Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 9729 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
6769 cbradney 3
<context>
4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
6769 cbradney 7
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
8
 
9
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
10
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
11
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
13
</source>
14
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
15
 
16
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
17
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
18
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
19
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
20
</translation>
21
  </message>
22
  <message>
9729 cbradney 23
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
6769 cbradney 24
    <source>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
27
If no document is open, returns a list of the default document colors.
28
</source>
29
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; zerrenda
30
 
31
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
32
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
33
itzuliko luke.</translation>
34
  </message>
35
  <message>
9729 cbradney 36
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
6769 cbradney 37
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
40
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
41
Returns true if a new document was created.
42
</source>
43
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; boolearra
44
 
45
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
46
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
47
dokumentu bat sortzean.</translation>
48
  </message>
49
  <message>
9729 cbradney 50
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6769 cbradney 51
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
52
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
53
 
54
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
55
following meaning:
56
 
57
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
58
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
59
 
60
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
61
margins
62
 
63
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
64
 
65
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
66
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
67
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
68
 
69
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
70
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
71
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
72
 
73
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
74
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
75
PAGE_4 is 4-fold.
76
 
77
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
78
Indexed from 0 (0 = first).
79
 
80
numPage = Number of pages to be created.
81
 
82
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
83
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
84
is not in points, make sure to account for this.
85
 
86
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
87
PAGE_4, 3, 1)
88
 
89
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
90
</source>
91
    <translation type="unfinished"></translation>
92
  </message>
93
  <message>
9729 cbradney 94
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
6769 cbradney 95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
101
 
102
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
103
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
9729 cbradney 106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
6769 cbradney 107
    <source>setRedraw(bool)
108
 
109
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
110
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
111
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
112
</source>
113
    <translation type="unfinished">setRedraw(boolearra)
114
 
115
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
116
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
117
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
118
  </message>
119
  <message>
9729 cbradney 120
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
6769 cbradney 121
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
122
 
123
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
124
coordinates are given in the current measurement units of the document
125
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
126
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
127
is not given Scribus will create one for you.
128
 
129
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
130
</source>
131
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
132
 
133
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
134
 
135
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
136
egonez gero.</translation>
137
  </message>
138
  <message>
9729 cbradney 139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
6769 cbradney 140
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
141
 
142
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
143
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
144
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
145
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
146
master page for the new page.
147
 
148
May raise IndexError if the page number is out of range
149
</source>
150
    <translation type="unfinished">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
151
 
152
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
153
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
154
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
155
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
156
 
157
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
158
</translation>
159
  </message>
160
  <message>
9729 cbradney 161
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
6769 cbradney 162
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
163
 
164
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
165
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
166
available types (FILL_&lt;type&gt;).
167
</source>
168
    <translation type="unfinished">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
169
 
170
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
171
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
172
  </message>
173
  <message>
9729 cbradney 174
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
6769 cbradney 175
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
176
 
177
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
178
frame has some text selected the value assigned to the first character of
179
the selection is returned.
180
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
181
</source>
182
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
183
 
184
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
185
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
186
  </message>
187
  <message>
9729 cbradney 188
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
6769 cbradney 189
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
190
 
191
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
192
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
193
</source>
194
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;katea&quot;)
195
 
196
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
197
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
198
  </message>
199
  <message>
9729 cbradney 200
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 201
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
202
 
203
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
204
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
205
</source>
9729 cbradney 206
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6769 cbradney 207
 
208
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
209
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
210
  </message>
9729 cbradney 211
  <message>
212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
213
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
214
 
215
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
216
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
217
 
218
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
219
</source>
220
    <translation type="unfinished"></translation>
221
  </message>
6769 cbradney 222
</context>
223
<context>
6654 mrdocs 224
  <name>#</name>
1135 cbradney 225
  <message>
9729 cbradney 226
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 227
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 228
 
229
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
230
frame has some text selected the value assigned to the first character of
231
the selection is returned.
232
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
233
</source>
6769 cbradney 234
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 235
 
236
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
237
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 238
  </message>
239
  <message>
9729 cbradney 240
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 241
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 242
 
243
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
244
If no document is open, returns a list of the default document colors.
245
</source>
6769 cbradney 246
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 247
 
248
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
249
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
250
itzuliko luke.</translation>
1135 cbradney 251
  </message>
252
  <message>
9729 cbradney 253
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 254
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 255
 
256
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
257
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
258
Returns true if a new document was created.
259
</source>
6769 cbradney 260
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 261
 
262
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
263
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
264
dokumentu bat sortzean.</translation>
1135 cbradney 265
  </message>
266
  <message>
9729 cbradney 267
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 268
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 269
 
270
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
271
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
272
</source>
6769 cbradney 273
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
1135 cbradney 274
 
6654 mrdocs 275
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
276
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 277
  </message>
278
  <message>
9729 cbradney 279
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 280
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 281
 
282
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
283
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
284
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
285
</source>
6769 cbradney 286
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
6654 mrdocs 287
 
288
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
289
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
290
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
1135 cbradney 291
  </message>
292
  <message>
9729 cbradney 293
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 294
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 295
 
296
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
297
coordinates are given in the current measurement units of the document
298
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
299
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
300
is not given Scribus will create one for you.
301
 
6769 cbradney 302
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 303
</source>
6769 cbradney 304
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 305
 
306
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
307
 
308
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
309
egonez gero.</translation>
1135 cbradney 310
  </message>
311
  <message>
9729 cbradney 312
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 313
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 314
 
315
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
316
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
6769 cbradney 317
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 318
</source>
6769 cbradney 319
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 320
 
321
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
6769 cbradney 322
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
1135 cbradney 323
  </message>
324
  <message>
9729 cbradney 325
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 326
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 327
 
328
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
6769 cbradney 329
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 330
</source>
6769 cbradney 331
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 332
 
333
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
334
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
1135 cbradney 335
  </message>
336
  <message>
9729 cbradney 337
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 338
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 339
 
340
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
341
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
342
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
343
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
344
master page for the new page.
345
 
346
May raise IndexError if the page number is out of range
347
</source>
6769 cbradney 348
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
6654 mrdocs 349
 
350
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
351
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
352
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
353
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
354
 
355
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
356
</translation>
3064 cbradney 357
  </message>
358
  <message>
9729 cbradney 359
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 360
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 361
 
362
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
6769 cbradney 363
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 364
</source>
6769 cbradney 365
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 366
 
367
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
368
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
3064 cbradney 369
  </message>
3824 cbradney 370
  <message>
9729 cbradney 371
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 372
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
373
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 374
 
375
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
376
following meaning:
377
 
378
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 379
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 380
 
381
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
382
margins
383
 
384
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
385
 
386
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 387
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
388
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 389
 
390
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
391
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
392
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
393
 
394
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
395
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
396
PAGE_4 is 4-fold.
397
 
398
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
399
Indexed from 0 (0 = first).
400
 
401
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
402
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
403
is not in points, make sure to account for this.
404
 
405
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6654 mrdocs 406
PAGE_4, 3)
3824 cbradney 407
 
408
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
409
</source>
6769 cbradney 410
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
411
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 412
 
413
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
414
 
415
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
6769 cbradney 416
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib.
6654 mrdocs 417
PAPER_A4, e.a.
418
 
419
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
420
 
421
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
422
LANDSCAPE (horizontala)
423
 
424
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
425
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
426
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
427
 
428
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
429
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
430
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
431
 
432
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
433
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
434
 
435
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
436
0tik indexatua (0 = lehena).
437
 
438
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
439
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
440
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
441
 
442
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
443
PAGE_4, 3)
444
 
445
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
446
handiagoa bada.
447
</translation>
3824 cbradney 448
  </message>
6769 cbradney 449
</context>
450
<context>
418 Franz 451
  <name>@default</name>
452
  <message>
9729 cbradney 453
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
6769 cbradney 454
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 455
 
456
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
457
has some text selected the value assigned to the first character
458
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
459
selected item is used.
460
</source>
6769 cbradney 461
    <translation>getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 462
 
463
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
464
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
465
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
466
</translation>
1135 cbradney 467
  </message>
468
  <message>
9729 cbradney 469
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
6769 cbradney 470
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 471
 
472
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
473
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
474
</source>
6769 cbradney 475
    <translation>getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 476
 
477
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
478
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
479
</translation>
1135 cbradney 480
  </message>
481
  <message>
9729 cbradney 482
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
6769 cbradney 483
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 484
 
485
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
486
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
487
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
488
selected item is used.
489
</source>
6769 cbradney 490
    <translation>getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 491
 
492
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
493
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
494
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
495
hautatutako elementua erabiliko da.
496
</translation>
1135 cbradney 497
  </message>
498
  <message>
9729 cbradney 499
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
6769 cbradney 500
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 501
 
502
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
503
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
504
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
505
used.
506
</source>
6769 cbradney 507
    <translation>getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 508
 
509
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
510
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
511
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
512
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
513
 
514
</translation>
1135 cbradney 515
  </message>
516
  <message>
9729 cbradney 517
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
6769 cbradney 518
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 519
 
520
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
521
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
522
</source>
6769 cbradney 523
    <translation>getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 524
 
525
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
526
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
9729 cbradney 529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
6769 cbradney 530
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 531
 
532
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
533
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
534
</source>
6769 cbradney 535
    <translation>getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 536
 
537
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
538
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
539
</translation>
1135 cbradney 540
  </message>
541
  <message>
9729 cbradney 542
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
6769 cbradney 543
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 544
 
545
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
546
given the currently selected item is used.
547
</source>
6769 cbradney 548
    <translation>getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 549
 
550
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
551
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
552
</translation>
1135 cbradney 553
  </message>
554
  <message>
9729 cbradney 555
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
6769 cbradney 556
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 557
 
558
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
6769 cbradney 559
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 560
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
561
used.
562
</source>
6769 cbradney 563
    <translation>setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 564
 
565
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
566
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
6769 cbradney 567
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
6654 mrdocs 568
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
569
</translation>
1135 cbradney 570
  </message>
571
  <message>
9729 cbradney 572
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
6769 cbradney 573
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 574
 
575
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
576
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
577
currently selected item is used.
578
 
579
May throw ValueError if the font cannot be found.
580
</source>
6769 cbradney 581
    <translation>setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 582
 
583
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
584
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
585
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
586
elementua erabiliko da.
587
 
588
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
589
</translation>
1135 cbradney 590
  </message>
591
  <message>
9729 cbradney 592
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
6769 cbradney 593
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 594
 
595
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
596
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
597
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
598
currently selected item is used.
599
 
6769 cbradney 600
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 601
</source>
6769 cbradney 602
    <translation>setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 603
 
604
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
605
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
606
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
607
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
608
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
609
 
610
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
611
</translation>
1135 cbradney 612
  </message>
613
  <message>
9729 cbradney 614
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
6769 cbradney 615
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 616
 
617
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
618
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
619
item is used.
620
 
621
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
622
</source>
6769 cbradney 623
    <translation>setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 624
 
625
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
626
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
627
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
628
 
629
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
630
</translation>
1135 cbradney 631
  </message>
632
  <message>
9729 cbradney 633
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
6769 cbradney 634
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 635
 
636
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
637
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
638
 
639
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
640
</source>
6769 cbradney 641
    <translation>setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 642
 
643
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
644
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
645
 
646
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
647
gero (positiboa izan behar du).
648
</translation>
1135 cbradney 649
  </message>
650
  <message>
9729 cbradney 651
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
6769 cbradney 652
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 653
 
654
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
655
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
656
 
657
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
658
</source>
6769 cbradney 659
    <translation>setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 660
 
661
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
662
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
663
 
664
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
665
</translation>
1135 cbradney 666
  </message>
667
  <message>
9729 cbradney 668
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
6769 cbradney 669
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 670
 
671
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
672
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
673
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
674
 
675
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
676
</source>
6769 cbradney 677
    <translation>setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 678
 
679
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
680
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
681
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
682
behar da: ikus dir(scribus).
683
 
684
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
1135 cbradney 685
  </message>
686
  <message>
9729 cbradney 687
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
6769 cbradney 688
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 689
 
690
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
691
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
692
selected item is used.
693
</source>
6769 cbradney 694
    <translation>deleteText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 695
 
696
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
697
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
698
hautatutako elementua erabiliko da.
699
</translation>
1135 cbradney 700
  </message>
701
  <message>
9729 cbradney 702
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
6769 cbradney 703
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 704
 
705
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
706
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
707
given the currently selected item is used.
708
</source>
6769 cbradney 709
    <translation>setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 710
 
711
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
712
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
713
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
714
</translation>
1135 cbradney 715
  </message>
716
  <message>
9729 cbradney 717
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
6769 cbradney 718
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 719
 
720
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
721
selected item is used.
722
</source>
6769 cbradney 723
    <translation>setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 724
 
725
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
726
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
727
</translation>
1135 cbradney 728
  </message>
729
  <message>
9729 cbradney 730
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
6769 cbradney 731
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 732
 
733
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
734
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
735
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
736
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
737
used.
738
</source>
6769 cbradney 739
    <translation>setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 740
 
741
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
742
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
743
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
744
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
745
</translation>
1135 cbradney 746
  </message>
747
  <message>
9729 cbradney 748
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
6769 cbradney 749
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 750
 
751
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
752
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
753
and must not link to or be linked from any other frames already.
754
 
755
May throw ScribusException if linking rules are violated.
756
</source>
6769 cbradney 757
    <translation>linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
6654 mrdocs 758
 
759
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
760
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
761
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
762
 
763
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
764
</translation>
1135 cbradney 765
  </message>
766
  <message>
9729 cbradney 767
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
6769 cbradney 768
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 769
 
770
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
771
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
6769 cbradney 772
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 773
 
774
May throw ScribusException if linking rules are violated.
775
</source>
6769 cbradney 776
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 777
 
778
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
779
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
780
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
6769 cbradney 781
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
6654 mrdocs 782
 
783
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
1135 cbradney 784
  </message>
785
  <message>
9729 cbradney 786
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
6769 cbradney 787
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 788
 
789
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
790
currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 791
    <translation>traceText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 792
 
793
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
794
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 795
  </message>
796
  <message>
9729 cbradney 797
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
6769 cbradney 798
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 799
 
800
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
801
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
802
the value of the named color from the default document colors.
803
 
6769 cbradney 804
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 805
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
806
</source>
6769 cbradney 807
    <translation>getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 808
 
809
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
810
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
811
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
812
 
813
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
814
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
815
</translation>
1135 cbradney 816
  </message>
817
  <message>
9729 cbradney 818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
6769 cbradney 819
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 820
 
821
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
822
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
823
Color components should be in the range from 0 to 255.
824
 
6769 cbradney 825
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 826
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
827
</source>
6769 cbradney 828
    <translation>changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 829
 
830
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
831
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
832
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
833
 
834
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
835
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
836
</translation>
1135 cbradney 837
  </message>
838
  <message>
9729 cbradney 839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
6769 cbradney 840
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 841
 
842
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
843
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
844
&quot;None&quot; - transparent.
845
 
846
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
847
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
848
 
6769 cbradney 849
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 850
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
851
</source>
6769 cbradney 852
    <translation>deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 853
 
854
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
855
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
856
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
857
 
858
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
859
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
860
izango.
861
 
862
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
863
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
1135 cbradney 864
  </message>
865
  <message>
9729 cbradney 866
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
6769 cbradney 867
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 868
 
869
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
870
 
6769 cbradney 871
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 872
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
873
</source>
6769 cbradney 874
    <translation>replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 875
 
876
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
877
 
878
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
879
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
880
 
881
</translation>
1135 cbradney 882
  </message>
883
  <message>
9729 cbradney 884
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
6769 cbradney 885
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 886
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 887
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 888
 
889
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
890
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
891
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
892
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
893
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
894
 
895
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
896
at 1.
897
 
898
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
899
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
900
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
901
can be binary-ORed with button constants:
902
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
903
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
904
 
905
Usage examples:
6769 cbradney 906
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
907
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 908
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 909
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 910
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
911
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
912
 
913
Defined button and icon constants:
914
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
915
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
916
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
917
</source>
6769 cbradney 918
    <translation>messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
6654 mrdocs 919
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 920
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 921
 
922
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
923
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
924
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
925
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
926
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
927
sinpleak eduki ditzake.
928
 
929
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
930
1 balioarekin hasten dira.
931
 
932
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
933
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
934
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
935
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
936
 
937
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
938
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
939
 
940
Adibideak:
6769 cbradney 941
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
942
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
6654 mrdocs 943
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 944
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
6654 mrdocs 945
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
946
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
947
 
948
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
949
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
950
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
951
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
952
</translation>
1135 cbradney 953
  </message>
954
  <message>
9729 cbradney 955
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
6769 cbradney 956
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 957
 
6769 cbradney 958
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
959
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 960
 
6769 cbradney 961
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 962
</source>
6769 cbradney 963
    <translation>valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
6654 mrdocs 964
 
6769 cbradney 965
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
6654 mrdocs 966
bere balioa itzultzen du kate gisa.
6769 cbradney 967
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
6654 mrdocs 968
balioa.
969
 
6769 cbradney 970
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
6654 mrdocs 971
</translation>
1135 cbradney 972
  </message>
973
  <message>
9729 cbradney 974
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
6769 cbradney 975
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 976
 
977
Closes the current document without prompting to save.
978
 
979
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
980
</source>
6769 cbradney 981
    <translation>closeDoc()
6654 mrdocs 982
 
983
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
984
 
985
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
986
</translation>
1135 cbradney 987
  </message>
988
  <message>
9729 cbradney 989
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
6769 cbradney 990
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 991
 
992
Returns true if there is a document open.
993
</source>
6769 cbradney 994
    <translation>haveDoc() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 995
 
996
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
997
</translation>
1135 cbradney 998
  </message>
999
  <message>
9729 cbradney 1000
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
6769 cbradney 1001
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1002
 
1003
Opens the document &quot;name&quot;.
1004
 
1005
May raise ScribusError if the document could not be opened.
1006
</source>
6769 cbradney 1007
    <translation>openDoc(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1008
 
1009
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
1010
 
1011
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
1012
</translation>
1135 cbradney 1013
  </message>
1014
  <message>
9729 cbradney 1015
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
6769 cbradney 1016
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 1017
 
1018
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
1019
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
1020
save file dialog.
1021
 
1022
If the save fails, there is currently no way to tell.
1023
</source>
6769 cbradney 1024
    <translation>saveDoc()
6654 mrdocs 1025
 
1026
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
1027
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
1028
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
1029
 
1030
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
1031
</translation>
1135 cbradney 1032
  </message>
1033
  <message>
9729 cbradney 1034
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
6769 cbradney 1035
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1036
 
1037
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1038
relative path).
1039
 
1040
May raise ScribusError if the save fails.
1041
</source>
6769 cbradney 1042
    <translation>saveDocAs(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1043
 
1044
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
1045
erlatiboa izan daiteke).
1046
 
1047
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
1048
</translation>
1135 cbradney 1049
  </message>
1050
  <message>
9729 cbradney 1051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6769 cbradney 1052
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1053
 
6654 mrdocs 1054
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1055
strings.
1056
</source>
6769 cbradney 1057
    <translation>setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1058
 
1059
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
1060
dira.
1061
</translation>
1062
  </message>
1063
  <message>
9729 cbradney 1064
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1065
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
6654 mrdocs 1066
 
1135 cbradney 1067
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6769 cbradney 1068
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1069
constants.
1070
</source>
9729 cbradney 1071
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
6654 mrdocs 1072
 
1073
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
1074
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
6769 cbradney 1075
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
1135 cbradney 1076
  </message>
1077
  <message>
9729 cbradney 1078
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
6769 cbradney 1079
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 1080
 
1081
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
6769 cbradney 1082
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1083
 
1084
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1085
</source>
6769 cbradney 1086
    <translation>setUnit(mota)
6654 mrdocs 1087
 
1088
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
6769 cbradney 1089
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
6654 mrdocs 1090
 
1091
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
1092
</translation>
1135 cbradney 1093
  </message>
1094
  <message>
9729 cbradney 1095
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
6769 cbradney 1096
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1097
 
1098
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1099
of the UNIT_* constants:
1100
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1101
</source>
6769 cbradney 1102
    <translation>getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
6654 mrdocs 1103
 
1104
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
1105
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
1106
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1107
</translation>
1135 cbradney 1108
  </message>
1109
  <message>
9729 cbradney 1110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
6769 cbradney 1111
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1112
 
1113
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1114
current document.
1115
</source>
6769 cbradney 1116
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
6654 mrdocs 1117
 
1118
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
1119
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
1120
</translation>
1135 cbradney 1121
  </message>
1122
  <message>
9729 cbradney 1123
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
6769 cbradney 1124
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1125
 
1126
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1127
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1128
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1129
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1130
</source>
6769 cbradney 1131
    <translation>setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
6654 mrdocs 1132
 
1133
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
1134
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
1135
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
1136
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
1137
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
1138
orrialdea eskuinean egoteko.
1139
</translation>
1135 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
9729 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
6769 cbradney 1143
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1144
 
1145
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1146
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1147
</source>
6769 cbradney 1148
    <translation>getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1149
 
1150
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
1151
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1152
</translation>
1135 cbradney 1153
  </message>
1154
  <message>
9729 cbradney 1155
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
6769 cbradney 1156
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1157
 
1158
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1159
is not given the currently selected Item is used.
1160
</source>
6769 cbradney 1161
    <translation>getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1162
 
1163
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
1164
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1165
</translation>
1135 cbradney 1166
  </message>
1167
  <message>
9729 cbradney 1168
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
6769 cbradney 1169
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1170
 
1171
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1172
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1173
</source>
6769 cbradney 1174
    <translation>getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1175
 
1176
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
1177
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1178
</translation>
1135 cbradney 1179
  </message>
1180
  <message>
9729 cbradney 1181
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
6769 cbradney 1182
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1183
 
1184
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1185
the currently selected item is used. The join types are:
1186
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1187
</source>
6769 cbradney 1188
    <translation>getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1189
 
1190
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
1191
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1192
Elkartzeko motak honakoak dira:
1193
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
1194
</translation>
1135 cbradney 1195
  </message>
1196
  <message>
9729 cbradney 1197
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
6769 cbradney 1198
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1199
 
1200
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1201
currently selected item is used. The cap types are:
1202
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1203
</source>
6769 cbradney 1204
    <translation>getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1205
 
1206
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
1207
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1208
Txanoen motak honakoak dira:
1209
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
1210
</translation>
1135 cbradney 1211
  </message>
1212
  <message>
9729 cbradney 1213
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
6769 cbradney 1214
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1215
 
1216
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1217
currently selected item is used. Line style constants are:
1218
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1219
</source>
6769 cbradney 1220
    <translation>getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1221
 
1222
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
1223
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1224
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
1225
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
1226
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
1227
</translation>
1135 cbradney 1228
  </message>
1229
  <message>
9729 cbradney 1230
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
6769 cbradney 1231
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1232
 
1233
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1234
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1235
</source>
6769 cbradney 1236
    <translation>getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1237
 
1238
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
1239
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1240
</translation>
1135 cbradney 1241
  </message>
1242
  <message>
9729 cbradney 1243
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
6769 cbradney 1244
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1245
 
1246
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1247
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1248
</source>
6769 cbradney 1249
    <translation>getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 1250
 
1251
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
1252
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1253
</translation>
1135 cbradney 1254
  </message>
1255
  <message>
9729 cbradney 1256
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
6769 cbradney 1257
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1258
 
1259
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1260
given the currently selected item is used.
1261
</source>
6769 cbradney 1262
    <translation>getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1263
 
1264
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
1265
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1266
</translation>
1135 cbradney 1267
  </message>
1268
  <message>
9729 cbradney 1269
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
6769 cbradney 1270
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1271
 
1272
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1273
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
6769 cbradney 1274
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1275
for reference.
1276
</source>
6769 cbradney 1277
    <translation>getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
6654 mrdocs 1278
 
1279
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
1280
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1281
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
6769 cbradney 1282
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
6654 mrdocs 1283
</translation>
1135 cbradney 1284
  </message>
1285
  <message>
9729 cbradney 1286
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
6769 cbradney 1287
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1288
 
1289
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1290
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1291
is used.
1292
</source>
6769 cbradney 1293
    <translation>getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1294
 
1295
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
1296
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
1297
hautatutako elementua erabiliko da.
1298
</translation>
1135 cbradney 1299
  </message>
1300
  <message>
9729 cbradney 1301
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
6769 cbradney 1302
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1303
 
1304
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1305
</source>
6769 cbradney 1306
    <translation>getAllObjects() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1307
 
1308
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
1309
</translation>
1135 cbradney 1310
  </message>
1311
  <message>
9729 cbradney 1312
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
6769 cbradney 1313
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1314
 
1315
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1316
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1317
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1318
belongs to a group, the whole group is moved.
1319
</source>
6769 cbradney 1320
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1321
 
1322
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
1323
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
1324
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1325
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
1326
</translation>
1135 cbradney 1327
  </message>
1328
  <message>
9729 cbradney 1329
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
6769 cbradney 1330
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1331
 
1332
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1333
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1334
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1335
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1336
given the currently selected item is used.
1337
</source>
6769 cbradney 1338
    <translation>rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1339
 
1340
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
1341
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
1342
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
1343
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
1344
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
1345
elementua erabiliko da.
1346
</translation>
1135 cbradney 1347
  </message>
1348
  <message>
9729 cbradney 1349
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
6769 cbradney 1350
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1351
 
1352
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1353
is not given the currently selected item is used.
1354
</source>
6769 cbradney 1355
    <translation>sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1356
 
1357
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
1358
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1359
</translation>
1135 cbradney 1360
  </message>
1361
  <message>
9729 cbradney 1362
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
6769 cbradney 1363
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1364
 
1365
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1366
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1367
second selected Object and so on.
1368
</source>
6769 cbradney 1369
    <translation>getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1370
 
1371
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
1372
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
1373
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
1374
</translation>
1135 cbradney 1375
  </message>
1376
  <message>
9729 cbradney 1377
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
6769 cbradney 1378
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1379
 
1380
Returns the number of selected objects.
1381
</source>
6769 cbradney 1382
    <translation>selectionCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1383
 
1384
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
1385
</translation>
1135 cbradney 1386
  </message>
1387
  <message>
9729 cbradney 1388
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
6769 cbradney 1389
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1390
 
1391
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1392
</source>
6769 cbradney 1393
    <translation>selectObject(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1394
 
1395
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
1396
</translation>
1135 cbradney 1397
  </message>
1398
  <message>
9729 cbradney 1399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
6769 cbradney 1400
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1401
 
1402
Deselects all objects in the whole document.
1403
</source>
6769 cbradney 1404
    <translation>deselectAll()
6654 mrdocs 1405
 
1406
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
1407
</translation>
1135 cbradney 1408
  </message>
1409
  <message>
9729 cbradney 1410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
6769 cbradney 1411
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1412
 
1413
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1414
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1415
items are used.
1416
</source>
6769 cbradney 1417
    <translation>groupObjects(zerrenda)
6654 mrdocs 1418
 
1419
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
1420
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
1421
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
1422
</translation>
1135 cbradney 1423
  </message>
1424
  <message>
9729 cbradney 1425
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
6769 cbradney 1426
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1427
 
1428
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 1429
    <translation>unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1430
 
1431
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
1432
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
6769 cbradney 1436
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1437
 
1438
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1439
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1440
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1441
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1442
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1443
 
1444
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1445
</source>
6769 cbradney 1446
    <translation>scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1447
 
1448
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
1449
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
1450
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
1451
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
1452
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1453
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1454
 
1455
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
1456
</translation>
1135 cbradney 1457
  </message>
1458
  <message>
9729 cbradney 1459
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
6769 cbradney 1460
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1461
 
1462
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1463
not given the currently selected item is used.
1464
 
1465
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1466
</source>
6769 cbradney 1467
    <translation>loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1468
 
1469
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
1470
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1471
 
1472
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1473
</translation>
1135 cbradney 1474
  </message>
1475
  <message>
9729 cbradney 1476
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
6769 cbradney 1477
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1478
 
1479
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1480
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1481
means 100 %.
1482
 
1483
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1484
</source>
6769 cbradney 1485
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1486
 
1487
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
1488
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
1489
%100 adierazten du.
1490
 
1491
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1492
</translation>
1135 cbradney 1493
  </message>
1494
  <message>
9729 cbradney 1495
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
6769 cbradney 1496
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1497
 
6769 cbradney 1498
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1499
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1500
if locked.
1501
</source>
6769 cbradney 1502
    <translation>lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1503
 
1504
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
1505
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
1506
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
1507
blokeatzen badu.
1508
</translation>
1135 cbradney 1509
  </message>
1510
  <message>
9729 cbradney 1511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
6769 cbradney 1512
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1513
 
1514
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1515
currently selected item is used.
1516
</source>
6769 cbradney 1517
    <translation>isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1518
 
1519
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
1520
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1521
</translation>
1135 cbradney 1522
  </message>
1523
  <message>
9729 cbradney 1524
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
6769 cbradney 1525
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1526
 
1527
Returns a list with the names of all available fonts.
1528
</source>
6769 cbradney 1529
    <translation>getFontNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1530
 
1531
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1532
</translation>
1135 cbradney 1533
  </message>
1534
  <message>
9729 cbradney 1535
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
6769 cbradney 1536
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1537
 
6769 cbradney 1538
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1539
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1540
</source>
6769 cbradney 1541
    <translation>getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
6654 mrdocs 1542
 
1543
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
1544
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
1545
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
1546
</translation>
1135 cbradney 1547
  </message>
1548
  <message>
9729 cbradney 1549
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
6769 cbradney 1550
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1551
 
1552
Returns a list with the names of all defined layers.
1553
</source>
6769 cbradney 1554
    <translation>getLayers() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1555
 
1556
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1557
</translation>
1135 cbradney 1558
  </message>
1559
  <message>
9729 cbradney 1560
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
6769 cbradney 1561
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1562
 
1563
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1564
 
6769 cbradney 1565
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1566
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1567
</source>
6769 cbradney 1568
    <translation>setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1569
 
1570
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
1571
 
1572
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
1573
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1574
</translation>
1135 cbradney 1575
  </message>
1576
  <message>
9729 cbradney 1577
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
6769 cbradney 1578
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1579
 
1580
Returns the name of the current active layer.
1581
</source>
6769 cbradney 1582
    <translation>getActiveLayer() -&gt; katea
6654 mrdocs 1583
 
1584
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1135 cbradney 1585
  </message>
1586
  <message>
9729 cbradney 1587
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
6769 cbradney 1588
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1589
 
1590
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1591
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1592
 
6769 cbradney 1593
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1594
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1595
</source>
6769 cbradney 1596
    <translation>sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1597
 
1598
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
1599
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1600
 
1601
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1602
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1603
</translation>
1135 cbradney 1604
  </message>
1605
  <message>
9729 cbradney 1606
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
6769 cbradney 1607
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1608
 
1609
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1610
the layer is invisible.
1611
 
6769 cbradney 1612
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1613
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1614
</source>
6769 cbradney 1615
    <translation>setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
6654 mrdocs 1616
 
6769 cbradney 1617
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
6654 mrdocs 1618
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
1619
 
1620
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1621
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1622
</translation>
1135 cbradney 1623
  </message>
1624
  <message>
9729 cbradney 1625
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1626
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1627
 
6654 mrdocs 1628
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
6769 cbradney 1629
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1630
 
6769 cbradney 1631
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1632
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1633
</source>
6769 cbradney 1634
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
6654 mrdocs 1635
 
1636
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
1637
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
1638
 
1639
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1640
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1641
</translation>
1135 cbradney 1642
  </message>
1643
  <message>
9729 cbradney 1644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
6769 cbradney 1645
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1646
 
6769 cbradney 1647
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1648
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
6654 mrdocs 1649
 
6769 cbradney 1650
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1651
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6654 mrdocs 1652
</source>
6769 cbradney 1653
    <translation>deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
6654 mrdocs 1654
 
1655
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
1656
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
1657
geruza bakarra izanez gero.
1658
 
1659
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1660
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
1661
  </message>
1662
  <message>
9729 cbradney 1663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
6769 cbradney 1664
    <source>createLayer(layer)
6654 mrdocs 1665
 
1135 cbradney 1666
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1667
 
6769 cbradney 1668
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1669
</source>
6769 cbradney 1670
    <translation>createLayer(izena)
6654 mrdocs 1671
 
1672
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
1673
 
1674
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1675
</translation>
1135 cbradney 1676
  </message>
1677
  <message>
9729 cbradney 1678
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
6769 cbradney 1679
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1680
 
1681
Returns a string with the -lang value.
1682
</source>
6769 cbradney 1683
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; katea
6654 mrdocs 1684
 
1685
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
1686
</translation>
1135 cbradney 1687
  </message>
1688
  <message>
9729 cbradney 1689
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
6769 cbradney 1690
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1691
 
1692
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1693
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1694
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1695
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1696
is not given Scribus will create one for you.
1697
 
6769 cbradney 1698
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1699
</source>
6769 cbradney 1700
    <translation>createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1701
 
1702
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1703
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1704
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1705
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1706
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1707
dio.
1708
 
1709
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1710
</translation>
1135 cbradney 1711
  </message>
1712
  <message>
9729 cbradney 1713
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
6769 cbradney 1714
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1715
 
1716
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1717
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1718
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1719
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1720
create one for you.
1721
 
6769 cbradney 1722
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1723
</source>
6769 cbradney 1724
    <translation>createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1725
 
1726
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1727
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1728
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1729
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1730
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1731
dio.
1732
 
1733
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1734
</translation>
1135 cbradney 1735
  </message>
1736
  <message>
9729 cbradney 1737
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
6769 cbradney 1738
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1739
 
1740
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1741
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1742
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1743
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1744
given Scribus will create one for you.
1745
 
6769 cbradney 1746
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1747
</source>
6769 cbradney 1748
    <translation>createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1749
 
1750
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1751
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1752
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1753
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1754
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1755
dio.
1756
 
1757
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1758
</translation>
1135 cbradney 1759
  </message>
1760
  <message>
9729 cbradney 1761
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
6769 cbradney 1762
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1763
 
1764
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1765
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1766
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1767
object because you need this name for further access to that object. If
1768
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1769
 
6769 cbradney 1770
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1771
</source>
6769 cbradney 1772
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1773
 
1774
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
1775
bere izena itzultzen du.
1776
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1777
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1778
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1779
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1780
dio.
1781
 
1782
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1783
</translation>
1135 cbradney 1784
  </message>
1785
  <message>
9729 cbradney 1786
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
6769 cbradney 1787
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1788
 
1789
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1790
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1791
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1792
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1793
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1794
Scribus will create one for you.
1795
 
6769 cbradney 1796
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1797
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1798
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1799
</source>
6769 cbradney 1800
    <translation>createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1801
 
1802
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1803
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1804
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1805
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1806
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1807
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1808
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1809
dio.
1810
 
1811
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1812
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1813
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1814
</translation>
1135 cbradney 1815
  </message>
1816
  <message>
9729 cbradney 1817
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
6769 cbradney 1818
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1819
 
1820
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1821
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1822
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1823
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1824
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1825
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1826
identifier for the object because you need this name for further access to that
1827
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1828
 
6769 cbradney 1829
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1830
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1831
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1832
</source>
6769 cbradney 1833
    <translation>createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1834
 
1835
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
1836
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1837
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
1838
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
1839
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
1840
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1841
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1842
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1843
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1844
dio.
1845
 
1846
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1847
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1848
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1849
</translation>
1135 cbradney 1850
  </message>
1851
  <message>
9729 cbradney 1852
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
6769 cbradney 1853
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1854
 
1855
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1856
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1857
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1858
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1859
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1860
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1861
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1862
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1863
for you.
1864
 
6769 cbradney 1865
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1866
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1867
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1868
</source>
6769 cbradney 1869
    <translation>createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1870
 
1871
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
1872
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1873
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1874
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
1875
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
1876
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1877
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1878
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1879
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1880
dio.
1881
 
1882
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1883
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1884
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
1135 cbradney 1885
  </message>
1886
  <message>
9729 cbradney 1887
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
6769 cbradney 1888
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1889
 
1890
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1891
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1892
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1893
unique identifier for the object because you need this name for further access
1894
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1895
 
6769 cbradney 1896
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1897
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1898
</source>
6769 cbradney 1899
    <translation>createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1900
 
6769 cbradney 1901
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
6654 mrdocs 1902
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1903
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1904
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1905
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1906
dio.
1907
 
1908
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1909
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
1135 cbradney 1910
  </message>
1911
  <message>
9729 cbradney 1912
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
6769 cbradney 1913
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1914
 
1915
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1916
selected item is deleted.
1917
</source>
6769 cbradney 1918
    <translation>deleteObject([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1919
 
1920
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
1921
elementua erabiliko da.
1922
</translation>
1135 cbradney 1923
  </message>
1924
  <message>
9729 cbradney 1925
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1926
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1927
 
6654 mrdocs 1928
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1929
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1930
is not passed, text flow is toggled.
1931
</source>
6769 cbradney 1932
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])
6654 mrdocs 1933
 
1934
&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
6769 cbradney 1935
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako &apos;egoera&apos; boolearra dira.
1936
Ez bada &apos;egoera&apos; ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
6654 mrdocs 1937
</translation>
1938
  </message>
1939
  <message>
9729 cbradney 1940
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
6769 cbradney 1941
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
6654 mrdocs 1942
 
1135 cbradney 1943
Test if an object with specified name really exists in the document.
1944
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1945
returns True if there is something selected.
1946
</source>
6769 cbradney 1947
    <translation>objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1948
 
1949
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
1950
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
1951
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
1952
</translation>
1135 cbradney 1953
  </message>
1954
  <message>
9729 cbradney 1955
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
6769 cbradney 1956
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1957
 
1958
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
6769 cbradney 1959
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1960
</source>
6769 cbradney 1961
    <translation>setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1962
 
1963
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
1964
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
1965
</translation>
1135 cbradney 1966
  </message>
1967
  <message>
9729 cbradney 1968
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
6769 cbradney 1969
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1970
 
1971
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1972
</source>
6769 cbradney 1973
    <translation>getAllStyles() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1974
 
1975
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
1976
</translation>
1135 cbradney 1977
  </message>
1978
  <message>
9729 cbradney 1979
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
6769 cbradney 1980
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1981
 
1982
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1983
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1984
</source>
6769 cbradney 1985
    <translation>currentPage() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1986
 
1987
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
1988
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
1989
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
1990
</translation>
1135 cbradney 1991
  </message>
1992
  <message>
9729 cbradney 1993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
6769 cbradney 1994
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1995
 
1996
Redraws all pages.
1997
</source>
6769 cbradney 1998
    <translation>redrawAll()
6654 mrdocs 1999
 
2000
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
2001
</translation>
1135 cbradney 2002
  </message>
2003
  <message>
9729 cbradney 2004
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
6769 cbradney 2005
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2006
 
2007
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2008
 
2009
May raise ScribusError if the save failed.
2010
</source>
6769 cbradney 2011
    <translation>savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 2012
 
2013
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
2014
 
2015
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
2016
</translation>
1135 cbradney 2017
  </message>
2018
  <message>
9729 cbradney 2019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
6769 cbradney 2020
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 2021
 
2022
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2023
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2024
page number is.
2025
 
2026
May raise IndexError if the page number is out of range
2027
</source>
6769 cbradney 2028
    <translation>deletePage(zbkia)
6654 mrdocs 2029
 
2030
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
2031
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
2032
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
2033
 
2034
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
2035
</translation>
1135 cbradney 2036
  </message>
2037
  <message>
9729 cbradney 2038
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
6769 cbradney 2039
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 2040
 
2041
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
6769 cbradney 2042
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 2043
just sets the page that script commands will operates on.
2044
 
2045
May raise IndexError if the page number is out of range.
2046
</source>
6769 cbradney 2047
    <translation>gotoPage(zbkia)
6654 mrdocs 2048
 
2049
&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin
2050
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian
2051
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea
2052
ezartzen du soilik.
2053
 
2054
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
2055
</translation>
1135 cbradney 2056
  </message>
2057
  <message>
9729 cbradney 2058
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
6769 cbradney 2059
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2060
 
2061
Returns the number of pages in the document.
2062
</source>
6769 cbradney 2063
    <translation>pageCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2064
 
2065
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
2066
</translation>
1135 cbradney 2067
  </message>
2068
  <message>
9729 cbradney 2069
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
6769 cbradney 2070
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 2071
 
2072
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
6769 cbradney 2073
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2074
</source>
6769 cbradney 2075
    <translation>getHGuides() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2076
 
2077
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
6769 cbradney 2078
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2079
</translation>
1135 cbradney 2080
  </message>
2081
  <message>
9729 cbradney 2082
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
6769 cbradney 2083
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 2084
 
2085
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
6769 cbradney 2086
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2087
 
2088
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2089
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2090
</source>
6769 cbradney 2091
    <translation>setHGuides(zerrenda)
6654 mrdocs 2092
 
2093
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
2094
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
6769 cbradney 2095
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2096
 
2097
Adibidea:
2098
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
2099
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
2100
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
2101
</translation>
1135 cbradney 2102
  </message>
2103
  <message>
9729 cbradney 2104
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
6769 cbradney 2105
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 2106
 
2107
See getHGuides.
2108
</source>
6769 cbradney 2109
    <translation>getVGuides()
6654 mrdocs 2110
 
2111
Ikus getHGuides.
2112
</translation>
1135 cbradney 2113
  </message>
2114
  <message>
9729 cbradney 2115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
6769 cbradney 2116
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2117
 
2118
See setHGuides.
2119
</source>
6769 cbradney 2120
    <translation>setVGuides()
6654 mrdocs 2121
 
2122
Ikus setHGuides.
2123
</translation>
1135 cbradney 2124
  </message>
2125
  <message>
9729 cbradney 2126
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
6769 cbradney 2127
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2128
 
6769 cbradney 2129
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2130
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2131
</source>
6769 cbradney 2132
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
6654 mrdocs 2133
 
2134
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
6769 cbradney 2135
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
6654 mrdocs 2136
</translation>
1135 cbradney 2137
  </message>
2138
  <message>
9729 cbradney 2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
6769 cbradney 2140
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2141
 
2142
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
6769 cbradney 2143
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2144
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2145
the page...
2146
</source>
6769 cbradney 2147
    <translation>getPageItems() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2148
 
2149
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
2150
Tupla honakoa da:
6769 cbradney 2151
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
2152
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
6654 mrdocs 2153
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
2154
</translation>
1135 cbradney 2155
  </message>
2156
  <message>
9729 cbradney 2157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
6769 cbradney 2158
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2159
 
2160
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2161
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2162
currently selected item is used.
2163
</source>
6769 cbradney 2164
    <translation>setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2165
 
2166
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
2167
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
2168
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2169
</translation>
1135 cbradney 2170
  </message>
2171
  <message>
9729 cbradney 2172
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
6769 cbradney 2173
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2174
 
2175
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2176
is not given the currently selected item is used.
2177
</source>
6769 cbradney 2178
    <translation>setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2179
 
2180
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
2181
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2182
</translation>
1135 cbradney 2183
  </message>
2184
  <message>
9729 cbradney 2185
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
6769 cbradney 2186
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2187
 
2188
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2189
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2190
given the currently selected item is used.
2191
 
2192
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2193
</source>
6769 cbradney 2194
    <translation>setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2195
 
2196
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
2197
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
2198
dago.
2199
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2200
 
2201
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
2202
</translation>
1135 cbradney 2203
  </message>
2204
  <message>
9729 cbradney 2205
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
6769 cbradney 2206
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2207
 
2208
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2209
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2210
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2211
is used.
2212
 
2213
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2214
</source>
6769 cbradney 2215
    <translation>setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2216
 
2217
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
2218
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
2219
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
2220
hautatutako elementua erabiliko da.
2221
 
2222
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
1135 cbradney 2223
  </message>
2224
  <message>
9729 cbradney 2225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
6769 cbradney 2226
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2227
 
2228
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2229
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2230
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2231
</source>
6769 cbradney 2232
    <translation>setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2233
 
2234
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
6769 cbradney 2235
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2236
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2237
</translation>
1135 cbradney 2238
  </message>
2239
  <message>
9729 cbradney 2240
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
6769 cbradney 2241
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2242
 
2243
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2244
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2245
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2246
</source>
6769 cbradney 2247
    <translation>setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2248
 
2249
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
6769 cbradney 2250
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2251
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2252
</translation>
1135 cbradney 2253
  </message>
2254
  <message>
9729 cbradney 2255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
6769 cbradney 2256
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2257
 
2258
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2259
is not given the currently selected item is used. There are predefined
6769 cbradney 2260
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2261
</source>
6769 cbradney 2262
    <translation>setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2263
 
2264
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
6769 cbradney 2265
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
6654 mrdocs 2266
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2267
</translation>
1135 cbradney 2268
  </message>
2269
  <message>
9729 cbradney 2270
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
6769 cbradney 2271
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2272
 
2273
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2274
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2275
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2276
Item is used.
2277
 
2278
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2279
</source>
6769 cbradney 2280
    <translation>setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2281
 
2282
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
2283
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
2284
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2285
 
2286
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
2287
</translation>
1135 cbradney 2288
  </message>
2289
  <message>
9729 cbradney 2290
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
6769 cbradney 2291
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2292
 
2293
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2294
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2295
 
2296
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2297
</source>
6769 cbradney 2298
    <translation>setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2299
 
2300
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
2301
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
2302
unean hautatutako elementua erabiliko da.
2303
 
2304
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
2305
</translation>
1135 cbradney 2306
  </message>
2307
  <message>
9729 cbradney 2308
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
6769 cbradney 2309
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2310
 
2311
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2312
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2313
 
6769 cbradney 2314
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2315
</source>
6769 cbradney 2316
    <translation>setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2317
 
2318
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
2319
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2320
 
2321
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
2322
</translation>
1135 cbradney 2323
  </message>
2324
  <message>
9729 cbradney 2325
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
6769 cbradney 2326
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2327
 
2328
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2329
new progress bar use. See progressSet.
2330
</source>
6769 cbradney 2331
    <translation>progressReset()
6654 mrdocs 2332
 
2333
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
2334
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
2335
</translation>
1135 cbradney 2336
  </message>
2337
  <message>
9729 cbradney 2338
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
6769 cbradney 2339
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2340
 
6769 cbradney 2341
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2342
See progressSet.
2343
</source>
6769 cbradney 2344
    <translation>progressTotal(max)
6654 mrdocs 2345
 
2346
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
2347
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
2348
</translation>
1135 cbradney 2349
  </message>
2350
  <message>
9729 cbradney 2351
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
6769 cbradney 2352
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2353
 
2354
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2355
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2356
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2357
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2358
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2359
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
6769 cbradney 2360
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2361
</source>
6769 cbradney 2362
    <translation>progressSet(zbkia)
6654 mrdocs 2363
 
2364
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
2365
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
2366
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
2367
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
2368
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
2369
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
2370
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
2371
oinarritutako datuak]
2372
</translation>
1135 cbradney 2373
  </message>
2374
  <message>
9729 cbradney 2375
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
6769 cbradney 2376
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2377
 
2378
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2379
</source>
6769 cbradney 2380
    <translation>setCursor()
6654 mrdocs 2381
 
2382
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
2383
</translation>
1135 cbradney 2384
  </message>
2385
  <message>
9729 cbradney 2386
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
6769 cbradney 2387
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2388
 
6769 cbradney 2389
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2390
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2391
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2392
</source>
6769 cbradney 2393
    <translation>docChanged(boolearra)
6654 mrdocs 2394
 
2395
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
2396
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
2397
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
2398
dokumentuz aldatu denik.
2399
</translation>
1135 cbradney 2400
  </message>
2401
  <message>
9729 cbradney 2402
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
6769 cbradney 2403
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2404
 
6769 cbradney 2405
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2406
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2407
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2408
 
2409
May raise WrongFrameTypeError.
2410
</source>
6769 cbradney 2411
    <translation>setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
6654 mrdocs 2412
 
2413
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
6769 cbradney 2414
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
2415
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
6654 mrdocs 2416
boolearrak dira.
2417
 
2418
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
2419
</translation>
1525 cbradney 2420
  </message>
2421
  <message>
9729 cbradney 2422
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2423
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2424
 
2425
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2426
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2427
&quot;layer&quot; is invisible.
2428
 
6769 cbradney 2429
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2430
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2431
</source>
7508 cbradney 2432
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2433
 
2434
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2435
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2436
ez dagoela ikusgai.
2437
 
2438
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2439
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2440
</translation>
1525 cbradney 2441
  </message>
2442
  <message>
9729 cbradney 2443
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
6769 cbradney 2444
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2445
 
2446
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2447
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2448
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2449
 
6769 cbradney 2450
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2451
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2452
</source>
6769 cbradney 2453
    <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2454
 
2455
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2456
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2457
inprimatzea desgaituta dagoela.
2458
 
2459
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2460
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2461
</translation>
1525 cbradney 2462
  </message>
2463
  <message>
9729 cbradney 2464
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
6769 cbradney 2465
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2466
 
2467
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2468
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2469
space. If no document is open, returns the value of the named color
2470
from the default document colors.
2471
 
6769 cbradney 2472
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1525 cbradney 2473
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2474
</source>
6769 cbradney 2475
    <translation>getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 2476
 
2477
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
2478
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
2479
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
2480
 
2481
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
2482
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2483
</translation>
1525 cbradney 2484
  </message>
2485
  <message>
9729 cbradney 2486
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2487
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2488
 
2489
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1525 cbradney 2490
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
1135 cbradney 2491
the range from 0 to 255.
2492
 
2493
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2494
</source>
7508 cbradney 2495
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 2496
 
2497
&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da:
2498
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen
2499
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.
2500
 
2501
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2502
 
2503
</translation>
1135 cbradney 2504
  </message>
2505
  <message>
9729 cbradney 2506
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2507
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2508
 
1525 cbradney 2509
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1135 cbradney 2510
</source>
7508 cbradney 2511
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2512
 
2513
 
2514
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da.
2515
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2516
</translation>
1135 cbradney 2517
  </message>
2518
  <message>
9729 cbradney 2519
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2520
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2521
 
2522
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1525 cbradney 2523
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
6769 cbradney 2524
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2525
</source>
7508 cbradney 2526
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 2527
 
2528
&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du.
6769 cbradney 2529
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota&gt;).
6654 mrdocs 2530
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2531
  </message>
2532
  <message>
9729 cbradney 2533
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="84"/>
6769 cbradney 2534
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1525 cbradney 2535
 
6769 cbradney 2536
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1525 cbradney 2537
for details of arguments.
2538
 
6769 cbradney 2539
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1525 cbradney 2540
</source>
6769 cbradney 2541
    <translation>getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2542
 
6769 cbradney 2543
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
6654 mrdocs 2544
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
2545
 
6769 cbradney 2546
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
6654 mrdocs 2547
</translation>
1525 cbradney 2548
  </message>
2549
  <message>
9729 cbradney 2550
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="102"/>
6769 cbradney 2551
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1525 cbradney 2552
 
6769 cbradney 2553
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2554
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1525 cbradney 2555
by parent classes as well.
2556
</source>
6769 cbradney 2557
    <translation>getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2558
 
6769 cbradney 2559
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
2560
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
6654 mrdocs 2561
propietateak ere itzultzen ditu.
2562
</translation>
1525 cbradney 2563
  </message>
2564
  <message>
9729 cbradney 2565
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="136"/>
6769 cbradney 2566
    <source>getProperty(object, property)
1525 cbradney 2567
 
6769 cbradney 2568
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1525 cbradney 2569
 
6769 cbradney 2570
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1525 cbradney 2571
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2572
C++ QObject instance.
2573
 
6769 cbradney 2574
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2575
to look up on `object&apos;.
1525 cbradney 2576
 
2577
The return value varies depending on the type of the property.
2578
</source>
6769 cbradney 2579
    <translation>getProperty(objektua, propietatea)
6654 mrdocs 2580
 
6769 cbradney 2581
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
6654 mrdocs 2582
 
6769 cbradney 2583
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
6654 mrdocs 2584
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
2585
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
2586
 
6769 cbradney 2587
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
6654 mrdocs 2588
propietatearen izen da.
2589
 
2590
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
2591
</translation>
1525 cbradney 2592
  </message>
2593
  <message>
9729 cbradney 2594
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="166"/>
6769 cbradney 2595
    <source>setProperty(object, property, value)
1525 cbradney 2596
 
6769 cbradney 2597
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2598
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1525 cbradney 2599
also be raised if the underlying setter fails.
2600
 
2601
See getProperty() for more information.
2602
</source>
6769 cbradney 2603
    <translation>setProperty(objektua, propietatea, balioa)
6654 mrdocs 2604
 
6769 cbradney 2605
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
2606
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
6654 mrdocs 2607
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
2608
huts egiten badu.
2609
 
2610
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
2611
</translation>
1525 cbradney 2612
  </message>
2613
  <message>
9729 cbradney 2614
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="185"/>
6769 cbradney 2615
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1525 cbradney 2616
 
6769 cbradney 2617
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2618
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2619
search recursively through children, grandchildren, etc.
2620
 
2621
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2622
</source>
6769 cbradney 2623
    <translation>getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2624
 
6769 cbradney 2625
&apos;objektua&apos;ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2626
umeetara edo &apos;izenekoa&apos; umera murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2627
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2628
 
2629
Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
2630
</translation>
1525 cbradney 2631
  </message>
2632
  <message>
9729 cbradney 2633
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="202"/>
6769 cbradney 2634
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1525 cbradney 2635
 
6769 cbradney 2636
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2637
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2638
search recursively through children, grandchildren, etc.
2639
</source>
6769 cbradney 2640
    <translation>getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2641
 
6769 cbradney 2642
&apos;objektua&apos;ren aurreneko &apos;ume-izena&apos; itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2643
umeetara murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2644
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2645
 
2646
</translation>
1525 cbradney 2647
  </message>
2648
  <message>
9729 cbradney 2649
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2650
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2651
 
1525 cbradney 2652
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1135 cbradney 2653
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2654
selected item is used.
2655
</source>
7508 cbradney 2656
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2657
 
6769 cbradney 2658
&apos;izena&apos; objektuaren biraketa ezartzen du &apos;bira&apos;rekin.
6654 mrdocs 2659
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
6769 cbradney 2660
Ez bada &apos;izena&apos; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
6654 mrdocs 2661
</translation>
1135 cbradney 2662
  </message>
1525 cbradney 2663
  <message>
9729 cbradney 2664
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
6769 cbradney 2665
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2666
 
2667
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2668
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2669
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2670
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2671
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2672
 
6769 cbradney 2673
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1525 cbradney 2674
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2675
</source>
6769 cbradney 2676
    <translation>renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2677
 
2678
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
2679
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
2680
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
2681
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
2682
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
2683
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
2684
JPEG, PNG eta XPM dira.
2685
 
2686
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
2687
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
2688
</translation>
1525 cbradney 2689
  </message>
2690
  <message>
9729 cbradney 2691
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
6769 cbradney 2692
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2693
 
2694
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2695
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2696
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2697
selected item is used.
2698
 
2699
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2700
</source>
6769 cbradney 2701
    <translation>selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2702
 
2703
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
2704
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
2705
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
2706
hautatutako elementua erabiliko da.
2707
 
2708
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
2709
</translation>
1525 cbradney 2710
  </message>
2711
  <message>
9729 cbradney 2712
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2713
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1525 cbradney 2714
 
3064 cbradney 2715
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2716
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
6769 cbradney 2717
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2718
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2719
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2720
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2721
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2722
opional parameters is False.
1525 cbradney 2723
 
6769 cbradney 2724
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2725
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2726
 
2727
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2728
 
6769 cbradney 2729
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2730
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2731
</source>
9729 cbradney 2732
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; katea fitxategi-izenarekin
6654 mrdocs 2733
 
2734
Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot;
2735
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da.
2736
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot;
6769 cbradney 2737
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. &apos;haspreview&apos; parametroan TRUE (egia)
6654 mrdocs 2738
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea
6769 cbradney 2739
gaitzen da. &apos;issave&apos; parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak
6654 mrdocs 2740
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko
6769 cbradney 2741
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. &apos;isdir&apos; parametroan TRUE (egia) ematen denean
6654 mrdocs 2742
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako
2743
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.
2744
 
6769 cbradney 2745
Iragazkia, zehazten bada, &apos;iruzkina (*.mota *.mota2 ...)&apos; erakoa izaten da. Adibidez,
2746
&apos;Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
6654 mrdocs 2747
 
2748
Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko
2749
xehetasun gehiagorako.
2750
 
6769 cbradney 2751
Adibidea: fileDialog(&apos;Ireki sarrera&apos;, &apos;CSV fitxategiak)
2752
Adibidea: fileDialog(&apos;Gorde txostena&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
6654 mrdocs 2753
</translation>
3064 cbradney 2754
  </message>
2755
  <message>
9729 cbradney 2756
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
6769 cbradney 2757
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3064 cbradney 2758
 
6769 cbradney 2759
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3064 cbradney 2760
style name or None when user cancels the dialog.
2761
</source>
6769 cbradney 2762
    <translation>newStyleDialog() -&gt; katea
6654 mrdocs 2763
 
6769 cbradney 2764
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
6654 mrdocs 2765
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
2766
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
2767
</translation>
3064 cbradney 2768
  </message>
2769
  <message>
9729 cbradney 2770
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
6769 cbradney 2771
    <source>getPageMargins()
3064 cbradney 2772
 
2773
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
6769 cbradney 2774
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
3064 cbradney 2775
</source>
6769 cbradney 2776
    <translation>getPageMargins()
6654 mrdocs 2777
 
2778
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
6769 cbradney 2779
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
6654 mrdocs 2780
</translation>
3064 cbradney 2781
  </message>
2782
  <message>
9729 cbradney 2783
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2784
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2785
 
2786
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2787
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2788
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2789
not given the currently selected Item is used.
2790
 
2791
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2792
</source>
7508 cbradney 2793
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2794
 
6769 cbradney 2795
&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko &apos;pos&apos; posizioan.
6654 mrdocs 2796
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa).
2797
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua
2798
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2799
 
2800
IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
2801
</translation>
3064 cbradney 2802
  </message>
2803
  <message>
9729 cbradney 2804
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
6769 cbradney 2805
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2806
 
2807
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
6769 cbradney 2808
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2809
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2810
 
1525 cbradney 2811
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2812
</source>
6769 cbradney 2813
    <translation>textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2814
 
2815
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
2816
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
2817
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
2818
guztietan burutuko du bilaketa.
2819
 
2820
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2821
</translation>
1525 cbradney 2822
  </message>
418 Franz 2823
  <message>
9729 cbradney 2824
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
6769 cbradney 2825
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2826
 
2827
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2828
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2829
 
2830
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2831
</source>
6769 cbradney 2832
    <translation>setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2833
 
2834
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1)
2835
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua
2836
erabiliko da.
2837
 
2838
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2839
</translation>
418 Franz 2840
  </message>
2841
  <message>
9729 cbradney 2842
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="354"/>
6769 cbradney 2843
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3064 cbradney 2844
 
2845
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2846
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2847
 
2848
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2849
</source>
6769 cbradney 2850
    <translation>isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2851
 
2852
 
2853
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
2854
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2855
 
2856
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
418 Franz 2857
  </message>
3824 cbradney 2858
  <message>
9729 cbradney 2859
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
6769 cbradney 2860
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2861
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2862
 
2863
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2864
 
2865
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2866
following meaning:
2867
 
2868
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 2869
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2870
 
2871
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2872
  margins
2873
 
2874
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2875
 
2876
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 2877
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2878
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2879
 
2880
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2881
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2882
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2883
 
2884
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2885
 
2886
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2887
 
2888
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2889
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2890
is not in points, make sure to account for this.
2891
 
2892
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2893
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2894
</source>
6769 cbradney 2895
    <translation>newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
2896
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
4141 cbradney 2897
 
6654 mrdocs 2898
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
4141 cbradney 2899
 
6654 mrdocs 2900
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
2901
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
4141 cbradney 2902
 
6654 mrdocs 2903
  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
6769 cbradney 2904
      PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
4141 cbradney 2905
 
6654 mrdocs 2906
  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
2907
      adierazteko.
4141 cbradney 2908
 
6654 mrdocs 2909
  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
2910
      LANDSCAPE (horizontala).
4141 cbradney 2911
 
6654 mrdocs 2912
  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
2913
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
2914
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
2915
      erabiltzen dira.
6261 cbradney 2916
 
6654 mrdocs 2917
  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
2918
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2919
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
6261 cbradney 2920
 
6654 mrdocs 2921
  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
2922
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
6261 cbradney 2923
 
6654 mrdocs 2924
  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
2925
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
6261 cbradney 2926
 
6654 mrdocs 2927
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
2928
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
2929
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
6261 cbradney 2930
 
6654 mrdocs 2931
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2932
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2933
</translation>
6261 cbradney 2934
  </message>
2935
  <message>
9729 cbradney 2936
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
6769 cbradney 2937
    <source>closeMasterPage()
6261 cbradney 2938
 
6654 mrdocs 2939
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2940
to normal. Begin editing with editMasterPage().
6261 cbradney 2941
</source>
6769 cbradney 2942
    <translation>closeMasterPage()
6261 cbradney 2943
 
6654 mrdocs 2944
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
2945
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
2946
</translation>
6261 cbradney 2947
  </message>
2948
  <message>
9729 cbradney 2949
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
6769 cbradney 2950
    <source>masterPageNames()
6261 cbradney 2951
 
6654 mrdocs 2952
Returns a list of the names of all master pages in the document.
6261 cbradney 2953
</source>
6769 cbradney 2954
    <translation>masterPageNames()
6261 cbradney 2955
 
6654 mrdocs 2956
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
2957
</translation>
6261 cbradney 2958
  </message>
2959
  <message>
9729 cbradney 2960
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
6769 cbradney 2961
    <source>editMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2962
 
6654 mrdocs 2963
Enables master page editing and opens the named master page
2964
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
6261 cbradney 2965
</source>
6769 cbradney 2966
    <translation>editMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2967
 
6654 mrdocs 2968
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
2969
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
2970
</translation>
6261 cbradney 2971
  </message>
2972
  <message>
9729 cbradney 2973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
6769 cbradney 2974
    <source>createMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2975
 
6654 mrdocs 2976
Creates a new master page named pageName and opens it for
2977
editing.
6261 cbradney 2978
</source>
6769 cbradney 2979
    <translation>createMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2980
 
6769 cbradney 2981
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
6654 mrdocs 2982
editatzeko.
2983
</translation>
6261 cbradney 2984
  </message>
2985
  <message>
9729 cbradney 2986
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
6769 cbradney 2987
    <source>deleteMasterPage(pageName)
6261 cbradney 2988
 
6654 mrdocs 2989
Delete the named master page.
6261 cbradney 2990
</source>
6769 cbradney 2991
    <translation>deleteMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 2992
 
6654 mrdocs 2993
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
2994
</translation>
6261 cbradney 2995
  </message>
2996
  <message>
9729 cbradney 2997
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
6769 cbradney 2998
    <source>zoomDocument(double)
6261 cbradney 2999
 
6654 mrdocs 3000
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3001
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
6261 cbradney 3002
</source>
6769 cbradney 3003
    <translation>zoomDocument(bikoitza)
6261 cbradney 3004
 
6654 mrdocs 3005
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
3006
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
3007
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
6261 cbradney 3008
  </message>
6769 cbradney 3009
  <message>
9729 cbradney 3010
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6769 cbradney 3011
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3012
 
3013
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3014
is not given the currently selected Item is used.
3015
</source>
3016
    <translation type="unfinished"></translation>
3017
  </message>
3018
  <message>
9729 cbradney 3019
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6769 cbradney 3020
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3021
 
3022
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3023
is not given the currently selected Item is used.
3024
</source>
3025
    <translation type="unfinished"></translation>
3026
  </message>
3027
  <message>
9729 cbradney 3028
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6769 cbradney 3029
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3030
 
3031
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3032
is not given the currently selected Item is used.
3033
</source>
3034
    <translation type="unfinished"></translation>
3035
  </message>
3036
  <message>
9729 cbradney 3037
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6769 cbradney 3038
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3039
 
3040
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3041
is not given the currently selected Item is used.
3042
</source>
3043
    <translation type="unfinished"></translation>
3044
  </message>
3045
  <message>
9729 cbradney 3046
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6769 cbradney 3047
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3048
 
3049
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3050
true the layer will be locked.
3051
 
3052
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3053
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3054
</source>
3055
    <translation type="unfinished"></translation>
3056
  </message>
3057
  <message>
9729 cbradney 3058
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6769 cbradney 3059
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3060
 
3061
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3062
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3063
&quot;layer&quot; is locked.
3064
 
3065
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3066
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3067
</source>
3068
    <translation type="unfinished"></translation>
3069
  </message>
3070
  <message>
9729 cbradney 3071
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6769 cbradney 3072
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3073
 
3074
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3075
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3076
&quot;layer&quot; is normal.
3077
 
3078
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3079
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3080
</source>
3081
    <translation type="unfinished"></translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
9729 cbradney 3084
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6769 cbradney 3085
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3086
 
3087
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3088
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
3089
 
3090
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3091
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3092
</source>
3093
    <translation type="unfinished"></translation>
3094
  </message>
3095
  <message>
9729 cbradney 3096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6769 cbradney 3097
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
3098
 
3099
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
3100
 
3101
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3102
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3103
</source>
3104
    <translation type="unfinished"></translation>
3105
  </message>
3106
  <message>
9729 cbradney 3107
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6769 cbradney 3108
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
3109
 
3110
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
3111
 
3112
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3113
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3114
</source>
3115
    <translation type="unfinished"></translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6769 cbradney 3119
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
3120
 
3121
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3122
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3123
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3124
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3125
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3126
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3127
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3128
</source>
3129
    <translation type="unfinished"></translation>
3130
  </message>
3131
  <message>
9729 cbradney 3132
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6769 cbradney 3133
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3134
 
3135
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3136
</source>
3137
    <translation type="unfinished"></translation>
3138
  </message>
3139
  <message>
9729 cbradney 3140
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6769 cbradney 3141
    <source>getPageType() -&gt; integer
3142
 
3143
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3144
</source>
3145
    <translation type="unfinished"></translation>
3146
  </message>
3147
  <message>
9729 cbradney 3148
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6769 cbradney 3149
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3150
 
3151
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3152
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3153
</source>
3154
    <translation type="unfinished"></translation>
3155
  </message>
7508 cbradney 3156
  <message>
9729 cbradney 3157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 3158
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3159
 
3160
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3161
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3162
the range from 0 to 255.
3163
 
3164
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3165
</source>
3166
    <translation type="unfinished"></translation>
3167
  </message>
3168
  <message>
9729 cbradney 3169
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 3170
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3171
 
3172
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
3173
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
3174
selected item is used.
3175
</source>
3176
    <translation type="unfinished"></translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
9729 cbradney 3179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 3180
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3181
 
3182
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3183
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3184
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3185
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3186
</source>
3187
    <translation type="unfinished"></translation>
3188
  </message>
3189
  <message>
9729 cbradney 3190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 3191
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3192
 
3193
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
3194
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3195
selected item is used.
3196
</source>
3197
    <translation type="unfinished"></translation>
3198
  </message>
3199
  <message>
9729 cbradney 3200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 3201
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3202
 
3203
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3204
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3205
 
3206
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3207
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3208
</source>
3209
    <translation type="unfinished"></translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
9729 cbradney 3212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3213
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3214
 
3215
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3216
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3217
&quot;layer&quot; is invisible.
3218
 
3219
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3220
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3221
</source>
3222
    <translation type="unfinished"></translation>
3223
  </message>
3224
  <message>
9729 cbradney 3225
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 3226
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3227
 
3228
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3229
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3230
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3231
not given the currently selected Item is used.
3232
 
3233
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3234
</source>
3235
    <translation type="unfinished"></translation>
3236
  </message>
9729 cbradney 3237
  <message>
3238
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3239
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3240
 
3241
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3242
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3243
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3244
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3245
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3246
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3247
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3248
opional parameters is False.
3249
 
3250
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3251
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3252
 
3253
Refer to the Qt-Documentation for Q3FileDialog for details on filters.
3254
 
3255
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3256
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3257
</source>
3258
    <translation type="unfinished"></translation>
3259
  </message>
3260
  <message>
3261
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3262
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3263
 
3264
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3265
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3266
constants.
3267
</source>
3268
    <translation type="unfinished"></translation>
3269
  </message>
3270
  <message>
3271
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
3272
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3273
 
3274
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3275
true the layer will be displayed outlined.
3276
 
3277
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3278
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3279
</source>
3280
    <translation type="unfinished"></translation>
3281
  </message>
3282
  <message>
3283
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
3284
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3285
 
3286
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3287
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3288
 
3289
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3290
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3291
</source>
3292
    <translation type="unfinished"></translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
3296
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3297
 
3298
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3299
 
3300
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3301
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3302
</source>
3303
    <translation type="unfinished"></translation>
3304
  </message>
3305
  <message>
3306
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3307
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3308
 
3309
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3310
 
3311
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3312
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3313
</source>
3314
    <translation type="unfinished"></translation>
3315
  </message>
3316
  <message>
3317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
3318
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3319
 
3320
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3321
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3322
</source>
3323
    <translation type="unfinished"></translation>
3324
  </message>
3325
  <message>
3326
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
3327
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3328
 
3329
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3330
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3331
</source>
3332
    <translation type="unfinished"></translation>
3333
  </message>
3334
  <message>
3335
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
3336
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3337
 
3338
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3339
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3340
</source>
3341
    <translation type="unfinished"></translation>
3342
  </message>
3343
  <message>
3344
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
3345
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3346
 
3347
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3348
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3349
</source>
3350
    <translation type="unfinished"></translation>
3351
  </message>
3352
  <message>
3353
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3354
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3355
 
3356
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3357
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3358
 
3359
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3360
</source>
3361
    <translation type="unfinished"></translation>
3362
  </message>
3363
  <message>
3364
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3365
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3366
 
3367
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3368
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3369
 
3370
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3371
</source>
3372
    <translation type="unfinished"></translation>
3373
  </message>
3374
  <message>
3375
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3376
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3377
 
3378
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3379
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3380
 
3381
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3382
</source>
3383
    <translation type="unfinished"></translation>
3384
  </message>
6769 cbradney 3385
</context>
3386
<context>
3064 cbradney 3387
  <name>About</name>
418 Franz 3388
  <message>
10130 cbradney 3389
    <location filename="../about.cpp" line="140"/>
6769 cbradney 3390
    <source>&amp;About</source>
3391
    <translation>&amp;Honi buruz</translation>
418 Franz 3392
  </message>
3393
  <message>
10130 cbradney 3394
    <location filename="../about.cpp" line="158"/>
6769 cbradney 3395
    <source>Contributions from:</source>
3396
    <translation>Laguntzaileak:</translation>
418 Franz 3397
  </message>
3398
  <message>
10130 cbradney 3399
    <location filename="../about.cpp" line="211"/>
6769 cbradney 3400
    <source>A&amp;uthors</source>
3401
    <translation>&amp;Egileak</translation>
418 Franz 3402
  </message>
3403
  <message>
10130 cbradney 3404
    <location filename="../about.cpp" line="387"/>
6769 cbradney 3405
    <source>&amp;Translations</source>
3406
    <translation>&amp;Itzultzaileak</translation>
418 Franz 3407
  </message>
3408
  <message>
10130 cbradney 3409
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
6769 cbradney 3410
    <source>&amp;Online</source>
3411
    <translation>&amp;Linean</translation>
418 Franz 3412
  </message>
3413
  <message>
10130 cbradney 3414
    <location filename="../about.cpp" line="427"/>
6769 cbradney 3415
    <source>&amp;Close</source>
3416
    <translation>&amp;Itxi</translation>
418 Franz 3417
  </message>
3418
  <message>
10130 cbradney 3419
    <location filename="../about.cpp" line="146"/>
6769 cbradney 3420
    <source>Development Team:</source>
3421
    <translation>Garatzaileak:</translation>
418 Franz 3422
  </message>
3423
  <message>
10130 cbradney 3424
    <location filename="../about.cpp" line="189"/>
6769 cbradney 3425
    <source>Official Documentation:</source>
3426
    <translation>Dokumentazio ofiziala:</translation>
418 Franz 3427
  </message>
3428
  <message>
10130 cbradney 3429
    <location filename="../about.cpp" line="197"/>
6769 cbradney 3430
    <source>Other Documentation:</source>
3431
    <translation>Bestelako dokumentazioa:</translation>
418 Franz 3432
  </message>
3433
  <message>
10130 cbradney 3434
    <location filename="../about.cpp" line="393"/>
6769 cbradney 3435
    <source>Homepage</source>
3436
    <translation>Gune nagusia</translation>
418 Franz 3437
  </message>
3438
  <message>
10130 cbradney 3439
    <location filename="../about.cpp" line="395"/>
6769 cbradney 3440
    <source>Online Reference</source>
3441
    <translation>Lineako erreferentzia</translation>
418 Franz 3442
  </message>
3443
  <message>
10130 cbradney 3444
    <location filename="../about.cpp" line="399"/>
6769 cbradney 3445
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3446
    <translation>Errore-zuzenketa eta funtzionalitate eskerak</translation>
418 Franz 3447
  </message>
3448
  <message>
10130 cbradney 3449
    <location filename="../about.cpp" line="401"/>
6769 cbradney 3450
    <source>Mailing List</source>
3451
    <translation>Posta-zerrenda</translation>
418 Franz 3452
  </message>
3453
  <message>
10130 cbradney 3454
    <location filename="../about.cpp" line="219"/>
6769 cbradney 3455
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3456
    <translation>Itzulpen ofizialak eta itzultzaileak:</translation>
418 Franz 3457
  </message>
3458
  <message>
10130 cbradney 3459
    <location filename="../about.cpp" line="346"/>
6769 cbradney 3460
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3461
    <translation>Aurreko itzultzaileak:</translation>
418 Franz 3462
  </message>
3463
  <message>
10130 cbradney 3464
    <location filename="../about.cpp" line="48"/>
6769 cbradney 3465
    <source>About Scribus %1</source>
3466
    <translation>Scribus %1 buruz</translation>
418 Franz 3467
  </message>
3468
  <message>
10130 cbradney 3469
    <location filename="../about.cpp" line="397"/>
6769 cbradney 3470
    <source>Wiki</source>
3471
    <translation>Wiki</translation>
418 Franz 3472
  </message>
3473
  <message>
10130 cbradney 3474
    <location filename="../about.cpp" line="75"/>
6769 cbradney 3475
    <source>%1 %2 %3</source>
3476
    <translation>%1 %2 %3</translation>
418 Franz 3477
  </message>
3478
  <message>
10130 cbradney 3479
    <location filename="../about.cpp" line="83"/>
6769 cbradney 3480
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
3481
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
418 Franz 3482
  </message>
3483
  <message>
10130 cbradney 3484
    <location filename="../about.cpp" line="135"/>
6769 cbradney 3485
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
3486
    <translation>Ghostscript %1 bertsioa erabiltzen</translation>
418 Franz 3487
  </message>
3488
  <message>
10130 cbradney 3489
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
6769 cbradney 3490
    <source>No Ghostscript version available</source>
3491
    <translation>Ez dago Ghostscript bertsiorik erabilgarri</translation>
418 Franz 3492
  </message>
3493
  <message>
9729 cbradney 3494
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
6769 cbradney 3495
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10130 cbradney 3496
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus %1 bertsioa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
418 Franz 3497
  </message>
3498
  <message>
10130 cbradney 3499
    <location filename="../about.cpp" line="138"/>
6769 cbradney 3500
    <source>Build ID:</source>
3501
    <translation>Eraikitze-IDa:</translation>
418 Franz 3502
  </message>
3503
  <message>
9729 cbradney 3504
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 3505
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3506
    <translation type="obsolete">Panel honek bertsioa, eraikitze data eta Scribus konpilatu den liburutegi
6654 mrdocs 3507
euskarriak erakusten ditu. C-C-T-F honakoa adierazi nahi du: C=littlecms,
3508
C=CUPS, T=TIFF eta F=Fontconfig euskarria. Azken hizkia C=cairo edo A=libart
3509
da. Falta diren liburutegiak * batekin adierazten dira. Scribus-ek detektatu duen
3510
Ghostscript-en bertsioa ere adierazten du.
3511
</translation>
418 Franz 3512
  </message>
3513
  <message>
10130 cbradney 3514
    <location filename="../about.cpp" line="177"/>
6769 cbradney 3515
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
3516
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua moldaera:</translation>
3064 cbradney 3517
  </message>
3518
  <message>
10130 cbradney 3519
    <location filename="../about.cpp" line="185"/>
6769 cbradney 3520
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
3521
    <translation>Windows&amp;#174; moldaera:</translation>
3064 cbradney 3522
  </message>
3523
  <message>
9729 cbradney 3524
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 3525
    <source>May</source>
3526
    <translation type="obsolete">Izan daiteke</translation>
3064 cbradney 3527
  </message>
6769 cbradney 3528
  <message>
10130 cbradney 3529
    <location filename="../about.cpp" line="205"/>