AIPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Group%1 Група%1 Generating Items Правим ставке About Contributions from: Допринели су: &About О прогр&аму SVN Revision: A&uthors А&утори &Translations &Преводи &Online На &мрежи &Close &Затвори Development Team: Развојни тим: Official Documentation: Званична документација: Other Documentation: Остала документација: AppImage for Linux: Official Translations and Translators (in order of locale shortcode): Званични преводиоци и преводиоци (према скраћеници језика): Homepage Матична страница Online Reference Упута на мрежи Bugs and Feature Requests Грешке и захтеви за нове могућности Mailing List Дописна листа Previous Translation Contributors: Претходни преводиоци: About Scribus %1 О Скрибусу %1 Wiki Вики %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Користи Гоустскрипт верзију %1 No Ghostscript version available Гоустскрипт није доступан Build ID: ИБ изградње: Mac OS&#174; X Aqua Port: Мек ОС&#174; Икс Аква изведба: Windows&#174; Port: Виндовс&#174; изведба: Tango Project Icons: Иконице Танго пројекта: &Updates &Освежења Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Проверите има ли освежења за Скрибус. Никакви подаци са вашег рачунара неће бити пренешени ван њега. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: ОС/2&#174;/еКом станица&#8482; изведба: Splash Screen: Уводни екран: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Овај панел приказује издање, датум изградње и подршку преведене библиотеке у Скрибусу. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt „C-C-T-F“ су скраћенице од: C=мали цмс; C=КУПС; T=ТИФФ подршка; F=подршка подешавања фонта.Последње слово је исцртавач: C=каиро или Q=Кут Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Недостајућа подршка библиотеке се означава са „a *“. То такође означава издање Гоусскрипта које открије Скрибус. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Издања Виндоуза не користе библиотеке подешавања фонта или КУПС библиотеке. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Издање Скрибуса Check for Updates Провери има ли освежења Developer Blog Блог програмера &Licence &Дозвола Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Не могу да отворим датотеку дозволе. Проверите податке о дозволи у вашем директоријуму инсталације или на веб сајту Скрибуса. Doc Translators: Документацију су превели: Webmasters: Веб мајстори: Refactoring text layout code, the new boxes model & CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Не могу да отворим датотеку „%1“.Проверите податке о „%1“ у вашем директоријуму инсталације или на веб сајту Скрибуса. Haiku Port: Хаику изведба: Scribus 1.5.1+ Icon Set: Скрибус 1.5.1+ скуп иконица: AboutPlugins Filename: Назив датотеке: Version: Издање: Release Date: Датум објављивања: Description: Опис: Author(s): Аутор(и): Copyright: Ауторска права: License: Дозвола: Scribus: About Plug-ins Скрибус: О прикључцима ActionManager &Tabulators... &Табулатори... &Open... &Отвори... &Close &Затвори &Save &Сачувај Save &As... Сачувај &као... Re&vert to Saved &Врати на сачувано Collect for O&utput... Прикупи за &излаз... Get Text... Добави текст... Append &Text... Прикачи &текст... Get Image... Добави слику... Save &Text... Сачувај &текст... Save as P&DF... Сачувај као П&ДФ... Document &Setup... Подеси &документ... &Print... &Штампај... &Quit &Изађи &Undo &Опозови &Redo &Поврати &Item Action Mode &Режим радње ставке Cu&t &Исеци &Copy У&множи &Paste У&баци Select &All Изабери &све &Deselect All &Одзначи све &Search/Replace... &Нађи/замени... &Master Pages... &Главне странице... P&references... &Поставке... PDF... PostScript... %1 pt %1 тч &Other... &Остало... &Left &Лево &Center &По средини &Right &Десно &Block У &блок &Forced &Усиљено &Normal &Обично &Underline &Подвуци Underline &Words &Подвуци речи &Strike Through &Прецртај &All Caps Сва &велика слова Small &Caps Мала &слова Su&perscript &Изложилац Su&bscript &Индекс D&uplicate &Удвостручи &Delete &Обриши &Group &Групиши &Ungroup &Разгрупиши Is &Locked Је &закључано Si&ze is Locked В&еличина је закључана Lower to &Bottom Спусти на &дно Raise to &Top Издигни на &врх &Lower &Спусти &Raise &Издигни &Attributes... &Својства... I&mage Visible &Слика је видљива Embed Image Угради слику Is PDF &Bookmark ПДФ &обележивач Is PDF A&nnotation ПДФ &прибелешка &Edit Shape... &Уреди облик... &Attach Text to Path &Прикачи текст на путању &Detach Text from Path &Откачи текст са путање &Combine Polygons &Комбинуј полигоне Split &Polygons &Подели полигоне &Bezier Curve &Безјерова крива &Image Frame &Оквир слике &Polygon &Полигон &Text Frame Оквир &текста &Glyph... &Глиф... &Insert... &Уметни... Im&port... У&вези... &Delete... &Обриши... &Copy... У&множи... &Move... &Премести... &Apply Master Page... &Примени главну страницу... Manage &Guides... Управљај &вођицама... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins Прикажи &маргине Show &Frames Прикажи &оквире Show &Images Прикажи &слике Show &Grid Прикажи &мрежу Show G&uides Прикажи &вођице Show &Baseline Grid Прикажи &мрежу основице Show &Text Chain Прикажи &ланац текста Sn&ap to Grid Приони на &мрежу Sna&p to Guides Приони на &вођице &Properties &Својства &Scrapbook &Албум &Layers &Распореди &Bookmarks &Обележивачи &Measurements &Мерења Action &History Историјат &радњи Preflight &Verifier Провери &могуће проблеме Symbols Симболи &Tools &Алати P&DF Tools &ПДФ алати Select Item Изаберите ставку Rotate Item Заокрените ставку Zoom in or out Приближите или удаљите Zoom in Увеличајте Zoom out Умањите Edit Contents of Frame Уредите садржаје оквира Edit Text with Story Editor... Уреди текст уређивачем текста... Link Text Frames Повежите оквире текста Unlink Text Frames Развежи оквире текста Unlink Text Frames and Cut Text Развежи оквире текста и исеци текст &Eye Dropper &Пипета Copy Item Properties Умножите својства ставке &Manage Images... Управљај &сликама... &Hyphenate Text &Растави на слогове &Generate Table Of Contents &Направи садржај &About Scribus О &Скрибусу About &Qt О &Кут-у Action &Search Toolti&ps &Облачићи Zero Width Non-Joiner Не-прирубница нулте ширине Zero Width Joiner Прирубница нулте ширине Non Breaking Hyphen Non Breaking &Space &Размак без прекида Page &Number &Број странице Copyright Ауторска права Registered Trademark Регистровани заштитни знак Trademark Заштитни знак Bullet Метак Em Dash Ем цртица En Dash Ен цртица Figure Dash Quotation Dash Цртица наводника Toggle Palettes Окините палете S&hadow С&енка &Low Resolution &Ниска резолуција &Normal Resolution &Обична резолуција &Full Resolution &Висока резолуција Edit Image... Уреди слику... &Update Image &Освежи слику Adjust Frame to Image Подесите оквир према слици Show Control Characters Прикажите контролне знакове &Align and Distribute &Поравнај и распореди New Line Нови ред Frame Break Прекид оквира Column Break Прекид колоне Toggle Guides Окините вођице &Arrange Pages &Распореди странице Dehyphenate Text Састави цртицама растављене речи Manage Page Properties... Управљај својствима странице... &JavaScripts... &Јава Скрипте... Convert to Master Page... Преведи у главну страницу... &Cascade &Каскадно &Tile &Поплочај More Info... Више података... &Printing Enabled &Штампање је укључено &Flip Horizontally &Изврни водоравно &Flip Vertically &Изврни усправно Show Rulers Прикажи лењире &Outline Document Outline Palette &Контура Solidus Middle Dot Средња тачка En Space Ен размак Em Space Ем размак Thin Space Thick Space Mid Space Hair Space ff фф fi фи fl фл ffi ффи ffl ффл ft фт st ст S&tyles... С&тилови... &Outline type effect &Контура &Outlines Convert to oulines &Контуре Paste (&Absolute) Убаци (&Апсолутно) C&lear Оч&исти Save as &EPS... Сачувај као &ЕПС... Show Text Frame Columns Прикажите колоне текстуалног оквира Preview Mode Режим претпрегледа Show Layer Indicators Прикажите показатеље слојева Sticky Tools Лепљиви алати &New... &Ново... Print Previe&w... Претпреглед &штампе... &Image Effects... Дејства &слика... &Multiple Duplicate... &Вишеструко удвостручи... &Transform... &Преобрази... Extended Image Properties... Проширена својства слике... Annotation P&roperties... Својства &прибелешки... Field P&roperties... Својства &поља... Sample Text... Пример текста... &Fit to Height &Рашири према висини Fit to Width Рашири према ширини Show Bleeds Прикажи испусте Soft &Hyphen Меко &растављање на слогове Narrow No-Break Space &Zero Width Space Размак &нулте ширине Zero Width NB Space НБ размак нулте ширине Apostrophe Unicode 0x0027 Апостроф Straight Double Unicode 0x0022 Single Left Unicode 0x2018 Један леви Single Right Unicode 0x2019 Један десни Double Left Unicode 0x201C Двоструки леви Double Right Unicode 0x201D Двоструки десни Single Reversed Unicode 0x201B Један обрнути Double Reversed Unicode 0x201F Двоструки обрнути Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Single Right Guillemet Unicode 0x203A Double Left Guillemet Unicode 0x00AB << Double Right Guillemet Unicode 0x00BB >> Low Single Comma Unicode 0x201A Низак један зарез Low Double Comma Unicode 0x201E Низак двоструки зарез CJK Single Left Unicode 0x300C КЈК један леви CJK Single Right Unicode 0x300D КЈК један десни CJK Double Left Unicode 0x300E КЈК двоструки леви CJK Double Right Unicode 0x300F КЈК двоструки десни &400% &400% Scribus Homepage Матична страница Скрибуса Scribus Online Documentation Документација Скрибуса на мрежи Scribus Wiki Вики Скрибуса Getting Started with Scribus Први кораци са Скрибусом Show Context Menu Прикажите приручни изборник &About Plugins О &прикључцима Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Добави датотеку вектора... Advanced Select All... Напредно изабери све... Edit Source... Уреди извор... Replace Colors... Замени боје... Rulers Relative to Page Лењири се односе на страницу Check for Updates Провери има ли освежења Number of Pages Број страница Adjust Image to Frame Подеси слику у оквир File Датотека &File &Датотека Edit Уређивање &Edit &Уреди Style Стил &Style &Стил Item Ставка &Item &Ставка Insert Уметните I&nsert &Уметни Page Страница &Page &Страница View Преглед &View &Прикажи Extras Додатно E&xtras &Додатно Windows Прозори &Windows &Прозори Help Помоћ &Help По&моћ Plugin Menu Items Ставке изборника прикључка Others Остало Unicode Characters Знаци Уникода Move/Resize Value Indicator Показатељ вредности премештања/промене величине New &from Template... Ново из &шаблона... Paste Image from Clipboard Убаците слику из оставе Insert Rows... Убаци редове... Insert Columns... Убаци колоне... Delete Rows Обриши редове Delete Columns Обриши колоне Merge Cells Споји ћелије Split Cells... Подели ћелије... Set Row Heights... Подеси висине редова... Set Column Widths... Подесите ширине колона... Distribute Rows Evenly Подједнако рспореди редове Distribute Columns Evenly Подједнако рспореди колоне Adjust Frame to Table Подеси оквир у табелу Adjust Table to Frame Подеси табелу у оквир &Frames... &Оквири... Adjust Frame Height to Text Подесите висину оквира према тексту Marks... Ознаке... Notes Styles... Стилови белешки... Adjust Group Подесите групу Anchor Mark Усидри ознаку Variable Text Променљиви текст Reference to Item Упута на ставку Reference to Mark Упута на ознаку Foot/Endnote Edit Mark Уредите ознаку Update Marks Освежите ознаке Snap to Items Приони на ставке Colors and Fills... Боје и испуне... Patterns Шаблони Inline Items Уграђене ставке &Symbol &Симболи &Update Document Освежи &документ Table Табела &Table &Табела Copy Умножите Content Properties Scribus &Help... Cut Исеците Paste Убаците Redo Повратите Undo Опозовите Close the current document Затворите текући документ Export the document to PDF Извезите документ у ПДФ Create a new document Направите нови документ Open an existing document Print the document Штампајте документ Save the current document Сачувајте текући документ Copy item properties Умножите својства ставке Edit contents of a frame Уредите садржаје оквира Eye Dropper Пипета Insert an arc Уметните лук Insert a bezier curve Уметните безјерову криву Insert a calligraphic line Уметните калиграфску линију Insert a freehand line Уметните линију слободном руком Insert an image frame Уметните оквир слике Insert a line Уметните линију Insert a polygon Уметните тракасти кодполигон Insert a render frame Уметните оквир исцртавача Insert a shape Уметните облик Insert a spiral Уметните спиралу Insert a table Уметните табелу Insert a text frame Уметните оквир текста Link text frames Повежите оквире текста Measurements Мере Insert link annotation Уметните прибелешку везе Insert text annotation Уметните прибелешку текста Insert PDF check box Уметните ПДФ поље штиклирања Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Уметните ПДФ дугме гурања Insert PDF radio button Уметните ПДФ радио дугме Insert PDF text field Уметните поље ПДФ текста Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Потражите грешке у документу пре извоза у ПДФ Rotate an item Заокрените ставку Select an item Изаберите ставку Unlink text frames Развежите оквире текста Insert 3D annotation Уметните просторну прибелешку Unweld Items Weld Items T&runcate &Скрати Edit in Preview Mode Уредите у режиму претпрегледа Toggle Color Management System &View Tools Алати &прегледа &Render Frame Оквир &исцртавача T&able &Табела &Shape &Облик Arc Лук Spiral Спирала &Line &Линија Calligraphic Line Калиграфска линија &Freehand Line Линија &слободном руком PDF Push Button Погурно дугме ПДФ-а PDF Radio Button Радио дугме ПДФ-а PDF Text Field Поље ПДФ текста PDF Check Box ПДФ поље штиклирања PDF Combo Box PDF List Box Text Annotation Прибелешка текста Link Annotation Прибелешка везе 3D Annotation Просторна прибелешка Edit text in story editor Уредите текст уређивачем текста Enable preview mode Укључите режим претпрегледа Enable editing in preview mode Укључите уређивање у режиму претпрегледа Toggle color management system Окините систем управљања бојом Edit Weld Уреди вар &Downloads &Преузимања &Resources &Изворишта Chat with the Community Ћаскајте са заједницом ActionSearchDialog Action Search Search for action... AlignDistribute Align Поравнавање &Selected Guide: &Изабрана вођица: &Relative To: &Односи се на: &Align Sides By: &Поравнај стране: Distribute Распоређивање &Distance: &Удаљеност: Reverse Distribution Обрни распређивање Swap Размени Align and Distribute Поравнајте и распоредите AlignDistributePalette First Selected Прву изабрану Last Selected Последњу изабрану Page Страницу Margins Маргине Selection Избор Align bottoms Поравнајте дна Align right sides Поравнајте десне стране Center on vertical axis Усредиштите по усправној оси Align left sides Поравнајте леве стране Center on horizontal axis Усредиштите по водоравној оси Align tops Поравнајте врхове Distribute left sides equidistantly Распоредите леве стране на једнаку удаљеност Distribute bottoms equidistantly Распоредите дна на једнаку удаљеност Distribute centers equidistantly horizontally Распоредите средишта на једнаку удаљеност водоравно Distribute centers equidistantly vertically Распоредите средишта на једнаку удаљеност усправно Distribute tops equidistantly Распоредите врхове на једнаку удаљеност Distribute right sides equidistantly Распоредите десне стране на једнаку удаљеност Guide Вођице Distribute the items with the distance specified Распоредите ставке са назначеним растојањем When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items Када распоређујете према размаку скупа, обрните смер распореда ставки None Selected Без избора Swap items to the left Размените ставке на лево Swap items to the right Размените ставке на десно Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Поравнајте десне стране на леве стране сидра Align left sides of items to right side of anchor Поравнајте леве стране на десне стране сидра Align tops of items to bottom of anchor Поравнајте врхове ставки на дно сидра Align bottoms of items to top of anchor Поравнајте дна ставки на врх сидра Make horizontal gaps between items equal Учините једнаким водоравне размаке између ставки Make horizontal gaps between items equal to the value specified Учините водоравне размаке између ставки једнаким на наведену вредност Make vertical gaps between items equal Учините једнаким усправне размаке између ставки Make vertical gaps between items equal to the value specified Учините усправне размаке између ставки једнаким на наведену вредност Make horizontal gaps between items and sides of page equal Учините водоравне размаке између ставки једнаким на наведену вредност Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Учините једнаким усправне размаке између ставки и горње и доње маргине странице Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Учините једнаким водоравне размаке између ставки и страна маргине странице Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Учините једнаким усправне размаке између ставки и врха и дна странице <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Поравнање се односи на:<ul><li>Прву изабрану ставку</li><li>Другу изабрану ставку</li><li>Текућу страницу</li><li>Маргине текуће странице</li><li>Вођицу</li><li>Избор</ul></qt> The location of the selected guide to align to Место изабране вођице за поравнање Move Премести Resize Промени величину <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Када поравнавате једну страну ставке урадите нешто од следећег:<ul><li>Увек преместите и другу страну такође (сачуваћете постојећу ширину и висину)</li><li>Задржите другу страну неизмењеном (промените величину ставке уместо да је преместите) кад год је могуће</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Поравнај текст лево Align Text Right Поравнај текст десно Align Text Center Поравнај текст по средини Align Text Justified Поравнај текст развучено Align Text Forced Justified Поравнај текст насилно развучено Annota Annotation Properties Својства прибележавања Text Текст Link Веза External Link Спољна веза External Web-Link Спољна веб-веза New Paragraph Destination Одредиште pt тч &X-Pos: &X положај: Open Отвори &Type: &Врста: C&hange... И&змени... &Page: &Страница: &Y-Pos: &Y Положај: %1;;All Files (*) %1;;Све датотеке (*) Export absolute Filename Извезите апсолутни назив датотеке Options Опције Icon: Иконица: Note Белешка Comment Напомена Key Кључ Help Помоћ Paragraph Пасус Insert Уметните Cross Крстић Circle Круг Annotation is Open Прибелешка је отворена ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Примени главну страницу &Master Page: &Главна страница: Alt+P Алт+П Alt+E Алт+Е Alt+D Алт+Д Alt+A Алт+А Alt+W Алт+W to до Alt+O Алт+О Alt+C Алт+Ц Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Примени изабрану главну страницу на парне, непарне или све странице у опсегу Apply to Примени на Current &Page Текућу &страницу &Even Pages &Парне странице O&dd Pages &Непарне странице &All Pages &Све странице &Within Range &Унутар опсега ArcVectorBase Edit Arc Уреди лук Start Angle: Почетни угао: End Angle: Крајњи угао: Height: Висина: Width: Ширина: End Edit Заврши уређивање ArcWidgetBase Start Angle: Почетни угао: End Angle: Крајњи угао: Sample Polygon Пример полигона AutoformButtonGroup Arrows Стрелице Flow Chart График тока Jigsaw Слагалица Specials Посебности Default Shapes Основни облици Barcode Barcode Тракасти код Insert a barcode Уметните тракасти код Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript Скрибусов челник за писца тракастог кода у чистом Постскрипту BarcodeGenerator Select Type Изаберите врсту Select a barcode format Изаберите формат тракастог кода Point of Sale Тачка продаје Supply Chain Приложи ланац Two-dimensional symbols Дводимензионални симболи One-dimensional symbols Једнодимензионални симболи GS1 DataBar family Породица ГС1 траке података Postal symbols Поштански симболи Pharmaceutical symbols Фармацеутски симболи Less-used symbols Мање коришћени симболи GS1 Composite symbols ГС1 симболи слагања Select a barcode family Изаберите фамилију тракастог кода BarcodeGeneratorBase Reset the barcode samples Повратите узорке тракастог кода Alt+I Алт+И If checked, there will be numbers in the barcode too Ако је изабрано, постојаће и бројеви у тракастом коду Alt+G Алт+Г Draw arrows to be sure of space next the code Исцртајте стрелице да бисте били сигурни о размаку поред кода &Background &Позадина Alt+B Алт+Б Background color - under the code lines Боја позадине — испод линије кода &Lines &Линије Alt+L Алт+Л Color of the lines in barcode Боја линија у тракастом коду &Text &Текст Alt+T Алт+Т Color of the text and numbers Боја текста и бројева Alt+N Алт+Н Generate and include a checksum in barcode Створите и укључите суму провере у тракастом коду Alt+U Алт+У Include the checksum digit in the barcode text Укључите цифру суме провере у тексту тракастог кода Insert Barcode Уметни тракасти код Colors Боје Options Опције Display checksum Прикажи суму провере Show readable text Прикажите читљив текст Parse specials Обради посебности Guard whitespace Сачувај празнину ^NNN as ASCII „^NNN“ као АСКРИ Add checksum Додајте суму провере Advanced options for the barcode Напредне опције за тракасти код &Barcode: &Тракасти код: Type Врста &Contents: &Садржаји: Options: Опције: The contents encoded in the barcode Садржаји кодирани у тракастом коду Select one of the available barcode types here Овде изаберите један од доступних врста тракастог кода Version: Издање: Error correction level: Ниво поправке грешке: Barcode Family: Фамилија тракастог кода: Version of the symbol Издање симбола Error correction level Ниво поправке грешке Biblio Scrapbook Албум Delete Обриши Object Објекат New Entry Нов унос Rename Преименуј &Name: &Назив: Choose a Scrapbook Directory Изаберите директоријум Албума Choose a scrapbook file to import Изаберите датотеку Албума за увоз Create a new scrapbook page Направите нову страницу Албума Close the selected scrapbook Затворите изабрани Албум Copy To: Умножи у: Move To: Премести у: Main Главна Copied Items Умножене ставке New Name Нови назив Scrapbook (*.scs *.SCS) Албум (*.scs *.SCS) Paste to Page Убаци у страницу Close Затвори Delete Contents Обриши садржај Do you really want to delete all entries? Да ли заиста желите да обришете све уносе? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Увезите датотеку албума из Скрибуса <=1.3.2 Hide Images Сакриј слике Hide Vector files Сакриј датотеке вектора Go up one Directory Иди горе за један директоријум Configure the scrapbook Подесите албум Hide Directories Сакриј директоријуме Open Directories in a new tab Отворите директоријуме у новом језичку BookPalette Bookmarks Обележивачи ButtonIcon Icon Placement Размештај иконица Layout: Распоред: Caption only Само натпис Icon only Само иконица Caption below Icon Натпис испод иконице Caption above Icon Натпис изнад иконице Caption right to Icon Натпис десно од иконице Caption left to Icon Натпис лево од иконице Caption overlays Icon Натпис преко иконице Scale: Размера: Always Увек When Icon is too big Када је иконица превелика Never Никад Scale How: Начин скалирања: Proportional Сразмерно Non Proportional Несразмерно Icon Иконица OK У реду Cancel Откажи Reset Поврати When Icon is too small Када је иконица премала CMYKChoose Edit Color Уређивање боја CMYK CMYK RGB ЦЗП Web Safe RGB Веб безбедна ЦЗП Color Map C: C: M: M: Y: Ж: Dynamic Color Bars Динамичке траке боја Static Color Bars Статичне траке боја R: Ц: G: З: B: П: % % You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Не можете направити боју под називом „%1“. Назив је резервисан за провидну боју Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Избор ће направити ову боју спот бојом, стога, направиће још једну плочи или сепарацију. Најчешћа примена је када лого или нека боја захтевају потпуно тачну репродукцију или се жељена боја не може репродуковати коришћењем CMYK процесних боја. Металик и флуоресцентне боје су добри примери шта четворобојна CMYK штампа не може да пружи. Scribus Swatches Скрибусове мустре User Swatches Корисничке мустре If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name. Please give it a name Не можете створити боју без назива. Дајте јој неки назив The name of the color already exists. Please choose another one. Назив боје већ постоји, изаберите неки други. Lab Лаб HLC L: a: b: H: Н: CMYKChooseBase Edit Color Уредите боју &Name: &Назив: Color &Model &Модел боје Is Spot Color Јесте боја мрље OK У реду Cancel Откажи New Нова Old Стара C: Ц: % % M: М: Y: Ж: K: К: CWDialog Merging colors Спајам боје Error: Грешка: Color %1 exists already! Боја „%1“ већ постоји! Color %1 appended. Боја „%1“ је додата. Now opening the color manager. Сада отварам управника бојама. Color Merging Спајање боја Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Немогуће је наћи жељену боју. Вероватно је изабрана црна, сива или бела. Нема начина да се направи ова боја. Color Wheel Точак боја Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Result Colors Боје резултата CMYK CMYK RGB ЦЗП HSV Color Scheme Method Метод шеме боја Angle: Угао: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Merge created colors into the document colors &Merge &Стопи Alt+M Алт+М Replace created colors in the document colors &Replace &Замени Alt+R Алт+Р Leave colors untouched Не дирај боје &Cancel &Откажи Alt+C Алт+Ц Preview: Претпреглед: Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Vision Defect Type: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: ЦЗП: HSV: R: Ц: G: З: B: П: CMYK: H: Н: S: V: Document Документ Sample color scheme Узорак шеме боја Colors of your chosen color scheme Боје ваше изабране шеме боја Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Дужина: %1 Угао: %2 Width: %1 Height: %2 Ширина: %1 Висина: %2 Angle: %1 Угао: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Color Not Found Нисам нашао боју RGB %1 The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Повезивање текстуалних оквира Before Пре After После You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? Покушавате да убаците оквир у постојећи текстуални ланац, где бисте желели да га убаците? You are trying to link a frame to itself. Покушавате да повежете оквир са самим собом. Frame is already linked. Unlink it before linking it to another frame. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. Покушавате да повежете не-празан оквир у оквир који је већ повезан. CanvasMode_Normal All Supported Formats Сви подржани формати Open Отвори Go to Page %1 Идите на страницу %1 Go to URL %1 Идите на адресу „%1“ Go to Page %1 in File %2 Идите на %1. страницу у датотеци „%2“ Page %1 does not exist! Страница %1 не постоји! Link Target is Web URL. URL: %1 Мета везе је веб адреса. Адреса: %1 Information Подаци Link Target is external File. File: %1 Page: %2 Мета везе је спољна датотека. Датотека: %1 Страница: %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame Прекорачење знакова: %1 (%2 празнина) Кликните да повежете са постојећим оквиром текста или сами направите нови повезани оквир текста CdrPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Обрада није успела! Пошаљите вашу датотеку (ако је могуће) пројекту „Document Liberation“ на „http://www.documentliberation.org“ CgmPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Скрибусова палета знакова (*.ucp);;Све датотеке (*) Open Character Palette Error Грешка Error reading file %1 - file is probably corrupted. Cannot write file %1 Не могу да запишем датотеку „%1“ Character Palette Палета знакова Empty the Palette? Да испразним палету? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Уклонићете све знакове са ове палете. Да ли сте сигурни? Save Quick Character Palette Сачувајте брзу палету знакова Show/Hide Enhanced Palette Прикажите/сакријте побољшану палету Unicode Search Претрага Уникода Load a Character Palette Учитајте палету знакова Save the Character Palette Сачувајте палету знакова Empty the Character Palette Испразните палету знакова Font: %2 Фонт: %2 CharSelectEnhanced Full Character Set Пун скуп знакова Basic Latin Основни латинични Latin-1 Supplement Латинични 1 додатак Latin Extended-A Латинични проширени А Latin Extended-B Латинични проширени Б General Punctuation Super- and Subscripts Изложиоци и индекси Currency Symbols Симболи валута Letterlike Symbols Number Forms Облици бројева Arrows Стрелице Mathematical Operators Математичке радње Box Drawing Цртање оквира Block Elements Елементи блока Geometric Shapes Геометријски облици Miscellaneous Symbols Размни симболи Dingbats Small Form Variants Ligatures Specials Посебности Greek Грчки Greek Extended Грчки проширени Cyrillic Ћирилични Cyrillic Supplement Ћирилични додатак Arabic Арапски Arabic Extended A Арапски проширени А Arabic Extended B Арапски проширени Б Hebrew Хебрејски Enhanced Character Palette Побољшана палета знакова &Font: &Фонт: C&haracter Class: Класа &знака: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Уметни &код: Glyphs to Insert Глифови за уметање Insert the characters at the cursor in the text Уметните знаке на положај курзора у тексту &Insert &Уметни Delete the current selection(s). Обришите текући избор. C&lear Оч&исти Type in a four digit Unicode value directly here Овде укуцајте четвороцифрену Уникодну вредност CharTableView Delete Обриши CheckDocument Glyphs missing Недостају глифови Text overflow Прекорачење текста Object is not on a Page Објекат се не налази на страници Missing Image Слика недостаје Object has transparency Објекат има провидност Object is a PDF Annotation or Field Објекат је ПДФ прибелешка или поље Object is a placed PDF Објекат је постављени ПДФ Document Документ No Problems found Нисам нашао проблеме Page Страница Free Objects Слободни објекти Preflight Verifier Провера могућих проблема Items Ставке Problems Проблеми Current Profile: Тренутни профил: &Ignore Errors &Занемари грешке Check again Провери поново Image is GIF Слика је ГИФ OK У реду Transparency used Провидност је коришћена Blendmode used Layer "%1" Слој „%1“ Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Занемарите нађене грешке и наставите са извозом или штампањем. Будите сигурни да сте разумели грешке које занемарујете пре него ли наставите. Rerun the document scan to check corrections you may have made Вратите преглед документа да проверите исправке које сте начинили Empty Image Frame Празан оквир слике Layers Слојеви Master Pages Главне странице Layer Слој Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Резолуција слике је испод %1 тпи, тренутно је %2 x %3 тпи Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Резолуција слике је изнад %1 тпи, тренутно је %2 x %3 тпи Image dimension is smaller than its frame Величина слике је мања од њеног оквира After Marks update document was changed Након освежења ознаке документ је измењен Issues: %1 Проблем: %1 Object colorspace is not CMYK or spot Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Примењена главна страница има другачије одредиште странице (лево, по средини, десно) Empty Text Frame Празан оквир текста Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Have you applied the correct Master Page? Да ли сте применили исправну главну страницу? Imported document contains non-embedded fonts Увезени документ садржи не уграђене фонтове This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. Annotation uses a non-TrueType font Прибелешке користе фонт који није „TrueType“ Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. Прибелешке подржавају само уобичајени скуп фонтова. Изаберите неки други. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Print/Visible mismatch The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it Ако сте направили оквир слике, постоји претпоставка да сте планирали да ставите слику у њега If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it Ако сте направили оквир текста, постоји претпоставка да сте планирали да ставите текст у њега When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font Имате један или неколико знакова који немају одговарајући глиф у вашем изабраном фонту The assigned image file cannot be found Не могу да нађем додељену датотеку слике An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere Један објекат је постављен негде ван граница странице, неће бити штампан и можда ће негде и недостајати ClockWidget A А CollectForOutput Choose a Directory Изаберите директоријум Cannot create directory: %1 Не могу да направим директоријум: %1 Collecting... Прикупљам... Cannot collect all files for output for file: %1 Не могу да прикупим све датотеке за извоз у датотеку: %1 Cannot collect the file: %1 Не могу да прикупим датотеку: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Прикупљам ставке: Collecting Patterns: Прикупљам шаблоне: Collecting Fonts: Прикупљам фонтове: Collecting Profiles: Прикупљам профиле: Collecting... Прикупљам... Cannot collect all files for output for file: %1 Не могу да прикупим све датотеке за извоз у датотеку: %1 Cannot collect the file: %1 Не могу да прикупим датотеку: %1 ColorListBox Sort by Name Поређај према називу Sort by Color Поређај према боји Sort by Type Поређај према врсти ColorListModel R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 ColorPalette Solid Пуна Gradient Прелив Hatch Шрафирано Pattern Шаблон Custom Произвољно Create Mesh Направите мрежицу ColorWheel Monochromatic Једнобојно Analogous Аналогно Complementary Комплементарно Split Complementary Подељено комплементарно Triadic Троделно Tetradic (Double Complementary) Червороделно (двоструко комплементарно) Base Color Боја базе Monochromatic Light Једнобојна светла Monochromatic Dark Једнобојна тамна 1st. Analogous 1. аналогија 2nd. Analogous 2. аналогија 1st. Split 1. подела 2nd. Split 2. подела 3rd. Split 3. подела 4th. Split 4. подела 1st. Triadic 1. троделна 2nd. Triadic 2. троделна 1st. Tetradic (base opposite) 1. четвороделна (наспрам основе) 2nd. Tetradic (angle) 2. четвороделна (угао) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3. четвороделна (наспрамни угао) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Точкић боје... Color setting helper Помоћник подешавања боје Color selector with color theory included. Бирач боје са теоријом боје је укључен. ColorsAndFillsBase Colors and Fills If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks. 1 1 Import colors to the current set from an existing document Увези боје у текући скуп боја из документа &Import &Увези Create a new color within the current set Add Додај Edit the currently selected color &Edit &Уреди Make a copy of the currently selected color D&uplicate Д&уплирај Delete the currently selected color &Delete &Обриши Remove unused colors from current document's color set &Remove Unused Color Sets Current Color Set: Save the current color set &Save Color Set Make the current colorset the default color set OK У реду Cancel Поништи ColorsAndFillsDialog Solid Colors Пуне боје Gradients Patterns Шаблони Scribus Swatches Скрибусове мустре User Swatches Корисничке мустре Merge Color Set Sort by Name Поређај према називу Sort by Color Поређај према боји Sort by Type Поређај према врсти &Import &Увези Add Додај &Edit &Уреди Load File Load Set Rename Преименуј New Gradient New Color &Name: &Име: Rename Entry Copy of %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Сви подржани формати Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Сви фајлови (*) Open Отвори All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Подаци The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Фајл %1 не садржи боје које је могуће увести. Ако је фајл заснован на ПостСкрипт-у, покушај да га увезеш са File -&gt; Import. Не садрже сви фајлови DSC коментаре где се налази опис боја. То онемогућује увоз боја из неких фајлова. Обрати се \"Уређивање боја\" одељку документације за више детаља. Choose a Directory Изаберите директоријум Loading Patterns R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 Choose a Name ColumnResize Width Ширина CommonStrings &Apply &Примени &Cancel &Откажи &OK &У реду &Save &Сачувај Warning Упозорење None color name Ништа PDF 3D Annotation Просторна прибелешка ПДФ-а Symbol Симбол Custom CommonStrings, custom page size Произвољно Single Page Једнострано 3-Fold Троструко савијено 4-Fold Четвороструко савијено Monday Понедељак Tuesday Уторак Wednesday Среда Thursday Четвртак Friday Петак Saturday Субота Sunday Недеља January Јануар February Фебруар March Март April Април May Мај June Јун July Јул August Август September Септембар October Октобар November Новембар December Децембар Yes Да No Не &Yes &Да &No &Не Facing Pages Left Page Left page location Лева страница Middle Middle page location По средини Middle Left Middle Left page location Middle Right Middle Right page location Right Page Right page location Десна страница Normal Default single master page Обично Normal Left Default left master page Normal Middle Default middle master page Normal Right Default right master page Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Добра видност Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Протанопија (црвена) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Деутеранопија (зелена) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Тританопија (плава) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Потпуно слепило за боје Custom: Custom Tab Fill Option Произвољно: Solid Line Пуна линија Dashed Line Испрекидана линија Dotted Line Истачкана линија Dash Dot Line Линија црта тачка Dash Dot Dot Line Линија црта тачка тачка None Optical Margin Setting Ништа Left Protruding Optical Margin Setting Избачен лево Right Protruding Optical Margin Setting Избачен десно Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Основно Min. Word Tracking Најмање праћење речи Max. Word Tracking Највеће праћење речи Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension None Ништа RGB Colorspace ЦЗП CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Нијансе сиве Duotone Colorspace Две нијансе Unknown Colorspace (Unknown) Непознато PostScript Постскрипт Text Frame Оквир текста Image Frame Оквир слике Line Линија Polygon Полигон Polyline Полилинија Text on a Path Текст на путањи Multiple Multiple frame types PDF Push Button Погурно дугме ПДФ-а PDF Text Field Поље ПДФ текста PDF Check Box ПДФ поље штиклирања PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation File Датотека PDF ПДФ PostScript Level 1 Постскрипт нивоа 1 PostScript Level 2 Постскрипт нивоа 2 PostScript Level 3 Постскрипт нивоа 3 Windows GDI Виндоуз ГДИ Render Frame Оквир исцртавања Default Paragraph Style Основни стил пасуса Default Character Style Основни стил знака Default Line Style Основни стил линије Group Група Regular Polygon Обичан полигон Arc Лук Spiral Спирала Table Табела Default Table Style Основни стил табеле Default Cell Style Основни стил ћелије PDF Radio Button Радио дугме ПДФ-а Button Дугме RadioButton Радио дугме Textfield Поље текста Checkbox Поље штиклирања Combobox Listbox TextAnnot Прибелешка текста Link Веза Monochrome Colorspace Alt Алт Shift Помак Cmd Наредба Ctrl Ктрл Windows Виндоуз Meta Мета px px ContentPalette Content Properties Group Properties Image Properties Page Properties Table Properties Text Properties Својства текста ContentPalette_Default <html><body><p>Open a document</p><p>and select an item to see its properties</p></body></html> Select a single item to see its properties Select an item to see its properties ContentPalette_DefaultBase <html><head/><body><p align="center">Open a document</p><p align="center">and select an item to see its properties</p></body></html> ContentPalette_PageBase Select an item to see its properties. ContextMenu Preview Settings Подешења претпрегледа Paste File... Убаци датотеку... Delete Page Обриши страницу In&fo &Подаци Print: Штампај: Enabled Укључено Disabled Искључено Edit 3D Annotation... Уреди просторну прибелешку... Insert Mark Убаци обележивач Image Слика Locking Закључавање Send to Пошаљи у Scrapbook Албум Send to La&yer Пошаљи у &слој Le&vel &Ниво Conve&rt to &Претвори у &PDF Options Опције &ПДФ-а Edit Уреди &Paste Here Убаци &овде Paste Recent Убаци претходно Content Садржај CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Претвори страницу у главну страницу Name: Назив: Copy Applied Master Page Items Умножи примењене ставке главне странице CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Нова главна страница „%1“ CreateMode 3DAnnot Просторна прибелешка CreateRange Create Range Направите опсег Number of Pages in Document: Број страница у документу: Basic Range Selection Основни избор опсега Range of Pages Опсег страница De&lete &Обриши Alt+L Алт+Л Move &Down Премести &доле Alt+D Алт+Д Move &Up Премести &горе Alt+U Алт+У Add a Range of Pages Додајте опсег страница Consecutive Pages Узастопне странице Even Pages Парне странице From: Од: To: До: &Add To Range &Додај у опсег Alt+A Алт+А Odd Pages Непарне странице Comma Separated List Зарезом раздвојен списак Advanced Reordering Напредно прераспоређивање Sample Page Order: Примерак поретка страница: Page Group Size: Величине групе страница: &OK &У реду Alt+O Алт+О &Cancel &Откажи Alt+C Алт+Ц CsvDialog CSV Importer Options Опције ЦСВ увозника Field delimiter: Границе поља: (TAB) (ТАБ) Value delimiter: Границе вредности: First row is a header Први ред је заглавље OK У реду Cancel Откажи None delimiter Ништа CupsOptions Printer Options Опције штампача Option Опција Value Вредност Page Set Поставка странице All Pages Све странице Even Pages only Само парне странице Odd Pages only Само непарне странице Mirror Огледало Orientation Усмерење Portrait Усправно Landscape Водоравно N-Up Printing N—страно штампање Page per Sheet Страница по листу Pages per Sheet Страница по листу This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. Овај панел приказује разне опције КУПС-а приликом штампања. Тачни доступни параметри ће зависити од управљачких програма штампача. Можете потврдити подршку КУПС-а тако што ћете изабрати „Помоћ→О програму“. Погледајте списак: „C-C-T“ што има следеће значење „C=CUPS“ „C=littlecms“ „T=TIFF“. Недостајућа подршка библиотеке је означена са *. CurveWidget Open Отвори Save as Сачувај као Cannot write the file: %1 Не могу да запишем датотеку: %1 Inverts the curve Преокреће криву уназад Resets the curve Враћа криву Switches between linear and cubic interpolation of the curve Пребацујте се између линеарног и кубног стапања криве Loads a curve Учитава криву Saves this curve Сачувајте ову криву Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Датотеке криве (*.scu *.SCU);;Све датотеке (*) CustomFDialog Encoding: Кодирање: &Compress File &Запакуј датотеку &Include Fonts &Укључи фонтове Show Preview Прикажи претпреглед &Include Color Profiles &Укључи профиле боја Show a preview and information for the selected file Прикажите претпреглед и информације за изабрану датотеку Compress the Scribus document on save Сажми документ Скрибуса приликом чувања Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Укључите фонтове када прикупљате датотеке за документ. Будите сигурни да знате и разумете податке о дозволи за све фонтове које прикупите и по могућству расподелите. Include color profiles when collecting files for the document Укључите профиле боја приликом прикупљања датотека за документ Import Option: Опције увоза: Keep original size Задржи изворну величину Downscale to page size Смањи сразмеру на величину странице Upscale to page size Повећај сразмеру на величину странице CvgPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке CxfImportDialog Lab Лаб RGB ЦЗП CMYK CMYK CxfImportDialogBase CxF Import The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority: DashEditor Value: Вредност: Offset: Померај: DeferredTask Cancelled by user Отказано од стране корисника DelColor Delete Color Обриши боју Delete Color: Обриши боју: Replace With: Замени са: DelPages Delete Pages Обриши странице to: до: Delete From: Обриши од: DialogsAPI Alert - Scribus Упозорење — Скрибус DirectionSelect Left to right paragraph Пасус с лева на десно Right to left paragraph Пасус с десна на лево DocIm Importing failed Увоз није успео Importing Word document failed %1 Није успео увоз документа Ворда %1 DownloadsPalette Show In Finder Прикажи у налазачу Show In Explorer Прикажи у претраживачу Remove Уклони Remove All Уклони све DownloadsPalette_Base Downloads Преузимања Show Прикажи Remove Уклони Remove All Уклони све DrwPlug Group%1 Група%1 Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке EPSPlug Importing File: %1 failed! Увоз датотеке: %1 није успело! Fatal Error Кобна грешка Error Грешка Generating Items Правим ставке Analyzing PostScript: Анализирам Постскрипт: Converting of %1 images failed! Претварање %1 слике није успело! Group%1 Група%1 Importing: %1 Увозим: %1 EditToolBar Edit Уреди Editor Editor Уређивач &New &Ново &Open... &Отвори... Save &As... Сачувај &као... &Save and Exit &Сачувај и изађи &Exit without Saving &Изађи без чувања &Undo &Опозови &Redo &Поврати Cu&t &Исеци &Copy У&множи &Paste У&баци C&lear Оч&исти &Get Field Names &Добави називе поља &File &Датотека &Edit &Уреди JavaScripts (*.js);;All Files (*) Јава Скрипте (*.js);;Све датотеке (*) Ctrl+N Ктрл+Н Ctrl+Z Ктрл+З Ctrl+X Ктрл+Икс Ctrl+C Ктрл+Ц Ctrl-V Ктрл+В OK У реду Cancel Откажи EffectsDialog Image Effects Дејства слике Options: Опције: Color: Боја: Preview Претпреглед Shade: Сенка: Brightness: Осветљеност: Contrast: Контраст: Radius: Полупречник: Value: Вредност: Posterize: Постеризација: Available Effects Доступна дејства Blur Замућење Brightness Осветљеност Colorize Колоризација Contrast Контраст Grayscale Нијансе сиве Invert Окрени Posterize Постериши Sharpen Изоштравање Add Додај Remove Уклони Applied Effects OK У реду Cancel Откажи Color 1: Боја 1: Color 2: Боја 2: Color 3: Боја 3: Color 4: Боја 4: Duotone Две нијансе Tritone Три нијансе Quadtone Четири нијансе Curves Криве EmfPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке ExceptHookDialog Script error Грешка скрипте An exception occured while running the script. Дошло је до изузетка приликом покретања скрипте. &Close &Затвори Exception Изузетак &Details >> &Детаљи >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Датотека постоји. Да је препишем? exists already. Overwrite? већ постоји. Да препишем? Save as Image Сачувај као слику Insufficient memory for this image size. Недовољно меморије за ову величину слике. Error writing the output file(s). Грешка записивања излазне датотеке. ExportForm &All pages &Све странице Change the output directory Промените излазни директоријум The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Излазни директоријум — место за смештај ваших слика. Назив извезене датотеке биће „назив_документа-број_странице.врста_датотеке“ Choose an Export Directory Изаберите директоријум извоза Export only the current page Извези само текућу страницу Available export formats Доступни формати за извоз C&hange... &Измени... &Export to Directory: &Извези у директоријум: Image &Type: &Врста слике: &Quality: &Квалитет: Export as Image(s) Извези као слику(е) Options Опције &Resolution: &Резолуција: % % dpi тпи Range Опсег &Current page &Текућа страница &Range &Опсег Export a range of pages Извезите опсег страница Export all pages Извезите све странице Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Резолуција слика Користите 72 тпи за слике предвиђене за приказивање на екрану &Size: &Величина: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Величина слике. 100% за неизмењену величину, 200% за два пута већу слику итд. Image size in Pixels Величина слике у пикселима The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Степен сажимања слика — 100% без сажимања, 0% је за највеће сажимање. Ако сте у дилеми, користите „Аутоматски“ Automatic Аутоматски Naming of exported files: Именовање извезених датотека: Prefix: Префикс: No Background Без позадине Don't export Page Background Не извози позадину странице Create a range of pages Направите опсег страница Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Унесите зарезом раздвојени списак симбола где симбол може бити * за све странице, 1-5 за опсег страница или само број за једну страницу ExtImageProps Extended Image Properties Проширена својства слике Normal Обично Darken Затамњено Lighten Осветљено Hue Нијанса Saturation Засићење Color Боја Luminosity Осветљеност Multiply Вишеструко Screen Екран Dissolve Overlay Hard Light Јако светло Soft Light Благо светло Difference Разлике Color Dodge Смицање боје Color Burn Blend Mode: Opacity: Непрозирност: % % Name Назив Layers Слојеви Don't use any Path Не користи ниједну путању Paths Путање Exclusion Искљученост Live Preview Живи претпреглед Plus Плус Destination In Одредиште у Destination Out Одредиште ван FDialogPreview Size: Величина: Title: Наслов: No Title Без наслова Author: Аутор: Unknown Непознат Scribus Document Документ Скрибуса Resolution: Резолуција: DPI тпи Colorspace: Простор боја: File Format: Формат датотеке: FhPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Обрада није успела! Пошаљите вашу датотеку (ако је могуће) пројекту „Document Liberation“ на „http://www.documentliberation.org“ FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Неки фонтови коришћени у овом докумену су замењени: was replaced by: је замењен са: FileToolBar File Датотека FlattenPathPlugin Flatten Path Поравнање путање Path Tools Алати путање Flattens a Path Поравнајте путању Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. Претворите безјерову путању у путању сачињену од подеока линије. FontComboH Family: Породица: Style: Стил: Font Family of Selected Text or Text Frame Породица фонта изабраног текста или оквира текста Font Style of Selected Text or Text Frame Стил фонта изабраног текста или оквира текста FontEmbeddingModel Embed or Subset Outline All Fonts Do Not Embed Не уграђуј FontListModel Font Name Назив фонта Use Font Користи фонт Family Породица Style Стил Variant Варијанта Type Врста Format Формат Subset Подскуп Access Приступ Used in Doc Коришћен у документацији Path to Font File Путања до датотеке фонта Unknown font type Непознато Unknown font format Непознато User font preview Корисник System font preview Систем Click to change the value Кликните да измените вредност FontPreview Leave preview font preview Напустите претпреглед Size of the selected font Величина изабраног фонта Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Fonts Preview Претпреглед фонтова &Quick Search: &Брза претрага: &Font Size: Величина &фонта: Text Текст Sample text to display Пример текста за приказивање Se&t &Подеси Alt+T Алт+П Reset the text Вратите текст &Close &Затвори Alt+C Алт+З Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Откуцајте неки текст овде да обезбедите брзо претраживање у називима фонтова. Претрага не разликује величину слова. Дати текст се узима као подниска. &Default &Основно Show Extended Font Information Прикажите проширене податке фонта Set the preview text Подесите текст претпрегледа FontPreviewPlugin &Font Preview... Претпреглед &фонта... Font Preview dialog Прозорче претпрегледа фонтова Sorting, searching and browsing available fonts. Ређање, претрага и разгледање доступних фонтова. FontReplaceDialog Font Substitution Замене фонтова Original Font Изворни фонт Substitution Font Заменски фонт Make these substitutions permanent Учини ове замене трајним This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Овај документ садржи неке фонтове који нису инсталирани на овом систему, изабери одговарајућу замену за њих. Отказивање ће зауставити учитавање документа. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. Укљученост овога говори Скрибусу да користи ове замене за фонтове који недостају трајно у свим будућим распоредима. Ово можете повратити или изменити у изборнику „Датотека→Поставке→Фонтови“. Cancels these font substitutions and stops loading the document Откажите замене ових фонтова и зауставите учитавање документа If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document Ако изаберете „У реду“, затим сачувате, ове замене постају трајне у документу FontSelect Select Alternate Font Изаберите заменски фонт Font Фонт GradientEditor Add, change or remove color stops here Додајте, измените или уклоните заустављаче боје овде GradientEditorBase Position: Положај: % % Color: Боја: Opacity: Непрозирност: Shade: Сенка: GradientPreview Add Stop Додај зауставницу Remove Stop Уклони зауставницу GradientVectorBase Gradient Vector Вектор прелива Start: Почетак: / / End: Крај: Skew: Искошеност: Focal: Scale: Размера: 1. Point: 1. тачка: 2. Point: 2. тачка: 3. Point: 3. тачка: 4. Point: 4. тачка: 5. Point: 5. тачка: Edit Grid Points Уредите тачке мреже Edit Control Points Уредите тачке управљања Reset selected Control Point Повратите изабрану контролну тачку Reset all Control Points Повратите све контролне тачке New Mesh... Нова мрежица... Reset Mesh Поврати мрежицу Mesh -> Shape Мрежица → облик Snap to other Mesh Points Приони на друге тачке мрежице Add Patch Додај закрпу Remove Patch Уклони закрпу GuideManager &Single Horizontals Хоризонтале &Add &Додај Alt+A Алт+А D&elete &Обриши Alt+E Алт+Е Verticals Вертикале A&dd &Додај Alt+D Алт+Д De&lete &Обриши Alt+L Алт+Л &Lock Guides Закључај &вођице Appl&y to All Pages Примени на &све странице Alt+Y Алт+Г &Column/Row &Колоне/редови &Number: &Број: U&se Gap: Користи &размак: Alt+S Алт+С &Page &Страница Alt+P Алт+П M&argins &Маргине S&election &Избор Nu&mber: &Број: Use &Gap: Користи &размак: Alt+G Алт+Г &Misc &Разно Delete all guides from the current page Обришите све вођице са текуће странице Delete Guides from Current &Page Обриши вођице са текуће &странице Delete all guides from the current document Обришите све вођице из текућег документа Delete Guides from &All Pages Обриши вођице са свих &страница Guide Manager Управник вођицама Add a new horizontal guide Додајте нову водоравну вођицу Delete the selected horizontal guide Обришите тренутно изабрану водоравну вођицу Add a new vertical guide Додајте нову усправну вођицу Delete the selected vertical guide Обришите изабрану усправну вођицу Lock the guides Закључајте вођице Apply to all pages Примените на све странице Number of horizontal guides to create Број водоравних вођица за стварање Number of vertical guides to create Број усправних вођица за стварање Create rows with guides, with an additional gap between the rows Направите редове са вођицама, са додатним размаком између редова Create columns with guides, with an additional gap between the columns Направите колоне са вођицама, са додатним размаком између колона Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Направите изабрани број водоравних вођица односних на текућу страницу Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Направите изабрани број водоравних вођица односних на маргине текуће странице Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Направите изабрани број водоравних вођица односних на текући избор ставки Create the selected number of vertical guides relative to the current page Направите изабрани број усправних вођица односних на текућу страницу Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Направите изабрани број усправних вођица односних на маргине текуће странице Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Направите изабрани број усправних вођица односних на текући избор ставки Apply the shown guides to all pages in the document Примени показане вођице на све странице у документу Refer to Односи се на HelpBrowser Scribus Online Help Скрибусова помоћ на мрежи Find Тражи Search Term: Израз претраге: &Delete &Обриши &Print... &Штампај... &File &Датотека &Find... &Тражи... Find &Next Нађи &следеће Find &Previous Нађи &претходно &Edit &Уреди Navigation Навигација &Add Bookmark &Додај обележивач D&elete All &Обриши све &Bookmarks &Обележивачи Scribus Help Скрибусова помоћ &Exit &Изађи Find &Next... Нађи &следеће... Find &Previous... Нађи &претходно... &Add &Додај &Quit &Изађи <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Извините, никакво упутство није инсталирано!</p><p>Погледајте на</p><ul><li>„http://docs.scribus.net“</li> има ли освежене документације или на<li>„http://www.scribus.net“</li></ul></h2> за преузимање HelpBrowserNavigation &Contents &Садржаји Se&arch Тр&ажи Searching is case insensitive Претрага не разликује величину слова &Search &Тражи 1 1 Book&marks &Обележивачи &New &Ново &Delete &Обриши D&elete All О&бриши све HunspellDialog Spelling check complete Провера писања је завршена HunspellDialogBase Check Spelling Провера писања Text Language: Језик текста: Not in dictionary Није у речнику Ignore Once Занемари једном Ignore All Занемари све Suggestions Предлози Change Измени Change All Измени све HunspellPlugin Check Spelling... Провера писања... HyAsk Possible Hyphenation Могуће разлагање на слогове Accept Прихвати Skip Прескочи Cancel Поништи Add to the Exception List Додај на списак изузетака Add to the Ignore List Додај на списак занемаривања Accept the proposed hyphenation Прихвати предложено раздвајање на слогове Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Додајте уређено разлагање на слогове на месни списак речника разлагања на слогове Add edited word to words that should not be hyphenated Додајте уређену реч у речи које неће бити растављене на слогове Do not apply the proposed hyphenation Немој примењивати предложено растављање на слогове IdmlPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке ImageInfoDialog Image Info Подаци о слици General Info Општи подаци Date / Time: Датум / Време: Has Embedded Profile: Има уграђен профил: Profile Name: Назив профила: Has Embedded Paths: Има уграђене путање: Has Layers: Има слојеве: EXIF Info ЕИксИФ подаци Artist: Уметник: Comment: Напомена: User Comment: Напомена корисника: Camera Model: Модел фото апарата: Camera Manufacturer: Произвођач фото апарата: Description: Опис: Copyright: Ауторска права: Scanner Model: Модел скенера: Scanner Manufacturer: Произвођач скенера: Exposure time Време излагања Aperture: Бленда: ISO equiv.: ИСО еквив.: ImportAIPlugin Import AI... Увези АИ... Imports Illustrator Files Увезите датотеке Илустратора Use the PDF part Use the AI part The file could not be imported Не могу да увезем датотеку This file contains 2 versions of the data. Датотека садржи 2 издања података. Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Choose which one should be imported Изаберите оне за увоз The PDF Import plugin could not be found Не могу да нађем прикључак ПДФ увоза The EPS Import plugin could not be found Не могу да нађем прикључак ЕПС увоза ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Увези Корел Цртеж... Corel Draw Корел Цртеж Imports Corel Draw Files Увезите датотеке Корел Цртежа Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати The Uniconverter Import plugin could not be found Не могу да нађем Уни-претварачев прикључак увоза Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Обрада није успела! Пошаљите вашу датотеку (ако је могуће) пројекту „Document Liberation“ на „http://www.documentliberation.org“ Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) Корел Цртеж (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) ImportCgmPlugin CGM File ЦГМ датотека CGM File (*.cgm *.CGM) ЦГМ датотека (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Увезите ЦГМ датотеке All Supported Formats Сви подржани формати Import Computer Graphics Metafile... Увези мета-датотеку рачунарске графике... Computer Graphics Metafile Мета-датотека рачунарске графике Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) Мета-датотека рачунарске графике (*.cgm *.CGM) Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportCvgPlugin All Supported Formats Сви подржани формати Import Calamus Vector Graphics... Увези Каламусову вектроску графику... Imports Calamus Vector Graphics Files Увезите датотеке Каламусове векторске графике Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportDrwPlugin Micrografx DRW File ДРВ датотека Микрографикс-а Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) ДРВ датотека Микрографикс-а (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Увезите ДРВ датотеке All Supported Formats Сви подржани формати Import Micrografx Draw... Увези Микрографикс Цртеж... Micrografx Draw Микрографикс Цртеж Micrografx Draw (*.drw *.DRW) Микрографикс Цртеж (*.drw *.DRW) Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportEmfPlugin EMF ЕМФ EMF (*.emf *.EMF) ЕМФ (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Увези ЕМФ датотеке All Supported Formats Сви подржани формати Import Enhanced Metafile... Увези побољшану метадатотеку... Enhanced Metafile Побољшана метадатотека Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) Побољшана метадатотека (*.emf *.EMF) Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportFhPlugin Import Freehand... Увези Слободоручно... Freehand Слободоручно Freehand (*.fh* *.FH*) Слободоручно (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Увезите датотеке Слободоручно Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportIdml Adobe InDesign IDML Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML) Imports Adobe IDML Packages Imports Adobe InDesign's IDML packages into Scribus converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL ОЈЛ All Supported Formats Сви подржани формати ImportIdmlPlugin Import Idml... Увези Идмл... Imports IDML Files Увезите ИДМЛ датотеке Adobe InDesign IDML Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe InDesign IDMS Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS) Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportOdgPlugin Import ODF Document... Увези ОДФ документ... ODF Drawing Import/export format name ОДФ Цртеж ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ОДФ Цртеж (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name ОДФ Презентација ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) ОДФ Презентација (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Увезите датотеке ОДФ Цртања Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportPSPlugin Import PostScript... Увези Постскрипт... Imports PostScript Files Увезите датотеке Постскрипта Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Увезите већину Постскрипт датотека у текући документ, претворивши њихове векторске податке у објекте Скрибуса. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... Увези странице иВоркса... iWorks Pages Странице иВоркса iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Странице иВоркса (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Увезите датотеке страница иВоркса Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportPctPlugin All Supported Formats Сви подржани формати Import Macintosh Pict... Увези Мекинтош слику... Imports Macintosh Pict Files Увезите датотеке Мекинтошове слике Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPdfPlugin Import PDF... Увези ПДФ... Imports PDF Files Увоз ПДФ датотека Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати The Import plugin cannot handle Postscript files Прикључак увоза не може да ради са Постскрипт датотекама ImportPmPlugin Import Pagemaker... Увези Творца страница... Pagemaker Творац страница Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Творац страница (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Увезите датотеке Творца страница Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportPubPlugin Import PUB... Увези ПУБ... MS Publisher МС Објављивач MS Publisher (*.pub *.PUB) МС Објављивач (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Увезите ПУБ датотеке Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportQxpPlugin Import QuarkXPress... QuarkXPress QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT) Imports QuarkXPress Files Imports QuarkXPress 3.1-4.1 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Увези облике Дие... Imports Dia shape Files Увезите датотеке облика Дие All Supported Formats Сви подржани формати Dia Shapes Облици Дие Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Облици Дие (*.shape *.SHAPE) Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes (*.shape *.SHAPE) Облици Дие (*.shape *.SHAPE) ImportSmlPlugin Import Sml... Увези Смл... Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Kivio Stencils "*.sml" File Датотека Кивио матрица „*.sml“ Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Датотека Кивио матрица „*.sml“ (*.sml *.SML) Imports Sml Files Увезите Смл датотеке All Supported Formats Сви подржани формати Kivio Stencils Кивио матрице Kivio Stencils (*.sml *.SML) Кивио матрице (*.sml *.SML) ImportSvmPlugin Import SVM... Увези СВМ... SVM СВМ SVM (*.svm *.svm) СВМ (*.svm *.svm) Imports SVM Files Увезите СВМ датотеке Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportVivaPlugin Import Viva... Увези Вива... Viva Designer XML ИксМЛ Вива Дизајнера Viva Designer XML (*.xml *.XML) ИксМЛ Вива Дизајнера (*.xml *.XML) Imports Viva Files Увезите Вива датотеке Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportVsdPlugin Import Visio... Увези Визио... MS Visio МС Визио MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) МС Визио (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Увезите датотеке МС Визиа Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportWpgPlugin All Supported Formats Сви подржани формати Import WordPerfect Graphics... Увези графику Ворд перфекта... Imports WordPerfect Graphics Files Увезите датотеке графике Ворд перфекта Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportXarPlugin Import Xara... Увези Ксару... Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. XARA "*.xar" File Датотека КсАРА-е „*.xar“ XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) КсАРА датотека „*.xar“ (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Увезите датотеке Ксаре All Supported Formats Сви подржани формати XARA КсАРА XARA (*.xar *.XAR) КсАРА (*.xar *.XAR) ImportXfigPlugin Import Xfig... Увези Иксфиг... Imports Xfig Files Увезите Иксфиг датотеке Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportXpsPlugin Import Xps... Увези Икспс... Microsoft XPS Мајкрософт ИксПС Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Мајкрософт ИксПС (*.xps *.XPS) Open XML Paper Отворени ИксМЛ Пејпер Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Опен ИксМЛ Пејпер (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Увезите ИксПС датотеке и датотеке Опен ИксМЛ Пејпера Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportZmfPlugin Import Zoner Draw... Zoner Draw Zoner Draw (*.zmf *.ZMF) Imports Zoner Draw Files Imports Zoner Draw 4-5 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати InlinePalette Paste to Item Убаци у ставку Edit Item Уредите ставку Remove Item Уклоните ставку Inline Items Уграђене ставке InsPage Insert Page Убаци страницу before Page пре странице after Page после странице at End на крај Page(s) Страница(е) &Insert &Уметни &Master Page: &Главна страница: Page Size Величина папира &Size: &Величина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Водоравно &Width: &Ширина: &Height: &Висина: Move Objects with their Page Премести објекте са њиховом страницом Master Pages Главне странице Override Master Page Sizing Прегази величину главне странице InsertAFrame Open Отвори T&ype &Врста &Text Frame Оквир &текста &Image Frame Оквир &слике &Location &Место Page Placement Размештај странице Current Page Текућа страница All Pages Све странице Position of Frame Положај оквира Top Left of Margins Горе лево на маргини Top Left of Page Горе лево на страници Top Left of Bleed Горњи леви угао испуста X: X: Y: Y: &Size &Величина Same as the Page Margins Исто као маргине странице Same as the Page Исто као страница Same as the Bleed Исто као испуст Same as the Imported Image Исто као увезена слика Height: Висина: Width: Ширина: &Options &Опције Source Image: Слика извора: There are no options for this type of frame Нема опција за ову врсту оквира Columns: Колоне: Gap: Размак: Source Document: Документ извора: Range of Pages Опсег страница Custom Position Произвољан положај Custom Size Произвољна страница <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Уметните оквир текста</b><br/>Оквир текста вам омогућава да унесете било који текст на одређени положај уз обликовање које изаберете. Можете изабрати текстуалну датотеку у језичку опција ако желите одмах да увезете документ у оквир. Скрибус подржава широки опсег формата за увоз од обичног текста до Опенофиса.<br/>Текст можете уређивати и обликовати непосредно на страници или у уређивачу приче. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Уметните оквир слике</b><br/>Оквир слике вам омогућава да поставите слику на страницу. Можете применити или комбиновати разна дејства слике укључујући провидности, осветљеност и постеризацију која омогућава прераду или стварање занимљивих видних резултата. Сразмеравање и обликовање слике се обавља палетом својстава. Insert one or more text frames Уметните један или више оквира текста Insert one or more image frames Уметните један или више оквира слике Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Ставите нове оквире на текућу страницу, на свим страницама или на изабраном опсегу Insert the frame on the current page only Уметните оквир само на текућу страницу Insert one frame for each existing page Уметните један оквир за сваку постојећу страницу Insert frames on a range of pages Уметните оквире на опсег страница Range of pages to insert frames on Опсег страница за уметање оквира Position the new frame in relation to the page Положај новог оквира у односу на страницу Insert the frame at the top left of the page margins Уметните оквир на горњу леву маргину странице Insert the frame at the top left of the page Уметните оквир горе лево на страници Insert the frame at the top left of the page bleed Убаците оквир у горњи леви угао испуста странице Insert the frame at a custom position on the page Уметните оквир на произвољан положај на страници Top position of the inserted frame Горњи положај уметнутог оквира Left position of the inserted frame Леви положај уметнутог оквира Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Уметните нови оквир са истим димензијама као маргине странице Insert the new frame with the same dimensions as the page Уметните нови оквир са истим димензијама као страница Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Уметните нови оквир са истим димензијама као област испуста ван граница саме странице Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Уметните нови оквир са истим димензијама као слика која ће бити увезена Insert the new frame with a custom size Уметните нови оквир са произвољном величином Width of the inserted frame Ширина уметнутог оквира Height of the inserted frame Висина уметнутог оквира Number of columns for the inserted text frame Број колона за уметнути текстални оквир Distance between the columns in the text frame Растојање између колона у текстуалном оквиру Link the inserted text frames together to form a chain of frames Повежите уметнуте оквире текста заједно да образују ланац оквира Link Inserted Frames Повежи уметнуте оквире Link the first inserted frame to a preexisting text frame Повежите први уметнути оквир са већ постојећим оквиром текста Link to Existing Frame Повежи са постојећим оквиром Name of existing text frame to link to Назив постојећег оквира текста на који повезати Source document to load into the text frame Изворни документ за учитавање у оквир текста Source image to load into the inserted image frame Изворна слика за уччитавање у уметнути оквир слике Insert Frames Уметни оквире InsertTable Insert Table Убаци табелу Number of rows: Број редова: Number of columns: Број колона: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Уметни колону Number of Columns: Број колона: Position: Положај: Before Пре positions положаја After После Beginning Почетак End Крај InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Уметни ред Number of Rows: Број редова: Position: Положај: Before Пре positions положаја After После Beginning Почетак End Крај JavaDocs New Script Нова скрипта Edit JavaScripts Уредите Јава скрипт &Edit... &Уреди... &Add... &Додај... &Delete &Обриши &Close &Затвори &New Script: &Нова скрипта: Do you really want to delete this script? Да ли стварно желите да избришете ову скрипту? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Додајте нову скрипту, унапред дефинишући функцију са истим називом. Ако желите да користите ову скрипту као скрипту „Радње отварања“ будите сигурни да не измените назив функције. LatexEditor Enter Code: Унеси код: Update Освежи Revert Поврати Program Messages: Поруке програма: Status: Unknown Стање: Непознато Kill Program Убиј програм Options Опције Resolution: Резолуција: Automatic Аутоматски DPI тпи Program: Програм: Use Preamble Користи увод Status: Стање: Error Грешка Finished Завршио је Running Покренут је No item selected! Није изабрана ниједна ставка! Editor Уређивач Information Информације An editor for this frame is already running! Уређивач за овај оквир је већ покренут! Editor running! Уређивач је покренут! Please specify an editor in the preferences! Наведите уређивач у поставкама! Could not create a temporary file to run the external editor! Не могу да направим привремену датотеку за покретање спољног уређивача! Run External Editor... Покрени спољни уређивач... Running the editor failed with exitcode %d! Покретање уређивача није успело са излазном шифром %d! Running the editor "%1" failed! Покретање уређивача „%1“ није успело! Insert Symbol Уметни симбол LayerPalette Layers Слојеви Delete Layer Обришите слој Name Назив Do you want to delete all objects on this layer too? Да ли желите да избриште све објекте на овом слоју такође? Opacity: Непрозирност: % % Blend Mode: Normal Обично Darken Затамњено Lighten Осветљено Multiply Вишеструко Screen Екран Overlay Hard Light Јако светло Soft Light Благо светло Difference Разлике Color Dodge Смицање боје Color Burn Exclusion Искљученост Hue Нијанса Saturation Засићење Color Боја Luminosity Осветљеност Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Провидност слоја, ради само за ПДФ 1.4 и СВГ Add a New Layer Додајте нови слој Duplicate the Current Layer Удвостручите текући слој Raise Layer Издигните слој Lower Layer Спустите слој Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Учините слој видљивим. Одзначите да сакријете слој из приказа. Print Layer. Uncheck to disable printing. Штампајте слој. Одзначите да искључите штампање. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Закључајте или откључајте слој. Одзначено је за откључано. Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Изаберите објекте на слоју. Означите да укључите бирање. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. Назив слоја.Два пута кликните на назив слоја да уредите назив. LensDialogBase Optical Lens Оптичка сочива + + - - Lens Parameters Параметри сочива Add a new lens Додајте нова сочива &Add Lens &Додај сочива Remove selected lens Уклоните изабрана сочива &Remove Lens &Уклони сочива Zoom In Увеличајте Zoom Out Умањите &X Pos: &X положај: Horizontal position of the lens Водоравни положај сочива &Y Pos: &Y положај: Vertical position of the lens Усправни положај сочива The selected lens acts like a magnification lens Изабрана сочива делују као увеличавајућа сочива &Magnification Lens &Лупе The selected lens acts like a fish eye lens Изабрана сочива делују као сочива рибљег ока &Fish Eye Lens Сочова &рибљег ока Ra&dius: &Полупречник: Radius of the lens Полупречник сочива &Strength: &Јачина: Strength of the lens Јачина сочива LensEffectsPlugin Lens Effects... Дејства сочива... Path Tools Алати путање Lens Effects Дејства сочива Apply fancy lens effects Примените забавна дејства сочива LoadSavePlugin All Files (*) Све датотеке (*) An error occurred while opening file or file is damaged Дошло је до грешке приликом отварања датотеке или је иста оштећена An error occurred while parsing file at line %1, column %2 : %3 Дошло је до грешке приликом обраде датотеке у %1. реду, %2. колони: %3 No File Loader Plugins Found Нисам нашао прикључак утоваривача датотека LoremManager Select Lorem Ipsum Изаберите „Lorem Ipsum“ Author: Аутор: Get More: Добави још: XML File: ИксМЛ датотека: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Пасуси: Alt+O Алт+О Alt+C Алт+Ц Standard Lorem Ipsum Уобичајени „Lorem Ipsum“ Random Paragraphs Насумични пасуси Number of paragraphs of selected sample text to insert Број пасуса изабраног текста узорка за уметање List of languages available to insert sample text in Списак језика доступних за уметање текста узорка Append to existing text Придодај постојећем тексту MarginWidget &Bottom: &Доле: &Top: &Горе: &Right: &Десно: &Left: &Лево: Distance between the top margin guide and the edge of the page Растојање између горње вођице маргине и ивице странице Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Растојање између доње вођице маргине и ивице странице &Inside: &Унутар: O&utside: &Споља: Preset Layouts: Предефинисање распореда: Apply the margin changes to all existing pages in the document Примени измене маргина на све постојеће странице у документу Printer Margins... Маргине штампача... Apply settings to: Примени подешења на: All Document Pages Све странице документа All Master Pages Све главне странице Apply the margin changes to all existing master pages in the document Примени измене маргина на све постојеће главне странице у документу Margin Guides Вођице маргина Top: Горе: Bottom: Доле: Distance for bleed from the top of the physical page Растојање за испуст од врха физичке странице Distance for bleed from the bottom of the physical page Растојање за испуст са дна физичке странице Distance for bleed from the left of the physical page Растојање за испуст с леве стране физичке странице Distance for bleed from the right of the physical page Растојање за испуст с десне стране физичке странице Bleeds Испусти Inside: Унутар: Outside: Споља: Left: Лево: Right: Десно: Import the margins for the selected page size from the available printers Увезите маргине за изабрану величину странице из доступних штампача Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Растојање између леве вођице маргине и ивице странице. Ако је двострано, бира се распоред 3 или 4 превоја, овај простор маргине се може користити за добијање одговарајућих маргина за повезивање. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Растојање између десне вођице маргине и ивице странице. Ако је двострано, бира се распоред 3 или 4 превоја, овај простор маргине се може користити за добијање одговарајућих маргина за повезивање. Ensure all bleeds have the same value Уверите се да сви испусти имају исту вредност Ensure all margins have the same value Уверите се да све маргине имају исту вредност Mark2Item Mark to Item Обележи у ставку Mark2ItemDlg Dialog Прозорче Label: Натпис: Item: Ставка: Mark2Mark Anchors Сидра Mark to Mark Обележи у обележивач Mark to Item Обележи у ставку Note mark Обележивач напомене Mark2MarkDlg Dialog Прозорче Label: Натпис: Select marker: Изабери обележивач: MarkAnchor Anchor Mark Усидри обележивач MarkAnchorDlg Dialog Прозорче Label: Натпис: MarkNote Insert Foot/Endnote Убаци завршну/крајњу белешку MarkNoteDlg Dialog Прозорче Notes Style: Стил напомена: MarkVariableText New Mark Нови обележивач Edit variable text Уредите променљиви текст Mark with Variable Text Означи променљивим текстом Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Уредите изабране натписе обележивача. Да направите нови обележивач изаберите „Нови обележивач“ у падајућем списку и унесите нови натпис. Edit selected Mark's label Уредите изабрани натпис обележивача MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Додај нови обележивач за текст променљиве Label: Натпис: Text to insert: Текст за уметање: MarksManager Update All Marks Освежи све ознаке Edit Уреди Delete Обриши Anchors Сидра Variable Text Променљиви текст Marks to Items Обележи у ставку Marks to Anchors Обележи у сидра Notes marks Обележивачи напомена Marks Manager Управник обележивачима Double click to find mark in text Кликните два пута да нађете обележивач у тексту Edit selected mark Уредите изабрани обележивач Update all reference texts for all marks Освежите све текстове упута за све обележиваче MeasurementsBase X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Дужина: DX: DX: DY: Angle: Угао: Unit: Јединица: Measurements Мере MergeDoc Open Отвори Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Све датотеке (*) Import Page(s) Увези страницу(е) &Import Master Page: Create Page(s) Направи страницу(е) from %1 из %1 Import Master Page Увези главну страницу &From Document: &Из документа: &Import Page(s): &Увези страницу(е): Before Page Пре странице After Page После странице At End На крају &Import &Увези &Select... &Изабери... Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Унесите зарезом раздвојени списак симбола где симбол може бити * за све странице, 1-5 за опсег страница или само број за једну страницу MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Искривљеност мрежице Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Превуците црвене ручке мишем да искривите мрежицу Zoom In Увеличајте Zoom Out Умањите Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Повратите изабране ручице на њихове почетне положаје. Ако ручица није изабрана биће враћене све ручице. &Reset &Поврати MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Искривљеност мрежице... Path Tools Алати путање Mesh Distortion of Polygons Искривљеност мрежице полигона MissingFont Missing Font Недостаје фонт The Font %1 is not installed. Фонт „%1“ није инсталиран. Use Користи instead уместо ModeToolBar Tools Алати Properties... Својства... Angle: Угао: Width: Ширина: MovePages Move Pages Преместите странице Copy Page Умножите страницу Move Page(s): Преместите страницу: Move Page(s) Преместите страницу(е) Before Page Пре странице After Page После странице At End На крај To: На: Number of Copies: Број умножака: Swap with Page Размени са страницом MultiProgressDialog Progress Напредовање Overall Progress: Збирно напредовање: &Cancel &Откажи %v of %m %v од %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Водоравни помак: &Vertical Shift: &Усправни помак: &Horizontal Gap: &Водоравни размак: &Vertical Gap: &Усправни размак: Multiple Duplicate Вишеструко удвостручи &By Number of Copies &Према броју умножака &Number of Copies: &Број умножака: &Shift Created Items By &Помери створене ставке за Alt+S Алт+С Create &Gap Between Items Of Створи &размак између ставки од Alt+G Алт+Г Rotation: Окренутост: By &Rows && Columns Према &редовима && колонама Vertical Gap: Усправни размак: Horizontal Gap: Водоравни размак: Number of Rows: Број редова: Number of Columns: Број колона: By &Page &Following Pages Following &Even Pages Following &Odd Pages Ran&ge of Pages: &Link Text Frames &OK &У реду &Cancel &Откажи MyPlugin My &Plugin Мој &прикључак MyPluginImpl Scribus - My Plugin Скрибус — Мој прикључак The plugin worked! Плугин је одрадио! NewDocDialog New Document Нови документ &New Document &Нови документ New &from Template Ново &из шаблона Open &Existing Document Отвори &постојећи документ Open Recent &Document Отвори &скорашњи документ Do not show this dialog again Не приказуј овај прозор поново Document page size, either a standard size or a custom size Величина странице документа, или стандардна или произвољна величина Orientation of the document's pages Усмерење странице документа Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина странице документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висина странице документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице Initial number of pages of the document Почетни број страница документа Default unit of measurement for document editing Подразумевана јединица мере за уређивање документа Create text frames automatically when new pages are added Направите текстуалне оквире аутоматски при додавању нових страница Number of columns to create in automatically created text frames Број колона у аутоматски направљеним текстуалним оквирима Distance between automatically created columns Растојање између аутоматски направљених колона Document Layout Распоред страница у документу &Size: Ве&личина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Положено &Width: Ши&рина: &Height: Ви&сина: &Default Unit: &Основна јединица: Margin Guides Вођице маргина Options Опције N&umber of Pages: &Број страница: First Page is: Прва страница је: &Automatic Text Frames &Аутоматски текстуални оквир Colu&mns: &Колоне: &Gap: &Размак: Show Document Settings After Creation Прикажи поставке документа након стварања документа Open Отвори New from Template Ново из шаблона Open Existing Document Отворите постојећи документ Open Recent Document Отворите скорашњи документ NewMarginWidget Preset Layouts: Предефинисање распореда страница: Left: Лево: Right: Десно: Top: Горе: Bottom: Доле: Printer Margins... Маргине штампача... Distance between the top margin guide and the edge of the page Растојање између горње вођице маргине и ивице странице Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Растојање између доње вођице маргине и ивице странице &Inside: &Унутар: &Left: &Лево: O&utside: &Споља: &Right: &Десно: Ensure all margins have the same value Уверите се да све маргине имају исту вредност Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Растојање између леве вођице маргине и ивице странице. Ако је двострано, бира се распоред 3 или 4 превоја, овај простор маргине се може користити за добијање одговарајућих маргина за повезивање. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Растојање између десне вођице маргине и ивице странице. Ако је двострано, бира се распоред 3 или 4 превоја, овај простор маргине се може користити за добијање одговарајућих маргина за повезивање. Ensure all bleeds have the same value Уверите се да сви испусти имају исту вредност Import the margins for the selected page size from the available printers Увезите маргине за изабрану величину странице из доступних штампача Distance for bleed from the top of the physical page Растојање за испуст од врха физичке странице Distance for bleed from the bottom of the physical page Растојање за испуст са дна физичке странице Distance for bleed from the left of the physical page Растојање за испуст с леве стране физичке странице Distance for bleed from the right of the physical page Растојање за испуст с десне стране физичке странице NodePalette Nodes Чворови Move Nodes Премести чворове Move Control Points Премести тачке управљања Add Nodes Додај чворове Delete Nodes Обриши чворове Reset Control Points Поврати контролне тачке Reset this Control Point Повратите ову контролну тачку &Absolute Coordinates &Апсолутне координате &X-Pos: &X положај: &Y-Pos: &Y Положај: Hide Nodes Сакриј чворове Edit &Contour Line Уреди &контуру &Reset Contour Line &Поврати контуру Move Control Points Independently Преместите контролне тачке независно Move Control Points Symmetrical Преместите контролне тачке симетрично Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Отворите полигон или исеците безјерову криву Close this Bezier Curve Затворите ову безјерову криву Mirror the Path Horizontally Пресликајте путању водоравно Mirror the Path Vertically Пресликајте путању усправно Shear the Path Horizontally to the Left Развуците путању водоравно на лево Shear the Path Vertically Up Развуците путању усправно на горе Shear the Path Vertically Down Развуците путању усправно на доле Rotate the Path Counter-Clockwise Окрените путању на лево Rotate the Path Clockwise Окрените путању на десно Enlarge the Size of the Path by shown % Повећајте величину путање за приказаних % Angle of Rotation Угао ротације Activate Contour Line Editing Mode Активирај режим уређивања контура Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Повратите контуру на изворни облик оквира Shear the Path Horizontally to the Right Развуците путању водоравно на десно % % Shrink the Size of the Path by shown % Скупите величину путање за приказаних % Reduce the Size of the Path by the shown value Смањите величину путање за приказану величину Enlarge the Size of the Path by the shown value Повећајте величину путање за приказану величину % to Enlarge or Shrink By Value to Enlarge or Shrink By Set Contour to Image Clip Постави контуру на одсецање слике Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas на платно to Page на страницу Set Shape to Image Clip Подеси облик на одсецање слике Set the Shape to the Clipping Path of the Image OK У реду Cancel Откажи Reset all edits Повратите сва уређивања When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object NotesStylesEditor Notes Styles Editor Уређивач стилова белешки Add New Style Додај нови стил New Style Name Назив новог стила Footnotes Endnotes Numbering Набрајање Range Опсег Start Number Почетни број Prefix Префикс Suffix Суфикс Superscript in text Изложилац у тексту Superscript in notes Изложилац у белешкама Mark Character Style Note Paragraph Style Стил пасуса белешке Auto Height Самостална висина Auto Width Самостална ширина Auto Welding Remove if empty Уклони ако је празно Apply Примени Delete Обриши OK У реду Document Документ Story Прича Cancel Откажи Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style Додај стил default основно No Style Без стила Warning! Deleting Notes Style Упозорење! Бришете стил белешки You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Обрисаћете стил белешки „%1“. Све белешке и обележивачи који користе тај стил ће исто тако бити обрисани. Cancel Adding Откажи додавање Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Овај документ не изгледа да је датотека Опенофис Цртежа. Group%1 Група%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Увези &Опенофис цртеж... Imports OpenOffice.org Draw Files Увезите датотеке Опенофис цртежа Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Увезите већину датотека Опенофис цртежа у текући документ, претварајући њихове векторске податке у објекте Скрибуса. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name Опенофис 1.x Цртеж This file contains some unsupported features Ова датотека садржи неке неподржане функције The file could not be imported Не могу да увезем датотеку OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) Опенофис 1.x Цртеж (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties Просторна својства Load Model ... Учитај модел ... Clear Model Очисти модел Views Прегледи Name: Назив: Options Опције Solid Пуно Solid Wireframe Transparent Провидно Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Врхови Shaded Vertices Осенчени врхови Illustration Илустрација Solid Outline Пуна контура Shaded Illustration Осенчена илустрација Line Color: Боја линије: Face Color: Opacity: Непрозирност: % % Render Style: Стил исцртавања: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: Осветљеност: None Ништа Headlamp White Бела Day Дан Night Ноћ Hard Primary Blue Плава Red Црвена Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Угао: Add View... Додај преглед... Remove View Уклони преглед OSGEditorDialog Default Основно Add a new View Додајте нови преглед Name: Назив: New View Нови преглед Import 3-D Model Увези 3 Д модел OdgPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке OutlinePalette Element Елемент Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назив „%1“ није јединствен.<br/>Изаберите неки други. Page Страница Free Objects Слободни објекти Outline Контура Filter: Издвој: Active Радан Visible Видљив Printing За штампу Locked Закључан Layer: " Слој: „ Inline Frame Уграђени оквир Enter a keyword or regular expression to filter the outline Унесите кључну реч или регуларни израз да издвојите контуру OutlineValues % % Linewidth: OutlineWidget Layer is: Слој је: active активан visible видљив invisible невидљив printing за штампање non printing није за штампање locked закључан X-Pos: X Положај: Y-Pos: Y Положај: OutputPreviewBase Dialog Прозорче Scaling: Сразмера: Resize the scale of the page Промените величину сразмере странице 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% 200% Fit to Width Уклопи по ширини Fit to Height Уклопи по висини Fit to Page Испуни у страницу Close Затвори Export... Извези... OutputPreview_PDF Preview Settings Подешавања претпрегледа Screen / Web Екран / Веб Printer Штампач Grayscale Нијансе сиве Mirror Page(s) Horizontally Пресликај страницу водоравно Mirror Pages(s) Vertically Clip to Printer Margins Опсеци према маргинама штампача Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. Convert Spot Colors Преведи спот боје Display Settings Подешавања приказа Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Омогућава много пријатнији доживљај Type 1, TrueType и OpenType фонтова, EPS, PDF и векторске графике у прегледу, али по цени мало споријег прегледа Enable &Antialiasing Укључи &умекшавање Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Display Trans&parency Прикажи провидн&ост Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја &Display CMYK &Прикажи CMYK Display Ink Coverage Прикажи покривеност мастила Threshold: Праг: PDF Output Preview Separation Name Назив раздвајања Cyan Плавичаста Magenta Ружичаста Yellow Жута Black Црна % % OutputPreview_PS Preview Settings Подешавања претпрегледа Color Боја Grayscale Нијансе сиве Mirror Page(s) Horizontally Пресликај страницу водоравно Mirror Pages(s) Vertically Clip to Printer Margins Опсеци према маргинама штампача Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. Convert Spot Colors Преведи спот боје A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Начин искључивања неких нијанси сиве које су састављене од плавичасте, жуте и магенте и коришћења црне уместо њих. УЦР (смањење засићења бојом) углавном утиче на делове слика које су неутралних или тамних тонова који су близу сивој. Коришћење ове опције може побољшати штампање неких слика и одређено експериментисање и испробавање је потребно у зависности од случаја до случаја. УЦР умањује могућност презасићења „CMY“ бојама. &Under Color Removal &Под уклањањем боја Display Settings Подешавања приказа Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Омогућава много пријатнији доживљај Type 1, TrueType и OpenType фонтова, EPS, PDF и векторске графике у прегледу, али по цени мало споријег прегледа Enable &Antialiasing Укључи &умекшавање Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Display Trans&parency Прикажи провидн&ост Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја &Display CMYK &Прикажи CMYK Display Ink Coverage Прикажи покривеност мастила Threshold: Праг: PostScript Output Preview Separation Name Назив раздвајања Cyan Плавичаста Magenta Ружичаста Yellow Жута Black Црна % % PDFExportDialog Save as PDF Сачувај као ПДФ O&utput to File: Извези &у датотеку: Cha&nge... И&змени... Output one file for eac&h page Извези по једну датотеку за сваку &страницу Open PDF after Export Отвори ПДФ након извоза &Save &Сачувај PDF Files (*.pdf);;All Files (*) ПДФ датотеке (*.pdf);;Све датотеке (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Ово омогућава извоз једне засебне именоване ПДФ датотеке за сваку страницу у документу. Бројеви страница се додају аутоматски. Ово је најкорисније за припрему ПДФ-а за комерцијалну штампу. %1 does not exists and will be created, continue? „%1“ не постоји и биће направљено, да наставим? Cannot create directory: %1 Не могу да направим директоријум: %1 Save As Сачувај као Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination Отворите извезени ПДФ у прегледнику као што је постављено у поставкама спољних алата, када се не извози у више одредишта извоза датотеке The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab Дугме за чување биће искључено ако покушавате да извезете ПДФ/Икс а недостаје и ниска података из језичка ПДФ/Икс The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. Опсег страница за извоз је неисправан. Проверите га и покушајте поново. PDFLibCore Saving PDF Чувам ПДФ Exporting Master Page: Извозим главну страницу: Exporting Page: Извозим странице: Exporting Items on Current Page: Извозим ставке на главној страници: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible У изградњи Кут-а недостју кодеци текста „UTF-16“ и „ISO-10646-UCS-2“, извоз пдф-а није могућ Page: Страница: Date: Датум: Failed to embed the PDF file : %1. Please disable experimental PDF and PS embedding and try again. Нисам успео да уградим ПДФ датотеку: %1. Искључите експериментално ПДФ и ПС уграђивање и покушајте поново. Failed to load an image : %1 Нисам успео да учитам слику : %1 Failed to write an image : %1 Нисам успео да запишем слику: %1 Failed to load an image mask : %1 Нисам успео да учитам маску слике : %1 Insufficient memory for processing an image Нема довољно меморије за обраду слике A write error occurred, please check available disk space Дошло је до грешке писања, проверите доступан простор на диску PDFToolBar PDF Tools ПДФ алати PSLib Processing Master Page: Обрађујем главну страницу: Exporting Page: Извозим страницу: Failed to write data for an image Нисам успео да запишем податке за слику Failed to open file for writing : %1 Failed to load an image : %1 Нисам успео да учитам слику : %1 Failed to load an image mask : %1 Нисам успео да учитам маску слике : %1 Insufficient memory for processing an image Нема довољно меморије за обраду слике PageItem Image Слика Text Текст Line Линија Polygon Полигон Polyline Полилинија PathText Текст путање Symbol Симбол Copy of Умножак Group Група RegularPolygon Обичан полигон Arc Лук Spiral Спирала Table Табела PageItemAttributes Relates To Односи се на Is Parent Of је предак Is Child Of је потомак None relationship Ништа None types Ништа Boolean Логичка вредност Integer Целобројна вредност Real Number Реалан број String Низ знакова &Add &Додај Alt+A Алт+А &Copy У&множи Alt+C Алт+Ц &Delete &Обриши Alt+D Алт+Д C&lear Оч&исти Alt+L Алт+Л &OK &У реду &Cancel &Откажи Name Назив Type Врста Value Вредност Parameter Параметар Relationship Однос Relationship To У односу са Attributes Атрибути PageItem_ImageFrame Image Слика Embedded Image Уграђена слика File: Датотека: Original PPI: Изворни ППИ: Actual PPI: Стварни ППИ: Size: Величина: Colorspace: Простор боја: Unknown Непознато Page: Страница: Pages: Странице: Embedded Image missing Недостаје уграђена слика missing недостаје No Image Loaded Никаква слика није учитана missing or corrupt недостаје или је оштећена PageItem_LatexFrame Error Грешка Running the external application failed! Покретање спољног програма није успело! Could not create a temporary file to run the application! Не могу да направим привремену датотеку за покретање програма! Running the application "%1" failed! Покретање програма „%1“ није успело! Running Покрећем The application "%1" crashed! Програм „%1“ се урушио! Application Програм DPI тпи State Стање Finished Завршено Render Исцртај This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Ово је обично проблем са вашим улазом. Проверите излаз програма. Do you want to open the editor to fix the problem? Да ли желите да отворите уређивач да уклоните проблем? The config file didn't specify a executable path! Датотека подешавања не наводи путању извршавања! The application "%1" failed to start! Please check the path: Програм „%1“ није успео да се покрене! Проверите путању: Render Frame Оквир исцртавања No configuration defined to run the application! Подешавање није одређено за покретање програма! No application defined Програм није одређен Rendering... Исцртавам... Render Error Грешка исцртавања PageItem_NoteFrame Endnote frame Оквир завршне напомене Footnote frame Оквир напомене на дну странице No Style Без стила PageItem_OSGFrame OSG ОСГ Default Основно 3D Model 3Д модел File: Датотека: PageItem_PathText Paragraphs: Пасуси: Lines: Редови: Words: Речи: Chars: Знакови: PageItem_TextFrame Linked Text ПОвезани текст Text Frame Оквир текста Paragraphs: Пасуси: Lines: Редови: Words: Речи: Chars: Знаци: PageLayouts First Page is: Прва страница је: Document Layout Распоред документа Location on the canvas where the first page of the document is placed Место на платну где се ставља прва страница документа Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. Број страница за приказивање једне поред друге на платну. Често се користи да допусти ставкама да се поставе преко раширених страница. PagePalette Manage Masterpages Управљајте главним страницама Arrange Pages Поређај странице PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Уредите главне странице Duplicate the selected master page Удвостручи изабрану главну страницу Delete the selected master page Избриши изабрану главну страницу Add a new master page Додај нову главну страницу Import master pages from another document Увези главну страницу из другог документа This master page is used at least once in the document. Ова главна страница је коришћена барем једном у документу. Do you really want to delete master page "%1"? Да ли заиста желите да обришете главну страницу „%1“? &Name: &Назив: New Master Page Нова главна страница Name: Назив: New MasterPage Нова главна страница New Master Page %1 Нова главна страница „%1“ PagePalette_MasterPagesBase <<< Return to Normal Page Mode <<< Вратите се на обичан режим странице PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Ова главна страница је коришћена барем једном у документу. Do you really want to delete this master page? Да ли заиста желите да обришете ову главну страницу? Delete Page? Да обришем страницу? Are you sure you want to delete this page? Да ли сигурно желите да обришете ову страницу? PagePalette_PagesBase Arrange Pages Поређај странице Available Master Pages: Доступне главне странице: <qt>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</qt> <qt>Списак главних страница у документу. Називи главних страница се могу превући у преглед странице испод да би се примениле главне странице, или на празан простор између страница за стварање нових страница.</qt> Document Pages: Странице документа: <qt>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</qt> <qt>Списак обичних страница у документу, приказан са распоредом документа. Странице се могу превући зарад прераспоређивања или њиховог брисања.</qt> Document Layout Распоред документа <qt>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</qt> <qt>Превуците странице или главне странице у смеће да их обришете</qt> PagePropertiesDialog Manage Page Properties Управљај својствима стране Page Size Величина папира &Size: &Величина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Водоравно &Width: Ш&ирина: &Height: &Висина: Move Objects with their Page Помери објекте са њиховом страном Type: Врста: Margin Guides Водиље маргина Other Settings Остала подешавања Master Page: Главна страна: Size of the inserted pages, either a standard or custom size Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. PageSelector Go to the first page Идите на прву страницу Go to the previous page Идите на претходну страницу Go to the next page Идите на следећу страницу Go to the last page Идите на последњу страницу Select the current page Изаберите текућу страницу of %1 number of pages in document од %1 PagesPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Обрада није успела! Пошаљите вашу датотеку (ако је могуће) пројекту „Document Liberation“ на „http://www.documentliberation.org“ PathAlongPathPlugin Path Along Path... Путања уз путању... Path Tools Алати путање Bends a Polygon along a Polyline Привежите полигон уз полигон This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Овај прикључак привезује полигон уз помоћ полилиније. Bends a Polygon along a Path. Привежите полигон уз путању. PathConnectDialogBase Connect Paths Повежите путање Starting Point Почетна тачка End Point Завршна тачка a straight Line права линија Points moving Померање тачака Preview on Canvas Претпреглед на платну Connect First Line Повежи прву линију with Second Line са другом линијом by using: користећи: PathConnectPlugin Connect Paths Повежите путање Path Tools Алати путање Connect 2 Polylines. Повежите 2 полилиније. Connects two Paths. Повежите две путање. PathCutPlugin Cut Polygon Исеци полигон Path Tools Алати путање Cuts a Polygon by a Polyline Исеците полигон полилинијом Error Грешка The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Линија одсецања мора проћи преко полигона и обе крајње тачке морају бити ван полигона Cuts a Polygon with a Path. Исеците полигон путањама. PathDialogBase Path along Path Путања уз путању Effect Type Врста дејства Single Једна Single, stretched Једна, развучена Repeated Поновљена Repeated, stretched Поновљена, развучена Horizontal Offset Водоравни померај Vertical Offset Усправни померај Gap between Objects Размак између објеката Preview on Canvas Претпреглед на платну Rotate Objects by: Заокрените објекте за: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Радње логичке путање + + = = Operation Радња Swap Shapes Размени облике Unites the shapes Обједини облике Intersection of the shapes Пресек облика Result is the area where the two shapes do not intersect Резултата је област у којој се два облика не секу Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Одвој са стране, Резултат је комбинација „пресека“ и „изузећа“ Custom Colors Произвољне боје Stroke: Потез: Fill: Попуна: Keep a copy of the original item after applying the operation Задржи умножак изворне ставке након примене радње Keep Задржи Subtracts the second shape from the first shape Одузмите други облик од првог Exchange the Source Shapes Размените облике извора The resulting shape uses the color of the first source shape Резултирајући облик користи боју првог облика извора First Shape Први облик The resulting shape uses the color of the second source shape Резултирајући облик користи боју другог облика извора Second Shape Други облик The resulting shape uses the colors listed below Резултирајући облик користи боје са списка испод Stroke Color Боју потеза Fill Color Боју испуњавања Result Takes Color from: Резултат узима боју из: First source shape Првог облика извора Second source shape Другог облика извора The resulting shape Резултирајући облик PathFinderDialog Result gets Color of: Резултат добија боју од: Intersection gets Color of: Пресек добија боју од: PathFinderPlugin Path Operations... Радње са путањама... Path Tools Алати путање Path Operations Радње са путањама Apply fancy boolean operations to paths. Примените забавне логичке операције на путање. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Направите путању из потеза Path Tools Алати путање Converts the stroke of a Path to a filled Path. Претворите потез путање у испуњену путању. PatternPropsDialog Pattern Properties Својства шаблона pt тч % % Offsets Померај X: X: Y: Y: Scaling Сразмера X-Scale: X-сразмера: Y-Scale: Y-сразмера: Rotation Окренутост Skewing Искривљеност Spacing Размак Value: Вредност: X-Skew: X-искривљеност: Y-Skew: Y-искривљеност: Angle: Угао: Flip: Изврни: Close Затвори PctPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке PdfImportOptions PDF-Import ПДФ увоз Importing File: Увозим датотеку: Page Range Опсег страница All Pages Све странице Single Page Једнострано Choose Pages Изаберите странице Crop to: Опсеци на: Media Box Bleed Box Оквир испуста Trim Box Оквир краћења Crop Box Оквир опсецања Art Box Оквир уметности Text Текст Import Text As Vectors Import Text As Text Note: importing text as text may significantly alter PDF visual aspect The range of pages to import is invalid. Please check it and try again. PdfPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Generating Items Правим ставке Open PDF-File Отвори ПДФ датотеку Password Лозинка PdfVersionModel PDF 1.3 (Acrobat 4) PDF 1.4 (Acrobat 5) PDF 1.5 (Acrobat 6) PDF 1.6 (Acrobat 7) PDF/X-1a PDF/X-3 PDF/X-4 PermitDialog Confirm to run unsafe script Потврдите покретање небезбедне скрипте scriptname.py назив_скрипте.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Пажња:</span> Ова датотека скрипте садржи код који <span style=" font-style:italic;">може да оштети </span>ваш систем.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Треба да дозволите извршавање ове скрипте само ако сте сигурни да долази са поверљивог извора. </p></body></html> De&tails >> &Детаљи >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Запамти поставке за ову датотеку &Allow &Допусти &Deny &Забрани PicSearch Size: Величина: Resolution: Резолуција: DPI тпи Unknown Непознато Colorspace: Простор боја: Result Резултат Search Results for: Нађи резултате за: &Preview &Претпреглед Alt+P Алт+П Apply to all &matching images Alt+M Алт+М Since you selected an image with a broken link, only image frames with invalid links will be modified. &Select &Изабери Alt+S Алт+С Cancel Откажи PicSearchOptions Cancel Search Обустави претрагу Start Search Започни претрагу Select a base directory to search for Scribus - Image Search Скрибус — Тражење слика The search failed: %1 Претрага није успела: %1 Search Images Тражите слике Search for: Тражи: Start at: Почни у: Change... Измени... Searching Тражим Case insensitive search Претрага не разликује величину слова Search recursively Тражи дубински Base directory for search does not exist. Please choose another one. Основни директоријум за претрагу не постоји. Изаберите неки други. The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. Систем датотека биће претражен за називима датотека без разликовања величине слова када штиклирате ово. Знајте да ово није основно на већини оперативних сисзема осим на МС Виндоузу. PicStatus Scribus - Image Search Скрибус — Тражење слика No images named "%1" were found. Нисам нашао слику под називом „%1“. Close Затвори Not on a Page Није на страници JPG ЈПГ TIFF ТИФФ PSD ПСД EPS/PS ЕПС/ПС PDF ПДФ JPG2000 ЈПГ2000 emb. PSD угр. ПСД Unknown Непознато n/a недоступно Information Информације Path: Путања: Search... Тражи... Name: Назив: Image Слика DPI: ТПИ: Format: Формат: Colorspace: Простор боја: Size Величина Pixels: Пиксела: Scale: Размера: Printed: Штампано: Layout Распоред On Page: На страници: Select Изабери Image Tools Алати слике Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Image Visible Слика је видљива Image Effects... Дејства слике... Edit Image... Уреди слику... Extended Image Properties... Проширена својства слике... Sort by Name Поређај према називу Sort by Page Поређај према страници Manage Images Управљајте сликама Go to Иди на Name of the image file Назив датотеке слике Location where the image file is stored Место на коме се налази датотека слике Search for a missing image Потражите слику која недостаје Show Image in the File Manager Show directory... Type of the image Врста слике The colorspace of the image Просторна боја слике Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Изворна резолуција слике, у тачкама по инчу Height and width of the image Висина и ширина слике Horizontal and vertical scaling applied to the image Водоравна и усправна сразмера примењена над сликом Size of the image when printed Величина слика приликом штампања Page that the image is displayed on Страница на којој се приказује слика Page Item: Ставка странице: Name of the page item that contains the image Назив ставке странице која садржи слику Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Преместите на страницу на којој се налази слика Move to the page that the item is on and select it Преместите на страницу на којој се налази слика и изаберите је Enable or disable exporting of the item Укључите или искључите извоз ставке Export/Print Image Извези/штампај слику Edit the image in the default editor Уредите слику у основном уређивачу Make the image visible or invisible Учините слику видљивом или невидљивом Apply non destructive effects to the image in its frame Примените неразорна дејства над сликом у њеном оквиру Embedded Image Уграђена слика PictureBrowser Folder Browser Прегледник фасцикли Collection Browser Прегледник збирке Document Browser Прегледник документа Include Subdirectories Укључи поддиректоријуме Create new category Направите нову категорију New collection Нова збирка Delete selected collection Обришите изабрану збирку Edit selected collection Уредите изабрану збирку Add selected images to collection(s) Додајте изабране слике у збирку Remove selected images from current collection Уклоните изабране слике из текуће збирке Tag selected images Означите изабране слике Import collection/collectionset Увезите збирку/скуп збирке Export collection/collectionset Извезите збирку/скуп збирке add selected images to collections додајте изабране слике у збирке More Још Always on Top Увек на врху Sort by Name Поређај према називу Sort by Date Поређај према датуму Sort by Size Поређај према величини Sort by Type Поређај према врсти Zoom in Увеличај Zoom out Умањи Preview with Information Претпреглед са информацијама Quick Insert Брзо убаци Custom Insert Произвољно убаци Add to Collection Додајте у збирку Go Иди 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered 0 слика приказаних, 0 слика издвојених Autosave Settings Сам сачувај подешавања Reset Settings Поврати подешавања Close Затвори Information Информације File Датотека Name: Назив: Path: Путања: Size: Величина: Date: Датум: Image Слика Format: Формат: Width: Ширина: Colorspace: Простор боја: Height: Висина: DPI: ТПИ: Layers: Слојеви: Embedded Profile: Уграђен профил: Profile Name: Назив профила: Filter / Search Издвој / потражи Filters: Филтери: Filter Displayed Images Издвој приказане слике Search Images Тражите слике Filter Collections Издвој збирке Criteria Услов << Add << Додај Name (Wildcards Allowed) Назив (џокери су дозвољени) Date Датум Size Величина Type Врста Tag Ознака Contains Садржи Doesn't Contain Не садржи Newer than Новија од Older than Старија од Smaller than Мања од Bigger than Већа од KB KB add додај Apply Filters Примени филтере Clear Filters Очисти филтере Insert Image Убаци слику Image Placement Размештај слике Position of New Frame(s) Положај новог оквира Top Left of Margins Горња лева маргина Top Left of Page Горе лево странице Top Left of Bleed Горњи леви угао испуста Custom Position Произвољан положај X: X: Y: Y: Same as Page Margins Исто као маргине странице Same as Page Исто као страница Same as Bleed Исто као испуст Same as Image Custom Size Произвољна величина Insert Image into Убаци слику у 0 Page(s) 0 страница 0 Frame(s) 0 оквира Insert Уметни Tag Image(s) Означи слике Selected Images: Изабране слике: Tag Selected Image(s) Означите изабрану слику Add New Tag Додај нову ознаку Set Tags Подеси ознаке Picture Browser Error Грешка прегледника слика No Image(s) Selected Није изабрана ниједна слика You have to create a category first Прво треба да направите категорију No image(s) selected Није изабрана ниједна слика No page/image frame selected Није изабрана страница/оквир слике Directory does not exist Директоријум не постоји Select Directory Изаберите директоријум Import Image Collection Увезите збирку слика Scribus ImageCollection (*.sic) Збирка слика Скрибуса (*.sic) Export Image Collection Извезите збирку слика You have to select something you want to export Треба да изаберете нешто што желите да извезете No tag entered Нисте унели ознаку %1 image(s) displayed, %2 image(s) filtered Image still loading Слика се још увек учитава JPG ЈПГ TIFF ТИФФ PSD ПСД EPS/PS ЕПС/ПС PDF ПДФ JPG2000 ЈПГ2000 emb. PSD угр. ПСД not available недоступно No image selected Није изабрана ниједна слика Hide Go to Page Иди на страницу Preview Images Only Само прикажи преглед слика Page(s): Страница(е): Image Frame(s): Оквири слика: Picture Browser Прегледник слика Move the document view to the selected page Преместите преглед документа на изабрану страницу Show/Hide advanced tools Прикажи/сакриј напредне алате Always keep Picture Browser on top of other windows Увек држи прегледника слика изнад осталих прозора Change sort order Измените редослед ређања Change preview settings Измените подешавања претпрегледа Enable Picture Browser autosave settings Укључите подешавања самочувања прегледника слика Reset Picture Browser to default settings Повратите на основна подешавања прегледника слика Select a directory Изаберите директоријум Add filter Додајте филтер Filter criteria Услов издвајања Search criteria Услов претраге Type name Назив врсте Set date Постави датум Set size Постави величину Select file type(s) Изаберите врсту датотеке Select the page(s) where to insert the image(s) Изаберите страницу за уметање слике Select which frame(s) to use Изаберите оквир за коришћење Set the position of the image frame(s) to insert Поставите положај оквира слике за уметање Horizontal position Водоравни положај Vertical position Усправни положај Set the size of the image frame(s) to insert Поставите величину оквира слике за уметање Width Ширина Height Висина Type Tag name PictureBrowserPlugin &Picture Browser... &Прегледник слика... PixmapExportPlugin Save as &Image... Сачувај као &слику... Export As Image Извези као слику Exports selected pages as bitmap images. Извезите изабране странице као растерске слике. Save as Image Сачувај као слику Export successful Извоз је успео The target location %1 must be an existing directory Циљно место „%1“ мора бити постојећи директоријум The target location %1 must be writable Циљно место „%1“ мора бити уписиво PluginManager Error loading plugin plugin manager Unknown error plugin manager Cannot find symbol (%1) plugin manager Не могу да нађем симбол (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Прикључак: учитавам „%1“ init failed plugin load error покретање није успело unknown plugin type plugin load error непозната врста прикључка Plugin: %1 loaded plugin manager Прикључак: „%1“ је учитан Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Прикључак: нисам успео да учитам „%1“: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Прикључак: „%1„ је успешно учитан Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Прикључак: „%1„ није успео након покретања There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Дошло је до проблема учитавања %1 од %2 прикључка. %3 Ово је вероватно изазвано неком врстом проблема са зависностима или стари прикључци постоје у инсталационом директоријуму. Ако се ово понови и након што очистите инсталациони директоријум и поново инсталирате, пријавите ово као грешку на „bugs.scribus.net“-у. PmPlug Importing: %1 Увозим: %1 Analyzing File: Анализирам датотеку: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Обрада није успела! Пошаљите вашу датотеку (ако је могуће) пројекту „Document Liberation“ на „http://www.documentliberation.org“ PolyVectorDialog Polygon Properties Својства полигона PolygonProps Polygon Properties Својства полигона PolygonWidgetBase Corn&ers: &Углови: Number of corners for polygons Број углова за полигоне &Rotation: &Окренутост: Degrees of rotation for polygons Степени заокренутости за полигоне Sample Polygon Пример полигона Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Примените чинилац удубљења/испупчења да промените облик полигона Apply &Factor Примени &чинилац &Factor: &Чинилац: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативна вредност ће учинити полигон удубљеним (или налик звезди), позитивна вредност ће га учинити испупченим % % Inner Rotation: Унутрашња заокренутост: Inner C&urvature: &Унутрашња закривљеност: Outer Curvature: Спољашња закривљеност: PreferencesDialog Preferences Поставке Export... Извези... Defaults Основно &Apply &Примени &OK &У реду &Cancel &Откажи Document Setup Поставке документа PrefsManager Postscript Постскрипт Migrate Old Scribus Settings? Да преселим стара подешавања Скрибуса? PostScript Постскрипт Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Не могу да отворим датотеку подешавања „%1“ за писање: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Скрибус је открио да постоје датотеке подешавања Скрибуса 1.3.5. Да ли желите да их пребаците у ново издање Скрибуса? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Писање у датотеку поставки „%1“ није успело: код стања КуИО уређаја %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Нисам успео да отворим датотеку поставки „%1“: %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Нисам успео да прочитам ИксМЛ поставки из „%1“: %2 у линији %3, колона %4 Error Writing Preferences Грешка писања поставки Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Скрибус није могао да сачува своје поставке:<br>%1<br>Проверите овлашћења за датотеку и директоријум и доступан простор на диску. Error Loading Preferences Грешка учитавања поставки Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Скрибус није могао да учита своје поставке:<br>%1<br>Биће учитана основна подешавања. No valid renderframe config found. Using defaults! Нисам нашао исправна подешавања оквира исцртавања. Користим основности! Prefs_ColorManagement Color Management Управљање бојама Document Options Опције документа Activate Color Management Покрени управљање бојом Simulate Printer on the Screen Симулирајте штампач на екрану Convert all colors to printer space Претворите све боје у простор штампача Mark Colors out of Gamut Боје знака су ван гамута Use Blackpoint Compensation Користи компензацију црне тачке Document Profiles Профили документа RGB Images: ЦЗП слике: CMYK Images: „CMYK“ слике: RGB Solid Colors: ЦЗП пуне боје: CMYK Solid Colors: „CMYK“ пуне боје: Printer: Штампач: Document Rendering Intents Исцртавања документа Images: Слике: Solid Colors: Пуне боје: Monitor Profile Профил монитора Monitor: Монитор: Perceptual Опажајно Relative Colorimetric Релативна колориметрија Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колориметрија Monitor profiles can only be changed when no documents are open. Профили монитора се могу изменити када нема отворених докумената. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. <qt>Управљање бојама се не може активирати због профила боја који недостају.</br>Треба да инсталирате барем један ЦЗП и један „CMYK“ профил. Prefs_Display Display Приказ Show Images Прикажи слике Show Text Control Characters Прикажите контролне знакове текста Show Rulers Прикажи лењире Show Rulers Relative to Page Прикажите лењирие односне на страницу Show Text Chains Прикажи ланце текста Show Frames Прикажи оквире Show Layer Indicators Прикажи показатеље слојева Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Прикажи област испуста Show Page Shadow Прикажи сенку странице Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Left: Лево: Right: Десно: Top: Горе: Bottom: Доле: Display Scaling Подешавања сразмеру Scratch Space: Gaps Between Pages Размак између страница Pages Странице Horizontal: Водоравно: Vertical: Усправно: Scale% Размера% Resets the scale to the default dpi of your display Вратите сразмеру на подразумевани број тпи вашег дисплеја Colors Боје Page Fill: Попуна странице: Selected Page Border: Ивица изабране странице: Frames: Оквири: Locked Frames: Закључани оквири: Selected Frames: Изабрани оквири: Linked Frames: Grouped Frames: Груписани оквири: Annotation Frames: Оквири прибелешки: Text Control Characters: Контролни знакови текста: Color for paper (onscreen) Боја за папир (на екрану) Mask the area outside the margins in the margin color Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Turns the display of frames on or off Укључите или искључите приказ оквира Turns the display of layer indicators on or off Укључите или искључите приказ указивача слојева Turns the display of images on or off Укључите или искључите приказ слика Turns the page shadow on or off Искључите или укључите сенку странице Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Set the default zoom level Подесите основни ниво увеличања Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size dpi тпи Enable or disable the display of linked frames Укључите или искључите приказ повезаних оквира Prefs_DocumentInformation Document Information Информације о документу Document Документ Title: Наслов: Author: Аутор: Subject: Тема: Keywords: Кључне речи: Description: Опис: Further Information Додатне информације Publisher: Издавач: Contributors: Доприносиоци: Date: Датум: Type: Врста: Format: Формат: Identifier: Одредник: Source: Извор: Language: Језик: Relation: Однос: Coverage: Покривеност: Rights: Права: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Атрибути ставке документа Name Назив Type Врста Value Вредност Parameter Параметар Relationship Однос Relationship To У односу са Auto Add To Сам додај у &Add &Додај Alt+A Алт+А &Copy У&множи Alt+C Алт+Ц &Delete &Обриши Alt+D Алт+Д C&lear Оч&исти Alt+L Алт+Л None relationship Ништа Relates To Односи се на Is Parent Of је предак Is Child Of је потомак None auto add Ништа Text Frames Оквир текста Image Frames Оквири слика None types Ништа Boolean Логичка вредност Integer Целобројна вредност Real Number Реалан број String Низ знакова Prefs_DocumentSections Sections Одељци Page Number Out Of Bounds Број странице је изван опсега The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Вредност коју сте унели је изван опсега броја страница у овом документу (%1-%2). Document Sections Одељци документа Name Назив Shown Показан From Од To До Style Стил Start Почетак &Add &Додај Alt+A Алт+А &Delete &Обриши Alt+D Алт+Д Field Width Ширина поља Fill Character Знак попуне Reversed Обрнут Prefs_DocumentSetup Document Setup Поставке документа General Опште Page Size Величина папира Size: Величина: Orientation: Усмерење: Units: Јединице: Width: Ширина: Height: Висина: Apply changes to all pages Примените измене на све странице Apply changes to all master pages Примените измене на све главне странице Layout Распоред Page Layout Распоред странице Facing Pages Saving && Undo Save in Compressed Format Сачувај у формату паковања Try to save an "Emergency File" in case of a crash Покушајте да сачувате „Датотеку узбуне“ у случају урушавања Autosave Сам сачувај Enable automatic saving of documents Укључите самостално чување докумената Interval: Интервал: min min Number of files to keep: Број датотека за задржавање: Save into the same directory as the document Сачувај у истом директоријуму као документ Save into: Сачувај у: Change... Измени... Keep backup files after closing the document Задржи датотеке резерве након затварања документа Show autosave countdown clock on the canvas Undo / Redo Поништи / Откажи Enable Undo/Redo System Укључи систем поништи/поврати Action History Length: Дужина историјата радњи: Single Page Једнострано 3-Fold Троструко савијено 4-Fold Четвороструко савијено Language: Језик: First Page is: Прва страница је: Margins && Bleeds Маргине и испусти Margins Маргине Bleeds Испусти Portrait Усправно Landscape Водоравно Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Укључите или искључите величине више страница скочивши на поставке величине странице Default orientation of document pages Подразумевано усмерење страница документа Default unit of measurement for document editing Подразумевана јединица мере за уређивање документа When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document. Choose a Directory Изаберите директоријум Time period between saving automatically Временски преиод између аутоматских чувања Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Apply the page size changes to all existing pages in the document Примените измене величине странице на све постојеће странице у документу Apply the page size changes to all existing master pages in the document Примени измене величине странице на све постојеће главне странице у документу Prefs_ExternalTools External Tools Спољни алати External Tools and Applications Спољни алати и програми PostScript Interpreter Преводилац Постскрипта &Name of Executable: &Назив извршне: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> &Change... &Измени... Alt+C Алт+Ц Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Умекшајте текст за ЕПС и ПДФ исцртавање на екрану Antialias &Text Умекшај &текст Alt+T Алт+Т Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Умекшајте графике за ЕПС и ПДФ исцртавање на екрану Antialias &Graphics Умекшај &графике Alt+G Алт+Г Resolution: Резолуција: dpi тпи Image Processing Tool Алат обраде слике Name of &Executable: &Назив извршне: <qt>File system location for graphics editor</qt> Web Browser Веб прегледник PDF Viewer ПДФ прегледач Uniconvertor Уни-претварач Render Frames Оквири исцртавања Configurations: Подешавања: Up Горе Down Доле Add Додај Delete Обриши Change... Измени... External Editor: Спољни уређивач: Start with empty frame Почни са празним оквиром Use Embedded Editor Користи уграђеног уређивача Force DPI Приморај ТПИ Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Поново одради скенирање за спољним алатима ако не постоје у већ наведеном месту &Rescan Поново &скенирај Alt+R Алт+Р Locate Ghostscript Нађи Гоустскрипт Locate your image editor Нађите уређивач слика Locate your web browser Нађите веб прегледника Locate your PDF viewer Нађите ПДФ прегледач Locate the uniconvertor executable Нађите извршну уни-претварача Locate your editor Нађите уређивач Uniconvertor executable not found! Нисам нашао извршну уни-претварача! Locate a Configuration file Нађите датотеку подешавања Configuration files Датотеке подешавања Change Command Измените наредбу Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Унесите нову наредбу: (оставите празно да вратите на подразумевану наредбу; користите аргументе у наводницима са размацима) Command: Наредба: LaTeX Command ЛаТеКс наредба Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Скрибус није нашао следећу „pdflatex“ наредбу: %1 Да ли желите да користите ово? <qt>File system location for web browser</qt> <qt>Место система датотека за веб прегледника</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>Место система датотека за ПДФ прегледника</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Место система датотека за Уни-претварача</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> <qt>Путања до извршне уређивача</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different Увек користите постављена подешавања тпи за израчунавање величине, чак и ако датотека слике извештава о нечем другачијем Prefs_Fonts Fonts Фонтови Delete Обриши C&hange... И&змени... A&dd... &Додај... &Remove &Уклони Rejected Fonts Font name Error message Font file Available Fonts Доступни фонтови Font Substitutions Замене за фонтове Additional Paths Додатне путање Font Name Назив фонта Replacement Замена Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Путања за тражење фонтова се може подесити само у изборнику „Датотека→Поставке“, и само онда када нема тренутно отвореног документа. Затворите све отворене документе, затим користите изборник „Датотека→Поставке→Фонтови“ да промените путању за тражење фонтова. Choose a Directory Изаберите директоријум Prefs_Guides Guides Водиље Placement Размештај Snap Distance: Растојање пријањања: px px Grab Radius: Visibility Видљивост Margins Маргине Page Grid Мрежа странице Baseline Grid Мрежа основне линије Distances Растојања Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Боје Guides: Вођице: Margins: Маргине: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: Мрежа основне линије: Place guides in front of or behind objects on the page Ставите вођице испред или иза објеката на страници Distance between the minor grid lines Растојање између споредних линија мреже Distance between the major grid lines Растојање између главних линија мреже Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Боја споредних линија мреже Color of the major grid lines Боја главних линија мреже Color of the guide lines you insert Боја линија мреже које ви унесете Color for the margin lines Боја линија маргине Color for the baseline grid Turns the basegrid on or off Distance between the lines of the baseline grid Растојање између линија мреже основице Distance from the top of the page for the first baseline Turns the gridlines on or off Искључи мрежу Turns the guides on or off Искључи водиље Turns the margins on or off Искључите или укључите маргине Type: Врста: Content Objects Објекти садржаја Grid Мрежа Lines Линије Crosses and Dots Крстићи и тачке Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Prefs_Hyphenator Hyphenation Растављање на слогове &Hyphenation Suggestions &Предлози за растављање на слогове Hyphenate Text Automatically &During Typing Сам растави текст на слогове &приликом куцања Behaviour Понашање Word Lists Списак речи Exceptions Изузеци Edit Уреди Ignore List Списак за занемаривање Hyphenator Растављач на слогове Add a new Entry Додајте нови унос Edit Entry Уредите унос Exception List Списак изузетака A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Прозорче са приказом свих могућих растављања на слогове за сваку реч ће се приказати када будете користитли опцију „Посебно → Раздвој на слогове“ Enables automatic hyphenation of your text while typing Укључите аутоматско растављање вашег текста на слогове док куцате Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Укључивање оставе за слику значајно ће убрзати учитавање слика. Укључите оставу ако често радите са великим документима са пуно слика и ако имате довољно простора на диску у вашем директоријуму података програма. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Подесите ниво паковања за слике у оставу. Веће вредности резултирају мањим датотекама оставе али такође и успоравају уписивање у оставу. Image Cache Остава слике Enable Image Cache Укључи оставу слике Cache Size Limit: Ограничење величине оставе: Mb Mb Cache Entry Limit: Ограничење уноса оставе: Compression Level: Ниво сажимања: Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Ограничите укупну величину свих датотека у директоријуму оставе слика на овај износ Limit the number of cache entries to this number Ограничите број уноса у оставу на овај број Prefs_ItemTools Item Tools Алати ставке Text Текст Columns: Колоне: Column Gap: Размак колоне: Tab Fill Character: Tab Width: Fill Color: Боја испуњавања: Line Color: Боја линије: Shading: % % Columns & Text Distances Растојања колона и текста Top: Горе: Bottom: Доле: Left: Лево: Right: Десно: Font: Фонт: Size: Величина: Color: Боја: Stroke: Потез: Preview Претпреглед Images Слике Use Embedded Clipping Path Scaling Сразмера Free Scaling Слободно сразмеравање Horizontal Scaling: Водоравно сразмеравање: Vertical Scaling: Усправно сразмеравање: Scale Image to Frame Size First Line Offset Померај прве линије Offset: Померај: Maximum Ascent Највећи асцент Font Ascent Асцент фонта Line Spacing Размак редова Baseline Grid Мрежа основице Keep Aspect Ratio Задржи однос размере On Screen Preview Претпреглед на екрану Full Resolution Пуна резолуција Normal Resolution Обична резолуција Low Resolution Ниска резолуција Shapes Облици Line Style: Стил линије: Line Width: Ширина линије: Regular Polygons Обични полигони Lines Линије Start Arrow: Почетак стрелице: End Arrow: Крај стрелице: Hairline Чеона линија Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz None tab fill Ништа Dot Тачка Hyphen Црта Underscore Подвлака Custom Произвољно Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Keep horizontal and vertical scaling the same Задржи истим водоравну и усправну сразмеру Arc Лук Spiral Спирала Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Пречице са тастатуре Search: Тражи: Action Радња Shortcut Пречица Shortcut for Selected Action Пречица за изабрану радњу &No Key &Без тастера Alt+N Алт+Н &User Defined Key &Тастер који одреди корисник Alt+U Алт+У Set &Key Подеси &тастер Alt+K Алт+К CTRL+ALT+SHIFT+W КТРЛ+АЛТ+ПОМАК+W Loadable Shortcut Sets Скупови пречица за учитавање Keyboard shortcut sets available to load Скупови пречица који су доступни за учитавање Load the selected shortcut set Учитајте изабрани скуп пречица &Load &Учитај Alt+L Алт+Л Import a shortcut set into the current configuration Увезите скуп пречица у текуће подешавање &Import... &Увези... Alt+I Алт+И Export the current shortcuts into an importable file Извезите текуће пречице у датотеку за увоз &Export... &Извези... Alt+E Алт+Е Reload the default Scribus shortcuts Поново учитајте основне пречице Скрибуса &Reset &Поврати Alt+R Алт+Р Select a Key set file to read Изаберите датотеку скупа тастера за читање Key Set XML Files (*.xml) ИхсМЛ датотеке скупа тастера (*.xml) Select a Key set file to save to Изаберите датотеку скупа тастера за чување Export Keyboard Shortcuts to File Извезите пречица тастатуре у датотеку Enter the name of the shortcut set: Унесите назив скупа пречица: The %1 key sequence is already in use by "%2" Низ тастера „%1“ се већ користи за „%2“ Prefs_Miscellaneous Miscellaneous Разно Always ask before fonts are replaced when loading a document Увек питај пре замене фонтова приликом учитавања документа Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Претпреглед текућег стила пасуса је видљив приликом уређивања стилова Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Увек користи стандардни „Lorem Ipsum“ текст Paragraph Count: Број пасуса: Prefs_OperatorTools Operator Tools Алати оператора Zoom Увеличање Minimum: Најмање: Maximum: Највеће: Stepping: Искорак: % % Miscellaneous Разно Item Duplicate Двострука ставка X Displacement: X размештај: Y Displacement: Y размештај: Rotation Tool Алат окретања Constrain To: Ограничи на: Minimum magnification allowed Најмање увеличање је дозвољено Maximum magnification allowed Највеће увеличање је дозвољено Change in magnification for each zoom operation Промена у увеличању за сваку операцију увеличања Horizontal displacement of page items Водоравни размештај ставки страница Vertical displacement of page items Усправни размештај ставки страница Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Ограничите вредност за алат ротације када је притиснут контролни тастер Prefs_PDFExport PDF Export Извоз ПДФ-а Export Range Опсег извоза All Pages Све странице Choose Pages Изаберите странице Rotation and Mirroring Окретање и пресликавање Rotation: Окренутост: Page Mirroring: Преслик слике: Page Binding: Resolution for EPS Graphics: Резолуција за ЕПС графике: dpi тпи Clip to Printer Margins Опсеци према маргинама штампача Limit Maximum Image Resolution to: Ограничи највећу резолуцију слике на: Allow Copying Text and Graphics Дозволи умножавање текста и графика File Options Опције датотеке Pages Странице Compatibility: Сагласност: Generate Thumbnails Направи сличице Save Linked Text Frames as PDF Articles Сачувај повезане оквире текста као ПДФ чланове Include Layers Укључи слојеве Include Bookmarks Укључи обележиваче Embed PDF && EPS Files (Experimental) Уграђене ПДФ и ЕПС датотеке (пробно) Compression Сажимање Compress Text and Vector Graphics Запакуј текст и графике вектора Image Compression Method: Начин паковања слике: Image Compression Quality: Квалитете паковања слике: Security Безбедност Use Encryption Користи шифровање Passwords Лозинке Owner: Власник: User: Корисник: Settings Подешавања Allow Printing the Document Дозволи штампање документа Allow Changing the Document Дозволи измену документа Allow Adding Annotations and Fields Дозволи додавање прибелешки и поља Color Боја Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Solid Colors Пуне боје Use Color Profile Користи профил боје Profile: Профил: Rendering Intent: Намера рендеровања: Images Слике Do not use Embedded Color Profiles Не користи уграђене профиле боја Custom Rendering Произвољно исцртавање Use Custom Rendering Користи произвољно исцртавање Color: Боја: Frequency: Учесталост: Angle: Угао: ° ° Spot Function: Pre-Press Printer Marks Ознаке штампача Page Information Информације о страници Embedding Уграђивање Facing Pages Left Facing Pages Right Registration Marks Crop Marks Bleed Marks Ознаке испуста Color Bars Траке боје Bleed Settings Подешавања испуста Use Document Bleeds Користи испусте документа Output Profile: Профил излаза: Information String: Ниска информација: Fonts Фонтови Embed All Угради све Fonts to Embed Фонтови за уградњу Extras Додатно Enable Presentation Effects Display Duration: Трајање приказа: Effect Duration: Трајање дејства: Effect Type: Врста дејства: Moving Lines: From the: Direction: Правац: s s Apply Effect to All Pages Примени дејство на све странице Show Page Previews Прикажи претпрегледе страница Viewer Прегледач Document Layout Распоред страница у документу Single Page Једнострано Continuous Pages Непрекидне странице Visual Appearance Визуелни изглед Use Viewer's Default Користи основности прегледача Use Full Screen Mode Користи режим целог екрана Display Bookmarks Tab Прикажи језичак обележивача Display Thumbnails Прикажи сличице Display Layers Tab Прикажи језичак слојева Hide Viewer's Menu Bar Сакриј траку изборника прегледача Hide Viewer's Tool Bar Сакриј траку алата прегледача Zoom Pages to fit Viewer Window Увеличај странице да испуне прозор прегледача Special Actions Нарочите радње Javascript to be executed when PDF document is opened: Јава скрипта за извршавање приликом отварања ПДФ документа: Automatically rotate the exported pages Извезене странице биће окренуте за овај број степени Export all pages to PDF Извезите све странице у ПДФ Export a range of pages to PDF Извезите опсег страница у ПДФ Determines the PDF compatibility.<br/><b>PDF 1.3</b>, which is the earliest supported version, gives the widest compatibility with printers' RIPS.<br/><b>PDF 1.4</b>, which is the default version, supports features such as transparency and 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Одређује везивање страница у ПДФ-у. Осим ако знате да треба да га измените оставите подразумевани избор — Лево. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Направите сличице сваке странице у ПДФ-у. Неки прегледачи могу користити сличице за навигацију. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Уградите обележиваче које сте направили у документу. Ово је корисно за навигацију дугих ПДФ докумената. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Извезите резолуцију текста и графике вектора. Ово не утиче на резолуцију битмап слика као фотографија. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Извезите ПДФ-ове у сликовним оквирима као угнеждене ПДФ-ове. Ово се још увек НЕ брине о просторима боје, тако да би требало да знате шта радите пре него што штиклирате ово. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Укључите сажимање текста и графика без губитака. Оставите ово изабраним јер ће величина ПДФ датотеке тада бити мања. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Начин сажимања који ће се користити за слике. Аутоматски омогућава Скрибусу да изабере најбољи начин. ЗИП је без губитака и добар је за слике са пуним бојама. ЈПЕГ је бољи при стварању мањих ПДФ датотека које имају пуно фотографија (са могућим малим губитком квалитета слике). Оставите на аутоматски осим ако вам не треба нека посебна опција сажимања. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Нивои квалитета сажимања за начине сажимања са губицима: најмањи (25%), низак (50%), средњи (75%), високи (85%), највећи (95%). Знајте да ниво квалитета не одређује директно величину резултирајуће слике — губитак у величини и квалитету се разликује од слике до слике на било ком датом нивоу квалитета. Чак и са изабраним највећим нивоом, увек ће постојати неки губитак квалитета у ЈПЕГ-у. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Укључите функције безбедности у вашим извезеним ПДФ-овима. Ако изаберете ПДФ 1.3, ПДФ ће бити заштићен 40-битном шифром. Ако изаберете ПДФ 1.4, ће бити заштићен 128-битном шифром. Упозорење: ПДФ шифровање није тако поуздано као ГПГ или ПГП шифровање и има нека ограничења. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Embed a color profile for solid colors Угради профил боје за пуне боје Color profile for solid colors Профил боје за пуне боје Rendering intent for solid colors Исцртавање за пуне боје Embed a color profile for images Угради профил боје за слике Do not use color profiles that are embedded in source images Не користи профиле боја који су уграђени у изворним сликама Color profile for images Профил боје за слике Rendering intent for images Исцртавање за слике Mirror Page(s) horizontally Изврни страну(е) водоравно Mirror Page(s) vertically Изврни страну(е) усправно Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. Do not show objects outside the margins in the exported file Не приказуј објкете ван маргина у извезеној датотеци Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Овим направите ознаке испуста које су означене са _ . и прикажите ограничење испуста Add registration marks to each separation Add color calibration bars Додај траке калибрације боје Add document information which includes the document title and page numbers Додајте податке о документу у које спадају наслов документа и бројеви страница Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Користите постојећа подешавања испуста из поставки документа Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Обавезна ниска за ПДФ/Икс или ПДФ неће одрадити ПДФ/Икс подударност. Препоручујемо вам да користите наслов документа. Automatic Аутоматски Lossy - JPEG Са губитком — ЈПЕГ Lossless - Zip Без губитака — Зип None Ништа Maximum Највеће High Високи Medium Средњи Low Низак Minimum Најмањи Left Margin Лева маргина Right Margin Десна маргина Screen / Web Екран / Веб Printer Штампач Grayscale Нијансе сиве Simple Dot Једна тачка Line Линија Round Ellipse Елипса Perceptual Опажајно Relative Colorimetric Релативна колориметрија Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колориметрија Page Страница No Script Без скрипте InfoString Ниска података No Effect Без дејства Blinds Box Dissolve Glitter Split Раздели Wipe Push Гурни Cover Покриј Uncover Откриј Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Уградите фонтове у ПДФ. Уграђивање фонтова ће очувати распоред и изглед документа. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Укључите дејства презентације када користите Адобе&#174; Читач&#174; и друге ПДФ прегледаче који подржавају ово у режиму преко целог екрана. Show page previews of each page listed above. Прикажите претпрегледе страница за сваку наведену страницу. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Временско трајање приказа странице пре почетка презентације на изабраној страници. Постављање на 0 ће искључити аутоматски прелаз странице. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Временско трајање дејства. Краће време ће убрзати дејство, док ће га дуже успорити. Show the document in single page mode Прикажите документ у режиму једне странице Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Прикажите документ у режиму једне странице са страницама приказаним непрекидно од краја до краја као премицање Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Прикажите документ са предњим страницама, са првом страницом приказаном на левој страни Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Прикажите документ са предњим страницама, са првом страницом приказаном на десној страни Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Користите основности прегледача или корисничке поставке ако је подешено другачије у основностима прегледача Enables viewing the document in full screen Укључите преглед документа преко целог екрана Display the bookmarks upon opening Прикажите обележиваче након отварања Display the page thumbnails upon opening Прикажите сличице страница након отварања Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Приморајте приказивање слојева. Корисно само за ПДФ 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Сакријте траку алата која могућности избора и друге могућности уређивања Mark Length: Mark Offset: Length of crop marks Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Create a range of pages Направите опсег страница Embedding mode: Режим уграђивања: Fonts to Subset Фонтови за подскуп Subset All Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Унесите зарезом раздвојени списак симбола где симбол може бити * за све странице, 1-5 за опсег страница или само број за једну страницу Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Створите ПДФ чланке, што је корисно за отварање повезаних чланака у ПДФ-у Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. Слојеви у документу су извезени у ПДФ. Доступно само ако је изабран ПДФ 1.5. DPI (Dots Per Inch) for image export ТПИ (тачака по инчу) за извоз слике Choose a password for users to be able to read your PDF Изаберите лозинку за кориснике да би могли да читају ваш ПДФ Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Омогућава измену ПДФ-а. Ако није изабрано, измена ПДФ-а није могућа. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Type of the display effect Врста дејства приказа Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Starting position for the box and split effects Direction of the glitter or wipe effects Apply the selected effect to all pages Примените изабрано дејство на све странице Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Сакријте траку изборника за преглед, ПДФ ће се приказати у обичном прозору Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Раширите страницу или странице документа у доступном простору у прозору прегледача Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF PDF/X Output Intent Увлачење излаза за ПДФ/Икс Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Омогућава штампање ПДФ-а. Ако није изабрано, штампање није могуће. Prefs_PageSizes Page Sizes Величине странице Available Sizes Доступне величине Active Sizes Активне величине Prefs_Paths Paths Путање Documents: Документи: &Change... &Измени... Alt+C Алт+Ц Color Profiles: Профили боја: C&hange... &Измени... Alt+H Алт+Х Scripts: Скрипте: Ch&ange... &Измени... Alt+A Алт+А Document Templates: Шаблони документа: Cha&nge... И&змени... Alt+N Алт+Н Default documents directory Основни директоријум документа Default Scripter scripts directory Основни директоријум скрипте скриптера Additional directory for document templates Додатни директоријум за шаблоне докумената Choose a Directory Изаберите директоријум Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Основни директоријум ИЦЦ профила. Ово не можете изменити са отвореним документом. По основи, Скрибус ће тражити у системским директоријумима под Мек ОС-ом и Виндоузом. На Линуксу и Јуниксу, Скрибус тражити у „$home/.color/icc“, „$home/.local/share/color/icc“, „/usr/share/color/icc“ и „/usr/local/share/color/icc“ Prefs_Plugins Plugins Прикључци Plugin Прикључак How to run Како покренути Type Врста Load it? Да учитам? Plugin ID ИБ прикључка File Датотека You need to restart the application to apply the changes. Треба поново да покренете програм да примените промене. Prefs_PreflightVerifier Preflight Verifier Провера могућих проблема Show pages without errors Прикажи странице без грешака Show errors for items on layers that will not print Прикажи грешке за ставке на слојевима који се неће штампати Profile Setup Поставке профила Output Profile: Профил излаза: Add New Profile Додајте нови профил Remove Profile Уклоните профил Profile Options Опције профила Ignore all errors Занемари све грешке Automatic check before printing or exporting Сам изврши проверу пре штампања или извоза Check for missing glyphs Провери да ли недостају глифови Check for items not on a page Провери ставке које нису на страници Check for overflow in text frames Провери има ли прекорачења у оквирима текста Check for used transparencies Провери коришћене провидности Check for missing images Провери недостају ли слике Check image resolution Провери резолуцију слике Minimum Resolution: Најмања резолуција: dpi тпи Maximum Resolution: Највећа резолуција: Check for placed PDF files Провери постављене ПДФ датотеке Check for GIF images Провери ГИФ слике Check for PDF Annotations and Fields Провери ПДФ прибелешке и поља Check for Visible/Printable mismatch in layers Провери видљива/за штампање непоклапања у слојевима Ignore non-printable layers Занемари слојеве који нису за штампање Check for part filled image frames Проверите делимично испуњене оквире слика Check for empty text frames Провери има ли празних оквира текста Check if applied master page location is the same as each page's location Провери да ли је примењено место главне странице исто као место сваке странице Prefs_Printer Printing Штампање Destination Одредиште Alternative Printer Command Заменска наредба штампача Command: Наредба: General Options Опште опције Output: Излаз: Normal Обично Separations Раздвајања Include PDF Annotations and Links Укључи ПДФ прибелешке и везе Page Страница Mirror Page(s) Horizontally Пресликај страницу водоравно Mirror Page(s) Vertically Пресликај страницу усправно Set Media Size Подеси средњу величину Clip to Printer Margins Исеци на маргине штампача Color Боја Apply Under Color Removal Примени под уклањањем боје Convert Spot Colors to Process Colors Print In: Color (If Available) Боја (ако је доступна) Grayscale Нијансе сиве Printing Language Marks and Bleeds Ознаке и испусти Crop Marks Bleed Marks Ознаке испуста Registration Marks Color Bars Обојене траке Offset: Померај: Bleed Settings Подешавања испуста Printer Штампач Do not show objects outside the margins on the printed page Неће приказивати објекте ван маргина на штампаној страници Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Користите заменског управника штампања, као што је „kprinter“ или „gtklp“, да користите додатне опције штампања Sets the printing language to use. Setting to Postscript Level 1 or 2 can create huge files. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Начин искључивања неких нијанси сиве које су састављене од плавичасте, жуте и ружичасте и коришћења црне уместо њих. УЦР (смањење засићења бојом) углавном утиче на делове слика које су неутралних или тамних тонова који су близу сивој. Коришћење ове опције може побољшати штампање неких слика и одређено експериментисање и испробавање је потребно у зависности од случаја до случаја. УЦР умањује могућност презасићења „CMY“ бојама. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. Length: Дужина: This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Prefs_Scrapbook Scrapbook Албум Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Пошаљи сам умножене ставке у албум Keep Copied Items Permanently Across Sessions Задржи умножене ставке трајно по сесијама Write Item Previews to the Scrapbook Directory Запиши претпрегледе ставке у директоријум албума Number of Copied Items to Keep in Scrapbook Број умножених ставки за задржавање у албуму This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Ово омогућава умноженим ставкама да буду задржане трајно у албуму Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory Сачувајте створене претпрегледе албума у директоријум албума The minimum number is 1; the maximum is 100 Најмањи број је 1; највећи је 100 This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. Ово омогућава албуму да користи проширење у међумеморију умножавања/убацивања. Просто умножавање објекта или груписаног објекта послаће аутоматски ово албуму. Prefs_Scripter Scripter Скриптер Extensions Проширења Enable Extension Scripts Укључите скрипте проширења Startup Script: Скрипта покретања: Change... Измени... Console Конзола Base Texts: Текстови основе: Comments: Напомене: Keywords: Кључне речи: Signs: Знаци: Errors: Грешке: Strings: Ниске: Numbers: Бројеви: Locate Startup Script Нађите скрипту покретања Prefs_ShortWords Save Сачувај Reset Поврати User settings Корисникова подешавања System wide configuration Свеопшта системска подешавања Short Words Скраћенице User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Корисничко подешавање већ постоји. Да ли заиста желите да га замените? Cannot write file %1. Не могу да запишем датотеку „%1“. User settings saved Корисникова подешавања су сачувана System wide configuration reloaded Свеопшта системска подешавања су поново учитана Cannot open file %1 Не могу да отворим датотеку „%1“ Prefs_Spelling Spelling Провера писања Installed Spelling Dictionaries Инсталирани речници провере писања Downloadable Spelling Dictionaries Речници провере писања који се могу преузети Refresh Downloadable List Освежите списак за преузимање Download Selected Dictionaries Преузмите изабране речнике Language Језик Code Код Location Место Installed Инсталиран Download Преузми Downloading Преузимам Prefs_TableOfContents Table of Contents Табела садржаја &Add &Додај Alt+A Алт+А &Delete &Обриши Alt+D Алт+Д Properties Својства Item Attribute Name: Назив атрибута ставке: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут ставке који ће бити подешен на оквирима који се користе као основа за стварање уноса Destination Frame: Оквир одредишта: The frame the table of contents will be placed into Оквир у који ће се поставити табела садржаја Page Number Placement: Постављање броја странице: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Поставите бројеве страница уноса на почетак или на крај реда, или га не постављајте уопште Paragraph Style: Стил пасуса: The paragraph style used for the entry lines Стил пасуса који се користи за редове уноса Include frames that are set to not print as well Укључите оквире који су подешени да се не штампају List Non-Printing Entries Исписши уносе који се не штампају Tables of Contents Табеле садржаја Beginning Почетак End Крај Not Shown Не приказује се Table of Contents %1 Табела садржаја „%1“ Prefs_Typography Typography Типографија Subscript Индекс Displacement: Размештај: % % Scaling: Сразмера: Superscript Изложилац Underline Подвучено Line Width: Дебљина линије: Auto Самостално Strikeout Прецртано Small Caps Мала почетна слова Automatic Line Spacing Аутоматски размак редова Line Spacing: Размак редова: Displacement below the baseline of the normal font on a line Размештај испод основне линије обичног фонта на линији Relative size of the subscript compared to the normal font Релативна величина индекса у поређењу са обичним фонтом Displacement above the baseline of the font on a line Размештај изнад основне линије обичног фонта на линији Relative size of the superscript compared to the normal font Релативна величина изложиоца у поређењу са обичним фонтом Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Размештај испод основне линије обичног фонта израженог као проценат десцендера фонтова Line width expressed as a percentage of the font size Ширина линије изражена у процентима величине фонта Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Размештај испод основне линије обичног фонта израженог као проценат асцендера фонтова Relative size of the small caps font compared to the normal font Релативна величина малих слова у поређењу са обичним фонтом Percentage increase over the font size for the line spacing Повећање у процентима преко величине фонта за размак линија Prefs_UserInterface User Interface Корисничко сучеље Main Window Главни прозор Appearance Изглед &Language: &Језик: &Theme: &Тема: Use Small Widgets on Palettes Користи мале елементе на палетама Use Tabs for Documents &Recent Documents: &Скорашњи документи: Language and Regionalization Number Format: Font Sizes Величине фонта &Menus: &Изборници: pt тч &Palettes: &Палете: Story Editor Уређивач приче Font: Фонт: Use Smart Text Selection Користи паметан избор текста Interactivity Међудејство Time before resize or move starts: Врем пре почетка промене величине или премештања: ms ms &Wheel Jump: Start Up Почни Show Splashscreen Прикажи уводни екран Show Startup Dialog Прикажи прозорче покретања Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Number of recently edited documents to show in the File menu Број недавно уређиваних докумената за приакзивање у изборнику „Датотека“ Use either the system or selected language related definition for number formats for decimals for numbers in the interface Default font size for the menus and windows Основна величина фонта за изборнике и прозоре Default font size for the tool windows Основна величина фонта за алате прозора Time before resize or move starts allows for a slight delay between when you click and the operation happens to avoid unintended moves. This can be helpful when dealing with mouse sensitivity settings or accessibility issues related to ergonomic mice, touch pads or moveability of the wrists and hands. Icon Set: Скуп иконица: Choose the default icon set Изаберите основни скуп иконица Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus. Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart. Use System Format Use Interface Language Format Number of lines Scribus will scroll for each "notch" of the mouse wheel The default behavior when double-clicking on a word is to select the word and the first following space. Smart selection will select only the word, without the following space. PresetLayout Magazine Магазин Fibonacci Фибонаћи Golden Mean Златни пресек Nine Parts Девет делова Gutenberg Гутенберг None layout type Ништа When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. 'None' leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value. Када сте изабрали распоред страница документа осим једостраног, овде можете изабрати унапред одређени распоред странице. „Ништа“оставља маргине онаквима какве су, Гутенберг поставља класичне маргине. „Магазин“ поставља све маргине на исту вредност. Водећа је вредност „лево/унутра“. PrintDialog All Све Cyan Плавичаста Magenta Ружичаста Yellow Жута Black Црна Print Current Pa&ge Штампај текућу &страницу Print Normal Штампај обично PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Датотеке Пост скрипта (*.ps);;Све датотеке (*) Failed to retrieve printer settings Нисам успео да довучем подешавања штампача Inside: Унутар: Outside: Споља: PDF Files (*.pdf);;All Files (*) ПДФ датотеке (*.pdf);;Све датотеке (*) Save As Сачувај као PrintDialogBase Setup Printer Подеси штампач Print Destination Одредиште штампања &Options... &Опције... &File: &Датотека: C&hange... И&змени... Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Користите заменског управника штампања, као што је „kprinter“ или „gtklp“, да користите додатне опције штампања A&lternative Printer Command &Заменска наредба штампача Co&mmand: &Наредба: Range Опсег Print &All &Штампај све N&umber of Copies: Број &умножака: Print Current Pa&ge Штампај текућу стр&аницу Print &Range Опсег &штампања Options Опције Print Normal Обична штампа Print Separations Print in Color if Available Штампај у боји ако је доступно Print in Grayscale Штампај у нијансама сиве Advanced Options Напредне опције Page Страница Mirror Page(s) Horizontal Пресликај страницу(е) водоравно Mirror Page(s) Vertical Пресликај страницу(е) усправно Set Media Size Подеси средњу величину Color Боја Apply Under Color Removal Примени под уклањањем боје Convert Spot Colors to Process Colors Marks Ознаке This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Crop Marks Add registration marks which are added to each separation Registration Marks This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Овим направите ознаке испуста које су означене са _ . и прикажите ограничење испуста Bleed Marks Ознаке испуста Add color calibration bars Додај траке калибрације боје Color Bars Обојене траке Offset: Померај: Indicate the distance offset for the registration marks Bleeds Испусти Top: Горе: Distance for bleed from the top of the physical page Растојање за испуст од врха физичке странице Left: Лево: Distance for bleed from the right of the physical page Растојање за испуст с десне стране физичке странице Bottom: Доле: Distance for bleed from the bottom of the physical page Растојање за испуст од дна физичке странице Right: Десно: Distance for bleed from the left of the physical page Растојање за испуст с леве стране физичке странице Use the existing bleed settings from the document preferences Користите постојећа подешавања испуста из поставки документа Use Document Bleeds Користи испусте документа Preview... Претпреглед... &Print &Штампај Cancel Откажи Include PDF Annotations and Links Укључи ПДФ прибелешке и везе This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Clip to Printer Margins Опсеци према маргинама штампача <qt>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</qt> <qt>Начин искључивања неких нијанси сиве које су састављене од плавичасте, жуте и ружичасте и коришћења црне уместо њих. УЦР (смањење засићења бојом) углавном утиче на делове слика које су неутралних или тамних тонова који су близу сивој. Коришћење ове опције може побољшати штампање неких слика и одређено експериментисање и испробавање је потребно у зависности од случаја до случаја. УЦР умањује могућност презасићења „CMY“ бојама.<qt> <qt>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</qt> Length: Дужина: Create a range of pages Направите опсег страница Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Унесите зарезом раздвојени списак симбола где симбол може бити * за све странице, 1-5 за опсег страница или само број за једну страницу Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported. Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files. PrintPreview Print Preview Преглед пре штампања Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја Separation Name Назив раздвајања Cyan Плавичаста Magenta Ружичаста Yellow Жута Black Црна A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Начин искључивања неких нијанси сиве које су састављене од плавичасте, жуте и магенте и коришћења црне уместо њих. УЦР (смањење засићења бојом) углавном утиче на делове слика које су неутралних или тамних тонова који су близу сивој. Коришћење ове опције може побољшати штампање неких слика и одређено експериментисање и испробавање је потребно у зависности од случаја до случаја. УЦР умањује могућност презасићења „CMY“ бојама. File Датотека Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Омогућава много пријатнији доживљај Type 1, TrueType и OpenType фонтова, EPS, PDF и векторске графике у прегледу, али по цени мало споријег прегледа Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. % % None Ништа Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Resize the scale of the page Промените величину сразмере странице PrintPreviewBase Print Preview Преглед пре штампања Preview Settings Подешавања претпрегледа Color Боја Grayscale Нијансе сиве Mirror Page(s) Horizontally Пресликај страницу водоравно Mirror Pages(s) Vertically Clip to Printer Margins Опсеци према маргинама штампача Convert Spot Colors Преведи спот боје &Under Color Removal &Под уклањањем боја Display Settings Подешавања приказа Enable &Antialiasing Укључи &умекшавање Display Trans&parency Прикажи провидн&ост &Display CMYK &Прикажи CMYK Display Ink Coverage Прикажи покривеност мастила Threshold: Праг: Scaling: Сразмера: Resize the scale of the page Промените величину сразмере странице 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% 200% Fit to Width Уклопи по ширини Fit to Height Уклопи по висини Fit to Page Испуни у страницу Close Затвори Print... Штампај... PropertiesPalette Properties Својства X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Облик &Line &Линија &Colors &Боје &Transparency &Провидност Drop Shadow Одбаци сенку PropertiesPalette_GroupBase Group clips Contents Групиши садржаје одсечака When the group's bounding frame has been edited, clip the contents of the page items to the edited bounding frame Када је уређен гранични оквир групе, одсеците садржај ставки странице до уређеног граничног оквира PropertiesPalette_Image Auto Ауто Perceptual Опажајно Relative Colorimetric Релативна колориметрија Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колориметрија Global Опште Automatic Аутоматски Lossy - JPEG Са губитком — ЈПЕГ Lossless - Zip Без губитака — ЈПЕГ None Ништа Maximum Највеће High Високи Medium Средњи Low Низак Minimum Најмањи % % pt тч &To Frame Size &У величину оквира PropertiesPalette_ImageBase Rotation: Окренутост: &Page Number: &Број странице: &X-Pos: &X положај: Horizontal offset of image within frame Водоравни померај слике унутар оквира &Y-Pos: &Y положај: Vertical offset of image within frame Усправни померај слике унутар оквира Auto Самостално Scaling Сразмера X-Sc&ale: &X-сразмера: Resize the image horizontally Промените величину слике водоравно Y-Scal&e: &Y-сразмера: Resize the image vertically Промените величину слике усправно Keep the X and Y scaling the same Задржи исту X и Y сразмеру Actual X-DPI: Стварна X-тпи: Effective horizontal DPI of the image after scaling Ефективни број водоравних тпи слике након сразмеравања Actual Y-DPI: Стварна Y-тпи: Effective vertical DPI of the image after scaling Ефективни број усправних тпи слике након сразмеравања Allow the image to be a different size to the frame Дозволи да слика буде различите величине од оквира &Free Scaling &Слободно сразмеравање Use image proportions rather than those of the frame Радије користи пропорције слике него оквира Make the image fit within the size of the frame Учини да слика стане у оквир &To Frame Size &У величину оквира Input Profile: Улазни профил: Source profile of the image Изворни профил слике Rendering Intent: Намера исцртавања: Rendering intent for the image Намера исцртавања за слику Proportional Сразмерно Color Management Управљање бојама PDF Compression ПДФ сажимање Method: Начин: Compression method used in PDF export for the image Начин сажимања коришћен у извозу ПДФ-а за слику Quality: Квалитет: Compression quality used in PDF export for the image Квалитет сажимања коришћен у извозу ПДФ-а за слику Image Effects Дејства слике Extended Properties Проширена својства PropertiesPalette_Line Custom Произвољно No Style Без стила Left Point Лева тачка End Points Крајње тачке &Basepoint: &Основна тачка: T&ype of Line: В&рста линије: Start Arrow: Почетак стрелице: End Arrow: Крај стрелице: Scaling: Сразмера: Line &Width: &Ширина линије: Ed&ges: Ив&ице: Miter Join Угаони спој Bevel Join Коси спој Round Join Кружни спој Flat Cap Раван поклопац Square Cap Квадратни поклопац Round Cap Кружни поклопац &Endings: &Завршеци: % % pt тч Hairline Чеона линија Change settings for left or end points Измените поставке за леву или крајње тачке Pattern of line Узорак линије Thickness of line Дебљина линије Type of line joins Врста спојева линија Type of line end Врста завршетка линије Line style of current object Стил линија тренутног објекта Arrow head style for start of line Стил главе стрелице за почетак линије Arrow head style for end of line Стил главе стрелице за крај линије Arrow head scale for start of line Сразмера главе стрелице за почетак линије