Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 11345 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
11345 subik 2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
1525 cbradney 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
1525 cbradney 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
1525 cbradney 14
    <translation>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
16
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
17
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
18
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
1525 cbradney 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
1525 cbradney 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
30
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
1525 cbradney 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
1525 cbradney 40
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
43
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
44
pokud je dokument vytvořen.</translation>
45
  </message>
46
  <message>
9729 cbradney 47
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
1525 cbradney 48
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 49
 
50
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
51
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
52
</source>
1525 cbradney 53
    <translation>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 54
 
55
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
56
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
57
  </message>
58
  <message>
9729 cbradney 59
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
1525 cbradney 60
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 61
 
62
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
63
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
64
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
65
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
66
</source>
1525 cbradney 67
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 68
 
69
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
70
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
71
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
72
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
73
  </message>
74
  <message>
11652 cbradney 75
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1525 cbradney 76
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 77
 
78
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
80
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
81
</source>
1525 cbradney 82
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 83
 
84
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
85
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
86
úrovni skriptu.</translation>
87
  </message>
88
  <message>
9729 cbradney 89
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
1525 cbradney 90
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 91
 
92
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
93
coordinates are given in the current measurement units of the document
94
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
95
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
96
is not given Scribus will create one for you.
97
 
1525 cbradney 98
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 99
</source>
1525 cbradney 100
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 101
 
102
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
103
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
104
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
105
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
106
 
107
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
1525 cbradney 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
1525 cbradney 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
1525 cbradney 117
    <translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
120
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
1525 cbradney 121
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
9729 cbradney 124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
1525 cbradney 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
1525 cbradney 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
1525 cbradney 130
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
133
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
134
  </message>
135
  <message>
9729 cbradney 136
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
3064 cbradney 137
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
138
 
139
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
140
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
141
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
142
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
143
master page for the new page.
144
 
145
May raise IndexError if the page number is out of range
146
</source>
3846 subik 147
    <translation>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
148
 
149
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
150
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
151
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
152
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
153
master page for the new page.
154
 
155
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
3064 cbradney 156
  </message>
157
  <message>
11345 subik 158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="18"/>
3064 cbradney 159
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
160
 
161
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
162
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
163
</source>
11652 cbradney 164
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
3846 subik 165
 
166
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
167
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
3064 cbradney 168
  </message>
3824 cbradney 169
  <message>
11345 subik 170
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 171
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
172
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
173
 
174
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
175
following meaning:
176
 
177
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
178
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
179
 
180
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
181
margins
182
 
183
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
184
 
185
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
186
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
187
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
188
 
189
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
190
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
191
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
192
 
193
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
194
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
195
PAGE_4 is 4-fold.
196
 
197
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
198
Indexed from 0 (0 = first).
199
 
11345 subik 200
numPage = Number of pages to be created.
201
 
3824 cbradney 202
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
203
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
204
is not in points, make sure to account for this.
205
 
206
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
11345 subik 207
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 208
 
209
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
210
</source>
11652 cbradney 211
    <translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3846 subik 212
 
11345 subik 213
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
3846 subik 214
 
215
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
216
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
217
 
11345 subik 218
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document margins
3846 subik 219
 
220
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
221
 
222
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
223
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
224
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
225
 
226
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
227
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
228
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
229
 
230
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
231
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
232
PAGE_4 is 4-fold.
233
 
234
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
235
Indexed from 0 (0 = first).
236
 
6434 cbradney 237
numPage = Number of pages to be created.
238
 
239
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
240
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
241
is not in points, make sure to account for this.
242
 
11345 subik 243
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3, 1)
6434 cbradney 244
 
11345 subik 245
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
6434 cbradney 246
  </message>
11652 cbradney 247
  <message>
248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
249
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
250
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
251
 
252
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
253
following meaning:
254
 
255
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
256
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
257
 
258
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
259
margins
260
 
261
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
262
 
263
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
264
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
265
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
266
 
267
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
268
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
269
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
270
 
271
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
272
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
273
PAGE_4 is 4-fold.
274
 
275
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
276
Indexed from 0 (0 = first).
277
 
278
numPage = Number of pages to be created.
279
 
280
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
281
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
282
is not in points, make sure to account for this.
283
 
284
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
285
PAGE_4, 3, 1)
286
 
287
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
288
</source>
289
    <translation type="unfinished"></translation>
290
  </message>
291
  <message>
292
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
293
    <source>createParagraphStyle(...)
294
 
295
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
296
 
297
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
298
 
299
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
300
 
301
fixed linespacing:     0
302
 
303
automatic linespacing:   1
304
 
305
baseline grid linespacing: 2
306
 
307
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
308
 
309
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
310
 
311
-&gt; left:   0
312
 
313
-&gt; center:  1
314
 
315
-&gt; right:  2
316
 
317
-&gt; justify: 3
318
 
319
-&gt; extend:  4
320
 
321
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
322
 
323
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
324
 
325
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
326
 
327
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
328
 
329
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
330
 
331
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
332
 
333
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
334
 
335
</source>
336
    <translation type="unfinished"></translation>
337
  </message>
338
  <message>
339
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
340
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
341
 
342
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
343
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
344
 
345
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
346
</source>
347
    <translation type="unfinished"></translation>
348
  </message>
1525 cbradney 349
</context>
350
<context>
1135 cbradney 351
  <name>@default</name>
352
  <message>
9729 cbradney 353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
1525 cbradney 354
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 355
 
356
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
357
has some text selected the value assigned to the first character
358
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
359
selected item is used.
360
</source>
1525 cbradney 361
    <translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 362
 
363
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
364
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
365
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
366
  </message>
367
  <message>
9729 cbradney 368
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
1525 cbradney 369
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 370
 
371
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
372
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
373
</source>
1525 cbradney 374
    <translation>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 375
 
376
Vrátí délku textu textového rámce &quot;name&quot;.
377
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
378
  </message>
379
  <message>
11652 cbradney 380
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
1525 cbradney 381
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 382
 
383
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
384
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
385
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
386
selected item is used.
387
</source>
1525 cbradney 388
    <translation>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 389
 
390
Vrátí onsah textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je vrámu nějaký výběr, pak
391
je výsledkem obsah výběru. Vrátí celý text, ne jen viditelný.
392
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
393
  </message>
394
  <message>
11652 cbradney 395
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
1525 cbradney 396
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 397
 
398
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
399
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
400
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
401
used.
402
</source>
1525 cbradney 403
    <translation>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 404
 
405
Vrátí obsah textového rámce včetně kompletního textu všech zřetězených
406
rámů. Jestliže existuje nějaký výběr, pak je výsledkem obsah výběru.
407
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
408
  </message>
409
  <message>
11652 cbradney 410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
1525 cbradney 411
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 412
 
413
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
414
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
415
</source>
1525 cbradney 416
    <translation>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 417
 
418
Vrátí velikost řádkování textového rámce &quot;name&quot; vyjádřené v bodech.
419
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
420
  </message>
421
  <message>
11652 cbradney 422
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
1525 cbradney 423
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 424
 
425
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
426
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
427
</source>
1525 cbradney 428
    <translation>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 429
 
430
Vrátí velikost mezisloupcové mezery textového rámce &quot;name&quot; vyjádřenou v bodech.
431
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
432
  </message>
433
  <message>
11652 cbradney 434
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
1525 cbradney 435
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 436
 
437
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
438
given the currently selected item is used.
439
</source>
1525 cbradney 440
    <translation>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 441
 
442
Vrátí počet sloupců textového rámce &quot;name&quot;.
443
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
444
  </message>
445
  <message>
11652 cbradney 446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
1525 cbradney 447
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 448
 
449
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
1525 cbradney 450
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 451
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
452
used.
453
</source>
1525 cbradney 454
    <translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 455
 
456
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
1525 cbradney 457
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
1135 cbradney 458
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
459
  </message>
460
  <message>
11652 cbradney 461
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
1525 cbradney 462
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 463
 
464
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
465
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
466
currently selected item is used.
467
 
468
May throw ValueError if the font cannot be found.
469
</source>
1525 cbradney 470
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 471
 
472
Nastaví písmo &quot;font&quot; textového rámce &quot;frame&quot;. Jestliže v rámci existuje
473
výběr, je písmo aplikováno pouze na něj.
474
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
475
 
476
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
477
  </message>
478
  <message>
11652 cbradney 479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
1525 cbradney 480
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 481
 
482
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
483
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
484
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
485
currently selected item is used.
486
 
1525 cbradney 487
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 488
</source>
1525 cbradney 489
    <translation>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 490
 
491
Nastaví velikost písma textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
492
je vyjádřena v bodech. Jestliže je v rámu nějaký výběr, pak je změna
1525 cbradney 493
aplikována pouze na něj. Velikost musí být v intervalu &lt;1; 512&gt;.
1135 cbradney 494
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
495
 
496
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
497
  </message>
498
  <message>
11652 cbradney 499
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
1525 cbradney 500
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 501
 
502
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
503
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
504
item is used.
505
 
506
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
507
</source>
1525 cbradney 508
    <translation>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 509
 
510
Nastaví řádkování textového rámu &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;. Velikost
511
je uváděna v bodech.
512
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
513
 
514
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
515
  </message>
516
  <message>
11652 cbradney 517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
1525 cbradney 518
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 519
 
520
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
521
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
522
 
523
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
524
</source>
1525 cbradney 525
    <translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 526
 
527
Nastaví mezisloupcovou mezeru textového rámce &quot;name&quot; na velikost &quot;size&quot;.
528
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
529
 
530
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
531
  </message>
532
  <message>
11652 cbradney 533
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
1525 cbradney 534
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 535
 
536
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
537
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
538
 
539
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
540
</source>
1525 cbradney 541
    <translation>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 542
 
543
Nastaví počet sloupců textového rámce &quot;name&quot; na počet &quot;nr&quot;.
544
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
545
 
546
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
11652 cbradney 549
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
1525 cbradney 550
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 551
 
552
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
553
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
554
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
555
 
556
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
557
</source>
1525 cbradney 558
    <translation>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 559
 
560
Nastaví zarovnání textu rámce &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
561
vybraný objekt. &quot;align&quot; by měla být jedna z předdefinovaných konstant ALIGN_*.
562
 
563
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
564
  </message>
565
  <message>
11652 cbradney 566
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
1525 cbradney 567
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 568
 
569
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
570
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
571
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
572
selected item is used.
573
 
574
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
575
</source>
3846 subik 576
    <translation>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 577
 
578
Označí jako vybraný počet &quot;count&quot; znaků v textovém rámci &quot;name&quot; od pozice
579
&quot;start&quot;. První znak rámce má pozici 0. Jestliže je &quot;count&quot; nula, výběr je zrušen.
580
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
581
 
582
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
583
  </message>
584
  <message>
11652 cbradney 585
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
1525 cbradney 586
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 587
 
588
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
589
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
590
selected item is used.
591
</source>
1525 cbradney 592
    <translation>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 593
 
594
Smaže text z textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu nějaký výběr,
595
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
596
  </message>
597
  <message>
11652 cbradney 598
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
1525 cbradney 599
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 600
 
601
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
602
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
603
given the currently selected item is used.
604
</source>
1525 cbradney 605
    <translation>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 606
 
607
Nastaví barvu textu rámce &quot;name&quot; na barvu &quot;color&quot;. Jestliže v rámci
608
existuje výběr, pak je barva aplikována pouze na něj.
609
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
610
  </message>
611
  <message>
11652 cbradney 612
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
1525 cbradney 613
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 614
 
615
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
616
selected item is used.
617
</source>
1525 cbradney 618
    <translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 619
 
620
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
621
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
622
  </message>
623
  <message>
11652 cbradney 624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
1525 cbradney 625
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 626
 
627
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
628
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
629
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
630
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
631
used.
632
</source>
1525 cbradney 633
    <translation>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 634
 
635
Nastaví stín textu v textovém rámci &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. Jetsliže
636
v rámci existuje výběr, pak je aplikován pouze na něj. Stín musí být celé
1525 cbradney 637
číslo z intervalu &lt;1; 100&gt;.
1135 cbradney 638
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
639
  </message>
640
  <message>
11652 cbradney 641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
1525 cbradney 642
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 643
 
644
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
645
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
646
and must not link to or be linked from any other frames already.
647
 
648
May throw ScribusException if linking rules are violated.
649
</source>
1525 cbradney 650
    <translation>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 651
 
652
zřetězí dva textové rámce. Rámec &quot;fromname&quot; je před rámcem &quot;toname&quot;.
653
&quot;toname&quot; musí být prázdný a ještě neslinkovaný textový rámec.
654
 
655
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
656
  </message>
657
  <message>
11652 cbradney 658
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
1525 cbradney 659
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 660
 
661
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
662
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
1525 cbradney 663
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 664
 
665
May throw ScribusException if linking rules are violated.
666
</source>
1525 cbradney 667
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 668
 
669
Odstraní objekt &quot;name&quot; ze zřetězených textových rámců. Např. sekvence
1525 cbradney 670
a-&gt;b-&gt;c bude a-&gt;c po vykonání unlinkTextFrames(b)
1135 cbradney 671
 
672
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
673
  </message>
674
  <message>
11652 cbradney 675
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
1525 cbradney 676
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 677
 
678
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
679
currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 680
    <translation>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 681
 
682
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
683
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
684
  </message>
685
  <message>
9729 cbradney 686
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
1525 cbradney 687
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 688
 
689
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
690
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
691
the value of the named color from the default document colors.
692
 
1525 cbradney 693
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 694
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
695
</source>
1525 cbradney 696
    <translation>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 697
 
698
Vrátí CMYK složky barvy &quot;name&quot; daného dokumentu. Jestliže není otevřený
699
žádný dokument, vrátí složky implicitní barvy &quot;name&quot;.
700
 
701
Může vyvolat výjimky NotFoundError (jestliže barvu nenajde) a
702
ValueError (chybné parametry).</translation>
703
  </message>
704
  <message>
9729 cbradney 705
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
1525 cbradney 706
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 707
 
708
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
709
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
710
Color components should be in the range from 0 to 255.
711
 
1525 cbradney 712
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 713
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
714
</source>
1525 cbradney 715
    <translation>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 716
 
717
Změní barvu &quot;name&quot; na specifikované CMYK hodnoty &quot;c&quot;, &quot;m&quot;, &quot;y&quot;, &quot;k&quot;.
1525 cbradney 718
Každá z barevných komponenty musí být z intervalu &lt;0; 255&gt;.
1135 cbradney 719
 
720
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
721
(chybné parametry).</translation>
722
  </message>
723
  <message>
9729 cbradney 724
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
1525 cbradney 725
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 726
 
727
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
728
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
729
&quot;None&quot; - transparent.
730
 
731
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
732
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
733
 
1525 cbradney 734
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 735
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
736
</source>
1525 cbradney 737
    <translation>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 738
 
739
Smaže barvu &quot;name&quot;. každý výskyt této barvy je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
740
Jestliže není &quot;replace&quot; uvedena, zamění mazanou barvu transparentní
741
průhlednou &quot;None&quot;.
742
Jestliže není otevřený žádný dokument pracuje deleteColor s imlicitní
743
barevnou množinou. &quot;replace&quot; potom nemá žádnou funkčnost.
744
 
745
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
746
(chybné parametry).</translation>
747
  </message>
748
  <message>
9729 cbradney 749
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
1525 cbradney 750
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 751
 
752
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
753
 
1525 cbradney 754
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 755
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
756
</source>
1525 cbradney 757
    <translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 758
 
759
Každý výskyt barvy &quot;name&quot; je nahrazen barvou &quot;replace&quot;.
760
Může vyvolat výjimky NotFoundError (barva neexistuje) a ValueError
761
(chybné parametry).</translation>
762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
1525 cbradney 765
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 766
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
1525 cbradney 767
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 768
 
769
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
770
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
771
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
772
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
773
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
774
 
775
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
776
at 1.
777
 
778
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
779
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
780
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
781
can be binary-ORed with button constants:
782
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
783
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
784
 
785
Usage examples:
1525 cbradney 786
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
787
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 788
          ICON_ERROR)
1525 cbradney 789
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 790
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
791
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
792
 
793
Defined button and icon constants:
794
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
795
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
796
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
797
</source>
1525 cbradney 798
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;, icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
799
          button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 800
 
801
Zobrazí message box s titulkem &quot;caption&quot;, textem &quot;message&quot;, ikonou &quot;icon&quot;
802
a několika tlačítky. Implicitně není nastavena žádná ikona a zobrazí se jediné
803
tlačitko (OK). Povinné jsou tedy pouze parametry &quot;caption&quot; a &quot;message&quot;.
804
&quot;message&quot; může obsahovat jednoduché HTML značky.
805
Vrátí číslo tlačítka, které uživatel stisknul. Tlačítka jsou číslována od 1.
806
Jednotlivé typy ikon a tlačitek mají své předdefinované konstanty. Jsou to
807
BUTTON_* a ICON_*. Existují také dvě konstanty, které mohou být použity
808
v binárním OR s BUTTON konstantami:
809
  BUTTONOPT_DEFAULT nastaví příznak &quot;stisk enteru stiskne tlačítko&quot;
810
  BUTTONOPT_ESCAPE nastaví příznak &quot;stisk escape stiskne tlačítko&quot;
811
Příklady:
1525 cbradney 812
  result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
813
                  &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 814
                  ICON_ERROR)
1525 cbradney 815
  result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;,
816
                  &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 817
                  ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
818
                  BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
819
Konstanty: BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL,
820
  BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO, BUTTON_NOALL, BUTTON_OK,
821
  BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
822
  ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
823
  </message>
824
  <message>
9729 cbradney 825
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
1525 cbradney 826
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 827
 
1525 cbradney 828
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
829
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 830
 
1525 cbradney 831
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 832
</source>
1525 cbradney 833
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 834
 
835
Zobrazí jednoduchý dialog, do kterého uživatel zadává hodnotu,
836
kterou vráti skriptu jako string. Okno má titulek &quot;caption&quot;,
837
text &quot;message&quot; a může zobrazit implicitní hodnotu &quot;defaultvalue&quot;.
1525 cbradney 838
Např.: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)</translation>
1135 cbradney 839
  </message>
840
  <message>
9729 cbradney 841
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
1525 cbradney 842
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 843
 
844
Closes the current document without prompting to save.
845
 
846
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
847
</source>
1525 cbradney 848
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 849
 
850
Zavře aktuální dokument bez výzvy k uložení.
851
 
852
Může vyvolat výjimku NoDocOpenError, kdyý enní žádný dokument otevřen</translation>
853
  </message>
854
  <message>
9729 cbradney 855
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
1525 cbradney 856
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 857
 
858
Returns true if there is a document open.
859
</source>
1525 cbradney 860
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 861
 
862
Vrátí true, když je otevřený jakýkoli dokument.</translation>
863
  </message>
864
  <message>
9729 cbradney 865
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
1525 cbradney 866
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 867
 
868
Opens the document &quot;name&quot;.
869
 
870
May raise ScribusError if the document could not be opened.
871
</source>
1525 cbradney 872
    <translation>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 873
 
874
Otevře dokument &quot;name&quot;.
875
 
876
Může vyvolat výjimku ScribusError, když dokument nejde otevřít.</translation>
877
  </message>
878
  <message>
9729 cbradney 879
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
1525 cbradney 880
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 881
 
882
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
883
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
884
save file dialog.
885
 
886
If the save fails, there is currently no way to tell.
887
</source>
1525 cbradney 888
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 889
 
890
Uloží aktuální dokument pod platným jménem. Vrátí true v případě úspěchu.
891
Jestliže nebyl dokument ještě niky uložen, zobrazí se &quot;Uložit jako&quot; okno.
892
Jestliže ukladání selže, neexituje žádný způsob, jak toto zjistit.</translation>
893
  </message>
894
  <message>
9729 cbradney 895
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
1525 cbradney 896
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 897
 
898
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
899
relative path).
900
 
901
May raise ScribusError if the save fails.
902
</source>
1525 cbradney 903
    <translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 904
 
905
Uloží aktuální dokument pod jménem &quot;name&quot;. &quot;name&quot; může být jak celá, tak
906
relativní cesta souborového systému.
907
 
908
Může vyvolat výjimku ScribusError, jestliže ukládání selže.</translation>
909
  </message>
910
  <message>
11345 subik 911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
1525 cbradney 912
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 913
 
914
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1525 cbradney 915
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 916
constants.
917
</source>
11652 cbradney 918
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 919
 
920
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
921
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
922
  </message>
923
  <message>
9729 cbradney 924
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
1525 cbradney 925
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 926
 
927
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
1525 cbradney 928
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 929
 
930
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
931
</source>
1525 cbradney 932
    <translation>setUnit(type)
1135 cbradney 933
 
934
Změní měrné jednotky dokumentu. Možná nastavení jsou definována jako
935
konstanty UNIT_*.
936
 
937
Může vyvolat výjimku ValueError při nepodporovaném typu jednotky.</translation>
938
  </message>
939
  <message>
9729 cbradney 940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
1525 cbradney 941
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 942
 
943
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
944
of the UNIT_* constants:
945
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
946
</source>
1525 cbradney 947
    <translation>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 948
 
949
Vrátí typ měrné jednotky dokumentu. Návratová hodnota je jednou z UNIT_*
950
konstant: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
951
  </message>
952
  <message>
9729 cbradney 953
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
1525 cbradney 954
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 955
 
956
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
957
current document.
958
</source>
1525 cbradney 959
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 960
 
961
Nahraje styly odstavce z dokumentu &quot;filename&quot; do dokumentu aktuálního.</translation>
962
  </message>
963
  <message>
9729 cbradney 964
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
1525 cbradney 965
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 966
 
967
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
968
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
969
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
970
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
971
</source>
1525 cbradney 972
    <translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 973
 
974
Nastaví typ dokumentu. Parametr facingPages může být FACINGPAGES (dvoustrany)
975
nebo NOFACINGPAGES (jedna strana). Jestliže chcete, aby dokument začínal
11345 subik 976
levou stranou nastavte firstPageLeft na FIRSTPAGELEFT, jinak na FIRSTPAGERIGHT.
977
</translation>
1135 cbradney 978
  </message>
979
  <message>
11652 cbradney 980
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
1525 cbradney 981
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 982
 
983
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
984
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
985
</source>
1525 cbradney 986
    <translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 987
 
988
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
989
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
990
  </message>
991
  <message>
11652 cbradney 992
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
1525 cbradney 993
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 994
 
995
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
996
is not given the currently selected Item is used.
997
</source>
1525 cbradney 998
    <translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 999
 
1000
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
1001
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1002
  </message>
1003
  <message>
11652 cbradney 1004
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1525 cbradney 1005
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1006
 
1007
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1008
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1009
</source>
1525 cbradney 1010
    <translation>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1011
 
1012
Vrátí stín barvy objektu &quot;name&quot;.
1013
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1014
  </message>
1015
  <message>
11345 subik 1016
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="62"/>
1525 cbradney 1017
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1018
 
1019
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1020
the currently selected item is used. The join types are:
1021
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1022
</source>
11652 cbradney 1023
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1024
 
1025
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
1026
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1027
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
1028
  </message>
1029
  <message>
11652 cbradney 1030
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
1525 cbradney 1031
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1032
 
1033
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1034
currently selected item is used. The cap types are:
1035
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1036
</source>
1525 cbradney 1037
    <translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1038
 
1039
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
1040
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1041
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
1042
  </message>
1043
  <message>
11652 cbradney 1044
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
1525 cbradney 1045
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1046
 
1047
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1048
currently selected item is used. Line style constants are:
1049
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1050
</source>
1525 cbradney 1051
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1052
 
1053
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
1054
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1055
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1056
  </message>
1057
  <message>
11652 cbradney 1058
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
1525 cbradney 1059
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1060
 
1061
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1062
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1063
</source>
1525 cbradney 1064
    <translation>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1065
 
1066
Vrátí stín výplně objektu &quot;name&quot;.
1067
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1068
  </message>
1069
  <message>
11652 cbradney 1070
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
1525 cbradney 1071
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1072
 
1073
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1074
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1075
</source>
1525 cbradney 1076
    <translation>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1077
 
1078
Vrátí tuple s velikostmi obrázku rámce &quot;name&quot;.
1079
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1080
  </message>
1081
  <message>
11652 cbradney 1082
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
1525 cbradney 1083
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1084
 
1085
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1086
given the currently selected item is used.
1087
</source>
1525 cbradney 1088
    <translation>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1089
 
1090
Vrátí jméno souboru (obrázku) daného rámce &quot;name&quot;.
1091
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1092
  </message>
1093
  <message>
11652 cbradney 1094
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
1525 cbradney 1095
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1096
 
1097
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1098
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
1525 cbradney 1099
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1100
for reference.
1101
</source>
1525 cbradney 1102
    <translation>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1103
 
1104
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
1105
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1106
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
1107
  </message>
1108
  <message>
11652 cbradney 1109
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1525 cbradney 1110
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1111
 
1112
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1113
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1114
is used.
1115
</source>
1525 cbradney 1116
    <translation>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1117
 
1118
Vrátí rotaci objektu &quot;name&quot;. Hodnota je vyjádřena ve stupních. Otočení ve směru
1119
hodinových ručiček je kladné.
1120
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1121
  </message>
1122
  <message>
11652 cbradney 1123
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
1525 cbradney 1124
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1125
 
1126
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1127
</source>
1525 cbradney 1128
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1129
 
1130
Vrátí seznam, který obsahuje jména všech objektů na aktuální stránce.</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
9729 cbradney 1133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
1525 cbradney 1134
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1135
 
1136
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1137
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1138
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1139
belongs to a group, the whole group is moved.
1140
</source>
1525 cbradney 1141
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1142
 
1143
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
1144
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
1145
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1146
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
1147
  </message>
1148
  <message>
9729 cbradney 1149
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1525 cbradney 1150
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1151
 
1152
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1153
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1154
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1155
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1156
given the currently selected item is used.
1157
</source>
11652 cbradney 1158
    <translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1159
 
1160
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
1161
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1162
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1163
  </message>
1164
  <message>
9729 cbradney 1165
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1525 cbradney 1166
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1167
 
1168
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1169
is not given the currently selected item is used.
1170
</source>
1525 cbradney 1171
    <translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1172
 
1173
Změní velikost objektu &quot;name&quot; na danou šířku &quot;width&quot; a výšku &quot;height&quot;.
1174
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1175
  </message>
1176
  <message>
9729 cbradney 1177
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1525 cbradney 1178
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1179
 
1180
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1181
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1182
second selected Object and so on.
1183
</source>
1525 cbradney 1184
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1185
 
1186
Vrátí jméno vybraného objektu. Jestliže je zadáno &quot;nr&quot;, pak indikuje,
1187
jaký objekt z výběru vrátí. 0 znamená první objekt atd.</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
9729 cbradney 1190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1525 cbradney 1191
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1192
 
1193
Returns the number of selected objects.
1194
</source>
1525 cbradney 1195
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1196
 
1197
Vrátí počet objektů ve výběru.</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
9729 cbradney 1200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1525 cbradney 1201
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1202
 
1203
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1204
</source>
1525 cbradney 1205
    <translation>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1206
 
1207
Zařadí objekt &quot;name&quot; do výběru.</translation>
1208
  </message>
1209
  <message>
9729 cbradney 1210
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1525 cbradney 1211
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1212
 
1213
Deselects all objects in the whole document.
1214
</source>
1525 cbradney 1215
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1216
 
1217
Zruší výběr všech objektů v celém dokumentu.</translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
9729 cbradney 1220
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1525 cbradney 1221
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1222
 
1223
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1224
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1225
items are used.
1226
</source>
1525 cbradney 1227
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1228
 
1229
Seskupí objekty vyjmenované v seznamu &quot;list&quot;. Jestliže není seznam zadán,
1230
použijí se vybrané objekty.</translation>
1231
  </message>
1232
  <message>
9729 cbradney 1233
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1525 cbradney 1234
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1235
 
1236
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
1525 cbradney 1237
    <translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1238
 
1239
Zruší seskupení objektů, do kterého patří objekt &quot;name&quot;.
1240
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1241
  </message>
1242
  <message>
9729 cbradney 1243
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1525 cbradney 1244
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1245
 
1246
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1247
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1248
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1249
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1250
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1251
 
1252
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1253
</source>
1525 cbradney 1254
    <translation>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1255
 
1256
Změní velikost seskupených objektů, kam objekt &quot;name&quot; patří. Hodnoty &quot;factor&quot;
1257
větší než 1 zvětšují a naopak. Např. 0.5 znamená 50%, 1.5 150% atd. &quot;factor&quot;
1258
musí být větší než 0.
1259
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1260
 
1261
Může vyvolat výjimku ValueError při chybném nastavení &quot;factor&quot;.</translation>
1262
  </message>
1263
  <message>
9729 cbradney 1264
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1525 cbradney 1265
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1266
 
1267
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1268
not given the currently selected item is used.
1269
 
1270
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1271
</source>
1525 cbradney 1272
    <translation>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1273
 
1274
Nahraje obrázek &quot;picture&quot; do obrázkového rámce &quot;name&quot;.
1275
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1276
 
1277
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError, není-li objekt obrázkovým rámem</translation>
1278
  </message>
1279
  <message>
9729 cbradney 1280
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1525 cbradney 1281
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1282
 
1283
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1284
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1285
means 100 %.
1286
 
1287
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1288
</source>
1525 cbradney 1289
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1290
 
1291
Nastaví velikost obrázku v obrázkovém rámu &quot;name&quot;.
1292
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1293
Číslo 1 znamená 100%.
1294
 
1295
Může vyvolat výjimku WrongFrameTypeError jestliže rámec není obrázkový</translation>
1296
  </message>
1297
  <message>
9729 cbradney 1298
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1525 cbradney 1299
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1300
 
1525 cbradney 1301
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1302
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1303
if locked.
1304
</source>
1525 cbradney 1305
    <translation>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1306
 
1307
Jestliže je objekt &quot;name&quot; zamčený, tak jej odemkne a naopak.
1308
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1309
Vrátí true jestliže je objekt zamčený.</translation>
1310
  </message>
1311
  <message>
9729 cbradney 1312
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1525 cbradney 1313
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1314
 
1315
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1316
currently selected item is used.
1317
</source>
1525 cbradney 1318
    <translation>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1319
 
1320
Vrátí true kdyý je objekt &quot;name&quot; zamčený.
1321
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1322
  </message>
1323
  <message>
11652 cbradney 1324
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
1525 cbradney 1325
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1326
 
1327
Returns a list with the names of all available fonts.
1328
</source>
1525 cbradney 1329
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1330
 
1331
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
1332
  </message>
1333
  <message>
11652 cbradney 1334
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1525 cbradney 1335
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1336
 
1525 cbradney 1337
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1338
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1339
</source>
1525 cbradney 1340
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1341
 
1342
Vrátí více informací o dostupných písmech. Seznam obsahuje tupple:
1343
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
1344
  </message>
1345
  <message>
11652 cbradney 1346
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1525 cbradney 1347
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1348
 
1349
Returns a list with the names of all defined layers.
1350
</source>
1525 cbradney 1351
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1352
 
1353
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
1354
  </message>
1355
  <message>
11652 cbradney 1356
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1525 cbradney 1357
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1358
 
1359
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1360
 
1525 cbradney 1361
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1362
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1363
</source>
1525 cbradney 1364
    <translation>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1365
 
1366
Přepne dokument na specifikovanou vrstvu &quot;name&quot;.
1367
 
1368
Může vyvolat výjimky NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1369
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1370
  </message>
1371
  <message>
11652 cbradney 1372
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1525 cbradney 1373
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1374
 
1375
Returns the name of the current active layer.
1376
</source>
1525 cbradney 1377
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1378
 
1379
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
1380
  </message>
1381
  <message>
11652 cbradney 1382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1525 cbradney 1383
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1384
 
1385
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1386
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1387
 
1525 cbradney 1388
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1389
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1390
</source>
1525 cbradney 1391
    <translation>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1392
 
1393
Přesune objekt &quot;name&quot; do vrstvy &quot;layer&quot;. Vrstva musí existovat.
1394
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1395
 
1396
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1397
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1398
  </message>
1399
  <message>
11652 cbradney 1400
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1525 cbradney 1401
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1402
 
1403
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1404
the layer is invisible.
1405
 
1525 cbradney 1406
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1407
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1408
</source>
1525 cbradney 1409
    <translation>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1410
 
1411
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; viditelná nebo nemá. Je-li &quot;visible&quot;
1412
false, bude vrstva neviditelná.
1413
 
1414
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1415
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1416
  </message>
1417
  <message>
11345 subik 1418
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="129"/>
1525 cbradney 1419
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1420
 
1421
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1525 cbradney 1422
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1423
 
1525 cbradney 1424
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1425
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1426
</source>
11652 cbradney 1427
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1428
 
1429
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
1430
false, nebude vrstva tisknuta.
1431
 
1432
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1433
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1434
  </message>
1435
  <message>
11652 cbradney 1436
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1525 cbradney 1437
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1438
 
1525 cbradney 1439
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1440
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1441
 
1525 cbradney 1442
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1443
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1444
</source>
1525 cbradney 1445
    <translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1446
 
1447
Smaže vrstvu &quot;layer&quot;. Neudělá nic, jestliže je to poslední vrstva dokumentu
1448
nebo vrstva neexistuje.
1449
 
1450
Může vyvolat výjimku NotFoundError (vrstva nenalezena) a
1451
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
1452
  </message>
1453
  <message>
11652 cbradney 1454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1525 cbradney 1455
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1456
 
1457
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1458
 
1525 cbradney 1459
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1460
</source>
1525 cbradney 1461
    <translation>createLayer(layer)
1135 cbradney 1462
 
1463
Vytvoří novou vrstvu se jménem &quot;layer&quot;.
1464
 
1465
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
1466
  </message>
1467
  <message>
11652 cbradney 1468
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1525 cbradney 1469
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1470
 
1471
Returns a string with the -lang value.
1472
</source>
1525 cbradney 1473
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1474
 
1475
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
1476
  </message>
1477
  <message>
9729 cbradney 1478
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1525 cbradney 1479
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1480
 
1481
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1482
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1483
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1484
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1485
is not given Scribus will create one for you.
1486
 
1525 cbradney 1487
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1488
</source>
1525 cbradney 1489
    <translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1490
 
1491
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1492
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1493
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1494
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1495
 
1496
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1497
  </message>
1498
  <message>
9729 cbradney 1499
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1525 cbradney 1500
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1501
 
1502
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1503
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1504
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1505
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1506
create one for you.
1507
 
1525 cbradney 1508
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1509
</source>
1525 cbradney 1510
    <translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1511
 
1512
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1513
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1514
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1515
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1516
 
1517
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1518
  </message>
1519
  <message>
9729 cbradney 1520
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1525 cbradney 1521
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1522
 
1523
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1524
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1525
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1526
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1527
given Scribus will create one for you.
1528
 
1525 cbradney 1529
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1530
</source>
1525 cbradney 1531
    <translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1532
 
1533
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1534
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1535
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1536
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1537
 
1538
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1539
  </message>
1540
  <message>
9729 cbradney 1541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1525 cbradney 1542
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1543
 
1544
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1545
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1546
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1547
object because you need this name for further access to that object. If
1548
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1549
 
1525 cbradney 1550
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1551
</source>
1525 cbradney 1552
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1553
 
1554
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1555
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1556
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1557
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1558
 
1559
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.</translation>
1560
  </message>
1561
  <message>
9729 cbradney 1562
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1525 cbradney 1563
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1564
 
1565
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1566
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1567
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1568
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1569
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1570
Scribus will create one for you.
1571
 
1525 cbradney 1572
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1573
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1574
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1575
</source>
1525 cbradney 1576
    <translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1577
 
1578
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
1579
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1580
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1581
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1582
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1583
 
1584
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1585
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1586
  </message>
1587
  <message>
9729 cbradney 1588
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1525 cbradney 1589
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1590
 
1591
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1592
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1593
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1594
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1595
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1596
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1597
identifier for the object because you need this name for further access to that
1598
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1599
 
1525 cbradney 1600
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1601
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1602
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1603
</source>
1525 cbradney 1604
    <translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1605
 
1606
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1607
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1608
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1609
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1610
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1611
tři body. Mnohoúhelník je automaticky uzavřen, takže není třeba zadávat poslední
1612
bod jako první.
1613
 
1614
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1615
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
9729 cbradney 1618
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1525 cbradney 1619
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1620
 
1621
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1622
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1623
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1624
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1625
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1626
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1627
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1628
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1629
for you.
1630
 
1525 cbradney 1631
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1632
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
1525 cbradney 1633
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1634
</source>
1525 cbradney 1635
    <translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1636
 
1637
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1638
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1639
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1640
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1641
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1642
x a y jsou koordináty bodů, kx a ky jsou koordináty řídícího bodu křivky.
1643
 
1644
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1645
Může vyvolat výjimku ValueError v případě špatných koordinátů.</translation>
1646
  </message>
1647
  <message>
9729 cbradney 1648
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1525 cbradney 1649
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1650
 
1651
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1652
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1653
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1654
unique identifier for the object because you need this name for further access
1655
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1656
 
1525 cbradney 1657
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1658
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1659
</source>
1525 cbradney 1660
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1661
 
1662
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
1663
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1664
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
1665
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
1666
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1667
křivky &quot;beziercurve&quot;.
1668
 
1669
Může vyvolat výjimku NameExistsError když zadáte jméno, které již existuje.
1670
Může vyvolat výjimku NotFoundError v případě neexistujících objektů.</translation>
1671
  </message>
1672
  <message>
9729 cbradney 1673
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1525 cbradney 1674
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1675
 
1676
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1677
selected item is deleted.
1678
</source>
1525 cbradney 1679
    <translation>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1680
 
1681
Smaže objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1682
  </message>
1683
  <message>
11345 subik 1684
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="189"/>
1525 cbradney 1685
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1686
 
1687
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1688
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1689
is not passed, text flow is toggled.
1690
</source>
11652 cbradney 1691
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1692
 
1693
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
1694
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1695
zadáno, stav se obrátí.</translation>
1696
  </message>
1697
  <message>
11652 cbradney 1698
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1525 cbradney 1699
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1700
 
1701
Test if an object with specified name really exists in the document.
1702
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1703
returns True if there is something selected.
1704
</source>
1525 cbradney 1705
    <translation>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1706
 
1707
Vrátí příznak, zda objekt &quot;name&quot; v dokuemntu existuje. Když není &quot;name&quot;
1708
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
1709
  </message>
1710
  <message>
11652 cbradney 1711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1525 cbradney 1712
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1713
 
1714
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1525 cbradney 1715
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1716
</source>
1525 cbradney 1717
    <translation>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1718
 
1719
Aplikuje styl &quot;style&quot; na objekt &quot;name&quot;. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno,
1720
použije vybraný objekt.</translation>
1721
  </message>
1722
  <message>
11652 cbradney 1723
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1525 cbradney 1724
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1725
 
1726
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1727
</source>
1525 cbradney 1728
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1729
 
1730
Vrátí seznam všech jmen stylů odstavce v dokumentu.</translation>
1731
  </message>
1732
  <message>
9729 cbradney 1733
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
1525 cbradney 1734
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1735
 
1736
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1737
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1738
</source>
1525 cbradney 1739
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1740
 
1741
Vrátí číslo aktuální stránky dokumentu. Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží
1742
na nastaveném čísle první stránky.</translation>
1743
  </message>
1744
  <message>
9729 cbradney 1745
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
1525 cbradney 1746
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1747
 
1748
Redraws all pages.
1749
</source>
1525 cbradney 1750
    <translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
1135 cbradney 1751
  </message>
1752
  <message>
11652 cbradney 1753
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
1525 cbradney 1754
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1755
 
1756
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1757
 
1758
May raise ScribusError if the save failed.
1759
</source>
1525 cbradney 1760
    <translation>Uloží aktuální stránku jako EPS do souboru &quot;name&quot;.
1135 cbradney 1761
 
1762
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
1763
  </message>
1764
  <message>
11652 cbradney 1765
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
1525 cbradney 1766
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1767
 
1768
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1769
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1770
page number is.
1771
 
1772
May raise IndexError if the page number is out of range
1773
</source>
1525 cbradney 1774
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1775
 
1776
Smaže zadanou stránku. Nedělá nic, jestliže dokument obsahuje jedinou stránku.
1777
Stránky jsou číslovány od 1, přičemž nezáleží na nastaveném čísle první stránky.
1778
 
1779
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky</translation>
1780
  </message>
1781
  <message>
11345 subik 1782
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="82"/>
1525 cbradney 1783
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1784
 
1785
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1525 cbradney 1786
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1787
just sets the page that script commands will operates on.
1788
 
1789
May raise IndexError if the page number is out of range.
1790
</source>
11652 cbradney 1791
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1792
 
1793
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
1794
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1795
příkazy).
1796
 
1797
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
1798
  </message>
1799
  <message>
11652 cbradney 1800
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
1525 cbradney 1801
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1802
 
1803
Returns the number of pages in the document.
1804
</source>
1525 cbradney 1805
    <translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
1135 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
11652 cbradney 1808
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
1525 cbradney 1809
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1810
 
1811
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1525 cbradney 1812
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1813
</source>
1525 cbradney 1814
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1815
 
1816
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
1817
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
1818
  </message>
1819
  <message>
11652 cbradney 1820
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
1525 cbradney 1821
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1822
 
1823
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1525 cbradney 1824
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1825
 
1826
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1827
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1828
</source>
1525 cbradney 1829
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1830
 
1831
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
1832
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
1833
Např.:
1834
   setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
1835
   setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
1836
  </message>
1837
  <message>
11652 cbradney 1838
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
1525 cbradney 1839
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1840
 
1841
See getHGuides.
1842
</source>
1525 cbradney 1843
    <translation>Viz. getHGuides().</translation>
1135 cbradney 1844
  </message>
1845
  <message>
11652 cbradney 1846
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
1525 cbradney 1847
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1848
 
1849
See setHGuides.
1850
</source>
1525 cbradney 1851
    <translation>Viz. setHGuides().</translation>
1135 cbradney 1852
  </message>
1853
  <message>
11652 cbradney 1854
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1525 cbradney 1855
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1856
 
1525 cbradney 1857
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1858
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1859
</source>
1525 cbradney 1860
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1861
 
1862
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
1863
a getPageMargins()</translation>
1864
  </message>
1865
  <message>
11652 cbradney 1866
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
1525 cbradney 1867
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1868
 
1869
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1525 cbradney 1870
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1871
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1872
the page...
1873
</source>
1525 cbradney 1874
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1875
 
1876
Vrátí seznam tuple objektů na aktuální stránce: (jmeno, typ, poradi).
1525 cbradney 1877
Např.: [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)], což znamená, že objekt &quot;Text1&quot;
1135 cbradney 1878
je textový rámec (4) a je první v pořadí na stránce...</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
9729 cbradney 1881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
1525 cbradney 1882
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1883
 
1884
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1885
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1886
currently selected item is used.
1887
</source>
1525 cbradney 1888
    <translation>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1889
 
1890
Nastavý výplňovou barvu &quot;color&quot; objektu &quot;name&quot;. &quot;color&quot; je jméno
1891
jedné z definovaných barev. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije
1892
vybraný objekt.</translation>
1893
  </message>
1894
  <message>
11652 cbradney 1895
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
1525 cbradney 1896
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1897
 
1898
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1899
is not given the currently selected item is used.
1900
</source>
1525 cbradney 1901
    <translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1902
 
1903
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
1904
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
1905
  </message>
1906
  <message>
11652 cbradney 1907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
1525 cbradney 1908
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1909
 
1910
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1911
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1912
given the currently selected item is used.
1913
 
1914
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1915
</source>
1525 cbradney 1916
    <translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1917
 
1918
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
1525 cbradney 1919
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
1135 cbradney 1920
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1921
 
1922
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
1923
  </message>
1924
  <message>
11652 cbradney 1925
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
1525 cbradney 1926
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1927
 
1928
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1929
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1930
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1931
is used.
1932
 
1933
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1934
</source>
1525 cbradney 1935
    <translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1936
 
1937
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
1525 cbradney 1938
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 1939
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1940
 
1941
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
1942
  </message>
1943
  <message>
11652 cbradney 1944
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
1525 cbradney 1945
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1946
 
1947
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1948
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1949
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1950
</source>
1525 cbradney 1951
    <translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1952
 
1953
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
1954
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1955
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
1956
  </message>
1957
  <message>
11652 cbradney 1958
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
1525 cbradney 1959
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1960
 
1961
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1962
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
1525 cbradney 1963
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1964
</source>
1525 cbradney 1965
    <translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1966
 
1967
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
1968
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1969
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
1970
  </message>
1971
  <message>
11652 cbradney 1972
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
1525 cbradney 1973
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1974
 
1975
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1976
is not given the currently selected item is used. There are predefined
1525 cbradney 1977
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1978
</source>
1525 cbradney 1979
    <translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1980
 
1981
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
1982
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
1983
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
1984
  </message>
1985
  <message>
11652 cbradney 1986
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
1525 cbradney 1987
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1988
 
1989
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1990
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1991
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1992
Item is used.
1993
 
1994
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1995
</source>
1525 cbradney 1996
    <translation>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1997
 
1998
Nastaví stín výplně objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;.
1525 cbradney 1999
&quot;shade&quot; musí být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
1135 cbradney 2000
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2001
 
2002
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
2003
  </message>
2004
  <message>
11652 cbradney 2005
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
1525 cbradney 2006
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2007
 
2008
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2009
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2010
 
2011
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2012
</source>
1525 cbradney 2013
    <translation>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2014
 
2015
Nastaví poloměr zaoblení rohů objektu &quot;name&quot;. Poloměr je vyjádřen v bodech.
2016
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2017
 
2018
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
2019
  </message>
2020
  <message>
11652 cbradney 2021
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
1525 cbradney 2022
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2023
 
2024
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2025
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2026
 
1525 cbradney 2027
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2028
</source>
1525 cbradney 2029
    <translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2030
 
2031
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
2032
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
2033
 
2034
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2035
  </message>
2036
  <message>
9729 cbradney 2037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
1525 cbradney 2038
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2039
 
2040
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2041
new progress bar use. See progressSet.
2042
</source>
1525 cbradney 2043
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2044
 
2045
Zruší předchozí nastavení progress baru. Je to vhodné použít před novým použitím P.B.</translation>
2046
  </message>
2047
  <message>
9729 cbradney 2048
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
1525 cbradney 2049
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2050
 
1525 cbradney 2051
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2052
See progressSet.
2053
</source>
1525 cbradney 2054
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2055
 
2056
Nastaví maximální možný počet kroků (zaplnění) progress baru.</translation>
2057
  </message>
2058
  <message>
9729 cbradney 2059
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
1525 cbradney 2060
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2061
 
2062
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2063
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2064
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2065
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2066
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2067
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
1525 cbradney 2068
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2069
</source>
1525 cbradney 2070
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2071
 
2072
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
2073
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
2074
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
2075
Qt</translation>
2076
  </message>
2077
  <message>
9729 cbradney 2078
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
1525 cbradney 2079
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2080
 
2081
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2082
</source>
1525 cbradney 2083
    <translation>[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.</translation>
1135 cbradney 2084
  </message>
2085
  <message>
9729 cbradney 2086
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
1525 cbradney 2087
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2088
 
1525 cbradney 2089
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2090
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2091
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2092
</source>
1525 cbradney 2093
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2094
 
2095
Povolí/zakáže ikonu &quot;uložit&quot; a položku menu &quot;Uložit&quot; v hlavním okně Scribusu.
2096
Proceduru volejte, jestliže jste něco ve svém skriptu změnili, protože Scribus
2097
tuto akci nezajistí automaticky.</translation>
2098
  </message>
2099
  <message>
9729 cbradney 2100
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1525 cbradney 2101
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2102
 
2103
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2104
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2105
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2106
 
2107
May raise WrongFrameTypeError.
2108
</source>
2137 cbradney 2109
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
2110
 
2111
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2112
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2113
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
2114
 
2115
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2116
  </message>
2117
  <message>
11652 cbradney 2118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1525 cbradney 2119
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2120
 
2121
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2122
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2123
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2124
 
2125
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2126
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2127
</source>
2137 cbradney 2128
    <translation>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2129
 
2130
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2131
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2132
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2133
 
2134
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2135
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
1525 cbradney 2136
  </message>
2137
  <message>
11652 cbradney 2138
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2137 cbradney 2139
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2140
 
2137 cbradney 2141
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2142
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2143
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2144
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2145
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2146
 
2147
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2148
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2149
</source>
2137 cbradney 2150
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2151
 
2137 cbradney 2152
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2153
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2154
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2155
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2156
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2157
 
2158
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
2159
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.</translation>
1525 cbradney 2160
  </message>
2161
  <message>
11345 subik 2162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="332"/>
2137 cbradney 2163
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2164
 
2137 cbradney 2165
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2166
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2167
 
2137 cbradney 2168
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2169
</source>
11652 cbradney 2170
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2171
 
2137 cbradney 2172
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2173
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2174
 
2137 cbradney 2175
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2176
  </message>
2177
  <message>
11652 cbradney 2178
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
2137 cbradney 2179
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2180
 
2137 cbradney 2181
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2182
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2183
 
2137 cbradney 2184
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2185
</source>
2137 cbradney 2186
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2187
 
2137 cbradney 2188
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2189
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2190
 
2137 cbradney 2191
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
1525 cbradney 2192
  </message>
2193
  <message>
11652 cbradney 2194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2137 cbradney 2195
    <source>getPageMargins()
1525 cbradney 2196
 
2137 cbradney 2197
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2198
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
1525 cbradney 2199
</source>
2137 cbradney 2200
    <translation>getPageMargins()
1525 cbradney 2201
 
2137 cbradney 2202
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2203
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().</translation>
1525 cbradney 2204
  </message>
2205
  <message>
9729 cbradney 2206
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
3064 cbradney 2207
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2208
 
2209
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2210
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2211
space. If no document is open, returns the value of the named color
2212
from the default document colors.
2213
 
2214
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2215
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2216
</source>
4399 subik 2217
    <translation>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2218
 
2219
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2220
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2221
space. If no document is open, returns the value of the named color
2222
from the default document colors.
2223
 
2224
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2225
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
3064 cbradney 2226
  </message>
2227
  <message>
9729 cbradney 2228
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2229
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2230
 
2231
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2232
style name or None when user cancels the dialog.
2233
</source>
2234
    <translation type="unfinished"></translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
11652 cbradney 2237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
3064 cbradney 2238
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2239
 
2240
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2241
for details of arguments.
2242
 
2243
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2244
</source>
2245
    <translation type="unfinished"></translation>
2246
  </message>
2247
  <message>
11652 cbradney 2248
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
3064 cbradney 2249
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2250
 
2251
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2252
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2253
by parent classes as well.
2254
</source>
2255
    <translation type="unfinished"></translation>
2256
  </message>
2257
  <message>
11652 cbradney 2258
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
3064 cbradney 2259
    <source>getProperty(object, property)
2260
 
2261
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2262
 
2263
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2264
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2265
C++ QObject instance.
2266
 
2267
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2268
to look up on `object&apos;.
2269
 
2270
The return value varies depending on the type of the property.
2271
</source>
2272
    <translation type="unfinished"></translation>
2273
  </message>
2274
  <message>
11652 cbradney 2275
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
3064 cbradney 2276
    <source>setProperty(object, property, value)
2277
 
2278
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2279
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2280
also be raised if the underlying setter fails.
2281
 
2282
See getProperty() for more information.
2283
</source>
2284
    <translation type="unfinished"></translation>
2285
  </message>
2286
  <message>
11652 cbradney 2287
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
3064 cbradney 2288
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2289
 
2290
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2291
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2292
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2293
 
2294
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2295
</source>
2296
    <translation type="unfinished"></translation>
2297
  </message>
3824 cbradney 2298
  <message>
9729 cbradney 2299
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2300
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2301
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2302
 
2303
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2304
 
2305
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2306
following meaning:
2307
 
2308
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2309
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2310
 
2311
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2312
  margins
2313
 
2314
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2315
 
2316
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2317
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2318
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2319
 
2320
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2321
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2322
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2323
 
2324
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2325
 
2326
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2327
 
2328
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2329
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2330
is not in points, make sure to account for this.
2331
 
2332
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2333
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2334
</source>
2335
    <translation type="unfinished"></translation>
2336
  </message>
4141 cbradney 2337
  <message>
9729 cbradney 2338
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2339
    <source>closeMasterPage()
2340
 
2341
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2342
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2343
</source>
2344
    <translation type="unfinished"></translation>
2345
  </message>
2346
  <message>
9729 cbradney 2347
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2348
    <source>masterPageNames()
2349
 
2350
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2351
</source>
2352
    <translation type="unfinished"></translation>
2353
  </message>
2354
  <message>
9729 cbradney 2355
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2356
    <source>editMasterPage(pageName)
2357
 
2358
Enables master page editing and opens the named master page
2359
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2360
</source>
2361
    <translation type="unfinished"></translation>
2362
  </message>
2363
  <message>
9729 cbradney 2364
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2365
    <source>createMasterPage(pageName)
2366
 
2367
Creates a new master page named pageName and opens it for
2368
editing.
2369
</source>
2370
    <translation type="unfinished"></translation>
2371
  </message>
2372
  <message>
9729 cbradney 2373
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2374
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2375
 
2376
Delete the named master page.
2377
</source>
2378
    <translation type="unfinished"></translation>
2379
  </message>
2380
  <message>
9729 cbradney 2381
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2382
    <source>zoomDocument(double)
2383
 
2384
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2385
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2386
</source>
2387
    <translation type="unfinished"></translation>
2388
  </message>
6261 cbradney 2389
  <message>
9729 cbradney 2390
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
2391
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
6261 cbradney 2392
 
9729 cbradney 2393
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2394
strings.
2395
</source>
2396
    <translation type="unfinished"></translation>
2397
  </message>
2398
  <message>
11652 cbradney 2399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
11345 subik 2400
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
6261 cbradney 2401
 
11345 subik 2402
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
9729 cbradney 2403
</source>
2404
    <translation type="unfinished"></translation>
2405
  </message>
11652 cbradney 2406
  <message>
2407
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
2408
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2409
 
2410
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2411
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2412
the range from 0 to 255.
2413
 
2414
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2415
</source>
2416
    <translation type="unfinished"></translation>
2417
  </message>
2418
  <message>
2419
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2420
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2421
 
2422
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2423
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2424
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2425
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2426
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2427
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2428
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2429
optional parameters is False.
2430
 
2431
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2432
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2433
 
2434
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2435
 
2436
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2437
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2438
</source>
2439
    <translation type="unfinished"></translation>
2440
  </message>
2441
  <message>
2442
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2443
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2444
 
2445
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2446
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2447
constants.
2448
</source>
2449
    <translation type="unfinished"></translation>
2450
  </message>
2451
  <message>
2452
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
2453
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2454
 
2455
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2456
is not given the currently selected Item is used.
2457
</source>
2458
    <translation type="unfinished"></translation>
2459
  </message>
2460
  <message>
2461
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
2462
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2463
 
2464
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2465
is not given the currently selected Item is used.
2466
</source>
2467
    <translation type="unfinished"></translation>
2468
  </message>
2469
  <message>
2470
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
2471
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2472
 
2473
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2474
is not given the currently selected Item is used.
2475
</source>
2476
    <translation type="unfinished"></translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
2479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
2480
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2481
 
2482
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2483
is not given the currently selected Item is used.
2484
</source>
2485
    <translation type="unfinished"></translation>
2486
  </message>
2487
  <message>
2488
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2489
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2490
 
2491
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2492
the currently selected item is used. The join types are:
2493
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2494
</source>
2495
    <translation type="unfinished"></translation>
2496
  </message>
2497
  <message>
2498
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
2499
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2500
 
2501
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2502
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2503
selected item is used.
2504
</source>
2505
    <translation type="unfinished"></translation>
2506
  </message>
2507
  <message>
2508
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
2509
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2510
 
2511
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2512
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2513
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2514
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2515
</source>
2516
    <translation type="unfinished"></translation>
2517
  </message>
2518
  <message>
2519
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2520
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2521
 
2522
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2523
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2524
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2525
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2526
given the currently selected item is used.
2527
</source>
2528
    <translation type="unfinished"></translation>
2529
  </message>
2530
  <message>
2531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
2532
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2533
 
2534
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2535
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2536
selected item is used.
2537
</source>
2538
    <translation type="unfinished"></translation>
2539
  </message>
2540
  <message>
2541
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
2542
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2543
 
2544
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2545
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2546
 
2547
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2548
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2549
</source>
2550
    <translation type="unfinished"></translation>
2551
  </message>
2552
  <message>
2553
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
2554
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2555
 
2556
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2557
true the layer will be locked.
2558
 
2559
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2560
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2561
</source>
2562
    <translation type="unfinished"></translation>
2563
  </message>
2564
  <message>
2565
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
2566
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2567
 
2568
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2569
true the layer will be displayed outlined.
2570
 
2571
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2572
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2573
</source>
2574
    <translation type="unfinished"></translation>
2575
  </message>
2576
  <message>
2577
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
2578
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2579
 
2580
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2581
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2582
 
2583
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2584
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2585
</source>
2586
    <translation type="unfinished"></translation>
2587
  </message>
2588
  <message>
2589
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
2590
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2591
 
2592
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2593
 
2594
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2595
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2596
</source>
2597
    <translation type="unfinished"></translation>
2598
  </message>
2599
  <message>
2600
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
2601
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2602
 
2603
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2604
 
2605
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2606
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2607
</source>
2608
    <translation type="unfinished"></translation>
2609
  </message>
2610
  <message>
2611
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
2612
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2613
 
2614
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2615
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2616
&quot;layer&quot; is invisible.
2617
 
2618
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2619
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2620
</source>
2621
    <translation type="unfinished"></translation>
2622
  </message>
2623
  <message>
2624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
2625
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2626
 
2627
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2628
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2629
&quot;layer&quot; is locked.
2630
 
2631
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2632
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2633
</source>
2634
    <translation type="unfinished"></translation>
2635
  </message>
2636
  <message>
2637
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
2638
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2639
 
2640
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2641
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2642
&quot;layer&quot; is normal.
2643
 
2644
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2645
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2646
</source>
2647
    <translation type="unfinished"></translation>
2648
  </message>
2649
  <message>
2650
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
2651
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2652
 
2653
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2654
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2655
 
2656
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2657
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2658
</source>
2659
    <translation type="unfinished"></translation>
2660
  </message>
2661
  <message>
2662
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
2663
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2664
 
2665
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2666
 
2667
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2668
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2669
</source>
2670
    <translation type="unfinished"></translation>
2671
  </message>
2672
  <message>
2673
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
2674
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2675
 
2676
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2677
 
2678
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2679
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2680
</source>
2681
    <translation type="unfinished"></translation>
2682
  </message>
2683
  <message>
2684
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2685
    <source>moveSelectionToFront()
2686
 
2687
Moves current selection to front.
2688
</source>
2689
    <translation type="unfinished"></translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
2692
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2693
    <source>moveSelectionToFront()
2694
 
2695
Moves current selection to back.
2696
</source>
2697
    <translation type="unfinished"></translation>
2698
  </message>
2699
  <message>
2700
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
2701
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2702
 
2703
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2704
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2705
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2706
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2707
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2708
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2709
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2710
</source>
2711
    <translation type="unfinished"></translation>
2712
  </message>
2713
  <message>
2714
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2715
    <source>getPageType() -&gt; integer
2716
 
2717
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2718
</source>
2719
    <translation type="unfinished"></translation>
2720
  </message>
2721
  <message>
2722
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2723
    <source>gotoPage(nr)
2724
 
2725
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2726
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2727
just sets the page that script commands will operates on.
2728
 
2729
May raise IndexError if the page number is out of range.
2730
</source>
2731
    <translation type="unfinished"></translation>
2732
  </message>
2733
  <message>
2734
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2735
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2736
 
2737
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2738
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2739
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2740
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2741
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2742
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2743
</source>
2744
    <translation type="unfinished"></translation>
2745
  </message>
2746
  <message>
2747
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2748
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2749
 
2750
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2751
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2752
</source>
2753
    <translation type="unfinished"></translation>
2754
  </message>
2755
  <message>
2756
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2757
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2758
 
2759
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2760
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2761
</source>
2762
    <translation type="unfinished"></translation>
2763
  </message>
2764
  <message>
2765
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2766
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2767
 
2768
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2769
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2770
</source>
2771
    <translation type="unfinished"></translation>
2772
  </message>
2773
  <message>
2774
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
2775
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2776
 
2777
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2778
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2779
</source>
2780
    <translation type="unfinished"></translation>
2781
  </message>
2782
  <message>
2783
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2784
    <source>createCharStyle(...)
2785
 
2786
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2787
 
2788
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2789
 
2790
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2791
 
2792
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2793
 
2794
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2795
 
2796
-&gt; inherit
2797
 
2798
-&gt; bold
2799
 
2800
-&gt; italic
2801
 
2802
-&gt; underline
2803
 
2804
-&gt; underlinewords
2805
 
2806
-&gt; strike
2807
 
2808
-&gt; superscript
2809
 
2810
-&gt; subscript
2811
 
2812
-&gt; outline
2813
 
2814
-&gt; shadowed
2815
 
2816
-&gt; allcaps
2817
 
2818
-&gt; smallcaps
2819
 
2820
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2821
 
2822
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2823
 
2824
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2825
 
2826
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2827
 
2828
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2829
 
2830
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2831
 
2832
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2833
 
2834
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2835
 
2836
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2837
 
2838
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2839
 
2840
</source>
2841
    <translation type="unfinished"></translation>
2842
  </message>
2843
  <message>
2844
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2845
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2846
 
2847
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2848
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2849
</source>
2850
    <translation type="unfinished"></translation>
2851
  </message>
2852
  <message>
2853
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
2854
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2855
 
2856
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2857
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2858
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2859
not given the currently selected Item is used.
2860
 
2861
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2862
</source>
2863
    <translation type="unfinished"></translation>
2864
  </message>
2865
  <message>
2866
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
2867
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2868
 
2869
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2870
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2871
 
2872
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2873
</source>
2874
    <translation type="unfinished"></translation>
2875
  </message>
2876
  <message>
2877
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
2878
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2879
 
2880
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2881
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2882
 
2883
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2884
</source>
2885
    <translation type="unfinished"></translation>
2886
  </message>
2887
  <message>
2888
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
2889
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2890
 
2891
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2892
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2893
 
2894
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2895
</source>
2896
    <translation type="unfinished"></translation>
2897
  </message>
2898
  <message>
2899
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2900
    <source>scrollDocument(x,y)
2901
 
2902
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2903
</source>
2904
    <translation type="unfinished"></translation>
2905
  </message>
2906
  <message>
2907
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
2908
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2909
 
2910
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2911
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2912
 
2913
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2914
</source>
2915
    <translation type="unfinished"></translation>
2916
  </message>
2917
  <message>
2918
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
2919
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2920
 
2921
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2922
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2923
 
2924
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2925
</source>
2926
    <translation type="unfinished"></translation>
2927
  </message>
2928
  <message>
2929
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
2930
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2931
 
2932
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2933
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2934
 
2935
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2936
</source>
2937
    <translation type="unfinished"></translation>
2938
  </message>
1525 cbradney 2939
</context>
2940
<context>
11652 cbradney 2941
  <name>AIPlug</name>
2942
  <message>
2943
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
2944
    <source>Importing: %1</source>
2945
    <translation type="unfinished"></translation>
2946
  </message>
2947
  <message>
2948
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
2949
    <source>Analyzing File:</source>
2950
    <translation type="unfinished"></translation>
2951
  </message>
2952
  <message>
2953
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
2954
    <source>Group%1</source>
2955
    <translation type="unfinished"></translation>
2956
  </message>
2957
  <message>
2958
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
2959
    <source>Generating Items</source>
2960
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
2961
  </message>
2962
</context>
2963
<context>
178 Franz 2964
  <name>About</name>
2965
  <message>
11652 cbradney 2966
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
1525 cbradney 2967
    <source>Contributions from:</source>
2968
    <translation>Příspěvky od:</translation>
178 Franz 2969
  </message>
2970
  <message>
11652 cbradney 2971
    <location filename="../about.cpp" line="139"/>
1525 cbradney 2972
    <source>&amp;About</source>
2973
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
341 Franz 2974
  </message>
2975
  <message>
11652 cbradney 2976
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
1525 cbradney 2977
    <source>A&amp;uthors</source>
2978
    <translation>&amp;Autoři</translation>
341 Franz 2979
  </message>
2980
  <message>
11652 cbradney 2981
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
1525 cbradney 2982
    <source>&amp;Translations</source>
2983
    <translation>&amp;Překlady</translation>
341 Franz 2984
  </message>
2985
  <message>
11652 cbradney 2986
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
1525 cbradney 2987
    <source>&amp;Online</source>
2988
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 2989
  </message>
2990
  <message>
11652 cbradney 2991
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
1525 cbradney 2992
    <source>&amp;Close</source>
2993
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
341 Franz 2994
  </message>
418 Franz 2995
  <message>
11652 cbradney 2996
    <location filename="../about.cpp" line="145"/>
1525 cbradney 2997
    <source>Development Team:</source>
2998
    <translation>Vývojový tým:</translation>
418 Franz 2999
  </message>
3000
  <message>
11652 cbradney 3001
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
1525 cbradney 3002
    <source>Official Documentation:</source>
3003
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
418 Franz 3004
  </message>
3005
  <message>
11652 cbradney 3006
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
1525 cbradney 3007
    <source>Other Documentation:</source>
3008
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
418 Franz 3009
  </message>
3010
  <message>
11652 cbradney 3011
    <location filename="../about.cpp" line="400"/>
1525 cbradney 3012
    <source>Homepage</source>
11345 subik 3013
    <translation>Webová stránka</translation>
418 Franz 3014
  </message>
3015
  <message>
11652 cbradney 3016
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
1525 cbradney 3017
    <source>Online Reference</source>
11345 subik 3018
    <translation>Online odkazy</translation>
418 Franz 3019
  </message>
3020
  <message>
11652 cbradney 3021
    <location filename="../about.cpp" line="406"/>
1525 cbradney 3022
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3023
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
418 Franz 3024
  </message>
3025
  <message>
11652 cbradney 3026
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
1525 cbradney 3027
    <source>Mailing List</source>
3028
    <translation>Mailová skupina</translation>
418 Franz 3029
  </message>
454 fschmid 3030
  <message>
11652 cbradney 3031
    <location filename="../about.cpp" line="221"/>
1525 cbradney 3032
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3033
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
454 fschmid 3034
  </message>
3035
  <message>
11652 cbradney 3036
    <location filename="../about.cpp" line="353"/>
1525 cbradney 3037
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3038
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
454 fschmid 3039
  </message>
3040
  <message>
11652 cbradney 3041
    <location filename="../about.cpp" line="49"/>
1525 cbradney 3042
    <source>About Scribus %1</source>
3043
    <translation>O Scribusu %1</translation>
769 cbradney 3044
  </message>
776 fschmid 3045
  <message>
11652 cbradney 3046
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
3824 cbradney 3047
    <source>Wiki</source>
4399 subik 3048
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3049
  </message>
3050
  <message>
11652 cbradney 3051
    <location filename="../about.cpp" line="76"/>
3824 cbradney 3052
    <source>%1 %2 %3</source>
4399 subik 3053
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3064 cbradney 3054
  </message>
3055
  <message>
11652 cbradney 3056
    <location filename="../about.cpp" line="84"/>
3824 cbradney 3057
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4399 subik 3058
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3064 cbradney 3059
  </message>
3060
  <message>
11652 cbradney 3061
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 3062
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4399 subik 3063
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
3064 cbradney 3064
  </message>
3824 cbradney 3065
  <message>
11652 cbradney 3066
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3067
    <source>No Ghostscript version available</source>
4399 subik 3068
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
3824 cbradney 3069
  </message>
3070
  <message>
11345 subik 3071
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3072
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
11652 cbradney 3073
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3074
  </message>
3075
  <message>
11652 cbradney 3076
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3824 cbradney 3077
    <source>Build ID:</source>
4399 subik 3078
    <translation>Build ID:</translation>
3824 cbradney 3079
  </message>
3080
  <message>
11345 subik 3081
    <location filename="../about.cpp" line="426"/>
3082
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
11652 cbradney 3083
    <translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace a knihovny v něm použité. Symboly C-C-T-F znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF F-Fontconfig podporu. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C - Cairo A - Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
4141 cbradney 3084
  </message>
4759 cbradney 3085
  <message>
11652 cbradney 3086
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
4870 mrdocs 3087
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
11345 subik 3088
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
4759 cbradney 3089
  </message>
3090
  <message>
11652 cbradney 3091
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
4870 mrdocs 3092
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
11345 subik 3093
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
4759 cbradney 3094
  </message>
3095
  <message>
11652 cbradney 3096
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
5328 cbradney 3097
    <source>Tango Project Icons:</source>
11345 subik 3098
    <translation>Ikony projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3099
  </message>
6261 cbradney 3100
  <message>
11652 cbradney 3101
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
9729 cbradney 3102
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
11345 subik 3103
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
6261 cbradney 3104
  </message>
11652 cbradney 3105
  <message>
3106
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3107
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3108
    <translation type="unfinished"></translation>
3109
  </message>
3110
  <message>
3111
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3112
    <source>Scribus Version</source>
3113
    <translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
3114
  </message>
3115
  <message>
3116
    <location filename="../about.cpp" line="204"/>
3117
    <source>Splash Screen:</source>
3118
    <translation type="unfinished"></translation>
3119
  </message>
3120
  <message>
3121
    <location filename="../about.cpp" line="418"/>
3122
    <source>&amp;Updates</source>
3123
    <translation type="unfinished"></translation>
3124
  </message>
3125
  <message>
3126
    <location filename="../about.cpp" line="478"/>
3127
    <source>Check for Updates</source>
3128
    <translation type="unfinished"></translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
3131
    <location filename="../about.cpp" line="443"/>
3132
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3133
    <translation type="unfinished"></translation>
3134
  </message>
3135
  <message>
3136
    <location filename="../about.cpp" line="444"/>
3137
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3138
    <translation type="unfinished"></translation>
3139
  </message>
3140
  <message>
3141
    <location filename="../about.cpp" line="445"/>
3142
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3143
    <translation type="unfinished"></translation>
3144
  </message>
3145
  <message>
3146
    <location filename="../about.cpp" line="446"/>
3147
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3148
    <translation type="unfinished"></translation>
3149
  </message>
3150
  <message>
3151
    <location filename="../about.cpp" line="447"/>
3152
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3153
    <translation type="unfinished"></translation>
3154
  </message>
3155
  <message>
3156
    <location filename="../about.cpp" line="476"/>
3157
    <source>Abort Update Check</source>
3158
    <translation type="unfinished"></translation>
3159
  </message>
1525 cbradney 3160
</context>
3161
<context>
3278 cbradney 3162
  <name>AboutPlugins</name>
3163
  <message>
11345 subik 3164
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3165
    <source>Yes</source>
11652 cbradney 3166
    <translation type="obsolete">Ano</translation>
3278 cbradney 3167
  </message>
3168
  <message>
11345 subik 3169
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
3278 cbradney 3170
    <source>No</source>
11652 cbradney 3171
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
3278 cbradney 3172
  </message>
4759 cbradney 3173
  <message>
11652 cbradney 3174
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3175
    <source>Filename:</source>
11345 subik 3176
    <translation>Soubor:</translation>
4759 cbradney 3177
  </message>
3178
  <message>
11652 cbradney 3179
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3180
    <source>Version:</source>
11345 subik 3181
    <translation>Verze:</translation>
4759 cbradney 3182
  </message>
3183
  <message>
11652 cbradney 3184
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3185
    <source>Enabled:</source>
11345 subik 3186
    <translation>Povoleno:</translation>
4759 cbradney 3187
  </message>
3188
  <message>
11652 cbradney 3189
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3190
    <source>Release Date:</source>
11345 subik 3191
    <translation>Datum vydání:</translation>
4759 cbradney 3192
  </message>
3193
  <message>
11652 cbradney 3194
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3195
    <source>Description:</source>
11345 subik 3196
    <translation>Popis:</translation>
4759 cbradney 3197
  </message>
3198
  <message>
11652 cbradney 3199
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3200
    <source>Author(s):</source>
11345 subik 3201
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
4759 cbradney 3202
  </message>
3203
  <message>
11652 cbradney 3204
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3205
    <source>Copyright:</source>
11345 subik 3206
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3207
  </message>
3208
  <message>
11652 cbradney 3209
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3210
    <source>License:</source>
11345 subik 3211
    <translation>Licence:</translation>
4759 cbradney 3212
  </message>
11652 cbradney 3213
  <message>
3214
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
3215
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3216
    <translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
3217
  </message>
3278 cbradney 3218
</context>
3219
<context>
3220
  <name>AboutPluginsBase</name>
3221
  <message>
11345 subik 3222
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
3278 cbradney 3223
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
11652 cbradney 3224
    <translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
3278 cbradney 3225
  </message>
3226
  <message>
11345 subik 3227
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
3278 cbradney 3228
    <source>&amp;Close</source>
11652 cbradney 3229
    <translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
3278 cbradney 3230
  </message>
3231
  <message>
11345 subik 3232
    <location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
3278 cbradney 3233
    <source>Alt+C</source>
11652 cbradney 3234
    <translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
3278 cbradney 3235
  </message>
3236
</context>
3237
<context>
3064 cbradney 3238
  <name>ActionManager</name>
3239
  <message>
11652 cbradney 3240
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
3064 cbradney 3241
    <source>&amp;New</source>
4399 subik 3242
    <translation>&amp;Nový</translation>
3064 cbradney 3243
  </message>
3244
  <message>
11652 cbradney 3245
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
3064 cbradney 3246
    <source>&amp;Open...</source>
3846 subik 3247
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
3064 cbradney 3248
  </message>
3249
  <message>
11652 cbradney 3250
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
3064 cbradney 3251
    <source>&amp;Close</source>
3846 subik 3252
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
3064 cbradney 3253
  </message>
3254
  <message>
11652 cbradney 3255
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
3064 cbradney 3256
    <source>&amp;Save</source>
3846 subik 3257
    <translation>&amp;Uložit</translation>
3064 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
11652 cbradney 3260
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
3064 cbradney 3261
    <source>Save &amp;As...</source>
3846 subik 3262
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
3064 cbradney 3263
  </message>
3264
  <message>
11652 cbradney 3265
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
3064 cbradney 3266
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3846 subik 3267
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
3064 cbradney 3268
  </message>
3269
  <message>
11652 cbradney 3270
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
3064 cbradney 3271
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3846 subik 3272
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
3064 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
11652 cbradney 3275
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
3064 cbradney 3276
    <source>Get Text...</source>
4399 subik 3277
    <translation>Vložit text...</translation>
3064 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
11652 cbradney 3280
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
3064 cbradney 3281
    <source>Append &amp;Text...</source>
3846 subik 3282
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
3064 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
11652 cbradney 3285
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
3064 cbradney 3286
    <source>Get Image...</source>
4399 subik 3287
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
11652 cbradney 3290
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
3064 cbradney 3291
    <source>Save &amp;Text...</source>
3846 subik 3292
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
3064 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
11345 subik 3295
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
3064 cbradney 3296
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
11652 cbradney 3297
    <translation type="obsolete">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
3064 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
11652 cbradney 3300
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
3064 cbradney 3301
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3846 subik 3302
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
3064 cbradney 3303
  </message>
3304
  <message>
11652 cbradney 3305
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
3064 cbradney 3306
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3846 subik 3307
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
3064 cbradney 3308
  </message>
3309
  <message>
11652 cbradney 3310
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
3064 cbradney 3311
    <source>&amp;Print...</source>
3846 subik 3312
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
3064 cbradney 3313
  </message>
3314
  <message>
11652 cbradney 3315
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
3064 cbradney 3316
    <source>&amp;Quit</source>
3846 subik 3317
    <translation>&amp;Konec</translation>
3064 cbradney 3318
  </message>
3319
  <message>
11652 cbradney 3320
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
3064 cbradney 3321
    <source>&amp;Undo</source>
3846 subik 3322
    <translation>&amp;Zpět</translation>
3064 cbradney 3323
  </message>
3324
  <message>
11652 cbradney 3325
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
3064 cbradney 3326
    <source>&amp;Redo</source>
3846 subik 3327
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
3064 cbradney 3328
  </message>
3329
  <message>
11652 cbradney 3330
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
3064 cbradney 3331
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
11345 subik 3332
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
3064 cbradney 3333
  </message>
3334
  <message>
11652 cbradney 3335
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
3064 cbradney 3336
    <source>Cu&amp;t</source>
3846 subik 3337
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
3064 cbradney 3338
  </message>
3339
  <message>
11652 cbradney 3340
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
3064 cbradney 3341
    <source>&amp;Copy</source>
3846 subik 3342
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
3064 cbradney 3343
  </message>
3344
  <message>
11652 cbradney 3345
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
3064 cbradney 3346
    <source>&amp;Paste</source>
3846 subik 3347
    <translation>&amp;Vložit</translation>
3064 cbradney 3348
  </message>
3349
  <message>
11652 cbradney 3350
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
3064 cbradney 3351
    <source>Select &amp;All</source>
3846 subik 3352
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
3064 cbradney 3353
  </message>
3354
  <message>
11652 cbradney 3355
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
3064 cbradney 3356
    <source>&amp;Deselect All</source>
4399 subik 3357
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
3064 cbradney 3358
  </message>
3359
  <message>
11652 cbradney 3360
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
3064 cbradney 3361
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
3846 subik 3362
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
3064 cbradney 3363
  </message>
3364
  <message>
11652 cbradney 3365
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
3064 cbradney 3366
    <source>Edit Image...</source>
4399 subik 3367
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
3064 cbradney 3368
  </message>
3369
  <message>
11652 cbradney 3370
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
3064 cbradney 3371
    <source>C&amp;olors...</source>
3846 subik 3372
    <translation>&amp;Barvy...</translation>
3064 cbradney 3373
  </message>
3374
  <message>
11345 subik 3375
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="904"/>
3064 cbradney 3376
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
11652 cbradney 3377
    <translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
3064 cbradney 3378
  </message>
3379
  <message>
11345 subik 3380
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
3064 cbradney 3381
    <source>&amp;Line Styles...</source>
11652 cbradney 3382
    <translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
3064 cbradney 3383
  </message>
3384
  <message>
11652 cbradney 3385
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
3064 cbradney 3386
    <source>&amp;Master Pages...</source>
11345 subik 3387
    <translation>&amp;Vzorové strany...</translation>
3064 cbradney 3388
  </message>
3389
  <message>
11652 cbradney 3390
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
3064 cbradney 3391
    <source>P&amp;references...</source>
3846 subik 3392
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
3064 cbradney 3393
  </message>
3394
  <message>
11652 cbradney 3395
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1290"/>
3064 cbradney 3396
    <source>%1 pt</source>
4399 subik 3397
    <translation>%1 pt</translation>
3064 cbradney 3398
  </message>
3399
  <message>
11652 cbradney 3400
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
3064 cbradney 3401
    <source>&amp;Other...</source>
3846 subik 3402
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
3064 cbradney 3403
  </message>
3404
  <message>
11652 cbradney 3405
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
3064 cbradney 3406
    <source>&amp;Left</source>
3846 subik 3407
    <translation>V&amp;levo</translation>
3064 cbradney 3408
  </message>
3409
  <message>
11652 cbradney 3410
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
3064 cbradney 3411
    <source>&amp;Center</source>
3846 subik 3412
    <translation>Na &amp;střed</translation>
3064 cbradney 3413
  </message>
3414
  <message>
11652 cbradney 3415
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
3064 cbradney 3416
    <source>&amp;Right</source>
3846 subik 3417
    <translation>V&amp;pravo</translation>
3064 cbradney 3418
  </message>
3419
  <message>
11652 cbradney 3420
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
3064 cbradney 3421
    <source>&amp;Block</source>
3846 subik 3422
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
3064 cbradney 3423
  </message>
3424
  <message>
11652 cbradney 3425
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
3064 cbradney 3426
    <source>&amp;Forced</source>
3846 subik 3427
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
3064 cbradney 3428
  </message>
3429
  <message>
11652 cbradney 3430
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
3064 cbradney 3431
    <source>&amp;%1 %</source>
4399 subik 3432
    <translation>&amp;%1 %</translation>
3064 cbradney 3433
  </message>
3434
  <message>
11652 cbradney 3435
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
3064 cbradney 3436
    <source>&amp;Normal</source>
4399 subik 3437
    <translation>&amp;Normální</translation>
3064 cbradney 3438
  </message>
3439
  <message>
11652 cbradney 3440
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
3064 cbradney 3441
    <source>&amp;Underline</source>
11345 subik 3442
    <translation>Po&amp;dtržení</translation>
3064 cbradney 3443
  </message>
3444
  <message>
11652 cbradney 3445
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
3064 cbradney 3446
    <source>Underline &amp;Words</source>
4399 subik 3447
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
3064 cbradney 3448
  </message>
3449
  <message>
11652 cbradney 3450
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
3064 cbradney 3451
    <source>&amp;Strike Through</source>
4399 subik 3452
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
3064 cbradney 3453
  </message>
3454
  <message>
11652 cbradney 3455
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
3064 cbradney 3456
    <source>&amp;All Caps</source>
11345 subik 3457
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
3064 cbradney 3458
  </message>
3459
  <message>
11652 cbradney 3460
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
3064 cbradney 3461
    <source>Small &amp;Caps</source>
11345 subik 3462
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
3064 cbradney 3463
  </message>
3464
  <message>
11652 cbradney 3465
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
3064 cbradney 3466
    <source>Su&amp;perscript</source>
11345 subik 3467
    <translation>&amp;Horní index</translation>
3064 cbradney 3468
  </message>
3469
  <message>
11652 cbradney 3470
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
3064 cbradney 3471
    <source>Su&amp;bscript</source>
11345 subik 3472
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
3064 cbradney 3473
  </message>
3474
  <message>
11652 cbradney 3475
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
3064 cbradney 3476
    <source>S&amp;hadow</source>
4399 subik 3477
    <translation>&amp;Stín</translation>
3064 cbradney 3478
  </message>
3479
  <message>
11652 cbradney 3480
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
3064 cbradney 3481
    <source>&amp;Image Effects</source>
4399 subik 3482
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
3064 cbradney 3483
  </message>
3484
  <message>
11652 cbradney 3485
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
3064 cbradney 3486
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3846 subik 3487
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
3064 cbradney 3488
  </message>
3489
  <message>
11652 cbradney 3490
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
3064 cbradney 3491
    <source>D&amp;uplicate</source>
3846 subik 3492
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
3064 cbradney 3493
  </message>
3494
  <message>
11652 cbradney 3495
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
3064 cbradney 3496
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
3846 subik 3497
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
3064 cbradney 3498
  </message>
3499
  <message>
11652 cbradney 3500
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
3064 cbradney 3501
    <source>&amp;Delete</source>
3846 subik 3502
    <translation>&amp;Smazat</translation>
3064 cbradney 3503
  </message>
3504
  <message>
11652 cbradney 3505
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
3064 cbradney 3506
    <source>&amp;Group</source>
3846 subik 3507
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
3064 cbradney 3508
  </message>
3509
  <message>
11652 cbradney 3510
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
3064 cbradney 3511
    <source>&amp;Ungroup</source>
3846 subik 3512
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
3064 cbradney 3513
  </message>
3514
  <message>
11652 cbradney 3515
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
3064 cbradney 3516
    <source>Is &amp;Locked</source>
11345 subik 3517
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
3064 cbradney 3518
  </message>
3519
  <message>
11652 cbradney 3520
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
3064 cbradney 3521
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
11345 subik 3522
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
3064 cbradney 3523
  </message>
3524
  <message>
11652 cbradney 3525
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
3064 cbradney 3526
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
11345 subik 3527
    <translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
3064 cbradney 3528
  </message>
3529
  <message>
11652 cbradney 3530
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
3064 cbradney 3531
    <source>Raise to &amp;Top</source>
11345 subik 3532
    <translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
3064 cbradney 3533
  </message>
3534
  <message>
11652 cbradney 3535
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
3064 cbradney 3536
    <source>&amp;Lower</source>
11345 subik 3537
    <translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
3064 cbradney 3538
  </message>
3539
  <message>
11652 cbradney 3540
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
3064 cbradney 3541
    <source>&amp;Raise</source>
11345 subik 3542
    <translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
3064 cbradney 3543
  </message>
3544
  <message>
11652 cbradney 3545
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
3064 cbradney 3546
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
4399 subik 3547
    <translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
3064 cbradney 3548
  </message>
3549
  <message>
11652 cbradney 3550
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
3064 cbradney 3551
    <source>&amp;Attributes...</source>
4399 subik 3552
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
3064 cbradney 3553
  </message>
3554
  <message>
11652 cbradney 3555
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
3064 cbradney 3556
    <source>I&amp;mage Visible</source>
11345 subik 3557
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
3064 cbradney 3558
  </message>
3559
  <message>
11652 cbradney 3560
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
3064 cbradney 3561
    <source>&amp;Update Image</source>
11345 subik 3562
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
3064 cbradney 3563
  </message>
3564
  <message>
11652 cbradney 3565
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
3064 cbradney 3566
    <source>Adjust Frame to Image</source>
11345 subik 3567
    <translation>Přizpůsobit rám obrázku</translation>
3064 cbradney 3568
  </message>
3569
  <message>
11652 cbradney 3570
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
3064 cbradney 3571
    <source>Extended Image Properties</source>