@default Copy #%1 of Копија #%1 од AIPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Group%1 Група%1 Generating Items Правим ставке About &About О прогр&аму Development Team: Развојни тим: Contributions from: Прилози од стране: Official Documentation: Званична документација: Other Documentation: Остала документација: A&uthors А&утори &Translations &Преводи Haiku Port: Homepage Почетна страница Online Reference Веб референца Bugs and Feature Requests Грешке и захтеви за нове могућности Mailing List Дискусиона листа &Online На &вези &Close &Затвори Official Translations and Translators: Званични преводи и преводиоци: Previous Translation Contributors: Они који су претходно допринели превођењу: About Scribus %1 О Скрибусу %1 Wiki Вики %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Користим Гоустскрипт верзију %1 No Ghostscript version available Гоустскрипт није доступан <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Скрибус верзија %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: Tango Project Icons: &Updates &Updates Check for &Updates &Aжурирај Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Check for Updates Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. AboutPlugins Filename: Име фајла: Version: Верзија: Enabled: Укључен: Release Date: Датум објављивања: Description: Опис: Author(s): Аутор(и): Copyright: License: Лиценца: Scribus: About Plug-ins AboutPluginsBase &Close &Затвори Alt+C Alt+C ActionManager &New &Нови &Open... &Отвори... &Close &Затвори &Save &Сними Save &As... Сними &као... Re&vert to Saved Вр&ати на снимљено Collect for O&utput... Сакупи за и&злаз... Get Text... Добави текст... Append &Text... Примени &текст... Get Image... Добави слику... Save &Text... Сними &текст... Save as P&DF... Сними као P&DF... Document &Setup... &Поставке документа... &Print... Ш&тампај... &Quit &Заврши &Undo &Опозови &Redo Поно&ви &Item Action Mode &Опозов по појединачним ставкама Cu&t &Исеци &Copy &Копирај &Paste &Пренеси Select &All Изабери &све &Deselect All &Откази све изабрано &Search/Replace... &Тражи/Замени... Edit Image... Доради слику... C&olors... Б&оје... &Master Pages... &Главне стране... P&references... П&одешавања... %1 pt %1 тачака &Other... &Остало... &Left &Лево &Center &Централно &Right &Десно &Block У &блок &Forced &Усиљено &%1 % &%1 % &Normal &Underline &Подвуци Underline &Words &Strike Through &All Caps Small &Caps Su&perscript Su&bscript S&hadow С&енка &Image Effects &Ефекти на слици &Tabulators... &Табулатори... D&uplicate Д&уплирање &Multiple Duplicate &Умножено дуплирање &Transform &Delete &Обриши &Group &Група &Ungroup &Растури групу Is &Locked је &закључано Si&ze is Locked В&еличина је закључана Lower to &Bottom Спусти на &дно Raise to &Top Подигни на &врх &Lower &Спусти &Raise &Подигни Send to S&crapbook Пошаљи у св&еску &Attributes... &Својства... I&mage Visible С&лика видљива &Update Image &Ажурирај слику Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame Adjust Frame Height to Text Adjust Frame to Image Подеси оквир према слици Embed Image Extended Image Properties Додатна својства слике &Low Resolution &Лоша резолуција &Normal Resolution &Нормална резолуција &Full Resolution &Висока резолуција Is PDF &Bookmark Је PDF &маркер Is PDF A&nnotation Је PDF ан&отација Annotation P&roperties С&војства анотације Field P&roperties С&војства поља &Edit Shape... &Уређивање облика... &Attach Text to Path &Прикачи текст уз путању &Detach Text from Path &Откачи текст од путање &Combine Polygons &Комбинуј полигоне Split &Polygons Раздвоји &полигоне &Bezier Curve &Bezier крива &Image Frame &Оквир слике &Polygon &Полигон &Text Frame &Текстуални оквир &Symbol &Frames... &Glyph... Sample Text Пробни текст Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks &Insert... Уметн&и... Im&port... Ув&ези &Delete... &Обриши... &Copy... &Копирај... &Move... &Помери... &Apply Master Page... &Примени главну страну... Manage &Guides... Управљање &водиљама... Manage Page Properties... Управљање својствима стране... &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails &Сличице Show &Margins Прикажи &маргине Show &Frames Прикажи &оквире Show &Images Прикажи &слике Show &Grid Прикажи &мрежу Show G&uides Прикажи &водиље Show &Baseline Grid Прикажи мрежу &основне линије Show &Text Chain Прикажи &везе текстуалних оквира Show Control Characters Прикажи контролне знакове Rulers relative to Page Лењири се односе на страну Sn&ap to Grid Пре&баци на мрежу Sna&p to Guides Преб&аци на водиље &Properties &Својства &Scrapbook &Албум &Layers &Слојеви &Arrange Pages &Распореди стране &Bookmarks &Маркери &Measurements &Мерења Action &History Историја &промена Preflight &Verifier Провера &могућих проблема &Align and Distribute &Поравнај и распореди &Tools &Алати P&DF Tools P&DF алати Select Item Изабери ставку T&able Т&абела &Shape &Облик &Line &Линија &Freehand Line Линија &слободном руком Rotate Item Ротирај ставку Zoom in or out Увеличај или умањи Zoom in Увеличај Zoom out Умањи Edit Contents of Frame Уређивање садржаја оквира Edit Text... Уреди текст... Link Text Frames Повежи текстуалне оквире Unlink Text Frames Прекини везу између текстуалних оквира &Eye Dropper &Пипета Copy Item Properties Копирај својства ставке Edit the text with the Story Editor Уређивање текста помоћу уређивача Insert Text Frame Уметни текстуални оквир Insert Image Frame Уметни оквир за слику Insert Table Убаци табелу Insert Shape Убаци облик Insert Polygon Убаци полигон Insert Line Убаци линију Insert Bezier Curve Убаци Безијерову криву Insert Freehand Line Уметни слободоручну линију &Manage Pictures &Управљање сликама &Hyphenate Text &Растави на слогове Dehyphenate Text Састави цртицама растављене речи &Generate Table Of Contents &Направи садржај &About Scribus &О Scribus-у About &Qt О &Qt-у Toolti&ps Облач&ићи Scribus &Manual... Scribus &Приручник... Non Breaking Dash Non Breaking &Space Page &Number &Број стране New Line Нови ред Frame Break Прекид оквира Column Break Прекид колоне Copyright Registered Trademark Trademark Bullet Em Dash En Dash Figure Dash Quotation Dash Toggle Palettes Toggle Guides Print Previe&w Прегл&ед за штампање &JavaScripts... &Јава Скрипте... Convert to Master Page... Преведи у главну страну... &Cascade &Наслажи &Tile Поп&лочај More Info... Више података... &Printing Enabled &Штампање могуће &Flip Horizontally &Изврни водоравно &Flip Vertically &Изврни усправно Show Rulers Прикажи лењире &Outline Document Outline Palette &Контура Solidus Middle Dot En Space Em Space Thin Space Thick Space Mid Space Hair Space Insert Page Number Уметни број странице ff fi fl ffi ffl ft st S&tyles... С&тилови... &Outline type effect &Контура &Outlines Convert to oulines &Контурне линије Paste (&Absolute) Налепи (&Апсолутно) C&lear Оч&исти Insert PDF Push Button Insert PDF Text Field Insert PDF Check Box Insert PDF Combo Box Insert PDF List Box Insert Text Annotation Insert Link Annotation Save as &EPS... Сними као &EPS... Show Text Frame Columns Приказуј колоне текстуалног оквира &Frame... &Оквир... Preview Mode Преглед стране Show Layer Indicators Прикажи показатеље слојева Paste Image from Clipboard Colors and Fills... Marks... Notes Styles... Adjust Group Patterns Inline Items Unweld Items Weld Items Edit Welded Item Sticky Tools &Fit to Height &Рашири према висини Fit to Width Рашири према ширини Show Bleeds Snap to Items Symbols Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line Insert PDF Radio Button Insert 3D Annotation &Update Document Test Qt Quick Copy Копирај Cut Исеци Paste Пренеси Redo Undo Close the current document Export the document to PDF Create a new document Open an existing document Print the document Save the current document Copy item properties Edit contents of a frame Edit text in the Story Editor Eye Dropper Insert an arc Insert a bezier curve Insert a calligraphic line Insert a freehand line Insert an image frame Insert a line Insert a polygon Insert a render frame Insert a shape Insert a spiral Insert a table Insert a text frame Link text frames Measurements Insert link annotation Insert text annotation Insert PDF check box Insert PDF combo box Insert PDF list box Insert PDF push button Insert PDF radio button Insert PDF text field Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Rotate an item Select an item Unlink text frames Insert 3D annotation Soft &Hyphen &Zero Width Space Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Straight Double Unicode 0x0022 Single Left Unicode 0x2018 Single Right Unicode 0x2019 Double Left Unicode 0x201C Double Right Unicode 0x201D Single Reversed Unicode 0x201B Double Reversed Unicode 0x201F Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Single Right Guillemet Unicode 0x203A Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Low Single Comma Unicode 0x201A Low Double Comma Unicode 0x201E CJK Single Left Unicode 0x300C CJK Single Right Unicode 0x300D CJK Double Left Unicode 0x300E CJK Double Right Unicode 0x300F &Outline type effect &Контура &Outline Document Outline Palette &Контура &400% Insert &Text Frame Insert &Image Frame Insert T&able Insert &Shape Insert &Polygon Insert &Line Insert &Bezier Curve Insert &Freehand Line Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &Manage Images &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Insert &Render Frame Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame Inline Frames File Фајл &File &Фајл Edit Уреди &Edit &Уреди Style Стил &Style Item &Item &Ставка Insert I&nsert У&баци Page &Page &Страна View &View &Прикажи Table &Table Extras E&xtras Пр&оширења Windows &Windows &Прозори Help &Help По&моћ Plugin Menu Items Others Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Нови &из шаблона... AdjustCmsDialog CMS Settings AlignDistribute DockWidget Align Поравнај &Selected Guide: &Изабрана водиља: &Relative To: &У односу на: &Align Sides By: ... ... Distribute Распореди &Distance: &Удаљеност: Reverse Distribution Swap AlignDistributeBase Align Поравнај &Selected Guide: &Изабрана водиља: &Relative To: &У односу на: ... ... Distribute Распореди &Distance: &Удаљеност: AlignDistributePalette Align and Distribute Поравнај и распореди Align Поравнај &Relative to: &У односу на: First Selected Први изабрани Last Selected Последњи изабрани Page Страницу Margins Маргине Guide Водиље Selection Избор &Align Sides By: Align bottoms Поравнај дна Align right sides Поравнај десне стране Center on vertical axis Центрирај по усправној оси Align left sides Поравнај леве стране Center on horizontal axis Центрирај по водоравној оси Align tops Поравнај врхове &Selected Guide: &Изабрана водиља: Distribute right sides equidistantly Распореди десне стране на једнаку удаљеност Distribute bottoms equidistantly Распореди дна на једнаку удаљеност Distribute centers equidistantly horizontally Распореди центре на једнаку удаљеност водоравно Distribute left sides equidistantly Распореди леве стране на једнаку удаљеност Distribute centers equidistantly vertically Распореди центре на једнаку удаљеност усправно Distribute tops equidistantly Распореди врхове на једнаку удаљеност &Distance: &Удаљеност: Distribute the items with the distance specified Распоред ставки са назначеним растојањем When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items None Selected Нема избора Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Move Помери Resize Промени величину <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> Align left sides of items to right side of anchor Align tops of items to bottom of anchor Align bottoms of items to top of anchor Make horizontal gaps between items equal Make horizontal gaps between items equal to the value specified Make vertical gaps between items equal Make vertical gaps between items equal to the value specified Make horizontal gaps between items and sides of page equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Distribute Распореди <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to AlignSelect Align Text Left Поравнај текст лево Align Text Right Поравнај текст десно Align Text Center Поравнај текст по средини Align Text Justified Поравнај текст развучено Align Text Forced Justified Поравнај текст насилно развучено Annot Field Properties Својства поља Type: Врста: Button Дугме Text Field Поље за текст Check Box Кућица Combo Box Комбо кутија List Box Кутија листе Properties Својства Name: Име: Text Текст Font for use with PDF 1.3: Фонт за коришћење са PDF 1.3: Border Оквир Color: Боја: None Ниједан Width: Ширина: Thin Танак Normal Нормално Wide Широк Style: Стил: Solid Пуно Dashed Испрекидано Underline Подвучено Beveled Искошено Inset Уметак Other Остало Read Only Само за читање Required Захтевано Visibility: Видљивост: Visible Видљиво Hidden Скривен No Print Не штампај No View Без приказа Appearance Изглед Text for Button Down Текст за Дугме Доле Text for Roll Over Текст за превртање Icons Иконе Use Icons Користи иконе Remove Уклони Pressed Притиснуто Roll Over Превртање Icon Placement... Постављање икона... Highlight Истицање Invert Инвертуј Outlined Уоквирено Push Гурни Multi-Line Мулти-линија Password Лозинка Limit of Лимит од Characters Знакови Do Not Scroll Немој да скролујеш Do Not Spell Check Немој да провераваш правопис Check Style: Провери стил: Check Провери Cross Крст Diamond Дијамант Circle Круг Star Звезда Square Квадрат Default is Checked Подразумевано је обележено Editable Може се уређивати Options Опције Go To Иди на Submit Form Пошаљи формулар Reset Form Ресетуј формулар Import Data Увези податке Event: Догађај: Mouse Up Миш горе Mouse Down Миш доле Mouse Enter Миш унеси Mouse Exit Миш изађи On Focus На фокус On Blur На замућење Script: Скрипта: Edit... Уреди... Submit to URL: Пошаљи до URL-а: Submit Data as HTML Пошаљи податке као HTML Import Data from: Увези податке од: Destination Одредиште To File: У фајл: Change... Измени... Page: Страна: X-Pos: X Поз: pt тач. Y-Pos: Y Поз: Action Акција Field is formatted as: Поље је форматирано као: Plain Обичан Number Број Percentage Проценат Date Датум Time Време Custom Произвољно Number Format Формат бројева Decimals: Децимале: Use Currency Symbol Користи симбол валуте Prepend Currency Symbol Валута Симбол Formatting Форматирање Percent Format Процентни формат Date Format Формат датума Time Format Формат времена Custom Scripts Произвољне скрипте Format: Формат: Keystroke: Притисак дугмета: Format Формат Value is not validated Вредност није оверена Value must be greater than or equal to: Вредност мора бити већа или једнака са: and less or equal to: и мања или једнака са: Custom validate script: Произвољне скрипте за оверавање: Validate Овери Value is not calculated Вредност није израчуната Value is the Вредност је sum сума product производ average средња вредност minimum минимум maximum максимум of the following fields: од следећих поља: Pick... Изабери... Custom calculation script: Произвољна скрипта за израчунавање: Calculate Израчунај OK У реду Cancel Поништи Flag is ignored for PDF 1.3 Застава се игнорише за PDF 1.3 Enter a comma separated list of fields here Овде унесите листу поља одвојених зарезима You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Потребна Вам је барем икона за Нормално да бисте користили икону за дугмад Open Отвори Example: Пример: Selection Change Промена избора PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*) JavaScript JavaScript None highlight Ниједан None action Ниједан Do Not Export Value Не извози вредност Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*) Слике (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Пост скрипт (*.eps *.epsi);;Сви фајлови (*) PDF PDF Annota Annotation Properties Својства анотације Text Текст Link Веза External Link Спољашња веза External Web-Link Спољашња веб-веза Options Опције Icon: Note Comment Key Help NewParagraph Paragraph Insert Cross Крст Circle Круг Annotation is Open Destination Одредиште pt тач. Open Отвори PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-Документи (*.pdf);;Сви фајлови (*) &Type: &Врста: C&hange... И&змени... &Page: &Страница: &X-Pos &X-Поз &Y-Pos: &Y Поз: %1;;All Files (*) Export absolute Filename ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Примени главну страну &Master Page: &Главна страна: Apply To Примени на Current &page Текућу &страну Alt+P Alt+P &Even pages &Парне стране Alt+E Alt+E O&dd pages &Непарне стране Alt+D Alt+D &All pages &Све странице Alt+A Alt+A &Within range &У опсегу Alt+W Alt+W to до Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Примени изабрану главну страну на парне, непарне или све стране у опсегу Possible Hyphenation Могуће спајање цртицом Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages &Све странице &Within Range ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Висина: Width: Ширина: End Edit ArcWidgetBase Form Start Angle: End Angle: Sample Polygon Пример полигона ArrowChooser None Ниједан AspellPlugin Spell-checking support 0.1 Spell Checker Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error AspellPluginBase Spell Check Replacement: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Change &Exit &Изађи Not in Dictionary: Word that was not found in the active dictionary Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Active Dictionary: Ignore the current text not found in the active dictionary &Ignore &Игнориши Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary I&gnore All Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Change A&ll Close Затвори AspellPluginImpl Loaded default Spell Checker Plugin Failed to Initialise. Configuration invalid Spell Checker Plugin Failed to Initialise. No Aspell dictionaries could be found. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. Spelling check complete Aspell dictionary. Spell Checker No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? AutoformButtonGroup Arrows Flow Chart Jigsaw Specials Default Shapes Barcode Insert Barcode Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer BarcodeGenerator Error opening file: %1 Грешка при отварању фајла: %1 12 or 13 digits 12 или 13 цифара 8 digits 8 цифара 11 or 12 digits 11 или 12 цифара 7 or 8 digits 7 или 8 цифара 5 digits 5 цифара 2 digits 2 цифре Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Variable number of digits Variable number of digits and capital letters Variable number of hexadecimal characters Variable number of characters, digits and any symbols. Barcode Barcode incomplete 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) Select Type BarcodeGeneratorBase &Type: &Врста: Select one of the available barcode type here The numeric representation of the code itself. See the help message below Reset the barcode samples Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Colors Боје &Background &Позадина Alt+B Alt+B Background color - under the code lines &Lines &Линије Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode &Text &Текст Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Hints and help is shown here Co&de: Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Insert Barcode Format Формат Incl&ude Checksum Digit I&nclude Checksum &Guard Whitespace &Include Text in Barcode Options Опције &Format: Error &checking: Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased Biblio Scrapbook Албум Rename Преименуј Hide Directories Open Directories in a new tab Delete Обриши Object Објекат &Name: &Име: New Entry Нов унос Name "%1" is not unique. Please choose another. Име "%1" није јединствено. Изабери друго. Choose a Scrapbook Directory Изабери директоријум Албума Choose a Directory Изаберите директоријум Scrapbook (*.scs) Албум (*.scs) Choose a scrapbook file to import Изабери фајл Албума за ивоз Create a new scrapbook page Направи нову страну Албума Load an existing scrapbook Учитај постојећи Албум Save the selected scrapbook Сними изабрани Албум Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Увези Албум из Скрибуса <=1.3.2 Close the selected scrapbook Затвори изабрани Албум Copy To: Копирај у: Move To: Премести у: Main Главни Copied Items Копиране ставке New Name Scrapbook (*.scs *.SCS) Hide Images Hide Vector files Paste to Page Close Затвори Delete Contents Do you really want to delete all entries? Go up one Directory Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Configure the scrapbook BookMView Bookmarks Маркери Move Bookmark Помери маркер Insert Bookmark Уметни маркер Cancel Поништи BookPalette Bookmarks Маркери ButtonIcon Icon Placement Постављање икона Layout: Распоред: Caption only Само натпис Icon only Само икона Caption below Icon Натпис испод иконе Caption above Icon Натпис изнад иконе Caption right to Icon Натпис десно од иконе Caption left to Icon Натпис лево од иконе Caption overlays Icon Натпис преко иконе Scale: Размера: Always Увек When Icon is too small Када је икона превише мала When Icon is too big Када је икона превише велика Never Никад Scale How: Скалирај како: Proportional Пропорционалан Non Proportional Непропорционално Icon Икона OK У реду Cancel Поништи Reset Ресетуј CMSPrefs &Activate Color Management &Активирај управљање бојама System Profiles Системски профили &Monitor: &Надгледач: P&rinter: Ш&тампач: Rendering Intents Намере рендеровања Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Перцептуално Relative Colorimetric Релативна колорметрика Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колорметрика Sim&ulate Printer on the Screen Симу&лирај штампач на екрану Mark Colors out of &Gamut Означи боје изван &gamut-а Use &Blackpoint Compensation Користи компензацију &црне тачке Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Профил боја који сте направили или добили од произвођача. Овај профил би требало да буде баш за Ваш монитор, а не генерички профил (тј. sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача. Овај профил би требало да буде баш за Ваш штампач, а не генерички профил (тј. sRGB). Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу, на основу изабраног профила за штампач. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане. Ово захтева веома прецизне профиле и служи само као упозорење. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама. Препоручљиво је да ово укључите ако имате фотографије у документу. &RGB Pictures: &RGB слике: &CMYK Pictures: &CMYK слике: Default color profile for imported CMYK images Подразумевани профил боја за ивезене CMYK слике Default color profile for imported RGB images Подразумевани профил боја за ивезене RGB слике Pictures: Слике: CMSPrefsBase Form &Activate Color Management &Активирај управљање бојама System Profiles Системски профили &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Подразумевани профил боја за ивезене RGB слике &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Подразумевани профил боја за ивезене CMYK слике &RGB Solid Colors: Default color profile for solid RGB colors on the page &CMYK Solid Colors: Default color profile for solid CMYK colors on the page Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Надгледач: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Профил боја који сте направили или добили од произвођача. Овај профил би требало да буде баш за Ваш монитор, а не генерички профил (тј. sRGB). P&rinter: Ш&тампач: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Профил боја за Ваш модел штампача од произвођача. Овај профил би требало да буде баш за Ваш штампач, а не генерички профил (тј. sRGB). Rendering Intents Намере рендеровања Images: Слике: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Укључи „меко проверавање“ како ће се штампати боје у Вашем документу, на основу изабраног профила за штампач. Sim&ulate Printer on the Screen Симу&лирај штампач на екрану Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод за приказивање боја на екрану које можда неће бити добро одштампане. Ово захтева веома прецизне профиле и служи само као упозорење. Mark Colors out of &Gamut Означи боје изван &gamut-а Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компензација црне тачке је метод поправљања контраста на фотографијама. Препоручљиво је да ово укључите ако имате фотографије у документу. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Користи компензацију &црне тачке CMYKChoose Edit Color Уређивање боја &Name: &Име: Color &Model &Модел боја CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB Веб сигуран RGB New Нови Old Стари You cannot create a color without a name. Please give it a name The name of the color already exists. Please choose another one. HSV-Colormap HSV мапа боја C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Динамичке линије боја Static Color Bars Статичне линије боја Scribus Swatches User Swatches R: R: G: G: B: B: Is Spot Color је спот боја Is Registration Color је регистрациона боја You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Не можеш да направиш боју под називом "%1". Назив је режервисан за провидну боју Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself. Избор ће одобрити штампање овога на свим плочама. Регистрационе боје се користе за штампарске ознаке као што су: ознаке за сечење, регистрационе ознаке и сл. Обично се не користе при креирању садржаја самих страна. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Ако је управљање бојама укључено, упозорење у виду троугла је упзорење да је боја можда изван гамута тренутно изабраног колор профила штампе. То значи да боја можда неће бити одштампана како је приказана на екрану. Више савета о упозорењима о гамуту је доступно у помоћи под Управљање бојама, на мрежи. The name of the color already exists, please choose another one. Име боје већ постоји, изабери друго име. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Избор ће направити ову боју спот бојом, стога, направиће још једну плочи или сепарацију. Најчешћа примена је када лого или нека боја захтевају потпуно тачну репродукцију или се жељена боја не може репродуковати коришћењем CMYK процесних боја. Металик и флуоресцентне боје су добри примери шта четворобојна CMYK штампа не може да пружи. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. HSV Color Map CStyleP Form1 Формулар1 Basic Formatting Основно уобличавање Advanced Formatting Напредно уобличавање Colors Боје CStylePBase Form1 Формулар1 Based On: На основу: Basic Formatting Основно уобличавање Advanced Formatting Напредно уобличавање Colors Боје CWDialog Merging colors Спајам боје Error: Грешка: Color %1 exists already! Боја %1 већ постоји! Color %1 appended. Боја %1 придодата. Now opening the color manager. Сада отварам управљач бојама. Color Merging Спајање боја Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Немогуће је наћи жељену боју. Вероватно је изабрана црна, сива или бела. Нема начина да се направи ова боја. Color Wheel Точак боја Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Result Colors CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Color Scheme Method Angle: Угао: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Изабери један од наћина за прављење шеме боја. Обрати се документацији за више информација. Merge created colors into the document colors &Merge &Сједини Alt+M Alt+M Replace created colors in the document colors &Replace &Замени Alt+R Alt+R Leave colors untouched Остави боје нетакнуте &Cancel &Откажи Alt+C Alt+C Preview: Преглед: Sample color scheme. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Vision Defect Type: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Документ CWDialogBase Color Wheel Точак боја CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: RGB RGB R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: Document Документ Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Изабери један од наћина за прављење шеме боја. Обрати се документацији за више информација. Angle: Угао: Preview: Преглед: &Merge &Сједини Alt+M Alt+M &Replace &Замени Alt+R Alt+R &Cancel &Откажи Alt+C Alt+C Leave colors untouched Остави боје нетакнуте % % HSV: HSV: HSV HSV H: H: S: S: V: V: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Изабрана боја не постоји у скупу боја овог документа. Унеси име нове боје. Color Not Found Боја није пронађена The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Изабрано име већ постоји. Унеси друго име за ову нову боју. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Повезивање текстуалних оквира Before After CanvasMode_Normal Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Overflow Characters: %1 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Информација Link Target is external File. File: %1 Page: %2 All Supported Formats Сви подржани формати Open Отвори CellStyleComboBox No Style Нема стила CgmPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Group%1 Група%1 Generating Items Правим ставке CharSelect Font: Фонт: &Insert Уметн&и C&lear Оч&исти Insert the characters at the cursor in the text Уметни карактере на месту курсора у тексту Delete the current selection(s). Обриши текући избор(е). Greek Грчки Greek Extended Проширени грчки Cyrillic Ћирилични Arabic Арапски Arabic Extended A Проширени арапски А Arabic Extended B Проширени арапски Б Hebrew Хебрејски Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Скрибусова палета знакова (*.ucp);;Сви фајлови (*) Choose a filename to open Изабери име фајла који желиш да отвориш Error Грешка Error reading file %1 - file is corrupted propably. Грешка при отварању фајла %1 - фајл је вероватно оштећен. Choose a filename to save under Изабери име фајла у којем желиш да буде сачувано Cannot write file %1 Не могу да запишем у фајл %1 Clean the Palette? Очистити палету? You will clean all characters from this palette. Are you sure? Очистићеш све знакове из ове палете. Да ли си сигуран? Character Palette Палета знакова &Search &Тражи Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Hide/Show Enhanced Palette Save Quick Character Palette CharSelectEnhanced Full Character Set Basic Latin Latin-1 Supplement Latin Extended-A Latin Extended-B General Punctuation Super- and Subscripts Currency Symbols Letterlike Symbols Number Forms Arrows Mathematical Operators Box Drawing Block Elements Geometric Shapes Miscellaneous Symbols Dingbats Small Form Variants Ligatures Specials Greek Грчки Greek Extended Проширени грчки Cyrillic Ћирилични Cyrillic Supplement Arabic Арапски Arabic Extended A Проширени арапски А Arabic Extended B Проширени арапски Б Hebrew Хебрејски Enhanced Character Palette &Font: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Уметни карактере на месту курсора у тексту &Insert Уметн&и Delete the current selection(s). Обриши текући избор(е). C&lear Оч&исти Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style Нема стила CharTable Delete Обриши CharTableView Delete Обриши CheckDocument Current Profile: Тренутни профил: Items Ставке After Marks update document was changed Print/Visible Mismatch Issues: %1 Problems Проблеми Glyphs missing Знак недостаје Text overflow Текст прелива Object is not on a Page Објекат се не налази на страни Missing Image Слика недостаје Empty Text Frame Object has transparency Објекат има провидност Object is a placed PDF Објекат је постављени PDF Image dimension is smaller than its frame Object colorspace is not CMYK or spot Imported document contains non embedded fonts Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Document Документ No Problems found Нема пронађених проблема Page Страница Free Objects Слободни објекти Problems found Пронађени проблеми Preflight Verifier Провера могућих проблема Object is a PDF Annotation or Field Објекат је PDF анотација или поље &Ignore Errors &Игнориши грешке Check again Провери поново Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Резолуција слике је испод %1 тпи, тренутно %2 x %3 тпи Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Резолуција слике је преко %1 тпи, тренутно %2 x %3 тпи Image is GIF Слика је GIF OK У реду Transparency used Провидност је коришћена Blendmode used Layer "%1" Слој "%1" Annotation uses a non TrueType font Анотација користи font који није TrueType Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame Layers Слојеви Master Pages Главне стране Layer Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI ChooseStyles Choose Styles Изабери стил Available Styles Доступни стилови ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Изаберите директоријум Cannot create directory: %1 Collecting... Сакупљам... Cannot collect all files for output for file: %1 Не могу да покупим све за извоз у фајл: %1 Cannot collect the file: %1 Не могу да покупим фајл: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Сакупљам... Cannot collect all files for output for file: %1 Не могу да покупим све за извоз у фајл: %1 Cannot collect the file: %1 Не могу да покупим фајл: %1 ColorListBox Sort by Name Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Боје &Import &Увези &New &Нови &Edit &Уреди D&uplicate Д&уплирај &Delete &Обриши &Remove Unused &Уклони некоришћено Color Sets Скупови боја Current Color Set: Текући скуп боја: &Save Color Set &Сними скуп боја Choose a color set to load Изаберите скуп боја за учитавање Save the current color set Сними текући скуп боја Remove unused colors from current document's color set Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа Import colors to the current set from an existing document Увези боје у текући скуп боја из документа Create a new color within the current set Направи нову боју у оквиру текућег скупа Edit the currently selected color Уреди тренутно изабрану боју Make a copy of the currently selected color Направи копију тренутно изабране боје Delete the currently selected color Обриши тренутно изабрану боју Make the current colorset the default color set Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани &Name: &Име: Choose a Name Изаберите име Copy of %1 Копија од %1 New Color Нова боја If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Ако је управљање бојама укључено, упозорење у виду троугла је упзорење да је боја можда изван гамута тренутно изабраног колор профила штампе. То значи да боја можда неће бити одштампана како је приказана на екрану. Спот боје су означене црвеним кругом. Регистрационе боје имају регистрациони знак одмах до боје саме. Више савета о упозорењима о гамуту је доступно у помоћи под Управљање бојама, на мрежи. Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Остали фајлови (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Сви фајлови (*) Information Информација Import Увези The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Фајл %1 не садржи боје које је могуће увести. Ако је фајл заснован на ПостСкрипт-у, покушај да га увезеш са File -&gt; Import. Не садрже сви фајлови DSC коментаре где се налази опис боја. То онемогућује увоз боја из неких фајлова. Обрати се \"Уређивање боја\" одељку документације за више детаља. ColorWheel Monochromatic Analogous Complementary Split Complementary Triadic Tetradic (Double Complementary) Base Color ColorWheelPlugin &Color Wheel... Color setting helper Color selector with color theory included. ColumnResize Width Ширина CommonStrings &Apply &Примени &Cancel &Откажи None Ниједан &OK &У реду &Save &Сними Warning Упозорење None color name Ниједна Custom CommonStrings, custom page size Произвољно Single Page Једнострано Double Sided Двострано 3-Fold Троструко савијен 4-Fold Четвороструко савијен Monday Понедељак Tuesday Уторак Wednesday Среда Thursday Четвртак Friday Петак Saturday Субота Sunday Недеља January Јануар February Фебруар March Март April Април May Мај June Јун July Јул August Август September Септембар October Октобар November Новембар December Децембар Yes Да No Не &Yes &Да &No &Не Left Page Left page location Лева страна Middle Middle page location Middle Left Middle Left page location Middle Right Middle Right page location Right Page Right page location Десна страна Normal Default single master page Нормално Normal Left Default left master page Normal Middle Default middle master page Normal Right Default right master page Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Custom: Custom Tab Fill Option Произвољна: Solid Line Непрекидна линија Dashed Line Испрекидана линија Dotted Line Истачкана линија Dash Dot Line Црта-тачка Dash Dot Dot Line Црта-тачка-тачка None Optical Margin Setting Ниједан Left Protruding Optical Margin Setting Избачен лево Right Protruding Optical Margin Setting Избачен десно Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Both sides Optical Margin Setting Обе стране Min. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension None color name Custom CommonStrings, custom page size Произвољно Normal Default single master page Нормално None Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Max. Word Tracking RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Нијансе сиве Duotone Colorspace Unknown Colorspace (Unknown) Непознат PostScript PostScript Text Frame Текстуални оквир Image Frame Line Линија Polygon Полигон Polyline Полилинија Text on a Path Текст на путањи PDF 3D Annotation Symbol Group Група Regular Polygon Arc Spiral Table Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Radio Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation Button Дугме RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Веза Default Table Style Default Cell Style Monochrome Colorspace PostScript Level 1 PostScript Level 1 PostScript Level 2 PostScript Level 2 PostScript Level 3 PostScript Level 3 Windows GDI Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Meta Meta Render Frame Default Paragraph Style Подразумевани стил параграфа Default Character Style Подразумевани стил знака Default Line Style ContextMenu Preview Settings Подешења прегледа Paste File... Delete Page CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Преведи страну у главну страну Name: Име: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Нова главна страна %1 Cpalette Shade: Сенка: % % Opacity: Непрозирност: Normal Нормално Horizontal Gradient Водоравни ферлауф Vertical Gradient Усправни ферлауф Diagonal Gradient Дијагонални ферлауф Cross Diagonal Gradient Укрштени дијагонални ферлауф Radial Gradient Кружни ферлауф Free linear Gradient Слободни линијски ферлауф Free radial Gradient Слободни кружни ферлауф X1: X1: Y1: Y1: pt тач. X2: X2: Y2: Y2: Edit Line Color Properties Уреди поставке линије са бојама Edit Fill Color Properties Уреди поставке попуњености бојама Saturation of color Засићење боје Normal or gradient fill method Нормални или прелазни метод попуњавања Set the transparency for the color selected Постави прозирност за изабрану боју Move Vector Помери правац Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Помери почетну тачку правца ферлауфа притиснутим левим тастером миша и помери крајњу тачку ферлауфа користећи десни тастер миша Transparency Settings Подешавања провидности Saturation Засићење Color Боја X: X: Y: Y: Scaling Скалирање Rotation Окретање Angle Угао Solid Пуно Gradient Pattern Custom Произвољно Create Mesh CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Number of Pages in Document: Број страна у документу: Doc Page Range Basic Range Selection Range of Pages Опсег страна De&lete &Обриши Alt+L Alt+L Move &Down Помери &доле Alt+D Alt+D Move &Up Помери &Горе Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Додај опсег страна Consecutive Pages Even Pages Парне стане From: Од: To: До: &Add To Range &Додај опсегу Alt+A Alt+A Odd Pages Непарне стране Comma Separated List Листа страна одвојена зарезом Advanced Reordering Напредна реорганизација Page Order Редослед страна Sample Page Order: Page Group Size: &OK &У реду Alt+O Alt+O &Cancel &Откажи Alt+C Alt+C CreateRangeBase Number of Pages in Document: Број страна у документу: Add a Range of Pages Додај опсег страна From: Од: To: До: Comma Separated List Листа страна одвојена зарезом Even Pages Парне стане Odd Pages Непарне стране &Add To Range &Додај опсегу Alt+A Alt+A Range of Pages Опсег страна Move &Up Помери &Горе Alt+U Alt+U Move &Down Помери &доле Alt+D Alt+D De&lete &Обриши Alt+L Alt+L Advanced Reordering Напредна реорганизација Page Order Редослед страна &OK &У реду Alt+O Alt+O &Cancel &Откажи Alt+C Alt+C CsvDialog CSV Importer Options Опције CSV увозника Field delimiter: Границе поља: (TAB) (TAB) Value delimiter: Граничне вредности: First row is a header Први ред је заглавље OK У реду Cancel Поништи None delimiter Ниједан None delimiter CupsOptions Printer Options Опције штампача Page Set Поставка странице All Pages Све странице Even Pages only Само парне странице Odd Pages only Само непарне странице Mirror Огледало Orientation Усмерење Portrait Усправно Landscape Водоравно N-Up Printing N-Горе штампање Page per Sheet Једна страница по листу Pages per Sheet Број страница на листу Option Опција Value Вредност This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * CurveWidget Open Отвори Curve Files (*.scu);;All Files (*) Фајл који садржи криве (*.scu);;Сви фајлови (*) Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Сними као Cannot write the file: %1 Не могу да запишем фалј: %1 Inverts the curve Преокреће криву уназад Resets the curve Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Учитава криву Saves this curve Снима ову криву CustomFDialog &Compress File &Компресуј фајл &Include Fonts &Укључи фонтове Encoding: Кодирање: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Премешта у Ваш директоријум за документе. Ово се може наместити у поставкама. &Include ICC Profiles &Укључи ICC профиле Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document CvgPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Group%1 Група%1 Generating Items Правим ставке DashEditor Value: Вредност: Offset: DeferredTask Cancelled by user Обустављено од стране корисника DelColor Delete Color Обриши боју Delete Color: Обриши боју: Replace With: Замени са: DelPages Delete Pages Обриши странице to: у: Delete From: Обриши од: DelStyle Delete Style Обриши стил Delete Style: Обриши стил: Replace With: Замени са: No Style Нема стила DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Ивожење није успело Importing Word document failed %1 Увожење Word документа није успело %1 DocInfos Document Information Информације о документу &Title: &Наслов: &Author: &Аутор: &Subject: &Keywords: &Кључне речи: Descri&ption: Оп&ис: P&ublisher: И&здавач: &Contributors: &Помагачи: Dat&e: &Датум: T&ype: В&рста: F&ormat: Ф&ормат: Identi&fier: Означ&ивач: &Source: &Извор: &Language: &Језик: &Relation: &Однос: Co&verage: Покр&ивеност: Ri&ghts: Пр&ава: Further &Information Додатне &информације A person or organisation responsible for making the document available Особа или организација одговорни за издавање документа A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Особа или организација одговорни за допринос садржају документа A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Датум повезан са неким догађајем у животном циклусу документа, у ГГГГ-ММ-ДД формату, као по ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Природа или жанр садржаја документа, нпр. категорије, функције, жанрови, итд. An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Прецизна референца на документ у оквиру датог контекста као што је ISBN или URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Референца на документ из кога је тренутни документ изведен, нпр. ISBN или URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Референца на повезани документ, вероватно коришћењем формалног идентификатора као што је ISBN или URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Степен или делокруг садржаја документа, вероватно укључујући место, време и опсеге надлежности Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Информације о правима у и над документом, нпр. copyright, патент или бренд Documen&t Докумен&т The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Особа или организација првенствено одговорна за настанак овог документа. Ово поље може бити укључено у Скрибусов документ, као и у мета-податке PDF-а A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Име дато документу. Ово поље може бити укључено у Скрибусов документ, као и у мета-податке PDF-а An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH DocSections Delete the currently selected section. Обриши тренутно изабран одељак. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Број стране је изван опсега The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Унешена вредност је изван опсега броја страна овог документа (%1-%2). Document Sections Одељци у документу &Add &Додај Alt+A Alt+A &Delete &Обриши Alt+D Alt+D Name Име Shown Приказан From Од To Ка Style Стил Start Почетак DocSectionsBase Document Sections Одељци у документу Name Име From Од To Ка Style Стил Start Почетак &Add &Додај Alt+A Alt+A &Delete &Обриши Alt+D Alt+D Shown Приказан DocumentItemAttributes Relates To Односи се према Is Parent Of је предак Is Child Of је наследник Text Frames Текстуални оквири Image Frames Оквири слика Boolean Логичка вредност Integer Целобројна вредност String Низ знакова None relationship Ниједан None auto add Ниједан None types Ниједан Real Number Реалан број &Add &Додај Alt+A Alt+A &Copy &Копирај Alt+C Alt+C &Delete &Обриши Alt+D Alt+D C&lear Оч&исти Alt+L Alt+L Name Име Type Врста Value Вредност Parameter Парамета Relationship Однос Relationship To Однос према Auto Add To Сам додај DocumentItemAttributesBase Name Име Type Врста Value Вредност Parameter Парамета Relationship Однос Relationship To Однос према Auto Add To Сам додај &Add &Додај Alt+A Alt+A &Copy &Копирај Alt+C Alt+C &Delete &Обриши Alt+D Alt+D C&lear Оч&исти Alt+L Alt+L DrwPlug Group%1 Група%1 Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Generating Items Правим ставке EPSPlug Importing File: %1 failed! Увожење фајла: %1 није успело! Fatal Error Кобна грешка Error Грешка Analyzing PostScript: Пост скрипт анализа: Generating Items Правим ставке Converting of %1 images failed! Конверзија %1 слика није успела! Group%1 Група%1 Importing: %1 Увожење: %1 EditStyle Edit Style Уреди стил &Name: &Име: Character Знак pt тач. &Lines: &Линије: Tabulators and Indentation Табулатори и увлачење Name of your paragraph style Име Вашег стила пасуса Font of selected text or object Фонт изабраног текста или објекта Font Size Величина фонта Color of text fill Боја попуњеног текста Color of text stroke Боја текста Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Утврђује свеукупну висину, бројеве у низу, испуштених великих слова Spacing above the paragraph Проред изнад пасуса Spacing below the paragraph Проред испод пасуса Line Spacing Проред % % Distances Удаљеност Distance from Text: Удаљеност од текста: Preview of the Paragraph Style Приказ стила параграфа Name of the style is not unique Име овог стила није јединствено Background Позадина EditToolBar Edit Уреди Editor Editor Уређивач &New &Нови &Open... &Отвори... Save &As... Сними &као... &Save and Exit &Сними и изађи &Exit without Saving &Изађи без снимања &Undo &Опозови &Redo Поно&ви Cu&t &Исеци &Copy &Копирај &Paste &Пренеси C&lear Оч&исти &Get Field Names &Добави имена поља &File &Фајл &Edit &Уреди OK У реду Cancel Поништи JavaScripts (*.js);;All Files (*) Јава Скрипт (*.js);;Сви фајлови (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Ефекти на слици Options: Опције: Color: Боја: Shade: Сенка: Brightness: Осветљеност: Contrast: Контраст: Radius: Пречник: Value: Вредност: Posterize: Постеризација: Available Effects Доступни ефекти Blur Замућење Brightness Осветљеност Colorize Колоризација Contrast Контраст Grayscale Нијансе сиве Invert Инвертуј Posterize Постеризација Sharpen Изоштравање >> >> << << Effects in use Ефекти у употреби OK У реду Cancel Поништи Color 1: Боја 1: Color 2: Боја 2: Color 3: Боја 3: Color 4: Боја 4: Duotone Tritone Quadtone Curves ExceptHookDialog Script error Грешка скрипте An exception occured while running the script. &Close &Затвори Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Фајл постоји. Да пребришем? exists already. Overwrite? већ постоји Да пребришем? All Све Save as Image Сними као слику Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Грешка при писању излазног фајла(ова). ExportForm Choose a Export Directory Изаберите директоријум за извоз Export as Image(s) Извези као слику(е) &Export to Directory: &Извези у директоријум: C&hange... И&змени... Options Опције Image &Type: &Врста слике: &Quality: &Квалитет: &Resolution: &Резолуција: % % dpi тпи Range Опсег &Current page &Текућа страница &All pages &Све странице &Range &Опсег C C Export a range of pages Извези опсег страница Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Унесите листу обележја раздвојених зарезима где обележје може бити * за све странице, 1-5 за опсег страница или број једне странице. Export all pages Извези све странице Export only the current page Извези само текућу страницу Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Резолуција слика Користи 72 тпи за слике предвиђене за приказивање на екрану The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Квалитет Ваших слика - 100\\% је најбољи, 1\\% је најлошији Available export formats Доступни формати за извоз The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Излазни директоријум - место за смештање Ваших слика. Име извезеног фајла ће бити „имедокумента-бројстране.врстафајла“ Change the output directory Промени излазни директоријум &Size: &Величина: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Величина слике. 100% за непромењену величину, 200% за два пута већу слику итд. Image size in Pixels Величина слике у пикселима TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Аутоматски ExtImageProps Extended Image Properties Додатна својства слике Normal Нормално Darken Lighten Hue Saturation Засићење Color Боја Luminosity Multiply Screen Dissolve Растварање Overlay Hard Light Soft Light Difference Exclusion Color Dodge Color Burn Blend Mode: Opacity: Непрозирност: % % Name Име Layers Слојеви Don't use any Path Не користи ниједну путању Paths Путање Live Preview FDialogPreview Size: Величина: Title: Наслов: No Title Без наслова Author: Аутор: Unknown Непознат Scribus Document Scribus документ Resolution: Резолуција: DPI тпи CMYK CMYK RGB RGB Colorspace: Простор боја: Grayscale Нијансе сиве File Format: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Неки фонтови коришћени у овом докумену су замењени: was replaced by: је замењен са: FileToolBar File Фајл FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Face: Изглед: Family: Style: Стил: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Име фонта Use Font Користи фонт Family Style Стил Variant Type Врста Format Формат Embed in PostScript Укључи у PostScript Subset Подсет Access Used in Doc Path to Font File Путања до фајла фонта Unknown font type Непознат Unknown font format Непознат User font preview Кориснички System font preview Системски Click to change the value FontPrefs Available Fonts Доступни фонтови Font Substitutions Замене за фонтове Additional Paths Додатне путање Font Name Име фонта &Available Fonts &Доступни фонтови Replacement Замена &Delete &Обриши Font &Substitutions &Замене за фонтове C&hange... И&змени... A&dd... &Додај... &Remove &Уклони Additional &Paths Додатне &путање Choose a Directory Изаберите директоријум Font Name font preview Име фонта Use Font font preview Користи фонт Subset font preview Подсет Path to Font File font preview Путања до фајла фонта Embed in PostScript font preview Укључи у PostScript Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Путања за тражење фонтова се може подесити у File > Preferences и само онда када нема тренутно отвореног документа. Затвори отворене документе, па затим користи File > Preferences > Fonts за промену путање у којој се фонтови траже. Font Name font preview Име фонта Use Font font preview Користи фонт Subset font preview Подсет Path to Font File font preview Путања до фајла фонта Use Font Користи фонт Embed in PostScript Укључи у PostScript Subset Подсет Path to Font File Путања до фајла фонта FontPrefsTab Available Fonts Доступни фонтови Font Substitutions Замене за фонтове Additional Paths Додатне путање &Available Fonts &Доступни фонтови Font Name Име фонта Replacement Замена &Delete &Обриши Font &Substitutions &Замене за фонтове C&hange... И&змени... A&dd... &Додај... &Remove &Уклони Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Путања за тражење фонтова се може подесити у File > Preferences и само онда када нема тренутно отвореног документа. Затвори отворене документе, па затим користи File > Preferences > Fonts за промену путање у којој се фонтови траже. Additional &Paths Додатне &путање Choose a Directory Изаберите директоријум FontPreview User font preview Кориснички System font preview Системски Leave preview font preview Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц Start searching Започни претрагу Size of the selected font Величина изабраног фонта Font Name Име фонта Type Врста Subset Подсет Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц Fonts Preview Преглед фонтова &Quick Search: &Брза претрага: &Search &Тражи Alt+S Alt+S &Font Size: Величина &фонта: Text Текст Sample text to display Узорак текста за приказ Se&t Пос&тави Alt+T Alt+T Reset the text &Append &Примени Alt+A Alt+A &Close &Затвори Alt+C Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewBase Fonts Preview Преглед фонтова &Quick Search: &Брза претрага: &Search &Тражи Alt+S Alt+S Font Name Име фонта Type Врста Subset Подсет &Font Size: Величина &фонта: Text Текст Sample text to display Узорак текста за приказ Se&t Пос&тави Alt+T Alt+T &Append &Примени Alt+A Alt+A &Close &Затвори Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... Приказ &фонта... Font Preview dialog Прозор прегледа фонтова Sorting, searching and browsing available fonts. FontReplaceDialog Font Substitution Замене фонтова Original Font Изворни фонт Substitution Font Фонт замене Make these substitutions permanent Учини ову замену трајном Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. Овај документ садржи неке фонтове који нису присутни на овом систему, изабери одговарајућу замену за њих. Поништење ће зауставити учитавање документа. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Поништава замену фонтова и зауставља учитавање документа. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. FontSelect Select Alternate Font Font Фонт GradientEditor Position: Позиција: % % Add, change or remove color stops here GradientEditorBase Frame Position: Позиција: % % Color: Боја: Opacity: Непрозирност: Shade: Сенка: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: / End: Skew: Focal: Scale: Размера: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager Edit Guide Уреди водиље Enter a position: Позиција: New Guide Нова водиља &Single Horizontals Хоризонтале &Add &Додај Alt+A Alt+A D&elete &Обриши Alt+E Alt+E Verticals Вертикале A&dd &Додај Alt+D Alt+D De&lete &Обриши Alt+L Alt+L &Lock Guides &Закључај водиље Appl&y to All Pages Примен&и на све стране Alt+Y Alt+Y &Column/Row &Number: &Број: U&se Gap: К&ористи размак: Alt+S Alt+S &Page &Страна Alt+P Alt+P M&argins М&аргине S&election И&збор Nu&mber: &Број: Use &Gap: Користи &размак: Alt+G Alt+G &Misc Delete all guides from the current page Избриши све водиље са текуће стране Delete Guides from Current &Page Избриши водиље са текуће &стране Delete all guides from the current document Избриши све водиље из текућег документа Delete Guides from &All Pages Избриши водиље са с&вих страна Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to GuideManagerBase Manage Guides Управљање водиљама Horizontals Хоризонтале Guide Водиља &Add &Додај Alt+A Alt+A D&elete &Обриши Alt+E Alt+E Verticals Вертикале A&dd &Додај Alt+D Alt+D De&lete &Обриши Alt+L Alt+L &Lock Guides &Закључај водиље Appl&y to All Pages Примен&и на све стране Alt+Y Alt+Y &Number: &Број: U&se Gap: К&ористи размак: Alt+S Alt+S Nu&mber: &Број: Use &Gap: Користи &размак: Alt+G Alt+G &Page &Страна Alt+P Alt+P M&argins М&аргине S&election И&збор Delete all guides from the current page Избриши све водиље са текуће стране Delete all guides from the current document Избриши све водиље из текућег документа Delete Guides from Current &Page Избриши водиље са текуће &стране Delete Guides from &All Pages Избриши водиље са с&вих страна HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Извините, нема доступног упутства! Молим Вас погледајте: http://docs.scribus.net за освежене документе и www.scribus.net за преузимање. Link Веза Scribus Online Help &Search &Тражи Se&arch Тр&ажи &New &Нови &Delete &Обриши De&lete All Обр&иши све &Print... Ш&тампај... E&xit Из&ађи Searching is case unsensitive Тражење је неосетљиво на велика и мала слова Find Фражи Search Term: New Bookmark New Bookmark's Title: &File &Фајл &Find... &Тражи... Find &Next Нађи &наредно Find &Previous Нађи &претходно &Edit &Уреди Navigation Loading Failed &Add Bookmark D&elete All Из&бриши све &Bookmarks &Маркери Relevance Важност Scribus Help &Exit &Изађи Find &Next... Find &Previous... &Add &Додај &Quit &Заврши <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowser2 Se&arch Тр&ажи &Search &Тражи HelpBrowserNavigation Form &Contents Se&arch Тр&ажи Searching is case insensitive &Search &Тражи 1 Book&marks &New &Нови &Delete &Обриши D&elete All Из&бриши све HunspellDialog Spelling check complete HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Могуће спајање цртицом Accept Прихвати Skip Прескочи Cancel Поништи Add to the Exception List Add to the Ignore List HySettings &Hyphenation Suggestions Предлози за &спајање цртицом Hyphenate Text Automatically &During Typing Аутоматски спајај текст цртицама &приликом куцања &Language: &Језик: &Smallest Word: &Најмања реч: Consecutive Hyphenations &Allowed: &Дозвољена су узастопна спајања цртицом: A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра>Спајај текст цртицом“. Enables automatic hyphenation of your text while typing. Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања. Length of the smallest word to be hyphenated. Дужина најмање речи која се може спајати цртицом. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим. Вредност 0 означава неограничено спајање цртицом. IdmlPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Generating Items Правим ставке ImageInfoDialog Image Info Подаци о слици General Info Општи подаци Date / Time: Датум / Време: Has Embedded Profile: Има укључен профил: Profile Name: Име профила: Has Embedded Paths: Има укључене стазе: Has Layers: Има слојеве: EXIF Info EXIF подаци Artist: Уметник: Comment: Коментар: User Comment: Корисников коментар: Camera Model: Модел фото апарата: Camera Manufacturer: Произвођач фото апарата: Description: Опис: Copyright: Scanner Model: Тип скенера: Scanner Manufacturer: Произвођач скенера: Exposure time Време експозиције Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The file could not be imported ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportDialog Choose Styles Изабери стилове Available Styles Доступни стилови Character Styles Стилови знакова Paragraph Styles Стилови параграфа Line Styles Стилови линија Rename imported style Преименуј увезени стил Replace existing style Уклони постојећи стил ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Сви подржани формати ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Сви подржани формати ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Увези &EPS/PS... Imports EPS Files Увози EPS фајлове Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Увози већину EPS фајлова у текући документ, преводећи њихове векторске податке у Скрибусове објекте. PostScript PostScript PDF PDF Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... iWorks Pages iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Сви подржани формати ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportVivaPlugin Import Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportVsdPlugin Import Visio... MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати ImportXpsPlugin Import Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Сви подржани формати Imposition Portrait Усправно Landscape Водоравно ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Alt+U Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 8 16 Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Двострано Back page from Destination page Size Величина Orientation Усмерење Width Ширина Height Висина Preview Refresh preview &OK &У реду Alt+G Alt+G &Cancel &Откажи Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Frames InsPage Insert Page Убаци страну Page(s) Страна(е) before Page пре странице after Page после странице at End на крају &Insert Уметн&и Master Pages Главне стране &Master Page: &Главна страна: Page Size Величина папира &Size: &Величина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Водоравно &Width: Ш&ирина: &Height: &Висина: Move Objects with their Page Премести објекте са њиховом страном InsertAFrame Open Отвори Insert A Frame Убаци оквир T&ype Т&ип &Text Frame &Текстуални оквир Alt+T Alt+T &Image Frame &Оквир слике Alt+I Alt+I T&able Т&абела Alt+A Alt+A Shape Облик Polygon Полигон &Location &Локација Page Placement Постављање на страни Selecting this will place the frame only on the current page. Овај избор ће поставити оквир само на текућу страну. Current Page Текућа страна All Pages Све странице Selecting this will place frame on the selected range. Овај избор ће поставити оквир у изабраном опсегу. Range of Pages: Опсег страна: ... ... Position of Frame Положај оквира Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Овај избор ће поставити оквир у горе лево на маргине стране одређене у подешењима документа. Top Left of Margins Горе лево на маргини Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Овај избор ће поставити оквир у горњи леви положај 0,0 Top Left of Page Горе лево на страни Top Left of Bleed Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Упиши жељену димензију у X: Y: поља доле. Custom Position: Произвољан положај: X: X: Y: Y: Insert Frames &Size &Величина Same as the Page Margins Исто као и маргине стране Same as the Page Исто као и страна Same as the Bleed Same as the Imported Image Исто као и увезена слика Custom Size: Произвољна величина: Height: Висина: Width: Ширина: &Options &Опције Source Image: Изворна слика: &Select File... &Изабери фајл... Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Не постоје опције за овај тип оквира Columns: Колоне: Gap: Размак: Link Created Frames Повежи направљене оквире Source Document: Изворни документ &OK &У реду &Cancel &Откажи Range of Pages Опсег страна Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertAFrameBase Insert A Frame Убаци оквир T&ype Т&ип &Text Frame &Текстуални оквир Alt+T Alt+T &Image Frame &Оквир слике Alt+I Alt+I T&able Т&абела Alt+A Alt+A Shape Облик Polygon Полигон &Location &Локација Page Placement Постављање на страни Current Page Текућа страна Selecting this will place the frame only on the current page. Овај избор ће поставити оквир само на текућу страну. Range of Pages: Опсег страна: Selecting this will place frame on the selected range. Овај избор ће поставити оквир у изабраном опсегу. Position of Frame Положај оквира Top Left of Page Горе лево на страни Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0 Овај избор ће поставити оквир у горњи леви положај 0,0 Top Left of Margins Горе лево на маргини Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup. Овај избор ће поставити оквир у горе лево на маргине стране одређене у подешењима документа. Custom Position: Произвољан положај: Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below. Упиши жељену димензију у X: Y: поља доле. X: X: Y: Y: &Size &Величина Same as the Page Исто као и страна Same as the Page Margins Исто као и маргине стране Custom Size: Произвољна величина: Height: Висина: Width: Ширина: &Options &Опције Source Image: Изворна слика: &Select File... &Изабери фајл... Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Не постоје опције за овај тип оквира Source Document: Изворни документ Columns: Колоне: Gap: Размак: &OK &У реду &Cancel &Откажи Link Created Frames Повежи направљене оквире All Pages Све странице ... ... Same as the Imported Image Исто као и увезена слика InsertTable Insert Table Убаци табелу Number of rows: Број редова: Number of columns: Број колона: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Број колона: Position: Позиција: Before positions After Beginning End InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Број редова: Position: Позиција: Before positions After Beginning End JavaDocs Edit JavaScripts Уређивање JavaScript-а &Edit... &Уреди... &Add... &Додај... &Delete &Обриши &Close &Затвори &New Script: &Нови скрипта: New Script Нова скрипта Do you really want to delete this script? Да ли стварно желиш да избришеш ову скрипту? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Опције Resolution: Резолуција: Automatic Аутоматски DPI Program: Use Preamble Status: Error Грешка Finished Running No item selected! Editor Уређивач Information Информација An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Layers Слојеви Delete Layer Обриши слој Name Име Do you want to delete all objects on this layer too? Да ли желиш да избришеш све објекте на овом слоју такође? Add a new layer Додај нови слој Delete layer Обриши слој Raise layer Подигни слој Lower layer Спусти слој Opacity: Непрозирност: % % Blend Mode: Normal Нормално Darken Lighten Multiply Screen Overlay Hard Light Soft Light Difference Color Dodge Color Burn Exclusion Hue Saturation Засићење Color Боја Luminosity Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Print Layer - Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Raise Layer Lower Layer Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Select Objects on Layer - Check to enable selecting. Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name LegacyMode All Files (*) Сви фајлови (*) Open Отвори All Supported Formats Сви подржани формати LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Radius: Пречник: Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LineFormate Edit Line Styles Уређивање стилова линија &New &Нови &Edit &Уреди D&uplicate Д&упликуј &Delete &Обриши &Save &Сними Copy of %1 Копија од %1 New Style Нови стил Open Отвори Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*) &Import &Увези Do you really want to delete this style? Да ли стварно желиш да избришеш овај стил? LineStyleW % % Line Width: Ширина линије: LineStyleWBase % % Line Width: Ширина линије: LineStyleWidget pt тач. Flat Cap Раван поклопац Square Cap Квадратни поклопац Round Cap Кружни поклопац Miter Join Угаони спој Bevel Join Коси спој Round Join Кружни спој Add a new line Додај нову линију Remove a line Уклони линију Line style Стил линије Line width Дебљина линије Line color Боја линије LoadSavePlugin All Files (*) Сви фајлови (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Изабери Lorem Ipsum Author: Аутор: Get More: Добави више: XML File: XML фајл: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Параграфи: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Уоблићајни Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in MarginDialog Manage Page Properties Управљај својствима стране Page Size Величина папира &Size: &Величина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Водоравно &Width: Ш&ирина: &Height: &Висина: Move Objects with their Page Помери објекте са њиховом страном Type: Врста: Margin Guides Водиље маргина Other Settings Остала подешавања Master Page: Главна страна: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. MarginWidget &Bottom: &Дно: &Top: &Врх: &Right: &Десно: &Left: &Лево: Distance between the top margin guide and the edge of the page Растојање између водиље горње маргине и обода странице Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Растојање између водиље доње маргине и обода странице &Inside: &Унутра: O&utside: Спо&ља: Preset Layouts: Предефинисање распореда страна: Apply the margin changes to all existing pages in the document Примени промене маргина на све постојеће стране документа Printer Margins... Маргине штампача... Import the margins for the selected page size from the available printers. Увези маргине за изабрану величину папира од доступних штампача. Apply settings to: Примени подешења на: All Document Pages Све стране документа All Master Pages Све главне стране Apply the margin changes to all existing master pages in the document Примени промене маргина на све постојеће главне стране документа Margin Guides Водиље маргина Top: Горе: Bottom: Доле: Distance for bleed from the top of the physical page Растојање за цурење од врха физичке странице Distance for bleed from the bottom of the physical page Растојање за цурење од дна физичке странице Distance for bleed from the left of the physical page Растојање за цурење с лева физичке странице Distance for bleed from the right of the physical page Растојање за цурење с десна физичке странице Bleeds Inside: Унутар: Outside: Споља: Left: Лево: Right: Десно: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit selected Mark`s label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark`s label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Dialog Update All Marks Edit Уреди Delete Обриши Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Update all reference texts for all marks Edit selected mark MasterPagesPalette Edit Master Pages Уреди главне стране Do you really want to delete this master page? Да ли стварно желиш да избришеш ову главну страну? &Name: &Име: New Master Page Нова главна страна Name: Име: New MasterPage Нова главна страна Copy #%1 of Копија #%1 од Duplicate the selected master page Дуплирај изабрану главну страну Delete the selected master page Избриши изабрану главну страну Add a new master page Додај нову главну страну Import master pages from another document Увези главну страну из другог документа New Master Page %1 Нова главна страна %1 Unable to Rename Master Page Не могу да преименујем главну страну The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page Преименуј главну страну New Name: Ново име: Copy #%1 of %2 Копија #%1 од %2 This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Mdup Multiple Duplicate Многоструки дупликат &Number of Copies: &Број копија: &Horizontal Shift: &Водоравна промена: &Vertical Shift: &Усправна промена: Measurements Distances Удаљеност X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Угао: Length: Дужина: pt pt ° MeasurementsBase Distances Удаљеност X1: X1: 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Дужина: DX: DX: DY: DY: Angle: Угао: Unit: MergeDoc Import Page(s) Увези страницу(е) from 0 из 0 Create Page(s) Направи страницу(е) Open Отвори Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Сви фајлови (*) from %1 из %1 &From Document: &Из документа: Chan&ge... Про&мени... &Import Page(s): &Увези страну(е): Before Page Пре стране After Page После стране At End На крају &Import &Увези Import Master Page Увези главну страну &Import Master Page &Увези главну страну Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. &Select... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Недостаје фонт The Font %1 is not installed. Фонт %1 није инсталиран. Use Користи instead уместо ModeToolBar Tools Алати Angle: Угао: Width: Ширина: Properties... Својства... MovePages Move Pages Помери странице Copy Page Копирај страницу Move Page(s): Помери страницу(е): Move Page(s) Помери страницу(е) Before Page Пре стране After Page После стране At End На крају To: За: Number of copies: Број копија: Number of Copies: MultiLine Edit Style Уреди стил Flat Cap Раван поклопац Square Cap Квадратни поклопац Round Cap Кружни поклопац Miter Join Угаони спој Bevel Join Коси спој Round Join Кружни спој Line Width: Ширина линије: pt тач. % % OK У реду Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Име "%1" није јединствено.<br/>Изабери неко друго. pt pt MultiProgressDialog Progress Напредовање Overall Progress: Укупно напредовање: &Cancel &Откажи %v of %m MultiProgressDialogBase Progress Напредовање Overall Progress: Укупно напредовање: &Cancel &Откажи MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Водоравна промена: &Vertical Shift: &Усправна промена: &Horizontal Gap: &Водоравни размак: &Vertical Gap: &Усправни размак: Multiple Duplicate &By Number of Copies &По броју жељених копија &Number of Copies: &Број копија: &Shift Created Items By &Помери направљене ставке за Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Направи &размак између ставки од Alt+G Alt+G Rotation: Заокретање: By &Rows && Columns По &редовима и колонама Vertical Gap: Усправни размак: Horizontal Gap: Водоравни размак: Number of Rows: Број редова: Number of Columns: Број колона: &OK &У реду &Cancel &Откажи MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Многострукио умножавање &By Number of Copies &По броју жељених копија &Number of Copies: &Број копија: Create &Gap Between Items Of Направи &размак између ставки од &Shift Created Items By &Помери направљене ставке за &Horizontal Shift: &Водоравно померање: &Vertical Shift: &Усправно померање: By &Rows && Columns По &редовима и колонама Vertical Gap: Усправни размак: Horizontal Gap: Водоравни размак: Number of Rows: Број редова: Number of Columns: Број колона: &OK &У реду &Cancel &Откажи Rotation: Заокретање: MyPlugin My &Plugin MyPluginImpl Scribus - My Plugin The plugin worked! NewDoc New Document Нови документ &Size: &Величина: Orie&ntation: Усм&ерење: Portrait Усправно Landscape Водоравно &Width: Ш&ирина: &Height: &Висина: Margin Guides Водиље маргина Options Опције &Default Unit: &Подразумевана јединица: &Automatic Text Frames &Аутоматски текстуални оквир &Gap: &Процеп: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: &Колоне: Document page size, either a standard size or a custom size Величина странице документа, или стандардна величина или произвољна величина Orientation of the document's pages Усмерење страница документа Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висина страница документа, подложна изменама ако изаберете произвољну величину странице Default unit of measurement for document editing Подразумевана јединица мере за уређивање документа Create text frames automatically when new pages are added Направи текстуалне оквире аутоматски при додавању нових страница Number of columns to create in automatically created text frames Број колона у аутоматски направљеним текстуалним оквирима Distance between automatically created columns Растојање између аутоматски направљених колона Do not show this dialog again Не приказуј овај прозор поново Initial number of pages of the document Почетни број страна документа N&umber of Pages: Б&рој страна: Open Отвори &New Document &Нови документ Open &Existing Document Отвори &Постојећи документ Open Recent &Document Отвори скорашњи документ First Page is: Прва страна је: Show Document Settings After Creation Прикажи поставке документа након што је документ направљен Document Layout Шема распореда страна у документу New &from Template NewFromPlugin Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Начини документ из шаблона који је направио други корисник или ти сам (нпр. документи где имаш стилове које би поново користио) NewFromTemplatePlugin New &from Template... Нови &из шаблона... Load documents with predefined layout Учитај документ са унапред одређеном шемом Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Начини документ из шаблона који је направио други корисник или ти сам (нпр. документи где имаш стилове које би поново користио) NewMarginWidget Form Preset Layouts: Предефинисање распореда страна: Left: Лево: Right: Десно: Top: Горе: Bottom: Доле: Link Веза Printer Margins... Маргине штампача... Distance between the top margin guide and the edge of the page Растојање између водиље горње маргине и обода странице Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Растојање између водиље доње маргине и обода странице Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding &Inside: &Унутра: &Left: &Лево: O&utside: Спо&ља: &Right: &Десно: NodePalette Nodes Нодови &Absolute Coordinates &Апсолутне координате &X-Pos: &X Позиција: &Y-Pos: &Y Позиција: Edit &Contour Line Уреди &контуру &Reset Contour Line &Ресетуј контуру &End Editing &Крај уређивања Move Nodes Помери нодове Move Control Points Помери контролне тачке Add Nodes Додај нодове Delete Nodes Обриши нодове Move Control Points Independently Помери контролне тачке независно Move Control Points Symmetrical Помери контролне тачке симетрично Reset Control Points Ресетуј контролне тачке Reset this Control Point Ресетуј ову контролну тачку Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Отвори полигон или исеци bezier криву Close this Bezier Curve Затвори ову bezier криву Mirror the Path Horizontally Окрени путању водоравно Mirror the Path Vertically Окрени путању усправно Shear the Path Horizontally to the Right Развуци путању водоравно на десно Shear the Path Horizontally to the Left Развуци путању водоравно на лево Shear the Path Vertically Up Развуци путању усправно на горе Shear the Path Vertically Down Развуци путању усправно на доле Rotate the Path Counter-Clockwise Ротирај путању супротно од смера казаљке на часовнику Rotate the Path Clockwise Ротирај путању у смеру казаљке на часовнику Enlarge the Size of the Path by shown % Повећај величину путање за приказаних % Angle of Rotation Угао ротације Activate Contour Line Editing Mode Активирај режим уређивања контура Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Ресетуј контуре на оригинални облик оквира % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Када је изабрано, користе се координате стране, у супротном, координате се постављају у односу на објекат. Shrink the Size of the Path by shown % Повећај стазу за приказаних % OK У реду Cancel Поништи Reset all edits Reduce the Size of the Path by the shown value Смањи стазу за приказану вредност Enlarge the Size of the Path by the shown value Повећај стазу за приказану вредност % to Enlarge or Shrink By Value to Enlarge or Shrink By Set Contour to Image Clip Постави контуру по одсецању слике Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Опсег Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Примени Delete Обриши OK У реду Document Документ Section Story Page Frame Cancel Поништи Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style New notes style will be add to document only after pressing Apply button. You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode. Mark`s Character Style Note`s Paragraph Style default No Style Нема стила Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Group%1 Група%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Увези &OpenOffice.org Draw... OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG) OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) Imports OpenOffice.org Draw Files Увези &OpenOffice.org Draw фајлове Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Увози већину OpenOffice.org Draw фајлове у текући документ, претварајући њихове векторске податке у Скрибусове објекте. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name This file contains some unsupported features Фајл садржи неке неподржане функције The file could not be imported Не могу да увезем фајл OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Име: Options Опције Solid Пуно Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Непрозирност: % % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Угао: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: Име: New View Import 3-D Model OdtDialog OpenDocument Importer Options Опције увозника OpenDocument фајлова Overwrite Paragraph Styles Написати преко стила параграфа Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Омогућење овога ће дозволити писање преко постојећих стилова текућег Скрибусовог документа Merge Paragraph Styles Сједини стилове параграфа Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Use document name as a prefix for paragraph styles Користи име документа као префикс за стилове пасуса Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Do not ask again Не питај опет Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Постави ова подешења као подразумевана и не питај поново при увозу OASIS OpenDocument формата. OK У реду Cancel Поништи OldScribusFormat Scribus Document Scribus документ Scribus 1.2.x Document Документ Скрибуса 1.2.x OneClick Origin Порекло Basepoint Size Величина Width: Ширина: Length: Дужина: Height: Висина: Angle: Угао: Remember Values Запамти вредности OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Видљиво OutlinePalette Element Елемент Active Visible Видљиво Printing Locked Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Inline Frame Layer: " Group Група Page Страница Free Objects Слободни објекти Outline Контура Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Filter: OutlineValues % % Linewidth Дужина реда OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: X Поз: Y-Pos: Y Поз: PDFExportDialog Save as PDF Сачувај као PDF O&utput to File: Из&лаз у фајл: Cha&nge... Изме&ни... Output one file for eac&h page Извези по један фајл за сваку страну Open PDF after Export &Save &Сними Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Save as Сними као PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF фајлови (*.pdf);;Сви фајлови (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Извоз PDF фајла јединственог имена за сваку страну документа. Бројеви страна се додају аутоматски. Ово је најкорисније користити за PDF-ове намењене за комерцијалну штампу. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Дугме за снимање неће бити доступно при покушају извоза PDF/X-3 ако \"info string\" није попуњен у PDF/X-3 страници. %1 does not exists and will be created, continue? %1 не постоји и биће направљен, наставити? Cannot create directory: %1 Не могу да направим директоријум: %1 Save As Сними као PDFLibCore Saving PDF Снимам PDF Exporting Master Page: Извозим главне стране: Exporting Page: Exporting Items on Current Page: Извозим ставке са текуће стране: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Страна: Date: Датум: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools PDF алати PDFlib Saving PDF Снимам PDF Exporting Items on Current Page: Извозим ставке са текуће стране: Exporting Master Page: Извозим главне стране: Exporting Page: Извозим страну: Page: Страна: Date: Датум: PPreview Print Preview Преглед пре штампања Display Trans&parency Прикажи провидн&ост &Under Color Removal &Под уклањањем боја &Display CMYK &Прикажи CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K Preview Settings Подешења прегледа Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Приказује провидност и провидне ставке у Вашем документу. Захтева Ghostscript 7.07 или новији Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Даје преглед за штампу користећи симулацију генеричких CMYK мастила, уместо RGB боја Enable/disable the C (Cyan) ink plate Укључи/искључи C (Цијан) палету мастила Enable/disable the M (Magenta) ink plate Укључи/искључи М (Магента) палету мастила Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Укључи/искључи Y (Жута) палету мастила Enable/disable the K (Black) ink plate Укључи/искључи К (Црна) палету мастила All Све Separation Name Име издвајања Cyan Цијан Magenta Магента Yellow Жута Black Црна Scaling: Скалирање: Print... Штампај... A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Начин замене неких нијанси сиве које су састављене од цијана, жуте и магенте и коришћење црне уместо њих. UCR (смањење засићења бојом) углавном утиче на делове слика које су неутрални или тамних тонова који су врло близу сивој. Коришћење ове опције може умногоме побољшати неке слике и захтева одређено експериментисање и пробе од слушаја до случаја. UCR смањује могућност презасићења CMY бојама. Resize the scale of the page. Close Затвори File Фајл Enable &Antialiasing Одобри &ублажабање Fit to Width Углави у ширину Fit to Height Углави у висину Fit to Page Углави целу страну Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Омогућава много пријатнији доживљај Type 1, TrueType и OpenType фонтова, EPS, PDF и векторске графике у прегледу, али по цени мало споријег прегледа Display Settings Подешења приказа Print Settings Подешења штампе Mirror Page(s) Horizontal Изврни страну(е) водоравно Mirror Page(s) Vertical Изврни страну(е) усправно Clip to Page Margins Одсеци до маргина стране Print in Grayscale Штампај у нијансама сиве Convert Spot Colors Преведи спот боје Apply ICC Profiles Примени ICC профиле Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Омогућава да спот боје буду преведене у композитне боје. Уколико је планирано да се штампање врши у комерцијалној штампи, најбоље је оставити омогућено. Apply Color Profiles Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % % None PSLib Processing Master Page: Обрађујем главне стране: Exporting Page: Извозим стране: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PStyleW Form1 Формулар1 Properties Својства Tabulators and Indentation Табулатори и увлачење Distances and Alignment Удаљености и поравнања Ch&aracter Style Стилови зн&акова PStyleWBase Properties Својства Distances and Alignment Удаљености и поравнања Tabulators and Indentation Табулатори и увлачење Ch&aracter Style Стилови зн&акова Based On: Заснива се на: PageItem Image Слика Text Текст Line Линија Polygon Полигон Polyline Полилинија PathText Текста путање Symbol Group Група RegularPolygon Arc Spiral Table Copy of Копија PageItemAttributes Relates To Односи се на Is Parent Of је предак Is Child Of је наследник None relationship Ниједан None relationship &Add &Додај Alt+A Alt+A &Copy &Копирај Alt+C Alt+C &Delete &Обриши Alt+D Alt+D C&lear Оч&исти Alt+L Alt+L &OK &У реду &Cancel &Откажи Name Име Type Врста Value Вредност Parameter Парамета Relationship Однос Relationship To Однос према Attributes Атрибути PageItemAttributesBase Name Име Type Врста Value Вредност Relationship Однос Relationship To Однос према &Add &Додај Alt+A Alt+A &Copy &Копирај Alt+C Alt+C &Delete &Обриши Alt+D Alt+D C&lear Оч&исти Alt+L Alt+L &OK &У реду &Cancel &Откажи PageItem_ImageFrame Picture Слика Preview Settings Подешења прегледа Image Слика Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Величина: Colorspace: Простор боја: Unknown Непознат Page: Страна: Pages: Стране: Embedded Image missing missing or corrupt missing No Image Loaded Нема учитане слике PageItem_LatexFrame Error Грешка Running the external application failed! Could not create a temporary file to run the application! Information Информација Running the application "%1" failed! OK У реду Running The application "%1" crashed! Application DPI тпи State Finished Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style Нема стила PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Пасуси: Lines: Линија: Words: Речи: Chars: Карактери: PageItem_TextFrame No Style Нема стила Linked Text Повезан текст Text Frame Текстуални оквир Paragraphs: Пасуси: Lines: Линија: Words: Речи: Chars: Карактери: PageLayouts First Page is: Прва страна је: Document Layout Шема распореда страна у документу Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Double sided Двострано Arrange Pages Намести странице Available Master Pages: Доступне главне стране: Document Pages: Странице документа: Do you really want to delete this master page? Да ли стварно желиш да избришеш ову главну страну? PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Уреди главне стране Duplicate the selected master page Дуплирај изабрану главну страну Delete the selected master page Избриши изабрану главну страну Add a new master page Додај нову главну страну Import master pages from another document Увези главну страну из другог документа This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Copy #%1 of %2 Копија #%1 од %2 &Name: &Име: New Master Page Нова главна страна Name: Име: New MasterPage Нова главна страна New Master Page %1 Нова главна страна %1 Copy #%1 of Копија #%1 од Unable to Rename Master Page Не могу да преименујем главну страну The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page Преименуј главну страну New Name: Ново име: PagePalette_MasterPagesBase Form <<< Return to pages edition PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Да ли стварно желиш да избришеш ову главну страну? Arrange Pages Намести странице Available Master Pages: Доступне главне стране: Document Pages: Странице документа: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them PagePalette_PagesBase Form Available Master Pages: Доступне главне стране: Document Pages: Странице документа: Document Layout Шема распореда страна у документу PageSelector %1 of %2 %1 од %2 %1 of %1 %1 од %1 Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document PagesPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Generating Items Правим ставке PaintManagerBase Manage Colors and Fills <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 Import colors to the current set from an existing document Увези боје у текући скуп боја из документа &Import &Увези Create a new color within the current set Направи нову боју у оквиру текућег скупа Add Edit the currently selected color Уреди тренутно изабрану боју &Edit &Уреди Make a copy of the currently selected color Направи копију тренутно изабране боје D&uplicate Delete the currently selected color Обриши тренутно изабрану боју &Delete &Обриши Remove unused colors from current document's color set Уклони некоришћене боје из скупа боја текућег документа &Remove Unused &Уклони некоришћено Color Sets Скупови боја Current Color Set: Текући скуп боја: ... ... Save the current color set Сними текући скуп боја &Save Color Set &Сними скуп боја Make the current colorset the default color set Учини да тренутни скуп боја буде подразумевани OK У реду Cancel Поништи PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sort by Color Sort by Type &Import &Увези Add &Edit &Уреди Load File Load Set Учитај сет Rename Преименуј New Gradient New Color Нова боја Rename Entry Copy of %1 Копија од %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Сви подржани формати Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Сви фајлови (*) Open Отвори All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Информација The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Фајл %1 не садржи боје које је могуће увести. Ако је фајл заснован на ПостСкрипт-у, покушај да га увезеш са File -&gt; Import. Не садрже сви фајлови DSC коментаре где се налази опис боја. То онемогућује увоз боја из неких фајлова. Обрати се \"Уређивање боја\" одељку документације за више детаља. &Name: &Име: Choose a Directory Изаберите директоријум Loading Patterns Choose a Name Изаберите име ParaStyleComboBox No Style Нема стила PathAlongPathPlugin Path Along Path... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line Points moving Preview on Canvas Connect First Line with Second Line by using: PathConnectPlugin Connect Paths Connects two Paths. Path Tools Connect 2 Polylines. PathCutPlugin Cut Polygon Cuts a Polygon with a Path. Path Tools Cuts a Polygon by a Polyline Qt Version too old This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library Error Грешка The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon PathDialogBase Path along Path Effect Type Single Single, stretched Repeated Repeated, stretched Horizontal Offset Vertical Offset Gap between Objects Preview on Canvas Rotate Objects by: 90° 180° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations + = Operation ... ... Swap Shapes Options Опције First source shape. Second source shape. The resulting shape. Unites the shapes Intersection of the shapes Result is the area where the two shapes do not intersect Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Custom Colors Stroke: Fill: Keep a copy of the original item after applying the operation Keep Subtracts the second shape from the first shape Exchange the Source Shapes The resulting shape uses the color of the first source shape First Shape The resulting shape uses the color of the second source shape Second Shape The resulting shape uses the colors listed below Stroke Color Боја потеза Fill Color Боја испуњавања Result Takes Color from: PathFinderDialog Result gets Color of: Intersection gets Color of: PathFinderPlugin Path Operations... Path Tools Path Operations Apply fancy boolean operations to paths. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Path Tools Converts the stroke of a Path to a filled Path. PatternDialog Choose a Directory Изаберите директоријум All Files (*) Сви фајлови (*) Open Отвори Load Учитај Load Set Учитај сет Remove Уклони Remove All Уклони све OK У реду Cancel Поништи &Name: &Име: All Supported Formats Сви подржани формати Rename Преименуј PatternPropsDialog Pattern Properties pt тач. % % Offsets X: X: Y: Y: Scaling Скалирање X-Scale: Y-Scale: Rotation Окретање Skewing Spacing Value: Вредност: X-Skew: Y-Skew: Angle: Угао: Flip: Close Затвори PctPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Group%1 Група%1 Generating Items Правим ставке PdfImportOptions PDF-Import Importing File: TextLabel Page Range All Pages Све странице Single Page Једнострано Choose Pages Crop to: Media Box Bleed Box Trim Box Crop Box Art Box PdfPlug Importing: %1 Увожење: %1 Analyzing File: Generating Items Правим ставке Open PDF-File Password Лозинка PermitDialog Confirm to run unsafe script scriptname.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> De&tails >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Allow &Deny PicSearch Size: Величина: Resolution: Резолуција: DPI тпи Unknown Непознат RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Нијансе сиве Colorspace: Простор боја: Result Резултат Search Results for: Тражи резултате за: &Preview &Преглед Alt+P Alt+P &Select &Изабери Alt+S Alt+S Cancel Поништи PicSearchBase Result Резултат Search Results for: Тражи резултате за: &Preview &Преглед Alt+P Alt+P &Select &Изабери Alt+S Alt+S PicSearchOptions The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows Cancel Search Обустави претрагу Start Search Започни претрагу Select a base directory for search Изабери почетни директоријум за претрагу Scribus - Image Search Скрибус - Тражење слика The search failed: %1 Претрага није успела: %1 Search Images Тражи слике Search for: Тражи: Start at: Change... Измени... Searching Претрага... Case insensitive search Претрага неосетљива на величину слова Search recursively Base directory for search does not exist. Please choose another one. PicSearchOptionsBase Search Images Тражи слике Change... Измени... Search for: Тражи: Case insensitive search Претрага неосетљива на величину слова Search recursivly Rekuryivna pretraga Searching Претрага... Start Search Започни претрагу PicStatus Scribus - Image Search Скрибус - Тражење слика No images named "%1" were found. Слика са именом "%1" није пронађена. Not on a Page Није на страни JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD Unknown Непознат RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Нијансе сиве n/a Manage Pictures Управљање сликама Information Информација Path: Путања: Search... Тражи... Name: Име: Image Слика DPI: тпи: Format: Формат: Colorspace: Простор боја: Size Величина Pixels: Пиксела: Scale: Размера: Printed: Штампано: Layout Распоред On Page: На страни: Goto Иди на eff. DPI: eff. : Object: Објекат: Select Изабери Image Tools Алати за слике Layers && Paths... Слојеви и путање... Image Visible Слика видљива Image Effects... Ефекти на слици... Edit Image... Print Image Штампај слику Close Затвори Extended Image Properties... Sort by Name Sort by Page Manage Images Go to Name of the image file Location where the image file is stored Search for a missing image Type of the image The colorspace of the image Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Height and width of the image Horizontal and vertical scaling applied to the image Size of the image when printed Page that the image is displayed on Page Item: Name of the page item that contains the image Effective DPI: Effective resolution of the image after scaling Move to the page that the image is on Move to the page that the item is on and select it Enable or disable exporting of the item Export/Print Image Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Edit the image in the default editor Make the image visible or invisible Apply non destructive effects to the image in its frame Embedded Image PicStatusBase Manage Pictures Управљање сликама Information Информација Path: Путања: Search... Тражи... Name: Име: Image Слика DPI: тпи: Format: Формат: Colorspace: Простор боја: Size Величина Pixels: Пиксела: Scale: Размера: Printed: Штампано: Layout Распоред On Page: На страни: Goto Иди на eff. DPI: eff. : Object: Објекат: Select Изабери Image Tools Алати за слике Layers && Paths... Слојеви и путање... Image Visible Слика видљива Image Effects... Ефекти на слици... Edit Image... Мењај слику... Print Image Штампај слику Close Затвори PictureBrowser Scribus Picture Browser Folder Browser Collection Browser Document Browser Include Subdirectories Create new category New collection Delete selected collection Edit selected collection Add selected images to collection(s) Remove selected images from current collection Tag selected images Import collection/collectionset Export collection/collectionset add selected images to collections More Always on Top Sort by Name Sort by Date Sort by Size Sort by Type Change sortorder Zoom in Увеличај Zoom out Умањи Go to Page Preview Images Only Preview with Information Quick Insert Custom Insert Add to Collection Go 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered Autosave Settings Reset Settings Close Затвори Information Информација File Фајл Name: Име: Path: Путања: Size: Величина: Date: Датум: Image Слика Format: Формат: Width: Ширина: Colorspace: Простор боја: Height: Висина: DPI: тпи: Layers: Embedded Profile: Profile Name: Име профила: Filter / Search Filters: Filter Displayed Images Search Images Тражи слике Filter Collections ... ... Criteria << Add Name (Wildcards Allowed) Date Датум Size Величина Type Врста Tag Contains Doesn't Contain Newer than Older than Smaller than Bigger than KB add Apply Filters Clear Filters Insert Image Image Placement Page(s): Image Frame(s): Page(s) Страна(е) Position of New Frame(s) Top Left of Margins Горе лево на маргини Top Left of Page Горе лево на страни Top Left of Bleed Custom Position X: X: Y: Y: Same as Page Margins Same as Page Same as Bleed Custom Size Insert Image into 0 Page(s) 0 Frame(s) Insert Tag Image(s) Selected Images: Tag Selected Image(s) Add New Tag Set Tags Picture Browser Error No Image(s) Selected You have to create a category first No image(s) selected No page/image frame selected Directory does not exist Select Directory Import Image Collection Scribus ImageCollection (*.sic) Export Image Collection You have to select something you want to export No tag entered Image still loading JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD emb. PSD not available No image selected PictureBrowserPlugin &Picture Browser... PixmapExportPlugin Save as &Image... Сними као &слику... Export As Image Извези као слику Exports selected pages as bitmap images. Извози изабране стране као растерске слике. Save as Image Сними као слику Error writing the output file(s). Грешка при писању излазног фајла(ова). Export successful Извезено успешно The target location %1 must be an existing directory The target location %1 must be writable PluginManager Cannot find plugin plugin manager unknown error plugin manager непозната грешка Cannot find symbol (%1) plugin manager Не могу да нађем симбол (%1) Plugin: loading %1 plugin manager init failed plugin load error unknown plugin type plugin load error Plugin: %1 loaded plugin manager Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Plugin: %1 initialized ok plugin manager Plugin: %1 failed post initialization plugin manager There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Plugin How to run Како покренути Type Врста Load it? Да учитам? Plugin ID File Фајл You need to restart the application to apply the changes. Програм је неопходно поново покренути да би се промене примениле. Form PolyVectorDialog Polygon Properties Својства полигона End Edit PolygonProps Polygon Properties Својства полигона PolygonWidget Corn&ers: Угл&ови: &Rotation: &Ротација: Apply &Factor Примени &фактор % % &Factor: &Фактор: Number of corners for polygons Број углова за полигоне Degrees of rotation for polygons Степени ротације за полигоне Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона Sample Polygon Пример полигона A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативна вредност ће начинити полигон цонкавним (звездолики облик), а позитивна вредност конвексним. PolygonWidgetBase Form Corn&ers: Угл&ови: Number of corners for polygons Број углова за полигоне &Rotation: &Ротација: Degrees of rotation for polygons Степени ротације за полигоне Inner Rotation: Inner C&urvature: Outer Curvature: Sample Polygon Пример полигона Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Примени конвексно/конкавно фактор да би променио облик полигона Apply &Factor Примени &фактор &Factor: &Фактор: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативна вредност ће начинити полигон цонкавним (звездолики облик), а позитивна вредност конвексним. % % PositionSetterWidget Form X-pos: Y-pos: Width: Ширина: Height: Висина: ... ... Preferences Preferences Подешавања General Опште Document Документ Guides Водиље Typography Типографија Tools Алати Scrapbook Албум Display Приказ External Tools Спољашњи алати Fonts Фонтови Color Management Управљање бојама PDF Export Извоз PDF-ова Keyboard Shortcuts Пречице са тастатуре Preflight Verifier Провера могућих проблема Printer Штампач PreferencesDialog Preferences Подешавања Export... Извоз... Defaults &Apply &Примени &OK &У реду &Cancel &Откажи User Interface Paths Путање Document Setup Поставке документа Guides Водиље Typography Типографија Item Tools Operator Tools Hyphenator Fonts Фонтови Printer Штампач Color Management Управљање бојама Document Information Информације о документу PDF Export Извоз PDF-ова Preflight Verifier Провера могућих проблема Document Item Attributes Tables of Contents Sections Избор Keyboard Shortcuts Scrapbook Албум Spelling Display Приказ External Tools Спољашњи алати Miscellaneous Page Sizes Plugins Image Cache Short Words Скраћенице PrefsDialogBase &Defaults &Подразумевано Save Preferences Сачувај подешавања Export... Извоз... &Apply &Примени PrefsManager Postscript Postscript Migrate Old Scribus Settings? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Error Writing Preferences Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Error Loading Preferences Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. PDF 1.5 PDF 1.5 No valid renderframe config found. Using defaults! Prefs_ColorManagement Form Color Management Управљање бојама Document Options Activate Color Management Simulate Printer on the Screen Convert all colors to printer space Mark Colors out of Gamut Use Blackpoint Compensation Document Profiles RGB Images: CMYK Images: RGB Solid Colors: CMYK Solid Colors: Printer: Document Rendering Intents Images: Слике: Solid Colors: Пуне боје: Monitor Profile Monitor: Monitor profiles can only be changed when no documents are open. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. Perceptual Перцептуално Relative Colorimetric Релативна колорметрика Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колорметрика Prefs_Display Form Display Приказ Show Images Show Text Control Characters Show Rulers Прикажи лењире Show Rulers Relative to Page Show Text Chains Show Frames Show Layer Indicators Прикажи показатеље слојева Show Unprintable Area in Margin Color Show Bleed Area Show Page Shadow Show Preflight Verifier Warnings on the Page Scratch Space Left: Лево: Right: Десно: Top: Горе: Bottom: Доле: Display Scaling Scratch Space: Gaps Between Pages Pages Show Autosave Countdown Clock on the Canvas Horizontal: Vertical: Scale% Скалирање% Resets the scale to the default dpi of your display Colors Боје Page Fill: Selected Page Border: Ивица изабране стране: Frames: Locked Frames: Selected Frames: Linked Frames: Grouped Frames: Annotation Frames: Text Control Characters: Color for paper (onscreen) Mask the area outside the margins in the margin color Маскирај област изван линија маргина у боју тих линија Enable or disable the display of linked frames. Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Turns the display of frames on or off Turns the display of layer indicators on or off Turns the display of images on or off Turns the page shadow on or off Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Set the default zoom level Постави подразумевани ниво увеличања/умањења Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size dpi тпи Prefs_DocumentInformation Form Document Information Информације о документу Document Документ Title: Наслов: Author: Аутор: Subject: Keywords: Description: Опис: Further Information Publisher: Contributors: Date: Датум: Type: Врста: Format: Формат: Identifier: Source: Language: Језик: Relation: Coverage: Rights: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Name Име Type Врста Value Вредност Parameter Парамета Relationship Однос Relationship To Однос према Auto Add To Сам додај &Add &Додај Alt+A Alt+A &Copy &Копирај Alt+C Alt+C &Delete &Обриши Alt+D Alt+D C&lear Оч&исти Alt+L Alt+L None relationship Relates To Is Parent Of је предак Is Child Of је наследник None auto add Text Frames Текстуални оквири Image Frames Оквири слика None types Boolean Логичка вредност Integer Целобројна вредност Real Number Реалан број String Низ знакова Prefs_DocumentSections 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Број стране је изван опсега The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Унешена вредност је изван опсега броја страна овог документа (%1-%2). Document Sections Одељци у документу Name Име Shown Приказан From Од To Ка Style Стил Start Почетак Field Width Fill Character &Add &Додај Alt+A Alt+A &Delete &Обриши Alt+D Alt+D Prefs_DocumentSetup Form Document Setup Поставке документа Page Size Величина папира Size: Величина: ... ... Orientation: Units: Јединице: Width: Ширина: Height: Висина: Apply changes to all pages Apply changes to all master pages Layout Распоред Page Layout Saving && Undo Save in Compressed Format Autosave Аутоматско снимање Enable Automatic Saving of Documents Interval: min Undo / Redo Enable Undo/Redo System Action History Length: Single Page Једнострано pageLayoutButtonGroup Double Page 3-Fold Троструко савијен 4-Fold Четвороструко савијен First Page is: Прва страна је: Size Величина Margins && Bleeds Margins Маргине Bleeds Portrait Усправно Landscape Водоравно Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Висина страница документа, измењива ако сте изабрали произвољну величину странице Default page size, either a standard size or a custom size Подразумевана величина странице, или стандардна или произвољна величина Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Default orientation of document pages Подразумевана оријентација страница документа Default unit of measurement for document editing Подразумевана јединица мере за уређивање документа When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Када је укључено, Скрибус чува копије радног фајла са .bak екстензијом сваки пут када се наврши временски период Time period between saving automatically Временски период између аутоматског снимања Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Apply the page size changes to all existing pages in the document Apply the page size changes to all existing master pages in the document Prefs_ExternalTools External Tools Спољашњи алати External Tools and Applications PostScript Interpreter PostScript преводила &Name of Executable: &Име извршног фајла: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> &Change... &Измени... Alt+C Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Омекшај текст за EPS и PDF рендеровање на екрану Antialias &Text Омекшај &текст Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Омекшај графику за EPS и PDF рендеровање на екрану Antialias &Graphics Омекшај &графику Alt+G Alt+G Resolution: Резолуција: dpi тпи Image Processing Tool Алат за обраду слика Name of &Executable: Имена &извршних фајлова: <qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp.</qt> Web Browser PDF Viewer Uniconvertor Render Frames Configurations: Up Down Add Delete Обриши Change... Измени... External Editor: <qt>Path to the editor executable.</qt> Start with empty frame Use Embedded Editor Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different. Force DPI Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location &Rescan Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Пронађи Гоустскрипт Locate your image editor Пронађи свој едитор слика Locate your web browser Locate your PDF viewer Locate the uniconvertor executable Locate your editor Uniconvertor executable not found! LaTeX Command Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Locate a Configuration file Configuration files Change Command Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Command: Prefs_Fonts Form Fonts Фонтови Delete Обриши C&hange... И&змени... A&dd... &Додај... &Remove &Уклони Available Fonts Доступни фонтови Font Substitutions Замене за фонтове Additional Paths Додатне путање Font Name Име фонта Replacement Замена Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Путања за тражење фонтова се може подесити у File > Preferences и само онда када нема тренутно отвореног документа. Затвори отворене документе, па затим користи File > Preferences > Fonts за промену путање у којој се фонтови траже. Choose a Directory Изаберите директоријум Prefs_Guides Form Guides Водиље Placement Placement: Background Позадина Snap Distance: Близина лепљења px px Grab Radius: Visibility Margins Маргине Page Grid Type: Врста: Baseline Grid Distances Удаљеност Minor Grid Spacing: Baseline Grid Spacing: Major Grid Spacing: Baseline Grid Offset: Colors Боје Guides: Margins: Major Grid: Minor Grid: Baseline Grid: In the Background У позадину In the Foreground Испред Content Objects Grid Lines Crosses and Dots Place guides in front of or behind objects on the page Distance between the minor grid lines Растојање између мањих линија мреже Distance between the major grid lines Растојање између озбиљних линија мреже Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Color of the minor grid lines Боја мањих линија мреже Color of the major grid lines Боја озбиљнијих линија мреже Color of the guide lines you insert Боја водиља које Ви умећете Color for the margin lines Боја линија маргина Color for the baseline grid Turns the basegrid on or off Distance between the lines of the baseline grid Distance from the top of the page for the first baseline Turns the gridlines on or off Искључи мрежу Turns the guides on or off Искључи водиље Turns the margins on or off Искључи маргине BaselineGrid Prefs_Hyphenator Form Hyphenation A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Појавиће се прозор који приказује сва могућа спајања цртицом за сваку реч када користите опцију „Екстра>Спајај текст цртицом“. &Hyphenation Suggestions Предлози за &спајање цртицом Enables automatic hyphenation of your text while typing. Укључује аутоматско спајање текста цртицама у току куцања. Hyphenate Text Automatically &During Typing Аутоматски спајај текст цртицама &приликом куцања Behaviour Language: Језик: Smallest Word: Length of the smallest word to be hyphenated. Дужина најмање речи која се може спајати цртицом. Characters Знакови Consecutive Hyphenations Allowed: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максималан број спајања цртицом који могу ићи једно за другим. Вредност 0 означава неограничено спајање цртицом. Word Lists Exceptions Edit Уреди Ignore List Add a new Entry Edit Entry Exception List Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount. Limit the number of cache entries to this number. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Form Image Cache Enable Image Cache Cache Size Limit: Mb Cache Entry Limit: Compression Level: Prefs_ItemTools Form Item Tools Text Текст Columns: Колоне: Column Gap: Tab Fill Character: Tab Width: Fill Color: Line Color: Shading: % % Columns & Text Distances Top: Горе: Bottom: Доле: Left: Лево: Right: Десно: Font: Фонт: Size: Величина: Color: Боја: Stroke: Preview Images Use Embedded Clipping Path Scaling Скалирање Free Scaling scalingButtonGroup Horizontal Scaling: Vertical Scaling: ... ... Scale Image to Frame Size Keep Aspect Ratio On Screen Preview Full Resolution previewButtonGroup Normal Resolution Low Resolution Shapes Line Style: Line Width: Ширина линије: Regular Polygons Lines Start Arrow: Изглед почетка стрелице: End Arrow: Изглед краја стрелице: Calligraphic Pen Pen Angle: Pen Width: Arc Spiral Hairline Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Плетене свилене пиџаме замењене за плави кварц Keep horizontal and vertical scaling the same Задржи подједнако водоравно и усправно скалирање None tab fill Dot Hyphen Underscore Custom Произвољно Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Search: Тражи: Action Акција Shortcut Пречица Shortcut for Selected Action Пречица за изабрану акцију &No Key &Нема дугмета Alt+N Alt+N &User Defined Key &Дугме дефинисано од стране корисника Alt+U Alt+U Set &Key Постави &дугме Alt+K Alt+K CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Keyboard shortcut sets available to load Load the selected shortcut set Учирај изабрани скуп пречица &Load &Учитај Alt+L Alt+L Import a shortcut set into the current configuration &Import... &Увези... Alt+I Alt+I Export the current shortcuts into an importable file &Export... &Извези... Alt+E Alt+E Reload the default Scribus shortcuts &Reset Alt+R Alt+R Select a Key set file to read Key Set XML Files (*.xml) Select a Key set file to save to Export Keyboard Shortcuts to File Enter the name of the shortcut set: The %1 key sequence is already in use by "%2" Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Meta Meta Meta+ Meta+ Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Prefs_Miscellaneous Form Miscellaneous Always ask before fonts are replaced when loading a document Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Paragraph Count: Prefs_OperatorTools Form Operator Tools Zoom Minimum: Maximum: Stepping: % % Miscellaneous Item Duplicate X Displacement: Y Displacement: Rotation Tool Constrain To: Minimum magnification allowed Минимално увећање дозвољено Maximum magnification allowed Максимално увећање дозвољено Change in magnification for each zoom operation Измена увеличања за сваку операцију увеличавања/умањивања Horizontal displacement of page items Vertical displacement of page items Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Prefs_PDFExport Form PDF Export Извоз PDF-ова Export Range Опсег извожења All Pages Све странице rangeButtonGroup Choose Pages ... ... Rotation and Mirroring Rotation: Заокретање: Page Mirroring: Page Binding: Resolution for EPS Graphics: dpi тпи Clip to Printer Margins Limit Maximum Image Resolution to: Allow Copying Text and Graphics File Options Опције за фајлове Pages Compatibility: Generate Thumbnails Save Linked Text Frames as PDF Articles Include Layers Include Bookmarks Embed PDF && EPS Files (Experimental) Compression Compress Text and Vector Graphics Image Compression Method: Image Compression Quality: Security Use Encryption Passwords Лозинке Owner: User: Settings Поставке Allow Printing the Document Allow Changing the Document Allow Adding Annotations and Fields Color Боја Output Intended For: Convert Spot Colors to Process Colors Преведи Спот боје у процесне боје Solid Colors Use Color Profile Profile: Профил: Rendering Intent: Намера рендеровања: Images Do not use Embedded Color Profiles Custom Rendering Use Custom Rendering Color: Боја: Frequency: Angle: Угао: ° Spot Function: Pre-Press Printer Marks Ознаке за штампу Page Information Registration Marks Регистрационе ознаке Crop Marks Ознаке за сечење Bleed Marks Mark Length: Color Bars Клинови боја Mark Offset: Bleed Settings Use Document Bleeds PDF/X-3 Output Intent PDF/X-3 на излазу Output Profile: Information String: Fonts Фонтови Available Fonts Доступни фонтови Embed All Outline All Fonts to Embed Fonts to Outline Extras Enable Presentation Effects Display Duration: Effect Duration: Effect Type: Moving Lines: From the: Direction: s Apply Effect to All Pages Show Page Previews Прикажи прегледе страница Viewer Document Layout Шема распореда страна у документу Single Page Једнострано Continuous Pages Double Page Left Double Page Right Visual Appearance Use Viewer's Default Use Full Screen Mode Display Bookmarks Tab Display Thumbnails Display Layers Tab Hide Viewer's Menu Bar Hide Viewer's Tool Bar Zoom Pages to fit Viewer Window Special Actions Javascript to be executed when PDF document is opened: Automatically rotate the exported pages Export all pages to PDF Извези све странице у PDF Export a range of pages to PDF Извези опсег страница у PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Прави PDF чланке, што је корисно за навигацију по повезаним чланцима у PDF-у. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. DPI (Dots Per Inch) for image export. ТПИ (Тачака По Инчу) за извоз слика. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Choose a password for users to be able to read your PDF. Изаберите лозинку помоћу које ће корисници моћи да читају Ваш PDF. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Дозволи штампање PDF-а. Ако није штиклирано, штампање није омогућено. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Дозволи измену PDF-а. Ако није штиклирано, измена PDF-а није омогућена. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Embed a color profile for solid colors Уметни профил боја за пуне боје Color profile for solid colors Профил боја за пуне боје Rendering intent for solid colors Намера рендеровања за пуне боје Embed a color profile for images Уметни профил боја за слик Do not use color profiles that are embedded in source images Немој да користиш профиле боја који су уметнути у изворне слике Color profile for images Профил боја за слике Rendering intent for images Намера рендеровања за слике Mirror Page(s) horizontally Изврни страну(е) водоравно Mirror Page(s) vertically Изврни страну(е) усправно Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Do not show objects outside the margins in the exported file Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Add registration marks to each separation Add color calibration bars Add document information which includes the document title and page numbers Length of crop marks Indicate the distance offset for the registration marks Use the existing bleed settings from the document preferences Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Излазни профил за штампу. Ако је могуће, добавите нека упутства од Вашег штампача везана за избор профила. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Automatic Аутоматски Lossy - JPEG Lossless - Zip None Maximum Максимално High Висок Medium Средњи Low Низак Minimum Минимално Left Margin Лева маргина Right Margin Десна маргина Screen / Web Екран / веб Printer Штампач Grayscale Нијансе сиве Simple Dot Једноставна тачка Line Линија Round Кружна Ellipse Елипса Perceptual Перцептуално Relative Colorimetric Релативна колорметрика Saturation Засићење Absolute Colorimetric Апсолутна колорметрика Page No Script InfoString No Effect Без ефеката Blinds Ролетне Box Кутија Dissolve Растварање Glitter Сјај Split Раздвоји Wipe Обриши Push Гурни Cover Uncover Fade Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Show page previews of each page listed above. Прикажи преглед стране за сваку од горе излистаних страница. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Type of the display effect. Врста ефекта приказа. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Смер ефекта крећућих линија за ефекте „подели“ и „ролетна“. Starting position for the box and split effects. Почетна позиција за ефекте „подели“ и „кутија“. Direction of the glitter or wipe effects. Смер ефеката „сјај“ и „брисање“. Apply the selected effect to all pages. Примени изабрани ефекат на све странице. Convert all glyphs in the document to outlines. Show the document in single page mode Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Enables viewing the document in full screen Display the bookmarks upon opening Display the page thumbnails upon opening Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window. Prefs_PageSizes Form Page Sizes Available Sizes Active Sizes Prefs_Paths Form Paths Путање Documents: &Change... &Измени... Alt+C Alt+C Color Profiles: C&hange... И&змени... Alt+H Alt+H Scripts: Ch&ange... Изм&ени... Alt+A Alt+A Document Templates: Cha&nge... Изме&ни... Alt+N Alt+N Default documents directory Подразумевани директоријум за документе Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Default Scripter scripts directory Подразумевани директоријум за scripter скрипте Additional directory for document templates Додатни директоријум за шаблоне докумената Choose a Directory Изаберите директоријум Prefs_Plugins Form Plugins Plugin How to run Како покренути Type