Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
10842 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0" language="sl_SI">
298 Franz 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 13
 
14
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
12344 cbradney 15
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 20
 
12918 cbradney 21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 27
</source>
15354 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
5011 mrdocs 29
 
12918 cbradney 30
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
31
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
32
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
1135 cbradney 33
 
12918 cbradney 34
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
35
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 36
</translation>
1135 cbradney 37
  </message>
38
  <message>
12918 cbradney 39
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 40
 
12918 cbradney 41
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
42
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
43
Color components should be in the range from 0 to 255.
1135 cbradney 44
 
12918 cbradney 45
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
46
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
1135 cbradney 47
</source>
15099 cbradney 48
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
7902 mrdocs 49
 
12918 cbradney 50
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
51
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
52
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
7902 mrdocs 53
 
12918 cbradney 54
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
55
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 56
</translation>
1135 cbradney 57
  </message>
58
  <message>
12918 cbradney 59
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
3064 cbradney 60
 
12918 cbradney 61
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3064 cbradney 62
 
12918 cbradney 63
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
64
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3064 cbradney 65
</source>
15354 cbradney 66
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 67
 
12918 cbradney 68
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
7902 mrdocs 69
 
12918 cbradney 70
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
71
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
12344 cbradney 72
</translation>
3064 cbradney 73
  </message>
74
  <message>
12918 cbradney 75
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
3064 cbradney 76
 
12918 cbradney 77
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
78
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
79
Returns true if a new document was created.
3064 cbradney 80
</source>
15354 cbradney 81
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
7902 mrdocs 82
 
12918 cbradney 83
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
84
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
85
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
86
</translation>
3064 cbradney 87
  </message>
3824 cbradney 88
  <message>
12918 cbradney 89
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
6434 cbradney 90
 
12918 cbradney 91
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
92
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
3824 cbradney 93
 
12918 cbradney 94
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
3824 cbradney 95
</source>
15354 cbradney 96
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 97
 
12918 cbradney 98
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
99
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
7902 mrdocs 100
 
12918 cbradney 101
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
102
  </message>
103
  <message>
104
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 105
 
12918 cbradney 106
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
107
style name or None when user cancels the dialog.
108
</source>
15354 cbradney 109
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
7902 mrdocs 110
 
12918 cbradney 111
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
112
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
113
</translation>
3824 cbradney 114
  </message>
10842 cbradney 115
  <message>
116
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
117
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
118
 
119
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
120
following meaning:
121
 
122
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
123
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
124
 
125
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
126
margins
127
 
128
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
129
 
130
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
131
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
132
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
133
 
134
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
135
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
136
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
137
 
138
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
139
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
140
PAGE_4 is 4-fold.
141
 
142
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
143
Indexed from 0 (0 = first).
144
 
145
numPage = Number of pages to be created.
146
 
147
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
148
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
149
is not in points, make sure to account for this.
150
 
151
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
152
PAGE_4, 3, 1)
153
 
154
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
155
</source>
15354 cbradney 156
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
12344 cbradney 157
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
10871 mrdocs 158
 
159
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
160
 
161
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
162
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
163
npr. PAPER_A4 itn.
164
 
165
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
166
 
167
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
168
 
169
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
170
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
171
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
172
 
173
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
174
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
175
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
176
 
177
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
178
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
179
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
180
 
181
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
182
Indeksirano od 0 (0 = prva).
183
 
184
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
185
 
186
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
187
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
188
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
189
 
190
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
191
PAGE_4, 3, 1)
192
 
12344 cbradney 193
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
194
</translation>
10842 cbradney 195
  </message>
196
  <message>
1135 cbradney 197
    <source>closeDoc()
198
 
199
Closes the current document without prompting to save.
200
 
201
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
202
</source>
15354 cbradney 203
    <translation type="obsolete">closeDoc()
10792 mrdocs 204
 
205
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
206
 
207
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
1135 cbradney 208
  </message>
209
  <message>
210
    <source>haveDoc() -&gt; bool
211
 
212
Returns true if there is a document open.
213
</source>
15354 cbradney 214
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
7902 mrdocs 215
 
216
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
1135 cbradney 217
  </message>
218
  <message>
219
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
220
 
221
Opens the document &quot;name&quot;.
222
 
223
May raise ScribusError if the document could not be opened.
224
</source>
15354 cbradney 225
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)
7902 mrdocs 226
 
227
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
228
 
229
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
230
</translation>
1135 cbradney 231
  </message>
232
  <message>
233
    <source>saveDoc()
234
 
235
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
236
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
237
save file dialog.
238
 
239
If the save fails, there is currently no way to tell.
240
</source>
15354 cbradney 241
    <translation type="obsolete">saveDoc()
10792 mrdocs 242
 
243
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
244
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
245
za shranjevanje.
246
 
247
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
1135 cbradney 248
  </message>
249
  <message>
250
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
251
 
252
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
253
relative path).
254
 
255
May raise ScribusError if the save fails.
256
</source>
15354 cbradney 257
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 258
 
259
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
260
relativna pot).
261
 
262
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
263
  </message>
264
  <message>
12918 cbradney 265
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
266
 
267
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
268
strings.
269
</source>
15354 cbradney 270
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
12918 cbradney 271
 
272
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
273
  </message>
274
  <message>
1135 cbradney 275
    <source>setUnit(type)
276
 
277
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
278
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
279
 
280
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
281
</source>
15354 cbradney 282
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)
10792 mrdocs 283
 
284
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
285
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
286
 
287
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
1135 cbradney 288
  </message>
289
  <message>
290
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
291
 
292
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
293
of the UNIT_* constants:
294
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
295
</source>
15354 cbradney 296
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
10792 mrdocs 297
 
298
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
299
konstant UNIT_*:
300
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
1135 cbradney 301
  </message>
302
  <message>
303
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
304
 
305
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
306
current document.
307
</source>
15354 cbradney 308
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10792 mrdocs 309
 
310
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
311
trenutni dokument.</translation>
1135 cbradney 312
  </message>
313
  <message>
314
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
315
 
316
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
317
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
318
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
319
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
320
</source>
15354 cbradney 321
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
10959 mrdocs 322
 
323
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
324
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
325
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
326
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
327
</translation>
1135 cbradney 328
  </message>
329
  <message>
12918 cbradney 330
    <source>closeMasterPage()
331
 
332
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
333
to normal. Begin editing with editMasterPage().
334
</source>
15354 cbradney 335
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
12918 cbradney 336
 
337
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
338
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
339
  </message>
340
  <message>
341
    <source>masterPageNames()
342
 
343
Returns a list of the names of all master pages in the document.
344
</source>
15354 cbradney 345
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
12918 cbradney 346
 
347
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
348
  </message>
349
  <message>
350
    <source>editMasterPage(pageName)
351
 
352
Enables master page editing and opens the named master page
353
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
354
</source>
15354 cbradney 355
    <translation type="obsolete">editMasterPage(imeStrani)
12918 cbradney 356
 
357
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
358
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
359
  </message>
360
  <message>
361
    <source>createMasterPage(pageName)
362
 
363
Creates a new master page named pageName and opens it for
364
editing.
365
</source>
15354 cbradney 366
    <translation type="obsolete">createMasterPage(imeStrani)
12918 cbradney 367
 
368
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
369
za urejanje.</translation>
370
  </message>
371
  <message>
372
    <source>deleteMasterPage(pageName)
373
 
374
Delete the named master page.
375
</source>
15354 cbradney 376
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(imeStrani)
12918 cbradney 377
 
378
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
379
  </message>
380
  <message>
381
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
382
 
383
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
384
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
385
</source>
15354 cbradney 386
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 387
 
388
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
389
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
390
</translation>
391
  </message>
392
  <message>
393
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
394
 
395
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
396
is not given the currently selected Item is used.
397
</source>
15354 cbradney 398
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 399
 
400
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
401
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
402
</translation>
403
  </message>
404
  <message>
405
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
406
 
407
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
408
is not given the currently selected Item is used.
409
</source>
15354 cbradney 410
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 411
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
412
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
413
</translation>
414
  </message>
415
  <message>
1135 cbradney 416
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
417
 
418
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
419
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
420
</source>
15354 cbradney 421
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 422
 
423
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
424
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 425
  </message>
426
  <message>
12918 cbradney 427
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
428
 
429
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
430
is not given the currently selected Item is used.
431
</source>
15354 cbradney 432
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 433
 
434
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
435
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
436
</translation>
437
  </message>
438
  <message>
439
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
440
 
441
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
442
is not given the currently selected Item is used.
443
</source>
15354 cbradney 444
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 445
 
446
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
447
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
448
</translation>
449
  </message>
450
  <message>
1135 cbradney 451
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
452
 
453
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
454
is not given the currently selected Item is used.
455
</source>
15354 cbradney 456
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 457
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
458
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 459
  </message>
460
  <message>
461
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
462
 
463
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
464
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
465
</source>
15354 cbradney 466
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 467
 
468
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
469
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 470
  </message>
471
  <message>
472
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
473
 
474
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
475
currently selected item is used. The cap types are:
476
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
477
</source>
15354 cbradney 478
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
10959 mrdocs 479
 
480
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
481
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
482
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1135 cbradney 483
  </message>
484
  <message>
485
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
486
 
487
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
488
currently selected item is used. Line style constants are:
489
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
490
</source>
15354 cbradney 491
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
10792 mrdocs 492
 
493
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
494
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
495
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1135 cbradney 496
  </message>
497
  <message>
498
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
499
 
500
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
501
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
502
</source>
15354 cbradney 503
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 504
 
505
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
506
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 507
  </message>
508
  <message>
509
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
510
 
511
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
512
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
513
</source>
15354 cbradney 514
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
10792 mrdocs 515
 
516
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
517
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 518
  </message>
519
  <message>
520
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
521
 
522
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
523
given the currently selected item is used.
524
</source>
15354 cbradney 525
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10792 mrdocs 526
 
527
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
528
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 529
  </message>
530
  <message>
531
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
532
 
533
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
534
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
535
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
536
for reference.
537
</source>
15354 cbradney 538
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
10959 mrdocs 539
 
540
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
541
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
542
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
543
za cel nabor možnosti.
544
</translation>
1135 cbradney 545
  </message>
546
  <message>
547
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
548
 
549
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
550
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
551
is used.
552
</source>
15354 cbradney 553
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10792 mrdocs 554
 
555
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
556
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
557
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
1135 cbradney 558
  </message>
559
  <message>
560
    <source>getAllObjects() -&gt; list
561
 
562
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
563
</source>
15354 cbradney 564
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
10792 mrdocs 565
 
566
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
1135 cbradney 567
  </message>
568
  <message>
12918 cbradney 569
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
570
 
571
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
572
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
573
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
574
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
575
</source>
15354 cbradney 576
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 577
 
578
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
579
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
580
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
581
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
582
</translation>
583
  </message>
584
  <message>
1135 cbradney 585
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
586
 
587
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
588
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
589
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
590
belongs to a group, the whole group is moved.
591
</source>
15354 cbradney 592
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 593
 
594
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
595
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
596
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
597
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
598
</translation>
1135 cbradney 599
  </message>
600
  <message>
601
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
602
 
603
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
604
is not given the currently selected item is used.
605
</source>
15354 cbradney 606
    <translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 607
 
608
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
609
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 610
  </message>
611
  <message>
612
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
613
 
614
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
615
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
616
second selected Object and so on.
617
</source>
15354 cbradney 618
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([št]) -&gt; string
10792 mrdocs 619
 
620
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
621
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
622
izbrani predmet itn.</translation>
1135 cbradney 623
  </message>
624
  <message>
625
    <source>selectionCount() -&gt; integer
626
 
627
Returns the number of selected objects.
628
</source>
15354 cbradney 629
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 630
 
631
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
1135 cbradney 632
  </message>
633
  <message>
634
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
635
 
636
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
637
</source>
15354 cbradney 638
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 639
 
640
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
1135 cbradney 641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>deselectAll()
644
 
645
Deselects all objects in the whole document.
646
</source>
15354 cbradney 647
    <translation type="obsolete">deselectAll()
10792 mrdocs 648
 
649
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>groupObjects(list)
653
 
654
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
655
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
656
items are used.
657
</source>
14747 cbradney 658
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)
10792 mrdocs 659
 
660
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
661
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
662
trenutno izbrani predmeti.</translation>
1135 cbradney 663
  </message>
664
  <message>
665
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
666
 
667
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 668
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 669
 
670
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
671
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 672
  </message>
673
  <message>
674
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
675
 
676
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
677
not given the currently selected item is used.
678
 
679
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
680
</source>
15354 cbradney 681
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 682
 
683
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
684
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
685
 
686
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
687
</translation>
1135 cbradney 688
  </message>
689
  <message>
690
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
691
 
692
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
693
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
694
if locked.
695
</source>
15354 cbradney 696
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 697
 
698
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
699
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
700
če je zaklenjen.</translation>
1135 cbradney 701
  </message>
702
  <message>
703
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
704
 
705
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
706
currently selected item is used.
707
</source>
15354 cbradney 708
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10792 mrdocs 709
 
710
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
711
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 712
  </message>
713
  <message>
12918 cbradney 714
    <source>setRedraw(bool)
715
 
716
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
717
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
718
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
719
</source>
15354 cbradney 720
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 721
 
722
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
723
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
724
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
725
</translation>
726
  </message>
727
  <message>
1135 cbradney 728
    <source>getFontNames() -&gt; list
729
 
730
Returns a list with the names of all available fonts.
731
</source>
15354 cbradney 732
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
10792 mrdocs 733
 
734
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
1135 cbradney 735
  </message>
736
  <message>
737
    <source>getLayers() -&gt; list
738
 
739
Returns a list with the names of all defined layers.
740
</source>
15354 cbradney 741
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
10792 mrdocs 742
 
743
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
1135 cbradney 744
  </message>
745
  <message>
746
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
747
 
748
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
749
 
750
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
751
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
752
</source>
15354 cbradney 753
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
12035 cbradney 754
 
755
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
756
 
757
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
758
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
759
</translation>
1135 cbradney 760
  </message>
761
  <message>
762
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
763
 
764
Returns the name of the current active layer.
765
</source>
15354 cbradney 766
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
10792 mrdocs 767
 
768
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
1135 cbradney 769
  </message>
770
  <message>
771
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
772
 
773
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
774
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
775
 
776
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
777
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
778
</source>
15354 cbradney 779
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
12035 cbradney 780
 
781
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
782
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
783
 
784
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
785
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
786
</translation>
1135 cbradney 787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
790
 
791
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
792
the layer is invisible.
793
 
794
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
795
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
796
</source>
15354 cbradney 797
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
12035 cbradney 798
 
799
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
800
plast ni vidna.
801
 
802
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
803
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
804
</translation>
1135 cbradney 805
  </message>
806
  <message>
12918 cbradney 807
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
808
 
809
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
810
 
811
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
812
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
813
</source>
15354 cbradney 814
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
12918 cbradney 815
 
816
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
817
 
818
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
819
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
820
</translation>
821
  </message>
822
  <message>
823
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
824
 
825
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
826
 
827
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
828
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
829
</source>
15354 cbradney 830
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
12918 cbradney 831
 
832
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
833
 
834
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
835
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
836
</translation>
837
  </message>
838
  <message>
839
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
840
 
841
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
842
 
843
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
844
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
845
</source>
15354 cbradney 846
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
12918 cbradney 847
 
848
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
849
 
850
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
851
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
852
</translation>
853
  </message>
854
  <message>
1135 cbradney 855
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
856
 
857
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
858
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
859
 
860
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
861
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
862
</source>
15354 cbradney 863
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
10959 mrdocs 864
 
865
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
866
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
867
 
868
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
869
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
870
</translation>
1135 cbradney 871
  </message>
872
  <message>
873
    <source>createLayer(layer)
874
 
875
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
876
 
877
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
878
</source>
15354 cbradney 879
    <translation type="obsolete">createLayer(plast)
10792 mrdocs 880
 
881
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
882
 
12035 cbradney 883
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
1135 cbradney 884
  </message>
885
  <message>
886
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
887
 
888
Returns a string with the -lang value.
889
</source>
15354 cbradney 890
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
10792 mrdocs 891
 
892
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
1135 cbradney 893
  </message>
894
  <message>
12918 cbradney 895
    <source>moveSelectionToFront()
896
 
897
Moves current selection to front.
898
</source>
15354 cbradney 899
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
12918 cbradney 900
 
901
Premakne trenutni izbor v ospredje.
902
</translation>
903
  </message>
904
  <message>
905
    <source>moveSelectionToFront()
906
 
907
Moves current selection to back.
908
</source>
15354 cbradney 909
    <translation type="obsolete">moveSelectionToBack()
12918 cbradney 910
 
911
Premakne trenutni izbor v ozadje.
912
</translation>
913
  </message>
914
  <message>
915
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
916
 
917
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
918
coordinates are given in the current measurement units of the document
919
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
920
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
921
is not given Scribus will create one for you.
922
 
923
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
924
</source>
15354 cbradney 925
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 926
 
927
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
928
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
929
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
930
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
931
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
932
 
933
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
934
</translation>
935
  </message>
936
  <message>
1135 cbradney 937
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
938
 
939
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
940
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
941
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
942
object because you need this name for further access to that object. If
943
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
944
 
945
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
946
</source>
15354 cbradney 947
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 948
 
949
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
950
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
951
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
952
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
953
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
954
 
955
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
956
</translation>
1135 cbradney 957
  </message>
958
  <message>
959
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
960
 
961
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
962
selected item is deleted.
963
</source>
15354 cbradney 964
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 965
 
966
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
967
trenutno izbrani element.</translation>
968
  </message>
969
  <message>
1135 cbradney 970
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
971
 
972
Test if an object with specified name really exists in the document.
973
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
974
returns True if there is something selected.
975
</source>
15354 cbradney 976
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
10959 mrdocs 977
 
978
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
979
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
980
vrne True, če je izbran kak predmet.
981
</translation>
1135 cbradney 982
  </message>
983
  <message>
984
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
985
 
986
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
987
given, it&apos;s applied on the selected object.
988
</source>
14474 cbradney 989
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
10792 mrdocs 990
 
991
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
992
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
1135 cbradney 993
  </message>
994
  <message>
995
    <source>getAllStyles() -&gt; list
996
 
997
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
998
</source>
15354 cbradney 999
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
10792 mrdocs 1000
 
1001
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
12918 cbradney 1004
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1005
 
1006
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
1007
</source>
15354 cbradney 1008
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1009
 
1010
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
1011
  </message>
1012
  <message>
1013
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1014
 
1015
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1016
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1017
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1018
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1019
master page for the new page.
1020
 
1021
May raise IndexError if the page number is out of range
1022
</source>
15354 cbradney 1023
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
12918 cbradney 1024
 
1025
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
1026
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
1027
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
1028
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
1029
 
1030
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
1031
</translation>
1032
  </message>
1033
  <message>
1135 cbradney 1034
    <source>currentPage() -&gt; integer
1035
 
1036
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1037
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1038
</source>
15354 cbradney 1039
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
10792 mrdocs 1040
 
1041
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
1042
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1043
  </message>
1044
  <message>
1045
    <source>redrawAll()
1046
 
1047
Redraws all pages.
1048
</source>
15354 cbradney 1049
    <translation type="obsolete">redrawAll()
10792 mrdocs 1050
 
1051
Ponovno izriše vse strani.</translation>
1135 cbradney 1052
  </message>
1053
  <message>
12918 cbradney 1054
    <source>getPageType() -&gt; integer
1055
 
1056
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1057
</source>
15354 cbradney 1058
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; integer
12918 cbradney 1059
 
1060
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
1061
</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
1135 cbradney 1064
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1065
 
1066
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1067
 
1068
May raise ScribusError if the save failed.
1069
</source>
15354 cbradney 1070
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
10792 mrdocs 1071
 
1072
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
1073
 
1074
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
1135 cbradney 1075
  </message>
1076
  <message>
1077
    <source>deletePage(nr)
1078
 
1079
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1080
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1081
page number is.
1082
 
1083
May raise IndexError if the page number is out of range
1084
</source>
15354 cbradney 1085
    <translation type="obsolete">deletePage(št)
12035 cbradney 1086
 
1087
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
1088
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
1089
številka strani.
1090
 
1091
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
1092
</translation>
1135 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
1095
    <source>pageCount() -&gt; integer
1096
 
1097
Returns the number of pages in the document.
1098
</source>
15354 cbradney 1099
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
10792 mrdocs 1100
 
1101
Vrne število strani dokumenta.</translation>
1135 cbradney 1102
  </message>
1103
  <message>
1104
    <source>getHGuides() -&gt; list
1105
 
1106
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1107
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1108
</source>
15354 cbradney 1109
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; seznam
10959 mrdocs 1110
 
1111
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
1112
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1113
</translation>
1135 cbradney 1114
  </message>
1115
  <message>
1116
    <source>setHGuides(list)
1117
 
1118
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1119
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1120
 
1121
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1122
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1123
</source>
15354 cbradney 1124
    <translation type="obsolete">setHGuides(seznam)
10959 mrdocs 1125
 
1126
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
1127
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
1128
 
1129
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
1130
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
1131
</translation>
1135 cbradney 1132
  </message>
1133
  <message>
1134
    <source>getVGuides()
1135
 
1136
See getHGuides.
1137
</source>
15354 cbradney 1138
    <translation type="obsolete">getVGuides()
7902 mrdocs 1139
 
1140
Glejte getHGuides.
1141
</translation>
1135 cbradney 1142
  </message>
1143
  <message>
1144
    <source>setVGuides()
1145
 
1146
See setHGuides.
1147
</source>
15354 cbradney 1148
    <translation type="obsolete">setVGuides()
7902 mrdocs 1149
 
1150
Glejte setHGuides.
1151
</translation>
1135 cbradney 1152
  </message>
1153
  <message>
15294 cbradney 1154
    <source>getPageMargins()
14474 cbradney 1155
 
12918 cbradney 1156
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1157
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1158
</source>
15294 cbradney 1159
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
12918 cbradney 1160
 
1161
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
1162
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
1163
</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1167
 
1168
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1169
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1170
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1171
</source>
15354 cbradney 1172
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1173
 
1174
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
1175
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
1176
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
1177
</translation>
1178
  </message>
1179
  <message>
1135 cbradney 1180
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1181
 
1182
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1183
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1184
currently selected item is used.
1185
</source>
15354 cbradney 1186
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1187
 
1188
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
1189
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1190
je uporabljen trenutno izbran element.
1191
</translation>
1135 cbradney 1192
  </message>
1193
  <message>
12918 cbradney 1194
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1195
 
1196
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1198
</source>
15354 cbradney 1199
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1200
 
1201
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
1202
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1203
</translation>
1204
  </message>
1205
  <message>
1206
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1207
 
1208
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1209
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1210
</source>
15354 cbradney 1211
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1212
 
1213
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
1214
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1215
</translation>
1216
  </message>
1217
  <message>
1135 cbradney 1218
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1219
 
1220
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1221
is not given the currently selected item is used.
1222
</source>
15354 cbradney 1223
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1224
 
1225
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
1226
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
1227
</translation>
1135 cbradney 1228
  </message>
1229
  <message>
12918 cbradney 1230
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
1231
 
1232
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1233
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1234
</source>
15354 cbradney 1235
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1236
 
1237
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
1238
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
1239
</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
1243
 
1244
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1245
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1246
</source>
15354 cbradney 1247
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1248
 
1249
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
1250
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
1251
</translation>
1252
  </message>
1253
  <message>
1135 cbradney 1254
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1255
 
1256
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1257
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1258
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1259
</source>
15354 cbradney 1260
    <translation type="obsolete">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1261
 
1262
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
1263
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
1264
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
1265
</translation>
1135 cbradney 1266
  </message>
1267
  <message>
1268
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1269
 
1270
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1271
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1272
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1273
</source>
15354 cbradney 1274
    <translation type="obsolete">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1275
 
1276
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
1277
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
1278
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1279
</translation>
1135 cbradney 1280
  </message>
1281
  <message>
1282
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1283
 
1284
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1285
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1286
 
1287
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1288
</source>
15354 cbradney 1289
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1290
 
1291
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
1292
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1293
 
1294
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
1295
</translation>
1135 cbradney 1296
  </message>
1297
  <message>
1298
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1299
 
1300
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1301
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1302
 
1303
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1304
</source>
15354 cbradney 1305
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1306
 
1307
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
1308
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
1309
 
1310
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
1311
</translation>
1135 cbradney 1312
  </message>
1313
  <message>
12918 cbradney 1314
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1315
 
1316
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1317
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1318
the selection is returned.
1319
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1320
</source>
15354 cbradney 1321
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1322
 
1323
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
1324
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
1325
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1326
</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
1135 cbradney 1329
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1330
 
1331
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1332
has some text selected the value assigned to the first character
1333
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1334
selected item is used.
1335
</source>
15354 cbradney 1336
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 1337
 
1338
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
1339
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
1340
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1341
</translation>
1135 cbradney 1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1345
 
1346
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1347
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1348
</source>
15354 cbradney 1349
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 1350
 
1351
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
1352
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
1353
</translation>
1135 cbradney 1354
  </message>
1355
  <message>
12918 cbradney 1356
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1357
 
1358
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1359
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1360
</source>
15354 cbradney 1361
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1362
 
1363
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
1364
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1365
</translation>
1366
  </message>
1367
  <message>
1135 cbradney 1368
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1369
 
1370
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1371
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1372
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1373
selected item is used.
1374
</source>
15354 cbradney 1375
    <translation type="obsolete">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 1376
 
1377
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
1378
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
1379
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
1380
izbrani element.
1381
</translation>
1135 cbradney 1382
  </message>
1383
  <message>
1384
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1385
 
1386
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1387
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1388
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1389
used.
1390
</source>
15354 cbradney 1391
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
12035 cbradney 1392
 
1393
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
1394
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
1395
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1396
</translation>
1135 cbradney 1397
  </message>
1398
  <message>
1399
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1400
 
1401
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1402
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1403
</source>
15354 cbradney 1404
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 1405
 
1406
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
1407
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
1408
</translation>
1135 cbradney 1409
  </message>
1410
  <message>
1411
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1412
 
1413
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1414
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1415
</source>
15354 cbradney 1416
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
12035 cbradney 1417
 
1418
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
1419
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
1420
</translation>
1135 cbradney 1421
  </message>
1422
  <message>
1423
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1424
 
1425
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1426
given the currently selected item is used.
1427
</source>
15354 cbradney 1428
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 1429
 
1430
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1431
je uporabljen trenutno izbran element.
1432
</translation>
1135 cbradney 1433
  </message>
1434
  <message>
1435
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1436
 
1437
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1438
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1439
 
1440
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1441
</source>
15354 cbradney 1442
    <translation type="obsolete">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1443
 
1444
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
1445
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1446
 
1447
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
1448
</translation>
1135 cbradney 1449
  </message>
1450
  <message>
1451
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1452
 
1453
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1454
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1455
selected item is used.
1456
</source>
15354 cbradney 1457
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1458
 
1459
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
1460
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
1461
trenutno izbrani element.
1462
</translation>
1135 cbradney 1463
  </message>
1464
  <message>
1465
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1466
 
1467
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1468
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1469
given the currently selected item is used.
1470
</source>
15354 cbradney 1471
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 1472
 
1473
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
1474
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
1475
je uporabljen trenutno izbran element.
1476
</translation>
1135 cbradney 1477
  </message>
1478
  <message>
1479
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1480
 
1481
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
1482
selected item is used.
1483
</source>
15354 cbradney 1484
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 1485
 
1486
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
1487
trenutno izbrani element.
1488
</translation>
1135 cbradney 1489
  </message>
1490
  <message>
12918 cbradney 1491
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1492
 
1493
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
1494
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1495
 
1496
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1497
</source>
15354 cbradney 1498
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1499
 
1500
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
1501
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
1502
 
1503
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
1504
</translation>
1505
  </message>
1506
  <message>
1507
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1508
 
1509
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
1510
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1511
 
1512
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1513
</source>
15354 cbradney 1514
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1515
 
1516
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
1517
 
1518
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
1519
 
1520
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
1521
</translation>
1522
  </message>
1523
  <message>
1524
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525
 
1526
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
1527
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1528
 
1529
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1530
</source>
15354 cbradney 1531
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
12918 cbradney 1532
 
1533
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
1534
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
1535
 
1536
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
1537
</translation>
1538
  </message>
1539
  <message>
1540
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1541
 
1542
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1543
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1544
</source>
15354 cbradney 1545
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)
12918 cbradney 1546
 
1547
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
1548
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
1549
</translation>
1550
  </message>
1551
  <message>
1135 cbradney 1552
    <source>progressReset()
1553
 
1554
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1555
new progress bar use. See progressSet.
1556
</source>
15354 cbradney 1557
    <translation type="obsolete">progressReset()
12035 cbradney 1558
 
1559
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
1560
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
1561
</translation>
1135 cbradney 1562
  </message>
1563
  <message>
1564
    <source>progressTotal(max)
1565
 
1566
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1567
See progressSet.
1568
</source>
15354 cbradney 1569
    <translation type="obsolete">progressTotal(maks)
12035 cbradney 1570
 
1571
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
1572
Glejte tudi progressSet.
1573
</translation>
1135 cbradney 1574
  </message>
1575
  <message>
1576
    <source>setCursor()
1577
 
1578
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1579
</source>
15354 cbradney 1580
    <translation type="obsolete">setCursor()
10959 mrdocs 1581
 
1582
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
1583
</translation>
1135 cbradney 1584
  </message>
1585
  <message>
12918 cbradney 1586
    <source>zoomDocument(double)
1525 cbradney 1587
 
12918 cbradney 1588
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
1589
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
1590
</source>
15354 cbradney 1591
    <translation type="obsolete">zoomDocument(double)
1525 cbradney 1592
 
12918 cbradney 1593
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
1594
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
1595
  </message>
1596
  <message>
1597
    <source>scrollDocument(x,y)
1598
 
1599
Scroll the document in main GUI window by x and y.
1525 cbradney 1600
</source>
15354 cbradney 1601
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
12918 cbradney 1602
 
1603
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
1604
</translation>
1525 cbradney 1605
  </message>
1606
  <message>
12918 cbradney 1607
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 1608
 
12918 cbradney 1609
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
1610
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
1525 cbradney 1611
 
12918 cbradney 1612
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
1525 cbradney 1613
</source>
15354 cbradney 1614
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
12918 cbradney 1615
 
1616
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
1617
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
1618
 
1619
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
1620
</translation>
1525 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
12918 cbradney 1623
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 1624
 
12918 cbradney 1625
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
1626
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
1525 cbradney 1627
 
12918 cbradney 1628
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
1525 cbradney 1629
</source>
15354 cbradney 1630
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
12918 cbradney 1631
 
1632
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
1633
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
1634
 
1635
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
1636
</translation>
1525 cbradney 1637
  </message>
1638
  <message>
12918 cbradney 1639
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 1640
 
12918 cbradney 1641
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
1642
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
1525 cbradney 1643
 
12918 cbradney 1644
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
1525 cbradney 1645
</source>
15354 cbradney 1646
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
12918 cbradney 1647
 
1648
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
1649
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
1650
 
1651
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
1652
</translation>
1525 cbradney 1653
  </message>
1654
  <message>
12918 cbradney 1655
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
1525 cbradney 1656
 
12918 cbradney 1657
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
1658
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
1659
 
1660
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
1525 cbradney 1661
</source>
15354 cbradney 1662
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
12918 cbradney 1663
 
1664
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
1665
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
1666
 
1667
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
1668
</translation>
1525 cbradney 1669
  </message>
12918 cbradney 1670
</context>
1671
<context>
1672
  <name>@default</name>
1525 cbradney 1673
  <message>
12918 cbradney 1674
    <source>getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 1675
 
12918 cbradney 1676
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
1677
If no document is open, returns a list of the default document colors.
1678
</source>
1679
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1525 cbradney 1680
 
12918 cbradney 1681
Vrne spisek vseh barv, ki so določene v dokumentu.
1682
Če ni odprt noben dokument, vrne spisek privzetih barv.
1683
</translation>
1684
  </message>
1685
  <message>
1686
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 1687
 
12918 cbradney 1688
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
1689
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
1690
Returns true if a new document was created.
1691
</source>
1692
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1525 cbradney 1693
 
12918 cbradney 1694
Prikaže pogovorno okno &quot;Nov dokument&quot;. Ustvari nov dokument, če uporabnik
1695
sprejme nastavitve. Ne ustvari novega dokumenta, če uporabnik prekliče ukaz.
1696
Vrne vrednost true, če je bil novi dokument ustvarjen.
1697
</translation>
1698
  </message>
1699
  <message>
1700
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1701
 
1702
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1703
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 1704
</source>
12918 cbradney 1705
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1706
 
1707
Vrne ime polnilne barve predmeta &quot;ime&quot;.
1708
Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
1709
</translation>
1525 cbradney 1710
  </message>
1711
  <message>
12918 cbradney 1712
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1525 cbradney 1713
 
12918 cbradney 1714
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1715
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
1716
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1717
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
1718
</source>
1719
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;ime&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 1720
 
12918 cbradney 1721
Premakne predmet &quot;ime&quot; za dx in dy relativno na trenuten položaj.
1722
Razdalje so podane v enotah trenutnega dokumenta (glejte konstante
1723
UNIT). Če &quot;ime&quot; ni podano, se uporabi trenutno izbrani predmet.
1724
Če je predmet &quot;ime&quot; del skupine, se premakne celotna skupina.
1725
</translation>
1726
  </message>
1727
  <message>
1728
    <source>setRedraw(bool)
1729
 
1730
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1731
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
1732
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
1525 cbradney 1733
</source>
12918 cbradney 1734
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1735
 
1736
Izključi ponovno risanje strani, ko je bool = False, sicer je ponovno risanje
1737
vključeno. Ta sprememba obvelja, čeprav je skripta konec, zato preverite,
1738
da pokličete setRedraw(True) v stavku finally: na vrhnji ravni svojega skripta.
1739
</translation>
1525 cbradney 1740
  </message>
1741
  <message>
12918 cbradney 1742
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1525 cbradney 1743
 
12918 cbradney 1744
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1745
coordinates are given in the current measurement units of the document
1746
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1747
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
1748
is not given Scribus will create one for you.
1525 cbradney 1749
 
12918 cbradney 1750
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1525 cbradney 1751
</source>
12918 cbradney 1752
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, širina, višina, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
1753
 
1754
Ustvari nov pravokotnik na trenutni strani in vrne njegovo ime.
1755
Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah dokumenta
1756
(glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkraten imenovalec predmeta,
1757
saj bo služil za sklicevanje na ta predmet v prihodnje. Če &quot;ime&quot;
1758
ni podano, bo Scribus ustvaril naključno ime.
1759
 
1760
Lahko vrne NameExistsError, če izrecno navedete ime, ki je že v uporabi.
1761
</translation>
1525 cbradney 1762
  </message>
1763
  <message>
12918 cbradney 1764
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 1765
 
12918 cbradney 1766
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1767
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1768
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1769
</source>
1770
    <translation type="obsolete">setGradientFill(vrsta, &quot;barva1&quot;, senca1, &quot;barva2&quot;, senca2, [&quot;ime&quot;])
1525 cbradney 1771
 
12918 cbradney 1772
Nastavi polnilo preliva predmeta &quot;ime&quot;. Opisi barv so enaki kot pri
1773
setFillColor() in setFillShade(). Oglejte si konstante za vrste,
1774
ki so na voljo (FILL_&lt;vrsta&gt;).
1775
</translation>
1525 cbradney 1776
  </message>
1777
  <message>
12918 cbradney 1778
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3064 cbradney 1779
 
12918 cbradney 1780
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1781
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1782
the selection is returned.
1783
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3064 cbradney 1784
</source>
12918 cbradney 1785
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
10959 mrdocs 1786
 
12918 cbradney 1787
Vrne velikost pisave v točkah za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če ima ta besedilni
1788
okvir izbrano besedilo, bo vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku izbire.
1789
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
10959 mrdocs 1790
</translation>
3064 cbradney 1791
  </message>
1792
  <message>
12918 cbradney 1793
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 1794
 
12918 cbradney 1795
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1796
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 1797
</source>
12918 cbradney 1798
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;niz&quot;)
10959 mrdocs 1799
 
12918 cbradney 1800
Zapiše &quot;niz&quot; v vrstico sporočil Scribusa (vrstica stanja). Besedilo
1801
mora biti kodirano v nizu UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).
10959 mrdocs 1802
</translation>
3064 cbradney 1803
  </message>
1804
  <message>
12918 cbradney 1805
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 1806
 
12918 cbradney 1807
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1808
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
1809
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
1810
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
1811
master page for the new page.
3064 cbradney 1812
 
12918 cbradney 1813
May raise IndexError if the page number is out of range
1525 cbradney 1814
</source>
12918 cbradney 1815
    <translation type="obsolete">newPage(kje [,&quot;glavnastran&quot;])
1816
 
1817
Ustvari novo stran. Če je &quot;kje&quot; -1, se nova stran pripne dokumentu, sicer je
1818
nova stran vstavljena pred &quot;kje&quot;. Številke strani se štejejo od 1 navzgor,
1819
ne glede na to, ali je prikazana številka prve strani dokumenta ali ne.
1820
Dodatni parameter &quot;glavnastran&quot; določa ime glavne strani za novo stran.
1821
 
1822
Če je številka strani zunaj obsega, lahko vrne IndexError
1823
</translation>
1525 cbradney 1824
  </message>
3064 cbradney 1825
  <message>
12918 cbradney 1826
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 1827
 
12918 cbradney 1828
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
1829
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1830
</source>
1831
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;niz&quot;)
3064 cbradney 1832
 
12918 cbradney 1833
&quot;niz&quot; mora biti veljavno ime datoteke slike SVG. Besedilo
1834
mora biti kodirano v UTF8 ali &apos;unicode&apos; (priporočeno).</translation>
1835
  </message>
1836
  <message>
1837
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1838
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
1839
 
1840
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1841
following meaning:
1842
 
1843
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1844
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1845
 
1846
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1847
margins
1848
 
1849
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1850
 
1851
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1852
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1853
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1854
 
1855
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1856
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1857
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1858
 
1859
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
1860
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
1861
PAGE_4 is 4-fold.
1862
 
1863
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
1864
Indexed from 0 (0 = first).
1865
 
1866
numPage = Number of pages to be created.
1867
 
1868
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1869
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1870
is not in points, make sure to account for this.
1871
 
1872
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
1873
PAGE_4, 3, 1)
1874
 
1875
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3064 cbradney 1876
</source>
12918 cbradney 1877
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
1878
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
1879
 
1880
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
1881
 
1882
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
1883
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
1884
npr. PAPER_A4 itn.
1885
 
1886
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
1887
 
1888
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
1889
 
1890
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
1891
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
1892
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
1893
 
1894
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
1895
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1896
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1897
 
1898
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
1899
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
1900
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
1901
 
1902
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
1903
Indeksirano od 0 (0 = prva).
1904
 
1905
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
1906
 
1907
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
1908
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
1909
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
1910
 
1911
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
1912
PAGE_4, 3, 1)
1913
 
1914
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.</translation>
3064 cbradney 1915
  </message>
3824 cbradney 1916
  <message>
12918 cbradney 1917
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1918
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 1919
 
1920
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1921
following meaning:
1922
 
12918 cbradney 1923
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1924
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 1925
 
12918 cbradney 1926
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1927
margins
3824 cbradney 1928
 
12918 cbradney 1929
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
3824 cbradney 1930
 
12918 cbradney 1931
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
1932
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1933
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 1934
 
12918 cbradney 1935
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1936
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1937
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
3824 cbradney 1938
 
12918 cbradney 1939
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
1940
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
1941
PAGE_4 is 4-fold.
3824 cbradney 1942
 
12918 cbradney 1943
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
1944
Indexed from 0 (0 = first).
3824 cbradney 1945
 
12918 cbradney 1946
numPage = Number of pages to be created.
1947
 
3824 cbradney 1948
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1949
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1950
is not in points, make sure to account for this.
1951
 
12918 cbradney 1952
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
1953
PAGE_4, 3, 1)
1954
 
1955
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
3824 cbradney 1956
</source>
12918 cbradney 1957
    <translation type="obsolete">newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
1958
            merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani, številoStrani) -&gt; bool
1959
 
1960
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
1961
 
1962
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
1963
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
1964
npr. PAPER_A4 itn.
1965
 
1966
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
1967
 
1968
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
1969
 
1970
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
1971
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
1972
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
1973
 
1974
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
1975
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1976
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1977
 
1978
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
1979
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
1980
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
1981
 
1982
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
1983
Indeksirano od 0 (0 = prva).
1984
 
1985
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
1986
 
1987
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
1988
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
1989
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
1990
 
1991
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
1992
PAGE_4, 3, 1)
1993
 
1994
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
1995
</translation>
3824 cbradney 1996
  </message>
4141 cbradney 1997
  <message>
12918 cbradney 1998
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
4141 cbradney 1999
 
12918 cbradney 2000
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
2001
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
2002
 
2003
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
4141 cbradney 2004
</source>
12918 cbradney 2005
    <translation type="obsolete">placeSVG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10792 mrdocs 2006
 
12918 cbradney 2007
Postavi sliko SVG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
2008
x in y določata koordinato levega zgornjega kota slike SVG, postavljene na stran
2009
 
2010
Če je nalaganje uspelo, izbor vsebuje uvoženo sliko SVG
2011
</translation>
4141 cbradney 2012
  </message>
2013
  <message>
12918 cbradney 2014
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
4141 cbradney 2015
 
12918 cbradney 2016
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
2017
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
2018
the value of the named color from the default document colors.
2019
 
2020
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2021
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 2022
</source>
12918 cbradney 2023
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;ime&quot;) -&gt; tuple
10792 mrdocs 2024
 
12918 cbradney 2025
Vrne četvorček (C, M, Y, K), ki vsebuje štiri barvne komponente barve &quot;ime&quot;
2026
iz trenutnega dokumenta. Če ni odprt noben dokument, vrne
2027
vrednost imenovane barve iz privzeth barv dokumenta.
2028
 
2029
Lahko vrne NotFoundError, če barve s tem imenom ni mogoče najti.
2030
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
2031
</translation>
4141 cbradney 2032
  </message>
2033
  <message>
12918 cbradney 2034
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
4141 cbradney 2035
 
12918 cbradney 2036
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
2037
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
2038
Color components should be in the range from 0 to 255.
2039
 
2040
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2041
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 2042
</source>
12918 cbradney 2043
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;ime&quot;, c, m, y, k)(new line)
10792 mrdocs 2044
 
12918 cbradney 2045
Spremeni barvo &quot;ime&quot; v navedeno vrednost CMYK. Vrednost barve je
2046
določena s štirimi komponentami c = cijanska, m = magenta, y = rumena in k = črna.
2047
Komponente barve morajo biti v obsegu 0 - 255.
2048
 
2049
Lahko vrne NotFoundError, če navedene barve ni mogoče najti.
2050
Lahko vrne ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
2051
</translation>
4141 cbradney 2052
  </message>
2053
  <message>
12918 cbradney 2054
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
4141 cbradney 2055
 
12918 cbradney 2056
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
2057
 
2058
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
2059
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
4141 cbradney 2060
</source>
12918 cbradney 2061
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;ime&quot;, &quot;zamenjaj&quot;)
7902 mrdocs 2062
 
12918 cbradney 2063
Vsaka pojavitev barve &quot;ime&quot; bo zamenjana z barvo &quot;zamenjaj&quot;.
2064
 
2065
Vrne lahko napako NotFoundError, če imenovane barve ni mogoče najti.
2066
Vrne lahko napako ValueError, če je navedeno neveljavno ime barve.
2067
</translation>
4141 cbradney 2068
  </message>
2069
  <message>
12918 cbradney 2070
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
4141 cbradney 2071
 
12918 cbradney 2072
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
2073
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
2074
 
2075
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
4141 cbradney 2076
</source>
12918 cbradney 2077
    <translation type="obsolete">valueDialog(napis, vsebina [,privzetavrednost]) -&gt; string
7902 mrdocs 2078
 
12918 cbradney 2079
Pokaže pogosto pogovorno okno &apos;Vprašaj za niz&apos; in vrne njegovo vrednost kot niz.
2080
Parametri: naslov okna, besedilo v oknu in neobvezna &apos;privzeta&apos; vrednost.
2081
 
2082
Primer: valueDialog(&apos;naslov&apos;, &apos;besedilo v oknu&apos;, &apos;neobvezno&apos;)</translation>
4141 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
12918 cbradney 2085
    <source>closeDoc()
4141 cbradney 2086
 
12918 cbradney 2087
Closes the current document without prompting to save.
2088
 
2089
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
4141 cbradney 2090
</source>
12918 cbradney 2091
    <translation type="obsolete">closeDoc()
10792 mrdocs 2092
 
12918 cbradney 2093
Zapre trenutni dokument brez poprejšnje ponudbe za shranjevanje.
2094
 
2095
Lahko vrne napako NoDocOpenError, če dokumenta za zapiranje ni</translation>
4141 cbradney 2096
  </message>
6261 cbradney 2097
  <message>
12918 cbradney 2098
    <source>haveDoc() -&gt; bool
6434 cbradney 2099
 
12918 cbradney 2100
Returns true if there is a document open.
6434 cbradney 2101
</source>
12918 cbradney 2102
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
10792 mrdocs 2103
 
12918 cbradney 2104
Vrne vrednost true, če je dokument odprt.</translation>
6434 cbradney 2105
  </message>
2106
  <message>
12918 cbradney 2107
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
6434 cbradney 2108
 
12918 cbradney 2109
Opens the document &quot;name&quot;.
2110
 
2111
May raise ScribusError if the document could not be opened.
6434 cbradney 2112
</source>
12918 cbradney 2113
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;ime&quot;)
9729 cbradney 2114
 
12918 cbradney 2115
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
2116
 
2117
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
2118
</translation>
9729 cbradney 2119
  </message>
10842 cbradney 2120
  <message>
12918 cbradney 2121
    <source>saveDoc()
10842 cbradney 2122
 
12918 cbradney 2123
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
2124
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
2125
save file dialog.
10842 cbradney 2126
 
12918 cbradney 2127
If the save fails, there is currently no way to tell.
10842 cbradney 2128
</source>
12918 cbradney 2129
    <translation type="obsolete">saveDoc()
2130
 
2131
Shrani trenutni dokument z njegovim trenutnim imenom, vrne true, če je uspešno.
2132
Če dokument še ni bil shranjen, lahko to prikliče interaktivno pogovorno okno
2133
za shranjevanje.
2134
 
2135
Če shranjevanje ne uspe, tega ni mogoče ugotoviti.</translation>
10842 cbradney 2136
  </message>
2137
  <message>
12918 cbradney 2138
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
10842 cbradney 2139
 
12918 cbradney 2140
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
2141
relative path).
10842 cbradney 2142
 
12918 cbradney 2143
May raise ScribusError if the save fails.
2144
</source>
2145
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;ime&quot;)
10842 cbradney 2146
 
12918 cbradney 2147
Shrani trenutni dokument pod novim imenom &quot;ime&quot; (ki je lahko polna ali
2148
relativna pot).
10842 cbradney 2149
 
12918 cbradney 2150
Lahko vrne ScribusError, če shranjevanje ne uspe.</translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
2153
    <source>setUnit(type)
2154
 
2155
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2156
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
2157
 
2158
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
10842 cbradney 2159
</source>
12918 cbradney 2160
    <translation type="obsolete">setUnit(vrsta)
2161
 
2162
Spremeni merske enote dokumenta. Možne vrednosti za &quot;enoto&quot; so
2163
določene kot konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
2164
 
2165
Lahko vrne napako ValueError, če je posredovana neveljavna enota.</translation>
10842 cbradney 2166
  </message>
2167
  <message>
12918 cbradney 2168
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
10842 cbradney 2169
 
12918 cbradney 2170
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
2171
of the UNIT_* constants:
2172
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
10842 cbradney 2173
</source>
12918 cbradney 2174
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstanta enot Scribus)
2175
 
2176
Vrne merske enote dokumenta. Vrnjena vrednost bo ena izmed
2177
konstant UNIT_*:
2178
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
10842 cbradney 2179
  </message>
2180
  <message>
12918 cbradney 2181
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
10842 cbradney 2182
 
12918 cbradney 2183
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
2184
current document.
10842 cbradney 2185
</source>
12918 cbradney 2186
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;imedatoteke&quot;)
10959 mrdocs 2187
 
12918 cbradney 2188
Naloži sloge odstavkov iz dokumenta Scribus &quot;imedatoteke&quot; v
2189
trenutni dokument.</translation>
10842 cbradney 2190
  </message>
2191
  <message>
12918 cbradney 2192
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
10842 cbradney 2193
 
12918 cbradney 2194
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
2195
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
2196
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
2197
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
10842 cbradney 2198
</source>
12918 cbradney 2199
    <translation type="obsolete">setDocType(nasprotneStrani, prvaStranLevo)
2200
 
2201
Določi vrsto dokumenta. Če želite nasprotne strani, nastavite prvi parameter na
2202
FACINGPAGES, sicer izključite tonastavitev z NOFACINGPAGES. Če želite,
2203
da je prva stran na levi, nastavite drugi parameter na FIRSTPAGELEFT, za
2204
prvo stran ko desno pa uporabite FIRSTPAGERIGHT.
12035 cbradney 2205
</translation>
10842 cbradney 2206
  </message>
2207
  <message>
12918 cbradney 2208
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
10842 cbradney 2209
 
12918 cbradney 2210
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
2211
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
10842 cbradney 2212
</source>
12918 cbradney 2213
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
10959 mrdocs 2214
 
12918 cbradney 2215
Vrne ime barve črte predmeta &quot;ime&quot;.
2216
Če &quot;ime&quot; ni podano, uporabi trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 2217
  </message>
2218
  <message>
12918 cbradney 2219
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 2220
 
12918 cbradney 2221
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
10842 cbradney 2222
is not given the currently selected Item is used.
2223
</source>
12918 cbradney 2224
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2225
Vrne širino črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2226
ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
12035 cbradney 2230
 
12918 cbradney 2231
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
2232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2233
</source>
2234
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2235
 
2236
Vrne vrednost senčenja za barvo črte predmeta &quot;ime&quot;.
2237
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
12918 cbradney 2240
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 2241
 
12918 cbradney 2242
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2243
currently selected item is used. The cap types are:
2244
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
10842 cbradney 2245
</source>
12918 cbradney 2246
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glejte konstante)
2247
 
2248
Vrne slog zaključkov črt predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2249
je uporabljen trenutno izbran element. Vrste koncev črt so:
2250
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
10842 cbradney 2251
  </message>
2252
  <message>
12918 cbradney 2253
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
10842 cbradney 2254
 
12918 cbradney 2255
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
2256
currently selected item is used. Line style constants are:
2257
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
10842 cbradney 2258
</source>
12918 cbradney 2259
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer (glej konstante)
2260
 
2261
Vrne slog črte predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
2262
trenutno izbrani predmet. Konstante sloga črte so:
2263
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
10842 cbradney 2264
  </message>
2265
  <message>
12918 cbradney 2266
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 2267
 
12918 cbradney 2268
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
10842 cbradney 2269
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2270
</source>
12918 cbradney 2271
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2272
 
2273
Vrne vrednost senčenja za barvo polnila predmeta &quot;ime&quot;.
2274
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 2275
  </message>
2276
  <message>
12918 cbradney 2277
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
10842 cbradney 2278
 
12918 cbradney 2279
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
2280
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2281
</source>
2282
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;ime&quot;]) -&gt; (x,y)
2283
 
2284
Vrne par (x, y), ki vsebuje vrednosti spremembe merila za okvir slike
2285
&quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
2286
  </message>
2287
  <message>
2288
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2289
 
2290
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
10842 cbradney 2291
given the currently selected item is used.
2292
</source>
12918 cbradney 2293
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
2294
 
2295
Vrne ime datoteke slike v okviru slike. Če &quot;ime&quot; ni
2296
podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 2297
  </message>
2298
  <message>
12918 cbradney 2299
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
10842 cbradney 2300
 
12918 cbradney 2301
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
2302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2303
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2304
for reference.
10842 cbradney 2305
</source>
12918 cbradney 2306
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;ime&quot;]) -&gt; (širina,višina)
2307
 
2308
Vrne par (širina, višina) z velikostjo predmeta &quot;ime&quot;.
2309
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trentno izbran element. Velikost je
2310
podana v trenutnih merskih enotah dokumenta - glejte UNIT_&lt;vrsta&gt;
2311
za cel nabor možnosti.
2312
</translation>
10842 cbradney 2313
  </message>
2314
  <message>
12918 cbradney 2315
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 2316
 
12918 cbradney 2317
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
2318
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2319
is used.
2320
</source>
2321
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10842 cbradney 2322
 
12918 cbradney 2323
Vrne zasukanost predmeta &quot;ime&quot;. Vrednost je izražena v stopinjah,
2324
in sicer je v smeri urinega kazalca vrednost pozitivna. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2325
bo uporabljen trenutno izbran element.</translation>
2326
  </message>
2327
  <message>
2328
    <source>getAllObjects() -&gt; list
2329
 
2330
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
10842 cbradney 2331
</source>
12918 cbradney 2332
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
2333
 
2334
Vrne seznam z imeni vseh predmetov na trenutni strani.</translation>
10842 cbradney 2335
  </message>
2336
  <message>
12918 cbradney 2337
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
10842 cbradney 2338
 
12918 cbradney 2339
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
2340
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
2341
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
2342
belongs to a group, the whole group is moved.
2343
</source>
2344
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;ime&quot;])
10842 cbradney 2345
 
12918 cbradney 2346
Premakne predmet &quot;ime&quot; na novo mesto. Koordinate so izražene v
2347
trenutnih merskih enotah dokumenta (glejte konstante UNIT). Če &quot;ime&quot;
2348
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Če predmt &quot;ime&quot;
2349
pripada skupini, se premakne celotna skupina.
2350
</translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
2354
 
2355
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
2356
is not given the currently selected item is used.
10842 cbradney 2357
</source>
12918 cbradney 2358
    <translation type="obsolete">sizeObject(širina, višina [, &quot;ime&quot;])
2359
 
2360
Spremeni velikost predmeta &quot;ime&quot; na podano širino in višino. Če &quot;ime&quot;
2361
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
10842 cbradney 2362
  </message>
2363
  <message>
12918 cbradney 2364
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
10842 cbradney 2365
 
12918 cbradney 2366
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
2367
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
2368
second selected Object and so on.
2369
</source>
2370
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([št]) -&gt; string
10842 cbradney 2371
 
12918 cbradney 2372
Vrne ime izbranega predmeta. Če je podana, predstavlja &quot;št&quot; številko
2373
izbranega predmeta; 0 npr. pomeni prvi izbrani predmet, 1 drugi
2374
izbrani predmet itn.</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>selectionCount() -&gt; integer
2378
 
2379
Returns the number of selected objects.
2380
</source>
2381
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
2382
 
2383
Vrne število izbranih predmetov.</translation>
2384
  </message>
2385
  <message>
2386
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
2387
 
2388
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
2389
</source>
2390
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;ime&quot;)
2391
 
2392
Izbere predmet z danim &quot;imenom&quot;.</translation>
2393
  </message>
2394
  <message>
2395
    <source>deselectAll()
2396
 
2397
Deselects all objects in the whole document.
2398
</source>
2399
    <translation type="obsolete">deselectAll()
2400
 
2401
Prekliče izbiro vseh predmetov v celem dokumentu.</translation>
2402
  </message>
2403
  <message>
2404
    <source>groupObjects(list)
2405
 
2406
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
2407
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
2408
items are used.
2409
</source>
2410
    <translation type="obsolete">groupObjects(seznam)
2411
 
2412
Združi predmete s &quot;seznama&quot; v skupino. &quot;Seznam&quot; mora vsebovati imena
2413
predmetov, ki naj bodo združeni. Če &quot;seznam&quot; ni podan, so uporabljeni
2414
trenutno izbrani predmeti.</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
2418
 
2419
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2420
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;ime&quot;)
2421
 
2422
Razdruži skupino predmetov, kateri pripada predmet &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2423
je uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
2424
  </message>
2425
  <message>
2426
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
2427
 
2428
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
2429
not given the currently selected item is used.
2430
 
2431
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
2432
</source>
2433
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;imedatoteke&quot; [, &quot;ime&quot;])
2434
 
2435
Naloži sliko &quot;imedatoteke&quot; v slikovni okvir &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
2436
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2437
 
2438
Vrne lahko napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni slikovni okvir
2439
</translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2443
 
2444
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
2445
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
2446
if locked.
2447
</source>
2448
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2449
 
2450
Zaklene predmet &quot;ime&quot;, če ni zaklenjen, ali ga odklene, če je zaklenjen.
2451
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Vrne true,
2452
če je zaklenjen.</translation>
2453
  </message>
2454
  <message>
2455
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2456
 
2457
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
2458
currently selected item is used.
2459
</source>
2460
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2461
 
2462
Vrne true, če je predmet &quot;ime&quot; zaklenjen. Če &quot;ime&quot; ni podano, je
2463
uporabljen trenutno izbrani predmet.</translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
2466
    <source>getFontNames() -&gt; list
2467
 
2468
Returns a list with the names of all available fonts.
2469
</source>
2470
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
2471
 
2472
Vrne seznam z imeni vseh pisav, ki so na voljo.</translation>
2473
  </message>
2474
  <message>
2475
    <source>getLayers() -&gt; list
2476
 
2477
Returns a list with the names of all defined layers.
2478
</source>
2479
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
2480
 
2481
Vrne seznam z imeni vseh obstoječih plasti.</translation>
2482
  </message>
2483
  <message>
2484
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
2485
 
2486
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
2487
 
10842 cbradney 2488
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2489
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2490
</source>
12918 cbradney 2491
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;ime&quot;)
2492
 
2493
Določi aktivno plast na plast, imenovano &quot;ime&quot;.
2494
 
2495
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
2496
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2497
</translation>
10842 cbradney 2498
  </message>
2499
  <message>
12918 cbradney 2500
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
10842 cbradney 2501
 
12918 cbradney 2502
Returns the name of the current active layer.
2503
</source>
2504
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
10842 cbradney 2505
 
12918 cbradney 2506
Vrne ime trenutno aktivne plasti.</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
2510
 
2511
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
2512
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2513
 
10842 cbradney 2514
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2515
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2516
</source>
12918 cbradney 2517
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;plast&quot; [, &quot;ime&quot;])
2518
 
2519
Pošlje predmet &quot;ime&quot; na plast &quot;plast&quot;. Plast mora obstajati.
2520
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2521
 
2522
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
2523
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2524
</translation>
10842 cbradney 2525
  </message>
2526
  <message>
12918 cbradney 2527
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
10842 cbradney 2528
 
12918 cbradney 2529
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
2530
the layer is invisible.
10842 cbradney 2531
 
2532
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2533
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2534
</source>
12918 cbradney 2535
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;plast&quot;, vidna)
2536
 
2537
Določi, ali naj bo plast &quot;plast&quot; vidna ali ne. Če je vidna nastavljena na false,
2538
plast ni vidna.
2539
 
2540
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
2541
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2542
</translation>
10842 cbradney 2543
  </message>
2544
  <message>
12918 cbradney 2545
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
10842 cbradney 2546
 
12918 cbradney 2547
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
2548
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
10842 cbradney 2549
 
2550
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2551
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2552
</source>
12918 cbradney 2553
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;plast&quot;)
10959 mrdocs 2554
 
12918 cbradney 2555
Izbriše plast z imenom &quot;plast&quot;. Nič se ne zgodi, če plast ne
2556
obstaja ali pa je edina plast v dokumentu.
10959 mrdocs 2557
 
12918 cbradney 2558
Vrne lahko napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
10959 mrdocs 2559
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
2560
</translation>
10842 cbradney 2561
  </message>
2562
  <message>
12918 cbradney 2563
    <source>createLayer(layer)
10842 cbradney 2564
 
12918 cbradney 2565
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
10842 cbradney 2566
 
2567
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2568
</source>
12918 cbradney 2569
    <translation type="obsolete">createLayer(plast)
2570
 
2571
Ustvari novo plast z imenom &quot;ime&quot;.
2572
 
2573
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.</translation>
10842 cbradney 2574
  </message>
2575
  <message>
12918 cbradney 2576
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
10842 cbradney 2577
 
12918 cbradney 2578
Returns a string with the -lang value.
2579
</source>
2580
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
10842 cbradney 2581
 
12918 cbradney 2582
Vrne niz z vrednostjo -lang.</translation>
2583
  </message>
2584
  <message>
2585
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2586
 
2587
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
2588
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
2589
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
2590
object because you need this name for further access to that object. If
2591
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
2592
 
2593
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
10842 cbradney 2594
</source>
12918 cbradney 2595
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;ime&quot;]) -&gt; string
2596
 
2597
Ustvari novo črto od točke(x1, y1) do točke(x2, y2) in vrne
2598
njeno ime. Koordinate so podane v trenutnih merskih enotah
2599
dokumenta (glejte konstante UNIT). &quot;ime&quot; mora biti enkatni označevalec
2600
predmeta, saj to ime potrebujete za kasnejše dostopanje do predmeta. Če
2601
&quot;ime&quot; ni podano, ga bo Scribus ustvarl namesto vas.
2602
 
2603
Lahko vrne napako NameExistsError, če izrecno podate ime, ki je že uporabljeno.
2604
</translation>
10842 cbradney 2605
  </message>
2606
  <message>
12918 cbradney 2607
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
10842 cbradney 2608
 
12918 cbradney 2609
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
2610
selected item is deleted.
2611
</source>
2612
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;ime&quot;])
10842 cbradney 2613
 
12918 cbradney 2614
Izbriše element z imenom &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano, je zbrisan
2615
trenutno izbrani element.</translation>
2616
  </message>
2617
  <message>
2618
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2619
 
2620
Test if an object with specified name really exists in the document.
2621
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
2622
returns True if there is something selected.
10842 cbradney 2623
</source>
12918 cbradney 2624
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
2625
 
2626
Preizkusi, če predmet z navedenim imnom resnično obstaja v dokumentu.
2627
Dodaten možen parameter je ime predmeta. Če ime predmeta ni podano,
2628
vrne True, če je izbran kak predmet.
2629
</translation>
10842 cbradney 2630
  </message>
2631
  <message>
12918 cbradney 2632
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
10842 cbradney 2633
 
12918 cbradney 2634
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2635
given, it&apos;s applied on the selected object.
2636
</source>
2637
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;slog&quot; [, &quot;ime&quot;])
10842 cbradney 2638
 
12918 cbradney 2639
Uporabi podani &quot;slog&quot; na predmetu z imenom &quot;ime&quot;. Če ime predmeta
2640
ni podano, velja za izbrani predmet.</translation>
2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>getAllStyles() -&gt; list
2644
 
2645
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
2646
</source>
2647
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
2648
 
2649
Vrne seznam imen vseh slogov odstavkov v trenutnem dokumentu.</translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
2652
    <source>currentPage() -&gt; integer
2653
 
2654
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
2655
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
2656
</source>
2657
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
2658
 
2659
Vrne številko trenutne strani. Številke strani se štejejo od 1
2660
naprej, ne glede na to, kaj je prikazano na prvi strani vašega dokumenta.</translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>redrawAll()
2664
 
2665
Redraws all pages.
2666
</source>
2667
    <translation type="obsolete">redrawAll()
2668
 
2669
Ponovno izriše vse strani.</translation>
2670
  </message>
2671
  <message>
2672
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
2673
 
2674
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2675
 
2676
May raise ScribusError if the save failed.
2677
</source>
2678
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;ime&quot;)
2679
 
2680
Shrani trenutno stran kot EPS v datoteko &quot;ime&quot;.
2681
 
2682
Lahko vrne napako ScribusError, če shranjevanje ni uspelo.</translation>
2683
  </message>
2684
  <message>
2685
    <source>deletePage(nr)
2686
 
2687
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2688
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2689
page number is.
2690
 
2691
May raise IndexError if the page number is out of range
2692
</source>
2693
    <translation type="obsolete">deletePage(št)
2694
 
2695
Izbriše podano stran. Ne stori ničesar, če dokument vsebuje le eno stran.
2696
Številke strani se štejejo od 1 naprej, ne glede na to, katera je prva prikazana
2697
številka strani.
2698
 
2699
Lahko vrne napako IndexError, če je številka strani zunaj veljavnega obsega
2700
</translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>pageCount() -&gt; integer
2704
 
2705
Returns the number of pages in the document.
2706
</source>
2707
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
2708
 
2709
Vrne število strani dokumenta.</translation>
2710
  </message>
2711
  <message>
2712
    <source>getHGuides() -&gt; list
2713
 
2714
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2715
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2716
</source>
2717
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; seznam
2718
 
2719
Vrne seznam s položaji vodoravnih vodil. Vrednosti so izražene v
2720
trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
2721
</translation>
2722
  </message>
2723
  <message>
2724
    <source>setHGuides(list)
2725
 
2726
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2727
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
2728
 
2729
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2730
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2731
</source>
2732
    <translation type="obsolete">setHGuides(seznam)
2733
 
2734
Določi vodoravna vodila. Vstopni parameter mora biti seznam položajev vodil
2735
v trenutnih merskih enotah dokumenta - oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt;.
2736
 
2737
Primer: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # doda nova vodila brez izgubljenih
2738
     setHGuides([90,250]) # v celoti zamenja trenutna vodila
2739
</translation>
2740
  </message>
2741
  <message>
2742
    <source>getVGuides()
2743
 
2744
See getHGuides.
2745
</source>
2746
    <translation type="obsolete">getVGuides()
2747
 
2748
Glejte getHGuides.
2749
</translation>
2750
  </message>
2751
  <message>
2752
    <source>setVGuides()
2753
 
2754
See setHGuides.
2755
</source>
2756
    <translation type="obsolete">setVGuides()
2757
 
2758
Glejte setHGuides.
2759
</translation>
2760
  </message>
2761
  <message>
2762
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2763
 
2764
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2765
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2766
currently selected item is used.
2767
</source>
2768
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
2769
 
2770
Nastavi barvo polnila predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. &quot;barva&quot;
2771
je ime ene od določenih barv. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2772
je uporabljen trenutno izbran element.
2773
</translation>
2774
  </message>
2775
  <message>
2776
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2777
 
2778
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2779
is not given the currently selected item is used.
2780
</source>
2781
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
2782
 
2783
Nastavi barvo črt predmeta &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če &quot;ime&quot;
2784
ni podan, je uporabljen trenutno izbran element.
2785
</translation>
2786
  </message>
2787
  <message>
2788
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
2789
 
2790
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2791
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2792
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
2793
</source>
2794
    <translation type="obsolete">setLineJoin(spoj, [&quot;ime&quot;])
2795
 
2796
Nastavi slog spoja črt predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;spoj&quot;.
2797
Če &quot;ime&quot; ni podano,je uporabljen trenutno izbrani element. Obstajajo
2798
že določene konstante za spoj - JOIN_&lt;vrsta&gt;.
2799
</translation>
2800
  </message>
2801
  <message>
2802
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
2803
 
2804
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2805
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2806
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2807
</source>
2808
    <translation type="obsolete">setLineEnd(vrstakonca, [&quot;ime&quot;])
2809
 
2810
Določi konec črte predmeta &quot;ime&quot; na slog &quot;vrstakonca&quot;.
2811
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet. Obstajajo
2812
že določene konstante za &quot;vrstakonca&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
2813
</translation>
2814
  </message>
2815
  <message>
2816
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
2817
 
2818
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2819
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2820
 
2821
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2822
</source>
2823
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(radij, [&quot;ime&quot;])
2824
 
2825
Določi radij oglišča predmeta &quot;ime&quot;. Radij je izražen v slikovnih
2826
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2827
 
2828
Lahko vrne napako ValueError, če je radij negativen.
2829
</translation>
2830
  </message>
2831
  <message>
2832
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
2833
 
2834
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2835
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2836
 
2837
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
2838
</source>
2839
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;imenovaniSlog&quot;, [&quot;ime&quot;])
2840
 
2841
Določi slog črt predmeta &quot;ime&quot; na imenovani slog &quot;imenovaniSlog&quot;.
2842
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
2843
 
2844
Lahko vrne napako NotFoundError, če slog črte ne obstaja.
2845
</translation>
2846
  </message>
2847
  <message>
2848
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2849
 
2850
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2851
has some text selected the value assigned to the first character
2852
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2853
selected item is used.
2854
</source>
2855
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
2856
 
2857
Vrne ime pisave za besedilni okvir &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem
2858
okviru izbrano besedilo, je vrnjena vrednost, dodeljena prvemu znaku
2859
izbora. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2860
</translation>
2861
  </message>
2862
  <message>
2863
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2864
 
2865
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2866
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2867
</source>
2868
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2869
 
2870
Vrne dolžino besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
2871
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran okvir.
2872
</translation>
2873
  </message>
2874
  <message>
2875
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2876
 
2877
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2878
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
2879
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
2880
selected item is used.
2881
</source>
2882
    <translation type="obsolete">getText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
2883
 
2884
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je v tem besedilnem okviru izbrano
2885
besedilo, bo vrnjeno to izbrano besedilo. Vrnjeno je vse besedilo v okviru, ne le
2886
trenutno vidno besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno
2887
izbrani element.
2888
</translation>
2889
  </message>
2890
  <message>
2891
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2892
 
2893
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2894
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
2895
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
2896
used.
2897
</source>
2898
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
2899
 
2900
Vrne besedilo besedilnega okvira &quot;ime&quot; in vseh besedilnih okvirov, ki so z njim
2901
povezani. Če je v tem besedilnem okviru izbrano besedilo, vrne izbrano
2902
besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2903
</translation>
2904
  </message>
2905
  <message>
2906
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2907
 
2908
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2909
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2910
</source>
2911
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2912
 
2913
Vrne razmik med vrsticami (&quot;vodilni&quot;) besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izražen v
2914
točkah. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran predmet.
2915
</translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2919
 
2920
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2921
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2922
</source>
2923
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
2924
 
2925
Vrne velikost razmika med stolpci besedilnega okvira &quot;ime&quot;, izraženo v točkah. Če
2926
&quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
2927
</translation>
2928
  </message>
2929
  <message>
2930
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2931
 
2932
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2933
given the currently selected item is used.
2934
</source>
2935
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
2936
 
2937
Vrne število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2938
je uporabljen trenutno izbran element.
2939
</translation>
2940
  </message>
2941
  <message>
2942
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
2943
 
2944
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2945
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2946
 
2947
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
2948
</source>
2949
    <translation type="obsolete">setColumns(št, [&quot;ime&quot;])
2950
 
2951
Določi število stolpcev besedilnega okvira &quot;ime&quot; na celoštevilsko vrednost &quot;št&quot;.
2952
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
2953
 
2954
Lahko vrne napako ValueError, če je število stolpcev manjše od ena.
2955
</translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
2959
 
2960
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2961
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
2962
selected item is used.
2963
</source>
2964
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;ime&quot;])
2965
 
2966
Izbriše vse besedilo iz besedilnega okvira &quot;ime&quot;. Če je izbrano besedilo,
2967
bo izbrisano le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen
2968
trenutno izbrani element.
2969
</translation>
2970
  </message>
2971
  <message>
2972
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2973
 
2974
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2975
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
2976
given the currently selected item is used.
2977
</source>
2978
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
2979
 
2980
Nastavi barvo besedila besedilnega okvira &quot;ime&quot; na barvo &quot;barva&quot;. Če je
2981
izbrano besedilo, se spremeni le izbrano besedilo. Če &quot;ime&quot; ni podano,
2982
je uporabljen trenutno izbran element.
2983
</translation>
2984
  </message>
2985
  <message>
2986
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
2987
 
2988
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2989
selected item is used.
2990
</source>
2991
    <translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;barva&quot;, [&quot;ime&quot;])
2992
 
2993
Doličite &quot;barvo&quot; poteze besedila. Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen
2994
trenutno izbrani element.
2995
</translation>
2996
  </message>
2997
  <message>
2998
    <source>progressReset()
2999
 
3000
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
3001
new progress bar use. See progressSet.
3002
</source>
3003
    <translation type="obsolete">progressReset()
3004
 
3005
Počisti prejšnje nastavitve vrstice napredka Scribus. Kličemo jo pred novo rabo
3006
vrstice napredka. Glejte tudi progressSet.
3007
</translation>
3008
  </message>
3009
  <message>
3010
    <source>progressTotal(max)
3011
 
3012
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
3013
See progressSet.
3014
</source>
3015
    <translation type="obsolete">progressTotal(maks)
3016
 
3017
Določi največjo vrednost korak vrstice napredka na podano številko.
3018
Glejte tudi progressSet.
3019
</translation>
3020
  </message>
3021
  <message>
3022
    <source>setCursor()
3023
 
3024
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
3025
</source>
3026
    <translation type="obsolete">setCursor()
3027
 
3028
[NEPODPRTO!] To lahko naredi škodo, zato se ukaza zaenkrat izogibajte.
3029
</translation>
3030
  </message>
3031
  <message>
3032
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3033
 
3034
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3035
style name or None when user cancels the dialog.
3036
</source>
3037
    <translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
3038
 
3039
Pokaže pogovorno okno &apos;Ustvari nov slog odstavka&apos;. Funkcija vrne resnično
3040
ime sloga ali Brez (None), če uporabnik prekliče pogovorno okno.
3041
</translation>
3042
  </message>
3043
  <message>
3044
    <source>getPageMargins()
3045
 
3046
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
3047
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
3048
</source>
3049
    <translation type="obsolete">getPageMargins()
3050
 
3051
Vrne robove strani kot kombinacijo (vrh, levo, desno, dno) v trenutnih
3052
merskih enotah. Oglejte si konstante UNIT_&lt;vrsta&gt; in getPageSize().
3053
</translation>
3054
  </message>
3055
  <message>
3056
    <source>closeMasterPage()
3057
 
3058
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
3059
to normal. Begin editing with editMasterPage().
3060
</source>
3061
    <translation type="obsolete">closeMasterPage()
3062
 
3063
Zapre trenutno aktivno glavno stran, če je kakšna odprta, in povrne
3064
v navadno urejanje. Urejanje glavne strani začnete z editMasterPage().</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>masterPageNames()
3068
 
3069
Returns a list of the names of all master pages in the document.
3070
</source>
3071
    <translation type="obsolete">masterPageNames()
3072
 
3073
Vrne seznam imen vseh glavnih strani v dokumentu.</translation>
3074
  </message>
3075
  <message>
3076
    <source>editMasterPage(pageName)
3077
 
3078
Enables master page editing and opens the named master page
3079
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
3080
</source>
3081
    <translation type="obsolete">editMasterPage(imeStrani)
3082
 
3083
Omogoči urejanje glavne strani in odpre imenovano glavno stran
3084
za urejanje. Urejanje zaključite z closeMasterPage().</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>createMasterPage(pageName)
3088
 
3089
Creates a new master page named pageName and opens it for
3090
editing.
3091
</source>
3092
    <translation type="obsolete">createMasterPage(imeStrani)
3093
 
3094
Ustvari novo glavno stran z imenom pageName in jo odpre
3095
za urejanje.</translation>
3096
  </message>
3097
  <message>
3098
    <source>deleteMasterPage(pageName)
3099
 
3100
Delete the named master page.
3101
</source>
3102
    <translation type="obsolete">deleteMasterPage(imeStrani)
3103
 
3104
Izbriše imenovano glavno stran.</translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>zoomDocument(double)
3108
 
3109
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3110
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
3111
</source>
3112
    <translation type="obsolete">zoomDocument(double)
3113
 
3114
Poveča oz. pomanjša dokument v glavnem oknu vmesnika. Dejanja zahtevajo
3115
celoštevilčne vrednosti, npr. 20,0, 100,0, itn. Prilagodi oknu uporablja -100.</translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
3118
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
3119
 
3120
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3121
strings.
3122
</source>
3123
    <translation type="obsolete">setInfo(&quot;avtor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
3124
 
3125
Dokumentu nastavi njegove podatke. &quot;Avtor&quot;, &quot;Info&quot; in &quot;Opis&quot; so nizi.</translation>
3126
  </message>
3127
  <message>
3128
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3129
 
3130
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3131
</source>
3132
    <translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;ime&quot;]) -&gt; string
3133
 
3134
Ustvari dvojnika izbranega predmeta (ali izbrane skupine).</translation>
3135
  </message>
3136
  <message>
3137
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3138
 
3139
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3140
is not given the currently selected Item is used.
3141
</source>
3142
    <translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
3143
 
3144
Vrne prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3145
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
3146
</translation>
3147
  </message>
3148
  <message>
3149
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3150
 
3151
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3152
is not given the currently selected Item is used.
3153
</source>
3154
    <translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3155
Vrne način spajanja polnila predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3156
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
3157
</translation>
3158
  </message>
3159
  <message>
3160
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3161
 
3162
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3163
is not given the currently selected Item is used.
3164
</source>
3165
    <translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;ime&quot;]) -&gt; float
3166
 
3167
Vrne prosojnost predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3168
ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
3169
</translation>
3170
  </message>
3171
  <message>
3172
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3173
 
3174
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3175
is not given the currently selected Item is used.
3176
</source>
3177
    <translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
3178
 
3179
Vrne način spajanja vrstic predmeta &quot;ime&quot;. Če &quot;ime&quot;
3180
ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
3181
</translation>
3182
  </message>
3183
  <message>
3184
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3185
 
3186
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3187
 
10842 cbradney 3188
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3189
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3190
</source>
12918 cbradney 3191
    <translation type="obsolete">setLayerTransparency(&quot;plast&quot;, prosoj)
3192
 
3193
Nastavi prosojnost plasti &quot;plast&quot; na prosoj.
3194
 
3195
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
3196
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
3197
</translation>
10842 cbradney 3198
  </message>
3199
  <message>
3200
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
3201
 
3202
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
3203
 
3204
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3205
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3206
</source>
12918 cbradney 3207
    <translation type="obsolete">getLayerBlendmode(&quot;plast&quot;) -&gt; int
12035 cbradney 3208
 
3209
Vrne način spajanja plasti &quot;plast&quot;.
3210
 
3211
Lahko vrne napako NotFoundError, če plasti ni mogoče najti.
3212
Lahko vrne napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
3213
</translation>
10842 cbradney 3214
  </message>
3215
  <message>
3216
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
3217
 
3218
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
3219
 
3220
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3221
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3222
</source>
12918 cbradney 3223
    <translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;plast&quot;) -&gt; float
10959 mrdocs 3224
 
3225
Vrne prosojnost plasti &quot;plast&quot;,
3226
 
3227
Vrne lahko napako NotFoundError. če plasti ni mogoče najti.
3228
Vrne lahko napako ValueError, če ime plasti ni sprejemljivo.
3229
</translation>
10842 cbradney 3230
  </message>
3231
  <message>
3232
    <source>getPageType() -&gt; integer
3233
 
3234
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3235
</source>
12918 cbradney 3236
    <translation type="obsolete">getPageType() -&gt; integer
12035 cbradney 3237
 
3238
Vrne vrsto strani, 0 pomeni levo stran, 1 pomeni srednjo stran in 2 pomeni desno stran
3239
</translation>
10842 cbradney 3240
  </message>
3241
  <message>
3242
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3243
 
3244
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3245
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3246
</source>
12918 cbradney 3247
    <translation type="obsolete">setFillTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 3248
 
3249
Nastavi prosojnost polnila predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
3250
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
3251
</translation>
10842 cbradney 3252
  </message>
3253
  <message>
3254
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3255
 
3256
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3257
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3258
</source>
12918 cbradney 3259
    <translation type="obsolete">setFillBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 3260
 
3261
Določi način spajanja predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja
3262
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
3263
</translation>
10842 cbradney 3264
  </message>
3265
  <message>
3266
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3267
 
3268
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3269
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3270
</source>
12918 cbradney 3271
    <translation type="obsolete">setLineTransparency(prosojnost, [&quot;ime&quot;])
10959 mrdocs 3272
 
3273
Nastavi prosojnost črt predmeta &quot;ime&quot; na vrednost prosojnost
3274
Če &quot;ime&quot; ni podao, je uporabljen trenutno izbran element.
3275
</translation>
10842 cbradney 3276
  </message>
3277
  <message>
3278
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3279
 
3280
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3282
</source>
12918 cbradney 3283
    <translation type="obsolete">setLineBlendmode(načinspajanja, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 3284
 
3285
Nastavi način spajanja črt predmeta &quot;ime&quot; na načinspajanja.
3286
Če &quot;ime&quot; ni podano, bo uporabljen trenutno izbrani predmet.
3287
</translation>
10842 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
3290
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3291
 
3292
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3293
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3294
</source>
12918 cbradney 3295
    <translation type="obsolete">getTextLines([&quot;ime&quot;]) -&gt; integer
10959 mrdocs 3296
 
3297
Vrne število vrstic besedila v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
3298
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbran element.
3299
</translation>
10842 cbradney 3300
  </message>
3301
  <message>
3302
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3303
 
3304
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3305
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3306
 
3307
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3308
</source>
12918 cbradney 3309
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;vklop&quot;, [&quot;ime&quot;])
12035 cbradney 3310
 
3311
Določa, ali je (vklop = 1) besedilni okvir &quot;ime&quot; zaznamek ali ne.
3312
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani element.
3313
 
3314
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
3315
</translation>
10842 cbradney 3316
  </message>
3317
  <message>
3318
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3319
 
3320
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3321
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3322
 
3323
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3324
</source>
12918 cbradney 3325
    <translation type="obsolete">placeEPS(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10959 mrdocs 3326
 
3327
Postavi EPS &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
3328
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega EPS
3329
 
3330
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi EPS
3331
</translation>
10842 cbradney 3332
  </message>
3333
  <message>
3334
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3335
 
3336
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3337
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3338
 
3339
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3340
</source>
12918 cbradney 3341
    <translation type="obsolete">placeSXD(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10959 mrdocs 3342
 
3343
Postavi SXD &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
3344
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega SXD
3345
 
3346
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi SXD
3347
</translation>
10842 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3351
 
3352
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3353
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3354
 
3355
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3356
</source>
12918 cbradney 3357
    <translation type="obsolete">placeODG(&quot;imedatoteke&quot;, x, y)
10959 mrdocs 3358
 
3359
Postavi ODG &quot;imedatoteke&quot; na trenutno stran,
3360
x in y določata koordinate vrhnjega levega kota na stran postavljenega ODG
3361
 
3362
Če je bilo nalaganje uspešno, izbor vsebuje uvoženi ODG
3363
</translation>
10842 cbradney 3364
  </message>
11652 cbradney 3365
  <message>
3366
    <source>moveSelectionToFront()
3367
 
3368
Moves current selection to front.
3369
</source>
12918 cbradney 3370
    <translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
12035 cbradney 3371
 
3372
Premakne trenutni izbor v ospredje.
3373
</translation>
11652 cbradney 3374
  </message>
3375
  <message>
3376
    <source>moveSelectionToFront()
3377
 
3378
Moves current selection to back.
3379
</source>
12918 cbradney 3380
    <translation type="obsolete">moveSelectionToBack()
12035 cbradney 3381
 
3382
Premakne trenutni izbor v ozadje.
3383
</translation>
11652 cbradney 3384
  </message>
3385
  <message>
3386
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3387
 
3388
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3389
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3390
 
3391
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3392
</source>
12918 cbradney 3393
    <translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
12035 cbradney 3394
 
3395
Izvede deljenje besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
3396
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
3397
 
3398
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
3399
</translation>
11652 cbradney 3400
  </message>
3401
  <message>
3402
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3403
 
3404
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3405
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3406
 
3407
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3408
</source>
12918 cbradney 3409
    <translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;ime&quot;]) -&gt; bool
12035 cbradney 3410
 
3411
Izvede odstranjevanje delitve besed v besedilnem okviru &quot;ime&quot;.
3412
 
3413
Če &quot;ime&quot; ni podano, je uporabljen trenutno izbrani predmet.
3414
 
3415
Lahko vrne napako WrongFrameTypeError, če ciljni okvir ni besedilni okvir
3416
</translation>
11652 cbradney 3417
  </message>
3418
  <message>
3419
    <source>scrollDocument(x,y)
3420
 
3421
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3422
</source>
12918 cbradney 3423
    <translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
12035 cbradney 3424
 
3425
Drsi po dokumentu v glavnem oknu vmesnika za podani vrednosti x in y.
3426
</translation>
11652 cbradney 3427
  </message>
1135 cbradney 3428
</context>
3429
<context>
10842 cbradney 3430
  <name>AIPlug</name>
3431
  <message>
18785 craig 3432
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
10842 cbradney 3433
    <source>Importing: %1</source>
10871 mrdocs 3434
    <translation>Uvažanje: %1</translation>
10842 cbradney 3435
  </message>
3436
  <message>
18785 craig 3437
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
10842 cbradney 3438
    <source>Analyzing File:</source>
10871 mrdocs 3439
    <translation>Analiziranje datoteke:</translation>
10842 cbradney 3440
  </message>
3441
  <message>
18785 craig 3442
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
10842 cbradney 3443
    <source>Group%1</source>
10871 mrdocs 3444
    <translation>Skupina%1</translation>
10842 cbradney 3445
  </message>
3446
  <message>
18785 craig 3447
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
10842 cbradney 3448
    <source>Generating Items</source>
10871 mrdocs 3449
    <translation>Tvorba predmetov</translation>
10842 cbradney 3450
  </message>
3451
</context>
3452
<context>
298 Franz 3453
  <name>About</name>
3454
  <message>
3455
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 3456
    <translation type="obsolete">Id izgradnje:</translation>
298 Franz 3457
  </message>
3458
  <message>
3459
    <source>Finnish:</source>
3064 cbradney 3460
    <translation type="obsolete">Finščina</translation>
298 Franz 3461
  </message>
3462
  <message>
3463
    <source>Brazilian:</source>
3064 cbradney 3464
    <translation type="obsolete">Brazilščina</translation>
298 Franz 3465
  </message>
3466
  <message>
3467
    <source>Scribus Version %1
3468
%2 %3</source>
3064 cbradney 3469
    <translation type="obsolete">Različica Scribusa %1
298 Franz 3470
 %2 %3</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>%1. %2 %3 </source>
3064 cbradney 3474
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
298 Franz 3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Galician:</source>
10792 mrdocs 3478
    <translation type="obsolete">Galicijščina:</translation>
298 Franz 3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Czech:</source>
10792 mrdocs 3482
    <translation type="obsolete">Češčina:</translation>
298 Franz 3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>Welsh:</source>
3064 cbradney 3486
    <translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
298 Franz 3487
  </message>
3488
  <message>
18785 craig 3489
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
298 Franz 3490
    <source>Contributions from:</source>
10792 mrdocs 3491
    <translation>Avtorji prispevkov:</translation>
298 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <source>Polish:</source>
3064 cbradney 3495
    <translation type="obsolete">Poljščina:</translation>
298 Franz 3496
  </message>
3497
  <message>
3498
    <source>Ukrainian:</source>
10792 mrdocs 3499
    <translation type="obsolete">Ukrajinščina:</translation>
298 Franz 3500
  </message>
3501
  <message>
3502
    <source>Basque:</source>
3064 cbradney 3503
    <translation type="obsolete">Baskovščina:</translation>
298 Franz 3504
  </message>
3505
  <message>
3506
    <source>Slovak:</source>
3064 cbradney 3507
    <translation type="obsolete">Slovaščina:</translation>
298 Franz 3508
  </message>
3509
  <message>
3510
    <source>Italian:</source>
3064 cbradney 3511
    <translation type="obsolete">Italijanščina:</translation>
298 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
3514
    <source>Danish:</source>
3064 cbradney 3515
    <translation type="obsolete">Danščina:</translation>
298 Franz 3516
  </message>
3517
  <message>
3518
    <source>Lithuanian:</source>
3064 cbradney 3519
    <translation type="obsolete">Litvanščina:</translation>
298 Franz 3520
  </message>
3521
  <message>
3522
    <source>Windows port:</source>
3064 cbradney 3523
    <translation type="obsolete">Različica za Windows:</translation>
298 Franz 3524
  </message>
3525
  <message>
3526
    <source>Turkish:</source>
3064 cbradney 3527
    <translation type="obsolete">Turščina:</translation>
298 Franz 3528
  </message>
3529
  <message>
3530
    <source>Russian:</source>
3064 cbradney 3531
    <translation type="obsolete">Ruščina:</translation>
298 Franz 3532
  </message>
3533
  <message>
3534
    <source>Slovenian:</source>
3064 cbradney 3535
    <translation type="obsolete">Slovenščina:</translation>
298 Franz 3536
  </message>
3537
  <message>
3538
    <source>Hungarian:</source>
3064 cbradney 3539
    <translation type="obsolete">Madžarščina:</translation>
298 Franz 3540
  </message>
3541
  <message>
3542
    <source>French:</source>
3064 cbradney 3543
    <translation type="obsolete">Francoščina:</translation>
298 Franz 3544
  </message>
3545
  <message>
3546
    <source>Bulgarian:</source>
3064 cbradney 3547
    <translation type="obsolete">Bolgarščina:</translation>
298 Franz 3548
  </message>
3549
  <message>
3550
    <source>Norwegian:</source>
3064 cbradney 3551
    <translation type="obsolete">Norveščina:</translation>
298 Franz 3552
  </message>
3553
  <message>
3554
    <source>German:</source>
3064 cbradney 3555
    <translation type="obsolete">Nemščina:</translation>
298 Franz 3556
  </message>
3557
  <message>
882 cbradney 3558
    <source>About Scribus%1%2</source>
3559
    <translation type="obsolete">O Scribusu%1%2</translation>
3560
  </message>
3561
  <message>
3562
    <source>This panel shows the version, build date and
3563
 compiled in library support in Scribus
3564
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
3565
Missing library support is indicated by a *</source>
1525 cbradney 3566
    <translation type="obsolete">Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
882 cbradney 3567
v Scribus vključene knjižnice\n
3568
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
3569
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
3570
  </message>
3571
  <message>
18553 craig 3572
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
341 Franz 3573
    <source>&amp;About</source>
375 Franz 3574
    <translation>&amp;O programu</translation>
341 Franz 3575
  </message>
3576
  <message>
18553 craig 3577
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
341 Franz 3578
    <source>A&amp;uthors</source>
375 Franz 3579
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
341 Franz 3580
  </message>
3581
  <message>
18553 craig 3582
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
341 Franz 3583
    <source>&amp;Translations</source>
375 Franz 3584
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
341 Franz 3585
  </message>
3586
  <message>
18553 craig 3587
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
341 Franz 3588
    <source>&amp;Online</source>
375 Franz 3589
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
341 Franz 3590
  </message>
3591
  <message>
18785 craig 3592
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
341 Franz 3593
    <source>&amp;Close</source>
375 Franz 3594
    <translation>&amp;Zapri</translation>
341 Franz 3595
  </message>
418 Franz 3596
  <message>
18785 craig 3597
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
418 Franz 3598
    <source>Development Team:</source>
882 cbradney 3599
    <translation>Razvijalci:</translation>
418 Franz 3600
  </message>
3601
  <message>
18785 craig 3602
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
18553 craig 3603
    <source>Haiku Port:</source>
3604
    <translation type="unfinished"></translation>
3605
  </message>
3606
  <message>
18785 craig 3607
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
418 Franz 3608
    <source>Official Documentation:</source>
882 cbradney 3609
    <translation>Uradna dokumentacija:</translation>
418 Franz 3610
  </message>
3611
  <message>
18785 craig 3612
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
418 Franz 3613
    <source>Other Documentation:</source>
882 cbradney 3614
    <translation>Druga dokumentacija:</translation>
418 Franz 3615
  </message>
3616
  <message>
3617
    <source>English (British):</source>
3064 cbradney 3618
    <translation type="obsolete">Angleščina (Britanska):</translation>
418 Franz 3619
  </message>
3620
  <message>
3621
    <source>Swedish:</source>
3064 cbradney 3622
    <translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
418 Franz 3623
  </message>
3624
  <message>
18785 craig 3625
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
418 Franz 3626
    <source>Homepage</source>
882 cbradney 3627
    <translation>Domača stran</translation>
418 Franz 3628
  </message>
3629
  <message>
18785 craig 3630
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
418 Franz 3631
    <source>Online Reference</source>
882 cbradney 3632
    <translation>Spletna pomoč</translation>
418 Franz 3633
  </message>
3634
  <message>
18785 craig 3635
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
418 Franz 3636
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
882 cbradney 3637
    <translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
418 Franz 3638
  </message>
3639
  <message>
18785 craig 3640
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
418 Franz 3641
    <source>Mailing List</source>
882 cbradney 3642
    <translation>Dopisni seznam</translation>
418 Franz 3643
  </message>
454 fschmid 3644
  <message>
18785 craig 3645
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
454 fschmid 3646
    <source>Official Translations and Translators:</source>
882 cbradney 3647
    <translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
454 fschmid 3648
  </message>
3649
  <message>
3650
    <source>Esperanto:</source>
3064 cbradney 3651
    <translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
454 fschmid 3652
  </message>
3653
  <message>
3654
    <source>Korean:</source>
3064 cbradney 3655
    <translation type="obsolete">Korejščina:</translation>
454 fschmid 3656
  </message>
3657
  <message>
3658
    <source>Serbian:</source>
3064 cbradney 3659
    <translation type="obsolete">Srbščina:</translation>
454 fschmid 3660
  </message>
3661
  <message>
3662
    <source>Spanish:</source>
3064 cbradney 3663
    <translation type="obsolete">Španščina:</translation>
454 fschmid 3664
  </message>
3665
  <message>
18785 craig 3666
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
454 fschmid 3667
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
7902 mrdocs 3668
    <translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
454 fschmid 3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Catalan:</source>
3064 cbradney 3672
    <translation type="obsolete">Katalonščina:</translation>
454 fschmid 3673
  </message>
769 cbradney 3674
  <message>
18553 craig 3675
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
769 cbradney 3676
    <source>About Scribus %1</source>
882 cbradney 3677
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3678
  </message>
1525 cbradney 3679
  <message>
3680
    <source>Portugese (Brazilian):</source>
3064 cbradney 3681
    <translation type="obsolete">Portugalščina (Brazilska):</translation>
1525 cbradney 3682
  </message>
3683
  <message>
3684
    <source>Afrikaans:</source>
3064 cbradney 3685
    <translation type="obsolete">Afrikaansko:</translation>
1525 cbradney 3686
  </message>
3687
  <message>
3688
    <source>Dutch:</source>
3064 cbradney 3689
    <translation type="obsolete">Nizozemščina:</translation>
1525 cbradney 3690
  </message>
3691
  <message>
3692
    <source>This panel shows the version, build date and
3693
 compiled in library support in Scribus
3694
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3695
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3696
    <translation type="obsolete">Tu vidite različico, datum izgradnje in
1817 cbradney 3697
podporo knjižnicam v Sckribusu
3698
C-C-R-F pomenijo C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig.
3699
Manjkajoče knjižnice so prikazane s *</translation>
1525 cbradney 3700
  </message>
3064 cbradney 3701
  <message>
3702
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3703
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3704
  </message>
3705
  <message>
3706
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3707
    <translation type="obsolete">Uporabljena GhostScript različica %1</translation>
3064 cbradney 3708
  </message>
3709
  <message>
3710
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3711
    <translation type="obsolete">Različica GS ni dostopna</translation>
3064 cbradney 3712
  </message>
3713
  <message>
3714
    <source>Scribus Version %1
3715
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3716
    <translation type="obsolete">Scribus različica %1
3380 cbradney 3717
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3718
  </message>
3719
  <message>
3720
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3721
    <translation type="obsolete">Mac OSX Aqua različica:</translation>
3064 cbradney 3722
  </message>
3723
  <message>
3724
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3725
    <translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
3064 cbradney 3726
  </message>
3727
  <message>
18785 craig 3728
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
3064 cbradney 3729
    <source>Wiki</source>
3380 cbradney 3730
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3731
  </message>
3732
  <message>
3278 cbradney 3733
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3734
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3064 cbradney 3735
  </message>
3824 cbradney 3736
  <message>
18553 craig 3737
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
3824 cbradney 3738
    <source>%1 %2 %3</source>
5011 mrdocs 3739
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3740
  </message>
3741
  <message>
18553 craig 3742
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
3824 cbradney 3743
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
5011 mrdocs 3744
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3745
  </message>
3746
  <message>
18553 craig 3747
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
3824 cbradney 3748
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
7902 mrdocs 3749
    <translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
3824 cbradney 3750
  </message>
3751
  <message>
18553 craig 3752
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
3824 cbradney 3753
    <source>No Ghostscript version available</source>
7902 mrdocs 3754
    <translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
3824 cbradney 3755
  </message>
3756
  <message>
3757
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10842 cbradney 3758
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3759
  </message>
3760
  <message>
18553 craig 3761
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
3824 cbradney 3762
    <source>Build ID:</source>
7902 mrdocs 3763
    <translation>ID gradnje:</translation>
3824 cbradney 3764
  </message>
3765
  <message>
3766
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
10842 cbradney 3767
    <translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
3824 cbradney 3768
  </message>
4141 cbradney 3769
  <message>
18785 craig 3770
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
4870 mrdocs 3771
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
7902 mrdocs 3772
    <translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4141 cbradney 3773
  </message>
4759 cbradney 3774
  <message>
18785 craig 3775
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
4870 mrdocs 3776
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
7902 mrdocs 3777
    <translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
4759 cbradney 3778
  </message>
3779
  <message>
4870 mrdocs 3780
    <source>March</source>
5328 cbradney 3781
    <translation type="obsolete">Marec</translation>
4759 cbradney 3782
  </message>
5328 cbradney 3783
  <message>
7902 mrdocs 3784
    <source>May</source>
3785
    <translation type="obsolete">Maj</translation>
5328 cbradney 3786
  </message>
6261 cbradney 3787
  <message>
18785 craig 3788
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
7902 mrdocs 3789
    <source>Tango Project Icons:</source>
3790
    <translation>Ikone projekta Tango:</translation>
6261 cbradney 3791
  </message>
3792
  <message>
18785 craig 3793
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
7716 cbradney 3794
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
7902 mrdocs 3795
    <translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3796
  </message>
10842 cbradney 3797
  <message>
18553 craig 3798
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
10842 cbradney 3799
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
10871 mrdocs 3800
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
10842 cbradney 3801
  </message>
3802
  <message>
18553 craig 3803
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
10842 cbradney 3804
    <source>Scribus Version</source>
10871 mrdocs 3805
    <translation>Scribus različice</translation>
10842 cbradney 3806
  </message>
3807
  <message>
18785 craig 3808
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
10842 cbradney 3809
    <source>Splash Screen:</source>
10871 mrdocs 3810
    <translation>Zagonski zaslon:</translation>
10842 cbradney 3811
  </message>