getFontSize(["name"]) -> float Returns the font size in points for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFontSize(["name"]) -> float Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою "name". Якщо в цій текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане, буде використано активний об'єкт. getColorNames() -> list Returns a list containing the names of all defined colors in the document. If no document is open, returns a list of the default document colors. getColorNames() -> list Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі. Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних кольорів. newDocDialog() -> bool Displays the "New Document" dialog box. Creates a new document if the user accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel. Returns true if a new document was created. newDocDialog() -> bool Показує діалогове вікно "Новий Документ". Створює новий документ, якщо користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач вибирає кнопку "Вихід". Повернене значення дорівнює булевому "так", якщо документ було створено. getFillColor(["name"]) -> string Returns the name of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillColor(["name"]) -> string Повертає ім'я кольору заповнення об'єкту під назвою 'name'. Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. moveObject(dx, dy [, "name"]) Moves the object "name" by dx and dy relative to its current position. The distances are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObject(dx, dy [, "name"]) Зсовує об'єкт "name" на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс). Якщо "name" не дано, то використовується активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" належить до групи, то рухається вся група. setRedraw(bool) Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled. This change will persist even after the script exits, so make sure to call setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script. setRedraw(bool) Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому рівні сценарія. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name to reference that object in future. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createRect(x, y, width, height, ["name"]) -> string Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім'я. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). "name" має унікально ідентифікувати об'єкт, тому що воно буде необхідним для звернення до цього об'єкта в майбутньому. Якщо "name" не вказане, то Scribus вибере його сам. Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім'я, яке вже було використане. setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Sets the gradient fill of the object "name" to type. Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for available types (FILL_<type>). setGradientFill(type, "color1", shade1, "color2", shade2, ["name"]) Установлює заповнення градієнтом об'єкта "name" типом type. Описання кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться константи для доступних типів (FILL_<type>). messagebarText("string") Writes the "string" into the Scribus message bar (status line). The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). messagebarText("string") Поміщає строкову величину "string" в панель повідомлень Scribus (полоса статусу). Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною 'unicode' (рекомендовано). newPage(where [,"masterpage"]) Creates a new page. If "where" is -1 the new Page is appended to the document, otherwise the new page is inserted before "where". Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. The optional parameter "masterpage" specifies the name of the master page for the new page. May raise IndexError if the page number is out of range newPage(where [,"masterpage"]) Створює нову сторінку. Якщо "where" дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед "where". Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов'язковий параметр "masterpage" вказує на ім'я головної сторінки. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон importSVG("string") The "string" must be a valid filename for a SVG image. The text must be UTF8 encoded or 'unicode' string(recommended). importSVG("string") Строкова величина "string" повинна містити ім"я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині 'unicode' str (рекоменд.). newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page, PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and PAGE_4 is 4-fold. firstPageOrder = What is position of first page in the document. Indexed from 0 (0 = first). The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType. newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -> bool Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. Параметри мають такі значення: size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви можете використовувати визначені константи типу PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і т.п. margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа. orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин. unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n. PAGE_1 - одинарна сторінка, PAGE_2 - для двохсторонніх документів, PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок. firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0. Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа. Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється в точках, Ви маєте прийняти це до уваги. Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3) Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за дозволений для pagesType діапазон. @default getFont(["name"]) -> string Returns the font name for the text frame "name". If this text frame has some text selected the value assigned to the first character of the selection is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getFont(["name"]) -> string Повертає ім'я шрифта в текстовій рамці "name". Якщо частина текста в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки. Якщо "name" не вказане - повертає значення для активного об'єкту. getTextLength(["name"]) -> integer Returns the length of the text in the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getTextLength(["name"]) -> integer Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім'ям "name". Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name". If this text frame has some text selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just currently visible text, is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getText(["name"]) -> string Повертає текст з текстової рамки "name". Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не тільки видиму частину. Якщо "name" не вказане, то використовується активний об'єкт. getAllText(["name"]) -> string Returns the text of the text frame "name" and of all text frames which are linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected text is returned. If "name" is not given the currently selected item is used. getAllText(["name"]) -> string Повертає текст із текстової рамки "name" і всіх текстових рамок зв'язаних з нею. Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getLineSpacing(["name"]) -> float Returns the line spacing ("leading") of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getLineSpacing(["name"]) -> float Повертає міжрядковий інтервал ("leading") текстової рамки з ім'ям "name", виражений в точках. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. getColumnGap(["name"]) -> float Returns the column gap size of the text frame "name" expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. getColumnGap(["name"]) -> float Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці "name", виражений в точках. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. getColumns(["name"]) -> integer Gets the number of columns of the text frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getColumns(["name"]) -> integer Повертає число колонок тексту в текстовій рамці "name". Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. setText("text", ["name"]) Sets the text of the text frame "name" to the text of the string "text". Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, 'iso-8859-2'). See the FAQ for more details. If "name" is not given the currently selected item is used. setText("text", ["name"]) Змінює текст в текстовій рамці "name" на зміст текстової змінної "text". Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад, unicode(text, 'iso-8859-2'). Додаткова інформація по цьому приводу розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. setFont("font", ["name"]) Sets the font of the text frame "name" to "font". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the font cannot be found. setFont("font", ["name"]) Установлює шрифт текстової рамки "name" до "font". Якщо вибрана лише частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено. setFontSize(size, ["name"]) Sets the font size of the text frame "name" to "size". "size" is treated as a value in points. If there is some text selected only the selected text is changed. "size" must be in the range 1 to 512. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError for a font size that's out of bounds. setFontSize(size, ["name"]) Установлює розмір шрифта в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон "size" від 1 до 512. Якщо "name" не вказано, то використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за дозволений діапазон. setLineSpacing(size, ["name"]) Sets the line spacing ("leading") of the text frame "name" to "size". "size" is a value in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the line spacing is out of bounds. setLineSpacing(size, ["name"]) Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці "name" до розміру "size". Значення "size" виражається в точках. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить за доступний діапазон. setColumnGap(size, ["name"]) Sets the column gap of the text frame "name" to the value "size". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive). setColumnGap(size, ["name"]) Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці "name" до значення "size". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить за доступний діапазон (повинен бути позитивним). setColumns(nr, ["name"]) Sets the number of columns of the text frame "name" to the integer "nr". If "name" is not given the currently selected item is used. May throw ValueError if number of columns is not at least one. setColumns(nr, ["name"]) Установлює число колонок в текстовій рамці "name" до цілого числа "nr". Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка. setTextAlignment(align, ["name"]) Sets the text alignment of the text frame "name" to the specified alignment. If "name" is not given the currently selected item is used. "align" should be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus). May throw ValueError for an invalid alignment constant. setTextAlignment(align, ["name"]) Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці "name" до вказаного. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. "align" повинне дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі - дивіться в dir(scribus). Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана невірно. selectText(start, count, ["name"]) Selects "count" characters of text in the text frame "name" starting from the character "start". Character counting starts at 0. If "count" is zero, any text selection will be cleared. If "name" is not given the currently selected item is used. May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text. selectText(start, count, ["name"]) Вибирає "count" число знаків тексту в текстовій рамці "name", починаючи з знака "start". Рахунок знаків починається з 0. Якщо "count" дорівнює нулю, текстова вибірка буде знята. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі тексту. deleteText(["name"]) Deletes any text in the text frame "name". If there is some text selected, only the selected text will be deleted. If "name" is not given the currently selected item is used. deleteText(["name"]) Видаляє весь текст в текстовій рамці "name". Якщо частина тексту вибрана то видаляється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextColor("color", ["name"]) Sets the text color of the text frame "name" to the color "color". If there is some text selected only the selected text is changed. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextColor("color", ["name"]) Установлює колір тексту в текстовій рамці "name" до кольору "color". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextStroke("color", ["name"]) Set "color" of the text stroke. If "name" is not given the currently selected item is used. setTextStroke("color", ["name"]) Установлює колір "color" текстового контура. Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. setTextShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the text color of the object "name" to "shade". If there is some text selected only the selected text is changed. "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. setTextShade(shade, ["name"]) Установлює тінь кольору тексту об'єкта "name" до "shade". Якщо частина тексту вибрана - змінюється лише вона. "shade" має бути цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, використовується активний об'єкт. linkTextFrames("fromname", "toname") Link two text frames. The frame named "fromname" is linked to the frame named "toname". The target frame must be an empty text frame and must not link to or be linked from any other frames already. May throw ScribusException if linking rules are violated. linkTextFrames("fromname", "toname") Зв'язує дві текстові рамки. Рамка з ім'ям "fromname" приєднується до рамки з ім'ям "toname". Кінцева рамка має бути пустою текстовою рамкою і не повинна бути з'єднана ні з якою іншою рамкою. Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення правил зв'язування рамок. unlinkTextFrames("name") Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be connected, eg 'a->b->c' becomes 'a->c' when you unlinkTextFrames(b)' May throw ScribusException if linking rules are violated. unlinkTextFrames("name") Видаляє вказаний (названий) об'єкт з ланцюжка зв'язаних текстових рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які знаходилися перед і після неї будуть з'єднані, наприклад 'a->b->c' зміниться на 'a->c', при виконанні unlinkTextFrames(b)' Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил з'єднання рамок. traceText(["name"]) Convert the text frame "name" to outlines. If "name" is not given the currently selected item is used. traceText(["name"]) Конвертує текстову рамку "name" в контурний текст. Якщо "name" не вказано, використовується активний об'єкт. getColor("name") -> tuple Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the color "name" from the current document. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColor("name") -> tuple Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових кольору "name" з активного документа. Якщо не відкрито жодного документа, повертає значення для названого кольору з палітри стандартних кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. changeColor("name", c, m, y, k) Changes the color "name" to the specified CMYK value. The color value is defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. changeColor("name", c, m, y, k) Змінює колір "name" до вказаних значень CMYK. Значення кольору визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий), m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний). Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. deleteColor("name", "replace") Deletes the color "name". Every occurence of that color is replaced by the color "replace". If not specified, "replace" defaults to the color "None" - transparent. deleteColor works on the default document colors if there is no document open. In that case, "replace", if specified, has no effect. May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. deleteColor("name", "replace") Видаляє колір "name". Кожний приклад цього кольору заміняється на колір "replace". Якщо "replace" не вказано, то використовується колір "None" - прозорість. deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В цьому випадку "replace", якщо вказаний, ефекту не має. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. replaceColor("name", "replace") Every occurence of the color "name" is replaced by the color "replace". May raise NotFoundError if a named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. replaceColor("name", "replace") Кожний приклад кольору "name" заміняється на колір "replace". Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім'я кольору. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> integer Displays a message box with the title "caption", the message "message", and an icon "icon" and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required, though setting an icon and appropriate button(s) is strongly recommended. The message text may contain simple HTML-like markup. Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start at 1. For the icon and the button parameters there are predefined constants available with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that can be binary-ORed with button constants: BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button. BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button. Usage examples: result = messageBox('Script failed', 'This script only works when you have a text frame selected.', ICON_ERROR) result = messageBox('Monkeys!', 'Something went ook! <i>Was it a monkey?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Defined button and icon constants: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. messageBox("caption", "message", icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT, button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -> ціле число Показує діалогове вікно з заголовком "caption", повідомленням "message", та іконкою "icon" та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується, присутня лише проста кнопка "Гаразд". Обов'язковими являються лише аргументи "caption" та "message", хоча установка іконки та відповідних кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити просту розмітку по типу HTML. Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок починаються з 1. Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи, для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами кнопок BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші "Ввід" (Enter) натискує цю кнопку. BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші "Відміна" (Escape) натискує цю кнопку. Приклади використання: result = messageBox('Script failed', 'Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.', ICON_ERROR) result = messageBox('Мавпи!', 'Сталося щось негарне! <i>Це була мавпа?</i>', ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT, BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE) Визначені константи кнопок та іконок: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL, ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL. valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> string Shows the common 'Ask for string' dialog and returns its value as a string Parameters: window title, text in the window and optional 'default' value. Example: valueDialog('title', 'text in the window', 'optional') valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -> строкова величина Показує стандартний 'Введіть строкову величину' діалог та повертає отримане значення, як строкову величину Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов'язкове 'значення по умовчанню' (default). Приклад: valueDialog('заголовок', 'текст у вікні', 'необов"язкове значення') closeDoc() Closes the current document without prompting to save. May throw NoDocOpenError if there is no document to close closeDoc() Зачиняє активний документ без запиту про запис. Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності документа для зачиняння haveDoc() -> bool Returns true if there is a document open. haveDoc() -> булеве значення Повертає правдиве булеве значення при наявності відчиненого документа. openDoc("name") Opens the document "name". May raise ScribusError if the document could not be opened. openDoc("name") Відчиняє документ "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна було відчинити. saveDoc() Saves the current document with its current name, returns true if successful. If the document has not already been saved, this may bring up an interactive save file dialog. If the save fails, there is currently no way to tell. saveDoc() Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає правдиве булеве значення при успішному завершенні операції. Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний діалог збереження файла. В даний час неможливо визначити чи запис був успішним. saveDocAs("name") Saves the current document under the new name "name" (which may be a full or relative path). May raise ScribusError if the save fails. saveDocAs("name") Записує активний документ під новим ім'ям "name", яке може бути повним або відносним шляхом. Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним. saveDocAs("author", "info", "description") -> bool Sets the document information. "Author", "Info", "Description" are strings. saveDocAs("author", "info", "description") -> булеве значення Установлює опис документа. "Author ("Автор"), "Info" ("Інформація"), "Description" ("Опис") є строковими величинами. setMargins(lr, rr, tr, br) Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br) margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_<type> constants. setMargins(lr, rr, tr, br) Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br) поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> константи. setUnit(type) Changes the measurement unit of the document. Possible values for "unit" are defined as constants UNIT_<type>. May raise ValueError if an invalid unit is passed. setUnit(type) Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для "unit" визначаються як константи UNIT_<type>. Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю виміру. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Returns the measurement units of the document. The returned value will be one of the UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. getUnit() -> integer (Scribus unit constant) Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з констант UNIT_* constants: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. loadStylesFromFile("filename") Loads paragraph styles from the Scribus document at "filename" into the current document. loadStylesFromFile("filename") Завантажує стилі абзаців з документу Scribus "filename" в активний документ. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for a right page use FIRSTPAGERIGHT. setDocType(facingPages, firstPageLeft) Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT. getLineColor(["name"]) -> string Returns the name of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineColor(["name"]) -> строкове значення Повертає назву кольорі ліній об'єкту "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineWidth(["name"]) -> integer Returns the line width of the object "name". If "name" is not given the currently selected Item is used. getLineWidth(["name"]) -> ціле число Повертає товщину лінії об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the line color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getLineShade(["name"]) -> ціле число Повертає значення затінення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getLineJoin(["name"]) -> integer (see contants) Returns the line join style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The join types are: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND getLineJoin(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль з'єднань ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи з'єднать: JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене) getLineEnd(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line cap style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The cap types are: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE getLineEnd(["name"]) -> ціле число (див. умови) Повертає стиль кінців ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Типи кінців: CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний) getLineStyle(["name"]) -> integer (see constants) Returns the line style of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. Line style constants are: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID getLineStyle(["name"]) -> ціле число (див. обмеження) Повертає стиль ліній об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Обмеження типів ліній: LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка), LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка), LINE_SOLID (суцільна) getFillShade(["name"]) -> integer Returns the shading value of the fill color of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getFillShade(["name"]) -> integer Повертає значення затінення кольору заповнення об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. getImageScale(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getImageName(["name"]) -> string Returns the filename for the image in the image frame. If "name" is not given the currently selected item is used. getImageName(["name"]) -> строкове значення Повертає ім'я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSize(["name"]) -> (width,height) Returns a (width, height) tuple with the size of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used. The size is expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getSize(["name"]) -> (ширина,висота) Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Розмір виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_<type> для подальшої інформації. getRotation(["name"]) -> integer Returns the rotation of the object "name". The value is expressed in degrees, and clockwise is positive. If "name" is not given the currently selected item is used. getRotation(["name"]) -> ціле число Повертає кут повороту об'єкта "name". Значення виражається в градусах і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getAllObjects() -> list Returns a list containing the names of all objects on the current page. getAllObjects() -> список Повертає список, що містить імена всіх об'єктів на активній сторінці. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Moves the object "name" to a new location. The coordinates are expressed in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If "name" is not given the currently selected item is used. If the object "name" belongs to a group, the whole group is moved. moveObjectAbs(x, y [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" в нове місце. Координати виражаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Якщо об'єкт "name" є частиною групи, переміщається вся група. rotateObject(rot [, "name"]) Rotates the object "name" by "rot" degrees relatively. The object is rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter clockwise rotation when the default rotation point is used. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObject(rot [, "name"]) Відносно повертає об'єкт "name" на "rot" градусів. Об'єкт повертається навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту. Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при використанні точки обертання по умовчанню. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. sizeObject(width, height [, "name"]) Resizes the object "name" to the given width and height. If "name" is not given the currently selected item is used. sizeObject(ширина, висота [, "name"]) Змінює розмір об'єкта "name" до вказаної висоти та ширини. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getSelectedObject([nr]) -> string Returns the name of the selected object. "nr" if given indicates the number of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the second selected Object and so on. getSelectedObject([nr]) -> строкова величина Повертає ім'я вибраного об'єкта. "nr", якщо задано, вказує на індекс вибраного об'єкта, напр. 0 означає перший вибраний об'єкт, 1 означає другий вибраний об'єкт і так далі. selectionCount() -> integer Returns the number of selected objects. selectionCount() -> ціле число Повертає число вибраних об'єктів. selectObject("name") Selects the object with the given "name". selectObject("name") Повертає об'єкт з даним іменем "name". deselectAll() Deselects all objects in the whole document. deselectAll() Відмінює вибір всіх об'єктів у всьому документі. groupObjects(list) Groups the objects named in "list" together. "list" must contain the names of the objects to be grouped. If "list" is not given the currently selected items are used. groupObjects(list) Згруповує об'єкти названі в списку "list". "list" повинен містити імена об'єктів, які будуть згруповані. Якщо "list" не задано, буде використано активний об'єкт. unGroupObjects("name") Destructs the group the object "name" belongs to.If "name" is not given the currently selected item is used. unGroupObjects("name") Видаляє групу, яка містить об'єкт з іменем "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. scaleGroup(factor [,"name"]) Scales the group the object "name" belongs to. Values greater than 1 enlarge the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5 scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group to 150 % of its original size. The value for "factor" must be greater than 0. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if an invalid scale factor is passed. scaleGroup(factor [,"name"]) Змінює розмір групи, яка містить об'єкт "name". Значення понад 1 збільшують розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 % початкового. Значення "factor" повинне бути більшим за 0. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу. loadImage("filename" [, "name"]) Loads the picture "picture" into the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame loadImage("filename" [, "name"]) Завантажує зображення "picture" в рамку для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень scaleImage(x, y [, "name"]) Sets the scaling factors of the picture in the image frame "name". If "name" is not given the currently selected item is used. A number of 1 means 100 %. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame scaleImage(x, y [, "name"]) Установлює масштаб зображення в рамці для зображень "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Число 1 дорівнює 100 %. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою для зображень lockObject(["name"]) -> bool Locks the object "name" if it's unlocked or unlock it if it's locked. If "name" is not given the currently selected item is used. Returns true if locked. lockObject(["name"]) -> bool Замикає об'єкт "name", якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. isLocked(["name"]) -> bool Returns true if is the object "name" locked. If "name" is not given the currently selected item is used. isLocked(["name"]) -> bool Повертає булеве значення "true", якщо об'єкт замкнений. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. getFontNames() -> list Returns a list with the names of all available fonts. getFontNames() -> list Повертає список з назвами доступних шрифтів. getXFontNames() -> list of tuples Returns a larger font info. It's a list of the tuples with: [ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ] getXFontNames() -> список туплів Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів: [ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0), вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ] getLayers() -> list Returns a list with the names of all defined layers. getLayers() -> list Повертає список з назвами всіх визначених планів. setActiveLayer("name") Sets the active layer to the layer named "name". May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setActiveLayer("name") Установлює "name", як активний план. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getActiveLayer() -> string Returns the name of the current active layer. getActiveLayer() -> string Повертає назву активного плану. sentToLayer("layer" [, "name"]) Sends the object "name" to the layer "layer". The layer must exist. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. sentToLayer("layer" [, "name"]) Переміщує об'єкт "name" на план "layer". План повинен існувати. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerVisible("layer", visible) Sets the layer "layer" to be visible or not. If is the visible set to false the layer is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerVisible("layer", visible) Змінює видимість плану "layer". Якщо "visible" дорівнює булевому значенню "false" - план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. setLayerPrintable("layer", printable) Sets the layer "layer" to be printable or not. If is the printable set to false the layer won't be printed. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. setLayerPrintable("layer", printable) Змінює доступність плану "layer" для друку. Якщо "printable" дорівнює булевому значенню "false", план не буде надруковано. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. deleteLayer("layer") Deletes the layer with the name "layer". Nothing happens if the layer doesn't exists or if it's the only layer in the document. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. deleteLayer("layer") Видаляє план з назвою "layer". При відсутності плану або якщо це останній план документа нічого не відбувається. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. createLayer(layer) Creates a new layer with the name "name". May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. createLayer(layer) Створює новий план з назвою "name". Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима. getGuiLanguage() -> string Returns a string with the -lang value. getGuiLanguage() -> строкова величина Повертає строкову величину, яка містить значення -lang. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new ellipse on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createEllipse(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The coordinates are given in the current measurement units of the document. "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createImage(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа. "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> string Creates a new text frame on the actual page and returns its name. The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further referencing of that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createText(x, y, width, height, ["name"]) -> строкова величина Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> string Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. createLine(x1, y1, x2, y2, ["name"]) -> строкова величина Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. createPolyLine(list, ["name"]) -> string Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolyLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPolygon(list, ["name"]) -> string Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. At least three points are required. There is no need to repeat the first point to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the first and the last point. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createPolygon(list, ["name"]) -> строкова величина Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається з'єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createBezierLine(list, ["name"]) -> string Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier curve are stored in the list "list" in the following order: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in the current measurement units of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if the number of values passed don't group into points without leftovers. createBezierLine(list, ["name"]) -> строкова величина Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої зберігаються в списку "list" у визначеному порядку [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn] В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок або число заданих координат не відповідає числу точок. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> string Creates a new pathText by merging the two objects "textbox" and "beziercurve" and returns its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the document (see UNIT constants). "name" should be a unique identifier for the object because you need this name for further access to that object. If "name" is not given Scribus will create one for you. May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that's already used. May raise NotFoundError if one or both of the named base object don't exist. createPathText(x, y, "textbox", "beziercurve", ["name"]) -> строкова величина Створює новий текстовий шлях (pathText) через з'єднання двох об'єктів "textbox" та "beziercurve" та повертає його назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). "name" повинне бути неповторним визначником об'єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо "name" не задано, Scribus створить його сам. Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже використаної назви. Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих базових об'єкти не існують. deleteObject(["name"]) Deletes the item with the name "name". If "name" is not given the currently selected item is deleted. deleteObject(["name"]) Видаляє об'єкт "name". Якщо "name" не вказано, буде видалено вибраний об'єкт. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Enables/disables "Text Flows Around Frame" feature for object "name". Called with parameters string name and optional boolean "state". If "state" is not passed, text flow is toggled. textFlowsAroundFrame("name" [, state]) Вмикає/вимикає параметр "Текст обтікає рамку" об'єкта "name". При виклиці задається строковий параметр "name" та необов'язковий булевий параметр "state". Якщо "state" не задано, відбувається зміна стану параметра на протилежний. objectExists(["name"]) -> bool Test if an object with specified name really exists in the document. The optional parameter is the object name. When no object name is given, returns True if there is something selected. objectExists(["name"]) -> булеве значення Перевіряє чи вказаний об'єкт вже існує в документі. Назва об'єкта є необов'язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве значення "True", при наявності вибраного об'єкта. setStyle("style" [, "name"]) Apply the named "style" to the object named "name". If is no object name given, it's applied on the selected object. setStyle("style" [, "name"]) Застосовує стиль "style" для об'єкта "name". Якщо "name" не вказано, буде використано вибраний об'єкт. getAllStyles() -> list Return a list of the names of all paragraph styles in the current document. getAllStyles() -> список Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі. currentPage() -> integer Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your document is. currentPage() -> ціле число Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. redrawAll() Redraws all pages. redrawAll() Перерисовує всі сторінки. savePageAsEPS("name") Saves the current page as an EPS to the file "name". May raise ScribusError if the save failed. savePageAsEPS("name") Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою "name". Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним. deletePage(nr) Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page. Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number is. May raise IndexError if the page number is out of range deletePage(nr) Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону gotoPage(nr) Moves to the page "nr" (that is, makes the current page "nr"). Note that gotoPage doesn't (curently) change the page the user's view is displaying, it just sets the page that script commands will operates on. May raise IndexError if the page number is out of range. gotoPage(nr) Переходить до сторінки номер "nr" (тобто робить сторінку номер "nr" активною). Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу. Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі доступного діапазону. pageCount() -> integer Returns the number of pages in the document. pageCount() -> ціле число Повертає число сторінок в документі. getHGuides() -> list Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the document's current units - see UNIT_<type> constants. getHGuides() -> список Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. setHGuides(list) Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions measured in the current document units - see UNIT_<type> constants. Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely setHGuides(list) Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру документа - див. константи UNIT_<type>. Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без заміщення існуючих setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі getVGuides() See getHGuides. getVGuides() Див. getHGuides. setVGuides() See setHGuides. setVGuides() Див. setHGuides. getPageSize() -> tuple Returns a tuple with page dimensions measured in the document's current units. See UNIT_<type> constants and getPageMargins() getPageSize() -> тупль Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру документа. Див. константи UNIT_<type> та функцію getPageMargins() getPageItems() -> list Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is: (name, objectType, order) E.g. [('Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] means that object named 'Text1' is a text frame (type 4) and is the first at the page... getPageItems() -> список Повертає список туплів з об'єктами, розташованими на активній сторінці. Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад 'Text1', 4, 0), ('Image1', 2, 1)] означає, що об'єкт 'Text1' є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об'єктом сторінки... setFillColor("color", ["name"]) Sets the fill color of the object "name" to the color "color". "color" is the name of one of the defined colors. If "name" is not given the currently selected item is used. setFillColor("color", ["name"]) Установлює колір заповнення "color" для об''єкта "name". "color" повинен бути попередньо визначеним. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineColor("color", ["name"]) Sets the line color of the object "name" to the color "color". If "name" is not given the currently selected item is used. setLineColor("color", ["name"]) Установлює колір "color" для об''єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. setLineWidth(width, ["name"]) Sets line width of the object "name" to "width". "width" must be in the range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line width is out of bounds. setLineWidth(width, ["name"]) Установлює товщину об'єкта "name" до "width". "width" повинна бути в діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за доступний діапазон. setLineShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the line color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color intensity). If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the line shade is out of bounds. setLineShade(shade, ["name"]) Установлює тінь ліній об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setLineJoin(join, ["name"]) Sets the line join style of the object "name" to the style "join". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for join - JOIN_<type>. setLineJoin(join, ["name"]) Установлює тип з'єднань ліній об'єкта "name" до стиля "join". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "join" - JOIN_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Sets the line cap style of the object "name" to the style "cap". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "cap" - CAP_<type>. setLineEnd(endtype, ["name"]) Установлює тип кінцівок ліній об'єкта "name" до стиля "cap". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "cap" - CAP_<type>. setLineStyle(style, ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the style "style". If "name" is not given the currently selected item is used. There are predefined constants for "style" - LINE_<style>. setLineStyle(style, ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "style". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Існують попередньо визначені константи для "style" - LINE_<style>. setFillShade(shade, ["name"]) Sets the shading of the fill color of the object "name" to "shade". "shade" must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full Color intensity). If "name" is not given the currently selected Item is used. May raise ValueError if the fill shade is out of bounds. setFillShade(shade, ["name"]) Установлює тінь заповнення об'єкта "name" до "shade". "shade" повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору). Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за доступний діапазон. setCornerRadius(radius, ["name"]) Sets the corner radius of the object "name". The radius is expressed in points. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise ValueError if the corner radius is negative. setCornerRadius(radius, ["name"]) Установлює радіус кутів об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Sets the line style of the object "name" to the named style "namedStyle". If "name" is not given the currently selected item is used. May raise NotFoundError if the line style doesn't exist. setMultiLine("namedStyle", ["name"]) Установлює стиль ліній об'єкта "name" до стиля "namedStyle". Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує. progressReset() Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the new progress bar use. See progressSet. progressReset() Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового використання панелі. Див. progressSet. progressTotal(max) Sets the progress bar's maximum steps value to the specified number. See progressSet. progressTotal(max) Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого число. Див. progressSet. progressSet(nr) Set the progress bar position to "nr", a value relative to the previously set progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the total number of steps and the number of steps completed so far and it will display the percentage of steps that have been completed. You can specify the total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with progressReset(). [based on info taken from Trolltech's Qt docs] progressSet(nr) Установлює позицію панелі прогресу до значення "nr" відносно попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано на документації фірми Trolltech's по Qt] setCursor() [UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now. setCursor() [НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми. Поки що не використовуйте. docChanged(bool) Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It's useful to call this procedure when you're changing the document, because Scribus won't automatically notice when you change the document using a script. docChanged(булеве значення) Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню "Записати". Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє змін автоматично при роботі сценарія. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe'. If `proportional' is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional'. Both `scaletoframe' and `proportional' are boolean. May raise WrongFrameTypeError. setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=<selection>) Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe'. Вибір `proportional' (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe' і `proportional' являються булевими змінними. Може повернути помилку WrongFrameTypeError. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is printable or not, a value of True means that the layer "layer" can be printed, a value of False means that printing the layer "layer" is disabled. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план "layer". True означає, що "layer" можна друкувати, False означає, що друк плана "layer" не дозволено. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено. May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Creates an image preview of font "name" with given text "sample" and size. If "filename" is not "", image is saved into "filename". Otherwise image data is returned as a string. The optional "format" argument specifies the image format to generate, and supports any format allowed by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM. May raise NotFoundError if the specified font can't be found. May raise ValueError if an empty sample or filename is passed. renderFont("name", "filename", "sample", size, format="PPM") -> bool Створює растрове зображення шрифта з іменем "name" з заданим текстом "sample" та розміром "size". Якщо "filename" не дорівнює "", зображення буде записане в файл з назвою "filename". В протилежному випадку зображення буде повернене, як строкова величина. Необов'язковий аргумент "format" вказує на те, який формат зображення генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM. Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий зразковий текст або ім'я файла. setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Sets wether (toggle = 1) the text frame "name" is a bookmark nor not. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame setPDFBookmark("toggle", ["name"]) Установлює те чи ("toggle" = 1) текстова рамка "name" є закладкою. Якщо ім'я "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є текстовою рамкою isPDFBookmark(["name"]) -> bool Returns true if the text frame "name" is a PDF bookmark. If "name" is not given the currently selected item is used. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame isPDFBookmark(["name"]) -> bool Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка "name" є закладкою PDF. Якщо "name" не задано, буде використано активний об'єкт. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не являється текстовою getPageMargins() Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current units. See UNIT_<type> constants and getPageSize(). getPageMargins() Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_<type> константи та getPageSize(). getColorAsRGB("name") -> tuple Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the color "name" from the current document, converted to the RGB color space. If no document is open, returns the value of the named color from the default document colors. May raise NotFoundError if the named color wasn't found. May raise ValueError if an invalid color name is specified. getColorAsRGB("name") -> тупль Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору "name" з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів. Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору вказано неправильно. defineColor("name", c, m, y, k) Defines a new color "name". The color Value is defined via four components: c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in the range from 0 to 255. May raise ValueError if an invalid color name is specified. defineColor("name", c, m, y, k) Визначає новий колір "name". Значення кольору визначається через чотири компоненти: c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255. Може повернути помилку ValueError, якщо ім'я кольору було вказано невірно. fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> string with filename Shows a File Open dialog box with the caption "caption". Files are filtered with the filter string "filter". A default filename or file path can also supplied, leave this string empty when you don't want to use it. A value of True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When the issave parameter is set to True the dialog acts like a "Save As" dialog otherwise it acts like a "File Open Dialog". When the isdir parameter is True the dialog shows and returns only directories. The default for all of the opional parameters is False. The filter, if specified, takes the form 'comment (*.type *.type2 ...)'. For example 'Images (*.png *.xpm *.jpg)'. Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters. Example: fileDialog('Open input', 'CSV files (*.csv)') Example: fileDialog('Save report', defaultname='report.txt', issave=True) fileDialog("caption", ["filter", "defaultname", haspreview, issave, isdir]) -> строкова величина з назвою файла Показує діалог відкриття файла з підписом "caption". Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини "filter". Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в "Записати як". В протилежному випадку він діє як "Відчинити файл" діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов'язкових параметрів по умовчанню дорівнює False. Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму 'comment (*.type *.type2 ...)'. Наприклад 'Зображення (*.png *.xpm *.jpg)'. Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів. Приклад: fileDialog('Відкрити дані', 'CSV files (*.csv)') Приклад: fileDialog('Записати звіт', defaultname='report.txt', issave=True) getCornerRadius(["name"]) -> integer Returns the corner radius of the object "name". The radius isexpressed in points. If "name" is not given the currentlyselected item is used. getCornerRadius(["name"]) -> ціле число Повертає радіус кута об'єкта "name". Радіус виражається в точках. Якщо "name" не задано - буде використано вибраний об'єкт. getPosition(["name"]) -> (x,y) Returns a (x, y) tuple with the position of the object "name". If "name" is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document - see UNIT_<type> for reference. getPosition(["name"]) -> (x,y) Повертає тупль (x, y) з координатами об'єкта "name". Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_<type> для додаткової інформації. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Returns the name of the C type of `property' of `object'. See getProperty() for details of arguments. If `includesuper' is true, search inherited properties too. getPropertyCType(object, property, includesuper=True) Повертає назву типу С для атрибута `property' об'єкта `object'. Див. getProperty() для додаткової інформації про атрибути. Якщо `includesuper' дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути. getPropertyNames(object, includesuper=True) Return a list of property names supported by `object'. If `includesuper' is true, return properties supported by parent classes as well. getPropertyNames(object, includesuper=True) Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об'єкт `object'. Якщо `includesuper' дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами. getProperty(object, property) Return the value of the property `property' of the passed `object'. The `object' argument may be a string, in which case the named PageItem is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any C++ QObject instance. The `property' argument must be a string, and is the name of the property to look up on `object'. The return value varies depending on the type of the property. getProperty(object, property) Повертає значення атрибута `property' переданого об'єкта `object'. Аргумент `object' може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об'єкт PageItem. Він також може бути об'єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject. Аргумент `property' повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об'єкта `object'. Повернене значення залежить від типу атрибута. setProperty(object, property, value) Set `property' of `object' to `value'. If `value' cannot be converted to a type compatible with the type of `property', an exception is raised. An exception may also be raised if the underlying setter fails. See getProperty() for more information. setProperty(object, property, value) Установити `property' об'єкта `object' до значення `value'. Якщо `value' не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property' - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана. Дивіться getProperty() для додаткової інформації. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Return a list of children of `object', possibly restricted to children of class named `ofclass' or children named `ofname'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. See QObject::children() in the Qt docs for more information. getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True) Повертає список дітей об'єкта `object'. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass' або лише дітей з назвами`ofname'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Return the first child of `object' named `childname', possibly restricting the search to children of type name `ofclass'. If `recursive' is true, search recursively through children, grandchildren, etc. getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True) Повертає першу дитину об'єкта `object' названу `childname' з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass'. Якщо `recursive' дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Sets the rotation of the object "name" to "rot". Positve values mean counter clockwise rotation. If "name" is not given the currently selected item is used. rotateObjectAbs(rot [, "name"]) Установлює кут повороту об'єкта "name" до "rot". Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо "name" не задано, буде використано вибраний об'єкт. isLayerPrintable("layer") -> bool Returns whether the layer "layer" is visible or not, a value of True means that the layer "layer" is visible, a value of False means that the layer "layer" is invisible. May raise NotFoundError if the layer can't be found. May raise ValueError if the layer name isn't acceptable. isLayerPrintable("layer") -> bool Повертає результат того чи видимий план "layer". Значення True означає, що план "layer" видимий, а значення False означає, що план невидимий. Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено. Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима. insertText("text", pos, ["name"]) Inserts the text "text" at the position "pos" into the text frame "name". Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If "name" is not given the currently selected Item is used. May throw IndexError for an insertion out of bounds. insertText("text", pos, ["name"]) Вставляє текст "text" в позицію "pos" в текстову рамку "name". Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо "name" не задано, буде використаний вибраний об'єкт. Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами. textOverflows(["name", nolinks]) -> integer Returns the actual number of overflowing characters in text frame "name". If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn't use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain. May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame textOverflows(["name", nolinks]) -> ціле число Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки "name". Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв'язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв'язаних рамках. Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою newStyleDialog() -> string Shows 'Create new paragraph style' dialog. Function returns real style name or None when user cancels the dialog. newStyleDialog() -> string Показує діалогове вікно "новий стиль абзацу". Функція повертає справжнє ім'я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог. newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead. Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning: size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can use predefined constants named PAPER_<paper_type> e.g. PAPER_A4 etc. margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for pagenumbering. While you'll usually want 1, it's useful to have higher numbers if you're creating a document in several parts. unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT The values for width, height and the margins are expressed in the given unit for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document is not in points, make sure to account for this. example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, facingPages, firstSideLeft) -> bool ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість. Створює новий документ та повертає true після успішного завершення. Розшифрування параметрів: size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви використовувати попередньо визначені константи PAPER_<paper_type>, наприклад PAPER_A4 і т.п. margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин. unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS. facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує інші одиниці виміру. Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS, FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT) closeMasterPage() Closes the currently active master page, if any, and returns editing to normal. Begin editing with editMasterPage(). closeMasterPage() Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage(). masterPageNames() Returns a list of the names of all master pages in the document. masterPageNames() Повертає список імен всіх майстер сторінок документа. editMasterPage(pageName) Enables master page editing and opens the named master page for editing. Finish editing with closeMasterPage(). editMasterPage(pageName) Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування. Закінчуйте редагування з closeMasterPage(). createMasterPage(pageName) Creates a new master page named pageName and opens it for editing. createMasterPage(pageName) Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її для редагування. deleteMasterPage(pageName) Delete the named master page. deleteMasterPage(pageName) Видаляє названу (pageName) майстер сторінку. zoomDocument(double) Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker. zoomDocument(double) Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна використовує -100 як позначку. About Contributions from: У співпраці з: &About &Про A&uthors &Автори &Translations &Перекладачі &Online &Веб ресурси &Close &Зачинити Development Team: Команда розробників: Official Documentation: Офіційна документація: Other Documentation: Інша документація: Homepage Домашня сторінка Online Reference Документація на Інтернеті Bugs and Feature Requests Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості Mailing List Список розсилки Official Translations and Translators: Офіційні переклади та перекладачі: Previous Translation Contributors: Попередні учасники перекладання: About Scribus %1 Про Scribus %1 Wiki Вікі %1 %2 %3 %1 %2 %3 %3-%2-%1 %4 %5 %3-%2-%1 %4 %5 Using Ghostscript version %1 Використовує Ghostscript версії %1 No Ghostscript version available Не знайдено жодної версії Ghostscript <b>Scribus Version %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> <b>Scribus версії %1</b><p>%2<br/>%3 %4<br/>%5</p> Build ID: Збірка: This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus. February Mac OS&#174; X Aqua Port: Windows&#174; Port: AboutPlugins Yes Так No Ні Filename: Version: Версія: Enabled: Доступна: Release Date: Дата випуску: Description: Опис: Author(s): Автор(и): Copyright: Авторські права: License: Ліцензія: AboutPluginsBase Scribus: About Plug-ins Scribus: Про модулі &Close &Зачинити Alt+C Alt+C ActionManager &New &Новий &Open... &Відчинити... &Close &Зачинити &Save &Записати Save &As... Записати &як... Re&vert to Saved Повернутися до за&писаного Collect for O&utput... Зібрати для в&иводу... Get Text... Вставити текст... Append &Text... Додати &текст... Get Image... Вставити зображення... Save &Text... Записати &текст... Save Page as &EPS... Записати сторінку як &ЕPS... Save as P&DF... Записати як &РDF... Document &Setup... Установки &Документа... &Print... &Друк... &Quit &Вихід &Undo &Відміна &Redo &Повтор &Item Action Mode &Режим дії Об'єкта Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear Contents Очистити &вміст Select &All Виді&лити все &Deselect All &Убрати всі виділення &Search/Replace... &Пошук/Заміна... Edit Image... Редагувати зображення... C&olors... &Кольори... &Paragraph Styles... &Стилі абзаців... &Line Styles... Стилі &ліній... &Master Pages... &Головні сторінки... P&references... &Установки... %1 pt %1 тчк &Other... &Інше... &Left &Ліве &Center По &центру &Right &Праве &Block &Блок &Forced &Вимушене &%1 % &%1 % &Normal &Звичайне &Underline &Підкреслення Underline &Words Підкреслення &Слів &Strike Through &Перекреслення &All Caps Всі ве&ликі літери Small &Caps Ка&пітель Su&perscript В&ерхній індекс Su&bscript Ни&жній індекс &Outline С&хема документу S&hadow Т&інь &Image Effects Ефекти зо&браження &Tabulators... &Табулятори... D&uplicate &Дублювати &Multiple Duplicate &Багаторазове дублювання &Delete &Видалити &Group З&групувати &Ungroup &Розгрупувати Is &Locked &Замкнуті Si&ze is Locked &Розмір замкнутий Lower to &Bottom Опустити на &дно Raise to &Top Підняти на&гору &Lower &Опустити &Raise &Підняти Send to S&crapbook Послат в &чорновик &Attributes... &Атрибути... I&mage Visible &Зображення видиме &Update Image По&новити зображення Adjust Frame to Image Установити розмір рамки по розміру зображення Extended Image Properties Додаткові властивості зображення &Low Resolution &Низьке розрішення &Normal Resolution &Звичайне розрішення &Full Resolution &Повне розрішення Is PDF &Bookmark &Закладка PDF Is PDF A&nnotation &Аннотація PDF Annotation P&roperties В&ластивості аннотації Field P&roperties Властивості &поля &Edit Shape... &Редагувати форму... &Attach Text to Path При&єднати текст до шляху &Detach Text from Path В&ідєднати текст від шляху &Combine Polygons Скомбінув&ати полігони Split &Polygons Розділ&ити полігони &Bezier Curve Крива &Безьє &Image Frame Рамка &зображення &Outlines &Контури &Polygon Полі&гон &Text Frame &Текстова рамка &Glyph... &Символ... Sample Text Зразковий текст &Insert... &Вставити... Im&port... &Імпортувати... &Delete... &Видалити... &Copy... &Скопіювати... &Move... &Перемістити... &Apply Master Page... &Застосувати головну сторінку... Manage &Guides... Установка роз&мітки... &Fit in window &Змінити до розміру вікна &50% &50% &75% &75% &100% &100% &200% &200% &Thumbnails &Мініатюрні зображення Show &Margins Показати &розмітку полів Show &Frames Показати ра&мки Show &Images &Показати зображення Show &Grid Показати &сітку Show G&uides Показати розм&ітку Show &Baseline Grid Показати &базову сітку Show &Text Chain Показати лан&цюг тексту Show Control Characters Показати контрольні знаки Sn&ap to Grid П&ритягування до сітки Sna&p to Guides Притягування до розмітк&и &Properties &Властивості &Scrapbook &Чорновик &Layers П&лани &Bookmarks &Закладки &Measurements &Виміри Action &History Покрокова &історія Preflight &Verifier &Попередня перевірка &Align and Distribute &Розташувати/Вирівняти &Tools &Інструменти P&DF Tools PDF &Інструменти Select Item Вибрати об'єкт T&able &Таблиця &Shape &Фігура &Line &Лінія &Freehand Line &Вільна лінія Rotate Item Повернути об'єкт Zoom in or out Змінити масштаб зображення Zoom in Збільшити масштаб зображення Zoom out Зменшити масштаб зображення Edit Contents of Frame Редагувати зміст рамки Edit Text... Редагувати текст... Link Text Frames Установити зв'язок між текстовими рамками Unlink Text Frames Розірвати зв'язок між текстовими рамками &Eye Dropper &Селектор кольору Copy Item Properties Копіювати властивості об'єкта Edit the text with the Story Editor Редагувати текст вбудованим редактором Insert Text Frame Вставити текстову рамку Insert Image Frame Вставити рамку для зображення Insert Table Вставити таблицю Insert Shape Вставити геометричну форму Insert Polygon Вставити полігон Insert Line Вставити лінію Insert Bezier Curve Вставити криву Безье Insert Freehand Line Вставити вільно рисовану лінію &Manage Pictures Керування &зображеннями &Hyphenate Text Пе&ренос тексту &Generate Table Of Contents &Генерувати зміст &About Scribus &Про програму Scribus About &Qt Про &систему Qt Toolti&ps Пі&дказки Scribus &Manual... &Довідка по Scribus... Smart &Hyphen Розумний знак &переносу Non Breaking Dash Непереносне тире Non Breaking &Space Непереносний промі&жок Page &Number Номер &сторінки New Line Нова лінія Frame Break Розрив рамки Column Break Розрив колонки Copyright Копірайт Registered Trademark Зареєстрована торгова марка Trademark Торгова марка Bullet Куля Em Dash Ем риска En Dash Ен риска Figure Dash Фігурна риска Quotation Dash Цитатна риска Apostrophe Апостроф Straight Double Пряма подвійна Single Left Пряма ліва Single Right Пряма права Double Left Подвійна ліва Double Right Подвійна права Single Reversed Одинарна зворотня Double Reversed Подвійна зворотня Single Left Guillemet Одинарний лівий Гуілемет Single Right Guillemet Одинарний правий Гуілемет Double Left Guillemet Подвійний лівий Гуілемет Double Right Guillemet Подвійний правий Гуілемет Low Single Comma Низька одинарна кома Low Double Comma Низька подвійна кома CJK Single Left CJK одинарний лівий CJK Single Right CJK одинарний правий CJK Double Left CJK подвійний лівий CJK Double Right CJK подвійний правий Toggle Palettes Переключити палітри Toggle Guides Переключити направляючі Manage Page Properties... Керування установками сторінки... Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки &Arrange Pages &Розмістити сторінки Dehyphenate Text Видалити переноси тексту Print Previe&w Перегляд перед д&руком &JavaScripts... &JavaScript сценарії... Convert to Master Page... Конвертувати в головну сторінку... &Cascade &Каскадне розміщення &Tile &Мозаїчне розміщення &About Plug-ins &Про модулі More Info... Додаткова інформація... Copy Contents Paste Contents &Printing Enabled &Flip Horizontally &Flip Vertically Show Rulers &Outline Document Outline Palette С&хема документу Solidus Middle Dot En Space Em Space Thin Space Thick Space Mid Space Hair Space Insert Smart Hyphen Insert Non Breaking Dash Insert Non Breaking Space Insert Page Number ff fi fl ffi ffl ft st AlignDistributePalette Align and Distribute Розташувати/Вирівняти Align Вирівняти &Relative to: В&ідносно до: First Selected Перший вибраний Last Selected Останній вибраний Page Сторінка Margins Поля Selection Вибірка Align right sides of objects to left side of anchor Вирівняти праві краї об"єктів по лівій стороні якоря Align left sides of objects to right side of anchor Вирівняти ліві краї об"єктів по правій стороні якоря Align bottoms Вирівняти нижні сторони Align right sides Вирівняти по правому краю Align tops of objects to bottom of anchor Вирівняти об"єкти по низу якоря Center on vertical axis Центрувати по вертикальній вісі Align left sides Вирівняти по лівому краю Center on horizontal axis Центрувати по горизонтальній вісі Align bottoms of objects to top of anchor Вирівняти низи об"єктів по верху якоря Align tops Вирівняти верхи Distribute Розсередити Make horizontal gaps between objects equal Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об"єктами Make horizontal gaps between objects equal to the value specified Установити задані горизонтальні проміжки між об"єктами Distribute right sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по правому краю Distribute bottoms equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по нижньому краю Distribute centers equidistantly horizontally Рівномірно розподілити об"єкти по центрах Make vertical gaps between objects equal Зробити одинаковими вертикальні проміжки між об"єктами Make vertical gaps between objects equal to the value specified Установити задані вертикальні проміжки між об"єктами Distribute left sides equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по лівому краю Distribute centers equidistantly vertically Рівномірно розподілити об"єкти по центрах по вертикалі Distribute tops equidistantly Рівномірно розподілити об"єкти по верхньому краю &Distance: &Відстань: Distribute the items with the distance specified Розподілити об"єкти на вказану відстань Some objects are locked. Деякі об"єкти - замкнені. &Unlock All &Розімкнути всі об"єкти Guide Направляюча &Selected Guide: &Вибрана направляюча: None Selected Нічого не було вибрано Y: %1%2 Y: %1%2 X: %1%2 X: %1%2 AlignSelect Align Text Left Вирівняти текст по лівому краю Align Text Right Вирівняти текст по правому краю Align Text Center Вирівняти текст по центру Align Text Justified Вирівняти текст з обох сторін Align Text Forced Justified Змусити вирівняти текст з обох сторін Annot Field Properties Властивості поля Type: Тип: Properties Властивості Name: Ім'я: Tool-Tip: Підказка по інструменту: Text Текст Border Рамка Color: Колір: None Нічого немає Width: Товщина: Thin Тонка Normal Звичайна Wide Широка Style: Стиль: Solid Суцільна Dashed Переривчаста Underline Підкреслена Beveled Фасочна Inset Вкладка Other Інша Read Only Лише для читання Required Необхідне Don't Export Value Не експортувати значення Visibility: Видимість: Visible Видима Hidden Схована No Print Не друкувати No View Не показувати Appearance Зовнішній вигляд Text for Button Down Текста для натиснутої кнопки Text for Roll Over Текст для зображення, розміщеного поверх Icons Іконки Use Icons Використовувати іконки Remove Видалити Pressed Натиснута Roll Over Розміщення поверх Icon Placement... Розміщення іконок... Highlight Виділення Invert Негатив Outlined Обведена Push Натиснути Multi-Line Багаторядкова Password Пароль Limit of Обмеження на Characters Знаки Do Not Scroll Не прокручувати Do Not Spell Check Не перевіряти написання Check Style: Перевірити Стиль: Default is Checked Вибране значення по умовчанню Editable Можна редагувати Options Установки Event: Подія: Script: Сценарій: Edit... Редагування... Submit to URL: Відправити на URL: Submit Data as HTML Послати дані як HTML Import Data from: Імпортувати дані з: Destination Призначення To File: Зберегти: Change... Змінити... Page: Сторінка: X-Pos: Поз. Х: pt тчк Y-Pos: Поз. У: Action Дія Field is formatted as: Поле відформатоване як: Number Format Формат числа Decimals: Десяткові: Use Currency Symbol Використовувати знак валюти Prepend Currency Symbol Розмістити спереду символ валюти Formatting Формати Percent Format Формат процентів Date Format Формат дати Time Format Формат часу Custom Scripts Зовнішні сценарії Format: Формат: Keystroke: Клавіша: Format Формат Value is not validated Значення не перевірене Value must be greater than or equal to: Значення має бути білье або рівне: and less or equal to: і менше або рівне: Custom validate script: Зовнішній сценарій перевірки: Validate Перевірити Value is not calculated Значення не вирахуване Value is the Значення дорівнює sum Сумма product помножене average середнє арифметичне minimum мінімум maximum максимум of the following fields: з наступих полів: Pick... Вибрати... Custom calculation script: Зовнішній сценарій обчислення: Calculate Обчислити OK Гаразд Cancel Вихід Enter a comma separated list of fields here Введіть список полів, розділений комами You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок Open Відчинити Example: Приклад: Selection Change Зміни вибірки Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список Check Галочка Cross Хрест Diamond Ромб Circle Коло Star Зірка Square Квадрат Go To Перейти до Submit Form Відправити форму Reset Form Очистити форму Import Data Імпортувати дані Mouse Up Миша вгору Mouse Down Миша вниз Mouse Enter Миша вхід Mouse Exit Миша вихід On Focus На фокусування On Blur На розмивання Plain Звичайний Number Номер Percentage Частка Date Дата Time Час Custom Нестандартний Font for use with PDF 1.3: Шрифт для використання в PDF 1.3: Flag is ignored for PDF 1.3 Установка ігнорується в PDF 1.3 PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) JavaScript JavaScript Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*) Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Всі файли (*) None highlight None action Annota Annotation Properties Властивості аннотації Text Текст Link Ссилка External Link Зовнішня ссилка External Web-Link Зовнішня ссилка на світову мережу Destination Призначення pt точок Open Відчинити PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*) Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*) &Type: &Тип: C&hange... З&мінити... &Page: &Сторінка: &X-Pos Поз. &Х &Y-Pos: Поз. &У: ApplyMasterPageDialog Normal Звичайна Apply Master Page Застосувати головну сторінку &Master Page: &Головна сторінка: Apply To Застосувати до Current &page Активна &сторінка Alt+P Alt+P &Even pages &Парні сторінки Alt+E Alt+E O&dd pages &Непарні сторінки Alt+D Alt+D &All pages &Всі сторінки Alt+A Alt+A &Within range В д&іапазоні Alt+W Alt+W to до Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range Застосувати вибраний шаблон на парних, непарних та всіх сторінках в заданому діапазоні Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range ArrowChooser None Нічого Barcode &Barcode Generator... Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer BarcodeGenerator Error opening file: %1 Error creating preview BarcodeGeneratorBase Barcode Creator Barcode &Type: &Тип: C&ode: Select one of the available barcode type here The numeric representation of the code itself. See the help message below Reset the barcode samples &Include text in barcode Alt+I Alt+I If checked, there will be numbers in the barcode too &Guard whitespace Alt+G Draw arrows to be sure of space next the code Colors Кольори &Background Alt+B Background color - under the code lines &Lines Alt+L Alt+L Color of the lines in barcode &Text &Текст Alt+T Color of the text and numbers Hints and help is shown here Preview of the result. 72dpi sample. Biblio Scrapbook Чорновик Scrapbooks (*.scs);;All Files (*) Чорновики (*.scs);;Всі файли (*) Delete Видалити Object Об'єкт New Entry Новий екземпляр Rename Перейменувати &New &Новий &Load... За&вантажити... &Save &Записати Save &As... Записати &як... &Close &Зачинити &Small &Малий &Medium &Середній &Large &Великий &File &Файл &Preview &Попередній перегляд &Name: &Ім'я: Name "%1" is not unique. Please choose another. Ім'я "%1" вже використане. Будь-ласка виберіть інше. Choose a Scrapbook Directory Choose a Directory BookMView Bookmarks Закладки Move Bookmark Перемістити закладку Insert Bookmark Вставити закладку Cancel Вихід BookPalette Bookmarks Закладки ButtonIcon Icon Placement Розміщення іконок Layout: Схема: Scale: Масштаб: Always Завжди When Icon is too small Коли іконка занадто мала When Icon is too big Коли іконка занадто велика Never Ніколи Scale How: Змінити масштаб на: Proportional Пропорційно Non Proportional Непропорційно Icon Іконка OK Гаразд Cancel Вихід Reset Скинути значення Caption only Лише описання Icon only Лише іконка Caption below Icon Описання під іконкою Caption above Icon Описання над іконкою Caption right to Icon Описання справа від іконки Caption left to Icon Описання зліва від іконки Caption overlays Icon Описання поверх іконки CMSPrefs System Profiles Системні профілі Rendering Intents Схеми перерахунку кольорів Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Default color profile for solid colors on the page Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці Color profile that you have generated or received from the manufacturer. This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Color profile for your printer model from the manufacturer. This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB). Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання. Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB). Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it, Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen. Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну або перцептивну схему. Enable 'soft proofing' of how your document colors will print, based on the chosen printer profile. Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м'яка перевірка), в залежності від вибраного профілю прінтера. Method of showing colors on the screen which may not print properly. This requires very accurate profiles and serves only as a warning. Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані. Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження. Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos. It is recommended that you enable this if you have photos in your document. Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень. Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі. &Activate Color Management Активувати &керування палітрою кольорів &Solid Colors: &Однотонні кольори: &Monitor: &Екран: P&rinter: Прин&тер: M&onitor: Екр&ан: Pr&inter: Пр&интер: Sim&ulate Printer on the Screen Сим&улювати принтер на екрані Mark Colors out of &Gamut Позначити кольори, які знаходяться &поза гамутом Use &Blackpoint Compensation Використовувати компенсаці&ю точки чорного &RGB Pictures: &RGB зображення: &CMYK Pictures: &CMYK зображення: Default color profile for imported CMYK images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень Default color profile for imported RGB images Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень CMYKChoose Edit Color Редагування кольору CMYK CMYK RGB RGB Web Safe RGB RGB для web New Новий Old Старий C: C: M: M: Y: Y: K: K: Dynamic Color Bars Динамічні кольорові полоси Static Color Bars Статичні кольорові полоси R: R: G: G: B: B: % % HSV-Colormap HSV (ВНЗ) Палітра кольорів &Name: &Ім'я: Color &Model Кольорова &модель None Нічого Is Spot Color Точковий колір Is Registration Color Реєстраційний колір You cannot create a color named "%1". It is a reserved name for transparent color Ви не можете створити колір з назвою "%1". Ця назва зарезервована для прозорого кольору Name of the color is not unique Назва кольору не являється неповторною ChTable You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку миші. Клавіша "Вставити" вставляє знак у вибірку внизу а клавіша "Видалити" видаляє останній вставлений знак CharSelect Select Character: Вибрати символ: Font: Шрифт: Character Class: Символьний клас: &Insert &Вставити C&lear О&чистити &Close &Зачинити Insert the characters at the cursor in the text Вставити символи в текст в місці знаходження курсора Delete the current selection(s). Видалити активну вибірку. Close this dialog and return to text editing. Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту. Full Character Set Повний набір символів Basic Latin Елементарна Латиниця Latin-1 Supplement Latin-1 додаток Latin Extended-A Розширена латиниця-А Latin Extended-B Розширена латиниця-B General Punctuation Основні знаки пунктуації Super- and Subscripts Верхній та нижній індекси Currency Symbols Знаки валют Letterlike Symbols Літерні символи Number Forms Числові форми Arrows Стрілки Mathematical Operators Математичні оператори Box Drawing Знаки рисування стінок Block Elements Блокові елементи Geometric Shapes Геометричні форми Miscellaneous Symbols Різні символи Dingbats Іконки Small Form Variants Зменшені варіанти Ligatures Лігатури Specials Особливі Greek Грецька Greek Extended Розширена грецька Cyrillic Кирилиця Cyrillic Supplement Розширена кирилиця Arabic Арабська Arabic Extended A Розширена арабська А Arabic Extended B Розширена арабська B Hebrew Іврит &Insert Code: Close this dialog and return to text editing Type in a four digit unicode value directly here CheckDocument Glyphs missing Відсутні знаки Text overflow Текст виходить за рамку Object is not on a Page Об"єкт відсутній на сторінці Missing Image Відсутнє зображення Image has a DPI-Value less than %1 DPI Зображення має значення DPI менше ніж %1 DPI Object has transparency Об"єкт містить прозорість Object is a PDF Annotation or Field Об"єкт являється анотацією або полем PDF Object is a placed PDF Об"єкт являються вміщеним PDF Document Документ No Problems found Проблем не знайдено Page Сторінка Free Objects Вільні об"єкти Problems found Знайдено проблеми Preflight Verifier Передекспортна перевірка Items Об"єкти Problems Проблеми Current Profile: Активний профіль: &Ignore Errors &Ігнорувати помилки ChooseStyles Choose Styles Вибрати стилі Available Styles Доступні стилі CollectForOutput Choose a Directory Виберіть директорію Collecting... Збірка... Warning Застереження Cannot collect all files for output for file: %1 Неможливо зібрати всі файли для виводу для файла: %1 Cannot collect the file: %1 Неможливо зібрати файл: %1 ColorListBox None Нічого ColorManager Colors Кольори &Import І&мпортувати &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Remove Unused Видалити &невикористані Color Sets Набори кольорів Current Color Set: Активний набір кольорів: &Save Color Set Зберегти &набір кольорів Choose a color set to load Вибрати набір кольорів для завантаження Save the current color set Записати активний набір кольорів Remove unused colors from current document's color set Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа Import colors to the current set from an existing document Імпортувати кольори з існуючого документу в активний набір Create a new color within the current set Створити новий колір в активному наборі Edit the currently selected color Редагувати вибраний колір Make a copy of the currently selected color Зробити копію вибраного кольору Delete the currently selected color Видалити вибраний колір Make the current colorset the default color set Використовувати активний набір кольорів, як основний &Name: &Назва: Choose a Name Вибрати назву Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Copy of %1 Копія %1 New Color Новий колір ColorWheel Monochromatic Монохромний Analogous Аналоговий Complementary Комплементарний Split Complementary Роздільно комплементарний Triadic Тріадний Tetradic (Double Complementary) Тетраедрний (подвійно комплементарний) Base Color Основний колір Monochromatic Light Монохромне світле Monochromatic Dark Монохромне темне 1st. Analogous Перше аналогове 2nd. Analogous Друге аналогове 1st. Split Перший розділ 2nd. Split Другий розділ 3rd. Split Третій розділ 4th. Split Четвертий розділ 1st. Triadic Перший тріадний 2nd. Triadic Другий тріадний 1st. Tetradic (base opposite) Перший тетраедрний (протилежно основі) 2nd. Tetradic (angle) Другий тетраедрний (кут) 3rd. Tetradic (angle opposite) Третій тетраедрний (протилежно куту) ColorWheelDialog Color Wheel Колесо кольорів Color Колір Name Ім'я C С M M Y Y K K Select Method: Вибрати метод: Angle (0 - 90 degrees): Кут (0 - 90 градусів): &Merge Colors &Об"єднати кольори &Replace Colors &Замінити кольори Merge created colors into the document colors Ввести створені кольори в кольори документу Replace created colors in the document colors Замінити кольори документу створеними кольорами Leave colors untouched Залишити кольори без змін Merging colors Поєднання кольорів Error: Помилка: Now opening the color manager. Відкриття менеджера кольорів. Color Merging Об"єднання кольорів Cr&eate color... Ст&ворити колір... &Import existing color... &Імпортувати існуючий колір... &Merge colors &Об'єднати кольори &Replace colors &Замінити кольори E&xit В&ихід C&olor &Колір Normal Vision Нормальний зір Full Color Blindness Повний дальтонізм Vision Defect: Дефект зору: Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information. Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode. Клацніть на колесі, щоб отримати основний колір. Це компонент відтінок в режимі ВНЗ. Sample color scheme Проста кольорова схема Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information. Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією. Colors of your chosen color scheme Кольори в вибраній Вами кольоровій схемі Simulate common vision defects here. Select type of the defect. Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку. Color %1 exists already! Колір %1 вже існує! Color %1 appended. Колір %1 додано. New Color Новий колір Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color. Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано. C&olor Components... Складові к&ольору... Protanopia (Red) Протанопія (Червоний) Deuteranopia (Green) Дейтеранопія (Зелений) Tritanopia (Blue) Тританопія (Синій) ColorWheelPlugin &Color Wheel... &Колесо кольорів... Color setting helper Допомога для кольорових установок Color selector with color theory included. Вибір кольору з включеною теорією кольору. CommonStrings &Apply &Застосувати &Cancel В&ихід None Нічого &OK &Гаразд &Save &Записати Warning Застереження Single Page Одна сторінка Double Sided Двохстороння 3-Fold 3-х сторіночна складка 4-Fold 4-х сторіночна складка Left Page Ліва сторінка Middle Середня Middle Left Середня ліва Middle Right Середня права Right Page Права сторінка None color name Custom CommonStrings, custom page size Нестандартний Cpalette Normal Звичайний Horizontal Gradient Горизонтальний градієнт Vertical Gradient Вертикальний градієнт Diagonal Gradient Діагональний градієнт Cross Diagonal Gradient Крос-діагональний градієнт Radial Gradient Радіальний градієнт Opacity: Непрозорість: % % None Немає Shade: Тінь: Edit Line Color Properties Редагувати установки кольору лінії Edit Fill Color Properties Редагувати установки кольору заливки Saturation of color Насиченість кольору Normal or gradient fill method Нормальний або градієнтний метод заливки Set the transparency for the color selected Зробити вибраний колір прозорим Free linear Gradient Вільний лінійний градієнт X1: X1: Y1: Y1: pt тчк X2: X2: Y2: Y2: Free radial Gradient Вільний радіальний градієнт Move Vector Перемістити вектор Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed Перемістити початок вектора градієнта натиснувши ліву клавішу миші, або перемістити кінець вектора градієнта натиснувши праву клавішу миші CsvDialog CSV Importer Options Установки імпорту csv Field delimiter: Розділювач полів: (TAB) (Таб) Value delimiter: Розділювач значень: First row is a header Перший ряд містить заголовки OK Гаразд Cancel Вихід None Немає None delimiter CupsOptions Printer Options Установки принтера Option Опція Value Значення Page Set Набір сторінок All Pages Всі сторінки Even Pages only Лише парні сторінки Odd Pages only Лише непарні сторінки Mirror Дзеркальне зображення No Ні Yes Так Orientation Орієнтація Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна N-Up Printing Х сторінок лицем догори Page per Sheet Сторінка на лист паперу Pages per Sheet Сторінок на лист паперу This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help > About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a * Ця панель показує установки CUPS під час друку. Доступність конкретних параметрів залежить від використаного драйвера прінтера. Ви можете перевірити наявність підтримки CUPS вибравши Допомога > Про. Зверніть увагу на послідовність: C-C-T Ці показники вказують на наявність підтримки C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Відсутність підтримки певної бібліотеки вказується зірочкою (*) CustomFDialog Encoding: Кодування: Moves to your Document Directory. This can be set in the Preferences. Переміщує Вас в вашу домашню директорію. Її можна установити заздалегідь в Опціях. &Compress File &Стиснути файл &Include Fonts Включити &шрифти CwSetColor Set Color Components Складові набору кольорів CMYK CMYK RGB RGB HSV HSV H: H: S: S: V: V: R: R: G: G: B: B: C: C: M: M: Y: Y: K: K: Set &RGB Набір &RGB Set C&MYK Набір C&MYK Set &HSV Набір &HSV DeferredTask Cancelled by user Відмінено користувачем DelColor Delete Color Видалити колір None Нічого Delete Color: Видалити колір: Replace With: Замінити на: DelPages Delete Pages Видалення сторінок to: до: Delete From: Видалити з: DelStyle Delete Style Видалити стиль Delete Style: Видалити стиль: Replace With: Замінити на: No Style Стиль відсутній DocIm Importing failed Importing Word document failed %1 DocInfos Document Information Інформація про документ &Title: &Заголовок: &Author: &Автор: &Keywords: &Ключові слова: Descri&ption: &Опис: P&ublisher: &Видавник: &Contributors: &Співробітники: Dat&e: &Дата: T&ype: &Тип: F&ormat: &Формат: Identi&fier: В&изначник: &Source: Д&жерело: &Language: &Мова: &Relation: В&ідношення: Co&verage: &Покриття: Ri&ghts: П&рава: Further &Information Д&одаткова інформація A person or organisation responsible for making the document available Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601 Дата зв'язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601 The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI Documen&t Докумен&т The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Людина чи організація відповідальна за створення вмісту документа. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF Ім"я задане в документі. Це поле може бути вбудоване в документ Scribus і в метадані PDF документа для довідки An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export Зміст документа. Це поле призначене для короткого опису чи абстракта документа. Вбудовується в PDF документ при експортуванні The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files Заголовок змісту документа. Це поле для ключових слів, які будуть вбудовані в PDF для полегшення пошуку та індексування PDF файлів The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here Фізичне чи цифрове представлення документа, такі як тип носія та його розмір. RFC2045 та RFC2046 для типів MIME також можуть бути корисними The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH Мова на якій написано вміст документа. Звичайно це код ISO-639 з необов"язковим суфіксом через тире - код країни по ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH DocSections Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section. Додати розділ для нумерування сторінок до документа. Новий розділ буде додано за вибраним розділом. Delete the currently selected section. Видалити вибраний розділ. 1, 2, 3, ... 1, 2, 3, ... i, ii, iii, ... i, ii, iii, ... I, II, III, ... I, II, III, ... a, b, c, ... a, b, c, ... A, B, C, ... A, B, C, ... Name: Optional name for section eg. Index<br/>Shown: Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/>From: The page index for this section to start at.<br/>To: The page index for this section to stop at.<br/>Style: Select the page number style to be used.<br/>Start: The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. Назва: Необов"язкова назва розділа. Наприклад, Індекс<br/>Показані: Виберіть, щоб ввімкнути показ номерів сторінок в цьому розділі, якщо доступна одна або більше текстових рамок підготованих для цього.<br/>Від: індекс сторінки якою починається цей розділ.<br/>До: Індекс сторінки якою закінчується цей розділ.<br/>Стиль: Виберіть для використання стиль нумерації сторінок.<br/>Початок: Початковий індекс в діапазоні стиля. Наприклад, якщо Start=2 та Style=a,b,c, ..., то номери почнуться з b. Page Number Out Of Bounds The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2). <b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at.<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window. DocSectionsBase Document Sections Розділи документа Name Назва From Від To До Style Стиль Start Початок &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D Shown Показаний DocumentItemAttributes None Нічого Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина Text Frames Текстові рамки Image Frames Рамки для зображень Boolean Булеве Integer Ціле String Строкова величина Real Number None relationship None auto add None types DocumentItemAttributesBase Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з Auto Add To Автоматично додати до &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L Druck Setup Printer Налаштування принтера File Файл Options Установки All Всі кольори Save as Записати як Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділений комами де елемент може "бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Print Destination Призначення для друку &Options... &Установки... &File: &Файл: C&hange... З&мінити... A&lternative Printer Command &Альтернативна команда для принтера Co&mmand: &Команда: Range Діапазон Print &All Друкувати &все Print Current Pa&ge Друкувати активну &сторінку Print &Range Друкувати &діапазон N&umber of Copies: Число ко&пій: &Print &Друк Print Normal Звичайний друк Print Separations Друкувати окремі кольори Print in Color if Available Друкувати в кольорі, якщо можливо Print in Grayscale Друкувати у відтінках сірого кольору PostScript Level 1 Постскрипт 1-го рівня PostScript Level 2 Постскрипт 2-го рівня PostScript Level 3 Постскрипт 3-го рівня Page Сторінка Mirror Page(s) Horizontal Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) Vertical Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Set Media Size Установити розмір паперу Color Колір Apply Under Color Removal Виконати видалення кольорів Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати точкові кольори в процесні кольори Apply ICC Profiles Застосувати ICC профілі Advanced Options Додаткові установки Preview... Попередній перегляд... Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files Установлює рівень Постскрипту. Вибір 1-го чи 2-го рівня може призвести до створення дуже великих файлів PostScript Files (*.ps);;All Files (*) Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*) Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options Використовуйте альтернативний менеджер друку, такий як kprinter чи gtklp, щоб мати доступ до додаткових установок друку A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод заміни деяких відтінків сірого, які насправді складаються з салатового, жовтого та фуксинового кольорів, на чорний колір. UCR найбільше впливає на частини зображень з нейтральними та або темними відтінками близькими до сірого. Використання цього методу може покращити якість друку деяких зображень. У певних випадках потребується експериментальний підбір варіантів. UCR знижує ймовірність перенасичення паперу СЖФ чорнилами. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Дозволяє конвертування реєстрових кольорів в композитні. Якщо Ви не збираєтеся друкувати Ваш документ в комерційній друкарні реєстровими кольорами, краще залиште цю установку ввімкненою. Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled Дозволяє вставку кольорових профілів в потік даних для друку при ввімкненому управлінні кольорами This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer. Дозволяє явну установку розміру паперу для ПостСкрипт файла. Не рекомендується без запиту від професійного друкаря. Failed to retrieve printer settings Не вдалося отримати установки прінтера Clip to Page Margins Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Не показувати об'єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі EPSPlug Importing File: %1 failed! Імпортувати файл: %1 не вдалося! Fatal Error Фатальна помилка Converting Image: %1 failed! Error Помилка EditStyle Edit Style Редагування стилю Character Символ pt тчк None Немає Line Spacing Інтервал між рядками Name of your paragraph style Назвіть Ваш стиль абзаца Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкту Font Size Розмір шрифта Color of text fill Колір заповнення знаків Color of text stroke Колір знакових силуетів Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту Spacing above the paragraph Проміжок над абзацом Spacing below the paragraph Проміжок під абзацом Tabulators and Indentation Табулятори та відступи &Name: &Ім'я: &Lines: &Лінії: % % Distances Відстані Fixed Linespacing Фіксований міжрядковий проміжок Automatic Linespacing Автоматичний міжрядковий проміжок Align to Baseline Grid Вирівняти по базовій сітці Drop Caps Буквиця Distance from Text: Відстань від тексту: Preview of the Paragraph Style Попередній перегляд стилю абзаца Determines the gap between the DropCaps and the Text Встановлює проміжок між буквицею та текстом Toggles sample text of this paragraph style Переключає зразковий текст для цього стилю абзаца Name of the style is not unique Назва стилю не являється неповторною Background Фон Select for easier reading of light coloured text styles Editor Editor Редактор &New &Новий &Open... &Відчинити... Save &As... Записати &як... &Save and Exit &Записати і вийти &Exit without Saving &Вийти без запису &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити &Get Field Names &Визначити назви полів &File &Файл &Edit &Редагування JavaScripts (*.js);;All Files (*) Сценарії JavaScript (*.js);;Всі файли (*) EffectsDialog Image Effects Ефекти зображення Options: Установки: Color: Колір: Shade: Тінь: Brightness: Яскравість: Contrast: Контраст: Radius: Радіус: Value: Значення: Posterize: Спростити набір кольорів: Available Effects Доступні ефекти Blur Розмивання Brightness Яскравість Colorize Замінити карту кольорів зображення Contrast Контраст Grayscale Конвертувати в тони сірого кольору Invert Негатив Posterize Спростити набір кольорів Sharpen Збільшити чіткість >> >> << << Effects in use Активні ефекти OK Гаразд Cancel Вихід ExportForm Choose a Export Directory Виберіть директорію для експортування &All pages &Всі сторінки Change the output directory Змінити вихідну директорію The output directory - the place to store your images. Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype' Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші зображення. Назва експортованого файла буде у формі 'імядокумента-номерсторінки.типфайла' Export only the current page Експортувати лише активну сторінку Available export formats Доступні формати експортування C&hange... З&мінити... &Export to Directory: &Еспортувати в директорію: Image &Type: Тип &зображення: &Quality: &Якість: Export as Image(s) Експортувати, як зображення Options Установки &Resolution: &Розрішення: % % dpi тнд Range Діапазон &Current page Активна &сторінка &Range &Діапазон C С Export a range of pages Експортувати діапазон сторінок Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділених комами, де елемент може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Export all pages Експортувати всі сторінки Resolution of the Images Use 72 dpi for Images intended for the Screen Розрішення зображень Використовуйте 72 тнд для зображень, призначених для виводу на екран The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality Якість зображень - 100% - найвища, 1% - найнижча якість &Size: &Розмір: Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc. Розмір зображень. 100% - без зміни, 200% для подвійного збільшення, і.т.д. ExtImageProps Extended Image Properties Додаткові властивості зображення Normal Звичайний Darken Затемнити Lighten Зробити світлішим Hue Відтінок Saturation Насичення Color Колір Luminosity Яскравість Multiply Перемножити Screen Екран Dissolve Розбавити Overlay Перекрити Hard Light Різке світло Soft Light М'яке світло Difference Різниця Exclusion Виключення Color Dodge Уникання кольору Color Burn Випалення кольором Exlusion Виключення Blend Mode: Режим змішування: Opacity: Непрозорість: % % Name Ім'я Background Фон Layers Плани Don't use any Path Не використовуйте ніякий шлях Paths Шляхи FDialogPreview Size: Розмір: Title: Заголовок: No Title Немає заголовка Author: Автор: Unknown Невідомий Scribus Document Документ Scribus Resolution: Розрішення: DPI DPI RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Відтінки сірого Colorspace: Кольоровий простір: FileLoader Some fonts used by this document have been substituted: Деякі шрифти, використані в цьому документі, були підмінені: was replaced by: був підмінений на: FontPrefs Available Fonts Доступні шрифти Font Substitutions Підміна шрифтів Additional Paths Додаткові шляхи Font Name Ім'я шрифта Replacement Підміна Choose a Directory Вибрати директорію &Available Fonts &Доступні шрифти Font &Substitutions &Підміна шрифтів Additional &Paths Д&одаткові шляхи до шрифтів &Delete &Видалити C&hange... З&мінити... A&dd... &Додати... &Remove Ви&далити Font Name font preview Ім'я шрифта Use Font font preview Використовувати шрифт Embed in: font preview Вбудувати в: Subset font preview Вибірка Path to Font File font preview Шлях до файла шрифта PostScript Постскрипт Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings to change the font search path. Шляхи пошуку шрифтів лише можуть бути установлені в Установках і тільки при відсутності відчиненого документа. Зачиніть усі відчинені документи і зайдіть в Редагувати>Установки, щоб змінити шлях пошуку шрифтів. FontPreview Append selected font into Style, Font menu font preview Додати вибраний шрифт в меню Стиль, Шрифт Leave preview font preview Вихід з попереднього перегляду Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. 'bold' shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive. Ввід текту тут дозволяє проводити швидкий пошук в іменах шрифтів. Наприклад, 'жирний' показує всі шрифти з словом 'жирний' в імені. Пошук не залежить від реєстру літер. Start searching Почати пошук Size of the selected font Розмір вибраного шрифта Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz font preview Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива User font preview Користувач System font preview Система Sample will be shown after key release FontPreviewBase Fonts Preview Попередній перегляд шрифтів &Quick Search: &Search &Пошук Alt+S Alt+S Font Name Ім'я шрифта Doc Документ Type Тип Subset Вибірка Access Доступ &Font Size: &Розмір шрифта: Text Текст Sample text to display Se&t Alt+T Reset the text &Append &Добавити Alt+A Alt+A &Close &Зачинити Alt+C Alt+C FontPreviewPlugin &Font Preview... &Попередній перегляд шрифта... Font Preview dialog Діалогове вікно для попереднього перегляду шрифта Sorting, searching and browsing available fonts. Сортування, пошук, та перегляд доступних шрифтів. FontReplaceDialog Font Substitution Підміна шрифта Original Font Оригінальний шрифт Substitution Font Новий шрифт Make these substitutions permanent Зробити ці заміни постійними This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading. У цьому документі присутні шрифти, які не встановлені на Вашій системі. Будь-ласка виберіть для них заміну. Відміна процесу приведе до відміни завантаження документа. Cancels these font substitutions and stops loading the document. Відмінює заміни шрифтів та завантаження документа. Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit > Preferences > Fonts. Ввімкнення цієї установки змусить Scribus використовувати ці заміни відсутніх шрифтів в майбутньому. Цей результат може бути відмінено чи змінено в Редагувати>Установки>Шрифти. If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document. Якщо Ви виберете Гаразд і запишете документ, то ці заміни будуть у ньому зафіксовані. GradientEditor Position: Позиція: % % Here you can add, change or remove Color-Stops. Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів. GuideManager Manage Guides Керування направляючими Horizontal Guides Горизонтальні направляючі Vertical Guides Вертикальні направляючі &Y-Pos: Поз. &У: &Add &Додати D&elete &Видалити &X-Pos: Поз. &Х: A&dd &Додати De&lete &Видалити &Lock Guides &Замкнути направляючі Rows and Columns - Automatic Guides Рядки і колонки - автоматичні направляючі &Rows: &Рядки: C&olumns: К&олонки: Row &Gap Міжрядковий &Проміжок Colum&n Gap Міжколонковий П&роміжок Refer to: Зверніться до: &Page С&торінка &Margins По&ля &Selection &Вибірка &Close &Зачинити &Update &Поновити Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant guide manager Установити направляючі в документі. Менеджер направляючих залишиться відчиненим, але зміни стануть постійними &Apply to All Pages &Застосувати до всіх сторінок Guide Направляюча Unit Одиниця виміру Preview Попередній перегляд There is empty (0.0) guide already Пуста направляюча (0.0) вже існує HelpBrowser Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs and www.scribus.net for downloads. Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться на http://docs.scribus.net за поновленою документацією та yf ww.scribus.net для зкачування. Contents Зміст Link Ссилка Scribus Online Help Допомога по Scribus на вебі &Contents &Зміст &Search &Пошук Find Шукати Search Term: Термін для пошуку: Se&arch По&шук &New &Новий &Delete &Видалити De&lete All Вид&алити Все Book&marks Заклад&ки &Print... &Друк... E&xit В&ихід Searching is case unsensitive Пошук не залежить від реєстру New Bookmark Нова закладка New Bookmark's Title: Назва нової закладки: &File &Файл &Find... &Пошук... Find &Next Знайти &наступний Find &Previous Знайти &попередній &Edit &Редагувати &Add Bookmark &Добавити закладку D&elete All Вид&алити Все &Bookmarks &Закладки Relevance HyAsk Possible Hyphenation Можливий перенос Accept Застосувати Skip Пропустити Cancel Вихід HySettings Length of the smallest word to be hyphenated. Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу. Maximum number of Hyphenations following each other. A value of 0 means unlimited hyphenations. Максимальне число послідовних переносів. Нульове значення встановлює необмежену кількість переносів. &Language: &Мова: &Smallest Word: &Найменше слово: &Hyphenation Suggestions &Пропозиції по переносу Hyphenate Text Automatically &During Typing Переносити текст автоматично під &час друкування A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option. Діалогове вікно, яке показує всі можливі переноси для кожного слова, буде показане якщо Ви виберете установку "Додаткове, Переносити текст". Enables automatic hyphenation of your text while typing. Ввімкнути автоматичний переніс тексту під час друкування. Consecutive Hyphenations &Allowed: &Дозволити послідовні переноси: ImageInfoDialog Image Info Інформація по зображенню General Info Загальна інформація Date / Time: Дата / Час: Has Embedded Profile: Містить вбудований профіль: Yes Так No Ні Profile Name: Назва профілю: Has Embedded Paths: Містить вбудовані шляхи: Has Layers: Містить плани: EXIF Info EXIF інформація Artist: Митець: Comment: Коментарій: User Comment: Коментарій користувача: Camera Model: Модель фотоапарата: Camera Manufacturer: Виробник фотоапарата: Description: Опис: Copyright: Авторські права: Scanner Model: Модель сканера: Scanner Manufacturer: Виробник сканера: ImportPSPlugin Import &EPS/PS... Імпорт &ЕPS/PS... Imports EPS Files Імпорт ЕPS файлів Imports most EPS files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість EPS файлів в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. PostScript Постскрипт PDF InsPage Insert Page Вставити сторінку before Page перед цією сторінкою after Page після цієї сторінки at End в кінці документа Normal Звичайний Page(s) Сторінка(и) &Insert &Вставити &Master Page: &Головна сторінка: Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Master Pages Головні сторінки InsertTable Insert Table Вставити таблицю Number of rows: Число рядків: Number of columns: Число колонок: JavaDocs New Script Новий сценарій Edit JavaScripts Редагувати сценарії JavaScript &Edit... &Редагувати... &Add... &Додати... &Delete &Видалити &Close &Зачинити &New Script: &Новий сценарій: &No &Ні &Yes &Так Do you really want to delete this script? Ви справді бажаєте видалити цей сценарій? Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an "Open Action" script be sure not to change the name of the function. Додає новий сценарій та визначає одноіменну функцію. Якщо Ви бажаєте використовувати цей сценарій в "Відчинити дію" - не змінюйте назву функції. KeyManager Action Дія Current Key Активна клавіша Select a Key for this Action Вибрати клавішу для цієї дії ALT+SHIFT+T ALT+SHIFT+T Alt Alt Ctrl Ctrl Shift Shift Shift+ Shift+ Alt+ Alt+ Ctrl+ Ctrl+ &No Key &Без ключа &User Defined Key Ключ визначений &користувачем Set &Key &Установити ключ Loadable Shortcut Sets Набори гарячих клавіш &Load За&вантажити &Import... &Імпортувати... &Export... &Експортувати... &Reset &Перезавантажити Keyboard shortcut sets available to load Набори гарячих клавіш доступні для завантаження Load the selected shortcut set Завантажити вибраний набір гарячих клавіш Import a shortcut set into the current configuration Імпортувати набір гарячих клавіш в активну конфігурацію Export the current shortcuts into an importable file Експортувати активні гарячі клавіші в зовнішій файл Reload the default Scribus shortcuts Перезавантажити набір гарячих клавіш по умовчанню Key Set XML Files (*.ksxml) Файли ключового набору XML (*.ksxml) This key sequence is already in use Ця ключова послідовність вже використовується Meta Мета Meta+ Мета+ LayerPalette Layers Плани Delete Layer Видалити план Name Ім'я Do you want to delete all objects on this layer too? Ви бажаєте також видалити всі об'єкти на цьому плані? Add a new layer Додати новий план Delete layer Видалити план Raise layer Підняти план на вищий рівень Lower layer Опустити план на нижчий рівень LineFormate Edit Line Styles Редагування стилів ліній Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Save &Записати &No &Ні &Yes &Так &Import І&мпортувати Do you really want to delete this style? Ви справді бажаєте видалити цей стиль? LoadSavePlugin All Files (*) Всі файли (*) LoremManager Select Lorem Ipsum Вибрати Lorem Ipsum Author: Автор: Get More: Добавити ще: XML File: Файл XML: Lorem Ipsum Lorem Ipsum Paragraphs: Абзаци: Alt+O Alt+O Alt+C Alt+C MarginDialog Manage Page Properties Керування властивостями сторінки Page Size Розмір сторінки &Size: &Розмір: Custom Нестандартний Orie&ntation: &Орієнтація: Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Width: &Ширина: &Height: &Висота: Move Objects with their Page Пересувати об'єкти разом з їх сторінкою Margin Guides Розмітка полів Type: Тип: MarginWidget &Bottom: &Низ: &Top: &Верх: &Right: &Правий край: &Left: &Лівий край: Distance between the top margin guide and the edge of the page Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю Distance between the bottom margin guide and the edge of the page Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю &Inside: &Зсередини: O&utside: Зз&овні: Preset Layouts: Попередньо підготовлені схеми розміщення: Apply margin settings to all pages Застосувати установки полів до всіх сторінок Apply the margin changes to all existing pages in the document Застосувати зміни полів до всіх існуючих сторінок документа Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань між направляючою лівого поля і краєм сторінки. Якщо були вибрані дзеркальні сторінки, цей простір на полях може використовуватися для забезпечення достатніх полів для переплітання Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding Відстань між направляючою правого поля і краєм сторінки. Якщо були вибрані дзеркальні сторінки, цей простір на полях може використовуватися для забезпечення достатніх полів для переплітання Printer Margins... Import the margins for the selected page size from the available printers. MasterPagesPalette Edit Master Pages Редагувати майстер сторінки Do you really want to delete this master page? Ви справді бажаєте видалити цю майстер сторінку? &No &Ні &Yes &Так &Name: &Ім'я: New Master Page Нова майстер сторінка Copy of %1 Копія %1 Name: Ім'я: New MasterPage Нова майстер сторінка Copy #%1 of Копія %1 з Normal Звичайна Duplicate the selected master page Здублювати вибрану майстер сторінку Delete the selected master page Видалити вибрану майстер сторінку Add a new master page Додати нову майстер сторінку Import master pages from another document Імпортувати майстер сторінки з іншого документа New Master Page %1 Нова майстер сторінка %1 Mdup Multiple Duplicate Множинне дублювання &Number of Copies: &Число копій: &Horizontal Shift: &Горизонтальний зсув: &Vertical Shift: &Вертикальний зсув: Measurements Distances Відстані X1: X1: Y1: Y1: X2: X2: Y2: Y2: DX: DX: DY: DY: Angle: Кут: Length: Довжина: pt тчк MergeDoc Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) from 0 від 0 Create Page(s) Створити Сторінку(и) from %1 з %1 Import Master Page Імпортувати Головну сторінку &From Document: &З документа: Chan&ge... Змі&нити... &Import Page(s): &Імпортувати сторінку(и): &Import Master Page І&мпортувати Головну сторінку Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вставити розділений комами список знаків де знаком може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазону сторінок чи номер одної сторінки. Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа &Import І&мпортувати MissingFont Missing Font Відсутній шрифт The Font %1 is not installed. Шрифт %1 не встановлений. Use Використати instead замість MovePages Move Pages Переміщення сторінок Copy Page Скопіювати сторінку Move Page(s): Перемістити сторінку(и): Move Page(s) Перемістити сторінку(и) Before Page Перед цією сторінкою After Page Після цієї сторінки At End В кінці документа To: До: Number of copies: Число копій: Mpalette Properties Властивості Name Ім'я Geometry Геометрія pt тчк Basepoint: Точка відліку: Level План Shape: Фігура: Distance of Text Відстань від тексту Show Curve Показати криву Start Offset: Почати відступ: Distance from Curve: Відстань від кривої: % % Input Profile: Профіль вводу: Rendering Intent: Схема перерахунку кольорів: Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносна кольорометрія Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Left Point Ліва точка End Points Кінцеві точки Miter Join Фацеточне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка No Style Стиль не встановлено Font Size Розмір шрифта Line Spacing Проміжки між рядками None Немає Name of selected object Назва вибраного об'єкту Horizontal position of current basepoint Горизонтальна позиція активної точки відліку Vertical position of current basepoint Вертикальна позиція активної точки відліку Width Ширина Height Висота Rotation of object at current basepoint Кут повороту об'єкту від активної точки відліку Point from which measurements or rotation angles are referenced Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання Select top left for basepoint Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку Select top right for basepoint Вибрати верхній правий кут, як точку відліку Select bottom left for basepoint Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку Select bottom right for basepoint Вибрати нижній правий кут, як точку відліку Select center for basepoint Вибрати центр, як точку відліку Flip Horizontal Перевернути по горизонталі Flip Vertical Перевернути по вертикалі Move one level up Перемістити на один план вгору Move one level down Перемістити на один план вниз Move to front Перемістити на передній план Move to back Перемістити на задній план Lock or unlock the object Замкнути або відімкнути об'єкт Lock or unlock the size of the object Закнути або відімкнути розмір об'єкта Enable or disable printing of the object Дозволити або заборонити друкування об'екта Font of selected text or object Шрифт вибраного тексту чи об'єкта Scaling width of characters Масштабування ширини знаків Saturation of color of text stroke Насиченість кольору знакових силуетів Saturation of color of text fill Насиченість кольору заповнення знаків Style of current paragraph Стиль активного абзацу Change settings for left or end points Змінити установки для лівих та правих закінчень Pattern of line Вид лінії Thickness of line Товщина лінії Type of line joins Тип з'єднань ліній Type of line end Тип закінчення лінії Line style of current object Стиль ліній активного об'єкту Choose the shape of frame... Вибрати форму рамки... Edit shape of the frame... Редагувати форму рамки... Set radius of corner rounding Установити радіус заокруглення кутів Number of columns in text frame Число стовпців в текстовій рамці Distance between columns Інтервал між стовпцями Distance of text from top of frame Відстань від верхівки рамки до тексту Distance of text from bottom of frame Відстань від тексту до низу рамки Distance of text from left of frame Відстань від лівої сторони рамки до тексту Distance of text from right of frame Відстань від тексту до правої сторони рамки Edit tab settings of text frame... Редагувати установки відступів текстової рамки... Allow the image to be a different size to the frame Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки Horizontal offset of image within frame Горизонтальне зміщення зображення в рамці Vertical offset of image within frame Вертикальне зміщення зображення в рамці Resize the image horizontally Змінити розмір зображення по горизонталі Resize the image vertically Змінити розмір зображення по вертикалі Keep the X and Y scaling the same Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим Make the image fit within the size of the frame Змусити зображення вміститися в рамку Use image proportions rather than those of the frame Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки Cell Lines Лінії обрамлення клітин таблиці Line at Top Лінія верхньої сторони Line at the Left Лінія лівої сторони Line at the Right Лінія правої сторони Line at Bottom Лінія нижньої сторони Keep the aspect ratio Зберігати відношення сторін Source profile of the image Стартовий профіль зображення Rendering intent for the image Схема перерахунку кольорів зображення Switches between Gap or Column width Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями Column width Ширина стовпця Path Text Properties Властивості текстового шляху Make text in lower frames flow around the object shape Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об'єкта Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom Вказує на план, на якому розташовано об'єкт. Нуль означає, що об'єкт знаходиться на самому нижньому плані X, Y, &Z X, Y, &Z &Shape &Фігура &Text &Текст &Image &Зображення &Line &Лінія &Colors &Кольори &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Rotation: &Кут повороту: &Edit Shape... &Редагувати форму... R&ound Corners: З&аокруглення кутів: Colu&mns: &Стовпці: &Gap: &Проміжок: To&p: &Верх: &Bottom: &Низ: &Left: &Лівий край: &Right: &Правий край: T&abulators... &Табулятори... Text &Flows Around Frame Текст &огинає рамку Use &Bounding Box Використовувати об&межуючу рамку &Use Contour Line Використовувати &контурну лінію St&yle: &Стиль: Lan&guage: &Мова: &Free Scaling &Вільне масштабування X-Sc&ale: Масштабування по шкалі &X: Y-Scal&e: Масштабування по шкалі &Y: Scale &To Frame Size Установити масштаб по розміру &рамки P&roportional &Пропорційно &Basepoint: Точка ві&дліку: T&ype of Line: &Тип лінії: Line &Width: Тов&щина лінії: Ed&ges: &Краї: &Endings: &Кінці: &X1: &X1: X&2: &X2: Y&1: &Y1: &Y2: &Y2: Hyphenation language of frame Установки мови переносів для рамки Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow Використовувати прямокутник замість форми рамки для огинання тексту Use a second line originally based on the frame's shape for text flow Використовувати другу лінію, основану на формі рамки, для огинання тексту Right to Left Writing Написання зправа наліво Manual Tracking Слідкування вручну Fixed Linespacing Фіксований міжрядковий проміжок Automatic Linespacing Автоматичний міжрядковий проміжок Align to Baseline Grid Вирівняти по базовій сітці Actual X-DPI: Справжні X-DPI: Actual Y-DPI: Справжні Y-DPI: Start Arrow: Початок стрілки: End Arrow: Кінець стрілки: Offset to baseline of characters Відступ від основи знаків Scaling height of characters Масштабування висоти знаків Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назва "%1" не являється неповторною.<br/>Будь-ласка виберіть іншу. Color of text stroke. Only available with "outline" text decoration. Колір текстового контура. Доступний лише з прикрасою тексту "контурний". Color of text fill. Only available with "outline" text decoration. Колір заповнення тексту. Доступний лише з прикрасою тексту "контурний". Fill Rule Even-Odd Non Zero MultiLine Edit Style Редагування стилю Flat Cap Пласка верхівка Square Cap Квадратна верхівка Round Cap Заокруглена верхівка Miter Join Фацетне з'єднання Bevel Join Фасочне з'єднання Round Join Заокруглене з'єднання Line Width: Товщина лінії: pt тчк % % OK Гаразд pt тчк Solid Line Суцільна лінія Dashed Line Переривчаста лінія Dotted Line Лінія з точок Dash Dot Line Переривчасто точкова лінія Dash Dot Dot Line Риска-точка-точка лінія Name "%1" isn't unique.<br/>Please choose another. Назва "%1" не являється неповторною.<br/>Будь-ласка виберіть іншу. MultiProgressDialogBase Progress Прогрес Overall Progress: Загальний прогрес: &Cancel В&ихід MyPlugin My &Plugin Мій &модуль MyPluginImpl Scribus - My Plugin Scribus - Мій модуль The plugin worked! Модуль спрацював нормально! NewDoc New Document Новий документ Page Size Розмір сторінки Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Margin Guides Розмітка полів Options Установки Document page size, either a standard size or a custom size Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами Orientation of the document's pages Орієнтація сторінок документу Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки First page number of the document Номер першої сторінки документа Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа Create text frames automatically when new pages are added Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках Distance between automatically created columns Відстань між автоматично створеними стовпцями Number of columns to create in automatically created text frames Число стовпців в автоматично створених текстових рамках &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: F&irst Page Number: Номер &першої сторінки: &Default Unit: Одиниця виміру по &умовчанню: &Automatic Text Frames &Автоматичні текстові рамки &Gap: &Проміжок: Colu&mns: &Стовпці: Do not show this dialog again Не показувати це діалогове вікно знову Initial number of pages of the document Початкове число сторінок документу N&umber of Pages: Число сто&рінок: Open Відчинити &New Document &Новий документ Open &Existing Document Відчинити &Існуючий документ Open Recent &Document Відчинити &Недавно редагований документ Custom Нестандартний NewFromTemplatePlugin New &from Template... Новий з &шаблона... Load documents with predefined layout Завантажити документи певного типу Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style). Створити документ з Вашого чи чужого шаблона (наприклад для дотримання певного стилю документа). NodePalette Nodes Вузли Move Nodes Перемістити вузли Move Control Points Перемістити контрольні точки Add Nodes Додати вузли Delete Nodes Видалити вузли Reset Control Points Повернути контрольні точки до початкового стану Reset this Control Point Повернути цю контрольну точку до початкового стану &Absolute Coordinates &Абсолютні координати &X-Pos: Поз. &Х: &Y-Pos: Поз. &У: Edit &Contour Line Редагувати &контурну лінію &Reset Contour Line Повернути &контурну лінію в початковий стан &End Editing &Закінчити редагування Move Control Points Independently Переміщати контрольні точки незалежно Move Control Points Symmetrical Переміщати контрольні точки симетрично Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve Роз'єднує полігон або розрізає криву Безьє Close this Bezier Curve З'єднати кінці кривої Безьє Mirror the Path Horizontally Віддзеркалити шлях горизонтально Mirror the Path Vertically Віддзеркалити шлях вертикально Shear the Path Horizontally to the Left Зсунути шлях горизонтально вліво Shear the Path Vertically Up Зсунути шлях вертикально вверх Shear the Path Vertically Down Зсунути шлях вертикально вниз Rotate the Path Counter-Clockwise Повернути шлях проти годинної стрілки Rotate the Path Clockwise Повернути шлях по годинній стрілці Reduce the Size of the Path by shown % Зменшити розмір шляху на вказані % Enlarge the Size of the Path by shown % Збільшити розмір шляху на вказані % Angle of Rotation Кут повороту % to Enlarge or Reduce By % для збільшення або зменшення Activate Contour Line Editing Mode Активувати режим редагування контурної лінії Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame Повернути контурну лінію до початкової форми рамки Shear the Path Horizontally to the Right Зсунути шлях горизонтально вправо % % When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object. Коли вибрано, використовувати координати відносно до сторінки. В іншому випадку координати відносні до об'єкта. Shrink the Size of the Path by shown % Reduce the Size of the Path by the shown value Enlarge the Size of the Path by the shown value % to Enlarge or Shrink By Value to Enlarge or Shrink By OODPlug This document does not seem to be an OpenOffice Draw file. OODrawImportPlugin Import &OpenOffice.org Draw... Імпортувати файл &OpenOffice.org Draw... Imports OpenOffice.org Draw Files Імпортує файли OpenOffice.org Draw Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість файлів OpenOffice.org Draw в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. OpenDocument 1.0 Draw Import/export format name OpenDocument 1.0 Draw OpenOffice.org 1.x Draw Import/export format name OpenOffice.org 1.x Draw OdtDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Do not ask again Більше на запитувати OK Гаразд OpenDocument Importer Options Установки імпортера документів OpenDocument Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цією установки приведе до перезапису існуючих стилів в активному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців по атрибутах. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документу мали інші імена. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Приєднати назву документа як префікс до імені стилю абзацу в Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument. Зробити ці установки установками по умовчанню і не запитувати знову під час імпорту документу OASIS OpenDocument. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців Cancel Вихід OldScribusFormat Scribus Document Документ Scribus Scribus 1.2.x Document Документ Scribus версій 1.2.x OutlineValues % % Linewidth Товщина лінії PDFExportDialog Save as PDF Записати як PDF O&utput to File: За&писати в файл: Cha&nge... З&мінити... Output one file for eac&h page Експортувати окремий файл для ко&жної сторінки &Save &Записати Save as Записати як PDF Files (*.pdf);;All Files (*) PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*) This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing. Дозволяє експортування одного індивідуально названого PDF файля для кожної сторінки документа. Номери сторінок додаються автоматично. Цей метод найбільш корисний для імпозиції PDF для комерційного друку. PDFlib Saving PDF Запис PDF Exporting Master Pages: Експортування майстер сторінок: Exporting Pages: Експортування сторінок: Exporting Items on Current Page: Експортування об'єктів з активної сторінки: PPreview Print Preview Перегляд перед друком All Все Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later Показує прозорість та прозорі об'єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів Enable/disable the C (Cyan) ink plate Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину Enable/disable the M (Magenta) ink plate Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину Enable/disable the Y (Yellow) ink plate Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину Enable/disable the K (Black) ink plate Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину Anti-alias &Text Антиаліасинг &тексту Anti-alias &Graphics Антиаліасинг &графіки Display Trans&parency Показувати п&розорість &Display CMYK Показувати &CMYK &C &C &M &M &Y &Y &K &K &Under Color Removal У &видаленні &кольорів Separation Name Ім'я кольорового розділення Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий Black Чорний Scaling: Масштабування: Print... Друк... Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts Забезпечує біль приємний вигляд текстових об'єктів у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду. Лише впливає на шрифти Type 1 Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing Забезпечує біль приємний вигляд шрифтів TrueType та OpenType, EPS, PDF, та векторної графіки у вікні попереднього перегляду за рахунок невеликого сповільненя процесу перегляду A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового, жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні відтінки, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але деяке експериментування та тестування можуть бути необхідними в певних випадках. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами. Resize the scale of the page. Змінити масштаб сторінки. Close Зачинити File Файл PSLib Processing Master Pages: Обробка майстер сторінок: Exporting Pages: Експортування сторінок: PageItem Image Зображення Text Текст Line Лінія Polygon Полігон Polyline Багатосегментна лінія PathText Текст на шляху Copy of Копія PageItemAttributes None Нічого Relates To Відноситься до Is Parent Of Батько Is Child Of Дитина None relationship PageItemAttributesBase Page Item Attributes Атрибути об'єкта сторінки Name Назва Type Тип Value Значення Parameter Параметр Relationship Зв'язок Relationship To Зв'язок з &Add &Додати Alt+A Alt+A &Copy &Скопіювати Alt+C Alt+C &Delete &Видалити Alt+D Alt+D C&lear О&чистити Alt+L Alt+L &OK &Гаразд &Cancel В&ихід PageLayouts Page Layout Макет сторінки First Page is: Перша сторінка: PagePalette Double sided Двохстороння Middle Right Середня права Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them Перетягніть сторінки або майстер сторінки на іконку сміттєвої корзини для їх видалення Here are all your master pages. To create a new page, drag a master page to the page view below Тут містяться всі Ваші майстер сторінки. Для створення нової сторінки перетягніть майстер сторінку в поле перегляду сторінок внизу Normal Звичайна Arrange Pages Розташувати сторінки Available Master Pages: Доступні майстер сторінки: Document Pages: Сторінки документа: PageSelector %1 of %1 %1 з %1 %1 of %2 %1 з %2 PageSize Quarto Кварто Foolscap Фулскап Letter Лист Government Letter Урядовий лист Legal Юридичний Ledger Бухгалтерський Executive Виконавчий Post Поштовий Crown Королівський Large Post Великий поштовий Demy Демі Medium Середній Royal Вінценосний Elephant Слоновий Double Demy Подвійний демі Quad Demy Четверний демі STMT STMT A A B B C С D D E E PicSearch Result Результат Search Results for: Результати пошуку для: Preview Попередній перегляд Select Вибрати Cancel Вихід PicStatus Goto Перейти до Yes Так OK Гаразд Missing Відсутні(й) Search Пошук Name Ім'я Path Шлях Page Сторінка Print Друк Status Статус Cancel Search Відмінити пошук Manage Pictures Керувати зображеннями Scribus - Image Search Scribus - пошук зображень The search failed: %1 Пошук був безуспішним: %1 No images named "%1" were found. Зображень з назвою "%1" не знайдено. Select a base directory for search Вибрати базову директорію для пошуку PixmapExportPlugin Save as &Image... Записати, як зо&браження... Export As Image Експортувати, як зображення Exports selected pages as bitmap images. Експортувати вибрані сторінки, як растрові зображення. PluginManager Cannot find plugin plugin manager Неможливо знайти модуль unknown error plugin manager невідома помилка Cannot find symbol (%1) plugin manager Неможливо знайти символ (%1) Plugin: loading %1 plugin manager Модуль: завантаження %1 init failed plugin load error Ініціалізація не досягла успіху unknown plugin type plugin load error Невідомий тип модуля Plugin: %1 loaded plugin manager Модуль: %1 завантажений Plugin: %1 failed to load: %2 plugin manager Модуль: %1 неможливо завантажити: %2 PluginManagerPrefsGui Plugin Manager Менеджер модулів Plugin Модуль How to run Як запустити Type Тип Load it? Завантажити? Plugin ID Ідентифікаційний код модуля File Файл Yes Так No Ні You need to restart the application to apply the changes. Програму необхідно перезапустити, щоб активувати зміни. PolygonProps Polygon Properties Властивості полігонів PolygonWidget Corn&ers: К&ути: &Rotation: &Кут повороту: Apply &Factor Застосувати &фактор % % &Factor: &Фактор: Number of corners for polygons Число кутів полігонів Degrees of rotation for polygons Кут повороту полігонів Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons Застосувати випуклий/ввігнутий фактор для зміни форми полігонів Sample Polygon Зразковий полігон A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex Негативне значення зробить полігон впуклим (або зіркоподібним), а позитивне значення зробить його випуклим Preferences Preferences Установки General Загальні Document Документ Guides Розмітка Typography Типографія Tools Інструменти Scrapbook Чорновик Display Відображення GUI Графічна оболонка Paths Шляхи Page Size Розмір сторінки Custom Нестандартний Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна Margin Guides Розмітка полів Autosave Автоматичне збереження min хв pt тчк Other Options Інші установки Preview Попередній перегляд Small Малий Medium Середній Choose a Directory Вибрати директорію External Tools Зовнішні інструменти Image Processing Tool Інструмент для обробки зображень Printing Друк Default font size for the menus and windows Стандартний розмір шрифта для меню та вікон Default unit of measurement for document editing Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel Число рядків для прокручування на кожний рух колеса мишки Number of recently edited documents to show in the File menu Скільки недавно редагованих документів показувати в меню Файл Default documents directory Стандартна директорія для документів Default Scripter scripts directory Стандартна директорія для сценаріїв Сценариста Default page size, either a standard size or a custom size Стандартний розмір сторінки Default orientation of document pages Стандартна орієнтація сторінок документа Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки Time period between saving automatically Період часу між двома автоматичними записами файла Choose the size of the preview in the scrapbook palette Змінити розмір попереднього перегляду в палітрі чорновика Color for paper Колір паперу Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Set the default zoom level Установити стандартний масштаб зображення Filesystem location for the Ghostscript interpreter Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file Не показувати об'єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі Save the scrapbook contents everytime after a change Зберегти вміст чорновика після зміни &Theme: &Тема: &Wheel Jump: &Крок колесика миші: &Recent Documents: &Недавно редаговані документи: &Documents: Док&ументи: &Change... &Замінити... &ICC Profiles: &ICC профілі: C&hange... &Замінити... &Scripts: &Сценарії: Ch&ange... &Змінити... &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Bottom: &Низ: &Top: &Верх: &Right: &Правий край: &Left: &Лівий край: &Interval: &Інтервал: Sa&ve Contents on Changes З&берегти вміст при зміні Large Великий Display &Unprintable Area in Margin Color Виділити &недрукуєму область кольором поля &Adjust Display Size Поправити &розмір для показу &Name of Executable: Назва файла про&грами: Antialias &Text Антиаліасинг &тексту Antialias &Graphics Антиаліасинг &графіки Name of &Executable: Назва файла про&грами: Clip to Page &Margins Обрізати по поля&х сторінки Apply &Under Color Removal Виконати видалення &кольорів Cha&nge... З&мінити... &Language: &Мова: Document T&emplates: Шаблони доку&ментів: Units: Одиниці виміру: Undo/Redo Відмінити/повторити Action history length Розмір історії подій Hyphenator Переносник Fonts Шрифти Color Management Керування кольорами PDF Export Експорт PDF Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Keyboard Shortcuts Набори гарячих клавіш Page Display Показ сторінки Color: Колір: Alt+U Alt+U Show Pictures Показати зображення Show Text Chains Показати текстові ланцюги Show Text Control Characters Показати контрольні знаки тексту Show Frames Показати рамки Scratch Space Чорновик Always ask before fonts are replaced when loading a document Завжди запитувати перед заміною шрифтів при завантаженні документа Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles Попередній перегляд активних стилів абзаців видимий при редагуванні стилів Miscellaneous Різне Plugins Модулі Turns the display of frames on or off Переключає показ рамок Turns the display of pictures on or off Переключає показ зображень Additional directory for document templates Додаткова директорія для шаблонів Preflight Verifier Передекспортна перевірка Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки Gaps between Pages Проміжки між сторінками Horizontal: Горизонтальна: Vertical: Вертикальна: To adjust the display drag the ruler below with the slider. Для зміни видимого перетягніть лінійку внизу повзунком. dpi тнд Resolution: Розрішення: Show Startup Dialog Показувати стартовий діалог Lorem Ipsum Lorem Ipsum Always use standard Lorem Ipsum Завжди використовувати стандартний текст Lorem Ipsum Count of the Paragraphs: Число абзаців: Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Показувати недруковані знаки, такі як маркери абзаців, в текстових рамках Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size Притуліть лінійку до екрану та зсуньте повзунок масштаба зображення поки Scribus не почне показувати справжній розмір сторінок та об'єктів на них Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві зліва від документа доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві справа від документа доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві над документом доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page Визначає розмір простіру на канві під документом доступного як чорновик для створення та редагування елементів перед перетягуванням їх на активну сторінку PostScript Interpreter Інтерпретатор постскрипт Enable or disable the display of linked frames. Ввімкнути або вимкнути показ поєднаних рамок. Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus Виберіть основну мову для використання в Scribus. Залиште пустим для використання перемінних робочого середовища. Ви зможете змінити цю установку за допомогою використання перемикачів командної строки при запуску Scribus Locate Ghostscript Знайти Ghostscript Locate your image editor Знайти редактор зображень &Font Size (Menus): &Розмір шрифта (Меню): Font Size (&Palettes): Розмір шрифта (&Палітри): Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins. Виберіть стандартні декорацію вікон та вигляд програми. Scribus має доступ до всіх наявних тем KDE та Qt, якщо Qt сконфігурований для пошуку KDE модулів. Default font size for the tool windows Стандартний розмір шрифта для вікон інструментарію Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc Стандартна директорія для кольорових профілів. Ця установка не може бути змінена при відчиненому документі. По умовчанню Scribus виконає пошук в системних директоріях під системами MacOSX та Windows. Під Linux та Unix Scribus шукатиме в директоріях $home/.color/icc,/usr/share/color/icc та /usr/local/share/color/icc(sp) When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses Якщо ввімкнено, Scribus зберігатиме резервну копію файла з розширенням .bak в кінці кожног заданого періода Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored. Установити протяжність історії дій в кроках. Якщо установлено 0 (нуль) то зберігатиметься необмежена кількість кроків. File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image in an already running instance of gimp. Розміщення редактора зображень в системі. Якщо Ви використовуєте The Gimp і Ваш дистрибутив Linux його містить - ми рекомендуємо 'gimp-remote', тому що це дозволяє редагувати зображення в уже запущеному редакторі. A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks. Метод видалення деяких відтінків сірого, скомпонованих з салатового, жовтого та малинового кольорів, і використання чорного кольору натомість. UCR найбільше впливає на ті частини зображень, які містять нейтральні чи темні відтінки, близькі до сірого кольору. Використання цього методу може покращити друк деяких зображень, але деяке експериментування та тестування можуть бути необхідними в певних випадках. UCR зменшує ймовірність перенасичення паперу СЖМ чорнилами. PrefsDialogBase &Defaults По &умовчанню Save... Записати... Save Preferences Записати установки PrefsManager Postscript Постскрипт PDF 1.3 PDF 1.3 PDF 1.4 PDF 1.4 PDF/X-3 PDF/X-3 Migrate Old Scribus Settings? Конвертувати старі установки? Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files. Do you want to migrate them to the new Scribus version? Scribus знайшов файл з установками формату Scribus 1.2. Ви бажаєте конвертувати їх у формат нової версії Scribus? PostScript Постскрипт Could not open preferences file "%1" for writing: %2 Неможливо відчинити файл з установками "%1" для запису: %2 Writing to preferences file "%1" failed: QIODevice status code %2 Запис у файл установок "%1" неможливий: код статуса QIODevice %2 Failed to open prefs file "%1": %2 Неможливо відчинити файл установок "%1": %2 Failed to read prefs XML from "%1": %2 at line %3, col %4 Неможливо прочитати ХМЛ установки з "%1": %2 в рядку %3, колонка %4 Error Writing Preferences Помилка запису установок Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and directory permissions and available disk space. scribus app error Scribus не зміг записати свої установки:<br>%1<br>Будь-ласка перевірте дозволи на запис файлів та директорій та наявність вільного простіру на диску. Error Loading Preferences Помилка зчитування установок Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will be loaded. Scribus не зміг зчитати свої установки:<br>%1<br>Будуть використані стандартні установки. PresetLayout None Нічого Magazine Журнал Fibonacci Фібоначчі Golden Mean Золота середина Nine Parts Дев'ять частин Gutenberg Гутенберг You can select predefined page layout here. 'None' leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. 'Magazine' sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value. Тут ви можете вибрати попереднь визначений формат. 'Ніякий' залишає поля в незмінному виді, Гутенберг змінює поля в класичному стилі. 'Журнальний' установлює всі поля до однакового значення. Головним є ліве/внутрішнє значення. None layout type PythonConsole &Open... &Відчинити... &Save &Записати &Exit В&ийти &File &Файл &Run &Запустити &Save Output... За&писати результат... &Script С&ценарій Script Console Консоль сценарія Write your commands here. A selection is processed as script Пишіть Ваші команди тут. Вибірка буде виконана, як сценарій Output of your script Результат виконання сценарія Python Scripts (*.py) Сценарї на Пітоні (*.py) Save the Python Commands in File Записати команди на пітоні в файл Warning Застереження Text Files (*.txt) Текстові файли (*.txt) Save Current Output Записати активний результат Save &As... Записати &як... Run As &Console Виконати в ко&нсолі Scribus Python Console Консоль Пітону This is derived from standard Python console so it contains some limitations esp. in the case of whitespaces. Please consult Scribus manual for more informations. Модифікована з стандартної консолі Пітону, тому може містити деякі обмеження особливу у випадку проміжків. Будь-ласка зверніться до керівництва користувача Scribus за подальшою інформацією. Open Python Script File Відчинити сценарій на мові Пітон QColorDialog Hu&e: &Тон: &Sat: На&сиченість: &Val: З&начення: &Red: &Червоний: &Green: &Зелений: Bl&ue: &Синій: A&lpha channel: &Альфа канал: &Basic colors &Базові кольори &Custom colors &Власні кольори &Define Custom Colors >> &Вибрати власні кольори >> OK Гаразд Cancel Вихід &Add to Custom Colors &Добавити у власні кольори Select color Вибрати колір QFileDialog Copy or Move a File Копіювати або перемістити файл Read: %1 Зчитати: %1 Write: %1 Записати: %1 File &name: Ім'я &файла: File &type: Тип &файла: One directory up На один рівень вгору Cancel Вихід All Files (*) Всі файли (*) Name Ім'я Size Розмір Type Тип Date Дата Attributes Аттрибути OK Гаразд Look &in: Шукати &в: Back Назад Create New Folder Створити нову директорію List View Короткий список Detail View Детальний список Preview File Info Попередній перегляд інформації по файлу Preview File Contents Попередній перегляд вмісту файла Read-write Зчитування та запис Read-only Лише зчитування Write-only Лише запис Inaccessible Недоступний Symlink to File Символічний лінк до файла Symlink to Directory Символічний лінк до директорії Symlink to Special Символічний лінк до особливого File Файл Dir Директорія Special Особливий Open Відчинити Save As Записати як &Open &Відчинити &Save &Записати &Rename &Перейменувати &Delete &Видалити R&eload П&еречитати Sort by &Name Сортувати по &Імені Sort by &Size Сортувати по &Розміру Sort by &Date Сортувати по &Даті &Unsorted &Несортований Sort Сортувати Show &hidden files Показати при&ховані файли the file файл the directory директорія the symlink символічний лінк Delete %1 Видалити %1 <qt>Are you sure you wish to delete %1 "%2"?</qt> <qt>Ви справді бажаєте видалити %1 "%2"?</qt> &Yes &Так &No &Ні New Folder 1 Нова директорія 1 New Folder Нова директорія New Folder %1 Нова директорія %1 Find Directory Знайти директорію Directories Директорії Save Записати Error Помилка %1 File not found. Check path and filename. %1 Файл не знайдено. Перевірте шлях та ім'я файла. All Files (*.*) Всі файли (*.*) Select a Directory Вибрати директорію Directory: Директорія: QFontDialog &Font &Шрифт Font st&yle &Стиль шрифта &Size &Розмір Effects Ефекти Stri&keout Пере&креслення &Underline &Підкреслення &Color &Колір Sample Зразок Scr&ipt С&ценарій OK Гаразд Apply Застосувати Cancel Вихід Close Зачинити Select Font Вибрати шрифт QLineEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QMainWindow Line up Вирівняти Customize... Свої установки... QMessageBox <h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp; application development.</p><p>Qt provides single-source portability across MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.<br>Qt is also available for embedded devices.</p><p>Qt is a Trolltech product. See <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> for more information.</p> <h3>Про Qt</h3><p>Ця програма використовує версію %1 Qt .</p><p>Qt - багатоплатформний набір для розробки графічних оболонок та програмного забезпечення в C++.</p><p>Qt дає можливість портативного використання коду між MS&nbsp;Windows, Mac&nbsp;OS&nbsp;X, Лінукс та всіма основними комерційними варіантами UNIX.<br>Існує версія Qt для вбудованих пристроїв.</p><p>Qt - продукт компанії Trolltech. Зверніться до <tt>http://www.trolltech.com/qt/</tt> за додатковою інформацією.</p> QObject Initializing... Ініціалізація... Warning Застереження Do you really want to overwrite the File: %1 ? Ви справді бажаєте переписати файл: %1 ? Open Відчинити Save as Записати як SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg *.svgz);;Всі файли (*) SVG-Images (*.svg);;All Files (*) SVG-зображення (*.svg);;Всі файли (*) Yes Так No Ні Background Фон Error writing the output file(s). Помилка при запису вихідного файла(ів). File exists. Overwrite? Файл вже існує. Переписати поверх? exists already. Overwrite? вже існує. Переписати поверх? Yes all Гаразд для всіх Save as Image Записати, як зображення Export successful. Експорт успішний. All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; Всі доступні формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);; All Files (*) Всі файли (*) Newsletters Інформаційні бюлетні Brochures Брошури Catalogs Каталоги Flyers Листівки Signs Знаки Cards Картки Letterheads Бланки Envelopes Конверти Business Cards Візитні картки Calendars Календарі Advertisements Реклами Labels Етикетки Menus Меню Programs Програми PDF Forms PDF Форми Magazines Журнали Posters Плакати Announcements Оголошення Text Documents Текстові документи Folds Розгортки Own Templates Шаблони користувача PDF Presentations PDF презентації &Scribus Scripts С&ценарії Scribus &Execute Script... &Виконати сценарій... &Recent Scripts &Недавно виконані сценарії Show &Console Покзати ко&нсоль Importing text Імпорт тексту All Supported Formats Всі формати, що підтримуються HTML Files HTML файли html html Text Files Текстові файли Comma Separated Value Files Файли з розділеними комами полями CSV_data Дані_cvs CSV_header Заголовок_cvs Font %1 is broken, discarding it Видаляється пошкоджений шрифт %1 External Links Зовнішні зсилки Text Filters Текстові фільтри Media Cases Футляри для мультимедійних носіїв Albanian Албанська Basque Баскська Bulgarian Болгарська Brazilian Бразільська Catalan Каталанська Chinese Китайська Czech Чешська Danish Датська Dutch Голландська English Англійська English (British) Англійська (Британська) Esperanto Есперанто German Німецька Finnish Фінська French Французька Galician Галицька Greek Грецька Hungarian Венгерська Indonesian Індонезійська Italian Італійська Korean Корейська Lithuanian Литовська Norwegian (Bokmaal) Норвезька (Букмааль) Norwegian (Nnyorsk) Норвезька (Нниорськ) Norwegian Норвезька Polish Польська Russian Російська Swedish Шведська Spanish Іспанська Spanish (Latin) Іспанська (Латинь) Slovak Словацька Slovenian Словенська Serbian Сербська &About Script... &Про скрипт... About Script Про скрипт Cannot get font size of non-text frame. python error Неможливо визначити розмір шрифта в нетекстовій рамці. Cannot get font of non-text frame. python error Неможливо визначити шрифт в нетекстовій рамці. Cannot get text size of non-text frame. python error Неможливо визначити розмір тексту в нетекстовій рамці. Cannot get column count of non-text frame. python error Неможливо визначити число колонок тексту в нетекстовій рамці. Cannot get line space of non-text frame. python error Неможливо визначити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці. Cannot get column gap of non-text frame. python error Неможливо визначити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці. Cannot get text of non-text frame. python error Неможливо повернути текст з нетекстової рамки. Cannot set text of non-text frame. python error Неможливо установити текст в нетекстовій рамці. Cannot insert text into non-text frame. python error Неможливо вставити текст в нетекстову рамку. Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants. python error Вирівнювання виходить за доступний діапазон. Використайте одну з констант ALIGN*. Selection index out of bounds python error Індекс вибірки виходить за доступний діапазон Object is not a linked text frame, can't unlink. python error Об'єкт не являється зв'язаною текстовою рамкою, неможливо розімкнути. Object the last frame in a series, can't unlink. Unlink the previous frame instead. python error Об'єкт являється останньою рамкою в серії, неможливо роз'єднати. Роз'єднайте попередню рамку натомість. Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants. python error Одиниця виходить за доступний діапазон. Використайте одну з scribus.UNIT_* констант. Target is not an image frame. python error Рамка призначення не є рамкою для зображень. Corner radius must be a positive number. python error Радіус кута повинен бути позитивним числом. Cannot get a color with an empty name. python error Неможливо повернути колір з пустим ім'ям. Cannot change a color with an empty name. python error Неможливо змінити колір з пустим ім'ям. Cannot create a color with an empty name. python error Неможливо створити колір з пустим ім'ям. Cannot delete a color with an empty name. python error Неможливо видалити колір з пустим ім'ям. Cannot replace a color with an empty name. python error Неможливо замінити колір з пустим ім'ям. OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*) OpenOffice.org Draw (*.sxd);;Всі файли (*) OpenOffice.org Writer Documents Документи OpenOffice.org Writer Color not found - python error python error Колір не знайдено - помилка Пітону Custom (optional) configuration: short words plugin Нетипова (необов'язкова) конфігурація: Standard configuration: short words plugin Стандартна конфігурація: Short Words processing. Wait please... short words plugin Опрацювання коротких слів. Будь-ласка почекайте... Short Words processing. Done. short words plugin Опрацювання коротких слів закінчено. Afrikaans Африкаанс Turkish Турецька Ukranian Українська Welsh Уельська The filename must be a string. python error Назва файла повинна бути строковою величиною. Cannot delete image type settings. python error Не можу видалити установки типу зображення. The image type must be a string. python error Тип зображення повинен бути строковою величиною. 'allTypes' attribute is READ-ONLY python error Атрибут 'allTypes' може бути лише зчитаним Failed to export image python error Не вдалося експортувати зображення Color not found. python error Колір не знайдено. Color not found in document. python error Колір не знайдено в документі. Color not found in default colors. python error Колір не знайдено в стандартних кольорах. Cannot scale by 0%. python error Змінити масштаб на 0% неможливо. Specified item not an image frame. python error Вказаний об'єкт не являється рамкою для зображень. Font not found. python error Шрифт не знайдено. Cannot render an empty sample. python error Неможливо заповнити пустий зразок. Cannot have an empty layer name. python error Неможливо використати пусте ім'я плану. Layer not found. python error План не знайдено. Cannot remove the last layer. python error Неможливо видалити останній план. Cannot create layer without a name. python error Неможливо створити план без імені. Insert index out of bounds. python error Індекс вставки виходить за доступний діапазон. Cannot set text alignment on a non-text frame. python error Неможливо встановити вирівнювання тексту в нетекстовій рамці. Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512. python error Розмір шрифта виходить за доступний діапазон - повинен бути 1 <= розмір <= 512. Cannot set font size on a non-text frame. python error Неможливо установити розмір шрифта в нетекстовій рамці. Cannot set font on a non-text frame. python error Неможливо установити шрифт в нетекстовій рамці. Line space out of bounds, must be >= 0.1. python error Міжрядковий інтервал виходить за межі дозволеного, має бути >= 0.1. Cannot set line spacing on a non-text frame. python error Неможливо установити міжрядковий інтервал в нетекстовій рамці. Column gap out of bounds, must be positive. python error Дистанція між колонками тексту виходить за дозволений проміжок. Повинна бути позитивною. Cannot set column gap on a non-text frame. python error Неможливо установити дистанцію між колонками тексту в нетекстовій рамці. Column count out of bounds, must be > 1. python error Число колонок тексту виходить за доступний діапазон - повинен бути > 1. Cannot set number of columns on a non-text frame. python error Неможливо установити число колонок тексту в нетекстовій рамці. Cannot select text in a non-text frame python error Неможливо вибрати текст в нетекстовій рамці Cannot delete text from a non-text frame. python error Неможливо видалити текст в нетекстовій рамці. Cannot set text fill on a non-text frame. python error Неможливо установити заповнення текста в нетекстовій рамці. Cannot set text stroke on a non-text frame. python error Неможливо установити контур текста в нетекстовій рамці. Cannot set text shade on a non-text frame. python error Неможливо установити тінь текста в нетекстовій рамці. Can only link text frames. python error Установити зв'язок можна лише між текстовими рамками. Target frame must be empty. python error Рамка призначення повинна бути пустою. Target frame links to another frame. python error Рамка призначення зв'язана з іншою рамкою. Target frame is linked to by another frame. python error Інша рамка зв'язана з рамкою призначення. Source and target are the same object. python error Джерело та ціль є одним і тим же об'єктом. Cannot unlink a non-text frame. python error Видалити зв'язок можна лише між текстовими рамками. Cannot convert a non-text frame to outlines. python error Неможливо конвертувати нетекстову рамку в контур. Can't set bookmark on a non-text frame python error Неможливо установити закладку в нетекстовій рамці Can't get info from a non-text frame python error Неможливо визначити інформацію з нетекстової рамки OpenDocument Text Documents Текстові документи OpenDocument Croatian Хорватська Portuguese Португальська Portuguese (BR) Португальська (Бр) Scribus Crash Аварійний вихід Scribus Scribus crashes due to Signal #%1 Аварійний вихід Scribus з приводу сигнала номер %1 &OK &Гаразд Custom Нестандартний Page Сторінка Master Page Головна сторінка 4A0 4A0 2A0 2A0 Comm10E Comm10E DLE DLE Could not open output file %1 Неможливо відчинити вихідний файл %1 Output stream not writeable Неможливо писати у вихідний потік Verification of settings failed: %1 Перевірка установок не пройшла успішно: %1 Could not open input file %1 Неможливо відчинити вхідний файл %1 Unable to read settings XML: Неможливо зчитати установки ХМЛ: %1 (line %2 col %3) Load PDF settings %1 (рядок %2 колонка %3) Unable to read settings XML: %1 Неможливо зчитати установки ХМЛ: %1 null root node Load PDF settings Нульовий корневий вузол <pdfVersion> invalid Load PDF settings <pdfVersion> невірна found %1 <%2> nodes, need 1. Load PDF settings знайдено %1 <%2> вузлів, повинен бути 1. unexpected null <%2> node Load PDF settings неочікуваний нульовий <%2> вузол node <%1> not an element Load PDF settings вузол <%1> не являється елементом element <%1> lacks `value' attribute Load PDF settings елемент <%1> не містить атрибут `value' element <%1> value must be `true' or `false' Load PDF settings значення елемента <%1> повинне бути `true' або `false' element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute Load PDF settings елемент <lpiSettingsEntry> не містить атрибут `name' Freetype2 library not available Бібліотека Freetype2 недоступна Font %1 is broken, no embedding Шрифт %1 містить помилку - вставка недоступна Font %1 is broken (read stream), no embedding Шрифт %1 містить помилку (вхідний потік) - вставка недоступна Font %1 is broken (FreeType2), discarding it Шрифт %1 містить помилку (FreeType2) і буде видалено Font %1 is broken (no Face), discarding it Шрифт %1 містить помилку (відсутній тип) і буде видалено Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3) Шрифт %1 містить помилковий символ %2 (код символа %3) Font %1 is broken and will be discarded Шрифт %1 містить помилку і буде видалено Font %1 cannot be read, no embedding Шрифт %1 неможливо зчитати - вставка недоступна Failed to load font %1 - font type unknown Неможливо завантажити шрифт %1 - невідомий тип шрифта Font %1 loaded from %2(%3) Шрифт %1 завантажено з %2(%3) Font %1(%2) is duplicate of %3 Шрифт %1(%2) являється копією %3 Loading font %1 (found using fontconfig) Завантажується шрифт %1 (знайдений за допомогою fontconfig) Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it Шрифт %1 (знайдений за допомогою fontconfig) містить помилку і буде видалено Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file Неможливо завантажити шрифт - freetype2 не може знайти файл шрифта Font %1 is broken (FreeType), discarding it Шрифт %1 містить помилку (FreeType) і буде видалено Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it Шрифт %1 містить помилковий символ %2 (код символа %3) і буде видалено extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4) Екстракція типу %1 з шрифта %2 (offset=%3, nTables=%4) memcpy header: %1 %2 %3 заголовок memcpy: %1 %2 %3 table '%1' таблиця '%1' memcpy table: %1 %2 %3 таблиця memcpy: %1 %2 %3 memcpy offset: %1 %2 %3 зміщення memcpy: %1 %2 %3 Scribus Development Version Версія Scribus в стадії розробки pt тчк mm мм in д p п cm см pt тчк mm мм in д p п cm см Points (pt) Точки (тчк) Millimeters (mm) Мілліметри (мм) Inches (in) Дюйми (д) Picas (p) Піки (п) Centimeters (cm) Сентиметри (см) File exists Файл вже існує &Replace &Заміна All Всі Document Template: Шаблон документа: Failed to open document. python error Неможливо відчинити документ. Failed to save document. python error Неможливо записати документ. Argument must be page item name, or PyCObject instance Аргументом може бути ім'я об'єкта сторінки або примірник PyCObject Property not found Властивість не знайдено Child not found Дитячий об'єкт не знайдено Couldn't convert result type '%1'. Неможливо конвертувати тип результату '%1'. Property type '%1' not supported Тип властивості '%1' не підтримується Couldn't convert '%1' to property type '%2' Неможливо конвертувати '%1' в тип властивості '%2' Types matched, but setting property failed. Типи співпадають, але установка властивості неможлива. Unable to save pixmap scripter error Неможливо записати зображення An object with the requested name already exists. python error Об'єкт з таким іменем вже існує. Point list must contain at least two points (four values). python error Список точок повинен містити хоча б дві точки (чотири значення). Point list must contain an even number of values. python error Список точок повинен містити парну кількість значень. Point list must contain at least three points (six values). python error Список точок повинен містити хоча б три точки (шість значень). Point list must contain at least four points (eight values). python error Список точок повинен містити хоча б чотири точки (вісім значень). Point list must have a multiple of six values. python error Список точок повинен містити кількість значень, яка ділиться на шість. Object not found. python error Об'єкт не знайдено. Style not found. python error Стиль не знайдено. Cannot set style on a non-text frame. python error Неможливо установити стиль в нетекстовій рамці. Failed to save EPS. python error Неможливо записати EPS. Page number out of range. python error Число сторінок виходить за допустимий діапазон. argument is not list: must be list of float values. python error аргумент не являється списком - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. argument contains non-numeric values: must be list of float values. python error аргумент містить нечислові значення - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. argument contains no-numeric values: must be list of float values. python error аргумент не містить числових значень - повинен бути списком чисел з плаваючою комою. Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12. python error Товщина лінії виходить за межі - повинна бути між 0 та 12. Line shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Тінь лінії виходить за межі - повинна бути від 0 до 100. Fill shade out of bounds, must be 0 <= shade <= 100. python error Заповнення тіні виходить за межі - повинне бути від 0 до 100. Line style not found. python error стиль лінії не знайдено. Only text frames can be checked for overflowing python error Лише текстові рамки можуть бути перевірені на переповнення &Script С&ценарій Scribus Python interface module This module is the Python interface for Scribus. It provides functions to control scribus and to manipulate objects on the canvas. Each function is documented individually below. A few things are common across most of the interface. Most functions operate on frames. Frames are identified by their name, a string - they are not real Python objects. Many functions take an optional (non-keyword) parameter, a frame name. Many exceptions are also common across most functions. These are not currently documented in the docstring for each function. - Many functions will raise a NoDocOpenError if you try to use them without a document to operate on. - If you do not pass a frame name to a function that requires one, the function will use the currently selected frame, if any, or raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate on. - Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them on a frame type that they do not make sense with. For example, setting the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result in this exception being raised. - Errors resulting from calls to the underlying Python API will be passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by any function as provided here and in its docstring is incomplete. Details of what exceptions each function may throw are provided on the function's documentation, though as with most Python code this list is not exhaustive due to exceptions from called functions. Модуль інтерфейса Пітона Цей модуль являється інтерфейсом Пітона та Scribus. Він містить функції для керування scribus і для маніпуляції об'єктами на канві. Кожна функція індивідуально описана внизу. Деякі загальні поняття для всього інтерфейсу. Більшість функцій оперує на рамками. Рамки визначаються іменем, яке являється строковою величиною Пітона. Багато функцій приймають необов'язковий параметр (не ключове слово) імені рамки. Багато виключень такоє є спільними для більшості функцій. Ці виключення не описуються окремо. Багато функцій активують виключення NoDocOpenError, якщо їх застосувати при відсутності активного документу. - Якщо функції, яка вимагає ім'я рамки, не задати цей параметр, то вона спробує використати активну рамку, якщо така існує, або активує виключення NoValidObjectError, якщо вона не знайде об'єкта над яким можна провести дії. - Багато функцій активують виключення WrongFrameTypeError, якщо їх застосувати на типові рамки для якого вони не підходять. Наприклад, установка кольору тексту на рамці для зображень не має смислу і призведе до активації цього виключення. - Помилки, які є результатом викликів стандартного програмного інтерфейсу Пітону повертаються без змін. Тому список можливих виключень, який міститься в документації функції не може бути повним принципово. Деталі виключень для кожної функції можна знайти в документації функції, хоча цей список і не являється повним із-за особливостей виключень Пітона. c с c с Cicero (c) Сісеро (с) Cannot group less than two items python error Неможливо згрупувати менш ніж два об'єкти Can't group less than two items python error Неможливо згрупувати менш ніж два об'єкти Need selection or argument list of items to group python error Потрібний список аргументів чи об'єктів для згрупування The filename should not be empty string. python error Ім'я файла не повинне бути пустою строковою величиною. Copy #%1 of Копія №%1 з Black Чорний Cyan Салатовий Magenta Малиновий Yellow Жовтий page page export сторінка Color Wheel Колесо кольорів Font Preview Попередній перегляд шрифтів My Plugin Мій модуль New From Template Новий з шаблона Export As Image Експортувати, як зображення PS/EPS Importer ЕPS/PS імпортер Save As Template Записати як шаблон Scripter Сценарист Short Words Короткі слова SVG Export Експорт SVG SVG Import Імпорт SVG OpenOffice.org Draw Importer Імпортер OpenOffice.org Draw Scribus crashes due to the following exception : %1 Scribus буде зачинено із-за помилки: %1 Creating Font Cache Створення проміжного набору шрифтів New Font found, checking... Знайдено новий шрифт, перевірка... Modified Font found, checking... Знайдено змінений шрифт, перевірка... Reading Font Cache Зчитування проміжного набору шрифтів Writing updated Font Cache Запис поновленого проміжного набору шрифтів Searching for Fonts Пошук шрифтів You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File->Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation? Ви запустили версію Scribus 1.3.x, які знаходиться в стадії розробки. Документ з яким Ви працюєте було створено версією Scribus 1.2.3 чи нижче. Процес запису зробить цей файл несумісним з версією 1.2.3. Ви справді бажаєте виконати цю операцію чи може відміните її і запишете цей файл під іншим іменем? The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue? Зміни внесені в документ не були записані і Ви бажаєте їх відмінити. Ви хочете продовжити виконання цієї операції? A file named '%1' already exists.<br/>Do you want to replace it with the file you are saving? Файл з назвою '%1' вже існує.<br/>Ви бажаєте замінити його файлом, який Ви записуєте? firstPageOrder is bigger than allowed. python error firstPageOrder більше ніж дозволено. Old .sla format support Підтримка старого .sla формату German (Trad.) Німецька (Традиц.) Exporting PostScript File Експортування постскрипт файла Printing File Друк файла <p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.</p>Choose one of the following:<br><ul><li><b>Create</b> missing pages</li><li><b>Import</b> pages until the last page</li><li><b>Cancel</b></li></ul> <p>Ви намагаєтеся імпортувати більше число сторінок ніж є доступним в активному документі рахуючи з активної сторінки.</p>Виберіть варіант дії:<br><ul><li><b>Створити</b> недостаючі сторінки</li><li><b>Імпортувати</b> сторінки до останньої існуючої сторінки</li><li><b>Вихід</b></li></ul> C&reate С&творити &Import І&мпортувати Thai Таіландська Barcode Generator OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*) Word Documents Palm PDB Documents PDB Importer PDB_data PDB Importer PDB Import PDB Importer Could not open file %1 PDB Importer This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this as a bug if you are sure it is one. PDB Importer QTextEdit Clear Очистити Select All Вибрати все &Undo &Відмінити &Redo &Повторити Cu&t &Вирізати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти QTitleBar System Menu Системне меню Shade Затінити Unshade Відтінити Normalize Нормальний розмір Minimize Згорнути до мінімуму Maximize Розгорнути до максимуму Close Зачинити QWorkspace &Restore &Відновити &Move &Перемістити &Size &Розмір Mi&nimize Зверну&ти Ma&ximize Ма&ксимальний розмір &Close &Зачинити Stay on &Top &Залишатися поверх Minimize Звернути Restore Down Відновити вниз Close Зачинити Sh&ade За&тінити %1 - [%2] %1 - [%2] &Unshade Відті&нити ReformDoc Document Setup Установка опцій документа Margin Guides Розмітка полів &Top: &Верх: &Left: &Лівий край: &Bottom: &Низ: &Right: &Правий край: Page Size Розмір сторінки Custom Нестандартний Portrait Вертикальна Landscape Горизонтальна &Size: &Розмір: Orie&ntation: &Орієнтація: &Width: &Ширина: &Height: &Висота: &Unit: &Одиниця виміру: Autosave Автоматичний запис min хв &Interval: &Інтервал: Document Документ Document Information Інформація про документ Guides Розмітка Page Display Показ сторінки Color: Колір: Display &Unprintable Area in Margin Color Виділити &недрукуєму область кольором поля Alt+U Alt+U Show Pictures Показати зображення Show Text Chains Показати текстові ланцюги Show Text Control Characters Показати контрольні знаки тексту Show Frames Показати рамки Display Відображення Typography Типографія Tools Інструменти Hyphenator Переносник Fonts Шрифти PDF Export Експорт PDF Document Item Attributes Атрибути об'єкта документа Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Color Management Керування кольорами Turns the display of frames on or off Переключає показ рамок Turns the display of pictures on or off Переключає показ зображень Color for paper Колір паперу Mask the area outside the margins in the margin color Замаскувати область за полями кольором полів Rulers relative to Page Лінійки відносні до сторінки Minimum Scratch Space Мінімальний чорновик Gaps between Pages Проміжки між сторінками Horizontal: Горизонтальна: Vertical: Вертикальна: Preflight Verifier Передекспортна перевірка Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames Показувати недруковані знаки, такі як маркери абзаців, в текстових рамках Enable or disable the display of linked text frames. Ввімкнути або вимкнути показ поєднаних текстових рамок. Adjusting Colors Налаштування кольорів Apply size settings to all pages Застосувати установки розміру до всіх сторінок Sections Розділи Apply the page size changes to all existing pages in the document Застосувати зміни розмірів сторінки до всіх існуючих сторінок документа RunScriptDialog Python Scripts (*.py);; All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Run as Extension Script run script dialog Запустити, як зовнішній сценарій SToolBAlign Style of current paragraph Стиль активного абзацу Style Settings Установки стилю SToolBColorF None Ніякого Color of text fill Колір заповнення тексту Saturation of color of text fill Насиченість кольору заповнення тексту Fill Color Settings Установки кольору заповнення SToolBColorS None Ніякого Color of text stroke Колір силуетів тексту Saturation of color of text stroke Насиченість кольору силуетів тексту Stroke Color Settings Установки кольору контурів SToolBFont pt тчк % % Font of selected text Шрифт вибраного тексту Font Size Розмір шрифта Scaling width of characters Масштабування ширини знаків Font Settings Установки шрифтів Scaling height of characters Масштабування висоти знаків SToolBStyle Character Settings Установки текстових символів Manual Tracking Слідкування вручну % % SVGExportPlugin Save Page as &SVG... Записати сторінку, як SVG з&ображення... Exports SVG Files Експорт SVG файлів Exports the current page into an SVG file. Експортувати активну сторінку в SVG файл. SVGImportPlugin Import &SVG... Імпортувати SVG зображ&ення... Imports SVG Files Імпорт SVG файлів Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects. Імпортує більшість SVG файлів в активний документ, конвертуючи їхні векторні дані в об'єкти Scribus. Scalable Vector Graphics Масштабована векторна графіка SVG file contains some unsupported features SVG файл містить деякі несумісні дані SWDialog Short Words short words plugin Модуль "короткі слова" Apply unbreakable space on: short words plugin Вставити нерозбиваємий інтервал в: &Selected frames short words plugin &Вибрані рамки Active &page short words plugin Активна &сторінка &All items short words plugin Всі &Об'єкти Only selected frames processed. short words plugin Обробляються лише вибрані рамки. Only actual page processed. short words plugin Обробляється лише активна сторінка. All items in document processed. short words plugin Обробляються всі об'єкти в документі. SWPrefsGui User settings Установки користувача System wide configuration Системна конфігурація &Save &Записати &Reset &Перезавантажити Save user configuration Записати конфігурацію користувача Reload system wide configuration and remove user defined one Перезавантажити системну конфігурацію та видалити конфігурацію користувача Edit custom configuration. If you save it, it will be used over system wide configuration Редагувати нетипову конфігурацію. Якщо Ви її запишете, то вона буде використовуватися замість системної конфігурації Short Words Короткі слова User configuration exists elready. Do you really want to overwrite it? Конфігурація користувача вже існує. Ви справді бажаєте її перезаписати? Cannot write file %1. Неможливо записати файл %1. User settings saved Установки користувача записано System wide configuration reloaded Системна конфігурація перезавантажена Cannot open file %1 Неможливо відчинити файл %1 SaveAsTemplatePlugin Save as &Template... Записати як ша&блон... Save a document as a template Записати документ як шаблон Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look Записати документ, як шаблон. Гарний метод для полегшення роботи по наданню документам однакового вигляду ScPlugin Persistent plugin manager plugin type Постійний Action plugin manager plugin type Дія Load/Save/Import/Export Завантажити/Записати/Імпортувати/Експортувати Unknown Невідомий ScToolBar Top Right Правий край Bottom Left Лівий край Allow Docking To... Horizontal Горизонтально Vertical Вертикально Floating Orientation... ScWinPrint Printing... Друкування... ScriXmlDoc Copy #%1 of Копія №%1 з Background Фон ScribusColorList Document Colors Кольори документу ScribusDoc Document Документ Background Фон New Layer Новий план Normal Звичайний Do you really want to clear all your text? Cannot Delete In-Use Item Неможливо видалити об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція видалення буде відмінена ScribusMainWindow None Нічого Initializing Plugins Ініціалізація модулів Initializing Keyboard Shortcuts Ініціалізація гарячих клавіш Reading Preferences Зчитування установок Initializing Story Editor Ініціалізація текстового редактора Reading ICC Profiles Зчитування ICC профілів Initializing Hyphenator Ініціалізація системи переносів Reading Scrapbook Зчитування чорновика Setting up Shortcuts Установка гарячих клавіш File Файл Edit Редагувати Searching for Fonts Пошук шрифтів There are no fonts found on your system. На вашій системі не знайдено жодного шрифта. Exiting now. Терміновий вихід. Fatal Error Фатальна помилка Font System Initialized Шрифтова система ініціалізована &File &Файл Open &Recent Відчинити &недавно редагований документ &Import І&мпортувати &Export &Експортувати &Edit &Редагувати St&yle &Стиль &Color &Колір &Size &Розмір &Shade &Тінь &Font &Шрифт &Effects &Ефекти &Item &Об'єкт Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком Level План Send to La&yer Перемістити на &план &PDF Options &Установки PDF &Shape Геометрична &Фігура C&onvert To К&онвертувати в I&nsert &Вставити Character Символ Quote Цитата Space Проміжок &Page С&торінка &View &Вид E&xtras &Додатки &Windows Ві&кна &Help До&помога &Alignment Ви&рівнювання Ready Готовий Open Відчинити Importing Pages... Імпортування Сторінок... Import Page(s) Імпортувати сторінку(и) Import done Імпортування закінчено Found nothing to import Не знаходжу, що імпортувати File %1 is not in an acceptable format Файл %1 - в форматі, що не підтримується Loading... Завантаження... PostScript Постскрипт Some ICC profiles used by this document are not installed: Деякі кольорові профілі, використані в цьому документі, не інстальовано: was replaced by: був замінений на: (converted) (конвертовано) All Supported Formats Всі формати, що підтримуються All Files (*) Всі файли (*) Cannot write the file: %1 Неможливо записати файл: %1 Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) Save As Записати як Saving... Запис... Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Scribus знайшов помилки. Спробуйте використати передекспортну перевірку для їх виправлення &Ignore &Ігнорувати &Abort &Аварійний вихід Printing... Друк... Document Документ Printing failed! Друк не вдався! Cannot Cut In-Use Item Неможливо вирізати об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція вирізання буде відмінена About Qt Про Qt Scribus Manual Довідка Scribus Save as Записати як Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Normal Звичайна Name: Назва: Convert Page to Master Page Конвертувати сторінку в майстер сторінку New Master Page Нова майстер сторінка &Size: &Розмір: Size Розмір &Shade: &Тінь: Shade Тінь No Style Стиль відсутній The following programs are missing: Відсутні такі програми: Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення або попередній перегляд перед друком All Все Scribus detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them. Scribus знайшов деякі помилки. Спробуйте використати передекспортну перевірку для їх виправлення. EPS Files (*.eps);;All Files (*) Файли EPS (*.eps);;Всі файли (*) Detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them Знайдено деякі помилки. Спробуйте використати передекспортну перевірку для їх виправлення -Page%1 -Сторінка%1 Some objects are locked. Деякі об'єкти замкнені. &Lock All &Замкнути все &Unlock All &Розімкнути все Information Інформація The program %1 is already running! Програма %1 вже запущена! The program %1 is missing! Програма %1 відсутня! The selected color does not exist in the document's color set. Please enter a name for this new color. Вибраний колір відсутній в наборі кольорів документу. Будь ласка введіть назву цього нового кольору. Color Not Found Колір не знайдено The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color. Вибране ім'я вже існує. Будь-ласка введіть інше ім'я для цього нового кольору. &Level &План Send to Layer Перемістити на план Previe&w Settings Установки попереднього перегляду перед д&руком &Tools &Інструменти X-Pos: Поз. Х: Y-Pos: Поз. У: Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення або попередній перегляд постскрипту перед друком Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available Ghostscript відсутній: попередній перегляд постскрипту перед друком недоступний Spaces && Breaks Ligature New Master Page %1 Нова майстер сторінка %1 Number of copies: %1 Horizontal shift: %2 Vertical shift: %3 Do you really want to replace your existing image? ScribusQApp Invalid argument: Невірний аргумент: File %1 does not exist, aborting. Файл %1 не існує, аварійний вихід. Usage: scribus [option ... ] [file] Використання: scribus [ключ ... ] [файл] Options: Установки: Print help (this message) and exit Надрукувати підказку (це повідомлення) та вийти Uses xx as shortcut for a language, eg `en' or `de' Використовує хх, як кодову назву мови, наприклад 'en' або 'de' List the currently installed interface languages Показати список доступних мов інтерфейса Show information on the console when fonts are being loaded Показати в терміналі інформацію про завантаження шрифтів Do not show the splashscreen on startup Не показувати стартову заставку під час запуску програми Output version information and exit Показати інформацію про версію та вийти Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel) Використовувати порядок кнопок в діалогових вікнах справа наліво (наприклад Вихід/Ні/Так замість Так/Ні/Вихід filename назва файла Use filename as path for user given preferences Використовувати назву файла, як шлях для установок користувача Installed interface languages for Scribus are as follows: Інстальовані мови інтерфейсу Scribus включають: To override the default language choice: Вибрати нестандартну мову: scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice. scribus -l xx або scribus --lang xx, де xx - це код вибраної мови. Scribus Version Версія Scribus Scribus, Open Source Desktop Publishing Scribus, поліграфічне програмне забезпечення з відкритим кодом Homepage Домашня сторінка Documentation Документація Wiki Вікі Issues Проблеми ScribusView % % Layer План Copy Here Копіювати сюди Move Here Перемістити сюди Cancel Вихід &Paste &Вклеїти Picture Зображення File: Файл: Original PPI: Початкові ТНД: Actual PPI: Фактичні ТНД: Linked Text Зв'язаний текст Text Frame Текстова рамка Text on a Path Текст на шляху Paragraphs: Абзаци: Words: Слова: Chars: Символи: Print: Друкувати: Enabled Ввімкнено Disabled Вимкнено In&fo &Інформація Preview Settings Установки попереднього перегляду перед друком &PDF Options &Установки PDF Send to La&yer Перемістити на &план Le&vel Пла&н Conve&rt to &Конвертувати в &Delete &Видалити Cannot Delete In-Use Item Неможливо видалити об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція видалення буде відмінена Linking Text Frames Установка зв'язку між текстовими рамками You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself. Ви намагаєтеся установити зв'язок до заповненої рамки або до цієї ж рамки. Do you really want to clear all your text? Ви справді бажаєте очистити весь текст? Page %1 to %2 Від сторінки %1 до %2 Cannot Convert In-Use Item Неможливо конвертувати об'єкт під час його використання The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped Об'єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція конвертування в контурні лінії буде пропущена Colorspace: Кольоровий простір: Unknown Невідомий RGB RGB CMYK CMYK Grayscale Відтінки сірого ScribusWin Document: Документ: has been changed since the last save. був змінений з часу останнього запису. &Discard За&бути ScriptPlugin Embedded Python scripting support. Вбудована підтримка сценаріїв пітону. Scripter Сценарист ScripterCore Script error Помилка сценарія If you are running an official script report it at <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a> please. Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на <a href="http://bugs.scribus.net">bugs.scribus.net</a>. This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker. Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок. Examine Script Розглянути сценарій There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. Під час виконання введеної Вами команди була знайдена внутрішня помилка. Деталі будуть надруковані в стандартний вивід помилок. Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. Активація модуля пітона не вдалася. Деталі помилки будуть надруковані в стандартний вивід помилок. Python Scripts (*.py);;All Files (*) Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*) Documentation for: Script doesn't contain any docstring! ScripterPrefsGui Scripter Preferences Установки сценариста Enable Extension Scripts Ввімкнути зовнішні сценарії Extensions Розширення Console Термінал Startup Script: Початковий сценарій: Errors: syntax highlighting Помилки: Comments: syntax highlighting Коментарії: Keywords: syntax highlighting Ключові слова: Signs: syntax highlighting Знаки: Numbers: syntax highlighting Числа: Strings: syntax highlighting Строкові величини: Base Texts: syntax highlighting Базові тексти: Select Color Вибрати колір Change... Змінити... Locate Startup Script SeList Show Page Previews Попередній перегляд сторінок SearchReplace Search/Replace Пошук/Заміна Search for: Шукати: Text Текст Paragraph Style Стиль абзацу Font Шрифт Font Size Розмір шрифта Font Effects Ефекти шрифта Fill Color Колір заповнення Fill Shade Тінь заповнення Stroke Color Колір контура Stroke Shade Тінь контура pt тчк None Немає Replace with: Замінити на: Search finished Пошук закінчено Left Лівий край Center Центр Right Правий край Block Блок Forced Вимушене &Whole Word &Повне слово &Ignore Case &Ігнорувати регістр &Search &Пошук &Replace &Заміна Replace &All Замінити &всі &Close &Зачинити C&lear О&чистити Search finished, found %1 matches Пошук завершено, знайдено %1 співпадіння SelectFields Select Fields Вибрати поля Available Fields Доступні поля Selected Fields Вибрані поля &>> &>> &<< &<< ShadeButton Other... Інші... Shade Тінь &Shade: &Тінь: ShadowValues % % X-Offset Зміщення по осі Х Y-Offset Зміщення по осі У ShortWordsPlugin Short &Words... short words plugin Короткі &Слова... Short Words Короткі слова SideBar No Style Стиль відсутній Edit Styles... Редагувати стилі... Spalette No Style Немає стилю StilFormate Edit Styles Редагування стилю Copy of %1 Копія %1 New Style Новий стиль Open Відчинити Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*) Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*) Documents (*.sla *.scd);;All Files (*) Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*) &New &Новий &Edit &Редагувати D&uplicate &Дублювати &Delete &Видалити &Import І&мпортувати StoryEditor Story Editor Редактор тексту File Файл Current Paragraph: Активний абзац: Words: Слова: Chars: Символи: Totals: Сумми: Paragraphs: Абзаци: Open Відчинити Text Files (*.txt);;All Files(*) Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*) Save as Записати як Update Text Frame Обновити вміст текстової рамки Do you want to save your changes? Записати зміни? Update Text Frame and Exit Поновити текстову рамку та вийти Exit Without Updating Text Frame Вийти без поновлення текстової рамки &New &Новий &Reload Text from Frame &Поновити текст з рамки &Save to File... За&писати в файл... &Load from File... &Завантажити з файла... Save &Document Записати &документ &Update Text Frame and Exit Поно&вити текстову рамку та вийти &Exit Without Updating Text Frame Вийти &без поновлення текстової рамки Cu&t Ви&різати &Copy &Скопіювати &Paste &Вклеїти C&lear О&чистити &Update Text Frame &Поновити вміст текстової рамки &File &Файл &Edit &Редагувати Select &All Виді&лити все &Edit Styles... &Редагувати стилі... Load Text from File Завантажити текст з файла Save Text to File Записати текст в файл Reload Text from Frame Поновити текст з рамки &Search/Replace... &Пошук/Заміна... &Fonts Preview... &Попередній перегляд шрифтів... &Background... &Фон... &Display Font... &Екранний шрифт... &Settings &Установки Search/Replace Пошук/Заміна &Smart text selection &Розумне виділення тексту &Insert Glyph... Вставити &Символ... Clear All Text Очистити весь текст Story Editor - %1 Редактор тексту - %1 Do you really want to lose all your changes? Ви справді бажаєте відмінити всі Ваші зміни? Do you really want to clear all your text? Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст? &Insert &Вставити Character Символ Quote Цитата Spaces && Breaks Ligature Space Проміжок StrikeValues Auto Автоматична % % Displacement Зміщення Linewidth Товщина лінії StyleSelect Underline Підкреслення Small Caps Капітель Subscript Нижній індекс Superscript Верхній індекс Strike Out Перекреслений текст Underline Words Only Підкреслити лише слова All Caps Всі великі літери Outline Контур Shadow Тінь Outline Text Style Selector SxwDialog Use document name as a prefix for paragraph styles Використовувати ім"я документа, як префікс для стилів абзаців Do not ask again Більше на запитувати OK Гаразд OpenOffice.org Writer Importer Options Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document Активація цією установки приведе до перезапису існуючих стилів в активному документі Scribus Merge Paragraph Styles Об'єднати стилі абзаців Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document's styles are named differently. Об'єднати стилі абзаців по атрибутах. Це приведе до зменшення числа схожих стилів абзаців і збереже атрибути стилів навіть якщо стилі вихідного документу мали інші імена. Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus. Приєднати назву документа як префікс до імені стилю абзацу в Scribus. Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document. Зробити ці установки установками по умовчанню і не запитувати знову під час імпорту документу OASIS OpenDocument версій 1.х. Overwrite Paragraph Styles Переписати стилі абзаців Cancel Вихід TOCIndexPrefs None Ніякого At the beginning На початку At the end В кінці Not Shown Не показано Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Table Of Contents Зміст &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D The frame the table of contents will be placed into Рамка в якій буде розміщено зміст Page Numbers Placed: Розміщені номери сторінок: Item Attribute Name: Назва атрибута об'єкта: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут об'єкта, який буде встановлено для рамок, які будуть використані для створення нових пунктів Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Розмістити номери сторінок пунктів на початку або в кінці рядка, або ніде List Non-Printing Entries Представити список недрукуємих пунктів Include frames that are set to not print as well Також включити рамки, які не будуть надруковані The paragraph style used for the entry lines Стиль абзацу використовуваний для рядків Paragraph Style: Стиль абзацу: Destination Frame: Цільова рамка: Inde&x Інде&кс TOCIndexPrefsBase Table of Contents and Indexes Зміст та індекси Table Of Contents Зміст &Add &Додати Alt+A Alt+A &Delete &Видалити Alt+D Alt+D The frame the table of contents will be placed into Рамка в якій буде розміщено зміст Page Numbers Placed: Розміщені номери сторінок: Item Attribute Name: Назва атрибута об'єкта: The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation of the entries Атрибут об'єкта, який буде встановлено для рамок, які будуть використані для створення нових пунктів Place page numbers of the entries at the beginning or the end of the line, or not at all Розмістити номери сторінок пунктів на початку або в кінці рядка, або не розміщувати зовсім List Non-Printing Entries Представити список недрукованих пунктів Include frames that are set to not print as well Також включити рамки, які не будуть надруковані The paragraph style used for the entry lines Стиль абзаца для рядків Paragraph Style: Стиль абзаца: Destination Frame: Цільова рамка: Inde&x Інде&кс TabCheckDoc Ignore all errors Ігнорувати всі помилки Automatic check before printing or exporting Автоматична перевірка перед друком чи експортом Check for missing glyphs Перевірка відсутності символів Check for objects not on a page Перевірка відсутності об'єктів на сторінці Check for overflow in text frames Перевірка переповнення текстових рамок Check for transparencies used Перевірка використання прозорості Check for missing images Перевірка відсутності зображень Check image resolution Перевірка розрішення зображень Lowest allowed resolution Найнижче дозволене розрішення dpi тнд Check for placed PDF Files Перевірка розміщених PDF файлів Check for PDF Annotations and Fields Перевірка PDF аннотацій та полів Add Profile Додати профіль Remove Profile Видалити профіль TabGuides Common Settings Загальні установки Placing in Documents Розміщення в документах In the Background На фоні In the Foreground На передньому плані Snapping Притягування Snap Distance: Відстань притягування: Grab Radius: Радіус захвату: px пікс Show Guides Показати розмітку Color: Колір: Show Margins Показати поля Show Page Grid Показати сітку сторінки Major Grid Основна сітка Spacing: Проміжок: Minor Grid Допоміжна сітка Show Baseline Grid Показати базову сітку Baseline Settings Установки базової сітки Baseline &Grid: &Базова сітка: Baseline &Offset: Зс&ув базової сітки: Distance between the minor grid lines Відстань між лініями допоміжної сітки Distance between the major grid lines Відстань між лініями головної сітки Distance within which an object will snap to your placed guides Зона притягування об'єкта до розмітки Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles Радіус захвату вузлів об'єктів Color of the minor grid lines Колір ліній допоміжної сітки Color of the major grid lines Колір ліній головної сітки Color of the guide lines you insert Колір вставлених ліній розмітки Color for the margin lines Колір ліній полів сторінки Color for the baseline grid Колір базової сітки Turns the basegrid on or off Вмикає та вимикає базову сітку Turns the gridlines on or off Вмикає та вимикає сітку Turns the guides on or off Вмикає та вимикає розмітку Turns the margins on or off Вмикає та вимикає поля Guides are not visible through objects on the page Розмітка не видима через об'єкти розміщені на сторінці Guides are visible above all objects on the page Розмітка видима через об'єкти розміщені на сторінці Distance between the lines of the baseline grid Відстань між лініями базової сітки Distance from the top of the page for the first baseline Відстань від верхнього краю сторінки до першої базової лінії TabManager Manage Tabulators Налаштування табуляторів TabPDFOptions Export Range Діапазон експортування &All Pages &Всі сторінки C&hoose Pages &Виберіть сторінки &Rotation: &Кут повороту: File Options Установки файла Compatibilit&y: &Сумісність: &Binding: &Перепліт: Left Margin Ліва сторона Right Margin Права сторона Generate &Thumbnails Створити &Мініатюрні зображення Save &Linked Text Frames as PDF Articles Зберегти &зв'язані текстові рамки, як статті PDF &Include Bookmarks Включити &закладки dpi тнд &Resolution for EPS Graphics: Роз&рішення для EPS графіки: Com&press Text and Vector Graphics Стис&нути текст та векторну графіку Image Settings Установки зображення Automatic Автоматичний JPEG JPEG Zip Zip None Ніякого Maximum Максимальна High Висока Medium Середня Low Низька Minimum Мінімальна &General &Загальні &Embed all Fonts &Вбудувати всі шрифти &Subset all Fonts Провести вибірку всіх &шрифтів Embedding Вбудовування шрифтів Available Fonts: Доступні шрифти: &>> &>> &<< &<< Fonts to embed: Шрифти для вбудовування: Fonts to subset: Шрифти для вибірки: &Fonts &Шрифти Enable &Presentation Effects Ввімкнути презентаційні &ефекти Page Сторінка Show Page Pre&views &Попередній перегляд сторінок Effects Ефекти &Display Duration: &Тривалість показу: Effec&t Duration: Тривалість &ефекту: Effect T&ype: Т&ип ефекту: &Moving Lines: &Рухливі лінії: F&rom the: &Від: D&irection: &Напрямок: sec сек No Effect Ніякого ефекту Blinds Венська фіранка Box Коробка Dissolve Розтавання Glitter Сяйво Split Розділення Wipe Витирання Horizontal Горизонтально Vertical Вертикально Inside Зсередини Outside Ззовні Left to Right Зліва направо Top to Bottom Зверху донизу Bottom to Top Знизу вверх Right to Left Зправа наліво Top-left to Bottom-Right Зліва зверху вправо вниз &Apply Effect on all Pages Застосувати ефект на в&сіх сторінках E&xtras &Додатки &Use Encryption Використовувати &шифрування Passwords Паролі &User: &Користувач: &Owner: В&ласник: Settings Установки Allow &Printing the Document Дозволити &друк документа Allow &Changing the Document Дозволити внесення &змін в документ Allow Cop&ying Text and Graphics Дозволити &копіювання тексту і зображень Allow Adding &Annotations and Fields Дозволити додавання &аннотацій та полів S&ecurity &Захист General Загальні Output &Intended For: Вихідний документ &призначений для: Screen / Web Екран комп'ютера/Веб сторінка Printer Прінтер Grayscale Відтінки сірого &Use Custom Rendering Settings Використовувати нестандартні &установки рендерингу Rendering Settings Установки рендерингу Fre&quency: &Частота: &Angle: &Кут: S&pot Function: &Локальна функція: Simple Dot Проста точка Line Лінія Round Круг Ellipse Елліпс Solid Colors: Однотонні кольори: Use ICC Profile Використовувати ICC профіль Profile: Профіль: Rendering-Intent: Призначення вихідного зображення: Perceptual Уявний Relative Colorimetric Відносно кольорометричний Saturation Насичення Absolute Colorimetric Абсолютна кольорометрія Images: Зображення: Don't use embedded ICC profiles Не використовувати внутрішні ICC профілі C&olor &Колір PDF/X-3 Output Intent Призначення вихідного документу PDF/X-3 &Info String: &Інформація: Output &Profile: Профіль &виводу: Trim Box Обрізати рамку PDF/X-&3 PDF/X-&3 Enables presentation effects when using Adobe&#174; Reader&#174; in full screen mode. Вмикає презентаційні ефекти при використанні Adobe&#174; Reader&#174; в повноекранному режимі. Show page previews of each page listed above. Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху. Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці. Type of the display effect. Тип ефекту. Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects. Напрямок руху ліній для ефектів "розділений" і "венеціанська штора". Starting position for the box and split effects. Початкова позиція для ефектів "коробка" і "розділений". Direction of the glitter or wipe effects. Напрямок руху ефектів "блиск" і "витирання". Apply the selected effect to all pages. Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках. Export all pages to PDF Експортувати всі сторінки в PDF Export a range of pages to PDF Експортувати діапазон сторінок в PDF Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF. Генерувати PDF Статті. Вони корисні для навігації ссилок на статті в PDF. DPI (Dots Per Inch) for image export. DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень. Choose a password for users to be able to read your PDF. Виберіть пароль для захисту PDF документа від перегляду. Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. Дозволити друк PDF. Якщо не вибрати цей параметр, то друк буде заборонено. Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented. Дозволити редагування PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування PDF буде заборонено. Embed a color profile for solid colors Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів Color profile for solid colors Кольоровий профіль для однотонних кольорів Rendering intent for solid colors Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів Embed a color profile for images Вбудований кольоровий профіль для зображень Do not use color profiles that are embedded in source images Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення Color profile for images Кольоровий профіль для зображень Rendering intent for images Схема перерахунку кольорів для зображень Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection. Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами технолога типографії для правильного вибору цього профіля. Distance for bleed from the top of the physical page Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the bottom of the physical page Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the left of the physical page Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки Distance for bleed from the right of the physical page Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки Mirror Page(s) horizontally Віддзеркалити сторінку(и) горизонтально Mirror Page(s) vertically Віддзеркалити сторінку(и) вертикально Convert Spot Colors to Process Colors Конвертувати точкові кольори в процесні кольори Compression &Quality: Стиснення та &Якість: Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer. Визначає сумісність PDF. Стандартним є PDF 1.3, який забезпечує найширшу сумісність. Виберіть PDF 1.4, якщо у Вашому файлі використовується прозорість, або 128-бітне шифрування. PDF/X-3 призначений для експорту PDF при використанні кольорових профілів RGB для комерційного друку. Цей формат доступний лише при ввімкненому керуванні кольоровими профілями. Використовуйте його лише при пораді друкаря чи в деяких випадках для друку на 4-х колірному лазерному прінтері. Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options. Метод стиснення зображень. Автоматичний дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP не має втрат якості і найкраще підходить для однотонних зображень. JPEG краще працює при створенні менших PDF файлів, які містять багато фотографічних зображень (з деякою втратою якості зображень). Залиште цю установку на 'Автоматичний', якщо Ви не впевнені в необхідності використання особливих методів стиснення. Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Рівні якості стиснення для методів, які допускають втрату якості: Мінімальна (25%), Низька (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%). Майте на увазі, що рівень якості прямо не визначає розмір кінцевого зображення - і розмір і втрата якості будуть різними для різних зображень на любому рівні якості. Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied. Дозволити копіювання тексту чи графіки з PDF. Якщо не вибрано, текст та графіка не можуть бути скопійовані. Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented. Дозволити додавання аннотацій та полів до PDF. Якщо не вибрано, редагування аннотацій та полів не дозволяється. Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled. Дозволяє конвертування реєстрових кольорів в композитні. Якщо Ви не збираєтеся друкувати Ваш документ в комерційній друкарні реєстровими кольорами то краще залиште цю установку ввімкненою. Include La&yers Включити &плани Compression Metho&d: &Метод стиснення: Resa&mple Images to: Пере&рахувати зображення до: Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document. Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів забезпечить точне збереження формату та вигляду документа. Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down. Час дії ефекту. Коротший час пришвидшить ефект, а довший час його сповільнить. Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number. Вмістити список елементів, розділений комами де елемент може бути * для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або номер окремої сторінки. Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left. Визначає переплітання сторінок в PDF. Якщо Ви не впевнені в необхідності зміни цієї установки то краще залиште стандартний метод - Ліве. Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation. Створює зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати ці зменшені зображення для навігації. Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is choosen. Плани документа експортуються в PDF. Доступно лише для PDF 1.5. Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents. Вбудувати закладки в документ. Вони можуть бути корисними для навігації в довгих PDF документах. Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos. Розрішення експортування тексту та векторної графіки. Не має ніякого впливу на розрішення експортування растрових зображень, таких як фотографії. Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size. Ввімкнути стиснення тексту та графіки без втрат якості. Залиште ввімкненим, якщо Ви не впевнені в необхідності зміни цієї установки. Приводить до зменшення розміру PDF файла. Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. This can increase memory usage and slow down export. Перерахувати растрові зображення до вибраного ТНД. Вимкнення цієї установки приведе до збереження початкового розрішення зображень і може призвести до підвищенного використання оперативної пам'яті та сповільнення експортування. Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations. Ввімкнути систему захисту в експортованому PDF. Якщо вибрано PDF 1.3, файл буде захищено 40-бітним шифруванням. PDF 1.4 дозволяє 128-бітне шифрування. Попередження: шифрування PDF не є таким надійним, як GPG чи PGP шифрування і має певні додаткові обмеження. Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF Виберіть головний пароль, який керує всіма засобами захисту в експортованому PDF Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Кольорова модель експортованого PDF. Виберіть Екран/Веб для PDF призначених для показу на екрані або для друку на типових струменевих прінтерах. Виберіть 'Прінтер' при друці на справжньому 4-х колірному СМЖК прінтері. This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems. Це продвинута установка не ввімкнена по умовчанню. Її варто вмикати лише по проханню друкаря, використовуючи надані ним параметри. В іншому випадку Ви ризикуєте тим, що експортований PDF не буде правильно друкуватися і не буде еквівалентно показаним на різних системах. Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document. Обов'язкова установка для PDF/X-3. В іншому випадку PDF не відповідатиме вимогам PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документа. Display Settings Установки показу Page Layout Макет сторінки Single Page Одна сторінка Continuous Суцільна сторінка Double Page Left Подвійна сторінка зліва Double Page Right Подвійна сторінка справа Visual Appearance Візуальне враження Use Viewers Defaults Використовувати стандартні установки програм показу Use Full Screen Mode Використовувати повноекранний режим Display Bookmarks Tab Показувати панель закладок Display Thumbnails Показувати зменшені зображення Display Layers Tab Показувати панель планів Hide Viewers Toolbar Сховати панель інструментів програм показу Hide Viewers Menubar Сховати панель меню програм показу Zoom Pages to fit Viewer Window Установити масштаб сторінок для заповнення вікна програми показу Special Actions Особливі дії Javascript to be executed when Document is opened: Javascript сценарій, який буде виконано при відкритті документа: No Script Ніякого сценарію Viewer Програма показу Clip to Page Margins Lossy - JPEG Lossless - Zip TabTools Font: Шрифт: pt тчк Size: Розмір: None Нічого Fill Color: Колір заповнення: Stroke Color: Колір контура: Tab Fill Character: Символ заповнення відступа: Tab Width: Ширина відступа: Colu&mns: &Стовпці: &Gap: &Проміжок: Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива &Line Color: Колір &лінії: % % &Shading: &Затінення: &Fill Color: Колір запо&внення: S&hading: &Затінення: Line Style: Стиль лінії: Line &Width: Тов&щина лінії: Line S&tyle: Стиль &лінії: Arrows: Стрілки: Start: Початок: End: Кінець: &Free Scaling &Вільне масштабування &Horizontal Scaling: &Горизонтальне масштабування: &Vertical Scaling: &Вертикальне масштабування: &Scale Picture to Frame Size Установити масштаб зображення по розміру &рамки Keep Aspect &Ratio Зберігати &співвідношення сторін F&ill Color: Колір запо&внення: Use embedded Clipping Path Використовувати вбудований шлях обрізання On Screen Preview Попередній перегляд на екрані Full Resolution Preview Попередній перегляд з повним розрішенням Normal Resolution Preview Попередній перегляд зі звичайним розрішенням Low Resolution Preview Попередній перегляд з низьким розрішенням Mi&nimum: &Мінімум: Ma&ximum: Ма&ксимум: &Stepping: &Крок: Text Frame Properties Властивості текстової рамки Picture Frame Properties Властивості рамки для зображень Shape Drawing Properties Властивості рисування геометричних фігур Magnification Level Defaults Стандартні установки масштабу зображення Line Drawing Properties Властивості рисування лінії Polygon Drawing Properties Властивості рисування полігонів Font for new text frames Шрифт для нових текстових рамок Size of font for new text frames Розмір шрифта для нових текстових рамок Color of font Колір шрифта Number of columns in a text frame Число стовпців в текстовій рамці Gap between text frame columns Проміжок між стовпцями текстової рамки Sample of your font Зразок Вашого шрифта Picture frames allow pictures to scale to any size Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру Horizontal scaling of images Горизонтальне масштабування зображень Vertical scaling of images Вертикальне масштабування зображень Keep horizontal and vertical scaling the same Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки Automatically scaled pictures keep their original proportions Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін Fill color of picture frames Колір заповнення рамок зображень Saturation of color of fill Насиченість кольору заповнення Line color of shapes Колір ліній геометричних фігур Saturation of color of lines Насиченість кольору ліній геометричних фігур Fill color of shapes Колір заповнення геометричних фігур Line style of shapes Стиль ліній геометричних фігур Line width of shapes Ширина ліній геометричних фігур Minimum magnification allowed Мінімально дозволений масштаб зображення Maximum magnification allowed Максимально дозволений масштаб зображення Change in magnification for each zoom operation Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування Color of lines Колір ліній Saturation of color Насиченість кольору Style of lines Стиль ліній Width of lines Товщина ліній Custom: Нестандартний: Custom: Нестандартний: Text Color: Колір тексту: Shading: Затінення: Text Stroke: Контур тексту: Dot Точка Hyphen Тире Underscore Підкреслення Custom Нестандартний TabTypograpy Subscript Нижній індекс % % &Displacement: Змі&щення: &Scaling: &Масштабування: Superscript Верхній індекс D&isplacement: Змі&щення: S&caling: &Масштабування: Underline Підкреслення Displacement: Зміщення: Auto Автоматична Line Width: Товщина лінії: Strikethru Перекреслення Small Caps Капітель Sc&aling: &Масштабування: Automatic &Line Spacing Автоматичний мі&жрядковий інтервал Line Spacing: Міжрядковий інтервал: Displacement above the baseline of the font on a line Зміщення над основою шрифта на лінії Relative size of the superscript compared to the normal font Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Displacement below the baseline of the normal font on a line Зміщення під основою шрифта на лінії Relative size of the subscript compared to the normal font Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом Relative size of the small caps font compared to the normal font Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом Percentage increase over the font size for the line spacing Збільшення інтервалу між рядками у відсотках розміру шрифта Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender Зміщення під базовою лінією нормального шрифта, виражене у відсотках зменшення шрифтів Line width expressed as a percentage of the font size Товщина лінії вираженя у відсотках розміру шрифта Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender Зміщення над базовою лінією нормального шрифта, виражене у відсотках збільшення шрифтів Tabruler Left Лівий край Right Правий край Full Stop Повна зупинка Comma Кома Center Центр Delete All Видалити всі Indentation for first line of the paragraph Відступ для першого рядка абзаца Indentation from the left for the whole paragraph Лівий відступ для всього абзаца Delete all Tabulators Видалити всі табулятори &Position: По&зиція: None Нічого Fill Char: Символ заповнення: Custom: Нестандартний: Custom: Нестандартний: Dot Точка Hyphen Тире Underscore Підкреслення Custom Нестандартний Tree Outline Об'єкт Element Елемент Group Група Free Objects Вільні об"єкти Page Сторінка UnderlineValues Auto Автоматично % % Displacement Зміщення Linewidth Товщина лінії UndoManager Add vertical guide Додати вертикальну направляючу Add horizontal guide Додати горизонтальну направляючу Remove vertical guide Видалити вертикальну направляючу Remove horizontal guide Видалити горизонтальну направляючу Move vertical guide Перемістити вертикальну направляючу Move horizontal guide Перемістити горизонтальну направляючу Lock guides Замкнути направляючі Unlock guides Розімкнути направляючі Move Перемістити Resize Змінити розмір Rotate Повернути X1: %1, Y1: %2, %3 X2: %4, Y2: %5, %6 X1: %1, Y1: %2, %3 X2: %4, Y2: %5, %6 W1: %1, H1: %2 W2: %3, H2: %4 W1: %1, H1: %2 W2: %3, H2: %4 Selection Вибірка Group Згрупувати Selection/Group Вибірка/Група Create Створити X: %1, Y: %2 W: %3, H: %4 X: %1, Y: %2 W: %3, H: %4 Align/Distribute Розташувати/Вирівняти Items involved Затронуті об'єкти Cancel Вихід Set fill color Установити колір заповнення Color1: %1, Color2: %2 Колір1: %1, Колір2: %2 Set fill color shade Установити колір заповнення тіні Set line color Установити колір лінії Set line color shade Установити колір тіні лінії Flip horizontally Перевернути по горизонталі Flip vertically Перевернути по вертикалі Lock Замкнути Unlock Розімкнути Lock size Замкнути розмір Unlock size Розімкнути розмір Ungroup Розгрупувати Delete Видалити Rename Перейменувати From %1 to %2 Від %1 до %2 Apply Master Page Застосувати головну сторінку Paste Вклеїти Cut Вирізати Set fill color transparency Установити прозорість кольору заповнення Set line color transparency Установити прозорість кольору лінії Set line style Установити стиль лінії Set the style of line end Установити стиль кінця лінії Set the style of line join Установити стиль з'єднання лінії Set line width Установити товщину лінії No style Стиль не встановлено Set custom line style Установити нестандартний стиль лінії Do not use custom line style Не використовувати нестандартний стиль лінії Set start arrow Установити початкову стрілку Set end arrow Установити кінцеву стрілку Create table Створити таблицю Rows: %1, Cols: %2 Рядків: %1, Стовпців: %2 Set font Установити шрифт Set font size Установити розмір шрифта Set font width Установити ширину шрифта Set font height Установити висоту шрифта Set font fill color Установити колір заповнення шрифта Set font stroke color Колір силуетів шрифта Set font fill color shade Установити колір заповнення тіні шрифта Set font stroke color shade Колір тіні силуетів шрифта Set kerning Установити кернінг Set line spacing Установити міжрядковий інтервал Set paragraph style Установити стиль абзацу Set language Установити мову Align text Вирівняти текст Set font effect Установити ефект шрифта Image frame Рамка для зображень Text frame Текстова рамка Polygon Полігон Bezier curve Крива Безьє Polyline Багатосегментна лінія Convert to Конвертувати в Import SVG image Імпорт SVG зображення Import EPS image Імпорт ЕPS зображення Import OpenOffice.org Draw image Імпортувати зображення OpenOffice.org Draw Scratch space Чорновик Text flows around the frame Текст огинає рамку Text flows around bounding box Текст огинає обмежуючу рамку Text flows around contour line Текст огинає контурну лінію No text flow Відміна огинання тексту No bounding box Не використовувати обмежуючу рамку No contour line Не використовувати контурну лінію Page %1 Сторінка %1 Set image scaling Установити масштабування зображення Frame size Розмір рамки Free scaling Вільне масштабування Keep aspect ratio Зберігати співвідношення сторін Break aspect ratio Не зберігати співвідношення сторін Edit contour line Редагувати контурну лінію Edit shape Редагувати геометричну форму Reset contour line Повернути контурну лінію в початковий стан Add page Додати сторінку Add pages Додати сторінки Delete page Видалити сторінку Delete pages Видалити сторінки Add layer Додати план Delete layer Видалити план Rename layer Перейменувати план Raise layer Підняти план на вищий рівень Lower layer Опустити план на нижчий рівень Send to layer Перемістити на план Enable printing of layer Ввімкнути друк плану Disable printing of layer Вимкнути друк плану Change name of the layer Перейменувати план Get image Вставити зображення Text on a Path Текст на шляху Enable Item Printing Disable Item Printing Multiple duplicate UndoPalette Initial State Початковий стан Action History Історія подій Show selected object only Показувати лише вибраний об'єкт &Undo &Відмінити &Redo &Повторити UndoWidget %1: %2 undo target: action (f.e. Text frame: Resize) %1: %2 UsePrinterMarginsDialog Minimum Margins for Page Size %1 UsePrinterMarginsDialogBase Use Printer Margins Select &Printer: Margins Поля Right: &Top: &Верх: &Bottom: &Низ: &Left: &Лівий край: &OK &Гаразд Alt+O Alt+O &Cancel В&ихід Alt+C Alt+C ValueDialog Insert value Введіть значення Enter a value then press OK. Введіть значення і натисніть Гаразд. Enter a value then press OK Введіть значення і натисніть Гаразд Alt+O Alt+O Send your value to the script Передати ваше значення сценарію WerkToolB Tools Стандартні інструменти Properties... Властивості... WerkToolBP Text Текст Link Ссилка Button Кнопка Text Field Текстове поле Check Box Вибіркове поле Combo Box Комбінований випадаючий список List Box Випадаючий список PDF Tools PDF Інструменти Insert PDF Fields Вставити PDF поля Insert PDF Annotations Вставити PDF аннотації gtFileDialog Choose the importer to use Вибрати імпортер Automatic Автоматичний Import text without any formatting Імпортувати текст без ніякого форматування Importer: Імпортер: Encoding: Кодування: Import Text Only Імпортувати лише текст gtImporterDialog Choose the importer to use Вибрати імпортер для використання Remember association Пам"ятати ассоціацію Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type. Запам'ятати ассоціацію між розширенням імені файла та вибраним імпортером і більне не задавати питання про вибір імпортера для цього типу файлів. nftdialog New From Template Новий з шаблона All Всі Name Ім'я Page Size Розмір сторінки Colors Кольори Description Опис Usage Використання Author Автор Created with Створено &Remove Ви&далити &Open &Відчинити Downloading Templates Зкачати шаблони Installing Templates Установка шаблонів Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system. Розпакуйте архів у директорію для шаблонів користувача (~/.scribus/templates) або в PREFIX/share/scribus/templates для доступу всіх користувачів системи. Preparing a template Приготування шаблона Removing a template Видалення шаблона Translating template.xml Переклад template.xml Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section. Шаблони документів можна знайти на http://www.scribus.net/ у розділі матеріалів для зкачування. Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template. Впевніться, що зображення та шрифти, використані в шаблоні, дозволяється розповсюджувати. Якщо існують обмеження на їх розповсюдження, то не використовуйте їх "збірку" в документ при запису шаблона. The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them. Автор шаблона повинен впевнитися, що користувач зможе звантажити пакет з його шаблоном і інсталювати його, розпакувавши шаблон у відповідну директорію. Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file. Видалення шаблона з діалога "Новий документ з шаблона" лише видалить відповідний пункт з template.xml. Файли не буде видалено. Діалог видалення активується лише при наявності прав редагування файла template.xml. Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it. Скопіюйте існуючий файл template.xml у файл template.lang_COUNTRY.xml, де COUNTRY - це код країни який відповідає коду використаному в .qm файлі для Вашої мови. Наприклад "fi" для фінської мови. Ця копія має бути розташована у тій же директорії, що й template.xml для того, щоб Scribus міг її завантажити. Date Дата satdialog Save as Template Записати як шаблон Name Ім'я Category Категорія Page Size Розмір сторінки Colors Кольори Description Опис Usage Використання Author Автор Email Адреса електронної пошти More Details Більш детально OK Гаразд Less Details Менш детально Legal Юридичний Letter Лист Tabloid Таблоїд landscape Горизонтально portrait Вертикально custom Установлено користувачем tfDia Create filter Створити фільтр C&lear О&чистити &Delete &Видалити Choose a previously saved filter Вибрати попередньо записаний фільтр Give a name to this filter for saving Дайте ім"я цьому фільтру для його запису Give a name for saving Дайте ім"я для запису tfFilter Disable or enable this filter row Активувати або деактивувати цей рядок фільтрів Remove this filter row Видалити цей рядок фільтрів Add a new filter row Додати новий рядок фільтрів to до and і remove match видалити співпадання do not remove match не видаляти співпадання words слова Remove Видалити Replace Замінити Apply Застосувати Value at the left is a regular expression Значення зліва - це регулярний вираз with з paragraph style стиль абзаца all instances of всі приклади all paragraphs всі абзаци paragraphs starting with абзаци починаються з paragraphs with less than абзаци з менш ніж paragraphs with more than абзаци з більш ніж WebSVN - Scribus - Blame - Rev 4759 - /trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts

Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4540 | Rev 4870 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line