Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18553 | Rev 18941 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
14474 cbradney 2
<!DOCTYPE TS>
3
<TS version="2.0">
670 cbradney 4
<context>
12918 cbradney 5
  <name></name>
1135 cbradney 6
  <message>
7
    <source>getColorNames() -&gt; list
8
 
9
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
10
If no document is open, returns a list of the default document colors.
11
</source>
15354 cbradney 12
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1575 cbradney 13
 
14
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
15
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16
</translation>
1135 cbradney 17
  </message>
18
  <message>
12918 cbradney 19
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
20
 
21
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
22
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
23
the value of the named color from the default document colors.
24
 
25
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
26
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
27
</source>
15354 cbradney 28
    <translation type="obsolete">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
12918 cbradney 29
 
30
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
31
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
32
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
33
 
34
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
35
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
36
</translation>
37
  </message>
38
  <message>
39
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
40
 
41
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
42
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
43
Color components should be in the range from 0 to 255.
44
 
45
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
46
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
47
</source>
15099 cbradney 48
    <translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 49
 
50
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
51
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
52
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
53
 
54
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
55
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
56
  </message>
57
  <message>
58
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
59
 
60
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
61
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
62
the range from 0 to 255.
63
 
64
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
65
</source>
15099 cbradney 66
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
12918 cbradney 67
 
68
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
69
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
70
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
71
 
72
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
75
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
76
 
77
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
78
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
79
&quot;None&quot; - transparent.
80
 
81
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
82
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
83
 
84
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
85
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
86
</source>
15354 cbradney 87
    <translation type="obsolete">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
12918 cbradney 88
 
89
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
90
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
91
&quot;Asnjë&quot;.
92
 
93
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
94
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
95
 
96
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
97
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
98
  </message>
99
  <message>
100
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
101
 
102
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
103
 
104
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
105
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
106
</source>
15354 cbradney 107
    <translation type="obsolete">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
12918 cbradney 108
 
109
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
110
 
111
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
112
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
113
  </message>
114
  <message>
1135 cbradney 115
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
116
 
117
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
118
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
119
Returns true if a new document was created.
120
</source>
15354 cbradney 121
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1575 cbradney 122
 
123
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
124
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
125
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
126
</translation>
1135 cbradney 127
  </message>
128
  <message>
12918 cbradney 129
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
130
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
131
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
132
 
133
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
134
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
135
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
136
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
137
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
138
 
139
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
140
at 1.
141
 
142
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
143
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
144
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
145
can be binary-ORed with button constants:
146
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
147
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
148
 
149
Usage examples:
150
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
151
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
152
          ICON_ERROR)
153
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
154
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
155
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
156
 
157
Defined button and icon constants:
158
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
159
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
160
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
161
</source>
15354 cbradney 162
    <translation type="obsolete">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
12918 cbradney 163
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
164
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
165
 
166
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
167
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
168
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
169
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
170
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
171
 
172
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
173
nga 1.
174
 
175
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
176
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
177
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
178
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
179
  BUTTONOPT_DEFAULT  Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
180
  BUTTONOPT_ESCAPE  Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
181
 
182
Shembuj përdorimi:
183
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
184
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
185
          ICON_ERROR)
186
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
187
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
188
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
189
 
190
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
191
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
192
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
193
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
194
</translation>
195
  </message>
196
  <message>
197
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
198
 
199
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
200
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
201
 
202
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
203
</source>
15354 cbradney 204
    <translation type="obsolete">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
12918 cbradney 205
 
206
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
207
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
208
 
209
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
210
</translation>
211
  </message>
212
  <message>
213
    <source>closeDoc()
214
 
215
Closes the current document without prompting to save.
216
 
217
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
218
</source>
15354 cbradney 219
    <translation type="obsolete">closeDoc()
12918 cbradney 220
 
221
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
222
 
223
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
224
  </message>
225
  <message>
226
    <source>haveDoc() -&gt; bool
227
 
228
Returns true if there is a document open.
229
</source>
15354 cbradney 230
    <translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
12918 cbradney 231
 
232
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
233
</translation>
234
  </message>
235
  <message>
236
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
237
 
238
Opens the document &quot;name&quot;.
239
 
240
May raise ScribusError if the document could not be opened.
241
</source>
15354 cbradney 242
    <translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 243
 
244
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
245
 
246
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
247
</translation>
248
  </message>
249
  <message>
250
    <source>saveDoc()
251
 
252
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
253
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
254
save file dialog.
255
 
256
If the save fails, there is currently no way to tell.
257
</source>
15354 cbradney 258
    <translation type="obsolete">saveDoc()
12918 cbradney 259
 
260
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
261
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
262
 
263
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
264
</translation>
265
  </message>
266
  <message>
267
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
268
 
269
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
270
relative path).
271
 
272
May raise ScribusError if the save fails.
273
</source>
15354 cbradney 274
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
12918 cbradney 275
 
276
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
277
të plotë ose relativ).
278
 
279
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
280
</translation>
281
  </message>
282
  <message>
283
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
284
 
14474 cbradney 285
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
12918 cbradney 286
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
287
constants.
288
</source>
15354 cbradney 289
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
14474 cbradney 290
 
291
Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr)
292
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni
293
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
294
</translation>
295
  </message>
296
  <message>
12918 cbradney 297
    <source>setUnit(type)
298
 
299
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
300
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
301
 
302
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
303
</source>
15354 cbradney 304
    <translation type="obsolete">setUnit(type)
12918 cbradney 305
 
306
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
307
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
308
 
309
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
310
</translation>
311
  </message>
312
  <message>
313
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
314
 
315
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
316
of the UNIT_* constants:
317
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
318
</source>
15354 cbradney 319
    <translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
12918 cbradney 320
 
321
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
322
konstanteve UNIT_*:
323
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
324
</translation>
325
  </message>
326
  <message>
327
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
328
 
329
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
330
current document.
331
</source>
15354 cbradney 332
    <translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
12918 cbradney 333
 
334
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
335
te &quot;emër kartele&quot;.
336
</translation>
337
  </message>
338
  <message>
339
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
340
 
341
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
342
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
343
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
344
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
345
</source>
15354 cbradney 346
    <translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
12918 cbradney 347
 
348
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
349
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
350
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
351
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
352
</translation>
353
  </message>
354
  <message>
355
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
356
 
357
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
358
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
359
</source>
15354 cbradney 360
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 361
 
362
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
363
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
364
</translation>
365
  </message>
366
  <message>
367
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
368
 
369
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
370
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
371
</source>
15354 cbradney 372
    <translation type="obsolete">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 373
 
374
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
375
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
376
</translation>
377
  </message>
378
  <message>
379
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
380
 
381
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
382
is not given the currently selected Item is used.
383
</source>
15354 cbradney 384
    <translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 385
 
386
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
387
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
388
  </message>
389
  <message>
390
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
391
 
392
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
393
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
394
</source>
15354 cbradney 395
    <translation type="obsolete">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 396
 
397
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
398
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
399
  </message>
400
  <message>
401
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
402
 
403
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
404
currently selected item is used. The cap types are:
405
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
406
</source>
15354 cbradney 407
    <translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
12918 cbradney 408
 
409
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
410
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
411
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
412
  </message>
413
  <message>
414
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
415
 
416
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
417
currently selected item is used. Line style constants are:
418
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
419
</source>
15354 cbradney 420
    <translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
12918 cbradney 421
 
422
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
423
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
424
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
425
  </message>
426
  <message>
427
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
428
 
429
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
430
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
431
</source>
15354 cbradney 432
    <translation type="obsolete">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 433
 
434
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
435
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
436
  </message>
437
  <message>
438
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
439
 
440
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
441
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
442
selected item is used.
443
</source>
15354 cbradney 444
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 445
 
446
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
447
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
448
  </message>
449
  <message>
450
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
451
 
452
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
453
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
454
</source>
15354 cbradney 455
    <translation type="obsolete">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 456
 
457
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
458
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
459
</translation>
460
  </message>
461
  <message>
462
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
463
 
464
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
465
given the currently selected item is used.
466
</source>
15354 cbradney 467
    <translation type="obsolete">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 468
 
469
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
470
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
471
  </message>
472
  <message>
473
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
474
 
475
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
476
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
477
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
478
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
479
</source>
15354 cbradney 480
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
12918 cbradney 481
 
482
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
483
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
484
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
485
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
486
</translation>
487
  </message>
488
  <message>
489
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
490
 
491
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
492
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
493
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
494
for reference.
495
</source>
15354 cbradney 496
    <translation type="obsolete">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
12918 cbradney 497
 
498
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
499
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
500
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
501
  </message>
502
  <message>
503
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
504
 
505
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
506
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
507
is used.
508
</source>
15354 cbradney 509
    <translation type="obsolete">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 510
 
511
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
512
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
513
objekti i përzgjedhur për çastin.
514
</translation>
515
  </message>
516
  <message>
517
    <source>getAllObjects() -&gt; list
518
 
519
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
520
</source>
15354 cbradney 521
    <translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
12918 cbradney 522
 
523
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
524
</translation>
525
  </message>
526
  <message>
527
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
528
 
529
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
530
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
531
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
532
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
533
</source>
15354 cbradney 534
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 535
 
536
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
537
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
538
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
539
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
540
</translation>
541
  </message>
542
  <message>
543
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
544
 
545
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
546
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
547
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
548
belongs to a group, the whole group is moved.
549
</source>
15354 cbradney 550
    <translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 551
 
552
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
553
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
554
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
555
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
556
</translation>
557
  </message>
558
  <message>
559
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
560
 
561
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
562
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
563
selected item is used.
564
</source>
15354 cbradney 565
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 566
 
567
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
568
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
569
objekti i përzgjedhur për çastin.
570
</translation>
571
  </message>
572
  <message>
573
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
574
 
575
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
576
is not given the currently selected item is used.
577
</source>
15354 cbradney 578
    <translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
12918 cbradney 579
 
580
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
581
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
582
</translation>
583
  </message>
584
  <message>
585
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
586
 
587
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
588
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
589
second selected Object and so on.
590
</source>
15354 cbradney 591
    <translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
12918 cbradney 592
 
593
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
594
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
595
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
596
</translation>
597
  </message>
598
  <message>
599
    <source>selectionCount() -&gt; integer
600
 
601
Returns the number of selected objects.
602
</source>
15354 cbradney 603
    <translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
12918 cbradney 604
 
605
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
606
</translation>
607
  </message>
608
  <message>
609
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
610
 
611
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
612
</source>
15354 cbradney 613
    <translation type="obsolete">selectObject(&quot;emër&quot;)
12918 cbradney 614
 
615
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
616
</translation>
617
  </message>
618
  <message>
619
    <source>deselectAll()
620
 
621
Deselects all objects in the whole document.
622
</source>
15354 cbradney 623
    <translation type="obsolete">deselectAll()
12918 cbradney 624
 
625
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
626
</translation>
627
  </message>
628
  <message>
629
    <source>groupObjects(list)
630
 
631
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
632
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
633
items are used.
634
</source>
14747 cbradney 635
    <translation type="obsolete">groupObjects(list)
12918 cbradney 636
 
637
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
638
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
639
përzgjedhur për çastin.
640
</translation>
641
  </message>
642
  <message>
643
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
644
 
645
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 646
    <translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
12918 cbradney 647
 
648
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
649
</translation>
650
  </message>
651
  <message>
652
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
653
 
654
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
655
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
656
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
657
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
658
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
659
 
660
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
661
</source>
15354 cbradney 662
    <translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 663
 
664
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
665
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
666
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
667
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
668
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
669
 
670
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
671
</translation>
672
  </message>
673
  <message>
674
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
675
 
676
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
677
not given the currently selected item is used.
678
 
679
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
680
</source>
15354 cbradney 681
    <translation type="obsolete">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 682
 
683
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
684
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
685
 
686
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
687
</translation>
688
  </message>
689
  <message>
690
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
691
 
692
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
693
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
694
means 100 %.
695
 
696
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
697
</source>
13279 cbradney 698
    <translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 699
 
700
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
701
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
702
nënkupton 100 %.
703
 
704
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
705
</translation>
706
  </message>
707
  <message>
708
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
709
 
710
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
711
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
712
if locked.
713
</source>
15354 cbradney 714
    <translation type="obsolete">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 715
 
716
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
717
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
718
nëse gjen kyçje.
719
</translation>
720
  </message>
721
  <message>
722
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
723
 
724
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
725
currently selected item is used.
726
</source>
15354 cbradney 727
    <translation type="obsolete">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 728
 
729
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
730
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
731
</translation>
732
  </message>
733
  <message>
734
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
735
 
736
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
737
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
738
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
739
 
740
May raise WrongFrameTypeError.
741
</source>
15354 cbradney 742
    <translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
12918 cbradney 743
 
744
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
745
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
746
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
747
 
748
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
749
</translation>
750
  </message>
751
  <message>
752
    <source>setRedraw(bool)
753
 
754
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
755
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
756
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
757
</source>
15354 cbradney 758
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
12918 cbradney 759
 
760
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
761
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
762
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
763
i programthit tuaj.
764
</translation>
765
  </message>
766
  <message>
767
    <source>getFontNames() -&gt; list
768
 
769
Returns a list with the names of all available fonts.
770
</source>
15354 cbradney 771
    <translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
12918 cbradney 772
 
773
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
774
</translation>
775
  </message>
776
  <message>
777
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
778
 
779
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
780
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
781
</source>
15354 cbradney 782
    <translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
12918 cbradney 783
 
784
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
785
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
786
</translation>
787
  </message>
788
  <message>
789
    <source>getLayers() -&gt; list
790
 
791
Returns a list with the names of all defined layers.
792
</source>
15354 cbradney 793
    <translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
12918 cbradney 794
 
795
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
796
</translation>
797
  </message>
798
  <message>
799
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
800
 
801
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
802
 
803
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
804
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
805
</source>
15354 cbradney 806
    <translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
12918 cbradney 807
 
808
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
809
 
810
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
811
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
812
</translation>
813
  </message>
814
  <message>
815
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
816
 
817
Returns the name of the current active layer.
818
</source>
15354 cbradney 819
    <translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
12918 cbradney 820
 
821
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
822
</translation>
823
  </message>
824
  <message>
825
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
826
 
827
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
829
 
830
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
831
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
832
</source>
15354 cbradney 833
    <translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 834
 
835
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
836
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
837
 
838
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
839
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
840
</translation>
841
  </message>
842
  <message>
843
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
844
 
845
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
846
the layer is invisible.
847
 
848
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
849
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
850
</source>
15354 cbradney 851
    <translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
12918 cbradney 852
 
853
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
854
shtresa është e padukshme.
855
 
856
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
857
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
858
</translation>
859
  </message>
860
  <message>
861
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
862
 
863
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
864
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
865
 
866
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
867
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
868
</source>
15354 cbradney 869
    <translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
12918 cbradney 870
 
871
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
872
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
873
 
874
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
875
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
876
</translation>
877
  </message>
878
  <message>
879
    <source>createLayer(layer)
880
 
881
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
882
 
883
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
884
</source>
15354 cbradney 885
    <translation type="obsolete">createLayer(shtresë)
12918 cbradney 886
 
887
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
888
 
889
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
890
</translation>
891
  </message>
892
  <message>
893
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
894
 
895
Returns a string with the -lang value.
896
</source>
15354 cbradney 897
    <translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
12918 cbradney 898
 
899
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
900
</translation>
901
  </message>
902
  <message>
903
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
904
 
905
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
906
coordinates are given in the current measurement units of the document
907
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
908
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
909
is not given Scribus will create one for you.
910
 
911
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
912
</source>
15354 cbradney 913
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 914
 
915
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
916
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
917
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
918
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
919
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
920
 
921
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
922
</translation>
923
  </message>
924
  <message>
925
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
926
 
927
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
928
The coordinates are given in the current measurement units of the document
929
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
930
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
931
is not given Scribus will create one for you.
932
 
933
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
934
</source>
15354 cbradney 935
    <translation type="obsolete">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 936
 
937
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
938
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
939
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
940
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
941
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
942
 
943
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
944
është tashmë i përdorur.
945
</translation>
946
  </message>
947
  <message>
948
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
949
 
950
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
951
coordinates are given in the current measurement units of the document.
952
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
953
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
954
create one for you.
955
 
956
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
957
</source>
15354 cbradney 958
    <translation type="obsolete">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 959
 
960
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
961
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
962
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
963
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
964
 
965
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
966
tashmë i përdorur.
967
</translation>
968
  </message>
969
  <message>
970
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
971
 
972
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
973
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
974
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
975
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
976
given Scribus will create one for you.
977
 
978
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
979
</source>
15354 cbradney 980
    <translation type="obsolete">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 981
 
982
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
983
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
984
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
985
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
986
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
987
 
988
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
989
është tashmë i përdorur.
990
</translation>
991
  </message>
992
  <message>
993
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
994
 
995
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
996
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
997
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
998
object because you need this name for further access to that object. If
999
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1000
 
1001
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1002
</source>
15354 cbradney 1003
    <translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1004
 
1005
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
1006
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1007
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1008
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1009
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1010
 
1011
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1012
është tashmë i përdorur.
1013
</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
1016
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1017
 
1018
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1019
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1020
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1021
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1022
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1023
Scribus will create one for you.
1024
 
1025
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1026
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1027
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1028
</source>
15354 cbradney 1029
    <translation type="obsolete">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1030
 
1031
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
1032
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1033
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1034
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1035
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1036
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1037
 
1038
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1039
është tashmë i përdorur.
1040
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1041
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1042
 
1043
 
1044
 
1045
</translation>
1046
  </message>
1047
  <message>
1048
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1049
 
1050
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1051
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1052
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1053
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1054
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1055
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1056
identifier for the object because you need this name for further access to that
1057
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1058
 
1059
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1060
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1061
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1062
</source>
15354 cbradney 1063
    <translation type="obsolete">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1064
 
1065
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
1066
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
1067
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
1068
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
1069
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
1070
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
1071
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
1072
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1073
 
1074
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1075
është tashmë i përdorur.
1076
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1077
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1078
</translation>
1079
  </message>
1080
  <message>
1081
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1082
 
1083
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1084
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1085
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1086
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1087
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1088
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1089
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1090
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1091
for you.
1092
 
1093
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1094
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1095
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1096
</source>
15354 cbradney 1097
    <translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1098
 
1099
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
1100
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
1101
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1102
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
1103
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
1104
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
1105
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
1106
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1107
 
1108
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1109
është tashmë i përdorur.
1110
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
1111
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
1112
</translation>
1113
  </message>
1114
  <message>
1115
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1116
 
1117
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1118
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1119
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1120
unique identifier for the object because you need this name for further access
1121
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1122
 
1123
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1124
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1125
</source>
15354 cbradney 1126
    <translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1127
 
1128
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
1129
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
1130
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
1131
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
1132
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
1133
 
1134
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
1135
është tashmë i përdorur.
1136
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
1137
</translation>
1138
  </message>
1139
  <message>
1140
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1141
 
1142
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1143
selected item is deleted.
1144
</source>
15354 cbradney 1145
    <translation type="obsolete">deleteObject([&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1146
 
1147
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
1148
përzgjedhur për çastin.
1149
</translation>
1150
  </message>
1151
  <message>
1152
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1153
 
1154
Test if an object with specified name really exists in the document.
1155
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1156
returns True if there is something selected.
1157
</source>
15354 cbradney 1158
    <translation type="obsolete">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
12918 cbradney 1159
 
1160
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
1161
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
1162
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
1163
</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
1166
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1167
 
1168
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1169
given, it&apos;s applied on the selected object.
1170
</source>
14474 cbradney 1171
    <translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1172
 
1173
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
1174
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1175
</translation>
1176
  </message>
1177
  <message>
1178
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1179
 
1180
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1181
</source>
15354 cbradney 1182
    <translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
12918 cbradney 1183
 
1184
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
1185
</translation>
1186
  </message>
1187
  <message>
1188
    <source>currentPage() -&gt; integer
1189
 
1190
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1191
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1192
</source>
15354 cbradney 1193
    <translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
12918 cbradney 1194
 
1195
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
1196
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
1197
</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
1200
    <source>redrawAll()
1201
 
1202
Redraws all pages.
1203
</source>
15354 cbradney 1204
    <translation type="obsolete">redrawAll()
12918 cbradney 1205
 
1206
Rivizaton tërë faqet.
1207
</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
1210
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1211
 
1212
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1213
 
1214
May raise ScribusError if the save failed.
1215
</source>
15354 cbradney 1216
    <translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
12918 cbradney 1217
 
1218
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
1219
 
1220
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
1221
</translation>
1222
  </message>
1223
  <message>
1224
    <source>deletePage(nr)
1225
 
1226
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1227
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1228
page number is.
1229
 
1230
May raise IndexError if the page number is out of range
1231
</source>
15354 cbradney 1232
    <translation type="obsolete">deletePage(nr)
12918 cbradney 1233
 
1234
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
1235
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
1236
numri i shfaqur për faqen e parë.
1237
 
1238
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
1239
</translation>
1240
  </message>
1241
  <message>
1242
    <source>pageCount() -&gt; integer
1243
 
1244
Returns the number of pages in the document.
1245
</source>
15354 cbradney 1246
    <translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
12918 cbradney 1247
 
1248
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
1249
</translation>
1250
  </message>
1251
  <message>
1252
    <source>getHGuides() -&gt; list
1253
 
1254
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1255
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1256
</source>
15354 cbradney 1257
    <translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
12918 cbradney 1258
 
1259
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
1260
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
1261
</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
1264
    <source>setHGuides(list)
1265
 
1266
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1267
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1268
 
1269
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1270
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1271
</source>
15354 cbradney 1272
    <translation type="obsolete">setHGuides(list)
12918 cbradney 1273
 
1274
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
1275
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
1276
 
1277
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
1278
     setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
1279
</translation>
1280
  </message>
1281
  <message>
1282
    <source>getVGuides()
1283
 
1284
See getHGuides.
1285
</source>
15354 cbradney 1286
    <translation type="obsolete">getVGuides()
12918 cbradney 1287
 
1288
Shihni getHGuides.
1289
</translation>
1290
  </message>
1291
  <message>
1292
    <source>setVGuides()
1293
 
1294
See setHGuides.
1295
</source>
15354 cbradney 1296
    <translation type="obsolete">setVGuides()
12918 cbradney 1297
 
1298
Shihni setHGuides.
1299
</translation>
1300
  </message>
1301
  <message>
1302
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1303
 
15294 cbradney 1304
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1305
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1306
</source>
1307
    <translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
1308
 
1309
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
1310
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
1311
</translation>
1312
  </message>
1313
  <message>
12918 cbradney 1314
    <source>getPageItems() -&gt; list
1315
 
1316
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1317
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1318
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1319
the page...
1320
</source>
15354 cbradney 1321
    <translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
12918 cbradney 1322
 
1323
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
1324
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1325
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
1326
i pari në faqen...
1327
</translation>
1328
  </message>
1329
  <message>
1330
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1331
 
1332
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1333
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1334
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1335
</source>
15354 cbradney 1336
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1337
 
1338
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
1339
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
1340
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
1341
</translation>
1342
  </message>
1343
  <message>
1344
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1345
 
1346
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1347
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1348
currently selected item is used.
1349
</source>
15354 cbradney 1350
    <translation type="obsolete">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1351
 
1352
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
1353
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
1354
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
1355
</translation>
1356
  </message>
1357
  <message>
1358
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1359
 
1360
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1361
is not given the currently selected item is used.
1362
</source>
15354 cbradney 1363
    <translation type="obsolete">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1364
 
1365
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
1366
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
1367
</translation>
1368
  </message>
1369
  <message>
1370
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1371
 
1372
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1373
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1374
given the currently selected item is used.
1375
 
1376
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1377
</source>
15354 cbradney 1378
    <translation type="obsolete">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1379
 
1380
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
1381
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
1382
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
1383
 
1384
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
1385
</translation>
1386
  </message>
1387
  <message>
1388
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1389
 
1390
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1391
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1392
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1393
is used.
1394
 
1395
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1396
</source>
15354 cbradney 1397
    <translation type="obsolete">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1398
 
1399
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
1400
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
1401
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
1402
i objektit të përzgjedhur për çastin.
1403
 
1404
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
1405
</translation>
1406
  </message>
1407
  <message>
1408
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1409
 
1410
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1411
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1412
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1413
</source>
15354 cbradney 1414
    <translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1415
 
1416
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
1417
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
1418
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
1419
</translation>
1420
  </message>
1421
  <message>
1422
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1423
 
1424
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1425
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1426
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1427
</source>
15354 cbradney 1428
    <translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1429
 
1430
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
1431
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
1432
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
1433
</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
1436
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1437
 
1438
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1439
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1440
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1441
</source>
15354 cbradney 1442
    <translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1443
 
1444
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
1445
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
1446
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
1447
</translation>
1448
  </message>
1449
  <message>
1450
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1451
 
1452
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1453
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1454
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1455
Item is used.
1456
 
1457
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1458
</source>
15354 cbradney 1459
    <translation type="obsolete">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1460
 
1461
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
1462
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
1463
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
1464
i objektit të përzgjedhur për çastin.
1465
 
1466
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
1467
</translation>
1468
  </message>
1469
  <message>
1470
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1471
 
1472
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1473
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1474
 
1475
May raise ValueError if the corner radius is negative.
1476
</source>
15354 cbradney 1477
    <translation type="obsolete">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1478
 
1479
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
1480
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1481
 
1482
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
1483
</translation>
1484
  </message>
1485
  <message>
1486
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1487
 
1488
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
1489
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1490
 
1491
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1492
</source>
15354 cbradney 1493
    <translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1494
 
1495
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
1496
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1497
 
1498
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
1499
</translation>
1500
  </message>
1501
  <message>
1502
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1503
 
1504
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
1505
frame has some text selected the value assigned to the first character of
1506
the selection is returned.
1507
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1508
</source>
15354 cbradney 1509
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1510
 
1511
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
1512
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
1513
përzgjedhja.
1514
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1515
</translation>
1516
  </message>
1517
  <message>
1518
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1519
 
1520
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
1521
has some text selected the value assigned to the first character
1522
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1523
selected item is used.
1524
</source>
15354 cbradney 1525
    <translation type="obsolete">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1526
 
1527
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
1528
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
1529
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1530
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
1531
</translation>
1532
  </message>
1533
  <message>
1534
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1535
 
1536
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
1537
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1538
</source>
15354 cbradney 1539
    <translation type="obsolete">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1540
 
1541
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
1542
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1543
</translation>
1544
  </message>
1545
  <message>
1546
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1547
 
1548
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
1549
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
1550
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
1551
selected item is used.
1552
</source>
15354 cbradney 1553
    <translation type="obsolete">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1554
 
1555
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
1556
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
1557
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
1558
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
1559
</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
1562
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1563
 
1564
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
1565
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
1566
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1567
used.
1568
</source>
15354 cbradney 1569
    <translation type="obsolete">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
12918 cbradney 1570
 
1571
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
1572
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
1573
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
1574
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1575
</translation>
1576
  </message>
1577
  <message>
1578
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1579
 
1580
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
1581
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1582
</source>
15354 cbradney 1583
    <translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1584
 
1585
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
1586
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1587
</translation>
1588
  </message>
1589
  <message>
1590
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1591
 
1592
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
1593
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1594
</source>
15354 cbradney 1595
    <translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
12918 cbradney 1596
 
1597
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
1598
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1599
</translation>
1600
  </message>
1601
  <message>
1602
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1603
 
1604
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
1605
given the currently selected item is used.
1606
</source>
15354 cbradney 1607
    <translation type="obsolete">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
12918 cbradney 1608
 
1609
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
1610
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
1611
</translation>
1612
  </message>
1613
  <message>
1614
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1615
 
1616
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1617
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1618
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1619
used.
1620
</source>
15354 cbradney 1621
    <translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1622
 
1623
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
1624
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
1625
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
1626
të përzgjedhur për çastin.
1627
</translation>
1628
  </message>
1629
  <message>
1630
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1631
 
1632
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1633
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
1634
currently selected item is used.
1635
 
1636
May throw ValueError if the font cannot be found.
1637
</source>
15354 cbradney 1638
    <translation type="obsolete">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1639
 
1640
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
1641
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1642
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
1643
 
1644
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
1645
</translation>
1646
  </message>
1647
  <message>
1648
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1649
 
1650
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
1651
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
1652
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
1653
currently selected item is used.
1654
 
1655
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1656
</source>
15354 cbradney 1657
    <translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1658
 
1659
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
1660
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
1661
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
1662
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
1663
 
1664
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
1665
jashtë kufijsh.
1666
</translation>
1667
  </message>
1668
  <message>
1669
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1670
 
1671
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
1672
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1673
item is used.
1674
 
1675
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
1676
</source>
15354 cbradney 1677
    <translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1678
 
1679
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
1680
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
1681
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
1682
 
1683
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
1684
</translation>
1685
  </message>
1686
  <message>
1687
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1688
 
1689
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
1690
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1691
 
1692
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
1693
</source>
15354 cbradney 1694
    <translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
12918 cbradney 1695
 
1696
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
1697
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1698
 
1699
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
1700
</translation>
1701
  </message>
1702
  <message>
1703
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1704
 
1705
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
1706
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1707
 
1708
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
1709
</source>
15354 cbradney 1710
    <translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1711
 
1712
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
1713
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1714
 
1715
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
1716
</translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
1719
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1720
 
1721
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
1722
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
1723
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
1724
 
1725
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
1726
</source>
15354 cbradney 1727
    <translation type="obsolete">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1728
 
1729
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
1730
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
1731
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
1732
 
1733
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
1734
</translation>
1735
  </message>
1736
  <message>
1737
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1738
 
1739
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
1740
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
1741
selected item is used.
1742
</source>
15354 cbradney 1743
    <translation type="obsolete">deleteText([&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1744
 
1745
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
1746
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
1747
të përzgjedhur për çastin.
1748
</translation>
1749
  </message>
1750
  <message>
1751
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1752
 
1753
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
1754
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
1755
given the currently selected item is used.
1756
</source>
15354 cbradney 1757
    <translation type="obsolete">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1758
 
1759
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
1760
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
1761
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
1762
</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
1765
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1766
 
1767
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
1768
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
1769
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
1770
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
1771
used.
1772
</source>
15354 cbradney 1773
    <translation type="obsolete">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1774
 
1775
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
1776
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
1777
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
1778
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
1779
të përzgjedhur.
1780
</translation>
1781
  </message>
1782
  <message>
1783
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1784
 
1785
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
1786
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
1787
and must not link to or be linked from any other frames already.
1788
 
1789
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1790
</source>
15354 cbradney 1791
    <translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
12918 cbradney 1792
 
1793
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
1794
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
1795
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
1796
prej kornizash të tjera.
1797
 
1798
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
1799
</translation>
1800
  </message>
1801
  <message>
1802
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1803
 
1804
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
1805
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1806
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1807
 
1808
May throw ScribusException if linking rules are violated.
1809
</source>
15354 cbradney 1810
    <translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
12918 cbradney 1811
 
1812
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
1813
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
1814
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
1815
 
1816
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
1817
</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
1820
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1821
 
1822
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
1823
currently selected item is used.</source>
15354 cbradney 1824
    <translation type="obsolete">traceText([&quot;emër&quot;])
12918 cbradney 1825
 
1826
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
1827
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
1828
  </message>
1829
  <message>
1830
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1831
 
1832
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1833
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1834
</source>
15354 cbradney 1835
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
12918 cbradney 1836
 
1837
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
1838
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
1839
</translation>
1840
  </message>
1841
  <message>
1842
    <source>progressReset()
1843
 
1844
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
1845
new progress bar use. See progressSet.
1846
</source>
15354 cbradney 1847
    <translation type="obsolete">progressReset()
12918 cbradney 1848
 
1849
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
1850
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
1851
</translation>
1852
  </message>
1853
  <message>
1854
    <source>progressTotal(max)
1855
 
1856
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1857
See progressSet.
1858
</source>
15354 cbradney 1859
    <translation type="obsolete">progressTotal(max)
12918 cbradney 1860
 
1861
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
1862
Shihni progressSet.
1863
</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
1866
    <source>progressSet(nr)
1867
 
1868
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
1869
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
1870
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
1871
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
1872
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
1873
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1874
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1875
</source>
15354 cbradney 1876
    <translation type="obsolete">progressSet(nr)
12918 cbradney 1877
 
1878
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
1879
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
1880
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
1881
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
1882
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
1883
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
1884
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
1885
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
1886
</translation>
1887
  </message>
1888
  <message>
1889
    <source>setCursor()
1890
 
1891
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
1892
</source>
15354 cbradney 1893
    <translation type="obsolete">setCursor()
12918 cbradney 1894
 
1895
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
1896
</translation>
1897
  </message>
1898
  <message>
1899
    <source>docChanged(bool)
1900
 
1901
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
1902
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
1903
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1904
</source>
15354 cbradney 1905
    <translation type="obsolete">docChanged(bool)
12918 cbradney 1906
 
1907
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
1908
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
1909
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
1910
</translation>
1911
  </message>
1912
</context>
1913
<context>
1914
  <name>@default</name>
1915
  <message>
1916
    <source>getColorNames() -&gt; list
1917
 
1918
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
1919
If no document is open, returns a list of the default document colors.
1920
</source>
1921
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
1922
 
1923
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
1924
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
1925
</translation>
1926
  </message>
1927
  <message>
1928
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1929
 
1930
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
1931
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
1932
Returns true if a new document was created.
1933
</source>
1934
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
1935
 
1936
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
1937
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
1938
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
1939
</translation>
1940
  </message>
1941
  <message>
1575 cbradney 1942
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1943
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1944
 
1945
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
1946
following meaning:
1947
 
1948
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
1949
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
1950
 
1951
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
1952
  margins
1953
 
1954
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
1955
 
1956
  firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for
1957
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
1958
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
1959
 
1960
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
1961
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1962
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1963
 
1964
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1965
 
1966
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
1967
 
1968
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
1969
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
1970
is not in points, make sure to account for this.
1971
 
1972
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
1973
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
1974
</source>
3064 cbradney 1975
    <translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
1575 cbradney 1976
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
1977
 
1978
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
1979
domethënien vijuese:
1980
 
1981
  size = Një &quot;tuple&quot; (gjerësi, lartësi) që përshkruan madhësinë e dokumentit. Mund
1982
  të përdorni konstante të paracaktuara të emërtuara PAPER_&lt;lloj_letre&gt; p.sh. PAPER_A4 etj.
1983
 
1984
  margins = Një &quot;tuple&quot; (majtas, djathtas, sipër, poshtë) që përshkruan mënjanat
1985
  e dokumentit
1986
 
1987
  orientation = drejtimi i faqes - constants PORTRET, SË GJERI
1988
 
1989
  firstPageNumber = është numri i faqes së parë te dokumenti përdorur për
1990
  numërim faqesh. Edhe pse do ta donit zakonisht 1, është e dobishme të keni vlera
1991
  më të mëdha nëse krijoni një dokument me disa pjesë.
1992
 
1993
  unit: kjo vlerë cakton njësitë matëse të përdorura nga dokumenti. Përdorni për
1994
  këtë një konstante të paracaktuar, një prej: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
1995
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1996
 
1997
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
1998
 
1999
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2000
 
2001
Vlerat për gjerësi, lartësi dhe mënjana shprehen në njësinë e dhënë për
2002
dokumentin. Konstantet PAPER_* shprehen në pikë. Nëse dokumenti juaj
2003
nuk është në pikë, bëni ndryshimin përkatës.
2004
 
2005
shembull: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2006
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2007
</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
1135 cbradney 2010
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2011
 
2012
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2013
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2014
</source>
12918 cbradney 2015
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 2016
 
2017
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
2018
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2019
</translation>
1135 cbradney 2020
  </message>
2021
  <message>
2022
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
2023
 
2024
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
2025
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
2026
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2027
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
2028
</source>
12918 cbradney 2029
    <translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1575 cbradney 2030
 
2031
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
2032
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
2033
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
2034
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
2035
</translation>
1135 cbradney 2036
  </message>
2037
  <message>
2038
    <source>setRedraw(bool)
2039
 
2040
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
2041
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
2042
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
2043
</source>
12918 cbradney 2044
    <translation type="obsolete">setRedraw(bool)
1575 cbradney 2045
 
2046
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
2047
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
2048
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
2049
i programthit tuaj.
2050
</translation>
1135 cbradney 2051
  </message>
2052
  <message>
2053
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
2054
 
2055
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
2056
coordinates are given in the current measurement units of the document
2057
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
2058
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
2059
is not given Scribus will create one for you.
2060
 
2061
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
2062
</source>
12918 cbradney 2063
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
1575 cbradney 2064
 
2065
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
2066
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
2067
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
2068
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
2069
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
2070
 
2071
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
2072
</translation>
1135 cbradney 2073
  </message>
2074
  <message>
2075
    <source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
2076
 
2077
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2078
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
2079
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
2080
document is. The optional parameter &quot;template&quot; specifies the name of the
2081
template page for the new page.
2082
 
2083
May raise IndexError if the page number is out of range
2084
</source>
3064 cbradney 2085
    <translation type="obsolete">newPage(ku [,&quot;stampë&quot;])
1575 cbradney 2086
 
2087
Krijon një faqe të re. Nëse &quot;ku&quot; është -1 faqja e re shtohet te dokumenti,
2088
përndryshe faqja e re futet përpara &quot;ku&quot;. Numrat e faqeve numërohen
2089
prej 1 e sipër, pa pyetur se çfarë numri tregon faqja e parë e dokumentit tuaj.
2090
Parametri opsional &quot;stampë&quot; përcakton emrin e faqes stampë për faqen e re.
2091
 
2092
Mund të shfaqë IndexError nëse numri i faqes zgjidhet është jashtë intervalit
2093
</translation>
1135 cbradney 2094
  </message>
2095
  <message>
2096
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
2097
 
2098
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2099
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2100
available types (FILL_&lt;type&gt;).
2101
</source>
12918 cbradney 2102
    <translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
1575 cbradney 2103
 
2104
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
2105
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
2106
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
2107
</translation>
1135 cbradney 2108
  </message>
2109
  <message>
1525 cbradney 2110
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2111
 
2112
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2113
frame has some text selected the value assigned to the first character of
2114
the selection is returned.
2115
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2116
</source>
12918 cbradney 2117
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
1575 cbradney 2118
 
2119
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
2120
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
2121
përzgjedhja.
2122
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
2123
</translation>
1525 cbradney 2124
  </message>
2125
  <message>
1575 cbradney 2126
    <source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
2127
 
2128
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
2129
The passed callable must not require any arguments when called (it may take
2130
optional arguments, but will not be given any).
2131
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
2132
for the macro.
2133
If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound
2134
methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a
2135
__call__ method with no arguments. There is no problem with registering
2136
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
2137
of a single instance.
2138
</source>
3064 cbradney 2139
    <translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
1575 cbradney 2140
 
2141
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
2142
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
2143
të marrë argumente opsionalë, por nuk do t&apos;i jepet ndonjë).
2144
Nëse jepet një, vargu &quot;përshpejt&quot; do të përdoret për të caktuar një shkurtprerje
2145
tastiere për makron.
2146
Nëse i thirrshmi i dhënë është një klasë, nuk do të pranohet. Funksionet dhe
2147
metoda &quot;bound&quot; janë goxha të pranueshëm, siç janë edhe instanca klasash që
2148
ofrojnë një __call__ method pa argumente. Nuk ka problem nëse regjistrohet
2149
një i thirrshëm më shumë se një herë, as nëse regjistrohen metoda &quot;bound&quot;
2150
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
2151
  </message>
2152
  <message>
1135 cbradney 2153
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
2154
 
2155
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2156
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
2157
</source>
12918 cbradney 2158
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
1135 cbradney 2159
 
1575 cbradney 2160
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
2161
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
2162
</translation>
1135 cbradney 2163
  </message>
2164
  <message>
2165
    <source>?</source>
2166
    <translation type="obsolete">?</translation>
2167
  </message>
2168
  <message>
2169
    <source> %</source>
2170
    <translation type="obsolete"> %</translation>
2171
  </message>
2172
  <message>
2173
    <source>B:</source>
2174
    <translation type="obsolete">B:</translation>
2175
  </message>
2176
  <message>
2177
    <source>C:</source>
2178
    <translation type="obsolete">C:</translation>
2179
  </message>
2180
  <message>
2181
    <source>G:</source>
2182
    <translation type="obsolete">G:</translation>
2183
  </message>
2184
  <message>
2185
    <source>K:</source>
2186
    <translation type="obsolete">K:</translation>
2187
  </message>
2188
  <message>
2189
    <source>M:</source>
2190
    <translation type="obsolete">M:</translation>
2191
  </message>
2192
  <message>
2193
    <source>OK</source>
2194
    <translation type="obsolete">OK</translation>
2195
  </message>
2196
  <message>
2197
    <source>No</source>
2198
    <translation type="obsolete">Jo</translation>
2199
  </message>
2200
  <message>
2201
    <source>R:</source>
2202
    <translation type="obsolete">R:</translation>
2203
  </message>
2204
  <message>
2205
    <source>Y:</source>
2206
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
2207
  </message>
2208
  <message>
2209
    <source>in</source>
2210
    <translation type="obsolete">inç</translation>
2211
  </message>
2212
  <message>
2213
    <source>mm</source>
2214
    <translation type="obsolete">mm</translation>
2215
  </message>
2216
  <message>
2217
    <source>pt</source>
2218
    <translation type="obsolete">pt</translation>
2219
  </message>
2220
  <message>
2221
    <source> in</source>
2222
    <translation type="obsolete">inç</translation>
2223
  </message>
2224
  <message>
2225
    <source> mm</source>
2226
    <translation type="obsolete">mm</translation>
2227
  </message>
2228
  <message>
2229
    <source> pt</source>
2230
    <translation type="obsolete">pt</translation>
2231
  </message>
2232
  <message>
2233
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
2234
    <translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
2237
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
2238
    <translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
2239
  </message>
2240
  <message>
2241
    <source>&amp;OK</source>
2242
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
2243
  </message>
2244
  <message>
2245
    <source>&amp;No</source>
2246
    <translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
2247
  </message>
2248
  <message>
2249
    <source>50%</source>
2250
    <translation type="obsolete">50%</translation>
2251
  </message>
2252
  <message>
2253
    <source>75%</source>
2254
    <translation type="obsolete">75%</translation>
2255
  </message>
2256
  <message>
2257
    <source>All</source>
2258
    <translation type="obsolete">Tërë</translation>
2259
  </message>
2260
  <message>
2261
    <source>Alt</source>
2262
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
2263
  </message>
2264
  <message>
2265
    <source>Box</source>
2266
    <translation type="obsolete">Kuti</translation>
2267
  </message>
2268
  <message>
2269
    <source>Cut</source>
2270
    <translation type="obsolete">Pri</translation>
2271
  </message>
2272
  <message>
2273
    <source>Dir</source>
2274
    <translation type="obsolete">Dre</translation>
2275
  </message>
2276
  <message>
2277
    <source>GUI</source>
2278
    <translation type="obsolete">GUI</translation>
2279
  </message>
2280
  <message>
2281
    <source>Low</source>
2282
    <translation type="obsolete">Ulët</translation>
2283
  </message>
2284
  <message>
2285
    <source>New</source>
2286
    <translation type="obsolete">e Re</translation>
2287
  </message>
2288
  <message>
2289
    <source>Old</source>
2290
    <translation type="obsolete">I vjetër</translation>
2291
  </message>
2292
  <message>
2293
    <source>RGB</source>
2294
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
2295
  </message>
2296
  <message>
2297
    <source>To:</source>
2298
    <translation type="obsolete">Për:</translation>
2299
  </message>
2300
  <message>
2301
    <source>X1:</source>
2302
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
2303
  </message>
2304
  <message>
2305
    <source>X2:</source>
2306
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
2307
  </message>
2308
  <message>
2309
    <source>Y1:</source>
2310
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
2311
  </message>
2312
  <message>
2313
    <source>Y2:</source>
2314
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
2315
  </message>
2316
  <message>
2317
    <source>Use</source>
2318
    <translation type="obsolete">Përdor</translation>
2319
  </message>
2320
  <message>
2321
    <source>Yes</source>
2322
    <translation type="obsolete">Po</translation>
2323
  </message>
2324
  <message>
2325
    <source>Zip</source>
2326
    <translation type="obsolete">Zip</translation>
2327
  </message>
2328
  <message>
2329
    <source>min</source>
2330
    <translation type="obsolete">min</translation>
2331
  </message>
2332
  <message>
2333
    <source>sum</source>
2334
    <translation type="obsolete">mbledhje</translation>
2335
  </message>
2336
  <message>
2337
    <source>to:</source>
2338
    <translation type="obsolete">për:</translation>
2339
  </message>
2340
  <message>
2341
    <source>Destination</source>
2342
    <translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
2343
  </message>
2344
  <message>
2345
    <source> dpi</source>
2346
    <translation type="obsolete"> dpi</translation>
2347
  </message>
2348
  <message>
2349
    <source> pt </source>
2350
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
2351
  </message>
2352
  <message>
2353
    <source> sec</source>
2354
    <translation type="obsolete">sek</translation>
2355
  </message>
2356
  <message>
2357
    <source>&amp;Add</source>
2358
    <translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
2359
  </message>
2360
  <message>
2361
    <source>&amp;New</source>
2362
    <translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
2365
    <source>&amp;X1:</source>
2366
    <translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
2367
  </message>
2368
  <message>
2369
    <source>&amp;Y2:</source>
2370
    <translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
2373
    <source>&amp;Yes</source>
2374
    <translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
2375
  </message>
2376
  <message>
2377
    <source>100%</source>
2378
    <translation type="obsolete">100%</translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
2381
    <source>200%</source>
2382
    <translation type="obsolete">200%</translation>
2383
  </message>
2384
  <message>
2385
    <source>A&amp;dd</source>
2386
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
2387
  </message>
2388
  <message>
2389
    <source>CMYK</source>
2390
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
2391
  </message>
2392
  <message>
2393
    <source>Alt+</source>
2394
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
2395
  </message>
2396
  <message>
2397
    <source>Back</source>
2398
    <translation type="obsolete">Prapa</translation>
2399
  </message>
2400
  <message>
2401
    <source>Copy</source>
2402
    <translation type="obsolete">Kopjo</translation>
2403
  </message>
2404
  <message>
2405
    <source>Cu&amp;t</source>
2406
    <translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
2407
  </message>
2408
  <message>
2409
    <source>Date</source>
2410
    <translation type="obsolete">Datë</translation>
2411
  </message>
2412
  <message>
2413
    <source>Ctrl</source>
2414
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
2415
  </message>
2416
  <message>
2417
    <source>Cyan</source>
2418
    <translation type="obsolete">Cyan</translation>
2419
  </message>
2420
  <message>
2421
    <source>File</source>
2422
    <translation type="obsolete">Kartelë</translation>
2423
  </message>
2424
  <message>
2425
    <source>Font</source>
2426
    <translation type="obsolete">Gërma</translation>
2427
  </message>
2428
  <message>
2429
    <source>Goto</source>
2430
    <translation type="obsolete">Shko te</translation>
2431
  </message>
2432
  <message>
2433
    <source>High</source>
2434
    <translation type="obsolete">Lartë</translation>
2435
  </message>
2436
  <message>
2437
    <source>JPEG</source>
2438
    <translation type="obsolete">JPEG</translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
2441
    <source>Icon</source>
2442
    <translation type="obsolete">Ikonë</translation>
2443
  </message>
2444
  <message>
2445
    <source>O&amp;ff</source>
2446
    <translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
2447
  </message>
2448
  <message>
2449
    <source>Left</source>
2450
    <translation type="obsolete">Majtas</translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
2453
    <source>Line</source>
2454
    <translation type="obsolete">Rresht</translation>
2455
  </message>
2456
  <message>
2457
    <source>Link</source>
2458
    <translation type="obsolete">Lidhje</translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <source>Lock</source>
2462
    <translation type="obsolete">Kyç</translation>
2463
  </message>
2464
  <message>
2465
    <source>Name</source>
2466
    <translation type="obsolete">Emër</translation>
2467
  </message>
2468
  <message>
2469
    <source>None</source>
2470
    <translation type="obsolete">Asnjë</translation>
2471
  </message>
2472
  <message>
2473
    <source>Open</source>
2474
    <translation type="obsolete">Hap</translation>
2475
  </message>
2476
  <message>
2477
    <source>Page</source>
2478
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
2479
  </message>
2480
  <message>
2481
    <source>Path</source>
2482
    <translation type="obsolete">Shteg</translation>
2483
  </message>
2484
  <message>
2485
    <source>Quit</source>
2486
    <translation type="obsolete">Lër</translation>
2487
  </message>
2488
  <message>
2489
    <source>Save</source>
2490
    <translation type="obsolete">Ruaj</translation>
2491
  </message>
2492
  <message>
2493
    <source>Size</source>
2494
    <translation type="obsolete">Madhësi</translation>
2495
  </message>
2496
  <message>
2497
    <source>Skip</source>
2498
    <translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
2499
  </message>
2500
  <message>
2501
    <source>Exiting now</source>
2502
    <translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
2503
  </message>
2504
  <message>
2505
    <source>Sort</source>
2506
    <translation type="obsolete">Rendit</translation>
2507
  </message>
2508
  <message>
2509
    <source>X&amp;2:</source>
2510
    <translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
2513
    <source>Star</source>
2514
    <translation type="obsolete">Yllkë</translation>
2515
  </message>
2516
  <message>
2517
    <source>Text</source>
2518
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
2519
  </message>
2520
  <message>
2521
    <source>Thin</source>
2522
    <translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
2523
  </message>
2524
  <message>
2525
    <source>Time</source>
2526
    <translation type="obsolete">Kohë</translation>
2527
  </message>
2528
  <message>
2529
    <source>Y&amp;1:</source>
2530
    <translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
2531
  </message>
2532
  <message>
2533
    <source>Type</source>
2534
    <translation type="obsolete">Tip</translation>
2535
  </message>
2536
  <message>
2537
    <source>Undo</source>
2538
    <translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <source>Wide</source>
2542
    <translation type="obsolete">E gjerë</translation>
2543
  </message>
2544
  <message>
2545
    <source>html</source>
2546
    <translation type="obsolete">html</translation>
2547
  </message>
2548
  <message>
2549
    <source>Align Right</source>
2550
    <translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <source>Close the current Document</source>
2554
    <translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
2555
  </message>
2556
  <message>
2557
    <source>Strike Out</source>
2558
    <translation type="obsolete">Line out</translation>
2559
  </message>
2560
  <message>
2561
    <source>Moves to your Document Directory.
2562
This can be set in the Preferences.</source>
2563
    <translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
2564
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
2565
  </message>
2566
  <message>
2567
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
2568
    <translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
2569
  </message>
2570
  <message>
2571
    <source>Strikethru</source>
2572
    <translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
2573
  </message>
2574
  <message>
2575
    <source>&amp;Get Field Names</source>
2576
    <translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
2577
  </message>
2578
  <message>
2579
    <source>Align Center</source>
2580
    <translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
2581
  </message>
2582
  <message>
2583
    <source>Print Preview</source>
2584
    <translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
2585
  </message>
2586
  <message>
2587
    <source>Build-ID:</source>
2588
    <translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
2589
  </message>
2590
  <message>
2591
    <source>F&amp;ill Color:</source>
1525 cbradney 2592
    <translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
1135 cbradney 2593
  </message>
2594
  <message>
2595
    <source>&amp;100%</source>
2596
    <translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
2597
  </message>
2598
  <message>
2599
    <source>&amp;Copy</source>
2600
    <translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
2601
  </message>
2602
  <message>
2603
    <source>&amp;Edit</source>
2604
    <translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
2605
  </message>
2606
  <message>
2607
    <source>&amp;File</source>
2608
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <source>&amp;Font</source>
2612
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
2615
    <source>&amp;Gap:</source>
2616
    <translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
2617
  </message>
2618
  <message>
2619
    <source>&amp;Help</source>
2620
    <translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
2621
  </message>
2622
  <message>
2623
    <source>&amp;Item</source>
2624
    <translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
2625
  </message>
2626
  <message>
2627
    <source>&amp;Left</source>
2628
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
2629
  </message>
2630
  <message>
2631
    <source>&amp;Line</source>
2632
    <translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
2633
  </message>
2634
  <message>
2635
    <source>&amp;Lock</source>
2636
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
2637
  </message>
2638
  <message>
2639
    <source>&amp;Move</source>
2640
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
2641
  </message>
2642
  <message>
2643
    <source>&amp;Open</source>
2644
    <translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
2645
  </message>
2646
  <message>
2647
    <source>&amp;Page</source>
2648
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
2649
  </message>
2650
  <message>
2651
    <source>&amp;Red:</source>
2652
    <translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
2653
  </message>
2654
  <message>
2655
    <source>&amp;Redo</source>
2656
    <translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
2657
  </message>
2658
  <message>
2659
    <source>&amp;Quit</source>
2660
    <translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
2663
    <source>&amp;Save</source>
2664
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
2665
  </message>
2666
  <message>
2667
    <source>&amp;Size</source>
2668
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
2669
  </message>
2670
  <message>
2671
    <source>&amp;Text</source>
2672
    <translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
2673
  </message>
2674
  <message>
2675
    <source>&amp;Top:</source>
2676
    <translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
2677
  </message>
2678
  <message>
2679
    <source>&amp;Undo</source>
2680
    <translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
2683
    <source>&amp;View</source>
2684
    <translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
2685
  </message>
2686
  <message>
2687
    <source>Styles...</source>
2688
    <translation type="obsolete">Stile...</translation>
2689
  </message>
2690
  <message>
2691
    <source>(TAB)</source>
2692
    <translation type="obsolete">(TAB)</translation>
2693
  </message>
2694
  <message>
2695
    <source>&amp;Compress File</source>
2696
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
2697
  </message>
2698
  <message>
2699
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
2700
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
2701
  </message>
2702
  <message>
2703
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
2704
    <translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
2705
  </message>
2706
  <message>
2707
    <source>Images:</source>
2708
    <translation type="obsolete">Pamje:</translation>
2709
  </message>
2710
  <message>
2711
    <source>Submit Form</source>
2712
    <translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
2713
  </message>
2714
  <message>
2715
    <source>Distribute/Align...</source>
2716
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
2717
  </message>
2718
  <message>
2719
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
2720
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
2721
  </message>
2722
  <message>
2723
    <source>Limit of</source>
1525 cbradney 2724
    <translation type="obsolete">Kufi i </translation>
1135 cbradney 2725
  </message>
2726
  <message>
2727
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
2728
    <translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
2729
  </message>
2730
  <message>
2731
    <source>Align</source>
2732
    <translation type="obsolete">Drejto</translation>
2733
  </message>
2734
  <message>
2735
    <source>Alt+C</source>
2736
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
2737
  </message>
2738
  <message>
2739
    <source>Alt+O</source>
2740
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
2743
    <source>Apply</source>
2744
    <translation type="obsolete">Zbato</translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <source>Black</source>
2748
    <translation type="obsolete">Zi</translation>
2749
  </message>
2750
  <message>
2751
    <source>Block</source>
2752
    <translation type="obsolete">Blloko</translation>
2753
  </message>
2754
  <message>
2755
    <source>Cards</source>
2756
    <translation type="obsolete">Kartolina</translation>
2757
  </message>
2758
  <message>
2759
    <source>Check</source>
2760
    <translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
2761
  </message>
2762
  <message>
2763
    <source>Clear</source>
2764
    <translation type="obsolete">Fshij</translation>
2765
  </message>
2766
  <message>
2767
    <source>Close</source>
2768
    <translation type="obsolete">Mbyll</translation>
2769
  </message>
2770
  <message>
2771
    <source>Color</source>
2772
    <translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
2773
  </message>
2774
  <message>
2775
    <source>Comma</source>
2776
    <translation type="obsolete">Presje</translation>
2777
  </message>
2778
  <message>
2779
    <source>Cross</source>
1525 cbradney 2780
    <translation type="obsolete">Kryq</translation>
1135 cbradney 2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <source>Ctrl+</source>
2784
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
2785
  </message>
2786
  <message>
2787
    <source>Czech</source>
2788
    <translation type="obsolete">Çeke</translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <source>Dutch</source>
2792
    <translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
2793
  </message>
2794
  <message>
2795
    <source>Email</source>
2796
    <translation type="obsolete">Email</translation>
2797
  </message>
2798
  <message>
2799
    <source>Error</source>
2800
    <translation type="obsolete">Gabim</translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <source>On Focus</source>
2804
    <translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
2805
  </message>
2806
  <message>
2807
    <source>Folds</source>
2808
    <translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
2809
  </message>
2810
  <message>
2811
    <source>Font:</source>
2812
    <translation type="obsolete">Gërma:</translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
2815
    <source>Go To</source>
2816
    <translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
2817
  </message>
2818
  <message>
2819
    <source>Greek</source>
2820
    <translation type="obsolete">Greke</translation>
2821
  </message>
2822
  <message>
2823
    <source>Group</source>
2824
    <translation type="obsolete">Grup</translation>
2825
  </message>
2826
  <message>
2827
    <source>Icons</source>
2828
    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
2829
  </message>
2830
  <message>
2831
    <source>In&amp;fo</source>
2832
    <translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
2833
  </message>
2834
  <message>
2835
    <source>Image</source>
2836
    <translation type="obsolete">Pamje</translation>
2837
  </message>
2838
  <message>
2839
    <source>Move to back</source>
2840
    <translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
2841
  </message>
2842
  <message>
2843
    <source>Minimize</source>
2844
    <translation type="obsolete">Minimizo</translation>
2845
  </message>
2846
  <message>
2847
    <source>Irish</source>
2848
    <translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
2849
  </message>
2850
  <message>
2851
    <source>R&amp;ound
2852
Corners:</source>
2853
    <translation type="obsolete">K&amp;ulme
2854
të Rrumbullakët:</translation>
2855
  </message>
2856
  <message>
2857
    <source>&amp;Update Picture</source>
2858
    <translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
2859
  </message>
2860
  <message>
2861
    <source>Layer</source>
2862
    <translation type="obsolete">Shtresë</translation>
2863
  </message>
2864
  <message>
2865
    <source>Legal</source>
2866
    <translation type="obsolete">Legal</translation>
2867
  </message>
2868
  <message>
2869
    <source>Level</source>
2870
    <translation type="obsolete">Nivel</translation>
2871
  </message>
2872
  <message>
2873
    <source>Lower</source>
2874
    <translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <source>Menus</source>
2878
    <translation type="obsolete">Menu</translation>
2879
  </message>
2880
  <message>
2881
    <source>Misc.</source>
2882
    <translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
2883
  </message>
2884
  <message>
2885
    <source>Name:</source>
2886
    <translation type="obsolete">Emër:</translation>
2887
  </message>
2888
  <message>
2889
    <source>Even Pages only</source>
2890
    <translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
2891
  </message>
2892
  <message>
2893
    <source>Never</source>
2894
    <translation type="obsolete">Kurrë</translation>
2895
  </message>
2896
  <message>
2897
    <source>Finnish:</source>
2898
    <translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
2899
  </message>
2900
  <message>
2901
    <source>Nodes</source>
2902
    <translation type="obsolete">Nyje</translation>
2903
  </message>
2904
  <message>
2905
    <source>Page </source>
2906
    <translation type="obsolete">Faqe</translation>
2907
  </message>
2908
  <message>
2909
    <source>Page:</source>
2910
    <translation type="obsolete">Faqe:</translation>
2911
  </message>
2912
  <message>
2913
    <source>Paste</source>
2914
    <translation type="obsolete">Ngjit</translation>
2915
  </message>
2916
  <message>
2917
    <source>Paths</source>
2918
    <translation type="obsolete">Shtigje</translation>
2919
  </message>
2920
  <message>
2921
    <source>Other</source>
2922
    <translation type="obsolete">Tjetër</translation>
2923
  </message>
2924
  <message>
2925
    <source>Plain</source>
2926
    <translation type="obsolete">Thjesht</translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <source>Print</source>
2930
    <translation type="obsolete">Shtyp</translation>
2931
  </message>
2932
  <message>
2933
    <source>Raise</source>
2934
    <translation type="obsolete">Ngri</translation>
2935
  </message>
2936
  <message>
2937
    <source>Range</source>
2938
    <translation type="obsolete">Interval</translation>
2939
  </message>
2940
  <message>
2941
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
2942
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
2943
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
2944
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
2945
  </message>
2946
  <message>
2947
    <source>Ready</source>
2948
    <translation type="obsolete">Gati</translation>
2949
  </message>
2950
  <message>
2951
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
2952
    <translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
2953
  </message>
2954
  <message>
2955
    <source>Reset</source>
2956
    <translation type="obsolete">Rimerr</translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
2959
    <source>Right</source>
2960
    <translation type="obsolete">Djathtas</translation>
2961
  </message>
2962
  <message>
2963
    <source>Round</source>
2964
    <translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
2965
  </message>
2966
  <message>
2967
    <source>Points (pts)</source>
2968
    <translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
2969
  </message>
2970
  <message>
2971
    <source>Shade</source>
2972
    <translation type="obsolete">Hije</translation>
2973
  </message>
2974
  <message>
2975
    <source>Shift</source>
2976
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
2977
  </message>
2978
  <message>
2979
    <source>&amp;Inside:</source>
2980
    <translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
2981
  </message>
2982
  <message>
2983
    <source>Signs</source>
2984
    <translation type="obsolete">Tabela</translation>
2985
  </message>
2986
  <message>
2987
    <source>Size:</source>
2988
    <translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
2989
  </message>
2990
  <message>
2991
    <source>Small</source>
2992
    <translation type="obsolete">E vogël</translation>
2993
  </message>
2994
  <message>
2995
    <source>Solid</source>
2996
    <translation type="obsolete">e Plotë</translation>
2997
  </message>
2998
  <message>
2999
    <source>Split</source>
3000
    <translation type="obsolete">Ndaj</translation>
3001
  </message>
3002
  <message>
3003
    <source>instead</source>
3004
    <translation type="obsolete">më mirë</translation>
3005
  </message>
3006
  <message>
3007
    <source>Style</source>
3008
    <translation type="obsolete">Stil</translation>
3009
  </message>
3010
  <message>
3011
    <source>To&amp;p:</source>
3012
    <translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
3013
  </message>
3014
  <message>
3015
    <source>Tools</source>
3016
    <translation type="obsolete">Mjete</translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
3019
    <source>Type:</source>
3020
    <translation type="obsolete">Tip:</translation>
3021
  </message>
3022
  <message>
3023
    <source>Units</source>
3024
    <translation type="obsolete">Njësi</translation>
3025
  </message>
3026
  <message>
3027
    <source>Value</source>
3028
    <translation type="obsolete">Vlerë</translation>
3029
  </message>
3030
  <message>
3031
    <source>Usage</source>
3032
    <translation type="obsolete">Përdorim</translation>
3033
  </message>
3034
  <message>
3035
    <source>Clear all Text</source>
3036
    <translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
3037
  </message>
3038
  <message>
3039
    <source>Width</source>
3040
    <translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
3041
  </message>
3042
  <message>
3043
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
3044
    <translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
3045
  </message>
3046
  <message>
3047
    <source>&amp;Line Styles...</source>
3048
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
3049
  </message>
3050
  <message>
3051
    <source>Initializing...</source>
3052
    <translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
3053
  </message>
3054
  <message>
3055
    <source>&amp;Edit Text...</source>
3056
    <translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
3057
  </message>
3058
  <message>
3059
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
3060
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
3061
  </message>
3062
  <message>
3063
    <source>Align Text Left</source>
3064
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
3065
  </message>
3066
  <message>
3067
    <source>Send to Back</source>
3068
    <translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
3071
    <source>&amp;Options...</source>
3072
    <translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
3075
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
3076
    <translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
3077
  </message>
3078
  <message>
3079
    <source>&amp;Save to File...</source>
3080
    <translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
3081
  </message>
3082
  <message>
3083
    <source>Disabled</source>
3084
    <translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
3085
  </message>
3086
  <message>
3087
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
3088
    <translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3089
  </message>
3090
  <message>
3091
    <source>The following Programs are missing:</source>
3092
    <translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
3093
  </message>
3094
  <message>
3095
    <source>Output &amp;Profile:</source>
1525 cbradney 3096
    <translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
1135 cbradney 3097
  </message>
3098
  <message>
3099
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
3100
    <translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
3101
  </message>
3102
  <message>
3103
    <source>List Box</source>
3104
    <translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
3107
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
3108
    <translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <source>Italian</source>
3112
    <translation type="obsolete">Italisht</translation>
3113
  </message>
3114
  <message>
3115
    <source>Write: %1</source>
3116
    <translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
3117
  </message>
3118
  <message>
3119
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
3120
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
3121
  </message>
3122
  <message>
3123
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
3124
    <translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
3125
  </message>
3126
  <message>
3127
    <source>Snap to Grid</source>
3128
    <translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <source>Use Currency Symbol</source>
3132
    <translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
3133
  </message>
3134
  <message>
3135
    <source>Style Settings</source>
3136
    <translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
3137
  </message>
3138
  <message>
3139
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
3140
    <translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
3143
    <source>Import Page(s):</source>
3144
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
3145
  </message>
3146
  <message>
3147
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
3148
    <translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <source>Un&amp;group</source>
3152
    <translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
3153
  </message>
3154
  <message>
3155
    <source>Check &amp;During Typing</source>
3156
    <translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
3157
  </message>
3158
  <message>
3159
    <source>Other Options</source>
3160
    <translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
3161
  </message>
3162
  <message>
3163
    <source>&amp;User Defined Key</source>
3164
    <translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
3165
  </message>
3166
  <message>
3167
    <source>Field P&amp;roperties</source>
3168
    <translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
3169
  </message>
3170
  <message>
3171
    <source>Use ICC Profile</source>
3172
    <translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
3173
  </message>
3174
  <message>
3175
    <source>is missing!</source>
3176
    <translation type="obsolete">mungon!</translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
3179
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
3180
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
3181
  </message>
3182
  <message>
3183
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
3184
    <translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
3187
    <source>Importing text</source>
3188
    <translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
3189
  </message>
3190
  <message>
3191
    <source>Save Text to File</source>
3192
    <translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
3195
    <source>&amp;Keywords:</source>
3196
    <translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
3197
  </message>
3198
  <message>
3199
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
3200
    <translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
3201
  </message>
3202
  <message>
3203
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
3204
    <translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
3205
  </message>
3206
  <message>
3207
    <source>New Document</source>
3208
    <translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
3209
  </message>
3210
  <message>
3211
    <source>Color profile for solid colors</source>
3212
    <translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
3213
  </message>
3214
  <message>
3215
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
3216
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
3217
    <translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
3218
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
3219
  </message>
3220
  <message>
3221
    <source>Brazilian:</source>
3222
    <translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
3225
    <source>Path Text Properties</source>
3226
    <translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
3227
  </message>
3228
  <message>
3229
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
3230
    <translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
3231
  </message>
3232
  <message>
3233
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
3234
    <translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
3237
    <source>Story Editor</source>
3238
    <translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
3239
  </message>
3240
  <message>
3241
    <source>Horizontal</source>
3242
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
3243
  </message>
3244
  <message>
3245
    <source>Number Format</source>
3246
    <translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
3247
  </message>
3248
  <message>
3249
    <source>Outline Text</source>
3250
    <translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
3251
  </message>
3252
  <message>
3253
    <source>Change settings for left or end points</source>
3254
    <translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
3255
  </message>
3256
  <message>
3257
    <source>Copy #%1 of </source>
10133 cbradney 3258
    <translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
1135 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
3262
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
3263
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
3264
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
3265
  </message>
3266
  <message>
3267
    <source>Caption overlays Icon</source>
3268
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
3272
    <translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
3273
  </message>
3274
  <message>
3275
    <source>Getting ICC Profiles</source>
3276
    <translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
3277
  </message>
3278
  <message>
3279
    <source>Rendering Settings</source>
3280
    <translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <source>Flip Horizontal</source>
3284
    <translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
3285
  </message>
3286
  <message>
3287
    <source>Check Style:</source>
3288
    <translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
3289
  </message>
3290
  <message>
3291
    <source>Absolute Colorimetric</source>
3292
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <source>Zoom in or out</source>
3296
    <translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
3297
  </message>
3298
  <message>
3299
    <source>Initializing Plugins</source>
3300
    <translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
3301
  </message>
3302
  <message>
3303
    <source>Un-group</source>
3304
    <translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <source>Sort by &amp;Size</source>
3308
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
3309
  </message>
3310
  <message>
3311
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
3312
    <translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
3313
  </message>
3314
  <message>
3315
    <source>Sort by &amp;Date</source>
3316
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <source>Sort by &amp;Name</source>
3320
    <translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
3321
  </message>
3322
  <message>
3323
    <source>To File:</source>
3324
    <translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
3325
  </message>
3326
  <message>
3327
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
3328
    <translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
3329
  </message>
3330
  <message>
3331
    <source>No Print</source>
3332
    <translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <source>No Style</source>
3336
    <translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
3337
  </message>
3338
  <message>
3339
    <source>No Title</source>
3340
    <translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
3341
  </message>
3342
  <message>
3343
    <source>Left &amp;Page First</source>
3344
    <translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
3345
  </message>
3346
  <message>
3347
    <source>Smart Hyphen</source>
3348
    <translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
3349
  </message>
3350
  <message>
3351
    <source>New Folder 1</source>
3352
    <translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
3353
  </message>
3354
  <message>
3355
    <source>Name of the Color is not unique</source>
3356
    <translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <source>&amp;Resolution:</source>
3360
    <translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
3361
  </message>
3362
  <message>
3363
    <source>&amp;Use Encryption</source>
3364
    <translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
3365
  </message>
3366
  <message>
3367
    <source>Scribus Version %1
3368
%2 %3</source>
3369
    <translation type="obsolete">Version Scribus %1
3370
%2 %3</translation>
3371
  </message>
3372
  <message>
3373
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
3374
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
3378
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
3381
    <source>Angle of Rotation</source>
3382
    <translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
3383
  </message>
3384
  <message>
3385
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
3386
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
3387
  </message>
3388
  <message>
3389
    <source>Stay on &amp;Top</source>
3390
    <translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
3391
  </message>
3392
  <message>
3393
    <source>Flip Vertical</source>
3394
    <translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
3395
  </message>
3396
  <message>
3397
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
3398
    <translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
3399
  </message>
3400
  <message>
3401
    <source>Mailing list</source>
3402
    <translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
3403
  </message>
3404
  <message>
3405
    <source>Show &amp;Console</source>
3406
    <translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
3407
  </message>
3408
  <message>
3409
    <source>&amp;Picture Frame</source>
3410
    <translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
3411
  </message>
3412
  <message>
3413
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
3414
    <translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
3415
  </message>
3416
  <message>
3417
    <source>Name of the Style is not unique</source>
3418
    <translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
3421
    <source>&amp;Info String:</source>
3422
    <translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
3423
  </message>
3424
  <message>
3425
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
3426
    <translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
3427
  </message>
3428
  <message>
3429
    <source>Print Previe&amp;w</source>
3430
    <translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
3434
    <translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
3435
  </message>
3436
  <message>
3437
    <source>Missing Font</source>
3438
    <translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
3439
  </message>
3440
  <message>
3441
    <source>Export as Image(s)</source>
3442
    <translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
3443
  </message>
3444
  <message>
3445
    <source>Font Settings</source>
3446
    <translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
3447
  </message>
3448
  <message>
3449
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
3450
    <translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
3451
  </message>
3452
  <message>
3453
    <source>Available export formats</source>
3454
    <translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
3455
  </message>
3456
  <message>
3457
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
3458
    <translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
3461
    <source>Stroke Color Settings</source>
3462
    <translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
3463
  </message>
3464
  <message>
3465
    <source>Background</source>
3466
    <translation type="obsolete">Sfond</translation>
3467
  </message>
3468
  <message>
3469
    <source>Choose a Export Directory</source>
3470
    <translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
3471
  </message>
3472
  <message>
3473
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
3474
    <translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
3475
  </message>
3476
  <message>
3477
    <source>Announcements</source>
3478
    <translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
3479
  </message>
3480
  <message>
3481
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
3482
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
3483
  </message>
3484
  <message>
3485
    <source>External Tools</source>
3486
    <translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
3487
  </message>
3488
  <message>
3489
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
3490
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
3491
  </message>
3492
  <message>
3493
    <source>&amp;Display CMYK</source>
3494
    <translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
3495
  </message>
3496
  <message>
3497
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
3498
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
3499
    <translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
3500
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
3501
  </message>
3502
  <message>
3503
    <source>Import Page(s)</source>
3504
    <translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <source>Web Safe RGB</source>
3508
    <translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
3509
  </message>
3510
  <message>
3511
    <source>&amp;Insert Special...</source>
3512
    <translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
3513
  </message>
3514
  <message>
3515
    <source>Paragraph Style</source>
3516
    <translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
3517
  </message>
3518
  <message>
3519
    <source>Saturation of color of fill</source>
3520
    <translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
3521
  </message>
3522
  <message>
3523
    <source>Rendering intent for the image</source>
3524
    <translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
3525
  </message>
3526
  <message>
3527
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
3528
    <translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
3529
  </message>
3530
  <message>
3531
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
3532
    <translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
3533
  </message>
3534
  <message>
3535
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
3536
security features in your exported PDF</source>
3537
    <translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
3538
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
3539
  </message>
3540
  <message>
3541
    <source>I&amp;mage Visible</source>
3542
    <translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
3543
  </message>
3544
  <message>
3545
    <source>Select Character:</source>
3546
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
3547
  </message>
3548
  <message>
3549
    <source>Move Bookmark</source>
3550
    <translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
3551
  </message>
3552
  <message>
3553
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
3554
    <translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
3555
  </message>
3556
  <message>
3557
    <source>Reverse Writing</source>
3558
    <translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
3559
  </message>
3560
  <message>
3561
    <source>Top Sides</source>
3562
    <translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
3563
  </message>
3564
  <message>
3565
    <source>External Web-Link</source>
3566
    <translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
3567
  </message>
3568
  <message>
3569
    <source>St&amp;roke Color:</source>
3570
    <translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
3571
  </message>
3572
  <message>
3573
    <source>the directory</source>
3574
    <translation type="obsolete">drejtoria</translation>
3575
  </message>
3576
  <message>
3577
    <source>&amp;Whole Word</source>
3578
    <translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
3579
  </message>
3580
  <message>
3581
    <source>Scale How:</source>
3582
    <translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
3583
  </message>
3584
  <message>
3585
    <source> of %1</source>
3586
    <translation type="obsolete"> e %1</translation>
3587
  </message>
3588
  <message>
3589
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
3590
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
3591
  </message>
3592
  <message>
3593
    <source>Submit to URL:</source>
1525 cbradney 3594
    <translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
1135 cbradney 3595
  </message>
3596
  <message>
3597
    <source>Flat Cap</source>
3598
    <translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
3599
  </message>
3600
  <message>
3601
    <source>%1. %2 %3 </source>
3602
    <translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
3603
  </message>
3604
  <message>
3605
    <source>Character Settings</source>
3606
    <translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
3607
  </message>
3608
  <message>
3609
    <source>&amp;Relation:</source>
3610
    <translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
3611
  </message>
3612
  <message>
3613
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
3614
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
3615
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
3616
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
3617
    <translation type="obsolete">Aktivizoni veçori sigurie për PDF tuajat të eksportuara.
3618
Nëse përzgjodhët Acrobat 4.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 40 bit.
3619
Nëse përzgjodhët Acrobat 5.0, PDF-ja do të mbrohet me kodim 128 bit.
3620
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
3621
  </message>
3622
  <message>
3623
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
3624
    <translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
3625
  </message>
3626
  <message>
3627
    <source>Radial Gradient</source>
3628
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
3629
  </message>
3630
  <message>
3631
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
3632
    <translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
3633
  </message>
3634
  <message>
3635
    <source>Advertisements</source>
3636
    <translation type="obsolete">Reklama</translation>
3637
  </message>
3638
  <message>
3639
    <source>Layout:</source>
3640
    <translation type="obsolete">Skemë:</translation>
3641
  </message>
3642
  <message>
3643
    <source>Own Templates</source>
3644
    <translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
3645
  </message>
3646
  <message>
3647
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
3648
    <translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
3649
  </message>
3650
  <message>
3651
    <source>File &amp;type:</source>
3652
    <translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
3653
  </message>
3654
  <message>
3655
    <source>Export Range</source>
3656
    <translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
3657
  </message>
3658
  <message>
3659
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
3660
    <translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
3661
  </message>
3662
  <message>
3663
    <source>File &amp;name:</source>
3664
    <translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
3665
  </message>
3666
  <message>
3667
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
3668
    <translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
3669
  </message>
3670
  <message>
3671
    <source>Saturation of color of lines</source>
3672
    <translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
3673
  </message>
3674
  <message>
3675
    <source>Caption only</source>
3676
    <translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
3677
  </message>
3678
  <message>
3679
    <source>Get text only</source>
3680
    <translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
3681
  </message>
3682
  <message>
3683
    <source>&amp;About</source>
3684
    <translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
3685
  </message>
3686
  <message>
3687
    <source>&amp;Apply</source>
3688
    <translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
3689
  </message>
3690
  <message>
3691
    <source>&amp;Block</source>
3692
    <translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
3693
  </message>
3694
  <message>
3695
    <source>&amp;Close</source>
3696
    <translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
3697
  </message>
3698
  <message>
3699
    <source>Resolution of the Images
3700
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
3701
    <translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
3702
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
3703
  </message>
3704
  <message>
3705
    <source>&amp;Color</source>
3706
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
3707
  </message>
3708
  <message>
3709
    <source>File Options</source>
3710
    <translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
3711
  </message>
3712
  <message>
3713
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
3714
    <translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
3715
  </message>
3716
  <message>
3717
    <source>Calculate</source>
3718
    <translation type="obsolete">Llogarit</translation>
3719
  </message>
3720
  <message>
3721
    <source>&amp;File:</source>
3722
    <translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
3723
  </message>
3724
  <message>
3725
    <source>&amp;Font:</source>
3726
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
3727
  </message>
3728
  <message>
3729
    <source>&amp;Fonts</source>
3730
    <translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
3731
  </message>
3732
  <message>
3733
    <source>&amp;Group</source>
3734
    <translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
3735
  </message>
3736
  <message>
3737
    <source>Spacing above the paragraph</source>
3738
    <translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
3739
  </message>
3740
  <message>
3741
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
3742
    <translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
3743
  </message>
3744
  <message>
3745
    <source>&amp;Image</source>
3746
    <translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
3747
  </message>
3748
  <message>
3749
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
3750
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
3751
    <translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
3752
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
3753
  </message>
3754
  <message>
3755
    <source>&amp;Left:</source>
3756
    <translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
3757
  </message>
3758
  <message>
3759
    <source>&amp;Lower</source>
3760
    <translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
3761
  </message>
3762
  <message>
3763
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
3764
    <translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
3765
  </message>
3766
  <message>
3767
    <source>Horizontal Gradient</source>
3768
    <translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
3769
  </message>
3770
  <message>
3771
    <source>&amp;Name:</source>
3772
    <translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
3773
  </message>
3774
  <message>
3775
    <source>&amp;Paste</source>
3776
    <translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
3777
  </message>
3778
  <message>
3779
    <source>Right Margin</source>
3780
    <translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
3781
  </message>
3782
  <message>
3783
    <source>&amp;Print</source>
3784
    <translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
3785
  </message>
3786
  <message>
3787
    <source>&amp;Raise</source>
3788
    <translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
3789
  </message>
3790
  <message>
3791
    <source>&amp;Range</source>
3792
    <translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
3793
  </message>
3794
  <message>
3795
    <source>&amp;Right</source>
3796
    <translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
3797
  </message>
3798
  <message>
3799
    <source>&amp;Shade</source>
3800
    <translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
3801
  </message>
3802
  <message>
3803
    <source>&amp;Shape</source>
3804
    <translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
3805
  </message>
3806
  <message>
3807
    <source>&amp;Size:</source>
3808
    <translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
3809
  </message>
3810
  <message>
3811
    <source>&amp;Small</source>
3812
    <translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
3813
  </message>
3814
  <message>
3815
    <source>&amp;Tools</source>
3816
    <translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
3817
  </message>
3818
  <message>
3819
    <source>&amp;User:</source>
3820
    <translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
3821
  </message>
3822
  <message>
3823
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
3824
    <translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
3825
  </message>
3826
  <message>
3827
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
3828
    <translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
3829
  </message>
3830
  <message>
3831
    <source>Calendars</source>
3832
    <translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
3833
  </message>
3834
  <message>
3835
    <source>Length:</source>
3836
    <translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
3837
  </message>
3838
  <message>
3839
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
3840
    <translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
3841
  </message>
3842
  <message>
3843
    <source>&amp;Delete...</source>
3844
    <translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
3845
  </message>
3846
  <message>
3847
    <source>&amp;Displacement:</source>
3848
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
3849
  </message>
3850
  <message>
3851
    <source>Delete %1</source>
3852
    <translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
3853
  </message>
3854
  <message>
3855
    <source>Delete...</source>
3856
    <translation type="obsolete">Fshij...</translation>
3857
  </message>
3858
  <message>
3859
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
3860
    <translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
3861
  </message>
3862
  <message>
3863
    <source>Reset this Control Point</source>
3864
    <translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
3865
  </message>
3866
  <message>
3867
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
3868
    <translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
3869
  </message>
3870
  <message>
3871
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
3872
    <translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
3873
  </message>
3874
  <message>
3875
    <source>Small Caps</source>
3876
    <translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
3877
  </message>
3878
  <message>
3879
    <source>Stroke Color</source>
3880
    <translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
3881
  </message>
3882
  <message>
3883
    <source>Bring to &amp;Front</source>
3884
    <translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
3885
  </message>
3886
  <message>
3887
    <source>Roll Over</source>
3888
    <translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
3889
  </message>
3890
  <message>
3891
    <source>Full Stop</source>
3892
    <translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
3893
  </message>
3894
  <message>
3895
    <source>Value is not validated</source>
3896
    <translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
3897
  </message>
3898
  <message>
3899
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3900
    <translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
3901
  </message>
3902
  <message>
3903
    <source>Tabulators and Indentation</source>
3904
    <translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
3905
  </message>
3906
  <message>
3907
    <source>Save &amp;As...</source>
3908
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
3909
  </message>
3910
  <message>
3911
    <source>Stroke Shade</source>
3912
    <translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
3913
  </message>
3914
  <message>
3915
    <source>%1 - [%2]</source>
3916
    <translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
3917
  </message>
3918
  <message>
3919
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
3920
    <translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
3921
  </message>
3922
  <message>
3923
    <source>Galician:</source>
3924
    <translation type="obsolete">Galike:</translation>
3925
  </message>
3926
  <message>
3927
    <source>&amp;Templates...</source>
3928
    <translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
3929
  </message>
3930
  <message>
3931
    <source>Line up</source>
3932
    <translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
3933
  </message>
3934
  <message>
3935
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
3936
to utilize additional printing options</source>
3937
    <translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
3938
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
3939
  </message>
3940
  <message>
3941
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
3942
this can create huge files</source>
3943
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
3944
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
3945
  </message>
3946
  <message>
3947
    <source>HSV-Colormap</source>
3948
    <translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
3949
  </message>
3950
  <message>
3951
    <source>Create PDF File</source>
3952
    <translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
3953
  </message>
3954
  <message>
3955
    <source>Create a new color within the current set</source>
3956
    <translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
3957
  </message>
3958
  <message>
3959
    <source>Fonts to embed:</source>
3960
    <translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
3961
  </message>
3962
  <message>
3963
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
3964
    <translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
3965
  </message>
3966
  <message>
3967
    <source>Save &amp;Text...</source>
3968
    <translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
3969
  </message>
3970
  <message>
3971
    <source>Multiple Duplicate</source>
3972
    <translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
3973
  </message>
3974
  <message>
3975
    <source>Search/Replace</source>
3976
    <translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
3977
  </message>
3978
  <message>
3979
    <source>&amp;Free Scaling</source>
3980
    <translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
3981
  </message>
3982
  <message>
3983
    <source>&amp;Load...</source>
3984
    <translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
3985
  </message>
3986
  <message>
3987
    <source>Insert Lines</source>
3988
    <translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
3989
  </message>
3990
  <message>
3991
    <source>Choose the importer to use</source>
3992
    <translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
3993
  </message>
3994
  <message>
3995
    <source>Programming:</source>
3996
    <translation type="obsolete">Programim:</translation>
3997
  </message>
3998
  <message>
3999
    <source>P&amp;ublisher:</source>
4000
    <translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
4001
  </message>
4002
  <message>
4003
    <source>Show Page Palette</source>
4004
    <translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
4005
  </message>
4006
  <message>
4007
    <source>Insert Table</source>
4008
    <translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
4009
  </message>
4010
  <message>
4011
    <source>Insert Picture</source>
4012
    <translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
4013
  </message>
4014
  <message>
4015
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
4016
    <translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
4017
  </message>
4018
  <message>
4019
    <source>Fill color of picture frames</source>
4020
    <translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
4021
  </message>
4022
  <message>
4023
    <source>Colors...</source>
4024
    <translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
4025
  </message>
4026
  <message>
4027
    <source>Distance from Curve:</source>
4028
    <translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
4029
  </message>
4030
  <message>
4031
    <source>C&amp;olors...</source>
4032
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
4033
  </message>
4034
  <message>
4035
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
4036
    <translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
4037
  </message>
4038
  <message>
4039
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
4040
    <translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
4041
  </message>
4042
  <message>
4043
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
4044
this can create huge files</source>
4045
    <translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
4046
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
4047
  </message>
4048
  <message>
4049
    <source>Shape Drawing Properties</source>
4050
    <translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
4051
  </message>
4052
  <message>
4053
    <source>Colu&amp;mns:</source>
4054
    <translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
4055
  </message>
4056
  <message>
4057
    <source>Magenta</source>
4058
    <translation type="obsolete">Magenta</translation>
4059
  </message>
4060
  <message>
4061
    <source>Choose a color set to load</source>
4062
    <translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
4063
  </message>
4064
  <message>
4065
    <source>Page per Sheet</source>
4066
    <translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
4067
  </message>
4068
  <message>
4069
    <source>maximum</source>
4070
    <translation type="obsolete">më i madh</translation>
4071
  </message>
4072
  <message>
4073
    <source>Maximum</source>
4074
    <translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
4075
  </message>
4076
  <message>
4077
    <source>Formatting</source>
4078
    <translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
4079
  </message>
4080
  <message>
4081
    <source>Combo Box</source>
4082
    <translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
4083
  </message>
4084
  <message>
4085
    <source>&amp;Facing Pages</source>
4086
    <translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
4087
  </message>
4088
  <message>
4089
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
4090
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
4091
  </message>
4092
  <message>
4093
    <source>Comma Separated Value Files</source>
4094
    <translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
4095
  </message>
4096
  <message>
4097
    <source>Name of your paragraph style</source>
4098
    <translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
4099
  </message>
4100
  <message>
4101
    <source>&amp;Contributors:</source>
4102
    <translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
4103
  </message>
4104
  <message>
4105
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
4106
    <translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
4107
  </message>
4108
  <message>
4109
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
4110
    <translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
4111
  </message>
4112
  <message>
4113
    <source>Move Page(s):</source>
4114
    <translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
4115
  </message>
4116
  <message>
4117
    <source>Custom validate script:</source>
4118
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
4119
  </message>
4120
  <message>
4121
    <source>Searching for Fonts</source>
4122
    <translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
4123
  </message>
4124
  <message>
4125
    <source>Distance between columns</source>
4126
    <translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
4127
  </message>
4128
  <message>
4129
    <source>Delete from:</source>
4130
    <translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
4131
  </message>
4132
  <message>
4133
    <source>In the &amp;Background</source>
4134
    <translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
4135
  </message>
4136
  <message>
4137
    <source>A&amp;dd...</source>
4138
    <translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
4139
  </message>
4140
  <message>
4141
    <source>&amp;Method:</source>
4142
    <translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
4143
  </message>
4144
  <message>
4145
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
4146
    <translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
4147
  </message>
4148
  <message>
4149
    <source>S&amp;pot Function:</source>
4150
    <translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
4151
  </message>
4152
  <message>
4153
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
4154
    <translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
4155
  </message>
4156
  <message>
4157
    <source>Source profile of the image</source>
4158
    <translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
4159
  </message>
4160
  <message>
4161
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
4162
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
4163
    <translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
4164
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
4165
  </message>
4166
  <message>
4167
    <source>Left to Right</source>
4168
    <translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
4169
  </message>
4170
  <message>
4171
    <source>Delete Color</source>
4172
    <translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
4173
  </message>
4174
  <message>
4175
    <source>Resize the image vertically</source>
4176
    <translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
4177
  </message>
4178
  <message>
4179
    <source>Right to Left</source>
4180
    <translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
4181
  </message>
4182
  <message>
4183
    <source>Select Items</source>
4184
    <translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
4185
  </message>
4186
  <message>
4187
    <source>Document Setup</source>
4188
    <translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
4189
  </message>
4190
  <message>
4191
    <source>Script error</source>
4192
    <translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
4193
  </message>
4194
  <message>
4195
    <source>Select color</source>
4196
    <translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
4197
  </message>
4198
  <message>
4199
    <source>System Profiles</source>
4200
    <translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
4201
  </message>
4202
  <message>
4203
    <source>Delete Nodes</source>
4204
    <translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
4205
  </message>
4206
  <message>
4207
    <source>Delete Pages</source>
4208
    <translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
4209
  </message>
4210
  <message>
4211
    <source>Middles</source>
4212
    <translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
4213
  </message>
4214
  <message>
4215
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
4216
    <translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
4217
  </message>
4218
  <message>
4219
    <source>From Document:</source>
4220
    <translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
4221
  </message>
4222
  <message>
4223
    <source>Edit Line Styles</source>
4224
    <translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
4225
  </message>
4226
  <message>
4227
    <source>Delete Layer</source>
4228
    <translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
4229
  </message>
4230
  <message>
4231
    <source>Replace it with:</source>
4232
    <translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
4233
  </message>
4234
  <message>
4235
    <source>minimum</source>
4236
    <translation type="obsolete">më i vogël</translation>
4237
  </message>
4238
  <message>
4239
    <source>Minimum</source>
4240
    <translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
4241
  </message>
4242
  <message>
4243
    <source>Caption below Icon</source>
4244
    <translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
4245
  </message>
4246
  <message>
4247
    <source>Hyphenator Settings</source>
1525 cbradney 4248
    <translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
1135 cbradney 4249
  </message>
4250
  <message>
4251
    <source>Missing</source>
4252
    <translation type="obsolete">Mungon</translation>
4253
  </message>
4254
  <message>
4255
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
4256
    <translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
4257
  </message>
4258
  <message>
4259
    <source>Document Info...</source>
4260
    <translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
4261
  </message>
4262
  <message>
4263
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
4264
    <translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
4265
  </message>
4266
  <message>
4267
    <source>Lower Layer</source>
4268
    <translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
4269
  </message>
4270
  <message>
4271
    <source>Importing File:
4272
%1
4273
failed!</source>
4274
    <translation type="obsolete">Importimi i Kartelës:
4275
%1
4276
dështoi!</translation>
4277
  </message>
4278
  <message>
4279
    <source>Default color profile for imported images</source>
4280
    <translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
4281
  </message>
4282
  <message>
4283
    <source>A&amp;lign</source>
4284
    <translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
4285
  </message>
4286
  <message>
4287
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
1525 cbradney 4288
    <translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
1135 cbradney 4289
  </message>
4290
  <message>
4291
    <source>Solid Colors:</source>
1525 cbradney 4292
    <translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
1135 cbradney 4293
  </message>
4294
  <message>
4295
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
4296
    <translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
4297
  </message>
4298
  <message>
4299
    <source>Error writting the output file(s).</source>
4300
    <translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
4301
  </message>
4302
  <message>
4303
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
4304
    <translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
4305
  </message>
4306
  <message>
4307
    <source>&amp;Type of Line:</source>
4308
    <translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
4309
  </message>
4310
  <message>
4311
    <source>C&amp;lear</source>
4312
    <translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
4313
  </message>
4314
  <message>
4315
    <source>C&amp;olor</source>
4316
    <translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
4317
  </message>
4318
  <message>
4319
    <source>Round Join</source>
4320
    <translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
4321
  </message>
4322
  <message>
4323
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
4324
    <translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
4325
  </message>
4326
  <message>
4327
    <source>Normal or gradient fill method</source>
4328
    <translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
4329
  </message>
4330
  <message>
4331
    <source>Move...</source>
4332
    <translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
4333
  </message>
4334
  <message>
4335
    <source>&amp;Move...</source>
4336
    <translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
4337
  </message>
4338
  <message>
4339
    <source>&amp;Template:</source>
4340
    <translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
4341
  </message>
4342
  <message>
4343
    <source>Style of lines</source>
4344
    <translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
4345
  </message>
4346
  <message>
4347
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
4348
    <translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
4349
  </message>
4350
  <message>
4351
    <source>Free linear Gradient</source>
4352
    <translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
4353
  </message>
4354
  <message>
4355
    <source>Importer</source>
4356
    <translation type="obsolete">Importues</translation>
4357
  </message>
4358
  <message>
4359
    <source>Accept</source>
4360
    <translation type="obsolete">Prano</translation>
4361
  </message>
4362
  <message>
4363
    <source>Action</source>
4364
    <translation type="obsolete">Veprim</translation>
4365
  </message>
4366
  <message>
4367
    <source>Al&amp;ign</source>
4368
    <translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
4369
  </message>
4370
  <message>
4371
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
4372
    <translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
4373
  </message>
4374
  <message>
4375
    <source>Always</source>
4376
    <translation type="obsolete">Përherë</translation>
4377
  </message>
4378
  <message>
4379
    <source>Angle:</source>
4380
    <translation type="obsolete">Kënd:</translation>
4381
  </message>
4382
  <message>
4383
    <source>Postscript Interpreter</source>
4384
    <translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
4385
  </message>
4386
  <message>
4387
    <source>Align Text Center</source>
4388
    <translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
4389
  </message>
4390
  <message>
4391
    <source>Author</source>
4392
    <translation type="obsolete">Autor</translation>
4393
  </message>
4394
  <message>
4395
    <source>Bl&amp;ue:</source>
4396
    <translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
4397
  </message>
4398
  <message>
4399
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
4400
    <translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
4401
  </message>
4402
  <message>
4403
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
4404
    <translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
4405
  </message>
4406
  <message>
4407
    <source>Border</source>
4408
    <translation type="obsolete">Anë:</translation>
4409
  </message>
4410
  <message>
4411
    <source>Hide Frames</sourc