About About Scribus%1%2 Про Scribus %1 %2 %1. %2 %3 %1. %2 %3 Scribus Version %1 %2 %3 Версія Scribus %1 %2 %3 Build-ID: Збірка: About Програма Programming: Програмування: Contributions from: У співпраці з: Windows port: Портування до Віндоус: Documentation: Документація: Authors Автори German: Німецька: French: Французська: Spanish and Catalan: Іспанська та Каталонська: Italian: Італійська: Hungarian: Венгерська: Ukrainian: Українська: Bulgarian: Болгарська: Galician: Галицька: Turkish: Турецька: Lithuanian: Литовська: Polish: Польська: Czech: Чешська: Slovak: Словацька: Danish: Датська: Norwegian: Норвежська: English: Англійська: Welsh: Уельська: Russian: Російська: Brazilian: Бразільська: Finnish: Фінська: Translations Переклад Close Зачинити Homepage and online reference Веб сторінка та довідник Mailing list Розсилка електронної пошти Bugs and feature requests Програмні помилки та заявки на нові можливості Online Веб ресурси Basque: Баскська: AdvOptions Advanced Options Додаткові установки Mirror Page(s) horizontal Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) vertical Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально Apply ICC-Profiles Застосувати ICC-профілі OK Гаразд Cancel Вихід Align Distribute/Align Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти Horizontal Горизонтально between: поміж: Left Sides Ліві сторони Middles Середини Right Sides Праві сторони Don't change Не змінювати Displacement Зсув елементів Distribute evenly Розташувати рівномірно Vertical Вертикально Top Sides Верхні сторони Bottom Sides Нижні сторони pts тчк mm мм in дм p піки OK Гаразд Apply Застосувати Cancel Вихід AlignSelect Align Text Left Вирівняти текст по лівому краю Align Text Right Вирівняти текст по правому краю Align Text Center Вирівняти текст по центру Align Text Justified Вирівняти текст з обох сторін Align Text Forced Justified Змусити вирівняти текст з обох сторін Annot Field Properties Властивості поля Type: Тип: Properties Властивості Name: Ім'я: Tool-Tip: Підказка по інструменту: Text Текст Font for use with PDF-1.3: Шрифт для використання з PDF-1.3: Border Рамка Color: Колір: None Нічого немає Width: Товщина: Thin Тонка Normal Звичайна Wide Широка Style: Стиль: Solid Суцільна Dashed Переривчаста Underline Підкреслена Beveled Фасочна Inset Вкладка Other Інша Read Only Лише для читання Required Необхідне Don't Export Value Не експортувати значення Visibility: Видимість: Visible Видима Hidden Схована No Print Не друкувати No View Не показувати Appearance Зовнішній вигляд Text for Button Down Текста для натиснутої кнопки Text for Roll Over Текст для зображення, розміщеного поверх Icons Іконки Use Icons Використовувати іконки Remove Видалити Pressed Натиснута Roll Over Розміщення поверх Icon Placement... Розміщення іконок... Highlight Виділення Invert Негатив Outlined Обведена Push Натиснути Multi-Line Багаторядкова Password Пароль Limit of Обмеження на Characters Знаки Do Not Scroll Не прокручувати Do Not Spell Check Не перевіряти написання Check Style: Перевірити Стиль: Default is Checked Вибране значення по умовчанню Editable Можна редагувати Options Установки Event: Подія: Script: Сценарій: Edit... Редагування... Submit to URL: Відправити на URL: Submit Data as HTML Послати дані як HTML Import Data from: Імпортувати дані з: Destination Призначення To File: Зберегти: Change... Змінити... Page: Сторінка: X-Pos: Поз. Х: pt тчк Y-Pos: Поз. У: Action Дія Field is formatted as: Поле відформатоване як: Number Format Формат числа Decimals: Десяткові: Use Currency Symbol Використовувати знак валюти Prepend Currency Symbol Розмістити спереду символ валюти Formatting Формати Percent Format Формат процентів Date Format Формат дати Time Format Формат часу Custom Scripts Зовнішні сценарії Format: Формат: Keystroke: Клавіша: Format Формат Value is not validated Значення не перевірене Value must be greater than or equal to: Значення має бути білье або рівне: and less or equal to: і менше або рівне: Custom validate script: Зовнішній сценарій перевірки: Validate Перевірити Value is not calculated Значення не вирахуване Value is the Значення дорівнює sum Сумма product помножене average середнє арифметичне minimum мінімум maximum максимум of the following fields: з наступих полів: Pick... Вибрати... Custom calculation script: Зовнішній сценарій обчислення: Calculate Обчислити OK Гаразд Cancel Вихід Flag is ignored for PDF-1.3 Мітка ігнорується в PDF-1.3 Enter a comma separated list of fields here Введіть список полів, розділений комами You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок Open Відчинити Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*) Example: Приклад: Selection Change Зміни вибірки Java Script Сценарій на мові Java PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*) Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список Check Галочка Cross Хрест Diamond Ромб Circle Коло Star Зірка Square Квадрат Go To Перейти до Submit Form Відправити форму Reset Form Очистити форму Import Data Імпортувати дані Mouse Up Миша вгору Mouse Down Миша вниз Mouse Enter Миша вхід Mouse Exit Миша вихід On Focus На фокусування On Blur На розмивання Plain Звичайний Number Номер Percentage Частка Date Дата Time Час Custom Нестандартний Annota Annotation Properties Властивості аннотації Type: Тип: Text Текст Link Ссилка External Link Зовнішня ссилка External Web-Link Зовнішня ссилка на світову мережу Destination Призначення Change... Змінити... Page: Сторінка: X-Pos: Поз. Х: pt точок Y-Pos: Поз. У: OK Гаразд Cancel Вихід Open Відчинити PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*) ApplyT Apply Template Використати шаблон Template: Шаблон: Normal Нормальне Apply to Current Page Застосувати для цієї сторінки Apply from Page: Застосувати з сторінки: to: до: OK Гаразд Cancel Вихід Biblio Scrapbook Чорновик New Новий Save Записати Save as... Записати як... Load... Завантажити... Close Зачинити Small Малий Medium Середній Big Великий File Файл Preview Попередній перегляд Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Чорновики (*.scs);;Всі файли (*) Delete Видалити Object Об'єкт Name: Ім'я: New Entry Новий екземпляр BookMView Bookmarks Закладки Move Bookmark Перемістити закладку Insert Bookmark Вставити закладку Cancel Вихід BookPalette Bookmarks Закладки ButtonIcon Icon Placement Розміщення іконок Layout: Схема: Scale: Масштаб: Always Завжди When Icon is too small Коли іконка занадто мала When Icon is too big Коли іконка занадто велика Never Ніколи Scale How: Змінити масштаб на: Proportional Пропорційно Non Proportional Непропорційно Icon Іконка OK Гаразд Cancel Вихід Reset Скинути значення Caption only Лише описання Icon only Лише іконка Caption below Icon Описання під іконкою Caption above Icon Описання над іконкою Caption right to Icon Описання справа від іконки Caption left to Icon Описання зліва від іконки Caption overlays Icon Описання поверх іконки CMSPrefs Color Management Settings Установка палітри кольорів Activate Color Management Активувати установку палітри кольорів System Profiles Системні профілі Pictures: Зображення: Solid Colors: Однотонні кольори: Monitor: Монітор: Printer: Принтер: Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів Simulate Printer on the Screen Симулювати принтер на екрані Mark Colors out of Gamut Помітити кольору, які не попадають в діапазон Use Blackpoint Compensation Використовувати компенсацію чорної точки OK Гаразд Cancel Вихід Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Default color profile for imported images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень Default color profile for solid colors on the page Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю прінтера. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. CMYKChoose Edit Color Редагування кольору Name: Ім'я: Color Model Кольорова модель CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB для web New Новий Old Старий OK Гаразд Cancel Вихід C: C: M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Динамічні кольорові полоси Static Color Bars Статичні кольорові полоси R: R: G: G: B: B: % % Warning Застереження Name of the Color is not unique Ім'я кольору уже використане Cpalette Normal Нормальне Horizontal Gradient Горизонтальний градієнт Vertical Gradient Вертикальний градієнт Diagonal Gradient Діагональний градієнт Cross Diagonal Gradient Крос-діагональний градієнт Radial Gradient Радіальний градієнт Opacity: Непрозорість: % % None Немає Shade: Тінь: Edit Line Color Properties Редагувати установки кольору лінії Edit Fill Color Properties Редагувати установки кольору заливки Saturation of color Насиченість кольору Normal or gradient fill method Нормальний або градієнтний метод заливки Edit the first color of object Редагувати перший колір об'єкта Edit the second color of object Редагувати другий колір об'єкта Set the transparency for the color selected Зробити вибраний колір прозорим Color of selected object Колір вибраного об'єкта CupsOptions Printer Options Установки принтера Option Опція Value Значення Page Set Набір сторінок All Pages Всі сторінки Even Pages only Лише парні сторінки Odd Pages only Лише непарні сторінки Mirror Дзеркальне зображення No Ні Yes Так Orientation Орієнтація Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна N-Up Printing Х сторінок лицем догори Page per Sheet Сторінка на лист паперу Pages per Sheet Сторінок на лист паперу OK Гаразд Cancel Вихід CustomFDialog Compress File Стиснути файл Encoding: Кодування: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Переміщує Вас в вашу домашню директорію. Її можна установити заздалегідь в Опціях. DelColor Delete Color Видалити колір ? ? Replace it with: Замінити це на: OK Гаразд Cancel Вихід Delete color: Видалити колір: DelPages Delete Pages Видалення сторінок Delete from: Видалити з: to: до: OK Гаразд Cancel Вихід DmF Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість OK Гаразд DocInfos Document Info Інформація про документ Author: Автор: Title: Заголовок: Description: Опис: Keywords: Ключові слова: OK Гаразд Cancel Вихід This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів Druck Setup Printer Налаштування принтера Print destination Куди друкувати File Файл Options... Установки... File: Файл: Change... Змінити... Alternative Printer Command Альтернативна команда для друку Command: Команда: Range: Діапазон: To page: До сторінки номер: From page: З сторінки номер: Print range Друкувати інтервал Print all Друкувати всі сторінки Print last page first Почати друк з останньої сторінки Print first page first Почати друк з першої сторінки Number of copies: Кількість копій: Options Установки Print Normal Звичайний друк Print Separations Друкувати сепарації кольорів All Всі кольори Print in color if available Кольоровий друк, якщо доступний Print in grayscale Друк у відтінках сірого Advanced Options... Додаткові установки... Cancel Вихід Save as Записати як Postscript-Files (*.ps);;All Files (*) Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*) Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Print Друк EditStyle Edit Style Редагування стилю Name: Ім'я: Character Символ Face: Гарнітура: Size: Розмір: pt тчк Effect: Ефект: Alignment: Вирівнювання: Fill Color: Колір заповнення: None Немає Drop Caps Буквиця Lines: Рядків: Indentation Відступ Left Indent: Лівий відступ: First Line: Перший рядок: Tabulators... Табулятори... Vertical Spaces Вертикальні проміжки Line Spacing Інтервал між рядками Above: Над: Below: Під: OK Гаразд Cancel Вихід Warning Застереження Name of the Style is not unique Ім'я стилю вже використане Stroke Color: Колір контура: Adjust to Baseline Grid Прив'язатися до базової сітки mm мм in дюйм p пік Name of your paragraph style Назвіть Ваш стиль абзаца Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкту Font Size Розмір шрифта Color of text fill Колір заповнення знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту Align text to baseline grid Вирівняти текст по базовій сітці Spacing above the paragraph Проміжок над абзацом Spacing below the paragraph Проміжок під абзацом Indentation for first line of the paragraph Відступ першого рядка абзаца Indentation from the left for the whole paragraph Лівий відступ абзаца Edit tab settings of text frame... Редагувати установки відступів текстової рамки... Editor Editor Редактор New Новий Save as... Записати як... Load... Завантажити... Save and Exit Зберегти документ та вийти Exit without Saving Вийти без збереження Undo Відмінити Redo Повторити Cut Вирізати Copy Копіювати Paste Вклеїти Clear Очистити Get Field Names Визначити імена полів File Файл Edit Редагування Javascripts (*.js);;All Files (*) Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*) FDialogPreview Size: Розмір: Title: Заголовок: No Title Немає заголовка Author: Автор: Unknown Невідомий Scribus-Document Документ Scribus Farbmanager Colors Кольори Append Зовнішній New Новий Edit Редагувати Duplicate Скопіювати Delete Видалити Cancel Вихід Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: Save Color Set Зберегти набір Name: Ім'я: Choose a Name Вибрати ім'я Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) New Color Новий колір Copy of %1 Копія %1 Remove Unused Видалити невикористані Choose a color set to load Вибрати набір кольорів для завантаження Save the current color set Записати активний набір кольорів Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа Append colors to the current set from an existing document Добавити кольори з існуючого документа в активний набір Create a new color within the current set Створити новий колір всередині активного набору Edit the currently selected color Редагувати вибраний колір Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору Delete the currently selected color Видалити вибраний колір Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний OK Гаразд FontPrefs Global Font Settings Глобальнi установки шрифтiв Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи Postscript Постскрипт Yes Так Font Name Ім'я шрифта Replacement Підміна Delete Видалити Change... Змінити... Add... Додати... Remove Видалити OK Гаразд Cancel Вихід Choose a Directory Вибрати директорію Use Font Використовувати Embed in: Вбудувати в: Subset Вибірка Type Тип Path to Font File Шлях до файла шрифта &Available Fonts &Доступні шрифти Font &Substitutions &Підміна шрифтів Additional &Paths Д&одаткові шляхи до шрифтів GuideManager Manage Guides Керування направляючими Horizontal Guides Горизонтальні направляючі Y-Pos: Поз. У: Add Додати Delete Видалити Vertical Guides Вертикальні направляючі X-Pos: Поз. Х: Lock Guides Замкнути направляючі OK Гаразд Cancel Вихід pt тчк mm мм in дм p пік HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads. Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування. HyAsk Possible Hyphenation Можливий перенос Accept Застосувати Skip Пропустити Cancel Вихід HySettings Hyphenator Settings Установки переносу Fully Automatic Повністю автоматичний If you uncheck this you will get a dialog everytime a possible Hyphenation is found. Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз, як можливий переніс буде знайдено, ви побачите діалогове вікно. Check during Typing Перевіряти під час друкування Enables automatic checking of your text while typing. Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування. Language: Мова: Smallest Word: Найкоротше слово: OK Гаразд Cancel Вихід Length of the smallest word to be hyphenated. Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу. Number of Hypenations allowed: Дозволене число переносів: Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максимальне число послідовних переносів. Нульове значення встановлює необмежену кількість переносів. InsPage Insert Page Вставити сторінку Inserting Вставка page(s) сторінки(ок) before Page перед цією сторінкою after Page після цієї сторінки at End в кінці документа Template (Left Page): Шаблон (Ліва сторінка): Template: Шаблон: Normal Звичайний Template (Right Page): Шаблон (Права сторінка): OK Гаразд Cancel Вихід InsertTable Insert Table Вставити таблицю Number of Rows: Число рядків: Number of Columns: Число стовпців: OK Гаразд Cancel Вихід JavaDocs Edit... Редагування... Add... Додати... Delete Видалити Close Зачинити New Script: Новий сценарій: New Script Новий сценарій Edit JavaScripts Редагувати сценарії JavaScript Warning Застереження Do you really want do delete this Script? Ви справді бажаєте видалити цей сценарій? No Ні Yes Так KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Керування гарячими клавішами Action Дія Current Key Активна клавіша Select a Key for this Action Вибрати клавішу для цієї дії No Key Ніякої клавіші User Defined Key Клавіша призначена користувачем ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Set Key Призначити клавішу OK Гаразд Cancel Вихід Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Застереження This Key-Sequence is already in use Ця гаряча клавіша вже використовується LayerPalette Layers Плани Add a new Layer Додати новий план Delete Layer Видалити план Raise Layer Підняти план Lower Layer Опустити план New Layer Новий план Do you want to delete all Objects on this Layer too? Ви бажаєте видалити всі об'екти разом з цим планом? LineFormate Edit Line Styles Редагування стилів ліній Append Зовнішній New Новий Edit Редагування Duplicate Скопіювати Delete Видалити Save Записати Cancel Вихід Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Warning Застереження Do you really want do delete this Style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? No Ні Yes Так Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) OK Гаразд Mdup Multiple Duplicate Множинне дублювання Number of Copies: Кількість копій: Horizontal Shift: Горизонтальний зсув: Vertical Shift: Вертикальний зсув: OK Гаразд Cancel Вихід MenuTest Show Console Показати консоль Hide Console Сховати консоль Script error Помилка сценарія If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. MergeDoc Import a Page Імпортувати сторінку Document to load: Документ для завантаження: Change... Вибрати... Document contains: 0 Page(s) В документі: 0 сторінка(ок) Import Page Nr: Імпортувати сторінку номер: Import Імпортувати Cancel Вихід Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Document contains: %1 Page(s) В документі: %1 сторінка(ок) MovePages Move Pages Переміщення сторінок Copy Page Скопіювати сторінку Move Page(s): Перемістити сторінку(и): to: до: before Page перед сторінкою after Page за сторінку at End в кінець документа OK Гаразд Cancel Вихід Mpalette Properties Властивості X, Y, Z X, Y, Z Shape Фігура Text Текст Image Зображення Line Лінія Colors Кольори Name Ім'я Geometry Геометрія X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: Width: Ширина: Height: Висота: pt тчк Rotation: Орієнтація: Basepoint: Точка відліку: Level План Use Bounding Box Використовувати обмежуючу рамку Shape: Фігура: Edit Shape... Редагування фігури... Round Corners: Заокруглені кути: Distance of Text Відстань від тексту Columns: Стовпці: Gap: Проміжок: Top: Верх: Bottom: Низ: Left: Зліва: Right: Зправа: Tabulators... Табулятори... Show Curve Показати криву Start Offset: Почати відступ: Distance from Curve: Відстань від кривої: Size: Розмір: % % Custom Spacing Нестандартний проміжок Kerning: Кернінг: Line Spacing: Проміжок між рядками: Free Scaling Вільне масштабування X-Pos.: Поз. Х: Y-Pos.: Поз. Y: X-Scale: Шкала Х: Y-Scale: Шкала Y: Scale to Frame Size Установити масштаб по розміру рамки Proportional Пропорційно Input Profile: Профіль вводу: Rendering Intent: Схема перерахунку кольорів: Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Left Point Ліва точка End Points Кінцеві точки Line Style: Стиль лінії: Line Width: Товщина лінії: Edges: Краї: Miter Join Фацеточне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Endings: Кінці: Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка No Style Стиль не встановлено Font Size Розмір шрифта Line Spacing Проміжки між рядками Manual Kerning Ручна обробка Reverse Writing Зворотнє написання X1: X1: X2: X2: Y1: Y1: Y2: Y2: None Немає Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. OK Гаразд Shade: Тінь: Text flows around frame Текст огинає рамку Language: Мова: Name of selected object Назва вибраного об'єкту Horizontal position of current basepoint Горизонтальна позиція активної точки відліку Vertical position of current basepoint Вертикальна позиція активної точки відліку Width Ширина Height Висота Rotation of object at current basepoint Кут повороту об'єкту від активної точки відліку Point from which measurements or rotation angles are referenced Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання Select top left for basepoint Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку Select top right for basepoint Вибрати верхній правий кут, як точку відліку Select bottom left for basepoint Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку Select bottom right for basepoint Вибрати нижній правий кут, як точку відліку Select center for basepoint Вибрати центр, як точку відліку Flip Horizontal Перевернути по горизонталі Flip Vertical Перевернути по вертикалі Move one level up Перемістити на один план вгору Move one level down Перемістити на один план вниз Move to front Перемістити на передній план Move to back Перемістити на задній план Lock or unlock the object Замкнути або відімкнути об'єкт Lock or unlock the size of the object Закнути або відімкнути розмір об'єкта Enable or disable printing of the object Дозволити або заборонити друкування об'екта Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкта Scaling width of characters Масштабування ширини знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Color of text fill Колір заповнення знаків Saturation of color of text stroke Насиченість кольору знакових силуетів Saturation of color of text fill Насиченість кольору заповнення знаків Style of current paragraph Стиль активного абзацу Language of object Мова об'єкта Change settings for left or end points Змінити установки для лівих та правих закінчень Pattern of line Вид лінії Thickness of line Товщина лінії Type of line joins Тип з'єднань ліній Type of line end Тип закінчення лінії Line style of current object Стиль ліній активного об'єкту Choose the shape of frame... Вибрати форму рамки... Edit shape of the frame... Редагувати форму рамки... Set radius of corner rounding Установити радіус заокруглення кутів Number of columns in text frame Число стовпців в текстовій рамці Distance between columns Інтервал між стовпцями Distance of text from top of frame Відстань від верхівки рамки до тексту Distance of text from bottom of frame Відстань від тексту до низу рамки Distance of text from left of frame Відстань від лівої сторони рамки до тексту Distance of text from right of frame Відстань від тексту до правої сторони рамки Edit tab settings of text frame... Редагувати установки відступів текстової рамки... Allow the image to be a different size to the frame Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки Horizontal offset of image within frame Горизонтальне зміщення зображення в рамці Vertical offset of image within frame Вертикальне зміщення зображення в рамці Resize the image horizontally Змінити розмір зображення по горизонталі Resize the image vertically Змінити розмір зображення по вертикалі Keep the X and Y scaling the same Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим Make the image fit within the size of the frame Змусити зображення вміститися в рамку Use image proportions rather than those of the frame Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки Cell Lines Лінії обрамлення клітин таблиці Line at Top Лінія верхньої сторони Line at the Left Лінія лівої сторони Line at the Right Лінія правої сторони Line at Bottom Лінія нижньої сторони Keep the aspect ratio Зберігати відношення сторін Source profile of the image Стартовий профіль зображення Rendering intent for the image Схема перерахунку кольорів зображення mm мм in дюйм p пік Style: Стиль: Switches between Gap or Column width Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями Column width Ширина стовпця Path Text Properties Властивості текстового шляху Make text in lower frames flow around the object shape Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об'єкта Use the frame shape instead of the object one Використовувати форму рамки, а не об'єкта Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Вказує на план, на якому розташовано об'єкт. Нуль означає, що об'єкт знаходиться на самому нижньому плані MultiLine Edit Style Редагування стилю Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка Miter Join Фацетне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Line Width: Товщина лінії: pt тчк % % OK Гаразд Cancel Вихід pt тчк Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. MusterSeiten Edit Templates Редагування шаблонів Append Зовнішній New Новий Duplicate Скопіювати Delete Видалити Warning Застереження Do you really want do delete this Template? Ви справді бажаєте видалити цей шаблон? No Ні Yes Так Copy of %1 Копія %1 New Template Новий шаблон Copy #%1 of Копія №%1 з Normal Нормальний Name: Ім'я: Close Зачинити NewDoc New Document Новий документ Page Size Розмір сторінки Size: Розмір: Custom Нестандартний Orientation: Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Width: Ширина: Height: Висота: Facing Pages Суміжні сторінки Left Page first Ліва сторінка перша Margin Guides Розмітка полів Left: Ліве: Right: Праве: Top: Верхнє: Bottom: Нижнє: Options Установки First Page Number: Номер першої сторінки: Default Unit: Одиниця виміру по умовчанню: Points (pts) Точки (тчк) Inches (in) Дюйми (дм) Picas (p) Піки (п) Column Guides Розмітка стовпців Columns: Кількість стовпців: OK Гаразд Cancel Вихід Inside: Всередині: Outside: Ззовні: Millimetres (mm) Мілліметри (мм) pt тчк mm мм in дюйм p пік Automatic Text Frames Автоматичні текстові рамки Gap: Проміжок: Document page size, either a standard size or a custom size Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами Orientation of the document's pages Орієнтація сторінок документу Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of the document Помістити першу сторінку документу зліва Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання First page number of the document Номер першої сторінки документу Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу Create text frames automatically when new pages are added Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках Distance between automatically created columns Відстань між автоматично створеними стовпцями Number of columns to create in automatically created text frames Число стовпців в автоматично створених текстових рамках NewTm OK Гаразд Cancel Вихід Left Page Ліва сторінка Right Page Права сторінка NodePalette Nodes Вузли Absolute Coordinates Абсолютні координати X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: End Editing Вихід Move Nodes Перемістити вузли Move Control Points Перемістити контрольні точки Add Nodes Додати вузли Delete Nodes Видалити вузли Move Control Points independently Переміщати контрольні точки незалежно Move Control Points symmetrical Переміщати контрольні точки симетрично Reset Control Points Повернути контрольні точки до початкового стану Reset this Control Point Повернути цю контрольну точку до початкового стану Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve Відкриває полігон або розрізає криву Безьє Closes this Bezier Curve Закриває цю криву Безьє Mirrors the Path Horizontally Горизонтальне віддзеркалення шляху Mirrors the Path Vertically Вертикальне віддзеркалення шляху Shears the Path horizontal to the right Скошує шлях горизонтально вправо Shears the Path horizontal to the left Скошує шлях горизонтально вліво Shears the Path vertical up Скошує шлях вертикально вверх Shears the Path vertical down Скошує шлях вертикально вниз Rotates the Path counter-clockwise Поворот шляху проти часової стрілки Rotates the Path clockwise Поворот шляху по часовій стрілці Reduce the Size of the Path by 10% Зменшити розмір шляху на 10% Enlarges the Size of the Path by 10% Збільшити розмір шляху на 10% When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. Якщо вибрано, використувуються координати відносно до сторінки, в іншому випадку координати відносні до об"екта. PConsole Script Console Консоль сценарія PDF_Opts Create PDF-File Запис PDF файла Output to File: Записати в файл: Change... Змінити... Export Range Діапазон експортування All Pages Всі сторінки From: Від: to: до: File Options Установки файла Compatibility: Сумісність: Binding: Перепліт: Left Margin Ліва сторона Right Margin Права сторона Generate Thumbnails Створити мініатюрні зображення Save linked Text Frames as PDF-Articles Зберегти зв'язані текстові рамки, як PDF-статтю Include Bookmarks Включити закладки Resolution: Розрішення: dpi тнд Downsample Images to: Зменшити розрішення до: Compress Text and Vector Graphics Стиснути текст та векторну графіку General Загальні Embed all Fonts Вкласти всі шрифти в документ Embedding Вкладання шрифтів Available Fonts: Доступні шрифти: >> >> << << Fonts to embed: Шрифти для вкладання: Enable Presentation Effects Ввімкнути презентаційні ефекти Page Сторінка Show Page Previews Показати чорнове зображення сторінок Effects Ефекти Display Duration: Час показу: Effect Duration: Час дії ефекту: Effect Type: Тип ефекту: Moving Lines: Переміщення ліній: Direction: Напрямок: sec сек Horizontal Горизонтально Vertical Вертикально Inside Зсередини Outside Ззовні Apply Effect on all Pages Застосувати ефект на всіх сторінках Use Encryption Використовувати шифрування Passwords Паролі User: Користувач: Owner: Власник: Settings Установки Allow Printing the Document Дозволити друк документа Allow Changing the Document Дозволити внесення змін в документ Copying Text and Graphics is allowed Дозволити копіювати текст та зображення Adding Annotations and Fields is allowed Дозволити внесення аннотацій та полів Output intended for: Призначення експортованого файла: Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Принтер Solid Colors: Однотонні кольори: Use ICC-Profile Використовувати ICC-профіль Profile: Профіль: Rendering-Intent: Призначення вихідного зображення: Images: Зображення: Don't use embedded ICC profiles Не використовувати внутрішні ICC профілі PDF/X-3 Output Intent Призначення вихідного документу PDF/X-3 Info String: Опис: Output Profile: Вихідний профіль: Trim Box Обрізати рамку Cancel Вихід Save as Записати як PDF-Files (*.pdf);;All Files (*) PDF-файли (*.pdf);;Всі файли (*) No Effect Ніякого ефекту Blinds Венська фіранка Box Коробка Dissolve Розтавання Glitter Сяяння Split Розділення Wipe Витирання Left to Right Зліва направо Top to Bottom Зверху донизу Bottom to Top Знизу вверх Right to Left Зправа наліво Top-left to Bottom-Right Зліва зверху вправо вниз Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Image Settings Установки зображення Method: Метод: Automatic Автоматичний JPEG JPEG Zip Zip None Ніякого Quality: Якість: Maximum Максимальна High Висока Medium Середня Low Низька Minimum Мінімальна From the: Від: Export all pages to PDF Експортувати всі сторінки в PDF Export a range of pages to PDF Експортувати діапазон сторінок в PDF First page to export when exporting a range Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок Last page to export when exporting a range Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Визначає сумісність PDF. Стандартом є Acrobat 4.0, який дає найвищу сумісність. Виберіть Acrobat 5.0, якщо в документі є риси PDF 1.4, такі як прозорість або 128-бітне шифрування. PDF/X-3 використовується для експорту PDF для комерційного друку. Він доступний лише при наявності активованої систему управління кольором. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Визначає тип переплітання сторінок в PDF. Стандартний варіант - переплітання з лівої сторони. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Вкладає зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати ці зображення для навігації. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Генерувати PDF Статті. Корисні для навігації ссилок на статті в PDF. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Вбудувати закладки. які Ви зробили в документі, в PDF. Корисно для навігації довгих PDF документів. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Розрішення експортованого тексту та зображень. Не має ніякого ефекту на розрішення растрових зображень, таких як фотографії. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Компресія тексту та зображень. Зменшує розмір PDF. Не змінюйте без явної причини. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Версія компресії для зображень. Автоматична - дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP - добре використовувати для зображень з однотонними кольорами. JPEG - добре використовувати при створенні невеликих PDF файлів в які вставлено багато фотографічних зображень. Можлива невелика втрата якості зображення. Залиште установку на автоматичну компресію при відсутності явної причини для використання більш специфічних схем компресії. Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Перерахувати розрішення растрових зображень до вибраних тчк/кв. дюйм (DPI). Якщо ця опція не установлена то буде використане вихідне розрішення зображень. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів. збереже формат і вигляд документу. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Дозволяє використовувати презентаційні ефекти при використанні Acrobat Reader в повноекранному режимі. Show page previews of each page listed above. Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Тривалість ефекту. Менша тривалість пришвидшуе ефект і навпаки. Type of the display effect. Тип ефекту. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Напрямок руху ліній для "розділений" і "венеціанська штора" ефектів. Starting position for the box and split effects. Початкова позиція для ефектів "коробка" і "розділений". Direction of the glitter or wipe effects. Напрямок руху ефектів "блиск" і "витирання". Apply the selected effect to all pages. Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ввімкнути засоби захисту в експортованому PDF. Якщо Ви вибрали Acrobat 4.0, то PDF буде захищено 40-бітним шифруванням. Якщо Ви вибрали Acrobat 5.0, то PDF буде захищено 128-бітним шифруванням. Застереження: Шифрування PDF не має такої надійності, як GPG або PGP шифрування і вносить додаткові обмеження. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Виберіть головний пароль для ввімкнення та вимкнення всіх засобів захисту в експортованому PDF Choose a password for users to be able to read your PDF Виберіть пароль для доступу користувачів до читання PDF Allow printing of the PDF Дозволити друк PDF Allow modifying of the PDF Дозволити внесення змін в PDF Allow copying of text or graphics from the PDF Дозволити копіювати текст та зображення з PDF Allow adding annotations and fields to the PDF Дозволити внесення аннотацій та полів в PDF Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Кольорова модель для створення PDF. Виберіть Екран/Веб для PDF документів, призначених для показу на екрані або для друку на типових струменевих прінтерах. Виберіть Прінтер для друку на справжніх 4-х кольорових CMYK прінтерах. Embed a color profile for solid colors Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів Color profile for solid colors Кольоровий профіль для однотонних кольорів Rendering intent for solid colors Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів Embed a color profile for images Вбудований кольоровий профіль для зображень Do not use color profiles that are embedded in source images Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення Color profile for images Кольоровий профіль для зображень Rendering intent for images Схема перерахунку кольорів для зображень Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами технолога типографії для правильного вибору цього профіля. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Цей запис вимагається форматом PDF/X-3. Без нього PDF не пройде перевірку на відповідність формату PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документу. Distance for bleed from the top of the physical page Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки &General &Загальні &Fonts &Шрифти E&xtras &Додатковi &Security &Безпека &Color &Колір &PDF/X-3 &PDF/X-3 pt тчк mm мм in дюйм p пік Save Записати Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низка (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%) PPreview Print Preview Перегляд перед друком Anti-alias Text Згладжування тексту Anti-alias Graphics Згладжування графіки All Все Display Transparency Показ прозорісті Display CMYK Показ CMYK кольорів C С M М Y Y K K Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Покращує вигляд текстових об'єктів при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу. Впливає лише на шрифти Type 1 Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Покращує вигляд True Type шрифтів, Open Type шрифтів, EPS, PDF та векторної графіки при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу перегляду Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Показує прозорість та прозорі об'єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину Enable/disable the K (Black) ink plate Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину Page Copy Here Копіювати сюди Move Here Пересунути сюди Cancel Вихід Paste Вклеїти Hide Margins Сховати розмітку полів Show Margins Показати розмітку полів Hide Frames Сховати рамки Show Frames Показати рамки Hide Images Сховати зображення Show Images Показати зображення Hide Grid Сховати сітку Show Grid Показати сітку Hide Guides Сховати розмітку Show Guides Показати розмітку Snap to Grid Притягування до сітки Snap to Guides Притягування до розмітки Picture Зображення File: Файл: Original ppi: Початкових тчк/дм: Actual ppi: Реальних тчк/дм: Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Text on a Path Текст на шляху Paragraphs: Абзаци: Words: Слова: Chars: Символи: Info Інформація Get Picture... Вставити графіку ... Image Visible Зображення видиме Get Text... Вставити текст... Edit Text... Редагувати текст... Is PDF-Bookmark Закладка PDF Is PDF-Annotation Аннотація до PDF Annotation Properties Властивості аннотації Field Properties Властивості поля Group Згрупувати Un-group Розгрупувати Lock Замкнути Send to Back Опустити на задній план Bring to Front Підняти на передній план Lower Вниз Raise Вгору Unlock Відімкнути Send to Scrapbook Послати в чорновик Send to Layer Послати на план Picture Frame Рамка для зображення Polygon Полігон Outlines Обриси Bezier Curve Крива Безьє Convert to Конвертувати до Show Properties... Показати властивості... Hide Properties... Сховати властивості... Cut Вирізати Copy Копіювати Clear Contents Очистити вміст Delete Видалити None Немає Print: Друкувати: Enabled Ввімкнено Disabled Вимкнено Update Picture Поновити зображення Edit Picture Редагувати зображення Append Text... Додати текст... The Program Програма is missing! не існує! Warning Застереження Copy of Копія Hide Baseline Grid Сховати базову сітку Show Baseline Grid Показати базову сітку Adjust Frame to Picture Привести рамку у відповідність до зображення Lock object size Замкнути розмір об'єкта Unlock object size Відімкнути розмір об'єкта Insert Sample Text Вставити пробний текст Level План PageItem Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху PageSelector Page Сторінка of %1 з %1 PicSearch Result Результат Search Results for: Результати пошуку для: Preview Попередній перегляд Select Вибрати Cancel Вихід PicStatus Pictures Зображення Goto Перейти до Yes Так OK Гаразд Missing Відсутні(й) Search Пошук Name Ім'я Path Шлях Page Сторінка Print Друк Status Статус PolygonProps Polygon Properties Властивості полігонів Corners: Кути: Rotation: Поворот: Convex Polygon Випуклий полігон Factor: Фактор: % % OK Гаразд Cancel Вихід Preferences Preferences Установки General Загальні Document Документ Guides Розмітка Typography Типографія Tools Інструменти Scrapbook Чорновик Display Відображення GUI Графічна оболонка Font Size: Розмір шрифта: pts тчк Units Одиниці Points (pt) Точки (тчк) Millimetres (mm) Мілліметри (мм) Inches (in) Дюйми (дм) Picas (p) Піки (п) Mouse-Settings Установки миші Menus Меню Recent Documents: Недавно редаговані документи: Keyboard Shortcuts... Гарячі клавіші... Paths Шляхи Documents: Документи: Change... Змінити... ICC-Profiles: ICC-профілі: Scripts: Сценарії: Page Size Розмір сторінки Orientation: Орієнтація: Custom Нестандартний Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Size: Розмір: Width: Ширина: Height: Висота: Facing Pages Суміжні сторінки Left Page First Ліва сторінка перша Margin Guides Розмітка полів Bottom: Низ: Top: Верх: Right: Зправа: Left: Зліва: Autosave Автоматичне збереження Enabled Ввімкнене Interval: Інтервал: min хв Grid Layout Розташування сітки Minor Grid Spacing: Крок допоміжної сітки: Major Grid Spacing: Крок основної сітки: Guide Snap Distance: Дистанція притягування до сітки: Grid Colors Кольори сітки Minor Grid Color: Колір допоміжної сітки: Major Grid Color: Колір основної сітки: User Guides Color: Колір розмітки користувача: Placing Розміщення In the Background На задньому плані In the Foreground На передньому плані Subscript Нижній індекс Scaling: Масштабування: % % Superscript Верхній індекс Small Caps Капітель Other Інше Automatic Line Spacing: Автоматична відстань між рядками: Default Size: Стандартний кегль: Default Font: Стандартний Шрифт: Text Color: Колір тексту: Columns: Кількість стовпців: Gap: Інтервал: pt тчк Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіва Line Color: Колір лінії: Shading: Затінення: Fill Color: Колір заповнення: Line Width: Товщина лінії: None Немає Line Style: Стиль лінії: Minimum: Мінімум: Maximum: Максимум: Stepping: Крок: Free Scaling Вільне масштабування Scale Picture to Frame Size Масштабувати зображення до розміру рамки Keep Aspect Ratio Зберегти відношення сторін Corners: Кутів: Rotation: Кут обертання: Convex Polygon Випуклий полігон Factor: Фактор: Other Options Інші установки Preview Попередній перегляд Small Малий Medium Середній Big Великий Display Pages Side by Side Показувати сторінки поруч Page-Colors Кольори сторінки Background: Фон: Margins: Неробочі поля: Display Unprintable Area in Margin Color Показати недруковану область кольором поля Use PDF-1.4 Transparency Features Використовувати прозорість формату PDF-1.4 Adjust Display Size Відрегулювати розмір відображення To adjust the display drag the ruler below with the Slider. Щоб відрегулювати відображення, перемістіть повзунок внизу. OK Гаразд Cancel Вихід Choose a Directory Вибрати директорію Inside: Всередині: Outside: Ззовні: mm мм in дм p піки External Tools Зовнішні інструменти Postscript Interpreter Інтерпретатор постскрипта Antialias Text Антиаліасинг текста Antialias Graphics Антиаліасинг зображень Image Processing Tool Інструмент для обробки зображень Misc. Різне. Printing Друк Clip to Page Margins Обрізати по полях сторінки Displacement: Зміщення: Name of executable: Назва програми: Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Виберіть стандартне оздоблення вікна та вигляд. Scribus успадкує любі доступні теми KDE або Qt Default font size for the menus and windows Стандартний розмір шрифта для меню та вікон Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Число рядків для прокручування на кожний рух колеса мишки Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Радіус площі захвату вузлів об'єктів Number of recently edited documents to show in the File menu Скільки недавно редагованих документів показувати в меню Файл Change the keyboard shortcuts to your preference Змінити гарячі клавіші по Вашому вподобанню Default documents directory Стандартна директорія для документів Default ICC profiles directory Стандартна директорія для ICC профілів Default Scripter scripts directory Стандартна директорія для сценаріїв Сценариста Default page size, either a standard size or a custom size Стандартний розмір сторінки Default orientation of document pages Стандартна орієнтація сторінок документа Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of a document Зробити першу сторінку лівою сторінкою Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Якщо ввімкнути цю опцію, то Scribus буде записувати резервну копію файла з розширенням .bak по закінченню кожного визначеного періода часу Time period between saving automatically Період часу між двома автоматичними записами файла Distance between the minor grid lines Відстань між лініями допоміжної сітки Distance between the major grid lines Відстань між лініями головної сітки Distance within which an object will snap to your placed guides Зона притягування об'єкта до розмітки Color of the minor grid lines Колір ліній допоміжної сітки Color of the major grid lines Колір ліній головної сітки Color of the guide lines you insert Колір ліній розмітки Place the grid behind your page objects Розмістити сітку під об'єктами на сторінці Place the grid in front of your page objects Розмістити сітку над об'єктами на сторінці Displacement above the baseline of the font on a line Зміщення над основою шрифта на лінії Relative size of the superscript compared to the normal font Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Displacement below the baseline of the normal font on a line Зміщення під основою шрифта на лінії Relative size of the subscript compared to the normal font Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Relative size of the small caps font compared to the normal font Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом Percentage increase over the font size for the line spacing Збільшення проміжку між рядками у відсотках понад розмір шрифта Text Frame Properties Властивості текстової рамки Picture Frame Properties Властивості рамки зображення Shape Drawing Properties Властивості рисування геометричних фігур Magnification Level Defaults Стандартні установки масштабу зображення Line Drawing Properties Властивості рисування лінії Polygon Drawing Properties Властивості рисування полігонів Font for new text frames Шрифт для нових текстових рамок Size of font for new text frames Розмір шрифта для нових текстових рамок Color of font Колір шрифта Number of columns in a text frame Число стовпців в текстовій рамці Gap between text frame columns Проміжок між стовпцями текстової рамки Sample of your font Зразок Вашого шрифта Picture frames allow pictures to scale to any size Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру Horizontal scaling of images Горизонтальне масштабування зображень Vertical scaling of images Вертикальне масштабування зображень Keep horizontal and vertical scaling the same Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки Automatically scaled pictures keep their original proportions Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін Fill color of picture frames Колір заповнення рамок зображень Saturation of color of fill Насиченість кольору заповнення Line color of shapes Колір ліній геометричних фігур Saturation of color of lines Насиченість кольору ліній геометричних фігур Fill color of shapes Колір заповнення геометричних фігур Line style of shapes Стиль ліній геометричних фігур Line width of shapes Ширина ліній геометричних фігур Minimum magnification allowed Мінімально дозволений масштаб зображення Maximum magnification allowed Максимально дозволений масштаб зображення Change in magnification for each zoom operation Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування Color of lines Колір ліній Saturation of color Насиченість кольору Style of lines Стиль ліній Width of lines Товщина ліній Number of corners for polygons Число кутів полігонів Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігонів Polygons will be convex rather than concave Полігони будуть вигнутими, а не вгнутими Sample Polygon Зразок полігону Change the angles at which lines of the polygon join Змінити кути з'єднання сторін полігону Choose the size of the preview in the scrapbook palette Змінити розмір попереднього перегляду в палітрі чорновика When using facing pages, show the two pages side by side При використанні книжкового перепліту показувати обидві сторінки поруч Color for paper Колір паперу Color for the margin lines Колір границь полів сторінки Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Enable transparency features within PDF 1.4 export Ввімкнути риси прозорісті при експорті PDF 1.4 Set the default zoom level Установити стандартний масштаб зображення Filesystem location for the Ghostscript interpreter Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Не показувати об'єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі Baseline Grid: Базова сітка: Baseline Offset: Зміщення базової сітки: Save Contents on Changes Зберегти вміст після кожної зміни Save the scrapbook contents everytime after a change Зберегти вміст чорновика після зміни Filesystem location for graphics editor Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску Theme: Тема: Wheel-Jump: Число рядків прокручування на кожний рух колеса миші: Grab-Radius: Радіус захвату: Baseline Grid Базова сітка On Ввімкнути Off Вимкнути Horizontal Scaling: Горизонтальне масштабування: Vertical Scaling: Вертикальне масштабування: Turns on the basegrid Ввімкнути базову сітку Turns off the basegrid Вимкнути базову сітку QColorDialog Hu&e: &Тон: &Sat: На&сиченість: &Val: З&начення: &Red: &Червоний: &Green: &Зелений: Bl&ue: &Синій: A&lpha channel: &Альфа канал: &Basic colors &Базові кольори &Custom colors &Власні кольори &Define Custom Colors >> &Вибрати власні кольори >> OK Гаразд Cancel Вихід &Add to Custom Colors &Добавити у власні кольори Select color Вибрати колір QFileDialog Copy or Move a File Копіювати або перемістити файл Read: %1 Зчитати: %1 Write: %1 Записати: %1 File &name: Ім'я &файла: File &type: Тип &файла: One directory up На один рівень вгору Cancel Вихід All Files (*) Всі файли (*) Name Ім'я Size Розмір Type Тип Date Дата Attributes Аттрибути OK Гаразд Look &in: Шукати &в: Back Назад Create New Folder Створити нову директорію List View Короткий список Detail View Детальний список Preview File Info Попередній перегляд інформації по файлу Preview File Contents Попередній перегляд вмісту файла Read-write Зчитування та запис Read-only Лише зчитування Write-only Лише запис Inaccessible Недоступний Symlink to File Символічний лінк до файла Symlink to Directory Символічний лінк до директорії Symlink to Special Символічний лінк до особливого File Файл Dir Директорія Special Особливий Open Відчинити Save As Записати як &Open &Відчинити &Save &Записати &Rename &Перейменувати &Delete &Видалити R&eload П&еречитати Sort by &Name Сортувати по &Імені Sort by &Size Сортувати по &Розміру Sort by &Date Сортувати по &Даті &Unsorted &Несортований Sort Сортувати Show &hidden files Показати при&ховані файли the file файл the directory директорія the symlink символічний лінк Delete %1 Видалити %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Ви справді бажаєте видалити %1 "%2"?</qt> &Yes &Так &No &Ні New Folder 1 Нова директорія 1 New Folder Нова директорія New Folder %1 Нова директорія %1 Find Directory Знайти директорію Directories Директорії Save Записати Error Помилка %1 File not found. Check path and filename. %1 Файл не знайдено. Перевірте шлях та ім'я файла. All Files (*.*) Всі файли (*.*) Select a Directory Вибрати директорію Directory: Директорія: QLineEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QMainWindow Line up Вирівняти Customize... Свої установки... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Про Qt</h3><p>Ця програма використовує версію %1 Qt .</p><p>Qt - багатоплатформний набір для розробки графічних оболонок та програмного забезпечення в C++.</p><p>Qt дає можливість портативного використання коду між MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Лінукс та всіма основними комерційними варіантами UNIX.<br>Існує версія Qt для вбудованих пристроїв.</p><p>Qt - продукт компанії Trolltech. Зверніться до <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> за додатковою інформацією.</p> QObject Initializing... Ініціалізація... Warning Застереження Do you really want to overwrite the File: %1 ? Ви справді бажаєте переписати файл: %1 ? Insert Special Вставити особливий символ Print Preview Перегляд перед друком Scripter Manual... Керівництво по Сценаристу... Execute Script... Виконати сценарій... Recent Scripts Недавні сценарії Show Console Показати консоль Online Reference Документація на Інтернеті Open Відчинити Python Scripts (*.py);; All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Save Page as SVG... Записати сторінку як SVG... Save as Записати як SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg *.svgz);;Всі файли (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg);;Всі файли (*) Yes Так No Ні pt тчк mm мм in дм p п Document Документ Background Фон pt тчк mm мм in дюйм p п Scribus Scripts Сценарії Scribus S&cript С&ценарії Oook! You're calling an object doesn't exist! Ойойой! Спроба доступу до неіснуючого об'єкту! Oook! You're trying to erase an object doesn't exist! Ойойой! Спроба видалення неіснуючого об'єкту! Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist! Ойойой! Спроба оточення неіснуючого об'єкту текстом! Import SVG-Image... Вставити SVG-зображення... QTextEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t &Вирізати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QTitleBar System Menu Системне меню Shade Затінити Unshade Відтінити Normalize Нормальний розмір Minimize Згорнути до мінімуму Maximize Розгорнути до максимуму Close Зачинити QWorkspace &Restore &Відновити &Move &Перемістити &Size &Розмір Mi&nimize Зверну&ти Ma&ximize Ма&ксимальний розмір &Close &Зачинити Stay on &Top &Залишатися поверх Minimize Звернути Restore Down Відновити вниз Close Зачинити Sh&ade За&тінити %1 - [%2] %1 - [%2] &Unshade Відті&нити Query OK Гаразд Cancel Вихід ReformDoc Document Setup Установка опцій документа Margin Guides Розмітка полів Top: Верхнє: Left: Ліве: Bottom: Нижнє: Right: Праве: Facing Pages Суміжні сторінки Left Page first Ліва сторінка перша OK Гаразд Cancel Вихід Inside: Всередині: Outside: Ззовні: Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of the document Помістити першу сторінку документу зліва Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання ScriXmlDoc Copy #%1 of Копія №%1 з Background Фон ScribusApp File Файл Searching for Fonts Пошук шрифтів There are no Postscript-Fonts on your System На Вашій системі немає Postscript шрифтів Exiting now Виходжу зараз Fatal Error Фатальна помилка Smart Hyphen Розумний дефіс Align Left Вирівняти по лівому краю Align Right Вирівняти по правому краю Align Center Вирівняти по центру Insert Page Number Вставити номер сторінки Attach Text to Path Приєднати текст до шляху Show Layers Показати плани Javascripts... Сценарії Javascript... Undo Відмінити Show Page Palette Показати палітру сторінки Lock/Unlock Замкнути/Відімкнути Non Breaking Space Пропуск без розриву Reading Preferences Зчитування установок Getting ICC-Profiles Отримання ICC-профілів Init Hyphenator Ініціалізувати переніс Setting up Shortcuts Установка гарячих клавіш Color Management... Керування кольорами... Reading Scrapbook Зчитування чорновика Initializing Plugins Ініціалізація модулів New Новий Open... Відчинити... Recent Documents Недавно редаговані документи Close Зачинити Save Записати Save as... Записати як... Revert to Saved Повернутися до записаного Collect for Output... Зібрати для виводу... Get Text/Picture... Вставити текст/графіку... Insert Page... Вставити сторінку... Import... Імпорт... Save Text... Записати текст... Save Page as EPS... Записати сторінку як EPS... Save as PDF... Записати документ як PDF... Export... Експорт... Document Info... Інформація про документ... Document Setup... Установка опцій документу... Print... Друк... Quit Вихід Cut Вирізати Copy Копіювати Paste Вклеїти Clear Очистити Select all Виділити все Search/Replace... Пошук/Заміна... Colors... Кольори... Paragraph Styles... Стилі абзаців... Line Styles... Стилі ліній... Styles... Стилі... Templates... Шаблони... General... Загальні... Preferences... Установки... Fonts... Шрифти... Hyphenator... Переніс... Preferences Установки Select New Font Вибрати новий шрифт Duplicate Дублювати Multiple Duplicate Багаторазове дублювання Delete Видалити Group Згрупувати Un-group Розгрупувати Lock Замкнути Send to Back Опустити на задній план Bring to Front Підняти на передній план Lower Нижче Raise Вище Distribute/Align... Розташувати/Вирівняти... Edit Frame Редагувати рамку Shape Форма Detach Text from Path Від'єднати текст від шляху Combine Polygons Поєднати полігони Split Polygons Розділити полігони Convert to Outlines Конвертувати у векторну форму Insert... Вставити... Delete... Видалити... Move... Пересунути... Apply Template... Застосувати шаблон... Manage Guides... Установка розмітки... Fit in Window Вмістити у вікно 50% 50% 75% 75% Actual Size Реальний розмір 200% 200% Thumbnails Мініатюрні зображення Hide Margins Сховати поля Hide Frames Сховати рамки Hide Images Сховати зображення Show Grid Показати сітку Snap to Grid Притягування до сітки Hide Guides Сховати розмітку Snap to Guides Притягування до розмітки Tools Інструменти PDF-Tools PDF-Інструменти Properties Властивості Outline Схема документу Scrapbook Чорновик Layers Плани Page Palette Сторінки і шаблони Bookmarks Закладки Manage Pictures Керування зображеннями Hyphenate Text Перенос тексту About Scribus Про програму Scribus About Qt Про систему Qt Online-Help... Внутрішня довідка ... Tool-Tips Підказка по інструментах Style Стиль Left Лівий край Center Центр Right Правий край Block Блок Forced Вимушене Other... Інший... Normal Нормальний Underline Підкреслення Strikethru Перекреслення Small Caps Капітель Superscript Верхній індекс Subscript Нижній індекс Outlined Обведення X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: Ready Готовий Cascade Каскадне розміщення Tile Мозаїчне розміщення None Немає Show Frames Показати рамки Get Picture... Вставити зображення... Color Колір Invert Негатив Get Text... Вставити текст... Font Шрифт Size Розмір Effects Ефекти Tabulators... Табулятори... Alignment Вирівнювання Shade Тінь Unlock Відімкнути Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Loading... Завантаження... All Files (*) Всі файли (*) Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Warning Застереження OK Гаразд Save as Записати як Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Всі файли (*) Saving... Записую... Printing... Друкую... Document Документ Printing failed! Не вийшло надрукувати! Scribus Manual Довідка по Scribus Show Margins Показати поля Show Images Показати зображення Hide Grid Заховати сітку Show Guides Показати розмітку Size: Розмір: Shade: Тінь: The following Programs are missing: Наступні програми відсутні: Ghostscript : You cannot use EPS-Images Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення All Все EPS-Files (*.eps);;All Files (*) EPS-файли (*.eps);;Всі файли (*) Loading: Завантаження: Adjusting Colors Настройка кольорів Undo Delete Object Відмінити видалення об'єкта Undo Object Move Відмінити зсув об'єкта Undo Object Change Відмінити зміну об'єкта English Англійська German Німецька Spanish Іспанська Italian Італійська French Французська Russian Російська Danish Датська Slovak Словацька Hungarian Венгерська Czech Чешська Dutch Голландська Portuguese Португальська Ukrainian Українська Polish Польська Greek Грецька Catalan Каталанська Finnish Фінська Choose a Directory Вибрати директорію Scribus Crash Аварійний вихід Scribus Scribus crashes due to Signal #%1 Аварійний вихід Scribus із-за сигнала №%1 Irish Ірландська All Supported Formats Всі формати, що підтримуються Can't write the File: %1 Неможливо записати до Файла: %1 Create a new Document Створити новий документ Open a Document Відчинити документ Save the current Document Записати активний документ Close the current Document Зачинити активний документ Print the current Document Друкувати активний документ Save the current Document as PDF Записати активний документ як PDF Append Text... Добавити текст... &File &Файл &Edit &Редагування &Style &Стиль &Item &Об'єкт &Page С&торінка &View &Вид &Tools &Інструменти E&xtras &Додатки &Windows Ві&кна &Help До&помога Some Objects are locked. Деякі об'єкти замкнені. Cancel Вихід Lock all Замкнути все Unlock all Розімкнути все Show Baseline Grid Показати базову сітку Hide Baseline Grid Сховати базову сітку Tool&bars Панелі ін&струментів ScribusView % % Layer План All Все ScribusWin Leave Anyway Ігнорувати і вийти Close Anyway Зачинити в любому випадку Warning Застереження Document: Документ: has been changed since the last save. був змінений з часу останнього запису. Save Now Записати зараз Cancel Вихід SeList Show Page Previews Попередній перегляд сторінок SeView Show Template Names Показати імена шаблонів SearchReplace Search/Replace Пошук/Заміна Search for: Шукати: Text Текст Paragraph Style Стиль абзацу Font Шрифт Font Size Розмір шрифта Font Effects Ефекти шрифта Fill Color Колір заповнення Fill Shade Тінь заповнення Stroke Color Колір контура Stroke Shade Тінь контура pt тчк None Немає Replace with: Замінити на: Whole Word Ціле слово Ignore Case Ігнорувати регістр Search Пошук Replace Заміна Replace All Замінити все Leave Вихід Search finished Пошук закінчено OK Гаразд Left Лівий край Center Центр Right Правий край Block Блок Forced Вимушене SeitenPal Arrange Pages Розташувати сторінки Available Templates: Доступні шаблони: Document Pages: Сторінки документу: Facing Pages Суміжні сторінки Left Page first Ліва сторінка перша Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them. Перетягніть сторінки або шаблони в сміттєву корзину для того, щоб видалити їх. Here are all your Templates, to create a new Page drag a Template to the Pageview below. Тут всі Ваші шаблони. Щоб створити нову сторінку перетягніть шаблон на зображення сторінки внизу. Normal Звичайний Previews all the pages of your document. Перегляд всіх сторінок документа. SelectFields Select Fields Вибрати поля Available Fields Доступні поля >> >> << << Selected Fields Вибрані поля OK Гаразд Cancel Вихід ShadeButton Other... Інші... Shade: Тінь: Shade Тінь Spalette No Style Немає стилю StilFormate Edit Styles Редагування стилю Append Зовнішній New Новий Edit Редагувати Duplicate Копіювати Delete Видалити Save Записати Cancel Вихід Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Warning Застереження Do you really want do delete this Style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? No Ні Yes Так Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) OK Гаразд StoryEditor Story Editor Редактор тексту New Новий Save to File... Записати в файл... Load from File... Завантажити з файла... Save and Exit Записати документ та вийти Exit without Saving Вийти без запису Undo Відмінити Redo Повторити Cut Вирізати Copy Копіювати Paste Вклеїти Clear Очистити Edit Styles... Редагувати стилі... File Файл Edit Редагувати Style Стиль Text Текст Current Paragraph: Активний абзац: Words: Слова: Chars: Символи: Totals: Сумми: Paragraphs: Абзаци: Warning Застереження Do you really want to lose all your Changes? Ви справді бажаєте втратити всі Ваші зміни? Do you really want to clear all your Text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? Open Відчинити Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Save as Записати як Left Лівий край Center Центр Right Правий край Block Блок Forced Вимушене Update Text Frame Обновити вміст текстової рамки Insert Special... Вставити символ... Insert Special Вставка символів Do you want to save your changes? Записати зміни? StyleSelect Underline Підкреслення Small Caps Капітель Subscript Нижній індекс Superscript Верхній індекс Outline Text Силуетний текст Strike Out Перекреслений текст TabManager Manage Tabulators Налаштування табуляторів Position: Позиція: Alignment: Вирівнювання: pt тчк OK Гаразд Cancel Вихід Remove Видалити Add Добавити Left Лівий край Right Правий край Full Stop Повний стоп Comma Кома Center Центр Tree Outline Об'єкт Element Елемент Type Тип Information Інформація X: X: Y: Y: Font: Шрифт: Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху Page Сторінка Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. OK Гаразд WerkToolB Tools Стандартні інструменти Select Items Вибрати об'єкти Insert Text Frame Вставити текстову рамку Insert Picture Вставити графіку Properties... Властивості... Insert Polygons Вставити полігони Insert Lines Вставити лінії Insert Bezier Curves Вставити криві Безьє Insert Freehand Line Вставити вільну лінію Rotate Item Повернути об'єкт Edit Contents of Frame Редагувати зміст рамки Link Text Frames Зв'язати текстові рамки Unlink Text Frames Роз'єднати текстові рамки Zoom in or out Збільшити або зменшити масштаб зображення Edit the text with the Story Editor Редагувати текст Редактором Тексту Draw various Shapes Рисувати різні геометричні форми Insert Table Вставити таблицю WerkToolBP PDF-Tools PDF-Інструменти Insert PDF-Fields Вставити PDF-поля Text Текст Link Ссилка Insert PDF-Annotations Вставити PDF аннотацію Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список ZAuswahl Select Character: Вибрати символ: Insert Вставити Clear Очистити Close Зачинити WebSVN - Scribus - Blame - Rev 274 - /trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts

Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 243 | Rev 282 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line