AIPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Group%1 Група%1 Generating Items Генерування елементів About Contributions from: У співпраці з: &About &Про програму A&uthors &Автори &Translations &Перекладачі &Online &Веб ресурси &Close &Закрити Development Team: Команда розробників: Official Documentation: Офіційна документація: Other Documentation: Інша документація: Official Translations and Translators (in order of locale shortcode): Офіційні переклади і перекладачі (у порядку коротких кодів мов): Homepage Домашня сторінка Online Reference Документація на Інтернеті Bugs and Feature Requests Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості Mailing List Список листування Previous Translation Contributors: Попередні учасники перекладання: About Scribus %1 Про Scribus %1 Wiki Вікі %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Використовує Ghostscript версії %1 No Ghostscript version available Не знайдено жодної версії Ghostscript Build ID: Збірка: Mac OS&#174; X Aqua Port: Мак ОС&#174; Х Аква Порт: Windows&#174; Port: Віндоус&#174; Порт: Tango Project Icons: Піктограми проекту Tango: &Updates &Оновлення Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it. Перевірити наявність оновлень Scribus. Жодні дані про ваш комп'ютер.передаватись не будуть. OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: OS/2&#174;/eComStation&#8482; Port: Splash Screen: Екран вітання: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. Ця панель показує версію, дату збирання та дані про підтримку бібліотек скомпільованих зі Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt C-C-T-F означає підтримку: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Остання літера - зображувач C=cairo або Q=Qt Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Відсутність підтримки бібліотеки позначається *. Тут також зазначена версія Ghostscript виявлена Scribus. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries. Версія для Windows не використовує бібліотек fontconfig і CUPS. <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> <p align="center"><b>%1 %2</b></p><p align="center">%3<br>%4 %5<br>%6</p> Scribus Version Версія Scribus Check for Updates Перевірити наявність оновлень Developer Blog Блог розробників &Licence &Ліцензія Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information. Не вдалось відкрити файл з ліцензією. Перегляньте ліцензійну інформацію в теці встановлення Scribus або на сайті. Doc Translators: Перекладачі документації: Webmasters: Веб-майстри: Refactoring text layout code, the new boxes model & CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team: Перероблено код розмітки тексту, оновлено модель рамок і розмітку тексту складних систем писемності - Oman House з команди Open Source Technology: Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information. Не вдалось відкрити файл %1. Перегляньте інформацію про %1 в теці встановлення Scribus або на сайті. Haiku Port: Порт Haiku: SVN Revision: %1 Ревізія SVN: %1 Scribus 1.5.1+ Icon Set: Набір піктограм Scribus 1.5.1+: AboutPlugins Filename: Назва файла: Version: Версія: Release Date: Дата випуску: Description: Опис: Author(s): Автор(и): Copyright: Авторські права: License: Ліцензія: Scribus: About Plug-ins Scribus: Про додатки ActionManager &Tabulators... &Табулятори… &Open... &Відкрити… &Close &Закрити &Save &Записати Save &As... Записати &як… Re&vert to Saved Повернутися до за&писаного Collect for O&utput... Зібрати для в&иводу… Get Text... Вставити текст… Append &Text... Додати &текст… Get Image... Вставити зображення… Save &Text... Записати &текст… Save as P&DF... Записати як &РDF… Document &Setup... Параметри &документа… &Print... &Друк… &Quit &Вихід &Undo &Скасувати &Redo &Повернути &Item Action Mode &Режим дії об'єкта Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вставити Select &All Вибра&ти все &Deselect All &Зняти вибір з усього &Search/Replace... &Пошук/Заміна… &Master Pages... &Зразки сторінок… P&references... &Налаштування… PDF... PostScript... %1 pt %1 пт &Other... &Інше… &Left &Ліве &Center По &центру &Right &Праве &Block &Блок &Forced &Вимушене &Normal &Звичайне &Underline &Підкреслення Underline &Words Підкреслення &Слів &Strike Through &Перекреслення &All Caps Всі ве&ликі літери Small &Caps Ка&пітель Su&perscript В&ерхній індекс Su&bscript Ни&жній індекс D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Group З&групувати &Ungroup &Розгрупувати Is &Locked &Заблокувати Si&ze is Locked &Заблокувати розмір Lower to &Bottom Оп&устити вниз Raise to &Top Підняти на&гору &Lower &Опустити &Raise &Підняти &Attributes... &Атрибути… I&mage Visible &Зображення видиме Embed Image Вбудувати зображення Is PDF &Bookmark &Закладка PDF Is PDF A&nnotation &Примітка PDF &Edit Shape... &Змінити форму… &Attach Text to Path При&єднати текст до контура &Detach Text from Path В&ід'єднати текст від контура &Combine Polygons Скомбінув&ати полігони Split &Polygons Розділ&ити полігони &Bezier Curve Крива &Безьє &Image Frame Рамка &зображення &Polygon Полі&гон &Text Frame &Текстова рамка &Glyph... &Знак… &Insert... &Вставити… Im&port... &Імпортувати… &Delete... &Видалити… &Copy... &Скопіювати… &Move... &Перемістити… &Apply Master Page... &Застосувати зразок сторінки… Manage &Guides... Керування напря&мними… &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show &Images &Показати зображення Show &Grid Показати &сітку Show G&uides Показати напрямн&і Show &Baseline Grid Показати &базову сітку Show &Text Chain Показати текстові лан&цюжки Sn&ap to Grid П&рилипання до сітки Sna&p to Guides Прилипання до напрямн&их &Properties &Властивості &Scrapbook &Альбом &Layers &Шари &Bookmarks &Закладки &Measurements &Виміри Action &History Покрокова &історія Preflight &Verifier &Попередня перевірка Symbols Символи &Tools &Засоби P&DF Tools &Засоби PDF Select Item Вибрати об'єкт Rotate Item Повернути об'єкт Zoom in or out Змінити масштаб зображення Zoom in Збільшити масштаб зображення Zoom out Зменшити масштаб зображення Edit Contents of Frame Редагувати вміст рамки Edit Text with Story Editor... Редагувати в редакторі тексту... Link Text Frames Зв'язати текстові рамки Unlink Text Frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками Unlink Text Frames and Cut Text Розірвати зв'язок і розділити текст &Eye Dropper &Вибір кольору Copy Item Properties Копіювати властивості об'єкта &Manage Images... Керування &зображеннями... &Hyphenate Text Пе&ренесення тексту &Generate Table Of Contents &Генерувати зміст &About Scribus &Про програму Scribus About &Qt Про &систему Qt Action &Search Toolti&ps Пі&дказки Zero Width Non-Joiner Роз'єднувач нульової ширини Zero Width Joiner З'єднувач нульової ширини Non Breaking Hyphen Non Breaking &Space Нерозривний пропу&ск Page &Number Номер &сторінки Copyright Копірайт Registered Trademark Зареєстрована торгова марка Trademark Торгова марка Bullet Куля Em Dash Ем риска En Dash Ен риска Figure Dash Фігурна риска Quotation Dash Цитатна риска Toggle Palettes Переключити палітри S&hadow Т&інь &Low Resolution &Низька роздільність &Normal Resolution &Звичайна роздільність &Full Resolution &Повна роздільність Edit Image... Редагувати зображення… &Update Image По&новити зображення Adjust Frame to Image Підігнати рамку до зображення Show Control Characters Показати контрольні знаки &Align and Distribute &Розподілити/Вирівняти New Line Нова лінія Frame Break Розрив рамки Column Break Розрив колонки Toggle Guides Переключити напрямні &Arrange Pages &Упорядкування сторінок Dehyphenate Text Видалити переноси тексту Manage Page Properties... Керування параметрами сторінки… &JavaScripts... Сценарії &JavaScript… Convert to Master Page... Конвертувати в зразок сторінки… &Cascade &Каскадне розміщення &Tile &Мозаїчне розміщення More Info... Додаткова інформація… &Printing Enabled &Друк ввімкнено &Flip Horizontally Віддзеркалити &горизонтально &Flip Vertically Віддзеркалити &вертикально Show Rulers Показати лінійки &Outline Document Outline Palette С&труктура Solidus Солідус Middle Dot Середня точка En Space Ен проміжок Em Space Ем проміжок Thin Space Вузький проміжок Thick Space Широкий проміжок Mid Space Середній проміжок Hair Space Волосинний проміжок ff Лігатура ff fi Лігатура fi fl Лігатура fl ffi Лігатура ffi ffl Лігатура ffl ft Лігатура ft st Лігатура st S&tyles... С&тилі… &Outline type effect С&труктура &Outlines Convert to oulines &Контури Paste (&Absolute) Вставка (&Абсолютна) C&lear О&чистити Save as &EPS... Записати як &EPS… Show Text Frame Columns Показати колонки текстової рамки Preview Mode Режим попереднього перегляду Show Layer Indicators Показати індикатори шару Sticky Tools Залипання інструментів &New... &Новий... Print Previe&w... Перегляд перед д&руком... &Image Effects... Ефекти зо&бражень... &Multiple Duplicate... &Багаторазове дублювання... &Transform... &Зміна форми... Extended Image Properties... Розширені властивості зображення… Annotation P&roperties... В&ластивості примітки... Field P&roperties... Властивості &поля... Sample Text... Текст-заповнювач... &Fit to Height Підігнати за &висотою Fit to Width Підігнати за шириною Show Bleeds Показати випуски Soft &Hyphen М'який &перенос Narrow No-Break Space &Zero Width Space Пропуск &нульової ширини Zero Width NB Space Нерозривний пропуск нульової ширини Apostrophe Unicode 0x0027 Апостроф Straight Double Unicode 0x0022 Пряма подвійна Single Left Unicode 0x2018 Пряма ліва Single Right Unicode 0x2019 Пряма права Double Left Unicode 0x201C Подвійна ліва Double Right Unicode 0x201D Подвійна права Single Reversed Unicode 0x201B Одинарна зворотня Double Reversed Unicode 0x201F Подвійна зворотня Single Left Guillemet Unicode 0x2039 Одинарний лівий Гуілемет Single Right Guillemet Unicode 0x203A Одинарний правий Гуілемет Double Left Guillemet Unicode 0x00AB Подвійний лівий Гуілемет Double Right Guillemet Unicode 0x00BB Подвійний правий Гуілемет Low Single Comma Unicode 0x201A Низька одинарна кома Low Double Comma Unicode 0x201E Низька подвійна кома CJK Single Left Unicode 0x300C CJK одинарний лівий CJK Single Right Unicode 0x300D CJK одинарний правий CJK Double Left Unicode 0x300E CJK подвійний лівий CJK Double Right Unicode 0x300F CJK подвійний правий &400% &400% Scribus Homepage Домашня сторінка Scribus Scribus Online Documentation Онлайнова документація Scribus Scribus Wiki Scribus Wiki Getting Started with Scribus Перші кроки в Scribus Show Context Menu Показати контекстне меню &About Plugins Про &додатки Insert Unicode Character Begin Sequence Вставити послідовність початку символу Юнікод Get Vector File... Отримати векторний файл… Advanced Select All... Розширений вибір всіх… Edit Source... Редагувати джерело… Replace Colors... Замінити кольори… Rulers Relative to Page Лінійки відносні до сторінки Check for Updates Перевірити наявність оновлень Number of Pages Число сторінок Adjust Image to Frame Підігнати зображення до рамки File Файл &File &Файл Edit Зміни &Edit &Зміни Style Стиль &Style &Стиль Item Об'єкт &Item &Об'єкт Insert Вставка I&nsert &Вставка Page Сторінка &Page С&торінка View Перегляд &View &Перегляд Extras Інше E&xtras &Інше Windows Вікна &Windows Ві&кна Help Довідка &Help До&відка Plugin Menu Items Елементи меню додатків Others Інші Unicode Characters Символи Юнікоду Move/Resize Value Indicator Індикатор значень переміщення/масштабу New &from Template... Новий з &шаблона… Paste Image from Clipboard Вставити зображення з буфера обміну Insert Rows... Вставити рядки... Insert Columns... Вставити стовпці... Delete Rows Видалити рядки Delete Columns Видалити стовпці Merge Cells Об'єднати комірки Split Cells... Розділити комірки... Set Row Heights... Задати висоту рядків... Set Column Widths... Задати ширину стовпців... Distribute Rows Evenly Вирівняти висоту рядків Distribute Columns Evenly Вирівняти ширину стовпців Adjust Frame to Table Підігнати рамку до таблиці Adjust Table to Frame Підігнати таблицю до рамки &Frames... &Рамки… Adjust Frame Height to Text Підігнати висоту рамки за текстом Marks... Позначки... Notes Styles... Стилі приміток... Adjust Group Підігнати рамку до групи Anchor Mark Позначка якоря Variable Text Змінний текст Reference to Item Посилання на елемент Reference to Mark Посилання на позначку Foot/Endnote Виноска/Кінцева виноска Edit Mark Змінити позначку Update Marks Оновити позначки Snap to Items Прилипання до елементів Colors and Fills... Кольори і заливки... Patterns Візерунки Inline Items Рядкові об'єкти &Symbol &Символ &Update Document &Оновити документ Table Таблиця &Table Т&аблиця Copy Копіювати Content Properties Scribus &Help... Cut Вирізати Paste Вставити Redo Повернути Undo Скасувати Close the current document Закрити поточний документ Export the document to PDF Експортувати документ у PDF Create a new document Створити новий документ Open an existing document Відкрити наявний документ Print the document Надрукувати документ Save the current document Зберегти поточний документ Copy item properties Копіювати властивості об'єкта Edit contents of a frame Змінити вміст рамки Eye Dropper Вибір кольору Insert an arc Вставити дугу Insert a bezier curve Вставити криву Безьє Insert a calligraphic line Вставити каліграфічну лінію Insert a freehand line Вставити довільну лінію Insert an image frame Вставити рамку зображення Insert a line Вставити відрізок Insert a polygon Вставити полігон Insert a render frame Вставити рамку візуалізації Insert a shape Вставити форму Insert a spiral Вставити спіраль Insert a table Вставити таблицю Insert a text frame Вставити текстову рамку Link text frames Зв'язати текстові рамки Measurements Виміри Insert link annotation Вставити примітку-посилання Insert text annotation Вставити текстову примітку Insert PDF check box Вставити прапорець PDF Insert PDF combo box Вставити поле зі списком PDF Insert PDF list box Вставити список PDF Insert PDF push button Вставити кнопку PDF Insert PDF radio button Вставити радіокнопку PDF Insert PDF text field Вставити текстове поле PDF Analyse the document for issues prior to exporting to PDF Перевірити документ перед експортом у PDF Rotate an item Повернути елемент Select an item Вибрати елемент Unlink text frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками Insert 3D annotation Вставити 3D-примітку Unweld Items Розчепити елементи Weld Items Зчепити елементи T&runcate &Обрізати Edit in Preview Mode Змінити в режимі перегляду Toggle Color Management System Перемкнути систему керування кольором &View Tools Засоби &перегляду &Render Frame Рамка &візуалізації T&able Т&аблиця &Shape &Форма Arc Дуга Spiral Спіраль &Line &Лінія Calligraphic Line Каліграфічна лінія &Freehand Line &Довільна лінія PDF Push Button Кнопка PDF PDF Radio Button Радіокнопка PDF PDF Text Field Текстове поле PDF PDF Check Box Прапорець PDF PDF Combo Box Поле зі списком PDF PDF List Box Список PDF Text Annotation Текстова примітка Link Annotation Примітка-посилання 3D Annotation 3D-примітка Edit text in story editor Змінити текст у редакторі тексту Enable preview mode Увімкнути режим попереднього перегляду Enable editing in preview mode Увімкнути редагування у режимі попереднього перегляду Toggle color management system Перемкнути систему керування кольором Edit Weld Змінити зчеплення &Downloads &Завантаження &Resources &Ресурси Chat with the Community Чат зі спільнотою ActionSearchDialog Action Search Search for action... AdjustCmsDialog CMS Settings Параметри CMS AlignDistribute Align Вирівняти &Selected Guide: &Вибрана напрямна: &Relative To: &Відносно: &Align Sides By: &Вирівняти сторони за: Distribute Розподілити &Distance: &Відстань: Reverse Distribution Обернений розподіл Swap Прокрутити Align and Distribute Вирівнювання і розподіл AlignDistributePalette First Selected Перший вибраний Last Selected Останній вибраний Page Сторінка Margins Поля Selection Вибірка Align bottoms Вирівняти нижні сторони Align right sides Вирівняти за правим краєм Center on vertical axis Центрувати за вертикальною віссю Align left sides Вирівняти за лівим краєм Center on horizontal axis Центрувати за горизонтальною віссю Align tops Вирівняти верхи Distribute left sides equidistantly Рівномірно розподілити ліві краї об'єктів Distribute bottoms equidistantly Рівномірно розподілити нижні краї об'єктів Distribute centers equidistantly horizontally Рівномірно горизонтально розподілити центри об'єктів Distribute centers equidistantly vertically Рівномірно вертикально розподілити центри об'єктів Distribute tops equidistantly Рівномірно розподілити верхні краї об'єктів Distribute right sides equidistantly Рівномірно розподілити праві краї об'єктів Guide Напрямна Distribute the items with the distance specified Розподілити об'єкти на задану відстань When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items При розподілі за заданою відстанню, обернути напрямок розподілу об'єктів None Selected Нічого не вибрано Swap items to the left Прокрутити циклічно вліво Swap items to the right Прокрутити циклічно вправо Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 Align right sides of items to left side of anchor Вирівняти праві краї об'єктів за лівим краєм якоря Align left sides of items to right side of anchor Вирівняти ліві краї об'єктів за правим краєм якоря Align tops of items to bottom of anchor Вирівняти верхні краї об'єктів за нижнім краєм якоря Align bottoms of items to top of anchor Вирівняти нижні краї об'єктів за верхнім краєм якоря Make horizontal gaps between items equal Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об'єктами Make horizontal gaps between items equal to the value specified Установити горизонтальні проміжки між об'єктами рівними заданому значенню Make vertical gaps between items equal Установити рівними вертикальні проміжки між об'єктами Make vertical gaps between items equal to the value specified Установити вертикальні проміжки між об'єктами рівними заданому значенню Make horizontal gaps between items and sides of page equal Зробити однаковими горизонтальні проміжки між об'єктами і краями аркуша Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal Зробити однаковими вертикальні проміжки між об'єктами і верхнім та нижнім полями сторінки Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal Зробити однаковими горизонтальні проміжки між об'єктами і бічними полями сторінки Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal Зробити однаковими вертикальні проміжки між об'єктами і верхнім та нижнім краями аркуша <qt>Align relative to the:<ul><li>First selected item</li><li>Second Selected Item</li><li>The current page</li><li>The margins of the current page</li><li>A Guide</li><li>The selection</ul></qt> <qt>Вирівняти відносно:<ul><li>Першого вибраного об'єкта</li><li>Другого вибраного об'єкта</li><li>Поточної сторінки</li><li>Полів поточної сторінки</li><li>Напрямної</li><li>Вибраного</ul></qt> The location of the selected guide to align to Розташування напрямної, відносно якої вирівнюємо Move Перемістити Resize Змінити розмір <qt>When aligning one side of an item do one of the following:<ul><li>Always move the other side too (preserve existing width and height)</li><li>Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible</li></ul></qt> <qt>Під час вирівнювання одного з країв елемента вибрати з такого:<ul><li>завжди переміщувати й інший край (зберігаючи поточні ширину й висоту)</li><li>залишити, якщо можливо, інший край на місці (змінивши натомість розмір елемента)</li></ul></qt> AlignSelect Align Text Left Вирівняти текст за лівим краєм Align Text Right Вирівняти текст за правим краєм Align Text Center Вирівняти текст по центру Align Text Justified Вирівняти текст з обох сторін Align Text Forced Justified Примусово вирівняти текст з обох боків Annota Annotation Properties Властивості примітки Text Текст Link Посилання External Link Зовнішнє посилання External Web-Link Зовнішнє веб-посилання Destination Призначення pt пт &X-Pos: Позиція &X: Open Відкрити &Type: &Тип: C&hange... З&мінити… &Page: &Сторінка: &Y-Pos: Поз. &У: %1;;All Files (*) %1;;Всі файли (*) Export absolute Filename Експортувати абсолютну назву файлу Options Параметри Icon: Піктограма: Note Примітка Comment Коментар Key Ключ Help Довідка NewParagraph Новий абзац Paragraph Абзац Insert Вставка Cross Хрест Circle Коло Annotation is Open Примітка відкрита ApplyMasterPageDialog Apply Master Page Застосувати зразок сторінки &Master Page: &Зразок сторінки: Alt+P Alt+P Alt+E Alt+E Alt+D Alt+D Alt+A Alt+A Alt+W Alt+W to до Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range Застосувати вибраний зразок сторінки до непарних, парних чи всіх сторінок цього діапазону Possible Hyphenation Можливий перенос Apply to Застосувати до Current &Page Поточна &сторінка &Even Pages &Парні сторінки O&dd Pages &Непарні сторінки &All Pages &Всі сторінки &Within Range &З діапазону ArcVectorBase Edit Arc Зміна дуги Start Angle: Початковий кут: End Angle: Кунцевий кут: Height: Висота: Width: Ширина: End Edit Закінчити ArcWidgetBase Start Angle: Початковий кут: End Angle: Кунцевий кут: Sample Polygon Зразок багатокутника AutoformButtonGroup Arrows Стрілки Flow Chart Блок-схеми Jigsaw Пазли Specials Особливі Default Shapes Стандартні форми Barcode Barcode Штрихкод Insert a barcode Вставити штрихкод Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript Фронтенд Scribus для Pure PostScript Barcode Writer BarcodeGenerator Select Type Виберіть тип Select a barcode format Виберіть формат штрихкоду Point of Sale Торгівельна точка Supply Chain Ланцюжок постачання Two-dimensional symbols Двовимірні символи One-dimensional symbols Одновимиірні символи GS1 DataBar family Тип GS1 DataBar Postal symbols Поштові символи Pharmaceutical symbols Фармацевтичні символи Less-used symbols Рідко використовувані знаки GS1 Composite symbols Комбіновані символи GS1 Select a barcode family Виберіть тип штрихкоду BarcodeGeneratorBase Reset the barcode samples Перезавантажити зразки штрих-кодів Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too Якщо вибрано, в штрих-коді будуть присутні цифри Alt+G Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Рисувати стрілки для явного представлення простору біля коду &Background &Фон Alt+B Alt+B Background color - under the code lines Фоновий колір - під штрихами коду &Lines &Штрихи Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode Колір штрихів штрих-коду &Text &Текст Alt+T Alt+T Color of the text and numbers Колір тексту на цифр Alt+N Alt+N Generate and include a checksum in barcode Згенерувати та включити в штрих-код контрольну суму Alt+U Alt+U Include the checksum digit in the barcode text Включити в текст штрих-коду контрольну цифру Insert Barcode Вставити штрих-код Display checksum Показати контрольну суму Show readable text Показати читабельний текст Parse specials Особливості розбору Guard whitespace Зберегти проміжки ^NNN as ASCII ^NNN як ASCII Add checksum Додати контрольну суму Advanced options for the barcode Додаткові параметри для штрихкоду &Barcode: &Штрихкод: &Contents: &Вміст: Options: Параметри: The contents encoded in the barcode Вміст, закодований у штрихкоді Select one of the available barcode types here Виберіть один з доступних типів штрихкодів Version: Версія: Error correction level: Рівень виправлення помилок: Barcode Family: Тип штрихкоду: Version of the symbol Версія символу Error correction level Рівень виправлення помилок Biblio Scrapbook Альбом Delete Видалити Object Об'єкт New Entry Новий екземпляр Rename Перейменувати &Name: &Назва: Choose a Scrapbook Directory Виберіть теку для альбому Choose a scrapbook file to import Виберіть файл альбому для імпорту Create a new scrapbook page Створити нову сторінку альбому Close the selected scrapbook Закрити вибраний альбом Copy To: Копіювати до: Move To: Перемістити до: Main Головна Copied Items Скопійовані елементи New Name Нова назва Scrapbook (*.scs *.SCS) Альбом (*.scs *.SCS) Paste to Page Вставити на сторінку Close Закрити Delete Contents Видалити вміст Do you really want to delete all entries? Ви справді бажаєте видалити всі елементи? Import a scrapbook file from Scribus <=1.3.2 Імпортувати файл альбому зі Scribus <=1.3.2 Hide Images Приховати зображення Hide Vector files Приховати векторні файли Go up one Directory На одну теку вгору Configure the scrapbook Налаштувати альбом Hide Directories Приховати теки Open Directories in a new tab Відкривати теки в нових вкладках BookPalette Bookmarks Закладки ButtonIcon Icon Placement Розміщення іконок Layout: Схема: Caption only Лише описання Icon only Лише іконка Caption below Icon Описання під іконкою Caption above Icon Описання над іконкою Caption right to Icon Описання справа від іконки Caption left to Icon Описання зліва від іконки Caption overlays Icon Описання поверх іконки Scale: Масштаб: Always Завжди When Icon is too big Коли іконка занадто велика Never Ніколи Scale How: Змінити масштаб на: Proportional Пропорційно Non Proportional Непропорційно Icon Іконка OK Гаразд Cancel Вихід Reset Скинути значення When Icon is too small Коли іконка занадто мала CMSPrefs Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened. Профілі монітора можна змінювати лише тоді, коли немає відкритих документів. Perceptual Придатна для сприйняття Relative Colorimetric Відносна колориметрична Saturation Насиченість Absolute Colorimetric Абсолютна колориметрична CMSPrefsBase &Activate Color Management Активувати &керування палітрою кольорів &RGB Images: Зображення &RGB: Default color profile for imported RGB images Типовий колірний профіль для імпортованих RGB зображень &CMYK Images: Зображення &CMYK: Default color profile for imported CMYK images Типовий колірний профіль для імпортованих CMYK зображень &RGB Solid Colors: Однотонні кольори &RGB: Default color profile for solid RGB colors on the page Типовий колірний профіль для суцільних кольорів RGB на сторінці &CMYK Solid Colors: Однотонні кольори &CMYK: Default color profile for solid CMYK colors on the page Типовий колірний профіль для суцільних кольорів CMYK на сторінці Document Options Параметри документа Simulate printer on Screen Симулювати принтер на екрані Monitor Profile Профіль монітора &Monitor: &Екран: Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Колірний профіль побудований вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). P&rinter: Прин&тер: Document Profiles Профілі документа Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Колірний профіль для вашої моделі принтера, отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати вашому принтеру, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Images: Зображення: Default rendering intent for images. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Типова ціль відтворення для зображень. Якщо ви не знаєте, навіщо змінювати цей параметр, виберіть «Відносна колориметрична» або «Придатна для сприйняття». Sol&id Colors: &Однотонні кольори: Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Типова ціль відтворення для суцільних кольорів. Якщо ви не знаєте, навіщо змінювати цей параметр, виберіть «Відносна колориметрична» або «Придатна для сприйняття». Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю принтера. Simulate a full color managed environment : all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space. Симулювати повноколірне середовище: всі кольори RGB або CMYK конвертуються в колірний простір принтера. Convert all colors to printer space Конвертувати всі кольори у простір принтера Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод показу на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних колірних профілів і служить лише як застереження. Mark Colors out of &Gamut Позначити кольори, які знаходяться &поза гамою Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використання рекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. Document Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів документа Use &Blackpoint Compensation Використовувати компенсаці&ю точки чорного CMYKChoose Edit Color Змінити колір CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB для web Color Map Палітра C: C: M: M: Y: Y: Dynamic Color Bars Динамічні кольорові смуги Static Color Bars Статичні кольорові смуги R: R: G: G: B: B: % % You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Ви не можете створити колір з назвою "%1". Ця назва зарезервована для прозорого кольору Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks. Якщо це вибрати, то цей колір стане плашковим, тим самим буде створено окремий канал при створенні пластин або поділі. Найчастіше це використовується, коли якийсь із кольорів неможливо точно відтворити чорнилом з набору CMYK. Наприклад, металічне і флуоресцентне чорнила не можуть бути відтворені чорнилом CMYK. Scribus Swatches Колірні набори Scribus User Swatches Колірні набори користувача If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Якщо увімкнено керування кольором, знак попередження сигналізує, що колір може вийти за межі колірної гами поточного вибраного профілю принтера. Це означає, що колір неможливо надрукувати саме таким, як на екрані. Більше інформації про попередження щодо гами - в розділі Керування кольором онлайнової довідки. You cannot create a color without a name. Please give it a name Неможливо створити колір без назви. Зазначте назву The name of the color already exists. Please choose another one. Така назва кольору вже існує. Виберіть іншу. Lab Lab HLC HLC L: L: a: a: b: b: H: H: CMYKChooseBase Edit Color Змінити колір &Name: &Назва: Color &Model Колірна &модель Is Spot Color Плашковий колір OK Гаразд Cancel Вихід New Новий Old Старий C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: CWDialog Merging colors Поєднання кольорів Error: Помилка: Color %1 exists already! Колір %1 вже існує! Color %1 appended. Колір %1 додано. Now opening the color manager. Відкривання менеджера кольорів. Color Merging Об'єднання кольорів Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано. Color Wheel Колесо кольорів Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab. Клацніть колесо, щоб вибрати базовий колір. Колірна модель залежить від вибраної вкладки. Result Colors Кінцеві кольори CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV Color Scheme Method Метод побудови колірної схеми Angle: Кут: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. По додаткову інформацію зверніться до документації. Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів створення колірної схеми. Зверніться до документації по додаткову інформацію. Merge created colors into the document colors Додати створені кольори до кольорів документа &Merge &Додати Alt+M Alt+M Replace created colors in the document colors Замінити кольори документа створеними кольорами &Replace &Заміна Alt+R Alt+R Leave colors untouched Залишити кольори без змін &Cancel Скасуват&и Alt+C Alt+C Preview: Попередній перегляд: Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. Vision Defect Type: Тип недоліку зору: C: C: % % M: M: Y: Y: K: K: RGB: RGB: HSV: HSV: R: R: G: G: B: B: CMYK: CMYK: H: H: S: S: V: V: Document Документ Sample color scheme Зразок колірної схеми Colors of your chosen color scheme Кольори вибраної колірної схеми Canvas X: %1 Y: %2 X: %1 Y: %2 X: %1 X: %1 Y: %1 Y: %1 Length: %1 Angle: %2 Довжина: %1 Кут: %2 Width: %1 Height: %2 Ширина: %1 Висота: %2 Angle: %1 Кут: %1 CanvasMode_EyeDropper The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Вибраний колір відсутній в наборі кольорів документа. Введіть назву цього нового кольору. Color Not Found Колір не знайдено RGB %1 The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Вибрана назва вже існує. Введіть іншу назву для цього нового кольору. CanvasMode_FrameLinks Linking Text Frames Зв'язування текстових рамок Before Перед After Після You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it? Ви намагаєтесь вставити рамку в наявний текстовий ланцюжок. Де її потрібно вставити? You are trying to link a frame to itself. Ви намагаєтесь зв'язати рамку саму з собою. Frame is already linked. Unlink it before linking it to another frame. You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked. Ви намагаєтесь зв'язати непорожню рамку з рамкою, яка вже зв'язана. CanvasMode_Normal All Supported Formats Всі підтримувані формати Open Відкрити Go to Page %1 Перейти на сторінку %1 Go to URL %1 Перейти за посиланням %1 Go to Page %1 in File %2 Перейти на сторінку %1 у файлі %2 Page %1 does not exist! Стоірнка %1 не існує! Link Target is Web URL. URL: %1 Ціллю посилання є адреса і Інтернеті. URL: %1 Information Інформація Link Target is external File. File: %1 Page: %2 Ціллю посилання є зовнішній файл. Файл: %1 Сторінка: %2 Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces) Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame Надлишок символів: %1 (%2 пробілів) Клацніть, щоб зв'язати з наявною текстовою рамкою або автоматично створити нову зв'язану текстову рамку CdrPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Розбір не вдався! Надішліть файл (якщо можливо) до Document Liberation Project http://www.documentliberation.org CgmPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів CharSelect Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*) Палітра символів Scribus (*.ucp);;Всі файли (*) Open Character Palette Відкрити палітру символів Error Помилка Error reading file %1 - file is probably corrupted. Cannot write file %1 Неможливо записати файл %1 Character Palette Палітра символів Empty the Palette? Спорожнити палітру? You will remove all characters from this palette. Are you sure? Буде вилучено всі символи з цієї палітри. Ви впевнені? Save Quick Character Palette Зберегти швидку палітру символів Show/Hide Enhanced Palette Показати/приховати розширену палітру Unicode Search Пошук в Юнікоді Load a Character Palette Завантажити палітру символів Save the Character Palette Зберегти палітру символів Empty the Character Palette Спорожнити палітру символів Font: %2 Шрифт: %2 CharSelectEnhanced Full Character Set Повний набір символів Basic Latin Елементарна Латиниця Latin-1 Supplement Latin-1 додаток Latin Extended-A Розширена латиниця-А Latin Extended-B Розширена латиниця-B General Punctuation Основні знаки пунктуації Super- and Subscripts Верхній та нижній індекси Currency Symbols Знаки валют Letterlike Symbols Літерні символи Number Forms Числові форми Arrows Стрілки Mathematical Operators Математичні оператори Box Drawing Знаки рисування стінок Block Elements Блокові елементи Geometric Shapes Геометричні форми Miscellaneous Symbols Різні символи Dingbats Іконки Small Form Variants Зменшені варіанти Ligatures Лігатури Specials Особливі Greek Грецька Greek Extended Розширена грецька Cyrillic Кирилиця Cyrillic Supplement Розширена кирилиця Arabic Арабська Arabic Extended A Розширена арабська А Arabic Extended B Розширена арабська B Hebrew Іврит Enhanced Character Palette Покращена палітра символів &Font: &Шрифт: C&haracter Class: С&имвольний клас: You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Щоб побачити мініатюру, натисніть і утримуйте праву кнопку миші. Клавіша Insert додає знак до вибраних нижче, а клавіша Delete вилучає останній вставлений Insert &Code: &Вставити код: Glyphs to Insert Знаки для вставляння Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора &Insert &Вставити Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. C&lear О&чистити Type in a four digit Unicode value directly here Введіть тут чотирицифрове значення Юнікоду CharTableView Delete Видалити CheckDocument Glyphs missing Відсутні знаки Text overflow Текст виходить за рамку Object is not on a Page Об'єкт відсутній на сторінці Missing Image Відсутнє зображення Object has transparency Об'єкт має прозорість Object is a PDF Annotation or Field Об'єкт є анотацією або полем PDF Object is a placed PDF Об'єкт є вміщеним PDF Document Документ No Problems found Проблем не знайдено Page Сторінка Free Objects Вільні об"єкти Preflight Verifier Доекспортна перевірка Items Об'єкти Problems Проблеми Current Profile: Активний профіль: &Ignore Errors &Знехтувати помилки Check again Перевірити знову Image is GIF Зображення - GIF OK Гаразд Transparency used Використано прозорість Blendmode used Використано режим змішування Layer "%1" Шар "%1" Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing. Знехтувати знайдені помилки і продовжити експортування або друкування. Перед продовженням спробуйте зрозуміти, в чому помилка. Rerun the document scan to check corrections you may have made Перезапустити перевірку документа, щоб опрацювати зроблені зміни Empty Image Frame Порожня рамка зображення Layers Шари Master Pages Зразки сторінок Layer Шар Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Роздільність зображення менша ніж %1 ТНД, поточна %2 x %3 ТНД Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI Роздільність малюнка більша ніж %1 ТНД, поточна %2 x %3 ТНД Image dimension is smaller than its frame Розміри зображення менші, ніж його рамка After Marks update document was changed Після оновлення позначок документ було змінено Issues: %1 Зауваження: %1 Object colorspace is not CMYK or spot Колірний простір об'єкта не є CMYK або плашковим Applied master page has different page destination (left, middle, right side) Застосований зразок сторінки має інше призначення (ліва, середня, права сторінка) Empty Text Frame Порожня текстова рамка Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics. Вказує, що у PDF-файлі ще є редакторські зміни або примітки, які не друкуються. Вони можуть заважати професійному друку. Також це нагадування корисне, якщо потрібно отримати кінцеву чернетку без слідів редагування. Have you applied the correct Master Page? Чи застосували ви правильний зразок сторінки? Imported document contains non-embedded fonts Імпортований документ містить не вбудовані шрифти This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images. Це попередження нагадує вам про використання графічних форматів на основі бітової карти, які, зазвичай, не використовують для зображень з високою роздільністю (наприклад, GIF). Наслідком може бути низькоякісний вигляд (наприклад, при комерційному друку, перегляді на екрані з високою роздільністю тощо). Якщо передбачається комерційний друк вашого PDF, у деяких сиситемах друку виникають проблеми при друкуванні зображень такого типу. PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used. PDF підтримує різні способи подання кольору об'єктів, такі як RGB, CMYK і плашкові кольори (т. зв. кольороподіл). Деякі зі стандвртів PDF , наприклад PDF/X-1a, вимагають використання лише CMYK плашкових кольорів. The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem. У попередженні йдеться про те, що є файл PDF, завантажений в рамку для зображення, де він буде растрований. Його роздільність може бути меншою, ніж потрібно. Перегляньте Експорт PDF, щоб з'ясувати, як мінімізувати цю проблему. There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing. В рамку вміщено більше тексту, ніж може бути показано за таких розмірів. Незображувані символи, такі як пробіл чи знак абзацу, можуть не вплинути на це, якщо виглядає так, ніби нічого не втрачається. This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4. У попередженні йдеться про те, що документ містить зображення з прозорими шарами. Це є проблемою лише за використання старих профілів друку або PostScript. Можна знехтува за експортування в PDF версії вищої, ніж 1.4. Annotation uses a non-TrueType font У примітці використано шрифт, відмінний від TrueType Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one. Примітки підтримують лише шрифти зі стандартного набору. Виберіть інший. This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Цей шар містить прозорість, що є проблемою за використання старих профілів друку. Можна знехтува за використання сучасних методів друку або експортування в PDF версії вищої, ніж 1.4. This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4. Цей шар використовує режими змішування, пов'язані з прозорістю, що є проблемою за використання старих профілів друку. Можна знехтува за використання сучасних методів друку або експортування в PDF версії вищої, ніж 1.4. Print/Visible mismatch Невідповідність друкованого і показаного The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image. Зображення не вписується у відведене для нього місце. Можливо, так має бути, або це спричинено невдалим розташуванням у рамці чи масштабом. Наслідком може бути обрізане зображення або вільне місце навколо нього. Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences. Профіль доекспортної перевірки для якого формується звіт. Параметри можна задати у вікні Параметрів документа або Налаштувань. If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it Якщо ви створили рамку для зображення, вважається, що ви плануєте помістити в неї зображення If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it Якщо ви створили текстову рамку, вважається, що ви плануєте помістити в неї текст When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document Якщо імпортований документ використовує не вбудовані шрифти, є ризик, що він буде візуалізований неправильно, коли ці шрифти не встановлені в системі. На це слід розраховувати в разі поширення кінцевого документа. This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files Це користувацьке налаштування, яке керує попередженням про зображення з великою роздільністю, які можуть спричинити небажане зростання розміру файлу This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output Це користувацьке налаштування, яке керує попередженням про зображення з малою роздільністю, які можуть спричинити зниження якості виводу You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font Один або більше символів не мають у вибраному шрифті відповідних знаків The assigned image file cannot be found Не знайдено призначеного файлу зображення An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere Об'єкт розміщено десь за межами сторінки, тому він не буде надрукований і може бути загублений ClockWidget A A CollectForOutput Choose a Directory Виберіть теку Cannot create directory: %1 Не вдалось створити теку: %1 Collecting... Збірка… Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 Неможливо зібрати файл: %1 CollectForOutput_UI Collecting Items: Збирання об'єктів: Collecting Patterns: Збирання візерунків: Collecting Fonts: Збирання шрифтів: Collecting Profiles: Збирання профілів: Collecting... Збірка… Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 Неможливо зібрати файл: %1 ColorListBox Sort by Name Упорядкувати за назвою Sort by Color Упорядкувати за кольором Sort by Type Упорядкувати за типом ColorListModel R: %1 G: %2 B: %3 R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 L: %1 a: %2 b: %3 ColorPalette Solid Суцільна Gradient Градієнт Hatch Штриховка Pattern Візерунок Custom Нестандартний Create Mesh Створити сітку ColorWheel Monochromatic Монохромний Analogous Аналоговий Complementary Комплементарний Split Complementary Роздільно комплементарний Triadic Тріадний Tetradic (Double Complementary) Тетрадний (подвійно комплементарний) Base Color Основний колір Monochromatic Light Монохромний світлий Monochromatic Dark Монохромний темний 1st. Analogous 1-й аналоговий 2nd. Analogous 2-й аналоговий 1st. Split 1-й роздільний 2nd. Split 2-й роздільний 3rd. Split 3-й роздільний 4th. Split 4-й роздільний 1st. Triadic 1-й тріадний 2nd. Triadic 2-й тріадний 1st. Tetradic (base opposite) 1-й тетрадний (протилежний базовому) 2nd. Tetradic (angle) 2-й тетрадний (кут) 3rd. Tetradic (angle opposite) 3-й тетрадний (протилежний куту) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Колесо кольорів… Color setting helper Допомога для параметрів кольору Color selector with color theory included. Вибір кольору з включеною теорією кольору. ColorsAndFillsBase Colors and Fills Кольори і заповнення <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</p></td></tr></table></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <table border="0" style="-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;"> <tr> <td style="border: none;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Якщо увімкнено керування кольором, трикутний знак попередження сигналізує, що колір може вийти за межі колірної гами поточного вибраного профілю принтера. Це означає, що колір неможливо надрукувати саме таким, як на екрані. Плашкові кольори позначаються червоним кругом. Більше інформації про попередження щодо гами - в розділі Керування кольором онлайнової довідки. Реєстраційні кольори матимуть позначку біля кольору. Використовуйте реєстраційні кольори лише для міток принтера і позначок обрізки.</p></td></tr></table></body></html> 1 1 Import colors to the current set from an existing document Імпортувати кольори з наявного документа в активний набір &Import І&мпортувати Create a new color within the current set Створити новий колір в активному наборі Add Додати Edit the currently selected color Змінити вибраний колір &Edit &Зміни Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору D&uplicate &Дублювати Delete the currently selected color Видалити вибраний колір &Delete &Видалити Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа &Remove Unused Видалити &невикористані Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: ... Save the current color set Записати активний набір кольорів &Save Color Set Зберегти &набір кольорів Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний OK Гаразд Cancel Вихід ColorsAndFillsDialog Solid Colors Однотонні кольори Gradients Градієнти Patterns Візерунки Scribus Swatches Колірні набори Scribus User Swatches Колірні набори користувача Merge Color Set Додати кольори з набору: Sort by Name Упорядкувати за назвою Sort by Color Упорядкувати за кольором Sort by Type Упорядкувати за типом &Import І&мпортувати Add Додати &Edit &Зміни Load File Завантажити файл Load Set Завантажити набір Rename Перейменувати New Gradient Новий градієнт New Color Новий колір &Name: &Назва: Rename Entry Перейменувати елемент Copy of %1 Копія %1 Selected Colors Вибрані кольори Do you really want to clear all your gradients? Справді бажаєте очистити всі свої градієнти? Do you really want to clear all your colors and gradients? Справді бажаєте очистити всі свої кольори і градієнти? Do you really want to clear all your patterns? Справді бажаєте очистити всі свої візерунки? All Supported Formats Всі підтримувані формати Scribus Gradient Files "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Файли градієнтів Scribus "*.sgr" (*.sgr *.SGR);; Gimp Gradient Files "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; Файли градієнтів Gimp "*.ggr" (*.ggr *.GGR);; All Files (*) Всі файли (*) Open Відкрити All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*) Всі підтримувані формати (%1);;Документи (%2);;Інші файли (%3);;Всі файли (*) Import Colors Імпортувати кольори Information Інформація The file %1 does not contain colors which can be imported. If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&gt; Import. Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located. This prevents importing colors from some files. See the Edit Colors section of the documentation for more details. Файл %1 не містить кольорів, які можна імпортувати. Якщо файл базувався на PostScript, Спробуйте імпортувати його за допомогою File -&gt; Import. Не всі файли мають сумісні з DSC коментарі, які містять описи кольорів. Це заважає імпорту кольорів з деяких файлів. Перегляньте розділ документації "Зміна кольорів" для детальнішої інформації. Choose a Directory Виберіть теку Loading Patterns Завантаження візерунків R: %1 G: %2 B: %3 R: %1 G: %2 B: %3 C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4% L: %1 a: %2 b: %3 L: %1 a: %2 b: %3 Choose a Name Вибрати назву ColumnResize Width Ширина CommonStrings &Apply &Застосувати &Cancel Скасуват&и &OK &Гаразд &Save &Записати Warning Застереження None color name Немає PDF 3D Annotation Примітка PDF 3D Symbol Символ Custom CommonStrings, custom page size Нестандартний Single Page Односторінковий 3-Fold 3-сторінкова складка 4-Fold 4-сторінкова складка Monday Понеділок Tuesday Вівторок Wednesday Середа Thursday Четвер Friday П'ятниця Saturday Субота Sunday Неділя January Січень February Лютий March Березень April Квітень May Травень June Червень July Липень August Серпень September Вересень October Жовтень November Листопад December Грудень Yes Так No Ні &Yes &Так &No &Ні Facing Pages Титульні сторінки Left Page Left page location Ліва сторінка Middle Middle page location Середня Middle Left Middle Left page location Середня ліва Middle Right Middle Right page location Середня права Right Page Right page location Права сторінка Normal Default single master page Звичайна Normal Left Default left master page Звичайна ліва Normal Middle Default middle master page Звичайна середня Normal Right Default right master page Звичайна права Normal Vision Color Blindness - Normal Vision Нормальний зір Protanopia (Red) Color Blindness - Red Color Blind Протанопія (Червоний) Deuteranopia (Green) Color Blindness - Greed Color Blind Дейтеранопія (Зелений) Tritanopia (Blue) Color Blindness - Blue Color Blind Тританопія (Синій) Full Color Blindness Color Blindness - Full Color Blindness Повний дальтонізм Custom: Custom Tab Fill Option Нестандартний: Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Штрихова лінія Dotted Line Лінія з крапок Dash Dot Line Штрихпунктирна лінія Dash Dot Dot Line Штрихпунктирна з двома крапками None Optical Margin Setting Немає Left Protruding Optical Margin Setting Опукле ліве Right Protruding Optical Margin Setting Опукле праве Left Hanging Punctuation Optical Margin Setting Виступ пунктуації вліво Right Hanging Punctuation Optical Margin Setting Виступ пунктуації вправо Default Optical Margin Setting Типово Min. Word Tracking Мін. трекінг слів Max. Word Tracking Макс. трекінг слів Min. Glyph Extension Мін. розтяг знака Max. Glyph Extension Макс. розширення знака None Немає RGB Colorspace RGB CMYK Colorspace CMYK Grayscale Colorspace Відтінки сірого Duotone Colorspace Два тони Unknown Colorspace (Unknown) Невідомий PostScript PostScript Text Frame Текстова рамка Image Frame Рамка зображення Line Лінія Polygon Багатокутник Polyline Полілінія Text on a Path Текст вздовж контура Multiple Multiple frame types Різні PDF Push Button Кнопка PDF PDF Text Field Текстове поле PDF PDF Check Box Прапорець PDF PDF Combo Box Поле зі списком PDF PDF List Box Список PDF PDF Text Annotation Текстова примітка PDF PDF Link Annotation Примітка-посилання PDF File Файл PDF PDF PostScript Level 1 PostScript 1-го рівня PostScript Level 2 PostScript 2-го рівня PostScript Level 3 PostScript 3-го рівня Windows GDI Інтерфейс графічних пристроїв Windows Render Frame Рамка візуалізації Default Paragraph Style Типовий стиль абзацу Default Character Style Типовий стиль символу Default Line Style Типовий стиль рядка Group Згрупувати Regular Polygon Правильний багатокутник Arc Дуга Spiral Спіраль Table Таблиця Default Table Style Типовий стиль таблиці Default Cell Style Типовий стиль комірки PDF Radio Button Радіокнопка PDF Button Кнопка RadioButton Радіокнопка Textfield Текстове поле Checkbox Прапорець Combobox Поле зі списком Listbox Список TextAnnot ТекстоваПрим Link Посилання Monochrome Colorspace Монохромний Alt Alt Shift Shift Cmd Cmd Ctrl Ctrl Windows Вікна Meta Мета px пікс ContentPalette Content Properties Group Properties Image Properties Page Properties Table Properties Text Properties Властивості тексту ContentPalette_Default <html><body><p>Open a document</p><p>and select an item to see its properties</p></body></html> Select a single item to see its properties Select an item to see its properties ContentPalette_DefaultBase <html><head/><body><p align="center">Open a document</p><p align="center">and select an item to see its properties</p></body></html> ContentPalette_PageBase Select an item to see its properties. ContextMenu Preview Settings Параметри попереднього перегляду Paste File... Вставити файл… Delete Page Видалити сторінку In&fo &Інформація Print: Друкувати: Enabled Ввімкнено Disabled Вимкнено Edit 3D Annotation... Змінити 3D-примітку... Insert Mark Вставити позначку Image Зображення Locking Блокування Send to Надіслати в Scrapbook Альбом Send to La&yer Перемістити на &шар Le&vel &Рівень Conve&rt to &Конвертувати в &PDF Options &Параметри PDF Edit Зміни &Paste Here Вставити &тут Paste Recent Вставити недавнє Content Вміст CopyPageToMasterPageBase Convert Page to Master Page Конвертувати сторінку в зразок сторінки Name: Назва: Copy Applied Master Page Items Копіювати застосовані елементи зразка сторінки CopyPageToMasterPageDialog New Master Page %1 Новий зразок сторінки %1 CreateMode 3DAnnot 3D-примітка CreateRange Create Range Створити діапазон Number of Pages in Document: Число сторінок у документі: Basic Range Selection Основний вибір сторінки Range of Pages Діапазон сторінок De&lete &Видалити Alt+L Alt+L Move &Down Змістити &вниз Alt+D Alt+D Move &Up Змістити в&гору Alt+U Alt+U Add a Range of Pages Додати діапазон сторінок Consecutive Pages Послідовні сторінки Even Pages Парні сторінки From: Від: To: До: &Add To Range &Додати до діапазону Alt+A Alt+A Odd Pages Непарні сторінки Comma Separated List Список, розділений комами Advanced Reordering Розширене упорядкування Sample Page Order: Зразок порядку сторінок: Page Group Size: Розмір групи сторінок: &OK &Гаразд Alt+O Alt+O &Cancel Скасуват&и Alt+C Alt+C CsvDialog CSV Importer Options Параметри імпорту CSV Field delimiter: Розділювач полів: (TAB) (Таб) Value delimiter: Розділювач значень: First row is a header Перший ряд містить заголовки OK Гаразд Cancel Вихід None delimiter Немає CupsOptions Printer Options Параметри принтера Option Опція Value Значення Page Set Набір сторінок All Pages Всі сторінки Even Pages only Лише парні сторінки Odd Pages only Лише непарні сторінки Mirror Дзеркальне зображення Orientation Орієнтація Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна N-Up Printing Х сторінок лицем догори Page per Sheet Сторінка на лист паперу Pages per Sheet Сторінок на лист паперу This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *. Ця панель показує параметри CUPS під час друку. Доступність конкретних параметрів залежить від використаного драйвера принтера. Ви можете перевірити наявність підтримки CUPS вибравши Допомога > Про. Зверніть увагу на послідовність: C-C-T Ці показники вказують на наявність підтримки C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Відсутність підтримки певної бібліотеки позначається зірочкою (*). CurveWidget Open Відкрити Save as Записати як Cannot write the file: %1 Неможливо записати файл: %1 Inverts the curve Інвертувати криву Resets the curve Скинути криву Switches between linear and cubic interpolation of the curve Перемикання між лінійною і кубічною інтерполяцією кривої Loads a curve Завантажити криву Saves this curve Зберегти криву Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*) Файли кривих (*.scu *.SCU);;Всі файли (*) CustomFDialog Encoding: Кодування: &Compress File &Стиснути файл &Include Fonts Включити &шрифти Show Preview Показати попередній перегляд &Include Color Profiles &Включити колірні профілі Show a preview and information for the selected file Показати попередній перегляд та інформацію про вибраний файл Compress the Scribus document on save Стиснути документ Scribus при запуску Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute. Включити шрифти, збираючи файли для документа. Пам'ятайте про ліцензійні умови на шрифти, які ви збираєте і можливо поширюєте. Include color profiles when collecting files for the document При збиранні файлів для документа включити колірні профілі Import Option: Параметри імпорт: Keep original size Зберегти початковий розмір Downscale to page size Зменшити до розміру сторінки Upscale to page size Збільшити до розміру сторінки CvgPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів CxfImportDialog Lab Lab RGB RGB CMYK CMYK CxfImportDialogBase CxF Import The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority: DashEditor Value: Значення: Offset: Зміщення: DeferredTask Cancelled by user Скасовано користувачем DelColor Delete Color Видалити колір Delete Color: Видалити колір: Replace With: Замінити на: DelPages Delete Pages Видалення сторінок to: до: Delete From: Видалити з: DialogsAPI Alert - Scribus Попередження - Scribus DirectionSelect Left to right paragraph Абзац зліва направо Right to left paragraph Абзац справа наліво DocIm Importing failed Імпорт не вдався Importing Word document failed %1 Імпортувати документ Ворда %1 не вдалося DocInfos Document Information Інформація про документ &Title: &Заголовок: &Author: &Автор: &Subject: &Предмет: &Keywords: &Ключові слова: Descri&ption: &Опис: P&ublisher: &Видавник: &Contributors: &Співробітники: Dat&e: &Дата: T&ype: &Тип: F&ormat: &Формат: Identi&fier: В&изначник: &Source: Д&жерело: &Language: &Мова: &Relation: В&ідношення: Co&verage: &Покриття: Ri&ghts: П&рава: Further &Information Д&одаткова інформація A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Дата зв'язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Безумовне посилання на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Посилання на документ який став основою для даного документа, напр. ISBN чи URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hyphen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Мова, якою написаний вміст документа, зазвичай код мови за ISO-639 і, можливо, дописаний через риску код країни за ISO-3166, наприклад, en-GB, fr-CH A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Посилання на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка Documen&t Докумен&т A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. Назва документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus для довідки і в метадані PDF документа. An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export. Зміст документа. Це поле призначене для короткого опису чи анотації документа. Вбудовується в PDF документ при експортуванні. The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files. Заголовок змісту документа. Це поле для ключових слів, які будуть вбудовані в PDF для полегшення пошуку та індексування PDF файлів. The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here. Фізичне чи цифрове представлення документа, такі як тип носія та його розмір. RFC2045 та RFC2046 для типів MIME також можуть бути корисними. The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF. Людина чи організація, відповідальна за створення вмісту документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus для довідки і в метадані PDF документа. A person or organization responsible for making the document available Людина чи організація відповідальна за надання доступу до документа A person or organization responsible for making contributions to the content of the document Людина чи організація відповідальна за внесок у зміст документа DownloadsPalette Show In Finder Показати в Шукачі Show In Explorer Показати в Оглядачі Remove Видалити Remove All Вилучити всі DownloadsPalette_Base Downloads Звантаження Show Показати Remove Видалити Remove All Вилучити всі DrwPlug Group%1 Група%1 Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів EPSPlug Importing File: %1 failed! Імпортувати файл: %1 не вдалося! Fatal Error Фатальна помилка Error Помилка Generating Items Генерування елементів Analyzing PostScript: Аналіз PostScript: Converting of %1 images failed! Конвертувати зображення %1 не вдалося! Group%1 Група%1 Importing: %1 Імпортування: %1 EditToolBar Edit Зміни Editor Editor Редактор &New &Новий &Open... &Відкрити… Save &As... Записати &як… &Save and Exit &Записати і вийти &Exit without Saving &Вийти без запису &Undo &Скасувати &Redo &Повернути Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вставити C&lear О&чистити &Get Field Names &Визначити назви полів &File &Файл &Edit &Зміни JavaScripts (*.js);;All Files (*) Сценарії JavaScript (*.js);;Всі файли (*) Ctrl+N Ctrl+N Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+C Ctrl-V Ctrl-V OK Гаразд Cancel Вихід EffectsDialog Image Effects Ефекти зображення Options: Параметри: Color: Колір: Shade: Насиченість: Brightness: Яскравість: Contrast: Контраст: Radius: Радіус: Value: Значення: Posterize: Спростити набір кольорів: Available Effects Доступні ефекти Blur Розмивання Brightness Яскравість Colorize Забарвлювання Contrast Контраст Grayscale Відтінки сірого Invert Інвертувати Posterize Спростити набір кольорів Sharpen Збільшити чіткість Add Додати Remove Видалити Applied Effects OK Гаразд Cancel Вихід Color 1: Колір 1: Color 2: Колір 2: Color 3: Колір 3: Color 4: Колір 4: Duotone Два тони Tritone Три тони Quadtone Чотири тони Curves Криві EmfPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів ExceptHookDialog Script error Помилка сценарію An exception occured while running the script. При виконанні сценарію трапилась виняткова ситуація. &Close &Закрити Exception Виняток &Details >> &Подробиці >> ExportBitmap File exists. Overwrite? Файл вже існує. Перезаписати? exists already. Overwrite? вже існує. Перезаписати? Save as Image Записати як зображення Insufficient memory for this image size. Недостатньо пам'яті для зображення такого розміру. Error writing the output file(s). Помилка при запису вихідного файла(ів). ExportForm &All pages &Всі сторінки Change the output directory Змінити вихідну теку The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Вихідна тека - місце в яке будуть записані Ваші зображення. Назва експортованого файлу буде у формі 'імядокумента-номерсторінки.типфайла' Choose an Export Directory Виберіть теку для експорту Export only the current page Експортувати лише активну сторінку Available export formats Доступні формати експортування C&hange... З&мінити… &Export to Directory: &Експортувати до каталогу: Image &Type: Тип &зображення: &Quality: &Якість: Export as Image(s) Експортувати, як зображення Options Параметри &Resolution: &Роздільність: % % dpi тнд Range Діапазон &Current page Активна &сторінка &Range &Діапазон Export a range of pages Експортувати діапазон сторінок Export all pages Експортувати всі сторінки Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Роздільність зображень Використовуйте 72 тнд для зображень, призначених для виводу на екран &Size: &Розмір: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д. Image size in Pixels Розмір зображення у пікселях The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use 'Automatic' Ступінь стискання зображень - 100% - без стиску, 0% - найвищий ступінь. Якщо не впевнені, виберіть "Автоматичний" Automatic Автоматична Naming of exported files: Назви експортованих файлів: Prefix: Перед: No Background Без тла Don't export Page Background Не експортувати тло сторінки Create a range of pages Створити діапазон сторінок Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Вставте список з розділених комами елементів: * - для всіх сторінок, 1-5 - для діапазону сторінок або окремий номер сторінки ExtImageProps Extended Image Properties Додаткові властивості зображення Normal Звичайна Darken Затемнити Lighten Освітлити Hue Відтінок Saturation Насиченість Color Колір Luminosity Яскравість Multiply Перемножити Screen Екран Dissolve Розбавити Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Color Dodge Освітлення кольору Color Burn Затемнення кольору Blend Mode: Режим змішування: Opacity: Непрозорість: % % Name Назва Layers Шари Don't use any Path Не використовувати ніякий шлях Paths Шляхи Exclusion Виключення Live Preview Живий перегляд Plus Плюс Destination In Цільовий вхід Destination Out Цільовий вихід FDialogPreview Size: Розмір: Title: Заголовок: No Title Немає заголовка Author: Автор: Unknown Невідомий Scribus Document Документ Scribus Resolution: Роздільність: DPI ТНД Colorspace: Колірний простір: File Format: Формат файлу: FhPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Розбір не вдався! Надішліть файл (якщо можливо) до Document Liberation Project http://www.documentliberation.org FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Деякі шрифти, використані в цьому документі, були підмінені: was replaced by: був підмінений на: FileToolBar File Файл FlattenPathPlugin Flatten Path Контур з відрізків Path Tools Робота з контурами Flattens a Path Перетворює криву на контур з прямолінійних відрізків Converts a Bezier Path to a Path made of line segments. Перетворити контур Безьє на контур з прямолінійних сегментів. FontComboH Family: Гарнітура: Style: Стиль: Font Family of Selected Text or Text Frame Гарнітура вибраного тексту або текстової рамки Font Style of Selected Text or Text Frame Стиль вибраного тексту або текстової рамки FontEmbeddingModel Embed or Subset Вбудувати чи підмножина Outline All Fonts Обвести всі шрифти Do Not Embed Не вбудовувати FontListModel Font Name Назва шрифту Use Font Використовувати шрифт Family Гарнітура Style Стиль Variant Варіант Type Тип Format Формат Subset Вибірка Access Доступ Used in Doc Використовується в документі Path to Font File Шлях до файлу шрифту Unknown font type Невідомий Unknown font format Невідомий User font preview Користувач System font preview Система Click to change the value Клацніть, щоб змінити значення FontPreview Leave preview font preview Вихід з попереднього перегляду Size of the selected font Розмір вибраного шрифту Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива Fonts Preview Попередній перегляд шрифтів &Quick Search: &Швидкий пошук: &Font Size: &Розмір шрифту: Text Текст Sample text to display Зразок тексту для показу Se&t &Встановити Alt+T Alt+T Reset the text Скинути текст &Close &Закрити Alt+C Alt+C Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring. Вводячи тут текст, виконують швидкий пошук за назвами шрифтів. Пошук чутливий до регістру. Введений текст вважається підрядком. &Default &Типові Show Extended Font Information Показати розширену інформацію про шрифт Set the preview text Задати текст попереднього перегляду FontPreviewPlugin &Font Preview... &Попередній перегляд шрифту… Font Preview dialog Діалогове вікно для попереднього перегляду шрифту Sorting, searching and browsing available fonts. Сортування, пошук, та перегляд доступних шрифтів. FontReplaceDialog Font Substitution Підміна шрифту Original Font Оригінальний шрифт Substitution Font Новий шрифт Make these substitutions permanent Зробити ці заміни постійними This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. У цьому документі використано шрифти, які не встановлені на вашій системі. Будь ласка, виберіть для них заміну. Скасування процесу приведе до припинення завантаження документа. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File > Preferences > Fonts. Якщо це увімкнути, то Scribus виконуватиме цю заміну відсутніх шрифтів постійно у всіх майбутніх макетах. Скасувати або змінити це можна у вікні Файл > Налаштування > Шрифти. Cancels these font substitutions and stops loading the document Скасовує підміну шрифтів та припиняє завантаження документа. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document Якщо вибрати Гаразд і зберегти документ, то ці заміни будуть у ньому зафіксовані FontSelect Select Alternate Font Виберіть шрифт для підміни Font Шрифт GradientEditor Add, change or remove color stops here Додати, змінити, чи видалити кольорові зупинки тут GradientEditorBase Position: Позиція: % % Color: Колір: Opacity: Непрозорість: Shade: Насиченість: GradientPreview Add Stop Додати точку Remove Stop Вилучити точку GradientVectorBase Gradient Vector Вектор градієнту Start: Початок: / / End: Кінець: Skew: Нахил: Focal: Фокус: Scale: Масштаб: 1. Point: 1 точка: 2. Point: 2 точка: 3. Point: 3 точка: 4. Point: 4 точка: 5. Point: 5 точка: Edit Grid Points Змінити точки сітки Edit Control Points Змінити керувальні точки Reset selected Control Point Скинути вибрану керувальну точку Reset all Control Points Скинути всі керувальні точки New Mesh... Створити сітку... Reset Mesh Скинути сітку Mesh -> Shape Сітка -> фігура Snap to other Mesh Points Прилипання до інших точок сітки Add Patch Додати латку Remove Patch Вилучити латку GuideManager &Single &Одиничні Horizontals Горизонтальні &Add &Додати Alt+A Alt+A D&elete &Видалити Alt+E Alt+E Verticals Вертикальні A&dd &Додати Alt+D Alt+D De&lete &Видалити Alt+L Alt+L &Lock Guides &Замкнути напрямні Appl&y to All Pages &Застосувати до всіх сторінок Alt+Y Alt+Y &Column/Row &Стовпці/Рядки &Number: Ч&исло: U&se Gap: П&роміжок: Alt+S Alt+S &Page С&торінка Alt+P Alt+P M&argins По&лів S&election &Вибірки Nu&mber: &Число: Use &Gap: &Проміжок: Alt+G Alt+G &Misc &Різне Delete all guides from the current page Видалити всі напрямні з поточної сторінки Delete Guides from Current &Page &Видалити напрямні з поточної сторінки Delete all guides from the current document Видалити всі напрямні з поточного документа Delete Guides from &All Pages Видалити &напрямні з усіх сторінок Guide Manager Керування напрямними Add a new horizontal guide Додати нову горизонтальну напрямну Delete the selected horizontal guide Видалити вибрану горизонтальну напрямну Add a new vertical guide Додати нову вертикальну напрямну Delete the selected vertical guide Видалити вибрану вертикальну напрямну Lock the guides Заблокувати напрямні Apply to all pages Застосувати до всіх сторінок Number of horizontal guides to create Скільки створити горизонтальних напрямних Number of vertical guides to create Скільки створити вертикальних напрямних Create rows with guides, with an additional gap between the rows Створити рядки з напрямних з додатковим проміжком між рядками Create columns with guides, with an additional gap between the columns Створити стовпці з напрямних з додатковими проміжками між стовпцями Create the selected number of horizontal guides relative to the current page Створити задане число горизонтальних напрямних відносно поточної сторінки Create the selected number of horizontal guides relative to the current page's margins Створити задане число горизонтальних напрямних відносно полів поточної сторінки Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items Створити задане число горизонтальних напрямних відносно вибраних об'єктів Create the selected number of vertical guides relative to the current page Створити задане число вертикальних напрямних відносно поточної сторінки Create the selected number of vertical guides relative to the current page's margins Створити задане число вертикальних напрямних відносно полів поточної сторінки Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items Створити задане число вертикальних напрямних відносно вибраних об'єктів Apply the shown guides to all pages in the document Застосувати видимі напрямні до всіх сторінок документа Refer to Відносно HelpBrowser Scribus Online Help Допомога по Scribus на вебі Find Шукати Search Term: Термін для пошуку: &Delete &Видалити &Print... &Друк… &File &Файл &Find... &Пошук… Find &Next Знайти &наступне Find &Previous Знайти &попереднє &Edit &Зміни Navigation Навігація &Add Bookmark &Додати закладку D&elete All Вид&алити всі &Bookmarks &Закладки Scribus Help Довідка Scribus &Exit В&ийти Find &Next... Знайти &наступний… Find &Previous... Знайти &попередній… &Add &Додати &Quit &Вихід <h2><p>Sorry, no manual is installed!</p><p>Please see:</p><ul><li>http://docs.scribus.net for updated documentation</li><li>http://www.scribus.net for downloads</li></ul></h2> HTML message for no documentation available to show <h2><p>Вибачте, посібник не встановлено!</p><p>Перегляньте:</p><ul><li>http://docs.scribus.net - оновлену документацію</li><li>http://www.scribus.net - для звантаження</li></ul></h2> HelpBrowserNavigation &Contents &Зміст Se&arch По&шук Searching is case insensitive Пошук не залежить від регістру &Search &Пошук 1 1 Book&marks Заклад&ки &New &Новий &Delete &Видалити D&elete All Вид&алити всі HunspellDialog Spelling check complete Перевірку правопису закінчено HunspellDialogBase Check Spelling Перевірка правопису Text Language: Мова тексту: Not in dictionary Немає в словнику Ignore Once Знехтувати раз Ignore All Знехтувати всі Suggestions Пропозиції Change Замінити Change All Замінити всі HunspellPlugin Check Spelling... Перевірка правопису… HyAsk Possible Hyphenation Можливий перенос Accept Застосувати Skip Пропустити Cancel Вихід Add to the Exception List Додати до списку винятків Add to the Ignore List Додати до списку нехтування Accept the proposed hyphenation Прийняти запропоноване перенесення Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list Додати редагований перенос до локального словника переносів Add edited word to words that should not be hyphenated Додати редаговане слово до слів, які не повинні переноситись Do not apply the proposed hyphenation Не застосовувати запропоновані перенесення IdmlPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів ImageInfoDialog Image Info Інформація про зображення General Info Загальна інформація Date / Time: Дата / Час: Has Embedded Profile: Містить вбудований профіль: Profile Name: Назва профілю: Has Embedded Paths: Містить вбудовані контури: Has Layers: Містить шари: EXIF Info EXIF інформація Artist: Митець: Comment: Коментар: User Comment: Коментар користувача: Camera Model: Модель фотоапарата: Camera Manufacturer: Виробник фотоапарата: Description: Опис: Copyright: Авторські права: Scanner Model: Модель сканера: Scanner Manufacturer: Виробник сканера: Exposure time Експозиція Aperture: Діафрагма: ISO equiv.: Чутливість ISO: ImportAIPlugin Import AI... Імпорт AI… Imports Illustrator Files Імпортування файлів Illustrator The file could not be imported Неможливо імпортувати файл This file contains 2 versions of the data. Цей файл містить 2 версії даних. Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Illustrator у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Choose which one should be imported Виберіть, яка з них має бути імпортована Use the pdf part Використати частину PDF Use the ai part Використати частину AI The PDF Import plugin could not be found Не знайдено додаток для імпорту PDF The EPS Import plugin could not be found Не знайдено додаток для імпорту EPS ImportCdrPlugin Import Corel Draw... Імпорт Corel Draw... Corel Draw Corel Draw Imports Corel Draw Files Імпортує файли Corel Draw Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Corel Draw у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати The Uniconverter Import plugin could not be found Не знайдено додаток для імпорту Uniconverter Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Розбір не вдався! Надішліть файл (якщо можливо) до Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX) ImportCgmPlugin CGM File Файл CGM CGM File (*.cgm *.CGM) Файл CGM (*.cgm *.CGM) Imports CGM Files Імпорт файлів CGM All Supported Formats Всі підтримувані формати Import Computer Graphics Metafile... Імпорт Computer Graphics Metafile... Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM) Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли CGM у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportCvgPlugin All Supported Formats Всі підтримувані формати Import Calamus Vector Graphics... Імпорт Calamus Vector Graphics... Imports Calamus Vector Graphics Files Імпорт файлів Calamus Vector Graphics Files Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Calamus Vector Graphics у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportDrwPlugin Micrografx DRW File Файл Micrografx DRW Micrografx DRW File (*.drw *.DRW) Файл Micrografx DRW (*.drw *.DRW) Imports DRW Files Імпорт файлів DRW All Supported Formats Всі підтримувані формати Import Micrografx Draw... Імпорт Micrografx Draw... Micrografx Draw Малюнок Micrografx Micrografx Draw (*.drw *.DRW) Малюнок Micrografx (*.drw *.DRW) Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли DRW у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportEmfPlugin EMF EMF EMF (*.emf *.EMF) EMF (*.emf *.EMF) Imports EMF Files Імпорт файлів EMF All Supported Formats Всі підтримувані формати Import Enhanced Metafile... Імпорт Enhanced Metafile... Enhanced Metafile Enhanced Metafile Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) Enhanced Metafile (*.emf *.EMF) Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли EMF у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportFhPlugin Import Freehand... Імпорт Freehand... Freehand Freehand Freehand (*.fh* *.FH*) Freehand (*.fh* *.FH*) Imports Freehand Files Імпорт файлів Freehand Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Freehand у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportIdml Imports Adobe Idml Packages Імпорт пакунків Adobe Idml Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here Імпорт пакунків Adobe Indesign's idml у Scribus з перетворенням об'єктів Indesign в елементи Scribus; Scribus підтримує не все, але все, що підтримується, буде імпортовано GPL GPL Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportIdmlPlugin Import Idml... ІмпортIdml... Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML) Imports IDML Files Імпорт файлів IDML Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS) Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли IDML у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportOdgPlugin Import ODF Document... Імпорт документів ODF... ODF Drawing Import/export format name Малюнок ODF ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) Малюнок ODF (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG) ODF Presentation Import/export format name Презентація ODF ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Презентація ODF (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP) Imports ODF Drawing Files Імпорт файлів малюнків ODF Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли малюнків ODF у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportPSPlugin Import PostScript... Імпорт PostScript… Imports PostScript Files Імпорт файлів PostScript Imports most PostScript files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли PostScript у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportPagesPlugin Import iWorks Pages... Імпорт сторінок iWorks... iWorks Pages Сторінки iWorks iWorks Pages (*.pages *.PAGES) Сторінки iWorks (*.pages *.PAGES) Imports iWorks Pages Files Імпортує файли сторінок' iWorks Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли сторінок iWorks у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportPctPlugin All Supported Formats Всі підтримувані формати Import Macintosh Pict... Імпорт Macintosh Pict... Imports Macintosh Pict Files Імпорт файлів Macintosh Pict Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Macintosh Pict у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportPdfPlugin Import PDF... Імпорт PDF... Imports PDF Files Імпорт файлів PDF Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли PDF у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати The Import plugin cannot handle Postscript files Додаток для імпорту не може обробити файли Postscript ImportPmPlugin Import Pagemaker... Імпорт Pagemaker... Pagemaker Pagemaker Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65) Imports Pagemaker Files Імпорт файлів Pagemaker Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Pagemaker у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportPubPlugin Import PUB... Імпорт PUB... MS Publisher MS Publisher MS Publisher (*.pub *.PUB) MS Publisher (*.pub *.PUB) Imports PUB Files Імпорт файлів PUB Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли MS Publisher у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportQxpPlugin Import QuarkXPress... Імпорт QuarkXPress... QuarkXPress QuarkXPress QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT) QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT) Imports QuarkXPress Files Імпорт файлів QuarkXPress Imports QuarkXPress 3.1-4.1 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує файли QuarkXPress 3.1-4.1 в поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportShapePlugin Import Dia Shapes... Імпорт фігур Dia... Imports Dia shape Files Імпорт файлів фігур Dia All Supported Formats Всі підтримувані формати Dia Shapes Фігури Dia Dia Shapes (*.shape *.SHAPE) Фігури Dia (*.shape *.SHAPE) Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати фігури Dia у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Dia shapes (*.shape *.SHAPE) Фігури Dia (*.shape *.SHAPE) ImportSmlPlugin Import Sml... Імпорт Sml... Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати шаблони Kivio у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Kivio Stencils "*.sml" File Файл шаблона Kivio "*.sml" Kivio Stencils "*.sml" File (*.sml *.SML) Файл шаблона Kivio "*.sml" (*.sml *.SML) Imports Sml Files Імпорт файлів Sml All Supported Formats Всі підтримувані формати Kivio Stencils Шаблони Kivio Kivio Stencils (*.sml *.SML) Шаблони Kivio (*.sml *.SML) ImportSvmPlugin Import SVM... Імпорт SVM... SVM SVM SVM (*.svm *.svm) SVM (*.svm *.svm) Imports SVM Files Імпорт файлів SVM Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли SVM у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportVivaPlugin Import Viva... Імпорт Viva... Viva Designer XML Viva Designer XML Viva Designer XML (*.xml *.XML) Viva Designer XML (*.xml *.XML) Imports Viva Files Імпорт файлів Viva Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Viva у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportVsdPlugin Import Visio... Імпорт Visio... MS Visio MS Visio MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX) Imports MS Visio Files Імпорт файлів MS Visio Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли MS Visio у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportWpgPlugin All Supported Formats Всі підтримувані формати Import WordPerfect Graphics... Імпорт зображень WordPerfect... Imports WordPerfect Graphics Files Імпорт графічних файлів WordPerfect Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати графічні файли WordPerfect у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. ImportXarPlugin Import Xara... Імпорт Xara... Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Xara у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. XARA "*.xar" File Файл XARA "*.xar" XARA "*.xar" File (*.xar *.XAR) Файл XARA "*.xar" (*.xar *.XAR) Imports Xara Files Імпорт файлів Xara All Supported Formats Всі підтримувані формати XARA XARA XARA (*.xar *.XAR) XARA (*.xar *.XAR) ImportXfigPlugin Import Xfig... Імпорт Xfig… Imports Xfig Files Імпорт файлів Xfig Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує файли Xfig у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportXpsPlugin Import Xps... Імпорт Xps... Microsoft XPS Microsoft XPS Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Microsoft XPS (*.xps *.XPS) Open XML Paper Open XML Paper Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Open XML Paper (*.oxps *.OXPS) Imports XPS and Open XML Paper Files Імпорт файлів XPS and Open XML Paper Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли XPS і Open XML Paper у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати ImportZmfPlugin Import Zoner Draw... Імпорт Zoner Draw... Zoner Draw Zoner Draw Zoner Draw (*.zmf *.ZMF) Zoner Draw (*.zmf *.ZMF) Imports Zoner Draw Files Імпорт файлів Zoner Draw Imports Zoner Draw 4-5 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортувати файли Zoner Draw 4-5 у поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. All Supported Formats Всі підтримувані формати Imposition Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна ImpositionBase Imposition Накладання Gri&d &Сітка Copies Копії Do&uble sided &Двосторінковий Alt+U Alt+U Front side Передня сторінка Back side Задня сторінка &Booklet &Буклет Pages per sheet Сторінок на аркуші 4 4 8 8 16 16 Pages Сторінок <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.</p></body></html> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Відокремлюйте сторінки комами, діапазони - рисками, наприклад 1,4,9-11, щоб отримати сторінки 1,4,9,10,11.</p></body></html> Fold Складка Front page from Передня сторінка з Facing Pages Титульні сторінки Back page from Задня сторінка з Destination page Цільова сторінка Size Розмір Orientation Орієнтація Width Ширина Height Висота Preview Попередній перегляд Refresh preview Оновити попередній перегляд &OK &Гаразд Alt+G Alt+G &Cancel Скасуват&и Alt+C Alt+C ImpositionPlugin &Imposition... &Накладання… Imposition dialog Діалог Накладання Imposition on grids, booklets and folds Накладання на сітки, буклети і складки InlinePalette Paste to Item Вставити в елемент Edit Item Змінити елемент Remove Item Вилучити елемент Inline Items Рядкові об'єкти InsPage Insert Page Вставити сторінку before Page перед сторінкою after Page після сторінки at End в кінці Page(s) Сторінку (и,ок) &Insert &Вставити &Master Page: &Зразок сторінки: Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом зі сторінкою Master Pages Зразки сторінок Override Master Page Sizing Знехтувати розмір зразка сторінки InsertAFrame Open Відкрити T&ype &Тип &Text Frame &Текстова рамка &Image Frame Рамка &зображення &Location &Розташування Page Placement Розмістити на сторінках Current Page Поточна сторінка All Pages Всі сторінки ... Position of Frame Положення рамки Top Left of Margins До лівого поля Top Left of Page До лівого краю сторінки Top Left of Bleed Вгору вліво до випуску X: X: Y: Y: &Size &Розмір Same as the Page Margins За розмірами полів Same as the Page За розмірами сторінки Same as the Bleed За розмірами випусків Same as the Imported Image За розмірами імпортованого зображення Height: Висота: Width: Ширина: &Options &Параметри Source Image: Джерельне зображення: There are no options for this type of frame Рамки цього типу не мають параметрів Columns: Колонки: Gap: Проміжок: Source Document: Джерельний документ: Range of Pages Діапазон сторінок Custom Position Особливе розташування Custom Size Особливий розмір <b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor. <b>Вставити текстову рамку</b><br/>Текстова рамка дозволяє вводити у потрібному місці текст з можливістю форматування. На вкладці Параметри можна вибрати текстовий файл, якщо потрібно зразу імпортувати текст у рамку. Scribus підтримує імпортування з багатьох різних форматів від простого тексту до OpenOffice.org.<br/>Текст можна редагувати і форматувати безпосередньо на сторінці або в редакторі тексту. <b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette. <b>Вставляння рамки для зображення</b><br/>Рамка для зображення дозволяє розмістити на сторінці зображення. До зображення можна застосувати різні ефекти, комбінуючи їх, включно з прозорістю, яскравістю, постеризацією, що дозволяє виправити його або отримати цікаві візуальні результати. Масштабування та зміна форми зображення доступні на панелі властивостей. Insert one or more text frames Вставити одну або більше текстових рамок Insert one or more image frames Вставити одну або більше графічних рамок Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range Помістити нові рамки на поточній сторінці, на всіх сторінках чи у вибраному діапазоні Insert the frame on the current page only Вставити рамку лише на поточній сторінці Insert one frame for each existing page Вставити по одній рамці на кожній сторінці Insert frames on a range of pages Вставити рамки на сторінках діапазону Range of pages to insert frames on Діапазон сторінок для вставляння рамок Position the new frame in relation to the page Розташування нової рамки відносно сторінки Insert the frame at the top left of the page margins Вставити рамку у верхньому лівому кутку відносно полів Insert the frame at the top left of the page Вставити рамку у верхньому лівому кутку сторінки Insert the frame at the top left of the page bleed Вставити рамку у верхньому лівому кутку випусків Insert the frame at a custom position on the page Вставити рамку на нетипове місце сторінки Top position of the inserted frame Положення верхнього краю вставленої рамки Left position of the inserted frame Положення лівого краю вставленої рамки Insert the new frame with the same dimensions as the page margins Вставити нову рамку розміру, який збігається із розмірами полів сторінки Insert the new frame with the same dimensions as the page Вставити нову рамку розміру, який збігається із розміром сторінки Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself Вставити нову рамку за розмірами сторінки разом з випусками Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported Вставити нову рамку такого самого розміру, як і зображення, яке буде імпортовано Insert the new frame with a custom size Вставити нову рамку нетипового розміру Width of the inserted frame Ширина вставленої рамки Height of the inserted frame Висота вставленої рамки Number of columns for the inserted text frame Число колонок у вставленій рамці Distance between the columns in the text frame Відстань між стовпцями тексту у текстовій рамці Link the inserted text frames together to form a chain of frames Зв'язати вставлені текстові рамки, сформувавши ланцюжок рамок Link Inserted Frames Зв'язати вставлені рамки Link the first inserted frame to a preexisting text frame Зв'язати першу вставлену рамку з попередньою текстовою рамкою Link to Existing Frame Зв'язати з наявною рамкою Name of existing text frame to link to Назва наявної текстової рамки для зв'язування Source document to load into the text frame Документ для завантаження у текстову рамку Source image to load into the inserted image frame Зображення для завантаження у вставлену графічну рамку Insert Frames Вставити рамки InsertTable Insert Table Вставити таблицю Number of rows: Число рядків: Number of columns: Число стовпців: InsertTableColumnsDialog Insert Column(s) Вставляння стовпців Number of Columns: Число стовпців: Position: Позиція: Before Перед positions позиції After Після Beginning Початок End Кінець InsertTableRowsDialog Insert Row(s) Вставляння рядків Number of Rows: Число рядків: Position: Позиція: Before Перед positions позиції After Після Beginning Початок End Кінець JavaDocs New Script Новий сценарій Edit JavaScripts Редагування сценаріїв JavaScript &Edit... &Змінити… &Add... &Додати… &Delete &Видалити &Close &Закрити &New Script: &Новий сценарій: Do you really want to delete this script? Ви справді бажаєте видалити цей сценарій? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Додає новий сценарій та визначає однойменну функцію. Якщо Ви бажаєте використовувати цей сценарій як "Open Action" - не змінюйте назву функції. LatexEditor Enter Code: Введіть код: Update Оновлення Revert Обернути Program Messages: Повідомлення програми: Status: Unknown Стан: невідомий Kill Program Знищити програму Options Параметри Resolution: Роздільність: Automatic Автоматична DPI ТНД Program: Програма: Use Preamble Використати преамбулу Status: Стан: Error Помилка Finished Закінчено Running Запуск No item selected! Не вибрані елементи! Editor Редактор Information Інформація An editor for this frame is already running! Редагування цієї рамки вже запущено! Editor running! Редактор запущено! Please specify an editor in the preferences! Задайте редактор у налаштуваннях! Could not create a temporary file to run the external editor! Неможливо створити тимчасовий файл для запуску зовнішнього редактора! Run External Editor... Запустити зовнішній редактор… Running the editor failed with exitcode %d! Не вдалось запустити редактор, код виходу %d! Running the editor "%1" failed! Не вдалось запустити редактор "%1"! Insert Symbol Вставити символ LayerPalette Layers Шари Delete Layer Видалити шар Name Назва Do you want to delete all objects on this layer too? Ви бажаєте також видалити всі об'єкти на цьому шарі? Opacity: Непрозорість: % % Blend Mode: Режим змішування: Normal Звичайна Darken Затемнити Lighten Освітлити Multiply Перемножити Screen Екран Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Color Dodge Освітлення кольору Color Burn Затемнення кольору Exclusion Виключення Hue Відтінок Saturation Насиченість Color Колір Luminosity Яскравість Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4 Вибір режиму змішування; діє лише у PDF 1.4 Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG Прозорість шару; діє лише в PDF 1.4 і SVG Add a New Layer Додати новий шар Duplicate the Current Layer Дублювати поточний шар Raise Layer Підняти шар Lower Layer Опустити шар Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. Колір індикатора шару. Кожному шару призначається колір для показу на полотні, коли увімкнені індикатори шарів. Двічі клацнувши, можна змінити колір. Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display. Зробити шар видимим. Зніміть, щоб приховати шар з екрана Print Layer. Uncheck to disable printing. Друкувати шар. Зніміть, щоб заборонити друкування. Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked. Блокування шару. Зніміть, щоб розблокувати Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled. Обтікати об'єкти текстом з нижніх шарів. Змушує текст з нижніх шарів обтікати об'єкти шару, для якого це увімкнено Outline Mode. Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the display of very complex objects. Режим контурів. Перемикає "дротяний" вигляд об'єктів, який дозволяє прискорити вимальовування складних об'єктів. Select Objects on Layer. Check to enable selecting. Вибір об'єктів на шарі. Позначте, щоб дозволити вибір. Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name. Назва шару. Двічі клацніть на назві шару, щоб змінити її. LensDialogBase Optical Lens Збільшувальне скло + + - - Lens Parameters Параметри лінзи Add a new lens Додати нову лінзу &Add Lens &Додати лінзу Remove selected lens Вилучити вибрану лінзу &Remove Lens &Вилучити лінзу Zoom In Збільшити Zoom Out Зменшити &X Pos: Поз. &Х: Horizontal position of the lens Горизонтальна позиція лінзи &Y Pos: Поз. &Y: Vertical position of the lens Вертикальна позиція лінзи The selected lens acts like a magnification lens Вибрана лінза є збільшувальною &Magnification Lens &Збільшувальна лінза The selected lens acts like a fish eye lens Вибрана лінза є зменшувальною &Fish Eye Lens З&меншувальна лінза Ra&dius: &Радіус: Radius of the lens Радіус лінзи &Strength: &Сила: Strength of the lens Сила лінзи LensEffectsPlugin Lens Effects... Ефекти лінзи… Path Tools Робота з контурами Lens Effects Ефекти лінзи Apply fancy lens effects Застосувати цікаві лінзові ефекти LoadSavePlugin All Files (*) Всі файли (*) An error occurred while opening file or file is damaged При відкриванні файлу виникла помилка або він пошкоджений An error occurred while parsing file at line %1, column %2 : %3 Виникла помилка при розборі файлу в рядку %1, стовпці %2: %3 No File Loader Plugins Found Не знайдено додатки для завантаження файлів LoremManager Select Lorem Ipsum Вибрати Lorem Ipsum Author: Автор: Get More: Додати ще: XML File: Файл XML: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Абзаци: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Standard Lorem Ipsum Стандартний Lorem Ipsum Random Paragraphs Випадкові абзаци Number of paragraphs of selected sample text to insert Число абзаців вибраного тексту-заповнювача для вставляння List of languages available to insert sample text in Список мов, доступних для вставляння тексту-заповнювача Append to existing text Додати до наявного тексту MarginWidget &Bottom: &Нижнє: &Top: &Верхнє: &Right: &Праве: &Left: &Ліве: Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю &Inside: Вн&утрішнє: O&utside: З&овнішнє: Preset Layouts: Готові схеми: Apply the margin changes to all existing pages in the document Застосувати зміни полів до всіх наявних сторінок документа Printer Margins... Поля принтера… Apply settings to: Застосувати параметри до: All Document Pages всіх сторінок документа All Master Pages всіх зразків сторінок Apply the margin changes to all existing master pages in the document Застосувати зміни полів до всіх наявних сторінок документа Margin Guides Розмітка полів Top: Вгорі: Bottom: Внизу: Distance for bleed from the top of the physical page Розмір випуску від верхнього краю фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір випуску від нижнього краю фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір випуску від лівого краю фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір випуску від правого краю фізичної сторінки Bleeds Випуски Inside: Всередині: Outside: Ззовні: Left: Ліворуч: Right: Праворуч: Import the margins for the selected page size from the available printers Імпортувати поля для вибраного розміру сторінки з доступних принтерів Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Відстань між напрямною лівого поля і краєм сторінки. Якщо вибрано макет двосторінковий, 3 або 4-сторінкову складку, цей простір може бути використано, щоб отримати правильні поля для зшивання. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Відстань між напрямною правого поля і краєм сторінки. Якщо вибрано макет двосторінковий, 3 або 4-сторінкову складку, цей простір може бути використано, щоб отримати правильні поля для зшивання Ensure all bleeds have the same value Зробити всі випуски однакової ширини Ensure all margins have the same value Зробити всі поля однакової ширини Mark2Item Mark to Item Позначку в елемент Mark2ItemDlg Dialog Діалог Label: Підпис: Item: Об'єкт: Mark2Mark Anchors Якорі Mark to Mark Позначка в позначку Mark to Item Позначка в елемент Note mark Позначка примітки Mark2MarkDlg Dialog Діалог Label: Підпис: Select marker: Виберіть маркер: MarkAnchor Anchor Mark Позначка якоря MarkAnchorDlg Dialog Діалог Label: Підпис: MarkNote Insert Foot/Endnote Вставити виноску/кінцеву виноску MarkNoteDlg Dialog Діалог Notes Style: Стилі виносок: MarkVariableText New Mark Нова позначка Edit variable text Редагувати змінний текст Mark with Variable Text Позначити як змінний текст Edit selected Mark's label. To create new Mark select "New Mark" in drop list and input new label. Змінити підпис вибраної позначки. Щоб створити нову позначку, виберіть зі списку "Нова позначка" і введіть новий підпис. Edit selected Mark's label Змінити підпис вибраної позначки MarkVariableTextDlg Add new Mark for Variable Text Додати позначку для змінного тексту Label: Підпис: Text to insert: Текст, що вставляється: MarksManager Update All Marks Оновити всі позначки Edit Зміни Delete Видалити Anchors Якорі Variable Text Змінний текст Marks to Items Позначки в елементи Marks to Anchors Позначки в якорі Notes marks Позначки приміток Marks Manager Керування позначками Double click to find mark in text Двічі клацніть, щоб знайти позначку в тексті Edit selected mark Змінити вибрану позначку Update all reference texts for all marks Оновити всі тексти посилань для всіх позначок MeasurementsBase X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: Length: Довжина: DX: DX: DY: DY: Angle: Кут: Unit: Одиниця: Measurements Виміри MergeDoc Open Відкрити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) &Import Master Page: Create Page(s) Створити сторінку(и) from %1 з %1 Import Master Page Імпортувати зразок сторінки &From Document: &З документа: &Import Page(s): &Імпортувати сторінку(и): Before Page Перед сторінкою After Page Після сторінки At End В кінці &Import І&мпортувати &Select... &Вибрати… Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Вставте список з розділених комами елементів: * - для всіх сторінок, 1-5 - для діапазону сторінок або окремий номер сторінки MeshDistortionDialog + + - - Mesh Distortion Викривлення сіткою Drag the red handles with the mouse to distort the mesh Перетягніть червоні маркери мишею, щоб викривити сітку Zoom In Збільшити Zoom Out Зменшити Resets the selected handles to their initial position. If no handle is selected all handles will be reset. Повернути вибрані маркери на їхні початкові позиції. Якщо не вибрано жодного маркера, то будуть повернуті всі. &Reset &Скинути MeshDistortionPlugin Mesh Distortion... Викривлення сіткою… Path Tools Робота з контурами Mesh Distortion of Polygons Викривлення полігонів сіткою MissingFont Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість ModeToolBar Tools Засоби Properties... Властивості… Angle: Кут: Width: Ширина: MovePages Move Pages Переміщення сторінок Copy Page Скопіювати сторінку Move Page(s): Перемістити сторінку(и): Move Page(s) Перемістити сторінку(и) Before Page Перед сторінкою After Page Після сторінки At End В кінці To: До: Number of Copies: Число копій: Swap with Page Прокрутити зі сторінкою MultiProgressDialog Progress Прогрес Overall Progress: Загальний прогрес: &Cancel Скасуват&и %v of %m %v з %m MultipleDuplicate &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: &Horizontal Gap: &Горизонтальний проміжок: &Vertical Gap: &Вертикальний проміжок: Multiple Duplicate Множинне дублювання &By Number of Copies За &числом копій &Number of Copies: &Число копій: &Shift Created Items By &Зсунути створені елементи за Alt+S Alt+S Create &Gap Between Items Of &Створити проміжки між елементами Alt+G Alt+G Rotation: Поворот: By &Rows && Columns За &рядками і стовпчиками Vertical Gap: Вертикальний проміжок: Horizontal Gap: Горизонтальний проміжок: Number of Rows: Число рядків: Number of Columns: Число стовпців: By &Page &Following Pages Following &Even Pages Following &Odd Pages Ran&ge of Pages: ... &Link Text Frames &OK &Гаразд &Cancel Скасуват&и MyPlugin My &Plugin Мій &додаток MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Мій додаток The plugin worked! Модуль спрацював нормально! NewDocDialog New Document Новий документ &New Document &Новий документ New &from Template Новий з &шаблона Open &Existing Document Відкрити &наявний документ Open Recent &Document Відкрити &недавній документ Do not show this dialog again Більше не показувати це діалогове вікно Document page size, either a standard size or a custom size Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами Orientation of the document's pages Орієнтація сторінок документа Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документа. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документа. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Initial number of pages of the document Початкове число сторінок документа Default unit of measurement for document editing Типова одиниця вимірювання при редагуванні документа Create text frames automatically when new pages are added Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках Number of columns to create in automatically created text frames Число колонок в автоматично створених текстових рамках Distance between automatically created columns Відстань між автоматично створеними стовпцями Document Layout Макет документа &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Default Unit: &Одиниця вимірювання: Margin Guides Розмітка полів Options Параметри N&umber of Pages: Число сто&рінок: First Page is: Перша сторінка: &Automatic Text Frames &Автоматичні текстові рамки Colu&mns: &Колонки: &Gap: &Проміжок: Show Document Settings After Creation Після створення показати параметри документа Open Відкрити New from Template Новий з шаблона Open Existing Document Відкрити наявний документ Open Recent Document Відкрити недавній документ NewFromTemplatePlugin New &from Template... Новий з &шаблона… Load documents with predefined layout Завантажити документи певного типу Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Створити документ зі свого чи чужого шаблона (наприклад для дотримання певного стилю документа). NewMarginWidget Preset Layouts: Готові схеми: Left: Ліворуч: Right: Праворуч: Top: Вгорі: Bottom: Внизу: Printer Margins... Поля принтера… Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю &Inside: Вн&утрішнє: &Left: &Ліве: O&utside: З&овнішнє: &Right: &Праве: Ensure all margins have the same value Зробити всі поля однакової ширини Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Відстань між напрямною лівого поля і краєм сторінки. Якщо вибрано макет двосторінковий, 3 або 4-сторінкову складку, цей простір може бути використано, щоб отримати правильні поля для зшивання. Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding. Відстань між напрямною правого поля і краєм сторінки. Якщо вибрано макет двосторінковий, 3 або 4-сторінкову складку, цей простір може бути використано, щоб отримати правильні поля для зшивання Ensure all bleeds have the same value Зробити всі випуски однакової ширини Import the margins for the selected page size from the available printers Імпортувати поля для вибраного розміру сторінки з доступних принтерів Distance for bleed from the top of the physical page Розмір випуску від верхнього краю фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір випуску від нижнього краю фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір випуску від лівого краю фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір випуску від правого краю фізичної сторінки NodePalette Nodes Вузли Move Nodes Перемістити вузли Move Control Points Перемістити контрольні точки Add Nodes Додати вузли Delete Nodes Видалити вузли Reset Control Points Повернути контрольні точки до початкового стану Reset this Control Point Повернути цю контрольну точку до початкового стану &Absolute Coordinates &Абсолютні координати &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: Hide Nodes Приховати вузли Edit &Contour Line Редагувати &контурну лінію &Reset Contour Line Повернути &контурну лінію в початковий стан Move Control Points Independently Переміщати контрольні точки незалежно Move Control Points Symmetrical Переміщати контрольні точки симетрично Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Роз'єднати багатокутник або розрізати криву Безьє Close this Bezier Curve З'єднати кінці кривої Безьє Mirror the Path Horizontally Віддзеркалити контур горизонтально Mirror the Path Vertically Віддзеркалити контур вертикально Shear the Path Horizontally to the Left Нахилити контур горизонтально вліво Shear the Path Vertically Up Нахилити контур вертикально вгору Shear the Path Vertically Down Нахилити контур вертикально вниз Rotate the Path Counter-Clockwise Повернути контур проти стрілки годинника Rotate the Path Clockwise Повернути контур за стрілкою годинника Enlarge the Size of the Path by shown % Збільшити розмір контуру на вказані % Angle of Rotation Кут повороту Activate Contour Line Editing Mode Активувати режим редагування контурної лінії Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Встановити контурну лінію за початковою формою об'єкта Shear the Path Horizontally to the Right Нахилити контур горизонтально вправо % % Shrink the Size of the Path by shown % Зменшити розмір контуру на вказані % Reduce the Size of the Path by the shown value Зменшити розмір контуру на вказане значення Enlarge the Size of the Path by the shown value Збільшити розмір контуру на вказане значення % to Enlarge or Shrink By % збільшення чи зменшення Value to Enlarge or Shrink By Значення для збільшення чи зменшення Set Contour to Image Clip Призначити контур для обрізки зображення Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image Скинути контурну лінію до лінії обрізки зображення to Canvas відносно полотна to Page відносно сторінки Set Shape to Image Clip Встановити форму за лінією обрізки Set the Shape to the Clipping Path of the Image Встановити форму за лінією обрізки зображення OK Гаразд Cancel Вихід Reset all edits Скинути всі зміни When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object Якщо позначено, використовуються координати відносно сторінки, в іншому разі - відносно об'єкта NotesStylesEditor Notes Styles Editor Редактор стилів приміток Add New Style Додати новий стиль New Style Name Назва нового стилю Footnotes Виноски Endnotes Кінцеві виноски Numbering Нумерація Range Діапазон Start Number Початковий номер Prefix Перед Suffix Після Superscript in text Верхній індекс у тексті Superscript in notes Верхній індекс у примітках Mark Character Style Стиль символу позначки Note Paragraph Style Стиль абзацу примітки Auto Height Автоматична висота Auto Width Автоматична ширина Auto Welding Автоматичне зчеплення Remove if empty Вилучити, якщо порожнє Apply Застосувати Delete Видалити OK Гаразд Document Документ Story Стаття Cancel Вихід Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode. Діалог зараз у режимі додавання нового стилю приміток. Натиснувши Скасувати ви перемкнете його в звичайний режим редагування стилів приміток. Add Style Додати стиль default типовий No Style Без стилю Warning! Deleting Notes Style Попередження! Видаляється стиль примітки You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted. Ви збираєтесь видалити стиль примітки %1. Всі примітки і позначки, що використовують.цей стиль, також будуть видалені. Cancel Adding Скасувати додання Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode. Редактор стилів приміток зараз у режимі додавання нового стилю. Натиснувши Скасувати ви перемкнете його в звичайний режим редагування стилів приміток. OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. Цей документ не схожий на файл OpenOffice Draw. Group%1 Група%1 OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Імпортувати файл &OpenOffice.org Draw… Imports OpenOffice.org Draw Files Імпортує файли OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість файлів OpenOffice.org Draw в поточний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw This file contains some unsupported features Цей файл містить деякі непідтримувані можливості The file could not be imported Неможливо імпортувати файл OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD) OSGEditor 3D Properties Властивості 3D Load Model ... Завантажити модель ... Clear Model Очистити модель Views Вигляди Name: Назва: Options Параметри Solid Суцільна Solid Wireframe Суцільний каркас Transparent Прозорий Transparent Wireframe Прозорий каркас Wireframe Каркас Shaded Wireframe Відтінений каркас Hidden Wireframe Прихований каркас Vertices Вершини Shaded Vertices Відтінені вершини Illustration Ілюстрація Solid Outline Суцільне обведення Shaded Illustration Відтінена ілюстрація Line Color: Колір ліній: Face Color: Колір грані: Opacity: Непрозорість: % % Render Style: Стиль вимальовування: Bounding Box Обмежувальна рамка Transparent Bounding Box Прозора обмежувальна рамка Transparent Bounding Box Outline Обведення прозорою обмежувальною рамкою Lighting: Освітлення: None Немає Headlamp Фара White Біле Day День Night Ніч Hard Жорстке Primary Основне Blue Синє Red Червоне Cube Куб CAD САПР Artwork Штучне Field of Vision Поле зору Angle: Кут: Add View... Додати вигляд... Remove View Вилучити вигляд OSGEditorDialog Default Типово Add a new View Додати новий вигляд Name: Назва: New View Новий вигляд Import 3-D Model Імпортувати 3D-модель OdgPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Do not ask again Більше на запитувати OK Гаразд Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цього налаштування приведе до перезапису стилів, наявних у поточному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців за атрибутами. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документа мали інші назви. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців OpenDocument Importer Options Параметри імпортера документів OpenDocument Cancel Вихід Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus Перед назвою стилю абзацу в Scribus додавати назву документа Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument Зробити ці налаштування типовими і більше не запитувати при імпорті документів з тегами OASIS OpenDocument OldScribusFormat Scribus Document Документ Scribus Scribus 1.2.x Document Документ Scribus версій 1.2.x OpenPalette empty palette порожня палітра OpenPaletteModel Elements Елементи Visible Видима OutlinePalette Element Елемент Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назва "%1" не є унікальною.<br/>Виберіть іншу. Page Сторінка Free Objects Вільні об"єкти Outline Структура Filter: Фільтр: Active Активна Visible Видима Printing Друк Locked Заблоковано Layer: " Шар: " Inline Frame Рядкова рамка Enter a keyword or regular expression to filter the outline Введіть ключове слово або регулярний вираз для фільтрування структури OutlineValues % % Linewidth: Товщина лінії: OutlineWidget Layer is: Шар є: active активний visible видимий invisible невидимий printing друкується non printing не друкується locked заблокований X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: OutputPreviewBase Dialog Діалог Scaling: Масштаб: Resize the scale of the page Змінити масштаб сторінки 50% 50% 100% 100% 150% 150% 200% 200% Fit to Width Підігнати за шириною Fit to Height Підігнати за висотою Fit to Page Підігнати за сторінкою Close Закрити Export... Експорт… OutputPreview_PDF Form Форма Preview Settings Параметри попереднього перегляду Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Принтер Grayscale Відтінки сірого Mirror Page(s) Horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Pages(s) Vertically Clip to Printer Margins За розмірами полів принтера Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Вмикає конвертування плашкових кольорів у композитні. Якщо ви не плануєте друкувати плашкові кольори на комерційному принтері, можливо краще це увімкнути. Convert Spot Colors Конвертувати плашкові кольори Display Settings Параметри показу Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Надає кращого вигляду шрифтам Type 1, TrueType, OpenType, зображенням EPS, PDF і векторній графіці при перегляді, за рахунок незначного сповільнення Enable &Antialiasing Ввімкнути &згладжування Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Показує прозорість і прозорі елементи в документі. Потребує Ghostscript 7.07 або новіший. Display Trans&parency Показувати п&розорість Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів &Display CMYK Показувати &CMYK Display Ink Coverage Показати покриття чорнилом Threshold: Поріг: PDF Output Preview Separation Name Назва розділення Cyan Блакитний Magenta Пурпуровий Yellow Жовтий Black Чорний % % OutputPreview_PS Form Форма Preview Settings Параметри попереднього перегляду Color Колір Grayscale Відтінки сірого Mirror Page(s) Horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Pages(s) Vertically Clip to Printer Margins За розмірами полів принтера Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Вмикає конвертування плашкових кольорів у композитні. Якщо ви не плануєте друкувати плашкові кольори на комерційному принтері, можливо краще це увімкнути. Convert Spot Colors Конвертувати плашкові кольори A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з блакитного, жовтого та пурпурового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні тони, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але іноді можуть знадобитися експерименти та проби. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу чорнилами CMY. &Under Color Removal &Віднімання з-під чорного (UCR) Display Settings Параметри показу Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Надає кращого вигляду шрифтам Type 1, TrueType, OpenType, зображенням EPS, PDF і векторній графіці при перегляді, за рахунок незначного сповільнення Enable &Antialiasing Ввімкнути &згладжування Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later. Показує прозорість і прозорі елементи в документі. Потребує Ghostscript 7.07 або новіший. Display Trans&parency Показувати п&розорість Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів &Display CMYK Показувати &CMYK Display Ink Coverage Показати покриття чорнилом Threshold: Поріг: PostScript Output Preview Separation Name Назва розділення Cyan Блакитний Magenta Пурпуровий Yellow Жовтий Black Чорний % % PDFExportDialog Save as PDF Записати як PDF O&utput to File: За&писати в файл: Cha&nge... З&мінити… Output one file for eac&h page Експортувати ко&жну сторінку в окремий файл Open PDF after Export Після експорту відкрити PDF &Save &Записати PDF Files (*.pdf);;All Files (*) Файли PDF (*.pdf);;Всі файли (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Дозволяє експортування одного індивідуально названого PDF файля для кожної сторінки документа. Номери сторінок додаються автоматично. Цей метод найбільш корисний для імпозиції PDF для комерційного друку. %1 does not exists and will be created, continue? %1 не існує і буде створено. Продовжити? Cannot create directory: %1 Не вдалось створити теку: %1 Save As Записати як Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination Відкрити експортований PDF переглядачем, зазначеним у Зовнішніх інструментах, якщо не здійснювалося багатофайлове експортування The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab Кнопку запису буде заблоковано, якщо виконується експорт до формату PDF/X, а на вкладці PDF/X відсутній інформаційний рядок The range of pages to export is invalid. Please check it and try again. Неправильний діапазон сторінок для експорту. Перевірте і спробуйте знову. PDFLibCore Saving PDF Запис PDF Exporting Master Page: Експортування зразка сторінки: Exporting Page: Експортування сторінки: Exporting Items on Current Page: Експортування об'єктів з поточної сторінки: Qt build miss both "UTF-16" and "ISO-10646-UCS-2" text codecs, pdf export is not possible У збірці Qt відсутні текстові кодеки "UTF-16" й "ISO-10646-UCS-2", експортувати в pdf неможливо Page: Сторінка: Date: Дата: Failed to embed the PDF file : %1. Please disable experimental PDF and PS embedding and try again. Не вдалося вбудувати файл PDF : %1. Вимкніть експериментальну функцію вбудовування PDF і PS і спробуйте знову. Failed to load an image : %1 Не вдалося завантажити зображення : %1 Failed to write an image : %1 Не вдалося записати зображення : %1 Failed to load an image mask : %1 Не вдалося завантажити маску зображення : %1 Insufficient memory for processing an image Недостатньо пам'яті для обробки зображення A write error occurred, please check available disk space Трапилась помилка запису, перевірте наявність місця на диску PDFToolBar PDF Tools Засоби PDF PSLib Processing Master Page: Обробка зразка сторінки: Exporting Page: Експортування сторінки: Failed to write data for an image Не вдалось записати дані зображення Failed to open file for writing : %1 Failed to load an image : %1 Не вдалося завантажити зображення : %1 Failed to load an image mask : %1 Не вдалося завантажити маску зображення : %1 Insufficient memory for processing an image Недостатньо пам'яті для обробки зображення PageItem Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Багатокутник Polyline Полілінія PathText Текст на шляху Symbol Символ Copy of Копія Group Згрупувати RegularPolygon Звичайний багатокутник Arc Дуга Spiral Спіраль Table Таблиця PageItemAttributes Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина None relationship Немає None types Немає Boolean Булеве Integer Ціле Real Number Дійсне число String Рядок &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L &OK &Гаразд &Cancel Скасуват&и Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Attributes Атрибути PageItem_ImageFrame Image Зображення Embedded Image Вкладене зображення File: Файл: Original PPI: Початкові ТНД: Actual PPI: Фактичні ТНД: Size: Розмір: Colorspace: Колірний простір: Unknown Невідомий Page: Сторінка: Pages: Сторінки: Embedded Image missing Вкладене зображення відсутнє missing відсутній No Image Loaded Зображення не завантажено missing or corrupt відсутній або пошкоджений PageItem_LatexFrame Error Помилка Running the external application failed! Не вдалось запустити зовнішню програму! Could not create a temporary file to run the application! Не вдалось створити тимчасовий файл, щоб запустити програму! Running the application "%1" failed! Не вдалось запустити програму «%1»! Running Запуск The application "%1" crashed! Програма «%1» завершила роботу в аварійному режимі! Application Програма DPI ТНД State Стан Finished Закінчено Render Візуалізація This is usually a problem with your input. Please check the program's output. Це, можливо, проблема зі введеними даними. Перевірте вивід програми. Do you want to open the editor to fix the problem? Бажаєте відкрити редактор, щоб виправити проблему? The config file didn't specify a executable path! У файлі конфігурації не задано виконуваний шлях! The application "%1" failed to start! Please check the path: Не вдалось запустити програму «%1»! Перевірте шлях: Render Frame Рамка візуалізації No configuration defined to run the application! Не задана конфігурація для запуску програми! No application defined Не визначено ніякої програми Rendering... Візуалізація… Render Error Помилка візуалізації PageItem_NoteFrame Endnote frame Рамка примітки Footnote frame Рамка виноски No Style Без стилю PageItem_OSGFrame OSG OSG Default Типово 3D Model 3D-модель File: Файл: PageItem_PathText Paragraphs: Абзаци: Lines: Рядки: Words: Слова: Chars: Знаки: PageItem_TextFrame Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Paragraphs: Абзаци: Lines: Рядки: Words: Слова: Chars: Знаки: PageLayouts First Page is: Перша сторінка: Document Layout Макет документа Location on the canvas where the first page of the document is placed Місце розташування на полотні першої сторінки документа Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads. Число сторінок, що виводяться на полотні поруч.Часто використовується для того, щоб розмістити елемент, що виходить на сусідні сторінки PagePalette Manage Masterpages Керування зразками сторінок Arrange Pages Упорядкування сторінок PagePalette_MasterPages Edit Master Pages Редагування зразків сторінок Duplicate the selected master page Дублювати вибраний зразок сторінки Delete the selected master page Видалити вибраний зразок сторінки Add a new master page Додати новий зразок сторінки Import master pages from another document Імпортувати зразки сторінок з іншого документа This master page is used at least once in the document. Цей зразок сторінки принаймні раз використовується в документі. Do you really want to delete master page "%1"? Справді бажаєте видалити зразок сторінки "%1"? &Name: &Назва: New Master Page Новий зразок сторінки Name: Назва: New MasterPage Новий зразок сторінки New Master Page %1 Новий зразок сторінки %1 PagePalette_MasterPagesBase <<< Return to Normal Page Mode <<< Повернутись до роботи зі звичайними сторінками PagePalette_Pages This master page is used at least once in the document. Цей зразок сторінки принаймні раз використовується в документі. Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цей зразок сторінки? Delete Page? Видалити сторінку? Are you sure you want to delete this page? Справді видалити цю сторінку? PagePalette_PagesBase Arrange Pages Упорядкування сторінок Available Master Pages: Доступні зразки сторінок: <qt>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</qt> <qt>Список зразків сторінок у документі. Назву зразка сторінки можна перетягти на сторінку внизу, щоб застосувати зразок, або на порожнє місце між сторінками, щоб створити нову сторінку.</qt> Document Pages: Сторінки документа: <qt>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</qt> <qt>Список сторінок документа, показаний відповідно до макету. Можна перетягуванням змінювати порядок сторінок або видаляти їх.</qt> Document Layout Макет документа <qt>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</qt> <qt>Для видалення перетягніть сторінку або зразок сторінки до кошика</qt> PagePropertiesDialog Manage Page Properties Керування властивостями сторінки Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом зі сторінкою Type: Тип: Margin Guides Розмітка полів Other Settings Інші параметри Master Page: Зразок сторінки: Size of the inserted pages, either a standard or custom size Розмір вставленої сторінки, стандартний або власний Orientation of the page(s) to be inserted Орієнтація сторінок, які будуть вставлені Width of the page(s) to be inserted Ширина сторінок, які будуть вставлені Height of the page(s) to be inserted Висота сторінок, які будуть вставлені When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action. При вставлянні нової сторінки між іншими, переміщувати об'єкти з разом зі сторінками. Це типова дія. PageSelector Go to the first page Перейти на першу сторінку Go to the previous page Перейти на попередню сторінку Go to the next page Перейти на наступну сторінку Go to the last page Перейти на останню сторінку Select the current page Виберіть поточну сторінку of %1 number of pages in document з %1 PagesPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Розбір не вдався! Надішліть файл (якщо можливо) до Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PathAlongPathPlugin Path Along Path... Контур вздовж контура… Path Tools Робота з контурами Bends a Polygon along a Polyline Розтягує багатокутник вздовж полілінії This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline. Цей плагін розтягує багатокутник за допомогою кривої. Bends a Polygon along a Path. Розтягує багатокутник вздовж контуру PathConnectDialogBase Connect Paths З'єднати контури Starting Point Початкова точка End Point Кінцева точка a straight Line пряма лінія Points moving Переміщення точок Preview on Canvas Перегляд полотна Connect First Line З'єднати першу лінію with Second Line з другою лінією by using: використовуючи: PathConnectPlugin Connect Paths З'єднати контури Path Tools Робота з контурами Connect 2 Polylines. З'єднати дві полілінії. Connects two Paths. З'єднує два контури PathCutPlugin Cut Polygon Розрізати багатокутник Path Tools Робота з контурами Cuts a Polygon by a Polyline Розрізає багатокутник полілінією Error Помилка The cutting line must cross the polygon and both end points must lie outside of the polygon Лінія розрізу повинна перетинати багатокутник і обидві її кінцеві точки мають лежати за межами багатокутника Cuts a Polygon with a Path. Розрізає багатокутник контуром PathDialogBase Path along Path Контур вздовж контура Effect Type Тип ефекту Single Одинарний Single, stretched Одинарний, розтягнутий Repeated З повторенням Repeated, stretched З повторенням, розтягнутий Horizontal Offset Горизонтальний зсув Vertical Offset Вертикальний зсув Gap between Objects Проміжок між об'єктами Preview on Canvas Перегляд полотна Rotate Objects by: Повернути об'єкти відносно: 90° 90° 180° 180° 270° 270° PathFinderBase Boolean Path Operations Логічні операції над контурами + + = = Operation Операція ... Swap Shapes Обміняти форми Unites the shapes Об'єднати форми Intersection of the shapes Переріз форм Result is the area where the two shapes do not intersect Результатом є ділянка, де форми не перетинаються Break apart, The result is a combination of "Intersection" and "Exclusion" Розбиття, результат - комбінація "Перерізу" і "Виключення" Custom Colors Інші кольори Stroke: Штрих: Fill: Заливка: Keep a copy of the original item after applying the operation Зберегти копію початкового елемента після застосування дії Keep Зберегти Subtracts the second shape from the first shape Відняти другу форму від першої форми Exchange the Source Shapes Обміняти початкові форми The resulting shape uses the color of the first source shape Форма-результат використовує колір першої початкової форми First Shape Перша форма The resulting shape uses the color of the second source shape Форма-результат використовує колір другої початкової форми Second Shape Друга форма The resulting shape uses the colors listed below Форма-результат використовує кольори зі списку нижче Stroke Color Колір штриха Fill Color Колір заливки Result Takes Color from: Кінцевий колір взяти з: First source shape Перша з початкових форм Second source shape Друга з початкових форм The resulting shape Кінцева форма PathFinderDialog Result gets Color of: Кінцевий колір взяти з: Intersection gets Color of: Колір перерізу взяти з: PathFinderPlugin Path Operations... Операції над контурами… Path Tools Робота з контурами Path Operations Операції над контурами Apply fancy boolean operations to paths. Застосувати цікаві логічні операції до контурів. PathStrokerPlugin Create Path from Stroke Створити контур зі штриха Path Tools Робота з контурами Converts the stroke of a Path to a filled Path. Перетворює штрих контуру на заповнений контур. PatternPropsDialog Pattern Properties Властивості візерунка pt пт % % Offsets Зміщення X: X: Y: Y: Scaling Масштабування X-Scale: Масштаб за X: Y-Scale: Масштаб за Y: Rotation Поворот Skewing Нахил Spacing Проміжки Value: Значення: X-Skew: Нахил за X: Y-Skew: Нахил за Y: Angle: Кут: Flip: Відобразити: Close Закрити PctPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів PdfImportOptions PDF-Import Імпорт PDF Importing File: Імпортування файлу: Page Range Діапазон сторінок All Pages Всі сторінки Single Page Односторінковий Choose Pages Виберіть сторінки Crop to: Обрізати до: Media Box Аркуш (Media Box) Bleed Box Випуски (Bleed Box) Trim Box Сторінка (Trim Box) Crop Box Обрізка (Crop Box) Art Box Макет (Art Box) PdfPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Generating Items Генерування елементів Open PDF-File Відкрити файл PDF Password Пароль PdfVersionModel PDF 1.3 (Acrobat 4) PDF 1.4 (Acrobat 5) PDF 1.5 (Acrobat 6) PDF 1.6 (Acrobat 7) PDF/X-1a PDF/X-3 PDF/X-4 PermitDialog Confirm to run unsafe script Підтвердьте запуск ризикового сценарію scriptname.py назвасценарію.py <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Attention:</span> This script file contains code which <span style=" font-style:italic;">might harm </span>your system.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. </p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Увага:</span> Цей файл сценарію містить код, який <span style=" font-style:italic;">може пошкодити </span>вашу систему.</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Дозвольте виконання цього сценарію тільки якщо впевнені, що він надійшов з надійного джерела. </p></body></html> De&tails >> &Детальніше >> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif';"></p></body></html> &Remember preference for this file &Запам'ятати налаштування для цього файлу &Allow &Дозволити &Deny &Відхилити PicSearch Size: Розмір: Resolution: Роздільність: DPI ТНД Unknown Невідомий Colorspace: Колірний простір: Result Результат Search Results for: Результати пошуку для: &Preview &Попередній перегляд Alt+P Alt+P Apply to all &matching images Alt+M Alt+M Since you selected an image with a broken link, only image frames with invalid links will be modified. &Select &Вибрати Alt+S Alt+S Cancel Вихід PicSearchOptions Cancel Search Скасувати пошук Start Search Почати пошук Select a base directory to search for Scribus - Image Search Scribus - пошук зображень The search failed: %1 Пошук був безуспішним: %1 Search Images Пошук зображень Search for: Шукати: Start at: Почати з: Change... Змінити… Searching Шукаємо Case insensitive search Пошук незалежно від регістру Search recursively Шукати рекурсивно Base directory for search does not exist. Please choose another one. Базова тека для пошуку не існує. Виберіть іншу. The filesystem will be searched for case insensitive file names when you check this on. Remember it is not default on most operating systems except MS Windows. Якщо позначити, пошук файлів виконуватиметься без врахування регістру літер. Пам'ятайте, що в більшості операційних систем, окрім MS Windows, це не є типовим PicStatus Scribus - Image Search Scribus - пошук зображень No images named "%1" were found. Зображень з назвою "%1" не знайдено. Close Закрити Not on a Page Поза сторінкою JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD вкл. PSD Unknown Невідомий n/a н/д Information Інформація Path: Шлях: Search... Пошук… Name: Назва: Image Зображення DPI: ТНД: Format: Формат: Colorspace: Колірний простір: Size Розмір Pixels: Пікселів: Scale: Масштаб: Printed: Друкованого: Layout Схема On Page: На сторінці: Select Вибрати Image Tools Засоби зображення Set format specific properties of certain image types, like clipping paths Задати властивості, специфічні для формату, наприклад, лінію обрізки Image Visible Видимість зображення Image Effects... Ефекти зображення… Edit Image... Редагувати зображення… Extended Image Properties... Розширені властивості зображення… Sort by Name Упорядкувати за назвою Sort by Page Упорядкувати за сторінкою Manage Images Керування зображеннями Go to Перейти до Name of the image file Назва файлу зображення Location where the image file is stored Місце зберігання файлу зображення Search for a missing image Пошук відсутнього зображення Show Image in the File Manager Show directory... Type of the image Тип зображення The colorspace of the image Колірний простір зображення Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK Колірний профіль зображення, наприклад RGB або CMYK Native resolution of the image, in dots per inch Власна роздільність зображення в точках на дюйм Height and width of the image Висота і ширина зображення Horizontal and vertical scaling applied to the image Горизонтальний і вертикальний масштаб, застосований до зображення Size of the image when printed Розміри надрукованого зображення Page that the image is displayed on Сторінка, на якій розташовано зображення Page Item: Об'єкт сторінки: Name of the page item that contains the image Назва елемента сторінки, який містить зображення Effective DPI: Ефективні ТНД: Effective resolution of the image after scaling Ефективна роздільність зображення після масштабування Move to the page that the image is on Перейти на сторінку з зображенням Move to the page that the item is on and select it Перейти на сторінку з елементом і вибрати його Enable or disable exporting of the item Увімкнути або вимкнути експортування елемента Export/Print Image Експортувати/друкувати зображення Edit the image in the default editor Змінити зображення в типовому редакторі Make the image visible or invisible Зробити зображення видимим або невидимим Apply non destructive effects to the image in its frame Застосувати до зображення в цій рамці неруйнівні ефекти Embedded Image Вкладене зображення PictureBrowser Folder Browser Оглядач тек Collection Browser Оглядач колекцій Document Browser Оглядач документа Include Subdirectories Включити підтеки Create new category Створити нову категорію New collection Нова колекція Delete selected collection Видалити вибрану колекцію Edit selected collection Змінити вибрану колекцію Add selected images to collection(s) Додати вибрані зображення до колекції(й) Remove selected images from current collection Вилучити вибрані зображення з поточної колекції Tag selected images Додати мітки до вибраних зображень Import collection/collectionset Імпортувати колекцію/набір колекцій Export collection/collectionset Експортувати колекцію/набір колекцій add selected images to collections додати вибрані зображення до колекцій More Більше Always on Top Завжди зверху Sort by Name Упорядкувати за назвою Sort by Date Сортувати за датою Sort by Size Сортувати за розміром Sort by Type Упорядкувати за типом Zoom in Збільшити масштаб зображення Zoom out Зменшити масштаб зображення Preview with Information Перегляд з інформацією Quick Insert Швидке вставлення Custom Insert Власне вставлення Add to Collection Додати до колекції Go Виконати 0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered 0 зображень показано, 0 відфільтровано Autosave Settings Параметри автозбереження Reset Settings Скинути параметри Close Закрити Information Інформація File Файл Name: Назва: Path: Шлях: Size: Розмір: Date: Дата: Image Зображення Format: Формат: Width: Ширина: Colorspace: Колірний простір: Height: Висота: DPI: ТНД: Layers: Шари: Embedded Profile: Вбудований профіль: Profile Name: Назва профілю: Filter / Search Фільтр / Пошук Filters: Фільтри: Filter Displayed Images Фільтрувати показані зображення Search Images Пошук зображень Filter Collections Фільтрувати колекцію ... Criteria Критерії << Add << Додати Name (Wildcards Allowed) Назва (допускаються шаблони) Date Дата Size Розмір Type Тип Tag Мітка Contains Містить Doesn't Contain Не містить Newer than Новіше ніж Older than Старіше ніж Smaller than Менше ніж Bigger than Більше ніж KB КБ add додати Apply Filters Застосувати фільтри Clear Filters Очистити фільтри Insert Image Вставити зображення Image Placement Розташування зображення Position of New Frame(s) Позиція нової рамки(ок) Top Left of Margins До лівого поля Top Left of Page До лівого краю сторінки Top Left of Bleed Вгору вліво до випуску Custom Position Особливе розташування X: X: Y: Y: Same as Page Margins Як поля сторінки Same as Page Як сторінка Same as Bleed Як випуски Same as Image Custom Size Особливий розмір Insert Image into Вставити зображення в 0 Page(s) 0 сторінка(ки,ок) 0 Frame(s) 0 рамка(ки,ок) Insert Вставка Tag Image(s) Мітки зображень Selected Images: Вибрані зображення: Tag Selected Image(s) Додати мітки до вибраних зображень Add New Tag Додати нову мітку Set Tags Встановити мітку Picture Browser Error Помилка огладача зображень No Image(s) Selected Зображення не вибрано You have to create a category first Спочатку потрібно створити категорію No image(s) selected Зображення не вибрано No page/image frame selected Сторінки/рамки зображень не вибрано Directory does not exist Тека не існує Select Directory Виберіть теку Import Image Collection Імпортувати колекцію зображень Scribus ImageCollection (*.sic) Колекція зображень Scribus (*.sic) Export Image Collection Експортувати колекцію зображень You have to select something you want to export Для експортування потрібно щось вибрати No tag entered Мітку не введено %1 image(s) displayed, %2 image(s) filtered Image still loading Зображення ще завантажується JPG JPG TIFF TIFF PSD PSD EPS/PS EPS/PS PDF PDF JPG2000 JPG2000 emb. PSD вкл. PSD not available не доступне No image selected Зображення не вибрано Hide Go to Page Перейти на сторінку Preview Images Only Перегляд лише зображень Page(s): Сторінка(ки): Image Frame(s): Рамка(и) зображень: Picture Browser Оглядач зображень Move the document view to the selected page Перемістити поле зору на вибрану сторінку Show/Hide advanced tools Показати/приховати розширені засоби Always keep Picture Browser on top of other windows Завжди залишати оглядач зображень поверх всіх вікон Change sort order Змінити порядок сортування Change preview settings Змінити параметри перегляду Enable Picture Browser autosave settings Дозволити автозбереження параметрів оглядача зображень Reset Picture Browser to default settings Скинути параметри оглядача зображень до типових Select a directory Вибрати теку Add filter Додати фільтр Filter criteria Критерії фільтру Search criteria Критерії пошуку Type name Введіть назву Set date Задайте дату Set size Задайте розмір Select file type(s) Виберіть тип(и) файлів Select the page(s) where to insert the image(s) Виберіть сторінки, на які буде вставлено зображення Select which frame(s) to use Виберіть, які рамки використати Set the position of the image frame(s) to insert Задайте положення вставлених рамок для зображень Horizontal position Позиція по горизонталі Vertical position Позиція по вертикалі Set the size of the image frame(s) to insert Задайте розміри вставлених рамок для зображень Width Ширина Height Висота Type Tag name Введіть назву мітки PictureBrowserPlugin &Picture Browser... &Оглядач зображень... PixmapExportPlugin Save as &Image... Записати як зо&браження… Export As Image Експортувати, як зображення Exports selected pages as bitmap images. Експортувати вибрані сторінки, як растрові зображення. Save as Image Записати як зображення Export successful Експортовано успішно The target location %1 must be an existing directory Тека цільового розташування %1 повинна існувати The target location %1 must be writable Цільове розташування %1 має бути доступним для запису PluginManager Cannot find plugin plugin manager Неможливо знайти модуль unknown error plugin manager невідома помилка Cannot find symbol (%1) plugin manager Неможливо знайти символ (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Модуль: завантаження %1 init failed plugin load error Ініціалізація не досягла успіху unknown plugin type plugin load error Невідомий тип модуля Plugin: %1 loaded plugin manager Модуль: %1 завантажений Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Модуль: %1 неможливо завантажити: %2 Plugin: %1 initialized ok plugin manager Додаток: %1 ініціалізовано успішно Plugin: %1 failed post initialization plugin manager Додаток: %1 не вдалося виконати дії після ініціалізації There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net. Виникла проблема завантаження %1 з %2 додатків. %3 Можливо, це пов'язано з певними залежностями або наявністю старих додатків у теці встановлення. Якщо очищення теки встановлення і перевстановлення не допомагає, повідомте на bugs.scribus.net. PmPlug Importing: %1 Імпортування: %1 Analyzing File: Аналізувати файл: Parsing failed! Please submit your file (if possible) to the Document Liberation Project http://www.documentliberation.org Розбір не вдався! Надішліть файл (якщо можливо) до Document Liberation Project http://www.documentliberation.org PolyVectorDialog Polygon Properties Властивості багатокутників PolygonProps Polygon Properties Властивості багатокутників PolygonWidgetBase Corn&ers: К&ути: Number of corners for polygons Число кутів полігонів &Rotation: &Кут повороту: Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігона Sample Polygon Зразок багатокутника Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Застосувати коефіцієнт опуклості/вгнутості для зміни форми багатокутника Apply &Factor Застосувати кое&фіцієнт &Factor: &Коефіцієнт: A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Від'ємне значення зробить полігон вгнутим (або зіркоподібним), а додатне значення зробить його опуклим % % Inner Rotation: Внутрішній поворот: Inner C&urvature: Внутрішня к&ривина: Outer Curvature: Зовнішня кривина: PositionSetterWidget X-pos: Поз. Х: Y-pos: Поз. Y: Width: Ширина: Height: Висота: ... PreferencesDialog Preferences Налаштування Export... Експорт… Defaults Типово &Apply &Застосувати &OK &Гаразд &Cancel Скасуват&и Document Setup Налаштування документа PrefsManager Postscript PostScript Migrate Old Scribus Settings? Конвертувати старі налаштування Scribus? PostScript PostScript Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Неможливо відкрити файл з налаштуваннями "%1" для запису: %2 Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus знайшов файл з установками формату Scribus 1.3.5. Ви бажаєте конвертувати їх у формат нової версії Scribus? Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Запис у файл установок "%1" неможливий: код стану QIODevice %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Неможливо відкрити файл установок "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Неможливо прочитати параметри XML з "%1": %2 в рядку %3, стовпчику %4 Error Writing Preferences Помилка запису установок Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus не зміг записати свої налаштування:<br>%1<br>Будь ласка, перевірте дозволи на запис файлів та тек та наявність вільного простору на диску. Error Loading Preferences Помилка зчитування установок Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus не зміг зчитати свої налаштування:<br>%1<br>Будуть використані стандартні установки. No valid renderframe config found. Using defaults! Не знайдено правильної конфігурації для рамки візуалізації. Використовується типова! Prefs_ColorManagement Color Management Керування кольорами Document Options Параметри документа Activate Color Management Активувати керування кольором Simulate Printer on the Screen Симулювати принтер на екрані Convert all colors to printer space Конвертувати всі кольори у простір принтера Mark Colors out of Gamut Позначити кольори, які знаходяться поза гамою Use Blackpoint Compensation Використовувати компенсацію точки чорного Document Profiles Профілі документа RGB Images: Зображення RGB: CMYK Images: Зображення CMYK: RGB Solid Colors: Однотонні кольори RGB: CMYK Solid Colors: Однотонні кольори CMYK: Printer: Принтер: Document Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів документа Images: Зображення: Solid Colors: Однотонні кольори: Monitor Profile Профіль монітора Monitor: Екран: Perceptual Придатна для сприйняття Relative Colorimetric Відносна колориметрична Saturation Насиченість Absolute Colorimetric Абсолютна колориметрична Monitor profiles can only be changed when no documents are open. Профілі монітора можна змінювати лише тоді, коли немає відкритих документів. <qt>Color Management cannot be activated due to missing color profiles.</br>You need to install at least one RGB and one CMYK profile. <qt>Неможливо активувати керування кольором через відсутність колірних профілів.</br>Слід встановити принаймні один RGB і один CMYK профіль. Prefs_Display Display Вигляд Show Images Показати зображення Show Text Control Characters Показати контрольні знаки тексту Show Rulers Показати лінійки Show Rulers Relative to Page Показати лінійки відносні до сторінки Show Text Chains Показати текстові ланцюжки Show Frames Показати рамки Show Layer Indicators Показати індикатори шару Show Unprintable Area in Margin Color Показати ділянку, що не друкується, кольором поля Show Bleed Area Показати випуски Show Page Shadow Показати тінь сторінки Show Preflight Verifier Warnings on the Page Показувати на сторінці попередження доекспортної перевірки Scratch Space Монтажний стіл Left: Ліворуч: Right: Праворуч: Top: Вгорі: Bottom: Внизу: Display Scaling Масштаб сторінки Scratch Space: Монтажний стіл: Gaps Between Pages Проміжки між сторінками Pages Сторінка Horizontal: Горизонтальний: Vertical: Вертикальний: Scale% Масштаб% Resets the scale to the default dpi of your display Скидає масштаб до типових тнд вашого монітора Colors Кольори Page Fill: Заповнення сторінки: Selected Page Border: Межа вибраної сторінки: Frames: Рамки: Locked Frames: Заблоковані рамки: Selected Frames: Вибрані рамки: Linked Frames: Зв'язані рамки: Grouped Frames: Згруповані рамки: Annotation Frames: Рамки приміток: Text Control Characters: Недруковані символи: Color for paper (onscreen) Колір паперу (на екрані) Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Показувати недруковані знаки, такі як маркери абзаців, у текстових рамках Turns the display of frames on or off Перемикає показ рамок Turns the display of layer indicators on or off Перемикає показ індикаторів шарів Turns the display of images on or off Перемикає показ зображень Turns the page shadow on or off Вмикає або вимикає тінь сторінки Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простору на полотні зліва від документа, доступного як чернетка для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простору на полотні справа від документа, доступного як чернетка для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простору на полотні над документом, доступного як чернетка для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простору на полотні під документом, доступного як чернетка для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Set the default zoom level Установити стандартний масштаб зображення Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Притуліть лінійку до екрану та зсуньте повзунок масштабу зображення, поки Scribus не почне показувати справжній розмір сторінок та об'єктів на них dpi тнд Enable or disable the display of linked frames Ввімкнути або вимкнути показ з'єднаних рамок. Prefs_DocumentInformation Document Information Інформація про документ Document Документ Title: Заголовок: Author: Автор: Subject: Тема: Keywords: Ключові слова: Description: Опис: Further Information Додаткова інформація Publisher: Видавець: Contributors: Учасники: Date: Дата: Type: Тип: Format: Формат: Identifier: Ідентифікатор: Source: Джерело: Language: Мова: Relation: Зв'язок: Coverage: Охоплення: Rights: Права: Prefs_DocumentItemAttributes Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Auto Add To Автоматично додати до &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L None relationship Немає Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина None auto add Немає Text Frames Текстові рамки Image Frames Рамки зображень None types Немає Boolean Булеве Integer Ціле Real Number Дійсне число String Рядок Prefs_DocumentSections Sections Розділи Page Number Out Of Bounds Число сторінок виходить за межі The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). Введене Вами значення виходить за діапазон номерів сторінок активного документа (%1-%2). Document Sections Розділи документа Name Назва Shown Показаний From Від To До Style Стиль Start Початок &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D Field Width Ширина поля Fill Character Символ-заповнювач Reversed Обернено Prefs_DocumentSetup Document Setup Налаштування документа General Загальні Page Size Розмір сторінки Size: Розмір: ... Orientation: Орієнтація: Units: Одиниці виміру: Width: Ширина: Height: Висота: Apply changes to all pages Застосувати зміни до всіх сторінок Apply changes to all master pages Застосувати зміни до всіх зразків сторінок Layout Схема Page Layout Макет сторінки Facing Pages Титульні сторінки Saving && Undo Збереження і скасування Save in Compressed Format Записувати в стисненому форматі Try to save an "Emergency File" in case of a crash В разі падіння спробувати записати "аварійний файл" Autosave Автоматичне збереження Enable automatic saving of documents Дозволяє автоматичне збереження документа Interval: Інтервал: min хв Number of files to keep: Зберігати файлів: Save into the same directory as the document Записувати в теку з документом Save into: Записувати до: Change... Змінити… Keep backup files after closing the document Зберігати резервні файли після закриття документа Show autosave countdown clock on the canvas Показувати відлік часу до автозбереження на полотні Undo / Redo Скасування / повернення Enable Undo/Redo System Увімкнути підтримку скасування/повернення Action History Length: Довжина історії дій: Single Page Односторінковий 3-Fold 3-сторінкова складка 4-Fold 4-сторінкова складка Language: Мова: First Page is: Перша сторінка: Margins && Bleeds Поля і випуски Margins Поля Bleeds Випуски Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences. Типовий розмір сторінки, стандартний або власний. Більше розмірів можна побачити, активувавши їх у налаштуваннях. Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences Увімкніть або вимкніть додаткові розміри сторінок, перейшовши в налаштуваннях на вкладку Розмір сторінки Default orientation of document pages Типова орієнтація сторінок документа Default unit of measurement for document editing Типова одиниця вимірювання при редагуванні документа When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses Якщо ввімкнено, Scribus зберігатиме резервну копію файлу в кінці кожного заданого періоду Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document. Зберігати таку кількість файлів протягом сеансу. Після закриття документа резервні файли буде вилучено. Choose a Directory Виберіть теку Time period between saving automatically Період часу між двома автоматичними записами файла Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Установити протяжність історії дій в кроках. Якщо установлено 0 (нуль) то зберігатиметься необмежена кількість кроків. Apply the page size changes to all existing pages in the document Застосувати зміни розмірів сторінки до всіх наявних сторінок документа Apply the page size changes to all existing master pages in the document Застосувати зміни розмірів сторінки до всіх наявних зразків сторінок у документі Prefs_ExternalTools External Tools Зовнішні засоби External Tools and Applications Зовнішні засоби і програми PostScript Interpreter Інтерпретатор PostScript &Name of Executable: Назва файла про&грами: <qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt> <qt>Додайте шлях до інтерпретатора Ghostscript. У Windows вам слід вказати шлях до програми із назвою gswin32c.exe, а не gswin32.exe. Якщо ви цього не зробите, можливі проблеми із запуском Scribus.</qt> &Change... &Замінити… Alt+C Alt+C Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані Antialias &Text Антиаліасинг &тексту Alt+T Alt+T Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані Antialias &Graphics Антиаліасинг &графіки Alt+G Alt+G Resolution: Роздільність: dpi тнд Image Processing Tool Інструмент для обробки зображень Name of &Executable: Назва файла про&грами: <qt>File system location for graphics editor</qt> Web Browser Веб-оглядач PDF Viewer Переглядач PDF Uniconvertor Uniconvertor Render Frames Рамки візуалізації Configurations: Конфігурації: Up Вгору Down Вниз Add Додати Delete Видалити Change... Змінити… External Editor: Зовнішній редактор: Start with empty frame Почати з порожньої рамки Use Embedded Editor Використати вбудований редактор Force DPI Примусові ТНД Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified location Повторити пошук зовнішніх засобів, якщо їх немає в раніше заданих місцях &Rescan &Пересканувати Alt+R Alt+R Locate Ghostscript Знайти Ghostscript Locate your image editor Знайти редактор зображень Locate your web browser Знайдіть веб-оглядач Locate your PDF viewer Знайдіть оглядач PDF Locate the uniconvertor executable Знайдіть виконуваний файл uniconvertor Locate your editor Знайдіть свій редактор Uniconvertor executable not found! Виконуваний файл uniconvertor не знайдено! Locate a Configuration file Знайдіть файл конфігурації Configuration files Файли конфігурації Change Command Зміна команди Enter new command: (leave empty to reset to default command; use quotes around arguments with spaces) Введіть нову команду (залиште порожнім для скидання до типової; аргументи з пропусками візьміть в лапки) Command: Команда: LaTeX Command Команда LaTeX Scribus has found the following pdflatex command: %1 Do you want to use this? Scribus знайшов такі команди pdflatex: %1 Бажаєте їх використати? <qt>File system location for web browser</qt> <qt>Розташування у файловій системі веб-оглядача</qt> <qt>File system location for PDF viewer</qt> <qt>Розташування у файловій системі оглядача PDF</qt> <qt>File system location for Uniconvertor</qt> <qt>Розташування у файловій системі Uniconvertor</qt> <qt>Path to the editor executable</qt> <qt>Шлях до виконуваного файлу редактора</qt> Always use the configured DPI setting for calculating the size, even if the image file reports something different Завжди використовувати параметри ТНД з конфігурації для розрахунку розміру, навіть якщо у файлі зображення зазначено інше. Prefs_Fonts Fonts Шрифти Delete Видалити C&hange... З&мінити… A&dd... &Додати… &Remove Ви&далити Rejected Fonts Font name Error message Font file Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи Font Name Назва шрифту Replacement Підміна Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File > Preferences > Fonts to change the font search path. Шляхи пошуку шрифтів можна змінити лише у вікні Файл > Налаштування, коли не відкрито жодного документа. Щоб змінити шлях пошуку шрифту, закрийте всі відкриті документи, а потім виберіть Файл > Налаштування > Шрифти. Choose a Directory Виберіть теку Prefs_Guides Guides Розмітка Placement Розташування Snap Distance: Відстань прилипання: px пікс Grab Radius: Радіус захвату: Visibility Видимість Margins Поля Page Grid Сітка сторінки Baseline Grid Базова сітка Distances Відстані Minor Grid Spacing: Інтервал допоміжної сітки: Baseline Grid Spacing: Інтервал базової сітки: Major Grid Spacing: Інтервал основної сітки: Baseline Grid Offset: Зсув базової сітки: Colors Кольори Guides: Напрямні: Margins: Поля: Major Grid: Основна сітка: Minor Grid: Допоміжна сітка: Baseline Grid: Базова сітка Place guides in front of or behind objects on the page Розташувати напрямні перед чи за об'єктами сторінки Distance between the minor grid lines Відстань між лініями допоміжної сітки Distance between the major grid lines Відстань між лініями основної сітки Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Відстань, з якої об'єкт прилипатиме до ліній розмітки. Після встановлення цього параметра Scribus слід перезапустити. Color of the minor grid lines Колір ліній допоміжної сітки Color of the major grid lines Колір ліній основної сітки Color of the guide lines you insert Колір вставлених напрямних ліній Color for the margin lines Колір ліній полів сторінки Color for the baseline grid Колір базової сітки Turns the basegrid on or off Вмикає та вимикає базову сітку Distance between the lines of the baseline grid Відстань між лініями базової сітки Distance from the top of the page for the first baseline Відстань від верхнього краю сторінки до першої базової лінії Turns the gridlines on or off Вмикає та вимикає сітку Turns the guides on or off Вмикає та вимикає напрямні Turns the margins on or off Вмикає та вимикає поля Type: Тип: Content Objects Блоки зі вмістом Grid Сітка Lines Лінії Crosses and Dots Хрестики і крапки Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting. Радіус ділянки, на якій Scribus дозволяє захоплювати маркери об'єктів. Після встановлення цього параметра Scribus слід перезапустити. Prefs_Hyphenator Hyphenation Переноси &Hyphenation Suggestions &Пропозиції по переносу Hyphenate Text Automatically &During Typing Переносити текст автоматично під &час друкування Behaviour Поведінка Word Lists Списки слів Exceptions Винятки Edit Зміни Ignore List Список нехтування Hyphenator Переносник Add a new Entry Додати новий елемент Edit Entry Змінити елемент Exception List Список винятків A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras > Hyphenate Text option Діалогове вікно, в якому наведено всі можливі переноси для кожного слова, буде показане якщо ви виберете параметр Інше -> Перенесення тексту. Enables automatic hyphenation of your text while typing Ввімкнути автоматичне перенесення тексту під час друкування. Prefs_ImageCache Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory. Увімкнення кешування зображень помітно прискорює їх завантаження. Увімкнуть кешування, якщо ви часто опрацьовуєте великі документи зі значною кількістю зображень і маєте достатньо місця в теці даних програми. Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower. Задайте рівень стиску зображень в кеші. Більші значення дадуть менший обсяг файлів у кеші, але також сповільнять запис у кеш. Image Cache Кеш зображень Enable Image Cache Увімкнути кеш зображень Cache Size Limit: Межа обсягу кешу: Mb МБ Cache Entry Limit: Межа елементів кешу: Compression Level: Ступінь стиску: Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount Обмежити загальний обсяг файлів у теці кешу зображень цим значенням Limit the number of cache entries to this number Обмежити кількість елементів у кеші цим значенням Prefs_ItemTools Item Tools Параметри елементів Text Текст Columns: Колонки: Column Gap: Проміжок між колонками Tab Fill Character: Символ заповнення відступу: Tab Width: Ширина відступу: Fill Color: Колір заповнення: Line Color: Колір ліній: Shading: Затінення: % % Columns & Text Distances Колонки і відстані до тексту Top: Вгорі: Bottom: Внизу: Left: Ліворуч: Right: Праворуч: Font: Шрифт: Size: Розмір: Color: Колір: Stroke: Штрих: Preview Попередній перегляд Images Зображення Use Embedded Clipping Path Використати вбудовану лінію обрізки Scaling Масштабування Free Scaling Вільне масштабування Horizontal Scaling: Горизонтальний масштаб: Vertical Scaling: Вертикальний масштаб: ... Scale Image to Frame Size Масштабувати зображення за розміром рамки Keep Aspect Ratio Зберігати співвідношення сторін On Screen Preview Попередній перегляд на екрані Full Resolution Повна роздільність Normal Resolution Звичайна роздільність Low Resolution Низька роздільність Shapes Форми Line Style: Стиль лінії: Line Width: Товщина лінії: Regular Polygons Правильний багатокутник Lines Лінії Start Arrow: Початкова стрілка: End Arrow: Кінцева стрілка: Hairline Волосинна лінія Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива None tab fill Немає Dot Точка Hyphen Тире Underscore Підкреслення Custom Нестандартний Calligraphic Pen Каліграфічне перо Pen Angle: Кут пера: Pen Width: Ширина пера: Keep horizontal and vertical scaling the same Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному Arc Дуга Spiral Спіраль Prefs_KeyboardShortcuts Keyboard Shortcuts Набори гарячих клавіш Search: Пошук: Action Дія Shortcut Сполучення клавіш Shortcut for Selected Action Сполучення клавіш для вибраної дії &No Key &Без ключа Alt+N Alt+N &User Defined Key Ключ визначений &користувачем Alt+U Alt+U Set &Key &Задайте клавішу Alt+K Alt+Г CTRL+ALT+SHIFT+W CTRL+ALT+SHIFT+W Loadable Shortcut Sets Набори гарячих клавіш Keyboard shortcut sets available to load Набори гарячих клавіш доступні для завантаження Load the selected shortcut set Завантажити вибраний набір гарячих клавіш &Load За&вантажити Alt+L Alt+L Import a shortcut set into the current configuration Імпортувати набір сполучень клавіш в активну конфігурацію &Import... &Імпортувати… Alt+I Alt+I Export the current shortcuts into an importable file Експортувати активні гарячі клавіші в зовнішній файл &Export... &Експортувати… Alt+E Alt+E Reload the default Scribus shortcuts Перезавантажити набір гарячих клавіш по умовчанню &Reset &Скинути Alt+R Alt+R Select a Key set file to read Виберіть файл зі сполученнями клавіш для читання Key Set XML Files (*.xml) Файл XML з набором клавіш (*.xml) Select a Key set file to save to Виберіть файл зі сполученнями клавіш для запису Export Keyboard Shortcuts to File Експортувати сполучення клавіш у файл Enter the name of the shortcut set: Введіть назву набору сполучень клавіш: The %1 key sequence is already in use by "%2" Сполучення клавіш %1 вже використовується для "%2" Prefs_Miscellaneous Miscellaneous Різне Always ask before fonts are replaced when loading a document Завжди запитувати перед заміною шрифтів при завантаженні документа Preview of current Paragraph Style is visible when editing Styles Перегляд поточного стилю абзацу під час редагування стилів Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum text Завжди використовувати стандартний Lorem Ipsum Paragraph Count: Кількість абзаців: Prefs_OperatorTools Operator Tools Параметри керування Zoom Масштаб Minimum: Мінімум: Maximum: Максимум: Stepping: Крок: % % Miscellaneous Різне Item Duplicate Дублювання об'єкта X Displacement: Зміщення за X: Y Displacement: Зміщення за Y: Rotation Tool Засіб повороту Constrain To: Крок: Minimum magnification allowed Мінімально дозволений масштаб зображення Maximum magnification allowed Максимально дозволений масштаб зображення Change in magnification for each zoom operation Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування Horizontal displacement of page items Горизонтальне зміщення об'єкта сторінки Vertical displacement of page items Вертикальне зміщення об'єкта сторінки Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed Значення кроку обертання, коли натиснуто клавішу Ctrl Prefs_PDFExport PDF Export Експорт PDF Export Range Діапазон експортування All Pages Всі сторінки Choose Pages Виберіть сторінки ... Rotation and Mirroring Обертання і відображення Rotation: Поворот: Page Mirroring: Відображення сторінки: Page Binding: Підшивання сторінок: Resolution for EPS Graphics: Роздільність для графіки формату EPS: dpi тнд Clip to Printer Margins За розмірами полів принтера Limit Maximum Image Resolution to: Межа найбільшої роздільності зображень: Allow Copying Text and Graphics Дозволити копіювання тексту і зображень File Options Параметри файлу Pages Сторінок Compatibility: Сумісність: Generate Thumbnails Створити мініатюри Save Linked Text Frames as PDF Articles Зберегти зв'язані текстові рамки як статті PDF Include Layers Включити шари Include Bookmarks Включити закладки Embed PDF && EPS Files (Experimental) Вбудувати файли PDF і EPS (експеримент) Compression Стиснення Compress Text and Vector Graphics Стиснути текст та векторну графіку Image Compression Method: Метод стиснення зображень: Image Compression Quality: Рівень стиснення зображень: Security Захист Use Encryption Використовувати шифрування Passwords Паролі Owner: Власник: User: Користувач: Settings Параметри Allow Printing the Document Дозволити друкування документа Allow Changing the Document Дозволити внесення змін у документ Allow Adding Annotations and Fields Дозволити додавання приміток і полів Color Колір Output Intended For: Вихідний документ призначений для: Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати плашкові кольори в процесні кольори Solid Colors Однотонні кольори Use Color Profile Застосувати колірний профіль Profile: Профіль: Rendering Intent: Схема перерахунку кольорів: Images Зображення Do not use Embedded Color Profiles Не використовувати вбудованих колірних профілів Custom Rendering Власна візуалізація Use Custom Rendering Використати власну візуалізацію Color: Колір: Frequency: Частота: Angle: Кут: ° ° Spot Function: Локальна функція: Pre-Press До друку Printer Marks Позначки принтера Page Information Інформація про сторінку Embedding Вбудовування шрифтів Facing Pages Left Титульна сторінка ліва Facing Pages Right Титульна сторінка права Registration Marks Реєстраційні позначки Crop Marks Позначки обрізки Bleed Marks Позначки випусків Color Bars Кольорові прямокутники Bleed Settings Параметри випуску Use Document Bleeds Випуски як у документі Output Profile: Профіль виводу: Information String: Інформаційний рядок: Fonts Шрифти Embed All Вбудувати всі Fonts to Embed Шрифти для вбудовування Extras Інше Enable Presentation Effects Ввімкнути презентаційні ефекти Display Duration: Тривалість показу: Effect Duration: Тривалість ефекту: Effect Type: Тип ефекту: Moving Lines: Рухливі лінії: From the: Від: Direction: Напрямок: s сек Apply Effect to All Pages Застосувати ефект на всіх сторінках Show Page Previews Попередній перегляд сторінок Viewer Програма показу Document Layout Макет документа Single Page Односторінковий Continuous Pages Суцільні сторінки Visual Appearance Візуальне враження Use Viewer's Default Використати стандартні налаштування переглядача Use Full Screen Mode Використовувати повноекранний режим Display Bookmarks Tab Показувати панель закладок Display Thumbnails Показувати зменшені зображення Display Layers Tab Показувати панель шарів Hide Viewer's Menu Bar Сховати панель меню програми перегляду Hide Viewer's Tool Bar Сховати панель інструментів програми перегляду Zoom Pages to fit Viewer Window Установити масштаб сторінок для заповнення вікна програми показу Special Actions Особливі дії Javascript to be executed when PDF document is opened: Сценарій Javascript , який буде виконано при відкритті PDF-документа: Automatically rotate the exported pages Автоматично повертати експортовані сторінки Export all pages to PDF Експортувати всі сторінки в PDF Export a range of pages to PDF Експортувати діапазон сторінок в PDF Determines the PDF compatibility.<br/><b>PDF 1.3</b>, which is the earliest supported version, gives the widest compatibility with printers' RIPS.<br/><b>PDF 1.4</b>, which is the default version, supports features such as transparency and 128 bit encryption.<br/><b>PDF 1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.<br/><b>PDF/X-1a</b> is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.<br/><b>PDF/X-4</b> is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Визначає переплітання сторінок в PDF. Якщо Ви не впевнені в необхідності зміни цього параметра, то краще залиште типовий метод - Ліве. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Створює зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати ці зменшені зображення для навігації. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Вбудувати закладки в документ. Вони можуть бути корисними для навігації в довгих PDF документах. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Роздільність експортування тексту та векторної графіки. Не впливає на роздільність експортування растрових зображень, таких як фотографії. Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to 'true'. Експортувати PDF у рамки зображень як вбудовані PDF. При цьому ще *не* враховується колірний простір, тому ви маєте добре розуміти, що робите, встановлюючи 'так'. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Ввімкнути стиснення тексту та графіки без втрат якості. Залиште ввімкненим, якщо ви не впевнені в необхідності вимкнення. Приводить до зменшення розміру PDF-файлу. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Метод стискання зображень. Автоматичний дозволяє Scribus вибрати кращий метод. ZIP зберігає якість і хороший для зображень з однорідними кольорами. JPEG кращий для створення невеликих файлів PDF з великою кількістю зображень (з можливою невеликою втратою якості зображення). Залиште Автоматичний, якщо немає потреби в особливих параметрах стискання. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg. Рівні стискання для методів стискання зі втратою якості: Найнижчий (25%), Низький (50%), Середній (75%), Високий (85%), Найвищий (95%). Зауважимо, що рівень стискання однозначно не визначає розміру кінцевого зображення - і розмір, і втрата якості відрізняються для різних зображень на даному рівні якості. Проте, коли вибрати Найвищий, завжди матиме місце деяка втрата якості jpeg. Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export. Обмежує роздільність ваших растрових зображень вибраними ТНД. Зображення з нижчою роздільністю будуть залишені без змін. Якщо залишити не позначеним, то вони будуть вималювані з власною роздільністю. Якщо позначити - зросте використання пам'яті і експортування сповільниться. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ввімкнути систему захисту в експортованому PDF. Якщо вибрано PDF 1.3, файл буде захищено 40-бітним шифруванням. PDF 1.4 дозволяє 128-бітне шифрування. Попередження: шифрування PDF не є таким надійним, як GPG чи PGP шифрування і має певні додаткові обмеження. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Дозволити копіювання тексту чи графіки з PDF. Якщо не вибрано, текст та графіка не можуть бути скопійовані. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Дозволити додавання приміток і полів до PDF. Якщо не вибрано, редагування приміток і полів не дозволяється. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Цей додатковий параметр типово не ввімкнений. Його варто вмикати лише на прохання друкаря, використовуючи надані ним параметри. В іншому випадку є ризик, що експортований PDF не буде правильно друкуватися і не буде еквівалентно показаним на різних системах. Embed a color profile for solid colors Вбудувати колірний профіль для однотонних кольорів Color profile for solid colors Колірний профіль для однотонних кольорів Rendering intent for solid colors Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів Embed a color profile for images Вбудований колірний профіль для зображень Do not use color profiles that are embedded in source images Не використовувати колірні профілі, вбудовані в початкові зображення Color profile for images Колірний профіль для зображень Rendering intent for images Схема перерахунку кольорів для зображень Mirror Page(s) horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) vertically Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Вмикає конвертування плашкових кольорів у композитні. Якщо ви не плануєте друкувати плашкові кольори на комерційному принтері, можливо краще це увімкнути. Do not show objects outside the margins in the exported file Не показувати об'єкти за полями в експортованому файлі Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing Створює у PDF позначки для обрізки, які показують, де папір має бути обрізаний після друкування This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit Цим створюються позначки випусків, що мають такий вигляд _ . _, і показують межу обрізки Add registration marks to each separation Додати реєстраційні мітки на кожній окремій частині Add color calibration bars Додати прямокутники калібрування кольору Add document information which includes the document title and page numbers Додати дані щодо документа, зокрема заголовок документа та номери сторінок Indicate the distance offset for the registration marks Показує зміщення для реєстраційних позначок Use the existing bleed settings from the document preferences Використати параметри випусків з властивостей документа Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами технолога типографії для правильного вибору цього профілю. Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document. Обов'язковий параметр для PDF/X. В іншому випадку PDF не відповідатиме вимогам PDF/X. Ми рекомендуємо використання заголовку документа. Automatic Автоматичний Lossy - JPEG З втратами - JPEG Lossless - Zip Без втрат - Zip None Немає Maximum Найвищий High Високий Medium Середній Low Низький Minimum Нйнижчий Left Margin Ліва сторона Right Margin Права сторона Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Принтер Grayscale Відтінки сірого Simple Dot Проста точка Line Лінія Round Круг Ellipse Еліпс Perceptual Придатна для сприйняття Relative Colorimetric Відносна колориметрична Saturation Насиченість Absolute Colorimetric Абсолютна колориметрична Page Сторінка No Script Ніякого сценарію InfoString Інформаційний рядок No Effect Ніякого ефекту Blinds Фіранка Box Коробка Dissolve Розбавити Glitter Сяйво Split Розділення Wipe Витирання Push Натиснути Cover Закриття Uncover Розкриття Fade Згасання Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів забезпечить точне збереження формату та вигляду документа. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode. Дозволяє використання презентаційних ефектів при застосуванні Adobe&#174; Reader&#174; та інших програм для перегляду PDF, які дозволяють це в повноекранному режимі. Show page previews of each page listed above. Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вище. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition. Скільки часу буде показана сторінка до початку презентації. Вибір 0 приведе до вимкнення автоматичної зміни сторінок. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Час дії ефекту. Коротший час пришвидшить ефект, а довший час його сповільнить. Show the document in single page mode Показувати документ у односторінковому режимі Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll Показувати документ у односторінковому режимі, коли сторінки неперервно слідують одна за одною як у сувої Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left Показувати документ з титульною сторінкою, починаючи з титульної сторінки, зображеної ліворуч. Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right Показувати документ з титульною сторінкою, починаючи з титульної сторінки, зображеної праворуч. Use the viewer's defaults or the user's preferences if set differently from the viewer defaults Використати параметри оглядача чи користувацькі параметри, якщо вони відрізняються Enables viewing the document in full screen Уможливлює перегляд документа у повноекранному режимі Display the bookmarks upon opening Показувати закладки під час відкриття Display the page thumbnails upon opening Показувати мініатюри під час відкриття Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+. Примусовий показ шарів. Використовується лише для PDF 1.5+. Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities Приховує панель інструментів, на якій розміщено кнопки позначення та інші кнопки редагування Mark Length: Довжина позначки: Mark Offset: Зміщення позначки: Length of crop marks Довжина позначок обрізки Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF Виберіть пароль власника для вмикання і вимикання всіх засобів захисту в експортованому PDF-файлі Create a range of pages Створити діапазон сторінок Embedding mode: Режим вбудовування: Fonts to Subset Шрифти в підмножину Subset All Підмножина для всіх Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number Вставте список з розділених комами елементів: * - для всіх сторінок, 1-5 - для діапазону сторінок або окремий номер сторінки Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF Генерувати PDF-статті, з яких можлива навігація зв'язаних PDF-статей. Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen. Шари документа експортуються в PDF. Доступно, лише якщо вибрано PDF 1.5. DPI (Dots Per Inch) for image export ТНД (точки на дюйм) для експорту зображення Choose a password for users to be able to read your PDF Виберіть пароль для користувачів, які можуть читати ваш PDF-документ Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented. Дозволити редагування PDF-документа. Якщо не вибрано, редагування не дозволяється. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF. Колірна модель експорту до PDF. Виберіть Екран/Веб для PDF-документів призначених для показу на екрані комп'ютера чи для друку на типових струминних принтерах. Виберіть Принтер для друку на справжньому 4-х колірному CMYK принтері. Виберіть Відтінки сірого для експорту PDF у відтінках сірого кольору. Type of the display effect Тип екранного ефекту Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects Напрямок руху ліній для ефектів "розділений" і "венеційська штора" Starting position for the box and split effects Початкова позиція для ефектів "коробка" і "розділений" Direction of the glitter or wipe effects Напрямок руху ефектів "блиск" і "витирання" Apply the selected effect to all pages Застосувати вибраний ефект до всіх сторінок Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window Приховує смужку меню. PDF буде показано у простому вікні. Fit the document page or pages to the available space in the viewer window Вписати сторінку або сторінки документа в доступний простір у вікні перегляду. Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF Вбудувати лише підмножину шрифтів зі знаками, використаними в PDF-документі PDF/X Output Intent Призначення вихідного документа PDF/X Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented. Дозволити друкування PDF-документа. Якщо не вибрано, друкування не дозволяється. Prefs_PageSizes Page Sizes Розміри сторінок Available Sizes Доступні розміри Active Sizes Активні розміри Prefs_Paths Paths Шляхи Documents: Документи: &Change... &Замінити… Alt+C Alt+C Color Profiles: Колірні профілі: C&hange... З&мінити… Alt+H Alt+H Scripts: Сценарій: Ch&ange... &Змінити… Alt+A Alt+A Document Templates: Шаблони документів: Cha&nge... З&мінити… Alt+N Alt+N Default documents directory Тпова тека для документів Default Scripter scripts directory Типова тека для сценаріїв Сценариста Additional directory for document templates Додаткова директорія для шаблонів Choose a Directory Виберіть теку Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Типова текс для профілів ICC. Її неможливо змінити при відкритому документі. Типово Scribus під Mac OSX і Windows шукатиме в системних теках. Під Linux і Unix - у $home/.color/icc, $home/.local/share/color/icc, /usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Prefs_Plugins Plugins Модулі Plugin Модуль How to run Як запустити Type Тип Load it? Завантажити? Plugin ID Ідентифікаційний код модуля File Файл You need to restart the application to apply the changes. Програму необхідно перезапустити, щоб активувати зміни. Prefs_PreflightVerifier Preflight Verifier Доекспортна перевірка Show pages without errors Показувати сторінки без помилок Show errors for items on layers that will not print Показувати помилки для шарів, які не будуть друкватися Profile Setup Встановлення профілю Output Profile: Профіль виводу: Add New Profile Додати новий профіль Remove Profile Видалити профіль Profile Options Параметри профілю Ignore all errors Знехтувати всі помилки Automatic check before printing or exporting Автоматична перевірка перед друком чи експортом Check for missing glyphs Перевірка відсутності знаків Check for items not on a page Перевірка для елементів не на сторінці Check for overflow in text frames Перевірка переповнення текстових рамок Check for used transparencies Перевірка використання прозорості Check for missing images Перевірка відсутності зображень Check image resolution Перевірка роздільності зображень Minimum Resolution: Найменша роздільність: dpi тнд Maximum Resolution: Найбільша роздільність: Check for placed PDF files Перевіряти вставлені файли PDF Check for GIF images Перевірка для зображень GIF Check for PDF Annotations and Fields Перевірка приміток PDF та полів Check for Visible/Printable mismatch in layers Перевіряти невідповідність видимого/друкованого в шарах Ignore non-printable layers Нехтувати шари, що не друкуються Check for part filled image frames Виявляти частково заповнені рамки зображень Check for empty text frames Виявляти порожні текстові рамки Check if applied master page location is the same as each page's location Позначте, якщо розташування застосованих зразків сторінок таке ж, як і кожної зі сторінок Prefs_Printer Printing Друк Destination Призначення Alternative Printer Command Альтернативна команда принтера Command: Команда: General Options Загальні параметри Output: Вивід: Normal Звичайний Separations Кольороподіл Include PDF Annotations and Links Включити анотації та посилання PDF Page Сторінка Mirror Page(s) Horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) Vertically Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Set Media Size Установити розмір паперу Clip to Printer Margins За розмірами полів принтера Color Колір Apply Under Color Removal Застосувати віднімання з-під чорного (UCR) Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати плашкові кольори в процесні кольори Print In: Друкувати на: Color (If Available) Колір (якщо доступний) Grayscale Відтінки сірого Printing Language Marks and Bleeds Позначки і випуски Crop Marks Позначки обрізки Bleed Marks Позначки випусків Registration Marks Реєстраційні позначки Color Bars Кольорові прямокутники Offset: Зміщення: Bleed Settings Параметри випуску Printer Принтер Do not show objects outside the margins on the printed page Не показувати об'єкти за полями на друкованій сторінці Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Використовуйте альтернативний менеджер друку, такий як kprinter чи gtklp, щоб мати доступ до додаткових установок друку Sets the printing language to use. Setting to Postscript Level 1 or 2 can create huge files. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з блакитного, жовтого та пурпурового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні тони, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але іноді можуть знадобитися експерименти та проби. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу чорнилами CMY. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Вмикає конвертування плашкових кольорів у композитні. Якщо ви не плануєте друкувати плашкові кольори на комерційному принтері, можливо краще це увімкнути. Length: Довжина: This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Дозволяє явно встановити розмір сторінки файлу PostScript. Не рекомендовано, якщо цього не вимагає ваш друкар. Prefs_Scrapbook Scrapbook Альбом Send Copied Items Automatically to the Scrapbook Автоматично надсилати скопійовані об'єкти до альбому Keep Copied Items Permanently Across Sessions Зберігати скопійовані об'єкти до кінця сеансу Write Item Previews to the Scrapbook Directory Зберігати мініатюри об'єктів до теки альбому Number of Copied Items to Keep in Scrapbook Число скопійованих елементів, що зберігаються в альбомі This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook Дозволяє зберігати скопійовані елементи в альбомі постійно Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory Зберігати створені альбомні мініатюри об'єктів до теки альбому The minimum number is 1; the maximum is 100 Найменше число - 1; найбільше - 100 This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically. Це дозволяє використовувати альбом як розширення буфера обміну. При копіюванні об'єкти та групи автоматично надсилатимуться до альбому. Prefs_Scripter Scripter Сценарист Extensions Розширення Enable Extension Scripts Ввімкнути зовнішні сценарії Startup Script: Початковий сценарій: Change... Змінити… Console Термінал Base Texts: Базові тексти: Comments: Коментарі: Keywords: Ключові слова: Signs: Знаки: Errors: Помилки: Strings: Рядки: Numbers: Числа: Locate Startup Script Знайти початковий сценарій Prefs_ShortWords Save Записати Reset Скинути значення User settings Користувацькі параметри System wide configuration Системна конфігурація Short Words Короткі слова User configuration exists already. Do you really want to overwrite it? Користувацька конфігурація вже існує. Бажаєте її перезаписати? Cannot write file %1. Неможливо записати файл %1. User settings saved Користувацькі параметри записано System wide configuration reloaded Системна конфігурація перезавантажена Cannot open file %1 Неможливо відкрити файл %1 Prefs_Spelling Spelling Правопис Installed Spelling Dictionaries Встановлені словники для перевірки правопису Downloadable Spelling Dictionaries Словники, доступні для звантаження Refresh Downloadable List Оновити список словників, доступних для звантаження Download Selected Dictionaries Звантажити вибрані словники Language Мова Code Код Location Розташування Installed Встановлено Download Звантажити Downloading Завантаження Prefs_TableOfContents Table of Contents Зміст &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D Properties Властивості Item Attribute Name: Назва атрибута об'єкта: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут об'єкта, який буде встановлено для рамок, які будуть використані для створення нових пунктів Destination Frame: Цільова рамка: The frame the table of contents will be placed into Рамка в якій буде розміщено зміст Page Number Placement: Розміщення номера сторінки: Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Розмістити номери сторінок пунктів на початку або в кінці рядка, або ніде Paragraph Style: Стиль абзацу: The paragraph style used for the entry lines Стиль абзацу використовуваний для рядків Include frames that are set to not print as well Також включити рамки, які не будуть надруковані List Non-Printing Entries Надати список пунктів, що не друкуються Tables of Contents Зміст Beginning Початок End Кінець Not Shown Не показано Table of Contents %1 Зміст %1 Prefs_Typography Typography Типографія Subscript Нижній індекс Displacement: Зміщення: % % Scaling: Масштаб: Superscript Верхній індекс Underline Підкреслення Line Width: Товщина лінії: Auto Автоматично