Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 24648 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
19382 craig 3
<TS version="2.1" language="sk_SK">
3824 cbradney 4
<context>
10842 cbradney 5
  <name>AIPlug</name>
6
  <message>
23756 craig 7
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="340"/>
10842 cbradney 8
    <source>Importing: %1</source>
13319 cbradney 9
    <translation>Importovanie: %1</translation>
10842 cbradney 10
  </message>
11
  <message>
23756 craig 12
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
10842 cbradney 13
    <source>Analyzing File:</source>
13319 cbradney 14
    <translation>Analýza súboru:</translation>
10842 cbradney 15
  </message>
16
  <message>
23756 craig 17
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2294"/>
10842 cbradney 18
    <source>Group%1</source>
13319 cbradney 19
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 20
  </message>
21
  <message>
23756 craig 22
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3403"/>
10842 cbradney 23
    <source>Generating Items</source>
13319 cbradney 24
    <translation>Generovanie položiek</translation>
10842 cbradney 25
  </message>
26
</context>
27
<context>
3632 mrdocs 28
  <name>About</name>
29
  <message>
24554 craig 30
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
20711 craig 31
    <source>Contributions from:</source>
32
    <translation>Príspevky od:</translation>
3632 mrdocs 33
  </message>
34
  <message>
24554 craig 35
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
3824 cbradney 36
    <source>&amp;About</source>
37
    <translation>&amp;O programe</translation>
3632 mrdocs 38
  </message>
39
  <message>
24554 craig 40
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="146"/>
24312 craig 41
    <source>SVN Revision: </source>
42
    <translation type="unfinished"></translation>
43
  </message>
44
  <message>
24554 craig 45
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
20711 craig 46
    <source>A&amp;uthors</source>
47
    <translation>A&amp;utori</translation>
48
  </message>
49
  <message>
24554 craig 50
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
20711 craig 51
    <source>&amp;Translations</source>
52
    <translation>Pre&amp;klady</translation>
53
  </message>
54
  <message>
24554 craig 55
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="190"/>
20711 craig 56
    <source>&amp;Online</source>
57
    <translation>&amp;On-line</translation>
58
  </message>
59
  <message>
24554 craig 60
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
20711 craig 61
    <source>&amp;Close</source>
62
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
63
  </message>
64
  <message>
24554 craig 65
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
3824 cbradney 66
    <source>Development Team:</source>
67
    <translation>Vývojársky tím:</translation>
3632 mrdocs 68
  </message>
69
  <message>
24554 craig 70
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
3824 cbradney 71
    <source>Official Documentation:</source>
72
    <translation>Oficiálna dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 73
  </message>
74
  <message>
24554 craig 75
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
3824 cbradney 76
    <source>Other Documentation:</source>
77
    <translation>Ďalšia dokumentácia:</translation>
3632 mrdocs 78
  </message>
79
  <message>
24554 craig 80
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
24312 craig 81
    <source>AppImage for Linux:</source>
82
    <translation type="unfinished"></translation>
83
  </message>
84
  <message>
24554 craig 85
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
21303 craig 86
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
87
    <translation type="unfinished"></translation>
88
  </message>
89
  <message>
24554 craig 90
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
3824 cbradney 91
    <source>Homepage</source>
92
    <translation>Domovská stránka</translation>
3632 mrdocs 93
  </message>
94
  <message>
24554 craig 95
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
3824 cbradney 96
    <source>Online Reference</source>
97
    <translation>Online referencie</translation>
3632 mrdocs 98
  </message>
99
  <message>
24554 craig 100
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
3824 cbradney 101
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
102
    <translation>Chyby a požiadavky na vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 103
  </message>
104
  <message>
24554 craig 105
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
3824 cbradney 106
    <source>Mailing List</source>
107
    <translation>E-mailová konferencia</translation>
3632 mrdocs 108
  </message>
109
  <message>
24554 craig 110
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
20711 craig 111
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
112
    <translation>Predchádzajúci prispievatelia prekladov:</translation>
3632 mrdocs 113
  </message>
114
  <message>
24554 craig 115
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
20711 craig 116
    <source>About Scribus %1</source>
117
    <translation>O Scribuse %1</translation>
118
  </message>
119
  <message>
24554 craig 120
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
20711 craig 121
    <source>Wiki</source>
122
    <translation>Wiki</translation>
123
  </message>
124
  <message>
24554 craig 125
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="137"/>
3824 cbradney 126
    <source>%1 %2 %3</source>
5066 mrdocs 127
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 128
  </message>
129
  <message>
24554 craig 130
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="142"/>
3824 cbradney 131
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5066 mrdocs 132
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 133
  </message>
134
  <message>
24554 craig 135
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="154"/>
3824 cbradney 136
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
5066 mrdocs 137
    <translation>Používam Ghostscript verziu %1</translation>
3824 cbradney 138
  </message>
139
  <message>
24554 craig 140
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
3824 cbradney 141
    <source>No Ghostscript version available</source>
12540 cbradney 142
    <translation>Ghostscript nie je dostupný</translation>
3824 cbradney 143
  </message>
144
  <message>
24554 craig 145
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
3824 cbradney 146
    <source>Build ID:</source>
5066 mrdocs 147
    <translation>ID zostavenia:</translation>
3824 cbradney 148
  </message>
149
  <message>
24554 craig 150
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
4870 mrdocs 151
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
5066 mrdocs 152
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4141 cbradney 153
  </message>
4759 cbradney 154
  <message>
24554 craig 155
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
4870 mrdocs 156
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
5066 mrdocs 157
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 158
  </message>
159
  <message>
24554 craig 160
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
5328 cbradney 161
    <source>Tango Project Icons:</source>
9357 mrdocs 162
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 163
  </message>
6261 cbradney 164
  <message>
24554 craig 165
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
6261 cbradney 166
    <source>&amp;Updates</source>
9357 mrdocs 167
    <translation>Akt&amp;ualizácie</translation>
6261 cbradney 168
  </message>
169
  <message>
24554 craig 170
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
6261 cbradney 171
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
9357 mrdocs 172
    <translation>Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené.</translation>
6261 cbradney 173
  </message>
7716 cbradney 174
  <message>
24554 craig 175
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
7716 cbradney 176
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
9357 mrdocs 177
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
7716 cbradney 178
  </message>
9729 cbradney 179
  <message>
24554 craig 180
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
9729 cbradney 181
    <source>Splash Screen:</source>
13319 cbradney 182
    <translation>Úvodný obrázok:</translation>
9729 cbradney 183
  </message>
184
  <message>
24554 craig 185
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="241"/>
9729 cbradney 186
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
13319 cbradney 187
    <translation>Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse.</translation>
9729 cbradney 188
  </message>
189
  <message>
24554 craig 190
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="242"/>
9729 cbradney 191
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
13319 cbradney 192
    <translation>C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt</translation>
9729 cbradney 193
  </message>
194
  <message>
24554 craig 195
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
9729 cbradney 196
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
13319 cbradney 197
    <translation>Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus.</translation>
9729 cbradney 198
  </message>
199
  <message>
24554 craig 200
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
9729 cbradney 201
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
13319 cbradney 202
    <translation>Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice.</translation>
9729 cbradney 203
  </message>
10133 cbradney 204
  <message>
24554 craig 205
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
10133 cbradney 206
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
13319 cbradney 207
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10133 cbradney 208
  </message>
209
  <message>
24554 craig 210
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
10133 cbradney 211
    <source>Scribus Version</source>
12540 cbradney 212
    <translation>Scribus verzia</translation>
10133 cbradney 213
  </message>
11652 cbradney 214
  <message>
24554 craig 215
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
11652 cbradney 216
    <source>Check for Updates</source>
12540 cbradney 217
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
11652 cbradney 218
  </message>
219
  <message>
24554 craig 220
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
12281 cbradney 221
    <source>Developer Blog</source>
12540 cbradney 222
    <translation>Vývojársky blog</translation>
12281 cbradney 223
  </message>
224
  <message>
24554 craig 225
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="206"/>
12281 cbradney 226
    <source>&amp;Licence</source>
12540 cbradney 227
    <translation>&amp;Licencia</translation>
12281 cbradney 228
  </message>
229
  <message>
24554 craig 230
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
12281 cbradney 231
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
13319 cbradney 232
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie.</translation>
12281 cbradney 233
  </message>
12612 cbradney 234
  <message>
24554 craig 235
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
12612 cbradney 236
    <source>Doc Translators:</source>
13319 cbradney 237
    <translation>Preklad dokumentov:</translation>
12612 cbradney 238
  </message>
239
  <message>
24554 craig 240
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
12612 cbradney 241
    <source>Webmasters:</source>
13319 cbradney 242
    <translation>Správca webu:</translation>
12612 cbradney 243
  </message>
244
  <message>
24554 craig 245
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
22012 craig 246
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
247
    <translation type="unfinished"></translation>
248
  </message>
249
  <message>
24554 craig 250
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="420"/>
251
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="576"/>
252
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="641"/>
12612 cbradney 253
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
13319 cbradney 254
    <translation>Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1.</translation>
12612 cbradney 255
  </message>
20711 craig 256
  <message>
24554 craig 257
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
20711 craig 258
    <source>Haiku Port:</source>
259
    <translation>Haiku Port:</translation>
260
  </message>
261
  <message>
24554 craig 262
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
20711 craig 263
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265
  </message>
3824 cbradney 266
</context>
267
<context>
3632 mrdocs 268
  <name>AboutPlugins</name>
269
  <message>
20032 craig 270
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
4759 cbradney 271
    <source>Filename:</source>
5066 mrdocs 272
    <translation>Názov súboru:</translation>
4759 cbradney 273
  </message>
274
  <message>
20032 craig 275
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
4759 cbradney 276
    <source>Version:</source>
5066 mrdocs 277
    <translation>Verzia:</translation>
4759 cbradney 278
  </message>
279
  <message>
20032 craig 280
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
4759 cbradney 281
    <source>Release Date:</source>
5066 mrdocs 282
    <translation>Dátum vydania:</translation>
4759 cbradney 283
  </message>
284
  <message>
20032 craig 285
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 286
    <source>Description:</source>
5066 mrdocs 287
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
20032 craig 290
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
4759 cbradney 291
    <source>Author(s):</source>
5066 mrdocs 292
    <translation>Autor(i):</translation>
4759 cbradney 293
  </message>
294
  <message>
20032 craig 295
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
4759 cbradney 296
    <source>Copyright:</source>
5066 mrdocs 297
    <translation>Autorské práva:</translation>
4759 cbradney 298
  </message>
299
  <message>
20032 craig 300
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
4759 cbradney 301
    <source>License:</source>
5066 mrdocs 302
    <translation>Licencia:</translation>
4759 cbradney 303
  </message>
9729 cbradney 304
  <message>
24584 craig 305
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="14"/>
9729 cbradney 306
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
12540 cbradney 307
    <translation>Scribus: O moduloch</translation>
9729 cbradney 308
  </message>
3824 cbradney 309
</context>
310
<context>
3632 mrdocs 311
  <name>ActionManager</name>
312
  <message>
24074 craig 313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
20711 craig 314
    <source>&amp;Tabulators...</source>
315
    <translation>&amp;Tabulátory...</translation>
316
  </message>
317
  <message>
24074 craig 318
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
3824 cbradney 319
    <source>&amp;Open...</source>
320
    <translation>&amp;Otvoriť...</translation>
3632 mrdocs 321
  </message>
322
  <message>
24074 craig 323
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
3824 cbradney 324
    <source>&amp;Close</source>
325
    <translation>&amp;Zavrieť</translation>
3632 mrdocs 326
  </message>
327
  <message>
24074 craig 328
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
3824 cbradney 329
    <source>&amp;Save</source>
330
    <translation>&amp;Uložiť</translation>
3632 mrdocs 331
  </message>
332
  <message>
24074 craig 333
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
3824 cbradney 334
    <source>Save &amp;As...</source>
335
    <translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
3632 mrdocs 336
  </message>
337
  <message>
24074 craig 338
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
3824 cbradney 339
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
340
    <translation>&amp;Vrátiť sa k uloženému</translation>
3632 mrdocs 341
  </message>
342
  <message>
24074 craig 343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
3824 cbradney 344
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
12540 cbradney 345
    <translation>Adresár pre výst&amp;upy...</translation>
3632 mrdocs 346
  </message>
347
  <message>
24074 craig 348
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
3824 cbradney 349
    <source>Get Text...</source>
350
    <translation>Získať text...</translation>
3632 mrdocs 351
  </message>
352
  <message>
24074 craig 353
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
3824 cbradney 354
    <source>Append &amp;Text...</source>
355
    <translation>Pripojiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 356
  </message>
357
  <message>
24074 craig 358
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
3824 cbradney 359
    <source>Get Image...</source>
360
    <translation>Získať obrázok...</translation>
3632 mrdocs 361
  </message>
362
  <message>
24074 craig 363
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
3824 cbradney 364
    <source>Save &amp;Text...</source>
365
    <translation>Uložiť &amp;text...</translation>
3632 mrdocs 366
  </message>
367
  <message>
24074 craig 368
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
3824 cbradney 369
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
370
    <translation>Uložiť ako P&amp;DF...</translation>
3632 mrdocs 371
  </message>
372
  <message>
24074 craig 373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
3824 cbradney 374
    <source>Document &amp;Setup...</source>
375
    <translation>Na&amp;stavenie dokumentu...</translation>
3632 mrdocs 376
  </message>
377
  <message>
24074 craig 378
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
3824 cbradney 379
    <source>&amp;Print...</source>
380
    <translation>&amp;Tlačiť...</translation>
3632 mrdocs 381
  </message>
382
  <message>
24074 craig 383
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
3824 cbradney 384
    <source>&amp;Quit</source>
385
    <translation>&amp;Koniec</translation>
3632 mrdocs 386
  </message>
387
  <message>
24074 craig 388
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
3824 cbradney 389
    <source>&amp;Undo</source>
390
    <translation>S&amp;päť</translation>
3632 mrdocs 391
  </message>
392
  <message>
24074 craig 393
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
3824 cbradney 394
    <source>&amp;Redo</source>
395
    <translation>&amp;Opakovať</translation>
3632 mrdocs 396
  </message>
397
  <message>
24074 craig 398
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
3824 cbradney 399
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
13319 cbradney 400
    <translation>Reži&amp;m akcií položky</translation>
3632 mrdocs 401
  </message>
402
  <message>
24074 craig 403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
3824 cbradney 404
    <source>Cu&amp;t</source>
405
    <translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
3632 mrdocs 406
  </message>
407
  <message>
24074 craig 408
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
3824 cbradney 410
    <source>&amp;Copy</source>
411
    <translation>&amp;Kopírovať</translation>
3632 mrdocs 412
  </message>
413
  <message>
24074 craig 414
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
3824 cbradney 416
    <source>&amp;Paste</source>
417
    <translation>V&amp;ložiť</translation>
3632 mrdocs 418
  </message>
419
  <message>
24074 craig 420
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
3824 cbradney 421
    <source>Select &amp;All</source>
422
    <translation>Vybrať &amp;všetko</translation>
3632 mrdocs 423
  </message>
424
  <message>
24074 craig 425
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
3824 cbradney 426
    <source>&amp;Deselect All</source>
427
    <translation>O&amp;dstrániť všetko</translation>
3632 mrdocs 428
  </message>
429
  <message>
24074 craig 430
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
3824 cbradney 431
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
432
    <translation>&amp;Hľadať/Nahradiť...</translation>
3632 mrdocs 433
  </message>
434
  <message>
24074 craig 435
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
3824 cbradney 436
    <source>&amp;Master Pages...</source>
437
    <translation>Ša&amp;blóny...</translation>
3632 mrdocs 438
  </message>
439
  <message>
24074 craig 440
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
3824 cbradney 441
    <source>P&amp;references...</source>
442
    <translation>Nas&amp;tavenia...</translation>
3632 mrdocs 443
  </message>
444
  <message>
24074 craig 445
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
23848 craig 446
    <source>PDF...</source>
447
    <translation type="unfinished"></translation>
448
  </message>
449
  <message>
24074 craig 450
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
451
    <source>PostScript...</source>
452
    <translation type="unfinished"></translation>
453
  </message>
454
  <message>
455
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
3824 cbradney 456
    <source>%1 pt</source>
457
    <translation>%1 pt</translation>
3632 mrdocs 458
  </message>
459
  <message>
24074 craig 460
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
3824 cbradney 461
    <source>&amp;Other...</source>
462
    <translation>&amp;Iné...</translation>
3632 mrdocs 463
  </message>
464
  <message>
24074 craig 465
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
3824 cbradney 466
    <source>&amp;Left</source>
467
    <translation>&amp;Vľavo</translation>
3632 mrdocs 468
  </message>
469
  <message>
24074 craig 470
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
3824 cbradney 471
    <source>&amp;Center</source>
472
    <translation>Do &amp;stredu</translation>
3632 mrdocs 473
  </message>
474
  <message>
24074 craig 475
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
3824 cbradney 476
    <source>&amp;Right</source>
477
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3632 mrdocs 478
  </message>
479
  <message>
24074 craig 480
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
3824 cbradney 481
    <source>&amp;Block</source>
482
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3632 mrdocs 483
  </message>
484
  <message>
24074 craig 485
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
3824 cbradney 486
    <source>&amp;Forced</source>
487
    <translation>&amp;Vynútené</translation>
3632 mrdocs 488
  </message>
489
  <message>
24074 craig 490
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
3824 cbradney 491
    <source>&amp;Normal</source>
492
    <translation>&amp;Normálne</translation>
3632 mrdocs 493
  </message>
494
  <message>
24074 craig 495
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
3824 cbradney 496
    <source>&amp;Underline</source>
497
    <translation>&amp;Podčiarknuť</translation>
3632 mrdocs 498
  </message>
499
  <message>
24074 craig 500
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
3824 cbradney 501
    <source>Underline &amp;Words</source>
502
    <translation>Podčiarknuť s&amp;lová</translation>
3632 mrdocs 503
  </message>
504
  <message>
24074 craig 505
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
3824 cbradney 506
    <source>&amp;Strike Through</source>
507
    <translation>Pre&amp;čiarknuť</translation>
3632 mrdocs 508
  </message>
509
  <message>
24074 craig 510
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
3824 cbradney 511
    <source>&amp;All Caps</source>
512
    <translation>Všetko k&amp;apitálkami</translation>
3632 mrdocs 513
  </message>
514
  <message>
24074 craig 515
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
3824 cbradney 516
    <source>Small &amp;Caps</source>
517
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3632 mrdocs 518
  </message>
519
  <message>
24074 craig 520
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
3824 cbradney 521
    <source>Su&amp;perscript</source>
522
    <translation>Ho&amp;rný index</translation>
3632 mrdocs 523
  </message>
524
  <message>
24074 craig 525
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
3824 cbradney 526
    <source>Su&amp;bscript</source>
527
    <translation>&amp;Dolný index</translation>
3632 mrdocs 528
  </message>
529
  <message>
24074 craig 530
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
3824 cbradney 531
    <source>D&amp;uplicate</source>
532
    <translation>D&amp;uplikovať</translation>
3632 mrdocs 533
  </message>
534
  <message>
24074 craig 535
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
3824 cbradney 536
    <source>&amp;Delete</source>
537
    <translation>&amp;Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 538
  </message>
539
  <message>
24074 craig 540
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
3824 cbradney 541
    <source>&amp;Group</source>
542
    <translation>Zos&amp;kupiť</translation>
3632 mrdocs 543
  </message>
544
  <message>
24074 craig 545
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
3824 cbradney 546
    <source>&amp;Ungroup</source>
547
    <translation>Z&amp;rušiť zoskupenie</translation>
3632 mrdocs 548
  </message>
549
  <message>
24074 craig 550
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
3824 cbradney 551
    <source>Is &amp;Locked</source>
14877 jghali 552
    <translation>Je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 553
  </message>
554
  <message>
24074 craig 555
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
3824 cbradney 556
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
557
    <translation>Veľkosť je &amp;zamknutá</translation>
3632 mrdocs 558
  </message>
559
  <message>
24074 craig 560
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
3824 cbradney 561
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
562
    <translation>Premiestniť na &amp;spodok</translation>
3632 mrdocs 563
  </message>
564
  <message>
24074 craig 565
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
3824 cbradney 566
    <source>Raise to &amp;Top</source>
20711 craig 567
    <translation type="unfinished"></translation>
3632 mrdocs 568
  </message>
569
  <message>
24074 craig 570
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
3824 cbradney 571
    <source>&amp;Lower</source>
572
    <translation>Z&amp;nížiť</translation>
3632 mrdocs 573
  </message>
574
  <message>
24074 craig 575
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
3824 cbradney 576
    <source>&amp;Raise</source>
20711 craig 577
    <translation type="unfinished"></translation>
3632 mrdocs 578
  </message>
579
  <message>
24074 craig 580
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
3824 cbradney 581
    <source>&amp;Attributes...</source>
582
    <translation>&amp;Atribúty...</translation>
3632 mrdocs 583
  </message>
584
  <message>
24074 craig 585
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
3824 cbradney 586
    <source>I&amp;mage Visible</source>
587
    <translation>&amp;Viditeľný obrázok</translation>
3632 mrdocs 588
  </message>
589
  <message>
24074 craig 590
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
15099 cbradney 591
    <source>Embed Image</source>
592
    <translation type="unfinished"></translation>
593
  </message>
594
  <message>
24074 craig 595
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
3824 cbradney 596
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
597
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
3632 mrdocs 598
  </message>
599
  <message>
24074 craig 600
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
3824 cbradney 601
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
602
    <translation>Je PDF a&amp;notáciou</translation>
3632 mrdocs 603
  </message>
604
  <message>
24074 craig 605
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
3824 cbradney 606
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
607
    <translation>&amp;Upraviť tvar...</translation>
3632 mrdocs 608
  </message>
609
  <message>
24074 craig 610
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
3824 cbradney 611
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
612
    <translation>&amp;Pripojiť text k ceste</translation>
3632 mrdocs 613
  </message>
614
  <message>
24074 craig 615
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
3824 cbradney 616
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
617
    <translation>O&amp;dpojiť text z cesty</translation>
3632 mrdocs 618
  </message>
619
  <message>
24074 craig 620
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
3824 cbradney 621
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
622
    <translation>&amp;Kombinovať mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 623
  </message>
624
  <message>
24074 craig 625
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
3824 cbradney 626
    <source>Split &amp;Polygons</source>
627
    <translation>Ro&amp;zdeliť mnohouholníky</translation>
3632 mrdocs 628
  </message>
629
  <message>
24074 craig 630
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
631
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
3824 cbradney 632
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
633
    <translation>&amp;Bézierová krivka</translation>
3632 mrdocs 634
  </message>
635
  <message>
24074 craig 636
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
637
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
3824 cbradney 638
    <source>&amp;Image Frame</source>
639
    <translation>R&amp;ámec obrázka</translation>
3632 mrdocs 640
  </message>
641
  <message>
24074 craig 642
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
643
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
3824 cbradney 644
    <source>&amp;Polygon</source>
645
    <translation>&amp;Mnohouholník</translation>
3632 mrdocs 646
  </message>
647
  <message>
24074 craig 648
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
649
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
3824 cbradney 650
    <source>&amp;Text Frame</source>
651
    <translation>&amp;Textový rám</translation>
3632 mrdocs 652
  </message>
653
  <message>
24074 craig 654
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
3824 cbradney 655
    <source>&amp;Glyph...</source>
656
    <translation>&amp;Glyf...</translation>
3632 mrdocs 657
  </message>
658
  <message>
24074 craig 659
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
3824 cbradney 660
    <source>&amp;Insert...</source>
661
    <translation>&amp;Vložiť...</translation>
3632 mrdocs 662
  </message>
663
  <message>
24074 craig 664
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
3824 cbradney 665
    <source>Im&amp;port...</source>
666
    <translation>&amp;Import...</translation>
3632 mrdocs 667
  </message>
668
  <message>
24074 craig 669
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
3824 cbradney 670
    <source>&amp;Delete...</source>
671
    <translation>&amp;Odstrániť...</translation>
3632 mrdocs 672
  </message>
673
  <message>
24074 craig 674
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
3824 cbradney 675
    <source>&amp;Copy...</source>
676
    <translation>&amp;Kopírovať...</translation>
3632 mrdocs 677
  </message>
678
  <message>
24074 craig 679
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
3824 cbradney 680
    <source>&amp;Move...</source>
681
    <translation>&amp;Presunúť...</translation>
3632 mrdocs 682
  </message>
683
  <message>
24074 craig 684
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
3824 cbradney 685
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
13319 cbradney 686
    <translation>Použiť š&amp;ablónu...</translation>
3632 mrdocs 687
  </message>
688
  <message>
24074 craig 689
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
3824 cbradney 690
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
691
    <translation>Správa vo&amp;dítok...</translation>
3632 mrdocs 692
  </message>
693
  <message>
24074 craig 694
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
3824 cbradney 695
    <source>&amp;50%</source>
696
    <translation>&amp;50%</translation>
3632 mrdocs 697
  </message>
698
  <message>
24074 craig 699
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
3824 cbradney 700
    <source>&amp;75%</source>
701
    <translation>&amp;75%</translation>
3632 mrdocs 702
  </message>
703
  <message>
24074 craig 704
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
3824 cbradney 705
    <source>&amp;100%</source>
706
    <translation>&amp;100%</translation>
3632 mrdocs 707
  </message>
708
  <message>
24074 craig 709
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
3824 cbradney 710
    <source>&amp;200%</source>
711
    <translation>&amp;200%</translation>
3632 mrdocs 712
  </message>
713
  <message>
24074 craig 714
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
3824 cbradney 715
    <source>Show &amp;Margins</source>
716
    <translation>Zobraziť o&amp;kraje</translation>
3632 mrdocs 717
  </message>
718
  <message>
24074 craig 719
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
3824 cbradney 720
    <source>Show &amp;Frames</source>
721
    <translation>Zobraziť &amp;rámce</translation>
3632 mrdocs 722
  </message>
723
  <message>
24074 craig 724
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
3824 cbradney 725
    <source>Show &amp;Images</source>
726
    <translation>Zobraziť &amp;obrázky</translation>
3632 mrdocs 727
  </message>
728
  <message>
24074 craig 729
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
3824 cbradney 730
    <source>Show &amp;Grid</source>
731
    <translation>Zobraziť m&amp;riežku</translation>
3632 mrdocs 732
  </message>
733
  <message>
24074 craig 734
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
3824 cbradney 735
    <source>Show G&amp;uides</source>
736
    <translation>Zobraziť &amp;vodítka</translation>
3632 mrdocs 737
  </message>
738
  <message>
24074 craig 739
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
3824 cbradney 740
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
741
    <translation>Zo&amp;braziť pomocnú mriežku</translation>
3632 mrdocs 742
  </message>
743
  <message>
24074 craig 744
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
3824 cbradney 745
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
746
    <translation>Zobraziť &amp;textové reťazce</translation>
3632 mrdocs 747
  </message>
748
  <message>
24074 craig 749
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
3824 cbradney 750
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
751
    <translation>Priti&amp;ahnuť k mriežke</translation>
3632 mrdocs 752
  </message>
753
  <message>
24074 craig 754
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
3824 cbradney 755
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
756
    <translation>&amp;Pritiahnuť k vodítkam</translation>
3632 mrdocs 757
  </message>
758
  <message>
24074 craig 759
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
3824 cbradney 760
    <source>&amp;Properties</source>
761
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
3632 mrdocs 762
  </message>
763
  <message>
24074 craig 764
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
3824 cbradney 765
    <source>&amp;Scrapbook</source>
766
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
3632 mrdocs 767
  </message>
768
  <message>
24074 craig 769
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
3824 cbradney 770
    <source>&amp;Layers</source>
771
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
3632 mrdocs 772
  </message>
773
  <message>
24074 craig 774
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
3824 cbradney 775
    <source>&amp;Bookmarks</source>
776
    <translation>Zá&amp;ložky</translation>
3632 mrdocs 777
  </message>
778
  <message>
24074 craig 779
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
3824 cbradney 780
    <source>&amp;Measurements</source>
781
    <translation>&amp;Meranie</translation>
3632 mrdocs 782
  </message>
783
  <message>
24074 craig 784
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
3824 cbradney 785
    <source>Action &amp;History</source>
13319 cbradney 786
    <translation>&amp;História akcií</translation>
3632 mrdocs 787
  </message>
788
  <message>
24074 craig 789
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
3824 cbradney 790
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
14877 jghali 791
    <translation>&amp;Predtlačová kontrola</translation>
3632 mrdocs 792
  </message>
793
  <message>
24074 craig 794
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
20711 craig 795
    <source>Symbols</source>
796
    <translation>Symboly</translation>
3632 mrdocs 797
  </message>
798
  <message>
24074 craig 799
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
3824 cbradney 800
    <source>&amp;Tools</source>
801
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
3632 mrdocs 802
  </message>
803
  <message>
24074 craig 804
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
3824 cbradney 805
    <source>P&amp;DF Tools</source>
806
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
3632 mrdocs 807
  </message>
808
  <message>
24074 craig 809
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
3824 cbradney 810
    <source>Select Item</source>
811
    <translation>Vybrať položku</translation>
3632 mrdocs 812
  </message>
813
  <message>
24074 craig 814
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
3824 cbradney 815
    <source>Rotate Item</source>
816
    <translation>Otočiť objekt</translation>
3632 mrdocs 817
  </message>
818
  <message>
24074 craig 819
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
820
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
3824 cbradney 821
    <source>Zoom in or out</source>
822
    <translation>Zväčšiť alebo zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 823
  </message>
824
  <message>
24074 craig 825
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
3824 cbradney 826
    <source>Zoom in</source>
827
    <translation>Zväčšiť</translation>
3632 mrdocs 828
  </message>
829
  <message>
24074 craig 830
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
3824 cbradney 831
    <source>Zoom out</source>
832
    <translation>Zmenšiť</translation>
3632 mrdocs 833
  </message>
834
  <message>
24074 craig 835
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
3824 cbradney 836
    <source>Edit Contents of Frame</source>
837
    <translation>Upraviť obsah rámca</translation>
3632 mrdocs 838
  </message>
839
  <message>
24074 craig 840
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
21830 craig 841
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
842
    <translation type="unfinished"></translation>
843
  </message>
844
  <message>
24074 craig 845
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
3824 cbradney 846
    <source>Link Text Frames</source>
847
    <translation>Prepojiť textové rámce</translation>
3632 mrdocs 848
  </message>
849
  <message>
24074 craig 850
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
3824 cbradney 851
    <source>Unlink Text Frames</source>
852
    <translation>Zrušiť prepojenie textových rámcov</translation>
3632 mrdocs 853
  </message>
854
  <message>
24074 craig 855
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
21545 craig 856
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
857
    <translation type="unfinished"></translation>
858
  </message>
859
  <message>
24074 craig 860
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
3824 cbradney 861
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
862
    <translation>Pip&amp;eta</translation>
3632 mrdocs 863
  </message>
864
  <message>
24074 craig 865
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
3824 cbradney 866
    <source>Copy Item Properties</source>
867
    <translation>Kopírovať vlastnosti položky</translation>
3632 mrdocs 868
  </message>
869
  <message>
24074 craig 870
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
21191 craig 871
    <source>&amp;Manage Images...</source>
872
    <translation type="unfinished"></translation>
873
  </message>
874
  <message>
24074 craig 875
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
3824 cbradney 876
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
877
    <translation>&amp;Deliť slová v texte</translation>
3632 mrdocs 878
  </message>
879
  <message>
24074 craig 880
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
3824 cbradney 881
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
882
    <translation>&amp;Vytvoriť Obsah</translation>
3632 mrdocs 883
  </message>
884
  <message>
24074 craig 885
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
3824 cbradney 886
    <source>&amp;About Scribus</source>
887
    <translation>&amp;O Scribuse</translation>
3632 mrdocs 888
  </message>
889
  <message>
24074 craig 890
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
3824 cbradney 891
    <source>About &amp;Qt</source>
892
    <translation>Informácie o &amp;Qt</translation>
3632 mrdocs 893
  </message>
894
  <message>
24074 craig 895
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
23091 craig 896
    <source>Action &amp;Search</source>
897
    <translation type="unfinished"></translation>
898
  </message>
899
  <message>
24074 craig 900
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
3824 cbradney 901
    <source>Toolti&amp;ps</source>
902
    <translation>Ti&amp;py pre nástroje</translation>
3632 mrdocs 903
  </message>
904
  <message>
24074 craig 905
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
21588 craig 906
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
907
    <translation type="unfinished"></translation>
908
  </message>
909
  <message>
24074 craig 910
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
21588 craig 911
    <source>Zero Width Joiner</source>
912
    <translation type="unfinished"></translation>
913
  </message>
914
  <message>
24074 craig 915
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
22933 craig 916
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
917
    <translation type="unfinished"></translation>
918
  </message>
919
  <message>
24074 craig 920
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
3824 cbradney 921
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
922
    <translation>Nedeliteľná &amp;medzera</translation>
3632 mrdocs 923
  </message>
924
  <message>
24074 craig 925
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
3824 cbradney 926
    <source>Page &amp;Number</source>
927
    <translation>Číslo stra&amp;ny</translation>
3632 mrdocs 928
  </message>
929
  <message>
24074 craig 930
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
3824 cbradney 931
    <source>Copyright</source>
12540 cbradney 932
    <translation>Copyright</translation>
3632 mrdocs 933
  </message>
934
  <message>
24074 craig 935
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
3824 cbradney 936
    <source>Registered Trademark</source>
12540 cbradney 937
    <translation>Registrované</translation>
3632 mrdocs 938
  </message>
939
  <message>
24074 craig 940
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
3824 cbradney 941
    <source>Trademark</source>
942
    <translation>Obchodná značka</translation>
3632 mrdocs 943
  </message>
944
  <message>
24074 craig 945
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
3824 cbradney 946
    <source>Bullet</source>
12540 cbradney 947
    <translation>Zarážka</translation>
3632 mrdocs 948
  </message>
949
  <message>
24074 craig 950
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
3824 cbradney 951
    <source>Em Dash</source>
12540 cbradney 952
    <translation>Dlhá (Em) pomlčka </translation>
3632 mrdocs 953
  </message>
954
  <message>
24074 craig 955
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
3824 cbradney 956
    <source>En Dash</source>
12540 cbradney 957
    <translation>Pomlčka (En)</translation>
3632 mrdocs 958
  </message>
959
  <message>
24074 craig 960
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
3824 cbradney 961
    <source>Figure Dash</source>
12540 cbradney 962
    <translation>Mínus</translation>
3632 mrdocs 963
  </message>
964
  <message>
24074 craig 965
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
3824 cbradney 966
    <source>Quotation Dash</source>
12540 cbradney 967
    <translation>Horizontálna čiara</translation>
3632 mrdocs 968
  </message>
969
  <message>
24074 craig 970
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
3824 cbradney 971
    <source>Toggle Palettes</source>
972
    <translation>Prepnúť palety</translation>
3632 mrdocs 973
  </message>
974
  <message>
24074 craig 975
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
20711 craig 976
    <source>S&amp;hadow</source>
977
    <translation>&amp;Tieň</translation>
978
  </message>
979
  <message>
24074 craig 980
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
20711 craig 981
    <source>&amp;Low Resolution</source>
982
    <translation>&amp;Nízke rozlíšenie</translation>
983
  </message>
984
  <message>
24074 craig 985
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
20711 craig 986
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
987
    <translation>N&amp;ormálne rozlíšenie</translation>
988
  </message>
989
  <message>
24074 craig 990
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
20711 craig 991
    <source>&amp;Full Resolution</source>
992
    <translation>&amp;Vysoké rozlíšenie</translation>
993
  </message>
994
  <message>
24074 craig 995
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
20711 craig 996
    <source>Edit Image...</source>
997
    <translation>Upraviť obrázok...</translation>
998
  </message>
999
  <message>
24074 craig 1000
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
20711 craig 1001
    <source>&amp;Update Image</source>
1002
    <translation>Ak&amp;tualizovať obrázok</translation>
1003
  </message>
1004
  <message>
24074 craig 1005
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
20711 craig 1006
    <source>Adjust Frame to Image</source>
1007
    <translation>Prispôsobiť rámec obrázku</translation>
1008
  </message>
1009
  <message>
24074 craig 1010
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
20711 craig 1011
    <source>Show Control Characters</source>
1012
    <translation>Zobraziť riadiace znaky</translation>
1013
  </message>
1014
  <message>
24074 craig 1015
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
20711 craig 1016
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
1017
    <translation>Z&amp;arovnať a umiestniť</translation>
1018
  </message>
1019
  <message>
24074 craig 1020
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
20711 craig 1021
    <source>New Line</source>
1022
    <translation>Nový riadok</translation>
1023
  </message>
1024
  <message>
24074 craig 1025
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
20711 craig 1026
    <source>Frame Break</source>
1027
    <translation>Zalomenie rámca</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
24074 craig 1030
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
20711 craig 1031
    <source>Column Break</source>
1032
    <translation>Zalomenie stĺpca</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
24074 craig 1035
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
3824 cbradney 1036
    <source>Toggle Guides</source>
1037
    <translation>Prepnúť vodítka</translation>
3632 mrdocs 1038
  </message>
1039
  <message>
24074 craig 1040
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
20711 craig 1041
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
1042
    <translation>Uspori&amp;adať strany</translation>
1043
  </message>
1044
  <message>
24074 craig 1045
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
20711 craig 1046
    <source>Dehyphenate Text</source>
1047
    <translation>Zrušiť delenie slov v texte</translation>
1048
  </message>
1049
  <message>
24074 craig 1050
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
20711 craig 1051
    <source>Manage Page Properties...</source>
1052
    <translation>Správa vlastností strany...</translation>
1053
  </message>
1054
  <message>
24074 craig 1055
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
20711 craig 1056
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
1057
    <translation>&amp;JavaSkripty...</translation>
1058
  </message>
1059
  <message>
24074 craig 1060
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
20711 craig 1061
    <source>Convert to Master Page...</source>
1062
    <translation>Konvertovať na šablónu...</translation>
1063
  </message>
1064
  <message>
24074 craig 1065
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
20711 craig 1066
    <source>&amp;Cascade</source>
1067
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
24074 craig 1070
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
20711 craig 1071
    <source>&amp;Tile</source>
1072
    <translation>&amp;Dláždenie</translation>
1073
  </message>
1074
  <message>
24074 craig 1075
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
3824 cbradney 1076
    <source>More Info...</source>
5066 mrdocs 1077
    <translation>Viac informácií...</translation>
3632 mrdocs 1078
  </message>
4759 cbradney 1079
  <message>
24074 craig 1080
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
4759 cbradney 1081
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
5066 mrdocs 1082
    <translation>&amp;Povoliť tlač</translation>
4759 cbradney 1083
  </message>
1084
  <message>
24074 craig 1085
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
4759 cbradney 1086
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
5066 mrdocs 1087
    <translation>Preklopiť &amp;horizontálne</translation>
4759 cbradney 1088
  </message>
1089
  <message>
24074 craig 1090
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
4759 cbradney 1091
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
9357 mrdocs 1092
    <translation>Preklopiť &amp;vertikálne</translation>
4759 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
24074 craig 1095
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
4759 cbradney 1096
    <source>Show Rulers</source>
9357 mrdocs 1097
    <translation>Zobraziť pravítka</translation>
4759 cbradney 1098
  </message>
1099
  <message>
24074 craig 1100
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
4759 cbradney 1101
    <source>&amp;Outline</source>
1102
    <comment>Document Outline Palette</comment>
9357 mrdocs 1103
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4759 cbradney 1104
  </message>
1105
  <message>
24074 craig 1106
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
4759 cbradney 1107
    <source>Solidus</source>
12540 cbradney 1108
    <translation>Zlomkové lomítko</translation>
4759 cbradney 1109
  </message>
1110
  <message>
24074 craig 1111
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
4759 cbradney 1112
    <source>Middle Dot</source>
9357 mrdocs 1113
    <translation>Stredná bodka</translation>
4759 cbradney 1114
  </message>
1115
  <message>
24074 craig 1116
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
4759 cbradney 1117
    <source>En Space</source>
9357 mrdocs 1118
    <translation>En medzera</translation>
4759 cbradney 1119
  </message>
1120
  <message>
24074 craig 1121
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
4759 cbradney 1122
    <source>Em Space</source>
9357 mrdocs 1123
    <translation>Em medzera</translation>
4759 cbradney 1124
  </message>
1125
  <message>
24074 craig 1126
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
4759 cbradney 1127
    <source>Thin Space</source>
9357 mrdocs 1128
    <translation>Úzka medzera</translation>
4759 cbradney 1129
  </message>
1130
  <message>
24074 craig 1131
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
4759 cbradney 1132
    <source>Thick Space</source>
9357 mrdocs 1133
    <translation>Široká medzera</translation>
4759 cbradney 1134
  </message>
1135
  <message>
24074 craig 1136
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
4759 cbradney 1137
    <source>Mid Space</source>
9357 mrdocs 1138
    <translation>Stredná medzera</translation>
4759 cbradney 1139
  </message>
1140
  <message>
24074 craig 1141
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
4759 cbradney 1142
    <source>Hair Space</source>
13319 cbradney 1143
    <translation>Vlasová medzera</translation>
4759 cbradney 1144
  </message>
1145
  <message>
24074 craig 1146
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
4759 cbradney 1147
    <source>ff</source>
13319 cbradney 1148
    <translation>ff</translation>
4759 cbradney 1149
  </message>
1150
  <message>
24074 craig 1151
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
4759 cbradney 1152
    <source>fi</source>
13319 cbradney 1153
    <translation>fi</translation>
4759 cbradney 1154
  </message>
1155
  <message>
24074 craig 1156
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
4759 cbradney 1157
    <source>fl</source>
13319 cbradney 1158
    <translation>fl</translation>
4759 cbradney 1159
  </message>
1160
  <message>
24074 craig 1161
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
4759 cbradney 1162
    <source>ffi</source>
13319 cbradney 1163
    <translation>ffi</translation>
4759 cbradney 1164
  </message>
1165
  <message>
24074 craig 1166
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
4759 cbradney 1167
    <source>ffl</source>
13319 cbradney 1168
    <translation>ffl</translation>
4759 cbradney 1169
  </message>
1170
  <message>
24074 craig 1171
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
4759 cbradney 1172
    <source>ft</source>
13319 cbradney 1173
    <translation>ft</translation>
4759 cbradney 1174
  </message>
1175
  <message>
24074 craig 1176
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
4759 cbradney 1177
    <source>st</source>
13319 cbradney 1178
    <translation>st</translation>
4759 cbradney 1179
  </message>
4870 mrdocs 1180
  <message>
24074 craig 1181
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
4870 mrdocs 1182
    <source>S&amp;tyles...</source>
9357 mrdocs 1183
    <translation>Š&amp;týly...</translation>
4870 mrdocs 1184
  </message>
1185
  <message>
24074 craig 1186
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
4870 mrdocs 1187
    <source>&amp;Outline</source>
1188
    <comment>type effect</comment>
9357 mrdocs 1189
    <translation>&amp;Osnova</translation>
4870 mrdocs 1190
  </message>
1191
  <message>
24074 craig 1192
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
4870 mrdocs 1193
    <source>&amp;Outlines</source>
1194
    <comment>Convert to oulines</comment>
5066 mrdocs 1195
    <translation>&amp;Obrysy</translation>
4870 mrdocs 1196
  </message>
5328 cbradney 1197
  <message>
24074 craig 1198
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
5328 cbradney 1199
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
13319 cbradney 1200
    <translation>Vložiť (&amp;Absolútne)</translation>
5328 cbradney 1201
  </message>
1202
  <message>
24074 craig 1203
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
5328 cbradney 1204
    <source>C&amp;lear</source>
9357 mrdocs 1205
    <translation>&amp;Zmazať</translation>
5328 cbradney 1206
  </message>
1207
  <message>
24074 craig 1208
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
5485 cbradney 1209
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
9357 mrdocs 1210
    <translation>Uložiť ako &amp;EPS...</translation>
5485 cbradney 1211
  </message>
1212
  <message>
24074 craig 1213
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
5485 cbradney 1214
    <source>Show Text Frame Columns</source>
9357 mrdocs 1215
    <translation>Zobraziť rámce textových stĺpcov</translation>
5485 cbradney 1216
  </message>
6261 cbradney 1217
  <message>
24074 craig 1218
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
6261 cbradney 1219
    <source>Preview Mode</source>
9357 mrdocs 1220
    <translation>Režim prezerania</translation>
6261 cbradney 1221
  </message>
1222
  <message>
24074 craig 1223
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
6261 cbradney 1224
    <source>Show Layer Indicators</source>
9357 mrdocs 1225
    <translation>Zobraziť indikáciu vrstvy</translation>
6261 cbradney 1226
  </message>
6434 cbradney 1227
  <message>
24074 craig 1228
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
20711 craig 1229
    <source>Sticky Tools</source>
1230
    <translation>Lepiace nástroje</translation>
13319 cbradney 1231
  </message>
1232
  <message>
24074 craig 1233
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
21192 craig 1234
    <source>&amp;New...</source>
1235
    <translation type="unfinished"></translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
24074 craig 1238
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
21192 craig 1239
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
1240
    <translation type="unfinished"></translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
24074 craig 1243
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
21192 craig 1244
    <source>&amp;Image Effects...</source>
1245
    <translation type="unfinished"></translation>
1246
  </message>
1247
  <message>
24074 craig 1248
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
21192 craig 1249
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
1250
    <translation type="unfinished"></translation>
1251
  </message>
1252
  <message>
24074 craig 1253
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
21192 craig 1254
    <source>&amp;Transform...</source>
1255
    <translation type="unfinished"></translation>
1256
  </message>
1257
  <message>
24074 craig 1258
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
21192 craig 1259
    <source>Extended Image Properties...</source>
1260
    <translation>Rozšírené vlastnosti obrázkov...</translation>
1261
  </message>
1262
  <message>
24074 craig 1263
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
21192 craig 1264
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
1265
    <translation type="unfinished"></translation>
1266
  </message>
1267
  <message>
24074 craig 1268
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
21192 craig 1269
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
1270
    <translation type="unfinished"></translation>
1271
  </message>
1272
  <message>
24074 craig 1273
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
21192 craig 1274
    <source>Sample Text...</source>
1275
    <translation type="unfinished"></translation>
1276
  </message>
1277
  <message>
24074 craig 1278
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
20711 craig 1279
    <source>&amp;Fit to Height</source>
1280
    <translation>Prispôsobiť &amp;výške</translation>
16565 craig 1281
  </message>
1282
  <message>
24074 craig 1283
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
20711 craig 1284
    <source>Fit to Width</source>
1285
    <translation>Prispôsobiť šírke</translation>
17992 craig 1286
  </message>
1287
  <message>
24074 craig 1288
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
20711 craig 1289
    <source>Show Bleeds</source>
1290
    <translation>Zobraziť orezania</translation>
17992 craig 1291
  </message>
1292
  <message>
24074 craig 1293
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
20711 craig 1294
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
1295
    <translation>Vo&amp;liteľné rozdelenie</translation>
17992 craig 1296
  </message>
1297
  <message>
24074 craig 1298
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
1299
    <source>Narrow No-Break Space</source>
1300
    <translation type="unfinished"></translation>
1301
  </message>
1302
  <message>
1303
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
20711 craig 1304
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
1305
    <translation>&amp;Nulová šírka medzery</translation>
1306
  </message>
1307
  <message>
24074 craig 1308
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
20711 craig 1309
    <source>Zero Width NB Space</source>
1310
    <translation>Nulová nedeliteľná medzera</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
24074 craig 1313
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
20711 craig 1314
    <source>Apostrophe</source>
1315
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
1316
    <translation>Apostrof (&apos;)</translation>
1317
  </message>
1318
  <message>
24074 craig 1319
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
20711 craig 1320
    <source>Straight Double</source>
1321
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
1322
    <translation>Priame dvojité (&quot;)</translation>
1323
  </message>
1324
  <message>
24074 craig 1325
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
20711 craig 1326
    <source>Single Left</source>
1327
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
1328
    <translation>Ľavé jednoduché (‘)</translation>
1329
  </message>
1330
  <message>
24074 craig 1331
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
20711 craig 1332
    <source>Single Right</source>
1333
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
1334
    <translation>Pravé jednoduché (’)</translation>
1335
  </message>
1336
  <message>
24074 craig 1337
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
20711 craig 1338
    <source>Double Left</source>
1339
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
1340
    <translation>Ľavé dvojité (“)</translation>
1341
  </message>
1342
  <message>
24074 craig 1343
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
20711 craig 1344
    <source>Double Right</source>
1345
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
1346
    <translation>Pravé dvojité (”)</translation>
1347
  </message>
1348
  <message>
24074 craig 1349
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
20711 craig 1350
    <source>Single Reversed</source>
1351
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
1352
    <translation>Jednoduché obrátené (‛)</translation>
1353
  </message>
1354
  <message>
24074 craig 1355
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
20711 craig 1356
    <source>Double Reversed</source>
1357
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
1358
    <translation>Dvojité obrátené (‟)</translation>
1359
  </message>
1360
  <message>
24074 craig 1361
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
20711 craig 1362
    <source>Single Left Guillemet</source>
1363
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
1364
    <translation>Jednoduché ľavé Guillemet (‹)</translation>
1365
  </message>
1366
  <message>
24074 craig 1367
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
20711 craig 1368
    <source>Single Right Guillemet</source>
1369
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
1370
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (›)</translation>
1371
  </message>
1372
  <message>
24074 craig 1373
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
20711 craig 1374
    <source>Double Left Guillemet</source>
1375
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
1376
    <translation>Dvojité ľavé Guillemet («)</translation>
1377
  </message>
1378
  <message>
24074 craig 1379
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
20711 craig 1380
    <source>Double Right Guillemet</source>
1381
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
1382
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (»)</translation>
1383
  </message>
1384
  <message>
24074 craig 1385
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
20711 craig 1386
    <source>Low Single Comma</source>
1387
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
1388
    <translation>Dolná jednoduchá (‚)</translation>
1389
  </message>
1390
  <message>
24074 craig 1391
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
20711 craig 1392
    <source>Low Double Comma</source>
1393
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
1394
    <translation>Dolné dvojité („)</translation>
1395
  </message>
1396
  <message>
24074 craig 1397
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
20711 craig 1398
    <source>CJK Single Left</source>
1399
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
1400
    <translation>Ázijské jednoduché ľavé</translation>
1401
  </message>
1402
  <message>
24074 craig 1403
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
20711 craig 1404
    <source>CJK Single Right</source>
1405
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
1406
    <translation>Ázijské jednoduché pravé</translation>
1407
  </message>
1408
  <message>
24074 craig 1409
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
20711 craig 1410
    <source>CJK Double Left</source>
1411
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
1412
    <translation>Ázijské dvojité ľavé</translation>
1413
  </message>
1414
  <message>
24074 craig 1415
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
20711 craig 1416
    <source>CJK Double Right</source>
1417
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
1418
    <translation>Ázijské dvojité pravé</translation>
1419
  </message>
1420
  <message>
24074 craig 1421
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
20711 craig 1422
    <source>&amp;400%</source>
1423
    <translation>&amp;400%</translation>
1424
  </message>
1425
  <message>
24074 craig 1426
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
20711 craig 1427
    <source>Scribus Homepage</source>
1428
    <translation>Domovská stránka</translation>
1429
  </message>
1430
  <message>
24074 craig 1431
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
20711 craig 1432
    <source>Scribus Online Documentation</source>
1433
    <translation>Online Scribus dokumentácia</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
24074 craig 1436
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
20711 craig 1437
    <source>Scribus Wiki</source>
1438
    <translation>Scribus Wiki stránka</translation>
1439
  </message>
1440
  <message>
24074 craig 1441
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
20711 craig 1442
    <source>Getting Started with Scribus</source>
1443
    <translation>Začíname so Scribusom</translation>
1444
  </message>
1445
  <message>
24074 craig 1446
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
20711 craig 1447
    <source>Show Context Menu</source>
1448
    <translation>Zobraziť kontextovú ponuku</translation>
1449
  </message>
1450
  <message>
24074 craig 1451
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
20711 craig 1452
    <source>&amp;About Plugins</source>
1453
    <translation>&amp;O moduloch</translation>
1454
  </message>
1455
  <message>
24074 craig 1456
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
20711 craig 1457
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
1458
    <translation>Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak</translation>
1459
  </message>
1460
  <message>
24074 craig 1461
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
20711 craig 1462
    <source>Get Vector File...</source>
1463
    <translation>Získať vektorový súbor...</translation>
1464
  </message>
1465
  <message>
24074 craig 1466
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
20711 craig 1467
    <source>Advanced Select All...</source>
1468
    <translation>Pokročilý výber všetkého... </translation>
1469
  </message>
1470
  <message>
24074 craig 1471
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
20711 craig 1472
    <source>Edit Source...</source>
1473
    <translation>Upraviť zdroj...</translation>
1474
  </message>
1475
  <message>
24074 craig 1476
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
20711 craig 1477
    <source>Replace Colors...</source>
1478
    <translation>Nahradiť farby...</translation>
1479
  </message>
1480
  <message>
24074 craig 1481
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
20711 craig 1482
    <source>Rulers Relative to Page</source>
1483
    <translation>Pravítka relatívne k strane</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
24074 craig 1486
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
20711 craig 1487
    <source>Check for Updates</source>
1488
    <translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
1489
  </message>
1490
  <message>
24074 craig 1491
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
20711 craig 1492
    <source>Number of Pages</source>
1493
    <translation>Počet strán</translation>
1494
  </message>
1495
  <message>
24074 craig 1496
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
20711 craig 1497
    <source>Adjust Image to Frame</source>
1498
    <translation>Prispôsobiť obrázok rámcu</translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
24074 craig 1501
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
20711 craig 1502
    <source>File</source>
1503
    <translation>Súbor</translation>
1504
  </message>
1505
  <message>
24074 craig 1506
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
20711 craig 1507
    <source>&amp;File</source>
1508
    <translation>&amp;Súbor</translation>
1509
  </message>
1510
  <message>
24074 craig 1511
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
20711 craig 1512
    <source>Edit</source>
1513
    <translation>Upraviť</translation>
1514
  </message>
1515
  <message>
24074 craig 1516
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
20711 craig 1517
    <source>&amp;Edit</source>
1518
    <translation>&amp;Upraviť</translation>
1519
  </message>
1520
  <message>
24074 craig 1521
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
20711 craig 1522
    <source>Style</source>
1523
    <translation>Štýl</translation>
1524
  </message>
1525
  <message>
24074 craig 1526
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
20711 craig 1527
    <source>&amp;Style</source>
1528
    <translation>&amp;Štýl</translation>
1529
  </message>
1530
  <message>
24074 craig 1531
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
20711 craig 1532
    <source>Item</source>
1533
    <translation>Položky</translation>
1534
  </message>
1535
  <message>
24074 craig 1536
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
20711 craig 1537
    <source>&amp;Item</source>
1538
    <translation>Po&amp;ložka</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
24074 craig 1541
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
20711 craig 1542
    <source>Insert</source>
1543
    <translation>Vložiť</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
24074 craig 1546
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
20711 craig 1547
    <source>I&amp;nsert</source>
1548
    <translation>&amp;Vložiť</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
24074 craig 1551
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
20711 craig 1552
    <source>Page</source>
1553
    <translation>Strana</translation>
1554
  </message>
1555
  <message>
24074 craig 1556
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
20711 craig 1557
    <source>&amp;Page</source>
1558
    <translation>&amp;Strana</translation>
1559
  </message>
1560
  <message>
24074 craig 1561
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
20711 craig 1562
    <source>View</source>
1563
    <translation>Zobraziť</translation>
1564
  </message>
1565
  <message>
24074 craig 1566
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
20711 craig 1567
    <source>&amp;View</source>
1568
    <translation>&amp;Zobraziť</translation>
1569
  </message>
1570
  <message>
24074 craig 1571
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
20711 craig 1572
    <source>Extras</source>
1573
    <translation>Extra</translation>
1574
  </message>
1575
  <message>
24074 craig 1576
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
20711 craig 1577
    <source>E&amp;xtras</source>
1578
    <translation>E&amp;xtra</translation>
1579
  </message>
1580
  <message>
24074 craig 1581
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
20711 craig 1582
    <source>Windows</source>
1583
    <translation>Okná</translation>
1584
  </message>
1585
  <message>
24074 craig 1586
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
20711 craig 1587
    <source>&amp;Windows</source>
1588
    <translation>&amp;Okná</translation>
1589
  </message>
1590
  <message>
24074 craig 1591
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
20711 craig 1592
    <source>Help</source>
1593
    <translation>Pomocník</translation>
1594
  </message>
1595
  <message>
24074 craig 1596
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
20711 craig 1597
    <source>&amp;Help</source>
1598
    <translation>&amp;Pomocník</translation>
1599
  </message>
1600
  <message>
24074 craig 1601
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2418"/>
20711 craig 1602
    <source>Plugin Menu Items</source>
1603
    <translation>Položky ponuky modulu</translation>
1604
  </message>
1605
  <message>
24074 craig 1606
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2420"/>
20711 craig 1607
    <source>Others</source>
1608
    <translation>Iné</translation>
1609
  </message>
1610
  <message>
24074 craig 1611
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2422"/>
20711 craig 1612
    <source>Unicode Characters</source>
1613
    <translation>Unicode znak</translation>
1614
  </message>
1615
  <message>
24074 craig 1616
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
20711 craig 1617
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
1618
    <translation>Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora</translation>
1619
  </message>
1620
  <message>
24074 craig 1621
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
20711 craig 1622
    <source>New &amp;from Template...</source>
1623
    <translation>Nový p&amp;odľa šablóny...</translation>
1624
  </message>
1625
  <message>
24074 craig 1626
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
20711 craig 1627
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
1628
    <translation>Vložiť obrázok zo schránky</translation>
1629
  </message>
1630
  <message>
24074 craig 1631
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
17184 craig 1632
    <source>Insert Rows...</source>
20711 craig 1633
    <translation>Vložiť Riadky</translation>
17184 craig 1634
  </message>
1635
  <message>
24074 craig 1636
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
17184 craig 1637
    <source>Insert Columns...</source>
20711 craig 1638
    <translation>Vložiť Stĺpce</translation>
17184 craig 1639
  </message>
1640
  <message>
24074 craig 1641
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
17184 craig 1642
    <source>Delete Rows</source>
20711 craig 1643
    <translation>Vymazať Riadky</translation>
17184 craig 1644
  </message>
1645
  <message>
24074 craig 1646
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
17184 craig 1647
    <source>Delete Columns</source>
20711 craig 1648
    <translation>Vymazať Stĺpce</translation>
17184 craig 1649
  </message>
1650
  <message>
24074 craig 1651
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
17184 craig 1652
    <source>Merge Cells</source>
20711 craig 1653
    <translation>Zlúčiť Bunky</translation>
17184 craig 1654
  </message>
1655
  <message>
24074 craig 1656
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
17184 craig 1657
    <source>Split Cells...</source>
20711 craig 1658
    <translation>Rozdeliť Bunky</translation>
17184 craig 1659
  </message>
1660
  <message>
24074 craig 1661
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
17184 craig 1662
    <source>Set Row Heights...</source>
1663
    <translation type="unfinished"></translation>
1664
  </message>
1665
  <message>
24074 craig 1666
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
17184 craig 1667
    <source>Set Column Widths...</source>
1668
    <translation type="unfinished"></translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
24074 craig 1671
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
17184 craig 1672
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
24436 craig 1673
    <translation type="unfinished"></translation>
17184 craig 1674
  </message>
1675
  <message>
24074 craig 1676
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
17184 craig 1677
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
1678
    <translation type="unfinished"></translation>
1679
  </message>
1680
  <message>
24074 craig 1681
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
17184 craig 1682
    <source>Adjust Frame to Table</source>
1683
    <translation type="unfinished"></translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
24074 craig 1686
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
17184 craig 1687
    <source>Adjust Table to Frame</source>
1688
    <translation type="unfinished"></translation>
1689
  </message>
1690
  <message>
24074 craig 1691
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
20711 craig 1692
    <source>&amp;Frames...</source>
1693
    <translation type="unfinished"></translation>
1694
  </message>
1695
  <message>
24074 craig 1696
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
17624 craig 1697
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
1698
    <translation type="unfinished"></translation>
1699
  </message>
1700
  <message>
24074 craig 1701
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
20711 craig 1702
    <source>Marks...</source>
18310 craig 1703
    <translation type="unfinished"></translation>
1704
  </message>
1705
  <message>
24074 craig 1706
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
20711 craig 1707
    <source>Notes Styles...</source>
19918 craig 1708
    <translation type="unfinished"></translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
24074 craig 1711
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
20711 craig 1712
    <source>Adjust Group</source>
17184 craig 1713
    <translation type="unfinished"></translation>
1714
  </message>
1715
  <message>
24074 craig 1716
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
17992 craig 1717
    <source>Anchor Mark</source>
1718
    <translation type="unfinished"></translation>
1719
  </message>
1720
  <message>
24074 craig 1721
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
17992 craig 1722
    <source>Variable Text</source>
1723
    <translation type="unfinished"></translation>
1724
  </message>
1725
  <message>
24074 craig 1726
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
17992 craig 1727
    <source>Reference to Item</source>
1728
    <translation type="unfinished"></translation>
1729
  </message>
1730
  <message>
24074 craig 1731
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
17992 craig 1732
    <source>Reference to Mark</source>
1733
    <translation type="unfinished"></translation>
1734
  </message>
1735
  <message>
24074 craig 1736
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
17992 craig 1737
    <source>Foot/Endnote</source>
1738
    <translation type="unfinished"></translation>
1739
  </message>
1740
  <message>
24074 craig 1741
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
17992 craig 1742
    <source>Edit Mark</source>
1743
    <translation type="unfinished"></translation>
1744
  </message>
1745
  <message>
24074 craig 1746
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
17992 craig 1747
    <source>Update Marks</source>
1748
    <translation type="unfinished"></translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
24074 craig 1751
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
19382 craig 1752
    <source>Snap to Items</source>
16522 craig 1753
    <translation type="unfinished"></translation>
1754
  </message>
1755
  <message>
24074 craig 1756
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
20711 craig 1757
    <source>Colors and Fills...</source>
19918 craig 1758
    <translation type="unfinished"></translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
24074 craig 1761
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
20711 craig 1762
    <source>Patterns</source>
1763
    <translation>Vzorky</translation>
19918 craig 1764
  </message>
1765
  <message>
24074 craig 1766
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
1767
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
20711 craig 1768
    <source>Inline Items</source>
16522 craig 1769
    <translation type="unfinished"></translation>
1770
  </message>
1771
  <message>
24074 craig 1772
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
20711 craig 1773
    <source>&amp;Symbol</source>
15892 craig 1774
    <translation type="unfinished"></translation>
1775
  </message>
1776
  <message>
24074 craig 1777
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
20711 craig 1778
    <source>&amp;Update Document</source>
1779
    <translation>Akt&amp;ualizovať dokument</translation>
17992 craig 1780
  </message>
1781
  <message>
24074 craig 1782
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
20711 craig 1783
    <source>Table</source>
15099 cbradney 1784
    <translation type="unfinished"></translation>
1785
  </message>
1786
  <message>
24074 craig 1787
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
20711 craig 1788
    <source>&amp;Table</source>
18310 craig 1789
    <translation type="unfinished"></translation>
1790
  </message>
1791
  <message>
24074 craig 1792
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
18553 craig 1793
    <source>Copy</source>
20711 craig 1794
    <translation>Kopírovať</translation>
18553 craig 1795
  </message>
1796
  <message>
24074 craig 1797
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
23286 craig 1798
    <source>Content Properties</source>
1799
    <translation type="unfinished"></translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
24074 craig 1802
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
1803
    <source>Scribus &amp;Help...</source>
1804
    <translation type="unfinished"></translation>
1805
  </message>
1806
  <message>
1807
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
18553 craig 1808
    <source>Cut</source>
20711 craig 1809
    <translation>Vystrihnúť</translation>
18553 craig 1810
  </message>
1811
  <message>
24074 craig 1812
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
18553 craig 1813
    <source>Paste</source>
20711 craig 1814
    <translation>Vložiť</translation>
18553 craig 1815
  </message>
1816
  <message>
24074 craig 1817
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
18553 craig 1818
    <source>Redo</source>
20711 craig 1819
    <translation>Znova</translation>
18553 craig 1820
  </message>
1821
  <message>
24074 craig 1822
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
18553 craig 1823
    <source>Undo</source>
20711 craig 1824
    <translation>Späť</translation>
18553 craig 1825
  </message>
1826
  <message>
24074 craig 1827
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
18553 craig 1828
    <source>Close the current document</source>
1829
    <translation type="unfinished"></translation>
1830
  </message>
1831
  <message>
24074 craig 1832
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
18553 craig 1833
    <source>Export the document to PDF</source>
1834
    <translation type="unfinished"></translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
24074 craig 1837
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
18553 craig 1838
    <source>Create a new document</source>
20711 craig 1839
    <translation>Vytvorí nový dokument</translation>
18553 craig 1840
  </message>
1841
  <message>
24074 craig 1842
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
18553 craig 1843
    <source>Open an existing document</source>
1844
    <translation type="unfinished"></translation>
1845
  </message>
1846
  <message>
24074 craig 1847
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
18553 craig 1848
    <source>Print the document</source>
1849
    <translation type="unfinished"></translation>
1850
  </message>
1851
  <message>
24074 craig 1852
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
18553 craig 1853
    <source>Save the current document</source>
1854
    <translation type="unfinished"></translation>
1855
  </message>
1856
  <message>
24074 craig 1857
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
18553 craig 1858
    <source>Copy item properties</source>
1859
    <translation type="unfinished"></translation>
1860
  </message>
1861
  <message>
24074 craig 1862
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
18553 craig 1863
    <source>Edit contents of a frame</source>
1864
    <translation type="unfinished"></translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
24074 craig 1867
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
18553 craig 1868
    <source>Eye Dropper</source>
1869
    <translation type="unfinished"></translation>
1870
  </message>
1871
  <message>
24074 craig 1872
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
18553 craig 1873
    <source>Insert an arc</source>
1874
    <translation type="unfinished"></translation>
1875
  </message>
1876
  <message>
24074 craig 1877
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
18553 craig 1878
    <source>Insert a bezier curve</source>
1879
    <translation type="unfinished"></translation>
1880
  </message>
1881
  <message>
24074 craig 1882
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
18553 craig 1883
    <source>Insert a calligraphic line</source>
1884
    <translation type="unfinished"></translation>
1885
  </message>
1886
  <message>
24074 craig 1887
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
18553 craig 1888
    <source>Insert a freehand line</source>
1889
    <translation type="unfinished"></translation>
1890
  </message>
1891
  <message>
24074 craig 1892
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
18553 craig 1893
    <source>Insert an image frame</source>
1894
    <translation type="unfinished"></translation>
1895
  </message>
1896
  <message>
24074 craig 1897
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
18553 craig 1898
    <source>Insert a line</source>
1899
    <translation type="unfinished"></translation>
1900
  </message>
1901
  <message>
24074 craig 1902
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
18553 craig 1903
    <source>Insert a polygon</source>
1904
    <translation type="unfinished"></translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
24074 craig 1907
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
18553 craig 1908
    <source>Insert a render frame</source>
1909
    <translation type="unfinished"></translation>
1910
  </message>
1911
  <message>
24074 craig 1912
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
18553 craig 1913
    <source>Insert a shape</source>
1914
    <translation type="unfinished"></translation>
1915
  </message>
1916
  <message>
24074 craig 1917
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
18553 craig 1918
    <source>Insert a spiral</source>
1919
    <translation type="unfinished"></translation>
1920
  </message>
1921
  <message>
24074 craig 1922
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
18553 craig 1923
    <source>Insert a table</source>
1924
    <translation type="unfinished"></translation>
1925
  </message>
1926
  <message>
24074 craig 1927
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
18553 craig 1928
    <source>Insert a text frame</source>
1929
    <translation type="unfinished"></translation>
1930
  </message>
1931
  <message>
24074 craig 1932
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
18553 craig 1933
    <source>Link text frames</source>
1934
    <translation type="unfinished"></translation>
1935
  </message>
1936
  <message>
24074 craig 1937
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
18553 craig 1938
    <source>Measurements</source>
1939
    <translation type="unfinished"></translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
24074 craig 1942
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
18553 craig 1943
    <source>Insert link annotation</source>
1944
    <translation type="unfinished"></translation>
1945
  </message>
1946
  <message>
24074 craig 1947
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
18553 craig 1948
    <source>Insert text annotation</source>
1949
    <translation type="unfinished"></translation>
1950
  </message>
1951
  <message>
24074 craig 1952
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
18553 craig 1953
    <source>Insert PDF check box</source>
1954
    <translation type="unfinished"></translation>
1955
  </message>
1956
  <message>
24074 craig 1957
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
18553 craig 1958
    <source>Insert PDF combo box</source>
1959
    <translation type="unfinished"></translation>
1960
  </message>
1961
  <message>
24074 craig 1962
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
18553 craig 1963
    <source>Insert PDF list box</source>
1964
    <translation type="unfinished"></translation>
1965
  </message>
1966
  <message>
24074 craig 1967
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
18553 craig 1968
    <source>Insert PDF push button</source>
1969
    <translation type="unfinished"></translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
24074 craig 1972
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
18553 craig 1973
    <source>Insert PDF radio button</source>
1974
    <translation type="unfinished"></translation>
1975
  </message>
1976
  <message>
24074 craig 1977
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
18553 craig 1978
    <source>Insert PDF text field</source>
1979
    <translation type="unfinished"></translation>
1980
  </message>
1981
  <message>
24074 craig 1982
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
18553 craig 1983
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
1984
    <translation type="unfinished"></translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
24074 craig 1987
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1820"/>
18553 craig 1988
    <source>Rotate an item</source>
1989
    <translation type="unfinished"></translation>
1990
  </message>
1991
  <message>
24074 craig 1992
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
18553 craig 1993
    <source>Select an item</source>
1994
    <translation type="unfinished"></translation>
1995
  </message>
1996
  <message>
24074 craig 1997
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
18553 craig 1998
    <source>Unlink text frames</source>
1999
    <translation type="unfinished"></translation>
2000
  </message>
2001
  <message>
24074 craig 2002
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
20711 craig 2003
    <source>Insert 3D annotation</source>
19643 craig 2004
    <translation type="unfinished"></translation>
2005
  </message>
2006
  <message>
24074 craig 2007
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
20711 craig 2008
    <source>Unweld Items</source>
19643 craig 2009
    <translation type="unfinished"></translation>
2010
  </message>
2011
  <message>
24074 craig 2012
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
20711 craig 2013
    <source>Weld Items</source>
19643 craig 2014
    <translation type="unfinished"></translation>
2015
  </message>
2016
  <message>
24074 craig 2017
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
20711 craig 2018
    <source>T&amp;runcate</source>
18553 craig 2019
    <translation type="unfinished"></translation>
2020
  </message>
2021
  <message>
24074 craig 2022
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
20711 craig 2023
    <source>Edit in Preview Mode</source>
15099 cbradney 2024
    <translation type="unfinished"></translation>
2025
  </message>
2026
  <message>
24074 craig 2027
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
20711 craig 2028
    <source>Toggle Color Management System</source>
2029
    <translation type="unfinished"></translation>
7508 cbradney 2030
  </message>
2031
  <message>
24074 craig 2032
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
20711 craig 2033
    <source>&amp;View Tools</source>
2034
    <translation type="unfinished"></translation>
7508 cbradney 2035
  </message>
9357 mrdocs 2036
  <message>
24074 craig 2037
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
20711 craig 2038
    <source>&amp;Render Frame</source>
2039
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2040
  </message>
2041
  <message>
24074 craig 2042
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
20711 craig 2043
    <source>T&amp;able</source>
2044
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2045
  </message>
2046
  <message>
24074 craig 2047
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
20711 craig 2048
    <source>&amp;Shape</source>
2049
    <translation>&amp;Tvar</translation>
9357 mrdocs 2050
  </message>
2051
  <message>
24074 craig 2052
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
20711 craig 2053
    <source>Arc</source>
2054
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2055
  </message>
2056
  <message>
24074 craig 2057
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
20711 craig 2058
    <source>Spiral</source>
2059
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2060
  </message>
2061
  <message>
24074 craig 2062
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
20711 craig 2063
    <source>&amp;Line</source>
2064
    <translation>&amp;Čiara</translation>
9357 mrdocs 2065
  </message>
2066
  <message>
24074 craig 2067
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
20711 craig 2068
    <source>Calligraphic Line</source>
2069
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2070
  </message>
2071
  <message>
24074 craig 2072
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
20711 craig 2073
    <source>&amp;Freehand Line</source>
2074
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2075
  </message>
2076
  <message>
24074 craig 2077
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
20711 craig 2078
    <source>PDF Push Button</source>
2079
    <translation>PDF tlačidlo</translation>
9357 mrdocs 2080
  </message>
2081
  <message>
24074 craig 2082
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
20711 craig 2083
    <source>PDF Radio Button</source>
2084
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2085
  </message>
2086
  <message>
24074 craig 2087
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
20711 craig 2088
    <source>PDF Text Field</source>
2089
    <translation>PDF textové pole</translation>
9357 mrdocs 2090
  </message>
2091
  <message>
24074 craig 2092
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
20711 craig 2093
    <source>PDF Check Box</source>
2094
    <translation>PDF zaškrtávacie políčko</translation>
9357 mrdocs 2095
  </message>
2096
  <message>
24074 craig 2097
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
20711 craig 2098
    <source>PDF Combo Box</source>
2099
    <translation>PDF výber zo zoznamu</translation>
9357 mrdocs 2100
  </message>
2101
  <message>
24074 craig 2102
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
20711 craig 2103
    <source>PDF List Box</source>
2104
    <translation>PDF výber zo zoznamu</translation>
9357 mrdocs 2105
  </message>
2106
  <message>
24074 craig 2107
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
20711 craig 2108
    <source>Text Annotation</source>
2109
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2110
  </message>
2111
  <message>
24074 craig 2112
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
20711 craig 2113
    <source>Link Annotation</source>
2114
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2115
  </message>
2116
  <message>
24074 craig 2117
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
20711 craig 2118
    <source>3D Annotation</source>
2119
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2120
  </message>
2121
  <message>
24074 craig 2122
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
20711 craig 2123
    <source>Edit text in story editor</source>
2124
    <translation type="unfinished"></translation>
9357 mrdocs 2125
  </message>
10133 cbradney 2126
  <message>
24074 craig 2127
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
20711 craig 2128
    <source>Enable preview mode</source>
2129
    <translation type="unfinished"></translation>
10133 cbradney 2130
  </message>
10842 cbradney 2131
  <message>
24074 craig 2132
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
20711 craig 2133
    <source>Enable editing in preview mode</source>
18310 craig 2134
    <translation type="unfinished"></translation>
2135
  </message>
2136
  <message>
24074 craig 2137
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
20711 craig 2138
    <source>Toggle color management system</source>
18310 craig 2139
    <translation type="unfinished"></translation>
2140
  </message>
2141
  <message>
24074 craig 2142
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
20711 craig 2143
    <source>Edit Weld</source>
18785 craig 2144
    <translation type="unfinished"></translation>
2145
  </message>
2146
  <message>
24074 craig 2147
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
20711 craig 2148
    <source>&amp;Downloads</source>
18785 craig 2149
    <translation type="unfinished"></translation>
2150
  </message>
2151
  <message>
24074 craig 2152
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
20711 craig 2153
    <source>&amp;Resources</source>
18310 craig 2154
    <translation type="unfinished"></translation>
2155
  </message>
2156
  <message>
24074 craig 2157
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
20711 craig 2158
    <source>Chat with the Community</source>
18310 craig 2159
    <translation type="unfinished"></translation>
2160
  </message>
3824 cbradney 2161
</context>
2162
<context>
23091 craig 2163
  <name>ActionSearchDialog</name>
2164
  <message>
2165
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="14"/>
2166
    <source>Action Search</source>
2167
    <translation type="unfinished"></translation>
2168
  </message>
2169
  <message>
24436 craig 2170
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="32"/>
23091 craig 2171
    <source>Search for action...</source>
2172
    <translation type="unfinished"></translation>
2173
  </message>
2174
</context>
2175
<context>
9729 cbradney 2176
  <name>AlignDistribute</name>
2177
  <message>
24436 craig 2178
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="37"/>
9729 cbradney 2179
    <source>Align</source>
12540 cbradney 2180
    <translation>Zarovnať</translation>
9729 cbradney 2181
  </message>
2182
  <message>
24436 craig 2183
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="81"/>
9729 cbradney 2184
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
12540 cbradney 2185
    <translation>&amp;Zvolené vodítko:</translation>
9729 cbradney 2186
  </message>
2187
  <message>
24436 craig 2188
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="94"/>
9729 cbradney 2189
    <source>&amp;Relative To:</source>
12540 cbradney 2190
    <translation>&amp;Relatívne k:</translation>
9729 cbradney 2191
  </message>
2192
  <message>
24436 craig 2193
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="113"/>
15243 cbradney 2194
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
20711 craig 2195
    <translation>Z&amp;arovnanie strán:</translation>
15243 cbradney 2196
  </message>
2197
  <message>
24598 craig 2198
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="429"/>
9729 cbradney 2199
    <source>Distribute</source>
12540 cbradney 2200
    <translation>Rozmiestniť</translation>
9729 cbradney 2201
  </message>
2202
  <message>
24598 craig 2203
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="836"/>
9729 cbradney 2204
    <source>&amp;Distance:</source>
12540 cbradney 2205
    <translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
9729 cbradney 2206
  </message>
15099 cbradney 2207
  <message>
24598 craig 2208
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="903"/>
15243 cbradney 2209
    <source>Reverse Distribution</source>
20711 craig 2210
    <translation>Reverzná distribúcia</translation>
15243 cbradney 2211
  </message>
2212
  <message>
24598 craig 2213
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="945"/>
15099 cbradney 2214
    <source>Swap</source>
2215
    <translation type="unfinished"></translation>
2216
  </message>
20711 craig 2217
  <message>
2218
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
2219
    <source>Align and Distribute</source>
21192 craig 2220
    <translation type="unfinished"></translation>
20711 craig 2221
  </message>
9729 cbradney 2222
</context>
2223
<context>
3632 mrdocs 2224
  <name>AlignDistributePalette</name>
2225
  <message>
24598 craig 2226
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
3824 cbradney 2227
    <source>First Selected</source>
2228
    <translation>Prvý výber</translation>
3632 mrdocs 2229
  </message>
2230
  <message>
24598 craig 2231
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
3824 cbradney 2232
    <source>Last Selected</source>
2233
    <translation>Posledný výber</translation>
3632 mrdocs 2234
  </message>
2235
  <message>
24598 craig 2236
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
3824 cbradney 2237
    <source>Page</source>
2238
    <translation>Strana</translation>
3632 mrdocs 2239
  </message>
2240
  <message>
24598 craig 2241
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
3824 cbradney 2242
    <source>Margins</source>
2243
    <translation>Okraje</translation>
3632 mrdocs 2244
  </message>
2245
  <message>
24598 craig 2246
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
3824 cbradney 2247
    <source>Selection</source>
2248
    <translation>Výber</translation>
3632 mrdocs 2249
  </message>
2250
  <message>
24598 craig 2251
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
3824 cbradney 2252
    <source>Align bottoms</source>
2253
    <translation>Zarovnať dolné okraje</translation>
3632 mrdocs 2254
  </message>
2255
  <message>
24598 craig 2256
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
3824 cbradney 2257
    <source>Align right sides</source>
2258
    <translation>Zarovnať pravé strany</translation>
3632 mrdocs 2259
  </message>
2260
  <message>
24598 craig 2261
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
3824 cbradney 2262
    <source>Center on vertical axis</source>
2263
    <translation>Centrovať na vertikálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2264
  </message>
2265
  <message>
24598 craig 2266
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
3824 cbradney 2267
    <source>Align left sides</source>
2268
    <translation>Zarovnať ľavé strany</translation>
3632 mrdocs 2269
  </message>
2270
  <message>
24598 craig 2271
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
3824 cbradney 2272
    <source>Center on horizontal axis</source>
2273
    <translation>Centrovať na horizontálnej osi</translation>
3632 mrdocs 2274
  </message>
2275
  <message>
24598 craig 2276
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
3824 cbradney 2277
    <source>Align tops</source>
2278
    <translation>Zarovnať horné okraje</translation>
3632 mrdocs 2279
  </message>
2280
  <message>
24598 craig 2281
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
20711 craig 2282
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
2283
    <translation>Umiestniť ľavé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2284
  </message>
2285
  <message>
24598 craig 2286
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 2287
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
2288
    <translation>Umiestniť dolné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2289
  </message>
2290
  <message>
24598 craig 2291
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 2292
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
2293
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti vodorovne</translation>
3632 mrdocs 2294
  </message>
2295
  <message>
24598 craig 2296
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
3824 cbradney 2297
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
2298
    <translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti zvislo</translation>
3632 mrdocs 2299
  </message>
2300
  <message>
24598 craig 2301
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
3824 cbradney 2302
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
2303
    <translation>Umiestniť horné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2304
  </message>
2305
  <message>
24598 craig 2306
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
20711 craig 2307
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
2308
    <translation>Umiestniť pravé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
2309
  </message>
2310
  <message>
24598 craig 2311
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
20711 craig 2312
    <source>Guide</source>
2313
    <translation>Vodítka</translation>
2314
  </message>
2315
  <message>
24598 craig 2316
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 2317
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
2318
    <translation>Umiestniť položky v určenej vzdialenosti</translation>
3632 mrdocs 2319
  </message>
2320
  <message>
24598 craig 2321
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
20711 craig 2322
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
2323
    <translation>Pri rozmiestňovaní pomocou nastavenej vzdialenosti, obrátiť smer umiestňovaných položiek</translation>
2324
  </message>
2325
  <message>
24598 craig 2326
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
3824 cbradney 2327
    <source>None Selected</source>
2328
    <translation>Nie je nič zvolené</translation>
3632 mrdocs 2329
  </message>
2330
  <message>
24598 craig 2331
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
20711 craig 2332
    <source>Swap items to the left</source>
2333
    <translation type="unfinished"></translation>
2334
  </message>
2335
  <message>
24598 craig 2336
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
20711 craig 2337
    <source>Swap items to the right</source>
2338
    <translation type="unfinished"></translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
24598 craig 2341
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="456"/>
3824 cbradney 2342
    <source>Y: %1%2</source>
2343
    <translation>Y: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2344
  </message>
2345
  <message>
24598 craig 2346
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="464"/>
3824 cbradney 2347
    <source>X: %1%2</source>
2348
    <translation>X: %1%2</translation>
3632 mrdocs 2349
  </message>
6530 cbradney 2350
  <message>
24598 craig 2351
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
7508 cbradney 2352
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
9357 mrdocs 2353
    <translation>Zarovnať pravé strany položiek k ľavej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2354
  </message>
2355
  <message>
24598 craig 2356
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
7508 cbradney 2357
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
9357 mrdocs 2358
    <translation>Zarovnať ľavé strany položky k pravej strane ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2359
  </message>
2360
  <message>
24598 craig 2361
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
7508 cbradney 2362
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
9357 mrdocs 2363
    <translation>Zarovnať horný okraj položiek k dolnému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2364
  </message>
2365
  <message>
24598 craig 2366
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
7508 cbradney 2367
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
9357 mrdocs 2368
    <translation>Zarovnať dolný okraj položiek k hornému okraju ukotvenia</translation>
6530 cbradney 2369
  </message>
7508 cbradney 2370
  <message>
24598 craig 2371
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
7508 cbradney 2372
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2373
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2374
  </message>
2375
  <message>
24598 craig 2376
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
7508 cbradney 2377
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2378
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2379
  </message>
2380
  <message>
24598 craig 2381
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
7508 cbradney 2382
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
9357 mrdocs 2383
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami</translation>
7508 cbradney 2384
  </message>
2385
  <message>
24598 craig 2386
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
7508 cbradney 2387
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
9357 mrdocs 2388
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
7508 cbradney 2389
  </message>
2390
  <message>
24598 craig 2391
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
7508 cbradney 2392
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
9357 mrdocs 2393
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a stranami stránky</translation>
7508 cbradney 2394
  </message>
2395
  <message>
24598 craig 2396
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
7508 cbradney 2397
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
9357 mrdocs 2398
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
7508 cbradney 2399
  </message>
2400
  <message>
24598 craig 2401
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
20711 craig 2402
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
2403
    <translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
15243 cbradney 2404
  </message>
2405
  <message>
24598 craig 2406
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
20711 craig 2407
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
2408
    <translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a horným a dolným okrajom stránky</translation>
15099 cbradney 2409
  </message>
2410
  <message>
24598 craig 2411
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
20711 craig 2412
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2413
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnať relatívne:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuálna strana&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraje aktuálnej strany&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výber&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
2414
  </message>
2415
  <message>
24598 craig 2416
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
20711 craig 2417
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
2418
    <translation>Umiestnenie zvoleného vodítka na zarovnanie k</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
24598 craig 2421
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
16565 craig 2422
    <source>Move</source>
20711 craig 2423
    <translation>Presunúť</translation>
16565 craig 2424
  </message>
2425
  <message>
24598 craig 2426
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
16565 craig 2427
    <source>Resize</source>
20711 craig 2428
    <translation>Zmena veľkosti</translation>
16565 craig 2429
  </message>
2430
  <message>
24598 craig 2431
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
16565 craig 2432
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
2433
    <translation type="unfinished"></translation>
2434
  </message>
3824 cbradney 2435
</context>
2436
<context>
3632 mrdocs 2437
  <name>AlignSelect</name>
2438
  <message>
24584 craig 2439
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="123"/>
3824 cbradney 2440
    <source>Align Text Left</source>
2441
    <translation>Zarovnať text doľava</translation>
3632 mrdocs 2442
  </message>
2443
  <message>
24584 craig 2444
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="124"/>
3824 cbradney 2445
    <source>Align Text Right</source>
2446
    <translation>Zarovnať text doprava</translation>
3632 mrdocs 2447
  </message>
2448
  <message>
24584 craig 2449
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="125"/>
3824 cbradney 2450
    <source>Align Text Center</source>
2451
    <translation>Zarovnať text na stred</translation>
3632 mrdocs 2452
  </message>
2453
  <message>
24584 craig 2454
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="126"/>
3824 cbradney 2455
    <source>Align Text Justified</source>
2456
    <translation>Zarovnať text do bloku</translation>
3632 mrdocs 2457
  </message>
2458
  <message>
24584 craig 2459
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="127"/>
3824 cbradney 2460
    <source>Align Text Forced Justified</source>
2461
    <translation>Zarovnať podľa okrajov</translation>
3632 mrdocs 2462
  </message>
3824 cbradney 2463
</context>
2464
<context>
3632 mrdocs 2465
  <name>Annota</name>
2466
  <message>
23793 craig 2467
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="53"/>
3824 cbradney 2468
    <source>Annotation Properties</source>
2469
    <translation>Vlastnosti anotácie</translation>
3632 mrdocs 2470
  </message>
2471
  <message>
23793 craig 2472
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="83"/>
3824 cbradney 2473
    <source>Text</source>
2474
    <translation>Text</translation>
3632 mrdocs 2475
  </message>
2476
  <message>
23793 craig 2477
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="84"/>
3824 cbradney 2478
    <source>Link</source>
2479
    <translation>Odkaz</translation>
3632 mrdocs 2480
  </message>
2481
  <message>
23793 craig 2482
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="85"/>
3824 cbradney 2483
    <source>External Link</source>
2484
    <translation>Externý odkaz</translation>
3632 mrdocs 2485
  </message>
2486
  <message>
23793 craig 2487
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="86"/>
3824 cbradney 2488
    <source>External Web-Link</source>
2489
    <translation>Externý odkaz na web</translation>
3632 mrdocs 2490
  </message>
2491
  <message>
24312 craig 2492
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
2493
    <source>New Paragraph</source>
2494
    <translation type="unfinished"></translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
23793 craig 2497
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
20711 craig 2498
    <source>Destination</source>
2499
    <translation>Cieľ</translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
23793 craig 2502
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="203"/>
2503
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="213"/>
20711 craig 2504
    <source> pt</source>
2505
    <translation> pt</translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
23793 craig 2508
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
22336 craig 2509
    <source>&amp;X-Pos:</source>
2510
    <translation>&amp;X-Poz:</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
23793 craig 2513
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
20711 craig 2514
    <source>Open</source>
2515
    <translation>Otvoriť</translation>
2516
  </message>
2517
  <message>
23793 craig 2518
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="88"/>
3824 cbradney 2519
    <source>&amp;Type:</source>
2520
    <translation>&amp;Typ:</translation>
3632 mrdocs 2521
  </message>
2522
  <message>
23793 craig 2523
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="160"/>
20711 craig 2524
    <source>C&amp;hange...</source>
2525
    <translation>&amp;Zmeniť...</translation>
2526
  </message>
2527
  <message>
23793 craig 2528
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="180"/>
20711 craig 2529
    <source>&amp;Page:</source>
2530
    <translation>&amp;Strana:</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
23793 craig 2533
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="215"/>
20711 craig 2534
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
2535
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
23793 craig 2538
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
20711 craig 2539
    <source>%1;;All Files (*)</source>
2540
    <translation>%1;;Všetky súbory (*)</translation>
2541
  </message>
2542
  <message>
23793 craig 2543
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="162"/>
20711 craig 2544
    <source>Export absolute Filename</source>
2545
    <translation>Exportovať absolútny názov súboru</translation>
2546
  </message>
2547
  <message>
23793 craig 2548
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
17992 craig 2549
    <source>Options</source>
20711 craig 2550
    <translation>Možnosti</translation>
17992 craig 2551
  </message>
2552
  <message>
23793 craig 2553
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
17992 craig 2554
    <source>Icon:</source>
2555
    <translation type="unfinished"></translation>
2556
  </message>
2557
  <message>
23793 craig 2558
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
17992 craig 2559
    <source>Note</source>
2560
    <translation type="unfinished"></translation>
2561
  </message>
2562
  <message>
23793 craig 2563
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
17992 craig 2564
    <source>Comment</source>
2565
    <translation type="unfinished"></translation>
2566
  </message>
2567
  <message>
23793 craig 2568
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
17992 craig 2569
    <source>Key</source>
2570
    <translation type="unfinished"></translation>
2571
  </message>
2572
  <message>
23793 craig 2573
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="133"/>
17992 craig 2574
    <source>Help</source>
20711 craig 2575
    <translation>Pomocník</translation>
17992 craig 2576
  </message>
2577
  <message>
23793 craig 2578
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
17992 craig 2579
    <source>Paragraph</source>
2580
    <translation type="unfinished"></translation>
2581
  </message>
2582
  <message>
23793 craig 2583
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
17992 craig 2584
    <source>Insert</source>
20711 craig 2585
    <translation>Vložiť</translation>
17992 craig 2586
  </message>
2587
  <message>
23793 craig 2588
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
17992 craig 2589
    <source>Cross</source>
20711 craig 2590
    <translation>Kríž</translation>
17992 craig 2591
  </message>
2592
  <message>
23793 craig 2593
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="138"/>
17992 craig 2594
    <source>Circle</source>
20711 craig 2595
    <translation>Kruh</translation>
17992 craig 2596
  </message>
2597
  <message>
23793 craig 2598
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
17992 craig 2599
    <source>Annotation is Open</source>
2600
    <translation type="unfinished"></translation>
2601
  </message>
3824 cbradney 2602
</context>
2603
<context>
3632 mrdocs 2604
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
2605
  <message>
24554 craig 2606
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
22933 craig 2607
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
3824 cbradney 2608
    <source>Apply Master Page</source>
2609
    <translation>Použiť šablónu</translation>
3632 mrdocs 2610
  </message>
2611
  <message>
22933 craig 2612
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
3824 cbradney 2613
    <source>&amp;Master Page:</source>
2614
    <translation>&amp;Hlavná strana:</translation>
3632 mrdocs 2615
  </message>
2616
  <message>
22933 craig 2617
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
3824 cbradney 2618
    <source>Alt+P</source>
2619
    <translation>Alt+T</translation>
3632 mrdocs 2620
  </message>
2621
  <message>
22933 craig 2622
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
3824 cbradney 2623
    <source>Alt+E</source>
2624
    <translation>Alt+R</translation>
3632 mrdocs 2625
  </message>
2626
  <message>
22933 craig 2627
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
3824 cbradney 2628
    <source>Alt+D</source>
2629
    <translation>Alt+E</translation>
3632 mrdocs 2630
  </message>
2631
  <message>
22933 craig 2632
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
3824 cbradney 2633
    <source>Alt+A</source>
2634
    <translation>Alt+A</translation>
3632 mrdocs 2635
  </message>
2636
  <message>
22933 craig 2637
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
3824 cbradney 2638
    <source>Alt+W</source>
2639
    <translation>Alt+V</translation>
3632 mrdocs 2640
  </message>
2641
  <message>
22933 craig 2642
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
20711 craig 2643
    <source>to</source>
2644
    <translation>na</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
22933 craig 2647
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
20711 craig 2648
    <source>Alt+O</source>
2649
    <translation>Alt+O</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
22933 craig 2652
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
20711 craig 2653
    <source>Alt+C</source>
2654
    <translation>Alt+C</translation>
2655
  </message>
2656
  <message>
22933 craig 2657
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
20711 craig 2658
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
2659
    <translation>Použiť zvolenú šablónu na párne, nepárne alebo všetky strany v nasledujúcom rozsahu</translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
22933 craig 2662
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
13319 cbradney 2663
    <source>Apply to</source>
2664
    <translation>Použiť na</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
22933 craig 2667
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
13319 cbradney 2668
    <source>Current &amp;Page</source>
2669
    <translation>Aktuálnu s&amp;tranu</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
22933 craig 2672
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
13319 cbradney 2673
    <source>&amp;Even Pages</source>
2674
    <translation>Pá&amp;rne strany</translation>
2675
  </message>
2676
  <message>
22933 craig 2677
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
13319 cbradney 2678
    <source>O&amp;dd Pages</source>
2679
    <translation>N&amp;epárne strany</translation>
2680
  </message>
2681
  <message>
22933 craig 2682
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
13319 cbradney 2683
    <source>&amp;All Pages</source>
2684
    <translation>Všetky str&amp;any</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
22933 craig 2687
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
13319 cbradney 2688
    <source>&amp;Within Range</source>
2689
    <translation>&amp;V rozsahu</translation>
2690
  </message>
3824 cbradney 2691
</context>
2692
<context>
16522 craig 2693
  <name>ArcVectorBase</name>
2694
  <message>
18553 craig 2695
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
16522 craig 2696
    <source>Edit Arc</source>
2697
    <translation type="unfinished"></translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
24483 craig 2700
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
16522 craig 2701
    <source>Start Angle:</source>
2702
    <translation type="unfinished"></translation>
2703
  </message>
2704
  <message>
24483 craig 2705
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
16522 craig 2706
    <source>End Angle:</source>
2707
    <translation type="unfinished"></translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
24483 craig 2710
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
16522 craig 2711
    <source>Height:</source>
20711 craig 2712
    <translation>Výška:</translation>
16522 craig 2713
  </message>
2714
  <message>
24483 craig 2715
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
16522 craig 2716
    <source>Width:</source>
20711 craig 2717
    <translation>Šírka:</translation>
16522 craig 2718
  </message>
2719
  <message>
24483 craig 2720
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
16522 craig 2721
    <source>End Edit</source>
2722
    <translation type="unfinished"></translation>
2723
  </message>
2724
</context>
2725
<context>
2726
  <name>ArcWidgetBase</name>
2727
  <message>
24612 craig 2728
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="45"/>
16522 craig 2729
    <source>Start Angle:</source>
2730
    <translation type="unfinished"></translation>
2731
  </message>
2732
  <message>
24612 craig 2733
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="65"/>
16522 craig 2734
    <source>End Angle:</source>
2735
    <translation type="unfinished"></translation>
2736
  </message>
2737
  <message>
24612 craig 2738
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="126"/>
16522 craig 2739
    <source>Sample Polygon</source>
20711 craig 2740
    <translation>Ukážka mnohouholníka</translation>
16522 craig 2741
  </message>
2742
</context>
2743
<context>
11652 cbradney 2744
  <name>AutoformButtonGroup</name>
2745
  <message>
18553 craig 2746
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
24554 craig 2747
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
11652 cbradney 2748
    <source>Arrows</source>
12540 cbradney 2749
    <translation>Šípky</translation>
11652 cbradney 2750
  </message>
2751
  <message>
18553 craig 2752
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
24554 craig 2753
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="776"/>
11652 cbradney 2754
    <source>Flow Chart</source>
12540 cbradney 2755
    <translation>Postupový diagram</translation>
11652 cbradney 2756
  </message>
2757
  <message>
18553 craig 2758
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
24554 craig 2759
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="777"/>
11652 cbradney 2760
    <source>Jigsaw</source>
12540 cbradney 2761
    <translation>Skladačka</translation>
11652 cbradney 2762
  </message>
2763
  <message>
18553 craig 2764
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
24554 craig 2765
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="778"/>
11652 cbradney 2766
    <source>Specials</source>
12540 cbradney 2767
    <translation>Špeciálne</translation>
11652 cbradney 2768
  </message>
12281 cbradney 2769
  <message>
18553 craig 2770
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
24554 craig 2771
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
12281 cbradney 2772
    <source>Default Shapes</source>
12540 cbradney 2773
    <translation>Štandardné tvary</translation>
12281 cbradney 2774
  </message>
11652 cbradney 2775
</context>
2776
<context>
4759 cbradney 2777
  <name>Barcode</name>
2778
  <message>
20332 craig 2779
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
19382 craig 2780
    <source>Barcode</source>
18785 craig 2781
    <translation type="unfinished"></translation>
2782
  </message>
2783
  <message>
20332 craig 2784
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
19643 craig 2785
    <source>Insert a barcode</source>
2786
    <translation type="unfinished"></translation>
2787
  </message>
2788
  <message>
20332 craig 2789
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
2790
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
2791
    <translation type="unfinished"></translation>
2792
  </message>
4759 cbradney 2793
</context>
2794
<context>
2795
  <name>BarcodeGenerator</name>
2796
  <message>
24483 craig 2797
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
20711 craig 2798
    <source>Select Type</source>
2799
    <translation>Vyberte typ</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
24483 craig 2802
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
2803
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
20332 craig 2804
    <source>Select a barcode format</source>
2805
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2806
  </message>
2807
  <message>
24483 craig 2808
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
20332 craig 2809
    <source>Point of Sale</source>
2810
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2811
  </message>
4870 mrdocs 2812
  <message>
24483 craig 2813
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
20332 craig 2814
    <source>Supply Chain</source>
19643 craig 2815
    <translation type="unfinished"></translation>
2816
  </message>
2817
  <message>
24483 craig 2818
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
20332 craig 2819
    <source>Two-dimensional symbols</source>
19643 craig 2820
    <translation type="unfinished"></translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
24483 craig 2823
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
20332 craig 2824
    <source>One-dimensional symbols</source>
19643 craig 2825
    <translation type="unfinished"></translation>
2826
  </message>
2827
  <message>
24483 craig 2828
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
20332 craig 2829
    <source>GS1 DataBar family</source>
19643 craig 2830
    <translation type="unfinished"></translation>
2831
  </message>
2832
  <message>
24483 craig 2833
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
20332 craig 2834
    <source>Postal symbols</source>
19643 craig 2835
    <translation type="unfinished"></translation>
2836
  </message>
2837
  <message>
24483 craig 2838
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
20332 craig 2839
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
19643 craig 2840
    <translation type="unfinished"></translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
24483 craig 2843
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
20332 craig 2844
    <source>Less-used symbols</source>
19643 craig 2845
    <translation type="unfinished"></translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
24483 craig 2848
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
20332 craig 2849
    <source>GS1 Composite symbols</source>
19643 craig 2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
24483 craig 2853
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
20711 craig 2854
    <source>Select a barcode family</source>
2855
    <translation type="unfinished"></translation>
4870 mrdocs 2856
  </message>
20711 craig 2857
</context>
2858
<context>
2859
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
4870 mrdocs 2860
  <message>
24483 craig 2861
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
20711 craig 2862
    <source>Reset the barcode samples</source>
2863
    <translation>Vynulovať vzorky čiarových kódov</translation>
19643 craig 2864
  </message>
2865
  <message>
24483 craig 2866
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
20711 craig 2867
    <source>Alt+I</source>
2868
    <translation>Alt+V</translation>
19643 craig 2869
  </message>
2870
  <message>
24483 craig 2871
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
20711 craig 2872
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
2873
    <translation>Ak je zaškrtnuté, v čiarovom kóde budú aj čísla</translation>
4870 mrdocs 2874
  </message>
2875
  <message>
24483 craig 2876
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
20711 craig 2877
    <source>Alt+G</source>
2878
    <translation>Alt+T</translation>
4870 mrdocs 2879
  </message>
2880
  <message>
24483 craig 2881
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
20711 craig 2882
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
2883
    <translation>Kresliť šípky na zabezpečenie miesta vedľa kódu</translation>
20272 craig 2884
  </message>
2885
  <message>
24483 craig 2886
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
20711 craig 2887
    <source>&amp;Background</source>
2888
    <translation>&amp;Pozadie</translation>
20272 craig 2889
  </message>
2890
  <message>
24483 craig 2891
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
20711 craig 2892
    <source>Alt+B</source>
2893
    <translation>Alt+P</translation>
19643 craig 2894
  </message>
2895
  <message>
24483 craig 2896
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
20711 craig 2897
    <source>Background color - under the code lines</source>
2898
    <translation>Farba pozadia - pod čiarami kódu</translation>
19643 craig 2899
  </message>
2900
  <message>
24483 craig 2901
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
20711 craig 2902
    <source>&amp;Lines</source>
2903
    <translation>Č&amp;iary</translation>
19643 craig 2904
  </message>
2905
  <message>
24483 craig 2906
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
20711 craig 2907
    <source>Alt+L</source>
2908
    <translation>Alt+I</translation>
4870 mrdocs 2909
  </message>
2910
  <message>
24483 craig 2911
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
20711 craig 2912
    <source>Color of the lines in barcode</source>
2913
    <translation>Farba čiar v čiarovom kóde</translation>
19643 craig 2914
  </message>
2915
  <message>
24483 craig 2916
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
20711 craig 2917
    <source>&amp;Text</source>
2918
    <translation>&amp;Text</translation>
19643 craig 2919
  </message>
2920
  <message>
24483 craig 2921
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
20711 craig 2922
    <source>Alt+T</source>
20332 craig 2923
    <translation>Alt+T</translation>
4870 mrdocs 2924
  </message>
2925
  <message>
24483 craig 2926
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
20711 craig 2927
    <source>Color of the text and numbers</source>
2928
    <translation>Farba textu a čísel</translation>
20391 craig 2929
  </message>
2930
  <message>
24483 craig 2931
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
20711 craig 2932
    <source>Alt+N</source>
2933
    <translation>Alt+N</translation>
20391 craig 2934
  </message>
2935
  <message>
24483 craig 2936
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
20711 craig 2937
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
2938
    <translation>Vygenerovať a zaradiť kontrolný súčet do čiarové kódu</translation>
18310 craig 2939
  </message>
2940
  <message>
24483 craig 2941
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
20711 craig 2942
    <source>Alt+U</source>
2943
    <translation>Alt+R</translation>
15099 cbradney 2944
  </message>
2945
  <message>
24483 craig 2946
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
20711 craig 2947
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
2948
    <translation>Zaradiť kontrolný súčet do textu v čiarovom kóde</translation>
4870 mrdocs 2949
  </message>
6261 cbradney 2950
  <message>
20711 craig 2951
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
2952
    <source>Insert Barcode</source>
2953
    <translation>Vložiť čiarový kód</translation>
6261 cbradney 2954
  </message>
4759 cbradney 2955
  <message>
24483 craig 2956
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
2957
    <source>Colors</source>
24493 craig 2958
    <translation>Farby</translation>
24483 craig 2959
  </message>
2960
  <message>
2961
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
2962
    <source>Options</source>
24493 craig 2963
    <translation>Možnosti</translation>
24483 craig 2964
  </message>
2965
  <message>
2966
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
20711 craig 2967
    <source>Display checksum</source>
4759 cbradney 2968
    <translation type="unfinished"></translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
24483 craig 2971
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
20711 craig 2972
    <source>Show readable text</source>
2973
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2974
  </message>
2975
  <message>
24483 craig 2976
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
20711 craig 2977
    <source>Parse specials</source>
2978
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2979
  </message>
2980
  <message>
24483 craig 2981
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
20711 craig 2982
    <source>Guard whitespace</source>
4759 cbradney 2983
    <translation type="unfinished"></translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
24483 craig 2986
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
20332 craig 2987
    <source>^NNN as ASCII</source>
2988
    <translation type="unfinished"></translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
24483 craig 2991
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
20332 craig 2992
    <source>Add checksum</source>
2993
    <translation type="unfinished"></translation>
2994
  </message>
2995
  <message>
24483 craig 2996
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
20711 craig 2997
    <source>Advanced options for the barcode</source>
2998
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 2999
  </message>
3000
  <message>
24483 craig 3001
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
20711 craig 3002
    <source>&amp;Barcode:</source>
3003
    <translation type="unfinished"></translation>
4759 cbradney 3004
  </message>
3005
  <message>
24483 craig 3006
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
3007
    <source>Type</source>
24493 craig 3008
    <translation>Typ</translation>
24483 craig 3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
20711 craig 3012
    <source>&amp;Contents:</source>
4759 cbradney 3013
    <translation type="unfinished"></translation>
3014
  </message>
3015
  <message>
24483 craig 3016
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
20711 craig 3017
    <source>Options:</source>
24666 craig 3018
    <translation type="unfinished">Možnosti:</translation>
4870 mrdocs 3019
  </message>
3020
  <message>
24483 craig 3021
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
20711 craig 3022
    <source>The contents encoded in the barcode</source>
3023
    <translation type="unfinished"></translation>
4870 mrdocs 3024
  </message>
3025
  <message>
24483 craig 3026
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
20711 craig 3027
    <source>Select one of the available barcode types here</source>
4870 mrdocs 3028
    <translation type="unfinished"></translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
24483 craig 3031
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
20711 craig 3032
    <source>Version:</source>
24666 craig 3033
    <translation type="unfinished">Verzia:</translation>
4870 mrdocs 3034
  </message>
3035
  <message>
24483 craig 3036
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
20711 craig 3037
    <source>Error correction level:</source>
4870 mrdocs 3038
    <translation type="unfinished"></translation>
3039
  </message>
11652 cbradney 3040
  <message>
24483 craig 3041
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
20711 craig 3042
    <source>Barcode Family:</source>
11652 cbradney 3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
24483 craig 3046
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
20711 craig 3047
    <source>Version of the symbol</source>
3048
    <translation type="unfinished"></translation>
11652 cbradney 3049
  </message>
20711 craig 3050
  <message>
24483 craig 3051
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
20711 craig 3052
    <source>Error correction level</source>
3053
    <translation type="unfinished"></translation>
3054
  </message>
4759 cbradney 3055
</context>
3056
<context>
3632 mrdocs 3057
  <name>Biblio</name>
3058
  <message>
24074 craig 3059
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2037"/>
20711 craig 3060
    <source>Scrapbook</source>
3061
    <translation>Zápisník</translation>
3632 mrdocs 3062
  </message>
3063
  <message>
23556 craig 3064
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1182"/>
3824 cbradney 3065
    <source>Delete</source>
3066
    <translation>Odstrániť</translation>
3632 mrdocs 3067
  </message>
3068
  <message>
23556 craig 3069
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1745"/>
3070
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
24074 craig 3071
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1847"/>
3072
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1926"/>
3824 cbradney 3073
    <source>Object</source>
3074
    <translation>Objekt</translation>
3632 mrdocs 3075
  </message>
3076
  <message>
23556 craig 3077
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
3078
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
3079
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
24074 craig 3080
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1929"/>
20711 craig 3081
    <source>New Entry</source>
3082
    <translation>Nová položka</translation>
3632 mrdocs 3083
  </message>
3084
  <message>
23556 craig 3085
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1180"/>
20711 craig 3086
    <source>Rename</source>
3087
    <translation>Premenovať</translation>
3088
  </message>
3089
  <message>
23556 craig 3090
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
3091
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1437"/>
3092
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
3093
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>