Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 10872 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
9729 cbradney 1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
2202 mrdocs 3
<context>
1135 cbradney 4
  <name></name>
5
  <message>
9729 cbradney 6
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2202 mrdocs 7
    <source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 8
 
9
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
10
frame has some text selected the value assigned to the first character of
11
the selection is returned.
12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
13
</source>
2202 mrdocs 14
    <translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 15
 
3366 fschmid 16
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
1135 cbradney 17
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
18
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
19
  </message>
20
  <message>
9729 cbradney 21
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
2202 mrdocs 22
    <source>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 23
 
24
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
25
If no document is open, returns a list of the default document colors.
26
</source>
2202 mrdocs 27
    <translation>getColorNames() -&gt; list
1135 cbradney 28
 
29
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
30
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
31
  </message>
32
  <message>
9729 cbradney 33
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
2202 mrdocs 34
    <source>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 35
 
36
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
38
Returns true if a new document was created.
39
</source>
2202 mrdocs 40
    <translation>newDocDialog() -&gt; bool
1135 cbradney 41
 
42
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
43
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
44
  </message>
45
  <message>
9729 cbradney 46
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
2202 mrdocs 47
    <source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 48
 
49
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
50
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
51
</source>
2202 mrdocs 52
    <translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 53
 
54
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
55
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
56
  </message>
57
  <message>
9729 cbradney 58
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
2202 mrdocs 59
    <source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 60
 
61
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
62
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
63
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
64
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
65
</source>
2202 mrdocs 66
    <translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 67
 
68
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
69
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
70
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
71
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
72
  </message>
73
  <message>
9729 cbradney 74
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
2202 mrdocs 75
    <source>setRedraw(bool)
1135 cbradney 76
 
77
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
78
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
79
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
80
</source>
2202 mrdocs 81
    <translation>setRedraw(bool)
1135 cbradney 82
 
83
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
84
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
85
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
86
  </message>
87
  <message>
9729 cbradney 88
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
2202 mrdocs 89
    <source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 90
 
91
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
92
coordinates are given in the current measurement units of the document
93
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
94
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
95
is not given Scribus will create one for you.
96
 
2202 mrdocs 97
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 98
</source>
2202 mrdocs 99
    <translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 100
 
101
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
102
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
103
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
104
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
105
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
106
 
107
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
108
  </message>
109
  <message>
9729 cbradney 110
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
2202 mrdocs 111
    <source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 112
 
113
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
2202 mrdocs 115
available types (FILL_&lt;type&gt;).
1135 cbradney 116
</source>
2202 mrdocs 117
    <translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 118
 
119
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
120
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
2202 mrdocs 121
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
1135 cbradney 122
  </message>
123
  <message>
9729 cbradney 124
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
2202 mrdocs 125
    <source>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 126
 
127
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2202 mrdocs 128
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
1135 cbradney 129
</source>
2202 mrdocs 130
    <translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
1135 cbradney 131
 
132
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
2202 mrdocs 133
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
1135 cbradney 134
  </message>
135
  <message>
9729 cbradney 136
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
2202 mrdocs 137
    <source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
138
 
139
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
140
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
141
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
142
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
143
master page for the new page.
144
 
145
May raise IndexError if the page number is out of range
146
</source>
147
    <translation type="unfinished"></translation>
148
  </message>
3064 cbradney 149
  <message>
9729 cbradney 150
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
3824 cbradney 151
    <source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
6434 cbradney 152
            unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
3824 cbradney 153
 
154
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
155
following meaning:
156
 
157
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
158
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
159
 
160
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
161
margins
162
 
163
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
164
 
165
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
166
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
167
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
168
 
169
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
170
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
171
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
172
 
173
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
174
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
175
PAGE_4 is 4-fold.
176
 
177
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
178
Indexed from 0 (0 = first).
179
 
6434 cbradney 180
numPage = Number of pages to be created.
181
 
3824 cbradney 182
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
183
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
184
is not in points, make sure to account for this.
185
 
186
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
6434 cbradney 187
PAGE_4, 3, 1)
3824 cbradney 188
 
189
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
190
</source>
191
    <translation type="unfinished"></translation>
192
  </message>
9189 cbradney 193
  <message>
9729 cbradney 194
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
9189 cbradney 195
    <source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
196
 
197
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
198
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
199
 
200
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
201
</source>
202
    <translation type="unfinished"></translation>
203
  </message>
11652 cbradney 204
  <message>
205
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
206
    <source>createParagraphStyle(...)
207
 
208
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
209
 
210
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
211
 
212
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
213
 
214
fixed linespacing:     0
215
 
216
automatic linespacing:   1
217
 
218
baseline grid linespacing: 2
219
 
220
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
221
 
222
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
223
 
224
-&gt; left:   0
225
 
226
-&gt; center:  1
227
 
228
-&gt; right:  2
229
 
230
-&gt; justify: 3
231
 
232
-&gt; extend:  4
233
 
234
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
235
 
236
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
237
 
238
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
239
 
240
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
241
 
242
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
243
 
244
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
245
 
246
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
247
 
248
</source>
249
    <translation type="unfinished"></translation>
250
  </message>
2202 mrdocs 251
</context>
252
<context>
1135 cbradney 253
  <name>@default</name>
254
  <message>
9729 cbradney 255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
2202 mrdocs 256
    <source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 257
 
258
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
259
has some text selected the value assigned to the first character
260
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
261
selected item is used.
262
</source>
2202 mrdocs 263
    <translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 264
 
3366 fschmid 265
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
1135 cbradney 266
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
267
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
268
  </message>
269
  <message>
9729 cbradney 270
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2202 mrdocs 271
    <source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 272
 
273
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
274
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
275
</source>
2202 mrdocs 276
    <translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 277
 
278
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
279
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
280
  </message>
281
  <message>
9729 cbradney 282
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
2202 mrdocs 283
    <source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 284
 
285
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
286
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
287
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
288
selected item is used.
289
</source>
2202 mrdocs 290
    <translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 291
 
292
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
293
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2202 mrdocs 294
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
1135 cbradney 295
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
296
  </message>
297
  <message>
9729 cbradney 298
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2202 mrdocs 299
    <source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 300
 
301
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
302
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
303
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
304
used.
305
</source>
2202 mrdocs 306
    <translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 307
 
308
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
309
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
310
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
311
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
312
  </message>
313
  <message>
9729 cbradney 314
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2202 mrdocs 315
    <source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 316
 
317
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
318
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
319
</source>
2202 mrdocs 320
    <translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 321
 
322
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
323
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
324
  </message>
325
  <message>
9729 cbradney 326
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
2202 mrdocs 327
    <source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 328
 
329
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
330
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
331
</source>
2202 mrdocs 332
    <translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
1135 cbradney 333
 
6052 mrdocs 334
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
1135 cbradney 335
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
336
  </message>
337
  <message>
9729 cbradney 338
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
2202 mrdocs 339
    <source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 340
 
341
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
342
given the currently selected item is used.
343
</source>
2202 mrdocs 344
    <translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 345
 
6052 mrdocs 346
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
1135 cbradney 347
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
348
  </message>
349
  <message>
9729 cbradney 350
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
2202 mrdocs 351
    <source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 352
 
353
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2202 mrdocs 354
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
1135 cbradney 355
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
356
used.
357
</source>
2202 mrdocs 358
    <translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 359
 
360
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
2202 mrdocs 361
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
1135 cbradney 362
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
363
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
364
  </message>
365
  <message>
9729 cbradney 366
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
2202 mrdocs 367
    <source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 368
 
369
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
370
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
371
currently selected item is used.
372
 
373
May throw ValueError if the font cannot be found.
374
</source>
3492 mrdocs 375
    <translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 376
 
3366 fschmid 377
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
1135 cbradney 378
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
379
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
380
 
3366 fschmid 381
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
1135 cbradney 382
  </message>
383
  <message>
9729 cbradney 384
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
2202 mrdocs 385
    <source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 386
 
387
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
388
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
389
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
390
currently selected item is used.
391
 
2202 mrdocs 392
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
1135 cbradney 393
</source>
2202 mrdocs 394
    <translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 395
 
3366 fschmid 396
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
1135 cbradney 397
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
398
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
399
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
400
 
3366 fschmid 401
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
1135 cbradney 402
  </message>
403
  <message>
9729 cbradney 404
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
2202 mrdocs 405
    <source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 406
 
407
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
408
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
409
item is used.
410
 
411
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
412
</source>
2202 mrdocs 413
    <translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 414
 
415
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
416
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
417
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
418
 
419
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
420
  </message>
421
  <message>
9729 cbradney 422
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
2202 mrdocs 423
    <source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 424
 
425
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
426
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
427
 
428
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
429
</source>
2202 mrdocs 430
    <translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 431
 
6052 mrdocs 432
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
1135 cbradney 433
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
434
 
435
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
436
  </message>
437
  <message>
9729 cbradney 438
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2202 mrdocs 439
    <source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 440
 
441
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
442
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
443
 
444
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
445
</source>
2202 mrdocs 446
    <translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 447
 
448
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
449
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
450
 
451
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
452
  </message>
453
  <message>
9729 cbradney 454
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
2202 mrdocs 455
    <source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 456
 
457
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
458
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
459
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
460
 
461
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
462
</source>
2202 mrdocs 463
    <translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 464
 
465
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
466
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
467
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
468
w tym module - zobacz dir(scribus).
469
 
470
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
471
  </message>
472
  <message>
9729 cbradney 473
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
2202 mrdocs 474
    <source>deleteText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 475
 
476
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
477
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
478
selected item is used.
479
</source>
2202 mrdocs 480
    <translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 481
 
482
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
483
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
484
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
485
  </message>
486
  <message>
9729 cbradney 487
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
2202 mrdocs 488
    <source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 489
 
490
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
491
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
492
given the currently selected item is used.
493
</source>
2202 mrdocs 494
    <translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 495
 
496
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
497
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
498
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
499
  </message>
500
  <message>
9729 cbradney 501
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
2202 mrdocs 502
    <source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 503
 
504
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
505
selected item is used.
506
</source>
2202 mrdocs 507
    <translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 508
 
509
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
510
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
511
  </message>
512
  <message>
9729 cbradney 513
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
2202 mrdocs 514
    <source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 515
 
516
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
517
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
518
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
519
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
520
used.
521
</source>
2202 mrdocs 522
    <translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 523
 
524
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
525
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
526
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
527
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
528
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
529
  </message>
530
  <message>
9729 cbradney 531
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
2202 mrdocs 532
    <source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
1135 cbradney 533
 
534
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
535
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
536
and must not link to or be linked from any other frames already.
537
 
538
May throw ScribusException if linking rules are violated.
539
</source>
2202 mrdocs 540
    <translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
1135 cbradney 541
 
542
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
543
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
544
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
545
 
546
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
547
  </message>
548
  <message>
9729 cbradney 549
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
2202 mrdocs 550
    <source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 551
 
552
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
553
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
2202 mrdocs 554
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 555
 
556
May throw ScribusException if linking rules are violated.
557
</source>
2202 mrdocs 558
    <translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 559
 
560
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
561
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2202 mrdocs 562
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
1135 cbradney 563
 
564
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
565
  </message>
566
  <message>
9729 cbradney 567
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
2202 mrdocs 568
    <source>traceText([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 569
 
570
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
571
currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 572
    <translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 573
 
574
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
575
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
576
  </message>
577
  <message>
9729 cbradney 578
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
2202 mrdocs 579
    <source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 580
 
581
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
582
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
583
the value of the named color from the default document colors.
584
 
2202 mrdocs 585
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 586
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
587
</source>
2202 mrdocs 588
    <translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
1135 cbradney 589
 
590
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
591
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
592
 
593
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
594
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
595
  </message>
596
  <message>
9729 cbradney 597
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
2202 mrdocs 598
    <source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 599
 
600
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
601
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
602
Color components should be in the range from 0 to 255.
603
 
2202 mrdocs 604
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 605
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
606
</source>
2202 mrdocs 607
    <translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
1135 cbradney 608
 
609
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
610
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
611
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
612
 
613
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
614
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
615
  </message>
616
  <message>
9729 cbradney 617
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
2202 mrdocs 618
    <source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 619
 
620
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
621
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
622
&quot;None&quot; - transparent.
623
 
624
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
625
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
626
 
2202 mrdocs 627
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 628
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
629
</source>
2202 mrdocs 630
    <translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 631
 
632
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
633
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
634
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
635
 
636
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
637
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
638
 
639
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
640
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
641
  </message>
642
  <message>
9729 cbradney 643
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
2202 mrdocs 644
    <source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
1135 cbradney 645
 
646
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
647
 
2202 mrdocs 648
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
1135 cbradney 649
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
650
</source>
2202 mrdocs 651
    <translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
1135 cbradney 652
 
653
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
654
 
655
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
656
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
657
  </message>
658
  <message>
9729 cbradney 659
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 660
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
1135 cbradney 661
 
662
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
663
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2202 mrdocs 664
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
1135 cbradney 665
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
666
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
667
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
668
opional parameters is False.
669
 
2202 mrdocs 670
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
671
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 672
 
673
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
674
 
2202 mrdocs 675
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
676
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
1135 cbradney 677
</source>
2308 mrdocs 678
    <translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
1135 cbradney 679
 
680
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
681
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
682
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
683
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
684
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
685
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
686
 
2202 mrdocs 687
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
688
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
1135 cbradney 689
 
690
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
691
 
2202 mrdocs 692
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
693
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
1135 cbradney 694
  </message>
695
  <message>
9729 cbradney 696
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
2202 mrdocs 697
    <source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 698
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 699
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 700
 
701
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
702
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
703
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
704
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
705
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
706
 
707
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
708
at 1.
709
 
710
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
711
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
712
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
713
can be binary-ORed with button constants:
714
  BUTTONOPT_DEFAULT  Pressing enter presses this button.
715
  BUTTONOPT_ESCAPE  Pressing escape presses this button.
716
 
717
Usage examples:
2202 mrdocs 718
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
719
          &apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
1135 cbradney 720
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 721
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 722
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
723
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
724
 
725
Defined button and icon constants:
726
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
727
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
728
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
729
</source>
2202 mrdocs 730
    <translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
1135 cbradney 731
  icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
2202 mrdocs 732
  button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
1135 cbradney 733
 
734
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
735
 oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
736
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
737
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
738
może zawierać proste formatowanie HTML.
739
 
740
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
741
zaczynają się od 1.
742
 
743
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
744
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
745
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
746
  BUTTONOPT_DEFAULT  Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
747
  BUTTONOPT_ESCAPE  Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
748
 
749
Przykłady użycia:
2202 mrdocs 750
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
751
          &apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
1135 cbradney 752
          ICON_ERROR)
2202 mrdocs 753
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
1135 cbradney 754
          ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
755
          BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
756
 
757
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
758
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
759
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
760
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
2124 cbradney 761
</translation>
1135 cbradney 762
  </message>
763
  <message>
9729 cbradney 764
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
2202 mrdocs 765
    <source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 766
 
2202 mrdocs 767
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
768
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
1135 cbradney 769
 
2202 mrdocs 770
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
1135 cbradney 771
</source>
2202 mrdocs 772
    <translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
1135 cbradney 773
 
774
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
2202 mrdocs 775
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
1135 cbradney 776
 
2202 mrdocs 777
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
1135 cbradney 778
  </message>
779
  <message>
9729 cbradney 780
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
2202 mrdocs 781
    <source>closeDoc()
1135 cbradney 782
 
783
Closes the current document without prompting to save.
784
 
785
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
786
</source>
2202 mrdocs 787
    <translation>closeDoc()
1135 cbradney 788
 
789
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
790
 
791
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
792
  </message>
793
  <message>
9729 cbradney 794
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
2202 mrdocs 795
    <source>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 796
 
797
Returns true if there is a document open.
798
</source>
2202 mrdocs 799
    <translation>haveDoc() -&gt; bool
1135 cbradney 800
 
801
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
802
  </message>
803
  <message>
9729 cbradney 804
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
2202 mrdocs 805
    <source>openDoc(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 806
 
807
Opens the document &quot;name&quot;.
808
 
809
May raise ScribusError if the document could not be opened.
810
</source>
2202 mrdocs 811
    <translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 812
 
813
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
814
 
815
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
816
  </message>
817
  <message>
9729 cbradney 818
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
2202 mrdocs 819
    <source>saveDoc()
1135 cbradney 820
 
821
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
822
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
823
save file dialog.
824
 
825
If the save fails, there is currently no way to tell.
826
</source>
2202 mrdocs 827
    <translation>saveDoc()
1135 cbradney 828
 
829
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
830
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
831
 
832
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
833
  </message>
834
  <message>
9729 cbradney 835
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
2202 mrdocs 836
    <source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 837
 
838
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
839
relative path).
840
 
841
May raise ScribusError if the save fails.
842
</source>
2202 mrdocs 843
    <translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 844
 
845
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
846
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
847
 
848
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
849
  </message>
850
  <message>
9729 cbradney 851
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 852
    <source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 853
 
854
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
855
strings.
856
</source>
6434 cbradney 857
    <translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
1135 cbradney 858
 
859
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
860
to łańcuchy znaków.</translation>
861
  </message>
862
  <message>
9729 cbradney 863
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 864
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 865
 
866
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
2202 mrdocs 867
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 868
constants.
869
</source>
9729 cbradney 870
    <translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
1135 cbradney 871
 
872
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
2202 mrdocs 873
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 874
  </message>
875
  <message>
9729 cbradney 876
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
2202 mrdocs 877
    <source>setUnit(type)
1135 cbradney 878
 
879
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
2202 mrdocs 880
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 881
 
882
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
883
</source>
2202 mrdocs 884
    <translation>setUnit(typ)
1135 cbradney 885
 
886
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
2202 mrdocs 887
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 888
 
889
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
890
  </message>
891
  <message>
9729 cbradney 892
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
2202 mrdocs 893
    <source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
1135 cbradney 894
 
895
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
896
of the UNIT_* constants:
897
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
898
</source>
2202 mrdocs 899
    <translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
1135 cbradney 900
 
901
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
902
ze stałych UNIT_* :
903
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
904
  </message>
905
  <message>
9729 cbradney 906
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
2202 mrdocs 907
    <source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
1135 cbradney 908
 
909
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
910
current document.
911
</source>
2202 mrdocs 912
    <translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
1135 cbradney 913
 
914
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
915
  </message>
916
  <message>
9729 cbradney 917
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
2202 mrdocs 918
    <source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
1135 cbradney 919
 
920
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
921
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
922
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
923
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
924
</source>
2202 mrdocs 925
    <translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
1135 cbradney 926
 
927
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
928
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
929
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
930
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
931
  </message>
932
  <message>
9729 cbradney 933
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
2202 mrdocs 934
    <source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 935
 
936
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
937
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
938
</source>
2202 mrdocs 939
    <translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 940
 
941
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
942
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
943
  </message>
944
  <message>
9729 cbradney 945
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
2202 mrdocs 946
    <source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 947
 
948
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
949
is not given the currently selected Item is used.
950
</source>
2202 mrdocs 951
    <translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 952
 
953
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
954
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
955
  </message>
956
  <message>
9729 cbradney 957
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
2202 mrdocs 958
    <source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 959
 
960
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
961
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
962
</source>
2202 mrdocs 963
    <translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 964
 
965
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
966
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
967
  </message>
968
  <message>
9729 cbradney 969
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2202 mrdocs 970
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
1135 cbradney 971
 
972
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
973
the currently selected item is used. The join types are:
974
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
975
</source>
10842 cbradney 976
    <translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 977
 
978
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
979
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
980
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
981
  </message>
982
  <message>
9729 cbradney 983
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
2202 mrdocs 984
    <source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 985
 
986
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
987
currently selected item is used. The cap types are:
988
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
989
</source>
2202 mrdocs 990
    <translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 991
 
992
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
993
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
994
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
995
  </message>
996
  <message>
9729 cbradney 997
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
2202 mrdocs 998
    <source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
1135 cbradney 999
 
1000
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1001
currently selected item is used. Line style constants are:
1002
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
1003
</source>
2202 mrdocs 1004
    <translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
1135 cbradney 1005
 
1006
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1007
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
1008
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
1009
  </message>
1010
  <message>
9729 cbradney 1011
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
2202 mrdocs 1012
    <source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1013
 
1014
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1015
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1016
</source>
2202 mrdocs 1017
    <translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1018
 
1019
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
1020
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1021
  </message>
1022
  <message>
9729 cbradney 1023
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
2202 mrdocs 1024
    <source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1025
 
1026
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1027
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1028
</source>
2202 mrdocs 1029
    <translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
1135 cbradney 1030
 
1031
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
1032
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1033
  </message>
1034
  <message>
9729 cbradney 1035
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1036
    <source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1037
 
1038
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1039
given the currently selected item is used.
1040
</source>
2202 mrdocs 1041
    <translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1042
 
1043
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1044
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1045
  </message>
1046
  <message>
9729 cbradney 1047
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
2202 mrdocs 1048
    <source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
1135 cbradney 1049
 
1050
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1051
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
2202 mrdocs 1052
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
1135 cbradney 1053
for reference.
1054
</source>
2202 mrdocs 1055
    <translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
1135 cbradney 1056
 
1057
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
1058
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
1059
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
2202 mrdocs 1060
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1061
  </message>
1062
  <message>
9729 cbradney 1063
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
2202 mrdocs 1064
    <source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1065
 
1066
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1067
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1068
is used.
1069
</source>
2202 mrdocs 1070
    <translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
1135 cbradney 1071
 
1072
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
1073
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1074
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1075
  </message>
1076
  <message>
9729 cbradney 1077
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
2202 mrdocs 1078
    <source>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1079
 
1080
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1081
</source>
2202 mrdocs 1082
    <translation>getAllObjects() -&gt; list
1135 cbradney 1083
 
1084
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
1085
  </message>
1086
  <message>
9729 cbradney 1087
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
2202 mrdocs 1088
    <source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1089
 
1090
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1091
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
1092
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
1093
belongs to a group, the whole group is moved.
1094
</source>
2202 mrdocs 1095
    <translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1096
 
1097
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
1098
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
1099
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
1100
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
1101
  </message>
1102
  <message>
9729 cbradney 1103
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2202 mrdocs 1104
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1105
 
1106
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1107
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
1108
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
1109
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
1110
given the currently selected item is used.
1111
</source>
10842 cbradney 1112
    <translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1113
 
1114
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
1115
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
1116
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
1117
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
1118
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1119
  </message>
1120
  <message>
9729 cbradney 1121
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
2202 mrdocs 1122
    <source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1123
 
1124
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
1125
is not given the currently selected item is used.
1126
</source>
2202 mrdocs 1127
    <translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1128
 
1129
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
1130
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1131
  </message>
1132
  <message>
9729 cbradney 1133
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
2202 mrdocs 1134
    <source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1135
 
1136
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1137
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
1138
second selected Object and so on.
1139
</source>
2202 mrdocs 1140
    <translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
1135 cbradney 1141
 
1142
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
1143
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
1144
  </message>
1145
  <message>
9729 cbradney 1146
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
2202 mrdocs 1147
    <source>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1148
 
1149
Returns the number of selected objects.
1150
</source>
2202 mrdocs 1151
    <translation>selectionCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1152
 
1153
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
1154
  </message>
1155
  <message>
9729 cbradney 1156
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
2202 mrdocs 1157
    <source>selectObject(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1158
 
1159
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
1160
</source>
2202 mrdocs 1161
    <translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1162
 
1163
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
1164
  </message>
1165
  <message>
9729 cbradney 1166
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
2202 mrdocs 1167
    <source>deselectAll()
1135 cbradney 1168
 
1169
Deselects all objects in the whole document.
1170
</source>
2202 mrdocs 1171
    <translation>deselectAll()
1135 cbradney 1172
 
1173
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
1174
  </message>
1175
  <message>
9729 cbradney 1176
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1177
    <source>groupObjects(list)
1135 cbradney 1178
 
1179
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1180
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
1181
items are used.
1182
</source>
2202 mrdocs 1183
    <translation>groupObjects(list)
1135 cbradney 1184
 
1185
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
1186
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
1187
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
1188
  </message>
1189
  <message>
9729 cbradney 1190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
2202 mrdocs 1191
    <source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1192
 
1193
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
2202 mrdocs 1194
    <translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1195
 
1196
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1197
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1198
  </message>
1199
  <message>
9729 cbradney 1200
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1201
    <source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1202
 
1203
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1204
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
1205
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
1206
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
1207
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1208
 
1209
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
1210
</source>
2202 mrdocs 1211
    <translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1212
 
1213
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
1214
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
1215
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
1216
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1217
zaznaczony obiekt.
1218
 
1219
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
1220
  </message>
1221
  <message>
9729 cbradney 1222
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
2202 mrdocs 1223
    <source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1224
 
1225
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1226
not given the currently selected item is used.
1227
 
1228
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1229
</source>
2202 mrdocs 1230
    <translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1231
 
1232
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
1233
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1234
 
1235
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1236
  </message>
1237
  <message>
9729 cbradney 1238
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
2202 mrdocs 1239
    <source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1240
 
1241
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1242
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
1243
means 100 %.
1244
 
1245
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1246
</source>
2202 mrdocs 1247
    <translation>scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1248
 
1249
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1250
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
1251
 
1252
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
1253
  </message>
1254
  <message>
9729 cbradney 1255
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1256
    <source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1257
 
2202 mrdocs 1258
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1135 cbradney 1259
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
1260
if locked.
1261
</source>
2202 mrdocs 1262
    <translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1263
 
1264
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
1265
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1266
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
1267
  </message>
1268
  <message>
9729 cbradney 1269
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
2202 mrdocs 1270
    <source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1271
 
1272
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1273
currently selected item is used.
1274
</source>
2202 mrdocs 1275
    <translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1276
 
1277
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
1278
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1279
  </message>
1280
  <message>
9729 cbradney 1281
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1282
    <source>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1283
 
1284
Returns a list with the names of all available fonts.
1285
</source>
2202 mrdocs 1286
    <translation>getFontNames() -&gt; list
1135 cbradney 1287
 
3366 fschmid 1288
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
1135 cbradney 1289
  </message>
1290
  <message>
9729 cbradney 1291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1292
    <source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1293
 
2202 mrdocs 1294
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1135 cbradney 1295
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
1296
</source>
2202 mrdocs 1297
    <translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
1135 cbradney 1298
 
3366 fschmid 1299
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
7301 cbradney 1300
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
1135 cbradney 1301
  </message>
1302
  <message>
9729 cbradney 1303
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
2202 mrdocs 1304
    <source>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1305
 
1306
Returns a list with the names of all defined layers.
1307
</source>
2202 mrdocs 1308
    <translation>getLayers() -&gt; list
1135 cbradney 1309
 
1310
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
1311
  </message>
1312
  <message>
9729 cbradney 1313
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
2202 mrdocs 1314
    <source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1315
 
1316
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1317
 
2202 mrdocs 1318
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1319
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1320
</source>
2202 mrdocs 1321
    <translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1322
 
1323
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
1324
 
1325
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1326
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
1327
  </message>
1328
  <message>
9729 cbradney 1329
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
2202 mrdocs 1330
    <source>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1331
 
1332
Returns the name of the current active layer.
1333
</source>
2202 mrdocs 1334
    <translation>getActiveLayer() -&gt; string
1135 cbradney 1335
 
1336
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
1337
  </message>
1338
  <message>
9729 cbradney 1339
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
2202 mrdocs 1340
    <source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1341
 
1342
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1343
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1344
 
2202 mrdocs 1345
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1346
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1347
</source>
2202 mrdocs 1348
    <translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1349
 
1350
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
1351
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1352
 
1353
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
1354
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
1355
  </message>
1356
  <message>
9729 cbradney 1357
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
2202 mrdocs 1358
    <source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
1135 cbradney 1359
 
1360
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1361
the layer is invisible.
1362
 
2202 mrdocs 1363
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1364
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1365
</source>
2202 mrdocs 1366
    <translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
1135 cbradney 1367
 
1368
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
1369
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1370
 
1371
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1372
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1373
  </message>
1374
  <message>
9729 cbradney 1375
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1376
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
1135 cbradney 1377
 
1378
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
2202 mrdocs 1379
false the layer won&apos;t be printed.
1135 cbradney 1380
 
2202 mrdocs 1381
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1382
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1383
</source>
5957 cbradney 1384
    <translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
1135 cbradney 1385
 
1386
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
1387
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
1388
 
1389
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1390
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
1391
  </message>
1392
  <message>
9729 cbradney 1393
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
2202 mrdocs 1394
    <source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
1135 cbradney 1395
 
2202 mrdocs 1396
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1397
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
1135 cbradney 1398
 
2202 mrdocs 1399
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
1400
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1401
</source>
2202 mrdocs 1402
    <translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
1135 cbradney 1403
 
1404
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
1405
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1406
 
1407
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
1408
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1409
  </message>
1410
  <message>
9729 cbradney 1411
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
2202 mrdocs 1412
    <source>createLayer(layer)
1135 cbradney 1413
 
1414
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1415
 
2202 mrdocs 1416
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1135 cbradney 1417
</source>
2202 mrdocs 1418
    <translation>createLayer(warstwa)
1135 cbradney 1419
 
1420
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
1421
 
1422
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1423
  </message>
1424
  <message>
9729 cbradney 1425
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
2202 mrdocs 1426
    <source>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1427
 
1428
Returns a string with the -lang value.
1429
</source>
2202 mrdocs 1430
    <translation>getGuiLanguage() -&gt; string
1135 cbradney 1431
 
1432
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
1433
  </message>
1434
  <message>
9729 cbradney 1435
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
2202 mrdocs 1436
    <source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1437
 
1438
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1439
The coordinates are given in the current measurement units of the document
1440
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
1441
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
1442
is not given Scribus will create one for you.
1443
 
2202 mrdocs 1444
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1445
</source>
2202 mrdocs 1446
    <translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1447
 
1448
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
1449
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1450
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
1451
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
1452
sam utworzy taką nazwę.
1453
 
1454
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1455
  </message>
1456
  <message>
9729 cbradney 1457
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
2202 mrdocs 1458
    <source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1459
 
1460
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1461
coordinates are given in the current measurement units of the document.
1462
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
1463
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
1464
create one for you.
1465
 
2202 mrdocs 1466
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1467
</source>
2202 mrdocs 1468
    <translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1469
 
1470
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1471
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1472
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
1473
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
1474
ją automatycznie.
1475
 
1476
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1477
  </message>
1478
  <message>
9729 cbradney 1479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
2202 mrdocs 1480
    <source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1481
 
1482
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1483
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
1484
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1485
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
1486
given Scribus will create one for you.
1487
 
2202 mrdocs 1488
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1489
</source>
2202 mrdocs 1490
    <translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1491
 
1492
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
1493
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1494
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1495
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1496
utworzy ją automatycznie.
1497
 
1498
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1499
  </message>
1500
  <message>
9729 cbradney 1501
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
2202 mrdocs 1502
    <source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1503
 
1504
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1505
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
1506
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
1507
object because you need this name for further access to that object. If
1508
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1509
 
2202 mrdocs 1510
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1511
</source>
2202 mrdocs 1512
    <translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1513
 
1514
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
1515
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1516
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1517
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1518
utworzy ją automatycznie.
1519
 
1520
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
1521
  </message>
1522
  <message>
9729 cbradney 1523
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
2202 mrdocs 1524
    <source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1525
 
1526
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1527
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1528
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
1529
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
1530
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
1531
Scribus will create one for you.
1532
 
2202 mrdocs 1533
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1534
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1535
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1536
</source>
2202 mrdocs 1537
    <translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1538
 
1539
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
1540
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1541
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1542
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1543
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1544
utworzy ją automatycznie.
1545
 
1546
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1547
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1548
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1549
  </message>
1550
  <message>
9729 cbradney 1551
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
2202 mrdocs 1552
    <source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1553
 
1554
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1555
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1556
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
1557
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
1558
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
1559
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
1560
identifier for the object because you need this name for further access to that
1561
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1562
 
2202 mrdocs 1563
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1564
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1565
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1566
</source>
2202 mrdocs 1567
    <translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1568
 
1569
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
1570
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1571
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1572
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
1573
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
1574
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1575
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
1576
 w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
1577
utworzy ją automatycznie.
1578
 
1579
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1580
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1581
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1582
  </message>
1583
  <message>
9729 cbradney 1584
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
2202 mrdocs 1585
    <source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1586
 
1587
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1588
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
1589
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1590
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
1591
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
1592
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
1593
should be a unique identifier for the object because you need this name for
1594
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
1595
for you.
1596
 
2202 mrdocs 1597
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1135 cbradney 1598
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
2202 mrdocs 1599
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
1135 cbradney 1600
</source>
2202 mrdocs 1601
    <translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1602
 
1603
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
1604
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1605
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
1606
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
1607
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
1608
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1609
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1610
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1611
Scribus utworzy ją automatycznie.
1612
 
1613
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1614
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1615
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1616
  </message>
1617
  <message>
9729 cbradney 1618
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
2202 mrdocs 1619
    <source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1620
 
1621
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1622
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
1623
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
1624
unique identifier for the object because you need this name for further access
1625
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
1626
 
2202 mrdocs 1627
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
1628
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
1135 cbradney 1629
</source>
2202 mrdocs 1630
    <translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
1135 cbradney 1631
 
1632
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
1633
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1634
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
1635
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
1636
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1637
Scribus utworzy ją automatycznie.
1638
 
1639
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
1640
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
1641
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
1642
  </message>
1643
  <message>
9729 cbradney 1644
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
2202 mrdocs 1645
    <source>deleteObject([&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1646
 
1647
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1648
selected item is deleted.
1649
</source>
2202 mrdocs 1650
    <translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1651
 
1652
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1653
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1654
  </message>
1655
  <message>
9729 cbradney 1656
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 1657
    <source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
1135 cbradney 1658
 
1659
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1660
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
1661
is not passed, text flow is toggled.
1662
</source>
5836 cbradney 1663
    <translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
1135 cbradney 1664
 
1665
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
1666
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
1667
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
1668
przełączone.</translation>
1669
  </message>
1670
  <message>
9729 cbradney 1671
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
2202 mrdocs 1672
    <source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1673
 
1674
Test if an object with specified name really exists in the document.
1675
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
1676
returns True if there is something selected.
1677
</source>
2202 mrdocs 1678
    <translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
1135 cbradney 1679
 
1680
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
1681
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1682
zaznaczony obiekt.</translation>
1683
  </message>
1684
  <message>
9729 cbradney 1685
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
2202 mrdocs 1686
    <source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
1135 cbradney 1687
 
1688
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
2202 mrdocs 1689
given, it&apos;s applied on the selected object.
1135 cbradney 1690
</source>
2202 mrdocs 1691
    <translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1692
 
1693
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
1694
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
1695
  </message>
1696
  <message>
9729 cbradney 1697
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
2202 mrdocs 1698
    <source>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1699
 
1700
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1701
</source>
2202 mrdocs 1702
    <translation>getAllStyles() -&gt; list
1135 cbradney 1703
 
1704
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
1705
  </message>
1706
  <message>
9729 cbradney 1707
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
2202 mrdocs 1708
    <source>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1709
 
1710
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1711
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
1712
</source>
2202 mrdocs 1713
    <translation>currentPage() -&gt; integer
1135 cbradney 1714
 
1715
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
1716
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
1717
  </message>
1718
  <message>
9729 cbradney 1719
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2202 mrdocs 1720
    <source>redrawAll()
1135 cbradney 1721
 
1722
Redraws all pages.
1723
</source>
2202 mrdocs 1724
    <translation>redrawAll()
1135 cbradney 1725
 
1726
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
1727
  </message>
1728
  <message>
9729 cbradney 1729
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
2202 mrdocs 1730
    <source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
1135 cbradney 1731
 
1732
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1733
 
1734
May raise ScribusError if the save failed.
1735
</source>
2202 mrdocs 1736
    <translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
1135 cbradney 1737
 
1738
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
1739
 
1740
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
1741
  </message>
1742
  <message>
9729 cbradney 1743
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2202 mrdocs 1744
    <source>deletePage(nr)
1135 cbradney 1745
 
1746
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1747
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
1748
page number is.
1749
 
1750
May raise IndexError if the page number is out of range
1751
</source>
2202 mrdocs 1752
    <translation>deletePage(nr)
1135 cbradney 1753
 
1754
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
1755
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1756
wyświetlany w dokumencie.
1757
 
1758
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
1759
  </message>
1760
  <message>
9729 cbradney 1761
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2202 mrdocs 1762
    <source>gotoPage(nr)
1135 cbradney 1763
 
1764
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2202 mrdocs 1765
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
1135 cbradney 1766
just sets the page that script commands will operates on.
1767
 
1768
May raise IndexError if the page number is out of range.
1769
</source>
10842 cbradney 1770
    <translation type="obsolete">gotoPage(nr)
1135 cbradney 1771
 
1772
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
1773
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
1774
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
1775
 
1776
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
1777
  </message>
1778
  <message>
9729 cbradney 1779
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
2202 mrdocs 1780
    <source>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1781
 
1782
Returns the number of pages in the document.
1783
</source>
2202 mrdocs 1784
    <translation>pageCount() -&gt; integer
1135 cbradney 1785
 
1786
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
1787
  </message>
1788
  <message>
9729 cbradney 1789
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1790
    <source>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1791
 
1792
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
2202 mrdocs 1793
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1794
</source>
2202 mrdocs 1795
    <translation>getHGuides() -&gt; list
1135 cbradney 1796
 
1797
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
2202 mrdocs 1798
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1799
  </message>
1800
  <message>
9729 cbradney 1801
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2202 mrdocs 1802
    <source>setHGuides(list)
1135 cbradney 1803
 
1804
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2202 mrdocs 1805
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
1135 cbradney 1806
 
1807
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
1808
     setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
1809
</source>
2202 mrdocs 1810
    <translation>setHGuides(list)
1135 cbradney 1811
 
1812
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
2202 mrdocs 1813
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1814
 
1815
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
1816
        setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
1817
  </message>
1818
  <message>
9729 cbradney 1819
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1820
    <source>getVGuides()
1135 cbradney 1821
 
1822
See getHGuides.
1823
</source>
2202 mrdocs 1824
    <translation>getVGuides()
1135 cbradney 1825
 
1826
Zobacz getHGuides.</translation>
1827
  </message>
1828
  <message>
9729 cbradney 1829
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2202 mrdocs 1830
    <source>setVGuides()
1135 cbradney 1831
 
1832
See setHGuides.
1833
</source>
2202 mrdocs 1834
    <translation>setVGuides()
1135 cbradney 1835
 
1836
Zobacz setHGuides.</translation>
1837
  </message>
1838
  <message>
9729 cbradney 1839
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2202 mrdocs 1840
    <source>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1841
 
2202 mrdocs 1842
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1843
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
1135 cbradney 1844
</source>
2202 mrdocs 1845
    <translation>getPageSize() -&gt; tuple
1135 cbradney 1846
 
1847
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
2202 mrdocs 1848
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
1135 cbradney 1849
  </message>
1850
  <message>
9729 cbradney 1851
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2202 mrdocs 1852
    <source>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1853
 
1854
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2202 mrdocs 1855
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
1856
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
1135 cbradney 1857
the page...
1858
</source>
2202 mrdocs 1859
    <translation>getPageItems() -&gt; list
1135 cbradney 1860
 
1861
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
2202 mrdocs 1862
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1863
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
1135 cbradney 1864
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
1865
  </message>
1866
  <message>
9729 cbradney 1867
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
2202 mrdocs 1868
    <source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1869
 
1870
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1871
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
1872
currently selected item is used.
1873
</source>
2202 mrdocs 1874
    <translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1875
 
1876
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
1877
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1878
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
1879
  </message>
1880
  <message>
9729 cbradney 1881
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2202 mrdocs 1882
    <source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1883
 
1884
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1885
is not given the currently selected item is used.
1886
</source>
2202 mrdocs 1887
    <translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1888
 
1889
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1890
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
1891
  </message>
1892
  <message>
9729 cbradney 1893
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
2202 mrdocs 1894
    <source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1895
 
1896
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1897
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
1898
given the currently selected item is used.
1899
 
1900
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
1901
</source>
2202 mrdocs 1902
    <translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1903
 
1904
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
1905
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
1906
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1907
 
1908
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1909
  </message>
1910
  <message>
9729 cbradney 1911
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2202 mrdocs 1912
    <source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1913
 
1914
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1915
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1916
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
1917
is used.
1918
 
1919
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
1920
</source>
2202 mrdocs 1921
    <translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1922
 
1923
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1924
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
1925
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1926
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1927
 
1928
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1929
  </message>
1930
  <message>
9729 cbradney 1931
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2202 mrdocs 1932
    <source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1933
 
1934
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1935
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1936
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1937
</source>
2202 mrdocs 1938
    <translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1939
 
1940
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1941
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1942
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1943
  </message>
1944
  <message>
9729 cbradney 1945
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2202 mrdocs 1946
    <source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1947
 
1948
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1949
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
2202 mrdocs 1950
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
1135 cbradney 1951
</source>
2202 mrdocs 1952
    <translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1953
 
1954
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
1955
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1956
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1957
  </message>
1958
  <message>
9729 cbradney 1959
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2202 mrdocs 1960
    <source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1961
 
1962
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1963
is not given the currently selected item is used. There are predefined
2202 mrdocs 1964
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
1135 cbradney 1965
</source>
2202 mrdocs 1966
    <translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1967
 
1968
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
1969
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2202 mrdocs 1970
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
1135 cbradney 1971
  </message>
1972
  <message>
9729 cbradney 1973
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2202 mrdocs 1974
    <source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1975
 
1976
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1977
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
1978
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
1979
Item is used.
1980
 
1981
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
1982
</source>
2202 mrdocs 1983
    <translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 1984
 
1985
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
1986
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
1987
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
1988
zaznaczony obiekt.
1989
 
1990
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
1991
  </message>
1992
  <message>
9729 cbradney 1993
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2202 mrdocs 1994
    <source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 1995
 
1996
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
1997
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1998
 
1999
May raise ValueError if the corner radius is negative.
2000
</source>
2202 mrdocs 2001
    <translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2002
 
2003
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
2004
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2005
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2006
 
2007
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
2008
  </message>
2009
  <message>
9729 cbradney 2010
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2011
    <source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
1135 cbradney 2012
 
2013
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2014
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2015
 
2202 mrdocs 2016
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
1135 cbradney 2017
</source>
2202 mrdocs 2018
    <translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
1135 cbradney 2019
 
2020
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2021
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2022
 
2023
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
2024
  </message>
2025
  <message>
9729 cbradney 2026
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
2202 mrdocs 2027
    <source>progressReset()
1135 cbradney 2028
 
2029
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2030
new progress bar use. See progressSet.
2031
</source>
2202 mrdocs 2032
    <translation>progressReset()
1135 cbradney 2033
 
2034
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
2035
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
2036
  </message>
2037
  <message>
9729 cbradney 2038
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
2202 mrdocs 2039
    <source>progressTotal(max)
1135 cbradney 2040
 
2202 mrdocs 2041
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
1135 cbradney 2042
See progressSet.
2043
</source>
2202 mrdocs 2044
    <translation>progressTotal(max)
1135 cbradney 2045
 
2046
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
2047
Zobacz progressSet.</translation>
2048
  </message>
2049
  <message>
9729 cbradney 2050
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
2202 mrdocs 2051
    <source>progressSet(nr)
1135 cbradney 2052
 
2053
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2054
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
2055
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
2056
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
2057
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
2058
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
2202 mrdocs 2059
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
1135 cbradney 2060
</source>
2202 mrdocs 2061
    <translation>progressSet(nr)
1135 cbradney 2062
 
2063
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
2064
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2065
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
2066
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
2067
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
2068
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
2069
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
2070
  </message>
2071
  <message>
9729 cbradney 2072
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
2202 mrdocs 2073
    <source>setCursor()
1135 cbradney 2074
 
2075
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2076
</source>
2202 mrdocs 2077
    <translation>setCursor()
1135 cbradney 2078
 
2079
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
2080
  </message>
2081
  <message>
9729 cbradney 2082
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2083
    <source>docChanged(bool)
1135 cbradney 2084
 
2202 mrdocs 2085
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2086
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
2087
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
1135 cbradney 2088
</source>
2202 mrdocs 2089
    <translation>docChanged(bool)
1135 cbradney 2090
 
2091
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
2092
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2093
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
2094
  </message>
2095
  <message>
9729 cbradney 2096
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
2202 mrdocs 2097
    <source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
1525 cbradney 2098
 
2202 mrdocs 2099
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
2100
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
2101
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
1525 cbradney 2102
 
2103
May raise WrongFrameTypeError.
2104
</source>
2202 mrdocs 2105
    <translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
1725 cbradney 2106
 
2202 mrdocs 2107
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
2108
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
2109
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
2110
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
1725 cbradney 2111
 
2112
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
1525 cbradney 2113
  </message>
2114
  <message>
9729 cbradney 2115
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
2202 mrdocs 2116
    <source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2117
 
1725 cbradney 2118
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2119
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
2120
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
2121
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
2122
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
1525 cbradney 2123
 
2202 mrdocs 2124
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
1725 cbradney 2125
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
1525 cbradney 2126
</source>
2202 mrdocs 2127
    <translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2128
 
3366 fschmid 2129
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
1725 cbradney 2130
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
2131
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
2132
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
2133
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
1525 cbradney 2134
 
3366 fschmid 2135
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
1725 cbradney 2136
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
1525 cbradney 2137
  </message>
2138
  <message>
9729 cbradney 2139
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
2202 mrdocs 2140
    <source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2141
 
1725 cbradney 2142
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2143
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
2144
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
1525 cbradney 2145
 
2202 mrdocs 2146
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2147
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
1525 cbradney 2148
</source>
2202 mrdocs 2149
    <translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
1525 cbradney 2150
 
1725 cbradney 2151
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
2152
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1525 cbradney 2153
 
1725 cbradney 2154
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
2155
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
1525 cbradney 2156
  </message>
2157
  <message>
9729 cbradney 2158
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
2202 mrdocs 2159
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2160
 
1725 cbradney 2161
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2162
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2163
 
2164
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2165
</source>
10842 cbradney 2166
    <translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
1525 cbradney 2167
 
1725 cbradney 2168
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
2169
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2170
 
2171
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2172
  </message>
2173
  <message>
11652 cbradney 2174
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
2202 mrdocs 2175
    <source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2176
 
1725 cbradney 2177
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2178
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
1525 cbradney 2179
 
1725 cbradney 2180
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
1525 cbradney 2181
</source>
2202 mrdocs 2182
    <translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
1525 cbradney 2183
 
1725 cbradney 2184
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
2185
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1525 cbradney 2186
 
1725 cbradney 2187
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
1525 cbradney 2188
  </message>
169 Franz 2189
  <message>
9729 cbradney 2190
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2202 mrdocs 2191
    <source>getPageMargins()
2124 cbradney 2192
 
2193
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2202 mrdocs 2194
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
2124 cbradney 2195
</source>
2202 mrdocs 2196
    <translation>getPageMargins()
2124 cbradney 2197
 
2198
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
2202 mrdocs 2199
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
798 cbradney 2200
  </message>
2201
  <message>
9729 cbradney 2202
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
2202 mrdocs 2203
    <source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
2204
 
2205
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2206
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
2207
space. If no document is open, returns the value of the named color
2208
from the default document colors.
2209
 
2210
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
2211
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2212
</source>
2213
    <translation type="unfinished"></translation>
2214
  </message>
2215
  <message>
10166 cbradney 2216
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
2202 mrdocs 2217
    <source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
2218
 
2219
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2220
for details of arguments.
2221
 
2222
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
2223
</source>
2224
    <translation type="unfinished"></translation>
2225
  </message>
2226
  <message>
10166 cbradney 2227
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
2202 mrdocs 2228
    <source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
2229
 
2230
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2231
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
2232
by parent classes as well.
2233
</source>
2234
    <translation type="unfinished"></translation>
2235
  </message>
2236
  <message>
10166 cbradney 2237
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
2202 mrdocs 2238
    <source>getProperty(object, property)
2239
 
2240
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2241
 
2242
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
2243
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
2244
C++ QObject instance.
2245
 
2246
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
2247
to look up on `object&apos;.
2248
 
2249
The return value varies depending on the type of the property.
2250
</source>
2251
    <translation type="unfinished"></translation>
2252
  </message>
2253
  <message>
10166 cbradney 2254
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
2202 mrdocs 2255
    <source>setProperty(object, property, value)
2256
 
2257
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2258
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
2259
also be raised if the underlying setter fails.
2260
 
2261
See getProperty() for more information.
2262
</source>
2263
    <translation type="unfinished"></translation>
2264
  </message>
2265
  <message>
9729 cbradney 2266
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
2202 mrdocs 2267
    <source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
2268
 
2269
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2270
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
2271
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
2272
selected item is used.
2273
 
2274
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
2275
</source>
2276
    <translation type="unfinished"></translation>
2277
  </message>
2278
  <message>
9729 cbradney 2279
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
2202 mrdocs 2280
    <source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
2281
 
2282
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2283
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
2284
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
2285
 
2286
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
2287
</source>
2288
    <translation type="unfinished"></translation>
2289
  </message>
2308 mrdocs 2290
  <message>
9729 cbradney 2291
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
3064 cbradney 2292
    <source>newStyleDialog() -&gt; string
2293
 
2294
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
2295
style name or None when user cancels the dialog.
2296
</source>
2297
    <translation type="unfinished"></translation>
2298
  </message>
3824 cbradney 2299
  <message>
9729 cbradney 2300
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
3824 cbradney 2301
    <source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
2302
          unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
2303
 
2304
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
2305
 
2306
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
2307
following meaning:
2308
 
2309
  size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
2310
  use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
2311
 
2312
  margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
2313
  margins
2314
 
2315
  orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
2316
 
2317
  firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
2318
  pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
2319
  numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
2320
 
2321
  unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
2322
  predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
2323
  UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
2324
 
2325
  facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
2326
 
2327
  firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
2328
 
2329
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
2330
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
2331
is not in points, make sure to account for this.
2332
 
2333
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
2334
        FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
2335
</source>
2336
    <translation type="unfinished"></translation>
2337
  </message>
4141 cbradney 2338
  <message>
9729 cbradney 2339
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
4141 cbradney 2340
    <source>closeMasterPage()
2341
 
2342
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
2343
to normal. Begin editing with editMasterPage().
2344
</source>
2345
    <translation type="unfinished"></translation>
2346
  </message>
2347
  <message>
9729 cbradney 2348
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
4141 cbradney 2349
    <source>masterPageNames()
2350
 
2351
Returns a list of the names of all master pages in the document.
2352
</source>
2353
    <translation type="unfinished"></translation>
2354
  </message>
2355
  <message>
9729 cbradney 2356
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
4141 cbradney 2357
    <source>editMasterPage(pageName)
2358
 
2359
Enables master page editing and opens the named master page
2360
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
2361
</source>
2362
    <translation type="unfinished"></translation>
2363
  </message>
2364
  <message>
9729 cbradney 2365
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
4141 cbradney 2366
    <source>createMasterPage(pageName)
2367
 
2368
Creates a new master page named pageName and opens it for
2369
editing.
2370
</source>
2371
    <translation type="unfinished"></translation>
2372
  </message>
2373
  <message>
9729 cbradney 2374
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
4141 cbradney 2375
    <source>deleteMasterPage(pageName)
2376
 
2377
Delete the named master page.
2378
</source>
2379
    <translation type="unfinished"></translation>
2380
  </message>
2381
  <message>
9729 cbradney 2382
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
4141 cbradney 2383
    <source>zoomDocument(double)
2384
 
2385
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2386
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
2387
</source>
2388
    <translation type="unfinished"></translation>
2389
  </message>
5836 cbradney 2390
  <message>
9729 cbradney 2391
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
5836 cbradney 2392
    <source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
2393
 
2394
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
2395
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
2396
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
2397
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
2398
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
2399
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
2400
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
2401
</source>
2402
    <translation type="unfinished"></translation>
2403
  </message>
5957 cbradney 2404
  <message>
9729 cbradney 2405
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
5957 cbradney 2406
    <source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2407
 
2408
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2409
is not given the currently selected Item is used.
2410
</source>
2411
    <translation type="unfinished"></translation>
2412
  </message>
2413
  <message>
9729 cbradney 2414
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
5957 cbradney 2415
    <source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2416
 
2417
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2418
is not given the currently selected Item is used.
2419
</source>
2420
    <translation type="unfinished"></translation>
2421
  </message>
2422
  <message>
9729 cbradney 2423
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
5957 cbradney 2424
    <source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
2425
 
2426
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2427
is not given the currently selected Item is used.
2428
</source>
2429
    <translation type="unfinished"></translation>
2430
  </message>
2431
  <message>
9729 cbradney 2432
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
5957 cbradney 2433
    <source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2434
 
2435
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2436
is not given the currently selected Item is used.
2437
</source>
2438
    <translation type="unfinished"></translation>
2439
  </message>
2440
  <message>
9729 cbradney 2441
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
5957 cbradney 2442
    <source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
2443
 
2444
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
2445
true the layer will be locked.
2446
 
2447
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2448
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2449
</source>
2450
    <translation type="unfinished"></translation>
2451
  </message>
2452
  <message>
9729 cbradney 2453
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
5957 cbradney 2454
    <source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2455
 
2456
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
2457
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
2458
&quot;layer&quot; is locked.
2459
 
2460
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2461
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2462
</source>
2463
    <translation type="unfinished"></translation>
2464
  </message>
2465
  <message>
9729 cbradney 2466
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
5957 cbradney 2467
    <source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2468
 
2469
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
2470
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
2471
&quot;layer&quot; is normal.
2472
 
2473
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2474
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2475
</source>
2476
    <translation type="unfinished"></translation>
2477
  </message>
2478
  <message>
9729 cbradney 2479
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
5957 cbradney 2480
    <source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2481
 
2482
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
2483
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
2484
 
2485
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2486
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2487
</source>
2488
    <translation type="unfinished"></translation>
2489
  </message>
2490
  <message>
9729 cbradney 2491
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
5957 cbradney 2492
    <source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
2493
 
2494
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
2495
 
2496
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2497
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2498
</source>
2499
    <translation type="unfinished"></translation>
2500
  </message>
2501
  <message>
9729 cbradney 2502
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
5957 cbradney 2503
    <source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
2504
 
2505
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
2506
 
2507
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2508
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2509
</source>
2510
    <translation type="unfinished"></translation>
2511
  </message>
2512
  <message>
9729 cbradney 2513
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
6052 mrdocs 2514
    <source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
2515
 
2516
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2517
</source>
2518
    <translation type="unfinished"></translation>
2519
  </message>
6434 cbradney 2520
  <message>
9729 cbradney 2521
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
6434 cbradney 2522
    <source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
2523
 
2524
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
2525
strings.
2526
</source>
2527
    <translation type="unfinished"></translation>
2528
  </message>
2529
  <message>
9729 cbradney 2530
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
6434 cbradney 2531
    <source>getPageType() -&gt; integer
2532
 
2533
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
2534
</source>
2535
    <translation type="unfinished"></translation>
2536
  </message>
2537
  <message>
9729 cbradney 2538
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
6434 cbradney 2539
    <source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2540
 
2541
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2542
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2543
</source>
2544
    <translation type="unfinished"></translation>
2545
  </message>
7498 mrdocs 2546
  <message>
9729 cbradney 2547
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
7498 mrdocs 2548
    <source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
2549
 
2550
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2551
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
2552
the range from 0 to 255.
2553
 
2554
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
2555
</source>
2556
    <translation type="unfinished"></translation>
2557
  </message>
2558
  <message>
9729 cbradney 2559
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
7498 mrdocs 2560
    <source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
2561
 
2562
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
2563
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
2564
selected item is used.
2565
</source>
2566
    <translation type="unfinished"></translation>
2567
  </message>
2568
  <message>
9729 cbradney 2569
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
7498 mrdocs 2570
    <source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
2571
 
2572
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2573
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2574
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
2575
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
2576
</source>
2577
    <translation type="unfinished"></translation>
2578
  </message>
2579
  <message>
9729 cbradney 2580
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
7498 mrdocs 2581
    <source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
2582
 
2583
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
2584
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
2585
selected item is used.
2586
</source>
2587
    <translation type="unfinished"></translation>
2588
  </message>
2589
  <message>
9729 cbradney 2590
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
7498 mrdocs 2591
    <source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
2592
 
2593
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
2594
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
2595
 
2596
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2597
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2598
</source>
2599
    <translation type="unfinished"></translation>
2600
  </message>
2601
  <message>
9729 cbradney 2602
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
7498 mrdocs 2603
    <source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
2604
 
2605
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2606
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
2607
&quot;layer&quot; is invisible.
2608
 
2609
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2610
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2611
</source>
2612
    <translation type="unfinished"></translation>
2613
  </message>
2614
  <message>
9729 cbradney 2615
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
7498 mrdocs 2616
    <source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
2617
 
2618
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2619
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
2620
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
2621
not given the currently selected Item is used.
2622
 
2623
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
2624
</source>
2625
    <translation type="unfinished"></translation>
2626
  </message>
9189 cbradney 2627
  <message>
9729 cbradney 2628
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
9189 cbradney 2629
    <source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
2630
 
2631
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
2632
true the layer will be displayed outlined.
2633
 
2634
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2635
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2636
</source>
2637
    <translation type="unfinished"></translation>
2638
  </message>
2639
  <message>
9729 cbradney 2640
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
9189 cbradney 2641
    <source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
2642
 
2643
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
2644
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
2645
 
2646
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2647
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2648
</source>
2649
    <translation type="unfinished"></translation>
2650
  </message>
2651
  <message>
9729 cbradney 2652
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
9189 cbradney 2653
    <source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
2654
 
2655
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
2656
 
2657
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2658
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2659
</source>
2660
    <translation type="unfinished"></translation>
2661
  </message>
2662
  <message>
9729 cbradney 2663
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
9189 cbradney 2664
    <source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
2665
 
2666
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
2667
 
2668
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
2669
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
2670
</source>
2671
    <translation type="unfinished"></translation>
2672
  </message>
2673
  <message>
9729 cbradney 2674
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
9189 cbradney 2675
    <source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2676
 
2677
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2678
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2679
</source>
2680
    <translation type="unfinished"></translation>
2681
  </message>
2682
  <message>
9729 cbradney 2683
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
9189 cbradney 2684
    <source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2685
 
2686
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2687
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2688
</source>
2689
    <translation type="unfinished"></translation>
2690
  </message>
2691
  <message>
9729 cbradney 2692
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
9189 cbradney 2693
    <source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
2694
 
2695
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2696
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2697
</source>
2698
    <translation type="unfinished"></translation>
2699
  </message>
2700
  <message>
9729 cbradney 2701
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
9189 cbradney 2702
    <source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
2703
 
2704
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2705
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2706
</source>
2707
    <translation type="unfinished"></translation>
2708
  </message>
2709
  <message>
9729 cbradney 2710
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
9189 cbradney 2711
    <source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
2712
 
2713
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
2714
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
2715
 
2716
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
2717
</source>
2718
    <translation type="unfinished"></translation>
2719
  </message>
2720
  <message>
9729 cbradney 2721
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
9189 cbradney 2722
    <source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
2723
 
2724
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
2725
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
2726
 
2727
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
2728
</source>
2729
    <translation type="unfinished"></translation>
2730
  </message>
2731
  <message>
9729 cbradney 2732
    <location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
9189 cbradney 2733
    <source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
2734
 
2735
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
2736
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
2737
 
2738
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
2739
</source>
2740
    <translation type="unfinished"></translation>
2741
  </message>
2742
  <message>
9729 cbradney 2743
    <location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
9189 cbradney 2744
    <source>Copy #%1 of </source>
10132 cbradney 2745
    <translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
9189 cbradney 2746
  </message>
9729 cbradney 2747
  <message>
10166 cbradney 2748
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
2749
    <source>setMargins(lr, rr, tr, br)
2750
 
2751
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
2752
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
2753
constants.
2754
</source>
2755
    <translation type="unfinished"></translation>
2756
  </message>
2757
  <message>
9729 cbradney 2758
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
2759
    <source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
2760
 
2761
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
2762
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
2763
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
2764
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
2765
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
2766
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
2767
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
10842 cbradney 2768
optional parameters is False.
9729 cbradney 2769
 
2770
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
2771
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
2772
 
10166 cbradney 2773
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
9729 cbradney 2774
 
2775
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
2776
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
2777
</source>
2778
    <translation type="unfinished"></translation>
2779
  </message>
10842 cbradney 2780
  <message>
2781
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
2782
    <source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
2783
 
2784
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
2785
the currently selected item is used. The join types are:
2786
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
2787
</source>
2788
    <translation type="unfinished"></translation>
2789
  </message>
2790
  <message>
2791
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
2792
    <source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
2793
 
2794
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
2795
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
2796
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
2797
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
2798
given the currently selected item is used.
2799
</source>
2800
    <translation type="unfinished"></translation>
2801
  </message>
2802
  <message>
2803
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
2804
    <source>gotoPage(nr)
2805
 
2806
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2807
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
2808
just sets the page that script commands will operates on.
2809
 
2810
May raise IndexError if the page number is out of range.
2811
</source>
2812
    <translation type="unfinished"></translation>
2813
  </message>
2814
  <message>
11652 cbradney 2815
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
10842 cbradney 2816
    <source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
2817
 
2818
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2819
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2820
 
2821
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2822
</source>
2823
    <translation type="unfinished"></translation>
2824
  </message>
11652 cbradney 2825
  <message>
2826
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
2827
    <source>moveSelectionToFront()
2828
 
2829
Moves current selection to front.
2830
</source>
2831
    <translation type="unfinished"></translation>
2832
  </message>
2833
  <message>
2834
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
2835
    <source>moveSelectionToFront()
2836
 
2837
Moves current selection to back.
2838
</source>
2839
    <translation type="unfinished"></translation>
2840
  </message>
2841
  <message>
2842
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
2843
    <source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
2844
 
2845
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2846
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
2847
pageList: tuple with page numbers of pages to import
2848
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
2849
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
2850
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
2851
</source>
2852
    <translation type="unfinished"></translation>
2853
  </message>
2854
  <message>
2855
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
2856
    <source>createCharStyle(...)
2857
 
2858
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2859
 
2860
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
2861
 
2862
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
2863
 
2864
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
2865
 
2866
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
2867
 
2868
-&gt; inherit
2869
 
2870
-&gt; bold
2871
 
2872
-&gt; italic
2873
 
2874
-&gt; underline
2875
 
2876
-&gt; underlinewords
2877
 
2878
-&gt; strike
2879
 
2880
-&gt; superscript
2881
 
2882
-&gt; subscript
2883
 
2884
-&gt; outline
2885
 
2886
-&gt; shadowed
2887
 
2888
-&gt; allcaps
2889
 
2890
-&gt; smallcaps
2891
 
2892
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
2893
 
2894
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
2895
 
2896
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
2897
 
2898
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
2899
 
2900
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
2901
 
2902
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
2903
 
2904
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
2905
 
2906
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
2907
 
2908
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
2909
 
2910
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
2911
 
2912
</source>
2913
    <translation type="unfinished"></translation>
2914
  </message>
2915
  <message>
2916
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
2917
    <source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2918
 
2919
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2920
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2921
 
2922
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2923
</source>
2924
    <translation type="unfinished"></translation>
2925
  </message>
2926
  <message>
2927
    <location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
2928
    <source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
2929
 
2930
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2931
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2932
 
2933
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
2934
</source>
2935
    <translation type="unfinished"></translation>
2936
  </message>
2937
  <message>
2938
    <location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
2939
    <source>scrollDocument(x,y)
2940
 
2941
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2942
</source>
2943
    <translation type="unfinished"></translation>
2944
  </message>
2202 mrdocs 2945
</context>
2946
<context>
10842 cbradney 2947
  <name>AIPlug</name>
2948
  <message>
11652 cbradney 2949
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
10842 cbradney 2950
    <source>Importing: %1</source>
2951
    <translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
2952
  </message>
2953
  <message>
11652 cbradney 2954
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
10842 cbradney 2955
    <source>Analyzing File:</source>
2956
    <translation type="unfinished"></translation>
2957
  </message>
2958
  <message>
11652 cbradney 2959
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
10842 cbradney 2960
    <source>Group%1</source>
2961
    <translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
2962
  </message>
2963
  <message>
11652 cbradney 2964
    <location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
10842 cbradney 2965
    <source>Generating Items</source>
2966
    <translation type="unfinished">Generewanie obiektów</translation>
2967
  </message>
2968
</context>
2969
<context>
2124 cbradney 2970
  <name>About</name>
169 Franz 2971
  <message>
9729 cbradney 2972
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2973
    <source>Scribus Version %1
169 Franz 2974
%2 %3</source>
3064 cbradney 2975
    <translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
192 Franz 2976
%2 %3</translation>
169 Franz 2977
  </message>
2978
  <message>
9729 cbradney 2979
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 2980
    <source>Build-ID:</source>
3824 cbradney 2981
    <translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
169 Franz 2982
  </message>
2983
  <message>
11652 cbradney 2984
    <location filename="../about.cpp" line="159"/>
2202 mrdocs 2985
    <source>Contributions from:</source>
2986
    <translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
169 Franz 2987
  </message>
2988
  <message>
11652 cbradney 2989
    <location filename="../about.cpp" line="139"/>
2202 mrdocs 2990
    <source>&amp;About</source>
2991
    <translation>&amp;O programie</translation>
798 cbradney 2992
  </message>
2993
  <message>
11652 cbradney 2994
    <location filename="../about.cpp" line="213"/>
2202 mrdocs 2995
    <source>A&amp;uthors</source>
2996
    <translation>&amp;Autorzy</translation>
341 Franz 2997
  </message>
2998
  <message>
11652 cbradney 2999
    <location filename="../about.cpp" line="394"/>
2202 mrdocs 3000
    <source>&amp;Translations</source>
3001
    <translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
341 Franz 3002
  </message>
3003
  <message>
11652 cbradney 3004
    <location filename="../about.cpp" line="415"/>
2202 mrdocs 3005
    <source>&amp;Online</source>
3006
    <translation>&amp;Online</translation>
341 Franz 3007
  </message>
3008
  <message>
11652 cbradney 3009
    <location filename="../about.cpp" line="434"/>
2202 mrdocs 3010
    <source>&amp;Close</source>
3011
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
341 Franz 3012
  </message>
3013
  <message>
11652 cbradney 3014
    <location filename="../about.cpp" line="145"/>
2202 mrdocs 3015
    <source>Development Team:</source>
3016
    <translation>Zespół tworzący program:</translation>
409 Franz 3017
  </message>
415 Franz 3018
  <message>
11652 cbradney 3019
    <location filename="../about.cpp" line="191"/>
2202 mrdocs 3020
    <source>Official Documentation:</source>
3021
    <translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3022
  </message>
3023
  <message>
11652 cbradney 3024
    <location filename="../about.cpp" line="199"/>
2202 mrdocs 3025
    <source>Other Documentation:</source>
3026
    <translation>Inna dokumentacja:</translation>
415 Franz 3027
  </message>
3028
  <message>
11652 cbradney 3029
    <location filename="../about.cpp" line="400"/>
2202 mrdocs 3030
    <source>Homepage</source>
3031
    <translation>Strona domowa</translation>
415 Franz 3032
  </message>
3033
  <message>
11652 cbradney 3034
    <location filename="../about.cpp" line="402"/>
2202 mrdocs 3035
    <source>Online Reference</source>
3036
    <translation>Dokumentacja online</translation>
415 Franz 3037
  </message>
3038
  <message>
11652 cbradney 3039
    <location filename="../about.cpp" line="406"/>
2202 mrdocs 3040
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
3041
    <translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
415 Franz 3042
  </message>
3043
  <message>
11652 cbradney 3044
    <location filename="../about.cpp" line="408"/>
2202 mrdocs 3045
    <source>Mailing List</source>
3046
    <translation>Lista dyskusyjna</translation>
415 Franz 3047
  </message>
3048
  <message>
11652 cbradney 3049
    <location filename="../about.cpp" line="221"/>
2202 mrdocs 3050
    <source>Official Translations and Translators:</source>
3051
    <translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
421 Franz 3052
  </message>
454 fschmid 3053
  <message>
11652 cbradney 3054
    <location filename="../about.cpp" line="353"/>
2202 mrdocs 3055
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
3056
    <translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
454 fschmid 3057
  </message>
3058
  <message>
11652 cbradney 3059
    <location filename="../about.cpp" line="49"/>
2202 mrdocs 3060
    <source>About Scribus %1</source>
3061
    <translation>O Scribusie %1</translation>
454 fschmid 3062
  </message>
769 cbradney 3063
  <message>
9729 cbradney 3064
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3065
    <source>%1 %2 %3 </source>
3824 cbradney 3066
    <translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
1525 cbradney 3067
  </message>
3068
  <message>
9729 cbradney 3069
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3070
    <source>Windows Port:</source>
4759 cbradney 3071
    <translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
2202 mrdocs 3072
  </message>
3073
  <message>
9729 cbradney 3074
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3075
    <source>This panel shows the version, build date and
3076
 compiled in library support in Scribus
3077
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
3078
Missing library support is indicated by a *</source>
3064 cbradney 3079
    <translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
2619 cbradney 3080
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
3081
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
3082
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
2202 mrdocs 3083
  </message>
3064 cbradney 3084
  <message>
9729 cbradney 3085
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3086
    <source>Using GhostScript version %1</source>
3824 cbradney 3087
    <translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
3064 cbradney 3088
  </message>
3089
  <message>
9729 cbradney 3090
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3091
    <source>No GS version available</source>
3824 cbradney 3092
    <translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
3064 cbradney 3093
  </message>
3094
  <message>
9729 cbradney 3095
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3096
    <source>Scribus Version %1
3097
%2 %3 (%4)</source>
3824 cbradney 3098
    <translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
3366 fschmid 3099
%2 %3 (%4)</translation>
3064 cbradney 3100
  </message>
3101
  <message>
9729 cbradney 3102
    <location filename="" line="136960432"/>
3064 cbradney 3103
    <source>Mac OSX Aqua Port:</source>
4759 cbradney 3104
    <translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
3064 cbradney 3105
  </message>
3106
  <message>
11652 cbradney 3107
    <location filename="../about.cpp" line="404"/>
3064 cbradney 3108
    <source>Wiki</source>
3366 fschmid 3109
    <translation>Wiki</translation>
3064 cbradney 3110
  </message>
3111
  <message>
9729 cbradney 3112
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3113
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3824 cbradney 3114
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3064 cbradney 3115
  </message>
3824 cbradney 3116
  <message>
11652 cbradney 3117
    <location filename="../about.cpp" line="76"/>
3824 cbradney 3118
    <source>%1 %2 %3</source>
4153 cbradney 3119
    <translation>%1 %2 %3</translation>
3824 cbradney 3120
  </message>
3121
  <message>
11652 cbradney 3122
    <location filename="../about.cpp" line="84"/>
3824 cbradney 3123
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
4153 cbradney 3124
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
3824 cbradney 3125
  </message>
3126
  <message>
11652 cbradney 3127
    <location filename="../about.cpp" line="134"/>
3824 cbradney 3128
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
4153 cbradney 3129
    <translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
3824 cbradney 3130
  </message>
3131
  <message>
11652 cbradney 3132
    <location filename="../about.cpp" line="136"/>
3824 cbradney 3133
    <source>No Ghostscript version available</source>
4153 cbradney 3134
    <translation>Brak Ghostscriptu</translation>
3824 cbradney 3135
  </message>
3136
  <message>
9729 cbradney 3137
    <location filename="../about.cpp" line="132"/>
3824 cbradney 3138
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
10132 cbradney 3139
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
3824 cbradney 3140
  </message>
3141
  <message>
11652 cbradney 3142
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
3824 cbradney 3143
    <source>Build ID:</source>
4153 cbradney 3144
    <translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
3824 cbradney 3145
  </message>
3146
  <message>
9729 cbradney 3147
    <location filename="" line="136960432"/>
3824 cbradney 3148
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
5957 cbradney 3149
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
3824 cbradney 3150
  </message>
4141 cbradney 3151
  <message>
9729 cbradney 3152
    <location filename="" line="136960432"/>
4141 cbradney 3153
    <source>December</source>
4218 mrdocs 3154
    <translation type="obsolete">Grudzień</translation>
4141 cbradney 3155
  </message>
4218 mrdocs 3156
  <message>
9729 cbradney 3157
    <location filename="" line="136960432"/>
4218 mrdocs 3158
    <source>January</source>
4759 cbradney 3159
    <translation type="obsolete">Styczeń</translation>
4218 mrdocs 3160
  </message>
4759 cbradney 3161
  <message>
11652 cbradney 3162
    <location filename="../about.cpp" line="179"/>
4870 mrdocs 3163
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
4896 cbradney 3164
    <translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
4759 cbradney 3165
  </message>
3166
  <message>
11652 cbradney 3167
    <location filename="../about.cpp" line="187"/>
4870 mrdocs 3168
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
4896 cbradney 3169
    <translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
4759 cbradney 3170
  </message>
3171
  <message>
9729 cbradney 3172
    <location filename="" line="136960432"/>
4870 mrdocs 3173
    <source>March</source>
5328 cbradney 3174
    <translation type="obsolete">Marzec</translation>
4759 cbradney 3175
  </message>
5328 cbradney 3176
  <message>
11652 cbradney 3177
    <location filename="../about.cpp" line="207"/>
5328 cbradney 3178
    <source>Tango Project Icons:</source>
5836 cbradney 3179
    <translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
5328 cbradney 3180
  </message>
5957 cbradney 3181
  <message>
9729 cbradney 3182
    <location filename="" line="136960432"/>
5957 cbradney 3183
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
9729 cbradney 3184
    <translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
5957 cbradney 3185
  </message>
3186
  <message>
11652 cbradney 3187
    <location filename="../about.cpp" line="418"/>
5957 cbradney 3188
    <source>&amp;Updates</source>
3189
    <translation>A&amp;ktualizacje</translation>
3190
  </message>
3191
  <message>
10842 cbradney 3192
    <location filename="../about.cpp" line="411"/>
5957 cbradney 3193
    <source>Check for &amp;Updates</source>
11652 cbradney 3194
    <translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
5957 cbradney 3195
  </message>
3196
  <message>
11652 cbradney 3197
    <location filename="../about.cpp" line="447"/>
5957 cbradney 3198
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
3199
    <translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
3200
  </message>
7716 cbradney 3201
  <message>
11652 cbradney 3202
    <location filename="../about.cpp" line="183"/>
7716 cbradney 3203
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
8205 cbradney 3204
    <translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
7716 cbradney 3205
  </message>
9729 cbradney 3206
  <message>
11652 cbradney 3207
    <location filename="../about.cpp" line="204"/>
9729 cbradney 3208
    <source>Splash Screen:</source>
3209
    <translation type="unfinished"></translation>
3210
  </message>
3211
  <message>
11652 cbradney 3212
    <location filename="../about.cpp" line="443"/>
9729 cbradney 3213
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
3214
    <translation type="unfinished"></translation>
3215
  </message>
3216
  <message>
11652 cbradney 3217
    <location filename="../about.cpp" line="444"/>
9729 cbradney 3218
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
3219
    <translation type="unfinished"></translation>
3220
  </message>
3221
  <message>
11652 cbradney 3222
    <location filename="../about.cpp" line="445"/>
9729 cbradney 3223
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
3224
    <translation type="unfinished"></translation>
3225
  </message>
3226
  <message>
11652 cbradney 3227
    <location filename="../about.cpp" line="446"/>
9729 cbradney 3228
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
3229
    <translation type="unfinished"></translation>
3230
  </message>
10132 cbradney 3231
  <message>
11652 cbradney 3232
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10132 cbradney 3233
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
3234
    <translation type="unfinished"></translation>
3235
  </message>
3236
  <message>
11652 cbradney 3237
    <location filename="../about.cpp" line="137"/>
10132 cbradney 3238
    <source>Scribus Version</source>
3239
    <translation type="unfinished">Scribus wersja</translation>
3240
  </message>
11652 cbradney 3241
  <message>
3242
    <location filename="../about.cpp" line="478"/>
3243
    <source>Check for Updates</source>
3244
    <translation type="unfinished"></translation>
3245
  </message>
3246
  <message>
3247
    <location filename="../about.cpp" line="476"/>
3248
    <source>Abort Update Check</source>
3249
    <translation type="unfinished"></translation>
3250
  </message>
2202 mrdocs 3251
</context>
3252
<context>
3278 cbradney 3253
  <name>AboutPlugins</name>
3254
  <message>
9729 cbradney 3255
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3256
    <source>Yes</source>
6769 cbradney 3257
    <translation type="obsolete">Tak</translation>
3278 cbradney 3258
  </message>
3259
  <message>
9729 cbradney 3260
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3261
    <source>No</source>
6769 cbradney 3262
    <translation type="obsolete">Nie</translation>
3278 cbradney 3263
  </message>
4759 cbradney 3264
  <message>
9729 cbradney 3265
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
4759 cbradney 3266
    <source>Filename:</source>
4896 cbradney 3267
    <translation>Nazwa pliku:</translation>
4759 cbradney 3268
  </message>
3269
  <message>
9729 cbradney 3270
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
4759 cbradney 3271
    <source>Version:</source>
4896 cbradney 3272
    <translation>Wersja:</translation>
4759 cbradney 3273
  </message>
3274
  <message>
9729 cbradney 3275
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
4759 cbradney 3276
    <source>Enabled:</source>
4896 cbradney 3277
    <translation>Włączona:</translation>
4759 cbradney 3278
  </message>
3279
  <message>
9729 cbradney 3280
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
4759 cbradney 3281
    <source>Release Date:</source>
4896 cbradney 3282
    <translation>Data wydania:</translation>
4759 cbradney 3283
  </message>
3284
  <message>
9729 cbradney 3285
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
4759 cbradney 3286
    <source>Description:</source>
4896 cbradney 3287
    <translation>Opis:</translation>
4759 cbradney 3288
  </message>
3289
  <message>
9729 cbradney 3290
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
4759 cbradney 3291
    <source>Author(s):</source>
4896 cbradney 3292
    <translation>Autorzy:</translation>
4759 cbradney 3293
  </message>
3294
  <message>
9729 cbradney 3295
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
4759 cbradney 3296
    <source>Copyright:</source>
4896 cbradney 3297
    <translation>Copyright:</translation>
4759 cbradney 3298
  </message>
3299
  <message>
9729 cbradney 3300
    <location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
4759 cbradney 3301
    <source>License:</source>
4896 cbradney 3302
    <translation>Licencja:</translation>
4759 cbradney 3303
  </message>
9729 cbradney 3304
  <message>
3305
    <location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
3306
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
3307
    <translation type="unfinished">Scribus: O wtyczkach</translation>
3308
  </message>
3278 cbradney 3309
</context>
3310
<context>
3311
  <name>AboutPluginsBase</name>
3312
  <message>
9729 cbradney 3313
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3314
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
9729 cbradney 3315
    <translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
3278 cbradney 3316
  </message>
3317
  <message>
9729 cbradney 3318
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3319
    <source>File Name:</source>
4759 cbradney 3320
    <translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
3278 cbradney 3321
  </message>
3322
  <message>
9729 cbradney 3323
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3324
    <source>Version:</source>
4759 cbradney 3325
    <translation type="obsolete">Wersja:</translation>
3278 cbradney 3326
  </message>
3327
  <message>
9729 cbradney 3328
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3329
    <source>Enabled:</source>
4759 cbradney 3330
    <translation type="obsolete">Włączona:</translation>
3278 cbradney 3331
  </message>
3332
  <message>
9729 cbradney 3333
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3334
    <source>Release Date:</source>
4759 cbradney 3335
    <translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
3278 cbradney 3336
  </message>
3337
  <message>
9729 cbradney 3338
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3339
    <source>Copyright:</source>
4759 cbradney 3340
    <translation type="obsolete">Copyright:</translation>
3278 cbradney 3341
  </message>
3342
  <message>
9729 cbradney 3343
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3344
    <source>Author(s):</source>
4759 cbradney 3345
    <translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
3278 cbradney 3346
  </message>
3347
  <message>
9729 cbradney 3348
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3349
    <source>Description:</source>
4759 cbradney 3350
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
3278 cbradney 3351
  </message>
3352
  <message>
9729 cbradney 3353
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3354
    <source>License:</source>
4759 cbradney 3355
    <translation type="obsolete">Licencja:</translation>
3278 cbradney 3356
  </message>
3357
  <message>
9729 cbradney 3358
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3359
    <source>&amp;Close</source>
9729 cbradney 3360
    <translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
3278 cbradney 3361
  </message>
3362
  <message>
9729 cbradney 3363
    <location filename="" line="136960432"/>
3278 cbradney 3364
    <source>Alt+C</source>
9729 cbradney 3365
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
3278 cbradney 3366
  </message>
3367
</context>
3368
<context>
2202 mrdocs 3369
  <name>ActionManager</name>
3370
  <message>
11652 cbradney 3371
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
2202 mrdocs 3372
    <source>&amp;Image Effects</source>
3366 fschmid 3373
    <translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
2202 mrdocs 3374
  </message>
3375
  <message>
11652 cbradney 3376
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
2202 mrdocs 3377
    <source>&amp;Tabulators...</source>
3378
    <translation>&amp;Tabulatory...</translation>
3379
  </message>
3380
  <message>
11652 cbradney 3381
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
2202 mrdocs 3382
    <source>&amp;New</source>
2308 mrdocs 3383
    <translation>&amp;Nowy</translation>
2202 mrdocs 3384
  </message>
3385
  <message>
11652 cbradney 3386
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
2202 mrdocs 3387
    <source>&amp;Open...</source>
3388
    <translation>&amp;Otwórz...</translation>
3389
  </message>
3390
  <message>
11652 cbradney 3391
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
2202 mrdocs 3392
    <source>&amp;Close</source>
3393
    <translation>&amp;Zamknij</translation>
3394
  </message>
3395
  <message>
11652 cbradney 3396
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
2202 mrdocs 3397
    <source>&amp;Save</source>
2591 cbradney 3398
    <translation>Z&amp;apisz</translation>
2202 mrdocs 3399
  </message>
3400
  <message>
11652 cbradney 3401
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
2202 mrdocs 3402
    <source>Save &amp;As...</source>
3403
    <translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
3404
  </message>
3405
  <message>
11652 cbradney 3406
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
2202 mrdocs 3407
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
3408
    <translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
3409
  </message>
3410
  <message>
11652 cbradney 3411
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
2202 mrdocs 3412
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
3413
    <translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
3414
  </message>
3415
  <message>
11652 cbradney 3416
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
2202 mrdocs 3417
    <source>Get Text...</source>
3418
    <translation>Pobierz tekst...</translation>
3419
  </message>
3420
  <message>
11652 cbradney 3421
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
2202 mrdocs 3422
    <source>Append &amp;Text...</source>
3423
    <translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
3424
  </message>
3425
  <message>
11652 cbradney 3426
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
2202 mrdocs 3427
    <source>Get Image...</source>
3428
    <translation>Pobierz obrazek...</translation>
3429
  </message>
3430
  <message>
11652 cbradney 3431
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
2202 mrdocs 3432
    <source>Save &amp;Text...</source>
3433
    <translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
3434
  </message>
3435
  <message>
9729 cbradney 3436
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3437
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
5485 cbradney 3438
    <translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
2202 mrdocs 3439
  </message>
3440
  <message>
11652 cbradney 3441
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
2202 mrdocs 3442
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
3443
    <translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
3444
  </message>
3445
  <message>
9729 cbradney 3446
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3447
    <source>Document &amp;Information...</source>
2308 mrdocs 3448
    <translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
2202 mrdocs 3449
  </message>
3450
  <message>
11652 cbradney 3451
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
2202 mrdocs 3452
    <source>Document &amp;Setup...</source>
3453
    <translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
3454
  </message>
3455
  <message>
11652 cbradney 3456
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
2202 mrdocs 3457
    <source>&amp;Print...</source>
3458
    <translation>&amp;Drukuj...</translation>
3459
  </message>
3460
  <message>
11652 cbradney 3461
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
2202 mrdocs 3462
    <source>&amp;Quit</source>
3463
    <translation>Za&amp;kończ</translation>
3464
  </message>
3465
  <message>
11652 cbradney 3466
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
2202 mrdocs 3467
    <source>&amp;Undo</source>
3468
    <translation>&amp;Cofnij</translation>
3469
  </message>
3470
  <message>
11652 cbradney 3471
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
2202 mrdocs 3472
    <source>&amp;Redo</source>
3473
    <translation>&amp;Przywróć</translation>
3474
  </message>
3475
  <message>
11652 cbradney 3476
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
2202 mrdocs 3477
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
2591 cbradney 3478
    <translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
2202 mrdocs 3479
  </message>
3480
  <message>
11652 cbradney 3481
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
2202 mrdocs 3482
    <source>Cu&amp;t</source>
2308 mrdocs 3483
    <translation>Wy&amp;tnij</translation>
2202 mrdocs 3484
  </message>
3485
  <message>
11652 cbradney 3486
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
2202 mrdocs 3487
    <source>&amp;Copy</source>
3488
    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
3489
  </message>
3490
  <message>
11652 cbradney 3491
    <location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
2202 mrdocs 3492
    <source>&amp;Paste</source>
3493
    <translation>&amp;Wklej</translation>
3494
  </message>
3495
  <message>
9729 cbradney 3496
    <location filename="" line="136960432"/>
2202 mrdocs 3497
    <source>C&amp;lear Contents</source>
49