Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18785 | Rev 19159 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
15099 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="pl_PL">
2202 mrdocs 4
<context>
12882 cbradney 5
  <name></name>
6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
12882 cbradney 13
 
14
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
15
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
16
  </message>
17
  <message>
18
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
19
 
20
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
21
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
22
the value of the named color from the default document colors.
23
 
24
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
25
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
26
</source>
15354 cbradney 27
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
12882 cbradney 28
 
29
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
30
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
31
 
32
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
33
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
34
  </message>
35
  <message>
36
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
37
 
38
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
39
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
40
Color components should be in the range from 0 to 255.
41
 
42
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
43
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
44
</source>
15099 cbradney 45
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
46
 
47
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
48
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
49
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
50
 
51
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
52
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
53
  </message>
54
  <message>
12882 cbradney 55
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
56
 
57
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
58
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
59
&quot;None&quot; - transparent.
60
 
61
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
62
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
63
 
64
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
65
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
66
</source>
15354 cbradney 67
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 68
 
69
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
70
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
71
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
72
 
73
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
74
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
75
 
76
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
77
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
78
  </message>
79
  <message>
80
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
81
 
82
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
83
 
84
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
85
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
86
</source>
15354 cbradney 87
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
12882 cbradney 88
 
89
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
90
 
91
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
92
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
93
  </message>
94
  <message>
95
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
96
 
97
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
98
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
99
Returns true if a new document was created.
100
</source>
15354 cbradney 101
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
12882 cbradney 102
 
103
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
104
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
105
  </message>
106
  <message>
107
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
108
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
109
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
110
 
111
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
112
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
113
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
114
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
115
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
116
 
117
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
118
at 1.
119
 
120
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
121
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
122
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
123
can be binary-ORed with button constants:
124
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
125
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
126
 
127
Usage examples:
128
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
129
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
130
          ICON_ERROR)
131
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
132
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
133
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
134
 
135
Defined button and icon constants:
136
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
137
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
138
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
139
</source>
15354 cbradney 140
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
12882 cbradney 141
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
142
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
143
 
144
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
145
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
146
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
147
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
148
może zawierać proste formatowanie HTML.
149
 
150
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
151
zaczynają się od 1.
152
 
153
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
154
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
155
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
156
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
157
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
158
 
159
Przykłady użycia:
160
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
161
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
162
          ICON_ERROR)
163
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
164
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
165
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
166
 
167
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
168
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
169
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
170
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
171
</translation>
172
  </message>
173
  <message>
174
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
175
 
176
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
177
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
178
 
179
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
180
</source>
15354 cbradney 181
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
12882 cbradney 182
 
183
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
184
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
185
 
186
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
187
  </message>
188
  <message>
189
    <source>closeDoc()
190
 
191
Closes the current document without prompting to save.
192
 
193
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
194
</source>
15354 cbradney 195
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12882 cbradney 196
 
197
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
198
 
199
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
200
  </message>
201
  <message>
202
    <source>haveDoc() -&gt; bool
203
 
204
Returns true if there is a document open.
205
</source>
15354 cbradney 206
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12882 cbradney 207
 
208
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
209
  </message>
210
  <message>
211
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
212
 
213
Opens the document &quot;name&quot;.
214
 
215
May raise ScribusError if the document could not be opened.
216
</source>
15354 cbradney 217
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 218
 
219
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
220
 
221
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
222
  </message>
223
  <message>
224
    <source>saveDoc()
225
 
226
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
227
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
228
save file dialog.
229
 
230
If the save fails, there is currently no way to tell.
231
</source>
15354 cbradney 232
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12882 cbradney 233
 
234
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
235
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
236
 
237
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
238
  </message>
239
  <message>
240
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
241
 
242
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
243
relative path).
244
 
245
May raise ScribusError if the save fails.
246
</source>
15354 cbradney 247
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 248
 
249
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
250
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
251
 
252
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
253
  </message>
254
  <message>
255
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
256
 
15099 cbradney 257
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12882 cbradney 258
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
259
constants.
260
</source>
15354 cbradney 261
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
15099 cbradney 262
 
263
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
264
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
265
  </message>
266
  <message>
12882 cbradney 267
    <source>setUnit(type)
268
 
269
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
270
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
271
 
272
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
273
</source>
15354 cbradney 274
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)
12882 cbradney 275
 
276
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
277
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
278
 
279
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
280
  </message>
281
  <message>
282
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
283
 
284
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
285
of the UNIT_* constants:
286
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
287
</source>
15354 cbradney 288
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
12882 cbradney 289
 
290
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
291
ze stałych UNIT_* :
292
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
293
  </message>
294
  <message>
295
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
296
 
297
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
298
current document.
299
</source>
15354 cbradney 300
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
12882 cbradney 301
 
302
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
303
  </message>
304
  <message>
305
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
306
 
307
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
308
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
309
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
310
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
311
</source>
15354 cbradney 312
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
12882 cbradney 313
 
314
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
315
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
316
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
317
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
318
  </message>
319
  <message>
320
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
321
 
322
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
323
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
324
</source>
15354 cbradney 325
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 326
 
327
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
328
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
329
  </message>
330
  <message>
331
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
332
 
333
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
334
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
335
</source>
15354 cbradney 336
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 337
 
338
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
339
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
340
  </message>
341
  <message>
342
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
343
 
344
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
345
is not given the currently selected Item is used.
346
</source>
15354 cbradney 347
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 348
 
349
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
350
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
351
  </message>
352
  <message>
353
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
354
 
355
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
356
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
357
</source>
15354 cbradney 358
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 359
 
360
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
361
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
362
  </message>
363
  <message>
364
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
365
 
366
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
367
currently selected item is used. The cap types are:
368
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
369
</source>
15354 cbradney 370
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 371
 
372
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
373
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
374
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
375
  </message>
376
  <message>
377
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
378
 
379
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
380
currently selected item is used. Line style constants are:
381
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
382
</source>
15354 cbradney 383
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
12882 cbradney 384
 
385
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
386
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
387
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
391
 
392
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
393
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
394
</source>
15354 cbradney 395
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 396
 
397
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
398
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
402
 
403
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
404
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
405
</source>
15354 cbradney 406
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
12882 cbradney 407
 
408
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
409
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
410
  </message>
411
  <message>
412
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
413
 
414
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
415
given the currently selected item is used.
416
</source>
15354 cbradney 417
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 418
 
419
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
420
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
421
  </message>
422
  <message>
423
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
424
 
425
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
426
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
427
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
428
for reference.
429
</source>
15354 cbradney 430
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
12882 cbradney 431
 
432
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
433
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
434
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
435
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
439
 
440
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
441
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
442
is used.
443
</source>
15354 cbradney 444
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 445
 
446
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
447
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
448
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
449
  </message>
450
  <message>
451
    <source>getAllObjects() -&gt; list
452
 
453
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
454
</source>
15354 cbradney 455
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
12882 cbradney 456
 
457
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
458
  </message>
459
  <message>
460
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
461
 
462
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
463
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
464
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
465
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
466
</source>
15354 cbradney 467
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 468
 
469
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
470
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
471
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
472
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
473
  </message>
474
  <message>
475
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
476
 
477
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
478
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
479
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
480
belongs to a group, the whole group is moved.
481
</source>
15354 cbradney 482
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
12882 cbradney 483
 
484
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
485
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
486
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
487
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
488
  </message>
489
  <message>
490
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
491
 
492
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
493
is not given the currently selected item is used.
494
</source>
15354 cbradney 495
    <translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 496
 
497
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
498
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
499
  </message>
500
  <message>
501
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
502
 
503
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
504
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
505
second selected Object and so on.
506
</source>
15354 cbradney 507
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12882 cbradney 508
 
509
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
510
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
513
    <source>selectionCount() -&gt; integer
514
 
515
Returns the number of selected objects.
516
</source>
15354 cbradney 517
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12882 cbradney 518
 
519
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
520
  </message>
521
  <message>
522
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
523
 
524
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
525
</source>
15354 cbradney 526
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 527
 
528
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>deselectAll()
532
 
533
Deselects all objects in the whole document.
534
</source>
15354 cbradney 535
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12882 cbradney 536
 
537
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
538
  </message>
539
  <message>
540
    <source>groupObjects(list)
541
 
542
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
543
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
544
items are used.
545
</source>
15099 cbradney 546
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12882 cbradney 547
 
548
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
549
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
550
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
551
  </message>
552
  <message>
553
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
554
 
555
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 556
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 557
 
558
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
559
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
560
  </message>
561
  <message>
562
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
563
 
564
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
565
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
566
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
567
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
568
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
569
 
570
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
571
</source>
15354 cbradney 572
    <translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 573
 
574
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
575
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
576
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
577
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
578
zaznaczony obiekt.
579
 
580
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
581
  </message>
582
  <message>
583
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
584
 
585
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
586
not given the currently selected item is used.
587
 
588
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
589
</source>
15354 cbradney 590
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 591
 
592
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
593
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
594
 
595
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
596
  </message>
597
  <message>
598
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
599
 
600
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
601
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
602
means 100 %.
603
 
604
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
605
</source>
13279 cbradney 606
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 607
 
608
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
609
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
610
 
611
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
612
  </message>
613
  <message>
614
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
615
 
616
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
617
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
618
if locked.
619
</source>
15354 cbradney 620
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 621
 
622
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
623
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
624
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
625
  </message>
626
  <message>
627
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
628
 
629
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
630
currently selected item is used.
631
</source>
15354 cbradney 632
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 633
 
634
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
635
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
636
  </message>
637
  <message>
638
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
639
 
640
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
641
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
642
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
643
 
644
May raise WrongFrameTypeError.
645
</source>
15354 cbradney 646
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
12882 cbradney 647
 
648
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
649
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
650
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
651
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
652
 
653
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
654
  </message>
655
  <message>
656
    <source>setRedraw(bool)
657
 
658
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
659
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
660
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
661
</source>
15354 cbradney 662
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12882 cbradney 663
 
664
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
665
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
666
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
667
  </message>
668
  <message>
669
    <source>getFontNames() -&gt; list
670
 
671
Returns a list with the names of all available fonts.
672
</source>
15354 cbradney 673
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
12882 cbradney 674
 
675
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
676
  </message>
677
  <message>
678
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
679
 
680
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
681
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
682
</source>
15354 cbradney 683
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
12882 cbradney 684
 
685
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
686
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
687
  </message>
688
  <message>
689
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
690
 
691
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
692
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
693
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
694
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
695
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
696
 
697
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
698
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
699
</source>
15354 cbradney 700
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 701
 
702
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
703
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
704
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
705
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
706
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
707
 
708
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
709
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
710
  </message>
711
  <message>
712
    <source>getLayers() -&gt; list
713
 
714
Returns a list with the names of all defined layers.
715
</source>
15354 cbradney 716
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
12882 cbradney 717
 
718
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
719
  </message>
720
  <message>
721
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
722
 
723
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
724
 
725
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
726
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
727
</source>
15354 cbradney 728
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 729
 
730
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
731
 
732
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
733
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
734
  </message>
735
  <message>
736
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
737
 
738
Returns the name of the current active layer.
739
</source>
15354 cbradney 740
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
12882 cbradney 741
 
742
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
743
  </message>
744
  <message>
745
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
746
 
747
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
748
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
749
 
750
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
751
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
752
</source>
15354 cbradney 753
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 754
 
755
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
756
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
757
 
758
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
759
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
763
 
764
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
765
the layer is invisible.
766
 
767
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
768
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
769
</source>
15354 cbradney 770
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
12882 cbradney 771
 
772
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
773
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
774
 
775
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
776
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
777
  </message>
778
  <message>
779
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
780
 
781
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
782
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
783
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
784
 
785
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
786
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
787
</source>
15354 cbradney 788
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
12882 cbradney 789
 
790
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
791
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
792
 
793
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
794
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
795
  </message>
796
  <message>
797
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
798
 
799
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
800
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
801
 
802
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
803
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
804
</source>
15354 cbradney 805
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
12882 cbradney 806
 
807
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
808
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
809
 
810
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
811
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
812
  </message>
813
  <message>
814
    <source>createLayer(layer)
815
 
816
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
817
 
818
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
819
</source>
15354 cbradney 820
    <translation type="obsolete">createLayer(warstwa)
12882 cbradney 821
 
822
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
823
 
824
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
825
  </message>
826
  <message>
827
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
828
 
829
Returns a string with the -lang value.
830
</source>
15354 cbradney 831
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
12882 cbradney 832
 
833
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
834
  </message>
835
  <message>
836
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
837
 
838
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
839
coordinates are given in the current measurement units of the document
840
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
841
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
842
is not given Scribus will create one for you.
843
 
844
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
845
</source>
15354 cbradney 846
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 847
 
848
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
849
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
850
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
851
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
852
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
853
 
854
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
855
  </message>
856
  <message>
857
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
858
 
859
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
860
The coordinates are given in the current measurement units of the document
861
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
862
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
863
is not given Scribus will create one for you.
864
 
865
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
866
</source>
15354 cbradney 867
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 868
 
869
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
870
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
871
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
872
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
873
sam utworzy taką nazwę.
874
 
875
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
876
  </message>
877
  <message>
878
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
879
 
880
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
881
coordinates are given in the current measurement units of the document.
882
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
883
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
884
create one for you.
885
 
886
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
887
</source>
15354 cbradney 888
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 889
 
890
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
891
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
892
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
893
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
894
ją automatycznie.
895
 
896
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
897
  </message>
898
  <message>
899
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
900
 
901
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
902
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
903
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
904
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
905
given Scribus will create one for you.
906
 
907
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
908
</source>
15354 cbradney 909
    <translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 910
 
911
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
912
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
913
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
914
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
915
utworzy ją automatycznie.
916
 
917
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
918
  </message>
919
  <message>
920
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
921
 
922
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
923
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
924
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
925
object because you need this name for further access to that object. If
926
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
927
 
928
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
929
</source>
15354 cbradney 930
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 931
 
932
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
933
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
934
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
935
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
936
utworzy ją automatycznie.
937
 
938
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
939
  </message>
940
  <message>
941
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
942
 
943
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
944
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
945
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
946
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
947
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
948
Scribus will create one for you.
949
 
950
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
951
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
952
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
953
</source>
15354 cbradney 954
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 955
 
956
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
957
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
958
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
959
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
960
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
961
utworzy ją automatycznie.
962
 
963
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
964
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
965
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
966
  </message>
967
  <message>
968
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
969
 
970
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
971
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
972
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
973
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
974
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
975
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
976
identifier for the object because you need this name for further access to that
977
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
978
 
979
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
980
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
981
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
982
</source>
15354 cbradney 983
    <translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 984
 
985
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
986
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
987
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
988
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
989
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
990
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
991
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
992
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
993
utworzy ją automatycznie.
994
 
995
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
996
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
997
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
998
  </message>
999
  <message>
1000
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1001
 
1002
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1003
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1004
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1005
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1006
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1007
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1008
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1009
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1010
for you.
1011
 
1012
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1013
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1014
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1015
</source>
15354 cbradney 1016
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1017
 
1018
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1019
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1020
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1021
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1022
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1023
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1024
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1025
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1026
Scribus utworzy ją automatycznie.
1027
 
1028
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1029
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1030
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1031
  </message>
1032
  <message>
1033
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1034
 
1035
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1036
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1037
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1038
unique identifier for the object because you need this name for further access
1039
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1040
 
1041
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1042
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1043
</source>
15354 cbradney 1044
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1045
 
1046
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1047
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1048
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1049
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1050
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1051
Scribus utworzy ją automatycznie.
1052
 
1053
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1054
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1055
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
1058
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1059
 
1060
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1061
selected item is deleted.
1062
</source>
15354 cbradney 1063
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1064
 
1065
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1066
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1067
  </message>
1068
  <message>
1069
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1070
 
1071
Test if an object with specified name really exists in the document.
1072
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1073
returns True if there is something selected.
1074
</source>
15354 cbradney 1075
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1076
 
1077
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1078
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1079
zaznaczony obiekt.</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
1082
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1083
 
1084
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1085
given, it&apos;s applied on the selected object.
1086
</source>
15099 cbradney 1087
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1088
 
1089
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1090
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1091
  </message>
1092
  <message>
1093
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1094
 
1095
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1096
</source>
15354 cbradney 1097
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
12882 cbradney 1098
 
1099
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1100
  </message>
1101
  <message>
1102
    <source>currentPage() -&gt; integer
1103
 
1104
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1105
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1106
</source>
15354 cbradney 1107
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12882 cbradney 1108
 
1109
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1110
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1111
  </message>
1112
  <message>
1113
    <source>redrawAll()
1114
 
1115
Redraws all pages.
1116
</source>
15354 cbradney 1117
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12882 cbradney 1118
 
1119
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1120
  </message>
1121
  <message>
1122
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1123
 
1124
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1125
 
1126
May raise ScribusError if the save failed.
1127
</source>
15354 cbradney 1128
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1129
 
1130
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1131
 
1132
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1133
  </message>
1134
  <message>
1135
    <source>deletePage(nr)
1136
 
1137
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1138
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1139
page number is.
1140
 
1141
May raise IndexError if the page number is out of range
1142
</source>
15354 cbradney 1143
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12882 cbradney 1144
 
1145
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1146
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1147
wyświetlany w dokumencie.
1148
 
1149
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>pageCount() -&gt; integer
1153
 
1154
Returns the number of pages in the document.
1155
</source>
15354 cbradney 1156
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
12882 cbradney 1157
 
1158
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1159
  </message>
1160
  <message>
1161
    <source>getHGuides() -&gt; list
1162
 
1163
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1164
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1165
</source>
15354 cbradney 1166
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
12882 cbradney 1167
 
1168
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
1169
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1170
  </message>
1171
  <message>
1172
    <source>setHGuides(list)
1173
 
1174
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1175
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1176
 
1177
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1178
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1179
</source>
15354 cbradney 1180
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
12882 cbradney 1181
 
1182
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
1183
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1184
 
1185
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1186
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1187
  </message>
1188
  <message>
1189
    <source>getVGuides()
1190
 
1191
See getHGuides.
1192
</source>
15354 cbradney 1193
    <translation type="obsolete">getVGuides()
12882 cbradney 1194
 
1195
Zobacz getHGuides.</translation>
1196
  </message>
1197
  <message>
1198
    <source>setVGuides()
1199
 
1200
See setHGuides.
1201
</source>
15354 cbradney 1202
    <translation type="obsolete">setVGuides()
12882 cbradney 1203
 
1204
Zobacz setHGuides.</translation>
1205
  </message>
1206
  <message>
1207
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1208
 
15294 cbradney 1209
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1210
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1211
</source>
1212
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
1213
 
1214
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
1215
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
12882 cbradney 1218
    <source>getPageItems() -&gt; list
1219
 
1220
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1221
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1222
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1223
the page...
1224
</source>
15354 cbradney 1225
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
12882 cbradney 1226
 
1227
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
1228
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1229
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1230
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
1233
    <source>getPageMargins()
1234
 
1235
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1236
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1237
</source>
15294 cbradney 1238
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12882 cbradney 1239
 
1240
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
1241
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
1242
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1245
 
1246
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1247
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1248
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1249
</source>
15354 cbradney 1250
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1251
 
1252
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
1253
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
1254
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1255
  </message>
1256
  <message>
1257
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1258
 
1259
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1260
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1261
currently selected item is used.
1262
</source>
15354 cbradney 1263
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1264
 
1265
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1266
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1267
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1268
  </message>
1269
  <message>
1270
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1271
 
1272
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1273
is not given the currently selected item is used.
1274
</source>
15354 cbradney 1275
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1276
 
1277
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1278
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
1281
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1282
 
1283
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1284
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1285
given the currently selected item is used.
1286
 
1287
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1288
</source>
15354 cbradney 1289
    <translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1290
 
1291
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1292
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1293
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1294
 
1295
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
1298
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1299
 
1300
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1301
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1302
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1303
is used.
1304
 
1305
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1306
</source>
15354 cbradney 1307
    <translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1308
 
1309
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1310
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1311
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1312
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1313
 
1314
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1315
  </message>
1316
  <message>
1317
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1318
 
1319
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1320
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1321
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1322
</source>
15354 cbradney 1323
    <translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1324
 
1325
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1326
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1327
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1333
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1334
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1335
</source>
15354 cbradney 1336
    <translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1337
 
1338
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1339
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1340
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
1343
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1344
 
1345
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1346
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1347
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1348
</source>
15354 cbradney 1349
    <translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1350
 
1351
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1352
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
1353
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
1356
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1357
 
1358
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1359
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1360
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1361
Item is used.
1362
 
1363
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1364
</source>
15354 cbradney 1365
    <translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1366
 
1367
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1368
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1369
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1370
zaznaczony obiekt.
1371
 
1372
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
1375
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1376
 
1377
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1378
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1379
 
1380
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1381
</source>
15354 cbradney 1382
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1383
 
1384
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
1385
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1386
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1387
 
1388
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
1391
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1392
 
1393
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1394
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1395
 
1396
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1397
</source>
15354 cbradney 1398
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1399
 
1400
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1401
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1402
 
1403
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
1404
  </message>
1405
  <message>
1406
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1407
 
1408
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1409
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1410
the selection is returned.
1411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1412
</source>
15354 cbradney 1413
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 1414
 
1415
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1416
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
1417
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1418
  </message>
1419
  <message>
1420
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1421
 
1422
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1423
has some text selected the value assigned to the first character
1424
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1425
selected item is used.
1426
</source>
15354 cbradney 1427
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1428
 
1429
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1430
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
1431
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
1432
  </message>
1433
  <message>
1434
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1435
 
1436
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1437
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1438
</source>
15354 cbradney 1439
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 1440
 
1441
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1442
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
1443
  </message>
1444
  <message>
1445
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1446
 
1447
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1448
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1449
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1450
selected item is used.
1451
</source>
15354 cbradney 1452
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1453
 
1454
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
1455
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
1456
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1457
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
1458
  </message>
1459
  <message>
1460
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1461
 
1462
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1463
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1464
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1465
used.
1466
</source>
15354 cbradney 1467
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
12882 cbradney 1468
 
1469
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
1470
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
1471
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1472
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1473
  </message>
1474
  <message>
1475
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1476
 
1477
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1478
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1479
</source>
15354 cbradney 1480
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 1481
 
1482
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
1483
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1487
 
1488
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1489
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1490
</source>
15354 cbradney 1491
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
12882 cbradney 1492
 
1493
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1494
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1495
  </message>
1496
  <message>
1497
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1498
 
1499
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1500
given the currently selected item is used.
1501
</source>
15354 cbradney 1502
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
12882 cbradney 1503
 
1504
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1505
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1506
  </message>
1507
  <message>
1508
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1509
 
1510
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1511
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1512
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1513
used.
1514
</source>
15354 cbradney 1515
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
12882 cbradney 1516
 
1517
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
1518
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1519
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1520
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
1523
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1524
 
1525
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1526
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1527
currently selected item is used.
1528
 
1529
May throw ValueError if the font cannot be found.
1530
</source>
15354 cbradney 1531
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1532
 
1533
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1534
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1535
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1536
 
1537
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1541
 
1542
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1543
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1544
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1545
currently selected item is used.
1546
 
1547
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1548
</source>
15354 cbradney 1549
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1550
 
1551
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1552
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
1553
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
1554
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
1555
 
1556
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1557
  </message>
1558
  <message>
1559
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1560
 
1561
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1562
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1563
item is used.
1564
 
1565
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1566
</source>
15354 cbradney 1567
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1568
 
1569
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1570
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1571
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1572
 
1573
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
1576
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1577
 
1578
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1579
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1580
 
1581
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1582
</source>
15354 cbradney 1583
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1584
 
1585
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1586
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1587
 
1588
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
1591
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1592
 
1593
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1594
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1595
 
1596
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1597
</source>
15354 cbradney 1598
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1599
 
1600
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
1601
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1602
 
1603
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
1606
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1607
 
1608
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1609
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1610
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1611
 
1612
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1613
</source>
15354 cbradney 1614
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1615
 
1616
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1617
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1618
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
1619
w tym module - zobacz dir(scribus).
1620
 
1621
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
1622
  </message>
1623
  <message>
1624
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1625
 
1626
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1627
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1628
selected item is used.
1629
</source>
15354 cbradney 1630
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1631
 
1632
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
1633
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1634
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1635
  </message>
1636
  <message>
1637
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1638
 
1639
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1640
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1641
given the currently selected item is used.
1642
</source>
15354 cbradney 1643
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1644
 
1645
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
1646
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
1647
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1648
  </message>
1649
  <message>
1650
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1651
 
1652
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1653
selected item is used.
1654
</source>
15354 cbradney 1655
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1656
 
1657
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
1658
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1659
  </message>
1660
  <message>
1661
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1662
 
1663
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1664
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1665
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1666
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1667
used.
1668
</source>
15354 cbradney 1669
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1670
 
1671
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1672
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
1673
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
1674
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1675
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1676
  </message>
1677
  <message>
1678
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1679
 
1680
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1681
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1682
and must not link to or be linked from any other frames already.
1683
 
1684
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1685
</source>
15354 cbradney 1686
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
12882 cbradney 1687
 
1688
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
1689
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
1690
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
1691
 
1692
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
1693
  </message>
1694
  <message>
1695
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1696
 
1697
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1698
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1699
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1700
 
1701
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1702
</source>
15354 cbradney 1703
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
12882 cbradney 1704
 
1705
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
1706
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
1707
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1708
 
1709
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
1710
  </message>
1711
  <message>
1712
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1713
 
1714
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1715
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 1716
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
12882 cbradney 1717
 
1718
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1719
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1720
  </message>
1721
  <message>
1722
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1723
 
1724
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
1725
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1726
 
1727
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1728
</source>
15354 cbradney 1729
    <translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
12882 cbradney 1730
 
1731
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
1732
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1733
 
1734
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1738
 
1739
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1740
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1741
</source>
15354 cbradney 1742
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
12882 cbradney 1743
 
1744
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
1745
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1746
  </message>
1747
  <message>
1748
    <source>progressReset()
1749
 
1750
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1751
new progress bar use. See progressSet.
1752
</source>
15354 cbradney 1753
    <translation type="obsolete">progressReset()
12882 cbradney 1754
 
1755
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
1756
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
1757
  </message>
1758
  <message>
1759
    <source>progressTotal(max)
1760
 
1761
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1762
See progressSet.
1763
</source>
15354 cbradney 1764
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12882 cbradney 1765
 
1766
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
1767
Zobacz progressSet.</translation>
1768
  </message>
1769
  <message>
1770
    <source>progressSet(nr)
1771
 
1772
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1773
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1774
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1775
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1776
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1777
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1778
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1779
</source>
15354 cbradney 1780
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12882 cbradney 1781
 
1782
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
1783
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
1784
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
1785
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
1786
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
1787
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
1788
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
1789
  </message>
1790
  <message>
1791
    <source>setCursor()
1792
 
1793
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1794
</source>
15354 cbradney 1795
    <translation type="obsolete">setCursor()
12882 cbradney 1796
 
1797
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
1800
    <source>docChanged(bool)
1801
 
1802
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1803
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1804
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1805
</source>
15354 cbradney 1806
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12882 cbradney 1807
 
1808
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
1809
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
1810
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
1811
  </message>
1812
</context>
1813
<context>
12281 cbradney 1814
  <name>@default</name>
1135 cbradney 1815
  <message>
2202 mrdocs 1816
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1817
 
1818
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1819
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1820
the selection is returned.
1821
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1822
</source>
12882 cbradney 1823
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1824
 
3366 fschmid 1825
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 1826
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
1827
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
2202 mrdocs 1830
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1831
 
1832
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
1833
If no document is open, returns a list of the default document colors.
1834
</source>
12882 cbradney 1835
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 1836
 
1837
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
1838
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
1839
  </message>
1840
  <message>
2202 mrdocs 1841
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1842
 
1843
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
1844
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
1845
Returns true if a new document was created.
1846
</source>
12882 cbradney 1847
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 1848
 
1849
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
1850
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
1851
  </message>
1852
  <message>
2202 mrdocs 1853
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1854
 
1855
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1856
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1857
</source>
12882 cbradney 1858
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1859
 
1860
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
1861
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1862
  </message>
1863
  <message>
2202 mrdocs 1864
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1865
 
1866
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1867
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1868
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1869
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1870
</source>
12882 cbradney 1871
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1872
 
1873
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
1874
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
1875
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
1876
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1877
  </message>
1878
  <message>
2202 mrdocs 1879
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 1880
 
1881
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1882
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1883
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1884
</source>
12882 cbradney 1885
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1135 cbradney 1886
 
1887
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
1888
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
1889
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
2202 mrdocs 1892
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1893
 
1894
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1895
coordinates are given in the current measurement units of the document
1896
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1897
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1898
is not given Scribus will create one for you.
1899
 
2202 mrdocs 1900
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1901
</source>
12882 cbradney 1902
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1903
 
1904
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
1905
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
1906
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
1907
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
1908
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
1909
 
1910
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
1911
  </message>
1912
  <message>
2202 mrdocs 1913
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1916
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 1917
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 1918
</source>
12882 cbradney 1919
    <translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1920
 
1921
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
1922
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 1923
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 1924
  </message>
1925
  <message>
2202 mrdocs 1926
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1927
 
1928
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 1929
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 1930
</source>
12882 cbradney 1931
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 1932
 
1933
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 1934
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 1935
  </message>
1936
  <message>
2202 mrdocs 1937
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1938
 
1939
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1940
has some text selected the value assigned to the first character
1941
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1942
selected item is used.
1943
</source>
12882 cbradney 1944
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1945
 
3366 fschmid 1946
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 1947
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
1948
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
1949
  </message>
1950
  <message>
2202 mrdocs 1951
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1952
 
1953
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1954
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1955
</source>
12882 cbradney 1956
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1957
 
1958
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1959
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
2202 mrdocs 1962
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1963
 
1964
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1965
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1966
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1967
selected item is used.
1968
</source>
12882 cbradney 1969
    <translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1970
 
1971
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
1972
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 1973
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 1974
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
2202 mrdocs 1977
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1978
 
1979
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1980
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1981
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1982
used.
1983
</source>
12882 cbradney 1984
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1985
 
1986
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
1987
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
1988
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1989
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
2202 mrdocs 1992
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1993
 
1994
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1995
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1996
</source>
12882 cbradney 1997
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 1998
 
1999
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
2000
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2001
  </message>
2002
  <message>
2202 mrdocs 2003
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2004
 
2005
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2006
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2007
</source>
12882 cbradney 2008
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 2009
 
6052 mrdocs 2010
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 2011
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2012
  </message>
2013
  <message>
2202 mrdocs 2014
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2015
 
2016
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2017
given the currently selected item is used.
2018
</source>
12882 cbradney 2019
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2020
 
6052 mrdocs 2021
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 2022
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2023
  </message>
2024
  <message>
2202 mrdocs 2025
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2026
 
2027
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 2028
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 2029
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2030
used.
2031
</source>
12882 cbradney 2032
    <translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2033
 
2034
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 2035
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 2036
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2037
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2038
  </message>
2039
  <message>
2202 mrdocs 2040
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2041
 
2042
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2043
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
2044
currently selected item is used.
2045
 
2046
May throw ValueError if the font cannot be found.
2047
</source>
12882 cbradney 2048
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2049
 
3366 fschmid 2050
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 2051
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2052
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2053
 
3366 fschmid 2054
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 2055
  </message>
2056
  <message>
2202 mrdocs 2057
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2058
 
2059
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2060
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
2061
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
2062
currently selected item is used.
2063
 
2202 mrdocs 2064
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 2065
</source>
12882 cbradney 2066
    <translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2067
 
3366 fschmid 2068
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 2069
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
2070
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2071
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
2072
 
3366 fschmid 2073
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 2074
  </message>
2075
  <message>
2202 mrdocs 2076
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2077
 
2078
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2079
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2080
item is used.
2081
 
2082
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
2083
</source>
12882 cbradney 2084
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2085
 
2086
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2087
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2088
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2089
 
2090
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
2091
  </message>
2092
  <message>
2202 mrdocs 2093
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2094
 
2095
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2096
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2097
 
2098
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
2099
</source>
12882 cbradney 2100
    <translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2101
 
6052 mrdocs 2102
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 2103
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2104
 
2105
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
2106
  </message>
2107
  <message>
2202 mrdocs 2108
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2109
 
2110
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2111
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2112
 
2113
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2114
</source>
12882 cbradney 2115
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2116
 
2117
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
2118
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2119
 
2120
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
2121
  </message>
2122
  <message>
2202 mrdocs 2123
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2124
 
2125
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2126
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
2127
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
2128
 
2129
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
2130
</source>
12882 cbradney 2131
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2132
 
2133
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
2134
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2135
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
2136
w tym module - zobacz dir(scribus).
2137
 
2138
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
2139
  </message>
2140
  <message>
2202 mrdocs 2141
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2142
 
2143
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2144
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2145
selected item is used.
2146
</source>
12882 cbradney 2147
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2148
 
2149
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2150
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2151
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2152
  </message>
2153
  <message>
2202 mrdocs 2154
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2155
 
2156
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2157
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2158
given the currently selected item is used.
2159
</source>
12882 cbradney 2160
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2161
 
2162
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
2163
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2164
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2165
  </message>
2166
  <message>
2202 mrdocs 2167
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2168
 
2169
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2170
selected item is used.
2171
</source>
12882 cbradney 2172
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2173
 
2174
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2175
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2176
  </message>
2177
  <message>
2202 mrdocs 2178
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2179
 
2180
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2181
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
2182
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
2183
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2184
used.
2185
</source>
12882 cbradney 2186
    <translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2187
 
2188
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
2189
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
2190
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
2191
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2192
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2193
  </message>
2194
  <message>
2202 mrdocs 2195
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 2196
 
2197
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2198
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
2199
and must not link to or be linked from any other frames already.
2200
 
2201
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2202
</source>
12882 cbradney 2203
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 2204
 
2205
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
2206
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
2207
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
2208
 
2209
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2210
  </message>
2211
  <message>
2202 mrdocs 2212
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2213
 
2214
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2215
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 2216
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 2217
 
2218
May throw ScribusException if linking rules are violated.
2219
</source>
12882 cbradney 2220
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2221
 
2222
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
2223
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 2224
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 2225
 
2226
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2202 mrdocs 2229
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2230
 
2231
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2232
currently selected item is used.</source>
12882 cbradney 2233
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2234
 
2235
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
2236
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2237
  </message>
2238
  <message>
2202 mrdocs 2239
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2240
 
2241
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
2242
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
2243
the value of the named color from the default document colors.
2244
 
2202 mrdocs 2245
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2246
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2247
</source>
12882 cbradney 2248
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 2249
 
2250
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
2251
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
2252
 
2253
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
2254
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
2202 mrdocs 2257
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2258
 
2259
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
2260
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
2261
Color components should be in the range from 0 to 255.
2262
 
2202 mrdocs 2263
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2264
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2265
</source>
12882 cbradney 2266
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2267
 
2268
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
2269
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
2270
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
2271
 
2272
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
2273
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
2274
  </message>
2275
  <message>
2202 mrdocs 2276
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2277
 
2278
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
2279
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
2280
&quot;None&quot; - transparent.
2281
 
2282
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
2283
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
2284
 
2202 mrdocs 2285
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2286
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2287
</source>
12882 cbradney 2288
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 2289
 
2290
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
2291
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
2292
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
2293
 
2294
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
2295
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
2296
 
2297
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
2298
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2202 mrdocs 2301
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 2302
 
2303
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
2304
 
2202 mrdocs 2305
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 2306
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2307
</source>
12882 cbradney 2308
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 2309
 
2310
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
2311
 
2312
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
2313
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
2202 mrdocs 2316
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 2317
 
2318
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2319
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 2320
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 2321
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2322
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2323
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
2324
opional parameters is False.
2325
 
2202 mrdocs 2326
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2327
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 2328
 
2329
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2330
 
2202 mrdocs 2331
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2332
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 2333
</source>
2308 mrdocs 2334
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 2335
 
2336
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
2337
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
2338
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
2339
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
2340
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
2341
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
2342
 
2202 mrdocs 2343
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
2344
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 2345
 
2346
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
2347
 
2202 mrdocs 2348
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2349
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 2350
  </message>
2351
  <message>
2202 mrdocs 2352
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 2353
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 2354
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2355
 
2356
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
2357
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
2358
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
2359
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
2360
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
2361
 
2362
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
2363
at 1.
2364
 
2365
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
2366
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
2367
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
2368
can be binary-ORed with button constants:
2369
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
2370
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
2371
 
2372
Usage examples:
2202 mrdocs 2373
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
2374
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 2375
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 2376
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2377
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2378
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2379
 
2380
Defined button and icon constants:
2381
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
2382
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2383
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2384
</source>
12882 cbradney 2385
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 2386
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 2387
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 2388
 
2389
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
2390
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
2391
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
2392
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
2393
może zawierać proste formatowanie HTML.
2394
 
2395
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
2396
zaczynają się od 1.
2397
 
2398
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
2399
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
2400
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
2401
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
2402
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
2403
 
2404
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 2405
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
2406
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 2407
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 2408
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 2409
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
2410
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
2411
 
2412
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
2413
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
2414
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
2415
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 2416
</translation>
1135 cbradney 2417
  </message>
2418
  <message>
2202 mrdocs 2419
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2420
 
2202 mrdocs 2421
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
2422
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 2423
 
2202 mrdocs 2424
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 2425
</source>
12882 cbradney 2426
    <translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 2427
 
2428
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 2429
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 2430
 
2202 mrdocs 2431
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 2432
  </message>
2433
  <message>
2202 mrdocs 2434
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 2435
 
2436
Closes the current document without prompting to save.
2437
 
2438
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
2439
</source>
12882 cbradney 2440
    <translation type="obsolete">closeDoc()
1135 cbradney 2441
 
2442
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
2443
 
2444
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
2445
  </message>
2446
  <message>
2202 mrdocs 2447
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2448
 
2449
Returns true if there is a document open.
2450
</source>
12882 cbradney 2451
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 2452
 
2453
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
2454
  </message>
2455
  <message>
2202 mrdocs 2456
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2457
 
2458
Opens the document &quot;name&quot;.
2459
 
2460
May raise ScribusError if the document could not be opened.
2461
</source>
12882 cbradney 2462
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2463
 
2464
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
2465
 
2466
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
2467
  </message>
2468
  <message>
2202 mrdocs 2469
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 2470
 
2471
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
2472
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
2473
save file dialog.
2474
 
2475
If the save fails, there is currently no way to tell.
2476
</source>
12882 cbradney 2477
    <translation type="obsolete">saveDoc()
1135 cbradney 2478
 
2479
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
2480
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
2481
 
2482
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2202 mrdocs 2485
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2486
 
2487
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
2488
relative path).
2489
 
2490
May raise ScribusError if the save fails.
2491
</source>
12882 cbradney 2492
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2493
 
2494
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
2495
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
2496
 
2497
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
2498
  </message>
2499
  <message>
2202 mrdocs 2500
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 2501
 
2502
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2503
strings.
2504
</source>
6434 cbradney 2505
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 2506
 
2507
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
2508
to łańcuchy znaków.</translation>
2509
  </message>
2510
  <message>
2202 mrdocs 2511
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2512
 
2513
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 2514
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2515
constants.
2516
</source>
9729 cbradney 2517
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 2518
 
2519
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 2520
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 2521
  </message>
2522
  <message>
2202 mrdocs 2523
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 2524
 
2525
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 2526
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2527
 
2528
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
2529
</source>
12882 cbradney 2530
    <translation type="obsolete">setUnit(typ)
1135 cbradney 2531
 
2532
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 2533
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2534
 
2535
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
2202 mrdocs 2538
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 2539
 
2540
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
2541
of the UNIT_* constants:
2542
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2543
</source>
12882 cbradney 2544
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 2545
 
2546
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
2547
ze stałych UNIT_* :
2548
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
2549
  </message>
2550
  <message>
2202 mrdocs 2551
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 2552
 
2553
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
2554
current document.
2555
</source>
12882 cbradney 2556
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 2557
 
2558
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2202 mrdocs 2561
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 2562
 
2563
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
2564
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
2565
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
2566
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
2567
</source>
12882 cbradney 2568
    <translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 2569
 
2570
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
2571
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
2572
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
2573
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
2574
  </message>
2575
  <message>
2202 mrdocs 2576
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2577
 
2578
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
2579
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2580
</source>
12882 cbradney 2581
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2582
 
2583
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
2584
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
2202 mrdocs 2587
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2588
 
2589
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2590
is not given the currently selected Item is used.
2591
</source>
12882 cbradney 2592
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2593
 
2594
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2595
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2596
  </message>
2597
  <message>
2202 mrdocs 2598
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2599
 
2600
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
2601
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2602
</source>
12882 cbradney 2603
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2604
 
2605
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2606
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2607
  </message>
2608
  <message>
2202 mrdocs 2609
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 2610
 
2611
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2612
the currently selected item is used. The join types are:
2613
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2614
</source>
10842 cbradney 2615
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 2616
 
2617
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2618
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
2619
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
2620
  </message>
2621
  <message>
2202 mrdocs 2622
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2623
 
2624
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2625
currently selected item is used. The cap types are:
2626
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
2627
</source>
12882 cbradney 2628
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 2629
 
2630
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2631
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
2632
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
2202 mrdocs 2635
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 2636
 
2637
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2638
currently selected item is used. Line style constants are:
2639
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
2640
</source>
12882 cbradney 2641
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 2642
 
2643
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2644
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
2645
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
2646
  </message>
2647
  <message>
2202 mrdocs 2648
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2649
 
2650
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2651
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2652
</source>
12882 cbradney 2653
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2654
 
2655
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
2656
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
2202 mrdocs 2659
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2660
 
2661
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
2662
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2663
</source>
12882 cbradney 2664
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2665
 
2666
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
2667
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2668
  </message>
2669
  <message>
2202 mrdocs 2670
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2671
 
2672
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
2673
given the currently selected item is used.
2674
</source>
12882 cbradney 2675
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 2676
 
2677
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
2678
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2679
  </message>
2680
  <message>
2202 mrdocs 2681
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 2682
 
2683
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
2684
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 2685
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 2686
for reference.
2687
</source>
12882 cbradney 2688
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 2689
 
2690
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
2691
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
2692
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 2693
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 2694
  </message>
2695
  <message>
2202 mrdocs 2696
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2697
 
2698
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
2699
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2700
is used.
2701
</source>
12882 cbradney 2702
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2703
 
2704
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
2705
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2706
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2707
  </message>
2708
  <message>
2202 mrdocs 2709
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2710
 
2711
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
2712
</source>
12882 cbradney 2713
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 2714
 
2715
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
2716
  </message>
2717
  <message>
2202 mrdocs 2718
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2719
 
2720
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
2721
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
2722
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
2723
belongs to a group, the whole group is moved.
2724
</source>
12882 cbradney 2725
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2726
 
2727
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
2728
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
2729
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
2730
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
2731
  </message>
2732
  <message>
2202 mrdocs 2733
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2734
 
2735
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2736
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2737
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
2738
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2739
given the currently selected item is used.
2740
</source>
10842 cbradney 2741
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2742
 
2743
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
2744
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
2745
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
2746
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
2747
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2748
  </message>
2749
  <message>
2202 mrdocs 2750
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2751
 
2752
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
2753
is not given the currently selected item is used.
2754
</source>
12882 cbradney 2755
    <translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2756
 
2757
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
2758
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2759
  </message>
2760
  <message>
2202 mrdocs 2761
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2762
 
2763
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
2764
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
2765
second selected Object and so on.
2766
</source>
12882 cbradney 2767
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 2768
 
2769
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
2770
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
2771
  </message>
2772
  <message>
2202 mrdocs 2773
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2774
 
2775
Returns the number of selected objects.
2776
</source>
12882 cbradney 2777
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2778
 
2779
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
2780
  </message>
2781
  <message>
2202 mrdocs 2782
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2783
 
2784
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
2785
</source>
12882 cbradney 2786
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2787
 
2788
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2202 mrdocs 2791
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 2792
 
2793
Deselects all objects in the whole document.
2794
</source>
12882 cbradney 2795
    <translation type="obsolete">deselectAll()
1135 cbradney 2796
 
2797
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
2798
  </message>
2799
  <message>
2202 mrdocs 2800
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 2801
 
2802
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
2803
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
2804
items are used.
2805
</source>
12882 cbradney 2806
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
1135 cbradney 2807
 
2808
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
2809
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
2810
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
2811
  </message>
2812
  <message>
2202 mrdocs 2813
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2814
 
2815
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12882 cbradney 2816
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2817
 
2818
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
2819
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2820
  </message>
2821
  <message>
2202 mrdocs 2822
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2823
 
2824
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
2825
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
2826
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
2827
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
2828
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2829
 
2830
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
2831
</source>
12882 cbradney 2832
    <translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2833
 
2834
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
2835
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
2836
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
2837
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
2838
zaznaczony obiekt.
2839
 
2840
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2202 mrdocs 2843
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2844
 
2845
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
2846
not given the currently selected item is used.
2847
 
2848
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2849
</source>
12882 cbradney 2850
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2851
 
2852
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
2853
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2854
 
2855
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
2856
  </message>
2857
  <message>
2202 mrdocs 2858
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2859
 
2860
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
2861
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
2862
means 100 %.
2863
 
2864
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2865
</source>
12882 cbradney 2866
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2867
 
2868
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
2869
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
2870
 
2871
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
2872
  </message>
2873
  <message>
2202 mrdocs 2874
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2875
 
2202 mrdocs 2876
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 2877
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
2878
if locked.
2879
</source>
12882 cbradney 2880
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2881
 
2882
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
2883
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2884
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
2885
  </message>
2886
  <message>
2202 mrdocs 2887
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2888
 
2889
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
2890
currently selected item is used.
2891
</source>
12882 cbradney 2892
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 2893
 
2894
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
2895
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
2896
  </message>
2897
  <message>
2202 mrdocs 2898
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2899
 
2900
Returns a list with the names of all available fonts.
2901
</source>
12882 cbradney 2902
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 2903
 
3366 fschmid 2904
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 2905
  </message>
2906
  <message>
2202 mrdocs 2907
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2908
 
2202 mrdocs 2909
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 2910
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
2911
</source>
12882 cbradney 2912
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 2913
 
3366 fschmid 2914
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 2915
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 2916
  </message>
2917
  <message>
2202 mrdocs 2918
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2919
 
2920
Returns a list with the names of all defined layers.
2921
</source>
12882 cbradney 2922
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 2923
 
2924
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2202 mrdocs 2927
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2928
 
2929
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
2930
 
2202 mrdocs 2931
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2932
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2933
</source>
12882 cbradney 2934
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 2935
 
2936
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
2937
 
2938
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2939
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2202 mrdocs 2942
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 2943
 
2944
Returns the name of the current active layer.
2945
</source>
12882 cbradney 2946
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 2947
 
2948
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2202 mrdocs 2951
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2952
 
2953
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
2954
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2955
 
2202 mrdocs 2956
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2957
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2958
</source>
12882 cbradney 2959
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2960
 
2961
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
2962
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2963
 
2964
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
2965
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
2966
  </message>
2967
  <message>
2202 mrdocs 2968
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 2969
 
2970
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
2971
the layer is invisible.
2972
 
2202 mrdocs 2973
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2974
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2975
</source>
12882 cbradney 2976
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 2977
 
2978
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
2979
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
2980
 
2981
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2982
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
2983
  </message>
2984
  <message>
2202 mrdocs 2985
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 2986
 
2987
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 2988
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 2989
 
2202 mrdocs 2990
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2991
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 2992
</source>
5957 cbradney 2993
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 2994
 
2995
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
2996
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
2997
 
2998
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2999
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
3000
  </message>
3001
  <message>
2202 mrdocs 3002
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 3003
 
2202 mrdocs 3004
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
3005
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 3006
 
2202 mrdocs 3007
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3008
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3009
</source>
12882 cbradney 3010
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 3011
 
3012
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
3013
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
3014
 
3015
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
3016
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
2202 mrdocs 3019
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 3020
 
3021
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
3022
 
2202 mrdocs 3023
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 3024
</source>
12882 cbradney 3025
    <translation type="obsolete">createLayer(warstwa)
1135 cbradney 3026
 
3027
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
3028
 
3029
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
2202 mrdocs 3032
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3033
 
3034
Returns a string with the -lang value.
3035
</source>
12882 cbradney 3036
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 3037
 
3038
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
3039
  </message>
3040
  <message>
2202 mrdocs 3041
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3042
 
3043
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
3044
The coordinates are given in the current measurement units of the document
3045
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
3046
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
3047
is not given Scribus will create one for you.
3048
 
2202 mrdocs 3049
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3050
</source>
12882 cbradney 3051
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3052
 
3053
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
3054
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
3055
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
3056
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
3057
sam utworzy taką nazwę.
3058
 
3059
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
3060
  </message>
3061
  <message>
2202 mrdocs 3062
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3063
 
3064
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
3065
coordinates are given in the current measurement units of the document.
3066
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
3067
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
3068
create one for you.
3069
 
2202 mrdocs 3070
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3071
</source>
12882 cbradney 3072
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3073
 
3074
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
3075
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
3076
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
3077
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
3078
ją automatycznie.
3079
 
3080
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
2202 mrdocs 3083
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3084
 
3085
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
3086
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
3087
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3088
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
3089
given Scribus will create one for you.
3090
 
2202 mrdocs 3091
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3092
</source>
12882 cbradney 3093
    <translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3094
 
3095
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
3096
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
3097
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
3098
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
3099
utworzy ją automatycznie.
3100
 
3101
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
3102
  </message>
3103
  <message>
2202 mrdocs 3104
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3105
 
3106
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
3107
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
3108
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
3109
object because you need this name for further access to that object. If
3110
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3111
 
2202 mrdocs 3112
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3113
</source>
12882 cbradney 3114
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3115
 
3116
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
3117
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
3118
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
3119
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
3120
utworzy ją automatycznie.
3121
 
3122
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
3123
  </message>
3124
  <message>
2202 mrdocs 3125
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3126
 
3127
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
3128
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3129
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
3130
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
3131
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
3132
Scribus will create one for you.
3133
 
2202 mrdocs 3134
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3135
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 3136
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3137
</source>
12882 cbradney 3138
    <translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3139
 
3140
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
3141
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3142
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
3143
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
3144
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
3145
utworzy ją automatycznie.
3146
 
3147
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
3148
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
3149
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
3150
  </message>
3151
  <message>
2202 mrdocs 3152
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3153
 
3154
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
3155
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3156
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
3157
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
3158
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
3159
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
3160
identifier for the object because you need this name for further access to that
3161
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3162
 
2202 mrdocs 3163
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3164
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 3165
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3166
</source>
12882 cbradney 3167
    <translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3168
 
3169
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
3170
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
3171
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
3172
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
3173
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
3174
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
3175
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
3176
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
3177
utworzy ją automatycznie.
3178
 
3179
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
3180
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
3181
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
2202 mrdocs 3184
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3185
 
3186
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
3187
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
3188
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
3189
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
3190
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
3191
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
3192
should be a unique identifier for the object because you need this name for
3193
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
3194
for you.
3195
 
2202 mrdocs 3196
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 3197
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 3198
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 3199
</source>
12882 cbradney 3200
    <translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3201
 
3202
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
3203
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
3204
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
3205
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
3206
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
3207
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
3208
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
3209
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
3210
Scribus utworzy ją automatycznie.
3211
 
3212
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
3213
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
3214
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
2202 mrdocs 3217
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3218
 
3219
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
3220
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
3221
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
3222
unique identifier for the object because you need this name for further access
3223
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
3224
 
2202 mrdocs 3225
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
3226
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 3227
</source>
12882 cbradney 3228
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 3229
 
3230
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
3231
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
3232
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
3233
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
3234
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
3235
Scribus utworzy ją automatycznie.
3236
 
3237
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
3238
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
3239
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
3240
  </message>
3241
  <message>
2202 mrdocs 3242
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3243
 
3244
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
3245
selected item is deleted.
3246
</source>
12882 cbradney 3247
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3248
 
3249
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
3250
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
2202 mrdocs 3253
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 3254
 
3255
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3256
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
3257
is not passed, text flow is toggled.
3258
</source>
5836 cbradney 3259
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 3260
 
3261
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
3262
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
3263
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
3264
przełączone.</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
2202 mrdocs 3267
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3268
 
3269
Test if an object with specified name really exists in the document.
3270
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
3271
returns True if there is something selected.
3272
</source>
12882 cbradney 3273
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 3274
 
3275
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
3276
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
3277
zaznaczony obiekt.</translation>
3278
  </message>
3279
  <message>
2202 mrdocs 3280
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 3281
 
3282
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 3283
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 3284
</source>
12882 cbradney 3285
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3286
 
3287
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
3288
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
2202 mrdocs 3291
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3292
 
3293
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
3294
</source>
12882 cbradney 3295
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 3296
 
3297
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
3298
  </message>
3299
  <message>
2202 mrdocs 3300
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3301
 
3302
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
3303
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
3304
</source>
12882 cbradney 3305
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 3306
 
3307
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
3308
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
2202 mrdocs 3311
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 3312
 
3313
Redraws all pages.
3314
</source>
12882 cbradney 3315
    <translation type="obsolete">redrawAll()
1135 cbradney 3316
 
3317
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
3318
  </message>
3319
  <message>
2202 mrdocs 3320
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 3321
 
3322
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
3323
 
3324
May raise ScribusError if the save failed.
3325
</source>
12882 cbradney 3326
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 3327
 
3328
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
3329
 
3330
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
3331
  </message>
3332
  <message>
2202 mrdocs 3333
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 3334
 
3335
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
3336
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
3337
page number is.
3338
 
3339
May raise IndexError if the page number is out of range
3340
</source>
12882 cbradney 3341
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
1135 cbradney 3342
 
3343
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
3344
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
3345
wyświetlany w dokumencie.
3346
 
3347
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
2202 mrdocs 3350
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 3351
 
3352
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 3353
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 3354
just sets the page that script commands will operates on.
3355
 
3356
May raise IndexError if the page number is out of range.
3357
</source>
10842 cbradney 3358
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 3359
 
3360
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
3361
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
3362
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
3363
 
3364
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
2202 mrdocs 3367
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 3368
 
3369
Returns the number of pages in the document.
3370
</source>
12882 cbradney 3371
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 3372
 
3373
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
3374
  </message>
3375
  <message>
2202 mrdocs 3376
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3377
 
3378
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 3379
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3380
</source>
12882 cbradney 3381
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 3382
 
3383
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 3384
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3385
  </message>
3386
  <message>
2202 mrdocs 3387
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 3388
 
3389
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 3390
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 3391
 
3392
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
3393
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
3394
</source>
12882 cbradney 3395
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
1135 cbradney 3396
 
3397
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 3398
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3399
 
3400
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
3401
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
3402
  </message>
3403
  <message>
2202 mrdocs 3404
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 3405
 
3406
See getHGuides.
3407
</source>
12882 cbradney 3408
    <translation type="obsolete">getVGuides()
1135 cbradney 3409
 
3410
Zobacz getHGuides.</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
2202 mrdocs 3413
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 3414
 
3415
See setHGuides.
3416
</source>
12882 cbradney 3417
    <translation type="obsolete">setVGuides()
1135 cbradney 3418
 
3419
Zobacz setHGuides.</translation>
3420
  </message>
3421
  <message>
2202 mrdocs 3422
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 3423
 
2202 mrdocs 3424
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
3425
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 3426
</source>
12882 cbradney 3427
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 3428
 
3429
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 3430
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 3431
  </message>
3432
  <message>
2202 mrdocs 3433
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 3434
 
3435
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 3436
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
3437
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 3438
the page...
3439
</source>
12882 cbradney 3440
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 3441
 
3442
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 3443
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
3444
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 3445
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
3446
  </message>
3447
  <message>
2202 mrdocs 3448
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3449
 
3450
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
3451
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
3452
currently selected item is used.
3453
</source>
12882 cbradney 3454
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3455
 
3456
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
3457
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3458
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
2202 mrdocs 3461
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3462
 
3463
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
3464
is not given the currently selected item is used.
3465
</source>
12882 cbradney 3466
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3467
 
3468
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
3469
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
3470
  </message>
3471
  <message>
2202 mrdocs 3472
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3473
 
3474
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
3475
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
3476
given the currently selected item is used.
3477
 
3478
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
3479
</source>
12882 cbradney 3480
    <translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3481
 
3482
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
3483
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
3484
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3485
 
3486
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
2202 mrdocs 3489
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3490
 
3491
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
3492
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
3493
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
3494
is used.
3495
 
3496
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
3497
</source>
12882 cbradney 3498
    <translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3499
 
3500
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
3501
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
3502
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
3503
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3504
 
3505
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
3506
  </message>
3507
  <message>
2202 mrdocs 3508
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3509
 
3510
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
3511
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 3512
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3513
</source>
12882 cbradney 3514
    <translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3515
 
3516
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
3517
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 3518
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3519
  </message>
3520
  <message>
2202 mrdocs 3521
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3522
 
3523
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
3524
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 3525
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 3526
</source>
12882 cbradney 3527
    <translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3528
 
3529
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
3530
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 3531
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3532
  </message>
3533
  <message>
2202 mrdocs 3534
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3535
 
3536
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
3537
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 3538
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 3539
</source>
12882 cbradney 3540
    <translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3541
 
3542
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
3543
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 3544
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 3545
  </message>
3546
  <message>
2202 mrdocs 3547
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3548
 
3549
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
3550
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
3551
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
3552
Item is used.
3553
 
3554
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
3555
</source>
12882 cbradney 3556
    <translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3557
 
3558
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
3559
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
3560
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
3561
zaznaczony obiekt.
3562
 
3563
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
3564
  </message>
3565
  <message>
2202 mrdocs 3566
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3567
 
3568
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
3569
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3570
 
3571
May raise ValueError if the corner radius is negative.
3572
</source>
12882 cbradney 3573
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3574
 
3575
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
3576
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3577
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3578
 
3579
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
3580
  </message>
3581
  <message>
2202 mrdocs 3582
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 3583
 
3584
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
3585
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3586
 
2202 mrdocs 3587
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 3588
</source>
12882 cbradney 3589
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 3590
 
3591
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
3592
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3593
 
3594
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
3595
  </message>
3596
  <message>
2202 mrdocs 3597
    <source>progressReset()
1135 cbradney 3598
 
3599
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3600
new progress bar use. See progressSet.
3601
</source>
12882 cbradney 3602
    <translation type="obsolete">progressReset()
1135 cbradney 3603
 
3604
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
3605
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
3606
  </message>
3607
  <message>
2202 mrdocs 3608
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 3609
 
2202 mrdocs 3610
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 3611
See progressSet.
3612
</source>
12882 cbradney 3613
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
1135 cbradney 3614
 
3615
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
3616
Zobacz progressSet.</translation>
3617
  </message>
3618
  <message>
2202 mrdocs 3619
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 3620
 
3621
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3622
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
3623
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
3624
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
3625
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
3626
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 3627
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 3628
</source>
12882 cbradney 3629
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
1135 cbradney 3630
 
3631
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
3632
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
3633
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
3634
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
3635
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
3636
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
3637
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
3638
  </message>
3639
  <message>
2202 mrdocs 3640
    <source>setCursor()
1135 cbradney 3641
 
3642
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3643
</source>
12882 cbradney 3644
    <translation type="obsolete">setCursor()
1135 cbradney 3645
 
3646
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
3647
  </message>
3648
  <message>
2202 mrdocs 3649
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 3650
 
2202 mrdocs 3651
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3652
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
3653
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 3654
</source>
12882 cbradney 3655
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
1135 cbradney 3656
 
3657
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
3658
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
3659
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
3660
  </message>
3661
  <message>
2202 mrdocs 3662
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 3663
 
2202 mrdocs 3664
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
3665
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
3666
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 3667
 
3668
May raise WrongFrameTypeError.
3669
</source>
12882 cbradney 3670
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 3671
 
2202 mrdocs 3672
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
3673
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
3674
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
3675
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 3676
 
3677
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 3678
  </message>
3679
  <message>
2202 mrdocs 3680
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 3681
 
1725 cbradney 3682
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
3683
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
3684
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
3685
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
3686
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 3687
 
2202 mrdocs 3688
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 3689
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 3690
</source>
12882 cbradney 3691
    <translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 3692
 
3366 fschmid 3693
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 3694
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
3695
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
3696
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
3697
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 3698
 
3366 fschmid 3699
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 3700
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 3701
  </message>
3702
  <message>
2202 mrdocs 3703
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 3704
 
1725 cbradney 3705
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
3706
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
3707
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 3708
 
2202 mrdocs 3709
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3710
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 3711
</source>
12882 cbradney 3712
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 3713
 
1725 cbradney 3714
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
3715
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 3716
 
1725 cbradney 3717
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
3718
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 3719
  </message>
3720
  <message>
2202 mrdocs 3721
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 3722
 
1725 cbradney 3723
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3724
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3725
 
3726
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 3727
</source>
10842 cbradney 3728
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 3729
 
1725 cbradney 3730
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
3731
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
3732
 
3733
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 3734
  </message>
3735
  <message>
2202 mrdocs 3736
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 3737