getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі. Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних кольорів. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("name") -> tuple Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових кольору "name" з активного документа. Якщо не відкрито жодного документа, повертає значення для названого кольору з палітри стандартних кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("name") -> тупль Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору "name" з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору вказано неправильно. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Змінює колір "name" до вказаних значень CMYK. Значення кольору визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий), m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний). Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Видаляє колір "name". Кожний приклад цього кольору заміняється на колір "replace". Якщо "replace" не вказано, то використовується колір "None" - прозорість. deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В цьому випадку "replace", якщо вказаний, ефекту не має. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("name", "replace") Кожний приклад кольору "name" заміняється на колір "replace". Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Показує діалогове вікно "Новий Документ". Створює новий документ, якщо користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач вибирає кнопку "Вихід". Повернене значення дорівнює булевому "так", якщо документ було створено. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> ціле число Показує діалогове вікно з заголовком "caption", повідомленням "message", та іконкою "icon" та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується, присутня лише проста кнопка "Гаразд". Обов'язковими являються лише аргументи "caption" та "message", хоча установка іконки та відповідних кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити просту розмітку по типу HTML. Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок починаються з 1. Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи, для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами кнопок BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші "Ввід" (Enter) натискує цю кнопку. BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші "Відміна" (Escape) натискує цю кнопку. Приклади використання: result = messageBox('Script failed', 'Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.', ICON_ERROR) result = messageBox('Мавпи!', 'Сталося щось негарне! <i>Це була мавпа?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Визначені константи кнопок та іконок: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> строкова величина Показує стандартний 'Введіть строкову величину' діалог та повертає отримане значення, як строкову величину Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов'язкове 'значення по умовчанню' (default). Приклад: valueDialog('заголовок', 'текст у вікні', 'необов"язкове значення') newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> string Показує діалогове вікно "новий стиль абзацу". Функція повертає справжнє ім'я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість. Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. Розшифрування параметрів: size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви використовувати попередньо визначені константи PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і т.п. margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин. unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує інші одиниці виміру. Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Зачиняє активний документ без запиту про запис. Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності документа для зачиняння haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> булеве значення Повертає правдиве булеве значення при наявності відчиненого документа. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("name") Відчиняє документ "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна було відчинити. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає правдиве булеве значення при успішному завершенні операції. Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний діалог збереження файла. В даний час неможливо визначити чи запис був успішним. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("name") Записує активний документ під новим ім'ям "name", яке може бути повним або відносним шляхом. Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br) поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> константи. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для "unit" визначаються як константи UNIT_<type>. Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю виміру. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з констант UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filename") Завантажує стилі абзаців з документу Scribus "filename" в активний документ. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT. closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Повертає список імен всіх майстер сторінок документа. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(pageName) Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування. Закінчуйте редагування з closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(pageName) Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її для редагування. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(pageName) Видаляє названу (pageName) майстер сторінку. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Повертає ім'я кольору заповнення об'єкту під назвою 'name'. Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["name"]) -> строкове значення Повертає назву кольорі ліній об'єкту "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["name"]) -> ціле число Повертає товщину лінії об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["name"]) -> ціле число Повертає значення затінення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль кінців ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи кінців: CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["name"]) -> ціле число (див. обмеження) Повертає стиль ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Обмеження типів ліній: LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка), LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка), LINE_SOLID (суцільна) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["name"]) -> integer Повертає значення затінення кольору заповнення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["name"]) -> строкове значення Повертає ім'я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (ширина,висота) Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Розмір виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> для подальшої інформації. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["name"]) -> ціле число Повертає кут повороту об'єкта "name". Значення виражається в градусах і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> список Повертає список, що містить імена всіх об'єктів на активній сторінці. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Повертає назву типу С для атрибута `property' об'єкта `object'. Див. getProperty() для додаткової інформації про атрибути. Якщо `includesuper' дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(object, includesuper=True) Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об'єкт `object'. Якщо `includesuper' дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(object, property) Повертає значення атрибута `property' переданого об'єкта `object'. Аргумент `object' може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об'єкт PageItem. Він також може бути об'єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject. Аргумент `property' повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об'єкта `object'. Повернене значення залежить від типу атрибута. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(object, property, value) Установити `property' об'єкта `object' до значення `value'. Якщо `value' не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property' - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана. Дивіться getProperty() для додаткової інформації. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Зсовує об'єкт "name" на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс). Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" належить до групи, то рухається вся група. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" в нове місце. Координати виражаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" є частиною групи, переміщається вся група. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(ширина, висота [, "name"]) Змінює розмір об'єкта "name" до вказаної висоти та ширини. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> строкова величина Повертає ім'я вибраного об'єкта. "nr", якщо задано, вказує на індекс вибраного об'єкта, напр. 0 означає перший вибраний об'єкт, 1 означає другий вибраний об'єкт і так далі. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> ціле число Повертає число вибраних об'єктів. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("name") Повертає об'єкт з даним іменем "name". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Відмінює вибір всіх об'єктів у всьому документі. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(list) Згруповує об'єкти названі в списку "list". "list" повинен містити імена об'єктів, які будуть згруповані. Якщо "list" не задано, буде використано активний об'єкт. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("name") Видаляє групу, яка містить об'єкт з іменем "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(factor [,"name"]) Змінює розмір групи, яка містить об'єкт "name". Значення понад 1 збільшують розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 % початкового. Значення "factor" повинне бути більшим за 0. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filename" [, "name"]) Завантажує зображення "picture" в рамку для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Установлює масштаб зображення в рамці для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Число 1 дорівнює 100 %. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["name"]) -> bool Замикає об'єкт "name", якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["name"]) -> bool Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe'. Вибір `proportional' (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe' і `proportional' являються булевими змінними. Може повернути помилку WrongFrameTypeError. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому рівні сценарія. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> list Повертає список з назвами доступних шрифтів. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> список туплів Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів: [ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0), вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ] renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Створює растрове зображення шрифта з іменем "name" з заданим текстом "sample" та розміром "size". Якщо "filename" не дорівнює "", зображення буде записане в файл з назвою "filename". В протилежному випадку зображення буде повернене, як строкова величина. Необов'язковий аргумент "format" вказує на те, який формат зображення генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM. Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий зразковий текст або ім'я файла. getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> list Повертає список з назвами всіх визначених планів. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("name") Установлює "name", як активний план. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> string Повертає назву активного плану. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("layer" [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" на план "layer". План повинен існувати. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("layer", visible) Змінює видимість плану "layer". Якщо "visible" дорівнює булевому значенню "false" - план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план "layer". True означає, що "layer" можна друкувати, False означає, що друк плана "layer" не дозволено. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Видаляє план з назвою "layer". При відсутності плану або якщо це останній план документа нічого не відбувається. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(layer) Створює новий план з назвою "name". Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> строкова величина Повертає строкову величину, яка містить значення -lang. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім'я. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). "name" має унікально ідентифікувати об'єкт, тому що воно буде необхідним для звернення до цього об'єкта в майбутньому. Якщо "name" не вказане, то Scribus вибере його сам. Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім'я, яке вже було використане. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа. "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> строкова величина Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(list, ["name"]) -> строкова величина Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається з'єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> строкова величина Створює новий текстовий шлях (pathText) через з'єднання двох об'єктів "textbox" та "beziercurve" та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих базових об'єкти не існують. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["name"]) Видаляє об'єкт "name". Якщо "name" не вказано, буде видалено вибраний об'єкт. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["name"]) -> булеве значення Перевіряє чи вказаний об'єкт вже існує в документі. Назва об'єкта є необов'язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве значення "True", при наявності вибраного об'єкта. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("style" [, "name"]) Застосовує стиль "style" для об'єкта "name". Якщо "name" не вказано, буде використано вибраний об'єкт. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> список Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі. newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Створює нову сторінку. Якщо "where" дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед "where". Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов'язковий параметр "masterpage" вказує на ім'я головної сторінки. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> ціле число Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Перерисовує всі сторінки. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("name") Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> ціле число Повертає число сторінок в документі. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> список Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(list) Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без заміщення існуючих setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Див. getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Див. setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> тупль Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру документа. Див. константи UNIT_<type> та функцію getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> список Повертає список туплів з об'єктами, розташованими на активній сторінці. Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад 'Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] означає, що об'єкт 'Text1' є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об'єктом сторінки... getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_<type> константи та getPageSize(). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Установлює заповнення градієнтом об'єкта "name" типом type. Описання кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться константи для доступних типів (FILL_<type>). setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("color", ["name"]) Установлює колір заповнення "color" для об''єкта "name". "color" повинен бути попередньо визначеним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Установлює колір "color" для об''єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(width, ["name"]) Установлює товщину об'єкта "name" до "width". "width" повинна бути в діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за доступний діапазон. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(shade, ["name"]) Установлює тінь ліній об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(join, ["name"]) Установлює тип з'єднань ліній об'єкта "name" до стиля "join". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "join" - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Установлює тип кінцівок ліній об'єкта "name" до стиля "cap". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "cap" - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(style, ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "style". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "style" - LINE_<style>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(shade, ["name"]) Установлює тінь заповнення об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["name"]) Установлює радіус кутів об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "namedStyle". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує. getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"]) -> float Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою "name". Якщо в цій текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане, буде використано активний об'єкт. getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["name"]) -> string Повертає ім'я шрифта в текстовій рамці "name". Якщо частина текста в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане - повертає значення для активного об'єкту. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["name"]) -> integer Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім'ям "name". Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Повертає текст з текстової рамки "name". Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не тільки видиму частину. Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["name"]) -> string Повертає текст із текстової рамки "name" і всіх текстових рамок зв'язаних з нею. Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["name"]) -> float Повертає міжрядковий інтервал ("leading") текстової рамки з ім'ям "name", виражений в точках. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці "name", виражений в точках. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["name"]) -> integer Повертає число колонок тексту в текстовій рамці "name". Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("text", ["name"]) Змінює текст в текстовій рамці "name" на зміст текстової змінної "text". Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад, unicode(text, 'iso-8859-2'). Додаткова інформація по цьому приводу розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["name"]) Установлює шрифт текстової рамки "name" до "font". Якщо вибрана лише частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(size, ["name"]) Установлює розмір шрифта в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон "size" від 1 до 512. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за дозволений діапазон. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(size, ["name"]) Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" виражається в точках. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить за доступний діапазон. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(size, ["name"]) Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці "name" до значення "size". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить за доступний діапазон (повинен бути позитивним). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["name"]) Установлює число колонок в текстовій рамці "name" до цілого числа "nr". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(align, ["name"]) Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці "name" до вказаного. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. "align" повинне дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі - дивіться в dir(scribus). Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана невірно. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, count, ["name"]) Вибирає "count" число знаків тексту в текстовій рамці "name", починаючи з знака "start". Рахунок знаків починається з 0. Якщо "count" дорівнює нулю, текстова вибірка буде знята. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі тексту. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["name"]) Видаляє весь текст в текстовій рамці "name". Якщо частина тексту вибрана то видаляється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("color", ["name"]) Установлює колір тексту в текстовій рамці "name" до кольору "color". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("color", ["name"]) Установлює колір "color" текстового контура. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Установлює тінь кольору тексту об'єкта "name" до "shade". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. "shade" має бути цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("fromname", "toname") Зв'язує дві текстові рамки. Рамка з ім'ям "fromname" приєднується до рамки з ім'ям "toname". Кінцева рамка має бути пустою текстовою рамкою і не повинна бути з'єднана ні з якою іншою рамкою. Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення правил зв'язування рамок. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("name") Видаляє вказаний (названий) об'єкт з ланцюжка зв'язаних текстових рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які знаходилися перед і після неї будуть з'єднані, наприклад 'a->b->c' зміниться на 'a->c', при виконанні unlinkTextFrames(b)' Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил з'єднання рамок. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["name"]) Конвертує текстову рамку "name" в контурний текст. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["name", nolinks]) -> ціле число Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки "name". Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв'язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв'язаних рамках. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка "name" є закладкою PDF. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не являється текстовою messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Поміщає строкову величину "string" в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною 'unicode' (рекомендовано). progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового використання панелі. Див. progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого число. Див. progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Установлює позицію панелі прогресу до значення "nr" відносно попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано на документації фірми Trolltech's по Qt] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми. Поки що не використовуйте. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(булеве значення) Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню "Записати". Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє змін автоматично при роботі сценарія. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(double) Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна використовує -100 як позначку. @default getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"]) -> float Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою "name". Якщо в цій текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане, буде використано активний об'єкт. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі. Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних кольорів. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Показує діалогове вікно "Новий Документ". Створює новий документ, якщо користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач вибирає кнопку "Вихід". Повернене значення дорівнює булевому "так", якщо документ було створено. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Повертає ім'я кольору заповнення об'єкту під назвою 'name'. Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Зсовує об'єкт "name" на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс). Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" належить до групи, то рухається вся група. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому рівні сценарія. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім'я. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). "name" має унікально ідентифікувати об'єкт, тому що воно буде необхідним для звернення до цього об'єкта в майбутньому. Якщо "name" не вказане, то Scribus вибере його сам. Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім'я, яке вже було використане. setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Установлює заповнення градієнтом об'єкта "name" типом type. Описання кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться константи для доступних типів (FILL_<type>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Поміщає строкову величину "string" в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною 'unicode' (рекомендовано). newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Створює нову сторінку. Якщо "where" дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед "where". Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов'язковий параметр "masterpage" вказує на ім'я головної сторінки. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("string") Строкова величина "string" повинна містити ім"я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині 'unicode' str (рекоменд.). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. Параметри мають такі значення: size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви можете використовувати визначені константи типу PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і т.п. margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа. orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин. unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n. PAGE_1 - одинарна сторінка, PAGE_2 - для двохсторонніх документів, PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок. firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0. Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа. Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється в точках, Ви маєте прийняти це до уваги. Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за дозволений для pagesType діапазон. getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["name"]) -> string Повертає ім'я шрифта в текстовій рамці "name". Якщо частина текста в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане - повертає значення для активного об'єкту. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["name"]) -> integer Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім'ям "name". Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Повертає текст з текстової рамки "name". Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не тільки видиму частину. Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["name"]) -> string Повертає текст із текстової рамки "name" і всіх текстових рамок зв'язаних з нею. Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["name"]) -> float Повертає міжрядковий інтервал ("leading") текстової рамки з ім'ям "name", виражений в точках. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці "name", виражений в точках. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["name"]) -> integer Повертає число колонок тексту в текстовій рамці "name". Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("text", ["name"]) Змінює текст в текстовій рамці "name" на зміст текстової змінної "text". Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад, unicode(text, 'iso-8859-2'). Додаткова інформація по цьому приводу розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["name"]) Установлює шрифт текстової рамки "name" до "font". Якщо вибрана лише частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(size, ["name"]) Установлює розмір шрифта в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон "size" від 1 до 512. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за дозволений діапазон. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(size, ["name"]) Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" виражається в точках. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить за доступний діапазон. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(size, ["name"]) Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці "name" до значення "size". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить за доступний діапазон (повинен бути позитивним). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["name"]) Установлює число колонок в текстовій рамці "name" до цілого числа "nr". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(align, ["name"]) Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці "name" до вказаного. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. "align" повинне дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі - дивіться в dir(scribus). Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана невірно. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, count, ["name"]) Вибирає "count" число знаків тексту в текстовій рамці "name", починаючи з знака "start". Рахунок знаків починається з 0. Якщо "count" дорівнює нулю, текстова вибірка буде знята. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі тексту. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["name"]) Видаляє весь текст в текстовій рамці "name". Якщо частина тексту вибрана то видаляється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("color", ["name"]) Установлює колір тексту в текстовій рамці "name" до кольору "color". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("color", ["name"]) Установлює колір "color" текстового контура. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Установлює тінь кольору тексту об'єкта "name" до "shade". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. "shade" має бути цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("fromname", "toname") Зв'язує дві текстові рамки. Рамка з ім'ям "fromname" приєднується до рамки з ім'ям "toname". Кінцева рамка має бути пустою текстовою рамкою і не повинна бути з'єднана ні з якою іншою рамкою. Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення правил зв'язування рамок. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("name") Видаляє вказаний (названий) об'єкт з ланцюжка зв'язаних текстових рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які знаходилися перед і після неї будуть з'єднані, наприклад 'a->b->c' зміниться на 'a->c', при виконанні unlinkTextFrames(b)' Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил з'єднання рамок. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["name"]) Конвертує текстову рамку "name" в контурний текст. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("name") -> tuple Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових кольору "name" з активного документа. Якщо не відкрито жодного документа, повертає значення для названого кольору з палітри стандартних кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Змінює колір "name" до вказаних значень CMYK. Значення кольору визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий), m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний). Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Видаляє колір "name". Кожний приклад цього кольору заміняється на колір "replace". Якщо "replace" не вказано, то використовується колір "None" - прозорість. deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В цьому випадку "replace", якщо вказаний, ефекту не має. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("name", "replace") Кожний приклад кольору "name" заміняється на колір "replace". Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> ціле число Показує діалогове вікно з заголовком "caption", повідомленням "message", та іконкою "icon" та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується, присутня лише проста кнопка "Гаразд". Обов'язковими являються лише аргументи "caption" та "message", хоча установка іконки та відповідних кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити просту розмітку по типу HTML. Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок починаються з 1. Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи, для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами кнопок BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші "Ввід" (Enter) натискує цю кнопку. BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші "Відміна" (Escape) натискує цю кнопку. Приклади використання: result = messageBox('Script failed', 'Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.', ICON_ERROR) result = messageBox('Мавпи!', 'Сталося щось негарне! <i>Це була мавпа?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Визначені константи кнопок та іконок: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> строкова величина Показує стандартний 'Введіть строкову величину' діалог та повертає отримане значення, як строкову величину Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов'язкове 'значення по умовчанню' (default). Приклад: valueDialog('заголовок', 'текст у вікні', 'необов"язкове значення') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Зачиняє активний документ без запиту про запис. Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності документа для зачиняння haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> булеве значення Повертає правдиве булеве значення при наявності відчиненого документа. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("name") Відчиняє документ "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна було відчинити. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає правдиве булеве значення при успішному завершенні операції. Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний діалог збереження файла. В даний час неможливо визначити чи запис був успішним. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("name") Записує активний документ під новим ім'ям "name", яке може бути повним або відносним шляхом. Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним. saveDocAs("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. saveDocAs("author", "info", "description") -> булеве значення Установлює опис документа. "Author ("Автор"), "Info" ("Інформація"), "Description" ("Опис") є строковими величинами. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br) поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> константи. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для "unit" визначаються як константи UNIT_<type>. Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю виміру. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з констант UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filename") Завантажує стилі абзаців з документу Scribus "filename" в активний документ. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["name"]) -> строкове значення Повертає назву кольорі ліній об'єкту "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["name"]) -> ціле число Повертає товщину лінії об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["name"]) -> ціле число Повертає значення затінення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль з'єднань ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи з'єднать: JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене) getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль кінців ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи кінців: CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["name"]) -> ціле число (див. обмеження) Повертає стиль ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Обмеження типів ліній: LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка), LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка), LINE_SOLID (суцільна) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["name"]) -> integer Повертає значення затінення кольору заповнення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["name"]) -> строкове значення Повертає ім'я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (ширина,висота) Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Розмір виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> для подальшої інформації. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["name"]) -> ціле число Повертає кут повороту об'єкта "name". Значення виражається в градусах і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> список Повертає список, що містить імена всіх об'єктів на активній сторінці. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" в нове місце. Координати виражаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" є частиною групи, переміщається вся група. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(rot [, "name"]) Відносно повертає об'єкт "name" на "rot" градусів. Об'єкт повертається навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту. Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при використанні точки обертання по умовчанню. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(ширина, висота [, "name"]) Змінює розмір об'єкта "name" до вказаної висоти та ширини. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> строкова величина Повертає ім'я вибраного об'єкта. "nr", якщо задано, вказує на індекс вибраного об'єкта, напр. 0 означає перший вибраний об'єкт, 1 означає другий вибраний об'єкт і так далі. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> ціле число Повертає число вибраних об'єктів. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("name") Повертає об'єкт з даним іменем "name". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Відмінює вибір всіх об'єктів у всьому документі. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(list) Згруповує об'єкти названі в списку "list". "list" повинен містити імена об'єктів, які будуть згруповані. Якщо "list" не задано, буде використано активний об'єкт. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("name") Видаляє групу, яка містить об'єкт з іменем "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(factor [,"name"]) Змінює розмір групи, яка містить об'єкт "name". Значення понад 1 збільшують розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 % початкового. Значення "factor" повинне бути більшим за 0. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filename" [, "name"]) Завантажує зображення "picture" в рамку для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Установлює масштаб зображення в рамці для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Число 1 дорівнює 100 %. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["name"]) -> bool Замикає об'єкт "name", якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["name"]) -> bool Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> list Повертає список з назвами доступних шрифтів. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> список туплів Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів: [ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0), вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ] getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> list Повертає список з назвами всіх визначених планів. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("name") Установлює "name", як активний план. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> string Повертає назву активного плану. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("layer" [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" на план "layer". План повинен існувати. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("layer", visible) Змінює видимість плану "layer". Якщо "visible" дорівнює булевому значенню "false" - план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("layer", printable) Змінює доступність плану "layer" для друку. Якщо "printable" дорівнює булевому значенню "false", план не буде надруковано. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Видаляє план з назвою "layer". При відсутності плану або якщо це останній план документа нічого не відбувається. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(layer) Створює новий план з назвою "name". Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> строкова величина Повертає строкову величину, яка містить значення -lang. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа. "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> строкова величина Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(list, ["name"]) -> строкова величина Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається з'єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> строкова величина Створює новий текстовий шлях (pathText) через з'єднання двох об'єктів "textbox" та "beziercurve" та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих базових об'єкти не існують. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["name"]) Видаляє об'єкт "name". Якщо "name" не вказано, буде видалено вибраний об'єкт. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional boolean "state". If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Вмикає/вимикає параметр "Текст обтікає рамку" об'єкта "name". При виклиці задається строковий параметр "name" та необов'язковий булевий параметр "state". Якщо "state" не задано, відбувається зміна стану параметра на протилежний. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["name"]) -> булеве значення Перевіряє чи вказаний об'єкт вже існує в документі. Назва об'єкта є необов'язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве значення "True", при наявності вибраного об'єкта. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("style" [, "name"]) Застосовує стиль "style" для об'єкта "name". Якщо "name" не вказано, буде використано вибраний об'єкт. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> список Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> ціле число Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Перерисовує всі сторінки. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("name") Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(nr) Переходить до сторінки номер "nr" (тобто робить сторінку номер "nr" активною). Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> ціле число Повертає число сторінок в документі. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> список Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(list) Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без заміщення існуючих setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Див. getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Див. setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> тупль Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру документа. Див. константи UNIT_<type> та функцію getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> список Повертає список туплів з об'єктами, розташованими на активній сторінці. Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад 'Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] означає, що об'єкт 'Text1' є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об'єктом сторінки... setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("color", ["name"]) Установлює колір заповнення "color" для об''єкта "name". "color" повинен бути попередньо визначеним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Установлює колір "color" для об''єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(width, ["name"]) Установлює товщину об'єкта "name" до "width". "width" повинна бути в діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за доступний діапазон. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(shade, ["name"]) Установлює тінь ліній об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(join, ["name"]) Установлює тип з'єднань ліній об'єкта "name" до стиля "join". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "join" - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Установлює тип кінцівок ліній об'єкта "name" до стиля "cap". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "cap" - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(style, ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "style". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "style" - LINE_<style>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(shade, ["name"]) Установлює тінь заповнення об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["name"]) Установлює радіус кутів об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "namedStyle". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового використання панелі. Див. progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого число. Див. progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Установлює позицію панелі прогресу до значення "nr" відносно попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано на документації фірми Trolltech's по Qt] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми. Поки що не використовуйте. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(булеве значення) Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню "Записати". Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє змін автоматично при роботі сценарія. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe'. Вибір `proportional' (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe' і `proportional' являються булевими змінними. Може повернути помилку WrongFrameTypeError. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план "layer". True означає, що "layer" можна друкувати, False означає, що друк плана "layer" не дозволено. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Створює растрове зображення шрифта з іменем "name" з заданим текстом "sample" та розміром "size". Якщо "filename" не дорівнює "", зображення буде записане в файл з назвою "filename". В протилежному випадку зображення буде повернене, як строкова величина. Необов'язковий аргумент "format" вказує на те, який формат зображення генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM. Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий зразковий текст або ім'я файла. setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Установлює те чи ("toggle" = 1) текстова рамка "name" є закладкою. Якщо ім'я "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є текстовою рамкою isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка "name" є закладкою PDF. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не являється текстовою getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_<type> константи та getPageSize(). getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("name") -> тупль Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору "name" з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору вказано неправильно. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Визначає новий колір "name". Значення кольору визначається через чотири компоненти: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору було вказано невірно. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> строкова величина з назвою файла Показує діалог відкриття файла з підписом "caption". Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини "filter". Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в "Записати як". В протилежному випадку він діє як "Відчинити файл" діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов'язкових параметрів по умовчанню дорівнює False. Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму 'comment (*.type *.type2 ...)'. Наприклад 'Зображення (*.png *.xpm *.jpg)'. Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів. Приклад: fileDialog('Відкрити дані', 'CSV files (*.csv)') Приклад: fileDialog('Записати звіт', defaultname='report.txt', issave=True) getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius isexpressed in points. If "name" is not given the currentlyselected item is used. getCornerRadius(["name"]) -> ціле число Повертає радіус кута об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано - буде використано вибраний об'єкт. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y) з координатами об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_<type> для додаткової інформації. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Повертає назву типу С для атрибута `property' об'єкта `object'. Див. getProperty() для додаткової інформації про атрибути. Якщо `includesuper' дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(object, includesuper=True) Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об'єкт `object'. Якщо `includesuper' дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(object, property) Повертає значення атрибута `property' переданого об'єкта `object'. Аргумент `object' може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об'єкт PageItem. Він також може бути об'єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject. Аргумент `property' повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об'єкта `object'. Повернене значення залежить від типу атрибута. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(object, property, value) Установити `property' об'єкта `object' до значення `value'. Якщо `value' не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property' - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана. Дивіться getProperty() для додаткової інформації. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Повертає список дітей об'єкта `object'. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass' або лише дітей з назвами`ofname'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Повертає першу дитину об'єкта `object' названу `childname' з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positve values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Установлює кут повороту об'єкта "name" до "rot". Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає результат того чи видимий план "layer". Значення True означає, що план "layer" видимий, а значення False означає, що план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("text", pos, ["name"]) Вставляє текст "text" в позицію "pos" в текстову рамку "name". Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо "name" не задано, буде використаний вибраний об'єкт. Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["name", nolinks]) -> ціле число Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки "name". Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв'язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв'язаних рамках. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> string Показує діалогове вікно "новий стиль абзацу". Функція повертає справжнє ім'я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість. Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. Розшифрування параметрів: size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви використовувати попередньо визначені константи PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і т.п. margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин. unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує інші одиниці виміру. Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Повертає список імен всіх майстер сторінок документа. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(pageName) Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування. Закінчуйте редагування з closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(pageName) Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її для редагування. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(pageName) Видаляє названу (pageName) майстер сторінку. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(double) Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна використовує -100 як позначку. AIPlug Importing: %1 Analyzing File: Group%1 Generating Items Генерація об'єктів About Contributions from: У співпраці з: &About &Про A&uthors &Автори &Translations &Перекладачі &Online &Веб ресурси &Close &Зачинити Development Team: Команда розробників: Official Documentation: Офіційна документація: Other Documentation: Інша документація: Homepage Домашня сторінка Online Reference Документація на Інтернеті Bugs and Feature Requests Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості Mailing List Список розсилки Official Translations and Translators: Офіційні переклади та перекладачі: Previous Translation Contributors: Попередні учасники перекладання: About Scribus %1 Про Scribus %1 Wiki Вікі %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Використовує Ghostscript версії %1 No Ghostscript version available Не знайдено жодної версії Ghostscript <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus версії %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Збірка: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus. Mac OS&#174; X Aqua Port: Мак ОС&#174; Х Аква Порт: Windows&#174; Port: Віндоус&#174; Порт: March Березень Tango Project Icons: &Updates Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Версія Scribus Check for Updates Abort Update Check Developer Blog &Licence Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Doc Translators: Webmasters: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. AboutPlugins Yes Так No Ні Filename: Назва файла: Version: Версія: Enabled: Ввімкнено: Release Date: Дата випуску: Description: Опис: Author(s): Автор(и): Copyright: Авторські права: License: Ліцензія: Scribus: About Plug-ins Scribus: Про модулі AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Про модулі &Close &Зачинити Alt+C Alt+C ActionManager &New &Новий &Open... &Відчинити... &Close &Зачинити &Save &Записати Save &As... Записати &як... Re&vert to Saved Повернутися до за&писаного Collect for O&utput... Зібрати для в&иводу... Get Text... Вставити текст... Append &Text... Додати &текст... Get Image... Вставити зображення... Save &Text... Записати &текст... Save Page as &EPS... Записати сторінку як &ЕPS... Save as P&DF... Записати як &РDF... Document &Setup... Установки &Документа... &Print... &Друк... &Quit &Вихід &Undo &Відміна &Redo &Повтор &Item Action Mode &Режим дії Об'єкта Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти Select &All Виді&лити все &Deselect All &Убрати всі виділення &Search/Replace... &Пошук/Заміна... Edit Image... Редагувати зображення... C&olors... &Кольори... &Paragraph Styles... &Стилі абзаців... &Line Styles... Стилі &ліній... &Master Pages... &Головні сторінки... P&references... &Установки... %1 pt %1 тчк &Other... &Інше... &Left &Ліве &Center По &центру &Right &Праве &Block &Блок &Forced &Вимушене &%1 % &%1 % &Normal &Звичайне &Underline &Підкреслення Underline &Words Підкреслення &Слів &Strike Through &Перекреслення &All Caps Всі ве&ликі літери Small &Caps Ка&пітель Su&perscript В&ерхній індекс Su&bscript Ни&жній індекс S&hadow Т&інь &Image Effects Ефекти зо&браження &Tabulators... &Табулятори... D&uplicate &Дублювати &Multiple Duplicate &Багаторазове дублювання &Transform &Delete &Видалити &Group З&групувати &Ungroup &Розгрупувати Is &Locked &Замкнуті Si&ze is Locked &Розмір замкнутий Lower to &Bottom Опустити на &дно Raise to &Top Підняти на&гору &Lower &Опустити &Raise &Підняти Send to S&crapbook Послат в &чорновик &Attributes... &Атрибути... I&mage Visible &Зображення видиме &Update Image По&новити зображення Adjust Frame to Image Установити розмір рамки по розміру зображення Embed Image Extended Image Properties Додаткові властивості зображення &Low Resolution &Низьке розрішення &Normal Resolution &Звичайне розрішення &Full Resolution &Повне розрішення Is PDF &Bookmark &Закладка PDF Is PDF A&nnotation &Аннотація PDF Annotation P&roperties В&ластивості аннотації Field P&roperties Властивості &поля &Edit Shape... &Редагувати форму... &Attach Text to Path При&єднати текст до шляху &Detach Text from Path В&ідєднати текст від шляху &Combine Polygons Скомбінув&ати полігони Split &Polygons Розділ&ити полігони &Bezier Curve Крива &Безьє &Image Frame Рамка &зображення &Polygon Полі&гон &Text Frame &Текстова рамка &Glyph... &Символ... Sample Text Зразковий текст &Insert... &Вставити... Im&port... &Імпортувати... &Delete... &Видалити... &Copy... &Скопіювати... &Move... &Перемістити... &Apply Master Page... &Застосувати головну сторінку... Manage &Guides... Установка роз&мітки... &Fit in window &Змінити до розміру вікна &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails &Мініатюрні зображення Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show &Images &Показати зображення Show &Grid Показати &сітку Show G&uides Показати розм&ітку Show &Baseline Grid Показати &базову сітку Show &Text Chain Показати лан&цюг тексту Show Control Characters Показати контрольні знаки Sn&ap to Grid П&ритягування до сітки Sna&p to Guides Притягування до розмітк&и &Properties &Властивості &Scrapbook &Чорновик &Layers П&лани &Bookmarks &Закладки &Measurements &Виміри Action &History Покрокова &історія Preflight &Verifier &Попередня перевірка &Align and Distribute &Розташувати/Вирівняти &Tools &Інструменти P&DF Tools PDF &Інструменти Select Item Вибрати об'єкт T&able &Таблиця &Shape &Фігура &Line &Лінія &Freehand Line &Вільна лінія Rotate Item Повернути об'єкт Zoom in or out Змінити масштаб зображення Zoom in Збільшити масштаб зображення Zoom out Зменшити масштаб зображення Edit Contents of Frame Редагувати зміст рамки Edit Text... Редагувати текст... Link Text Frames Установити зв'язок між текстовими рамками Unlink Text Frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками &Eye Dropper &Селектор кольору Copy Item Properties Копіювати властивості об'єкта Edit the text with the Story Editor Редагувати текст вбудованим редактором Insert Text Frame Вставити текстову рамку Insert Image Frame Вставити рамку для зображення Insert Table Вставити таблицю Insert Shape Вставити геометричну форму Insert Polygon Вставити полігон Insert Line Вставити лінію Insert Bezier Curve Вставити криву Безье Insert Freehand Line Вставити вільно рисовану лінію &Manage Pictures Керування &зображеннями &Hyphenate Text Пе&ренос тексту &Generate Table Of Contents &Генерувати зміст &About Scribus &Про програму Scribus About &Qt Про &систему Qt Toolti&ps Пі&дказки Scribus &Manual... &Довідка по Scribus... Smart &Hyphen Розумний знак &переносу Non Breaking Dash Непереносне тире Non Breaking &Space Непереносний промі&жок Page &Number Номер &сторінки New Line Нова лінія Frame Break Розрив рамки Column Break Розрив колонки Copyright Копірайт Registered Trademark Зареєстрована торгова марка Trademark Торгова марка Bullet Куля Em Dash Ем риска En Dash Ен риска Figure Dash Фігурна риска Quotation Dash Цитатна риска Apostrophe Апостроф Straight Double Пряма подвійна Single Left Пряма ліва Single Right Пряма права Double Left Подвійна ліва Double Right Подвійна права Single Reversed Одинарна зворотня Double Reversed Подвійна зворотня Single Left Guillemet Одинарний лівий Гуілемет Single Right Guillemet Одинарний правий Гуілемет Double Left Guillemet Подвійний лівий Гуілемет Double Right Guillemet Подвійний правий Гуілемет Low Single Comma Низька одинарна кома Low Double Comma Низька подвійна кома CJK Single Left CJK одинарний лівий CJK Single Right CJK одинарний правий CJK Double Left CJK подвійний лівий CJK Double Right CJK подвійний правий Toggle Palettes Переключити палітри Toggle Guides Переключити направляючі Manage Page Properties... Керування установками сторінки... Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки &Arrange Pages &Розмістити сторінки Dehyphenate Text Видалити переноси тексту Print Previe&w Перегляд перед д&руком &JavaScripts... &JavaScript сценарії... Convert to Master Page... Конвертувати в головну сторінку... &Cascade &Каскадне розміщення &Tile &Мозаїчне розміщення &About Plug-ins &Про модулі More Info... Додаткова інформація... &Printing Enabled &Друк ввімкнено &Flip Horizontally &Перевернути по горизонталі &Flip Vertically &Перевернути по вертикалі Show Rulers Показати лінійки &Outline Document Outline Palette С&хема Solidus Солідус Middle Dot Середня точка En Space Ен проміжок Em Space Ем проміжок Thin Space Вузький проміжок Thick Space Широкий проміжок Mid Space Середній проміжок Hair Space Волосинний проміжок Insert Smart Hyphen Вставити розумний знак переносу Insert Non Breaking Dash Вставити непереносне тире Insert Non Breaking Space Вставити непереносний проміжок Insert Page Number Вставити номер сторінки ff Лігатура ff fi Лігатура fi fl Лігатура fl ffi Лігатура ffi ffl Лігатура ffl ft Лігатура ft st Лігатура st S&tyles... С&тилі... &Outline type effect С&хема документу &Outlines Convert to oulines &Контури Paste (&Absolute) Вставка (&Абсолютна) C&lear О&чистити Insert PDF Push Button Insert PDF Text Field Insert PDF Check Box Insert PDF Combo Box Insert PDF List Box Insert Text Annotation Insert Link Annotation Save as &EPS... Show Text Frame Columns Preview Mode Show Layer Indicators Paste Image from Clipboard Colors and Fills... Marks... Notes Styles... Adjust Group Patterns Inline Items Insert Rows... Insert Columns... Delete Rows Delete Columns Merge Cells Split Cells... Set Row Heights... Set Column Widths... Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly Adjust Frame to Table Adjust Table to Frame Adjust Frame Height to Text &Symbol Unweld items Weld items Edit weld item &Frames... Sticky Tools Anchor Mark Variable Text Reference to Item Reference to Mark Foot/Endnote Edit Mark Update Marks &Fit to Height Fit to Width Show Bleeds Snap to Items Symbols Unlink Text Frame with Text Copy Unlink Text Frame with Text Cut Insert Arc Insert Spiral Insert Calligraphic Line Insert PDF Radio Button Insert 3D Annotation &Update Document Soft &Hyphen &Zero Width Space Zero Width NB Space Apostrophe Unicode 0x0027 Апостроф Straight Double Unicode 0x0022 Пряма подвійна Single Left Unicode 0x2018 Пряма ліва Single Right Unicode 0x2019 Пряма права Double Left Unicode 0x201C Подвійна ліва Double Right Unicode 0x201D Подвійна права Single Reversed Unicode 0x201B Одинарна зворотня Double Reversed Unicode 0x201F Подвійна зворотня Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Одинарний лівий Гуілемет Single Right Guillemet Unicode 0x203A Одинарний правий Гуілемет Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Подвійний лівий Гуілемет Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Подвійний правий Гуілемет Low Single Comma Unicode 0x201A Низька одинарна кома Low Double Comma Unicode 0x201E Низька подвійна кома CJK Single Left Unicode 0x300C CJK одинарний лівий CJK Single Right Unicode 0x300D CJK одинарний правий CJK Double Left Unicode 0x300E CJK подвійний лівий CJK Double Right Unicode 0x300F CJK подвійний правий &400% &200% {400%?} Insert &Text Frame Insert &Image Frame Insert T&able Insert &Shape Insert &Polygon Insert &Line Insert &Bezier Curve Insert &Freehand Line Scribus Homepage Scribus Online Documentation Scribus Wiki Getting Started with Scribus Show Context Menu &Manage Images &About Plugins Insert Unicode Character Begin Sequence Get Vector File... Advanced Select All... Edit Source... Replace Colors... Rulers Relative to Page Insert &Render Frame Check for Updates Number of Pages Adjust Image to Frame Inline Frames File Файл &File &Файл Edit Редагувати &Edit Style Стиль &Style Item &Item &Об'єкт Insert I&nsert &Вставити Page Сторінка &Page С&торінка View &View &Вид Table &Table Extras E&xtras &Додатки Windows &Windows Ві&кна Help &Help До&помога Plugin Menu Items Others Unicode Characters Move/Resize Value Indicator New &from Template... Новий з &шаблона... AdjustCmsDialog CMS Settings AlignDistribute DockWidget Align Вирівняти &Selected Guide: &Вибрана направляюча: &Relative To: &Align Sides By: ... Distribute Розсередити &Distance: &Відстань: Reverse Distribution Swap AlignDistributeBase Align and Distribute Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти &Selected Guide: &Вибрана направляюча: Distribute Розсередити &Distance: &Відстань: AlignDistributePalette Align and Distribute Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти &Relative to: В&ідносно до: First Selected Перший вибраний Last Selected Останній вибраний Page Сторінка Margins Поля Selection Вибірка Align right sides of objects to left side of anchor Вирівняти праві краї об"єктів по лівій стороні якоря Align left sides of objects to right side of anchor Вирівняти ліві краї об"єктів по правій стороні якоря Align bottoms Вирівняти нижні сторони Align right sides Вирівняти по правому краю Align tops of objects to bottom of anchor Вирівняти об"єкти по низу якоря Center on vertical axis Центрувати по вертикальній вісі Align left sides Вирівняти по лівому краю Center on horizontal axis Центрувати по горизонтальній вісі Align bottoms of objects to top of anchor Вирівняти низи об"єктів по верху якоря Align tops Вирівняти верхи Distribute Розсередити Make horizontal gaps between objects equal Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об"єктами Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Установити задані горизонтальні проміжки між об"єктами Distribute right sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по правому краю Distribute bottoms equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по нижньому краю Distribute centers equidistantly horizontally Рівномірно розподілити об"єкти по центрах Make vertical gaps between objects equal Зробити одинаковими вертикальні проміжки між об"єктами Make vertical gaps between objects equal to the value specified Установити задані вертикальні проміжки між об"єктами Distribute left sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по лівому краю Distribute centers equidistantly vertically Рівномірно розподілити об"єкти по центрах по вертикалі Distribute tops equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по верхньому краю &Distance: &Відстань: Distribute the items with the distance specified Розподілити об"єкти на вказану відстань Some objects are locked. Деякі об"єкти - замкнені. &Unlock All &Розімкнути всі об"єкти Guide Направляюча Move Перемістити Resize Змінити розмір <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> &Selected Guide: &Вибрана направляюча: When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items None Selected Нічого не було вибрано Swap items to the left Swap items to the right Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor &Align Sides By: Align left sides of items to right side of anchor Align tops of items to bottom of anchor Align bottoms of items to top of anchor Make horizontal gaps between items equal Make horizontal gaps between items equal to the value specified Make vertical gaps between items equal Make vertical gaps between items equal to the value specified Make horizontal gaps between items and sides of page equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> The location of the selected guide to align to AlignSelect Align Text Left Вирівняти текст по лівому краю Align Text Right Вирівняти текст по правому краю Align Text Center Вирівняти текст по центру Align Text Justified Вирівняти текст з обох сторін Align Text Forced Justified Змусити вирівняти текст з обох сторін Annot Field Properties Властивості поля Type: Тип: Properties Властивості Name: Ім'я: Tool-Tip: Підказка по інструменту: Text Текст Border Рамка Color: Колір: None Нічого немає Width: Товщина: Thin Тонка Normal Звичайна Wide Широка Style: Стиль: Solid Суцільна Dashed Переривчаста Underline Підкреслена Beveled Фасочна Inset Вкладка Other Інша Read Only Лише для читання Required Необхідне Don't Export Value Не експортувати значення Visibility: Видимість: Visible Видима Hidden Схована No Print Не друкувати No View Не показувати Appearance Зовнішній вигляд Text for Button Down Текста для натиснутої кнопки Text for Roll Over Текст для зображення, розміщеного поверх Icons Іконки Use Icons Використовувати іконки Remove Видалити Pressed Натиснута Roll Over Розміщення поверх Icon Placement... Розміщення іконок... Highlight Виділення Invert Негатив Outlined Обведена Push Натиснути Multi-Line Багаторядкова Password Пароль Limit of Обмеження на Characters Знаки Do Not Scroll Не прокручувати Do Not Spell Check Не перевіряти написання Check Style: Перевірити Стиль: Default is Checked Вибране значення по умовчанню Editable Можна редагувати Options Установки Event: Подія: Script: Сценарій: Edit... Редагування... Submit to URL: Відправити на URL: Submit Data as HTML Послати дані як HTML Import Data from: Імпортувати дані з: Destination Призначення To File: Зберегти: Change... Змінити... Page: Сторінка: X-Pos: Поз. Х: pt тчк Y-Pos: Поз. У: Action Дія Field is formatted as: Поле відформатоване як: Number Format Формат числа Decimals: Десяткові: Use Currency Symbol Використовувати знак валюти Prepend Currency Symbol Розмістити спереду символ валюти Formatting Формати Percent Format Формат процентів Date Format Формат дати Time Format Формат часу Custom Scripts Зовнішні сценарії Format: Формат: Keystroke: Клавіша: Format Формат Value is not validated Значення не перевірене Value must be greater than or equal to: Значення має бути білье або рівне: and less or equal to: і менше або рівне: Custom validate script: Зовнішній сценарій перевірки: Validate Перевірити Value is not calculated Значення не вирахуване Value is the Значення дорівнює sum Сумма product помножене average середнє арифметичне minimum мінімум maximum максимум of the following fields: з наступих полів: Pick... Вибрати... Custom calculation script: Зовнішній сценарій обчислення: Calculate Обчислити OK Гаразд Cancel Вихід Enter a comma separated list of fields here Введіть список полів, розділений комами You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок Open Відчинити Example: Приклад: Selection Change Зміни вибірки Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список Check Галочка Cross Хрест Diamond Ромб Circle Коло Star Зірка Square Квадрат Go To Перейти до Submit Form Відправити форму Reset Form Очистити форму Import Data Імпортувати дані Mouse Up Миша вгору Mouse Down Миша вниз Mouse Enter Миша вхід Mouse Exit Миша вихід On Focus На фокусування On Blur На розмивання Plain Звичайний Number Номер Percentage Частка Date Дата Time Час Custom Нестандартний Font for use with PDF 1.3: Шрифт для використання в PDF 1.3: Flag is ignored for PDF 1.3 Установка ігнорується в PDF 1.3 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Всі файли (*) None highlight Нічого None action Нічого PDF PDF Annota Annotation Properties Властивості аннотації Text Текст Link Ссилка External Link Зовнішня ссилка External Web-Link Зовнішня ссилка на світову мережу Options Установки Icon: Note Comment Key Help NewParagraph Paragraph Insert Cross Хрест Circle Коло Annotation is Open Destination Призначення pt точок Open Відчинити PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*) &Type: &Тип: C&hange... З&мінити... &Page: &Сторінка: &X-Pos Поз. &Х &Y-Pos: Поз. &У: %1;;All Files (*) Export absolute Filename ApplyMasterPageDialog Normal Звичайна Apply Master Page Застосувати головну сторінку &Master Page: &Головна сторінка: Apply To Застосувати до Current &page Активна &сторінка Alt+P Alt+P &Even pages &Парні сторінки Alt+E Alt+E O&dd pages &Непарні сторінки Alt+D Alt+D &All pages &Всі сторінки Alt+A Alt+A &Within range В д&іапазоні Alt+W Alt+W to до Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Застосувати вибрану головну сторінку до непарних, парних, чи всіх сторінок в цьому діапазоні Possible Hyphenation Можливий перенос Apply to Current &Page &Even Pages O&dd Pages &All Pages &Всі сторінки &Within Range ArcVectorBase Edit Arc Start Angle: End Angle: Height: Width: Товщина: End Edit ArcWidgetBase Form Start Angle: End Angle: Sample Polygon Зразковий полігон ArrowChooser None Нічого AspellPlugin Spell-checking support 0.1 Spell Checker Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text. Aspell Plugin Error AspellPluginBase Spell Check Replacement: The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.<br />If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system's installation system or package manager. &Add Word &Change &Exit В&ийти Not in Dictionary: Word that was not found in the active dictionary Replacement text for the current word that was not found in the dictionary Active Dictionary: Ignore the current text not found in the active dictionary &Ignore &Ігнорувати Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary I&gnore All Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field Change A&ll Close Зачинити AspellPluginImpl Loaded default Spell Checker Plugin Failed to Initialise. Configuration invalid Spell Checker Plugin Failed to Initialise. No Aspell dictionaries could be found. AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of " by adding it to the session list. AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list. Spelling check complete Aspell dictionary. Spell Checker No available Aspell dictionaries found. Install some, please. Do you want start from the beginning of the selection with new language selected? AutoformButtonGroup Arrows Стрілки Flow Chart Jigsaw Specials Особливі Default Shapes Barcode &Barcode Generator... &Генератор штрих-кодів... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer Інтерфейс Scribus для самостійного генератора Postscript штрих-кодів &Barcode... Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer BarcodeGenerator Error opening file: %1 Відчинити файл: %1 не вдалося 12 or 13 digits 12 чи 13 цифр 8 digits 8 цифр 11 or 12 digits 11 чи 12 цифр 7 or 8 digits 7 чи 8 цифр 5 digits 5 цифр 2 digits 2 цифри 9 or 10 digits separated appropriately with dashes 9 чи 10 цифр відповідно розділених тире Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%. Змінне число знаків, цифр чи символів -. *$/+%. Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character. Змінне число ASCII знаків та особливих символів функцій починаючи з відповідного початкового знаку для початкового набору знаків. UCC/EAN-128s повинен містити обов'язковий символ FNC 1 відразу після початкового знаку. Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD. Змінне число знаків, цифр чи символів -$:/.+ABCD. Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit Змінне число цифр. ITF-14 включає 14 знаків і не містить перевірочної цифри Variable number of digits Змінне число цифр Variable number of digits and capital letters Змінне число цифр та заголовних знаків Variable number of hexadecimal characters Змінне число шістнадцятеричних знаків Variable number of characters, digits and any symbols. Barcode Штрих-код Barcode incomplete Штрих-код неповний 12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -> 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.) Select Type BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Редактор штрих-кодів Barcode Штрих-код &Type: &Тип: Select one of the available barcode type here Виберіть один з усталених типів штрих-кодів The numeric representation of the code itself. See the help message below Чисельне представлення штрих-коду. Дивіться інформаційне повідомлення внизу Reset the barcode samples Перезавантажити зразки штрих-кодів &Include text in barcode &Включити текст в штрих-код Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Якщо вибрано, в штрих-коді будуть присутні цифри &Guard whitespace &Оберігати проміжки Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Рисувати стрілки для явного представлення простору біля коду Colors Кольори &Background &Фон Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Фоновий колір - під штрихами коду &Lines &Штрихи Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Колір штрихів штрих-коду &Text &Текст Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Колір тексту на цифр Hints and help is shown here Тут показуються підказки та допомога Preview of the result. 72dpi sample. Попередній перегляд результатів. 72тнд зразок. Co&de: Ко&д: I&nclude checksum В&ключити контрольну суму Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Згенерувати та включити в штрих-код контрольну суму Incl&ude checksum digit Вк&лючити контрольну цифру Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Включити в текст штрих-коду контрольну цифру Insert Barcode Format Формат Incl&ude Checksum Digit I&nclude Checksum &Guard Whitespace &Include Text in Barcode Biblio Scrapbook Чорновик Delete Видалити Object Об'єкт New Entry Новий екземпляр Rename Перейменувати &New &Новий &Load... За&вантажити... Save &As... Записати &як... &Close &Зачинити &File &Файл &Preview &Попередній перегляд &Name: &Ім'я: Name "%1" is not unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. Choose a Scrapbook Directory Виберіть директорію для чорновика Choose a Directory Виберіть директорію Choose a scrapbook file to import Create a new scrapbook page Close the selected scrapbook Copy To: Move To: Main Hide Directories Open Directories in a new tab Copied Items New Name Scrapbook (*.scs *.SCS) Hide Images Hide Vector files Paste to Page Close Зачинити Delete Contents Do you really want to delete all entries? Go up one Directory Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Configure the scrapbook BookMView Bookmarks Закладки Move Bookmark Перемістити закладку Insert Bookmark Вставити закладку Cancel Вихід BookPalette Bookmarks Закладки ButtonIcon Icon Placement Розміщення іконок Layout: Схема: Scale: Масштаб: Always Завжди When Icon is too small Коли іконка занадто мала When Icon is too big Коли іконка занадто велика Never Ніколи Scale How: Змінити масштаб на: Proportional Пропорційно Non Proportional Непропорційно Icon Іконка OK Гаразд Cancel Вихід Reset Скинути значення Caption only Лише описання Icon only Лише іконка Caption below Icon Описання під іконкою Caption above Icon Описання над іконкою Caption right to Icon Описання справа від іконки Caption left to Icon Описання зліва від іконки Caption overlays Icon Описання поверх іконки CMSPrefs System Profiles Системні профілі Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Default color profile for solid colors on the page Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю прінтера. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. &Activate Color Management Активувати &керування палітрою кольорів &Solid Colors: &Однотонні кольори: &Monitor: &Екран: P&rinter: Прин&тер: M&onitor: Екр&ан: Pr&inter: Пр&интер: Sim&ulate Printer on the Screen Сим&улювати принтер на екрані Mark Colors out of &Gamut Позначити кольори, які знаходяться &поза гамутом Use &Blackpoint Compensation Використовувати компенсаці&ю точки чорного &RGB Pictures: &RGB зображення: &CMYK Pictures: &CMYK зображення: Default color profile for imported CMYK images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень Default color profile for imported RGB images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень Images: Зображення: CMSPrefsBase Form &Activate Color Management Активувати &керування палітрою кольорів System Profiles Системні профілі &RGB Images: Default color profile for imported RGB images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень &CMYK Images: Default color profile for imported CMYK images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень &RGB Solid Colors: Default color profile for solid RGB colors on the page &CMYK Solid Colors: Default color profile for solid CMYK colors on the page Document Options Simulate printer on Screen Monitor Profile &Monitor: &Екран: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). P&rinter: Прин&тер: Document Profiles Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів Images: Зображення: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Sol&id Colors: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю прінтера. Sim&ulate Printer on the Screen Сим&улювати принтер на екрані Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Convert all colors to printer space Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження. Mark Colors out of &Gamut Позначити кольори, які знаходяться &поза гамутом Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. Document Rendering Intents Use &Blackpoint Compensation Використовувати компенсаці&ю точки чорного CMYKChoose Edit Color Редагування кольору CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB для web New Новий Old Старий Scribus Swatches User Swatches C: C: M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Динамічні кольорові полоси Static Color Bars Статичні кольорові полоси R: R: G: G: B: B: % % HSV-Colormap HSV (ВНЗ) Палітра кольорів &Name: &Ім'я: Color &Model Кольорова &модель Is Spot Color Точковий колір Is Registration Color Реєстраційний колір You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Ви не можете створити колір з назвою "%1". Ця назва зарезервована для прозорого кольору Name of the color is not unique Назва кольору не являється неповторною The name of the color already exists, please choose another one. Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. You cannot create a color without a name Please give it a name HSV Color Map CStyleP Colors Кольори CWDialog Normal Vision Нормальний зір Protanopia (Red) Протанопія (Червоний) Deuteranopia (Green) Дейтеранопія (Зелений) Tritanopia (Blue) Тританопія (Синій) Full Color Blindness Повний дальтонізм Merging colors Поєднання кольорів Error: Помилка: Color %1 exists already! Колір %1 вже існує! Color %1 appended. Колір %1 додано. Now opening the color manager. Відкриття менеджера кольорів. Color Merging Об"єднання кольорів Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано. Color Wheel Колесо кольорів Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Result Colors CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Colors of your chosen color scheme. Color Scheme Method Angle: Кут: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Merge created colors into the document colors Ввести створені кольори в кольори документу &Merge Alt+M Replace created colors in the document colors Замінити кольори документу створеними кольорами &Replace &Заміна Alt+R Leave colors untouched Залишити кольори без змін &Cancel В&ихід Alt+C Preview: Sample color scheme. Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. Vision Defect Type: C: C: % M: M: Y: Y: K: K: RGB: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Документ CWDialogBase Color Wheel Колесо кольорів CMYK CMYK C: C: M: M: Y: Y: K: K: RGB RGB R: R: G: G: B: B: Document Документ Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Angle: Кут: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Merge created colors into the document colors Ввести створені кольори в кольори документу &Replace &Заміна Replace created colors in the document colors Замінити кольори документу створеними кольорами &Cancel В&ихід Leave colors untouched Залишити кольори без змін Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. HSV HSV H: H: S: S: V: V: Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Width: %1 Height: %2 Angle: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Вибраний колір відсутній в наборі кольорів документу. Будь ласка введіть назву цього нового кольору. Color Not Found Колір не знайдено The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Вибране ім'я вже існує. Будь-ласка введіть інше ім'я для цього нового кольору. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Установка зв'язку між текстовими рамками Before After CanvasMode_Normal Go to Page %1 Go to URL %1 Go to Page %1 in File %2 Overflow Characters: %1 Page %1 does not exist! Link Target is Web URL. URL: %1 Information Інформація Link Target is external File. File: %1 Page: %2 All Supported Formats Всі формати, що підтримуються Open Відчинити CellStyleComboBox No Style CgmPlug Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Генерація об'єктів ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку миші. Клавіша "Вставити" вставляє знак у вибірку внизу а клавіша "Видалити" видаляє останній вставлений знак CharSelect Select Character: Вибрати символ: Font: Шрифт: Character Class: Символьний клас: &Insert &Вставити C&lear О&чистити &Close &Зачинити Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. Full Character Set Повний набір символів Basic Latin Елементарна Латиниця Latin-1 Supplement Latin-1 додаток Latin Extended-A Розширена латиниця-А Latin Extended-B Розширена латиниця-B General Punctuation Основні знаки пунктуації Super- and Subscripts Верхній та нижній індекси Currency Symbols Знаки валют Letterlike Symbols Літерні символи Number Forms Числові форми Arrows Стрілки Mathematical Operators Математичні оператори Box Drawing Знаки рисування стінок Block Elements Блокові елементи Geometric Shapes Геометричні форми Miscellaneous Symbols Різні символи Dingbats Іконки Small Form Variants Зменшені варіанти Ligatures Лігатури Specials Особливі Greek Грецька Greek Extended Розширена грецька Cyrillic Кирилиця Cyrillic Supplement Розширена кирилиця Arabic Арабська Arabic Extended A Розширена арабська А Arabic Extended B Розширена арабська B Hebrew Іврит &Insert Code: &Вставити код: Close this dialog and return to text editing Зачинити діалогове вікно та повернутися до редагування тексту Type in a four digit unicode value directly here Вставте чотиризначне значення Юнікоду прямо в цьому місці You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку миші. Клавіша "Вставити" вставляє знак у вибірку внизу а клавіша "Видалити" видаляє останній вставлений знак Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Choose a filename to open Error Помилка Error reading file %1 - file is corrupted propably. Cannot write file %1 Неможливо записати файл %1. {1?} Character Palette &Search &Пошук Empty the Palette? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Hide/Show Enhanced Palette Save Quick Character Palette CharSelectEnhanced Full Character Set Повний набір символів Basic Latin Елементарна Латиниця Latin-1 Supplement Latin-1 додаток Latin Extended-A Розширена латиниця-А Latin Extended-B Розширена латиниця-B General Punctuation Основні знаки пунктуації Super- and Subscripts Верхній та нижній індекси Currency Symbols Знаки валют Letterlike Symbols Літерні символи Number Forms Числові форми Arrows Стрілки Mathematical Operators Математичні оператори Box Drawing Знаки рисування стінок Block Elements Блокові елементи Geometric Shapes Геометричні форми Miscellaneous Symbols Різні символи Dingbats Іконки Small Form Variants Зменшені варіанти Ligatures Лігатури Specials Особливі Greek Грецька Greek Extended Розширена грецька Cyrillic Кирилиця Cyrillic Supplement Розширена кирилиця Arabic Арабська Arabic Extended A Розширена арабська А Arabic Extended B Розширена арабська B Hebrew Іврит Enhanced Character Palette &Font: C&haracter Class: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Insert &Code: Type in a four digit unicode value directly here Вставте чотиризначне значення Юнікоду прямо в цьому місці Glyphs to Insert Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора &Insert &Вставити Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. C&lear О&чистити Type in a four digit Unicode value directly here CharStyleComboBox No Style CharTable Delete Видалити CharTableView Delete Видалити CheckDocument Glyphs missing Відсутні знаки Text overflow Текст виходить за рамку Object is not on a Page Об"єкт відсутній на сторінці Missing Image Відсутнє зображення Image has a DPI-Value less than %1 DPI Зображення має значення DPI менше ніж %1 DPI Object has transparency Об"єкт містить прозорість Object is a PDF Annotation or Field Об"єкт являється анотацією або полем PDF Object is a placed PDF Об"єкт являються вміщеним PDF Document Документ No Problems found Проблем не знайдено Page Сторінка Free Objects Вільні об"єкти Problems found Знайдено проблеми Preflight Verifier Передекспортна перевірка Items Об"єкти Problems Проблеми Current Profile: Активний профіль: &Ignore Errors &Ігнорувати помилки Check again Image is GIF OK Гаразд Transparency used Blendmode used Layer "%1" Annotation uses a non TrueType font Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Rerun the document scan to check corrections you may have made Empty Image Frame Layers Плани After Marks update document was changed Print/Visible Mismatch Issue(s): %1 Master Pages Головні сторінки Layer План Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Image dimension is smaller than its frame ChooseStyles Choose Styles Вибрати стилі Available Styles Доступні стилі ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Виберіть директорію Cannot create directory: %1 Collecting... Збірка... Warning Застереження Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 Неможливо зібрати файл: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Collecting Patterns: Collecting Fonts: Collecting Profiles: Collecting... Збірка... Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 Неможливо зібрати файл: %1 ColorListBox Sort by Name Sort by Color Sort by Type ColorManager Colors Кольори &Import І&мпортувати &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Remove Unused Видалити &невикористані Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: &Save Color Set Зберегти &набір кольорів Choose a color set to load Вибрати набір кольорів для завантаження Save the current color set Записати активний набір кольорів Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа Import colors to the current set from an existing document Імпортувати кольори з існуючого документу в активний набір Create a new color within the current set Створити новий колір в активному наборі Edit the currently selected color Редагувати вибраний колір Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору Delete the currently selected color Видалити вибраний колір Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний &Name: &Назва: Choose a Name Вибрати назву Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Copy of %1 Копія %1 New Color Новий колір Information Інформація ColorWheel Monochromatic Монохромний Analogous Аналоговий Complementary Комплементарний Split Complementary Роздільно комплементарний Triadic Тріадний Tetradic (Double Complementary) Тетраедрний (подвійно комплементарний) Base Color Основний колір Monochromatic Light Монохромне світле Monochromatic Dark Монохромне темне 1st. Analogous Перше аналогове 2nd. Analogous Друге аналогове 1st. Split Перший розділ 2nd. Split Другий розділ 3rd. Split Третій розділ 4th. Split Четвертий розділ 1st. Triadic Перший тріадний 2nd. Triadic Другий тріадний 1st. Tetradic (base opposite) Перший тетраедрний (протилежно основі) 2nd. Tetradic (angle) Другий тетраедрний (кут) 3rd. Tetradic (angle opposite) Третій тетраедрний (протилежно куту) ColorWheelDialog Color Wheel Колесо кольорів Color Колір Name Ім'я C С M M Y Y K K Select Method: Вибрати метод: Angle (0 - 90 degrees): Кут (0 - 90 градусів): &Merge Colors &Об"єднати кольори &Replace Colors &Замінити кольори Merge created colors into the document colors Ввести створені кольори в кольори документу Replace created colors in the document colors Замінити кольори документу створеними кольорами Leave colors untouched Залишити кольори без змін Merging colors Поєднання кольорів Error: Помилка: Now opening the color manager. Відкриття менеджера кольорів. Color Merging Об"єднання кольорів Cr&eate color... Ст&ворити колір... &Import existing color... &Імпортувати існуючий колір... &Merge colors &Об'єднати кольори &Replace colors &Замінити кольори E&xit В&ихід C&olor &Колір Normal Vision Нормальний зір Full Color Blindness Повний дальтонізм Vision Defect: Дефект зору: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Клацніть на колесі, щоб отримати основний колір. Це компонент відтінок в режимі ВНЗ. Sample color scheme Проста кольорова схема Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Colors of your chosen color scheme Кольори в вибраній Вами кольоровій схемі Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. Color %1 exists already! Колір %1 вже існує! Color %1 appended. Колір %1 додано. New Color Новий колір Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано. C&olor Components... Складові к&ольору... Protanopia (Red) Протанопія (Червоний) Deuteranopia (Green) Дейтеранопія (Зелений) Tritanopia (Blue) Тританопія (Синій) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Колесо кольорів... Color setting helper Допомога для кольорових установок Color selector with color theory included. Вибір кольору з включеною теорією кольору. ColumnResize Width Ширина CommonStrings &Apply &Застосувати &Cancel В&ихід &OK &Гаразд &Save &Записати Warning Застереження Single Page Одна сторінка Double Sided Двохстороння 3-Fold 3-х сторіночна складка 4-Fold 4-х сторіночна складка Left Page Ліва сторінка Middle Середня Middle Left Середня ліва Middle Right Середня права Right Page Права сторінка None color name Нічого PDF 3D Annotation Symbol Group Згрупувати Regular Polygon Arc Spiral Table PDF Radio Button Button Кнопка RadioButton Textfield Checkbox Combobox Listbox TextAnnot Link Ссилка Custom CommonStrings, custom page size Нестандартний Default Table Style Default Cell Style Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March Березень April May June July August September October November December Alt Alt Shift Shift Cmd Ctrl Ctrl Windows Meta Мета Yes Так No Ні &Yes &Так &No &Ні Left Page Left page location Ліва сторінка Middle Middle page location Середня Middle Left Middle Left page location Середня ліва Middle Right Middle Right page location Середня права Right Page Right page location Права сторінка Normal Default single master page Normal Left Default left master page Normal Middle Default middle master page Normal Right Default right master page Monochrome Colorspace Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Нормальний зір Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Протанопія (Червоний) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Дейтеранопія (Зелений) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Тританопія (Синій) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Повний дальтонізм Custom: Custom Tab Fill Option Нестандартний: None Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія None Optical Margin Setting Left Protruding Optical Margin Setting Right Protruding Optical Margin Setting Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Default Optical Margin Setting Min. Word Tracking Max. Word Tracking Min. Glyph Extension Max. Glyph Extension RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Duotone Colorspace Unknown Colorspace (Unknown) Невідомий PostScript Постскрипт Text Frame Текстова рамка Image Frame Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія Text on a Path Текст на шляху Multiple Multiple frame types PDF Push Button PDF Text Field PDF Check Box PDF Combo Box PDF List Box PDF Text Annotation PDF Link Annotation PostScript Level 1 Постскрипт 1-го рівня PostScript Level 2 Постскрипт 2-го рівня PostScript Level 3 Постскрипт 3-го рівня Windows GDI Render Frame Default Paragraph Style Default Character Style Default Line Style ContextMenu Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком Paste File... Delete Page CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Конвертувати сторінку в майстер сторінку Name: Copy Applied Master Page Items CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Нова майстер сторінка %1 Cpalette Normal Звичайний Horizontal Gradient Горизонтальний градієнт Vertical Gradient Вертикальний градієнт Diagonal Gradient Діагональний градієнт Cross Diagonal Gradient Крос-діагональний градієнт Radial Gradient Радіальний градієнт Opacity: Непрозорість: % % Shade: Тінь: Edit Line Color Properties Редагувати установки кольору лінії Edit Fill Color Properties Редагувати установки кольору заливки Saturation of color Насиченість кольору Normal or gradient fill method Нормальний або градієнтний метод заливки Set the transparency for the color selected Зробити вибраний колір прозорим Free linear Gradient Вільний лінійний градієнт X1: X1: Y1: Y1: pt тчк X2: X2: Y2: Y2: Free radial Gradient Вільний радіальний градієнт Move Vector Перемістити вектор Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Перемістити початок вектора градієнта натиснувши ліву клавішу миші, або перемістити кінець вектора градієнта натиснувши праву клавішу миші Blend Mode: Режим змішування: Darken Затемнити Lighten Зробити світлішим Multiply Перемножити Screen Екран Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Exlusion Виключення Color Dodge Уникання кольору Color Burn Випалення кольором Hue Відтінок Saturation Насичення Color Колір Luminosity Яскравість Y: Y: Exclusion Виключення Solid Суцільна Gradient Pattern Custom Нестандартний Create Mesh CreateMode 3DAnnot CreateRange Create Range Number of Pages in Document: Doc Page Range Basic Range Selection Range of Pages De&lete &Видалити Alt+L Move &Down Alt+D Move &Up Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Consecutive Pages Even Pages From: To: До: &Add To Range Alt+A Odd Pages Comma Separated List Advanced Reordering Page Order Sample Page Order: Page Group Size: &OK &Гаразд Alt+O &Cancel В&ихід Alt+C CreateRangeBase To: До: Alt+U Alt+U De&lete &Видалити &OK &Гаразд &Cancel В&ихід CsvDialog CSV Importer Options Установки імпорту csv Field delimiter: Розділювач полів: (TAB) (Таб) Value delimiter: Розділювач значень: First row is a header Перший ряд містить заголовки OK Гаразд Cancel Вихід None delimiter Нічого CupsOptions Printer Options Установки принтера Option Опція Value Значення Page Set Набір сторінок All Pages Всі сторінки Even Pages only Лише парні сторінки Odd Pages only Лише непарні сторінки Mirror Дзеркальне зображення No Ні Yes Так Orientation Орієнтація Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна N-Up Printing Х сторінок лицем догори Page per Sheet Сторінка на лист паперу Pages per Sheet Сторінок на лист паперу This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує установки CUPS під час друку. Доступність конкретних параметрів залежить від використаного драйвера прінтера. Ви можете перевірити наявність підтримки CUPS вибравши Допомога > Про. Зверніть увагу на послідовність: C-C-T Ці показники вказують на наявність підтримки C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується зірочкою (*) CurveWidget Open Відчинити Curve Files "*.scu" (*.scu *.SCU);;All Files (*) Save as Записати як Cannot write the file: %1 Неможливо записати файл: %1 Inverts the curve Resets the curve Switches between linear and cubic interpolation of the curve Loads a curve Saves this curve CustomFDialog Encoding: Кодування: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Переміщує Вас в вашу домашню директорію. Її можна установити заздалегідь в Опціях. &Compress File &Стиснути файл &Include Fonts Включити &шрифти Show Preview &Include Color Profiles Show a preview and information for the selected file Compress the Scribus document on save Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Include color profiles when collecting files for the document CvgPlug Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Генерація об'єктів CwSetColor Set Color Components Складові набору кольорів CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: Set &RGB Набір &RGB Set C&MYK Набір C&MYK Set &HSV Набір &HSV DashEditor Value: Значення: Offset: DeferredTask Cancelled by user Відмінено користувачем DelColor Delete Color Видалити колір Delete Color: Видалити колір: Replace With: Замінити на: DelPages Delete Pages Видалення сторінок to: до: Delete From: Видалити з: DelStyle Delete Style Видалити стиль Delete Style: Видалити стиль: Replace With: Замінити на: No Style Стиль відсутній DialogsAPI Alert - Scribus DocIm Importing failed Імпорт не вдався Importing Word document failed %1 Імпортувати документ Ворда %1 не вдалося DocInfos Document Information Інформація про документ &Title: &Заголовок: &Author: &Автор: &Subject: &Keywords: &Ключові слова: Descri&ption: &Опис: P&ublisher: &Видавник: &Contributors: &Співробітники: Dat&e: &Дата: T&ype: &Тип: F&ormat: &Формат: Identi&fier: В&изначник: &Source: Д&жерело: &Language: &Мова: &Relation: В&ідношення: Co&verage: &Покриття: Ri&ghts: П&рава: Further &Information Д&одаткова інформація A person or organisation responsible for making the document available Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Дата зв'язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI Documen&t Докумен&т The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Людина чи організація відповідальна за створення вмісту документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ім"я задане в документі. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Зміст документа. Це поле призначене для короткого опису чи абстракта документа. Вбудовується в PDF документ при експортуванні The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Заголовок змісту документа. Це поле для ключових слів, які будуть вбудовані в PDF для полегшення пошуку та індексування PDF файлів The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Фізичне чи цифрове представлення документа, такі як тип носія та його розмір. RFC2045 та RFC2046 для типів MIME також можуть бути корисними The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Мова на якій написано вміст документа. Звичайно це код ISO-639 з необов"язковим суфіксом через тире - код країни по ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Додати розділ для нумерування сторінок до документа. Новий розділ буде додано за вибраним розділом. Delete the currently selected section. Видалити вибраний розділ. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Page Number Out Of Bounds Число сторінок виходить за межі The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Введене Вами значення виходить за діапазон номерів сторінок активного документа (%1-%2). <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. <b>Назва:</b> Необов'язкова назва розділу, напр. Індекс <br/><b>Показ:</b> Виберіть, щоб показати номери сторінок в цьому розділі, якщо необхідні для цього текстові рамки присутні. <br/><b>Від:</b> Початковий індекс для цього розділу.<br/><b>До:</b> Індекс кінця р<br/><b>Стиль:</b> Виберіть для використання стиль нумерації сторінок. <br/><b>Старт:</b> Початковий індекс в діапазоні стилю. Напр., якщо Старт=2 і Стиль=а,б,в..., то нумерація сторінок почнеться з б. Для першого розділу документа це заміщує старий номер першої сторінки у діалоговому вікні нового файла. Document Sections Розділи документа &Add &Додати &Delete &Видалити Shown Показаний From Від To До Style Стиль Start Початок DocSectionsBase Document Sections Розділи документа Name Назва From Від To До Style Стиль Start Початок &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D Shown Показаний DocumentItemAttributes Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина Text Frames Текстові рамки Image Frames Рамки для зображень Boolean Булеве Integer Ціле String Строкова величина Real Number Дійсне число None relationship Нічого None auto add Нічого None types Нічого Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа &Add &Додати &Copy &Скопіювати &Delete &Видалити C&lear О&чистити Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Auto Add To Автоматично додати до DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Auto Add To Автоматично додати до &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L DrwPlug Group%1 Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Генерація об'єктів EPSPlug Importing File: %1 failed! Імпортувати файл: %1 не вдалося! Fatal Error Фатальна помилка Error Помилка Generating Items Генерація об'єктів Importing PostScript Імпортування постскрипту Analyzing PostScript: Аналіз постскрипту: Converting of %1 images failed! Конвертувати зображення %1 не вдалося! Group%1 Importing: %1 EditStyle Edit Style Редагування стилю Character Символ pt тчк Line Spacing Інтервал між рядками Name of your paragraph style Назвіть Ваш стиль абзаца Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкту Font Size Розмір шрифта Color of text fill Колір заповнення знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту Spacing above the paragraph Проміжок над абзацом Spacing below the paragraph Проміжок під абзацом Tabulators and Indentation Табулятори та відступи &Name: &Ім'я: &Lines: &Лінії: % % Distances Відстані Fixed Linespacing Фіксований міжрядковий проміжок Automatic Linespacing Автоматичний міжрядковий проміжок Align to Baseline Grid Вирівняти по базовій сітці Drop Caps Буквиця Distance from Text: Відстань від тексту: Preview of the Paragraph Style Попередній перегляд стилю абзаца Determines the gap between the DropCaps and the Text Встановлює проміжок між буквицею та текстом Toggles sample text of this paragraph style Переключає зразковий текст для цього стилю абзаца Name of the style is not unique Назва стилю не являється неповторною Background Фон Select for easier reading of light coloured text styles Виберіть для зручнішого читання стилів тексту з світлими кольорами Manual Tracking Трекінг вручну Offset to baseline of characters Відступ від основи знаків Click to select the line spacing mode Кляцніть для вибору режиму установки міжрядкових проміжків EditToolBar Edit Редагувати Editor Editor Редактор &New &Новий &Open... &Відчинити... Save &As... Записати &як... &Save and Exit &Записати і вийти &Exit without Saving &Вийти без запису &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити &Get Field Names &Визначити назви полів &File &Файл &Edit &Редагування OK Гаразд Cancel Вихід JavaScripts (*.js);;All Files (*) Сценарії JavaScript (*.js);;Всі файли (*) Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl-V EffectsDialog Image Effects Ефекти зображення Options: Установки: Color: Колір: Shade: Тінь: Brightness: Яскравість: Contrast: Контраст: Radius: Радіус: Value: Значення: Posterize: Спростити набір кольорів: Available Effects Доступні ефекти Blur Розмивання Brightness Яскравість Colorize Замінити карту кольорів зображення Contrast Контраст Grayscale Конвертувати в тони сірого кольору Invert Негатив Posterize Спростити набір кольорів Sharpen Збільшити чіткість >> >> << << Effects in use Активні ефекти OK Гаразд Cancel Вихід Color 1: Color 2: Color 3: Color 4: Duotone Tritone Quadtone Curves ExceptHookDialog Script error Помилка сценарія An exception occured while running the script. &Close &Зачинити Exception &Details >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Файл вже існує. Переписати поверх? exists already. Overwrite? вже існує. Переписати поверх? Save as Image Записати, як зображення Insufficient memory for this image size. Error writing the output file(s). Помилка при запису вихідного файла(ів). ExportForm Choose a Export Directory Виберіть директорію для експортування &All pages &Всі сторінки Change the output directory Змінити вихідну директорію The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші зображення. Назва експортованого файла буде у формі 'імядокумента-номерсторінки.типфайла' Export only the current page Експортувати лише активну сторінку Available export formats Доступні формати експортування C&hange... З&мінити... &Export to Directory: &Еспортувати в директорію: Image &Type: Тип &зображення: &Quality: &Якість: Export as Image(s) Експортувати, як зображення Options Установки &Resolution: &Розрішення: % % dpi тнд Range Діапазон &Current page Активна &сторінка &Range &Діапазон C С Export a range of pages Експортувати діапазон сторінок Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділених комами, де елемент може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Export all pages Експортувати всі сторінки Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Розрішення зображень Використовуйте 72 тнд для зображень, призначених для виводу на екран The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість &Size: &Розмір: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д. Image size in Pixels TextLabel The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Automatic Автоматичний ExtImageProps Extended Image Properties Додаткові властивості зображення Normal Звичайний Darken Затемнити Lighten Зробити світлішим Hue Відтінок Saturation Насичення Color Колір Luminosity Яскравість Multiply Перемножити Screen Екран Dissolve Розбавити Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Exclusion Виключення Color Dodge Уникання кольору Color Burn Випалення кольором Exlusion Виключення Blend Mode: Режим змішування: Opacity: Непрозорість: % % Name Ім'я Background Фон Layers Плани Don't use any Path Не використовуйте ніякий шлях Paths Шляхи Live Preview FDialogPreview Size: Розмір: Title: Заголовок: No Title Немає заголовка Author: Автор: Unknown Невідомий Scribus Document Документ Scribus Resolution: Розрішення: DPI DPI RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Відтінки сірого Colorspace: Кольоровий простір: File Format: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Деякі шрифти, використані в цьому документі, були підмінені: was replaced by: був підмінений на: FileToolBar File Файл FlattenPathPlugin Flatten Path Path Tools Flattens a Path Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. FontComboH Family: Style: Стиль: Font Family of Selected Text or Text Frame Font Style of Selected Text or Text Frame FontListModel Font Name Use Font Використовувати шрифт Family Style Стиль Variant Type Тип Format Формат Embed in PostScript Subset Вибірка Access Доступ Used in Doc Path to Font File Шлях до файла шрифта Unknown font type Невідомий Unknown font format Невідомий User font preview Користувач System font preview Система Click to change the value FontPrefs Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи Font Name Ім'я шрифта Replacement Підміна Choose a Directory Вибрати директорію &Available Fonts &Доступні шрифти Font &Substitutions &Підміна шрифтів Additional &Paths Д&одаткові шляхи до шрифтів &Delete &Видалити C&hange... З&мінити... A&dd... &Додати... &Remove Ви&далити Font Name font preview Ім'я шрифта Use Font font preview Використовувати шрифт Embed in: font preview Вбудувати в: Subset font preview Вибірка Path to Font File font preview Шлях до файла шрифта PostScript Постскрипт Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Шляхи пошуку шрифтів лише можуть бути установлені в Установках і тільки при відсутності відчиненого документа. Зачиніть усі відчинені документи і зайдіть в Редагувати>Установки, щоб змінити шлях пошуку шрифтів. Use Font Використовувати шрифт Subset Вибірка Path to Font File Шлях до файла шрифта FontPrefsTab Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи &Available Fonts &Доступні шрифти Replacement Підміна &Delete &Видалити Font &Substitutions &Підміна шрифтів A&dd... &Додати... &Remove Ви&далити Additional &Paths Д&одаткові шляхи до шрифтів FontPreview Append selected font into Style, Font menu font preview Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт Leave preview font preview Вихід з попереднього перегляду Start searching Почати пошук Size of the selected font Розмір вибраного шрифта Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива User font preview Користувач System font preview Система Sample will be shown after key release Зразок буде показано після відпускання клавіші Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name. Друкування тексту тут дозволяє проводити швидкий пошук імен шрифтів. Пошук залежить від реєстру літер. Ви можете задавати розповсюджені шаблони (*, ?, [...]) у фразі для пошуку. Наприклад т* покаже всі шрифти, назви яких починаються з т чи Т. *жирн* покаже всі шрифти з жирний чи жирніший і т.п. в назві. Doc Документ Type Тип Subset Вибірка Access Доступ Fonts Preview Попередній перегляд шрифтів &Quick Search: &Швидкий пошук: &Search &Пошук Alt+S Alt+S &Font Size: &Розмір шрифта: Text Текст Sample text to display Зразок тексту для показу Se&t На&бір Alt+T Alt+T Reset the text Перезавантажити текст &Append &Добавити &Close &Зачинити Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. &Default Show Extended Font Information Set the preview text FontPreviewBase Fonts Preview Попередній перегляд шрифтів &Quick Search: &Швидкий пошук: &Search &Пошук Alt+S Alt+S Font Name Назва шрифта Doc Документ Type Тип Subset Вибірка Access Доступ &Font Size: &Розмір шрифта: Text Текст Sample text to display Зразок тексту для показу Se&t На&бір Alt+T Alt+T Reset the text Перезавантажити текст &Append &Добавити Alt+A Alt+A &Close &Зачинити Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Попередній перегляд шрифта... Font Preview dialog Діалогове вікно для попереднього перегляду шрифта Sorting, searching and browsing available fonts. Сортування, пошук, та перегляд доступних шрифтів. FontReplaceDialog Font Substitution Підміна шрифта Original Font Оригінальний шрифт Substitution Font Новий шрифт Make these substitutions permanent Зробити ці заміни постійними This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. У цьому документі присутні шрифти, які не встановлені на Вашій системі. Будь-ласка виберіть для них заміну. Відміна процесу приведе до відміни завантаження документа. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Відмінює заміни шрифтів та завантаження документа. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Ввімкнення цієї установки змусить Scribus використовувати ці заміни відсутніх шрифтів в майбутньому. Цей результат може бути відмінено чи змінено в Редагувати>Установки>Шрифти. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Якщо Ви виберете Гаразд і запишете документ, то ці заміни будуть у ньому зафіксовані. FontSelect Select Alternate Font Font Шрифт GradientEditor Position: Позиція: % % Add, change or remove color stops here Додати, змінити, чи видалити кольорові зупинки тут GradientEditorBase Frame Position: Позиція: % Color: Колір: Opacity: Непрозорість: Shade: Тінь: GradientPreview Add Stop Remove Stop GradientVectorBase Gradient Vector Start: Початок: / End: Кінець: Skew: Focal: Scale: Масштаб: 1. Point: 2. Point: 3. Point: 4. Point: 5. Point: Edit Grid Points Edit Control Points Reset selected Control Point Reset all Control Points New Mesh... Reset Mesh Mesh -> Shape Snap to other Mesh Points Add Patch Remove Patch GuideManager Manage Guides Керування направляючими Horizontal Guides Горизонтальні направляючі Vertical Guides Вертикальні направляючі &Y-Pos: Поз. &У: &Add &Додати D&elete &Видалити &X-Pos: Поз. &Х: A&dd &Додати De&lete &Видалити &Lock Guides &Замкнути направляючі Rows and Columns - Automatic Guides Рядки і колонки - автоматичні направляючі &Rows: &Рядки: C&olumns: К&олонки: Row &Gap Міжрядковий &Проміжок Colum&n Gap Міжколонковий П&роміжок Refer to: Зверніться до: &Page С&торінка &Margins По&ля &Selection &Вибірка &Close &Зачинити &Update &Поновити Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant guide manager Установити направляючі в документі. Менеджер направляючих залишиться відчиненим, але зміни стануть постійними &Apply to All Pages &Застосувати до всіх сторінок Guide Направляюча Unit Одиниця виміру Preview Попередній перегляд There is empty (0.0) guide already Пуста направляюча (0.0) вже існує &Single Horizontals Alt+A Alt+E Alt+E Verticals Alt+D Alt+L Appl&y to All Pages Alt+Y &Column/Row &Number: U&se Gap: Alt+S Alt+S Alt+P M&argins S&election Nu&mber: Use &Gap: Alt+G Alt+G &Misc Delete all guides from the current page Delete Guides from Current &Page Delete all guides from the current document Delete Guides from &All Pages Guide Manager Add a new horizontal guide Delete the selected horizontal guide Add a new vertical guide Delete the selected vertical guide Lock the guides Apply to all pages Number of horizontal guides to create Number of vertical guides to create Create rows with guides, with an additional gap between the rows Create columns with guides, with an additional gap between the columns Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Create the selected number of vertical guides relative to the current page Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Apply the shown guides to all pages in the document Delete all guides shown on the current page Delete all guides from all pages Refer to GuideManagerBase Manage Guides Керування направляючими Guide Направляюча Unit Одиниця виміру &Add &Додати D&elete &Видалити Alt+E Alt+E A&dd &Додати De&lete &Видалити &Lock Guides &Замкнути направляючі Alt+S Alt+S Alt+G Alt+G &Page С&торінка HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться на http://docs.scribus.net за поновленою документацією та yf ww.scribus.net для зкачування. Contents Зміст Link Ссилка Scribus Online Help Допомога по Scribus на вебі &Contents &Зміст &Search &Пошук Find Шукати Search Term: Термін для пошуку: Se&arch По&шук &New &Новий &Delete &Видалити De&lete All Вид&алити Все Book&marks Заклад&ки &Print... &Друк... E&xit В&ихід Searching is case unsensitive Пошук не залежить від реєстру New Bookmark Нова закладка New Bookmark's Title: Назва нової закладки: &File &Файл &Find... &Пошук... Find &Next Знайти &наступний Find &Previous Знайти &попередній &Edit &Редагувати Navigation Loading Failed &Add Bookmark &Добавити закладку D&elete All Вид&алити Все &Bookmarks &Закладки Relevance Відношення Scribus Help &Exit В&ийти Find &Next... Find &Previous... &Add &Додати &Quit &Вихід <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show HelpBrowser2 &Contents &Зміст Se&arch По&шук &Search &Пошук Book&marks Заклад&ки HelpBrowserNavigation Form &Contents &Зміст Se&arch По&шук Searching is case insensitive &Search &Пошук 1 Book&marks Заклад&ки &New &Новий &Delete &Видалити D&elete All Вид&алити Все HunspellDialog Spelling check complete HunspellDialogBase Check Spelling Text Language: Not in dictionary Ignore Once Ignore All Suggestions Change Change All HunspellPlugin Check Spelling... HyAsk Possible Hyphenation Можливий перенос Accept Застосувати Skip Пропустити Cancel Вихід Add to the Exception List Add to the Ignore List HySettings Length of the smallest word to be hyphenated. Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максимальне число послідовних переносів. Нульове значення встановлює необмежену кількість переносів. &Language: &Мова: &Smallest Word: &Найменше слово: &Hyphenation Suggestions &Пропозиції по переносу Hyphenate Text Automatically &During Typing Переносити текст автоматично під &час друкування A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Діалогове вікно, яке показує всі можливі переноси для кожного слова, буде показане якщо Ви виберете установку "Додаткове, Переносити текст". Enables automatic hyphenation of your text while typing. Ввімкнути автоматичний переніс тексту під час друкування. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Дозволити послідовні переноси: IdmlPlug Importing: %1 Analyzing File: Generating Items Генерація об'єктів ImageInfoDialog Image Info Інформація по зображенню General Info Загальна інформація Date / Time: Дата / Час: Has Embedded Profile: Містить вбудований профіль: Yes Так No Ні Profile Name: Назва профілю: Has Embedded Paths: Містить вбудовані шляхи: Has Layers: Містить плани: EXIF Info EXIF інформація Artist: Митець: Comment: Коментарій: User Comment: Коментарій користувача: Camera Model: Модель фотоапарата: Camera Manufacturer: Виробник фотоапарата: Description: Опис: Copyright: Авторські права: Scanner Model: Модель сканера: Scanner Manufacturer: Виробник сканера: Exposure time Aperture: ISO equiv.: ImportAIPlugin Import AI... Imports Illustrator Files Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. This file contains 2 versions of the data. Choose which one should be imported Use the pdf part Use the ai part The PDF Import plugin could not be found The file could not be imported ImportCgmPlugin Import Cgm... CGM File CGM File (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportCvgPlugin Import Cvg... Imports Cvg Files Imports most Cvg files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportDialog Choose Styles Вибрати стилі Available Styles Доступні стилі ImportDrwPlugin Import DRW... Micrografx DRW File Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportIdmlPlugin Import Idml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Імпорт &ЕPS/PS... Imports EPS Files Імпорт ЕPS файлів Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість EPS файлів в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. PostScript Постскрипт PDF PDF Import PostScript... Imports PostScript Files Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. ImportPctPlugin Import Pict... Imports Pict Files Imports most Mac Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportPdfPlugin Import PDF... Imports PDF Files Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються The Import plugin cannot handle Postscript files ImportPubPlugin Import PUB... MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Dia Shapes "*.shape" File Dia Shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) Imports Dia shape Files Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Dia shapes "*.shape" File (*.shape *.SHAPE) All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportSmlPlugin Import Sml... Kivio Stencils "*.sml" File Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Imports Sml Files Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportWpgPlugin Import WPG... Imports WPG Files Imports most WPG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportXarPlugin Import Xara... XARA "*.xar" File XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються ImportXfigPlugin Import Xfig... Imports Xfig Files Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. All Supported Formats Всі формати, що підтримуються Imposition Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна ImpositionBase Imposition Gri&d Copies Do&uble sided Alt+U Alt+U Front side Back side &Booklet Pages per sheet 4 8 16 Pages <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Front page from Double sided Двохстороння Back page from Destination page Size Розмір Orientation Орієнтація Width Ширина Height Висота Preview Попередній перегляд Refresh preview &OK &Гаразд Alt+G Alt+G &Cancel В&ихід Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... Imposition dialog Imposition on grids, booklets and folds InlinePalette Paste to Item Edit Item Remove Item Inline Frames InsPage Insert Page Вставити сторінку before Page перед цією сторінкою after Page після цієї сторінки at End в кінці документа Normal Звичайний Page(s) Сторінка(и) &Insert &Вставити &Master Page: &Головна сторінка: Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Master Pages Головні сторінки InsertAFrame Open Відчинити T&ype &Text Frame &Текстова рамка Alt+T Alt+T &Image Frame Рамка &зображення Alt+I Alt+I T&able &Таблиця Polygon Полігон &Location Page Placement Current Page All Pages Всі сторінки ... Position of Frame Top Left of Margins Top Left of Page Top Left of Bleed X: Y: Y: Insert Frames &Size &Розмір Same as the Page Margins Same as the Page Same as the Bleed Same as the Imported Image Height: Width: Товщина: &Options Source Image: Alt+S Alt+S There are no options for this type of frame Columns: Gap: Source Document: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Range of Pages Custom Position Custom Size <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. Insert one or more text frames Insert one or more image frames Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Insert the frame on the current page only Insert one frame for each existing page Insert frames on a range of pages Range of pages to insert frames on Position the new frame in relation to the page Insert the frame at the top left of the page margins Insert the frame at the top left of the page Insert the frame at the top left of the page bleed Insert the frame at a custom position on the page Top position of the inserted frame Left position of the inserted frame Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Insert the new frame with the same dimensions as the page Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Insert the new frame with a custom size Width of the inserted frame Height of the inserted frame Number of columns for the inserted text frame Distance between the columns in the text frame Link the inserted text frames together to form a chain of frames Link Inserted Frames Link the first inserted frame to a preexisting text frame Link to Existing Frame Name of existing text frame to link to Source document to load into the text frame Source image to load into the inserted image frame InsertAFrameBase &Text Frame &Текстова рамка Alt+T Alt+T &Image Frame Рамка &зображення Alt+I Alt+I T&able &Таблиця Polygon Полігон Y: Y: &Size &Розмір Width: Товщина: Alt+S Alt+S &OK &Гаразд &Cancel В&ихід All Pages Всі сторінки InsertTable Insert Table Вставити таблицю Number of rows: Число рядків: Number of columns: Число колонок: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Number of Columns: Position: Позиція: Before positions After Beginning End InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Number of Rows: Position: Позиція: Before positions After Beginning End JavaDocs New Script Новий сценарій Edit JavaScripts Редагувати сценарії JavaScript &Edit... &Редагувати... &Add... &Додати... &Delete &Видалити &Close &Зачинити &New Script: &Новий сценарій: &No &Ні &Yes &Так Do you really want to delete this script? Ви справді бажаєте видалити цей сценарій? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Додає новий сценарій та визначає одноіменну функцію. Якщо Ви бажаєте використовувати цей сценарій в "Відчинити дію" - не змінюйте назву функції. KeyManager Action Дія Current Key Активна клавіша Select a Key for this Action Вибрати клавішу для цієї дії ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ &No Key &Без ключа &User Defined Key Ключ визначений &користувачем Set &Key &Установити ключ Loadable Shortcut Sets Набори гарячих клавіш &Load За&вантажити &Import... &Імпортувати... &Export... &Експортувати... &Reset &Перезавантажити Keyboard shortcut sets available to load Набори гарячих клавіш доступні для завантаження Load the selected shortcut set Завантажити вибраний набір гарячих клавіш Import a shortcut set into the current configuration Імпортувати набір гарячих клавіш в активну конфігурацію Export the current shortcuts into an importable file Експортувати активні гарячі клавіші в зовнішій файл Reload the default Scribus shortcuts Перезавантажити набір гарячих клавіш по умовчанню Key Set XML Files (*.ksxml) Файли ключового набору XML (*.ksxml) This key sequence is already in use Ця ключова послідовність вже використовується Meta Мета Meta+ Мета+ LatexEditor Enter Code: Update Revert Program Messages: Status: Unknown Kill Program Options Установки Resolution: Розрішення: Automatic Автоматичний DPI Program: Use Preamble Status: Error Помилка Finished Running No item selected! Editor Редактор Information Інформація An editor for this frame is already running! Editor running! Please specify an editor in the preferences! Could not create a temporary file to run the external editor! Run External Editor... Running the editor failed with exitcode %d! Running the editor "%1" failed! Insert Symbol LayerPalette Layers Плани Delete Layer Видалити план Name Ім'я Do you want to delete all objects on this layer too? Ви бажаєте також видалити всі об'єкти на цьому плані? Add a new layer Додати новий план Delete layer Видалити план Raise layer Підняти план на вищий рівень Lower layer Опустити план на нижчий рівень Opacity: Непрозорість: % Blend Mode: Режим змішування: Normal Darken Затемнити Lighten Зробити світлішим Multiply Перемножити Screen Екран Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Exlusion Виключення Color Dodge Уникання кольору Color Burn Випалення кольором Exclusion Виключення Hue Відтінок Saturation Насичення Color Колір Luminosity Яскравість Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display Print Layer - Uncheck to disable printing. Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Add a New Layer Duplicate the Current Layer Raise Layer Lower Layer Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled Select Objects on Layer - Check to enable selecting. Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name LegacyMode All Files (*) Всі файли (*) Open Відчинити All Supported Formats Всі формати, що підтримуються LensDialogBase Optical Lens + - Lens Parameters Radius: Радіус: Add a new lens &Add Lens Remove selected lens &Remove Lens Zoom In Zoom Out &X Pos: Horizontal position of the lens &Y Pos: Vertical position of the lens The selected lens acts like a magnification lens &Magnification Lens The selected lens acts like a fish eye lens &Fish Eye Lens Ra&dius: Radius of the lens &Strength: Strength of the lens LensEffectsPlugin Lens Effects... Path Tools Lens Effects Apply fancy lens effects LineFormate Edit Line Styles Редагування стилів ліній Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Save &Записати &No &Ні &Yes &Так &Import І&мпортувати Do you really want to delete this style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? LineStyleW % % Line Width: Товщина лінії: LineStyleWBase LineStyleWBase Стиль лінії з широкою основою % % Line Width: Товщина лінії: LineStyleWidget pt тчк Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка Miter Join Фацетне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія LoadSavePlugin All Files (*) Всі файли (*) An error occured while opening file or file is damaged An error occured while parsing file at line %1, column %2 : %3 No File Loader Plugins Found LoremManager Select Lorem Ipsum Вибрати Lorem Ipsum Author: Автор: Get More: Добавити ще: XML File: Файл XML: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Абзаци: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Random Paragraphs Number of paragraphs of selected sample text to insert List of languages available to insert sample text in MarginDialog Manage Page Properties Керування властивостями сторінки Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Margin Guides Розмітка полів Type: Тип: Other Settings Master Page: Size of the inserted pages, either a standard or custom size. Orientation of the page(s) to be inserted Width of the page(s) to be inserted Height of the page(s) to be inserted When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. MarginWidget &Bottom: &Низ: &Top: &Верх: &Right: &Правий край: &Left: &Лівий край: Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю &Inside: &Зсередини: O&utside: Зз&овні: Preset Layouts: Попередньо підготовлені схеми розміщення: Apply margin settings to all pages Застосувати установки полів до всіх сторінок Apply the margin changes to all existing pages in the document Застосувати зміни полів до всіх існуючих сторінок документа Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань між направляючою лівого поля і краєм сторінки. Якщо були вибрані дзеркальні сторінки, цей простір на полях може використовуватися для забезпечення достатніх полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань між направляючою правого поля і краєм сторінки. Якщо були вибрані дзеркальні сторінки, цей простір на полях може використовуватися для забезпечення достатніх полів для переплітання Printer Margins... Поля принтера... Import the margins for the selected page size from the available printers. Імпортувати поля для вибраного розміру сторінки від доступних принтерів. Apply settings to: All Document Pages All Master Pages Apply the margin changes to all existing master pages in the document Margin Guides Розмітка полів Top: Bottom: Distance for bleed from the top of the physical page Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки Bleeds Inside: Outside: Left: Right: Праве: Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Mark2Item Mark to Item Mark2ItemDlg Dialog Label: Item: Mark2Mark Anchors Mark to Mark Mark to Item Note mark Mark2MarkDlg Dialog Label: Select marker: MarkAnchor Anchor Mark MarkAnchorDlg Dialog Label: MarkNote Insert Foot/Endnote MarkNoteDlg Dialog Notes Style: MarkVariableText New Mark Edit selected Mark`s label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label Edit variable text Mark with Variable Text Edit selected Mark`s label. MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Label: Text to insert: MarksManager Dialog Update All Marks Edit Редагувати Delete Видалити Anchors Variable Text Marks to Items Marks to Anchors Notes marks Marks Manager Double click to find mark in text Update all refeence texts for all marks Edit selected mark MasterPagesPalette Edit Master Pages Редагувати майстер сторінки Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цю майстер сторінку? &No &Ні &Yes &Так &Name: &Ім'я: New Master Page Нова майстер сторінка Copy of %1 Копія %1 Name: Ім'я: New MasterPage Нова майстер сторінка Copy #%1 of Копія %1 з Normal Звичайна Duplicate the selected master page Здублювати вибрану майстер сторінку Delete the selected master page Видалити вибрану майстер сторінку Add a new master page Додати нову майстер сторінку Import master pages from another document Імпортувати майстер сторінки з іншого документа New Master Page %1 Нова майстер сторінка %1 Unable to Rename Master Page The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page New Name: Copy #%1 of %2 This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Mdup Multiple Duplicate Множинне дублювання &Number of Copies: &Число копій: &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: Measurements Distances Відстані X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Кут: Length: Довжина: pt тчк ° MeasurementsBase Distances Відстані X1: X1: 10000.0000 Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Довжина: DX: DX: DY: DY: Angle: Кут: Unit: MergeDoc Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) from 0 від 0 Create Page(s) Створити Сторінку(и) from %1 з %1 Import Master Page Імпортувати Головну сторінку &From Document: &З документа: Chan&ge... Змі&нити... &Import Page(s): &Імпортувати сторінку(и): &Import Master Page І&мпортувати Головну сторінку Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вставити розділений комами список знаків де знаком може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазону сторінок чи номер одної сторінки. Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа &Import І&мпортувати &Select... MeshDistortionDialog + - Mesh Distortion Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Zoom In Zoom Out Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. &Reset &Перезавантажити MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Path Tools Mesh Distortion of Polygons MissingFont Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість ModeToolBar Tools Angle: Кут: Width: Товщина: Properties... Властивості... MovePages Move Pages Переміщення сторінок Copy Page Скопіювати сторінку Move Page(s): Перемістити сторінку(и): Move Page(s) Перемістити сторінку(и) Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа To: До: Number of copies: Число копій: Number of Copies: MultiLine Edit Style Редагування стилю Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка Miter Join Фацетне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Line Width: Товщина лінії: pt тчк % % OK Гаразд pt тчк Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назва "%1" не являється неповторною.<br/>Будь-ласка виберіть іншу. pt тчк MultiProgressDialog Progress Прогрес Overall Progress: Загальний прогрес: &Cancel В&ихід %v of %m MultiProgressDialogBase Progress Прогрес Overall Progress: Загальний прогрес: &Cancel В&ихід MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: &Horizontal Gap: &Vertical Gap: Multiple Duplicate Множинне дублювання &By Number of Copies &Number of Copies: &Число копій: &Shift Created Items By Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of Alt+G Alt+G Rotation: By &Rows && Columns Vertical Gap: Horizontal Gap: Number of Rows: Number of Columns: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід MultipleDuplicateBase Multiple Duplicate Множинне дублювання &Number of Copies: &Число копій: Alt+G Alt+G Alt+S Alt+S &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід MyPlugin My &Plugin Мій &модуль MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Мій модуль The plugin worked! Модуль спрацював нормально! NewDoc New Document Новий документ Page Size Розмір сторінки Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Margin Guides Розмітка полів Options Установки Document page size, either a standard size or a custom size Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами Orientation of the document's pages Орієнтація сторінок документу Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа Create text frames automatically when new pages are added Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках Distance between automatically created columns Відстань між автоматично створеними стовпцями Number of columns to create in automatically created text frames Число стовпців в автоматично створених текстових рамках &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Default Unit: Одиниця виміру по &умовчанню: &Automatic Text Frames &Автоматичні текстові рамки &Gap: &Проміжок: New from Template Open Existing Document Open Recent Document Colu&mns: &Стовпці: Do not show this dialog again Не показувати це діалогове вікно знову Initial number of pages of the document Початкове число сторінок документу N&umber of Pages: Число сто&рінок: Open Відчинити &New Document &Новий документ Open &Existing Document Відчинити &Існуючий документ Open Recent &Document Відчинити &Недавно редагований документ Custom Нестандартний Page Layout Макет сторінки First Page is: Перша сторінка: Show Document Settings After Creation Document Layout New &from Template NewFromTemplatePlugin New &from Template... Новий з &шаблона... Load documents with predefined layout Завантажити документи певного типу Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Створити документ з Вашого чи чужого шаблона (наприклад для дотримання певного стилю документа). NewMarginWidget Form Preset Layouts: Попередньо підготовлені схеми розміщення: Left: Right: Праве: Top: Bottom: Link Ссилка Printer Margins... Поля принтера... Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding &Inside: &Зсередини: &Left: O&utside: Зз&овні: &Right: &Правий край: NodePalette Nodes Вузли Reset all edits Move Nodes Перемістити вузли Move Control Points Перемістити контрольні точки Add Nodes Додати вузли Delete Nodes Видалити вузли Reset Control Points Повернути контрольні точки до початкового стану Reset this Control Point Повернути цю контрольну точку до початкового стану &Absolute Coordinates &Абсолютні координати OK Гаразд Cancel Вихід &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: Edit &Contour Line Редагувати &контурну лінію &Reset Contour Line Повернути &контурну лінію в початковий стан &End Editing &Закінчити редагування Move Control Points Independently Переміщати контрольні точки незалежно Move Control Points Symmetrical Переміщати контрольні точки симетрично Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Роз'єднує полігон або розрізає криву Безьє Close this Bezier Curve З'єднати кінці кривої Безьє Mirror the Path Horizontally Віддзеркалити шлях горизонтально Mirror the Path Vertically Віддзеркалити шлях вертикально Shear the Path Horizontally to the Left Зсунути шлях горизонтально вліво Shear the Path Vertically Up Зсунути шлях вертикально вверх Shear the Path Vertically Down Зсунути шлях вертикально вниз Rotate the Path Counter-Clockwise Повернути шлях проти годинної стрілки Rotate the Path Clockwise Повернути шлях по годинній стрілці Enlarge the Size of the Path by shown % Збільшити розмір шляху на вказані % Angle of Rotation Кут повороту Activate Contour Line Editing Mode Активувати режим редагування контурної лінії Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Повернути контурну лінію до початкової форми рамки Shear the Path Horizontally to the Right Зсунути шлях горизонтально вправо % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Коли вибрано, використовувати координати відносно до сторінки. В іншому випадку координати відносні до об'єкта. Shrink the Size of the Path by shown % Зменшити розмір шляху на вказані % Reduce the Size of the Path by the shown value Зменшити розмір шляху на показане значення Enlarge the Size of the Path by the shown value Збільшити розмір шляху на показане значення % to Enlarge or Shrink By % збільшення чи зменшення Value to Enlarge or Shrink By Значення для збільшення чи зменшення Set Contour to Image Clip Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image to Canvas to Page Set Shape to Image Clip Set the Shape to the Clipping Path of the Image NotesStylesEditor Notes Styles Editor Add New Style New Style Name Footnotes Endnotes Numbering Range Діапазон Start Number Prefix Suffix Superscript in text Superscript in notes Mark Character Style Note Paragraph Style Auto Height Auto Width Auto Welding Remove if empty Apply Застосувати Delete Видалити OK Гаразд Document Документ Section Story Page Сторінка Frame Cancel Вихід Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Add Style New notes style will be add to document only after pressing Apply butoton. You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode. Mark`s Character Style Note`s Paragraph Style default No Style Warning! Deleting Notes Style You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Cancel Adding Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Цей документ не схожий на файл OpenOffice Draw. Group%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Імпортувати файл &OpenOffice.org Draw... OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG) OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) Imports OpenOffice.org Draw Files Імпортує файли OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість файлів OpenOffice.org Draw в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features The file could not be imported OSGEditor 3D Properties Load Model ... Clear Model Views Name: Options Установки Solid Суцільна Solid Wireframe Transparent Transparent Wireframe Wireframe Shaded Wireframe Hidden Wireframe Vertices Shaded Vertices Illustration Solid Outline Shaded Illustration Line Color: Face Color: Opacity: Непрозорість: % Render Style: Bounding Box Transparent Bounding Box Transparent Bounding Box Outline Lighting: None Headlamp White Day Night Hard Primary Blue Red Cube CAD Artwork Field of Vision Angle: Кут: Add View... Remove View OSGEditorDialog Default Add a new View Name: New View Import 3-D Model OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Do not ask again Більше на запитувати OK Гаразд OpenDocument Importer Options Установки імпортера документів OpenDocument Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цією установки приведе до перезапису існуючих стилів в активному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців по атрибутах. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документу мали інші імена. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Приєднати назву документа як префікс до імені стилю абзацу в Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Зробити ці установки установками по умовчанню і не запитувати знову під час імпорту документу OASIS OpenDocument. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців Cancel Вихід OldScribusFormat Scribus Document Документ Scribus Scribus 1.2.x Document Документ Scribus версій 1.2.x OneClick Basepoint Size Розмір Width: Товщина: Length: Довжина: Height: Angle: Кут: Remember Values OpenPalette empty palette OpenPaletteModel Elements Visible Видима OutlinePalette Element Елемент Active Visible Видима Printing Locked Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назва "%1" не являється неповторною.<br/>Будь-ласка виберіть іншу. Inline Frame Layer: " Group Група Page Free Objects Вільні об"єкти Outline Enter a keyword or regular expression to filter the outline. Filter: OutlineValues % % Linewidth Товщина лінії OutlineWidget Layer is: active visible invisible printing non printing locked X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: PDFExportDialog Save as PDF Записати як PDF O&utput to File: За&писати в файл: Cha&nge... З&мінити... Output one file for eac&h page Експортувати окремий файл для ко&жної сторінки Open PDF after Export &Save &Записати Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab. Save as Записати як PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Дозволяє експортування одного індивідуально названого PDF файля для кожної сторінки документа. Номери сторінок додаються автоматично. Цей метод найбільш корисний для імпозиції PDF для комерційного друку. The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab. Кнопка запису буде недоступна, якщо Ви намагаєтеся експортувати PDF/X-3 і інформаційний рядок відсутній з закладки PDF/X-3. %1 does not exists and will be created, continue? Cannot create directory: %1 Save As Записати як PDFLibCore Saving PDF Запис PDF Exporting Master Page: Exporting Page: Exporting Items on Current Page: Експортування об'єктів з активної сторінки: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible Page: Сторінка: Date: Failed to load an image : %1 Failed to write an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image A write error occurred, please check available disk space PDFToolBar PDF Tools PDF Інструменти PDFlib Saving PDF Запис PDF Exporting Master Pages: Експортування майстер сторінок: Exporting Pages: Експортування сторінок: Exporting Items on Current Page: Експортування об'єктів з активної сторінки: Page: Сторінка: PPreview Print Preview Перегляд перед друком All Все Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Показує прозорість та прозорі об'єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину Enable/disable the K (Black) ink plate Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину Anti-alias &Text Антиаліасинг &тексту Anti-alias &Graphics Антиаліасинг &графіки Display Trans&parency Показувати п&розорість &Display CMYK Показувати &CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком &Under Color Removal У &видаленні &кольорів Separation Name Ім'я кольорового розділення Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Scaling: Масштабування: Print... Друк... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Забезпечує біль приємний вигляд текстових об'єктів у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду. Лише впливає на шрифти Type 1 Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Забезпечує біль приємний вигляд шрифтів TrueType та OpenType, EPS, PDF, та векторної графіки у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового, жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні відтінки, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але деяке експериментування та тестування можуть бути необхідними в певних випадках. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами. Resize the scale of the page. Змінити масштаб сторінки. Close Зачинити File Файл Enable &Antialiasing Fit to Width Fit to Height Fit to Page Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Display Settings Установки показу Mirror Page(s) Horizontal Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) Vertical Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Clip to Page Margins Обрізати по полях сторінки Print in Grayscale Друкувати у відтінках сірого кольору Convert Spot Colors Apply ICC Profiles Застосувати ICC профілі Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled Дозволяє вставку кольорових профілів в потік даних для друку при ввімкненому управлінні кольорами Apply Color Profiles Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled Clip to Printer Margins Display Ink Coverage Threshold: % None PSLib Processing Master Pages: Обробка майстер сторінок: Exporting Pages: Експортування сторінок: Processing Master Page: Exporting Page: Failed to write data for an image Failed to load an image : %1 Failed to load an image mask : %1 Insufficient memory for processing an image PStyleW Properties Властивості Tabulators and Indentation Табулятори та відступи Drop Caps Буквиця PStyleWBase Properties Властивості Drop Caps Буквиця Tabulators and Indentation Табулятори та відступи PageItem Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху Symbol Group Згрупувати RegularPolygon Arc Spiral Table Copy of Копія PageItemAttributes Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина None relationship Ніякого Page Item Attributes Атрибути об'єкта сторінки &Add &Додати Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C &Delete &Видалити Alt+D C&lear О&чистити Alt+L &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Name Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Attributes Аттрибути PageItemAttributesBase Page Item Attributes Атрибути об'єкта сторінки Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L &OK &Гаразд &Cancel В&ихід PageItem_ImageFrame Picture Зображення Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком Image Зображення Embedded Image File: Original PPI: Actual PPI: Size: Розмір: Colorspace: Кольоровий простір: Unknown Невідомий Page: Сторінка: Pages: Embedded Image missing missing or corrupt missing No Image Loaded PageItem_LatexFrame Error Помилка Running the external application failed! Could not create a temporary file to run the application! Information Інформація Running the application "%1" failed! OK Гаразд Running The application "%1" crashed! Application DPI DPI State Finished Render This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Do you want to open the editor to fix the problem? The config file didn't specify a executable path! The application "%1" failed to start! Please check the path: Render Frame No configuration defined to run the application! No application defined Rendering... Render Error PageItem_NoteFrame Endnote frame Footnote frame No Style PageItem_OSGFrame OSG Default 3D Model File: PageItem_PathText Paragraphs: Lines: Words: Chars: PageItem_TextFrame No Style Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Paragraphs: Lines: Words: Chars: PageLayouts Page Layout Макет сторінки First Page is: Перша сторінка: Document Layout Number of pages to show side-by-side on the canvas Often used for allowing items to be placed across page spreads Location on the canvas where the first page of the document is placed PagePalette Double sided Двохстороння Middle Right Середня права Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Перетягніть сторінки або майстер сторінки на іконку сміттєвої корзини для їх видалення Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Тут містяться всі Ваші майстер сторінки. Для створення нової сторінки перетягніть майстер сторінку в поле перегляду сторінок внизу Normal Звичайна Arrange Pages Розташувати сторінки Available Master Pages: Доступні майстер сторінки: Document Pages: Сторінки документа: Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цю майстер сторінку? PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Редагувати майстер сторінки Duplicate the selected master page Здублювати вибрану майстер сторінку Delete the selected master page Видалити вибрану майстер сторінку Add a new master page Додати нову майстер сторінку Import master pages from another document Імпортувати майстер сторінки з іншого документа This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete master page "%1"? Copy #%1 of %2 &Name: New Master Page Нова майстер сторінка Name: New MasterPage Нова майстер сторінка New Master Page %1 Нова майстер сторінка %1 Copy #%1 of Unable to Rename Master Page The Normal page is not allowed to be renamed. Rename Master Page New Name: PagePalette_MasterPagesBase Form <<< Return to pages edition PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цю майстер сторінку? Arrange Pages Розташувати сторінки Available Master Pages: Доступні майстер сторінки: Document Pages: Сторінки документа: List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages. List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them. Drag pages or master pages onto the trash to delete them PagePalette_PagesBase Form Available Master Pages: Доступні майстер сторінки: Document Pages: Сторінки документа: Document Layout PageSelector %1 of %1 %1 з %1 %1 of %2 %1 з %2 Go to the first page Go to the previous page Go to the next page Go to the last page Select the current page of %1 number of pages in document PageSize Quarto Кварто Foolscap Фулскап Letter Лист Government Letter Урядовий лист Legal Юридичний Ledger Бухгалтерський Executive Виконавчий Post Поштовий Crown Королівський Large Post Великий поштовий Demy Демі Medium Середній Royal Вінценосний Elephant Слоновий Double Demy Подвійний демі Quad Demy Четверний демі STMT STMT A A B B C С D D E E PaintManagerBase Manage Colors and Fills <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> 1 Import colors to the current set from an existing document Імпортувати кольори з існуючого документу в активний набір &Import І&мпортувати Create a new color within the current set Створити новий колір в активному наборі Add Edit the currently selected color Редагувати вибраний колір &Edit Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору D&uplicate &Дублювати Delete the currently selected color Видалити вибраний колір &Delete &Видалити Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа &Remove Unused Видалити &невикористані Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: ... Save the current color set Записати активний набір кольорів &Save Color Set Зберегти &набір кольорів Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний OK Гаразд Cancel Вихід PaintManagerDialog Solid Colors Gradients Patterns Scribus Swatches User Swatches Merge Color Set Sort by Name Sort by Color Sort by Type &Import І&мпортувати Add &Edit Load File Load Set Rename Перейменувати New Gradient New Color Новий колір Rename Entry Copy of %1 Копія %1 Selected Colors Do you really want to clear all your gradients? Do you really want to clear all your colors and gradients? Do you really want to clear all your patterns? All Supported Formats Всі формати, що підтримуються Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Всі файли (*) Open Відчинити All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Import Colors Information Інформація The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. &Name: Choose a Directory Loading Patterns Choose a Name Вибрати назву ParaStyleComboBox No Style PathAlongPathPlugin Path Along Path... Bends a Polygon along a Path. Path Tools Bends a Polygon along a Polyline This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. PathConnectDialogBase Connect Paths Starting Point End Point a straight Line