Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4530 | Rev 4759 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
4540 cbradney 1
<!DOCTYPE TS>
2
<TS>
3
 <context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
4540 cbradney 6
   <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 7
 
8
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
9
frame has some text selected the value assigned to the first character of
10
the selection is returned.
11
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
</source>
4540 cbradney 13
   <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -> float
1234 cbradney 14
 
15
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
16
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
4540 cbradney 17
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 18
  </message>
19
  <message>
4540 cbradney 20
   <source>getColorNames() -> list
1135 cbradney 21
 
22
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
23
If no document is open, returns a list of the default document colors.
24
</source>
4540 cbradney 25
   <translation>getColorNames() -> list
1234 cbradney 26
 
27
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
28
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
29
кольорів.</translation>
1135 cbradney 30
  </message>
31
  <message>
4540 cbradney 32
   <source>newDocDialog() -> bool
1135 cbradney 33
 
34
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
35
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
36
Returns true if a new document was created.
37
</source>
4540 cbradney 38
   <translation>newDocDialog() -> bool
1234 cbradney 39
 
40
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
41
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
42
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
43
документ було створено.</translation>
1135 cbradney 44
  </message>
45
  <message>
4540 cbradney 46
   <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 47
 
48
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
49
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
50
</source>
4540 cbradney 51
   <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -> string
1234 cbradney 52
 
4540 cbradney 53
Повертає ім'я кольору заповнення об'єкту під назвою 'name'.
54
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 55
  </message>
56
  <message>
4540 cbradney 57
   <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 58
 
59
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
60
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
61
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
62
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
63
</source>
4540 cbradney 64
   <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 65
 
4540 cbradney 66
Зсовує об'єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
1234 cbradney 67
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
4540 cbradney 68
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об'єкт. Якщо об'єкт &quot;name&quot;
1234 cbradney 69
належить до групи, то рухається вся група.
70
</translation>
1135 cbradney 71
  </message>
72
  <message>
4540 cbradney 73
   <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 74
 
75
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
76
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
77
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
78
</source>
4540 cbradney 79
   <translation>setRedraw(bool)
1234 cbradney 80
 
81
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
82
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
83
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
84
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
85
рівні сценарія.</translation>
1135 cbradney 86
  </message>
87
  <message>
4540 cbradney 88
   <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 89
 
90
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
91
coordinates are given in the current measurement units of the document
92
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
93
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
94
is not given Scribus will create one for you.
95
 
4540 cbradney 96
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 97
</source>
4540 cbradney 98
   <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1234 cbradney 99
 
4540 cbradney 100
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім'я. Координати
1234 cbradney 101
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
4540 cbradney 102
має унікально ідентифікувати об'єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
103
до цього об'єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
1234 cbradney 104
сам.
105
 
4540 cbradney 106
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім'я, яке вже було використане.
1234 cbradney 107
</translation>
1135 cbradney 108
  </message>
109
  <message>
4540 cbradney 110
   <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 111
 
112
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
113
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
4540 cbradney 114
available types (FILL_&lt;type>).
1135 cbradney 115
</source>
4540 cbradney 116
   <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 117
 
4540 cbradney 118
Установлює заповнення градієнтом об'єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
1234 cbradney 119
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
4540 cbradney 120
константи для доступних типів (FILL_&lt;type>).
1234 cbradney 121
</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
4540 cbradney 124
   <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 125
 
126
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
4540 cbradney 127
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
1135 cbradney 128
</source>
4540 cbradney 129
   <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1234 cbradney 130
 
131
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
4540 cbradney 132
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною 'unicode' (рекомендовано).
1234 cbradney 133
</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
135
  <message>
4540 cbradney 136
   <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
1135 cbradney 137
 
3064 cbradney 138
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
139
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
140
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
141
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
142
master page for the new page.
143
 
144
May raise IndexError if the page number is out of range
145
</source>
4540 cbradney 146
   <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3443 cbradney 147
 
4540 cbradney 148
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов'язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім'я головної сторінки.
3443 cbradney 149
 
150
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
151
</translation>
3064 cbradney 152
  </message>
153
  <message>
4540 cbradney 154
   <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 155
 
156
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
4540 cbradney 157
must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended).
3064 cbradney 158
</source>
4540 cbradney 159
   <translation>importSVG(&quot;string&quot;)
3443 cbradney 160
 
4540 cbradney 161
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині 'unicode' str (рекоменд.).
3443 cbradney 162
</translation>
3064 cbradney 163
  </message>
3824 cbradney 164
  <message>
4540 cbradney 165
   <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
166
            unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool
3824 cbradney 167
 
168
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
169
following meaning:
170
 
171
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4540 cbradney 172
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 173
 
174
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
175
margins
176
 
177
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
178
 
179
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4540 cbradney 180
pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
181
numbers if you're creating a document in several parts.
3824 cbradney 182
 
183
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
184
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
185
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
186
 
187
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
188
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
189
PAGE_4 is 4-fold.
190
 
191
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
192
Indexed from 0 (0 = first).
193
 
194
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
195
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
196
is not in points, make sure to account for this.
197
 
198
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
199
PAGE_4, 3)
200
 
201
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
202
</source>
4540 cbradney 203
   <translation type="unfinished" >newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
204
            unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool
4444 cbradney 205
 
206
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
207
Параметри мають такі значення:
208
 
209
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4540 cbradney 210
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type>,
4444 cbradney 211
наприклад PAPER_A4 і т.п.
212
 
213
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
214
документа.
215
 
216
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
217
 
218
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
219
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
220
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
221
 
222
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
223
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
224
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
225
 
226
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
227
PAGE_1 - одинарна сторінка,
228
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
229
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
230
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
231
 
232
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
233
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
234
 
235
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
236
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
237
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
238
 
239
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
240
PAGE_4, 3)
241
 
242
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
243
дозволений для pagesType діапазон.
244
</translation>
3824 cbradney 245
  </message>
4540 cbradney 246
 </context>
247
 <context>
1135 cbradney 248
  <name>@default</name>
249
  <message>
4540 cbradney 250
   <source>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 251
 
252
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
253
has some text selected the value assigned to the first character
254
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
255
selected item is used.
256
</source>
4540 cbradney 257
   <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -> string
1234 cbradney 258
 
4540 cbradney 259
Повертає ім'я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
1234 cbradney 260
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
4540 cbradney 261
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об'єкту.</translation>
1135 cbradney 262
  </message>
263
  <message>
4540 cbradney 264
   <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 265
 
266
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
267
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
268
</source>
4540 cbradney 269
   <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -> integer
1234 cbradney 270
 
4540 cbradney 271
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім'ям &quot;name&quot;.
1234 cbradney 272
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
4540 cbradney 273
об'єкт.</translation>
1135 cbradney 274
  </message>
275
  <message>
4540 cbradney 276
   <source>getText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 277
 
278
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
279
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
280
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
281
selected item is used.
282
</source>
4540 cbradney 283
   <translation>getText([&quot;name&quot;]) -> string
1234 cbradney 284
 
285
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
286
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
287
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
4540 cbradney 288
активний об'єкт.
1234 cbradney 289
</translation>
1135 cbradney 290
  </message>
291
  <message>
4540 cbradney 292
   <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 293
 
294
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
295
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
296
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
297
used.
298
</source>
4540 cbradney 299
   <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -> string
1234 cbradney 300
 
4540 cbradney 301
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв'язаних з нею.
1234 cbradney 302
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
4540 cbradney 303
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 304
</translation>
1135 cbradney 305
  </message>
306
  <message>
4540 cbradney 307
   <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 308
 
309
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
310
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
311
</source>
4540 cbradney 312
   <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -> float
1234 cbradney 313
 
4540 cbradney 314
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім'ям &quot;name&quot;,
1234 cbradney 315
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4540 cbradney 316
об'єкт.</translation>
1135 cbradney 317
  </message>
318
  <message>
4540 cbradney 319
   <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1135 cbradney 320
 
321
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
322
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
323
</source>
4540 cbradney 324
   <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -> float
1234 cbradney 325
 
326
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
327
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
4540 cbradney 328
об'єкт.</translation>
1135 cbradney 329
  </message>
330
  <message>
4540 cbradney 331
   <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 332
 
333
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
334
given the currently selected item is used.
335
</source>
4540 cbradney 336
   <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -> integer
1234 cbradney 337
 
338
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
4540 cbradney 339
не вказано, використовується активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 340
  </message>
341
  <message>
4540 cbradney 342
   <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 343
 
344
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
4540 cbradney 345
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ
1135 cbradney 346
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
347
used.
348
</source>
4540 cbradney 349
   <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 350
 
351
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
352
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
4540 cbradney 353
unicode(text, 'iso-8859-2'). Додаткова інформація по цьому приводу
1234 cbradney 354
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
4540 cbradney 355
використовується активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 356
  </message>
357
  <message>
4540 cbradney 358
   <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 359
 
360
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
361
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
362
currently selected item is used.
363
 
364
May throw ValueError if the font cannot be found.
365
</source>
4540 cbradney 366
   <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 367
 
368
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
369
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
4540 cbradney 370
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 371
 
372
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
373
</translation>
1135 cbradney 374
  </message>
375
  <message>
4540 cbradney 376
   <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 377
 
378
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
379
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
380
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
381
currently selected item is used.
382
 
4540 cbradney 383
May throw ValueError for a font size that's out of bounds.
1135 cbradney 384
</source>
4540 cbradney 385
   <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 386
 
387
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
388
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
389
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
390
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
4540 cbradney 391
об'єкт.
1234 cbradney 392
 
393
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
394
дозволений діапазон.</translation>
1135 cbradney 395
  </message>
396
  <message>
4540 cbradney 397
   <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 398
 
399
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
400
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
401
item is used.
402
 
403
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
404
</source>
4540 cbradney 405
   <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 406
 
407
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
408
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
4540 cbradney 409
вказано, використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 410
 
411
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
412
за доступний діапазон.
413
</translation>
1135 cbradney 414
  </message>
415
  <message>
4540 cbradney 416
   <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 417
 
418
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
419
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
420
 
421
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
422
</source>
4540 cbradney 423
   <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 424
 
425
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
4540 cbradney 426
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 427
 
428
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
429
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
430
</translation>
1135 cbradney 431
  </message>
432
  <message>
4540 cbradney 433
   <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 434
 
435
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
436
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
437
 
438
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
439
</source>
4540 cbradney 440
   <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 441
 
442
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
4540 cbradney 443
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 444
 
445
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
446
</translation>
1135 cbradney 447
  </message>
448
  <message>
4540 cbradney 449
   <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 450
 
451
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
452
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
453
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
454
 
455
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
456
</source>
4540 cbradney 457
   <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 458
 
459
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
4540 cbradney 460
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об'єкт. &quot;align&quot; повинне
1234 cbradney 461
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
462
дивіться в dir(scribus).
463
 
464
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
465
невірно.
466
</translation>
1135 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
4540 cbradney 469
   <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 470
 
471
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
472
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
473
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
474
selected item is used.
475
 
476
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
477
</source>
4540 cbradney 478
   <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 479
 
480
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
481
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
482
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4540 cbradney 483
активний об'єкт.
1234 cbradney 484
 
485
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
3443 cbradney 486
тексту.
1234 cbradney 487
</translation>
1135 cbradney 488
  </message>
489
  <message>
4540 cbradney 490
   <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 491
 
492
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
493
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
494
selected item is used.
495
</source>
4540 cbradney 496
   <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 497
 
498
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
499
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
4540 cbradney 500
активний об'єкт.
1234 cbradney 501
</translation>
1135 cbradney 502
  </message>
503
  <message>
4540 cbradney 504
   <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 505
 
506
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
507
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
508
given the currently selected item is used.
509
</source>
4540 cbradney 510
   <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 511
 
512
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
513
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4540 cbradney 514
використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 515
</translation>
1135 cbradney 516
  </message>
517
  <message>
4540 cbradney 518
   <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 519
 
520
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
521
selected item is used.
522
</source>
4540 cbradney 523
   <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 524
 
525
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4540 cbradney 526
використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 527
</translation>
1135 cbradney 528
  </message>
529
  <message>
4540 cbradney 530
   <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 531
 
532
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
533
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
534
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
535
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
536
used.
537
</source>
4540 cbradney 538
   <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 539
 
4540 cbradney 540
Установлює тінь кольору тексту об'єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
1234 cbradney 541
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
542
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4540 cbradney 543
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об'єкт.
1234 cbradney 544
</translation>
1135 cbradney 545
  </message>
546
  <message>
4540 cbradney 547
   <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 548
 
549
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
550
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
551
and must not link to or be linked from any other frames already.
552
 
553
May throw ScribusException if linking rules are violated.
554
</source>
4540 cbradney 555
   <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1234 cbradney 556
 
4540 cbradney 557
Зв'язує дві текстові рамки. Рамка з ім'ям &quot;fromname&quot; приєднується до
558
рамки з ім'ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
559
рамкою і не повинна бути з'єднана ні з якою іншою рамкою.
1234 cbradney 560
 
561
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
4540 cbradney 562
правил зв'язування рамок.
1234 cbradney 563
</translation>
1135 cbradney 564
  </message>
565
  <message>
4540 cbradney 566
   <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 567
 
568
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
569
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
4540 cbradney 570
connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)'
1135 cbradney 571
 
572
May throw ScribusException if linking rules are violated.
573
</source>
4540 cbradney 574
   <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 575
 
4540 cbradney 576
Видаляє вказаний (названий) об'єкт з ланцюжка зв'язаних текстових
1234 cbradney 577
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
4540 cbradney 578
знаходилися перед і після неї будуть з'єднані, наприклад 'a->b->c'
579
зміниться на 'a->c', при виконанні unlinkTextFrames(b)'
1234 cbradney 580
 
581
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
4540 cbradney 582
з'єднання рамок.
1234 cbradney 583
</translation>
1135 cbradney 584
  </message>
585
  <message>
4540 cbradney 586
   <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 587
 
588
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
589
currently selected item is used.</source>
4540 cbradney 590
   <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 591
 
592
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
4540 cbradney 593
не вказано, використовується активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 594
  </message>
595
  <message>
4540 cbradney 596
   <source>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1135 cbradney 597
 
598
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
599
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
600
the value of the named color from the default document colors.
601
 
4540 cbradney 602
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 603
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
604
</source>
4540 cbradney 605
   <translation>getColor(&quot;name&quot;) -> tuple
1234 cbradney 606
 
607
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
608
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
609
жодного документа, повертає значення для названого
610
кольору з палітри стандартних кольорів.
611
 
612
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4540 cbradney 613
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору.
1234 cbradney 614
</translation>
1135 cbradney 615
  </message>
616
  <message>
4540 cbradney 617
   <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 618
 
619
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
620
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
621
Color components should be in the range from 0 to 255.
622
 
4540 cbradney 623
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
1135 cbradney 624
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
625
</source>
4540 cbradney 626
   <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1234 cbradney 627
 
628
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
629
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
630
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
631
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
632
 
633
 
634
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4540 cbradney 635
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору.
1234 cbradney 636
</translation>
1135 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
4540 cbradney 639
   <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 640
 
641
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
642
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
643
&quot;None&quot; - transparent.
644
 
645
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
646
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
647
 
4540 cbradney 648
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 649
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
650
</source>
4540 cbradney 651
   <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 652
 
653
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
654
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
655
 
656
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
657
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
658
 
659
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4540 cbradney 660
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору.</translation>
1135 cbradney 661
  </message>
662
  <message>
4540 cbradney 663
   <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 664
 
665
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
666
 
4540 cbradney 667
May raise NotFoundError if a named color wasn't found.
1135 cbradney 668
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
669
</source>
4540 cbradney 670
   <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1234 cbradney 671
 
672
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
673
 
674
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
4540 cbradney 675
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору.</translation>
1135 cbradney 676
  </message>
677
  <message>
4540 cbradney 678
   <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 679
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4540 cbradney 680
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer
1135 cbradney 681
 
682
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
683
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
684
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
685
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
686
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
687
 
688
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
689
at 1.
690
 
691
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
692
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
693
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
694
can be binary-ORed with button constants:
695
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
696
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
697
 
698
Usage examples:
4540 cbradney 699
result = messageBox('Script failed',
700
          'This script only works when you have a text frame selected.',
1135 cbradney 701
          ICON_ERROR)
4540 cbradney 702
result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! &lt;i>Was it a monkey?&lt;/i>',
1135 cbradney 703
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
704
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
705
 
706
Defined button and icon constants:
707
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
708
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
709
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
710
</source>
4540 cbradney 711
   <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1234 cbradney 712
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
4540 cbradney 713
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> ціле число
1234 cbradney 714
 
715
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
716
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
4540 cbradney 717
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов'язковими являються лише
1234 cbradney 718
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
719
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
720
просту розмітку по типу HTML.
721
 
722
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
723
починаються з 1.
724
 
725
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
726
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
727
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
728
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
729
кнопок
730
  BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
731
  BUTTONOPT_ESCAPE  Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
732
 
733
Приклади використання:
4540 cbradney 734
result = messageBox('Script failed',
735
          'Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.',
1234 cbradney 736
          ICON_ERROR)
4540 cbradney 737
result = messageBox('Мавпи!', 'Сталося щось негарне! &lt;i>Це була мавпа?&lt;/i>',
1234 cbradney 738
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
739
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
740
 
741
Визначені константи кнопок та іконок:
742
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
743
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
744
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
1135 cbradney 745
  </message>
746
  <message>
4540 cbradney 747
   <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string
1135 cbradney 748
 
4540 cbradney 749
Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string
750
Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value.
1135 cbradney 751
 
4540 cbradney 752
Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional')
1135 cbradney 753
</source>
4540 cbradney 754
   <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> строкова величина
1234 cbradney 755
 
4540 cbradney 756
Показує стандартний 'Введіть строкову величину' діалог та повертає
1234 cbradney 757
отримане значення, як строкову величину
4540 cbradney 758
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов'язкове 'значення
759
по умовчанню' (default).
1234 cbradney 760
 
4540 cbradney 761
Приклад: valueDialog('заголовок', 'текст у вікні', 'необов&quot;язкове значення')
1234 cbradney 762
</translation>
1135 cbradney 763
  </message>
764
  <message>
4540 cbradney 765
   <source>closeDoc()
1135 cbradney 766
 
767
Closes the current document without prompting to save.
768
 
769
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
770
</source>
4540 cbradney 771
   <translation>closeDoc()
1234 cbradney 772
 
773
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
774
 
775
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
776
документа для зачиняння
777
</translation>
1135 cbradney 778
  </message>
779
  <message>
4540 cbradney 780
   <source>haveDoc() -> bool
1135 cbradney 781
 
782
Returns true if there is a document open.
783
</source>
4540 cbradney 784
   <translation>haveDoc() -> булеве значення
1234 cbradney 785
 
786
Повертає правдиве булеве значення при
787
наявності відчиненого документа.</translation>
1135 cbradney 788
  </message>
789
  <message>
4540 cbradney 790
   <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 791
 
792
Opens the document &quot;name&quot;.
793
 
794
May raise ScribusError if the document could not be opened.
795
</source>
4540 cbradney 796
   <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 797
 
798
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
799
 
800
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
801
було відчинити.
802
</translation>
1135 cbradney 803
  </message>
804
  <message>
4540 cbradney 805
   <source>saveDoc()
1135 cbradney 806
 
807
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
808
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
809
save file dialog.
810
 
811
If the save fails, there is currently no way to tell.
812
</source>
4540 cbradney 813
   <translation>saveDoc()
1234 cbradney 814
 
815
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
816
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
817
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
818
діалог збереження файла.
819
 
820
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
821
</translation>
1135 cbradney 822
  </message>
823
  <message>
4540 cbradney 824
   <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 825
 
826
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
827
relative path).
828
 
829
May raise ScribusError if the save fails.
830
</source>
4540 cbradney 831
   <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 832
 
4540 cbradney 833
Записує активний документ під новим ім'ям &quot;name&quot;, яке може бути
1234 cbradney 834
повним або відносним шляхом.
835
 
836
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
837
</translation>
1135 cbradney 838
  </message>
839
  <message>
4540 cbradney 840
   <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> bool
1135 cbradney 841
 
842
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
843
strings.
844
</source>
4540 cbradney 845
   <translation>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -> булеве значення
1234 cbradney 846
 
847
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
848
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
849
</translation>
1135 cbradney 850
  </message>
851
  <message>
4540 cbradney 852
   <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 853
 
854
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4540 cbradney 855
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 856
constants.
857
</source>
4540 cbradney 858
   <translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
1234 cbradney 859
 
860
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
4540 cbradney 861
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type>
1234 cbradney 862
константи.
863
</translation>
1135 cbradney 864
  </message>
865
  <message>
4540 cbradney 866
   <source>setUnit(type)
1135 cbradney 867
 
868
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4540 cbradney 869
defined as constants UNIT_&lt;type>.
1135 cbradney 870
 
871
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
872
</source>
4540 cbradney 873
   <translation>setUnit(type)
1234 cbradney 874
 
875
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
4540 cbradney 876
визначаються як константи UNIT_&lt;type>.
1234 cbradney 877
 
878
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
879
виміру.
880
</translation>
1135 cbradney 881
  </message>
882
  <message>
4540 cbradney 883
   <source>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 884
 
885
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
886
of the UNIT_* constants:
887
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
888
</source>
4540 cbradney 889
   <translation>getUnit() -> integer (Scribus unit constant)
1234 cbradney 890
 
891
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
892
констант UNIT_* constants:
893
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
894
</translation>
1135 cbradney 895
  </message>
896
  <message>
4540 cbradney 897
   <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 898
 
899
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
900
current document.
901
</source>
4540 cbradney 902
   <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1234 cbradney 903
 
904
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
905
</translation>
1135 cbradney 906
  </message>
907
  <message>
4540 cbradney 908
   <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 909
 
910
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
911
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
912
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
913
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
914
</source>
4540 cbradney 915
   <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1234 cbradney 916
 
917
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
918
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
919
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
920
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
921
</translation>
1135 cbradney 922
  </message>
923
  <message>
4540 cbradney 924
   <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 925
 
926
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
927
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
928
</source>
4540 cbradney 929
   <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -> строкове значення
1234 cbradney 930
 
4540 cbradney 931
Повертає назву кольорі ліній об'єкту &quot;name&quot;.
932
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 933
</translation>
1135 cbradney 934
  </message>
935
  <message>
4540 cbradney 936
   <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 937
 
938
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
939
is not given the currently selected Item is used.
940
</source>
4540 cbradney 941
   <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -> ціле число
1234 cbradney 942
 
4540 cbradney 943
Повертає товщину лінії об'єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
944
не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 945
</translation>
1135 cbradney 946
  </message>
947
  <message>
4540 cbradney 948
   <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 949
 
950
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
951
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
952
</source>
4540 cbradney 953
   <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -> ціле число
1234 cbradney 954
 
4540 cbradney 955
Повертає значення затінення об'єкта &quot;name&quot;.
956
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 957
</translation>
1135 cbradney 958
  </message>
959
  <message>
4540 cbradney 960
   <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> integer (see contants)
1135 cbradney 961
 
962
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
963
the currently selected item is used. The join types are:
964
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
965
</source>
4540 cbradney 966
   <translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -> ціле число (див. умови)
1234 cbradney 967
 
4540 cbradney 968
Повертає стиль з'єднань ліній об'єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
969
задано, буде використано активний об'єкт. Типи з'єднать:
1234 cbradney 970
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
971
</translation>
1135 cbradney 972
  </message>
973
  <message>
4540 cbradney 974
   <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 975
 
976
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
977
currently selected item is used. The cap types are:
978
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
979
</source>
4540 cbradney 980
   <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -> ціле число (див. умови)
1234 cbradney 981
 
4540 cbradney 982
Повертає стиль кінців ліній об'єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
983
задано, буде використано активний об'єкт. Типи кінців:
1234 cbradney 984
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
985
</translation>
1135 cbradney 986
  </message>
987
  <message>
4540 cbradney 988
   <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> integer (see constants)
1135 cbradney 989
 
990
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
991
currently selected item is used. Line style constants are:
992
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
993
</source>
4540 cbradney 994
   <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -> ціле число (див. обмеження)
1234 cbradney 995
 
4540 cbradney 996
Повертає стиль ліній об'єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
997
використано активний об'єкт. Обмеження типів ліній:
1234 cbradney 998
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
999
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
1000
LINE_SOLID (суцільна)
1001
</translation>
1135 cbradney 1002
  </message>
1003
  <message>
4540 cbradney 1004
   <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1005
 
1006
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1007
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1008
</source>
4540 cbradney 1009
   <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -> integer
1234 cbradney 1010
 
4540 cbradney 1011
Повертає значення затінення кольору заповнення об'єкта &quot;name&quot;.
1012
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1013
</translation>
1135 cbradney 1014
  </message>
1015
  <message>
4540 cbradney 1016
   <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1135 cbradney 1017
 
1018
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1019
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1020
</source>
4540 cbradney 1021
   <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
1234 cbradney 1022
 
1023
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
4540 cbradney 1024
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1025
</translation>
1135 cbradney 1026
  </message>
1027
  <message>
4540 cbradney 1028
   <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1029
 
1030
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1031
given the currently selected item is used.
1032
</source>
4540 cbradney 1033
   <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -> строкове значення
1234 cbradney 1034
 
4540 cbradney 1035
Повертає ім'я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
1036
не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1037
</translation>
1135 cbradney 1038
  </message>
1039
  <message>
4540 cbradney 1040
   <source>getSize([&quot;name&quot;]) -> (width,height)
1135 cbradney 1041
 
1042
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1043
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
4540 cbradney 1044
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type>
1135 cbradney 1045
for reference.
1046
</source>
4540 cbradney 1047
   <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -> (ширина,висота)
1234 cbradney 1048
 
4540 cbradney 1049
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об'єкта &quot;name&quot;.
1050
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт. Розмір
1051
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type>
1234 cbradney 1052
для подальшої інформації.
1053
</translation>
1135 cbradney 1054
  </message>
1055
  <message>
4540 cbradney 1056
   <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -> integer
1135 cbradney 1057
 
1058
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1059
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1060
is used.
1061
</source>
4540 cbradney 1062
   <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -> ціле число
1234 cbradney 1063
 
4540 cbradney 1064
Повертає кут повороту об'єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
1234 cbradney 1065
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
4540 cbradney 1066
використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1067
</translation>
1135 cbradney 1068
  </message>
1069
  <message>
4540 cbradney 1070
   <source>getAllObjects() -> list
1135 cbradney 1071
 
1072
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1073
</source>
4540 cbradney 1074
   <translation>getAllObjects() -> список
1234 cbradney 1075
 
4540 cbradney 1076
Повертає список, що містить імена всіх об'єктів на активній сторінці.
1234 cbradney 1077
</translation>
1135 cbradney 1078
  </message>
1079
  <message>
4540 cbradney 1080
   <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1081
 
1082
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1083
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1084
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1085
belongs to a group, the whole group is moved.
1086
</source>
4540 cbradney 1087
   <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1088
 
4540 cbradney 1089
Переміщує об'єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
1234 cbradney 1090
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
4540 cbradney 1091
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт. Якщо об'єкт
1234 cbradney 1092
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
1093
</translation>
1135 cbradney 1094
  </message>
1095
  <message>
4540 cbradney 1096
   <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1097
 
1098
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1099
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1100
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1101
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1102
given the currently selected item is used.
1103
</source>
4540 cbradney 1104
   <translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1105
 
4540 cbradney 1106
Відносно повертає об'єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об'єкт повертається
1234 cbradney 1107
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
1108
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
1109
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
1110
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4540 cbradney 1111
буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1112
</translation>
1135 cbradney 1113
  </message>
1114
  <message>
4540 cbradney 1115
   <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1116
 
1117
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1118
is not given the currently selected item is used.
1119
</source>
4540 cbradney 1120
   <translation>sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1121
 
4540 cbradney 1122
Змінює розмір об'єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
1123
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1124
</translation>
1135 cbradney 1125
  </message>
1126
  <message>
4540 cbradney 1127
   <source>getSelectedObject([nr]) -> string
1135 cbradney 1128
 
1129
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1130
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1131
second selected Object and so on.
1132
</source>
4540 cbradney 1133
   <translation>getSelectedObject([nr]) -> строкова величина
1234 cbradney 1134
 
4540 cbradney 1135
Повертає ім'я вибраного об'єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
1136
вибраного об'єкта, напр. 0 означає перший вибраний об'єкт, 1 означає
1137
другий вибраний об'єкт і так далі.
1234 cbradney 1138
</translation>
1135 cbradney 1139
  </message>
1140
  <message>
4540 cbradney 1141
   <source>selectionCount() -> integer
1135 cbradney 1142
 
1143
Returns the number of selected objects.
1144
</source>
4540 cbradney 1145
   <translation>selectionCount() -> ціле число
1234 cbradney 1146
 
4540 cbradney 1147
Повертає число вибраних об'єктів.
1234 cbradney 1148
</translation>
1135 cbradney 1149
  </message>
1150
  <message>
4540 cbradney 1151
   <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1152
 
1153
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1154
</source>
4540 cbradney 1155
   <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1156
 
4540 cbradney 1157
Повертає об'єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
1234 cbradney 1158
</translation>
1135 cbradney 1159
  </message>
1160
  <message>
4540 cbradney 1161
   <source>deselectAll()
1135 cbradney 1162
 
1163
Deselects all objects in the whole document.
1164
</source>
4540 cbradney 1165
   <translation>deselectAll()
1234 cbradney 1166
 
4540 cbradney 1167
Відмінює вибір всіх об'єктів у всьому документі.
1234 cbradney 1168
</translation>
1135 cbradney 1169
  </message>
1170
  <message>
4540 cbradney 1171
   <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1172
 
1173
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1174
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1175
items are used.
1176
</source>
4540 cbradney 1177
   <translation>groupObjects(list)
1234 cbradney 1178
 
4540 cbradney 1179
Згруповує об'єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
1180
об'єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
1181
використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1182
</translation>
1135 cbradney 1183
  </message>
1184
  <message>
4540 cbradney 1185
   <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1186
 
1187
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4540 cbradney 1188
   <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1189
 
4540 cbradney 1190
Видаляє групу, яка містить об'єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1191
буде використано активний об'єкт.</translation>
1135 cbradney 1192
  </message>
1193
  <message>
4540 cbradney 1194
   <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1195
 
1196
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1197
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1198
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1199
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1200
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1201
 
1202
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1203
</source>
4540 cbradney 1204
   <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1205
 
4540 cbradney 1206
Змінює розмір групи, яка містить об'єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
1234 cbradney 1207
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
1208
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
1209
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
4540 cbradney 1210
задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1211
 
1212
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
1213
</translation>
1135 cbradney 1214
  </message>
1215
  <message>
4540 cbradney 1216
   <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1217
 
1218
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1219
not given the currently selected item is used.
1220
 
1221
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1222
</source>
4540 cbradney 1223
   <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1224
 
1225
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
4540 cbradney 1226
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1227
 
1228
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
1229
для зображень
1230
</translation>
1135 cbradney 1231
  </message>
1232
  <message>
4540 cbradney 1233
   <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1234
 
1235
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1236
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1237
means 100 %.
1238
 
1239
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1240
</source>
4540 cbradney 1241
   <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1242
 
1243
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
4540 cbradney 1244
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт. Число 1
1234 cbradney 1245
дорівнює 100 %.
1246
 
1247
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
1248
рамкою для зображень
1249
</translation>
1135 cbradney 1250
  </message>
1251
  <message>
4540 cbradney 1252
   <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1253
 
4540 cbradney 1254
Locks the object &quot;name&quot; if it's unlocked or unlock it if it's locked.
1135 cbradney 1255
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1256
if locked.
1257
</source>
4540 cbradney 1258
   <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -> bool
1234 cbradney 1259
 
4540 cbradney 1260
Замикає об'єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
1261
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт. Повертає
1262
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об'єкт замкнений.
1234 cbradney 1263
</translation>
1135 cbradney 1264
  </message>
1265
  <message>
4540 cbradney 1266
   <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1267
 
1268
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1269
currently selected item is used.
1270
</source>
4540 cbradney 1271
   <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -> bool
1234 cbradney 1272
 
4540 cbradney 1273
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об'єкт замкнений. Якщо
1274
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1275
</translation>
1135 cbradney 1276
  </message>
1277
  <message>
4540 cbradney 1278
   <source>getFontNames() -> list
1135 cbradney 1279
 
1280
Returns a list with the names of all available fonts.
1281
</source>
4540 cbradney 1282
   <translation>getFontNames() -> list
1234 cbradney 1283
 
1284
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
1285
</translation>
1135 cbradney 1286
  </message>
1287
  <message>
4540 cbradney 1288
   <source>getXFontNames() -> list of tuples
1135 cbradney 1289
 
4540 cbradney 1290
Returns a larger font info. It's a list of the tuples with:
1135 cbradney 1291
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1292
</source>
4540 cbradney 1293
   <translation>getXFontNames() -> список туплів
1234 cbradney 1294
 
1295
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
1296
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
1297
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
1298
</translation>
1135 cbradney 1299
  </message>
1300
  <message>
4540 cbradney 1301
   <source>getLayers() -> list
1135 cbradney 1302
 
1303
Returns a list with the names of all defined layers.
1304
</source>
4540 cbradney 1305
   <translation>getLayers() -> list
1234 cbradney 1306
 
1307
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
1308
</translation>
1135 cbradney 1309
  </message>
1310
  <message>
4540 cbradney 1311
   <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1312
 
1313
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1314
 
4540 cbradney 1315
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1316
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1317
</source>
4540 cbradney 1318
   <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1319
 
1320
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
1321
 
1322
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1323
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1324
</translation>
1135 cbradney 1325
  </message>
1326
  <message>
4540 cbradney 1327
   <source>getActiveLayer() -> string
1135 cbradney 1328
 
1329
Returns the name of the current active layer.
1330
</source>
4540 cbradney 1331
   <translation>getActiveLayer() -> string
1234 cbradney 1332
 
1333
Повертає назву активного плану.
1334
</translation>
1135 cbradney 1335
  </message>
1336
  <message>
4540 cbradney 1337
   <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1338
 
1339
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1340
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1341
 
4540 cbradney 1342
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1343
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1344
</source>
4540 cbradney 1345
   <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1346
 
4540 cbradney 1347
Переміщує об'єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
1348
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1349
 
1350
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1351
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1352
</translation>
1135 cbradney 1353
  </message>
1354
  <message>
4540 cbradney 1355
   <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1356
 
1357
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1358
the layer is invisible.
1359
 
4540 cbradney 1360
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1361
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1362
</source>
4540 cbradney 1363
   <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1234 cbradney 1364
 
1365
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
1366
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
1367
 
1368
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1369
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1370
</translation>
1135 cbradney 1371
  </message>
1372
  <message>
4540 cbradney 1373
   <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1374
 
1375
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4540 cbradney 1376
false the layer won't be printed.
1135 cbradney 1377
 
4540 cbradney 1378
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1379
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1380
</source>
4540 cbradney 1381
   <translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1234 cbradney 1382
 
1383
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
1384
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
1385
 
1386
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1387
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1388
</translation>
1135 cbradney 1389
  </message>
1390
  <message>
4540 cbradney 1391
   <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1392
 
4540 cbradney 1393
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn't
1394
exists or if it's the only layer in the document.
1135 cbradney 1395
 
4540 cbradney 1396
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
1397
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1398
</source>
4540 cbradney 1399
   <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1234 cbradney 1400
 
1401
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
1402
останній план документа нічого не відбувається.
1403
 
1404
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
1405
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1406
</translation>
1135 cbradney 1407
  </message>
1408
  <message>
4540 cbradney 1409
   <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1410
 
1411
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1412
 
4540 cbradney 1413
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1135 cbradney 1414
</source>
4540 cbradney 1415
   <translation>createLayer(layer)
1234 cbradney 1416
 
1417
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
1418
 
1419
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
1420
</translation>
1135 cbradney 1421
  </message>
1422
  <message>
4540 cbradney 1423
   <source>getGuiLanguage() -> string
1135 cbradney 1424
 
1425
Returns a string with the -lang value.
1426
</source>
4540 cbradney 1427
   <translation>getGuiLanguage() -> строкова величина
1234 cbradney 1428
 
1429
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
1430
</translation>
1135 cbradney 1431
  </message>
1432
  <message>
4540 cbradney 1433
   <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1434
 
1435
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1436
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1437
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1438
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1439
is not given Scribus will create one for you.
1440
 
4540 cbradney 1441
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1442
</source>
4540 cbradney 1443
   <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1444
 
1445
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
1446
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
1447
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4540 cbradney 1448
об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
1234 cbradney 1449
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1450
 
1451
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1452
використаної назви.
1453
</translation>
1135 cbradney 1454
  </message>
1455
  <message>
4540 cbradney 1456
   <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1457
 
1458
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1459
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1460
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1461
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1462
create one for you.
1463
 
4540 cbradney 1464
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1465
</source>
4540 cbradney 1466
   <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1467
 
1468
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
1469
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
4540 cbradney 1470
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно
1234 cbradney 1471
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1472
Scribus створить його сам.
1473
 
1474
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1475
використаної назви.
1476
</translation>
1135 cbradney 1477
  </message>
1478
  <message>
4540 cbradney 1479
   <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1480
 
1481
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1482
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1483
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1484
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1485
given Scribus will create one for you.
1486
 
4540 cbradney 1487
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1488
</source>
4540 cbradney 1489
   <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1490
 
1491
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
1492
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1493
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4540 cbradney 1494
об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1495
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1496
 
1497
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1498
використаної назви.
1499
 
1500
</translation>
1135 cbradney 1501
  </message>
1502
  <message>
4540 cbradney 1503
   <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1504
 
1505
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1506
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1507
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1508
object because you need this name for further access to that object. If
1509
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1510
 
4540 cbradney 1511
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1512
</source>
4540 cbradney 1513
   <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1514
 
1515
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
1516
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1517
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4540 cbradney 1518
об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1519
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1520
 
1521
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1522
використаної назви.
1523
</translation>
1135 cbradney 1524
  </message>
1525
  <message>
4540 cbradney 1526
   <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1527
 
1528
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1529
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1530
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1531
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1532
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1533
Scribus will create one for you.
1534
 
4540 cbradney 1535
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1536
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4540 cbradney 1537
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1538
</source>
4540 cbradney 1539
   <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1540
 
1541
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
1542
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1543
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
1544
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
4540 cbradney 1545
об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
1234 cbradney 1546
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1547
 
1548
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1549
використаної назви.
1550
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1551
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1552
</translation>
1135 cbradney 1553
  </message>
1554
  <message>
4540 cbradney 1555
   <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1556
 
1557
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1558
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1559
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1560
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1561
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1562
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1563
identifier for the object because you need this name for further access to that
1564
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1565
 
4540 cbradney 1566
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1567
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4540 cbradney 1568
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1569
</source>
4540 cbradney 1570
   <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1571
 
1572
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
1573
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1574
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
1575
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
4540 cbradney 1576
з'єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
1234 cbradney 1577
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
4540 cbradney 1578
бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших
1234 cbradney 1579
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
1580
 
1581
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1582
використаної назви.
1583
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1584
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1585
</translation>
1135 cbradney 1586
  </message>
1587
  <message>
4540 cbradney 1588
   <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1589
 
1590
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1591
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1592
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1593
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1594
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1595
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1596
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1597
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1598
for you.
1599
 
4540 cbradney 1600
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1135 cbradney 1601
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
4540 cbradney 1602
the number of values passed don't group into points without leftovers.
1135 cbradney 1603
</source>
4540 cbradney 1604
   <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1605
 
1606
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
1607
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
1608
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1609
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
1610
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
1611
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
4540 cbradney 1612
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що
1234 cbradney 1613
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
1614
задано, Scribus створить його сам.
1615
 
1616
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1617
використаної назви.
1618
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
1619
або число заданих координат не відповідає числу точок.
1620
</translation>
1135 cbradney 1621
  </message>
1622
  <message>
4540 cbradney 1623
   <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> string
1135 cbradney 1624
 
1625
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1626
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1627
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1628
unique identifier for the object because you need this name for further access
1629
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1630
 
4540 cbradney 1631
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used.
1632
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist.
1135 cbradney 1633
</source>
4540 cbradney 1634
   <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -> строкова величина
1234 cbradney 1635
 
4540 cbradney 1636
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з'єднання двох об'єктів
1234 cbradney 1637
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
1638
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
4540 cbradney 1639
повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить
1234 cbradney 1640
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
1641
його сам.
1642
 
1643
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
1644
використаної назви.
1645
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
4540 cbradney 1646
базових об'єкти не існують.
1234 cbradney 1647
</translation>
1135 cbradney 1648
  </message>
1649
  <message>
4540 cbradney 1650
   <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1651
 
1652
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1653
selected item is deleted.
1654
</source>
4540 cbradney 1655
   <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1656
 
4540 cbradney 1657
Видаляє об'єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об'єкт.
1234 cbradney 1658
</translation>
1135 cbradney 1659
  </message>
1660
  <message>
4540 cbradney 1661
   <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1662
 
1663
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1664
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1665
is not passed, text flow is toggled.
1666
</source>
4540 cbradney 1667
   <translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1234 cbradney 1668
 
4540 cbradney 1669
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об'єкта &quot;name&quot;.
1670
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов'язковий
1234 cbradney 1671
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
1672
стану параметра на протилежний.
1673
</translation>
1135 cbradney 1674
  </message>
1675
  <message>
4540 cbradney 1676
   <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -> bool
1135 cbradney 1677
 
1678
Test if an object with specified name really exists in the document.
1679
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1680
returns True if there is something selected.
1681
</source>
4540 cbradney 1682
   <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -> булеве значення
1234 cbradney 1683
 
4540 cbradney 1684
Перевіряє чи вказаний об'єкт вже існує в документі. Назва об'єкта є
1685
необов'язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
1686
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об'єкта.
1234 cbradney 1687
</translation>
1135 cbradney 1688
  </message>
1689
  <message>
4540 cbradney 1690
   <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1691
 
1692
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4540 cbradney 1693
given, it's applied on the selected object.
1135 cbradney 1694
</source>
4540 cbradney 1695
   <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1234 cbradney 1696
 
4540 cbradney 1697
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об'єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
1698
буде використано вибраний об'єкт.
1234 cbradney 1699
</translation>
1135 cbradney 1700
  </message>
1701
  <message>
4540 cbradney 1702
   <source>getAllStyles() -> list
1135 cbradney 1703
 
1704
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1705
</source>
4540 cbradney 1706
   <translation>getAllStyles() -> список
1234 cbradney 1707
 
1708
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
1709
</translation>
1135 cbradney 1710
  </message>
1711
  <message>
4540 cbradney 1712
   <source>currentPage() -> integer
1135 cbradney 1713
 
1714
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1715
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1716
</source>
4540 cbradney 1717
   <translation>currentPage() -> ціле число
1234 cbradney 1718
 
1719
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
1720
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1721
</translation>
1135 cbradney 1722
  </message>
1723
  <message>
4540 cbradney 1724
   <source>redrawAll()
1135 cbradney 1725
 
1726
Redraws all pages.
1727
</source>
4540 cbradney 1728
   <translation>redrawAll()
1234 cbradney 1729
 
1730
Перерисовує всі сторінки.
1731
</translation>
1135 cbradney 1732
  </message>
1733
  <message>
4540 cbradney 1734
   <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1735
 
1736
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1737
 
1738
May raise ScribusError if the save failed.
1739
</source>
4540 cbradney 1740
   <translation>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1234 cbradney 1741
 
1742
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
1743
 
1744
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
1745
</translation>
1135 cbradney 1746
  </message>
1747
  <message>
4540 cbradney 1748
   <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1749
 
1750
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1751
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1752
page number is.
1753
 
1754
May raise IndexError if the page number is out of range
1755
</source>
4540 cbradney 1756
   <translation>deletePage(nr)
1234 cbradney 1757
 
1758
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
1759
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
1760
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
1761
 
1762
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
1763
межі доступного діапазону
1764
</translation>
1135 cbradney 1765
  </message>
1766
  <message>
4540 cbradney 1767
   <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1768
 
1769
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4540 cbradney 1770
gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it
1135 cbradney 1771
just sets the page that script commands will operates on.
1772
 
1773
May raise IndexError if the page number is out of range.
1774
</source>
4540 cbradney 1775
   <translation>gotoPage(nr)
1234 cbradney 1776
 
1777
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
1778
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
1779
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
1780
 
1781
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
1782
доступного діапазону.
1783
</translation>
1135 cbradney 1784
  </message>
1785
  <message>
4540 cbradney 1786
   <source>pageCount() -> integer
1135 cbradney 1787
 
1788
Returns the number of pages in the document.
1789
</source>
4540 cbradney 1790
   <translation>pageCount() -> ціле число
1234 cbradney 1791
 
1792
Повертає число сторінок в документі.
1793
</translation>
1135 cbradney 1794
  </message>
1795
  <message>
4540 cbradney 1796
   <source>getHGuides() -> list
1135 cbradney 1797
 
1798
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4540 cbradney 1799
document's current units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1800
</source>
4540 cbradney 1801
   <translation>getHGuides() -> список
1234 cbradney 1802
 
1803
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
1804
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
4540 cbradney 1805
UNIT_&lt;type>.
1234 cbradney 1806
</translation>
1135 cbradney 1807
  </message>
1808
  <message>
4540 cbradney 1809
   <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1810
 
1811
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4540 cbradney 1812
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type> constants.
1135 cbradney 1813
 
1814
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1815
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1816
</source>
4540 cbradney 1817
   <translation>setHGuides(list)
1234 cbradney 1818
 
1819
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
1820
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
4540 cbradney 1821
документа - див. константи UNIT_&lt;type>.
1234 cbradney 1822
 
1823
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
1824
заміщення існуючих
1825
     setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
1826
</translation>
1135 cbradney 1827
  </message>
1828
  <message>
4540 cbradney 1829
   <source>getVGuides()
1135 cbradney 1830
 
1831
See getHGuides.
1832
</source>
4540 cbradney 1833
   <translation>getVGuides()
1234 cbradney 1834
 
1835
Див. getHGuides.
1836
</translation>
1135 cbradney 1837
  </message>
1838
  <message>
4540 cbradney 1839
   <source>setVGuides()
1135 cbradney 1840
 
1841
See setHGuides.
1842
</source>
4540 cbradney 1843
   <translation>setVGuides()
1234 cbradney 1844
 
1845
Див. setHGuides.
1846
</translation>
1135 cbradney 1847
  </message>
1848
  <message>
4540 cbradney 1849
   <source>getPageSize() -> tuple
1135 cbradney 1850
 
4540 cbradney 1851
Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units.
1852
See UNIT_&lt;type> constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1853
</source>
4540 cbradney 1854
   <translation>getPageSize() -> тупль
1234 cbradney 1855
 
1856
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
4540 cbradney 1857
документа. Див. константи UNIT_&lt;type> та функцію getPageMargins()
1234 cbradney 1858
</translation>
1135 cbradney 1859
  </message>
1860
  <message>
4540 cbradney 1861
   <source>getPageItems() -> list
1135 cbradney 1862
 
1863
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4540 cbradney 1864
(name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1865
means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1866
the page...
1867
</source>
4540 cbradney 1868
   <translation>getPageItems() -> список
1234 cbradney 1869
 
4540 cbradney 1870
Повертає список туплів з об'єктами, розташованими на активній сторінці.
1871
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад 'Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)]
1872
означає, що об'єкт 'Text1' є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об'єктом сторінки...
1234 cbradney 1873
</translation>
1135 cbradney 1874
  </message>
1875
  <message>
4540 cbradney 1876
   <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1877
 
1878
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1879
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1880
currently selected item is used.
1881
</source>
4540 cbradney 1882
   <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1883
 
4540 cbradney 1884
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об''єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
1234 cbradney 1885
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
4540 cbradney 1886
буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1887
</translation>
1135 cbradney 1888
  </message>
1889
  <message>
4540 cbradney 1890
   <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1891
 
1892
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1893
is not given the currently selected item is used.
1894
</source>
4540 cbradney 1895
   <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1896
 
4540 cbradney 1897
Установлює колір &quot;color&quot; для об''єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
1898
буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1899
</translation>
1135 cbradney 1900
  </message>
1901
  <message>
4540 cbradney 1902
   <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1903
 
1904
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1905
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1906
given the currently selected item is used.
1907
 
1908
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1909
</source>
4540 cbradney 1910
   <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1911
 
4540 cbradney 1912
Установлює товщину об'єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
1234 cbradney 1913
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
4540 cbradney 1914
не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1915
 
1916
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
1917
доступний діапазон.
1918
</translation>
1135 cbradney 1919
  </message>
1920
  <message>
4540 cbradney 1921
   <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1922
 
1923
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1924
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1925
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1926
is used.
1927
 
1928
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1929
</source>
4540 cbradney 1930
   <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1931
 
4540 cbradney 1932
Установлює тінь ліній об'єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
1234 cbradney 1933
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
4540 cbradney 1934
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 1935
 
1936
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
1937
доступний діапазон.
1938
</translation>
1135 cbradney 1939
  </message>
1940
  <message>
4540 cbradney 1941
   <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1942
 
1943
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1944
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4540 cbradney 1945
predefined constants for join - JOIN_&lt;type>.
1135 cbradney 1946
</source>
4540 cbradney 1947
   <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1948
 
4540 cbradney 1949
Установлює тип з'єднань ліній об'єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
1950
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1951
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type>.
1234 cbradney 1952
</translation>
1135 cbradney 1953
  </message>
1954
  <message>
4540 cbradney 1955
   <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1956
 
1957
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1958
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
4540 cbradney 1959
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1135 cbradney 1960
</source>
4540 cbradney 1961
   <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1962
 
4540 cbradney 1963
Установлює тип кінцівок ліній об'єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
1964
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1965
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type>.
1234 cbradney 1966
</translation>
1135 cbradney 1967
  </message>
1968
  <message>
4540 cbradney 1969
   <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1970
 
1971
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1972
is not given the currently selected item is used. There are predefined
4540 cbradney 1973
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1135 cbradney 1974
</source>
4540 cbradney 1975
   <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1976
 
4540 cbradney 1977
Установлює стиль ліній об'єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
1978
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1979
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style>.
1234 cbradney 1980
</translation>
1135 cbradney 1981
  </message>
1982
  <message>
4540 cbradney 1983
   <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1984
 
1985
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1986
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1987
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1988
Item is used.
1989
 
1990
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1991
</source>
4540 cbradney 1992
   <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 1993
 
4540 cbradney 1994
Установлює тінь заповнення об'єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
1234 cbradney 1995
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
1996
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
4540 cbradney 1997
активний об'єкт.
1234 cbradney 1998
 
1999
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
2000
доступний діапазон.
2001
</translation>
1135 cbradney 2002
  </message>
2003
  <message>
4540 cbradney 2004
   <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2005
 
2006
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2007
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2008
 
2009
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2010
</source>
4540 cbradney 2011
   <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2012
 
4540 cbradney 2013
Установлює радіус кутів об'єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
2014
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 2015
 
2016
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
2017
</translation>
1135 cbradney 2018
  </message>
2019
  <message>
4540 cbradney 2020
   <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2021
 
2022
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2023
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2024
 
4540 cbradney 2025
May raise NotFoundError if the line style doesn't exist.
1135 cbradney 2026
</source>
4540 cbradney 2027
   <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1234 cbradney 2028
 
4540 cbradney 2029
Установлює стиль ліній об'єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
2030
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1234 cbradney 2031
 
2032
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
2033
</translation>
1135 cbradney 2034
  </message>
2035
  <message>
4540 cbradney 2036
   <source>progressReset()
1135 cbradney 2037
 
2038
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2039
new progress bar use. See progressSet.
2040
</source>
4540 cbradney 2041
   <translation>progressReset()
1234 cbradney 2042
 
2043
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
2044
використання панелі. Див. progressSet.
2045
</translation>
1135 cbradney 2046
  </message>
2047
  <message>
4540 cbradney 2048
   <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2049
 
4540 cbradney 2050
Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2051
See progressSet.
2052
</source>
4540 cbradney 2053
   <translation>progressTotal(max)
1234 cbradney 2054
 
2055
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
2056
число. Див. progressSet.
2057
</translation>
1135 cbradney 2058
  </message>
2059
  <message>
4540 cbradney 2060
   <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2061
 
2062
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2063
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2064
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2065
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2066
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2067
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
4540 cbradney 2068
progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs]
1135 cbradney 2069
</source>
4540 cbradney 2070
   <translation>progressSet(nr)
1234 cbradney 2071
 
2072
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
2073
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
2074
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
2075
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
2076
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
2077
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
2078
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
2079
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
4540 cbradney 2080
на документації фірми Trolltech's по Qt]
1234 cbradney 2081
</translation>
1135 cbradney 2082
  </message>
2083
  <message>
4540 cbradney 2084
   <source>setCursor()
1135 cbradney 2085
 
2086
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2087
</source>
4540 cbradney 2088
   <translation>setCursor()
1234 cbradney 2089
 
2090
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
2091
Поки що не використовуйте.
2092
</translation>
1135 cbradney 2093
  </message>
2094
  <message>
4540 cbradney 2095
   <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2096
 
4540 cbradney 2097
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's
2098
useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus
2099
won't automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2100
</source>
4540 cbradney 2101
   <translation>docChanged(булеве значення)
1234 cbradney 2102
 
2103
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
2104
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
2105
змін автоматично при роботі сценарія.
2106
</translation>
1135 cbradney 2107
  </message>
2108
  <message>
4540 cbradney 2109
   <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
1135 cbradney 2110
 
4540 cbradney 2111
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'.
2112
If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'.
2113
Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean.
1135 cbradney 2114
 
1525 cbradney 2115
May raise WrongFrameTypeError.
2116
</source>
4540 cbradney 2117
   <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection>)
2168 cbradney 2118
 
2119
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
4540 cbradney 2120
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe'. Вибір
2121
`proportional' (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
2122
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe' і `proportional' являються
2168 cbradney 2123
булевими змінними.
2124
 
2125
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
2126
</translation>
1525 cbradney 2127
  </message>
2128
  <message>
4540 cbradney 2129
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
1525 cbradney 2130
 
2131
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2132
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2133
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2134
 
4540 cbradney 2135
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2136
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
1525 cbradney 2137
</source>
4540 cbradney 2138
   <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
2168 cbradney 2139
 
2140
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
2141
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
2142
&quot;layer&quot; не дозволено.
2143
 
2144
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
2145
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
2146
</translation>
1525 cbradney 2147
  </message>
2148
  <message>
4540 cbradney 2149
   <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 2150
 
2168 cbradney 2151
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2152
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2153
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2154
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2155
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2156
 
4540 cbradney 2157
May raise NotFoundError if the specified font can't be found.
2168 cbradney 2158
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2159
</source>
4540 cbradney 2160
   <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -> bool
1525 cbradney 2161
 
2168 cbradney 2162
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
2163
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
2164
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
2165
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
4540 cbradney 2166
Необов'язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
2168 cbradney 2167
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
2168
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
2169
 
2170
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
2171
було знайдено.
2172
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
4540 cbradney 2173
зразковий текст або ім'я файла.
2168 cbradney 2174
</translation>
1525 cbradney 2175
  </message>
2176
  <message>
4540 cbradney 2177
   <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2178
 
2168 cbradney 2179
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2180
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2181
 
2168 cbradney 2182
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2183
</source>
4540 cbradney 2184
   <translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2185
 
2168 cbradney 2186
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
4540 cbradney 2187
Якщо ім'я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1525 cbradney 2188
 
2168 cbradney 2189
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
2190
текстовою рамкою
2191
</translation>
1525 cbradney 2192
  </message>
2193
  <message>
4540 cbradney 2194
   <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
1525 cbradney 2195
 
2168 cbradney 2196
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2197
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2198
 
2168 cbradney 2199
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2200
</source>
4540 cbradney 2201
   <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -> bool
1525 cbradney 2202
 
2168 cbradney 2203
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
4540 cbradney 2204
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об'єкт.
1525 cbradney 2205
 
2168 cbradney 2206
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
2207
являється текстовою
2208
</translation>
1525 cbradney 2209
  </message>
2210
  <message>
4540 cbradney 2211
   <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2212
 
2168 cbradney 2213
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4540 cbradney 2214
units. See UNIT_&lt;type> constants and getPageSize().
1525 cbradney 2215
</source>
4540 cbradney 2216
   <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2217
 
4540 cbradney 2218
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type> константи та getPageSize().
2168 cbradney 2219
</translation>
1525 cbradney 2220
  </message>
2221
  <message>
4540 cbradney 2222
   <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> tuple
1525 cbradney 2223
 
3064 cbradney 2224
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2225
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2226
space. If no document is open, returns the value of the named color
2227
from the default document colors.
2228
 
4540 cbradney 2229
May raise NotFoundError if the named color wasn't found.
3064 cbradney 2230
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2231
</source>
4540 cbradney 2232
   <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -> тупль
3443 cbradney 2233
 
2234
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
2235
 
2236
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
4540 cbradney 2237
Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору вказано неправильно.
3443 cbradney 2238
</translation>
3064 cbradney 2239
  </message>
2240
  <message>
4540 cbradney 2241
   <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3064 cbradney 2242
 
2243
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2244
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
2245
the range from 0 to 255.
2246
 
2247
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2248
</source>
4540 cbradney 2249
   <translation>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3443 cbradney 2250
 
2251
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
2252
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
2253
 
4540 cbradney 2254
Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору було вказано невірно.
3443 cbradney 2255
</translation>
3064 cbradney 2256
  </message>
2257
  <message>
4540 cbradney 2258
   <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> string with filename
3064 cbradney 2259
 
2260
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2261
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
4540 cbradney 2262
supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of
3064 cbradney 2263
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2264
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2265
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2266
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2267
opional parameters is False.
2268
 
4540 cbradney 2269
The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'.
2270
For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'.
3064 cbradney 2271
 
2272
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2273
 
4540 cbradney 2274
Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)')
2275
Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True)
3064 cbradney 2276
</source>
4540 cbradney 2277
   <translation>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -> строкова величина з назвою файла
3064 cbradney 2278
 
4540 cbradney 2279
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов'язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
3443 cbradney 2280
 
4540 cbradney 2281
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму 'comment (*.type *.type2 ...)'.
2282
Наприклад 'Зображення (*.png *.xpm *.jpg)'.
3443 cbradney 2283
 
2284
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
2285
 
4540 cbradney 2286
Приклад: fileDialog('Відкрити дані', 'CSV files (*.csv)')
2287
Приклад: fileDialog('Записати звіт', defaultname='report.txt', issave=True)
3443 cbradney 2288
</translation>
3064 cbradney 2289
  </message>
2290
  <message>
4540 cbradney 2291
   <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> integer
3064 cbradney 2292
 
2293
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2294
</source>
4540 cbradney 2295
   <translation>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -> ціле число
3443 cbradney 2296
 
4540 cbradney 2297
Повертає радіус кута об'єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об'єкт.</translation>
3064 cbradney 2298
  </message>
2299
  <message>
4540 cbradney 2300
   <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
3064 cbradney 2301
 
2302
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2303
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
4540 cbradney 2304
- see UNIT_&lt;type> for reference.
3064 cbradney 2305
</source>
4540 cbradney 2306
   <translation>getPosition([&quot;name&quot;]) -> (x,y)
3443 cbradney 2307
 
4540 cbradney 2308
Повертає тупль (x, y) з координатами об'єкта &quot;name&quot;.
2309
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об'єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type> для додаткової інформації.
3443 cbradney 2310
</translation>
3064 cbradney 2311
  </message>
2312
  <message>
4540 cbradney 2313
   <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3064 cbradney 2314
 
4540 cbradney 2315
Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty()
3064 cbradney 2316
for details of arguments.
2317
 
4540 cbradney 2318
If `includesuper' is true, search inherited properties too.
3064 cbradney 2319
</source>
4540 cbradney 2320
   <translation>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
3443 cbradney 2321
 
4540 cbradney 2322
Повертає назву типу С для атрибута `property' об'єкта `object'. Див. getProperty()
3443 cbradney 2323
для додаткової інформації про атрибути.
2324
 
4540 cbradney 2325
Якщо `includesuper' дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
3443 cbradney 2326
</translation>
3064 cbradney 2327
  </message>
2328
  <message>
4540 cbradney 2329
   <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3064 cbradney 2330
 
4540 cbradney 2331
Return a list of property names supported by `object'.
2332
If `includesuper' is true, return properties supported
3064 cbradney 2333
by parent classes as well.
2334
</source>
4540 cbradney 2335
   <translation>getPropertyNames(object, includesuper=True)
3443 cbradney 2336
 
4540 cbradney 2337
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об'єкт `object'.
2338
Якщо `includesuper' дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
3443 cbradney 2339
</translation>
3064 cbradney 2340
  </message>
2341
  <message>
4540 cbradney 2342
   <source>getProperty(object, property)
3064 cbradney 2343
 
4540 cbradney 2344
Return the value of the property `property' of the passed `object'.
3064 cbradney 2345
 
4540 cbradney 2346
The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem
3064 cbradney 2347
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2348
C++ QObject instance.
2349
 
4540 cbradney 2350
The `property' argument must be a string, and is the name of the property
2351
to look up on `object'.
3064 cbradney 2352
 
2353
The return value varies depending on the type of the property.
2354
</source>
4540 cbradney 2355
   <translation>getProperty(object, property)
3443 cbradney 2356
 
4540 cbradney 2357
Повертає значення атрибута `property' переданого об'єкта `object'.
3443 cbradney 2358
 
4540 cbradney 2359
Аргумент `object' може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об'єкт PageItem. Він також може бути об'єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
3443 cbradney 2360
 
4540 cbradney 2361
Аргумент `property' повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об'єкта `object'.
3443 cbradney 2362
 
2363
Повернене значення залежить від типу атрибута.
2364
</translation>
3064 cbradney 2365
  </message>
2366
  <message>
4540 cbradney 2367
   <source>setProperty(object, property, value)
3064 cbradney 2368
 
4540 cbradney 2369
Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type
2370
compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may
3064 cbradney 2371
also be raised if the underlying setter fails.
2372
 
2373
See getProperty() for more information.
2374
</source>
4540 cbradney 2375
   <translation>setProperty(object, property, value)
3443 cbradney 2376
 
4540 cbradney 2377
Установити `property' об'єкта `object' до значення `value'. Якщо `value' не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property' - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
3443 cbradney 2378
 
2379
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
2380
</translation>
3064 cbradney 2381
  </message>
2382
  <message>
4540 cbradney 2383
   <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3064 cbradney 2384
 
4540 cbradney 2385
Return a list of children of `object', possibly restricted to children
2386
of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true,
3064 cbradney 2387
search recursively through children, grandchildren, etc.
2388
 
2389
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2390
</source>
4540 cbradney 2391
   <translation>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
3443 cbradney 2392
 
4540 cbradney 2393
Повертає список дітей об'єкта `object'. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass' або лише дітей з назвами`ofname'. Якщо `recursive' дорівнює true,
3443 cbradney 2394
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
2395
 
2396
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
2397
</translation>
3064 cbradney 2398
  </message>
2399
  <message>
4540 cbradney 2400
   <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3064 cbradney 2401
 
4540 cbradney 2402
Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting
2403
the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true,
3064 cbradney 2404
search recursively through children, grandchildren, etc.
2405
</source>
4540 cbradney 2406
   <translation>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
3443 cbradney 2407
 
4540 cbradney 2408
Повертає першу дитину об'єкта `object' названу `childname' з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
3443 cbradney 2409
</translation>
3064 cbradney 2410
  </message>
2411
  <message>
4540 cbradney 2412
   <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3064 cbradney 2413
 
2414
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
2415
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2416
selected item is used.
2417
</source>
4540 cbradney 2418
   <translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3443 cbradney 2419
 
4540 cbradney 2420
Установлює кут повороту об'єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об'єкт.
3443 cbradney 2421
</translation>
3064 cbradney 2422
  </message>
2423
  <message>
4540 cbradney 2424
   <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
3064 cbradney 2425
 
2426
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2427
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2428
&quot;layer&quot; is invisible.
2429
 
4540 cbradney 2430
May raise NotFoundError if the layer can't be found.
2431
May raise ValueError if the layer name isn't acceptable.
3064 cbradney 2432
</source>
4540 cbradney 2433
   <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -> bool
3443 cbradney 2434
 
2435
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
2436
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
2437
 
2438
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
2439
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
2440
</translation>
3064 cbradney 2441
  </message>
2442
  <message>
4540 cbradney 2443
   <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2444
 
2445
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2446
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2447
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2448
not given the currently selected Item is used.
2449
 
2450
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2451
</source>
4540 cbradney 2452
   <translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3443 cbradney 2453
 
2454
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
4540 cbradney 2455
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об'єкт.
3443 cbradney 2456
 
2457
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
2458
</translation>
3064 cbradney 2459
  </message>
2460
  <message>
4540 cbradney 2461
   <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> integer
3064 cbradney 2462
 
2463
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
4540 cbradney 2464
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't
3064 cbradney 2465
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2466
 
2467
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2468
</source>
4540 cbradney 2469
   <translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -> ціле число
3443 cbradney 2470
 
2471
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
4540 cbradney 2472
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв'язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв'язаних рамках.
3443 cbradney 2473
 
2474
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
3064 cbradney 2475
  </message>
3443 cbradney 2476
  <message>
4540 cbradney 2477
   <source>newStyleDialog() -> string
3443 cbradney 2478
 
4540 cbradney 2479
Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real
3443 cbradney 2480
style name or None when user cancels the dialog.
2481
</source>
4540 cbradney 2482
   <translation>newStyleDialog() -> string
3443 cbradney 2483
 
2484
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
4540 cbradney 2485
ім'я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
3443 cbradney 2486
</translation>
2487
  </message>
3824 cbradney 2488
  <message>
4540 cbradney 2489
   <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2490
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
3824 cbradney 2491
 
2492
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2493
 
2494
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2495
following meaning:
2496
 
2497
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
4540 cbradney 2498
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type> e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2499
 
2500
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2501
  margins
2502
 
2503
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2504
 
2505
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
4540 cbradney 2506
  pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher
2507
  numbers if you're creating a document in several parts.
3824 cbradney 2508
 
2509
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2510
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2511
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2512
 
2513
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2514
 
2515
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2516
 
2517
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2518
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2519
is not in points, make sure to account for this.
2520
 
2521
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2522
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2523
</source>
4540 cbradney 2524
   <translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2525
          unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool
4444 cbradney 2526
 
2527
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
2528
 
2529
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
2530
Розшифрування параметрів:
2531
 
2532
  size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
4540 cbradney 2533
  використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type>,
4444 cbradney 2534
  наприклад PAPER_A4 і т.п.
2535
 
2536
  margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
2537
  документа
2538
 
2539
  orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
2540
 
2541
  firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
2542
  сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
2543
  і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
2544
 
2545
  unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
2546
  одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2547
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2548
 
2549
  facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2550
 
2551
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2552
 
2553
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
2554
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
2555
інші одиниці виміру.
2556
 
2557
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2558
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2559
</translation>
3824 cbradney 2560
  </message>
4141 cbradney 2561
  <message>
4540 cbradney 2562
   <source>closeMasterPage()
4141 cbradney 2563
 
2564
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2565
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2566
</source>
4540 cbradney 2567
   <translation>closeMasterPage()
4444 cbradney 2568
 
2569
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
2570
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
2571
</translation>
4141 cbradney 2572
  </message>
2573
  <message>
4540 cbradney 2574
   <source>masterPageNames()
4141 cbradney 2575
 
2576
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2577
</source>
4540 cbradney 2578
   <translation>masterPageNames()
4444 cbradney 2579
 
2580
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
2581
</translation>
4141 cbradney 2582
  </message>
2583
  <message>
4540 cbradney 2584
   <source>editMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2585
 
2586
Enables master page editing and opens the named master page
2587
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2588
</source>
4540 cbradney 2589
   <translation>editMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2590
 
2591
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
2592
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
2593
</translation>
4141 cbradney 2594
  </message>
2595
  <message>
4540 cbradney 2596
   <source>createMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2597
 
2598
Creates a new master page named pageName and opens it for
2599
editing.
2600
</source>
4540 cbradney 2601
   <translation>createMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2602
 
2603
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
2604
для редагування.
2605
</translation>
4141 cbradney 2606
  </message>
2607
  <message>
4540 cbradney 2608
   <source>deleteMasterPage(pageName)
4141 cbradney 2609
 
2610
Delete the named master page.
2611
</source>
4540 cbradney 2612
   <translation>deleteMasterPage(pageName)
4444 cbradney 2613
 
2614
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
2615
</translation>
4141 cbradney 2616
  </message>
2617
  <message>
4540 cbradney 2618
   <source>zoomDocument(double)
4141 cbradney 2619
 
2620
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2621
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2622
</source>
4540 cbradney 2623
   <translation>zoomDocument(double)
4444 cbradney 2624
 
2625
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
2626
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
2627
використовує -100 як позначку.
2628
</translation>
4141 cbradney 2629
  </message>
4540 cbradney 2630
 </context>
2631
 <context>
188 Franz 2632
  <name>About</name>
2633
  <message>
4540 cbradney 2634
   <source>Contributions from:</source>
2635
   <translation>У співпраці з:</translation>
1135 cbradney 2636
  </message>
2637
  <message>
4540 cbradney 2638
   <source>&amp;About</source>
2639
   <translation>&amp;Про</translation>
188 Franz 2640
  </message>
2641
  <message>
4540 cbradney 2642
   <source>A&amp;uthors</source>
2643
   <translation>&amp;Автори</translation>
188 Franz 2644
  </message>
2645
  <message>
4540 cbradney 2646
   <source>&amp;Translations</source>
2647
   <translation>&amp;Перекладачі</translation>
188 Franz 2648
  </message>
2649
  <message>
4540 cbradney 2650
   <source>&amp;Online</source>
2651
   <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
188 Franz 2652
  </message>
2653
  <message>
4540 cbradney 2654
   <source>&amp;Close</source>
2655
   <translation>&amp;Зачинити</translation>
188 Franz 2656
  </message>
2657
  <message>
4540 cbradney 2658
   <source>Development Team:</source>
2659
   <translation>Команда розробників:</translation>
188 Franz 2660
  </message>
2661
  <message>
4540 cbradney 2662
   <source>Official Documentation:</source>
2663
   <translation>Офіційна документація:</translation>
188 Franz 2664
  </message>
2665
  <message>
4540 cbradney 2666
   <source>Other Documentation:</source>
2667
   <translation>Інша документація:</translation>
188 Franz 2668
  </message>
2669
  <message>
4540 cbradney 2670
   <source>Homepage</source>
2671
   <translation>Домашня сторінка</translation>
188 Franz 2672
  </message>
2673
  <message>
4540 cbradney 2674
   <source>Online Reference</source>
2675
   <translation>Документація на Інтернеті</translation>
188 Franz 2676
  </message>
2677
  <message>
4540 cbradney 2678
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
2679
   <translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
188 Franz 2680
  </message>
2681
  <message>
4540 cbradney 2682
   <source>Mailing List</source>
2683
   <translation>Список розсилки</translation>
188 Franz 2684
  </message>
2685
  <message>
4540 cbradney 2686
   <source>Official Translations and Translators:</source>
2687
   <translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
188 Franz 2688
  </message>
2689
  <message>
4540 cbradney 2690
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
2691
   <translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
188 Franz 2692
  </message>
2693
  <message>
4540 cbradney 2694
   <source>About Scribus %1</source>
2695
   <translation>Про Scribus %1</translation>
188 Franz 2696
  </message>
2697
  <message>
4540 cbradney 2698
   <source>Wiki</source>
2699
   <translation>Вікі</translation>
188 Franz 2700
  </message>
2701
  <message>
4540 cbradney 2702
   <source>%1 %2 %3</source>
2703
   <translation>%1 %2 %3</translation>
188 Franz 2704
  </message>
2705
  <message>
4540 cbradney 2706
   <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
2707
   <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
188 Franz 2708
  </message>
2709
  <message>
4540 cbradney 2710
   <source>Using Ghostscript version %1</source>
2711
   <translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
188 Franz 2712
  </message>
2713
  <message>
4540 cbradney 2714
   <source>No Ghostscript version available</source>
2715
   <translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
188 Franz 2716
  </message>
2717
  <message>
4540 cbradney 2718
   <source>&lt;b>Scribus Version %1&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></source>
2719
   <translation>&lt;b>Scribus версії %1&lt;/b>&lt;p>%2&lt;br/>%3 %4&lt;br/>%5&lt;/p></translation>
188 Franz 2720
  </message>
2721
  <message>
4540 cbradney 2722
   <source>Build ID:</source>
2723
   <translation>Збірка:</translation>
188 Franz 2724
  </message>
2725
  <message>
4540 cbradney 2726
   <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
2727
   <translation>Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
2728
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
2729
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
188 Franz 2730
  </message>
2731
  <message>
4540 cbradney 2732
   <source>February</source>
2733
   <translation type="unfinished" />
274 Franz 2734
  </message>
282 Franz 2735
  <message>
4540 cbradney 2736
   <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
2737
   <translation type="unfinished" />
282 Franz 2738
  </message>
302 Franz 2739
  <message>
4540 cbradney 2740
   <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
2741
   <translation type="unfinished" />
1135 cbradney 2742
  </message>
4540 cbradney 2743
 </context>
2744
 <context>
2745
  <name>AboutPlugins</name>
1135 cbradney 2746
  <message>
4540 cbradney 2747
   <source>Yes</source>
2748
   <translation>Так</translation>
341 Franz 2749
  </message>
2750
  <message>
4540 cbradney 2751
   <source>No</source>
2752
   <translation>Ні</translation>
341 Franz 2753
  </message>
2754
  <message>
4540 cbradney 2755
   <source>Filename:</source>
2756
   <translation type="unfinished" />
341 Franz 2757
  </message>
2758
  <message>
4540 cbradney 2759
   <source>Version:</source>
2760
   <translation type="unfinished" >Версія:</translation>
341 Franz 2761
  </message>
2762
  <message>
4540 cbradney 2763
   <source>Enabled:</source>
2764
   <translation type="unfinished" >Доступна:</translation>
341 Franz 2765
  </message>
418 Franz 2766
  <message>
4540 cbradney 2767
   <source>Release Date:</source>
2768
   <translation type="unfinished" >Дата випуску:</translation>
418 Franz 2769
  </message>
2770
  <message>
4540 cbradney 2771
   <source>Description:</source>
2772
   <translation type="unfinished" />
418 Franz 2773
  </message>
2774
  <message>
4540 cbradney 2775
   <source>Author(s):</source>
2776
   <translation type="unfinished" >Автор(и):</translation>
418 Franz 2777
  </message>
2778
  <message>
4540 cbradney 2779
   <source>Copyright:</source>
2780
   <translation type="unfinished" >Авторські права:</translation>
418 Franz 2781
  </message>
2782
  <message>
4540 cbradney 2783
   <source>License:</source>
2784
   <translation type="unfinished" >Ліцензія:</translation>
418 Franz 2785
  </message>
4540 cbradney 2786
 </context>
2787
 <context>
3278 cbradney 2788
  <name>AboutPluginsBase</name>
2789
  <message>
4540 cbradney 2790
   <source>Scribus: About Plug-ins</source>
2791
   <translation>Scribus: Про модулі</translation>
3278 cbradney 2792
  </message>
2793
  <message>
4540 cbradney 2794
   <source>&amp;Close</source>
2795
   <translation>&amp;Зачинити</translation>
3278 cbradney 2796
  </message>
2797
  <message>
4540 cbradney 2798
   <source>Alt+C</source>
2799
   <translation>Alt+C</translation>
3278 cbradney 2800
  </message>
4540 cbradney 2801
 </context>
2802
 <context>
3064 cbradney 2803
  <name>ActionManager</name>
2804
  <message>
4540 cbradney 2805
   <source>&amp;New</source>
2806
   <translation>&amp;Новий</translation>
3064 cbradney 2807
  </message>
2808
  <message>
4540 cbradney 2809
   <source>&amp;Open...</source>
2810
   <translation>&amp;Відчинити...</translation>
3064 cbradney 2811
  </message>
2812
  <message>
4540 cbradney 2813
   <source>&amp;Close</source>
2814
   <translation>&amp;Зачинити</translation>
3064 cbradney 2815
  </message>
2816
  <message>
4540 cbradney 2817
   <source>&amp;Save</source>
2818
   <translation>&amp;Записати</translation>
3064 cbradney 2819
  </message>
2820
  <message>
4540 cbradney 2821
   <source>Save &amp;As...</source>
2822
   <translation>Записати &amp;як...</translation>
3064 cbradney 2823
  </message>
2824
  <message>
4540 cbradney 2825
   <source>Re&amp;vert to Saved</source>
2826
   <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
3064 cbradney 2827
  </message>
2828
  <message>
4540 cbradney 2829
   <source>Collect for O&amp;utput...</source>
2830
   <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
3064 cbradney 2831
  </message>
2832
  <message>
4540 cbradney 2833
   <source>Get Text...</source>
2834
   <translation>Вставити текст...</translation>
3064 cbradney 2835
  </message>
2836
  <message>
4540 cbradney 2837
   <source>Append &amp;Text...</source>
2838
   <translation>Додати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 2839
  </message>
2840
  <message>
4540 cbradney 2841
   <source>Get Image...</source>
2842
   <translation>Вставити зображення...</translation>
3064 cbradney 2843
  </message>
2844
  <message>
4540 cbradney 2845
   <source>Save &amp;Text...</source>
2846
   <translation>Записати &amp;текст...</translation>
3064 cbradney 2847
  </message>
2848
  <message>
4540 cbradney 2849
   <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
2850
   <translation>Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
3064 cbradney 2851
  </message>
2852
  <message>
4540 cbradney 2853
   <source>Save as P&amp;DF...</source>
2854
   <translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
3064 cbradney 2855
  </message>
2856
  <message>
4540 cbradney 2857
   <source>Document &amp;Setup...</source>
2858
   <translation>Установки &amp;Документа...</translation>
3064 cbradney 2859
  </message>
2860
  <message>
4540 cbradney 2861
   <source>&amp;Print...</source>
2862
   <translation>&amp;Друк...</translation>
3064 cbradney 2863
  </message>
2864
  <message>
4540 cbradney 2865
   <source>&amp;Quit</source>
2866
   <translation>&amp;Вихід</translation>
3064 cbradney 2867
  </message>
2868
  <message>
4540 cbradney 2869
   <source>&amp;Undo</source>
2870
   <translation>&amp;Відміна</translation>
3064 cbradney 2871
  </message>
2872
  <message>
4540 cbradney 2873
   <source>&amp;Redo</source>
2874
   <translation>&amp;Повтор</translation>
3064 cbradney 2875
  </message>
2876
  <message>
4540 cbradney 2877
   <source>&amp;Item Action Mode</source>
2878
   <translation>&amp;Режим дії Об'єкта</translation>
3064 cbradney 2879
  </message>
2880
  <message>
4540 cbradney 2881
   <source>Cu&amp;t</source>
2882
   <translation>Ви&amp;різати</translation>
3064 cbradney 2883
  </message>
2884
  <message>
4540 cbradney 2885
   <source>&amp;Copy</source>
2886
   <translation>&amp;Скопіювати</translation>
3064 cbradney 2887
  </message>
2888
  <message>
4540 cbradney 2889
   <source>&amp;Paste</source>
2890
   <translation>&amp;Вклеїти</translation>
3064 cbradney 2891
  </message>
2892
  <message>
4540 cbradney 2893
   <source>C&amp;lear Contents</source>
2894
   <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
3064 cbradney 2895
  </message>
2896
  <message>
4540 cbradney 2897
   <source>Select &amp;All</source>
2898
   <translation>Виді&amp;лити все</translation>
3064 cbradney 2899
  </message>
2900
  <message>
4540 cbradney 2901
   <source>&amp;Deselect All</source>
2902
   <translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
3064 cbradney 2903
  </message>
2904
  <message>
4540 cbradney 2905
   <source>&amp;Search/Replace...</source>
2906
   <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
3064 cbradney 2907
  </message>
2908
  <message>
4540 cbradney 2909
   <source>Edit Image...</source>
2910
   <translation>Редагувати зображення...</translation>
3064 cbradney 2911
  </message>
2912
  <message>
4540 cbradney 2913
   <source>C&amp;olors...</source>
2914
   <translation>&amp;Кольори...</translation>
3064 cbradney 2915
  </message>
2916
  <message>
4540 cbradney 2917
   <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
2918
   <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
3064 cbradney 2919
  </message>
2920
  <message>
4540 cbradney 2921
   <source>&amp;Line Styles...</source>
2922
   <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
3064 cbradney 2923
  </message>
2924
  <message>
4540 cbradney 2925
   <source>&amp;Master Pages...</source>
2926
   <translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
3064 cbradney 2927
  </message>
2928
  <message>
4540 cbradney 2929
   <source>P&amp;references...</source>
2930
   <translation>&amp;Установки...</translation>
3064 cbradney 2931
  </message>
2932
  <message>
4540 cbradney 2933
   <source>%1 pt</source>
2934
   <translation>%1 тчк</translation>
3064 cbradney 2935
  </message>
2936
  <message>
4540 cbradney 2937
   <source>&amp;Other...</source>
2938
   <translation>&amp;Інше...</translation>
3064 cbradney 2939
  </message>
2940
  <message>
4540 cbradney 2941
   <source>&amp;Left</source>
2942
   <translation>&amp;Ліве</translation>
3064 cbradney 2943
  </message>
2944
  <message>
4540 cbradney 2945
   <source>&amp;Center</source>
2946
   <translation>По &amp;центру</translation>
3064 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
4540 cbradney 2949
   <source>&amp;Right</source>
2950
   <translation>&amp;Праве</translation>
3064 cbradney 2951
  </message>
2952
  <message>
4540 cbradney 2953
   <source>&amp;Block</source>
2954
   <translation>&amp;Блок</translation>
3064 cbradney 2955
  </message>
2956
  <message>
4540 cbradney 2957
   <source>&amp;Forced</source>
2958
   <translation>&amp;Вимушене</translation>
3064 cbradney 2959
  </message>
2960
  <message>
4540 cbradney 2961
   <source>&amp;%1 %</source>
2962
   <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 2963
  </message>
2964
  <message>
4540 cbradney 2965
   <source>&amp;Normal</source>
2966
   <translation>&amp;Звичайне</translation>
3064 cbradney 2967
  </message>
2968
  <message>
4540 cbradney 2969
   <source>&amp;Underline</source>
2970
   <translation>&amp;Підкреслення</translation>
3064 cbradney 2971
  </message>
2972
  <message>
4540 cbradney 2973
   <source>Underline &amp;Words</source>
2974
   <translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
3064 cbradney 2975
  </message>
2976
  <message>
4540 cbradney 2977
   <source>&amp;Strike Through</source>
2978
   <translation>&amp;Перекреслення</translation>
3064 cbradney 2979
  </message>
2980
  <message>
4540 cbradney 2981
   <source>&amp;All Caps</source>
2982
   <translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
3064 cbradney 2983
  </message>
2984
  <message>
4540 cbradney 2985
   <source>Small &amp;Caps</source>
2986
   <translation>Ка&amp;пітель</translation>
3064 cbradney 2987
  </message>
2988
  <message>
4540 cbradney 2989
   <source>Su&amp;perscript</source>
2990
   <translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
3064 cbradney 2991
  </message>
2992
  <message>
4540 cbradney 2993
   <source>Su&amp;bscript</source>
2994
   <translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
3064 cbradney 2995
  </message>
2996
  <message>
4540 cbradney 2997
   <source>&amp;Outline</source>
2998
   <translation>С&amp;хема документу</translation>
3064 cbradney 2999
  </message>
3000
  <message>
4540 cbradney 3001
   <source>S&amp;hadow</source>
3002
   <translation>Т&amp;інь</translation>
3064 cbradney 3003
  </message>
3004
  <message>
4540 cbradney 3005
   <source>&amp;Image Effects</source>
3006
   <translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
3064 cbradney 3007
  </message>
3008
  <message>
4540 cbradney 3009
   <source>&amp;Tabulators...</source>
3010
   <translation>&amp;Табулятори...</translation>
3064 cbradney 3011
  </message>
3012
  <message>
4540 cbradney 3013
   <source>D&amp;uplicate</source>
3014
   <translation>&amp;Дублювати</translation>
3064 cbradney 3015
  </message>
3016
  <message>
4540 cbradney 3017
   <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3018
   <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
3064 cbradney 3019
  </message>
3020
  <message>
4540 cbradney 3021
   <source>&amp;Delete</source>
3022
   <translation>&amp;Видалити</translation>
3064 cbradney 3023
  </message>
3024
  <message>
4540 cbradney 3025
   <source>&amp;Group</source>
3026
   <translation>З&amp;групувати</translation>
3064 cbradney 3027
  </message>
3028
  <message>
4540 cbradney 3029
   <source>&amp;Ungroup</source>
3030
   <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
3064 cbradney 3031
  </message>
3032
  <message>
4540 cbradney 3033
   <source>Is &amp;Locked</source>
3034
   <translation>&amp;Замкнуті</translation>
3064 cbradney 3035
  </message>
3036
  <message>
4540 cbradney 3037
   <source>Si&amp;ze is Locked</source>
3038
   <translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
3064 cbradney 3039
  </message>
3040
  <message>
4540 cbradney 3041
   <source>Lower to &amp;Bottom</source>
3042
   <translation>Опустити на &amp;дно</translation>
3064 cbradney 3043
  </message>
3044
  <message>
4540 cbradney 3045
   <source>Raise to &amp;Top</source>
3046
   <translation>Підняти на&amp;гору</translation>
3064 cbradney 3047
  </message>
3048
  <message>
4540 cbradney 3049
   <source>&amp;Lower</source>
3050
   <translation>&amp;Опустити</translation>
3064 cbradney 3051
  </message>
3052
  <message>
4540 cbradney 3053
   <source>&amp;Raise</source>
3054
   <translation>&amp;Підняти</translation>
3064 cbradney 3055
  </message>
3056
  <message>
4540 cbradney 3057
   <source>Send to S&amp;crapbook</source>
3058
   <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
3064 cbradney 3059
  </message>
3060
  <message>
4540 cbradney 3061
   <source>&amp;Attributes...</source>
3062
   <translation>&amp;Атрибути...</translation>
3064 cbradney 3063
  </message>
3064
  <message>
4540 cbradney 3065
   <source>I&amp;mage Visible</source>
3066
   <translation>&amp;Зображення видиме</translation>
3064 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
4540 cbradney 3069
   <source>&amp;Update Image</source>
3070
   <translation>По&amp;новити зображення</translation>
3064 cbradney 3071
  </message>
3072
  <message>
4540 cbradney 3073
   <source>Adjust Frame to Image</source>
3074
   <translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
3064 cbradney 3075
  </message>
3076
  <message>
4540 cbradney 3077
   <source>Extended Image Properties</source>
3078
   <translation>Додаткові властивості зображення</translation>
3064 cbradney 3079
  </message>
3080
  <message>
4540 cbradney 3081
   <source>&amp;Low Resolution</source>
3082
   <translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
3064 cbradney 3083
  </message>
3084
  <message>
4540 cbradney 3085
   <source>&amp;Normal Resolution</source>
3086
   <translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
3064 cbradney 3087
  </message>
3088
  <message>
4540 cbradney 3089
   <source>&amp;Full Resolution</source>
3090
   <translation>&amp;Повне розрішення</translation>
3064 cbradney 3091
  </message>
3092
  <message>
4540 cbradney 3093
   <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
3094
   <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
3064 cbradney 3095
  </message>
3096
  <message>
4540 cbradney 3097
   <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
3098
   <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
3064 cbradney 3099
  </message>
3100
  <message>
4540 cbradney 3101
   <source>Annotation P&amp;roperties</source>
3102
   <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
3064 cbradney 3103
  </message>
3104
  <message>
4540 cbradney 3105
   <source>Field P&amp;roperties</source>
3106
   <translation>Властивості &amp;поля</translation>
3064 cbradney 3107
  </message>
3108
  <message>
4540 cbradney 3109
   <source>&amp;Edit Shape...</source>
3110
   <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
3064 cbradney 3111
  </message>
3112
  <message>
4540 cbradney 3113
   <source>&amp;Attach Text to Path</source>
3114
   <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
3064 cbradney 3115
  </message>
3116
  <message>
4540 cbradney 3117
   <source>&amp;Detach Text from Path</source>
3118
   <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
3064 cbradney 3119
  </message>
3120
  <message>
4540 cbradney 3121
   <source>&amp;Combine Polygons</source>
3122
   <translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
3064 cbradney 3123
  </message>
3124
  <message>
4540 cbradney 3125
   <source>Split &amp;Polygons</source>
3126
   <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
3064 cbradney 3127
  </message>
3128
  <message>
4540 cbradney 3129
   <source>&amp;Bezier Curve</source>
3130
   <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
3064 cbradney 3131
  </message>
3132
  <message>
4540 cbradney 3133
   <source>&amp;Image Frame</source>
3134
   <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
3064 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
4540 cbradney 3137
   <source>&amp;Outlines</source>
3138
   <translation>&amp;Контури</translation>
3064 cbradney 3139
  </message>
3140
  <message>
4540 cbradney 3141
   <source>&amp;Polygon</source>
3142
   <translation>Полі&amp;гон</translation>
3064 cbradney 3143
  </message>
3144
  <message>
4540 cbradney 3145
   <source>&amp;Text Frame</source>
3146
   <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
3064 cbradney 3147
  </message>
3148
  <message>
4540 cbradney 3149
   <source>&amp;Glyph...</source>
3150
   <translation>&amp;Символ...</translation>
3064 cbradney 3151
  </message>
3152
  <message>
4540 cbradney 3153
   <source>Sample Text</source>
3154
   <translation>Зразковий текст</translation>
3064 cbradney 3155
  </message>
3156
  <message>
4540 cbradney 3157
   <source>&amp;Insert...</source>
3158
   <translation>&amp;Вставити...</translation>
3064 cbradney 3159
  </message>
3160
  <message>
4540 cbradney 3161
   <source>Im&amp;port...</source>
3162
   <translation>&amp;Імпортувати...</translation>
3064 cbradney 3163
  </message>
3164
  <message>
4540 cbradney 3165
   <source>&amp;Delete...</source>
3166
   <translation>&amp;Видалити...</translation>
3064 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
4540 cbradney 3169
   <source>&amp;Copy...</source>
3170
   <translation>&amp;Скопіювати...</translation>
3064 cbradney 3171
  </message>
3172
  <message>
4540 cbradney 3173
   <source>&amp;Move...</source>
3174
   <translation>&amp;Перемістити...</translation>
3064 cbradney 3175
  </message>
3176
  <message>
4540 cbradney 3177
   <source>&amp;Apply Master Page...</source>
3178
   <translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
3064 cbradney 3179
  </message>
3180
  <message>
4540 cbradney 3181
   <source>Manage &amp;Guides...</source>
3182
   <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
3064 cbradney 3183
  </message>
3184
  <message>
4540 cbradney 3185
   <source>&amp;Fit in window</source>
3186
   <translation>&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
3064 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
4540 cbradney 3189
   <source>&amp;50%</source>
3190
   <translation>&amp;50%</translation>
3064 cbradney 3191
  </message>
3192
  <message>
4540 cbradney 3193
   <source>&amp;75%</source>
3194
   <translation>&amp;75%</translation>
3064 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
4540 cbradney 3197
   <source>&amp;100%</source>
3198
   <translation>&amp;100%</translation>
3064 cbradney 3199
  </message>
3200
  <message>
4540 cbradney 3201
   <source>&amp;200%</source>
3202
   <translation>&amp;200%</translation>
3064 cbradney 3203
  </message>
3204
  <message>
4540 cbradney 3205
   <source>&amp;Thumbnails</source>
3206
   <translation>&amp;Мініатюрні зображення</translation>
3064 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
4540 cbradney 3209
   <source>Show &amp;Margins</source>
3210
   <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
3064 cbradney 3211
  </message>
3212
  <message>
4540 cbradney 3213
   <source>Show &amp;Frames</source>
3214
   <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
3064 cbradney 3215
  </message>
3216
  <message>
4540 cbradney 3217
   <source>Show &amp;Images</source>
3218
   <translation>&amp;Показати зображення</translation>
3064 cbradney 3219
  </message>
3220
  <message>
4540 cbradney 3221
   <source>Show &amp;Grid</source>
3222
   <translation>Показати &amp;сітку</translation>
3064 cbradney 3223
  </message>
3224
  <message>
4540 cbradney 3225
   <source>Show G&amp;uides</source>
3226
   <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
3064 cbradney 3227
  </message>
3228
  <message>
4540 cbradney 3229
   <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
3230
   <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
3064 cbradney 3231
  </message>
3232
  <message>
4540 cbradney 3233
   <source>Show &amp;Text Chain</source>
3234
   <translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
3064 cbradney 3235
  </message>
3236
  <message>
4540 cbradney 3237
   <source>Show Control Characters</source>
3238
   <translation>Показати контрольні знаки</translation>
3064 cbradney 3239
  </message>
3240
  <message>
4540 cbradney 3241
   <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
3242
   <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
4540 cbradney 3245
   <source>Sna&amp;p to Guides</source>
3246
   <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
3064 cbradney 3247
  </message>
3248
  <message>
4540 cbradney 3249
   <source>&amp;Properties</source>
3250
   <translation>&amp;Властивості</translation>
3064 cbradney 3251
  </message>
3252
  <message>
4540 cbradney 3253
   <source>&amp;Scrapbook</source>
3254
   <translation>&amp;Чорновик</translation>
3064 cbradney 3255
  </message>
3256
  <message>
4540 cbradney 3257
   <source>&amp;Layers</source>
3258
   <translation>П&amp;лани</translation>
3064 cbradney 3259
  </message>
3260
  <message>
4540 cbradney 3261
   <source>&amp;Bookmarks</source>
3262
   <translation>&amp;Закладки</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
4540 cbradney 3265
   <source>&amp;Measurements</source>
3266
   <translation>&amp;Виміри</translation>
3064 cbradney 3267
  </message>
3268
  <message>