getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"]) -> float Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою "name". Якщо в цій текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане, буде використано активний об'єкт. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі. Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних кольорів. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Показує діалогове вікно "Новий Документ". Створює новий документ, якщо користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач вибирає кнопку "Вихід". Повернене значення дорівнює булевому "так", якщо документ було створено. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Повертає ім'я кольору заповнення об'єкту під назвою 'name'. Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Зсовує об'єкт "name" на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс). Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" належить до групи, то рухається вся група. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому рівні сценарія. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім'я. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). "name" має унікально ідентифікувати об'єкт, тому що воно буде необхідним для звернення до цього об'єкта в майбутньому. Якщо "name" не вказане, то Scribus вибере його сам. Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім'я, яке вже було використане. newPage(where [,"template"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "template" specifies the name of the template page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"template"]) Створює нову сторінку. Якщо "where" дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку нова сторінка вставляється перед "where". Номери сторінок рахуються від 1 вверх, незалежно від того який номер показаний на першій сторінці Вашого документа. Необов'язковий параметр "template" визначає ім'я шаблона для нової сторінки. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за дозволений діапазон setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Установлює заповнення градієнтом об'єкта "name" типом type. Описання кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться константи для доступних типів (FILL_<type>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Поміщає строкову величину "string" в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною 'unicode' (рекомендовано). newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumber = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають слідуюче значення: розмір - size = Тупль (ширина,висота), який описує розмір документу. Ви можете використовувати попередньо визначені константи названі PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і.т.д. поля - margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє) - описує поля документа. орієнтація - orientation = орієнтація сторінки - константи PORTRAIT - портретна, LANDSCAPE - ландшафтна. firstPageNumber = номер першої сторінки даного документа. Звичайно починається з 1, але більші значення можуть використовуваться, наприклад якщо Ви створюєте документ, який складається з кількох частин. одиниця виміру - unit: це значення установлює одиниці виміру, які будуть використовуватися в документі. Використовуйте попередньо визначені константи: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. книжкові сторінки - facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES перша сторона зліва - firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Значення для ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру, вибраних для всього документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється в точках, майте це на увазі. Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) register_macro_callable(name, callable, accel='') Create a macro called "name" with the existing callable object "callable". The passed callable must not require any arguments when called (it may take optional arguments, but will not be given any). If provided, the string "accel" will be used to set a keyboard shortcut for the macro. If the passed callable is a class, it will be rejected. Functions and bound methods are quite acceptable, as are instances of classes that provide a __call__ method with no arguments. There is no problem with registering a callable more than once, nor with registering multiple bound methods of a single instance. register_macro_callable(name, callable, accel='') Створити новий макрос з іменем "name" з існуючим виконуваним об'єктом "callable". Виконуваний об'єкт не повинен вимагати ніяких аргументів при його виклику (він може опрацьовувати необов'язкові аргументи, але вони йому не будуть дані). Якщо задана, строкова величина "accel" буде використана для створення гарячої послідовності для макроса. Якщо виконуваний елемент являється класом, його буде відторгнено. Дозволяються функції та зв'язані методи а також ініціалізовані класи які мають метод __call__, що не приймає аргументів. Виконуваний об'єкт можна реєстровати кілька разів. Також дозволяється реєструвати декілька зв'язаних методів одного ініціалізованого класу. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool Створює новий документ та повертає булеве значення true у разі успіху. Значення параметрів: size = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Дозволяється використання попередньо визначених констант з іменами типу PAPER_<paper_type> - наприклад PAPER_A4 і т.д. margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який визначає поля документа orientation = орієнтація сторінки - доступні константи - PORTRAIT (портрет), LANDSCAPE (ландшафт) firstPageNumer = Номер першої сторінки документа - використовується для нумерації сторінок. У більшості випадків рекомендується використання 1, але можна використовувати і інші номери, наприклад якщо документ складається з кількох частин. unit (одиниця виміру) = Ця величина визначає одиниці виміру, які використовуються в документі. Використовуйте констати з набору: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = Книжкове розміщення сторінок - константи FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = Перша сторінка з лівої сторони - константи FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Значення ширини, висоти та полів виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. PAPER_* константи виражаються в точках. Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Створює нову сторінку. Якщо "where" дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед "where". Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов'язковий параметр "masterpage" вказує на ім'я головної сторінки. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("string") Строкова величина "string" повинна містити ім"я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині 'unicode' str (рекоменд.). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. @default getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["name"]) -> string Повертає ім'я шрифта в текстовій рамці "name". Якщо частина текста в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане - повертає значення для активного об'єкту. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["name"]) -> integer Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім'ям "name". Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Повертає текст з текстової рамки "name". Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не тільки видиму частину. Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["name"]) -> string Повертає текст із текстової рамки "name" і всіх текстових рамок зв'язаних з нею. Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["name"]) -> float Повертає міжрядковий інтервал ("leading") текстової рамки з ім'ям "name", виражений в точках. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці "name", виражений в точках. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["name"]) -> integer Повертає число колонок тексту в текстовій рамці "name". Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("text", ["name"]) Змінює текст в текстовій рамці "name" на зміст текстової змінної "text". Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад, unicode(text, 'iso-8859-2'). Додаткова інформація по цьому приводу розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame. Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. "name" If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("text", pos, ["name"]) Вставляє текст" text" в позицію "pos" в текстову рамку. Текст має бути в кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак має індекс 0. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError якщо індекс вставки виходить за дозволений діапазон. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["name"]) Установлює шрифт текстової рамки "name" до "font". Якщо вибрана лише частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(size, ["name"]) Установлює розмір шрифта в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон "size" від 1 до 512. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за дозволений діапазон. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(size, ["name"]) Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" виражається в точках. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить за доступний діапазон. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(size, ["name"]) Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці "name" до значення "size". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить за доступний діапазон (повинен бути позитивним). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["name"]) Установлює число колонок в текстовій рамці "name" до цілого числа "nr". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(align, ["name"]) Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці "name" до вказаного. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. "align" повинне дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі - дивіться в dir(scribus). Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана невірно. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, count, ["name"]) Вибирає "count" число знаків тексту в текстовій рамці "name", починаючи з знака "start". Рахунок знаків починається з 0. Якщо "count" дорівнює нулю, текстова вибірка буде знята. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі тексту. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["name"]) Видаляє весь текст в текстовій рамці "name". Якщо частина тексту вибрана то видаляється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("color", ["name"]) Установлює колір тексту в текстовій рамці "name" до кольору "color". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("color", ["name"]) Установлює колір "color" текстового контура. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Установлює тінь кольору тексту об'єкта "name" до "shade". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. "shade" має бути цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("fromname", "toname") Зв'язує дві текстові рамки. Рамка з ім'ям "fromname" приєднується до рамки з ім'ям "toname". Кінцева рамка має бути пустою текстовою рамкою і не повинна бути з'єднана ні з якою іншою рамкою. Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення правил зв'язування рамок. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("name") Видаляє вказаний (названий) об'єкт з ланцюжка зв'язаних текстових рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які знаходилися перед і після неї будуть з'єднані, наприклад 'a->b->c' зміниться на 'a->c', при виконанні unlinkTextFrames(b)' Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил з'єднання рамок. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["name"]) Конвертує текстову рамку "name" в контурний текст. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("name") -> tuple Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових кольору "name" з активного документа. Якщо не відкрито жодного документа, повертає значення для названого кольору з палітри стандартних кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Змінює колір "name" до вказаних значень CMYK. Значення кольору визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий), m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний). Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Видаляє колір "name". Кожний приклад цього кольору заміняється на колір "replace". Якщо "replace" не вказано, то використовується колір "None" - прозорість. deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В цьому випадку "replace", якщо вказаний, ефекту не має. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("name", "replace") Кожний приклад кольору "name" заміняється на колір "replace". Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname" ,haspreview, issave]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". The default for both of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("caption", ["filter", "defaultname" ,haspreview, issave]) -> строкова величина з іменем файла Показує діалогове вікно "Відчинити файл" з аннотацією "caption". Імена файлів фільтруються за домомогою строкової змінної "filter". Може бути вказане стандартне ім'я або шлях до файла ("defaultname") - залиште цю змінну пустою, якщо Ви не бажаєте її використовувати. Значення "True" для "haspreview" вмикає застосування невеликого віджета попереднього перегляду в діалоговому вікні "FileSelect". Якщо параметр "issave" дорівнює "True", діалогове вікно діє, як "Записати Як", в іншому разі воно відповідає "Відчинити файл". Значення по умовчанню для обох змінних дорівнює "False". Якщо вказане значення фільтра, воно повинне мати вид 'коментар (*.type *.type2 ...)'. Наприклад 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Зверніться до документації по Qt для QFileDialog за детальним описом фільтрів. Приклад: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Приклад: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> ціле число Показує діалогове вікно з заголовком "caption", повідомленням "message", та іконкою "icon" та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується, присутня лише проста кнопка "Гаразд". Обов'язковими являються лише аргументи "caption" та "message", хоча установка іконки та відповідних кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити просту розмітку по типу HTML. Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок починаються з 1. Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи, для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами кнопок BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші "Ввід" (Enter) натискує цю кнопку. BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші "Відміна" (Escape) натискує цю кнопку. Приклади використання: result = messageBox('Script failed', 'Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.', ICON_ERROR) result = messageBox('Мавпи!', 'Сталося щось негарне! <i>Це була мавпа?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Визначені константи кнопок та іконок: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> строкова величина Показує стандартний 'Введіть строкову величину' діалог та повертає отримане значення, як строкову величину Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов'язкове 'значення по умовчанню' (default). Приклад: valueDialog('заголовок', 'текст у вікні', 'необов"язкове значення') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Зачиняє активний документ без запиту про запис. Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності документа для зачиняння haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> булеве значення Повертає правдиве булеве значення при наявності відчиненого документа. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("name") Відчиняє документ "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна було відчинити. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає правдиве булеве значення при успішному завершенні операції. Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний діалог збереження файла. В даний час неможливо визначити чи запис був успішним. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("name") Записує активний документ під новим ім'ям "name", яке може бути повним або відносним шляхом. Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним. saveDocAs("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. saveDocAs("author", "info", "description") -> булеве значення Установлює опис документа. "Author ("Автор"), "Info" ("Інформація"), "Description" ("Опис") є строковими величинами. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br) поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> константи. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для "unit" визначаються як константи UNIT_<type>. Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю виміру. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з констант UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filename") Завантажує стилі абзаців з документу Scribus "filename" в активний документ. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["name"]) -> строкове значення Повертає назву кольорі ліній об'єкту "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["name"]) -> ціле число Повертає товщину лінії об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["name"]) -> ціле число Повертає значення затінення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль з'єднань ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи з'єднать: JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене) getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль кінців ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи кінців: CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["name"]) -> ціле число (див. обмеження) Повертає стиль ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Обмеження типів ліній: LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка), LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка), LINE_SOLID (суцільна) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["name"]) -> integer Повертає значення затінення кольору заповнення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["name"]) -> строкове значення Повертає ім'я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (ширина,висота) Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Розмір виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> для подальшої інформації. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["name"]) -> ціле число Повертає кут повороту об'єкта "name". Значення виражається в градусах і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> список Повертає список, що містить імена всіх об'єктів на активній сторінці. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" в нове місце. Координати виражаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" є частиною групи, переміщається вся група. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(rot [, "name"]) Відносно повертає об'єкт "name" на "rot" градусів. Об'єкт повертається навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту. Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при використанні точки обертання по умовчанню. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(ширина, висота [, "name"]) Змінює розмір об'єкта "name" до вказаної висоти та ширини. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> строкова величина Повертає ім'я вибраного об'єкта. "nr", якщо задано, вказує на індекс вибраного об'єкта, напр. 0 означає перший вибраний об'єкт, 1 означає другий вибраний об'єкт і так далі. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> ціле число Повертає число вибраних об'єктів. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("name") Повертає об'єкт з даним іменем "name". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Відмінює вибір всіх об'єктів у всьому документі. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(list) Згруповує об'єкти названі в списку "list". "list" повинен містити імена об'єктів, які будуть згруповані. Якщо "list" не задано, буде використано активний об'єкт. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("name") Видаляє групу, яка містить об'єкт з іменем "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(factor [,"name"]) Змінює розмір групи, яка містить об'єкт "name". Значення понад 1 збільшують розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 % початкового. Значення "factor" повинне бути більшим за 0. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filename" [, "name"]) Завантажує зображення "picture" в рамку для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Установлює масштаб зображення в рамці для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Число 1 дорівнює 100 %. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["name"]) -> bool Замикає об'єкт "name", якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["name"]) -> bool Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> list Повертає список з назвами доступних шрифтів. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> список туплів Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів: [ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0), вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ] rendeFont("name", "filename", "sample", size) -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. Image is saved into "filename". Returns true when success. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. rendeFont("name", "filename", "sample", size) -> bool Показує зображення шрифта "name" у вигляді заданого тексту "sample" розміром "size". Зображення записується в файл "filename". Повертає булеве значення "true" у разі успішного завершення. Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо задано пустий текст або назва файла. getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> list Повертає список з назвами всіх визначених планів. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("name") Установлює "name", як активний план. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> string Повертає назву активного плану. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("layer" [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" на план "layer". План повинен існувати. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("layer", visible) Змінює видимість плану "layer". Якщо "visible" дорівнює булевому значенню "false" - план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("layer", printable) Змінює доступність плану "layer" для друку. Якщо "printable" дорівнює булевому значенню "false", план не буде надруковано. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns wether the Layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає стан видимості плану "layer" - значення "True" означає, що план "layer" видимий, а значення "False" означає, що план "layer" невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns wether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає стан доступності для друку плану "layer". При значенні "True" план "layer" може бути надрукований, а при значенні "False" - ні. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Видаляє план з назвою "layer". При відсутності плану або якщо це останній план документа нічого не відбувається. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(layer) Створює новий план з назвою "name". Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> строкова величина Повертає строкову величину, яка містить значення -lang. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа. "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> строкова величина Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(list, ["name"]) -> строкова величина Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається з'єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> строкова величина Створює новий текстовий шлях (pathText) через з'єднання двох об'єктів "textbox" та "beziercurve" та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих базових об'єкти не існують. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["name"]) Видаляє об'єкт "name". Якщо "name" не вказано, буде видалено вибраний об'єкт. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional boolean "state". If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Вмикає/вимикає параметр "Текст обтікає рамку" об'єкта "name". При виклиці задається строковий параметр "name" та необов'язковий булевий параметр "state". Якщо "state" не задано, відбувається зміна стану параметра на протилежний. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["name"]) -> булеве значення Перевіряє чи вказаний об'єкт вже існує в документі. Назва об'єкта є необов'язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве значення "True", при наявності вибраного об'єкта. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("style" [, "name"]) Застосовує стиль "style" для об'єкта "name". Якщо "name" не вказано, буде використано вибраний об'єкт. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> список Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> ціле число Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Перерисовує всі сторінки. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("name") Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(nr) Переходить до сторінки номер "nr" (тобто робить сторінку номер "nr" активною). Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> ціле число Повертає число сторінок в документі. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> список Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(list) Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без заміщення існуючих setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Див. getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Див. setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> тупль Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру документа. Див. константи UNIT_<type> та функцію getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> список Повертає список туплів з об'єктами, розташованими на активній сторінці. Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад 'Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] означає, що об'єкт 'Text1' є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об'єктом сторінки... getPageMargins() Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_<type> та функцію getPageSize(). setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("color", ["name"]) Установлює колір заповнення "color" для об''єкта "name". "color" повинен бути попередньо визначеним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Установлює колір "color" для об''єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(width, ["name"]) Установлює товщину об'єкта "name" до "width". "width" повинна бути в діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за доступний діапазон. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(shade, ["name"]) Установлює тінь ліній об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(join, ["name"]) Установлює тип з'єднань ліній об'єкта "name" до стиля "join". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "join" - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Установлює тип кінцівок ліній об'єкта "name" до стиля "cap". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "cap" - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(style, ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "style". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "style" - LINE_<style>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(shade, ["name"]) Установлює тінь заповнення об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["name"]) Установлює радіус кутів об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "namedStyle". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового використання панелі. Див. progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого число. Див. progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Установлює позицію панелі прогресу до значення "nr" відносно попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано на документації фірми Trolltech's по Qt] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми. Поки що не використовуйте. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(булеве значення) Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню "Записати". Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє змін автоматично при роботі сценарія. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Визначає новий колір "name". Значення кольору виражається чотирма складовими: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Малиновий), y = Yellow (Жовтий) та k = Black (Чорний). Складові кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку ValueError, якщо була задана недійсна назва кольору. getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getCornerRadius(["name"]) -> ціле число Повертає радіус кутів об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y) з позицією об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Позиція виражається а активних точках виміру документа - див. UNIT_<type> для довідки. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positive values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Установлює кут повороту об'єкта "name" до "rot". Позитивні значення приводять до обертання проти годинникової стрілки. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe'. Вибір `proportional' (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe' і `proportional' являються булевими змінними. Може повернути помилку WrongFrameTypeError. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "count" is -1, all text in the frame will be selected. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, count, ["name"]) Виділяє "count" знаків тексту в текстовій рамці "name" починаючи з знака "start". Рахунок знаків починається з 0. Якщо "count" дорівнює нулю вибірка тексту буде відмінена. Якщо "count" дорівнює -1 - весь текст в рамці буде вибрано. Якщо "name" не задано буде використано ім'я активного об'єкта. Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за допустимий діапазон тексту. register_macro_code(name, sourcetext, accel='') Create a macro named "name" by evaluating the the source code "sourcetext". "sourcetext" must follow the same rules as macros created in the GUI. If provided, the string "accel" will be used to set a keyboard shortcut for the macro. register_macro_code(name, sourcetext, accel='') Створити макрос з іменем "name" методом оцінки програмного коду "sourcetext". "sourcetext" код повинен відповідати тим же вимогам, що і макроси створені графічною оболонкою. Якщо задана, строкова величина "accel" то вона буде використана як гаряча комбінація клавіш для цього макроса. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план "layer". True означає, що "layer" можна друкувати, False означає, що друк плана "layer" не дозволено. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB colour space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("name") -> tuple Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору з назвою "name" з активного документа, конвертовані в область кольору RGB. При відсутності відчиненого документа повертає значення названого кольору з стандартної палітри документа. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказане невірне ім'я кольору. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Створює растрове зображення шрифта з іменем "name" з заданим текстом "sample" та розміром "size". Якщо "filename" не дорівнює "", зображення буде записане в файл з назвою "filename". В протилежному випадку зображення буде повернене, як строкова величина. Необов'язковий аргумент "format" вказує на те, який формат зображення генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM. Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий зразковий текст або ім'я файла. isLayerVisible("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerVisible("layer") -> bool Повертає значення видимості плана "layer" - True означає, що план "layer" видимий, а False означає, що план "layer" невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима. setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Установлює те чи ("toggle" = 1) текстова рамка "name" є закладкою. Якщо ім'я "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є текстовою рамкою isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка "name" є закладкою PDF. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не являється текстовою getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_<type> константи та getPageSize(). insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("text", pos, ["name"]) Вставляє текст "text" в позицію "pos" в текстовій рамці "name". Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак повинен мати індекс 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст в рамку. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError при вставці за межами доступного діапазону. getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("name") -> тупль Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору "name" з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору вказано неправильно. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Визначає новий колір "name". Значення кольору визначається через чотири компоненти: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору було вказано невірно. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> строкова величина з назвою файла Показує діалог відкриття файла з підписом "caption". Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини "filter". Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в "Записати як". В протилежному випадку він діє як "Відчинити файл" діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов'язкових параметрів по умовчанню дорівнює False. Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму 'comment (*.type *.type2 ...)'. Наприклад 'Зображення (*.png *.xpm *.jpg)'. Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів. Приклад: fileDialog('Відкрити дані', 'CSV files (*.csv)') Приклад: fileDialog('Записати звіт', defaultname='report.txt', issave=True) getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius isexpressed in points. If "name" is not given the currentlyselected item is used. getCornerRadius(["name"]) -> ціле число Повертає радіус кута об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано - буде використано вибраний об'єкт. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y) з координатами об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_<type> для додаткової інформації. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Повертає назву типу С для атрибута `property' об'єкта `object'. Див. getProperty() для додаткової інформації про атрибути. Якщо `includesuper' дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(object, includesuper=True) Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об'єкт `object'. Якщо `includesuper' дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(object, property) Повертає значення атрибута `property' переданого об'єкта `object'. Аргумент `object' може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об'єкт PageItem. Він також може бути об'єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject. Аргумент `property' повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об'єкта `object'. Повернене значення залежить від типу атрибута. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(object, property, value) Установити `property' об'єкта `object' до значення `value'. Якщо `value' не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property' - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана. Дивіться getProperty() для додаткової інформації. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Повертає список дітей об'єкта `object'. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass' або лише дітей з назвами`ofname'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Повертає першу дитину об'єкта `object' названу `childname' з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positve values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Установлює кут повороту об'єкта "name" до "rot". Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає результат того чи видимий план "layer". Значення True означає, що план "layer" видимий, а значення False означає, що план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("text", pos, ["name"]) Вставляє текст "text" в позицію "pos" в текстову рамку "name". Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо "name" не задано, буде використаний вибраний об'єкт. Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["name", nolinks]) -> ціле число Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки "name". Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв'язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв'язаних рамках. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> string Показує діалогове вікно "новий стиль абзацу". Функція повертає справжнє ім'я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) About About Scribus%1%2 Про Scribus %1 %2 %1. %2 %3 %1. %2 %3 Scribus Version %1 %2 %3 Версія Scribus %1 %2 %3 Build-ID: Збірка: Contributions from: У співпраці з: Windows port: Портування до Віндоус: German: Німецька: French: Французська: Italian: Італійська: Hungarian: Венгерська: Ukrainian: Українська: Bulgarian: Болгарська: Galician: Галицька: Turkish: Турецька: Lithuanian: Литовська: Polish: Польська: Czech: Чешська: Slovak: Словацька: Danish: Датська: Norwegian: Норвежська: Welsh: Уельська: Russian: Російська: Brazilian: Бразільська: Finnish: Фінська: Basque: Баскська: Slovenian: Словенська: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує версію, дату збірки і використання зовнішніх бібліотек в Scribus. С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста система керування кольором, T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки літера індикатор заміщається на * &About &Про A&uthors &Автори &Translations &Перекладачі &Online &Веб ресурси &Close &Зачинити Development Team: Команда розробників: Official Documentation: Офіційна документація: Other Documentation: Інша документація: English (British): Англійська (Британська): Swedish: Шведська: Homepage Домашня сторінка Online Reference Документація на Інтернеті Bugs and Feature Requests Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості Mailing List Список розсилки Official Translations and Translators: Офіційні переклади та перекладачі: Esperanto: Есперанто: Korean: Корейська: Serbian: Сербська: Spanish: Іспанська: Previous Translation Contributors: Попередні учасники перекладання: Catalan: Каталанська: About Scribus %1 Про Scribus %1 This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T означає C=littlecms C=CUPS T=TIFF підтримку. Відсутність певної бібліотеки вказується зірочкою (*) littlecms = бібліотека профілювання кольорів CUPS = бібліотека підтримки системи друку TIFF = бібліотека підтримки графічного формату tiff %1 %2 %3 %1 %2 %3 Afrikaans: Африкаанс: Portuguese (Brazilian): Португальська (Бразильська): Windows Port: Порт до системи Windows: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує версію, дату збірки і вбудовану підтримку бібліотек в Scribus Абревіатура C-C-T-F перекладається як C=littlecms (підтримка профілювання кольору) C=CUPS (підтримка системи друку CUPS), T=TIFF (підтримка формату зображень TIFF), F=Fontconfig (підтримка системи керування шрифтами). Відсутня бібліотека позначається символом * Using GhostScript version %1 Використовується GhostScript версії %1 No GS version available Відсутня будь-яка версія GS Scribus Version %1 %2 %3 (%4) Scribus версія %1 %2 %3 (%4) Mac OSX Aqua Port: Порт для Mac OSX Aqua: Wiki Вікі This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F розшифровується, як підтримка C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. Тут також вказується версія Ghostscript знайденого Scribus. This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Ця панель показує версію, дату збірки та підтримку вбудованих бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (система управління передачею кольору) C=CUPS (система друку) T=TIFF (формат зображень TIFF) F=Fontconfig (система керування шрифтами). Остання літера показує використання для рендерингу сторінок бібліотеки C=cairo (Каїро) або A=libart. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується за допомогою знака *. В цій панелі також вказується знайдена версія інтерпретатора Ghostscript. November %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 No Ghostscript version available <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. AboutPlugins Yes Так No Ні AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Про модулі File Name: Ім'я файла: Version: Версія: Enabled: Доступна: Release Date: Дата випуску: Copyright: Авторські права: Author(s): Автор(и): Description: Описання: License: Ліцензія: &Close &Зачинити Alt+C Alt+C ActionManager &New &Новий &Open... &Відчинити... &Close &Зачинити &Save &Записати Save &As... Записати &як... Re&vert to Saved Повернутися до за&писаного Collect for O&utput... Зібрати для в&иводу... Get Text... Вставити текст... Append &Text... Додати &текст... Get Image... Вставити зображення... Save &Text... Записати &текст... Save Page as &EPS... Записати сторінку як &ЕPS... Save as P&DF... Записати як &РDF... Document &Setup... Установки &Документа... &Print... &Друк... &Quit &Вихід &Undo &Відміна &Redo &Повтор &Item Action Mode &Режим дії Об'єкта Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear Contents Очистити &вміст Select &All Виді&лити все &Deselect All &Убрати всі виділення &Search/Replace... &Пошук/Заміна... Edit Image... Редагувати зображення... C&olors... &Кольори... &Paragraph Styles... &Стилі абзаців... &Line Styles... Стилі &ліній... &Master Pages... &Головні сторінки... &Javascripts... С&ценарії Javascript... P&references... &Установки... %1 pt %1 тчк &Other... &Інше... &Left &Ліве &Center По &центру &Right &Праве &Block &Блок &Forced &Вимушене &%1 % &%1 % &Normal &Звичайне &Underline &Підкреслення Underline &Words Підкреслення &Слів &Strike Through &Перекреслення &All Caps Всі ве&ликі літери Small &Caps Ка&пітель Su&perscript В&ерхній індекс Su&bscript Ни&жній індекс &Outline С&хема документу S&hadow Т&інь &Image Effects Ефекти зо&браження &Tabulators... &Табулятори... D&uplicate &Дублювати &Multiple Duplicate &Багаторазове дублювання &Delete &Видалити &Group З&групувати &Ungroup &Розгрупувати Is &Locked &Замкнуті Si&ze is Locked &Розмір замкнутий Lower to &Bottom Опустити на &дно Raise to &Top Підняти на&гору &Lower &Опустити &Raise &Підняти Send to S&crapbook Послат в &чорновик &Attributes... &Атрибути... I&mage Visible &Зображення видиме &Update Image По&новити зображення Adjust Frame to Image Установити розмір рамки по розміру зображення Extended Image Properties Додаткові властивості зображення &Low Resolution &Низьке розрішення &Normal Resolution &Звичайне розрішення &Full Resolution &Повне розрішення Is PDF &Bookmark &Закладка PDF Is PDF A&nnotation &Аннотація PDF Annotation P&roperties В&ластивості аннотації Field P&roperties Властивості &поля &Edit Shape... &Редагувати форму... &Attach Text to Path При&єднати текст до шляху &Detach Text from Path В&ідєднати текст від шляху &Combine Polygons Скомбінув&ати полігони Split &Polygons Розділ&ити полігони &Bezier Curve Крива &Безьє &Image Frame Рамка &зображення &Outlines &Контури &Polygon Полі&гон &Text Frame &Текстова рамка &Glyph... &Символ... Sample Text Зразковий текст &Insert... &Вставити... Im&port... &Імпортувати... &Delete... &Видалити... &Copy... &Скопіювати... &Move... &Перемістити... &Apply Master Page... &Застосувати головну сторінку... Manage &Guides... Установка роз&мітки... &Fit in window &Змінити до розміру вікна &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails &Мініатюрні зображення Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show &Images &Показати зображення Show &Grid Показати &сітку Show G&uides Показати розм&ітку Show &Baseline Grid Показати &базову сітку Show &Text Chain Показати лан&цюг тексту Show Control Characters Показати контрольні знаки Sn&ap to Grid П&ритягування до сітки Sna&p to Guides Притягування до розмітк&и &Properties &Властивості &Scrapbook &Чорновик &Layers П&лани P&age Palette &Палітра сторінки &Bookmarks &Закладки &Measurements &Виміри Action &History Покрокова &історія Preflight &Verifier &Попередня перевірка &Align and Distribute &Розташувати/Вирівняти &Tools &Інструменти P&DF Tools PDF &Інструменти Select Item Вибрати об'єкт T&able &Таблиця &Shape &Фігура &Line &Лінія &Freehand Line &Вільна лінія Rotate Item Повернути об'єкт Zoom in or out Змінити масштаб зображення Zoom in Збільшити масштаб зображення Zoom out Зменшити масштаб зображення Edit Contents of Frame Редагувати зміст рамки Edit Text... Редагувати текст... Link Text Frames Установити зв'язок між текстовими рамками Unlink Text Frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками &Eye Dropper &Селектор кольору Copy Item Properties Копіювати властивості об'єкта Edit the text with the Story Editor Редагувати текст вбудованим редактором Insert Text Frame Вставити текстову рамку Insert Image Frame Вставити рамку для зображення Insert Table Вставити таблицю Insert Shape Вставити геометричну форму Insert Polygon Вставити полігон Insert Line Вставити лінію Insert Bezier Curve Вставити криву Безье Insert Freehand Line Вставити вільно рисовану лінію &Manage Pictures Керування &зображеннями &Hyphenate Text Пе&ренос тексту &Generate Table Of Contents &Генерувати зміст &About Scribus &Про програму Scribus About &Qt Про &систему Qt Toolti&ps Пі&дказки Scribus &Manual... &Довідка по Scribus... Smart &Hyphen Розумний знак &переносу Non Breaking Dash Непереносне тире Non Breaking &Space Непереносний промі&жок Page &Number Номер &сторінки New Line Нова лінія Frame Break Розрив рамки Column Break Розрив колонки Copyright Копірайт Registered Trademark Зареєстрована торгова марка Trademark Торгова марка Bullet Куля Em Dash Ем риска En Dash Ен риска Figure Dash Фігурна риска Quotation Dash Цитатна риска Apostrophe Апостроф Straight Double Пряма подвійна Single Left Пряма ліва Single Right Пряма права Double Left Подвійна ліва Double Right Подвійна права Single Reversed Одинарна зворотня Double Reversed Подвійна зворотня Single Left Guillemet Одинарний лівий Гуілемет Single Right Guillemet Одинарний правий Гуілемет Double Left Guillemet Подвійний лівий Гуілемет Double Right Guillemet Подвійний правий Гуілемет Low Single Comma Низька одинарна кома Low Double Comma Низька подвійна кома Double Turned Comma Подвійна повернута кома CJK Single Left CJK одинарний лівий CJK Single Right CJK одинарний правий CJK Double Left CJK подвійний лівий CJK Double Right CJK подвійний правий Toggle Palettes Переключити палітри Toggle Guides Переключити направляючі Manage Page Properties... Керування установками сторінки... Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки &Arrange Pages &Розмістити сторінки Dehyphenate Text Видалити переноси тексту Print Previe&w Перегляд перед д&руком &JavaScripts... &JavaScript сценарії... Convert to Master Page... Конвертувати в головну сторінку... &Cascade &Каскадне розміщення &Tile &Мозаїчне розміщення &About Plug-ins &Про модулі More Info... AdvOptions Advanced Options Додаткові установки Creates PostScript Level 3 Створює постскрипт 3 рівня Creates PostScript Level 2 only, beware, this can create huge files Створює постскрипт 2 рівня. Можливе значне збільшення розміру файла Creates PostScript Level 1 only, beware, this can create huge files Створює постскрипт 1 рівня. Можливе значне збільшення розміру файла Mirror Page(s) &Horizontal Віддзеркалити сторінку(и) &горизонтально Mirror Page(s) &Vertical Віддзеркалити сторінку(и) &вертикально Apply &ICC Profiles Застосувати &ICC профілі PostScript Level &1 &1 рівень постскрипту PostScript Level &2 &2 рівень постскрипту PostScript Level &3 &3 рівень постскрипту &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Apply Under Color &Removal Виконати видалення &кольорів A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового, жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору. UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення паперу CMY чорнилами. Set Media Size Установити розмір паперу This enables you to explicitely set, the media size of the postscript file. Not recommended unless requested by your printer. Дозволяє Вам явно установити розмір паперу постскрипт файлу. Не рекомендується, якщо не вимагається вашим друкарем. Align Distribute/Align Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти Horizontal Горизонтально Left Sides Ліві сторони Middles Середини Right Sides Праві сторони Vertical Вертикально Top Sides Верхні сторони Bottom Sides Нижні сторони mm мм in д p піки &OK &Гаразд &Apply &Застосувати &Cancel В&ихід &Between: &Поміж: A&lign В&ирівняти Di&splacement Змі&щення Distribute &Evenly Розподілити &рівномірно Bet&ween: &Поміж: Do &Not Change &Не змінювати Al&ign В&ирівнювання Dis&placement Змі&щення pt тчк Distribute E&venly Розподілити &рівномірно &Do Not Change &Не змінювати AlignDistributePalette Align and Distribute Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти &Relative to: В&ідносно до: First Selected Перший вибраний Last Selected Останній вибраний Page Сторінка Margins Поля Selection Вибірка Align right sides of objects to left side of anchor Вирівняти праві краї об"єктів по лівій стороні якоря Align left sides of objects to right side of anchor Вирівняти ліві краї об"єктів по правій стороні якоря Align bottoms Вирівняти нижні сторони Align right sides Вирівняти по правому краю Align tops of objects to bottom of anchor Вирівняти об"єкти по низу якоря Center on vertical axis Центрувати по вертикальній вісі Align left sides Вирівняти по лівому краю Center on horizontal axis Центрувати по горизонтальній вісі Align bottoms of objects to top of anchor Вирівняти низи об"єктів по верху якоря Align tops Вирівняти верхи Distribute Розсередити Make horizontal gaps between objects equal Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об"єктами Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Установити задані горизонтальні проміжки між об"єктами Distribute right sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по правому краю Distribute bottoms equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по нижньому краю Distribute centers equidistantly horizontally Рівномірно розподілити об"єкти по центрах Make vertical gaps between objects equal Зробити одинаковими вертикальні проміжки між об"єктами Make vertical gaps between objects equal to the value specified Установити задані вертикальні проміжки між об"єктами Distribute left sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по лівому краю Distribute centers equidistantly vertically Рівномірно розподілити об"єкти по центрах по вертикалі Distribute tops equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по верхньому краю &Distance: &Відстань: Distribute the items with the distance specified Розподілити об"єкти на вказану відстань Warning Застереження Some objects are locked. Деякі об"єкти - замкнені. &Cancel В&ихід &Unlock All &Розімкнути всі об"єкти Guide Направляюча &Selected Guide: &Вибрана направляюча: None Selected Нічого не було вибрано Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 AlignSelect Align Text Left Вирівняти текст по лівому краю Align Text Right Вирівняти текст по правому краю Align Text Center Вирівняти текст по центру Align Text Justified Вирівняти текст з обох сторін Align Text Forced Justified Змусити вирівняти текст з обох сторін Annot Field Properties Властивості поля Type: Тип: Properties Властивості Name: Ім'я: Tool-Tip: Підказка по інструменту: Text Текст Border Рамка Color: Колір: None Нічого немає Width: Товщина: Thin Тонка Normal Звичайна Wide Широка Style: Стиль: Solid Суцільна Dashed Переривчаста Underline Підкреслена Beveled Фасочна Inset Вкладка Other Інша Read Only Лише для читання Required Необхідне Don't Export Value Не експортувати значення Visibility: Видимість: Visible Видима Hidden Схована No Print Не друкувати No View Не показувати Appearance Зовнішній вигляд Text for Button Down Текста для натиснутої кнопки Text for Roll Over Текст для зображення, розміщеного поверх Icons Іконки Use Icons Використовувати іконки Remove Видалити Pressed Натиснута Roll Over Розміщення поверх Icon Placement... Розміщення іконок... Highlight Виділення Invert Негатив Outlined Обведена Push Натиснути Multi-Line Багаторядкова Password Пароль Limit of Обмеження на Characters Знаки Do Not Scroll Не прокручувати Do Not Spell Check Не перевіряти написання Check Style: Перевірити Стиль: Default is Checked Вибране значення по умовчанню Editable Можна редагувати Options Установки Event: Подія: Script: Сценарій: Edit... Редагування... Submit to URL: Відправити на URL: Submit Data as HTML Послати дані як HTML Import Data from: Імпортувати дані з: Destination Призначення To File: Зберегти: Change... Змінити... Page: Сторінка: X-Pos: Поз. Х: pt тчк Y-Pos: Поз. У: Action Дія Field is formatted as: Поле відформатоване як: Number Format Формат числа Decimals: Десяткові: Use Currency Symbol Використовувати знак валюти Prepend Currency Symbol Розмістити спереду символ валюти Formatting Формати Percent Format Формат процентів Date Format Формат дати Time Format Формат часу Custom Scripts Зовнішні сценарії Format: Формат: Keystroke: Клавіша: Format Формат Value is not validated Значення не перевірене Value must be greater than or equal to: Значення має бути білье або рівне: and less or equal to: і менше або рівне: Custom validate script: Зовнішній сценарій перевірки: Validate Перевірити Value is not calculated Значення не вирахуване Value is the Значення дорівнює sum Сумма product помножене average середнє арифметичне minimum мінімум maximum максимум of the following fields: з наступих полів: Pick... Вибрати... Custom calculation script: Зовнішній сценарій обчислення: Calculate Обчислити OK Гаразд Cancel Вихід Enter a comma separated list of fields here Введіть список полів, розділений комами You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок Open Відчинити Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*) Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*) Example: Приклад: Selection Change Зміни вибірки Java Script Сценарій на мові Java Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список Check Галочка Cross Хрест Diamond Ромб Circle Коло Star Зірка Square Квадрат Go To Перейти до Submit Form Відправити форму Reset Form Очистити форму Import Data Імпортувати дані Mouse Up Миша вгору Mouse Down Миша вниз Mouse Enter Миша вхід Mouse Exit Миша вихід On Focus На фокусування On Blur На розмивання Plain Звичайний Number Номер Percentage Частка Date Дата Time Час Custom Нестандартний Font for use with PDF 1.3: Шрифт для використання в PDF 1.3: Flag is ignored for PDF 1.3 Установка ігнорується в PDF 1.3 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Всі файли (*) Annota Annotation Properties Властивості аннотації Text Текст Link Ссилка External Link Зовнішня ссилка External Web-Link Зовнішня ссилка на світову мережу Destination Призначення pt точок Open Відчинити PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*) &Type: &Тип: C&hange... З&мінити... &Page: &Сторінка: &X-Pos Поз. &Х &Y-Pos: Поз. &У: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід ApplyMasterPageDialog Normal Звичайна Apply Master Page Застосувати головну сторінку &Master Page: &Головна сторінка: Apply To Застосувати до Current &page Активна &сторінка Alt+P Alt+P &Even pages &Парні сторінки Alt+E Alt+E O&dd pages &Непарні сторінки Alt+D Alt+D &All pages &Всі сторінки Alt+A Alt+A &Within range В д&іапазоні Alt+W Alt+W <qt>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</qt> <qt>Застосувати вибраний шаблон на парних, непарних чи всіх сторінках в такому діапазоні</qt> to до &OK &Гаразд Alt+O Alt+O &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C ApplyT Apply Template Використати шаблон Normal Звичайний &Template: &Шаблон: Apply to &Current Page Застосувати на &активній сторінці Apply from &Page: Застосувати &з сторінки: To: До: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Apply to all &even Pages Застосувати на всіх &парних сторінках Apply to all &odd Pages Застосувати на всіх &непарних сторінках ArrowChooser None Нічого Biblio Scrapbook Чорновик Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Чорновики (*.scs);;Всі файли (*) Delete Видалити Object Об'єкт New Entry Новий екземпляр Rename Перейменувати Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. OK Гаразд &New &Новий &Load... За&вантажити... &Save &Записати Save &As... Записати &як... &Close &Зачинити &Small &Малий &Medium &Середній &Large &Великий &File &Файл &Preview &Попередній перегляд &Name: &Ім'я: &OK &Гаразд Name "%1" is not unique. Please choose another. BookMView Bookmarks Закладки Move Bookmark Перемістити закладку Insert Bookmark Вставити закладку Cancel Вихід BookPalette Bookmarks Закладки ButtonIcon Icon Placement Розміщення іконок Layout: Схема: Scale: Масштаб: Always Завжди When Icon is too small Коли іконка занадто мала When Icon is too big Коли іконка занадто велика Never Ніколи Scale How: Змінити масштаб на: Proportional Пропорційно Non Proportional Непропорційно Icon Іконка OK Гаразд Cancel Вихід Reset Скинути значення Caption only Лише описання Icon only Лише іконка Caption below Icon Описання під іконкою Caption above Icon Описання над іконкою Caption right to Icon Описання справа від іконки Caption left to Icon Описання зліва від іконки Caption overlays Icon Описання поверх іконки CMSPrefs Color Management Settings Установка палітри кольорів System Profiles Системні профілі Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Default color profile for imported images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень Default color profile for solid colors on the page Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю прінтера. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. &Activate Color Management Активувати &керування палітрою кольорів &Pictures: Зо&браження: &Solid Colors: &Однотонні кольори: &Monitor: &Екран: P&rinter: Прин&тер: M&onitor: Екр&ан: Pr&inter: Пр&интер: Sim&ulate Printer on the Screen Сим&улювати принтер на екрані Mark Colors out of &Gamut Позначити кольори, які знаходяться &поза гамутом Use &Blackpoint Compensation Використовувати компенсаці&ю точки чорного &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &RGB Pictures: &RGB зображення: &CMYK Pictures: &CMYK зображення: Default color profile for imported CMYK images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень Default color profile for imported RGB images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень CMYKChoose Edit Color Редагування кольору CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB для web New Новий Old Старий OK Гаразд C: C: M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Динамічні кольорові полоси Static Color Bars Статичні кольорові полоси R: R: G: G: B: B: % % Warning Застереження Name of the Color is not unique Ім'я кольору уже використане HSV-Colormap HSV (ВНЗ) Палітра кольорів &Name: &Ім'я: Color &Model Кольорова &модель &OK &Гаразд &Cancel В&ихід None Нічого You cannot create a color named "%1". It's a reserved name for transparent color Ви не можете створити колір під назвою "%1". Це ім'я зарезервоване для прозорого кольору Is Spot Color Точковий колір Is Registration Color Реєстраційний колір You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Name of the color is not unique ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете і триматимете праву клавішу миші Клавіша вставки виконує вставку символа у вибірку внизу, а клавіша виділення виконує виділення останнього вставленого символа CharSelect Select Character: Вибрати символ: Font: Шрифт: Character Class: Символьний клас: &Insert &Вставити C&lear О&чистити &Close &Зачинити Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. Close this dialog and return to text editing. Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту. Full Character Set Повний набір символів Basic Latin Елементарна Латиниця Latin-1 Supplement Latin-1 додаток Latin Extended-A Розширена латиниця-А Latin Extended-B Розширена латиниця-B General Punctuation Основні знаки пунктуації Super- and Subscripts Верхній та нижній індекси Currency Symbols Знаки валют Letterlike Symbols Літерні символи Number Forms Числові форми Arrows Стрілки Mathematical Operators Математичні оператори Box Drawing Знаки рисування стінок Block Elements Блокові елементи Geometric Shapes Геометричні форми Miscellaneous Symbols Різні символи Dingbats Іконки Small Form Variants Зменшені варіанти Ligatures Лігатури Specials Особливі Greek Грецька Greek Extended Розширена грецька Cyrillic Кирилиця Cyrillic Supplement Розширена кирилиця Arabic Арабська Arabic Extended A Розширена арабська А Arabic Extended B Розширена арабська B Hebrew Іврит CheckDocument Glyphs missing Відсутні знаки Text overflow Текст виходить за рамку Object is not on a Page Об"єкт відсутній на сторінці Missing Image Відсутнє зображення Image has a DPI-Value less than %1 DPI Зображення має значення DPI менше ніж %1 DPI Object has transparency Об"єкт містить прозорість Object is a PDF Annotation or Field Об"єкт являється анотацією або полем PDF Object is a placed PDF Об"єкт являються вміщеним PDF Document Документ No Problems found Проблем не знайдено Page Сторінка Free Objects Вільні об"єкти Problems found Знайдено проблеми Preflight Verifier Передекспортна перевірка Items Об"єкти Problems Проблеми Current Profile: Активний профіль: &Ignore Errors &Ігнорувати помилки ChooseStyles Choose Styles Вибрати стилі Available Styles Доступні стилі OK Гаразд Cancel Вихід CollectForOutput Choose a Directory Виберіть директорію Collecting... Збірка... Warning Застереження Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 ColorWheel Monochromatic Монохромний Analogous Аналоговий Complementary Комплементарний Split Complementary Роздільно комплементарний Triadic Тріадний Tetradic (Double Complementary) Тетраедрний (подвійно комплементарний) Base Color Основний колір Monochromatic Light Монохромне світле Monochromatic Dark Монохромне темне 1st. Analogous Перше аналогове 2nd. Analogous Друге аналогове 1st. Split Перший розділ 2nd. Split Другий розділ 3rd. Split Третій розділ 4th. Split Четвертий розділ 1st. Triadic Перший тріадний 2nd. Triadic Другий тріадний 1st. Tetradic (base opposite) Перший тетраедрний (протилежно основі) 2nd. Tetradic (angle) Другий тетраедрний (кут) 3rd. Tetradic (angle opposite) Третій тетраедрний (протилежно куту) ColorWheelDialog Color Wheel Колесо кольорів Color Колір Name Ім'я C С M M Y Y K K Select Method: Вибрати метод: Angle (0 - 90 degrees): Кут (0 - 90 градусів): &Merge Colors &Об"єднати кольори &Replace Colors &Замінити кольори &Cancel В&ихід Merge created colors into the document colors Ввести створені кольори в кольори документу Replace created colors in the document colors Замінити кольори документу створеними кольорами Leave colors untouched Залишити кольори без змін Difference between selected value and counted ones. See documentation for more info Різниця між вибраним значенням і вирахуваним числом. Дивіться додаткову інформацію в документації Click the wheel to get base color Клацніть на колесі, щоб вибрати базовий колір Here you have the sample color schema Тут розміщена зразкова кольорова схема Select one of the method to create color schema. See documentation for more info Виберіть один з методів створення кольорової схеми. Дивіться додаткову інформацію в документації Here you have the color of your chosen color schema Тут розміщені кольори вибраної кольорової схеми Merging colors Поєднання кольорів Error: Помилка: Now opening the color manager. Відкриття менеджера кольорів. Color Merging Об"єднання кольорів Cr&eate color... Ст&ворити колір... &Import existing color... &Імпортувати існуючий колір... &Merge colors &Об'єднати кольори &Replace colors &Замінити кольори E&xit В&ихід C&olor &Колір Normal Vision Нормальний зір Protanopia (red) Протанопія (червоний) Deuteranopia (green) Дейтеранопія (зелений) Tritanopia (blue) Тританопія (блакитний) Full Color Blindness Повний дальтонізм Vision Defect: Дефект зору: Saturation: Насичення: Value: Значення: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Saturation component in HSV mode Компонент насиченості в режимі ВНЗ Value component in HSV mode Компонент значення в режимі ВНЗ Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Клацніть на колесі, щоб отримати основний колір. Це компонент відтінок в режимі ВНЗ. Sample color scheme Проста кольорова схема Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Colors of your chosen color scheme Кольори в вибраній Вами кольоровій схемі Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. Color %1 exists already! Колір %1 вже існує! Color %1 appended. Колір %1 додано. New Color Новий колір Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано. C&olor Components... Protanopia (Red) Deuteranopia (Green) Tritanopia (Blue) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Колесо кольорів... Color setting helper Допомога для кольорових установок Color selector with color theory included. Вибір кольору з включеною теорією кольору. CommonStrings &Apply &Застосувати &Cancel В&ихід None Нічого &OK &Гаразд &Save &Записати Warning Застереження Cpalette Normal Звичайний Horizontal Gradient Горизонтальний градієнт Vertical Gradient Вертикальний градієнт Diagonal Gradient Діагональний градієнт Cross Diagonal Gradient Крос-діагональний градієнт Radial Gradient Радіальний градієнт Opacity: Непрозорість: % % None Немає Shade: Тінь: Edit Line Color Properties Редагувати установки кольору лінії Edit Fill Color Properties Редагувати установки кольору заливки Saturation of color Насиченість кольору Normal or gradient fill method Нормальний або градієнтний метод заливки Set the transparency for the color selected Зробити вибраний колір прозорим Color of selected object Колір вибраного об'єкта Free linear Gradient Вільний лінійний градієнт X1: X1: Y1: Y1: pt тчк X2: X2: Y2: Y2: mm мм in д p п Free radial Gradient Вільний радіальний градієнт Move Vector Перемістити вектор Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Перемістити початок вектора градієнта натиснувши ліву клавішу миші, або перемістити кінець вектора градієнта натиснувши праву клавішу миші CsvDialog CSV Importer Options Установки імпорту csv Field delimiter: Розділювач полів: (TAB) (Таб) Value delimiter: Розділювач значень: First row is a header Перший ряд містить заголовки OK Гаразд Cancel Вихід None Немає CupsOptions Printer Options Установки принтера Option Опція Value Значення Page Set Набір сторінок All Pages Всі сторінки Even Pages only Лише парні сторінки Odd Pages only Лише непарні сторінки Mirror Дзеркальне зображення No Ні Yes Так Orientation Орієнтація Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна N-Up Printing Х сторінок лицем догори Page per Sheet Сторінка на лист паперу Pages per Sheet Сторінок на лист паперу This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує параметри CUPS при друці. Набір доступних параметрів залежить від драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS можна засвідчити вибравши меню "Допомога>Про програму Scribus". Зверніть увагу на літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста система керування кольором, T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки літера індикатор заміщається на * &OK &Гаразд &Cancel В&ихід CustomFDialog Encoding: Кодування: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Переміщує Вас в вашу домашню директорію. Її можна установити заздалегідь в Опціях. &Compress File &Стиснути файл &Include Fonts Включити &шрифти CwSetColor Set Color Components CMYK CMYK RGB RGB HSV H: S: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: Set &RGB Set C&MYK Set &HSV DeferredTask Cancelled by user Відмінено користувачем DelColor Delete Color Видалити колір ? ? Replace it with: Замінити це на: OK Гаразд Cancel Вихід Delete color: Видалити колір: None Нічого &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Delete Color: Видалити колір: Replace With: Замінити на: DelPages Delete Pages Видалення сторінок Delete from: Видалити з: to: до: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Delete From: Видалити з: DelStyle Delete Style Delete Style: Replace With: Замінити на: DmF Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість OK Гаразд DocInfos Document Information Інформація про документ &Title: &Заголовок: &Author: &Автор: &Keywords: &Ключові слова: Descri&ption: &Опис: P&ublisher: &Видавник: &Contributors: &Співробітники: Dat&e: &Дата: T&ype: &Тип: F&ormat: &Формат: Identi&fier: В&изначник: &Source: Д&жерело: &Language: &Мова: &Relation: В&ідношення: Co&verage: &Покриття: Ri&ghts: П&рава: &Document Док&умент Further &Information Д&одаткова інформація The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Людина чи організація, відповідальна за створення документа, Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в метадані PDF A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ім'я дане документу. Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа. Воно вміщується в PDF при експорті The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF A person or organisation responsible for making the document available Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Дата зв'язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими. Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Documen&t Докумен&т The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Людина чи організація відповідальна за створення вмісту документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ім"я задане в документі. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Зміст документа. Це поле призначене для короткого опису чи абстракта документа. Вбудовується в PDF документ при експортуванні The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Заголовок змісту документа. Це поле для ключових слів, які будуть вбудовані в PDF для полегшення пошуку та індексування PDF файлів The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Фізичне чи цифрове представлення документа, такі як тип носія та його розмір. RFC2045 та RFC2046 для типів MIME також можуть бути корисними The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Мова на якій написано вміст документа. Звичайно це код ISO-639 з необов"язковим суфіксом через тире - код країни по ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Delete the currently selected section. 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... a, b, c, ... A, B, C, ... DocSectionsBase Document Sections Sections Name Ім'я Active From To Style Стиль Start End &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D DocumentItemAttributes None Нічого Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина Text Frames Текстові рамки Image Frames Рамки для зображень Boolean Булеве Integer Ціле String Строкова величина Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Name Ім'я Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Auto Add To Автоматично додати до &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Копіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L Druck Setup Printer Налаштування принтера File Файл Options Установки All Всі кольори Save as Записати як Postscript-Files (*.ps);;All Files (*) Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*) Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділений комами де елемент може "бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Print Destination Призначення для друку &Options... &Установки... &File: &Файл: C&hange... З&мінити... A&lternative Printer Command &Альтернативна команда для принтера Co&mmand: &Команда: Range Діапазон Print &All Друкувати &все Print Current Pa&ge Друкувати активну &сторінку Print &Range Друкувати &діапазон N&umber of Copies: Число ко&пій: Print &Normal &Звичайний друк Print &Separations Друкувати &сепарації кольорів Pr&int In Color If Available Друкувати в &кольорі, якщо можливо Print In Gra&yscale Друкувати у відтінках &сірого Ad&vanced Options... &Додаткові установки... &Print &Друк &Cancel В&ихід Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Використати альтернативний менеджер друку, наприклад krpinter чи gtklp, для доступу до додаткових установок друку Postscript Files (*.ps);;All Files (*) Файли Postscript (*.ps);;Всі файли (*) Print Normal Звичайний друк Print Separations Друкувати окремі кольори Print in Color if Available Друкувати в кольорі, якщо можливо Print in Grayscale Друкувати у відтінках сірого кольору PostScript Level 1 Постскрипт 1-го рівня PostScript Level 2 Постскрипт 2-го рівня PostScript Level 3 Постскрипт 3-го рівня Page Сторінка Mirror Page(s) Horizontal Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) Vertical Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Set Media Size Установити розмір паперу Color Колір Apply Under Color Removal Виконати видалення кольорів Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати точкові кольори в процесні кольори Apply ICC Profiles Застосувати ICC профілі Advanced Options Додаткові установки Preview... Попередній перегляд... Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files Установлює рівень Постскрипту. Вибір 1-го чи 2-го рівня може призвести до створення дуже великих файлів A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового, жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні відтінки, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але деяке експериментування та тестування можуть бути необхідними в певних випадках. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами. PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*) Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. EPSPlug Importing File: %1 failed! Імпортувати файл: %1 не вдалося! Fatal Error Фатальна помилка EditMacroDialog Editing Macro: <b> Редагування макроса: <b> Scribus - Macro Manager Scribus - Менеджер макросів The file '%1' already exists. Are you sure you want to overwrite it? Файл '%1' вже існує. Ви впевнені в тому, що Ви бажаєте його переписати? You have already edited this macro. Are you sure you want to discard all your changes? Ви вже редагували цей макрос. Ви впевнені, що бажаєте відмінити всі внесені зміни? A full traceback follows: %1 Повне описання помилки: %1 Compilation of the macro failed, so it can not be saved in its current form. The error was: %1 Компіляція макроса не була успішною, тому він не може бути записаним в теперішній формі. Помилка: %1 Scribus - New Macro Scribus - Новий макрос <qt>This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the "Source Code" label and click OK to save your changes to the macro.</qt> <qt>Це діалогове вікно Редагувати Макрос / Новий Макрос. Тут Ви можете змінити вихідний код макросів. Відредагуйте вихідний код макроса в зоні редагування тексту під етикеткою "Вихідний код" та натисніть на кнопку Гаразд, щоб зберегти зроблені зміни в макросі.</qt> Source Code: Вихідний код: Editing Macro: Редагування Макроса: The name of the macro being edited. Ім'я редагованого макроса. </qt>This item displays the name of the macro you are currently editing.<qt> </qt>Цей об'єкт вказує ім'я редагованого макроса.<qt> &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C <qt>Discard all changes and exit.</qt> <qt>Відмінити всі зміни та вийти.</qt> <qt>Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don't want to lose your changes, save your changes with "Save Source As...".</qt> <qt>Вийти з діалога редагування відміняючи зроблені зміни. Якщо Ви бажаєте вийте без збереження цього макроса, але не хочете втратити зроблені зміни - збережіть Ваші зміни з допомогою "Зберегти вихідний код як...".</qt> &Ok &Гаразд Alt+O Alt+O <qt>Save changes and exit.</qt> <qt>Записати зміни та вийти.</qt> <qt>Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.</qt> <qt>Записати зміни в макросі та вийти. Якщо в макросі є проблема Вам буде показано повідомлення і діалогове вікно редагування не буде зачинено.</qt> <qt>This text area contains the source code of the macro. If you're creating a new macro there won't be anything in it, and if you're editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.</qt> <qt>Ця текстова область містить вихідний код макроса. Якщо Ви створюєте новий макрос в ній ще нічого не буде, а якщо Ви редагуєте існуючий макрос, його вихідний код буде в ній показаним.</qt> &Load Source ... &Завантажити вихідний код... Alt+L Alt+L <qt>Replace the current source code with code from a file.</qt> <qt>Замістити теперішній вихідний код кодом з файла.</qt> <qt>Load new source code into the editing area from "file". Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you'll need to edit it so that it'll work as a scripter macro before saving it.</qt> <qt>Завантажити новий вихідний код в область редагування з файла "file". Весь вихідний код в області редагування буде заміщено. Завантажений код повинен бути макро функцією Scribus. Якщо Ви завантажите любий інший тип скрипта, Вам прийдеться його відредагувати так, щоб він працював як макрос сценариста перед тим як Ви спробуєте його записати.</qt> &Save Source As... &Записати вихідний код як... Alt+S Alt+S <qt>Save the source code being edited to a file.</qt> <qt>Записати редагований вихідний код у файл.</qt> Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with "Load Source...". Записати вихідний код макроса у файл. Ви зможете редагувати записаний вихідний код і завантажити його знову через "Завантажити вихідний код...". Python source files (.py) Файли з вихідним кодом на мові Пітон (.py) Save File Dialog Діалогове вікно Записати Файл Save macro source Записати вихідний код макроса Open File Dialog Діалогове вікно Відчинити Файл Select the source file to load Вибрати файл з вихідним кодом для завантаження EditStyle Edit Style Редагування стилю Character Символ pt тчк Effect: Ефект: None Немає Vertical Spaces Вертикальні проміжки Line Spacing Інтервал між рядками OK Гаразд Warning Застереження Name of the Style is not unique Ім'я стилю вже використане mm мм in д p пік Name of your paragraph style Назвіть Ваш стиль абзаца Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкту Font Size Розмір шрифта Color of text fill Колір заповнення знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту Align text to baseline grid Вирівняти текст по базовій сітці Spacing above the paragraph Проміжок над абзацом Spacing below the paragraph Проміжок під абзацом Tabulators and Indentation Табулятори та відступи &Name: &Ім'я: &Font: &Шрифт: Si&ze: &Розмір: &Alignment: Ви&рівнювання: &Drop Caps &Буквиця &Lines: &Лінії: F&ill Color: Колір запо&внення: St&roke Color: Колір кон&тура: Adjust to Baseline &Grid Вирівняти текст по &базовій сітці Line &Spacing: Інтервал мі&ж рядками: Abo&ve: Н&ад: &Below: &Під: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід % % Distances Відстані Fixed Linespacing Фіксований міжрядковий проміжок Automatic Linespacing Автоматичний міжрядковий проміжок Align to Baseline Grid Вирівняти по базовій сітці Drop Caps Буквиця Distance from Text: Відстань від тексту: Preview of the Paragraph Style Попередній перегляд стилю абзаца Determines the gap between the DropCaps and the Text Встановлює проміжок між буквицею та текстом Toggles sample text of this paragraph style Переключає зразковий текст для цього стилю абзаца Name of the style is not unique Editor Editor Редактор Javascripts (*.js);;All Files (*) Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*) &New &Новий &Open... &Відчинити... Save &As... Записати &як... &Save and Exit &Записати і вийти &Exit without Saving &Вийти без запису &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити &Get Field Names &Визначити назви полів &File &Файл &Edit &Редагування JavaScripts (*.js);;All Files (*) Сценарії JavaScript (*.js);;Всі файли (*) EffectsDialog Image Effects Ефекти зображення Options: Установки: Color: Колір: Shade: Тінь: Brightness: Яскравість: Contrast: Контраст: Radius: Радіус: Value: Значення: Posterize: Спростити набір кольорів: Available Effects Доступні ефекти Blur Розмивання Brightness Яскравість Colorize Замінити карту кольорів зображення Contrast Контраст Grayscale Конвертувати в тони сірого кольору Invert Негатив Posterize Спростити набір кольорів Sharpen Збільшити чіткість >> >> << << Effects in use Активні ефекти OK Гаразд Cancel Вихід ExportForm Choose a Export Directory Виберіть директорію для експортування &All pages &Всі сторінки &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Change the output directory Змінити вихідну директорію The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші зображення. Назва експортованого файла буде у формі 'імядокумента-номерсторінки.типфайла' Export only the current page Експортувати лише активну сторінку Available export formats Доступні формати експортування C&hange... З&мінити... &Export to Directory: &Еспортувати в директорію: Image &Type: Тип &зображення: &Quality: &Якість: Export as Image(s) Експортувати, як зображення Options Установки &Resolution: &Розрішення: % % dpi тнд Range Діапазон &Current page Активна &сторінка &Range &Діапазон C С Export a range of pages Експортувати діапазон сторінок Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділених комами, де елемент може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Export all pages Експортувати всі сторінки Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Розрішення зображень Використовуйте 72 тнд для зображень, призначених для виводу на екран The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість &Size: &Розмір: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д. ExtImageProps Extended Image Properties Додаткові властивості зображення Normal Звичайний Darken Затемнити Lighten Зробити світлішим Hue Відтінок Saturation Насичення Color Колір Luminosity Яскравість Multiply Перемножити Screen Екран Dissolve Розбавити Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Exclusion Виключення Color Dodge Уникання кольору Color Burn Випалення кольором Exlusion Виключення Blend Mode: Режим змішування: Opacity: Непрозорість: % % Name Ім'я Background Фон Layers Плани Don't use any Path Не використовуйте ніякий шлях Paths Шляхи FDialogPreview Size: Розмір: Title: Заголовок: No Title Немає заголовка Author: Автор: Unknown Невідомий Scribus Document Документ Scribus Resolution: Розрішення: DPI DPI RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Відтінки сірого Colorspace: Кольоровий простір: Farbmanager Colors Кольори Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: Choose a Name Вибрати ім'я Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) New Color Новий колір Copy of %1 Копія %1 Choose a color set to load Вибрати набір кольорів для завантаження Save the current color set Записати активний набір кольорів Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа Append colors to the current set from an existing document Добавити кольори з існуючого документа в активний набір Create a new color within the current set Створити новий колір всередині активного набору Edit the currently selected color Редагувати вибраний колір Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору Delete the currently selected color Видалити вибраний колір Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний &Append &Добавити &New &Новий &Edit &Редагування D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Remove Unused Видалити &невикористані &Save Color Set Зберегти &набір кольорів &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Name: &Ім'я: None Нічого &Import І&мпортувати Import colors to the current set from an existing document Імпортувати кольори з існуючого документу в активний набір FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Деякі шрифти, використані в цьому документі, були замінені: was replaced by: був замінений на: FileSearch Search cancelled Пошук відмінено FontPrefs Global Font Settings Глобальнi установки шрифтiв Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи Postscript Постскрипт Yes Так Font Name Ім'я шрифта Replacement Підміна Choose a Directory Вибрати директорію Use Font Використовувати Embed in: Вбудувати в: Subset Вибірка Type Тип Path to Font File Шлях до файла шрифта &Available Fonts &Доступні шрифти Font &Substitutions &Підміна шрифтів Additional &Paths Д&одаткові шляхи до шрифтів &Delete &Видалити C&hange... З&мінити... A&dd... &Додати... &Remove Ви&далити &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Font Name font preview Ім'я шрифта Use Font font preview Використовувати шрифт Embed in: font preview Вбудувати в: Subset font preview Вибірка Path to Font File font preview Шлях до файла шрифта <qt>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path.</qt> <qt>Шляхи пошуку шрифтів можуть бути встановлені в Установках і лише при відсутності відчинених документів. Зачиніть всі відчинені документи і зайдіть в Редагувати>Установки для того, щоб змінити шлях пошуку шрифтів.</qt> PostScript Постскрипт FontPreview &OK &Гаразд Alt+O Alt+O &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива Fonts Preview Попередній перегляд шрифтів Append selected font into Style, Font menu Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт Leave preview Вихід з попереднього перегляду Size of the Font Попередній перегляд шрифта Font Name font preview Ім'я шрифта Doc font preview Документ Type font preview Тип Subset font preview Вибірка Access font preview Доступ Font Size: Розмір шрифта: Fonts Preview font preview Попередній перегляд шрифтів &OK font preview &Гаразд Alt+O font preview Alt+O Quick Search: Швидкий пошук: &Search &Пошук &Close font preview &Зачинити Alt+C font preview Alt+C Append selected font into Style, Font menu font preview Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт Leave preview font preview Вихід з попереднього перегляду Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. 'bold' shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive. Ввід текту тут дозволяє проводити швидкий пошук в іменах шрифтів. Наприклад, 'жирний' показує всі шрифти з словом 'жирний' в імені. Пошук не залежить від реєстру літер. Start searching Почати пошук Size of the selected font Розмір вибраного шрифта Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива User font preview Користувач System font preview Система &Append &Добавити FontPreviewPlugin &Font Preview... &Попередній перегляд шрифта... Font Preview dialog Діалогове вікно для попереднього перегляду шрифта Sorting, searching and browsing available fonts. Сортування, пошук, та перегляд доступних шрифтів. FontReplaceDialog Font Substitution Підміна шрифта This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. В цьому документі є шрифти, які не встановлені на вашій системі. Будь-ласка виберіть східну замінту для них. Original Font Оригінальний шрифт Substitution Font Новий шрифт Make these substitutions permanent Зробити ці заміни постійними &OK &Гаразд This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. У цьому документі присутні шрифти, які не встановлені на Вашій системі. Будь-ласка виберіть для них заміну. Відміна процесу приведе до відміни завантаження документа. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Відмінює заміни шрифтів та завантаження документа. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Ввімкнення цієї установки змусить Scribus використовувати ці заміни відсутніх шрифтів в майбутньому. Цей результат може бути відмінено чи змінено в Редагувати>Установки>Шрифти. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Якщо Ви виберете Гаразд і запишете документ, то ці заміни будуть у ньому зафіксовані. GradientEditor Position: Позиція: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів. GuideManager Manage Guides Керування направляючими Horizontal Guides Горизонтальні направляючі Vertical Guides Вертикальні направляючі pt тчк mm мм in д p п &Y-Pos: Поз. &У: &Add &Додати D&elete &Видалити &X-Pos: Поз. &Х: A&dd &Додати De&lete &Видалити &Lock Guides &Замкнути направляючі &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Rows and Columns - Automatic Guides Рядки і колонки - автоматичні направляючі &Rows: &Рядки: C&olumns: К&олонки: Row &Gap Міжрядковий &Проміжок Colum&n Gap Міжколонковий П&роміжок Refer to: Зверніться до: &Page С&торінка &Margins По&ля &Selection &Вибірка &Close &Зачинити &Update &Поновити Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant guide manager Установити направляючі в документі. Менеджер направляючих залишиться відчиненим, але зміни стануть постійними &Apply to All Pages HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться на http://docs.scribus.net за поновленою документацією та yf ww.scribus.net для зкачування. Contents Зміст Link Ссилка Scribus Online Help Допомога по Scribus на вебі &Contents &Зміст &Search &Пошук S&earch П&ошук Ctrl+F Ctrl+F F3 F3 unknown невідоме Find Шукати Search Term: Термін для пошуку: Se&arch По&шук &New &Новий &Delete &Видалити De&lete All Вид&алити Все Book&marks Заклад&ки &Print... &Друк... E&xit В&ихід Searching is case unsensitive Пошук не залежить від реєстру New Bookmark Нова закладка New Bookmark's Title: Назва нової закладки: &File &Файл &Find... &Пошук... Find &Next Знайти &наступний Find &Previous Знайти &попередній &Edit &Редагувати &Add Bookmark &Добавити закладку D&elete All Вид&алити Все &Bookmarks &Закладки HyAsk Possible Hyphenation Можливий перенос Accept Застосувати Skip Пропустити Cancel Вихід HySettings Hyphenator Settings Установки переносу Length of the smallest word to be hyphenated. Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максимальне число послідовних переносів. Нульове значення встановлює необмежену кількість переносів. &Language: &Мова: &Smallest Word: &Найменше слово: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Hyphenation Suggestions &Пропозиції по переносу Hyphenate Text Automatically &During Typing Переносити текст автоматично під &час друкування A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Діалогове вікно, яке показує всі можливі переноси для кожного слова, буде показане якщо Ви виберете установку "Додаткове, Переносити текст". Enables automatic hyphenation of your text while typing. Ввімкнути автоматичний переніс тексту під час друкування. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Дозволити послідовні переноси: ImageInfoDialog Image Info General Info Date / Time: Has Embedded Profile: Yes Так No Ні Profile Name: Has Embedded Paths: Has Layers: EXIF Info Artist: Comment: User Comment: Camera Model: Camera Manufacturer: Description: Описання: Copyright: Авторські права: Scanner Model: Scanner Manufacturer: ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Імпорт &ЕPS/PS... Imports EPS Files Імпорт ЕPS файлів Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість EPS файлів в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. PostScript Постскрипт InsPage Insert Page Вставити сторінку Inserting Вставка before Page перед цією сторінкою after Page після цієї сторінки at End в кінці документа Normal Звичайний Template (Right Page): Шаблон (Права сторінка): &Inserting &Вставка Page(s) Сторінка(и) &Template (Left Page): Шаблон (&Ліва сторінка): &Template: &Шаблон: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Insert &Вставити Master Page (&Left Page): Головна сторінка (&Ліва сторінка): &Master Page: &Головна сторінка: Master Page (&Right Page): Головна сторінка (&Права сторінка): Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Master Pages Головні сторінки InsertTable Insert Table Вставити таблицю Number of Rows: Число рядків: Number of Columns: Число стовпців: OK Гаразд Cancel Вихід Number of rows: Число рядків: Number of columns: Число колонок: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід JavaDocs New Script Новий сценарій Edit JavaScripts Редагувати сценарії JavaScript Warning Застереження &Edit... &Редагувати... &Add... &Додати... &Delete &Видалити &Close &Зачинити &New Script: &Новий сценарій: &No &Ні &Yes &Так Do you really want to delete this Script? Ви справді бажаєте видалити цей сценарій? Do you really want to delete this script? KeyManager Manage Keyboard Shortcuts Керування гарячими клавішами Action Дія Current Key Активна клавіша Select a Key for this Action Вибрати клавішу для цієї дії ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ Warning Застереження &No Key &Без ключа &User Defined Key Ключ визначений &користувачем Set &Key &Установити ключ &OK &Гаразд &Cancel В&ихід This Key Sequence is already in use Ця послідовність ключа уже використана Loadable Shortcut Sets Набори гарячих клавіш &Load За&вантажити &Import... &Імпортувати... &Export... &Експортувати... &Reset &Перезавантажити Keyboard shortcut sets available to load Набори гарячих клавіш доступні для завантаження Load the selected shortcut set Завантажити вибраний набір гарячих клавіш Import a shortcut set into the current configuration Імпортувати набір гарячих клавіш в активну конфігурацію Export the current shortcuts into an importable file Експортувати активні гарячі клавіші в зовнішій файл Reload the default Scribus shortcuts Перезавантажити набір гарячих клавіш по умовчанню Key Set XML Files (*.ksxml) Файли ключового набору XML (*.ksxml) This key sequence is already in use LayerPalette Layers Плани Add a new Layer Додати новий план Delete Layer Видалити план Raise Layer Підняти план Lower Layer Опустити план New Layer Новий план Do you want to delete all Objects on this Layer too? Ви бажаєте видалити всі об'екти разом з цим планом? Name Ім'я Do you want to delete all objects on this layer too? Ви бажаєте також видалити всі об'єкти на цьому плані? Add a new layer Додати новий план Delete layer Видалити план Raise layer Підняти план на вищий рівень Lower layer Опустити план на нижчий рівень LineFormate Edit Line Styles Редагування стилів ліній Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Warning Застереження Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) &Append &Добавити &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Save &Записати &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &No &Ні &Yes &Так Do you really want to delete this Style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? &Import І&мпортувати Do you really want to delete this style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? LoadSavePlugin All Files (*) Всі файли (*) LoremManager Select Lorem Ipsum Вибрати Lorem Ipsum Author: Автор: Get More: Добавити ще: XML File: Файл XML: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Абзаци: &OK &Гаразд Alt+O Alt+O &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C MSpinBox pt тчк pt тчк mm мм in д p п mm мм in д p п Macro Passed object is not callable python error Переданий об'єкт не є виконуваним MacroManager Manage Macros Керувати макросами Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros. Відчиняє графічне вікно для створення, видалення, редагування, запису та завантаження макросів. Create, edit and delete macros Створити, редагувати та видаляти макроси &Macro &Макрос Scribus - Macro Manager Scribus - Менеджер макросів Unable to open the requested file: %1 Неможливо відчинити вказаний файл: %1 Scribus - Edit Macro Scribus - Редагувати макрос <qt>The macro name you requested is already taken by another macro.</qt> <qt>Вибране ім'я макроса вже було використане для іншого макроса.</qt> <qt>Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.</qt> <qt>Створення макроса не було успішним. Менеджер макросів не зміг ініціалізувати макрос.</qt> The macro '%1' has reported a minor error. The error is: %2 A full traceback follows: %3 Макрос '%1' звітує про невелику помилку. Помилка: %2 Повний текст помилки слідує: %3 The macro '%1' failed to execute correctly. The error is: %2 A full traceback follows: %3 Макрос '%1' не міг бути успішно виконаним. Помилка: %2 Повний текст помилки слідує: %3 Scribus - New Macro Scribus - Новий макрос Enter name for new macro: Введіть ім'я нового макроса: ManageMacrosDialog Scribus - Macro Manager Scribus - Менеджер макросів Renaming the macro failed because the name is already in use. Перейменування макроса не було успішним, тому що вибране ім'я вже зайняте. Scribus - Manage Macros Scribus - Керувати макросами <qt><p>This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.</p> <p>All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here. The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use "What's this" on the table for more information.</p></qt> <qt><p>Це вікно менеджера макросів Scribus. Тут Ви можете створювати макроси, редагувати макроси і т.д. Всі зміни виконуються за допомогою кнопок з правої сторони вікна.</p> <p>Всі зміни зроблені в цьому діалоговому вікні виконуютья миттєво - Ви не можете відмінити Ваші дії. Використовуйте "Що це" на таблиці для отримання додаткової інформації.</p></qt> &New &Новий Alt+N Alt+N <qt>Create a new macro.</qt> <qt>Створити новий макрос.</qt> <qt>Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.</qt> <qt>Створити новий макрос - задати ім'я макроса і відчинити діалогове вікно редагування макроса.</qt> &Ok &Гаразд Alt+O Alt+O Macro Макрос Edit Редагувати Accel Пришвидшувач Description Опис <p>This table lists the macros that are currently defined.</p> <p><b>Name:</b> The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.</p> <p><b>Edit:</b> If the macro can be edited, "Yes" appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.</p> <p><b>Accel:</b> The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.</p> <p><b>Description:</b> If the macro contains a "docstring", a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use "What's This" on the macro's entry in the Macro menu to see the full description.</p> <p>Ця таблиця містить попередньо визначені макроси.</p> <p><b>Ім'я:</b> Ім'я макроса так, як воно показується в меню та в інших частинах Scribus.</p> <p><b>Ред.:</b> Показує чи макрос може бути редагованим. В цій колонці повинне бути слово "Так". Якщо макрос не може бути редагованим, це звичайно означає, що він був створений командою register_macro в сценарії.</p> <p><b>Пришвидш.:</b> Гаряча комбінація клавіш для пункта меню, яка зв'язана з макросом. Наприклад, CTRL-F8 означає, що Ви можете натиснути Control-F8, щоб запустити макрос.</p> <p><b>Опис:</b> Якщо макрос містить "пояснення" - спеціальну строкову величину на початку сценарія, вона буде тут показана. Якщо "пояснення" дуже довге - буде показано лише його початок. Використовуйте інструмент "Що це" в меню Макросів для доступу до повного опису певного макроса.</p> Rena&me &Перейменувати Alt+M Alt+M Rename the selected macro. Перейменувати вибраний макрос. <qt>Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.</qt> <qt>Перейменувати вибраний макрос. Вас буде запитано про нове ім'я.</qt> &Edit... &Редагувати... Alt+E Alt+E <qt>Edit the source of the selected macro, if the source is availible.</qt> <qt>Редагувати вихідний код вибраного макроса, якщо він є в наявності.</qt> &Delete &Видалити Alt+D Alt+D <qt>Delete the currently selected macro.</qt> <qt>Видалити вибраний макрос.</qt> <p>Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.</p> <p>Видалити вибраний макрос. Ця операція виконується відразу і відновити видалений макрос буде неможливо. Якщо макрос був створений сценарієм, що виконується при запуску Scribus він з'явиться при наступному запуску Scribus.</p> &Set Accel &Уст. Гар. Клавішу Alt+S Alt+S <qt>Set the keyboard shortcut for the selected macro.</qt> <qt>Установити гарячу комбінацію клавіш для вибраного макроса.</qt> <p>Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.</p> <p>Установлює гарячу комбінацію клавіш для вибраного макроса. Вас буде запитано про нову комбінацію за допомогою діалогового вікна.</p> E&xport Е&кспорт Alt+X Alt+X Export macros to a file. Експортувати макрос в файл. <p>Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using <tt>Load extension script</tt> from the <tt>Script</tt> menu, or the import button in the macro manager.</p> <p>If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the <tt>Edit</tt> button, and use the <tt>Save source</tt> button in the <tt>Edit Macro</tt> dialog. You won't be able to load that version with <tt>Load extension script</tt> - instead, create a new macro with the<tt> New</tt> button and use <tt>Load source</tt>.</p> <p>Експортувати макроси у зовнішній файл. Цей файл буде сценарієм Пітона, який буде містити команди сценариста для відтворення макросів. Він може бути виконаний за допомогою <tt>Завантажити додатковий сценарій</tt> з меню <tt>Сценарії</tt> або за допомогою кнопки імпорту в менеджері макросів.</p> <p>Якщо Ви бажаєте отримати версію макросів форматовану для перегляду людиною, виберіть макрос і натисніть на кнопку <tt>Редагувати</tt> та використайте кнопку <tt>Записати вихідний код</tt> в діалоговому вікні <tt>Редагувати Макрос</tt>. Ви не зможете завантажити отриманий варіант макроса через <tt>Завантажити додатковий сценарій</tt>. Натомість створіть новий макрос кнопкою <tt> Новий</tt> та використайте <tt>Завантажити вихідний код</tt>.</p> Delete &All Видалити &Все Alt+A Alt+A Delete all macros. Видалити всі макроси. <p>Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.</p> <p>Видалити всі зареєстровані макроси. Ця операція виконується негайно і метода відновлення видалених макросів не існує. Любі макроси створені сценарієм, який виконується при запуску Scribus, будуть відновлені при наступному запуску Scribus.</p> &Import І&мпортувати Alt+I Alt+I Import macros from a file. Імпортувати макроси з файла. <p>Loads macros from an external file.</p> <p>Імпортувати макроси із зовнішнього файла.</p> Close this dialog Зачинити це діалогове вікно Return to Scribus Повернутися в Scribus <p>Edit the selected macro. </p> <p>If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case <tt>No</tt> will be shown in the <tt>Edit </tt>column of the macro).</p> <p>If Scribus doesn't have the source, the macro was probably created by a script.</p> <p>Редагувати вибраний макрос.</p> <p>Якщо ця кнопка виділена сірим кольоров то Ви або не вибрали жодного макроса або менеджер макросів не містить вихідний код для вибраного макроса (в цьому випадку <tt>Ні</tt> буде показано в колонці макроса <tt>Редагувати</tt>).</p> <p>Якщо в Scribus немає вихідного кода макроса то він, скоріше всього, був створений сценарієм.</p> Scribus Macro Files (*.pymacro) Файли Макросів Scribus (*.pymacro) Open File Dialog Діалого вікно Відчинити Файл Select the macro file to load. Виберіть файл з макросом для завантаження. Save File Dialog Діалогове вікно Записати Файл Save all macros Записати всі макроси Scribus - Rename Macro Scribus - Перейменувати макрос Enter new name: Введіть нове ім'я : Scribus - Set Macro Shortcut Scribus - Установити гарячу комбінацію клавіш для макроса Enter new shortcut: Введіть нову комбінацію клавіш: Yes Так No Ні MarginDialog Manage Page Properties Керування властивостями сторінки Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Margin Guides Розмітка полів &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Type: Тип: MarginWidget &Bottom: &Низ: &Top: &Верх: &Right: &Правий край: &Left: &Лівий край: Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо було вибране книжкове розташування сторінок, це місце може використовуватися для досягнення достатньої ширини полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо було вибране книжкове розташування сторінок, це місце може використовуватися для досягнення достатньої ширини полів для переплітання &Inside: &Зсередини: O&utside: Зз&овні: Preset Layouts: Попередньо підготовлені схеми розміщення: Apply margin settings to all pages Apply the margin changes to all existing pages in the document MasterPagesPalette Edit Master Pages Редагувати Головні сторінки Duplicates the selected master page Здублювати вибрану головну сторінку Deletes the selected master page Видалити вибрану головну сторінку Adds a new master page Додати нову головну сторінку Imports master pages from another document Імпортувати головні сторінки з іншого документу Warning Застереження Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цю головну сторінку? &No &Ні &Yes &Так &Name: &Ім'я: New Master Page Нова головна сторінка Copy of %1 Копія %1 Name: Ім'я: New MasterPage Нова головна сторінка Copy #%1 of Копія %1 з Normal Звичайна Duplicate the selected master page Delete the selected master page Add a new master page Import master pages from another document Mdup Multiple Duplicate Множинне дублювання pt пт mm мм in д p п &Number of Copies: &Число копій: &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Measurements Distances Відстані X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Кут: Length: Довжина: pt тчк mm мм in д p п pt тчк MenuTest Script error Помилка сценарія If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. Show &Console Показати &Консоль Hide &Console Сховати &Консоль This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок. MergeDoc Change... Вибрати... Import Імпортувати Cancel Вихід Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Import Template Шаблон імпортування Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) From Document: З документа: Import Page(s): Імпортувати сторінку(и): Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділений комами де елемент може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. from 0 від 0 Create Page(s) Створити Сторінку(и) before Page перед сторінкою after Page після сторінки at End в кінці from %1 з %1 Import Master Page Імпортувати Головну сторінку &From Document: &З документа: Chan&ge... Змі&нити... &Import Page(s): &Імпортувати сторінку(и): &Import Master Page І&мпортувати Головну сторінку Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вставити розділений комами список знаків де знаком може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазону сторінок чи номер одної сторінки. Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа &Import І&мпортувати &Cancel В&ихід MissingFont Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість &OK &Гаразд MovePages Move Pages Переміщення сторінок Copy Page Скопіювати сторінку Move Page(s): Перемістити сторінку(и): to: до: before Page перед сторінкою after Page за сторінку at End в кінець документа &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Move Page(s) Перемістити сторінку(и) Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа To: До: Number of copies: Mpalette Properties Властивості Name Ім'я Geometry Геометрія pt тчк Basepoint: Точка відліку: Level План Shape: Фігура: Distance of Text Відстань від тексту Show Curve Показати криву Start Offset: Почати відступ: Distance from Curve: Відстань від кривої: % % Custom Spacing Нестандартний проміжок Input Profile: Профіль вводу: Rendering Intent: Схема перерахунку кольорів: Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Left Point Ліва точка End Points Кінцеві точки Miter Join Фацеточне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка No Style Стиль не встановлено Font Size Розмір шрифта Line Spacing Проміжки між рядками Manual Kerning Ручна обробка None Немає Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. OK Гаразд Shade: Тінь: Name of selected object Назва вибраного об'єкту Horizontal position of current basepoint Горизонтальна позиція активної точки відліку Vertical position of current basepoint Вертикальна позиція активної точки відліку Width Ширина Height Висота Rotation of object at current basepoint Кут повороту об'єкту від активної точки відліку Point from which measurements or rotation angles are referenced Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання Select top left for basepoint Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку Select top right for basepoint Вибрати верхній правий кут, як точку відліку Select bottom left for basepoint Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку Select bottom right for basepoint Вибрати нижній правий кут, як точку відліку Select center for basepoint Вибрати центр, як точку відліку Flip Horizontal Перевернути по горизонталі Flip Vertical Перевернути по вертикалі Move one level up Перемістити на один план вгору Move one level down Перемістити на один план вниз Move to front Перемістити на передній план Move to back Перемістити на задній план Lock or unlock the object Замкнути або відімкнути об'єкт Lock or unlock the size of the object Закнути або відімкнути розмір об'єкта Enable or disable printing of the object Дозволити або заборонити друкування об'екта Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкта Scaling width of characters Масштабування ширини знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Color of text fill Колір заповнення знаків Saturation of color of text stroke Насиченість кольору знакових силуетів Saturation of color of text fill Насиченість кольору заповнення знаків Style of current paragraph Стиль активного абзацу Change settings for left or end points Змінити установки для лівих та правих закінчень Pattern of line Вид лінії Thickness of line Товщина лінії Type of line joins Тип з'єднань ліній Type of line end Тип закінчення лінії Line style of current object Стиль ліній активного об'єкту Choose the shape of frame... Вибрати форму рамки... Edit shape of the frame... Редагувати форму рамки... Set radius of corner rounding Установити радіус заокруглення кутів Number of columns in text frame Число стовпців в текстовій рамці Distance between columns Інтервал між стовпцями Distance of text from top of frame Відстань від верхівки рамки до тексту Distance of text from bottom of frame Відстань від тексту до низу рамки Distance of text from left of frame Відстань від лівої сторони рамки до тексту Distance of text from right of frame Відстань від тексту до правої сторони рамки Edit tab settings of text frame... Редагувати установки відступів текстової рамки... Allow the image to be a different size to the frame Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки Horizontal offset of image within frame Горизонтальне зміщення зображення в рамці Vertical offset of image within frame Вертикальне зміщення зображення в рамці Resize the image horizontally Змінити розмір зображення по горизонталі Resize the image vertically Змінити розмір зображення по вертикалі Keep the X and Y scaling the same Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим Make the image fit within the size of the frame Змусити зображення вміститися в рамку Use image proportions rather than those of the frame Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки Cell Lines Лінії обрамлення клітин таблиці Line at Top Лінія верхньої сторони Line at the Left Лінія лівої сторони Line at the Right Лінія правої сторони Line at Bottom Лінія нижньої сторони Keep the aspect ratio Зберігати відношення сторін Source profile of the image Стартовий профіль зображення Rendering intent for the image Схема перерахунку кольорів зображення mm мм in д p пік Switches between Gap or Column width Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями Column width Ширина стовпця Path Text Properties Властивості текстового шляху Make text in lower frames flow around the object shape Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об'єкта Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Вказує на план, на якому розташовано об'єкт. Нуль означає, що об'єкт знаходиться на самому нижньому плані X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Фігура &Text &Текст &Image &Зображення &Line &Лінія &Colors &Кольори &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Rotation: &Кут повороту: &Edit Shape... &Редагувати форму... R&ound Corners: З&аокруглення кутів: Colu&mns: &Стовпці: &Gap: &Проміжок: To&p: &Верх: &Bottom: &Низ: &Left: &Лівий край: &Right: &Правий край: T&abulators... &Табулятори... Text &Flows Around Frame Текст &огинає рамку Use &Bounding Box Використовувати об&межуючу рамку &Use Contour Line Використовувати &контурну лінію &Font Size: &Розмір шрифта: &Kerning: &Кернінг: L&ine Spacing: Інтервал мі&ж рядками: St&yle: &Стиль: Lan&guage: &Мова: &Free Scaling &Вільне масштабування X-Sc&ale: Масштабування по шкалі &X: Y-Scal&e: Масштабування по шкалі &Y: Scale &To Frame Size Установити масштаб по розміру &рамки P&roportional &Пропорційно &Basepoint: Точка ві&дліку: T&ype of Line: &Тип лінії: Line &Width: Тов&щина лінії: Ed&ges: &Краї: &Endings: &Кінці: &X1: &X1: X&2: &X2: Y&1: &Y1: &Y2: &Y2: Hyphenation language of frame Установки мови переносів для рамки Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow Використовувати прямокутник замість форми рамки для огинання тексту Use a second line originally based on the frame's shape for text flow Використовувати другу лінію, основану на формі рамки, для огинання тексту Right to Left Writing Написання зправа наліво Trac&king: &Слідкування: Manual Tracking Слідкування вручну Fixed Linespacing Фіксований міжрядковий проміжок Automatic Linespacing Автоматичний міжрядковий проміжок Align to Baseline Grid Вирівняти по базовій сітці &OK &Гаразд Actual X-DPI: Справжні X-DPI: Actual Y-DPI: Справжні Y-DPI: Start Arrow: Початок стрілки: End Arrow: Кінець стрілки: Offset to baseline of characters Відступ від основи знаків Scaling height of characters Масштабування висоти знаків Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Color of text stroke. Only available with "outline" text decoration. Color of text fill. Only available with "outline" text decoration. MultiLine Edit Style Редагування стилю Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка Miter Join Фацетне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Line Width: Товщина лінії: pt тчк % % OK Гаразд pt тчк Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. MusterSeiten Edit Templates Редагування шаблонів Warning Застереження Copy of %1 Копія %1 New Template Новий шаблон Copy #%1 of Копія №%1 з Normal Нормальний Name: Ім'я: &Append &Добавити &New &Новий D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Close &Зачинити &No &Ні &Yes &Так &Name: &Ім'я: Do you really want to delete this Template? Ви справді бажаєте видалити цей шаблон? MyPlugin My &Plugin Мій &модуль MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Мій модуль The plugin worked! Модуль спрацював нормально! NewDoc New Document Новий документ Page Size Розмір сторінки Custom Нестандартний Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Margin Guides Розмітка полів Options Установки Points (pts) Точки (тчк) Inches (in) Дюйми (д) Picas (p) Піки (п) Column Guides Розмітка стовпців Millimetres (mm) Мілліметри (мм) pt тчк mm мм in д p пік Document page size, either a standard size or a custom size Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами Orientation of the document's pages Орієнтація сторінок документу Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of the document Помістити першу сторінку документу зліва Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання First page number of the document Номер першої сторінки документа Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа Create text frames automatically when new pages are added Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках Distance between automatically created columns Відстань між автоматично створеними стовпцями Number of columns to create in automatically created text frames Число стовпців в автоматично створених текстових рамках Legal Юридичний Letter Лист Tabloid Таблоїд &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Facing Pages &Суміжні сторінки Left &Page First &Ліва сторінка перша &Left: &Лівий край: &Right: &Правий край: &Top: &Верх: &Bottom: &Низ: F&irst Page Number: Номер &першої сторінки: &Default Unit: Одиниця виміру по &умовчанню: &Automatic Text Frames &Автоматичні текстові рамки &Gap: &Проміжок: Colu&mns: &Стовпці: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Inside: &Зсередини: O&utside: Зз&овні: Executive Виконавчий Folio Альбомний Ledger Бухгалтерський Open Document Відчинити документ Recent Documents Недавно редаговані документи Do not show this dialog again Не показувати це діалогове вікно знову Initial number of pages of the document Початкове число сторінок документу N&umber of Pages: Число сто&рінок: Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Documents (*.sla *.scd);; Документи (*.sla *.scd);; Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Файли Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG зображення (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG зображення (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; All Files (*) Всі файли (*) Open Відчинити &New Document Open &Existing Document Open Recent &Document NewFromTemplatePlugin New &from Template... Новий з &шаблона... NewTm Left Page Ліва сторінка Right Page Права сторінка &OK &Гаразд &Cancel В&ихід NodePalette Nodes Вузли Move Nodes Перемістити вузли Move Control Points Перемістити контрольні точки Add Nodes Додати вузли Delete Nodes Видалити вузли Reset Control Points Повернути контрольні точки до початкового стану Reset this Control Point Повернути цю контрольну точку до початкового стану When checked use Coordinates relative to the Page, otherwise Coordinates are relative to the Object. Якщо вибрано, використувуються координати відносно до сторінки, в іншому випадку координати відносні до об"екта. &Absolute Coordinates &Абсолютні координати &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: Edit &Contour Line Редагувати &контурну лінію &Reset Contour Line Повернути &контурну лінію в початковий стан &End Editing &Закінчити редагування Move Control Points Independently Переміщати контрольні точки незалежно Move Control Points Symmetrical Переміщати контрольні точки симетрично Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Роз'єднує полігон або розрізає криву Безьє Close this Bezier Curve З'єднати кінці кривої Безьє Mirror the Path Horizontally Віддзеркалити шлях горизонтально Mirror the Path Vertically Віддзеркалити шлях вертикально Shear the Path Horizontally to the Left Зсунути шлях горизонтально вліво Shear the Path Vertically Up Зсунути шлях вертикально вверх Shear the Path Vertically Down Зсунути шлях вертикально вниз Rotate the Path Counter-Clockwise Повернути шлях проти годинної стрілки Rotate the Path Clockwise Повернути шлях по годинній стрілці Reduce the Size of the Path by shown % Зменшити розмір шляху на вказані % Enlarge the Size of the Path by shown % Збільшити розмір шляху на вказані % Angle of Rotation Кут повороту % to Enlarge or Reduce By % для збільшення або зменшення Activate Contour Line Editing Mode Активувати режим редагування контурної лінії Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Повернути контурну лінію до початкової форми рамки Shear the Path Horizontally to the Right Зсунути шлях горизонтально вправо % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Коли вибрано, використовувати координати відносно до сторінки. В іншому випадку координати відносні до об'єкта. OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Імпортувати файл &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice Draw Files Імпортує файли OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість файлів OpenOffice Draw в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Imports OpenOffice.org Draw Files Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OdtDialog OpenOffice.org Writer Importer Options Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer Update paragraph styles Поновити стилі абзаців If a paragraph style already exists with the same name as the current OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be edited to match the one being imported, or left untouched Якщо стиль активного абзацу документа OpenOffice.org вже існує, стиль в документі Scribus повинет бути відредагованим для співпадання з імпортованим стилем чи залишений незмінним Pack paragraph styles Упакувати стилі абзаців Group paragraph styles by attributes. Less paragraph styles but controlling them may be hard. Should be used if it is known that text must not be edited after importing. Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до зменшення числа стилів абзаців, але викликає труднощі для керування ними. Використовуйте, якщо відомо, що текст не повинен редагуватися після імпортування. Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Should importer add the name of the document on front of the paragraph style name in Scribus Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім"я документа як префікс для імен стилів Scribus Do not ask again Більше на запитувати Should the importer always use currently set value when importing OpenOffice.org document and never ask your confirmation again Чи повинен імпортер завжди використовувати вибране значення при імпорті документів OpenOffice.org і більше не запитувати Вашого підтверждення OK Гаразд OpenDocument Importer Options Установки імпортера документів OpenDocument Update paragraph Styles Поновити стилі абзаців Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цією установки приведе до перезапису існуючих стилів в активному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців по атрибутах. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документу мали інші імена. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Приєднати назву документа як префікс до імені стилю абзацу в Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Зробити ці установки установками по умовчанню і не запитувати знову під час імпорту документу OASIS OpenDocument. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців OldScribusFormat Scribus Document Документ Scribus Scribus 1.2.x Document OutlineValues % % Linewidth Товщина лінії PConsole Script Console Консоль сценарія PDF_Opts Export Range Діапазон експортування File Options Установки файла Left Margin Ліва сторона Right Margin Права сторона dpi тнд General Загальні Embedding Вкладання шрифтів Available Fonts: Доступні шрифти: Fonts to embed: Шрифти для вкладання: Page Сторінка Effects Ефекти sec сек Horizontal Горизонтально Vertical Вертикально Inside Зсередини Outside Ззовні Passwords Паролі Settings Установки Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Принтер Solid Colors: Однотонні кольори: Profile: Профіль: Rendering-Intent: Призначення вихідного зображення: Images: Зображення: Don't use embedded ICC profiles Не використовувати внутрішні ICC профілі PDF/X-3 Output Intent Призначення вихідного документу PDF/X-3 Trim Box Обрізати рамку Save as Записати як No Effect Ніякого ефекту Blinds Венська фіранка Box Коробка Dissolve Розтавання Glitter Сяяння Split Розділення Wipe Витирання Left to Right Зліва направо Top to Bottom Зверху донизу Bottom to Top Знизу вверх Right to Left Зправа наліво Top-left to Bottom-Right Зліва зверху вправо вниз Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Image Settings Установки зображення Automatic Автоматичний JPEG JPEG Zip Zip None Ніякого Maximum Максимальна High Висока Medium Середня Low Низька Minimum Мінімальна Export all pages to PDF Експортувати всі сторінки в PDF Export a range of pages to PDF Експортувати діапазон сторінок в PDF Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Визначає сумісність PDF. Стандартом є Acrobat 4.0, який дає найвищу сумісність. Виберіть Acrobat 5.0, якщо в документі є риси PDF 1.4, такі як прозорість або 128-бітне шифрування. PDF/X-3 використовується для експорту PDF для комерційного друку. Він доступний лише при наявності активованої систему управління кольором. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Визначає тип переплітання сторінок в PDF. Стандартний варіант - переплітання з лівої сторони. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Вкладає зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати ці зображення для навігації. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Генерувати PDF Статті. Корисні для навігації ссилок на статті в PDF. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Вбудувати закладки. які Ви зробили в документі, в PDF. Корисно для навігації довгих PDF документів. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Розрішення експортованого тексту та зображень. Не має ніякого ефекту на розрішення растрових зображень, таких як фотографії. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Компресія тексту та зображень. Зменшує розмір PDF. Не змінюйте без явної причини. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Версія компресії для зображень. Автоматична - дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP - добре використовувати для зображень з однотонними кольорами. JPEG - добре використовувати при створенні невеликих PDF файлів в які вставлено багато фотографічних зображень. Можлива невелика втрата якості зображення. Залиште установку на автоматичну компресію при відсутності явної причини для використання більш специфічних схем компресії. Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Перерахувати розрішення растрових зображень до вибраних точок/кв. дюйм (DPI). Якщо ця опція не установлена то буде використане вихідне розрішення зображень. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень. Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів. збереже формат і вигляд документу. Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode. Дозволяє використовувати презентаційні ефекти при використанні Acrobat Reader в повноекранному режимі. Show page previews of each page listed above. Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Тривалість ефекту. Менша тривалість пришвидшуе ефект і навпаки. Type of the display effect. Тип ефекту. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Напрямок руху ліній для "розділений" і "венеціанська штора" ефектів. Starting position for the box and split effects. Початкова позиція для ефектів "коробка" і "розділений". Direction of the glitter or wipe effects. Напрямок руху ефектів "блиск" і "витирання". Apply the selected effect to all pages. Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках. Enable the security features in your exported PDF. If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ввімкнути засоби захисту в експортованому PDF. Якщо Ви вибрали Acrobat 4.0, то PDF буде захищено 40-бітним шифруванням. Якщо Ви вибрали Acrobat 5.0, то PDF буде захищено 128-бітним шифруванням. Застереження: Шифрування PDF не має такої надійності, як GPG або PGP шифрування і вносить додаткові обмеження. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Виберіть головний пароль для ввімкнення та вимкнення всіх засобів захисту в експортованому PDF Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Кольорова модель для створення PDF. Виберіть Екран/Веб для PDF документів, призначених для показу на екрані або для друку на типових струменевих прінтерах. Виберіть Прінтер для друку на справжніх 4-х кольорових CMYK прінтерах. Embed a color profile for solid colors Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів Color profile for solid colors Кольоровий профіль для однотонних кольорів Rendering intent for solid colors Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів Embed a color profile for images Вбудований кольоровий профіль для зображень Do not use color profiles that are embedded in source images Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення Color profile for images Кольоровий профіль для зображень Rendering intent for images Схема перерахунку кольорів для зображень Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами технолога типографії для правильного вибору цього профіля. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Цей запис вимагається форматом PDF/X-3. Без нього PDF не пройде перевірку на відповідність формату PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документу. Distance for bleed from the top of the physical page Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки &General &Загальні &Fonts &Шрифти pt тчк mm мм in д p пік Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низка (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%) Choose a password for users to be able to read your PDF. Виберіть пароль для захисту PDF документа від перегляду. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Дозволити друк PDF. Якщо не вибрати цей параметр, то друк буде заборонено. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Дозволити редагування PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування PDF буде заборонено. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Дозволити копіювання тексту і зображень з PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то копіювання тексту і зображень буде заборонено. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Дозволити вставку анотацій та полів в PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування анотацій та полів буде заборонено. Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділений комами де елемент може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Create PDF File Створити PDF файл O&utput to File: За&писати в файл: Cha&nge... З&мінити... &All Pages &Всі сторінки C&hoose Pages &Виберіть сторінки Compatibilit&y: &Сумісність: &Binding: &Перепліт: Generate &Thumbnails Створити &Мініатюрні зображення Save &Linked Text Frames as PDF Articles Зберегти &зв'язані текстові рамки, як статті PDF &Include Bookmarks Включити &закладки &Resolution: &Розрішення: &Method: &Метод: &Quality: &Якість: &Downsample Images to: Зменшити &розрішення зображень до: &Embed all Fonts &Вкласти всі шрифти &>> &>> &<< &<< Show Page Pre&views &Попередній перегляд сторінок &Display Duration: &Тривалість показу: Effec&t Duration: Тривалість &ефекту: Effect T&ype: Т&ип ефекту: &Moving Lines: &Рухливі лінії: F&rom the: &Від: D&irection: &Напрямок: &Apply Effect on all Pages Застосувати ефект на в&сіх сторінках &Use Encryption Використовувати &шифрування &User: &Користувач: &Owner: В&ласник: Allow &Printing the Document Дозволити &друк документа Allow &Changing the Document Дозволити внесення &змін в документ Allow Cop&ying Text and Graphics Дозволити &копіювання тексту і зображень Allow Adding &Annotations and Fields Дозволити додавання &аннотацій та полів S&ecurity &Захист Output &Intended For: Вихідний документ &призначений для: &Use Custom Rendering Settings Використовувати нестандартні &установки рендерингу Rendering Settings Установки рендерингу Fre&quency: &Частота: &Angle: &Кут: S&pot Function: &Локальна функція: Simple Dot Проста точка Line Лінія Round Круг Ellipse Елліпс Use ICC Profile Використовувати ICC профіль C&olor &Колір &Info String: &Інформація: Output &Profile: Профіль &виводу: PDF/X-&3 PDF/X-&3 &Save &Записати &Cancel В&ихід PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Це додаткова установка, яка не використовується по умовчанню. Вона має бути ввімкнена лише по вимозі типографії і наявності точних деталей. Інакше експортований PDF може не друкуватися правильно і не бути придатним для використання на різних платформах. Compress Text and &Vector Graphics Стиснути текст та &векторну графіку En&able Presentation Effects Вв&імкнути презентаційні ефекти &Presentation &Презентація &Rotation: &Кут повороту: &Subset all Fonts Провести вибірку всіх &шрифтів Fonts to subset: Шрифти для вибірки: Mirror Page(s) horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) vertically Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Save as PDF Записати як PDF <qt>Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.</qt> <qt>Керування кольорами повинне бути активоване для використання PDF/X-3. Ви можете активувати керування кольорами в меню Установки.</qt> <qt>PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).</qt> <qt>PDF/X-3 підтримується і активний, але не може бути використаним в вибраній версії PDF. Якщо Ви бажаєте використати PDF/X-3, Вам потрібно установити PDF/X-3, як версію PDF (рівень сумісності).</qt> <qt>PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).</qt> <qt>PDF/X-3 не підтримується цією збіркою Scribus (CMS підтримка не була вбудована при збірці програми з сирців).</qt> Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fields is prevented. Дозволити додавання аннотацій та полів в PDF. Якщо не ввімкнене, редагування аннотацій та полів не дозволяється. PDF security settings Установки безпеки PDF PDF/X-3 settings Установки PDF/X-3 <qt>PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.</qt> <qt>Засоби безпеки PDF не можуть використовуватися в PDF/X-3. Якщо ви бажаєте ввімкнути засоби безпеки PDF, змініть версію (рівень сумісності) на якусь іншу крім PDF/X-3.</qt> Output one file for eac&h page Експортувати окремий файл для ко&жної сторінки This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing. Дозволяє експортувати один індивідуально названий PDF файл для кожної сторінки документу. Номери сторінок додаються автоматично. Ця функція найбіль корисна для імпозиції PDF для комерційного друку. PPreview Print Preview Перегляд перед друком All Все Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Покращує вигляд текстових об'єктів при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу. Впливає лише на шрифти Type 1 Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Покращує вигляд True Type шрифтів, Open Type шрифтів, EPS, PDF та векторної графіки при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу перегляду Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Показує прозорість та прозорі об'єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину Enable/disable the K (Black) ink plate Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину Anti-alias &Text Антиаліасинг &тексту Anti-alias &Graphics Антиаліасинг &графіки Display Trans&parency Показувати п&розорість &Display CMYK Показувати &CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K &Under Color Removal У &видаленні &кольорів A way of switching some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод переводу певних відтінків сірого, які складаються з салатового, жовтого та рожевого кольорів, на використання чорного кольору. UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних та/чи темних відтінків близьких до сірого. Використання цієї установки може покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експерименти необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення паперу CMY чорнилами. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод переходу від деяких відтінків сірого, які складаються з салатного, жовтого та малинового кольорів до використання чорного кольору. UCR найбільше впливає на частини зображень з нейтральними та темними тонами, близькими до сірого кольору. Його використання може покращити друк деяких зображень. Деяке експериментування та тестування може бути необхідним для досягнення потрібного результату. UCR знижує можливість перенасичення паперу CMY чорнилами. Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Надає кращий вигляд шрифтам TrueType, OpenType, EPS, PDF та векторній графіці в попередньому перегляді за рахунок невеликого сповільнення процесу перегляду Warning Застереження Detected some Errors. Consider using the Preflight Checker to correct them Знайдено помилки. Спробуйте використати попередню перевірку для їх коригування Abort Відміна Ignore Ігнорувати Separation Name Ім'я кольорового розділення Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Scaling: Масштабування: Print... Друк... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Забезпечує біль приємний вигляд текстових об'єктів у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду. Лише впливає на шрифти Type 1 Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Забезпечує біль приємний вигляд шрифтів TrueType та OpenType, EPS, PDF, та векторної графіки у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового, жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні відтінки, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але деяке експериментування та тестування можуть бути необхідними в певних випадках. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами. Resize the scale of the page. Змінити масштаб сторінки. Close Зачинити Page Picture Зображення File: Файл: Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Text on a Path Текст на шляху Paragraphs: Абзаци: Words: Слова: Chars: Символи: Edit Text... Редагувати текст... None Немає Print: Друкувати: Enabled Ввімкнено Disabled Вимкнено The Program Програма is missing! не існує! Warning Застереження Copy of Копія Copy Here Копіювати сюди Move Here Перемістити сюди Cancel Вихід &Paste &Вклеїти Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show &Images &Показати зображення Show &Grid Показати &сітку Show G&uides Показати розм&ітку Show &Baseline Grid Показати &базову сітку Sn&ap to Grid П&ритягування до сітки Sna&p to Guides Притягування до розмітк&и Original PPI: Початкові ТНД: Actual PPI: Фактичні ТНД: In&fo &Інформація &Get Picture... Вставити &зображення... I&mage Visible &Показувати зображення &Update Picture Поновити &зображення &Edit Picture &Редагувати зображення &Adjust Frame to Picture Установити розмір рамки по &зображенню &Get Text... Вставити &текст... &Append Text... Додати &текст... &Edit Text... &Редагувати текст... &Insert Sample Text Вставити &пробний текст Is PDF &Bookmark &Закладка PDF Is PDF A&nnotation &Аннотація PDF Annotation P&roperties В&ластивості аннотації Field P&roperties Властивості &поля &PDF Options &Установки PDF &Lock Зам&кнути Un&lock &Відімкнути Lock Object &Size Замкнути &розмір об'єкта Unlock Object &Size Розімкнути &розмір об'єкта Send to S&crapbook Послат в &чорновик Send to La&yer Перемістити на &план &Group З&групувати Un&group &Розгрупувати Le&vel Пла&н Send to &Back Опустити на &нижній рівень Bring to &Front Підняти на &верхній рівень &Lower &Опустити &Raise &Підняти &Picture Frame Рамка &зображення Pol&ygon Полі&гон &Outlines &Контури &Text Frame &Текстова рамка &Bezier Curve Крива &Безьє Conve&rt to &Конвертувати в Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Delete &Видалити C&lear Contents Очистити &вміст Show P&roperties... Показати &властивості... Hide P&roperties... Сховати &властивості... Do you really want to clear all your Text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? PageItem Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху Warning Застереження Copy of Копія PageItemAttributes None Нічого Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина Page Item Attributes Атрибути об'єкта сторінки Name Ім'я Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L &OK &Гаразд &Cancel В&ихід PageLayouts Page Layout Макет сторінки First Page is: Перша сторінка: PagePalette Double sided Двохстороння Middle Right Середня права Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Перетягніть сторінки або головні сторінки на іконку сміттєвої корзини для їх видалення Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Тут містяться всі Ваші головні сторінки. Для створення нової сторінки перетягніть головну сторінку в поле перегляду сторінок внизу Normal Arrange Pages Розташувати сторінки Available Master Pages: Доступні головні сторінки: Document Pages: Сторінки документу: PageSelector Page Сторінка of %1 з %1 %1 of %1 %1 з %1 %1 of %2 %1 з %2 PageSize Quarto Кварто Foolscap Фулскап Letter Лист Government Letter Урядовий лист Legal Юридичний Ledger Бухгалтерський Executive Виконавчий Post Поштовий Crown Королівський Large Post Великий поштовий Demy Демі Medium Середній Royal Вінценосний Elephant Слоновий Double Demy Подвійний демі Quad Demy Четверний демі STMT STMT A A B B C С D D E E PicSearch Result Результат Search Results for: Результати пошуку для: Preview Попередній перегляд Select Вибрати Cancel Вихід PicStatus Pictures Зображення Goto Перейти до Yes Так OK Гаразд Missing Відсутні(й) Search Пошук Name Ім'я Path Шлях Page Сторінка Print Друк Status Статус &OK &Гаразд Cancel Search Відмінити пошук Manage Pictures Керувати зображеннями Scribus - Image Search Scribus - пошук зображень The search failed: %1 Пошук був безуспішним: %1 No images named "%1" were found. Зображень з назвою "%1" не знайдено. PixmapExportPlugin Save as &Image... Записати, як зо&браження... Export As Image Експортувати, як зображення Exports selected pages as bitmap images. Експортувати вибрані сторінки, як растрові зображення. PluginManager Persistent plugin manager Постійний Import plugin manager Імпортувати Standard plugin manager Стандартний Unknown plugin manager Невідомий Cannot find plugin plugin manager Неможливо знайти модуль unknown error plugin manager невідома помилка Cannot find symbol (%1) plugin manager Неможливо знайти символ (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Модуль: завантаження %1 init failed plugin load error Ініціалізація не досягла успіху unknown plugin type plugin load error Невідомий тип модуля Plugin: %1 loaded plugin manager Модуль: %1 завантажений Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Модуль: %1 неможливо завантажити: %2 PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Файли постскрипт (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG зображення (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG зображення (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);; PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Менеджер модулів Plugin Модуль How to run Як запустити Type Тип Load it? Завантажити? Plugin ID Ідентифікаційний код модуля File Файл Yes Так No Ні You need to restart the application to apply the changes. Програму необхідно перезапустити, щоб активувати зміни. PolygonProps Polygon Properties Властивості полігонів % % Corn&ers: К&ути: &Rotation: &Кут повороту: &Factor: &Фактор: &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Number of corners for polygons Число кутів полігонів Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігонів Sample Polygon Зразок полігону Apply &Factor Застосувати &фактор Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Застосувати випуклий/ввігнутий фактор для зміни форми полігонів A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативне число зробить полігон ввігнутим (або зіркоподібним), позитивне число зробить його випуклим PolygonWidget Corn&ers: К&ути: &Rotation: &Кут повороту: Apply &Factor Застосувати &фактор % % &Factor: &Фактор: Number of corners for polygons Число кутів полігонів Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігонів Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Застосувати випуклий/ввігнутий фактор для зміни форми полігонів Sample Polygon Зразковий полігон A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативне число зробить полігон ввігнутим (або зіркоподібним), позитивне число зробить його випуклим Preferences Preferences Установки General Загальні Document Документ Guides Розмітка Typography Типографія Tools Інструменти Scrapbook Чорновик Display Відображення GUI Графічна оболонка Units Одиниці Points (pt) Точки (тчк) Millimetres (mm) Мілліметри (мм) Inches (in) Дюйми (д) Picas (p) Піки (п) Menus Меню Paths Шляхи Page Size Розмір сторінки Custom Нестандартний Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Margin Guides Розмітка полів Autosave Автоматичне збереження min хв Grid Layout Розташування сітки Grid Colors Кольори сітки Placing Розміщення Subscript Нижній індекс % % Superscript Верхній індекс Small Caps Капітель Other Інше pt тчк Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива None Нічого Other Options Інші установки Preview Попередній перегляд Small Малий Medium Середній To adjust the display drag the ruler below with the Slider. Щоб відрегулювати відображення, перемістіть повзунок внизу. Choose a Directory Вибрати директорію mm мм in д p п External Tools Зовнішні інструменти Postscript Interpreter Інтерпретатор постскрипта Image Processing Tool Інструмент для обробки зображень Misc. Різне. Printing Друк Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes Виберіть стандартне оздоблення вікна та вигляд. Scribus успадкує любі доступні теми KDE або Qt Default font size for the menus and windows Стандартний розмір шрифта для меню та вікон Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Число рядків для прокручування на кожний рух колеса мишки Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Радіус площі захвату вузлів об'єктів Number of recently edited documents to show in the File menu Скільки недавно редагованих документів показувати в меню Файл Default documents directory Стандартна директорія для документів Default ICC profiles directory Стандартна директорія для ICC профілів Default Scripter scripts directory Стандартна директорія для сценаріїв Сценариста Default page size, either a standard size or a custom size Стандартний розмір сторінки Default orientation of document pages Стандартна орієнтація сторінок документа Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of a document Зробити першу сторінку лівою сторінкою Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Якщо ввімкнути цю установку, то Scribus записуватиме резервну копію файла з розширенням .bak після визначеного часу Time period between saving automatically Період часу між двома автоматичними записами файла Distance between the minor grid lines Відстань між лініями допоміжної сітки Distance between the major grid lines Відстань між лініями головної сітки Distance within which an object will snap to your placed guides Зона притягування об'єкта до розмітки Color of the minor grid lines Колір ліній допоміжної сітки Color of the major grid lines Колір ліній головної сітки Color of the guide lines you insert Колір ліній розмітки Place the grid behind your page objects Розмістити сітку під об'єктами на сторінці Place the grid in front of your page objects Розмістити сітку над об'єктами на сторінці Displacement above the baseline of the font on a line Зміщення над основою шрифта на лінії Relative size of the superscript compared to the normal font Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Displacement below the baseline of the normal font on a line Зміщення під основою шрифта на лінії Relative size of the subscript compared to the normal font Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Relative size of the small caps font compared to the normal font Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом Percentage increase over the font size for the line spacing Збільшення інтервалу між рядками у відсотках розміру шрифта Text Frame Properties Властивості текстової рамки Picture Frame Properties Властивості рамки зображення Shape Drawing Properties Властивості рисування геометричних фігур Magnification Level Defaults Стандартні установки масштабу зображення Line Drawing Properties Властивості рисування лінії Polygon Drawing Properties Властивості рисування полігонів Font for new text frames Шрифт для нових текстових рамок Size of font for new text frames Розмір шрифта для нових текстових рамок Color of font Колір шрифта Number of columns in a text frame Число стовпців в текстовій рамці Gap between text frame columns Проміжок між стовпцями текстової рамки Sample of your font Зразок Вашого шрифта Picture frames allow pictures to scale to any size Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру Horizontal scaling of images Горизонтальне масштабування зображень Vertical scaling of images Вертикальне масштабування зображень Keep horizontal and vertical scaling the same Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки Automatically scaled pictures keep their original proportions Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін Fill color of picture frames Колір заповнення рамок зображень Saturation of color of fill Насиченість кольору заповнення Line color of shapes Колір ліній геометричних фігур Saturation of color of lines Насиченість кольору ліній геометричних фігур Fill color of shapes Колір заповнення геометричних фігур Line style of shapes Стиль ліній геометричних фігур Line width of shapes Ширина ліній геометричних фігур Minimum magnification allowed Мінімально дозволений масштаб зображення Maximum magnification allowed Максимально дозволений масштаб зображення Change in magnification for each zoom operation Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування Color of lines Колір ліній Saturation of color Насиченість кольору Style of lines Стиль ліній Width of lines Товщина ліній Number of corners for polygons Число кутів полігонів Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігонів Sample Polygon Зразок полігону Choose the size of the preview in the scrapbook palette Змінити розмір попереднього перегляду в палітрі чорновика When using facing pages, show the two pages side by side При використанні книжкового перепліту показувати обидві сторінки поруч Color for paper Колір паперу Color for the margin lines Колір границь полів сторінки Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Enable transparency features within PDF 1.4 export Ввімкнути риси прозорісті при експорті PDF 1.4 Set the default zoom level Установити стандартний масштаб зображення Filesystem location for the Ghostscript interpreter Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Не показувати об'єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі Save the scrapbook contents everytime after a change Зберегти вміст чорновика після зміни Filesystem location for graphics editor Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску Baseline Grid Базова сітка Turns on the basegrid Ввімкнути базову сітку Turns off the basegrid Вимкнути базову сітку px пікс &Theme: &Тема: &Font Size: &Розмір шрифта: Mouse Settings Установки миші &Wheel Jump: &Крок колесика миші: &Grab Radius: &Радіус захоплення: &Recent Documents: &Недавно редаговані документи: &Documents: Док&ументи: &Change... &Замінити... &ICC Profiles: &ICC профілі: C&hange... &Замінити... &Scripts: &Сценарії: Ch&ange... &Змінити... &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Facing Pages &Суміжні сторінки Left &Page First &Ліва сторінка перша &Bottom: &Низ: &Top: &Верх: &Right: &Правий край: &Left: &Лівий край: &Enabled Вв&імкнено &Interval: &Інтервал: M&inor Grid Spacing: Крок &допоміжної сітки: Ma&jor Grid Spacing: Крок &основної сітки: Guide &Snap Distance: Відстань прив'язки до нап&равляючих: Min&or Grid Color: Колір &допоміжної сітки: Majo&r Grid Color: Колір &основної сітки: &User Guides Color: Колір &направляючих користувача: Base&line Grid Color: Колір &базової сітки: In the &Background На &фоні In the Fore&ground На пере&дньому плані O&n &Ввімкнено O&ff В&имкнено &Displacement: Змі&щення: &Scaling: &Масштабування: D&isplacement: Змі&щення: S&caling: &Масштабування: Sc&aling: &Масштабування: Baseline &Grid: &Базова сітка: Baseline &Offset: Зс&ув базової сітки: Automatic &Line Spacing: Автоматичний інтервал мі&ж рядками: Default &Font: Шрифт по &умовчанню: Default &Size: Розмір по &умовчанню: &Text Color: &Колір тексту: Colu&mns: &Стовпці: &Gap: &Проміжок: &Line Color: Колір &лінії: &Shading: &Затінення: &Fill Color: Колір запо&внення: S&hading: &Затінення: &Type of Line: &Тип лінії: Line &Width: Тов&щина лінії: Mi&nimum: &Мінімум: Ma&ximum: Ма&ксимум: &Stepping: &Крок: &Free Scaling &Вільне масштабування &Horizontal Scaling: &Горизонтальне масштабування: &Vertical Scaling: &Вертикальне масштабування: &Scale Picture to Frame Size Установити масштаб зображення по розміру &рамки Keep Aspect &Ratio Зберігати &співвідношення сторін F&ill Color: Колір запо&внення: Corn&ers: К&ути: &Rotation: &Кут повороту: &Factor: &Фактор: Sa&ve Contents on Changes З&берегти вміст при зміні Large Великий Display Pages &Side by Side Показувати сторінки &поруч Page Colors Кольори сторінок &Background: &Фон: &Margins: &Поля: Display &Unprintable Area in Margin Color Виділити &недрукуєму область кольором поля Use PDF 1.4 &Transparency Features Використовувати про&зорість PDF 1.4 &Adjust Display Size Поправити &розмір для показу &Name of Executable: Назва файла про&грами: Antialias &Text Антиаліасинг &тексту Antialias &Graphics Антиаліасинг &графіки Name of &Executable: Назва файла про&грами: Clip to Page &Margins Обрізати по поля&х сторінки &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Inside: &Зсередини: O&utside: Зз&овні: Apply &Under Color Removal Виконати видалення &кольорів T&emplates: &Шаблони: Cha&nge... З&мінити... Apply &Factor Застосувати &фактор Additional Directory for Document Templates Додаткова директорія для шаблонів документів Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Застосувати випуклий/ввігнутий фактор для зміни форми полігонів A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативне число зробить полігон ввігнутим (або зіркоподібним), позитивне число зробить його випуклим A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення певних відтінків сірого, які складаються з салатового, жовтого та рожевого кольорів, і використання чорного кольору на їх місці. UCR найчастіше впливає на ті частини зображень, які складаються з нейтральних та/чи темних відтінків близьких до сірого кольору. Використання цієї установки може покращити якість друку деяких зображень. Деяке тестування та експериментування необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення паперу CMY чорнилами. Executive Виконавчий Folio Альбомний Ledger Бухгалтерський Legal Юридичний Letter Лист Tabloid Таблоїд Default ICC profiles directory. This cannot be changed with documents open. Директорія профілів кольору ICC по умовчанню. Ця установка не може бути змінена при наявності відчинених документі. Turns on the base grid Вмикає базову сітку Turns off the base grid Вимикає базову сітку File system location for the Ghostscript interpreter Розміщення інтерпретатора Ghostscript в файловій системі File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp. Розміщення графічного редактора. Якщо Ви використовуєте Gimp і Ваш дистрибутив його включає, ми рекомендуємо використання 'gimp-remote', так як воно дозволить Вам редагувати зображення у вже запущеному екземплярі Gimp. &Language: &Мова: Document T&emplates: Шаблони доку&ментів: Units: Одиниці виміру: Undo/Redo Відмінити/повторити Action history length Розмір історії подій Hyphenator Переносник Fonts Шрифти Color Management Керування кольорами PDF Export Експорт PDF Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Keyboard Shortcuts Набори гарячих клавіш Page Display Показ сторінки Color: Колір: Alt+U Alt+U Show Pictures Показати зображення Show Text Chains Показати текстові ланцюги Show Text Control Characters Показати контрольні знаки тексту Show Frames Показати рамки Scratch Space Чорновик Always ask before fonts are replaced when loading a document Завжди запитувати перед заміною шрифтів при завантаженні документа Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Попередній перегляд активних стилів абзаців видимий при редагуванні стилів Miscellaneous Різне Plugin Manager Керування модулями Plugin Модуль How to run Як запустити Type Тип Load it? Завантажити? Plugin ID Код Модуля File Файл Yes Так No Ні You need to restart the application to apply the changes. Програму необхідно перезапустити, щоб активувати зміни. Plugins Модулі Turns the display of linked frames on or off Переключає показ зв'язаних рамок Turns the display of frames on or off Переключає показ рамок Turns the display of pictures on or off Переключає показ зображень Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Вибрати мову інтерфейса Scribus по умовчанню. Залиште пустим для використання перемінних оточення. Ви можете змінити мову при запуску програми за допомогою командного перемикача Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. Директорія з основними ICC профілями. Не може бути змінена при наявності відчиненого документа. Additional directory for document templates Додаткова директорія для шаблонів Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Установити розмір історії подій в кількості кроків. Якщо установлено нуль то буде збережена необмежена кількість кроків. Preflight Verifier Передекспортна перевірка Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки Gaps between Pages Проміжки між сторінками Horizontal: Горизонтальна: Vertical: Вертикальна: To adjust the display drag the ruler below with the slider. Для зміни видимого перетягніть лінійку внизу повзунком. dpi тнд Resolution: Розрішення: Show Startup Dialog Показувати стартовий діалог Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Завжди використовувати стандартний текст Lorem Ipsum Count of the Paragraphs: Число абзаців: Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Показувати недруковані знаки, такі як маркери абзаців, в текстових рамках Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Притуліть лінійку до екрану та зсуньте повзунок масштаба зображення поки Scribus не почне показувати справжній розмір сторінок та об'єктів на них Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві зліва від документа доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві справа від документа доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві над документом доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві під документом доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку PostScript Interpreter Інтерпретатор постскрипт Enable or disable the display of linked frames. Ввімкнути або вимкнути показ поєднаних рамок. Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Виберіть основну мову для використання в Scribus. Залиште пустим для використання перемінних робочого середовища. Ви зможете змінити цю установку за допомогою використання перемикачів командної строки при запуску Scribus Locate Ghostscript Знайти Ghostscript Locate your image editor Знайти редактор зображень PrefsDialogBase &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Defaults По &умовчанню PrefsManager Postscript Постскрипт PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Migrate Old Scribus Settings? Конвертувати старі установки? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus знайшов файл з установками формату Scribus 1.2. Ви бажаєте конвертувати їх у формат нової версії Scribus? Single Page Одна сторінка Double sided Двохстороння Left Page Ліва сторінка Right Page Права сторінка 3-Fold 3-х сторіночна складка Middle Середня 4-Fold 4-х сторіночна складка Middle Left Середня ліва Middle Right Середня права PostScript Постскрипт Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Неможливо відчинити файл з установками "%1" для запису: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Запис у файл установок "%1" неможливий: код статуса QIODevice %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Неможливо відчинити файл установок "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Неможливо прочитати ХМЛ установки з "%1": %2 в рядку %3, колонка %4 Error Writing Preferences Помилка запису установок Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus не зміг записати свої установки:<br>%1<br>Будь-ласка перевірте дозволи на запис файлів та директорій та наявність вільного простіру на диску. Error Loading Preferences Помилка зчитування установок Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus не зміг зчитати свої установки:<br>%1<br>Будуть використані стандартні установки. PresetLayout None Нічого Book Книга Magazine Журнал You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, 'Book' sets margins classically (Gutenberg). 'Book' is proposed for two-sided documents. 'Magazine' sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value. Тут Ви можете вибрати стандартний макет сторінки. 'Нічого' - залишити поля в теперішньому стані, 'Книга' - установлює класичні поля (Гутенберг). 'Книга' пропонується для використання в двохсторонніх документах. 'Журнал' - установлює всі поля одного розміру. Головним є ліве внутрішне поле. Guttenberg Fibonacci Golden Mean Nine Parts You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, Guttenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value. PythonConsole &Open... &Відчинити... &Save &Записати &Exit В&ийти &File &Файл &Run &Запустити &Save Output... За&писати результат... &Script С&ценарій Script Console Консоль сценарія Write your commands here. A selection is processed as script Пишіть Ваші команди тут. Вибірка буде виконана, як сценарій Output of your script Результат виконання сценарія Python Scripts (*.py) Сценарї на Пітоні (*.py) Open File With Python Commands Відчинити файл з командами на пітоні Save the Python Commands in File Записати команди на пітоні в файл Warning Застереження Text Files (*.txt) Текстові файли (*.txt) Save Current Output Записати активний результат &Save As... Записати &як... &Run As Console Запустити в кон&солі Save &As... Записати &як... Run As &Console Виконати в ко&нсолі Scribus Python Console Консоль Пітону This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations. Модифікована з стандартної консолі Пітону, тому може містити деякі обмеження особливу у випадку проміжків. Будь-ласка зверніться до керівництва користувача Scribus за подальшою інформацією. Open Python Script File QColorDialog Hu&e: &Тон: &Sat: На&сиченість: &Val: З&начення: &Red: &Червоний: &Green: &Зелений: Bl&ue: &Синій: A&lpha channel: &Альфа канал: &Basic colors &Базові кольори &Custom colors &Власні кольори &Define Custom Colors >> &Вибрати власні кольори >> OK Гаразд Cancel Вихід &Add to Custom Colors &Добавити у власні кольори Select color Вибрати колір QFileDialog Copy or Move a File Копіювати або перемістити файл Read: %1 Зчитати: %1 Write: %1 Записати: %1 File &name: Ім'я &файла: File &type: Тип &файла: One directory up На один рівень вгору Cancel Вихід All Files (*) Всі файли (*) Name Ім'я Size Розмір Type Тип Date Дата Attributes Аттрибути OK Гаразд Look &in: Шукати &в: Back Назад Create New Folder Створити нову директорію List View Короткий список Detail View Детальний список Preview File Info Попередній перегляд інформації по файлу Preview File Contents Попередній перегляд вмісту файла Read-write Зчитування та запис Read-only Лише зчитування Write-only Лише запис Inaccessible Недоступний Symlink to File Символічний лінк до файла Symlink to Directory Символічний лінк до директорії Symlink to Special Символічний лінк до особливого File Файл Dir Директорія Special Особливий Open Відчинити Save As Записати як &Open &Відчинити &Save &Записати &Rename &Перейменувати &Delete &Видалити R&eload П&еречитати Sort by &Name Сортувати по &Імені Sort by &Size Сортувати по &Розміру Sort by &Date Сортувати по &Даті &Unsorted &Несортований Sort Сортувати Show &hidden files Показати при&ховані файли the file файл the directory директорія the symlink символічний лінк Delete %1 Видалити %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Ви справді бажаєте видалити %1 "%2"?</qt> &Yes &Так &No &Ні New Folder 1 Нова директорія 1 New Folder Нова директорія New Folder %1 Нова директорія %1 Find Directory Знайти директорію Directories Директорії Save Записати Error Помилка %1 File not found. Check path and filename. %1 Файл не знайдено. Перевірте шлях та ім'я файла. All Files (*.*) Всі файли (*.*) Select a Directory Вибрати директорію Directory: Директорія: QFontDialog &Font &Шрифт Font st&yle &Стиль шрифта &Size &Розмір Effects Ефекти Stri&keout Пере&креслення &Underline &Підкреслення &Color &Колір Sample Зразок Scr&ipt С&ценарій OK Гаразд Apply Застосувати Cancel Вихід Close Зачинити Select Font Вибрати шрифт QLineEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QMainWindow Line up Вирівняти Customize... Свої установки... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Про Qt</h3><p>Ця програма використовує версію %1 Qt .</p><p>Qt - багатоплатформний набір для розробки графічних оболонок та програмного забезпечення в C++.</p><p>Qt дає можливість портативного використання коду між MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Лінукс та всіма основними комерційними варіантами UNIX.<br>Існує версія Qt для вбудованих пристроїв.</p><p>Qt - продукт компанії Trolltech. Зверніться до <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> за додатковою інформацією.</p> QObject Initializing... Ініціалізація... Warning Застереження Do you really want to overwrite the File: %1 ? Ви справді бажаєте переписати файл: %1 ? Print Preview Перегляд перед друком Online Reference Документація на Інтернеті Open Відчинити Python Scripts (*.py);; All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Save as Записати як SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg *.svgz);;Всі файли (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg);;Всі файли (*) Yes Так No Ні Document Документ Background Фон S&cript С&ценарії Oook! You're calling an object doesn't exist! Ойойой! Спроба доступу до неіснуючого об'єкту! Oook! You're trying to erase an object doesn't exist! Ойойой! Спроба видалення неіснуючого об'єкту! Oook! An object you're trying to textflow doesn't exist! Ойойой! Спроба оточення неіснуючого об'єкту текстом! Error writing the output file(s). Помилка при запису вихідного файла(ів). File exists. Overwrite? Файл вже існує. Переписати поверх? exists already. Overwrite? вже існує. Переписати поверх? Yes all Гаразд для всіх Save as Image Записати, як зображення Error writting the output file(s). Помилка при запису файла(ів). Export successful. Експорт успішний. All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Всі доступні формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; All Files (*) Всі файли (*) Newsletters Інформаційні бюлетні Brochures Брошури Catalogs Каталоги Flyers Листівки Signs Знаки Cards Картки Letterheads Бланки Envelopes Конверти Business Cards Візитні картки Calendars Календарі Advertisements Реклами Labels Етикетки Menus Меню Programs Програми PDF Forms PDF Форми Magazines Журнали Posters Плакати Announcements Оголошення Text Documents Текстові документи Folds Розгортки Own Templates Шаблони користувача &Fonts Preview &Попередній перегляд шрифтів &Insert Special &Вставити символ New &from Template... Новий з &шаблона... PDF Presentations PDF презентації Save as &Image... Записати, як зо&браження... Print Previe&w Перегляд перед д&руком Import &EPS/PS... Імпорт &ЕPS/PS... Save as &Template... Записати як ша&блон... S&cripter Manual... Керівництво по &сценаристу... &Scribus Scripts С&ценарії Scribus &Execute Script... &Виконати сценарій... &Recent Scripts &Недавно виконані сценарії Show &Console Покзати ко&нсоль Save Page as &SVG... Записати, як SVG з&ображення... Import &SVG... Імпортувати SVG зображ&ення... Oook! Wrong arguments! Call: Ойойой! Неправильні аргументи! Виклик: Oook! You're trying to load image into an object doesn't exist or isn't selected! Ойойой! Ви намагаєтеся завантажити зображення в об'єкт який не існує, або не вибраний! Oook! You're trying to (un)lock an object doesn't exist! None selected too. Ойойой! Ви намагаєтеся замкнути/відімкнути неіснуючий об'єкт! До того ж жодного з об'єктів не вибрано. Oook! You're trying to query an object doesn't exist! None selected too. Ойойой! Ви намагаєтеся звернутися до неіснуючого об'єкта! До того ж жодного об'єкта не вибрано. Importing text Імпорт тексту All Supported Formats Всі формати, що підтримуються HTML Files HTML файли html html Text Files Текстові файли Comma Separated Value Files Файли з розділеними комами полями CSV_data Дані_cvs CSV_header Заголовок_cvs Font %1 is broken, discarding it Видаляється пошкоджений шрифт %1 Template: Шаблон: External Links Зовнішні зсилки OO.o Writer Documents Документи OO.o Writer Text Filters Текстові фільтри Media Cases Футляри для мультимедійних носіїв Albanian Албанська Basque Баскська Bulgarian Болгарська Brazilian Бразільська Catalan Каталанська Chinese Китайська Czech Чешська Danish Датська Dutch Голландська English Англійська English (British) Англійська (Британська) Esperanto Есперанто German Німецька Finnish Фінська French Французька Galician Галицька Greek Грецька Hungarian Венгерська Indonesian Індонезійська Italian Італійська Korean Корейська Lithuanian Литовська Norwegian (Bokmaal) Норвезька (Букмааль) Norwegian (Nnyorsk) Норвезька (Нниорськ) Norwegian Норвезька Polish Польська Russian Російська Swedish Шведська Spanish Іспанська Spanish (Latin) Іспанська (Латинь) Slovak Словацька Slovenian Словенська Serbian Сербська Tried to set progress > maximum progress Була зроблена спроба установки показника прогресу більшого ніж максимально можливий &About Script... &Про скрипт... About Script Про скрипт Cannot get font size of non-text frame. python error Неможливо визначити розмір шрифта в нетекстовій рамці. Cannot get font of non-text frame. python error Неможливо визначити шрифт в нетекстовій рамці. Cannot get text size of non-text frame. python error Неможливо визначити розмір тексту в нетекстовій рамці. Cannot get column count of non-text frame. python error Неможливо визначити число колонок тексту в нетекстовій рамці. Cannot get line space of non-text frame. python error Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці. Cannot get column gap of non-text frame. python error Неможливо визначити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці. Cannot get text of non-text frame. python error Неможливо повернути текст з нетекстової рамки. Cannot set text of non-text frame. python error Неможливо установити текст в нетекстовій рамці. Cannot insert text into non-text frame. python error Неможливо вставити текст в нетекстову рамку. Insert index out of bounds python error Індекс вставки виходить за доступний діапазон Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants. python error Вирівнювання виходить за доступний діапазон. Використайте одну з констант ALIGN*. Can't set text alignment on a non-text frame python error Неможливо установити вирівнювання тексту в нетекстовій рамці Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512 python error Розмір шрифта виходить за доступний діапазон - має бути 1 <= розмір <= 512 Can't set font size on a non-text frame python error Неможливо установити розмір шрифта в нетекстовій рамці Can't set font on a non-text frame python error Неможливо установити текст в нетекстовій рамці Font not found python error Шрифт не знайдено Line space out of bounds, must be >= 0.1 python error Міжрядковий інтервал виходить за доступний діапазон, має бути >= 0.1 Can't line spacing on a non-text frame python error Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці Column gap out of bounds, must be positive python error Дистанція між колонками тексту виходить за доступний діапазон, має бути позитивною Can't column gap on a non-text frame python error Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці Column count out of bounds, must be > 1 python error Число колонок тексту виходить за доступний діапазон, має бути > 1 Can't number of columns on a non-text frame python error Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці Selection index out of bounds python error Індекс вибірки виходить за доступний діапазон Can't select text in a non-text frame python error Неможливо вибрати текст в нетекстовій рамці Can't delete text from a non-text frame python error Неможливо видалити текст з нетекстової рамки Can't set text fill on a non-text frame python error Неможливо установити заповнення тексту в нетекстовій рамці Can't set text stroke on a non-text frame python error Неможливо установити виділення контурів знаків в нетекстовій рамці Can't set text shade on a non-text frame python error Неможливо установити тінь тексту в нетекстовій рамці Can only link text frames python error Лише текстові рамки можуть бути з'єднані в ланцюжок Target frame must be empty python error Рамка призначення має бути пуста Target frame links to another frame python error Рамка призначення зв'язана з іншою рамкою Target frame is linked to by another frame python error Інша рамка зв'язана з рамкою призначення Source and target are the same object python error Вихідна рамка і рамка призначення являються одним і тим самим об'єктом Can't unlink a non-text frame python error Неможливо від'єднати нетекстову рамку Object is not a linked text frame, can't unlink. python error Об'єкт не являється зв'язаною текстовою рамкою, неможливо розімкнути. Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame instead. python error Об'єкт являється останньою рамкою в серії, неможливо роз'єднати. Роз'єднайте попередню рамку натомість. Can't convert a non-text frame to outlines python error Неможливо конвертувати нетекстову рамку в контурні лінії Failed to open document python error Документ неможливо відкрити Failed to save document python error Неможливо записати документ Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants. python error Одиниця виходить за доступний діапазон. Використайте одну з scribus.UNIT_* констант. Target is not an image frame. python error Рамка призначення не є рамкою для зображень. Can't scale by 0% python error Неможливо змінити масштаб на 0% Can't render an empty sample python error Неможливо прорисувати пустий зразок Can't save to a blank filename python error Неможливо записати файл з пустим ім'ям Can't have an empty layer name python error Не допускається пусте ім'я плану Layer not found python error План не знайдено Can't remove the last layer python error Неможливо видалити останній існуючий план Can't create layer without a name python error Неможливо створити план без імені An object with the requested name already exists python error Об'єкт з таким ім'ям вже існує Point list must contain at least two points (four values) python error Список точок має складатися, як мінімум, з двох точок (чотири значення) Point list must contain an even number of values python error Список точок має складатися з парного числа значень Point list must contain at least three points (six values) python error Список точок має складатися, як мінімум, з трьох точок (шість значень) Point list must contain at least four points (eight values) python error Список точок має складатися, як мінімум, з чотирьох точок (вісім значень) Point list must have a multiple of six values python error Список точок має складатися з шестикратного числа значень Object not found python error Об'єкт не знайдено Style not found python error Стиль не знайдено Can't set style on a non-text frame python error Неможливо установити стиль в нетекстовій рамці Failed to save EPS python error Неможливо записати EPS (енкапсульований постскрипт) Page number out of range python error Число сторінок виходить за доступний діапазон argument is not list: must be list of float values python error аргумент не є списком: має бути списком дійсних чисел argument contains non-numeric values: must be list of float values python error аргумент містить нечислові значення: має бути списком дійсних чисел Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12 python error Товщина лінії виходить за межі дозволеного, має бути 0 <= товщина_лінії <= 12 Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100 python error Тінь лінії виходить за межі дозволеного, має бути 0 <= тінь <= 100 Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100 python error Тінь заповнення виходить за межі дозволеного, має бути 0 <= тінь <= 100 Corner radius must be a positive number. python error Радіус кута повинен бути позитивним числом. Line style not found python error Стиль лінії не знайдено Cannot get a color with an empty name. python error Неможливо повернути колір з пустим ім'ям. Color not found python error Колір не знайдено Cannot change a color with an empty name. python error Неможливо змінити колір з пустим ім'ям. Color not found in document python error Колір не знайдено в документі Color not found in default colors python error Колір не знайдено в стандартних кольорах Cannot create a color with an empty name. python error Неможливо створити колір з пустим ім'ям. Cannot delete a color with an empty name. python error Неможливо видалити колір з пустим ім'ям. Cannot replace a color with an empty name. python error Неможливо замінити колір з пустим ім'ям. Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them without a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one, the function will use the currently selected frame, if any, or raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate on. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text colour on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation. Модуль інтерфейса Scribus для мови програмування Пітон (Python). Цей модуль є інтерфейсом Scribus для Пітона. Він містить функції, які дозволяють керувати програмою scribus та маніпулювати об'єктами на канві. Кожна функція має окреме описання. Декілька понять є загальними для більшої частини інтерфейса. Більшість функцій оперують рамками. Рамки визначаються за їх назвою, яка виражається строковою величиною, вони не є справжніми об'єктами Пітону. Багато функій сприймають необов'язковий параметр (не ключове слово) - назва рамки. Багато помилок (винятків) також є спільними для більшості функцій. - Багато функцій повернуть помилку NoDocOpenError, якщо їх виконати при відсутності відчиненого документа, яким вони могли б оперувати. - Якщо не передати назву рамки функції, яка потребує цей параметр, ця функція використає вибрану рамку, якщо така є, або поверне помилку NoValidObjectError, якщо вона не зможе знайти відповідний об'єкт. - Багато функцій повернуть помилку WrongFrameTypeError, якщо їх використати на невірному типі рамки. Наприклад установка кольору тексту для рамки для зображень не має сенсу і приведе до повернення цієї помилки. - Помилки, які повертаються викликами до базового програмного інтерфейсу Пітона (Python API) будуть повертатися без змін. Це приводить то того, що список помилок, які можуть повертатися любою функцією, як вказано тут і в документаційній строці функції, є неповним. Довідка про помилки, які можуть бути повернені кожною функцією розміщена в документації по функції. Import &OpenOffice.org Draw... Імпортувати файл &OpenOffice.org Draw... OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*) OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Всі файли (*) OpenOffice.org Writer Documents Документи OpenOffice.org Writer Color not found - python error python error Колір не знайдено - помилка Пітону Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use themwithout a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one,the function will use the currently selected frame, if any, orraise a NoValidObjectError if it can't find anything to operateon. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text colour on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation. Модуль взаємодії Пітону та Scribus Цей модуль служить, як інтерфейс між Пітоном та Scribus. Він містить функції для контролю над scribus та для маніпуляції об'єктами на канві. Кожна функція окремо описана нижче. Кілька загальних положень для цього інтерфейсу. Більшість функції оперують над рамками. Рамки визначаються за їх іменами, які є строковими величинами, а не справжніми об'єктами Пітону. Багато функцій приймають додатковий (не ключове слово) параметр - ім'я рамки. Багато помилок також є загальними для більшості функцій. Вони не вказані в документаційній строці кожної функції. - Багато функції повернуть помилку NoDocOpenError, якщо Ви спробуєте використати їх при відсутності відчиненого документа. - Якщо Ви не передасте ім'я рамки функції, яка його вимагає, ця функція використає вибрану рамку, якщо така існує, або поверне помилку NoValidObjectError, якщо не зможе знайти жодного об'єкта для маніпулювання. - Багато функцій повернуть помилку WrongFrameTypeError, якщо Ви спробуєте використати їх на невідповідному типові рамки. Наприклад, зміна кольору тексту в рамці зображень не має смислу і приведе до повернення цієї помилки. - Помилки, що повертаються викликами до базового програмного інтерфейсу Пітона будуть повернені без змін. Тому список можливих помилок для любої функції залишається неповним. Деталі по помилках, які може повернути кожна функція надаються в документації по цій функції. Custom (optional) configuration: short words plugin Нетипова (необов'язкова) конфігурація: Standard configuration: short words plugin Стандартна конфігурація: Short &Words... short words plugin Короткі &Слова... Short Words processing. Wait please... short words plugin Опрацювання коротких слів. Будь-ласка почекайте... Short Words processing. Done. short words plugin Опрацювання коротких слів закінчено. Afrikaans Африкаанс Turkish Турецька Ukranian Українська Welsh Уельська The filename must be a string. python error Назва файла повинна бути строковою величиною. Cannot delete image type settings. python error Не можу видалити установки типу зображення. The image type must be a string. python error Тип зображення повинен бути строковою величиною. 'allTypes' attribute is READ-ONLY python error Атрибут 'allTypes' може бути лише зчитаним Failed to export image python error Не вдалося експортувати зображення Color not found. python error Колір не знайдено. Color not found in document. python error Колір не знайдено в документі. Color not found in default colors. python error Колір не знайдено в стандартних кольорах. Cannot scale by 0%. python error Змінити масштаб на 0% неможливо. Specified item not an image frame. python error Вказаний об'єкт не являється рамкою для зображень. Font not found. python error Шрифт не знайдено. Cannot render an empty sample. python error Неможливо заповнити пустий зразок. Cannot have an empty layer name. python error Неможливо використати пусте ім'я плану. Layer not found. python error План не знайдено. Cannot remove the last layer. python error Неможливо видалити останній план. Cannot create layer without a name. python error Неможливо створити план без імені. Insert index out of bounds. python error Індекс вставки виходить за доступний діапазон. Cannot set text alignment on a non-text frame. python error Неможливо встановити вирівнювання тексту в нетекстовій рамці. Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512. python error Розмір шрифта виходить за доступний діапазон - повинен бути 1 <= розмір <= 512. Cannot set font size on a non-text frame. python error Неможливо установити розмір шрифта в нетекстовій рамці. Cannot set font on a non-text frame. python error Неможливо установити шрифт в нетекстовій рамці. Line space out of bounds, must be >= 0.1. python error Міжрядковий інтервал виходить за межі дозволеного, має бути >= 0.1. Cannot set line spacing on a non-text frame. python error Неможливо установити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці. Column gap out of bounds, must be positive. python error Дистанція між колонками тексту виходить за дозволений проміжок. Повинна бути позитивною. Cannot set column gap on a non-text frame. python error Неможливо установити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці. Column count out of bounds, must be > 1. python error Число колонок тексту виходить за доступний діапазон - повинен бути > 1. Cannot set number of columns on a non-text frame. python error Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці. Cannot select text in a non-text frame python error Неможливо вибрати текст в нетекстовій рамці Cannot delete text from a non-text frame. python error Неможливо видалити текст в нетекстовій рамці. Cannot set text fill on a non-text frame. python error Неможливо установити заповнення текста в нетекстовій рамці. Cannot set text stroke on a non-text frame. python error Неможливо установити контур текста в нетекстовій рамці. Cannot set text shade on a non-text frame. python error Неможливо установити тінь текста в нетекстовій рамці. Can only link text frames. python error Установити зв'язок можна лише між текстовими рамками. Target frame must be empty. python error Рамка призначення повинна бути пустою. Target frame links to another frame. python error Рамка призначення зв'язана з іншою рамкою. Target frame is linked to by another frame. python error Інша рамка зв'язана з рамкою призначення. Source and target are the same object. python error Джерело та ціль є одним і тим же об'єктом. Cannot unlink a non-text frame. python error Видалити зв'язок можна лише між текстовими рамками. Object is not a linked text frame, cannot unlink. python error Об'єкт не являється зв'язаною текстовою рамкою, неможливо від'єднати. Object the last frame in a series, cannot unlink. Unlink the previous frame instead. python error Об'єкт являється останньою рамков в ряду - неможливо від'єднати. Від'єднайте попередню рамку натомість. Cannot convert a non-text frame to outlines. python error Неможливо конвертувати нетекстову рамку в контур. Portuguese (Brazilian) Португальська (Бразильська) Cannot get a colour with an empty name. python error Неможливо визначити колір з пустим ім'ям. Colour not found python error Колір не знайдено Unable to save pixmap. scripter error Неможливо записати растрове зображення. Can't set bookmark on a non-text frame python error Неможливо установити закладку в нетекстовій рамці Can't get info from a non-text frame python error Неможливо визначити інформацію з нетекстової рамки OpenDocument Text Documents Текстові документи OpenDocument Croatian Хорватська Portuguese Португальська Portuguese (BR) Португальська (Бр) Scribus Crash Аварійний вихід Scribus Scribus crashes due to Signal #%1 Аварійний вихід Scribus з приводу сигнала номер %1 &OK &Гаразд Custom Нестандартний Page Сторінка Master Page Головна сторінка 4A0 4A0 2A0 2A0 Comm10E Comm10E DLE DLE Could not open output file %1 Неможливо відчинити вихідний файл %1 Output stream not writeable Неможливо писати у вихідний потік Verification of settings failed: %1 Перевірка установок не пройшла успішно: %1 Could not open input file %1 Неможливо відчинити вхідний файл %1 Unable to read settings XML: Неможливо зчитати установки ХМЛ: %1 (line %2 col %3) Load PDF settings %1 (рядок %2 колонка %3) Unable to read settings XML: %1 Неможливо зчитати установки ХМЛ: %1 null root node Load PDF settings Нульовий корневий вузол <pdfVersion> invalid Load PDF settings <pdfVersion> невірна found %1 <%2> nodes, need 1. Load PDF settings знайдено %1 <%2> вузлів, повинен бути 1. unexpected null <%2> node Load PDF settings неочікуваний нульовий <%2> вузол node <%1> not an element Load PDF settings вузол <%1> не являється елементом element <%1> lacks `value' attribute Load PDF settings елемент <%1> не містить атрибут `value' element <%1> value must be `true' or `false' Load PDF settings значення елемента <%1> повинне бути `true' або `false' element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute Load PDF settings елемент <lpiSettingsEntry> не містить атрибут `name' Freetype2 library not available Бібліотека Freetype2 недоступна Font %1 is broken, no embedding Шрифт %1 містить помилку - вставка недоступна Font %1 is broken (read stream), no embedding Шрифт %1 містить помилку (вхідний потік) - вставка недоступна Font %1 is broken (FreeType2), discarding it Шрифт %1 містить помилку (FreeType2) і буде видалено Font %1 is broken (no Face), discarding it Шрифт %1 містить помилку (відсутній тип) і буде видалено Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3) Шрифт %1 містить помилковий символ %2 (код символа %3) Font %1 is broken and will be discarded Шрифт %1 містить помилку і буде видалено Font %1 cannot be read, no embedding Шрифт %1 неможливо зчитати - вставка недоступна Failed to load font %1 - font type unknown Неможливо завантажити шрифт %1 - невідомий тип шрифта Font %1 loaded from %2(%3) Шрифт %1 завантажено з %2(%3) Font %1(%2) is duplicate of %3 Шрифт %1(%2) являється копією %3 Loading font %1 (found using fontconfig) Завантажується шрифт %1 (знайдений за допомогою fontconfig) Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it Шрифт %1 (знайдений за допомогою fontconfig) містить помилку і буде видалено Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file Неможливо завантажити шрифт - freetype2 не може знайти файл шрифта Font %1 is broken (FreeType), discarding it Шрифт %1 містить помилку (FreeType) і буде видалено Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it Шрифт %1 містить помилковий символ %2 (код символа %3) і буде видалено extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4) Екстракція типу %1 з шрифта %2 (offset=%3, nTables=%4) memcpy header: %1 %2 %3 заголовок memcpy: %1 %2 %3 table '%1' таблиця '%1' memcpy table: %1 %2 %3 таблиця memcpy: %1 %2 %3 memcpy offset: %1 %2 %3 зміщення memcpy: %1 %2 %3 Scribus Development Version Версія Scribus в стадії розробки You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation? Ви запустили версію Scribus 1.3.x, яка знаходиться в стадії розробки. Активний документ з яким Ви працюєте був створений в Scribus версії 1.2.2 або нижче. Процес запису зробить цей файл несумісним з Scribus 1.2.2, якщо Ви не використаєте Файл->Записати як. Ви впевнені, що Ви бажаєте продовжити виконання операції запису? &Cancel В&ихід &Proceed &Продовжити Invalid argument: Невірний аргумент: File %1 does not exist, aborting. Файл %1 не існує, аварійний вихід. Usage: scribus [option ... ] [file] Використання: scribus [ключ ... ] [файл] Options: Установки: Print help (this message) and exit Надрукувати підказку (це повідомлення) та вийти Uses xx as shortcut for a language Використовує хх, як скорочений код мови List the currently installed interface languages Показати список установлених мов інтерфейса Show information on the console when fonts are being loaded Показати в консолі інформацію про завантаження шрифтів Do not show the splashscreen on startup Не показувати стартову заставку під час запуску програми Output version information and exit Показати інформацію про версію та вийти Installed interface languages for Scribus are as follows: Інстальовані мови інтерфейсу Scribus включають: To override the default language choice: Вибрати нестандартну мову: scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice. scribus -l xx або scribus --lang xx, де xx - це код вибраної мови. Scribus Version Версія Scribus Scribus, Open Source Desktop Publishing Scribus, поліграфічне програмне забезпечення з відкритим кодом --------------------------------------- --------------------------------------- Homepage: http://www.scribus.net Домашня сторінка: http://www.scribus.net Documentation: http://docs.scribus.net Документація: http://docs.scribus.net Issues: http://bugs.scribus.net Звіт про проблеми: http://bugs.scribus.net pt тчк mm мм in д p п cm см pt тчк mm мм in д p п cm см Points (pt) Точки (тчк) Millimeters (mm) Мілліметри (мм) Inches (in) Дюйми (д) Picas (p) Піки (п) Centimeters (cm) Сентиметри (см) File exists Файл вже існує A file named '%1' already exists. Do you want to replace it with the file you are saving? Файл з іменем '%1' вже існує. Ви бажаєте переписати його файлом, який ви записуєте? &Replace &Заміна All Всі &Fonts Preview... &Попередній перегляд шрифтів... Document Template: Шаблон документа: Failed to open document. python error Неможливо відчинити документ. Failed to save document. python error Неможливо записати документ. Argument must be page item name, or PyCObject instance Аргументом може бути ім'я об'єкта сторінки або примірник PyCObject Property not found Властивість не знайдено Child not found Дитячий об'єкт не знайдено Couldn't convert result type '%1'. Неможливо конвертувати тип результату '%1'. Property type '%1' not supported Тип властивості '%1' не підтримується Couldn't convert '%1' to property type '%2' Неможливо конвертувати '%1' в тип властивості '%2' Types matched, but setting property failed. Типи співпадають, але установка властивості неможлива. Unable to save pixmap scripter error Неможливо записати зображення An object with the requested name already exists. python error Об'єкт з таким іменем вже існує. Point list must contain at least two points (four values). python error Список точок повинен містити хоча б дві точки (чотири значення). Point list must contain an even number of values. python error Список точок повинен містити парну кількість значень. Point list must contain at least three points (six values). python error Список точок повинен містити хоча б три точки (шість значень). Point list must contain at least four points (eight values). python error Список точок повинен містити хоча б чотири точки (вісім значень). Point list must have a multiple of six values. python error Список точок повинен містити кількість значень, яка ділиться на шість. Object not found. python error Об'єкт не знайдено. Style not found. python error Стиль не знайдено. Cannot set style on a non-text frame. python error Неможливо установити стиль в нетекстовій рамці. Failed to save EPS. python error Неможливо записати EPS. Page number out of range. python error Число сторінок виходить за допустимий діапазон. argument is not list: must be list of float values. python error аргумент не являється списком - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. argument contains non-numeric values: must be list of float values. python error аргумент містить нечислові значення - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. argument contains no-numeric values: must be list of float values. python error аргумент не містить числових значень - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12. python error Товщина лінії виходить за межі - повинна бути між 0 та 12. Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Тінь лінії виходить за межі - повинна бути від 0 до 100. Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Заповнення тіні виходить за межі - повинне бути від 0 до 100. Line style not found. python error стиль лінії не знайдено. Only text frames can be checked for overflowing python error Лише текстові рамки можуть бути перевірені на переповнення &Script С&ценарій Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them without a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one, the function will use the currently selected frame, if any, or raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate on. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation, though as with most Python code this list is not exhaustive due to exceptions from called functions. Модуль інтерфейса Пітона Цей модуль являється інтерфейсом Пітона та Scribus. Він містить функції для керування scribus і для маніпуляції об'єктами на канві. Кожна функція індивідуально описана внизу. Деякі загальні поняття для всього інтерфейсу. Більшість функцій оперує на рамками. Рамки визначаються іменем, яке являється строковою величиною Пітона. Багато функцій приймають необов'язковий параметр (не ключове слово) імені рамки. Багато виключень такоє є спільними для більшості функцій. Ці виключення не описуються окремо. Багато функцій активують виключення NoDocOpenError, якщо їх застосувати при відсутності активного документу. - Якщо функції, яка вимагає ім'я рамки, не задати цей параметр, то вона спробує використати активну рамку, якщо така існує, або активує виключення NoValidObjectError, якщо вона не знайде об'єкта над яким можна провести дії. - Багато функцій активують виключення WrongFrameTypeError, якщо їх застосувати на типові рамки для якого вони не підходять. Наприклад, установка кольору тексту на рамці для зображень не має смислу і призведе до активації цього виключення. - Помилки, які є результатом викликів стандартного програмного інтерфейсу Пітону повертаються без змін. Тому список можливих виключень, який міститься в документації функції не може бути повним принципово. Деталі виключень для кожної функції можна знайти в документації функції, хоча цей список і не являється повним із-за особливостей виключень Пітона. Wiki: http://wiki.scribus.net Вікі: http://wiki.scribus.net c с c с Cicero (c) Сісеро (с) Cannot group less than two items python error Неможливо згрупувати менш ніж два об'єкти Can't group less than two items python error Неможливо згрупувати менш ніж два об'єкти Need selection or argument list of items to group python error Потрібний список аргументів чи об'єктів для згрупування The filename should not be empty string. python error Ім'я файла не повинне бути пустою строковою величиною. Copy #%1 of Копія №%1 з Black Чорний Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий page page export сторінка Color Wheel Колесо кольорів Font Preview Попередній перегляд шрифтів My Plugin Мій модуль New From Template Новий з шаблона Export As Image Експортувати, як зображення PS/EPS Importer ЕPS/PS імпортер Save As Template Записати як шаблон Scripter Сценарист Short Words Короткі слова SVG Export Експорт SVG SVG Import Імпорт SVG OpenOffice.org Draw Importer Імпортер OpenOffice.org Draw Scribus crashes due to the following exception : %1 Creating Font Cache New Font found, checking... Modified Font found, checking... Reading Font Cache Writing updated Font Cache Searching for Fonts Пошук шрифтів You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation? The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue? Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel) A file named '%1' already exists.<br/>Do you want to replace it with the file you are saving? firstPageOrder is bigger than allowed. python error Old .sla format support QTextEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t &Вирізати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QTitleBar System Menu Системне меню Shade Затінити Unshade Відтінити Normalize Нормальний розмір Minimize Згорнути до мінімуму Maximize Розгорнути до максимуму Close Зачинити QWorkspace &Restore &Відновити &Move &Перемістити &Size &Розмір Mi&nimize Зверну&ти Ma&ximize Ма&ксимальний розмір &Close &Зачинити Stay on &Top &Залишатися поверх Minimize Звернути Restore Down Відновити вниз Close Зачинити Sh&ade За&тінити %1 - [%2] %1 - [%2] &Unshade Відті&нити Query &OK &Гаразд &Cancel В&ихід ReformDoc Document Setup Установка опцій документа Margin Guides Розмітка полів Enable single or spread based layout Вибрати одиничний чи книжковий перепліт Make the first page the left page of the document Помістити першу сторінку документу зліва Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися для установки правильних полів для переплітання pt тчк mm мм in д p п &Top: &Верх: &Left: &Лівий край: &Bottom: &Низ: &Right: &Правий край: &Facing Pages &Суміжні сторінки Left &Page First &Ліва сторінка перша &OK &Гаразд &Cancel В&ихід &Inside: &Зсередини: &Outside: Зз&овні: Page Size Розмір сторінки Size: Розмір: Custom Нестандартний Orientation: Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Width: Товщина: Height: Висота: F&irst Page Number: Номер &першої сторінки: &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Unit: &Одиниця виміру: Autosave Автоматичний запис min хв &Interval: &Інтервал: Document Документ Document Information Інформація про документ Guides Розмітка Page Display Показ сторінки Color: Колір: Display &Unprintable Area in Margin Color Виділити &недрукуєму область кольором поля Alt+U Alt+U Show Pictures Показати зображення Show Text Chains Показати текстові ланцюги Show Text Control Characters Показати контрольні знаки тексту Show Frames Показати рамки Display Відображення Typography Типографія Tools Інструменти Hyphenator Переносник Fonts Шрифти PDF Export Експорт PDF Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Color Management Керування кольорами Turns the display of frames on or off Переключає показ рамок Turns the display of pictures on or off Переключає показ зображень Color for paper Колір паперу Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Apply size settings to all Pages Примінити установки до всіх сторінок Apply margin settings to all Pages Примінити установки полів до всіх сторінок Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки Minimum Scratch Space Мінімальний чорновик Gaps between Pages Проміжки між сторінками Horizontal: Горизонтальна: Vertical: Вертикальна: Preflight Verifier Передекспортна перевірка Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Показувати недруковані знаки, такі як маркери абзаців, в текстових рамках Options Установки Enable or disable the display of linked text frames. Ввімкнути або вимкнути показ поєднаних текстових рамок. Adjusting Colors Налаштування кольорів Apply size settings to all pages Sections Apply the page size changes to all existing pages in the document RunScriptDialog Python Scripts (*.py);; All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Run as Extension Script run script dialog Запустити, як зовнішній сценарій SToolBAlign Style of current paragraph Стиль активного абзацу Style Settings Установки стилю SToolBColorF None Ніякого Color of text fill Колір заповнення тексту Saturation of color of text fill Насиченість кольору заповнення тексту Fill Color Settings Установки кольору заповнення SToolBColorS None Ніякого Color of text stroke Колір силуетів тексту Saturation of color of text stroke Насиченість кольору силуетів тексту Stroke Color Settings Установки кольору контурів SToolBFont pt тчк % % Font of selected text Шрифт вибраного тексту Font Size Розмір шрифта Scaling width of characters Масштабування ширини знаків Font Settings Установки шрифтів Scaling height of characters Масштабування висоти знаків SToolBStyle Kerning: Кернінг: pt тчк Manual Kerning Ручна обробка Character Settings Установки текстових символів Tracking: Слідкування: Manual Tracking Слідкування вручну % % SVGExportPlugin Save Page as &SVG... Записати сторінку, як SVG з&ображення... Exports SVG Files Експорт SVG файлів Exports the current page into an SVG file. Експортувати активну сторінку в SVG файл. SVGImportPlugin Import &SVG... Імпортувати SVG зображ&ення... Imports SVG Files Імпорт SVG файлів Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість SVG файлів в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Scalable Vector Graphics SVG file contains some unsupported features SWDialog Short Words short words plugin Модуль "короткі слова" Apply unbreakable space on: short words plugin Вставити нерозбиваємий інтервал в: &Selected frames short words plugin &Вибрані рамки Active &page short words plugin Активна &сторінка &All items short words plugin Всі &Об'єкти Only selected frames processed. short words plugin Обробляються лише вибрані рамки. Only actual page processed. short words plugin Обробляється лише активна сторінка. All items in document processed. short words plugin Обробляються всі об'єкти в документі. SWPrefsGui User settings Установки користувача System wide configuration Системна конфігурація &Save &Записати &Reset &Перезавантажити Save user configuration Записати конфігурацію користувача Reload system wide configuration and remove user defined one Перезавантажити системну конфігурацію та видалити конфігурацію користувача Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration Редагувати нетипову конфігурацію. Якщо Ви її запишете, то вона буде використовуватися замість системної конфігурації Short Words Короткі слова User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it? Конфігурація користувача вже існує. Ви справді бажаєте її перезаписати? Cannot write file %1. Неможливо записати файл %1. User settings saved Установки користувача записано System wide configuration reloaded Системна конфігурація перезавантажена Cannot open file %1 Неможливо відчинити файл %1 SaveAsTemplatePlugin Save as &Template... Записати як ша&блон... ScActionPlugin Could not find target file %1: %2 plugins Неможливо знайти цільовий файл %1: %2 Could not open target file %1: %2 plugins Неможливо відчинити цільовий файл %1: %2 ScPlugin Persistent plugin manager plugin type Постійний Import plugin manager plugin type Імпортувати Export plugin manager plugin type Експортувати Action plugin manager plugin type Дія Load/Save/Import/Export Unknown Невідомий ScriXmlDoc Copy #%1 of Копія №%1 з Background Фон Postscript Постскрипт ScribusApp File Файл Searching for Fonts Пошук шрифтів There are no Postscript-Fonts on your System На Вашій системі немає Postscript шрифтів Exiting now Виходжу зараз Fatal Error Фатальна помилка Smart Hyphen Розумний дефіс Align Left Вирівняти по лівому краю Align Right Вирівняти по правому краю Align Center Вирівняти по центру Insert Page Number Вставити номер сторінки Attach Text to Path Приєднати текст до шляху Show Layers Показати плани Javascripts... Сценарії Javascript... Undo Відмінити Show Page Palette Показати палітру сторінки Lock/Unlock Замкнути/Відімкнути Non Breaking Space Пропуск без розриву Reading Preferences Зчитування установок Init Hyphenator Ініціалізувати переніс Setting up Shortcuts Установка гарячих клавіш Reading Scrapbook Зчитування чорновика Initializing Plugins Ініціалізація модулів New Новий Open... Відчинити... Close Зачинити Save Записати Save as... Записати як... Get Text/Picture... Вставити текст/зображення... Document Info... Інформація про документ... Document Setup... Установка опцій документу... Print... Друк... Quit Вихід Cut Вирізати Copy Копіювати Paste Вклеїти Clear Очистити Select all Виділити все Colors... Кольори... Styles... Стилі... Templates... Шаблони... Fonts... Шрифти... Select New Font Вибрати новий шрифт Duplicate Дублювати Multiple Duplicate Багаторазове дублювання Delete Видалити Group Згрупувати Un-group Розгрупувати Lock Замкнути Send to Back Опустити на задній план Bring to Front Підняти на передній план Lower Опустити нижче Raise Підняти вище Distribute/Align... Розташувати/Вирівняти... Insert... Вставити... Delete... Видалити... Move... Пересунути... Apply Template... Застосувати шаблон... Manage Guides... Установка розмітки... Fit in Window Вмістити у вікно 50% 50% 75% 75% 200% 200% Thumbnails Мініатюрні зображення Hide Margins Сховати поля Hide Frames Сховати рамки Hide Images Сховати зображення Show Grid Показати сітку Snap to Grid Притягування до сітки Tools Інструменти Properties Властивості Outline Схема документу Scrapbook Чорновик Manage Pictures Керування зображеннями Hyphenate Text Перенос тексту About Scribus Про програму Scribus About Qt Про систему Qt Online-Help... Внутрішня довідка ... Style Стиль Normal Звичайний Underline Підкреслення Strikethru Перекреслення Small Caps Капітель Superscript Верхній індекс Subscript Нижній індекс Outlined Обведення X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: Ready Готовий None Немає Get Picture... Вставити зображення... Color Колір Invert Негатив Get Text... Вставити текст... Font Шрифт Size Розмір Shade Тінь Unlock Відімкнути Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Loading... Завантаження... All Files (*) Всі файли (*) Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Warning Застереження OK Гаразд Save as Записати як Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Всі файли (*) Saving... Записую... Printing... Друкую... Document Документ Printing failed! Не вийшло надрукувати! Scribus Manual Довідка по Scribus The following Programs are missing: Наступні програми відсутні: All Все EPS-Files (*.eps);;All Files (*) EPS-файли (*.eps);;Всі файли (*) Loading: Завантаження: Adjusting Colors Настройка кольорів English Англійська German Німецька Spanish Іспанська Italian Італійська French Французська Russian Російська Danish Датська Slovak Словацька Hungarian Венгерська Czech Чешська Dutch Голландська Portuguese Португальська Ukrainian Українська Polish Польська Greek Грецька Catalan Каталанська Finnish Фінська Choose a Directory Вибрати директорію Scribus Crash Аварійний вихід Scribus Scribus crashes due to Signal #%1 Аварійний вихід Scribus із-за сигнала №%1 Irish Ірландська All Supported Formats Всі формати, що підтримуються Can't write the File: %1 Неможливо записати до Файла: %1 Create a new Document Створити новий документ Open a Document Відчинити документ Save the current Document Записати активний документ Close the current Document Зачинити активний документ Print the current Document Друкувати активний документ Save the current Document as PDF Записати активний документ як PDF &File &Файл &Edit &Редагування &Item &Об'єкт &Page С&торінка &View &Вид &Tools &Інструменти E&xtras &Додатки &Windows Ві&кна &Help До&помога Some Objects are locked. Деякі об'єкти замкнені. Cancel Вихід Lock all Замкнути все Unlock all Розімкнути все Show Baseline Grid Показати базову сітку Hide Baseline Grid Сховати базову сітку pt тчк mm мм in д p п pt тчк mm мм in д p п Lithuanian Литовська Swedish Шведська Slovenian Словенська &Settings &Установки &Color Management... &Керування палітрою &кольорів... &New &Новий &Open... &Відчинити... Open &Recent Відчинити &Недавно редагований документ &Close &Зачинити &Save &Записати Save &As... Записати &як... Re&vert to Saved Повернутися до за&писаного Collect for O&utput... Зібрати для в&иводу... &Get Text/Picture... В&ставити зображення... Append &Text... Додати &текст... &Import І&мпортувати Save &Text... Записати &текст... Save Page as &EPS... Записати, як &ЕPS... Save as P&DF... Записати, як &РDF... &Export &Експортування Document &Setup... Установка &опцій документу... &Print... &Друк... &Quit &Вихід &Undo &Відмінити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити Select &All Виді&лити все &Search/Replace... &Пошук/Заміна... C&olors... &Кольори... &Paragraph Styles... &Стилі абзаців... &Line Styles... Стилі &ліній... &Templates... &Шаблони... &Javascripts... С&ценарії Javascript... D&uplicate &Дублювати &Multiple Duplicate &Багаторазове дублювання &Delete &Видалити &Group З&групувати &Ungroup &Розгрупувати &Lock Зам&кнути Send to &Back Опустити на &задній план Bring to &Front Підняти на &передній план &Lower &Опустити &Raise &Підняти Distribute/&Align... Розташувати/&Вирівняти... &Shape &Фігура &Attach Text to Path При&єднати текст до шляху &Detach Text from Path В&ідєднати текст від шляху &Combine Polygons Поєдн&ати полігони Split &Polygons Розділ&ити полігони C&onvert to Outlines &Конвертувати в силуети &Insert... &Вставити... &Delete... &Видалити... &Move... &Перемістити... &Apply Template... &Застосувати шаблон... &Fit in Window Вмістити у ві&кно &100% &100% &Thumbnails &Мініатюрні зображення Show &Grid Показати &сітку Sna&p to Guides Притягування до розмітк&и Show &Baseline Grid Показати &базову сітку &Properties &Властивості &Outline С&хема документу &Scrapbook &Чорновик &Layers П&лани P&age Palette &Палітра сторінки &Bookmarks &Закладки &Manage Pictures Керування &зображеннями &Hyphenate Text Пе&ренос тексту Toolti&ps Пі&дказки P&DF Tools PDF &Інструменти Tooltips Підказки &Fonts... &Шрифти... &Hyphenator... Пе&ренесення... &Keyboard Shortcuts... &Гарячі клавіші... &About Scribus &Про програму Scribus About &Qt Про &систему Qt Scribus &Manual... &Довідка по Scribus... St&yle &Стиль &Left &Ліве &Center По &центру &Right &Праве &Block &Блок &Forced &Вимушене &Other... &Інше... &Cascade &Каскадне розміщення &Tile &Мозаїчне розміщення &Color &Колір &Invert &Негатив &Get Text... Вставити &текст... &Font &Шрифт &Size &Розмір &Effects &Ефекти &Alignment Ви&рівнювання &Shade &Тінь &Tabulators... &Табулятори... Un&lock &Відімкнути Show &Images &Показати зображення Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show G&uides Показати розм&ітку Ghostscript : You cannot use EPS Images Ghostscript : ви не можете використовувати EPS зображення Import &Page(s)... Імпортувати &Сторінку(и)... Importing Pages... Імпорт Сторінок... Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul><br> <p>Ви намагаєтеся імпортувати більше число сторінок, ніж є у цьому документі, рахуючи з активної сторінки.</p>Виберіть з:<br><ul><li><b>Створити</b> недостаючі сторінки</li><li><b>Імпортувати</b> сторінки до останньої сторінки</li><li><b>Відмінити</b></li></ul><br> Create Створити Import Імпортувати Import done Імпортування закінчено Found nothing to import Не знаходжу, що імпортувати 100% 100% Sn&ap to Grid П&ритягування до сітки P&references... &Установки... Getting ICC Profiles Отримання ICC профілів Manage &Guides... Установка роз&мітки... &Size: &Розмір: &Shade: &Тінь: Document &Information... Інформація про &документ... &Undo Delete Object &Відмінити видалення об'єкта &Undo Object Move Відмінити &переміщення об'єкта &Undo Object Change Відмінити &зміну об'єкта &Edit Shape &Редагувати текст File %1 is not in Scribus format Файл %1 не відповідає формату Scribus Afrikaans Африкаанс Font System Initialized Шрифтова система ініціалізована Portuguese (BR) Португальська (Бр) There are no suitable Fonts on your System У Вашій системі відсутні відповідні шрифти <qt>Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they're installed.</qt> <qt>Керування кольорами підтримується програмою, але не може бути ввімкненим. Впевніться, що Ви маєте набір кольорових профілів ICC та шлях до цих профілів правильно вказаний в установках.</qt> <qt>Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).</qt> <qt>Керування кольорами не підтримується цією збіркою Scribus (CMS підтримка не була вбудована при збірці програми з сирців).</qt> Croatian Хорватська Initializing Story Editor Ініціалізація текстового редактора Reading ICC Profiles Зчитування ICC профілів Initializing Hyphenator Ініціалізація системи переносів Edit Редагувати There are no fonts found on your system. На вашій системі не знайдено жодного шрифта. Exiting now. Терміновий вихід. Postscript Постскрипт PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 &PDF Options &Установки PDF C&onvert To К&онвертувати в I&nsert &Вставити Character Символ Quote Цитата Space Проміжок Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Documents (*.sla *.scd);; Документи (*.sla *.scd);; Postscript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Файли Postscript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; SVG Images (*.svg *.svgz);; SVG зображення (*.svg *.svgz);; SVG Images (*.svg);; SVG зображення (*.svg);; OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*) OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Всі файли (*) File %1 is not in an acceptable format Файл %1 в недоступному форматі &OK &Гаразд Some fonts used by this document have been substituted: Деякі шрифти, використані в цьому документі, були замінені: was replaced by: був замінений на: Some ICC profiles used by this document are not installed: Деякі ICC, використані в цьому документі, не інстальовано: (converted) (конвертовано) Cannot write the file: %1 Неможливо записати файл: %1 Save As Записати як Cannot Cut In-Use Item Неможливо вирізати об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція вирізання буде відмінена The following programs are missing: Слідуючі програми відсутні: Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення або попередній перегляд перед друком EPS Files (*.eps);;All Files (*) Файли EPS (*.eps);;Всі файли (*) &Cancel В&ихід &Lock All &Замкнути все &Unlock All &Розімкнути все Bulgarian Болгарська Information Інформація is missing! не існує! The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Вибраний колір відсутній в наборі кольорів документу. Будь ласка введіть ім'я для цього нового кольору. Color Not Found Колір не знайдено The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Вибране ім'я вже існує. Будь-ласка введіть інше ім'я для цього нового кольору. &Level &План Send to Layer Перемістити на план Initializing Keyboard Shortcuts Ініціалізація гарячих клавіш Previe&w Settings Установки попереднього перегляду перед д&руком Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком Level План Send to La&yer Перемістити на &план File %1 is not in an acceptable format Файл %1 має недопустимий формат PostScript Постскрипт Scribus has detected some errors. Consider using the Pre-flight Checker to correct them Scribus знайшов деякі помилки. Спробуйте використати переддрукову перевірку для їх виправлення &Abort &Аварійний вихід &Ignore &Ігнорувати Name: Ім'я: Convert Page to Master Page Конвертувати сторінку в головну сторінку New Master Page Нова головна сторінка Scribus detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them. Scribus знайшов деякі помилки. Спробуйте використати переддрукову перевірку для їх виправлення. Detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Знайдено деякі помилки. Спробуйте використати переддрукову перевірку для їх виправлення -Page%1 -Сторінка%1 Some objects are locked. Деякі об"єкти замкнені. The program %1 is already running! Програма %1 вже працює! The program %1 is missing! Програма %1 відсутня! Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them ScribusColorList Sample Зразок Color Колір None Нічого Document Colors Кольори документу ScribusDoc Document Документ Background Фон New Layer Новий план Normal Звичайний ScribusView % % Layer План All Все pt тчк mm мм in д p п Copy of Копія Copy Here Копіювати сюди Move Here Перемістити сюди Cancel Вихід &Paste &Вклеїти Picture Зображення File: Файл: Original PPI: Початкові ТНД: Actual PPI: Фактичні ТНД: Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Text on a Path Текст на шляху Paragraphs: Абзаци: Words: Слова: Chars: Символи: Print: Друкувати: Enabled Ввімкнено Disabled Вимкнено In&fo &Інформація Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком &PDF Options &Установки PDF Send to La&yer Перемістити на &план Le&vel Пла&н Conve&rt to &Конвертувати в &Delete &Видалити Warning Застереження Do you really want to clear all your Text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? Cannot Delete In-Use Item Неможливо видалити об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція видалення буде відмінена Linking Text Frames Установка зв'язку між текстовими рамками You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself. Ви намагаєтеся установити зв'язок до заповненої рамки або до цієї ж рамки. Do you really want to clear all your text? Ви справді бажаєте очистити весь текст? Page %1 to %2 Від сторінки %1 до %2 Cannot Convert In-Use Item Неможливо конвертувати об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція конвертування в контурні лінії буде пропущена Colorspace: Unknown Невідомий RGB RGB CMYK CMYK Grayscale ScribusWin Warning Застереження Document: Документ: has been changed since the last save. був змінений з часу останнього запису. &Leave Anyway Вийти не&гайно C&lose Anyway Зачинити не&гайно &Save Now Негайно запи&сати &Cancel В&ихід &Discard ScriptPlugin Embedded Python scripting support. Вбудована підтримка сценаріїв пітону. Scripter Сценарист ScripterCore &Scribus Scripts С&ценарії Scribus &Execute Script... &Виконати сценарій... Run a Python script from a file. scripter Запустити сценарій Пітона з файла. &Load Extension Script... &Завантажити додатковий сценарій... Load a Python script as an extension. Used for loading macros and for advanced Python scripts that extend the Scribus user interface. scripter Завантажити сценарій Пітона, як додаток. Використовується для завантаження макросів та для більш складних сценаріїв на Пітоні, які розширюють інтерфейс користувача Scribus. &Recent Scripts &Недавно виконані сценарії Show &Console Показати &Консоль Display an interactive Python console where you can write and run Python programs that use the Scripter tools. scripter Показати інтерактивну консоль Пітона в якій Ви можете писати та виконувати програми на Пітоні, які використовують інструментарій сценариста. &About Script... &Про скрипт... S&cript С&ценарій Scripter &Settings script menu &Установки сценариста Open Відчинити Python Scripts (*.py);; All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Script error Помилка сценарія If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок. Scribus - Script Plugin Scribus - Модуль зі сценарієм The 'Load Script' function of the script plugin is currently disabled. If you just want to run a normal script, you probably want to use 'Execute Script...' instead. If you do actually want to load a Python extension script or macro, you need to go into the Scripter Settings in the Script menu and enable scripter extensions there. Please read the documentation on extension scripts first. Функція 'Завантажити сценарій' модуля сценаріїв в даний момент недоступна. Якщо Ви всього лиш бажаєте запустити звичайний сценарій - використовуйте функцію 'Виконати сценарй...' натомість. Якщо Ви справді бажаєте завантажити додатковий сценарій на Пітоні чи макрос Вам необхідно зробити додаткові сценарії доступними в установках сценариста в меню Сценарій. Будь-ласка спочатку прочитайте документацію по додаткових сценаріях. Hide &Console Сховати &Консоль About Script Про скрипт Examine Script Розглянути сценарій Python Scripts (*.py) Сценарї на Пітоні (*.py) There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. Під час виконання введеної Вами команди була знайдена внутрішня помилка. Деталі будуть надруковані в стандартний вивід помилок. Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. Активація модуля пітона не вдалася. Деталі помилки будуть надруковані в стандартний вивід помилок. ScripterPreferences Scribus - Scripter Preferences Scribus - Установки сценариста Enable Scripter Extensions Активувати розширення сценариста Turn on extension scripts and macros Активувати додаткові сценарії та макроси <qt><p>Enabling scripter extensions turns on additional scripter functionality including Python macros and the option of loading a Python script at start-up. Turning on this option unlocks the <tt>Load Extension Script</tt> item in the Script menu.</p> <p> Only scripts written to be run as extension scripts should be used with <tt>Load Extension Script</tt> or as start-up scripts. See the scripter documentation for more details.</p></qt> <qt><p>Активація розширень сценариста вмикає додаткові функціональні можливості сценариста, включаючи макроси на Пітоні та можливість виконання сценарія на Пітоні при запуску програми. Вмикання цієї установки розблоковує <tt>Завантажити додатковий сценарій</tt> в меню Сценарії.</p> <p> Лише сценарії написані для виконання як додаткові сценарії мають використовуватися з <tt>Завантажити додатковий сценарій</tt> або як сценарії виконувані при запуску програми. Зверніться до документації по сценаристу за додатковою інформацією.</p></qt> Use a Startup Script Використовувати сценарій виконуваний при запуску програми <qt><p>If <tt>Use a Startup Script</tt> is checked, Scribus will load the script file specified here as an extension script at start-up. It is important that the script be written as an extension script, as if not written carefully it can potentially cause problems.</p> <p><tt>Use a Startup Script</tt> will be disabled if scripter extensions are off, as extension scripts cannot be loaded without scripter extensions enabled.</p></qt> <qt><p>Якщо вибрати <tt>Використовувати сценарій виконуваний при запуску програми</tt> Scribus буде виконувати вказаний сценарій, як додатковий сценарій. Якщо він містить помилки, вони можуть призвести до виникнення проблем.</p> <p><tt>Використовувати сценарій виконуваний при запуску програми</tt> буде деактивовано, якщо розширення сценариста було вимкнено, тому що додаткові сценарії можуть бути завантажені лише при активних розширеннях сценариста.</p></qt> Browse... Проглядати... Browse for a new script file Проглядати директорії в пошуках нового файла сценарія <qt>Browse for a new script file</qt> <qt>Проглядати директорії в пошуках нового файла сценарія</qt> What script file to load at start-up Який сценарій виконувати при запуску програми <qt><p>The file containing the Python script to run as an extension script at start-up.</p> <p>Note that when this script is run, Scribus has not completely started up and the workspace does not yet exist.</p></qt> <qt><p>Файл з сценарієм на Пітоні, який буде виконано при запуску програми.</p> <p>Майте на увазі, що Scribus ще не повністю запущений і робоче середовище не існує під час запуску цього сценарія.</p></qt> Script File: Файл сценарія: &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C Close without saving changes Зачинити без збереження змін &Ok &Гаразд Alt+O Alt+O Save changes and close Записати зміни і зачинити Advanced Options Додаткові установки Import All Names at Startup Імпортувати всі імена під час запуску Run 'from scribus import *' in the script console at start-up Виконати 'from scribus import *' в консолі сценариста під час запуску програми <qt><p><tt>Import All Names at Startup</tt> is an advanced option. You should probably leave it checked unless you have read the documentation and know what you are doing.</p> <p>Unchecking this option will prevent the scripter from running its usual <tt>from scribus import *</tt> command when it initializes the main interpreter (used for the script console and extension scripts) at start-up.</p> <p>This option does not take effect until Scribus is restarted.</p></qt> <qt><p><tt>Імпортувати всі імена під час запуску програми</tt> є продвинутою установкою Залиште її незмінною, якщо Ви ще не прочитали документацію і не впевнені чого хочете досягти. </p> <p>Вимкнення цієї установки приведе до того, що сценарист не зможе виконати звичайної <tt>from scribus import *</tt> команди при ініціалізації головного інтерпретарора (використовується для консолі сценариста та додаткових сценаріїв) під час запуску програми.</p> <p>Ця установка не буде активована до перезапуску Scribus.</p></qt> Enable Legacy Name Aliases Дозволити старі аліаси назв <qt>Enable the use of OldStyle function names</qt> <qt>Дозволити використання старого стилю назв функцій</qt> <qt><p><tt>Enable Legacy Aliases</tt> is an advanced option. You should probably leave it how it is.</p> <p>If checked, this option will cause the scripter to create a large number of function and constant name aliases for 1.2.0 script compatibility. It defaults to checked.</p> <p>This option does not take effect until Scribus is restarted.</p></qt> <qt><p><tt>Дозволити старі аліаси назв</tt> є продвинутою установкою. Вам певно краще її зараз не чіпати.</p> <p>Якщо ввімкнена, ця установка прмусить сценарист створити велику кількість аліасів для назв функцій та констант для сумісності з сценаріями версії Scribus 1.2.0. Ця установка ввімкнена по умовчанню.</p> <p>Ця установка не буде активована до перезапуску Scribus.</p></qt> Use Fake Stdin Використовувати симульований буфер вводу/виводу <qt>Replace sys.stdin with a fake file to prevent Scribus hanging when a script tries to read from stdin.</qt> <qt>Замінити sys.stdin симульованим файлом для попередження зависання Scribus при спробі сценарія зчитати щось із stdin.</qt> <qt><p><tt>Use Fake Stdin</tt> is an advanced option. You should probably leave it how it is.</p> <p>Normally, scribus will provide Python with a fake file object for <tt>sys.stdin</tt>, so that reads from stdin always return an empty string. If the real <tt>sys.stdin</tt> is left in place, scripts that try to read from it will block - and in turn block scribus's execution, making the app appear to hang - until input arrives on stdin. It's unusual for GUI apps to expect anything on stdin, so mostly users will think scribus has crashed.</p> <p>You can disable this option if you want to accept input on stdin. Generally you should use <tt>os.popen</tt> to make a pipe instead, or use some other input mechanism, but this option is here just in case.</p></qt> <qt><p><tt>Використовувати симульований буфер вводу/виводу</tt> є продвинутою установкою. Вам певно краще її зараз не чіпати.</p> <p>Звичайно scribus створює симульований файловий об'єкт для Пітона - <tt>sys.stdin</tt>, щоб зчитування з stdin завжди повертали пусту строкову величину. Якщо <tt>sys.stdin</tt> не чіпати, сценарї, що намагаються читати з нього будуть заблоковані і в свою чергу заблокують роботу scribus, що приведе до зависання програми до появи вхідних даних в stdin. Для графічної програми було б незвичайно очікувати що-небуть з stdin, тому для більшості користувачів це виглядатиме як зависання scribus.</p> <p>Ви можете вимкнути цю установку, якщо Ви дійсно очікуєте ввід інформації через stdin. В більшості випадків краще звернутися до <tt>os.popen</tt> для відкриття труби або використати якийсь інший механізм, але ця установка теж залишається доступною на всяк випадок.</p></qt> ScripterPrefsGui Scripter Preferences Установки сценариста Extension Scripts Зовнішні сценарії Enable Extension Scripts Ввімкнути зовнішні сценарії Startup Script Сценарій виконуваний при запуску програми Extensions Console Startup Script: Errors: syntax highlighting Comments: syntax highlighting Keywords: syntax highlighting Signs: syntax highlighting Numbers: syntax highlighting Strings: syntax highlighting Base Texts: syntax highlighting Select Color SeList Show Page Previews Попередній перегляд сторінок SeView Show Template Names Показати імена шаблонів SearchReplace Search/Replace Пошук/Заміна Search for: Шукати: Text Текст Paragraph Style Стиль абзацу Font Шрифт Font Size Розмір шрифта Font Effects Ефекти шрифта Fill Color Колір заповнення Fill Shade Тінь заповнення Stroke Color Колір контура Stroke Shade Тінь контура pt тчк None Немає Replace with: Замінити на: Search finished Пошук закінчено OK Гаразд Left Лівий край Center Центр Right Правий край Block Блок Forced Вимушене &Whole Word &Повне слово &Ignore Case &Ігнорувати регістр &Search &Пошук &Replace &Заміна Replace &All Замінити &всі &Close &Зачинити C&lear О&чистити &OK &Гаразд SeitenPal Arrange Pages Розташувати сторінки Available Templates: Доступні шаблони: Document Pages: Сторінки документу: Facing Pages Суміжні сторінки Left Page first Ліва сторінка перша Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them. Перетягніть сторінки або шаблони в сміттєву корзину для того, щоб видалити їх. Here are all your Templates, to create a new Page drag a Template to the Pageview below. Тут всі Ваші шаблони. Щоб створити нову сторінку перетягніть шаблон на зображення сторінки внизу. Normal Звичайний Previews all the pages of your document. Перегляд всіх сторінок документа. Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Перетягніть сторінки або головні сторінки на іконку сміттєвої корзини для їх видалення Previews all the pages of your document Попередній перегляд всіх сторінок документа Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Тут містяться всі Ваші головні сторінки. Для створення нової сторінки перетягніть головну сторінку в поле перегляду сторінок внизу Available Master Pages: Доступні головні сторінки: Left Page First Ліва сторінка перша SelectFields Select Fields Вибрати поля Available Fields Доступні поля Selected Fields Вибрані поля &>> &>> &<< &<< &OK &Гаразд &Cancel В&ихід ShadeButton Other... Інші... Shade Тінь &Shade: &Тінь: ShadowValues % % X-Offset Зміщення по осі Х Y-Offset Зміщення по осі У ShortWordsPlugin Short &Words... short words plugin Короткі &Слова... Short Words Короткі слова SideBar No Style Стиль відсутній Edit Styles... Редагувати стилі... Spalette No Style Немає стилю StilFormate Edit Styles Редагування стилю Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Warning Застереження No Ні Yes Так Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) &Append &Добавити &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Save &Записати &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Do you really want to delete this Style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? &Import І&мпортувати Do you really want to delete this style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? StoryEditor Story Editor Редактор тексту File Файл Current Paragraph: Активний абзац: Words: Слова: Chars: Символи: Totals: Сумми: Paragraphs: Абзаци: Warning Застереження Do you really want to lose all your Changes? Ви справді бажаєте втратити всі Ваші зміни? Do you really want to clear all your Text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? Open Відчинити Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Save as Записати як Update Text Frame Обновити вміст текстової рамки Do you want to save your changes? Записати зміни? Update Text Frame and Exit Поновити текстову рамку та вийти Exit Without Updating Text Frame Вийти без поновлення текстової рамки &Insert Special &Вставити символ &New &Новий &Reload Text from Frame &Поновити текст з рамки &Save to File... За&писати в файл... &Load from File... &Завантажити з файла... Save &Document Записати &документ &Update Text Frame and Exit Поно&вити текстову рамку та вийти &Exit Without Updating Text Frame Вийти &без поновлення текстової рамки Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити &Insert Special... &Вставити символ... &Update Text Frame &Поновити вміст текстової рамки &File &Файл &Edit &Редагувати Select &All Виді&лити все &Edit Styles... &Редагувати стилі... Load Text from File Завантажити текст з файла Save Text to File Записати текст в файл Reload Text from Frame Поновити текст з рамки &Search/Replace... &Пошук/Заміна... &Fonts Preview... &Попередній перегляд шрифтів... &Background... &Фон... &Display Font... &Екранний шрифт... &Settings &Установки Search/Replace Пошук/Заміна &Fonts Preview &Попередній перегляд шрифтів Clear all Text Очистити весь текст &Smart text selection &Розумне виділення тексту &Insert Glyph... Вставити &Символ... Clear All Text Очистити весь текст Story Editor - %1 Редактор тексту - %1 Do you really want to lose all your changes? Ви справді бажаєте відмінити всі Ваші зміни? Do you really want to clear all your text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? StrikeValues Auto Автоматична % % Displacement Зміщення Linewidth Товщина лінії StyleSelect Underline Підкреслення Small Caps Капітель Subscript Нижній індекс Superscript Верхній індекс Outline Text Силуетний текст Strike Out Перекреслений текст Underline Words Only Підкреслити лише слова All Caps Всі великі літери Outline Контур Shadow Тінь SxwDialog OO.o Writer Importer Options Установки імпортера документів OO.o Writer Update paragraph styles Поновити стилі абзаців Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Do not ask again Більше на запитувати Should the importer always use currently set value when importing OO.o document and never ask your confirmation again Чи бажаєте Ви, щоб імпортер завжди використовував теперішню установку при імпорті OO.o документів і більше не питав Вашого підтвердження OK Гаразд Should importer add the name of the document on front of the paragraph style name in Scribus Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім"я документа як префікс для імен стилів Scribus If a paragraph style already exists with the same name as the current OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be edited to match the one being imported, or left untouched Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа OpenOffice.org вже існує, стиль в документі Scribus повинен бути відредагованим для співпадання з імпортованим стилем, або залишений незмінним OpenOffice.org Writer Importer Options Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer Should the importer always use currently set value when importing OpenOffice.org document and never ask your confirmation again Чи повинет імпортер завжди використовувати активне значення без підтверждення Pack paragraph styles Упакувати стилі абзаців Group paragraph styles by attributes. Less paragraph styles but controlling them may be hard. Should be used if it is known that text must not be edited after importing. Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до зменшення числа стилів абзаців, але викликає труднощі в їх контролі. Використовуйте, якщо відомо, що текст не повинен редагуватися після імпортування. Update Paragraph Styles Поновити стилі абзаців Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цією установки приведе до перезапису існуючих стилів в активному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців по атрибутах. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документу мали інші імена. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Приєднати назву документа як префікс до імені стилю абзацу в Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document. Зробити ці установки установками по умовчанню і не запитувати знову під час імпорту документу OASIS OpenDocument версій 1.х. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців TOCIndexPrefs None Ніякого At the beginning На початку At the end В кінці Not Shown Не показано Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Table Of Contents Зміст &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D The frame the table of contents will be placed into Рамка в якій буде розміщено зміст Page Numbers Placed: Розміщені номери сторінок: Item Attribute Name: Назва атрибута об'єкта: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут об'єкта, який буде встановлено для рамок, які будуть використані для створення нових пунктів Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Розмістити номери сторінок пунктів на початку або в кінці рядка, або ніде List Non-Printing Entries Представити список недрукуємих пунктів Include frames that are set to not print as well Також включити рамки, які не будуть надруковані The paragraph style used for the entry lines Стиль абзацу використовуваний для рядків Paragraph Style: Стиль абзацу: Destination Frame: Цільова рамка: Inde&x Інде&кс TOCIndexPrefsBase Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Table Of Contents Зміст &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D The frame the table of contents will be placed into Рамка в якій буде розміщено зміст Page Numbers Placed: Розміщені номери сторінок: Item Attribute Name: Назва атрибута об'єкта: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут об'єкта, який буде встановлено для рамок, які будуть використані для створення нових пунктів Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Розмістити номери сторінок пунктів на початку або в кінці рядка, або ніде List Non-Printing Entries Представити список недрукуємих пунктів Include frames that are set to not print as well Також включити рамки, які не будуть надруковані The paragraph style used for the entry lines Стиль абзацу використовуваний для рядків Paragraph Style: Стиль абзацу: Destination Frame: Цільова рамка: Inde&x Інде&кс TabCheckDoc Ignore all errors Ігнорувати всі помилки Automatic check before printing or exporting Автоматична перевірка перед друком чи експортом Check for missing glyphs Перевірка відсутності символів Check for objects not on a page Перевірка відсутності об'єктів на сторінці Check for overflow in text frames Перевірка переповнення текстових рамок Check for transparencies used Перевірка використання прозорості Check for missing images Перевірка відсутності зображень Check image resolution Перевірка розрішення зображень Lowest allowed resolution Найнижче дозволене розрішення dpi тнд Check for placed PDF Files Перевірка розміщених PDF файлів Check for PDF Annotations and Fields Перевірка PDF аннотацій та полів Add Profile Додати профіль Remove Profile Видалити профіль TabGuides Common Settings Загальні установки Placing in Documents Розміщення в документах In the Background На фоні In the Foreground На передньому плані Snapping Притягування Snap Distance: Відстань притягування: Grab Radius: Радіус захвату: px пікс Show Guides Показати розмітку Color: Колір: Show Margins Показати поля Show Page Grid Показати сітку сторінки Major Grid Основна сітка Spacing: Проміжок: Minor Grid Допоміжна сітка Show Baseline Grid Показати базову сітку Baseline Settings Установки базової сітки Baseline &Grid: &Базова сітка: Baseline &Offset: Зс&ув базової сітки: Distance between the minor grid lines Відстань між лініями допоміжної сітки Distance between the major grid lines Відстань між лініями головної сітки Distance within which an object will snap to your placed guides Зона притягування об'єкта до розмітки Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Радіус захвату вузлів об'єктів Color of the minor grid lines Колір ліній допоміжної сітки Color of the major grid lines Колір ліній головної сітки Color of the guide lines you insert Колір вставлених ліній розмітки Color for the margin lines Колір ліній полів сторінки Color for the baseline grid Колір базової сітки Turns the basegrid on or off Вмикає та вимикає базову сітку Turns the gridlines on or off Вмикає та вимикає сітку Turns the guides on or off Вмикає та вимикає розмітку Turns the margins on or off Вмикає та вимикає поля Guides are not visible through objects on the page Розмітка не видима через об'єкти розміщені на сторінці Guides are visible above all objects on the page Розмітка видима через об'єкти розміщені на сторінці Distance between the lines of the baseline grid Відстань між лініями базової сітки Distance from the top of the page for the first baseline Відстань від верхнього краю сторінки до першої базової лінії TabManager Manage Tabulators Налаштування табуляторів &OK &Гаразд &Cancel В&ихід TabPDFOptions Export Range Діапазон експортування &All Pages &Всі сторінки C&hoose Pages &Виберіть сторінки &Rotation: &Кут повороту: File Options Установки файла Compatibilit&y: &Сумісність: &Binding: &Перепліт: Left Margin Ліва сторона Right Margin Права сторона Generate &Thumbnails Створити &Мініатюрні зображення Save &Linked Text Frames as PDF Articles Зберегти &зв'язані текстові рамки, як статті PDF &Include Bookmarks Включити &закладки Include Layers Включити плани dpi тнд &Resolution for EPS Graphics: Роз&рішення для EPS графіки: Com&press Text and Vector Graphics Стис&нути текст та векторну графіку Image Settings Установки зображення Automatic Автоматичний JPEG JPEG Zip Zip None Ніякого &Method: &Метод: &Quality: &Якість: Maximum Максимальна High Висока Medium Середня Low Низька Minimum Мінімальна Resample Images to: Змінити розрішення зображення до: &General &Загальні &Embed all Fonts &Вбудувати всі шрифти &Subset all Fonts Провести вибірку всіх &шрифтів Embedding Вбудовування шрифтів Available Fonts: Доступні шрифти: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Шрифти для вбудовування: Fonts to subset: Шрифти для вибірки: &Fonts &Шрифти Enable &Presentation Effects Ввімкнути презентаційні &ефекти Page Сторінка Show Page Pre&views &Попередній перегляд сторінок Effects Ефекти &Display Duration: &Тривалість показу: Effec&t Duration: Тривалість &ефекту: Effect T&ype: Т&ип ефекту: &Moving Lines: &Рухливі лінії: F&rom the: &Від: D&irection: &Напрямок: sec сек No Effect Ніякого ефекту Blinds Венська фіранка Box Коробка Dissolve Розтавання Glitter Сяйво Split Розділення Wipe Витирання Horizontal Горизонтально Vertical Вертикально Inside Зсередини Outside Ззовні Left to Right Зліва направо Top to Bottom Зверху донизу Bottom to Top Знизу вверх Right to Left Зправа наліво Top-left to Bottom-Right Зліва зверху вправо вниз &Apply Effect on all Pages Застосувати ефект на в&сіх сторінках E&xtras &Додатки &Use Encryption Використовувати &шифрування Passwords Паролі &User: &Користувач: &Owner: В&ласник: Settings Установки Allow &Printing the Document Дозволити &друк документа Allow &Changing the Document Дозволити внесення &змін в документ Allow Cop&ying Text and Graphics Дозволити &копіювання тексту і зображень Allow Adding &Annotations and Fields Дозволити додавання &аннотацій та полів S&ecurity &Захист General Загальні Output &Intended For: Вихідний документ &призначений для: Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Прінтер Grayscale Відтінки сірого &Use Custom Rendering Settings Використовувати нестандартні &установки рендерингу Rendering Settings Установки рендерингу Fre&quency: &Частота: &Angle: &Кут: S&pot Function: &Локальна функція: Simple Dot Проста точка Line Лінія Round Круг Ellipse Елліпс Solid Colors: Однотонні кольори: Use ICC Profile Використовувати ICC профіль Profile: Профіль: Rendering-Intent: Призначення вихідного зображення: Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносно кольорометричний Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Images: Зображення: Don't use embedded ICC profiles Не використовувати внутрішні ICC профілі C&olor &Колір PDF/X-3 Output Intent Призначення вихідного документу PDF/X-3 &Info String: &Інформація: Output &Profile: Профіль &виводу: Trim Box Обрізати рамку PDF/X-&3 PDF/X-&3 Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів. збереже формат і вигляд документу. Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; in full screen mode. Вмикає презентаційні ефекти при використанні Adobe&#174; Reader&#174; в повноекранному режимі. Show page previews of each page listed above. Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Тривалість ефекту. Менша тривалість пришвидшуе ефект і навпаки. Type of the display effect. Тип ефекту. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Напрямок руху ліній для ефектів "розділений" і "венеціанська штора". Starting position for the box and split effects. Початкова позиція для ефектів "коробка" і "розділений". Direction of the glitter or wipe effects. Напрямок руху ефектів "блиск" і "витирання". Apply the selected effect to all pages. Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках. Export all pages to PDF Експортувати всі сторінки в PDF Export a range of pages to PDF Експортувати діапазон сторінок в PDF Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вставити розділений комами список знаків де знаком може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазону сторінок чи номер одної сторінки. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Визначає тип переплітання сторінок в PDF. Стандартний варіант - переплітання з лівої сторони. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Вкладає зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати ці зображення для навігації. Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Генерувати PDF Статті. Вони корисні для навігації ссилок на статті в PDF. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is choosen. Плани в Вашому документі експортовані в PDF Цей варіант доступний лише при використанні PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Вбудувати закладки. які Ви зробили в документі, в PDF. Корисно для навігації довгих PDF документів. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Розрішення експортованого тексту та зображень. Не має ніякого ефекту на розрішення растрових зображень, таких як фотографії. Compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Компресія тексту та зображень. Зменшує розмір PDF. Не змінюйте без явної причини. Version of compression for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible). Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options. Версія компресії для зображень. Автоматична - дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP - добре використовувати для зображень з однотонними кольорами. JPEG - добре використовувати при створенні невеликих PDF файлів в які вставлено багато фотографічних зображень. Можлива невелика втрата якості зображення. Залиште установку на автоматичну компресію при відсутності явної причини для використання більш специфічних схем компресії. Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низка (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%) Downsample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Перерахувати розрішення растрових зображень до вибраних точок/кв. дюйм (DPI). Якщо ця опція не установлена то буде використане вихідне розрішення зображень. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ввімкнути засоби захисту в експортованому PDF. При виборі PDF 1.3, PDF буде захищено 40-бітним шифруванням. При виборі PDF 1.4, PDF буде захищено 128-бітним шифруванням. Попередження: PDF шифрування не настільки надійне, як GPG чи PGP шифрування і має певні обмеження. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Виберіть головний пароль для ввімкнення та вимкнення всіх засобів захисту в експортованому PDF Choose a password for users to be able to read your PDF. Виберіть пароль для захисту PDF документа від перегляду. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Дозволити друк PDF. Якщо не вибрати цей параметр, то друк буде заборонено. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Дозволити редагування PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування PDF буде заборонено. Allow copying of text or graphics from the PDF. If un-checked, text and graphics cannot be copied. Дозволити копіювання тексту і зображень з PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то копіювання тексту і зображень буде заборонено. Allow adding annotations and fields to the PDF. If un-checked, editing annotations and fileds is prevented. Дозволити вставку анотацій та полів в PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування анотацій та полів буде заборонено. Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Кольорова модель для створення PDF. Виберіть Екран/Веб для PDF документів, призначених для показу на екрані або для друку на типових струменевих прінтерах. Виберіть Прінтер для друку на справжніх 4-х кольорових CMYK прінтерах. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Це додаткова установка, яка не використовується по умовчанню. Вона має бути ввімкнена лише по вимозі типографії і наявності точних деталей. Інакше експортований PDF може не друкуватися правильно і не бути придатним для використання на різних платформах. Embed a color profile for solid colors Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів Color profile for solid colors Кольоровий профіль для однотонних кольорів Rendering intent for solid colors Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів Embed a color profile for images Вбудований кольоровий профіль для зображень Do not use color profiles that are embedded in source images Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення Color profile for images Кольоровий профіль для зображень Rendering intent for images Схема перерахунку кольорів для зображень Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами технолога типографії для правильного вибору цього профіля. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Цей запис вимагається форматом PDF/X-3. Без нього PDF не пройде перевірку на відповідність формату PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документу. Distance for bleed from the top of the physical page Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки Mirror Page(s) horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) vertically Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF, when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer. Визначає рівень сумісності PDF. Типово використовується PDF 1.3, який представляє собою найвищий рівень сумісності. Виберіть PDF 1.4, якщо Ваш файл використовує такі риси, як прозорість, або Вам потрібне 128-бітне шифрування. PDF/X-3 призначений для експорту PDF з використанням кольорових профілів для RGB кольорів для комерційного друку. Його можна вибрати лише при активному менеджменті кольорів. Використовуйте лише з поради вашого комерційного друкаря або в деяких випадках друку на 4-кольорових цифрових лазерних прінтерах. Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. This can increase memory usage and slow down export. Перерахувати растрові зображення на нове розрішення в ТНД. Якщо Ви залишите цю установку невибраною, то растрові зображення залишаться з їх початковим розрішенням. Це може привести до збільшення використання пам'яті комп'ютера і сповільнення процесу експорту. Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати точкові кольори в процесні кольори Enable lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size. Ввімкнути стиснення без втрат для тексту та зображень. Залиште ввімкненим, якщо у Вас немає гарної причини для його вимкнення. Ця установки приводить до зменшення розміру PDF. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options. Метод стиснення зображень. Автоматичний дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP дає стиснення без втрат і гарно підходить для зображень з однотонними кольорами. JPEG краще використовувати для зменшення розміру PDF файлів з багатьма фотографічними зображеннями (існує можливість деякої втрати якості зображень). Залиште автоматичний режим, якщо у вас немає потреби в особливих режимах стиснення. Compression &Method: Compression &Quality: Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. TabTools Font: Шрифт: pt тчк Size: Розмір: None Нічого Fill Color: Колір заповнення: Stroke Color: Колір контура: Tab Fill Character: Символ заповнення відступа: Tab Width: Ширина відступа: Colu&mns: &Стовпці: &Gap: &Проміжок: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива &Line Color: Колір &лінії: % % &Shading: &Затінення: &Fill Color: Колір запо&внення: S&hading: &Затінення: Line Style: Стиль лінії: Line &Width: Тов&щина лінії: Line S&tyle: Стиль &лінії: Arrows: Стрілки: Start: Початок: End: Кінець: &Free Scaling &Вільне масштабування &Horizontal Scaling: &Горизонтальне масштабування: &Vertical Scaling: &Вертикальне масштабування: &Scale Picture to Frame Size Установити масштаб зображення по розміру &рамки Keep Aspect &Ratio Зберігати &співвідношення сторін F&ill Color: Колір запо&внення: Use embedded Clipping Path Використовувати вбудований шлях обрізання On Screen Preview Попередній перегляд на екрані Full Resolution Preview Попередній перегляд з повним розрішенням Normal Resolution Preview Попередній перегляд зі звичайним розрішенням Low Resolution Preview Попередній перегляд з низьким розрішенням Mi&nimum: &Мінімум: Ma&ximum: Ма&ксимум: &Stepping: &Крок: Text Frame Properties Властивості текстової рамки Picture Frame Properties Властивості рамки для зображень Shape Drawing Properties Властивості рисування геометричних фігур Magnification Level Defaults Стандартні установки масштабу зображення Line Drawing Properties Властивості рисування лінії Polygon Drawing Properties Властивості рисування полігонів Font for new text frames Шрифт для нових текстових рамок Size of font for new text frames Розмір шрифта для нових текстових рамок Color of font Колір шрифта Number of columns in a text frame Число стовпців в текстовій рамці Gap between text frame columns Проміжок між стовпцями текстової рамки Sample of your font Зразок Вашого шрифта Picture frames allow pictures to scale to any size Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру Horizontal scaling of images Горизонтальне масштабування зображень Vertical scaling of images Вертикальне масштабування зображень Keep horizontal and vertical scaling the same Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки Automatically scaled pictures keep their original proportions Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін Fill color of picture frames Колір заповнення рамок зображень Saturation of color of fill Насиченість кольору заповнення Line color of shapes Колір ліній геометричних фігур Saturation of color of lines Насиченість кольору ліній геометричних фігур Fill color of shapes Колір заповнення геометричних фігур Line style of shapes Стиль ліній геометричних фігур Line width of shapes Ширина ліній геометричних фігур Minimum magnification allowed Мінімально дозволений масштаб зображення Maximum magnification allowed Максимально дозволений масштаб зображення Change in magnification for each zoom operation Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування Color of lines Колір ліній Saturation of color Насиченість кольору Style of lines Стиль ліній Width of lines Товщина ліній Custom: Нестандартний: Custom: Нестандартний: Text Color: Колір тексту: Shading: Затінення: Text Stroke: Контур тексту: Dot Точка Hyphen Тире Underscore Підкреслення Custom Нестандартний TabTypograpy Subscript Нижній індекс % % &Displacement: Змі&щення: &Scaling: &Масштабування: Superscript Верхній індекс D&isplacement: Змі&щення: S&caling: &Масштабування: Underline Підкреслення Displacement: Зміщення: Auto Автоматична Line Width: Товщина лінії: Strikethru Перекреслення Small Caps Капітель Sc&aling: &Масштабування: Automatic &Line Spacing Автоматичний мі&жрядковий інтервал Line Spacing: Міжрядковий інтервал: Displacement above the baseline of the font on a line Зміщення над основою шрифта на лінії Relative size of the superscript compared to the normal font Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Displacement below the baseline of the normal font on a line Зміщення під основою шрифта на лінії Relative size of the subscript compared to the normal font Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Relative size of the small caps font compared to the normal font Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом Percentage increase over the font size for the line spacing Збільшення інтервалу між рядками у відсотках розміру шрифта Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Зміщення під базовою лінією нормального шрифта, виражене у відсотках зменшення шрифтів Line width expressed as a percentage of the font size Товщина лінії вираженя у відсотках розміру шрифта Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Зміщення над базовою лінією нормального шрифта, виражене у відсотках збільшення шрифтів Tabruler Left Лівий край Right Правий край Full Stop Повна зупинка Comma Кома Center Центр Delete All Видалити всі Indentation for first line of the paragraph Відступ для першого рядка абзаца Indentation from the left for the whole paragraph Лівий відступ для всього абзаца Delete all Tabulators Видалити всі табулятори pt тчк mm мм in д p п &Position: По&зиція: First &Line: Перший &рядок: Ind&ent: В&ідступ: Left Ind&ent: Лівий В&ідступ: None Нічого Fill Char: Символ заповнення: Custom: Нестандартний: Custom: Нестандартний: Dot Точка Hyphen Тире Underscore Підкреслення Custom Нестандартний Tree Outline Об'єкт Element Елемент Type Тип Information Інформація X: X: Y: Y: Font: Шрифт: Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху Page Сторінка Warning Застереження Name "%1" isn't unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. OK Гаразд Group Група Free Objects Вільні об"єкти Page Сторінка UnderlineValues Auto Автоматично % % Displacement Зміщення Linewidth Товщина лінії UndoManager Add vertical guide Додати вертикальну направляючу Add horizontal guide Додати горизонтальну направляючу Remove vertical guide Видалити вертикальну направляючу Remove horizontal guide Видалити горизонтальну направляючу Move vertical guide Перемістити вертикальну направляючу Move horizontal guide Перемістити горизонтальну направляючу Lock guides Замкнути направляючі Unlock guides Розімкнути направляючі Move Перемістити Resize Змінити розмір Rotate Повернути X1: %1, Y1: %2, %3 X2: %4, Y2: %5, %6 X1: %1, Y1: %2, %3 X2: %4, Y2: %5, %6 W1: %1, H1: %2 W2: %3, H2: %4 W1: %1, H1: %2 W2: %3, H2: %4 Selection Вибірка Group Згрупувати Selection/Group Вибірка/Група Create Створити X: %1, Y: %2 W: %3, H: %4 X: %1, Y: %2 W: %3, H: %4 Align/Distribute Розташувати/Вирівняти Items involved Затронуті об'єкти Cancel Вихід Set fill color Установити колір заповнення Color1: %1, Color2: %2 Колір1: %1, Колір2: %2 Set fill color shade Установити колір заповнення тіні Set line color Установити колір лінії Set line color shade Установити колір тіні лінії Flip horizontally Перевернути по горизонталі Flip vertically Перевернути по вертикалі Lock Замкнути Unlock Розімкнути Lock size Замкнути розмір Unlock size Розімкнути розмір Ungroup Розгрупувати Delete Видалити Rename Перейменувати From %1 to %2 Від %1 до %2 Apply Master Page Застосувати головну сторінку Paste Вклеїти Cut Вирізати Set fill color transparency Установити прозорість кольору заповнення Set line color transparency Установити прозорість кольору лінії Set line style Установити стиль лінії Set the style of line end Установити стиль кінця лінії Set the style of line join Установити стиль з'єднання лінії Set line width Установити товщину лінії No style Стиль не встановлено Set custom line style Установити нестандартний стиль лінії Do not use custom line style Не використовувати нестандартний стиль лінії Set start arrow Установити початкову стрілку Set end arrow Установити кінцеву стрілку Create table Створити таблицю Rows: %1, Cols: %2 Рядків: %1, Стовпців: %2 Set font Установити шрифт Set font size Установити розмір шрифта Set font width Установити ширину шрифта Set font height Установити висоту шрифта Set font fill color Установити колір заповнення шрифта Set font stroke color Колір силуетів шрифта Set font fill color shade Установити колір заповнення тіні шрифта Set font stroke color shade Колір тіні силуетів шрифта Set kerning Установити кернінг Set line spacing Установити міжрядковий інтервал Set paragraph style Установити стиль абзацу Set language Установити мову Align text Вирівняти текст Set font effect Установити ефект шрифта Image frame Рамка для зображень Text frame Текстова рамка Polygon Полігон Bezier curve Крива Безьє Polyline Багатосегментна лінія Convert to Конвертувати в Import SVG image Імпорт SVG зображення Import EPS image Імпорт ЕPS зображення Import OpenOffice.org Draw image Імпортувати зображення OpenOffice.org Draw Scratch space Чорновик Text flows around the frame Текст огинає рамку Text flows around bounding box Текст огинає обмежуючу рамку Text flows around contour line Текст огинає контурну лінію No text flow Відміна огинання тексту No bounding box Не використовувати обмежуючу рамку No contour line Не використовувати контурну лінію Page %1 Сторінка %1 Set image scaling Установити масштабування зображення Frame size Розмір рамки Free scaling Вільне масштабування Keep aspect ratio Зберігати співвідношення сторін Break aspect ratio Не зберігати співвідношення сторін Edit contour line Редагувати контурну лінію Edit shape Редагувати геометричну форму Reset contour line Повернути контурну лінію в початковий стан Add page Додати сторінку Add pages Додати сторінки Delete page Видалити сторінку Delete pages Видалити сторінки Add layer Додати план Delete layer Видалити план Rename layer Перейменувати план Raise layer Підняти план на вищий рівень Lower layer Опустити план на нижчий рівень Send to layer Перемістити на план Enable printing of layer Ввімкнути друк плану Disable printing of layer Вимкнути друк плану Change name of the layer Перейменувати план Get image Вставити зображення Text on a Path Текст на шляху UndoPalette Initial State Початковий стан Action History Історія подій Show selected object only Показувати лише вибраний об'єкт &Undo &Відмінити &Redo &Повторити UndoWidget %1: %2 undo target: action (f.e. Text frame: Resize) %1: %2 ValueDialog Insert value Введіть значення Enter a value then press OK. Введіть значення і натисніть Гаразд. Enter a value then press OK Введіть значення і натисніть Гаразд &OK &Гаразд Alt+O Alt+O Send your value to the script Передати ваше значення сценарію VlnaDialog Short Words short words plugin Короткі слова Apply unbreakable space on: short words plugin Вставити нерозбиваємий інтервал в: &Selected frames short words plugin &Вибрані рамки Active &page short words plugin Активна &сторінка &All items short words plugin Всі &Об'єкти &OK short words plugin &Гаразд &Cancel short words plugin В&ихід &Info and Languages short words plugin &Інформація та мови Replace defaults by user config short words plugin Замінити значення по умочанню конфігурацією користувача When the user config file exists (%1) you can choose if you want to append your config to the global configuration by unchecked button. You can replace predefined values by yours with checked button too. short words plugin Якщо файл з конфігурацією користувача існує (%1) Ви можете зробити вибір щодо добавлення вашої конфігурації до глобальної конфігурації деактивацією цієї установки. Ви можете замістити значення по умовчанню Вашими власними при натиснутій кнопці. Only selected frames processed. short words plugin Обробляються лише вибрані рамки. Only actual page processed. short words plugin Обробляється лише активна сторінка. All items in document processed. short words plugin Обробляються всі об'єкти в документі. Short Words for Scribus short words plugin Короткі Слова для Scribus Available in the following languages short words plugin Доступні для наступних мов About Short Words short words plugin Про Короткі Слова &Help До&помога Short Words Короткі слова WerkToolB Tools Стандартні інструменти Select Items Вибрати об'єкт Insert Text Frame Вставити текстову рамку Insert Picture Вставити рамку для зображення Properties... Властивості... Insert Polygons Вставити полігон Insert Lines Вставити лінію Insert Bezier Curves Вставити криву Безьє Insert Freehand Line Вставити вільно рисовану лінію Rotate Item Повернути об'єкт Edit Contents of Frame Редагувати зміст рамки Link Text Frames Установити зв'язок між текстовими рамками Unlink Text Frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками Zoom in or out Змінити масштаб зображення Edit the text with the Story Editor Редагувати текст вбудованим редактором Draw various Shapes Вставити геометричну фігуру Insert Table Вставити таблицю Do measurements Виміряти WerkToolBP Text Текст Link Ссилка Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список PDF Tools PDF Інструменти Insert PDF Fields Вставити PDF поля Insert PDF Annotations Вставити PDF аннотації ZAuswahl Select Character: Вибрати символ: Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. Close this dialog and return to text editing. Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту. &Insert &Вставити C&lear О&чистити &Close &Зачинити gtFileDialog Choose the importer to use Вибрати імпортер Automatic Автоматичний Get text only Імпортувати лише текст Import text without any formatting Імпортувати текст без ніякого форматування Importer: Імпортер: Encoding: Кодування: Import Text Only Імпортувати лише текст gtImporterDialog Choose the importer to use Вибрати імпортер для використання Remember association Пам"ятати ассоціацію Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. Пам"ятати ассоціацію між розширенням файла та певним імпортером і більше не запитувати про вибір імпортера для файлів цього типу. OK Гаразд &OK &Гаразд Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. Запам'ятати ассоціацію між розширенням імені файла та вибраним імпортером і більне не задавати питання про вибір імпортера для цього типу файлів. nftdialog New From Template Новий з шаблона All Всі Name Ім'я Page Size Розмір сторінки Colors Кольори Description Опис Usage Використання Author Автор Created with Створено &Remove Ви&далити &Open &Відчинити &OK &Гаразд &Cancel В&ихід Downloading Templates Зкачати шаблони Installing Templates Установка шаблонів Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system. Розпакуйте архів у директорію для шаблонів користувача (~/.scribus/templates) або в PREFIX/share/scribus/templates для доступу всіх користувачів системи. Preparing a template Приготування шаблона Removing a template Видалення шаблона Translating template.xml Переклад template.xml Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section. Шаблони документів можна знайти на http://www.scribus.net/ у розділі матеріалів для зкачування. Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template. Впевніться, що зображення та шрифти, використані в шаблоні, дозволяється розповсюджувати. Якщо існують обмеження на їх розповсюдження, то не використовуйте їх "збірку" в документ при запису шаблона. The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them. Автор шаблона повинен впевнитися, що користувач зможе звантажити пакет з його шаблоном і інсталювати його, розпакувавши шаблон у відповідну директорію. Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file. Видалення шаблона з діалога "Новий документ з шаблона" лише видалить відповідний пункт з template.xml. Файли не буде видалено. Діалог видалення активується лише при наявності прав редагування файла template.xml. Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it. Скопіюйте існуючий файл template.xml у файл template.lang_COUNTRY.xml, де COUNTRY - це код країни який відповідає коду використаному в .qm файлі для Вашої мови. Наприклад "fi" для фінської мови. Ця копія має бути розташована у тій же директорії, що й template.xml для того, щоб Scribus міг її завантажити. Date Дата satdialog Save as Template Записати як шаблон Name Ім'я Category Категорія Page Size Розмір сторінки Colors Кольори Description Опис Usage Використання Author Автор Email Адреса електронної пошти More Details Більш детально OK Гаразд Less Details Менш детально Legal Юридичний Letter Лист Tabloid Таблоїд landscape Горизонтально portrait Вертикально custom Установлено користувачем tfDia Create filter Створити фільтр C&lear О&чистити &Delete &Видалити Choose a previously saved filter Вибрати попередньо записаний фільтр Give a name to this filter for saving Дайте ім"я цьому фільтру для його запису Give a name for saving Дайте ім"я для запису &OK &Гаразд &Cancel В&ихід tfFilter Disable or enable this filter row Активувати або деактивувати цей рядок фільтрів Remove this filter row Видалити цей рядок фільтрів Add a new filter row Додати новий рядок фільтрів to до and і remove match видалити співпадання do not remove match не видаляти співпадання words слова Remove Видалити Replace Замінити Apply Застосувати Value at the left is a regular expression Значення зліва - це регулярний вираз with з paragraph style стиль абзаца all instances of всі приклади all paragraphs всі абзаци paragraphs starting with абзаци починаються з paragraphs with less than абзаци з менш ніж paragraphs with more than абзаци з більш ніж WebSVN - Scribus - Blame - Rev 3824 - /trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts

Subversion Repositories Scribus