526 cbradney 3761
  <message>
3762
    <source>None</source>
3763
    <translation>Brak</translation>
3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
3767
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
3768
    <translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
3769
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
3770
  </message>
169 Franz 3771
</context>
3772
<context>
3773
  <name>Cpalette</name>
3774
  <message>
3775
    <source>Normal</source>
3776
    <translation>Normalny</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Horizontal Gradient</source>
3780
    <translation>Gradient w poziomie</translation>
3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>Vertical Gradient</source>
3784
    <translation>Gradient w pionie</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>Diagonal Gradient</source>
3788
    <translation>Gradient wzdłuż przekątnej</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
3792
    <translation>Gradient wzdłuż skrzyżowanych przekątnych</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>Radial Gradient</source>
3796
    <translation>Gradient promieniowy</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>Opacity:</source>
3800
    <translation>Nieprzezroczystość:</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source> %</source>
3804
    <translation>%</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>None</source>
3808
    <translation>Brak</translation>
3809
  </message>
230 Franz 3810
  <message>
3811
    <source>Shade:</source>
3812
    <translation>Cieniowanie:</translation>
3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>Edit Line Color Properties</source>
3816
    <translation>Edytuj właściwości koloru obrysu</translation>
3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
3820
    <translation>Edytuj właściwości koloru wypełnienia</translation>
3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Saturation of color</source>
3824
    <translation>Nasycenie koloru</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Normal or gradient fill method</source>
3828
    <translation>Wypełnienie normalne czy gradientem</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
3832
    <translation>Włącz przezroczystość dla wybranego koloru</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Color of selected object</source>
3836
    <translation>Kolor wybranego obiektu</translation>
3837
  </message>
301 Franz 3838
  <message>
3839
    <source>Free linear Gradient</source>
3840
    <translation>Wolny gradient linearny</translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>Free radial Gradient</source>
3844
    <translation>Wolny gradient promieniowy</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>X1:</source>
3848
    <translation>X1:</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Y1:</source>
3852
    <translation>Y1:</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source> pt</source>
3856
    <translation>pt</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>X2:</source>
3860
    <translation>X2:</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Y2:</source>
3864
    <translation>Y2:</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
798 cbradney 3867
    <source> mm</source>
1725 cbradney 3868
    <translation>mm</translation>
769 cbradney 3869
  </message>
3870
  <message>
798 cbradney 3871
    <source> in</source>
1725 cbradney 3872
    <translation>in</translation>
769 cbradney 3873
  </message>
798 cbradney 3874
  <message>
3875
    <source> p</source>
1725 cbradney 3876
    <translation>p</translation>
798 cbradney 3877
  </message>
169 Franz 3878
</context>
3879
<context>
377 Franz 3880
  <name>CsvDialog</name>
3881
  <message>
3882
    <source>CSV Importer Options</source>
383 Franz 3883
    <translation>Ustawienia importera CSV</translation>
377 Franz 3884
  </message>
3885
  <message>
3886
    <source>Field delimiter:</source>
383 Franz 3887
    <translation>Ogranicznik pól:</translation>
377 Franz 3888
  </message>
3889
  <message>
3890
    <source>(TAB)</source>
383 Franz 3891
    <translation>(TAB)</translation>
377 Franz 3892
  </message>
3893
  <message>
3894
    <source>Value delimiter:</source>
383 Franz 3895
    <translation>Ogranicznik wartości:</translation>
377 Franz 3896
  </message>
3897
  <message>
3898
    <source>First row is a header</source>
383 Franz 3899
    <translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
377 Franz 3900
  </message>
3901
  <message>
3902
    <source>OK</source>
383 Franz 3903
    <translation>OK</translation>
377 Franz 3904
  </message>
3905
  <message>
3906
    <source>Cancel</source>
383 Franz 3907
    <translation>Anuluj</translation>
377 Franz 3908
  </message>
381 Franz 3909
  <message>
3910
    <source>None</source>
383 Franz 3911
    <translation>Brak</translation>
381 Franz 3912
  </message>
377 Franz 3913
</context>
3914
<context>
169 Franz 3915
  <name>CupsOptions</name>
3916
  <message>
3917
    <source>Printer Options</source>
3918
    <translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
3919
  </message>
3920
  <message>
3921
    <source>Option</source>
3922
    <translation>Opcja</translation>
3923
  </message>
3924
  <message>
3925
    <source>Value</source>
3926
    <translation>Wartość</translation>
3927
  </message>
3928
  <message>
3929
    <source>Page Set</source>
3930
    <translation>Zestaw stron</translation>
3931
  </message>
3932
  <message>
3933
    <source>All Pages</source>
3934
    <translation>Wszystkie strony</translation>
3935
  </message>
3936
  <message>
3937
    <source>Even Pages only</source>
3938
    <translation>Tylko strony parzyste</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>Odd Pages only</source>
3942
    <translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
3943
  </message>
3944
  <message>
3945
    <source>Mirror</source>
3946
    <translation>Odwrócone</translation>
3947
  </message>
3948
  <message>
3949
    <source>No</source>
3950
    <translation>Nie</translation>
3951
  </message>
3952
  <message>
3953
    <source>Yes</source>
3954
    <translation>Tak</translation>
3955
  </message>
3956
  <message>
3957
    <source>Orientation</source>
3958
    <translation>Orientacja</translation>
3959
  </message>
3960
  <message>
3961
    <source>Portrait</source>
3962
    <translation>Portret</translation>
3963
  </message>
3964
  <message>
3965
    <source>Landscape</source>
3966
    <translation>Pejzaż</translation>
3967
  </message>
3968
  <message>
3969
    <source>N-Up Printing</source>
3970
    <translation>Zgrupowanie stron</translation>
3971
  </message>
3972
  <message>
3973
    <source>Page per Sheet</source>
3974
    <translation>strona na kartkę</translation>
3975
  </message>
3976
  <message>
3977
    <source>Pages per Sheet</source>
3978
    <translation>Stron na kartkę</translation>
3979
  </message>
3980
  <message>
291 Franz 3981
    <source>This panel displays various CUPS options when printing.
3982
The exact parameters available will depend on your printer driver.
3983
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
3984
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3985
Missing library support is indicated by a *</source>
3986
    <translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
3987
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
3988
Aby upewnić się, czy wbudowana została obsługa CUPS, należy zajrzeć pod Pomoc &gt; O Scribusie
332 Franz 3989
Sprawdź, czy identyfikator kompilacji zawiera C-C-T. Symbole te oznaczają wsparcie dla C=CUPS C=littlecms T=TIFF
291 Franz 3990
Brak wparcia dla danej biblioteki symbolizuje znak *</translation>
3991
  </message>
351 Franz 3992
  <message>
3993
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 3994
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 3995
  </message>
3996
  <message>
3997
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 3998
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 3999
  </message>
169 Franz 4000
</context>
4001
<context>
4002
  <name>CustomFDialog</name>
4003
  <message>
4004
    <source>Encoding:</source>
4005
    <translation>Kodowanie:</translation>
4006
  </message>
4007
  <message>
4008
    <source>Moves to your Document Directory.
4009
This can be set in the Preferences.</source>
192 Franz 4010
    <translation>Otwiera katalog dokumentów.
4011
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
169 Franz 4012
  </message>
310 Franz 4013
  <message>
341 Franz 4014
    <source>&amp;Compress File</source>
344 Franz 4015
    <translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
341 Franz 4016
  </message>
4017
  <message>
4018
    <source>&amp;Include Fonts</source>
344 Franz 4019
    <translation>&amp;Dołącz czcionki</translation>
341 Franz 4020
  </message>
169 Franz 4021
</context>
4022
<context>
4023
  <name>DelColor</name>
4024
  <message>
4025
    <source>Delete Color</source>
4026
    <translation>Usuń kolor</translation>
4027
  </message>
4028
  <message>
798 cbradney 4029
    <source>?</source>
1725 cbradney 4030
    <translation>?</translation>
526 cbradney 4031
  </message>
769 cbradney 4032
  <message>
798 cbradney 4033
    <source>Replace it with:</source>
1725 cbradney 4034
    <translation>Zastąp przez:</translation>
769 cbradney 4035
  </message>
4036
  <message>
798 cbradney 4037
    <source>OK</source>
4038
    <translation type="obsolete">OK</translation>
769 cbradney 4039
  </message>
4040
  <message>
798 cbradney 4041
    <source>Cancel</source>
4042
    <translation type="obsolete">Anuluj</translation>
4043
  </message>
4044
  <message>
4045
    <source>Delete color:</source>
1725 cbradney 4046
    <translation>Usuń kolor:</translation>
798 cbradney 4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>None</source>
4050
    <translation>Brak</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
769 cbradney 4053
    <source>&amp;OK</source>
798 cbradney 4054
    <translation>&amp;OK</translation>
769 cbradney 4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>&amp;Cancel</source>
798 cbradney 4058
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
769 cbradney 4059
  </message>
169 Franz 4060
</context>
4061
<context>
4062
  <name>DelPages</name>
4063
  <message>
4064
    <source>Delete Pages</source>
4065
    <translation>Usuń strony</translation>
4066
  </message>
4067
  <message>
798 cbradney 4068
    <source>Delete from:</source>
1725 cbradney 4069
    <translation>Usuń od:</translation>
798 cbradney 4070
  </message>
4071
  <message>
169 Franz 4072
    <source>to:</source>
4073
    <translation>do:</translation>
4074
  </message>
4075
  <message>
351 Franz 4076
    <source>&amp;OK</source>
352 Franz 4077
    <translation>&amp;OK</translation>
351 Franz 4078
  </message>
4079
  <message>
4080
    <source>&amp;Cancel</source>
352 Franz 4081
    <translation>&amp;Anuluj</translation>
351 Franz 4082
  </message>
798 cbradney 4083
</context>
4084
<context>
4085
  <name>DmF</name>
769 cbradney 4086
  <message>
798 cbradney 4087
    <source>Missing Font</source>
1725 cbradney 4088
    <translation>Brakująca czcionka</translation>
769 cbradney 4089
  </message>
798 cbradney 4090
  <message>
4091
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
1725 cbradney 4092
    <translation>Czcionka %1 nie jest zainstalowana.</translation>
798 cbradney 4093
  </message>
4094
  <message>
4095
    <source>Use</source>
1725 cbradney 4096
    <translation>Użyj</translation>
798 cbradney 4097
  </message>
4098
  <message>
4099
    <source>instead</source>
1725 cbradney 4100
    <translation>zamiast</translation>
798 cbradney 4101
  </message>
4102
  <message>
4103
    <source>OK</source>
1725 cbradney 4104
    <translation>OK</translation>
798 cbradney 4105
  </message>
169 Franz 4106
</context>
4107
<context>
4108
  <name>DocInfos</name>
4109
  <message>
332 Franz 4110
    <source>Document Information</source>
368 Franz 4111
    <translation>Informacje o dokumencie</translation>
332 Franz 4112
  </message>
4113
  <message>
4114
    <source>&amp;Title:</source>
4115
    <translation>&amp;Tytuł:</translation>
4116
  </message>
4117
  <message>
4118
    <source>&amp;Author:</source>
4119
    <translation>&amp;Autor:</translation>
4120
  </message>
4121
  <message>
4122
    <source>&amp;Keywords:</source>
4123
    <translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
4124
  </message>
4125
  <message>
4126
    <source>Descri&amp;ption:</source>
348 Franz 4127
    <translation>O&amp;pis:</translation>
332 Franz 4128
  </message>
4129
  <message>
4130
    <source>P&amp;ublisher:</source>
4131
    <translation>&amp;Wydawca:</translation>
4132
  </message>
4133
  <message>
4134
    <source>&amp;Contributors:</source>
348 Franz 4135
    <translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
332 Franz 4136
  </message>
4137
  <message>
4138
    <source>Dat&amp;e:</source>
4139
    <translation>&amp;Data:</translation>
4140
  </message>
4141
  <message>
4142
    <source>T&amp;ype:</source>
4143
    <translation>&amp;Typ:</translation>
4144
  </message>
4145
  <message>
4146
    <source>F&amp;ormat:</source>
4147
    <translation>&amp;Format:</translation>
4148
  </message>
4149
  <message>
4150
    <source>Identi&amp;fier:</source>
4151
    <translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
4152
  </message>
4153
  <message>
4154
    <source>&amp;Source:</source>
4155
    <translation>Ź&amp;ródło:</translation>
4156
  </message>
4157
  <message>
4158
    <source>&amp;Language:</source>
4159
    <translation>&amp;Język:</translation>
4160
  </message>
4161
  <message>
4162
    <source>&amp;Relation:</source>
348 Franz 4163
    <translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
332 Franz 4164
  </message>
4165
  <message>
4166
    <source>Co&amp;verage:</source>
4167
    <translation>&amp;Zakres:</translation>
4168
  </message>
4169
  <message>
4170
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
4171
    <translation>&amp;Prawa:</translation>
4172
  </message>
4173
  <message>
4174
    <source>&amp;Document</source>
4175
    <translation>&amp;Dokument</translation>
4176
  </message>
4177
  <message>
4178
    <source>Further &amp;Information</source>
4179
    <translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
4180
  </message>
4181
  <message>
4182
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
4183
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
4184
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiadająca za zawartość dokumentu.
4185
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4186
  </message>
4187
  <message>
4188
    <source>A name given to the document.
4189
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
4190
    <translation>Nazwa nadana dokumentowi.
4191
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4192
  </message>
4193
  <message>
4194
    <source>An account of the content of the document.
4195
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
4196
    <translation>Opis zawartości dokumentu.
4197
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4198
  </message>
4199
  <message>
4200
    <source>The topic of the content of the document.
4201
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
4202
    <translation>Tematyka, której poświęcona jest zawartość dokumentu.
4203
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
4204
  </message>
4205
  <message>
4206
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
4207
    <translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
4208
  </message>
4209
  <message>
4210
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
4211
    <translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
4212
  </message>
4213
  <message>
4214
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
4215
    <translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
4216
  </message>
4217
  <message>
4218
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
4219
    <translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
4220
  </message>
4221
  <message>
4222
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
4223
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
4224
    <translation>Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
4225
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
4226
  </message>
4227
  <message>
4228
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
4229
    <translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
4230
  </message>
4231
  <message>
4232
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
4233
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
4234
    <translation>Język zawartości dokumentu, zazwyczaj podany jako kod językowy ISO-639,
4235
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
4236
  </message>
4237
  <message>
4238
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
4239
    <translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
4240
  </message>
4241
  <message>
4242
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
4243
    <translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
4244
  </message>
4245
  <message>
4246
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
4247
    <translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
4248
  </message>
341 Franz 4249
  <message>
4250
    <source>&amp;OK</source>
344 Franz 4251
    <translation>&amp;OK</translation>
341 Franz 4252
  </message>
4253
  <message>
4254
    <source>&amp;Cancel</source>
344 Franz 4255
    <translation>&amp;Anuluj</translation>