Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10872 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
6769 cbradney 3
<context>
4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
6769 cbradney 7
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
8
 
9
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
10
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
11
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
12
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
13
</source>
14
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
15
 
16
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
17
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
18
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
19
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
20
</translation>
21
  </message>
22
  <message>
9729 cbradney 23
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
6769 cbradney 24
    <source>getColorNames() -&gt; list
25
 
26
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
27
If no document is open, returns a list of the default document colors.
28
</source>
29
    <translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; zerrenda
30
 
31
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
32
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
33
itzuliko luke.</translation>
34
  </message>
35
  <message>
9729 cbradney 36
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
6769 cbradney 37
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
38
 
39
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
40
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
41
Returns true if a new document was created.
42
</source>
43
    <translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; boolearra
44
 
45
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
46
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
47
dokumentu bat sortzean.</translation>
48
  </message>
49
  <message>
9729 cbradney 50
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
6769 cbradney 51
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
52
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
53
 
54
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
55
following meaning:
56
 
57
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
58
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
59
 
60
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
61
margins
62
 
63
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
64
 
65
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
66
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
67
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
68
 
69
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
70
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
71
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
72
 
73
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
74
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
75
PAGE_4 is 4-fold.
76
 
77
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
78
Indexed from 0 (0 = first).
79
 
80
numPage = Number of pages to be created.
81
 
82
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
83
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
84
is not in points, make sure to account for this.
85
 
86
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
87
PAGE_4, 3, 1)
88
 
89
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
90
</source>
91
    <translation type="unfinished"></translation>
92
  </message>
93
  <message>
9729 cbradney 94
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
6769 cbradney 95
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
96
 
97
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
98
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
99
</source>
100
    <translation type="unfinished">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
101
 
102
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
103
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
104
  </message>
105
  <message>
9729 cbradney 106
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
6769 cbradney 107
    <source>setRedraw(bool)
108
 
109
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
110
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
111
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
112
</source>
113
    <translation type="unfinished">setRedraw(boolearra)
114
 
115
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
116
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
117
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
118
  </message>
119
  <message>
9729 cbradney 120
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
6769 cbradney 121
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
122
 
123
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
124
coordinates are given in the current measurement units of the document
125
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
126
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
127
is not given Scribus will create one for you.
128
 
129
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
130
</source>
131
    <translation type="unfinished">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
132
 
133
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
134
 
135
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
136
egonez gero.</translation>
137
  </message>
138
  <message>
9729 cbradney 139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
6769 cbradney 140
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
141
 
142
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
143
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
144
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
145
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
146
master page for the new page.
147
 
148
May raise IndexError if the page number is out of range
149
</source>
150
    <translation type="unfinished">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
151
 
152
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
153
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
154
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
155
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
156
 
157
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
158
</translation>
159
  </message>
160
  <message>
9729 cbradney 161
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
6769 cbradney 162
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
163
 
164
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
165
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
166
available types (FILL_&lt;type&gt;).
167
</source>
168
    <translation type="unfinished">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
169
 
170
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
171
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
172
  </message>
173
  <message>
9729 cbradney 174
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
6769 cbradney 175
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
176
 
177
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
178
frame has some text selected the value assigned to the first character of
179
the selection is returned.
180
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
181
</source>
182
    <translation type="unfinished">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
183
 
184
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
185
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
186
  </message>
187
  <message>
9729 cbradney 188
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
6769 cbradney 189
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
190
 
191
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
192
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
193
</source>
194
    <translation type="unfinished">messagebarText(&quot;katea&quot;)
195
 
196
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
197
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
198
  </message>
199
  <message>
9729 cbradney 200
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 201
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
202
 
203
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
204
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
205
</source>
9729 cbradney 206
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6769 cbradney 207
 
208
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
209
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
210
  </message>
9729 cbradney 211
  <message>
212
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
213
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
214
 
215
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
216
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
217
 
218
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
219
</source>
220
    <translation type="unfinished"></translation>
221
  </message>
11652 cbradney 222
  <message>
223
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
224
    <source>createParagraphStyle(...)
225
 
226
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
227
 
228
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
229
 
230
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
231
 
232
fixed linespacing:     0
233
 
234
automatic linespacing:   1
235
 
236
baseline grid linespacing: 2
237
 
238
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
239
 
240
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
241
 
242
-&gt; left:   0
243
 
244
-&gt; center:  1
245
 
246
-&gt; right:  2
247
 
248
-&gt; justify: 3
249
 
250
-&gt; extend:  4
251
 
252
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
253
 
254
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
255
 
256
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
257
 
258
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
259
 
260
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
261
 
262
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
263
 
264
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
265
 
266
</source>
267
    <translation type="unfinished"></translation>
268
  </message>
6769 cbradney 269
</context>
270
<context>
6654 mrdocs 271
  <name>#</name>
1135 cbradney 272
  <message>
9729 cbradney 273
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 274
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 275
 
276
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
277
frame has some text selected the value assigned to the first character of
278
the selection is returned.
279
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
280
</source>
6769 cbradney 281
    <translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 282
 
283
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
284
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 285
  </message>
286
  <message>
9729 cbradney 287
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 288
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 289
 
290
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
291
If no document is open, returns a list of the default document colors.
292
</source>
6769 cbradney 293
    <translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 294
 
295
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
296
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
297
itzuliko luke.</translation>
1135 cbradney 298
  </message>
299
  <message>
9729 cbradney 300
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 301
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 302
 
303
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
304
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
305
Returns true if a new document was created.
306
</source>
6769 cbradney 307
    <translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 308
 
309
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
310
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
311
dokumentu bat sortzean.</translation>
1135 cbradney 312
  </message>
313
  <message>
9729 cbradney 314
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 315
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 316
 
317
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
318
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
319
</source>
6769 cbradney 320
    <translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
1135 cbradney 321
 
6654 mrdocs 322
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
323
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 324
  </message>
325
  <message>
9729 cbradney 326
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 327
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 328
 
329
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
330
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
331
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
332
</source>
6769 cbradney 333
    <translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
6654 mrdocs 334
 
335
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
336
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
337
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
1135 cbradney 338
  </message>
339
  <message>
9729 cbradney 340
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 341
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 342
 
343
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
344
coordinates are given in the current measurement units of the document
345
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
346
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
347
is not given Scribus will create one for you.
348
 
6769 cbradney 349
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 350
</source>
6769 cbradney 351
    <translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 352
 
353
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
354
 
355
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
356
egonez gero.</translation>
1135 cbradney 357
  </message>
358
  <message>
9729 cbradney 359
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 360
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 361
 
362
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
363
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
6769 cbradney 364
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 365
</source>
6769 cbradney 366
    <translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 367
 
368
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
6769 cbradney 369
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
1135 cbradney 370
  </message>
371
  <message>
9729 cbradney 372
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 373
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 374
 
375
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
6769 cbradney 376
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 377
</source>
6769 cbradney 378
    <translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 379
 
380
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
381
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
1135 cbradney 382
  </message>
383
  <message>
9729 cbradney 384
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 385
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
3064 cbradney 386
 
387
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
388
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
389
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
390
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
391
master page for the new page.
392
 
393
May raise IndexError if the page number is out of range
394
</source>
6769 cbradney 395
    <translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
6654 mrdocs 396
 
397
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
398
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
399
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
400
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
401
 
402
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
403
</translation>
3064 cbradney 404
  </message>
405
  <message>
9729 cbradney 406
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 407
    <source>importSVG(&quot;string&quot;)
3064 cbradney 408
 
409
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
6769 cbradney 410
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
3064 cbradney 411
</source>
6769 cbradney 412
    <translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
6654 mrdocs 413
 
414
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
415
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
3064 cbradney 416
  </message>
3824 cbradney 417
  <message>
9729 cbradney 418
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 419
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
420
            unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
3824 cbradney 421
 
422
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
423
following meaning:
424
 
425
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 426
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 427
 
428
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
429
margins
430
 
431
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
432
 
433
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 434
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
435
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 436
 
437
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
438
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
439
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
440
 
441
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
442
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
443
PAGE_4 is 4-fold.
444
 
445
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
446
Indexed from 0 (0 = first).
447
 
448
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
449
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
450
is not in points, make sure to account for this.
451
 
452
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6654 mrdocs 453
PAGE_4, 3)
3824 cbradney 454
 
455
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
456
</source>
6769 cbradney 457
    <translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
458
            unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 459
 
460
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
461
 
462
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
6769 cbradney 463
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib.
6654 mrdocs 464
PAPER_A4, e.a.
465
 
466
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
467
 
468
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
469
LANDSCAPE (horizontala)
470
 
471
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
472
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
473
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
474
 
475
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
476
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
477
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
478
 
479
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
480
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
481
 
482
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
483
0tik indexatua (0 = lehena).
484
 
485
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
486
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
487
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
488
 
489
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
490
PAGE_4, 3)
491
 
492
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
493
handiagoa bada.
494
</translation>
3824 cbradney 495
  </message>
6769 cbradney 496
</context>
497
<context>
418 Franz 498
  <name>@default</name>
499
  <message>
9729 cbradney 500
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
6769 cbradney 501
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 502
 
503
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
504
has some text selected the value assigned to the first character
505
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
506
selected item is used.
507
</source>
6769 cbradney 508
    <translation>getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 509
 
510
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
511
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
512
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
513
</translation>
1135 cbradney 514
  </message>
515
  <message>
9729 cbradney 516
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
6769 cbradney 517
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 518
 
519
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
520
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
521
</source>
6769 cbradney 522
    <translation>getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 523
 
524
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
525
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
526
</translation>
1135 cbradney 527
  </message>
528
  <message>
9729 cbradney 529
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
6769 cbradney 530
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 531
 
532
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
533
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
534
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
535
selected item is used.
536
</source>
6769 cbradney 537
    <translation>getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 538
 
539
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
540
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
541
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
542
hautatutako elementua erabiliko da.
543
</translation>
1135 cbradney 544
  </message>
545
  <message>
9729 cbradney 546
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
6769 cbradney 547
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 548
 
549
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
550
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
551
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
552
used.
553
</source>
6769 cbradney 554
    <translation>getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 555
 
556
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
557
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
558
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
559
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
560
 
561
</translation>
1135 cbradney 562
  </message>
563
  <message>
9729 cbradney 564
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
6769 cbradney 565
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 566
 
567
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
568
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
569
</source>
6769 cbradney 570
    <translation>getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 571
 
572
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
573
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 574
  </message>
575
  <message>
9729 cbradney 576
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
6769 cbradney 577
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 578
 
579
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
580
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
581
</source>
6769 cbradney 582
    <translation>getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
6654 mrdocs 583
 
584
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
585
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
586
</translation>
1135 cbradney 587
  </message>
588
  <message>
9729 cbradney 589
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
6769 cbradney 590
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 591
 
592
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
593
given the currently selected item is used.
594
</source>
6769 cbradney 595
    <translation>getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 596
 
597
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
598
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
599
</translation>
1135 cbradney 600
  </message>
601
  <message>
9729 cbradney 602
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
6769 cbradney 603
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 604
 
605
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
6769 cbradney 606
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 607
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
608
used.
609
</source>
6769 cbradney 610
    <translation>setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 611
 
612
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
613
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
6769 cbradney 614
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
6654 mrdocs 615
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
616
</translation>
1135 cbradney 617
  </message>
618
  <message>
9729 cbradney 619
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
6769 cbradney 620
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 621
 
622
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
623
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
624
currently selected item is used.
625
 
626
May throw ValueError if the font cannot be found.
627
</source>
6769 cbradney 628
    <translation>setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 629
 
630
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
631
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
632
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
633
elementua erabiliko da.
634
 
635
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
636
</translation>
1135 cbradney 637
  </message>
638
  <message>
9729 cbradney 639
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
6769 cbradney 640
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 641
 
642
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
643
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
644
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
645
currently selected item is used.
646
 
6769 cbradney 647
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 648
</source>
6769 cbradney 649
    <translation>setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 650
 
651
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
652
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
653
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
654
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
655
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
656
 
657
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
658
</translation>
1135 cbradney 659
  </message>
660
  <message>
9729 cbradney 661
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
6769 cbradney 662
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 663
 
664
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
665
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
666
item is used.
667
 
668
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
669
</source>
6769 cbradney 670
    <translation>setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 671
 
672
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
673
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
674
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
675
 
676
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
677
</translation>
1135 cbradney 678
  </message>
679
  <message>
9729 cbradney 680
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
6769 cbradney 681
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 682
 
683
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
684
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
685
 
686
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
687
</source>
6769 cbradney 688
    <translation>setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 689
 
690
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
691
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
692
 
693
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
694
gero (positiboa izan behar du).
695
</translation>
1135 cbradney 696
  </message>
697
  <message>
9729 cbradney 698
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
6769 cbradney 699
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 700
 
701
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
702
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
703
 
704
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
705
</source>
6769 cbradney 706
    <translation>setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 707
 
708
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
709
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
710
 
711
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
712
</translation>
1135 cbradney 713
  </message>
714
  <message>
9729 cbradney 715
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
6769 cbradney 716
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 717
 
718
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
719
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
720
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
721
 
722
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
723
</source>
6769 cbradney 724
    <translation>setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 725
 
726
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
727
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
728
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
729
behar da: ikus dir(scribus).
730
 
731
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
1135 cbradney 732
  </message>
733
  <message>
9729 cbradney 734
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
6769 cbradney 735
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 736
 
737
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
738
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
739
selected item is used.
740
</source>
6769 cbradney 741
    <translation>deleteText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 742
 
743
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
744
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
745
hautatutako elementua erabiliko da.
746
</translation>
1135 cbradney 747
  </message>
748
  <message>
9729 cbradney 749
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
6769 cbradney 750
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 751
 
752
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
753
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
754
given the currently selected item is used.
755
</source>
6769 cbradney 756
    <translation>setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 757
 
758
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
759
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
760
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
761
</translation>
1135 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
6769 cbradney 765
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 766
 
767
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
768
selected item is used.
769
</source>
6769 cbradney 770
    <translation>setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 771
 
772
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
773
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
774
</translation>
1135 cbradney 775
  </message>
776
  <message>
9729 cbradney 777
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
6769 cbradney 778
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 779
 
780
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
781
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
782
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
783
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
784
used.
785
</source>
6769 cbradney 786
    <translation>setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 787
 
788
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
789
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
790
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
791
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
792
</translation>
1135 cbradney 793
  </message>
794
  <message>
9729 cbradney 795
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
6769 cbradney 796
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 797
 
798
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
799
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
800
and must not link to or be linked from any other frames already.
801
 
802
May throw ScribusException if linking rules are violated.
803
</source>
6769 cbradney 804
    <translation>linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
6654 mrdocs 805
 
806
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
807
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
808
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
809
 
810
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
811
</translation>
1135 cbradney 812
  </message>
813
  <message>
9729 cbradney 814
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
6769 cbradney 815
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 816
 
817
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
818
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
6769 cbradney 819
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 820
 
821
May throw ScribusException if linking rules are violated.
822
</source>
6769 cbradney 823
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 824
 
825
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
826
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
827
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
6769 cbradney 828
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
6654 mrdocs 829
 
830
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
1135 cbradney 831
  </message>
832
  <message>
9729 cbradney 833
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
6769 cbradney 834
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 835
 
836
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
837
currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 838
    <translation>traceText([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 839
 
840
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
841
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 842
  </message>
843
  <message>
9729 cbradney 844
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
6769 cbradney 845
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 846
 
847
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
848
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
849
the value of the named color from the default document colors.
850
 
6769 cbradney 851
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 852
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
853
</source>
6769 cbradney 854
    <translation>getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 855
 
856
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
857
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
858
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
859
 
860
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
861
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
862
</translation>
1135 cbradney 863
  </message>
864
  <message>
9729 cbradney 865
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
6769 cbradney 866
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 867
 
868
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
869
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
870
Color components should be in the range from 0 to 255.
871
 
6769 cbradney 872
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 873
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
874
</source>
6769 cbradney 875
    <translation>changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 876
 
877
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
878
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
879
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
880
 
881
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
882
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
883
</translation>
1135 cbradney 884
  </message>
885
  <message>
9729 cbradney 886
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
6769 cbradney 887
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 888
 
889
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
890
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
891
&quot;None&quot; - transparent.
892
 
893
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
894
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
895
 
6769 cbradney 896
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 897
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
898
</source>
6769 cbradney 899
    <translation>deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 900
 
901
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
902
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
903
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
904
 
905
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
906
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
907
izango.
908
 
909
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
910
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
1135 cbradney 911
  </message>
912
  <message>
9729 cbradney 913
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
6769 cbradney 914
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 915
 
916
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
917
 
6769 cbradney 918
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 919
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
920
</source>
6769 cbradney 921
    <translation>replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
6654 mrdocs 922
 
923
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
924
 
925
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
926
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
927
 
928
</translation>
1135 cbradney 929
  </message>
930
  <message>
9729 cbradney 931
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
6769 cbradney 932
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 933
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 934
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 935
 
936
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
937
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
938
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
939
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
940
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
941
 
942
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
943
at 1.
944
 
945
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
946
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
947
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
948
can be binary-ORed with button constants:
949
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
950
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
951
 
952
Usage examples:
6769 cbradney 953
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
954
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 955
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 956
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 957
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
958
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
959
 
960
Defined button and icon constants:
961
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
962
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
963
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
964
</source>
6769 cbradney 965
    <translation>messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
6654 mrdocs 966
  ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
6769 cbradney 967
  botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 968
 
969
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
970
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
971
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
972
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
973
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
974
sinpleak eduki ditzake.
975
 
976
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
977
1 balioarekin hasten dira.
978
 
979
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
980
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
981
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
982
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
983
 
984
  BUTTONOPT_DEFAULT  Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
985
  BUTTONOPT_ESCAPE  Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
986
 
987
Adibideak:
6769 cbradney 988
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
989
          &apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
6654 mrdocs 990
          ICON_ERROR)
6769 cbradney 991
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
6654 mrdocs 992
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
993
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
994
 
995
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
996
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
997
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
998
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
999
</translation>
1135 cbradney 1000
  </message>
1001
  <message>
9729 cbradney 1002
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
6769 cbradney 1003
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 1004
 
6769 cbradney 1005
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
1006
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 1007
 
6769 cbradney 1008
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 1009
</source>
6769 cbradney 1010
    <translation>valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1011
 
6769 cbradney 1012
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
6654 mrdocs 1013
bere balioa itzultzen du kate gisa.
6769 cbradney 1014
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
6654 mrdocs 1015
balioa.
1016
 
6769 cbradney 1017
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
6654 mrdocs 1018
</translation>
1135 cbradney 1019
  </message>
1020
  <message>
9729 cbradney 1021
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
6769 cbradney 1022
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 1023
 
1024
Closes the current document without prompting to save.
1025
 
1026
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
1027
</source>
6769 cbradney 1028
    <translation>closeDoc()
6654 mrdocs 1029
 
1030
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
1031
 
1032
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
1033
</translation>
1135 cbradney 1034
  </message>
1035
  <message>
9729 cbradney 1036
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
6769 cbradney 1037
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 1038
 
1039
Returns true if there is a document open.
1040
</source>
6769 cbradney 1041
    <translation>haveDoc() -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1042
 
1043
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
1044
</translation>
1135 cbradney 1045
  </message>
1046
  <message>
9729 cbradney 1047
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
6769 cbradney 1048
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1049
 
1050
Opens the document &quot;name&quot;.
1051
 
1052
May raise ScribusError if the document could not be opened.
1053
</source>
6769 cbradney 1054
    <translation>openDoc(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1055
 
1056
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
1057
 
1058
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
1059
</translation>
1135 cbradney 1060
  </message>
1061
  <message>
9729 cbradney 1062
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
6769 cbradney 1063
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 1064
 
1065
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
1066
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
1067
save file dialog.
1068
 
1069
If the save fails, there is currently no way to tell.
1070
</source>
6769 cbradney 1071
    <translation>saveDoc()
6654 mrdocs 1072
 
1073
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
1074
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
1075
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
1076
 
1077
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
1078
</translation>
1135 cbradney 1079
  </message>
1080
  <message>
9729 cbradney 1081
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
6769 cbradney 1082
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1083
 
1084
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
1085
relative path).
1086
 
1087
May raise ScribusError if the save fails.
1088
</source>
6769 cbradney 1089
    <translation>saveDocAs(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1090
 
1091
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
1092
erlatiboa izan daiteke).
1093
 
1094
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
1095
</translation>
1135 cbradney 1096
  </message>
1097
  <message>
9729 cbradney 1098
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6769 cbradney 1099
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 1100
 
6654 mrdocs 1101
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
1102
strings.
1103
</source>
6769 cbradney 1104
    <translation>setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1105
 
1106
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
1107
dira.
1108
</translation>
1109
  </message>
1110
  <message>
9729 cbradney 1111
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1112
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
6654 mrdocs 1113
 
1135 cbradney 1114
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
6769 cbradney 1115
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1116
constants.
1117
</source>
9729 cbradney 1118
    <translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
6654 mrdocs 1119
 
1120
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
1121
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
6769 cbradney 1122
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
1135 cbradney 1123
  </message>
1124
  <message>
9729 cbradney 1125
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
6769 cbradney 1126
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 1127
 
1128
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
6769 cbradney 1129
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1130
 
1131
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
1132
</source>
6769 cbradney 1133
    <translation>setUnit(mota)
6654 mrdocs 1134
 
1135
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
6769 cbradney 1136
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
6654 mrdocs 1137
 
1138
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
1139
</translation>
1135 cbradney 1140
  </message>
1141
  <message>
9729 cbradney 1142
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
6769 cbradney 1143
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 1144
 
1145
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
1146
of the UNIT_* constants:
1147
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1148
</source>
6769 cbradney 1149
    <translation>getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
6654 mrdocs 1150
 
1151
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
1152
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
1153
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
1154
</translation>
1135 cbradney 1155
  </message>
1156
  <message>
9729 cbradney 1157
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
6769 cbradney 1158
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 1159
 
1160
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
1161
current document.
1162
</source>
6769 cbradney 1163
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
6654 mrdocs 1164
 
1165
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
1166
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
1167
</translation>
1135 cbradney 1168
  </message>
1169
  <message>
9729 cbradney 1170
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
6769 cbradney 1171
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 1172
 
1173
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
1174
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
1175
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
1176
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
1177
</source>
6769 cbradney 1178
    <translation>setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
6654 mrdocs 1179
 
1180
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
1181
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
1182
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
1183
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
1184
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
1185
orrialdea eskuinean egoteko.
1186
</translation>
1135 cbradney 1187
  </message>
1188
  <message>
9729 cbradney 1189
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
6769 cbradney 1190
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1191
 
1192
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
1193
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1194
</source>
6769 cbradney 1195
    <translation>getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1196
 
1197
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
1198
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1199
</translation>
1135 cbradney 1200
  </message>
1201
  <message>
9729 cbradney 1202
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
6769 cbradney 1203
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1204
 
1205
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
1206
is not given the currently selected Item is used.
1207
</source>
6769 cbradney 1208
    <translation>getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1209
 
1210
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
1211
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1212
</translation>
1135 cbradney 1213
  </message>
1214
  <message>
9729 cbradney 1215
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
6769 cbradney 1216
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1217
 
1218
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1219
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1220
</source>
6769 cbradney 1221
    <translation>getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1222
 
1223
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
1224
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1225
</translation>
1135 cbradney 1226
  </message>
1227
  <message>
9729 cbradney 1228
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
6769 cbradney 1229
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 1230
 
1231
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1232
the currently selected item is used. The join types are:
1233
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
1234
</source>
10842 cbradney 1235
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1236
 
1237
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
1238
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1239
Elkartzeko motak honakoak dira:
1240
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
1241
</translation>
1135 cbradney 1242
  </message>
1243
  <message>
9729 cbradney 1244
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
6769 cbradney 1245
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1246
 
1247
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1248
currently selected item is used. The cap types are:
1249
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
1250
</source>
6769 cbradney 1251
    <translation>getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1252
 
1253
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
1254
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1255
Txanoen motak honakoak dira:
1256
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
1257
</translation>
1135 cbradney 1258
  </message>
1259
  <message>
9729 cbradney 1260
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
6769 cbradney 1261
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 1262
 
1263
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1264
currently selected item is used. Line style constants are:
1265
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1266
</source>
6769 cbradney 1267
    <translation>getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
6654 mrdocs 1268
 
1269
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
1270
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1271
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
1272
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
1273
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
1274
</translation>
1135 cbradney 1275
  </message>
1276
  <message>
9729 cbradney 1277
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
6769 cbradney 1278
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1279
 
1280
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1281
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1282
</source>
6769 cbradney 1283
    <translation>getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1284
 
1285
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
1286
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1287
</translation>
1135 cbradney 1288
  </message>
1289
  <message>
9729 cbradney 1290
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
6769 cbradney 1291
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1292
 
1293
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1294
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1295
</source>
6769 cbradney 1296
    <translation>getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 1297
 
1298
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
1299
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1300
</translation>
1135 cbradney 1301
  </message>
1302
  <message>
9729 cbradney 1303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
6769 cbradney 1304
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1305
 
1306
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1307
given the currently selected item is used.
1308
</source>
6769 cbradney 1309
    <translation>getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1310
 
1311
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
1312
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1313
</translation>
1135 cbradney 1314
  </message>
1315
  <message>
9729 cbradney 1316
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
6769 cbradney 1317
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1318
 
1319
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1320
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
6769 cbradney 1321
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1322
for reference.
1323
</source>
6769 cbradney 1324
    <translation>getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
6654 mrdocs 1325
 
1326
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
1327
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1328
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
6769 cbradney 1329
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
6654 mrdocs 1330
</translation>
1135 cbradney 1331
  </message>
1332
  <message>
9729 cbradney 1333
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
6769 cbradney 1334
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1335
 
1336
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1337
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1338
is used.
1339
</source>
6769 cbradney 1340
    <translation>getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1341
 
1342
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
1343
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
1344
hautatutako elementua erabiliko da.
1345
</translation>
1135 cbradney 1346
  </message>
1347
  <message>
9729 cbradney 1348
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
6769 cbradney 1349
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1350
 
1351
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1352
</source>
6769 cbradney 1353
    <translation>getAllObjects() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1354
 
1355
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
1356
</translation>
1135 cbradney 1357
  </message>
1358
  <message>
9729 cbradney 1359
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
6769 cbradney 1360
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1361
 
1362
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1363
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1364
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1365
belongs to a group, the whole group is moved.
1366
</source>
6769 cbradney 1367
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1368
 
1369
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
1370
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
1371
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1372
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
1373
</translation>
1135 cbradney 1374
  </message>
1375
  <message>
9729 cbradney 1376
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
6769 cbradney 1377
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1378
 
1379
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1380
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1381
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1382
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1383
given the currently selected item is used.
1384
</source>
10842 cbradney 1385
    <translation type="obsolete">rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1386
 
1387
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
1388
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
1389
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
1390
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
1391
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
1392
elementua erabiliko da.
1393
</translation>
1135 cbradney 1394
  </message>
1395
  <message>
9729 cbradney 1396
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
6769 cbradney 1397
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1398
 
1399
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1400
is not given the currently selected item is used.
1401
</source>
6769 cbradney 1402
    <translation>sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1403
 
1404
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
1405
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1406
</translation>
1135 cbradney 1407
  </message>
1408
  <message>
9729 cbradney 1409
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
6769 cbradney 1410
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1411
 
1412
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1413
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1414
second selected Object and so on.
1415
</source>
6769 cbradney 1416
    <translation>getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1417
 
1418
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
1419
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
1420
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
1421
</translation>
1135 cbradney 1422
  </message>
1423
  <message>
9729 cbradney 1424
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
6769 cbradney 1425
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1426
 
1427
Returns the number of selected objects.
1428
</source>
6769 cbradney 1429
    <translation>selectionCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 1430
 
1431
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
1432
</translation>
1135 cbradney 1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
6769 cbradney 1436
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1437
 
1438
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1439
</source>
6769 cbradney 1440
    <translation>selectObject(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1441
 
1442
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
1443
</translation>
1135 cbradney 1444
  </message>
1445
  <message>
9729 cbradney 1446
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
6769 cbradney 1447
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1448
 
1449
Deselects all objects in the whole document.
1450
</source>
6769 cbradney 1451
    <translation>deselectAll()
6654 mrdocs 1452
 
1453
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
1454
</translation>
1135 cbradney 1455
  </message>
1456
  <message>
9729 cbradney 1457
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
6769 cbradney 1458
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1459
 
1460
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1461
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1462
items are used.
1463
</source>
6769 cbradney 1464
    <translation>groupObjects(zerrenda)
6654 mrdocs 1465
 
1466
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
1467
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
1468
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
1469
</translation>
1135 cbradney 1470
  </message>
1471
  <message>
9729 cbradney 1472
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
6769 cbradney 1473
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1474
 
1475
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
6769 cbradney 1476
    <translation>unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1477
 
1478
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
1479
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 1480
  </message>
1481
  <message>
9729 cbradney 1482
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
6769 cbradney 1483
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1484
 
1485
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1486
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1487
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1488
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1489
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1490
 
1491
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1492
</source>
6769 cbradney 1493
    <translation>scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1494
 
1495
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
1496
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
1497
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
1498
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
1499
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
1500
unean hautatutako elementua erabiliko da.
1501
 
1502
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
1503
</translation>
1135 cbradney 1504
  </message>
1505
  <message>
9729 cbradney 1506
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
6769 cbradney 1507
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1508
 
1509
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1510
not given the currently selected item is used.
1511
 
1512
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1513
</source>
6769 cbradney 1514
    <translation>loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1515
 
1516
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
1517
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
1518
 
1519
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1520
</translation>
1135 cbradney 1521
  </message>
1522
  <message>
9729 cbradney 1523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
6769 cbradney 1524
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1525
 
1526
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1527
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1528
means 100 %.
1529
 
1530
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1531
</source>
6769 cbradney 1532
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1533
 
1534
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
1535
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
1536
%100 adierazten du.
1537
 
1538
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
1539
</translation>
1135 cbradney 1540
  </message>
1541
  <message>
9729 cbradney 1542
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
6769 cbradney 1543
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1544
 
6769 cbradney 1545
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1546
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1547
if locked.
1548
</source>
6769 cbradney 1549
    <translation>lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1550
 
1551
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
1552
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
1553
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
1554
blokeatzen badu.
1555
</translation>
1135 cbradney 1556
  </message>
1557
  <message>
9729 cbradney 1558
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
6769 cbradney 1559
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1560
 
1561
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1562
currently selected item is used.
1563
</source>
6769 cbradney 1564
    <translation>isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1565
 
1566
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
1567
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1568
</translation>
1135 cbradney 1569
  </message>
1570
  <message>
9729 cbradney 1571
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
6769 cbradney 1572
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1573
 
1574
Returns a list with the names of all available fonts.
1575
</source>
6769 cbradney 1576
    <translation>getFontNames() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1577
 
1578
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1579
</translation>
1135 cbradney 1580
  </message>
1581
  <message>
9729 cbradney 1582
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
6769 cbradney 1583
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1584
 
6769 cbradney 1585
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1586
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1587
</source>
6769 cbradney 1588
    <translation>getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
6654 mrdocs 1589
 
1590
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
1591
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
1592
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
1593
</translation>
1135 cbradney 1594
  </message>
1595
  <message>
9729 cbradney 1596
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
6769 cbradney 1597
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1598
 
1599
Returns a list with the names of all defined layers.
1600
</source>
6769 cbradney 1601
    <translation>getLayers() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 1602
 
1603
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
1604
</translation>
1135 cbradney 1605
  </message>
1606
  <message>
9729 cbradney 1607
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
6769 cbradney 1608
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1609
 
1610
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1611
 
6769 cbradney 1612
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1613
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1614
</source>
6769 cbradney 1615
    <translation>setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 1616
 
1617
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
1618
 
1619
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
1620
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1621
</translation>
1135 cbradney 1622
  </message>
1623
  <message>
9729 cbradney 1624
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
6769 cbradney 1625
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1626
 
1627
Returns the name of the current active layer.
1628
</source>
6769 cbradney 1629
    <translation>getActiveLayer() -&gt; katea
6654 mrdocs 1630
 
1631
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
1135 cbradney 1632
  </message>
1633
  <message>
9729 cbradney 1634
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
6769 cbradney 1635
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1636
 
1637
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1638
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1639
 
6769 cbradney 1640
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1641
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1642
</source>
6769 cbradney 1643
    <translation>sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1644
 
1645
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
1646
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
1647
 
1648
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1649
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1650
</translation>
1135 cbradney 1651
  </message>
1652
  <message>
9729 cbradney 1653
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
6769 cbradney 1654
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1655
 
1656
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1657
the layer is invisible.
1658
 
6769 cbradney 1659
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1660
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1661
</source>
6769 cbradney 1662
    <translation>setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
6654 mrdocs 1663
 
6769 cbradney 1664
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
6654 mrdocs 1665
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
1666
 
1667
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1668
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1669
</translation>
1135 cbradney 1670
  </message>
1671
  <message>
9729 cbradney 1672
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1673
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1674
 
6654 mrdocs 1675
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
6769 cbradney 1676
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1677
 
6769 cbradney 1678
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1679
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1680
</source>
6769 cbradney 1681
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
6654 mrdocs 1682
 
1683
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
1684
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
1685
 
1686
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1687
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1688
</translation>
1135 cbradney 1689
  </message>
1690
  <message>
9729 cbradney 1691
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
6769 cbradney 1692
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1693
 
6769 cbradney 1694
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1695
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
6654 mrdocs 1696
 
6769 cbradney 1697
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1698
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
6654 mrdocs 1699
</source>
6769 cbradney 1700
    <translation>deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
6654 mrdocs 1701
 
1702
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
1703
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
1704
geruza bakarra izanez gero.
1705
 
1706
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
1707
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
1708
  </message>
1709
  <message>
9729 cbradney 1710
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
6769 cbradney 1711
    <source>createLayer(layer)
6654 mrdocs 1712
 
1135 cbradney 1713
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1714
 
6769 cbradney 1715
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1716
</source>
6769 cbradney 1717
    <translation>createLayer(izena)
6654 mrdocs 1718
 
1719
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
1720
 
1721
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
1722
</translation>
1135 cbradney 1723
  </message>
1724
  <message>
9729 cbradney 1725
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
6769 cbradney 1726
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1727
 
1728
Returns a string with the -lang value.
1729
</source>
6769 cbradney 1730
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; katea
6654 mrdocs 1731
 
1732
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
1733
</translation>
1135 cbradney 1734
  </message>
1735
  <message>
9729 cbradney 1736
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
6769 cbradney 1737
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1738
 
1739
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1740
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1741
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1742
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1743
is not given Scribus will create one for you.
1744
 
6769 cbradney 1745
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1746
</source>
6769 cbradney 1747
    <translation>createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1748
 
1749
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1750
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1751
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1752
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1753
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1754
dio.
1755
 
1756
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1757
</translation>
1135 cbradney 1758
  </message>
1759
  <message>
9729 cbradney 1760
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
6769 cbradney 1761
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1762
 
1763
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1764
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1765
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1766
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1767
create one for you.
1768
 
6769 cbradney 1769
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1770
</source>
6769 cbradney 1771
    <translation>createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1772
 
1773
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1774
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1775
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1776
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1777
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1778
dio.
1779
 
1780
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1781
</translation>
1135 cbradney 1782
  </message>
1783
  <message>
9729 cbradney 1784
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
6769 cbradney 1785
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1786
 
1787
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1788
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1789
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1790
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1791
given Scribus will create one for you.
1792
 
6769 cbradney 1793
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1794
</source>
6769 cbradney 1795
    <translation>createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1796
 
1797
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1798
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1799
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1800
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1801
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1802
dio.
1803
 
1804
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1805
</translation>
1135 cbradney 1806
  </message>
1807
  <message>
9729 cbradney 1808
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
6769 cbradney 1809
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1810
 
1811
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1812
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1813
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1814
object because you need this name for further access to that object. If
1815
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1816
 
6769 cbradney 1817
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1818
</source>
6769 cbradney 1819
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1820
 
1821
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
1822
bere izena itzultzen du.
1823
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1824
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1825
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1826
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1827
dio.
1828
 
1829
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1830
</translation>
1135 cbradney 1831
  </message>
1832
  <message>
9729 cbradney 1833
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
6769 cbradney 1834
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1835
 
1836
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1837
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1838
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1839
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1840
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1841
Scribus will create one for you.
1842
 
6769 cbradney 1843
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1844
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1845
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1846
</source>
6769 cbradney 1847
    <translation>createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1848
 
1849
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
1850
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1851
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1852
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1853
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1854
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1855
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1856
dio.
1857
 
1858
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1859
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1860
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1861
</translation>
1135 cbradney 1862
  </message>
1863
  <message>
9729 cbradney 1864
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
6769 cbradney 1865
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1866
 
1867
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1868
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1869
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1870
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1871
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1872
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1873
identifier for the object because you need this name for further access to that
1874
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1875
 
6769 cbradney 1876
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1877
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1878
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1879
</source>
6769 cbradney 1880
    <translation>createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1881
 
1882
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
1883
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1884
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
1885
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
1886
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
1887
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1888
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1889
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1890
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1891
dio.
1892
 
1893
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1894
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1895
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
1896
</translation>
1135 cbradney 1897
  </message>
1898
  <message>
9729 cbradney 1899
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
6769 cbradney 1900
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1901
 
1902
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1903
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1904
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1905
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1906
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1907
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1908
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1909
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1910
for you.
1911
 
6769 cbradney 1912
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1913
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
6769 cbradney 1914
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1915
</source>
6769 cbradney 1916
    <translation>createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1917
 
1918
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
1919
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
1920
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1921
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
1922
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
1923
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1924
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1925
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1926
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1927
dio.
1928
 
1929
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1930
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
1931
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
1135 cbradney 1932
  </message>
1933
  <message>
9729 cbradney 1934
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
6769 cbradney 1935
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1936
 
1937
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1938
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1939
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1940
unique identifier for the object because you need this name for further access
1941
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1942
 
6769 cbradney 1943
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1944
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1945
</source>
6769 cbradney 1946
    <translation>createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
6654 mrdocs 1947
 
6769 cbradney 1948
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
6654 mrdocs 1949
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
1950
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
1951
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
1952
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
1953
dio.
1954
 
1955
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
1956
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
1135 cbradney 1957
  </message>
1958
  <message>
9729 cbradney 1959
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
6769 cbradney 1960
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1961
 
1962
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1963
selected item is deleted.
1964
</source>
6769 cbradney 1965
    <translation>deleteObject([&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 1966
 
1967
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
1968
elementua erabiliko da.
1969
</translation>
1135 cbradney 1970
  </message>
1971
  <message>
9729 cbradney 1972
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 1973
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1974
 
6654 mrdocs 1975
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1976
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1977
is not passed, text flow is toggled.
1978
</source>
6769 cbradney 1979
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])
6654 mrdocs 1980
 
1981
&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
6769 cbradney 1982
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako &apos;egoera&apos; boolearra dira.
1983
Ez bada &apos;egoera&apos; ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
6654 mrdocs 1984
</translation>
1985
  </message>
1986
  <message>
9729 cbradney 1987
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
6769 cbradney 1988
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
6654 mrdocs 1989
 
1135 cbradney 1990
Test if an object with specified name really exists in the document.
1991
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1992
returns True if there is something selected.
1993
</source>
6769 cbradney 1994
    <translation>objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 1995
 
1996
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
1997
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
1998
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
1999
</translation>
1135 cbradney 2000
  </message>
2001
  <message>
9729 cbradney 2002
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
6769 cbradney 2003
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2004
 
2005
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
6769 cbradney 2006
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 2007
</source>
6769 cbradney 2008
    <translation>setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2009
 
2010
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
2011
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
2012
</translation>
1135 cbradney 2013
  </message>
2014
  <message>
9729 cbradney 2015
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
6769 cbradney 2016
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 2017
 
2018
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
2019
</source>
6769 cbradney 2020
    <translation>getAllStyles() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2021
 
2022
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
2023
</translation>
1135 cbradney 2024
  </message>
2025
  <message>
9729 cbradney 2026
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
6769 cbradney 2027
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 2028
 
2029
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
2030
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
2031
</source>
6769 cbradney 2032
    <translation>currentPage() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2033
 
2034
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
2035
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
2036
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
2037
</translation>
1135 cbradney 2038
  </message>
2039
  <message>
9729 cbradney 2040
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
6769 cbradney 2041
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 2042
 
2043
Redraws all pages.
2044
</source>
6769 cbradney 2045
    <translation>redrawAll()
6654 mrdocs 2046
 
2047
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
2048
</translation>
1135 cbradney 2049
  </message>
2050
  <message>
9729 cbradney 2051
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
6769 cbradney 2052
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 2053
 
2054
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2055
 
2056
May raise ScribusError if the save failed.
2057
</source>
6769 cbradney 2058
    <translation>savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
6654 mrdocs 2059
 
2060
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
2061
 
2062
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
2063
</translation>
1135 cbradney 2064
  </message>
2065
  <message>
9729 cbradney 2066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
6769 cbradney 2067
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 2068
 
2069
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2070
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
2071
page number is.
2072
 
2073
May raise IndexError if the page number is out of range
2074
</source>
6769 cbradney 2075
    <translation>deletePage(zbkia)
6654 mrdocs 2076
 
2077
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
2078
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
2079
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
2080
 
2081
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
2082
</translation>
1135 cbradney 2083
  </message>
2084
  <message>
9729 cbradney 2085
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
6769 cbradney 2086
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 2087
 
2088
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
6769 cbradney 2089
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 2090
just sets the page that script commands will operates on.
2091
 
2092
May raise IndexError if the page number is out of range.
2093
</source>
10842 cbradney 2094
    <translation type="obsolete">gotoPage(zbkia)
6654 mrdocs 2095
 
2096
&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin
2097
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian
2098
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea
2099
ezartzen du soilik.
2100
 
2101
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
2102
</translation>
1135 cbradney 2103
  </message>
2104
  <message>
9729 cbradney 2105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
6769 cbradney 2106
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 2107
 
2108
Returns the number of pages in the document.
2109
</source>
6769 cbradney 2110
    <translation>pageCount() -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2111
 
2112
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
2113
</translation>
1135 cbradney 2114
  </message>
2115
  <message>
9729 cbradney 2116
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
6769 cbradney 2117
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 2118
 
2119
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
6769 cbradney 2120
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2121
</source>
6769 cbradney 2122
    <translation>getHGuides() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2123
 
2124
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
6769 cbradney 2125
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2126
</translation>
1135 cbradney 2127
  </message>
2128
  <message>
9729 cbradney 2129
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
6769 cbradney 2130
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 2131
 
2132
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
6769 cbradney 2133
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 2134
 
2135
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
2136
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
2137
</source>
6769 cbradney 2138
    <translation>setHGuides(zerrenda)
6654 mrdocs 2139
 
2140
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
2141
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
6769 cbradney 2142
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
6654 mrdocs 2143
 
2144
Adibidea:
2145
     setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
2146
                                # ezartzen ditu galerarik gabe
2147
     setHGuides([90,250])   # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
2148
</translation>
1135 cbradney 2149
  </message>
2150
  <message>
9729 cbradney 2151
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
6769 cbradney 2152
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 2153
 
2154
See getHGuides.
2155
</source>
6769 cbradney 2156
    <translation>getVGuides()
6654 mrdocs 2157
 
2158
Ikus getHGuides.
2159
</translation>
1135 cbradney 2160
  </message>
2161
  <message>
9729 cbradney 2162
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
6769 cbradney 2163
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 2164
 
2165
See setHGuides.
2166
</source>
6769 cbradney 2167
    <translation>setVGuides()
6654 mrdocs 2168
 
2169
Ikus setHGuides.
2170
</translation>
1135 cbradney 2171
  </message>
2172
  <message>
9729 cbradney 2173
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
6769 cbradney 2174
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 2175
 
6769 cbradney 2176
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
2177
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 2178
</source>
6769 cbradney 2179
    <translation>getPageSize() -&gt; tupla
6654 mrdocs 2180
 
2181
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
6769 cbradney 2182
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
6654 mrdocs 2183
</translation>
1135 cbradney 2184
  </message>
2185
  <message>
9729 cbradney 2186
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
6769 cbradney 2187
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 2188
 
2189
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
6769 cbradney 2190
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
2191
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 2192
the page...
2193
</source>
6769 cbradney 2194
    <translation>getPageItems() -&gt; zerrenda
6654 mrdocs 2195
 
2196
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
2197
Tupla honakoa da:
6769 cbradney 2198
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
2199
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
6654 mrdocs 2200
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
2201
</translation>
1135 cbradney 2202
  </message>
2203
  <message>
9729 cbradney 2204
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
6769 cbradney 2205
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2206
 
2207
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2208
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
2209
currently selected item is used.
2210
</source>
6769 cbradney 2211
    <translation>setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2212
 
2213
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
2214
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
2215
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2216
</translation>
1135 cbradney 2217
  </message>
2218
  <message>
9729 cbradney 2219
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
6769 cbradney 2220
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2221
 
2222
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2223
is not given the currently selected item is used.
2224
</source>
6769 cbradney 2225
    <translation>setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2226
 
2227
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
2228
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2229
</translation>
1135 cbradney 2230
  </message>
2231
  <message>
9729 cbradney 2232
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
6769 cbradney 2233
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2234
 
2235
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2236
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
2237
given the currently selected item is used.
2238
 
2239
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
2240
</source>
6769 cbradney 2241
    <translation>setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2242
 
2243
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
2244
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
2245
dago.
2246
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2247
 
2248
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
2249
</translation>
1135 cbradney 2250
  </message>
2251
  <message>
9729 cbradney 2252
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
6769 cbradney 2253
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2254
 
2255
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2256
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2257
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
2258
is used.
2259
 
2260
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
2261
</source>
6769 cbradney 2262
    <translation>setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2263
 
2264
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
2265
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
2266
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
2267
hautatutako elementua erabiliko da.
2268
 
2269
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
1135 cbradney 2270
  </message>
2271
  <message>
9729 cbradney 2272
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
6769 cbradney 2273
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2274
 
2275
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2276
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2277
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2278
</source>
6769 cbradney 2279
    <translation>setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2280
 
2281
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
6769 cbradney 2282
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2283
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2284
</translation>
1135 cbradney 2285
  </message>
2286
  <message>
9729 cbradney 2287
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
6769 cbradney 2288
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2289
 
2290
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2291
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
6769 cbradney 2292
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 2293
</source>
6769 cbradney 2294
    <translation>setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2295
 
2296
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
6769 cbradney 2297
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
6654 mrdocs 2298
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2299
</translation>
1135 cbradney 2300
  </message>
2301
  <message>
9729 cbradney 2302
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
6769 cbradney 2303
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2304
 
2305
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2306
is not given the currently selected item is used. There are predefined
6769 cbradney 2307
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 2308
</source>
6769 cbradney 2309
    <translation>setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2310
 
2311
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
6769 cbradney 2312
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
6654 mrdocs 2313
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2314
</translation>
1135 cbradney 2315
  </message>
2316
  <message>
9729 cbradney 2317
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
6769 cbradney 2318
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2319
 
2320
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2321
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
2322
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
2323
Item is used.
2324
 
2325
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
2326
</source>
6769 cbradney 2327
    <translation>setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2328
 
2329
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
2330
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
2331
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2332
 
2333
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
2334
</translation>
1135 cbradney 2335
  </message>
2336
  <message>
9729 cbradney 2337
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
6769 cbradney 2338
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2339
 
2340
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2341
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2342
 
2343
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2344
</source>
6769 cbradney 2345
    <translation>setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2346
 
2347
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
2348
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
2349
unean hautatutako elementua erabiliko da.
2350
 
2351
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
2352
</translation>
1135 cbradney 2353
  </message>
2354
  <message>
9729 cbradney 2355
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
6769 cbradney 2356
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2357
 
2358
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2359
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2360
 
6769 cbradney 2361
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2362
</source>
6769 cbradney 2363
    <translation>setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2364
 
2365
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
2366
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
2367
 
2368
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
2369
</translation>
1135 cbradney 2370
  </message>
2371
  <message>
9729 cbradney 2372
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
6769 cbradney 2373
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2374
 
2375
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2376
new progress bar use. See progressSet.
2377
</source>
6769 cbradney 2378
    <translation>progressReset()
6654 mrdocs 2379
 
2380
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
2381
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
2382
</translation>
1135 cbradney 2383
  </message>
2384
  <message>
9729 cbradney 2385
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
6769 cbradney 2386
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2387
 
6769 cbradney 2388
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2389
See progressSet.
2390
</source>
6769 cbradney 2391
    <translation>progressTotal(max)
6654 mrdocs 2392
 
2393
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
2394
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
2395
</translation>
1135 cbradney 2396
  </message>
2397
  <message>
9729 cbradney 2398
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
6769 cbradney 2399
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2400
 
2401
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2402
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2403
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2404
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2405
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2406
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
6769 cbradney 2407
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2408
</source>
6769 cbradney 2409
    <translation>progressSet(zbkia)
6654 mrdocs 2410
 
2411
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
2412
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
2413
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
2414
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
2415
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
2416
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
2417
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
2418
oinarritutako datuak]
2419
</translation>
1135 cbradney 2420
  </message>
2421
  <message>
9729 cbradney 2422
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
6769 cbradney 2423
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2424
 
2425
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2426
</source>
6769 cbradney 2427
    <translation>setCursor()
6654 mrdocs 2428
 
2429
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
2430
</translation>
1135 cbradney 2431
  </message>
2432
  <message>
9729 cbradney 2433
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
6769 cbradney 2434
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2435
 
6769 cbradney 2436
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2437
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2438
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2439
</source>
6769 cbradney 2440
    <translation>docChanged(boolearra)
6654 mrdocs 2441
 
2442
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
2443
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
2444
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
2445
dokumentuz aldatu denik.
2446
</translation>
1135 cbradney 2447
  </message>
2448
  <message>
9729 cbradney 2449
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
6769 cbradney 2450
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2451
 
6769 cbradney 2452
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2453
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2454
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2455
 
2456
May raise WrongFrameTypeError.
2457
</source>
6769 cbradney 2458
    <translation>setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
6654 mrdocs 2459
 
2460
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
6769 cbradney 2461
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
2462
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
6654 mrdocs 2463
boolearrak dira.
2464
 
2465
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
2466
</translation>
1525 cbradney 2467
  </message>
2468
  <message>
9729 cbradney 2469
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2470
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2471
 
2472
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2473
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2474
&quot;layer&quot; is invisible.
2475
 
6769 cbradney 2476
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2477
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2478
</source>
7508 cbradney 2479
    <translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2480
 
2481
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2482
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2483
ez dagoela ikusgai.
2484
 
2485
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2486
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2487
</translation>
1525 cbradney 2488
  </message>
2489
  <message>
9729 cbradney 2490
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
6769 cbradney 2491
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2492
 
2493
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2494
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2495
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
2496
 
6769 cbradney 2497
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2498
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2499
</source>
6769 cbradney 2500
    <translation>isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2501
 
2502
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
2503
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
2504
inprimatzea desgaituta dagoela.
2505
 
2506
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
2507
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
2508
</translation>
1525 cbradney 2509
  </message>
2510
  <message>
9729 cbradney 2511
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
6769 cbradney 2512
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1525 cbradney 2513
 
2514
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2515
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2516
space. If no document is open, returns the value of the named color
2517
from the default document colors.
2518
 
6769 cbradney 2519
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1525 cbradney 2520
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2521
</source>
6769 cbradney 2522
    <translation>getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
6654 mrdocs 2523
 
2524
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
2525
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
2526
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
2527
 
2528
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
2529
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2530
</translation>
1525 cbradney 2531
  </message>
2532
  <message>
9729 cbradney 2533
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2534
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 2535
 
2536
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
1525 cbradney 2537
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
1135 cbradney 2538
the range from 0 to 255.
2539
 
2540
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2541
</source>
7508 cbradney 2542
    <translation type="obsolete">defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
6654 mrdocs 2543
 
2544
&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da:
2545
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen
2546
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.
2547
 
2548
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
2549
 
2550
</translation>
1135 cbradney 2551
  </message>
2552
  <message>
9729 cbradney 2553
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2554
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 2555
 
1525 cbradney 2556
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
1135 cbradney 2557
</source>
7508 cbradney 2558
    <translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2559
 
2560
 
2561
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da.
2562
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2563
</translation>
1135 cbradney 2564
  </message>
2565
  <message>
9729 cbradney 2566
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2567
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 2568
 
2569
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
1525 cbradney 2570
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
6769 cbradney 2571
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
1135 cbradney 2572
</source>
7508 cbradney 2573
    <translation type="obsolete">getPosition([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
6654 mrdocs 2574
 
2575
&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du.
6769 cbradney 2576
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota&gt;).
6654 mrdocs 2577
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
1135 cbradney 2578
  </message>
2579
  <message>
10166 cbradney 2580
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
6769 cbradney 2581
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
1525 cbradney 2582
 
6769 cbradney 2583
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
1525 cbradney 2584
for details of arguments.
2585
 
6769 cbradney 2586
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
1525 cbradney 2587
</source>
6769 cbradney 2588
    <translation>getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2589
 
6769 cbradney 2590
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
6654 mrdocs 2591
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
2592
 
6769 cbradney 2593
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
6654 mrdocs 2594
</translation>
1525 cbradney 2595
  </message>
2596
  <message>
10166 cbradney 2597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
6769 cbradney 2598
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
1525 cbradney 2599
 
6769 cbradney 2600
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2601
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
1525 cbradney 2602
by parent classes as well.
2603
</source>
6769 cbradney 2604
    <translation>getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
6654 mrdocs 2605
 
6769 cbradney 2606
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
2607
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
6654 mrdocs 2608
propietateak ere itzultzen ditu.
2609
</translation>
1525 cbradney 2610
  </message>
2611
  <message>
10166 cbradney 2612
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
6769 cbradney 2613
    <source>getProperty(object, property)
1525 cbradney 2614
 
6769 cbradney 2615
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
1525 cbradney 2616
 
6769 cbradney 2617
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
1525 cbradney 2618
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2619
C++ QObject instance.
2620
 
6769 cbradney 2621
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2622
to look up on `object&apos;.
1525 cbradney 2623
 
2624
The return value varies depending on the type of the property.
2625
</source>
6769 cbradney 2626
    <translation>getProperty(objektua, propietatea)
6654 mrdocs 2627
 
6769 cbradney 2628
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
6654 mrdocs 2629
 
6769 cbradney 2630
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
6654 mrdocs 2631
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
2632
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
2633
 
6769 cbradney 2634
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
6654 mrdocs 2635
propietatearen izen da.
2636
 
2637
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
2638
</translation>
1525 cbradney 2639
  </message>
2640
  <message>
10166 cbradney 2641
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
6769 cbradney 2642
    <source>setProperty(object, property, value)
1525 cbradney 2643
 
6769 cbradney 2644
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2645
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
1525 cbradney 2646
also be raised if the underlying setter fails.
2647
 
2648
See getProperty() for more information.
2649
</source>
6769 cbradney 2650
    <translation>setProperty(objektua, propietatea, balioa)
6654 mrdocs 2651
 
6769 cbradney 2652
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
2653
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
6654 mrdocs 2654
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
2655
huts egiten badu.
2656
 
2657
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
2658
</translation>
1525 cbradney 2659
  </message>
2660
  <message>
10166 cbradney 2661
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
6769 cbradney 2662
    <source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
1525 cbradney 2663
 
6769 cbradney 2664
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
2665
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2666
search recursively through children, grandchildren, etc.
2667
 
2668
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
2669
</source>
10842 cbradney 2670
    <translation type="obsolete">getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2671
 
6769 cbradney 2672
&apos;objektua&apos;ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2673
umeetara edo &apos;izenekoa&apos; umera murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2674
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2675
 
2676
Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
2677
</translation>
1525 cbradney 2678
  </message>
2679
  <message>
10166 cbradney 2680
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
6769 cbradney 2681
    <source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
1525 cbradney 2682
 
6769 cbradney 2683
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
2684
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
1525 cbradney 2685
search recursively through children, grandchildren, etc.
2686
</source>
10842 cbradney 2687
    <translation type="obsolete">getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)
6654 mrdocs 2688
 
6769 cbradney 2689
&apos;objektua&apos;ren aurreneko &apos;ume-izena&apos; itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
2690
umeetara murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
6654 mrdocs 2691
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
2692
 
2693
</translation>
1525 cbradney 2694
  </message>
2695
  <message>
9729 cbradney 2696
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2697
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 2698
 
1525 cbradney 2699
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
1135 cbradney 2700
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2701
selected item is used.
2702
</source>
7508 cbradney 2703
    <translation type="obsolete">rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2704
 
6769 cbradney 2705
&apos;izena&apos; objektuaren biraketa ezartzen du &apos;bira&apos;rekin.
6654 mrdocs 2706
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
6769 cbradney 2707
Ez bada &apos;izena&apos; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
6654 mrdocs 2708
</translation>
1135 cbradney 2709
  </message>
1525 cbradney 2710
  <message>
9729 cbradney 2711
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
6769 cbradney 2712
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2713
 
2714
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2715
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2716
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2717
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2718
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
2719
 
6769 cbradney 2720
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1525 cbradney 2721
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
2722
</source>
6769 cbradney 2723
    <translation>renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2724
 
2725
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
2726
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
2727
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
2728
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
2729
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
2730
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
2731
JPEG, PNG eta XPM dira.
2732
 
2733
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
2734
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
2735
</translation>
1525 cbradney 2736
  </message>
2737
  <message>
9729 cbradney 2738
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
6769 cbradney 2739
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2740
 
2741
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2742
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2743
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2744
selected item is used.
2745
 
2746
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2747
</source>
6769 cbradney 2748
    <translation>selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2749
 
2750
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
2751
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
2752
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
2753
hautatutako elementua erabiliko da.
2754
 
2755
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
2756
</translation>
1525 cbradney 2757
  </message>
2758
  <message>
10166 cbradney 2759
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
6769 cbradney 2760
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
1525 cbradney 2761
 
3064 cbradney 2762
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2763
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
6769 cbradney 2764
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3064 cbradney 2765
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2766
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2767
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2768
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
2769
opional parameters is False.
1525 cbradney 2770
 
6769 cbradney 2771
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2772
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3064 cbradney 2773
 
2774
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
2775
 
6769 cbradney 2776
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2777
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3064 cbradney 2778
</source>
10842 cbradney 2779
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; katea fitxategi-izenarekin
6654 mrdocs 2780
 
2781
Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot;
2782
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da.
2783
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot;
6769 cbradney 2784
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. &apos;haspreview&apos; parametroan TRUE (egia)
6654 mrdocs 2785
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea
6769 cbradney 2786
gaitzen da. &apos;issave&apos; parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak
6654 mrdocs 2787
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko
6769 cbradney 2788
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. &apos;isdir&apos; parametroan TRUE (egia) ematen denean
6654 mrdocs 2789
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako
2790
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.
2791
 
6769 cbradney 2792
Iragazkia, zehazten bada, &apos;iruzkina (*.mota *.mota2 ...)&apos; erakoa izaten da. Adibidez,
2793
&apos;Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
6654 mrdocs 2794
 
2795
Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko
2796
xehetasun gehiagorako.
2797
 
6769 cbradney 2798
Adibidea: fileDialog(&apos;Ireki sarrera&apos;, &apos;CSV fitxategiak)
2799
Adibidea: fileDialog(&apos;Gorde txostena&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
6654 mrdocs 2800
</translation>
3064 cbradney 2801
  </message>
2802
  <message>
9729 cbradney 2803
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
6769 cbradney 2804
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
3064 cbradney 2805
 
6769 cbradney 2806
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
3064 cbradney 2807
style name or None when user cancels the dialog.
2808
</source>
6769 cbradney 2809
    <translation>newStyleDialog() -&gt; katea
6654 mrdocs 2810
 
6769 cbradney 2811
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
6654 mrdocs 2812
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
2813
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
2814
</translation>
3064 cbradney 2815
  </message>
2816
  <message>
9729 cbradney 2817
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
6769 cbradney 2818
    <source>getPageMargins()
3064 cbradney 2819
 
2820
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
6769 cbradney 2821
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
3064 cbradney 2822
</source>
6769 cbradney 2823
    <translation>getPageMargins()
6654 mrdocs 2824
 
2825
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
6769 cbradney 2826
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
6654 mrdocs 2827
</translation>
3064 cbradney 2828
  </message>
2829
  <message>
9729 cbradney 2830
    <location filename="" line="136953768"/>
6769 cbradney 2831
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2832
 
2833
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2834
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2835
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
2836
not given the currently selected Item is used.
2837
 
2838
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2839
</source>
7508 cbradney 2840
    <translation type="obsolete">insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2841
 
6769 cbradney 2842
&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko &apos;pos&apos; posizioan.
6654 mrdocs 2843
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa).
2844
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua
2845
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2846
 
2847
IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
2848
</translation>
3064 cbradney 2849
  </message>
2850
  <message>
9729 cbradney 2851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
6769 cbradney 2852
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
3064 cbradney 2853
 
2854
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
6769 cbradney 2855
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
3064 cbradney 2856
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2857
 
1525 cbradney 2858
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2859
</source>
6769 cbradney 2860
    <translation>textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
6654 mrdocs 2861
 
2862
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
2863
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
2864
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
2865
guztietan burutuko du bilaketa.
2866
 
2867
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2868
</translation>
1525 cbradney 2869
  </message>
418 Franz 2870
  <message>
9729 cbradney 2871
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
6769 cbradney 2872
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3064 cbradney 2873
 
2874
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2875
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2876
 
2877
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2878
</source>
10842 cbradney 2879
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])
6654 mrdocs 2880
 
2881
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1)
2882
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua
2883
erabiliko da.
2884
 
2885
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
2886
</translation>
418 Franz 2887
  </message>
2888
  <message>
11652 cbradney 2889
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
6769 cbradney 2890
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3064 cbradney 2891
 
2892
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2893
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2894
 
2895
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2896
</source>
6769 cbradney 2897
    <translation>isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
6654 mrdocs 2898
 
2899
 
2900
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
2901
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
2902
 
2903
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
418 Franz 2904
  </message>
3824 cbradney 2905
  <message>
9729 cbradney 2906
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
6769 cbradney 2907
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2908
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
3824 cbradney 2909
 
2910
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2911
 
2912
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2913
following meaning:
2914
 
2915
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
6769 cbradney 2916
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
3824 cbradney 2917
 
2918
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2919
  margins
2920
 
2921
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2922
 
2923
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
6769 cbradney 2924
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2925
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
3824 cbradney 2926
 
2927
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2928
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2929
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2930
 
2931
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2932
 
2933
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2934
 
2935
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2936
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2937
is not in points, make sure to account for this.
2938
 
2939
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2940
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2941
</source>
6769 cbradney 2942
    <translation>newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
2943
          unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
4141 cbradney 2944
 
6654 mrdocs 2945
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
4141 cbradney 2946
 
6654 mrdocs 2947
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
2948
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
4141 cbradney 2949
 
6654 mrdocs 2950
  tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
6769 cbradney 2951
      PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
4141 cbradney 2952
 
6654 mrdocs 2953
  marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
2954
      adierazteko.
4141 cbradney 2955
 
6654 mrdocs 2956
  orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
2957
      LANDSCAPE (horizontala).
4141 cbradney 2958
 
6654 mrdocs 2959
  lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
2960
      orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
2961
      izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
2962
      erabiltzen dira.
6261 cbradney 2963
 
6654 mrdocs 2964
  unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
2965
      Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2966
      UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
6261 cbradney 2967
 
6654 mrdocs 2968
  aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
2969
      FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
6261 cbradney 2970
 
6654 mrdocs 2971
  lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
2972
      edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
6261 cbradney 2973
 
6654 mrdocs 2974
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
2975
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
2976
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
6261 cbradney 2977
 
6654 mrdocs 2978
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2979
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2980
</translation>
6261 cbradney 2981
  </message>
2982
  <message>
9729 cbradney 2983
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
6769 cbradney 2984
    <source>closeMasterPage()
6261 cbradney 2985
 
6654 mrdocs 2986
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2987
to normal. Begin editing with editMasterPage().
6261 cbradney 2988
</source>
6769 cbradney 2989
    <translation>closeMasterPage()
6261 cbradney 2990
 
6654 mrdocs 2991
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
2992
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
2993
</translation>
6261 cbradney 2994
  </message>
2995
  <message>
9729 cbradney 2996
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
6769 cbradney 2997
    <source>masterPageNames()
6261 cbradney 2998
 
6654 mrdocs 2999
Returns a list of the names of all master pages in the document.
6261 cbradney 3000
</source>
6769 cbradney 3001
    <translation>masterPageNames()
6261 cbradney 3002
 
6654 mrdocs 3003
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
3004
</translation>
6261 cbradney 3005
  </message>
3006
  <message>
9729 cbradney 3007
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
6769 cbradney 3008
    <source>editMasterPage(pageName)
6261 cbradney 3009
 
6654 mrdocs 3010
Enables master page editing and opens the named master page
3011
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
6261 cbradney 3012
</source>
6769 cbradney 3013
    <translation>editMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 3014
 
6654 mrdocs 3015
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
3016
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
3017
</translation>
6261 cbradney 3018
  </message>
3019
  <message>
9729 cbradney 3020
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
6769 cbradney 3021
    <source>createMasterPage(pageName)
6261 cbradney 3022
 
6654 mrdocs 3023
Creates a new master page named pageName and opens it for
3024
editing.
6261 cbradney 3025
</source>
6769 cbradney 3026
    <translation>createMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 3027
 
6769 cbradney 3028
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
6654 mrdocs 3029
editatzeko.
3030
</translation>
6261 cbradney 3031
  </message>
3032
  <message>
9729 cbradney 3033
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
6769 cbradney 3034
    <source>deleteMasterPage(pageName)
6261 cbradney 3035
 
6654 mrdocs 3036
Delete the named master page.
6261 cbradney 3037
</source>
6769 cbradney 3038
    <translation>deleteMasterPage(orriIzena)
6261 cbradney 3039
 
6654 mrdocs 3040
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
3041
</translation>
6261 cbradney 3042
  </message>
3043
  <message>
9729 cbradney 3044
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
6769 cbradney 3045
    <source>zoomDocument(double)
6261 cbradney 3046
 
6654 mrdocs 3047
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
3048
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
6261 cbradney 3049
</source>
6769 cbradney 3050
    <translation>zoomDocument(bikoitza)
6261 cbradney 3051
 
6654 mrdocs 3052
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
3053
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
3054
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
6261 cbradney 3055
  </message>
6769 cbradney 3056
  <message>
9729 cbradney 3057
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
6769 cbradney 3058
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3059
 
3060
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3061
is not given the currently selected Item is used.
3062
</source>
3063
    <translation type="unfinished"></translation>
3064
  </message>
3065
  <message>
9729 cbradney 3066
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
6769 cbradney 3067
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3068
 
3069
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3070
is not given the currently selected Item is used.
3071
</source>
3072
    <translation type="unfinished"></translation>
3073
  </message>
3074
  <message>
9729 cbradney 3075
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
6769 cbradney 3076
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
3077
 
3078
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3079
is not given the currently selected Item is used.
3080
</source>
3081
    <translation type="unfinished"></translation>
3082
  </message>
3083
  <message>
9729 cbradney 3084
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
6769 cbradney 3085
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3086
 
3087
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3088
is not given the currently selected Item is used.
3089
</source>
3090
    <translation type="unfinished"></translation>
3091
  </message>
3092
  <message>
9729 cbradney 3093
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
6769 cbradney 3094
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
3095
 
3096
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
3097
true the layer will be locked.
3098
 
3099
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3100
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3101
</source>
3102
    <translation type="unfinished"></translation>
3103
  </message>
3104
  <message>
9729 cbradney 3105
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
6769 cbradney 3106
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3107
 
3108
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
3109
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
3110
&quot;layer&quot; is locked.
3111
 
3112
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3113
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3114
</source>
3115
    <translation type="unfinished"></translation>
3116
  </message>
3117
  <message>
9729 cbradney 3118
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
6769 cbradney 3119
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3120
 
3121
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
3122
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
3123
&quot;layer&quot; is normal.
3124
 
3125
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3126
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3127
</source>
3128
    <translation type="unfinished"></translation>
3129
  </message>
3130
  <message>
9729 cbradney 3131
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
6769 cbradney 3132
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3133
 
3134
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
3135
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
3136
 
3137
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3138
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3139
</source>
3140
    <translation type="unfinished"></translation>
3141
  </message>
3142
  <message>
9729 cbradney 3143
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
6769 cbradney 3144
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
3145
 
3146
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
3147
 
3148
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3149
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3150
</source>
3151
    <translation type="unfinished"></translation>
3152
  </message>
3153
  <message>
9729 cbradney 3154
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
6769 cbradney 3155
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
3156
 
3157
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
3158
 
3159
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3160
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3161
</source>
3162
    <translation type="unfinished"></translation>
3163
  </message>
3164
  <message>
9729 cbradney 3165
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
6769 cbradney 3166
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
3167
 
3168
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
3169
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
3170
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
3171
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
3172
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
3173
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
3174
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
3175
</source>
3176
    <translation type="unfinished"></translation>
3177
  </message>
3178
  <message>
9729 cbradney 3179
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6769 cbradney 3180
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
3181
 
3182
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
3183
</source>
3184
    <translation type="unfinished"></translation>
3185
  </message>
3186
  <message>
9729 cbradney 3187
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6769 cbradney 3188
    <source>getPageType() -&gt; integer
3189
 
3190
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
3191
</source>
3192
    <translation type="unfinished"></translation>
3193
  </message>
3194
  <message>
9729 cbradney 3195
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6769 cbradney 3196
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3197
 
3198
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3199
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3200
</source>
3201
    <translation type="unfinished"></translation>
3202
  </message>
7508 cbradney 3203
  <message>
9729 cbradney 3204
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7508 cbradney 3205
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
3206
 
3207
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
3208
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
3209
the range from 0 to 255.
3210
 
3211
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
3212
</source>
3213
    <translation type="unfinished"></translation>
3214
  </message>
3215
  <message>
9729 cbradney 3216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7508 cbradney 3217
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
3218
 
3219
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
3220
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
3221
selected item is used.
3222
</source>
3223
    <translation type="unfinished"></translation>
3224
  </message>
3225
  <message>
9729 cbradney 3226
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7508 cbradney 3227
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
3228
 
3229
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3230
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3231
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
3232
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
3233
</source>
3234
    <translation type="unfinished"></translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
9729 cbradney 3237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7508 cbradney 3238
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
3239
 
3240
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
3241
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
3242
selected item is used.
3243
</source>
3244
    <translation type="unfinished"></translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
9729 cbradney 3247
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7508 cbradney 3248
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
3249
 
3250
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
3251
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
3252
 
3253
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3254
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3255
</source>
3256
    <translation type="unfinished"></translation>
3257
  </message>
3258
  <message>
9729 cbradney 3259
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7508 cbradney 3260
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
3261
 
3262
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
3263
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
3264
&quot;layer&quot; is invisible.
3265
 
3266
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3267
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3268
</source>
3269
    <translation type="unfinished"></translation>
3270
  </message>
3271
  <message>
9729 cbradney 3272
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7508 cbradney 3273
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
3274
 
3275
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3276
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
3277
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
3278
not given the currently selected Item is used.
3279
 
3280
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
3281
</source>
3282
    <translation type="unfinished"></translation>
3283
  </message>
9729 cbradney 3284
  <message>
3285
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
3286
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
3287
 
3288
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
3289
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
3290
constants.
3291
</source>
3292
    <translation type="unfinished"></translation>
3293
  </message>
3294
  <message>
3295
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
3296
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
3297
 
3298
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
3299
true the layer will be displayed outlined.
3300
 
3301
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3302
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3303
</source>
3304
    <translation type="unfinished"></translation>
3305
  </message>
3306
  <message>
3307
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
3308
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
3309
 
3310
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
3311
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
3312
 
3313
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3314
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3315
</source>
3316
    <translation type="unfinished"></translation>
3317
  </message>
3318
  <message>
3319
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
3320
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
3321
 
3322
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
3323
 
3324
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3325
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3326
</source>
3327
    <translation type="unfinished"></translation>
3328
  </message>
3329
  <message>
3330
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
3331
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
3332
 
3333
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
3334
 
3335
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
3336
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
3337
</source>
3338
    <translation type="unfinished"></translation>
3339
  </message>
3340
  <message>
3341
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
3342
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3343
 
3344
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3345
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3346
</source>
3347
    <translation type="unfinished"></translation>
3348
  </message>
3349
  <message>
3350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
3351
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3352
 
3353
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3354
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3355
</source>
3356
    <translation type="unfinished"></translation>
3357
  </message>
3358
  <message>
3359
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
3360
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
3361
 
3362
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
3363
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3364
</source>
3365
    <translation type="unfinished"></translation>
3366
  </message>
3367
  <message>
3368
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
3369
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
3370
 
3371
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
3372
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3373
</source>
3374
    <translation type="unfinished"></translation>
3375
  </message>
3376
  <message>
3377
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
3378
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
3379
 
3380
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3381
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
3382
 
3383
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
3384
</source>
3385
    <translation type="unfinished"></translation>
3386
  </message>
3387
  <message>
3388
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
3389
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
3390
 
3391
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3392
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
3393
 
3394
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
3395
</source>
3396
    <translation type="unfinished"></translation>
3397
  </message>
3398
  <message>
3399
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3400
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
3401
 
3402
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3403
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
3404
 
3405
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
3406
</source>
3407
    <translation type="unfinished"></translation>
3408
  </message>
10842 cbradney 3409
  <message>
3410
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
3411
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
3412
 
3413
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3414
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
3415
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
3416
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
3417
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
3418
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
3419
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
3420
optional parameters is False.
3421
 
3422
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
3423
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
3424
 
3425
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
3426
 
3427
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
3428
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
3429
</source>
3430
    <translation type="unfinished"></translation>
3431
  </message>
3432
  <message>
3433
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
3434
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
3435
 
3436
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3437
the currently selected item is used. The join types are:
3438
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
3439
</source>
3440
    <translation type="unfinished"></translation>
3441
  </message>
3442
  <message>
3443
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3444
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
3445
 
3446
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3447
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
3448
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
3449
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
3450
given the currently selected item is used.
3451
</source>
3452
    <translation type="unfinished"></translation>
3453
  </message>
3454
  <message>
3455
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
3456
    <source>gotoPage(nr)
3457
 
3458
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
3459
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
3460
just sets the page that script commands will operates on.
3461
 
3462
May raise IndexError if the page number is out of range.
3463
</source>
3464
    <translation type="unfinished"></translation>
3465
  </message>
3466
  <message>
11652 cbradney 3467
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 3468
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
3469
 
3470
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3471
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3472
 
3473
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3474
</source>
3475
    <translation type="unfinished"></translation>
3476
  </message>
11652 cbradney 3477
  <message>
3478
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
3479
    <source>moveSelectionToFront()
3480
 
3481
Moves current selection to front.
3482
</source>
3483
    <translation type="unfinished"></translation>
3484
  </message>
3485
  <message>
3486
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
3487
    <source>moveSelectionToFront()
3488
 
3489
Moves current selection to back.
3490
</source>
3491
    <translation type="unfinished"></translation>
3492
  </message>
3493
  <message>
3494
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
3495
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
3496
 
3497
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
3498
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
3499
pageList: tuple with page numbers of pages to import
3500
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
3501
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
3502
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
3503
</source>
3504
    <translation type="unfinished"></translation>
3505
  </message>
3506
  <message>
3507
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
3508
    <source>createCharStyle(...)
3509
 
3510
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
3511
 
3512
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
3513
 
3514
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
3515
 
3516
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
3517
 
3518
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
3519
 
3520
-&gt; inherit
3521
 
3522
-&gt; bold
3523
 
3524
-&gt; italic
3525
 
3526
-&gt; underline
3527
 
3528
-&gt; underlinewords
3529
 
3530
-&gt; strike
3531
 
3532
-&gt; superscript
3533
 
3534
-&gt; subscript
3535
 
3536
-&gt; outline
3537
 
3538
-&gt; shadowed
3539
 
3540
-&gt; allcaps
3541
 
3542
-&gt; smallcaps
3543
 
3544
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
3545
 
3546
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
3547
 
3548
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
3549
 
3550
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
3551
 
3552
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
3553
 
3554
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
3555
 
3556
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
3557
 
3558
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
3559
 
3560
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
3561
 
3562
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
3563
 
3564
</source>
3565
    <translation type="unfinished"></translation>
3566
  </message>
3567
  <message>
3568
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
3569
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3570
 
3571
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3572
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3573
 
3574
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3575
</source>
3576
    <translation type="unfinished"></translation>
3577
  </message>
3578
  <message>
3579
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
3580
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
3581
 
3582
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3583
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
3584
 
3585
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
3586
</source>
3587
    <translation type="unfinished"></translation>
3588
  </message>
3589
  <message>
3590
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
3591
    <source>scrollDocument(x,y)
3592
 
3593
Scroll the document in main GUI window by x and y.
3594
</source>
3595
    <translation type="unfinished"></translation>
3596
  </message>
6769 cbradney 3597
</context>
3598
<context>
10842 cbradney 3599
  <name>AIPlug</name>
3600
  <message>